ISSN 1977-1037

doi:10.3000/19771037.C_2012.071.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 71

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 55
9. marca 2012


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

I   Uznesenia, odporúčania a stanoviská

 

STANOVISKÁ

 

Európska komisia

2012/C 071/01

Stanovisko Komisie zo 7. marca 2012 týkajúce sa plánu uloženia rádioaktívneho odpadu pochádzajúceho zo zariadenia SPIRAL-2 vo Francúzsku v súlade s článkom 37 Zmluvy o Euratome

1

 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2012/C 071/02

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec COMP/M.6507 – Anglo American/De Beers) ( 1 )

2

2012/C 071/03

Schválenie poskytnutia štátnej pomoci v zmysle ustanovení článkov 107 a 108 ZFEÚ – Prípady, ku ktorým nemá Komisia námietky ( 1 )

3

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Rada

2012/C 071/04

Oznámenie určené osobám a subjektom, na ktoré sa vzťahujú obmedzujúce opatrenia ustanovené v rozhodnutí Rady 2010/656/SZBP a v nariadení Rady (ES) č. 560/2005 o obmedzujúcich opatreniach proti určitým osobám a subjektom na Pobreží Slonoviny

6

 

Európska komisia

2012/C 071/05

Výmenný kurz eura

7

 

V   Oznamy

 

ADMINISTRATÍVNE POSTUPY

 

Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop)

2012/C 071/06

Otvorená výzva na predkladanie návrhov – GP/RPA/ReferNet-FPA/001/12 – ReferNet – Európska sieť strediska Cedefop pre odborné vzdelávanie a prípravu (OVP)

8

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA SPOLOČNEJ OBCHODNEJ POLITIKY

 

Európska komisia

2012/C 071/07

Oznámenie o začatí predbežného preskúmania antidumpingových opatrení uplatniteľných na dovoz bicyklov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike

10

2012/C 071/08

Oznámenie o začatí preskúmania pred uplynutím platnosti antidumpingových opatrení uplatniteľných na dovoz určitých volfrámových elektród s pôvodom v Čínskej ľudovej republike

23

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Európska komisia

2012/C 071/09

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.6510 – Remondis/Sortiva/Stam Papier Recycling) – Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní ( 1 )

32

 

INÉ AKTY

 

Európska komisia

2012/C 071/10

Uverejnenie žiadosti o zmenu a doplnenie podľa článku 6 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 510/2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín

33

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 


I Uznesenia, odporúčania a stanoviská

STANOVISKÁ

Európska komisia

9.3.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 71/1


STANOVISKO KOMISIE

zo 7. marca 2012

týkajúce sa plánu uloženia rádioaktívneho odpadu pochádzajúceho zo zariadenia SPIRAL-2 vo Francúzsku v súlade s článkom 37 Zmluvy o Euratome

(Iba francúzske znenie je autentické)

2012/C 71/01

Posúdenie uvedené nižšie sa vykonáva podľa ustanovení Zmluvy o Euratome bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek ďalšie posúdenia uskutočňované podľa Zmluvy o fungovaní Európskej únie a povinnosti vyplývajúce z nej a zo sekundárnych právnych predpisov.

Európska komisia prijala 15. septembra 2011 od francúzskej vlády v súlade s článkom 37 Zmluvy o Euratome všeobecné údaje týkajúce sa plánu uloženia rádioaktívneho odpadu pochádzajúceho zo zariadenia SPIRAL-2 vo Francúzsku.

Na základe týchto údajov a po konzultácii so skupinou odborníkov vypracovala Komisia toto stanovisko:

1.

Vzdialenosť medzi týmto zariadením a najbližším bodom v inom členskom štáte, ktorým je v tomto prípade Spojené kráľovstvo, je 170 km.

2.

Za normálnych prevádzkových podmienok nespôsobí vypúšťanie kvapalných a plynných rádioaktívnych látok ožiarenie obyvateľstva v inom členskom štáte, ktoré by bolo významné zo zdravotného hľadiska.

3.

Pevný rádioaktívny odpad sa bude dočasne skladovať na mieste, kde sa nachádza dané zariadenie, predtým, než sa prevezie do zariadení oprávnených na jeho spracovanie alebo uloženie vo Francúzsku.

4.

V prípade neplánovaného uvoľnenia rádioaktívnych látok, ktoré môže nastať po havárii typu a rozsahu, ktoré sú uvedené vo všeobecných údajoch, by dávky, ktorým by pravdepodobne bolo vystavené obyvateľstvo v inom členskom štáte, neboli zo zdravotného hľadiska významné.

Komisia preto zastáva názor, že realizácia plánu uloženia rádioaktívneho odpadu v akejkoľvek forme pochádzajúceho z jadrovej elektrárne SPIRAL-2 vo Francúzsku by pri bežnej prevádzke, ako aj v prípade havárie typu a rozsahu, ktoré sú uvedené vo všeobecných údajoch, neviedla k rádioaktívnej kontaminácii vody, pôdy alebo ovzdušia iného členského štátu, ktorá by bola významná zo zdravotného hľadiska.

V Bruseli 7. marca 2012

Za Komisiu

Günther OETTINGER

člen Komisie


II Oznámenia

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Európska komisia

9.3.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 71/2


Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii

(Vec COMP/M.6507 – Anglo American/De Beers)

(Text s významom pre EHP)

2012/C 71/02

Dňa 6. marca 2012 sa Komisia rozhodla nevzniesť námietku voči uvedenej oznámenej koncentrácii a vyhlásiť ju za zlučiteľnú so spoločným trhom. Toto rozhodnutie je založené na článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 139/2004. Úplné znenie rozhodnutia je dostupné iba v angličtine jazyku a bude zverejnené po odstránení akýchkoľvek obchodných tajomstiev. Bude dostupné:

v časti webovej stránky Komisie o hospodárskej súťaži venovanej fúziám (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Táto webová stránka poskytuje rôzne možnosti na vyhľadávanie individuálnych rozhodnutí o fúziách podľa názvu spoločnosti, čísla prípadu, dátumu a sektorových indexov,

v elektronickej podobe na webovej stránke EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) pod číslom dokumentu 32012M6507. EUR-Lex predstavuje online prístup k európskemu právu.


9.3.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 71/3


Schválenie poskytnutia štátnej pomoci v zmysle ustanovení článkov 107 a 108 ZFEÚ

Prípady, ku ktorým nemá Komisia námietky

(Text s významom pre EHP)

2012/C 71/03

Dátum prijatia rozhodnutia

12.10.2011

Referenčné číslo štátnej pomoci

SA.33023 (11/NN)

Členský štát

Írsko

Región

Názov (a/alebo názov príjemcu)

Restructuring of Quinn Insurance Ltd through the contribution of the Insurance Compensation Fund

Právny základ

Insurance Act 1964

Druh opatrenia

Individuálna pomoc

Účel

Pomoc na nápravu závažnej poruchy fungovania hospodárstva

Forma pomoci

Priama dotácia

Rozpočet

Celková výška plánovanej pomoci 738 mil. EUR

Intenzita

Trvanie

Sektory hospodárstva

Finančné sprostredkovanie

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Insurance Compensation Fund

Ďalšie informácie

Rozhodnutie v autentickom jazykovom znení, z ktorého boli odstránené všetky informácie, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva, je uverejnené na stránke:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sk.htm

Dátum prijatia rozhodnutia

26.1.2012

Referenčné číslo štátnej pomoci

SA.33314 (11/N)

Členský štát

Španielsko

Región

Cataluña

Názov (a/alebo názov príjemcu)

Subvenciones para la producción de largometrajes cinematográficos que tengan méritos artísticos y culturales

Právny základ

Resolución CLT/876/2011, de 4 de abril, de convocatoria para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la producción de largometrajes cinematográficos que tengan méritos artísticos y culturales.

Druh opatrenia

Schéma pomoci

Účel

Kultúra

Forma pomoci

Priama dotácia

Rozpočet

 

Ročné plánované výdavky 1 mil. EUR

 

Celková výška plánovanej pomoci 6 mil. EUR

Intenzita

20 %

Trvanie

13.4.2011 – 31.12.2016

Sektory hospodárstva

Média

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

ICIC

Rambla Santa Mónica, 8

08002 Barcelona

ESPAÑA

Ďalšie informácie

Rozhodnutie v autentickom jazykovom znení, z ktorého boli odstránené všetky informácie, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva, je uverejnené na stránke:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sk.htm

Dátum prijatia rozhodnutia

20.12.2011

Referenčné číslo štátnej pomoci

SA.33422 (11/N)

Členský štát

Poľsko

Región

Názov (a/alebo názov príjemcu)

Przedłużenie programu gwarancji kontraktów eksportowych

Právny základ

1.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych

2.

Uchwała nr 111/2006 Komitetu Polityki Ubezpieczeń Eksportowych z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad działalności Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna w zakresie gwarantowanych przez Skarb Państwa gwarancji ubezpieczeniowych dotyczących kontraktu eksportowego oraz zasad ustalania wynagrodzeń z tytułu udzielonych gwarancji ubezpieczeniowych

Druh opatrenia

Schéma pomoci

Účel

Vývoz a internacionalizácia

Forma pomoci

Garancia

Rozpočet

Bude stanovený v zákone o štátnom rozpočte.

Intenzita

Trvanie

1.1.2012 – 31.12.2016

Sektory hospodárstva

Všetky odvetvia

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

KUKE SA

ul. Sienna 39

00-121 Warszawa

POLSKA/POLAND

Ďalšie informácie

Rozhodnutie v autentickom jazykovom znení, z ktorého boli odstránené všetky informácie, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva, je uverejnené na stránke:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sk.htm


IV Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Rada

9.3.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 71/6


Oznámenie určené osobám a subjektom, na ktoré sa vzťahujú obmedzujúce opatrenia ustanovené v rozhodnutí Rady 2010/656/SZBP a v nariadení Rady (ES) č. 560/2005 o obmedzujúcich opatreniach proti určitým osobám a subjektom na Pobreží Slonoviny

2012/C 71/04

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE

Osoby uvedené v prílohe II k rozhodnutiu Rady 2010/656/SZBP (1), ktoré sa vykonáva rozhodnutím Rady 2012/144/SZBP (2), a v prílohe IA k nariadeniu Rady (ES) č. 560/2005 (3), ktoré sa vykonáva vykonávacím nariadením Rady (EÚ) č. 193/2012 (4), ktorým sa ukladajú určité obmedzujúce opatrenia proti určitým osobám a subjektom na Pobreží Slonoviny, sa upozorňujú na túto skutočnosť:

Rada Európskej únie stanovila, že osoby, ktoré sú uvedené v prílohách uvedených vyššie, by aj naďalej mali byť zaradené do zoznamu osôb, na ktoré sa vzťahujú obmedzujúce opatrenia ustanovené v rozhodnutí 2010/656/SZBP a v nariadení (ES) č. 560/2005.

Dotknuté osoby sa upozorňujú na možnosť požiadať príslušné orgány dotknutého členského štátu alebo štátov, ktoré sa uvádzajú na webových stránkach v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 560/2005, o povolenie použiť zmrazené finančné prostriedky na základné potreby alebo osobitné platby (pozri článok 3 nariadenia).

Dotknuté osoby môžu spolu s podpornou dokumentáciou predložiť Rade žiadosť o opätovné posúdenie rozhodnutia zaradiť ich na uvedené zoznamy, pričom žiadosť zašlú na túto adresu:

Council of the European Union

General Secretariat

DG K Coordination Unit

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Dotknuté osoby a subjekty sa tiež upozorňujú na možnosť napadnúť rozhodnutie Rady na Všeobecnom súde Európskej únie v súlade s podmienkami ustanovenými v článku 275 ods. 2 a v článku 263 ods. 4 a 6 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.


(1)  Ú. v. EÚ L 285, 30.10.2010, s. 28.

(2)  Ú. v. EÚ L 71, 9.3.2012, s. 50.

(3)  Ú. v. EÚ L 95, 14.4.2005, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ L 71, 9.3.2012, s. 5.


Európska komisia

9.3.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 71/7


Výmenný kurz eura (1)

8. marca 2012

2012/C 71/05

1 euro =


 

Mena

Výmenný kurz

USD

Americký dolár

1,3242

JPY

Japonský jen

108,18

DKK

Dánska koruna

7,4344

GBP

Britská libra

0,83865

SEK

Švédska koruna

8,8894

CHF

Švajčiarsky frank

1,2050

ISK

Islandská koruna

 

NOK

Nórska koruna

7,4210

BGN

Bulharský lev

1,9558

CZK

Česká koruna

24,767

HUF

Maďarský forint

292,90

LTL

Litovský litas

3,4528

LVL

Lotyšský lats

0,6977

PLN

Poľský zlotý

4,1135

RON

Rumunský lei

4,3558

TRY

Turecká líra

2,3514

AUD

Austrálsky dolár

1,2441

CAD

Kanadský dolár

1,3178

HKD

Hongkongský dolár

10,2720

NZD

Novozélandský dolár

1,6045

SGD

Singapurský dolár

1,6593

KRW

Juhokórejský won

1 477,43

ZAR

Juhoafrický rand

9,9663

CNY

Čínsky juan

8,3664

HRK

Chorvátska kuna

7,5575

IDR

Indonézska rupia

12 097,94

MYR

Malajzijský ringgit

3,9772

PHP

Filipínske peso

56,430

RUB

Ruský rubeľ

39,3346

THB

Thajský baht

40,441

BRL

Brazílsky real

2,3298

MXN

Mexické peso

16,9511

INR

Indická rupia

66,7463


(1)  Zdroj: referenčný výmenný kurz publikovaný ECB.


V Oznamy

ADMINISTRATÍVNE POSTUPY

Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop)

9.3.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 71/8


Otvorená výzva na predkladanie návrhov – GP/RPA/ReferNet-FPA/001/12

ReferNet – Európska sieť strediska Cedefop pre odborné vzdelávanie a prípravu (OVP)

2012/C 71/06

1.   Ciele a opis

Táto výzva, ktorej cieľom je vytvoriť európsku sieť pre OVP – ReferNet, sa zameriava na výber jedného žiadateľa z Írska a jedného zo Španielska (pozri bod 3 ďalej v texte, kritériá oprávnenosti), s ktorým Cedefop uzatvorí štvorročnú rámcovú dohodu o partnerstve. Okrem toho je cieľom tejto výzvy uzatvorenie špecifickej dohody o grante na 8-mesačný pracovný plán, ktorý sa má realizovať v roku 2012, a to s každým úspešným žiadateľom.

Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop), ktoré bolo založené v roku 1975 a od roku 1995 má sídlo v Grécku, je agentúrou Európskej únie (EÚ). Poslaním tohto strediska, ktoré je uznávané ako spoľahlivý zdroj informácií a odborných vedomostí v oblasti OVP, zručností a schopností, je podporiť vývoj európskej politiky v oblasti odborného vzdelávania a prípravy a prispieť k jej vykonávaniu.

ReferNet je európska sieť strediska Cedefop pre OVP. Poslaním siete ReferNet je podporovať Cedefop predkladaním správ o národných systémoch OVP a vývoji politík a zviditeľňovaním produktov OVP a strediska Cedefop. ReferNet tvorí 29 členov známych ako národní partneri siete ReferNet z členských štátov EÚ, Islandu a Nórska. Národní partneri siete ReferNet sú kľúčovými inštitúciami, ktoré sú zapojené do OVP v krajine, ktorú zastupujú.

Rámcové dohody o partnerstve sa vykonávajú prostredníctvom špecifických dohôd o grante. Žiadatelia preto predložia nielen návrh na 4-ročné rámcové partnerstvo (ktorý, ak bude úspešný, povedie k podpisu rámcovej dohody o partnerstve na roky 2012–2015), ale aj žiadosť o grant na činnosť v roku 2012 (ktorá môže viesť k podpisu špecifickej dohody o grante na 8 mesiacov v roku 2012). Žiadateľ musí preukázať svoju schopnosť vykonávať všetky činnosti plánované počas štvorročného obdobia a zabezpečiť primerané spolufinancovanie realizácie pracovného plánu.

2.   Rozpočet a trvanie projektu

Odhadovaný rozpočet, ktorý je k dispozícii pre štvorročné trvanie rámcových partnerských zmlúv, môže dosiahnuť výšku až 4 000 000 EUR v závislosti od rozhodnutí rozpočtového orgánu v jednotlivých rokoch.

Celkový rozpočet, ktorý je k dispozícii pre ročný pracovný plán na rok 2012 (trvanie projektu: 12 mesiacov), je 955 000 EUR pre 27 členských štátov, Island a Nórsko.

Grant sa líši podľa počtu obyvateľov krajiny a poskytuje sa na výkon ročného pracovného plánu. Celkový rozpočet, ktorý je k dispozícii pre pracovný plán na rok 2012, sa bude rozdeľovať na základe troch skupín krajín podľa počtu obyvateľov:

—   Skupina krajín 1: Cyprus, Estónsko, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Malta, Slovinsko a Island. Maximálna výška grantu: 23 615 EUR.

—   Skupina krajín 2: Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Fínsko, Grécko, Maďarsko, Írsko, Holandsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovenská republika, Švédsko a Nórsko. Maximálna výška grantu: 33 625 EUR.

—   Skupina krajín 3: Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Poľsko, Španielsko, Spojené kráľovstvo. Maximálna výška grantu: 43 620 EUR.

Keďže ročná činnosť pre partnera siete ReferNet v Írsku a Španielsku má v roku 2012 trvať menej ako 12 mesiacov, príslušný udelený grant bude nižší ako uvedená maximálna výška grantu na krajinu v danom roku.

Grant Únie je finančným príspevkom na náklady príjemcu (a/alebo spoločných príjemcov), ktorý musí byť doplnený vlastným finančným príspevkom a/alebo miestnymi, regionálnymi, vnútroštátnymi a/alebo súkromnými príspevkami. Celkový príspevok Únie neprekročí 70 % oprávnených nákladov.

Cedefop si vyhradzuje právo neprideliť celkový rozpočet, ktorý je k dispozícii.

3.   Kritériá oprávnenosti

Aby boli žiadatelia oprávnení, majú spĺňať tieto požiadavky:

a)

byť verejnou alebo súkromnou organizáciou s právnym postavením a právnou subjektivitou (fyzické osoby – t. j. jednotlivci – nie sú oprávnené predkladať žiadosti);

b)

mať sídlo v niektorej z týchto krajín:

Írsko,

Španielsko.

4.   Konečný termín

Žiadosti o rámcovú dohodu o partnerstve a pracovný plán na rok 2012 musia byť predložené najneskôr do 16. apríla 2012.

Pracovný plán na rok 2012 po získaní špecifickej dohody o grante na rok 2012 sa začne v máji 2012 a trvá 8 mesiacov.

5.   Ďalšie informácie

Podrobné špecifikácie výzvy na predloženie návrhov, formulár žiadosti a jej prílohy budú dostupné od 13. marca 2012 na webovej stránke strediska Cedefop na adrese:

http://www.cedefop.europa.eu/EN/working-with-us/public-procurements/calls-for-proposals.aspx

Žiadosti musia spĺňať požiadavky stanovené v úplnom znení výzvy a musia byť predložené na poskytnutých oficiálnych formulároch.

Hodnotenie návrhov bude založené na princípoch transparentnosti a rovnakého zaobchádzania.

Všetky predložené žiadosti bude hodnotiť výbor odborníkov podľa kritérií oprávnenosti, vylúčenia, výberu a kritérií na udelenie grantu definovaných v úplnom znení výzvy.


KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA SPOLOČNEJ OBCHODNEJ POLITIKY

Európska komisia

9.3.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 71/10


Oznámenie o začatí predbežného preskúmania antidumpingových opatrení uplatniteľných na dovoz bicyklov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike

2012/C 71/07

Európska komisia (ďalej len „Komisia“) sa z vlastnej iniciatívy rozhodla začať predbežné revízne prešetrovanie antidumpingových opatrení uplatniteľných na dovoz bicyklov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike podľa článku 11 ods. 3 a článku 13 ods. 4 nariadenia Rady (ES) č. 1225/2009 z 30. novembra 2009 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (1) (ďalej len „základné nariadenie“).

1.   Výrobok

Výrobkom, ktorý je predmetom tohto revízneho prešetrovania, sú cestné bicykle a ostatné bicykle (vrátane dodávkových trojkoliek, okrem jednokoliek), bez motora (ďalej len „výrobok, ktorý je predmetom preskúmania“). Výrobok, o ktorom sa v minulosti zistilo, že bol dumpingový (2), je výrobok, ktorý je predmetom preskúmania, s pôvodom v Čínskej ľudovej republike (ďalej len „príslušná krajina“) v súčasnosti zaradený pod číselný znak KN ex 8712 00 30 a ex 8712 00 70.

2.   Existujúce opatrenia

Nariadením (EHS) č. 2474/93 (3) Rada uložila konečné antidumpingové clo vo výške 30,6 % na dovoz bicyklov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike.

Po prešetrovaní zameranom na obchádzanie opatrení v súlade s článkom 13 základného nariadenia bolo toto clo rozšírené nariadením Rady (ES) č. 71/97 (4) na dovoz určitých častí bicyklov s pôvodom v ČĽR. Okrem toho sa rozhodlo, že by mal byť na základe článku 13 ods. 2 základného nariadenia zriadený „systém oslobodenia“. Právny rámec na prevádzku systému oslobodení bol ustanovený nariadením Komisie (ES) č. 88/97 (5). Aby výrobcovia bicyklov v Únii získali oslobodenie od rozšíreného cla, musia dodržať podiel čínskych častí bicyklov v ich výrobe v pomere menšom ako 60 %, alebo aby sa ku všetkým súčastiam vstupujúcim do výroby pridalo viac ako 25 % hodnoty. V súčasnosti sa oslobodenie vzťahuje na viac ako 250 spoločnosti.

Po predbežnom revíznom prešetrovaní podľa článku 11 ods. 3 základného nariadenia sa Rada nariadením (ES) č. 1095/2005 (6) rozhodla zvýšiť platné antidumpingové clo na 48,5 % (ďalej len „doplňujúce predbežné preskúmanie“).

Na základe preskúmania rozšírenia antidumpingového cla uloženého na dovoz bicyklov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike a na dovoz určitých častí bicyklov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike podľa článku 11 ods. 3 a článku 13 ods. 4 základného nariadenia, Rada nariadením (ES) č. 171/2008 (7) rozhodla zachovať opatrenia proti obchádzaniu.

Po revíznom prešetrovaní pred uplynutím platnosti podľa článku 11 ods. 2 základného nariadenia Rada vykonávacím nariadením (EÚ) č. 990/2011 (8) rozhodla, že uvedené opatrenia by sa mali zachovať.

3.   Dôvody preskúmania

Komisia má k dispozícii dostatok dôkazov prima facie o tom, že v prípade dumpingu a ujmy mohlo dôjsť k zmene okolností, na základe ktorých boli uložené existujúce opatrenia a že táto zmena môže byť trvalej povahy.

Z informácii, ktoré má Komisia k dispozícii, najmä vyplýva, že systém vývozných kvót, ktorý sa uplatňuje na výrobcov bicyklov v Čínskej ľudovej republike a ktorý obmedzoval vyvážajúcich výrobcov, pokiaľ ide o udelenie trhovohospodárskeho zaobchádzania v doplňujúcom predbežnom preskúmaní, bol zrušený v januári 2011.

Okrem toho došlo k zmenám v štruktúre výrobného odvetvia Únie. Viacerí výrobcovia Únie najmä zmenili výrobu od kompletných bicyklov na (čiastočné) montážne činnosti použitým dovezených dielov.

Okrem toho, vzhľadom na rozšírenia EÚ v rokoch 2004 a 2007, do odvetvia výroby bicyklov v Únii vstúpil značný počet výrobcov. Viacerí výrobcovia, ktorí boli súčasťou výrobného odvetvia EÚ pred týmito dvoma kolami rozšírenia, presunuli svoje výrobné zariadenia do nových členských štátov alebo v nich zriadili nové zariadenia. Z toho dôvodu sa mohla zmeniť úroveň nákladov odvetvia Únie.

Napokon, súčasná úroveň odstránenia ujmy bola vypočítaná na základe bicyklov vyrobených z ocele. Zdá sa však, že v súčasnosti je väčšina bicyklov vyrobená z hliníkových zliatin. Zdá sa, že tento vývoj má trvalý charakter a z toho dôvodu sa odôvodňuje potreba opätovného prehodnotenia týchto zistení ujmy.

Okrem toho, počet spoločností, na ktoré sa vzťahuje systém oslobodenia, rýchlo narastá bez toho, aby sa systém zmenil od svojho zavedenia v roku 1997. Monitorovací systém dovozu dielov oslobodených od antidumpingových opatrení sa okrem toho stal veľmi zložitým a náročným, čo by mohlo ohroziť jeho účinnosť.

Na základe uvedených skutočnosti sa zdá, že zachovanie opatrení na existujúcej úrovni už možno nie je vhodné na vyrovnanie účinkov poškodzujúceho dumpingu.

4.   Postup

Po porade s poradným výborom Komisia dospela k záveru, že existujú dostatočné dôkazy, ktoré odôvodňujú začatie predbežného revízneho prešetrovania a týmto začína revízne prešetrovanie podľa článku 11 ods. 3 a článku 13 ods. 4 základného nariadenia.

Počas revízneho prešetrovania sa posúdi, či je na vyrovnanie dumpingu zachovanie opatrenia ešte stále potrebné a či je nepravdepodobné, že by ujma pokračovala alebo sa opakovane vyskytovala, ak by sa opatrenie zrušilo alebo zmenilo, alebo či existujúce opatrenie nie je, alebo už nie, je dostatočné na kompenzáciu dumpingu, ktorý spôsobuje ujmu.

Revíznym prešetrovaním sa teda určí, či je potrebné zachovať existujúce opatrenia, ukončiť ich alebo ich zmeniť.

Okrem toho sa revíznym prešetrovaním takisto posúdi systém oslobodenia a jeho fungovanie a určí sa, či je potrebné ho zmeniť.

4.1.    Postup týkajúci sa dumpingu  (9)

Vyvážajúci výrobcovia (10) výrobku, ktorý je predmetom preskúmania, z príslušnej krajiny vrátane tých, ktorí nespolupracovali pri prešetrovaniach, ktoré viedli k zmene a zachovaniu platných opatrení, sa vyzývajú na účasť na tomto revíznom prešetrovaní Komisie.

4.1.1.   Prešetrovanie vyvážajúcich výrobcov

4.1.1.1.   Postup pri výbere vyvážajúcich výrobcov, ktorí budú predmetom prešetrovania v príslušnej krajine

a)   Výber vzorky

Vzhľadom na možný veľký počet vyvážajúcich výrobcov v príslušnej krajine, ktorých sa toto konanie týka, a s cieľom ukončiť revízne prešetrovanie v rámci predpísaných lehôt, Komisia môže obmedziť počet vyvážajúcich výrobcov, ktorí budú predmetom prešetrovania, na primeraný počet výberom do vzorky (tento proces sa takisto označuje ako „výber vzorky“). Výber vzorky sa vykoná v súlade s článkom 17 základného nariadenia.

S cieľom umožniť Komisii, aby rozhodla o potrebe výberu vzorky a v prípade kladného rozhodnutia k nemu pristúpila, sa od všetkých vyvážajúcich výrobcov alebo zástupcov konajúcich v ich mene týmto vyžaduje, aby sa Komisii prihlásili. Tieto strany tak musia urobiť v lehote 15 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie, pokiaľ nie je uvedené inak, a poskytnúť Komisii údaje o svojej spoločnosti alebo spoločnostiach, ako sa to vyžaduje v prílohe A k tomuto oznámeniu.

S cieľom získať informácie, ktoré považuje za potrebné na výber vzorky vyvážajúcich výrobcov, Komisia osloví aj orgány príslušnej krajiny a môže osloviť akékoľvek známe združenia vyvážajúcich výrobcov.

Všetky zainteresované strany, ktoré by radi predložili akékoľvek ďalšie relevantné informácie týkajúce sa výberu vzorky, okrem už uvedených požadovaných informácií, musia tak urobiť do 21 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie, pokiaľ nie je uvedené inak.

Ak je potrebný výber vzorky, vyvážajúcich výrobcov možno vybrať na základe najväčšieho reprezentatívneho objemu vývozu do Únie, ktorý možno v rámci časovej lehoty, ktorá je k dispozícii, primerane prešetriť. Všetkým známym vyvážajúcim výrobcom, orgánom príslušnej krajiny a združeniam vyvážajúcich výrobcov Komisia oznámi, v prípade potreby prostredníctvom orgánov príslušnej krajiny, spoločnosti, ktoré boli vybrané do vzorky.

Komisia v záujme získania informácií, ktoré považuje za potrebné na prešetrovanie v súvislosti s vyvážajúcimi výrobcami, zašle dotazníky známym vyvážajúcim výrobcom vybraným do vzorky, všetkým známym združeniam vyvážajúcich výrobcov a orgánom príslušnej krajiny.

Pokiaľ nie je uvedené inak, všetci vyvážajúci výrobcovia vybraní do vzorky budú musieť predložiť vyplnený dotazník do 37 dní odo dňa oznámenia o výbere vzorky.

Dotazník bude obsahovať, okrem iného, informácie o štruktúre spoločnosti(-í) vyvážajúceho výrobcu, činnostiach jeho spoločnosti(-í) vo vzťahu k výrobku, ktorý je predmetom preskúmania, o výrobných nákladoch, predaji výrobku, ktorý je predmetom preskúmania, na domácom trhu príslušnej krajiny a o predaji výrobku, ktorý je predmetom preskúmania, do Únie.

Spoločnosti, ktoré súhlasili so svojím prípadným zaradením do vzorky, ale neboli do nej vybrané, sa budú považovať za spolupracujúce (ďalej len „spolupracujúci vyvážajúci výrobcovia nezaradení do vzorky“). Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia uvedené v písmene b), antidumpingové clo, ktoré môže byť uplatnené na dovoz realizovaný spolupracujúcimi vyvážajúcimi výrobcami nezaradenými do vzorky, nepresiahne vážené priemerné dumpingové rozpätie stanovené pre vyvážajúcich výrobcov vo vzorke (11).

b)   Individuálne dumpingové rozpätie pre spoločnosti nezaradené do vzorky

Spolupracujúci vyvážajúci výrobcovia nezaradení do vzorky môžu podľa článku 17 ods. 3 základného nariadenia požiadať, aby Komisia stanovila ich individuálne dumpingové rozpätie (ďalej len „individuálne dumpingové rozpätie“). Vyvážajúci výrobcovia, ktorí majú záujem požiadať o individuálne dumpingové rozpätie, si musia vyžiadať dotazník a iné uplatniteľné formuláre žiadostí a vrátiť ich riadne vyplnené v lehotách stanovených v nasledujúcej vete a v bode 4.1.2.2. Pokiaľ nie je uvedené inak, vyplnený dotazník je potrebné doručiť do 37 dní odo dňa oznámenia o výbere vzorky. Treba zdôrazniť, že na to, aby Komisia mohla určiť individuálne dumpingové rozpätia pre uvedených vyvážajúcich výrobcov v krajine s iným ako trhovým hospodárstvom, je potrebné dokázať, že spĺňajú kritériá na udelenie trhovohospodárskeho zaobchádzania (ďalej len „THZ“) alebo aspoň individuálneho zaobchádzania (ďalej len „IZ“), ako sa uvádza ďalej v bode 4.1.2.2.

Vyvážajúci výrobcovia, ktorí žiadajú o individuálne dumpingové rozpätie, by si však mali byť vedomí toho, že Komisia môže napriek tomu rozhodnúť o tom, že nestanoví ich individuálne dumpingové rozpätie, napríklad v prípade, ak je počet vyvážajúcich výrobcov taký veľký, že takéto stanovenie by predstavovalo príliš veľkú záťaž a bránilo by včasnému ukončeniu revízneho prešetrovania.

4.1.2.   Ďalší postup v súvislosti s vyvážajúcimi výrobcami v príslušnej krajine s iným ako trhovým hospodárstvom

4.1.2.1.   Výber tretej krajiny s trhovým hospodárstvom

S výhradou ustanovení v bode 4.1.2.2 a v súlade s článkom 2 ods. 7 písm. a) základného nariadenia sa v prípade dovozu z príslušnej krajiny normálna hodnota určuje na základe ceny alebo vytvorenej hodnoty v tretej krajine s trhovým hospodárstvom. Na tento účel Komisia vyberie vhodnú tretiu krajinu s trhovým hospodárstvom. Komisia predbežne vybrala Mexiko, ktoré bolo vybrané aj v prešetrovaniach, ktoré viedli k zmene a zachovaniu platných opatrení týkajúcich sa výrobku, ktorý je predmetom preskúmania z príslušnej krajiny. Zainteresované strany sa týmto vyzývajú, aby vyjadrili svoje pripomienky k vhodnosti tohto výberu do 10 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

4.1.2.2.   Zaobchádzanie s vyvážajúcimi výrobcami v príslušnej krajine s iným ako trhovým hospodárstvom

V súlade s článkom 2 ods. 7 písm. b) základného nariadenia individuálni vyvážajúci výrobcovia v príslušnej krajine, ktorí sú toho názoru, že u nich pri výrobe a predaji výrobku, ktorý je predmetom preskúmania, prevládajú podmienky trhového hospodárstva, môžu na tento účel predložiť riadne odôvodnenú žiadosť (ďalej len „žiadosť o THZ“). Trhovohospodárske zaobchádzanie sa prizná, ak sa pri posúdení žiadosti o THZ preukáže, že kritériá stanovené v článku 2 ods. 7 písm. c) základného nariadenia (12) sú splnené. Dumpingové rozpätie vyvážajúcich výrobcov, ktorým bolo priznané THZ, sa vypočíta v maximálnej možnej miere a bez toho, aby tým bolo dotknuté využitie dostupných skutočností podľa článku 18 základného nariadenia, použitím ich vlastnej normálnej hodnoty a vývozných cien v súlade s článkom 2 ods. 7 písm. b) základného nariadenia.

Individuálni vyvážajúci výrobcovia v príslušnej krajine môžu takisto, alebo alternatívne, žiadať o individuálne zaobchádzanie. Na to, aby sa týmto vyvážajúcim výrobcom mohlo priznať IZ, musia poskytnúť dôkazy o tom, že spĺňajú kritériá stanovené v článku 9 ods. 5 základného nariadenia (13). Dumpingové rozpätie pre vyvážajúcich výrobcov, ktorým bolo udelené IZ, sa vypočíta na základe ich vlastných vývozných cien. Normálna hodnota pre vyvážajúcich výrobcov, ktorým bolo udelené IZ, sa určí na základe hodnôt stanovených pre tretiu krajinu s trhovým hospodárstvom vybranú uvedeným spôsobom.

Ďalšie dôležité informácie sa nachádzajú v bode 9 tohto oznámenia.

a)   Trhovohospodárske zaobchádzanie

Komisia pošle formuláre žiadostí o THZ všetkým vyvážajúcim výrobcom v príslušnej krajine vybraným ako súčasť vzorky a spolupracujúcim vyvážajúcim výrobcom nezaradeným do vzorky, ktorí chcú požiadať o individuálne dumpingové rozpätie, všetkým známym združeniam vyvážajúcich výrobcov, ako aj orgánom v príslušnej krajine.

Všetci vyvážajúci výrobcovia žiadajúci o THZ musia predložiť vyplnený formulár žiadosti o THZ do 21 dní odo dňa oznámenia o výbere vzorky alebo rozhodnutia o tom, že sa výber vzorky neuskutoční, pokiaľ nie je uvedené inak.

b)   Individuálne zaobchádzanie

S cieľom požiadať o IZ musia vyvážajúci výrobcovia v príslušnej krajine vybraní do vzorky a spolupracujúci vyvážajúci výrobcovia nezaradení do vzorky, ktorí by radi požiadali o individuálne dumpingové rozpätie, predložiť formulár žiadosti o THZ s riadne vyplnenými bodmi vzťahujúcimi sa na IZ, do 21 dní odo dňa oznámenia o výbere vzorky, pokiaľ nie je uvedené inak.

4.1.3.   Prešetrovanie neprepojených dovozcov  (14)  (15)

Neprepojení dovozcovia výrobku, ktorý je predmetom preskúmania, do Únie z príslušnej krajiny vrátane tých, ktorí nespolupracovali na prešetrovaniach, ktoré viedli k zmene a zachovaniu platných opatrení, sa vyzývajú na účasť na revíznom prešetrovaní Komisie.

Vzhľadom na možný veľký počet neprepojených dovozcov, ktorých sa toto konanie týka, a s cieľom ukončiť revízne prešetrovanie v rámci predpísaných lehôt môže Komisia obmedziť počet prešetrovaných neprepojených dovozcov na primeraný počet výberom vzorky (tento proces sa takisto nazýva „výber vzorky“). Výber vzorky sa vykoná v súlade s článkom 17 základného nariadenia.

S cieľom umožniť Komisii, aby rozhodla o potrebe výberu vzorky a v prípade kladného rozhodnutia k nemu pristúpila, od všetkých neprepojených dovozcov alebo zástupcov konajúcich v ich mene sa týmto vyžaduje, aby sa Komisii prihlásili. Tieto strany tak musia urobiť v lehote 15 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie, pokiaľ nie je uvedené inak, a poskytnúť Komisii informácie o svojej spoločnosti alebo spoločnostiach, ako sa to vyžaduje v prílohe B k tomuto oznámeniu.

S cieľom získať informácie, ktoré Komisia považuje za potrebné na výber vzorky neprepojených dovozcov, Komisia môže osloviť aj akékoľvek známe združenia dovozcov.

Všetky zainteresované strany, ktoré by radi predložili akékoľvek ďalšie relevantné informácie týkajúce sa výberu vzorky, okrem už uvedených požadovaných informácií, musia tak urobiť do 21 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie, pokiaľ nie je uvedené inak.

Ak je potrebný výber vzorky, dovozcov možno vybrať na základe najväčšieho reprezentatívneho objemu predaja výrobku, ktorý je predmetom preskúmania, v Únii, ktorý možno v rámci časovej lehoty, ktorá je k dispozícii, primerane prešetriť. Všetkým známym neprepojeným dovozcom a združeniam dovozcov Komisia oznámi spoločnosti, ktoré boli vybrané do vzorky.

S cieľom získať informácie, ktoré Komisia považuje za potrebné na účely prešetrovania, Komisia zašle dotazníky neprepojeným dovozcom zaradeným do vzorky a všetkým známym združeniam dovozcov. Tieto strany musia predložiť vyplnený dotazník do 37 dní odo dňa oznámenia o výbere vzorky, pokiaľ nie je uvedené inak. Vyplnený dotazník bude, okrem iného, obsahovať údaje o štruktúre ich spoločnosti(-í), činnostiach spoločnosti(-í) vo vzťahu k výrobku, ktorý je predmetom prešetrovania, a o predaji výrobku, ktorý je predmetom preskúmania.

4.2.    Postup týkajúci sa ujmy  (16) a prešetrovania výrobcov z Únie

Výrobcovia výrobku, ktorý je predmetom preskúmania, z Únie vrátane tých, ktorí nespolupracovali pri prešetrovaniach, ktoré viedli k zmene a zachovaniu platných opatrení, sa vyzývajú, aby sa zúčastnili na revíznom prešetrovaní Komisie.

Vzhľadom na veľký počet výrobcov z Únie, ktorých sa toto konanie týka, a s cieľom ukončiť revízne prešetrovanie v rámci predpísaných lehôt, sa Komisia rozhodla obmedziť počet prešetrovaných výrobcov z Únie na primeraný počet výberom vzorky (tento proces sa takisto nazýva „výber vzorky“). Výber vzorky sa vykonáva v súlade s článkom 17 základného nariadenia.

S cieľom umožniť Komisii rozhodnúť, či je výber vzorky potrebný, a v kladnom prípade k nemu pristúpiť sa od všetkých výrobcov z Únie alebo zástupcov konajúcich v ich mene týmto vyžaduje, aby sa Komisii prihlásili. Tieto strany tak musia urobiť v lehote 15 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie, pokiaľ nie je uvedené inak, a poskytnúť Komisii údaje o svojej spoločnosti alebo spoločnostiach, ako sa to vyžaduje v prílohe C k tomuto oznámeniu.

S cieľom získať informácie, ktoré pokladá za nevyhnutné na výber vzorky výrobcov z Únie, Komisia môže takisto osloviť akékoľvek známe združenia výrobcov z Únie.

Všetky zainteresované strany, ktoré by radi predložili akékoľvek ďalšie relevantné informácie týkajúce sa výberu vzorky, okrem už uvedených požadovaných informácií, musia tak urobiť do 21 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie, pokiaľ nie je uvedené inak.

Ak je potrebný výber vzorky, výrobcov z Únie možno vybrať na základe najväčšieho reprezentatívneho objemu predaja výrobku, ktorý je predmetom preskúmania, v Únii, ktorý možno v rámci časovej lehoty, ktorá je k dispozícii, primerane prešetriť. Všetkým známym výrobcom z Únie a/alebo združeniam výrobcov z Únie Komisia oznámi spoločnosti, ktoré boli napokon vybrané do vzorky.

Komisia s cieľom získať informácie, ktoré považuje za potrebné na účely svojho prešetrovania, zašle výrobcom z Únie zaradeným do vzorky a akýmkoľvek známym združeniam výrobcov z Únie dotazníky. Tieto strany musia predložiť vyplnený dotazník do 37 dní odo dňa oznámenia o výbere vzorky, pokiaľ nie je uvedené inak. Vyplnený dotazník bude, okrem iného, obsahovať údaje o štruktúre ich spoločnosti(-í), finančnej situácii spoločnosti(-í), činnostiach spoločnosti(-í) vo vzťahu k výrobku, ktorý je predmetom preskúmania, a o výrobných nákladoch a predaji výrobku, ktorý je predmetom preskúmania.

4.3.    Postup posúdenia záujmu Únie

V zmysle článku 21 základného nariadenia sa rozhodne o tom, či by zachovanie, zmena alebo zrušenie antidumpingových opatrení bolo v rozpore so záujmom Únie. Výrobcovia z Únie, dovozcovia a ich zastupujúce združenia, používatelia a ich zastupujúce združenia a organizácie zastupujúce spotrebiteľov sa vyzývajú, aby sa prihlásili do 15 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie, pokiaľ nie je uvedené inak. Na to, aby sa mohli organizácie zastupujúce spotrebiteľov zúčastniť na revíznom prešetrovaní, musia v rámci rovnakej lehoty preukázať objektívnu súvislosť medzi ich činnosťami a výrobkom, ktorý je predmetom preskúmania.

Strany, ktoré sa prihlásia v rámci uvedenej lehoty, môžu Komisii poskytnúť informácie týkajúce sa záujmu Únie do 37 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie, ak nie je uvedené inak. Tieto informácie môžu byť poskytnuté v ľubovoľnej podobe alebo prostredníctvom vyplnenia dotazníka vyhotoveného Komisiou. V každom prípade sa informácie predložené podľa článku 21 zohľadnia len vtedy, ak budú v čase ich predloženia podložené konkrétnymi dôkazmi.

4.4.    Postup v súvislosti so systémom oslobodenia

Bez toho, aby bol dotknutý výsledok súčasného preskúmania, zainteresované strany sa týmto vyzývajú, aby pripomienkovali fungovanie a možný budúci model systému oslobodenia. Takéto pripomienky by sa mali najmä vzťahovať na prevádzku a riadenie systému oslobodenia v jeho súčasnej podobe. V tejto súvislosti sa v súčasnom preskúmaní zameriava najmä na výzvy, ktorým čelia malé a stredne malé podniky.

Zainteresované strany môžu Komisii doručiť pripomienky týkajúce sa systému oslobodenia do 37 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie, ak nie je uvedené inak.

4.5.    Iné písomné podania

S výhradou ustanovení tohto oznámenia sa týmto všetky zainteresované strany vyzývajú, aby oznámili svoje stanoviská, predložili informácie a poskytli podporné dôkazy. Tieto informácie a podporné dôkazy musia byť Komisii doručené do 37 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie, pokiaľ nie je uvedené inak.

4.6.    Možnosť vypočutia útvarmi Komisie vykonávajúcimi prešetrovanie

Všetky zainteresované strany môžu požiadať o vypočutie útvarmi Komisie vykonávajúcimi prešetrovanie. Každá žiadosť o vypočutie by mala byť podaná písomne a mali by sa v nej uviesť dôvody žiadosti. Žiadosť o vypočutie vo veciach týkajúcich sa začiatočnej fázy prešetrovania sa musí predložiť do 15 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie. Neskoršie žiadosti o vypočutie by sa mali predložiť v rámci osobitných lehôt stanovených Komisiou pri komunikácii so stranami.

4.7.    Pokyny na predkladanie písomných podaní a zasielanie vyplnených dotazníkov a korešpondencie

Od zainteresovaných strán sa vyžaduje, aby poskytli všetky podania a žiadosti v elektronickom formáte (podania, ktoré nemajú dôverný charakter, e-mailom, dôverné na CD-R/DVD), pričom musia uviesť názov, adresu, e-mailovú adresu, telefónne a faxové číslo. Všetky splnomocnenia, podpísané potvrdenia a všetky ich aktualizácie pripojené k žiadostiam o THZ a IZ alebo k vyplneným dotazníkom sa však podávajú v papierovej forme, t. j. poštou alebo osobne na ďalej uvedenej adrese. Ak zainteresovaná strana nemôže poskytnúť svoje podania a žiadosti v elektronickom formáte, musí o tom bezodkladne informovať Komisiu podľa článku 18 ods. 2 základného nariadenia. Ďalšie informácie týkajúce sa korešpondencie s Komisiou môžu zainteresované strany nájsť na príslušnej internetovej stránke Generálneho riaditeľstva pre obchod: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence

Adresa Komisie na účely korešpondencie:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: N105 04/092

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Fax +32 22985353

e-mail: TRADE-R546-BICYCLES-A@ec.europa.eu

(pre vývozcov, prepojených dovozcov, združenia a zástupcov v Čínskej ľudovej republike, výrobcov v tretej krajine s trhovým hospodárstvom) a

TRADE-R546-BICYCLES-B@ec.europa.eu

(pre výrobcov z Únie, neprepojených dovozcov, používateľov, spotrebiteľov a združenia v Únii)

5.   Odmietnutie spolupráce

V prípade, že ktorákoľvek zo zainteresovaných strán odmietne sprístupniť potrebné informácie, alebo ich neposkytne v príslušných lehotách alebo významnou mierou bráni v prešetrovaní, je možné v súlade s článkom 18 základného nariadenia dospieť k dočasným alebo konečným zisteniam potvrdzujúcim alebo vyvracajúcim tvrdenia, na základe dostupných skutočností.

Ak sa zistí, že niektorá zainteresovaná strana poskytla nesprávne alebo zavádzajúce informácie, tieto informácie sa nemusia zohľadniť a môžu sa použiť dostupné skutočnosti.

Ak niektorá zo zainteresovaných strán nespolupracuje alebo spolupracuje iba čiastočne a zistenia sú preto založené na dostupných skutočnostiach v súlade s článkom 18 základného nariadenia, výsledok môže byť pre túto stranu menej priaznivý ako v prípade, keby bola spolupracovala.

6.   Úradník pre vypočutie

Zainteresované strany sa môžu obrátiť na úradníka pre vypočutie z Generálneho riaditeľstva pre obchod. Úradník pre vypočutie je kontaktnou osobou medzi zainteresovanými stranami a útvarmi Komisie vykonávajúcimi prešetrovanie. Úradník pre vypočutie skúma žiadosti o nahliadnutie do spisu, spory týkajúce sa dôvernosti dokumentov, žiadosti o predĺženie lehôt a žiadosti tretích strán o vypočutie. Úradník pre vypočutie môže usporiadať vypočutie s jednotlivou zainteresovanou stranou a napomáhať plnému uplatneniu práv zainteresovaných strán na obhajobu.

Žiadosť o vypočutie úradníkom pre vypočutie je potrebné podať písomne a uviesť v nej dôvody žiadosti. Žiadosť o vypočutie vo veciach týkajúcich sa začiatočnej fázy prešetrovania sa musí predložiť do 15 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie. Neskoršie žiadosti o vypočutie je potrebné predložiť v rámci osobitných lehôt stanovených Komisiou pri komunikácii so stranami.

Úradník pre vypočutie takisto poskytne príležitosti na vypočutie, na ktorom sa zúčastnia strany a na ktorom bude možné predniesť rôzne názory a protiargumenty na otázky týkajúce sa okrem iného dumpingu, ujmy, príčinných súvislostí a záujmu Únie.

Ďalšie informácie a kontaktné údaje môžu zainteresované strany nájsť na webových stránkach úradníka pre vypočutie na webovej lokalite Generálneho riaditeľstva pre obchod: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm

7.   Harmonogram revízneho prešetrovania

V súlade s článkom 11 ods. 5 základného nariadenia sa revízne prešetrovanie ukončí do 15 mesiacov odo dňa uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

8.   Spracovanie osobných údajov

So všetkými osobnými údajmi získanými počas tohto revízneho prešetrovania sa bude zaobchádzať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (17).

9.   Dôležité informácie pre vyvážajúcich výrobcov v Čínskej ľudovej republike: dôsledky správy odvolacieho orgánu WTO vo veci ES – antidumpingové opatrenia týkajúce sa spojovacích materiálov (WT/DS397) na spôsob, akým Komisia bude vykonávať toto revízne prešetrovanie

Komisia vyzýva všetkých vyvážajúcich výrobcov z príslušnej krajiny, ktorá sa považuje za krajinu s iným ako trhovým hospodárstvom vzhľadom na ustanovenia článku 2 ods. 7 základného nariadenia, aby sa prihlásili do 15 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie, ak majú záujem spolupracovať a získať individuálne antidumpingové clo, aj keď sa domnievajú, že nespĺňajú kritériá na získanie IZ. Komisia ich upozorňuje na nasledujúce skutočnosti (18)

Vo veci ESurčité spojovacie materiály zo železa alebo ocele z Číny (WT/DS397) odvolací orgán WTO, okrem iného zistil, že článok 9 ods. 5 základného nariadenia nie je v súlade s určitými ustanoveniami Antidumpingovej dohody WTO a s článkom XVI:4 Dohody WTO.

Článkom 2 nariadenia Rady (ES) č. 1515/2001 z 23. júla 2001 o opatreniach, ktoré môže prijať Spoločenstvo na základe správy prijatej orgánom na urovnávanie sporov WTO, ktorá sa týka antidumpingových a antidotačných opatrení (19) (ďalej len „splnomocňujúce nariadenie“) sa ustanovuje, že Rada Európskej únie môže, okrem iného, meniť a dopĺňať opatrenia Únie prijaté podľa základného nariadenia, aby sa brali do úvahy právne výklady formulované v správe, ktorú prijal orgán na urovnávanie sporov WTO, pokiaľ ide o nesporné opatrenie, ak sa domnieva, že je to vhodné.

Z tohto dôvodu, ak by malo revízne prešetrovanie, ktoré sa začalo týmto oznámením o začatí preskúmania, viesť k zmene alebo doplneniu platných antidumpingových opatrení, uvedený článok 2 by podľa názoru Komisie predstavoval právny základ na zohľadnenie právnych výkladov vypracovaných odvolacím orgánom v už uvedenom spore. Konkrétnejšie by to znamenalo, že ak sa vyvážajúci výrobca prihlásil v rámci uvedenej stanovenej lehoty a plne spolupracoval pri poskytnutí všetkých príslušných informácií, ale nepožiadal o IZ alebo požiadal a zistilo sa, že nespĺňa kritériá, uvedený článok 2 splnomocňujúceho nariadenia by mohol v riadne odôvodnených prípadoch slúžiť ako právny základ na stanovenie individuálneho cla pre vyvážajúceho výrobcu. Pri preskúmaní tejto otázky bude Komisia brať do úvahy argumentáciu odvolacieho orgánu v uvedenom spore, a najmä prvky prediskutované v bodoch 371 – 384 jeho správy.

Prevádzkovatelia, ktorí získajú individuálne clo na základe tejto časti oznámenia o začatí preskúmania, by si mali byť vedomí, že zistenia môžu viesť k zvýšeniu cla v porovnaní s tým, ktoré by sa uplatňovalo v prípade, že sa nestanovilo individuálne clo.


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 51.

(2)  Dumping je praktika, pri ktorej sa výrobok predáva na vývoz (ďalej len „príslušný výrobok“) za cenu nižšiu ako je jeho „normálna hodnota“. Za normálnu hodnotu sa zvyčajne považuje porovnateľná cena za „podobný“ výrobok na domácom trhu príslušnej krajiny. Výraz „podobný výrobok“ znamená výrobok, ktorý je vo všetkých ohľadoch ako príslušný výrobok, alebo v prípade, že takýto výrobok neexistuje, výrobok, ktorý sa veľmi podobá na príslušný výrobok.

(3)  Ú. v. ES L 228, 9.9.1993, s. 1.

(4)  Ú. v. ES L 16, 18.1.1997, s. 55.

(5)  Ú. v. ES L 17, 21.1.1997, s. 17.

(6)  Ú. v. EÚ L 183, 14.7.2005, s. 1.

(7)  Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2008, s. 1.

(8)  Ú. v. EÚ L 261, 6.10.2011, s. 2.

(9)  Porovnaj poznámku pod čiarou 2.

(10)  Vyvážajúci výrobca je akákoľvek spoločnosť v príslušnej krajine, ktorá vyrába a vyváža výrobok, ktorý je predmetom preskúmania, na trh Únie priamo alebo prostredníctvom tretej strany vrátane akýchkoľvek s ňou prepojených spoločností, ktoré sú zapojené do výroby, domáceho predaja alebo vývozu príslušného výrobku.

(11)  Podľa článku 9 ods. 6 základného nariadenia sa do úvahy neberú žiadne nulové rozpätia, rozpätia de minimis ani rozpätia stanovené za okolností uvedených v článku 18 základného nariadenia.

(12)  Vyvážajúci výrobcovia musia preukázať predovšetkým, že: i) obchodné rozhodnutia sa prijímajú a náklady sa stanovujú na základe signálov trhu bez výrazného zasahovania štátu; ii) firmy majú jeden prehľadný súbor základných účtovných záznamov, ktoré sú nezávisle auditované v súlade s medzinárodnými účtovnými štandardmi a ktoré sa používajú na všetky účely; iii) neexistujú výrazné narušenia prenesené z bývalého systému netrhového hospodárstva; iv) zákonmi o konkurze a vlastníctve sa zaručuje právna istota a stabilita a v) prepočty výmenných kurzov sa vykonávajú pri trhových sadzbách.

(13)  Vyvážajúci výrobcovia musia preukázať predovšetkým, že: i) v prípade úplného alebo čiastočného zahraničného vlastníctva podniku alebo spoločného podniku môžu vývozcovia voľne repatriovať kapitál a zisky, ii) vývozné ceny, množstvo a podmienky predaja sú určované slobodne; iii) väčšinový podiel patrí súkromným osobám. Štátni úradníci, ktorí sú členmi správnej rady alebo ktorí zastávajú kľúčové riadiace funkcie, sú buď v menšine, alebo sa musí preukázať, že spoločnosť je napriek tomu dostatočne nezávislá od zasahovania štátu; iv) prepočty výmenných kurzov sa vykonávajú pri trhových sadzbách a v) v prípade poskytnutia rozdielnych colných sadzieb jednotlivým vývozcom nie je zasahovanie štátu také, aby umožňovalo obchádzanie príslušných opatrení.

(14)  Iba dovozcovia neprepojení s vyvážajúcimi výrobcami môžu byť zaradení do vzorky. Dovozcovia, ktorí sú prepojení s vyvážajúcimi výrobcami, musia v súvislosti s týmito vyvážajúcimi výrobcami vyplniť prílohu I k dotazníku. V súlade s článkom 143 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 o vykonávaní Colného kódexu Spoločenstva sa osoby považujú za prepojené len vtedy, ak: a) jedna z nich je predstaviteľom alebo riaditeľom podniku druhej osoby alebo naopak; b) sú právne uznanými spoločníkmi; c) sú zamestnávateľom a zamestnancom; d) akákoľvek osoba vlastní, kontroluje alebo má priamo alebo nepriamo v držbe 5 % alebo viac hodnoty akcií alebo podielov s hlasovacím právom jednej aj druhej osoby; e) jedna z nich priamo alebo nepriamo kontroluje druhú; f) obe sú priamo alebo nepriamo kontrolované treťou osobou; g) obe spoločne priamo alebo nepriamo kontrolujú tretiu osobu; alebo h) sú členmi jednej rodiny. Osoby sa považujú za členov jednej rodiny, len ak majú medzi sebou niektorý z nasledujúcich vzťahov: i) manžel a manželka, ii) rodič a dieťa, iii) brat a sestra (vlastní aj nevlastní súrodenci), iv) starý rodič a vnuk alebo vnučka, v) strýc alebo teta a synovec alebo neter, vi) svokor a svokra a zať alebo nevesta, vii) švagor a švagriná. (Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1). V tomto kontexte „osoba“ znamená akúkoľvek fyzickú alebo právnickú osobu.

(15)  Údaje poskytnuté neprepojenými dovozcami môžu byť v rámci tohto prešetrovania použité aj na iné účely ako na stanovenie dumpingu.

(16)  Ujmou sa rozumie značná ujma spôsobená výrobnému odvetviu Únie alebo hrozba značnej ujmy tomuto výrobnému odvetviu alebo značná prekážka pri zakladaní takéhoto výrobného odvetvia.

(17)  Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1.

(18)  Ak by sa výber vzorky vyvážajúcich výrobcov považoval za potrebný, individuálne antidumpingové clo sa stanoví iba pre tých vyvážajúcich výrobcov, ktorí sú buď i) vybraní do vzorky, alebo ii) pre ktorých bolo určené individuálne dumpingové rozpätie podľa článku 17 ods. 3 základného nariadenia.

(19)  Ú. v. ES L 201, 26.7.2001, s. 10.


PRÍLOHA A

Image

Image


PRÍLOHA B

Image

Image


PRÍLOHA C

Image

Image


9.3.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 71/23


Oznámenie o začatí preskúmania pred uplynutím platnosti antidumpingových opatrení uplatniteľných na dovoz určitých volfrámových elektród s pôvodom v Čínskej ľudovej republike

2012/C 71/08

Po uverejnení oznámenia o blížiacom sa uplynutí platnosti (1) antidumpingových opatrení uplatniteľných na dovoz volfrámových elektród s pôvodom v Čínskej ľudovej republike (ďalej len „príslušná krajina“), Európska komisia (ďalej len „Komisia“) dostala žiadosť o preskúmanie podľa článku 11 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 1225/2009 z 30. novembra 2009 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (2) (ďalej len „základné nariadenie“).

1.   Žiadosť o preskúmanie

Žiadosť v mene výrobcov Únie, ktorých výroba predstavuje podstatnú časť výroby určitých volfrámových elektród v Spoločenstve, v tomto prípade viac než 50 %, podala 12. decembra 2011 spoločnosť Eurometaux („žiadateľ“).

2.   Výrobok, ktorý je predmetom preskúmania

Výrobkom, ktorý je predmetom preskúmania, sú volfrámové elektródy vrátane volfrámových tyčí a prútov na zváracie elektródy, ktoré obsahujú minimálne 94 hmotnostných percent volfrámu, iné ako získané jednoduchým spekaním, takisto či už rezané na určitú dĺžku alebo nie s pôvodom v Čínskej ľudovej republike (ďalej len „výrobok, ktorý je predmetom preskúmania“), v súčasnosti zaradený pod číselné znaky KN ex 8101 99 10 a ex 8515 90 00 (číselné znaky TARIC 8101991010 a 8515900010).

3.   Existujúce opatrenia

Opatrením, ktoré je v súčasnosti v platnosti, je konečné antidumpingové clo uložené nariadením Rady (ES) č. 260/2007 (3).

4.   Dôvody na preskúmanie pred uplynutím platnosti

Žiadateľ predložil postačujúce dôkazy o tom, že uplynutie platnosti opatrení by pravdepodobne viedlo k pokračovaniu výskytu dumpingu a ujmy.

4.1.   Tvrdenie o pravdepodobnosti pokračovania dumpingu

So zreteľom na ustanovenia článku 2 ods. 7 základného nariadenia žiadateľ stanovil normálnu hodnotu pre vyvážajúcich výrobcov z Čínskej ľudovej republiky, ktorým počas prešetrovania, ktoré viedlo k platným opatreniam, nebolo udelené trhovohospodárske zaobchádzanie, na základe predajných cien vo vhodnej krajine s trhovým hospodárstvom, ktorá je uvedená v bode 5.1.3. V prípade spoločností, ktorým bolo počas prešetrovania udelené trhovohospodárske zaobchádzanie, sa normálna hodnota stanovila na základe vytvorenej normálnej hodnoty v Čínskej ľudovej republike. Tvrdenie o pokračovaní dumpingu sa zakladá na porovnaní normálnej hodnoty, ako je stanovená v predchádzajúcich vetách, s vývoznými cenami výrobku, ktorý je predmetom preskúmania, pri predaji na vývoz do Únie.

Na základe toho sú vypočítané dumpingové rozpätia značné.

4.2.   Tvrdenie o pravdepodobnosti pokračovania ujmy

Takisto sa tvrdí, že dovoz výrobku, ktorý je predmetom preskúmania, z Čínskej ľudovej republiky pokračoval v značných množstvách a naďalej spôsoboval ujmu výrobnému odvetviu Únie.

Prima facie dôkazy poskytnuté žiadateľom ukazujú, že objem a ceny dovážaného výrobku, ktorý je predmetom preskúmania, okrem iných následkov negatívne ovplyvnili predané množstvá, úroveň cien účtovaných výrobným odvetvím Únie a jeho podiel na trhu, čo malo za následok výrazné nepriaznivé účinky na celkovú výkonnosť, finančnú situáciu výrobného odvetvia Únie.

Žiadateľ okrem toho tvrdí, že ak by platnosť opatrení uplynula, akékoľvek zvýšenie dovozu za dumpingové ceny z príslušnej krajiny by pravdepodobne viedlo k ďalšej ujme spôsobenej výrobnému odvetviu Únie. V tejto súvislosti žiadateľ predložil dôkazy o tom, že ak by sa nechala uplynúť platnosť opatrení, pravdepodobne by sa zvýšila súčasná úroveň dovozu výrobku, ktorý je predmetom preskúmania, keďže v príslušnej krajine existuje nevyužitá kapacita.

5.   Postup

Keďže Komisia po porade s poradným výborom stanovila, že existujú dostatočné dôkazy na odôvodnenie začatia preskúmania pred uplynutím platnosti, začína týmto preskúmanie v súlade s článkom 11 ods. 2 základného nariadenia.

Prešetrovaním sa stanoví, či je alebo nie je pravdepodobné, že uplynutie platnosti opatrení bude viesť k pokračovaniu alebo opätovnému výskytu dumpingu a ujmy.

5.1.   Postup pri stanovení pravdepodobnosti pokračovania alebo opakovaného výskytu dumpingu

5.1.1.   Prešetrovanie vyvážajúcich výrobcov

Vyvážajúci výrobcovia (4) výrobku, ktorý je predmetom preskúmania, z príslušnej krajiny sa vyzývajú na účasť na tomto revíznom prešetrovaní.

Vzhľadom na možný veľký počet vyvážajúcich výrobcov v Čínskej ľudovej republike, ktorých sa toto konanie týka, a s cieľom ukončiť prešetrovanie v rámci predpísanej lehoty, Komisia môže obmedziť počet vyvážajúcich výrobcov, ktorí sa majú prešetriť, na primeraný počet prostredníctvom vzorky (tento proces sa aj nazýva „výber vzorky“). Výber vzorky sa vykoná v súlade s článkom 17 základného nariadenia.

S cieľom umožniť Komisii, aby rozhodla o potrebe výberu vzorky a v prípade kladného rozhodnutia k nemu pristúpila, sa od všetkých vyvážajúcich výrobcov alebo zástupcov konajúcich v ich mene týmto vyžaduje, aby sa Komisii prihlásili. Tieto strany tak musia urobiť v lehote 15 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie, pokiaľ nie je uvedené inak, a poskytnúť Komisii informácie o svojej spoločnosti alebo spoločnostiach, ako sa to vyžaduje v prílohe A k tomuto oznámeniu.

Komisia s cieľom získať informácie, ktoré považuje za nevyhnutné na výber vzorky vyvážajúcich výrobcov, takisto osloví orgány Čínskej ľudovej republiky a môže osloviť všetky známe združenia vyvážajúcich výrobcov.

Všetky zainteresované strany, ktoré majú záujem predložiť iné relevantné informácie týkajúce sa výberu vzorky, okrem už uvedených požadovaných informácií, musia tak urobiť do 21 dní od dátumu uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie, pokiaľ nie je uvedené inak.

Ak je potrebný výber vzorky, vyvážajúcich výrobcov možno vybrať na základe najväčšieho reprezentatívneho objemu vývozu výrobku, ktorý je predmetom preskúmania, do Únie, ktorý možno v rámci časovej lehoty, ktorá je k dispozícii, primerane prešetriť. Všetkým známym vyvážajúcim výrobcom, orgánom príslušnej krajiny a združeniam vyvážajúcich výrobcov Komisia oznámi, v prípade potreby prostredníctvom orgánov príslušnej krajiny, spoločnosti, ktoré boli vybrané do vzorky.

Komisia v záujme získania informácií, ktoré považuje za potrebné na prešetrovanie v súvislosti s vyvážajúcimi výrobcami, zašle dotazníky známym vyvážajúcim výrobcom vybraných do vzorky, všetkým známym združeniam vyvážajúcich výrobcov a orgánom príslušnej krajiny.

Pokiaľ nie je uvedené inak, všetci vyvážajúci výrobcovia vybraní do vzorky budú musieť predložiť vyplnený dotazník do 37 dní odo dňa oznámenia o výbere vzorky.

Dotazník bude obsahovať okrem iného informácie o štruktúre spoločnosti(-í) vyvážajúceho výrobcu, činnostiach spoločnosti(-í) vo vzťahu k výrobku, ktorý je predmetom preskúmania, výrobných nákladoch, predaji výrobku, ktorý je predmetom preskúmania, na domácom trhu príslušnej krajiny a predaji výrobku, ktorý je predmetom preskúmania, do Únie.

Spoločnosti, ktoré súhlasili so svojím prípadným zaradením do vzorky, ale neboli do nej vybrané, sa budú považovať za spolupracujúce (ďalej len „spolupracujúci vyvážajúci výrobcovia nezaradení do vzorky“).

5.1.2.   Prešetrovanie neprepojených dovozcov  (5)  (6)

Neprepojení dovozcovia výrobku, ktorý je predmetom preskúmania, z Čínskej ľudovej republiky do Únie, sa vyzývajú na účasť na tomto prešetrovaní.

Vzhľadom na možný veľký počet neprepojených dovozcov, ktorých sa toto konanie týka, a s cieľom ukončiť prešetrovanie v rámci predpísaných lehôt môže Komisia obmedziť počet prešetrovaných neprepojených dovozcov na primeraný počet výberom vzorky (tento proces sa nazýva aj „výber do vzorky“). Výber vzorky sa vykoná v súlade s článkom 17 základného nariadenia.

S cieľom umožniť Komisii, aby rozhodla o potrebe výberu do vzorky a v prípade kladného rozhodnutia k nemu pristúpila, sa týmto od všetkých neprepojených dovozcov alebo zástupcov konajúcich v ich mene vyžaduje, aby sa Komisii prihlásili. Tieto strany musia tak urobiť v lehote 15 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie, pokiaľ nie je uvedené inak, a poskytnúť Komisii informácie o svojej spoločnosti alebo spoločnostiach, ako sa to vyžaduje v prílohe B k tomuto oznámeniu.

S cieľom získať informácie, ktoré Komisia považuje za potrebné na výber vzorky neprepojených dovozcov, Komisia môže osloviť aj akékoľvek známe združenia dovozcov.

Všetky zainteresované strany, ktoré majú záujem predložiť iné relevantné informácie týkajúce sa výberu vzorky, okrem už uvedených požadovaných informácií, musia tak urobiť do 21 dní od dátumu uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie, pokiaľ nie je uvedené inak.

Ak je potrebný výber vzorky, dovozcov možno vybrať na základe najväčšieho reprezentatívneho objemu predaja výrobku, ktorý je predmetom preskúmania, v Únii, ktorý možno v rámci časovej lehoty, ktorá je k dispozícii, primerane prešetriť. Všetkým známym neprepojeným dovozcom a združeniam dovozcov Komisia oznámi spoločnosti, ktoré boli vybrané do vzorky.

S cieľom získať informácie, ktoré Komisia považuje za potrebné na účely prešetrovania, Komisia zašle dotazníky neprepojeným dovozcom zaradeným do vzorky a všetkým známym združeniam dovozcov. Strany musia predložiť vyplnený dotazník do 37 dní odo dňa oznámenia výberu vzorky, pokiaľ nie je uvedené inak.

Dotazník bude okrem oného obsahovať informácie o štruktúre ich spoločnosti(-í), činnostiach spoločnosti(-í) vo vzťahu k výrobku, ktorý je predmetom preskúmania, a o predaji výrobku, ktorý je predmetom preskúmania.

5.1.3.   Výber tretej krajiny s trhovým hospodárstvom

V predchádzajúcom prešetrovaní boli na účely stanovenia normálnej hodnoty vo vzťahu k Čínskej ľudovej republike použité ako vhodná krajina s trhovým hospodárstvom Spojené štáty americké. Komisia predpokladá, že sa na tento účel opäť využijú Spojené štáty americké. Zainteresované strany sa týmto vyzývajú, aby sa vyjadrili k vhodnosti tejto krajiny. Tieto pripomienky musia byť Komisii doručené do 10 dní od dátumu uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

5.2.   Postup pri stanovení pravdepodobnosti pokračovania alebo opakovaného výskytu ujmy a prešetrovaní výrobcov v Únii

Komisia vyzvala výrobcov výrobku, ktorý je predmetom prešetrovania, v Únii na účasť na prešetrovaní Komisie.

Komisia v záujme získania informácií, ktoré považuje za potrebné na účely prešetrovania so zreteľom na výrobcov v Únii, zašle dotazníky známym výrobcom v Únii alebo zástupcom výrobcov v Únii a všetkým známym združeniam výrobcov v Únii. Všetci výrobcovia v Únii a združenia výrobcov v Únii sa týmto vyzývajú, aby sa bezodkladne prihlásili Komisii a požiadali o dotazník najlepšie e-mailom, najneskôr do 15 dní od uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie, pokiaľ nie je uvedené inak.

Výrobcovia v Únii a združenia výrobcov v Únii musia predložiť vyplnený dotazník do 37 dní od dátumu uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie, pokiaľ nie je uvedené inak. Dotazník bude obsahovať okrem iného informácie o štruktúre ich spoločnosti(-í), finančnej situácii spoločnosti(-í), činnostiach spoločnosti(-í) vo vzťahu k výrobku, ktorý je predmetom preskúmania, výrobných nákladoch a predaji výrobku, ktorý je predmetom preskúmania.

5.3.   Postup posúdenia záujmu Únie

Ak sa týmto preukáže pravdepodobnosť pokračovania alebo opätovného výskytu dumpingu a ujmy, rozhodne sa v zmysle článku 21 základného nariadenia o tom, či by zachovanie antidumpingových opatrení bolo v rozpore so záujmom Únie. Výrobcovia z Únie, dovozcovia a ich zastupujúce združenia, používatelia a ich zastupujúce združenia a organizácie zastupujúce spotrebiteľov sa vyzývajú, aby sa prihlásili do 15 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie, pokiaľ nie je uvedené inak. Na to, aby sa mohli organizácie zastupujúce spotrebiteľov zúčastniť na prešetrovaní, musia v rámci rovnakej lehoty preukázať objektívnu súvislosť medzi ich činnosťami a výrobkom, ktorý je predmetom preskúmania.

Strany, ktoré sa prihlásia v rámci uvedenej lehoty, môžu Komisii poskytnúť informácie týkajúce sa záujmu Únie do 37 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie, ak nie je uvedené inak. Tieto informácie môžu byť poskytnuté v ľubovoľnom formáte alebo prostredníctvom vyplnenia dotazníka vyhotoveného Komisiou. V každom prípade sa informácie predložené podľa článku 21 zohľadnia len vtedy, ak budú v čase ich predloženia podložené konkrétnymi dôkazmi.

5.4.   Iné písomné podania

S výhradou ustanovení tohto oznámenia sa týmto všetky zainteresované strany vyzývajú, aby oznámili svoje stanoviská, predložili informácie a poskytli podporné dôkazy. Pokiaľ nie je uvedené inak, tieto informácie a podporné dôkazy musia byť Komisii doručené do 37 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

5.5.   Možnosť vypočutia útvarmi Komisie vykonávajúcimi prešetrovanie

Všetky zainteresované strany môžu požiadať o vypočutie útvarmi Komisie vykonávajúcimi prešetrovanie. Každá žiadosť o vypočutie by mala byť podaná písomne a mali by sa v nej uviesť dôvody žiadosti. Žiadosť o vypočutie vo veciach týkajúcich sa začiatočnej fázy prešetrovania musí byť predložená do 15 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie. Neskoršie žiadosti o vypočutie by sa mali predložiť v rámci osobitných lehôt stanovených Komisiou pri komunikácii so stranami.

5.6.   Pokyny na predkladanie písomných podaní a zasielanie vyplnených dotazníkov a korešpondencie

Všetky písomné podania vrátane informácií požadovaných v tomto oznámení, vyplnených dotazníkov a korešpondencie, poskytnutých zainteresovanými stranami v prípade ktorých sa vyžaduje dôverné zaobchádzanie, sa označia ako „Limited” (7).

Od zainteresovaných strán, ktoré poskytujú informácie označené ako „Limited“, sa vyžaduje, aby predložili zhrnutia týchto informácií podľa článku 19 ods. 2 základného nariadenia, ktoré nemajú dôverný charakter a ktoré budú označené ako „For inspection by interested parties“. Tieto zhrnutia by mali byť dostatočne podrobné, aby umožňovali primerané pochopenie podstaty predložených dôverných informácií. Ak zainteresovaná strana poskytujúca dôverné informácie nepredloží ich súhrn, ktorý nemá dôverný charakter, v požadovanom formáte a kvalite, nemusí sa na takéto dôverné informácie prihliadať.

Od zainteresovaných strán sa vyžaduje, aby všetky podania a žiadosti predložili v elektronickom forme (podania, ktoré nemajú dôverný charakter, prostredníctvom e-mailu, podania, ktoré majú dôverný charakter, na CD-R/DVD) s uvedením názvu, adresy, e-mailovej adresy, telefónneho a faxového čísla zainteresovanej strany. Všetky splnomocnenia, podpísané potvrdenia a ich všetky aktualizácie sa však podávajú v papierovej forme, t. j. poštou alebo osobne na ďalej uvedenej adrese pripojenej k vyplneným dotazníkom. Ak zainteresovaná strana nemôže poskytnúť svoje podania a žiadosti v elektronickom forme, musí o tom bezodkladne informovať Komisiu v súlade s článkom 18 ods. 2 základného nariadenia. Ďalšie informácie týkajúce sa korešpondencie s Komisiou môžu zúčastnené strany nájsť na príslušnej internetovej stránke Generálneho riaditeľstva pre obchod: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence

Adresa Komisie na účely korešpondencie:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: N105 04/092

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Fax +32 22985353

e-mail: TRADE-R547-Tungsten-el-A@ec.europa.eu

(pre vyvážajúcich výrobcov, prepojených dovozcov, združenia a zástupcov z Čínskej ľudovej republiky, výrobcov v tretích krajinách s trhovým hospodárstvom), a

TRADE-R547-Tungsten-el-B@ec.europa.eu

(pre výrobcov z Únie, neprepojených dovozcov, používateľov, spotrebiteľov a združenia v Únii).

6.   Odmietnutie spolupráce

V prípade, že ktorákoľvek zo zainteresovaných strán odmietne sprístupniť potrebné informácie alebo ich neposkytne v príslušných lehotách alebo významnou mierou bráni v prešetrovaní, je možné v súlade s článkom 18 základného nariadenia dospieť k dočasným alebo konečným zisteniam potvrdzujúcim alebo vyvracajúcim tvrdenia na základe dostupných skutočností.

Ak sa zistí, že niektorá zainteresovaná strana poskytla nesprávne alebo zavádzajúce informácie, tieto informácie sa nemusia zohľadniť a môžu sa použiť dostupné skutočnosti.

Ak niektorá zo zainteresovaných strán nespolupracuje alebo spolupracuje iba čiastočne a zistenia sú preto založené na dostupných skutočnostiach v súlade s článkom 18 základného nariadenia, výsledok môže byť pre túto stranu menej priaznivý, ako keby bola spolupracovala.

7.   Úradník pre vypočutie

Zainteresované strany sa môžu obrátiť na úradníka pre vypočutie z Generálneho riaditeľstva pre obchod. Úradník pre vypočutie je kontaktnou osobou medzi zainteresovanými stranami a útvarmi Komisie vykonávajúcimi prešetrovanie. Úradník pre vypočutie skúma žiadosti o nahliadnutie do spisu, spory týkajúce sa dôvernosti dokumentov, žiadosti o predĺženie lehôt a žiadosti tretích strán o vypočutie. Úradník pre vypočutie môže usporiadať vypočutie s jednotlivou zainteresovanou stranou a napomáhať plnému uplatneniu práv zainteresovaných strán na obhajobu.

Žiadosť o vypočutie úradníkom pre vypočutie je potrebné podať písomne a uviesť v nej dôvody žiadosti. Žiadosť o vypočutie vo veciach týkajúcich sa začiatočnej fázy prešetrovania musí byť predložená do 15 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie. Neskoršie žiadosti o vypočutie je potrebné predložiť v rámci osobitných lehôt stanovených Komisiou pri komunikácii so stranami.

Úradník pre vypočutie takisto poskytne príležitosti na vypočutie, na ktorom sa zúčastnia strany a na ktorom bude možné predniesť rôzne názory a protiargumenty na otázky týkajúce sa okrem iného pravdepodobnosti pokračovania alebo opätovného výskytu dumpingu a opätovného výskytu ujmy i záujmu Únie.

Ďalšie informácie a kontaktné údaje môžu zainteresované strany nájsť na webových stránkach úradníka pre vypočutie na internetovej stránke Generálneho riaditeľstva pre obchod: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm

8.   Harmonogram prešetrovania

V súlade s článkom 11 ods. 5 základného nariadenia sa prešetrovanie ukončí do 15 mesiacov odo dňa uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

9.   Možnosť požiadať o preskúmanie podľa článku 11 ods. 3 základného nariadenia

Vzhľadom na to, že toto preskúmanie pred uplynutím platnosti sa začína v súlade s ustanoveniami článku 11 ods. 2 základného nariadenia, jeho zistenia nepovedú k zmene úrovne existujúcich opatrení, ale povedú k zrušeniu alebo zachovaniu týchto opatrení v súlade s článkom 11 ods. 6 základného nariadenia.

Ak ktorákoľvek zainteresovaná strana usúdi, že preskúmanie úrovne opatrení je opodstatnené, aby sa umožnila zmena (t. j. zvýšenie alebo zníženie) úrovne opatrení, táto strana môže požiadať o preskúmanie podľa článku 11 ods. 3 základného nariadenia.

Strany, ktoré si želajú požiadať o takéto preskúmanie, ktoré by sa uskutočnilo nezávisle od preskúmania pred uplynutím platnosti uvedeného v tomto oznámení, sa môžu obrátiť na Komisiu na už uvedenej adrese.

10.   Spracovanie osobných údajov

So všetkými osobnými údajmi získanými počas tohto prešetrovania sa bude zaobchádzať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (8).


(1)  Ú. v. EÚ C 169, 9.6.2011, s. 14.

(2)  Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 51.

(3)  Ú. v. EÚ L 72, 13.3.2007, s. 1.

(4)  Vyvážajúci výrobca je akákoľvek spoločnosť v príslušnej krajine, ktorá vyrába a vyváža výrobok, ktorý je predmetom preskúmania, na trh Únie, priamo alebo prostredníctvom tretej strany vrátane akýchkoľvek s ňou prepojených spoločností, ktoré sú zapojené do výroby, domáceho predaja alebo vývozu výrobku, ktorý je predmetom preskúmania.

(5)  Iba dovozcovia neprepojení s vyvážajúcimi výrobcami môžu byť zaradení do vzorky. Dovozcovia, ktorí sú prepojení s vyvážajúcimi výrobcami, musia v súvislosti s vyvážajúcimi výrobcami vyplniť prílohu I k dotazníku. V súlade s článkom 143 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 o vykonávaní Colného kódexu Spoločenstva sa osoby považujú za prepojené len vtedy, ak: a) jedna z nich je predstaviteľom alebo riaditeľom podniku druhej osoby alebo naopak; b) sú právne uznanými spoločníkmi; c) sú zamestnávateľom a zamestnancom; d) akákoľvek osoba vlastní, kontroluje alebo má priamo alebo nepriamo v držbe 5 % alebo viac hodnoty akcií alebo podielov s hlasovacím právom jednej aj druhej osoby; e) jedna z nich priamo alebo nepriamo kontroluje druhú; f) obe sú priamo alebo nepriamo kontrolované treťou osobou; g) obe spoločne priamo alebo nepriamo kontrolujú tretiu osobu; alebo h) sú členmi jednej rodiny. Osoby sa považujú za členov jednej rodiny, len ak majú medzi sebou niektorý z nasledujúcich vzťahov: i) manžel a manželka, ii) rodič a dieťa, iii) brat a sestra (vlastní aj nevlastní súrodenci), iv) starý rodič a vnuk alebo vnučka, v) strýc alebo teta a synovec alebo neter, vi) svokor a svokra a zať alebo nevesta, vii) švagor a švagriná. (Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1). V tomto kontexte „osoba“ znamená akúkoľvek fyzickú alebo právnickú osobu.

(6)  Údaje poskytnuté neprepojenými dovozcami môžu byť použité aj v súvislosti s inými aspektmi tohto prešetrovania než ako je určenie dumpingu.

(7)  Dokument označený ako „Limited“ je dokument, ktorý sa považuje za dôverný v zmysle článku 19 nariadenia Rady (ES) č. 1225/2009 (Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 51) a článku 6 Dohody WTO o uplatňovaní článku VI dohody GATT z roku 1994 (antidumpingová dohoda). Tento dokument je chránený aj podľa článku 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 (Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43).

(8)  Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1.


PRÍLOHA A

Image

Image


PRÍLOHA B

Image

Image


KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

Európska komisia

9.3.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 71/32


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Vec COMP/M.6510 – Remondis/Sortiva/Stam Papier Recycling)

Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní

(Text s významom pre EHP)

2012/C 71/09

1.

Komisii bolo 5. marca 2012 podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1) doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii, ktorou podniky Sortiva B.V. („Sortiva“, Holandsko) a Remondis Nederland B.V. („Remondis“, Holandsko) získavajú v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) o fúziách spoločnú kontrolu nad podnikmi Sortiva Papier en Kunststoffen B.V. („Sortiva P&K“, Holandsko) a Stam Papier-Recycling B.V. („Stam“, Holandsko) prostredníctvom kúpy akcií.

2.

Predmet činnosti dotknutých podnikov:

Remondis: zber, separácia a triedenie papiera, lepenky a iného odpadu,

Sortiva: separácia, triedenie a recyklácia odpadu, ktorý nie je nebezpečný, ako je drevo a sutina,

Sortiva P&K: separácia a triedenie papiera a lepenky,

Stam: zber, separácia a triedenie papiera, lepenky a odpadu z likvidovaných archívov.

3.

Na základe predbežného posúdenia a bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie v tejto veci, sa Komisia domnieva, že oznámená transakcia by mohla spadať do rozsahu pôsobnosti nariadenia ES o fúziách. V súlade s oznámením Komisie týkajúcim sa zjednodušeného konania pre posudzovanie určitých druhov koncentrácií podľa nariadenia ES o fúziách (2) je potrebné uviesť, že túto vec je možné posudzovať v súlade s postupom stanoveným v oznámení.

4.

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr do 10 dní od dátumu uverejnenia tohto oznámenia. Pripomienky je možné zaslať faxom (+32 22964301), e-mailom na adresu: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu alebo poštou s uvedením referenčného čísla COMP/M.6510 – Remondis/Sortiva/Stam Papier Recycling na túto adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1 („nariadenie ES o fúziách“).

(2)  Ú. v. EÚ C 56, 5.3.2005, s. 32 („Oznámenie o zjednodušenom postupe“).


INÉ AKTY

Európska komisia

9.3.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 71/33


Uverejnenie žiadosti o zmenu a doplnenie podľa článku 6 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 510/2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín

2012/C 71/10

Týmto uverejnením sa poskytuje právo vzniesť námietky proti žiadosti o zápis podľa článku 7 nariadenia Rady (ES) č. 510/2006 (1). Vznesené námietky sa musia Komisii doručiť do šiestich mesiacov po uverejnení tejto žiadosti.

ŽIADOSŤ O ZMENU A DOPLNENIE

NARIADENIE RADY (ES) č. 510/2006

ŽIADOSŤ O ZMENU A DOPLNENIE V SÚLADE S ČLÁNKOM 9

„CARNE MARINHOA“

ES č.: PT-PDO-0117-0233-09.01.2006

CHZO ( ) CHOP ( X )

1.   Položka v špecifikácii výrobku, ktorej sa zmena a doplnenie týka:

Názov výrobku

Image

Opis výrobku

Image

Zemepisná oblasť

Image

Dôkaz o pôvode

Spôsob výroby

Spojenie

Image

Označovanie

Vnútroštátne požiadavky

Iné (uveďte)

2.   Druh zmeny a doplnenia (zmien a doplnení):

Zmena a doplnenie jednotného dokumentu alebo zhrnutia

Image

Zmena a doplnenie špecifikácie zapísaného CHOP alebo CHZO, ku ktorému nebol uverejnený jednotný dokument ani zhrnutie

Zmena a doplnenie špecifikácie, ktorá nevyžaduje zmenu a doplnenie uverejneného jednotného dokumentu [článok 9 ods. 3 nariadenia (ES) č. 510/2006]

Dočasná zmena a doplnenie špecifikácie vyplývajúca z uloženia záväzných hygienických alebo rastlinolekárskych opatrení zo strany verejných orgánov [článok 9 ods. 4 nariadenia (ES) č. 510/2006]

3.   Zmena a doplnenie (zmeny a doplnenia):

3.1.   Opis výrobku:

Cieľom zmeny a doplnenia je možnosť predávať výrobok „Carne Marinhoa“ podľa vekových a hmotnostných tried zodpovedajúcich platnej právnej úprave a skutočnej hmotnosti zvierat pri ich zabití, ako odpoveď na genetické vylepšenie zamerané na zvýraznenie „mäsovej“ a potlačenie „pracovnej“ funkcie.

Jednotlivé názvy tried výrobku podľa veku a hmotnosti zvierat pri zabití sa zhodujú s platnou právnou úpravou.

3.2.   Zemepisná oblasť:

Chovatelia z obcí Coimbra, Figueira da Foz, Montemor-o-Velho a Soure, ktoré susedia so zemepisnou oblasťou produkcie „Carne Marinhoa“, požiadali združenie výrobcov zodpovedné za správu chráneného označenia pôvodu o rozšírenie tejto oblasti, keďže všetky požadované podmienky výroby tohto výrobku, najmä pokiaľ ide o krmivo, chovateľské postupy, hustotu stáda, systém hospodárenia a plemeno, ako aj súvisiace tradičné postupy, sú v týchto obciach splnené. Zistilo sa totiž, že pôdno-klimatické podmienky, chovateľské postupy, hustota stáda, prevažujúca flóra, samotné plemeno „Marinhoa“, systémy a postupy hospodárenia a kŕmenia sú v týchto obciach veľmi podobné až identické, a ich spoločným výsledkom je výrobok, ktorého fyzikálne, chemické a zmyslové vlastnosti sa vo všetkých smeroch zhodujú s výrobkom s chráneným označením „Carne Marinhoa“.

3.3.   Dôkaz o pôvode:

Cieľom je dosiahnuť, aby sa pri dôkaze o pôvode uplatňovali ustanovenia z nariadení (ES) č. 510/2006 a (ES) č. 1898/2006 s jasným a výslovným výkladom postupov, ktoré chovatelia, bitúnky, rozrábkarne a baliarne musia dodržať, aby poskytli dostatočné záruky, pokiaľ ide o zemepisný pôvod výrobku.

3.4.   Označovanie:

Predchádzajúce ustanovenia sa spresnili a preformulovali. Ide teda o schválenie ustanovení, ktorých cieľom je zakázať tretím stranám, aby spájaním CHOP s menom predajcov a iných subjektov zneužívali hodnotu a prestíž tohto chráneného označenia pôvodu. Neexistuje ale žiadna námietka voči tomu, aby sa takéto informácie uvádzali na etikete výrobku.

Okrem toho sa v celej špecifikácii uskutočnili niektoré redakčné a lingvistické úpravy.

JEDNOTNÝ DOKUMENT

NARIADENIE RADY (ES) č. 510/2006

„CARNE MARINHOA“

ES č.: PT-PDO-0117-0233-09.01.2006

CHZO ( ) CHOP ( X )

1.   Názov:

„Carne Marinhoa“

2.   Členský štát alebo tretia krajina:

Portugalsko

3.   Opis poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny:

3.1.   Druh výrobku:

Trieda 1.1.

Čerstvé mäso (a droby)

3.2.   Opis výrobku, na ktorý sa vzťahuje názov uvedený v bode 1:

Ide o veľmi jemné a šťavnaté mäso, ktoré sa získava z hovädzieho dobytka plemena „Marinhoa“ vyznačujúceho sa výraznou korpulentnosťou a dlhým pyskom. Farba mäsa plemena „Marinhoa“ prechádza od bledoružovej u teliat až po tmavočervenú u dospelých zvierat. Mäso je pevné, mierne vlhké a preto šťavnaté. Tuk je biely alebo žltý v závislosti od veku zvierat. Mäso sa môže predávať ako:

teľa – jatočné telá alebo časti zo zvierat zabitých najneskôr vo veku osem mesiacov. Hmotnosť jatočného tela: od 70 kg do 180 kg.

junec – jatočné telá alebo časti zo zvierat zabitých vo veku osem až dvanásť mesiacov. Maximálna hmotnosť jatočného tela: 240 kg.

mladý býk – jatočné telá alebo časti zo samcov alebo samíc zabitých vo veku dvanásť až tridsať mesiacov. Hmotnosť jatočného tela: viac ako 180 kg.

krava – jatočné telá alebo časti zo samíc starších ako tridsať mesiacov. Hmotnosť jatočného tela: viac ako 220 kg.

býk – jatočné telá alebo časti zo samcov starších ako tridsať mesiacov. Hmotnosť jatočného tela: viac ako 220 kg.

3.3.   Suroviny (len pri spracovaných výrobkoch):

Neuplatňuje sa

3.4.   Krmivo (len pri výrobkoch živočíšneho pôvodu):

V chove hovädzieho dobytka plemena „Marinhoa“, tak, ako sa vykonáva v uvedenej zemepisnej oblasti, sa vždy využíva tradičné kŕmenie založené na prírodných pastvinách, na ktoré je tento región bohatý.

Ustajnené zvieratá sa v závislosti od ročného obdobia kŕmia krmivami na báze mätonoha, kukurice (listy kukurice), obilnej slamy a sena z daného poľnohospodárskeho podniku alebo z poľnohospodárskych podnikov daného regiónu.

Zvieratá sa môžu kŕmiť múčkami z kukurice, ryže a ostatných obilnín a vedľajších produktov rastlinného pôvodu, ktoré sa vyrábajú alebo majú svoj pôvod v poľnohospodárskom podniku.

3.5.   Konkrétne kroky pri výrobe, ktoré sa musia uskutočniť v označenej zemepisnej oblasti:

Zvieratá, z ktorých sa vyrába výrobok s chráneným označením „Carne Marinhoa“, sa musia narodiť, chovať a zabiť vo vymedzenej zemepisnej oblasti, musia byť zapísané v knihe narodení a musia pochádzať od obidvoch rodičov zapísaných v plemennej knihe plemena „Marinhoa“.

3.6.   Osobitné pravidlá pri krájaní, strúhaní, balení atď.:

3.7.   Osobitné pravidlá pri označovaní:

Nezávisle od druhu obchodnej prezentácie výrobku sa na etikete musí povinne nachádzať označenie „Carne Marinhoa — Denominação de Origem Protegida“, nezmazateľná a neporušiteľná značka zhody, ako aj logotyp chráneného označenia „Carne Marinhoa“.

Image

K predajnému označeniu „AOP – Carne Marinhoa“ nesmie byť pridaný žiadny ďalší údaj či nápis, vrátane značiek distribútorov alebo iných subjektov, aj keď na samotnej etikete sa uvádzať môžu.

4.   Stručné vymedzenie zemepisnej oblasti:

Zemepisnú oblasť, kde sa rodia, chovajú a zabíjajú zvieratá, z ktorých sa vyrába „Carne Marinhoa“, tvoria: obce Águeda, Albergaria-a-Velha, Anadia, Aveiro, Cantanhede, Coimbra, Estarreja, Figueira da Foz, Ílhavo, Mealhada, Mira, Montemor-o-Velho, Murtosa, Oliveira do Bairro, Ovar, Sever do Vouga, Soure a Vagos, ako aj Ul, Loureiro, Pinheiro da Bemposta a Palmaz patriace pod obec Oliveira de Azeméis.

5.   Spojenie so zemepisnou oblasťou:

5.1.   Špecifickosť zemepisnej oblasti:

Uvedená zemepisná oblasť zahŕňajúca povodia riek Vouga, Águeda a Antuã je jednou z najúrodnejších oblastí Portugalska. Oblasť Marinha sa vyznačuje silne zavlažovanými pôdami s vysokou hladinou spodnej vody, ktoré sú veľmi úrodné a vhodné na produkciu rastlinných krmív. V menej zavlažovaných oblastiach prevláda pestovanie obilia a predovšetkým kukurice. Vlastnosti pôdy veľmi sťažovali zavádzanie mechanizácie. Preto sa využíval vysoký dobytok schopný pracovať vo veľmi náročných podmienkach. Okrem schopnosti pracovať sa pri výbere dobytka kládol dôraz aj na mäso.

Existujúce podmienky umožňujú voľné pasenie zvierat na malých parcelách, alebo kŕmenie na báze kŕmnych plodín a obilia.

5.2.   Špecifickosť výrobku:

Hovädzí dobytok plemena „Marinhoa“, ktorý sa veľmi dobre prispôsobil danému regiónu, sa spočiatku choval na dvojité využitie, t. j. na prácu a na mäso. Aj keď tradičné plodiny a tradičné kŕmenie pretrvalo, hovädzí dobytok sa prestal využívať na prácu a zlepšovanie plemena sa zameralo na produkciu mäsa.

Hovädzí dobytok plemena „Marinhoa“ má morfológiu a telesné znaky dokonale prispôsobené tunajším ťažkým typom pôd a chovnému systému, ktorý sa na tieto podmienky zvlášť adaptoval.

Jatočné telá získavané v tomto produkčnom systéme sú proporcionálne veľké. Mäso plemena „Marinhoa“ je na reze jatočných tiel bledoružové u teliat až tmavočervené u dospelých zvierat. Mäso má pevnú a jemne vlhkú konzistenciu. Tuk môže byť biely alebo bledožltý v závislosti od veku zvierat.

Ide o mäso s výnimočnou šťavnatosťou a chuťou.

5.3.   Príčinná súvislosť medzi zemepisnou oblasťou a akosťou alebo typickou vlastnosťou výrobku (CHOP) alebo špecifickou akosťou, povesťou alebo inou typickou vlastnosťou výrobku (CHZO):

Pôdno-klimatické podmienky oblasti produkcie, ako aj vlastnosti plemena a kŕmenie pozostávajúce z prírodných prvkov viedli k vzniku stredne veľkých až veľkých zvierat. Ich jatočne upravené telá sú na vek porážky niekedy ťažšie. Majú málo vnútorného aj povrchového tuku, mäso má ale zároveň osobitné zmyslové vlastnosti, výnimočnú jemnosť a šťavnatosť, výraznú chuť, pevnú štruktúru a príjemnú konzistenciu pri prežúvaní, a najmä typickú vôňu a chuť primeranej intenzity, ktoré sú v plnej miere odrazom prostredia a prírodného krmiva z otvorených pastvín alebo podávaného zvieratám v stajni.

Odkaz na uverejnenie špecifikácie:

[Článok 5 ods. 7 nariadenia Rady (ES) č. 510/2006]

http://www.gpp.pt/Valor/doc/CE_Carne_marinhoa_DOP.pdf


(1)  Ú. v. EÚ L 93, 31.3.2006, s. 12.