ISSN 1977-1037

doi:10.3000/19771037.C_2011.364.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 364

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 54
14. decembra 2011


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2011/C 364/01

Schválenie poskytnutia štátnej pomoci v zmysle ustanovení článkov 107 a 108 ZFEÚ – Prípady, ku ktorým nemá Komisia námietky ( 1 )

1

2011/C 364/02

Oznámenie v súlade s článkom 12 odsek 5 písm. a) nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 o informáciách poskytnutých colnými orgánmi členských štátov týkajúcich sa zatriedenia tovaru do colnej nomenklatúry

4

 

III   Prípravné akty

 

RADA

 

Rada

2011/C 364/03

Odporúčanie Rady z 30. novembra 2011 o vymenovaní člena Výkonnej rady Európskej centrálnej banky

6

 

EURÓPSKA CENTRÁLNA BANKA

 

Európska centrálna banka

2011/C 364/04

Stanovisko Rady guvernérov Európskej centrálnej banky zo 7. decembra 2011 k odporúčaniu Rady o vymenovaní člena Výkonnej rady Európskej centrálnej banky (CON/2011/100)

7

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2011/C 364/05

Výmenný kurz eura

8

2011/C 364/06

Rámec štátnej pomoci na stavbu lodí

9

 

Dvor audítorov

2011/C 364/07

Osobitná správa č. 12/2011 Prispeli opatrenia EÚ k prispôsobeniu kapacity rybárskych flotíl dostupným možnostiam rybolovu?

14

 

V   Oznamy

 

ADMINISTRATÍVNE POSTUPY

 

Európska komisia

2011/C 364/08

Výzva na predloženie návrhov 2011 – Program Európa pre občanov (2007 – 2013) – Realizácia akcií programu: Aktívni občania pre Európu, Aktívna občianska spoločnosť v Európe a Aktívna európska pamiatka

15

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Európska komisia

2011/C 364/09

Oznámenie uverejnené podľa článku 27 ods. 4 nariadenia Rady (ES) č. 1/2003 vo veci COMP/39.654 – Reuters Instrument Codes (kódy RIC) [oznámené pod číslom K(2011) 9391]  ( 1 )

21

 

INÉ AKTY

 

Európska komisia

2011/C 364/10

Uverejnenie žiadosti o zápis do registra podľa článku 6 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 510/2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín

25

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 


II Oznámenia

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Európska komisia

14.12.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 364/1


Schválenie poskytnutia štátnej pomoci v zmysle ustanovení článkov 107 a 108 ZFEÚ

Prípady, ku ktorým nemá Komisia námietky

(Text s významom pre EHP)

2011/C 364/01

Dátum prijatia rozhodnutia

10.11.2009

Referenčné číslo štátnej pomoci

N 549/09

Členský štát

Nemecko

Región

Bayern

Názov (a/alebo názov príjemcu)

Verlängerung der Beihilferegelung zur Unterstützung der Filmproduktion in Bayern

Právny základ

Richtlinien für die FilmFernsehFonds Bayern GmbH, Haushaltsgesetz des Freistaates Bayern

Druh opatrenia

Schéma pomoci

Účel

Kultúra

Forma pomoci

Návratná pomoc, Priama dotácia, Úver za zvýhodnených podmienok

Rozpočet

 

Ročné plánované výdavky 13,5 mil. EUR

 

Celková výška plánovanej pomoci 54 mil. EUR

Intenzita

70 %

Trvanie

1.1.2010 – 31.12.2013

Sektory hospodárstva

Média

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

FilmFernsehFonds Bayern GmbH

Ďalšie informácie

Rozhodnutie v autentickom jazykovom znení, z ktorého boli odstránené všetky informácie, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva, je uverejnené na stránke:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sk.htm

Dátum prijatia rozhodnutia

19.10.2011

Referenčné číslo štátnej pomoci

N 330/10

Členský štát

Francúzsko

Región

Názov (a/alebo názov príjemcu)

Programme national «Très haut débit» — Volet B

Právny základ

Loi no 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique. Code général des collectivités territoriales (articles L 1425-1 et L 1425-2). Loi no 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010. Code des postes et des communications électroniques (articles L 34-8 et L 34-8-3). Décision no 2010-1314 de l'ARCEP en date 14 décembre 2010 précisant les conditions d’accessibilité et d’ouverture des infrastructures et des réseaux éligibles à une aide du fonds d’aménagement numérique des territoires

Druh opatrenia

Schéma pomoci

Účel

Rozvoj odvetvia, Regionálny rozvoj

Forma pomoci

Priama dotácia

Rozpočet

Celková výška plánovanej pomoci 750 mil. EUR

Intenzita

Trvanie

do 1.1.2016

Sektory hospodárstva

Pošty a telekomunikácie

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Fonds national pour la societé numérique, collectivités territoriales

Ďalšie informácie

Rozhodnutie v autentickom jazykovom znení, z ktorého boli odstránené všetky informácie, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva, je uverejnené na stránke:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sk.htm

Dátum prijatia rozhodnutia

9.11.2011

Referenčné číslo štátnej pomoci

SA.31722 (11/N)

Členský štát

Maďarsko

Región

Názov (a/alebo názov príjemcu)

A sporttevékenység támogatásához kapcsolódó társaságiadó-, és illetékkedvezmény

Právny základ

A sporttal összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2010. évi LXXXIII. törvény. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

Druh opatrenia

Schéma pomoci

Účel

Rozvoj odvetvia

Forma pomoci

Daňová úľava

Rozpočet

 

Ročné plánované výdavky 21 200 mil. HUF

 

Celková výška plánovanej pomoci 127 200 mil. HUF

Intenzita

70 %

Trvanie

do 30.6.2017

Sektory hospodárstva

Rekreačné, kultúrne a športové činnosti

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és Nemzeti Erőforrás Minisztérium

Ďalšie informácie

Rozhodnutie v autentickom jazykovom znení, z ktorého boli odstránené všetky informácie, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva, je uverejnené na stránke:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sk.htm


14.12.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 364/4


Oznámenie v súlade s článkom 12 odsek 5 písm. a) nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 o informáciách poskytnutých colnými orgánmi členských štátov týkajúcich sa zatriedenia tovaru do colnej nomenklatúry

2011/C 364/02

Záväzná informácia o nomenklatúrnom zatriedení tovaru stráca platnosť odo dňa, kedy prestáva byť v súlade s interpretáciou colnej nomenklatúry v dôsledku nasledovných medzinárodnych tarifných opatrení:

Doplnky k vysvetlivkám harmonizovaného systému a ku kompendiu stanovísk k nomenklatúrnemu zatriedeniu, schválených Radou pre colnú spoluprácu (RCS dok. NC1649 – správa z 47. zasadnutia Výboru pre HS):

DOPLNKY K VYSVETLIVKÁM HS URČENÉ NA ZAPRACOVANIE V SÚLADE S ČLÁNKOM 8 PROCEDÚRY KONVENCIE HS A STANOVISKÁ K NOMENKLATÚRNEMU ZATRIEDENIU VYDANÉ VÝBOROM PRE HS SVETOVEJ COLNEJ ORGANIZÁCIE

(47. ZASADNUTIE VÝBORU PRE HS MAREC 2011)

DOK. NC1649

Doplnky k vysvetlivkám nomenklatúry pripojené ku Konvencii HS

Kapitola 29

R/11


Stanoviská k zatriedeniu prijaté Výborom pre HS

2106.90/26-27

R/3

2208.90/4-6

R/2

4410.11/1

R/4

8517.62/20

R/5

8528.51/1

R/6

8543.70/5

R/7

V súlade s článkom 17 colného kódexu Spoločenstva závazné informace strácajú platnosť od 1. januára 2012, pokiaľ sa v dôsledku uvedených mezinárodných colných opatrení stanú nezlučiteľnými s výkladom colnej nomenklatúry:

Zmeny a doplnenia k vysvetlivkám k harmonizovanému systému a príručke stanovísk k zatriedeniu tovaru schválené Radou pre colnú spoluprácu (RCS dok. NC1649, príloha Q/4, správa z 47. zasadnutia Výboru pre HS):

DOPLNKY K VYSVETLIVKÁM HS URČENÉ NA ZAPRACOVANIE V SÚLADE S ČLÁNKOM 8 PROCEDÚRY KONVENCIE HS VYDANÉ VÝBOROM PRE HS SVETOVEJ COLNEJ ORGANIZÁCIE

(47. ZASADNUTIE VÝBORU PRE HS MAREC 2011)

DOK. NC1649

Zmeny a doplnenia k vysvetlivkám pripojené k dohode o harmonizovanom systéme podľa odporúčania z 26. júna 2009 a vypracované na 47. zasadnutí výboru pre harmonizovaný systém. č. dok. NC1649

Vysvetlivky

Q/4

Zmeny a doplnenia k vysvetlivkám k harmonizovanému systému a príručke stanovísk k zatriedeniu tovaru schválené Radou pre colnú spoluprácu (RCS dok. NC1705, príloha N, správa z 48. zasadnutia Výboru pre HS):

DOPLNKY K VYSVETLIVKÁM HS URČENÉ NA ZAPRACOVANIE V SÚLADE S ČLÁNKOM 8 PROCEDÚRY KONVENCIE HS VYDANÉ VÝBOROM PRE HS SVETOVEJ COLNEJ ORGANIZÁCIE

(48. ZASADNUTIE VÝBORU PRE HS SEPTEMBER 2011)

DOK. NC1705

Zmeny a doplnenia k vysvetlivkám pripojené k dohode o harmonizovanom systéme podľa odporúčania z 26. júna 2009 a vypracované na 48. zasadnutí výboru pre harmonizovaný systém. č. dok. NC1705

Vysvetlivky

N

Informácie týkajúce sa obsahu týchto opatrení možno získať na Generálnom riaditeľstve pre dane a colnú úniu Európskej komisie (rue de la Loi/Wetstraat 200, 1049 Brusel, Belgium) alebo na internetovej stránke tohto Generálneho riaditeľstva:

http://ec.europa.eu/comm/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_aspects/harmonised_system/index_en.htm


III Prípravné akty

RADA

Rada

14.12.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 364/6


ODPORÚČANIE RADY

z 30. novembra 2011

o vymenovaní člena Výkonnej rady Európskej centrálnej banky

2011/C 364/03

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 283 ods.2,

so zreteľom na Protokol o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, a najmä na jeho článok 11.2,

keďže v nadväznosti na rozhodnutie pána Lorenza BINI SMAGHIHO o odstúpení s účinnosťou od konca 31. decembra 2011 je potrebné vymenovať nového člena Výkonnej rady Európskej centrálnej banky,

TÝMTO ODPORÚČA EURÓPSKEJ RADE:

vymenovať pána Benoît COEURÉ za člena Výkonnej rady Európskej centrálnej banky na funkčné obdobie ôsmich rokov.

V Bruseli 30. novembra 2011

Za Radu

predseda

J. VINCENT-ROSTOWSKI


EURÓPSKA CENTRÁLNA BANKA

Európska centrálna banka

14.12.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 364/7


STANOVISKO RADY GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY

zo 7. decembra 2011

k odporúčaniu Rady o vymenovaní člena Výkonnej rady Európskej centrálnej banky

(CON/2011/100)

2011/C 364/04

Úvod a právny základ

Európska centrálna banka (ECB) prijala 1. decembra 2011 žiadosť predsedu Európskej rady o stanovisko k odporúčaniu Rady z 30. novembra 2011 (1) o vymenovaní člena Výkonnej Rady Európskej centrálnej banky.

Právomoc Rady guvernérov ECB vydať stanovisko je založená na článku 283 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

Všeobecné pripomienky

1.

V odporúčaní Rady, ktoré bolo predložené Európskej rade, a ktoré je práve predmetom konzultácií s Európskym parlamentom a Radou guvernérov ECB, sa odporúča vymenovať pána Benoît COEURÉ za člena Výkonnej rady ECB na funkčné obdobie ôsmich rokov.

2.

Rada guvernérov ECB je toho názoru, že navrhovaný kandidát je uznávaným a skúseným odborníkom v menovej a bankovej oblasti, ako sa vyžaduje v článku 283 ods. 2 zmluvy.

3.

Rada guvernérov ECB nemá žiadne námietky k odporúčaniu Rady, aby bol pán Benoît COEURÉ vymenovaný za člena Výkonnej rady ECB.

Vo Frankfurte nad Mohanom 7. decembra 2011

Prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.


IV Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Európska komisia

14.12.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 364/8


Výmenný kurz eura (1)

13. decembra 2011

2011/C 364/05

1 euro =


 

Mena

Výmenný kurz

USD

Americký dolár

1,3181

JPY

Japonský jen

102,60

DKK

Dánska koruna

7,4366

GBP

Britská libra

0,84625

SEK

Švédska koruna

9,0605

CHF

Švajčiarsky frank

1,2345

ISK

Islandská koruna

 

NOK

Nórska koruna

7,7110

BGN

Bulharský lev

1,9558

CZK

Česká koruna

25,633

HUF

Maďarský forint

304,39

LTL

Litovský litas

3,4528

LVL

Lotyšský lats

0,6970

PLN

Poľský zlotý

4,5608

RON

Rumunský lei

4,3485

TRY

Turecká líra

2,4641

AUD

Austrálsky dolár

1,3016

CAD

Kanadský dolár

1,3528

HKD

Hongkongský dolár

10,2548

NZD

Novozélandský dolár

1,7215

SGD

Singapurský dolár

1,7158

KRW

Juhokórejský won

1 519,49

ZAR

Juhoafrický rand

10,8795

CNY

Čínsky juan

8,3877

HRK

Chorvátska kuna

7,4986

IDR

Indonézska rupia

12 005,28

MYR

Malajzijský ringgit

4,1850

PHP

Filipínske peso

57,795

RUB

Ruský rubeľ

41,7115

THB

Thajský baht

41,138

BRL

Brazílsky real

2,4292

MXN

Mexické peso

18,1647

INR

Indická rupia

70,1100


(1)  Zdroj: referenčný výmenný kurz publikovaný ECB.


14.12.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 364/9


RÁMEC ŠTÁTNEJ POMOCI NA STAVBU LODÍ

2011/C 364/06

1.   ÚVOD

1.

Od začiatku sedemdesiatych rokov bola štátna pomoc na stavbu lodí predmetom osobitných režimov štátnej pomoci, ktoré boli postupne zosúladené s horizontálnymi ustanoveniami o štátnej pomoci. Platnosť súčasnej rámcovej úpravy o štátnej pomoci pre lodné staviteľstvo (1) sa skončí 31. decembra 2011. V súlade s politikou Komisie zaistiť posilnenú transparentnosť a zjednodušiť pravidlá štátnej pomoci je cieľom Komisie čo možno najviac odstrániť rozdiely medzi pravidlami uplatniteľnými v odvetví stavby lodí a inými priemyselnými odvetviami rozšírením všeobecných horizontálnych ustanovení o štátnej pomoci na odvetvie výstavby lodí (2).

2.

Napriek tomu Komisia uznáva, že niektoré prvky, ako napríklad malosériová výroba, veľkosť, hodnota a komplexnosť vyrábaných jednotiek a skutočnosť, že prototypy sú vo všeobecnosti komerčne využívané, sú pre stavbu lodí jedinečné a odlišujú toto priemyselné odvetvie od iných.

3.

V súvislosti s týmito osobitnými charakteristikami Komisia považuje za vhodné pokračovať v uplatňovaní osobitných ustanovení týkajúcich sa pomoci na inovácie v odvetví stavby lodí, pričom zaistí, aby takáto pomoc negatívne neovplyvnila podmienky pre obchodovanie a hospodársku súťaž v rozsahu, ktorý by bol v rozpore so spoločným záujmom.

4.

Štátna pomoc na inovácie musí viesť k zmene správania sa príjemcu pomoci, ktorá sa prejaví zvýšením úrovne inovatívnej aktivity a inovatívnych projektov alebo realizáciou činností, ktoré by sa inak nerealizovali alebo by sa realizovali v menšom rozsahu. Stimulačný účinok sa určuje analýzou protichodných situácií, na základe porovnania úrovne plánovanej činnosti bez pomoci a s pomocou. Tento rámec preto obsahuje osobitné požiadavky, ktoré umožnia členským štátom zaistiť existenciu stimulačného účinku.

5.

Komisia spolu so zástupcami priemyslu v tomto odvetví vypracovala a pri rozhodovaní v praxi uplatňovala neformálny súbor pravidiel pre pomoc na inovácie pri stavbe lodí, najmä s ohľadom na oprávnené náklady a potvrdenie inovatívneho charakteru projektu. V záujme transparentnosti je vhodné tieto pravidlá formálne začleniť do pravidiel týkajúcich sa pomoci na inovácie.

6.

Komisia v súvislosti s regionálnou pomocou v roku 2013 prehodnotí horizontálne Usmernenia pre národnú regionálnu pomoc na roky 2007 – 2013 (3). Komisia preto bude dovtedy v odvetví stavby lodí naďalej uplatňovať tie isté osobitné pravidlá pre regionálnu pomoc, ktoré sú v súčasnosti uvedené v rámcovej úprave z roku 2003. Pri revízii usmernení pre vnútroštátnu regionálnu pomoc situáciu znovu posúdi.

7.

Pokiaľ ide o vývozné úvery, cieľom tohto rámca je rešpektovať platné medzinárodné záväzky.

8.

Tento rámec preto obsahuje osobitné ustanovenia pre pomoc na inovácie a regionálnu pomoc na stavbu lodí, ako aj ustanovenia týkajúce sa vývozných úverov. Okrem toho možno pomoc pre odvetvie stavby lodí pokladať za zlučiteľnú s vnútorným trhom podľa Zmluvy o fungovaní Európskej únie a podľa nástrojov horizontálnej štátnej pomoci (4), ak nie je v týchto nástrojoch stanovené inak.

9.

V súlade s článkom 346 zmluvy a bez toho, aby bol dotknutý článok 348 zmluvy, každý členský štát môže prijať také opatrenia, ktoré pokladá za potrebné na ochranu dôležitých záujmov jeho bezpečnosti vo vzťahu k financovaniu vojenských lodí.

10.

Komisia zamýšľa uplatňovať zásady stanovené v tomto rámci od 1. januára 2012 do 31. decembra 2013. Komisia po tomto dátume počíta so začlenením ustanovení o pomoci na inovácie do rámca spoločenstva pre štátnu pomoc na výskum, vývoj a inovácie (5) a so začlenením regionálnej pomoci na stavbu lodí do Usmernení pre národnú regionálnu pomoc.

2.   ROZSAH PÔSOBNOSTI A VYMEDZENIE POJMOV

11.

Podľa tohto rámca môže Komisia schváliť pomoc pre lodenice, alebo, v prípade vývozných úverov, pomoc vlastníkom lode na stavbu, opravu alebo prestavbu lodí, ako aj pomoc na inovácie na stavbu plaviacich sa a pohybujúcich sa konštrukcií na mori.

12.

Na účely tohto rámca sa uplatňujú tieto definície:

a)

„stavba lodí“ znamená stavbu komerčných plavidiel s vlastným pohonom v rámci Únie;

b)

„oprava lodí“ znamená opravu alebo renováciu komerčných plavidiel s vlastným pohonom v rámci Únie;

c)

„prestavba lodí“ znamená prestavbu komerčných plavidiel s vlastným pohonom s tonážou najmenej 1 000 gt (6) v rámci Únie za predpokladu, že v dôsledku prestavby sa radikálne zmení druh prepravovaného lodného nákladu, trup lode, pohonný systém alebo ubytovanie cestujúcich;

d)

„komerčným plavidlom s vlastným pohonom“ je plavidlo, ktoré má prostredníctvom vlastného stáleho pohonu a riadenia všetky charakteristiky vlastnej spôsobilosti na plavbu na otvorenom mori alebo na vnútrozemských vodných cestách a ktoré patrí do jednej z týchto kategórií:

i)

námorné plavidlá s tonážou najmenej 100 gt a plavidlá s rovnakou tonážou pre vnútrozemské vodné cesty používané pre prepravu cestujúcich a/alebo tovaru;

ii)

námorné plavidlá s tonážou najmenej 100 gt a plavidlá s rovnakou tonážou pre vnútrozemské vodné cesty určené na vykonávanie osobitných činností (napríklad plávajúce rýpadlá a ľadoborce);

iii)

remorkéry s výkonom najmenej 365 kW;

iv)

nedokončené trupy plavidiel uvedených v bodoch i), ii) a iii), ktoré boli spustené na vodu a sú mobilné;

e)

„plaviacimi a pohybujúcimi sa konštrukciami na mori“ sú konštrukcie určené na prieskum a ťažbu ropy a plynu alebo výrobu obnoviteľnej energie, ktoré majú charakteristiky komerčných plavidiel až na to, že nemajú vlastný pohon a sú skonštruované tak, že sa počas svojej prevádzky viackrát presunú.

3.   OSOBITNÉ OPATRENIA

3.1.   Regionálna pomoc

13.

Regionálna pomoc na stavbu lodí, opravu lodí alebo prestavbu lodí sa považuje za zlučiteľnú s vnútorným trhom, ak spĺňa najmä tieto podmienky:

a)

pomoc musí byť poskytovaná na investície do zvýšenia úrovne alebo modernizácie existujúcich lodeníc, ktoré nesúvisia s finančnou reštrukturalizáciou týchto lodeníc, s cieľom zlepšiť produktivitu existujúcich zariadení;

b)

v regiónoch podľa článku 107 ods. 3 písm. a) zmluvy, ktoré sú zaznamenané na regionálnej mape schválenej Komisiou pre každý členský štát s cieľom poskytovania regionálnej pomoci, nesmie strop tejto pomoci presiahnuť 22,5 % ekvivalentu hrubého grantu;

c)

v regiónoch podľa článku 107 ods. 3 písm. c) zmluvy, ktoré sú zaznamenané na regionálnej mape schválenej Komisiou pre každý členský štát s cieľom poskytovania regionálnej pomoci, nesmie strop tejto pomoci presiahnuť nižšiu z nasledujúcich dvoch hodnôt: 12,5 % ekvivalentu hrubého grantu alebo príslušný strop pomoci pre daný región;

d)

pomoc sa musí obmedziť na oprávnené výdavky, ako sú definované v platných Usmerneniach pre národnú regionálnu pomoc na roky 2007 – 2013.

3.2.   Pomoc na inovácie

3.2.1.   Oprávnené žiadosti

14.

Pomoc na inovácie pri stavbe, oprave alebo prestavbe lodí môže byť považovaná za zlučiteľnú s vnútorným trhom až do maximálnej intenzity pomoci v hrubej výške 20 %, za predpokladu, že sa vzťahuje na uplatnenie inovatívnych výrobkov a postupov v priemysle, teda technicky nové alebo zásadne vylepšené výrobky a postupy v porovnaní s najvyspelejšími výrobkami a postupmi v priemysle v Únii, ktoré so sebou nesú riziko technologického alebo priemyselného neúspechu. rybárske plavidlá s vnútorným trhom. Pomoc na inovácie pre vybavenie a modernizáciu rybárskych plavidiel, sa nebude pokladať za zlučiteľnú s vnútorným trhom, to neplatí, ak sú splnené podmienky stanovené v článku 25 ods. 2 a 6 nariadenia Rady (ES) č 1198/2006 z 27. júla 2006 o Európskom fonde pre rybné hospodárstvo (7), alebo ustanovenia, ktoré ho nahradia. Pomoc nesmie byť poskytnutá lodenici, ak pomoc z Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo, alebo z nástroja, ktoré ho nahradia, či iná verejná pomoc je poskytnutá vo vzťahu k tej istej lodi.

15.

Inovatívne výrobky a postupy v zmysle bodu 14 zahŕňajú zlepšenia v oblasti ochrany životného prostredia v otázke kvality a výkonnosti, ako napríklad optimalizáciu spotreby paliva, emisie z motorov, odpad a bezpečnosť.

16.

Tam, kde je cieľom inovácie zvýšenie ochrany životného prostredia a kde vedie k dodržiavaniu prijatých noriem Únie už aspoň rok predtým, než tieto normy nadobudnú účinnosť, alebo tam, kde zvyšuje úroveň ochrany životného prostredia pri neexistencii noriem Únie alebo kde umožňuje ísť nad rámec noriem Únie, sa môže intenzita pomoci zvýšiť na 30 % hrubých oprávnených nákladov na inováciu. Obsah pojmov „normy Únie“ a „ochrana životného prostredia“ zodpovedá definíciám stanoveným v Usmerneniach Spoločenstva o štátnej pomoci na ochranu životného prostredia.

17.

Za predpokladu, že inovatívne výrobky spĺňajú kritériá uvedené v bode 14, bude na ich základe byť pomenovaná nová trieda plavidiel na základe prvého plavidla možnej série lodí (prototypu) alebo inovatívna časť plavidla, ktorú je z plavidla možné izolovať ako samostatný prvok.

18.

Za predpokladu, že inovatívne postupy spĺňajú kritériá uvedené v bode 14, budú sa takéto postupy týkať rozvoja a implementácie nových postupov v súvislosti s výrobou, riadením, logistikou alebo konštrukciou.

19.

Pomoc na inovácie možno pokladať za zlučiteľnú s vnútorným trhom iba vtedy, ak sa poskytuje na prvé priemyselné použitie inovatívnych výrobkov a postupov.

3.2.2.   Oprávnené náklady

20.

Pomoc na inovácie výrobkov a postupov musí byť obmedzená na náhradu výdavkov na investičné, dizajnové, inžinierske a testovacie činnosti, ktoré súvisia priamo a výlučne s inovatívnou časťou projektu, a ktoré vznikli po dátume podania žiadosti o pomoc na inovácie (8).

21.

Oprávnené náklady zahŕňajú náklady lodenice ako aj náklady na získanie tovarov a služieb od tretích strán (napr. dodávateľov systémov, dodávok na kľúč a subdodávateľov) v rozsahu, v ktorom tieto tovary a služby súvisia výhradne s inováciami. Oprávnené náklady sú presnejšie vymedzené v prílohe.

22.

Príslušný vnútroštátny orgán poverený členským štátom na poskytovanie pomoci na inovácie musí preskúmať oprávnené náklady na základe odhadov poskytnutých a doložených žiadateľom. Ak sú v žiadosti zahrnuté aj náklady spojené so zaobstaraním tovarov a služieb od dodávateľov, dodávateľ nesmie získať štátnu pomoc na tovary a služby na rovnaké účely.

3.2.3.   Potvrdenie inovatívneho charakteru projektu

23.

Aby bolo možné pomoc na inovácie označiť za pomoc zlučiteľnú s vnútorným trhom podľa tohto rámca, žiadosť o poskytnutie pomoci na inovácie musí byť predložená príslušnému vnútroštátnemu orgánu pred tým, ako žiadateľ uzatvorí záväznú dohodu o realizácii konkrétneho projektu, na ktorý žiada pomoc na inovácie. Žiadosť musí zahŕňať kvalitatívny a kvantitatívny opis inovácie.

24.

Príslušný vnútroštátny orgán musí požiadať nezávislého, certifikovaného a technicky kompetentného odborníka o potvrdenie skutočnosti, že sa pomoc žiada na projekt, ktorý predstavuje technologicky nový alebo zásadne vylepšený výrobok alebo postup v porovnaní s najvyspelejšími výrobkami a postupmi v priemysle v Únii (kvalitatívne hodnotenie). Pomoc možno pokladať za zlučiteľnú s vnútorným trhom iba vtedy, ak nezávislý a technicky kompetentný odborník príslušnému vnútroštátnu orgánu potvrdí, že oprávnené náklady na projekt boli stanovené na pokrytie výlučne inovatívnych častí príslušného projektu (kvantitatívne hodnotenie).

3.2.4.   Stimulačný účinok

25.

Pomoc na inovácie podľa tohto rámca musí mať stimulačný účinok, teda musí viesť k zmene správania príjemcu tak, aby zvýšil svoju úroveň inovačnej činnosti. Inovačná činnosť sa v dôsledku pomoci musí zvýšiť z hľadiska veľkosti, rozsahu, vynaloženej sumy alebo rýchlosti.

26.

Komisia sa v súlade s bodom 25 domnieva, že pomoc nepredstavuje stimul pre príjemcu, ak sa projekt (9) začal realizovať už pred tým, ako príjemca predložil vnútroštátnym orgánom žiadosť o poskytnutie pomoci.

27.

S cieľom overiť, že pomoc podnieti príjemcu pomoci zmeniť jeho správanie tak, že zvýši úroveň inovačnej činnosti, členské štáty musia poskytnúť hodnotenie zvýšenej inovačnej činnosti ex ante na základe analýzy porovnávajúcej situáciu bez pomoci a situáciu s pomocou. Medzi kritériá, ktoré sa majú použiť, možno zahrnúť zvýšenie veľkosti, rozsahu, vynaloženej sumy alebo rýchlosti inovačných aktivít spolu s ostatnými príslušnými kvantitatívnymi a/alebo kvalitatívnymi faktormi predloženými členským štátom v jeho notifikácii podľa článku 108 ods. 3 zmluvy.

28.

Ak možno preukázať podstatný vplyv aspoň na jeden z týchto prvkov, pri zohľadnení normálneho správania sa podniku v príslušnom sektore, Komisia zvyčajne skonštatuje, že pomoc má stimulačný účinok.

29.

Pri hodnotení schémy pomoci sa podmienky na vytvorenie motivačného účinku budú považovať za splnené, ak sa členský štát sám zaviazal poskytnúť individuálnu pomoc na základe schválenej schémy pomoci len po overení prítomnosti motivačného účinku a predkladať ročné správy o implementácii schválenej schémy pomoci.

30.

Žiadosť o pomoc môže byť schválená len pod podmienkou, že príjemca uzatvorí záväznú dohodu o realizácii konkrétneho projektu stavby, opravy alebo prestavby lode, alebo postupu, na ktorý sa žiada pomoc na inovácie. Platby sa môžu uskutočniť len po podpísaní príslušnej zmluvy. Ak je zmluva zrušená alebo sa od realizácie projektu upustí, musí byť všetka poskytnutá pomoc nahradená spolu s úrokmi od dátumu, keď bola poskytnutá. Rovnako ak projekt nie je dokončený pomoc, ktorá nebola použitá na oprávnené výdavky na inovácie, musí byť vrátená spolu s úrokmi. Úroková sadzba musí byť prinajmenšom rovnaká ako referenčné sadzby, ktoré schválila Komisia.

3.3.   Vývozné úvery

31.

Pomoc na stavbu lodí vo forme štátom podporovaných úverových nástrojov poskytovaných štátnym a neštátnym majiteľom lodí alebo tretím stranám na stavbu alebo prestavbu plavidiel môže byť považovaná za zlučiteľnú s vnútorným trhom, ak je v súlade s podmienkami dohody OECD z roku 1998 o usmerneniach pre štátom podporované vývozné úvery a v súlade so sektorovým dohovorom o vývozných úveroch na lode alebo akýmikoľvek následnými podmienkami uvedenými v tejto dohode alebo nahrádzajúcimi túto dohodu.

4.   MONITOROVANIE A PODÁVANIE SPRÁV

32.

Nariadenie Rady (ES) č. 659/1999 z 22. marca 1999 ustanovujúcom podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 93 Zmluvy o ES (10) a nariadenie Komisie (ES) č. 794/2004 z 21. apríla 2004, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 659/1999, ustanovujúce podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 93 Zmluvy o ES (11) vyžadujú, aby členské štáty predkladali Komisii výročné správy o všetkých existujúcich schémach pomoci. Komisia pri schvaľovaní rozhodnutia podľa tohto rámca o každej pomoci na inovácie poskytovanej veľkým podnikom na základe schválenej schémy môže požiadať členské štáty, aby predložili správu o dodržaní požiadavky stimulačného účinku v súvislosti s pomocou poskytnutou veľkým podnikom, najmä s použitím kritérií uvedených v bode 3.2.4.

5.   KUMULÁCIA

33.

Stropy pomoci stanovené v tomto rámci sú platné bez ohľadu na to, či je predmetná pomoc financovaná úplne alebo čiastočne zo štátnych zdrojov alebo zo zdrojov Únie. Pomoc schválená podľa tohto rámca sa nesmie kombinovať s inými formami štátnej pomoci v zmysle článku 107 ods. 1 zmluvy, alebo s inými formami financovania v rámci Únie, ktorých kumulovaním by sa dosiahli intenzity pomoci vyššie, než aké sú uvedené v tomto rámci.

34.

Ak sa pomoc používa na rozličné účely s tými istými oprávnenými nákladmi, uplatní sa najpriaznivejší strop pomoci.

6.   UPLATNENIE TOHTO RÁMCA

35.

Komisia bude uplatňovať zásady stanovené v tomto rámci od 1. januára 2012 do 31. decembra 2013. Komisia bude tieto zásady uplatňovať na každé notifikované opatrenie pomoci, v prípade ktorého má prijať rozhodnutie po 31. decembri 2011, a to aj v prípade, že projekty boli notifikované pred týmto dátumom.

36.

V súlade s oznámením Komisie o stanovení pravidiel uplatniteľných pri posudzovaní neoprávnene poskytnutej štátnej pomoci (12), Komisia bude uplatňovať zásady stanovené v tomto rámci na nenotifikovanú pomoc poskytnutú po 31. decembri 2011.


(1)  Ú. v. EÚ C 317, 30.12.2003, s. 11.

(2)  Pozri Akčný plán štátnej pomoci KOM(2005) 107 v konečnom znení, bod 65: „A nakoniec Komisia rozhodne, či je ešte potrebný rámec pre štátnu pomoc pre výstavbu lodí, alebo či sa toto odvetvie môže spravovať horizontálnymi pravidlami“.

(3)  Ú. v. EÚ C 54, 4.3.2006, s. 13.

(4)  Napríklad Usmernenia Spoločenstva o štátnej pomoci na ochranu životného prostredia (Ú. v. EÚ C 82, 1.4.2008, s. 1) stanovujú podmienky, za ktorých je možné schváliť pomoc na ekologickejšie výrobné postupy v lodeniciach. Vlastníkom lodí je možné poskytnúť pomoc na získanie nových dopravných prostriedkov a na dodatočné montáže zariadení, ktoré nie sú vyžadované normami Únie alebo ktoré zvyšujú úroveň ochrany životného prostredia v prípadoch, ktoré nie sú upravené normami Únie, aby sa znížili celkové dôsledky námornej dopravy na životné prostredie.

(5)  Ú. v. EÚ C 323, 30.12.2006, s. 1.

(6)  Hrubá priestornosť v tonách.

(7)  Ú. v. EÚ L 223, 15.8.2006, s. 1.

(8)  S výnimkou nákladov na štúdie uskutočniteľnosti, ktoré boli vykonané do 12 mesiacov pred dátumom podania žiadosti o podporu na inovatívny postup.

(9)  To nevylučuje, že potenciálny príjemca už mohol vykonať štúdie uskutočniteľnosti, na ktoré sa nevzťahuje žiadosť o štátnu pomoc.

(10)  Ú. v. EÚ L 83, 27.3.1999, s. 1.

(11)  Ú. v. EÚ L 140, 30.4.2004, s. 1.

(12)  Ú. v. ES C 119, 22.5.2002, s. 22.


PRÍLOHA

Náklady oprávnené na poskytnutie pomoci na inovácie pri stavbe lodí

1.   NOVÁ TRIEDA PLAVIDIEL

V prípade výroby novej triedy plavidiel, ktoré sú oprávnené na poskytnutie pomoci na inovácie, sú oprávnené tieto náklady:

a)

náklady na koncepčný vývoj;

b)

náklady na koncepčný dizajn;

c)

náklady na funkčný dizajn;

d)

náklady na podrobný dizajn;

e)

náklady na štúdie, testovanie, modely a podobné náklady súvisiace s vývojom a dizajnom plavidla;

f)

náklady na plánovanie realizácie projektu;

g)

náklady na testovanie a skúšky výrobku;

h)

náklady na nadčasy a režijné náklady na novú triedu plavidiel (krivka učenia).

Na účely písmen a) až g) náklady v súvislosti so štandardným inžinierskym projektovaním, vykonávaným aj v prípade predošlých tried plavidiel, sú vylúčené.

Na účely písmena h) dodatočné výrobné náklady, ktoré sú nevyhnutné na overenie technologickej inovácie, môžu byť oprávnené ak sú obmedzené na minimálnu potrebnú sumu. Vzhľadom na technické ťažkosti pri výrobe prototypu výrobné náklady na prvé plavidlo vo všeobecnosti prekračujú náklady na sériové plavidlá. Dodatočné výrobné náklady sú vymedzené ako rozdiel medzi pracovnými nákladmi a príslušnými režijnými nákladmi na výrobu prvého plavidla novej triedy a výrobnými nákladmi na sériové plavidlá rovnakej triedy (sesterské lode). Pracovné náklady zahŕňajú mzdy a sociálne platby.

Preto vo výnimočných a odôvodnených prípadoch sa najviac 10 % výrobných nákladov spojených s výrobou novej triedy plavidiel môže považovať za oprávnené náklady, ak sú tieto náklady nevyhnutné na overenie technologickej inovácie. Prípad je považovaný za skutočne oprávnený, pokiaľ sa odhaduje, že dodatočné výrobné náklady presiahnu 3 % výrobných nákladov sériových lodí.

2.   NOVÉ KOMPONENTY ALEBO SYSTÉMY PLAVIDLA

V súvislosti s novými komponentmi alebo systémami, ktoré sú oprávnené na pomoc na inovácie, sú v rozsahu, ktorý súvisí s inováciou, oprávnené tieto náklady:

a)

projektové a vývojové náklady;

b)

náklady na testovanie inovačných komponentov, modely;

c)

náklady na materiály a vybavenie;

d)

vo výnimočných prípadoch náklady na výrobu a inštaláciu nového komponentu alebo systému, ktorý je potrebný na overenie inovácie v rozsahu, ktorý je obmedzený na minimálnu potrebnú sumu.

3.   NOVÉ POSTUPY

V súvislosti s novými postupmi, ktoré sú oprávnené na pomoc na inovácie, sú v rozsahu, ktorý súvisí s inovatívnym postupom, oprávnené tieto náklady:

a)

náklady na dizajn a vývoj;

b)

náklady na materiály a vybavenie;

c)

prípadne náklady na testovanie nového postupu;

d)

náklady na štúdie uskutočniteľnosti, ktoré boli vykonané do 12 mesiacov pred predložením žiadosti o pomoc.


Dvor audítorov

14.12.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 364/14


Osobitná správa č. 12/2011 „Prispeli opatrenia EÚ k prispôsobeniu kapacity rybárskych flotíl dostupným možnostiam rybolovu?“

2011/C 364/07

Európsky dvor audítorov informuje, že sa práve uverejnila osobitná správa č. 12/2011 „Prispeli opatrenia EÚ k prispôsobeniu kapacity rybárskych flotíl dostupným možnostiam rybolovu?“.

Správu si môžete prečítať alebo stiahnuť z internetovej stránky Európskeho dvora audítorov: http://www.eca.europa.eu

Správu môžete získať zdarma v tlačenej podobe po zaslaní žiadosti Dvoru audítorov na adresu:

Európsky dvor audítorov

oddelenie „Audit: vypracúvanie správ“

12, rue Alcide de Gasperi

1615 Luxembourg

LUXEMBOURG

Tel. +352 4398-1

e-mail: euraud@eca.europa.eu

alebo po vyplnení elektronickej objednávky na internetovej stránke EU Bookshop.


V Oznamy

ADMINISTRATÍVNE POSTUPY

Európska komisia

14.12.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 364/15


Výzva na predloženie návrhov 2011 – Program Európa pre občanov (2007 – 2013)

Realizácia akcií programu: Aktívni občania pre Európu, Aktívna občianska spoločnosť v Európe a Aktívna európska pamiatka

2011/C 364/08

ÚVOD

Táto výzva na predloženie návrhov sa zakladá na rozhodnutí Európskeho parlamentu a Rady č. 1904/2006/ES z 12. decembra 2006, ktorým sa na obdobie rokov 2007 – 2013 ustanovuje program Európa pre občanov na podporu aktívneho európskeho občianstva (1). Podrobné podmienky tejto výzvy na predloženie návrhov sa nachádzajú v programovej príručke pre program Európa pre občanov uverejnenej na webovej stránke Európa (pozri bod VII). Programová príručka tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto výzvy na predloženie návrhov.

I.   Ciele

Program Európa pre občanov má tieto osobitné ciele:

spájať ľudí z miestnych spoločenstiev v rámci Európe, aby sa delili o skúsenosti, názory a hodnoty a vymieňali si ich, poučili sa z minulosti a budovali budúcnosť;

podporiť činnosti, diskusie a úvahy týkajúce sa európskeho občianstva a demokracie, spoločných hodnôt, spoločnej histórie a kultúry prostredníctvom spolupráce v rámci organizácií občianskej spoločnosti na európskej úrovni;

približovať Európu jej občanom prostredníctvom podporovania európskych hodnôt a úspechov pri súčasnom zachovaní pamiatky jej minulosti;

podporovať interakcie medzi občanmi a organizáciami občianskej spoločnosti zo všetkých účastníckych krajín, prispievať k medzikultúrnemu dialógu a zdôrazňovať európsku rozmanitosť a jednotu, pričom osobitná pozornosť sa venuje činnostiam zameraným na vytváranie užších vzťahov medzi občanmi členských štátov Európskej únie pred 30. aprílom 2004 a občanmi členských štátov, ktoré pristúpili po tomto dátume.

II.   Oprávnení žiadatelia

Program je otvorený pre všetkých navrhovateľov so sídlom v jednej z krajín zúčastňujúcich sa na programe, ktorí sú v závislosti od opatrení:

verejným orgánom alebo

neziskovou organizáciou s právnou subjektivitou (právnická osoba).

Každá aktivita programu sa však zameriava na špecifickejší okruh organizácií. Oprávnenosť organizácií predkladajúcich návrh je z tohto dôvodu vymedzená v programovej príručke konkrétne pre každé opatrenie/podopatrenie.

Krajiny oprávnené v rámci tohto programu sú:

členské štáty EÚ (2),

Chorvátsko,

Albánsko,

bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko.

III.   Oprávnené akcie

Program Európa pre občanov podporuje projekty propagujúce aktívne európske občianstvo.

Táto výzva sa vzťahuje na nasledujúce akcie programu Európa pre občanov, na ktoré sa poskytuje podpora v rámci dvoch druhov grantov: projektových a prevádzkových grantov.

Akcia 1:   Aktívni občania pre Európu

Opatrenie 1:   Družobné partnerstvá miest

Toto opatrenie sa zameriava na činnosti, ktoré zahŕňajú alebo podporujú priame výmeny medzi európskymi občanmi prostredníctvom ich účasti na činnostiach v rámci partnerstva miest.

Opatrenie 1.1:   Stretnutia občanov v rámci družobných partnerstiev miest (projektový grant)

Toto opatrenie sa zameriava na činnosti, ktoré zahŕňajú alebo podporujú priame výmeny medzi európskymi občanmi prostredníctvom ich účasti na činnostiach v rámci partnerstva miest. Do projektu musia byť zapojené obce aspoň z dvoch účastníckych krajín, z ktorých najmenej jedna je členským štátom EÚ. Projekt musí mať minimálne 25 medzinárodných účastníkov z pozvaných obcí. Maximálna dĺžka trvania stretnutia je 21 dní. Maximálna výška prideleného grantu je 25 000 EUR na projekt. Minimálna výška prideleného grantu je 5 000 EUR.

Granty pre stretnutia občanov v rámci družobných partnerstiev miest sú určené na spolufinancovanie organizačných nákladov hostiteľského mesta a cestovných výdavkov pozvaných účastníkov. Grant sa vypočíta na základe paušálnych sadzieb/paušálnej sumy.

Opatrenie 1.2:   Siete medzi partnerskými mestami (projektový grant)

Toto opatrenie podporuje rozvoj sietí vytvorených na základe partnerských zväzkov medzi mestami, ktoré sú dôležité na zabezpečenie štruktúrovanej, intenzívnej a mnohostrannej spolupráce medzi obcami, a tým prispievajú k maximalizácii vplyvu programu. V rámci projektu musia byť naplánované aspoň tri podujatia. Na projekte sa musia zúčastniť obce aspoň zo štyroch účastníckych krajín, z ktorých najmenej jedna je členským štátom EÚ. Projekt musí mať minimálne 30 medzinárodných účastníkov z pozvaných obcí. Maximálna dĺžka trvania projektu je 24 mesiacov; minimálna dĺžka trvania každého podujatia je 21 dní.

Maximálna oprávnená výška grantu na projekt v rámci tohto opatrenia je 150 000 EUR. Minimálna oprávnená výška grantu je 10 000 EUR. Grant sa vypočíta na základe paušálnych sadzieb/paušálnej sumy.

Opatrenie 2:   Projekty občano v a podporné opatrenia

Opatrenie 2.1:   Projekty občanov (projektový grant)

Toto opatrenie sa zameriava na najväčšiu výzvu Európskej únie v súčasnosti: ako preklenúť priepasť medzi občanmi a Európskou úniou. Kladie si za cieľ skúmať pôvodné a inovatívne metodiky s potenciálom vyzývať k účasti občanov a podnecovať k dialógu medzi európskymi občanmi a inštitúciami Európskej únie.

Do projektu musí byť zapojených aspoň 5 účastníckych krajín, z ktorých najmenej jedna je členským štátom EÚ. Na projekte sa musí zúčastniť minimálne 200 účastníkov. Maximálna dĺžka trvania projektu je 12 mesiacov.

Výška grantu sa vypočíta na základe vyrovnaného, podrobného predbežného rozpočtu vyhotoveného v eurách. Pridelený grant nesmie prekročiť 60 % celkovej výšky oprávnených nákladov na projekt. Minimálna výška grantu bude 100 000 EUR. Maximálna oprávnená výška grantu na projekt v rámci tohto opatrenia je 250 000 EUR.

Opatrenie 2.2:   Podporné opatrenia (projektový grant)

Toto opatrenie sa zameriava na podporovanie činností, ktoré môžu viesť k vytvoreniu dlhodobých partnerstiev a sietí, ktoré zasiahnu značný počet rôznych zúčastnených strán presadzujúcich aktívne európske občianstvo, a tým prispejú k lepšej reakcii na ciele programov a maximalizácii celkového vplyvu a účinnosti programu.

Do projektu musia byť zapojené aspoň dve účastnícke krajiny, z ktorých najmenej jedna je členským štátom EÚ. Maximálna dĺžka trvania je 12 mesiacov. Je potrebné naplánovať aspoň dve podujatia na projekt.

Výška grantu sa vypočíta na základe vyrovnaného, podrobného predbežného rozpočtu vyhotoveného v eurách. Výška grantu nesmie presiahnuť maximálnu mieru 80 % oprávnených nákladov na príslušnú akciu. Minimálna oprávnená výška grantu je 30 000 EUR. Maximálna oprávnená výška grantu na projekt v rámci tohto opatrenia je 100 000 EUR.

Akcia 2:   Aktívna občianska spoločnosť v Európe

Opatrenia 1 a 2:   Štrukturálna podpora organizáciám pre výskum európskej verejnej politiky a organizáciám občianskej spoločnosti na úrovni EÚ (prevádzkové granty (3))

Opatrenie 1– Štrukturálna podpora organizáciám pre výskum európskej verejnej politiky (think-tankom) – sa zameriava na podporovanie činností organizácií pre výskum európskej verejnej politiky (think-tankom), ktoré môžu poskytnúť nové myšlienky a úvahy o európskych otázkach, o aktívnom občianstve na európskej úrovni alebo o európskych hodnotách.

Opatrenie 2– Štrukturálna podpora organizáciám občianskej spoločnosti na úrovni EÚ – poskytne organizáciám občianskej spoločnosti na európskej úrovni kapacitu a stabilitu na rozvoj svojich činností na európskej úrovni. Cieľom je prispieť k vytvoreniu štruktúrovanej, súdržnej a aktívnej občianskej spoločnosti na európskej úrovni.

Obdobie oprávnenosti musí zodpovedať obdobiu rozpočtového roka žiadateľa, ktoré je potvrdené overenou účtovnou závierkou organizácie. Ak obdobie rozpočtového roka žiadateľa zodpovedá kalendárnemu roku, obdobie oprávnenosti bude trvať od 1. januára do 31. decembra. V prípade žiadateľov, ktorých rozpočtový rok je iný ako kalendárny rok, bude obdobie oprávnenosti trvať 12 mesiacov od prvého dňa ich rozpočtového roka.

Grant možno vypočítať podľa dvoch odlišných metód:

a)

paušálne sadzby/paušálna suma;

b)

rozpočet zakladajúci sa na skutočných nákladoch. Výška grantu sa vypočíta na základe vyrovnaného, podrobného predbežného rozpočtu vyhotoveného v eurách. Výška grantu nesmie presiahnuť maximálnu mieru 80 % oprávnených nákladov na príslušnú akciu.

Maximálna výška grantu je 100 000 EUR.

Opatrenie 3:   Podpora projektov organizácií občianskej spoločnosti (projektový grant)

Cieľom tohto opatrenia je podporiť konkrétne projekty navrhované organizáciami občianskej spoločnosti z rôznych účastníckych štátov. Tieto projekty by mali zvýšiť informovanosť o otázkach európskeho záujmu a prispieť k podpore vzájomného porozumenia v otázkach rôznych kultúr a pomôcť vymedziť spoločné hodnoty prostredníctvom spolupráce na európskej úrovni.

Do projektu musia byť zapojené aspoň dve účastnícke krajiny, z ktorých najmenej jedna je členským štátom EÚ. Maximálna dĺžka trvania projektov je 18 mesiacov.

Grant možno vypočítať podľa dvoch odlišných metód, ktoré zodpovedajú rôznym prístupom a na ktoré sa vzťahujú osobitné pravidlá:

a)

paušálne sadzby/paušálna suma;

b)

rozpočet zakladajúci sa na skutočných nákladoch. Požadovaný grant v tomto prípade nesmie prekročiť 70 % oprávnených nákladov na príslušnú akciu.

Maximálna výška grantu je 150 000 EUR. Minimálna oprávnená výška grantu je 10 000 EUR.

Organizácie všeobecného európskeho záujmu, ktoré boli vybrané a mali by v roku 2012 získať prevádzkový grant v rámci akcie 2 opatrení 1 a 2, nie sú v roku 2012 v rámci tohto opatrenia oprávnené na financovanie.

Akcia 4:   Aktívna európska pamiatka (projektový grant)

Cieľom projektov podporovaných v rámci tejto akcie je zachovať v živej pamäti obete nacizmu a stalinizmu a rozšíriť poznatky a zvýšiť porozumenie súčasných a budúcich generácií o tom, čo sa dialo v koncentračných táboroch a na iných miestach masového vyhladzovania civilistov a prečo.

Maximálna dĺžka trvania projektu je 18 mesiacov.

Grant možno vypočítať podľa dvoch odlišných metód:

a)

paušálne sadzby/paušálna suma;

b)

rozpočet zakladajúci sa na skutočných nákladoch. Požadovaný grant v tomto prípade nesmie prekročiť 70 % oprávnených nákladov na príslušnú akciu.

Maximálna výška grantu je 100 000 EUR. Minimálna oprávnená výška grantu je 10 000 EUR.

IV.   Kritériá udeľovania grantov

V prípade projektových grantov:

Kvalitatívne kritériá (80 % dostupných bodov):

významnosť projektu pre ciele a priority programu Európa pre občanov (25 %),

kvalita navrhovaného projektu a metód (25 %),

dosah (15 %),

zviditeľnenie a následné aktivity (15 %).

Kvantitatívne kritériá (20 % dostupných bodov):

geografický dosah (10 %),

cieľová skupina (10 %).

Komisia a výkonná agentúra si v prípade krajín, ktoré majú evidentne menšie zastúpenie, na základe subsidiarity a v súlade so zásadou spravodlivého zaobchádzania, pokiaľ ide o kvalitu, vyhradzujú právo zabezpečiť vyvážené geografické rozdelenie vybraných projektov pre každú akciu.

V prípade prevádzkových grantov:

Kvalitatívne kritériá (80 % dostupných bodov):

významnosť pre ciele a priority programu Európa pre občanov (30 %),

vhodnosť, súdržnosť a úplnosť pracovného programu (20 %),

dosah pracovného programu (10 %),

európska pridaná hodnota (10 %),

zviditeľnenie činností a rozširovanie a využívanie výsledkov vo vzťahu k európskym občanom a ďalším zúčastneným stranám (10 %).

Kvantitatívne kritériá (20 % dostupných bodov):

geografický dosah (10%),

cieľová skupina (10 %).

Komisia a výkonná agentúra si na základe subsidiarity vyhradzujú právo zabezpečiť vyvážené geografické rozdelenie vybraných projektov pre každú akciu.

V.   Rozpočet

Plánovaný rozpočet v roku 2012 na tieto akcie

Akcia 1, opatrenie 1.1

Stretnutia občanov v rámci družobných partnerstiev miest

6 107 000 EUR

Akcia 1, opatrenie 1.2

Vytváranie tematických sietí medzi partnerskými mestami

4 528 000 EUR

Akcia 1, opatrenie 2.1

Projekty občanov

1 308 000 EUR

Akcia 1, opatrenie 2.2

Podporné opatrenia

805 000 EUR

Akcia 2, opatrenie 3

Podpora projektov organizácií občianskej spoločnosti

2 807 000 EUR

Akcia 4

Aktívna európska pamiatka

2 414 000 EUR

Realizácia tejto výzvy na predloženie návrhov podlieha prijatiu rozpočtu Európskej únie na rok 2012 rozpočtovým orgánom.

VI.   Konečné termíny na predloženie žiadostí v súvislosti s akciami

Akcie

Termín na predloženie

Akcia 1, opatrenie 1.1

Stretnutia občanov v rámci partnerstva miest

1. február

1. jún

1. september

Akcia 1, opatrenie 1.2

Vytváranie tematických sietí medzi partnerskými mestami

1. február

1. september

Akcia 1, opatrenie 2.1

Občianske projekty

1. jún

Akcia 1, opatrenie 2.2

Podporné opatrenia

1. jún

Akcia 2, opatrenia 1 a 2

Štrukturálna podpora organizáciám pre výskum politiky EÚ (think-tankom) a organizáciám občianskej spoločnosti na úrovni EÚ

15. október

Akcia 2, opatrenie 3

Podpora projektov organizácií občianskej spoločnosti

1. február

Akcia 4

Aktívna európska pamiatka

1. jún

Žiadosti je potrebné predložiť najneskôr do 12.00 hod (poludnie bruselského času) v posledný deň na predloženie žiadostí. Ak termín na predloženie pripadne na víkend, treba za termín na predloženie považovať prvý pracovný deň po víkende.

Žiadosti treba poslať na túto adresu:

EACEA

Unit P7 Citizenship

Applications — ‘Measure XXX’

Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1 (BOUR 01/04A)

1140 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Posudzovať sa budú len návrhy predložené na riadne vyplnenom oficiálnom formulári žiadosti (elektronickom formulári) a podpísanom osobou poverenou právnym zastúpením v mene žiadateľa.

Žiadosti podané na papieri poslané poštou, faxom alebo podané priamo e-mailom nebudú prijaté na ďalšie posudzovanie.

VII.   Ďalšie informácie

Podrobné podmienky pre predloženie návrhov projektov a formuláre žiadostí sa nachádzajú v programovej príručke pre program Európa pre občanov v znení posledných zmien a doplnení na internetových stránkach:

http://ec.europa.eu/citizenship/index_en.html

Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru

http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm


(1)  Ú. v. EÚ L 378, 27.12.2006, s. 32.

(2)  EÚ pozostáva z týchto 27 členských štátov: Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Spojené kráľovstvo, Taliansko.

(3)  Táto výzva na predloženie návrhov sa týka ročných prevádzkových grantov na rozpočtový rok 2013.


KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

Európska komisia

14.12.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 364/21


Oznámenie uverejnené podľa článku 27 ods. 4 nariadenia Rady (ES) č. 1/2003 vo veci COMP/39.654 – Reuters Instrument Codes (kódy RIC)

[oznámené pod číslom K(2011) 9391]

(Text s významom pre EHP)

2011/C 364/09

1.   ÚVOD

(1)

Podľa článku 9 nariadenia Rady (ES) č. 1/2003 zo 16. decembra 2002 (1) môže Komisia v prípadoch, kedy má v úmysle prijať rozhodnutie vyžadujúce ukončenie porušovania a príslušné strany sa zaviažu, že splnia požiadavky vyjadrené Komisiou v jej predbežnom posúdení, rozhodnúť, že takéto záväzky budú pre podniky záväzné. Takéto rozhodnutie je možné prijať na vymedzené obdobie a musí sa v ňom uvádzať, že dôvody na zásah Komisie už nepretrvávajú. Komisia uverejní podľa článku 27 ods. 4 toho istého nariadenia stručný popis veci a podstatný obsah záväzkov. Zainteresované strany môžu predložiť svoje pripomienky v rámci lehoty, ktorú stanoví Komisia.

2.   ZHRNUTIE VECI

(2)

Komisia prijala 19. septembra 2011 predbežné posúdenie v zmysle článku 9 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1/2003. Toto posúdenie sa týkalo poskytovania služieb v oblasti finančných informácií, konkrétnejšie trhu pre zasielanie konsolidovaných údajov v reálnom čase (2). Posúdenie bolo určené spoločnosti Thomson Reuters Corporation a spoločnostiam, ktoré sú pod jej priamou alebo nepriamou kontrolou, vrátane spoločnosti Thomson Reuters Limited (Thomson Reuters). Komisia má obavy, že niektoré z postupov spoločnosti Thomson Reuters týkajúcich sa udeľovania licencií, pokiaľ ide o kódy finančných nástrojov Reuters (Reuters Instrument Codes – kódy RIC), môžu predstavovať porušenie článku 102 ZFEÚ (3). Dňa 30. októbra 2009 sa začalo konanie proti Thomson Reuters.

(3)

Podľa predbežného posúdenia má Thomson Reuters dominantné postavenie na svetovom trhu pre poskytovanie konsolidovaných údajov v reálnom čase.

(4)

Thomson Reuters mohol svoje dominantné postavenie zneužívať ukladaním obmedzení na zákazníkov, pokiaľ ide o používanie kódov RIC. Thomson Reuters a) zakazuje svojim zákazníkom používať kódy RIC na získavanie konsolidovaných údajov v reálnom čase od iných poskytovateľov a b) zabraňuje tretím stranám vytvárať a spravovať porovnávacie tabuľky obsahujúce kódy RIC, ktoré by umožnili, aby systémy zákazníkov spoločnosti Thomson Reuters boli prepojiteľné s konsolidovanými údajmi v reálnom čase poskytovanými inými poskytovateľmi (4).

(5)

Zdá sa, že uvedené obmedzenia vytvárajú zásadnú prekážku pre zmenu poskytovateľa. Zákazníci spoločnosti Thomson Reuters v širokom rozsahu využívajú kódy RIC vo svojich serverových aplikáciách a pracovníci, ktorí spravujú tieto aplikácie, sú oboznámení so systémom znakov RIC. V prípadoch, keď sú kódy RIC zakomponované do serverových aplikácií, je v dôsledku obmedzení stanovených spoločnosťou Thomson Reuters potrebné pri zmene poskytovateľa odstrániť kódy RIC a uvedené aplikácie prekódovať tak, aby sa kódy RIC nahradili iným systémom znakov. To je prácne a často príliš nákladné. Komisia zastáva predbežné stanovisko, že Thomson Reuters týmto v skutočnosti blokuje odberateľov svojich konsolidovaných údajov v reálnom čase, ktorí majú vo svojich aplikáciách zakomponované kódy RIC. V dôsledku toho iní poskytovatelia konsolidovaných údajov v reálnom čase nemôžu účinne konkurovať spoločnosti Thomson Reuters na trhu pre poskytovanie konsolidovaných údajov v reálnom čase.

3.   HLAVNÝ OBSAH PONÚKANÝCH ZÁVÄZKOV

(6)

Thomson Reuters nesúhlasí s predbežným posúdením Komisie. Napriek tomu podľa článku 9 nariadenia (ES) č. 1/2003 ponúkol záväzky, ktorými reagoval na obavy Komisie v súvislosti s hospodárskou súťažou. Záväzky, ktoré ponúkol Thomson Reuters (ďalej len „záväzky“) sú v stručnosti zhrnuté v nasledujúcom texte. Znenie záväzkov, ktoré neobsahuje dôverné informácie, je v plnom rozsahu uverejnené v anglickom jazyku na webových stránkach Generálneho riaditeľstva pre hospodársku súťaž na adrese: http://ec.europa.eu/competition/index_en.html

(7)

Záväzky pozostávajú z ponúknutia licencie na existujúce a budúce služby RT Service (5) [rozšírená licencia RIC alebo „ERL“ (6)] zákazníkom spoločnosti Thomson Reuters, ktorá im udelí ďalšie práva na používanie systému znakov RIC. Za mesačný licenčný poplatok by im to umožnilo používať kódy RIC na odoberanie konsolidovaných finančných údajov v reálnom čase pochádzajúcich od konkurentov spoločnosti Thomson Reuters na účel prechodu niektorej alebo všetkých ich serverových aplikácií k využívaniu služieb iných poskytovateľov konsolidovaných údajov v reálnom čase. Thomson Reuters by na dôvažok poskytoval držiteľom licencií ERL pravidelné aktualizácie príslušných kódov RIC, v prípade potreby aj vrátane potrebných informácií súvisiacich s kódmi RIC (napr. príslušné miesto obchodovania, zdroj, oficiálny kód, mena a/alebo opis).

(8)

Záväzky sa týkajú i) zákazníkov, ktorí čiastočne a/alebo úplne prejdú od odoberania konsolidovaných údajov v reálnom čase od spoločnosti Thomson Reuters k odoberaniu konsolidovaných údajov v reálnom čase od iného poskytovateľa; a ii) zákazníkov, ktorí si popri odoberaní služby RT od spoločnosti Thomson Reuters predplatia konsolidované údaje v reálnom čase od tretej strany (napríklad ako záložné riešenie pre prípad mimoriadnych výpadkov alebo na umožnenie testovania funkcií a spoľahlivosti nových systémov poskytovania konsolidovaných údajov v reálnom čase). Thomson Reuters sa zaväzuje, že v prípade čiastočného prechodu k inému poskytovateľovi nebude diskriminovať zákazníkov, ktorí prejdú k inému poskytovateľovi resp. k iným poskytovateľom konsolidovaných údajov v reálnom čase, pokiaľ ide o podmienky poskytovania konsolidovaných údajov v reálnom čase zo strany spoločnosti Thomson Reuters (7).

(9)

Rozšírená licencia na používanie systému znakov RIC bude udelená na dobu neurčitú a na základe záväzkov bude v ponuke počas obdobia 5 rokov. Zákazník tak môže získať rozšírenú licenciu od spoločnosti Thomson Reuters na používanie systému znakov RIC v rámci 5-ročnej lehoty, a následne ju bude môcť ďalej používať bez časového obmedzenia za predpokladu úhrady príslušného poplatku a dodržiavania ostatných podmienok pre udelenie licencie.

(10)

Nápravné opatrenie by sa vzťahovalo na všetky znaky RIC, na ktoré sa priamo vzťahuje cena za jednotlivé finančné nástroje alebo hodnota indexu pri službe RT Service spoločnosti Thomson Reuters, čiže okrem iného i) na údaje z búrz a z multilaterálnych obchodných systémov (MTF); a ii) na väčšinu nástrojov obchodovaných mimo burzy, ktoré nie sú k dispozícii na burzách ani v MTF (8). Vylúčené sú iba kódy RIC vzťahujúce sa na nástroje obchodované mimo burzy, pri ktorých získava Thomson Reuters údaje z jediného zdroja, ktorý je identifikovateľný prostredníctvom RIC („jednozdrojové kódy RIC“) (9).

(11)

Spoločnosť Thomson Reuters bude okrem toho poskytovať informácie potrebné na uľahčenie toho, aby zákazníci mohli kombinovať kódy RIC so systémami znakov od iných poskytovateľov. Zo záväzkov by okrem toho vyplývala pre zákazníkov možnosť obracať sa na vývojových pracovníkov tretích strán s cieľom vytvoriť nástroje na uľahčenie prechodu k inému poskytovateľovi, ako aj možnosť udeliť týmto vývojovým pracovníkom tretích strán povolenie používať softvér, ktorý vyvinú, pre viacerých zákazníkov, z ktorých každý si predplatil službu ERL. Uvedené tretie strany by však nenadobudli žiadne práva vzťahujúce sa na samotný systém znakov RIC.

(12)

Existujú aj iné druhy licencií, ktoré udeľuje spoločnosť Thomson Reuters za komerčných podmienok a na ktoré sa nevzťahuje rozšírená licencia ERL. Napríklad pre vývoj nástrojov umožňujúcich prechod k inému poskytovateľovi je potrebná licencia na práva na vývoj udelená spoločnosťou Thomson Reuters. Po druhé, Thomson Reuters udeľuje licenciu na spracovanie transakcií (Transaction Processing Licence) zákazníkom, ktorí chcú používať kódy RIC ako identifikátory na účel priameho spracovania. Týka sa to napr. zákazníkov spoločnosti Thomson Reuters, ktorí redistribuujú kódy RIC tretím stranám. Thomson Reuters sa zaväzuje, že nebude diskriminovať svojich zákazníkov, ktorí prejdú k inému poskytovateľovi, resp. k iným poskytovateľom konsolidovaných údajov v reálnom čase, za podmienok stanovených v týchto iných licenciách, a ani tretie strany, ktoré vyvíjajú softvér alebo technológiu uľahčujúce prechod držiteľov rozšírenej licencie ERL k inému poskytovateľovi, resp. poskytovateľom (10).

(13)

Z geografického hľadiska je navrhovaná licencia v zásade obmedzená na aplikácie zákazníkov, ktorí poskytujú služby podnikom v EHP. Vzťahuje sa však aj na aplikácie, ktoré slúžia podnikom v iných častiach sveta, ak je to „odôvodnene potrebné“ na účel realizácie prechodu k inému poskytovateľovi, z ktorého má mať úžitok zákazníkov podnik so sídlom v EHP (11). Thomson Reuters uviedol príklady v podobe niekoľkých prípadov, v ktorých sa táto podmienka považuje za splnenú. Tieto príklady sú začlenené do záväzkov v rámci prílohy IV.

(14)

Mesačné poplatky za rozšírenú licenciu ERL, ktoré Thomson Reuters plánuje účtovať, odzrkadľujú štruktúru komerčných podmienok vzťahujúcich sa na údaje, ktoré táto spoločnosť v súčasnosti poskytuje na použitie v serverových aplikáciách (12). Tieto poplatky vychádzajú z počtu znakov RIC, na ktoré chce zákazník získať licenciu na účel odoberania údajov od konkurenta v danej obchodnej činnosti. Tieto poplatky sa vzťahujú na dodatočné práva na použitie systému znakov RIC a na náklady na službu, ktorú má Thomson Reuters podľa záväzkov poskytovať svojim zákazníkom. Podľa spoločnosti Thomson Reuters sa výška poplatku rovná malej časti ceny, ktorú Thomson Reuters účtuje za rovnaký rozsah licencovaných kódov RIC a za ich používanie. Rozpis poplatkov obsahuje aj minimálny mesačný poplatok vo výške 750 USD. Podrobnosti o rozpise poplatkov za rozšírenú licenciu ERL možno nájsť v nedôvernom znení záväzkov uverejnenom na webovej lokalite Generálneho riaditeľstva pre hospodársku súťaž (príloha I).

4.   VÝZVA NA PREDLOŽENIE PRIPOMIENOK

(15)

S výhradou prieskumu trhu má Komisia v úmysle prijať rozhodnutie podľa článku 9 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1/2003, ktorým vyššie uvedené záväzky uverejnené v plnom znení aj na internete na webovej lokalite Generálneho riaditeľstva pre hospodársku súťaž vyhlási za záväzné. V prípade, že sa záväzky podstatne zmenia, vykoná sa nový prieskum trhu.

(16)

V súlade s článkom 27 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1/2003 Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby predložili svoje pripomienky k uvedeným záväzkom.

(17)

Komisia na dôvažok vyzýva zainteresované strany, aby vyjadrili predovšetkým svoj názor na nasledujúce otázky týkajúce sa prechodu zákazníka používajúceho serverovú aplikáciu služby RT Service spoločnosti Thomson Reuters k inému poskytovateľovi konsolidovaných údajov v reálnom čase:

a)

Umožňuje výška poplatkov – vrátane minimálneho poplatku – znížiť náklady na prechod k inému poskytovateľovi systému znakov natoľko, aby zákazníci spoločnosti Thomson Reuters mohli prejsť k inému poskytovateľovi, ak si to želajú? Poskytnite nám, prosím, nasledujúce odhady:

i)

poplatky za rozšírenú licenciu ERL, ktoré by vaša spoločnosť musela zaplatiť v prípade čiastočného a/alebo úplného ukončenia odoberania konsolidovaných údajov v reálnom čase od spoločnosti Thomson Reuters;

ii)

percento, aké by poplatky za rozšírenú licenciu ERL tvorili vo vzťahu k pôvodnému poplatku za konsolidované údaje v reálnom čase (vždy po odrátaní príslušných zliav), ktorý vaša spoločnosť v súčasnosti platí spoločnosti Thomson Reuters: i) 1 – 3 %; ii) 4 – 6 %; iii) 7 – 9 % alebo iv) viac ako 10 %; a

iii)

kategóriu mesačných poplatkov, ktorá by sa vzťahovala na vašu spoločnosť za každú obchodnú činnosť (pozri rozpis poplatkov v prílohe I k záväzkom).

b)

Nazdávate sa, že pravidelné aktualizácie kódov RIC tvoria významnú súčasť rozšírenej licencie ERL, ktorú vaša spoločnosť potrebuje nato, aby mohla zmeniť poskytovateľov konsolidovaných údajov v reálnom čase?

c)

Nazdávate sa, že obmedzenie rozšírenej licencie ERL na prechod týkajúci sa výlučne serverových aplikácií (a skutočnosť, že sa nevzťahuje konkrétne na používanie týchto aplikácií ich fyzickými prevádzkovateľmi) postačuje na odstránenie obáv ohľadne kódov RIC, ktoré Komisia vyjadrila vyššie?

d)

Geografický rozsah platnosti záväzkov sa obmedzuje na serverové aplikácie, ktoré slúžia podnikom v EHP. Patria medzi ne serverové aplikácie, ktoré slúžia podnikom v ostatných častiach sveta, ak sú „odôvodnene potrebné“. Nazdávate sa, že to postačuje nato, aby mali podniky so sídlom v EHP zo záväzkov prospech a aby mohli zmeniť poskytovateľa, ak si to želajú? Ak nie, vysvetlite, prosím, prečo by navrhovaný geografický rozsah platnosti obmedzil vaše možnosti zmeniť poskytovateľa pre váš podnik so sídlom v EHP. Pokiaľ to prichádza do úvahy, uveďte, prosím, ďalšie príklady – okrem príkladov, ktoré Thomson Reuters uvádza v prílohe IV.

e)

Podľa spoločnosti Thomson Reuters kódy RIC, na ktoré sa vzťahuje nápravné opatrenie, tvoria 95 % globálnej likvidity. Thomson Reuters vyhlasuje, že nie je ani potrebné, ani realizovateľné, aby boli v uvedenom nápravnom opatrení zahrnuté aj kódy nástrojov obchodovaných mimo burzy, ktoré identifikujú výlučne jednotlivý zdroj a jeho cenu. Súhlasíte s tým, že je to postačujúce nato, aby bolo nápravné opatrenie účinné?

f)

Poskytnite, prosím, informácie o možných tretích stranách, ktoré sú schopné vyvinúť nástroje na uľahčenie prechodu zákazníka k inému poskytovateľovi, prípadne majú komerčný záujem o vývoj uvedených nástrojov. Ak je to možné, uveďte, prosím aj odhad predpokladanej výšky nákladov, ktoré by zákazníkom využívajúcim takúto službu vznikli.

g)

Považujete ustanovenia o nediskriminácii uvedené v záväzkoch predložených spoločnosťou Thomson Reuters vo vzťahu k iným licenciám (pozri odseky 8 a 12 vyššie) za postačujúce a primerané i) pre zákazníkov, ktorí chcú prejsť k inému poskytovateľovi; a ii) pre vývojových pracovníkov tretích strán, ktorí sa snažia o uľahčenie takéhoto prechodu?

(18)

Privítali by sme, keby boli odpovede a pripomienky odôvodnené, a mali by byť v nich uvedené relevantné fakty. Ak zistíte v problém v ktorejkoľvek časti navrhovaných záväzkov, navrhnite, prosím, jeho možné riešenie.

(19)

Lehota na predloženie pripomienok uplynie šesť týždňov po dátume uverejnenia tohto oznámenia. Zainteresované strany sa takisto vyzývajú, aby predložili nedôvernú verziu svojich pripomienok, z ktorej vypustia obchodné tajomstvá a iné dôverné pasáže a nahradia ich zhrnutím, ktoré nie je dôverné, alebo slovami „obchodné tajomstvo“ alebo „dôverné“.

(20)

Pripomienky možno zasielať Komisii pod referenčným číslom „Case COMP/39.654 — RICs“, a to e-mailom (COMP-GREFFE-ANTITRUST@ec.europa.eu), faxom (+32 22950128) alebo poštou na túto adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Antitrust Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Ú. v. ES L 1, 4.1.2003, s. 1. S účinnosťou od 1. decembra 2009 sa články 81 a 82 Zmluvy o ES stali článkami 101 a 102 ZFEÚ. Uvedené dva súbory ustanovení sú vo svojej podstate totožné. Na účely tohto rozhodnutia by sa odkazy na články 101 a 102 ZFEÚ mali v prípade potreby chápať ako odkazy na články 81 a 82 Zmluvy o ES.

(2)  Tento prípad sa konkrétne týka zasielania konsolidovaných údajov v reálnom čase a netýka sa poskytovania údajov v reálnom čase prostredníctvom desktopových produktov.

(3)  Podľa Thomson Reuters sú alfanumerické kódy RIC mechanizmom na vyhľadávanie údajov, ktorý Thomson Reuters vytvoril a poskytuje svojim zákazníkom ako integrálnu súčasť svojich služieb v oblasti finančných informácií určených na identifikáciu, prehľadávanie a sťahovanie štruktúrovaných súborov súvisiacich údajov zo siete spoločnosti Thomson Reuters pre zber a distribúciu údajov v reálnom čase (integrovaná sieť údajov IDN – IDN Integrated Data Network).

(4)  Thomson Reuters vyhlásil, že nezabraňuje svojim zákazníkom, ktorí odoberajú jeho konsolidované údaje v reálnom čase, kombinovať kódy RIC so systémami symbolov od iných poskytovateľov, ak nie je výsledná databáza alebo porovnávacia tabuľka použitá na získavanie údajov od iného poskytovateľa. Inými slovami povedané, Thomson Reuters nezakazuje vytvárať porovnávacie tabuľky ako také, ale je proti tomu, aby sa kódy RIC používali priamo alebo nepriamo na odoberanie údajov v reálnom čase od iných poskytovateľov.

(5)  Spoločnosť Thomson Reuters predáva svoje služby v oblasti poskytovania konsolidovaných údajov o trhoch v reálnom čase pod názvom Thomson Reuters Real-time Service (služba „RT Service“ bola pôvodne známa pod názvom Reuters Datascope Real-Time Service, t. j. RDRT) na využitie v serverových aplikáciách.

(6)  Pozri Prílohu II záväzkov.

(7)  Pozri odsek 6.4.2 záväzkov.

(8)  Kompozitné kódy RIC, ktoré predstavujú jednotnú agregovanú cenu zo všetkých validovaných zdrojov, ktoré identifikujú finančné nástroje (agregované kódy RIC z rôznych zdrojov), tvoria podľa spoločnosti Thomson Reuters viac ako 95 % globálnej likvidity a sú zahrnuté do rozsahu pôsobnosti záväzku.

(9)  Nástroje obchodované mimo burzy, pri ktorých získava Thomson Reuters údaje z jediného zdroja, tvoria podľa tejto spoločnosti menej ako 5 % globálnej likvidity.

(10)  Pozri odseky 6.4 a 6.5 záväzkov.

(11)  Podľa záväzkov je v EHP zahrnuté Švajčiarsko.

(12)  T. j. konsolidované údaje v reálnom čase poskytované na základe služby RT Service.


INÉ AKTY

Európska komisia

14.12.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 364/25


Uverejnenie žiadosti o zápis do registra podľa článku 6 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 510/2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín

2011/C 364/10

Týmto uverejnením sa poskytuje právo vzniesť námietky proti žiadosti o zápis podľa článku 7 nariadenia Rady (ES) č. 510/2006 (1). Vznesené námietky sa musia Komisii doručiť do šiestich mesiacov po uverejnení tejto žiadosti.

ZHRNUTIE

NARIADENIE RADY (ES) č. 510/2006

„BOVŠKI SIR“

ES č.: SI-PDO-0005-0423-29.10.2004

CHOP ( X ) CHZO ( )

Toto zhrnutie obsahuje hlavné body špecifikácie výrobku na informačné účely.

1.   Príslušný orgán v členskom štáte:

Názov:

Ministrstvo RS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (Ministerstvo poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a potravín Slovinskej republiky)

Adresa:

Dunajska cesta 22

SI-1000 Ljubljana

SLOVENIJA

Tel.

+386 14789000

Fax

+386 14789055

e-mail:

varnahrana.mkgp@gov.si

2.   Žiadateľ:

Názov:

Društvo rejcev drobnice Bovške (Združenie chovateľov oviec a kôz z Bovca)

Adresa:

Soča 50

SI-5232 Soča

SLOVENIJA

Tel.

+386 53889510

Fax

e-mail:

Zloženie:

Výrobcovia/spracovatelia ( X ) Ostatní ( )

3.   Druh výrobku:

Trieda 1.3:

Syry

4.   Špecifikácia:

[Prehľad požiadaviek podľa článku 4 ods. 2 nariadenia (ES) č. 510/2006]

4.1.   Názov:

„Bovški sir“

4.2.   Opis:

Bovški sir je tvrdý plnotučný syr. Vyrába sa zo surového ovčieho mlieka z plemena oviec pochádzajúcich z oblasti Bovec, ale môže tiež obsahovať až 20 % kravského alebo kozieho mlieka.

Okrúhle celé syry majú priemer 20 – 26 cm, výšku 8 – 12 cm a hmotnosť od 2,5 do 4,5 kg. Povrchová vrstva je pevná, hladká a rovná a má sivohnedú až svetlobéžovú farbu. Okraje sú mierne vypuklé a hrany mierne zaoblené.

Syr je celistvý, pružný, tvrdý, má čistý zlom, je krehký, ale nie drobivý. Má jednotnú sivobéžovú farbu, je pokrytý riedkymi, rovnomerne rozptýlenými fliačikmi veľkosti šošovice alebo malého hrášku a občasnými malými dierkami a prasklinkami. Štruktúra zrelších syrov je celistvejšia a krehkejšia.

Má príznačnú plnú, výraznú, mierne pikantnú arómu a chuť. Ak doňho bolo pridané kravské alebo kozie mlieko, chuť aj aróma sú o čosi jemnejšie.

Bovški sir obsahuje najmenej 60 % sušiny a 45 % tuku v sušine.

4.3.   Zemepisná oblasť:

Oblasť, kde sa vyrába mlieko pre Bovški sir aj samotný syr, je vymedzená na severe a západe štátnou hranicou s Talianskom od obcí Mali a Veliki Mangrt až po hraničný prechod Učje. Od hraníc sa obvod oblasti tiahne pohorím Mali a Veliki Muzec, zahŕňa celé pohorie Planina Božca až po pohorie Na Vrhu, smerom k oblasti Hrib, cez pohoria Pirovec, Krasji Vrh, Planina Zaprikraj, Zapleč až po Lopatnik a Krn, Mali Šmohor, Bogatin, Vratca, Lanževica, Mala Vrata, Velika Vrata, Travnik, Malo Špičje, Kanjevec, Triglav, Luknja, Križ, Prisojnik, Mala Mojstrovka, Travnik, po Jalovec, Kotovo Sedlo, Mali Mangart a naspäť k štátnej hranici s Talianskom. Spomenuté hraničné regióny sa nachádzajú v zemepisnej oblasti.

4.4.   Dôkaz o pôvode:

Postupy a opatrenia vymedzené ďalej sa vykonávajú tak, aby bolo možné zaručiť sledovateľnosť pôvodu výrobku Bovški sir.

Výroba mlieka: Mlieko musí byť vyrobené vo vymedzenej zemepisnej oblasti. Pomocou plemenných kníh sa zaručuje primerané chovné zloženie stáda. Poľnohospodárske podniky takisto vedú záznamy o kŕmnych dávkach a nákupoch krmiva.

Zber mlieka: Mlieko určené na výrobu syra Bovški sir sa musí zberať a skladovať oddelene od iného mlieka. Vedú sa záznamy o množstve mlieka (ovčieho, kozieho a kravského) vyrobeného a vykúpeného za deň s údajom konkrétneho množstva za jednotlivé poľnohospodárske podniky.

Spracovanie mlieka: Výrobcovia syra Bovški sir vedú záznamy o množstve mlieka spracovaného za deň a množstve syra vyrobeného za deň v dávke. Dávka je množstvo syra, ktoré sa vyrobí z jednej koagulácie mlieka. Ak sa v daný deň vyrobila len jedna dávka syra, ako označenie dávky sa uvedie dátum výroby syra.

Dozrievanie syra: Výrobcovia vedú záznamy o zrení syra, aby zaručili, že každá dávka syra zrela minimálne 60 dní. Dátum výroby syra je zároveň dátumom, keď syr začne zrieť.

4.5.   Spôsob výroby:

Bovški sir sa vyrába zo surového ovčieho mlieka z plemena oviec pochádzajúcich z oblasti Bovec alebo zo zmesi ovčieho, kozieho a kravského mlieka. Podiel kozieho alebo kravského mlieka nesmie presiahnuť 20 % celkového obsahu mlieka.

Výroba syra Bovški sir sa obmedzuje na obdobie laktácie zvierat, ktoré prebieha súčasne s rastovým cyklom pastvín, na ktorých sa hospodárske zvieratá pasú. Hlavnú časť základnej kŕmnej dávky v období laktácie zvierat tvorí pastva, hoci tú možno kombinovať s kŕmením senom alebo silážou. Základná dávka musí obsahovať aspoň 75 % sušiny dennej dávky.

Na výrobu syra Bovški sir sa používa odstáte mlieko, do ktorého sa pred zrážaním môže priliať čerstvé mlieko. Mlieko sa necháva odstáť aspoň 12 hodín. Týmto procesom sa vytvorí vlastná mikroflóra a zabezpečí sa, že mlieko má vhodný stupeň kyslosti. Na urýchlenie fermentácie je povolené použiť domáce kultúry mliečneho kvasenia (získajú sa odstátím malého množstva mlieka pri pomerne vysokej teplote po dobu aspoň 12 hodín) alebo vybrané kultúry. Pred zrážaním sa mlieko zahreje na teplotu 35 – 36 °C. Zrážanie trvá od 30 do 45 minút. Zrazenina sa potom rozdelí na hrudky veľkosti fazule alebo hrášku, ktoré majú po vysušení veľkosť pšeničných zŕn. Zrazené mlieko (tvaroh) sa vloží do foriem a zaťaží. Lisovanie trvá 4 až 6 hodín.

Syr sa môže soliť na sucho (po dobu dvoch dní sa solí a obracia dvakrát denne) alebo v slanom náleve (po dobu 24 až 48 hodín). Po solení sa každý bochník označí dátumom začiatku zrenia syra alebo označením dávky. Bovški sir dozrieva minimálne 60 dní. Je veľmi dôležité, aby bol syr počas zrenia pod dohľadom (aby sa obracal, utieral, čistil).

4.6.   Spojenie:

Bovški sir je výrobok, ktorého význam siaha niekoľko storočí späť. Archeologické nálezy tiež poukazujú na skutočnosť, že oblasť Bovec bola osídlená po dobu niekoľko tisíc rokov. Predpokladá sa preto, že výroba syra na vysokohorských alpských pastvinách sa v tejto oblasti vyvinula pred troma tisícmi rokov v rovnakom čase ako spracovanie železa.

Prvé záznamy o oblasti Bovec pochádzajú z roku 1174, zatiaľ čo prvé záznamy o syre v tejto oblasti sú zo 14. storočia. V pozemkových registroch a iných záznamoch z tohto obdobia sa uvádza, že syr mal veľký význam, pretože dane z hospodárstiev, poplatky za rybolov a iné položky sa počítali v množstvách syra (Rutar, 1882).

Názov Bovški sir (po taliansky Formaggio di Plezo vero) sa prvýkrát spomína v cenníku mesta Videm (Udine) v roku 1756, v ktorom sa tiež uvádza, že Bovški sir za predával za vyššiu cenu ako niektoré iné druhy syra.

Metódy pasenia, výroby syra a obhospodarovania alpských pastvín sú opísané v príručke „Pašni red“ (pravidlá hospodárenia na pastvinách). Dr. Henrik Tuma napísal článok o príručke Pašni red a o pracovnom dni na alpskej pastvine Zapotok nad údolím Zadnja Trenta pred I. svetovou vojnou, ktorý bol uverejnený v časopise Planinski Vestnik. Poukazuje na skutočnosť, že postup, akým sa vyrába Bovški sir je s ohľadom na technologický pokrok do značnej miery rovnaký ako výrobný postup pred niekoľkými storočiami.

Vysokohorské alpské pastviny a strmé svahy znamenajú, že v zemepisnej oblasti je málo priestoru pre intenzívny chov. Celá zemepisná oblasť leží v oblasti Natura 2000 a podstatná časť zemepisnej oblasti je tiež súčasťou Národného parku Triglav. Zemepisná oblasť sa vyznačuje alpským kontinentálnym podnebím, čiastočne ovplyvneným stredomorským podnebím, ktoré zasahuje do vnútrozemia pozdĺž rieky Soča. Úrovne zrážok sú vysoké počas celého roka (priemerné úrovne v rokoch 1961 – 1990 boli v oblasti Bovec 2 735 mm za rok). Pre vysoké okolité vrchy sú niektoré údolia bez slnečného svetla až dva mesiace v roku. Napriek výdatným dažďom sucho a prudký vietor na plytkej pôde pravidelne spôsobujú ubúdanie trávového porastu, čo vedie k tomu, že oblasť je ideálna pre chov oviec a kôz.

Ovčie mlieko používané na výrobu syra Bovški sir je z plemena oviec pochádzajúcich z oblasti Bovec, ktoré sa vyvíjalo v priebehu niekoľkých storočí v údolí hornej Soči a bolo pomenované podľa mesta Bovec. Bovecká ovca je osobitým plemenom, ktoré dáva mlieko, s pekne tvarovanou hlavou a krátkymi ušami. Do dnešného dňa je základným cieľom kríženia, aby sa plemeno prispôsobilo drsným podmienkam pastvy a chovu, bolo schopné pásť sa vo vysokých kopcoch a horských pastvinách, malo mierny temperament, dosahovalo dlhovekosť a bolo odolné. Mlieko boveckých oviec má vyšší obsah tuku v sušine ako iné plemená oviec v Slovinsku, ktoré dávajú mlieko, čo má vplyv na množstvo produkcie syra aj na jeho chuť.

V období laktácie sa dojnice na produkciu mlieka, z ktorého sa vyrába Bovški sir, pasú na pastvinách oblasti. Zvieratá sa pasú tradičným spôsobom, ktorý je zároveň jedinou finančne rozumnou metódou. To znamená, že v období, keď produkujú mlieko, ktoré sa využíva na výrobu syra Bovški sir, je ich krmivom prevažne čerstvá pastva, ktorá vo veľkej miere prispieva k typickej chuti a aróme výrobku Bovški sir. Na pastvinách rastie výnimočne rôznorodá flóra, čo súvisí s nadmorskou výškou, podnebím a geologickým zložením pôdy. V zemepisnej oblasti sa nachádzajú rastliny typické pre alpskú, kontinentálnu a stredozemnú oblasť.

4.7.   Kontrolný orgán:

Názov:

Bureau Veritas d.o.o.

Adresa:

Linhartova cesta 49 a

SI-1000 Ljubljana

SLOVENIJA

Tel.

+386 14757600

Fax

+386 14757601

e-mail:

info@si.bureauveritas.com

4.8.   Označovanie:

Syry, ktoré vyhovujú všetkým požiadavkám špecifikácie, sa označia názvom výrobcu, názvom „Bovški sir“ a logom (zobrazené ďalej), zodpovedajúcou logo Únie Spoločenstva a vnútroštátnym symbolom kvality. Ak bolo použité kozie alebo kravské mlieko, musí sa taktiež uviesť jeho percentuálny podiel.

Výrobcovia môžu tiež uviesť, či syr dozrieval dlhšie ako rok, alebo či sa vyrobil v horskej mliekarni.

Image


(1)  Ú. v. EÚ L 93, 31.3.2006, s. 12.