ISSN 1725-5236

doi:10.3000/17255236.C_2011.289.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 289

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 54
1. októbra 2011


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2011/C 289/01

Schválenie poskytnutia štátnej pomoci v zmysle ustanovení článkov 107 a 108 ZFEÚ – Prípady, ku ktorým nemá Komisia námietky ( 1 )

1

2011/C 289/02

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec COMP/M.6347 – DOW/UBE/JV) ( 2 )

2

2011/C 289/03

Oznámenie Komisie o celkovom pridelení určitých kvót otvorených Európskou úniou pre produkty v odvetví ryže v roku 2011

3

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Rada

2011/C 289/04

Oznámenie určené osobám, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia ustanovené v rozhodnutí Rady 2011/486/SZBP vykonávanom vykonávacím rozhodnutím Rady 2011/639/SZBP a v nariadení Rady (EÚ) č. 753/2011 vykonávanom vykonávacím nariadením Rady (EÚ) č. 968/2011 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Afganistane

4

 

Európska komisia

2011/C 289/05

Výmenný kurz eura

6

 

Súdny dvor Európskej únie

2011/C 289/06

Rozhodnutie Súdneho dvora z 13. septembra 2011 o podávaní a doručovaní procesných písomností prostredníctvom aplikácie e-Curia

7

2011/C 289/07

Rozhodnutie Všeobecného súdu zo 14. septembra 2011 o podávaní a doručovaní procesných písomností prostredníctvom aplikácie e-Curia

9

2011/C 289/08

Rozhodnutie súdu pre Verejnú službu č. 3/2011 prijaté na plenárnom zasadnutí z 20. septembra 2011 o podávaní a doručovaní procesných písomností prostredníctvom aplikácie e-Curia

11

 

V   Oznamy

 

ADMINISTRATÍVNE POSTUPY

 

Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop)

2011/C 289/09

Otvorená výzva na predkladanie návrhov – GP/RPA/ReferNet-FPA/002/11 – ReferNet – Európska sieť strediska Cedefop pre odborné vzdelávanie a prípravu (OVP)

13

 

INÉ AKTY

 

Európska komisia

2011/C 289/10

Uverejnenie žiadosti o zápis do registra podľa článku 6 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 510/2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín

15

 


 

(1)   Text s významom pre EHP s výnimkou produktov podľa prílohy I k zmluve

 

(2)   Text s významom pre EHP

SK

 


II Oznámenia

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Európska komisia

1.10.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 289/1


Schválenie poskytnutia štátnej pomoci v zmysle ustanovení článkov 107 a 108 ZFEÚ

Prípady, ku ktorým nemá Komisia námietky

(Text s významom pre EHP s výnimkou produktov podľa prílohy I k zmluve)

2011/C 289/01

Dátum prijatia rozhodnutia

2.9.2011

Referenčné číslo štátnej pomoci

SA.33142 (11/N)

Členský štát

Taliansko

Región

Calabria

Názov (a/alebo názov príjemcu)

Non aiuto misura 226 (Enti Pubblici)

Právny základ

PSR Calabria 2007-2013, allegato X – Scheda di misura 226 [articolo 36, b), vi); articolo 48, regolamento (CE) n. 1698/2005]

Decisione della Commissione C(2010) 1164 del 26 febbraio 2010 di approvazione del PSR Calabria 2007-2013

Druh opatrenia

Schéma pomoci

Účel

Lesníctvo, Ochrana životného prostredia

Forma pomoci

Priamy grant

Rozpočet

 

Celkový rozpočet: 8 EUR (v mil.)

 

Ročný rozpočet: 8 EUR (v mil.)

Intenzita

100 %

Trvanie

do 31.12.2013

Sektory hospodárstva

Lesníctvo a ťažba dreva

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Regione Calabria

Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione

Ďalšie informácie

Rozhodnutie v autentickom jazykovom znení, z ktorého boli odstránené všetky informácie, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva, je uverejnené na stránke:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sk.htm


1.10.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 289/2


Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii

(Vec COMP/M.6347 – DOW/UBE/JV)

(Text s významom pre EHP)

2011/C 289/02

Dňa 21. septembra 2011 sa Komisia rozhodla nevzniesť námietku voči uvedenej oznámenej koncentrácii a vyhlásiť ju za zlučiteľnú so spoločným trhom. Toto rozhodnutie je založené na článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 139/2004. Úplné znenie rozhodnutia je dostupné iba v angličtine jazyku a bude zverejnené po odstránení akýchkoľvek obchodných tajomstiev. Bude dostupné:

v časti webovej stránky Komisie o hospodárskej súťaži venovanej fúziám (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Táto webová stránka poskytuje rôzne možnosti na vyhľadávanie individuálnych rozhodnutí o fúziách podľa názvu spoločnosti, čísla prípadu, dátumu a sektorových indexov,

v elektronickej podobe na webovej stránke EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) pod číslom dokumentu 32011M6347. EUR-Lex predstavuje online prístup k európskemu právu.


1.10.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 289/3


Oznámenie Komisie o celkovom pridelení určitých kvót otvorených Európskou úniou pre produkty v odvetví ryže v roku 2011

2011/C 289/03

Nariadením Komisie (EÚ) č. 1274/2009 (1) sa otvorili colné kvóty na dovoz ryže s pôvodom v zámorských krajinách a územiach (ZKÚ).

Celkové pridelenie jednotlivých kvót stanovených v uvedenom nariadení na rok 2011 sa uvádza v prílohe k tomuto oznámeniu.


(1)  Ú. v. EÚ L 344, 23.12.2009, s. 3.


PRÍLOHA

Celkové pridelenie kvót podľa nariadenia (EÚ) č. 1274/2009 na rok 2011

Pôvod

Poradové číslo

Žiadosti o dovozné povolenie podané na čiastkové obdobie mesiaca september 2011

Celkové pridelenie kvóty na rok 2011

Holandské Antily a Aruba

09.4189

 (1)

0 %

Najmenej rozvinuté ZKÚ

09.4190

 (1)

0 %


(1)  Pre toto čiastkové obdobie sa koeficient pridelenia neuplatňuje: Komisii nebola predložená ani jedna žiadosť o povolenie.


IV Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Rada

1.10.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 289/4


Oznámenie určené osobám, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia ustanovené v rozhodnutí Rady 2011/486/SZBP vykonávanom vykonávacím rozhodnutím Rady 2011/639/SZBP a v nariadení Rady (EÚ) č. 753/2011 vykonávanom vykonávacím nariadením Rady (EÚ) č. 968/2011 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Afganistane

2011/C 289/04

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE

Nasledujúce informácie sú určené osobám, ktoré sa uvádzajú v prílohe k rozhodnutiu Rady 2011/486/SZBP vykonávanom vykonávacím rozhodnutím Rady 2011/639/SZBP (1) a v prílohe I k nariadeniu Rady (EÚ) č. 753/2011 vykonávanom vykonávacím nariadením Rady (EÚ) č. 968/2011 (2) o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Afganistane.

Bezpečnostná rada Organizácie Spojených národov prijala rezolúciu 1988 (2011), ktorou sa ukladajú reštriktívne opatrenia voči osobám a subjektom označeným pred dňom prijatia tejto rezolúcie za členov Talibanu a voči iným osobám, skupinám, podnikom a subjektom s nimi spojeným, ktoré sa uvádzajú v časti A (Osoby spojené s Talibanom) a časti B (Subjekty a iné skupiny a podniky spojené s Talibanom) konsolidovaného zoznamu výboru zriadeného na základe rezolúcií 1267 (1999) a 1333 (2000), ako aj voči iným osobám, skupinám, podnikom a subjektom spojeným s Talibanom.

Dotknuté osoby môžu kedykoľvek podať výboru OSN zriadenému podľa bodu 30 rezolúcie BR OSN 1988 (2011) žiadosť o opätovné posúdenie rozhodnutí zaradiť ich do zoznamu OSN spolu s podpornou dokumentáciou. Takéto žiadosti sa majú zaslať na túto adresu:

United Nations — Focal point for delisting

Security Council Subsidiary Organs Branch

Room S-3055 E

New York, NY 10017

UNITED STATES OF AMERICA

Viac informácií je k dispozícii na adrese: http://www.un.org/sc/committees/751/comguide.shtml

Rada Európskej únie v nadväznosti na rozhodnutie OSN stanovila, že osoba označená v uvedenej rezolúcii by sa mala zaradiť do zoznamov osôb, skupín, podnikov a subjektov, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia ustanovené v rozhodnutí 2011/468/SZBP a nariadení (EÚ) č. 753/2011. Dôvody zaradenia dotknutých osôb do zoznamov sa uvádzajú v príslušných záznamoch v prílohe k rozhodnutiu Rady a v prílohe I k nariadeniu Rady.

Dotknuté osoby upozorňujeme na možnosť podať žiadosť na príslušné orgány relevantného členského štátu alebo štátov uvedené na internetových stránkach obsiahnutých v prílohe II k nariadeniu (EÚ) č. 753/2011, s cieľom získať povolenie na použitie zmrazených finančných prostriedkov na základné potreby alebo osobitné platby (pozri článok 5 uvedeného nariadenia).

Dotknuté osoby môžu podať Rade žiadosť o opätovné posúdenie rozhodnutia zaradiť ich do uvedených zoznamov spolu s podpornou dokumentáciou, pričom žiadosť zašlú na túto adresu:

Council of the European Union

General Secretariat

DG K Coordination

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Dotknuté osoby sa tiež upozorňujú na možnosť napadnúť rozhodnutie Rady na Všeobecnom súde Európskej únie v súlade s podmienkami ustanovenými v článku 275 druhom odseku a v článku 263 štvrtom a šiestom odseku Zmluvy o fungovaní Európskej únie.


(1)  Ú. v. EÚ L 257, 1.10.2011, s. 24.

(2)  Ú. v. EÚ L 257, 1.10.2011, s. 1.


Európska komisia

1.10.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 289/6


Výmenný kurz eura (1)

30. septembra 2011

2011/C 289/05

1 euro =


 

Mena

Výmenný kurz

USD

Americký dolár

1,3503

JPY

Japonský jen

103,79

DKK

Dánska koruna

7,4417

GBP

Britská libra

0,86665

SEK

Švédska koruna

9,2580

CHF

Švajčiarsky frank

1,2170

ISK

Islandská koruna

 

NOK

Nórska koruna

7,8880

BGN

Bulharský lev

1,9558

CZK

Česká koruna

24,754

HUF

Maďarský forint

292,55

LTL

Litovský litas

3,4528

LVL

Lotyšský lats

0,7093

PLN

Poľský zlotý

4,4050

RON

Rumunský lei

4,3575

TRY

Turecká líra

2,5100

AUD

Austrálsky dolár

1,3874

CAD

Kanadský dolár

1,4105

HKD

Hongkongský dolár

10,5213

NZD

Novozélandský dolár

1,7660

SGD

Singapurský dolár

1,7589

KRW

Juhokórejský won

1 594,92

ZAR

Juhoafrický rand

10,9085

CNY

Čínsky juan

8,6207

HRK

Chorvátska kuna

7,4995

IDR

Indonézska rupia

12 253,97

MYR

Malajzijský ringgit

4,3112

PHP

Filipínske peso

59,039

RUB

Ruský rubeľ

43,3500

THB

Thajský baht

42,048

BRL

Brazílsky real

2,5067

MXN

Mexické peso

18,5936

INR

Indická rupia

66,1190


(1)  Zdroj: referenčný výmenný kurz publikovaný ECB.


Súdny dvor Európskej únie

1.10.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 289/7


ROZHODNUTIE SÚDNEHO DVORA

z 13. septembra 2011

o podávaní a doručovaní procesných písomností prostredníctvom aplikácie e-Curia

(000/2011/)

SÚDNY DVOR,

so zreteľom na rokovací poriadok a najmä jeho článok 37 ods. 7 a článok 79 ods. 3,

keďže:

(1)

S cieľom zohľadniť vývoj komunikačných technológií bola vyvinutá nová informačná aplikácia umožňujúca podávať a doručovať procesné písomnosti elektronicky.

(2)

Táto aplikácia založená na elektronickom mechanizme overovania totožnosti pomocou kombinácie prihlasovacieho mena a hesla spĺňa požiadavky pravosti, neporušiteľnosti a dôvernosti zasielaných dokumentov,

ROZHODOL:

Článok 1

Informačná aplikácia s názvom „e-Curia“ spoločná pre všetky tri súdne orgány, z ktorých sa skladá Súdny dvor Európskej únie, umožňuje elektronicky podávať a doručovať procesné písomnosti za podmienok stanovených týmto rozhodnutím.

Článok 2

Na používanie tejto aplikácie sa vyžaduje osobné prihlasovacie meno a heslo.

Článok 3

Procesná písomnosť podaná prostredníctvom e-Curie sa považuje za jej originál v zmysle článku 37 ods. 1 prvého pododseku rokovacieho poriadku, pokiaľ sa na jej podanie použilo prihlasovacie meno a heslo zástupcu. Táto identifikácia sa považuje za podpis príslušnej písomnosti.

Článok 4

K písomnosti podanej prostredníctvom e-Curie sa musia pripojiť v nej uvedené prílohy a ich zoznam.

K písomnostiam a ich prípadným prílohám podaným prostredníctvom e-Curie nie je potrebné prikladať ich overené kópie.

Článok 5

Procesná písomnosť sa považuje za podanú v zmysle článku 37 ods. 3 rokovacieho poriadku v momente, keď zástupca potvrdí jej podanie.

Rozhodujúci je miestny čas v Luxemburskom veľkovojvodstve.

Článok 6

Procesné písomnosti vrátane rozsudkov a uznesení sa doručujú prostredníctvom e-Curie zástupcom účastníkov konania, ak výslovne súhlasili s týmto spôsobom doručovania alebo ak v rámci konania podaním procesnej písomnosti prostredníctvom e-Curie súhlasili s týmto spôsobom doručovania.

Procesné písomnosti sa doručujú prostredníctvom e-Curie aj členským štátom, ostatným zmluvným štátom Dohody o Európskom hospodárskom priestore a inštitúciám, orgánom alebo úradom alebo agentúram Únie, ktoré prijali uvedený spôsob doručovania.

Článok 7

Adresáti doručení, ktorí sú uvedení v predchádzajúcom článku, budú elektronickou poštou upozornení na každé im adresované doručenie prostredníctvom e-Curie.

Procesná písomnosť sa považuje za doručenú v momente, keď adresát (zástupca alebo jeho asistent) požiada o prístup k danej písomnosti. V prípade, ak o prístup nepožiada, písomnosť sa považuje za doručenú uplynutím siedmeho dňa od zaslania upozornenia elektronickou poštou.

Ak je účastník konania zastúpený viacerými splnomocnenými zástupcami alebo advokátmi, lehoty sa počítajú od prvého požiadania o prístup.

Rozhodujúci je miestny čas v Luxemburskom veľkovojvodstve.

Článok 8

Tajomník stanovuje podmienky používania e-Curie a dohliada na ich dodržiavanie. Používanie e-Curie, ktoré nie je v súlade s týmito podmienkami, môže mať za následok zrušenie príslušného prístupového účtu.

Súdny dvor prijme potrebné opatrenia na zabezpečenie ochrany e-Curie pred jej zneužitím alebo neoprávneným používaním.

Používatelia budú elektronickou poštou upovedomení o každom opatrení, ktoré sa prijme podľa tohto článku na zabránenie používania ich prístupových účtov.

Článok 9

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť nasledujúci deň po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Luxemburgu 13. septembra 2011

tajomník

A. CALOT ESCOBAR

predseda

V. SKOURIS


1.10.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 289/9


ROZHODNUTIE VŠEOBECNÉHO SÚDU

zo 14. septembra 2011

o podávaní a doručovaní procesných písomností prostredníctvom aplikácie e-Curia

2011/C 289/07

VŠEOBECNÝ SÚD,

so zreteľom na rokovací poriadok a najmä jeho článok 43 ods. 7 a článok 100 ods. 3,

keďže:

(1)

S cieľom zohľadniť vývoj komunikačných technológií bola vyvinutá nová informačná aplikácia umožňujúca podávať a doručovať procesné písomnosti elektronicky.

(2)

Táto aplikácia založená na elektronickom mechanizme overovania totožnosti pomocou kombinácie prihlasovacieho mena a hesla spĺňa požiadavky pravosti, neporušiteľnosti a dôvernosti zasielaných dokumentov.

ROZHODOL:

Článok 1

Informačná aplikácia s názvom „e-Curia“ spoločná pre všetky tri súdne orgány, z ktorých sa skladá Súdny dvor Európskej únie, umožňuje elektronicky podávať a doručovať procesné písomnosti za podmienok stanovených týmto rozhodnutím.

Článok 2

Na používanie tejto aplikácie sa vyžaduje osobné prihlasovacie meno a heslo.

Článok 3

Procesná písomnosť podaná prostredníctvom e-Curie sa považuje za jej originál v zmysle článku 43 ods. 1 prvého pododseku rokovacieho poriadku, pokiaľ sa na jej podanie použilo prihlasovacie meno a heslo zástupcu. Táto identifikácia sa považuje za podpis príslušnej písomnosti.

Článok 4

K písomnosti podanej prostredníctvom e-Curie sa musia pripojiť v nej uvedené prílohy a ich zoznam.

K písomnostiam a ich prípadným prílohám podaným prostredníctvom e-Curie nie je potrebné prikladať ich overené kópie.

Článok 5

Procesná písomnosť sa považuje za podanú v zmysle článku 43 ods. 3 rokovacieho poriadku v momente, keď zástupca potvrdí jej podanie.

Rozhodujúci je miestny čas v Luxemburskom veľkovojvodstve.

Článok 6

Procesné písomnosti vrátane rozsudkov a uznesení sa doručujú prostredníctvom e-Curie zástupcom účastníkov konania, ak výslovne súhlasili s týmto spôsobom doručovania alebo ak v rámci konania podaním procesnej písomnosti prostredníctvom e-Curie súhlasili s týmto spôsobom doručovania.

Procesné písomnosti sa doručujú prostredníctvom e-Curie aj členským štátom, ostatným zmluvným štátom Dohody o Európskom hospodárskom priestore a inštitúciám, orgánom alebo úradom alebo agentúram Únie, ktoré prijali uvedený spôsob doručovania.

Článok 7

Adresáti doručení, ktorí sú uvedení v predchádzajúcom článku, budú elektronickou poštou upozornení na každé im adresované doručenie prostredníctvom e-Curie.

Procesná písomnosť sa považuje za doručenú v momente, keď adresát (zástupca alebo jeho asistent) požiada o prístup k danej písomnosti. V prípade, ak o prístup nepožiada, písomnosť sa považuje za doručenú uplynutím siedmeho dňa od zaslania upozornenia elektronickou poštou.

Ak je účastník konania zastúpený viacerými splnomocnenými zástupcami alebo advokátmi, lehoty sa počítajú od prvého požiadania o prístup.

Rozhodujúci je miestny čas v Luxemburskom veľkovojvodstve.

Článok 8

Tajomník stanovuje podmienky používania e-Curie a dohliada na ich dodržiavanie. Používanie e-Curie, ktoré nie je v súlade s týmito podmienkami, môže mať za následok zrušenie príslušného prístupového účtu.

Všeobecný súd prijme potrebné opatrenia na zabezpečenie ochrany e-Curie pred jej zneužitím alebo neoprávneným používaním.

Používatelia budú elektronickou poštou upovedomení o každom opatrení, ktoré sa prijme podľa tohto článku na zabránenie používania ich prístupových účtov.

Článok 9

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť nasledujúci deň po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Luxemburgu 14. septembra 2011

tajomník

E. COULON

predseda

M. JAEGER


1.10.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 289/11


ROZHODNUTIE SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU

č. 3/2011

prijaté na plenárnom zasadnutí z 20. septembra 2011

o podávaní a doručovaní procesných písomností prostredníctvom aplikácie e-Curia

2011/C 289/08

SÚD PRE VEREJNÚ SLUŽBU EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na rokovací poriadok a najmä jeho článok 34 ods. 7 a článok 99 ods. 3,

keďže:

(1)

S cieľom zohľadniť vývoj komunikačných technológií bola vyvinutá nová informačná aplikácia umožňujúca podávať a doručovať procesné písomnosti elektronicky.

(2)

Táto aplikácia založená na elektronickom mechanizme overovania totožnosti pomocou kombinácie prihlasovacieho mena a hesla spĺňa požiadavky pravosti, neporušiteľnosti a dôvernosti zasielaných dokumentov.

ROZHODOL:

Článok 1

Informačná aplikácia s názvom „e-Curia“ spoločná pre všetky tri súdne orgány, z ktorých sa skladá Súdny dvor Európskej únie, umožňuje elektronicky podávať a doručovať procesné písomnosti za podmienok stanovených týmto rozhodnutím.

Článok 2

Na používanie tejto aplikácie sa vyžaduje osobné prihlasovacie meno a heslo.

Článok 3

Procesná písomnosť podaná prostredníctvom e-Curie sa považuje za jej originál v zmysle článku 43 ods. 1 prvého pododseku rokovacieho poriadku, pokiaľ sa na jej podanie použilo prihlasovacie meno a heslo zástupcu. Táto identifikácia sa považuje za podpis príslušnej písomnosti.

Článok 4

K písomnosti podanej prostredníctvom e-Curie sa musia pripojiť v nej uvedené prílohy a ich zoznam.

K písomnostiam a ich prípadným prílohám podaným prostredníctvom e-Curie nie je potrebné prikladať ich overené kópie.

Článok 5

Procesná písomnosť sa považuje za podanú v zmysle článku 43 ods. 3 rokovacieho poriadku v momente, keď zástupca potvrdí jej podanie.

Rozhodujúci je miestny čas v Luxemburskom veľkovojvodstve.

Článok 6

Procesné písomnosti vrátane rozsudkov a uznesení sa doručujú prostredníctvom e-Curie zástupcom účastníkov konania, ak výslovne súhlasili s týmto spôsobom doručovania alebo ak v rámci konania podaním procesnej písomnosti prostredníctvom e-Curie súhlasili s týmto spôsobom doručovania.

Procesné písomnosti sa doručujú prostredníctvom e-Curie aj členským štátom, ostatným zmluvným štátom Dohody o Európskom hospodárskom priestore a inštitúciám, orgánom alebo úradom alebo agentúram Únie, ktoré prijali uvedený spôsob doručovania.

Článok 7

Adresáti doručení, ktorí sú uvedení v predchádzajúcom článku, budú elektronickou poštou upozornení na každé im adresované doručenie prostredníctvom e-Curie.

Procesná písomnosť sa považuje za doručenú v momente, keď adresát (zástupca alebo jeho asistent) požiada o prístup k danej písomnosti. V prípade, ak o prístup nepožiada, písomnosť sa považuje za doručenú uplynutím siedmeho dňa od zaslania upozornenia elektronickou poštou.

Ak je účastník konania zastúpený viacerými splnomocnenými zástupcami alebo advokátmi, lehoty sa počítajú od prvého požiadania o prístup.

Rozhodujúci je miestny čas v Luxemburskom veľkovojvodstve.

Článok 8

Tajomník stanovuje podmienky používania e-Curie a dohliada na ich dodržiavanie. Používanie e-Curie, ktoré nie je v súlade s týmito podmienkami, môže mať za následok zrušenie príslušného prístupového účtu.

Súd pre verejnú službu prime potrebné opatrenia na zabezpečenie ochrany e-Curie pred jej zneužitím alebo neoprávneným používaním.

Používatelia budú elektronickou poštou upovedomení o každom opatrení, ktoré sa prijme podľa tohto článku na zabránenie používania ich prístupových účtov.

Článok 9

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť nasledujúci deň po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Luxemburgu 20. septembra 2011

tajomník

W. HAKENBERG

predseda

P. MAHONEY


V Oznamy

ADMINISTRATÍVNE POSTUPY

Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop)

1.10.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 289/13


Otvorená výzva na predkladanie návrhov – GP/RPA/ReferNet-FPA/002/11

ReferNet – Európska sieť strediska Cedefop pre odborné vzdelávanie a prípravu (OVP)

2011/C 289/09

1.   Ciele a opis

Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop), ktoré bolo založené v roku 1975 a od roku 1995 má sídlo v Grécku, je agentúrou Európskej únie (EÚ). Poslaním tohto strediska, ktoré je uznávané ako spoľahlivý zdroj informácií a odborných vedomostí v oblasti OVP, zručností a schopností, je podporiť vývoj európskej politiky v oblasti odborného vzdelávania a prípravy a prispieť k jej vykonávaniu.

ReferNet je európska sieť strediska Cedefop pre OVP. Poslaním siete ReferNet je podporovať Cedefop predkladaním správ o národných systémoch OVP a vývoji politík a zviditeľňovaním produktov OVP a strediska Cedefop. ReferNet tvorí 29 členov známych ako národní partneri siete ReferNet z členských štátov EÚ, Islandu a Nórska. Národní partneri siete ReferNet sú kľúčovými inštitúciami, ktoré sú zapojené do OVP v krajine, ktorú zastupujú.

Táto výzva, ktorej cieľom je vytvoriť európsku sieť pre OVP – ReferNet, sa zameriava na výber jedného žiadateľa z každej oprávnenej krajiny, s ktorým Cedefop uzatvorí štvorročnú rámcovú partnerskú zmluvu, a na uzatvorenie špecifickej grantovej zmluvy s každým úspešným žiadateľom na pracovný plán, ktorý sa má realizovať v roku 2012.

Rámcové partnerské zmluvy sa vykonávajú prostredníctvom špecifických grantových zmlúv. Žiadatelia preto predložia nielen návrh na 4-ročné rámcové partnerstvo (ktorý, ak bude úspešný, povedie k podpisu rámcovej partnerskej zmluvy na roky 2012 – 2015), ale aj žiadosť o grant na činnosť v roku 2012 (ktorá môže viesť k podpisu špecifickej grantovej zmluvy na rok 2012). Žiadateľ musí preukázať svoju schopnosť vykonávať všetky činnosti plánované počas štvorročného obdobia a zabezpečiť primerané spolufinancovanie realizácie pracovného plánu.

2.   Rozpočet a trvanie projektu

Odhadovaný rozpočet, ktorý je k dispozícii pre štvorročné trvanie rámcových partnerských zmlúv, môže dosiahnuť výšku až 4 000 000 EUR v závislosti od rozhodnutí rozpočtového orgánu v jednotlivých rokoch.

Celkový rozpočet, ktorý je k dispozícii pre ročný pracovný plán na rok 2012 (trvanie projektu: 12 mesiacov), je 955 000 EUR pre 27 členských štátov, Island a Nórsko.

Grant sa líši podľa počtu obyvateľov krajiny a poskytuje sa na výkon ročného pracovného plánu. Celkový rozpočet, ktorý je k dispozícii pre pracovný plán na rok 2012, sa bude rozdeľovať na základe troch skupín krajín podľa počtu obyvateľov:

—   Skupina krajín 1: Cyprus, Estónsko, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Malta, Slovinsko a Island. Maximálna výška grantu: 23 615 EUR.

—   Skupina krajín 2: Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Fínsko, Grécko, Maďarsko, Írsko, Holandsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovenská republika, Švédsko a Nórsko. Maximálna výška grantu: 33 625 EUR.

—   Skupina krajín 3: Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Poľsko, Španielsko, Spojené kráľovstvo. Maximálna výška grantu: 43 620 EUR.

Grant Únie je finančným príspevkom na náklady príjemcu (a/alebo spoločných príjemcov), ktorý musí byť doplnený vlastným finančným príspevkom a/alebo miestnymi, regionálnymi, vnútroštátnymi a/alebo súkromnými príspevkami. Celkový príspevok Únie neprekročí 70 % oprávnených nákladov.

Cedefop si vyhradzuje právo neprideliť celkový rozpočet, ktorý je k dispozícii.

3.   Kritériá oprávnenosti

Aby boli žiadatelia oprávnení, majú spĺňať tieto požiadavky:

a)

byť verejnou alebo súkromnou organizáciou s právnym postavením a právnou subjektivitou (fyzické osoby – t. j. jednotlivci – nie sú oprávnené predkladať žiadosti),

b)

mať sídlo v niektorej z týchto krajín:

Belgicko, Cyprus, Dánsko, Estónsko, Francúzsko, Grécko, Írsko, Lotyšsko, Malta, Portugalsko, Slovinsko, Španielsko, Nórsko

4.   Konečný termín

Žiadosti o rámcovú partnerskú zmluvu A pracovný plán na rok 2012 musia byť predložené najneskôr do 20. októbra 2011.

Pracovný plán na rok 2012 po získaní špecifickej grantovej zmluvy na rok 2012 sa začne v januári 2012 a bude trvať 12 mesiacov.

5.   Ďalšie informácie

Podrobné špecifikácie výzvy na predkladanie návrhov, formulár žiadosti a jej prílohy budú dostupné od 30. septembra 2011 na webovej stránke strediska Cedefop na adrese:

http://www.cedefop.europa.eu/EN/working-with-us/public-procurements/calls-for-proposals.aspx

Žiadosti musia spĺňať požiadavky stanovené v úplnom znení výzvy a musia byť predložené na poskytnutých oficiálnych formulároch.

Hodnotenie návrhov bude založené na princípoch transparentnosti a rovnakého zaobchádzania.

Všetky predložené žiadosti bude hodnotiť výbor odborníkov podľa kritérií oprávnenosti, vylúčenia, výberu a kritérií na udelenie grantu definovaných v úplnom znení výzvy.


INÉ AKTY

Európska komisia

1.10.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 289/15


Uverejnenie žiadosti o zápis do registra podľa článku 6 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 510/2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín

2011/C 289/10

Týmto uverejnením sa poskytuje právo vzniesť námietky proti žiadosti o zápis podľa článku 7 nariadenia Rady (ES) č. 510/2006 (1). Vznesené námietky sa musia Komisii doručiť do šiestich mesiacov po uverejnení tejto žiadosti.

JEDNOTNÝ DOKUMENT

NARIADENIE RADY (ES) č. 510/2006

„VADEHAVSSTUDE“

ES č.: DK-PGI-0005-0770-25.03.2009

CHZO ( X ) CHOP ( )

1.   Názov:

„Vadehavsstude“

2.   Členský štát alebo tretia krajina:

Dánsko

3.   Opis poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny:

3.1.   Druh výrobku:

Trieda 1.1.:

Čerstvé mäso (a droby)

3.2.   Opis výrobku, na ktorý sa vzťahuje názov uvedený v bode 1:

„Vadehavsstude“ je čerstvé mäso z mladého hovädzieho dobytka chovaného vo vymedzenej zemepisnej oblasti. Zvieratá sú z Dánskeho čiernostrakatého plemena, tiež známeho ako Dánske holsteinské plemeno, alebo z kríženia medzi plemenami Dánske holsteinské a Belgické modré. Mäso „Vadehavsstude“ je výlučne z vykastrovaných býkov, ktoré sa museli narodiť vo vymedzenej zemepisnej oblasti.

Čerstvé mäso

:

celé jatočné telá, polovice jatočných tiel, štvrtiny a kusy.

Porážková hmotnosť

:

200 – 380 kg

Vek pri porážke

:

minimálne 18 a maximálne 30 mesiacov

Tvar

:

min. 3,50

Farba

:

3 – 4

Pretučnenosť

:

3 – 4

Stupnica pre farbu a pretučnenosť zodpovedá stupnici minimálnej kvality požadovanej v oznámení Dánskeho kráľovstva, ktoré sa týka hovädzieho mäsa.

3.3.   Suroviny:

3.4.   Krmivo (len pri výrobkoch živočíšneho pôvodu):

Minimálne 50 % krmív pre zvieratá na zimné obdobie musí byť vyrobených vo vymedzenej oblasti.

V zimných mesiacoch tvorí krmivo trávna a kukuričná siláž.

Zvieratá sa musia pásť na slaných lúkach vo vymedzenej zemepisnej oblasti najmenej 4 a pol mesiaca v roku.

3.5.   Konkrétne kroky pri výrobe, ktoré sa musia uskutočniť vo vymedzenej zemepisnej oblasti:

Všetky zvieratá musia byť chované vo vymedzenej zemepisnej oblasti a musia sa narodiť vo vymedzenej oblasti.

3.6.   Osobitné pravidlá pri krájaní, strúhaní, balení atď.:

3.7.   Osobitné pravidlá pri označovaní:

Všetky porazené zvieratá sú označené logom Vadehav Marsk og Mad. Logo musí byť vyznačené na obale finálneho výrobku a jeho odtlačok na porazenom zvierati, aby sa zaručila vysledovateľnosť.

Image

Image

4.   Stručné vymedzenie zemepisnej oblasti:

Zemepisnou oblasťou je región Waddenského mora na juhozápade Dánska. Región Waddenského mora zahŕňa tri ostrovy: Rømø, Mandø a Fanø, ako aj pevninu, kde je dánsky región Waddenského mora na juhu vymedzený hranicou s Nemeckom. Hranica na severe je totožná so severnou hranicou Národného parku Waddenské more. Na východe je táto oblasť ohraničená diaľnicou A11.

5.   Spojenie so zemepisnou oblasťou:

5.1.   Špecifickosť zemepisnej oblasti:

Mesto Ribe bolo založené okolo roku 710 ako obchodné miesto. Archeologické vykopávky odhalili náleziská tovarov, ktoré sa tu predávali. Jedným z výrobkov, ktoré sa objavovali na trhu už v ranej fáze, bol dobytok. Zvieratá pochádzali z dedín, ktoré sa rozprestierali na slaných lúkach pozdĺž Waddenského mora, čo znamená, že miestni poľnohospodári sa venovali chovu dobytka už od doby železnej. Predaj dobytka v Ribe pokračoval aj v období stredoveku a dobytok z regiónu Waddenského mora bol mnoho storočí najdôležitejším vývozným artiklom obchodného miesta Ribe.

Výroba mäsa „Vadehavsstude“ (hovädzie z oblasti Waddenského mora) stavia na tejto starobylej tradícii chovu hovädzieho dobytka na slaných lúkach. Poľnohospodári v tomto regióne mali často veľmi ťažký život. Oblasť každoročne zasahovali povodne z búrok, ktoré zaplavovali poľnohospodársku pôdu. More tu zanechávalo úrodné bahno, čím sa vytvárali bujné lúky na slaniskách, kde sa v lete pásol dobytok a kde bolo možné nazhromaždiť zásoby krmiva na zimu.

V článku „Jordbundsundersøgelser i marsken“ (Poľnohospodárska štúdia o slaných lúkach) uverejnenom v „Tidsskrift for planteavl“ (Časopis o rastlinnej výrobe) z roku 1968 sa Lorens Hansen venuje vzorkám pôdy výlučne zo slaných lúk. V článku sa uvádza, že pôda slaných lúk je prirodzene veľmi bohatá na draslík, čo zodpovedá vysokému obsahu ílu a faktorom, ktoré ju utvárajú. V bežnej ornej pôde možno len zriedka určiť obsah sodíka, pretože je veľmi nízky a bez vplyvu na štruktúru pôdy. V pôde slaných lúk je často veľmi vysoký obsah sodíka vďaka morskej soli, ktorá sa tu uložila v období, keď sa lúky vytvorili.

Húževnaté trávy, ktoré sú pre slané lúky veľmi vhodné, sú bohaté na živiny a zároveň sú schopné odolávať rôznym druhom počasia. V skutočnosti je pasenie v tejto oblasti jedinečné práve vďaka drsnému vplyvu slaného Waddenského mora. Pri zaplavení morskou vodou sa do pôdy ukladajú soli a minerály. Na výbežku možno nájsť najmä tieto rastliny a trávy:

Ďalej smerom k hrádzi sa dobre darí jemným trávam, drobnej ďateline bielej zo samovýsevu, ľadencu rožkatému, štrkáčovi menšiemu, iskerníku a trávničke prímorskej.

V nižšie položených oblastiach rastie morská levanduľa, barička prímorská a niektoré druhy hrubých tráv.

V najvzdialenejšej/najnižšej časti výbežku rastie morská tráva a slanorožec.

5.2.   Špecifickosť výrobku:

Skúška metódou slepej degustácie mäsa hovädzieho dobytka chovaného na slaných lúkach ukázala, že mäso bolo:

jemnejšie,

šťavnatejšie,

slanšej chuti,

lepšej konzistencie,

aromatickejšie

než mäso hovädzieho dobytka z konvenčného chovu.

Konvenčné mäso získalo lepšie hodnotenie oproti mäsu z oblasti Waddenského mora len za pretučnenosť a farbu.

5.3.   Príčinná súvislosť medzi zemepisnou oblasťou a špecifickou akosťou, povesťou alebo inou typickou vlastnosťou výrobku:

Pre poľnohospodárov, ktorí chovajú hovädzí dobytok v regióne Waddenského mora, je tamojšie drsné prostredie veľmi náročné. Dávny popis podmienok uvádza: „Táto oblasť sa vyznačovala jednou zvláštnosťou: rozľahlými lúkami, ktoré poskytovali obrovské množstvo trávy pre hladné zvieratá a kde sa zberalo seno na zimu. Tráva na slaných lúkach bola zvlášť blahodarná, pretože bývala niekoľkokrát za rok zaplavená a prijímala ďalšie prírodné soli a minerály z morskej vody. V hospodárstvach na pevnine sa rodilo mnoho teliat, ktoré boli neskôr zaslané na slané lúky na výkrm pre predaj na trhoch v Husume či Hamburgu. Veľké teľatá často bývali slabé alebo aj choré, keď ich priviezli na lúky, ale letné pasenie na bujných lúkach ich zmenilo na zdravý, dobre živený dobytok.“

Hovädzie vyrobené v regióne Waddenského mora je po stáročia známe ako dobrý výrobok vysokej kvality. Mäso má výraznú slanú chuť vďaka osobitným podmienkam pre rast v tejto oblasti. Počas vysokého prílivu, keď je oblasť zaplavená, sa do pôdy ukladajú soli a minerály. Zvieratá sa pasú na slaných lúkach, kde vysoký podiel draslíka a sodíka v tráve ovplyvňuje chuť mäsa a hovädziemu „Vadehavsstude“ dáva jeho osobitnú kvalitu a výraznú slanú chuť.

Mäso „Vadehavsstude“ sa predáva ako špeciálny výrobok z Národného parku Waddenské more a tento názov používajú miestni výrobcovia aj distribútori mäsa.

V turistických brožúrach o regióne Waddenského mora a Národnom parku Waddenské more sa výroba hovädzieho „Vadehavsstude“ uvádza ako významná charakteristická črta danej oblasti.

Odkaz na uverejnenie špecifikácie:

http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/25_PDF_word_filer%20til%20download/06kontor/Maerkning/Oprindelsesmaerkning_af_foedevarer/Varespecifikation%20for%20Vadehavsstude.pdf


(1)  Ú. v. EÚ L 93, 31.3.2006, s. 12.