ISSN 1977-1037

doi:10.3000/19771037.C_2011.315.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 315

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 54
28. októbra 2011


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

I   Uznesenia, odporúčania a stanoviská

 

ODPORÚČANIA

 

Európska komisia

2011/C 315/01

Odporúčanie Komisie z 27. októbra 2011 týkajúce sa iniciatívy pre spoločnú tvorbu programov v oblasti výskumu s názvom Mikrobiálna výzva – objavujúca sa hrozba pre ľudské zdravie

1

 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2011/C 315/02

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec COMP/M.6223 – Aegon/Banca Civica/Cajaburgos Vida) ( 1 )

4

2011/C 315/03

Schválenie poskytnutia štátnej pomoci v zmysle ustanovení článkov 107 a 108 ZFEÚ – Prípady, ku ktorým nemá Komisia námietky ( 2 )

5

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2011/C 315/04

Výmenný kurz eura

8

 

INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

2011/C 315/05

Informácie oznámené členskými štátmi o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 1857/2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na štátnu pomoc pre malé a stredné podniky (MSP) pôsobiace vo výrobe, spracovaní a odbyte poľnohospodárskych výrobkov, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 70/2001

9

 

V   Oznamy

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Európska komisia

2011/C 315/06

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.6404 – Hochtief Solutions/Ventizz/JV) – Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní ( 1 )

11

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

 

(2)   Text s významom pre EHP s výnimkou produktov podľa prílohy I k zmluve

SK

 


I Uznesenia, odporúčania a stanoviská

ODPORÚČANIA

Európska komisia

28.10.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 315/1


ODPORÚČANIE KOMISIE

z 27. októbra 2011

týkajúce sa iniciatívy pre spoločnú tvorbu programov v oblasti výskumu s názvom Mikrobiálna výzva – objavujúca sa hrozba pre ľudské zdravie

2011/C 315/01

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä jej článok 181 a článok 292,

keďže:

(1)

Mikrobiálna výzva predstavuje v dôsledku zvyšujúcej sa rezistencie voči antimikrobiálnym liekom jednu z najväčších vznikajúcich hrozieb pre ľudské zdravie v 21. storočí (1). V Únii zomrie každoročne viac než 25 000 pacientov na infekcie spôsobené baktériami, ktoré sú rezistentné voči širokospektrálnym antibiotikám, tzv. multirezistentnými baktériami (2). Miery rezistencie voči úzkospektrálnym antibiotikám prekračujú v niektorých európskych krajinách 40 – 50 % (3) a rezistencia voči širokospektrálnym antibiotikám je bežným a čoraz častejším problémom.

(2)

Infekčné choroby spôsobené rezistentnými baktériami vedú k dodatočným zdravotným a nepriamym nákladom, napr. k práceneschopnosti a strate plánovaného výkonu z dôvodu predčasného úmrtia. Celkové priame náklady spoločnosti z hľadiska dodatočných zdravotných nákladov a strát produktivity predstavujú každoročne v Európe 1,5 miliardy EUR (4). Nepriame náklady európskych krajín sú pravdepodobne niekoľkokrát vyššie (5).

(3)

Problém rezistencie voči liekom je prirodzeným a neodvratným následkom liečby infekčných chorôb antimikrobiálnymi liekmi. Táto situácia sa však zhoršuje neuváženým používaním antimikrobiálnych liekov a rozširovaním baktérií rezistentných voči antibiotikám v životnom prostredí. Dynamika ľudskej populácie vrátane cestovania a dodávok potravín do celého sveta značne prispievajú k rýchlemu šíreniu rezistentných infekčných mikroorganizmov (6). Okrem toho sa zneužívaním antibiotík pri chove hospodárskych zvierat zvyšuje riziko rozšírenia rezistentných mikroorganizmov na ľudí prostredníctvom konzumácie potravín (7). Vývoj nových antimikrobiálnych látok sa zároveň značne spomaľuje.

(4)

Komplexné riešenie tohto problému si vyžaduje prijatie opatrení v mnohých sektoroch spoločnosti: politických štruktúrach, zdravotnej starostlivosti, priemysle, environmentálnych agentúrach, poľnohospodárstve, veterinárnom lekárstve, výskume a iných oblastiach.

(5)

Cezhraničná spolupráca je nevyhnutná vzhľadom na to, že zvyšujúca sa rezistencia mikroorganizmov voči antibiotikám nie je iba vecou jednotlivých krajín, ale predstavuje reálnu hrozbu pre verejné zdravie v celosvetovom meradle. Spoločné znášanie bremena s cieľom účinne zvládnuť budúce výzvy bude prínosom pre všetky zúčastnené krajiny a umožní lepšie zvládnutie a liečbu infekčných chorôb v budúcnosti.

(6)

Hoci v celej Európe prebieha výskum na vysokej úrovni, súčasný stav výskumu v oblasti antimikrobiálnej rezistencie sa javí ako dosť komplexný a nejednotný. Mnohé výskumné siete a organizácie na európskej a štátnej úrovni vymedzujú agendy v oblasti výskumu antimikrobiálnej rezistencie izolovane od seba, čo vedie k prekrývaniu alebo konkurencii výskumných činností, ktoré často nedosahujú kritické množstvo.

(7)

Pracovný dokument útvarov Komisie z 18. novembra 2009 o anitmikrobiálnej rezistencii (8) obsahuje zhrnutie iniciatív v tejto oblasti na úrovni Únie. Boli navrhnuté a realizované viaceré opatrenia vrátane zlepšeného monitorovania antimikrobiálnej rezistencie a používania antimikrobiálnych látok, ako aj opatrení na riadenie rizík.

(8)

Rada Európskej únie na svojom zasadnutí 1. decembra 2009 (9) vyzvala členské štáty a Komisiu, aby „podporovali spoločné využívanie výskumných infraštruktúr, nábor výskumníkov, stimuláciu a podporu globálnej výskumnej spolupráce, zintenzívnenie šírenia výsledkov výskumu a poznatkov prostredníctvom štruktúr výmeny informácií a zváženie existujúcich a nových finančných nástrojov“ inovačnými stimulmi pre účinné antibiotiká.

(9)

Na svojom zasadnutí 26. mája 2010 (10) Rada pre konkurencieschopnosť určila a odôvodnila súbor možných iniciatív v oblasti spoločnej tvorby programov (ďalej len „JPI“) vrátane iniciatívy „Mikrobiálna výzva – objavujúca sa hrozba pre ľudské zdravie“ ako oblastí, v ktorých by spoločná tvorba programov bola dôležitým prínosom k súčasným nesúrodým snahám členských štátov. Preto prijala závery, v ktorých uznala, že je potrebné rozbehnúť iniciatívu pre spoločnú tvorbu programov v tejto oblasti a vyzvala Komisiu, aby prispela k jej príprave.

(10)

Členské štáty potvrdili svoju účasť v takejto iniciatíve pre spoločnú tvorbu programov zaslaním listov, v ktorých sa k nej formálne zaviazali.

(11)

Spoločná tvorba programov v oblasti výskumu antimikrobiálnej rezistencie, ako v prípade navrhovanej iniciatívy „Mikrobiálna výzva – objavujúca sa hrozba pre ľudské zdravie“ prispeje k riešeniu otázky nejednotnosti výskumného úsilia členských štátov a urýchli využívanie kvalifikácií, poznatkov a zdrojov s cieľom rozvíjať a posilňovať vedúce postavenie Európy a jej konkurencieschopnosť výskumu v tejto oblasti. Okrem toho riešenie najdôležitejších spoločenských výziev dopĺňa stratégiu Európa 2020 (11) a iniciatívu Inovácia v Únii (12).

(12)

V záujme dosiahnutia cieľov stanovených v tomto odporúčaní by členské štáty mali zabezpečiť spoluprácu a synergiu s najdôležitejšími súvisiacimi iniciatívami, akými sú: Iniciatíva za inovačnú medicínu; výskum, vývoj a inovácie podporované prostredníctvom rámcového programu, a to aj v oblasti ochrany zdravia, potravín, poľnohospodárstva a životného prostredia, v prípade potreby s použitím informačných technológií, ako aj iných iniciatív, ako napríklad v rámci ERA-NET.

(13)

S cieľom umožniť Komisii podávať správy Európskemu parlamentu a Rade by členské štáty mali Komisii podávať pravidelne správy o pokroku dosiahnutom v rámci tejto JPI,

PRIJALA TOTO ODPORÚČANIE:

1.

Členské štáty sa vyzývajú, aby na základe multiodborového prístupu vytvorili spoločnú víziu spôsobu, akým sa môže zlepšiť spolupráca a koordinácia v oblasti výskumu na európskej úrovni pri riešení výziev antimikrobiálnej rezistencie, a využili príležitosti, ktoré prinesie, na zabezpečenie účinnosti spoločných snáh členských štátov.

2.

Členské štáty sa vyzývajú, aby vypracovali spoločnú strategickú výskumnú agendu (SVA) stanovujúcu strednodobé až dlhodobé výskumné potreby a ciele v oblasti antimikrobiálnej rezistencie. Súčasťou SVA by mal byť vykonávací plán, v ktorom sa stanovia priority a harmonogramy a určia činnosti, nástroje a zdroje potrebné na jeho realizáciu.

3.

Členské štáty sa vyzývajú, aby do SVA a vykonávacieho plánu zahrnuli tieto činnosti:

a)

určenie a výmena informácií o príslušných národných programoch a výskumných činnostiach;

b)

zvýšenie aktivít v oblasti spoločného predvídania, ako aj posudzovania technológií;

c)

výmena informácií, zdrojov, najlepších postupov, metodík a usmernení;

d)

určenie oblastí alebo výskumných činností, pre ktoré by koordinácia alebo spoločné výzvy na predkladanie ponúk alebo zlučovanie zdrojov boli prínosom;

e)

stanovenie podrobných postupov výskumu, ktorý sa má v oblastiach uvedených v písmene d) vykonávať spoločne;

f)

zohľadňovanie potrieb liečby pacientov a zdravotných systémov pri stanovovaní cieľov programov výskumu v oblasti antimikrobiálnej rezistencie;

g)

kde je to možné, spoločné využívanie existujúcej výskumnej infraštruktúry alebo vývoj nových nástrojov, ako sú koordinované databázy, alebo vývoj modelov na štúdium procesov antimikrobiálnej rezistencie;

h)

podpora lepšej spolupráce medzi verejným a súkromným sektorom, ako aj otvorenej inovácie medzi jednotlivými výskumnými činnosťami a podnikateľskými sektormi v súvislosti s antimikrobiánou rezistenciou;

i)

vývoz a šírenie vedomostí, inovácií a medziodborových metodických prístupov, ako aj odhaľovanie a prekonávanie prekážok v systéme výskumu a inovácií, ktoré zabraňujú inovačným riešeniam prinášajúcim spoločenské výhody, aby rýchlejšie prenikali na trh;

j)

vytváranie sietí medzi centrami, ktoré sa venujú výskumu antimikrobiálnej rezistencie.

4.

Členské štáty sa vyzývajú, aby udržiavali účinnú spoločnú riadiacu štruktúru v oblasti výskumu antimikrobiálnej rezistencie s mandátom na stanovenie vhodných podmienok, pravidiel a postupov spolupráce a koordinácie a na monitorovanie realizácie SVA. Táto riadiaca štruktúra by nemala byť veľmi rozsiahla, mala by byť účinná a pružná a mala by zohľadňovať dobrovoľné usmernenia týkajúce sa rámcových podmienok spoločnej tvorby programov v oblasti výskumu, ktoré vydala pracovná skupina na vysokej úrovni pre spoločnú tvorbu programov (GPC).

5.

Členské štáty sa vyzývajú, aby spoločne realizovali spoločnú SVA, a to aj prostredníctvom svojich národných výskumných programov v súlade s dobrovoľnými usmerneniami týkajúcimi sa spoločnej tvorby programov v oblasti výskumu, ktoré vypracovala GPC alebo s inými národnými výskumnými činnosťami.

6.

Členské štáty sa vyzývajú, aby budovali na existujúcej expertíze v rámci Komisie a aby zohľadňovali dobrovoľné usmernenia týkajúce sa rámcových podmienok pri vypracovávaní a realizácii SVA a s cieľom koordinovať iniciatívu pre spoločnú tvorbu programov s inými programami a iniciatívami v tejto oblasti.

7.

Členské štáty sa vyzývajú, aby Rade a Komisii podávali pravidelne správy o pokroku a výsledkoch tejto JPI vrátane ponaučení v rámci dosahovania optimálnej účinnosti.

V Bruseli 27. októbra 2011

Za Komisiu

Máire GEOGHEGAN-QUINN

členka Komisie


(1)  Priority Medicines for Europe and the World (Prioritné lieky pre Európu a svet), Kaplan W, Laing R. Geneva: Svetová zdravotnícka organizácia (2004).

(2)  The bacterial challenge: time to react. (Bakteriálna výzva: je čas reagovať) Spoločná technická správa ECDC a EMA (september 2009).

(3)  Goldstein FW. Penicillin-resistant Streptococcus pneumoniae: selection by both beta lactam and non-beta lactam antibiotics. (Streptococcus pneumoniae rezistentný voči penicilínu: rozdelenie podľa beta-laktámových a iných antibiotík) J Antimicrob Chemother 44:141-144 (1999).

(4)  Porovnaj poznámku pod čiarou 2.

(5)  Správa z konferencie; Innovative Incentives for Effective Antibacterials (Inovačné stimuly pre účinné antibakteriálne látky) (2009).

(6)  Správa Svetovej zdravotníckej organizácie z roku 2007, A safer future: global public health security in the 21st century (Bezpečnejšia budúcnosť: zabezpečenie ochrany verejného zdravia v 21. storočí), WHO (2007).

(7)  Joint opinion on antimicrobial resistance (AMR) focused on zoonotic infections (Spoločné stanovisko k antimikrobiálnej rezistencii so zameraním na zvieracie infekcie), EFSA Journal 7(11):1372 (2009).

(8)  SANCO/6867/2009r6.

(9)  Rada Európskej únie, Závery Rady o inovačných stimuloch pre účinné antibiotiká, prijaté na 2980. zasadnutí Rady (Zamestnanosť, sociálna politika, zdravie a spotrebiteľské záležitosti) v Bruseli, 1. decembra 2009.

(10)  10246/10.

(11)  KOM(2010) 2020.

(12)  KOM(2010) 546.


II Oznámenia

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Európska komisia

28.10.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 315/4


Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii

(Vec COMP/M.6223 – Aegon/Banca Civica/Cajaburgos Vida)

(Text s významom pre EHP)

2011/C 315/02

Dňa 20. októbra 2011 sa Komisia rozhodla nevzniesť námietku voči uvedenej oznámenej koncentrácii a vyhlásiť ju za zlučiteľnú so spoločným trhom. Toto rozhodnutie je založené na článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 139/2004. Úplné znenie rozhodnutia je dostupné iba v angličtine jazyku a bude zverejnené po odstránení akýchkoľvek obchodných tajomstiev. Bude dostupné:

v časti webovej stránky Komisie o hospodárskej súťaži venovanej fúziám (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Táto webová stránka poskytuje rôzne možnosti na vyhľadávanie individuálnych rozhodnutí o fúziách podľa názvu spoločnosti, čísla prípadu, dátumu a sektorových indexov,

v elektronickej podobe na webovej stránke EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) pod číslom dokumentu 32011M6223. EUR-Lex predstavuje online prístup k európskemu právu.


28.10.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 315/5


Schválenie poskytnutia štátnej pomoci v zmysle ustanovení článkov 107 a 108 ZFEÚ

Prípady, ku ktorým nemá Komisia námietky

(Text s významom pre EHP s výnimkou produktov podľa prílohy I k zmluve)

2011/C 315/03

Dátum prijatia rozhodnutia

20.9.2011

Referenčné číslo štátnej pomoci

SA.32899 (11/N)

Členský štát

Česká republika

Región

Názov (a/alebo názov príjemcu)

Podpora vybraných činností zaměřených na ozdravování chovů prasat

Právny základ

Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství

Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změnách některých souvisejících zákonů

Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací na základě paragrafu 2 a paragrafu 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství

Druh opatrenia

Schéma pomoci

Účel

Choroby zvierat

Forma pomoci

Priamy grant

Rozpočet

 

Celkový rozpočet: 3 017 CZK (v mil.)

 

Ročný rozpočet: 431 CZK (v mil.)

Intenzita

100 %

Trvanie

do 31.12.2017

Sektory hospodárstva

Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Ministerstvo zemědělství

Těšnov 17

117 05 Praha 1

ČESKÁ REPUBLIKA

Ďalšie informácie

Rozhodnutie v autentickom jazykovom znení, z ktorého boli odstránené všetky informácie, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva, je uverejnené na stránke:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sk.htm

Dátum prijatia rozhodnutia

20.9.2011

Referenčné číslo štátnej pomoci

SA.32900 (11/N)

Členský štát

Česká republika

Región

Názov (a/alebo názov príjemcu)

Podpora vybraných činností zaměřených na ozdravování chovů drůbeže zvýšením biologické bezpečnosti

Právny základ

Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství

Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změnách některých souvisejících zákonů

Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací na základě paragrafu 2 a paragrafu 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství

Druh opatrenia

Schéma pomoci

Účel

Choroby zvierat

Forma pomoci

Priamy grant

Rozpočet

 

Celkový rozpočet: 2 429 CZK (v mil.)

 

Ročný rozpočet: 347 CZK (v mil.)

Intenzita

100 %

Trvanie

do 31.12.2017

Sektory hospodárstva

Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Ministerstvo zemědělství

Těšnov 17

117 05 Praha 1

ČESKÁ REPUBLIKA

Ďalšie informácie

Rozhodnutie v autentickom jazykovom znení, z ktorého boli odstránené všetky informácie, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva, je uverejnené na stránke:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sk.htm

Dátum prijatia rozhodnutia

20.9.2011

Referenčné číslo štátnej pomoci

SA.32928 (11/N)

Členský štát

Nemecko

Región

Bayern

Názov (a/alebo názov príjemcu)

Richtlinie des Bayerischen Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten zur Einzelbetrieblichen Investitionsförderung

Právny základ

Ziffer IV.A. „Beihilfen für Investitionen in landwirtschaftliche Betriebe“ sowie IV.B „Beihilfen für Investitionen zur Verarbeitung und Vermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse“ der Rahmenregelung der Gemeinschaft für staatliche Beihilfen im Agrar- und Forstsektor 2007-2013 (2006/C 319/01).

Richtlinienentwurf des Bayerischen Staatsministeriums für Landwirtschaft und Forsten zur Einzelbetrieblichen Investitionsförderung

Druh opatrenia

Schéma pomoci

Účel

Investície do poľnohospodárskych podnikov

Forma pomoci

Priamy grant

Rozpočet

 

Celkový rozpočet: 345 EUR (v mil.)

 

Ročný rozpočet: 72 EUR (v mil.)

Intenzita

20 %

Trvanie

do 31.12.2013

Sektory hospodárstva

Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Staatliche Führungsakademie für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten

Am Lurzenhof 3c

84036 Landshut

DEUTSCHLAND

Ďalšie informácie

Rozhodnutie v autentickom jazykovom znení, z ktorého boli odstránené všetky informácie, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva, je uverejnené na stránke:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sk.htm

Dátum prijatia rozhodnutia

22.9.2011

Referenčné číslo štátnej pomoci

SA.32939 (11/N)

Členský štát

Česká republika

Región

Názov (a/alebo názov príjemcu)

Lesnická infrastruktura

Právny základ

1)

Program rozvoje venkova České republiky na období 2007–2013

2)

Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2007–2013 (podopatření I.1.2.3 Lesnická infrastruktura)

Druh opatrenia

Schéma pomoci

Účel

Lesníctvo

Forma pomoci

Priamy grant

Rozpočet

Celkový rozpočet: 500 CZK (v mil.)

Intenzita

100 %

Trvanie

do 31.12.2013

Sektory hospodárstva

Lesníctvo a ťažba dreva

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Ministerstvo zemědělství

Těšnov 17

117 05 Praha 1

ČESKÁ REPUBLIKA

Ďalšie informácie

Rozhodnutie v autentickom jazykovom znení, z ktorého boli odstránené všetky informácie, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva, je uverejnené na stránke:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sk.htm


IV Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Európska komisia

28.10.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 315/8


Výmenný kurz eura (1)

27. októbra 2011

2011/C 315/04

1 euro =


 

Mena

Výmenný kurz

USD

Americký dolár

1,4038

JPY

Japonský jen

106,39

DKK

Dánska koruna

7,4441

GBP

Britská libra

0,87630

SEK

Švédska koruna

9,0280

CHF

Švajčiarsky frank

1,2213

ISK

Islandská koruna

 

NOK

Nórska koruna

7,6560

BGN

Bulharský lev

1,9558

CZK

Česká koruna

24,833

HUF

Maďarský forint

302,20

LTL

Litovský litas

3,4528

LVL

Lotyšský lats

0,7043

PLN

Poľský zlotý

4,3420

RON

Rumunský lei

4,3323

TRY

Turecká líra

2,4798

AUD

Austrálsky dolár

1,3188

CAD

Kanadský dolár

1,3964

HKD

Hongkongský dolár

10,9113

NZD

Novozélandský dolár

1,7231

SGD

Singapurský dolár

1,7555

KRW

Juhokórejský won

1 558,65

ZAR

Juhoafrický rand

10,9256

CNY

Čínsky juan

8,9284

HRK

Chorvátska kuna

7,4900

IDR

Indonézska rupia

12 381,61

MYR

Malajzijský ringgit

4,3405

PHP

Filipínske peso

60,146

RUB

Ruský rubeľ

42,3128

THB

Thajský baht

42,872

BRL

Brazílsky real

2,4341

MXN

Mexické peso

18,5408

INR

Indická rupia

69,5020


(1)  Zdroj: referenčný výmenný kurz publikovaný ECB.


INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

28.10.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 315/9


Informácie oznámené členskými štátmi o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 1857/2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na štátnu pomoc pre malé a stredné podniky (MSP) pôsobiace vo výrobe, spracovaní a odbyte poľnohospodárskych výrobkov, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 70/2001

2011/C 315/05

Č. pomoci: SA.33762 (11/XA)

Členský štát: Holandsko

Región: Nederland

Názov schémy štátnej pomoci alebo názov podniku prijímajúceho individuálnu štátnu pomoc: Steunmaatregelen technische ondersteuning en kwaliteitsbevordering bloemkwekerijproducten

Právny základ: Ontwerp-verordening PT heffing handel bloemkwekerijproducten 2010

Ontwerp-verordening PT heffing aanbod bloemkwekerijproducten 2010

Ročné výdavky plánované v rámci schémy štátnej pomoci alebo celková výška individuálnej štátnej pomoci poskytnutej podniku: Celková ročná výška rozpočtu plánovaného podľa schémy pomoci: 14,10 EUR (v mil.)

Maximálna intenzita pomoci: 100 %

Dátum implementácie: —

Trvanie schémy štátnej pomoci alebo individuálnej štátnej pomoci: 26. októbra 2011 – 30. júna 2014

Účel pomoci: Technická pomoc [článok 15 nariadenia (ES) č. 1857/2006], Výroba kvalitných poľnohospodárskych výrobkov [článok 14 nariadenia (ES) č. 1857/2006]

Príslušné odvetvia hospodárstva: Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc:

Productschap Tuinbouw

Postbus 280

2700 AG Zoetermeer

NEDERLAND

Louis Pasteurlaan 6

2719 EE Zoetermeer

NEDERLAND

Internetová stránka: http://www.tuinbouw.nl/files/page/Ontwerp-Verordening%20PT%20heffing%20handel%20bloemkwekerijproducten%202010.pdf

http://www.tuinbouw.nl/files/page/Ontwerp-Verordening%20PT%20heffing%20aanbod%20bloemkwekerijproducten%202010.pdf

Ďalšie informácie: —

Č. pomoci: SA.33813 (11/XA)

Členský štát: Francúzsko

Región: Moselle

Názov schémy štátnej pomoci alebo názov podniku prijímajúceho individuálnu štátnu pomoc: aides aux audits sanitaires des élevages et aux programmes pluriannuels d’intervention en Moselle.

Právny základ: Articles L 1511-2 et L 1511-5 du code général des collectivités territoriales,

délibération du Conseil général de la Moselle (Commission permanente du 13 décembre 2010).

Ročné výdavky plánované v rámci schémy štátnej pomoci alebo celková výška individuálnej štátnej pomoci poskytnutej podniku: Celková ročná výška rozpočtu plánovaného podľa schémy pomoci: 0,20 EUR (v mil.)

Maximálna intenzita pomoci: 100 %

Dátum implementácie: —

Trvanie schémy štátnej pomoci alebo individuálnej štátnej pomoci: 26. októbra 2011 – 30. júna 2014

Účel pomoci: Ochorenia zvierat [článok 10 nariadenia (ES) č. 1857/2006]

Príslušné odvetvia hospodárstva: Chov zvierat, Zmiešané hospodárstvo

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc:

Monsieur le Président du Conseil général de la Moselle

Direction de l'environnement et de l'aménagement du territoire

Division de l'environnement et de l'espace rural/SAEN

Hôtel du Département

1 rue du Pont Moreau

BP 11096

57036 Metz Cedex 1

FRANCE

Internetová stránka: http://www.cg57.fr/SiteCollectionDocuments/LaMoselleEtVous/Agriculture/FichesUE/audit_sanitaire_et_programme_pluriannuel_elevages.pdf

Ďalšie informácie: —

Č. pomoci: SA.33826 (11/XA)

Členský štát: Bulharsko

Región: Bulgaria

Názov schémy štátnej pomoci alebo názov podniku prijímajúceho individuálnu štátnu pomoc: Помощ за участие в изложение по овцевъдство-Специализирано регионално есенно изложение на Бели и Вакли Маришки овце с. Избегли общ. Асеновград обл. Пловдив

Právny základ: Чл. 12, ал. 1, т. 10 от Закона за подпомагане на земеделските производители; Указания, приети с Решение на Управителния съвет на Държавен фонд „Земеделие“ за схема на държавна помощ за участие в изложение

Ročné výdavky plánované v rámci schémy štátnej pomoci alebo celková výška individuálnej štátnej pomoci poskytnutej podniku: Celková ročná výška rozpočtu plánovaného podľa schémy pomoci: 0,02 BGN (v mil.)

Maximálna intenzita pomoci: 70 %

Dátum implementácie: —

Trvanie schémy štátnej pomoci alebo individuálnej štátnej pomoci: 8. novembra 2011 – 31. decembra 2013

Účel pomoci: Technická pomoc [článok 15 nariadenia (ES) č. 1857/2006]

Príslušné odvetvia hospodárstva: Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc:

Държавен фонд „Земеделие“

бул. „Цар Борис III“ № 136

1618 София/Sofia

БЪЛГАРИЯ/ВULGАRIА

Internetová stránka: http://www.dfz.bg/bg/darzhavni-pomoshti/shemi_durjavni_pomoshti_reglament_1857_2006/

Ďalšie informácie: —


V Oznamy

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

Európska komisia

28.10.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 315/11


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Vec COMP/M.6404 – Hochtief Solutions/Ventizz/JV)

Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní

(Text s významom pre EHP)

2011/C 315/06

1.

Komisii bolo 21. októbra 2011 podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1) doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii, ktorou podniky Hochtief Solutions AG („Hochtief Solutions“, Nemecko) a Ventizz Capital Fund IV L.P. („Ventizz IV“, Jersey) získavajú v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) o fúziách prostredníctvom kúpy akcií spoločnú kontrolu nad novozaloženou spoločnosťou tvoriacou spoločný podnik („JV“, Luxembursko).

2.

Predmet činnosti dotknutých podnikov:

Hochtief Solutions: pôsobí v mnohých rôznych oblastiach podnikania vrátane riešení v oblasti služieb, nehnuteľností, energie a infraštruktúry, medzinárodných projektov, klasických a technických riešení. Hochtief Solutions je súčasťou skupiny spoločností Hochtief Aktiengesellschaft, ktorú kontroluje Actividades de Construcción y Servicios, SA (Španielsko),

Ventizz IV: súkromný kapitálový fond, ktorý investuje najmä v nemecky hovoriacich regiónoch do spoločností pôsobiacich v oblasti špičkových technológií a poskytuje im dodatočný kapitál,

JV: pôsobí v oblasti rozvoja projektov veterných parkov v pobrežných vodách najmä v Severnom a Baltskom mori.

3.

Na základe predbežného posúdenia a bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie v tejto veci, sa Komisia domnieva, že oznámená transakcia by mohla spadať do rozsahu pôsobnosti nariadenia ES o fúziách. V súlade s oznámením Komisie týkajúcim sa zjednodušeného konania pre posudzovanie určitých druhov koncentrácií podľa nariadenia ES o fúziách (2) je potrebné uviesť, že túto vec je možné posudzovať v súlade s postupom stanoveným v oznámení.

4.

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr do 10 dní od dátumu uverejnenia tohto oznámenia. Pripomienky je možné zaslať faxom (+32 22964301), e-mailom na adresu: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu alebo poštou s uvedením referenčného čísla COMP/M.6404 – Hochtief Solutions/Ventizz/JV na túto adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1 („nariadenie ES o fúziách“).

(2)  Ú. v. EÚ C 56, 5.3.2005, s. 32 („Oznámenie o zjednodušenom postupe“).