ISSN 1977-1037

doi:10.3000/19771037.C_2012.032.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 32

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 55
4. februára 2012


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Súdny dvor Európskej únie

2012/C 032/01

Posledná publikácia Súdny dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únieÚ. v. EÚ C 25, 28.1.2012

1

 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2012/C 032/02

Vec C-250/08: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 1. decembra 2011 — Európska komisia/Belgické kráľovstvo (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Voľný pohyb osôb — Kúpa nehnuteľnosti slúžiacej ako nové hlavné bydlisko — Výpočet daňovej výhody — Poplatky za zápis — Koherencia daňového systému)

2

2012/C 032/03

Vec C-371/08: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 8. decembra 2011 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg — Nemecko) — Nural Ziebell, predtým Nural Örnek/Spolková krajina Bádensko-Württembersko (Dohoda o pridružení medzi EHS a Tureckom — Voľný pohyb pracovníkov — Článok 7 prvý odsek druhá zarážka a článok 14 ods. 1 rozhodnutia asociačnej rady č. 1/80 — Smernice 64/221/EHS, 2003/109/ES a 2004/38/ES — Právo na pobyt Turka, ktorý sa narodil na území hostiteľského členského štátu a nepretržite sa tam legálne zdržiaval ako dieťa tureckého pracovníka počas vyše desiatich rokov — Odsúdenia v trestnom konaní — Zákonnosť rozhodnutia o vyhostení — Podmienky)

2

2012/C 032/04

Vec C-157/09: Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 1. decembra 2011 — Európska komisia/Holandské kráľovstvo (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Článok 43 ES — Sloboda usadiť sa — Notári — Podmienka štátnej príslušnosti — Článok 45 ES — Účasť na výkone verejnej moci)

3

2012/C 032/05

Vec C-253/09: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 1. decembra 2011 — Európska komisia/Maďarská republika (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Voľný pohyb osôb — Sloboda usadiť sa — Kúpa nehnuteľnosti, ktorá má slúžiť ako nové hlavné bydlisko — Stanovenie základu dane vyberanej pri nadobudnutí nehnuteľného majetku — Odpočet hodnoty predanej nehnuteľnosti určenej na bývanie od hodnoty nadobudnutej nehnuteľnosti určenej na bývanie — Neuplatnenie tohto odpočtu v prípade, že sa predaná nehnuteľnosť nenachádza na území štátu)

3

2012/C 032/06

Vec C-272/09 P: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 8. decembra 2011 — KME Germany AG, predtým KM Europa Metal AG, KME France SAS, predtým Tréfimétaux SA, KME Italy SpA, predtým Europa Metalli SpA/Európska komisia (Odvolanie — Hospodárska súťaž — Kartely — Trh s medenými priemyselnými rúrami — Pokuty — Veľkosť trhu, dĺžka trvania porušenia a spolupráca, ktoré môžu byť zohľadnené — Účinné súdne preskúmanie)

4

2012/C 032/07

Spojené veci C-446/09 a C-495/09: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 1. decembra 2011 [návrhy na začatie prejudiciálneho konania, ktoré podali Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen — Belgicko, Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Spojené kráľovstvo] — Koninklijke Philips Electronics NV/Lucheng Meijing Industrial Company Ltd, Far East Sourcing Ltd, Röhlig Hong Kong Ltd, Röhlig Belgium NV (C-446/09), Nokia Corporation/Her Majesty’s Commissioners of Revenue and Customs (C-495/09) [Spoločná obchodná politika — Boj proti vstupu napodobenín a pirátskeho tovaru na územie Únie — Nariadenia (ES) č. 3295/94 a 1383/2003 — Colné uskladnenie a vonkajší tranzit tovaru pochádzajúceho z tretích štátov a predstavujúceho napodobeniny alebo kópie výrobkov chránených v Únii právami duševného vlastníctva — Opatrenie orgánov členských štátov — Podmienky]

4

2012/C 032/08

Vec C-79/10: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 1. decembra 2011 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesfinanzhof — Nemecko) — Systeme Helmholz GmbH/Hauptzollamt Nürnberg (Smernica 2003/96/ES — Zdaňovanie energetických výrobkov a elektriny — Článok 14 ods. 1 písm. b) — Oslobodenie energetických výrobkov používaných ako palivo pre leteckú dopravu — Používanie vzdušného dopravného prostriedku na iné ako komerčné účely — Rozsah)

5

2012/C 032/09

Vec C-81/10 P: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 8. decembra 2011 — France Télécom/Európska komisia, Francúzska republika (Odvolanie — Štátna pomoc — Režim zdanenia France Télécom živnostenskou daňou — Pojem pomoc — Legitímna dôvera — Premlčacia lehota — Povinnosť odôvodnenia — Zásada právnej istoty)

6

2012/C 032/10

Vec C-125/10: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 8. decembra 2011 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundespatentgericht — Nemecko) — Merck Sharp & Dohme Corporation (predtým Merck & Co.)/Deutsches Patent- und Markenamt [Duševné a priemyselné vlastníctvo — Patenty — Nariadenie (EHS) č. 1768/92 — Článok 13 — Dodatkové ochranné osvedčenie na liečivá — Možnosť vydania tohto osvedčenia v prípade, ak je doba, ktorá uplynula medzi dňom podania prihlášky základného patentu a dňom prvého povolenia uviesť výrobok na trh v Spoločenstve, kratšia než päť rokov — Nariadenie (ES) č. 1901/2006 — Článok 36 — Predĺženie platnosti dodatkového ochranného osvedčenia]

6

2012/C 032/11

Vec C-145/10: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 1. decembra 2011 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Handelsgericht Wien — Rakúsko) — Eva-Maria Painer/Standard VerlagsGmbH, Axel Springer AG, Süddeutsche Zeitung GmbH, Spiegel-Verlag Rudolf Augstein GmbH & Co KG, Verlag M. DuMont Schauberg Expedition der Kölnischen Zeitung GmbH & Co KG [Súdna právomoc v občianskych veciach — Nariadenie (ES) č. 44/2001 — Článok 6 bod 1 — Pluralita žalovaných — Smernica 93/98/EHS — Článok 6 — Ochrana fotografií — Smernica 2001/29/ES — Článok 2 — Rozmnožovanie — Použitie portrétnej fotografie ako vzoru pre vytvorenie fantómového obrazu — Článok 5 ods. 3 písm. d) — Výnimky a obmedzenia týkajúce sa citácií — Článok 5 ods. 3 písm. e) — Výnimky a obmedzenia na účely verejnej bezpečnosti — Článok 5 ods. 5]

7

2012/C 032/12

Vec C-157/10: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 8. decembra 2011 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Supremo — Španielsko) — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA/Administración General del Estado (Voľný pohyb kapitálu — Daň z príjmov právnických osôb — Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia — Zákaz odpočtu dane, ktorá je splatná, ale nebola odvedená v iných členských štátoch)

8

2012/C 032/13

Vec C-275/10: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 8. decembra 2011 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hoge Raad der Nederlanden — Holandsko) — Residex Capital IV CV/Gemeente Rotterdam (Článok 88 ods. 3 ES — Štátna pomoc — Pomoc poskytnutá vo forme záruky veriteľovi, aby mohol poskytnúť úver dlžníkovi — Rozpor s procesnými pravidlami — Povinnosť vymáhania — Neplatnosť — Oprávnenia vnútroštátneho súdu)

8

2012/C 032/14

Vec C-371/10: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 29. novembra 2011 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Gerechtshof te Amsterdam — Holandsko) — National Grid Indus BV/Inspecteur van de Belastingdienst Rijnmond/kantoor Rotterdam (Premiestnenie miesta skutočného vedenia spoločnosti do iného členského štátu, ako je členský štát, v ktorom bola založená — Sloboda usadiť sa — Článok 49 ZFEÚ — Zdaňovanie latentných kapitálových ziskov z aktív spoločnosti premiestňujúcej sídlo medzi členskými štátmi — Vymeranie dane k okamihu premiestnenia sídla — Okamžitý výber dane — Proporcionalita)

9

2012/C 032/15

Vec C-386/10 P: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 8. decembra 2011 — Chalkor AE Epexergasias Metallon/Európska komisia (Odvolanie — Hospodárska súťaž — Kartely — Trh s medenými inštalačnými rúrami — Pokuty — Veľkosť trhu, dĺžka trvania porušenia a spolupráca, ktoré môžu byť zohľadnené — Účinné súdne preskúmanie)

9

2012/C 032/16

Vec C-389/10 P: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 8. decembra 2011 — KME Germany AG, predtým KM Europa Metal AG, KME France SAS, predtým Tréfimétaux SA, KME Italy SpA, predtým Europa Metalli SpA/Európska komisia (Odvolanie — Hospodárska súťaž — Kartely — Trh s medenými inštalačnými rúrami — Pokuty — Veľkosť trhu, dĺžka trvania porušenia a spolupráca, ktoré môžu byť zohľadnené — Účinné súdne preskúmanie)

10

2012/C 032/17

Vec C-442/10: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 1. decembra 2011 [návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Spojené kráľovstvo] — Churchill Insurance Company Limited/Benjamin Wilkinson a Tracy Evans/Equity Claims Limited (Povinné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel — Smernica 84/5/EHS — Článok 1 ods. 4 a článok 2 ods. 1 — Poškodené tretie osoby — Výslovné alebo nevýslovné oprávnenie viesť motorové vozidlo — Smernica 90/232/EHS — Článok 1 prvý odsek — Smernica 2009/103/ES — Článok 10, článok 12 ods. 1 a článok 13 ods. 1 — Poškodený pri dopravnej nehode, ktorý bol na mieste cestujúceho vo vozidle, na ktorého vedenie je poistený ako vodič — Vozidlo vedené osobou nepoistenou poistnou zmluvou — Poistený poškodený, ktorý nie je vylúčený z nároku na poistné plnenie)

10

2012/C 032/18

Vec C-492/10: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 1. decembra 2011 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Linz — Rakúsko) — Immobilien Linz GmbH & Co KG/Finanzamt Freistadt Rohrbach Urfahr (Dane — Smernica 69/335/EHS — Nepriame dane — Tvorba a zvýšenie základného imania — Článok 4 ods. 2 písm. b) — Transakcie podliehajúce kapitálovej dani — Zvýšenie podnikového kapitálu — Plnenie uskutočnené spoločníkom — Prevzatie strát na základe záväzku, ktorý predchádzal ich vzniku)

11

2012/C 032/19

Vec C-515/10: Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) z 1. decembra 2011 — Európska komisia/Francúzska republika (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Smernica 1999/31/ES — Rozhodnutie 2003/33/ES — Vnútroštátna právna úprava — Skládka odpadu pre inertný odpad — Prijatie azbesto-cementového odpadu)

11

2012/C 032/20

Vec C-329/11: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) zo 6. decembra 2011 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour d’appel de Paris — Francúzsko) — Alexandre Achughbabian/Préfet du Val-de-Marne (Priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti — Smernica 2008/115/ES — Spoločné normy a postupy v oblasti návratu neoprávnene sa zdržiavajúcich štátnych príslušníkov tretích krajín — Vnútroštátna právna úprava ukladajúca v prípade neoprávneného pobytu trest odňatia slobody a pokutu)

12

2012/C 032/21

Spojené veci C-448/10 P až C-450/10 P: Uznesenie Súdneho dvora (šiesta komora) zo 6. októbra 2011 — ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni SpA (C-448/10 P), Cementir Italia Srl (C-449/10 P), Nuova Terni Industrie Chimiche SpA (C-450/10 P)/Európska komisia (Odvolanie — Náhrada za vyvlastnenie vo verejnom záujme — Predĺženie platnosti zvýhodnenej tarify na dodávku elektrickej energie — Rozhodnutie, ktorým sa pomoc vyhlasuje za nezlučiteľnú so spoločným trhom a nariaďuje sa jej vymáhanie — Pojem výhoda — Zásada ochrany legitímnej dôvery — Výklad vnútroštátneho práva — Skreslenie — Pojem — Zjavne neprípustné a zjavne nedôvodné odvolanie)

12

2012/C 032/22

Vec C-515/11: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgericht Berlin (Nemecko) 3. októbra 2011 — Deutsche Umwelthilfe e.V./Spolková republika Nemecko

13

2012/C 032/23

Vec C-559/11: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Rechtbank van koophandel te Antwerpen (Belgicko) 7. novembra 2011 — Pelckmans Turnhout NV/Walter Van Gastel Balen NV a i.

13

2012/C 032/24

Vec C-574/11: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landgericht Düsseldorf (Nemecko) 16. novembra 2011 — Novartis AG/Actavis Deutschland GmbH & Co KG, Actavis Ltd.

13

2012/C 032/25

Vec C-577/11: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour d’appel de Bruxelles (Belgicko) 21. novembra 2011 — DKV Belgium/Association belge des consommateurs test-achats ASBL

14

2012/C 032/26

Vec C-579/11: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto (Portugalsko) 22. novembra 2011 — Grande Área Metropolitana do Porto (GAMP)/Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território a i.

14

2012/C 032/27

Vec C-594/11: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Amtsgericht Düsseldorf (Nemecko) 25. novembra 2011 — Christoph Becker/Société Air France SA

15

2012/C 032/28

Vec C-604/11: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado de Primera Instancia no 12 de Madrid (Španielsko) 28. novembra 2011 — Genil 48 S.L. a Comercial Hostelera de Grandes Vinos S.L./Bankinter S.A. a Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

15

2012/C 032/29

Vec C-613/11: Žaloba podaná 30. novembra 2011 — Európska komisia/Talianska republika

16

 

Všeobecný súd

2012/C 032/30

Vec T-291/04: Rozsudok Všeobecného súdu zo 16. decembra 2011 — Enviro Tech Europe a Enviro Tech International/Komisia [Životné prostredie a ochrana spotrebiteľov — Klasifikácia, balenie a označovanie n-propyl bromidu ako nebezpečnej látky — Smernica 2004/73/ES — Smernica 67/548/EHS — Nariadenie (ES) č. 1272/2008 — Žaloba o neplatnosť — Oneskorený návrh na úpravu žalobných návrhov — Záujem na konaní — Neexistencia osobnej dotknutosti — Neprípustnosť — Mimozmluvná zodpovednosť — Rozsudok Súdneho dvora rozhodujúci o platnosti smernice 2004/73 — Zhoda predmetu]

17

2012/C 032/31

Vec T-377/07: Rozsudok Všeobecného súdu z 13. decembra 2011 — Evropaïki Dynamiki/Komisia (Verejné zákazky na služby — Verejné obstarávanie — Poskytovanie služieb týkajúcich sa technológií vzájomnej interoperability pre európsku elektronickú štátnu správu — Zamietnutie ponuky uchádzača — Zjavne nesprávne posúdenie — Povinnosť odôvodnenia — Zneužitie právomoci — Mimozmluvná zodpovednosť)

17

2012/C 032/32

Vec T-232/08: Rozsudok Všeobecného súdu z 15. decembra 2011 — Luxembursko/Komisia (EPUZF — Záručná sekcia — Výdavky vylúčené z financovanie Spoločenstvom — Opatrenia na rozvoj vidieka — Znevýhodnené oblasti a agro-enviromentálne opatrenia — Vnútroštátny systém správy, kontroly a sankcií — Paušálna finančná úprava)

18

2012/C 032/33

Vec T-244/08: Rozsudok Všeobecného súdu z 13. decembra 2011 — Konsum Nord/Komisia (Štátna pomoc — Kúpna cena pozemku — Rozhodnutie, ktorým sa pomoc vyhlasuje za nezlučiteľnú so spoločným trhom a nariaďuje sa jej vymáhanie — Kritérium súkromného investora — Stanovenie trhovej ceny)

18

2012/C 032/34

Vec T-437/08: Rozsudok Všeobecného súdu z 15. decembra 2011 — CDC Hydrogene Peroxide/Komisia [Prístup k dokumentom — Nariadenie (ES) č. 1049/2001 — Obsah správneho spisu týkajúceho sa konania vo veci kartelov — Zamietnutie prístupu — Výnimka vzťahujúca sa na ochranu obchodných záujmov tretej osoby — Výnimka vzťahujúca sa na ochranu cieľov inšpekcií, vyšetrovania a kontroly]

18

2012/C 032/35

Vec T-52/09: Rozsudok Všeobecného súdu zo 14. decembra 2011 — Nycomed Danmark/EMA [Humánne lieky — Povolenie na uvedenie lieku na trh — Nariadenie (ES) č. 1901/2006 — Žiadosť o výnimku z povinnosti predložiť výskumný pediatrický plán — Rozhodnutie EMA o zamietnutí — Zneužitie právomoci]

19

2012/C 032/36

Vec T-61/09: Rozsudok Všeobecného súdu z 13. decembra 2011 — Meica/ÚHVT — Bösinger Fleischwaren (Schinken King) [Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva Schinken King — Skoršia národná slovná ochranná známka King — Skoršia národná slovná ochranná známka a skoršia slovná ochranná známka Spoločenstva Curry King — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 40/94 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009] — Povinnosť odôvodnenia — Článok 73 nariadenia č. 40/94 (teraz článok 75 nariadenia č. 207/2009)]

19

2012/C 032/37

Vec T-62/09: Rozsudok Všeobecného súdu zo 16. decembra 2011 — Rintisch/ÚHVT — Bariatrix Europe (PROTI SNACK) [Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva PROTI SNACK — Skoršie národné slovné a obrazové ochranné známky PROTIPLUS, PROTI a PROTIPOWER — Oneskorené predloženie dokumentov — Voľná úvaha priznaná článkom 74 ods. 2 nariadenia (ES) č. 40/94 [teraz článok 76 ods. 2 nariadenia (ES) č. 207/2009] — Pojem pokiaľ nie je stanovené inak — Pravidlo 20 ods. 1 nariadenia (ES) č. 2868/95 — Pravidlo 50 ods. 1 nariadenia č. 2868/95]

20

2012/C 032/38

Vec T-109/09: Rozsudok Všeobecného súdu zo 16. decembra 2011 — Rintisch/ÚHVT — Valfleuri Pâtes alimentaires (PROTIVITAL) [Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva PROTIVITAL — Skoršie národné slovné a obrazové ochranné známky PROTIPLUS, PROTI a PROTIPOWER — Oneskorené predloženie dokumentov — Voľná úvaha priznaná článkom 74 ods. 2 nariadenia (ES) č. 40/94 [teraz článok 76 ods. 2 nariadenia (ES) č. 207/2009] — Pojem pokiaľ nie je stanovené inak — Pravidlo 20 ods. 1 nariadenia (ES) č. 2868/95 — Pravidlo 50 ods. 1 nariadenia č. 2868/95]

20

2012/C 032/39

Vec T-152/09: Rozsudok Všeobecného súdu zo 16. decembra 2011 — Rintisch/ÚHVT — Valfleuri Pâtes alimentaires (PROTIACTIVE) [Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva PROTIACTIVE — Skoršie národné slovné a obrazové ochranné známky PROTIPLUS, PROTI a PROTIPOWER — Oneskorené predloženie dokumentov — Voľná úvaha priznaná článkom 74 ods. 2 nariadenia (ES) č. 40/94 [teraz článok 76 ods. 2 nariadenia (ES) č. 207/2009] — Pojem pokiaľ nie je stanovené inak — Pravidlo 20 ods. 1 nariadenia (ES) č. 2868/95 — Pravidlo 50 ods. 1 nariadenia č. 2868/95]

21

2012/C 032/40

Vec T-377/09: Rozsudok Všeobecného súdu z 15. decembra 2011 — Mövenpick/ÚHVT (PASSIONATELY SWISS) (Ochranná známka Spoločenstva — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva PASSIONATELY SWISS — Absolútny dôvod zamietnutia — Zemepisné označenie pôvodu — Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti)

21

2012/C 032/41

Vec T-423/09: Rozsudok Všeobecného súdu zo 16. decembra 2011 — Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials/Rada [Dumping — Dovoz určitých magnéziových tehál s pôvodom v Číne — Nariadenie, ktorým sa skončilo predbežné preskúmanie — Porovnanie normálnej hodnoty a vývoznej hodnoty — Zohľadnenie dane z pridanej hodnoty krajiny pôvodu — Uplatnenie odlišnej metódy ako tej, ktorá bola použitá pri pôvodnom prešetrovaní — Zmena okolností — Článok 2 ods. 10 písm. b) a článok 11 ods. 9 nariadenia (ES) č. 384/96 [teraz článok 2 ods. 10 písm. b) a článok 11 ods. 9 nariadenia (ES) č. 1225/2009]]

21

2012/C 032/42

Vec T-424/09: Rozsudok Všeobecného súdu z 13. decembra 2011 — Goodyear Dunlop Tyres UK/ÚHVT — Sportfive (QUALIFIER) [Ochranná známka Spoločenstva — Konanie o námietke — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva QUALIFIER — Skoršia slovná ochranná známka Spoločenstva Qualifiers 2006 — Zamietnutie zápisu — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009]

22

2012/C 032/43

Vec T-504/09: Rozsudok Všeobecného súdu zo 14. decembra 2011 — Völkl/ÚHVT — Marker Völkl (VÖLKL) [Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva VÖLKL — Skoršia medzinárodná slovná ochranná známka VÖLKL — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Čiastočné zamietnutie zápisu — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 — Riadne používanie skoršej ochrannej známky — Článok 42 ods. 2 a 3 nariadenia č. 207/2009 a pravidlo 22 ods. 3 nariadenia (ES) č. 2868/95 — Právomoc odvolacieho senátu v prípade odvolania obmedzeného na časť tovarov alebo služieb, ktorých sa týka prihláška — Článok 64 ods. 1 nariadenia č. 207/2009 — Návrh na zmenu rozhodnutia odvolacieho senátu — Článok 65 ods. 3 nariadenia č. 207/2009]

22

2012/C 032/44

Vec T-106/10: Rozsudok Všeobecného súdu zo 14. decembra 2011 — Španielsko/Komisia [EPUZF — Usmerňovacia sekcia — Zníženie finančnej pomoci — Iniciatívny program Spoločenstva Leader+ — Článok 4 nariadenia (ES) č. 438/2001 — Primeranosť]

23

2012/C 032/45

Vec T-237/10: Rozsudok Všeobecného súdu zo 14. decembra 2011 — Vuitton Malletier/ÚHVT — Friis Group International (vyobrazenie zámku) [Ochranná známka Spoločenstva — Konanie o vyhlásenie neplatnosti — Rozlišovacia spôsobilosť — Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 — Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti nadobudnutej používaním — Článok 7 ods. 3 nariadenia (ES) č. 207/2009]

23

2012/C 032/46

Vec T-361/10 P: Rozsudok Všeobecného súdu zo 14. decembra 2011 — Komisia/Pachtitis (Odvolanie — Verejná služba — Úradníci — Prijímanie do zamestnania — Oznámenie o výberovom konaní — Verejné výberové konanie — Nepripustenie k účasti na písomnej skúške na základe výsledkov získaných v prístupových testoch — Rozdelenie právomocí medzi EPSO a výberovú komisiu výberového konania)

23

2012/C 032/47

Vec T-425/10: Rozsudok Všeobecného súdu zo 14. decembra 2011 — Häfele/ÚHVT (Mixfront) [Ochranná známka Spoločenstva — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva Mixfront — Absolútny dôvod zamietnutia — Opisný charakter — Článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 207/2009]

24

2012/C 032/48

Vec T-433/10 P: Rozsudok Všeobecného súdu zo 14. decembra 2011 — Allen a i./Komisia (Odvolanie — Pracovníci zamestnaní v spoločnom podniku JET — Uplatnenie iného právneho postavenia ako postavenia dočasných zamestnancov — Náhrada vzniknutej majetkovej ujmy — Lehoty na podanie žaloby — Omeškanie — Primeraná lehota)

24

2012/C 032/49

Vec T-488/10: Rozsudok Všeobecného súdu zo 16. decembra 2011 — Francúzsko/Komisia (EFRR — Zníženie finančnej pomoci — Štrukturálna pomoc Spoločenstva v oblasti Martinik — Žaloba o neplatnosť — Verejné zákazky — Smernica 93/37/EHS — Pojem priama dotácia — Pojem zariadenie určené na šport, rekreáciu a oddych — Povinnosť odôvodnenia — Zásada proporcionality)

24

2012/C 032/50

Vec T-531/10: Rozsudok Všeobecného súdu zo 14. decembra 2011 — Häfele/ÚHVT (Vorfront) [Ochranná známka Spoločenstva — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva Vorfront — Absolútny dôvod zamietnutia — Opisný charakter — Článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 207/2009]

25

2012/C 032/51

Vec T-563/10 P: Rozsudok Všeobecného súdu zo 14. decembra 2011 — De Luca/Komisia (Odvolanie — Vzájomné odvolanie — Verejná služba — Úradníci — Vymenovanie na pracovné miesto vyššej funkčnej skupiny po uskutočnení verejného výberového konania — Nadobudnutie účinnosti nového služobného poriadku — Prechodné ustanovenia — Článok 12 ods. 3 prílohy XIII služobného poriadku)

25

2012/C 032/52

Vec T-6/11 P: Rozsudok Všeobecného súdu zo 14. decembra 2011 — Komisia/Vicente Carbajosa a i. (Odvolanie — Verejná služba — Úradníci — Prijímanie do zamestnania — Oznámenie o výberovom konaní — Verejné výberové konanie — Nepripustenie k písomnej skúške na základe výsledku vstupných testov — Rozdelenie právomocí medzi EPSO a výberovou komisiou — Zásada kontradiktórnosti)

25

2012/C 032/53

Vec T-166/11: Rozsudok Všeobecného súdu zo 14. decembra 2011 — Häfele/ÚHVT (Infront) [Ochranná známka Spoločenstva — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva Infront — Absolútny dôvod zamietnutia — Opisný charakter — Článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 207/2009]

26

2012/C 032/54

Vec T-283/11: Žaloba podaná 23. mája 2011 — Fon Wireless/ÚHVT — nfon (nfon)

26

2012/C 032/55

Vec T-566/11: Žaloba podaná 31. októbra 2011 — Viejo Valle/ÚHVT — Etablissements Coquet (Kávova súprava s drážkami)

26

2012/C 032/56

Vec T-567/11: Žaloba podaná 31. októbra 2011 — Viejo Valle/ÚHVT — Etablissements Coquet (Hlboký tanier s drážkami)

27

2012/C 032/57

Vec T-584/11: Žaloba podaná 15. novembra 2011 — Atlas Transport/ÚHVT — Hartmann (ATLAS TRANSPORT)

27

2012/C 032/58

Vec T-589/11: Žaloba podaná 17. novembra 2011 — Phonebook of the World/ÚHVT — Seat Pagine Gialle (PAGINE GIALLE)

28

2012/C 032/59

Vec T-591/11: Žaloba podaná 15. novembra 2011 — Przedsiębiorstwo Handlowe Medox Lepiarz Lepiarz/ÚHVT — Henkel (SUPER GLUE)

29

2012/C 032/60

Vec T-598/11: Žaloba podaná 28. novembra 2011 — MPDV Mikrolab/ÚHVT (Lean Performance Index)

29

2012/C 032/61

Vec T-599/11: Žaloba podaná 25. novembra 2011 — Eni/ÚHVT — EMI (IP) (ENI)

29

2012/C 032/62

Vec T-600/11: Žaloba podaná 25. novembra 2011 — Schuhhaus Dielmann/ÚHVT — Carrera (Carrera panamericana)

30

2012/C 032/63

Vec T-602/11: Žaloba podaná 22. novembra 2011 — Pêra-Grave/ÚHVT — Fundação De Almeida (QTA S. JOSÉ DE PERAMANCA)

30

2012/C 032/64

Vec T-604/11: Žaloba podaná 28. novembra 2011 — Mega Brands/ÚHVT — Diset (MAGNEXT)

31

2012/C 032/65

Vec T-605/11: Žaloba podaná 29. novembra 2011 — Novartis/ÚHVT — Organic (BIOCERT)

31

2012/C 032/66

Vec T-606/11: Žaloba podaná 30. novembra 2011 — Woodman Labs/ÚHVT — 2 Mas 2 Publicidad Integral (HERO)

32

2012/C 032/67

Vec T-608/11: Žaloba podaná 30. novembra 2011 — Beifa Group/ÚHVT — Schwan-Stabilo Schwanhäußer (Písacie potreby)

32

2012/C 032/68

Vec T-610/11: Žaloba podaná 2. decembra 2011 — Wagon Automotive Nagold/Komisia

33

2012/C 032/69

Vec T-611/11: Žaloba podaná 1. decembra 2011 — Spa Monopole/ÚHVT — South Pacific Management (Manea Spa)

34

2012/C 032/70

Vec T-612/11: Žaloba podaná 2. decembra 2011 — Treofan Holdings a Treofan Germany/Komisia

34

2012/C 032/71

Vec T-613/11: Žaloba podaná 5. decembra 2011 — VMS Deutschland/Komisia

35

2012/C 032/72

Vec T-615/11: Žaloba podaná 6. decembra 2011 — Royal Scandinavian Casino Århus AS/Komisia

36

2012/C 032/73

Vec T-617/11: Žaloba podaná 5. decembra 2011 — Meyr-Melnhof Karton/ÚHVT — Stora Enso (SILVAWHITE)

37

2012/C 032/74

Vec T-622/11 P: Odvolanie podané 2. decembra 2011: Francesca Cervelli proti uzneseniu Súdu pre verejnú službu z 12. septembra 2011 vo veci F-98/10, Cervelli/Komisia

37

2012/C 032/75

Vec T-623/11: Žaloba podaná 30. novembra 2011 — PICO Food/ÚHVT — Sobieraj (MILANÓWEK CREAM FUDGE)

38

2012/C 032/76

Vec T-624/11: Žaloba podaná 30. novembra 2011 — Yueqing Onesto Electric/ÚHVT — Ensto (ONESTO)

38

2012/C 032/77

Vec T-625/11: Žaloba podaná 2. decembra 2011 — BSH/ÚHVT (ecoDoor)

39

2012/C 032/78

Vec T-631/11: Žaloba podaná 6. decembra 2011 — Caventa/ÚHVT — Anson’s Herrenhaus (B BERG)

39

2012/C 032/79

Vec T-633/11: Žaloba podaná 8. decembra 2011 — Guangdong Kito Ceramics a i./Rada

40

2012/C 032/80

Vec T-634/11 P: Odvolanie podané 9. decembra 2011: Mario Paulo da Silva Tenreiro proti rozsudku Súdu pre verejnú službu z 29. septembra 2011 vo veci F-72/10, da Silva Tenreiro/Komisia

40

2012/C 032/81

Vec T-635/11: Žaloba podaná 9. decembra 2011 — Regency Entertainment Psychagogiki kai Touristiki/Komisia

41

2012/C 032/82

Vec T-637/11: Žaloba podaná 15. decembra 2011 — Euris Consult/Parlament

41

2012/C 032/83

Vec T-342/09: Uznesenie Všeobecného súdu z 2. decembra 2011 — Bard/ÚHVT — Braun Melsungen (PERFIX)

42

 

Súd pre verejnú službu

2012/C 032/84

Vec F-51/08 RENV: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 13. decembra 2011 — Stols/Rada (Verejná služba — Úradníci — Vrátenie veci súdu po zrušení rozhodnutia — Povýšenie — Povyšovanie za rok 2007 — Porovnávacie hodnotenie zásluh — Zjavne nesprávne posúdenie — Absencia — Dôvody rozhodnutia — Nadbytočný dôvod — Neúčinný dôvod)

43

2012/C 032/85

Vec F-30/10: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 15. decembra 2011 — de Fays/Komisia (Verejná služba — Úradníci — Sociálne zabezpečenie — Poistenie pre prípad úrazu a choroby z povolania — Článok 73 služobného poriadku — Zamietnutie uznania choroby ako choroby z povolania)

43

2012/C 032/86

Vec F-9/11: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 15. decembra 2011 — Sabbag Afota/Rada (Verejná služba — Úradníci — Hodnotenie — Povýšenie — Povyšovanie za rok 2010 — Neexistencia hodnotiacej správy)

43

SK

 


IV Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Súdny dvor Európskej únie

4.2.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 32/1


2012/C 32/01

Posledná publikácia Súdny dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únie

Ú. v. EÚ C 25, 28.1.2012

Predchádzajúce publikácie

Ú. v. EÚ C 13, 14.1.2012

Ú. v. EÚ C 6, 7.1.2012

Ú. v. EÚ C 370, 17.12.2011

Ú. v. EÚ C 362, 10.12.2011

Ú. v. EÚ C 355, 3.12.2011

Ú. v. EÚ C 347, 26.11.2011

Tieto texty sú dostupné na adresách:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Oznamy

SÚDNE KONANIA

Súdny dvor

4.2.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 32/2


Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 1. decembra 2011 — Európska komisia/Belgické kráľovstvo

(Vec C-250/08) (1)

(Nesplnenie povinnosti členským štátom - Voľný pohyb osôb - Kúpa nehnuteľnosti slúžiacej ako nové hlavné bydlisko - Výpočet daňovej výhody - Poplatky za zápis - Koherencia daňového systému)

2012/C 32/02

Jazyk konania: holandčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: P. van Nuffel, R. Lyal a W. Roels, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaný: Belgické kráľovstvo (v zastúpení: L. Van den Broeck, splnomocnená zástupkyňa, za právnej pomoci B. van de Walle de Ghelcke, advokát)

Vedľajší účastník, ktorý v konaní podporuje žalovaného: Maďarská republika (v zastúpení: R. Somssich, K. Borvölgyi a M. Z. Fehér, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Nesplnenie povinnosti členským štátom — Porušenie článkov 18 ES, 43 ES a 56 ES a článkov 31 a 40 Dohody o EHP — Výpočet daňovej výhody pri kúpe nehnuteľnosti slúžiacej ako nové hlavné bydlisko — Zohľadnenie výšky poplatkov za zápis vybraných pri kúpe nehnuteľnosti predchádzajúceho hlavného bydliska — iba ak sa táto nehnuteľnosť predchádzajúceho hlavného bydliska nachádzala vo Flámskom regióne

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Európska komisia je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 223, 30.8.2008.


4.2.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 32/2


Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 8. decembra 2011 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg — Nemecko) — Nural Ziebell, predtým Nural Örnek/Spolková krajina Bádensko-Württembersko

(Vec C-371/08) (1)

(Dohoda o pridružení medzi EHS a Tureckom - Voľný pohyb pracovníkov - Článok 7 prvý odsek druhá zarážka a článok 14 ods. 1 rozhodnutia asociačnej rady č. 1/80 - Smernice 64/221/EHS, 2003/109/ES a 2004/38/ES - Právo na pobyt Turka, ktorý sa narodil na území hostiteľského členského štátu a nepretržite sa tam legálne zdržiaval ako dieťa tureckého pracovníka počas vyše desiatich rokov - Odsúdenia v trestnom konaní - Zákonnosť rozhodnutia o vyhostení - Podmienky)

2012/C 32/03

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Nural Ziebell, predtým Nural Örnek

Žalovaný: Spolková krajina Bádensko-Württembersko

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg — Výklad článku 14 ods. 1 rozhodnutia asociačnej rady č. 1/80 z 19. septembra 1980 o rozvoji pridruženia medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Tureckom — Rozšírenie pôsobnosti článku 28 ods. 3 písm. a) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES z 29. apríla 2004 o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov, ktorá mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 1612/68 a ruší smernice 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS (Ú. v. EÚ L 158, s. 77; Mim. vyd. 05/005, s. 46), podľa ktorého občanov Únie možno vyhostiť len zo závažných dôvodov verejnej bezpečnosti, na tureckých štátnych príslušníkov — Rozhodnutie, v dôsledku opakovaného odsúdenia v trestnom konaní, o vyhostení tureckého štátneho príslušníka, ktorý sa narodil a už 34 rokov žije v Nemecku

Výrok rozsudku

Článok 14 ods. 1 rozhodnutia č. 1/80 z 19. septembra 1980 o rozvoji pridruženia prijatého asociačnou radou zriadenou Dohodou o pridružení medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Tureckom, ktorá bola podpísaná 12. septembra 1963 v Ankare Tureckou republikou na jednej strane a členskými štátmi EHS a Spoločenstvom na strane druhej a ktorá bola uzavretá, schválená a potvrdená v mene Spoločenstva rozhodnutím Rady 64/732/EHS z 23. decembra 1963, sa má vykladať v tom zmysle, že:

ochrana proti vyhosteniu, ktorú toto ustanovenie priznáva tureckým štátnym príslušníkom, nemá rovnaký rozsah ako ochrana priznaná občanom Únie na základe článku 28 ods. 3 písm. a) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES z 29. apríla 2004 o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov, ktorá mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 1612/68 a ruší smernice 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS, a preto režim ochrany proti vyhosteniu priznaný týmto občanom nemožno uplatniť mutatis mutandis na uvedených tureckých štátnych príslušníkov pre potreby stanovenia významu a rozsahu daného článku 14 ods. 1,

toto ustanovenie rozhodnutia č. 1/80 nebráni tomu, aby bolo voči tureckému štátnemu príslušníkovi, ktorý je nositeľom práv priznaných v článku 7 prvom odseku druhej zarážke tohto rozhodnutia, prijaté opatrenie vyhostenia z dôvodov verejného poriadku, pokiaľ osobné správanie dotknutej osoby v súčasnosti predstavuje skutočné a dostatočne závažné ohrozenie základného záujmu spoločnosti hostiteľského členského štátu a toto opatrenie je nevyhnutné na ochranu daného záujmu. Je úlohou vnútroštátneho súdu, aby vzhľadom na všetky rozhodujúce skutočnosti, ktoré charakterizujú situáciu dotknutého tureckého štátneho príslušníka, posúdil, či je toto opatrenie zákonne odôvodnené vo veci samej.


(1)  Ú. v. EÚ C 285, 8.11.2008.


4.2.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 32/3


Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 1. decembra 2011 — Európska komisia/Holandské kráľovstvo

(Vec C-157/09) (1)

(Nesplnenie povinnosti členským štátom - Článok 43 ES - Sloboda usadiť sa - Notári - Podmienka štátnej príslušnosti - Článok 45 ES - Účasť na výkone verejnej moci)

2012/C 32/04

Jazyk konania: holandčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: H. Støvlbæk a W. Roels, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaný: Holandské kráľovstvo (v zastúpení: D. J. M. de Grave a M. A. M. de Ree, splnomocnení zástupcovia)

Vedľajší účastník, ktorý v konaní podporuje žalovaného: Slovinská republika (v zastúpení: T. Mihelič, splnomocnený zástupca)

Predmet veci

Nesplnenie povinnosti členským štátom — Porušenie článkov 43 ES a 45 ES — Prístup k povolaniu notára a výkon tohto povolania — Podmienka štátnej príslušnosti — Účasť na výkone verejnej moci

Výrok rozsudku

1.

Holandské kráľovstvo si tým, že na prístup k notárskemu povolaniu stanovilo podmienku štátnej príslušnosti, nesplnilo povinnosti, ktoré mu vyplývajú z článku 43 ES.

2.

Holandská kráľovstvo je povinné nahradiť trovy konania.

3.

Slovinská republika znáša svoje vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 180, 1.8.2009.


4.2.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 32/3


Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 1. decembra 2011 — Európska komisia/Maďarská republika

(Vec C-253/09) (1)

(Nesplnenie povinnosti členským štátom - Voľný pohyb osôb - Sloboda usadiť sa - Kúpa nehnuteľnosti, ktorá má slúžiť ako nové hlavné bydlisko - Stanovenie základu dane vyberanej pri nadobudnutí nehnuteľného majetku - Odpočet hodnoty predanej nehnuteľnosti určenej na bývanie od hodnoty nadobudnutej nehnuteľnosti určenej na bývanie - Neuplatnenie tohto odpočtu v prípade, že sa predaná nehnuteľnosť nenachádza na území štátu)

2012/C 32/05

Jazyk konania: maďarčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: R. Lyal a K. Talabér-Ritz, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Maďarská republika (v zastúpení: R. Somssich a M. Z. Fehér, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Nesplnenie povinnosti členským štátom — Porušenie článkov 18 ES, 39 ES a 43 ES a článkov 28 a 31 Dohody o EHP — Vnútroštátna právna úprava týkajúca sa dane zaplatenej pri kúpe nehnuteľností, ktorá podmieňuje možnosť odpočítať si pri určení základu tejto dane od ceny nadobudnutého bytu cenu predaného bytu tým, že tento predaný byt sa musí nachádzať v tuzemsku

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Európska komisia je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 223, 26.9.2009.


4.2.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 32/4


Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 8. decembra 2011 — KME Germany AG, predtým KM Europa Metal AG, KME France SAS, predtým Tréfimétaux SA, KME Italy SpA, predtým Europa Metalli SpA/Európska komisia

(Vec C-272/09 P) (1)

(Odvolanie - Hospodárska súťaž - Kartely - Trh s medenými priemyselnými rúrami - Pokuty - Veľkosť trhu, dĺžka trvania porušenia a spolupráca, ktoré môžu byť zohľadnené - Účinné súdne preskúmanie)

2012/C 32/06

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľky: KME Germany AG, predtým KM Europa Metal AG, KME France SAS, predtým Tréfimétaux SA, KME Italy SpA, predtým Europa Metalli SpA (v zastúpení: M. Siragusa, avvocato, A. Winckler, avocat, G. C. Rizza, avvocato, T. Graf, advokat, a M. Piergiovanni, avvocato)

Ďalší účastník konania: Európska komisia (v zastúpení: E. Gippini Fournier a J. Bourke, splnomocnení zástupcovia, C. Thomas, solicitor)

Predmet veci

Odvolanie proti rozsudku Súdu prvého stupňa (ôsma komora) zo 6. mája 2009, KME Germany a i./Komisia (T-127/04), ktorým Súd prvého stupňa zamietol žalobu smerujúcu k zníženiu pokuty uloženej odvolateľkám v rozhodnutí Komisie 2004/421/ES zo 16. decembra 2003 týkajúcom sa konania podľa článku 81 Zmluvy ES a článku 53 Dohody o EHP (vec COMP/E-1/38.240 — Priemyselné rúry) (Ú. v. ES L 125, s. 50) — Určenie cien a rozdelenie trhu — Skutočný vplyv na trh — Usmernenia k metóde stanovovania pokút

Výrok rozsudku

1.

Odvolanie sa zamieta.

2.

KME Germany AG, KME France SAS a KME Italy SpA sú povinné nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 220, 12.9.2009.


4.2.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 32/4


Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 1. decembra 2011 [návrhy na začatie prejudiciálneho konania, ktoré podali Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen — Belgicko, Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Spojené kráľovstvo] — Koninklijke Philips Electronics NV/Lucheng Meijing Industrial Company Ltd, Far East Sourcing Ltd, Röhlig Hong Kong Ltd, Röhlig Belgium NV (C-446/09), Nokia Corporation/Her Majesty’s Commissioners of Revenue and Customs (C-495/09)

(Spojené veci C-446/09 a C-495/09) (1)

(Spoločná obchodná politika - Boj proti vstupu napodobenín a pirátskeho tovaru na územie Únie - Nariadenia (ES) č. 3295/94 a 1383/2003 - Colné uskladnenie a vonkajší tranzit tovaru pochádzajúceho z tretích štátov a predstavujúceho napodobeniny alebo kópie výrobkov chránených v Únii právami duševného vlastníctva - Opatrenie orgánov členských štátov - Podmienky)

2012/C 32/07

Jazyky konania: holandčina a angličtina

Vnútroštátne súdy, ktoré podali návrh na začatie prejudiciálneho konania

Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyne: Koninklijke Philips Electronics NV (C-446/09), Nokia Corporation (C-495/09)

Žalovaní: Lucheng Meijing Industrial Company Ltd, Far East Sourcing Ltd, Röhlig Hong Kong Ltd, Röhlig Belgium NV (C-446/09), Her Majesty’s Commissioners of Revenue and Customs (C-495/09)

Za účasti: International Trademark Association

Predmet veci

(C-446/09)

Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen — Výklad článku 6 ods. 2 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 3295/94 z 22. decembra 1994, ktorým sa ustanovujú opatrenia zakazujúce uvoľnenie falšovaných a pirátskych tovarov do voľného obehu, ich export, reexport alebo uplatňovanie režimu suspenzie pre tieto tovary (Ú. v. ES L 341, s. 8; Mim. vyd. 02/005, s. 318) — Prepustenie do voľného obehu alebo do režimu podmienečného oslobodenia od cla — Uplatniteľné právo — Tovar pochádzajúci z tretej krajiny — Porušenie práva duševného vlastníctva nositeľa práva

(C-495/09)

Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Výklad článku 2 ods. 1 písm. a) nariadenia Rady (ES) č. 1383/2003 z 22. júla 2003, ktoré sa týka colného konania pri tovare podozrivom z porušovania niektorých práv duševného vlastníctva a opatrení, ktoré sa majú prijať pri tovare, u ktorého sa zistilo, že sa takéto práva porušili (Ú. v. EÚ L 196, s. 7; Mim. vyd. 02/013 s. 469) — Pojem „napodobenina“ — Tovar v tranzitnom režime označený ochrannou známkou Spoločenstva, pochádzajúci z tretieho štátu, v ktorom bol vyrobený, a určený na trh iného tretieho štátu — Mobilné telefóny „Nokia“

Výrok rozsudku

Nariadenie Rady (ES) č. 3295/94 z 22. decembra 1994, ktoré stanovuje opatrenia týkajúce sa vstupu do spoločenstva a exportu a reexportu zo spoločenstva tovaru porušujúceho niektoré práva duševného vlastníctva, zmenené a doplnené nariadením Rady (ES) č. 241/1999 z 25. januára 1999 a nariadenie Rady (ES) č. 1383/2003 z 22. júla 2003, ktoré sa týka colného konania pri tovare podozrivom z porušovania niektorých práv duševného vlastníctva a opatrení, ktoré sa majú prijať pri tovare, u ktorého sa zistilo, že sa takéto práva porušili, sa majú vykladať v tom zmysle, že:

tovar pochádzajúci z tretích štátov a predstavujúci napodobeninu výrobku chráneného v Európskej únii právom z ochrannej známky alebo kópiu výrobku chráneného v Únii autorským právom, s ním súvisiacim právom alebo dizajnom, nemožno kvalifikovať ako „napodobeninu“ alebo „pirátsky tovar“ v zmysle uvedených nariadení len na základe skutočnosti, že vstúpil na colné územie Únie v režime s podmienečným oslobodením od cla,

tento tovar však môže predstavovať porušenie uvedeného práva a možno ho teda kvalifikovať ako „napodobeninu“ alebo „pirátsky tovar“, ak sa preukáže, že je určený na predaj v Európskej únii, pričom o takýto dôkaz ide najmä vtedy, ak sa preukáže, že uvedený tovar bol predmetom predaja zákazníkovi v Únii, alebo ponuky na predaj či reklamy určenej spotrebiteľom v Únii, alebo ak z dokumentov alebo korešpondencie týkajúcich sa tohto tovaru vyplýva, že sa plánuje presmerovanie tohto tovaru na spotrebiteľov Únie,

aby mohol orgán, ktorý má právomoc na rozhodovanie vo veci samej, účinne preskúmať existenciu takéhoto dôkazu a ostatných skutočností predstavujúcich porušenie uplatňovaného práva duševného vlastníctva, colný orgán, ktorý rozhoduje o žiadosti o prijatie opatrenia, musí, akonáhle disponuje dôkazmi umožňujúcimi podozrenie o existencii uvedeného porušenia, odložiť prepustenie tovaru alebo ho zadržať, a

medzi tieto nepriame dôkazy môže patriť najmä skutočnosť, že miesto určenia tovaru nie je deklarované, hoci požadovaný režim s podmienečným oslobodením od cla taký údaj vyžaduje, neuvedenie presných alebo spoľahlivých informácií o totožnosti alebo adrese výrobcu alebo odosielateľa tovaru, nespolupracovanie s colnými orgánmi, či zaistenie dokumentov alebo korešpondencie týkajúcich sa dotknutého tovaru, na základe ktorých sa možno domnievať, že môže dôjsť k presmerovaniu tohto tovaru na spotrebiteľov v Európskej únii.


(1)  Ú. v. EÚ C 24, 30.1.2010.

Ú. v. EÚ C 37, 13.2.2010.


4.2.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 32/5


Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 1. decembra 2011 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesfinanzhof — Nemecko) — Systeme Helmholz GmbH/Hauptzollamt Nürnberg

(Vec C-79/10) (1)

(Smernica 2003/96/ES - Zdaňovanie energetických výrobkov a elektriny - Článok 14 ods. 1 písm. b) - Oslobodenie energetických výrobkov používaných ako palivo pre leteckú dopravu - Používanie vzdušného dopravného prostriedku na iné ako komerčné účely - Rozsah)

2012/C 32/08

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Bundesfinanzhof

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Systeme Helmholz GmbH

Žalovaný: Hauptzollamt Nürnberg

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Bundesfinanzhof — Výklad článku 11 ods. 3, článku 14 ods. 1 písm. b) a článku 15 ods. 1 písm. j) smernice Rady 2003/96/ES z 27. októbra 2003 o reštrukturalizácii právneho rámca spoločenstva pre zdaňovanie energetických výrobkov a elektriny (Ú. v. EÚ L 283, s. 51; Mim. vyd. 09/001, s. 405) — Rozsah výnimky zo zdanenia stanovenej pre energetické výrobky používané ako palivo pre leteckú dopravu — Vnútroštátna právna úprava obmedzujúca rozsah tejto výnimky na lety vykonávané leteckými podnikmi — Lety na komerčné a súkromné účely uskutočnené lietadlom patriacim podniku, ktorý nie je leteckým podnikom

Výrok rozsudku

1.

Článok 14 ods. 1 písm. b) smernice Rady 2003/96/ES z 27. októbra 2003 o reštrukturalizácii právneho rámca spoločenstva pre zdaňovanie energetických výrobkov a elektriny sa má vykladať v tom zmysle, že oslobodenie paliva používaného na leteckú dopravu od dane upravené týmto ustanovením nemožno priznať podniku, o aký ide vo veci samej, ktorý s cieľom rozvoja obchodnej činnosti používa lietadlo, ktoré vlastní, na cesty zamestnancov k zákazníkom alebo na veľtrhy, keďže tieto cesty neslúžia priamo na poskytovanie leteckých služieb zo strany tohto podniku za protihodnotu.

2.

Článok 15 ods. 1 písm. j) smernice 2003/96 sa má vykladať v tom zmysle, že na palivo použité na uskutočnenie letov do leteckého servisu a späť sa toto ustanovenie nevzťahuje.


(1)  Ú. v. EÚ C 113, 1.5.2010.


4.2.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 32/6


Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 8. decembra 2011 — France Télécom/Európska komisia, Francúzska republika

(Vec C-81/10 P) (1)

(Odvolanie - Štátna pomoc - Režim zdanenia France Télécom živnostenskou daňou - Pojem „pomoc“ - Legitímna dôvera - Premlčacia lehota - Povinnosť odôvodnenia - Zásada právnej istoty)

2012/C 32/09

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Odvolateľka: France Télécom (v zastúpení: S. Hautbourg, L. Olza Moreno a L. Godfroid, advokáti)

Ďalší účastníci konania: Európska komisia (v zastúpení: E. Gippini Fournier a D. Grespan, splnomocnení zástupcovia), Francúzska republika (v zastúpení: G. de Bergues a J. Gstalter, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Odvolanie podané proti rozsudku Súdu prvého stupňa (tretia komora) z 30. novembra 2009, Francúzsko a France Télécom/Komisia (T-427/04 a T-17/05), ktorým Súd prvého stupňa zamietol žaloby podané Francúzskou republikou a odvolateľkou, ktorých predmetom bolo zrušenie rozhodnutia Komisie 2005/709/ES z 2. augusta 2004 o štátnej pomoci Francúzska v prospech France Télécom (Ú. v. EÚ L 269, 2005, s. 30) — Porušenie pojmov „štátna pomoc“ a „výhoda“ spojených s režimom živnostenskej dane vyrubenej spoločnosti France Télécom v rokoch 1994 až 2002 — Porušenie zásady ochrany legitímnej dôvery — Premlčacia doba systému pomoci — Povinnosť odôvodnenia a porušenie zásady právnej istoty

Výrok rozsudku

1.

Odvolanie sa zamieta.

2.

France Télécom SA je povinná nahradiť trovy konania.

3.

Francúzska republika znáša svoje vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 148, 5.6.2010.


4.2.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 32/6


Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 8. decembra 2011 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundespatentgericht — Nemecko) — Merck Sharp & Dohme Corporation (predtým Merck & Co.)/Deutsches Patent- und Markenamt

(Vec C-125/10) (1)

(Duševné a priemyselné vlastníctvo - Patenty - Nariadenie (EHS) č. 1768/92 - Článok 13 - Dodatkové ochranné osvedčenie na liečivá - Možnosť vydania tohto osvedčenia v prípade, ak je doba, ktorá uplynula medzi dňom podania prihlášky základného patentu a dňom prvého povolenia uviesť výrobok na trh v Spoločenstve, kratšia než päť rokov - Nariadenie (ES) č. 1901/2006 - Článok 36 - Predĺženie platnosti dodatkového ochranného osvedčenia)

2012/C 32/10

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Bundespatentgericht

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Merck Sharp & Dohme Corporation (predtým Merck & Co.)

Žalovaný: Deutsches Patent- und Markenamt

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Bundespatentgericht — Výklad článku 13 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 469/2009 zo 6. mája 2009 o dodatkovom ochrannom osvedčení pre liečivá (Ú. v. EÚ L 152, s. 1) — Možnosť vydania uvedené osvedčenie v prípade, ak je doba, ktorá uplynula medzi dňom podania prihlášky základného patentu a dňom prvého povolenia uviesť výrobok na trh v Spoločenstve, kratšia než päť rokov

Výrok rozsudku

Článok 13 nariadenia Rady (EHS) č. 1768/92 z 18. júna 1992 o vytvorení dodatkového ochranného osvedčenia na liečivá, zmeneného a doplneného nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1901/2006 z 12. decembra 2006, v spojení s článkom 36 nariadenia č. 1901/2006 treba vykladať v tom zmysle, že na liečivá môže byť vydané dodatkové ochranné osvedčenie, ak medzi dňom podania prihlášky základného patentu a dňom prvého povolenia na uvedenie na trh v Európskej únii uplynulo kratšie obdobie než päť rokov. V takomto prípade doba pediatrického predĺženia stanovená nariadením č. 1901/2006 začína plynúť od dátumu určeného na základe odrátania rozdielu medzi piatimi rokmi a dobou, ktorá uplynula medzi podaním prihlášky patentu a vydaním prvého povolenia na uvedenie na trh, od dátumu skončenia platnosti patentu.


(1)  Ú. v. EÚ C 161, 19.6.2010.


4.2.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 32/7


Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 1. decembra 2011 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Handelsgericht Wien — Rakúsko) — Eva-Maria Painer/Standard VerlagsGmbH, Axel Springer AG, Süddeutsche Zeitung GmbH, Spiegel-Verlag Rudolf Augstein GmbH & Co KG, Verlag M. DuMont Schauberg Expedition der Kölnischen Zeitung GmbH & Co KG

(Vec C-145/10) (1)

(Súdna právomoc v občianskych veciach - Nariadenie (ES) č. 44/2001 - Článok 6 bod 1 - Pluralita žalovaných - Smernica 93/98/EHS - Článok 6 - Ochrana fotografií - Smernica 2001/29/ES - Článok 2 - Rozmnožovanie - Použitie portrétnej fotografie ako vzoru pre vytvorenie fantómového obrazu - Článok 5 ods. 3 písm. d) - Výnimky a obmedzenia týkajúce sa citácií - Článok 5 ods. 3 písm. e) - Výnimky a obmedzenia na účely verejnej bezpečnosti - Článok 5 ods. 5)

2012/C 32/11

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Handelsgericht Wien

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Eva-Maria Painer

Žalovaní: Standard VerlagsGmbH, Axel Springer AG, Süddeutsche Zeitung GmbH, Spiegel-Verlag Rudolf Augstein GmbH & Co KG, Verlag M. DuMont Schauberg Expedition der Kölnischen Zeitung GmbH & Co KG

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Handelsgericht Wien — Výklad článku 6 bodu 1 nariadenia Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (Ú. v. ES L 12, s. 1; Mim. vyd. 19/004, s. 42), článku 1 ods. 1, článku 5 ods. 3 písm. d) a e), ako aj článku 5 ods. 5 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/29/ES z 22. mája 2001 o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti (Ú. v. ES L 167, s. 10; Mim. vyd. 17/001, s. 230) — Zverejnenie fotografií vo viacerých periodikách bez súhlasu autora a bez riadnej citácie — Príslušnosť súdu na rozhodovanie o viacerých žalobách podaných pre porušenie toho istého autorského práva proti viacerým žalovaným, ktoré sa opierajú o prevažne totožné právne predpisy dvoch členských štátov — Odôvodnenie porušenia autorského práva dôvodmi verejnej bezpečnosti

Výrok rozsudku

1.

Článok 6 bod 1 nariadenia Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach treba vykladať v tom zmysle, že samotná skutočnosť, že žaloby podané proti viacerým žalovaným z dôvodu obsahovo totožného porušenia autorského práva, ktoré spočívajú na vnútroštátnych právnych základoch, ktoré sa v členských štátoch líšia, nebráni uplatneniu tohto ustanovenia. Vnútroštátnemu súdu prináleží, aby s ohľadom na všetky materiály v spise posúdil existenciu rizika, že v oddelených konaniach budú vydané nezlučiteľné rozhodnutia.

2.

Článok 6 smernice Rady 93/98/EHS z 29. októbra 1993 o zosúladení lehoty ochrany autorského práva a niektorých príbuzných práv treba vykladať v tom zmysle, že fotografickému portrétu môže byť podľa tohto ustanovenia priznaná ochrana autorským právom za podmienky, ktorej splnenie prináleží overiť vnútroštátnemu súdu v každom jednotlivom prípade, že táto fotografia je duševným výtvorom autora, ktorý odráža jeho osobnosť a ktorý je výrazom jeho slobodných a tvorivých rozhodnutí pri realizácii tejto fotografie. Akonáhle overí, že predmetný fotografický portrét dosahuje úroveň diela, nie je jeho ochrana menšia, než ochrana, ktorá je priznaná všetkým ostatným dielam, vrátane fotografických diel.

3.

Článok 5 ods. 3 písm. e) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/29/ES z 22. mája 2001 o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti s ohľadom na článok 5 ods. 5 tejto smernice treba vykladať v tom zmysle, že také médium, ako je vydavateľ tlače, nesmie z vlastného podnetu použiť dielo chránené autorským právom a odvolávať sa pritom na cieľ verejnej bezpečnosti. Nemožno však vylúčiť, že by tento vydavateľ tlače mohol sporadicky prispievať k plneniu cieľa verejnej bezpečnosti tým, že by zverejnil fotografiu hľadanej osoby. Je potrebné vyžadovať, aby táto iniciatíva jednak súvisela s rozhodnutím prijatým alebo s konaním vedeným príslušnými vnútroštátnymi orgánmi, ktoré smerujú k zaisteniu verejnej bezpečnosti, a jednak aby bola vykonaná po dohode a koordinovane s uvedenými orgánmi, aby sa zabránilo riziku, že bude v rozpore s opatreniami prijatými týmito orgánmi bez toho, aby bola nevyhnutná konkrétna, aktuálna a výslovná výzva bezpečnostných orgánov smerujúca k zverejneniu fotografie na účely pátrania.

4.

Článok 5 ods. 3 písm. d) smernice 2001/29 s ohľadom na článok 5 ods. 5 tejto smernice sa má vykladať v tom zmysle, že skutočnosť, že tlačová správa, v ktorej sa cituje dielo alebo iný predmet ochrany, nie je literárnym dielom chráneným autorským právom, nebráni uplatneniu tohto ustanovenia.

5.

Článok 5 ods. 3 písm. d) smernice 2001/29 s ohľadom na článok 5 ods. 5 tejto smernice treba vykladať v tom zmysle, že jeho uplatnenie je podmienené povinnosťou, aby bol uvedený zdroj, vrátane mena autora citovaného diela či iného predmetu ochrany, alebo interpretujúceho výkonného umelca. Pokiaľ však meno nebolo uvedené v súlade s článkom 5 ods. 3 písm. e) smernice 2001/29, treba považovať uvedenú povinnosť za splnenú, hoci je uvedený len zdroj.


(1)  Ú. v. EÚ C 148, 5.6.2010.


4.2.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 32/8


Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 8. decembra 2011 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Supremo — Španielsko) — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA/Administración General del Estado

(Vec C-157/10) (1)

(Voľný pohyb kapitálu - Daň z príjmov právnických osôb - Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia - Zákaz odpočtu dane, ktorá je splatná, ale nebola odvedená v iných členských štátoch)

2012/C 32/12

Jazyk konania: španielčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunal Supremo

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA

Žalovaný: Administración General del Estado

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Tribunal Supremo — Výklad článkov 63 ZFEÚ a 65 ZFEÚ — Daň z príjmu právnických osôb — Vnútroštátna právna úprava a zmluva v oblasti dvojitého zdanenia, ktorá zakazuje odpočet splatnej dane, ktorá však nebola odvedená v iných členských štátoch, z príjmu dosiahnutého na ich území

Výrok rozsudku

Článok 67 Zmluvy EHS a článok 1 smernice Rady 88/361/EHS z 24. júna 1988, ktorou sa vykonáva článok 67 zmluvy [článok zrušený Amsterdamskou zmluvou], nebránia vnútroštátnej právnej úprave členského štátu, akou je právna úprava dotknutá vo veci samej, ktorá v prípade dane z príjmov právnických osôb a v rámci pravidiel o zamedzení dvojitého zdanenia zakazuje vykonať odpočet sumy dane splatnej v iných členských štátoch Európskej únie z príjmu dosiahnutého na ich území, ktorý podlieha tejto dani v prípade, že napriek splatnosti nebola zaplatená z dôvodu oslobodenia, zníženia alebo akejkoľvek inej daňovej výhody, ak táto právna úprava nie je diskriminačná v porovnaní so zdanením výnosov dosiahnutých v tomto členskom štáte, čo prináleží overiť vnútroštátnemu súdu.


(1)  Ú. v. EÚ C 179, 3.7.2010.


4.2.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 32/8


Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 8. decembra 2011 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hoge Raad der Nederlanden — Holandsko) — Residex Capital IV CV/Gemeente Rotterdam

(Vec C-275/10) (1)

(Článok 88 ods. 3 ES - Štátna pomoc - Pomoc poskytnutá vo forme záruky veriteľovi, aby mohol poskytnúť úver dlžníkovi - Rozpor s procesnými pravidlami - Povinnosť vymáhania - Neplatnosť - Oprávnenia vnútroštátneho súdu)

2012/C 32/13

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Hoge Raad der Nederlanden

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Residex Capital IV CV

Žalovaný: Gemeente Rotterdam

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Hoge Raad der Nederlanden — Štátna pomoc — Výklad článku 108 ods. 3 ZFEÚ — Pomoc poskytnutá vo forme záruky veriteľovi, aby mohol poskytnúť úver dlžníkovi — Rozpor s procesnými pravidlami — Oprávnenia vnútroštátnych súdov

Výrok rozsudku

Posledná veta článku 88 ods. 3 ES sa má vykladať v tom zmysle, že v situácii, ako je tá v spore vo veci samej, v ktorej bola protiprávna pomoc vykonaná prostredníctvom záruky poskytnutej orgánom verejnej moci na zabezpečenie úveru, ktorý finančná inštitúcia poskytla podniku, ktorý by za obvyklých trhových podmienok takéto financovanie nemohol získať, sú vnútroštátne súdy oprávnené zrušiť záruku. Pri výkone tejto právomoci sú uvedené súdy povinné zabezpečiť vrátenie pomoci a na tieto účely môžu zrušiť záruku najmä vtedy, ak pri neexistencii menej záväzných procesných opatrení môže toto zrušenie viesť k obnoveniu stavu hospodárskej súťaže pred poskytnutím tejto záruky alebo toto obnovenie uľahčiť.


(1)  Ú. v. EÚ C 246, 11.9.2010.


4.2.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 32/9


Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 29. novembra 2011 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Gerechtshof te Amsterdam — Holandsko) — National Grid Indus BV/Inspecteur van de Belastingdienst Rijnmond/kantoor Rotterdam

(Vec C-371/10) (1)

(Premiestnenie miesta skutočného vedenia spoločnosti do iného členského štátu, ako je členský štát, v ktorom bola založená - Sloboda usadiť sa - Článok 49 ZFEÚ - Zdaňovanie latentných kapitálových ziskov z aktív spoločnosti premiestňujúcej sídlo medzi členskými štátmi - Vymeranie dane k okamihu premiestnenia sídla - Okamžitý výber dane - Proporcionalita)

2012/C 32/14

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Gerechtshof te Amsterdam

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: National Grid Indus BV

Žalovaný: Inspecteur van de Belastingdienst Rijnmond/kantoor Rotterdam

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Gerechtshof te Amsterdam — Výklad článku 43 ES (teraz článok 49 ZFEÚ) — Vnútroštátne daňové predpisy stanovujúce okamžité zdanenie pre spoločnosti, ktoré preložia svoje sídlo alebo majetok do iného členského štátu

Výrok rozsudku

1.

Spoločnosť založená podľa práva členského štátu, ktorá premiestňuje miesto svojho skutočného vedenia do iného členského štátu bez toho, aby toto premiestnenie malo vplyv na jej postavenie ako spoločnosti prvého členského štátu, sa môže dovolávať článku 49 ZFEÚ na účely spochybnenia zákonnosti jej zdanenia vykonávaného prvým členským štátom pri príležitosti tohto premiestnenia.

2.

Článok 49 ZFEÚ sa má vykladať v zmysle, že

mu neodporuje právna úprava členského štátu, podľa ktorej sa výška dane z latentných kapitálových ziskov plynúcich z aktív spoločnosti stanoví definitívne — bez ohľadu na kapitálové straty alebo kapitálové zisky, ktoré môžu byť realizované neskôr, — v okamihu, keď spoločnosť z dôvodu premiestnenia miesta svojho skutočného vedenia do iného členského štátu prestane dosahovať zdaniteľné zisky v prvom členskom štáte; v tejto súvislosti je irelevantné, že sa zdaňované latentné kapitálové zisky vzťahujú na kurzové zisky, ktoré sa vzhľadom na daňové predpisy platné v hostiteľskom členskom štáte nemôžu v tomto členskom štáte prejaviť,

mu odporuje právna úprava členského štátu, ktorá stanovuje okamžitý výber dane z latentných kapitálových ziskov plynúcich z aktív spoločnosti, ktorá premiestňuje miesto svojho skutočného vedenia do iného členského štátu, v okamihu tohto premiestnenia.


(1)  Ú. v. EÚ C 328, 4.12.2010.


4.2.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 32/9


Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 8. decembra 2011 — Chalkor AE Epexergasias Metallon/Európska komisia

(Vec C-386/10 P) (1)

(Odvolanie - Hospodárska súťaž - Kartely - Trh s medenými inštalačnými rúrami - Pokuty - Veľkosť trhu, dĺžka trvania porušenia a spolupráca, ktoré môžu byť zohľadnené - Účinné súdne preskúmanie)

2012/C 32/15

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľka: Chalkor AE Epexergasias Metallon (v zastúpení: I. Forrester, QC)

Ďalší účastník konania: Európska komisia (v zastúpení: E. Gippini Fournier a S. Noë, splnomocnení zástupcovia, B. Doherty, barrister)

Predmet veci

Odvolanie podané proti rozsudku Všeobecného súdu (ôsma komora) z 19. mája 2010, Chalkor/Komisia (T-21/05), ktorým Všeobecný súd znížil výšku pokuty uloženú odvolateľke rozhodnutím Komisie 2006/485/ES z 3. septembra 2004 týkajúcim sa konania podľa článku 81 Zmluvy ES a článku 53 Dohody o EHP (vec COMP/E-1/38.069 — Medené inštalačné rúry) [oznámené pod číslom K(2004) 2826], a v ktorom išlo o systém rozdeľovania objemu výroby a trhových podielov, ako aj o stanovenie cenových cieľov a zvyšovania cien na európskom trhu s medenými inštalačnými rúrami

Výrok rozsudku

1.

Odvolanie sa zamieta.

2.

Chalkor AE Epexergasias Metallon je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 288, 23.10.2010.


4.2.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 32/10


Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 8. decembra 2011 — KME Germany AG, predtým KM Europa Metal AG, KME France SAS, predtým Tréfimétaux SA, KME Italy SpA, predtým Europa Metalli SpA/Európska komisia

(Vec C-389/10 P) (1)

(Odvolanie - Hospodárska súťaž - Kartely - Trh s medenými inštalačnými rúrami - Pokuty - Veľkosť trhu, dĺžka trvania porušenia a spolupráca, ktoré môžu byť zohľadnené - Účinné súdne preskúmanie)

2012/C 32/16

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľky: KME Germany AG, predtým KM Europa Metal AG, KME France SAS, predtým Tréfimétaux SA, KME Italy SpA, predtým Europa Metalli SpA (v zastúpení: M. Siragusa, avvocato, A. Winckler, avocat, G. Rizza, avvocato, T. Graf, advokat, M. Piergiovanni, avvocato)

Ďalší účastník konania: Európska komisia (v zastúpení: E. Gippini Fournier a S. Noë, splnomocnení zástupcovia, C. Thomas, solicitor)

Predmet veci

Odvolanie podané proti rozsudku Všeobecného súdu (ôsma komora) z 19. mája 2010, KME Germany a i./Komisia (T-25/05), ktorým Všeobecný súd zamietol návrh na zníženie pokuty uloženej odvolateľkám rozhodnutím Komisie 2006/485/ES z 3. septembra 2004 týkajúcim sa konania podľa článku 81 Zmluvy ES a článku 53 Dohody o EHP (vec COMP/E-1/38.069 — Medené inštalačné rúry) [oznámené pod číslom K(2004) 2826], a v ktorom išlo o systém rozdeľovania objemu výroby a trhových podielov, ako aj o stanovenie cenových cieľov a zvyšovania cien na európskom trhu s medenými inštalačnými rúrami

Výrok rozsudku

1.

Odvolanie sa zamieta.

2.

KME Germany AG, KME France SAS a KME Italy SpA sú povinné nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 274, 9.10.2010.


4.2.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 32/10


Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 1. decembra 2011 [návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Spojené kráľovstvo] — Churchill Insurance Company Limited/Benjamin Wilkinson a Tracy Evans/Equity Claims Limited

(Vec C-442/10) (1)

(Povinné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel - Smernica 84/5/EHS - Článok 1 ods. 4 a článok 2 ods. 1 - Poškodené tretie osoby - Výslovné alebo nevýslovné oprávnenie viesť motorové vozidlo - Smernica 90/232/EHS - Článok 1 prvý odsek - Smernica 2009/103/ES - Článok 10, článok 12 ods. 1 a článok 13 ods. 1 - Poškodený pri dopravnej nehode, ktorý bol na mieste cestujúceho vo vozidle, na ktorého vedenie je poistený ako vodič - Vozidlo vedené osobou nepoistenou poistnou zmluvou - Poistený poškodený, ktorý nie je vylúčený z nároku na poistné plnenie)

2012/C 32/17

Jazyk konania: angličtina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyne: Churchill Insurance Company Limited, Tracy Evans

Žalovaní: Benjamin Wilkinson, Equity Claims Limited

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Výklad článku 12 ods. 1 a článku 13 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/103/ES zo 16. septembra 2009 o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel a o kontrole plnenia povinnosti poistenia tejto zodpovednosti (Ú. v. EÚ L 263, s. 11) — Poškodený pri dopravnej nehode, ktorý bol v čase nehody cestujúcim vo vozidle, na ktorého vedenie bol poistený ako vodič, pričom vozidlo viedol nepoistený vodič, ktorému poistený povolil viesť toto vozidlo — Ustanovenia vnútroštátneho práva, ktoré vylučujú poškodeného z nároku na poistné plnenie

Výrok rozsudku

1.

Článok 1 prvý odsek tretej smernice Rady zo 14. mája 1990 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel a článok 2 ods. 1 druhej smernice Rady 84/5/EHS z 30. decembra 1983 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel sa majú vykladať v tom zmysle, že bránia vnútroštátnej právnej úprave, ktorej účinkom je automaticky vylúčiť z povinnosti odškodniť poškodeného pri dopravnej nehode poisťovateľom, ak bola táto nehoda spôsobená nepoisteným vodičom a tento poškodený, cestujúci vo vozidle v čase nehody, bol poistený na vedenie tohto vozidla a tomuto vodičovi dovolil toto vozidlo viesť.

2.

Odpoveď na prvú položenú otázku nezávisí od toho, či poistený poškodený vedel, že osoba, ktorej povolil viesť vozidlo, nie je na toto vedenie poistená, alebo sa domnieval, že bola poistená, alebo sa touto otázkou nezaoberal.


(1)  Ú. v. EÚ C 346, 18.12.2010.


4.2.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 32/11


Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 1. decembra 2011 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Linz — Rakúsko) — Immobilien Linz GmbH & Co KG/Finanzamt Freistadt Rohrbach Urfahr

(Vec C-492/10) (1)

(Dane - Smernica 69/335/EHS - Nepriame dane - Tvorba a zvýšenie základného imania - Článok 4 ods. 2 písm. b) - Transakcie podliehajúce kapitálovej dani - Zvýšenie podnikového kapitálu - Plnenie uskutočnené spoločníkom - Prevzatie strát na základe záväzku, ktorý predchádzal ich vzniku)

2012/C 32/18

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Linz

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Immobilien Linz GmbH & Co KG

Žalovaný: Finanzamt Freistadt Rohrbach Urfahr

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Unabhängiger Finanzsenat, Auβenstelle Linz — Výklad článku 4 ods. 2 písm. b) smernice Rady 69/335/EHS zo 17. júla 1969 o nepriamych daniach z tvorby a navyšovania základného imania (Ú. v. ES L 249, s. 25; Mim. vyd. 09/001, s. 11) — Transakcie podliehajúce kapitálovej dani — Zvýšenie podnikového kapitálu kapitálovej spoločnosti — Prípadné zvýšenie tohto podnikového kapitálu prevzatím strát kapitálovej spoločnosti verejnoprávnym subjektom, ktorý je jediným spoločníkom v takej spoločnosti

Výrok rozsudku

Článok 4 ods. 2 písm. b) smernice Rady 69/335/EHS zo 17. júla 1969 o nepriamych daniach z tvorby a navyšovania základného imania, zmenenej a doplnenej smernicou Rady 85/303/EHS z 10. júna 1985, sa má vykladať v tom zmysle, že prevzatie strát spoločnosti spoločníkom v rámci plnenia jeho záväzku prijatého pred vznikom týchto strát výlučne na účely zabezpečenia pokrytia budúcich strát tejto spoločnosti nezvyšuje podnikový kapitál tejto spoločnosti.


(1)  Ú. v. EÚ C 13, 15.1.2011.


4.2.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 32/11


Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) z 1. decembra 2011 — Európska komisia/Francúzska republika

(Vec C-515/10) (1)

(Nesplnenie povinnosti členským štátom - Smernica 1999/31/ES - Rozhodnutie 2003/33/ES - Vnútroštátna právna úprava - Skládka odpadu pre inertný odpad - Prijatie azbesto-cementového odpadu)

2012/C 32/19

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: G. Rozet a A. Marghelis, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Francúzska republika (v zastúpení: G. de Bergues a S. Menez, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Nesplnenie povinnosti členským štátom — Nesprávne prebratie článku 2 [písm. e)], článku 3 prvého odseku a článku 6 [písm. d)] smernice Rady 1999/31/ES z 26. apríla 1999 o skládkach odpadov (Ú. v. ES L 182, s. 1; Mim. vyd. 15/004, s. 228) a ustanovení prílohy rozhodnutia Rady 2003/33/ES z 19. decembra 2002, ktorým sa stanovujú kritériá a postupy pre prijímanie odpadu na skládky odpadu podľa článku 16 a prílohy II smernice 1999/31/ES (Ú. v. ES L 11, s. 27; Mim. vyd. 15/007, s. 314) — Vnútroštátna právna úprava stanovujúca kategóriu „inertný a nebezpečný odpad“ v rozpore so smernicou — Skládkovanie azbesto-cementového odpadu

Výrok rozsudku

1.

Francúzska republika si tým, že neprijala zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia nevyhnutné na zabezpečenie toho, aby bol azbesto-cementový odpad spracovaný na príslušných skládkach, nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z ustanovení článku 2 písm. e), článku 3 ods. 1 a článku 6 písm. d) smernice Rady 1999/31/ES z 26. apríla 1999 o skládkach odpadov, ako aj z ustanovení prílohy rozhodnutia Rady 2003/33/ES z 19. decembra 2002, ktorým sa stanovujú kritériá a postupy pre prijímanie odpadu na skládky odpadu podľa článku 16 a prílohy II smernice 1999/31.

2.

Francúzska republika je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 30, 29.1.2011.


4.2.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 32/12


Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) zo 6. decembra 2011 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour d’appel de Paris — Francúzsko) — Alexandre Achughbabian/Préfet du Val-de-Marne

(Vec C-329/11) (1)

(Priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti - Smernica 2008/115/ES - Spoločné normy a postupy v oblasti návratu neoprávnene sa zdržiavajúcich štátnych príslušníkov tretích krajín - Vnútroštátna právna úprava ukladajúca v prípade neoprávneného pobytu trest odňatia slobody a pokutu)

2012/C 32/20

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Cour d’appel de Paris

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Alexandre Achughbabian

Žalovaný: Préfet du Val-de-Marne

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Cour d’appel de Paris — Výklad smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/115/ES zo 16. decembra 2008 o spoločných normách a postupoch členských štátov na účely návratu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na ich území (Ú. v. EÚ L 348, s. 98) — Súlad vnútroštátnej právnej úpravy stanovujúcej uloženie trestu odňatia slobody štátnemu príslušníkovi tretej krajiny len z dôvodu neoprávneného vstupu na štátne územie alebo neoprávneného pobytu na tomto území — Zaistenie na účely vrátenia na hranicu — Prípadné protiprávne zadržanie

Výrok rozsudku

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/115/ES zo 16. decembra 2008 o spoločných normách a postupoch členských štátov na účely návratu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na ich území, sa má vykladať v tom zmysle, že:

bráni právnej úprave členského štátu, ktorá potláča neoprávnený pobyt trestnými sankciami, pokiaľ umožňuje uväznenie štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý sa neoprávnene zdržiava na území daného členského štátu a ktorý nemal možnosť opustiť územie dobrovoľne, pričom voči nemu neboli uplatnené donucovacie opatrenia podľa článku 8 tejto smernice a v prípade, že bol na čas prípravy a výkonu svojho odsunu zaistený, mu neuplynula maximálna doba na zaistenie; a

nebráni uvedenej právnej úprave, ak umožňuje uväznenie príslušníka tretej krajiny, voči ktorému bolo uplatnené konanie o návrate podľa smernice a ktorý sa neoprávnene zdržiava na území členského štátu bez opodstatneného dôvodu nevrátiť sa.


(1)  Ú. v. EÚ C 298, 8.10.2011.


4.2.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 32/12


Uznesenie Súdneho dvora (šiesta komora) zo 6. októbra 2011 — ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni SpA (C-448/10 P), Cementir Italia Srl (C-449/10 P), Nuova Terni Industrie Chimiche SpA (C-450/10 P)/Európska komisia

(Spojené veci C-448/10 P až C-450/10 P) (1)

(Odvolanie - Náhrada za vyvlastnenie vo verejnom záujme - Predĺženie platnosti zvýhodnenej tarify na dodávku elektrickej energie - Rozhodnutie, ktorým sa pomoc vyhlasuje za nezlučiteľnú so spoločným trhom a nariaďuje sa jej vymáhanie - Pojem „výhoda“ - Zásada ochrany legitímnej dôvery - Výklad vnútroštátneho práva - Skreslenie - Pojem - Zjavne neprípustné a zjavne nedôvodné odvolanie)

2012/C 32/21

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Odvolateľky: ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni SpA (C-448/10 P), Cementir Italia Srl (C-449/10 P), Nuova Terni Industrie Chimiche SpA (C-450/10 P) (v zastúpení: T. Salonico, G. Barone a A. Marega, avvocati)

Ďalší účastník konania: Európska komisia (v zastúpení: D. Grespan a G. Conte, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Odvolanie podané proti rozsudkom Všeobecného súdu (piata komora) z 1. júla 2010 — ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni/Komisia (T-62/08), Cementir Italia/Komisia (T-63/08) a Nuova Terni Industrie Chimiche/Komisia (T-64/08), ktorými tento súd zamietol návrh na zrušenie rozhodnutia Komisie 2008/408/ES z 20. novembra 2007 o štátnej pomoci C 36/A/06 (ex NN 38/06), ktorú Taliansko poskytlo spoločnostiam ThyssenKrupp, Cementir a Nuova Terni Industrie Chimiche (Ú. v. EÚ L 144, 2008, s. 37)

Výrok

1.

Odvolania sa zamietajú.

2.

ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni SpA, Cementir Italia Srl a Nuova Terni Industrie Chimiche SpA znášajú trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 317, 20.11.2010.


4.2.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 32/13


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgericht Berlin (Nemecko) 3. októbra 2011 — Deutsche Umwelthilfe e.V./Spolková republika Nemecko

(Vec C-515/11)

2012/C 32/22

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Verwaltungsgericht Berlin

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Deutsche Umwelthilfe e.V.

Žalovaná: Spolková republika Nemecko

Prejudiciálne otázky

1.

Má sa článok 2 bod 2 druhá veta smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/4/ES z 28. januára 2003 o prístupe verejnosti k informáciám o životnom prostredí, ktorou sa zrušuje smernica Rady 90/313/EHS (1), vykladať v tom zmysle, že o konanie s právomocou zákonodarcu ide aj v prípade činnosti orgánov a inštitúcií, ktorá súvisí s normotvornou činnosťou výkonnej moci na základe splnomocnenia v podobe parlamentného zákona?

2.

V prípade kladnej odpovede na prvú otázku: Nevzťahuje sa na také orgány a inštitúcie pojem „verejný orgán“ trvalo alebo len na obdobie do ukončenia legislatívneho procesu?


(1)  Ú. v. EÚ L 41, s. 26; Mim. vyd. 15/007, s. 375.


4.2.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 32/13


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Rechtbank van koophandel te Antwerpen (Belgicko) 7. novembra 2011 — Pelckmans Turnhout NV/Walter Van Gastel Balen NV a i.

(Vec C-559/11)

2012/C 32/23

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Rechtbank van koophandel te Antwerpen

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Pelckmans Turnhout NV

Žalovaní: Walter Van Gastel Balen NV, Walter Van Gastel NV, Walter Van Gastel Schoten NV, Walter Van Gastel Lifestyle NV

Prejudiciálne otázky

1.

Možno skutočnosť, že obchodník má predajňu otvorenú sedem dní v týždni a propagáciu týchto otváracích hodín považovať za konanie, opomenutie, spôsob správania alebo vyhlásenie, komerčný inzerát vrátane reklamy a marketingu obchodníka, priamo spojené s podporou odbytu, predajom alebo dodaním produktu spotrebiteľom, a teda za obchodnú praktiku v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES z 11. mája 2005 o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom na vnútornom trhu [,a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 84/450/EHS, smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 („smernica o nekalých obchodných praktikách“)] (1)?

2.

Bráni smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES z 11. mája 2005 o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom na vnútornom trhu alebo iné predpisy práva Európskej únie, napríklad články 34, 35, 49 alebo 56 ZFEÚ takým vnútroštátnym predpisom, ako sú napríklad články 8 až 14 zákona z 10. novembra 2006, ktoré — s výhradou jednotlivých výnimiek uvedených v tomto zákone — stanovujú obchodníkom povinnosť, aby si pre svoju predajňu zvolili jeden deň pracovného pokoja v týždni, a to so zreteľom na skutočnosť, že obchodníkovi sa tým celkovo ukladá zákaz otvoriť svoju predajňu počas siedmich dní v týždni, a to bez ohľadu na následky, ktoré tento zákaz má alebo môže mať pre priemerného spotrebiteľa, a bez ohľadu na to, či toto konanie za konkrétnych okolností predstavuje porušenie odbornej starostlivosti alebo čestných obchodných praktík, ako aj bez ohľadu na skutočnosť, že časy odpočinku zamestnancov sú z pracovnoprávneho hľadiska zabezpečené inými právnymi predpismi nezávisle od tohto zákona?


(1)  Ú. v. EÚ L 149, s. 22.


4.2.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 32/13


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landgericht Düsseldorf (Nemecko) 16. novembra 2011 — Novartis AG/Actavis Deutschland GmbH & Co KG, Actavis Ltd.

(Vec C-574/11)

2012/C 32/24

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Landgericht Düsseldorf

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Novartis AG

Žalované: Actavis Deutschland GmbH & Co KG, Actavis Ltd.

Prejudiciálna otázka

Majú sa články 4 a 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 469/2009 (1) vykladať tak, že sa ochrana dodatkového ochranného osvedčenia, ktoré bolo udelené na jedinú účinnú látku (v danom prípade: valsartan), vzťahuje na vyhotovenie, ktoré obsahuje zmes účinných zložiek liečiva, ktorá obsahuje túto jedinú účinnú látku (v danom prípade: valsartan + hydrochlorotiazid)?


(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 469/2009 zo 6. mája 2009 o dodatkovom ochrannom osvedčení pre liečivá (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 152, s. 1).


4.2.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 32/14


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour d’appel de Bruxelles (Belgicko) 21. novembra 2011 — DKV Belgium/Association belge des consommateurs test-achats ASBL

(Vec C-577/11)

2012/C 32/25

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Cour d’appel de Bruxelles

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľka: DKV Belgium

Odporkyňa: Association belge des consommateurs test-achats ASBL

Prejudiciálna otázka

Majú sa článok 29 [druhý odsek] a článok 39 [ods.] 3 smernice 92/49/EHS (1) a článok 8 ods. 3 [tretí pododsek] smernice 73/239/EHS (2) na jednej strane a články 49 ZFEÚ a 56 ZFEÚ na druhej strane vykladať v tom zmysle, že zakazujú členským štátom stanoviť v rámci zmlúv o nemocenskom poistení, ktoré nie sú spojené s podnikateľskou činnosťou, ustanovenia, podľa ktorých možno poistné, spoluúčasť a poistné plnenia upraviť ku každoročnému dátumu poistného len:

na základe indexu spotrebiteľských cien,

na základe jedného alebo viacerých špecifických indexov o náklady na služby kryté súkromnými zmluvami o nemocenskom poistení [nazvanom „zdravotnícky index“], ak vývoj tohto indexu alebo týchto indexov prekračuje index spotrebiteľských cien,

na základe povolenia správneho orgánu povereného dohľadom nad poisťovňami, ktorý prejednáva návrh dotknutej poisťovne, ak tento orgán konštatuje, že bez ohľadu na úpravy vypočítané na základe indexov stanovených v predchádzajúcich odsekoch uplatnenie sadzby uvedenej poisťovne spôsobuje alebo by mohlo spôsobiť straty, ktoré jej umožňujú prijať opatrenia na účely uvedenia jej sadzieb do rovnováhy, pričom tieto opatrenia môžu obsahovať úpravu poistných podmienok?


(1)  Smernica Rady 92/49/EHS z 18. júna 1992 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa priameho poistenia s výnimkou životného poistenia a o zmene a doplnení smerníc 73/239/EHS a 88/357/EHS (tretia smernica o neživotnom poistení) (Ú. v. ES L 228, s. 1; Mim. vyd. 06/001, s. 346).

(2)  Prvá smernica Rady z 24. júla 1973 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení vzťahujúcich sa na začatie a vykonávanie priameho poistenia s výnimkou životného poistenia (Ú. v. ES L 228, s. 3; Mim. vyd. 06/001, s. 14).


4.2.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 32/14


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto (Portugalsko) 22. novembra 2011 — Grande Área Metropolitana do Porto (GAMP)/Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território a i.

(Vec C-579/11)

2012/C 32/26

Jazyk konania: portugalčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Grande Área Metropolitana do Porto (GAMP)

Žalovaní: Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território, Comissão Directiva do Programa Operacional Potencial Humano, Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social

Spolužalovaní: Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado, Ministério da Saúde, Instituto do Desporto de Portugal (IP)

Prejudiciálne otázky

1.

Má sa právo Spoločenstva, a to konkrétne články 5 až 8, 22, 32, 34, 35 a 56 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 (1) z 11. júla 2006 a články 174, 175 a 176 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, vykladať v tom zmysle, že nie sú prípustné výnimky zo zásady územnej oprávnenosti výdavkov, čiže v tom zmysle, že výdavky týkajúce sa operácií spolufinancovaných zo štrukturálnych fondov a z kohézneho fondu sú oprávnenými výdavkami v rámci operačných programov iba v prípade, ak sa realizujú v regiónoch NUTS II zahrnutých v každom z týchto operačných programov?

2.

Majú sa vyššie uvedené ustanovenia konkrétne vykladať v tom zmysle, že nie je prípustné, aby vnútroštátne orgány stanovili normy, ktoré zavedením výnimiek zo zásady teritoriality výdavkov umožňujú, aby sa investície, ktorých miesto realizácie alebo príjemca sa nenachádza v regiónoch NUTS II zahrnutých v operačných programoch osobitne zameraných na cieľ konvergencie, považovali za oprávnené investície podľa uvedených operačných programov?

3.

Alebo naopak, má sa právo Spoločenstva a konkrétne články 5 až 8, 22, 32, 34, 35 a 56 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006 a články 174, 175 a 176 Zmluvy o fungovaní Európskej únie vykladať v tom zmysle, že nebránia existencii výnimiek zo zásady územnej oprávnenosti výdavkov a pripúšťajú, aby vnútroštátne orgány stanovili normy, ktoré umožnia považovať výdavky týkajúce sa operácií spolufinancovaných zo štrukturálnych fondov a z kohézneho fondu za oprávnené výdavky v rámci operačných programov, aj keď sa nerealizujú v regiónoch NUTS II zahrnutých v každom z týchto operačných programov, osobitne z dôvodu, že ide o výdavky/operácie s významným účinkom rozptylu (spill-over effect), čiže preto, lebo sú odôvodnené povahou operácií a násobným účinkom/pákovým efektom, ktorý vyvolávajú v regiónoch odlišných od regiónov, v ktorých sa realizuje investícia?

4.

Konkrétnejšie, nebránia tieto ustanovenia tomu, aby vnútroštátne orgány stanovili normy, ktoré umožnia považovať za oprávnené investície v rámci operačných programov zameraných na cieľ konvergencie investície, ktorých miesto realizácie alebo príjemca sa nenachádza v regiónoch NUTS II zahrnutých v cieli konvergencie, osobitne z dôvodu, že ide o výdavky/operácie s významným účinkom rozptylu (spill-over effect), čiže preto, lebo sú odôvodnené povahou operácií a násobným účinkom/pákovým efektom, ktorý vyvolávajú v regiónoch odlišných od regiónov, v ktorých sa realizuje investícia?


(1)  Nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999 (Ú. v. EÚ L 210, s. 25).


4.2.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 32/15


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Amtsgericht Düsseldorf (Nemecko) 25. novembra 2011 — Christoph Becker/Société Air France SA

(Vec C-594/11)

2012/C 32/27

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Amtsgericht Düsseldorf

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Christoph Becker

Žalovaná: Société Air France SA

Prejudiciálna otázka

Prináleží cestujúcemu právo na náhradu podľa článku 7 nariadenia (ES) č. 261/2004 (1), ak sa odlet omeškal o časové rozpätie, ktoré je nižšie ako hranica definovaná článkom 6 ods. 1 nariadenia, prílet do posledného cieľového miesta je ale minimálne tri hodiny po plánovanom čase príletu?


(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 z 11. februára 2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 295/91 (Ú. v. EÚ L 46, s. 1; Mim. vyd. 07/008, s. 10).


4.2.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 32/15


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado de Primera Instancia no 12 de Madrid (Španielsko) 28. novembra 2011 — Genil 48 S.L. a Comercial Hostelera de Grandes Vinos S.L./Bankinter S.A. a Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

(Vec C-604/11)

2012/C 32/28

Jazyk konania: španielčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Juzgado de Primera Instancia no 12 de Madrid

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyne: Genil 48 S.L. a Comercial Hostelera de Grandes Vinos S.L.

Žalované: Bankinter S.A. a Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.

Prejudiciálne otázky

1.

Ak sa klientovi ponúkne úrokový swap na účely zabezpečenia pred rizikom zmeny úrokových sadzieb iných finančných produktov, má sa táto služba považovať za investičné poradenstvo v zmysle definície článku 4 ods. 1 bodu [4] smernice o trhoch s finančnými nástrojmi (1)?

2.

Má neuskutočnenie posúdenia vhodnosti upraveného v článku 19 ods. 4 uvedenej smernice vo vzťahu k drobnému investorovi za následok absolútnu neplatnosť zmluvy uzatvorenej medzi investorom a investičnou inštitúciou?

3.

V prípade, ak sa služba poskytnutá uvedeným spôsobom nepovažuje za investičné poradenstvo, má samotné nadobudnutie komplexného finančného nástroja, akým je úrokový swap, bez uskutočnenia posúdenia primeranosti upraveného v článku 19 ods. 5 smernice o trhoch s finančnými nástrojmi z dôvodov pripísateľných investičnej inštitúcii za následok absolútnu neplatnosť zmluvy?

4.

Je skutočnosť, že úverová inštitúcia ponúka komplexný finančný nástroj spojený s inými finančnými produktmi, dostatočným dôvodom na vylúčenie uplatňovania povinností uskutočniť posúdenie vhodnosti a primeranosti podľa článku 19 smernice o trhoch s finančnými nástrojmi, ktoré je investičná inštitúcia povinná vykonať pre drobného investora?

5.

Je na vylúčenie uplatňovania povinností stanovených v článku 19 ods. 9 smernice o trhoch s finančnými nástrojmi potrebné, aby finančný produkt, s ktorým je spojený ponúknutý finančný nástroj, podliehal zákonným štandardom ochrany investora podobným štandardom, ktoré vyžaduje uvedená smernica?


(1)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES z 21. apríla 2004 o trhoch s finančnými nástrojmi, o zmene a doplnení smerníc Rady 85/611/EHS a 93/6/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/12/ES a o zrušení smernice Rady 93/22/EHS (Ú. v. EÚ L 145, s. 1; Mim. vyd. 06/007, s. 263).


4.2.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 32/16


Žaloba podaná 30. novembra 2011 — Európska komisia/Talianska republika

(Vec C-613/11)

2012/C 32/29

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: B. Stromsky a D. Grespan, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Talianska republika

Návrhy žalobkyne

určiť, že neprijatím v stanovených lehotách všetkých opatrení nevyhnutných na vymáhanie protiprávnej štátnej pomoci nezlučiteľnej so spoločným trhom a s rozhodnutím Komisie [2008/92/ES] z 10. júla 2007 o schéme štátnej pomoci Talianska v prospech sektora lodnej dopravy na Sardínii (oznámené 11. júla 2007 a uverejnené v Ú. v. EÚ L 29, 2.2.2008, s. 24) si Talianska republika nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z článkov 2 a 5 tohto rozhodnutia a zo ZFEÚ,

zaviazať Taliansku republiku na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Lehota na vykonanie rozhodnutia 2008/92 uplynula 11. septembra 2007.

Talianska republika do dnešného dňa zatiaľ nevymohla celú pomoc, ktorú predmetné rozhodnutie kvalifikovalo ako protiprávnu alebo neoznámila Komisii, že uvedenú pomoc vymohla. Právne alebo praktické ťažkosti, ktoré uvádza Talianska republika ako dôvod oneskorenia výkonu tohto rozhodnutia nemožno v súlade judikatúrou Súdneho dvora použiť na odôvodnenie absolútnej nemožnosti vymôcť pomoc, pričom Talianska republika sa na túto absolútnu nemožnosť ani nikdy neodvolávala.

Komisia okrem iného namieta, že Talianska republika ju s oneskorením informovala o pokračovaní vnútroštátneho konania o výkone tohto rozhodnutia, pričom porušila oznamovaciu povinnosť stanovenú v predmetnom rozhodnutí a zásadu lojálnej spolupráce.


Všeobecný súd

4.2.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 32/17


Rozsudok Všeobecného súdu zo 16. decembra 2011 — Enviro Tech Europe a Enviro Tech International/Komisia

(Vec T-291/04) (1)

(Životné prostredie a ochrana spotrebiteľov - Klasifikácia, balenie a označovanie n-propyl bromidu ako nebezpečnej látky - Smernica 2004/73/ES - Smernica 67/548/EHS - Nariadenie (ES) č. 1272/2008 - Žaloba o neplatnosť - Oneskorený návrh na úpravu žalobných návrhov - Záujem na konaní - Neexistencia osobnej dotknutosti - Neprípustnosť - Mimozmluvná zodpovednosť - Rozsudok Súdneho dvora rozhodujúci o platnosti smernice 2004/73 - Zhoda predmetu)

2012/C 32/30

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyne: Enviro Tech Europe Ltd (Kingston upon Thames, Spojené kráľovstvo) a Enviro Tech International, Inc. (Melrose Park, Spojené štáty) (v zastúpení: C. Mereu a K. Van Maldegem, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: pôvodne X. Lewis, neskôr P. Oliver a G. Wilms, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zrušenie smernice Komisie 2004/73/ES z 29. apríla 2004, ktorou sa po dvadsiaty deviatykrát technickému pokroku prispôsobuje smernica Rady 67/548/EHS o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa klasifikácie, balenia a označovania nebezpečných látok (Ú. v. EÚ L 152, s. 1; Mim. vyd. 13/034, s. 448), v rozsahu, v akom smernica 2004/73 klasifikuje n-propyl bromid ako látku majúcu niektoré nebezpečné vlastnosti a návrh na náhradu škody

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Enviro Tech Europe Ltd a Enviro Tech International, Inc., sú povinné nahradiť trovy konania, vrátane trov konania o nariadení predbežného opatrenia.


(1)  Ú. v. EÚ C 273, 6.11.2004.


4.2.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 32/17


Rozsudok Všeobecného súdu z 13. decembra 2011 — Evropaïki Dynamiki/Komisia

(Vec T-377/07) (1)

(Verejné zákazky na služby - Verejné obstarávanie - Poskytovanie služieb týkajúcich sa technológií vzájomnej interoperability pre európsku elektronickú štátnu správu - Zamietnutie ponuky uchádzača - Zjavne nesprávne posúdenie - Povinnosť odôvodnenia - Zneužitie právomoci - Mimozmluvná zodpovednosť)

2012/C 32/31

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atény, Grécko) (v zastúpení: N. Korogiannakis, advokát)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: E. Manhaeve, splnomocnený zástupca, za právnej pomoci J. Stuyck, advokát)

Predmet veci

Na jednej strane zrušenie rozhodnutia Komisie z 13. júla 2007 o zamietnutí ponuky predloženej žalobkyňou v rámci verejného obstarávania týkajúceho sa technológií vzájomnej interoperability pre služby európskej elektronickej štátnej správy (Ú. v. EÚ 2006/S 128), ako aj rozhodnutia o uzavretí zmluvy s iným uchádzačom a na druhej strane žaloba o náhradu škody

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE znáša vlastné trovy konania, ako aj trovy konania vynaložené Európskou komisiou.


(1)  Ú. v. EÚ C 297, 8.12.2007.


4.2.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 32/18


Rozsudok Všeobecného súdu z 15. decembra 2011 — Luxembursko/Komisia

(Vec T-232/08) (1)

(EPUZF - ‚Záručná‘ sekcia - Výdavky vylúčené z financovanie Spoločenstvom - Opatrenia na rozvoj vidieka - ‚Znevýhodnené oblasti‘ a ‚agro-enviromentálne opatrenia‘ - Vnútroštátny systém správy, kontroly a sankcií - Paušálna finančná úprava)

2012/C 32/32

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Luxemburské veľkovojvodstvo (v zastúpení: F. Probst, splnomocnený zástupca, za právnej pomoci M. Theisen a K. Spitz, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: pôvodne T. van Rijn, neskôr F. Clotuche-Duvieusart a F. Jimeno Fernández, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na čiastočné zrušenie rozhodnutia Komisie 2008/321/ES z 8. apríla 2008, ktorým sa z financovania Spoločenstvom vylučujú niektoré výdavky vynaložené členskými štátmi v rámci „záručnej“ sekcie Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF) a v rámci Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) (Ú. v. EÚ L 109, s. 35)

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Luxemburské veľkovojvodstvo znáša trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 209, 15.8.2008.


4.2.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 32/18


Rozsudok Všeobecného súdu z 13. decembra 2011 — Konsum Nord/Komisia

(Vec T-244/08) (1)

(Štátna pomoc - Kúpna cena pozemku - Rozhodnutie, ktorým sa pomoc vyhlasuje za nezlučiteľnú so spoločným trhom a nariaďuje sa jej vymáhanie - Kritérium súkromného investora - Stanovenie trhovej ceny)

2012/C 32/33

Jazyk konania: švédčina

Účastníci konania

Žalobca: Konsum Nord ekonomisk förening (Umeå, Švédsko) (v zastúpení: U. Öberg a I. Otken Eriksson, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: pôvodne C. Giolito, P. Dejmek a J. Enegren, neskôr C. Giolito a L. Parpala, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia Komisie 2008/366/ES z 30. januára 2008 o štátnej pomoci C 35/06 (ex NN 37/06), ktorú Švédsko poskytlo v prospech družstva Konsum Jämtland (Ú. v. EÚ L 126, s. 3)

Výrok rozsudku

1.

Rozhodnutie Komisie 2008/366/ES z 30. januára 2008 o štátnej pomoci C 35/06 (ex NN 37/06), ktorú Švédsko poskytlo v prospech družstva Konsum Jämtland, sa zrušuje.

2.

Európska komisia znáša vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vznikli Konsum Jämtland ekonomisk förening.


(1)  Ú. v. EÚ C 223, 30.8.2008.


4.2.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 32/18


Rozsudok Všeobecného súdu z 15. decembra 2011 — CDC Hydrogene Peroxide/Komisia

(Vec T-437/08) (1)

(Prístup k dokumentom - Nariadenie (ES) č. 1049/2001 - Obsah správneho spisu týkajúceho sa konania vo veci kartelov - Zamietnutie prístupu - Výnimka vzťahujúca sa na ochranu obchodných záujmov tretej osoby - Výnimka vzťahujúca sa na ochranu cieľov inšpekcií, vyšetrovania a kontroly)

2012/C 32/34

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: CDC Hydrogene Peroxide Cartel Damage Claims (CDC Hydrogene Peroxide) (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: pôvodne R. Wirtz, neskôr R. Wirtz a S. Echement, a napokon T. Funke, A. Kirschstein a D. Stein, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: pôvodne P. Costa de Oliveira, A. Antoniadis a O. Weber, neskôr A. Bouquet, P. Costa de Oliveira a A. Antoniadis, splnomocnení zástupcovia)

Vedľajší účastník, ktorý v konaní podporuje žalobkyňu: Švédske kráľovstvo (v zastúpení: A. Falk, K. Petkovska a S. Johannesson, splnomocnené zástupkyne)

Vedľajší účastník, ktorý v konaní podporuje žalovanú: Evonik Degussa GmbH (Essen, Nemecko) (v zastúpení: pôvodne C. Steinle, neskôr C. Steinle a M. Holm-Hadulla, advokáti)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia Komisie SG.E3/MM/psi D(2008) 6658 z 8. augusta 2008, ktorým sa zamieta neobmedzený prístup k obsahu správneho spisu vo veci COMP/F/38.620 — Peroxid vodíka a perboritan

Výrok rozsudku

1.

Rozhodnutie Komisie SG.E3/MM/psi D(2008) 6658 z 8. augusta2008, ktorým sa zamieta neobmedzený prístup k obsahu spisu vo veci COMP/F/38.620 — Peroxid vodíka a perboritan, sa zrušuje.

2.

Európska komisia znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vznikli CDC Hydrogene Peroxide Cartel Damage Claims (CDC Hydrogene Peroxide).

3.

Švédske kráľovstvo a Evonik Degussa GmbH znášajú svoje vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 313, 6.12.2008.


4.2.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 32/19


Rozsudok Všeobecného súdu zo 14. decembra 2011 — Nycomed Danmark/EMA

(Vec T-52/09) (1)

(Humánne lieky - Povolenie na uvedenie lieku na trh - Nariadenie (ES) č. 1901/2006 - Žiadosť o výnimku z povinnosti predložiť výskumný pediatrický plán - Rozhodnutie EMA o zamietnutí - Zneužitie právomoci)

2012/C 32/35

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Nycomed Danmark ApS (Roskilde, Dánsko) (v zastúpení: pôvodne C. Schoonderbeek a H. Speyart van Woerden, advokáti, neskôr C. Schoonderbeek)

Žalovaná: Európska agentúra pre lieky (EMA) (v zastúpení: V. Salvatore a N. Rampal Olmedo, splnomocnení zástupcovia)

Vedľajší účastníci, ktorí v konaní podporujú žalovanú: Portugalská republika (v zastúpení: L. Inez Fernandes a P. Antunes, splnomocnení zástupcovia), Belgické kráľovstvo (v zastúpení: T. Materne a C. Pochet, splnomocnení zástupcovia), Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska (v zastúpení: S. Ossowski a H. Walker, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci J. Stratford, barrister), Francúzska republika (v zastúpení: G. de Bergues, A. Adam, R. Loosli Surrans a J.-S. Pilczer, splnomocnení zástupcovia) a Európska komisia (v zastúpení: P. Oliver a M. Šimerdová, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia Európskej agentúry pre lieky (EMA) z 28. novembra 2008, ktorým sa zamieta žiadosť žalobkyne o poskytnutie osobitnej výnimky týkajúcej sa perflubutánu v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1901/2006 v znení zmien a doplnení

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Nycomed Danmark ApS znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania Európskej agentúry pre lieky (EMA) vrátane trov konania vzniknutých v súvislosti s konaním o nariadení predbežného opatrenia.

3.

Portugalská republika, Belgické kráľovstvo, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, Francúzska republika a Európska komisia znášajú svoje vlastné trovy konania vrátane trov konania vzniknutých v súvislosti s konaním o nariadení predbežného opatrenia.


(1)  Ú. v. EÚ C 82, 4.4.2009.


4.2.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 32/19


Rozsudok Všeobecného súdu z 13. decembra 2011 — Meica/ÚHVT — Bösinger Fleischwaren (Schinken King)

(Vec T-61/09) (1)

(Ochranná známka Spoločenstva - Námietkové konanie - Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva Schinken King - Skoršia národná slovná ochranná známka King - Skoršia národná slovná ochranná známka a skoršia slovná ochranná známka Spoločenstva Curry King - Relatívny dôvod zamietnutia - Pravdepodobnosť zámeny - Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 40/94 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009] - Povinnosť odôvodnenia - Článok 73 nariadenia č. 40/94 (teraz článok 75 nariadenia č. 207/2009))

2012/C 32/36

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Meica Ammerländische Fleischwarenfabrik Fritz Meinen GmbH & Co. KG (Edewecht, Nemecko) (v zastúpení: S. Russlies, advokát)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: A. Führer a G. Schneider, splnomocnení zástupcovia)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT: Bösinger Fleischwaren GmbH (Bösingen, Nemecko)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu prvého odvolacieho senátu ÚHVT z 11. decembra 2008 (vec R 1049/2007-1) týkajúcemu sa námietkového konania medzi Meica Ammerländische Fleischwarenfabrik Fritz Meinen GmbH & Co. KG a Bösinger Fleischwaren GmbH

Výrok rozsudku

1.

Rozhodnutie prvého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) z 11. decembra 2008 (vec R 1049/2007-1) sa zrušuje.

2.

ÚHVT znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný uhradiť trovy konania, ktoré vznikli Meica Ammerländische Fleischwarenfabrik Fritz Meinen GmbH & Co. KG.


(1)  Ú. v. EÚ C 102, 1.5.2009.


4.2.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 32/20


Rozsudok Všeobecného súdu zo 16. decembra 2011 — Rintisch/ÚHVT — Bariatrix Europe (PROTI SNACK)

(Vec T-62/09) (1)

(Ochranná známka Spoločenstva - Námietkové konanie - Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva PROTI SNACK - Skoršie národné slovné a obrazové ochranné známky PROTIPLUS, PROTI a PROTIPOWER - Oneskorené predloženie dokumentov - Voľná úvaha priznaná článkom 74 ods. 2 nariadenia (ES) č. 40/94 [teraz článok 76 ods. 2 nariadenia (ES) č. 207/2009] - Pojem ‚pokiaľ nie je stanovené inak‘ - Pravidlo 20 ods. 1 nariadenia (ES) č. 2868/95 - Pravidlo 50 ods. 1 nariadenia č. 2868/95)

2012/C 32/37

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: Bernhard Rintisch (Bottrop, Nemecko) (v zastúpení: A. Dreyer, advokát)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: G. Schneider, splnomocnený zástupca)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Bariatrix Europe Inc. SAS (Guilherand-Granges, Francúzsko)

Predmet veci

Žaloba o neplatnosť podaná proti rozhodnutiu štvrtého odvolacieho senátu ÚHVT z 15. decembra 2008 (vec R 740/2008-4) týkajúcemu sa námietkového konania medzi Bernhardom Rintischom a Bariatrix Europe Inc. SAS

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Bernhard Rintisch je povinný nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 102, 1.5.2009.


4.2.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 32/20


Rozsudok Všeobecného súdu zo 16. decembra 2011 — Rintisch/ÚHVT — Valfleuri Pâtes alimentaires (PROTIVITAL)

(Vec T-109/09) (1)

(Ochranná známka Spoločenstva - Námietkové konanie - Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva PROTIVITAL - Skoršie národné slovné a obrazové ochranné známky PROTIPLUS, PROTI a PROTIPOWER - Oneskorené predloženie dokumentov - Voľná úvaha priznaná článkom 74 ods. 2 nariadenia (ES) č. 40/94 [teraz článok 76 ods. 2 nariadenia (ES) č. 207/2009] - Pojem ‚pokiaľ nie je stanovené inak‘ - Pravidlo 20 ods. 1 nariadenia (ES) č. 2868/95 - Pravidlo 50 ods. 1 nariadenia č. 2868/95)

2012/C 32/38

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: Bernhard Rintisch (Bottrop, Nemecko) (v zastúpení: A. Dreyer, advokát)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: G. Schneider, splnomocnený zástupca)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom: Valfleuri Pâtes alimentaires SA (Wittenheim, Francúzsko) (v zastúpení: F. Baujoin, advokát)

Predmet veci

Žaloba o neplatnosť podaná proti rozhodnutiu štvrtého odvolacieho senátu ÚHVT z 21. januára 2009 (vec R 1660/2007-4) týkajúcemu sa námietkového konania medzi Bernhardom Rintischom a Valfleuri Pâtes alimentaires SA

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Bernhard Rintisch je povinný nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 113, 16.5.2009.


4.2.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 32/21


Rozsudok Všeobecného súdu zo 16. decembra 2011 — Rintisch/ÚHVT — Valfleuri Pâtes alimentaires (PROTIACTIVE)

(Vec T-152/09) (1)

(Ochranná známka Spoločenstva - Námietkové konanie - Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva PROTIACTIVE - Skoršie národné slovné a obrazové ochranné známky PROTIPLUS, PROTI a PROTIPOWER - Oneskorené predloženie dokumentov - Voľná úvaha priznaná článkom 74 ods. 2 nariadenia (ES) č. 40/94 [teraz článok 76 ods. 2 nariadenia (ES) č. 207/2009] - Pojem ‚pokiaľ nie je stanovené inak‘ - Pravidlo 20 ods. 1 nariadenia (ES) č. 2868/95 - Pravidlo 50 ods. 1 nariadenia č. 2868/95)

2012/C 32/39

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: Bernhard Rintisch (Bottrop, Nemecko) (v zastúpení: A. Dreyer, advokát)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: G. Schneider, splnomocnený zástupca)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom: Valfleuri Pâtes alimentaires SA (Wittenheim, Francúzsko) (v zastúpení: F. Baujoin, advokát)

Predmet veci

Žaloba o neplatnosť podaná proti rozhodnutiu štvrtého odvolacieho senátu ÚHVT z 3. februára 2009 (vec R 1661/2007-4) týkajúcemu sa námietkového konania medzi Bernhardom Rintischom a Valfleuri Pâtes alimentaires SA

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Bernhard Rintisch je povinný nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 153, 4.7.2009.


4.2.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 32/21


Rozsudok Všeobecného súdu z 15. decembra 2011 — Mövenpick/ÚHVT (PASSIONATELY SWISS)

(Vec T-377/09) (1)

(Ochranná známka Spoločenstva - Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva PASSIONATELY SWISS - Absolútny dôvod zamietnutia - Zemepisné označenie pôvodu - Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti)

2012/C 32/40

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Mövenpick-Holding (Cham, Švajčiarsko) (v zastúpení: M. Taxhet, advokát)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: G. Schneider, splnomocnený zástupca)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu prvého odvolacieho senátu ÚHVT z 23. júla 2009 (vec R 1457/2008-1) týkajúcemu sa prihlášky na zápis slovného označenia PASSIONATELY SWISS ako ochrannej známky Spoločenstva

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Mövenpick-Holding znáša trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 282, 21.11.2009.


4.2.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 32/21


Rozsudok Všeobecného súdu zo 16. decembra 2011 — Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials/Rada

(Vec T-423/09) (1)

(Dumping - Dovoz určitých magnéziových tehál s pôvodom v Číne - Nariadenie, ktorým sa skončilo predbežné preskúmanie - Porovnanie normálnej hodnoty a vývoznej hodnoty - Zohľadnenie dane z pridanej hodnoty krajiny pôvodu - Uplatnenie odlišnej metódy ako tej, ktorá bola použitá pri pôvodnom prešetrovaní - Zmena okolností - Článok 2 ods. 10 písm. b) a článok 11 ods. 9 nariadenia (ES) č. 384/96 [teraz článok 2 ods. 10 písm. b) a článok 11 ods. 9 nariadenia (ES) č. 1225/2009])

2012/C 32/41

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials Co. Ltd (Dashiqiao, Čína) (v zastúpení: J.-F. Bellis a R. Luff, advokáti)

Žalovaná: Rada Európskej únie (v zastúpení: pôvodne J.-P. Hix, neskôr J.-P. Hix a B. Driessen, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci pôvodne G. Berrisch a G. Wolf, neskôr G. Berrisch, advokáti)

Vedľajší účastník, ktorý v konaní podporuje žalovanú: Európska komisia (v zastúpení: É. Gippini Fournier a H. van Vliet, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zrušenie nariadenia Rady (ES) č. 826/2009 zo 7. septembra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1659/2005, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz určitých magnéziových tehál s pôvodom v Čínskej ľudovej republike (Ú. v. EÚ L 240, s. 7), v rozsahu, v akom antidumpingové clo stanovené v tomto nariadení voči žalobkyni presahuje antidumpingové clo, ktoré by sa uplatnilo, ak by bolo určené na základe metódy výpočtu použitej pri pôvodnom prešetrovaní na účely zohľadnenia skutočnosti, že čínska daň z pridanej hodnoty nebola pri vývoze vrátená

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials Co. Ltd znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vznikli Rade Európskej únie.

3.

Európska komisia znáša svoje vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 312, 19.12.2009.


4.2.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 32/22


Rozsudok Všeobecného súdu z 13. decembra 2011 — Goodyear Dunlop Tyres UK/ÚHVT — Sportfive (QUALIFIER)

(Vec T-424/09) (1)

(Ochranná známka Spoločenstva - Konanie o námietke - Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva QUALIFIER - Skoršia slovná ochranná známka Spoločenstva Qualifiers 2006 - Zamietnutie zápisu - Relatívny dôvod zamietnutia - Pravdepodobnosť zámeny - Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009)

2012/C 32/42

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Goodyear Dunlop Tyres UK Ltd (Birmingham, Spojené kráľovstvo) (v zastúpení: M. Graf, advokát)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: R. Manea, splnomocnený zástupca)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT: Sportfive GmbH & Co. KG (Kolín, Nemecko)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu štvrtého odvolacieho senátu ÚHVT z 11. augusta 2009 (vec R 1291/2008-4) týkajúcemu sa konania o námietke medzi spoločnosťami Sportfive GmbH & Co. KG a Goodyear Dunlop Tyres UK Ltd

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Goodyear Dunlop Tyres UK Ltd je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 312, 19.12.2009.


4.2.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 32/22


Rozsudok Všeobecného súdu zo 14. decembra 2011 — Völkl/ÚHVT — Marker Völkl (VÖLKL)

(Vec T-504/09) (1)

(Ochranná známka Spoločenstva - Námietkové konanie - Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva VÖLKL - Skoršia medzinárodná slovná ochranná známka VÖLKL - Relatívny dôvod zamietnutia - Pravdepodobnosť zámeny - Čiastočné zamietnutie zápisu - Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 - Riadne používanie skoršej ochrannej známky - Článok 42 ods. 2 a 3 nariadenia č. 207/2009 a pravidlo 22 ods. 3 nariadenia (ES) č. 2868/95 - Právomoc odvolacieho senátu v prípade odvolania obmedzeného na časť tovarov alebo služieb, ktorých sa týka prihláška - Článok 64 ods. 1 nariadenia č. 207/2009 - Návrh na zmenu rozhodnutia odvolacieho senátu - Článok 65 ods. 3 nariadenia č. 207/2009)

2012/C 32/43

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Völkl GmbH & Co. KG (Erding, Nemecko) (v zastúpení: C. Raßmann, advokát)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: S. Hanne, splnomocnený zástupca)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom: Marker Völkl International GmbH (Baar, Švajčiarsko) (v zastúpení: J. Bauer, advokát)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu prvého odvolacieho senátu ÚHVT z 30. septembra 2009 (vec R 1387/2008-1) týkajúcemu sa námietkového konania medzi spoločnosťami Marker Völkl International GmbH a Völkl GmbH & Co. KG

Výrok rozsudku

1.

Rozhodnutie prvého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) z 30. septembra 2009 (vec R 1387/2008-1) sa zrušuje.

2.

V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta.

3.

ÚHVT znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania, ktoré vznikli Völkl GmbH & Co. KG.

4.

Marker Völkl International GmbH znáša svoje vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 37, 13.2.2010.


4.2.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 32/23


Rozsudok Všeobecného súdu zo 14. decembra 2011 — Španielsko/Komisia

(Vec T-106/10) (1)

(EPUZF - Usmerňovacia sekcia - Zníženie finančnej pomoci - Iniciatívny program Spoločenstva Leader+ - Článok 4 nariadenia (ES) č. 438/2001 - Primeranosť)

2012/C 32/44

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Žalobca: Španielske kráľovstvo (v zastúpení: M. Muñoz Pérez, abogado del Estado)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: G. von Rintelen a F. Jimeno Fernández, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Žaloba o neplatnosť rozhodnutia K(2009) 10136 v konečnom znení z 18. septembra 2009 o uplatnení finančných opráv na pomoc z usmerňovacej sekcie EPUZF, ktorá zodpovedá iniciatívnemu programu Spoločenstva CCI 2000.ES.06.0.PC.003 (Španielsko — Leader+ Aragón)

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Spojené kráľovstvo je povinné nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 113, 1.5.2010.


4.2.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 32/23


Rozsudok Všeobecného súdu zo 14. decembra 2011 — Vuitton Malletier/ÚHVT — Friis Group International (vyobrazenie zámku)

(Vec T-237/10) (1)

(Ochranná známka Spoločenstva - Konanie o vyhlásenie neplatnosti - Rozlišovacia spôsobilosť - Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 - Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti nadobudnutej používaním - Článok 7 ods. 3 nariadenia (ES) č. 207/2009)

2012/C 32/45

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Louis Vuitton Malletier (Paríž, Francúzsko) (v zastúpení: P. Roncaglia, G. Lazzeretti, M. Boletto a E. Gavuzzi, advokáti)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: D. Botis, splnomocnený zástupca)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom: Friis Group International ApS (Kodaň, Dánsko) (v zastúpení: C. Type Jardorf, advokát)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu prvého odvolacieho senátu ÚHVT z 24. februára 2010 (vec R 1590/2008-1) týkajúcemu sa konania o neplatnosť medzi Friis Group International ApS a Louis Vuitton Malletier

Výrok rozsudku

1.

Rozhodnutie prvého odvolacie senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) z 24. februára 2010 (vec R 1590/2008-1) sa zrušuje v rozsahu, v akom vyhlásil za neplatnú ochrannú známku Spoločenstva č. 3693116 pre tovary zaradené do triedy 14 „šperky vrátane prsteňov, príveskov na kľúče, praciek a náušníc, manžetových gombíkov, náramkov, príveskov, brošní, náhrdelníkov, spôn na viazanky, ozdobných ihlíc, medailónov; hodinárske výrobky a iné časomerné zariadenia a nástroje vrátane hodiniek, púzdier na hodinky, budíkov; luskáčiky z drahých kovov, ich zliatin alebo nimi pokryté, svietniky z drahých kovov, ich zliatin alebo nimi pokryté“ a pre tovary zaradené do triedy 18 „koža a imitácie kože“ a „dáždniky“.

2.

V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta.

3.

Louis Vuitton Malletier, Friis Group International ApS a ÚHVT znášajú svoje vlastné trovy konania, ktoré im vznikli v priebehu konania na Všeobecnom súde.


(1)  Ú. v. EÚ C 209, 31.7.2010.


4.2.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 32/23


Rozsudok Všeobecného súdu zo 14. decembra 2011 — Komisia/Pachtitis

(Vec T-361/10 P) (1)

(Odvolanie - Verejná služba - Úradníci - Prijímanie do zamestnania - Oznámenie o výberovom konaní - Verejné výberové konanie - Nepripustenie k účasti na písomnej skúške na základe výsledkov získaných v prístupových testoch - Rozdelenie právomocí medzi EPSO a výberovú komisiu výberového konania)

2012/C 32/46

Jazyk konania: gréčtina

Účastníci konania

Odvolateľka: Európska komisia (v zastúpení: pôvodne J. Currall a I. Chatzigiannis, splnomocnení zástupcovia, neskôr J. Currall, za právnej pomoci E. Antypas a E. Bourtzalas, advokáti)

Ďalší účastníci konania: Dimitrios Pachtitis (Atény, Grécko) (v zastúpení: P. Giatagantzidis a K. Kyriazi, advokáti) a Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (EDPS)

Predmet veci

Odvolanie podané proti rozsudku Súdu pre verejnú službu Európskej únie (prvá komora) z 15. júna 2010, Pachtitis/Komisia (F-35/08, zatiaľ neuverejnený v Zbierke), a smerujúce k zrušeniu tohto rozsudku

Výrok rozsudku

1.

Odvolanie sa zamieta.

2.

Európska komisia znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vznikli Dimitriosovi Pachtitisovi v rámci konania na tomto stupni.


(1)  Ú. v. EÚ C 301, 6.11.2010.


4.2.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 32/24


Rozsudok Všeobecného súdu zo 14. decembra 2011 — Häfele/ÚHVT (Mixfront)

(Vec T-425/10) (1)

(Ochranná známka Spoločenstva - Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva Mixfront - Absolútny dôvod zamietnutia - Opisný charakter - Článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 207/2009)

2012/C 32/47

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Häfele GmbH & Co. KG (Nagold, Nemecko) (v zastúpení: M. Eck a J. Dönch, advokáti)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: pôvodne S. Schäffner, neskôr R. Manea, a napokon A. Pohlmann, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu prvého odvolacieho senátu ÚHVT z 30. júna 2010 (vec R 338/2010-1) týkajúcemu sa prihlášky slovného označenia Mixfront ako ochrannej známky Spoločenstva

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Häfele GmbH & Co. KG je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 317, 20.11.2010.


4.2.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 32/24


Rozsudok Všeobecného súdu zo 14. decembra 2011 — Allen a i./Komisia

(Vec T-433/10 P) (1)

(Odvolanie - Pracovníci zamestnaní v spoločnom podniku JET - Uplatnenie iného právneho postavenia ako postavenia dočasných zamestnancov - Náhrada vzniknutej majetkovej ujmy - Lehoty na podanie žaloby - Omeškanie - Primeraná lehota)

2012/C 32/48

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolatelia: John Allen (Horspath, Spojené kráľovstvo) a ďalších 109 odvolateľov, ktorých mená sú uvedené v prílohe rozsudku (v zastúpení: K. Lasok, QC, a B. Lask, barrister)

Ďalší účastník konania: Európska komisia (v zastúpení: J. Currall a D. Martin, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Odvolanie podané proti uzneseniu Súdu pre verejnú službu Európskej únie (prvá komora) z 13. júla 2010, Allen a i./Komisia (F-103/09, zatiaľ neuverejnené v Zbierke), a smerujúce k zrušeniu tohto uznesenia

Výrok rozsudku

1.

Odvolanie sa zamieta.

2.

John Allen a ďalších 109 odvolateľov, ktorých mená sú uvedené v prílohe, znášajú svoje vlastné trovy konania a sú povinní nahradiť trovy konania, ktoré vznikli Európskej komisii v rámci konania pred týmto súdom.


(1)  Ú. v. EÚ C 317, 20.11.2010.


4.2.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 32/24


Rozsudok Všeobecného súdu zo 16. decembra 2011 — Francúzsko/Komisia

(Vec T-488/10) (1)

(EFRR - Zníženie finančnej pomoci - Štrukturálna pomoc Spoločenstva v oblasti Martinik - Žaloba o neplatnosť - Verejné zákazky - Smernica 93/37/EHS - Pojem ‚priama dotácia‘ - Pojem ‚zariadenie určené na šport, rekreáciu a oddych‘ - Povinnosť odôvodnenia - Zásada proporcionality)

2012/C 32/49

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Francúzska republika (v zastúpení: E. Belliard, G. de Bergues a N. Rouam, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: F. Dintilhac a A. Steiblytė, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia Komisie K(2010) 5229 z 28. júla 2010 týkajúceho sa zrušenia časti príspevkov z Európskeho fondu pre regionálny rozvoj (EFRR) na základe cieľa 1 jednotného programového dokumentu pre štrukturálnu pomoc Spoločenstva v oblasti Martinik vo Francúzku

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Francúzska republika znáša trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 13, 15.1.2011.


4.2.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 32/25


Rozsudok Všeobecného súdu zo 14. decembra 2011 — Häfele/ÚHVT (Vorfront)

(Vec T-531/10) (1)

(Ochranná známka Spoločenstva - Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva Vorfront - Absolútny dôvod zamietnutia - Opisný charakter - Článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 207/2009)

2012/C 32/50

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Häfele GmbH & Co. KG (Nagold, Nemecko) (v zastúpení: M. Eck a J. Dönch, advokáti)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: pôvodne S. Schäffner, neskôr R. Manea, a napokon A. Pohlmann, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu prvého odvolacieho senátu ÚHVT zo 14. septembra 2010 (vec R 570/2010-1) týkajúcemu sa prihlášky slovného označenia Vorfront ako ochrannej známky Spoločenstva

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Häfele GmbH & Co. KG je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 30, 29.1.2011.


4.2.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 32/25


Rozsudok Všeobecného súdu zo 14. decembra 2011 — De Luca/Komisia

(Vec T-563/10 P) (1)

(Odvolanie - Vzájomné odvolanie - Verejná služba - Úradníci - Vymenovanie na pracovné miesto vyššej funkčnej skupiny po uskutočnení verejného výberového konania - Nadobudnutie účinnosti nového služobného poriadku - Prechodné ustanovenia - Článok 12 ods. 3 prílohy XIII služobného poriadku)

2012/C 32/51

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Odvolateľka: Patrizia De Luca (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: J.-N. Louis a S. Orlandi, advokáti)

Ďalší účastníci konania: Európska komisia (v zastúpení: J. Currall, splnomocnený zástupca) a Rada Európskej únie (v zastúpení: M. Bauer a K. Zieleśkiewicz, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Odvolanie podané proti rozsudku Súdu pre verejnú službu Európskej únie (druhá komora) z 30. septembra 2010, De Luca/Komisia (F-20/06, zatiaľ neuverejnený v Zbierke), a smerujúce k zrušeniu tohto rozsudku

Výrok rozsudku

1.

Vzájomné odvolania sa zamietajú.

2.

Rozsudok Súdu pre verejnú službu Európskej únie (druhá komora) z 30. septembra 2010, De Luca/Komisia (F-20/06, zatiaľ neuverejnený v Zbierke), sa zrušuje.

3.

Vec sa vracia Súdu pre verejnú službu.

4.

O trovách konania sa rozhodne neskôr.


(1)  Ú. v. EÚ C 63, 26.2.2011.


4.2.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 32/25


Rozsudok Všeobecného súdu zo 14. decembra 2011 — Komisia/Vicente Carbajosa a i.

(Vec T-6/11 P) (1)

(Odvolanie - Verejná služba - Úradníci - Prijímanie do zamestnania - Oznámenie o výberovom konaní - Verejné výberové konanie - Nepripustenie k písomnej skúške na základe výsledku vstupných testov - Rozdelenie právomocí medzi EPSO a výberovou komisiou - Zásada kontradiktórnosti)

2012/C 32/52

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: J. Currall a B. Eggers, splnomocnení zástupcovia)

Žalované: Isabel Vicente Carbajosa (Brusel, Belgicko), Niina Lehtinen (Brusel) a Myriam Menchén (Brusel) (v zastúpení: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal a D. Abreu Caldas, advokáti)

Predmet veci

Odvolanie podané proti rozsudku Súdu pre verejnú službu Európskej únie (prvá komora) z 28. októbra 2010, Vicente Carbajosa a i./Komisia (F-9/09, zatiaľ neuverejnený v Zbierke), a smerujúce k čiastočnému zrušeniu tohto rozsudku

Výrok rozsudku

1.

Rozsudok Súdu pre verejnú službu Európskej únie (prvá komora) z 28. októbra 2010, Vicente Carbajosa a i./Komisia (F-9/09), sa zrušuje v rozsahu, v akom sa ním rušia rozhodnutia Úradu pre výber zamestnancov Európskych spoločenstiev (EPSO), podľa ktorých sa Isabel Vicente Carbajosa v súvislosti s výberovým konaním EPSO/AD/117/08 a Niina Lehtinen a Myriam Menchén v súvislosti s výberovým konaním EPSO/AD/116/08 nezapíšu na zoznam uchádzačov vyzvaných na predloženie úplnej prihlášky.

2.

Rozhodnutia EPSO, podľa ktorých sa I. Vicente Carbajosa v súvislosti s výberovým konaním EPSO/AD/117/08 a N. Lehtinen a M. Menchén v súvislosti s výberovým konaním EPSO/AD/116/08 nezapíšu na zoznam uchádzačov vyzvaných na predloženie úplnej prihlášky, sa zrušujú.

3.

I. Vicente Carbajosa N. Lehtinen a M. Menchén, ako aj Európska komisia znášajú svoje vlastné trovy súvisiace s týmto konaním.


(1)  Ú. v. EÚ C 72, 5.3.2011.


4.2.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 32/26


Rozsudok Všeobecného súdu zo 14. decembra 2011 — Häfele/ÚHVT (Infront)

(Vec T-166/11) (1)

(Ochranná známka Spoločenstva - Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva Infront - Absolútny dôvod zamietnutia - Opisný charakter - Článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 207/2009)

2012/C 32/53

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Häfele GmbH & Co. KG (Nagold, Nemecko) (v zastúpení: M. Eck a J. Dönch, advokáti)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: pôvodne R. Manea, neskôr A. Pohlmann, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu prvého odvolacieho senátu ÚHVT zo 17. januára 2011 (vec R 1711/2010-1) týkajúcemu sa prihlášky slovného označenia Infront ako ochrannej známky Spoločenstva

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Häfele GmbH & Co. KG je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 145, 14.5.2011.


4.2.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 32/26


Žaloba podaná 23. mája 2011 — Fon Wireless/ÚHVT — nfon (nfon)

(Vec T-283/11)

2012/C 32/54

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: španielčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Fon Wireless Ltd (Londýn, Spojené kráľovstvo) (v zastúpení: F. Brandolini Kujman, advokát)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: nfon AG (Mníchov, Nemecko)

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

vyhlásil žalobu, vrátane všetkých dokumentov a príslušných kópií, za prípustnú,

súhlasil s vykonaním navrhnutých dôkazov,

vyhovel žalobe a súčasne zrušil rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu ÚHVT z 18. marca 2011 vo veci R 1017/2009-4 a v dôsledku toho zamietol prihlášku ochrannej známky Spoločenstva č. 6206321 „nfon“,

zaviazal žalovaného na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Prihlasovateľ ochrannej známky Spoločenstva: nfon AG.

Prihlasovaná ochranná známka Spoločenstva: slovná ochranná známka „nfon“ pre výrobky a služby tried 9, 35 a 38.

Majiteľ ochrannej známky alebo označenia namietaných v námietkovom konaní: žalobkyňa.

Namietaná ochranná známka alebo označenie: obrazová ochranná známka Spoločenstva a slovná národná ochranná známka „fon“ pre výrobky a služby tried 9, 38 a 42.

Rozhodnutie námietkového oddelenia: vyhovenie námietke.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: vyhovenie odvolaniu.

Dôvody žaloby: porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009, keďže kolidujúce ochranné známky sú podobné, a porušenie článku 8 ods. 5 nariadenia (ES) č. 207/2009, keďže spoločnosť nfon AG sa snaží využívať dobré meno skorších ochranných známok.


4.2.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 32/26


Žaloba podaná 31. októbra 2011 — Viejo Valle/ÚHVT — Etablissements Coquet (Kávova súprava s drážkami)

(Vec T-566/11)

2012/C 32/55

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: španielčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Viejo Valle, SA (L’Olleria, Španielsko) (v zastúpení: I. Temiño Ceniceros, advokát)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Etablissements Coquet SA (Saint Léonard de Noblat, Francúzsko)

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

vyhlásil za prípustnú predmetnú žalobu spoločne s jej prílohami,

zrušil rozhodnutie tretieho odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) z 29. júla 2011 vo veci R 1054/2010-3,

zaviazal žalovaného na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Zapísaný dizajn, ktorý je predmetom návrhu na výmaz: dizajn č. 384.912-0001, ktorý vyobrazuje ozdobný riad, šálku kávy s táckou.

Majiteľ dizajnu Spoločenstva: žalobkyňa.

Navrhovateľ výmazu dizajnu Spoločenstva: Etablissements Coquet SA.

Odôvodnenie návrhu na výmaz: porušenie článku 25 ods. 1 písm. f) nariadenia (ES) č. 6/2002, keďže dizajn Spoločenstva predstavuje neoprávnené použitie diela chráneného podľa autorského práva členského štátu.

Rozhodnutie výmazového odboru: vyhovenie návrhu na výmaz.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: zamietnutie odvolania.

Dôvody žaloby: Porušenie článku 25 ods. 1 písm. f) nariadenia (ES) č. 6/2002 a článku 28 ods. 1 písm. b) bodu iii) nariadenia č. 2245/2002, keďže Etablissements Coquet SA v návrhu na výmaz náležite neuviedol dielo chránené autorským právom, o ktoré sa návrh na výmaz opiera, ako ani údaje o predmete s o majiteľovi skoršieho práva.


4.2.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 32/27


Žaloba podaná 31. októbra 2011 — Viejo Valle/ÚHVT — Etablissements Coquet (Hlboký tanier s drážkami)

(Vec T-567/11)

2012/C 32/56

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: španielčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Viejo Valle, SA (L’Olleria, Španielsko) (v zastúpení: I. Temiño Ceniceros, advokát)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Etablissements Coquet SA (Saint Léonard de Noblat, Francúzsko)

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

vyhlásil za prípustnú predmetnú žalobu spoločne s jej prílohami,

zrušil rozhodnutie tretieho odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) z 29. júla 2011 vo veci R 1055/2010-3,

zaviazal žalovaného na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Zapísaný dizajn, ktorý je predmetom návrhu na výmaz: dizajn č. 384.912-0009, ktorý vyobrazuje ozdobený riad, hlboký tanier.

Majiteľ dizajnu Spoločenstva: žalobkyňa.

Navrhovateľ výmazu dizajnu Spoločenstva: Etablissements Coquet SA.

Odôvodnenie návrhu na výmaz: porušenie článku 25 ods. 1 písm. f) nariadenia (ES) č. 6/2002, keďže dizajn Spoločenstva predstavuje neoprávnené použitie diela chráneného podľa autorského práva členského štátu.

Rozhodnutie výmazového odboru: vyhovenie návrhu na výmaz.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: zamietnutie odvolania.

Dôvody žaloby: porušenie článku 25 ods. 1 písm. f) nariadenia (ES) č. 6/2002 a článku 28 ods. 1 písm. b) bodu iii) nariadenia č. 2245/2002, keďže Etablissements Coquet SA v návrhu na výmaz náležite neuviedol dielo chránené autorským právom, o ktoré sa návrh na výmaz opiera, ako ani údaje o predmete s o majiteľovi skoršieho práva.


4.2.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 32/27


Žaloba podaná 15. novembra 2011 — Atlas Transport/ÚHVT — Hartmann (ATLAS TRANSPORT)

(Vec T-584/11)

2012/C 32/57

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Atlas Transport GmbH (Düsseldorf, Nemecko) (v zastúpení: U. Hildebrandt, K. Schmidt-Hern a B. Weichhaus, advokáti)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Alfred Hartmann (Leer, Nemecko)

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie prvého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) z 1. septembra 2011 vo veci R 2262/2010-1,

zaviazal žalovaného na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Zapísaná ochranná známka Spoločenstva, ktorá je predmetom návrhu na zrušenie: slovná ochranná známka „ATLAS TRANSPORT“ pre služby zaradené do triedy 39.

Majiteľ ochrannej známky Spoločenstva: žalobkyňa.

Účastník, ktorý sa domáha zrušenia ochrannej známky Spoločenstva: Alfred Hartmann.

Rozhodnutie zrušovacieho oddelenia: zamietnutie návrhu na vyhlásenie zrušenia.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: vyhovenie odvolaniu.

Dôvody žaloby: porušenie pravidla 40 ods. 5 v spojení s pravidlom 22 vykonávacieho nariadenia č. 2868/95 nesprávnym hodnotením dôkazov, porušenie článku 15 nariadenia č. 207/2009, keďže žalovaný sa na základe doslovného výkladu sám zaoberal otázkou, či došlo k riadnemu používaniu ochrannej známky pre zodpovedajúce služby, porušenie článku 76 ods. 1 nariadenia č. 207/2009, keďže žalovaný pri zisťovaní významu pojmu „doprava“ bral do úvahy len jeden zdroj a ten vyhodnotil nepostačujúco, a teda s nedostatočnou starostlivosťou, porušenie článku 75 prvej vety nariadenia č. 207/2009, keďže žalovaný jasne nepodložil svoj právny názor, porušenie článku 75 druhej vety a článku 76 ods. 2 nariadenia č. 207/2009 pre porušenie práva byť vypočutý.


4.2.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 32/28


Žaloba podaná 17. novembra 2011 — Phonebook of the World/ÚHVT — Seat Pagine Gialle (PAGINE GIALLE)

(Vec T-589/11)

2012/C 32/58

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Phonebook of the World (Paríž, Francúzsko) (v zastúpení: A. Bertrand, advokát)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Seat Pagine Gialle SpA (Miláno, Taliansko)

Návrhy

zrušiť rozhodnutie druhého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) zo 4. augusta 2011 vo veci R 1541/2010-2,

zrušiť zápis ochrannej známky Spoločenstva „PAGINE GIALLE“ č. 161380, ktorú pre triedy 16 a 35 zapísal ďalší účastník konania pred odvolacím senátom, a

zaviazať žalovaného na náhradu trov tohto konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Zapísaná ochranná známka Spoločenstva, ktorá je predmetom návrhu na vyhlásenie neplatnosti: slovná ochranná známka „PAGINE GIALLE“ pre výrobky a služby zaradené do tried 16 a 35 — prihláška ochrannej známky Spoločenstva č. 161380.

Majiteľ ochrannej známky Spoločenstva: ďalší účastník konania pred odvolacím senátom.

Účastník, ktorý sa domáha vyhlásenia neplatnosti: žalobkyňa.

Odôvodnenie návrhu na vyhlásenie neplatnosti: účastník konania navrhujúci vyhlásenie neplatnosti odôvodnil svoj návrh článkom 51 ods. 1 písm. a) nariadenia Rady (ES) č. 207/2009, a konkrétne tým, že ochranná známka Spoločenstva bola zapísaná v rozpore s ustanoveniami článku 7 ods. 1 písm. c) a d) nariadenia Rady (ES) č. 207/2009.

Rozhodnutie výmazového oddelenia: zamietnutie návrhu na vyhlásenie neplatnosti.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: zamietnutie odvolania.

Dôvody žaloby: porušenie článku 52 ods. 1 písm. a) v spojení s článkami 7 ods. 1 písm. b) až d) nariadenia Rady č. 207/2009, keďže odvolací senát odmietol uplatniť všeobecné zásady práva Spoločenstva, a to najmä zásady stanovené v rozsudku Súdu prvého stupňa vo veci T-322/03, Telefon & Buch/ÚHVT — Herold Business Data (WEISSE SEITEN), a takisto odmietol uplatniť svoje vlastné zistenia, že slová „PAGINE GIALLE“ nemajú, pokiaľ ide o taliansku verejnosť, nijakú rozlišovaciu spôsobilosť.


4.2.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 32/29


Žaloba podaná 15. novembra 2011 — Przedsiębiorstwo Handlowe Medox Lepiarz Lepiarz/ÚHVT — Henkel (SUPER GLUE)

(Vec T-591/11)

2012/C 32/59

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: poľština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Przedsiębiorstwo Handlowe Medox Lepiarz Jarosław Lepiarz Alicja sp. j. (Jaworzno, Poľská republika) (v zastúpení: M. Konieczyński, adwokat)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Henkel Corp. (Gulph Mills, Spojené štáty)

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) z 12. septembra 2011 vo veci R 1147/2010-4,

uložil žalovanému náhradu trov konania vrátane nákladov procesného zastúpenia.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Prihlasovateľ ochrannej známky Spoločenstva: žalobkyňa.

Prihlasovaná ochranná známka Spoločenstva: obrazová ochranná známka v podobe tuby v bielej, čiernej, šedej a žltej farbe so slovným prvkom „SUPER GLUE“ pre tovary zaradené do tried 1 a 16 — prihláška ochrannej známky Spoločenstva č. 7 262 405.

Majiteľ ochrannej známky alebo označenia namietaných v námietkovom konaní: ďalší účastník konania pred odvolacím senátom.

Namietaná ochranná známka alebo označenie: slovná ochranná známka č. 377 517„SUPERGLUE“ pre tovary zaradené do tried 1 a 16 zapísaná v štátoch Beneluxu.

Rozhodnutie námietkového oddelenia: čiastočné vyhovenie námietkam.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: zamietnutie odvolania.

Dôvody žaloby: porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009 (1) konštatovaním, že ochranné známky sú si navzájom podobné a pre verejnosť existuje pravdepodobnosť zámeny.


(1)  Nariadenie Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 78, s. 1).


4.2.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 32/29


Žaloba podaná 28. novembra 2011 — MPDV Mikrolab/ÚHVT (Lean Performance Index)

(Vec T-598/11)

2012/C 32/60

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: MPDV Mikrolab GmbH, Mikroprozessordatenverarbeitung und Mikroprozessorlabor (Mosbach, Nemecko) (v zastúpení: W. Göpfert, advokát)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje:

zrušiť rozhodnutie prvého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) z 15. septembra 2011 vo veci R 131/2011-1,

zaviazať žalovaného na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Prihlasovaná ochranná známka Spoločenstva: slovná ochranná známka „Lean Performance Index“ pre tovary a služby tried 9, 16, 35 a 42.

Rozhodnutie prieskumového pracovníka: zamietnutie prihlášky ochrannej známky.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: zamietnutie odvolania.

Dôvody žaloby: porušenie článku 7 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia č. 207/2009, keďže dotknutá ochranná známka Spoločenstva má rozlišovaciu spôsobilosť a nie je opisná.


4.2.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 32/29


Žaloba podaná 25. novembra 2011 — Eni/ÚHVT — EMI (IP) (ENI)

(Vec T-599/11)

2012/C 32/61

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: Eni SpA (Rím, Taliansko) (v zastúpení: D. De Simone a G. Orsoni, advokáti)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: EMI (IP) Ltd (Londýn, Spojené kráľovstvo)

Návrhy

Žalobca navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie prvého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) z 8. septembra 2011 vo veci R 2439/2010-1 a

zaviazal žalovaného na náhradu trov konania na všetkých stupňoch.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Prihlasovateľ ochrannej známky Spoločenstva: žalobca.

Prihlasovaná ochranná známka Spoločenstva: slovná ochranná známka „ENI“ pre tovary a služby zaradené do tried 1 až 4, 6, 7, 9, 11, 14, 16 až 19, 22, 25 a 35 až 45 — prihláška ochrannej známky Spoločenstva č. 6488076.

Majiteľ ochrannej známky alebo označenia namietaných v námietkovom konaní: ďalší účastník konania pred odvolacím senátom.

Namietaná ochranná známka alebo označenie: slovná ochranná známka Spoločenstva „EMI“ č. 4197315 pre tovary a služby zaradené do tried 9, 16, 35, 38, 41a 42; obrazová ochranná známka Spoločenstva „EMI“ č. 6167357 pre tovary a služby zaradené do tried 9, 16, 28, 35, 38, 41 a 42.

Rozhodnutie námietkového oddelenia: čiastočné vyhovenie námietke.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: zamietnutie odvolania.

Dôvody žaloby: žalobca napáda uvedené rozhodnutie prvého odvolacieho senátu z týchto troch dôvodov: i) chybný a neodôvodnený záver o podobnosti tovarov a služieb založený na nesprávnom pochopení a uplatnení skoršej judikatúry v tejto oblasti; ii) nesprávny výklad a uplatnenie veci Praktiker, čo sa prejavuje v nepochopení jeho protimonopolných zásad a najmä dôvodov, ktoré viedli k možnosti zápisu maloobchodných služieb, a iii) chybný záver o podobnosti označení a o existencii pravdepodobnosti zámeny.


4.2.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 32/30


Žaloba podaná 25. novembra 2011 — Schuhhaus Dielmann/ÚHVT — Carrera (Carrera panamericana)

(Vec T-600/11)

2012/C 32/62

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Schuhhaus Dielmann GmbH & Co. KG (Darmstadt, Nemecko) (v zastúpení: W. Göpfert, advokát)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Carrera SpA (Caldiero, Taliansko)

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie prvého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) z 15. septembra 2011 vo veci R 1989/2010-1,

zaviazal žalovaného na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Prihlasovateľ ochrannej známky Spoločenstva: žalobkyňa.

Prihlasovaná ochranná známka Spoločenstva: slovná ochranná známka „Carrera panamericana“ pre tovary zaradené do tried 18 a 25.

Majiteľ ochrannej známky alebo označenia namietaných v námietkovom konaní: Carrera SpA.

Namietaná ochranná známka alebo označenie: obrazová ochranná známka, ktorá obsahuje slovný prvok „CARRERA“, pre tovary zaradené do triedy 25.

Rozhodnutie námietkového oddelenia: čiastočné vyhovenie námietke.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: zamietnutie odvolania.

Dôvody žaloby: porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009, keďže medzi kolidujúcimi ochrannými známkami neexistuje pravdepodobnosť zámeny.


4.2.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 32/30


Žaloba podaná 22. novembra 2011 — Pêra-Grave/ÚHVT — Fundação De Almeida (QTA S. JOSÉ DE PERAMANCA)

(Vec T-602/11)

2012/C 32/63

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Pêra-Grave Sociedade Agrícola, Unipessoal, Lda (Évora, Portugalsko) (v zastúpení: J. de Oliveira Vaz Miranda Sousa, advokát)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Fundação Eugénio De Almeida (Évora, Portugalsko)

Návrhy

zrušiť rozhodnutie druhého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) z 19. septembra 2011 vo veci R 1797/2010-2, s následkom, že námietka podaná proti prihlasovanej ochrannej známke bude zamietnutá v celom rozsahu, a teda prihlasovaná ochranná známka bude v plnom rozsahu zapísaná, a

nariadiť žalovanému nahradiť svoje trovy konania a trovy konania, ktoré vznikli žalobkyni v súvislosti v týmto konaním.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Prihlasovateľ ochrannej známky Spoločenstva: žalobkyňa.

Prihlasovaná ochranná známka Spoločenstva: obrazová ochranná známka „QTA S. JOSÉ DE PERAMANCA“ pre tovary v triede 33 — prihláška ochrannej známky č. 7291669.

Majiteľ ochrannej známky alebo označenia namietaných v námietkovom konaní: ďalší účastník konania pred odvolacím senátom.

Namietaná ochranná známka alebo označenie: portugalská obrazová ochranná známka „VINHO PÊRAMANCA TINTO“ prihlásená pod č. 283684 pre tovary v triede 33; portugalská obrazová ochranná známka „VINHO PÊRAMANCA BRANCO“ prihlásená pod č. 308864 pre tovary v triede 33; portugalská obrazová ochranná známka „PÊRAMANCA“ prihlásená pod č. 405797 pre tovary v triede 33.

Rozhodnutie námietkového oddelenia: zamietnutie námietky.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: prijatie námietky a odvolania, zrušenie napadnutého rozhodnutia a zamietnutie prihlášky ochrannej známky Spoločenstva pre všetky napadnuté tovary.

Dôvody žaloby: porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady č. 207/2009 v rozsahu, v akom odvolací senát: i) vychádzal z nesprávneho právneho posúdenia, keď znížil celkový dojem z viacerých vizuálnych, fonetických alebo koncepčných rozdielov medzi označeniami a zvýšil, čím precenil, celkový vplyv jediného spoločného prvku, ktorý obsahujú, a to slovných prvkov „PERA“ a „MANCA“; a ii) nesprávne uplatnil zásady a postoj Všeobecného súdu vo veci T-332/05, „TERRANUS/TERRA“ na prejednávanú vec a nesprávne rozhodol, že stupeň celkovej podobnosti medzi spornými označeniami je dostatočný na rozhodnutie o pravdepodobnosti zámeny.


4.2.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 32/31


Žaloba podaná 28. novembra 2011 — Mega Brands/ÚHVT — Diset (MAGNEXT)

(Vec T-604/11)

2012/C 32/64

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: Mega Brands International, Luxembourg, Zweigniederlassung Zug (Zug, Švajčiarsko) (v zastúpení: A. Nordemann, advokát)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Diset, SA (Barcelona, Španielsko)

Návrhy

Žalobca navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) z 27. septembra 2011 vo veci R 1695/2010-4 a zamietol námietku č. B 1383639 a

zaviazal žalovaného na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Prihlasovateľ ochrannej známky Spoločenstva: žalobca.

Prihlasovaná ochranná známka Spoločenstva: čierno-biela obrazová ochranná známka „MAGNEXT“ pre tovary zaradené do triedy 28 — prihláška ochrannej známky Spoločenstva č. 6588991.

Majiteľ ochrannej známky alebo označenia namietaných v námietkovom konaní: ďalší účastník konania pred odvolacím senátom.

Namietaná ochranná známka alebo označenie: španielska slovná ochranná známka „MAGNET 4“ č. 2550099 pre tovary zaradené do triedy 28; modro-biela obrazová ochranná známka Spoločenstva „Diset Magnetics“ č. 3840121 pre tovary a služby zaradené do tried 16, 28 a 41.

Rozhodnutie námietkového oddelenia: vyhovenie námietke a zamietnutie prihlášky ochrannej známky Spoločenstva v celom rozsahu.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: zamietnutie odvolania.

Dôvody žaloby: porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady č. 207/2009, keďže odvolací senát nesprávne posúdil pravdepodobnosť zámeny medzi ochrannou známkou, ktorá je základom námietky, a namietanou ochrannou známkou.


4.2.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 32/31


Žaloba podaná 29. novembra 2011 — Novartis/ÚHVT — Organic (BIOCERT)

(Vec T-605/11)

2012/C 32/65

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Novartis AG (Bazilej, Švajčiarsko) (v zastúpení: M. Douglas, advokát)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Dr. Organic Ltd (Swansea, Spojené kráľovstvo)

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) z 28. septembra 2011 vo veci R 1030/2010-4 a

zaviazal žalovaného na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Prihlasovateľ ochrannej známky Spoločenstva: ďalší účastník konania pred odvolacím senátom.

Prihlasovaná ochranná známka Spoločenstva: slovná ochranná známka „BIOCERT“ pre tovary a služby zaradené do tried 3, 4, 5, 29, 30, 31, 32, 35 a 44 — prihláška ochrannej známky Spoločenstva č. 7134984.

Majiteľ ochrannej známky alebo označenia namietaných v námietkovom konaní: žalobkyňa.

Namietaná ochranná známka alebo označenie: rakúska slovná ochranná známka „BIOCEF“ č. 136273 pre tovary zaradené do triedy 5.

Rozhodnutie námietkového oddelenia: zamietnutie námietky v celom rozsahu.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: zamietnutie odvolania.

Dôvody žaloby: porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) a článku 76 ods. 1 nariadenia Rady č. 207/2009, keďže odvolací senát: i) nesprávne vyložil všeobecné zásady stanovené európskymi súdmi a dospel k chybnému záveru, že neexistuje pravdepodobnosť zámeny medzi „BIOCEF“ a „BIOCERT“, a ii) chybne založil svoje rozhodnutie na skutočnostiach, ktoré nepredložili účastníci konania.


4.2.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 32/32


Žaloba podaná 30. novembra 2011 — Woodman Labs/ÚHVT — 2 Mas 2 Publicidad Integral (HERO)

(Vec T-606/11)

2012/C 32/66

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: Woodman Labs, Inc. (Sausalito, Spojené štáty) (v zastúpení: M. Graf, advokát)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: 2 Mas 2 Publicidad Integral, SL (Vitoria-Gasteiz, Španielsko)

Návrhy

zrušiť rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) z 29. septembra 2011 vo veci R 876/2010-4 a

nariadiť žalovanému nahradiť trovy konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Prihlasovateľ ochrannej známky Spoločenstva: žalobca.

Prihlasovaná ochranná známka Spoločenstva: slovná ochranná známka „HERO“ pre tovary v triede 9 — prihláška ochrannej známky Spoločenstva č. 6750376.

Majiteľ ochrannej známky alebo označenia namietaných v námietkovom konaní: ďalší účastník konania pred odvolacím senátom.

Namietaná ochranná známka alebo označenie: obrazová ochranná známka Spoločenstva „hero PICTURES“ zapísaná pod č. 5883533 v zlatej a čiernej pre tovary a služby v triedach 9 a 41.

Rozhodnutie námietkového oddelenia: prihláška ochrannej známky Spoločenstva bola prijatá v časti týkajúcej sa tovarov v triede 9.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: zrušenie odvolania.

Dôvody žaloby: porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady č. 207/2009 v rozsahu, v akom odvolací senát nesprávne rozhodol, že existuje pravdepodobnosť zámeny medzi skoršou ochrannou zámkou a prihlasovanou ochrannou známkou Spoločenstva.


4.2.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 32/32


Žaloba podaná 30. novembra 2011 — Beifa Group/ÚHVT — Schwan-Stabilo Schwanhäußer (Písacie potreby)

(Vec T-608/11)

2012/C 32/67

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Beifa Group Co. Ltd (predtým Ningbo Beifa Group Co. Ltd) (Če-ťiang, Čína) (v zastúpení: R. Davis, barrister, a N. Cordell, solicitor)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Schwan-Stabilo Schwanhäußer GmbH & Co. KG (Heroldsberg, Nemecko)

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie tretieho odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) z 9. augusta 2011 vo veci R 1838/2010-3 a

zaviazal žalovaného na náhradu vlastných trov konania, ako aj trov konania, ktoré vznikli žalobkyni.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Zapísaná ochranná známka Spoločenstva, ktorá je predmetom návrhu na vyhlásenie neplatnosti: dizajn výrobkov „písacie potreby“ — zapísaný dizajn Spoločenstva č. 352315-0007.

Majiteľ ochrannej známky Spoločenstva: žalobkyňa.

Účastník, ktorý sa domáha vyhlásenia neplatnosti: ďalší účastník konania pred odvolacím senátom.

Odôvodnenie návrhu na vyhlásenie neplatnosti: nemecká obrazová ochranná známka pre tovary uvedené v triede 16 znázorňujúca nástroj na písanie zapísaná pod č. 30045470.8, nemecká obrazová ochranná známka pre tovary uvedené v triede 16 znázorňujúca nástroj na písanie zapísaná pod č. 936051, nemecká trojrozmerná ochranná známka pre tovary uvedené v triede 16 znázorňujúca nástroj na písanie zapísaná pod č. 2911311, medzinárodná obrazová ochranná známka pre tovary uvedené v triede 16 znázorňujúca nástroj na písanie zapísaná pod č. 936051, medzinárodná obrazová ochranná známka pre tovary uvedené v triede 16 znázorňujúca nástroj na písanie zapísaná pod č. 418036.

Rozhodnutie výmazového oddelenia: výmaz napadnutého zapísaného dizajnu Spoločenstva.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: zamietnutie odvolania.

Dôvody žaloby: porušenie článku 61 ods. 6 nariadenia Rady č. 6/2002, pretože odvolací senát vykonal neprípustné opätovné preskúmanie. Porušenie článku 62 nariadenia Rady č. 6/2002, pretože odvolací senát: i) porušil základné zásady tohto článku spôsobom, akým uplatnil opatrenia nevyhnutné na zosúladenie s rozhodnutím Všeobecného súdu, a ii) nesprávne uplatnil kritérium na článok 25 ods. 1 písm. b) a písm. e) nariadenia o dizajnoch Spoločenstva. Porušenie článku 25 ods. 1 písm. e) nariadenia Rady č. 6/2002, pretože odvolací senát: i) uplatnil nesprávne kritérium na účely zistenia, či sa požadovalo „použitie“ ochrannej známky v zapísanom dizajne Spoločenstva; ii) nezvážil, či bola ochranná známka používaná ako súčasť článku 25 ods. 1 písm. e) nariadenia o dizajnoch Spoločenstva, ako aj súčasť nemeckého vnútroštátneho práva, a iii) nesprávne uplatnil kritérium v súvislosti s právom na zabránenie použitiu. Porušenie článku 25 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady č. 6/2002, pretože odvolací senát nesprávne posúdil vlastnosti informovaného užívateľa, ako aj spôsob a metódu, prostredníctvom ktorých malo byť vykonané posúdenie celkového dojmu.


4.2.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 32/33


Žaloba podaná 2. decembra 2011 — Wagon Automotive Nagold/Komisia

(Vec T-610/11)

2012/C 32/68

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Wagon Automotive Nagold GmbH (Nagold, Nemecko) (v zastúpení: T. Hackemann a H. Horstkotte, Rechtsanwälte)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie Európskej komisie z 26. januára 2011 K(2011) 275 v konaní o štátnej pomoci Nemecka C 7/2010 (ex CP 250/2009 a NN 5/2010) „zákon o dani z príjmu právnických osôb (KStG), schéma o prevode daňových strát (Sanierungsklausel)“,

uložil žalovanej náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby uvádza žalobkyňa v podstate tieto žalobné dôvody:

1.

Porušenie článku 107 ods. 1 ZFEÚ: Odpočet straty nie je pomocou poskytnutou zo štátnych prostriedkov

Žalobkyňa v tejto súvislosti uvádza, že ustanovenie § 8c ods. 1 nemeckého zákona o dani z príjmov právnických osôb (ďalej len „KStG“) porušuje objektívnu zásadu čistého zisku a zásadu platobnej schopnosti a že cieľom tohto ustanovenia o schéme o prevode daňových strát je len zabrániť protiústavnému zásahu do majetku zdaniteľnej osoby v prípadoch, ktoré patria do oblasti pôsobnosti tohto ustanovenia. Z tohto dôvodu nie je podľa názoru žalobkyne naplnená skutková podstata štátnej pomoci podľa práva Únie.

2.

Porušenie článku 107 ods. 1 ZFEÚ: Chýbajúca selektivita, pretože nejde o výnimku z príslušného referenčného systému

Žalobkyňa v tejto súvislosti uvádza, že príslušný referenčný systém je všeobecnou právnou úpravou týkajúcou sa odpočtu strát právnických osôb (§ 10d nemeckého zákona o dani z príjmov v spojení s § 8 ods. 1 KStG a § 10a nemeckého zákona o dani z podnikania) a že ustanovenie § 8c KStG je len výnimkou z tohto príslušného referenčného systému, ktorý je zase obmedzený okrem iného schémou o prevode daňových strát.

3.

Porušenie článku 107 ods. 1 ZFEÚ: Chýbajúca selektivita z dôvodu nerozlišovania medzi hospodárskymi subjektmi, ktoré sa vzhľadom na sledovaný cieľ nachádzajú v porovnateľnej faktickej a právnej situácii

Žalobkyňa v tejto súvislosti okrem iného uvádza, že schéma o prevode daňových strát je na prospech každému zdaniteľnému podniku a že nezvýhodňuje ani určité odvetvia, resp. oblasti činnosti, ani podniky určitej veľkosti.

4.

Porušenie článku 107 ods. 1 ZFEÚ: Chýbajúca selektivita z dôvodu odôvodnenia na základe povahy, resp. vnútornej štruktúry daňového systému

Žalobkyňa v tejto súvislosti uvádza, že schéma o prevode daňových strát sa zakladá na dôvodoch týkajúcich sa systematiky daňového systému, ktoré sú v súlade s ústavnoprávnymi zásadami, ako je zdanenie podľa výkonnosti, zamedzenie nadmerného zdanenia a dodržovanie zásady proporcionality.

5.

Porušenie článku 107 ods. 1 ZFEÚ: Zjavne nesprávne posúdenie v dôsledku nedostatočného posúdenia stavu nemeckého daňového práva

Žalobkyňa v tejto súvislosti uvádza, že Komisia nezohľadňuje nemecké daňové právne predpisy týkajúce sa odpočtu strát.

6.

Uplatnenie zásady ochrany legitímnej dôvery práva Únie

Žalobkyňa v tejto súvislosti okrem iného uvádza, že Komisia sa prvýkrát zaoberala daňovými výhodami pri reštrukturalizácii v prípade nadobudnutia podielov v súvislosti s odpočtami strát v rámci formálneho prieskumného konania a že pritom ide o neobvyklý postup, pretože možná povaha štátnej pomoci môže byť daná len na základe právneho zjednodušenia právnej úpravy, ktorá je nesporne v súlade s ustanoveniami o štátnej pomoci (§ 8 ods. 4 KStG). Relevantnosť tohto zjednodušenia zákona z hľadiska právnej úpravy štátnej pomoci nebola zrejmá ani nemeckému zákonodarcovi, ani podnikom, ktoré využili odborné poradenstvo.


4.2.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 32/34


Žaloba podaná 1. decembra 2011 — Spa Monopole/ÚHVT — South Pacific Management (Manea Spa)

(Vec T-611/11)

2012/C 32/69

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV (Spa, Belgicko) (v zastúpení: L. De Brouwer, E. Cornu a E. De Gryse, advokáti)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: South Pacific Management (Papeete, Polynézia)

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie prvého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) z 8. septembra 2011 v spojených veciach R 1776/2010-1 a R 1886/2010-1,

zaviazal žalovaného na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Prihlasovateľ ochrannej známky Spoločenstva: South Pacific Management.

Prihlasovaná ochranná známka Spoločenstva: slovná ochranná známka „Manea Spa“ pre tovary a služby zaradené do tried 3, 24, 25, 43 a 44.

Majiteľ ochrannej známky alebo označenia namietaných v námietkovom konaní: žalobkyňa.

Namietaná ochranná známka alebo označenie: zápisy slovných ochranných známok „SPA“ a „Les Thermes de Spa“ pre Benelux pre tovary a služby zaradené do tried 3, 32 a 42 (teraz trieda 44).

Rozhodnutie námietkového oddelenia: čiastočné zamietnutie námietky.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: zamietnutie odvolania žalobkyne.

Dôvody žaloby: porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009 pri posudzovaní podobnosti so spornými ochrannými známkami a v súvislosti s posudzovaním významu rozlišovacej spôsobilosti nadobudnutej používaním ochrannej známky „SPA“ a pravdepodobnosti zámeny, ako aj porušenie článku 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009, pokiaľ ide o posúdenie dobrého mena ochranných známok „SPA“ a „Les Thermes de Spa“.


4.2.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 32/34


Žaloba podaná 2. decembra 2011 — Treofan Holdings a Treofan Germany/Komisia

(Vec T-612/11)

2012/C 32/70

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyne: Treofan Holdings GmbH (Raunheim, Nemecko) a Treofan Germany GmbH & Co. KG (Neunkirchen, Nemecko) (v zastúpení: J. de Weerth, Rechtsanwalt)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobkyne navrhujú, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie Európskej komisie z 26. januára 2011 K(2011) 275 v znení opravy vykonanej rozhodnutím K(2011) 2628 v konaní o štátnej pomoci Nemecka C 7/2010 (ex CP 250/2009 a NN 5/2010) „zákon o dani z príjmu právnických osôb (KStG), schéma o prevode daňových strát (Sanierungsklausel)“,

uložil žalovanej náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby uvádzajú žalobkyne tieto žalobné dôvody:

1.

Porušenie článku 107 ods. 1 ZFEÚ: Odpočet straty nie je pomocou poskytnutou zo štátnych prostriedkov

Žalobkyne v tejto súvislosti okrem iného uvádzajú, že schéma o prevode daňových strát neposkytuje majetkovú výhodu, ale skôr neodoberá už existujúce majetkové postavenie, a to formou prevodu strát. Podľa názoru žalobkýň preto nejde o financovanie zo štátnych prostriedkov.

2.

Porušenie článku 107 ods. 1 ZFEÚ: Chýbajúca selektivita, pretože nejde o výnimku z príslušného referenčného systému

Žalobkyne v tejto súvislosti uvádzajú, že príslušný referenčný systém je všeobecnou právnou úpravou týkajúcou sa odpočtu strát právnických osôb (§ 10d nemeckého zákona o dani z príjmov v spojení s § 8 ods. 1 KStG a § 10a nemeckého zákona o dani z podnikania) a že obmedzenie zakotvené v ustanovení § 8c KStG je len výnimkou z tohto príslušného referenčného systému, ktorý je zase obmedzený okrem iného schémou o prevode daňových strát ako čiastočnou výnimkou z výnimky.

3.

Porušenie článku 107 ods. 1 ZFEÚ: Chýbajúca selektivita z dôvodu nerozlišovania medzi hospodárskymi subjektmi, ktoré sa vzhľadom na sledovaný cieľ nachádzajú v porovnateľnej faktickej a právnej situácii

Žalobkyne v tejto súvislosti uvádzajú, že schéma o prevode daňových strát je na prospech každému zdaniteľnému podniku a že nezvýhodňuje ani určité odvetvia, resp. oblasti činnosti, ani podniky určitej veľkosti.

4.

Porušenie článku 107 ods. 1 ZFEÚ: Chýbajúca selektivita z dôvodu odôvodnenia na základe povahy, resp. vnútornej štruktúry daňového systému

Žalobkyne v tejto súvislosti uvádzajú, že schéma o prevode daňových strát sa zakladá na dôvodoch týkajúcich sa systematiky daňového systému, ktoré sú v súlade s ústavnoprávnymi zásadami, ako je zdanenie podľa výkonnosti, zamedzenie nadmerného zdanenia a dodržovanie zásady proporcionality.

5.

Porušenie článku 107 ods. 1 ZFEÚ: Zjavne nesprávne posúdenie v dôsledku nedostatočného posúdenia stavu nemeckého daňového práva

Žalobkyne v tejto súvislosti uvádzajú, že Komisia nezohľadňuje nemecké daňové právne predpisy týkajúce sa odpočtu strát.

6.

Uplatnenie zásady ochrany legitímnej dôvery práva Únie

Žalobkyne v tejto súvislosti okrem iného uvádzajú, že Komisia sa prvýkrát zaoberala daňovými výhodami pri reštrukturalizácii v prípade nadobudnutia podielov v súvislosti s odpočtami strát v rámci formálneho prieskumného konania a že pritom ide o neobvyklý postup, ktorý nemohol byť zrejmý ani zákonodarcovi, špecializovaným súdom, ani orgánom daňovej správy, a teda ani podnikom, ani keby im boli poskytnuté podrobné a odborné rady.


4.2.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 32/35


Žaloba podaná 5. decembra 2011 — VMS Deutschland/Komisia

(Vec T-613/11)

2012/C 32/71

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: VMS Deutschland Holdings GmbH (Darmstadt, Nemecko) (v zastúpení: D. Pohl, G. Burwitz, M. Maier a P. Werner, Rechtsanwälte)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie Komisie z 26. januára 2011 K(2011) 275 v konečnom znení v konaní o štátnej pomoci C 7/2010 „zákon o dani z príjmu právnických osôb (KStG), schéma o prevode daňových strát (Sanierungsklausel)“,

uložil žalovanej náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza tri žalobné dôvody.

1.

Prvý žalobný dôvod: neexistencia prima facie selektívnej povahy opatrenia

Žalobkyňa v rámci prvého žalobného dôvodu okrem iného uvádza, že ustanovenie § 8c ods. 1a nemeckého Körperschaftsteuergesetz (zákon o dani z príjmov právnických osôb, ďalej len „KStG“) o schéme prevodu daňových strát podnikov, ktoré boli prevzaté iným podnikom na účel reštrukturalizácie (tzv. „Sanierungsklausel“), nie je selektívne. Podľa názoru žalobkyne nejde o štátnu pomoc v zmysle článku 107 ods. 1 ZFEÚ, pretože toto ustanovenie nezakladá výnimku z relevantného referenčného systému.

2.

Druhý žalobný dôvod: všeobecné opatrenie

Žalobkyňa v tejto súvislosti okrem iného uplatňuje, že technické rozlišovanie podľa hospodárskej situácie a výkonnosti podniku je technickou úpravou, ktorá ako všeobecné opatrenie nemôže patriť do rozsahu pôsobnosti článku 107 ods. 1 ZFEÚ. Podľa názoru žalobkyne môže takáto úprava na základe celkového hospodárskeho posúdenia prospievať každému podniku, aj keď v konkrétnom období sú len niektoré podniky schopné túto úpravu skutočne využiť.

3.

Tretí žalobný dôvod: odôvodnenosť tejto úpravy na základe povahy a vnútornej štruktúry daňového systému

Žalobkyňa na tomto mieste uvádza, že schéma o prevode daňových strát uvedená v § 8c ods. 1a KStG je odôvodnená povahou a vnútornou štruktúrou daňového systému a aj z tohto dôvodu nepredstavuje pomoc v zmysle článku 107 ods. 1 ZFEÚ.


4.2.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 32/36


Žaloba podaná 6. decembra 2011 — Royal Scandinavian Casino Århus AS/Komisia

(Vec T-615/11)

2012/C 32/72

Jazyk konania: dánčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Royal Scandinavian Casino Århus AS I/S (Århus, Dánsko) (v zastúpení: B. Jacobi, advokát)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie Komisie z 20. septembra 2011 o opatrení č. C 35/2010 (ex N 302/2010), ktoré Dánsko plánuje zaviesť do dánskeho zákona o dani z hazardných hier vo forme dane z hazardných hier poskytovaných on-line,

zaviazal Komisiu na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby, žalobkyňa uvádza šesť žalobných dôvodov.

1.

Prvý žalobný dôvod, podľa ktorého Komisia nesprávne schválila pomoc v zmysle článku 107 ods. 3 písm. c) ZFEÚ, je založený na skutočnosti, že:

článok 107 ods. 3 písm. c) ZFEÚ neumožňuje schválenie pomoci pre časť hospodárskej oblasti,

pomoc nespĺňa podmienky stanovené v článku 107 ods. 3 písm. c) ZFEÚ týkajúce sa uľahčenia rozvoja niektorých hospodárskych oblastí,

pomoc ovplyvňuje obchodné podmienky spôsobom, ktorý je v rozpore so všeobecným záujmom, a

pomoc neslúži riadne zdokumentovanému účelu európskeho záujmu.

Žalobkyňa ďalej uvádza, že výnimka uvedená v článku 107 ods. 3 písm. c) ZFEÚ sa má vykladať reštriktívne a že toto ustanovenie neumožňuje poskytnúť štátnu pomoc na základe štátnych finančných úvah.

2.

Druhý žalobný dôvod je založený na skutočnosti, že Komisia schválila pomoc v rozpore s judikatúrou Súdneho dvora o prevádzkovej pomoci. Žalobkyňa uvádza, že predmetná pomoc, ktorá je poskytnutá ako stála pomoc vo forme daňovej úľavy, predstavuje prevádzkovú pomoc, ktorá nemôže byť v zmysle ustálenej judikatúry schválená v takom prípade, akým je prípad, o ktorý ide v prejednávanej veci.

3.

Tretí žalobný dôvod je založený na skutočnosti, že Komisia porušila zásadu proporcionality, keďže ciele dánskej legislatívy môžu byť dosiahnuté aj bez poskytnutia štátnej pomoci.

4.

Štvrtý žalobný dôvod je založený na skutočnosti, že Komisia vychádzala z nesprávneho posúdenia, keďže nesprávne dospela k záveru, že poskytnutie pomoci je nevyhnutné na podnietenie záujmu prevádzkovateľov on-line hazardných hier, aby požiadali o udelenie dánskej licencie.

5.

Piaty žalobný dôvod je založený na skutočnosti, že Komisia odvolaním sa na ustanovenie Zmluvy, ktoré je právnym základom pre schválenie pomoci na uľahčenie rozvoja hospodárskej oblasti, zneužila svoje právomoci, pretože z daného rozhodnutia vyplýva, že skutočným dôvodom pre schválenie pomoci je snaha prilákať dostatočný počet žiadateľov o dánsku licenciu na prevádzkovanie on-line hazardných hier. Žalobkyňa dodáva, že Komisia zneužila svoje právomoci, keď ako dôvod pre schválenie pomoci poukázala na cieľ liberalizácie a uľahčenie rozvoja hospodárskej oblasti napriek tomu, že samotné Dánsko konštatuje, že celkovým cieľom daňového systému je vytvoriť čo najviac daňových príjmov.

6.

Šiesty žalobný dôvod je založený na skutočnosti, že Komisia neposkytla dostatočné odôvodnenie rozhodnutia, pretože dôvody:

boli vo všeobecnosti nekonzistentné a odporovali si vo viacerých bodoch,

neposkytli dostatočné vysvetlenie, ako môže liberalizácia trhu s hazardnými hrami predstavovať legitímny ciel, ktorý je potrebné sledovať prostredníctvom schválenia podľa článku 107 ods. 3 psím. c) ZFEÚ,

neposkytli uspokojujúce vysvetlenie týkajúce sa výkladu článku 107 ods. 3 písm. c) ZFEÚ Komisiou,

nepreukázali potrebu štátnej pomoci alebo neposkytli dostatočné príklady zdanenia v iných členských štátoch,

boli nejasné v otázke cieľov dánskeho zákona o dani z hazardných hier,

nepokrývali dánsku legislatívu, ktorá upravuje iné formy hazardných hier,

neobsahovali preskúmanie alebo vysvetlenie účinkov pomoci na tradičné hazardné hry.


4.2.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 32/37


Žaloba podaná 5. decembra 2011 — Meyr-Melnhof Karton/ÚHVT — Stora Enso (SILVAWHITE)

(Vec T-617/11)

2012/C 32/73

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Meyr-Melnhof Karton AG (Viedeň, Rakúsko) (v zastúpení: P. Baronikians a N. Wittich, advokáti)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Stora Enso Oyj (Helsinki, Fínsko)

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie druhého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) z 21. septembra 2011 vo veci R 2139/2010-2,

zamietol námietku proti prihláške ochrannej známky Spoločenstva č. 8197469 a

zaviazal žalovaného na náhradu trov konania vynaložených pred ÚHVT a Všeobecným súdom.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Prihlasovateľ ochrannej známky Spoločenstva: žalobkyňa.

Prihlasovaná ochranná známka Spoločenstva: slovná ochranná známka „SILVAWHITE“ pre tovary zaradené do triedy 16 — prihláška ochrannej známky Spoločenstva č. 8197469.

Majiteľ ochrannej známky alebo označenia namietaných v námietkovom konaní: ďalší účastník konania pred odvolacím senátom.

Namietaná ochranná známka alebo označenie: fínska slovná ochranná známka „SILVAPRESS“ č. 231953 pre tovary zaradené do triedy 16; medzinárodná slovná ochranná známka „SILVAPRESS“ č. 872793 pre tovary zaradené do triedy 16.

Rozhodnutie námietkového oddelenia: vyhovenie námietke v celom rozsahu.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: zamietnutie odvolania.

Dôvody žaloby: porušenie nariadenia Rady č. 207/2009, keďže odvolací senát nesprávne rozhodol, že existuje pravdepodobnosť zámeny medzi skoršou ochrannou známkou a prihlasovanou ochrannou známkou Spoločenstva.


4.2.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 32/37


Odvolanie podané 2. decembra 2011: Francesca Cervelli proti uzneseniu Súdu pre verejnú službu z 12. septembra 2011 vo veci F-98/10, Cervelli/Komisia

(Vec T-622/11 P)

2012/C 32/74

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Odvolateľka: Francesca Cervelli (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: J. García-Gallardo Gil-Fournier, advokát)

Ďalší účastník konania: Európska komisia

Návrhy

Odvolateľka navrhuje, aby Všeobecný súd:

potvrdil prijatie odvolania a vyhlásil ho za prípustné,

posúdil odvolanie, ktoré podali v mene a v prospech odvolateľky jej právni zástupcovia,

vyhlásil v celom rozsahu neplatnosť uznesenia vydaného 12. septembra 2011 Súdom pre verejnú službu,

nariadil vrátenie veci Súdu pre verejnú službu na účely preskúmania veci samej.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojho odvolania odvolateľka uvádza dva odvolacie dôvody.

1.

Prvý odvolací dôvod je založený na zjavne nesprávnom posúdení skutkových okolností, keďže Súd pre verejnú službu konštatoval, že odvolateľka sa nemôže dovolávať novej skutkovej okolnosti spočívajúcej v rozsudku Všeobecného súdu z 19. júna 2007, Asturias Cuerno/Komisia (T-473/04, zatiaľ neuverejnený v Zbierke). Odvolateľka tvrdí, že tento rozsudok predstavuje novú skutkovú okolnosť, keďže sa týka rovnakej situácie, ako je tá, v ktorej sa odvolateľka nachádzala, a keďže podstatná časť analýzy uvedenej v tomto rozsudku sa týka objektívnej okolnosti, a nie skutočností, ktoré sa viažu iba na dotknutú vec.

2.

Druhý odvolací dôvod je založený na zjavne nesprávnom právnom posúdení, keďže Súd pre verejnú službu dal absolútnym spôsobom prednosť diskrečnej právomoci založenej na zásade autonómie menovacieho orgánu pred zásadou jednotnosti verejnej služby.


4.2.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 32/38


Žaloba podaná 30. novembra 2011 — PICO Food/ÚHVT — Sobieraj (MILANÓWEK CREAM FUDGE)

(Vec T-623/11)

2012/C 32/75

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: PICO Food GmbH (Tamm, Nemecko) (v zastúpení: M. Douglas, advokát)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Bogumit Sobieraj (Milanówek, Poľsko)

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie prvého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) z 8. septembra 2011 vo veci R 553/2010-1,

zaviazal žalovaného na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Prihlasovateľ ochrannej známky Spoločenstva: ďalší účastník konania pred odvolacím senátom.

Prihlasovaná ochranná známka Spoločenstva: obrazová ochranná známka „MILANÓWEK CREAM FUDGE“ pre tovary zaradené do triedy 30 — prihláška ochrannej známky Spoločenstva č. 6342455.

Majiteľ ochrannej známky alebo označenia namietaných v námietkovom konaní: žalobkyňa.

Namietaná ochranná známka alebo označenie: nemecká obrazová ochranná známka zobrazujúca kravu č. 30522224 pre tovary zaradené do triedy 30; nemecká obrazová ochranná známka „Original Sahne Muh-Muhs HANDGESCHNITTEN HANDGEWICKELT“ č. 30523439 pre tovary zaradené do triedy 30; nemecká obrazová ochranná známka „Original Sahne Muh-Muhs HANDGESCHNITTEN HANDGEWICKELT“ č. 30702751 pre tovary zaradené do triedy 30; nemecká obrazová ochranná známka „Original Sahne Muh-Muhs HANDGESCHNITTEN HANDGEWICKELT“ č. 30702748 pre tovary zaradené do triedy 30; nemecká obrazová ochranná známka „SAHNE TOFFEE LUXURY CREAM FUDGE“ č. 30700574 pre tovary zaradené do triedy 30.

Rozhodnutie námietkového oddelenia: zamietnutie námietky v celom rozsahu.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: zamietnutie odvolania.

Dôvody žaloby: porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady č. 207/2009, keďže odvolací senát nesprávne vyložil všeobecné zásady stanovené európskymi súdmi a odmietol existenciu pravdepodobnosti zámeny medzi ochrannými známkami, ktoré sú základom námietky, a namietanou ochrannou známkou. Porušenie článku 76 ods. 1 nariadenia Rady č. 207/2009, keďže odvolací senát založil svoje rozhodnutie na skutočnostiach, ktoré nepredložili účastníci konania.


4.2.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 32/38


Žaloba podaná 30. novembra 2011 — Yueqing Onesto Electric/ÚHVT — Ensto (ONESTO)

(Vec T-624/11)

2012/C 32/76

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: Yueqing Onesto Electric Co. Ltd (Zhejiang, Čína) (v zastúpení: B. Piepenbrink, advokát)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Ensto Oy (Porvoo, Fínsko)

Návrhy

Žalobca navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie druhého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) z 20. septembra 2011 vo veci R 2535/2010-2 a

zaviazal žalovaného na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Prihlasovateľ ochrannej známky Spoločenstva: žalobca.

Prihlasovaná ochranná známka Spoločenstva: obrazová ochranná známka „ONESTO“ pre tovary zaradené do triedy 9 — prihláška ochrannej známky Spoločenstva č. W00909305.

Majiteľ ochrannej známky alebo označenia namietaných v námietkovom konaní: ďalší účastník konania pred odvolacím senátom.

Namietaná ochranná známka alebo označenie: obrazová ochranná známka Spoločenstva „ENSTO“ č. 1980242 pre tovary zaradené do tried 7, 9 a 11; slovná ochranná známka Spoločenstva „ENSTO“ č. 40600 pre tovary zaradené do tried 7, 9, 11 a 16; fínska slovná ochranná známka „ENSTO“ č. 218071 pre tovary zaradené do tried 7, 9 a 11.

Rozhodnutie námietkového oddelenia: zamietnutie námietky v celom rozsahu.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: zrušenie napadnutého rozhodnutia a zamietnutie prihlášky ochrannej známky Spoločenstva.

Dôvody žaloby: porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady č. 207/2009, keďže odvolací senát nesprávne rozhodol, že existuje pravdepodobnosť zámeny medzi skoršou ochrannou známkou a prihlasovanou ochrannou známkou Spoločenstva.


4.2.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 32/39


Žaloba podaná 2. decembra 2011 — BSH/ÚHVT (ecoDoor)

(Vec T-625/11)

2012/C 32/77

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH (Mníchov, Nemecko) (v zastúpení: S. Biagosch, Rechtsanwalt)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie prvého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) z 22. septembra 2011 vo veci R 340/2011-1,

uložil ÚHVT znášať vlastné trovy konania a nahradiť trovy konania žalobkyne.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Prihlasovaná ochranná známka Spoločenstva: slovná ochranná známka „ecoDoor“ pre tovary zaradené do tried 7, 9 a 11.

Rozhodnutie prieskumového pracovníka: zamietnutie prihlášky.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: zamietnutie odvolania.

Dôvody žaloby: porušenie článku 7 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia č. 207/2009, pretože dotknutá ochranná známka Spoločenstva má rozlišovaciu spôsobilosť a nie je čisto popisná.


4.2.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 32/39


Žaloba podaná 6. decembra 2011 — Caventa/ÚHVT — Anson’s Herrenhaus (B BERG)

(Vec T-631/11)

2012/C 32/78

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Caventa AG (Rekingen, Švajčiarsko) (v zastúpení: J. Krenzel, advokát)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Anson’s Herrenhaus KG (Düsseldorf, Nemecko)

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie prvého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) z 15. septembra 2011 vo veci R 2014/2010-1,

zaviazal žalovaného na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Prihlasovateľ ochrannej známky Spoločenstva: žalobkyňa.

Prihlasovaná ochranná známka Spoločenstva: obrazová ochranná známka, ktorá obsahuje slovný prvok „B BERG“, pre tovary zaradené do tried 25 a 28.

Majiteľ ochrannej známky alebo označenia namietaných v námietkovom konaní: Anson’s Herrenhaus KG.

Namietaná ochranná známka alebo označenie: slovná ochranná známka „Christian Berg“ pre tovary a služby zaradené do tried 3, 18, 25 a 35.

Rozhodnutie námietkového oddelenia: zamietnutie námietky.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: vyhovenie odvolaniu a zamietnutie prihlášky.

Dôvody žaloby: medzi kolidujúcimi tovarmi nie je žiadna podobnosť, medzi kolidujúcimi označeniami neexistuje pravdepodobnosť zámeny.


4.2.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 32/40


Žaloba podaná 8. decembra 2011 — Guangdong Kito Ceramics a i./Rada

(Vec T-633/11)

2012/C 32/79

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobcovia: Guangdong Kito Ceramics Co. Ltd (Foshan, Čína), Jingdezhen Kito Ceramic Co. Ltd (Jingdezhen, Čína), Jingdezhen Lehua Ceramic Sanitary Ware Co. Ltd (Jingdezhen, Čína) a Zhaoqing Lehua Ceramic Sanitary Ware Co. Ltd (Sihui, Čína) (v zastúpení: M. Sánchez Rydelski, advokát)

Žalovaná: Rada Európskej únie

Návrhy

Žalobcovia navrhujú, aby Všeobecný súd:

zrušil vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 917/2011 z 12. septembra 2011, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo a s konečnou platnosťou vyberá dočasné clo uložené na dovoz keramických obkladačiek s pôvodom v Čínskej ľudovej republike (Ú. v. EÚ L 238, s. 1), v rozsahu, v akom sa týka žalobcov, a

zaviazal žalovanú na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobcovia uvádzajú tri žalobné dôvody.

1.

Prvý žalobný dôvod založený na tom, že žalovaná sa dopustila zjavne nesprávneho výkladu a uplatnenia článku 18 nariadenia Rady (ES) č. 1225/2009 (1).

2.

Druhý žalobný dôvod založený na tom, že napadnuté nariadenie nie je dostatočne odôvodnené.

3.

Tretí žalobný dôvod založený na tom, že konanie, ktoré viedlo k prijatiu napadnutého nariadenia, nebolo v súlade s všeobecnými zásadami práva EÚ, akými sú zásady riadnej správy vecí verejných a transparentnosti, a s právom žalobcov na obhajobu a porušilo článok 18 ods. 4 nariadenia Rady (ES) č. 1225/2009.


(1)  Nariadenie Rady (ES) č. 1225/2009 z 30. novembra 2009 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (Ú. v. EÚ L 343, s. 51).


4.2.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 32/40


Odvolanie podané 9. decembra 2011: Mario Paulo da Silva Tenreiro proti rozsudku Súdu pre verejnú službu z 29. septembra 2011 vo veci F-72/10, da Silva Tenreiro/Komisia

(Vec T-634/11 P)

2012/C 32/80

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Odvolateľ: Mario Paulo da Silva Tenreiro (Kraainem, Belgicko) (v zastúpení: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal a D. Abreu Caldas, advokáti)

Ďalší účastník konania: Európska komisia

Návrhy

Odvolateľ navrhuje, aby Všeobecný súd:

vyhlásil a rozhodol, že

rozsudok Súdu pre verejnú službu z 29. septembra 2011 (vec F-72/10, da Silva Tenreiro/Komisia), ktorým sa zamieta žaloba žalobcu, sa zrušuje,

aby novým rozhodnutím,

vyhlásil a rozhodol, že

rozhodnutie Európskej komisie, ktorým sa zamietla kandidatúra odvolateľa na voľné pracovné miesto riaditeľa na riaditeľstve E pre spravodlivosť v rámci Generálneho riaditeľstva pre spravodlivosť, slobodu a bezpečnosť, ako aj rozhodnutie, ktorým bola na toto miesto vymenovaná pani K, sa zrušujú,

Komisia je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vznikli v konaní na oboch stupňoch.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojho odvolania, odvolateľ uvádza štyri odvolacie dôvody.

1.

Prvý odvolací dôvod je založený na nesprávnom právnom posúdení v rozsahu, v akom Súd pre verejnú službu odmietol žalobný dôvod týkajúci sa zneužitia právomocí napriek závažným nepriamym dôkazom, na ktoré sa odvolateľ odvolával, zatiaľ čo pri dodržaní zásady rovnosti účastníkov pred Súdom pre verejnú službu sa mal konštatovať presun dôkazného bremena.

2.

Druhý odvolací dôvod je založený na nezohľadnení rovnosti zbraní účastníkov konania tým, že bolo okrem iného odmietnuté nariadiť predloženie hodnotiacej správy pani K pre obdobie, v ktorom vykonávala funkciu riaditeľky na riaditeľstve pre bezpečnosť v rámci Generálneho riaditeľstva pre spravodlivosť, slobodu a bezpečnosť napriek tomu, že menovací orgán odôvodnil odmietnutie jej kandidatúry na toto miesto jej nespôsobilosťou, ktorá sa preukázala na jej výkonoch ako dočasnej riaditeľky, zároveň ale zastával názor, že vzhľadom na tieto skúsenosti ju možno vymenovať na pracovné miesto riaditeľky na riaditeľstve pre spravodlivosť v rámci toho istého generálneho riaditeľstva.

3.

Tretí odvolací dôvod je založený na skreslení skutočností tým, že Súd pre verejnú službu rozhodol, že obidve konania na obsadenie pracovných miest riaditeľov (pre spravodlivosť a pre bezpečnosť) sú odlišné a výsledok jedného z týchto konaní neovplyvní výsledok toho druhého.

4.

Štvrtý odvolací dôvod je založený na porušení zásady kontradiktórnosti konania, práv na obranu a povinnosti odôvodnenia tým, že Súd pre verejnú službu opomenul vyjadriť sa k zjavne nesprávnemu posúdeniu, ktoré tvrdil odvolateľ na pojednávaní na základe hodnotenia komisie pre predbežný výber, o ktorom sa odvolateľ dozvedel v prílohe k vyjadreniu k žalobe, keďže Súd pre verejnú službu vychádzal z toho, že nie je potrebná druhá výmena vyjadrení.


4.2.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 32/41


Žaloba podaná 9. decembra 2011 — Regency Entertainment Psychagogiki kai Touristiki/Komisia

(Vec T-635/11)

2012/C 32/81

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Regency Entertainment Psychagogiki kai Touristiki AE (Maroussi Attikis, Grécko) (v zastúpení: N. Niejahr, Q. Azau, F. Spyropoulos, I. Dryllerakis, K. Spyropoulos, advokáti, a F. Carlin, barrister)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie Komisie 2011/716/EÚ z 24. mája 2011 týkajúce sa štátnej pomoci C 16/10 (ex NN 22/10, ex CP 318/09) poskytnutej Helénskou republikou niektorým gréckym kasínam (Ú. v. EÚ L 285, s. 25),

subsidiárne zrušil napadnuté rozhodnutie v rozsahu, v akom sa uplatňuje na žalobkyňu, alebo

krajne subsidiárne zrušil napadnuté rozhodnutie v rozsahu, v akom nariaďuje vymáhanie pomoci od žalobkyne,

zaviazal žalovanú na náhradu vlastných trov konania a trov konania vynaložených žalobkyňou v súvislosti s týmto konaním.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza štyri žalobné dôvody.

1.

Prvý žalobný dôvod založený na skutočnosti, že žalovaná porušila článok 107 ods. 1 ZFEÚ tým, že dospela k záveru, že predmetné opatrenie predstavovalo štátnu pomoc tým, že:

uviedla, že žalobkyňa mala prospech z ekonomickej výhody vo forme „daňovej diskriminácie“ vo výške 7,20 eura za vstupenku,

konštatovala, že predmetné opatrenie predstavovalo stratu príjmov pre štát,

sa domnievala, že šlo o selektívne opatrenie v prospech žalobkyne, a

dospela k záveru, že opatrenie narušovalo hospodársku súťaž a ovplyvňovalo obchod medzi členskými štátmi.

2.

Druhý žalobný dôvod založený na skutočnosti, že žalovaná porušila právo žalobkyne na obranu tým, že vôbec nezohľadnila pripomienky a doplňujúce informácie, ktoré žalobkyňa predložila v rámci výkonu svojich procesných práv po rozhodnutí o začatí konania.

3.

Tretí žalobný dôvod založený na skutočnosti, že žalovaná porušila článok 296 ZFEÚ tým, že svoje rozhodnutie neodôvodnila dostatočne na to, aby umožnila žalobkyni porozumieť mu a aby Súdny dvor mohol preskúmať dôvody, na základe ktorých sa Komisia domnieva, že mala prospech zo selektívnej výhody, že táto selektívna výhoda predstavovala stratu príjmov pre štát a že narušovala hospodársku súťaž a ovplyvňovala obchod medzi členskými štátmi.

4.

Štvrtý žalobný dôvod založený na skutočnosti, že napadnuté rozhodnutie tým, že vyžaduje od žalobkyne vrátenie pomoci, porušuje:

článok 14 ods. 1 prvú vetu nariadenia Rady (ES) č. 659/1999 (1), podľa ktorého sa vymáhanie musí vzťahovať na pomoc poskytnutú príjemcovi, lebo žalovaná nesprávne v napadnutom rozhodnutí kvantifikovala výšku pomoci, z ktorej mala žalobkyňa prípadne prospech,

článok 14 ods. 1 druhú vetu nariadenia Rady (ES) č. 659/1999, lebo v predmetnej veci je vymáhanie v rozpore so všeobecnými zásadami práva Európskej únie, konkrétne so zásadou ochrany legitímnej dôvery, zásadou právnej istoty a zásadou proporcionality.


(1)  Nariadenie Rady (ES) č. 659/1999 z 22. marca 1999 ustanovujúce podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 93 Zmluvy o ES (Ú. v. ES L 83, s. 1; Mim. vyd. 08/001, s. 41).


4.2.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 32/41


Žaloba podaná 15. decembra 2011 — Euris Consult/Parlament

(Vec T-637/11)

2012/C 32/82

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: Euris Consult Ltd (Floriana, Maltská republika) (v zastúpení: F. Moyse, advokát)

Žalovaný: Európsky parlament

Návrhy

Žalobca navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie generálneho riaditeľstva pre preklady Európskeho parlamentu prijaté v rámci verejného obstarávania MT/2011/EU, ktoré sa týka poskytovania prekladateľských služieb do maltčiny, o odmietnutí otvorenia ponuky predloženej žalobcom pre porušenie dôverného charakteru,

zaviazal žalovaného na náhradu trov konania vrátane trov, ktoré vynaložil žalobca,

určil, že žalobca môže požadovať náhradu škody za ujmu spôsobenú napadnutým rozhodnutím.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobca uvádza päť žalobných dôvodov.

1.

Prvý žalobný dôvod založený na

porušení článku 98 ods. 1 finančného nariadenia, článku 143 vykonávacích pravidiel a článku 2.4 verejného obstarávania MT/2011/EU, a teda na výnimke neuplatniteľnosti podľa článku 277 ZFEÚ;

2.

Druhý žalobný dôvod založený na

porušení zásady proporcionality;

3.

Tretí žalobný dôvod založený na

porušení zásady rovnosti zaobchádzania;

4.

Štvrtý žalobný dôvod založený na

porušení článku 41 Charty základných práv Európskej únie v tom, že verejný obstarávateľ nevypočul žalobcu pred prijatím napadnutého rozhodnutia;

5.

Piaty žalobný dôvod založený na

tom, že napadnuté rozhodnutie nebolo dostatočne odôvodnené.


4.2.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 32/42


Uznesenie Všeobecného súdu z 2. decembra 2011 — Bard/ÚHVT — Braun Melsungen (PERFIX)

(Vec T-342/09) (1)

2012/C 32/83

Jazyk konania: angličtina

Predseda druhej komory nariadil výmaz veci.


(1)  Ú. v. EÚ C 256, 24.10.2009.


Súd pre verejnú službu

4.2.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 32/43


Rozsudok Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 13. decembra 2011 — Stols/Rada

(Vec F-51/08 RENV) (1)

(Verejná služba - Úradníci - Vrátenie veci súdu po zrušení rozhodnutia - Povýšenie - Povyšovanie za rok 2007 - Porovnávacie hodnotenie zásluh - Zjavne nesprávne posúdenie - Absencia - Dôvody rozhodnutia - Nadbytočný dôvod - Neúčinný dôvod)

2012/C 32/84

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Willem Stols (Halsteren, Holandsko) (v zastúpení: S. Rodrigues, A. Blot a C. Bernard-Glanz, advokáti)

Žalovaná: Rada Európskej únie (v zastúpení: M. Bauer, splnomocnený zástupca)

Predmet veci

Zrušenie rozhodnutia menovacieho orgánu o nezaradení žalobcu do zoznamu osôb povyšovaných do platovej triedy AST 11 na základe povyšovania za rok 2007

Výrok rozsudku

1.

Žaloba, ktorú podal P. Stols, sa zamieta.

2.

P. Stols znáša vlastné trovy konania, ako aj trovy konania, ktoré vznikli Rade Európskej únie vo veci F-51/08.

3.

P. Stols a Rada Európskej únie znášajú každý vlastné trovy konania, ktoré vznikli vo veci T-175/09 P a v tomto konaní.


(1)  Ú. v. EÚ C 183, 19.7.2008, s. 34.


4.2.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 32/43


Rozsudok Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 15. decembra 2011 — de Fays/Komisia

(Vec F-30/10) (1)

(Verejná služba - Úradníci - Sociálne zabezpečenie - Poistenie pre prípad úrazu a choroby z povolania - Článok 73 služobného poriadku - Zamietnutie uznania choroby ako choroby z povolania)

2012/C 32/85

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Philippe de Fays (Malèves-Sainte-Marie-Wastines, Belgicko) (v zastúpení: N. Soldatos, neskôr N. Soldatos a C. Eyben, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: J. Currall a D. Martin, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci J.-L. Fagnart, advokát)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia, ktorým sa zamietlo uznať chorobu, ktorou trpí žalobca, za chorobu z povolania

Výrok rozsudku

1.

Žaloba, ktorú podal P. de Fays, sa zamieta.

2.

P. de Fays je povinný nahradiť všetky trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 179, 3.7.2010, s. 59.


4.2.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 32/43


Rozsudok Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 15. decembra 2011 — Sabbag Afota/Rada

(Vec F-9/11) (1)

(Verejná služba - Úradníci - Hodnotenie - Povýšenie - Povyšovanie za rok 2010 - Neexistencia hodnotiacej správy)

2012/C 32/86

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Verónica Sabbag Afota (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a É. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Rada Európskej únie (v zastúpení: M. Bauer a K. Zieleśkiewicz, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia menovacieho orgánu o nepovýšení žalobkyne do platovej triedy AD 11 v rámci povyšovania v roku 2010

Výrok rozsudku

1.

Žaloba, ktorú podala V. Sabbag Afota, sa zamieta.

2.

V. Sabbag Afota znáša okrem vlastných trov tiež trovy, ktoré vznikli Rade Európskej únie.


(1)  Ú. v. EÚ C 152, 21.5.2011, s. 33.