ISSN 1977-1037

doi:10.3000/19771037.C_2012.136.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 136

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 55
11. mája 2012


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

I   Uznesenia, odporúčania a stanoviská

 

STANOVISKÁ

 

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov

2012/C 136/01

Stanovisko európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov k legislatívnym návrhom o alternatívnom a online riešení spotrebiteľských sporov

1

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2012/C 136/02

Výmenný kurz eura

5

2012/C 136/03

Výmenný kurz eura

6

 

INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO PRIESTORU

 

Dozorný úrad EZVO

2012/C 136/04

Oznámenie Dozorného úradu EZVO o aktuálnych úrokových sadzbách uplatniteľných pri vracaní prostriedkov štátnej pomoci a referenčných/diskontných sadzbách pre tri štáty EZVO platné od 1. januára 2012[Uverejnené v súlade s článkom 10 rozhodnutia dozorného úradu č. 195/04/COL zo 14. júla 2004 (Ú. v. EÚ L 139, 25.5.2006, s. 37, a dodatok EHP č. 26/2006, 25.5.2006, s. 1)]

7

 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor EZVO

2012/C 136/05

Rozsudok súdu z 23. januára 2012 vo veci E-2/11 – STX Norway Offshore AS a i./Nórsky štát zastúpený tarifnou komisiou (Voľný pohyb služieb – Smernica 96/71/ES – Vysielanie pracovníkov – Minimálna mzda – Maximálna dĺžka pracovného času – Odmeňovanie za pracovné úlohy vyžadujúce prenocovanie – Náhrada za výdavky)

8

2012/C 136/06

Žiadosť o poradné stanovisko Súdu EZVO, ktorú predložil Héraðsdómur Reykjavíkur dňa 16. decembra 2011 vo veci Vín Tríó ehf./Islandský štát (Vec E-19/11)

9

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Európska komisia

2012/C 136/07

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.6511 – Solvay/Air Liquide/JV) – Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní ( 1 )

10

2012/C 136/08

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.6567 – Bouygues/Amelia) – Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní ( 1 )

11

2012/C 136/09

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.6569 – Lecta/Polyedra) – Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní ( 1 )

12

 

INÉ AKTY

 

Európska komisia

2012/C 136/10

Uverejnenie žiadosti o zápis do registra podľa článku 6 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 510/2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín

13

2012/C 136/11

Uverejnenie žiadosti o zmenu a doplnenie podľa článku 6 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 510/2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín

16

2012/C 136/12

Oznámenie – Verejné konzultácie – Zemepisné označenia zo Švajčiarska a z Lichtenštajnska

21

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 


I Uznesenia, odporúčania a stanoviská

STANOVISKÁ

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov

11.5.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 136/1


Stanovisko európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov k legislatívnym návrhom o alternatívnom a online riešení spotrebiteľských sporov

2012/C 136/01

EURÓPSKY DOZORNÝ ÚRADNÍK PRE OCHRANU ÚDAJOV,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 16,

so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie, a najmä na jej články 7 a 8,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (1),

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov, a najmä na jeho článok 41 (2),

PRIJAL TOTO STANOVISKO:

I.   ÚVOD

I.1.   Konzultácia s európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov a cieľ stanoviska

1.

Komisia 29. novembra 2011 prijala dva legislatívne návrhy o alternatívnom riešení sporov (ďalej len: „návrhy“):

návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov (ďalej len: „návrh o ARS“) (3),

návrh nariadenia o riešení spotrebiteľských sporov online (ďalej len: „návrh o RSO“) (4).

2.

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov dostal 6. decembra 2011 návrh o ARS a návrh o RSO na konzultáciu. Pred prijatím návrhov sa uskutočnili aj neformálne konzultácie s európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov, ktorý poskytol neformálne pripomienky. Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov víta túto skorú konzultáciu a skutočnosť, že väčšina odporúčaní uvedených v týchto pripomienkach bola zahrnutá do návrhov.

3.

Toto stanovisko sa zameriava na analýzu spracovania osobných údajov, ktorá sa predpokladá v návrhoch, a na vysvetlenie, ako sa v nich riešia otázky ochrany údajov. Sústredí sa na návrh o RSO, pretože zahŕňa centralizované spracovanie osobných údajov súvisiacich so spormi prostredníctvom online platformy.

I.2.   Cieľ návrhov

4.

Systémy alternatívneho riešenia sporov (ARS) poskytujú alternatívne prostriedky na riešenie sporov, ktoré sú obvykle menej nákladné a rýchlejšie než predloženie veci súdu. Cieľom návrhu o ARS je zabezpečiť, aby tieto subjekty boli zavedené vo všetkých členských štátoch EÚ na riešenie každého cezhraničného spotrebiteľského sporu, ktorý vznikne pri cezhraničnom predaji tovaru alebo poskytovaní služieb v EÚ.

5.

Návrh o RSO vychádza z tejto celoeurópskej dostupnosti ARS v prípade spotrebiteľských sporov. Zriaďuje online platformu (ďalej len „platforma RSO“), ktorú spotrebitelia a obchodníci budú môcť použiť na postúpenie sťažností na cezhraničné online transakcie príslušnému subjektu ARS.

II.   VŠEOBECNÉ POZNÁMKY

6.

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov podporuje cieľ návrhov a víta skutočnosť, že sa od počiatočnej fázy procesu prípravy prihliadalo k zásadám ochrany údajov.

7.

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov víta tiež odkazy na možnosť uplatnenia právnych predpisov o ochrane údajov v návrhu o RSO (5) a možnosť uplatnenia vnútroštátnych právnych predpisov, ktorými sa vykonáva smernica 95/46/ES v kontexte návrhu ARS (6), ako aj odkazy na konzultácie s európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov (7).

III.   OSOBITNÉ POZNÁMKY

III.1.   Úloha kontrolórov: potreba jasného rozdelenia povinností

8.

Podľa návrhu o RSO tri typy subjektov budú spracovávať údaje v kontexte každého sporu predloženého prostredníctvom platformy RSO:

subjekty ARS,

sprostredkovatelia RSO, ktorí budú poskytovať podporu pri riešení sporov predložených prostredníctvom platformy RSO (8),

Komisia.

V článku 11 ods. 4 je stanovené, že každý z týchto subjektov sa považuje za kontrolóra, pokiaľ ide o spracovanie osobných údajov súvisiacich s ich zodpovednosťou.

9.

Za zodpovedných za spracovanie rovnakých osobných údajov by sa však mohli považovať viacerí z týchto kontrolórov (9). Napríklad údaje týkajúce sa konkrétneho sporu zaslané prostredníctvom platformy RSO môžu skúmať viacerí sprostredkovatelia RSO a príslušný systém ARS, ktorý sa bude zaoberať sporom. Komisia tiež môže spracúvať tieto osobné údaje pri prevádzke a údržbe tejto platformy RSO.

10.

V tejto súvislosti európsky dozorný úradník pre ochranu údajov víta skutočnosť, že v odôvodnení 20 návrhu o RSO sa uvádza, že právne predpisy o ochrane údajov sa uplatňujú na všetky tieto subjekty. V legislatívnej časti návrhu o RSO by však malo byť aspoň uvedené, ktorému z kontrolórov by dotknuté osoby mali adresovať svoje žiadosti o prístup, opravu, zablokovanie a vymazanie a ktorý kontrolór by mal byť zodpovedný v prípade konkrétnych porušení predpisov o ochrane údajov (napríklad za porušenie bezpečnosti). Dotknuté osoby by tiež mali byť zodpovedajúcim spôsobom informované.

III.2.   Obmedzenie prístupu a doba uchovávania

11.

Podľa článku 11 návrhu o RSO je prístup k osobným údajom spracúvaným prostredníctvom platformy RSO obmedzený na:

príslušný orgán ARS na účely riešenia sporu,

sprostredkovateľov RSO, ktorí poskytujú podporu pri riešení sporu (napr. sprostredkujú komunikáciu medzi stranami a príslušným subjektom ARS alebo informujú spotrebiteľov o iných prostriedkoch nápravy než platforma RSO),

Komisiu, pokiaľ je to potrebné na účely činnosti a udržiavania platformy RSO vrátane monitorovania využitia platformy subjektmi ARS a sprostredkovateľmi RSO (10).

12.

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov víta tieto obmedzenia účelu a práv prístupu. Nie je však jasné, či všetci sprostredkovatelia RSO (najmenej 54) budú mať prístup k osobným údajom vzťahujúcim sa na všetky spory. Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov odporúča objasniť, že každý sprostredkovateľ RSO bude mať prístup len k údajom potrebným na splnenie jeho povinností podľa článku 6 ods. 2.

13.

Pokiaľ ide o dobu uchovávania, európsky dozorný úradník pre ochranu údajov víta článok 11 ods. 3, ktorý umožňuje uchovávanie osobných údajov len po dobu nevyhnutnú pre vyriešenie sporu a na zabezpečenie toho, aby dotknuté osoby mohli uplatniť svoje právo na prístup. Víta tiež záväzok automaticky vymazať údaje 6 mesiacov po uzavretí sporu.

III.3.   Spracovanie osobitných kategórií údajov: prípadná potreba predchádzajúcej kontroly

14.

Vzhľadom na účel návrhov je možné, že sa budú spracúvať osobné údaje súvisiace s podozrením na porušenie právnych predpisov. Údaje o zdravotnom stave môžu byť takisto spracúvané v rámci sporov vyplývajúcich z predaja tovaru a poskytovania služieb súvisiacich so zdravím.

15.

Spracovanie osobných údajov v rámci platformy RSO preto môže podliehať predbežnej kontrole zo strany vnútroštátnych orgánov pre ochranu údajov a európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov, ako sa vyžaduje v článku 27 nariadenia (ES) č. 45/2001 a článku 20 smernice 95/46/ES (11). Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov rozumie, že Komisia si je vedomá toho, že predtým, ako začne fungovať platforma RSO, bude potrebné posúdiť, či toto spracovanie má byť predmetom predbežnej kontroly.

III.4.   S európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov by sa malo konzultovať o delegovaných a vykonávacích aktoch týkajúcich sa formulára sťažnosti

16.

Informácie, ktoré sa majú poskytnúť v elektronickom formulári sťažnosti (ďalej len: „formulár“), sú podrobne uvedené v prílohe k návrhu o RSO. Patria k nim osobné údaje strán (meno, adresa a prípadne e-mail a adresa webovej stránky) a údaje na určenie, či subjekt ARS je oprávnený zaoberať sa príslušným sporom (bydlisko spotrebiteľa v čase objednania tovaru alebo služieb, druh príslušného tovaru alebo služieb.)

17.

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov víta článok 7 ods. 6, v ktorom sa pripomína, že iba údaje presné, relevantné a ktorých rozsah zodpovedá účelom môžu byť spracované prostredníctvom formulára a príloh k nemu. Zoznam údajov obsiahnutých v prílohe tiež zohľadňuje zásadu obmedzenia účelu.

18.

Tento zoznam však môže byť upravený delegovanými aktmi a charakteristiky formulára budú upravené vykonávacími aktmi (12). Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov odporúča zahrnúť odkaz o potrebe konzultovať s európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov, ak sa tieto akty budú týkať spracovania osobných údajov.

III.5.   Bezpečnostné opatrenia: potreba posúdenia vplyvu na súkromie

19.

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov víta ustanovenia venované dôvernosti a bezpečnosti. Bezpečnostné opatrenia uvedené v článku 12 návrhu o RSO zahŕňajú kontroly prístupu, bezpečnostný plán a riadenie bezpečnostných incidentov.

20.

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov odporúča doplniť aj odkaz na potrebu vykonať posúdenie vplyvu na súkromie (vrátane hodnotenia rizík) a na skutočnosť, že súlad s právnymi predpismi na ochranu údajov a bezpečnosť údajov by sa mali pravidelne kontrolovať a oznamovať.

21.

Okrem toho by chcel európsky dozorný úradník pre ochranu údajov pripomenúť, že pri príprave IT nástrojov na zriadenie platformy ODR by sa ochrana súkromia a údajov mala integrovať od úplného začiatku fázy prípravy návrhu (ochrana súkromia už v štádiu návrhu) vrátane zavedenia nástrojov umožňujúcich, aby užívatelia mohli lepšie chrániť osobné údaje (napr. overovanie a šifrovanie).

III.6.   Informácie pre dotknuté osoby

22.

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov víta odôvodnenie 21 návrhu o RSO, v ktorom sa uvádza, že dotknuté osoby by mali byť informované o spracovaní svojich osobných údajov a svojich právach prostredníctvom verejne dostupného vyhlásenia o dôvernosti údajov. Povinnosť informovať dotknuté osoby by však mala byť zahrnutá v legislatívnej časti návrhu o RSO.

23.

Okrem toho dotknuté osoby by mali byť informované o tom, ktorý kontrolór je zodpovedný za dodržiavanie ich práv. Vyhlásenie o dôvernosti údajov by malo byť jasne viditeľné pre každého, kto vypĺňa formulár.

IV.   ZÁVER

24.

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov víta skutočnosť, že zásady ochrany údajov boli zahrnuté do textu, najmä pokiaľ ide o účel a obmedzenie prístupu, obmedzenie doby uchovávania a bezpečnostné opatrenia. Odporúča však:

objasniť zodpovednosti kontrolórov a zodpovedajúcim spôsobom informovať dotknuté osoby,

objasniť obmedzenie prístupových práv,

doplniť ustanovenia týkajúce sa bezpečnosti,

uviesť potrebu konzultovať s európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov o delegovaných a vykonávacích aktoch týkajúcich sa spracovania osobných údajov.

25.

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov by chcel tiež pripomenúť, že spracovanie osobných údajov v rámci platformy RSO môže podliehať predbežnej kontrole európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov a vnútroštátnych orgánov pre ochranu údajov.

V Bruseli 12. januára 2012

Giovanni BUTTARELLI

Asistent európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov


(1)  Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31.

(2)  Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1.

(3)  KOM(2011) 793 v konečnom znení.

(4)  KOM(2011) 794 v konečnom znení.

(5)  Odôvodnenie 20 a 21 a článok 11 ods. 4 návrhu o RSO.

(6)  Odôvodnenie 16 návrhu o ARS.

(7)  Preambuly a dôvodové správy návrhov.

(8)  Každý členský štát bude musieť určiť jedno kontaktné miesto RSO, ktoré bude hostiteľom najmenej dvoch sprostredkovateľov RSO. Komisia zriadi sieť kontaktných miest RSO.

(9)  Pozri tiež stanovisko 1/2010 pracovnej skupiny zriadenej podľa článku 29 o pojmoch „prevádzkovateľ“ a „spracovateľ“ prijaté 16. februára 2010 (WP 169), s. 17 – 24, k dispozícii na http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2010/wp169_sk.pdf

(10)  Pozri článok 11 ods. 2 návrhu o RSO.

(11)  V článku 27 nariadenia (ES) č. 45/2001 sa vyžaduje, aby spracovanie údajov týkajúcich sa zdravia a podozrení z trestných činov, trestných činov, odsúdení za trestné činy alebo bezpečnostných opatrení; podliehalo predbežnej kontrole európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov. Podľa článku 20 ods. 1 smernice 95/46/ES spracovateľské operácie, ktoré môžu predstavovať osobitné riziká pre ochranu údajov stanovené vnútroštátnymi právnymi predpismi o ochrane údajov, podliehajú predbežnej kontrole vnútroštátneho orgánu na ochranu údajov.

(12)  Odôvodnenia 23 – 24 a článku 7 (ods. 4 – 5) návrhu o RSO.


IV Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Európska komisia

11.5.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 136/5


Výmenný kurz eura (1)

9. mája 2012

2012/C 136/02

1 euro =


 

Mena

Výmenný kurz

USD

Americký dolár

1,295

JPY

Japonský jen

102,99

DKK

Dánska koruna

7,435

GBP

Britská libra

0,80495

SEK

Švédska koruna

8,9097

CHF

Švajčiarsky frank

1,201

ISK

Islandská koruna

 

NOK

Nórska koruna

7,563

BGN

Bulharský lev

1,9558

CZK

Česká koruna

25,243

HUF

Maďarský forint

290,7

LTL

Litovský litas

3,4528

LVL

Lotyšský lats

0,6983

PLN

Poľský zlotý

4,2154

RON

Rumunský lei

4,421

TRY

Turecká líra

2,3236

AUD

Austrálsky dolár

1,2886

CAD

Kanadský dolár

1,3007

HKD

Hongkongský dolár

10,053

NZD

Novozélandský dolár

1,6509

SGD

Singapurský dolár

1,6232

KRW

Juhokórejský won

1 481,06

ZAR

Juhoafrický rand

10,3988

CNY

Čínsky juan

8,1726

HRK

Chorvátska kuna

7,505

IDR

Indonézska rupia

11 951,56

MYR

Malajzijský ringgit

3,9808

PHP

Filipínske peso

55,18

RUB

Ruský rubeľ

39,3

THB

Thajský baht

40,287

BRL

Brazílsky real

2,5337

MXN

Mexické peso

17,4978

INR

Indická rupia

69,768


(1)  Zdroj: referenčný výmenný kurz publikovaný ECB.


11.5.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 136/6


Výmenný kurz eura (1)

10. mája 2012

2012/C 136/03

1 euro =


 

Mena

Výmenný kurz

USD

Americký dolár

1,2961

JPY

Japonský jen

103,31

DKK

Dánska koruna

7,4335

GBP

Britská libra

0,80180

SEK

Švédska koruna

8,9448

CHF

Švajčiarsky frank

1,2013

ISK

Islandská koruna

 

NOK

Nórska koruna

7,5575

BGN

Bulharský lev

1,9558

CZK

Česká koruna

25,162

HUF

Maďarský forint

288,31

LTL

Litovský litas

3,4528

LVL

Lotyšský lats

0,6982

PLN

Poľský zlotý

4,2292

RON

Rumunský lei

4,4190

TRY

Turecká líra

2,3135

AUD

Austrálsky dolár

1,2801

CAD

Kanadský dolár

1,2945

HKD

Hongkongský dolár

10,0615

NZD

Novozélandský dolár

1,6434

SGD

Singapurský dolár

1,6199

KRW

Juhokórejský won

1 480,27

ZAR

Juhoafrický rand

10,3800

CNY

Čínsky juan

8,1840

HRK

Chorvátska kuna

7,5055

IDR

Indonézska rupia

11 954,38

MYR

Malajzijský ringgit

3,9758

PHP

Filipínske peso

55,039

RUB

Ruský rubeľ

39,0370

THB

Thajský baht

40,335

BRL

Brazílsky real

2,5456

MXN

Mexické peso

17,4001

INR

Indická rupia

69,1310


(1)  Zdroj: referenčný výmenný kurz publikovaný ECB.


INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO PRIESTORU

Dozorný úrad EZVO

11.5.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 136/7


Oznámenie Dozorného úradu EZVO o aktuálnych úrokových sadzbách uplatniteľných pri vracaní prostriedkov štátnej pomoci a referenčných/diskontných sadzbách pre tri štáty EZVO platné od 1. januára 2012

[Uverejnené v súlade s článkom 10 rozhodnutia dozorného úradu č. 195/04/COL zo 14. júla 2004 (Ú. v. EÚ L 139, 25.5.2006, s. 37, a dodatok EHP č. 26/2006, 25.5.2006, s. 1)]

2012/C 136/04

Základné sadzby sa počítajú v súlade s kapitolou o spôsobe stanovenia referenčných a diskontných sadzieb uvedenou v usmerneniach dozorného úradu o štátnej pomoci zmenených a doplnených rozhodnutím dozorného úradu č. 788/08/COL zo 17. decembra 2008. Pri počítaní uplatniteľnej referenčnej sadzby je potrebné pripočítať príslušné marže v súlade s usmerneniami o štátnej pomoci. V prípade diskontnej sadzby to znamená, že k základnej sadzbe sa musí pripočítať príslušná marža vo výške 100 bázických bodov. Úroková sadzba uplatniteľná pri vracaní prostriedkov štátnej pomoci sa bežne vypočíta tiež pridaním 100 bázických bodov k základnej sadzbe, ako je stanovené v rozhodnutí dozorného úradu č. 789/08/COL zo 17. decembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie dozorného úradu č. 195/04/COL zo 14. júla 2004 (uverejnené v Ú. v. EÚ L 340, 22.12.2010, s. 1, a v dodatku EHP č. 72/2010, 22.12.2010, s. 1).

 

Island

Lichtenštajnsko

Nórsko

1.1.2012 –

4,70

0,31

3,57


V Oznamy

SÚDNE KONANIA

Súdny dvor EZVO

11.5.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 136/8


ROZSUDOK SÚDU

z 23. januára 2012

vo veci E-2/11

STX Norway Offshore AS a i./Nórsky štát zastúpený tarifnou komisiou

(Voľný pohyb služieb – Smernica 96/71/ES – Vysielanie pracovníkov – Minimálna mzda – Maximálna dĺžka pracovného času – Odmeňovanie za pracovné úlohy vyžadujúce prenocovanie – Náhrada za výdavky)

2012/C 136/05

Vo veci E-2/11 STX Norway Offshore AS a i./Nórsky štát zastúpený tarifnou komisiou – žiadosť o poradné stanovisko Súdu EZVO, ktorú predložil Borgarting lagmannsrett (odvolací súd Borgarting, Nórsko) podľa článku 34 Dohody medzi štátmi EZVO o zriadení dozorného úradu a súdu a ktorá sa týka zlučiteľnosti pracovných podmienok stanovených kolektívnou zmluvou, ktorá bola vyhlásená za všeobecne uplatniteľnú pre odvetvie lodiarstva, s právom EHP a výkladu článku 36 Dohody o EHP a článku 3 aktu uvedeného v bode 30 prílohy XVIII k Dohode o EHP, t. j. smernice 96/71/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 16. decembra 1996 o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb, začleneného do Dohody o EHP protokolom 1 k tejto dohode, Súd EZVO v zložení Carl Baudenbacher, predseda, Per Christiansen a Páll Hreinsson (sudca spravodajca), sudcovia, vyniesol 23. januára 2012 rozsudok, ktorého výroková časť znie takto:

1.

Výraz „maximálna dĺžka pracovného času a minimálna doba odpočinku“ uvedený v článku 3 ods. 1 prvom pododseku písm. a) smernice 96/71/ES sa vzťahuje na pracovné podmienky týkajúce sa „maximálnej bežnej dĺžky pracovného času“, ako je napríklad tá, ktorá je opísaná v žiadosti o poradné stanovisko.

2.

Podľa ustanovení článku 3 ods. 1 prvého pododseku písm. c) smernice 96/71/ES, ktoré je potrebné vykladať so zreteľom na článok 36 Dohody o EHP, v zásade nie je možné, aby štát EHP požadoval, aby podnik so sídlom v inom členskom štáte EHP, ktorý poskytuje služby na území prvého štátu, platil svojim pracovníkom minimálnu odmenu stanovenú vnútroštátnymi predpismi tohto štátu pre pracovné úlohy vyžadujúce prenocovanie mimo domova, okrem prípadov, keď cieľom týchto predpisov, ktoré stanovujú ďalšiu odmenu, je naplnenie verejného záujmu a ich uplatňovanie nie je neprimerané. Vnútroštátne orgány alebo prípadne súdy prijímajúceho štátu EHP rozhodujú, či tieto pravidlá v skutočnosti sledujú cieľ verejného záujmu a či sú použité prostriedky primerané.

3.

Smernica 96/71/ES neumožňuje štátu EHP, aby pracovníkom vysielaným na jeho územie z iného štátu EHP zabezpečil náhrady za cestovné, ubytovanie a stravu v prípade pracovných úloh vyžadujúcich prenocovanie mimo domova, pokiaľ tento postup nemôže byť odôvodnený dosiahnutím cieľa verejného poriadku.

4.

Podiel zamestnancov, na ktorých sa vzťahovala príslušná kolektívna zmluva predtým, ako bola vyhlásená za všeobecne uplatniteľnú, nemá žiadny vplyv na zodpovedanie otázok 1a), 1b) a 1c).


11.5.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 136/9


Žiadosť o poradné stanovisko Súdu EZVO, ktorú predložil Héraðsdómur Reykjavíkur dňa 16. decembra 2011 vo veci Vín Tríó ehf./Islandský štát

(Vec E-19/11)

2012/C 136/06

Listom zo 16. decembra 2011, ktorý bol doručený na podateľňu Súdu EZVO 26. decembra 2011, požiadal Héraðsdómur Reykjavíkur (okresný súd v Reykjavíku) Súd EZVO o poradné stanovisko vo veci Vín Tríó ehf./Islandský štát v týchto otázkach:

1.

Je v rozpore s článkom 11 alebo článkom 16 ods. 1 Dohody o Európskom hospodárskom priestore, ak zmluvná strana stanoví v právnych predpisoch alebo prostredníctvom administratívnych aktov, že subjekt, ktorý disponuje štátnym monopolom na maloobchodný predaj alkoholu môže odmietnuť predávať vo svojich maloobchodných predajniach alkoholické nápoje obsahujúce stimulanty ako napríklad kofeín?

2.

Ak sa Súd EZVO domnieva, že opatrenie, ktoré je opísané v prvej otázke, predstavuje množstvové obmedzenie dovozu alebo opatrenie s rovnocenným účinkom v zmysle článku 11 Dohody o EHP, tak potom sa požaduje odpoveď Súdu EZVO na otázku, či takéto opatrenie môže byť napriek tomu považované za odôvodnené s odkazom na článok 13 dohody.

3.

Ak sa také opatrenie, aké je opísané v prvej otázke, považuje za opatrenie, ktoré je v rozpore s článkom 11 alebo článkom 16 ods. 1 Dohody o Európskom hospodárskom priestore, tak potom sa požaduje odpoveď na otázku, či sa Súd EZVO domnieva (v rozsahu, v akom tieto otázky posudzuje), že podmienky, ktoré žalobca musí spĺňať, aby mal nárok na náhradu škody od štátu EZVO z dôvodu porušenia dohody, sú splnené.


KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

Európska komisia

11.5.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 136/10


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Vec COMP/M.6511 – Solvay/Air Liquide/JV)

Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní

(Text s významom pre EHP)

2012/C 136/07

1.

Komisii bolo 2. mája 2012 podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1) doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii, ktorou podniky Solvay SA („Solvay“, Belgicko) a Air Liquide International („Air Liquide“, Francúzsko) prostredníctvom kúpy akcií v novozaloženej spoločnosti tvoriacej spoločný podnik získavajú v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) o fúziách kontrolu nad spoločným podnikom („JV“, Belgicko).

2.

Predmet činnosti dotknutých podnikov:

Solvay je materská spoločnosť skupiny podnikov, ktoré na medzinárodnej úrovni pôsobia v oblasti výskumu, vývoja, výroby, marketingu a predaja chemikálií a plastov,

Air Liquide pôsobí vo výrobe a zásobovaní priemyselnými plynmi a poskytovaní súvisiacich služieb rôznym priemyselným odberateľom,

JV bude financovať, stavať, prevádzkovať a obsluhovať zariadenia na výrobu plynného fluóru nachádzajúce sa v areáli zákazníka alebo v jeho susedstve, ktoré prostredníctvom plynovodu slúžia na dodávky plynu F2 zákazníkom so sídlom prevažne v Ázii, pôsobiacim vo fotovoltickom priemysle a priemysle plochých obrazoviek.

3.

Na základe predbežného posúdenia a bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie v tejto veci, sa Komisia domnieva, že oznámená transakcia by mohla spadať do rozsahu pôsobnosti nariadenia ES o fúziách. V súlade s oznámením Komisie týkajúcim sa zjednodušeného konania pre posudzovanie určitých druhov koncentrácií podľa nariadenia ES o fúziách (2) je potrebné uviesť, že túto vec je možné posudzovať v súlade s postupom stanoveným v oznámení.

4.

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr do 10 dní od dátumu uverejnenia tohto oznámenia. Pripomienky je možné zaslať faxom (+32 22964301), e-mailom na adresu: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu alebo poštou s uvedením referenčného čísla COMP/M.6511 – Solvay/Air Liquide/JV na túto adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1 („nariadenie ES o fúziách“).

(2)  Ú. v. EÚ C 56, 5.3.2005, s. 32 („Oznámenie o zjednodušenom postupe“).


11.5.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 136/11


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Vec COMP/M.6567 – Bouygues/Amelia)

Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní

(Text s významom pre EHP)

2012/C 136/08

1.

Komisii bolo 3. mája 2012 podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1) doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii, ktorou podnik Bouygues Bâtiment International SA („BBI“, Francúzsko) patriaci skupine Bouygues SA group („Bouygues“, Francúzsko) získava v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) o fúziách výlučnú kontrolu nad podnikom Amelia Investments Limited („Amelia“, Spojené kráľovstvo) prostredníctvom kúpy akcií.

2.

Predmet činnosti dotknutých podnikov:

Bouygues: výstavba, telekomunikácie a médiá,

Amelia: pôsobí v oblasti výstavby a stavebného inžinierstva v Spojenom kráľovstve, a to prostredníctvom svojich dcérskych spoločností Thomas Vale Construction Plc a Fitzgerald Contractors Limited.

3.

Na základe predbežného posúdenia a bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie v tejto veci, sa Komisia domnieva, že oznámená transakcia by mohla spadať do rozsahu pôsobnosti nariadenia ES o fúziách. V súlade s oznámením Komisie týkajúcim sa zjednodušeného konania pre posudzovanie určitých druhov koncentrácií podľa nariadenia ES o fúziách (2) je potrebné uviesť, že túto vec je možné posudzovať v súlade s postupom stanoveným v oznámení.

4.

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr do 10 dní od dátumu uverejnenia tohto oznámenia. Pripomienky je možné zaslať faxom (+32 22964301), e-mailom na adresu: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu alebo poštou s uvedením referenčného čísla COMP/M.6567 – Bouygues/Amelia na túto adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1 („nariadenie ES o fúziách“).

(2)  Ú. v. EÚ C 56, 5.3.2005, s. 32 („Oznámenie o zjednodušenom postupe“).


11.5.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 136/12


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Vec COMP/M.6569 – Lecta/Polyedra)

Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní

(Text s významom pre EHP)

2012/C 136/09

1.

Komisii bolo 30. apríla 2012 podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1) doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii, ktorou podnik Lecta SA („Lecta“) prostredníctvom kúpy akcií získava v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) o fúziách výlučnú kontrolu nad podnikmi Polyedra SpA a Polyedra AG („Polyedra“).

2.

Predmet činnosti dotknutých podnikov:

Lecta: pôsobí hlavne vo výrobe natieraného bezdrevného papiera a v menšom rozsahu vo výrobe špeciálnych druhov papiera a v predaji papiera,

Polyedra: pôsobí v predaji papiera.

3.

Na základe predbežného posúdenia a bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie v tejto veci, sa Komisia domnieva, že oznámená transakcia by mohla spadať do rozsahu pôsobnosti nariadenia ES o fúziách. V súlade s oznámením Komisie týkajúcim sa zjednodušeného konania pre posudzovanie určitých druhov koncentrácií podľa nariadenia ES o fúziách (2) je potrebné uviesť, že túto vec je možné posudzovať v súlade s postupom stanoveným v oznámení.

4.

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr do 10 dní od dátumu uverejnenia tohto oznámenia. Pripomienky je možné zaslať faxom (+32 22964301), e-mailom na adresu: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu alebo poštou s uvedením referenčného čísla COMP/M.6569 – Lecta/Polyedra na túto adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1 („nariadenie ES o fúziách“).

(2)  Ú. v. EÚ C 56, 5.3.2005, s. 32 („Oznámenie o zjednodušenom postupe“).


INÉ AKTY

Európska komisia

11.5.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 136/13


Uverejnenie žiadosti o zápis do registra podľa článku 6 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 510/2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín

2012/C 136/10

Týmto uverejnením sa poskytuje právo vzniesť námietky proti žiadosti o zápis podľa článku 7 nariadenia Rady (ES) č. 510/2006 (1). Vznesené námietky sa musia Komisii doručiť do šiestich mesiacov po uverejnení tejto žiadosti.

JEDNOTNÝ DOKUMENT

NARIADENIE RADY (ES) č. 510/2006

„KITKAN VIISAS“

ES č.: FI-PDO-0005-0872-01.04.2011

CHZO ( ) CHOP ( X )

1.   Názov:

„Kitkan viisas“

2.   Členský štát alebo tretia krajina:

Fínsko

3.   Opis poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny:

3.1.   Druh výrobku:

Trieda 1.7.

Čerstvé ryby, mäkkýše a kôrovce a výrobky z nich

3.2.   Opis výrobku, na ktorý sa vzťahuje názov uvedený v bode 1:

Názov Kitkan viisas sa používa na ryby druhu sih malý (Coregonus albula) chytené v jazerách vysočiny Koillismaa. Ryby Kitkan viisas majú tieto hlavné znaky:

Veľkosť rýb Kitkan viisas je menšia ako veľkosť mnohých ďalších zásob druhu sih malý. V závislosti od zmeny podmienok chovu počas roku ich priemerná veľkosť po jednom období rastu dosahuje 7 až 9 cm. V dôsledku ich malého vzrastu chrbtica siha malého nestvrdne, ale zostáva mäkká. Dôvodom ich malej veľkosti je nízka úroveň živín vo vodách a krátkosť obdobia rastu.

Kitkan viisas dosahuje pohlavnú zrelosť vo veku asi 15 mesiacov, keď je približne 8 cm dlhý a váži 4 – 5 gramov. Má tmavú farbu, jeho chrbát je takmer čierny, boky má jasno strieborné a plutvy svetlej farby. Od siha veľkého, beličky obyčajnej a iných mladých rýb rovnakej veľkosti ho možno rozoznať podľa veľkosti spodnej čeľuste, ktorá je výrazne dlhšia ako horná čeľusť. Ikry siha malého sú malé: liter ikier obsahuje asi 500 000 rybích vajíčok. Obdobie trenia je na jeseň. Vajíčka sú v zime vo fáze odpočinku a na jar sa počas niekoľkých týždňov vyvinú na mladé ryby.

Počas zimy sa črevá rýb Kitkan viisas úplne vyprázdnia v dôsledku núteného pôstu počas dlhej zimy, takže ich následne nie je potrebné čistiť.

Predávajú sa čerstvé a mrazené.

3.3.   Suroviny (len pri spracovaných výrobkoch):

Nepodstatné

3.4.   Krmivo (len pri výrobkoch živočíšneho pôvodu):

Sih malý sa živí planktónom a larvami hmyzu. Všetky živiny, ktoré potrebuje, získava z prírodnej sladkej vody vymedzenej zemepisnej oblasti.

3.5.   Konkrétne kroky pri výrobe, ktoré sa musia uskutočniť v označenej zemepisnej oblasti:

Ryby musia byť chytené vo vymedzenej zemepisnej oblasti. Aby sa zabezpečila kvalita, prvotné spracovanie sa takisto musí uskutočniť v tej istej vymedzenej zemepisnej oblasti. Prvotné spracovanie pozostáva z čistenia a mrazenia, pričom pozostáva z týchto krokov:

Pri čistení sa odstránia aspoň vnútornosti a žiabre siha malého. V prípade potreby sa môžu odstrániť hlava a chvost, ako aj iné časti rýb. Pôvodná ryba sa však musí zachovať v rozpoznateľnej podobe.

Pri mrazení sa teplota rýb zníži aspoň na – 18 °C.

3.6.   Osobitné pravidlá pri krájaní, strúhaní, balení atď.:

Nepodstatné

3.7.   Osobitné pravidlá pri označovaní:

Nepodstatné

4.   Stručné vymedzenie zemepisnej oblasti:

Zemepisnú oblasť tvoria povodia riek Koutajoki a Kemjoki tečúcich do Bieleho mora. Ide o oblasti vysočiny v katastri obcí Kuusamo a Posio okrem jazier v pohraničnej oblasti v Ruskom.

5.   Spojenie so zemepisnou oblasťou:

5.1.   Špecifickosť zemepisnej oblasti:

Sih Kitkan viisas žije v povodí vysočiny Koillismaa. Táto oblasť sa nachádza blízko severného polárneho kruhu, kde od októbra do mája sú jazerá pokryté ľadom. V priemere je vysočina Koillismaa vo výške 240 metrov nad morom. Vody oblasti majú málo živín a sú čisté s takmer neutrálnym pH.

Zmeny výšky a prietoku vôd sú extrémne malé, v dôsledku čoho sa v povodí jazier v žiadnej časti roku nevyskytujú žiadne prúdy. Podmienky okysličovania vody zostávajú aj počas zimného obdobia dobré. Tieto prírodné podmienky zabezpečujú, že sih zostáva v povodí, kde sa narodil a nemigruje do dolných tokov.

Keďže sú rozmery rýb Kitkan viisas také malé, na ich chytenie je potrebná osobitná rybárska technika. Tradičným a najbežnejším spôsobom používaným miestnymi rybármi pri love siha malého sú záťahové siete. Počas trenia sa na chytanie takisto používajú siete a v lete pascové siete. Vlečné siete sa na chytanie Kitkan viisas nepoužívajú.

5.2.   Špecifickosť výrobku:

V dôsledku arktických podmienok a nízkej úrovne živín vo vodách je veľkosť rýb Kitkan viisas výrazne menšia ako veľkosť mnohých ďalších druhov sladkovodných sihov. V dôsledku ich malého vzrastu chrbtica siha Kitkan viisas nestvrdne, ale zostáva mäkká. V dôsledku núteného pôstu počas dlhej zimy sa črevá siha úplne vyprázdnia, takže sa počas zimy môžu konzumovať bez čistenia.

5.3.   Príčinná súvislosť medzi zemepisnou oblasťou a akosťou alebo typickou vlastnosťou výrobku (CHOP), alebo špecifickou akosťou, povesťou alebo inou typickou vlastnosťou výrobku (CHZO):

Produkt Kitkan viisas je známy svojim charakteristickým vzhľadom, ktorý je výsledkom arktických podmienok vysočiny Koillismaa a nízkej úrovne živín v jej vodách. Tradičné rybárske metódy používané v tejto oblasti a využívanie nečistených sihov v zimnom období je možné najmä vďaka charakteristikám zemepisnej oblasti. Skutočnosť, že ryby Kitkan viisas nemigrujú dolu prúdom, sa takisto odvíja od environmentálnych podmienok vôd tejto zemepisnej oblasti.

Odkaz na uverejnenie špecifikácie:

[Článok 5 ods. 7 nariadenia (ES) č. 510/2006]

http://www.mmm.fi/attachments/elintarvikkeet/laatujaturvallisuus/eunnimisuojajarjestelma/newfolder/5uhGhUymv/Kitkan_viisas_hakemus_lopullinen28102011.doc


(1)  Ú. v. EÚ L 93, 31.3.2006, s. 12.


11.5.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 136/16


Uverejnenie žiadosti o zmenu a doplnenie podľa článku 6 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 510/2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín

2012/C 136/11

Týmto uverejnením sa poskytuje právo vzniesť námietky proti žiadosti o zmenu a doplnenie podľa článku 7 nariadenia Rady (ES) č. 510/2006 (1). Vznesené námietky sa musia Komisii doručiť do šiestich mesiacov po uverejnení tejto žiadosti.

ŽIADOSŤ O ZMENU A DOPLNENIE

NARIADENIE RADY (ES) č. 510/2006

ŽIADOSŤ O ZMENU A DOPLNENIE V SÚLADE S ČLÁNKOM 9

„CIPOLLA ROSSA DI TROPEA CALABRIA“

ES č.: IT-PGI-0105-0369-28.09.2011

CHZO ( X ) CHOP ( )

1.   Položka v špecifikácii výrobku, ktorej sa zmena a doplnenie týka:

Názov výrobku

Opis výrobku

Zemepisná oblasť

Dôkaz o pôvode

Spôsob výroby

Spojenie

Označovanie

Vnútroštátne požiadavky

Iné (aktualizované právne odkazy)

2.   Druh zmeny a doplnenia (zmien a doplnení):

Zmena a doplnenie jednotného dokumentu alebo zhrnutia

Zmena a doplnenie špecifikácie zapísaného CHOP alebo CHZO, ku ktorému nebol uverejnený jednotný dokument ani zhrnutie

Zmena a doplnenie špecifikácie, ktorá nevyžaduje zmenu a doplnenie uverejneného jednotného dokumentu [článok 9 ods. 3 nariadenia (ES) č. 510/2006]

Dočasná zmena a doplnenie špecifikácie vyplývajúca z uloženia záväzných hygienických alebo rastlinolekárskych opatrení zo strany verejných orgánov [článok 9 ods. 4 nariadenia (ES) č. 510/2006]

3.   Zmena a doplnenie (zmeny a doplnenia):

3.1.   Spôsob výroby:

V článku 5 ods. 6 a 7 sa text:

„Po zbere sa z hľúz cibuliek odstráni vonkajšia suknica zašpinená od zeme, stonky sa zastrihnú na dĺžku 40 cm a potom sa zviazané do zväzkov vložia do debien.

V prípade konzumnej cibule sa hľuzám bez vonkajšej suknice zastrihnú stonky, ak sú dlhšie ako 60 cm, a v baleniach s hmotnosťou 5 – 8 kg sa vložia do kontajnerov alebo škatúľ.“

nahrádza takto:

„Po zbere sa z hľúz cibuliek odstráni vonkajšia suknica zašpinená od zeme, stonky sa zastrihnú na dĺžku od 30 do 60 cm a potom sa hľuzy zviazané do zväzkov vložia do debien.

V prípade konzumnej cibule sa z hľúz odstráni vonkajšia suknica a stonky sa zastrihnú na dĺžku od 35 do 60 cm. Cibuľky sa potom zviažu do zväzkov s hmotnosťou 1,5 – 6 kg a vložia sa do debien alebo škatúľ.“

V článku 9 ods. 2 sa text:

„Pri uvedení na trh musia byť cibule označené ‚Cipolla Rossa di Tropea Calabria‘ CHZO balené takto:

cibuľky sú zviazané do zväzkov a vložené do kartónových, umelohmotných alebo drevených škatúľ, pripravené na predaj,

konzumná cibuľa sa balí do balíčkov s hmotnosťou 5 – 8 kg, uložených v debničkách alebo škatuliach.“

nahrádza takto:

„Pri uvedení na trh musia byť cibule označené CHZO ‚Cipolla Rossa di Tropea Calabria‘ balené takto:

cibuľky sú zviazané do zväzkov a vložené do kartónových, umelohmotných alebo drevených škatúľ, pripravené na predaj,

konzumná cibuľa sa zviaže do zväzkov s hmotnosťou 1,5 – 6 kg a uloží do debien alebo škatúľ.“

Ustanovenia o príprave výrobku na balenie sa zmenili a doplnili, aby sa umožnila väčšia voľba, pokiaľ ide o veľkosť balenia, a aby sa splnili nové požiadavky trhu týkajúce sa balenia.

V článku 9 ods. 4 sa text:

„Vo venci musí byť minimálne 6 hľúz nezávisle od ich priemeru a rovnaké balenia musia mať jednotný počet a hmotnosť.“

nahrádza takto:

„Vo venci musí byť minimálne 6 hľúz nezávisle od ich priemeru.“

Pokiaľ ide o tradičný veniec, miestnym výrobcom sa umožňuje väčšia voľnosť pri jeho výrobe, pokiaľ ide o počet použitých hľúz a ich priemer.

V článku 9 ods. 7 sa text:

„Pri uvedení na trh sú cibuľky a konzumná cibuľa zviazané vo zväzkoch a cibuľa na uskladnenie vo vencoch označené nálepkou s logom a značkou, aby sa umožnilo jasné určenie výrobku.“

nahrádza takto:

„Pri uvedení na trh sú cibuľky a cibuľa na uskladnenie zviazané do vencov označené nálepkou alebo podobným označením s logom EÚ a logom výrobku; pokiaľ ide o cibuľu na čerstvý konzum uloženú do debien alebo škatúľ, každý zväzok musí mať úplné označenie obsahujúce registrovaný názov podniku, logo EÚ, logo výrobku a druh výrobku, aby sa zabezpečila jeho vysledovateľnosť a umožnilo sa jeho jasné určenie.“

Pokiaľ ide o „Cipolla Rossa di Tropea Calabria“ druhu cibuľa vo zväzkoch na čerstvý konzum, každý zväzok má označenie obsahujúce registrovaný názov podniku, logo EÚ a logo výrobku, ako aj druh výrobku. Každý zväzok teda nesie označenie so všetkými potrebnými informáciami, aby spotrebiteľ mohol správne určiť výrobok.

3.2.   Aktualizovaný právny odkaz:

Aktualizovali sa odkazy na špecifikácie výrobku uvedené v nariadení (EHS) č. 2081/92.

JEDNOTNÝ DOKUMENT

NARIADENIE RADY (ES) č. 510/2006

„CIPOLLA ROSSA DI TROPEA CALABRIA“

ES č.: IT-PGI-0105-0369-28.09.2011

CHZO ( X ) CHOP ( )

1.   Názov:

„Cipolla Rossa di Tropea Calabria“

2.   Členský štát alebo tretia krajina:

Taliansko

3.   Opis poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny:

3.1.   Druh výrobku:

Group 1.6:

Ovocie, zelenina a obilniny v pôvodnom stave alebo spracované

3.2.   Opis výrobku, na ktorý sa vzťahuje názov uvedený v bode 1:

Chránené zemepisné označenie (CHZO) „Cipolla Rossa di Tropea Calabria“ označuje hľuzy druhu Allium Cepa výlučne uvedených miestnych ekotypov, ktoré majú charakteristický tvar a rastú ako skoré vďaka účinku fotoperiódy:

„Tondo Piatta“ (okrúhloplochá), skorá,

„Mezza Campana“ stredne skorá,

„Allungata“ (predĺžená), neskorá.

Rozlišujú sa tri druhy výrobku:

 

lahôdková cibuľka („Cipollotto“):

farba: biela až ružová alebo červenofialová

chuť: sladká a jemná

veľkosť: pozri normy platné podľa pravidiel EÚ;

 

konzumná cibuľa (na čerstvý konzum, „Cipolla da consumo fresco“):

farba: biela až ružová alebo červenofialová

chuť: sladká a jemná

veľkosť: pozri normy platné podľa pravidiel EÚ;

 

cibuľa na uskladnenie („Cipolla da serbo“):

farba: biela až červenofialová

chuť: sladká a chrumkavá

veľkosť: pozri normy platné podľa pravidiel EÚ.

3.3.   Suroviny (len pri spracovaných výrobkoch):

3.4.   Krmivo (len pri výrobkoch živočíšneho pôvodu):

3.5.   Konkrétne kroky pri výrobe, ktoré sa musia uskutočniť v označenej zemepisnej oblasti:

Všetky kroky pri výrobe „Cipolla Rossa di Tropea Calabria“ od zasiatia po zber sa uskutočňujú v zemepisnej produkčnej oblasti.

3.6.   Osobitné pravidlá pri krájaní, strúhaní, balení atď.:

Po zbere sa hľuzy „Cipolla Rossa di Tropea Calabria“ spracúvajú takto:

Odstráni sa z nich vonkajšia suknica zašpinená od zeme, stonky sa zastrihnú na dĺžku od 30 do 60 cm a potom sa hľuzy zviazané do zväzkov uložia do debien.

V prípade konzumnej cibule sa hľuzám odstráni vonkajšia suknica a stonky sa zastrihnú na dĺžku od 35 do 60 cm. Cibule sa zviažu do zväzkov hmotnosti 1,5 – 6 kg a uložia sa do debien alebo škatúľ.

Pri cibuli na uskladnenie sa hľuzy uložia na zem do radov prikrité vlastnými stonkami a nechajú sa sušiť 8 až 15 dní. Stanú sa kompaktnejšími, odolnejšími a nadobudnú jasné červené zafarbenie. Vysušené hľuzy sa môžu zbaviť stoniek, alebo sa stonky ponechajú na zviazanie do vencov. Vo venci musí byť minimálne 6 hľúz nezávisle od ich priemeru. Cibuľa na uskladnenie sa balí do vriec alebo debien rozličnej hmotnosti, a to najviac 25 kg.

Balenie sa uskutočňuje v produkčnej oblasti v súlade so zaužívanými miestnymi praktikami a dlhodobými tradíciami, aby sa zaručila vysledovateľnosť a kontrola výrobkov a zabezpečila kvalita výrobkov.

3.7.   Osobitné pravidlá pri označovaní:

Na obale sa musí uviesť nápis „Cipolla Rossa di Tropea Calabria“ CHZO tlačeným písmom, ktorého veľkosť je dvakrát taká ako veľkosť iného tlačeného písma na obale, spolu s označením druhu cibule [buď lahôdková cibuľka („cipollotto“), konzumná cibuľa („cipolla da consumo fresco“) alebo cibuľa na uskladnenie („cipolla da serbo“)] a logom výrobku.

Pri uvedení na trh sú cibuľky a cibuľa na uskladnenie zviazané do vencov označené nálepkou alebo podobným označením s logom EÚ a logom výrobku; pokiaľ ide o konzumnú cibuľu uloženú do debien alebo škatúľ, každý zväzok musí mať úplné označenie obsahujúce registrovaný názov podniku, logo EÚ, logo výrobku a druh výrobku, aby sa zabezpečila jeho vysledovateľnosť a umožnilo sa jeho jasné určenie.

4.   Stručné vymedzenie zemepisnej oblasti:

Produkčná oblasť „Cipolla Rossa di Tropea Calabria“ pokrýva vhodnú pôdu na celom území alebo na časti územia týchto samosprávnych obcí v regióne Kalábria:

a)   Provincia Consenza: časť samosprávnych obcí Fiumefreddo, Longobardi, Serra d'Aiello, Belmonte a Amantea;

b)   Provincia Catanzaro: časť samosprávnych obcí Nocera Terinese, Falerna, Gizzeria, Lamezia Terme a Curinga;

c)   Provincia Vibo Valentia: časť samosprávnych obcí Pizzo, Vibo Valentia, Briatico, Parghelia, Zambrone, Zaccanopoli, Zungri, Drapia, Tropea, Ricadi, Spilinga, Joppolo a Nicotera.

5.   Spojenie so zemepisnou oblasťou:

5.1.   Špecifickosť zemepisnej oblasti:

„Cipolla Rossa di Tropea Calabria“ sa pestuje v stredne ťažkej ílovitej pôde alebo v ťažkej ílovitej pôde bohatej na hlinu alebo vápenec, ktorá sa nachádza pozdĺž pobrežia alebo v okolí aluviálnych riek a potokov a ktorá hoci je štrkovitá, neobmedzuje rast a vývoj hľúz. Pobrežné pôdy sú vhodné na pestovanie skorej konzumnej cibule. Vnútrozemské oblasti s ťažšou hlinitou pôdou sú vhodné na pestovanie neskorej cibule na uskladnenie. Dnes, tak ako v minulosti, červenú cibuľu možno nájsť v rodinných záhradkách, ako aj na rozsiahlych plochách, tvorí súčasť vidieckej krajiny, miestnej stravy a tradičných receptov.

Pôdne a klimatické podmienky vo vymedzenej oblasti prispievajú k vysokej kvalite a jedinečnosti výrobku, ktorý sa vo veľkej miere teší uznaniu vo svete.

5.2.   Špecifickosť výrobku:

„Cipolla Rossa di Tropea Calabria“ je známa svojimi kvalitatívnymi a organoleptickými vlastnosťami vrátane jemnosti a sladkej chute hľuzy a jej vysokej stráviteľnosti. Vďaka týmto vlastnostiam možno „Cipolla Rossa di Tropea Calabria“ konzumovať aj v surovom stave vo väčších množstvách ako pri bežnej cibuli.

5.3.   Príčinná súvislosť medzi zemepisnou oblasťou a akosťou alebo typickou vlastnosťou výrobku (CHOP), alebo špecifickou akosťou, povesťou alebo inou typickou vlastnosťou výrobku (CHZO):

Žiadosť o zápis CHZO „Cipolla Rossa di Tropea Calabria“ do registra je opodstatnená povesťou a známosťou výrobku čiastočne vďaka viacerým propagačným kampaniam, ako dokazujú historické a bibliografické zdroje. Rôzne historické a bibliografické zdroje pripisujú prinesenie cibule do povodia Stredozemného mora a do Kalábrie najprv Feničanom a potom Grékom. Cibuľa, veľmi cenená v stredoveku a v renesancii, považovaná za základnú zložku obživy a miestneho hospodárstva, kde sa vymieňala, predávala a po mori vyvážala do Tuniska, Alžírska a Grécka. V spisoch mnohých cestovateľov, ktorí prišli do Kalábrie v rokoch 1700 až 1800 a navštívili tyrhénske pobrežie medzi mestami Pizzo po Tropea, sa často spomínajú červené cibule bežné pre túto oblasť. Cibuľa bola odjakživa prvkom potravy vidiečanov a miestnej výroby. Dr. Albert, ktorý v roku 1905 pricestoval do Kalábrie a navštívil Tropeu, zostal prekvapený chudobou miestnych obyvateľov, ktorí jedli iba cibuľu. Začiatkom 20. storočia pestovanie cibule v Tropei opúšťa rodinné záhrady a záhony a cibuľa sa stáva hlavnou pestovanou plodinou. Vďaka akvaduktu Valle Ruffa z roku 1929 sa uľahčilo zavlažovanie, v dôsledku čoho sa zvýšili výnosy a kvalita. Výrobok sa v bourbonskom období vo väčšej miere rozširuje smerom na trhy severnej Európy, pričom sa rýchlo stáva vyhľadávaným a ceneným, ako sa uvádza v Studi sulla Calabria z roku 1901, kde sa opisuje aj tvar hľuzy – červené predĺžené cibule z Kalábrie. Prvé usporiadané štatistické údaje o pestovaní cibule v Kalábrii sa uvádzajú v poľnohospodárskej encyklopédii Reda (1936 – 1939). Pre jedinečné charakteristiky tejto cibule, ktoré pomohli vytvoriť celonárodnú povesť a predovšetkým pre jej historický a kultúrny význam v príslušnej oblasti, význam, ktorý sa doteraz prejavuje v poľnohospodárskych postupoch, vo varení, v každodennej reči a vo folklórnych podujatiach, boli zaznamenané pokusy napodobniť výrobok a neoprávnene používať jeho označenie.

Odkaz na uverejnenie špecifikácie:

Ministerstvo uverejnením žiadosti o zmenu a doplnenie začalo vnútroštátne námietkové konanie týkajúce sa „Cipolla Rossa di Tropea Calabria“ CHZO v Úradnom vestníku Talianskej republiky č. 185 z 10. augusta 2011.

Úplné znenie špecifikácie výrobku je dostupné na tejto webovej stránke:

http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335

alebo alternatívne:

priamo na domovskej stránke ministerstva pre poľnohospodársku, potravinársku a lesnícku politiku (http://www.politicheagricole.it) kliknutím na „Qualità e sicurezza“ (v pravom hornom rohu obrazovky) a potom na „Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE“.


(1)  Ú. v. EÚ L 93, 31.3.2006, s. 12.


11.5.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 136/21


OZNÁMENIE – VEREJNÉ KONZULTÁCIE

Zemepisné označenia zo Švajčiarska a z Lichtenštajnska

2012/C 136/12

Dohoda medzi EÚ a Švajčiarskou konfederáciou o ochrane označení pôvodu a zemepisných označení poľnohospodárskych výrobkov a potravín, ktorou sa mení a dopĺňa Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami (1) nadobudla platnosť 1. decembra 2011 (2). Dohoda medzi EÚ, Švajčiarskou konfederáciou a Lichtenštajnským kniežatstvom, ktorou sa mení a dopĺňa dodatková dohoda medzi Európskym spoločenstvom, Švajčiarskou konfederáciou a Lichtenštajnským kniežatstvom, ktorou sa Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami (3) rozširuje na Lichtenštajnské kniežatstvo, nadobudla platnosť 1. decembra 2011 (4).

V súčasnosti sa v súlade s článkom 16 prílohy 12 uskutočňuje revízia Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami. V tejto súvislosti sa uvažuje o tom, že uvedené švajčiarske a lichtenštajnské názvy budú v rámci Európskej únie chránené ako zemepisné označenia.

Komisia vyzýva všetky členské štáty alebo tretie krajiny, či fyzické osoby alebo právnické osoby s legitímnym záujmom, ktoré majú bydlisko alebo sídlo v niektorom členskom štáte či tretej krajine, aby predložili námietky voči takejto ochrane v podobe náležite odôvodneného vyhlásenia.

Predložené námietky sa musia Komisii doručiť do dvoch mesiacov po uverejnení tohto oznámenia. Predložené námietky by sa mali zasielať na túto e-mailovú adresu: AGRI-B3-GI@ec.europa.eu

Predložené námietky sa preskúmajú len vtedy, ak budú doručené v uvedenej lehote a ak sa nimi preukáže, že by ochranou navrhovaného názvu:

a)

vznikol rozpor s názvom rastlinného alebo živočíšneho druhu, v dôsledku čoho by spotrebiteľ mohol byť uvedený do omylu v súvislosti so skutočným pôvodom výrobku;

b)

vznikla úplná alebo čiastočná homonymia s názvom, ktorý už je v Únii chránený na základe nariadenia Rady (ES) č. 510/2006 z 20. marca 2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín (5);

c)

mohlo so zreteľom na povesť ochrannej známky, jej všeobecnú známosť a obdobie jej používania dôjsť k zavádzaniu spotrebiteľa v súvislosti so skutočnou identitou výrobku;

d)

bola ohrozená existencia úplne alebo čiastočne totožného názvu alebo ochrannej známky alebo existencia výrobkov, ktoré boli legálne uvádzané na trh počas najmenej piatich rokov pred dátumom uverejnenia tohto oznámenia;

e)

alebo ak poskytujú podrobné údaje, z ktorých vyplýva, že názov, ktorého ochrana sa posudzuje, je druhový.

Uvedené kritériá sa posúdia vo vzťahu k územiu Únie, ktoré v prípade práv duševného vlastníctva znamená výlučne územie alebo územia, kde sa uvedené práva ochraňujú. Ochrana týchto názvov v Európskej únii je podmienená úspešným ukončením revízie v zmysle uvedeného článku 16 a následným prijatím právneho aktu.

Zoznam zemepisných označení pre poľnohospodárske výrobky a potraviny  (6)

Trieda výrobkov

Názov

Ochrana

Syry

Werdenberger Sauerkäse, Liechtensteiner Sauerkäse et Bloderkäse

CHOP

Mäsové výrobky

Glarner Kalberwurst

CHZO


(1)  Ú. v. EÚ L 297, 16.11.2011, s. 3.

(2)  Ú. v. EÚ L 302, 19.11.2011, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 297, 16.11.2011, s. 49.

(4)  Ú. v. EÚ L 302, 19.11.2011, s. 2.

(5)  Ú. v. EÚ L 93, 31.3.2006, s. 12.

(6)  Zoznam poskytnutý švajčiarskymi orgánmi v rámci prebiehajúcej revízie registrovaný vo Švajčiarsku v súlade so švajčiarskym uznesením z 28. mája 1997 o ochrane označení pôvodu a zemepisných označení poľnohospodárskych výrobkov a potravín (http://www.admin.ch/ch/f/rs/c910_12.html).