ISSN 1977-1037

doi:10.3000/19771037.C_2011.331.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 331

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 54
12. novembra 2011


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Súdny dvor Európskej únie

2011/C 331/01

Posledná publikácia Súdny dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únieÚ. v. EÚ C 319, 29.10.2011

1

 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2011/C 331/02

Vec C-148/09 P: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 22. septembra 2011 — Belgické kráľovstvo/Deutsche Post AG, DHL International, Európska komisia [Odvolanie — Žaloba o neplatnosť — Štátna pomoc — Článok 88 ods. 3 ES — Nariadenie (ES) č. 659/1999 — Rozhodnutie Komisie o nevznesení námietok — Pojem pochybnosti — Služby všeobecného hospodárskeho záujmu]

2

2011/C 331/03

Vec C-323/09: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 22. septembra 2011 [návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal High Court of Justice (Chancery Division) — Spojené kráľovstvo] — Interflora Inc, Interflora British Unit/Marks & Spencer plc, Flowers Direct Online Limited [Ochranné známky — Reklama na internete na základe kľúčových slov (keyword advertising) — Výber kľúčového slova zodpovedajúceho ochrannej známke konkurenta, ktorá má dobré meno, inzerentom — Smernica 89/104/EHS — Článok 5 ods. 1 písm. a) a článok 5 ods. 2 — Nariadenie (ES) č. 40/94 — Článok 9 ods. 1 písm. a) a c) — Podmienka zásahu do jednej z funkcií ochrannej známky — Poškodenie rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky, ktorá má dobré meno (oslabenie) — Neoprávnene získaný prospech z rozlišovacej spôsobilosti alebo z dobrého mena uvedenej ochrannej známky (parazitovanie)]

2

2011/C 331/04

Vec C-482/09: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 22. septembra 2011 [návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Spojené kráľovstvo] — Budějovický Budvar, národní podnik/Anheuser-Busch, Inc. (Ochranné známky — Smernica 89/104/EHS — Článok 9 ods. 1 — Pojem strpenie — Prepadnutie práv v dôsledku strpenia — Začiatok plynutia lehoty na prepadnutie práv — Podmienky nevyhnutné na začatie plynutia lehoty na prepadnutie práv — Článok 4 ods. 1 písm. a) — Zápis dvoch zhodných ochranných známok opisujúcich zhodné výrobky — Funkcie ochrannej známky — Poctivé súbežné používanie)

3

2011/C 331/05

Vec C-90/10: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 22. septembra 2011 — Európska komisia/Španielske kráľovstvo (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Smernica o biotopoch — Ochrana prirodzených biotopov — Voľne žijúce živočíchy a voľne rastúce rastliny — Článok 4 ods. 4 a článok 6 ods. 1 a 2 — Vypracovanie priorít pre osobitné chránené územia, ako aj primeraná ochrana týchto území — Nezabezpečenie právnej ochrany osobitných chránených území nachádzajúcich sa na Kanárskych ostrovoch)

4

2011/C 331/06

Spojené veci C-244/10 a C-245/10: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 22. septembra 2011 (návrhy na začatie prejudiciálneho konania, ktoré podal Bundesverwaltungsgericht — Nemecko) — Mesopotamia Broadcast A/S METV (C-244/10), Roj TV A/S (C-245/10)/Spolková republika Nemecko (Smernica 89/552/EHS — Činnosti televízneho vysielania — Možnosť členského štátu zakázať na svojom území činnosť prevádzkovateľa televízneho vysielania so sídlom v inom členskom štáte — Dôvod založený na rozpore s myšlienkou porozumenia medzi národmi)

4

2011/C 331/07

Vec C-295/10: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 22. septembra 2011 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Litovská republika) — Genovaitė Valčiukienė, Julija Pekelienė, Lietuvos žaliųjų judėjimas, Petras Girinskis, Laurynas Arimantas Lašas/Pakruojo rajono savivaldybės, Šiaulių visuomenės sveikatos centras, Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentas (Smernica 2001/42/ES — Posudzovanie vplyvov určitých plánov a programov na životné prostredie — Plán, ktorým sa určuje využitie malých území na miestnej úrovni — Článok 3 ods. 3 — Dokumenty územného plánovania na miestnej úrovni, ktoré sa týkajú len jedného predmetu hospodárskej činnosti — Posudzovanie podľa smernice 2001/42/ES, ktoré vnútroštátne právo vylučuje — Voľná úvaha členských štátov — Článok 3 ods. 5 — Vzťah k smernici 85/337/EHS — Článok 11 ods. 1 a 2 smernice 2001/42/ES)

5

2011/C 331/08

Vec C-426/10 P: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 22. septembra 2011 — Bell & Ross BV/Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory), Klockgrossisten i Norden AB (Odvolanie — Podpísaný originál žaloby doručený po lehote — Odstrániteľná vada)

6

2011/C 331/09

Vec C-397/11: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Fővárosi Bíróság (Maďarsko) 27. júla 2011 — Erika Jőrös/Aegon Magyarország Hitel Zrt.

6

2011/C 331/10

Vec C-415/11: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado Mercantil de Barcelona (Španielsko) 8. augusta 2011 — Mohamed Aziz/Caixa d’Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa (Catalunyacaixa)

7

2011/C 331/11

Vec C-418/11: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberlandesgericht Innsbruck (Rakúsko) 10. augusta 2011 — TEXDATA Software GmbH

7

2011/C 331/12

Vec C-425/11: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Finanzgericht Baden-Württemberg (Nemecko) 16. augusta 2011 — Katja Ettwein/Finanzamt Konstanz

8

2011/C 331/13

Vec C-429/11 P: Odvolanie podané 18. augusta 2011: Gosselin Group NV, predtým Gosselin World Wide Moving NV proti rozsudku Všeobecného súdu (ôsma komora) zo 16. júna 2011 v spojených veciach T-208/08 a T-209/08, Gosselin Group NV a Stichting Administratiekantoor Portielje/Európska komisia

8

2011/C 331/14

Vec C-434/11: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Alba — Secția comercială și de contencios administrativ — Rumunsko) 22. augusta 2011 — Corpul Național al Polițiștilor — v záujme svojich členov, príslušníkov polície v Albe/Ministerul Administrației și Internelor (MAI), Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR) a Inspectoratul de Poliție al Județului Alba (IPJ)

9

2011/C 331/15

Vec C-436/11: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof (Nemecko) 26. augusta 2011 — Sandra Schüsslbauer, Martin Schüsslbauer, Maximilian Schüsslbauer/Iberia Líneas Aéreas de España SA

10

2011/C 331/16

Vec C-437/11: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof (Nemecko) 26. augusta 2011 — Ekkerhard Schauß/Transportes Aéreos Portugueses SA

10

2011/C 331/17

Vec C-440/11 P: Odvolanie podané 26. augusta 2011: Európska komisia proti rozsudku Všeobecného súdu (ôsma komora) zo 16. júna 2011 v spojených veciach T-208/08 a T-209/08, Gosselin Group NV a Stichting Administratiekantoor Portielje/Európska komisia

10

2011/C 331/18

Vec C-441/11 P: Odvolanie podané 26. augusta 2011: Európska komisia proti rozsudku Všeobecného súdu (ôsma komora) zo 16. júna 2011 vo veci T-210/08, Verhuizingen Coppens NV/Európska komisia

11

2011/C 331/19

Vec C-454/11: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Augstākās tiesas Senāts (Lotyšská republika) 1. septembra 2011 — Gunārs Pusts/Lauku atbalsta dienests

12

2011/C 331/20

Vec C-456/11: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landgericht Bremen (Nemecko) 2. septembra 2011 — Gothaer Allgemeine Versicherung AG, ERGO Versicherung AG, Versicherungskammer Bayern-Versicherungsanstalt des öffentlichen Rechts, Nürnberger Allgemeine Versicherungs-AG, Krones AG/Samskip GmbH

12

2011/C 331/21

Vec C-462/11: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Dâmbovița — Secția civilă (Rumunsko) 5. septembra 2011 — Victor Cozman/Teatrul Municipal Târgoviște

12

2011/C 331/22

Vec C-469/11 P: Odvolanie podané 14. septembra 2011: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE proti rozsudku Všeobecného súdu (prvá komora) z 22. júna 2011 vo veci T-409/09, Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE/Európska komisia

13

2011/C 331/23

Vec C-470/11: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Augstākās tiesas Senāts (Lotyšská republika) 14. septembra 2011 — SIA Garkalns/Rīgas dome

13

2011/C 331/24

Vec C-471/11: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Augstākās tiesas Senāts (Lotyšská republika) 14. septembra 2011 — SIA Cido Grupa/Valsts ieņēmumu dienests

13

 

Všeobecný súd

2011/C 331/25

Vec T-30/03 RENV: Rozsudok Všeobecného súdu z 27. septembra 2011 — 3F/Komisia (Štátna pomoc — Daňové opatrenia schválené dánskymi orgánmi — Námorníci zamestnaní na palube lodí zapísaných v dánskom medzinárodnom registri — Rozhodnutie Komisie o nevznesení námietok — Žaloba o neplatnosť — Vážne ťažkosti)

15

2011/C 331/26

Vec T-199/04: Rozsudok Všeobecného súdu z 27. septembra 2011 — Gul Ahmed Textile Mills/Rada (Dumping — Dovoz bavlnenej posteľnej bielizne pochádzajúcej z Pakistanu — Ujma — Príčinná súvislosť)

15

2011/C 331/27

Vec T-352/05: Rozsudok Všeobecného súdu z 28. septembra 2011 — Grécko/Komisia (EPUZF — Záručná sekcia — Výdavky vylúčené z financovania Spoločenstva — Špecifické opatrenia pre niektoré poľnohospodárska výrobky v prospech menších ostrovov v Egejskom mori — Ovocie a zelenina — Surový tabak — Baranie a kozie mäso — Nedodržanie lehôt zaplatenia — Proporcionalita — Zvýšenie sadzby paušálnej opravy korekcie v prípade opakovaného porušenia)

16

2011/C 331/28

Vec T-4/06: Rozsudok Všeobecného súdu z 29. septembra 2011 — Poľsko/Komisia [Poľnohospodárstvo — Akt o pristúpení 2003 — Nariadenie (ES) č. 1260/2001 — Nariadenie (ES) č. 1686/2005 — Nariadenie (ES) č. 1193/2009 — Hospodársky rok 2004/2005 — Dodatkový odvod — Stanovenie dvoch koeficientov — Právomoc — Právny základ — Splnomocňovacia norma — Povinnosť odôvodnenia — Dodržanie podstatných formálnych náležitostí]

16

2011/C 331/29

Vec T-442/07: Rozsudok Všeobecného súdu z 29. septembra 2011 — Ryanair/Komisia (Štátna pomoc — Letecký sektor — Pomoc priznaná talianskymi orgánmi v prospech spoločností Alitalia, Air One a Meridiana — Žaloba na nečinnosť — Neprijatie rozhodnutia Komisiou — Povinnosť konať)

16

2011/C 331/30

Vec T-479/08: Rozsudok Všeobecného súdu z 29. septembra 2011 — adidas/ÚHVT — Patrick Holding (Vyobrazenie topánky s dvoma pásmi) [Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky vyobrazujúcej topánku s dvoma pásmi na boku — Skoršia vnútroštátna ochranná známka vyobrazujúca topánku s troma pásmi na boku — Relatívny dôvod zamietnutia — Neexistencia odôvodnenia vnútroštátneho práva — Nepreloženie hlavných skutočností odôvodňujúcich zápis skoršej ochrannej známky — Pravidlo 16 ods. 3, pravidlo 17 ods. 2 a pravidlo 20 ods. 2 nariadenia (ES) č. 2868/95]

17

2011/C 331/31

Vec T-581/08: Rozsudok Všeobecného súdu z 27. septembra 2011 — Perusahaan Otomobil Nasional/ÚHVT — Proton Motor Fuel Cell (PM PROTON MOTOR) [Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva PM PROTON MOTOR — Skoršie národné slovné a obrazové ochranné známky, skoršie slovné a obrazové ochranné známky Beneluxu a Spoločenstva PROTON — Relatívny dôvod zamietnutia — Neexistencia pravdepodobnosti zámeny — Neexistencia podobnosti tovarov a služieb — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 40/94 (teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009) — Článok 8 ods. 5 nariadenia (ES) č. 40/94 (teraz článok 8 ods. 5 nariadenia (ES) č. 207/2009)]

17

2011/C 331/32

Vec T-207/09: Rozsudok Všeobecného súdu z 27. septembra 2011 — El Jirari Bouzekri/ÚHVT — Nike International (NC NICKOL) (Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva NC NICKOL — Skoršia obrazová ochranná známka Spoločenstva NIKE — Relatívny dôvod zamietnutia — Neexistencia pravdepodobnosti zámeny — Neexistencia podobnosti označení — Článok 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94)

18

2011/C 331/33

Vec T-415/09: Rozsudok Všeobecného súdu z 29. septembra 2011 — New Yorker SHK Jeans/ÚHVT — Vallis K. — Vallis A. (FISHBONE) [Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva FISHBONE — Skoršia národná obrazová ochranná známka FISHBONE BEACHWEAR — Relatívny dôvod zamietnutia — Čiastočné zamietnutie zápisu — Riadne používanie skoršej ochrannej známky — Zohľadnenie ďalších dôkazov — Odôvodnenie — Dôkaz o riadnom používaní — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 42 ods. 2 a 3 a článok 76 ods. 2 nariadenia (ES) č. 207/2009 — Pravidlo 22 ods. 2 nariadenia (ES) č. 2868/95 — Článok 75 nariadenia č. 207/2009 — Článok 15 ods. 1 prvý pododsek, článok 15 ods. 1 druhý pododsek písm. a) a článok 42 ods. 2, 3 a 5 nariadenia č. 207/2009 — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009]

18

2011/C 331/34

Vec T-107/10: Rozsudok Všeobecného súdu z 29. septembra 2011 — Procter & Gamble Manufacturing Cologne/ÚHVT — Natura Cosméticos (NATURAVIVA) [Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva NATURAVIVA — Skoršia slovná ochranná známka Spoločenstva VIVA — Relatívny dôvod zamietnutia — Neexistencia pravdepodobnosti zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 — Neexistencia podobnosti označení]

19

2011/C 331/35

Vec T-150/10: Rozsudok Všeobecného súdu z 29. septembra 2011 — Telefónica O2 Germany/ÚHVT — Loopia (LOOPIA) [Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva LOOPIA — Skoršie slovné ochranné známky Spoločenstva LOOP a LOOPY — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009]

19

2011/C 331/36

Vec T-356/10: Rozsudok Všeobecného súdu z 28. septembra 2011 — Nike International/ÚHVT — Deichmann (VICTORY RED) [Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva VICTORY RED — Staršia medzinárodná a národná slovná ochranná známka Victory — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Podobnosť označení — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009]

19

2011/C 331/37

Vec T-403/10: Rozsudok Všeobecného súdu z 27. septembra 2011 — Brighton Collectibles/ÚHVT — Felmar (BRIGHTON) [Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva BRIGHTON — Národné slovné a obrazové ochranné známky BRIGHTON a iné skoršie označenia BRIGHTON — Relatívne dôvody zamietnutia — Článok 8 ods. 1 písm. b) a ods. 2 písm. c) nariadenia (ES) č. 207/2009 — Článok 8 ods. 4 nariadenia č. 207/2009]

20

2011/C 331/38

Vec T-224/09: Uznesenie Všeobecného súdu z 13. septembra 2011 — CEVA/Komisia (Žaloba o neplatnosť — Špecifický program pre výskum a technologický vývoj v oblasti Energie, životného prostredia a trvalo udržateľného rozvoja — Projekt Protop — Dohoda o grante — Žiadosť o vrátenie preddavkov zaplatených na základe zmluvy o financovaní výskumu — Subdodávky — Upomienka — Akt, ktorý nie je možné napadnúť žalobou — Neprípustnosť)

20

2011/C 331/39

Vec T-84/10: Uznesenie Všeobecného súdu zo 14. septembra 2011 — Regione Puglia/Komisia (Žaloba o neplatnosť — EFRR — Rozhodnutie o znížení finančnej pomoci — Regionálna entita — Neexistencia priamej dotknutosti — Neprípustnosť)

20

2011/C 331/40

Vec T-223/10: Uznesenie Všeobecného súdu zo 14. septembra 2011 — Regione Puglia/Komisia (EFRR — Zníženie finančnej pomoci — Späťvzatie napadnutého oznámenia o dlhu — Zánik predmetu sporu — Zastavenie konania)

21

2011/C 331/41

Vec T-239/10: Uznesenie Všeobecného súdu zo 14. septembra 2011 — Taliansko/Komisia (EFRR — Zníženie finančnej pomoci — Späťvzatie napadnutého oznámenia o dlhu — Zánik predmetu sporu — Zastavenie konania)

21

2011/C 331/42

Vec T-397/10: Uznesenie Všeobecného súdu z 13. septembra 2011 — ara/ÚHVT — Allrounder (A) (Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Nedodržanie lehoty na predloženie odôvodnenia odvolania na odvolací senát — Rozhodnutie odvolacieho senátu, ktorým sa zamieta žiadosť o restitutio in integrum — Žaloba zjavne bez právneho základu)

21

2011/C 331/43

Vec T-597/10: Uznesenie Všeobecného súdu z 9. septembra 2011 — Biodes/ÚHVT — Manasul Internacional (BIESUL) (Ochranná známka Spoločenstva — Konanie o námietke — Zrušenie rozhodnutia odvolacieho senátu — Zánik predmetu sporu — Zastavenie konania)

22

2011/C 331/44

Vec T-598/10: Uznesenie Všeobecného súdu z 9. septembra 2011 — Biodes/ÚHVT — Manasul Internacional (LINEASUL) (Ochranná známka Spoločenstva — Konanie o námietke — Zrušenie rozhodnutia odvolacieho senátu — Zánik predmetu sporu — Zastavenie konania)

22

2011/C 331/45

Vec T-335/11: Žaloba podaná 23. júna 2011 — Bulharská republika/Komisia

22

2011/C 331/46

Vec T-460/11: Žaloba podaná 19. augusta 2011 — Scandic Distilleries/ÚHVT — Bürgerbräu, August Röhm & Söhne (BÜRGER)

24

2011/C 331/47

Vec T-466/11: Žaloba podaná 23. augusta 2011 — Ellinika Nafpigeia a 2. Hoern Beteilingungs Gesellschaft mit beschränkter Haftung/Komisia

24

2011/C 331/48

Vec T-483/11: Žaloba podaná 5. septembra 2011 — Sepro Europe/Komisia

25

2011/C 331/49

Vec T-485/11: Žaloba podaná 12. septembra 2011 — Akzo Nobel a Akcros Chemicals/Komisia

25

2011/C 331/50

Vec T-488/11: Žaloba podaná 9. septembra 2011 — Sarc/Komisia

26

2011/C 331/51

Vec T-490/11: Žaloba podaná 15. septembra 2011 — Bena Properties/Rada

26

2011/C 331/52

Vec T-491/11 P: Odvolanie podané 19. septembra 2011: Luigi Marcuccio proti rozsudku Súdu pre verejnú službu z 30. júna 2011 vo veci F-14/10, Marcuccio/Komisia

27

2011/C 331/53

Vec T-494/11: Žaloba podaná 16. septembra 2011 — Missir Mamachi di Lusingano a i./Komisia

27

2011/C 331/54

Vec T-210/10: Uznesenie Všeobecného súdu zo 14. septembra 2011 — Condé/Rada

28

2011/C 331/55

Vec T-295/10: Uznesenie Všeobecného súdu zo 14. septembra 2011 — Camara/Rada

28

SK

 


IV Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Súdny dvor Európskej únie

12.11.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 331/1


2011/C 331/01

Posledná publikácia Súdny dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únie

Ú. v. EÚ C 319, 29.10.2011

Predchádzajúce publikácie

Ú. v. EÚ C 311, 22.10.2011

Ú. v. EÚ C 305, 15.10.2011

Ú. v. EÚ C 298, 8.10.2011

Ú. v. EÚ C 290, 1.10.2011

Ú. v. EÚ C 282, 24.9.2011

Ú. v. EÚ C 269, 10.9.2011

Tieto texty sú dostupné na adresách:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Oznamy

SÚDNE KONANIA

Súdny dvor

12.11.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 331/2


Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 22. septembra 2011 — Belgické kráľovstvo/Deutsche Post AG, DHL International, Európska komisia

(Vec C-148/09 P) (1)

(Odvolanie - Žaloba o neplatnosť - Štátna pomoc - Článok 88 ods. 3 ES - Nariadenie (ES) č. 659/1999 - Rozhodnutie Komisie o nevznesení námietok - Pojem „pochybnosti“ - Služby všeobecného hospodárskeho záujmu)

2011/C 331/02

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Odvolateľ: Belgické kráľovstvo (v zastúpení: C. Pochet, T. Materne, splnomocnení zástupcovia, J. Meyers, advocaat)

Ďalší účastníci konania: Deutsche Post AG (v zastúpení: T. Lübbig a J. Sedemund, Rechtsanwälte), DHL International (v zastúpení: T. Lübbig a J. Sedemund, Rechtsanwälte), Európska komisia (v zastúpení: B. Martenczuk a D. Grespan, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Odvolanie proti rozsudku Súdu prvého stupňa (druhá komora) z 10. februára 2009, Deutsche Post a DHL International/Komisia (T-388/03), ktorým Súd prvého stupňa zrušil rozhodnutie Komisie K(2003) 2508 v konečnom znení z 23. júla 2003 o nevynesení námietok v nadväznosti na konanie vo veci predbežného zisťovania podľa článku 88 ods. 3 ES proti viacerým opatreniam, ktoré prijali belgické orgány v prospech La Poste SA — Náhrada čistých nákladov služieb vo verejnom záujme — Nesprávna kvalifikácia niektorých okolností ako dôkazov o závažných ťažkostiach, v prípade ktorých je potrebné začať konanie vo veci formálneho zisťovania — Zohľadnenie neprípustných žalobných dôvodov — Porušenie zásady právnej istoty

Výrok rozsudku

1.

Odvolanie sa zamieta.

2.

Belgické kráľovstvo, ako aj Európska komisia sú povinní nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 167, 18.7.2009.


12.11.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 331/2


Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 22. septembra 2011 [návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal High Court of Justice (Chancery Division) — Spojené kráľovstvo] — Interflora Inc, Interflora British Unit/Marks & Spencer plc, Flowers Direct Online Limited

(Vec C-323/09) (1)

(Ochranné známky - Reklama na internete na základe kľúčových slov („keyword advertising“) - Výber kľúčového slova zodpovedajúceho ochrannej známke konkurenta, ktorá má dobré meno, inzerentom - Smernica 89/104/EHS - Článok 5 ods. 1 písm. a) a článok 5 ods. 2 - Nariadenie (ES) č. 40/94 - Článok 9 ods. 1 písm. a) a c) - Podmienka zásahu do jednej z funkcií ochrannej známky - Poškodenie rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky, ktorá má dobré meno („oslabenie“) - Neoprávnene získaný prospech z rozlišovacej spôsobilosti alebo z dobrého mena uvedenej ochrannej známky („parazitovanie“))

2011/C 331/03

Jazyk konania: angličtina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

High Court of Justice (Chancery Division)

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyne: Interflora Inc, Interflora British Unit

Žalované: Marks & Spencer plc, Flowers Direct Online Limited

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Výklad článku 5 ods. 1 písm. a) a článku 5 ods. 2 smernice 89/104/EHS: Prvá smernica Rady z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (Ú. v. ES L 40, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 92), článku 9 ods. 1 písm. a) a c) nariadenia Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke Spoločenstva (Ú. v. ES L 11, s. 1) a článku 12 ods. 1, článku 13 ods. 1 a článku 14 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/31/ES z 8. júna 2000 o určitých právnych aspektoch služieb informačnej spoločnosti na vnútornom trhu, najmä o elektronickom obchode (smernica o elektronickom obchode) (Ú. v. ES L 178, s. 1; Mim vyd. 13/025, s. 399) — Pojem „používania“ ochrannej známky — Registrácia označenia zhodného s ochrannou známkou obchodníkom u poskytovateľa služieb prevádzkujúceho internetový vyhľadávač s cieľom, aby sa na obrazovke po zadaní uvedeného označenia ako hľadaného pojmu automaticky objavila adresa jeho internetovej stránky ponúkajúcej tovary a služby zhodné s tými, na ktoré sa vzťahuje ochranná známka („AdWords“) — Služba donášky kvetov

Výrok rozsudku

1.

Článok 5 ods. 1 písm. a) prvej smernice Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok a článok 9 ods. 1 písm. a) nariadenia Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva sa majú vykladať v tom zmysle, že majiteľ ochrannej známky je oprávnený zakázať konkurentovi, aby použitím kľúčového slova zhodného s touto ochrannou známkou, ktoré si tento konkurent vybral v rámci služby odkazov na internete bez súhlasu uvedeného majiteľa, dal zobraziť reklamu na tovary alebo služby zhodné s tými, pre ktoré je uvedená ochranná známka zapísaná, ak je toto použitie spôsobilé zasiahnuť do jednej z funkcií ochrannej známky. Takéto použitie:

zasahuje do funkcie označenia pôvodu ochrannej známky, ak reklama zobrazená na základe tohto kľúčového slova neumožňuje alebo len s ťažkosťami umožňuje používateľovi internetu, ktorý je bežne informovaný a primerane pozorný, zistiť, či tovary alebo služby dotknuté oznamom pochádzajú od majiteľa ochrannej známky alebo od podniku hospodársky s ním spojeného, alebo naopak od tretej osoby,

nezasahuje v rámci služby odkazov, ktorá má vlastnosti ako služba dotknutá vo veci samej, do reklamnej funkcie ochrannej známky a

zasahuje do investičnej funkcie ochrannej známky, ak majiteľovi podstatným spôsobom obmedzuje použitie jeho ochrannej známky na získanie alebo zachovanie dobrej povesti spôsobilej pritiahnuť alebo zaviazať si spotrebiteľov.

2.

Článok 5 ods. 2 smernice 89/104 a článok 9 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94 sa majú vykladať v tom zmysle, že majiteľ ochrannej známky, ktorá má dobré meno, je oprávnený zakázať konkurentovi, aby založil svoju reklamu na kľúčovom slove zodpovedajúcom tejto ochrannej známke, ktorú tento konkurent bez súhlasu uvedeného majiteľa vybral v rámci služby odkazov na internete, ak tak uvedený konkurent získava neoprávnený prospech z rozlišovacej spôsobilosti alebo z dobrého mena ochrannej známky (parazitovanie) alebo ak uvedená reklama spôsobuje poškodenie tejto rozlišovacej spôsobilosti (oslabenie) alebo tohto dobrého mena (očierňovanie).

Reklama na základe takéhoto kľúčového slova spôsobuje poškodenie rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky, ktorá má dobré meno (oslabenie), najmä vtedy, ak prispieva k znehodnoteniu tejto ochrannej známky na druhový názov.

Majiteľ ochrannej známky, ktorá má dobré meno, nie je naopak oprávnený zakázať najmä reklamy zobrazené konkurentmi na základe kľúčových slov zodpovedajúcich tejto ochrannej známke, ktoré ponúkajú alternatívu k tovarom alebo službám jej majiteľa bez toho, aby ponúkli jednoduchú napodobeninu tovarov alebo služieb majiteľa tejto ochrannej známky a aby viedli k oslabeniu alebo očierňovaniu, a bez toho, aby zasiahli do funkcií ochrannej známky.


(1)  Ú. v. EÚ C 282, 21.11.2009.


12.11.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 331/3


Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 22. septembra 2011 [návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Spojené kráľovstvo] — Budějovický Budvar, národní podnik/Anheuser-Busch, Inc.

(Vec C-482/09) (1)

(Ochranné známky - Smernica 89/104/EHS - Článok 9 ods. 1 - Pojem „strpenie“ - Prepadnutie práv v dôsledku strpenia - Začiatok plynutia lehoty na prepadnutie práv - Podmienky nevyhnutné na začatie plynutia lehoty na prepadnutie práv - Článok 4 ods. 1 písm. a) - Zápis dvoch zhodných ochranných známok opisujúcich zhodné výrobky - Funkcie ochrannej známky - Poctivé súbežné používanie)

2011/C 331/04

Jazyk konania: angličtina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Budějovický Budvar, národní podnik

Žalovaný: Anheuser-Busch, Inc.

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Výklad článku 4 ods. 1 písm. a) a článku 9 ods. 1 smernice 89/104/EHS, prvej smernice Rady z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (Ú. v. ES L 40, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 92) — Prepadnutie práv v dôsledku strpenia — Pojem strpenie — Pojem práva Spoločenstva? — Možnosť uplatniť v tejto oblasti vnútroštátne právo, vrátane pravidiel poctivého súbežného používania dvoch zhodných ochranných známok

Výrok rozsudku

1.

Strpenie v zmysle článku 9 ods. 1 prvej smernice Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok je pojem práva Únie a nemožno predpokladať, že majiteľ skoršej ochrannej známky strpel dlhodobé ustálené poctivé používanie zhodnej novšej ochrannej známky iným subjektom, ktorého si bol dlhodobo vedomý, ak nemal nijakú možnosť tomuto používaniu brániť.

2.

Zápis skoršej ochrannej známky v dotknutom členskom štáte nepredstavuje nevyhnutnú podmienku na začatie plynutia lehoty na prepadnutie práv v dôsledku strpenia uvedenej v článku 9 ods. 1 smernice 89/104. Nevyhnutnými podmienkami na začatie plynutia tejto lehoty, ktorých preskúmanie prináleží vnútroštátnemu súdu, sú po prvé zápis novšej ochrannej známky v dotknutom členskom štáte, po druhé skutočnosť, že o zápis novšej ochrannej známky sa požiadalo v dobrej viere, po tretie používanie novšej ochrannej známky jej majiteľom v členskom štáte, v ktorom bola zapísaná, a po štvrté skutočnosť, že majiteľ skoršej ochrannej známky si bol vedomý zápisu novšej ochrannej známky a jej používania po tom, ako bola zapísaná.

3.

Článok 4 ods. 1 písm. a) smernice 89/104 sa má vykladať v tom zmysle, že majiteľ skoršej ochrannej známky sa nemôže domôcť zrušenia zhodnej novšej ochrannej známky, ktorá označuje zhodné výrobky, v prípade dlhodobého poctivého súbežného používania týchto dvoch ochranných známok, ak za okolností ako vo veci samej takéto používanie nezasahuje alebo nemôže zasiahnuť do základnej funkcie ochrannej známky, ktorou je zaručiť spotrebiteľom pôvod tovarov alebo služieb.


(1)  Ú. v. EÚ C 24, 30.1.2010.


12.11.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 331/4


Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 22. septembra 2011 — Európska komisia/Španielske kráľovstvo

(Vec C-90/10) (1)

(Nesplnenie povinnosti členským štátom - Smernica o „biotopoch“ - Ochrana prirodzených biotopov - Voľne žijúce živočíchy a voľne rastúce rastliny - Článok 4 ods. 4 a článok 6 ods. 1 a 2 - Vypracovanie priorít pre osobitné chránené územia, ako aj primeraná ochrana týchto území - Nezabezpečenie právnej ochrany osobitných chránených území nachádzajúcich sa na Kanárskych ostrovoch)

2011/C 331/05

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: S. Pardo Quintillán a D. Recchia, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaný: Španielske kráľovstvo (v zastúpení: F. Díez Moreno, splnomocnený zástupca)

Vedľajší účastník, ktorý v konaní podporuje žalovaného: Fínska republika (v zastúpení: M. Pere, splnomocnený zástupca)

Predmet veci

Nesplnenie povinnosti členským štátom — Porušenie článku 4 ods. 4 a článku 6 ods. 1 a ods. 2 smernice Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín (Ú. v. ES L 206, s. 7; Mim. vyd. 15/002, s. 102) — Lokality európskeho významu — Ochranné opatrenia — Biogeografický región Makaronézia

Výrok rozsudku

1.

Španielske kráľovstvo si tým, že

nevypracovalo pre osobitné chránené územia na svojom území, ktoré zodpovedajú lokalitám európskeho významu v biogeografickom regióne Makaronézia uvedeným v rozhodnutí Komisie 2002/11/ES z 28. decembra 2001, ktorým sa podľa smernice Rady 92/43/EHS prijíma zoznam lokalít makaronézskej biogeografickej oblasti európskeho významu, ochranné priority podľa článku 4 ods. 4 smernice Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín, a

v rozpore s článkom 6 ods. 1 a ods. 2 smernice 92/43 neprijalo potrebné ochranné opatrenia a nepodniklo primerané kroky, ktorými by sa predišlo poškodeniu biotopov, ako aj závažnému rušeniu druhov, a tým sa zabezpečila právna ochrana osobitných chránených území, ktoré zodpovedajú lokalitám v Španielsku uvedeným v rozhodnutí 2002/11,

nesplnilo povinnosti, ktoré mu vyplývajú z uvedených ustanovení tejto smernice,

2.

Španielske kráľovstvo je povinné nahradiť trovy konania.

3.

Fínska republika znáša svoje vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 113, 1.5.2010.


12.11.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 331/4


Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 22. septembra 2011 (návrhy na začatie prejudiciálneho konania, ktoré podal Bundesverwaltungsgericht — Nemecko) — Mesopotamia Broadcast A/S METV (C-244/10), Roj TV A/S (C-245/10)/Spolková republika Nemecko

(Spojené veci C-244/10 a C-245/10) (1)

(Smernica 89/552/EHS - Činnosti televízneho vysielania - Možnosť členského štátu zakázať na svojom území činnosť prevádzkovateľa televízneho vysielania so sídlom v inom členskom štáte - Dôvod založený na rozpore s myšlienkou porozumenia medzi národmi)

2011/C 331/06

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Bundesverwaltungsgericht

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyne: Mesopotamia Broadcast A/S METV (C-244/10), Roj TV A/S (C-245/10)

Žalovaná: Spolková republika Nemecko

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Bundesverwaltungsgericht — Výklad článku 2a a článku 22a smernice Rady 89/552/EHS z 3. októbra 1989 o koordinácii určitých ustanovení zákonov, iných právnych predpisov alebo správnych opatrení v členských štátoch týkajúcich sa vykonávania činností televízneho vysielania (Ú. v. ES L 298, s. 23; Mim. vyd. 06/001, s. 224), zmenenej a doplnenej smernicou Európskeho parlamentu a Rady 97/36/ES z 30. júna 1997 (Ú. v. ES L 202, s. 60; Mim. vyd. 06/002 s. 321) — Zákaz činnosti z dôvodu rozporu s myšlienkou porozumenia medzi národmi uložený orgánmi členského štátu prevádzkovateľovi televízneho vysielania usadenému v inom členskom štáte — Vylúčenie právomocí prijímajúceho členského štátu obmedziť na svojom území televízne vysielanie z iných členských štátov z dôvodov, ktoré patria do oblastí koordinovaných smernicou 89/552/EHS — Prípustnosť rozporu s myšlienkou porozumenia medzi národmi ako dôvodu zákazu, ktorý patrí do oblastí koordinovaných uvedenou smernicou

Výrok rozsudku

Článok 22a smernice Rady 89/552/EHS z 3. októbra 1989 o koordinácii určitých ustanovení zákonov, iných právnych predpisov alebo správnych opatrení v členských štátoch týkajúcich sa vykonávania činností televízneho vysielania v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/36/ES z 30. júna 1997 sa má vykladať tak, že skutočnosti, ako sú skutočnosti v konaniach vo veci samej, ktoré patria pod pravidlo vnútroštátneho práva zakazujúce rozpor s myšlienkou porozumenia medzi národmi, sa majú považovať za zahrnuté pod pojem „podnecovanie k nenávisti na základe rasy, pohlavia, náboženstva alebo národnosti“. Tento článok nebráni tomu, aby členský štát podľa všeobecnej právnej úpravy, ako je zákon o združeniach (Gesetz zur Regelung des öffentlichen Vereinsrechts) z 5. augusta 1964 v znení § 6 zákona z 21. decembra 2007, prijal opatrenia vo vzťahu k prevádzkovateľovi televízneho vysielania so sídlom v inom členskom štáte z dôvodu, že činnosti a ciele tohto prevádzkovateľa vysielania sú v rozpore s myšlienkou porozumenia medzi národmi, pokiaľ uvedené opatrenia nebránia samotnej retransmisii televíznych vysielaní vykonávaných uvedeným prevádzkovateľom vysielania z iného členského štátu na území prijímajúceho členského štátu, čo musí overiť vnútroštátny súd.


(1)  Ú. v. EÚ C 234, 28.8.2010.


12.11.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 331/5


Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 22. septembra 2011 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Litovská republika) — Genovaitė Valčiukienė, Julija Pekelienė, Lietuvos žaliųjų judėjimas, Petras Girinskis, Laurynas Arimantas Lašas/Pakruojo rajono savivaldybės, Šiaulių visuomenės sveikatos centras, Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentas

(Vec C-295/10) (1)

(Smernica 2001/42/ES - Posudzovanie vplyvov určitých plánov a programov na životné prostredie - Plán, ktorým sa určuje využitie malých území na miestnej úrovni - Článok 3 ods. 3 - Dokumenty územného plánovania na miestnej úrovni, ktoré sa týkajú len jedného predmetu hospodárskej činnosti - Posudzovanie podľa smernice 2001/42/ES, ktoré vnútroštátne právo vylučuje - Voľná úvaha členských štátov - Článok 3 ods. 5 - Vzťah k smernici 85/337/EHS - Článok 11 ods. 1 a 2 smernice 2001/42/ES)

2011/C 331/07

Jazyk konania: litovčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobcovia: Genovaitė Valčiukienė, Julija Pekelienė, Lietuvos žaliųjų judėjimas, Petras Girinskis, Laurynas Arimantas Lašas

Žalovaný: Pakruojo rajono savivaldybės, Šiaulių visuomenės sveikatos centras, Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentas

za účasti: Sofita UAB, Oltas UAB, Šiaulių apskrities viršininko administracija, Rimvydas Gasparavičius, Rimantas Pašakinskas

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Lietuvos Vyriausiasis Administracinis teismas — Výklad článkov 3 a 11 smernice 2001/42/ES Európskeho parlamentu a Rady z 27. júna 2001 o posudzovaní účinkov určitých plánov a programov na životné prostredie (Ú. v. ES L 197, 2001, s. 30; Mim. vyd. 15/006, s. 157), ako aj smernice Rady 85/337/EHS z 27. júna 1985 o posudzovaní účinkov niektorých verejných a súkromných projektov na životné prostredie (Ú. v. ES L 175, 1985, s. 40; Mim. vyd. 05/001, s. 248) — Požiadavka vykonať alebo nevykonať posudzovanie podľa smernice 2001/42/ES po tom, ako bolo vykonané posúdenie podľa smernice 85/337/EHS — Vnútroštátna právna úprava, ktorá stanovuje, že nie je potrebné uskutočniť strategické posudzovanie účinkov dokumentov územného plánovania na životné prostredie, pokiaľ sa tieto dokumenty týkajú len jedného predmetu hospodárskej činnosti

Výrok rozsudku

1.

Článok 3 ods. 5 smernice 2001/42/ES Európskeho parlamentu a Rady z 27. júna 2001 o posudzovaní účinkov určitých plánov a programov na životné prostredie, v spojení s jej článkom 3 ods. 3, sa má vykladať v tom zmysle, že bráni takej vnútroštátnej právnej úprave, o akú ide vo veci samej, ktorá tak všeobecným spôsobom a bez preskúmania jednotlivých prípadov stanovuje, že posudzovanie na základe uvedenej smernice sa neuskutoční, ak sa plány, ktoré určujú využívanie malých oblastí na miestnej úrovni, týkajú len jedného predmetu hospodárskej činnosti.

2.

Článok 11 ods. 1 a 2 smernice 2001/42 sa má vykladať v tom zmysle, že environmentálne posudzovanie uskutočnené na základe smernice Rady 85/337/EHS z 27. júna 1985 o posudzovaní účinkov niektorých verejných a súkromných projektov na životné prostredie, zmenenej a doplnenej smernicou Rady 97/11/ES z 3. marca 1997, neoslobodzuje od povinnosti uskutočniť takéto posudzovanie podľa smernice 2001/42. Vnútroštátnemu súdu však prislúcha preskúmať, či možno posudzovanie, ktoré bolo vo veci samej uskutočnené na základe smernice 85/337, v znení zmien a doplnení, považovať za prejav koordinovaného alebo spoločného postupu a či tento postup spĺňa už všetky požiadavky smernice 2001/42. Ak by sa preukázalo, že ide o taký prípad, povinnosť uskutočniť nové posudzovanie na základe smernice 2001/42 zanikla.

3.

Článok 11 ods. 2 smernice 2001/42 sa má vykladať v tom zmysle, že členským štátom neukladá povinnosť zaviesť v ich vnútroštátnych právnych predpisoch koordinované alebo spoločné postupy, ktoré spĺňajú požiadavky smernice 2001/42 a smernice 85/337 v znení zmien a doplnení.


(1)  Ú. v. EÚ C 221, 14.8.2010.


12.11.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 331/6


Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 22. septembra 2011 — Bell & Ross BV/Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory), Klockgrossisten i Norden AB

(Vec C-426/10 P) (1)

(Odvolanie - Podpísaný originál žaloby doručený po lehote - Odstrániteľná vada)

2011/C 331/08

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Odvolateľka: Bell & Ross BV (v zastúpení: S. Guerlain, advokát)

Ďalší účastníci konania: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: A. Folliard-Monguiral, splnomocnený zástupca), Klockgrossisten i Norden AB

Predmet veci

Odvolanie podané proti uzneseniu Všeobecného súdu (šiesta komora) z 18. júna 2010, Bell & Ross/ÚHVT a Klockgrossisten i Norden (T-51/10), ktorým Všeobecný súd zamietol žalobu podanú proti rozhodnutiu tretieho odvolacieho senátu ÚHVT z 27. októbra 2009 (vec R 1267/2008-3) týkajúcemu sa konania o vyhlásenie neplatnosti medzi spoločnosťou Klockgrossisten i Norden AB a spoločnosťou Bell & Ross BV — Podpísaný originál žaloby podaný po lehote — Pojmy „ospravedlniteľný omyl“ a „nepredvídateľná okolnosť“ — Zásady legitímnej dôvery a proporcionality — Zjavná neprípustnosť

Výrok rozsudku

1.

Odvolanie sa zamieta.

2.

Bell & Ross je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 346, 18.12.2010.


12.11.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 331/6


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Fővárosi Bíróság (Maďarsko) 27. júla 2011 — Erika Jőrös/Aegon Magyarország Hitel Zrt.

(Vec C-397/11)

2011/C 331/09

Jazyk konania: maďarčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Fővárosi Bíróság

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Erika Jőrös

Žalovaná: Aegon Magyarország Hitel Zrt.

Prejudiciálne otázky

1.

Je v súlade s článkom 7 ods. 1 smernice 93/13/EHS (1) postup vnútroštátneho súdu, ktorý na základe zistenia, že niektorá zo všeobecných zmluvných podmienok, ktorých sa týka žaloba, má nekalú povahu, preskúma neplatnosť uvedenej podmienky z tohto dôvodu aj bez k tomu smerujúcemu návrhu účastníkov konania?

2.

Má vnútroštátny súd povinnosť uplatniť postup uvedený v prvej otázke aj v konaní začatom spotrebiteľom, hoci je obvyklé, že ak poškodený podá z tohto dôvodu žalobu, právomoc určiť neplatnosť všeobecných zmluvných podmienok z dôvodu ich nekalej povahy neprislúcha miestnemu súdu, ale súdu vyššieho stupňa?

3.

Môže vnútroštátny súd v prípade kladnej odpovede na druhú otázku preskúmať aj v druhostupňovom konaní nekalú povahu všeobecnej zmluvnej podmienky, ktorú zistil, ak táto nekalá povaha nebola preskúmaná v prvostupňovom konaní, pričom podľa vnútroštátnych právnych predpisov nemožno spravidla v odvolacom konaní zohľadňovať nové skutočnosti ani uskutočňovať prieskum nových dôkazov?


(1)  Smernica Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách (Ú. v. ES L 95, s. 29; Mim. vyd. 15/002, s. 288).


12.11.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 331/7


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado Mercantil de Barcelona (Španielsko) 8. augusta 2011 — Mohamed Aziz/Caixa d’Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa (Catalunyacaixa)

(Vec C-415/11)

2011/C 331/10

Jazyk konania: španielčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Juzgado Mercantil de Barcelona

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Mohamed Aziz

Žalovaná: Caixa d’Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa (Catalunyacaixa)

Prejudiciálne otázky

1.

Možno považovať systém núteného výkonu súdnych rozhodnutí zo založeného alebo zaťaženého majetku upravený v článku 695 a nasl. Ley de Enjuiciamiento Civil (občiansky súdny poriadok) s jeho obmedzeniami, pokiaľ ide o dôvody námietok, ktoré sú prípustné podľa španielskeho práva, za jasné obmedzenie ochrany spotrebiteľa, keďže z formálneho aj vecného hľadiska zahŕňa jasnú prekážku výkonu práva spotrebiteľa podať žalobu alebo iný opravný prostriedok, ktoré by zabezpečili účinnú ochranu jeho práv?

2.

Tento návrh na začatie prejudiciálneho konania pred Súdnym dvorom Európskej únie sa podáva s cieľom objasniť pojem neprimeranosť, vzhľadom na:

a)

používanie ustanovení o vyhlásení predčasnej splatnosti úveru v zmluvách, ktoré majú trvať značnú dobu, v prejednávanej veci 33 rokov, v prípadoch omeškania, ktoré nastane v rámci určitej veľmi obmedzenej doby;

b)

stanovenie sadzieb úroku z omeškania, v tomto prípade presahujúcich 18 %, ktoré nie sú v súlade s kritériami na určenie úroku z omeškania v ostatných spotrebiteľských zmluvách (spotrebiteľský úver) a ktoré by bolo možné pri iných druhoch spotrebiteľských zmlúv považovať za nekalé, keďže pri zmluvách týkajúcich sa nehnuteľností pre ne neexistuje nijaká jasná zákonná hranica, a to ani v prípadoch, keď sa má úrok počítať nielen zo splátok, ktoré už boli splatné, ale tiež zo všetkých splátok, ktoré sa stali splatnými v dôsledku vyhlásenia predčasnej splatnosti;

c)

jednostranné stanovenie postupov na výpočet a určenie pohyblivého úroku, bežného, aj úroku z omeškania, veriteľom, ktoré je spojené s možnosťou výkonu záložného práva a neumožňuje dlžníkovi, proti ktorému sa vedie nútený výkon, namietať proti vyčísleniu dlhu vo vlastnom vykonávacom konaní, ale ukladá mu začať určovacie konanie, v ktorom bude právoplatné rozhodnutie vydané až po tom, ako sa skončí nútený výkon alebo dlžník prinajmenšom stratí majetok, ktorý bol založený alebo daný do zábezpeky, čo je veľmi dôležitou otázkou v prípade, ak bol úver prijatý na kúpu bývania a nútený výkon vedie k vyprataniu nehnuteľnosti.


12.11.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 331/7


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberlandesgericht Innsbruck (Rakúsko) 10. augusta 2011 — TEXDATA Software GmbH

(Vec C-418/11)

2011/C 331/11

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Oberlandesgericht Innsbruck

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľka: TEXDATA Software GmbH

Prejudiciálne otázky

Bráni právo Únie vo svojom platnom znení, predovšetkým

1.

sloboda usadiť sa podľa článku 49 ZFEÚ a článku 54 ZFEÚ;

2.

všeobecná právna zásada (článok 6 ods. 3 ZEÚ) účinnej súdnej ochrany (zásada efektivity);

3.

právo byť vypočutý podľa článku 47 ods. 2 Charty základných práv Európskej únie (článok 6 ods. 1 ZEÚ) a článku 6 ods. 2 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „EDĽP“) (článok 6 ods. 1 ZEÚ);

4.

zásada non bis in idem podľa článku 50 Charty základných práv, alebo

5.

ustanovenia o sankciách pri postupoch zverejňovania podľa článku 6 smernice 68/151/EHS (1), článku 60a smernice 78/660/EHS (2) a článku 38 ods. 6 smernice 83/349/EHS (3);

takej vnútroštátnej právnej úprave, podľa ktorej je prekročenie zákonnej deväťmesačnej lehoty na zostavenie a zverejnenie účtovnej uzávierky voči príslušnému súdu, ktorý vedie databázu spoločností (= obchodný register)

bez predchádzajúcej možnosti vyjadriť sa k existencii povinnosti zverejnenia a k eventuálnym prekážkam, a najmä bez predchádzajúceho skúmania, či uvedená účtovná závierka vôbec bola predložená registrovému súdu sídla hlavnej prevádzkarne, a

bez predchádzajúcej individuálnej výzvy adresovanej spoločnosti alebo orgánom, ktoré sú oprávnené spoločnosť zastupovať, aby splnili povinnosť zverejniť účtovnú závierku,

dôvodom na to, aby tento súd musel bezodkladne uložiť spoločnosti a každému orgánu, ktorý je oprávnený spoločnosť zastupovať, peňažnú pokutu vo výške najmenej 700 eur z dôvodu chýbajúceho dôkazu o tom, že táto povinnosť bola splnená, a to na základe fikcie, že spoločnosť a jej orgány vlastným zavinením nesplnili povinnosť zverejniť účtovnú závierku; a v prípade ďalšieho omeškania za každé dva mesiace bezodkladne uložiť spoločnosti a orgánom oprávneným spoločnosť zastupovať ďalšie peňažné pokuty vo výške najmenej 700 eur, opäť z dôvodu absencie dôkazu o opaku a na základe fikcie, že spoločnosť a jej orgány nesplnili povinnosť zverejniť účtovnú závierku vlastným zavinením?


(1)  Prvá smernica Rady 68/151/EHS z 9. marca 1968 o koordinácii ochranných opatrení, ktoré členské štáty vyžadujú od obchodných spoločností na ochranu záujmov spoločníkov a tretích osôb v zmysle druhého odseku článku 58 zmluvy s cieľom zabezpečiť rovnocennosť týchto ochranných opatrení v rámci celého Spoločenstva (Ú. v. ES L 65 s. 8; Mim. vyd. 17/001, s. 3).

(2)  Štvrtá smernica Rady 78/660/EHS z 25. júla 1978 o ročnej účtovnej závierke niektorých typov spoločností, vychádzajúca z článku 54 ods. 3 písm. g) zmluvy (Ú. v. ES L 222, s. 11; Mim. vyd. 17/001, s. 21; zmenené znenie Ú. v. EÚ L 224, s. 1).

(3)  Siedma smernica Rady 83/349/EHS z 13. júna 1983 o konsolidovaných účtovných závierkach, vychádzajúca z článku 54 ods. 3 písm. g) zmluvy (Ú. v. ES L 193, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 58).


12.11.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 331/8


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Finanzgericht Baden-Württemberg (Nemecko) 16. augusta 2011 — Katja Ettwein/Finanzamt Konstanz

(Vec C-425/11)

2011/C 331/12

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Finanzgericht Baden-Württemberg

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Katja Ettwein

Žalovaný: Finanzamt Konstanz

Prejudiciálna otázka

Majú sa ustanovenia Dohody medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Švajčiarskou konfederáciou na druhej strane o voľnom pohybe osôb z 21. júna 1999 (1) [neoficiálny preklad] (BGBl II 2001, s. 810 a nasl.), ktorú Bundestag prijal 2. septembra v podobe zákona (BGBl II 2001, s. 810), a ktorá nadobudla účinnosť 1. júna (ďalej len „FZA“, resp. „Dohoda o voľnom pohybe osôb“), najmä jej články 1, 2, 11, 16 a 21, ako aj články 9, 13 a 15 prílohy I vykladať v tom zmysle, že bránia tomu, aby sa manželom žijúcim vo Švajčiarsku, ktorých celkový zdaniteľný príjem podlieha zdaneniu v Spolkovej republike Nemecko, odoprelo kolektívne zdanenie so zreteľom na metódu daňového zvýhodnenia zosobášených párov (tzv. splitting)?


(1)  Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Švajčiarskou konfederáciou na druhej strane o voľnom pohybe osôb — Záverečný akt — Spoločné vyhlásenia — Oznámenie o nadobudnutí účinnosti siedmich dohôd uzavretých so Švajčiarskou konfederáciou v oblasti voľného pohybu osôb, leteckej prepravy, železničnej a cestnej prepravy tovaru a cestujúcich, verejného obstarávania, vedeckej a technologickej spolupráce, vzájomného uznávania vo vzťahu k posudzovaniu zhody a obchodu s poľnohospodárskymi výrobkami [neoficiálny preklad], Ú. v. ES L 114, s. 6.


12.11.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 331/8


Odvolanie podané 18. augusta 2011: Gosselin Group NV, predtým Gosselin World Wide Moving NV proti rozsudku Všeobecného súdu (ôsma komora) zo 16. júna 2011 v spojených veciach T-208/08 a T-209/08, Gosselin Group NV a Stichting Administratiekantoor Portielje/Európska komisia

(Vec C-429/11 P)

2011/C 331/13

Jazyk konania: holandčina

Účastníci konania

Odvolateľka: Gosselin Group NV, predtým Gosselin World Wide Moving NV (v zastúpení: F. Wijckmans a H. Burez, advocaten)

Ďalší účastníci konania: Európska komisia a Stichting Administratiekantoor Portielje

Návrhy odvolateľky

i) zrušiť rozsudok (1) v rozsahu, v akom Všeobecný súd tvrdí, že napádané praktiky svojou povahou obmedzujú hospodársku súťaž bez toho, aby bolo potrebné preukázať obmedzujúce účinky na hospodársku súťaž, a ii) zrušiť rozhodnutie (2) (v zmenenom a doplnenom znení v rozsahu, v akom sa týka odvolateľky), pretože neobsahuje dôkaz o dôsledky pre hospodársku súťaž u praktík, za ktoré má byť zodpovedná odvolateľka,

subsidiárne i) zrušiť rozsudok v rozsahu, v akom Všeobecný súd tvrdí, že Komisia sa výnimočne môže opierať o alternatívnu podmienku v bode 53 pokynov k pojmu ovplyvnenie obchodu medzi štátmi (3) bez výslovného vymedzenia významu pojmu trh v zmysle bodu 55 týchto pokynov; a ii) zrušiť rozhodnutie (v zmenenom a doplnenom znení v rozsahu, v akom sa týka odvolateľky), pretože Komisia v rozhodnutí dostatočne nepreukázala, že praktiky citeľne narušili hospodársku súťaž medzi členskými štátmi,

subsidiárne i) zrušiť rozsudok v rozsahu, v akom Všeobecný súd tvrdí, že Komisia nebola povinná pri posudzovaní závažnosti protiprávneho konania, ani v rámci poľahčujúcich okolností zohľadniť skutočnosť, že odvolateľka sa nepodieľala na písomných dohodách o cenách a na rokovaniach, a ii) zrušiť rozhodnutie (v zmenenom a doplnenom znení v rozsahu, v akom sa týka odvolateľky) z tých istých dôvodov,

subsidiárne i) zrušiť rozsudok v rozsahu, v akom Všeobecný súd opierajúc sa najmä o dolnú hranicu 15 % uplatňuje sadzbu 17 % príslušných predajov bez zohľadnenia všetkých 30 relevantných okolností a ii) zrušiť rozhodnutie (v zmenenom a doplnenom znení v rozsahu, v akom sa týka odvolateľky) z tých istých dôvodov,

subsidiárne i) zrušiť rozsudok v rozsahu, v akom Všeobecný súd tvrdí, že účasť odvolateľky od 31. januára 1992 do 30. októbra 1993 nie je premlčaná; ii) zrušiť rozhodnutie (v zmenenom a doplnenom znení v rozsahu, v akom sa týka odvolateľky) v rozsahu, v akom počíta pokutu uloženú odvolateľke podľa jej účasti od 31. januára 1992 do 30. októbra 1993 a iii) podľa toho znížiť výšku pokuty,

zaviazať Komisiu na náhradu trov konania podľa článku 69 ods. 2 rokovacieho poriadku.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu odvolania Gosselin Group NV uvádza, že Všeobecný súd porušil právo Únie tým, že z právneho hľadiska nesprávne kvalifikoval skutkové okolnosti, ktoré zistil (predstierané ponuky a provízie) v dohodách o cenách a praktikách týkajúcich sa rozdelenia trhu; minimálne rozsudok je z tohto hľadiska nedostatočne odôvodnený.

Subsidiárne Gosselin Group NV tvrdí, že Všeobecný súd:

pri posúdení citeľných účinkov predmetných praktík na obchod medzi členskými štátmi porušil pravidlo, že Komisia musí dodržiavať vlastné pokyny,

pri posúdení poľahčujúcich okolností v súvislosti so stanovením výšky pokuty porušil zásadu osobnej povahy zodpovednosti, ako aj porušil pravidlo, že Komisia musí dodržiavať vlastné pokyny,

pri stanovení základnej výšky pokuty porušil povinnosť odôvodnenia, zásadu osobnej povahy zodpovednosti a porušil pravidlo, že Komisia musí dodržiavať vlastné pokyny. V prvej časti tvrdí, že Všeobecný súd sa nesprávne domnieval, že Komisia sa mohla odvolávať na bod 23 usmernení k metóde stanovenia pokút (4). V druhej časti tvrdí, že Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia, keďže vychádzal z minimálnej hranice 15 % hodnoty predajov, ktorá je v zásade minimálnou hranicou pre pokutu pri závažných obmedzeniach hospodárskej súťaže. V tretej časti tvrdí, že Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia, keďže hranica 17 % je rovná, alebo takmer rovná hranici 15 % a z toho vyvodil záver, že všetky relevantné okolnosti nemusia byť zohľadnené,

porušil článok 25 nariadenia č.°1/2003 (5) tým, že rozhodol, že účasť Gosselin NV na sporných praktikách od 31. januára 1992 do 30. októbra 1993 nie je premlčaná.


(1)  Rozsudok Všeobecného súdu (ôsma komora) zo 16. júna 2011 v spojených veciach T-208/08 a T-209/08, Gosselin Group NV a Stichting Administratiekantoor Portielje/Európska komisia (ďalej len „rozsudok“).

(2)  Rozhodnutie Komisie K(2008) 926 v konečnom znení z 11. marca 2008 týkajúce sa konania podľa článku 81 ES a článku 53 Dohody o EHP (vec COMP/38.543 — Medzinárodné sťahovacie služby) (ďalej len „rozhodnutie“).

(3)  Pokyny k pojmu ovplyvnenie obchodu medzi štátmi v článkoch 81 ES a 82 ES Zmluvy (Ú. v. EÚ C 101, 2004, s. 81).

(4)  Usmernenia k metóde stanovenia pokút uložených podľa článku 23 ods. 2 písm. a) nariadenia (ES) č. 1/2003 (Ú. v. EÚ C 210, 2006, s. 2).

(5)  Nariadenie Rady (ES) č. 1/2003 zo 16. decembra 2002 o vykonávaní pravidiel hospodárskej súťaže stanovených v článkoch 81 ES a 82 ES (Ú. v. ES L 1, 2003, s. 1; Mim. vyd. 08/002, s. 205).


12.11.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 331/9


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Alba — Secția comercială și de contencios administrativ — Rumunsko) 22. augusta 2011 — Corpul Național al Polițiștilor — v záujme svojich členov, príslušníkov polície v Albe/Ministerul Administrației și Internelor (MAI), Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR) a Inspectoratul de Poliție al Județului Alba (IPJ)

(Vec C-434/11)

2011/C 331/14

Jazyk konania: rumunčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunalul Alba

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Corpul Național al Polițiștilor — v záujme svojich členov, príslušníkov polície v Albe

Žalovaní: Ministerul Administrației și Internelor (MAI), Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR) a Inspectoratul de Poliție al Județului Alba (IPJ)

Prejudiciálna otázka

Majú sa ustanovenia článku 17 ods. 1, článku 20 a článku 21 ods. 1 Charty základných práv Európskej únie vykladať v tom zmysle, že bránia znižovaniu platov, ktoré rumunský štát zaviedol zákonom č. 118/2010 a zákonom č. 285/2010?


12.11.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 331/10


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof (Nemecko) 26. augusta 2011 — Sandra Schüsslbauer, Martin Schüsslbauer, Maximilian Schüsslbauer/Iberia Líneas Aéreas de España SA

(Vec C-436/11)

2011/C 331/15

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Bundesgerichtshof

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobcovia: Sandra Schüsslbauer, Martin Schüsslbauer, Maximilian Schüsslbauer

Žalovaná: Iberia Líneas Aéreas de España SA

Prejudiciálna otázka

Má cestujúci právo na náhradu v zmysle článku 7 nariadenia (ES) č. 261/2004 (1), ak mal odlet kratšie meškanie, ako je časový limit stanovený článkom 6 ods. 1 nariadenia, ale prílet do posledného cieľového miesta sa uskutočnil najmenej o tri hodiny neskôr, ako bol plánovaný čas príletu?


(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 z 11. februára 2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 295/91 (Ú. v. EÚ L 46, s. 1; Mim. vyd. 07/008, s. 10).


12.11.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 331/10


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof (Nemecko) 26. augusta 2011 — Ekkerhard Schauß/Transportes Aéreos Portugueses SA

(Vec C-437/11)

2011/C 331/16

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Bundesgerichtshof

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Ekkerhard Schauß

Žalovaná: Transportes Aéreos Portugueses SA

Prejudiciálna otázka

Má cestujúci právo na náhradu v zmysle článku 7 nariadenia (ES) č. 261/2004 (1), ak mal odlet kratšie meškanie, ako je časový limit stanovený článkom 6 ods. 1 nariadenia, ale prílet do posledného cieľového miesta sa uskutočnil najmenej o tri hodiny neskôr, ako bol plánovaný čas príletu?


(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 z 11. februára 2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 295/91, Ú. v. EÚ L 46, s. 1; Mim. vyd. 07/008, s. 10.


12.11.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 331/10


Odvolanie podané 26. augusta 2011: Európska komisia proti rozsudku Všeobecného súdu (ôsma komora) zo 16. júna 2011 v spojených veciach T-208/08 a T-209/08, Gosselin Group NV a Stichting Administratiekantoor Portielje/Európska komisia

(Vec C-440/11 P)

2011/C 331/17

Jazyk konania: holandčina

Účastníci konania

Odvolateľka: Európska komisia (v zastúpení: A. Bouquet, S. Noë a F. Ronkes Agerbeek, splnomocnení zástupcovia)

Ďalší účastníci konania: Gosselin Group NV, predtým Gosselin World Wide Moving NV a Stichting Administratiekantoor Portielje

Návrhy odvolateľky

Komisia navrhuje, aby Súdny dvor:

zrušil napadnutý rozsudok v rozsahu, v akom ruší rozhodnutie Komisie K(2008) 926 v znení rozhodnutia K(2009) 5810, pokiaľ sa týka spoločnosti Stichting Administratienkantoor Portielje,

zamietol žalobu spoločnosti Portielje,

zaviazal spoločnosť Portielje na náhradu trov konania pred Všeobecným súdom a pred Súdnym dvorom.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

I.    Prvý odvolací dôvod týkajúci sa osobnej pôsobnosti článku 101 ZFEÚ

Všeobecný súd sa dopustil pri výklade pojmu „podnik“ a ustanovenia o rozložení dôkazného bremena pri zodpovednosti za účasť na protiprávnom konaní, ktorým sa porušil článok 81 ES (teraz článok 101 ZFEÚ) nesprávneho právneho posúdenia. V bodoch 36 až 50 napadnutého rozsudku sa Všeobecný súd zameral na nesprávnu otázku, a síce či Portielje je podnik. Všeobecný súd mal overiť, či Komisia právom vo svojom rozhodnutí predpokladala, že Portielje bola súčasťou podniku, ktorý sa dopustil protiprávneho konania. Na túto otázku sa v plnom rozsahu uplatnia zásady vyjadrené v rozsudku Akzo Nobel a i. (C-97/08 P) (1), a to vrátane domnienky o vlastníctve 100 %-ného podielu na základnom imaní.

II.    Druhý odvolací dôvod, ktorý sa týka vyvrátenia domnienky o rozhodujúcom vplyve

A.    Prvá časť

Všeobecný súd sa vyhlásením, že sa osobné prepojenie spoločností Portielje a Gosselin týkalo iba polovice členov správnej rady spoločnosti Portielje dopustil zjavne nesprávneho právneho posúdenia dôkazov, a to aspoň v tom rozsahu, v akom Všeobecný súd naznačil, že dotknutí členovia vedenia nemohli mať na riadenie spoločnosti Portielje rozhodujúci vplyv. Dotknuté osoby spolu v každom prípade disponovali dostatočným podielom hlasov v predstavenstve, aby mohli určovať politiku spoločnosti Portielje.

B.    Druhá časť

Všeobecný súd sa každopádne dopustil nesprávneho právneho posúdenia svojím záverom, že Portielje napriek osobnému prepojeniu vyvrátila domnienku o vlastníctve 100 %-ného podielu na základnom imaní vytvorenú v judikatúre vzhľadom na to, že v rozhodujúcom období neprijala žiadne formálne správne rozhodnutie. Názor Všeobecného súdu nie je zlučiteľný s funkčným charakterom pojmu podnik a so zásadami vyslovenými v rozsudku Akzo Nobel a i.

C.    Tretia časť

Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia aj tým, že vyhlásil, že Portielje vyvrátila domnienku o vlastníctve 100 %-ného podielu na základnom imaní, pretože v rozhodujúcom období sa nekonalo valné zhromaždenie spoločnosti Gosselin. Ani tento názor Všeobecného súdu nie je zlučiteľný s funkčným charakterom pojmu podnik a so zásadami vyslovenými v rozsudku Akzo Nobel a i.


(1)  Rozsudok Súdneho dvora z 10. septembra 2009, Zb. s. I-5237.


12.11.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 331/11


Odvolanie podané 26. augusta 2011: Európska komisia proti rozsudku Všeobecného súdu (ôsma komora) zo 16. júna 2011 vo veci T-210/08, Verhuizingen Coppens NV/Európska komisia

(Vec C-441/11 P)

2011/C 331/18

Jazyk konania: holandčina

Účastníci konania

Odvolateľka: Európska komisia (v zastúpení: A. Bouquet, S. Noë a F. Ronkes Agerbeek, splnomocnení zástupcovia)

Ďalší účastník konania: Verhuizingen Coppens NV

Návrhy odvolateľky

zrušiť rozsudok Všeobecného súdu Európskej únie zo 16. júna 2011, Vewrhuizingen Coppens/Komisia (T-210/08),

zamietnuť žalobu o neplatnosť alebo iba vyhlásiť neplatnosť článku 1 písm. i) rozhodnutia K(2008) 926 v konečnom znení v konaní podľa článku 81 [ES] a článku 53 Dohody o EHP (vec COMP/38.543 — Medzinárodné sťahovacie služby) v rozsahu, v akom je Verhiuzingen Coppens NV zodpovedná za dohodu o províziách,

stanoviť výšku peňažnej pokuty sumou, ktorá sa Súdnemu dvoru zdá primeraná,

zaviazať Verhuizingen Coppens NV na náhradu trov konania o odvolaní a časti trov konania pred Všeobecným súdom, ktorú Súdny dvor považuje za primeranú.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Podľa názoru Komisie porušil Všeobecný súd právo, najmä články 263 ZFEÚ a 264 ZFEÚ a zásadu proporcionality, keďže zrušil celkovo rozhodnutie Komisie, ktorým bola určená zodpovednosť Coppens za jediné a nepretržité porušenie, ktoré v rozhodujúcom období spočívalo v dohode o províziách a dohode o predstieraných ponukách s odôvodnením, že nebolo preukázané, že Coppens vedela alebo musela vedieť o dohodách o províziách. Aj v záujme riadneho výkonu spravodlivosti a účinného presadenia pravidiel hospodárskej súťaže Únie mohol Všeobecný súd napadnuté rozhodnutie zrušiť iba v rozsahu, v akom zodpovedá Coppens za dohodu o províziách. Dôvodom je skutočnosť, že zrušenie rozhodnutia v celom rozsahu znamená, že účasť Coppens na dohode o predstieraných ponukách ostáva nepotrestaná, pokiaľ Komisia nevydá nové rozhodnutie o tejto časti pôvodného porušenia. To však môže viesť k neželanému zdvojeniu správneho a súdneho konania a prípadne by to mohlo byť dokonca v rozpore so zásadou ne bis in idem.


12.11.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 331/12


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Augstākās tiesas Senāts (Lotyšská republika) 1. septembra 2011 — Gunārs Pusts/Lauku atbalsta dienests

(Vec C-454/11)

2011/C 331/19

Jazyk konania: lotyština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Augstākās tiesas Senāts

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca a navrhovateľ v konaní o kasačnom opravnom prostriedku: Gunārs Pusts

Žalovaný a odporca v konaní o kasačnom opravnom prostriedku: Lauku atbalsta dienests

Prejudiciálne otázky

1.

Majú sa právne predpisy Európskej únie, ktoré upravujú vrátenie podpôr, vykladať v tom zmysle, že umožňujú považovať platbu podpory za nenáležitú v prípadoch, keď príjemca podpory síce naďalej plnil svoje záväzky, ale nedodržal postup stanovený pre žiadosť o platbu?

2.

Je v súlade s právom Európskej únie, ktoré upravuje vrátenie podpôr, právna úprava, podľa ktorej došlo k prerušeniu plnenia záväzkov prevzatých príjemcom, ak je toto prerušenie vyvodzované iba zo skutočnosti, že nebola podaná žiadosť, pričom príjemcovi podpory nebolo umožnené sa v tejto súvislosti vyjadriť?

3.

Je v súlade s právom Európskej únie, ktoré upravuje vrátenie podpôr, právna úprava, podľa ktorej za predpokladu, že už nebude možné uskutočniť kontrolu na mieste (keďže uplynul jeden rok), v dôsledku čoho vyplýva, že príjemca podpory prerušil plnenie prevzatých záväzkov, je tento príjemca povinný vrátiť všetky prostriedky podpory, ktoré mu už boli poskytnuté počas obdobia trvania záväzkov, a to aj vtedy, ak uvedené prostriedky boli poskytnuté a vyplácané počas niekoľkých rokov?


12.11.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 331/12


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landgericht Bremen (Nemecko) 2. septembra 2011 — Gothaer Allgemeine Versicherung AG, ERGO Versicherung AG, Versicherungskammer Bayern-Versicherungsanstalt des öffentlichen Rechts, Nürnberger Allgemeine Versicherungs-AG, Krones AG/Samskip GmbH

(Vec C-456/11)

2011/C 331/20

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Landgericht Bremen

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyne: Gothaer Allgemeine Versicherung AG, ERGO Versicherung AG, Versicherungskammer Bayern-Versicherungsanstalt des öffentlichen Rechts, Nürnberger Allgemeine Versicherungs AG, Krones AG

Žalovaná: Samskip GmbH

Prejudiciálne otázky

1.

Majú sa články 32 a 33 nariadenia ES č. 44/2001 (1) vykladať v tom zmysle, že pod pojem „rozsudok“ spadajú v zásade tiež také rozhodnutia, ktorých jediným obsahom je určenie neexistencie procesných podmienok prípustnosti žalôb (tzv. rozhodnutia o neprípustnosti)?

2.

Majú sa články 32 a 33 nariadenia ES č. 44/2001 vykladať v tom zmysle, že pod pojem „rozsudok“ spadá tiež rozsudok, ktorým sa končí konanie a odmieta sa medzinárodná príslušnosť z dôvodu dohody o určení súdnej príslušnosti?

3.

Majú sa články 32 a 33 nariadenia ES č. 44/2001 vzhľadom na judikatúru Súdneho dvora o princípe rozšírenia účinku (rozsudok Súdneho dvora zo 4. februára 1988, Horst Ludwig Martin Hoffmann proti Adelheid Krieg, 145/86, Zb. s. 645) vykladať v tom zmysle, že každý členský štát musí uznať rozhodnutia súdu iného členského štátu o platnosti dohody o určení súdnej príslušnosti medzi účastníkmi konania, ak podľa vnútroštátneho práva súdu rozhodujúceho ako prvého konštatovanie platnosti dohody o určení súdnej príslušnosti nadobudne právoplatnosť, a síce aj vtedy, ak je rozhodnutie o tom súčasťou rozsudku o neprípustnosti, odmietajúceho žalobu?


(1)  Nariadenie Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (Ú. v. ES L 12, s. 1; Mim. vyd. 19/004 s. 42).


12.11.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 331/12


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Dâmbovița — Secția civilă (Rumunsko) 5. septembra 2011 — Victor Cozman/Teatrul Municipal Târgoviște

(Vec C-462/11)

2011/C 331/21

Jazyk konania: rumunčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunalul Dâmbovița

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Victor Cozman

Žalovaný: Teatrul Municipal Târgoviște

Prejudiciálne otázky

1.

Má sa článok 1 Dodatkového protokolu č. 1 k Európskemu dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd vykladať v tom zmysle, že umožňuje, aby boli podľa článku 1 ods. 1 zákona č. 118/2010, ktorým sa zavádzajú niektoré opatrenia potrebné na vyrovnanie rozpočtu znížené o 25 % mzdy zamestnancov odmeňovaných z verejných prostriedkov?

2.

V prípade kladnej odpovede, je právo na mzdu absolútnym právom, ktoré štát nemôže obmedziť?


12.11.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 331/13


Odvolanie podané 14. septembra 2011: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE proti rozsudku Všeobecného súdu (prvá komora) z 22. júna 2011 vo veci T-409/09, Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE/Európska komisia

(Vec C-469/11 P)

2011/C 331/22

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľka: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (v zastúpení: N. Korogiannakis, Δικηγόρος)

Ďalší účastník konania: Európska komisia

Návrhy odvolateľky

Odvolateľka navrhuje, aby Súdny dvor:

zrušil uznesenie Všeobecného súdu vo veci T-409/09,

zamietol v plnom rozsahu námietku neprípustnosti vznesenú Komisiou,

vrátil vec Všeobecnému súdu, aby rozhodol o veci,

nariadil Komisii, aby nahradila trovy konania, vrátene trov vynaložených v rámci pôvodného konania, a to aj v prípade zamietnutia tohto odvolania, ako aj trovy vynaložené v rámci tohto odvolania, v prípade, že mu bude vyhovené.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Podľa odvolateľky by mal byť napadnutý rozsudok zrušený z týchto dôvodov:

Všeobecný súd sa dopustil zjavne nesprávneho posúdenia tým, že neuplatnil článok 102 ods. 2 rokovacieho poriadku, ktorý sa vzťahuje na predĺženie lehôt o 10-dňovú lehotu vzhľadom na vzdialenosť na veci, ktorých predmetom je preukázanie mimozmluvnej zodpovednosti európskych inštitúcií.

Všeobecný súd tým, že neuplatnil článok 102 ods. 2 porušil zásadu rovnosti zaobchádzania a zásadu právnej istoty.

Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia tým, že vychádzal z toho, že premlčacia doba začína plynúť od okamihu, keď bolo rozhodnutie Komisie o zamietnutí ponuky odvolateľky oznámené odvolateľke.


12.11.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 331/13


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Augstākās tiesas Senāts (Lotyšská republika) 14. septembra 2011 — SIA „Garkalns“/Rīgas dome

(Vec C-470/11)

2011/C 331/23

Jazyk konania: lotyština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Augstākās tiesas Senāts

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: SIA „Garkalns“

Žalovaná: Rīgas dome

Prejudiciálna otázka

Má sa článok 49 ES a povinnosť transparentnosti, ktorá je s ním spojená, vykladať v tom zmysle, že je zlučiteľné s prípustnými obmedzeniami voľného poskytovania služieb, keď vopred verejne vyhlásený zákon zavádza neurčitý právny pojem, akým je „podstatný zásah do záujmov štátu a obyvateľov dotknutej správnej oblasti“, ktorý treba pri každom jednotlivom uplatnení konkretizovať pomocou výkladových usmernení, ale ktorý súčasne umožňuje určitú pružnosť pri posúdení obmedzenia slobody poskytovať služby?


12.11.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 331/13


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Augstākās tiesas Senāts (Lotyšská republika) 14. septembra 2011 — SIA „Cido Grupa“/Valsts ieņēmumu dienests

(Vec C-471/11)

2011/C 331/24

Jazyk konania: lotyština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Augstākās tiesas Senāts

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: SIA „Cido Grupa“

Žalovaný: Valsts ieņēmumu dienests

Prejudiciálne otázky

1.

Má sa článok 6 ods. 3 tretí pododsek nariadenia Komisie (ES) č. 60/2004 zo 14. januára 2004 (1), ktorým sa ustanovujú prechodné opatrenia v sektore cukru z dôvodu pristúpenia Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska, vykladať v tom zmysle, že v prípade, ak sa zistí, že príslušný prevádzkovateľ má v držbe individuálne nadbytočné množstvo výrobku, ktorý možno označiť ako cukor v zmysle článku 4 ods. 1 nariadenia, tento prevádzkovateľ je povinný zaplatiť do štátneho rozpočtu sumu, ktorej výpočet vychádza z množstva bieleho cukru (podpoložka kombinovanej nomenklatúry 1701 99 10) zodpovedajúceho obsahu cukru vo výrobku, ktorý sa podľa zistení nachádza v držbe príslušného prevádzkovateľa, a nie z množstva skutočného výrobku, ktorý sa podľa zistení nachádza v jeho držbe (napríklad cukrového sirupu)?

2.

Majú byť do výpočtu uvedeného poplatku zahrnuté najvyššie dovozné clá, ktoré sa uplatňujú na biely cukor, a nie clá, ktoré sa uplatňujú na konkrétny výrobok, ktorý sa podľa zistení nachádza v držbe príslušného prevádzkovateľa?


(1)  Ú. v. EÚ L 9, s. 8; Mim. vyd. 03/042, s. 125.


Všeobecný súd

12.11.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 331/15


Rozsudok Všeobecného súdu z 27. septembra 2011 — 3F/Komisia

(Vec T-30/03 RENV) (1)

(Štátna pomoc - Daňové opatrenia schválené dánskymi orgánmi - Námorníci zamestnaní na palube lodí zapísaných v dánskom medzinárodnom registri - Rozhodnutie Komisie o nevznesení námietok - Žaloba o neplatnosť - Vážne ťažkosti)

2011/C 331/25

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: 3F, predtým Specialarbejderforbundet i Danmark (SID) (Kodaň, Dánsko) (v zastúpení: pôvodne P. Bentley, QC, a A. Worsøe, advokát, neskôr P. Bentley a P. Torbøl, advokát)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: H. van Vliet a N. Khan, splnomocnení zástupcovia)

Vedľajší účastník, ktorý v konaní podporuje žalovanú: Dánske kráľovstvo (v zastúpení: V. Pasternak Jørgensen a C. Vang, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia Komisie K(2002) 4370 v konečnom znení z 13. novembra 2002 o nevznesení námietok, pokiaľ ide o dánske daňové opatrenia uplatniteľné na námorníkov, ktorí sú zamestnaní na palubách lodí zapísaných v dánskom medzinárodnom registri

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

3F, predtým Specialarbejderforbundet i Danmark (SID) znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania Európskej komisie na Súdnom dvore aj na Súde prvého stupňa.

3.

Dánske kráľovstvo znáša svoje vlastné trovy konania na Súdnom dvore aj na Súde prvého stupňa.


(1)  Ú. v. EÚ C 70, 22.3.2003.


12.11.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 331/15


Rozsudok Všeobecného súdu z 27. septembra 2011 — Gul Ahmed Textile Mills/Rada

(Vec T-199/04) (1)

(Dumping - Dovoz bavlnenej posteľnej bielizne pochádzajúcej z Pakistanu - Ujma - Príčinná súvislosť)

2011/C 331/26

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Gul Ahmed Textile Mills Ltd (Karači, Pakistan) [v zastúpení: L. Ruessmann, advokát, s adresou na doručovanie v Luxemburgu (Luxembursko)]

Žalovaná: Rada Európskej únie (v zastúpení: J.-P. Hix a B. Driessen, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci G. Berrisch, advokát)

Vedľajší účastník, ktorý v konaní podporuje žalovanú: Euróspka komisia (v zastúpení: T. Scharf a K. Talabér-Ritz, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zrušenie nariadenia Rady (ES) č. 397/2004 z 2. marca 2004 uvaľujúceho konečné antidumpingové clo na dovoz bavlnenej posteľnej bielizne pochádzajúcej z Pakistanu (Ú. v. ES L 66, s. 1; Mim. vyd. 11/050, s. 26) v rozsahu, v akom sa týka žalobkyne

Výrok rozsudku

1.

Nariadenie Rady (ES) č. 397/2004 z 2. marca 2004 uvaľujúceho konečné antidumpingové clo na dovoz bavlnenej posteľnej bielizne pochádzajúcej z Pakistanu sa zrušuje v rozsahu, v akom sa týka Gul Ahmed Textile Mills Ltd.

2.

Rada Európskej únie znáša svoje vlastné trovy konania, ako aj trovy konania vynaložené Gul Ahmed Textile Mills.

3.

Euróspka komisia znáša svoje vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 217, 28.8.2004.


12.11.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 331/16


Rozsudok Všeobecného súdu z 28. septembra 2011 — Grécko/Komisia

(Vec T-352/05) (1)

(EPUZF - Záručná sekcia - Výdavky vylúčené z financovania Spoločenstva - Špecifické opatrenia pre niektoré poľnohospodárska výrobky v prospech menších ostrovov v Egejskom mori - Ovocie a zelenina - Surový tabak - Baranie a kozie mäso - Nedodržanie lehôt zaplatenia - Proporcionalita - Zvýšenie sadzby paušálnej opravy korekcie v prípade opakovaného porušenia)

2011/C 331/27

Jazyk konania: gréčtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Helénska republika (v zastúpení: pôvodne G. Kanellopoulos a S. Charitaki, neskôr I. Chalkias a S. Papaïoannou, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: H. Tserepa-Lacombe a L. Visaggio, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci N. Korogiannakis, advokát)

Predmet veci

Návrh na čiastočné zrušenie rozhodnutia Komisie 2005/579 z 20. júla 2005, ktorým sa z financovania Spoločenstva vylučujú niektoré výdavky uskutočnené členskými štátmi v rámci záručnej sekcie Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF) (Ú. v. EÚ L 199, s. 84) v rozsahu, v akom vylučuje niektoré výdavky vynaložené Gréckou republikou v rámci špecifických opatrení pre menšie ostrovy v Egejskom mori týkajúcich sa niektorých poľnohospodárskych výrobkov a v odvetviach ovocia a zeleniny, surového tabaku a baranieho a kozieho mäsa

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Helénska republika je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 296, 26.11.2005.


12.11.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 331/16


Rozsudok Všeobecného súdu z 29. septembra 2011 — Poľsko/Komisia

(Vec T-4/06) (1)

(Poľnohospodárstvo - Akt o pristúpení 2003 - Nariadenie (ES) č. 1260/2001 - Nariadenie (ES) č. 1686/2005 - Nariadenie (ES) č. 1193/2009 - Hospodársky rok 2004/2005 - Dodatkový odvod - Stanovenie dvoch koeficientov - Právomoc - Právny základ - Splnomocňovacia norma - Povinnosť odôvodnenia - Dodržanie podstatných formálnych náležitostí)

2011/C 331/28

Jazyk konania: poľština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Poľská republika (v zastúpení: pôvodne J. Pietras, neskôr E. Ośniecka-Tamecka, neskôr T. Nowakowski, neskôr M. Dowgielewicz, B. Majczyna a P. Rosiak, a napokon B. Majczyna, M. Szpunar a D. Krawczyk, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: pôvodne A. Szmytkowska, C. Cattabriga a F. Erlbacher, neskôr A. Szmytkowska a P. Rossi, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zrušenie článku 2 nariadenia Komisie (ES) č. 1686/2005 zo 14. októbra 2005, ktorým sa stanovuje výška produkčných odvodov, ako aj koeficientu dodatkového odvodu v sektore cukru na hospodársky rok 2004/2005 (Ú. v. EÚ L 271, s. 12), zmeneného a doplneného článkom 3 nariadenia Komisie (ES) č. 1193/2009 z 3. novembra 2009, ktorým sa opravujú nariadenia (ES) č. 1762/2003, (ES) č. 1775/2004, (ES) č. 1686/2005 a (ES) č. 164/2007 a ktorým sa stanovuje výška produkčných odvodov v sektore cukru na hospodárske roky 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 a 2005/2006 (Ú. v. EÚ L 347, s. 32)

Výrok rozsudku

1.

Článok 2 nariadenia Komisie (ES) č. 1686/205 zo 14. októbra 2005, ktorým sa stanovuje výška produkčných odvodov, ako aj koeficientu dodatkového odvodu v sektore cukru na hospodársky rok 2004/2005, zmeneného a doplneného článkom 3 nariadenia Komisie (ES) č. 1193/2009 z 3. novembra 2009, ktorým sa opravujú nariadenia (ES) č. 1762/2003, (ES) č. 1775/2004, (ES) č. 1686/2005 a (ES) č. 164/2007 a ktorým sa stanovuje výška produkčných odvodov v sektore cukru na hospodárske roky 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 a 2005/2006 sa zrušuje.

2.

Európska komisia je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 74, 25.3.2006.


12.11.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 331/16


Rozsudok Všeobecného súdu z 29. septembra 2011 — Ryanair/Komisia

(Vec T-442/07) (1)

(Štátna pomoc - Letecký sektor - Pomoc priznaná talianskymi orgánmi v prospech spoločností Alitalia, Air One a Meridiana - Žaloba na nečinnosť - Neprijatie rozhodnutia Komisiou - Povinnosť konať)

2011/C 331/29

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: Ryanair Ltd (Dublin, Írsko) (v zastúpení: E. Vahida a I.-G. Metaxas-Maragkidis, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: L. Flynn, S. Noë a E. Righini, splnomocnení zástupcovia)

Vedľajší účastník, ktorý v konaní podporuje žalovanú: Air One SpA (Chieti, Taliansko) (v zastúpení: M. Merola, C. Satacroce a G. Belotti, advokáti)

Predmet veci

Návrh, ktorým sa žalobca domáha konštatovania nečinnosti Komisie, keďže nezákonne neprijala rozhodnutie v súvislosti so sťažnosťami žalobcu týkajúcimi sa jednak údajne poskytnutej pomoci v prospech spoločností Alitalia, Air One a Meridiana zo strany Talianskej republiky a jednak údajného porušenia práva hospodárskej súťaže

Výrok rozsudku

1.

Komisia Európskych spoločenstiev si nesplnila povinnosti, ktoré je vyplývajú zo Zmluvy ES, keď neprijala rozhodnutie v súvislosti s prevodom 100 zamestnancov spoločnosti Alitalia, oznámeným v liste zo 16. júna 2006, ktorý jej zaslala spoločnosť Ryanair Ltd., ďalej v súvislosti s náhradou škody priznanej po atentátoch z 11. septembra, oznámenou v listoch z 3. novembra a 13. decembra 2005, ktoré jej zaslala spoločnosť Ryanair a napokon v súvislosti so znížením letiskových poplatkov na „hlavných“ letiskách, z ktorých ťažila najmä spoločnosť Alitalia a ktoré boli oznámené v uvedených listoch z 3. novembra a 13. decembra 2005.

2.

V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta.

3.

Každý účastník konania, vrátane spoločnosti Air One SpA, znáša svoje vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 37, 9.2.2008.


12.11.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 331/17


Rozsudok Všeobecného súdu z 29. septembra 2011 — adidas/ÚHVT — Patrick Holding (Vyobrazenie topánky s dvoma pásmi)

(Vec T-479/08) (1)

(Ochranná známka Spoločenstva - Námietkové konanie - Prihláška obrazovej ochrannej známky vyobrazujúcej topánku s dvoma pásmi na boku - Skoršia vnútroštátna ochranná známka vyobrazujúca topánku s troma pásmi na boku - Relatívny dôvod zamietnutia - Neexistencia odôvodnenia vnútroštátneho práva - Nepreloženie hlavných skutočností odôvodňujúcich zápis skoršej ochrannej známky - Pravidlo 16 ods. 3, pravidlo 17 ods. 2 a pravidlo 20 ods. 2 nariadenia (ES) č. 2868/95)

2011/C 331/30

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: adidas AG (Herzogenaurach, Nemecko) (v zastúpení: V. von Bomhard, A. Renck, advokáti, a I. Fowler, solicitor)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: D. Botis, splnomocnený zástupca)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom: Patrick Holding ApS (Fredensborg, Dánsko) (v zastúpení: J. Løje a T. Meedom, advokáti)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu druhého odvolacieho senátu ÚHVT z 27. augusta 2008 (vec R 849/2007-2) týkajúcemu sa námietkového konania medzi adidas AG a Patrick Holdings ApS

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

adidas AG je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 6, 10.1.2009.


12.11.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 331/17


Rozsudok Všeobecného súdu z 27. septembra 2011 — Perusahaan Otomobil Nasional/ÚHVT — Proton Motor Fuel Cell (PM PROTON MOTOR)

(Vec T-581/08) (1)

(Ochranná známka Spoločenstva - Námietkové konanie - Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva PM PROTON MOTOR - Skoršie národné slovné a obrazové ochranné známky, skoršie slovné a obrazové ochranné známky Beneluxu a Spoločenstva PROTON - Relatívny dôvod zamietnutia - Neexistencia pravdepodobnosti zámeny - Neexistencia podobnosti tovarov a služieb - Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 40/94 (teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009) - Článok 8 ods. 5 nariadenia (ES) č. 40/94 (teraz článok 8 ods. 5 nariadenia (ES) č. 207/2009))

2011/C 331/31

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Perusahaan Otomobil Nasional Sdn Bhd (Shah Alam, Selangor Darul Ehsan, Malajzia) (v zastúpení: J. Blind, C. Kleiner a S. Ziegler, advokáti)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: D. Botis, splnomocnený zástupca)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom: Proton Motor Fuel Cell GmbH (Puchheim, Nemecko) (v zastúpení: C. Sedlmeir, advokát)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu prvého odvolacieho senátu ÚHVT z 9. októbra 2008 (vec R 1675/2007-1), týkajúcemu sa námetkového konania medzi Perusahaan Otomobil Nasional Sdn Bhd a Proton Motor Fuel Cell GmbH

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Perusahaan Otomobil Nasional Sdn Bhd je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 69, 21.3.2009.


12.11.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 331/18


Rozsudok Všeobecného súdu z 27. septembra 2011 — El Jirari Bouzekri/ÚHVT — Nike International (NC NICKOL)

(Vec T-207/09) (1)

(Ochranná známka Spoločenstva - Námietkové konanie - Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva NC NICKOL - Skoršia obrazová ochranná známka Spoločenstva NIKE - Relatívny dôvod zamietnutia - Neexistencia pravdepodobnosti zámeny - Neexistencia podobnosti označení - Článok 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94)

2011/C 331/32

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: Mustapha El Jirari Bouzekri (Malaga, Španielsko) (v zastúpení: E. Ragot, advokát)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: A. Folliard-Monguiral, splnomocnený zástupca)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom: Nike International Ltd (Beaverton, Oregon, Spojené štáty) (v zastúpení: M. de Justo Bailey, advokát)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu druhého odvolacieho senátu ÚHVT z 25. februára 2009 (vec R 554/2008-2) týkajúcemu sa námietkového konania medzi Nike International Ltd a Mustaphom El Jirari Bouzekrim

Výrok rozsudku

1.

Rozhodnutie druhého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) z 25. februára 2009 (vec R 554/2008-2) sa zrušuje.

2.

ÚHVT znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania, ktoré vynaložil Mustapha El Jirari Bouzekri. Nike International Ltd znáša svoje vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 167, 18.7.2009.


12.11.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 331/18


Rozsudok Všeobecného súdu z 29. septembra 2011 — New Yorker SHK Jeans/ÚHVT — Vallis K. — Vallis A. (FISHBONE)

(Vec T-415/09) (1)

(Ochranná známka Spoločenstva - Námietkové konanie - Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva FISHBONE - Skoršia národná obrazová ochranná známka FISHBONE BEACHWEAR - Relatívny dôvod zamietnutia - Čiastočné zamietnutie zápisu - Riadne používanie skoršej ochrannej známky - Zohľadnenie ďalších dôkazov - Odôvodnenie - Dôkaz o riadnom používaní - Pravdepodobnosť zámeny - Článok 42 ods. 2 a 3 a článok 76 ods. 2 nariadenia (ES) č. 207/2009 - Pravidlo 22 ods. 2 nariadenia (ES) č. 2868/95 - Článok 75 nariadenia č. 207/2009 - Článok 15 ods. 1 prvý pododsek, článok 15 ods. 1 druhý pododsek písm. a) a článok 42 ods. 2, 3 a 5 nariadenia č. 207/2009 - Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009)

2011/C 331/33

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: New Yorker SHK Jeans GmbH & Co. KG, predtým New Yorker SHK Jeans GmbH (Kiel, Nemecko) (v zastúpení: V. Spitz, A. Gaul, T. Golda a S. Kirschstein-Freund, advokáti)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: P. Geroulakos, splnomocnený zástupca)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom: Vallis K. — Vallis A. & Co. OE (Atény, Grécko) (v zastúpení: M. Kilimiri, V. von Bomhard, A. W. Renck, advokáti, a H. J. O’Neill, solicitor)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu prvého odvolacieho senátu ÚHVT z 30. júla 2009 (vec R 1051/2008-1) týkajúcemu sa námietkového konania medzi Vallis K. — Vallis A. & Co. OE a New Yorker SHK Jeans GmbH & Co. KG

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

New Yorker SHK Jeans GmbH & Co. KG je povinný nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 297, 5.12.2009.


12.11.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 331/19


Rozsudok Všeobecného súdu z 29. septembra 2011 — Procter & Gamble Manufacturing Cologne/ÚHVT — Natura Cosméticos (NATURAVIVA)

(Vec T-107/10) (1)

(Ochranná známka Spoločenstva - Námietkové konanie - Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva NATURAVIVA - Skoršia slovná ochranná známka Spoločenstva VIVA - Relatívny dôvod zamietnutia - Neexistencia pravdepodobnosti zámeny - Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 - Neexistencia podobnosti označení)

2011/C 331/34

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: Procter & Gamble Manufacturing Cologne GmbH (Kolín, Nemecko) (v zastúpení: K. Sandberg, advokát)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: P. Geroulakos, splnomocnený zástupca)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom: Natura Cosméticos, SA (Sáo Paulo, Brazília) (v zastúpení: C. Bercial Arias, advokát)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu druhého odvolacieho senátu ÚHVT z 23. novembra 2009 (vec R 1558/2008-2) týkajúcemu sa námietkového konania medzi Procter & Gamble Manufacturing Cologne GmbH a Natura Cosméticos, SA

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Procter & Gamble Manufacturing Cologne GmbH je povinný nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 134, 22.5.2010.


12.11.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 331/19


Rozsudok Všeobecného súdu z 29. septembra 2011 — Telefónica O2 Germany/ÚHVT — Loopia (LOOPIA)

(Vec T-150/10) (1)

(Ochranná známka Spoločenstva - Námietkové konanie - Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva LOOPIA - Skoršie slovné ochranné známky Spoločenstva LOOP a LOOPY - Relatívny dôvod zamietnutia - Pravdepodobnosť zámeny - Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009)

2011/C 331/35

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Telefónica O2 Germany GmbH & Co. OHG (Mníchov, Nemecko) (v zastúpení: A. Fottner a M. Müller, advokáti)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: R. Pethke, splnomocnený zástupca)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom: Loopia AB (Västerås, Švédsko) (v zastúpení: P. Håkon-Schmidt a N. Ringen, advokáti)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu prvého odvolacieho senátu ÚHVT z 12. januára 2010 (vec R 1812/2008-1) týkajúcemu sa námietkového konania medzi Telefónica O2 Germany GmbH & Co. OHG a Loopia AB

Výrok rozsudku

1.

Rozhodnutie prvého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) z 12. januára 2010 (vec R 1812/2008-1) sa zrušuje.

2.

ÚHVT znáša okrem svojich vlastných trov konania aj trovy konania Telefónica O2 Germany GmbH & Co. OHG.

3.

ÚHVT znáša nevyhnutné trovy vynaložené Telefónica O2 Germany GmbH & Co. OHG na účely konania pred prvým odvolacím senátom ÚHVT.

4.

Loopia AB znáša svoje vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 148, 5.6.2010.


12.11.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 331/19


Rozsudok Všeobecného súdu z 28. septembra 2011 — Nike International/ÚHVT — Deichmann (VICTORY RED)

(Vec T-356/10) (1)

(Ochranná známka Spoločenstva - Námietkové konanie - Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva VICTORY RED - Staršia medzinárodná a národná slovná ochranná známka Victory - Relatívny dôvod zamietnutia - Pravdepodobnosť zámeny - Podobnosť označení - Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009)

2011/C 331/36

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Nike International Ltd (Beaverton, Oregon, Spojené štáty) (v zastúpení: M. de Justo Bailey, advokát)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: D. Botis, splnomocnený zástupca)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT: Deichmann SE (Essen, Nemecko)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu druhého odvolacieho senátu ÚHVT z 18. mája 2010 (vec R 1309/2009-2), ktoré sa týka námietkového konania medzi Deichmann SE a Nike International Ltd

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Nike International Ltd je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 288, 23.10.2010.


12.11.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 331/20


Rozsudok Všeobecného súdu z 27. septembra 2011 — Brighton Collectibles/ÚHVT — Felmar (BRIGHTON)

(Vec T-403/10) (1)

(Ochranná známka Spoločenstva - Námietkové konanie - Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva BRIGHTON - Národné slovné a obrazové ochranné známky BRIGHTON a iné skoršie označenia BRIGHTON - Relatívne dôvody zamietnutia - Článok 8 ods. 1 písm. b) a ods. 2 písm. c) nariadenia (ES) č. 207/2009 - Článok 8 ods. 4 nariadenia č. 207/2009)

2011/C 331/37

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa): Brighton Collectibles, Inc. (Dover, Delaware, Spojené štáty) (v zastúpení: R. Delorey, advokát)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: A. Folliard-Monguiral, splnomocnený zástupca)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom: Felmar (Paríž, Francúzsko) (v zastúpení: D. Monégier du Sorbier, advokát)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu štvrtého odvolacieho senátu ÚHVT z 30. júna 2010 (vec R 408/2009-4), ktoré sa týkalo námietkového konania medzi Brighton Collectibles, Inc. a Felmar

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Brighton Collectibles, Inc. znáša vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT).

3.

Felmar znáša vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 328, 4.12.2010.


12.11.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 331/20


Uznesenie Všeobecného súdu z 13. septembra 2011 — CEVA/Komisia

(Vec T-224/09) (1)

(Žaloba o neplatnosť - Špecifický program pre výskum a technologický vývoj v oblasti ‚Energie, životného prostredia a trvalo udržateľného rozvoja‘ - Projekt Protop - Dohoda o grante - Žiadosť o vrátenie preddavkov zaplatených na základe zmluvy o financovaní výskumu - Subdodávky - Upomienka - Akt, ktorý nie je možné napadnúť žalobou - Neprípustnosť)

2011/C 331/38

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Centre d’étude et de valorisation des algues SA (CEVA) (Pleubian, Francúzsko) (v zastúpení: J.-M. Peyrical, advokát)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: V. Joris, splnomocnený zástupca, za právnej pomoci E. Bouttier, advokát)

Predmet veci

Žaloba o neplatnosť upomienky Komisie zo 6. apríla 2009, ktorou Komisia vyzvala žalobcu, aby jej vrátil preddavky, ktoré mu zaplatila na základe zmluvy o financovaní uzavretej v rámci špecifického programu výskumu, technického vývoja a demonštračných aktivít nazvaného „Energia, životné prostredie a trvalo udržateľný rozvoj“

Výrok

1.

Žaloba sa zamieta ako neprípustná.

2.

Centre d’étude et de valorisation des algues SA (CEVA) je povinný nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 205, 29.8.2009.


12.11.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 331/20


Uznesenie Všeobecného súdu zo 14. septembra 2011 — Regione Puglia/Komisia

(Vec T-84/10) (1)

(Žaloba o neplatnosť - EFRR - Rozhodnutie o znížení finančnej pomoci - Regionálna entita - Neexistencia priamej dotknutosti - Neprípustnosť)

2011/C 331/39

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Regione Puglia (Bari, Taliansko) (v zastúpení: F. Brunelli a A. Aloia, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: C. Cattabriga a A. Steiblytė, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na čiastočné zrušenie rozhodnutia Komisie K(2009) 10350 z 22. decembra 2009, ktorým bola znížená finančná pomoc Európskeho fondu pre regionálny rozvoj (EFRR) priznaná na základe rozhodnutia Komisie K(2000) 2349 z 8. augusta 2000 o schválení operačného programu POR Puglia na roky 2000 — 2006 podľa cieľa č. 1

Výrok

1.

Žaloba sa zamieta ako neprípustná.

2.

Regione Puglia znáša svoje vlastné trovy konania, ako aj trovy konania Európskej komisie, vrátane trov konania súvisiacich s konaním o nariadení predbežného opatrenia.


(1)  Ú. v. EÚ C 113, 1.5.2010.


12.11.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 331/21


Uznesenie Všeobecného súdu zo 14. septembra 2011 — Regione Puglia/Komisia

(Vec T-223/10) (1)

(EFRR - Zníženie finančnej pomoci - Späťvzatie napadnutého oznámenia o dlhu - Zánik predmetu sporu - Zastavenie konania)

2011/C 331/40

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Regione Puglia (Bari, Taliansko) (v zastúpení: F. Brunelli a A. Aloia, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: L. Prete a A. Steiblytė, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zrušenie oznámenia o dlhu č. 3241001630 z 26. februára 2010 súvisiaceho s rozhodnutím Komisie K(2009) 10350 z 22. decembra 2009, ktorým sa znižuje finančná pomoc Európskeho fondu pre regionálny rozvoj (EFRR) priznaná na základe rozhodnutia Komisie K(2000) 2349 z 8. augusta 2000 o schválení operačného programu POR Puglia podľa cieľa č. 1 na roky 2000 — 2006.

Výrok

1.

Konanie o žalobe sa zastavuje.

2.

Každý účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania súvisiace s týmto konaním a Regione Puglia znáša trovy konania súvisiace s konaním o nariadení predbežného opatrenia.


(1)  Ú. v. EÚ C 179, 3.7.2010.


12.11.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 331/21


Uznesenie Všeobecného súdu zo 14. septembra 2011 — Taliansko/Komisia

(Vec T-239/10) (1)

(EFRR - Zníženie finančnej pomoci - Späťvzatie napadnutého oznámenia o dlhu - Zánik predmetu sporu - Zastavenie konania)

2011/C 331/41

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Talianska republika (v zastúpení: P. Gentili, avvocato dello Stato)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: L. Prete a A. Steiblytė, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zrušenie oznámenia o dlhu č. 3241001630 z 26. februára 2010 súvisiaceho s rozhodnutím Komisie K(2009) 10350 z 22. decembra 2009, ktorým sa znižuje finančná pomoc Európskeho fondu pre regionálny rozvoj (EFRR) priznaná na základe rozhodnutia Komisie K(2000) 2349 z 8. augusta 2000 o schválení operačného programu POR Puglia na roky 2000 — 2006 podľa cieľa č. 1

Výrok

1.

Konanie o žalobe sa zastavuje.

2.

Každý účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 195, 17.7.2010.


12.11.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 331/21


Uznesenie Všeobecného súdu z 13. septembra 2011 — ara/ÚHVT — Allrounder (A)

(Vec T-397/10) (1)

(Ochranná známka Spoločenstva - Námietkové konanie - Nedodržanie lehoty na predloženie odôvodnenia odvolania na odvolací senát - Rozhodnutie odvolacieho senátu, ktorým sa zamieta žiadosť o restitutio in integrum - Žaloba zjavne bez právneho základu)

2011/C 331/42

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: ara AG (Langenfeld, Nemecko) (v zastúpení: M. Gail, advokát)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: G. Schneider, splnomocnený zástupca)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT: Allrounder SARL (Sarrebourg, Francúzsko)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu prvého odvolacieho senátu ÚHVT z 23. júna 2010 (vec R 1543/2009-1), ktorým sa zamieta žiadosť o restitutio in integrum podaná žalobkyňou

Výrok

1.

Žaloba sa zamieta ako zjavne bez právneho základu.

2.

Ara AG je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 301, 6.11.2010.


12.11.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 331/22


Uznesenie Všeobecného súdu z 9. septembra 2011 — Biodes/ÚHVT — Manasul Internacional (BIESUL)

(Vec T-597/10) (1)

(Ochranná známka Spoločenstva - Konanie o námietke - Zrušenie rozhodnutia odvolacieho senátu - Zánik predmetu sporu - Zastavenie konania)

2011/C 331/43

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Biodes, SL (Madrid, Španielsko) (v zastúpení: E. Manresa Medina, advokát)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: V. Melgar, splnomocnený zástupca)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT: Manasul Internacional, SL

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu prvého odvolacieho senátu ÚHVT z 23. septembra 2010 (vec R 1519/2009-1) týkajúcemu sa námietkového konania medzi Manasul Internacional, SL a Biodes, SL

Výrok

1.

Konanie o tejto žalobe sa zastavuje.

2.

Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) je povinný nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 80, 12.3.2011.


12.11.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 331/22


Uznesenie Všeobecného súdu z 9. septembra 2011 — Biodes/ÚHVT — Manasul Internacional (LINEASUL)

(Vec T-598/10) (1)

(Ochranná známka Spoločenstva - Konanie o námietke - Zrušenie rozhodnutia odvolacieho senátu - Zánik predmetu sporu - Zastavenie konania)

2011/C 331/44

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Biodes, SL (Madrid, Španielsko) (v zastúpení: E. Manresa Medina, advokát)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: V. Melgar, splnomocnený zástupca)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT: Manasul Internacional, SL (Ponferrada, Španielsko)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu prvého odvolacieho senátu ÚHVT z 23. septembra 2010 (vec R 1520/2009-1) týkajúcemu sa námietkového konania medzi Manasul Internacional, SL a Biodes, SL

Výrok

1.

Konanie o tejto žalobe sa zastavuje.

2.

Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) je povinný nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 80, 12.3.2011.


12.11.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 331/22


Žaloba podaná 23. júna 2011 — Bulharská republika/Komisia

(Vec T-335/11)

2011/C 331/45

Jazyk konania: bulharčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Bulharská republika (v zastúpení: T. Ivanov a E. Petranova, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet

Návrh na zrušenie vykonávacieho rozhodnutia Komisie z 15. apríla 2011, ktorým sa z financovania Európskou úniou vylučujú niektoré výdavky vynaložené členskými štátmi v rámci Záručnej sekcie Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF), v rámci Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) [oznámené pod číslom K(2011) 2517]

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil vykonávacie rozhodnutie Komisie z 15. apríla 2011, ktorým sa z financovania Európskou úniou vylučujú niektoré výdavky vynaložené členskými štátmi v rámci Záručnej sekcie Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF), v rámci Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) [oznámené pod číslom K(2011) 2517 (1)] v rozsahu, v akom sa týka Bulharskej republiky, alebo subsidiárne

znížil opravy vo výške 10 % uplatnené na výdavky na základe režimu jednotnej platby na plochu v rámci EPUZF na 5 %, ako aj opravy vo výške 10 % v rámci EPFRV, os 2 („zlepšenie životného prostredia a vidieka“) bulharského programu rozvoja vidieka na 5 %, a

zaviazal Európsku komisiu na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza štyri žalobné dôvody.

1.   Prvý žalobný dôvod založený na porušení článku 31 nariadenia (ES) č. 1290/2005  (2)

Po prvé Bulharská republika tvrdí, že Komisia nepreukázala porušenie právnej úpravy Únie Bulharskom. Komisia v napadnutom rozhodnutí navrhla finančné opravy vo výške 10 % pre výdavky na základe režimu jednotnej platby na plochu a osi 2 („zlepšenie životného prostredia a vidieka“) bulharského programu rozvoj vidieka z dôvodu údajných nedostatkov pri fungovaní LPIS-GIS, ktoré viedli k nemožnosti vykonať kľúčovú kontrolu, ktorej nemožnosť preukazujú závažné narušenia systému kontroly, ktorá mala za následok významné riziko podstatných strát pre fondy. Oprava vo výške 5 % bola takisto navrhnutá pre doplnky priamych platieb z dôvodu uvedených nedostatkov pri fungovaní LPIS-GIS. Žalobkyňa predložila súbor údajov a skutkových okolností, ktoré preukazujú to, že sa uskutočnili správne krížové kontroly a šetrenie na mieste, a ktoré vyvracajú tvrdenie Komisie.

Po druhé žalobkyňa tvrdí, že pokiaľ ide o sumy vylúčené z financovania, Komisia správne neposúdila ani povahu a ani závažnosť porušenia uplatniteľnej právnej úpravy. Žalobkyňa v tejto súvislosti tvrdí, že sa uskutočnili ešte podrobnejšie „kľúčové“ kontroly, než vyžaduje príslušná právna úprava, a že záver Komisie, pokiaľ ide o nevykonanie takej kontroly, neodráža skutočný stav systémov kontrol v Bulharskej republike.

Po tretie žalobkyňa tvrdí, že riziko vzniku škody pre rozpočet Únie nebolo správne posúdené. Žalobkyňa poukazuje na tvrdenie, podľa ktorého Komisia vychádzala z nesprávneho posúdenia v súvislosti s finančnými dôsledkami porušenia právnej úpravy Únie, keď vychádzala z konečnej správy zmierovacieho orgánu vo veci 10/BG/442, kde bolo výslovne uvedené, že bulharské orgány vykonali kontrolu trvalých pasienkov na mieste v rozsahu 100 %.

2.   Druhý žalobný dôvod založený na porušení zásady proporcionality

Podľa žalobkyne, ktorá sa opiera o článok 31 ods. 2 nariadenia č. 1290/2005, ako aj o požiadavku Všeobecného súdu, aby bola výška opravy jasne spojená s prípadnou ujmou spôsobenou Únii, musí byť percentuálna sadzba finančnej opravy primeraná vo vzťahu ku konštatovaným nezrovnalostiam a k riziku pre rozpočet Únie. Opravy stanovené v tomto prípade prekračujú hranice toho, čo je vhodné a nevyhnutné na uskutočnenie cieľov, ktoré sleduje postup zúčtovania, čo predstavuje dôvod, pre ktorý musia byť znížené.

3.   Tretí žalobný dôvod založený na porušení zásady právnej istoty

Žalobkyňa tvrdí, že Komisia porušila zásadu právnej istoty z dôvodu nerešpektovania usmernení, ktoré sama stanovila v dokumente VI/5530/97. (3) Vzhľadom na skutočnosť, že bulharské orgány vykonali kľúčovú kontrolu, Komisia mala na základe uvedeného dokumentu stanoviť finančné opravy vo výške 5 % a nie vo výške 10 % pre výdavky na základe režimu jednotných platieb na plochu a osi 2 („zlepšenie životného prostredia a vidieka“) bulharského programu rozvoja vidieka.

Žalobkyňa sa okrem toho domnieva, že ustanovenia, na ktoré poukázala Komisia na účely stanovenia troch pravidiel, o ktorých tvrdí, že neboli Bulharskou republikou dodržané, stanovujú členským štátom určité povinnosti, ktoré sa odlišujú od povinností, ktoré sú uvedené v úradnom oznámení. Nielenže dve z troch uvedených pravidiel nie sú výslovne stanovené v príslušných právnych predpisoch, ale neexistovali ani hodnotiace kritériá vymedzené v súvislosti s ich vykonaním. Pokiaľ ide o tretie pravidlo, rovnako chýbajú hodnotiace kritériá vymedzené v súvislosti s jeho vykonaním. Bulharská republika tvrdí, že splnila požiadavky článku 26 nariadenia č. 796/2004. (4)

4.   Štvrtý žalobný dôvod založený na porušení článku 296 ods. 2 ZFEÚ

Účinkom napadnutého rozhodnutia je vylúčenie výdavkov vynaložených Bulharskou republikou vo výške 24 543 106,87 eura z financovania Európskej únie. Podľa žalobkyne, keďže prijaté rozhodnutie jej spôsobuje ujmu, získanie náležito odôvodneného vysvetlenia zo strany Európskej komisie v súvislosti s dôvodmi stanovenia finančných opráv pre ňu predstavuje významný záujem. Žalobkyňa tvrdí, že Komisia dostatočne jasne a jednoznačne neuviedla dôvody stanovenia finančných opráv a nesplnila si tak svoju povinnosť odôvodniť napadnuté rozhodnutie, pokiaľ ide o žalobkyňu.


(1)  Ú. v. EÚ L 102, s. 33.

(2)  Nariadenie Rady (ES) č. 1290/2005 z 21. júna 2005 o financovaní Spoločnej poľnohospodárskej politiky (Ú. v. EÚ L 209, s. 1).

(3)  Dokument Komisie č. VI/5330/97 z 23. decembra 1997, „Usmernenia na výpočet finančných dôsledkov pri príprave rozhodnutia o zúčtovaní výdavkov z EPUZF-u — záručná sekcia“ [neoficiálny preklad].

(4)  Nariadenie Komisie (ES) č. 796/2004 z 21. apríla 2004, ktoré ustanovuje podrobné pravidlá na uplatňovanie krížového plnenia, modulácie a integrovaného správneho a kontrolného systému uvedeného v nariadení Rady (ES) č. 1782/2003, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá pre režimy priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov (Ú. v. EÚ L 141, s. 18; Mim. vyd. 03/044, s. 243).


12.11.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 331/24


Žaloba podaná 19. augusta 2011 — Scandic Distilleries/ÚHVT — Bürgerbräu, August Röhm & Söhne (BÜRGER)

(Vec T-460/11)

2011/C 331/46

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Scandic Distilleries SA (Bihor, Rumunsko) (v zastúpení: Á. László, advokát)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Bürgerbräu, August Röhm & Söhne KG (Bad Reichenhall, Nemecko)

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zmenil rozhodnutie druhého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) z 25. mája 2011 vo veci R 1962/2010-2 a zapísal ochrannú známku Spoločenstva pre všetky dotknuté výrobky a služby,

zaviazal žalovaného na náhradu všetkých trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Prihlasovateľ ochrannej známky Spoločenstva: žalobkyňa.

Prihlasovaná ochranná známka Spoločenstva: obrazová ochranná známka „BÜRGER ORIGINAL PREMIUM PILS TRADITIONAL BREWED QUALITY REGISTERED TRADEMARK SIEBENBURGEN“ pre tovary a služby zaradené do tried 32 a 35 — prihláška ochrannej známky č. 8359663.

Majiteľ ochrannej známky alebo označenia namietaných v námietkovom konaní: ďalší účastník konania pred odvolacím senátom.

Namietaná ochranná známka alebo označenie: prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva „Bürgerbräu“ č. 1234061 pre tovary a služby zaradené do tried 21, 32 a 42.

Rozhodnutie námietkového oddelenia: čiastočné vyhovenie námietke.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: zamietnutie odvolania.

Dôvody žaloby: porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady č. 207/2009, lebo odvolací senát nesprávne preukázal pravdepodobnosť zámeny.


12.11.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 331/24


Žaloba podaná 23. augusta 2011 — Ellinika Nafpigeia a 2. Hoern Beteilingungs Gesellschaft mit beschränkter Haftung/Komisia

(Vec T-466/11)

2011/C 331/47

Jazyk konania: gréčtina

Účastníci konania

Žalobkyne: Ellinika Nafpigeia SA (Hellenic Shipyards, Skaramanka, Grécko), 2. Hoern Beteilingungs GmbH (Kiel, Nemecko) (v zastúpení: K. Chrysogonos a A. Mizis, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobkyne navrhujú, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie Komisie z 1. decembra 2010 K(2010) 8274 v konečnom znení, týkajúce sa štátnej pomoci CR 16/2004 (ex NN 29/2004, CP 71/2002 a CP 133/2005), ktoré predstavuje vykonávacie opatrenie rozhodnutia z 2. júla 2008, K(2008) 3118 (Ú. v. EÚ L 225 z 27. augusta 2009, s. 104) o vymáhaní štátnej pomoci (rozhodnutie o vymáhaní pomoci), tak ako je doplnené, podrobne uvedené a spresnené v dokumentoch a v ostatných zložkách spisu,

uložil Komisii povinnosť nahradiť nimi vynaložené trovy konania,

subsidiárne podal výklad rozhodnutia z 1. decembra 2010 K(2010) 8274 v konečnom znení, doplneného dokumentmi a ostatnými zložkami spisu, s účinkom erga omnes vrátane Komisie, ktorý je presne definovaný v žalobe takým spôsobom, že je v súlade s článkom 17 rozhodnutia o vymáhaní pomoci, na ktorom je založené napadnuté rozhodnutie; článkom 346 ZFEÚ, podľa ktorého bolo rozhodnutie prijaté; zásadami právnej istoty, slobody usadiť sa, poskytovania služieb, podnikania, práva vlastniť majetok, teda zásad, ktoré Komisia a Helénske orgány svojím výkladom a aplikáciou napadnutého rozhodnutia porušili.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyne uvádzajú tieto štyri žalobné dôvody.

Vo svojom prvom žalobnom dôvode, ktorým sa domáhajú zrušenia rozhodnutia žalobkyne tvrdia, že Komisia porušila článok 17 rozhodnutia o vymáhaní pomoci, pretože napadnuté rozhodnutie má dosah na vojenskú oblasť činnosti Ellinika Nafpigeia SA (Hellenic Shipyards, ďalej len „HSY“) tým, že ukladá HSY, aby scudzila celý svoj majetok, ktorý v súčasnosti nie je pre ňu absolútne nevyhnutný, ale ktorý sa sčasti môže v budúcnosti stať nevyhnutným alebo relatívne nevyhnutným na vojenskú oblasť činnosti HSY.

Vo svojom druhom žalobnom dôvode, ktorým sa domáhajú zrušenia rozhodnutia sa žalobkyne domnievajú, že napadnuté rozhodnutie bolo vyložené na základe nesprávneho uplatnenia článku 346 ZFEÚ v tom zmysle, že vojenská oblasť činnosti HSY vychádza len z bežných objednávok gréckeho vojenského námorníctva a nepozostáva z individuálnej neobchodnej činnosti ako sú budúce objednávky vojenského námorníctva alebo gréckych alebo zahraničných vojenských síl alebo inej výrobnej, dodávateľskej alebo opravárenskej činnosti týkajúcej sa obranných zariadení.

Vo svojom treťom žalobnom dôvode, ktorým sa domáhajú zrušenia rozhodnutia žalobkyne tvrdia, že napadnuté rozhodnutie porušuje zásadu právnej istoty, obsahuje podstatné pochybenia, pokiaľ ide o jeho pôsobnosť ratione personae, ratione temporis a ratione materiae a zároveň rozširuje diskrečnú právomoc na orgány, ktoré sú podriadené jeho pôsobnosti, čo sa musí vykladať tak, že ukladá povinnosti a zákazy, ktoré nie sú upravené v rozhodnutí o vymáhaní pomoci a na osoby, ktoré nie sú ním viazané, alebo určené a na ktoré sa neuplatňuje, čím došlo k prekročeniu rozumného opatrenia založeného na ochrane základných práv a slobôd. Žalobkyne okrem toho uvádzajú, že napadnuté rozhodnutie je z dôvodu porušenia zásady právnej istoty sčasti neuplatniteľné, pretože vyžaduje opatrenia, na základe ktorých je čiastočne alebo úplne právne neuplatniteľné/alebo prakticky neaplikovateľné, pričom polročný termín stanovený na jeho realizáciu je od začiatku neobvyklý a nereálny.

Vo svojom štvrtom žalobnom dôvode, ktorým sa domáhajú zrušenia rozhodnutia žalobkyne tvrdia, že napadnuté rozhodnutie ukladá HSY a jej akcionárom povinnosti a zákazy takým spôsobom, že poškodzuje ich základné práva na slobodu usadenia sa, slobodu poskytovania služieb, slobodu podnikania a práva vlastniť majetok bez potrebného právneho základu a v každom prípade ide nad nevyhnutný rámec pokiaľ ide o cieľ sledovaného opatrenia vymáhania pomoci.


12.11.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 331/25


Žaloba podaná 5. septembra 2011 — Sepro Europe/Komisia

(Vec T-483/11)

2011/C 331/48

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Sepro Europe Ltd (Harrogate, Spojené kráľovstvo) (v zastúpení: C. Mereu a K. Van Maldegem, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

rozhodol, že žaloba je prípustná a odôvodnená,

zrušil rozhodnutie Komisie 2011/328/EÚ (1),

zaviazal žalovanú na náhradu trov konania a

prijal všetky ďalšie nevyhnutné opatrenia.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza štyri žalobné dôvody.

1.

Prvý žalobný dôvod založený na tom, že sa žalovaná dopustila zjavne nesprávneho právneho posúdenia tým, že rozhodnutie Komisie 2011/328/EÚ odôvodňovala na základe údajných obáv týkajúcich sa i) vystavenia pracovníkov a ii) vystavenia životného prostredia.

2.

Druhý žalobný dôvod založený na tom, že žalovaná porušila právo na spravodlivý proces a právo na obhajobu, ako aj zásadu riadnej správy vecí verejných, lebo nesprávne zohľadnila údajnú obavu týkajúcu sa pomeru izomérov, ktorá bola ako zásadná prvýkrát vymedzená až pri opakovanom podaní žiadosti a vo veľmi neskorom štádiu konania. Žalobkyni teda nebola daná príležitosť sa k tejto otázke vyjadriť. Žalovaná navyše nezohľadnila návrh žalobkyne na zmenu.

3.

Tretí žalobný dôvod založený na tom, že rozhodnutie Komisie 2011/328/EÚ je nezákonné z dôvodu jeho neprimeranosti. Aj ak by sa akceptovalo, že existujú obavy, ktoré vyžadujú väčšiu pozornosť, je sporné opatrenie neprimerané v tom, ako k týmto obavám spojeným s údajným vystavením pracovníkov a životného prostredia pristupuje.

4.

Štvrtý žalobný dôvod založený na tom, že rozhodnutie Komisie 2011/328/EÚ je nezákonné z dôvodu nedostatočného odôvodnenia, lebo žalovaná neposkytla žiaden dôkaz či odôvodnenie ospravedlňujúce jej nesúhlas so zmenou navrhnutou žalobkyňou, čím ovplyvnila výpočet odhadovaných úrovní vystavenia pracovníkov, a neposkytla žiaden dôkaz či dôvod ospravedlňujúci jej nesúhlas s používaním skleníkov využívajúcich vyspelé technológie.


(1)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 1. júna 2011 o nezaradení flurprimidolu do prílohy I k smernici Rady 91/414/EHS [oznámené pod číslom K(2011) 3733] (Ú. v. EÚ L 153, s. 192).


12.11.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 331/25


Žaloba podaná 12. septembra 2011 — Akzo Nobel a Akcros Chemicals/Komisia

(Vec T-485/11)

2011/C 331/49

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobcovia: Akzo Nobel NV (Amsterdam, Holandsko) a Akcros Chemicals Ltd (Warwickshire, Spojené kráľovstvo) (v zastúpení: C. Swaak a R. Wesseling, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobcovia navrhujú, aby Všeobecný súd:

čiastočne alebo úplne zrušil rozhodnutie Komisie z 30. júna 2011, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Komisie K(2009) 8682 v konečnom znení z 11. novembra 2009 týkajúce sa konania podľa článku 81 Zmluvy o ES (teraz článku 101 ZFEÚ) a článku 53 Dohody o EHP (Vec COMP/38.589 — Tepelné stabilizátory), v rozsahu, v akom sa týka žalobcov,

subsidiárne, znížil pokutu uloženú článkom 1 ods. 2, 4, 19 a 21 rozhodnutia Komisie z 30. júna 2011 a

zaviazal Komisiu na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobcovia uvádzajú tri žalobné dôvody.

1.

Prvý žalobný dôvod založený na tom, že žalovaná nesprávne pripísala solidárnu zodpovednosť žalobcom spolu s podnikmi patriacimi do Elementis group, a nesprávne uplatnila koncept solidárnej zodpovednosti tým, že zaviazala žalobcov na zaplatenie časti pokuty uloženej podnikom patriacim do Elementis group.

2.

Druhý žalobný dôvod založený na tom, že žalovaná nesprávne zmenila a doplnila rozhodnutie z 11. novembra 2009 na úkor žalobcov (hoci konanie o žalobe o neplatnosť prebieha na Všeobecnom súde) v rozpore so zásadami právnej istoty a legitímnej dôvery.

3.

Tretí žalobný dôvod založený na tom, že žalovaná nesprávne zmenila a doplnila rozhodnutie z 11. novembra 2009 bez toho, aby prijala nové doplňujúce oznámenie o výhradách, a teda porušila právo žalobcov na obhajobu a predovšetkým právo byť vypočutý.


12.11.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 331/26


Žaloba podaná 9. septembra 2011 — Sarc/Komisia

(Vec T-488/11)

2011/C 331/50

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Scheepsbouwkundig Advies- en Rekencentrum (Sarc) BV (Bussum, Holandsko) (v zastúpení: H. Speyart, advokát)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie Komisie K(2011) 642 v konečnom znení z 10. mája 2011 vydané v konaní o štátnej pomoci NN 68/2010, ktorým sa určuje, že poskytnutá pomoc nepredstavuje štátnu pomoc, a

určil, že Európska komisia znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania vynaložené žalobkyňou.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby, žalobkyňa uvádza päť žalobných dôvodov.

1.

Prvý žalobný dôvod založený na

tvrdení, že Komisia sa dopustila chyby tým, že nezačala formálne vyšetrovacie konanie v zmysle článku 108 ods. 2 ZFEÚ, hoci ho mala začať;

2.

Druhý žalobný dôvod založený na

tvrdení, že Komisia následne dostatočne nezapojila SARC do svojho predchádzajúceho skúmania;

3.

Tretí žalobný dôvod založený na

tvrdení, že Komisia nesprávne uplatnila článok 107 ods. 1 ZFEÚ;

4.

Štvrtý žalobný dôvod založený na

tvrdení, že Komisia sa dopustila chyby, keď holandským orgánom neuložila povinnosť predložiť hodnotenie, prípadne nezadala vypracovanie nezávislého hodnotenia;

5.

Piaty žalobný dôvod založený na

tvrdení, že Komisia svoje rozhodnutie riadne neodôvodnila.


12.11.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 331/26


Žaloba podaná 15. septembra 2011 — Bena Properties/Rada

(Vec T-490/11)

2011/C 331/51

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Bena Properties Co. SA (Damask, Sýria) (v zastúpení: E. Ruchat, advokát)

Žalovaná: Rada Európskej únie

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie Rady 2011/273/SZBP z 9. mája 2011 o reštriktívnych opatreniach voči Sýrii v rozsahu, v akom sa týkajú žalobkyne, ako aj následné vykonávacie rozhodnutia 2011/302/SZBP z 23. mája 2011 a 2011/367/SZBP z 23. júna 2011 v rozsahu, v akom bol jej názov zaradený na zoznam osôb a subjektov uvedených v článkoch 3 a 4 rozhodnutia 2011/273/SZBP z 9. mája 2011,

zrušil nariadenie Rady (EÚ) č. 442/2011 z 9. mája 2011 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Sýrii, ako aj následné vykonávacie nariadenie č. 504/2011 z 23. mája 2011 a korigendum [korigendum k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 504/2011 uverejnené 24. júna 2011] v rozsahu, v akom sa tieto akty týkajú žalobkyne,

zaviazal Radu Európskej únie na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza tri žalobné dôvody, ktoré sú v podstate totožné alebo podobné žalobným dôvodom uvedeným v rámci veci T-433/11, Makhlouf/Rada. (1)


(1)  Ú. v. EÚ C 290, 1.10.2011, s. 14.


12.11.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 331/27


Odvolanie podané 19. septembra 2011: Luigi Marcuccio proti rozsudku Súdu pre verejnú službu z 30. júna 2011 vo veci F-14/10, Marcuccio/Komisia

(Vec T-491/11 P)

2011/C 331/52

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Odvolateľ: Luigi Marcuccio (Tricase, Taliansko) (v zastúpení: G. Cipressa, advokát)

Ďalší účastník konania: Európska komisia

Návrhy

Odvolateľ navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil v celom rozsahu napadnuté uznesenie,

v prvom rade prijal všetky návrhy predložené na prvom stupni,

Európskej komisii uložil povinnosť zaplatiť odvolateľovi všetky náklady a trovy konania, ktoré mu vznikli,

subsidiárne vrátiť vec Súdu pre verejnú službu, aby rozhodol v novom zložení vo veci samej.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Toto odvolanie je podané proti uzneseniu Súdu pre verejnú službu z 30. júna 2011, ktorým bola zamietnutá ako zjavne nedôvodná žaloba, ktorej predmetom bol návrh na náhradu majetkovej a nemajetkovej ujmy, ktorá vznikla odvolateľovi z dôvodu údajne neprimerane dlhej dĺžky konania smerujúceho k uznaniu čiastočnej trvalej invalidity.

Na podporu svojho odvolania odvolateľ uvádza päť dôvodov.

1.

Prvý dôvod založený na nesprávnom právnom posúdení a nedostatku odôvodnenia a porušení povinnosti primeraného vyšetrovania v rozsahu, v akom bola vždy a v každom prípade systematicky vylúčená zodpovednosť inštitúcie Európskej únie v prípade porušenia jej povinnosti odôvodniť každé z jej rozhodnutí a v akom bola považovaná za neúčinnú argumentácia odvolateľa v tomto zmysle.

2.

Druhý dôvod založený na nesprávnom, skreslenom a neprimeranom výklade a uplatnení pojmu povinnosť odôvodnenia.

3.

Tretí dôvod založený na absolútnom nedostatku odôvodnenia, ako aj nedostatku vyšetrovania a procesnej chybe v rozsahu, v akom protinávrh žalovanej nebol považovaný za podaný oneskorene a preto neprípustný.

4.

Štvrtý dôvod založený na porušení článku 44 Rokovacieho poriadku Súdu pre verejnú službu a iných práv na dodržiavanie kontradiktórnosti a práva na obranu odvolateľa.

5.

Piaty dôvod založený na nesprávnom, skreslenom a neprimeranom výklade a uplatnení článku 91 Rokovacieho poriadku Súdu pre verejnú službu.


12.11.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 331/27


Žaloba podaná 16. septembra 2011 — Missir Mamachi di Lusingano a i./Komisia

(Vec T-494/11)

2011/C 331/53

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobcovia: Livio Missir Mamachi di Lusignano (Kerkhove-Avelgem, Belgicko), Anne Jeanne Cécile Magdalena Maria Sintobin (Brusel, Belgicko), Stefano Missir Mamachi di Lusignano (Šanghaj, Čína), Maria Letizia Missir Mamachi di Lusignano (Brusel, Belgicko), Alessandro Missir Mamachi di Lusignano (Eredi di) (Rabat, Maroko) (v zastúpení: F. Di Gianni, R. Antonimi a G. Coppo, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobcovia navrhujú, aby Všeobecný súd:

zaviazal Komisiu na náhradu nemajetkovej ujmy, ktorú utrpeli potom, ako bol Alessandro Missir Mamachi di Lusignano a jeho manželka, pani Ariane Lagasse de Locht, zavraždení,

zaviazal Komisiu na náhradu kompenzačných úrokov a úrokov z omeškania, ktoré medzičasom vznikli,

zaviazal Komisiu na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Prvý žalobný dôvod smeruje k odsúdeniu Komisie na náhradu nemajetkovej ujmy, ktorú neoprávnene utrpeli žalobcovia po zavraždení Alessandra Missir Mamachi di Lusignana, bývalého úradníka Komisie, a jeho manželky, pani Ariane Lagasse de Locht. Na tento účel žalobcovia uvádzajú mimozmluvnú zodpovednosť Únie, keď sa Komisia z nedbanlivosti neubezpečila, že byt, ktorý mal k dispozícii zavraždený úradník a jeho rodina, je vhodne a účinne zabezpečený na ich ochranu. Na podporu svojho tvrdenia žalobcovia uvádzajú návrhy v rozsudku Súdu pre verejnú službu vyhlásenom 12. mája 2011 vo veci F-50/2009.

Subsidiárne žalobcovia uvádzajú, z dôvodu absolútne výnimočných okolností, zodpovednosť Komisie za ujmu spôsobenú jej protiprávnym konaním.


12.11.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 331/28


Uznesenie Všeobecného súdu zo 14. septembra 2011 — Condé/Rada

(Vec T-210/10) (1)

2011/C 331/54

Jazyk konania: francúzština

Predseda šiestej komory nariadil výmaz veci.


(1)  Ú. v. EÚ C 234, 28.8.2010.


12.11.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 331/28


Uznesenie Všeobecného súdu zo 14. septembra 2011 — Camara/Rada

(Vec T-295/10) (1)

2011/C 331/55

Jazyk konania: francúzština

Predseda šiestej komory nariadil výmaz veci.


(1)  Ú. v. EÚ C 234, 28.8.2010.