ISSN 1977-1037

doi:10.3000/19771037.C_2011.351.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 351

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 54
2. decembra 2011


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2011/C 351/01

Schválenie poskytnutia štátnej pomoci v zmysle ustanovení článkov 107 a 108 ZFEÚ – Prípady, ku ktorým nemá Komisia námietky ( 1 )

1

2011/C 351/02

Schválenie poskytnutia štátnej pomoci v zmysle ustanovení článkov 107 a 108 ZFEÚ – Prípady, ku ktorým nemá Komisia námietky ( 1 )

6

2011/C 351/03

Schválenie poskytnutia štátnej pomoci v zmysle ustanovení článkov 107 a 108 ZFEÚ – Prípady, ku ktorým nemá Komisia námietky ( 1 )

11

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Rada

2011/C 351/04

Oznámenie určené osobám a subjektom, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia ustanovené v rozhodnutí Rady 2011/782/SZBP a v nariadení Rady (EÚ) č. 442/2011 vykonávanom vykonávacím nariadením Rady (EÚ) č. 1244/2011 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Sýrii

14

2011/C 351/05

Oznámenie určené osobám a subjektom, na ktoré sa vzťahuje článok 19 ods. 1 písm. b) a článok 20 ods. 1 písm. b) rozhodnutia Rady 2010/413/SZBP (príloha II) a článok 16 ods. 2 nariadenia Rady (EÚ) č. 961/2010 (príloha VIII)

15

 

Európska komisia

2011/C 351/06

Úroková miera použitá Európskou centrálnou bankou pri hlavných refinančných operáciách: 1,25 % dňa 1. decembra 2011 – Výmenný kurz eura

16

 

INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

2011/C 351/07

Daň z pridanej hodnoty (DPH) – Oslobodenie investičného zlata – Zoznam zlatých mincí, ktoré vyhovujú kritériám ustanoveným v článku 344 ods. 1 bode 2 smernice Rady 2006/112/ES (Osobitný systém pre investičné zlato) – Platný na rok 2012

17

2011/C 351/08

Informácie oznámené členskými štátmi o ukončení rybolovu

32

 


 

(1)   Text s významom pre EHP s výnimkou produktov podľa prílohy I k zmluve

SK

 


II Oznámenia

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Európska komisia

2.12.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 351/1


Schválenie poskytnutia štátnej pomoci v zmysle ustanovení článkov 107 a 108 ZFEÚ

Prípady, ku ktorým nemá Komisia námietky

(Text s významom pre EHP s výnimkou produktov podľa prílohy I k zmluve)

2011/C 351/01

Dátum prijatia rozhodnutia

12.11.2010

Referenčné číslo štátnej pomoci

SA.30873 (N 165/10)

Členský štát

Slovensko

Región

Zmiešané

Názov (a/alebo názov príjemcu)

Podpora pre opatrenie 5.3.2.2.1 Prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy

Právny základ

Zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva

Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 499/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory podľa programu rozvoja vidieka

Druh opatrenia

Schéma pomoci

Účel

Lesníctvo, ochrana životného prostredia

Forma pomoci

Priamy grant

Rozpočet

 

Celkový rozpočet: 4,66 EUR (v mil.)

 

Ročný rozpočet: 1,17 EUR (v mil.)

Intenzita

80 %

Trvanie

do 31.12.2013

Sektory hospodárstva

Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Ministerstvo pôdohospodárstva SR

Dobrovičova 12

812 66 Bratislava

SLOVENSKO/SLOVAKIA

Ďalšie informácie

Rozhodnutie v autentickom jazykovom znení, z ktorého boli odstránené všetky informácie, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva, je uverejnené na stránke:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sk.htm

Dátum prijatia rozhodnutia

28.10.2010

Referenčné číslo štátnej pomoci

SA.31093 (N 251/10)

Členský štát

Taliansko

Región

Toscana

Článok 107 ods. 3 písm. c)

Názov (a/alebo názov príjemcu)

Misura 221 «Imboschimento di terreni agricoli» [articolo 36, lettera b, i/articolo 43 regolamento (CE) n. 1698/2005] — Programma di Sviluppo Rurale della Regione Toscana 2007/2013

Právny základ

Misura 221 «Imboschimento di terreni agricoli» [articolo 36, lettera b, i/articolo 43 regolamento (CE) n. 1698/2005] del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Toscana [Decisione della Commissione delle Comunità europee del 16 ottobre 2007 C(2007) 4664], e modifiche approvate con:

la nota prot. AGRI n. 13555 del 5 giugno 2008;

la nota prot. AGRI n. 6502 del 9 marzo 2009;

la nota prot. AGRI n. 154497 del 19 giugno 2009

la Decisione del 31 novembre 2009 C(2009) 9623.

Druh opatrenia

Schéma pomoci

Účel

Lesníctvo

Forma pomoci

Priamy grant

Rozpočet

Celkový rozpočet: 4,50 EUR (v mil.)

Intenzita

70 %

Trvanie

do 31.12.2013

Sektory hospodárstva

Lesníctvo a ťažba dreva

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Regione Toscana

Via di Novoli 26

50127 Firenze FI

ITALIA

Ďalšie informácie

Rozhodnutie v autentickom jazykovom znení, z ktorého boli odstránené všetky informácie, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva, je uverejnené na stránke:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sk.htm

Dátum prijatia rozhodnutia

2.8.2010

Referenčné číslo štátnej pomoci

SA.31094 (N 253/10)

Členský štát

Taliansko

Región

Toscana

Článok 107 ods. 3 písm. c)

Názov (a/alebo názov príjemcu)

Misura 225 «Pagamenti per interventi silvo-ambientali» — Programma di Sviluppo Rurale della Toscana 2007/2013

Právny základ

Misura 225 «Pagamenti per interventi silvo-ambientali [Articolo 36, b,v/articolo 47 regolamento (CE) n. 1698/2005]» del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Toscana [Decisione della Commissione delle Comunità europee del 16 ottobre 2007 C(2007) 4664], e precedenti modifiche approvate con: la nota prot. AGRI n. 13555 del 5 giugno 2008;

la nota prot. AGRI n. 6502 del 9 marzo 2009;

la nota prot. AGRI n. 154497 del 19 giugno 2009

la Decisione del 31 novembre 2009 C(2009) 9623.

Druh opatrenia

Schéma pomoci

Účel

Lesníctvo

Forma pomoci

Priamy grant

Rozpočet

Celkový rozpočet: 6 EUR (v mil.)

Intenzita

100 %

Trvanie

1.1.2011 – 31.12.2013

Sektory hospodárstva

Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Regione Toscana

Via di Novoli 26

50127 Firenze FI

ITALIA

Ďalšie informácie

Rozhodnutie v autentickom jazykovom znení, z ktorého boli odstránené všetky informácie, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva, je uverejnené na stránke:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sk.htm

Dátum prijatia rozhodnutia

28.10.2010

Referenčné číslo štátnej pomoci

SA.31124 (N 265/10)

Členský štát

Taliansko

Región

Sardegna

Článok 107 ods. 3 písm. c)

Názov (a/alebo názov príjemcu)

Regime di aiuti per campagne pubblicitarie dei prodotti agro alimentarinei paesi terzi

Právny základ

L.r. 7 agosto 2009, n. 3 articolo 2 comma 3 lettera b)

Druh opatrenia

Schéma pomoci

Účel

Reklama (AGRI)

Forma pomoci

Priamy grant

Rozpočet

 

Celkový rozpočet: 5 EUR (v mil.)

 

Ročný rozpočet: 1 EUR (v mil.)

Intenzita

80 %

Trvanie

do 31.12.2013

Sektory hospodárstva

Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Assessorato dell'agricoltura

Via Pessagno 4

09126 Cagliari CA

ITALIA

Ďalšie informácie

Rozhodnutie v autentickom jazykovom znení, z ktorého boli odstránené všetky informácie, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva, je uverejnené na stránke:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sk.htm

Dátum prijatia rozhodnutia

30.11.2010

Referenčné číslo štátnej pomoci

SA.31499 (N 378/10)

Členský štát

Slovensko

Región

Zmiešané

Názov (a/alebo názov príjemcu)

Schéma štátnej pomoci na úhradu škôd na poľnohospodárskych plodinách spôsobených nepriaznivou poveternostnou udalosťou, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe pre veľké podniky

Právny základ

§ 5 zákona č. 267/2010 Z. z. z 10. júna 2010 o poskytovaní dotácie na kompenzáciu strát spôsobených nepriaznivou poveternostnou udalosťou, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe, prírodnou katastrofou alebo mimoriadnou udalosťou,

zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov

Druh opatrenia

Schéma pomoci

Účel

Prírodné katastrofy alebo mimoriadne udalosti

Forma pomoci

Priamy grant

Rozpočet

 

Celkový rozpočet: 40 EUR (v mil.)

 

Ročný rozpočet: 10 EUR (v mil.)

Intenzita

90 %

Trvanie

do 31.12.2013

Sektory hospodárstva

Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia

Dobrovičova 12

812 66 Bratislava

SLOVENSKO/SLOVAKIA

Ďalšie informácie

Rozhodnutie v autentickom jazykovom znení, z ktorého boli odstránené všetky informácie, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva, je uverejnené na stránke:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sk.htm


2.12.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 351/6


Schválenie poskytnutia štátnej pomoci v zmysle ustanovení článkov 107 a 108 ZFEÚ

Prípady, ku ktorým nemá Komisia námietky

(Text s významom pre EHP s výnimkou produktov podľa prílohy I k zmluve)

2011/C 351/02

Dátum prijatia rozhodnutia

7.10.2010

Referenčné číslo štátnej pomoci

SA.31421 (N 352/10)

Členský štát

Španielsko

Región

Zmiešané

Názov (a/alebo názov príjemcu)

Ayudas para inversiones no productivas en montes privados de La Red Natura 2000 de la Región de Murcia

Právny základ

Proyecto de orden de la Consejería de Agricultura y Agua por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para inversiones no productivas en montes privados de La Red Natura 2000 de la Región de Murcia, y se aprueba la convocatoria para el año 2011

Druh opatrenia

Schéma pomoci

Účel

Ochrana životného prostredia

Forma pomoci

Priamy grant

Rozpočet

Celkový rozpočet: 0,48 EUR (v mil.)

Intenzita

85 %

Trvanie

1.1.2011 – 31.12.2013

Sektory hospodárstva

Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Pablo Fernández Abellán, Director General de Patrimonio Natural y Biodiversidad

C/ Catedrático Eugenio Ubeda, 3

30071 Murcia

ESPAÑA

Ďalšie informácie

Rozhodnutie v autentickom jazykovom znení, z ktorého boli odstránené všetky informácie, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva, je uverejnené na stránke:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sk.htm

Dátum prijatia rozhodnutia

12.11.2010

Referenčné číslo štátnej pomoci

SA.31422 (N 353/10)

Členský štát

Španielsko

Región

Murcia

Článok 107 ods. 3 písm. a)

Názov (a/alebo názov príjemcu)

Ayudas para el sector forestal, para la mitigación de la desertificación y la prevención de incendios forestales en montes privados de la Región de Murcia

Právny základ

Proyecto de orden de la Consejería de Agricultura y Agua por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para el sector forestal, para la mitigación de la desertificación y la prevención de incendios forestales en montes privados de la Región de Murcia, y se aprueba la convocatoria para el año 2011

Druh opatrenia

Schéma pomoci

Účel

Lesníctvo

Forma pomoci

Priamy grant

Rozpočet

Celkový rozpočet: 1,99 EUR (v mil.)

Intenzita

85 %

Trvanie

1.1.2011 – 31.12.2013

Sektory hospodárstva

Lesníctvo a ťažba dreva

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Pablo Fernández Abellán, Director General de Patrimonio Natural y Biodiversidad

C/ Catedrático Eugenio Ubeda, 3

30071 Murcia

ESPAÑA

Ďalšie informácie

Rozhodnutie v autentickom jazykovom znení, z ktorého boli odstránené všetky informácie, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva, je uverejnené na stránke:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sk.htm

Dátum prijatia rozhodnutia

13.10.2010

Referenčné číslo štátnej pomoci

SA.31435 (N 361/10)

Členský štát

Španielsko

Región

Zmiešané

Názov (a/alebo názov príjemcu)

Modernización y Mejora de la Eficiencia Energética de Invernaderos con Orientación Productiva de Tomate

Právny základ

Título: – Programas de Desarrollo Rural de las Comunidades Autónomas de Andalucía, Canarias, Murcia y Valencia, aprobados por Decisión de la Comisión que se citan a continuación. [Artículos 20(b)i y 26 del Reglamento (CE) no 1698/2005. Artículo 17 y punto 5.3.2.1 del anexo II del Reglamento (CE) no 1974/2006].

Decisión de la Comisión C(2009) 10544 de 21.12.2009 por la que se aprueba la revisión del programa de desarrollo rural de Andalucía para el periodo de programación 2007-2013 y se modifica la Decisión C(2008) 3843 de la Comisión, de 16.7.2008, por la que se aprueba el programa de desarrollo rural.

Decisión de la Comisión C(2009) 10383 de 17.12.2009 por la que se aprueba la revisión del programa de desarrollo rural de las Islas Canarias para el periodo de programación 2007-2013 y se modifica la Decisión C(2008) 3835 de la Comisión, de 16.7.2008, por la que se aprueba el programa de desarrollo rural.

Decisión de la Comisión C(2009) 10318 de 15.12.2009 por la que se aprueba…

Druh opatrenia

Schéma pomoci

Účel

Investície do poľnohospodárskych podnikov, Sektorový rozvoj

Forma pomoci

Priamy grant

Rozpočet

 

Celkový rozpočet: 189,20 EUR (v mil.)

 

Ročný rozpočet: 189,20 EUR (v mil.)

Intenzita

40 %

Trvanie

1.10.2010 – 31.12.2013

Sektory hospodárstva

Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino

C/ Alfonso XII, 62

28014 Madrid

ESPAÑA

Ďalšie informácie

Rozhodnutie v autentickom jazykovom znení, z ktorého boli odstránené všetky informácie, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva, je uverejnené na stránke:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sk.htm

Dátum prijatia rozhodnutia

18.10.2010

Referenčné číslo štátnej pomoci

SA.31436 (N 362/10)

Členský štát

Španielsko

Región

Teruel

Článok 107 ods. 3 písm. c)

Názov (a/alebo názov príjemcu)

Subvenciones destinadas al fomento de sistemas de producción que reduzcan la afección ambiental en el cultivo del guisante en la provincia de Teruel.

Právny základ

Orden de… de noviembre de 2010, del Consejero de Agricultura y Alimentación, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones destinadas al fomento de sistemas de producción que reduzcan la afección ambiental en el cultivo del guisante en la provincia de Teruel.

Decreto 223/2002, de 25 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se regula y fomenta la producción integrada de vegetales.

Orden de 11 de mayo de 2007, del Departamento de Agricultura y Alimentación, por la que se fijan las Normas Generales que deben aplicarse a la producción integrada de vegetales.

Ley 38/2003 de 17.11.2003 General de Subvenciones.

Decreto 2/2007, de 16 de enero, del Gobieno de Aragón, sobre subvenciones en materia de Agricultura y Alimentación.

Druh opatrenia

Schéma pomoci

Účel

Agro-environmentálne záväzky

Forma pomoci

Priamy grant

Rozpočet

 

Celkový rozpočet: 6,90 EUR (v mil.)

 

Ročný rozpočet: 2,30 EUR (v mil.)

Intenzita

100 %

Trvanie

28.2.2011 – 31.12.2013

Sektory hospodárstva

Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Dirección General de Producción Agraria del Departamento de Agricultura y Alimentación

Ďalšie informácie

Rozhodnutie v autentickom jazykovom znení, z ktorého boli odstránené všetky informácie, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva, je uverejnené na stránke:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sk.htm

Dátum prijatia rozhodnutia

20.10.2010

Referenčné číslo štátnej pomoci

SA.31437 (N 363/10)

Členský štát

Španielsko

Región

Navarra

Článok 107 ods. 3 písm. c)

Názov (a/alebo názov príjemcu)

Medidas para la gestión y protección de los bosques

Právny základ

Ley Foral 13/1990, de 31 de diciembre de 1990, de protección y desarrollo del patrimonio forestal de Navarra

Ley Foral 3/2007, de 21 de febrero, por la que se modifica la Ley Foral 13/1990, de 31 de diciembre de 1990, de protección y desarrollo del patrimonio forestal de Navarra

Orden Foral 317/2007, de 12 de junio, del Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda por la que se establece un régimen de ayudas para las actividades forestales promovidas por entidades locales en el marco del Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad Foral de Navarra 2007-2013

Orden Foral 322/2008, de 19 de junio, de la Consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, por la que se modifica la Orden Foral 317/2007 de 12 de junio, del Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda por la que se establece un régimen de ayudas para las actividades forestales promovidas por entidades locales en el marco del Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad Foral de Nav…

Druh opatrenia

Schéma pomoci

Účel

Lesníctvo, Ochrana životného prostredia

Forma pomoci

Priamy grant

Rozpočet

Celkový rozpočet: 21,45 EUR (v mil.)

Intenzita

100 %

Trvanie

do 31.12.2013

Sektory hospodárstva

Lesníctvo a ťažba dreva

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Andrés Eciolaza Carballo, Director General de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra

C/ González Tablas, 7-4a planta

31005 Pamplona (Navarra)

ESPAÑA

Ďalšie informácie

Rozhodnutie v autentickom jazykovom znení, z ktorého boli odstránené všetky informácie, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva, je uverejnené na stránke:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sk.htm


2.12.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 351/11


Schválenie poskytnutia štátnej pomoci v zmysle ustanovení článkov 107 a 108 ZFEÚ

Prípady, ku ktorým nemá Komisia námietky

(Text s významom pre EHP s výnimkou produktov podľa prílohy I k zmluve)

2011/C 351/03

Dátum prijatia rozhodnutia

4.8.2010

Referenčné číslo štátnej pomoci

SA.30736 (N 134/10)

Členský štát

Španielsko

Región

Andalucia

Článok 107 ods. 3 písm. a)

Názov (a/alebo názov príjemcu)

Ayudas previstas en las medidas 226 y 227 del PDR

Právny základ

Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013. Medidas 226 «Recuperación del potencial forestal e implantación de medidas preventivas», y 227 «Inversiones no productivas». Aprobado, tras su última modificación, por la Comisión Europea mediante Decisión de 18 de diciembre de 2009.

Druh opatrenia

Schéma pomoci

Účel

Ochrana životného prostredia, Lesníctvo

Forma pomoci

Priamy grant

Rozpočet

Celkový rozpočet: 100,30 EUR (v mil.)

Intenzita

100 %

Trvanie

1.1.2011 – 31.12.2013

Sektory hospodárstva

Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Junta de Andalucía

Consejería de Medio Ambiente

Avenida Manuel Siurot, 50

41071 Sevilla

ESPAÑA

Ďalšie informácie

Rozhodnutie v autentickom jazykovom znení, z ktorého boli odstránené všetky informácie, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva, je uverejnené na stránke:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sk.htm

Dátum prijatia rozhodnutia

21.12.2010

Referenčné číslo štátnej pomoci

SA.30942 (N 190/10)

Členský štát

Španielsko

Región

Zmiešané

Názov (a/alebo názov príjemcu)

Subvenciones estatales destinadas al sector del lúpulo

Právny základ

Real Decreto 714/2010 de 28 de mayo de 2010, por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones estatales destinadas al sector del lúpulo

Druh opatrenia

Schéma pomoci

Účel

Investície do poľnohospodárskych podnikov

Forma pomoci

Priamy grant

Rozpočet

 

Celkový rozpočet: 7,50 EUR (v mil.)

 

Ročný rozpočet: 1,88 EUR (v mil.)

Intenzita

50 %

Trvanie

do 31.12.2013

Sektory hospodárstva

Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino

C/ Alfonso XII, 62

28071 Madrid

ESPAÑA

Ďalšie informácie

Rozhodnutie v autentickom jazykovom znení, z ktorého boli odstránené všetky informácie, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva, je uverejnené na stránke:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sk.htm

Dátum prijatia rozhodnutia

1.10.2010

Referenčné číslo štátnej pomoci

SA.31520 (N 384/10)

Členský štát

Španielsko

Región

Pais Vasco

Nepodporované oblasti

Názov (a/alebo názov príjemcu)

Inversiones no productivas en tierras forestales

Právny základ

Programa de Desarrollo Rural Sostenible del País Vasco 2007-2013

Decreto 166/2008 de ayudas forestales en la Comunidad Autónoma del País Vasco

Druh opatrenia

Schéma pomoci

Účel

Ochrana životného prostredia

Forma pomoci

Priamy grant

Rozpočet

 

Celkový rozpočet: 0,42 EUR (v mil.)

 

Ročný rozpočet: 0,06 EUR (v mil.)

Intenzita

100 %

Trvanie

1.10.2010 – 31.12.2013

Sektory hospodárstva

Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Gobierno Vasco

Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca

C/ Donotia, 1

01010 Vitoria

ESPAÑA

Ďalšie informácie

Rozhodnutie v autentickom jazykovom znení, z ktorého boli odstránené všetky informácie, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva, je uverejnené na stránke:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sk.htm


IV Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Rada

2.12.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 351/14


Oznámenie určené osobám a subjektom, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia ustanovené v rozhodnutí Rady 2011/782/SZBP a v nariadení Rady (EÚ) č. 442/2011 vykonávanom vykonávacím nariadením Rady (EÚ) č. 1244/2011 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Sýrii

2011/C 351/04

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE

Osoby a subjekty, ktoré sa uvádzajú v prílohách k rozhodnutiu Rady 2011/782/SZBP (1), ktorým sa nahrádza rozhodnutie Rady 2011/273/SZBP, a v prílohe II k nariadeniu Rady (EÚ) č. 442/2011 vykonávanom vykonávacím nariadením Rady (EÚ) č. 1244./2011 (2) o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Sýrii, sa upozorňujú na tieto skutočnosti:

Rada Európskej únie rozhodla, že osoby a subjekty uvedené v predmetných prílohách by sa mali zaradiť na zoznam osôb a subjektov, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia ustanovené v rozhodnutí Rady 2011/782/SZBP a v nariadení Rady (EÚ) č. 442/2011 vykonávanom vykonávacím nariadením Rady (EÚ) č. 1244/2011 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Sýrii.

Dotknuté osoby a subjekty upozorňujeme na možnosť podať žiadosť príslušným orgánom relevantného členského štátu alebo štátov, uvedeným na internetových stránkach v prílohe III k nariadeniu (EÚ) č. 442/2011, s cieľom získať povolenie na použitie zmrazených finančných prostriedkov na základné potreby alebo osobitné platby (pozri článok 6 uvedeného nariadenia).

Dotknuté osoby a subjekty môžu podať Rade žiadosť o opätovné posúdenie rozhodnutia zaradiť ich do uvedeného zoznamu spolu s podpornou dokumentáciou, pričom žiadosť zašlú na túto adresu:

Council of the European Union

General Secretariat

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Dotknuté osoby a subjekty sa tiež upozorňujú na možnosť napadnúť rozhodnutie Rady na Všeobecnom súde Európskej únie v súlade s podmienkami ustanovenými v článku 275 ods. 2 a článku 263 ods. 4 a 6 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.


(1)  Ú. v. EÚ L 319, 2.12.2011, s. 56.

(2)  Ú. v. EÚ L 319, 2.12.2011, s. 8.


2.12.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 351/15


Oznámenie určené osobám a subjektom, na ktoré sa vzťahuje článok 19 ods. 1 písm. b) a článok 20 ods. 1 písm. b) rozhodnutia Rady 2010/413/SZBP (príloha II) a článok 16 ods. 2 nariadenia Rady (EÚ) č. 961/2010 (príloha VIII)

2011/C 351/05

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE

Osoby a subjekty, ktoré sa uvádzajú v prílohe II k rozhodnutiu Rady 2010/413/SZBP z 26. júla 2010 zmenenému a doplnenému rozhodnutím Rady 2011/783/SZBP z 1. decembra 2011 (1) a v prílohe VIII k nariadeniu Rady (EÚ) č. 961/2010 zmenenému a doplnenému vykonávacím nariadením Rady (EÚ) č. 1245/2011 z 1. decembra 2011 (2) sa upozorňujú na túto skutočnosť.

Po preskúmaní zoznamov osôb a subjektov, na ktoré sa vzťahuje článok 19 ods. 1 písm. b) a článok 20 ods. 1 písm. b) rozhodnutia Rady 2010/413/SZBP a článok 16 ods. 2 nariadenia Rady (EÚ) č. 961/2010 o reštriktívnych opatreniach voči Iránu, Rada Európskej únie rozhodla, že na osoby a subjekty, ktoré sa uvádzajú v uvedených prílohách, by sa mali naďalej vzťahovať reštriktívne opatrenia ustanovené v uvedenom rozhodnutí a nariadení Rady.

Rada Európskej únie ďalej rozhodla, že do uvedených príloh by sa mali doplniť ďalšie osoby a subjekty. Dôvody zaradenia týchto osôb a subjektov sa uvádzajú v príslušných záznamoch v týchto prílohách.

Dotknuté osoby a subjekty sa upozorňujú na možnosť podať na príslušné orgány daného členského štátu, ktoré sú uvedené webových stránkach v prílohe V k uvedenému nariadeniu, žiadosť o povolenie použiť zmrazené finančné prostriedky na základné potreby alebo osobitné platby (pozri články 17, 18 a 19 uvedeného nariadenia).

Dotknuté osoby a subjekty môžu podať Rade spolu s podpornou dokumentáciou žiadosť o opätovné posúdenie rozhodnutia zaradiť ich na uvedený zoznam, pričom žiadosť zašlú na túto adresu:

Council of the European Union

General Secretariat

DG K Coordination

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Dotknuté osoby a subjekty sa upozorňujú aj na možnosť napadnúť rozhodnutie Rady na Všeobecnom súde Európskej únie v súlade s podmienkami ustanovenými v článku 275 ods. 2 a článku 263 ods. 4 a 6 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.


(1)  Ú. v. EÚ L 319, 2.12.2011, s. 71.

(2)  Ú. v. EÚ L 319, 2.12.2011, s. 11.


Európska komisia

2.12.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 351/16


Úroková miera použitá Európskou centrálnou bankou pri hlavných refinančných operáciách (1):

1,25 % dňa 1. decembra 2011

Výmenný kurz eura (2)

1. decembra 2011

2011/C 351/06

1 euro =


 

Mena

Výmenný kurz

USD

Americký dolár

1,3492

JPY

Japonský jen

104,84

DKK

Dánska koruna

7,4330

GBP

Britská libra

0,85910

SEK

Švédska koruna

9,1258

CHF

Švajčiarsky frank

1,2264

ISK

Islandská koruna

 

NOK

Nórska koruna

7,7830

BGN

Bulharský lev

1,9558

CZK

Česká koruna

25,279

HUF

Maďarský forint

302,50

LTL

Litovský litas

3,4528

LVL

Lotyšský lats

0,6975

PLN

Poľský zlotý

4,5050

RON

Rumunský lei

4,3550

TRY

Turecká líra

2,4718

AUD

Austrálsky dolár

1,3182

CAD

Kanadský dolár

1,3736

HKD

Hongkongský dolár

10,4868

NZD

Novozélandský dolár

1,7347

SGD

Singapurský dolár

1,7312

KRW

Juhokórejský won

1 518,01

ZAR

Juhoafrický rand

10,9350

CNY

Čínsky juan

8,5890

HRK

Chorvátska kuna

7,5085

IDR

Indonézska rupia

12 136,50

MYR

Malajzijský ringgit

4,2087

PHP

Filipínske peso

58,391

RUB

Ruský rubeľ

41,4650

THB

Thajský baht

41,636

BRL

Brazílsky real

2,4189

MXN

Mexické peso

18,3008

INR

Indická rupia

69,3080


(1)  Použitý kurz sa vzťahuje k poslednej operácii vykonanej pred určeným dňom. V prípade, že tender obsahuje variabilný kurz, použije sa kurz medzný.

(2)  Zdroj: referenčný výmenný kurz publikovaný ECB.


INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

2.12.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 351/17


DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY (DPH)

OSLOBODENIE INVESTIČNÉHO ZLATA

Zoznam zlatých mincí, ktoré vyhovujú kritériám ustanoveným v článku 344 ods. 1 bode 2 smernice Rady 2006/112/ES (Osobitný systém pre investičné zlato)

Platný na rok 2012

2011/C 351/07

VYSVETĽUJÚCA POZNÁMKA

a)

V tomto zozname sa odrážajú príspevky, ktoré členské štáty zaslali Komisii v rámci lehoty stanovenej v článku 345 smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty.

b)

Mince uvedené v tomto zozname sa považujú za mince, ktoré spĺňajú kritériá článku 344, a preto sa budú v týchto členských štátoch považovať za investičné zlato. V dôsledku toho je ich dodávka oslobodená od DPH počas celého kalendárneho roka 2012.

c)

Toto oslobodenie sa bude uplatňovať na všetky emisie mincí uvedených v tomto zozname s výnimkou mincí s rýdzosťou menšou ako 900 tisícin.

d)

Na dodávku mincí, ktoré sa v tomto zozname neuvádzajú, sa takisto vzťahuje oslobodenie v prípade, že minca spĺňa kritériá na oslobodenie ustanovené v smernici o DPH.

e)

Tento zoznam je vypracovaný v abecednom poradí podľa názvov krajín a hodnoty mincí. V rámci rovnakej kategórie mincí sú mince zoradené vzostupne podľa hodnôt meny.

f)

V tomto zozname predstavuje hodnota mincí menu uvedenú na minciach. Ak však mena na minciach nie je znázornená v latinskom písme, hodnota mince sa v zozname podľa možnosti uvádza v zátvorkách.

KRAJINA VYDANIA

MINCE

AFGANISTAN

(20 AFGHANI)

10 000 AFGHANI

(1/2 AMANI)

(1 AMANI)

(2 AMANI)

(4 GRAMS)

(8 GRAMS)

1 TILLA

2 TILLAS

ALBÁNSKO

20 LEKE

50 LEKE

100 LEKE

200 LEKE

500 LEKE

ALDERNEY

5 POUNDS

25 POUNDS

1 000 POUNDS

ANDORRA

50 DINERS

100 DINERS

250 DINERS

1 SOVEREIGN

ANGUILLA

5 DOLLARS

10 DOLLARS

20 DOLLARS

100 DOLLARS

ARGENTÍNA

1 ARGENTINO

ARUBA

10 FLORIN

25 FLORIN

AUSTRÁLIA

5 DOLLARS

15 DOLLARS

25 DOLLARS

50 DOLLARS

100 DOLLARS

150 DOLLARS

200 DOLLARS

250 DOLLARS

500 DOLLARS

1 000 DOLLARS

2 500 DOLLARS

3 000 DOLLARS

10 000 DOLLARS

1/2 SOVEREIGN (= 1/2 POUND)

1 SOVEREIGN (= 1 POUND)

RAKÚSKO

10 CORONA (= 10 KRONEN)

100 CORONA (= 100 KRONEN)

1 DUCAT

(4 DUCATS)

10 EURO

25 EURO

50 EURO

100 EURO

4 FLORIN = 10 FRANCS (= 4 GULDEN)

8 FLORIN = 20 FRANCS (= 8 GULDEN)

25 SCHILLING

100 SCHILLING

200 SCHILLING

200 SHILLING/10 EURO

500 SCHILLING

1 000 SCHILLING

2 000 SCHILLING

BAHAMY

10 DOLLARS

20 DOLLARS

25 DOLLARS

50 DOLLARS

100 DOLLARS

150 DOLLARS

200 DOLLARS

250 DOLLARS

2 500 DOLLARS

BELGICKO

10 ECU

20 ECU

25 ECU

50 ECU

100 ECU

50 EURO GOLD

100 EURO

10 FRANCS

20 FRANCS

5 000 FRANCS

BELIZE

25 DOLLARS

50 DOLLARS

100 DOLLARS

250 DOLLARS

BERMUDY

10 DOLLARS

25 DOLLARS

30 DOLLARS

50 DOLLARS

60 DOLLARS

100 DOLLARS

200 DOLLARS

250 DOLLARS

BHUTÁN

1 SERTUM

2 SERTUMS

5 SERTUMS

BOLÍVIA

4 000 PESOS BOLIVIANOS

BOTSWANA

5 PULA

150 PULA

10 THEBE

BRAZÍLIA

300 CRUZEIROS

(4 000 REIS)

(5 000 REIS)

(6 400 REIS)

(10 000 REIS)

(20 000 REIS)

BRITSKÉ PANENSKÉ OSTROVY

100 DOLLARS

BULHARSKO

(1 LEV)

(5 LEVA)

(10 LEVA)

(20 LEVA)

(100 LEVA)

(125 LEVA)

(1 000 LEVA)

(10 000 LEVA)

(20 000 LEVA)

BURUNDI

10 FRANCS

25 FRANCS

50 FRANCS

100 FRANCS

KANADA

1 DOLLAR

2 DOLLARS

5 DOLLARS

10 DOLLARS

20 DOLLARS

50 DOLLARS

100 DOLLARS

175 DOLLARS

200 DOLLARS

350 DOLLARS

1 SOVEREIGN

KAJMANIE OSTROVY

25 DOLLARS

50 DOLLARS

100 DOLLARS

250 DOLLARS

ČAD

3 000 FRANCS

5 000 FRANCS

10 000 FRANCS

20 000 FRANCS

ČILE

2 PESOS

5 PESOS

10 PESOS

20 PESOS

50 PESOS

100 PESOS

200 PESOS

ČÍNA

5/20 YUAN (1/20 oz)

10/50 YUAN (1/10 oz)

25/100 YUAN (1/4 oz)

50/200 YUAN (1/2 oz)

100/500 YUAN (1 oz)

5 (YUAN)

10 (YUAN)

20 (YUAN)

25 (YUAN)

50 (YUAN)

100 (YUAN)

150 (YUAN)

200 (YUAN)

250 (YUAN)

300 (YUAN)

400 (YUAN)

450 (YUAN)

500 (YUAN)

1 000 (YUAN)

KOLUMBIA

1 PESO

2 PESOS

2 1/2 PESOS

5 PESOS

10 PESOS

20 PESOS

100 PESOS

200 PESOS

300 PESOS

500 PESOS

1 000 PESOS

1 500 PESOS

2 000 PESOS

15 000 PESOS

KONGO

10 FRANCS

20 FRANCS

25 FRANCS

50 FRANCS

100 FRANCS

COOKOVE OSTROVY

100 DOLLARS

200 DOLLARS

250 DOLLARS

KOSTARIKA

5 COLONES

10 COLONES

20 COLONES

50 COLONES

100 COLONES

200 COLONES

1 500 COLONES

5 000 COLONES

25 000 COLONES

KUBA

4 PESOS

5 PESOS

10 PESOS

20 PESOS

50 PESOS

100 PESOS

CYPRUS

50 POUNDS

ČESKÁ REPUBLIKA

1 000 KORUN (1 000 Kč)

2 000 KORUN (2 000 Kč)

2 500 KORUN (2 500 Kč)

5 000 KORUN (5 000 Kč)

10 000 KORUN (10 000 Kč)

ČESKOSLOVENSKO

1 DUKÁT

2 DUKÁT

5 DUKÁT

10 DUKÁT

DÁNSKO

10 KRONER

20 KRONER

1 000 KRONER

DOMINIKÁNSKA REPUBLIKA

30 PESOS

100 PESOS

200 PESOS

250 PESOS

EKVÁDOR

1 CONDOR

10 SUCRES

SALVÁDOR

25 COLONES

50 COLONES

100 COLONES

200 COLONES

250 COLONES

ROVNÍKOVÁ GUINEA

250 PESETAS

500 PESETAS

750 PESETAS

1 000 PESETAS

5 000 PESETAS

ETIÓPIA

400 BIRR

600 BIRR

10 (DOLLARS)

20 (DOLLARS)

50 (DOLLARS)

100 (DOLLARS)

200 (DOLLARS)

FIDŽI

5 DOLLARS

10 DOLLARS

200 DOLLARS

250 DOLLARS

FÍNSKO

100 EURO

1 000 MARKKAA

2 000 MARKKAA

FRANCÚZSKO

1/4 EURO

10 EURO

20 EURO

50 EURO

100 EURO

200 EURO

250 EURO

500 EURO

1 000 EURO

5 000 EURO

5 FRANCS

10 FRANCS

20 FRANCS

40 FRANCS

50 FRANCS

100 FRANCS

500 FRANCS

655,97 FRANCS

GABON

10 FRANCS

25 FRANCS

50 FRANCS

100 FRANCS

1 000 FRANCS

3 000 FRANCS

5 000 FRANCS

10 000 FRANCS

20 000 FRANCS

GAMBIA

200 DALASIS

500 DALASIS

1 000 DALASIS

NEMECKO

1 DM

100 EURO

GIBRALTÁR

1/25 CROWN

1/10 CROWN

1/5 CROWN

1/2 CROWN

1 CROWN

2 CROWNS

50 PENCE

1 POUND

5 POUNDS

25 POUNDS

50 POUNDS

100 POUNDS

1/25 ROYAL

1/10 ROYAL

1/5 ROYAL

1/2 ROYAL

1 ROYAL

GUATEMALA

5 QUETZALES

10 QUETZALES

20 QUETZALES

GUERNSEY

1 POUND

5 POUNDS

10 POUNDS

25 POUNDS

50 POUNDS

100 POUNDS

GUINEA

1 000 FRANCS

2 000 FRANCS

5 000 FRANCS

10 000 FRANCS

HAITI

20 GOURDES

50 GOURDES

100 GOURDES

200 GOURDES

500 GOURDES

1 000 GOURDES

HONDURAS

200 LEMPIRAS

500 LEMPIRAS

HONG KONG

1 000 DOLLARS

MAĎARSKO

1 DUKAT

4 FORINT = 10 FRANCS

8 FORINT = 20 FRANCS

50 FORINT

100 FORINT

200 FORINT

500 FORINT

1 000 FORINT

5 000 FORINT

10 000 FORINT

20 000 FORINT

50 000 FORINT

100 000 FORINT

500 000 FORINT

10 KORONA

20 KORONA

100 KORONA

ISLAND

500 KRONUR

10 000 KRONUR

INDIA

1 MOHUR

15 RUPEES

1 SOVEREIGN

INDONÉZIA

2 000 RUPIAH

5 000 RUPIAH

10 000 RUPIAH

20 000 RUPIAH

25 000 RUPIAH

100 000 RUPIAH

200 000 RUPIAH

IRÁN

(1/2 AZADI)

(1 AZADI)

(1/4 PAHLAVI)

(1/2 PAHLAVI)

(1 PAHLAVI)

(2 1/2 PAHLAVI)

(5 PAHLAVI)

(10 PAHLAVI)

50 POUND

500 RIALS

750 RIALS

1 000 RIALS

2 000 RIALS

IRAK

(5 DINARS)

(50 DINARS)

(100 DINARS)

ISLE OF MAN

1/20 ANGEL

1/10 ANGEL

1/4 ANGEL

1/2 ANGEL

1 ANGEL

5 ANGEL

10 ANGEL

15 ANGEL

20 ANGEL

1/25 CROWN

1/10 CROWN

1/5 CROWN

1/2 CROWN

1 CROWN

50 PENCE

1 POUND

2 POUNDS

5 POUNDS

50 POUNDS

(1/2 SOVEREIGN)

(1 SOVEREIGN)

(2 SOVEREIGNS)

(5 SOVEREIGNS)

IZRAEL

20 LIROT

50 LIROT

100 LIROT

200 LIROT

500 LIROT

1 000 LIROT

5 000 LIROT

5 NEW SHEQALIM

10 NEW SHEQALIM

20 NEW SHEQALIM

5 SHEQALIM

10 SHEQALIM

500 SHEQEL

TALIANSKO

20 EURO

50 EURO

POBREŽIE SLONOVINY

10 FRANCS

25 FRANCS

50 FRANCS

100 FRANCS

JAMAJKA

100 DOLLARS

250 DOLLARS

JERSEY

1 POUND

2 POUNDS

5 POUNDS

10 POUNDS

20 POUNDS

25 POUNDS

50 POUNDS

100 POUNDS

1 SOVEREIGN

JORDÁNSKO

2 DINARS

5 DINARS

10 DINARS

25 DINARS

50 DINARS

60 DINARS

KATANGA

5 FRANCS

KEŇA

100 SHILLINGS

250 SHILLINGS

500 SHILLINGS

KIRIBATI

150 DOLLARS

LOTYŠSKO

100 LATU

LESOTHO

1 LOTI

2 MALOTI

4 MALOTI

10 MALOTI

20 MALOTI

50 MALOTI

100 MALOTI

250 MALOTI

500 MALOTI

LITVA

100 LITŲ

500 LITŲ

LUXEMBURSKO

5 EURO

10 EURO

20 EURO

20 FRANCS

40 FRANCS

MACAO

250 PATACAS

500 PATACAS

1 000 PATACAS

10 000 PATACAS

MALAWI

250 KWACHA

MALAJZIA

100 RINGGIT

200 RINGGIT

250 RINGGIT

500 RINGGIT

MALI

10 FRANCS

25 FRANCS

50 FRANCS

100 FRANCS

MALTA

50 EURO

5 (LIRI)

10 (LIRI)

20 (LIRI)

25 (LIRI)

50 (LIRI)

100 (LIRI)

LM 25

MARSHALLOVE OSTROVY

20 DOLLARS

50 DOLLARS

200 DOLLARS

MAURÍCIUS

100 RUPEES

200 RUPEES

250 RUPEES

500 RUPEES

1 000 RUPEES

MEXIKO

1/20 ONZA

1/10 ONZA

1/4 ONZA

1/2 ONZA

1 ONZA

2 PESOS

2 1/2 PESOS

5 PESOS

10 PESOS

20 PESOS

50 PESOS

250 PESOS

500 PESOS

1 000 PESOS

2 000 PESOS

MONAKO

10 EURO

20 EURO

100 EURO

20 FRANCS

100 FRANCS

200 FRANCS

MONGOLSKO

750 (TUGRIK)

1 000 (TUGRIK)

NEPÁL

1 ASARPHI

1 000 RUPEES

HOLANDSKO

(1 DUKAAT)

(2 DUKAAT)

10 EURO

20 EURO

50 EURO

1 GULDEN

5 GULDEN

10 GULDEN

HOLANDSKÉ ANTILY

5 GULDEN

10 GULDEN

50 GULDEN

100 GULDEN

300 GULDEN

NOVÝ ZÉLAND

5 DOLLARS

10 DOLLARS

150 DOLLARS

1,56 grammes/1/20 ounce

3,11 grammes/1/10 ounce

7,77 grammes/1/4 ounce

15,56 grammes/1/2 ounce

31,1 grammes/1 ounce

NIKARAGUA

50 CORDOBAS

NIGER

10 FRANCS

25 FRANCS

50 FRANCS

100 FRANCS

NÓRSKO

1 500 KRONER

OMÁN

25 BAISA

50 BAISA

100 BAISA

1/4 OMANI RIAL

1/2 OMANI RIAL

OMANI RIAL

5 OMANI RIALS

10 OMANI RIALS

15 OMANI RIALS

20 OMANI RIALS

25 OMANI RIALS

75 OMANI RIALS

PAKISTAN

3 000 RUPEES

PANAMA

100 BALBOAS

500 BALBOAS

PAPUA-NOVÁ GUINEA

100 KINA

PERU

1/5 LIBRA

1/2 LIBRA

1 LIBRA

5 SOLES

10 SOLES

20 SOLES

50 SOLES

100 SOLES

FILIPÍNY

1 000 PISO

1 500 PISO

5 000 PISO

POĽSKO

50 ZŁOTYCH (orzeł bielik)

50 ZŁOTYCH

100 ZŁOTYCH (orzeł bielik)

100 ZŁOTYCH

(exception: 100 ZŁOTYCH „Beatyfikacja Jana Pawła II 1 V 2011”)

200 ZŁOTYCH (orzeł bielik)

200 ZŁOTYCH

500 ZŁOTYCH (orzeł bielik)

PORTUGALSKO

1 ESCUDO

100 ESCUDOS

200 ESCUDOS

500 ESCUDOS

5 EURO

8 EURO

10 000 REIS

RODÉZIA

1 POUND

5 POUNDS

10 SHILLINGS

RUSKO

1 (CHERVONET)

15 (ROUBLES)

25 (ROUBLES)

50 ( ROUBLES)

100( ROUBLES)

200( ROUBLES)

1 000 (ROUBLES)

10 000 (ROUBLES)

RWANDA

10 FRANCS

25 FRANCS

50 FRANCS

100 FRANCS

SAN MARÍNO

20 EURO

50 EURO

1 SCUDO

2 SCUDI

5 SCUDI

10 SCUDI

SAUDSKÁ ARÁBIA

1 GUINEA (= 1 SAUDI POUND)

SENEGAL

10 FRANCS

25 FRANCS

50 FRANCS

100 FRANCS

250 FRANCS

500 FRANCS

1 000 FRANCS

2 500 FRANCS

SRBSKO

10 DINARA

20 DINARA

SEYCHELY

1 000 RUPEES

1 500 RUPEES

SIERRA LEONE

20 DOLLARS

50 DOLLARS

100 DOLLARS

250 DOLLARS

500 DOLLARS

2 500 DOLLARS

1/4 GOLDE

1/2 GOLDE

1 GOLDE

5 GOLDE

10 GOLDE

1 LEONE

SINGAPUR

1 DOLLAR

2 DOLLARS

5 DOLLARS

10 DOLLARS

20 DOLLARS

25 DOLLARS

50 DOLLARS

100 DOLLARS

150 DOLLARS

250 DOLLARS

500 DOLLARS

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

100 EURO

5 000 KORUN (5 000 Sk)

10 000 KORUN (10 000 Sk)

SLOVINSKO

100 EURO

5 000 TOLARS

20 000 TOLARS

25 000 TOLARS

ŠALAMÚNOVE OSTROVY

10 DOLLARS

25 DOLLARS

50 DOLLARS

100 DOLLARS

SOMÁLSKO

20 SHILLINGS

50 SHILLINGS

100 SHILLINGS

200 SHILLINGS

500 SHILLINGS

1 500 SHILLINGS

JUŽNÁ AFRIKA

1/10 KRUGERRAND

1/4 KRUGERRAND

1/2 KRUGERRAND

1 KRUGERRAND

1/10 oz NATURA

1/4 oz NATURA

1/2 oz NATURA

1 oz NATURA

1/2 POND

1 POND

1/10 PROTEA

1 PROTEA

1 RAND

2 RAND

5 RAND

25 RAND

1/2 SOVEREIGN (= 1/2 POUND)

1 SOVEREIGN (= 1 POUND)

KÓREJSKÁ REPUBLIKA

2 500 WON

20 000 WON

25 000 WON

30 000 WON

50 000 WON

ŠPANIELSKO

2 (ESCUDOS)

10 (ESCUDOS)

20 EURO

100 EURO

200 EURO

400 EURO

10 PESETAS

20 PESETAS

25 PESETAS

5 000 PESETAS

10 000 PESETAS

20 000 PESETAS

40 000 PESETAS

80 000 PESETAS

100 (REALES)

SUDÁN

25 POUNDS

50 POUNDS

100 POUNDS

SURINAM

20 DOLLARS

50 DOLLARS

100 GULDEN

SVAZIJSKO

2 EMALANGENI

5 EMALANGENI

10 EMALANGENI

20 EMALANGENI

25 EMALANGENI

50 EMALANGENI

100 EMALAGENI

250 EMALAGENI

1 LILANGENI

ŠVÉDSKO

5 KRONOR

10 KRONOR

20 KRONOR

1 000 KRONOR

2 000 KRONOR

ŠVAJČIARSKO

10 FRANCS

20 FRANCS

50 FRANCS

100 FRANCS

SÝRIA

(1/2 POUND)

(1 POUND)

TANZÁNIA

1 500 SHILINGI

2 000 SHILINGI

THAJSKO

(150 BAHT)

(300 BAHT)

(400 BAHT)

(600 BAHT)

(800 BAHT)

(1 500 BAHT)

(2 500 BAHT)

(3 000 BAHT)

(4 000 BAHT)

(5 000 BAHT)

(6 000 BAHT)

TONGA

1/2 HAU

1 HAU

5 HAU

1/4 KOULA

1/2 KOULA

1 KOULA

TRISTAN DA CUNHA

2 POUNDS

5 POUNDS

QUARTER SOVEREIGN

HALF SOVEREIGN

SOVEREIGN

TUNISKO

2 DINARS

5 DINARS

10 DINARS

20 DINARS

40 DINARS

75 DINARS

10 FRANCS

20 FRANCS

100 FRANCS

5 PIASTRES

TURECKO

(25 KURUSH) (= 25 PIASTRES )

(50 KURUSH) (= 50 PIASTRES)

(100 KURUSH) (= 100 PIASTRES)

(250 KURUSH) (= 250 PIASTRES)

(500 KURUSH) (= 500 PIASTRES)

1/2 LIRA

1 LIRA

500 LIRA

1 000 LIRA

10 000 LIRA

50 000 LIRA

100 000 LIRA

200 000 LIRA

1 000 000 LIRA

60 000 000 LIRA

OSTROVY TURKS A CAICOS

100 CROWNS

TUVALU

50 DOLLARS

UGANDA

50 SHILLINGS

100 SHILLINGS

500 SHILLINGS

1 000 SHILLINGS

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

(500 DIRHAMS)

(750 DIRHAMS)

(1 000 DIRHAMS)

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

(1/3 GUINEA)

(1/2 GUINEA)

50 PENCE

2 POUNDS

5 POUNDS

10 POUNDS

25 POUNDS

50 POUNDS

100 POUNDS

QUARTER SOVEREIGN

(1/2 SOVEREIGN) (= 1/2 POUND)

(1 SOVEREIGN) (= 1 POUND)

(2 SOVEREIGNS)

(5 SOVEREIGNS)

URUGUAJ

5 000 NUEVO PESOS

20 000 NUEVO PESOS

5 PESOS

USA

1 DOLLAR

2,5 DOLLARS

5 DOLLARS

10 DOLLARS (AMERICAN EAGLE)

20 DOLLARS

25 DOLLARS

50 DOLLARS

VATIKÁN

20 EURO

50 EURO

10 LIRE GOLD

20 LIRE

100 LIRE GOLD

VENEZUELA

(10 BOLIVARES)

(20 BOLIVARES)

(100 BOLIVARES)

1 000 BOLIVARES

3 000 BOLIVARES

5 000 BOLIVARES

10 000 BOLIVARES

5 VENEZOLANOS

ZÁPADNÁ SAMOA

50 TALA

100 TALA

JUHOSLÁVIA

20 DINARA

100 DINARA

200 DINARA

500 DINARA

1 000 DINARA

1 500 DINARA

2 000 DINARA

2 500 DINARA

5 000 DINARA

1 DUCAT

4 DUCATS

ZAIR

100 ZAIRES

ZAMBIA

250 KWACHA


2.12.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 351/32


Informácie oznámené členskými štátmi o ukončení rybolovu

2011/C 351/08

V súlade s článkom 35 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 1224/2009 z 20. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva (1), sa prijalo rozhodnutie ukončiť rybolov, ako sa uvádza v tejto tabuľke:

Dátum a čas ukončenia

11.11.2011

Trvanie

11.11.2011 – 31.12.2011

Členský štát

Holandsko

Zásoba alebo skupina zásob

ANF/07.

Druh

čertovité (Lophiidae)

Zóna

VII

Druh(-y) rybárskych plavidiel

Referenčné číslo

Webový odkaz na rozhodnutie členského štátu:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/index_en.htm


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 1.