ISSN 1977-1037

doi:10.3000/19771037.C_2011.369.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 369

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 54
17. decembra 2011


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2011/C 369/01

Menová dohoda medzi Európskou úniou a Andorrským kniežatstvom

1

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Rada

2011/C 369/02

Spoločné politické vyhlásenie členských štátov a Komisie z 28. septembra 2011 k vysvetľujúcim dokumentom

14

2011/C 369/03

Spoločné politické vyhlásenie Európskeho parlamentu, Rady a Komisie z 27. októbra 2011 k vysvetľujúcim dokumentom

15

2011/C 369/04

Oznámenie určené osobám, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia ustanovené v rozhodnutí Rady 2010/788/SZBP, ktoré sa vykonáva vykonávacím rozhodnutím Rady 2011/848/SZBP

16

2011/C 369/05

Oznámenie určené osobám, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia ustanovené v rozhodnutí Rady 2010/639/SZBP vykonávanom vykonávacím rozhodnutím Rady 2011/847/SZBP, a v nariadení Rady (ES) č. 765/2006 vykonávanom vykonávacím nariadením Rady (EÚ) č. 1320/2011 o reštriktívnych opatreniach voči Bielorusku

17

 

Európska komisia

2011/C 369/06

Výmenný kurz eura

18

 

V   Oznamy

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA SPOLOČNEJ OBCHODNEJ POLITIKY

 

Európska komisia

2011/C 369/07

Oznámenie o začatí antidumpingového konania týkajúceho sa dovozu bieleho fosforu, takisto nazývaného elementárny alebo žltý fosfor, s pôvodom v Kazachstane

19

 

Korigendá

2011/C 369/08

Korigendum k oznámeniu Komisie v rámci implementácie smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/42/ES zo 17. mája 2006 o strojových zariadeniach a o zmene a doplnení smernice 95/16/ES (Ú. v. EÚ C 338, 18.11.2011)

25

SK

 


II Oznámenia

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Európska komisia

17.12.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 369/1


MENOVÁ DOHODA

medzi Európskou úniou a Andorrským kniežatstvom

2011/C 369/01

EURÓPSKA ÚNIA, zastúpená Európskou komisiou

a

ANDORRSKÉ KNIEŽATSTVO

keďže

(1)

V súlade s nariadením Rady (ES) č. 974/98 z 3. mája 1998 euro nahradilo 1. januára 1999 menu všetkých členských štátov, ktoré sa zúčastnili tretej etapy hospodárskej a menovej únie, medzi inými aj Španielsko a Francúzsko.

(2)

Pred uzavretím tejto dohody nemalo Andorrské kráľovstvo oficiálnu menu a neuzavrelo žiadnu menovú dohodu s členským štátom alebo treťou krajinou. Španielske a francúzske bankovky a mince v Andorre mali štatút platidla de facto a od 1. januára 2002 ich nahradili eurobankovky a euromince. Andorrské kniežatstvo vydalo aj niekoľko zberateľských mincí v dinároch.

(3)

V súlade s terajšou menovou dohodou je euro oficiálnou menou Andorrského kniežatstva. Andorrské kniežatstvo má teda právo vydávať euromince a povinnosť udeliť štatút zákonného platidla eurobankovkám a eurominciam vydaným európskym systémom centrálnych bánk a členskými štátmi, ktoré euro prijali. Andorrské kniežatstvo musí dohliadnuť na to, aby sa na jeho území uplatňovali pravidlá Európskej únie týkajúce sa eurobankoviek a euromincí, vrátane pravidiel týkajúcich sa ochrany eura proti falšovaniu.

(4)

Andorrské kniežatstvo má veľké odvetvie bankovníctva, ktoré funguje v úzkom spojení s odvetvím bankovníctva eurozóny. Aby sa zaistili rovnocennejšie podmienky, mali by byť príslušné právne predpisy EÚ v bankovej a finančnej oblasti, predpisy týkajúce sa predchádzania praniu špinavých peňazí, predchádzaniu podvodom a falšovaniu hotovostných a iných platobných prostriedkov, ako aj povinnosť oznamovať štatistické údaje postupne uplatniteľné na Andorrské kniežatstvo.

(5)

Táto dohoda neukladá ECB a národným centrálnym bankám žiadnu povinnosť zahrnúť finančné nástroje Andorrského kniežatstva do zoznamu(-ov) cenných papierov oprávnených na operácie menovej politiky európskeho systému centrálnych bánk.

(6)

Mal by sa zriadiť spoločný výbor zložený zo zástupcov Andorrského kniežatstva a Európskej únie, s cieľom preskúmať uplatňovanie tejto dohody, rozhodnúť o ročnom strope na vydávanie mincí a preskúmať opatrenia prijaté Andorrským kniežatstvom na vykonávanie príslušných právnych predpisov EÚ. Zastúpenie EÚ musia tvoriť zástupcovia Európskej komisie, Španielskeho kráľovstva, Francúzskej republiky a Európskej centrálnej banky.

(7)

Na riešenie sporov, ktoré by mohli pri uplatňovaní tejto dohody nastať, by mal byť súdnym orgánom Súdny dvor Európskej únie,

SA DOHODLI TAKTO:

Článok 1

Andorrské kniežatstvo je oprávnené používať euro ako svoju oficiálnu menu v súlade s nariadeniami (ES) č. 1103/97 a (ES) č. 974/98. Andorrské kniežatstvo udeľuje eurobankovkám a eurominciam štatút zákonného platidla.

Článok 2

1.   Andorrské kniežatstvo nevydá žiadne bankovky. Podmienky na vydávanie euromincí od 1. júla 2013 sú ustanovené v týchto článkoch.

2.   Právo vydávať euromince od 1. júla 2013 podlieha:

a)

predbežnému prijatiu Andorrským kniežatstvom súboru právnych aktov a predpisov EÚ uvedených v prílohe k tejto dohode, v prípade ktorých existuje lehota na transpozíciu od 12 do 18 mesiacov odo dňa nadobudnutia platnosti tejto dohody;

b)

podpisu Andorrským kniežatstvom a to najneskôr 18 mesiacov po nadobudnutí platnosti dohody, protokolu k multilaterálnej dohode Medzinárodnej organizácie komisií pre cenné papiere o konzultácii, spolupráci a výmene informácií.

Článok 3

Ročný strop (v hodnotovom vyjadrení) na vydanie euromincí Andorrským kniežatstvom vypočíta Spoločný výbor zriadený na základe tejto dohody ako súčet:

pevnej časti, ktorej počiatočná hodnota je na rok 2013 stanovená na 2 342 000 EUR. Spoločný výbor môže každoročne upraviť pevnú časť s cieľom zohľadniť infláciu – na základe harmonizovaného indexu spotrebiteľských cien v eurozóne za posledných dvanásť mesiacov – ako aj možný významný vývoj ovplyvňujúci trh zberateľov euromincí,

pohyblivej časti, zodpovedajúcej priemernému objemu emisie mincí (v hodnotovom vyjadrení) na obyvateľa eurozóny za posledných 12 mesiacov, vynásobenému počtom obyvateľov Andorrského kniežatstva.

Článok 4

1.   Euromince, ktoré vydáva Andorrské kniežatstvo, sú totožné s mincami, ktoré vydávajú členské štáty Európskej únie, ktoré prijali euro, pokiaľ ide o nominálnu hodnotu, štatút zákonného platidla, technické vlastnosti, umelecké črty na spoločnej strane a zdieľané umelecké črty na národnej strane.

2.   Andorrské kniežatstvo vopred oznámi návrhy vnútroštátnych strán svojich euromincí Komisii, ktorá skontroluje súlad s pravidlami EÚ

Článok 5

1.   Euromince, ktoré vydáva Andorrské kniežatstvo, razí mincovňa EÚ, ktorú si vybralo Andorrské kniežatstvo a ktorá musí mať skúsenosti s výrobou euromincí. Spoločný výbor musí byť informovaný o každej zmene zmluvnej strany.

2.   Minimálne 80 % euromincí určených do obehu sa uvádza s nominálnou hodnotou. Spoločný výbor môže rozhodnúť o zvýšení tohto podielu.

3.   Pri vydávaní zberateľských euromincí Andorrským kniežatstvom sa musia dodržiavať usmernenia Európskej únie týkajúce sa zberateľských euromincí, ktorými sa ustanovuje najmä to, že technické a umelecké vlastnosti zberateľských mincí, ako aj ich hodnota musia umožniť odlíšiť ich od euromincí určených na obeh.

Článok 6

1.   Na účely schválenia celkového objemu emisie Španielskeho kráľovstva a Francúzskej republiky Európskou centrálnou bankou v súlade s článkom 218 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa polovica objemu euromincí vydaných Andorrským kniežatstvom pridáva k objemu mincí vydaných Španielskym kráľovstvom, zatiaľ čo druhá polovica sa pridáva k objemu mincí vydaných Francúzskou republikou.

2.   Andorrské kniežatstvo oznámi každý rok najneskôr 1. septembra Európskej komisii, Španielskemu kráľovstvu a Francúzskej republike celkovú nominálnu hodnotu euromincí, ktoré plánuje vydať v priebehu nasledujúceho roka. Andorrské kniežatstvo oznamuje Európskej komisii aj plánované podmienky emisie týchto mincí a najmä podiel zberateľských mincí, ako aj podrobné podmienky zavedenia mincí určených do obehu.

Článok 7

1.   Touto dohodou nie je nijako dotknuté právo Andorrského kniežatstva pokračovať vo vydávaní zberateľských mincí v dinároch.

2.   Zberateľské mince v dinároch vydané Andorrským kniežatstvom nemajú v Európskej únii štatút zákonného platidla.

Článok 8

1.   Andorrské kniežatstvo sa zaväzuje, že prijme všetky príslušné opatrenia, priamou transpozíciou alebo prípadne prijatím rovnocenných opatrení, s cieľom vykonať právne akty a pravidlá Európskej únie vymenované v prílohe k tejto dohode, v týchto oblastiach:

a)

eurobankovky a euromince;

b)

právne predpisy v bankovej a finančnej oblasti, najmä pokiaľ ide o činnosti a dohľad nad príslušnými inštitúciami;

c)

predchádzanie praniu špinavých peňazí, predchádzanie podvodom a falšovaniu hotovostných a iných platobných prostriedkov (v prípade ktorých musí byť podpísaná dohoda o spolupráci s Europolom), pravidlá týkajúce sa medailí a žetónov a podmienky oznamovania štatistických údajov. Pokiaľ ide o právne predpisy týkajúce sa zhromažďovania štatistických údajov, podrobné vykonávacie pravidlá a technické prispôsobenia (vrátane odchýlok potrebných na zohľadnenie osobitnej situácie Andorry) sa musia ustanoviť po dohode s Európskou centrálnou bankou najneskôr 18 mesiacov pred začiatkom účinného zhromažďovania štatistických údajov;

d)

opatrenia potrebné na používanie eura ako jednotnej meny prijaté v súlade s článkom 133 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

2.   Právne akty a pravidlá uvedené v odseku 1 vykonáva Andorrské kniežatstvo v súlade s lehotami stanovenými v prílohe.

3.   Andorrské kniežatstvo pomôže požiadať orgány, ktoré sú súčasťou zastúpenia Európskej únie, o technickú pomoc pri vykonávaní príslušných európskych právnych predpisov, najmä v oblasti zhromažďovania štatistických údajov.

4.   Raz ročne, alebo ak je to potrebné aj častejšie, Komisia mení a dopĺňa prílohu s cieľom zohľadniť nové príslušné právne akty a pravidlá EÚ, ako aj zmeny a doplnenia zapracované do existujúcich právnych aktov. Spoločný výbor potom rozhodne o vhodných a primeraných termínoch, v ktorých má Andorrské kniežatstvo vykonávať nové právne akty a pravidlá zaradené do prílohy.

5.   V prípade výnimočných okolností môže Spoločný výbor prehodnotiť existujúcu lehotu vymedzenú v prílohe.

6.   Aktualizovaná príloha sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 9

Úverové inštitúcie a prípadne iné finančné inštitúcie, ktoré sú oprávnené vykonávať svoje činnosti na území Andorrského kniežatstva, môžu mať prístup k medzibankovým systémom zúčtovania, platieb a zúčtovania cenných papierov v rámci eurozóny podľa podmienok určených príslušnými orgánmi Španielska alebo Francúzska po dohode s Európskou centrálnou bankou.

Článok 10

1.   Súdny dvor Európskej únie má výlučnú právomoc urovnávať pretrvávajúce spory medzi stranami, ktoré môžu vzniknúť pri uplatňovaní tejto dohody a ktoré nemožno vyriešiť v rámci Spoločného výboru.

2.   Ak Európska únia zastúpená Európskou komisiou a konajúca na základe odporúčania zastúpenia EÚ v Spoločnom výbore alebo Andorrské kniežatstvo usúdi, že druhá strana nesplnila niektorú zo svojich povinností podľa tejto dohody, môže vec podať na Súdny dvor. Rozsudok Súdneho dvora je pre strany záväzný a strany prijmú potrebné opatrenia na to, aby s rozsudkom dosiahli súlad v lehote, ktorú v ňom Súdny dvor stanoví. Proti rozsudku sa nemožno odvolať.

3.   Ak Európska únia alebo Andorrské kniežatstvo neprijmú v stanovenej lehote opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s rozsudkom, druhá strana môže dohodu vypovedať s trojmesačnou výpovednou lehotou.

Článok 11

1.   Zriaďuje sa Spoločný výbor. Pozostáva zo zástupcov Andorrského kniežatstva a Európskej únie. Zastúpenie EÚ musia tvoriť zástupcovia Európskej komisie (ktorému jej predsedá), Španielskeho kráľovstva a Francúzskej republiky, ako aj zástupcovia Európskej centrálnej banky.

2.   Spoločný výbor zasadá minimálne raz ročne. Predsedníctvo rotuje každoročne medzi zástupcom Európskej únie a zástupcom Andorrského kniežatstva. Spoločný výbor prijíma jednomyseľné uznesenia.

3.   Spoločný výbor si vymieňa názory a informácie a prijíma rozhodnutia uvádzané v článkoch 3 a 8. Zastúpenie Európskej únie informuje Andorrské kniežatstvo o návrhoch právnych aktov Európskej únie, o ktorých prebieha diskusia a ktoré sa týkajú oblastí uvedených v článku 8. Okrem toho Spoločný výbor skúma opatrenia prijaté prijaté Andorrským kniežatstvom a usiluje sa o riešenie potenciálnych sporov vyplývajúcich z implementácie tejto dohody.

4.   Európska únia je prvou stranou, ktorá pri vstupe tejto dohody do platnosti, v súlade s článkom 13 predsedá Spoločnému výboru.

Článok 12

Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 10 ods. 3, môže každá strana ukončiť túto dohodu s výpovednou lehotou jeden rok.

Článok 13

Táto dohoda vstupuje do platnosti prvý deň druhého mesiaca nasledujúceho po tom, ako si strany oznámia splnenie svojich vlastných ratifikačných postupov.

Článok 14

Táto dohoda je uzavretá a podpísaná v štyroch jazykoch (katalánskom, francúzskom, anglickom a španielskom), záväzné sú znenia v každom z týchto jazykov.

V Bruseli 30. júna 2011

Za Európsku úniu

Olli REHN

člen Európskej komisie

Za Andorrské kniežatstvo

Antoni MARTÍ PETIT

predseda vlády


PRÍLOHA

Právne ustanovenia, ktoré sa majú vykonať

Lehota na vykonanie

(od dátumu nadobudnutia platnosti zmluvy)

Predchádzanie praniu špinavých peňazí

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES z 26. októbra 2005 o predchádzaní využívania finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu, Ú. v. EÚ L 309, 25.11.2005, s. 15

zmenená a doplnená:

 

smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2007/64/ES z 13. novembra 2007 o platobných službách na vnútornom trhu, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 97/7/ES, 2002/65/ES, 2005/60/ES a 2006/48/ES a ktorou sa zrušuje smernica 97/5/ES, Ú. v. EÚ L 319, 5.12.2007, s. 1.

 

smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2008/20/ES z 11. marca 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2005/60/ES o predchádzaní využívania finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu, pokiaľ ide o vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu, Ú. v. EÚ L 76, 19.3.2008, s. 46.

 

smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/110/ES zo 16. septembra 2009 o začatí a vykonávaní činností a dohľade nad obozretným podnikaním inštitúcií elektronického peňažníctva, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2005/60/ES a 2006/48/ES a zrušuje smernica 2000/46/ES, Ú. v. EÚ L 267, 10.10.2009, s. 7.

 

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/78/EÚ z 24. novembra 2010, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 98/26/ES, 2002/87/ES, 2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES, 2004/109/ES, 2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES a 2009/65/ES v súvislosti s právomocami Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre bankovníctvo), Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) a Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy), Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 120.

doplnená:

 

rozhodnutím Rady 2007/845/SVV zo 6. decembra 2007 o spolupráci medzi úradmi pre vyhľadávanie majetku v členských štátoch pri vypátraní a identifikácii príjmov z trestnej činnosti alebo iného majetku súvisiaceho s trestnou činnosťou, Ú. v. EÚ L 332, 18.12.2007, s. 103.

 

Smernica Komisie 2006/70/ES z 1. augusta 2006, ktorou sa ustanovujú vykonávacie opatrenia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES, pokiaľ ide o vymedzenie pojmu „politicky exponovaná osoba“, a technické kritériá postupov zjednodušenej povinnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi a výnimky na základe finančnej činnosti vykonávanej príležitostne alebo vo veľmi obmedzenom rozsahu, Ú. v. EÚ L 214, 4.8.2006, s. 29.

 

Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 1781/2006 z 15. novembra 2006 o údajoch o príkazcovi, ktoré sprevádzajú prevody finančných prostriedkov, Ú. v. EÚ L 345, 8.12.2006, s. 1.

 

Korigendum k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1781/2006 z 15. novembra 2006 o údajoch o príkazcovi, ktoré sprevádzajú prevody finančných prostriedkov, Ú. v. EÚ L 323, 8.12.2007, s. 59.

 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1889/2005 z 26. októbra 2005 o kontrole peňažných prostriedkov v hotovosti, ktoré vstupujú do Spoločenstva alebo vystupujú zo Spoločenstva, Ú. v. EÚ L 309, 25.11.2005, s. 9.

 

Rámcové rozhodnutie Rady 2001/500/SVV z 26. júna 2001 o praní špinavých peňazí, identifikácii, vyhľadávaní, zmrazení, zaistení a konfiškácii prostriedkov a príjmov z trestnej činnosti, Ú. v. ES L 182, 5.7.2001, s. 1.

 

Rozhodnutie Rady 2000/642/SVV zo 17. októbra 2000 upravujúce spoluprácu pri výmene informácií medzi finančnými informačnými jednotkami členských štátov, Ú. v. ES L 271, 24.10.2000, s. 4.

18 mesiacov

Predchádzanie podvodom a falšovaniu

Nariadenie Rady (ES) č. 1338/2001 z 28. júna 2001 stanovujúce opatrenia nevyhnutné na ochranu eura proti falšovaniu, Ú. v. ES L 181, 4.7.2001, s. 6.

zmenené a doplnené:

nariadením Rady (ES) č. 44/2009 z 18. decembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1338/2001 stanovujúce opatrenia nevyhnutné na ochranu eura proti falšovaniu, Ú. v. EÚ L 17, 22.1.2009, s. 1.

18 mesiacov

Rozhodnutie Rady 2003/861/ES z 8. decembra 2003 o analýze a spolupráci s ohľadom na falšovanie euromincí, Ú. v. EÚ L 325, 12.12.2003, s. 44.

18 mesiacov

Nariadenie Rady (ES) č. 2182/2004 zo 6. decembra 2004 o medailách a žetónoch podobných eurominciam, Ú. v. EÚ L 373, 21.12.2004, s. 1.

zmenené a doplnené:

nariadením Rady (ES) č. 46/2009 z 18. decembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2182/2004 o medailách a žetónoch podobných eurominciam, Ú. v. EÚ L 17, 22.1.2009, s. 5.

18 mesiacov

Rámcové rozhodnutie Rady z 29. mája 2000 o zvýšenej ochrane pred falšovaním prostredníctvom pokút a ďalších trestných sankcií v súvislosti so zavádzaním eura, Ú. v. ES L 140, 14.6.2000, s. 1.

zmenené a doplnené:

rámcovým rozhodnutím Rady 2001/888/SVV zo 6. decembra 2001, ktoré mení a dopĺňa rámcové rozhodnutie Rady 2000/383/SVV o zvýšenej ochrane pred falšovaním prostredníctvom pokút a ďalších trestných sankcií v súvislosti so zavádzaním eura, Ú. v. ES L 329, 14.12.2001, s. 3.

18 mesiacov

Rozhodnutie Rady 2009/371/SVV zo 6. apríla 2009 o zriadení Európskeho policajného úradu (Europol), Ú. v. EÚ L 121, 15.5.2009, s. 37.

18 mesiacov

Rozhodnutie Rady 2001/923/ES zo 17. decembra 2001 o vytvorení výmenného, pomocného a školiaceho programu na ochranu eura proti falšovaniu (program Pericles), Ú. v. ES L 339, 21.12.2001, s. 50.

zmenené a doplnené:

 

rozhodnutím Rady 2006/75/ES z 30. januára 2006, ktorým sa mení, dopĺňa a predlžuje rozhodnutie 2001/923/ES o vytvorení výmenného, pomocného a školiaceho programu na ochranu eura proti falšovaniu (program Pericles), Ú. v. EÚ L 36, 8.2.2006, s. 40.

 

rozhodnutím Rady 2006/849/ES z 20. novembra 2006, ktorým sa mení, dopĺňa a predlžuje rozhodnutie 2001/923/ES o vytvorení výmenného, pomocného a školiaceho programu na ochranu eura proti falšovaniu (program Pericles), Ú. v. L 330, 28.11.2006, s. 28.

doplnené:

rozhodnutím Rady 2001/887/SVV zo 6. decembra 2001 o ochrane eura proti falšovaniu, Ú. v. ES L 329, 14.12.2001, s. 1.

18 mesiacov

Rámcové rozhodnutie Rady 2001/413/SVV z 28. mája 2001 o boji proti podvodom s bezhotovostnými platobnými prostriedkami a ich falšovaniu, Ú. v. ES L 149, 2.6.2001, s. 1.

18 mesiacov

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky 2010/597/EÚ zo 16. septembra 2010 o kontrole pravosti a upotrebiteľnosti eurobankoviek a ich opätovnom vrátení do obehu (BCE/2010/14), Ú. v. EÚ L 267, 9.10.2010, s. 1.

18 mesiacov

Pravidlá týkajúce sa eurobankoviek a euromincí

Nariadenie Rady (ES) č. 975/98 z 3. mája 1998 o nominálnych hodnotách a technických špecifikáciách euromincí určených do obehu, Ú. v. ES L 139, 11.5.1998, s. 6.

zmenené a doplnené:

nariadením Rady (ES) č. 423/1999 z 22. februára 1999, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 975/98 o nominálnych hodnotách a technických špecifikáciách euromincí určených pre peňažný obeh, Ú. v. ES L 52, 27.2.1999, s. 2.

12 mesiacov

Závery Rady z 10. mája 1999 o systéme riadenia kvality euromincí

12 mesiacov

Závery Rady z 23. novembra 1998 a 5. novembra 2002 o eurominciach určených na zberateľské účely

12 mesiacov

Odporúčanie Komisie 2009/23/ES z 19. decembra 2008 o spoločných usmerneniach pre národné strany a vydávanie euromincí určených do obehu [K(2008) 8625], Ú. v. EÚ L 9, 14.1.2009, s. 52.

12 mesiacov

Oznámenie Komisie 2001/C 318/03 z 22. októbra 2001 o autorskoprávnej ochrane dizajnu spoločnej lícnej strany euromincí [K(2001) 600 v konečnom znení], Ú. v. ES C 318, 13.11.2001, s. 3.

12 mesiacov

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1210/2010 z 15. decembra 2010 o overovaní pravosti euromincí a manipulácii s euromincami nevhodnými do obehu, Ú. v. EÚ L 339, 22.12.2010, s. 1.

12 mesiacov

Usmernenie Európskej centrálnej banky ECB/2003/5 z 20. marca 2003 o uplatnení opatrení proti neoprávneným reprodukciám eurobankoviek a o výmene a stiahnutí eurobankoviek, Ú. v. EÚ L 78, 25.3.2003, s. 20.

12 mesiacov

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky 2003/205/ES z 20. marca 2003 o nominálnych hodnotách, špecifikáciách, reprodukcii, výmene a sťahovaní eurobankoviek z obehu (ECB/2003/4), Ú. v. EÚ L 78, 25.3.2003, s. 16.

12 mesiacov

Právne predpisy v bankovníctve a oblasti financií

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/49/ES zo 14. júna 2006 o kapitálovej primeranosti investičných spoločností a úverových inštitúcií (prepracované znenie), Ú. v. EÚ L 177, 30.6.2006, s. 201.

zmenená a doplnená:

 

smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2008/23/ES z 11. marca 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/49/ES o kapitálovej primeranosti investičných spoločností a úverových inštitúcií, pokiaľ ide o vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu, Ú. v. EÚ L 76, 19.3.2008, s. 54.

 

smernicou Komisie 2009/27/ES zo 7. apríla 2009, ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré prílohy k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2006/49/ES, pokiaľ ide o technické ustanovenia týkajúce sa riadenia rizika, Ú. v. EÚ L 94, 8.4.2009, s. 97.

 

smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/111/ES zo 16. septembra 2009, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2006/48/ES, 2006/49/ES a 2007/64/ES, pokiaľ ide o banky pridružené k ústredným inštitúciám, niektoré položky vlastných zdrojov, veľkú majetkovú angažovanosť, mechanizmy dohľadu a krízové riadenie, Ú. v. EÚ L 302, 17.11.2009, s. 97.

 

smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2010/76/EÚ z 24. novembra 2010, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2006/48/ES a 2006/49/ES, pokiaľ ide o kapitálové požiadavky na obchodnú knihu a na resekuritizáciu a preverovanie politík odmeňovania orgánmi dohľadu, Ú. v. EÚ L 329, 14.12.2010, s. 3.

 

smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2010/78/EÚ z 24. novembra 2010, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 98/26/ES, 2002/87/ES, 2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES, 2004/109/ES, 2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES a 2009/65/ES v súvislosti s právomocami Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre bankovníctvo), Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) a Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy), Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 120.

4 roky

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/48/ES zo 14. júna 2006 o začatí a vykonávaní činností úverových inštitúcií (prepracované znenie), Ú. v. EÚ L 177, 30.6.2006, s. 1.

zmenená a doplnená:

 

smernicou Komisie 2007/18/ES z 27. marca 2007, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/48/ES, pokiaľ ide o vyňatie určitých inštitúcií z rozsahu alebo ich začlenenie do rozsahu jej pôsobnosti, ako aj o postup v prípade expozícií voči multilaterálnym rozvojovým bankám, Ú. v. EÚ L 87, 28.3.2007, s. 9.

 

smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2007/44/ES z 5. septembra 2007, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 92/49/EHS a smernice 2002/83/ES, 2004/39/ES, 2005/68/ES a 2006/48/ES v súvislosti s procesnými pravidlami a kritériami hodnotenia obozretného posudzovania nadobudnutí a zvýšení podielov vo finančnom sektore, Ú. v. EÚ L 247, 21.9.2007, s. 1.

 

smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2007/64/ES z 13. novembra 2007 o platobných službách na vnútornom trhu, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 97/7/ES, 2002/65/ES, 2005/60/ES a 2006/48/ES a ktorou sa zrušuje smernica 97/5/ES, Ú. v. EÚ L 319, 5.12.2007, s. 1.

 

smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2008/24/ES z 11. marca 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/48/ES o začatí a vykonávaní činností úverových inštitúcií, pokiaľ ide o vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu, Ú. v. EÚ L 81, 20.3.2008, s. 38.

 

smernicou Komisie 2009/83/ES z 27. júla 2009, ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré prílohy k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2006/48/ES, pokiaľ ide o technické ustanovenia týkajúce sa riadenia rizika, Ú. v. EÚ L 196, 28.7.2009, s. 14.

 

smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/110/ES zo 16. septembra 2009 o začatí a vykonávaní činností a dohľade nad obozretným podnikaním inštitúcií elektronického peňažníctva, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2005/60/ES a 2006/48/ES a zrušuje smernica 2000/46/ES, Ú. v. EÚ L 267, 10.10.2009, s. 7.

 

smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/111/ES zo 16. septembra 2009, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2006/48/ES, 2006/49/ES a 2007/64/ES, pokiaľ ide o banky pridružené k ústredným inštitúciám, niektoré položky vlastných zdrojov, veľkú majetkovú angažovanosť, mechanizmy dohľadu a krízové riadenie, Ú. v. EÚ L 302, 17.11.2009, s. 97.

 

smernicou Komisie 2010/16/EÚ z 9. marca 2010, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/48/ES, pokiaľ ide o vylúčenie určitej inštitúcie z rozsahu pôsobnosti, Ú. v. EÚ L 60, 10.3.2010, s. 15.

 

smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2010/76/EÚ z 24. novembra 2010, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2006/48/ES a 2006/49/ES, pokiaľ ide o kapitálové požiadavky na obchodnú knihu a na resekuritizácie a preverovanie politík odmeňovania orgánmi dohľadu, Ú. v. EÚ L 329, 14.12.2010, s. 3.

 

smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2010/78/EÚ z 24. novembra 2010, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 98/26/ES, 2002/87/ES, 2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES, 2004/109/ES, 2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES a 2009/65/ES v súvislosti s právomocami Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre bankovníctvo), Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) a Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy), Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 120.

4 roky

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/110/ES zo 16. septembra 2009 o začatí a vykonávaní činností a dohľade nad obozretným podnikaním inštitúcií elektronického peňažníctva, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2005/60/ES a 2006/48/ES a zrušuje smernica 2000/46/ES, Ú. v. EÚ L 267, 10.10.2009, s. 7.

4 roky

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/64/ES z 13. novembra 2007 o platobných službách na vnútornom trhu, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 97/7/ES, 2002/65/ES, 2005/60/ES a 2006/48/ES a ktorou sa zrušuje smernica 97/5/ES, Ú. v. EÚ L 319, 5.12.2007, s. 1.

Korigendum k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2007/64/ES z 13. novembra 2007 o platobných službách na vnútornom trhu, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 97/7/ES, 2002/65/ES, 2005/60/ES a 2006/48/ES a ktorou sa zrušuje smernica 97/5/ES, (Ú. v. EÚ L 319, 5.12.2007), Ú. v. EÚ L 187, 18.7.2009, s. 5.

zmenená a doplnená:

smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/111/ES zo 16. septembra 2009, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2006/48/ES, 2006/49/ES a 2007/64/ES, pokiaľ ide o banky pridružené k ústredným inštitúciám, niektoré položky vlastných zdrojov, veľkú majetkovú angažovanosť, mechanizmy dohľadu a krízové riadenie, Ú. v. EÚ L 302, 17.11.2009, s. 97.

4 roky

Smernica Rady 86/635/EHS z 8. decembra 1986 o ročnej účtovnej závierke a konsolidovaných účtoch bánk a iných finančných inštitúcií, Ú. v. ES L 372, 31.12.1986, s. 1.

zmenená a doplnená:

 

smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2001/65/ES z 27. septembra 2001, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 78/660/EHS, 83/349/EHS a 86/635/EHS, pokiaľ ide o pravidlá oceňovania pre ročné a konsolidované účtovné závierky určitých typov spoločností, ako aj bánk a iných finančných inštitúcií, Ú. v. ES L 283, 27.10.2001, s. 28.

 

smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2003/51/ES z 18. júna 2003, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 78/660/ES, 83/349/EHS, 86/635/EHS a 91/674/EHS o ročnej a konsolidovanej účtovnej závierke niektorých typov spoločností, bánk a iných finančných inštitúcií a poisťovní, Ú. v. EÚ L 178, 17.7.2003, s. 16.

 

smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2006/46/ES zo 14. júna 2006, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 78/660/EHS o ročnej účtovnej závierke niektorých typov spoločností, smernica Rady 83/349/EHS o konsolidovaných účtovných závierkach, smernica Rady 86/635/EHS o ročnej účtovnej závierke a konsolidovaných účtoch bánk a iných finančných inštitúcií a smernica Rady 91/674/EHS o ročných účtovných závierkach a konsolidovaných účtovných závierkach poisťovní, Ú. v. EÚ L 224, 16.8.2006, s. 1.

4 roky

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 94/19/ES z 30. mája 1994 o systémoch ochrany vkladov, Ú. v. ES L 135, 31.5.1994, s. 5.

zmenená a doplnená:

 

smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2005/1/ES z 9. marca 2005, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 73/239/EHS, 85/611/EHS, 91/675/EHS, 92/49/EHS a 93/6/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/19/ES, 98/78/ES, 2000/12/ES, 2001/34/ES, 2002/83/ES a 2002/87/ES s cieľom vytvoriť novú organizačnú štruktúru výborov pre finančné služby, Ú. v. EÚ L 79, 24.3.2005, s. 9.

 

smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/14/ES z 11. marca 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 94/19/ES o systémoch ochrany vkladov, pokiaľ ide o úroveň krytia a výplatnú lehotu, Ú. v. EÚ L 68, 13.3.2009, s. 3.

4 roky

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/24/ES zo 4. apríla 2001 o reorganizácii a likvidácii úverových inštitúcií, Ú. v. ES L 125, 5.5.2001, s. 15.

6 rokov

Smernica Rady 89/117/EHS z 13. februára 1989 o povinnostiach pobočiek úverových inštitúcií a finančných inštitúcií zriadených v členskom štáte, majúcich svoje ústredie mimo tohto členského štátu, týkajúcich sa uverejňovania ročných účtovných dokladov, Ú. v. ES L 44, 16.2.1989, s. 40.

6 rokov

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/87/ES zo 16. decembra 2002 o doplnkovom dohľade nad úverovými inštitúciami, poisťovňami a investičnými spoločnosťami vo finančnom konglomeráte, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 73/239/EHS, 79/267/EHS, 92/49/EHS, 92/96/EHS, 93/6/EHS a 93/22/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/78/ES a 2000/12/ES, Ú. v. EÚ L 35, 11.2.2003, s. 1.

zmenená a doplnená:

 

smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2005/1/ES z 9. marca 2005, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 73/239/EHS, 85/611/EHS, 91/675/EHS, 92/49/EHS a 93/6/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/19/ES, 98/78/ES, 2000/12/ES, 2001/34/ES, 2002/83/ES a 2002/87/ES s cieľom vytvoriť novú organizačnú štruktúru výborov pre finančné služby, Ú. v. EÚ L 79, 24.3.2005, s. 9.

 

smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2008/25/ES z 11. marca 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2002/87/ES o doplnkovom dohľade nad úverovými inštitúciami, poisťovňami a investičnými spoločnosťami vo finančnom konglomeráte, pokiaľ ide o vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu, Ú. v. EÚ L 81, 20.3.2008, s. 40.

 

smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2010/78/EÚ z 24. novembra 2010, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 98/26/ES, 2002/87/ES, 2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES, 2004/109/ES, 2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES a 2009/65/ES v súvislosti s právomocami Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre bankovníctvo), Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) a Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy), Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 120.

6 rokov

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES z 21. apríla 2004 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 85/611/EHS a 93/6/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/12/ES a ktorou sa zrušuje smernica Rady 93/22/EHSV, Ú. v. L 145, 30.4.2004, s. 1.

Korigendum k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES z 21. apríla 2004 o trhoch s finančnými nástrojmi, o zmene a doplnení smerníc Rady 85/611/EHS a 93/6/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/12/EHS a o zrušení smernice Rady 93/22/EHS, Ú. v. EÚ L 45, 16.2.2005, s. 18.

zmenená a doplnená:

 

smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2006/31/ES z 5. apríla 2006, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2004/39/ES o trhoch s finančnými nástrojmi s ohľadom na určité termíny, Ú. v. EÚ L 114, 27.4.2006, s. 60.

 

smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2007/44/ES z 5. septembra 2007, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 92/49/EHS a smernice 2002/83/ES, 2004/39/ES, 2005/68/ES a 2006/48/ES v súvislosti s procesnými pravidlami a kritériami hodnotenia obozretného posudzovania nadobudnutí a zvýšení podielov vo finančnom sektore, Ú. v. EÚ L 247, 21.9.2007, s. 1.

 

smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2008/10/ES z 11. marca 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2004/39/ES o trhoch s finančnými nástrojmi, pokiaľ ide o vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu, Ú. v. EÚ L 76, 19.3.2008, s. 33.

 

smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2010/78/EÚ, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 98/26/ES, 2002/87/ES, 2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES, 2004/109/ES, 2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES a 2009/65/ES v súvislosti s právomocami Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre bankovníctvo), Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) a Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy), Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 120.

doplnená:

 

smernicou Komisie 2006/73/ES z 10. augusta 2006, ktorou sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES, pokiaľ ide o organizačné požiadavky a podmienky výkonu činnosti investičných spoločností, ako aj o vymedzené pojmy na účely uvedenej smernice, Ú. v. EÚ L 241, 2.9.2006, s. 26.

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1287/2006 z 10. augusta 2006, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES, pokiaľ ide o povinnosti pri vedení záznamov pre investičné spoločnosti, oznamovanie transakcií, priehľadnosť trhu, prijatie finančných nástrojov na obchodovanie a vymedzené pojmy na účely tejto smernice, Ú. v. EÚ L 241, 2.9.2006, s. 1.

6 rokov

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 924/2009 zo 16. septembra 2009 o cezhraničných platbách v Spoločenstve, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 2560/2001, Ú. v. EÚ L 266, 9.10.2009, s. 11.

6 rokov

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/47/ES zo 6. júna 2002 o dohodách o finančných zárukách, Ú. v. EÚ L 168, 27.6.2002, s. 43.

zmenená a doplnená:

smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/44/ES zo 6. mája 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 98/26/ES o konečnom zúčtovaní v platobných systémoch a zúčtovacích systémoch cenných papierov a smernica 2002/47/ES o dohodách o finančných zárukách, pokiaľ ide o prepojené systémy a úverové pohľadávky, Ú. v. EÚ L 146, 10.6.2009, s. 37.

6 rokov

Odporúčanie Komisie 1997/489/ES z 30. júla 1997 týkajúce sa transakcií pomocou elektronických platobných nástrojov a obzvlášť vzťahu medzi vystavovateľom a držiteľom, Ú. v. ES L 208, 2.8.1997, s. 52.

6 rokov

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/9/ES z 3. marca 1997 o systémoch náhrad pre investorov, Ú. v. ES L 84, 26.3.1997, s. 22.

6 rokov

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/26/ES z 19. mája 1998 o konečnom zúčtovaní v platobných systémoch a zúčtovacích systémoch cenných papierov, Ú. v. ES L 166, 11.6.1998, s. 45.

zmenená a doplnená:

 

smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/44/ES zo 6. mája 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 98/26/ES o konečnom zúčtovaní v platobných systémoch a zúčtovacích systémoch cenných papierov a smernica 2002/47/ES o dohodách o finančných zárukách, pokiaľ ide o prepojené systémy a úverové pohľadávky, Ú. v. EÚ L 146, 10.6.2009, s. 37.

 

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/78/EÚ z 24. novembra 2010, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 98/26/ES, 2002/87/ES, 2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES, 2004/109/ES, 2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES a 2009/65/ES v súvislosti s právomocami Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre bankovníctvo), Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) a Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy), Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 120.

6 rokov

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/78/EÚ z 24. novembra 2010, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 98/26/ES, 2002/87/ES, 2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES, 2004/109/ES, 2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES a 2009/65/ES v súvislosti s právomocami Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre bankovníctvo), Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) a Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy), Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 120.

4 roky

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/78/ES, Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 12.

4 roky

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES, Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84.

4 roky

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1092/2010 z 24. novembra 2010 o makroprudenciálnom dohľade Európskej únie nad finančným systémom a o zriadení Európskeho výboru pre systémové riziká, Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 1.

4 roky

Nariadenie Rady (EÚ) č. 1096/2010 zo 17. novembra 2010, ktorým sa Európskej centrálnej banke udeľujú osobitné úlohy týkajúce sa fungovania Európskeho výboru pre systémové riziká, Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 162.

4 roky

Právne predpisy o zhromažďovaní štatistických údajov (článok 6 ods. 1 mandátu)

Nariadenie Európskej centrálnej banky (ES) č. 25/2009 z 19. decembra 2008 o bilancii sektora peňažných finančných inštitúcií (prepracované znenie) (ECB/2008/32), Ú. v. EÚ L 15, 20.1.2009, s. 14.

4 roky

Nariadenie Európskej centrálnej banky (ES) č. 63/2002 z 20. decembra 2001, ktoré sa týka štatistiky úrokových sadzieb uplatňovaných finančnými ústavmi na vklady prijímané od fyzických osôb a nefinančných spoločností a na úvery poskytované fyzickým osobám a nefinančným spoločnostiam (ECB/10/18), Ú. v. ES L 10, 12.1.2002, s. 24.

zmenené a doplnené:

 

nariadením Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 674/2010 z 23. júla 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie č. 63/2002 (ECB/2001/18), ktoré sa týka štatistiky úrokových sadzieb uplatňovaných finančnými ústavmi na vklady prijímané od fyzických osôb a nefinančných spoločností a na úvery poskytované fyzickým osobám a nefinančným spoločnostiam (ECB/2010/7), Ú. v. EÚ L 196, 28.7.2010, s. 23.

 

nariadením Európskej centrálnej banky (ES) č. 290/2009 z 31. marca 2009, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 63/2002 (ECB/2001/18), ktoré sa týka štatistiky úrokových sadzieb uplatňovaných finančnými ústavmi na vklady prijímané od fyzických osôb a nefinančných spoločností a na úvery poskytované fyzickým osobám a nefinančným spoločnostiam (ECB/2009/7), Ú. v. EÚ L 94, 8.4.2009, s. 75.

 

nariadením Európskej centrálnej banky (ES) č. 2181/2004 zo 16. decembra 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2423/2001 (ECB/2001/13), ktoré sa týka konsolidovanej súvahy sektora peňažných finančných ústavov, a nariadenie (ES) č. 63/2002 (ECB/2001/18), ktoré sa týka štatistiky úrokových sadzieb uplatňovaných finančnými ústavmi na vklady prijímané od fyzických osôb a nefinančných spoločností a na úvery poskytované fyzickým osobám a nefinančným spoločnostiam (ECB/2004/21), Ú. v. EÚ L 371, 18.12.2004, s. 42.

4 roky

Usmernenie Európskej centrálnej banky ECB/2007/9 z 1. augusta 2007 o menovej štatistike a štatistike finančných inštitúcií a trhov (prepracované znenie), Ú. v. EÚ L 341, 27.12.2007, s. 1.

Usmernenie Európskej centrálnej banky ECB/2007/9 z 1. augusta 2007 o menovej štatistike a štatistike finančných inštitúcií a trhov (prepracované znenie), Ú. v. EÚ L 84, 26.3.2008, s. 393.

zmenené a doplnené:

 

usmernením Európskej centrálnej banky ECB/2008/31 z 19. decembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2007/9 o menovej štatistike a štatistike finančných inštitúcií a trhov (prepracované znenie), Ú. v. EÚ L 53, 26.2.2009, s. 76.

 

usmernením Európskej centrálnej banky ECB/2009/23 zo 4. decembra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2007/9 o menovej štatistike a štatistike finančných inštitúcií a trhov, Ú. v. EÚ L 16, 21.1.2010, s. 6.

4 roky

Usmernenie Európskej centrálnej banky ECB/2002/7 z 21. novembra 2002 o požiadavkách Európskej centrálnej banky na štatistické vykazovanie voblasti štvrťročných finančných výkazov, Ú. v. ES L 334, 11.12.2002, s. 24.

zmenené a doplnené:

 

usmernením Európskej centrálnej banky ECB/2005/13 zo 17. novembra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2002/7 o požiadavkách Európskej centrálnej banky na štatistické vykazovanie v oblasti štvrťročných finančných výkazov, Ú. v. EÚ L 30, 2.2.2006, s. 1.

 

usmernením Európskej centrálnej banky ECB/2006/6 z 20. apríla 2006, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2002/7 o požiadavkách Európskej centrálnej banky na štatistické vykazovanie v oblasti štvrťročných finančných výkazov, Ú. v. EÚ L 115, 28.4.2006, s. 46.

 

usmernením Európskej centrálnej banky ECB/2007/13 z 15. novembra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2002/7 o požiadavkách Európskej centrálnej banky na štatistické vykazovanie v oblasti štvrťročných finančných výkazov, Ú. v. EÚ L 311, 29.11.2007, s. 47.

 

usmernením Európskej centrálnej banky ECB/2008/6 z 26. augusta 2008, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2002/7 o požiadavkách Európskej centrálnej banky na štatistické vykazovanie v oblasti štvrťročných finančných výkazov, Ú. v. EÚ L 259, 27.9.2008, s. 12.

4 roky


IV Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Rada

17.12.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 369/14


Spoločné politické vyhlásenie členských štátov a Komisie z 28. septembra 2011 k vysvetľujúcim dokumentom

2011/C 369/02

Podľa článku 288 ZFEÚ je smernica „záväzná pre každý členský štát, ktorému je určená, a to vzhľadom na výsledok, ktorý sa má dosiahnuť, pričom sa voľba foriem a metód ponecháva vnútroštátnym orgánom“.

Členské štáty a Komisia uznávajú, že účinné vykonávanie práva Únie je podmienkou pre dosiahnutie politických cieľov Únie a predstavuje záležitosť spoločného záujmu, keďže jeho cieľom je okrem iného vytváranie rovnakých podmienok vo všetkých členských štátoch, a to napriek tomu, že zodpovednosť za zaň nesú predovšetkým členské štáty.

Členské štáty a Komisia uznávajú, že správna a včasná transpozícia smerníc Únie je právnou povinnosťou. Konštatujú, že v zmluvách sa na Komisiu prenáša úloha vykonávať dozor nad uplatňovaním práva Únie pod dohľadom Súdneho dvora, a zhodujú sa v názore, že splnenie tejto úlohy zo strany Komisie by sa malo uľahčovať oznamovaním transpozičných opatrení.

Členské štáty v tomto kontexte uznávajú, že informácia, ktorú Komisii poskytujú v súvislosti s transpozíciou smerníc do vnútroštátneho práva, „musí byť jasná a presná“ a „musí jednoznačne označovať tie zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia“ alebo akékoľvek iné ustanovenia vnútroštátneho práva a prípadne aj judikatúru vnútroštátnych súdov, ktoré podľa názoru členských štátov zabezpečujú splnenie jednotlivých požiadaviek, ktoré sa im ukladajú smernicou (1).

S cieľom zvýšiť kvalitu informácií o transpozícii smerníc Únie Komisia v prípade, keď sa domnieva, že je potrebné poskytnúť dokumenty vysvetľujúce vzťah medzi zložkami smernice a príslušnými časťami vnútroštátnych transpozičných nástrojov, predloží príslušné návrhy a v nich pre každý jednotlivý prípad uvedie odôvodnenie potreby poskytnutia takýchto dokumentov a ich primeranosti, pričom zohľadní predovšetkým komplexnosť smernice a jej transpozície, ako aj prípadné dodatočné administratívne zaťaženie.

Členské štáty v odôvodnených prípadoch k oznámeniu o transpozičných opatreniach pripoja jeden alebo viacero vysvetľujúcich dokumentov, ktoré môžu mať formu tabuliek zhody alebo iných dokumentov slúžiacich na ten istý účel.


(1)  Pozri rozsudok Súdneho dvora zo 16. júla 2009 vo veci C-427/07 bod 107 a judikatúru, ktorá sa v ňom cituje.


17.12.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 369/15


Spoločné politické vyhlásenie Európskeho parlamentu, Rady a Komisie z 27. októbra 2011 k vysvetľujúcim dokumentom

2011/C 369/03

Inštitúcie uznávajú, že informácia, ktorú členské štáty poskytujú Komisii v súvislosti s transpozíciou smerníc do vnútroštátneho práva, „musí byť jasná a presná“ (1), aby sa Komisii uľahčilo plnenie jej úlohy vykonávať dozor nad uplatňovaním práva Únie.

Európsky parlament a Rada v tejto situácii vítajú spoločné politické vyhlásenie členských štátov a Komisie k vysvetľujúcim dokumentom z 28. septembra 2011.

V nadväznosti na to, ak sú potreba a primeranosť zasielania takýchto dokumentov odôvodnené v súlade so spoločným politickým vyhlásením členských štátov a Komisie k vysvetľujúcim dokumentom z 28. septembra 2011, inštitúcie súhlasia, aby sa do dotknutej smernice vložilo toto odôvodnenie:

„V súlade so spoločným politickým vyhlásením členských štátov a Komisie k vysvetľujúcim dokumentom z 28. septembra 2011 sa členské štáty zaväzujú v odôvodnených prípadoch pripojiť k svojim oznámeniam o transpozičných opatreniach jeden alebo viacero dokumentov vysvetľujúcich vzťah medzi zložkami smernice a zodpovedajúcimi časťami vnútroštátnych transpozičných nástrojov. V súvislosti s touto smernicou sa zákonodarca domnieva, že zasielanie takýchto dokumentov je odôvodnené.“

Komisia do 1. novembra 2013 podá Európskemu parlamentu a Rade správu o vykonávaní dvoch spoločných politických vyhlásení k vysvetľujúcim dokumentom.

Inštitúcie sa zaväzujú uplatňovať tieto zásady od 1. novembra 2011 na nové a práve prerokúvané návrhy smerníc s výnimkou tých, o ktorých už Európsky parlament a Rada dosiahli dohodu.


(1)  Pozri rozsudok Súdneho dvora zo 16. júla 2009 vo veci C-427/07 bod 107 a judikatúru, ktorá sa v ňom cituje.


17.12.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 369/16


Oznámenie určené osobám, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia ustanovené v rozhodnutí Rady 2010/788/SZBP, ktoré sa vykonáva vykonávacím rozhodnutím Rady 2011/848/SZBP

2011/C 369/04

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

Osoby uvedené v prílohe k rozhodnutiu Rady 2010/788/SZBP, ktoré sa vykonáva vykonávacím rozhodnutím Rady 2011/848/SZBP (1), sa upozorňujú na túto skutočnosť:

Bezpečnostná rada Organizácie spojených národov označila osoby, ktoré by sa mali zaradiť na zoznam osôb a subjektov, na ktoré sa vzťahujú opatrenia uložené bodmi 13 a 15 rezolúcie BR OSN 1596 (2005) a obnovené bodom 3 rezolúcie BR OSN 1952 (2010).

Dotknuté osoby a subjekty môžu výboru OSN zriadenému podľa bodu 8 rezolúcie BR OSN 1533 (2004) kedykoľvek spolu s akoukoľvek podpornou dokumentáciou predložiť žiadosť o prehodnotenie rozhodnutí, ktorými boli zaradené do uvedeného zoznamu OSN. Takúto žiadosť je potrebné zaslať na túto adresu:

United Nations — Focal point for delisting

Security Council Subsidiary Organs Branch

Room S-3055 E

New York, NY 10017

UNITED STATES OF AMERICA

Viac informácií možno nájsť na internetovej stránke: http://www.un.org/sc/committees/751/comguide.shtml

Rada Európskej únie v nadväznosti na rozhodnutie OSN stanovila, že osoby, ktoré sa nachádzajú v uvedenej prílohe, by sa mali zahrnúť do zoznamu osôb a subjektov podliehajúcich reštriktívnym opatreniam ustanoveným v rozhodnutí Rady 2010/788/SZBP, ktoré sa vykonáva vykonávacím rozhodnutím Rady 2011/848/SZBP. Dôvody na označenie dotknutých osôb sa nachádzajú v príslušných záznamoch v prílohe k rozhodnutiu Rady.

Dotknuté osoby sa upozorňujú na možnosť podať príslušným orgánom relevantného členského štátu alebo štátov, uvedeným na webových stránkach v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 1183/2005, žiadosť s cieľom získať povolenie použiť zmrazené finančné prostriedky na základné potreby alebo osobitné platby (pozri článok 3 nariadenia).

Dotknuté osoby môžu podať Rade žiadosť o opätovné posúdenie rozhodnutia zaradiť ich do uvedených zoznamov spolu s podpornou dokumentáciou, pričom túto žiadosť môžu zaslať na adresu uvedenú vyššie.

Dotknuté osoby sa tiež upozorňujú na možnosť napadnúť rozhodnutie Rady na Všeobecnom súde Európskej únie v súlade s podmienkami ustanovenými v článku 275 ods. 2 a článku 263 ods. 4 a 6 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.


(1)  Ú. v. EÚ L 335, 17.12.2011, s. 83.


17.12.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 369/17


Oznámenie určené osobám, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia ustanovené v rozhodnutí Rady 2010/639/SZBP vykonávanom vykonávacím rozhodnutím Rady 2011/847/SZBP, a v nariadení Rady (ES) č. 765/2006 vykonávanom vykonávacím nariadením Rady (EÚ) č. 1320/2011 o reštriktívnych opatreniach voči Bielorusku

2011/C 369/05

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

Osoby uvedené v prílohe IIIA k rozhodnutiu Rady 2010/639/SZBP zmenenému a doplnenému rozhodnutím Rady 2011/847/SZBP (1) a v prílohe IA k nariadeniu Rady (ES) č. 765/2006 vykonávanému vykonávacím nariadením Rady (EÚ) č. 1320/2011 (2) o reštriktívnych opatreniach voči Bielorusku, sa upozorňujú na túto skutočnosť:

Rada Európskej únie rozhodla, že osoby uvedené v predmetných prílohách by sa mali zaradiť do zoznamu osôb a subjektov, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia ustanovené v rozhodnutí 2010/639/SZBP a v nariadení (ES) č. 765/2006 o reštriktívnych opatreniach voči Bielorusku. Dôvody zaradenia týchto osôb do zoznamu sa uvádzajú v príslušných záznamoch v týchto prílohách.

Dotknuté osoby sa upozorňujú na možnosť podať žiadosť príslušným orgánom príslušného členského štátu alebo štátov, ktoré sa uvádzajú na webových stránkach v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 765/2006, s cieľom získať povolenie použiť zmrazené finančné prostriedky na základné potreby alebo osobitné platby (pozri článok 3 nariadenia).

Dotknuté osoby môžu predložiť Rade žiadosť o opätovné posúdenie rozhodnutia zaradiť ich na uvedený zoznam, spolu s podpornou dokumentáciou, pričom žiadosť zašlú na túto adresu:

Council of the European Union

General Secretariat

DG K Coordination Unit

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Dotknuté osoby sa tiež upozorňujú na možnosť napadnúť rozhodnutie Rady na Všeobecnom súde Európskej únie v súlade s podmienkami ustanovenými v článku 275 druhom odseku a článku 263 štvrtom a šiestom odseku Zmluvy o fungovaní Európskej únie.


(1)  Ú. v. EÚ L 335, 17.12.2011, s. 81.

(2)  Ú. v. EÚ L 335, 17.12.2011, s. 15.


Európska komisia

17.12.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 369/18


Výmenný kurz eura (1)

16. decembra 2011

2011/C 369/06

1 euro =


 

Mena

Výmenný kurz

USD

Americký dolár

1,3064

JPY

Japonský jen

101,70

DKK

Dánska koruna

7,4336

GBP

Britská libra

0,84055

SEK

Švédska koruna

9,0337

CHF

Švajčiarsky frank

1,2249

ISK

Islandská koruna

 

NOK

Nórska koruna

7,7815

BGN

Bulharský lev

1,9558

CZK

Česká koruna

25,343

HUF

Maďarský forint

303,38

LTL

Litovský litas

3,4528

LVL

Lotyšský lats

0,6975

PLN

Poľský zlotý

4,4891

RON

Rumunský lei

4,3345

TRY

Turecká líra

2,4520

AUD

Austrálsky dolár

1,3060

CAD

Kanadský dolár

1,3497

HKD

Hongkongský dolár

10,1673

NZD

Novozélandský dolár

1,7106

SGD

Singapurský dolár

1,7004

KRW

Juhokórejský won

1 512,33

ZAR

Juhoafrický rand

10,9181

CNY

Čínsky juan

8,2698

HRK

Chorvátska kuna

7,5135

IDR

Indonézska rupia

11 805,04

MYR

Malajzijský ringgit

4,1485

PHP

Filipínske peso

57,234

RUB

Ruský rubeľ

41,5810

THB

Thajský baht

40,903

BRL

Brazílsky real

2,4085

MXN

Mexické peso

18,0479

INR

Indická rupia

68,8470


(1)  Zdroj: referenčný výmenný kurz publikovaný ECB.


V Oznamy

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA SPOLOČNEJ OBCHODNEJ POLITIKY

Európska komisia

17.12.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 369/19


Oznámenie o začatí antidumpingového konania týkajúceho sa dovozu bieleho fosforu, takisto nazývaného elementárny alebo žltý fosfor, s pôvodom v Kazachstane

2011/C 369/07

Európskej komisii (ďalej len „Komisia“) bol doručený podnet podľa článku 5 nariadenia Rady (ES) č. 1225/2009 z 30. novembra 2009 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (1) (ďalej len „základné nariadenie“), v ktorom sa uvádza, že dovoz bieleho fosforu, ktorý sa takisto nazýva elementárny alebo žltý fosfor, s pôvodom v Kazachstane je dumpingový, a tým spôsobuje značnú ujmu výrobnému odvetviu Únie.

1.   Podnet

Podnet podala 7. novembra 2011 spoločnosť Thermphos International BV (ďalej len „navrhovateľ“), ktorá je jediným výrobcom bieleho fosforu v Únii, a preto predstavuje 100 % výroby v Únii.

2.   Výrobok, ktorý je predmetom prešetrovania

Výrobok, ktorý je predmetom vyšetrovania, je biely fosfor, ktorý sa takisto nazýva elementárny alebo žltý fosfor (ďalej len „výrobok, ktorý je predmetom prešetrovania“).

3.   Tvrdenie o dumpingu  (2)

Výrobok, ktorý je údajne predmetom dumpingu, je výrobok, ktorý je predmetom prešetrovania, s pôvodom v Kazachstane (ďalej len „príslušná krajina“), v súčasnosti zaradený pod číselný znak KN ex 2804 70 00. Tento číselný znak KN sa uvádza len pre informáciu.

Keďže podľa ustanovení článku 2 ods. 7 základného nariadenia sa príslušná krajina považuje za krajinu s netrhovým hospodárstvom a keďže navrhovateľ tvrdil, že Spojené štáty americké, jediná tretia krajina s trhovým hospodárstvom okrem Európskej únie, ktorá vyrába biely fosfor, by neboli vhodnou treťou krajinou s trhovým hospodárstvom z dôvodu nedostatočnej súťaže na trhu a nepostačujúceho predaja na domácom trhu alebo predaja na domácom trhu realizovaného v rámci bežného obchodovania, navrhovateľ stanovil normálnu hodnotu pre dovoz z Kazachstanu na základe ceny skutočne zaplatenej alebo splatnej v Únii za podobný výrobok, náležite upravenej tak, aby zahŕňala primerané ziskové rozpätie. Tvrdenie o dumpingu je založené na porovnaní takto stanovenej normálnej hodnoty s vývoznou cenou (na úrovni ceny zo závodu) výrobku, ktorý je predmetom prešetrovania, pri predaji na vývoz do Únie.

Napriek tomu, že navrhovateľ nepovažuje USA za vhodnú tretiu krajinu s trhovým hospodárstvom, stanovil takisto normálnu hodnotu pre dovoz z Kazachstanu na základe vytvorenej normálnej hodnoty [výrobné náklady, predajné, všeobecné a administratívne náklady (ďalej len „PVA“) a zisk] v USA. Tvrdenie o dumpingu je preto založené aj na porovnaní takto stanovenej normálnej hodnoty s vývoznou cenou (na úrovni ceny zo závodu) výrobku, ktorý je predmetom prešetrovania, pri predaji na vývoz do Únie.

Na základe toho sú dumpingové rozpätia vypočítané pre príslušné krajiny značné.

4.   Tvrdenie o ujme

Navrhovateľ poskytol dôkazy, podľa ktorých sa dovoz výrobku, ktorý je predmetom prešetrovania, z príslušnej krajiny celkovo zvýšil v absolútnom vyjadrení aj z hľadiska podielu na trhu.

Prima facie dôkazy poskytnuté navrhovateľom ukazujú, že objem a ceny dovezeného výrobku, ktorý je predmetom prešetrovania, okrem iných následkov negatívne ovplyvnili predané množstvá, úroveň cien účtovaných výrobným odvetvím Únie a jeho podiel na trhu, čo malo za následok výrazné nepriaznivé účinky na celkovú výkonnosť a finančnú situáciu výrobného odvetvia Únie.

5.   Postup

Keďže Komisia po porade s poradným výborom usúdila, že podnet bol podaný výrobným odvetvím Únie alebo v jeho mene a že existujú dostatočné dôkazy na odôvodnenie začatia konania, Komisia týmto začína prešetrovanie podľa článku 5 základného nariadenia.

Na základe prešetrovania sa stanoví, či výrobok, ktorý je predmetom prešetrovania, s pôvodom v príslušnej krajine je dumpingový, a či tento dumping spôsobuje ujmu výrobnému odvetviu Únie. Ak budú závery pozitívne, prešetrovaním sa preverí, či by uloženie opatrení nebolo proti záujmu Únie.

5.1.    Postup stanovenia dumpingu

Komisia vyzvala vyvážajúcich výrobcov (3) výrobku, ktorý je predmetom prešetrovania, z príslušnej krajiny na účasť v prešetrovaní.

5.1.1.   Prešetrovanie vyvážajúcich výrobcov

5.1.1.1.   Postup pri výbere vyvážajúcich výrobcov, ktorí budú predmetom prešetrovania v príslušnej krajine

Komisia v záujme získania informácií, ktoré považuje za potrebné na prešetrovanie v súvislosti s vyvážajúcimi výrobcami v Kazachstane, zašle dotazníky známym vyvážajúcim výrobcom v príslušnej krajine, všetkým známym združeniam vyvážajúcich výrobcov a orgánom príslušnej krajiny. Všetci vyvážajúci výrobcovia a združenia vyvážajúcich výrobcov sa vyzývajú, aby sa na účely prihlásenia a vyžiadania dotazníkov bezodkladne obrátili na Komisiu, preferenčne e-mailom, najneskôr však do 15 dní od dátumu uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie, pokiaľ nie je uvedené inak.

Vyvážajúci výrobcovia a v odôvodených prípadoch aj združenia vyvážajúcich výrobcov musia predložiť vyplnený dotazník do 37 dní od dátumu uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie, pokiaľ nie je uvedené inak.

Dotazník bude okrem iného obsahovať informácie o štruktúre spoločnosti(-í) vyvážajúceho výrobcu, činnostiach jeho spoločnosti(-í) vo vzťahu k výrobku, ktorý je predmetom prešetrovania, o výrobných nákladoch, predaji výrobku, ktorý je predmetom prešetrovania, na domácom trhu príslušnej krajiny a o predaji výrobku, ktorý je predmetom prešetrovania, do Únie.

5.1.2.   Ďalší postup v súvislosti s vyvážajúcimi výrobcami v príslušnej krajine s netrhovým hospodárstvom

5.1.2.1.   Výber tretej krajiny s trhovým hospodárstvom

S výhradou ustanovení oddielu 5.1.2.2 a v súlade s článkom 2 ods. 7 písm. a) základného nariadenia sa v prípade dovozu z príslušnej krajiny normálna hodnota stanovuje na základe ceny alebo vytvorenej hodnoty v tretej krajine s trhovým hospodárstvom. Na tento účel Komisia vyberie vhodnú tretiu krajinu s trhovým hospodárstvom. Komisia predbežne vybrala Spojené štáty americké. Vzhľadom na možnosť, že USA nie je vhodnou treťou krajinou s trhovým hospodárstvom, Komisia má v úmysle stanoviť normálnu hodnotu na základe ceny skutočne zaplatenej v Únii, náležite upravenej tak, aby zahŕňala primerané ziskové rozpätie. Zainteresované strany sa týmto vyzývajú, aby vyjadrili svoje pripomienky k vhodnosti týchto výberov do 10 dní od dátumu uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

5.1.2.2.   Zaobchádzanie s vyvážajúcimi výrobcami v príslušnej krajine s netrhovým hospodárstvom

V súlade s článkom 2 ods. 7 písm. b) základného nariadenia individuálni vyvážajúci výrobcovia v príslušnej krajine, ktorí sú toho názoru, že u nich pri výrobe a predaji výrobku, ktorý je predmetom prešetrovania, prevládajú podmienky trhového hospodárstva, môžu na tento účel predložiť riadne odôvodnenú žiadosť (ďalej len „žiadosť o THZ“). Trhovohospodárske zaobchádzanie (ďalej len „THZ“) sa udelí, ak posúdenie žiadosti o THZ preukáže, že kritériá stanovené v článku 2 ods. 7 písm. c) základného nariadenia (4) sú splnené. Dumpingové rozpätie vyvážajúcich výrobcov, ktorým bolo priznané THZ, sa vypočíta v maximálnej možnej miere a bez toho, aby tým bolo dotknuté využitie dostupných skutočností podľa článku 18 základného nariadenia, použitím ich vlastnej normálnej hodnoty a vývozných cien v súlade s článkom 2 ods. 7 písm. b) základného nariadenia.

Individuálni vyvážajúci výrobcovia v príslušnej krajine môžu využiť aj ďalšiu možnosť a žiadať o individuálne zaobchádzanie (ďalej len „IZ“). Na to, aby sa týmto vyvážajúcim výrobcom mohlo priznať IZ, musia poskytnúť dôkazy o tom, že spĺňajú kritériá stanovené v článku 9 ods. 5 základného nariadenia (5). Dumpingové rozpätie pre vyvážajúcich výrobcov, ktorým bolo udelené IZ, sa vypočíta na základe ich vlastných vývozných cien. Normálna hodnota pre vyvážajúcich výrobcov, ktorým bolo priznané IZ, sa určí na základe hodnôt stanovených pre tretiu krajinu s trhovým hospodárstvom vybranú už uvedeným spôsobom.

a)   Trhovohospodárske zaobchádzanie (THZ)

Komisia zašle formuláre žiadosti o THZ všetkým známym vyvážajúcim výrobcov v príslušnej krajine, akýmkoľvek známym združeniam vyvážajúcich výrobcov, ako aj orgánom príslušnej krajiny. Akýkoľvek vyvážajúci výrobcovia, ktorí majú záujem požiadať o THZ, by mali požiadať Komisiu o formulár žiadosti o THZ najneskôr do 10 dní od dátumu uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie. Všetci vyvážajúci výrobcovia, ktorí žiadajú o THZ, by mali predložiť vyplnený formulár žiadosti o THZ do 15 dní od dátumu uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie, pokiaľ nie je uvedené inak.

b)   Individuálne zaobchádzanie (IZ)

Vyvážajúci výrobcovia v príslušnej krajine, ktorí chcú požiadať o IZ, by mali predložiť formulár žiadosti o THZ s riadne vyplnenými oddielmi vzťahujúcimi sa na IZ do 15 dní od dátumu uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie, pokiaľ nie je uvedené inak.

5.1.3.   Prešetrovanie neprepojených dovozcov  (6)  (7)

Vzhľadom na možný veľký počet neprepojených dovozcov, ktorých sa toto konanie týka, a s cieľom ukončiť prešetrovanie v rámci predpísaných lehôt môže Komisia obmedziť počet prešetrovaných neprepojených dovozcov na primeraný počet výberom vzorky. Výber vzorky sa vykoná v súlade s článkom 17 základného nariadenia.

S cieľom umožniť Komisii, aby rozhodla o potrebe výberu vzorky a v prípade kladného rozhodnutia k nemu pristúpila, sa všetci neprepojení dovozcovia alebo zástupcovia konajúci v ich mene týmto vyzývajú, aby sa Komisii prihlásili. Tieto strany by tak mali urobiť v lehote 15 dní od dátumu uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie, pokiaľ nie je uvedené inak, a poskytnúť Komisii nasledujúce údaje o ich spoločnosti alebo spoločnostiach:

názov, adresu, e-mailovú adresu, telefónne a faxové číslo a meno kontaktnej osoby,

presný opis činností spoločnosti vo vzťahu k výrobku, ktorý je predmetom prešetrovania,

celkový obrat v období od 1. januára 2011 do 31. decembra 2011,

objem výrobku, ktorý je predmetom prešetrovania, s pôvodom v príslušnej krajine, dovezeného na trh Únie (8) a opätovne predaného na trhu Únie v období od 1. januára 2011 do 31. decembra 2011, vyjadrený v tonách a hodnotu dovozu výrobku, ktorý je predmetom prešetrovania, s pôvodom v príslušnej krajine, na trh Únie a jeho opätovného predaja na trhu Únie, v tomto období vyjadrenú v eurách,

názvy a presný opis činností všetkých prepojených spoločností (9), ktoré sú zapojené do výroby a/alebo predaja výrobku, ktorý je predmetom prešetrovania,

akékoľvek iné relevantné informácie, ktoré by Komisii pomohli pri výbere vzorky.

Poskytnutím uvedených informácií spoločnosť súhlasí so svojím prípadným zaradením do vzorky. V prípade, že je spoločnosť vybraná ako súčasť vzorky, musí vyplniť dotazník a súhlasiť s návštevou jej priestorov s cieľom overiť uvedené údaje (ďalej len „overovanie na mieste“). Ak spoločnosť oznámi, že nesúhlasí so svojím prípadným zaradením do vzorky, bude to znamenať, že nespolupracuje pri prešetrovaní. Zistenia Komisie týkajúce sa nespolupracujúcich dovozcov vychádzajú z dostupných skutočností a výsledok môže byť pre takúto stranu menej priaznivý ako v prípade, keby bola spolupracovala.

S cieľom získať informácie, ktoré Komisia považuje za potrebné na účely výberu vzorky neprepojených dovozcov, môže Komisia taktiež osloviť akékoľvek známe združenia dovozcov.

Všetky zainteresované strany, ktoré majú záujem predložiť iné relevantné informácie týkajúce sa výberu vzorky, okrem už uvedených požadovaných informácií, musia tak urobiť do 21 dní od dátumu uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie, pokiaľ nie je uvedené inak.

Ak je potrebný výber vzorky, dovozcov možno vybrať na základe najväčšieho reprezentatívneho objemu predaja výrobku, ktorý je predmetom prešetrovania, v Únii, ktorý možno v rámci časovej lehoty, ktorá je k dispozícii, primerane prešetriť. Všetkým známym neprepojeným dovozcom a združeniam dovozcov Komisia oznámi spoločnosti, ktoré boli vybrané do vzorky.

S cieľom získať informácie, ktoré Komisia považuje za potrebné na účely prešetrovania, Komisia zašle dotazníky neprepojeným dovozcom zaradeným do vzorky a všetkým známym združeniam dovozcov. Tieto strany musia predložiť vyplnený dotazník do 37 dní od dátumu oznámenia o výbere vzorky, pokiaľ nie je uvedené inak. Vyplnený dotazník bude okrem oného obsahovať údaje o štruktúre ich spoločnosti(-í), činnostiach spoločnosti(-í) vo vzťahu k výrobku, ktorý je predmetom prešetrovania, a o predaji výrobku, ktorý je predmetom prešetrovania.

5.2.    Postup stanovenia ujmy

Ujmou sa rozumie značná ujma spôsobená výrobnému odvetviu Únie alebo hrozba značnej ujmy tomuto výrobnému odvetviu alebo značná prekážka pri zakladaní takéhoto výrobného odvetvia. Stanovenie ujmy sa zakladá na nesporných dôkazoch a zahŕňa objektívne preskúmanie objemu dumpingového dovozu, jeho účinku na ceny na trhu Únie a následný vplyv takéhoto dovozu na výrobné odvetvie Únie. V záujme stanovenia, či výrobné odvetvie Únie utrpelo značnú ujmu, sa výrobcovia výrobku, ktorý je predmetom prešetrovania, z Únie vyzývajú, aby sa zúčastnili na prešetrovaní Komisie.

5.2.1.   Prešetrovanie výrobcov z Únie

Komisia v záujme získania informácií, ktoré považuje za potrebné na účely prešetrovania so zreteľom na výrobcov v Únii, zašle dotazníky známym výrobcom v Únii alebo zástupcom výrobcov v Únii a všetkým známym združeniam výrobcov v Únii.

Uvedení výrobcovia v Únii a združenia výrobcov v Únii musia predložiť vyplnený dotazník do 37 dní od dátumu uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie, pokiaľ nie je uvedené inak. Vyplnený dotazník bude obsahovať okrem iného informácie o štruktúre ich spoločnosti(-í), finančnej situácii spoločnosti(-í), činnostiach spoločnosti(-í) vo vzťahu k výrobku, ktorý je predmetom prešetrovania, výrobných nákladoch a predaji výrobku, ktorý je predmetom prešetrovania.

Akýkoľvek výrobca v Únii a akékoľvek združenie výrobcov v Únii, ktorí už neboli uvedení, sa vyzývajú, aby sa bezodkladne skontaktovali s Komisiou, prihlásili sa jej a vyžiadali si dotazník, preferenčne e-mailom, najneskôr však do 15 dní od dátumu uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie, pokiaľ nie je uvedené inak.

5.3.    Postup posúdenia záujmu Únie

Ak sa týmto preukáže prítomnosť dumpingu a spôsobená ujma, rozhodne sa v zmysle článku 21 základného nariadenia o tom, či by prijatie antidumpingových opatrení bolo v rozpore so záujmom Únie. Výrobcovia z Únie, dovozcovia a ich zastupujúce združenia, používatelia a ich zastupujúce združenia a organizácie zastupujúce spotrebiteľov sa vyzývajú, aby sa prihlásili do 15 dní od dátumu uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie, pokiaľ nie je uvedené inak. Aby sa organizácie zastupujúce spotrebiteľov mohli zúčastniť na prešetrovaní, musia v rámci rovnakej lehoty preukázať objektívnu súvislosť medzi svojimi činnosťami a výrobkom, ktorý je predmetom prešetrovania.

Strany, ktoré sa prihlásia v rámci uvedenej lehoty, môžu Komisii poskytnúť informácie týkajúce sa záujmu Únie do 37 dní od dátumu uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie, pokiaľ nie je uvedené inak. Tieto informácie môžu byť poskytnuté v ľubovoľnom formáte alebo prostredníctvom vyplnenia dotazníka vyhotoveného Komisiou. V každom prípade informácie predložené podľa článku 21 sa zohľadnia len vtedy, ak budú v čase ich predloženia podložené konkrétnymi dôkazmi.

5.4.    Iné písomné podania

V prihliadnutím na ustanovenia tohto oznámenia sa týmto všetky zainteresované strany vyzývajú, aby oznámili svoje stanoviská, predložili informácie a poskytli podporné dôkazy. Pokiaľ nie je uvedené inak, tieto informácie a podporné dôkazy by mali byť Komisii doručené do 37 dní od dátumu uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

5.5.    Možnosť vypočutia útvarmi Komisie vykonávajúcimi prešetrovanie

Všetky zainteresované strany môžu požiadať o vypočutie útvarmi Komisie vykonávajúcimi prešetrovanie. Každá žiadosť o vypočutie by mala byť podaná písomne a mali by sa v nej uviesť dôvody žiadosti. Žiadosť o vypočutie v súvislosti s otázkami týkajúcimi sa počiatočného štádia prešetrovania sa musí predložiť do 15 dní od dátumu uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie. Neskoršie žiadosti o vypočutie je potrebné predložiť v rámci osobitných lehôt stanovených Komisiou pri komunikácii so stranami.

5.6.    Pokyny k predkladaniu písomných podaní a zasielaniu vyplnených dotazníkov a korešpondencie

Všetky písomné podania vrátane informácií požadovaných v tomto oznámení, vyplnených dotazníkov a korešpondencie, ktoré zainteresované strany poskytujú ako dôverné, sa označujú ako „Limited (10)“.

Od zainteresovaných strán, ktoré poskytnú informácie označené ako „Limited“, sa vyžaduje, aby predložili súhrny týchto informácií, ktoré nemajú dôverný charakter, podľa článku 19 ods. 2 základného nariadenia a ktoré budú označené ako „For inspection by interested parties“. Tieto súhrny by mali byť dostatočne podrobné, aby umožňovali primerané pochopenie podstaty predložených dôverných informácií. Ak zainteresovaná strana poskytujúca dôverné informácie nepredloží ich súhrn, ktorý nemá dôverný charakter, v požadovanom formáte a kvalite, nemusí sa na takéto dôverné informácie prihliadať.

Od zainteresovaných strán sa požaduje, aby všetky podania a žiadosti predložili v elektronickej forme (podania, ktoré nemajú dôverný charakter, prostredníctvom e-mailu, podania, ktoré majú dôverný charakter, na CD-R/DVD) s uvedením názvu, adresy, e-mailovej adresy, telefónneho a faxového čísla zainteresovanej strany. Všetky splnomocnenia, podpísané potvrdenia a všetky ich aktualizácie pripojené k žiadostiam o THZ a IZ alebo k vyplneným dotazníkom sa však podávajú v papierovej forme, t. j. poštou alebo osobne na ďalej uvedenej adrese. Podľa článku 18 ods. 2 základného nariadenia, ak zainteresovaná strana nemôže predložiť svoje podania a žiadosti v elektronickej forme, musí o tom bezodkladne informovať Komisiu. Ďalšie informácie týkajúce sa korešpondencie s Komisiou môžu zúčastnené strany nájsť na príslušnej webovej lokalite Generálneho riaditeľstva pre obchod: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence

Adresa Komisie na účely korešpondencie:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: N105 04/092

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Fax +32 22985353

E-mail (pre dumping): trade-yp4-dumping@ec.europa.eu

E-mail (pre ujmu): trade-yp4-injury@ec.europa.eu

6.   Nespolupráca

V prípade, ak ktorákoľvek zo zainteresovaných strán odmietne sprístupniť potrebné informácie, alebo ich neposkytne v príslušných lehotách alebo významnou mierou bráni v prešetrovaní, je možné v súlade s článkom 18 základného nariadenia dospieť k dočasným alebo konečným zisteniam potvrdzujúcim alebo vyvracajúcim tvrdenia na základe dostupných skutočností.

Ak sa zistí, že niektorá zainteresovaná strana poskytla nesprávne alebo zavádzajúce informácie, tieto informácie sa nemusia zohľadniť a môžu sa použiť dostupné skutočnosti.

Ak niektorá zo zainteresovaných strán nespolupracuje alebo spolupracuje iba čiastočne a zistenia sú preto založené na dostupných skutočnostiach v súlade s článkom 18 základného nariadenia, výsledok môže byť pre túto stranu menej priaznivý, ako keby bola spolupracovala.

7.   Úradník pre vypočutie

Zainteresované strany sa môžu obrátiť na úradníka pre vypočutie z Generálneho riaditeľstva pre obchod. Úradník pre vypočutie je kontaktnou osobou medzi zainteresovanými stranami a útvarmi Komisie vykonávajúcimi prešetrovanie. Úradník pre vypočutie skúma žiadosti o nahliadnutie do spisu, spory týkajúce sa dôvernosti dokumentov, žiadosti o predĺženie lehôt a žiadosti tretích strán o vypočutie. Úradník pre vypočutie môže usporiadať vypočutie s jednotlivou zainteresovanou stranou a napomáhať plnému uplatneniu práv zainteresovaných strán na obhajobu.

Žiadosť o vypočutie úradníkom pre vypočutie je potrebné podať písomne a uviesť v nej dôvody žiadosti. Žiadosť o vypočutie v súvislosti s otázkami týkajúcimi sa počiatočného štádia prešetrovania sa musí predložiť do 15 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie. Neskoršie žiadosti o vypočutie sa musia predložiť v rámci osobitných lehôt stanovených Komisiou pri komunikácii so stranami.

Úradník pre vypočutie tiež poskytne príležitosti na vypočutie, na ktorom sa zúčastnia strany a na ktorom bude možné predniesť rôzne názory a protiargumenty na otázky týkajúce sa okrem iného dumpingu, ujmy, príčinných súvislostí a záujmu Únie. Takéto vypočutie sa spravidla koná najneskôr koncom štvrtého týždňa po zverejnení dočasných zistení.

Ďalšie informácie a kontaktné údaje môžu zainteresované strany nájsť na webových stránkach úradníka pre vypočutie na webovej lokalite Generálneho riaditeľstva pre obchod: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm

8.   Harmonogram prešetrovania

Podľa článku 6 ods. 9 základného nariadenia sa prešetrovanie ukončí do 15 mesiacov od dátumu uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie. V súlade s článkom 7 ods. 1 základného nariadenia predbežné opatrenia možno uložiť najneskôr do 9 mesiacov od uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

9.   Spracovanie osobných údajov

So všetkými osobnými údajmi získanými počas tohto prešetrovania sa bude zaobchádzať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (11).


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 51.

(2)  Dumping je praktika, pri ktorej sa výrobok predáva na vývoz (ďalej len „príslušný výrobok“) za cenu nižšiu ako je jeho „normálna hodnota“. Za normálnu hodnotu sa zvyčajne považuje porovnateľná cena za „podobný“ výrobok na domácom trhu príslušnej krajiny. Pojem „podobný výrobok“ znamená výrobok, ktorý je vo všetkých ohľadoch podobný príslušnému výrobku, alebo v prípade, že takýto výrobok neexistuje, výrobok, ktorý sa veľmi podobá na príslušný výrobok.

(3)  Vyvážajúci výrobca je akákoľvek spoločnosť v príslušnej krajine, ktorá vyrába a vyváža výrobok, ktorý je predmetom prešetrovania, na trh Únie, priamo alebo prostredníctvom tretej strany vrátane akýchkoľvek s ňou prepojených spoločností, ktoré sú zapojené do výroby, domáceho predaja alebo vývozu príslušného výrobku.

(4)  Vyvážajúci výrobcovia musia preukázať predovšetkým, že: i) obchodné rozhodnutia sa prijímajú a náklady sa stanovujú na základe signálov trhu bez výrazného zasahovania štátu; ii) firmy majú jeden prehľadný súbor základných účtovných záznamov, ktoré sú nezávisle auditované v súlade s medzinárodnými účtovnými štandardmi a ktoré sa používajú na všetky účely; iii) neexistujú výrazné narušenia prenesené z bývalého systému netrhového hospodárstva; iv) právne predpisy v oblasti konkurzného konania a vlastníckych vzťahov zaručujú právnu istotu a stabilitu a v) že prepočty výmenných kurzov sa uskutočňujú podľa trhového kurzu.

(5)  Vyvážajúci výrobcovia musia preukázať predovšetkým, že: i) v prípade úplného alebo čiastočného zahraničného vlastníctva podniku alebo spoločného podniku môžu voľne repatriovať kapitál a zisky; ii) vývozné ceny, množstvá, podmienky a náležitosti predaja sú určované voľne; iii) väčšinový podiel patrí súkromným osobám. Štátni úradníci, ktorí sú členmi správnej rady alebo zastávajú kľúčové riadiace funkcie, sú buď v menšine, alebo sa musí preukázať, že spoločnosť je napriek tomu dostatočne nezávislá od zasahovania štátu; iv) prepočty výmenných kurzov sa uskutočňujú podľa trhovej sadzby a v) v prípade poskytnutia rozdielnych colných sadzieb jednotlivým vývozcom nie je zasahovanie štátu také, aby umožňovalo obchádzanie príslušných opatrení.

(6)  Iba dovozcovia neprepojení s vyvážajúcimi výrobcami môžu byť zaradení do vzorky. Dovozcovia, ktorí sú prepojení s vyvážajúcimi výrobcami, musia v súvislosti s týmito vyvážajúcimi výrobcami vyplniť prílohu 1 k dotazníku. Vymedzenie pojmu prepojenej strany sa uvádza v poznámke pod čiarou č. 9.

(7)  Údaje poskytnuté neprepojenými dovozcami môžu byť v rámci tohto prešetrovania použité aj na účely iné ako na stanovenie dumpingu.

(8)  Európsku úniu tvorí týchto 27 členských štátov: Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Spojené kráľovstvo, Španielsko, Švédsko a Taliansko.

(9)  V súlade s článkom 143 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 o vykonávaní Colného kódexu Spoločenstva sa osoby považujú za prepojené len vtedy, ak: a) jedna z nich je predstaviteľom alebo riaditeľom podniku druhej osoby alebo naopak; b) sú právne uznanými spoločníkmi; c) sú zamestnávateľom a zamestnancom; d) akákoľvek osoba vlastní, kontroluje alebo má priamo alebo nepriamo v držbe 5 % alebo viac hodnoty akcií alebo podielov s hlasovacím právom jednej aj druhej osoby; e) jedna z nich priamo alebo nepriamo kontroluje ostatné; f) obe priamo alebo nepriamo kontroluje tretia osoba; g) obe spoločne priamo alebo nepriamo kontrolujú tretiu osobu; alebo h) sú členmi jednej rodiny. Osoby sa považujú za členov jednej rodiny, len ak majú medzi sebou niektorý z nasledujúcich vzťahov: i) manžel a manželka, ii) rodič a dieťa, iii) brat a sestra (vlastní aj nevlastní súrodenci), iv) starý rodič a vnuk alebo vnučka, v) strýko alebo teta a synovec alebo neter, vi) svokor a svokra a zať alebo nevesta, vii) švagor a švagriná. (Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1). V tomto kontexte „osoba“ znamená akúkoľvek fyzickú alebo právnickú osobu.

(10)  Dokument označený ako „Limited“ je dokument, ktorý sa považuje za dôverný v zmysle článku 19 nariadenia Rady (ES) č. 1225/2009 (Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 51) a článku 6 Dohody WTO o uplatňovaní článku VI dohody GATT z roku 1994 (antidumpingová dohoda). Tento dokument je chránený aj podľa článku 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 (Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43).

(11)  Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1.


Korigendá

17.12.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 369/25


Korigendum k oznámeniu Komisie v rámci implementácie smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/42/ES zo 17. mája 2006 o strojových zariadeniach a o zmene a doplnení smernice 95/16/ES

( Úradný vestník Európskej únie C 338 z 18. novembra 2011 )

2011/C 369/08

Na strane 22:

namiesto:

„CEN

EN ISO 10218-1:2011

Roboty pre priemyselné prostredie. Bezpečnostné požiadavky. Časť 1: Roboty (ISO 10218-1:2011)

Toto je prvá publikácia

EN ISO 10218-1:2008

Poznámka 2.1

31. 1. 2012“

má byť:

„CEN

EN ISO 10218-1:2011

Roboty pre priemyselné prostredie. Bezpečnostné požiadavky. Časť 1: Roboty (ISO 10218-1:2011)

Toto je prvá publikácia

EN ISO 10218-1:2008

Poznámka 2.1

1. 1. 2013“