ISSN 1977-1037

doi:10.3000/19771037.C_2012.175.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 175

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 55
19. júna 2012


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

I   Uznesenia, odporúčania a stanoviská

 

STANOVISKÁ

 

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov

2012/C 175/01

Stanovisko európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov k návrhom Komisie smernice o prístupe k činnosti úverových inštitúcií a o prudenciálnom dohľade nad úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami a nariadenia o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti

1

 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2012/C 175/02

Oznámenie v súlade s článkom 12 odsek 5 písm. a) nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 o informáciách poskytnutých colnými orgánmi členských štátov, týkajúcich sa zatriedenia tovaru do colnej nomenklatúry

9

2012/C 175/03

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec COMP/M.6555 – Posco/MC/MCHC/JV) ( 1 )

10

2012/C 175/04

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec COMP/M.6604 – CPPIB/Atlantia/Grupo Costanera) ( 1 )

10

 

III   Prípravné akty

 

Európska centrálna banka

2012/C 175/05

Stanovisko Európskej Centrálnej Banky z 25. apríla 2012 k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskych fondoch rizikového kapitálu a k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskych fondoch sociálneho podnikania (CON/2012/32)

11

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2012/C 175/06

Výmenný kurz eura

17

 

INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

2012/C 175/07

Oznámenie Komisie podľa článku 17 ods. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v – Nová výzva na predkladanie ponúk v súvislosti s prevádzkou služieb pravidelnej leteckej dopravy v súlade so záväzkami služby vo verejnom záujme ( 1 )

18

 

V   Oznamy

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA SPOLOČNEJ OBCHODNEJ POLITIKY

 

Európska komisia

2012/C 175/08

Oznámenie o antidumpingových opatreniach týkajúcich sa dovozu určitých upravených alebo konzervovaných citrusových plodov (najmä mandarínok atď.) s pôvodom v Čínskej ľudovej republike a o čiastočnom opätovnom otvorení antidumpingového prešetrovania týkajúceho sa dovozu určitých upravených alebo konzervovaných citrusových plodov (najmä mandarínok atď.) s pôvodom v Čínskej ľudovej republike

19

2012/C 175/09

Oznámenie o začatí preskúmania pred uplynutím platnosti antidumpingových opatrení uplatniteľných na dovoz určitej pripravenej alebo konzervovanej kukurice cukrovej v podobe zrna s pôvodom v Thajsku

22

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Európska komisia

2012/C 175/10

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.6631 – Permira Europe III/Telepizza) – Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní ( 1 )

31

2012/C 175/11

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.6561 – Cytec Industries/Umeco) ( 1 )

32

2012/C 175/12

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.6616 – Lion Capital/Alain Afflelou Group) – Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní ( 1 )

33

2012/C 175/13

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.6490 – EADS/Israel Aerospace Industries/JV) ( 1 )

34

 

INÉ AKTY

 

Európska komisia

2012/C 175/14

Uverejnenie žiadosti o zápis do registra podľa článku 6 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 510/2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín

35

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 


I Uznesenia, odporúčania a stanoviská

STANOVISKÁ

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov

19.6.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 175/1


Stanovisko európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov k návrhom Komisie smernice o prístupe k činnosti úverových inštitúcií a o prudenciálnom dohľade nad úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami a nariadenia o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti

2012/C 175/01

EURÓPSKY DOZORNÝ ÚRADNÍK PRE OCHRANU ÚDAJOV,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 16,

so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie, a najmä na jej články 7 a 8,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (1),

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (2), a najmä na jeho článok 28 ods. 2,

PRIJAL TOTO STANOVISKO:

1.   ÚVOD

1.1.   Konzultácie s európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov

1.

Toto stanovisko je súčasťou balíka štyroch stanovísk európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov, ktoré sa týkajú finančného sektora a ktoré boli všetky prijaté v ten istý deň (3).

2.

Komisia prijala 20. júla 2011 dva návrhy, ktoré sa týkali preskúmania právnych predpisov v oblasti bankovníctva. Prvý návrh sa týka smernice o prístupe k činnosti úverových inštitúcií a o prudenciálnom dohľade nad úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami (ďalej len „navrhovaná smernica“) (4). Druhý návrh sa týka nariadenia o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti (ďalej len „navrhované nariadenie“) (5). Tieto návrhy bol v ten istý deň odoslané európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov na konzultácie. Rada Európskej únie 18. novembra 2011 konzultovala s európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov navrhovanú smernicu.

3.

Pred prijatím navrhovaného nariadenia prebehli neformálne konzultácie s európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov. Ten konštatoval, že viaceré jeho pripomienky boli v návrhu zohľadnené.

4.

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov víta skutočnosť, že s ním Komisia a Rada konzultujú, a odporúča, aby bol odkaz na toto stanovisko zahrnutý do preambuly prijatých nástrojov.

1.2.   Ciele a rozsah návrhov

5.

Navrhovaný právny predpis pozostáva z dvoch právnych nástrojov: zo smernice o prístupe k činnosti úverových inštitúcií a o prudenciálnom dohľade nad úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami a z nariadenia o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti. Politické ciele navrhovaného preskúmania sú, v krátkosti, zabezpečiť bezproblémový chod bankového sektora a obnoviť dôveru hospodárskych subjektov a verejnosti. Navrhované nástroje nahradia smernicu 2006/48/ES a smernicu 2006/49/ES, ktoré budú následne zrušené.

6.

Základnými novými prvkami navrhovanej smernice sú ustanovenia o sankciách, ustanovenia o účinnej správe a riadení spoločností a ustanovenia zabraňujúce nadmernému spoliehaniu sa na externé úverové ratingy. Cieľom navrhovanej smernice je predovšetkým zaviesť účinný a primeraný sankčný režim, vhodnú osobnú pôsobnosť administratívnych sankcií, uverejnenie sankcií a mechanizmy podnecujúce hlásenie porušení predpisov. Okrem toho je cieľom posilniť legislatívny rámec týkajúci sa správy a riadenia spoločností a znížiť nadmerné spoliehanie sa na externé ratingy (6).

7.

Navrhované nariadenie dopĺňa navrhovanú smernicu zavedením jednotných a priamo uplatniteľných prudenciálnych požiadaviek na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti. Ako sa uvádza v dôvodovej správe, hlavným cieľom tejto iniciatívy je zaistiť posilnenie efektivity regulácie kapitálu inštitúcií v EÚ a obmedzenie nepriaznivého vplyvu tejto regulácie na finančný systém (7).

1.3.   Cieľ stanoviska európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov

8.

Keďže väčšina ustanovení navrhovaných nástrojov sa týka vykonávania činností úverových inštitúcií, vykonávanie a uplatňovanie príslušného právneho rámca môže v určitých prípadoch ovplyvňovať práva jednotlivcov v súvislosti so spracovávaním ich osobných údajov.

9.

Viaceré ustanovenia navrhovanej smernice umožňujú výmenu informácií medzi orgánmi členských štátov a prípadne tretích krajín (8). Tieto informácie sa môžu týkať jednotlivcov, ako sú členovia vedenia, zamestnanci a akcionári úverových inštitúcií. Podľa navrhovanej smernice navyše môžu príslušné orgány uplatňovať sankcie priamo voči jednotlivcom a sú povinné uverejňovať uložené sankcie vrátane totožnosti zodpovedných osôb (9). S cieľom uľahčiť odhaľovanie porušení predpisov návrh zavádza povinnosť pre príslušné orgány, aby vytvorili mechanizmy na podnietenie ohlasovania porušení (10). V navrhovanom nariadení sa okrem toho ukladá úverovým inštitúciám a investičným spoločnostiam povinnosť zverejňovať informácie týkajúce sa politiky odmeňovania vrátane vyplácaných súm rozdelených podľa kategórií zamestnancov a platových pásiem (11). Všetky tieto ustanovenia môžu mať z hľadiska ochrany údajov dosah na dotknuté osoby.

10.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti sa v stanovisku bude venovať pozornosť týmto aspektom balíka týkajúceho sa súkromia a ochrany údajov: 1. uplatniteľnosť právnych predpisov o ochrane údajov; 2. prenos údajov do tretích krajín; 3. služobné tajomstvo a používanie dôverných informácií; 4. povinné zverejňovanie sankcií; 5. mechanizmy ohlasovania porušení predpisov; 6. požiadavky na zverejňovanie informácií týkajúcich sa politiky odmeňovania.

2.   ANALÝZA NÁVRHOV

2.1.   Uplatniteľnosť právnych predpisov o ochrane údajov

11.

V odôvodnení 74 navrhovanej smernice sa hovorí o plnej uplatniteľnosti právnych predpisov o ochrane údajov. Odkaz na platné právne predpisy o ochrane údajov by však mal byť uvedený v osobitnom článku návrhov. Dobrým príkladom takého osobitného ustanovenia je článok 22 návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o obchodovaní s využitím dôverných informácií a o manipulácii s trhom (12), v ktorom sa výslovne uvádza ako všeobecné pravidlo, že pri spracovávaní osobných údajov v rámci uvedeného návrhu sa uplatňujú ustanovenia smernice 95/46/ES a nariadenia (ES) č. 45/2001.

12.

To je mimoriadne dôležité napríklad v súvislosti s rôznymi ustanoveniami, ktoré sa týkajú výmen osobných informácií. Tieto ustanovenia sú úplne legitímne, ale je potrebné uplatňovať ich v súlade s právnymi predpismi o ochrane údajov. Treba sa predovšetkým vyhnúť riziku, že by sa mohli vykladať ako plošné povolenie na výmenu akéhokoľvek druhu osobných údajov. Odkazom na právne predpisy o ochrane údajov, aj v osobitných ustanoveniach, by sa takého riziko výrazne znížilo.

13.

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov preto navrhuje vložiť vecné ustanovenie, podobné článku 22 návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o obchodovaní s využitím dôverných informácií a o manipulácii s trhom (13), ktoré by zodpovedalo jeho odporúčaniam k tomuto návrhu (14), t. j. v ktorom by sa zdôraznila platnosť právnych predpisov o ochrane údajov a vyjasnil odkaz na smernicu 95/46/ES stanovením, že dané ustanovenia sa uplatňujú v súlade s vnútroštátnymi predpismi, ktorými sa vykonáva smernica 95/46/ES.

2.2.   Prenos údajov do tretích krajín

14.

V článku 48 navrhovanej smernice sa stanovuje, že Komisia môže predložiť Rade návrhy na rokovanie o dohodách s tretími krajinami s cieľom okrem iného zabezpečiť, aby príslušné orgány tretích krajín mali možnosť získať informácie potrebné na dohľad nad materskými spoločnosťami, ktoré sa nachádzajú na ich územiach a ktoré majú dcérske spoločnosti v jednom alebo vo viacerých členských štátoch.

15.

V prípade, že tieto informácie obsahujú osobné údaje, pri prenose údajov do tretích krajín sa plne uplatňuje smernica 95/46/ES a nariadenie (ES) č. 45/2001. Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov navrhuje objasniť v článku 48, že v týchto prípadoch musia príslušné dohody spĺňať podmienky prenosu údajov do tretích krajín stanovené v kapitole IV smernice 95/46/ES a v nariadení (ES) č. 45/2001. To isté by malo platiť pre článok 56 týkajúci sa dohôd o spolupráci s príslušnými orgánmi tretích krajín, ktoré uzatvárajú členské štáty a Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA).

16.

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov okrem toho v súvislosti s rizikami týkajúcimi sa takýchto prenosov navrhuje doplnenie podobných osobitných záruk, aké sú uvedené v článku 23 návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o obchodovaní s využitím dôverných informácií a o manipulácii s trhom. Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov v stanovisku k uvedenému návrhu víta použitie ustanovenia, ktoré obsahuje príslušné záruky, ako je individuálne hodnotenie zabezpečujúce nevyhnutnosť prenosu údajov a existenciu primeranej úrovne ochrany osobných údajov v tretej krajine, ktorá osobné údaje prijíma.

2.3.   Služobné tajomstvo a používanie dôverných informácií

17.

V článku 54 navrhovanej smernice sa stanovuje, že pracovníci príslušných orgánov sú povinní zachovávať služobné tajomstvo. V druhom pododseku článku 54 sa zakazuje zverejňovanie dôverných informácií „s výnimkou informácií poskytovaných v súhrnnej alebo hromadnej podobe, pri ktorých nie je možné identifikovať jednotlivé úverové inštitúcie (…)“. Pri takejto formulácii nie je zrejmé, či sa zákaz vzťahuje aj na zverejňovanie osobných údajov.

18.

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov odporúča rozšírenie zákazu zverejňovania dôverných informácií, stanoveného v druhom pododseku odseku 1 článku 54, na prípady, pri ktorých je možné identifikovať jednotlivcov (t. j. nielen „jednotlivé úverové inštitúcie“). Inými slovami, ustanovenie je potrebné preformulovať tak, aby sa zakazovalo zverejňovanie dôverných informácií „s výnimkou informácií poskytovaných v súhrnnej alebo hromadnej podobe, pri ktorých nie je možné identifikovať jednotlivé úverové inštitúcie ani jednotlivcov“ (zvýraznenie doplnené).

2.4.   Ustanovenia týkajúce sa zverejňovanie sankcií

2.4.1.   Povinné zverejňovanie sankcií

19.

Jedným z hlavných cieľov navrhovaného balíka je posilniť a zblížiť právne rámce členských štátov týkajúce sa administratívnych sankcií a opatrení. Navrhovaná smernica poskytuje príslušným orgánom právomoci uplatňovať sankcie nielen voči úverovým inštitúciám, ale aj voči jednotlivcom, ktorí sú zodpovední za porušenie predpisov (15). V článku 68 je stanovená povinnosť členských štátov zaistiť, aby príslušné orgány bez zbytočného odkladu zverejňovali všetky sankcie alebo opatrenia uložené za porušenie ustanovení navrhovaného nariadenia alebo vnútroštátnych predpisov prijatých na účel vykonávania navrhovanej smernice vrátane informácií o type a povahe porušenia a totožnosti osôb, ktoré sú zaň zodpovedné.

20.

Zverejňovanie sankcií prispeje k zvýšeniu odstrašovania, keďže bude skutočných a potenciálnych páchateľov odrádzať od páchania priestupkov, aby sa vyhli výraznému poškodeniu dobrej povesti. Zároveň sa zvýši transparentnosť, keďže subjekty na trhu si budú vedomé, že porušenie predpisov spôsobila konkrétna osoba (16). Táto povinnosť sa zmierňuje iba v situácii, keď by toto zverejnenie spôsobilo neprimeranú škodu dotknutým stranám. V tom prípade príslušné orgány zverejňujú sankcie anonymne.

21.

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov nie je presvedčený, že povinné zverejňovanie sankcií v súčasnej podobe spĺňa požiadavky právnych predpisov o ochrane údajov, ako to objasnil Súdny dvor vo svojom rozsudku vo veci Schecke  (17). Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov zastáva názor, že nie je dostatočne vymedzený účel tohto opatrenia, jeho nevyhnutnosť a primeranosť, a že je potrebné, aby sa v každom prípade predpokladali vhodné záruky týkajúce sa práv jednotlivcov.

2.4.2.   Nevyhnutnosť a primeranosť zverejnenia

22.

Súdny dvor vo svojom rozsudku vo veci Schecke zrušil ustanovenia nariadenia Rady a nariadenia Komisie zavádzajúce povinné zverejňovanie informácií týkajúcich sa príjemcov prostriedkov z poľnohospodárskych fondov vrátane totožnosti príjemcov a výšky prijatých prostriedkov. Súdny dvor rozhodol, že uvedené zverejňovanie predstavuje spracovanie osobných údajov, na ktoré sa vzťahuje článok 8 ods. 2 Charty základných práv Európskej únie (ďalej len „Charta“), a preto predstavuje zásah do práv zakotvených v článkoch 7 a 8 Charty.

23.

Po analýze, že „výnimky a obmedzenia z ochrany osobných údajov musia pôsobiť v rámci toho, čo je striktne nevyhnutné“, Súdny dvor pokračoval analýzou účelu zverejňovania a jeho primeranosti. Dospel k záveru, že v danom prípade nič nenaznačuje, že Rada a Komisia pri prijímaní príslušných právnych predpisov vzali do úvahy spôsoby zverejňovania informácií, ktoré by boli zlučiteľné s cieľom takého zverejňovania a súčasne by predstavovali menší zásah do práv týchto príjemcov.

24.

Zdá sa, že v článku 68 možno pozorovať rovnaké nedostatky, aké Súdny dvor zdôraznil v rozsudku vo veci Schecke. Treba mať na pamäti, že pri posudzovaní súladu ustanovenia, ktorým sa požaduje zverejňovanie osobných informácií, s požiadavkami na ochranu údajov je mimoriadne dôležité mať jednoznačný a dobre vymedzený účel, ktorému má plánované zverejňovanie slúžiť. Iba pri jednoznačnom a dobre vymedzenom účele je možné posúdiť, či príslušné zverejňovanie osobných údajov je skutočne nevyhnutné a primerané (18).

25.

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov po prečítaní návrhu a sprievodných dokumentov (t. j. správy o hodnotení vplyvu) nadobudol dojem, že účel a následne nevyhnutnosť tohto opatrenia nie sú jednoznačne vymedzené. Kým v odôvodneniach návrhu sa o tejto otázke nediskutuje, v správe o hodnotení vplyvu sa iba konštatuje, že „zverejnenie sankcií je dôležitým prvkom, ktorým sa zabezpečuje odrádzajúci účinok sankcií na adresátov, a je potrebné zabezpečiť, aby sankcie mali odrádzajúci účinok na širokú verejnosť.“ V správe sa však neposudzuje, či by sa menej rušivými spôsobmi nemohol zaručiť rovnaký výsledok z hľadiska odrádzania, a to bez zasahovania do práva na súkromie dotknutých jednotlivcov. V správe sa predovšetkým nevysvetľuje, prečo by nestačili finančné tresty alebo iné druhy sankcií, ktoré nezasahujú do súkromia.

26.

Okrem toho sa zdá, že v správe o hodnotení vplyvu sa nedostatočne zohľadňujú menej rušivé spôsoby zverejňovania informácií, ako je obmedzenie zverejňovania na identitu úverových inštitúcií alebo dokonca individuálne posudzovanie potreby zverejnenia. Predovšetkým druhá možnosť sa na prvý pohľad zdá vhodnejším riešením, najmä ak sa berie do úvahy skutočnosť, že samotné zverejnenie je sankciou podľa článku 67 ods. 2 písm. a) a že v článku 69 sa stanovuje, aby príslušné orgány pri rozhodovaní o uložení sankcií vzali do úvahy všetky relevantné okolnosti (t. j. individuálne posudzovanie), ako je závažnosť a trvanie porušenia, miera osobnej zodpovednosti, recidíva, straty tretích strán atď. Povinné zverejňovanie sankcií vo všetkých prípadoch podľa článku 68 nie je v súlade s režimom uplatňovania sankcií, ktorý je stanovený v článkoch 67 a 69.

27.

V správe o hodnotení vplyvu sa iba niekoľko odsekov venuje vysvetleniu toho, prečo zverejňovanie na individuálnom základe nie je postačujúcou možnosťou. Uvádza sa v nej, že ponechaním rozhodnutia o primeranosti zverejnenia na príslušných orgánoch by sa znížil odrádzajúci účinok zverejňovania (19). Podľa názoru európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov však práve vzhľadom na tento aspekt, t. j. možnosť posudzovať prípad na základe konkrétnych okolností, je toto riešenie primeranejšou, a teda uprednostňovanou možnosťou v porovnaní s povinným zverejňovaním vo všetkých prípadoch. Na základe tejto právomoci voľného uváženia by sa napríklad príslušný orgán mohol vyhnúť zverejneniu v menej závažných prípadoch porušenia predpisov, kde toto porušenie nespôsobilo nijaké významné škody, kde dotknutá strana prejavila ochotu spolupracovať atď.

2.4.3.   Potreba primeraných záruk

28.

V navrhovanej smernici by sa malo počítať s primeranými zárukami, aby sa zabezpečila spravodlivá rovnováha medzi rozličnými záujmami. Po prvé, potrebné sú záruky súvisiace s právom obvinených osôb vzniesť námietku proti rozhodnutiu na súde a s prezumpciou neviny. Do textu článku 68 by sa mala vložiť osobitná formulácia v tomto zmysle, ktorou by sa zaviedla povinnosť príslušných orgánov prijať primerané opatrenia pre obe situácie, teda keď je proti rozhodnutiu podané odvolanie a keď súd prípadne zruší rozhodnutie (20).

29.

Po druhé, navrhovanou smernicou by sa malo zabezpečiť aktívne dodržiavanie práv dotknutých osôb. Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov oceňuje skutočnosť, že v konečnej verzii návrhu sa počíta s možnosťou vylúčiť zverejnenie v prípadoch, keď by spôsobilo neprimeranú škodu. Aktívny prístup by však znamenal, že dotknuté osoby by boli vopred informované o skutočnosti, že rozhodnutie o uložení sankcií bude zverejnené a že podľa článku 14 smernice 95/46/ES majú právo vzniesť námietky z nevyvrátiteľných zákonných dôvodov (21).

30.

Po tretie, v navrhovanej smernici sa síce neuvádza médium, prostredníctvom ktorého by mali byť informácie zverejnené, v praxi je však možné si predstaviť, že vo väčšine členských štátov sa na zverejnenie použije internet. Zverejňovanie na internete vyvoláva osobitné problémy a riziká súvisiace predovšetkým s potrebou zabezpečiť, že informácie nebudú na internete prístupné dlhšie, ako je potrebné, a že údaje budú chránené pred manipuláciou a úpravami. Používanie externých vyhľadávačov tiež prináša riziko, že informácie by mohli byť vytrhnuté z kontextu a presúvané v rámci internetu a mimo neho spôsobmi, ktoré nie je možné jednoducho kontrolovať (22).

31.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti je potrebné zaviazať členské štáty, aby zabezpečili, že osobné údaje dotknutých osôb budú na internete prístupné iba počas primeraného obdobia, po uplynutí ktorého budú systematicky odstránené (23). Okrem toho by sa od členských štátov malo požadovať, aby zabezpečili prijatie primeraných bezpečnostných opatrení a záruk, predovšetkým na ochranu pred rizikami súvisiacimi s používaním externých vyhľadávačov (24).

2.4.4.   Závery k otázke zverejňovania

32.

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov zastáva názor, že ustanovenie o povinnom zverejňovaní sankcií, ako je v súčasnosti formulované, nie je v súlade so základným právom na súkromie a ochranu údajov. Zákonodarca by mal starostlivo zvážiť, či je navrhovaný systém nevyhnutný, a overiť si, či povinnosť zverejňovania neprekračuje hranice toho, čo je nevyhnutné na dosiahnutie presadzovaného cieľa verejného záujmu, a či neexistujú menej obmedzujúce opatrenia na dosiahnutie toho istého cieľa. Na základe výsledkov skúšky primeranosti by povinnosť zverejňovania v každom prípade mali doplniť primerané záruky, ktorými sa zabezpečí dodržiavanie prezumpcie neviny, práva dotknutých osôb na odvolanie, bezpečnosť/presnosť údajov a ich odstránenie po uplynutí primeraného obdobia.

2.5.   Ohlasovanie porušení predpisov

33.

Článok 70 navrhovanej smernice je venovaný mechanizmom ohlasovania porušení predpisov, ktoré sa označujú aj ako systémy oznamovania podozrení z nekalého konania (whistleblowing). Tieto systémy môžu slúžiť ako účinný nástroj na zabezpečenie dodržiavania predpisov, zároveň však vyvolávajú vážne otázky z hľadiska ochrany údajov (25). Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov víta skutočnosť, že návrh obsahuje osobitné záruky, ktoré sa majú ďalej rozpracovať na vnútroštátnej úrovni a ktoré sa týkajú ochrany osôb oznamujúcich podozrenia z nekalého konania a všeobecnejšie, ochrany osobných údajov. Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov si uvedomuje skutočnosť, že v navrhovanej smernici sa stanovujú iba základné prvky systému, ktorý majú realizovať členské štáty. Napriek tomu by chcel upriamiť pozornosť na tieto doplnkové body.

34.

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov podobne ako v iných svojich stanoviskách (26) zdôrazňuje potrebu uviesť osobitný odkaz na nutnosť dodržiavať utajenie totožnosti osôb oznamujúcich podozrenia z nekalého konania a informátorov. Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov zdôrazňuje, že pozícia týchto osôb je veľmi citlivá. Osobám, ktoré poskytujú takéto informácie, by sa malo zaručiť, že ich totožnosť sa spracováva v podmienkach utajenia, predovšetkým pred osobami, proti ktorým sú správy o údajných pochybeniach zamerané (27). Utajenie totožnosti osôb oznamujúcich podozrenia z nekalého konania by malo byť zaručené vo všetkých etapách postupu, pokiaľ to nie je v rozpore s vnútroštátnymi právnymi predpismi, ktorými sa upravujú súdne postupy. Potreba odhaliť totožnosť môže súvisieť s ďalším vyšetrovaním alebo následným súdnym konaním, ktoré sa začne ako výsledok vyšetrovania (vrátane prípadov, keď sa zistí, že osoby poskytli o sebe so zlým úmyslom nepravdivé vyhlásenia) (28). Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov vzhľadom na uvedené skutočnosti odporúča doplniť pod písmeno b) článku 70 toto ustanovenie: „utajenie totožnosti týchto osôb by malo byť zaručené vo všetkých etapách postupu, pokiaľ si jej odhalenie nevyžadujú vnútroštátne právne predpisy v súvislosti s ďalším vyšetrovaním alebo následným súdnym konaním“.

35.

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov ďalej zdôrazňuje význam stanovenia primeraných pravidiel na zaručenie prístupových práv pre obvinených, ktoré sú úzko späté s právami na obhajobu (29). Postupy prijímania hlásení a ich ďalšieho riešenia, ktoré sú uvedené v článku 70 ods. 2 písm. a), by mali zabezpečiť, že práva obvineného na obhajobu, ako je právo na informácie, právo na prístup k vyšetrovaciemu spisu a prezumpcia neviny, sa budú primerane dodržiavať a budú sa obmedzovať iba v nevyhnutnom rozsahu (30). Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov v tejto súvislosti navrhuje pridať do textu navrhovanej smernice aj ustanovenie článku 29 písmeno d) návrhu Komisie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o obchodovaní s využitím dôverných informácií a o manipulácii s trhom, ktorým sa od členských štátov vyžaduje zavedenie „vhodných postupov na zabezpečenie práva obvineného na obhajobu a vypočutie pred prijatím rozhodnutia, ktoré sa naňho vzťahuje, a práva na účinné súdne opravné prostriedky proti rozhodnutiu alebo opatreniu, ktoré sa ho týka“.

36.

A napokon, pokiaľ ide o písmeno c) odseku 2, európsky dozorný úradník pre ochranu údajov vyjadril spokojnosť s tým, že týmto ustanovením sa požaduje od členských štátov ochrana osobných údajov obvinenej aj obviňujúcej osoby v súlade so zásadami stanovenými v smernici 95/46/ES. Navrhuje však vypustiť formuláciu „so zásadami stanovenými v“, aby bol odkaz na uvedenú smernicu komplexnejší a záväznejší. V súvislosti s potrebou dodržiavať právne predpisy o ochrane údajov pri praktickej realizácii programov, európsky dozorný úradník pre ochranu údajov by rád zdôraznil predovšetkým odporúčania, ktoré pracovná skupina zriadená podľa článku 29 uviedla vo svojom stanovisku z roku 2006 k oznamovaniu podozrení z nekalého konania (whistleblowing). Príslušné subjekty by pri realizácii vnútroštátnych systémov nemali zabúdať, okrem iného, na potrebu dodržiavať zásadu proporcionality čo najväčším obmedzovaním kategórií osôb oprávnených oznamovať podozrenia, kategórií osôb, ktoré môžu byť označené za podozrivé, a porušení predpisov, pre ktoré môžu byť označené za podozrivé, potrebu uprednostňovať pred anonymnými oznámeniami oznámenia s uvedením totožnosti oznamovateľa podávané pod podmienkou mlčanlivosti, potrebu zabezpečiť odhalenie totožnosti oznamovateľa, ktorý úmyselne podá nepravdivé oznámenie, a potrebu dodržiavať prísne lehoty uchovávania údajov.

3.   ZÁVERY

37.

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov navrhuje tieto odporúčania:

vložiť do návrhov osobitné ustanovenie s týmto znením: „Príslušné orgány v súvislosti so spracovaním osobných údajov členskými štátmi v rámci tohto nariadenia uplatňujú ustanovenia vnútroštátnych predpisov, ktorými sa vykonáva smernica 95/46/EC. Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA) v súvislosti so spracovaním osobných údajov, ktoré vykonáva v rámci tohto nariadenia, dodržiava ustanovenia nariadenia (ES) č. 45/2001“,

zmeniť a doplniť druhý pododsek článku 54 ods. 1 tak, aby umožnil zverejňovanie dôverných informácií poskytovaných iba v súhrnnej alebo hromadnej podobe, „pri ktorých nie je možné identifikovať jednotlivé úverové inštitúcie ani jednotlivcov“ (zvýraznenie doplnené),

v článkoch 48 a 56 objasniť, že dohody s tretími krajinami alebo s orgánmi tretích krajín o prenose osobných údajov musia spĺňať podmienky pre prenos osobných údajov do tretích krajín stanovené v kapitole IV smernice 95/46/ES a v nariadení (ES) č. 45/2001, a vložiť do navrhovanej smernice ustanovenie podobné článku 23 návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o obchodovaní s využitím dôverných informácií a o manipulácii s trhom (31),

vzhľadom na pochybnosti vyjadrené v tomto stanovisku posúdiť nevyhnutnosť a primeranosť navrhovaného systému povinného zverejňovania sankcií. Na základe výsledkov skúšky nevyhnutnosti a primeranosti by povinnosť zverejňovania v každom prípade mali doplniť primerané záruky, ktorými sa zabezpečí dodržiavanie prezumpcie neviny, práva dotknutých osôb na odvolanie, bezpečnosť/presnosť údajov a ich odstránenie po uplynutí primeraného obdobia,

v článku 70: 1. pod písmenom b) doplniť ustanovenie v znení: „utajenie totožnosti týchto osôb by sa malo zaručiť vo všetkých etapách postupu, pokiaľ si jej odhalenie nevyžadujú vnútroštátne právne predpisy v súvislosti s ďalším vyšetrovaním alebo následným súdnym konaním“; 2. pridať písmeno d) s textom v ktorom sa od členských štátov vyžaduje zavedenie „vhodných postupov na zabezpečenie práva obvineného na obhajobu a vypočutie pred prijatím rozhodnutia, ktoré sa naňho vzťahuje, a práva na účinné súdne opravné prostriedky proti rozhodnutiu alebo opatreniu, ktoré sa ho týka“; 3. z textu pod písmenom b) tohto ustanovenia vypustiť formuláciu „so zásadami stanovenými v“.

V Bruseli 10. februára 2012

Giovanni BUTTARELLI

Asistent európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov


(1)  Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31.

(2)  Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1.

(3)  Stanoviská európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov z 10. februára 2012 k legislatívnemu balíku, ktorý sa týka preskúmania právnych predpisov v oblasti bankovníctva, ratingových agentúr, trhov s finančnými nástrojmi (MIFID/MIFIR) a zneužívania trhu.

(4)  COM(2011) 453.

(5)  COM(2011) 452.

(6)  Dôvodová správa k navrhovanej smernici, s. 2 – 3.

(7)  Dôvodová správa k navrhovanému nariadeniu, s. 2 – 3.

(8)  Pozri najmä články 24, 48 a 51 navrhovanej smernice.

(9)  Články 65 ods. 2 a 68 navrhovanej smernice.

(10)  Článok 70 navrhovanej smernice.

(11)  Článok 435 navrhovaného nariadenia.

(12)  Návrh Komisie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o obchodovaní s využitím dôverných informácií a o manipulácii s trhom, COM(2011) 651.

(13)  Porovnaj poznámku pod čiarou 12.

(14)  Pozri stanovisko z 10. februára 2012 k návrhom Komisie na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o obchodovaní s využitím dôverných informácií a o manipulácii s trhom a smernice Európskeho parlamentu a Rady o trestných sankciách za obchodovanie s využitím dôverných informácií a manipuláciu s trhom, COM(2011) 651.

(15)  Osobná pôsobnosť sankcií je vyjasnená v článku 65 navrhovanej smernice, podľa ktorého členské štáty zaistia, že v prípade porušenia povinností vzťahujúcich sa na inštitúcie, finančné holdingové spoločnosti a holdingové spoločnosti so zmiešanou činnosťou môžu byť na členov riadiaceho orgánu a akékoľvek osoby, ktoré sú podľa vnútroštátneho práva zodpovedné za porušenie, uplatnené sankcie.

(16)  Pozri správu o hodnotení vplyvu, s. 42 a nasl.

(17)  Spojené veci C-92/09 a C-93/09, Schecke, body 56 – 64.

(18)  V tejto súvislosti pozri aj stanovisko európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov z 15. apríla 2011 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na ročný rozpočet Únie (Ú. v. EÚ C 215, 21.7.2011, s. 13).

(19)  Pozri s. 44 – 45.

(20)  Vnútroštátne orgány by mohli zvážiť napríklad takéto opatrenia: odložiť zverejnenie až do zamietnutia odvolania alebo, ako sa navrhuje v správe o hodnotení vplyvu, jasne uviesť, že proti rozhodnutiu bolo podané odvolanie a že dotknutú osobu treba až do konečného rozhodnutia považovať za nevinnú, a zverejniť opravu v prípadoch, keď súd rozhodnutie zruší.

(21)  Pozri stanovisko európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov z 10. apríla 2007 k financovaniu spoločnej poľnohospodárskej politiky (Ú. v. EÚ C 134, 16.6.2007, s. 1).

(22)  V tejto súvislosti pozri dokument, uverejnený talianskym orgánom pre ochranu údajov (DPA), Osobné údaje obsiahnuté v záznamoch a dokumentoch verejných správnych orgánov: usmernenia na ich spracovanie verejnými orgánmi v súvislosti s komunikáciou a rozširovaním údajov prostredníctvom internetu, ktorý je dostupný na webovej stránke talianskeho DPA http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1803707

(23)  Tieto obavy sa týkajú aj všeobecnejšieho práva byť zabudnutý, o ktorého zaradení do nového legislatívneho rámca na ochranu osobných údajov sa diskutuje.

(24)  Tieto opatrenia a záruky môžu napríklad pozostávať z vylúčenia indexácie údajov externými vyhľadávačmi.

(25)  Pracovná skupina zriadená podľa článku 29 vydala v roku 2006 k takým programom stanovisko, ktoré sa zaoberá aspektmi tohto javu týkajúcimi sa ochrany údajov: stanovisko 1/2006 k problematike uplatňovania noriem EÚ o ochrane údajov na vnútorné mechanizmy oznamovania podozrení z nekalého konania (whistleblowing) v oblasti účtovníctva, vnútorných účtovných kontrol, auditu, boja proti úplatkárstvu a trestnej činnosti v bankovom a finančnom sektore (stanovisko pracovnej skupiny k oznamovaniu podozrení z nekalého konania). Stanovisko je prístupné na webovej stránke pracovnej skupiny zriadenej podľa článku 29: http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/workinggroup/index_en.htm

(26)  Pozri napríklad stanovisko európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov z 15. apríla 2011 k rozpočtovým pravidlám, ktoré sa vzťahujú na ročný rozpočet Únie (Ú. v. EÚ C 215, 21.7.2011, s. 13) a stanovisko z 1. júna 2011 k vyšetrovaniam vykonávaným Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF) (Ú. v. EÚ C 279, 23.9.2011, s. 11).

(27)  Dôležitosť utajovania identity osoby oznamujúcej podozrenia z nekalého konania zdôraznil európsky dozorný úradník pre ochranu údajov už v liste európskemu ombudsmanovi z 30. júla 2010 v prípade 2010-0458, ktorý je prístupný na webovej stránke európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov (http://www.edps.europa.eu). Pozri aj predchádzajúce stanoviská európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov z 23. júna 2006 k vnútorným vyšetrovaniam Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF) (prípad 2005-0418) a zo 4. októbra 2007 k vonkajším vyšetrovaniam Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF) (prípady 2007-47, 2007-48, 2007-49, 2007-50, 2007-72).

(28)  Pozri stanovisko z 15. apríla 2011 k rozpočtovým pravidlám, ktoré sa vzťahujú na ročný rozpočet Únie, prístupné na webovej stránke http://www.edps.europa.eu

(29)  V tejto súvislosti pozri usmernenia európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov, ktoré sa týkajú spracovávania údajov pri administratívnych vyšetrovaniach a disciplinárnych konaniach vykonávaných európskymi inštitúciami a orgánmi, v ktorých sa zdôrazňuje úzky vzťah medzi prístupovými právami dotknutej osoby a právami obvinených na obhajobu (pozri s. 8 a 9) http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Supervision/Guidelines/10-04-23_Guidelines_inquiries_EN.pdf

(30)  Pozri stanovisko pracovnej skupiny zriadenej podľa článku 29 k oznamovaniu podozrení z nekalého konania (whistleblowing), s. 13 – 14.

(31)  Porovnaj poznámku pod čiarou 12.


II Oznámenia

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Európska komisia

19.6.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 175/9


Oznámenie v súlade s článkom 12 odsek 5 písm. a) nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 o informáciách poskytnutých colnými orgánmi členských štátov, týkajúcich sa zatriedenia tovaru do colnej nomenklatúry

2012/C 175/02

Záväzná informácia o nomenklatúrnom zatriedení tovaru stráca platnosť odo dňa, kedy prestáva byť v súlade s interpretáciou colnej nomenklatúry v dôsledku nasledovných medzinárodnych tarifných opatrení:

Doplnky k Kompendiu stanovísk k nomenklatúrnemu zatriedeniu, schválených Radou pre colnú spoluprácu (RCS dok. NC1705 – správa z 48. zasadnutia Výboru pre HS):

DOPLNKY K STANOVISKÁM K NOMENKLATÚRNEMU ZATRIEDENIU, VYDANÉ VÝBOROM PRE HS SVETOVEJ COLNEJ ORGANIZÁCIE

(48. ZASADNUTIE VÝBORU PRE HS SEPTEMBRA 2011)

DOK. NC1705

Stanoviská k zatriedeniu prijaté Výborom pre HS

2106.90/28

O/3

3824.90/18-19

O/4

8537.10/1

O/5

Informácie týkajúce sa obsahu týchto opatrení možno získať na Generálnom riaditeľstve pre dane a colnú úniu Európskej komisie (rue de la Loi/Wetstraat 200, 1049 Brusel, Belgium) alebo na internetovej stránke tohto Generálneho riaditeľstva:

http://ec.europa.eu/comm/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_aspects/harmonised_system/index_en.htm


19.6.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 175/10


Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii

(Vec COMP/M.6555 – Posco/MC/MCHC/JV)

(Text s významom pre EHP)

2012/C 175/03

Dňa 11. júna 2012 sa Komisia rozhodla nevzniesť námietku voči uvedenej oznámenej koncentrácii a vyhlásiť ju za zlučiteľnú so spoločným trhom. Toto rozhodnutie je založené na článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 139/2004. Úplné znenie rozhodnutia je dostupné iba v angličtine jazyku a bude zverejnené po odstránení akýchkoľvek obchodných tajomstiev. Bude dostupné:

v časti webovej stránky Komisie o hospodárskej súťaži venovanej fúziám (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Táto webová stránka poskytuje rôzne možnosti na vyhľadávanie individuálnych rozhodnutí o fúziách podľa názvu spoločnosti, čísla prípadu, dátumu a sektorových indexov,

v elektronickej podobe na webovej stránke EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) pod číslom dokumentu 32012M6555. EUR-Lex predstavuje online prístup k európskemu právu.


19.6.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 175/10


Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii

(Vec COMP/M.6604 – CPPIB/Atlantia/Grupo Costanera)

(Text s významom pre EHP)

2012/C 175/04

Dňa 11. júna 2012 sa Komisia rozhodla nevzniesť námietku voči uvedenej oznámenej koncentrácii a vyhlásiť ju za zlučiteľnú so spoločným trhom. Toto rozhodnutie je založené na článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 139/2004. Úplné znenie rozhodnutia je dostupné iba v angličtine jazyku a bude zverejnené po odstránení akýchkoľvek obchodných tajomstiev. Bude dostupné:

v časti webovej stránky Komisie o hospodárskej súťaži venovanej fúziám (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Táto webová stránka poskytuje rôzne možnosti na vyhľadávanie individuálnych rozhodnutí o fúziách podľa názvu spoločnosti, čísla prípadu, dátumu a sektorových indexov,

v elektronickej podobe na webovej stránke EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) pod číslom dokumentu 32012M6604. EUR-Lex predstavuje online prístup k európskemu právu.


III Prípravné akty

Európska centrálna banka

19.6.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 175/11


STANOVISKO EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY

z 25. apríla 2012

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskych fondoch rizikového kapitálu a k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskych fondoch sociálneho podnikania

(CON/2012/32)

2012/C 175/05

Úvod a právny základ

Európska centrálna banka (ECB) prijala 20. januára 2012 žiadosť Rady Európskej únie o stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskych fondoch rizikového kapitálu (1) (ďalej len „navrhované nariadenie o európskych fondoch rizikového kapitálu“) a k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskych fondoch sociálneho podnikania (2) (ďalej len „navrhované nariadenie EuFSP“).

Právomoc ECB vydať stanovisko k navrhovaným nariadeniam je založená na článku 127 ods. 4 a článku 282 ods. 5 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, keďže navrhované nariadenia obsahujú ustanovenia, ktoré majú vplyv na integráciu európskych finančných trhov a na spôsob, akým Európsky systém centrálnych bánk prispieva k hladkému uskutočňovaniu politík prijatých príslušnými orgánmi, ktoré sa týkajú obozretného dohľadu nad úverovými inštitúciami a stability finančného systému, ako je uvedené v článku 127 ods. 5 zmluvy. V súlade s článkom 17.5 prvou vetou rokovacieho poriadku Európskej centrálnej banky Rada guvernérov prijala toto stanovisko.

Všeobecné pripomienky

1.

Cieľom navrhovaného nariadenia o európskych fondoch rizikového kapitálu je prekonať problém nedostatočného financovania, s ktorým sa stretávajú malé a stredné európske podniky v počiatočných fázach svojej činnosti. Keďže je financovanie týchto spoločností prevažne založené na malých fondoch so spravovanými aktívami v priemernej výške 60 miliónov EUR, cieľom nariadenia je zlepšiť schopnosť získať kapitál v rámci celej EÚ. Ustanovujú sa ním osobitné európske fondy rizikového kapitálu so spoločnými charakteristikami, ktoré podliehajú jednotnému regulačnému rámcu. Tým by sa zabezpečila istota a transparentnosť vo vzťahu k všetkým zainteresovaným stranám vrátane investorov, regulačných orgánov a spoločností spôsobilých pre získanie investícií. Zavedením povolenia pre jednotný trh, na základe ktorého by mohol fond registrovaný v jednom z členských štátov uvádzať podiely a akcie na trh v inom členskom štáte, by sa znížila administratívna záťaž a obmedzili by sa regulačné prekážky.

2.

Tento rámec dopĺňa nariadenie EuFSP, ktorého cieľom je podporovať financovanie sociálnych podnikov prostredníctvom zriadenia novej kategórie európskych fondov sociálneho podnikania (ďalej len „EuFSP“). Investorom by to pomohlo pri identifikácii a porovnávaní fondov investujúcich do sociálnych podnikov a rozšírilo by to možnosti ponúkať tieto fondy na trhu medzinárodným investorom.

3.

Stratégia Európa 2020 (3) zdôraznila potrebu prijať cielené regulačné opatrenia na zlepšenie prístupu malých a stredných podnikov k financovaniu, najmä zriadením účelových investičných fondov, ktorými by sa odstránili prekážky využívania rizikového kapitálu. Európska rada schválila tento prístup žiadajúc odstránenie zostávajúcich regulačných prekážok brániacich cezhraničnému využívaniu rizikového kapitálu (4). Komisia následne v apríli 2011 oznámila svoju iniciatívu, ktorej cieľom je zabezpečiť, aby fondy rizikového kapitálu usadené v ktoromkoľvek členskom štáte mohli získať kapitál v celej EÚ (5).

4.

ECB už spozorovala ťažkosti, s ktorými sa v poslednej dobe stretávajú malé a stredné podniky pri prístupe k financovaniu, a to vo väčšej miere než veľké firmy, najmä v časoch stresu na trhu (6). ECB verí, že navrhované nové režimy významne prispejú k rozvoju inovatívneho a udržateľného hospodárstva tým, že uľahčia rýchlo rastúcim malým a stredným podnikom prístup k financovaniu a zjednotia uplatniteľné regulačné požiadavky. Pre úspešné a včasné uskutočnenie Stratégie Európa 2020 je kľúčové prekonať roztrieštenosť financovania inovatívnych a sociálne zameraných malých a stredných podnikov a podporiť vznik integrovaného a plynulo fungujúceho finančného trhu na úrovni EÚ a tým podporiť a uľahčiť cezhraničné investovanie v týchto odvetviach.

5.

Preto ECB víta navrhované nariadenia, ktorými sa zavedú jednotné požiadavky pre fondy vykonávajúce činnosť pod jednotným európskym označením a rovnaký hmotnoprávny regulačný rámec pri zabezpečení primeraného dohľadu. V tejto súvislosti ECB poukazuje na niekoľko vlastností, ktoré by prispeli k dosiahnutiu vhodného a vyváženého regulačného rámca: dobrovoľná povaha režimu (7), cezhraničný informačný proces medzi príslušnými orgánmi (8), pravidlá upravujúce správanie kvalifikovaných správcov a požiadavky na poskytovanie informácií (9), ako aj ustanovenia, ktorých cieľom je zaistiť účinný dohľad nad využívaním povolenia (10).

Konkrétne pripomienky

6.

ECB podporuje zámer Komisie zabezpečiť, aby boli navrhované nariadenia v súlade s existujúcim režimom pre správcov alternatívnych investičných fondov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ z 8. júna 2011 o správcoch alternatívnych investičných fondov a o zmene a doplnení smerníc 2003/41/ES a 2009/65/ES a nariadení (ES) č. 1060/2009 a (EÚ) č. 1095/2010 (11). V tejto súvislosti ECB víta, že sa v navrhovaných nariadeniach odkazuje na hraničnú hodnotu zo smernice 2011/61/EÚ (12), čím sa pre kapitálové fondy zavádza limit 500 miliónov EUR, ktorý by oddelil režim európskych fondov rizikového kapitálu a režim EuFSP od rámca ustanoveného v smernici 2011/61/EÚ.

7.

ECB poznamenáva, že účelom uvedenej hraničnej hodnoty je odlíšiť správcov alternatívnych investičných fondov, ktorých činnosti by mohli mať „významné dôsledky pre finančnú stabilitu“ od tých, u ktorých to nie je pravdepodobné, a že navrhovaný režim sa uplatní na fondy, ktoré nie sú dôležité zo systémového hľadiska (13).

8.

Rozsah pôsobnosti navrhovaných nariadení je tiež podmienený požiadavkou, aby žiadne kvalifikované fondy rizikového kapitálu a fondy sociálneho podnikania nevyužívali pákový efekt, a aby sa tak zabezpečilo, že kvalifikované fondy nebudú prispievať k vzniku systémových rizík, a že sa sústredia na podporu kvalifikovaných portfóliových spoločností (14). Keďže je koncepcia pákového efektu základom podnikateľského modelu implementovaného mnohými správcami alternatívnych investičných fondov (15), ECB považuje za vhodné, aby sa v prípade navrhovaných režimov európskych fondov rizikového kapitálu a EuFSP (16) možnosť pákového efektu výslovne vylúčila.

V prípadoch, kde ECB odporúča zmenu a doplnenie navrhovaného nariadenia, sú v prílohe uvedené konkrétne pozmeňujúce návrhy spolu s odôvodnením.

Vo Frankfurte nad Mohanom 25. apríla 2012

Prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  KOM(2011) 860 v konečnom znení.

(2)  KOM(2011) 862 v konečnom znení.

(3)  Oznámenie Komisie „Európa 2020 Stratégia na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu“, KOM(2010) 2020 v konečnom znení.

(4)  Závery Európskej rady zo 4. februára 2011, strana 22.

(5)  Oznámenie Komisie „Akt o jednotnom trhu Dvanásť hybných síl podnecovania rastu a posilňovania dôvery ‚Spoločne za nový rast‘“ KOM(2011) 206 v konečnom znení, najmä bod 2.1.

(6)  Stanovisko ECB CON/2012/21 z 22. marca 2012 k i) návrhu smernice o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES, ii) návrhu nariadenia o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie EMIR o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov, iii) návrhu smernice o trestných sankciách za obchodovanie s využitím dôverných informácií a manipuláciu s trhom a iv) návrhu nariadenia o obchodovaní s využitím dôverných informácií a manipulácii s trhom (zneužívaniu trhu), odsek 8. Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku. Verzia v angličtine je k dispozícii na internetovej stránke ECB http://www.ecb.europa.eu

(7)  Článok 4 navrhovaného nariadenia o európskych fondoch rizikového kapitálu a článok 4 navrhovaného nariadenia o EuFSP.

(8)  Články 15 a 20 ods. 3 navrhovaného nariadenia o európskych fondoch rizikového kapitálu a články 16 a 21 ods. 3 navrhovaného nariadenia o EuFSP.

(9)  Články 7 až 12 navrhovaného nariadenia o európskych fondoch rizikového kapitálu a články 7 až 13 navrhovaného nariadenia o EuFSP.

(10)  Články 13 až 22 navrhovaného nariadenia o európskych fondoch rizikového kapitálu/články 14 až 23 navrhovaného nariadenia o EuFSP.

(11)  Ú. v. EÚ L 174, 1.7.2011, s. 1. Pracovný dokument útvarov Komisie – Posúdenie vplyvu priložené k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskych fondoch rizikového kapitálu, SEC(2011) 1515, s. 37.

(12)  Článok 3 ods. 2 písm. b) smernice 2011/61/EÚ.

(13)  Bod odôvodnenia 17 smernice 2011/61/EÚ.

(14)  Bod odôvodnenia 13 navrhovaného nariadenia o európskych fondoch rizikového kapitálu a bod odôvodnenia 13 navrhovaného nariadenia o EuFSP.

(15)  Odsek 11 stanoviska ECB CON/2009/81 zo 16. októbra 2009 k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o správcoch alternatívnych investičných fondov, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2004/39/ES a 2009/…/ES (Ú. v. EÚ C 272, 13.11.2009, s. 1).

(16)  Článok 5 ods. 2 navrhovaného nariadenia o európskych fondoch rizikového kapitálu a článok 5 ods. 2 navrhovaného nariadenia o EuFSP.


PRÍLOHA

Pozmeňujúce návrhy  (1)

Znenie, ktoré navrhla Komisia

Zmeny a doplnenia, ktoré navrhuje ECB (2)

Zmena a doplnenie 1

Článok 5 ods. 2 navrhovaného nariadenia o európskych fondoch rizikového kapitálu

„2.   Správcovia fondov rizikového kapitálu neprijímajú úvery, neemitujú dlhové obligácie, ani neposkytujú záruky na úrovni kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu a na úrovni kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu nevyužívajú ani žiadnu metódu, ktorou sa zvyšuje expozícia fondu, či už požičiavaním si hotovosti alebo cenných papierov, zapájaním sa do derivátových pozícií alebo inými prostriedkami.“

„2.   Správcovia fondov rizikového kapitálu neprijímajú úvery, neemitujú dlhové obligácie ani, neposkytujú záruky na úrovni kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu a na úrovni kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu nevyužívajú ani žiadnu metódu, ktorou sa zvyšuje expozícia fondu, či už požičiavaním si hotovosti alebo cenných papierov, zapájaním sa do derivátových zmlúv alebo inými prostriedkami.“

Odôvodnenie

Zapájanie sa do derivátových pozícií môže slúžiť aj na účely zabezpečovania, čím by sa riziková expozícia skôr znížila než zvýšila. Hoci si ECB všíma, že navrhované znenie je odvodené od zodpovedajúceho vymedzenia pojmu v článku 4 ods. 1 písm. v) smernice 2011/61/EÚ, navrhuje nahradiť pojem „derivátové pozície“ pojmom „derivátové zmluvy“ v súlade so znením iných existujúcich alebo navrhovaných právnych predpisov EÚ, napr. s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 236/2012 zo 14. marca 2012 o predaji nakrátko a určitých aspektoch swapow na úverové zlyhanie  (3), so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES z 21. apríla 2004 o trhoch s finančnými nástrojmi a o zmene a doplnení smerníc Rady 85/611/EHS a 93/6/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/12/ES a o zrušení smernice Rady 93/22/EHS  (4) a s návrhmi nariadení Európskeho parlamentu a Rady o mimoburzových derivátoch, centrálnych zmluvných stranách a archívoch obchodných údajov  (5) a o prudenciálnom dohľade nad úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami  (6).

Zmena a doplnenie 2

Článok 6 navrhovaného nariadenia o európskych fondoch rizikového kapitálu

„Správcovia fondov rizikového kapitálu uvádzajú na trh spravované podiely a akcie kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu a ponúkajú ich výhradne investorom, ktorí sa považujú za profesionálnych klientov v súlade s oddielom I prílohy II k smernici 2004/39/ES alebo ich možno na požiadanie považovať za profesionálnych klientov v súlade s oddielom II prílohy II k smernici 2004/39/ES, alebo iným investorom, ak:“

„Správcovia fondov rizikového kapitálu uvádzajú na trh spravované podiely a akcie kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu a ponúkajú ich výhradne investorom, ktorí sa považujú za profesionálnych klientov v súlade s oddielom I prílohy II k smernici 2004/39/ES, ibaže sa s nimi na požiadanie zaobchádza ako s neprofesionálnymi klientmi, alebo ich možno na požiadanie považovať za profesionálnych klientov v súlade s oddielom II prílohy II k smernici 2004/39/ES, alebo iným investorom, ak sú splnené všetky tieto podmienky:“

Odôvodnenie

V článku 6 navrhovaného nariadenia o európskych fondoch rizikového kapitálu sa odkazuje na „profesionálnych klientov v súlade s oddielom I prílohy II k smernici 2004/39/ES.“ Nie je jasné, aký režim by sa uplatňoval na profesionálnych klientov, s ktorými sa na základe rovnakého ustanovenia na požiadanie zaobchádza ako s neprofesionálnymi klientmi. Aby nedošlo k nedorozumeniu, navrhovanou zmenou a doplnením by sa pojem „profesionálni klienti“ v navrhovanom nariadení zosúladil s vymedzením pojmu uvedenom v prílohe II k smernici 2004/39/ES.

Nariadenie navyše umožňuje, aby boli európske fondy rizikového kapitálu na trhu ponúkané iným investorom, ktorí musia mať „poznatky, skúsenosti a schopnosť prevziať na seba riziká, ktoré tieto fondy prinášajú“  (7). Hoci tieto kritériá podľa názoru ECB ponúkajú investorom potrebnú ochranu, navrhuje zabezpečiť, aby sa všetky stali povinnými.

Zmena a doplnenie 3

Článok 10a navrhovaného nariadenia o európskych fondoch rizikového kapitálu (nový)

žiadny text

„Článok 10a

Depozitár

1.   Správca fondov rizikového kapitálu zabezpečí, aby bol pre každý fond rizikového kapitálu, ktorý spravuje, určený jeden depozitár v súlade s týmto článkom.

2.   Depozitár je inštitúciou vymedzenou v článku 21 smernice 2011/61/EÚ.

3.   Na účely zabezpečenia súladu pri uplatňovaní odseku 1 ESMA pripraví návrhy regulačných technických predpisov s cieľom bližšie určiť podmienky výkonu funkcie depozitára európskeho fondu rizikového kapitálu. ESMA predloží tieto návrhy regulačných technických predpisov Komisii do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia. Na Komisiu je delegovaná právomoc prijímať regulačné technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

Odôvodnenie

S cieľom posilniť ochranu investorov ECB navrhuje konkrétne určiť depozitára v súlade s rámcom prijatým v smernici 2009/65/ES o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP)  (8) a smernici 2011/61/EÚ  (9). V tomto prípade je však cieľom navrhovaného zjednodušeného modelu zabezpečiť, aby boli všetky súvisiace povinnosti primerané povahe a veľkosti fondov.

Zmena a doplnenie 4

Článok 21 ods. 1 navrhovaného nariadenia o európskych fondoch rizikového kapitálu

„1.   Príslušné orgány a ESMA spolupracujú vždy, keď je to potrebné na účely vykonávania ich príslušných povinností podľa tohto nariadenia.“

„1.   Príslušné orgány a ESMA spolupracujú navzájom vždy, keď je to potrebné na účely vykonávania ich príslušných povinností podľa tohto nariadenia, a prípadne aj s Európskym výborom pre systémové riziká.“

Odôvodnenie

ECB navrhuje zachovať súlad s článkom 50 smernice 2011/61/EÚ v tom zmysle, že spolupráca medzi ESMA a príslušnými orgánmi by mala prípadne zahŕňať ESRB.

Zmena a doplnenie 5

Článok 22 ods. 2 navrhovaného nariadenia o európskych fondoch rizikového kapitálu

„2.   Príslušným orgánom členských štátov alebo ESMA sa nesmie brániť vo výmene informácií v súlade s týmto nariadením alebo s inými právnymi predpismi Únie vzťahujúcimi sa na správcov fondov rizikového kapitálu a kvalifikované fondy rizikového kapitálu.“

„2.   Príslušným orgánom členských štátov alebo ESMA sa nesmie brániť vo výmene informácií v súlade s týmto nariadením alebo s inými právnymi predpismi Únie vzťahujúcimi sa na správcov fondov rizikového kapitálu a kvalifikované fondy rizikového kapitálu vždy, keď je to potrebné na účely výkonu ich povinností alebo právomocí podľa tohto nariadenia alebo podľa vnútroštátneho práva. Príslušné orgány oznámia tieto informácie centrálnym bankám vrátane Európskej centrálnej banky a Európskemu výboru pre systémové riziká, ak sú tieto informácie relevantné pre výkon ich úloh.

Odôvodnenie

Týmto by sa zabezpečilo, aby centrálne banky vrátane ECB, ako aj ESRB, riadne dostávali informácie relevantné pre výkon ich úloh.


(1)  Zmeny a doplnenia k navrhovanému nariadeniu o európskych fondoch rizikového kapitálu platia s potrebnými úpravami pre zodpovedajúce ustanovenia navrhovaného nariadenia o EuFSP.

(2)  Tučným písmom sa označuje nový text, ktorý ECB navrhuje vložiť. Preškrtnutým písmom sa označuje text, ktorý ECB navrhuje vypustiť.

(3)  Článok 1 písm. b) a c) a článok 2 ods. 1 písm. b) bod iii) (Ú. v. EÚ L 86, 24.3.2012, s. 24).

(4)  Ú. v. EÚ L 145, 30.4.2004, s. 1. Článok 2 ods.1 písm. i) a článok 4 ods. 1.

(5)  KOM(2010) 484 v konečnom znení. Článok 1 ods. 1.

(6)  KOM(2011) 452 v konečnom znení. Články 211 ods. 1, 240 ods. 3, 250 ods. 1 písm. d), 256 ods. 1, 273 ods. 4, 321 ods. 1 a 2 a 335 ods. 4.

(7)  Bod odôvodnenia 14 navrhovaného nariadenia o európskych fondoch sociálneho podnikania.

(8)  Ú. v. EÚ L 302, 17.11.2009, s. 32. Články 22 až 26 a 32 až 36.

(9)  Článok 21.


IV Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Európska komisia

19.6.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 175/17


Výmenný kurz eura (1)

18. júna 2012

2012/C 175/06

1 euro =


 

Mena

Výmenný kurz

USD

Americký dolár

1,2618

JPY

Japonský jen

99,75

DKK

Dánska koruna

7,4324

GBP

Britská libra

0,80600

SEK

Švédska koruna

8,8412

CHF

Švajčiarsky frank

1,2010

ISK

Islandská koruna

 

NOK

Nórska koruna

7,5260

BGN

Bulharský lev

1,9558

CZK

Česká koruna

25,493

HUF

Maďarský forint

292,60

LTL

Litovský litas

3,4528

LVL

Lotyšský lats

0,6967

PLN

Poľský zlotý

4,2807

RON

Rumunský lei

4,4670

TRY

Turecká líra

2,2883

AUD

Austrálsky dolár

1,2519

CAD

Kanadský dolár

1,2944

HKD

Hongkongský dolár

9,7914

NZD

Novozélandský dolár

1,5947

SGD

Singapurský dolár

1,6045

KRW

Juhokórejský won

1 462,30

ZAR

Juhoafrický rand

10,5249

CNY

Čínsky juan

8,0232

HRK

Chorvátska kuna

7,5433

IDR

Indonézska rupia

11 874,30

MYR

Malajzijský ringgit

3,9829

PHP

Filipínske peso

53,412

RUB

Ruský rubeľ

40,8300

THB

Thajský baht

39,709

BRL

Brazílsky real

2,5868

MXN

Mexické peso

17,5660

INR

Indická rupia

70,6540


(1)  Zdroj: referenčný výmenný kurz publikovaný ECB.


INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

19.6.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 175/18


Oznámenie Komisie podľa článku 17 ods. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v

Nová výzva na predkladanie ponúk v súvislosti s prevádzkou služieb pravidelnej leteckej dopravy v súlade so záväzkami služby vo verejnom záujme

(Text s významom pre EHP)

2012/C 175/07

Členský štát

Španielsko

Trasa

El Hierro – Gran Canaria, La Gomera – Gran Canaria, La Gomera – Tenerife Norte a Tenerife Sur – Gran Canaria

Doba platnosti zmluvy

2 roky od začiatku poskytovania služby

Lehota na predkladanie ponúk

2 mesiace odo dňa uverejnenia tohto oznámenia

Adresa, na ktorej je možné získať znenie výzvy na predkladanie ponúk a všetky relevantné informácie a/alebo dokumentáciu v súvislosti s verejnou súťažou a so záväzkom služby vo verejnom záujme

Generálne riaditeľstvo civilného letectva (DGAC)

Generálne riaditeľstvo leteckej dopravy

Tel. +34 915977505

Fax +34 915978643

e-mail: mmederos@fomento.es


V Oznamy

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA SPOLOČNEJ OBCHODNEJ POLITIKY

Európska komisia

19.6.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 175/19


Oznámenie o antidumpingových opatreniach týkajúcich sa dovozu určitých upravených alebo konzervovaných citrusových plodov (najmä mandarínok atď.) s pôvodom v Čínskej ľudovej republike a o čiastočnom opätovnom otvorení antidumpingového prešetrovania týkajúceho sa dovozu určitých upravených alebo konzervovaných citrusových plodov (najmä mandarínok atď.) s pôvodom v Čínskej ľudovej republike

2012/C 175/08

Svojím rozsudkom z 22. marca 2012 vo veci C-338/10 Európsky súdny dvor (ďalej len „ESD“) zrušil nariadenie Rady (ES) č. 1355/2008 z 18. decembra 2008, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo a s konečnou platnosťou vyberá dočasné clo uložené na dovoz určitých upravených alebo konzervovaných citrusových plodov (najmä mandarínok atď.) s pôvodom v Čínskej ľudovej republike (1) (ďalej len „konečné antidumpingové nariadenie“ alebo „sporné nariadenie“).

V dôsledku rozsudku z 22. marca 2012 dovoz určitých upravených alebo konzervovaných citrusových plodov (najmä mandarínok atď.) do Európskej únie už nepodlieha antidumpingovým opatreniam uloženým nariadením (ES) č. 1355/2008.

1.   Informácia pre colné orgány

V dôsledku toho by malo byť konečné antidumpingové clo zaplatené podľa nariadenia (ES) č. 1355/2008 za dovoz určitých upravených alebo konzervovaných citrusových plodov (najmä mandarínok atď.) do Európskej únie, v súčasnosti zaradených pod kódy KN 2008 30 55, 2008 30 75 a ex 2008 30 90 (kódy TARIC 2008309061, 2008309063, 2008309065, 2008309067, 2008309069), s pôvodom v Čínskej ľudovej republike, a dočasné clo vybrané s konečnou platnosťou v súlade s článkom 3 nariadenia Rady (ES) č. 1355/2008 vrátené alebo odpustené. O vrátenie alebo odpustenie cla je potrebné požiadať vnútroštátne colné orgány v súlade s platnými colnými predpismi.

Okrem toho dovoz určitých upravených alebo konzervovaných citrusových plodov (najmä mandarínok atď.) s pôvodom v Čínskej ľudovej republike do Európskej únie už viac nepodlieha antidumpingovým opatreniam uloženým nariadením (ES) č. 1355/2008.

2.   Čiastočné opätovné začatie antidumpingového prešetrovania

Európsky súdny dvor svojím rozsudkom z 22. marca 2012 vyhlásil nariadenie (ES) č. 1355/2008 za neplatné. ESD zistil, že Európska komisia (ďalej len „Komisia“) nevenovala dostatočnú pozornosť tomu, aby stanovila normálnu hodnotu na základe ceny alebo vytvorenej hodnoty v tretej krajine s trhovým hospodárstvom podľa článku 2 ods. 7 písm. a) nariadenia Rady (ES) č. 1225/2009 z 30. novembra 2009 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (2) (ďalej len „základné nariadenie“).

Súdy (3) uznávajú, že v prípadoch, keď konanie pozostáva z niekoľkých administratívnych krokov, sa zrušením jedného z týchto krokov neruší celé konanie. Antidumpingové konanie je príkladom takéhoto konania, ktoré tvorí viac krokov. V dôsledku toho zrušenie častí nariadenia o uložení konečného antidumpingového cla neznamená zrušenie celého postupu pred prijatím príslušného nariadenia. Na druhej strane, podľa článku 266 Zmluvy o fungovaní Európskej únie sú inštitúcie Európskej únie povinné vyhovieť rozsudku ESD z 22. marca 2012. V súlade s týmto inštitúcie Únie, s cieľom vyhovieť rozsudku, majú možnosť odstrániť aspekty sporného nariadenia, ktoré viedli k jeho zrušeniu, zatiaľ čo nezrušené časti, ktoré nie sú rozsudkom (4) dotknuté, sa ponechajú nezmenené. Je potrebné poznamenať, že všetky ostatné zistenia v spornom nariadení, voči ktorým súdy v určenom čase nevzniesli námietku a neboli teda brané týmito súdmi do úvahy a neviedli k zrušeniu sporného nariadenia, platia ďalej. Rovnaký záver sa uplatňuje analogicky tam, kde je nariadenie zrušené.

Komisia sa preto rozhodla opätovne začať antidumpingové prešetrovanie týkajúce sa dovozu určitých upravených alebo konzervovaných citrusových plodov (najmä mandarínok atď.) s pôvodom v Čínskej ľudovej republike začaté podľa základného nariadenia. Opätovné otvorenie je rozsahovo obmedzené na vykonanie uvedeného zistenia ESD.

3.   Postup

Keďže Komisia po porade s poradným výborom dospela k záveru, že čiastočné opätovné začatie antidumpingového prešetrovania je oprávnené, týmto čiastočne opätovne začína antidumpingové prešetrovanie, ktoré sa týka dovozu určitých upravených alebo konzervovaných citrusových plodov (najmä mandarínok atď.) s pôvodom v Čínskej ľudovej republike, začaté podľa článku 5 základného nariadenia oznámením uverejneným v Úradnom vestníku Európskej únie. (5)

Opätovné otvorenie je rozsahovo obmedzené na prípadný výber analogickej krajiny a stanovenie normálnej hodnoty podľa článku 2 ods. 7 písm. a) základného nariadenia, ktorá sa použije na výpočet akéhokoľvek dumpingového rozpätia.

Všetky zainteresované strany sa týmto vyzývajú, aby oznámili svoje stanoviská, predložili informácie a poskytli podporné dôkazy v súvislosti s vhodnosťou trhového hospodárstva tretích krajín, ktoré by sa mohli vybrať na stanovenie normálnej hodnoty podľa článku 2 ods. 7 písm. a) základného nariadenia, aj vrátane Izraelu, Svazijska, Turecka a Thajska. Tieto informácie a podporné dôkazy sa musia Komisii doručiť v lehote stanovenej v bode 4 písm. a).

Komisia okrem toho môže vypočuť zainteresované strany, ak predložia žiadosť, ktorou preukážu, že existujú osobitné dôvody, na základe ktorých by mali byť vypočuté. Táto žiadosť sa musí predložiť v rámci lehoty stanovenej v bode 4 písm. b).

4.   Lehoty

a)   Pre strany, aby sa prihlásili a predložili informácie

Všetky zainteresované strany, ak majú byť ich vyjadrenia počas prešetrovania zohľadnené, sa musia prihlásiť Komisii, oznámiť svoje stanoviská a predložiť akékoľvek informácie do 20 dní od dátumu uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie, ak nie je uvedené inak. Je potrebné poukázať na skutočnosť, že vykonávanie väčšiny procesných práv stanovených v základnom nariadení závisí od toho, či sa príslušná strana prihlási v rámci uvedeného obdobia.

b)   Vypočutia

V rámci tej istej 20-dňovej lehoty môžu všetky zainteresované strany takisto požiadať o vypočutie Komisiou.

5.   Písomné podania a korešpondencia

Všetky podania a žiadosti predložené zainteresovanými stranami musia byť realizované písomne (nie v elektronickej forme, ak nie je uvedené inak) a musí sa v nich uvádzať názov, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo a faxové číslo zainteresovanej strany. Všetky písomné návrhy vrátane informácií požadovaných v tomto oznámení a korešpondencia, ktorú zainteresované strany poskytli ako dôverné, sa označia ako „Limited (6)“ a v súlade s článkom 19 ods. 2 základného nariadenia sa k nim pripojí verzia, ktorá nemá dôverný charakter, s označením „For inspection by interested parties“.

Adresa Komisie na účely korešpondencie:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: N105 04/092

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Fax +32 22956505

6.   Odmietnutie spolupráce

V prípade, ak ktorákoľvek zo zainteresovaných strán odmietne sprístupniť alebo neposkytne potrebné informácie v lehotách alebo významnou mierou bráni v prešetrovaní, môžu sa v súlade s článkom 18 základného nariadenia vypracovať pozitívne alebo negatívne zistenia na základe dostupných skutočností.

Ak sa zistí, že ktorákoľvek zo zainteresovaných strán poskytla nepravdivé alebo zavádzajúce informácie, tieto informácie sa nezohľadnia a podľa článku 18 základného nariadenia sa môžu využiť dostupné skutočnosti. Ak zainteresovaná strana nespolupracuje alebo spolupracuje iba čiastočne a zistenia sa preto zakladajú na dostupných skutočnostiach, môže byť výsledok pre túto stranu menej priaznivý, ako keby bola spolupracovala.

7.   Spracovanie osobných údajov

Je potrebné uviesť, že so všetkými osobnými údajmi zozbieranými počas tohto prešetrovania sa bude zaobchádzať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (7).

8.   Úradník pre vypočutie

Je potrebné takisto uviesť, že ak sa zainteresované strany domnievajú, že pri uplatňovaní svojich práv na obhajobu majú ťažkosti, môžu sa obrátiť na úradníka pre vypočutie z Generálneho riaditeľstva pre obchod. Pôsobí ako kontaktná osoba medzi zainteresovanými stranami a útvarmi Komisie, ktorá v prípade potreby ponúka sprostredkovanie v procesných záležitostiach ovplyvňujúcich ochranu ich záujmov v tomto konaní, najmä v súvislosti s nahliadnutím do spisu, dôvernosťou, predĺžením lehôt a spracovaním písomne a/alebo ústne podaných stanovísk. Ďalšie informácie a kontaktné údaje môžu zainteresované strany nájsť na webových stránkach úradníka pre vypočutie na webovej stránke Generálneho riaditeľstva pre obchod (http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm).


(1)  Ú. v. EÚ L 350, 30.12.2008, s. 35.

(2)  Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 51.

(3)  Vec T-2/95 Industrie des poudres sphériques (IPS)/Rada, Zb. 1998, s. II-3939.

(4)  Vec C-458/98 P Industrie des poudres sphériques (IPS)/Rada, Zb. 2000, s. I-08147.

(5)  Ú. v. EÚ C 246, 20.10.2007, s. 15.

(6)  Toto označenie znamená, že ide výlučne o interný dokument. Je chránený podľa článku 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43). Ide o dôverný dokument podľa článku 19 základného nariadenia a článku 6 Dohody Svetovej obchodnej organizácie (WTO) o uplatňovaní článku VI dohody GATT z roku 1994 (antidumpingová dohoda).

(7)  Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1.


19.6.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 175/22


Oznámenie o začatí preskúmania pred uplynutím platnosti antidumpingových opatrení uplatniteľných na dovoz určitej pripravenej alebo konzervovanej kukurice cukrovej v podobe zrna s pôvodom v Thajsku

2012/C 175/09

Po uverejnení oznámenia o blížiacom sa uplynutí platnosti (1) antidumpingových opatrení uplatniteľných na dovoz určitej pripravenej alebo konzervovanej kukurice cukrovej v podobe zrna s pôvodom v Thajsku (ďalej len „príslušná krajina“), Európska komisia (ďalej len „Komisia“) dostala žiadosť o preskúmanie podľa článku 11 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 1225/2009 z 30. novembra 2009 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (2) (ďalej len „základné nariadenie“).

1.   Žiadosť o preskúmanie

Žiadosť 19. marca 2012 predložilo Európske združenie spracovateľov kukurice cukrovej (Association Européenne des Transformateurs de Maïs Doux, AETMD) (ďalej len „žiadateľ“) v mene výrobcov Únie, ktorých výroba predstavuje podstatnú časť celkovej výroby určitej pripravenej alebo konzervovanej kukurice cukrovej v podobe zrna v Únii, v tomto prípade viac než 50 %.

2.   Výrobok, ktorý je predmetom preskúmania

Výrobok, ktorý je predmetom preskúmania, je kukurica cukrová (Zea mays var. saccharata) v podobe zrna, upravená alebo konzervovaná v octe alebo kyseline octovej, nemrazená, v súčasnosti zaradená pod kód KN ex 2001 90 30 a kukurica cukrová (Zea mays var. saccharata) v podobe zrna, upravená alebo konzervovaná iným spôsobom ako v octe alebo kyseline octovej, nemrazená, iná ako výrobky položky 2006, v súčasnosti zaradená pod kód KN ex 2005 80 00, s pôvodom v Thajsku (ďalej len „výrobok, ktorý je predmetom preskúmania“).

3.   Existujúce opatrenia

Opatrenie, ktoré je v súčasnosti platné, je konečné antidumpingové clo uložené nariadením Rady (ES) č. 682/2007 (3).

4.   Dôvody na preskúmanie pred uplynutím platnosti

Žiadosť sa odôvodňuje tým, že uplynutie platnosti opatrení by pravdepodobne viedlo k pokračovaniu dumpingu a opakovanému výskytu ujmy spôsobenej výrobnému odvetviu Únie.

4.1.    Tvrdenie o pravdepodobnosti pokračovania dumpingu

Tvrdenie o pravdepodobnosti pokračovania dumpingu sa zakladá na porovnaní vytvorenej normálnej hodnoty (výrobné náklady, predajné, všeobecné a administratívne náklady a zisk) v Thajsku s vývoznými cenami (na úrovni ceny zo závodu) výrobku, ktorý je predmetom preskúmania, pri jeho predaji na vývoz do Únie.

Na základe toho je vypočítané dumpingové rozpätie značné.

4.2.    Tvrdenie o pravdepodobnosti opakovaného výskytu ujmy

Žiadateľ ďalej tvrdí, že opakovaný výskyt poškodzujúceho dumpingu je pravdepodobný. V tejto súvislosti žiadateľ predložil dôkazy o tom, že ak by sa nechala uplynúť platnosť opatrení, pravdepodobne by sa zvýšila súčasná úroveň dovozu výrobku, ktorý je predmetom preskúmania, vzhľadom na jednoduchosť zvýšenia výroby v príslušnej krajine a atraktívnosť trhu Únie, s možnosťou vyšších cien, ktoré je možné dosiahnuť na tomto trhu v porovnaní s trhmi určitých tretích krajín. Obidva faktory môžu viesť k presmerovaniu vývozu z iných tretích krajín do Únie.

Žiadateľ napokon tvrdí, že ujma sa odstránila najmä vzhľadom na existenciu opatrení, a ak by sa nechala uplynúť ich platnosť, akýkoľvek opakovaný výskyt značného dovozu za dumpingové ceny z príslušnej krajiny by pravdepodobne viedol k opakovanému výskytu ujmy spôsobenej výrobnému odvetviu Únie.

5.   Postup

Keďže Komisia po porade s poradným výborom stanovila, že existujú dostatočné dôkazy na odôvodnenie začatia preskúmania pred uplynutím platnosti, začína týmto preskúmanie v súlade s článkom 11 ods. 2 základného nariadenia.

Prešetrovaním sa stanoví, či je alebo nie je pravdepodobné, že uplynutie platnosti opatrení bude viesť k pokračovaniu alebo opakovanému výskytu dumpingu a ujmy.

5.1.    Postup stanovenia pravdepodobnosti pokračovania dumpingu

5.1.1.   Prešetrovanie vyvážajúcich výrobcov

Vyvážajúci výrobcovia (4) výrobku, ktorý je predmetom preskúmania, z príslušnej krajiny sa vyzývajú na účasť na tomto revíznom prešetrovaní.

Vzhľadom na možný veľký počet vyvážajúcich výrobcov v Thajsku, ktorých sa toto konanie týka, a s cieľom ukončiť prešetrovanie v rámci predpísaných lehôt môže Komisia obmedziť počet prešetrovaných vyvážajúcich výrobcov na primeraný počet výberom vzorky. Výber vzorky sa vykoná v súlade s článkom 17 základného nariadenia.

S cieľom umožniť Komisii, aby rozhodla o potrebe výberu vzorky a v prípade kladného rozhodnutia k nemu pristúpila, sa od všetkých vyvážajúcich výrobcov alebo zástupcov konajúcich v ich mene týmto vyžaduje, aby sa Komisii prihlásili. Tieto strany tak musia urobiť v lehote 15 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie, pokiaľ nie je uvedené inak, a poskytnúť Komisii informácie o svojej spoločnosti alebo spoločnostiach tak, ako to požaduje príloha A k tomuto oznámeniu.

S cieľom získať informácie, ktoré považuje za potrebné na účely výberu vzorky vyvážajúcich výrobcov, Komisia osloví aj orgány Thajska a môže osloviť akékoľvek známe združenia vyvážajúcich výrobcov.

Všetky zainteresované strany, ktoré majú záujem predložiť iné relevantné informácie týkajúce sa výberu vzorky, okrem už uvedených požadovaných informácií, tak musia urobiť do 21 dní od uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie, pokiaľ nie je uvedené inak.

Ak je potrebný výber vzorky, vyvážajúcich výrobcov možno vybrať na základe najväčšieho reprezentatívneho objemu vývozu výrobku, ktorý je predmetom preskúmania, do Únie, ktorý možno v rámci časovej lehoty, ktorá je k dispozícii, primerane prešetriť. Všetkým známym vyvážajúcim výrobcom, orgánom príslušnej krajiny a združeniam vyvážajúcich výrobcov Komisia oznámi, v prípade potreby prostredníctvom orgánov príslušnej krajiny, spoločnosti, ktoré boli vybrané do vzorky.

Komisia v záujme získania informácií, ktoré považuje za potrebné na prešetrovanie v súvislosti s vyvážajúcimi výrobcami, zašle dotazníky známym vyvážajúcim výrobcom vybraným do vzorky, všetkým známym združeniam vyvážajúcich výrobcov a orgánom príslušnej krajiny.

Pokiaľ nie je uvedené inak, všetci vyvážajúci výrobcovia vybraní do vzorky budú musieť predložiť vyplnený dotazník do 37 dní odo dňa oznámenia o výbere vzorky.

V dotazníku sa budú okrem iného vyžadovať údaje o štruktúre spoločnosti(-í) vyvážajúceho výrobcu, činnostiach jeho spoločnosti(-í) vo vzťahu k výrobku, ktorý je predmetom preskúmania, o výrobných nákladoch, predaji výrobku, ktorý je predmetom preskúmania, na domácom trhu príslušnej krajiny a o predaji výrobku, ktorý je predmetom preskúmania, do Únie.

Spoločnosti, ktoré súhlasili so svojím prípadným zaradením do vzorky, ale neboli do nej vybrané, sa budú považovať za spolupracujúce (ďalej len „spolupracujúci vyvážajúci výrobcovia nezaradení do vzorky“).

5.1.2.   Prešetrovanie neprepojených dovozcov  (5)  (6)

Neprepojení dovozcovia výrobku, ktorý je predmetom preskúmania, z Thajska do Únie sa vyzývajú na účasť na tomto prešetrovaní.

Vzhľadom na možný veľký počet neprepojených dovozcov, ktorých sa toto konanie týka, a s cieľom ukončiť prešetrovanie v rámci predpísaných lehôt, môže Komisia obmedziť počet prešetrovaných neprepojených dovozcov na primeraný počet výberom vzorky. Výber vzorky sa vykoná v súlade s článkom 17 základného nariadenia.

S cieľom umožniť Komisii, aby rozhodla o potrebe výberu vzorky a v prípade kladného rozhodnutia k nemu pristúpila, sa všetci neprepojení dovozcovia alebo zástupcovia konajúci v ich mene týmto vyzývajú, aby sa prihlásili Komisii. Tieto strany tak musia urobiť v lehote 15 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie, pokiaľ nie je uvedené inak, a poskytnúť Komisii informácie o svojej spoločnosti alebo spoločnostiach tak, ako to požaduje príloha B k tomuto oznámeniu.

S cieľom získať informácie, ktoré Komisia považuje za potrebné na výber vzorky neprepojených dovozcov, môže Komisia taktiež osloviť akékoľvek známe združenia dovozcov.

Všetky zainteresované strany, ktoré majú záujem predložiť iné relevantné informácie týkajúce sa výberu vzorky, okrem už uvedených požadovaných informácií, tak musia urobiť do 21 dní od uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie, pokiaľ nie je uvedené inak.

Ak je potrebný výber vzorky, dovozcov možno vybrať na základe najväčšieho reprezentatívneho objemu predaja výrobku, ktorý je predmetom preskúmania, v Únii, ktorý možno v rámci časovej lehoty, ktorá je k dispozícii, primerane prešetriť. Všetkým známym neprepojeným dovozcom a združeniam dovozcov Komisia oznámi spoločnosti, ktoré boli vybrané do vzorky.

S cieľom získať informácie, ktoré Komisia považuje za potrebné na účely prešetrovania, Komisia zašle dotazníky neprepojeným dovozcom zaradeným do vzorky a všetkým známym združeniam dovozcov. Tieto strany musia predložiť vyplnený dotazník do 37 dní odo dňa oznámenia o výbere vzorky, pokiaľ nie je uvedené inak.

V dotazníku sa budú okrem iného vyžadovať údaje o štruktúre ich spoločnosti(-í), činnostiach spoločnosti(-í) vo vzťahu k výrobku, ktorý je predmetom preskúmania, a o predaji výrobku, ktorý je predmetom preskúmania.

5.2.    Postup na stanovenie pravdepodobnosti opakovaného výskytu ujmy a prešetrovanie výrobcov z Únie

V záujme stanovenia, či existuje pravdepodobnosť opakovaného výskytu ujmy spôsobenej odvetviu Únie, sa výrobcovia výrobku, ktorý je predmetom preskúmania, z Únie vyzývajú, aby sa zúčastnili na prešetrovaní Komisiou.

Vzhľadom na veľký počet výrobcov z Únie, ktorých sa toto konanie týka, a s cieľom ukončiť prešetrovanie v rámci predpísaných lehôt, sa Komisia rozhodla obmedziť počet prešetrovaných výrobcov z Únie na primeraný počet výberom vzorky. Výber vzorky sa vykonáva v súlade s článkom 17 základného nariadenia.

Komisia predbežne vybrala vzorku výrobcov z Únie. Podrobné údaje je možné nájsť v spise, ktorý je k dispozícii na nahliadnutie zainteresovaným stranám. Zainteresované strany sa týmto vyzývajú, aby sa so spisom oboznámili (na tento účel by sa mali obrátiť na Komisiu s využitím kontaktných údajov uvedených v bode 5.6). Ostatní výrobcovia z Únie alebo zástupcovia konajúci v ich mene, ktorí sa domnievajú, že existujú dôvody, na základe ktorých by mali byť zaradení do vzorky, sa musia obrátiť na Komisiu do 15 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Všetky zainteresované strany, ktoré majú záujem predložiť akékoľvek iné relevantné informácie týkajúce sa výberu vzorky, tak musia urobiť do 21 dní od uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie, pokiaľ nie je uvedené inak.

Všetkým známym výrobcom z Únie a/alebo združeniam výrobcov z Únie Komisia oznámi spoločnosti, ktoré boli napokon vybrané do vzorky.

Komisia s cieľom získať informácie, ktoré považuje za potrebné na účely svojho prešetrovania, zašle výrobcom z Únie zaradeným do vzorky a akýmkoľvek známym združeniam výrobcov z Únie dotazníky. Tieto strany musia predložiť vyplnený dotazník do 37 dní odo dňa oznámenia o výbere vzorky, pokiaľ nie je uvedené inak.

V dotazníku sa budú okrem iného vyžadovať údaje o štruktúre ich spoločnosti(-í), finančnej situácii spoločnosti(-í), činnostiach spoločnosti(-í) vo vzťahu k výrobku, ktorý je predmetom preskúmania, nákladoch na výrobu a o predaji výrobku, ktorý je predmetom preskúmania.

5.3.    Postup posúdenia záujmu Únie

Ak sa týmto preukáže pravdepodobnosť pokračovania dumpingu a opakovaného výskytu ujmy, rozhodne sa v zmysle článku 21 základného nariadenia o tom, či by zachovanie antidumpingových opatrení bolo v rozpore so záujmom Únie. Výrobcovia z Únie, dovozcovia a ich zastupujúce združenia, používatelia a ich zastupujúce združenia a organizácie zastupujúce spotrebiteľov sa vyzývajú, aby sa prihlásili do 15 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie, pokiaľ nie je uvedené inak. Na to, aby sa mohli organizácie zastupujúce spotrebiteľov zúčastniť na prešetrovaní, musia v rámci rovnakej lehoty preukázať objektívnu súvislosť medzi ich činnosťami a výrobkom, ktorý je predmetom preskúmania.

Strany, ktoré sa prihlásia v rámci uvedenej lehoty, môžu Komisii poskytnúť informácie týkajúce sa záujmu Únie do 37 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie, ak nie je uvedené inak. Tieto informácie môžu byť poskytnuté v ľubovoľnej forme alebo prostredníctvom vyplnenia dotazníka vyhotoveného Komisiou. V každom prípade sa informácie predložené podľa článku 21 zohľadnia len vtedy, ak budú v čase ich predloženia podložené konkrétnymi dôkazmi.

5.4.    Iné písomné podania

S výhradou ustanovení tohto oznámenia sa týmto všetky zainteresované strany vyzývajú, aby oznámili svoje stanoviská, predložili informácie a poskytli podporné dôkazy. Pokiaľ nie je uvedené inak, tieto informácie a podporné dôkazy sa musia Komisii doručiť do 37 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

5.5.    Možnosť vypočutia útvarmi Komisie vykonávajúcimi prešetrovanie

Všetky zainteresované strany môžu požiadať o vypočutie útvarmi Komisie vykonávajúcimi prešetrovanie. Každá žiadosť o vypočutie by mala byť podaná písomne a mali by sa v nej uviesť dôvody žiadosti. Žiadosť o vypočutie vo veciach týkajúcich sa začiatočnej fázy prešetrovania sa musí predložiť do 15 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie. Neskoršie žiadosti o vypočutie by sa mali predložiť v rámci osobitných lehôt stanovených Komisiou pri komunikácii so stranami.

5.6.    Pokyny na predkladanie písomných podaní a zasielanie vyplnených dotazníkov a korešpondenciu

Všetky písomné podania vrátane informácií požadovaných v tomto oznámení, vyplnených dotazníkov a korešpondencie, ktoré poskytujú zainteresované strany a pre ktoré sa požaduje dôverné zaobchádzanie, budú označené ako „Limited (7)“.

Od zainteresovaných strán, ktoré poskytujú informácie označené ako „Limited“, sa vyžaduje, aby predložili súhrn týchto informácií, ktorý nemá dôverný charakter, podľa článku 19 ods. 2 základného nariadenia, pričom takýto súhrn bude označený ako „For inspection by interested parties“. Tieto zhrnutia by mali byť dostatočne podrobné, aby umožnili primerané pochopenie podstaty dôverne predložených informácií. Ak zainteresovaná strana poskytujúca dôverné informácie nepredloží ich súhrn, ktorý nemá dôverný charakter, v požadovanej forme a kvalite, nemusí sa na takéto dôverné informácie prihliadať.

Od zainteresovaných strán sa požaduje, aby všetky podania a žiadosti predložili v elektronickej forme (podania, ktoré nemajú dôverný charakter, prostredníctvom e-mailu, podania, ktoré majú dôverný charakter, na CD-R/DVD), pričom musia uviesť názov, adresu, e-mailovú adresu, telefónne a faxové číslo zainteresovanej strany. Všetky splnomocnenia a podpísané potvrdenia pripojené k vyplneným dotazníkom a ich všetky aktualizácie sa však musia predložiť v papierovej forme, t. j. poštou alebo osobne na ďalej uvedenej adrese. Ak zainteresovaná strana nemôže poskytnúť svoje podania a žiadosti v elektronickom formáte, musí o tom bezodkladne informovať Komisiu podľa článku 18 ods. 2 základného nariadenia. Ďalšie informácie týkajúce sa korešpondencie s Komisiou môžu zainteresované strany nájsť na príslušnej webovej stránke webovej lokality Generálneho riaditeľstva pre obchod: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence

Adresa Komisie na účely korešpondencie:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: N105 04/092

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Fax +32 22969307

e-mail: Trade-R552-sweetcorn-dumping@ec.europa.eu

(pre vyvážajúcich výrobcov, prepojených dovozcov, združenia a zástupcov Thajska), a

Trade-R552-sweetcorn-injury@ec.europa.eu

(pre výrobcov z Únie, neprepojených dovozcov, používateľov, spotrebiteľov a združenia v Únii).

6.   Odmietnutie spolupráce

V prípade, že ktorákoľvek zo zainteresovaných strán odmietne sprístupniť potrebné informácie alebo ich neposkytne v príslušných lehotách, alebo významnou mierou bráni v prešetrovaní, je možné v súlade s článkom 18 základného nariadenia dospieť k dočasným alebo konečným zisteniam potvrdzujúcim alebo vyvracajúcim tvrdenia, na základe dostupných skutočností.

Ak sa zistí, že niektorá zainteresovaná strana poskytla nesprávne alebo zavádzajúce informácie, tieto informácie sa nemusia zohľadniť a môžu sa použiť dostupné skutočnosti.

Ak zainteresovaná strana nespolupracuje alebo spolupracuje iba čiastočne, a zistenia sú preto založené na dostupných skutočnostiach v súlade s článkom 18 základného nariadenia, výsledok môže byť pre túto stranu menej priaznivý ako v prípade, keby bola spolupracovala.

7.   Úradník pre vypočutie

Zainteresované strany sa môžu obrátiť na úradníka pre vypočutie z Generálneho riaditeľstva pre obchod. Úradník pre vypočutie je kontaktnou osobou medzi zainteresovanými stranami a útvarmi Komisie vykonávajúcimi prešetrovanie. Úradník pre vypočutie skúma žiadosti o nahliadnutie do spisu, spory týkajúce sa dôvernosti dokumentov, žiadosti o predĺženie lehôt a žiadosti tretích strán o vypočutie. Úradník pre vypočutie môže usporiadať vypočutie s jednotlivou zainteresovanou stranou a napomáhať plné uplatnenie práv zainteresovaných strán na obhajobu.

Žiadosť o vypočutie úradníkom pre vypočutie by sa mala podať písomne a mali by sa v nej uviesť dôvody žiadosti. Žiadosť o vypočutie vo veciach týkajúcich sa začiatočnej fázy prešetrovania sa musí predložiť do 15 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie. Neskoršie žiadosti o vypočutie je potrebné predložiť v rámci osobitných lehôt stanovených Komisiou pri komunikácii so stranami.

Úradník pre vypočutie takisto poskytne príležitosti na vypočutie, na ktorom sa zúčastnia strany a na ktorom bude možné predniesť rôzne názory a protiargumenty na otázky týkajúce sa okrem iného pravdepodobnosti pokračovania alebo opakovaného výskytu dumpingu a opakovaného výskytu ujmy i záujmu Únie.

Ďalšie informácie a kontaktné údaje môžu zainteresované strany nájsť na webových stránkach úradníka pre vypočutie internetovej stránky Generálneho riaditeľstva pre obchod: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm).

8.   Harmonogram prešetrovania

V súlade s článkom 11 ods. 5 základného nariadenia sa prešetrovanie ukončí do 15 mesiacov odo dňa uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

9.   Možnosť požiadať o preskúmanie podľa článku 11 ods. 3 základného nariadenia

Vzhľadom na to, že toto preskúmanie pred uplynutím platnosti sa začína v súlade s článkom 11 ods. 2 základného nariadenia, jeho zistenia nepovedú k zmene úrovne existujúcich opatrení, ale povedú k zrušeniu alebo zachovaniu týchto opatrení v súlade s článkom 11 ods. 6 základného nariadenia.

Ak ktorákoľvek zainteresovaná strana usúdi, že preskúmanie úrovne opatrení je opodstatnené, aby sa umožnila zmena (t. j. zvýšenie alebo zníženie) úrovne opatrení, táto strana môže požiadať o preskúmanie podľa článku 11 ods. 3 základného nariadenia.

Strany, ktoré si želajú požiadať o také preskúmanie, ktoré by sa uskutočnilo nezávisle od preskúmania pred uplynutím platnosti uvedeného v tomto oznámení, sa môžu obrátiť na Komisiu na už uvedenej adrese.

10.   Spracovanie osobných údajov

So všetkými osobnými údajmi zozbieranými počas tohto prešetrovania sa bude zaobchádzať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (8).


(1)  Ú. v. EÚ C 258, 2.9.2011, s. 11.

(2)  Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 51.

(3)  Ú. v. EÚ L 159, 20.6.2007, s. 14.

(4)  Vyvážajúci výrobca je akákoľvek spoločnosť v príslušnej krajine, ktorá vyrába a vyváža výrobok, ktorý je predmetom preskúmania, na trh Únie, priamo alebo prostredníctvom tretej strany vrátane akýchkoľvek s ňou prepojených spoločností, ktoré sú zapojené do výroby, domáceho predaja alebo vývozu výrobku, ktorý je predmetom preskúmania.

(5)  Iba dovozcovia neprepojení s vyvážajúcimi výrobcami môžu byť zaradení do vzorky. Dovozcovia, ktorí sú prepojení s vyvážajúcimi výrobcami, musia v súvislosti s týmito vyvážajúcimi výrobcami vyplniť prílohu 1 k dotazníku. V súlade s článkom 143 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 o vykonávaní Colného kódexu Spoločenstva sa osoby považujú za prepojené len vtedy, ak: a) jedna z nich je predstaviteľom alebo riaditeľom podniku druhej osoby alebo naopak; b) sú právne uznanými spoločníkmi; c) sú zamestnávateľom a zamestnancom; d) akákoľvek osoba vlastní, kontroluje alebo má priamo alebo nepriamo v držbe 5 % alebo viac hodnoty akcií alebo podielov s hlasovacím právom jednej aj druhej osoby; e) jedna z nich priamo alebo nepriamo kontroluje druhú; f) obe sú priamo alebo nepriamo kontrolované treťou osobou; g) obe spoločne priamo alebo nepriamo kontrolujú tretiu osobu; h) sú členmi jednej rodiny. Osoby sa považujú za členov jednej rodiny, len ak majú medzi sebou niektorý z nasledujúcich vzťahov: i) manžel a manželka, ii) rodič a dieťa, iii) brat a sestra (vlastní aj nevlastní súrodenci), iv) starý rodič a vnuk alebo vnučka, v) strýc alebo teta a synovec alebo neter, vi) svokor alebo svokra a zať alebo nevesta, vii) švagor a švagriná. (Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1). V tomto kontexte „osoba“ znamená akúkoľvek fyzickú alebo právnickú osobu.

(6)  Údaje poskytnuté neprepojenými dovozcami môžu byť v rámci tohto prešetrovania použité aj na iné účely ako na stanovenie dumpingu.

(7)  Dokument označený ako „Limited“ je dokument, ktorý sa považuje za dôverný v zmysle článku 19 nariadenia Rady (ES) č. 1225/2009 (Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 51) a článku 6 Dohody WTO o implementácii článku VI dohody GATT z roku 1994 (antidumpingová dohoda). Tento dokument je chránený aj podľa článku 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 (Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43).

(8)  Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1.


PRÍLOHA A

Image

Image


PRÍLOHA B

Image

Image


KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

Európska komisia

19.6.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 175/31


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Vec COMP/M.6631 – Permira Europe III/Telepizza)

Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní

(Text s významom pre EHP)

2012/C 175/10

1.

Komisii bolo 11. júna 2012 podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1) doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii, ktorou podnik Permira Europe III Fund („PE III“, Spojené kráľovstvo) pod výlučnou kontrolou podniku Permira Holdings Limited získava v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) o fúziách kontrolu nad celým podnikom Telepizza, SA („Telepizza“, Španielsko) prostredníctvom kúpy akcií.

2.

Predmet činnosti dotknutých podnikov:

PE III: súkromný kapitálový investičný fond,

Telepizza: pôsobí v oblasti reštauračných služieb v Španielsku, Portugalsku a Poľsku, v súčasnoti je pod spoločnou kontrolou podnikov PE III a Carbal, SA.

3.

Na základe predbežného posúdenia a bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie v tejto veci, sa Komisia domnieva, že oznámená transakcia by mohla spadať do rozsahu pôsobnosti nariadenia ES o fúziách. V súlade s oznámením Komisie týkajúcim sa zjednodušeného konania pre posudzovanie určitých druhov koncentrácií podľa nariadenia ES o fúziách (2) je potrebné uviesť, že túto vec je možné posudzovať v súlade s postupom stanoveným v oznámení.

4.

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr do 10 dní od dátumu uverejnenia tohto oznámenia. Pripomienky je možné zaslať faxom (+32 22964301), e-mailom na adresu: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu alebo poštou s uvedením referenčného čísla COMP/M.6631 – Permira Europe III/Telepizza na túto adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1 („nariadenie ES o fúziách“).

(2)  Ú. v. EÚ C 56, 5.3.2005, s. 32 („Oznámenie o zjednodušenom postupe“).


19.6.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 175/32


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Vec COMP/M.6561 – Cytec Industries/Umeco)

(Text s významom pre EHP)

2012/C 175/11

1.

Komisii bolo 11. júna 2012 podľa článku 4 a na základe postúpenia podľa článku 4 ods. 5 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1) doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii, ktorou podnik Cytec Industries Inc., („Cytec“, Spojené štáty) prostredníctvom verejnej ponuky oznámenej 12. apríla 2012 získava v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) o fúziách kontrolu nad celým podnikom Umeco plc („Umeco“, Spojené kráľovstvo).

2.

Predmet činnosti dotknutých podnikov:

Cytec: výroba a dodávka špeciálnych chemikálií a materiálov vrátane zdokonalených kompozitných materiálov pre rôzne odvetvia,

Umeco: výroba a dodávka zdokonalených kompozitných materiálov a procesných materiálov, predovšetkým pre kozmický, obranný, automobilový, rekreačný a iný priemysel.

3.

Na základe predbežného posúdenia a bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie v tejto veci, sa Komisia domnieva, že oznámená transakcia by mohla patriť do rozsahu pôsobnosti nariadenia ES o fúziách.

4.

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr do 10 dní od dátumu uverejnenia tohto oznámenia. Pripomienky je možné zaslať faxom (+32 22964301), e-mailom na adresu COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu alebo poštou s uvedením referenčného čísla COMP/M.6561 – Cytec Industries/Umeco na túto adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1 („nariadenie ES o fúziách“).


19.6.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 175/33


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Vec COMP/M.6616 – Lion Capital/Alain Afflelou Group)

Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní

(Text s významom pre EHP)

2012/C 175/12

1.

Komisii bolo 11. júna 2012 podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1) doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii, ktorou podnik Lion/Seneca France 2 („LF2“, Francúzsko) v konečnom dôsledku pod kontrolou podniku Lion Capital LLP („Lion Capital“, Spojené kráľovstvo) získava v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) o fúziách kontrolu nad celým podnikom 3 AB Optique Developpement („3ABOD“, Francúzsko) prostredníctvom kúpy cenných papierov.

2.

Predmet činnosti dotknutých podnikov:

Lion Capital: správca súkromných kapitálových investícií zameraný na investície do podnikov venujúcich sa výrobe a/alebo predaju značkového spotrebného tovaru,

3ABOD: materská spoločnosť skupiny Alain Afflelou pôsobiaca v oblasti distribúcie optických produktov prostredníctvom národnej a medzinárodnej siete franšízových aj plne vlastnených maloobchodných predajní.

3.

Na základe predbežného posúdenia a bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie v tejto veci, sa Komisia domnieva, že oznámená transakcia by mohla spadať do rozsahu pôsobnosti nariadenia ES o fúziách. V súlade s oznámením Komisie týkajúcim sa zjednodušeného konania pre posudzovanie určitých druhov koncentrácií podľa nariadenia ES o fúziách (2) je potrebné uviesť, že túto vec je možné posudzovať v súlade s postupom stanoveným v oznámení.

4.

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr do 10 dní od dátumu uverejnenia tohto oznámenia. Pripomienky je možné zaslať faxom (+32 22964301), e-mailom na adresu: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu alebo poštou s uvedením referenčného čísla COMP/M.6616 – Lion Capital/Alain Afflelou Group na túto adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1 („nariadenie ES o fúziách“).

(2)  Ú. v. EÚ C 56, 5.3.2005, s. 32 („Oznámenie o zjednodušenom postupe“).


19.6.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 175/34


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Vec COMP/M.6490 – EADS/Israel Aerospace Industries/JV)

(Text s významom pre EHP)

2012/C 175/13

1.

Komisii bolo 11. júna 2012 podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1) doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii, ktorou podnik European Advanced Technology SA („EAT“, Belgicko) pod kontrolou podniku Israel Aerospace Industries Ltd. („IAI“, Izrael) a podnik Airbus Invest S.A.S. (Francúzsko) pod kontrolou podniku European Aeronautic Defence and Space Company N.V. („EADS“, Holandsko) získavajú v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) o fúziách prostredníctvom kúpy akcií spoločnú kontrolu nad novozaloženou spoločnosťou tvoriacou spoločný podnik („JV“, Belgicko).

2.

Predmet činnosti dotknutých podnikov:

EADS: výskum, konštrukcia, vývoj, výroba, úprava, predaj civilných a vojenských lietadiel, riaditeľných zbraní, satelitov, diaľkovo riadených lietadiel bez pilota, vesmírnych nosičov, elektronického a telekomunikačného vybavenia a poskytovanie servisných služieb,

Airbus: vývoj, výroba a predaj civilných a vojenských lietadiel,

IAI: výskum, vývoj, konštrukcia, výroba, marketing a iné súvisiace služby najmä v oblasti raketových a vesmírnych systémov, vojenských a civilných lietadiel, vojenskej elektroniky a údržby lietadiel,

EAT: podiely v kozmickom, leteckom, obrannom priemysle a v súvisiacich sektoroch,

JV: vývoj, výroba a marketing poloautomatických, pilotom kontrolovaných traktorov na ťahanie obchodných lietadiel.

3.

Na základe predbežného posúdenia a bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie v tejto veci, sa Komisia domnieva, že oznámená transakcia by mohla patriť do rozsahu pôsobnosti nariadenia ES o fúziách.

4.

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr do 10 dní od dátumu uverejnenia tohto oznámenia. Pripomienky je možné zaslať faxom (+32 22964301), e-mailom na adresu COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu alebo poštou s uvedením referenčného čísla COMP/M.6490 – EADS/Israel Aerospace Industries/JV na túto adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1 („nariadenie ES o fúziách“).


INÉ AKTY

Európska komisia

19.6.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 175/35


Uverejnenie žiadosti o zápis do registra podľa článku 6 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 510/2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín

2012/C 175/14

Týmto uverejnením sa poskytuje právo vzniesť námietky proti žiadosti o zápis podľa článku 7 nariadenia Rady (ES) č. 510/2006 (1). Vznesené námietky sa musia Komisii doručiť do šiestich mesiacov po uverejnení tejto žiadosti.

JEDNOTNÝ DOKUMENT

NARIADENIE RADY (ES) č. 510/2006

„PASAS DE MÁLAGA“

ES č.: ES-PDO-0005-0849-24.01.2011

CHZO ( ) CHOP ( X )

1.   Názov:

„Pasas de Málaga“

2.   Členský štát alebo tretia krajina:

Španielsko

3.   Opis poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny:

3.1.   Druh výrobku:

Trieda 1.6.

Ovocie, zelenina a obilniny v pôvodnom stave alebo spracované

3.2.   Opis výrobku, na ktorý sa vzťahuje názov uvedený v bode 1:

Definícia

Tradičné „Pasas de Málaga“ sa získavajú sušením zrelého plodu alexandrijského muškátu, odrody viniča hroznorodého (Vitis vinifera L.), známej aj ako Moscatel Gordo alebo Moscatel de Málaga, na slnku.

Fyzikálne vlastnosti

Veľkosť: podľa popisného zoznamu druhov hrozna a odrôd viniča vypracovaného Medzinárodnou organizáciou pre vinič a víno (OIV), veľkosť bobúľ hrozna vyjadruje táto stupnica: 1 – veľmi malé, 3 – stredne malé, 5 – stredné, 7 – veľké, 9 – veľmi veľké. Alexandrijský muškát sa zatrieďuje ako 7 (veľký), je to veľkobobuľové hrozno.

Farba: jednotná purpurovočierna

Tvar: okrúhly

Na bobuliach môže zostať stopka, ak sa hrozno odstraňuje zo strapca ručne.

Šupka: v popisnom zozname OIV sa hrúbka šupky vyjadruje touto stupnicou: 1 – veľmi tenká, 3 – tenká, 5 – stredne hrubá, 7 – hrubá a 9 – veľmi hrubá. Alexandrijský muškát sa radí k stupňu 5 (stredne hrubá). Keďže bobule sa neupravujú žiadnym spôsobom, v dôsledku ktorého by sa ich šupka poškodila, hrozienka preto majú kožu strednej hrúbky.

Chemické vlastnosti

Stupeň vlhkosti musí byť menší než 35 %. Obsah cukru musí byť vyšší ako 50 % hmotnosti.

Kyslosť: od 1,2. do 1,7 % vyjadrená ako kyselina vínna

pH: od 3,5 do 4,5

vo vode rozpustné tuhé látky, viac ako 65 °Brix

Organoleptické vlastnosti

Hrozienka si zachovávajú charakteristickú muškátovú arómu hrozna, z ktorého sa vyrábajú: v popisnom zozname OIV sa charakteristika „osobitná chuť“ vyjadruje touto stupnicou: 1 – žiadna, 2 – muškátová, 3 – foxé, 4 – bylinná, 5 – iná chuť. alexandrijský muškát sa zatrieďuje do kategórie 2, práve táto odroda muškátu predstavuje referenciu OIV pre túto kategóriu.

Muškátová chuť sa zvýrazní vďaka intenzívnej retronazálnej vôni, v ktorej vynikajú tieto terpenoly: a-terpineol (aromatické byliny), linalol (ruža), geraniol (pelargónia) a b-citronelol (citrusy).

Uvedená miera kyslosti podporuje vytvorenie osobitnej vyváženosti sladko-kyslej chuti.

Vďaka strednej veľkosti, stupňu vlhkosti a hodnote Brix sú hrozienka elastické a pružné, dužinaté a v ústach zanechávajú šťavnatý dojem. Tieto hmatové vnemy sa vôbec nepodobajú vnemom, ktoré často zanecháva suché a nepružné sušené ovocie.

3.3.   Suroviny (len pri spracovaných výrobkoch):

Zrelé plody alexandrijského muškátu, odrody viniča hroznorodého (Vitis vinifera L.), známe aj ako Moscatel Gordo alebo Moscatel de Málaga.

3.4.   Krmivo (len pri výrobkoch živočíšneho pôvodu):

Neuplatňuje sa.

3.5.   Konkrétne kroky pri výrobe, ktoré sa musia uskutočniť v označenej zemepisnej oblasti:

Výroba a balenie sa musia uskutočňovať v geografickej oblasti vymedzenej v bode 4.

Výroba sa začína zberom zdravého hrozna, ktorý sa nikdy neuskutočňuje pred fenologickým štádiom zrenia (Baggiolini, 1952). Nezberajú sa plody, ktoré nie sú neporušené alebo boli poškodené chorobou či spadli na zem pred zberom úrody.

Ďalším krokom je sušenie hrozna, strapce sa pritom priamo vystavujú slnku, nesmú sa sušiť umelo. Sušenie je manuálna práca, ktorá sa denne sleduje. Každý deň vinohradník obracia strapce hrozna, ktoré sú rozložené tak, aby sa vysušili rovnomerne na oboch stranách.

Keď sa strapce hrozna vysušia, bobule sa odstránia postupom známym ako picado. Tento postup sa vykonáva ručne pomocou nožníc, ktorých veľkosť a tvar sú osobitne prispôsobené tak, aby nemali nepriaznivý vplyv na kvalitu ovocia odstraňovaného z vysušených strapcov, alebo strojovo v továrňach.

Po získaní hrozienok, bez stopiek alebo ešte v strapci, spracovateľský postup v podniku na výrobu hrozienok pokračuje a pred tým, ako sa zabalené hrozienka uvedú na trh, sa musia vykonať tieto úlohy:

Príjem a odber hrozienok od vinohradníkov.

Hrozienka sa odstránia zo strapcov, pokiaľ tak už nevykonal vinohradník.

Roztriedia sa podľa priemernej veľkosti ovocia meranej počtom hrozienok na 100 gramov.

Príprava na balenie: t. j. zostavenie predajných jednotiek na základe výrobkov, ktoré už boli zatriedené a uskladnené. Vždy musí byť menej než 80 hrozienok na 100 gramov čistej váhy.

Balenie: ručne alebo mechanicky. Ide o konečné štádium výroby, ktoré zohráva zásadnú úlohu pri ochrane vlastností hrozienok súvisiacich s kvalitou v priebehu času, pretože proces ich schnutia nevyhnutne pokračuje. Jediným spôsobom, ako zachovať delikátnu vyváženosť vlhkosti, veľmi dôležitú vlastnosť výrobku, je jeho izolácia od okolia v čistom a hermeticky uzavretom balení.

3.6.   Osobitné pravidlá pri krájaní, strúhaní, balení atď.:

Neuplatňuje sa.

3.7.   Osobitné pravidlá pri označovaní:

Na balení sa musia uviesť tieto informácie:

názov, pod ktorým sa výrobok predáva: názov „Pasas de Málaga“ sa musí zreteľne uviesť spolu so slovami „Denominación de Origen“ bezprostredne pod názvom,

čisté množstvo vyjadrené v kilogramoch (kg) alebo gramoch (g),

dátum minimálnej trvanlivosti,

názov, obchodné meno alebo označenie výrobcu alebo baliarne a v každom prípade adresu ich sídla.

šarža.

Názov, pod ktorým sa výrobok predáva, čistá hmotnosť a dátum spotreby sa musia uviesť v rovnakom zornom poli.

Vo všetkých prípadoch musia byť povinné označenia zrozumiteľné, zreteľne umiestnené a ľahko viditeľné, jasne čitateľné a nezmazateľné. Nesmú byť žiadnym spôsobom skryté, nezreteľné ani prerušené iným textom alebo obrazovým označením.

Na všetkých obaloch musí byť etiketa s logom CHOP a slovami „Denominación de Origen Protegida“ a „Pasas de Málaga“, a jedinečný kód pre každú predajnú jednotku.

4.   Stručné vymedzenie zemepisnej oblasti:

Poloha:

Krajina: ŠPANIELSKO

Autonómne spoločenstvo: ANDALÚZIA

Provincia: MALAGA

Na území provincie Malaga sa na mnohých miestach nachádzajú vinohradnícke oblasti, na severe, juhu, východe a západe. V dvoch z týchto oblastí sa hrozno tradične pestovalo v prevažnej miere na výrobu hrozienok. Najväčšou z nich je okres Axarquia vo východnej časti provincie východne od hlavného mesta. Druhá oblasť sa nachádza v najzápadnejšej časti pobrežia Malagy. Vymedzená zemepisná oblasť zahŕňa tieto obce:

Obce:

AXARQUIA

Alcaucín

Alfarnate

Alfarnatejo

Algarrobo

Almáchar

Árchez

Arenas

Benamargosa

Benamocarra

El Borge

Canillas de Acietuno

Canillas de Albaida

Colmenar

Comares

Cómpeta

Cútar

Frigiliana

Iznate

Macharaviaya

Málaga

Moclinejo

Nerja

Periana

Rincón de la Victoria

Riogordo

Salares

Sayalonga

Sedella

Torrox

Totalán

Vélez Málaga

Viñuela

MANILVA AREA

Casares

Manilva

Estepona

5.   Spojenie so zemepisnou oblasťou:

5.1.   Špecifickosť zemepisnej oblasti:

Už od dávnych čias až po dnešok možno sledovať odkazy na pestovanie viniča vo vymedzenej zemepisnej oblasti. Plínius Starší (1. st.) vo svojom diele Dejiny prírody uviedol skutočnosť, že v Malage sú vinohrady. Počas vládnutia dynastie Nasrid (13. – 15. st.) sa podporovala poľnohospodárska výroba, najmä pestovanie viniča na výrobu hrozienok. Pestovanie viniča prekvitalo do konca 19. storočia, keď v dôsledku nepriaznivých okolností súvisiacich s obchodnými faktormi a s ochoreniami rastlín, najmä fyloxérou (Viteus vitifoliae), toto odvetvie zaniklo. Dnešné vinohrady sú preto rozptýlené na celom území provincie. V dvoch z uvedených oblastí sa hrozno v prevažnej miere tradične pestovalo na výrobu hrozienok. Tieto dve výrobné oblasti sú v južnej časti provincie, hraničia s pobrežím Stredozemného mora a vyznačujú sa teda subtropickým stredomorským podnebím. Výrazná členitosť terénu je všeobecnou vlastnosťou provincie Malaga. Hoci vinice určené na výrobu hrozienok už nezaberajú toľko pôdy ako pred nákazou fyloxérou, vinohradníctvo má doteraz dôležitú hospodársku a sociálno-kultúrnu úlohu vo veľkej časti provincie. Zaoberá sa ním viac ako 1 800 poľnohospodárov vo vyše 35 obciach na ploche s rozlohou 2 200 ha.

Vlastnosti „Pasas de Málaga“ do veľkej miery ovplyvňuje prírodné prostredie. Jedným z charakteristických znakov danej zemepisnej oblasti je značná členitosť terénu. Krajinu tvorí reťaz pohorí a údolí so sklonom vyše 30 %. Územie s vysokohorským pásmom na severe, ktoré na juhu hraničí so Stredozemným morom, je sledom kaňonov a riečisk tvoriacich veľmi svojráznu krajinu so strmými svahmi, takže celá Axarquia je ako úbočie zvažujúce sa do mora. V oblasti Manilva, kde sa pestuje vinič v blízkosti mora, je reliéf miernejší ako v Axarquii.

Pôda je prevažne bridlicová, chudobná, plytká s nízkou retenčnou kapacitou. Podnebie je subtropické stredomorské s miernymi zimnými teplotami, so suchými letami, s malým množstvom zrážok a vysokou mierou slnečného svitu (v priemere 2 974 hodín v poslednom desaťročí).

5.2.   Špecifickosť výrobku:

Veľkosť „Pasas de Málaga“ je jedným z ich najoceňovanejších a typických vlastností, považujú sa za veľké a jednoznačne vyššej triedy ako iné výrobky ich druhu, napríklad sultánky, korintky a kalifornské hrozienka Thompson Seedless.

Hrozienka si zachovávajú charakteristickú muškátovú chuť hrozna, z ktorého sa vyrábajú, a práve táto odroda muškátu predstavuje referenciu OIV pre jednu z kategórií „osobitná chuť“.

5.3.   Príčinná súvislosť medzi zemepisnou oblasťou a akosťou alebo typickou vlastnosťou výrobku (CHOP), alebo špecifickou akosťou, povesťou alebo inou typickou vlastnosťou výrobku (CHZO):

Súvislosť medzi zemepisnou oblasťou a špecifickou kvalitou výrobku sa priamo odvodzuje od podmienok, v ktorých sa hrozienka vyrábajú. Orografické členenie uľahčuje prirodzené vystavenie strapcov hrozna slnku pri sušení: touto metódou sušenia sa zachováva kvalita šupky a zvýrazňuje sa muškátová chuť koncentráciou aróm. Horúce, suché počasie v čase zberu úrody je vhodné na zrenie bobúľ a akumuláciu sušiny a cukrov v nich, ktoré sú dôležité pre úspešné sušenie a ktoré umožňujú, aby si dužina zachovala svoju charakteristickú šťavnatosť a pružnosť. Pretože slnečný svit v danej oblasti umožňuje, že strapce sú pri sušení vystavené slnku počas krátkych období, hrozienka si zachovávajú kyslosť hrozna.

Pretože podmienky na pestovanie sú náročné, časom sa stal hlavnou pestovanou odrodou alexandrijský muškát, keďže sa dokázal najlepšie prispôsobiť tomuto osobitnému prostrediu. Odroda má genetický potenciál na osobitné vlastností, pokiaľ ide o veľkosť plodov, kvalitu šupky, vlastnosti dužiny, muškátové arómy a vysoký podiel nerozpustných tuhých látok (vlákniny), ktoré sú prevažne v kôstkach.

Vďaka zložitému terénu sa výroba hrozienok stala remeslom, pri ktorom sa také úlohy, ako je zber úrody, rozprestretie strapcov hrozna na sušenie na slnku, obracanie hrozna pri tomto sušení, výber plodov, vykonávajú ručne, pričom sa kladie dôraz na kvalitu. Bobule sa zo strapcov hrozna trhajú ručne (tento postup sa označuje ako picado), čo je dôvodom, prečo majú hrozienka „Pasas de Málaga“ často stopku.

Sušenie je veľmi starým, prirodzeným spôsobom konzervácie potravín, pri ktorom sa predchádza ich znehodnoteniu odstránením prebytočnej vody. Len vďaka skúsenostiam a s poznatkom získaným v priebehu rokov je možné dosiahnuť jemnú vyváženosť vlhkosti, čo umožňuje, že sa tento výrobok vyznačuje svojimi známymi organoleptickými vlastnosťami uvedenými v tejto špecifikácii.

Odkaz na uverejnenie špecifikácie:

[Článok 5 ods. 7 nariadenia (ES) č. 510/2006]

http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/portal/export/sites/default/comun/galerias/galeriaDescargas/cap/industrias-agroalimentarias/denominacion-de-origen/Pliegos/PliegoPasas.pdf


(1)  Ú. v. EÚ L 93, 31.3.2006, s. 12.