ISSN 1977-1037

doi:10.3000/19771037.C_2011.363.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 363

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 54
13. decembra 2011


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

I   Uznesenia, odporúčania a stanoviská

 

STANOVISKÁ

 

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov

2011/C 363/01

Stanovisko európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi

1

 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2011/C 363/02

Oznámenie Komisie o pozastavení uplatňovania autonómnych ciel a autonómnych colných kvótach

6

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2011/C 363/03

Výmenný kurz eura

18

 

V   Oznamy

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA SPOLOČNEJ OBCHODNEJ POLITIKY

 

Európska komisia

2011/C 363/04

Oznámenie o blížiacom sa uplynutí platnosti určitých antidumpingových opatrení

19

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Európska komisia

2011/C 363/05

Štátna pomoc – Nemecko – Štátna pomoc SA.32009 (11/C) (ex 10/N) – LIP – Pomoc pre BMW Lipsko – Výzva na predloženie pripomienok v súlade s článkom 108 ods. 2 Zmluvy o fungovaní EÚ ( 1 )

20

 

INÉ AKTY

 

Európska komisia

2011/C 363/06

Informačné oznámenie podľa článku 10 ods. 3 písm. c) nariadenia Rady (ES) č. 732/2008 – Krajiny, ktoré požívajú výhody podľa osobitného stimulačného opatrenia pre trvalo udržateľný rozvoj a dobrú správu vecí verejných od 1. januára 2012

34

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 


I Uznesenia, odporúčania a stanoviská

STANOVISKÁ

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov

13.12.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 363/1


Stanovisko európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi

2011/C 363/01

EURÓPSKY DOZORNÝ ÚRADNÍK PRE OCHRANU ÚDAJOV,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 16,

so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie, a najmä na jej články 7 a 8,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (1),

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (2), a najmä na jeho článok 28 ods. 2,

PRIJAL TOTO STANOVISKO:

1.   ÚVOD

1.

Dňa 24. mája 2011 Komisia prijala návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi (ďalej len „návrh“).

1.1.   Konzultácie s európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov

2.

Komisia zaslala návrh európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov 27. mája 2011. Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov považuje toto oznámenie za žiadosť o poskytnutie konzultácie inštitúciám a orgánom Spoločenstva podľa článku 28 ods. 2 nariadenia (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov [ďalej len „nariadenie (ES) č. 45/2001“]. Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov mal pred prijatím návrhu (3) možnosť predložiť Komisii neformálne pripomienky. Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov víta postup, ktorý prispel k zlepšeniu textu z hľadiska ochrany údajov už v skorom štádiu. Niektoré z tých pripomienok boli v návrhu zohľadnené. Európsky dozorný úradník víta odkaz na túto konzultáciu v preambule návrhu.

3.

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov by však rád zdôraznil niektoré prvky, ktoré by z hľadiska ochrany údajov ešte bolo možné v texte zlepšiť.

1.2.   Všeobecné východiská

4.

V návrhu sú stanovené podmienky a postupy prijímania opatrení colnými orgánmi, keď tovar podozrivý z porušovania práva duševného vlastníctva podlieha alebo by mal podliehať na území Európskej únie colnému dohľadu. Jeho cieľom je zlepšiť právny rámec stanovený nariadením (ES) č. 1383/2003 (4), ktorý nahradí.

5.

Stanovuje sa v ňom najmä postup, v rámci ktorého môžu držitelia práv podať žiadosť, aby colné oddelenie členského štátu prijalo opatrenie v danom členskom štáte („vnútroštátna žiadosť“) alebo aby colné oddelenia vo viac ako jednom členskom štáte prijali opatrenia v každom príslušnom členskom štáte („žiadosť Únie“). V tejto súvislosti pojem „prijať opatrenie“ znamená pozastaviť prepustenie tovaru alebo zabezpečiť zadržanie tovaru colnými orgánmi. Takisto sa v ňom stanovuje postup, prostredníctvom ktorého príslušné colné oddelenia prijmú rozhodnutia o žiadosti, o opatreniach, ktoré by mali colné orgány (alebo úrady) (5) následne prijať (t. j. pozastavenie prepustenia tovaru, zadržanie alebo zničenie tovaru), a súvisiace práva a povinnosti.

6.

V tejto súvislosti sa spracovanie osobných údajov uskutočňuje rôznymi spôsobmi: keď držiteľ práva predloží svoju žiadosť colnému orgánu (6) (článok 6); keď sa žiadosť pošle Komisii (článok 31); keď sa rozhodnutie colných orgánov pošle rôznym príslušným colným úradom (článok 13 ods. 1) a v prípade žiadosti Únie colným orgánom ostatných členských štátov (článok 13 ods. 2).

7.

Spracovanie údajov podľa návrhu nariadenia sa netýka iba osobných údajov držiteľov práva v súvislosti s prenosom žiadostí a rozhodnutí od držiteľov práv colným orgánom, medzi členskými štátmi a medzi členskými štátmi a Komisiou. Napríklad podľa článku 18 ods. 3 colné orgány poskytnú držiteľovi rozhodnutia na požiadanie mená a adresy odosielateľa, príjemcu, deklaranta alebo držiteľa tovaru (7), ako aj iné informácie týkajúce sa tovaru. V tomto prípade preto vnútroštátny colný orgán spracúva osobné údaje o ostatných dotknutých osobách (odosielateľ, príjemca a držiteľ tovaru môžu byť fyzické alebo právnické osoby) a na požiadanie ich pošle držiteľovi práv.

8.

Aj keď sa to v texte návrhu výslovne neuvádza, vzhľadom na v súčasnosti uplatniteľné vykonávacie nariadenie Komisie (ES) č. 1891/2004 (8), ktoré obsahuje štandardné tlačivo žiadosti, ktoré má použiť držiteľ práva, sa zdá, že postupy, ktoré sa stanovujú v návrhu, sa budú týkať takisto spracovania údajov o pravdepodobnom porušovaní práv duševného vlastníctva niektorými jednotlivcami alebo subjektmi (9). Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov zdôrazňuje, že údaje o podozrení zo spáchania trestných činov sa považujú za citlivé údaje, pre ktoré sú nevyhnutné osobitné záruky pri spracovaní [článok 8 ods. 5 smernice 95/46/ES a článok 10 ods. 5 nariadenia (ES) č. 45/2001].

9.

Okrem toho Komisia zodpovedá za uchovávanie žiadostí držiteľov práva o prijatie opatrenia v centrálnej databáze (ktorá by sa mala nazývať COPIS), ktorá je stále v prípravnej fáze. Databáza COPIS bude centrálnou platformou pre výmenu informácií pre colné operácie týkajúce sa všetkých tovarov porušujúcich práva duševného vlastníctva. Každá výmena údajov o rozhodnutiach, sprievodných dokumentoch a oznámeniach medzi colnými orgánmi členských štátov sa uskutoční prostredníctvom databázy COPIS (článok 31 ods. 3).

2.   ANALÝZA NÁVRHU

2.1.   Odkaz na smernicu 95/46/ES

10.

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov víta skutočnosť, že v návrhu nariadenia sa v článku o všeobecnom uplatňovaní (článok 32; odôvodnenie 21) výslovne uvádza, že spracovanie osobných údajov Komisiou prebieha v súlade s nariadením (ES) č. 45/2001 a spracovanie osobných údajov príslušnými orgánmi v členských štátoch prebieha v súlade so smernicou 95/46/ES.

11.

Toto ustanovenie takisto výslovne uznáva úlohu európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov v súvislosti so spracovaním údajov Komisiou podľa nariadenia (ES) č. 45/2001. Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov by rád poukázal na nesprávny odkaz v článku 32 „[…] a pod dohľadom verejného nezávislého orgánu členského štátu uvedeného v článku 28 tejto smernice“: tento text by mal odkazovať na článok 28 smernice 95/46/ES.

2.2.   Vykonávacie akty

12.

Podľa návrhu je Komisia oprávnená prijať vykonávacie akty s cieľom určiť tlačivo žiadosti, ktoré predložia držitelia práva (článok 6 ods. 3) (10). V článku sa však už uvádza zoznam požadovaných informácií, ktoré žiadateľ poskytne vrátane svojich osobných údajov. V rámci základného obsahu žiadosti by mal článok 6 ods. 3 takisto stanoviť colným orgánom povinnosť poskytnúť žiadateľovi a všetkým ostatným prípadným dotknutým osobám (napr. odosielateľovi, príjemcovi alebo držiteľovi tovaru) informácie podľa vnútroštátnych právnych predpisov, ktorými sa vykonáva článok 10 smernice 95/46/ES. Žiadosť by mala súbežne takisto zahŕňať podobné informácie, ktoré budú poskytnuté dotknutej osobe a ktoré bude spracúvať Komisia podľa článku 11 nariadenia (ES) č. 45/2001 (vzhľadom na operácie uchovávania a spracovania v databáze COPIS).

13.

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov preto odporúča, aby článok 6 ods. 3 zaradil do zoznamu informácií, ktoré sa poskytnú žiadateľovi, aj informácie, ktoré sa poskytnú dotknutej osobe, ktorej sa údaje týkajú, podľa článku 10 smernice 95/46/ES a článku 11 nariadenia (ES) č. 45/2001.

14.

Okrem toho európsky dozorný úradník pre ochranu údajov požaduje, aby s ním Komisia pri vykonávaní svojich vykonávacích právomocí uskutočnila konzultácie s cieľom zabezpečiť súlad nových vzorov tlačiva žiadosti (národnej alebo európskej) s ochranou údajov.

2.3.   Kvalita údajov

15.

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov víta skutočnosť, že v článku 6 ods. 3 písm. l) sa stanovuje požiadavka, aby žiadatelia postúpili a aktualizovali akékoľvek informácie dôležité pre to, aby mohli colné orgány analyzovať a posúdiť riziko porušenia predmetných práv duševného vlastníctva. Táto podmienka sa považuje za vykonávanie jednej zo zásad kvality údajov, podľa ktorej by mali byť osobné údaje „presné a tam, kde je to nevyhnutné, udržiavané aktuálne“ [článok 6 písm. d) smernice 95/46/ES]. Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov takisto víta skutočnosť, že tú istú zásadu vykonáva článok 11 ods. 3, v ktorom sa stanovuje, že „držiteľ rozhodnutia“ oznámi príslušným colným oddeleniam, ktoré prijali rozhodnutie, akúkoľvek zmenu informácií predložených v žiadosti.

16.

Články 10 a 11 sa týkajú lehoty platnosti rozhodnutí. Rozhodnutie colných orgánov má obmedzenú lehotu platnosti, v rámci ktorej colné orgány majú prijať opatrenia. Uvedená lehota sa môže predĺžiť. Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov by rád zdôraznil, že žiadosť, ktorú predloží držiteľ práva (a najmä osobné údaje v nej uvedené), by sa po uplynutí lehoty platnosti rozhodnutia nemala uchovávať ani zadržiavať ani u vnútroštátnych colných orgánov, ani v databáze COPIS. Táto zásada vyplýva z článku 4 ods. 1 písm. e) nariadenia (ES) č. 45/2001 a z príslušného článku 6 ods. 1 písm. e) smernice 95/46/ES (11).

17.

Súčasné vykonávacie nariadenie (12) v článku 3 ods. 3 stanovuje, že colný orgán uchováva tlačivo žiadosti „najmenej o jeden rok dlhšie, než je lehota jeho platnosti“. Zdá sa, že toto ustanovenie nie je celkom v súlade s uvedenými zásadami.

18.

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov preto navrhuje vložiť do návrhu ustanovenie, v ktorom sa stanoví lehota na uchovávanie osobných údajov spojenú s trvaním lehoty platnosti rozhodnutí. Malo by sa zabrániť akémukoľvek predĺženiu lehoty uchovávania údajov alebo, ak je predĺženie odôvodnené, malo by spĺňať zásady nevyhnutnosti a proporcionality v súvislosti s účelom, ktorý je nevyhnutné vysvetliť. Vloženie ustanovenia do návrhu by bolo rovnako uplatniteľné vo všetkých členských štátoch a Komisii by zaručilo zjednodušenie, právnu istotu a účinnosť, keďže by zamedzilo protikladným výkladom.

19.

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov víta skutočnosť, že článok 19 (Povolené využívanie niektorých informácií držiteľom rozhodnutia o schválení žiadosti) jasne pripomína zásadu obmedzenia účelu tým, že obmedzuje spôsob, akým môže držiteľ rozhodnutia použiť – okrem iného – osobné údaje odosielateľa a príjemcu, ktoré mu colné orgány poskytli v súlade s článkom 18 ods. 3 (13). Údaje sa môžu použiť iba na začatie konania o tom, či došlo k porušeniu práva duševného vlastníctva držiteľa rozhodnutia, alebo na vyžiadanie náhrady v prípade zničenia tovaru v súlade s postupom stanoveným v návrhu nariadenia a právnymi predpismi členského štátu, v ktorom sa tovar nachádza. Vzhľadom na skutočnosť, že údaje môžu obsahovať takisto informácie o podozrení zo spáchania trestného činu, uvedené obmedzenie je bezpečnostným opatrením proti zneužitiu týchto citlivých údajov. Toto ustanovenie takisto podporuje článok 15, v ktorom sa stanovujú správne opatrenia, ktoré je možné uložiť držiteľovi práva v prípade zneužitia informácií na iné účely, ako sú účely uvedené v článku 19. Zo spojenia uvedených dvoch článkov vyplýva, že Komisia venuje osobitnú pozornosť zásade obmedzenia účelu.

2.4.   Centrálna databáza

20.

V článku 31 ods. 3 návrhu sa uvádza, že všetky žiadosti o prijatie opatrení, rozhodnutia o schválení žiadostí, rozhodnutia o predĺžení lehoty platnosti rozhodnutí a o zrušení rozhodnutia o schválení žiadosti, ktoré takisto obsahujú osobné údaje, sa uchovávajú v centrálnej databáze Komisie (COPIS).

21.

COPIS teda bude nová databáza, ktorej cieľom bude hlavne nahradiť výmenu príslušných dokumentov medzi colnými orgánmi členských štátov digitálnym archívom a systémom prenosu. Spravovať ju bude Komisia, a najmä generálne riaditeľstvo pre dane a colnú úniu (GR TAXUD).

22.

Právnym základom pre výmenu informácií medzi členskými štátmi a Komisiou je zatiaľ nariadenie (ES) č. 1383/2003 (14) a vykonávacie nariadenie Komisie (ES) č. 1891/2004 (15). Pokiaľ ide o nariadenie (ES) č. 1383/2003, článok 5 umožňuje podanie žiadostí v členských štátoch elektronicky, neuvádza však odkaz na centrálnu databázu. V článku 22 sa uvádza, že členské štáty oznámia Komisii všetky príslušné informácie týkajúce sa „uplatňovania tohto nariadenia“ a Komisia postúpi túto informáciu ostatným členským štátom. Pokiaľ ide o vykonávacie nariadenie, v odôvodnení 9 sa stanovuje, že je potrebné stanoviť postupy na výmenu informácií medzi členskými štátmi a Komisiou, aby Komisia mohla sledovať uplatňovanie nariadenia a podávať o ňom správy. V článku 8 sa spresňuje, že členské štáty budú Komisii pravidelne poskytovať zoznam všetkých písomných žiadostí a opatrení, ktoré následne prijali colné orgány, vrátane osobných údajov držiteľov práv, typu práv a príslušných výrobkov.

23.

Nový text návrhu (článok 6 ods. 4) v súvislosti s určením obsahu formulára žiadosti stanovuje, že keď sú k dispozícii počítačové alebo elektronické systémy, žiadosti sa podávajú prostredníctvom techník elektronického spracovania údajov. Okrem toho sa v článku 31 uvádza, že žiadosti určené vnútroštátnym colným orgánom sa oznamujú Komisii a „uchovávajú v centrálnej databáze Komisie“. Preto sa zdá, že právny základ pre vytvorenie databázy COPIS sa obmedzuje na spojené ustanovenia nového článku 6 ods. 4 a článku 31.

24.

Komisia na tomto právnom základe vytvára štruktúru a obsah databázy COPIS. V tejto fáze však prostredníctvom riadneho legislatívneho postupu nie je prijaté žiadne ďalšie podrobné ustanovenie, v ktorom by bol určený účel a vlastnosti databázy COPIS. Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov sa domnieva, že práve táto skutočnosť je veľmi znepokojujúca. Osobné údaje jednotlivcov (mená, adresy a ostatné kontaktné údaje, ako aj informácie týkajúce sa podozrenia zo spáchania trestného činu) budú predmetom intenzívnej výmeny medzi Komisiou a členskými štátmi a v databáze sa budú uchovávať v nevymedzenej lehote, keďže neexistuje právny text, na základe ktorého by jednotlivec mohol overiť zákonnosť uvedeného spracovania. Okrem toho v súvislosti s rôznymi operáciami spracovania nie sú výslovne určené osobitné práva na prístup a spravovanie.

25.

Ako európsky dozorný úradník pre ochranu údajov už v minulosti zdôraznil (16), právny základ pre nástroje, ktoré obmedzujú základné právo na ochranu osobných údajov, ako potvrdzuje článok 8 Charty základných práv Európskej únie a ako sa uznáva v judikatúre na základe článku 8 Európskeho dohovoru o ľudských právach, a ktorý je uznaný článkom 16 ZFEÚ, musí byť stanovený v právnom nástroji na základe zmlúv a môže sa použiť pred súdom. To je nevyhnutné na zabezpečenie právnej istoty pre dotknutú osobu, aby sa mohla spoľahnúť na jasné pravidlá a uplatniť ich pred súdom.

26.

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov preto naliehavo vyzýva Komisiu, aby spresnila právny základ databázy COPIS prostredníctvom zavedenia podrobnejších ustanovení do nástroja prijatého v rámci riadneho legislatívneho postupu podľa ZFEÚ. Je nevyhnutné, aby uvedené ustanovenie bolo v súlade s podmienkami stanovenými v nariadení (ES) č. 45/2001 a, ak je to vhodné, v smernici 95/46/ES. Predovšetkým je nevyhnutné, aby ustanovenie, ktorým sa zriaďuje databáza s mechanizmom elektronickej výmeny, i) stanovilo účel operácií spracovania a zlučiteľné použitie; ii) určilo, ktoré subjekty (colné orgány, Komisia) budú mať prístup ku ktorým údajom v databáze a budú mať možnosť upraviť údaje; iii) zabezpečilo právo na prístup a informácie pre všetky dotknuté osoby, ktorých osobné údaje sa môžu uchovávať a vymieňať; iv) určilo a obmedzilo lehotu uchovávania osobných údajov na minimálnu dobu nevyhnutnú na splnenie uvedeného účelu. Okrem toho európsky dozorný úradník pre ochranu údajov zdôrazňuje, že v hlavnom legislatívnom akte je potrebné takisto stanoviť nasledujúce prvky databázy: subjekt, ktorý bude prevádzkovať a spravovať databázu, a subjekt, ktorý zaistí bezpečnosť spracovania údajov nachádzajúcich sa v databáze.

27.

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov navrhuje, aby sa do návrhu začlenil nový článok, v ktorom budú tieto hlavné prvky jasne stanovené. Podobne text návrhu by mal obsahovať ustanovenie o prijatí osobitného legislatívneho aktu v súlade s riadnym legislatívnym postupom, v súvislosti s ktorým by mala Komisia predložiť návrh.

28.

V každom prípade je potrebné, aby vykonávacie opatrenia, ktoré sa prijmú, podrobne stanovili funkčné a technické vlastnosti databázy.

29.

Okrem toho, aj keď návrh v tejto fáze nepredpokladá interoperabilitu s ostatnými databázami, ktoré spravuje Komisia alebo ostatné orgány, európsky dozorný úradník pre ochranu údajov zdôrazňuje, že zavedenie akéhokoľvek druhu takej interoperability alebo výmeny musí byť najmä v súlade so zásadou obmedzenia účelu: údaje sa môžu používať na účel, na ktorý je databáza vytvorená, a okrem tohto účelu nie je možná žiadna ďalšia výmena ani vzájomné spojenie. Navyše ho musí podporovať vyhradený právny základ, ktorý musí byť zakotvený v zmluvách EÚ.

30.

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov privíta svoju účasť na postupe, ktorého výsledkom bude konečné vytvorenie tejto databázy, s cieľom podporiť Komisiu a poskytnúť jej konzultácie pri vytvorení vhodného systému „v súlade s ochranou údajov“. Preto nabáda Komisiu, aby do prebiehajúcej prípravnej fázy začlenila konzultácie s európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov.

31.

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov napokon upriamuje pozornosť na skutočnosť, že pokiaľ bude vytvorenie databázy zahŕňať spracovanie osobitných kategórií údajov (o podozreniach z trestnej činnosti), môže byť toto spracovanie predmetom predbežnej kontroly zo strany európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov podľa článku 27 ods. 2 písm. a) nariadenia (ES) č. 45/2001.

3.   ZÁVERY

32.

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov víta osobitný odkaz v návrhu na uplatniteľnosť smernice 95/46/ES a nariadenia (ES) č. 45/2001 na činnosti spracovania osobných údajov v rámci pôsobnosti nariadenia.

33.

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov by rád zdôraznil tieto body s cieľom zlepšiť text z pohľadu ochrany údajov:

článok 6 ods. 3 by mal obsahovať právo dotknutej osoby na informácie,

Komisia by mala pri vykonávaní svojej vykonávacej právomoci podľa článku 6 ods. 3 konzultovať s európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov s cieľom navrhnúť vzor tlačiva žiadosti „v súlade s ochranou údajov“,

v texte by sa mala vymedziť lehota na uchovávanie osobných údajov predložených držiteľom práv, a to na vnútroštátnej úrovni aj na úrovni Komisie,

európsky dozorný úradník pre ochranu údajov naliehavo vyzýva Komisiu, aby určila a spresnila právny základ pre vytvorenie databázy COPIS a ponúka jej svoje odborné znalosti v rámci pomoci pri príprave databázy COPIS.

V Bruseli 12. októbra 2011

Giovanni BUTTARELLI

Asistent európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov


(1)  Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31, (ďalej len „smernica 95/46/ES“).

(2)  Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1.

(3)  V apríli 2011.

(4)  Nariadenie Rady (ES) č. 1383/2003 z 22. júla 2003, ktoré sa týka colného konania pri tovare podozrivom z porušovania niektorých práv duševného vlastníctva a opatrení, ktoré sa majú prijať pri tovare, u ktorého sa zistilo, že sa takéto práva porušili (Ú. v. EÚ L 196, 2.8.2003, s. 7).

(5)  Colné oddelenia sú centrálne úrady, ktoré v každom členskom štáte môžu prijímať formálne žiadosti od držiteľov práv, kým colné orgány alebo úrady sú operačné závislé subjekty, ktoré v skutočnosti vykonávajú colné kontroly tovaru vstupujúceho do Európskej únie.

(6)  Formulár žiadosti musí okrem iného obsahovať informácie o žiadateľovi [článok 6 ods. 3 písm. a)]; splnomocnenie fyzickej alebo právnickej osoby zastupujúcej žiadateľa [článok 6 ods. 3 písm. d)]; meno(-á) a adresa(-y) zástupcu(-ov) žiadateľa zodpovedného(-ých) za právne a technické záležitosti [článok 6 ods. 3 písm. j)].

(7)  Odosielateľ a príjemca sú spravidla dve zmluvné strany konsignačnej zmluvy: odosielateľ odovzdá tovar príjemcovi, ktorý získa vlastníctvo tovaru a predá ho podľa pokynov odosielateľa.

„Deklarant“ je osoba, ktorá podáva colné vyhlásenie vo vlastnom mene, alebo osoba, v ktorej mene sa uvedené vyhlásenie podáva. „Držiteľ tovaru“ je osoba, ktorá je majiteľom tovaru, alebo osoba, ktorá má podobné právo disponovať s tovarom, alebo osoba, ktorá má nad ním fyzickú kontrolu.

(8)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1891/2004 z 21. októbra 2004, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 1383/2003 o prijatí opatrení colnými orgánmi pri tovare, pri ktorom je podozrenie z porušovania niektorých práv duševného vlastníctva a opatrení, ktoré sa majú prijať pri tovare, pri ktorom sa zistilo, že sa práva duševného vlastníctva porušili (Ú. v. EÚ L 328, 30.10.2004, s. 16).

(9)  Pozri nariadenie (ES) č. 1891/2004, príloha I, bod 9: „Prikladám konkrétne údaje o druhu alebo charaktere podvodu“ vrátane dokladov a/alebo fotografií.

(10)  V súčasnosti sa nariadením Komisie (ES) č. 1891/2004 vykonáva nariadenie (ES) č. 1383/2003, ktoré okrem iného obsahuje vzorové tlačivá národných žiadostí o prijatie opatrenia a žiadosti Spoločenstva, a pokyny na vypĺňanie tlačiva [nariadenie Komisie (ES) č. 1891/2004 z 21. októbra 2004, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 1383/2003 o prijatí opatrení colnými orgánmi pri tovare, pri ktorom je podozrenie z porušovania niektorých práv duševného vlastníctva a opatrení, ktoré sa majú prijať pri tovare, pri ktorom sa zistilo, že sa práva duševného vlastníctva porušili (Ú. v. EÚ L 328, 30.10.2004, s. 16).

(11)  Osobné údaje musia byť „udržiavané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu osôb pracujúcich s údajmi počas obdobia, ktoré je nevyhnutné na účely, pre ktoré boli údaje zhromažďované, alebo pre ktoré sú ďalej spracovávané […]“.

(12)  Porovnaj poznámku pod čiarou 8.

(13)  Toto ustanovenie je v súlade s obsahom článku 57 (časť III, oddiel IV) dohody TRIPS, http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/t_agm4_e.htm#2

(14)  Porovnaj poznámku pod čiarou 4.

(15)  Porovnaj poznámku pod čiarou 8.

(16)  Pozri stanovisko európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov k rozhodnutiu Komisie z 12. decembra 2007 o implementácii informačného systému o vnútornom trhu (IMI) v súvislosti s ochranou údajov (2008/49/ES) (Ú. v. EÚ C 270, 25.10.2008, s. 1).


II Oznámenia

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Európska komisia

13.12.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 363/6


Oznámenie Komisie o pozastavení uplatňovania autonómnych ciel a autonómnych colných kvótach

2011/C 363/02

1.   ÚVOD

1.1.

Podľa článku 31 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) pozastavenie uplatňovania autonómnych ciel a autonómne colné kvóty schvaľuje Rada kvalifikovanou väčšinou na návrh Komisie. V roku 1998 Komisia uverejnila oznámenie, (1), v ktorom stanovila hlavné zásady a postupy, ktoré má Komisia dodržiavať pri vypracúvaní svojich návrhov Rade.

1.2.

V tomto revidovanom oznámení sa zohľadňujú ciele akčného programu Colníctvo 2013 a potreby a pripomienky, ktoré vyjadrili členské štáty po seminári o pozastavení uplatňovania autonómnych ciel a autonómnych colných kvótach, ktorý sa konal 23. a 24. septembra 2010 v Istanbule. Rozsah revízie je obmedzený a sledujú sa ňou dva ciele: na jednej strane objasňuje niektoré zásady systémov pozastavenia uplatňovania autonómnych ciel a autonómnych colných kvót a na druhej strane postup, ktorým sa majú riadiť členské štáty a prevádzkovatelia, keď chcú požiadať o takéto autonómne opatrenie.

1.3.

Ďalšie podstatné zmeny a doplnenia v tomto oznámení budú možno potrebné po štúdii o vplyve autonómnych colných kvót a pozastavenia uplatňovania autonómnych ciel na hospodárstvo EÚ, ktorú chce Komisia začať v priebehu roka 2012. Predmetom tejto štúdie bude aj vplyv na malé a stredné podniky (MSP).

1.4.

Cieľom, ktorý sa Komisia usilovala dosiahnuť stanovením spomínaných hlavných zásad, je bližšie určiť hospodárske zdôvodnenie politiky Európskej únie v tejto oblasti. To je v súlade aj s pravidlami transparentnosti, ktoré stanovila Komisia.

1.5.

Komisia má v úmysle riadiť sa všeobecnou politikou, ktorá je ustanovená v tomto oznámení, a zodpovedajúcimi administratívnymi opatreniami týkajúcimi sa pozastavení uplatňovania ciel a colných kvót, ktoré majú nadobudnúť účinnosť v druhej polovici roka 2012.

2.   PREHĽAD POLITIKY – VŠEOBECNÉ ZÁSADY

2.1.   Úloha Spoločného colného sadzobníka

2.1.1.

V článku 28 Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa uvádza, že „Únia predstavuje colnú úniu, ktorá sa vzťahuje na celý obchod s tovarom a zahŕňa... prijatie Spoločného colného sadzobníka vo vzťahu k tretím krajinám“.

Od roku 1968 uplatňuje Únia jadro tohto Spoločného colného sadzobníka (2) ako jedno zo súboru opatrení zameraných na podporu efektívnosti a konkurencieschopnosti svojho priemyslu v medzinárodnom meradle.

2.1.2.

Okrem podpory rozvoja priemyslu v rámci Únie majú colné sadzby stanovené v Spoločnom colnom sadzobníku za cieľ posilniť kapacitu priemyselnej výroby Únie, a tým zvýšiť konkurencieschopnosť jej výrobcov v porovnaní s dodávateľmi z tretích krajín.

Z toho dôvodu clá stanovené v Spoločnom colnom sadzobníku okrem výnimiek uvedených v ustanoveniach Únie sa musia platiť v súvislosti so všetkými výrobkami, ktoré sa stali súčasťou voľného obehu. Úhrada týchto ciel preto predstavuje normálny stav vecí.

2.2.   Koncepcia pozastavení uplatňovania ciel a colných kvót

2.2.1.

Pozastavenia schválené na základe článku 31 Zmluvy o fungovaní Európskej únie predstavujú počas obdobia platnosti opatrenia a pre neobmedzené množstvo (pozastavenie uplatňovania cla) alebo obmedzené množstvo (colná kvóta) výnimku z normálneho stavu vecí. Obe opatrenia umožňujú úplné alebo čiastočné vzdanie sa ciel tretej krajiny, pokiaľ ide o dovážaný tovar (antidumpingových a vyrovnávacích ciel alebo osobitných colných sadzieb sa tieto pozastavenia uplatňovania ciel a colné kvóty netýkajú). Tovar, na ktorý sa uplatňujú antidumpingové alebo vyrovnávacie clá, by sa mal za bežných okolností z priznávania pozastavenia alebo kvóty vylúčiť. Na tovar, na ktorý sa vzťahujú zákazy a obmedzenia týkajúce sa dovozu (napr. Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi – CITES), sa pozastavenie uplatňovania cla alebo colné kvóty neuplatňujú.

2.2.2.

V prípade tovaru, ktorý sa dováža v rámci dohôd o pozastavení uplatňovania cla alebo colnej kvóte, sa uplatňuje voľný pohyb tovaru po celej Únii. Následne, keď sa pozastavenie uplatňovania cla alebo colná kvóta prizná, ktorýkoľvek podnik v ktoromkoľvek členskom štáte má právo ho využívať. Pozastavenie uplatňovania cla alebo colná kvóta priznané v reakcii na žiadosť jedného členského štátu by mohli mať dôsledky pre všetky ostatné členské štáty, a preto by medzi členskými štátmi a Komisiou mala existovať úzka a rozsiahla spolupráca, aby sa mohli zohľadniť všetky záujmy Únie. Autonómne colné kvóty spravuje Komisia v úzkej spolupráci s členskými štátmi v rámci ústrednej databázy colných kvót. Tieto colné kvóty sa prideľujú na základe zásady „kto prv príde, ten prv berie“, a to v súlade s právnymi ustanoveniami článkov 308a až 308c nariadenia (EHS) č. 2454/93, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (3).

2.2.3.

Rozšírenie Európskej únie, technický pokrok a zmeny v tradičných medzinárodných obchodných cestách zmenili hospodárske pozadie v čoraz globalizovanejšom hospodárstve. Je dôležité zabezpečiť, aby pozastavenia uplatňovania ciel umožnili spoločnostiam so sídlom v Európskej únii zachovať plnú zamestnanosť a získať súčasti, ktoré sú nevyhnutné na výrobu sofistikovaných výrobkov s vysokou pridanou hodnotou EÚ, a to aj v prípadoch, keď ich činnosti súvisia predovšetkým s montážou častí.

2.3.   Charakteristika pozastavení uplatňovania ciel a colných kvót

2.3.1.

V článku 31 Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa stanovuje, že Rada určí clá v rámci Spoločného colného sadzobníka na návrh Komisie. Zahŕňa to úpravy alebo pozastavenia týchto ciel.

2.3.2.

Pozastavenie uplatňovania ciel a colné kvóty by sa mali pravidelne revidovať s možnosťou ich vypustenia na žiadosť dotknutej strany. Vo výnimočných prípadoch, keď pokračovanie pozastavenia uplatňovania cla v sebe zahŕňa trvalú potrebu dodávať do Únie určité výrobky so zníženými alebo nulovými sadzbami (napr. potrebný osobitný výrobok nie je k dispozícii (pozastavenie uplatňovania cla) alebo je ho príliš málo (colná kvóta) na odôvodnenie investícií nevyhnutných na spustenie výroby v Únii), môže Komisia navrhnúť zmenu a doplnenie Spoločného colného sadzobníka. V tejto súvislosti bude Komisia konať na základe žiadostí členských štátov, ako aj zo svojej vlastnej iniciatívy.

2.3.3.

Keďže pozastavenia uplatňovania ciel sú popritom výnimkou zo všeobecného pravidla, ktoré predstavuje Spoločný colný sadzobník, musia sa, ako všetky výnimky, uplatňovať jednotným spôsobom.

2.3.4.

Pozastavenia uplatňovania ciel musia byť k dispozícii pre všetkých dovozcov v Únii a všetkých dodávateľov z tretích krajín, aby sa zabránilo diskriminácii. To znamená, že nedôjde k priznaniu pozastavenia uplatňovania cla alebo colnej kvóty v prípade:

i)

tovaru, na ktorý sa vzťahuje výhradná obchodná dohoda, alebo

ii)

tovaru, s ktorým obchodujú prepojené strany, ktoré majú na svoju výrobu výlučné práva duševného vlastníctva, alebo

iii)

tovaru, ktorého opis zahŕňa interné osobitné názvoslovie spoločnosti, ako napríklad označenia spoločnosti, názvy značiek, špecifikácie, čísla tovarov atď.

2.4.   Úloha pozastavenia uplatňovania autonómnych ciel a autonómnych colných kvót

2.4.1.

Komisia sa domnieva, že clá majú osobitnú hospodársku úlohu. Pozastavenia uplatňovania autonómnych ciel, ktoré majú v plnej alebo čiastočnej miere rušiť účinky týchto ciel v danom období, sa môžu priznať iba v prípade nedostupnosti výrobkov v Únii. Autonómne colné kvóty môžu byť k dispozícii v prípade tovarov, ktoré sa v Únii vyrábajú v nedostatočných množstvách.

2.4.2.

Keďže okrem toho patria clá medzi tradičné vlastné zdroje Únie, mali by sa posúdiť dané hospodárske dôvody vo vzťahu k všeobecnému záujmu Únie.

2.4.3.

Systém pozastavení uplatňovania ciel a colných kvót sa v minulosti osvedčil ako veľmi efektívny politický nástroj na podporu hospodárskej aktivity v Európskej únii a bude ním aj v budúcnosti, čo sa ukázalo na základe neustále rastúceho počtu žiadostí, ktoré sa predkladajú Komisii. V súčasnosti tieto opatrenia odrážajú 5 % až 6 % tradičných vlastných rozpočtových zdrojov.

2.4.4.

Tým, že sa podnikom umožní získať dodávky pri nižších nákladoch v určitom období, bude možné aj podnietiť hospodársku činnosť v rámci Únie, zvýšiť konkurencieschopnosť týchto podnikov a predovšetkým vytvoriť podnikom priestor na zachovanie zamestnanosti alebo vytváranie pracovných miest, modernizáciu ich štruktúr atď. V roku 2011 je v platnosti približne 1 500 autonómnych pozastavení a kvót, pričom počas nedávnej recesie hospodárstva EÚ Komisia zaznamenala nárast počtu žiadostí, čo dokazuje význam tejto politiky pre priemysel Únie.

2.5.   Rozsah výrobkov pre pozastavenia uplatňovania autonómnych ciel

2.5.1.

Účelom pozastavení uplatňovania ciel je umožniť podnikom Únie používať suroviny, polotovary alebo súčasti, ktoré nie sú v Únii dostupné alebo sa v nej nevyrábajú, s výnimkou „hotových“ výrobkov.

2.5.2.

Bez ohľadu na odseky 2.5.3 a 2.5.4 sa na účely tohto oznámenia za „hotové výrobky“ považujú komodity, ktoré majú jednu alebo viacero z týchto vlastností:

sú už určené na predaj konečnému používateľovi, balené alebo nebalené v Únii na maloobchodný predaj,

sú rozobratými hotovými výrobkami,

nepodstúpia žiadnu zásadnú úpravu alebo premenu (4), alebo

už majú základné vlastnosti kompletného alebo hotového výrobku.

2.5.3.

Keďže výrobcovia v Únii sa v čoraz väčšej miere preorientovávajú na montáž výrobkov vyžadujúcich si súčasti, ktoré už sú vysoko technicky sofistikované, niektoré z požadovaných súčastí sa používajú bez vážnejšej úpravy, a mohli by sa preto považovať za „hotové“ výrobky. Pozastavenia uplatňovania ciel by sa však napriek tomu v určitých prípadoch mohli priznať „hotovým“ výrobkom, ktoré sa používajú ako súčasti konečného produktu, a to za predpokladu, že pridaná hodnota danej montáže je dostatočne vysoká.

2.5.4.

V prípade vybavenia alebo materiálu používaných v rámci výrobného procesu by sa o pozastavení uplatňovania cla mohlo uvažovať (aj keď takéto výrobky sú vo všeobecnosti „hotovými“ výrobkami), a to za predpokladu, že toto vybavenie a materiál je osobitnej povahy a je nevyhnutné ho využiť pri výrobe jednoznačne identifikovateľných výrobkov, a za predpokladu, že pozastavenia uplatňovania ciel neohrozujú vzájomne si konkurujúce podniky v Únii.

2.6.   Rozsah výrobkov pre autonómne colné kvóty

Všetky ustanovenia uvedené v odseku 2.5 sa uplatňujú aj na autonómne colné kvóty. Produkty rybného hospodárstva sú zo systému colných kvót vylúčené, keďže súbežné preskúmanie vychádzajúce okrem iného z citlivosti tejto záležitosti môže viesť k ich zahrnutiu do osobitného návrhu Komisie na nariadenie Rady, ktorým sa otvárajú autonómne colné kvóty Spoločenstva na určité produkty rybného hospodárstva a stanovuje sa ich správa.

2.7.   Príjemcovia pozastavení uplatňovania autonómnych ciel a colných kvót

Pozastavenia uplatňovania autonómnych ciel a colné kvóty sú určené pre firmy, ktoré vyrábajú v Únii. Keď sa používanie výrobku obmedzuje na osobitný účel, bude sa toto používanie monitorovať v súlade s postupmi upravujúcimi kontrolu konečného použitia (5).

Osobitná pozornosť sa bude venovať záujmom malých a stredných podnikov. Keďže pozastavenie uplatňovania autonómnych ciel a autonómne colné kvóty by mohli uľahčiť internacionalizáciu malých a stredných podnikov, uskutočnia sa iniciatívy na zvýšenie informovanosti malých a stredných podnikov o tomto nástroji. Ako je uvedené vyššie, vplyv tohto systému na malé a stredné podniky bude súčasťou širšieho hodnotenia, ktoré sa začne v roku 2012.

Medzitým by sa pozastavenie uplatňovania ciel nemalo vzťahovať na tovary podliehajúce clu vo výške, ktorá je z hospodárskeho hľadiska nevýznamná.

2.8.   Colná únia s Tureckom

Pokiaľ ide o výrobky, na ktoré sa vzťahujú pravidlá colnej únie s Tureckom (všetky tovary s výnimkou poľnohospodárskych produktov a produktov, čo patria do rámca Zmluvy o ESUO), platia tie isté kritériá, keďže práva a povinnosti Turecka sú v tomto prípade podobné, ako sú práva a povinnosti členských štátov EÚ.

Turecko môže rovnako predkladať žiadosti o pozastavenia uplatňovania ciel a colné kvóty a zástupcovia Turecka sa môžu zúčastňovať na zasadnutiach pracovnej skupiny pre otázky colného hospodárstva (ETQG), aby prediskutovali žiadosti so zástupcami všetkých členských štátov a Komisie. Turecká výroba sa pri rozhodovaní o vykonávaní nového pozastavenia uplatňovania cla či pri výpočte príslušných objemov colnej kvóty zohľadní rovnakým spôsobom ako výroba Únie.

Turecké žiadosti o pozastavenie uplatňovania cla môžu byť po ich preskúmaní Komisiou zahrnuté do návrhu predkladaného Rade. Rozhodovací proces v súvislosti s colnými kvótami je odlišný, keďže colné kvóty nebudú súčasťou nariadenia Rady. Colné kvóty na základe tureckých žiadostí by sa uplatňovali iba v rámci Turecka.

3.   VŠEOBECNÉ USMERNENIA

Z uvedených dôvodov má Komisia vo svojich návrhoch Rade a v nariadeniach, ktoré môže prijímať, v úmysle konať v súlade s týmito bodmi.

3.1.

Hlavným účelom pozastavenia uplatňovania autonómnych ciel a autonómnych colných kvót je umožniť podnikom v Únii používať suroviny, polotovary alebo súčasti bez toho, aby museli platiť bežné clá, ktoré sú stanovené v Spoločnom colnom sadzobníku.

Všetky žiadosti o pozastavenia uplatňovania ciel sa najskôr predkladajú zástupcom pracovnej skupiny pre otázky colného hospodárstva, ktorí preskúmajú ich primeranosť. Potom sa žiadosti dôkladne prediskutujú na troch zasadnutiach tejto pracovnej skupiny a až po preskúmaní hospodárskych dôvodov, z ktorých vychádzajú žiadosti, sa navrhnú opatrenia.

Komisia predloží svoje návrhy (na základe ktorých sa každých šesť mesiacov čiastočne aktualizujú zoznamy výrobkov, na ktoré sa vzťahujú pozastavenia uplatňovania ciel, alebo zoznamy výrobkov, na ktoré sa vzťahujú colné kvóty) Rade na vykonanie od 1. januára a od 1. júla s cieľom zohľadniť nové žiadosti a celkový smer technického pokroku alebo hospodárskeho vývinu, pokiaľ ide o výrobky a trhy.

3.2.

V zásade, ak záujem Únie nesmeruje inam a v súlade s medzinárodnými záväzkami sa nenavrhnú žiadne pozastavenia uplatňovania ciel alebo colné kvóty v týchto situáciách:

keď sa v Únii vyrábajú v dostatočných množstvách totožné, rovnocenné alebo náhradné výrobky. To isté platí v prípadoch, keď by výroba v Únii neexistovala, ale opatrenie by mohlo viesť k narušeniu hospodárskej súťaže medzi podnikmi v Únii v súvislosti s hotovými výrobkami, do ktorých je potrebné zahrnúť daný tovar, alebo s výrobkami príbuzného odvetvia,

keď daný tovar je hotový výrobok určený na predaj konečnému spotrebiteľovi bez toho, aby sa ďalej zásadným spôsobom upravoval alebo aby tvoril neoddeliteľnú súčasť väčšieho konečného výrobku, pre ktorého fungovanie je nevyhnutný,

keď sa na dovážané tovary vzťahuje výhradná obchodná dohoda, ktorá obmedzuje možnosti dovozcov v Únii zakúpiť tieto výrobky od výrobcov z tretích krajín,

keď s tovarom obchodujú prepojené strany, (6), ktoré majú na tento tovar výlučné práva duševného vlastníctva (napr. obchodné názvy, priemyselné dizajny a patenty);

keď nie je pravdepodobné, že by dotknutí spracovávatelia alebo výrobcovia z Únie mali z opatrenia výhody,

keď majú výrobcovia z Únie k dispozícii iné osobitné postupy (napr. aktívny zušľachťovací styk),

keď bude žiadateľ používať tovar len na obchodné účely,

keď by pozastavenie uplatňovania cla alebo colná kvóta mala za následok rozpor s nejakou inou politikou Únie (napr. inými preferenčnými dohodami, dohodami o voľnom obchode, opatreniami na ochranu obchodu, kvantitatívnymi alebo environmentálnymi obmedzeniami).

3.3.

V prípade, že v Únii existuje nejaká výroba totožných, rovnocenných alebo náhradných výrobkov ako alternatíva k výrobkom, ktoré treba dovážať, ale takáto výroba nie je dostatočná na to, aby spĺňala požiadavky všetkých príslušných spracovateľských alebo výrobných podnikov, môžu sa priznať colné kvóty (obmedzené na množstvá, ktoré nie sú k dispozícii) alebo čiastočné pozastavenia uplatňovania ciel.

Žiadosť o colnú kvótu možno predložiť ako takú alebo môže byť výsledkom preskúmania žiadosti o pozastavenie uplatňovania cla. V tejto súvislosti sa v prípade potreby zohľadní následná škoda v súvislosti s akoukoľvek výrobnou kapacitou, ktorá by mohla byť v Únii k dispozícii.

3.4.

Totožnosť dovážaných výrobkov a výrobkov z Únie sa podľa možnosti posudzuje na základe objektívnych kritérií, pričom sa zodpovedajúcim spôsobom zohľadňujú základné chemické, fyzikálne a technické vlastnosti každého z výrobkov, ich predpokladaná funkcia a plánované komerčné využitie a predovšetkým ich spôsob fungovania a ich súčasná alebo budúca dostupnosť na trhu Únie.

Rozdiel v cenách medzi dovážanými výrobkami a výrobkami z Európskej únie sa v rámci hodnotenia nezohľadňuje.

3.5.

V súlade s ustanoveniami v prílohách uvedených ďalej by žiadosti o pozastavenia uplatňovania ciel alebo colné kvóty mali podávať členské štáty v mene spracovateľských alebo výrobných podnikov z Únie, ktoré sú menovite uvedené a dostatočným spôsobom vybavené na využitie dovážaných tovarov v rámci svojich výrobných procesov. Žiadatelia by mali preukázať, že sa v nedávnom čase skutočne, aj keď neúspešne, snažili získať príslušné tovary alebo rovnocenné či náhradné výrobky od potenciálnych dodávateľov z Únie. Pokiaľ ide o žiadosti o colné kvóty, v žiadosti sa musí uviesť názov výrobcu/názvy výrobcov v Únii.

Žiadatelia musia okrem toho poskytnúť informácie, ktoré Komisii umožnia preskúmať ich žiadosť na základe kritérií, ktoré sú ustanovené v tomto oznámení. Z praktických dôvodov sa nemôžu zohľadňovať žiadosti, v rámci ktorých sa výška nevybraného cla odhaduje na menej ako 15 000 EUR ročne. Na dosiahnutie tejto hodnoty sa podniky môžu spájať do skupín.

3.6.

Aktuálna bilancia colných kvót je denne k dispozícii na webovej stránke EUROPA: http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/databases/index_en.htm, pričom treba kliknúť na výraz „quota“.

Na tej istej stránke budú okrem toho k dispozícii konsolidované prílohy nariadení týkajúcich sa pozastavení uplatňovania ciel a colných kvót, zoznam nových žiadostí a adresy zodpovedných administratív jednotlivých členských štátov.

4.   ADMINISTRATÍVNE OPATRENIA

Nadobudnuté skúsenosti v tejto oblasti ukazujú, že najlepším spôsobom správy tohto odvetvia je okrem iného zbieranie žiadostí tak, aby sa zabezpečilo, že v prípade schválenia nadobudnú nové pozastavenia uplatňovania ciel a colné kvóty a dané zmeny účinnosť buď od 1. januára, alebo od 1. júla každého roka. Toto zoskupovanie uľahčuje prácu s týmito opatreniami v rámci Integrovaného colného sadzobníka Európskych spoločenstiev (TARIC – Tarif intégré des Communautés européennes) a následne aj ich uplatňovanie členskými štátmi. Na tento účel Komisia vynaloží všetko úsilie, aby predložila svoje návrhy týkajúce sa pozastavení uplatňovania ciel a colných kvót Rade dostatočne včas na to, aby sa príslušné nariadenia uverejnili v Úradnom vestníku Európskej únie pred dátumom ich uplatňovania.

4.1.   Posielanie nových žiadostí

4.1.1.

Žiadosti sa posielajú do ústredného úradu v každom členskom štáte. Adresy ústredných úradov možno nájsť na adrese: http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/susp/faq/faqsusp.jsp?Lang=en#Who. Členské štáty sú zodpovedné za overenie toho, že žiadosti spĺňajú podmienky tohto oznámenia a že informácie poskytnuté v žiadostiach sú vo všetkých vecných aspektoch presné. Členské štáty posielajú Komisii iba žiadosti, ktoré spĺňajú podmienky ustanovené v tomto oznámení.

4.1.2.

Žiadosti by sa mali Komisii odoslať dostatočne včas, pričom by sa malo počítať s časom nevyhnutným na dokončenie hodnotiaceho procesu a uverejnenie pozastavenia uplatňovania cla alebo colnej kvóty. Lehoty, ktoré treba dodržať, sú uverejnené v prílohe V k tomuto oznámeniu.

4.1.3.

Žiadosti treba posielať elektronicky v textovom formáte s použitím formulárov z prílohy I. S cieľom urýchliť administratívne a účinné spracovanie žiadostí sa odporúča, aby sa spolu so žiadosťami, ktoré boli napísané v jazyku žiadateľa, poskytla aj ich verzia v angličtine, francúzštine alebo nemčine (vrátane všetkých príloh).

4.1.4.

Ku všetkým žiadostiam treba pripojiť vyhlásenie, že sa na ne nevzťahuje výhradná obchodná dohoda (pozri prílohu II k tomuto oznámeniu).

4.1.5.

Žiadosti o pozastavenia uplatňovania ciel a colné kvóty skúma Komisia za pomoci stanoviska skupiny pre otázky colného hospodárstva (ETQG). Táto skupina sa stretáva aspoň trikrát počas každého kola žiadostí (pozri časový plán v prílohe V k tomuto oznámeniu), aby prediskutovala žiadosti pod záštitou Komisie, a to podľa požiadaviek a povahy výrobkov, ktoré treba preskúmať.

4.1.6.

Postup opísaný v odseku 3.3 tohto oznámenia nezbavuje žiadateľa povinnosti, aby jasne uviedol, o ktorý druh opatrenia žiada (t. j. o pozastavenie uplatňovania cla alebo o colnú kvótu), keďže v prípade žiadostí o kvótu je ich súčasťou predpokladaný objem.

4.1.7.

Výrobok by sa mal opísať s využitím označení a formulácií kombinovanej nomenklatúry alebo v prípade potreby názvov Medzinárodnej organizácie pre normalizáciu (ISO), medzinárodných nechránených názvov (INN), Medzinárodnej únie čistej a aplikovanej chémie (IUPAC), Európskeho colného súpisu chemických látok (ECICS) alebo indexu farieb (CI).

4.1.8.

Použité merné jednotky by mali byť z kombinovanej nomenklatúry a v prípade neexistencie doplnkových jednotiek z medzinárodného systému jednotiek (SI). V prípade, že sú na opis požadovaného tovaru nevyhnutné testovacie metódy a normy, mali by byť medzinárodne uznávané. Názvy značiek, interné normy kvality spoločnosti, špecifikácie výrobku, čísla tovarov alebo podobné označenia sú neakceptovateľné.

4.1.9.

Komisia môže zamietnuť žiadosti v prípadoch, keď sa do druhého zasadnutia pracovnej skupiny pre otázky colného hospodárstva neopravia zavádzajúce opisy výrobkov.

4.1.10.

K žiadostiam o pozastavenia uplatňovania ciel alebo o colné kvóty treba priložiť všetku požadovanú dokumentáciu, ktorá je nevyhnutná na dôkladné preskúmanie dotknutých opatrení (technické listy, návody na použitie, dokumentáciu k predaju, štatistiky, vzorky atď.). Keď sa to považuje za potrebné, Komisia môže dotknutý členský štát požiadať, aby jej poskytol akékoľvek dodatočné informácie týkajúce sa žiadosti o pozastavenie uplatňovania cla, ktoré pokladá za dôležité na prípravu návrhu pre Radu.

V prípade chýbajúcich údajov a chýbajúcej dokumentácie ich môže žiadateľ doručiť do druhého zasadnutia pracovnej skupiny pre otázky colného hospodárstva; ak dovtedy nebudú predložené, Komisia môže žiadosť zamietnuť. Námietky proti týmto neúplným žiadostiam sa musia predkladať najneskôr počas tretieho zasadnutia.

4.1.11.

Ak je niektorá z informácií dôverná, mala by byť zreteľne označená ako dôverná, a okrem toho je potrebné bližšie uviesť stupeň dôvernosti (t. j. iba pre použitie Komisiou, iba pre informáciu členom pracovnej skupiny pre otázky colného hospodárstva). Predseda pracovnej skupiny pre otázky colného hospodárstva však aj napriek tomu môže poskytnúť túto informáciu inému členskému štátu alebo útvaru Komisie, a to na jeho výslovnú žiadosť, potrebuje však výslovný súhlas zástupcu členského štátu, ktorý je za túto informáciu zodpovedný. Zástupcovia pracovnej skupiny pre otázky colného hospodárstva a úradníci Komisie musia prijať všetky nevyhnutné preventívne opatrenia, aby informácia zostala dôvernou.

Žiadosť sa však nebude brať do úvahy, ak z akéhokoľvek dôvodu (predovšetkým z dôvodu ochrany „dôverných informácií spoločnosti“, ako sú výrobné postupy, chemické vzorce alebo chemické zloženia atď.) nebude možné poskytnúť nejakú informáciu, ktorá je nevyhnutná na to, aby sa žiadosť podrobne preskúmala alebo prediskutovala.

4.2.   Posielanie žiadostí o predĺženie

4.2.1.

Žiadosti treba posielať elektronicky v textovom formáte s použitím formulára z prílohy III ústrednému úradu v každom členskom štáte (pozri odkaz v odseku 4.1.1.), kde budú preskúmané, aby sa overilo, či spĺňajú podmienky tohto oznámenia. Členské štáty v rámci svojej zodpovednosti rozhodujú, ktoré žiadosti sa pošlú Komisii. Lehoty, ktoré treba dodržať, sú uverejnené v prílohe V k tomuto oznámeniu.

4.2.2.

Administratívne aspekty, ktoré sa týkajú nových žiadostí, sú mutatis mutandis uplatniteľné na žiadosti o predĺženie.

4.3   Žiadosti o zmenu a doplnenie opatrení alebo zvýšenie objemov colnej kvóty

Žiadosti o zmenu a doplnenie opisu výrobku, na ktorý sa vzťahuje pozastavenie uplatňovania cla alebo colná kvóta, sa predkladajú a posudzujú dvakrát do roka a platia pre ne tie isté lehoty ako v prípade nových žiadostí (pozri prílohu V).

Žiadosti o zvýšenie objemu existujúcej colnej kvóty možno predkladať a prijímať kedykoľvek a v prípade súhlasu členských štátov sa uverejnia v ďalšom nariadení, a to buď 1. januára, alebo 1. júla. V súvislosti s týmito žiadosťami sa neuplatňujú žiadne lehoty na podávanie námietok.

4.4.   Adresa Komisie na posielanie žiadostí:

Európska komisia

Generálne riaditeľstvo pre dane a colnú úniu

TAXUD-SUSPENSION-QUOTA-REQUESTS@ec.europa.eu

Žiadosti, ktoré sa týkajú iných oddelení Komisie, im budú poslané.

4.5.   Posielanie námietok

4.5.1.

Námietky sa posielajú ústrednému úradu v každom členskom štáte (pozri odkaz v odseku 4.1.1.), kde budú preskúmané, aby sa overilo, či spĺňajú podmienky tohto oznámenia. Členské štáty v rámci svojej zodpovednosti rozhodnú, ktoré námietky predložia prostredníctvom systému CIRCA členom pracovnej skupiny pre otázky colného hospodárstva a Komisii.

4.5.2.

Námietky treba posielať elektronicky v textovom formáte s použitím formulára z prílohy IV. Lehoty, ktoré treba dodržať, sú uverejnené v prílohe V k tomuto oznámeniu.

4.5.3.

Komisia môže námietku zamietnuť, ak bola poslaná neskoro, formulár nebol správne vyplnený, požadované vzorky neboli poskytnuté k dispozícii, nebol dostatočne včas (cca do 15 pracovných dní) nadviazaný kontakt medzi spoločnosťami, ktoré namietajú, a spoločnosťami, ktoré žiadajú, alebo formulár námietky obsahoval zavádzajúce či nepresné informácie.

4.5.4.

V prípadoch, keď spoločnosti, ktoré namietajú, a spoločnosti, ktoré žiadajú, nebudú môcť spolu komunikovať (napr. právne predpisy týkajúce sa hospodárskej súťaže), Generálne riaditeľstvo pre dane a colnú úniu Európskej komisie bude konať ako nestranný posudzovateľ; v prípadoch, keď to bude vhodné, sa zapoja ďalšie oddelenia Komisie.

4.5.5.

Členský štát, ktorý koná v mene žiadateľa, sa musí postarať o to, aby sa kontakt medzi spoločnosťami nadviazal, a v prípade, že ho o to požiada Komisia alebo členovia pracovnej skupiny pre otázky colného hospodárstva, to musí aj dokázať.


(1)  Ú. v. ES C 128, 25.4.1998, s. 2.

(2)  Nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 (Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1).

(3)  Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1.

(4)  Na usmernenie o tom, čo tvorí zásadnú úpravu alebo premenu sa využije „zoznam pravidiel“ týkajúcich sa určovania nepreferenčného pôvodu, uverejnený na tejto stránke: http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/rules_origin/non-preferential/ – Opätovné balenie sa takisto nemôže považovať za zásadné spracovanie alebo premenu.

(5)  Články 291 až 300 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93.

(6)  Pre usmernenie o význame prepojených strán pozri článok 143 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1).


PRÍLOHA I

Formulár pre:

ŽIADOSŤ O POZASTAVENIE UPLATŇOVANIA CLA/COLNÚ KVÓTU (nevhodné opatrenie vymažte)

(členský štát: )

Časť I

(uverejní sa na webovej stránke GR TAXUD)

1.

Číselný znak kombinovanej nomenklatúry:

2.

Presný opis výrobku zohľadňujúci kritériá colného sadzobníka:

Len pre chemické výrobky (predovšetkým kapitoly 28 + 29 kombinovanej nomenklatúry):

3.

i)

číslo CUS (referenčné číslo v Európskom colnom súpise chemických látok):

ii)

číslo CAS (číslo v registri Chemical Abstracts Service):

iii)

iné číslo:

ŽIADOSŤ O POZASTAVENIE UPLATŇOVANIA CLA/COLNÚ KVÓTU (nevhodné opatrenie vymažte)

(členský štát: )

Časť II

(uverejní sa pre členov pracovnej skupiny pre otázky colného hospodárstva)

4.

Ďalšie informácie vrátane obchodného označenia, spôsobu fungovania, plánovaného použitia dovážaného výrobku, druhu výrobku, ktorého má byť súčasťou, a konečného použitia tohto výrobku:

Len pre chemické výrobky:

5.

Štrukturálny vzorec:

6.

Na výrobky sa vzťahuje patent:

áno/nie

Ak áno, číslo patentu a orgánu, ktorý ho udelil:

7.

Na výrobky sa vzťahuje antidumpingové/antisubvenčné opatrenie:

áno/nie

Ak áno, dodatočné vysvetlenie, prečo sa požaduje pozastavenie uplatňovania cla/colná kvóta:

8.

Názov a adresa firiem známych v EÚ, ktoré boli oslovené na účely dodávky totožných, rovnocenných alebo náhradných výrobkov (povinné v prípade žiadostí o kvóty):

Termíny a výsledky týchto kontaktov:

Dôvody, prečo výrobky týchto firiem nie sú na daný účel vhodné:

9.

Výpočet objemu colnej kvóty

Ročná spotreba žiadateľa:

Ročná produkcia v EÚ:

Požadovaný objem colnej kvóty:

10.

Osobitné poznámky

i)

označenie podobných pozastavení uplatňovania ciel alebo colných kvót:

ii)

označenie existujúcich záväzných informácií o nomenklatúrnom zatriedení tovaru:

iii)

iné poznámky:

ŽIADOSŤ O POZASTAVENIE UPLATŇOVANIA CLA/COLNÚ KVÓTU (nevhodné opatrenie vymažte)

(členský štát: )

Časť III

(len pre Komisiu)

11.

Žiadosť predkladá:

Adresa:

Tel./Fax:

e-mail:

12.

Predpokladaný ročný dovoz v roku 20XX (prvý rok požadovaného obdobia platnosti):

suma (v EUR):

množstvo (hmotnosť a doplnková jednotka, ak je to vhodné, pre príslušný číselný znak kombinovanej nomenklatúry):

13.

Súčasný dovoz (za rok 20XX – 2 roky) (rok, ktorý predchádza roku predloženia žiadosti):

suma (v EUR):

množstvo (hmotnosť a doplnková jednotka, ak je to vhodné, pre príslušný číselný znak kombinovanej nomenklatúry):

14.

Platná colná sadzba v čase predloženia žiadosti (vrátane preferenčných dohôd a dohôd o voľnom obchode, ak existujú, pre pôvod požadovaného tovaru):

Colná sadzba tretej krajiny:

Platná preferenčná colná sadzba: áno/nie (ak áno, colná sadzba: …)

15.

Odhadované každoročne nevybrané clá (v EUR):

16.

Pôvod požadovaného tovaru:

Názov výrobcu mimo EÚ:

Krajina:

17.

Názvy a adresy používateľa v EÚ:

Adresa:

Tel./Fax:

e-mail:

18.

Vyhlásenie zainteresovanej strany, že sa na dovážané výrobky nevzťahuje výhradná obchodná dohoda (pripojiť osobitný list papiera – pozri prílohu II k tomuto oznámeniu) (povinné)

Prílohy (karty údajov o výrobkoch, návody na použitie, brožúrky atď.)

Počet strán:

Poznámka: Ak je niektorá z informácií v časti II alebo III dôverná, musia sa pridať samostatné strany, ktoré sa zreteľne označia ako dôverné. Na titulnej strane je okrem toho potrebné bližšie uviesť stupeň dôvernosti.


PRÍLOHA II

Formulár pre:

VYHLÁSENIE O NEEXISTENCII VÝHRADNEJ OBCHODNEJ DOHODY  (1)

Názov:

Adresa:

Tel./Fax:

e-mail:

Meno a funkcia signatára:

V mene (názov spoločnosti) týmto vyhlasujem, že na tento výrobok/tieto výrobky

(opis výrobku/výrobkov)

sa nevzťahuje výhradná obchodná dohoda.

(dátum a podpis)


(1)  Výhradné obchodné dohody sú akékoľvek dohody, ktoré bránia iným spoločnostiam, ako je žiadateľ, dovážať požadovaný výrobok/požadované výrobky.


PRÍLOHA III

Formulár pre:

ŽIADOSŤ O PREDĹŽENIE POZASTAVENIA UPLATŇOVANIA CLA

(členský štát: )

Časť I

(verejné)

Číselný znak kombinovanej nomenklatúry (KN) alebo kód TARIC:

Presný opis výrobku:

Časť II

Žiadosť predložená za (názov a adresa dovozcu/používateľa v EÚ):

Platná colná sadzba v čase predloženia žiadosti (vrátane preferenčných dohôd a dohôd o voľnom obchode, ak existujú, pre pôvod požadovaného tovaru):

Dovoz (rok 20XX, prvý rok nového požadovaného obdobia platnosti):

suma (v EUR):

množstvo (hmotnosť a doplnková jednotka, ak je to vhodné, pre príslušný číselný znak kombinovanej nomenklatúry):

Odhadované každoročne nevybrané clá (v EUR):


PRÍLOHA IV

Formulár pre:

NÁMIETKA PROTI ŽIADOSTI O POZASTAVENIE UPLATŇOVANIA CLA/COLNÚ KVÓTU (nevhodné opatrenie vymažte)

(členský štát: )

Časť I

Číslo žiadosti:

Číselný znak KN:

Opis tovaru:

Pracovné číslo:

Tovar sa v súčasnosti vyrába v Únii alebo v Turecku a je dostupný na trhu.

V súčasnosti sú v Únii alebo v Turecku dostupné rovnocenné alebo náhradné výrobky.

Vysvetľujúce poznámky (rozdiely, prečo a akým spôsobom môže nahradiť požadovaný výrobok):

Musia sa priložiť technické listy, ktoré dokladajú povahu a kvalitu ponúkaného výrobku.

Iné:

Navrhovaný kompromis (vysvetľujúce poznámky):

Prenesenie do colnej kvóty:

Navrhovaný objem kvóty:

Čiastočné pozastavenie uplatňovania cla:

Navrhovaná colná sadzba:

Iné návrhy:

Poznámky:

Spoločnosť, ktorá v súčasnosti vyrába totožný, rovnocenný alebo náhradný výrobok v EÚ alebo v Turecku

Názov spoločnosti:

Kontaktná osoba:

Adresa:

Tel.:

Fax:

e-mail:

Obchodný názov výrobku:

NÁMIETKA PROTI ŽIADOSTI O POZASTAVENIE UPLATŇOVANIA CLA/COLNÚ KVÓTU (nevhodné opatrenie vymažte)

(členský štát: )

Časť II

Výrobná kapacita (k dispozícii pre trh; napríklad neviazaná na podnik alebo zmluvami):

Súčasná:

V najbližších šiestich mesiacoch:


PRÍLOHA V

Časový plán správy žiadostí o pozastavenie uplatňovania autonómnych ciel a autonómne colné kvóty

a)   Nové žiadosti a opätovné predloženia

 

januárové kolo

júlové kolo

Nadobudnutie účinnosti požadovaných pozastavení uplatňovania ciel alebo colných kvót

1.1.20xx

1.7.20xx

Žiadosti treba zaslať Komisii najneskôr do

15.3.20xx – 1

15.9.20xx – 1

Prvé zasadnutie pracovnej skupiny pre otázky colného hospodárstva, aby prediskutovala žiadosti

medzi 20.4.20xx – 1 a 15.5.20xx – 1

medzi 20.10.20xx – 1 a 15.11.20xx – 1

Druhé zasadnutie pracovnej skupiny pre otázky colného hospodárstva, aby prediskutovala žiadosti

medzi 5.6.20xx – 1 a 15.6.20xx – 1

medzi 5.12.20xx – 1 a 20.12.20xx – 1

Tretie zasadnutie pracovnej skupiny pre otázky colného hospodárstva, aby prediskutovala žiadosti

medzi 5.7.20xx – 1 a 15.7.20xx – 1

medzi 20.1.20xx a 30.1.20xx

Ďalšie (nepovinné) zasadnutie pracovnej skupiny pre otázky colného hospodárstva, aby prediskutovala žiadosti

medzi 1.9.20xx – 1 a 15.9.20xx – 1

medzi 15.2.20xx a 28.2.20xx


Námietky proti novým žiadostiam sa musia predložiť v písomnej podobe najneskôr do

druhého zasadnutia pracovnej skupiny pre otázky colného hospodárstva

Námietky proti súčasným opatreniam sa musia predložiť v písomnej podobe najneskôr do

prvého zasadnutia pracovnej skupiny pre otázky colného hospodárstva

b)   Žiadosti o predĺženie

Dátum predĺženia súčasných pozastavení uplatňovania ciel

1.1.20xx

Žiadosti treba zaslať Komisii najneskôr do

15.4.20xx – 1

Prvé zasadnutie pracovnej skupiny pre otázky colného hospodárstva, aby prediskutovala žiadosti

medzi 20.4.20xx – 1 a 15.5.20xx – 1

Druhé zasadnutie pracovnej skupiny pre otázky colného hospodárstva, aby prediskutovala žiadosti

medzi 5.6.20xx – 1 a 15.6.20xx – 1

Tretie zasadnutie pracovnej skupiny pre otázky colného hospodárstva, aby prediskutovala žiadosti

medzi 5.7.20xx – 1 a 15.7.20xx – 1


Námietky proti predĺženiam sa musia predložiť v písomnej podobe najneskôr do

prvého zasadnutia pracovnej skupiny pre otázky colného hospodárstva


IV Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Európska komisia

13.12.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 363/18


Výmenný kurz eura (1)

12. decembra 2011

2011/C 363/03

1 euro =


 

Mena

Výmenný kurz

USD

Americký dolár

1,3251

JPY

Japonský jen

103,12

DKK

Dánska koruna

7,4361

GBP

Britská libra

0,84800

SEK

Švédska koruna

9,0525

CHF

Švajčiarsky frank

1,2349

ISK

Islandská koruna

 

NOK

Nórska koruna

7,7015

BGN

Bulharský lev

1,9558

CZK

Česká koruna

25,578

HUF

Maďarský forint

305,16

LTL

Litovský litas

3,4528

LVL

Lotyšský lats

0,6979

PLN

Poľský zlotý

4,5395

RON

Rumunský lei

4,3491

TRY

Turecká líra

2,4687

AUD

Austrálsky dolár

1,3104

CAD

Kanadský dolár

1,3576

HKD

Hongkongský dolár

10,3109

NZD

Novozélandský dolár

1,7293

SGD

Singapurský dolár

1,7193

KRW

Juhokórejský won

1 523,48

ZAR

Juhoafrický rand

10,9105

CNY

Čínsky juan

8,4284

HRK

Chorvátska kuna

7,4975

IDR

Indonézska rupia

11 987,73

MYR

Malajzijský ringgit

4,1946

PHP

Filipínske peso

57,842

RUB

Ruský rubeľ

41,8289

THB

Thajský baht

41,277

BRL

Brazílsky real

2,4068

MXN

Mexické peso

18,2660

INR

Indická rupia

70,0470


(1)  Zdroj: referenčný výmenný kurz publikovaný ECB.


V Oznamy

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA SPOLOČNEJ OBCHODNEJ POLITIKY

Európska komisia

13.12.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 363/19


Oznámenie o blížiacom sa uplynutí platnosti určitých antidumpingových opatrení

2011/C 363/04

1.   Podľa článku 11 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 1225/2009 z 30. novembra 2009 (1) o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva, Európska komisia oznamuje, že pokiaľ sa nezačne preskúmanie v súlade s nasledujúcim postupom, platnosť ďalej uvedených antidumpingových opatrení uplynie dňom stanoveným v tabuľke uvedenej ďalej v texte.

2.   Postup

Výrobcovia z Únie môžu predložiť písomnú žiadosť o preskúmanie. Táto žiadosť musí obsahovať dostatočné dôkazy o tom, že uplynutie platnosti opatrení by pravdepodobne viedlo k pokračovaniu alebo opakovanému výskytu dumpingu a ujmy.

V prípade, že sa Komisia rozhodne preskúmať príslušné opatrenia, dostanú dovozcovia, vývozcovia, zástupcovia vyvážajúcej krajiny a výrobcovia z Únie príležitosť doplniť informácie, ktoré sú uvedené v žiadosti o preskúmanie, vyvrátiť ich alebo predložiť k nim pripomienky.

3.   Lehota

Výrobcovia z Únie môžu na základe uvedených skutočností predložiť písomnú žiadosť o preskúmanie na adresu Európskej komisie: European Commission, Directorate-General for Trade (Unit H-1), N-105 4/92, 1049 Brussels, Belgium (2), kedykoľvek od dátumu uverejnenia tohto oznámenia, najneskôr však tri mesiace pred dátumom uvedeným v tabuľke.

4.   Toto oznámenie sa uverejňuje v súlade s článkom 11 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1225/2009.

Výrobok

Krajina(-y) pôvodu alebo vývozu

Opatrenia

Odkaz

Dátum uplynutia platnosti (3)

Železné alebo oceľové laná a káble

Ruská federácia

Antidumpingové clo

Nariadenie Rady (ES) č. 1279/2007 (Ú. v. EÚ L 285, 31.10.2007, s. 1)

1.11.2012


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 51.

(2)  Fax +32 22956505.

(3)  Platnosť opatrenia uplynie v deň uvedený v tomto stĺpci o polnoci.


KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

Európska komisia

13.12.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 363/20


ŠTÁTNA POMOC – NEMECKO

Štátna pomoc SA.32009 (11/C) (ex 10/N) – LIP – Pomoc pre BMW Lipsko

Výzva na predloženie pripomienok v súlade s článkom 108 ods. 2 Zmluvy o fungovaní EÚ

(Text s významom pre EHP)

2011/C 363/05

Listom z dňa 13. júla 2011, ktorý je uvedený v autentickom jazyku za týmto zhrnutím, Komisia oznámila Nemecku svoje rozhodnutie začať konanie podľa článku 108 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“), pokiaľ ide o uvedenú pomoc.

Zainteresované strany môžu predložiť svoje pripomienky k pomoci, vo veci ktorej Komisia začína konanie, v lehote jedného mesiaca odo dňa uverejnenia tohto zhrnutia a nasledujúceho listu. Kontaktné údaje:

European Commission

Directorate-General for Competition

State aid Greffe

Office: J-70 3/225

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Fax +32 22961242

Tieto pripomienky sa oznámia Nemecku. Zainteresované strany môžu písomne s uvedením dôvodov požiadať o dôverné zaobchádzanie s údajmi o ich totožnosti.

TEXT ZHRNUTIA

OPIS OPATRENIA A INVESTIČNÉHO PROJEKTU

Nemecké orgány 30. novembra 2010 notifikovali regionálnu pomoc v prospech investície spoločnosti BMW AG v Lipsku, ktoré na nemeckej mape regionálnej pomoci patrí medzi podporované oblasti so štandardným stropom regionálnej pomoci pre veľké podniky v čase oznámenia pomoci vo výške 30 percent ekvivalentu hrubého grantu.

Cieľom projektu je rozšíriť súčasné výrobné zariadenie. BMW plánuje postaviť nový závod na výrobu elektrických áut s karosériou z plastu vystuženého karbónovými vláknami, ktoré predstavujú celkom inovatívne produkty vyrábané prvýkrát v histórii. Investícia sa týka dvoch modelov: i3 Mega City Vehicle a športového auta i8. Mega City Vehicle (MCV) je batériové elektrické vozidlo, čiže je v plnej miere poháňané elektrinou z batérie. Športové auto je hybridné elektrické vozidlo so systémom plug-in (PHEV) a okrem batérie má aj malý, ale účinný spaľovací motor.

Investícia začala v roku 2009 a jej dokončenie sa predpokladá v rokoch 2013/2014. Oprávnené investičné náklady tohto projektu dosahujú v súčasnej čistej hodnote výšku 368,01 miliónov EUR. Navrhovaná výška pomoci 46 miliónov EUR v súčasnej čistej hodnote predstavuje intenzitu pomoci 12,5 %, čím je uplatniteľný strop intenzity pomoci vo výške 13,5 % dodržaný.

POSÚDENIE ZLUČITEĽNOSTI OPATRENIA POMOCI

Pomoc spĺňa všetky štandardné kritériá zlučiteľnosti, ktoré sa uplatňujú na regionálnu pomoc

Podľa platných usmernení pre národnú regionálnu pomoc (ďalej len „URP“) (1) však Komisia môže schváliť individuálne notifikovateľnú pomoc pre veľké investičné projekty v rámci predbežného preskúmania len v prípade, že absolvuje testy „podielu na trhu“ a „zvýšenia kapacity nedostatočne výkonného trhu“ [bod 68 a) a b)].

Podľa Nemecka by mal byť oznámený investičný projekt vyňatý z povinnosti absolvovať testy podľa bodu 68 a) a b) URP na základe poznámky pod čiarou č. 65 URP, v ktorej sa stanovuje vyňatie príjemcov pomoci, ktorí vytvárajú trh s novým výrobkom. Komisia zaznamenala inovatívnosť elektrických áut s karosériou z plastu vystuženého karbónovými vláknami, ale keďže BMW nie je jediným ani prvým výrobcom takýchto áut, Komisia má pochybnosti, či sa uvedená poznámka pod čiarou vzťahuje na BMW, a vyzýva zainteresované strany, aby k tejto otázke predložili svoje pripomienky. Vykonala testy na účely predbežného preskúmania, ale k tejto otázke sa vráti počas formálneho zisťovania.

Relevantný tovarový a geografický trh v zmysle bodu 68 a) URP

Keďže ide o prvý notifikovaný prípad regionálnej pomoci na inovatívne elektrické osobné vozidlá (BEV/PHEV) s karosériou vyrobenou z plastového materiálu vystuženého karbónovými vláknami, Komisia s veľkými ťažkosťami určovala relevantné tovarové a geografické trhy. Predovšetkým nebola schopná definitívne stanoviť, či trh s elektrickými autami predstavuje nezávislý trh s výrobkami alebo tvorí súčasť celkového trhu s osobnými vozidlami bez ohľadu na druh pohonu. Na jednej strane Komisia konštatuje, že na strane ponuky nie sú elektrické autá s karosériou z plastového materiálu vystuženého karbónovými vláknami zastupiteľné autami poháňanými bežným spaľovacími motormi s plechovou karosériou, pretože sa vyrábajú v iných výrobných zariadeniach, vzťahujú sa na ne odlišné výrobné cykly a využívajú úplné iné technológie. Okrem toho sa trh s elektrickými autami vyznačuje inými vzormi a vlastnosťami ako trh s autami so spaľovacím motorom. Na druhej strane Komisia konštatuje určitý stupeň zastupiteľnosti na strane dopytu, a to napriek výrazne vyššej cene elektrických áut.

Ďalší problém, s ktorým sa Komisia stretla pri vymedzovaní relevantného tovarového trhu, bolo pridelenie elektrických áut do samostatných segmentov trhu s osobnými autami, ktoré sa vytvorili v minulosti pre autá so spaľovacím motorom.

S cieľom stanoviť relevantný geografický trh Komisia posúdila rozdiely vo vlastnostiach trhov s autami poháňanými elektrinou a spaľovacím motorom, z čoho vyplynulo, že je EHP presahuje skôr trh s elektrickými autami. Komisia však nedospela k definitívnemu názoru.

Na základe uvedených dôvodov Komisia vyzýva tretie strany, aby vzniesli pripomienky k týmto otázkam:

a)

Vymedzenie relevantného tovarového trhu. samostatný trh s elektrickými autami alebo súčasť celkového trhu s osobnými autami; samostatný trh s vozidlami PHEV typu i8 alebo spoločný trh elektrických áut spolu s vozidlami BEV; spôsob prideľovania elektrických áut do segmentov, ktoré vznikli pre autá so spaľovacím motorom, alebo podľa čoho by sa mali tvoriť nové segmenty trhu s elektrickými autami.

b)

Vymedzenie relevantného geografického trhu s elektrickými autami vzhľadom na obchodné toky a prekážky, a najmä v porovnaní s autami so spaľovacím motorom.

Test podielu na trhu v zmysle bodu 68 a) URP

V tomto teste musia členské štáty preukázať, že príjemca opatrenia pomoci pre veľký investičný projekt nemá vyšší ako 25 % podiel na relevantnom tovarovom a geografickom trhu, či už pred investíciou alebo po nej.

Keďže Komisia nedospela k definitívnemu názoru pri stanovovaní relevantného tovarového a geografického trhu, vykonala test podielu na trhu na všetkých relevantných trhoch: všeobecne na trhu so všetkými osobnými autami (vrátane vozidiel BEV a PHEV), na trhu so všetkými osobnými autami v segmentoch B, C, D, F a kombinácie C/D (keďže v zmysle segmentácie používanej organizáciou Global Insight možno model MCV prideliť podľa dĺžky do segmentov B a C a podľa ceny do segmentu D a športový model do segmentu F), na trhu s elektrickými autami (s vozidlami BEV/PHEV spoločne alebo samostatne) a na oboch geografických úrovniach, či už celosvetovej alebo EHP. Zdrojmi trhových údajov boli najmä Európske združenie výrobcov (ACEA) áut so spaľovacími motormi a štúdie Deutsch Bank (2008) a Bostonskej konzultačnej skupiny pre trh s elektrickými autami. Komisia konštatuje, že výhľady trhu s elektrickými autami pre rok 2015 boli značne konzervatívne, keďže predpokladali, že v roku 2015 trh s elektrickými autami dosiahne 1 % celkového trhu s osobnými autami, a vyzýva zainteresované strany, aby sa vyjadrili k možnému vývoju tohto trhu.

Keďže podľa dostupných údajov podiel BMW na trhu na niektorých relevantných trhoch presahuje 25 %, Komisia v súlade s bodom 68 URP nie je schopná rozhodnúť, či je opatrenie zlučiteľné s predbežným preskúmaním a musí začať formálne zisťovanie v zmysle článku 108 ods. 2 ZFEÚ. Vyzýva zainteresované strany, aby predložili pripomienky.

Pokiaľ pripomienky predložené v odpovedi na začatie formálneho zisťovania neumožnia Komisii dospieť bez akejkoľvek pochybnosti k záveru, že buď pomoc možno vyňať z povinnosti absolvovať testy v zmysle bodu 68 URP, na základe ustanovení v poznámke pod čiarou č. 65 URP, alebo že testy podľa bodu 68 a) a b) boli dodržané alebo sa testy budú rešpektovať, Komisia uskutoční dôkladné posúdenie investičného projektu na základe oznámenia Komisie o kritériách pre dôkladné posúdenie regionálnej pomoci pre veľké investičné projekty (2).

Členský štát a zainteresované strany sa vyzývajú, aby v pripomienkach k rozhodnutiu o začatí konania poskytli všetky potrebné informácie na uskutočnenie dôkladného posúdenia a predložili zodpovedajúce informácie a dokumentáciu, ako sa uvádza v uvedenom oznámení o dôkladnom posúdení.

TEXT LISTU

„die Kommission teilt Deutschland mit, dass sie nach Prüfung der Angaben Ihrer Behörden zu der oben genannten Beihilfemaßnahme entschieden hat, das Verfahren nach Artikel 108 Absatz 2 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (im Folgenden: ‚AEUV‘) einzuleiten.

1.   VERFAHREN

1.

Mit elektronischer Anmeldung, die am 30. November 2010 (SANI 5190) von der Kommission registriert wurde, unterrichtete Deutschland die Kommission von seiner Absicht, der BMW AG eine regionale Beihilfe gemäß den Leitlinien für staatliche Beihilfen mit regionaler Zielsetzung 2007-2013 (im Folgenden: ‚Regionalbeihilfe-Leitlinien‘) (3) für ihr Investitionsvorhaben in Leipzig, Sachsen, Deutschland zu gewähren.

2.

Die Kommission forderte mit Schreiben und E-Mails vom 31. Januar, 21. März und 20. April 2011 zusätzliche Informationen an, die Deutschland mit Schreiben und E-Mails vom 1., 18. und 23. März 2011 vorlegte. Mit Schreiben vom 13. Mai bat Deutschland um eine Verlängerung der Frist für die Übermittlung der zuletzt angeforderten Informationen, die allerdings am 26. Mai 2011 bereitgestellt wurden. Am 28. Juni 2011 übermittelte Deutschland zusätzliche Informationen.

2.   BESCHREIBUNG DES VORHABENS UND DER BEIHILFEMAßNAHME

2.1   Ziel

3.

Im Rahmen der Förderung der regionalen Entwicklung will Deutschland der BMW AG (im Folgenden: ‚BMW‘) eine regionale Investitionsbeihilfe mit einem abgezinsten Wert von 46 Mio. EUR zur Errichtung einer neuen Produktionsanlage im bestehenden BMW-Werk in Leipzig für die Herstellung von elektrisch angetriebenen Pkw mit Karosserie aus kohlefaserverstärktem Kunststoff gewähren.

4.

Die Investition erfolgt in Leipzig, Sachsen, Deutschland, einem Fördergebiet nach Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe a AEUV. Zur Zeit der Anmeldung galt hier für große Unternehmen gemäß der deutschen Fördergebietskarte 2007-2013 (4) ein regionaler Beihilfehöchstsatz (ohne Aufschläge) von 30 %, ausgedrückt als Bruttosubventionsäquivalent (BSÄ).

2.2   Beihilfeempfänger

5.

Empfänger der finanziellen Unterstützung ist die BMW AG, die Muttergesellschaft der BMW Group mit Sitz in München, Bayern, Deutschland. Die BMW Group konzentriert sich auf die Herstellung von Autos und Motorrädern der Marken BMW, MINI und Rolls-Royce Motor Cars.

6.

Die Investition soll in einem Werk in Leipzig erfolgen, das eines von 17 BMW-Produktionsstätten darstellt und keine eigene Rechtspersönlichkeit besitzt.

7.

Da BMW Leipzig keine eigenständige Organisationseinheit ist, konnten keine getrennten finanziellen Angaben vorgelegt werden. Im Jahr 2009 wurden hier 2 852 Mitarbeiter beschäftigt. Deutschland übermittelte die folgenden Informationen über die BMW Group:

Tabelle:   Umsatz der BMW Group in Mio. EUR

 

2007

2008

2009

Weltweit

56,0

53,2

50,7

EWR

31,7

29,4

26,3

Deutschland

11,9

10,7

11,4

Tabelle:   Anzahl der Beschäftigten jeweils zum Stichtag 31. Dezember

 

2007

2008

2009

Weltweit

107 539

100 041

96 230

EWR

94 284

87 596

84 791

Deutschland

80 128

73 916

71 648

2.3   Das Investitionsvorhaben

2.3.1   Das angemeldete Vorhaben

8.

Das Investitionsvorhaben hat die Errichtung einer neuen Produktionsanlage für die Herstellung von Elektrofahrzeugen mit Karosserien aus kohlefaserverstärktem Kunststoff zum Ziel. Die Herstellung von zwei Modellen ist geplant. Es handelt sich um völlig neuartige Produkte, die bisher noch nie hergestellt wurden und im Leipziger Werk fertig gestellt werden sollen: das Modell i3, das so genannte MegaCity Vehicle (im Folgenden: ‚MCV‘), und den Luxussportwagen i8.

9.

Das MCV ist ein reines Elektrofahrzeug ohne Verbrennungsmotor, das mit Elektrizität aus einer Batterie betrieben wird, d. h. es ist ein batteriegetriebenes Elektrofahrzeug (Battery Electric Vehicle, BEV) (5). Die Karosserie wird aus kohlefaserverstärktem Kunststoff entwickelt, wodurch ihr Gewicht bei einer Fahrzeuglänge von 3,95 m bis 4,05 m 1,3 t nicht übersteigt. Mit einer Reichweite von bis zu 150 km ohne Aufladen der Batterie und einer Höchstgeschwindigkeit von 140 km/h ist das MCV für den städtischen Einsatz gedacht. Die Produktionskapazität des Werks wird [10 000-50 000] (6) Fahrzeuge jährlich betragen, wovon rund die Hälfte für den Vertrieb im EWR und die andere Hälfte für Länder außerhalb des EWR vorgesehen ist. Diese Verteilung hängt von der künftigen Regierungspolitik in Bezug auf Fördermittel für den Erwerb von Elektrofahrzeugen durch Verbraucher in den Bestimmungsländern ab, da Elektrofahrzeuge erheblich höhere Herstellungskosten aufweisen als Fahrzeuge mit konventionellem Verbrennungsmotor. Es wird erwartet, dass der Preis des Modells i3 für den städtischen Raum ungefähr […] EUR betragen wird.

10.

Das Sportwagenmodel i8 ist ein Plug-in-Hybridfahrzeug (Plug-in Hybrid Electric Vehicle, PHEV) (7). Es wird die Vorteile von Elektrofahrzeugen wie zum Beispiel Leichtbauweise durch eine Karosserie aus kohlefaserverstärktem Kunststoff voll ausschöpfen, aber zusätzlich einen kleinen, jedoch sehr effizienten 3-Zylinder-Verbrennungsmotor besitzen. Laut Deutschland besteht der Zweck des Verbrennungsmotors darin, die Nachteile eines vollständig elektrisch angetriebenen Fahrzeugs in Situationen auszugleichen, in denen dies notwendig ist: 1) bei Entfernungen, welche die Reichweite einer Batterie ohne Aufladung überschreiten, und 2) bei Geschwindigkeiten, die unter dem für Sportwagen wünschenswerten Niveau liegen. Des Weiteren beabsichtigt BMW, ein innovatives aerodynamisches Konzept und ein neues, sparsames Steuerungssystem (3 l auf 100 km) für den i8 zu entwickeln. Das Modell i8 soll bei einer Länge von rund 4,6 m ein Gewicht von weniger als 1,5 t und eine Höchstgeschwindigkeit von 250 km/h erreichen. Der Preis des Sportwagens wird über […] EUR betragen; seine Zielgruppe sind prestigebewusste Verbraucher. Dieses Modell soll in sehr geringen Stückzahlen gefertigt werden — im Durchschnitt […] Fahrzeuge jährlich (in den ersten beiden Jahren wird eine stärkere Nachfrage erwartet) und ist in der Gesamtproduktion von [10 000-50 000] Elektrofahrzeugen in Leipzig enthalten, da für die Herstellung dieselben Produktionsanlagen wie beim MCV-Modell i3 genutzt werden (der Verbrennungsmotor wird im BMW-Werk in […] entwickelt). Auch beim Sportwagenmodell i8 wird damit gerechnet, dass 50 % im EWR und 50 % außerhalb des EWR abgesetzt werden.

11.

Bei beiden Modellen ist die Markteinführung für 2013 geplant. Die Arbeiten an dem Investitionsvorhaben begannen im Dezember 2009 und sollten bis 2013/2014 abgeschlossen sein, wobei die Beihilfe bis Ende 2015 ausgezahlt wird.

2.3.2   Frühere Investitionsbeihilfen für das Leipziger Werk

12.

Im September 2007, d. h. innerhalb von drei Jahren vor Aufnahme der Arbeiten am angemeldeten Vorhaben, begann ein früheres Investitionsvorhaben im Leipziger Werk, für das eine Regionalbeihilfe gewährt wurde. Die beihilfefähigen Kosten des Vorhabens betrugen 100 Mio. EUR, und die auf der Grundlage von Gruppenfreistellungsregelungen gewährte Beihilfe belief sich auf 12,5 Mio. EUR.

13.

Die Investition hatte die Herstellung von Pressteilen sowie Türen und Klappen für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren (für die Modelle 1er und X1) zum Ziel. Die Produktionstechnologien und auch die Bauteile für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor unterscheiden sich erheblich von denjenigen für das angemeldete Elektrofahrzeug: Ein konventionelles Auto mit Verbrennungsmotor besteht beispielsweise aus ca. 250-300 Blech- oder Aluminiumteilen, die zusammengeschweißt werden, während bei einem Elektrofahrzeug die Karosserie aus kohlefaserverstärktem Kunststoff rund 30 Kunststoffteile umfasst, die zusammengeklebt werden. Es sind keine Bauteile aus Metall, kein Pressen oder Schweißen erforderlich.

2.4   Beihilfefähige Kosten

14.

Die beihilfefähigen Investitionskosten betragen nominal 392 Mio. EUR, was einem abgezinsten Wert von 368,01 Mio. EUR entspricht. In der folgenden Tabelle sind die beihilfefähigen Kosten des Investitionsvorhabens in Nominalbeträgen für den Durchführungszeitraum aufgeschlüsselt.

Tabelle:   Aufschlüsselung der beihilfefähigen Kosten in Mio. EUR (Nominalbeträge)

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Insgesamt

Gebäude

1

2

86

40

1

1

131

Anlagen/Ausrüstung

2

3

34

163

53

6

261

Insgesamt

3

5

120

203

54

7

392

2.5   Finanzierung des Investitionsvorhabens

15.

Deutschland bestätigt, dass der Beihilfeempfänger einen beihilfefreien Eigenbeitrag von mehr als 25 % der beihilfefähigen Kosten leisten wird. Abgesehen von der Beihilfe mit einem abgezinsten Wert von 46 Mio. EUR werden die restlichen Kosten des Vorhabens mit einem abgezinsten Wert von 322,01 Mio. EUR von BMW aus Eigenmitteln getragen (vor allem aus dem Cashflow).

2.6   Die Beihilfemaßnahme

16.

Das angemeldete Investitionsvorhaben hat einen Nominalwert von 392 Mio. EUR, d. h. einen abgezinsten Wert von 368,01 Mio. EUR, wobei die Beihilfeintensität 12,5 % beträgt, d. h. die Beihilfe macht nominal 49 Mio. EUR (abgezinst 46 Mio. EUR) aus.

17.

Die angemeldete Beihilfe soll in Form einer Investitionszulage gewährt werden, die aus Steuermitteln finanziert und jeweils in dem der Investitionskostenverauslagung folgenden Jahr ausgezahlt wird, d. h. die letzte Zahlung wird 2015 getätigt.

Tabelle:   Plan für die Auszahlung der Beihilfe in Mio. EUR (Nominalbetrag)

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Total

Investitionszulage

0,4

0,6

15,0

25,4

6,8

0,9

49,0

18.

Deutschland hat bestätigt, dass dieser Beihilfebetrag und diese Beihilfeintensität bei einer Veränderung der beihilfefähigen Kosten nicht überschritten werden und dass die Beihilfe nicht mit einer weiteren Beihilfe zur Deckung derselben beihilfefähigen Kosten kumuliert wird.

2.7   Anreizeffekt

19.

Der Rechtsanspruch auf die Beihilfe besteht automatisch bei Erfüllung der Bedingungen der Regelung, so dass keine Gewährungsentscheidung oder Förderwürdigkeitsbestätigung erforderlich ist.

2.8   Regionaler Beihilfehöchstsatz

20.

Leipzig liegt in Sachsen, Deutschland, einem Fördergebiet nach Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe a AEUV, in dem zum Zeitpunkt der Anmeldung für große Unternehmen gemäß der deutschen Fördergebietskarte 2007-2013 (8) ein regionaler Beihilfehöchstsatz (ohne Aufschläge) von 30 %, ausgedrückt als Bruttosubventionsäquivalent (BSÄ), galt.

2.9   Rechtsgrundlage und Bewilligungsbehörde

21.

Die Beihilfe wird vom Finanzamt München als Bewilligungsbehörde genehmigt.

22.

Folgende nationale Rechtsgrundlage wurde für die Gewährung der Beihilfe angegeben:

Investitionszulagengesetz 2010) vom 7. Dezember 2008, Gruppenfreistellung unter der Referenz-Nummer X 167/08 (9).

2.10   Beitrag zur Regionalentwicklung

23.

Deutschland gibt an, dass mit dem Investitionsvorhaben etwa 800 neue Arbeitsplätze in dem Fördergebiet geschaffen werden.

2.11   Aufrechterhaltung der Investition

24.

Deutschland hat bestätigt, dass das Investitionsvorhaben im fraglichen Fördergebiet mindestens fünf Jahre lang ab dem Tag der Fertigstellung aufrechterhalten werden muss.

2.12   Allgemeine Regelungen

25.

Deutschland hat der Kommission zugesagt,

ihr innerhalb von zwei Monaten nach Bewilligung der Beihilfe eine Kopie der diese Beihilfemaßnahme betreffenden relevanten Rechtsakte zu übermitteln;

nach Genehmigung der Beihilfe durch die Kommission alle fünf Jahre einen Zwischenbericht (mit Angaben zu den gezahlten Beihilfebeträgen), zur Durchführung der Beihilfevereinbarung und zu anderen Investitionsvorhaben am gleichen Standort/im gleichen Werk) vorzulegen;

innerhalb von sechs Monaten nach Zahlung der letzten Beihilfetranche nach dem angemeldeten Finanzierungsplan einen ausführlichen Abschlussbericht vorzulegen.

3.   BEIHILFERECHTLICHE WÜRDIGUNG UND VEREINBARKEIT MIT DEM BINNENMARKT

3.1   Vorliegen einer Beihilfe im Sinne von Artikel 107 Absatz 1 AEUV

26.

Damit eine Maßnahme als staatliche Beihilfe gilt, müssen folgende Kriterien kumulativ erfüllt sein: i) Die Maßnahme muss eine staatliche oder aus staatlichen Mitteln gewährte Förderung sein, ii) dem Unternehmen muss daraus ein wirtschaftlicher Vorteil erwachsen, iii) der Vorteil muss selektiv sein, und iv) die Maßnahme verfälscht den Wettbewerb oder droht ihn zu verfälschen und beeinträchtigt den Handel zwischen Mitgliedstaaten.

27.

Die finanzielle Unterstützung erfolgt durch die deutschen Behörden in Form einer Investitionszulage und kann somit als eine staatliche und aus staatlichen Mitteln gewährte Förderung im Sinne von Artikel 107 Absatz 1 AEUV erachtet werden, da sie die andernfalls aus Steuern erzielten Einnahmen des Staates verringert.

28.

Da die Förderung nur einem Unternehmen, BMW, zugute kommt, handelt es sich um eine selektive Maßnahme.

29.

Die Maßnahme entlastet das Unternehmen von Kosten, die es unter normalen Marktbedingungen bei der Errichtung der Produktionsanlage selbst tragen müsste, und verschafft ihm somit einen wirtschaftlichen Vorteil gegenüber seinen Wettbewerbern.

30.

Die Förderung wird von den deutschen Behörden für ein Investitionsvorhaben für die Herstellung von Personenkraftwagen mit Elektroantrieb bereitgestellt. Da dieses Produkt zwischen Mitgliedstaaten gehandelt wird, ist die Maßnahme geeignet, den Handel zwischen Mitgliedstaaten zu beeinträchtigen.

31.

Der wirtschaftliche Vorteil, den BMW gegenüber seinen Wettbewerbern bei der Erzeugung von Waren erhält, die innerhalb der EU gehandelt werden, kann den Wettbewerb verfälschen oder ihn zu verfälschen drohen.

32.

Die Kommission ist folglich der Auffassung, dass die angemeldete Maßnahme eine staatliche Beihilfe für BMW im Sinne von Artikel 107 Absatz 1 AEUV darstellt.

3.2   Rechtmäßigkeit der Beihilfemaßnahme

33.

Mit der Anmeldung der geplanten Beihilfemaßnahme vor ihrer Durchführung ist Deutschland seinen Verpflichtungen nach Artikel 108 Absatz 3 AEUV und der Einzelanmeldepflicht nach Artikel 6 Absatz 2 der Allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung nachgekommen.

3.3   Grundlage für die beihilferechtliche Würdigung der Beihilfemaßnahme

34.

Da es sich bei der Maßnahme um eine regionale Investitionsbeihilfe handelt, ist die Kommission verpflichtet, ihre Vereinbarkeit mit dem Binnenmarkt anhand der Bestimmungen der Regionalbeihilfe-Leitlinien und insbesondere des Abschnitts 4.3 über große Investitionsvorhaben zu prüfen, da die Beihilfe die in den Randnummern 64 und 67 der Regionalbeihilfe-Leitlinien genannten Schwellenwerte überschreitet.

3.4   Vereinbarkeit mit den allgemeinen Bestimmungen der Regionalbeihilfe-Leitlinien

35.

Deutschland schließt aus, das die BMW Group im Allgemeinen oder die BMW AG im Besonderen als Unternehmen in Schwierigkeiten im Sinne der Kriterien der Leitlinien der Gemeinschaft für staatliche Beihilfen zur Rettung und Umstrukturierung von Unternehmen in Schwierigkeiten (10) betrachtet werden könnte. Somit kommt der Beihilfeempfänger für eine Regionalbeihilfe in Frage.

36.

Die Beihilfe wird in Anwendung der Gruppenfreistellungsregelung X 167/08 gewährt, so dass Randnummer 10 der Regionalbeihilfe-Leitlinien nicht anwendbar ist, da die Maßnahme keine Ad-hoc-Beihilfe darstellt.

37.

Das ganze Gebiet von Sachsen kommt für Regionalbeihilfen nach Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe a AEUV in Frage, wobei der zulässige regionale Beihilfehöchstsatz zur Zeit der Anmeldung 30 %, ausgedrückt als BSÄ, betrug (11).

38.

Die angemeldete Beihilfe wird als Erstinvestition gemäß Randnummer 34 der Regionalbeihilfe-Leitlinien angesehen, da damit eine Investition in materielle und immaterielle Anlagewerte bei der Erweiterung einer bestehenden Betriebsstätte unterstützt wird.

39.

Die Gewährung der Beihilfe in Form einer Investitionszulage gemäß den relevanten Rechtsvorschriften (Investitionszulagegesetz 2010) beruht auf einem automatischen Rechtsanspruch auf die Beihilfe, sobald objektive Kriterien erfüllt sind. Darüber hinaus hängt die tatsächliche Zahlung der Beihilfe von der Genehmigung der Maßnahme durch die Kommission gemäß Randnummer 38 der Regionalbeihilfe-Leitlinien ab.

40.

Der Eigenbeitrag des Beihilfeempfängers zu den beihilfefähigen Kosten, der völlig beihilfefrei sein muss, liegt über dem verpflichtenden Mindestwert von 25 % gemäß Randnummer 39 der Regionalbeihilfe-Leitlinien.

41.

Gemäß Randnummer 40 der Regionalbeihilfe-Leitlinien wird die Investition während einer Mindestdauer von fünf Jahren nach Abschluss des Vorhabens in der Region aufrechterhalten.

42.

Die beihilfefähigen Kosten umfassen Ausgaben für Gebäude und Anlagen/Ausrüstung und entsprechen somit Randnummer 50 der Regionalbeihilfe-Leitlinien.

43.

Die in Abschnitt 4.4 der Regionalbeihilfe-Leitlinien festgelegten Kumulierungsvorschriften werden eingehalten.

44.

Aus diesen Gründen kommt die Kommission zu dem Schluss, dass die Beihilfe die in den Regionalbeihilfe-Leitlinien festgelegten üblichen Zulässigkeitskriterien erfüllt.

3.5   Würdigung gemäß den Bestimmungen für Beihilfen für große Investitionsvorhaben

3.5.1   Einzelinvestition (Randnummer 60 der Regionalbeihilfe-Leitlinien)

45.

Nach Randnummer 60 der Regionalbeihilfe-Leitlinien gilt ein großes Investitionsvorhaben als Einzelinvestition, wenn die Erstinvestition in einem Zeitraum von drei Jahren vor Beginn der Arbeiten an dem Vorhaben vorgenommen wird und festes Vermögen betrifft, das eine wirtschaftlich unteilbare Einheit bildet, um zu verhindern, dass ein großes Investitionsvorhaben künstlich in Teilvorhaben untergliedert wird, um den Bestimmungen dieser Leitlinien zu entgehen.

46.

Die Mitgliedstaaten könnten aufgrund der automatischen Absenkung des regionalen Beihilfehöchstsatzes bei großen Investitionsvorhaben versucht sein, anstelle einer Einzelinvestition zwei Einzelvorhaben anzumelden, um so zu einer höheren maximalen Beihilfeintensität zu gelangen (12).

47.

Die Herstellung der Personenkraftwagen mit Elektroantrieb und Karosserien aus kohlefaserverstärktem Kunststoff erfolgt völlig getrennt von der Produktion konventioneller Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren und Metallkarosserien (1er, X1). Es werden dafür eigene, voneinander unabhängige Produktionsanlagen genutzt, die sich nicht überschneiden. Das frühere Investitionsvorhaben in Bezug auf Pressteile sowie Türen und Klappen war auf die Erzeugung konventioneller Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor ausgerichtet (siehe Erwägungsgründe 12-13), und bei der Herstellung der Modelle i3 und i8 kommen weder diese Bauteile zum Einsatz noch kann dabei irgendein Nutzen aus der früheren Beihilfe erwachsen.

48.

Die Kommission stellt daher fest, dass keine funktionalen, technischen oder strategischen Verbindungen zwischen den beiden Vorhaben bestehen, die eindeutig wirtschaftlich teilbar sind und somit keine Einzelinvestition im Sinne der Randnummer 60 der Regionalbeihilfe-Leitlinien darstellen.

3.5.2   Beihilfeintensität (Randnummer 67 der Regionalbeihilfe-Leitlinien)

49.

Die geplanten beihilfefähigen Gesamtkosten des Vorhabens in Leipzig betragen abgezinst (13) 368,01 Mio. EUR. Daraus ergibt sich ein Beihilfehöchstsatz von 13,5 %, ausgedrückt als Bruttosubventionsäquivalent (BSÄ), nach Anwendung des Herabsetzungsmechanismus.

50.

Die angemeldete Beihilfe beträgt insgesamt abgezinst 46 Mio. EUR; die Beihilfeintensität (BSÄ) erreicht 12,5 %. Da die gesamte Beihilfeintensität unter dem Beihilfehöchstsatz liegt, entspricht die für das Vorhaben vorgeschlagene Beihilfeintensität den Regionalbeihilfe-Leitlinien. Deutschland hat zugesichert, dass der angemeldete Beihilfebetrag und die angemeldete Beihilfeintensität nicht überschritten werden.

3.5.3   Filter für die eingehende Prüfung von Regionalbeihilfen für große Investitionsvorhaben nach Randnummer 68 der Regionalbeihilfe-Leitlinien

51.

Gemäß Randnummer 68 der Regionalbeihilfe-Leitlinien muss die Kommission das förmliche Prüfverfahren eröffnen und eine eingehende Würdigung der Beihilfe vornehmen, um ihren Anreizeffekt und ihre Verhältnismäßigkeit zu überprüfen sowie ihre positiven Folgen (regionaler Beitrag) und negativen Auswirkungen (Wettbewerbsverzerrung/Beeinträchtigung des Handels) gegeneinander abzuwägen, wenn der Umsatz des Beihilfeempfängers vor und/oder nach der Investition mehr als 25 % des sachlich und räumlich relevanten Marktes ausmacht oder wenn die durch das Investitionsvorhaben geschaffene Kapazität mehr als 5 % des sichtbaren Verbrauchs im EWR auf dem fraglichen Markt beträgt und dieser Markt während eines fünfjährigen Bezugszeitraums (2003-2008) in absoluten Zahlen oder relativ gesehen (im Vergleich zum Wachstum des BIP im EWR) geschrumpft ist.

52.

Die Kommission stellt jedoch fest, dass die unter Randnummer 68 Buchstaben a und b der Regionalbeihilfe-Leitlinien beschriebenen Überprüfungen gemäß Fußnote 65 der Regionalbeihilfe-Leitlinien nicht durchgeführt werden müssen, wenn der Mitgliedstaat nachweist, dass der Beihilfeempfänger einen neuen Produktmarkt schafft. In diesem Fall kann die Beihilfe ohne die Überprüfungen nach Randnummer 68 Buchstaben a und b genehmigt werden, wenn die allgemeinen Vereinbarkeitskriterien für Regionalbeihilfen und die zusätzlichen spezifischen Voraussetzungen für Regionalbeihilfen für große Investitionsvorhaben, insbesondere die Herabsetzung der anwendbaren Beihilfeintensität nach Randnummer 67 der Regionalbeihilfe-Leitlinien, erfüllt werden.

53.

Die Kommission kann derzeit auf der Grundlage der verfügbaren Informationen nicht zu dem Schluss gelangen, dass die von BMW in Leipzig durchgeführten Investitionen unter diese Fußnote fallen und somit von den Überprüfungen nach Randnummer 68 Buchstaben a und b befreit wären. Einerseits stellt die Kommission fest, dass die angemeldeten Elektrofahrzeugmodelle im Allgemeinen und die Karosserie aus kohlefaserverstärktem Kunststoff im Besonderen eine solche Innovation darstellen, dass damit ein neues Produkt geschaffen wird, das nicht mit in der Vergangenheit produzierten Fahrzeugen vergleichbar ist. Andererseits scheint BMW jedoch weder der erste noch der einzige Hersteller von derartigen Fahrzeugen zu sein. Da es der Kommission zu diesem Zeitpunkt nicht möglich ist, über die Anwendbarkeit von Fußnote 65 der Regionalbeihilfe-Leitlinien zu entscheiden, hat sie beschlossen, diese Überprüfungen bei der Würdigung der vorliegenden Sache durchzuführen. Sie fordert allerdings Beteiligte auf, zu dieser Sachfrage und zur Auslegung dieser Fußnote auf neuen Märkten Stellung zu nehmen.

54.

Für die Überprüfungen nach Randnummer 68 Buchstaben a und b der Regionalbeihilfe-Leitlinien muss die Kommission zunächst das/die von der Investition betroffene/n Produkt/e ermitteln und den sachlich relevanten Markt sowie den räumlich relevanten Markt definieren.

3.5.3.1   Betreffendes Produkt

55.

Nach Randnummer 69 der Regionalbeihilfe-Leitlinien, ist das ‚betreffende Produkt‘ in der Regel das Produkt des Investitionsvorhabens. Sieht ein Investitionsvorhaben die Herstellung mehrerer verschiedener Produkte vor, so muss jedes Produkt berücksichtigt werden. Wenn sich das Vorhaben auf ein Zwischenprodukt bezieht, für das es keinen Markt gibt, kann das betreffende Produkt auch das nachgelagerte Produkt sein.

56.

Das angemeldete Investitionsvorhaben bezieht sich ausschließlich auf die Herstellung von zwei Modellen von Pkw mit Elektroantrieb und Karosserie aus kohlefaserverstärktem Kunststoff. Diese sind der i3, ein rein elektrisch angetriebenes Fahrzeug (BEV), bei dem elektrische Energie in einer Autobatterie gespeichert wird, und der Elektrosportwagen i8, der zusätzlich zur Autobatterie auch einen kleinen, effizienten Verbrennungsmotor besitzt (PHEV). Es werden keine getrennten Zwischenprodukte erzeugt und auf dem Markt verkauft.

57.

Auf den im Rahmen des Investitionsvorhabens errichteten Anlagen können keine anderen Produkte hergestellt werden. Die Verwendung von Produktionsanlagen für Elektrofahrzeuge zur Erzeugung von Pkw mit Verbrennungsmotor ist technologisch ausgeschlossen.

58.

Deshalb kommt die Kommission zu dem Schluss, dass die vom Investitionsvorhaben betroffenen Produkte die Fahrzeugmodelle i3 (BEV) und i8 (PHEV) sind.

3.5.3.2   Sachlich relevanter Markt

59.

Nach Randnummer 69 der Regionalbeihilfe-Leitlinien umfasst der relevante Produktmarkt das betreffende Produkt und jene Produkte, die vom Verbraucher (wegen der Merkmale des Produkts, seines Preises und seines Verwendungszwecks) oder vom Hersteller (durch die Flexibilität der Produktionsanlagen) als seine Substitute angesehen werden.

60.

Die Kommission hat im traditionellen Kraftfahrzeugsektor eine Reihe von Beschlüssen (sowohl über staatliche Beihilfen als auch über Fusionen) angenommen und in diesem Zusammenhang Analysen zur sachdienlichen Definition des relevanten Produktmarktes durchgeführt.

61.

Es gibt mehrere Anbieter von Analysen des Kraftfahrzeugmarktes. Zu den namhaftesten zählen IHS Global Insight und POLK. Die Mitgliedstaaten und die Beihilfeempfänger legen in der Regel Informationen vor, die auf Segmentierungen eines dieser Beratungsunternehmen beruhen. IHS schlägt eine Unterteilung des Pkw-Marktes in eng gefasste Klassen (27 Segmente) vor, während POLK acht Segmente unterscheidet (A000, A00, A0, A, B, C, D und E), wobei das A000-Segment Kleinstwagen umfasst und das E-Segment die Oberklasse darstellt. Vom A000-Segment zum E-Segment steigen der Durchschnittspreis, die Größe und die durchschnittliche Motorleistung der Pkw allmählich an.

62.

In Beihilfesachen stützte sich die Kommission auf diese Segmentierungen, da sie von den Mitgliedstaaten in ihren Anmeldungen zur Abgrenzung der Märkte verwendet wurden.

63.

Im vorliegenden Fall befasst sich die Kommission erstmals mit einer Anmeldung, die eine Regionalbeihilfe für die Herstellung von Pkw mit Elektroantrieb (BEV/PHEV) betrifft. Die Anmeldung wirft eine Reihe von Fragen hinsichtlich der sachdienlichen Definition des Marktes auf, da die Schlussfolgerungen früherer Beschlüsse über Pkw mit Verbrennungsmotor nicht unbedingt übernommen werden können.

64.

Das zentrale Problem bei der Abgrenzung des sachlich relevanten Marktes besteht darin, ob Elektrofahrzeuge ohne Verbrennungsmotor oder Hybridfahrzeuge mit der Spezifikation des i8, deren Karosserie in beiden Fällen aus kohlefaserverstärktem Kunststoff besteht, im Jahr 2015 einen untrennbaren Bestandteil des Gesamtmarktes für Pkw oder einen getrennten Produktmarkt darstellen werden. Die Kommission fordert Beteiligte auf, auch zu dieser Frage Stellung zu nehmen.

65.

Anhand der vorliegenden Informationen kann die Kommission nicht zweifelsfrei ausschließen, dass es einen getrennten Markt für Elektroautos geben wird: auf der Angebotsseite liegt eindeutig keine Substituierbarkeit vor, denn Elektrofahrzeuge mit Karosserie aus kohlefaserverstärktem Kunststoff können auf Produktionsanlagen für konventionelle Fahrzeuge nicht hergestellt werden und umgekehrt. Hinsichtlich der Substituierbarkeit auf der Nachfrageseite (d. h. wegen der Merkmale des Produkts, seines Preises und seines Verwendungszwecks) dienen Pkw mit Elektromotor und Pkw mit Verbrennungsmotor demselben grundlegenden Zweck, nämlich der Personenbeförderung. Beim i3, dem Elektrofahrzeug für den städtischen Raum, ist dieser Verwendungszweck allerdings aufgrund seiner geringen Reichweite von bis zu 150 km ohne Batterieaufladung in erster Linie auf Fahrten in der Stadt beschränkt. Das Modell i8 erfüllt einen zweifachen Zweck, nämlich Fahrten in der Stadt und sonstige Fahrten, und gleicht die Beschränkungen eines Elektrofahrzeugs durch einen kleinen, effizienten Verbrennungsmotor aus. Elektrofahrzeuge sind erheblich teurer als konventionelle Autos mit derselben Größe und demselben Verwendungszweck (der Preisunterschied wird selbst durch staatliche Zuschüsse für Verbraucher nur zum Teil ausgeglichen), und die voraussichtlichen Käufer scheinen sich im Hinblick auf Einkommen und Umweltbewusstsein ziemlich von den Käufern konventioneller Autos derselben Größe zu unterscheiden. Die Kommission fordert Beteiligte auf, zu der Frage Stellung zu nehmen, ob Elektrofahrzeuge einen getrennten Produktmarkt bilden.

66.

Wenn Elektrofahrzeuge einen getrennten Markt bilden, ist fraglich, ob und in welchem Ausmaß eine weitere Segmentierung des Marktes für Pkw mit Elektroantrieb notwendig ist.

67.

Deutschland legte eine Übersicht über die konkurrierenden Elektrofahrzeuge verschiedener Hersteller samt dem Jahr ihrer Markteinführung vor. Auch wenn diese Übersicht etwas ungenau zu sein scheint, da es in einigen Fällen zu einer erheblichen Verzögerung gekommen ist (wider Erwarten kam das erste Elektrofahrzeug — der Nissan Leaf — erst im Januar 2011 auf den Markt), so bietet die Grafik doch einen Überblick über die konkurrierenden Elektrofahrzeugmodelle, der darauf hindeutet, dass ein vollständiges Abgehen von der Segmentierung für elektrisch angetriebene Pkw aufgrund der Unterschiedlichkeit der Modelle auch keine angemessene Lösung ist:

Image

68.

Die Kommission fordert die Beteiligten auf, zu der Frage Stellung zu nehmen, ob eine weitere Segmentierung des Elektrofahrzeugmarktes sachdienlich ist und auf welchen Grundsätzen und Kriterien eine solche Unterteilung aufbauen könnte.

69.

Gleichgültig ob Elektrofahrzeuge zum Pkw-Gesamtmarkt gehören oder einen eigenständigen Markt darstellen, ist die Zuordnung der in Leipzig zu produzierenden Elektrofahrzeuge zu einem spezifischen Pkw-Segment problematisch. In Bezug auf mögliche Marktsegmentierungen wählte Deutschland im vorliegenden Fall die Segmentierung von IHS Global Insight für den Zweck der Anmeldung.

70.

Laut Deutschland fällt das MCV-Modell i3 in die Segmente C (14) und D (15), wobei Deutschland die Verwendung eines kombinierten C/D-Segments vorschlägt. Bei strikter Anwendung der Segmentierung müsste die Kommission jedoch zu dem Schluss gelangen, dass das MCV i3 hinsichtlich der Größe in die Segmente B (16) und C und hinsichtlich des Preises in das D-Segment eingeordnet werden kann. Den deutschen Angaben zufolge sind die Käufer des MCV nicht auf Kunden beschränkt, die sich bei Autos mit Verbrennungsmotoren normalerweise für die unteren Segmente entscheiden würden, sondern kommen aus allen Segmenten, weil sie ein ausgeprägtes Umweltbewusstsein haben.

71.

Das Sportwagenmodell BMW i8 fällt in das F-Segment (17) nach IHS Global Insight, das nicht durch die Fahrzeuggröße sondern ausschließlich durch den Preis abgegrenzt ist. Im Fall dieses Pkw-Modells ist ein zusätzliches Problem zu lösen. Laut Deutschland ist es aufgrund des eingebauten Verbrennungsmotors als Hybridfahrzeug eingestuft. Es wird allerdings auf denselben Produktionsanlagen wie das MCV-Modell erzeugt, hat eine Karosserie aus kohlefaserverstärktem Kunststoff und verfügt zusätzlich über einen Verbrennungsmotor zur Verbesserung des Elektroantriebs, der darüber hinaus nicht in der geförderten Anlage entwickelt wird. Eine Betrachtung der bisher auf dem Markt verfügbaren Hybridfahrzeuge zeigt, dass es sich in der Regel um mit Verbrennungsmotor angetriebene Autos mit Metallkarosserien handelt, in die ein zusätzlicher Elektroantrieb eingebaut ist, der nur einen geringen Teil zur Fahrzeugleistung beiträgt.

72.

Derzeit ist die Kommission nicht in der Lage, eine definitive Position dazu zu beziehen, ob sich traditionelle Marktsegmentierungen, die von Polk, Global Insight und anderen für den konventionellen Kfz-Markt entwickelt wurden, überhaupt auf den Elektrofahrzeugmarkt übertragen lassen. Sie stellt zum jetzigen Zeitpunkt fest, dass die Zuordnung zu Segmenten in Analogie zu Pkw mit Verbrennungsmotoren äußerst problematisch ist. Auf den ersten Blick scheint die Anwendung der Segmentierung von POLK aufgrund der Bedeutung des Verbrennungsmotors bei der Abgrenzung der Segmente schwierig zu sein. Auch die Verwendung der von IHS Global Insight festgelegten Einteilung erscheint nicht einfach. Hier sind die entscheidenden Parameter die Fahrzeuglänge und der Preis: hinsichtlich der Länge scheint die Mehrheit der in Entwicklung befindlichen Elektrofahrzeuge (laut Ankündigungen der Hersteller) in die ‚kleinen‘ Segmente A, B und C zu fallen; in Bezug auf den Preis treffen höhere Segmente — mindestens das D-Segment — zu. Die Kommission fordert die Beteiligten auf, zur Übertragbarkeit bestehender Klassifikationen für den Zweck der Marktdefinition Stellung zu nehmen.

73.

Des Weiteren kann die Kommission keine definitive Position dazu beziehen, ob die Zuordnung der Modelle i3 und i8 zu den von Deutschland vorgeschlagenen Segmenten sachdienlich ist (gleichgültig ob Elektrofahrzeuge zum Pkw-Gesamtmarkt gehören oder einen eigenständigen Markt darstellen). Die Kommission fordert die Beteiligten auf, zu dieser Frage Stellung zu nehmen.

74.

In diesem Zusammenhang weist die Kommission darauf hin, dass Deutschland vorgeschlagen hat, den i3 in ein kombiniertes C/D-Segment einzuordnen. Die Kommission erinnert daran, dass sie in der Vergangenheit Zweifel daran geäußert hat, ob sich kombinierte Segmente auf Pkw mit Verbrennungsmotor anwenden lassen (18). Die Kommission kann zurzeit keine definitive Position zur Frage der kombinierten Segmente beziehen und fordert die Beteiligten auf, auch zu diesem Punkt Stellung zu nehmen.

75.

Aufgrund des Fehlens von Erfahrungen aus der Vergangenheit und durch die oben angeführten Schwierigkeiten kann die Kommission zu diesem Zeitpunkt zu keinem Schluss über den sachlich relevanten Markt gelangen. Deshalb betrachtet die Kommission in den weiteren Analysen alle plausiblen Märkte als sachlich relevante Märkte, d. h. den Markt für Elektrofahrzeuge, den Gesamtmarkt für Pkw ohne Unterscheidung der Antriebstechnik und den Markt für Hybridfahrzeuge (in Bezug auf das Modell i8). Im Hinblick auf die Segmentierung berechnete die Kommission die Marktanteile im Einklang mit dem deutschen Vorschlag, nach dem das MCV-Elektrofahrzeug von BMW als Teil des kombinierten C/D-Segments zu beurteilen ist, und getrennt für die Segmente B, C und D sowie beim Sportwagen für das F-Segment.

3.5.3.3   Räumlich relevanter Markt

76.

Gemäß Randnummer 70 der Regionalbeihilfe-Leitlinien sollten für die Überprüfungen nach Randnummer 68 Buchstaben a und b der Regionalbeihilfe-Leitlinien Märkte normalerweise auf Ebene des EWR definiert werden oder, ‘falls diese Daten nicht vorliegen oder nicht relevant sind, auf der Grundlage eines anderen allgemein akzeptierten Marktsegments, für das statistische Daten zur Verfügung stehen’.

77.

Deutschland betrachtet den Weltmarkt oder zumindest einen über den EWR hinausgehenden Markt als den räumlich relevanten Markt, da beide BMW-Modelle auf die internationale Nachfrage ausgerichtet sind und die Herstellung von Elektrofahrzeugen bisher auf Europa, die USA und Asien beschränkt ist (laut Deutschland entfallen derzeit rund 50 % der Produktion auf Europa und 30 % auf die USA).

78.

Deutschland betont, dass die Dynamik der Entwicklung des Marktes für Elektrofahrzeuge auch von einer weitere Verschärfung der CO2-Emissionsvorschriften in bestimmten Ländern abhängt und dass für die Einfuhr von elektrisch angetriebenen Pkw zwar in einigen Staaten (USA, Japan) dieselben Zollsätze vorgesehen sind wie für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor, während andere Länder (China) viel niedrigere Zollsätze anwenden. Unterschiede bestehen auch bei den Kosten für die Einfuhr von Kohlefasern im Vergleich zu Stahl, der bei der Herstellung von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor eingesetzt wird. Des Weiteren ist der Handel mit Elektrofahrzeugen durch die in den einzelnen Ländern geltenden technischen Normen weniger stark eingeschränkt als bei Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor. Deutschland hebt auch hervor, dass der Markt stark von staatlichen Förderprogrammen für Verbraucher abhängt. Diese Förderungen machen Elektrofahrzeuge für eine größere Gruppe von Verbrauchern erschwinglich, da sie den erheblichen Preisunterschied zwischen Elektrofahrzeugen und mit Verbrennungsmotor angetriebenen Fahrzeugen entsprechender Größe zum Teil ausgleichen. Ohne die Förderungen blieben sie sehr exklusiv und würden nur von einer sehr kleinen Gruppe von Verbrauchern nachgefragt. In den USA erreicht die staatliche Förderung bis zu 7 500 USD je Fahrzeug, wobei ähnliche Beträge in China und Japan vorgesehen sind. In Zukunft könnten diese Subventionen auch auf Megastädte wie Mexiko Stadt und São Paulo ausgedehnt werden.

79.

In einigen der bisherigen Beschlüsse in Bezug auf den Kraftfahrzeugsektor (19) definierte die Kommission den relevanten räumlichen Markt als ‚mindestens EWR-weit‘ und schloss somit explizit die Möglichkeit nicht aus, dass ein räumlich relevanter Markt besteht, der größer als der EWR ist. In zwei Beihilfesachen zu Regionalbeihilfen für den Kraftfahrzeugsektor (Audi Hungaria Motor und Fiat Powertrain Technologies Poland) eröffnete die Kommission jedoch das förmliche Prüfverfahren u. a. in Bezug auf die angemessene Marktabgrenzung.

80.

Auf der Grundlage der verfügbaren Informationen (Markteinführung der ersten Elektrofahrzeuge erst 2010) kann die Kommission zu diesem Zeitpunkt keine definitive Position dazu beziehen, ob ein eigenständiger Elektrofahrzeugmarkt eine weltweite Ausdehnung hätte oder nicht. Die Kommission fordert Dritte auf, zur sachdienlichen Definition des räumlichen Marktes für Elektrofahrzeuge im Allgemeinen sowie für Fahrzeuge wie die Modelle i3 und i8 Stellung zu nehmen.

81.

Da die Kommission für die Zwecke der Überprüfung nach Randnummer 68 Buchstabe a der Regionalbeihilfe-Leitlinien zu keinem Schluss über den genauen räumlich relevanten Markt gelangen kann, führt sie die relevanten Tests sowohl für den EWR als auch die weltweiten Märkte durch.

3.5.3.4   Marktanteile (Überprüfung nach Randnummer 68 Buchstabe a)

82.

Um feststellen zu können, ob gemäß Randnummer 68 Buchstabe a der Regionalbeihilfe-Leitlinien für das Vorhaben eine eingehende Überprüfung der Erforderlichkeit der Beihilfe notwendig ist und ob seine Vorteile stärker ins Gewicht fallen als die dadurch entstehenden Wettbewerbsverzerrungen und die Beeinträchtigung des Handels zwischen den Mitgliedstaaten, muss die Kommission die Marktanteile des Beihilfeempfängers vor und nach der Investition analysieren und prüfen, ob diese Marktanteile auf dem sachlich und räumlich relevanten Markt 25 % übersteigen.

83.

Da das angemeldete Investitionsvorhaben von BMW 2009 anlief und die Vollproduktion für 2014 geplant ist, sollte die Kommission den Marktanteil der BMW Group auf den sachlich und räumlich relevanten Märkten in den Jahren 2008 und 2015 ermitteln. Da das erste Elektrofahrzeug (Nissan Leaf) jedoch erst im Januar 2011 auf den Markt gebracht wurde, kann die Kommission den Marktanteil von BMW am Markt für elektrisch angetriebene Pkw für das Jahr 2008 nicht berechnen.

84.

In Bezug auf die Marktanteile von BMW bei Elektrofahrzeugen nach Abschluss des Vorhabens, d. h. im Jahr 2015, stützte Deutschland seine Berechnungen auf Informationen, die von der Deutschen Bank in einer externen Studie über Elektrofahrzeuge am 9. Juni 2008 veröffentlicht wurden, sowie auf Daten, die von der Boston Consulting Group im August 2009 gesammelt wurden. Insbesondere beruhen die von Deutschland vorgelegten Angaben auf der Annahme, dass der weltweite Markt für Elektrofahrzeuge (eingeschränkt auf BEV) nur 1 % des Gesamtmarktes für Pkw ausmachen wird (für 2015 wird der Gesamtverkauf von Pkw ohne Unterscheidung der Antriebstechnik auf 72,4 Millionen weltweit und auf 15,3 Millionen im EWR geschätzt; der Verkauf von Elektrofahrzeugen eingeschränkt auf BEV wird lediglich auf 720 000 weltweit und auf 150 000 im EWR geschätzt, der Gesamtverkauf von Hybridfahrzeugen auf 12,3 Millionen weltweit und auf 2,6 Millionen im EWR). Dieser Anteil ist vielleicht zu konservativ angesetzt, aber Deutschland konnte keine andere unabhängige Schätzung von Dritten für den Zeitraum um 2015 als die Studie der Deutschen Bank bereitstellen und wies darauf hin, dass die meisten anderen Quellen nur Schätzungen für das Jahr 2020 enthielten. Die Verkaufszahlen für das erste Elektrofahrzeugmodell — den Nissan Leaf — legen nahe, dass selbst im Jahr 2011, d. h. drei Jahre nach der Veröffentlichung der Prognose der Deutschen Bank, die Dynamik der Entwicklung auf dem Elektrofahrzeugmarkt von Nissan unterschätzt wurde. Nissan rechnete mit einem Absatz von 10 000 Stück des Elektrofahrzeugmodells im Jahr 2011, verkaufte aber schon im ersten Quartal 2011 4 000 Einheiten. Die Kommission fordert die Beteiligten auf, zur erwarteten Größe des weltweiten und des EWR-weiten Marktes für Elektrofahrzeuge im Jahr 2015 Stellung zu nehmen.

85.

Deutschland legte Daten/Schätzungen für den Umsatz von BMW vor. In diesem Zusammenhang sollte beachtet werden, dass BMW bei der Berechnung des Marktanteils davon ausging, dass vom gesamten Produktionsvolumen von [10 000-50 000] (oder […]) Einheiten nur […] MCV auf dem EWR-Markt verkauft und […] ausgeführt werden sollen. Ebenso ist geplant, dass 50 % des voraussichtlichen Produktionsvolumens des Sportwagenmodells (bis zu […] Stück) außerhalb des EWR abgesetzt werden. Diese Aufteilung zwischen den Verkäufen im EWR und außerhalb des EWR ist für die Kommission zum jetzigen Zeitpunkt nicht überprüfbar. Die Kommission fordert die Beteiligten auf, zu der Frage Stellung zu nehmen, ob eine solche Aufteilung angesichts der vorhersehbaren Marktentwicklung realistisch ist.

86.

Die Kommission stellt ferner fest, dass Deutschland keine getrennten Daten für das F-Segment vorlegen konnte, sondern Informationen für das kombinierte E2+F-Segment übermittelte (relevant für den i8), da BMW die Daten für die Segmente E2 und F für interne Zwecke nicht separat erfasst.

87.

Die Ergebnisse der Überprüfung der Marktanteile (unter Verwendung der oben dargelegten Aufteilung der Produktionsmengen auf Verkäufe innerhalb des EWR und Ausfuhren aus dem EWR) werden in der folgenden Tabelle dargestellt:

 

2008

2015

Gesamtmarkt Pkw weltweit — insgesamt

2,6 %

2,6 %

B-Segment

1,8 %

1,8 %

C-Segment

1,4 %

1,5 %

D-Segment

5,1 %

5,5 %

E2+F-Segment (22)

5,1 %

8,2 %

Kombiniertes C/D-Segment

2,9 %

3,1 %

Gesamtmarkt Pkw EWR — insgesamt

5,7 %

6,5 %

B-Segment

3 %

4 %

C-Segment

3,5 %

4,5 %

D-Segment

12,3 %

14,2 %

E2+F-Segment (22)

12,7 %

17,3 %

Kombiniertes C/D-Segment

6,5 %

7,7 %

Elektrofahrzeugmarkt weltweit — insgesamt

[3-6 %]

B-Segment

[< 25 %]

C-Segment

[< 25 %]

D-Segment

[> 25 %]

E2+F-Segment (22)

[> 25 %] (21)

Kombiniertes C/D-Segment

[< 25 %]

Elektrofahrzeugmarkt EWR — insgesamt

12,7 %

B-Segment

[> 25 %]

C-Segment

[> 25 %]

D-Segment

[> 25 %]

E2+F-Segment (22)

[> 25 %] (21)

Kombiniertes C/D-Segment

[< 25 %]

Hybridfahrzeugmarkt weltweit — insgesamt

 (20)

E2+F-Segment (22)

3,2 %

Hybridfahrzeugmarkt EWR — insgesamt

 (20)

E2+F-Segment (22)

15 %

88.

Diese Ergebnisse weisen darauf hin, dass der Marktanteil von BMW nur auf dem Gesamtmarkt für Pkw unter 25 % liegt, gleichgültig ob der EWR-weite oder der weltweite Markt herangezogen wird und unabhängig von der Segmentierung (ungeachtet der in den Erwägungsgründen 68-70 beschriebenen Probleme bei der Anwendung der Segmentierung).

89.

Was den Elektrofahrzeugmarkt anbelangt, lässt sich aufgrund der auf den verfügbaren Daten beruhenden Ergebnisse nicht ausschließen, dass der Marktanteil von BMW auf einem eigenständigen weltweiten Elektrofahrzeugmarkt den Schwellenwert von 25 % im D-Segment überschreiten könnte (laut Prognosen erreicht er [> 25 %]). Ähnliches gilt, wenn der Markt für Elektrofahrzeuge und nicht derjenige für Hybridfahrzeuge als der sachlich relevante Markt für das Modell i8 festgelegt wird, weil es auf denselben Produktionsanlagen wie das rein elektrisch angetriebene Modell i3 hergestellt wird und somit ein Substitut für das BEV darstellt. In diesem Fall könnte der Marktanteil von BMW im F-Segment ebenfalls über dem Schwellenwert von 25 % liegen ([> 25 %]).

90.

Auf dem EWR-weiten Markt für Elektrofahrzeuge ohne Segmentierung wird der Schwellenwert von 25 % nur dann eingehalten, wenn BMW weniger als […] Fahrzeuge von den insgesamt erzeugten [10 000-50 000] Autos auf dem EWR-Markt verkauft. Auf dem segmentierten EWR-weiten Markt für Elektrofahrzeuge besteht allerdings selbst bei Berücksichtigung der von Deutschland angeführten Aufteilung der Verkäufe auf EWR-Länder und Nicht-EWR-Länder die Gefahr einer Überschreitung des Schwellenwerts von 25 %, wenn die Kommission im Einklang mit der gängigen Praxis die Möglichkeit einer Kombination von Kfz-Segmenten ausschließt (die Kommission lehnte beispielsweise in der Entscheidung zur Eröffnung des förmlichen Prüfverfahrens im Falle von Audi Hungaria Motor die von Ungarn vorgeschlagene Kombination bestimmter Segmente gemäß den Definitionen von Polk ab) und das Produktionsvolumen von BMW entweder dem B-, C- oder D-Segment zugeordnet werden muss. In diesem Fall würde der Marktanteil von BMW in allen berücksichtigten Einzelsegmenten im EWR 25 % überschreiten ([…] % im B-Segment, […] % im C-Segment, […] % im D-Segment und sogar […] % im F-Segment).

91.

Auf der Grundlage der verfügbaren Daten kann die Kommission zu diesem Zeitpunkt nicht zweifelsfrei ausschließen, dass die Marktanteile von BMW auf allen berücksichtigten plausiblen Märkten unterhalb des Schwellenwerts von 25 % gemäß Randnummer 68 Buchstabe a der Regionalbeihilfe-Leitlinien bleiben. Angesichts der Produktionskapazität von [10 000-50 000] Elektrofahrzeugen im Leipziger Werk und in Anbetracht der Dynamik auf dem Elektrofahrzeugmarkt sowie der Anzahl der auf diesem Markt im Wettbewerb stehenden Automobilhersteller ist es gleichzeitig plausibel, dass BMW den in Randnummer 68 Buchstabe a der Regionalbeihilfe-Leitlinien festgelegten Schwellenwert von 25 % zumindest langfristig möglicherweise nicht überschreiten wird. Diese Tatsache weist darauf hin, dass die verfügbaren Daten, nach denen der Elektrofahrzeugmarkt (BEV) nur 1 % des gesamten Pkw-Marktes ausmacht, zu konservativ sind, um als zuverlässige Basis für die Zwecke der Überprüfungen nach Randnummer 68 der Regionalbeihilfe-Leitlinien zu dienen. Die Kommission fordert Dritte auf, zu den oben erörterten Problemen Stellung zu nehmen.

3.5.3.5   Kapazitätszuwachs auf einem Markt mit unterdurchschnittlichem Wachstum (Überprüfung nach Randnummer 68 Buchstabe b)

92.

Die Kommission muss gemäß Randnummer 68 Buchstabe b der Regionalbeihilfe-Leitlinien prüfen, ob die durch das Investitionsvorhaben geschaffene Kapazität mehr als 5 % des Marktes belegt durch Daten über den sichtbaren Verbrauch (23) beträgt. In diesem Fall muss die Kommission auch prüfen, ob die in den letzten fünf Jahren verzeichneten mittleren Jahreszuwachsraten des sichtbaren Verbrauchs über der mittleren jährlichen Wachstumsrate des Bruttoinlandsprodukts im EWR liegen. Die Kommission führt diese Überprüfung für die oben angeführten plausiblen sachlich relevanten Märkte durch.

93.

Die Überprüfung des Kapazitätszuwachs auf einem Markt mit unterdurchschnittlichem Wachstum ergab folgende Werte für die einzelnen analysierten Segmente:

Tabelle:   Kapazitätszuwachs durch das Vorhaben auf dem Gesamtmarkt für Pkw auf Ebene des EWR

 

Marktvolumen 2008

Kapazitätszuwachs

B-Segment

4,6 Mio.

0,87 %

C-Segment

5,1 Mio.

0,78 %

D-Segment

2,6 Mio.

1,54 %

C/D-Segment

7,7 Mio.

0,52 %

E2+F-Segment

1,1 Mio.

0,36 %

94.

Aus den Ergebnissen der Überprüfung geht klar hervor, dass bei Berücksichtigung des Pkw-Gesamtmarktes ohne Unterscheidung der Antriebstechnik der im ersten Teil von Randnummer 68 Buchsstabe b der Regionalbeihilfe-Leitlinien festgelegte Schwellenwert von 5 % in keinem der analysierten Segmente auf dem EWR-Markt überschritten würde.

95.

Diese Überprüfung kann für den Elektrofahrzeugmarkt nicht durchgeführt werden, da er 2008 noch nicht existierte. Es kann jedoch mit Sicherheit ausgeschlossen werden, dass das Wachstum auf diesem Markt unterdurchschnittlich ist.

96.

Für den konventionellen Kfz-Markt hat Deutschland jedoch Angaben über die mittlere jährliche Wachstumsrate für den sichtbaren Verbrauch auf dem Pkw-Gesamtmarkt ohne Segmentaufteilung, getrennt für die Segmente B, C und D sowie für die kombinierten Segmente C/D und E2/F (24) vorgelegt. Die Daten für den Bezugszeitraum 2003-2008 betreffen nicht den EWR sondern nur die EU-27 und stammen vom Dachverband der europäischen Automobilhersteller (ACEA) und EUROSTAT.

97.

Die für den Bezugszeitraum 2003-2008 angegebenen Wachstumsraten belegen eindeutig, dass die analysierten Märkte unterdurchschnittlich wachsen oder sogar schrumpfen, wobei sich die Lage in anderen betroffenen Segmenten voraussichtlich nicht davon unterscheidet: – 0,55 % auf dem Pkw-Gesamtmarkt, – 1,65 % im B-Segment, 0,8 % im C-Segment, – 4,66 % im D-Segment, – 1,73 % im E2/F-Segment und – 1,25 % im kombinierten C/D-Segment. Im selben Zeitraum war die mittlere jährliche Wachstumsrate des Bruttoinlandsprodukts im EWR eindeutig höher: 2,17 % nominal in EUR und 0,86 % real (die entsprechenden Wachstumsraten für die EU-27 liegen bei 2,11 % und 0,85 %).

98.

Wie vorstehend ausgeführt, muss die Kommission den im zweiten Teil von Randnummer 68 Buchstabe b der Regionalbeihilfe-Leitlinien festgelegten Test jedoch nur dann anwenden, wenn der im ersten Teil festgelegte Schwellenwert von 5 % überschritten wird. Aus den verfügbaren Daten geht hervor, dass der Schwellenwert für den Kapazitätszuwachs von 5 % von dem in Rede stehenden Investitionsvorhaben auf den relevanten Märkten nicht überschritten wird.

3.6   Schlussfolgerung zu den Überprüfungen nach Randnummer 68 Buchstabe a und b

99.

Auf der Grundlage der Überprüfungsergebnisse kann die Kommission nicht bestätigen, dass die Schwellenwerte gemäß Randnummer 68 Buchstabe a der Regionalbeihilfe-Leitlinien auf keinem der plausiblen Märkten überschritten werden, während die Überprüfung des Kapazitätszuwachs nach Randnummer 68 Buchstabe b der Regionalbeihilfe-Leitlinien keine Probleme für die Vereinbarkeit des Investitionsvorhabens mit dem Binnenmarkt bereitet.

3.7   Zweifel und Gründe für die Verfahrenseröffnung

100.

Die Kommission befasst sich erstmals mit der Anmeldung einer Regionalbeihilfe für die Herstellung von elektrisch angetriebenen Pkw (BEV/PHEV). Die Kommission konnte im Zuge der vorläufigen Prüfung zu keiner definitiven Position bei der Definition der sachlich und räumlich relevanten Märkte gelangen und kann nach Durchführung der Überprüfung nach Randnummer 68 Buchstabe a für alle plausiblen Märkte nicht bestätigen, dass der Schwellenwert von 25 % mit Sicherheit nicht überschritten wird. Gleichzeitig hat die Kommission Zweifel daran, ob die angemeldete Beihilfe auf der Grundlage der Fußnote 65 der Regionalbeihilfe-Leitlinien von den Überprüfungen nach Randnummer 68 der Regionalbeihilfe-Leitlinien ausgenommen werden kann.

101.

Aus den oben angeführten Gründen hat die Kommission nach der vorläufigen Würdigung der Maßnahme Zweifel, dass die angemeldete Beihilfe die Schwellenwerte nach Randnummer 68 Buchstabe a der Regionalbeihilfe-Leitlinien einhält.

102.

Folglich muss die Kommission alle erforderlichen Anhörungen vornehmen und hierzu das Verfahren nach Artikel 108 Absatz 2 AEUV eröffnen. Damit erhalten Dritte, deren Interessen von der Gewährung der Beihilfe betroffen sein können, die Gelegenheit, zu dieser Maßnahme Stellung zu nehmen. Die Kommission wird die Maßnahme im Lichte der Informationen, die sowohl vom betroffenen Mitgliedstaat als auch von Dritten übermittelt werden, würdigen und ihren abschließenden Beschluss annehmen.

103.

Falls die Kommission anhand der Stellungnahmen, die als Reaktion auf die Eröffnung des förmlichen Prüfverfahrens eingehen, nicht zweifelsfrei zu dem Schluss gelangen kann, dass die Beihilfe entweder von den Überprüfungen nach Randnummer 68 der Regionalbeihilfe-Leitlinien auf der Grundlage der Bestimmungen von Fußnote 65 der Regionalbeihilfe-Leitlinien ausgenommen werden kann oder dass die Schwellenwerte nach Randnummer 68 Buchstaben a und b nicht überschritten werden, wird die Kommission das Investitionsvorhaben auf der Basis der Mitteilung der Kommission betreffend die Kriterien für die eingehende Prüfung staatlicher Beihilfen mit regionaler Zielsetzung zur Förderung großer Investitionsvorhaben (25) eingehend untersuchen.

104.

Der Mitgliedstaat und die Betroffenen werden aufgefordert, in ihrer Stellungnahme zur Eröffnung des förmlichen Prüfverfahrens alle für die Durchführung dieser eingehenden Prüfung erforderlichen Angaben zu machen und die in der Mitteilung angeführten einschlägigen Informationen und Unterlagen zu übermitteln.

105.

Anhand des vorgelegten Beweismaterials zu den oben angeführten Aspekten wird die Kommission die positiven und negativen Auswirkungen der Beihilfe gegeneinander abwägen, indem sie eine Gesamtbeurteilung der Auswirkungen der Beihilfe vornimmt, so dass die Kommission das förmliche Prüfverfahren abschließen kann.

4.   BESCHLUSS

106.

Aus diesen Gründen fordert die Kommission Deutschland im Rahmen des Verfahrens nach Artikel 108 Absatz 2 AEUV auf, innerhalb eines Monats nach Eingang dieses Schreibens Stellung zu nehmen und alle für die Würdigung der Beihilfemaßnahme sachdienlichen Informationen zu übermitteln. Deutschland wird aufgefordert, unverzüglich eine Kopie dieses Schreibens an den potenziellen Beihilfeempfänger weiterzuleiten.

107.

Die Kommission erinnert Deutschland an die aufschiebende Wirkung des Artikels 108 Absatz 2 AEUV und verweist auf Artikel 14 der Verordnung (EG) Nr. 659/1999 des Rates, dem zufolge alle rechtswidrigen Beihilfen von den Empfängern zurückgefordert werden können.

108.

Die Kommission teilt Deutschland mit, dass sie die Beteiligten durch Veröffentlichung des vorliegenden Schreibens und einer aussagekräftigen Zusammenfassung dieses Schreibens im Amtsblatt der Europäischen Union von der Beihilfesache unterrichten wird. Außerdem wird sie Beteiligte in den EFTA-Staaten, die das EWR-Abkommen unterzeichnet haben, durch die Veröffentlichung in der EWR-Beilage zum Amtsblatt der Europäischen Union und die EFTA-Überwachungsbehörde durch die Übermittlung einer Kopie dieses Schreibens von dem Vorgang in Kenntnis setzen. Alle Beteiligten werden aufgefordert, innerhalb eines Monats ab dem Datum dieser Veröffentlichung Stellung zu nehmen.“


(1)  Ú. v. EÚ C 54, 4.3.2006, s. 13.

(2)  Oznámenie Komisie o kritériách pre dôkladné posúdenie regionálnej pomoci pre veľké investičné projekty (Ú. v. EÚ C 223, 16.9.2009, s. 3).

(3)  ABl. C 54 vom 4.3.2006, S. 13.

(4)  Entscheidung der Kommission vom 8. November 2006 in der Beihilfesache N 459/06 — Deutsche Fördergebietskarte 2007-2013 (ABl. C 295 vom 5.12.2006, S. 6).

(5)  ‚Electric vehicles do not have dual mechanical and electrical powertrains. 100 % of its propulsion comes from an electric motor, energized by electricity stored in batteries.‘ (Elektrofahrzeuge verfügen nicht über zwei Antriebssysteme — ein mechanisches und ein elektrisches. Sie werden zu 100 % durch einen Elektromotor, der von Elektrizität aus Batterien gespeist wird, angetrieben.) (Quelle: Deutsche Bank: Electric Cars: Plugged In. Batteries must be included, 9. Juni 2008, S. 10).

(6)  Geschäftsgeheimnis.

(7)  ‚Plug-in hybrids will allow for vehicles to store enough electricity (from an overnight charge) for a certain distance to be driven solely on electric power and will function as a full hybrid beyond this range. Full hybrids provide enough power for limited levels of autonomous driving at slow speed, and they offer efficiency gains ranging from 25 %-45 %. Fuel efficiency of a PHEV is estimated to 40 %-65 %.‘ (Bei Plug-in-Hybridfahrzeugen kann ausreichend Elektrizität (aus einer nächtlichen Aufladung) in den Fahrzeugen gespeichert werden, so dass sie eine gewisse Strecke ausschließlich mit Elektrizität zurücklegen können und darüber hinaus wie Vollhybride arbeiten. Vollhybridfahrzeuge verfügen über eine ausreichende Leistung für autonomes Fahren auf eingeschränktem Niveau mit langsamer Geschwindigkeit und bieten Effizienzsteigerungen von 25 %-45 %. Die Treibstoffeffizienz eines PHEV wird auf 40 %-65 % geschätzt.) (Quelle: Deutsche Bank: Electric Cars: Plugged In. Batteries must be included, 9. Juni 2008, S. 10).

(8)  Entscheidung der Kommission vom 8. November 2006 in der Beihilfesache N 459/06 — Deutsche Fördergebietskarte 2007-2013 (ABl. C 295 vom 5.12.2006, S. 6).

(9)  X 167/08 — Deutschland — Investitionszulagengesetz (IZ) 2010 (ABl. C 280 vom 20.11.2009, S. 7).

(10)  ABl. C 244 vom 1.10.2004, S. 2. Insbesondere sind die folgenden Kriterien nach Randnummer 10 der Rettungs- und Umstrukturierungsleitlinien nicht erfüllt: ‚(a) wenn bei Gesellschaften mit beschränkter Haftung mehr als die Hälfte des gezeichneten Kapitals verschwunden und mehr als ein Viertel dieses Kapitals während der letzten zwölf Monate verloren gegangen ist;‘ und ‚(c) wenn unabhängig von der Unternehmensform die im innerstaatlichen Recht vorgesehenen Voraussetzungen für die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens erfüllt sind.‘

(11)  Vgl. Fußnote 6.

(12)  Wird ein Vorhaben im Umfang von mehr als 100 Mio. EUR in zwei Vorhaben untergliedert, könnte der Mitgliedstaat auf die ersten 50 Mio. EUR der Projektkosten jeweils (insgesamt also zweimal) den vollen regionalen Beihilfehöchstsatz anwenden (keine Herabsetzung des anwendbaren regionalen Beihilfehöchstsatzes erforderlich) sowie jeweils (insgesamt also zweimal) die Hälfte dieses Höchstsatzes auf die nächsten 50 Mio. EUR. Für alle beihilfefähigen Kosten jenseits der Obergrenze von 100 Mio. EUR verringert sich der regionale Beihilfehöchstsatz auf ein Drittel (34 %).

(13)  Die Berechnung der in diesem Beschluss aufgeführten abgezinsten Werte erfolgt auf der Grundlage des zur Zeit der Anmeldung geltenden Basissatzes von 1,24 %, zu dem gemäß der Mitteilung der Kommission über die Änderung der Methode zur Festsetzung der Referenz- und Abzinsungssätze (ABl. C 14 vom 19.1.2008, S. 6) 100 Basispunkte hinzuzufügen sind — d. h. 2,24 %. (http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html).

(14)  Nach Global Insight fallen beispielsweise folgende Modelle in das C-Segment: Ford Focus, VW Golf, BMW 1er Serie oder Audi A3.

(15)  Nach Global Insight fallen beispielsweise folgende Modelle in das D-Segment: Honda Accord, VW Passat, BMW 3er Serie, Mercedes-Benz C-Klasse oder Audi A4.

(16)  Nach Global Insight fallen beispielsweise folgende Modelle in das B-Segment: VW Polo, Ford Fiesta, Peugeot 207 oder Toyota Yaris.

(17)  Nach Global Insight fallen beispielsweise folgende Modelle in das F-Segment: Maserati Quattroporte, Ferrari 430, 599, 612, Lamborghini Murcielago oder Aston Martin DBS.

(18)  Zuletzt in der Entscheidung der Kommission in der Sache SA.27913 — Staatlich Beihilfe C 31/09 — Ungarn — Großes Investitionsvorhaben — Beihilfe für Audi Hungaria Motor Kft; Entscheidung vom 28. Oktober 2009 (K(2009) 8131) in der Beihilfesache C 31/09 (ABl. C 64 vom 16.3.2010, S. 15); Beschluss zur Ausweitung des Verfahrens vom 6. Juli 2010 (K(2010) 4474) in der Beihilfesache C 31/09 (ABl. C 234 vom 10.9.2010, S. 4).

(19)  Entscheidungen der Kommission in den Sachen K 31/09 — Audi Hungaria Motor Kft., N 674/08 — VW Slovakia a.s (ABl. C 205 vom 29.7.2010, S. 1), N 473/08 — Ford España S.L. (ABl. C 19 vom 26.1.2010, S. 5) usw.

(20)  Keine Daten verfügbar.

(21)  Eines der von der Kommission für diese Würdigung genutzten Szenarien, wonach die Modelle i8 und i3 vollkommene Substitute sind, sofern sie auf denselben Produktionsanlagen wie der i3 hergestellt werden und somit angebotsseitige Substitute darstellen (eigene Berechnungen der Kommission).

(22)  Laut Deutschland sind getrennte Daten für das F-Segment nicht verfügbar.

(23)  Der sichtbare Verbrauch des betreffenden Produkts wird in Fußnote 62 der Regionalbeihilfe-Leitlinien als ‚Produktion plus Einfuhren minus Ausfuhren‘ definiert.

(24)  Laut Deutschland war es nicht möglich, getrennte Daten für das F-Segment bereitzustellen.

(25)  Mitteilung der Kommission betreffend die Kriterien für die eingehende Prüfung staatlicher Beihilfen mit regionaler Zielsetzung zur Förderung großer Investitionsvorhaben (ABl. C 223 vom 16.9.2009, S. 3).


INÉ AKTY

Európska komisia

13.12.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 363/34


Informačné oznámenie podľa článku 10 ods. 3 písm. c) nariadenia Rady (ES) č. 732/2008

Krajiny, ktoré požívajú výhody podľa osobitného stimulačného opatrenia pre trvalo udržateľný rozvoj a dobrú správu vecí verejných od 1. januára 2012

2011/C 363/06

Nariadenie Rady (ES) č. 732/2008 z 22. júla 2008, ktorým sa uplatňuje systém všeobecných colných preferencií od 1. januára 2009 (1) (ďalej len „nariadenie“) a ktoré bolo predĺžené nariadením (EÚ) č. 512/2011 (2) zavádza osobitné stimulačné opatrenie pre trvalo udržateľný rozvoj a dobrú správu vecí verejných (ďalej len „VSP+“). Nariadenie predpokladá podľa článku 9 ods. 1 písm. a) bodu iii) možnosť udeliť VSP+ od 1. januára 2012 tým rozvojovým krajinám, ktoré o to požiadali do 31. októbra 2011.

Komisii bola doručená do 31. októbra 2011 žiadosť Kapverdskej republiky o možnosť požíva výhody osobitného stimulačného opatrenia pre trvalo udržateľný rozvoj a dobrú správu vecí verejných od 1. januára 2012. Komisia preskúmala žiadosť v súlade s článkom 10 ods. 1 nariadenia a 9. decembra 2011 prijala vykonávacie rozhodnutie Komisie 2011/830 o zvýhodnených krajinách, ktoré sú oprávnené na osobitné stimulačné opatrenie pre trvalo udržateľný rozvoj a dobrú správu vecí verejných na obdobie od 1. januára 2012, ako je stanovené v nariadení Rady (ES) č. 732/2008 (3), v ktorom sa Kapverdskej republike udeľuje opatrenie VSP+ od 1. januára 2012 do 31. decembra 2013 alebo do dátumu stanoveného v nasledujúcom nariadení, podľa toho, čo skôr nastane.

Podľa článku 9 ods. 3 nariadenia krajiny, ktorým bolo udelené VSP+ na základe rozhodnutia Komisie 2008/938/ES z 9. decembra 2008 o zozname zvýhodnených krajín, ktoré sú oprávnené na osobitné stimulačné opatrenie pre trvalo udržateľný rozvoj a dobrú správu vecí verejných na obdobie od 1. januára 2009 do 31. decembra 2011 (4), zmeneného a doplneného rozhodnutím Komisie 2009/454/ES (5), a rozhodnutia Komisie 2010/318/EÚ z 9. júna 2010 o zvýhodnených krajinách, ktoré sú oprávnené na osobitné stimulačné opatrenie pre trvalo udržateľný rozvoj a dobrú správu vecí verejných na obdobie od 1. júla 2010 do 31. decembra 2011 (6), nemuseli znova predkladať žiadosť o VSP+ podľa článku 9 ods. 1 písm. a) bodu iii) a naďalej požívajú výhody VSP+.


(1)  Ú. v. EÚ L 211, 6.8.2008, s. 1.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 512/2011 z 11. mája 2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 732/2008 z 22. júla 2008, ktorým sa uplatňuje systém všeobecných colných preferencií na obdobie od 1. januára 2009 do 31. decembra 2011, (Ú. v. EÚ L 145, 31.5.2011, s. 28).

(3)  Ú. v. EÚ L 329, 13.12.2011, s. 19.

(4)  Ú. v. EÚ L 334, 12.12.2008, s. 90.

(5)  Ú. v. EÚ L 149, 12.6.2009, s. 78.

(6)  Ú. v. EÚ L 142, 10.6.2010, s. 10.