ISSN 1977-1037

doi:10.3000/19771037.C_2011.338.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 338

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 54
18. novembra 2011


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2011/C 338/01

Oznámenie Komisie v rámci implementácie smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/42/ES zo 17. mája 2006 o strojových zariadeniach a o zmene a doplnení smernice 95/16/ES(Uverejnenie názvov a odkazov harmonizovaných noriem podľa smernice)  ( 1 )

1

2011/C 338/02

Oznámenie Komisie v rámci implementácie smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/9/ES z 23. marca 1994 o aproximácii vnútroštátnych právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa zariadení a ochranných systémov určených na použitie v potenciálne výbušnej atmosfére(Uverejnenie názvov a odkazov harmonizovaných noriem podľa smernice)  ( 1 )

56

 

INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

2011/C 338/03

Informácie oznámené členskými štátmi o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 800/2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 zmluvy (Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách) ( 1 )

65

2011/C 338/04

Informácie oznámené členskými štátmi o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 800/2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 zmluvy (Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách) ( 1 )

67

2011/C 338/05

Informácie oznámené členskými štátmi o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 800/2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 zmluvy (Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách) ( 1 )

72

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 


IV Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Európska komisia

18.11.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 338/1


Oznámenie Komisie v rámci implementácie smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/42/ES zo 17. mája 2006 o strojových zariadeniach a o zmene a doplnení smernice 95/16/ES

(Text s významom pre EHP)

(Uverejnenie názvov a odkazov harmonizovaných noriem podľa smernice)

2011/C 338/01

ESO (1)

Odkaz na harmonizovanú normu a jej názov

(a referenčný dokument)

Prvá publikáciav Ú. v. ES/Ú. v. EÚ

Odkaz na starú normu

Dátum ukončenia predpokladu zhody starej normy

Poznámka 1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

CEN

EN 81-3:2000+A1:2008

Bezpečnostné pravidlá na konštrukciu a montáž výťahov. Časť 3: Elektrické a hydraulické malé nákladné výťahy (Konsolidovaný text)

8.9.2009

 

 

EN 81-3:2000+A1:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 81-31:2010

Bezpečnostné pravidlá pre konštrukciu a montáž výťahov - Výťahy používané na prepravu nákladov - Časť 31: Výťahy prístupné len pre náklad

20.10.2010

 

 

CEN

EN 81-40:2008

Bezpečnostné pravidlá na konštrukcie a montáž výťahov. Osobitné úpravy výťahov určených na dopravu osôb alebo osôb a nákladov. Časť 40: Schodiskové výťahy a šikmé zdvíhacie plošiny pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu

8.9.2009

 

 

CEN

EN 81-41:2010

Bezpečnostné pravidlá na konštrukciu a montáž výťahov. Špeciálne výťahy na prepravu osôb a tovaru. Časť 41: Vertikálne zdvíhacie plošiny pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu

8.4.2011

 

 

CEN

EN 81-43:2009

Bezpečnostné pravidlá na konštrukciu a montáž výťahov. Špeciálne výťahy určené na dopravu osôb a nákladov. Časť 43: Výťahy pre žeriavy

8.9.2009

 

 

CEN

EN 115-1:2008+A1:2010

Bezpečnosť pohyblivých schodov a pohyblivých chodníkov. Časť 1: Konštrukcia a inštalácia

26.5.2010

EN 115-1:2008

Poznámka 2.1

Dátum uplynul

(30.9.2010)

CEN

EN 201:2009

Stroje pre gumársku a plastársku technológiu. Vstrekovacie stroje. Bezpečnostné požiadavky

18.12.2009

 

 

CEN

EN 267:2009+A1:2011

Horáky na kvapalné palivá s ventilátorom a s automatickým ovládaním

Toto je prvá publikácia

EN 267:2009

Poznámka 2.1

29.2.2012

CEN

EN 280:2001+A2:2009

Pojazdné zdvíhacie pracovné plošiny. Konštrukčné výpočty. Kritériá stability. Konštrukcia. Bezpečnosť. Preskúšanie a skúšky

18.12.2009

 

 

CEN

EN 289:2004+A1:2008

Gumárske a plastárske stroje. Lisy. Bezpečnostné požiadavky

8.9.2009

 

 

CEN

EN 349:1993+A1:2008

Bezpečnosť strojových zariadení. Najmenšie bezpečné vzdialenosti na ochranu častí ľudského tela pred stlačením

8.9.2009

 

 

CEN

EN 378-2:2008+A1:2009

Chladiace zariadenia a tepelné čerpadlá. Požiadavky na bezpečnosť a ochranu životného prostredia. Časť 2: Návrh, konštrukcia, skúšanie, označovanie a dokumentácia (Konsolidovaný text)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 415-1:2000+A1:2009

Bezpečnosť baliacich strojov. Časť 1: Terminológia a klasifikácia baliacich strojov a súvisiacich zariadení (Konsolidovaný text)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 415-3:1999+A1:2009

Bezpečnosť baliacich strojov. Časť 3: Tvarovacie, plniace a uzavieracie stroje

18.12.2009

 

 

CEN

EN 415-5:2006+A1:2009

Bezpečnosť baliacich strojov. Časť 5: Prebaľovacie stroje

18.12.2009

 

 

CEN

EN 415-6:2006+A1:2009

Bezpečnosť baliacich strojov. Stroje na obaľovanie paliet

18.12.2009

 

 

CEN

EN 415-7:2006+A1:2008

Bezpečnosť baliacich strojov. Časť 7: Skupinové a sekundárne baliace stroje

8.9.2009

 

 

CEN

EN 415-8:2008

Bezpečnosť baliacich strojov. Časť 8: Páskovacie stroje

8.9.2009

 

 

CEN

EN 415-9:2009

Bezpečnosť baliacich strojov. Časť 9: Metódy merania hluku baliacich strojov, baliacich liniek a pridružených zariadení, trieda presnosti 2 a 3

18.12.2009

 

 

CEN

EN 422:2009

Plastárske a gumárske stroje. Vyfukovacie tvarovacie stroje. Bezpečnostné požiadavky

8.9.2009

 

 

CEN

EN 453:2000+A1:2009

Potravinárske stroje. Miesiče cesta. Bezpečnostné a hygienické požiadavky

26.5.2010

 

 

CEN

EN 454:2000+A1:2009

Potravinárske stroje. Planétové miešače. Bezpečnostné a hygienické požiadavky

26.5.2010

 

 

CEN

EN 474-1:2006+A1:2009

Stroje na zemné práce. Bezpečnosť. Časť 1: Všeobecné požiadavky (Konsolidovaný text)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-2:2006+A1:2008

Stroje na zemné práce. Bezpečnosť. Časť 2: Požiadavky na dozéry (Konsolidovaný text)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-3:2006+A1:2009

Stroje na zemné práce. Bezpečnosť. Časť 3: Požiadavky na nakladače (Konsolidovaný text)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-6:2006+A1:2009

Stroje na zemné práce. Bezpečnosť. Časť 6: Požiadavky na dampery (Konsolidované znenie)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-7:2006+A1:2009

Stroje na zemné práce. Bezpečnosť. Časť 7: Požiadavky na skrejpery (Konsolidovaný text)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-8:2006+A1:2009

Stroje na zemné práce. Bezpečnosť. Časť 8: Požiadavky na grejdery (Konsolidovaný text)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-9:2006+A1:2009

Stroje na zemné práce. Bezpečnosť. Časť 9: Požiadavky na ukladače potrubia (Konsolidované znenie)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-10:2006+A1:2009

Stroje na zemné práce. Bezpečnosť. Časť 10: Požiadavky na rýhovače (Konsolidovaný text)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-11:2006+A1:2008

Stroje na zemné práce. Bezpečnosť. Časť 11: Požiadavky na kompaktory (Konsolidovaný text)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-12:2006+A1:2008

Stroje na zemné práce. Bezpečnosť. Časť 12: Požiadavky na lanové rýpadlá (Konsolidovaný text)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 500-1:2006+A1:2009

Mobilné stroje na cestné práce. Bezpečnosť. Časť 1: Všeobecné požiadavky

26.5.2010

 

 

CEN

EN 500-2:2006+A1:2008

Mobilné stroje na cestné práce. Bezpečnosť. Časť 2: Špecifické požiadavky na cestné frézy (Konsolidovaný text)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 500-3:2006+A1:2008

Mobilné stroje na cestné práce. Bezpečnosť. Časť 3: Špecifické požiadavky na stroje na stabilizáciu zeminy a recykláciu povrchov (Konsolidovaný text)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 500-4:2011

Mobilné stroje na cestné práce. Bezpečnosť. Časť 4: Špecifické požiadavky na zhutňovacie stroje

20.7.2011

EN 500-4:2006+A1:2009

Poznámka 2.1

Dátum uplynul

(31.8.2011)

CEN

EN 500-6:2006+A1:2008

Mobilné stroje na cestné práce. Bezpečnosť. Časť 6: Špecifické požiadavky na finišery (Konsolidovaný text)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 528:2008

Regálové zakladače. Bezpečnosť

8.9.2009

 

 

CEN

EN 547-1:1996+A1:2008

Bezpečnosť strojov. Rozmery ľudského tela. Časť 1: Zásady stanovenia rozmerov otvorov na vstup celého tela do strojov (Konsolidovaný text)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 547-2:1996+A1:2008

Bezpečnosť strojov. Rozmery ľudského tela. Časť 2: Zásady stanovenia rozmerov prístupových otvorov (Konsolidovaný text)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 547-3:1996+A1:2008

Bezpečnosť strojov. Rozmery ľudského tela. Časť 3: Antropometrické údaje (Konsolidovaný text)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 574:1996+A1:2008

Bezpečnosť strojov. Dvojručné ovládacie zariadenia. Hľadiská funkčnosti. Princípy navrhovania

8.9.2009

 

 

CEN

EN 609-1:1999+A2:2009

Poľnohospodárske a lesnícke stroje. Bezpečnosť štiepačov polien. Časť 1: Klinové štiepače

18.12.2009

 

 

CEN

EN 609-2:1999+A1:2009

Poľnohospodárske a lesnícke stroje. Bezpečnosť štiepačov polien. Časť 2: Skrutkové štiepače

18.12.2009

 

 

CEN

EN 614-1:2006+A1:2009

Bezpečnosť strojov. Zásady ergonomického navrhovania. Časť 1: Terminológia a všeobecné zásady (Konsolidovaný text)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 614-2:2000+A1:2008

Bezpečnosť strojov. Zásady ergonomického navrhovania. Časť 2: Interakcia medzi navrhovaním strojov a pracovného miesta (Konsolidovaný text)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 617:2001+A1:2010

Zariadenia a systémy na kontinuálnu dopravu. Bezpečnostné požiadavky na elektromagnetickú kompatibilitu zariadení na skladovanie sypkých materiálov v silách, bunkroch, zásobníkoch a násypkách

8.4.2011

 

 

CEN

EN 618:2002+A1:2010

Zariadenia a systémy na plynulú dopravu materiálu. Požiadavky na bezpečnosť a EMC pre zariadenia mechanickej manipulácie so sypkými materiálmi okrem pevných pásových dopravníkov

8.4.2011

 

 

CEN

EN 619:2002+A1:2010

Zariadenia a systémy na plynulú dopravu materiálu. Požiadavky na bezpečnosť a EMC pri zariadeniach mechanickej manipulácie s kusovými bremenami

8.4.2011

 

 

CEN

EN 620:2002+A1:2010

Zariadenia a systémy na plynulú dopravu materiálu. Požiadavky na bezpečnosť a EMC pevných pásových dopravníkov na sypké materiály

8.4.2011

 

 

CEN

EN 626-1:1994+A1:2008

Bezpečnosť strojov. Zníženie rizika z nebezpečných látok emitovaných strojmi. Časť 1: Zásady a špecifikácie pre výrobcov strojov

8.9.2009

 

 

CEN

EN 626-2:1996+A1:2008

Bezpečnosť strojov. Zmenšenie rizika z nebezpečných látok emitovaných strojmi. Časť 2: Metodika overovacích postupov

8.9.2009

 

 

CEN

EN 676:2003+A2:2008

Horáky na plynné palivá s ventilátorom a s automatickým ovládaním (Konsolidovaný text)

8.9.2009

 

 

EN 676:2003+A2:2008/AC:2008

 

 

 

CEN

EN 690:1994+A1:2009

Poľnohospodárske stroje. Rozhadzovače maštaľného hnoja. Bezpečnosť

18.12.2009

 

 

CEN

EN 692:2005+A1:2009

Obrábacie a tvárniace stroje. Mechanické lisy. Bezpečnosť

8.9.2009

 

 

CEN

EN 693:2001+A2:2011

Obrábacie a tvárniace stroje. Bezpečnosť. Hydraulické lisy

Toto je prvá publikácia

EN 693:2001+A1:2009

Poznámka 2.1

31.3.2012

CEN

EN 703:2004+A1:2009

Poľnohospodárske stroje. Stroje na nakladanie, miešanie a/alebo sekanie a dávkovanie siláže. Bezpečnosť

18.12.2009

 

 

CEN

EN 706:1996+A1:2009

Poľnohospodárske stroje. Stroje na orezávanie viniča. Bezpečnosť

18.12.2009

 

 

CEN

EN 707:1999+A1:2009

Poľnohospodárske stroje. Kalové cisterny. Bezpečnosť

18.12.2009

 

 

CEN

EN 709:1997+A4:2009

Poľnohospodárske a lesnícke stroje. Ručne vedené malotraktory s nesenými rotačnými kypričmi, motorové okopávačky, motorové okopávačky s hnacím kolesom. Bezpečnosť

26.5.2010

EN 709:1997+A2:2009

Poznámka 2.1

Dátum uplynul

(31.12.2010)

CEN

EN 710:1997+A1:2010

Bezpečnostné požiadavky na zlievarenské formovacie stroje, jadrovacie stroje a zariadenia a prídavné zariadenia

20.10.2010

 

 

CEN

EN 741:2000+A1:2010

Zariadenia a systémy na kontinuálnu dopravu. Bezpečnostné požiadavky na systémy a ich súčasti, na pneumatickú dopravu sypkých materiálov

8.4.2011

 

 

CEN

EN 745:1999+A1:2009

Poľnohospodárske stroje. Rotačné a cepové žacie stroje. Bezpečnosť

18.12.2009

 

 

CEN

EN 746-1:1997+A1:2009

Priemyselné zariadenia na tepelné spracovanie. Časť 1: Všeobecné bezpečnostné požiadavky na priemyselné zariadenia na tepelné spracovanie

18.12.2009

 

 

CEN

EN 746-2:2010

Priemyselné zariadenia na tepelné spracovanie. Časť 2: Bezpečnostné požiadavky na spaľovanie a systémy prívodu paliva

20.10.2010

 

 

CEN

EN 746-3:1997+A1:2009

Priemyselné zariadenia na tepelné spracovanie. Časť 3: Bezpečnostné požiadavky na výrobu a používanie atmosférických plynov

8.9.2009

 

 

CEN

EN 786:1996+A2:2009

Záhradné zariadenia. Elektrické vyžínače trávy a okrajov trávnikov vedené ručne a držané v rukách. Mechanická bezpečnosť

18.12.2009

 

 

CEN

EN 791:1995+A1:2009

Vrtné zariadenia. Bezpečnosť (Konsolidovaný text)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 792-1:2000+A1:2008

Neelektrické ručné náradie. Bezpečnostné požiadavky. Časť 1: Montážne náradie na bezzávitové mechanické spoje (Konsolidovaný text)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 792-2:2000+A1:2008

Neelektrické ručné náradie. Bezpečnostné požiadavky. Časť 2: Deliace a lemovacie náradie (Konsolidovaný text)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 792-5:2000+A1:2008

Neelektrické ručné náradie. Bezpečnostné požiadavky. Časť 5: Rotačné príklepové vŕtačky (Konsolidovaný text)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 792-7:2001+A1:2008

Neelektrické ručné náradie. Bezpečnostné požiadavky. Časť 7: Brúsky (Konsolidovaný text)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 792-8:2001+A1:2008

Neelektrické ručné náradie. Bezpečnostné požiadavky. Časť 8: Brúsky na plocho a leštičky (Konsolidovaný text)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 792-9:2001+A1:2008

Neelektrické ručné náradie. Bezpečnostné požiadavky. Časť 9: Brúsky na dokončovacie operácie (Konsolidovaný text)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 792-10:2000+A1:2008

Neelektrické ručné náradie. Bezpečnostné požiadavky. Časť 10: Tlakové náradie (Konsolidovaný text)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 792-11:2000+A1:2008

Neelektrické ručné náradie. Bezpečnostné požiadavky. Časť 11: Orezávačky a strihačky (Konsolidovaný text)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 792-12:2000+A1:2008

Neelektrické ručné náradie. Bezpečnostné požiadavky. Časť 12: Malé píly s okružným, vibračným a priamočiarym pohybom (Konsolidovaný text)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 792-13:2000+A1:2008

Neelektrické ručné náradie. Bezpečnostné požiadavky. Časť 13: Zarážacie náradie (Konsolidovaný text)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 809:1998+A1:2009

Kvapalinové čerpadlá a čerpacie agregáty. Všeobecné bezpečnostné požiadavky

18.12.2009

 

 

EN 809:1998+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 815:1996+A2:2008

Bezpečnosť neštítových tunelových raziacich strojov a šachtových beztyčových raziacich strojov pri práci v horninách (Konsolidovaný text)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 818-1:1996+A1:2008

Krátkočlánkové reťaze na zdvíhanie. Bezpečnosť. Časť 1: Všeobecné podmienky preberania (Konsolidovaný text)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 818-2:1996+A1:2008

Krátkočlánkové reťaze na zdvíhanie. Bezpečnosť. Časť 2: Stredná tolerancia reťaze reťazových slučiek. Trieda 8 (Konsolidovaný text)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 818-3:1999+A1:2008

Krátkočlánkové reťaze na zdvíhanie. Bezpečnosť. Časť 3: Stredná tolerancia reťaze reťazových slučiek. Trieda 4 (Konsolidovaný text)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 818-4:1996+A1:2008

Krátkočlánkové reťaze na zdvíhanie. Bezpečnosť. Časť 4: Viazacie reťaze. Trieda 8 (Konsolidovaný text)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 818-5:1999+A1:2008

Krátkočlánkové reťaze na zdvíhanie. Bezpečnosť. Časť 5: Viazacie reťaze. Trieda 4 (Konsolidovaný text)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 818-6:2000+A1:2008

Krátkočlánkové reťaze na zdvíhanie. Bezpečnosť. Časť 6: Reťazové viazacie prostriedky. Špecifikácie údajov na používanie a údržbu vykonávanú výrobcom

8.9.2009

 

 

CEN

EN 818-7:2002+A1:2008

Reťaze na zdvíhanie s krátkymi článkami. Časť 7: Kalibrovaná reťaz pre zdvíhadlá. Trieda T (typy T, DAT a DT)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 836:1997+A4:2011

Záhradné stroje. Motorové žacie stroje. Bezpečnosť

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN 842:1996+A1:2008

Bezpečnosť strojov. Vizuálne signály nebezpečenstva. Všeobecné požiadavky, konštrukcia a skúšky (Konsolidovaný text)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 848-1:2007+A1:2009

Bezpečnosť drevárskych strojov. Jednostranné profilovacie frézovačky. Časť 1: Jednovretenové zvislé profilovacie frézovačky

18.12.2009

 

 

CEN

EN 848-2:2007+A1:2009

Bezpečnosť drevárskych strojov. Jednostranné profilovacie frézovačky. Časť 2: Horné jednovretenové kopírovacie frézovačky s ručným/strojovým posuvom

18.12.2009

 

 

CEN

EN 848-3:2007+A2:2009

Bezpečnosť drevárskych strojov. Jednostranné profilovacie frézovačky. Časť 3: Číslicovo riadené (NC) vŕtačky a horné frézovačky

18.12.2009

 

 

CEN

EN 859:2007+A1:2009

Bezpečnosť drevárskych strojov. Zrovnávacie frézovačky s ručným posuvom

26.5.2010

 

 

CEN

EN 860:2007+A1:2009

Bezpečnosť drevárskych strojov. Jednostranné hrúbkovacie frézovačky

18.12.2009

 

 

CEN

EN 861:2007+A1:2009

Bezpečnosť drevárskych strojov. Zrovnávacie a hrúbkovacie frézovačky

18.12.2009

 

 

CEN

EN 869:2006+A1:2009

Bezpečnosť strojov. Bezpečnostné požiadavky na tlakové zlievarenské stroje kovov

8.9.2009

 

 

CEN

EN 894-1:1997+A1:2008

Bezpečnosť strojov. Ergonomické požiadavky na navrhovanie displejov a regulačných ovládačov. Časť 1: Všeobecné zásady vzájomného pôsobenia človeka s displejmi a regulačnými ovládačmi (Konsolidovaný text)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 894-2:1997+A1:2008

Bezpečnosť strojov. Ergonomické požiadavky na navrhovanie displejov a regulačných ovládačov. Časť 2: Displeje (Konsolidovaný text)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 894-3:2000+A1:2008

Bezpečnosť strojov. Ergonomické požiadavky na navrhovanie displejov a regulačných ovládačov. Časť 3: Regulačné ovládače (Konsolidovaný text)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 894-4:2010

Bezpečnosť strojov. Ergonomické požiadavky na navrhovanie displejov a regulačných ovládačov. Časť 4: Umiestnenie a usporiadanie displejov a regulačných ovládačov

20.10.2010

 

 

CEN

EN 908:1999+A1:2009

Poľnohospodárske a lesnícke stroje. Pásové zavlažovače. Bezpečnosť

18.12.2009

 

 

CEN

EN 909:1998+A1:2009

Poľnohospodárske a lesnícke stroje. Pivotové a čelné zavlažovače. Bezpečnosť

18.12.2009

 

 

CEN

EN 930:1997+A2:2009

Stroje na výrobu obuvi a tovaru z prírodných a syntetických usní. Zdrsňovacie, obrusovacie, leštiace a orezávacie stroje. Bezpečnostné požiadavky

18.12.2009

 

 

CEN

EN 931:1997+A2:2009

Stroje na výrobu obuvi. Napínacie stroje. Bezpečnostné požiadavky

18.12.2009

 

 

CEN

EN 940:2009

Bezpečnosť drevárskych strojov. Kombinované drevoobrábacie stroje

18.12.2009

 

 

CEN

EN 953:1997+A1:2009

Bezpečnosť strojov. Ochranné kryty. Všeobecné požiadavky na navrhovanie a konštrukciu pevných a pohyblivých krytov

8.9.2009

 

 

CEN

EN 972:1998+A1:2010

Garbiarske stroje. Valcovacie stroje. Bezpečnostné požiadavky

8.4.2011

 

 

EN 972:1998+A1:2010/AC:2011

 

 

 

CEN

EN 981:1996+A1:2008

Bezpečnosť strojov. Systémy akustickej a vizuálnej výstrahy a informačných signálov. (Konsolidovaný text)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 996:1995+A3:2009

Zariadenia na pilotovacie práce. Požiadavky na bezpečnosť

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1005-1:2001+A1:2008

Bezpečnosť strojov. Fyzická výkonnosť človeka. Časť 1: Termíny a definície (Konsolidovaný text)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1005-2:2003+A1:2008

Bezpečnosť strojov. Fyzická výkonnosť človeka. Časť 2: Ručná manipulácia so strojmi a strojovými časťami. (Konsolidovaný text)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1005-3:2002+A1:2008

Bezpečnosť strojov. Fyzická výkonnosť človeka. Časť 3: Odporúčané limity sily pri uvádzaní strojov do chodu (Konsolidovaný text)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1005-4:2005+A1:2008

Bezpečnosť strojov. Fyzická výkonnosť človeka. Časť 4: Hodnotenie pracovných polôh a pohybov pri práci na stroji (Konsolidovaný text)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1010-1:2004+A1:2010

Bezpečnosť strojov. Bezpečnostné požiadavky na navrhovanie a výrobu tlačiarenských strojov a strojov na spracovanie papiera. Časť 1: Základné požiadavky

8.4.2011

 

 

CEN

EN 1010-2:2006+A1:2010

Bezpečnosť strojov. Bezpečnostné požiadavky na navrhovanie a výrobu tlačiarenských strojov a strojov na spracovanie papiera. Časť 2: Tlačiarenské a lakovacie stroje vrátane predlisovacích strojov

8.4.2011

 

 

CEN

EN 1010-3:2002+A1:2009

Bezpečnosť strojov. Bezpečnostné požiadavky na navrhovanie a výrobu tlačiarenských strojov a strojov na obracanie papiera. Časť 3: Orezávacie stroje

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1010-4:2004+A1:2009

Bezpečnosť strojov. Bezpečnostné požiadavky na navrhovanie a výrobu tlačiarenských strojov a strojov na spracovanie papiera. Časť 4: Viazacie stroje, stroje na spracovanie papiera a dokončovacie stroje

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1012-1:2010

Kompresory a vývevy. Bezpečnostné požiadavky. Časť 1: Vzduchové kompresory

8.4.2011

 

 

CEN

EN 1012-2:1996+A1:2009

Kompresory a vývevy. Požiadavky na bezpečnosť. Časť 2: Vývevy

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1028-1:2002+A1:2008

Požiarne čerpadlá. Požiarne odstredivé čerpadlá so zavodňovacím zariadením. Časť 1: Triedenie. Všeobecné bezpečnostné požiadavky

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1028-2:2002+A1:2008

Požiarne čerpadlá. Požiarne odstredivé čerpadlá so zavodňovacím zariadením. Časť 2: Overovanie všeobecných a bezpečnostných požiadaviek (Konsolidovaný text)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1032:2003+A1:2008

Mechanické kmitanie. Skúšanie mobilných strojov s cieľom určiť emisnú hodnotu kmitania. (Konsolidovaný text)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1034-1:2000+A1:2010

Bezpečnosť strojov. Bezpečnostné požiadavky na konštrukciu a výrobu papierenských strojov a zariadení. Časť 1: Spoločné požiadavky

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-2:2005+A1:2009

Bezpečnosť strojov. Bezpečnostné požiadavky na konštrukciu a výrobu papierenských strojov a zariadení. Časť 2: Odkôrovacie bubny

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-3:1999+A1:2009

Bezpečnosť strojov. Bezpečnostné požiadavky na konštrukciu a výrobu papierenských strojov a zariadení. Časť 3: Navíjačky a pozdĺžne rezačky, prevíjacie stroje na výrobu vrstveného papiera

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-4:2005+A1:2009

Bezpečnosť strojov. Bezpečnostné požiadavky na konštrukciu a výrobu papierenských strojov a zariadení. Časť 4: Rozvlákňovače a ich nakladacie prostriedky

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-5:2005+A1:2009

Bezpečnosť strojov. Bezpečnostné požiadavky na konštrukciu a výrobu papierenských strojov a zariadení. Časť 5: Rezačky hárkov

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-6:2005+A1:2009

Bezpečnosť strojov. Bezpečnostné požiadavky na konštrukciu a výrobu papierenských strojov a zariadení. Časť 6: Kalandre

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-7:2005+A1:2009

Bezpečnosť strojov. Bezpečnostné požiadavky na konštrukciu a výrobu papierenských strojov a zariadení. Časť 7: Nádrže

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-13:2005+A1:2009

Bezpečnosť strojov. Bezpečnostné požiadavky na konštrukciu a výrobu papierenských strojov a zariadení. Časť 13: Stroje na odstraňovanie viazacích drôtov z balíkov a jednotiek

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-14:2005+A1:2009

Bezpečnosť strojov. Bezpečnostné požiadavky na konštrukciu a výrobu papierenských strojov a zariadení. Časť 14: Pozdĺžna rezačka kotúčov

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-22:2005+A1:2009

Bezpečnosť strojov. Bezpečnostné požiadavky na konštrukciu a výrobu papierenských strojov a zariadení. Časť 22: Rozvlákňovače

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1037:1995+A1:2008

Bezpečnosť strojov. Zabránenie neočakávanému uvedeniu do chodu (Konsolidovaný text)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1088:1995+A2:2008

Bezpečnosť strojov. Blokovacie zariadenia krytov. Zásady navrhovania a výberu

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-1:2008

Bezpečnosť strojov. Vyhodnotenie emisií nebezpečných látok obsiahnutých vo vzduchu. Časť 1: Výber skúšobných metód

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-2:2006+A1:2008

Bezpečnosť strojov. Vyhodnotenie emisií nebezpečných látok obsiahnutých vo vzduchu. Časť 2: Metóda stopovacieho plynu na meranie hmotnostného toku emisie reálnej znečisťujúcej látky

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-3:2006+A1:2008

Bezpečnosť strojov. Vyhodnotenie emisií nebezpečných látok obsiahnutých vo vzduchu. Časť 3: Skúšobná metóda na meranie hmotnostného toku emisie reálnej znečisťujúcej látky

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-4:1996+A1:2008

Bezpečnosť strojov. Vyhodnotenie emisií nebezpečných látok obsiahnutých vo vzduchu. Časť 4: Účinnosť zachytávania odsávacieho zariadenia. Indikátorová metóda

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-6:1998+A1:2008

Bezpečnosť strojov. Vyhodnotenie emisií nebezpečných látok obsiahnutých vo vzduchu. Časť 6: Hmotnostná účinnosť odlučovania pri voľnom výstupe

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-7:1998+A1:2008

Bezpečnosť strojov. Vyhodnotenie emisií nebezpečných látok obsiahnutých vo vzduchu. Časť 7: Hmotnostná účinnosť odlučovania pri výstupe potrubím

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-8:1998+A1:2008

Bezpečnosť strojov. Vyhodnotenie emisií nebezpečných látok obsiahnutých vo vzduchu. Časť 8: Parameter koncentrácie znečisťujúcej látky, metóda v skúšobnom vybavení

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-9:1998+A1:2008

Bezpečnosť strojov. Vyhodnotenie emisií nebezpečných látok obsiahnutých vo vzduchu. Časť 9: Parameter koncentrácie znečisťujúcej látky, metóda v miestnosti

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-11:2001+A1:2008

Bezpečnosť strojov. Vyhodnotenie emisií nebezpečných látok obsiahnutých vo vzduchu. Časť 11: Ukazovateľ dekontaminácie (Konsolidovaný text)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1114-3:2001+A1:2008

Gumárske a plastárske stroje. Vytláčacie stroje a vytláčacie linky. Časť 3: Bezpečnostné požiadavky na vyhadzovače (Konsolidovaný text)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1127-1:2011

Výbušné atmosféry. Prevencia a ochrana proti účinkom výbuchu. Časť 1: Základné pojmy a metodika

Toto je prvá publikácia

EN 1127-1:2007

Poznámka 2.1

31.7.2014

CEN

EN 1127-2:2002+A1:2008

Výbušné atmosféry. Prevencia a ochrana pred výbuchom. Časť 2: Základné termíny a metodika pre baníctvo (Konsolidovaný text)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1175-1:1998+A1:2010

Bezpečnosť motorových vozíkov. Požiadavky na elektroinštaláciu. Časť 1: Všeobecné požiadavky na elektrovozíky s akumulátorovým pohonom

8.4.2011

 

 

CEN

EN 1175-2:1998+A1:2010

Bezpečnosť motorových vozíkov. Požiadavky na elektroinštaláciu. Časť 2: Všeobecné požiadavky na motorové vozíky so spaľovacím motorom

8.4.2011

 

 

CEN

EN 1175-3:1998+A1:2010

Bezpečnosť motorových vozíkov. Požiadavky na elektroinštaláciu. Časť 3: Špeciálne požiadavky na systémy prenosu elektrickej energie motorových vozíkov so spaľovacím motorom

8.4.2011

 

 

CEN

EN 1218-1:1999+A1:2009

Bezpečnosť drevárskych strojov. Čapovacie stroje. Časť 1: Jednostranné čapovacie stroje s posuvným stolom

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1218-2:2004+A1:2009

Bezpečnosť drevárskych strojov. Čapovacie stroje. Časť 2: Obojstranné čapovacie a profilovacie stroje s posuvom reťazou alebo reťazami

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1218-3:2001+A1:2009

Bezpečnosť drevárskych strojov. Čapovacie stroje. Časť 3: Čapovacie stroje s posuvným stolom a s ručným posuvom na obrábanie úžitkového dreva

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1218-4:2004+A2:2009

Bezpečnosť drevárskych strojov. Čapovacie stroje. Časť 4: Stroje na olepovanie bočných plôch s reťazovým posuvom

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1218-5:2004+A1:2009

Bezpečnosť drevárskych strojov. Čapovacie stroje. Časť 5: Jednostranné profilovacie stroje s pevným stolom a posuvom valcami alebo reťazou

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1247:2004+A1:2010

Zlievarenské stroje. Bezpečnostné požiadavky na lejacie panvy, zlievarenské zariadenia, stroje na odstredivé odlievanie, stroje na plynulé a poloplynulé odlievanie

8.4.2011

 

 

CEN

EN 1248:2001+A1:2009

Zlievarenské stroje. Požiadavky na bezpečnosť zariadení na abrazívne čistenie

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1265:1999+A1:2008

Bezpečnosť strojov. Skúšobný postup na meranie hluku zlievarenských strojov a zariadení (Konsolidovaný text)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1299:1997+A1:2008

Mechanické kmitanie a otrasy. Vibroizolácia strojov. Informácie na aplikáciu izolácie zdroja. (Konsolidovaný text)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1374:2000+A1:2010

Poľnohospodárske stroje. Stacionárne vyberače kruhových síl. Bezpečnosť

20.10.2010

 

 

CEN

EN 1398:2009

Vyrovnávacie mostíky. Bezpečnostné požiadavky

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1417:1996+A1:2008

Stroje pre gumársku a plastikársku technológiu. Dvojvalcové stroje na miesenie. Bezpečnostné požiadavky

8.9.2009

 

 

EN 1417:1996+A1:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 1492-1:2000+A1:2008

Textilné viazacie prostriedky. Bezpečnosť. Časť 1: Viazacie popruhy z chemických vláken na všeobecné použitie (Konsolidovaný text)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1492-2:2000+A1:2008

Textilné viazacie prostriedky. Bezpečnosť. Časť 2: Navíjacie slučky z chemických vláken na všeobecné použitie (Konsolidovaný text)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1492-4:2004+A1:2008

Textilné závesy. Bezpečnosť. Časť 4: Zdvíhacie závesy na všeobecné používanie vyrobené z lán z prírodných a chemických vláken (Konsolidovaný text)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1493:2010

Zdviháky vozidiel

8.4.2011

EN 1493:1998+A1:2008

Poznámka 2.1

Dátum uplynul

(4.8.2011)

CEN

EN 1494:2000+A1:2008

Mobilné a premiestniteľné zdviháky a súvisiace zdvíhacie zariadenia (Konsolidovaný text)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1495:1997+A2:2009

Zdvíhacie plošiny. Stožiarové šplhacie pracovné plošiny

18.12.2009

 

 

EN 1495:1997+A2:2009/AC:2010

 

 

 

Upozornenie: Toto uverejnenie sa nevzťahuje na odsek 5.3.2.4, posledný pododsek 7.1.2.12, tabuľku 8 a obrázok 9 normy EN 1495:1997, pri ktorých nezaručuje splnenie ustanovení smernice 2006/42/ES.

CEN

EN 1501-1:2011

Vozidlá na odvoz odpadu. Všeobecné požiadavky a požiadavky na bezpečnosť. Časť 1: Automobily na odvoz odpadu s vyklápacím zariadením vzadu

Toto je prvá publikácia

EN 1501-1:1998+A2:2009

Poznámka 2.1

29.2.2012

CEN

EN 1501-2:2005+A1:2009

Vozidlá na odvoz odpadu a prislúchajúce vyklápacie zariadenia. Všeobecné požiadavky na bezpečnosť. Časť 2: Automobily na odvoz odpadu s vyklápacím zariadením na boku

29.12.2009

 

 

CEN

EN 1501-3:2008

Vozidlá na odvoz odpadu a prislúchajúce vyklápacie zariadenia. Všeobecné požiadavky na bezpečnosť. Časť 3: Vozidlá na odvoz odpadu s nakladaním xpredu

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1501-4:2007

Vozidlá na odvoz odpadu a prislúchajúce vyklápacie zariadenia. Všeobecné a bezpečnostné požiadavky. Časť 4: Postup skúšania hlučnosti vozidiel na odvoz odpadu

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1501-5:2011

Vozidlá na odvoz odpadu. Všeobecné požiadavky a požiadavky na bezpečnosť. Časť 5: Zdvíhacie zariadenia pre automobily na odvoz odpadu

Toto je prvá publikácia

EN 1501-1:1998+A2:2009

Poznámka 2.1

29.2.2012

CEN

EN 1526:1997+A1:2008

Bezpečnosť motorových vozíkov. Doplnkové požiadavky na automatické funkcie vozíkov

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1539:2009

Sušičky a pece na uvoľňovanie horľavých látok. Bezpečnostné požiadavky

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1547:2001+A1:2009

Priemyselné zariadenia na tepelné spracovanie. Skúšobný predpis pre hluk z priemyselných zariadení vrátane pridružených obslužných zariadení

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1550:1997+A1:2008

Bezpečnosť obrábacích strojov. Bezpečnostné požiadavky na konštrukciu a výrobu obrobkových skľučovadiel

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1570:1998+A2:2009

Bezpečnostné požiadavky na zdvíhacie plošiny

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1612-1:1997+A1:2008

Stroje pre gumársku a plastársku technológiu. Reaktívne tvarovacie stroje. Časť 1: Bezpečnostné požiadavky na dávkovacie a miešacie jednotky

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1672-2:2005+A1:2009

Potravinárske stroje. Základné zásady. Časť 2: Hygienické požiadavky (Konsolidovaný text)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1673:2000+A1:2009

Potravinárske stroje. Rotačné stojanové pece. Bezpečnostné a hygienické požiadavky

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1674:2000+A1:2009

Potravinárske stroje. Stroje na rozvaľovanie cesta. Bezpečnostné a hygienické požiadavky

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1677-1:2000+A1:2008

Súčiastky závesov. Bezpečnosť. Časť 1: Kované oceľové súčiastky. Trieda 8 (Konsolidovaný text)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1677-2:2000+A1:2008

Súčiastky závesov. Bezpečnosť. Časť 2: Kované oceľové zdvíhacie háky s poistkou. Trieda 8 (Konsolidovaný text)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1677-3:2001+A1:2008

Súčiastky závesov. Bezpečnosť. Časť 3: Kované oceľové háky so samozamykaním. Trieda 8 (Konsolidovaný text)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1677-4:2000+A1:2008

Súčiastky závesov. Bezpečnosť. Časť 4: Spájacie články. Trieda 8 (Konsolidovaný text)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1677-5:2001+A1:2008

Súčiastky závesov. Bezpečnosť. Časť 5: Kované oceľové zdvíhacie háky s poistkou. Trieda 4 (Konsolidovaný text)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1677-6:2001+A1:2008

Súčiastky závesov. Bezpečnosť. Časť 6: Spájacie články. Trieda 4 (Konsolidovaný text)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1678:1998+A1:2010

Potravinárske stroje. Krájače na zeleninu. Bezpečnostné a hygienické požiadavky

20.10.2010

 

 

CEN

EN 1679-1:1998+A1:2011

Piestové spaľovacie motory. Bezpečnosť. Časť 1: Naftové motory

20.7.2011

 

 

CEN

EN 1710:2005+A1:2008

Zariadenia a súčasti používané v potenciálne výbušných atmosférach v hlbinných baniach (Konsolidovaný text)

8.9.2009

 

 

EN 1710:2005+A1:2008/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 1755:2000+A1:2009

Bezpečnosť priemyselných vozíkov. Prevádzka v potenciálne výbušných atmosférach. Použitie v horľavom plyne, pare, hmle alebo prachu

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1756-1:2001+A1:2008

Zdvíhacie čelá. Plošinové čelá používané na kolesových vozidlách. Bezpečnostné požiadavky. Časť 1: Nákladné zdvíhacie čelá

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1756-2:2004+A1:2009

Zdvíhacie čelá. Plošinové čelá používané na kolesových vozidlách. Bezpečnostné požiadavky. Časť 2: Zdvíhacie čelá pre cestujúcich

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1760-1:1997+A1:2009

Bezpečnosť strojov. Ochranné zariadenia reagujúce na tlak. Časť 1: Všeobecné zásady navrhovania a skúšania rohoží a podláh reagujúcich na tlak

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1760-2:2001+A1:2009

Bezpečnosť strojov. Ochranné zariadenia reagujúce na tlak. Časť 2: Všeobecné zásady navrhovania a skúšania hrán a tyčí reagujúcich na tlak (Konsolidovaný text)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1760-3:2004+A1:2009

Bezpečnosť strojov. Ochranné zariadenia reagujúce na tlak. Časť 3: Všeobecné zásady navrhovania a skúšania nárazníkov, platní, laniek a podobných zariadení reagujúcich na tlak (Konsolidovaný text)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1777:2010

Vysokozdvíhacie plošiny (VP) pre hasičské a záchranné služby. Bezpečnostné požiadavky a skúšky

26.5.2010

EN 1777:2004+A1:2009

Poznámka 2.1

Dátum uplynul

(30.9.2010)

CEN

EN 1804-1:2001+A1:2010

Stroje pre hlbinné bane. Bezpečnostné požiadavky na hydraulicky ovládané stropné výstuže. Časť 1: Podperné jednotky a všeobecné požiadavky

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1804-2:2001+A1:2010

Stroje pre hlbinné bane. Bezpečnostné požiadavky na hydraulicky ovládané stropné výstuže. Časť 2: Hydraulicky nastavované stojky a teleskopické stojky

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1804-3:2006+A1:2010

Stroje pre hlbinné bane. Bezpečnostné požiadavky na hydraulicky ovládané stropné výstuže. Časť 3: Hydraulické ovládacie systémy

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1807:1999+A1:2009

Bezpečnosť drevárskych strojov. Pásové píly

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1808:1999+A1:2010

Bezpečnostné požiadavky na závesné plošiny. Konštrukčné výpočty, kritériá stability, konštrukcia. Skúšky

20.10.2010

 

 

CEN

EN 1829-1:2010

Vysokotlakové vodné dýzové stroje. Požiadavky na bezpečnosť. Časť 1: Stroje

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1829-2:2008

Vysokotlakové vodné dýzové stroje. Požiadavky na bezpečnosť. Časť 2: Hadice, hadicové potrubia a spoje

8.9.2009

 

 

EN 1829-2:2008/AC:2011

 

 

 

CEN

EN 1837:1999+A1:2009

Bezpečnosť strojov. Integrované osvetlenie strojov

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1845:2007

Stroje na výrobu obuvi. Obuvnícke tvárniace stroje. Bezpečnostné požiadavky

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1846-2:2009

Vozidlá hasičskej a záchrannej služby. Časť 2: Všeobecné požiadavky. Bezpečnosť a výkon

18.12.2009

EN 1846-2:2001+A3:2009

Poznámka 2.1

Dátum uplynul

(28.2.2011)

CEN

EN 1846-3:2002+A1:2008

Vozidlá požiarnej a záchrannej služby. Časť 3: Pevne zabudované zariadenia. Bezpečnosť a vyhotovenie (Konsolidovaný text)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1853:1999+A1:2009

Poľnohospodárske stroje. Vyklápacie prívesy. Bezpečnosť

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-1:2007+A1:2009

Bezpečnosť drevárskych strojov. Kotúčové píly. Časť 1: Stolové kotúčové píly (s posuvným stolom a bez neho), formátovacie píly a tesárske píly

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1870-3:2001+A1:2009

Bezpečnosť drevárskych strojov. Kotúčové píly. Časť 3: Horné kotúčové píly na priečne rezanie a kombinované horné kotúčové píly na priečne rezanie/stolové kotúčové píly

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1870-4:2001+A1:2009

Bezpečnosť drevárskych strojov. Kotúčové píly. Časť 4: Viackotúčové rozrezávacie píly s ručným vkladaním a odoberaním

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-5:2002+A1:2009

Bezpečnosť drevárskych strojov. Kotúčové píly. Časť 5: Kombinované stolové kotúčové píly/spodné skracovacie kotúčové píly

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-6:2002+A1:2009

Bezpečnosť drevárskych strojov. Kotúčové píly. Časť 6: Kotúčové píly na palivové drevo a kombinované kotúčové píly na palivové drevo/stolové kotúčové píly s ručným vkladaním a odoberaním

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-7:2002+A1:2009

Bezpečnosť drevárskych strojov. Kotúčové píly. Časť 7: Jednokotúčové píly na kmeňové výrezy so strojovým posuvom stola a ručným vkladaním a odoberaním

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-8:2001+A1:2009

Bezpečnosť drevárskych strojov. Kotúčové píly. Časť 8: Jednokotúčové omietacie rozrezávacie píly so strojovo poháňanou píliacou jednotkou s ručným vkladaním a odoberaním

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-9:2000+A1:2009

Bezpečnosť drevárskych strojov. Kotúčové píly. Časť 9: Dvojkotúčové píly na priečne rezanie so strojovým posuvom a s ručným vkladaním a/alebo odoberaním

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-10:2003+A1:2009

Bezpečnosť drevárskych strojov. Kotúčové píly. Časť 10: Jednokotúčové automatické a poloautomatické píly na priečne rezanie

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-11:2003+A1:2009

Bezpečnosť drevárskych strojov. Kotúčové píly. Časť 11: Poloautomatické a automatické kotúčové píly na priečne rezanie s jednou strojovou jednotkou (radiálne ramenové píly)

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-12:2003+A1:2009

Bezpečnosť drevárskych strojov. Kotúčové píly. Časť 12: Kotúčové píly na priečne rezanie s výkyvným ramenom

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-13:2007+A1:2009

Bezpečnosť drevárskych strojov. Kotúčové píly. Časť 13: Horizontálne formátovacie píly s prítlačnou traverzou

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-14:2007+A1:2009

Bezpečnosť drevárskych strojov. Kotúčové píly. Časť 14: Vertikálne formátovacie píly

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-15:2004+A1:2009

Bezpečnosť drevárskych strojov. Kotúčové píly. Časť 15: Viackotúčové píly na priečne rezanie so strojovým posuvom obrobku a s ručným vkladaním a vykladaním

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-16:2005+A1:2009

Bezpečnosť drevárskych strojov. Kotúčové píly. Časť 16: Obojstranné kotúčové píly na rezanie pod uhlom

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-17:2007+A2:2009

Bezpečnosť drevárskych strojov. Kotúčové píly. Časť 17: Ručné horizontálne kotúčové píly na priečne rezanie s jednou strojovou jednotkou (ručné radiálne ramenové píly)

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1889-1:2011

Stroje pre hlbinné bane. Mobilné podzemné stroje. Bezpečnosť. Časť 1: Stroje na pneumatikách

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN 1889-2:2003+A1:2009

Stroje pre hlbinné bane. Mobilné podzemné stroje. Bezpečnosť. Časť 2: Koľajové lokomotívy

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1915-1:2001+A1:2009

Vybavenie letiskových plôch. Všeobecné požiadavky. Časť 1: Základné bezpečnostné požiadavky

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1915-2:2001+A1:2009

Vybavenie letiskových plôch. Všeobecné požiadavky. Časť 2: Požiadavky na stabilitu a pevnosť, výpočty a skúšobné metódy

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1915-3:2004+A1:2009

Vybavenie letiskových plôch. Všeobecné požiadavky. Časť 3: Metódy na meranie a zníženie kmitania

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1915-4:2004+A1:2009

Vybavenie letiskových plôch. Všeobecné požiadavky. Časť 4: Metódy na meranie a zníženie hluku (Konsolidovaný text)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1953:1998+A1:2009

Rozprašovacie a striekacie zariadenia na povlakové materiály. Bezpečnostné požiadavky

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1974:1998+A1:2009

Potravinárske stroje. Krájače. Bezpečnostné a hygienické požiadavky

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 2151:2008

Akustika. Skúšobný predpis na meranie hluku kompresorov a vývev. Technická metóda (trieda presnosti 2) (ISO 2151:2004)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 2860:2008

Stroje na zemné práce. Minimálne prístupové rozmery (ISO 2860:1992)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 2867:2011

Stroje na zemné práce. Prístupové sústavy (ISO 2867:2011)

Toto je prvá publikácia

EN ISO 2867:2008

Poznámka 2.1

31.7.2014

CEN

EN ISO 3164:2008

Stroje na zemné práce. Laboratórne hodnotenie ochranných konštrukcií. Chránený priestor limitujúci deformácie (DLV) (ISO 3164:1995)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 3266:2010

Kované oceľové svorníky s okom triedy 4 na všeobecné zdvíhanie (ISO 3266:2010)

20.10.2010

 

 

CEN

EN ISO 3411:2007

Stroje na zemné práce. Telesné rozmery vodičov a minimálny priestor pre vodiča (ISO 3411:2007)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 3449:2008

Stroje na zemné práce. Ochranné konštrukcie proti padajúcim predmetom. Laboratórne skúšky a technické požiadavky (ISO 3449:2005)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 3450:2008

Stroje na zemné práce. Brzdové systémy strojov na kolesovom podvozku. Požiadavky na systémy a účinky a skúšobné postupy (ISO 3450:1996)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 3457:2008

Stroje na zemné práce. Kryty. Terminológia a technické požiadavky (ISO 3457:2003)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 3471:2008

Stroje na zemné práce. Ochranné konštrukcie chrániace pri prevrátení. Laboratórne skúšky a technické požiadavky (ISO 3471:2008)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 3741:2010

Akustika. Určenie hladín akustického výkonu zdrojov hluku pomocou akustického tlaku. Presné metódy pre dozvukové miestnosti (ISO 3741:2010)

8.4.2011

EN ISO 3741:2009

Poznámka 2.1

Dátum uplynul

(30.4.2011)

CEN

EN ISO 3743-1:2010

Akustika. Určovanie hladín akustického výkonu zdrojov hluku pomocou akustického tlaku. Technické metódy pre malé prenosné zdroje v dozvukových poliach. Časť 1: Porovnávacia metóda pre skúšobné miestnosti s tvrdými stenami (ISO 3743-1:2010)

8.4.2011

EN ISO 3743-1:2009

Poznámka 2.1

Dátum uplynul

(30.4.2011)

CEN

EN ISO 3743-2:2009

Akustika. Určovanie hladín akustického výkonu zdrojov hluku. Technické metódy pre malé prenosné zdroje v dozvukových poliach. Časť 2: Metódy pre špeciálne dozvukové skúšobné miestnosti (ISO 3743-2:1994)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 3744:2010

Akustika. Určovanie hladín akustického výkonu zdrojov hluku pomocou akustického tlaku. Technická metóda merania v prevažujúcom voľnom zvukovom poli nad rovinou odrážajúcou zvuk (ISO 3744:2010)

8.4.2011

EN ISO 3744:2009

Poznámka 2.1

Dátum uplynul

(30.4.2011)

CEN

EN ISO 3745:2009

Akustika. Určenie hladín akustického výkonu zdrojov hluku pomocou akustického tlaku. Presné metódy pre bezodrazové a polobezodrazové miestnosti (ISO 3745:2003)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 3746:2010

Akustika. Určenie hladín akustického výkonu zdrojov hluku pomocou akustického tlaku. Prevádzková metóda využívajúca obálkovú meraciu plochu nad rovinou odrážajúcou zvuk (ISO 3746:2010)

8.4.2011

EN ISO 3746:2009

Poznámka 2.1

Dátum uplynul

(30.6.2011)

CEN

EN ISO 3747:2010

Akustika. Určenie hladín akustického výkonu zdrojov hluku pomocou akustického tlaku. Technicko prevádzkové metódy na použitie in situ v dozvukom prostredí (ISO 3747:2010)

8.4.2011

EN ISO 3747:2009

Poznámka 2.1

Dátum uplynul

(30.6.2011)

CEN

EN ISO 4254-1:2009

Poľnohospodárske stroje. Bezpečnosť. Časť 1: Všeobecné požiadavky (ISO 4254-1:2008)

18.12.2009

 

 

EN ISO 4254-1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN ISO 4254-5:2009

Poľnohospodárske stroje. Bezpečnosť. Časť 5: Motorové stroje na obrábanie pôdy (ISO 4254-5:2008)

26.5.2010

 

 

EN ISO 4254-5:2009/AC:2011

 

 

 

CEN

EN ISO 4254-6:2009

Poľnohospodárske stroje. Bezpečnosť. Časť 6: Postrekovače a aplikátory kvapalných hnojív (ISO 4254-6:2009)

26.5.2010

 

 

EN ISO 4254-6:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN ISO 4254-7:2009

Poľnohospodárske stroje. Bezpečnosť. Časť 7: Kombajny, zberače krmiva a zberače bavlny (ISO 4254-7:2008)

26.5.2010

 

 

EN ISO 4254-7:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN ISO 4254-10:2009

Poľnohospodárske stroje. Bezpečnosť. Časť 10: Obracače a zhrňovače (ISO 4254-10:2009)

26.5.2010

 

 

EN ISO 4254-10:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN ISO 4254-11:2010

Poľnohospodárske stroje. Bezpečnosť. Časť 11: Zberacie lisy (ISO 4254-11:2010)

8.4.2011

EN 704:1999+A1:2009

Poznámka 2.1

Dátum uplynul

(30.6.2011)

CEN

EN ISO 4413:2010

Hydraulické tekutinové mechanizmy. Všeobecné a bezpečnostné požiadavky na tekutinové hnacie systémy a ich prvky (ISO 4413:2010)

8.4.2011

EN 982:1996+A1:2008

Poznámka 2.1

30.11.2011

CEN

EN ISO 4414:2010

Pneumatické tekutinové mechanizmy. Všeobecné a bezpečnostné požiadavky na tekutinové hnacie systémy a ich prvky (ISO 4414:2010)

8.4.2011

EN 983:1996+A1:2008

Poznámka 2.1

30.11.2011

CEN

EN ISO 4871:2009

Akustika. Deklarovanie a overovanie hodnôt emisie hluku strojov a zariadení (ISO 4871:1996)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 5136:2009

Akustika. Určenie akustického výkonu ventilátorov a iných ventilačných systémov vyžarovaného do potrubia. Metóda merania v potrubí (ISO 5136:2003)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 5674:2009

Traktory, poľnohospodárske a lesnícke stroje. Kryty vývodových hriadeľov (PTO). Skúšky pevnosti a opotrebovania a hodnotiace kritériá (ISO 5674:2004)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 6682:2008

Stroje na zemné práce. Optimálne a prípustné pohybové priestory na rozmiestnenie ovládačov (ISO 6682:1986+ Amd 1:1989)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 6683:2008

Stroje na zemné práce. Bezpečnostné sedadlové pásy a ich kotviace úchytky. Požiadavky a skúšky (ISO 6683:2005)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 7096:2008

Stroje na zemné práce. Laboratórne hodnotenie prenosu vibrácií sedadlom obsluhy (ISO 7096:2000)

8.9.2009

 

 

EN ISO 7096:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN ISO 7235:2009

Akustika. Laboratórne meracie postupy pre potrubné tlmiče a vzduchotechnické koncové jednotky. Vložený útlm, hluk prúdenia a celková tlaková strata (ISO 7235:2003)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 7731:2008

Ergonómia. Výstražné signály pre verejné priestranstvá a pracovné oblasti. Akustické výstražné signály (ISO 7731:2003)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 8230-1:2008

Bezpečnostné požiadavky na stroje na chemické čistenie. Časť 1: Spoločné bezpečnostné požiadavky (ISO 8230-1:2008)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 8230-2:2008

Bezpečnostné požiadavky na stroje na chemické čistenie. Časť 2: Stroje používajúce perchlóretylén (ISO 8230-2:2008)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 8230-3:2008

Bezpečnostné požiadavky na stroje na chemické čistenie. Časť 3: Stroje používajúce horľavé rozpúšťadlá (ISO 8230-3:2008)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 9614-1:2009

Akustika. Určenie hladín akustického výkonu zdrojov hluku pomocou akustickej intenzity. Časť 1: Meranie v pevných bodoch (ISO 9614-1:1993)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 9614-3:2009

Akustika. Určenie hladín akustického výkonu zdrojov hluku pomocou akustickej intenzity. Časť 3: Presná metóda na meranie skenovaním (ISO 9614-3:2002)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 9902-1:2001

Textilné stroje. Skúšobný predpis na meranie hluku. Časť 1: Spoločné požiadavky (ISO 9902-1:2001)

18.12.2009

 

 

EN ISO 9902-1:2001/A1:2009

18.12.2009

Poznámka 3

Dátum uplynul

(28.12.2009)

CEN

EN ISO 9902-2:2001

Textilné stroje. Skúšobný predpis na meranie hluku. Časť 2: Predpriadacie a dopriadacie stroje (ISO 9902-2:2001)

18.12.2009

 

 

EN ISO 9902-2:2001/A1:2009

18.12.2009

Poznámka 3

Dátum uplynul

(28.12.2009)

CEN

EN ISO 9902-3:2001

Textilné stroje. Skúšobný predpis na meranie hluku. Časť 3: Stroje na netkané textílie (ISO 9902-3:2001)

18.12.2009

 

 

EN ISO 9902-3:2001/A1:2009

18.12.2009

Poznámka 3

Dátum uplynul

(28.12.2009)

CEN

EN ISO 9902-4:2001

Textilné stroje. Skúšobný predpis na meranie hluku. Časť 4: Stroje na spracovanie priadze, výrobu povrazníckych výrobkov a lán (ISO 9902-4:2001)

18.12.2009

 

 

EN ISO 9902-4:2001/A1:2009

18.12.2009

Poznámka 3

Dátum uplynul

(28.12.2009)

CEN

EN ISO 9902-5:2001

Textilné stroje. Skúšobný predpis na meranie hluku. Časť 5: Stroje na prípravu tkanín a pletenín (ISO 9902-5:2001)

18.12.2009

 

 

EN ISO 9902-5:2001/A1:2009

18.12.2009

Poznámka 3

Dátum uplynul

(28.12.2009)

CEN

EN ISO 9902-6:2001

Textilné stroje. Skúšobný predpis na meranie hluku. Časť 6: Stroje na výrobu plošných textílií (ISO 9902-6:2001)

18.12.2009

 

 

EN ISO 9902-6:2001/A1:2009

18.12.2009

Poznámka 3

Dátum uplynul

(28.12.2009)

CEN

EN ISO 9902-7:2001

Textilné stroje. Skúšobný predpis na meranie hluku. Časť 7: Farbiace a úpravnícke stroje (ISO 9902-7:2001)

18.12.2009

 

 

EN ISO 9902-7:2001/A1:2009

18.12.2009

Poznámka 3

Dátum uplynul

(28.12.2009)

CEN

EN ISO 10218-1:2011

Roboty pre priemyselné prostredie. Bezpečnostné požiadavky. Časť 1: Roboty (ISO 10218-1:2011)

Toto je prvá publikácia

EN ISO 10218-1:2008

Poznámka 2.1

31.1.2012

CEN

EN ISO 10218-2:2011

Roboty pre priemyselné prostredie. Bezpečnostné požiadavky. Časť 2: Robotický systém a integrácia (ISO 10218-2:2011)

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN ISO 10472-1:2008

Bezpečnostné požiadavky na strojové zariadenia priemyselných práčovní. Časť 1: Spoločné požiadavky (ISO 10472-1:1997)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 10472-2:2008

Bezpečnostné požiadavky na strojové zariadenia priemyselných práčovní. Časť 2: Práčky a práčky s odstreďovaním (ISO 10472-2:1997)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 10472-3:2008

Bezpečnostné požiadavky na strojové zariadenia priemyselných práčovní. Časť 3: Kontinuálne pracie linky vrátane jednotlivých strojov (ISO 10472-3:1997)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 10472-4:2008

Bezpečnostné požiadavky na strojové zariadenia priemyselných práčovní. Časť 4: Sušiče (ISO 10472-4:1997)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 10472-5:2008

Bezpečnostné požiadavky na strojové zariadenia priemyselných práčovní. Časť 5: Žehliče rovnej bielizne, vkladacie a skladacie zariadenia (ISO 10472-5:1997)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 10472-6:2008

Bezpečnostné požiadavky na strojové zariadenia priemyselných práčovní. Časť 6: Žehliace a fixačné lisy práčovní (ISO 10472-6:1997)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 10517:2009

Ručné motorové nožnice na živý plot. Bezpečnosť (ISO 10517:2009)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 10821:2005

Priemyselné šijacie stroje. Bezpečnostné požiadavky na šijacie stroje, jednotky a systémy (ISO 10821:2005)

18.12.2009

 

 

EN ISO 10821:2005/A1:2009

18.12.2009

Poznámka 3

Dátum uplynul

(28.12.2009)

CEN

EN ISO 11102-1:2009

Piestové spaľovacie motory. Spúšťacie zariadenie s ručnou kľukou. Časť 1: Bezpečnostné požiadavky a skúšky (ISO 11102-1:1997)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11102-2:2009

Piestové spaľovacie motory. Spúšťacie zariadenie s ručnou kľukou. Časť 2: Metóda skúšania uhla vypnutia (ISO 11102-2:1997)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11111-1:2009

Textilné stroje. Bezpečnostné požiadavky. Časť 1: Základné požiadavky (ISO 11111-1:2009)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11111-2:2005

Textilné stroje. Bezpečnostné požiadavky. Časť 2: Stroje na prípravu pradenia a pradenie (ISO 11111-2:2005)

18.12.2009

 

 

EN ISO 11111-2:2005/A1:2009

18.12.2009

Poznámka 3

Dátum uplynul

(31.1.2010)

CEN

EN ISO 11111-3:2005

Textilné stroje. Bezpečnostné požiadavky. Časť 3: Stroje na netkané produkty (ISO 11111-3:2005)

18.12.2009

 

 

EN ISO 11111-3:2005/A1:2009

18.12.2009

Poznámka 3

Dátum uplynul

(31.1.2010)

CEN

EN ISO 11111-4:2005

Textilné stroje. Bezpečnostné požiadavky. Časť 4: Stroje na spracovanie priadze, výrobu povrazníckych výrobkov, povrazov a lán (ISO 11111-4:2005)

18.12.2009

 

 

EN ISO 11111-4:2005/A1:2009

18.12.2009

Poznámka 3

Dátum uplynul

(31.1.2010)

CEN

EN ISO 11111-5:2005

Textilné stroje. Bezpečnostné požiadavky. Časť 5: Stroje na prípravu tkania a tkanie (ISO 11111-5:2005)

18.12.2009

 

 

EN ISO 11111-5:2005/A1:2009

18.12.2009

Poznámka 3

Dátum uplynul

(31.1.2010)

CEN

EN ISO 11111-6:2005

Textilné stroje. Bezpečnostné požiadavky. Časť 6: Stroje na plošné textílie (ISO 11111-6:2005)

18.12.2009

 

 

EN ISO 11111-6:2005/A1:2009

18.12.2009

Poznámka 3

Dátum uplynul

(31.1.2010)

CEN

EN ISO 11111-7:2005

Textilné stroje. Bezpečnostné požiadavky. Časť 7: Farbiace a dokončovacie stroje (ISO 11111-7:2005)

18.12.2009

 

 

EN ISO 11111-7:2005/A1:2009

18.12.2009

Poznámka 3

Dátum uplynul

(31.1.2010)

CEN

EN ISO 11145:2008

Optika a fotonika. Lasery a laserové zariadenia. Slovník a značky (ISO 11145:2006)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11148-3:2010

Ručné neelektrické mechanizované náradie. Bezpečnostné požiadavky. Časť 3: Vŕtačky a závitorezy (ISO 11148-3:2010)

8.4.2011

EN 792-3:2000+A1:2008

Poznámka 2.1

Dátum uplynul

(30.4.2011)

CEN

EN ISO 11148-4:2010

Ručné neelektrické mechanizované náradie. Bezpečnostné požiadavky. Časť 4: Nerotačné príklepové náradie (ISO 11148-4:2010)

8.4.2011

EN 792-4:2000+A1:2008

Poznámka 2.1

Dátum uplynul

(30.4.2011)

CEN

EN ISO 11148-6:2010

Ručné neelektrické mechanizované náradie. Bezpečnostné požiadavky. Časť 6: Montážne náradie pre závitové mechanické spoje (ISO 11148-6:2010)

8.4.2011

EN 792-6:2000+A1:2008

Poznámka 2.1

Dátum uplynul

(30.4.2011)

CEN

EN ISO 11161:2007

Bezpečnosť strojov. Integrované výrobné systémy. Základné požiadavky (ISO 11161:2007)

26.5.2010

 

 

EN ISO 11161:2007/A1:2010

26.5.2010

Poznámka 3

Dátum uplynul

(30.9.2010)

CEN

EN ISO 11200:2009

Akustika. Hluk vyžarovaný strojmi a zariadeniami. Pokyny na používanie základných noriem na určenie emisných hladín akustického tlaku na pracovnom mieste a na iných presne vymedzených miestach (ISO 11200: 1995 + Cor. 1: 1997)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11201:2010

Akustika. Hluk vyžarovaný strojmi a zariadeniami. Určovanie emisných hladín akustického tlaku na pracovnom mieste a na iných presne vymedzených miestach v prevažujúcom voľnom zvukovom poli nad rovinou odrážajúcou zvuk so zanedbateľnými korekciami na prostredie (ISO 11201:2010)

20.10.2010

EN ISO 11201:2009

Poznámka 2.1

Dátum uplynul

(30.11.2010)

CEN

EN ISO 11202:2010

Akustika. Hluk vyžarovaný strojmi a zariadeniami. Určovanie emisných hladín akustického tlaku na pracovnom mieste a na iných presne vymedzených miestach použitím približných korekcií na prostredie (ISO 11202:2010)

20.10.2010

EN ISO 11202:2009

Poznámka 2.1

Dátum uplynul

(30.11.2010)

CEN

EN ISO 11203:2009

Akustika. Hluk vyžarovaný strojmi a zariadeniami. Určenie emisných hladín akustického tlaku na pracovnom mieste a na iných presne vymedzených miestach z hladiny akustického výkonu (ISO 11203:1995)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11204:2010

Akustika. Hluk vyžarovaný strojmi a zariadeniami. Určovanie emisných hladín akustického tlaku na pracovnom mieste a na iných presne vymedzených miestach použitím presných korekcií na prostredie (ISO 11204:2010)

20.10.2010

EN ISO 11204:2009

Poznámka 2.1

Dátum uplynul

(30.11.2010)

CEN

EN ISO 11205:2009

Akustika. Hluk vyžarovaný strojmi a zariadeniami. Technická metóda na určenie emisných hladín akustického tlaku v podmienkach in situ na pracovnom mieste a na iných presne vymedzených miestach pomocou akustickej intenzity (ISO 11205:2003)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11252:2008

Lasery a laserové zariadenia. Laserové prístroje. Minimálne požiadavky na dokumentáciu (ISO 11252:2004)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11546-1:2009

Akustika. Určenie zvukovo-izolačných vlastností krytov. Časť 1: Meranie v laboratórnych podmienkach (na účely deklarovania vlastností) (ISO 11546-1:1995)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11546-2:2009

Akustika. Určenie zvukovo-izolačných vlastností krytov. Časť 2: Meranie v podmienkach in situ (na účely prevzatia a overovania vlastností) (ISO 11546-2:1995)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11553-1:2008

Bezpečnosť strojov. Laserové obrábacie stroje. Časť 1: Základné požiadavky na bezpečnosť (ISO 11553-1:2005)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11553-2:2008

Bezpečnosť strojov. Laserové obrábacie stroje. Časť 2: Bezpečnostné požiadavky na ručne držané laserové obrábacie zariadenia (ISO 11553-2:2007)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11554:2008

Optika a fotonika. Lasery a laserové zariadenia. Skúšobné metódy výkonu energie a časových charakteristík laserového zväzku (ISO 11554:2006)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11680-1:2008

Lesnícke stroje. Bezpečnostné požiadavky a skúšanie motorových odvetvovacích píl. Časť 1: Jednotky so zabudovaným spaľovacím motorom (ISO 11680-1:2000)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11680-2:2008

Lesnícke stroje. Bezpečnostné požiadavky a skúšanie motorových odvetvovacích píl. Časť 2: Jednotky so zdrojom energie neseným na chrbte (ISO 11680-2:2000)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11681-1:2008

Lesnícke stroje. Prenosné reťazové píly. Bezpečnostné požiadavky a skúšanie. Časť 1: Reťazové píly na lesné práce. Vyváženie (ISO 11681-1: 2004 + ISO 11681-1: 2004/Amd 1:2007)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11681-2:2008

Lesnícke stroje. Prenosné reťazové píly. Bezpečnostné požiadavky. Časť 2: Reťazové píly na odvetvovanie stromov (ISO 11681-2:2006)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11688-1:2009

Akustika. Odporúčané postupy na navrhovanie nízkohlučných strojov a zariadení. Časť 1: Plánovanie (ISO/TR 11688-1:1995)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11691:2009

Akustika. Meranie vloženého útlmu potrubných tlmičov bez prúdenia média. Laboratórna metóda (ISO 11691:1995)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11806:2008

Poľnohospodárske a lesnícke stroje. Prenosné krovinorezy a vyžínače trávy so spaľovacím motorom. Bezpečnosť (ISO 11806:1997)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11957:2009

Akustika. Určovanie zvukovo-izolačných vlastností kabín. Laboratórne meranie a meranie v podmienkach in situ (ISO 11957:1996)

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12001:2003+A1:2009

Prepravné, striekacie a pokladacie stroje na betónovú zmes a čerstvú maltu. Požiadavky na bezpečnosť

26.5.2010

 

 

CEN

EN 12012-1:2007+A1:2008

Gumárske a plastárske stroje. Drviace stroje. Časť 1: Bezpečnostné požiadavky na nožové granulátory (Konsolidovaný text)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12012-3:2001+A1:2008

Gumárske a plastárske stroje. Drviace stroje. Časť 3: Bezpečnostné požiadavky na drviče (Konsolidovaný text)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12012-4:2006+A1:2008

Gumárske a plastárske stroje. Drviace stroje. Časť 4: Bezpečnostné požiadavky na aglomerátory (Konsolidovaný text)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12013:2000+A1:2008

Gumárske a plastárske stroje. Uzavreté miesiče. Bezpečnostné požiadavky

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12016:2004+A1:2008

Elektromagnetická kompatibilita. Skupina noriem na výrobky pre výťahy, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky. Odolnosť (Konsolidovaný text)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12041:2000+A1:2009

Potravinárske stroje. Formovacie stroje. Bezpečnostné a hygienické požiadavky

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12042:2005+A1:2010

Potravinárske stroje. Automatické deliace stroje. Bezpečnostné a hygienické požiadavky

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12043:2000+A1:2010

Potravinárske stroje. Kontinuálne kysiarne. Bezpečnostné a hygienické požiadavky

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12044:2005+A1:2009

Stroje na výrobu obuvi a tovaru z usní a syntetických usní. Vysekávacie a dierovacie stroje. Bezpečnostné požiadavky

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12053:2001+A1:2008

Bezpečnosť priemyselných vozíkov. Skúšobné metódy merania emisií hluku

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12077-2:1998+A1:2008

Bezpečnosť žeriavov. Požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia. Časť 2: Obmedzovacie a indikačné zariadenia (Konsolidovaný text)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 12100:2010

Bezpečnosť strojov. Všeobecné zásady konštruovania strojov, posudzovanie a znižovanie rizika (ISO 12100:2010)

8.4.2011

EN ISO 12100-1:2003

EN ISO 12100-2:2003

EN ISO 14121-1:2007

Poznámka 2.1

30.11.2013

CEN

EN 12110:2002+A1:2008

Tunelové stroje. Uzavreté tlakové priestory. Bezpečnostné požiadavky

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12111:2002+A1:2009

Tunelové raziace stroje. Raziace stroje, dobývacie kombajny a hydraulické rýpadlá. Bezpečnostné požiadavky

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12158-1:2000+A1:2010

Nákladné stavebné zdvíhadlá. Časť 1: Zdvíhadlá s prístupovou plošinou

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12158-2:2000+A1:2010

Nákladné stavebné zdvíhadlá. Časť 2: Šikmé zdvíhadlá na premiestňovanie bremena, so zákazom vstupu osôb

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12159:2000+A1:2009

Stavebné výťahy na dopravu osôb a materiálov so zvisle vedenými klietkami

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12162:2001+A1:2009

Čerpadlá na kvapaliny. Požiadavky na bezpečnosť. Postup vykonávania hydrostatických tlakových skúšok (Konsolidovaný text)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12198-1:2000+A1:2008

Bezpečnosť strojov. Posúdenie a zníženie rizika emisie žiarenia zo strojov. Časť 1: Všeobecné princípy (Konsolidovaný text)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12198-2:2002+A1:2008

Bezpečnosť strojov. Posúdenie a zníženie rizika emisie žiarenia zo strojov. Časť 2: Postup merania emisie žiarenia (Konsolidovaný text)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12198-3:2002+A1:2008

Bezpečnosť strojov. Posúdenie a zníženie rizika emisie žiarenia zo strojov. Časť 3: Zníženie žiarenia tlmením alebo zakrytím. Zmena A1

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12203:2003+A1:2009

Stroje na výrobu obuvi a výrobkov z prírodných a syntetických usní. Obuvnícke a kožiarske lisy. Bezpečnostné požiadavky

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12254:2010

Cloniace zariadenia pre pracovné miesta s laserovým zariadením. Bezpečnostné požiadavky a skúšanie

26.5.2010

EN 12254:1998+A2:2008

Poznámka 2.1

Dátum uplynul

(30.9.2010)

CEN

EN 12267:2003+A1:2010

Potravinárske stroje. Kotúčové píly. Bezpečnostné a hygienické požiadavky

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12268:2003+A1:2010

Potravinárske stroje. Pásové píly. Bezpečnostné a hygienické požiadavky

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12301:2000+A1:2008

Gumárske a plastárske stroje. Kalandre. Bezpečnostné požiadavky (Konsolidovaný text)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-1:2001+A1:2009

Vybavenie letiskových plôch. Osobitné požiadavky. Časť 1: Schody pre cestujúcich

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-2:2002+A1:2009

Vybavenie letiskových plôch. Osobitné požiadavky. Časť 2: Vozidlá na prepravu potravín

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-3:2003+A1:2009

Vybavenie letiskových plôch. Osobitné požiadavky. Časť 3: Vozidlá s dopravnými pásmi

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-4:2003+A1:2009

Vybavenie letiskových plôch. Osobitné požiadavky. Časť 4: Spojovací tunel pre cestujúcich

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-5:2005+A1:2009

Vybavenie letiskových plôch. Osobitné požiadavky. Časť 5: Letecké tankovacie zariadenia

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-6:2004+A1:2009

Vybavenie letiskových plôch. Osobitné požiadavky. Časť 6: Odmrazovače a odmrazovacie zariadenie

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-7:2005+A1:2009

Vybavenie letiskových plôch. Osobitné požiadavky. Časť 7: Letiskové presúvacie zariadenia

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-8:2005+A1:2009

Vybavenie letiskových plôch. Osobitné požiadavky. Časť 8: Schody a plošiny pre údržbu

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-9:2005+A1:2009

Vybavenie letiskových plôch. Osobitné požiadavky. Časť 9: Nakladacie zariadenia kontajnerov a paliet

8.9.2009

 

 

Upozornenie: Toto uverejnenie sa netýka bodu 5.6 normy, ktorej uplatňovanie neposkytuje predpoklad zhody so základnou zdravotnou a bezpečnostnou požiadavkou 1.5.15 prílohy I k smernici 2006/42/ES spolu s požiadavkou 1.1.2 písm. b) uvedenej prílohy.

CEN

EN 12312-10:2005+A1:2009

Vybavenie letiskových plôch. Osobitné požiadavky. Časť 10: Premiestňovacie transportéry kontajnerov a paliet

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-12:2002+A1:2009

Vybavenie letiskových plôch. Osobitné požiadavky. Časť 12: Zariadenia prevádzky pitnej vody

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-13:2002+A1:2009

Vybavenie letiskových plôch. Osobitné požiadavky. Časť 13: Zariadenia prevádzky toaliet

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-14:2006+A1:2009

Vybavenie letiskových plôch. Osobitné požiadavky. Časť 14: Vozidlá na prepravu cestujúcich s obmedzenou schopnosťou pohybu

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-15:2006+A1:2009

Vybavenie letiskových plôch. Osobitné požiadavky. Časť 15: Vozíky na batožinu a vybavenie

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-16:2005+A1:2009

Vybavenie letiskových plôch. Osobitné požiadavky. Časť 16: Letecké štartovacie zariadenia

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-17:2004+A1:2009

Vybavenie letiskových plôch. Osobitné požiadavky. Časť 17: Klimatizačné zariadenia

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-18:2005+A1:2009

Vybavenie letiskových plôch. Osobitné požiadavky. Časť 18: Dusíkové a kyslíkové jednotky

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-19:2005+A1:2009

Vybavenie letiskových plôch. Osobitné požiadavky. Časť 19: Letecké zdviháky, zdviháky náprav a hydraulické chvostové podpery

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-20:2005+A1:2009

Vybavenie letiskových plôch. Osobitné požiadavky. Časť 20: Pozemné elektrické napájacie zdroje

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12321:2003+A1:2009

Stroje pre hlbinné bane. Špecifikácia bezpečnostných požiadaviek na porubové hrabľové dopravníky

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12331:2003+A2:2010

Potravinárske stroje. Mlynčeky na mäso. Bezpečnostné a hygienické požiadavky

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12336:2005+A1:2008

Tunelové raziace stroje. Štítové stroje, rotačné a nárazové vŕtacie stroje. Bezpečnostné požiadavky

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12348:2000+A1:2009

Stojanové vŕtacie stroje na jadrové vŕtanie. Bezpečnosť

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12355:2003+A1:2010

Potravinárske stroje. Stroje na sťahovanie kože, zrezávanie kože a odstraňovanie blán. Bezpečnostné a hygienické požiadavky

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12385-1:2002+A1:2008

Oceľové laná. Bezpečnosť. Časť 1: Všeobecné požiadavky. Zmena A1

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12385-2:2002+A1:2008

Oceľové laná. Bezpečnosť. Časť 2: Definície, označovanie a zatrieďovanie

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12385-3:2004+A1:2008

Oceľové laná. Bezpečnosť. Časť 3: Informácie o používaní a údržbe

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12385-4:2002+A1:2008

Oceľové laná. Bezpečnosť. Časť 4: Viacpramenné laná na všeobecné zdvíhanie

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12385-10:2003+A1:2008

Oceľové laná. Bezpečnosť. Časť 10: Špirálové laná na všeobecné konštrukčné používanie

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12387:2005+A1:2009

Stroje na výrobu obuvi a tovaru z usní a syntetických usní. Modulové zariadenie na opravu obuvi. Bezpečnostné požiadavky

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12409:2008

Gumárske a plastárske stroje. Stroje na tvarovanie za tepla. Bezpečnostné požiadavky

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12417:2001+A2:2009

Obrábacie a tvárniace stroje. Bezpečnosť. Obrábacie centrá

8.9.2009

 

 

EN 12417:2001+A2:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 12418:2000+A1:2009

Stavebné stroje na rezanie muriva a kameňa na stavenisku. Bezpečnosť

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12463:2004+A1:2011

Potravinárske stroje. Plniace a pomocné stroje. Bezpečnostné a hygienické požiadavky

20.7.2011

 

 

CEN

EN 12505:2000+A1:2009

Potravinárske stroje. Odstredivky na spracovanie jedlých olejov a tukov. Bezpečnostné a hygienické požiadavky

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12525:2000+A2:2010

Poľnohospodárske stroje. Čelné nakladače. Bezpečnosť

26.5.2010

 

 

CEN

EN 12545:2000+A1:2009

Stroje na výrobu tovaru a obuvi z usní a syntetických usní. Skúšobný predpis na meranie hluku. Spoločné požiadavky

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12547:1999+A1:2009

Odstredivky. Všeobecné bezpečnostné požiadavky (Konsolidovaný text)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12549:1999+A1:2008

Akustika. Skúšobný predpis na meranie hluku nastreľovacieho náradia. Technická metóda (Konsolidovaný text)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12581:2005+A1:2010

Lakovne. Stroje na lakovanie ponorom a elektroforeticky na nanášanie kvapalných organických náterových materiálov. Bezpečnostné požiadavky.

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12601:2010

Piestové spaľovacie motory pre agregáty na výrobu elektrického prúdu. Bezpečnosť

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12621:2006+A1:2010

Stroje na dodávku a/alebo cirkuláciu nanášacích materiálov pod tlakom. Bezpečnostné požiadavky

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12622:2009

Bezpečnosť obrábacích a tvárniacich strojov. Hydraulické ohraňovacie lisy

26.5.2010

 

 

CEN

EN 12629-1:2000+A1:2010

Stavebné stroje na výrobky z betónu a vápenno-kremičitej horniny. Bezpečnosť. Časť 1: Všeobecné požiadavky

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-2:2002+A1:2010

Stroje na výrobu stavebných výrobkov z betónu a vápenno-kremičitej horniny. Bezpečnosť. Časť 2: Stroje na výrobu stavebných blokov

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-3:2002+A1:2010

Stroje na výrobu stavebných výrobkov z betónu a vápenno-kremičitej horniny. Bezpečnosť. Časť 3: Posuvné stroje a stroje s otočným stolom

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-4:2001+A1:2010

Stroje na zhotovovanie stavebných výrobkov z betónu a kremičitanu vápenatého. Bezpečnosť. Časť 4: Stroje na výrobu betónových strešných škridiel

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-5-1:2003+A1:2010

Stroje na výrobu stavebných výrobkov z betónu a vápenno-kremičitej horniny. Bezpečnosť. Časť 5-1: Stroje na výrobu betónových rúr s vyhotovením vo zvislej polohe

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-5-2:2003+A1:2010

Stroje na výrobu stavebných výrobkov z betónu a vápenno-kremičitej horniny. Bezpečnosť. Časť 5-2: Stroje na výrobu betónových rúr s vyhotovením vo vodorovnej polohe

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-5-3:2003+A1:2010

Stroje na výrobu stavebných výrobkov z betónu a vápenno-kremičitej horniny. Bezpečnosť. Časť 5-3: Stroje na predpínanie rúr

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-5-4:2003+A1:2010

Stroje na výrobu stavebných výrobkov z betónu a vápenno-kremičitej horniny. Bezpečnosť. Časť 5-4: Stroje na nanášanie ochrannej vrstvy na rúry

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-6:2004+A1:2010

Stroje na výrobu stavebných výrobkov z betónu a vápenno-kremičitej horniny. Bezpečnosť. Časť 6: Stacionárne a pojazdné zariadenia na výrobu prefabrikovaných vystužených výrobkov

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-7:2004+A1:2010

Stroje na výrobu stavebných výrobkov z betónu a vápenno-kremičitej horniny. Bezpečnosť. Časť 7: Stacionárne a mobilné zariadenia na výrobu stavebných výrobkov z predpätého betónu

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-8:2002+A1:2010

Stroje na výrobu stavebných výrobkov z betónu a vápenno-kremičitej horniny. Bezpečnosť. Časť 8: Stroje a zariadenia na výrobu stavebných výrobkov z vápenno-kremičitých zmesí (a z betónu)

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12635:2002+A1:2008

Brány a vráta. Montáž a použite

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12643:1997+A1:2008

Stroje na zemné práce. Stroje na kolesovom podvozku. Požiadavky na systémy riadenia (ISO 5010: 1992 modifikovaná) (Konsolidovaný text)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12644-1:2001+A1:2008

Žeriavy. Informácie o používaní a skúšaní. Časť 1: Návody na používanie

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12644-2:2000+A1:2008

Žeriavy. Informácie na používanie a skúšanie. Časť 2: Označovanie

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12649:2008+A1:2011

Stroje na zhutňovanie a hladenie betónu. Bezpečnostné požiadavky

Toto je prvá publikácia

EN 12649:2008

Poznámka 2.1

31.1.2012

CEN

EN 12653:1999+A2:2009

Stroje na výrobu obuvi z usní a syntetic kých usní. Klincovacie stroje. Bezpečnostné požiadavky

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12693:2008

Chladiace zariadenia a tepelné čerpadlá. Požiadavky na bezpečnosť a ochranu životného prostredia. Kompresory s núteným obehom chladiva

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12717:2001+A1:2009

Bezpečnosť obrábacích a tvárniacich strojov. Vŕtačky

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12733:2001+A1:2009

Poľnohospodárske a lesnícke stroje. Ručne vedené motorové žacie stroje. Bezpečnosť

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12750:2001+A1:2009

Bezpečnosť drevárskych strojov. Štvorstranné frézovačky

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12753:2005+A1:2010

Tepelný čistiaci systém na odpadové plyny zo zariadení na povrchovú úpravu. Bezpečnostné požiadavky

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12757-1:2005+A1:2010

Stroje na miešanie materiálov na nanášanie povlakov. Bezpečnostné požiadavky. Časť 1: Stroje na miešanie používané pri lakovaní vozidiel

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12779:2004+A1:2009

Bezpečnosť drevárskych strojov. Odsávacie systémy triesky a prachu s pevnou inštaláciou. Bezpečnostné parametre a bezpečnostné požiadavky

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12851:2005+A1:2010

Potravinárske stroje. Prídavné zariadenia strojov s pomocným výstupom pohonu určené pre stravovacie podniky. Bezpečnostné a hygienické požiadavky

26.5.2010

 

 

CEN

EN 12852:2001+A1:2010

Potravinárske stroje. Drviče a mixéry. Bezpečnostné a hygienické požiadavky

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12853:2001+A1:2010

Potravinárske stroje. Ručné mixéry a šľahače. Bezpečnostné a hygienické požiadavky

20.10.2010

 

 

EN 12853:2001+A1:2010/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 12854:2003+A1:2010

Potravinárske stroje. Ramenové mixéry. Bezpečnostné a hygienické požiadavky

26.5.2010

 

 

CEN

EN 12855:2003+A1:2010

Potravinárske stroje. Kutre s rotačnou misou. Bezpečnostné a hygienické požiadavky

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12881-1:2005+A1:2008

Dopravné pásy. Skúška horľavosti simuláciou požiaru. Časť 1: Skúšky s propánovým horákom (Konsolidovaný text)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12881-2:2005+A1:2008

Dopravné pásy. Skúška horľavosti simuláciou požiaru. Časť 2: Veľkorozmerová skúška (Konsolidovaný text)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12882:2008

Dopravné pásy na všeobecné používanie. Požiadavky na všeobecnú bezpečnosť a horľavosť

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12921-1:2005+A1:2010

Stroje určené na čistenie povrchov a na predbežnú úpravu priemyselných výrobkov s použitím kvapalín a pár. Časť 1: Všeobecné bezpečnostné požiadavky

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12921-2:2005+A1:2008

Stroje určené na čistenie povrchu a na predbežnú úpravu priemyselných výrobkov používajúce kvapalinu a paru. Časť 2: Bezpečnosť strojov používajúcich čistiacu kvapalinu na báze vody (Konsolidovaný text)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12921-3:2005+A1:2008

Stroje určené na čistenie povrchu a na predbežnú úpravu priemyselných výrobkov používajúce kvapalinu a paru. Časť 3: Bezpečnosť strojov používajúcich horľavú čistiacu kvapalinu (Konsolidovaný text)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12921-4:2005+A1:2008

Stroje určené na čistenie povrchu a na predbežnú úpravu priemyselných výrobkov používajúce kvapalinu a paru. Časť 4: Bezpečnosť strojov používajúcich halogénované rozpúšťadlá (Konsolidovaný text)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12957:2001+A1:2009

Obrábacie a tvárniace stroje. Bezpečnosť. Elektroerozívne stroje

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12965:2003+A2:2009

Poľnohospodárske a lesnícke stroje a traktory. Hnacie hriadele na odber energie a ich kryty. Bezpečnosť

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12978:2003+A1:2009

Brány a vráta. Bezpečnostné zariadenia pre mechanicky ovládané brány a vráta. Požiadavky a skúšobné metódy

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12981:2005+A1:2009

Lakovne. Striekacie kabíny na nanášanie organických práškových materiálov. Bezpečnostné požiadavky

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12984:2005+A1:2010

Potravinárske stroje. Prenosné a/alebo ručne vedené stroje a zariadenia s mechanicky poháňanými reznými nástrojmi. Bezpečnostné a hygienické požiadavky

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12999:2011

Žeriavy. Nakladacie žeriavy

8.4.2011

 

 

CEN

EN 13000:2010

Žeriavy. Mobilné žeriavy

26.5.2010

 

 

EN 13000:2010/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 13001-1:2004+A1:2009

Bezpečnosť žeriavov. Všeobecný návrh. Časť 1: Všeobecné zásady a požiadavky (Konsolidovaný text)

8.9.2009

 

 

EN 13001-1:2004+A1:2009/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 13001-2:2011

Bezpečnosť žeriavov. Všeobecný návrh. Časť 2: Účinky zaťaženia

Toto je prvá publikácia

EN 13001-2:2004+A3:2009

Poznámka 2.1

Dátum uplynul

(18.11.2011)

CEN

EN 13015:2001+A1:2008

Údržba výťahov a pohyblivých schodov. Pravidlá návodov na údržbu (Konsolidovaný text)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13019:2001+A1:2008

Stroje na čistenie povrchu vozoviek. Bezpečnostné požiadavky (Konsolidovaný text)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13020:2004+A1:2010

Stroje na úpravu povrchu cesty. Bezpečnostné požiadavky

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13021:2003+A1:2008

Stroje na zimnú údržbu ciest. Bezpečnostné požiadavky (Konsolidovaný text)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13023:2003+A1:2010

Metódy merania hluku tlačiarenských strojov, strojov na spracovanie a výrobu papiera a pomocných zariadení. Triedy presnosti 2 a 3

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13035-1:2008

Stroje a zariadenie na výrobu, zaobchádzanie a spracovanie plochého skla. Bezpečnostné požiadavky. Časť 1: Zariadenia vo vnútri továrne na skladovanie, manipuláciu a prepravu

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13035-2:2008

Stroje a zariadenie na výrobu, zaobchádzanie a spracovanie plochého skla. Bezpečnostné požiadavky. Časť 2: Zariadenia mimo továrne na skladovanie, manipuláciu a prepravu

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13035-3:2003+A1:2009

Stroje a zariadenia na výrobu, úpravu a spracovanie plochého skla. Bezpečnostné požiadavky. Časť 3: Rezacie stroje

18.12.2009

 

 

EN 13035-3:2003+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 13035-4:2003+A1:2009

Stroje a zariadenia na výrobu, úpravu a spracovanie plochého skla. Bezpečnostné požiadavky. Časť 4: Sklopné stoly

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13035-5:2006+A1:2009

Stroje a zariadenia na výrobu, úpravu a spracovanie plochého skla. Bezpečnostné požiadavky. Časť 5: Stroje a zariadenia na stohovanie a odstohovanie

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13035-6:2006+A1:2009

Stroje a zariadenia na výrobu, úpravu a spracovanie plochého skla. Bezpečnostné požiadavky. Časť 6: Stroje na odlamovanie

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13035-7:2006+A1:2009

Stroje a zariadenia na výrobu, úpravu a spracovanie plochého skla. Bezpečnostné požiadavky. Časť 7: Stroje na vŕtanie vrstveného skla

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13035-9:2006+A1:2010

Stroje a zariadenia na výrobu, úpravu a spracovanie plochého skla. Bezpečnostné požiadavky. Časť 9: Montážne prostriedky na čistenie

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13035-11:2006+A1:2010

Stroje a zariadenia na výrobu, úpravu a spracovanie plochého skla. Bezpečnostné požiadavky. Časť 11. Vŕtacie stroje

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13042-1:2007+A1:2009

Stroje a zariadenia na výrobu, úpravu a spracovanie dutého skla. Bezpečnostné požiadavky. Časť 1: Vstupný priestor

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13042-2:2004+A1:2009

Stroje a zariadenia na výrobu, úpravu a spracovanie dutého skla. Bezpečnosť. Časť 2: Manipulačné dávkovacie zariadenia

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13042-3:2007+A1:2009

Stroje a zariadenia na výrobu, úpravu a spracovanie dutého skla. Bezpečnostné požiadavky. Časť 3: IS stroje

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13042-5:2003+A1:2009

Stroje a zariadenia na výrobu, úpravu a spracovanie dutého skla. Bezpečnosť. Časť 5: Lisy

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13059:2002+A1:2008

Bezpečnosť priemyselných vozíkov. Skúšobné postupy na meranie kmitania

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13102:2005+A1:2008

Stroje na výrobu keramiky. Bezpečnosť. Nakladanie a vykladanie jemných keramických platní (Konsolidovaný text)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13112:2002+A1:2009

Garbiarske stroje. Štiepačky a pásové postrihovačky. Bezpečnostné požiadavky

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13113:2002+A1:2010

Garbiarske stroje. Valcové nanášačky. Bezpečnostné požiadavky

8.4.2011

 

 

CEN

EN 13114:2002+A1:2009

Garbiarske stroje. Rotačné vyčiňovacie nádoby. Bezpečnostné požiadavky

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13118:2000+A1:2009

Poľnohospodárske stroje. Zariadenia na zber zemiakov. Bezpečnosť

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13120:2009

Vnútorné clony. Požiadavky na bezpečnosť

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13128:2001+A2:2009

Bezpečnosť obrábacích strojov. Frézovačky (vrátane vyvrtávačiek)

8.9.2009

 

 

EN 13128:2001+A2:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 13135-1:2003+A1:2010

Žeriavy. Vybavenie. Časť 1: Elektrotechnické vybavenie

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13135-2:2004+A1:2010

Žeriavy. Vybavenie. Časť 2: Neelektrotechnické vybavenie

8.4.2011

 

 

CEN

EN 13140:2000+A1:2009

Poľnohospodárske stroje. Zariadenia na zber cukrovej a kŕmnej repy. Bezpečnosť

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13155:2003+A2:2009

Žeriavy. Bezpečnosť. Odnímateľné príslušenstvo na zdvíhanie bremien

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13157:2004+A1:2009

Žeriavy. Bezpečnosť. Zdvíhacie zariadenia s ručným pohonom

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13208:2003+A1:2010

Potravinárske stroje. Stroje na čistenie zeleniny. Bezpečnostné a hygienické požiadavky

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13218:2002+A1:2008

Obrábacie a tvárniace stroje. Bezpečnosť. Stabilné brúsky

8.9.2009

 

 

EN 13218:2002+A1:2008/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 13241-1:2003+A1:2011

Brány a vráta. Norma na výrobky. Časť 1: Výrobky bez požiadaviek na odolnosť proti ohňu a dymu

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN 13288:2005+A1:2009

Potravinárske stroje. Preklápače dieží. Bezpečnostné a hygienické požiadavky

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13355:2004+A1:2009

Lakovne. Kombinované kabíny. Bezpečnostné požiadavky

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13367:2005+A1:2008

Stroje na výrobu keramiky. Bezpečnosť. Presuvné plošiny a vozíky (Konsolidovaný text)

8.9.2009

 

 

EN 13367:2005+A1:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 13389:2005+A1:2009

Potravinárske stroje. Miešače s horizontálnymi hriadeľmi. Bezpečnostné a hygienické požiadavky

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13390:2002+A1:2009

Potravinárske stroje. Stroje na výrobu koláčov a tort. Bezpečnostné a hygienické požiadavky

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13411-1:2002+A1:2008

Zakončenie oceľových lán. Bezpečnosť. Časť 1: Očnice závesov oceľových lán (Konsolidovaný text)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13411-2:2001+A1:2008

Zakončenie oceľových lán. Bezpečnosť. Časť 2: Zapletanie ôk oceľových lán pre závesy (Konsolidovaný text)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13411-3:2004+A1:2008

Zakončenie oceľových lán. Bezpečnosť. Časť 3: Zalisované objímky a zaisťovanie lana objímkou. Zmena A1

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13411-4:2011

Zakončenie oceľových lán. Bezpečnosť. Časť 4: Upevňovanie lana v koncovke kovom a živicou

20.7.2011

EN 13411-4:2002+A1:2008

Poznámka 2.1

Dátum uplynul

(30.9.2011)

CEN

EN 13411-5:2003+A1:2008

Zakončenie oceľových lán. Bezpečnosť. Časť 5: Lanové svorky so svorníkom tvaru U. Zmena A1

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13411-6:2004+A1:2008

Zakončenie oceľových lán. Bezpečnosť. Časť 6: Asymetrická klinová koncovka. Zmena A1

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13411-7:2006+A1:2008

Zakončenie oceľových lán. Bezpečnosť. Časť 7: Symetrická klinová koncovka. Zmena A1

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13411-8:2011

Zakončenie oceľových lán. Bezpečnosť. Časť 8: Zhutnené koncovky a zhutňovanie

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN 13414-1:2003+A2:2008

Závesy z oceľových lán. Bezpečnosť. Časť 1: Závesy na všeobecné zdvíhanie. Zmena A2

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13414-2:2003+A2:2008

Závesy z oceľových lán. Bezpečnosť. Časť 2: Špecifikácia informácií na používanie a údržbu poskytovaných výrobcom. Zmena A2

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13414-3:2003+A1:2008

Závesy z oceľových lán. Bezpečnosť. Časť 3: Lanové slučky a káblové závesy (Konsolidovaný text)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13418:2004+A1:2008

Gumárske a plastárske stroje. Navíjacie stroje na filmy a fólie. Bezpečnostné požiadavky (Konsolidovaný text)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13448:2001+A1:2009

Poľnohospodárske a lesnícke stroje. Medziradové kosačky. Bezpečnosť

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13457:2004+A1:2010

Stroje na výrobu obuvi a tovaru z usní a syntetických usní. Štiepacie, zrezávacie, orezávacie stroje, stroje na nanášanie lepidla a na sušenie lepidla. Bezpečnostné požiadavky

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13478:2001+A1:2008

Bezpečnosť strojov. Prevencia a ochrana pred požiarom (Konsolidovaný text)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13490:2001+A1:2008

Mechanické kmitanie. Priemyselné vozíky. Laboratórne hodnotenie a špecifikácia mechanického kmitania sedadla operátora (Konsolidovaný text)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13524:2003+A1:2009

Stroje na údržbu pozemných komunikácií. Bezpečnostné požiadavky

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13525:2005+A2:2009

Lesnícke stroje. Sekačky na lesný odpad. Bezpečnosť

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13531:2001+A1:2008

Stroje na zemné práce. Ochranná konštrukcia chrániaca pri prevrátení (TOPS) pre kompaktné lopatové rýpadlá. Laboratórne skúšky a požiadavky na vyhotovenie (Konsolidovaný text)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13534:2006+A1:2010

Potravinárske stroje. Nastrekovacie stroje. Bezpečnostné a hygienické požiadavky

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13557:2003+A2:2008

Žeriavy. Ovládače a stanovištia obsluhy (Konsolidovaný text)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13561:2004+A1:2008

Vonkajšie clony. Požiadavky na bezpečnosť (Konsolidovaný text)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13570:2005+A1:2010

Potravinárske stroje. Miešacie stroje. Bezpečnostné a hygienické požiadavky

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13586:2004+A1:2008

Žeriavy. Prístup (Konsolidovaný text)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13591:2005+A1:2009

Potravinárske stroje. Sádzacie zariadenia do etážových pecí. Bezpečnostné a hygienické požiadavky

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13617-1:2004+A1:2009

Benzínové plniace stanice. Časť 1: Bezpečnostné požiadavky na navrhovanie a výrobu dávkovacích čerpadiel, dávkovačov a diaľkových čerpacích jednotiek

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13621:2004+A1:2010

Potravinárske stroje. Sušiče šalátov. Bezpečnostné a hygienické požiadavky

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13659:2004+A1:2008

Okenice. Požiadavky na bezpečnosť (Konsolidovaný text)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13675:2004+A1:2010

Bezpečnosť strojov. Bezpečnostné požiadavky na zariadenia valcovní, rúrovní a úpravovní rúr

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13683:2003+A2:2011

Záhradné stroje. Drviče/sekačky s vlastným motorovým pohonom. Bezpečnosť

20.7.2011

 

 

CEN

EN 13684:2004+A3:2009

Záhradné stroje. Prerezávače a prevzdušňovače. Bezpečnosť

26.5.2010

EN 13684:2004+A2:2009

Poznámka 2.1

Dátum uplynul

(30.6.2010)

CEN

EN 13731:2007

Systémy zdvíhacích vakov pre záchranné služby. Požiadavky na bezpečnosť a spôsobilosť

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13732:2002+A2:2009

Potravinárske stroje. Chladiace nádrže na mlieko používané v produkčných hospodárstvach. Požiadavky na konštrukciu, prevádzku, vhodnosť použitia, bezpečnosť a hygienu

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 13732-1:2008

Ergonómia tepelného prostredia. Metódy posudzovania ľudských reakcií na kontakt s povrchmi. Časť 1: Horúce povrchy (ISO 13732-1:2006)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 13732-3:2008

Ergonómia tepelného prostredia. Metódy posudzovania ľudských reakcií na kontakt s povrchmi. Časť 3: Chladné povrchy (ISO 13732-3:2005)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13736:2003+A1:2009

Bezpečnosť obrábacích a tvárniacich strojov. Pneumatické lisy

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 13753:2008

Mechanické kmitanie a otrasy. Kmitanie pôsobiace na ruky. Metóda merania prenosu kmitania pružných materiálov pri zaťažení sústavou ruka-rameno (ISO 13753:1998)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 13849-1:2008

Bezpečnosť strojov. Bezpečnostné časti riadiacich systémov. Časť 1: Všeobecné zásady navrhovania (ISO 13849-1:2006)

8.9.2009

EN ISO 13849-1:2006

EN 954-1:1996

Poznámka 2.1

31.12.2011

EN ISO 13849-1:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN ISO 13849-2:2008

Bezpečnosť strojov. Bezpečnostné časti riadiacich systémov. Časť 2: Hodnotenie (ISO 13849-2:2003)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 13850:2008

Bezpečnosť strojov. Núdzové zastavenie. Princípy navrhovania (ISO 13850:2006)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 13855:2010

Bezpečnosť strojov. Umiestnenie ochranných zariadení s ohľadom na rýchlosť priblíženia ľudského tela (ISO 13855:2010)

20.10.2010

EN 999:1998+A1:2008

Poznámka 2.1

Dátum uplynul

(30.11.2010)

CEN

EN ISO 13857:2008

Bezpečnosť strojov. Bezpečné vzdialenosti na ochranu horných a dolných končatín pred siahnutím do nebezpečného priestoru (ISO 13857:2008)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13862:2001+A1:2009

Stroje na rezanie podlahy. Bezpečnosť

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13870:2005+A1:2010

Potravinárske stroje. Rezačky na rezne. Bezpečnostné a hygienické požiadavky

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13871:2005+A1:2010

Potravinárske stroje. Rezačka na kocky. Bezpečnostné a hygienické požiadavky

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13885:2005+A1:2010

Potravinárske stroje. Strihacie stroje. Bezpečnostné a hygienické požiadavky

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13886:2005+A1:2010

Potravinárske stroje. Varné kotly vybavené motorovým miešadlom alebo mixérom. Bezpečnostné a hygienické požiadavky

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13889:2003+A1:2008

Kované oceľové strmene na všeobecné zdvíhanie. Strmene tvaru D a oblúkové strmene. Trieda 6. Bezpečnosť (Konsolidovaný text)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13898:2003+A1:2009

Obrábacie a tvárniace stroje. Bezpečnosť. Píly na studený kov

8.9.2009

 

 

EN 13898:2003+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 13951:2003+A1:2008

Čerpadlá na kvapaliny. Požiadavky na bezpečnosť. Potravinárske zariadenia. Konštrukčné predpisy na zaistenie hygienického používania (Konsolidovaný text)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13954:2005+A1:2010

Potravinárske stroje. Stroje na krájanie chleba. Bezpečnostné a hygienické požiadavky

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13977:2011

Železnice. Koľaj. Bezpečnostné požiadavky na prenosné stroje a vozíky na účely výstavby a údržby

20.7.2011

 

 

CEN

EN 13985:2003+A1:2009

Obrábacie a tvárniace stroje. Bezpečnosť. Gilotínové nožnice

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14010:2003+A1:2009

Bezpečnosť strojov. Zariadenia s motorickým pohonom na parkovanie motorových vozidiel. Požiadavky na bezpečnosť a elektromagnetickú kompatibilitu pri konštruovaní, výrobe, montáži a uvádzaní do prevádzky

18.12.2009

 

 

CEN

EN 14017:2005+A2:2009

Poľnohospodárske a lesnícke stroje. Rozhadzovače tuhých priemyselných hnojív. Bezpečnosť

18.12.2009

EN 14017:2005+A1:2008

Poznámka 2.1

Dátum uplynul

(31.1.2010)

CEN

EN 14018:2005+A1:2009

Poľnohospodárske a lesnícke stroje. Riadkové sejačky. Bezpečnosť

18.12.2009

 

 

CEN

EN 14033-3:2009

Železnice. Koľaj. Traťové stroje na stavbu a údržbu tratí. Časť 3: Všeobecné požiadavky na bezpečnosť

26.5.2010

 

 

CEN

EN 14043:2005+A1:2009

Vysokozdvižná automobilová technika pre hasičskú a záchrannú službu. Otočné rebríky s kombinovanými pohybmi. Bezpečnostné a prevádzkové požiadavky a skúšobné metódy (Konsolidovaný text)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14044:2005+A1:2009

Vysokozdvižná automobilová technika pre hasičskú a záchrannú službu. Otočné rebríky so sekvenčnými pohybmi. Bezpečnostné a prevádzkové požiadavky a skúšobné metódy (Konsolidovaný text)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14070:2003+A1:2009

Bezpečnosť obrábacích a tvárniacich strojov. Postupové a jednoúčelové stroje

8.9.2009

 

 

EN 14070:2003+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN ISO 14122-1:2001

Bezpečnosť strojov. Stabilné prostriedky na prístup k strojom. Časť 1: Výber pevných prostriedkov na prístup medzi dve úrovne (ISO 14122-1:2001)

20.10.2010

 

 

EN ISO 14122-1:2001/A1:2010

20.10.2010

Poznámka 3

Dátum uplynul

(31.10.2010)

CEN

EN ISO 14122-2:2001

Bezpečnosť strojov. Stabilné prostriedky na prístup k strojom. Časť 2: Pracovné plošiny a chodníky (ISO 14122-2:2001)

20.10.2010

 

 

EN ISO 14122-2:2001/A1:2010

20.10.2010

Poznámka 3

Dátum uplynul

(31.10.2010)

CEN

EN ISO 14122-3:2001

Bezpečnosť strojov. Stabilné prostriedky na prístup k strojom. Časť 3: Schody, rebríky a ochranné zábradlia (ISO 14122-3:2001)

20.10.2010

 

 

EN ISO 14122-3:2001/A1:2010

20.10.2010

Poznámka 3

Dátum uplynul

(31.10.2010)

CEN

EN ISO 14122-4:2004

Bezpečnosť strojov. Stabilné prostriedky na prístup k strojom. Časť 4: Pevné rebríky (ISO 14122-4:2004)

8.4.2011

 

 

EN ISO 14122-4:2004/A1:2010

8.4.2011

Poznámka 3

Dátum uplynul

(8.4.2011)

CEN

EN ISO 14159:2008

Bezpečnosť strojov. Hygienické požiadavky na konštrukciu strojov (ISO 14159:2002)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14238:2004+A1:2009

Žeriavy. Manipulátory s ručným ovládaním

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 14314:2009

Piestové spaľovacie motory. Samonavíjateľný štartovací mechanizmus. Všeobecné bezpečnostné požiadavky (ISO 14314:2004)

18.12.2009

 

 

CEN

EN 14439:2006+A2:2009

Žeriavy. Bezpečnosť. Vežové žeriavy

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14462:2005+A1:2009

Zariadenia na úpravu povrchu. Skúšobný predpis na meranie hluku zo zariadení na úpravu povrchu vrátane pridružených obslužných zariadení. Triedy presnosti 2 a 3

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14466:2005+A1:2008

Požiarne čerpadlá. Prenosné motorové striekačky. Bezpečnostné a prevádzkové požiadavky, skúšky

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14492-1:2006+A1:2009

Žeriavy. Motorové vrátky a zdvíhadlá. Časť 1: Motorové vrátky

18.12.2009

 

 

EN 14492-1:2006+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 14492-2:2006+A1:2009

Žeriavy. Mechanické vrátky a zdvíhadlá. Časť 2: Mechanické zdvíhadlá

18.12.2009

 

 

EN 14492-2:2006+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 14502-2:2005+A1:2008

Žeriavy. Vybavenie na zdvíhanie osôb. Časť 2: Zdvíhané stanovištia obsluhy (Konsolidovaný text)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14655:2005+A1:2010

Potravinárske stroje. Stroje na krájanie bagiet. Bezpečnostné a hygienické požiadavky

26.5.2010

 

 

CEN

EN 14656:2006+A1:2010

Bezpečnosť strojov. Bezpečnostné požiadavky na pretláčacie lisy pre oceľ a neželezné kovy

20.10.2010

 

 

CEN

EN 14658:2005+A1:2010

Zariadenia a systémy na plynulú dopravu materiálu. Bezpečnostné požiadavky na zariadenia plynulej dopravy materiálu na povrchových hnedouhoľných baniach

26.5.2010

 

 

CEN

EN 14673:2006+A1:2010

Bezpečnosť strojov. Bezpečnostné požiadavky na hydraulicky poháňané kovacie lisy pre výkovky voľne kované za tepla z ocele a neželezných kovov

20.10.2010

 

 

CEN

EN 14677:2008

Bezpečnosť strojov. Sekundárna výroba ocele. Stroje a zariadenia na spracovanie tekutej ocele

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14681:2006+A1:2010

Bezpečnosť strojov. Bezpečnostné požiadavky na stroje a zariadenia na výrobu ocele v elektrickej oblúkovej peci

20.10.2010

 

 

CEN

EN 14710-1:2005+A2:2008

Požiarne čerpadlá. Požiarne odstredivé čerpadlá bez zavodňovacieho zariadenia. Časť 1: Triedenie, všeobecné a bezpečnostné požiadavky (Konsolidovaný text)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14710-2:2005+A2:2008

Požiarne čerpadlá. Požiarne odstredivé čerpadlá bez zavodňovacieho zariadenia. Časť 2: Overovanie všeobecných a bezpečnostných požiadaviek (Konsolidovaný text)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 14738:2008

Bezpečnosť strojov. Antropometrické požiadavky na navrhovanie pracovísk pri strojoch

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14753:2007

Bezpečnosť strojov. Bezpečnostné požiadavky na stroje a zariadenia na plynulé odlievanie ocele

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14861:2004+A1:2009

Lesnícke stroje. Samohybné stroje. Bezpečnostné požiadavky

18.12.2009

 

 

CEN

EN 14886:2008

Gumárske a plastárske stroje. Pásové rezačky na penové bloky. Bezpečnostné požiadavky

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14910:2007+A1:2009

Záhradné zariadenia. Ručne vedené vyžínače so spaľovacím motorom. Bezpečnosť

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14930:2007+A1:2009

Poľnohospodárske a lesnícke stroje a záhradné zariadenia. Nožne ovládané a rukou vedené stroje. Stanovenie prístupnosti k horúcim povrchom (Konsolidovaný text)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14957:2006+A1:2010

Potravinárske stroje. Umývačky riadu s dopravníkom. Bezpečnostné a hygienické požiadavky

26.5.2010

 

 

CEN

EN 14958:2006+A1:2009

Potravinárske stroje. Stroje na mletie a spracovanie múky a krupice. Bezpečnostné a hygienické požiadavky

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14973:2006+A1:2008

Dopravné pásy na používanie v podzemí. Požiadavky na elektrickú bezpečnosť a ochranu proti horľavosti (Konsolidovaný text)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 14982:2009

Poľnohospodárske a lesnícke stroje. Elektromagnetická kompatibilita. Skúšobné metódy a preberacie kritériá (ISO 14982:1998)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15000:2008

Bezpečnosť priemyselných vozíkov. Motorové vozíky s premenlivým dosahom. Špecifikácia, výkonové a skúšobné podmienky pre systémy indikátorov pozdĺžneho záťažového momentu a systémy regulátorov pozdĺžneho záťažového momentu

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15011:2011

Žeriavy. Mostové a portálové žeriavy

20.7.2011

 

 

CEN

EN 15027:2007+A1:2009

Prenosné kotúčové a pásové píly pre staveniská. Bezpečnosť

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15056:2006+A1:2009

Žeriavy. Požiadavky na závesné rámy na manipuláciu s kontajnermi

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15059:2009

Snežné pásové vozidlo. Bezpečnostné požiadavky

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15061:2007+A1:2008

Bezpečnosť strojov. Bezpečnostné požiadavky na stroje a zariadenia výrobnej linky na úpravu pásu (Konsolidovaný text)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15067:2007

Gumárske a plastárske stroje. Stroje na výrobu vreciek a vriec z fólie. Bezpečnostné požiadavky

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15093:2008

Bezpečnosť strojov. Bezpečnostné požiadavky na valcovne na ploché valcovanie za tepla

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15094:2008

Bezpečnosť strojov. Bezpečnostné požiadavky na valcovne na ploché valcovanie za studena

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15095:2007+A1:2008

Mechanicky poháňané mobilné regály a policové regály, karusely a skladovacie výťahy. Bezpečnostné požiadavky(Konsolidovaný text)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15162:2008

Stroje a zariadenia na ťažbu a spracovanie prírodného kameňa. Bezpečnostné požiadavky na rozrezávacie píly

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15163:2008

Stroje a zariadenia na ťažbu a spracovanie prírodného kameňa. Bezpečnosť. Požiadavky na diamantové pásové píly

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15164:2008

Stroje a zariadenia na ťažbu a spracovanie prírodného kameňa. Bezpečnosť. Požiadavky na reťazové a pásové obrážacie stroje

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15166:2008

Potravinárske stroje. Automatické stroje na delenie jatočných tiel. Bezpečnostné a hygienické požiadavky(Konsolidovaný text)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15268:2008

Benzínové plniace stanice. Bezpečnostné požiadavky na konštruovanie ponorných čerpacích zostáv

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15503:2009

Záhradné zariadenia. Záhradné fúkače, vysávače a fúkače/vysávače. Bezpečnosť

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 15536-1:2008

Ergonómia. Počítačové rozkladacie modely a vzory ľudského tela. Časť 1: Všeobecné požiadavky (ISO 15536-1:2005)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15695-1:2009

Poľnohospodárske traktory a samohybné postrekovače. Ochrana obsluhy (vodiča) pred nebezpečnými látkami. Časť 1: Klasifikácia, požiadavky a postupy skúšania kabín

26.5.2010

 

 

CEN

EN 15695-2:2009

Poľnohospodárske traktory a samohybné postrekovače. Ochrana obsluhy (vodiča) pred nebezpečnými látkami. Časť 2: Filtre, požiadavky a postupy skúšania

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 15744:2008

Ručné neelektrické náradie. Predpisy na meranie hluku. Technická metóda (trieda presnosti 2) (ISO 15744:2002)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15746-2:2010

Železnice. Koľaj. Dvojcestné stroje a pridružené zariadenia. Časť 2: Všeobecné požiadavky na bezpečnosť

20.10.2010

 

 

CEN

EN 15774:2010

Potravinárske stroje. Stroje na spracovanie čerstvých a plnených cestovín (tagliatelle, canneloni, ravioli, tortellini, orecchiette a gnocchi). Bezpečnostné a hygienické požiadavky

8.4.2011

 

 

CEN

EN 15811:2009

Poľnohospodárske stroje. Ochranné zariadenia pohyblivých častí prenášajúcich silu. Ochranné zariadenia otvárané náradím (ISO/TS 28923: 2007 mod.)

18.12.2009

 

 

EN 15811:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 15895:2011

Nastreľovacie ručné náradie. Bezpečnostné požiadavky. Upevňovacie a označovacie náradie

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN 15967:2011

Stanovenie maximálneho tlaku pri výbuchu a maximálnej rýchlosti nárastu tlaku plynov a pár

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN ISO 19432:2008

Stavebné stroje a ich výbava. Prenosné, rukou vedené rozbrusovačky so spaľovacím motorom. Bezpečnostné požiadavky a skúšky (ISO 19432:2006)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 20361:2009

Čerpadlá na kvapaliny a čerpacie jednotky. Skúšobný predpis na meranie hlučnosti. Trieda presnosti 2 a 3 (ISO 20361:2007)

8.9.2009

 

 

EN ISO 20361:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN ISO 20643:2008

Mechanické kmitanie. Ručne držané a ručne vedené strojové zariadenie. Princípy hodnotenia emisií kmitania (ISO 20643:2005)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 22867:2008

Lesnícke stroje. Klasifikácia vibračných skúšok na prenosné, rukou nesené stroje so spaľovacím motorom. Vibrácie na rukovätiach (ISO 22867: 2004)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 22868:2011

Lesnícke stroje. Skúšobný predpis na meranie hluku pre prenosné ručné stroje so spaľovacím motorom. Inžinierska metóda (trieda presnosti 2) (ISO 22868:2011)

20.7.2011

EN ISO 22868:2008

Poznámka 2.1

Dátum uplynul

(30.9.2011)

CEN

EN ISO 23125:2010

Obrábacie a tvárniace stroje - Bezpečnosť - Sústruhy (ISO 23125:2010)

20.10.2010

 

 

CEN

EN ISO 28139:2009

Poľnohospodárske a lesnícke stroje. Postrekovače so spaľovacím motorom neseným na chrbte. Bezpečnostné požiadavky (ISO 28139:2009)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 28927-1:2009

Ručné prenosné mechanizované náradie. Skúšobné metódy hodnotenia emisií kmitania. Časť 1: Uhlové a vertikálne brúsky (ISO 28927-1:2009)

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 28927-2:2009

Ručné prenosné mechanizované náradie. Skúšobné metódy hodnotenia emisií kmitania. Časť 2: Kľúče, uťahovače na matice a skrutkovače (ISO 28927-2:2009)

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 28927-3:2009

Ručné prenosné mechanizované náradie. Skúšobné metódy hodnotenia emisií kmitania. Časť 3: Leštičky a rotačné, orbitálne a excentrické brúsky (ISO 28927-3:2009)

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 28927-4:2010

Ručné prenosné mechanizované náradie. Skúšobné metódy hodnotenia emisií kmitania. Časť 4: Priame brúsky (ISO 28927-4:2010)

8.4.2011

 

 

CEN

EN ISO 28927-5:2009

Ručné prenosné mechanizované náradie. Skúšobné metódy hodnotenia emisií kmitania. Časť 5: Vŕtačky a príklepové vŕtačky (ISO 28927-5:2009)

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 28927-6:2009

Ručné prenosné mechanizované náradie. Skúšobné metódy hodnotenia emisií kmitania. Časť 6: Zhutňovače (ISO 28927-6:2009)

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 28927-7:2009

Ručné prenosné mechanizované náradie. Skúšobné metódy hodnotenia emisií kmitania. Časť 7: Prestrihovače a nožnice (ISO 28927-7:2009)

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 28927-8:2009

Ručné prenosné mechanizované náradie. Skúšobné metódy hodnotenia emisií kmitania. Časť 8: Píly, stroje na leštenie a pilovanie s vratným pohybom a malé píly s oscilačným alebo rotačným pohybom (ISO 28927-8:2009)

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 28927-9:2009

Ručné prenosné mechanizované náradie. Skúšobné metódy hodnotenia emisií kmitania. Časť 9: Oklepávacie kladivá a ihlové oklepávače (ISO 28927-9:2009)

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 28927-10:2011

Ručné prenosné mechanizované náradie. Skúšobné metódy hodnotenia emisií kmitania. Časť 10: Príklepové vŕtačky, kladivá a rozrušovačky (ISO 28927-10:2011)

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN ISO 28927-11:2011

Ručné prenosné mechanizované náradie. Meranie kmitania na rukoväti. Časť 11: Stone hammers (ISO 28927-11:2011)

20.7.2011

 

 

CEN

EN 30326-1:1994

Mechanické kmitanie. Laboratórna metóda hodnotenia kmitania sedadiel vozidiel. 1. časť: Základné požiadavky (ISO 10326-1:1992)

8.9.2009

 

 

EN 30326-1:1994/A1:2007

8.9.2009

Poznámka 3

Dátum uplynul

(28.12.2009)

Cenelec

EN 50223:2010

Stacionárne elektrostatické zariadenia na nanášanie horľavých vločkových materiálov. Bezpečnostné požiadavky

20.10.2010

 

 

Cenelec

EN 50348:2010

Stacionárne elektrostatické zariadenia na nanášanie nezápalných kvapalných látok. Bezpečnostné požiadavky

26.5.2010

 

 

EN 50348:2010/AC:2010

 

 

 

Cenelec

EN 60204-1:2006

Bezpečnosť strojových zariadení. Elektrické zariadenia strojov. Časť 1: Všeobecné požiadavky

IEC 60204-1:2005 (Modifikovaná)

26.5.2010

 

 

EN 60204-1:2006/A1:2009

IEC 60204-1:2005/A1:2008

26.5.2010

Poznámka 3

1.2.2012

EN 60204-1:2006/AC:2010

 

 

 

Cenelec

EN 60204-11:2000

Bezpečnosť strojových zariadení. Elektrické zariadenia strojov. Časť 11: Požiadavky na vysokonapäťové zariadenia na striedavé napätie nad 1 000 V alebo na jednosmerné napätie nad 1 500 V a neprevyšujúce 36 kV

IEC 60204-11:2000

26.5.2010

 

 

EN 60204-11:2000/AC:2010

 

 

 

Cenelec

EN 60204-32:2008

Bezpečnosť strojových zariadení. Elektrické zariadenia strojov. Časť 32: Požiadavky na zdvíhacie stroje

IEC 60204-32:2008

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60204-33:2011

Bezpečnosť strojových zariadení. Elektrické zariadenia strojov. Časť 33: Požiadavky pre zariadenia na výrobu polovodičov

IEC 60204-33:2009 (Modifikovaná)

Toto je prvá publikácia

 

 

Cenelec

EN 60335-1:2002

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 1: Všeobecné požiadavky

IEC 60335-1:2001 (Modifikovaná)

20.10.2010

 

 

EN 60335-1:2002/A11:2004

20.10.2010

Poznámka 3

 

EN 60335-1:2002/A1:2004

IEC 60335-1:2001/A1:2004

20.10.2010

Poznámka 3

 

EN 60335-1:2002/A12:2006

20.10.2010

Poznámka 3

 

EN 60335-1:2002/A13:2008

20.10.2010

Poznámka 3

 

EN 60335-1:2002/A14:2010

20.10.2010

Poznámka 3

 

EN 60335-1:2002/AC:2010

 

 

 

EN 60335-1:2002/A12:2006/AC:2007

 

 

 

EN 60335-1:2002/A1:2004/AC:2007

 

 

 

EN 60335-1:2002/AC:2009

 

 

 

Cenelec

EN 60335-2-67:2009

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-67: Osobitné požiadavky na stroje na ošetrovanie a čistenie podláh na komerčné použitie

IEC 60335-2-67:2002 (Modifikovaná) + A1:2005 (Modifikovaná)

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60335-2-68:2009

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-68: Osobitné požiadavky na extrakčné čistiace spotrebiče s rozstrekovaním na komerčné použitie

IEC 60335-2-68:2002 (Modifikovaná) + A1:2005 (Modifikovaná) + A2:2007 (Modifikovaná)

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60335-2-69:2009

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-69: Osobitné požiadavky na vysávače na mokré a suché čistenie vrátane vysávačov s kefami poháňanými motorom, na komerčné použitie

IEC 60335-2-69:2002 (Modifikovaná) + A1:2004 (Modifikovaná) + A2:2007 (Modifikovaná)

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60335-2-72:2009

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-72: Osobitné požiadavky na automatické stroje na ošetrovanie podláh na komerčné použitie

IEC 60335-2-72:2002 (Modifikovaná) + A1:2005 (Modifikovaná)

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60335-2-77:2010

Bezpečnosť elektrických spotrebičov pre domácnosť a na podobné účely. Časť 2-77: Osobitné požiadavky na ručne vedené elektricky poháňané kosačky trávy

IEC 60335-2-77:2002 (Modifikovaná)

8.4.2011

 

 

Cenelec

EN 60335-2-79:2009

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-79: Osobitné požiadavky na vysokotlakové čističe a čističe parou

IEC 60335-2-79:2002 (Modifikovaná) + A1:2004 (Modifikovaná) + A2:2007 (Modifikovaná)

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60745-1:2009

Elektrické ručné náradie. Bezpečnosť. Časť 1: Všeobecné požiadavky

IEC 60745-1:2006 (Modifikovaná)

18.12.2009

 

 

EN 60745-1:2009/A11:2010

8.4.2011

Poznámka 3

1.10.2013

EN 60745-1:2009/AC:2009

 

 

 

Cenelec

EN 60745-2-1:2010

Elektrické ručné náradie. Bezpečnosť. Časť 2-1: Osobitné požiadavky na vŕtačky a príklepové vŕtačky

IEC 60745-2-1:2003 (Modifikovaná) + A1:2008

20.10.2010

 

 

Cenelec

EN 60745-2-2:2010

Elektrické ručné náradie. Bezpečnosť. Časť 2-2: Osobitné požiadavky na skrutkovače a príklepové skrutkovače

IEC 60745-2-2:2003 (Modifikovaná) + A1:2008

20.10.2010

 

 

Cenelec

EN 60745-2-3:2011

Elektrické ručné náradie. Bezpečnosť. Časť 2-3: Osobitné požiadavky na brúsky, leštičky a kotúčové šmirgľovačky

IEC 60745-2-3:2006 (Modifikovaná) + A1:2010 (Modifikovaná)

Toto je prvá publikácia

 

 

Cenelec

EN 60745-2-4:2009

Elektrické ručné náradie. Bezpečnosť. Časť 2-4: Osobitné požiadavky na rovinné brúsky a leštičky iné ako kotúčové

IEC 60745-2-4:2002 (Modifikovaná) + A1:2008 (Modifikovaná)

26.5.2010

 

 

Cenelec

EN 60745-2-5:2010

Elektrické ručné náradie. Bezpečnosť. Časť 2-5: Osobitné požiadavky na kotúčové píly

IEC 60745-2-5:2010 (Modifikovaná)

8.4.2011

 

 

Cenelec

EN 60745-2-6:2010

Elektrické ručné náradie. Bezpečnosť. Časť 2-6: Osobitné požiadavky na kladivá

IEC 60745-2-6:2003 (Modifikovaná) + A1:2006 + A2:2008

20.10.2010

 

 

Cenelec

EN 60745-2-8:2009

Elektrické ručné náradie. Bezpečnosť. Časť 2-8: Osobitné požiadavky na nožnice na plech a orezávače

IEC 60745-2-8:2003 (Modifikovaná) + A1:2008

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60745-2-9:2009

Elektrické ručné náradie. Bezpečnosť. Časť 2-9: Osobitné požiadavky na závitorezy

IEC 60745-2-9:2003 (Modifikovaná) + A1:2008

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60745-2-11:2010

Elektrické ručné náradie. Bezpečnosť. Časť 2-11: Osobitné požiadavky na píly s vratným pohybom pílového listu

IEC 60745-2-11:2003 (Modifikovaná) + A1:2008

20.10.2010

 

 

Cenelec

EN 60745-2-12:2009

Elektrické ručné náradie. Bezpečnosť. Časť 2-12: Osobitné požiadavky na vibrátory betónových zmesí

IEC 60745-2-12:2003 (Modifikovaná) + A1:2008

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60745-2-13:2009

Elektrické ručné náradie. Bezpečnosť. Časť 2-13: Osobitné požiadavky na reťazové píly

IEC 60745-2-13:2006 (Modifikovaná)

18.12.2009

 

 

EN 60745-2-13:2009/A1:2010

IEC 60745-2-13:2006/A1:2009

20.7.2011

Poznámka 3

1.12.2013

Cenelec

EN 60745-2-14:2009

Elektrické ručné náradie. Bezpečnosť. Časť 2-14: Osobitné požiadavky na hobľovačky

IEC 60745-2-14:2003 (Modifikovaná) + A1:2006 (Modifikovaná)

18.12.2009

 

 

EN 60745-2-14:2009/A2:2010

IEC 60745-2-14:2003/A2:2010

8.4.2011

Poznámka 3

1.6.2013

Cenelec

EN 60745-2-15:2009

Elektrické ručné náradie. Bezpečnosť. Časť 2-15: Osobitné požiadavky na nožnice na živý plot

IEC 60745-2-15:2006 (Modifikovaná)

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60745-2-16:2010

Elektrické ručné náradie. Bezpečnosť. Časť 2-16: Osobitné požiadavky na zošívačky

IEC 60745-2-16:2008 (Modifikovaná)

8.4.2011

 

 

Cenelec

EN 60745-2-17:2010

Bezpečnosť prenosného elektrického náradia. Bezpečnosť. Časť 2-17: Osobitné požiadavky na frézovače a orezávače

IEC 60745-2-17:2010 (Modifikovaná)

8.4.2011

 

 

Cenelec

EN 60745-2-18:2009

Elektrické ručné náradie. Bezpečnosť. Časť 2-18: Osobitné požiadavky na páskovacie náradie

IEC 60745-2-18:2003 (Modifikovaná) + A1:2008

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60745-2-19:2009

Elektrické ručné náradie. Bezpečnosť. Časť 2-19: Osobitné požiadavky na špárovačky

IEC 60745-2-19:2005 (Modifikovaná)

18.12.2009

 

 

EN 60745-2-19:2009/A1:2010

IEC 60745-2-19:2005/A1:2010

8.4.2011

Poznámka 3

1.6.2013

Cenelec

EN 60745-2-20:2009

Elektrické ručné náradie. Bezpečnosť. Časť 2-20: Osobitné požiadavky na pásové píly

IEC 60745-2-20:2003 (Modifikovaná) + A1:2008

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60745-2-21:2009

Eletrické ručné náradie. Bezpečnosť. Časť 2-21: Osobitné požiadavky na čističe odpadového potrubia

IEC 60745-2-21:2002 (Modifikovaná)

18.12.2009

 

 

EN 60745-2-21:2009/A1:2010

IEC 60745-2-21:2002/A1:2008

20.7.2011

Poznámka 3

1.12.2013

Cenelec

EN 60745-2-22:2011

Elektrické ručné náradie. Bezpečnosť. Časť 2-22: Osobitné požiadavky na rozbrusovačky

IEC 60745-2-22:2011 (Modifikovaná)

Toto je prvá publikácia

 

 

Cenelec

EN 61029-1:2009

Bezpečnosť prenosného elektrického náradia. Časť 1: Všeobecné požiadavky

IEC 61029-1:1990 (Modifikovaná)

18.12.2009

 

 

EN 61029-1:2009/A11:2010

8.4.2011

Poznámka 3

1.11.2013

EN 61029-1:2009/AC:2009

 

 

 

Cenelec

EN 61029-2-1:2010

Bezpečnosť elektrického prenosného náradia. Časť 2-1: Osobitné požiadavky na stolové kotúčové píly

IEC 61029-2-1:1993 (Modifikovaná) + A1:1999 + A2:2001

20.10.2010

 

 

Cenelec

EN 61029-2-3:2011

Bezpečnosť prenosného elektrického náradia. Časť 2-3: Osobitné požiadavky na hoblíky a hobľovačky

IEC 61029-2-3:1993 (Modifikovaná) + A1:2001

Toto je prvá publikácia

 

 

Cenelec

EN 61029-2-4:2011

Bezpečnosť elektrického prenosného náradia. Časť 2-4: Osobitné požiadavky na stolové brúsky

IEC 61029-2-4:1993 (Modifikovaná) + A1:2001 (Modifikovaná)

Toto je prvá publikácia

 

 

Cenelec

EN 61029-2-6:2010

Bezpečnosť prenosného elektrického náradia. Časť 2-6: Osobitné požiadavky na diamantové vŕtačky s prívodom vody

IEC 61029-2-6:1993 (Modifikovaná)

20.10.2010

 

 

Cenelec

EN 61029-2-8:2010

Bezpečnosť elektrického prenosného náradia. Časť 2-8: Osobitné požiadavky na jednovretenové zvislé frézovačky

IEC 61029-2-8:1995 (Modifikovaná) + A1:1999 + A2:2001

20.10.2010

 

 

Cenelec

EN 61029-2-9:2009

Bezpečnosť prenosného elektrického náradia. Časť 2-9: Osobitné požiadavky na pokosové píly

IEC 61029-2-9:1995 (Modifikovaná)

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 61029-2-10:2010

Bezpečnosť elektrického prenosného náradia. Časť 2-10: Osobitné požiadavky na rezacie brúsky

IEC 61029-2-10:1998 (Modifikovaná)

20.10.2010

 

 

Cenelec

EN 61029-2-11:2009

Bezpečnosť prenosného elektrického náradia. Časť 2-11: Osobitné požiadavky na kombinované pokosové a stolové kotúčové píly

IEC 61029-2-11:2001 (Modifikovaná)

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 61029-2-12:2011

Bezpečnosť prenosného elektrického náradia. Časť 2-12: Osobitné požiadavky na závitorezné stroje

IEC 61029-2-12:2010 (Modifikovaná)

Toto je prvá publikácia

 

 

Cenelec

EN 61310-1:2008

Bezpečnosť strojových zariadení. Indikácia, označovanie a ovládanie. Časť 1: Požiadavky na vizuálne, akustické a dotykové signály

IEC 61310-1:2007

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 61310-2:2008

Bezpečnosť strojových zariadení. Indikácia, označovanie a ovládanie. Časť 2: Požiadavky na označovanie

IEC 61310-2:2007

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 61310-3:2008

Bezpečnosť strojových zariadení. Indikácia, označovanie a ovládanie. Časť 3: Požiadavky na umiestnenie a činnosť ovládačov

IEC 61310-3:2007

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 61496-1:2004

Bezpečnosť strojových zariadení. Elektro-senzitívne ochranné zariadenia. Časť l: Všeobecné požiadavky a skúšky

IEC 61496-1:2004 (Modifikovaná)

26.5.2010

 

 

EN 61496-1:2004/A1:2008

IEC 61496-1:2004/A1:2007

26.5.2010

Poznámka 3

Dátum uplynul

(1.6.2011)

EN 61496-1:2004/AC:2010

 

 

 

Cenelec

EN 61800-5-2:2007

Systémy elektrických výkonových pohonov s nastaviteľnou rýchlosťou. Časť 5-2: Bezpečnostné požiadavky. Funkčné požiadavky

IEC 61800-5-2:2007

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 62061:2005

Bezpečnosť strojov. Funkčná bezpečnosť elektrických, elektronických a programovateľných elektronických bezpečnostných riadiacich systémov

IEC 62061:2005

26.5.2010

 

 

EN 62061:2005/AC:2010

 

 

 

Poznámka 1:

Dátum ukončenia predpokladu zhody je vo všeobecnosti dátumom stiahnutia starej normy stanovený Európskou organizáciou pre normalizáciu. Používatelia týchto noriem sa však upozorňujú na to, že v niektorých výnimočných prípadoch tomu môže byť inak.

Poznámka 2.1:

Nová (alebo zmenená a doplnená) norma má ten istý rozsah ako stará norma. V stanovenom dátume, prestáva stará norma poskytovať predpoklad zhody so základnými požiadavkami smernice.

Poznámka 2.2:

Nová norma má širší rozsah ako stará norma. V stanovenom dátume, prestáva stará norma poskytovať predpoklad zhody so základnými požiadavkami smernice.

Poznámka 2.3:

Nová norma má užší rozsah ako stará norma. V stanovenom dátume, prestáva (čiastočne) stará norma poskytovať predpoklad zhody so základnými požiadavkami smernice pre tie výrobky, ktoré spadajú do rozsahu novej normy. Predpoklad zhody so základnými požiadavkami smernice pre výrobky, ktoré spadajú do rozsahu (čiastočne) starej normy, ale nespadajú do rozsahu novej normy zostáva bez zmeny.

Poznámka 3:

V prípade zmien a doplnení, je referenčnou normou norma EN CCCCC:YYYY, jej predchádzajúce zmeny a doplnenia, ak nejaké existujú, a nová uvedená zmena a doplnenie. Stará norma (stĺpec 3) preto pozostáva z normy EN CCCCC:YYYY a z jej predchádzajúcich zmien a doplnení, ak nejaké existujú, ale bez novej uvedenej zmeny a doplnenia. V stanovenom dátume, prestáva stará norma poskytovať predpoklad zhody so základnými požiadavkami smernice.

POZNÁMKA:

Akékoľvek informácie týkajúce sa dostupnosti noriem je možné získať buď od európskych organizácií pre normalizáciu alebo od národných orgánov pre normalizáciu. Ich zoznam je uvedený v prílohe smernice 98/34/ES Európskeho parlamentu a Rady (2), ktorá bola zmenená a doplnená smernicou 98/48/EC (3).

Európske organizácie pre normalizáciu prijímajú harmonizované normy v angličtine (CEN a Cenelec uverejňujú aj vo francúzštine a v nemčine). Národné úrady pre normalizáciu potom názvy harmonizovaných noriem prekladajú do všetkých ostatných vyžadovaných úradných jazykov Európskej únie. Európska komisia nezodpovedá za správnosť názvov, ktoré boli predložené na uverejnenie v úradnom vestníku.

Uverejnenie odkazov v Úradnom vestníku Európskej únie neznamená, že normy sú k dispozícii vo všetkých jazykoch Spoločenstva.

Tento zoznam nahrádza všetky predchádzajúce zoznamy uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie. Komisia zabezpečuje aktualizáciu tohto zoznamu.

Viac informácií o harmonizovaných normách nájdete na internetovej adrese:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ESO: Európske organizácie pre normalizáciu:

CEN: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, Tel. +32 25500811; fax +32 25500819 (http://www.cen.eu)

Cenelec: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, Tel. +32 25196871; fax +32 25196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650 route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, FRANCE, Tel. +33 492944200; fax +33 493654716, (http://www.etsi.eu)

(2)  Ú. v. ES L 204, 21.7.1998, s. 37.

(3)  Ú. v. ES L 217, 5.8.1998, s. 18.


18.11.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 338/56


Oznámenie Komisie v rámci implementácie smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/9/ES z 23. marca 1994 o aproximácii vnútroštátnych právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa zariadení a ochranných systémov určených na použitie v potenciálne výbušnej atmosfére

(Text s významom pre EHP)

(Uverejnenie názvov a odkazov harmonizovaných noriem podľa smernice)

2011/C 338/02

ESO (1)

Odkaz na harmonizovanú normu a jej názov

(a referenčný dokument)

Prvá publikáciav Ú. v. ES/Ú. v. EÚ

Odkaz na starú normu

Dátum ukončenia predpokladu zhody starej normy

Poznámka 1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

CEN

EN 1010-1:2004+A1:2010

Bezpečnosť strojov. Bezpečnostné požiadavky na navrhovanie a výrobu tlačiarenských strojov a strojov na spracovanie papiera. Časť 1: Základné požiadavky

8.6.2011

EN 1010-1:2004

Poznámka 2.1

Dátum uplynul

(8.6.2011)

CEN

EN 1010-2:2006+A1:2010

Bezpečnosť strojov. Bezpečnostné požiadavky na navrhovanie a výrobu tlačiarenských strojov a strojov na spracovanie papiera. Časť 2: Tlačiarenské a lakovacie stroje vrátane predlisovacích strojov

4.2.2011

EN 1010-2:2006

Poznámka 2.1

Dátum uplynul

(28.2.2011)

CEN

EN 1127-1:2011

Výbušné atmosféry. Prevencia a ochrana proti účinkom výbuchu. Časť 1: Základné pojmy a metodika

Toto je prvá publikácia

EN 1127-1:2007

Poznámka 2.1

31.7.2014

CEN

EN 1127-2:2002+A1:2008

Výbušné atmosféry. Prevencia a ochrana pred výbuchom. Časť 2: Základné termíny a metodika pre baníctvo (Konsolidovaný text)

20.8.2008

EN 1127-2:2002

Poznámka 2.1

Dátum uplynul

(28.12.2009)

CEN

EN 1710:2005+A1:2008

Zariadenia a súčasti používané v potenciálne výbušných atmosférach v hlbinných baniach (Konsolidovaný text)

20.8.2008

EN 1710:2005

Poznámka 2.1

Dátum uplynul

(28.12.2009)

EN 1710:2005+A1:2008/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 1755:2000+A1:2009

Bezpečnosť priemyselných vozíkov. Prevádzka v potenciálne výbušných atmosférach. Použitie v horľavom plyne, pare, hmle alebo prachu

16.4.2010

EN 1755:2000

Poznámka 2.1

Dátum uplynul

(16.4.2010)

CEN

EN 1834-1:2000

Piestové spaľovacie motory. Bezpečnostné požiadavky na konštruovanie a stavbu motorov na použitie v potenciálne výbušných atmosférach. Časť 1: Motory skupiny II na použitie v atmosférach horľavých plynov a pár

21.7.2001

 

 

CEN

EN 1834-2:2000

Piestové spaľovacie motory. Bezpečnostné požiadavky na konštruovanie a stavbu motorov na použitie v potenciálne výbušných atmosférach. Časť 2: Motory skupiny I na použitie v podzemných banských dielach náchylných na tvorbu banského plynu a/alebo horľavého prachu

21.7.2001

 

 

CEN

EN 1834-3:2000

Piestové spaľovacie motory. Bezpečnostné požiadavky na konštruovanie a stavbu motorov na použitie v potenciálne výbušných atmosférach. Časť 3: Motory skupiny II na použitie v atmosférach s horľavým prachom

21.7.2001

 

 

CEN

EN 1839:2003

Stanovovanie medzí výbušnosti plynov a pár

12.8.2004

 

 

CEN

EN 12581:2005+A1:2010

Lakovne. Stroje na lakovanie ponorom a elektroforeticky na nanášanie kvapalných organických náterových materiálov. Bezpečnostné požiadavky.

17.9.2010

EN 12581:2005

Poznámka 2.1

Dátum uplynul

(31.12.2010)

CEN

EN 12621:2006+A1:2010

Stroje na dodávku a/alebo cirkuláciu nanášacích materiálov pod tlakom. Bezpečnostné požiadavky

17.9.2010

EN 12621:2006

Poznámka 2.1

Dátum uplynul

(31.12.2010)

CEN

EN 12757-1:2005+A1:2010

Stroje na miešanie materiálov na nanášanie povlakov. Bezpečnostné požiadavky. Časť 1: Stroje na miešanie používané pri lakovaní vozidiel

17.9.2010

EN 12757-1:2005

Poznámka 2.1

Dátum uplynul

(31.12.2010)

CEN

EN 13012:2001

Čerpacie stanice pohonných hmôt. Konštrukcia a zhotovenie automatických hubíc dávkovačov pohonných hmôt

22.1.2002

 

 

CEN

EN 13160-1:2003

Systémy zisťovania netesností. Časť 1: Všeobecné princípy

14.8.2003

 

 

CEN

EN 13237:2003

Potenciálne výbušné atmosféry. Termíny a definície pre zariadenia a ochranné systémy používané v potenciálne výbušných atmosférach

14.8.2003

 

 

CEN

EN 13463-1:2009

Neelektrické zariadenia do potenciálne výbušných atmosfér. Časť 1: Základné metódy a požiadavky

16.4.2010

EN 13463-1:2001

Poznámka 2.1

Dátum uplynul

(31.12.2010)

CEN

EN 13463-2:2004

Neelektrické zariadenia do potenciálne výbušných atmosfér. Časť 2: Ochrana krytom s obmedzeným dýchaním „fr“

30.11.2005

 

 

CEN

EN 13463-3:2005

Neelektrické zariadenia do potenciálne výbušných atmosfér. Časť 3: Ochrana pevným uzáverom „d“

30.11.2005

 

 

CEN

EN 13463-5:2011

Neelektrické zariadenia do potenciálne výbušných atmosfér. Časť 5: Ochrana bezpečnou konštrukciou „c“

Toto je prvá publikácia

EN 13463-5:2003

Poznámka 2.1

31.7.2014

CEN

EN 13463-6:2005

Neelektrické zariadenia do potenciálne výbušných atmosfér. Časť 6: Ochrana kontrolou zdroja iniciácie „b“

30.11.2005

 

 

CEN

EN 13463-8:2003

Neelektrické zariadenia do potencionálne výbušných atmosfér. Časť 8: Ochrana ponorením do kvapaliny „k“

12.8.2004

 

 

CEN

EN 13616:2004

Ochranné zariadenia proti preplneniu stabilných nádrží na kvapalné ropné palivá

9.3.2006

 

 

EN 13616:2004/AC:2006

 

 

 

CEN

EN 13617-1:2004+A1:2009

Benzínové plniace stanice. Časť 1: Bezpečnostné požiadavky na navrhovanie a výrobu dávkovacích čerpadiel, dávkovačov a diaľkových čerpacích jednotiek

7.7.2010

EN 13617-1:2004

Poznámka 2.1

Dátum uplynul

(31.12.2010)

CEN

EN 13617-2:2004

Benzínové plniace stanice. Časť 2: Bezpečnostné požiadavky na navrhovanie a výrobu bezpečnostných spojok používaných pri dávkovacích čerpadlách a dávkovačoch

30.11.2005

 

 

CEN

EN 13617-3:2004

Benzínové plniace stanice. Časť 3: Bezpečnostné požiadavky na navrhovanie a výrobu poistných nárazových ventilov

30.11.2005

 

 

CEN

EN 13760:2003

Plniace zariadenia LPG pre osobné a nákladné automobily. Plniaca koncovka, skúšobné požiadavky a rozmery

24.1.2004

 

 

CEN

EN 13821:2002

Potenciálne výbušné atmosféry. Prevencia a ochrana pred výbuchom. Stanovenie minimálnej iniciačnej energie vznietenia zmesí prachu a vzduchu

20.5.2003

 

 

CEN

EN 14034-1:2004+A1:2011

Stanovenie vlastností zvíreného prachu pri výbuchu. Časť 1: Stanovenie maximálneho tlaku pmax pri výbuchu zvíreného prachu

8.6.2011

EN 14034-1:2004

Poznámka 2.1

Dátum uplynul

(31.7.2011)

CEN

EN 14034-2:2006+A1:2011

Stanovenie vlastností rozvíreného prachu pri výbuchu. Časť 2: Stanovenie maximálnej rýchlosti nárastu tlaku (dp/dt)max pri výbuchu rozvíreného prachu

8.6.2011

EN 14034-2:2006

Poznámka 2.1

Dátum uplynul

(31.7.2011)

CEN

EN 14034-3:2006+A1:2011

Stanovenie vlastností rozvíreného prachu pri výbuchu. Časť 3: Stanovenie dolnej medze výbušnosti DMV rozvíreného prachu

8.6.2011

EN 14034-3:2006

Poznámka 2.1

Dátum uplynul

(31.7.2011)

CEN

EN 14034-4:2004+A1:2011

Stanovenie vlastností zvíreného prachu pri výbuchu. Časť 4: Stanovenie medznej koncentrácie kyslíka (MKK) vo zvírenom prachu

8.6.2011

EN 14034-4:2004

Poznámka 2.1

Dátum uplynul

(31.7.2011)

CEN

EN 14373:2005

Systémy potlačenia výbuchu

9.3.2006

 

 

CEN

EN 14460:2006

Zariadenie odolné proti účinkom výbuchu

15.12.2006

 

 

CEN

EN 14491:2006

Ochranné systémy na uvoľnenie výbuchu prachu

20.7.2006

 

 

EN 14491:2006/AC:2008

 

 

 

CEN

EN 14492-1:2006+A1:2009

Žeriavy. Motorové vrátky a zdvíhadlá. Časť 1: Motorové vrátky

16.4.2010

EN 14492-1:2006

Poznámka 2.1

Dátum uplynul

(30.4.2010)

EN 14492-1:2006+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 14492-2:2006+A1:2009

Žeriavy. Mechanické vrátky a zdvíhadlá. Časť 2: Mechanické zdvíhadlá

16.4.2010

EN 14492-2:2006

Poznámka 2.1

Dátum uplynul

(16.4.2010)

EN 14492-2:2006+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 14522:2005

Stanovenie teploty samovznietenia plynov a pár

30.11.2005

 

 

CEN

EN 14591-1:2004

Prevencia a ochrana pred účinkami výbuchu v podzemných baniach. Ochranné systémy. Časť 1: Konštrukcia ventilátora v nevýbušnom vyhotovení odolná tlaku pri výbuchu 2 bar

9.3.2006

 

 

EN 14591-1:2004/AC:2006

 

 

 

CEN

EN 14591-2:2007

Prevencia a ochrana pred účinkami výbuchu v podzemných baniach. Ochranné systémy. Časť 2: Uzávery z vodných korýtok

12.12.2007

 

 

EN 14591-2:2007/AC:2008

 

 

 

CEN

EN 14591-4:2007

Prevencia a ochrana pred účinkami výbuchu v podzemných baniach. Ochranné systémy. Časť 4: Automatické hasiace zariadenia pre raziace stroje

12.12.2007

 

 

EN 14591-4:2007/AC:2008

 

 

 

CEN

EN 14677:2008

Bezpečnosť strojov. Sekundárna výroba ocele. Stroje a zariadenia na spracovanie tekutej ocele

20.8.2008

 

 

CEN

EN 14678-1:2006+A1:2009

Zariadenie a príslušenstvo na LPG. Konštrukcia a prevádzka zariadení na LPG určených pre plniace stanice. Časť 1: Výdajné stojany (Konsolidovaný text)

16.4.2010

EN 14678-1:2006

Poznámka 2.1

Dátum uplynul

(16.4.2010)

CEN

EN 14681:2006+A1:2010

Bezpečnosť strojov. Bezpečnostné požiadavky na stroje a zariadenia na výrobu ocele v elektrickej oblúkovej peci

8.6.2011

EN 14681:2006

Poznámka 2.1

Dátum uplynul

(8.6.2011)

CEN

EN 14756:2006

Stanovenie medznej koncentrácie kyslíka (MKK) horľavých plynov a pár

12.12.2007

 

 

CEN

EN 14797:2006

Zariadenia na uvoľnenie výbuchu

12.12.2007

 

 

CEN

EN 14973:2006+A1:2008

Dopravné pásy na používanie v podzemí. Požiadavky na elektrickú bezpečnosť a ochranu proti horľavosti (Konsolidovaný text)

7.7.2010

EN 14973:2006

Poznámka 2.1

Dátum uplynul

(31.12.2010)

CEN

EN 14983:2007

Prevencia a ochrana pred účinkami výbuchu v podzemných baniach. Zariadenia a ochranné systémy na odvod banského plynu

12.12.2007

 

 

CEN

EN 14986:2007

Navrhovanie ventilátorov určených do potenciálne výbušných atmosfér

12.12.2007

 

 

CEN

EN 14994:2007

Ochranné systémy na uvoľnenie (tlaku pri) výbuchu plynu

12.12.2007

 

 

CEN

EN 15089:2009

Systémy na oddelenie výbuchu

16.4.2010

 

 

CEN

EN 15188:2007

Stanovenie spontánneho správania pri vznietení nahromadeného prachu

12.12.2007

 

 

CEN

EN 15198:2007

Metodika posudzovania rizika neelektrických zariadení a prvkov používaných v potenciálne výbušných atmosférach

12.12.2007

 

 

CEN

EN 15233:2007

Metodika posudzovania funkčnej bezpečnosti ochranných systémov používaných v potenciálne výbušných atmosférach

12.12.2007

 

 

CEN

EN 15268:2008

Benzínové plniace stanice. Bezpečnostné požiadavky na konštruovanie ponorných čerpacích zostáv

27.1.2009

 

 

CEN

EN 15794:2009

Stanovenie bodov výbušnosti horľavých kvapalín

16.4.2010

 

 

CEN

EN 15967:2011

Stanovenie maximálneho tlaku pri výbuchu a maximálnej rýchlosti nárastu tlaku plynov a pár

Toto je prvá publikácia

EN 13673-2:2005

EN 13673-1:2003

Poznámka 2.1

29.2.2012

CEN

EN 16009:2011

Zariadenia na bezplameňové odľahčenie výbuchu

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN 16020:2011

Odchyľovače výbuchu

Toto je prvá publikácia

 

 

CEN

EN ISO 16852:2010

Protiplameňové uzávery. Požiadavky na účinnosť, skúšobné metódy a obmedzenia pri ich použití (ISO 16852: 2008, vrátane Cor 1:2008 a Cor 2: 2009)

17.9.2010

EN 12874:2001

Poznámka 2.1

Dátum uplynul

(31.12.2010)

Cenelec

EN 50050:2006

Elektrické zariadenia do potenciálne výbušných atmosfér. Elektrostatické ručné striekacie zariadenia

20.8.2008

 

 

Cenelec

EN 50104:2010

Elektrické prístroje na detekciu a meranie kyslíka. Požiadavky na prevádzku a skúšobné metódy

4.2.2011

EN 50104:2002

a jej zmena

Poznámka 2.1

1.6.2013

Cenelec

EN 50176:2009

Stacionárne zariadenia na elektrostatické nanášanie zápalných kvapalných povlakových látok. Bezpečnostné požiadavky

16.4.2010

 

 

Cenelec

EN 50177:2009

Stacionárne elektrostatické zariadenia na aplikáciu zápalných povlakových práškov. Bezpečnostné požiadavky

16.4.2010

 

 

Cenelec

EN 50223:2010

Stacionárne elektrostatické zariadenia na nanášanie horľavých vločkových materiálov. Bezpečnostné požiadavky

17.9.2010

 

 

Cenelec

EN 50241-1:1999

Prístoje na detekciu horľavých alebo toxických plynov a pár otvorenou cestou. Časť 1: Všeobecné požiadavky a skúšobné metódy

6.11.1999

 

 

EN 50241-1:1999/A1:2004

12.8.2004

Poznámka 3

Dátum uplynul

(12.8.2004)

Cenelec

EN 50241-2:1999

Prístroje na detekciu horľavých alebo toxických plynov a pár otvorenou cestou. Časť 2: Požiadavky na vyhotovenie prístrojov na detekciu horľavých plynov

6.11.1999

 

 

Cenelec

EN 50271:2010

Elektrické prístroje na detekciu a meranie horľavých plynov, toxických plynov alebo kyslíka. Požiadavky a skúšky na prístroje používajúce softvér a/alebo digitálne technológie

4.2.2011

 

 

Cenelec

EN 50281-2-1:1998

Elektrické zariadenia do priestorov s horľavým prachom Časť 2-1: Skúšobné metódy. Metódy na stanovenie minimálnych teplôt vznietenia prachu

6.11.1999

 

 

EN 50281-2-1:1998/AC:1999

 

 

 

Cenelec

EN 50303:2000

Zariadenia skupiny I, kategórie M1, určené na použitie v atmosférach s banským plynom a/alebo horľavým prachom

16.2.2001

 

 

Cenelec

EN 50381:2004

Premiestniteľné vetrané priestory s interným zdrojom úniku alebo bez neho

9.3.2006

 

 

EN 50381:2004/AC:2005

 

 

 

Cenelec

EN 50495:2010

Bezpečnostné prístroje požadované na bezpečné fungovanie zariadení vzhľadom na riziká výbuchu

17.9.2010

 

 

Cenelec

EN 60079-0:2009

Výbušné atmosféry. Časť 0: Zariadenia. Všeobecné požiadavky

IEC 60079-0:2007

16.4.2010

EN 60079-0:2006

+ EN 61241-0:2006

Poznámka 2.1

1.6.2012

Cenelec

EN 60079-1:2007

Výbušné atmosféry. Časť 1: Ochrana zariadení pevným uzáverom „d“

IEC 60079-1:2007

20.8.2008

EN 60079-1:2004

Poznámka 2.1

Dátum uplynul

(1.7.2010)

Cenelec

EN 60079-2:2007

Výbušné atmosféry. Časť 2: Ochrana zariadení krytom vnútorným pretlakom „p“

IEC 60079-2:2007

20.8.2008

EN 60079-2:2004

Poznámka 2.1

Dátum uplynul

(1.11.2010)

Cenelec

EN 60079-5:2007

Výbušné atmosféry. Časť 5: Ochrana zariadení pieskovým uzáverom „q“

IEC 60079-5:2007

20.8.2008

EN 50017:1998

Poznámka 2.1

Dátum uplynul

(1.11.2010)

Cenelec

EN 60079-6:2007

Výbušné atmosféry. Časť 6: Ochrana zariadení olejovým uzáverom „o“

IEC 60079-6:2007

20.8.2008

EN 50015:1998

Poznámka 2.1

Dátum uplynul

(1.5.2010)

Cenelec

EN 60079-7:2007

Výbušné atmosféry. Časť 7: Ochrana zariadení zvýšenou bezpečnosťou

IEC 60079-7:2006

11.4.2008

EN 60079-7:2003

Poznámka 2.1

Dátum uplynul

(1.10.2009)

Cenelec

EN 60079-11:2007

Výbušné atmosféry. Časť 11: Ochrana zariadenia iskrovou bezpečnosťou

IEC 60079-11:2006

11.4.2008

EN 50020:2002

Poznámka 2.1

Dátum uplynul

(1.10.2009)

Cenelec

EN 60079-15:2010

Výbušné atmosféry. Časť 15: Ochrana zariadení typom ochrany „n“

IEC 60079-15:2010

8.6.2011

EN 60079-15:2005

Poznámka 2.1

1.5.2013

Cenelec

EN 60079-18:2009

Výbušné atmosféry. Časť 18: Ochrana zariadení zapuzdrením „m“

IEC 60079-18:2009

7.7.2010

EN 60079-18:2004

+ EN 61241-18:2004

Poznámka 2.1

1.10.2012

Cenelec

EN 60079-20-1:2010

Výbušné atmosféry. Časť 20-1: Materiálové charakteristiky na klasifikáciu plynov a pár. Skúšobné metódy a údaje

IEC 60079-20-1:2010

17.9.2010

 

 

Cenelec

EN 60079-25:2010

Výbušné atmosféry. Časť 25: Iskrovo bezpečné systémy

IEC 60079-25:2010

8.6.2011

EN 60079-25:2004

Poznámka 2.1

1.10.2013

Cenelec

EN 60079-26:2007

Výbušné atmosféry. Časť 26: Zariadenia s úrovňou ochrany (EPL) Ga

IEC 60079-26:2006

20.8.2008

 

 

Cenelec

EN 60079-27:2008

Výbušné atmosféry. Časť 27: Koncepcia iskrovo bezpečnej prevádzkovej zbernice (FISCO)

IEC 60079-27:2008

16.4.2010

EN 60079-27:2006

Poznámka 2.1

Dátum uplynul

(1.4.2011)

Cenelec

EN 60079-28:2007

Výbušné atmosféry. Časť 28: Ochrana zariadení a prenosové systémy využívajúce optickú radiáciu

IEC 60079-28:2006

11.4.2008

 

 

Cenelec

EN 60079-29-1:2007

Výbušné atmosféry. Časť 29-1: Detektory plynov. Požiadavky na prevádzkové vlastnosti detektorov horľavých plynov

IEC 60079-29-1:2007 (Modifikovaná)

20.8.2008

EN 61779-1:2000

+ A11:2004

+ EN 61779-2:2000

+ EN 61779-3:2000

+ EN 61779-4:2000

+ EN 61779-5:2000

Poznámka 2.1

Dátum uplynul

(1.11.2010)

Cenelec

EN 60079-29-4:2010

Výbušné atmosféry. Časť 29-4: Detektory plynu. Prevádzkové požiadavky na vyhotovenie detektorov horľavých plynov s otvorenou cestou

IEC 60079-29-4:2009 (Modifikovaná)

8.6.2011

EN 50241-1:1999

a jej zmena

+ EN 50241-2:1999

Poznámka 2.1

1.4.2013

Cenelec

EN 60079-30-1:2007

Výbušné atmosféry. Časť 30-1: Elektrické odporové sprievodné ohrevy. Všeobecné požiadavky a požiadavky na skúšanie

IEC 60079-30-1:2007

20.8.2008

 

 

Cenelec

EN 60079-31:2009

Výbušné atmosféry. Časť 31: Ochrana zariadení pred vznietením prachu pomocou uzáveru „t“

IEC 60079-31:2008

7.7.2010

EN 61241-1:2004

Poznámka 2.1

1.10.2012

Cenelec

EN 60079-35-1:2011

Výbušné atmosféry. Časť 35-1: Prilbové svietidlá na použitie v baniach s možnosťou výskytu banského plynu. Všeobecné požiadavky. Konštrukcia a skúšanie vo vzťahu k nebezpečenstvu výbuchu

IEC 60079-35-1:2011

Toto je prvá publikácia

EN 62013-1:2006

Poznámka 2.1

30.6.2014

EN 60079-35-1:2011/AC:2011

 

 

 

Cenelec

EN 61241-4:2006

Elektrické zariadenia do priestorov s horľavým prachom. Časť 4: Druh ochrany „pD“

IEC 61241-4:2001

20.8.2008

 

 

Cenelec

EN 61241-11:2006

Elektrické zariadenia do priestorov s horľavým prachom. Časť 11: Ochrana iskrovou bezpečnosťou „iD“

IEC 61241-11:2005

11.4.2008

 

 

Cenelec

EN 62013-1:2006

Prilbové svietidlá do baní s výskytom banského plynu. Časť 1: Všeobecné požiadavky. Konštrukcia a skúšanie vzhľadom na riziko výbuchu

IEC 62013-1:2005

20.8.2008

EN 62013-1:2002

Poznámka 2.1

Dátum uplynul

(1.2.2009)

Cenelec

EN ISO/IEC 80079-34:2011

Výbušné atmosféry. Časť 34: Aplikácia systémov kvality pri výrobe zariadení

ISO/IEC 80079-34:2011 (Modifikovaná)

Toto je prvá publikácia

EN 13980:2002

Poznámka 2.1

25.5.2014

Poznámka 1:

Dátum ukončenia predpokladu zhody je vo všeobecnosti dátumom stiahnutia starej normy stanovený Európskou organizáciou pre normalizáciu. Používatelia týchto noriem sa však upozorňujú na to, že v niektorých výnimočných prípadoch tomu môže byť inak.

Poznámka 2.1:

Nová (alebo zmenená a doplnená) norma má ten istý rozsah ako stará norma. V stanovenom dátume, prestáva stará norma poskytovať predpoklad zhody so základnými požiadavkami smernice.

Poznámka 2.2:

Nová norma má širší rozsah ako stará norma. V stanovenom dátume, prestáva stará norma poskytovať predpoklad zhody so základnými požiadavkami smernice.

Poznámka 2.3:

Nová norma má užší rozsah ako stará norma. V stanovenom dátume, prestáva (čiastočne) stará norma poskytovať predpoklad zhody so základnými požiadavkami smernice pre tie výrobky, ktoré spadajú do rozsahu novej normy. Predpoklad zhody so základnými požiadavkami smernice pre výrobky, ktoré spadajú do rozsahu (čiastočne) starej normy, ale nespadajú do rozsahu novej normy zostáva bez zmeny.

Poznámka 3:

V prípade zmien a doplnení, je referenčnou normou norma EN CCCCC:YYYY, jej predchádzajúce zmeny a doplnenia, ak nejaké existujú, a nová uvedená zmena a doplnenie. Stará norma (stĺpec 3) preto pozostáva z normy EN CCCCC:YYYY a z jej predchádzajúcich zmien a doplnení, ak nejaké existujú, ale bez novej uvedenej zmeny a doplnenia. V stanovenom dátume, prestáva stará norma poskytovať predpoklad zhody so základnými požiadavkami smernice.

POZNÁMKA:

Akékoľvek informácie týkajúce sa dostupnosti noriem je možné získať buď od európskych organizácií pre normalizáciu alebo od národných orgánov pre normalizáciu. Ich zoznam je uvedený v prílohe smernice 98/34/ES Európskeho parlamentu a Rady (2), ktorá bola zmenená a doplnená smernicou 98/48/EC (3).

Európske organizácie pre normalizáciu prijímajú harmonizované normy v angličtine (CEN a Cenelec uverejňujú aj vo francúzštine a v nemčine). Národné úrady pre normalizáciu potom názvy harmonizovaných noriem prekladajú do všetkých ostatných vyžadovaných úradných jazykov Európskej únie. Európska komisia nezodpovedá za správnosť názvov, ktoré boli predložené na uverejnenie v úradnom vestníku.

Uverejnenie odkazov v Úradnom vestníku Európskej únie neznamená, že normy sú k dispozícii vo všetkých jazykoch Spoločenstva.

Tento zoznam nahrádza všetky predchádzajúce zoznamy uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie. Komisia zabezpečuje aktualizáciu tohto zoznamu.

Viac informácií o harmonizovaných normách nájdete na internetovej adrese:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ESO: Európske organizácie pre normalizáciu:

CEN: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, Tel. +32 25500811; fax +32 25500819 (http://www.cen.eu)

Cenelec: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, Tel. +32 25196871; fax +32 25196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650 route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, FRANCE, Tel. +33 492944200; fax +33 493654716, (http://www.etsi.eu)

(2)  Ú. v. ES L 204, 21.7.1998, s. 37.

(3)  Ú. v. ES L 217, 5.8.1998, s. 18.


INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

18.11.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 338/65


Informácie oznámené členskými štátmi o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 800/2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 zmluvy (Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách)

(Text s významom pre EHP)

2011/C 338/03

Referenčné číslo štátnej pomoci

SA.27541 (X 88/09)

Členský štát

Belgicko

Referenčné číslo pridelenéčlenským štátom

BE

Názov regiónu (NUTS)

REGION WALLONNE

Zmiešané

Orgán poskytujúci pomoc

Gouvernement wallon, représenté par Monsieur Jean-Claude MARCOURT, Ministre de l’Economie, de l’Emp

Direction générale Opérationnelle de l’Economie, de l’Emploi et de la Recherche

Direction des PME

Monsieur José THOMAS, Directeur

Place de la Wallonie, 1,bât. 3,

5100 Jambes

Tél.: 081/33.42.40

jose.thomas@spw.wallonie.be

http://economie.wallonie.be

Názov opatrenia pomoci

Incitants régionaux en faveur des petites et moyennes entreprises

Vnútroštátny právny základ(odkaz na príslušný vnútroštátnyprávny nástroj)

Décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des PME.

Arrêté du GW du 6 mai 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des PME modifié par l’arrêté du Gouvernement wallon du 12 décembre 2008, (insérant les dispositions nécessaires pour que le régime d’aide soit conforme au règlement 800/2008)

Arrêté du GW du 6 décembre 2006 déterminant les zones de développement pour la période 2007-2013.

Typ opatrenia

Schéma pomoci

Zmena existujúceho opatrenia pomoci

Modification N 16a/2003

Modification XR 81/2007

Modification N 16b/2003

Trvanie

31.12.2008-31.12.2013

Príslušné odvetvia hospodárstva

Všetky odvetvia hospodárstvaoprávnené na pomoc

Typ príjemcu

MSP

Celková ročná výškarozpočtu plánovanéhopodľa schémy pomoci

EUR 135,00 (v mil.)

V rámci garancií

Nástroj pomoci (čl. 5)

Priamy grant, Iné. Upresnite, prosím. — Aides aux services de conseil

Odkaz na rozhodnutie Komisie

V prípade spolufinancovaniaz finančných prostriedkovSpoločenstva

Ciele

Maximálna intenzita pomoci v % alebo maximálna výška pomoci v národnej mene

Bonusy pre MSP v %

Investičná pomoc a pomoc na podporu zamestnanosti pre MSP (článok 15)

Pomoc pre MSP na poradenské služby (článok 26)

Internetový odkaz na plnéznenie opatrenia pomoci:

 

http://wallex.wallonie.be/index.php?doc=3772&rev=3101-3436

 

http://wallex.wallonie.be/index.php?doc=3834&rev=3163-3436


18.11.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 338/67


Informácie oznámené členskými štátmi o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 800/2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 zmluvy (Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách)

(Text s významom pre EHP)

2011/C 338/04

Referenčné číslo štátnej pomoci

SA.33644 (11/X)

Členský štát

Nemecko

Referenčné číslo pridelenéčlenským štátom

Názov regiónu(NUTS)

DEUTSCHLAND

Článok 107 ods. 3 písm. a), Článok 107 ods. 3 písm. c), Nepodporované oblasti, Zmiešané

Orgán poskytujúci pomoc

siehe Dokument „Bewilligungsbehörden“

Názov opatrenia pomoci

6.

Energieforschungsprogramm „Forschung für eine umweltschonenende, zuverlässige und bezahlbare Energieversorgung“

Vnútroštátny právny základ(odkaz na príslušný vnútroštátnyprávny nástroj)

Bundesanzeiger 134 vom 6. September 2011, Seite 3109

Typ opatrenia

Schéma pomoci

Zmena existujúceho opatrenia pomoci

Trvanie

1.9.2011 - 31.12.2014

Príslušné odvetvia hospodárstva

Všetky odvetvia hospodárstvaoprávnené na pomoc

Typ príjemcu

MSP,veľký podnik

Celková ročná výška rozpočtu plánovaného podľa schémy pomoci

EUR 2 236,40 (v mil.)

V rámci garancií

Nástroj pomoci (čl. 5)

Priamy grant

Odkaz na rozhodnutie Komisie

V prípade spolufinancovaniaz finančných prostriedkovSpoločenstva

Ciele

Maximálna intenzita pomoci v % alebo maximálna výška pomoci v národnej mene

Bonusy pre MSP v %

Experimentálny vývoj (článok 31 ods. 2 písm. c))

25 %

20 %

Pomoc na štúdie technickej uskutočniteľnosti (článok 32)

75 %

Základný výskum (článok 31 ods. 2 písm. a))

100 %

Priemyselný výskum (článok 31 ods. 2 písm. b))

50 %

20 %

Internetový odkaz na plnéznenie opatrenia pomoci:

 

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/energie,did=427698.html

 

http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/B/bekanntmachung-6-energieforschungsprogramm,property=pdf,bereich=bmwi,sprache=de,rwb=true.pdf

Referenčné číslo štátnej pomoci

SA.33658 (11/X)

Členský štát

Španielsko

Referenčné číslo pridelenéčlenským štátom

RGE 37/2011

Názov regiónu(NUTS)

COMUNIDAD VALENCIANA

Zmiešané

Orgán poskytujúci pomoc

CONSELLERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

C/ AMADEO DE SABOYA No 2, 46010 VALENCIA

http://www.agricultura.gva.es/

Názov opatrenia pomoci

Subvención en materia de Calidad Avícola y Alimentación Animal

Vnútroštátny právny základ(odkaz na príslušný vnútroštátnyprávny nástroj)

Resolución de 20 de julio de 2011, de la consellera de Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua, por la que se

concede una subvención en materia de Calidad Avícola y Alimentación Animal de la Comunidad Valenciana

Typ opatrenia

Schéma pomoci

Zmena existujúceho opatrenia pomoci

Trvanie

20.7.2011 - 1.11.2011

Príslušné odvetvia hospodárstva

Chov hydiny

Typ príjemcu

MSP

Celková ročná výška rozpočtu plánovaného podľa schémy pomoci

EUR 0,02 (v mil.)

V rámci garancií

Nástroj pomoci (čl. 5)

Priamy grant

Odkaz na rozhodnutie Komisie

V prípade spolufinancovaniaz finančných prostriedkovSpoločenstva

Ciele

Maximálna intenzita pomoci v % alebo maximálna výška pomoci v národnej mene

Bonusy pre MSP v %

Pomoc na poradenské služby zamerané na inovácie a na služby na podporu inovácií (článok 36)

15 000 EUR

Internetový odkaz na plnéznenie opatrenia pomoci:

http://www.agricultura.gva.es/web/c/document_library/get_file?uuid=9e450d80-6b7c-4da3-ae39-a2f434f1d2e4&groupId=16

Referenčné číslo štátnej pomoci

SA.33660 (11/X)

Členský štát

Taliansko

Referenčné číslo pridelenéčlenským štátom

Názov regiónu(NUTS)

FRIULI-VENEZIA GIULIA

Zmiešané

Orgán poskytujúci pomoc

DIREZIONE CENTRALE LAVORO FORMAZIONE COMMERCIO E PARI OPPORTUNITA'

VIA S.FRANCESCO 37 TRIESTE (sede SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE INTERVENTI FORMATIVI della DIREZIONE CENTRALE LAVORO)

www.regione.fvg.it

Názov opatrenia pomoci

AVVISO DI PROCEDURA PUBBLICA PER LA SELEZIONE DI PROGETTI FORMATIVI AZIENDALI (Legge 236/93 art. 9 commi 3 e 7) — stanziamenti nazionali 2011

Vnútroštátny právny základ(odkaz na príslušný vnútroštátnyprávny nástroj)

LEGGE 236 DEL 19 LUGLIO 1993 art. 9 commi 3 e 7

Decreto n. 2803/LAVFOR.FP/2011 del 1.8.2011

Typ opatrenia

Schéma pomoci

Zmena existujúceho opatrenia pomoci

Trvanie

25.8.2011 - 31.12.2013

Príslušné odvetvia hospodárstva

Všetky odvetvia hospodárstvaoprávnené na pomoc

Typ príjemcu

MSP,veľký podnik

Celková ročná výška rozpočtu plánovaného podľa schémy pomoci

EUR 2,75 (v mil.)

V rámci garancií

Nástroj pomoci (čl. 5)

Priamy grant

Odkaz na rozhodnutie Komisie

V prípade spolufinancovaniaz finančných prostriedkovSpoločenstva

Ciele

Maximálna intenzita pomoci v % alebo maximálna výška pomoci v národnej mene

Bonusy pre MSP v %

Špecifické vzdelávanie (článok 38 ods.1)

25 %

20 %

Všeobecné vzdelávanie (článok 38 ods. 2)

60 %

20 %

Internetový odkaz na plnéznenie opatrenia pomoci:

http://arpebur.regione.fvg.it/newbur/visionaBUR?bnum=2011/08/10/32

bollettino ufficiale della regione numero 32 del 10 agosto 2011

Referenčné číslo štátnej pomoci

SA.33666 (11/X)

Členský štát

Slovensko

Referenčné číslo pridelenéčlenským štátom

Názov regiónu(NUTS)

Západné Slovensko, Stredné Slovensko, Východné Slovensko

Článok 107 ods. 3 písm. a)

Orgán poskytujúci pomoc

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Mierová 19

827 15 Bratislava 212

www.mhsr.sk

Názov opatrenia pomoci

Schéma štátnej pomoci na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a v službách s relevanciou k Lokálnym stratégiám komplexného prístupu

Vnútroštátny právny základ(odkaz na príslušný vnútroštátnyprávny nástroj)

Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov

Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov

Zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov

Typ opatrenia

Schéma pomoci

Zmena existujúceho opatrenia pomoci

Trvanie

13.9.2011 - 31.12.2013

Príslušné odvetvia hospodárstva

Všetky odvetvia hospodárstvaoprávnené na pomoc

Typ príjemcu

MSP,veľký podnik

Celková ročná výška rozpočtu plánovaného podľa schémy pomoci

EUR 5,49 (v mil.)

V rámci garancií

Nástroj pomoci (čl. 5)

Priamy grant

Odkaz na rozhodnutie Komisie

V prípade spolufinancovaniaz finančných prostriedkovSpoločenstva

ERDF – Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast schválený rozhodnutím Komisie Európskych spoločenstiev č. K (2007)5940 zo dňa 28.11.2007, upravené rozhodnutím Komisie Európskych spoločenstiev

č. K (2010)6168 zo dňa 15.9.2010, kód CCI 2007SK161PO002. – EUR 14,00 (v mil.)

Ciele

Maximálna intenzita pomoci v % alebo maximálna výška pomoci v národnej mene

Bonusy pre MSP v %

Schéma

50 %

20 %

Internetový odkaz na plnéznenie opatrenia pomoci:

https://portal.justice.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Web/Stiahnut.aspx?IdOvSubor=1723

Referenčné číslo štátnej pomoci

SA.33668 (11/X)

Členský štát

Dánsko

Referenčné číslo pridelenéčlenským štátom

Názov regiónu(NUTS)

DANMARK

Článok 107 ods. 3 písm. c)

Orgán poskytujúci pomoc

Det Strategiske Forskningsråd og Rådet for Teknologi og Innovation

Forsknings- og Innovationsstyrelsen

Bredagde 40

1260 København K

www.fi.dk/dsf

Názov opatrenia pomoci

Forsknings- og Innovation platforme (Strategic Platforms for Innovation and Research)

Vnútroštátny právny základ(odkaz na príslušný vnútroštátnyprávny nástroj)

Lov om forskningsrådgivning mv. jf. lovbekendtgørelse nr. 1064 af 6. september 2010 og Lov om teknologi og innovation, jf. lovbekendtgørelse nr. 835 af 13. august 2008

Typ opatrenia

Schéma pomoci

Zmena existujúceho opatrenia pomoci

Trvanie

1.11.2011 - 31.12.2016

Príslušné odvetvia hospodárstva

Všetky odvetvia hospodárstvaoprávnené na pomoc

Typ príjemcu

MSP,veľký podnik

Celková ročná výška rozpočtu plánovaného podľa schémy pomoci

DKK 75,00 (v mil.)

V rámci garancií

Nástroj pomoci (čl. 5)

Priamy grant

Odkaz na rozhodnutie Komisie

V prípade spolufinancovaniaz finančných prostriedkovSpoločenstva

Ciele

Maximálna intenzita pomoci v % alebo maximálna výška pomoci v národnej mene

Bonusy pre MSP v %

Základný výskum (článok 31 ods. 2 písm. a))

60 %

Priemyselný výskum (článok 31 ods. 2 písm. b))

50 %

60 %

Internetový odkaz na plnéznenie opatrenia pomoci:

http://www.fi.dk/dsf/spir


18.11.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 338/72


Informácie oznámené členskými štátmi o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 800/2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 zmluvy (Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách)

(Text s významom pre EHP)

2011/C 338/05

Referenčné číslo štátnej pomoci

SA.33661 (11/X)

Členský štát

Taliansko

Referenčné číslo pridelenéčlenským štátom

Názov regiónu(NUTS)

VALLE D'AOSTA

Zmiešané

Orgán poskytujúci pomoc

Regione autonoma Valle d'Aosta

Piazza della Repubblica n. 15 11100 AOSTA

www.regione.vda.it

Názov opatrenia pomoci

BANDO PER LA CREAZIONE E LO SVILUPPO DI UNITA' DI RICERCA

Vnútroštátny právny základ(odkaz na príslušný vnútroštátnyprávny nástroj)

Deliberazione della Giunta regionale n. 1988 del 26 agosto 2011

Typ opatrenia

Schéma pomoci

Zmena existujúceho opatrenia pomoci

Trvanie

26.8.2011-31.12.2013

Príslušné odvetvia hospodárstva

Všetky odvetvia hospodárstvaoprávnené na pomoc

Typ príjemcu

MSP,veľký podnik

Celková ročná výškarozpočtu plánovaného podľa schémy pomoci

EUR 0,52 (v mil.)

V rámci garancií

Nástroj pomoci (čl. 5)

Priamy grant

Odkaz na rozhodnutie Komisie

V prípade spolufinancovaniaz finančných prostriedkovSpoločenstva

Decisione C (2007) 3867 del 7 agosto 2007 — EUR 0,42 (v mil.)

Ciele

Maximálna intenzita pomoci v % alebo maximálna výška pomoci v národnej mene

Bonusy pre MSP v %

Pomoc na štúdie technickej uskutočniteľnosti (článok 32)

75 %

Priemyselný výskum (článok 31 ods. 2 písm. b))

50 %

20 %

Experimentálny vývoj (článok 31 ods. 2 písm. c))

25 %

20 %

Internetový odkaz na plnéznenie opatrenia pomoci:

http://www.regione.vda.it/europa/por_competitivita_regionale/programma/interventi_in_corso/bando_unita_di_ricerca_i.asp

Referenčné číslo štátnej pomoci

SA.33695 (11/X)

Členský štát

Holandsko

Referenčné číslo pridelenéčlenským štátom

NLD

Názov regiónu(NUTS)

OVERIJSSEL

Nepodporované oblasti

Orgán poskytujúci pomoc

provincie Overijssel

Luttenbergstraat 2, Zwolle

www.overijssel.nl

Názov opatrenia pomoci

Subsidieregeling Haalbaarheidstudies en energieonderzoeken

Vnútroštátny právny základ(odkaz na príslušný vnútroštátnyprávny nástroj)

Provinciaal blad nr. 2011/0159130

paragraaf 8.9 Uitvoeringsbesluit

subsidies Overijssel (Ubs) 2011

Typ opatrenia

Schéma pomoci

Zmena existujúceho opatrenia pomoci

Trvanie

1.9.2011-1.1.2013

Príslušné odvetvia hospodárstva

Všetky odvetvia hospodárstvaoprávnené na pomoc

Typ príjemcu

MSP,veľký podnik

Celková ročná výškarozpočtu plánovaného podľa schémy pomoci

EUR 0,55 (v mil.)

V rámci garancií

Nástroj pomoci (čl. 5)

Priamy grant

Odkaz na rozhodnutie Komisie

V prípade spolufinancovaniaz finančných prostriedkovSpoločenstva

Ciele

Maximálna intenzita pomoci v % alebo maximálna výška pomoci v národnej mene

Bonusy pre MSP v %

Pomoc na environmentálne štúdie (článok 24)

50 %

0 %

Internetový odkaz na plnéznenie opatrenia pomoci:

 

http://www.overijssel.nl/actueel/provinciale-bladen/provinciale-bladen-3/

 

www.overijssel.nl, actueel, provinciale bladen 2011

 

http://www.overijssel.nl/loket/provinciale/uitvoeringsbesluit_subsidies_overijssel_2011#H49807_0_9_

 

www.overijssel.nl, loket, subsidies, wet- en regelgeving, Ubs 2011, paragraaf 8.9

Referenčné číslo štátnej pomoci

SA.33698 (11/X)

Členský štát

Taliansko

Referenčné číslo pridelenéčlenským štátom

Názov regiónu(NUTS)

TRENTO

Nepodporované oblasti

Orgán poskytujúci pomoc

Provincia autonoma di Trento

Provincia autonoma di Trento — Dipartimento Urbanistica e ambiente

Piazza Dante, 15 – 38122 – Trento (ITALIA)

http://www.provincia.tn.it/

Názov opatrenia pomoci

Misure di sostegno per l'attivazione di nuovi impianti per il trattamento della frazione organica dei rifiuti derivanti dalla raccolta differenziata

Vnútroštátny právny základ(odkaz na príslušný vnútroštátnyprávny nástroj)

Deliberazione della Giunta della Provincia autonoma di Trento n. 1869 del 2 settembre 2011

Bollettino ufficiale della Regione Trentino Alto Adige n. 37 del 13 settembre 2011

Typ opatrenia

Schéma pomoci

Zmena existujúceho opatrenia pomoci

Trvanie

13.9.2011-31.12.2013

Príslušné odvetvia hospodárstva

Všetky odvetvia hospodárstvaoprávnené na pomoc

Typ príjemcu

MSP,veľký podnik

Celková ročná výškarozpočtu plánovaného podľa schémy pomoci

EUR 6,20 (v mil.)

V rámci garancií

Nástroj pomoci (čl. 5)

Priamy grant

Odkaz na rozhodnutie Komisie

V prípade spolufinancovaniaz finančných prostriedkovSpoločenstva

Ciele

Maximálna intenzita pomoci v % alebo maximálna výška pomoci v národnej mene

Bonusy pre MSP v %

Investičná pomoc umožňujúca podnikom ísť nad rámec noriem Spoločenstva týkajúcich sa ochrany životného prostredia alebo zvýšiť úroveň ochrany životného prostredia v prípade absencie noriem Spoločenstva (čl. 18)

(Odkaz na príslušnú normu: direttiva 2008/1/CE – direttiva 2008/98/CE)

35 %

20 %

Internetový odkaz na plnéznenie opatrenia pomoci:

http://www.valutazioneambientale.provincia.tn.it/

Referenčné číslo štátnej pomoci

SA.33701 (11/X)

Členský štát

Estónsko

Referenčné číslo pridelenéčlenským štátom

Názov regiónu(NUTS)

Estonia

Článok 107 ods. 3 písm. a)

Orgán poskytujúci pomoc

Sihtasutus Archimedes

Koidula 13a, Tallinn, 10125

www.archimedes.ee

Názov opatrenia pomoci

Meetme „Materjalitehnoloogia teadus- ja arendustegevuse toetamine” tingimused

Vnútroštátny právny základ(odkaz na príslušný vnútroštátnyprávny nástroj)

Haridus- ja teadusministri 16.9.2011 määrus nr 46

Meetme „Materjalitehnoloogia teadus- ja arendustegevuse toetamine” tingimused

RT I, 20.9.2011, 10

Typ opatrenia

Schéma pomoci

Zmena existujúceho opatrenia pomoci

Trvanie

23.9.2011-31.12.2013

Príslušné odvetvia hospodárstva

Všetky odvetvia hospodárstvaoprávnené na pomoc

Typ príjemcu

MSP,veľký podnik

Celková ročná výškarozpočtu plánovaného podľa schémy pomoci

EUR 3,13 (v mil.)

V rámci garancií

Nástroj pomoci (čl. 5)

Priamy grant

Odkaz na rozhodnutie Komisie

V prípade spolufinancovaniaz finančných prostriedkovSpoločenstva

ERDF – EUR 2,80 (v mil.)

Ciele

Maximálna intenzita pomoci v % alebo maximálna výška pomoci v národnej mene

Bonusy pre MSP v %

Základný výskum (článok 31 ods. 2 písm. a))

95 %

Priemyselný výskum (článok 31 ods. 2 písm. b))

50 %

10 %

Internetový odkaz na plnéznenie opatrenia pomoci:

https://www.riigiteataja.ee/akt/120092011010