ISSN 1725-5236

doi:10.3000/17255236.C_2011.212.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 212

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 54
19. júla 2011


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

I   Uznesenia, odporúčania a stanoviská

 

ODPORÚČANIA

 

Rada

2011/C 212/01

Odporúčanie Rady z 12. júla 2011, ktoré sa týka národného programu reforiem Španielska na rok 2011 a ktorým sa predkladá stanovisko Rady k aktualizovanému programu stability Španielska na roky 2011 – 2014

1

2011/C 212/02

Odporúčanie Rady z 12. júla 2011, ktoré sa týka národného programu reforiem Českej republiky na rok 2011 a ktorým sa predkladá stanovisko Rady k aktualizovanému konvergenčnému programu Českej republiky na roky 2011 – 2014

5

2011/C 212/03

Odporúčanie Rady z 12. júla 2011, ktoré sa týka národného programu reforiem Nemecka na rok 2011 a ktorým sa predkladá stanovisko Rady k aktualizovanému programu stability Nemecka na roky 2011 – 2014

9

2011/C 212/04

Odporúčanie Rady z 12. júla 2011, ktoré sa týka národného programu reforiem Holandska na rok 2011, a ktorým sa predkladá stanovisko Rady k aktualizovanému programu stability Holandska na roky 2011 – 2015

13

 

STANOVISKÁ

 

Európska komisia

2011/C 212/05

Stanovisko Komisie z 15. júla 2011 týkajúce sa plánu zneškodňovania rádioaktívneho odpadu pochádzajúceho zo zariadenia na odstraňovanie a zneškodňovanie odpadu Stoneyhill NORM, ktoré sa nachádza v Aberdeenshire, Škótsko, Spojené kráľovstvo, v súlade s článkom 37 Zmluvy o Euratome

16

 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2011/C 212/06

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec COMP/M.6175 – Danaher/Beckman Coulter) ( 1 )

18

2011/C 212/07

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec COMP/M.6191 – Birla/Columbian Chemicals) ( 1 )

18

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Rada

2011/C 212/08

Oznámenie určené osobám, na ktoré sa vzťahujú opatrenia ustanovené v rozhodnutí Rady 2010/145/SZBP a v nariadení Rady (ES) č. 1763/2004

19

2011/C 212/09

Oznámenie určené osobám, skupinám a subjektom uvedeným na zozname ustanovenom v článku 2 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 2580/2001 o určitých obmedzujúcich opatreniach zameraných proti určitým osobám a subjektom s cieľom boja proti terorizmu [pozri prílohu k nariadeniu Rady (EÚ) č. 687/2011]

20

 

Európska komisia

2011/C 212/10

Výmenný kurz eura

21

 

V   Oznamy

 

ADMINISTRATÍVNE POSTUPY

 

Európska komisia

2011/C 212/11

Výzva na predkladanie návrhov – Podpora informačných opatrení týkajúcich sa Spoločnej poľnohospodárskej politiky – Implementácia informačných opatrení pod rozpočtovou položkou 05 08 06 na rok 2012

22

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Európska komisia

2011/C 212/12

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.6299 – KKR/Sorgenia/Sorgenia France) – Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní ( 1 )

36

2011/C 212/13

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.6238 – RREEF/SMAG/OHL – Arenales) – Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní ( 1 )

37

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 


I Uznesenia, odporúčania a stanoviská

ODPORÚČANIA

Rada

19.7.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 212/1


ODPORÚČANIE RADY

z 12. júla 2011,

ktoré sa týka národného programu reforiem Španielska na rok 2011 a ktorým sa predkladá stanovisko Rady k aktualizovanému programu stability Španielska na roky 2011 – 2014

2011/C 212/01

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 121 ods. 2 a článok 148 ods. 4,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1466/97 zo 7. júla 1997 o posilnení dohľadu nad stavmi rozpočtov a o dohľade nad hospodárskymi politikami a ich koordinácii (1), a najmä na jeho článok 5 ods. 3,

so zreteľom na odporúčanie Európskej komisie,

so zreteľom na závery Európskej rady,

so zreteľom na stanovisko Výboru pre zamestnanosť,

po porade s Hospodárskym a finančným výborom,

keďže:

(1)

Európska rada 26. marca 2010 schválila návrh Komisie o iniciovaní novej stratégie pre zamestnanosť a rast nazvanej Európa 2020, založenej na posilnenej koordinácii hospodárskych politík, ktorá sa zameria na kľúčové oblasti, v ktorých sú potrebné opatrenia na oživenie potenciálu Európy v oblasti udržateľného rastu a konkurencieschopnosti.

(2)

Rada 13. júla 2010 prijala odporúčanie týkajúce sa všeobecných usmernení k hospodárskym politikám členských štátov a Únie (2010 až 2014) a 21. októbra 2010 prijala rozhodnutie týkajúce sa usmernení politík zamestnanosti členských štátov (2), ktoré spolu tvoria „integrované usmernenia“. Členské štáty boli vyzvané, aby integrované usmernenia zohľadnili vo svojich vnútroštátnych hospodárskych politikách a politikách zamestnanosti.

(3)

Komisia 12. januára 2011 prijala prvý ročný prieskum rastu, čo znamená začiatok nového cyklu hospodárskeho riadenia v EÚ a prvý európsky semester ex ante a integrovanej koordinácie politiky, ktorá je zakotvená v stratégii Európa 2020.

(4)

Európska rada 25. marca 2011 schválila priority fiškálnej konsolidácie a štrukturálnej reformy (v súlade so závermi Rady z 15. februára a 7. marca 2011 a v nadväznosti na ročný prieskum Komisie v oblasti rastu). Zdôraznila potrebu dať prioritu obnoveniu stabilných rozpočtov a fiškálnej udržateľnosti, zníženiu nezamestnanosti prostredníctvom reforiem pracovného trhu a vynaloženiu nového úsilia na posilnenie rastu. Európska rada požiadala členské štáty, aby tieto priority premietli do konkrétnych opatrení, ktoré zahrnú do svojich programov stability alebo konvergenčných programov a do svojich národných programov reforiem.

(5)

Európska rada 25. marca 2011 takisto vyzvala členské štáty, ktoré sa zúčastňujú na Pakte Euro Plus, aby svoje záväzky predložili včas na to, aby mohli byť zaradené do ich programov stability alebo konvergenčných programov a do ich národných programov reforiem.

(6)

Španielsko 29. apríla 2011 predložilo aktualizáciu svojho programu stability za rok 2011, ktorá sa vzťahuje na obdobie rokov 2011 – 2014, a svoj národný program reforiem na rok 2011. S cieľom zohľadniť prepojenia medzi nimi sa obidva programy posudzovali súčasne.

(7)

Španielska ekonomika bola výrazne zasiahnutá krízou a v rokoch 2008 – 2009 prešla prudkým adaptačným vývojom. Reálny HDP poklesol v období medzi začiatkom roku 2008 a koncom roku 2010 o 4,3 % a zamestnanosť sa znížila o vyše 10 %. V dôsledku toho koncom roku 2010 dosiahla miera nezamestnanosti 20,1 %, čo bolo najviac v EÚ. Mladí ľudia (miera nezamestnanosti 41,6 %) a menej kvalifikovaní pracovníci (miera nezamestnanosti 26,4 %) znášali veľkú časť bremena španielskej recesie. Zvýšili sa výnosy zo štátnych dlhopisov v kontexte nepriaznivého vývoja verejného dlhu v eurozóne a bankový systém, najmä sporiteľne, sa spľasnutím hypotekárnej bubliny a prudkým znížením produkcie v odvetví stavebníctva dostali pod tlak. Prebiehajúci proces vysporiadania sa s výraznými makroekonomickými nerovnováhami, ktoré sa nahromadili počas obdobia konjunktúry, bude ešte určitý čas pokračovať. V reakcii na tieto problémy sa španielska vláda pustila do ambiciózneho reformného programu, ktorý zahŕňa fiškálnu konsolidáciu, verejnú dôchodkovú reformu, reštrukturalizáciu sporiteľní, ako aj reformy na trhu práce a trhu s výrobkami.

(8)

Vychádzajúc z posúdenia aktualizovaného programu stability podľa nariadenia (ES) č. 1466/97 sa Rada domnieva, že makroekonomický scenár, ktorý tvorí základ rozpočtového výhľadu v programe stability, je pre roky 2011 a 2012 optimistický. Program stability predpokladá do roku 2013 znížiť rozpočtový deficit pod referenčnú hodnotu 3 % v súlade s odporúčaniami Rady z apríla 2009 a v roku 2014 ďalej znížiť deficit až na 2,1 % HDP. Program stability nepredpokladá počas obdobia svojho trvania dosiahnutie strednodobého cieľa, ktorým naďalej zostáva vyrovnaný rozpočet. Tento postup možno považovať za primeraný. Ročné priemerné zlepšenie štrukturálnej rovnováhy je 1,5 % HDP v priemere za roky 2010 – 2013, čo je v súlade s odporúčaním Rady, a ďalších 0,3 % HDP v roku 2014. Pomer dlhu k HDP vzrastie podľa predpokladov zo 60,1 % HDP v roku 2010 na 69,3 % v roku 2013 a mierne klesne v roku 2014. Existujú však riziká negatívneho vývoja, ktoré ohrozujú postup konsolidácie a ktoré súvisia s východiskovými makroekonomickými predpokladmi a dodržiavaním rozpočtových cieľov na regionálnej úrovni. Regióny tvoria veľkú časť celkových verejných výdavkov a v roku 2010 9 zo 17 prekročilo svoje finančné ciele. Kontrolné mechanizmy deficitu a dlhu, ktoré boli zavedené pre regionálne samosprávy, však už boli posilnené a španielska vláda sa zaviazala v prípade potreby prijať dodatočné opatrenia, aby splnila rozpočtové ciele.

(9)

Dosiahnutie predpokladanej fiškálnej konsolidácie v rokoch 2011 a 2012 si vyžaduje striktné uplatňovanie kontrolných mechanizmov deficitu a dlhu, ktoré boli zavedené pre regionálne samosprávy. Dosiahnutie rozpočtových cieľov v prípade, že sa makroekonomické a rozpočtové trendy ukážu v rokoch 2011 a 2012 horšie, ako sa očakávalo, si bude vyžadovať dodatočné opatrenia, ktoré sa španielska vláda zaviazala prijať. Revízny plán výdavkov stanovuje na rok 2013 určité opatrenia na podporu rozpočtových cieľov. Podľa posledných posúdení Komisie, riziká pre dlhodobú udržateľnosť verejných financií sa javia ako vysoké.

(10)

Strednodobý rozpočtový rámec v Španielsku bol dôležitým nástrojom pri podpore viacročného fiškálneho plánovania a všeobecne preukazuje dobré výsledky. Kríza však vystavila tento rámec skúške, ukázala potrebu posilnenia ďalšej fiškálnej stability a poukázala aj na preventívny aspekt fiškálnej politiky. Tento aspekt by sa posilnil zavedením výdavkového pravidla založeného na strednodobom raste nominálneho HDP v súlade s novým rámcom hospodárskeho riadenia EÚ. Pravidlo, ktoré predložili španielskej orgány v programe stability, by bolo automaticky záväzné pre ústrednú vládu a miestne samosprávy. Vláda takisto plánuje hľadať konsenzus v rámci Rady pre daňovú a finančnú politiku pre uplatňovania tohto pravidla na autonómne oblasti.

(11)

Zjavne dlhodobý vplyv starnutia obyvateľstva na španielsky rozpočet by bol v prípade absencie reformy vyšší oproti priemeru EÚ. Je tomu tak najmä v dôsledku značného zvýšenia výdavkov na dôchodky vyjadrených ako podiel na HDP, ktoré sa predpokladá v nadchádzajúcich desaťročiach. Z dlhodobého hľadiska starnutie obyvateľstva povedie k významnému nárastu pomeru dôchodcov na jedného pracovníka. Návrh španielskej vlády, ktorý sa týka dôchodkovej reformy, odsúhlasený so sociálnymi partnermi, podstatne zlepší fiškálnu udržateľnosť a zvýši stimuly pre účasť na trhu práce. Reformu však ešte musí schváliť parlament a môže v nej ešte dôjsť k malým zmenám.

(12)

Španielsko prijalo dôležité kroky na posilnenie svojho bankového systému poskytnutím podpory z verejných prostriedkov a prijatím opatrení na reštrukturalizáciu sporiteľní, na posilnenie solventnosti bánk a na zvýšenie transparentnosti ich súvah. Výsledkom bola značná konsolidácia sektora a najmä medzi sporiteľňami pozitívne dôsledky pokiaľ ide o priemernú veľkosť inštitúcií, zníženie nadmernej kapacity pobočiek a zamestnanosti, posilnenie súvah, rekapitalizácie a zlepšenie efektívnosti a ziskovosti. Nedávne právne predpisy riešili problémy spôsobené úlohou miestnych orgánov pri riadení sporiteľní keďže väčšina z nich previedla svoje aktíva a pasíva na obchodné banky. Španielska vláda podnikla kroky na dokončenie procesu reštrukturalizácie do konca septembra 2011. Pokrytie nasledujúceho kola stresových testov bude opätovne medzi najvyššími v EÚ.

(13)

Prebiehajúcu reformu trhu práce v Španielsku je potrebné doplniť o prehodnotenie aktuálneho nepraktického systému kolektívneho vyjednávania. Prevaha regionálnych a odvetvových dohôd necháva málo priestoru pre vyjednávania na úrovni podniku. Automatické predlžovanie platnosti kolektívnych zmlúv, platnosť neobnovených zmlúv a využívanie ex post inflačných doložiek o indexácii prispieva k mzdovej zotrvačnosti a bráni dosahovať dostatočnú pružnosť v mzdovej oblasti na urýchlenie hospodárskeho prispôsobenia a obnovenie konkurencieschopnosti. Španielska vláda požiadala sociálnych partnerov, aby sa dohodli na reforme systému kolektívneho vyjednávania v priebehu jari 2011. Kedže nebola dosiahnutá dohoda, vláda 10. júna schválila kráľovský dekrét, ktorý ihneď nadobudol účinnosť, ale musí byť potvrdený parlamentom.

(14)

Vzhľadom na veľmi vysokú nezamestnanosť Španielsko spustilo reformu svojho trhu práce zákonom zo septembra 2010. Cieľom zákona je znížiť dualitu trhu práce a nezamestnanosť mladých, zvýšiť zamestnateľnosť ohrozených skupín a takisto zvýšiť flexibilitu na úrovni podnikov a zlepšiť účinnosť sprostredkovania na trhu. Vo februári 2011 bola prijatá reforma aktívnej politiky trhu práce, ktorá zahŕňala aj opatrenia na posilnenie poradenskej a riadiacej úlohy služieb zamestnanosti a ich koordináciu na celoštátnej a regionálnej úrovni. V tejto etape je príliš skoro plne hodnotiť, či oznámená reforma je dostatočná na zníženie segmentácie a zníženie nezamestnanosti mladých ľudí a dlhodobej nezamestnanosti, keďže niektoré opatrenia ešte nie sú uvedené do života. Španielska vláda sa zaviazala uskutočniť ďalšie kroky do októbra 2011.

(15)

Španielsko zaznamenalo stratu cenovej a nákladovej konkurencieschopnosti, hoci predviedlo relatívne dobrý výkon pokiaľ ide o podiel vývozu na trhu, ktorý sa posilnil počas krízy a po nej. Vyšší rast miezd spojený s nižším rastom produktivity v porovnaní s eurozónou a nedostatok hospodárskej súťaže na niektorých trhoch s výrobkami prispeli k pretrvávajúcej vysokej inflácii v Španielsku. Nájdenie priestoru na zlepšenie daňovej účinnosti by mohlo pomôcť podpore konkurencieschopnosti. Podpore konkurencieschopnosti pomôže ďalšie posilnenie hospodárskej súťaže na trhu s výrobkami a prijatie reformy systému kolektívneho vyjednávania, aby sa zabezpečilo, že rast miezd bude lepšie odzrkadľovať vývoj produktivity na úrovni podnikov.

(16)

Vysoká miera predčasného ukončenia školskej dochádzky v Španielsku (31,2 % v roku 2009) je osobitne znepokojujúca, pretože znižuje objem kvalifikovanej pracovnej sily, komplikuje pracovné vyhliadky dotknutých osôb a znižuje potenciálny rast. Zákon o udržateľnom hospodárstve, prijatý 15. februára 2011, zahŕňa opatrenia zamerané na zvýšenie kvality a množstva ľudského kapitálu prostredníctvom vzdelávania a odbornej prípravy. Účinnosť nových opatrení na boj proti predčasnému ukončeniu školskej dochádzky a na zlepšenie odbornej prípravy je však neistá a vykonávanie na všetkých úrovniach správy môže byť ťažká.

(17)

Španielsko dosiahlo podstatný pokrok v zlepšovaní podmienok hospodárskej súťaže na trhoch s výrobkami a službami, čím vyriešilo jednu z príčin slabého rastu produktivity. Transpozícia smernice o službách do všeobecne záväzných právnych predpisov v Španielsku významne pokročila a je ambiciózna, hoci je potrebné zvýšiť stupeň otvorenosti v oblasti profesionálnych služieb. Zákon o udržateľnom hospodárstve obsahuje širokú škálu opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia, posilnenie hospodárskej súťaže a podporu udržateľnosti životného prostredia. Účinná implementácia si vyžaduje ďalšie úsilie na všetkých úrovniach správy a vhodnú koordináciu.

(18)

Španielsko prijalo v rámci Paktu Euro Plus viacero záväzkov. Vo fiškálnej oblasti sa Španielsko zaväzuje vytvoriť výdavkové pravidlo v záujme posilnenia fiškálnej stability, a tým udržateľnosti verejných financií. Na posilnenie finančnej stability sa Španielsko zaviazalo dokončiť proces reštrukturalizácie finančného sektora pred 30. septembrom. Opatrenia týkajúce sa zamestnanosti sú zamerané na vykonávacie akty v oblasti aktívnej politiky trhu práce a opatrenia v oblasti odbornej prípravy, ako aj na riešenie neevidovaného zamestnávania. Opatrenia v oblasti konkurencieschopnosti sa zameriavajú na reformu systému kolektívneho vyjednávania, regulované profesie, zriadenie Poradného výboru pre konkurencieschopnosť a na reformu zákona o konkurze. Tieto záväzky sa týkajú všetkých štyroch oblastí paktu. Predstavujú pokračovanie prebiehajúcej reformnej agendy, pričom stanovujú pevný časový rámec pre niektoré reformy a zabezpečujú plnú realizáciu dosiaľ uskutočnených reforiem. Tieto záväzky sa posudzovali a zohľadňovali v odporúčaniach.

(19)

Komisia posúdila program stability a národný program reforiem vrátane záväzkov v rámci Paktu Euro Plus. Zohľadnila nielen ich význam pre udržateľnú fiškálnu a sociálno-ekonomickú politiku v Španielsku, ale aj ich súlad s pravidlami a usmerneniami EÚ vzhľadom na potrebu posilniť celkové hospodárske riadenie EÚ tým, že sa poskytnú vstupy na úrovni EÚ do budúceho vnútroštátneho rozhodovania. Vzhľadom na tento stav sa Komisia domnieva, že španielska vláda vytvorila plány fiškálnej konsolidácie v súlade s požadovanými cieľmi, ale že určité riziká negatívneho vývoja pretrvávajú aj naďalej. Rast verejných výdavkov by sa mal udržiavať pod mierou strednodobého rastu HDP a je potrebné prijať dôchodkovú reformu. Ďalšie opatrenia v rokoch 2011 – 2012 by sa mali zamerať na zabezpečenie stability finančného systému (dokončením reštrukturalizácie a konsolidácie sporiteľní) a posilnením domácich zdrojov rastu tým, že by riešili súčasný náhly vzrast nezamestnanosti, a to najmä prostredníctvom reformy kolektívneho vyjednávania, pokračujúcej realizácie prebiehajúcich reforiem na trhu práce a úzkeho monitorovania a hodnotenia ich účinnosti. Sektor služieb, podnikateľských činností a profesií by sa mal otvoriť väčšej konkurencii a administratívna záťaž podnikov by sa mala znížiť.

(20)

Vzhľadom na toto posúdenie a takisto pri zohľadnení odporúčania Rady podľa článku 126 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie z 2. júna 2010 Rada preskúmala aktualizáciu konvergenčného programu Španielska na rok 2011 a jej stanovisko (3) sa odzrkadľuje najmä v odporúčaní v bode 1., ako sa uvádza ďalej. V zmysle záverov Európskej rady z 25. marca 2011 Rada preskúmala národný program reforiem Španielska,

TÝMTO ODPORÚČA, aby Španielsko prijalo v období rokov 2011 – 2012 opatrenia s cieľom:

1.

Realizovať rozpočtovú stratégiu v rokoch 2011 a 2012 a vykonať korekciu nadmerného deficitu v roku 2013 v súlade s odporúčaniami Rady o postupe pri nadmernom deficite tak, aby sa dodržali cieľové deficity na všetkých úrovniach štátnej a verejnej správy, vrátane prísneho uplatňovania existujúcich kontrolných mechanizmov deficitu a dlhu na úrovni regionálnych samospráv; prijať ďalšie opatrenia v prípade, že rozpočtový a hospodársky vývoj nebude zodpovedať očakávaniam; využiť všetky príležitosti, vrátane lepších ekonomických podmienok, na urýchlenie znižovania deficitu; prijať konkrétne opatrenia na plnú podporu cieľov pre roky 2013 a 2014, ktoré by mohli priviesť k zostupu vysokú mieru verejného dlhu a zabezpečiť primeraný pokrok strednodobému cieľu. Udržať rast verejných výdavkov pod mierou strednodobého rastu HDP zavedením uvažovaného záväzného výdavkového pravidla na všetkých úrovniach štátnej a verejnej správy. Ďalšie zlepšenie poskytovania informácii v súvislosti s regionálnymi a miestnymi správami a ich vykonávanie.

2.

Prijať navrhovanú dôchodkovú reformu s cieľom zvýšiť zákonný vek odchodu do dôchodku a zvýšiť počet odpracovaných rokov na účely výpočtu dôchodkov podľa stanoveného plánu; pravidelne prehodnocovať dôchodkové parametre v súlade so zmenami očakávanej dĺžky života podľa plánu a vypracúvať ďalšie opatrenia na zlepšenie celoživotného vzdelávania pre starších pracovníkov.

3.

Úzko monitorovať prebiehajúcu reštrukturalizáciu finančného sektora, najmä pokiaľ ide o sporiteľne s cieľom jej plánovaného dokončenia do 30. septembra 2011.

4.

Preskúmať možnosť zvýšenia efektívnosti daňového systému, napríklad prostredníctvom prechodu od zdanenia práce k zdaneniu spotreby a environmentálnym daniam pričom sa zabezpečia plány fiškálnej konsolidácie.

5.

Po konzultácii so sociálnymi partnermi a v súlade s vnútroštátnou praxou dokončiť prijatie a pokračovať s implementovaním reformy procesu kolektívneho vyjednávania a systému indexácie miezd, aby sa zabezpečilo, že rast miezd bude lepšie odzrkadľovať vývoj produktivity, ako aj rozdiely v podmienkach na miestnej a podnikovej úrovni a udeliť podnikom dostatok flexibility, aby mohli vnútorne upraviť pracovné podmienky zmenám v hospodárskom prostredí.

6.

Posúdiť do konca roka 2011 vplyv reforiem na trhu práce zo septembra 2010 a vplyv reformy aktívnych politík trhu práce z februára 2011, a v prípade potreby pridať návrhy na ďalšie reformy s cieľom znížiť segmentáciu na trhu práce a zlepšiť pracovné príležitosti mladých ľudí; zabezpečiť dôkladné monitorovanie účinnosti opatrení uvedených v národnom programe reforiem s cieľom znížiť predčasné ukončenie školskej dochádzky, a to aj prostredníctvom politiky prevencie, a uľahčiť prechod k odbornému vzdelávaniu a odbornej príprave.

7.

Pokračovať vo zvyšovaní otvorenosti profesionálnych služieb a prijať plánované právne predpisy s cieľom prepracovať regulačný rámec a odstrániť súčasné obmedzenia týkajúce sa hospodárskej súťaže, efektívnosti a inovácií; zabezpečiť uplatňovanie zákona o udržateľnom hospodárstve, najmä opatrení zameraných na zlepšenie podnikateľského prostredia a posilnenie hospodárskej súťaže na trhu výrobkov a služieb, a to na všetkých úrovniach správy; a zlepšiť koordináciu medzi regionálnymi a celoštátnymi správnymi orgánmi s cieľom znížiť administratívnu záťaž pre podniky.

V Bruseli 12. júla 2011

Za Radu

predseda

J. VINCENT-ROSTOWSKI


(1)  Ú. v. ES L 209, 2.8.1997, s. 1.

(2)  Rozhodnutím Rady 2011/308/EÚ z 19. mája 2011 o usmerneniach pre politiky zamestnanosti členských štátov (Ú. v. EÚ L 138, 26.5.2011, s. 56) sa stanovuje, že sú naďalej platné aj v roku 2011.

(3)  Podľa článku 5 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1466/97.


19.7.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 212/5


ODPORÚČANIE RADY

z 12. júla 2011,

ktoré sa týka národného programu reforiem Českej republiky na rok 2011 a ktorým sa predkladá stanovisko Rady k aktualizovanému konvergenčnému programu Českej republiky na roky 2011 – 2014

2011/C 212/02

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 121 ods. 2 a článok 148 ods. 4,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1466/97 zo 7. júla 1997 o posilnení dohľadu nad stavmi rozpočtov a o dohľade nad hospodárskymi politikami a ich koordinácii (1), a najmä na jeho článok 9 ods. 3,

so zreteľom na odporúčanie Európskej komisie,

so zreteľom na závery Európskej rady,

so zreteľom na stanovisko Výboru pre zamestnanosť,

po porade s Hospodárskym a finančným výborom,

keďže:

(1)

Európska rada 26. marca 2010 schválila návrh Komisie o iniciovaní novej stratégie pre zamestnanosť a rast nazvanej Európa 2020, založenej na posilnenej koordinácii hospodárskych politík, ktorá sa zameria na kľúčové oblasti, v ktorých sú potrebné opatrenia na oživenie potenciálu Európy v oblasti udržateľného rastu a konkurencieschopnosti.

(2)

Rada 13. júla 2010 prijala odporúčanie týkajúce sa všeobecných usmernení k hospodárskym politikám členských štátov a Únie (2010 až 2014) a 21. októbra 2010 prijala rozhodnutie týkajúce sa usmernení politík zamestnanosti členských štátov (2), ktoré spolu tvoria „integrované usmernenia“. Členské štáty boli vyzvané, aby integrované usmernenia zohľadnili vo svojich vnútroštátnych hospodárskych politikách a politikách zamestnanosti.

(3)

Komisia 12. januára 2011 prijala prvý ročný prieskum rastu, čo znamená začiatok nového cyklu hospodárskeho riadenia v EÚ a prvý európsky semester ex-ante a integrovanej koordinácie politiky, ktorá je zakotvená v stratégii Európa 2020.

(4)

Európska rada 25. marca 2011 schválila priority fiškálnej konsolidácie a štrukturálnej reformy (v súlade so závermi Rady z 15. februára a 7. marca 2011 a v nadväznosti na ročný prieskum Komisie v oblasti rastu). Zdôraznila potrebu dať prioritu obnoveniu stabilných rozpočtov a fiškálnej udržateľnosti, zníženiu nezamestnanosti prostredníctvom reforiem pracovného trhu a vynaloženiu nového úsilia na posilnenie rastu. Európska rada požiadala členské štáty, aby tieto priority premietli do konkrétnych opatrení, ktoré zahrnú do svojich programov stability alebo konvergenčných programov a do svojich národných programov reforiem.

(5)

Česká republika 29. apríla 2011 predložila svoj národný program reforiem na rok 2011 a 5. mája 2011 aktualizáciu svojho konvergenčného programu, ktorá sa vzťahuje na obdobie rokov 2011 - 2014. S cieľom zohľadniť vzájomné prepojenia boli tieto dva programy posúdené súčasne.

(6)

Globálna finančná kríza mala v dôsledku veľkej obchodnej otvorenosti českého hospodárstva veľmi negatívny vplyv na rast HDP a nezamestnanosť v Českej republike. Reálny HDP klesol v roku 2009 v dôsledku poklesu vývozu a domácich investícií o 4,1 %. Miera nezamestnanosti sa výrazne zvýšila zo 4,4 % v roku 2008 na 7,3 % v roku 2010 a miera zamestnanosti poklesla v rokoch 2008 až 2010 o 2 percentuálne body. Vysoká miera angažovanosti v medzinárodnom obchode a relatívne rýchle oživenie hospodárstva hlavných obchodných partnerov Českej republiky však takisto uľahčili rýchlu obnovu rastu reálneho HDP na 2,3 % v roku 2010 a budú aj naďalej pomáhať pri miernom oživovaní.

(7)

Vychádzajúc z posúdenia aktualizovaného konvergenčného programu podľa nariadenia (ES) č. 1466/97 sa Rada domnieva, že makroekonomický scenár, ktorý tvorí základ konvergenčného programu, je realistický na prvé dva roky programu a optimistický ku koncu programového obdobia, keď sa posudzuje v súvislosti so strednodobými posúdeniami Komisie potencionálnych výstupov podľa spoločne dohodnutej metodológie. Konvergenčný program vychádza v porovnaní s prognózou útvarov Komisie z jari 2011 z predpokladu nižšieho rastu na rok 2012, najmä v dôsledku ďalšieho udržateľného znižovania reálnych verejných výdavkov na spotrebu, ktoré sa v prognóze útvarov Komisie na rok 2012 nepredpokladajúcej žiadnu zmenu politiky nezohľadňuje. V konvergenčnom programe sa predpokladá zníženie deficitu verejných financií pod 3 % HDP v roku 2013 a ďalšie zníženie na 1,9 % v roku 2014. Plánovaná konsolidácia je založená najmä na obmedzení výdavkov. Navrhované opatrenia vo všeobecnosti postačujú na dosiahnutie cieľa do roku 2013 v súlade s odporúčaním Rady, ale v súvislosti so skutočnými rozpočtovými výsledkami opatrení predložených v programe existujú určité riziká. Navyše sa zdá, že splnenie cieľov na ďalšie roky po skončení konvergenčného programu závisí do značnej miery od priaznivých cyklických podmienok a ďalšieho zvyšovania efektívnosti vo verejnej správe, pričom ich dosahovanie môže byť čoraz ťažšie. Predpokladá sa, že strednodobý rozpočtový cieľ sa podarí dosiahnuť až po skončení konvergenčného programu. Priemerné ročné fiškálne úsilie v období rokov 2010 – 2013, ktoré odporučila Rada v rámci postupu pri nadmernom deficite 2. decembra 2009, dosahuje menej ako 1 % HDP.

(8)

V konvergenčnom programe sa stanovuje jasný cieľ znížiť do roku 2013 deficit verejných financií na menej ako 3 % HDP. Výzvou bude zabezpečiť, aby opatrenia, na ktorých sa zakladá vývoj smerom k znižovaniu deficitu v rokoch 2011 – 2013, ako aj v nasledujúcich rokoch, neohrozovali dlhodobý rast, najmä zabezpečením výdavkov na vzdelávanie a verejný výskum a vývoj, a aby zaistili primeranú rezervu v prípade zvýšenia výdavkov v dôsledku demografického vývoja.

(9)

Stratégia konsolidácie rozpočtu zahŕňa opatrenia, ktoré sa týkajú príjmov DPH: v rokoch 2012 a 2013 sa plánuje zvýšenie nižšej sadzby DPH, zatiaľ čo vyššia sadzba sa má v roku 2013 znížiť. Vláda má takisto v úmysle zvýšiť od roku 2013 počet podnikov podliehajúcich platbe DPH. Podľa konvergenčného programu by tieto zmeny mali viesť k zvýšeniu daňových príjmov o 0,7 % HDP v roku 2012 a o ďalšie 0,1 % HDP v roku 2013. Okrem toho sa zdá, že existuje ďalší priestor na zvyšovanie príjmov z nepriamych daní, ktoré v roku 2010 dosiahli 11,8 % HDP (v porovnaní s priemerom EÚ vo výške 13,4 %), čím by sa daňové zaťaženie mohlo prípadne odkloniť od zdaňovania práce. Plánovaná daňová reforma sa čiastočne zameria na tieto problémy. Podľa odhadov je navyše rozdiel medzi skutočnými príjmami z DPH a teoretickou povinnosťou platiť DPH výrazne nad priemerom EÚ, čím sa opodstatňuje potreba prijať opatrenia na zlepšenie daňovej disciplíny. Na tento účel Česká republika zaviedla nové opatrenia v roku 2011 zamerané proti podvodom s DPH a na zníženie daňových únikov.

(10)

Vzhľadom na to, že vplyv starnutia obyvateľstva na rozpočet má byť výrazne nad priemerom EÚ, predstavuje reforma dôchodkového systému kľúčovú otázku. Vláda predložila dva súbory návrhov. Prvý balík by sa mal podľa očakávaní schváliť v parlamente do septembra 2011. Zameriava sa na pilier priebežného financovania, ktorý bol od roku 2009 v deficite. Okrem iného zahŕňa aj opatrenia na zvýšenie zákonom stanoveného veku odchodu do dôchodku, ktorý bude od roku 2041 zjednotený pre mužov aj ženy narodených v roku 1975 na 66 rokov a 8 mesiacov. Pre každý ďalší ročník sa vek odchodu do dôchodku zvýši o dva ďalšie mesiace bez vopred stanoveného obmedzenia. Tento súbor parametrických reforiem by mal čiastočne prispieť k vyriešeniu problému fiškálnej udržateľnosti, je však možné, že nebude postačovať na riešenie všetkých výziev spôsobených demografickými tlakmi. Druhý balík opatrení, ktoré ešte nemajú súhlas vlády, by zahŕňal zavedenie dobrovoľného druhého súkromného piliera v roku 2013 s cieľom zvýšiť diverzifikáciu dôchodkových príjmov a podporou rozvoja súkromných úspor posilniť ich primeranosť v budúcnosti. Navrhovaná forma tohto piliera však ponúka len málo stimulov na zapojenie sa do systému a v skutočnosti môže ešte viac prehĺbiť uvedené dlhodobé tlaky. Starostlivo treba analyzovať aj prevádzkové náklady týchto dôchodkových fondov a v záujme zaistenia účinnosti tohto systému ich treba udržiavať na čo najnižšej možnej úrovni.

(11)

Trh práce sa považuje za mierne flexibilný a do vypuknutia globálnej finančnej krízy nevykázal závažné nedostatky fungovania. Napriek tomu však možno pozorovať určité štrukturálne nedostatky. Hlavný problém predstavujú veľké ťažkosti, ktorým čelia ženy s deťmi pri opätovnej integrácii do trhu práce po skončení materskej dovolenky. Na závažnosť tohto problému poukazujú aj jeho širšie hospodárske dôsledky: dlhšie obdobia bez práce, veľký rozdiel v zamestnanosti žien a mužov a veľký rozdiel v odmeňovaní žien a mužov. Napriek vládnemu úsiliu poskytnúť rodičom viac možností pri určovaní dĺžky rodičovskej dovolenky ostáva predčasný návrat do práce naďalej zložitý. Tento problém možno čiastočne vysvetliť malou ochotou podnikov poskytovať zamestnanie na čiastočný pracovný úväzok – možnosť, ktorú často využívajú zamestnanci s malými deťmi v iných členských štátoch – a čiastočne obmedzeným množstvom cenovo dostupných zariadení starostlivosti o deti. Národný program reforiem identifikuje množstvo konkrétnych opatrení na zvýšenie dostupnosti zariadení starostlivosti o deti, vrátane detí vo veku do troch rokov.

(12)

Zatiaľ čo celková miera nezamestnanosti a miera dlhodobej nezamestnanosti ostáva stabilne pod priemerom EÚ, miera dlhodobej nezamestnanosti v dôsledku krízy stúpla predovšetkým u ľudí vo veku 20 až 29 rokov. Značným ťažkostiam pri hľadaní zamestnania čelia ľudia s nižším vzdelaním, ako aj ďalší pracovníci s nízkymi mzdami. Mali by sa zvýšiť výdavky na aktívne politiky trhu práce a podiel účastníkov na pravidelných opatreniach na motivovanie k práci, pričom tieto opatrenia by mali byť lepšie cielené.

(13)

Nedostatky verejnej správy, ktoré zaťažujú podnikateľské prostredie, by sa mohli odstrániť komplexnou implementáciou existujúcich stratégií. Vláda v roku 2007 rozbehla program v oblasti „lepšej právnej regulácie“ a stratégiu na boj proti korupcii na roky 2011 – 2012. Oznámila opatrenia, ktoré sú dôležité na zlepšenie kvality českého právneho a regulačného rámca, ktorý podľa medzinárodných prieskumov nedosahuje priemer EÚ, a na posilnenie dôvery podnikov. Hlavnou výzvou je stabilizovať verejnú správu, keďže jej časté a rozsiahle reorganizácie oslabujú jej efektívnosť. Na tento účel by bolo potrebné prijať zákon o štátnych zamestnancoch, ktorého prijatie sa už niekoľkokrát odložilo. Vláda nedávno prijala opatrenia na zvýšenie transparentnosti verejného obstarávania. Jeden z prvkov regulačného rámca – osobitný typ akcií spoločnosti umožňujúci úplne anonymný prevod majetku – si zasluhuje pozornosť.

(14)

Očakáva sa, že kríza bude mať negatívny vplyv na potenciálny rast. Napriek vysokému podielu mladých ľudí zapísaných na vysokých školách je nevyhnutné zlepšiť ľudský kapitál, ktorý obmedzuje nedostatočná kvalita odbornej prípravy, ako naznačuje slabé hodnotenie českých inštitútov terciárneho vzdelávania v medzinárodných prieskumoch. Výdavky na študenta v porovnateľných cenách sú navyše v spodnej štvrtine členských štátov a ich výška je obzvlášť obmedzená v prípade primárneho vzdelávania. V národnom programe reforiem sa opisujú opatrenia pre všetky stupne vzdelávania. Komplexná reforma terciárneho vzdelávania sa pripravuje už niekoľko rokov. Zabezpečenie kvalitného a efektívneho terciárneho vzdelávania zohráva dôležitú úlohu z hľadiska konkurencieschopnosti a inovačnej kapacity.

(15)

Komisia posúdila konvergenčný program a národný program reforiem Českej republiky. Zohľadnila nielen ich význam pre udržateľnú fiškálnu a sociálno-ekonomickú politiku v Českej republike, ale aj ich súlad s pravidlami a usmerneniami EÚ vzhľadom na potrebu posilniť celkovú správu ekonomických záležitostí EÚ tým, že sa v rámci prijímania budúcich vnútroštátnych rozhodnutí poskytnú vstupy na úrovni EÚ. Vzhľadom na tieto skutočnosti sa Komisia domnieva, že pozornosť by sa mala aj naďalej zameriavať na fiškálnu konsolidáciu a zároveň by sa mali chrániť výdavky podporujúce rast. Dlhodobá udržateľnosť verejných financií teraz závisí vo veľkej miere od schopnosti realizovať potrebnú dôchodkovú reformu. Kľúčovú úlohu zohráva posilňovanie účasti na trhu práce, najmä v prípade žien, a zvyšovanie pracovných príležitostí pre dlhodobo nezamestnaných. Z hľadiska konkurencieschopnosti sú rozhodujúcimi ďalšie kroky na zlepšenie kvality verejných služieb a regulačného rámca, ako aj kvality terciárneho vzdelávania.

(16)

Vzhľadom na toto posúdenie a takisto pri zohľadnení odporúčania Rady podľa článku 126 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie z 2. decembra 2009 Rada preskúmala aktualizáciu konvergenčného programu Českej republiky na rok 2011 a jej stanovisko (3) sa odzrkadľuje najmä v odporúčaniach v bodoch 1) a 2) ďalej. Pri zohľadnení záverov Európskej rady z 25. marca 2011 Rada preskúmala národný program reforiem Českej republiky,

TÝMTO ODPORÚČA, aby Česká republika prijala v období rokov 2011 – 2012 opatrenia s cieľom:

1.

V roku 2011 vykonať plánovanú konsolidáciu a prijať protiopatrenia trvalého charakteru potrebné v prípade poklesu príjmov alebo nadmerných výdavkov. Prijať fiškálne opatrenia podľa plánu v konvergenčnom programe na rok 2012 a posilniť cieľ na rok 2013 konkrétnejšími opatreniami. ale zabrániť znižovaniu výdavkov na položky podporujúce rast. Zvýšiť efektívnosť verejných investícií a pokračovať v úsilí využiť existujúci priestor na zvyšovanie príjmov z nepriamych daní a presúnuť tak daňovú záťaž zo zdanenia práce, zlepšovať daňovú disciplínu a znižovať daňové úniky. Zabezpečiť priemerné fiškálne úsilie v období rokov 2010–2013 vo výške 1 % DPH v súlade s odporúčaniami Rady o korekcii nadmerného deficitu, ktoré umožnia splnenie termínu v rámci postupu pri nadmernom deficite s dostatočnou rezervou v roku 2013.

2.

Zaviesť plánovanú dôchodkovú reformu s cieľom zlepšiť dlhodobú udržateľnosť verejných financií a zabezpečiť primeranosť dôchodkov v budúcnosti. Dodatočné úsilie by sa malo zamerať v prvom rade na budúce zmeny verejného piliera na zabezpečenie toho, že systém nebude zdrojom fiškálnej nerovnováhy v budúcnosti a na rozvíjanie súkromných úspor. S cieľom zvýšiť skutočný vek odchodu do dôchodku, mali by sa zvážiť opatrenia ako je prepojenie medzi zákonným vekom odchodu do dôchodku a očakávanou dĺžkou života. Zabezpečiť, aby plánovaný kapitálovo krytý systém vzbudil veľký záujem o účasť a aby bol navrhnutý tak, že sa administratívne náklady udržia na nízkej úrovni a budú transparentné.

3.

Zvýšiť účasť na trhu práce obmedzením prekážok, ktorým pri opätovnom zaradení sa na trh práce čelia rodičia s malými deťmi, a to prostredníctvom zvýšeného množstva cenovo dostupných zariadení starostlivosti o deti a uľahčenia prístupu k nim. Zvyšovať príťažlivosť a dostupnosť flexibilnejších foriem pracovných podmienok, akou je napríklad práca na čiastočný pracovný úväzok.

4.

Zlepšiť výkonnosť verejnej služby zamestnanosti, aby sa zvýšila kvalita a účinnosť odbornej prípravy, pomoc pri hľadaní zamestnania a individualizované služby, pričom sa programy financovania prepoja s dosiahnutými výsledkami. V spolupráci so zainteresovanými stranami zaviesť programy prispôsobené konkrétnym potrebám starších pracovníkov, mladých ľudí, nízkokvalifikovaných pracovníkov a ďalších zraniteľných skupín.

5.

Prijať potrebné opatrenia na zlepšenie kvality verejných služieb v kľúčových oblastiach z hľadiska podnikateľského prostredia. V tejto súvislosti urýchliť implementáciu stratégie na boj proti korupcii v súlade so stanovenými cieľmi, prijať zákon o štátnych zamestnancoch na podporu stability a účinnosti verejnej správy a prijať opatrenia na riešenie anonymnej držby akcií.

6.

Zaviesť transparentný systém hodnotenia kvality akademických inštitúcií a prepojiť ho s jeho financovaním v záujme zlepšenia výsledkov v oblasti terciárneho vzdelávania.

V Bruseli 12. júla 2011

Za Radu

predseda

J. VINCENT-ROSTOWSKI


(1)  Ú. v. ES L 209, 2.8.1997, s. 1.

(2)  Rozhodnutím Rady 2011/308/EÚ z 19. mája 2011 o usmerneniach pre politiky zamestnanosti členských štátov (Ú. v. EÚ L 138, 26.5.2011, s. 56) sa stanovuje, že sú naďalej platné aj v roku 2011.

(3)  Podľa článku 9 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1466/97.


19.7.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 212/9


ODPORÚČANIE RADY

z 12. júla 2011,

ktoré sa týka národného programu reforiem Nemecka na rok 2011 a ktorým sa predkladá stanovisko Rady k aktualizovanému programu stability Nemecka na roky 2011 – 2014

2011/C 212/03

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 121 ods. 2 a článok 148 ods. 4,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1466/97 zo 7. júla 1997 o posilnení dohľadu nad stavmi rozpočtov a o dohľade nad hospodárskymi politikami a ich koordinácii (1), a najmä na jeho článok 5 ods. 3,

so zreteľom na odporúčanie Európskej komisie,

so zreteľom na závery Európskej rady,

so zreteľom na stanovisko Výboru pre zamestnanosť,

po porade s Hospodárskym a finančným výborom,

keďže:

(1)

Európska rada 26. marca 2010 schválila návrh Komisie o iniciovaní novej stratégie pre zamestnanosť a rast nazvanej Európa 2020, založenej na posilnenej koordinácii hospodárskych politík, ktorá sa zameria na kľúčové oblasti, v ktorých sú potrebné opatrenia na oživenie potenciálu Európy v oblasti udržateľného rastu a konkurencieschopnosti.

(2)

Rada 13. júla 2010 prijala odporúčanie týkajúce sa všeobecných usmernení k hospodárskym politikám členských štátov a Únie (2010 až 2014) a 21. októbra 2010 prijala rozhodnutie týkajúce sa usmernení politík zamestnanosti členských štátov (2), ktoré spolu tvoria „integrované usmernenia“. Členské štáty boli vyzvané, aby integrované usmernenia zohľadnili vo svojich vnútroštátnych hospodárskych politikách a politikách zamestnanosti.

(3)

Komisia 12. januára 2011 prijala prvý ročný prieskum rastu, čo znamená začiatok nového cyklu hospodárskeho riadenia v EÚ a prvý európsky semester ex-ante a integrovanej koordinácie politiky, ktorá je zakotvená v stratégii Európa 2020.

(4)

Európska rada 25. marca 2011 schválila priority fiškálnej konsolidácie a štrukturálnej reformy (v súlade so závermi Rady z 15. februára a 7. marca 2011 a v nadväznosti na ročný prieskum Komisie v oblasti rastu). Zdôraznila potrebu dať prioritu obnoveniu stabilných rozpočtov a fiškálnej udržateľnosti, zníženiu nezamestnanosti prostredníctvom reforiem pracovného trhu a vynaloženiu nového úsilia na posilnenie rastu. Európska rada požiadala členské štáty, aby tieto priority premietli do konkrétnych opatrení, ktoré zahrnú do svojich programov stability alebo konvergenčných programov a do svojich národných programov reforiem.

(5)

Európska rada 25. marca 2011 takisto vyzvala členské štáty, ktoré sa zúčastňujú na Pakte Euro Plus, aby svoje záväzky predložili včas na to, aby mohli byť zaradené do ich programov stability alebo konvergenčných programov a do ich národných programov reforiem.

(6)

Nemecko 27. apríla 2011 predložilo aktualizáciu svojho programu stability, ktorý sa vzťahuje na obdobie rokov 2011 – 2015, a 7. apríla 2011 svoj národný program reforiem na rok 2011. S cieľom zohľadniť prepojenia medzi nimi sa obidva programy posudzovali súčasne.

(7)

Nemecké hospodárstvo sa do krízy dostalo v relatívne solídnom stave. Náhly pokles svetového obchodu však mal v roku 2009 za následok prudké zníženie vývozu a investícií, takže reálny HDP sa znížil na bezprecedentné 4,7 %. Napriek tomu nezamestnanosť po miernom raste opäť klesá od konca roku 2009. Odolnosť trhu práce odzrkadľuje priaznivé účinky minulých reforiem uľahčujúcich zníženie počtu odpracovaných hodín a subvencovania práce na skrátený pracovný čas. Hospodárstvo sa z krízy energicky spamätalo, pričom v roku 2010 reálny HDP stúpol o 3,6 %. Vývozom sa zväčša zvrátil obrovský pokles zaznamenaný v roku 2009 a vytvoril sa tak priestor pre širšie oživenie, ktoré vedie aj k zníženiu prebytku bežného účtu. Hospodárstvo ešte zlepšilo svoju konkurencieschopnosť vo vzťahu k väčšine ostatných členských štátov eurozóny. Štátny rozpočet sa z vyrovnanej pozície znížil na úroveň s deficitom vo výške 3 % HDP v roku 2009, pričom hybnou silou boli plne fungujúce automatické stabilizátory a diskrečné opatrenia s cieľom zabrániť hospodárskemu poklesu. Oživenie hospodárstva pomohlo obmedziť deficit v roku 2010 (3,3 % HDP) napriek pokračujúcemu značnému fiškálnemu stimulu a finančným opatreniam na podporu trhu.

(8)

Vychádzajúc z posúdenia aktualizovaného programu stability podľa nariadenia (ES) č. 1466/97 Rada zastáva názor, že makroekonomický scenár, ktorý je východiskom pre program stability, je na rok 2011 opatrný a v prípade ďalších rokov realistický, ako aj v zmysle hodnotenia vzhľadom na predpovede útvarov Komisie z jari roku 2011. V programe stability sa predpokladá, že reálny HDP vzrastie v roku 2011 o 2,3 %, potom sa v roku 2012 spomalí na 1,8 % a v rokoch 2013 – 2015 dosiahne priemernú výšku 1,5 %. V programe stability sa plánuje znížiť deficit pod hranicu 3 % HDP referenčnej hodnoty už v roku 2011, teda o dva roky skôr v porovnaní s termínom stanoveným Radou, a urobiť pokrok smerom k dosiahnutiu strednodobého cieľa v roku 2014 – to znamená deficit vo výške 0,5 % HDP v štrukturálnom vyjadrení. Po očakávanej korekcii nadmerného deficitu, tempo úprav smerom k strednodobému cieľu uvedenému v programe stability klesne pod orientačnú hodnotu 0,5 % HDP v rokoch 2013 a 2014. Medzitým čo pomer dlhu k HDP v roku 2010 vzrástol o takmer 10 percentuálnych bodov (3), predpokladá sa, že od roku 2011 bude mať zostupný trend a do roku 2015 by mal dosiahnuť 75,5 % HDP, a teda zostane nad úrovňou referenčnej hodnoty uvedenej v zmluve. Zdá sa, že riziká s vplyvom na rozpočtovú prognózu na rok 2011 sú v podstate vyrovnané, ale výsledky v ďalších rokoch by mohli byť slabšie, než sa očakáva, pretože niektoré úspory by sa možno nemuseli prejaviť podľa predpokladov. Určité opatrenia sú zatiaľ predmetom diskusie (napr. daň z energií a daň z finančných operácií) a ostatné opatrenia ešte treba spresniť (napr. zlepšenia efektívnosti vo verejnej správe). Okrem toho nemožno vylúčiť ďalšie opatrenia na podporu finančného trhu. Podľa posledného posúdenia Komisie sa riziká, pokiaľ ide o dlhodobú udržateľnosť verejných financií, zdajú byť strednej úrovni.

(9)

Keďže nedávnou reformou systému zdravotnej starostlivosti sa zaviedli opatrenia s cieľom udržať na uzde rast výdavkov na spotrebu najmä v rokoch 2011 a 2012, ďalšie kroky na zlepšenie efektívnosti verejných výdavkov na zdravotnú starostlivosť a dlhodobú starostlivosť by pomohli predpokladanému trendu konsolidácie. Posilneniu dlhodobého rastového potenciálu by pritom pomohlo zachovanie zväčša rastovo orientovaného smerovania konsolidácie vrátane zaistenia primeraných výdavkov na vzdelávanie.

(10)

Zatiaľ čo zavedením ústavného rozpočtového pravidla, vytvorením Rady pre stabilitu i systému včasného varovania na zabránenie rozpočtovej tiesni sa nemecký fiškálny rámec výrazne posilnil, treba ešte plne vykonať rozpočtové pravidlo na úrovni spolkových krajín (Länder). Ďalším posilnením mechanizmu monitorovania a sankcionovania, ktorý s tým súvisí, by sa zlepšila celková dôveryhodnosť verejných financií.

(11)

Kríza odhalila v bankovom sektore vážne zraniteľné miesta. Veľké straty a odpisy medzinárodných investícií do rizikových hypotekárnych úverov a štruktúrovaných aktív oslabili kapitálovú základňu niektorých bánk a viedli k potrebe vykonať závažné zásahy štátu. Kríza odhalila aj nedostatky niektorých bánk spolkových krajín (Landesbanken), ktoré už trpia nedostatkom štruktúr účinného riadenia rizík a absenciou životaschopného podnikateľského modelu pred krízou. Ďalšia reforma bankového sektora vrátane reštrukturalizácie bánk spolkových krajín (Landesbanken), ktoré potrebujú životaschopný a primerane financovaný podnikateľský model a posilnenie regulačného rámca a rámca dohľadu, by pomohla zachovať stabilitu finančného sektora a takisto by zaistila efektívnejšie rozdelenie domácich úspor ako prostriedku na podporu dopytu a investovania.

(12)

Štrukturálna konkurencieschopnosť a rastový potenciál nemeckého hospodárstva závisia vo veľkej miere od dobre odborne pripravenej a kvalifikovanej pracovnej sily, ale tlak na ponuku pracovnej sily môže vzhľadom na demografický vývoj viesť k ťažkostiam. To ukazuje, ako je dôležité plne využiť potenciál pracovných síl, pričom sa odstránia prekážky, ktoré určitým skupinám (starším pracovníkom, ženám, nízko kvalifikovanej pracovnej sile, osobám, ktoré nie sú občanmi EÚ) bránia zúčastniť sa na trhu práce, a aký je dôležitý ďalší rozvoj ľudského kapitálu. Riešením daňovo-odvodového zaťaženia, ktoré je stále vysoké najmä v prípade osôb s nízkym a stredným príjmom, by sa zlepšila motivácia pracovať a zároveň by sa tým umožnilo, aby sa nárast miezd vo väčšom rozsahu premietol do vyšších disponibilných príjmov a domáceho dopytu. Vysoká maximálna daňová sadzba pre druhého zo zárobkovo činných partnerov v rámci spoločného zdanenia párov predstavuje demotivujúci faktor z hľadiska ponuky práce. Společné zdanenie párov faktorovou metódou („Faktorverfahren“) zavedenou v roku 2009 umožňuje, aby individuálne mesačné daňové zaťaženie zohľadňovalo osobný príjem každého jedinca, zatiaľčo ročné daňové zaťaženie ako celok zostalo nezmenené. Mali by sa sledovať dopady tejto reformy na účasť na trhu práce. V tejto súvislosti môžu byť nevyhnutné ďalšie opatrenia na zníženie zostávajúcich demotivujúcich faktorov, ktoré bránia práci. Ďalšie zvyšovanie dostupnosti zariadení starostlivosti o deti by pomohlo predovšetkým zvýšiť stále nízku účasť žien na pracovnej sile pracujúcej na plný pracovný čas. Okrem toho zvýšením počtu osôb s kvalifikáciami získanými v odbornom vzdelávaní by sa mohli zlepšiť vyhliadky trhu práce pre nízkokvalifikovaných pracovníkov.

(13)

Nemecko nedávno prijalo ďalekosiahle rozhodnutia týkajúce sa ich budúceho energetického mixu. Vykonávanie energetickej koncepcie bude obsahovať podstatnú transformáciu dodávok energie a bude mať z krátkodobého i dlhodobého hľadiska vplyv na ceny energie a konkurencieschopnosť hospodárstva. Efektívnosť nákladov by mala byť kľúčovou zásadou, ktorou by sa malo riadiť vykonávanie energetickej koncepcie založenej na efektívnej spotrebe energie, nákladovo efektívnych systémoch podpory a vhodných elektrizačných sústavách pre energiu z obnoviteľných zdrojov a konkurenčné trhy s energiou.

(14)

Zvýšením účinnosti hospodárskej súťaže v odvetví služieb by sa posilnil rast produktivity a podpora domáceho dopytu. Dynamickejší rast odvetvia služieb by mohol takisto prispieť k rozšíreniu základu pre rast ponuky a dopytu v Nemecku. Napriek tomu, že v ostatných rokoch sa prostredníctvom vykonávania smernice o službách dosiahol veľký pokrok, zdá sa, že existuje priestor na ďalšie odbúravanie prekážok stojacich v ceste vstupu firiem na trh a výstupu z neho, najmä prostredníctvom ďalšieho zjednodušenia systému licencií a povolení a zjednodušenia regulácie pre výkon určitých profesijných služieb. Zdôvodnenie a primeranosť regulácie určitých remesiel by sa mali preskúmať. V prípade služieb sieťových odvetví sa hospodárska súťaž najmä v sektore železníc môže vylepšiť. Posilnenie dozornej úlohy Agentúry pre spolkovú sieť a otvorenie infraštruktúry na predaj a výdaj cestovných lístkov konkurentom by v krátkodobom horizonte hospodárskej súťaži pomohlo.

(15)

Ďalšie reformy na zlepšenie prístupnosti a kvality systému vzdelávania a odbornej prípravy budú kľúčom k zaisteniu primerane kvalifikovanej ponuky pracovnej sily a takisto z hľadiska demografického vývoja. Predpovedá sa nedostatok najmä stredne a vysoko kvalifikovanej pracovnej sily, osobitne v oblasti matematiky, prírodných vied a technológií. Miera dosiahnutého vyššieho sekundárneho i terciárneho vzdelania mladých ľudí v Nemecku je nižšia než priemer EÚ. Zvýšením dostupnosti predškolského vzdelávania a celodenných škôl a uľahčením prechodu medzi rozličnými vetvami školského systému sa môžu zlepšiť dosiahnuté výsledky v oblasti vzdelávania.

(16)

Nemecko prijalo v rámci Paktu Euro Plus niekoľko záväzkov. Vo fiškálnej oblasti sa podľa týchto záväzkov vyžaduje, aby sa korekcia nadmerného deficitu dosiahla už v roku 2011 a ciele podľa vnútroštátneho rozpočtového pravidla dosiahli zhruba v rokoch 2011 – 2012. Aby sa posilnila finančná stabilita, opatrenia zahŕňajú účinnú reguláciu a dohľad nad kapitálovým trhom. Opatrenia v oblasti zamestnanosti sa sústreďujú na účasť na trhu práce (reforma nástrojov aktívneho trhu práce, zlepšená integrácia profesijných odborníkov s kvalifikáciou získanou v zahraničí a integrácia migrantov) a vzdelávanie (Pakt o základnom školstve). Konkurencieschopnosť opatrení sa sústreďuje na sieťové odvetvia, energetiku a odvetvie služieb (t. j. agentúra pre trhovú transparentnosť pre odvetvie elektrickej energie a plynárenstvo, program týkajúci sa elektromobility, zvýšené financovanie dopravnej infraštruktúry), ako aj na vzdelávanie (t. j. iniciatíva v oblasti excelentnosti na podporu vysokých škôl a financovanie paktu o univerzitách). Tieto záväzky sa týkajú štyroch oblastí tohto paktu. Zväčša odzrkadľujú agendu širšej reformy načrtnutú v programe stability a národnom programe reforiem. V záväzkoch uvedených v pakte však niektoré oblasti politiky zostávajú neriešené (napr. reštrukturalizácia bánk spolkových krajín (Landesbanken) alebo daňovo-odvodové zaťaženie práce) alebo je o nich iba okrajová zmienka (väčšia otvorenosť odvetvia služieb a sieťových odvetví hospodárskej súťaži). Záväzky Paktu Euro Plus sa posúdili a zohľadnili v odporúčaniach.

(17)

Komisia posúdila program stability a národný program reforiem Nemecka vrátane záväzkov Paktu Euro Plus. Zohľadnila nielen ich význam pre udržateľnú fiškálnu a sociálno-ekonomickú politiku v Nemecku, ale aj ich súlad s pravidlami a usmerneniami EÚ vzhľadom na potrebu posilniť celkové hospodárske riadenie EÚ tým, že sa poskytnú vstupy na úrovni EÚ na účely budúcich vnútroštátnych rozhodnutí. Komisia sa vzhľadom na to domnieva, že nemecká rozpočtová stratégia by sa mala vykonávať tak, ako sa predpokladalo. Následne by Nemecko malo zabezpečiť, že bude vyvíjať úsilie o štrukturálne úpravy pri dosahovaní strednodobého cieľa a pritom by sa mal udržať konsolidačný kurz, ktorý je priaznivý pre rast. Ďalšie opatrenia v rokoch 2011 – 2012 by sa mali sústrediť na zaistenie stability finančného systému [napr. prostredníctvom reštrukturalizácie bánk spolkových krajín (Landesbanken)], posilnenie domácich zdrojov rastu, a to zvýšením účasti na trhu práce prostredníctvom zníženia daňovo-odvodového zaťaženia práce, zlepšením prístupnosti a kvality vzdelávania, ako aj na výraznejšie otvorenie odvetvia služieb, remesiel, profesií a sieťových odvetví hospodárskej súťaži.

(18)

Vzhľadom na toto posúdenie a po zohľadnení odporúčania Rady podľa článku 126 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie z 2. decembra 2009 Rada preskúmala aktualizáciu programu stability Nemecka na rok 2011 a jej stanovisko (4) sa odzrkadľuje najmä v odporúčaniach uvedených v bode 1. Pri zohľadnení záverov Európskej rady z 25. marca 2011 Rada preskúmala národný program reforiem Nemecka,

TÝMTO ODPORÚČA, aby Nemecko prijalo v období rokov 2011 – 2012 opatrenia s cieľom:

1.

Vykonať rozpočtovú stratégiu na rok 2012 a ďalšie roky v zmysle plánu, čím sa zníži vysoká miera verejného dlhu v súlade s odporučeniami Rady v rámci postupu pri nadmernom deficite. Následne zabezpečiť, že bude vyvíjať úsilie o štrukturálne úpravy pri dosahovaní strednodobého cieľa. Dokončiť vykonávanie rozpočtového pravidla na úrovni spolkových krajín (Länder) a ďalej posilňovať zodpovedajúci mechanizmus monitorovania a sankcionovania. Udržať konsolidačný kurz, ktorý má priaznivý vplyv na rast, najmä zaručením primeraných výdavkov na vzdelávanie a ďalšie zvyšovanie efektívnosti verejných výdavkov na zdravotnú starostlivosť a dlhodobú starostlivosť.

2.

Riešiť štrukturálne nedostatky vo finančnom odvetví, najmä reštrukturalizáciou bánk spolkových krajín (Landesbanken), ktoré potrebujú životaschopný a primerane financovaný podnikateľský model.

3.

Zvýšiť účasť na trhu práce zlepšením spravodlivého prístupu k vzdelávaciemu systému a systému odbornej prípravy a prijatím ďalších opatrení na zníženie vysokého daňovo-odvodového zaťaženia osôb rozpočtovo neutrálnym znížením a zlepšiť pracovnú motiváciu pre osoby, ktoré majú perspektívu nízkych príjmov. Zvýšiť počet zariadení celodennej starostlivosti o deti a škôl s celodenným programom. Podrobne monitorovaťdopady nedávnych reformných opatrení na zníženie daňových pravidiel, ktoré demotivujú druhé zárobkovo činné osoby v rodine a prijať ďalšie opatrenia v prípade, že demotivácia bude pretrvávať.

4.

Odstrániť neopodstatnené obmedzenia kladené na určité profesijné služby a určité remeslá. Zlepšiť hospodársku súťaž v sieťových odvetviach, posilniť dozornú úlohu Agentúry pre spolkovú sieť v železničnom odvetví; a v kontexte oznámenej vnútroštátnej energetickej koncepcie sústrediť sa na zlepšenie dlhodobej efektívnosti nákladov zákona o energii z obnoviteľných zdrojov, a pritom zaistiť účinnú nezávislosť výroby a prenosu energie a zlepšiť cezhraničné vzájomné prepojenia.

V Bruseli 12. júla 2011

Za Radu

predseda

J. VINCENT-ROSTOWSKI


(1)  Ú. v. ES L 209, 2.8.1997, s. 1.

(2)  Rozhodnutím Rady 2011/308/EÚ z 19. mája 2011 o usmerneniach pre politiky zamestnanosti členských štátov (Ú. v. EÚ L 138, 26.5.2011, s. 56) sa stanovuje, že sú naďalej platné aj v roku 2011.

(3)  Náhly nárast v roku 2010 súvisel zväčša so skutočnosťou, že dve banky, ktoré mali problémy, previedli aktíva so zníženou hodnotou na ich príslušné „zlé banky“, ktoré sú klasifikované v rámci štátneho sektora. V súlade s usmernením Eurostatu o účtovných pravidlách pre finančné konsolidačné agentúry zodpovedajúce pasíva „zlých bánk“ mali priamy vplyv na úroveň dlhu.

(4)  Podľa článku 5 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1466/97.


19.7.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 212/13


ODPORÚČANIE RADY

z 12. júla 2011,

ktoré sa týka národného programu reforiem Holandska na rok 2011, a ktorým sa predkladá stanovisko Rady k aktualizovanému programu stability Holandska na roky 2011 – 2015

2011/C 212/04

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 121 ods. 2 a článok 148 ods. 4,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1466/97 zo 7. júla 1997 o posilnení dohľadu nad stavmi rozpočtov a o dohľade nad hospodárskymi politikami a ich koordinácii (1), a najmä na jeho článok 5 ods. 3,

so zreteľom na odporúčanie Európskej komisie,

so zreteľom na závery Európskej rady,

so zreteľom na stanovisko Výboru pre zamestnanosť,

po porade s Hospodárskym a finančným výborom,

keďže:

(1)

Európska rada 26. marca 2010 schválila návrh Komisie o iniciovaní novej stratégie pre zamestnanosť a rast nazvanej Európa 2020, založenej na posilnenej koordinácii hospodárskych politík, ktorá sa zameria na kľúčové oblasti, v ktorých sú potrebné opatrenia na oživenie potenciálu Európy v oblasti udržateľného rastu a konkurencieschopnosti.

(2)

Rada 13. júla 2010 prijala odporúčanie týkajúce sa všeobecných usmernení k hospodárskym politikám členských štátov a Únie (2010 až 2014) a 21. októbra 2010 Rada prijala rozhodnutie týkajúce sa Usmernení politík zamestnanosti členských štátov (2), ktoré spolu tvoria „integrované usmernenia“. Členské štáty boli vyzvané, aby tieto integrované usmernenia zohľadnili vo svojej vnútroštátnej hospodárskej politike a politike zamestnanosti.

(3)

Komisia 12. januára 2011 prijala prvý ročný prieskum rastu, čo znamená začiatok nového cyklu hospodárskeho riadenia v EÚ a prvý „európsky semester“ex-ante a integrovanej koordinácie politiky, ktorá je zakotvená v stratégii Európa 2020.

(4)

Európska rada 25. marca 2011 schválila priority fiškálnej konsolidácie a štrukturálnej reformy (v súlade so závermi Rady z 15. februára a 7. marca 2011 a v nadväznosti na ročný prieskum Komisie v oblasti rastu). Zdôraznila potrebu dať prioritu obnoveniu stabilných rozpočtov a fiškálnej udržateľnosti, zníženiu nezamestnanosti prostredníctvom reforiem pracovného trhu a vynaloženiu nového úsilia na posilnenie rastu. Európska rada požiadala členské štáty, aby tieto priority premietli do konkrétnych opatrení, ktoré zahrnú do svojich programov stability alebo konvergenčných programov a do svojich národných programov reforiem.

(5)

Európska rada 25. marca 2011 takisto vyzvala členské štáty, ktoré sa zúčastňujú na Pakte Euro Plus, aby svoje záväzky predložili včas na to, aby mohli byť zaradené do ich programov stability alebo konvergenčných programov a do ich národných programov reforiem.

(6)

Holandsko 29. apríla 2011 predložilo aktualizáciu svojho programu stability na rok 2011, ktorý sa vzťahuje na obdobie rokov 2011 – 2015, a svoj národný program reforiem na rok 2011. S cieľom zohľadniť prepojenia medzi nimi sa obidva programy posudzovali súčasne.

(7)

Napriek svojmu predtým stabilnému vývoju utrpela veľmi otvorená holandská ekonomika po prepuknutí krízy významné škody: reálny HDP v roku 2009 klesol takmer o 4 %. Oživenie sa začalo v druhej polovici roku 2009 najmä vďaka zvýšeniu zahraničného dopytu a nabralo dynamiku v prvej polovici roku 2010, výsledkom čoho bol 1,8 % rast HDP. Vplyv krízy na trh práce bol relatívne potlačený. Očakáva sa, že nezamestnanosť sa postupne v ďalších dvoch rokoch zníži zo 4,5 % v roku 2010 na 4 % v roku 2012. Kríza mala pre holandské verejné financie vážne dôsledky, celkový deficit verejných financií sa v roku 2009 zvýšil na 5,5 % HDP a v roku 2010 na 5,4 %. Činnosti vlády na podporu finančných inštitúcií a stabilizáciu finančných trhov viedli k zvýšeniu pomeru verejného dlhu k HDP o 15 percentuálnych bodov, pričom pomer dlhu v roku 2009 dosiahol 60,8 % HDP.

(8)

Vychádzajúc z posúdenia aktualizovaného programu stability podľa nariadenia (ES) č. 1466/97 sa Rada domnieva, že makroekonomický scenár uvedený v programe stability, ktorý tvorí základ rozpočtových prognóz, je realistický. Program stability vychádza z mierne opatrnejších prognóz rastu na roky 2011 a 2012, než je prognóza útvarov Komisie z jari 2011. V programe stability sa plánuje zníženie celkového deficitu verejných financií v roku 2012 pod referenčnú úroveň 3 %, čo by bolo o jeden rok skôr než je lehota stanovená v prípade postupu pri nadmernom deficite. Podľa údajov uvedených v programe stability sa strednodobý cieľ, a to štrukturálny deficit 0,5 % HDP, takmer dosiahne do konca obdobia programu stability, keďže štrukturálne saldo podľa výpočtov Komisie by malo v roku 2015 dosiahnuť – 0,8 % HDP. Rozpočtovú stratégiu do roku 2015 v plnom rozsahu podporujú dostatočne špecifikované opatrenia, hoci s ich realizáciou súvisia určité riziká, najmä pokiaľ ide o schopnosť kompenzovať prekročenie výdavkov v zdravotnej starostlivosti a monitorovať výdavky miestnej samosprávy. Priemerná ročná fiškálna konsolidácia na obdobie rokov 2011 – 2013 predstavuje 0,75 % HDP, čo je v súlade s odporúčaním Rady z 2. decembra 2009 v rámci postupu pri nadmernom deficite. V rokoch po lehote na korekciu nadmerného deficitu (2014 a 2015) sa znovu vypočítané štrukturálne saldo v roku 2014 zlepší o 0,25 % a v roku 2015 o 0,5 %, čím bude mierne zaostávať za požadovaným zlepšovaním štrukturálneho salda o 0,5 % až do dosiahnutia strednodobého cieľa.

(9)

Rozpočtová konsolidácia, ktorú plánujú a realizujú holandské orgány, vo veľkej miere závisí od rozsiahleho znižovania štrukturálnych výdavkov a do konca obdobia programu stability (2015) má v porovnaní so základnou hodnotou dosiahnuť asi 3 % HDP. Výsledný postup úpravy predpokladá zníženie celkového deficitu verejných financií z 3,8 % HDP v roku 2011 na 2,4 % HDP v roku 2012 a v období rokov 2013 – 2015 jeho ďalšie znižovanie každý rok asi o 0,5 %. Holandsko je pevne odhodlané tieto ciele splniť. Ochrana oblastí politiky zvyšujúcich rast, ako napr. vzdelávanie, pred krátením rozpočtu, by zabránila obmedzovaniu budúceho potenciálu ekonomického rastu, a prispela by k dosiahnutiu udržateľnej korekcie nadmerného deficitu.

(10)

Okrem krátkodobej konsolidácie je jednou z hlavných úloh zlepšiť dlhodobú udržateľnosť verejných financií, na ktorú má negatívny vplyv výrazné zvýšenie výdavkov súvisiacich so starnutím obyvateľstva. Dlhodobé náklady vyplývajúce zo starnutia obyvateľstva sú výrazne nad priemerom EÚ, najmä pokiaľ ide o dlhodobú starostlivosť a dôchodky. Očakávané zvýšenie výdavkov na dlhodobú starostlivosť je najvyššie v Európe, ako vyplýva zo správy Komisie o starnutí obyvateľstva z roku 2009. Hlavným dôvodom je existencia už komplexného systému formálnej dlhodobej starostlivosti (napr. dlhodobé poistenie pokrývajúce osobnú starostlivosť, opatrovanie, pomoc, liečbu a pobyt v zariadení), kým neformálna starostlivosť v Holandsku zohráva menšiu úlohu. Podľa posledných posúdení Komisie, riziká pre dlhodobú udržateľnosť verejných financií sa javia vysoké. Okrem plánov konsolidácie, holandská vláda predložila parlamentu opatrenia, ktoré podporia dlhodobú udržateľnosť vrátane zvýšenia zákonného veku odchodu do dôchodku, ktoré sa ešte neprijalo.

(11)

Holandský trh práce charakterizuje relatívne vysoká miera ekonomickej aktivity, vysoká produktivita na odpracovanú hodinu a nízka nezamestnanosť. Hlavnou úlohou pre trh práce však bude zlepšiť mobilizáciu nevyužitého pracovného potenciálu, najmä aby sa vykompenzovalo očakávané zníženie počtu obyvateľov v produktívnom veku v dôsledku starnutia obyvateľstva. Ako potvrdili najnovšie dostupné údaje, priemerný počet odpracovaných hodín za rok je najnižší v EÚ. Nízky počet odpracovaných hodín vyplýva z toho, že veľmi veľký podiel osôb, najmä žien, pracuje na kratší pracovný čas, čo je odrazom osobných preferencií, ale aj existencie finančnej demotivácie buď pre vstup na trh práce alebo pre predĺženie pracovného času. V súčasnosti patrí v Holandsku v prípade osôb s druhým príjmom medzi hlavné demotivačné činitele pre vstup na trh práce alebo dlhší pracovný čas vysoká marginálna sadzba dane z druhého príjmu, ktorá v niektorých prípadoch môže byť vyššia ako 80 % okrem iného v dôsledku všeobecného daňového bonusu a zníženia dávok závislých od príjmu, ako napr. príspevku na starostlivosť o dieťa.

(12)

V prípade zväčšujúcej sa a heterogénnej skupiny osôb s čiastočným zdravotným postihnutím, dlhodobo nezamestnaných, ktorým hrozí stále väčšie riziko štrukturálnej nezamestnanosti, realizácia aktívnych politík trhu práce zjavne nepriniesla pozitívne výsledky. Obzvlášť veľké problémy majú štátni príslušníci iných krajín ako EÚ, čím sa prehlbujú pretrvávajúce rozdiely medzi zamestnanosťou a nezamestnanosťou.

(13)

Holandskému systému výskumu a inovácií sa podarilo udržať si inovačnú kapacitu, ale nízky podiel súkromného sektora v investíciách do výskumu a vývoja môže negatívne ovplyvniť budúci ekonomický rast a konkurencieschopnosť holandskej ekonomiky. Vláda sa snaží vytvoriť atraktívne prostredie pre firmy silné v oblasti výskumu a inovácií vrátane zahraničných firiem, pokiaľ ide o fiškálne stimuly, priestor pre podnikateľov a excelentnosť vo výskume. Z dôvodu potreby konsolidácie rozpočtu tento rok sa však spoločnostiam prestanú poskytovať niektoré subvencie, zatiaľ čo iné sa zefektívnia a preorientujú smerom k najdôležitejším ekonomickým oblastiam a zmenia sa na všeobecnejšie daňové nástroje.

(14)

Na podnikateľské prostredie má negatívny vplyv preťaženie v cestnej a železničnej doprave. Toto preťaženie patrí medzi najvyššie v EÚ. V tejto súvislosti relatívne nedostatočná dopravná infraštruktúra negatívne ovplyvňuje mobilitu pracovnej sily, a tým aj potenciálny rast vyplývajúci z produktivity. Problémom pre pracovníkov sú dlhé vzdialenosti medzi bydliskom a pracoviskom, nepredvídateľná dĺžka prepravy a vysoké náklady spojené s preťažením dopravy. Očakáva sa, že náklady spojené s preťažením dopravy sa budú bez politických zmien do roku 2020 ďalej zvyšovať. Zlepšenie v efektívnom využívaní infraštruktúry, napr. prostredníctvom opatrení na spoplatnenie ciest, by prispelo k zvýšeniu mobility pracovnej sily a produktivite, a tým aj k potenciálnemu rastu.

(15)

Holandsko 4. apríla 2011 ohlásilo niekoľko záväzkov rámci Paktu Euro Plus. Zahŕňajú opatrenia na podporu konkurencieschopnosti (zavedenie novej podnikateľskej politiky založenej na všeobecnejšom znížení daní a administratívneho zaťaženia) a zamestnanosti (zaistiť, aby bolo sociálne zabezpečenie viac aktivačné a aby znižovalo závislosť od dávok v nezamestnanosti), na poskytnutie ďalšieho príspevku k udržateľnosti verejných financií (ukotvenie paktu o stabilite a raste vo vnútroštátnom práce) a na posilnenie finančnej stability (väčšia právomoc orgánov dohľadu). Uvedené záväzky sa týkajú všetkých oblastí paktu. Predstavujú pokračovanie rozsiahlejšej reformnej agendy načrtnutej v programe stability a v národnom programe reforiem. Chýbajú tu však podrobnosti, pokiaľ ide o ich načasovanie a opatrenia, ktoré budú potrebné na ich realizáciu. Tieto aspekty sa posudzovali a zohľadňovali v odporúčaniach.

(16)

Komisia posúdila program stability a národný program reforiem vrátane záväzkov Paktu Euro Plus. Zohľadnila nielen ich význam pre udržateľnú fiškálnu a sociálno-ekonomickú politiku v Holandsku, ale aj ich súlad s pravidlami a usmerneniami EÚ vzhľadom na potrebu posilniť celkové hospodárske riadenie EÚ tým, že sa poskytnú vstupy na úrovni EÚ do budúceho vnútroštátneho rozhodovania. Podľa jej názoru by sa mala realizovať konkretizovaná holandská stratégia konsolidácie rozpočtu tak, ako bola naplánovaná, pričom sa zachovajú výdavky v oblastiach, ktoré najviac podporujú dlhodobý rast. Mali by sa podniknúť ďalšie kroky na zlepšenie dlhodobej udržateľnosti verejných financií, najmä v oblastiach dôchodkov a dlhodobej starostlivosti, na zvýšenie účasti a integrácie na trhu práce, a na riešenie problémov súvisiacich s preťažením dopravy.

(17)

Vzhľadom na toto posúdenie a po zohľadnení odporúčania Rady z 2. decembra 2009 podľa článku 126 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie Rada preskúmala aktualizáciu programu stability Holandska na rok 2011 a jej stanovisko (3) je vyjadrené najmä v odporúčaniach v ďalej uvedených bodoch 1 a 2. Po zohľadnení záverov Európskej rady z 25. marca 2011 Rada preskúmala národný program reforiem Holandska,

TÝMTO ODPORÚČA, aby Holandsko v období rokov 2011 – 2012 podniklo kroky s cieľom:

1.

Realizovať rozpočtovú stratégiu na rok 2012 v súlade s odporúčaniami Rady o korekcii nadmerného deficitu a znižovať vysokú mieru verejného dlhu. V ďalších rokoch pokračovať k dosiahnutiu strednodobého cieľa v súlade s požiadavkami paktu stability a rastu, dodržiavajúc celkové stropy výdavkov a požiadavky konsolidácie a tým zabezpečiť, aby bola konsolidácia udržateľná a aby podporovala rast tým, že sa ochránia výdavky v oblastiach priamo relevantných pre rast, ako napr. výskum a inovácie, vzdelávanie a odborná príprava.

2.

Prijať opatrenia na zvýšenie zákonom stanoveného veku odchodu do dôchodku tým, že sa prepojí so strednou dĺžkou života, a podporiť tieto opatrenia ďalšími opatreniami s cieľom zvýšiť skutočný vek odchodu do dôchodku a zlepšiť dlhodobú udržateľnosť verejných financií. Vypracovať podrobný plán reformy dlhodobej starostlivosti vzhľadom na starnutie obyvateľstva.

3.

Zvýšiť účasť na trhu práce znížením fiškálnych demotivačných činiteľov pre osoby s druhým príjmom a vypracovať opatrenia na podporu najzraniteľnejších skupín a ich opätovnej integrácie na trh práce.

4.

Podporiť inovácie, súkromné investície do výskumu a vývoja a hlbšie prepojenie medzi vedou a podnikmi tým, že sa poskytnú vhodné stimuly v kontexte novej podnikateľskej politiky („Naar de top“).

V Bruseli 12. júla 2011

Za Radu

predseda

J. VINCENT-ROSTOWSKI


(1)  Ú. v. ES L 209, 2.8.1997, s. 1.

(2)  Rozhodnutím Rady 2011/308/EÚ z 19. mája 2011 o usmerneniach pre politiky zamestnanosti členských štátov (Ú. v. EÚ L 138, 26.5.2011, s. 56) sa stanovuje, že sú naďalej platné aj v roku 2011.

(3)  Podľa článku 5 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1466/97.


STANOVISKÁ

Európska komisia

19.7.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 212/16


STANOVISKO KOMISIE

z 15. júla 2011

týkajúce sa plánu zneškodňovania rádioaktívneho odpadu pochádzajúceho zo zariadenia na odstraňovanie a zneškodňovanie odpadu Stoneyhill NORM, ktoré sa nachádza v Aberdeenshire, Škótsko, Spojené kráľovstvo, v súlade s článkom 37 Zmluvy o Euratome

(Iba anglické znenie je autentické)

2011/C 212/05

Toto posúdenie je vypracované podľa ustanovení Zmluvy o Euratome, bez toho aby boli dotknuté dodatočné posúdenia, ktoré sa vypracujú podľa Zmluvy o fungovaní Európskej únie, a záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy a zo sekundárnej legislatívy.

Dňa 3. februára 2011 dostala Európska komisia od britskej vlády v súlade s článkom 37 Zmluvy o Euratome všeobecné údaje, ktoré sa týkajú plánu zneškodňovania rádioaktívneho odpadu pochádzajúceho zo zariadenia na odstraňovanie a zneškodňovanie odpadu Stoneyhill NORM.

Na základe týchto údajov a po porade so skupinou odborníkov Komisia vypracovala toto stanovisko:

1.

Vzdialenosť medzi lokalitou Stoneyhill a najbližším bodom nachádzajúcim sa na území iného členského štátu, v tomto prípade Írska, je 398 km.

2.

Zariadenie na odstraňovanie odpadu nebude podliehať povoleniu na vypúšťanie kvapalných a plynných rádioaktívnych látok. Počas bežnej prevádzky zariadenie na odstraňovanie odpadu nebude vypúšťať kvapalné rádioaktívne látky. Prírodné rádioaktívne plyny (radón) však budú z tohto zariadenia na odstraňovanie odpadu unikať a bude sa uvoľňovať malé množstvo rádioaktívnych aerosólov. Nemali by mať vplyv na zdravie obyvateľstva iného členského štátu.

3.

Počas obdobia prevádzky zariadenia na zneškodňovanie odpadu:

Rádioaktívny odpad sa umiestni v zariadení na zneškodňovanie odpadu bez zámeru tento odpad opätovne vybrať.

Zariadenie na zneškodňovanie odpadu nebude podliehať povoleniu na vypúšťanie kvapalných a plynných rádioaktívnych látok. Prírodné rádioaktívne plyny (radón) však budú z tohto zariadenia na zneškodňovanie odpadu unikať. Nemali by mať vplyv na zdravie obyvateľstva iného členského štátu.

4.

Po ukončení prevádzky zariadenia na zneškodňovanie odpadu:

Opatrenia predpokladané na konečné uzavretie zariadenia na zneškodňovanie odpadu opísané vo všeobecných údajoch poskytujú záruku, že závery uvedené v bode 2 zostanú dlhodobo v platnosti.

5.

V prípade neplánovaného uvoľnenia rádioaktívnych látok, ku ktorému môže dôjsť v dôsledku havárie typu a rozsahu, ktoré sú uvedené vo všeobecných údajoch, by dávky, ktorým by pravdepodobne bolo vystavené obyvateľstvo v inom členskom štáte, nemali mať vplyv na zdravie obyvateľstva.

Záverečné stanovisko Komisie znie, že vykonávanie plánu na zneškodňovanie rádioaktívneho odpadu v akejkoľvek forme pochádzajúceho zo zariadenia na odstraňovanie a zneškodňovanie odpadu Stoneyhill NORM v Spojenom kráľovstve by pri bežnej prevádzke a po jeho uzatvorení, a ani v prípade havárie typu a rozsahu, ktoré sú uvedené vo všeobecných údajoch, neviedlo k rádioaktívnej kontaminácii vody, pôdy ani ovzdušia iného členského štátu.

V Bruseli 15. júla 2011

Za Komisiu

Günther OETTINGER

člen Komisie


II Oznámenia

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Európska komisia

19.7.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 212/18


Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii

(Vec COMP/M.6175 – Danaher/Beckman Coulter)

(Text s významom pre EHP)

2011/C 212/06

Dňa 16. júna 2011 sa Komisia rozhodla nevzniesť námietku voči uvedenej oznámenej koncentrácii a vyhlásiť ju za zlučiteľnú so spoločným trhom. Toto rozhodnutie je založené na článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 139/2004. Úplné znenie rozhodnutia je dostupné iba v angličtine jazyku a bude zverejnené po odstránení akýchkoľvek obchodných tajomstiev. Bude dostupné:

v časti webovej stránky Komisie o hospodárskej súťaži venovanej fúziám (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Táto webová stránka poskytuje rôzne možnosti na vyhľadávanie individuálnych rozhodnutí o fúziách podľa názvu spoločnosti, čísla prípadu, dátumu a sektorových indexov,

v elektronickej podobe na webovej stránke EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) pod číslom dokumentu 32011M6175. EUR-Lex predstavuje online prístup k európskemu právu.


19.7.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 212/18


Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii

(Vec COMP/M.6191 – Birla/Columbian Chemicals)

(Text s významom pre EHP)

2011/C 212/07

Dňa 15. júna 2011 sa Komisia rozhodla nevzniesť námietku voči uvedenej oznámenej koncentrácii a vyhlásiť ju za zlučiteľnú so spoločným trhom. Toto rozhodnutie je založené na článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 139/2004. Úplné znenie rozhodnutia je dostupné iba v angličtine jazyku a bude zverejnené po odstránení akýchkoľvek obchodných tajomstiev. Bude dostupné:

v časti webovej stránky Komisie o hospodárskej súťaži venovanej fúziám (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Táto webová stránka poskytuje rôzne možnosti na vyhľadávanie individuálnych rozhodnutí o fúziách podľa názvu spoločnosti, čísla prípadu, dátumu a sektorových indexov,

v elektronickej podobe na webovej stránke EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) pod číslom dokumentu 32011M6191. EUR-Lex predstavuje online prístup k európskemu právu.


IV Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Rada

19.7.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 212/19


Oznámenie určené osobám, na ktoré sa vzťahujú opatrenia ustanovené v rozhodnutí Rady 2010/145/SZBP a v nariadení Rady (ES) č. 1763/2004

2011/C 212/08

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE

Osoby uvedené v prílohe I k rozhodnutiu Rady 2010/145/SZBP a v prílohe I k nariadeniu Rady (ES) č. 1763/2004 sa upozorňujú na túto skutočnosť:

Rada Európskej únie rozhodla, že osoby, ktoré sú zaradené do zoznamu v uvedenej prílohe, naďalej spĺňajú kritérium stanovené v rozhodnutí Rady 2010/145/SZBP a v nariadení Rady (ES) č. 1763/2004, ktorými sa ukladajú určité obmedzujúce opatrenia na podporu efektívneho vykonávania mandátu Medzinárodného trestného tribunálu pre bývalú Juhosláviu (ICTY), a v dôsledku toho by sa na ne mali naďalej vzťahovať tieto opatrenia.

Dotknuté osoby sa upozorňujú na možnosť podať žiadosť na príslušných orgánoch príslušného členského štátu alebo štátov, ako sa uvádzajú na webových stránkach v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 1763/2004, s cieľom získať povolenie použiť zmrazené finančné prostriedky na základné potreby alebo osobitné platby (pozri článok 3 nariadenia).

Dotknuté osoby môžu podať Rade žiadosť o opätovné posúdenie rozhodnutia zaradiť ich na uvedený zoznam spolu s podpornou dokumentáciou, pričom žiadosť zašlú na túto adresu:

Council of the European Union

General Secretariat

DG K Coordination Unit (10 HN 43)

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Dotknuté osoby sa tiež upozorňujú na možnosť napadnúť rozhodnutie Rady na Všeobecnom súde Európskej únie v súlade s podmienkami ustanovenými v článku 275 ods. 2 a článku 263 ods. 4 a 6 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.


19.7.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 212/20


Oznámenie určené osobám, skupinám a subjektom uvedeným na zozname ustanovenom v článku 2 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 2580/2001 o určitých obmedzujúcich opatreniach zameraných proti určitým osobám a subjektom s cieľom boja proti terorizmu

[pozri prílohu k nariadeniu Rady (EÚ) č. 687/2011]

2011/C 212/09

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

Nasledujúce informácie sú určené osobám, skupinám a subjektom uvedeným v nariadení Rady (EÚ) č. 687/2011 z 18. júla 2011 (1).

Rada Európskej únie rozhodla, že dôvody zaradenia týchto osôb, skupín a subjektov na uvedený zoznam osôb, skupín a subjektov, na ktoré sa vzťahujú obmedzujúce opatrenia ustanovené nariadením Rady (ES) č. 2580/2001 z 27. decembra 2001 o určitých obmedzujúcich opatreniach zameraných proti určitým osobám a subjektom s cieľom boja proti terorizmu (2) stále existujú. V dôsledku toho sa Rada rozhodla uvedené osoby, skupiny a subjekty na danom zozname ponechať.

Nariadením Rady (ES) č. 2580/2001 z 27. decembra 2001 sa ustanovuje zmrazenie všetkých finančných prostriedkov, ostatných finančných aktív a hospodárskych zdrojov, ktoré patria dotknutým osobám, skupinám a subjektom, a zákaz priameho či nepriameho sprístupňovania akýchkoľvek finančných prostriedkov, ostatných finančných aktív a hospodárskych zdrojov týmto osobám, skupinám a subjektom.

Dotknuté osoby, skupiny a subjekty sa upozorňujú na možnosť podať príslušným orgánom príslušných členských štátov uvedených v prílohe k predmetnému nariadeniu žiadosť s cieľom získať povolenie použiť zmrazené finančné prostriedky na základné potreby alebo konkrétne platby v súlade s článkom 5 ods. 2 uvedeného nariadenia. Aktualizovaný zoznam príslušných orgánov je k dispozícii na tejto internetovej adrese:

http://ec.europa.eu/comm/external_relations/cfsp/sanctions/measures.htm

Dotknuté osoby, skupiny a subjekty môžu podať žiadosť s cieľom získať odôvodnené stanovisko Rady k ich ponechaniu na uvedenom zozname (pokiaľ im takéto odôvodnené stanovisko už nebolo oznámené) na túto adresu:

Council of the European Union

(Attn: CP 931 designations)

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Dotknuté osoby, skupiny a subjekty môžu kedykoľvek predložiť Rade na uvedenú adresu žiadosť – so všetkými sprievodnými dokladmi – o opätovné zváženie rozhodnutia zaradiť ich na uvedené zoznamy alebo ich na týchto zoznamoch ponechať. Takéto žiadosti sa po doručení posúdia. V tejto súvislosti sa dotknuté osoby, skupiny a subjekty upozorňujú na pravidelnú revíziu tohto zoznamu, ktorú Rada vykonáva podľa článku 1 ods. 6 spoločnej pozície 2001/931/SZBP. Aby sa Rada mohla žiadosťami zaoberať pri najbližšej revízii, mali by sa predložiť do dvoch mesiacov odo dňa uverejnenia tohto oznámenia.

Dotknuté osoby, skupiny a subjekty sa upozorňujú aj na možnosť podať žalobu voči nariadeniu Rady na Všeobecnom súde Európskej únie v súlade s podmienkami ustanovenými v článku 263 ods. 4 a 6 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.


(1)  Ú. v. ES L 188, 19.7.2001, s. 2.

(2)  Ú. v. ES L 344, 28.12.2001, s. 70.


Európska komisia

19.7.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 212/21


Výmenný kurz eura (1)

18. júla 2011

2011/C 212/10

1 euro =


 

Mena

Výmenný kurz

USD

Americký dolár

1,4045

JPY

Japonský jen

111,10

DKK

Dánska koruna

7,4567

GBP

Britská libra

0,87315

SEK

Švédska koruna

9,2534

CHF

Švajčiarsky frank

1,1485

ISK

Islandská koruna

 

NOK

Nórska koruna

7,8670

BGN

Bulharský lev

1,9558

CZK

Česká koruna

24,405

HUF

Maďarský forint

272,98

LTL

Litovský litas

3,4528

LVL

Lotyšský lats

0,7093

PLN

Poľský zlotý

4,0440

RON

Rumunský lei

4,2688

TRY

Turecká líra

2,3468

AUD

Austrálsky dolár

1,3237

CAD

Kanadský dolár

1,3472

HKD

Hongkongský dolár

10,9488

NZD

Novozélandský dolár

1,6640

SGD

Singapurský dolár

1,7107

KRW

Juhokórejský won

1 490,82

ZAR

Juhoafrický rand

9,8084

CNY

Čínsky juan

9,0853

HRK

Chorvátska kuna

7,4500

IDR

Indonézska rupia

12 024,36

MYR

Malajzijský ringgit

4,2311

PHP

Filipínske peso

60,463

RUB

Ruský rubeľ

39,6125

THB

Thajský baht

42,219

BRL

Brazílsky real

2,2208

MXN

Mexické peso

16,5456

INR

Indická rupia

62,6060


(1)  Zdroj: referenčný výmenný kurz publikovaný ECB.


V Oznamy

ADMINISTRATÍVNE POSTUPY

Európska komisia

19.7.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 212/22


VÝZVA NA PREDKLADANIE NÁVRHOV

„Podpora informačných opatrení týkajúcich sa Spoločnej poľnohospodárskej politiky“

Implementácia informačných opatrení pod rozpočtovou položkou 05 08 06 na rok 2012

2011/C 212/11

1.   ÚVOD

Táto výzva na predkladanie návrhov vychádza z nariadenia Rady (ES) č. 814/2000 zo 17. apríla 2000 o informačných opatreniach týkajúcich sa Spoločnej poľnohospodárskej politiky (1), v ktorom sa vymedzuje druh a obsah informačných opatrení, ktoré Únia môže spolufinancovať. Nariadením Komisie (ES) č. 2208/2002 (2), zmeneným a doplneným nariadením (ES) č. 1820/2004 (3), sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia (ES) č. 814/2000.

Ide o výzvu na predloženie návrhov na financovanie informačných opatrení z rozpočtových prostriedkov na rok 2012 v zmysle článku 3 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 814/2000. Táto výzva na predkladanie návrhov sa týka informačných opatrení, ktoré sa majú uskutočniť (vrátane prípravy, vykonávania, monitorovania a vyhodnotenia) v období od 1. marca 2012 do 28. februára 2013.

Informačné opatrenie je integrovaná samostatná a koherentná informačná udalosť uskutočnená na základe jediného rozpočtu. Činnosti v rámci takéhoto druhu opatrenia môžu mať rozsah od jednoduchej série konferencií po ucelenú informačnú kampaň, ktorá zahŕňa niekoľko druhov verejných informačných/komunikačných opatrení a nástrojov.

Podľa článku 4 ods. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 2208/2002 žiadateľmi v rámci tejto výzvy na predkladanie návrhov musia byť právnické osoby zriadené v súlade so zákonom v členskom štáte najmenej dva roky.

2.   PRIORITY A DRUHY OPATRENÍ NA ROK 2012

2.1.   Priority

Základný kameň európskej integrácie – SPP – oslávi v roku 2012 50. výročie. Toto výročie je príležitosťou na vypracovanie komunikačných opatrení v súvislosti so SPP: o jej histórii a vývoji, jej konkrétnych výsledkoch a perspektívach vývoja v rámci návrhov na reformu.

Komisia by v rámci tejto výzvy na predkladanie návrhov chcela uprednostniť činnosti, pri ktorých sa očakáva veľký vplyv, ktoré sú inovatívne a tvorivé, ktoré sú zamerané nielen na vidiek, ale aj na spoločnosť ako celok.

Opatrenia sa majú zamerať na zdôraznenie úlohy a užitočnosti SPP ako spoločnej politiky EÚ, ktorá zodpovedá potrebám a očakávaniam spoločnosti a ktorej cieľmi sú:

zlepšiť riešenie výziev v oblasti potravinovej bezpečnosti, zmeny klímy, udržateľného využívania prírodných zdrojov a vyváženého rozvoja území,

pomôcť poľnohospodárskemu odvetviu čeliť následkom hospodárskej krízy a zvýšenej kolísavosti cien poľnohospodárskych výrobkov,

prispieť k rozvoju inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu, ako sa vymedzuje v stratégii Európa 2020.

2.2.   Druhy informačných opatrení

V rámci tejto výzvy na predkladanie návrhov by Komisia rada podporila tieto dva druhy integrovaných verejných komunikačných opatrení:

na vnútroštátnej úrovni združením rôznych partnerov na spoločnom projekte veľkého rozsahu,

na európskej úrovni v čo najväčšom počte členských štátov s cieľom zvýšiť vplyv opatrení.

Cieľom informačných opatrení musí byť:

zlepšiť v príslušnej krajine/na európskej úrovni znalosti o SPP, jej histórii a vývoji, ako aj o perspektívach jej vývoja v rámci návrhov na reformu,

vzbudiť záujem čo najširšej verejnosti, najmä verejnosti v mestských oblastiach, o úlohu poľnohospodárstva a rozvoja vidieka v našich spoločnostiach a zároveň vyzdvihnúť mnohé úlohy poľnohospodárov.

Informačné opatrenia musia mať formu informačných kampaní veľkého rozsahu a zahŕňať jednu alebo viacero týchto činností:

vytvorenie a distribúciu multimediálneho a/alebo audiovizuálneho inovatívneho a originálneho materiálu (rozhlasové a/alebo televízne programy (4), programy typu „reality show“, diskusné relácie, videoklipy …) (5),

verejné kampane formou plagátovej propagácie na miestach s veľkým výskytom ľudí (metro, stanica atď.),

podujatia typu „farma v meste“ atď,

mediálne podujatia,

špecializované konferencie, semináre a workshopy určené vymedzeným cieľovým skupinám.

2.3.   Cieľové skupiny

Cieľové skupiny v rámci tejto výzvy na predkladanie návrhov sú široká verejnosť (hlavne mládež v mestských oblastiach), médiá, občianska spoločnosť a zástupcovia vidieckych oblastí.

3.   TRVANIE A ROZPOČET

Táto výzva na predkladanie návrhov sa týka informačných opatrení, ktoré sa majú uskutočniť (vrátane prípravy, vykonávania, monitorovania a vyhodnotenia) v období od 1. marca 2012 do 28. februára 2013, ale zrealizovať sa musia povinne v roku 2012.

Celkový rozpočet, ktorý je k dispozícii na informačné opatrenia v súlade s touto výzvou na predkladanie návrhov, je 3 250 000 EUR. Táto suma sa rozdelí medzi žiadosti, ktorým hodnotiaci výbor pridelil najlepšie známky vzhľadom na kritériá uvedené v bode 2 prílohy III. Komisia si vyhradzuje právo v prípade potreby znížiť túto celkovú sumu.

Od Komisie sa bude môcť požadovať grant vo výške od 100 000 EUR do 500 000 EUR (vrátane paušálnej sumy na personálne náklady) na opatrenia uvedené v bode 2.2.

Príspevok Komisie na vybrané žiadosti sa obmedzuje na 50 % celkových oprávnených nákladov (pozri prílohu IV – zostavovanie rozpočtu) okrem personálnych nákladov, na pokrytie ktorých sa mimo to vzťahuje paušálna suma maximálne 10 000 EUR v prípade opatrení, ktorých celkové oprávnené náklady (okrem paušálnej sumy na personálne náklady) sú nižšie ako 400 000 EUR, a maximálne 25 000 EUR v prípade opatrení, ktorých celkové oprávnené náklady (okrem paušálnej sumy na personálne náklady) sa pohybujú od 400 000 EUR do 950 000 EUR.

V prípade výnimočných informačných opatrení a pokiaľ o to požiada kandidát, sa percentuálny podiel príspevku Komisie môže zvýšiť až na 75 %.

Informačné opatrenie sa považuje za výnimočné opatrenie podľa článku 7 ods. 2 nariadenia (ES) č. 2208/2002, ak spĺňa tieto štyri podmienky:

1.

má taký distribučný plán, ktorý zaručí šírenie informácii čo najširšej verejnosti aspoň v troch členských štátoch a osloví najmenej 5 % vnútroštátneho obyvateľstva vo všetkých dotknutých členských štátoch, a ktorého očakávaný vplyv (ex-ante) a uskutočnený vplyv (ex-post) sa podloží príslušnými externými dôkazmi (štatistiky sledovanosti atď.).

2.

hodnotiaci výbor (ďalej len „výbor“) mu udelil aspoň 75 zo 100 bodov za kritériá prideľovania grantov uvedené v bode 2 prílohy III.

V rámci grantov na informačné opatrenia poskytnutých na základe tejto výzvy na predkladanie návrhov sa neschváli žiadne predbežné financovanie. Príjemca môže prípadne požiadať o priebežnú platbu na základe predloženia priebežnej technickej a finančnej správy. Výška priebežnej platby nebude môcť prekročiť 30 % celkovej sumy ustanovenej v dohode o grante. Táto suma bude určená na základe skutočnej realizácie opatrenia a skutočne vynaložených oprávnených nákladov v priebežnom finančnom výkaze, ktoré odsúhlasila Komisia a na ktoré sa uplatní percentuálny podiel spolufinancovania ustanovený v dohode o grante. Paušálna suma na personálne náklady sa poskytne až v rámci konečnej platby.

Ak sa žiadosť vyberie, nezaväzuje to Komisiu poskytnúť finančný príspevok na celú sumu pomoci požadovanej žiadateľom. Grant za žiadnych okolností nepresiahne požadovanú sumu. Na opatrenie už financované z prostriedkov Európskej únie sa nemôže poskytnúť žiaden grant.

4.   VŠEOBECNÉ POKYNY K PREDLOŽENIU ŽIADOSTI

4.1.   Ako vypracovať žiadosť

Každý žiadateľ môže podať žiadosť iba na jedno informačné opatrenie za rozpočtový rok.

Žiadosť sa predkladá na príslušných formulároch, ktoré sú k dispozícii na tejto webovej stránke: http://ec.europa.eu/agriculture/grants/capinfo/index_sk.htm

Žiadosť musí byť napísaná v jednom z úradných jazykov Únie. S cieľom uľahčiť včasné spracovanie žiadostí sa však žiadateľom odporúča, aby žiadosti predkladali v anglickom alebo francúzskom jazyku. Ak to nie je možné, žiadatelia by mali priložiť aspoň preklad vyplneného formulára č. 3 do angličtiny alebo francúzštiny.

Súčasťou žiadosti musia byť tieto dokumenty, ktoré možno nájsť na vyššie uvedenej webovej stránke:

prihláška, v ktorej sa uvádza názov navrhovaného informačného opatrenia a požadovaná výška grantu, podpísaná splnomocneným zástupcom žiadajúcej organizácie; je dôležité, že suma grantu požadovaná v prihláške musí byť totožná s výškou spolufinancovania Európskej únie uvedenou v rozpočtovej tabuľke príjmov (písm. g + h),

formulár žiadosti č. 1 (informácie o žiadateľovi), č. 2 (informácie o prípadných spoluorganizátoroch) a č. 3 (podrobný opis informačného opatrenia). Ak sa niektorá otázka nevzťahuje na navrhované informačné opatrenie, treba uviesť odpoveď „nevzťahuje sa“ alebo „n/a“. Posudzované budú len žiadosti predložené na uvedených formulároch; zároveň ak sa neuplatňuje formulár č. 2, treba uviesť poznámku „n/a“ na prvú stranu tohto formulára,

rozpočet navrhovaného informačného opatrenia (ktorý pozostáva z podrobnej tabuľky výdavkov a podrobnej tabuľky príjmov, ktoré sú vyrovnané), riadne vyplnený, podpísaný a datovaný splnomocneným zástupcom žiadajúcej organizácie,

všetky ďalšie dokumenty uvedené v prílohe I (ďalšie dokumenty požadované pri žiadosti o grant).

4.2.   Kedy a kam je potrebné zaslať žiadosť

Žiadatelia musia zaslať jeden kompletný výtlačok žiadosti doporučene s potvrdením o doručení najneskôr do 30. septembra 2011 (pečiatka na obálke je dokladom o dátume odoslania) na túto adresu:

European Commission

Unit AGRI. K.1.

Call for proposals 2011/C /…

Attn. Angela Filote

L130 4/148A

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Žiadosti sa musia zaslať v zapečatenej obálke alebo kartónovej škatuli, ktorá musí byť vložená do druhej zapečatenej obálky alebo kartónovej škatule. Na vnútornej obálke alebo kartónovej škatuli musí byť uvedené okrem útvaru, ktorému je adresovaná, ako sa uvádza vo výzve na predkladanie návrhov, údaj „appel à propositions — à ne pas ouvrir par le service du courrier“ („výzva na predkladanie návrhov – poštová služba neotvárať“). Ak sa použijú samolepiace obálky, musia byť zapečatené lepiacou páskou, naprieč ktorou sa odosielateľ podpíše.

Keďže každá strana dokumentov prichádzajúcich na útvary Komisie musí byť jednotlivo naskenovaná, jednotlivé listy žiadosti ani jej príloh nespájajte, prosím, zošívačkou dohromady. V záujme ochrany životného prostredia sa žiadatelia zároveň vyzývajú, aby žiadosti vyhotovili na recyklovanom papieri a vytlačili obojstranne.

Žiadatelia musia takisto najneskôr do 30. septembra 2011 24.00 hod. (bruselského času) zaslať e-mailom (použite funkciu „potvrdenie o doručení“) elektronický exemplár žiadosti obsahujúci aspoň elektronickú verziu prihlášky, formuláre č. 1-3 a rozpočet, všetko totožné s materiálmi zaslanými poštou, na túto mailovú adresu:

AGRI-GRANTS-APPLICATIONS-ONLY@ec.europa.eu

Žiadatelia zodpovedajú za to, že zaslaná žiadosť (vytlačená a elektronická) bude úplná a zaslaná v stanovenom termíne. Žiadosti zaslané po platnom termíne sa zamietnu.

5.   POSTUP A ČASOVÝ HARMONOGRAM

5.1.   Prijímanie a evidencia žiadostí

Komisia do pätnástich pracovných dní od termínu na predloženie žiadostí zaeviduje žiadosti a elektronicky zašle potvrdenia o prijatí, pričom uvedie číslo pridelené danej žiadosti.

5.2.   Skúmanie žiadostí z hľadiska kritérií oprávnenosti a kritérií na vylúčenie.

Hodnotiaci výbor zostavený ad hoc preskúma oprávnenosť žiadostí. Žiadosti, ktoré nespĺňajú jedno alebo viaceré kritériá stanovené v prílohe II (kritériá oprávnenosti a vylúčenia), sa zamietnu.

Všetky oprávnené žiadosti postúpia do ďalšej etapy posudzovania (skúmanie z hľadiska výberových kritérií – technická a finančná spôsobilosť žiadateľov).

5.3.   Skúmanie žiadostí z hľadiska výberových kritérií – technická a finančná spôsobilosť žiadateľov

Počas tejto etapy preskúma hodnotiaci výbor technickú a finančnú spôsobilosť oprávnených žiadateľov na základe informácií uvedených v žiadosti v súlade s kritériami uvedenými v oddiele 1 prílohy III (kritériá výberu).

Všetky žiadosti, ktoré prejdú touto etapou, postúpia do ďalšej fázy posudzovania (hodnotenie na základe kritérií prideľovania grantov).

5.4.   Hodnotenie žiadostí na základe kritérií prideľovania grantov

Výbor počas tejto fázy vyhodnotí žiadosti na základe kritérií prideľovania grantov vysvetlených v oddiele 2 prílohy III (kritériá prideľovania grantov).

Výbor navrhne na poskytnutie grantu iba žiadosti, ktoré získali v tejto etape najmenej 60 zo 100 možných bodov a aspoň 50 % možných bodov v rámci každého kritéria. Získanie 60 zo 100 možných bodov však nezaručuje, že na informačné opatrenie bude pridelený grant. Komisia môže minimálne prípustné hodnotenie zvýšiť vzhľadom na počet prijateľných žiadostí a rozpočtové zdroje, ktoré má k dispozícii.

Žiadosti, ktoré získajú menej ako 60 zo 100 možných bodov alebo menej ako 50 % možných bodov v rámci každého kritéria, sa zamietnu a žiadateľ dostane písomné upovedomenie, v ktorom sa uvedú dôvody zamietnutia žiadosti.

V prípade pridelenia požadovaného grantu dostane príjemca dohodu o grante (ktorej vzor sa dá stiahnuť na webovej stránke uvedenej v bode 4.1 tejto výzvy na predkladanie návrhov) vyčíslenú v eurách uvádzajúcu podmienky a výšku financovania, ktorá môže byť nižšia ako suma požadovaná v žiadosti. Ak sa vyskytnú matematické chyby alebo chyby týkajúce sa nákladov považovaných za neoprávnené, útvary Komisie rozpočet opravia. Ak z dôvodu tejto úpravy narastú celkové náklady, zostane požadovaná suma bez zmeny a príspevok žiadateľa sa zodpovedajúcim spôsobom zvýši.

Predpokladaný dátum ukončenia hodnotiaceho postupu je začiatok roku 2012. Útvary Komisie nie sú oprávnené informovať žiadateľov o stave hodnotenia ich žiadosti pred rozhodnutím o pridelení grantu. Z tohto dôvodu sa žiadatelia pred uvedeným dátumom nemajú obracať na Komisiu telefonicky ani písomne, aby sa dozvedeli výsledok ich žiadosti.

6.   PUBLICITA

6.1.   Zodpovednosť príjemcu

GR AGRI vytvorí logo pre všetky komunikačné projekty týkajúce sa spoločnej poľnohospodárskej politiky SPP. Logo bude k dispozícii na webovej stránke http://ec.europa.eu/agriculture/grants/capinfo/index_sk.htm a v elektronickej forme bude použiteľné na rôzne druhy reklamných materiálov (vlajky, plagáty, rolety, …).

Príjemcovia budú mať zmluvne stanovenú povinnosť stiahnuť si tento materiál s cieľom jeho využitia v príslušných reklamných materiáloch v rámci svojej kampane v súlade s podmienkami stanovenými v dohode o grante. Náklady spojené s výrobou týchto reklamných materiálov sa musia zahrnúť do rozpočtu opatrenia.

Okrem toho budú mať príjemcovia zmluvne stanovenú povinnosť dbať všetkými primeranými prostriedkami a v súlade s podmienkami dohody o grante o to, aby sa počas celého trvania opatrenia v každom informačnom výstupe, publikácii alebo na každom reklamnom predmete týkajúcich sa opatrenia uvádzalo, že ide o opatrenie s finančnou podporou Únie.

Okrem toho každé oznámenie alebo publikácia príjemcu v akejkoľvek podobe a na akomkoľvek reklamnom materiáli musí obsahovať poznámku, že zaväzuje iba autora a že nepredstavuje nutne oficiálne stanovisko Komisie.

Dôkazy o prijatých opatreniach týkajúcich sa publicity musia byť zahrnuté do záverečných správ o technickom plnení. Vzor loga sa dá stiahnuť na tejto webovej stránke: http://europa.eu/abc/symbols/emblem/download_sk.htm s odkazom „s podporou Európskej únie“

Ak si prijímajúca organizácia nesplní uvedené povinnosti, Komisia si vyhradzuje právo znížiť sumu grantu pridelenú na príslušné informačné opatrenie alebo prijímateľovi úplne odmietnuť platbu grantu.

7.   OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Európska komisia zabezpečí, aby sa všetky osobné údaje obsiahnuté v žiadosti spracúvali tak, ako sa vyžaduje v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov (6). Uplatňuje sa to najmä so zreteľom na dôvernosť a bezpečnosť príslušných údajov.


(1)  Ú. v. ES L 100, 20.4.2000, s. 7.

(2)  Ú. v. ES L 337, 13.12.2002, s. 21.

(3)  Ú. v. EÚ L 320, 21.10.2004, s. 14.

(4)  V prípade spolufinancovania sa musí pri každom audiovizuálnom programe záväzne prisľúbiť jeho odvysielanie.

(5)  Pre tento druh opatrenia sa v dohode o grante výslovne uvedie, že Komisia má práva na reprodukciu a šírenie na nekomerčné účely, na akomkoľvek nosiči, počas neobmedzenej doby a bez zemepisného ohraničenia produktov alebo programov alebo ich častí opísaných v danom opatrení.

(6)  Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1.


PRÍLOHA I

ĎALŠIE DOKUMENTY POŽADOVANÉ PRI ŽIADOSTI O GRANT

Na to, aby boli žiadosti úplné, musia obsahovať okrem prihlášky, formulárov žiadosti a formuláru na predloženie rozpočtu, ktoré sú k dispozícii na webovej stránke uvedenej v bode 4.1 tejto výzvy na predkladanie návrhov) všetky uvedené ďalšie dokumenty. Žiadatelia zabezpečia, aby boli dokumenty k žiadosti priložené v poradí uvedenom v tabuľke. Ak bude niektorý z dokumentov chýbať, môže to znamenať zamietnutie žiadosti.

Dokument

Opis

Pripomienky

Dokument A

Identifikačný list právnickej osoby

Všetci žiadatelia. Formulár je k dispozícii na webovej stránke uvedenej v bode 4.1 tejto výzvy na predkladanie návrhov.

Dokument B

Finančný identifikačný list

Všetci žiadatelia. Formulár je k dispozícii na webovej stránke uvedenej v bode 4.1 tejto výzvy na predkladanie návrhov.

Dokument C

Zakladacia listina združenia (stanovy)

Všetci žiadatelia, ktorí nie sú verejnoprávnymi subjektmi.

Dokument D

Nedávny výpis zo žiadateľovho zápisu v úradnom registri podľa právnych predpisov platných v členskom štáte, v ktorom má sídlo (ako napríklad úradný vestník alebo obchodný register), v ktorom sa jasne uvádza obchodný názov žiadateľa, jeho adresa a dátum registrácie.

Všetci žiadatelia.

Dokument E

Ak je žiadateľ registrovaný na účely DPH, kópia dokladu o registrácii.

Ak žiadateľ nemá nárok na odpočet DPH, úradný dokument, ktorý to potvrdzuje.

Súkromnoprávni žiadatelia (platby DPH verejnoprávnymi subjektmi nie sú v žiadnom prípade oprávnené). Ak žiadateľ nemá nárok na odpočet DPH, priloží potvrdenie príslušného daňového orgánu alebo akejkoľvek inej externej osoby poverenej vedením alebo kontrolou účtov (nezávislý účtovník, audítor, …) alebo predbežne aspoň vlastné vyhlásenie. Prípadnú dohodu o grante však nemožno podpísať, kým sa nedodá potvrdenie od externého subjektu.

Dokument F

Súvahy a výkazy ziskov a strát za posledné dva rozpočtové roky, za ktoré bola vykonaná účtovná uzávierka, alebo iné dokumenty (napr. potvrdenie z banky) potvrdzujúce finančnú situáciu žiadateľa a jeho spôsobilosť pokračovať vo svojej činnosti počas celého obdobia vykonávania informačného opatrenia.

Všetci žiadatelia, ktorí nie sú verejnoprávnymi subjektmi.

Dokument G

Životopisy pracovníkov, ktorí budú uskutočňovať prípravy, vykonávanie, monitorovanie a hodnotenie navrhovaného informačného opatrenia.

Všetci žiadatelia a ich spoluorganizátori.

Dokument H

Dôkaz o finančných príspevkoch od iných poskytovateľov finančných prostriedkov (aj v prípade, že poskytovateľ finančných prostriedkov je zároveň spoluorganizátorom) na navrhované informačné opatrenie (dôkaz musí pozostávať aspoň z úradného potvrdenia o financovaní od každého z plánovaných poskytovateľov prostriedkov s uvedením názvu informačného opatrenia a výšky príspevku).

Povinná príloha v prípade existencie príspevkov od iných poskytovateľov finančných prostriedkov.

Pozn.:

V posledných výberových obdobiach patrili medzi dva hlavné dôvody neoprávnenosti žiadostí nedodržanie povinností v súvislosti s dokumentmi E a H. Pokiaľ ide o DPH (dokument E), je veľmi dôležité poskytnúť požadované doklady aj v prípade, že žiadateľ nie je platca DPH (minimálne vlastné prehlásenie). Pokiaľ ide o dôkazy o finančných príspevkoch (dokument H), treba ich poskytnúť za všetkých poskytovateľov finančných prostriedkov (písm. c, d a f rozpočtovej tabuľky príjmov).


PRÍLOHA II

KRITÉRIÁ OPRÁVNENOSTI A VYLÚČENIA

1.   Kritériá oprávnenosti

a)   Kritériá oprávnenosti, ktoré sa týkajú žiadateľa:

žiadateľ musí byť právnickou osobou, ktorá je zákonne založená v členskom štáte už najmenej dva roky. V žiadosti a sprievodných dokumentoch sa to musí jasne uvádzať. Žiadatelia, ktorí neboli zákonne založení v členskom štáte pred najmenej dvomi rokmi, alebo to nevedia preukázať, budú vylúčení.

b)   Kritériá oprávnenosti, ktoré sa týkajú žiadosti:

Žiadosti na základe tejto výzvy na predkladanie návrhov musia spĺňať všetky tieto kritériá:

musia sa zaslať najneskôr 30. septembra 2011 (poštová pečiatka na obálke sa považuje za dôkaz o dátume odoslania),

musia byť vyhotovené jednak prostredníctvom príslušných formulárov pre žiadosť a rozpočet, ktoré sú k dispozícii na webovej stránke uvedenej v bode 4.1, a na druhej strane v elektronickej podobe,

musia byť napísané v jednom z úradných jazykov Únie,

musia obsahovať všetky dokumenty uvedené v bode 4.1 tejto výzvy na predkladanie návrhov,

v prihláške sa uvedie názov informačného opatrenia a požadovaná výška grantu (ktorá musí byť totožná so sumou uvedenou v písmenách g) a h) rozpočtovej tabuľky príjmov) a podpíše ju splnomocnený zástupca žiadajúcej organizácie,

žiadatelia smú v jednom rozpočtovom roku predložiť len jednu žiadosť,

výška grantu požadovaného od Komisie (vrátane paušálnej sumy na personálne náklady) musí byť v rozmedzí od 100 000 EUR do 500 000 EUR,

Rozpočet navrhovaného informačného opatrenia musí:

byť uvedený v eurách,

obsahovať tabuľku výdavkov a tabuľku príjmov, ktoré sú v rovnováhe,

vo výdavkovej aj príjmovej časti uviesť dátum s podpisom splnomocneného zástupcu žiadateľa,

byť zostavený na základe podrobných výpočtov (množstiev, jednotkových cien, celkových cien) a doplnený o špecifikácie použité na jeho zostavenie; žiadne paušálne sumy sa (s výnimkou personálnych nákladov) neuznajú,

dodržiavať maximálne sumy, ktoré Komisia stanoví pri niektorých kategóriách výdavkov [pozri prílohu IV a dokument „Maximálne náklady na ubytovanie (hotel) uznané Komisiou“, ktorý je k dispozícii na webovej stránke uvedenej v bode 4.1],

byť predložený bez DPH, ak je žiadateľ platcom DPH a má nárok na jej odpočet, alebo ak ide o verejnoprávny subjekt,

uvádzať v príjmovej časti priamy príspevok žiadateľa, požadované financovanie zo strany Komisie a (v prípade potreby) podrobnosti o akýchkoľvek príspevkoch od iných poskytovateľov finančných prostriedkov, ako aj každý príjem, ktorý sa vytvoril v rámci projektu vrátane prípadných poplatkov požadovaných od účastníkov.

Navrhované informačné opatrenie (príprava, vykonávanie, monitorovanie a vyhodnotenie) sa musí zrealizovať v období od 1. marca 2012 do 28. februára 2013.

Za neoprávnené sa považujú:

opatrenia povinné zo zákona,

opatrenia, na ktoré boli pridelené finančné prostriedky Európskej únie z inej rozpočtovej položky,

ziskové opatrenia,

valné zhromaždenia alebo stretnutia štatutárnych orgánov.

Všetky žiadosti, ktoré nespĺňajú jednu alebo viacero z uvedených podmienok, sa zamietnu ako neoprávnené.

2.   Kritériá vylúčenia

Komisia vylúči všetkých žiadateľov, ktorí sa nachádzajú v jednej zo situácií opísaných v článku 5 nariadenia Komisie (ES) č. 2208/2002 a článku 93 ods. 1, článku 94 a článku 96 ods. 2 písm. a) nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskej únie.

Granty nemožno udeliť žiadateľom, ktorí sa v čase udelenia grantu nachádzajú v jednej z nasledujúcich situácií: žiadatelia

sú v konkurze alebo v likvidácii, ich činnosť podlieha súdnej správe, sú vo vyrovnaní, zastavili podnikateľskú činnosť, nachádzajú sa v súdnom konaní kvôli týmto záležitostiam alebo v podobnej situácii vyplývajúcej z podobného postupu vnútroštátnych právnych predpisov alebo nariadení,

boli odsúdení za trestný čin súvisiaci s výkonom ich povolania prostredníctvom rozsudku, ktorý má účinok res judicata,

dopustili sa závažného odborného pochybenia preukázaného akýmikoľvek prostriedkami, ktoré môže zmluvný orgán odôvodniť,

nesplnili si povinnosti týkajúce sa platenia príspevkov do systému sociálneho zabezpečenia alebo daňové povinnosti v súlade s právnymi predpismi krajiny, v ktorej majú sídlo, alebo právnymi predpismi krajiny zmluvného orgánu, alebo právnymi predpismi krajiny, v ktorej sa má opatrenie vykonávať,

boli odsúdení za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podvodom, korupciou, účasťou v zločineckej organizácii, alebo za inú nezákonnú činnosť poškodzujúcu finančné záujmy Únie,

podľa iného postupu verejného obstarávania alebo udeľovania grantu financovaného z rozpočtu Európskej únie, bolo prehlásené, že vážne porušili zmluvu neplnením si zmluvných záväzkov,

sú v konflikte záujmov,

previnili sa skreslením informácií pri poskytovaní údajov požadovaných predovšetkým schvaľujúcim útvarom alebo informácie nepredložili.

Žiadatelia musia čestne prehlásiť, že sa nenachádzajú v žiadnej z uvedených situácií (pozri formulár žiadosti, ktorý je k dispozícii na webovej stránke uvedenej v bode 4.1 tejto výzvy na predkladanie návrhov). Komisia si môže v závislosti od výsledkov analýzy rizika riadenia vyžiadať dodatočné dôkazy. Žiadatelia, u ktorých sa preukáže, že ich vyhlásenie bolo nepravdivé, môžu byť administratívne či finančne penalizovaní.


PRÍLOHA III

KRITÉRIÁ VÝBERU A PRIDEĽOVANIA GRANTOV

1.   Kritériá výberu

Na to, aby žiadatelia dokázali svoju technickú spôsobilosť, musia preukázať, že:

majú potrebné technické schopnosti v spojitosti s povahou opatrenia, prípravou, vykonávaním, monitorovaním a hodnotením navrhovaného informačného opatrenia,

zrealizovali aspoň 1 projekt na informovanie verejnosti v priebehu posledných dvoch rokov,

majú najmenej dva roky skúseností s prácou v navrhovanej(-ých) oblasti(-iach),

Na to, aby žiadatelia dokázali svoju finančnú spôsobilosť, musia preukázať, že:

ich finančná situácia je dostatočne dobrá na to, aby pokračovali vo svojej činnosti počas vykonávania informačného opatrenia.

Technická a finančná spôsobilosť žiadateľov sa bude posudzovať na základe informácií, ktoré žiadatelia poskytnú v žiadosti. Komisia si však môže vyžiadať doplňujúce informácie. Žiadateľom sa pripomína, že na informačné opatrenia, na ktoré bol pridelený grant v rámci tejto výzvy na predloženie návrhov, Komisia neposkytne žiadne predbežné financovanie. Žiadatelia budú musieť znášať celkové náklady na informačné opatrenia. Grant Komisie sa vyplatí až po schválení záverečnej správy o technickom a finančnom plnení, ktorú príjemcovia predložia po ukončení informačného opatrenia, a prípadne po vylúčení neoprávnených výdavkov.

Príjemca môže prípadne požiadať o priebežnú platbu (pozri podrobnosti v bode 3 tejto výzvy na predkladanie návrhov – Trvanie a rozpočet).

2.   Kritériá prideľovania grantov

Každé informačné opatrenie posúdi výbor ad hoc na základe týchto kritérií:

1.

(najviac 30 bodov): Význam a všeobecný záujem opatrenia sa posúdia s osobitným zreteľom na:

mieru, do akej sú ciele a obsah opatrenia v súlade s cieľmi stanovenými v článku 1 nariadenia (ES) č. 814/2000 a prioritami uvedenými v bode 2.1 a druhmi opatrenia uvedenými v bode 2.2 (15 bodov),

celkovú kvalitu návrhu. Koncepčný prístup a výsledky, ktoré sa majú dosiahnuť, musia byť jasne vymedzené v návrhoch projektu. Opis činnosti a ciele musia byť presné a príslušné úlohy a kompetencie žiadateľa a každého spoluorganizátora zreteľne vyjadrené. Rozvrh opatrenia by mal byť podrobný a pracovný harmonogram reálny a mal by zodpovedať projektovým cieľom (15 bodov);

2.

(najviac 30 bodov): Celková pridaná hodnota návrhu sa posúdi s osobitným zreteľom na:

cieľovú skupinu, na ktorú sa opatrenie zameriava. Prednosť budú mať opatrenia, ktoré sa zameriavajú na viacero krajín a oslovujú 5 % ich obyvateľstva (15 bodov),

inovatívny a tvorivý charakter navrhovaných opatrení (10 bodov),

finančnú kvalitu návrhu. V návrhoch by sa malo preukázať, že finančná podpora požadovaná od Komisie bude vynaložená správne a opatrenie bude nákladovo efektívne (5 bodov);

3.

(najviac 25 bodov): Vplyv opatrenia a zvolená distribučná stratégia sa posúdia s osobitným zreteľom na:

rozsah, kvalitu a reprezentatívnosť cieľovej skupiny (vrátane nepriamych prijímateľov) vo vzťahu k druhu opatrenia (15 bodov),

spôsobilosť žiadateľa a spoluorganizátorov zabezpečiť účinné monitorovanie a šírenie dosiahnutých výsledkov, ako aj na použité distribučné kanály (najmä tlač, rozhlas, televízia, internet, priama distribúcia) a ich úlohu v opatrení (10 bodov);

4.

(najviac 15 bodov) Hodnotenie opatrenia sa posúdi s osobitným zreteľom na:

odôvodnenie očakávaných účinkov opatrenia a posúdenie dosiahnutých výsledkov po vykonaní opatrenia (10 bodov),

postupy použité na meranie vplyvu odovzdaných informácií – prieskumy, dotazníky, štatistiky atď. (5 bodov).

Opatrenia, ktoré získajú za kritériá 1 až 4 najmenej 60 zo 100 možných bodov a dosiahnu aspoň 50 % možných bodov v rámci každého z uvedených kritérií, budú považované za najkvalitnejšie a hodnotiaci výbor ich navrhne na pridelenie grantu. Komisia môže toto minimálne hodnotenie potrebné na prijatie zvýšiť vzhľadom na výšku dostupných rozpočtových zdrojov. Konečné rozhodnutie Komisie o pridelení grantu sa môže líšiť od odporúčania vydaného hodnotiacim výborom.


PRÍLOHA IV

ZOSTAVENIE ROZPOČTU

Rozpočet sa musí riadiť všetkými príslušnými pravidlami, ktoré sa ustanovili v prílohe II (kritériá oprávnenosti a vylúčenia). Musí byť vyhotovený na pôvodných formulároch (tabuľka výdavkov a tabuľka príjmov).

Tabuľka výdavkov musí byť konkrétna a umožňovať jasné porozumenie jednotlivým položkám výdavkov (napr. neobsahuje „iné“). Rôzne kategórie nákladov by mali byť obsiahnuté v opise informačného opatrenia (formulár č. 3).

Tabuľka príjmov musí byť konkrétna a umožňovať jasné porozumenie jednotlivým položkám príjmov/finančných príspevkov a dodržiavať pravidlo o neziskovosti. Je nutné priložiť doklady o príspevkoch od iných poskytovateľov finančných prostriedkov (pozri dokument H prílohy I).

Na účely jednoduchšieho zostavenia rozpočtu je na webovej stránke uvedenej v bode 4.1 k dispozícii vzor správne vyhotoveného rozpočtu.

Tabuľka rozpočtových výdavkov by mala obsahovať len oprávnené náklady (pozri ďalej).

Akékoľvek náklady, ktoré sa vyskytli pred podpísaním dohody, sú na ťarchu žiadateľa a nezaväzujú Komisiu z právneho ani finančného hľadiska.

1.   Oprávnené náklady

Oprávnené náklady na informačné opatrenie sú náklady, ktoré príjemcovi skutočne vznikli a ktoré spĺňajú tieto kritériá:

a)

súvisia s predmetom dohody a sú uvedené v odhade celkového rozpočtu informačného opatrenia;

b)

sú potrebné na vykonávanie informačného opatrenia, na ktoré sa vzťahuje grant;

c)

vzniknú príjemcovi, ktorý ich hradí počas trvania informačného opatrenia, ako sa uvádza v článku I.2.2 dohody o grante, a sú podložené originálmi podporných dokumentov (pozri tabuľku v bode 3 ďalej) a príslušnými dokladmi o platbe;

d)

sú identifikovateľné a overiteľné, predovšetkým tak, že sú uvedené v účtovných záznamoch príjemcu a stanovené v súlade s platnými účtovnými štandardmi krajiny, v ktorej má príjemca sídlo a v súlade s jeho bežnou účtovnou praxou;

e)

sú primerané, odôvodnené a spĺňajú požiadavky správneho finančného hospodárenia, najmä pokiaľ ide o hospodárnosť a efektívnosť.

f)

spĺňajú požiadavky platných daňových predpisov a predpisov sociálneho zabezpečenia;

DODÁVATELIA/SUBDODÁVATELIA v prípade služieb za viac ako 10 000 EUR

Vezmite prosím na vedomie, že pokiaľ žiadateľ plánuje využiť služby dodávateľov/subdodávateľov a suma za služby, ktoré má poskytnúť jeden dodávateľ/subdodávateľ, je vyššia ako 10 000 EUR, žiadateľ musí Komisii predložiť aspoň tri ponuky, ktoré si vyžiadal od troch rôznych spoločností, priložiť vybranú ponuku, preukázať, že vybraný dodávateľ/subdodávateľ ponúka najlepší pomer medzi kvalitou a vynaloženými prostriedkami a odôvodniť svoj výber v prípade, že nezvolí najlacnejšiu ponuku.

Tieto dokumenty sa musia Komisii predložiť čo najskôr, najneskôr však so záverečnými technickými a finančnými správami.

Nesplnenie tejto povinnosti oprávňuje Komisiu považovať takéto náklady za neoprávnené.

2.   Neoprávnené náklady

Za neoprávnené sa považujú tieto náklady:

príspevky v naturáliách,

nespresnené alebo paušálne výdavky s výnimkou personálnych nákladov,

nepriame náklady (nájom, elektrina, voda, plyn, poistenie, dane atď.),

náklady na kancelársky materiál (papier, kancelárske potreby atď.),

náklady na kúpu vybavenia, či už nového alebo použitého,

náklady na odpis vybavenia,

náklady, ktoré neboli zahrnuté v predbežnom rozpočte,

DPH s výnimkou prípadov, keď príjemca môže preukázať, že podľa platných vnútroštátnych právnych predpisov nemá nárok na jej odpočet. DPH vyplatená verejnoprávnymi subjektmi však nie je oprávnená,

kapitálové výnosy,

dlhy a s nimi spojené náklady,

rezervy na prípadné budúce straty alebo záväzky,

dlžné úroky,

pochybné pohľadávky,

kurzové straty,

náklady vykázané príjemcom a uhradené v rámci inej činnosti alebo pracovného programu, na ktorý bol poskytnutý grant Európskej únie,

neprimerane vysoké alebo neuvážené náklady.

3.   Osobitné ustanovenia súvisiace s oprávnenými nákladmi a požadovanými podpornými dokumentmi

Kategória nákladov

Oprávnené

Požadovaný podporný dokument (pozn.: ak sa uvádzajú viaceré dokumenty, musia sa predložiť všetky)

Personálne náklady

1.

Zamestnanci

Vyplatí sa paušálna suma vo výške maximálne 10 000 EUR na opatrenia, ktorých celkové oprávnené náklady (okrem paušálnej sumy na personálne náklady) sú nižšie ako 400 000 EUR, a vo výške maximálne 25 000 EUR na opatrenia, ktorých celkové oprávnené náklady (okrem paušálnej sumy na personálne náklady) sú v rozmedzí od 400 000 do 950 000 EUR. Táto suma bude zahŕňať personálne náklady v súvislosti s vypracovaním, vykonávaním, monitorovaním a vyhodnotením opatrenia.

Na získanie paušálnej sumy sa nevyžadujú žiadne podporné dokumenty.

Na analytické účely sa však od príjemcov vyžaduje, aby pripojili doklad s uvedením skutočných personálnych nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s informačným opatrením.

2.

Samostatne zárobkovo činné osoby

Faktúra obsahujúca aspoň názov informačného opatrenia, povahu vykonanej práce a dátum, kedy bola vykonaná

Doklad o platbe

Náklady na dopravu (1)

1.

Vlakom

Náklady na cestovné druhej triedy najkratšou trasou (2).

Cestovný lístok

Doklad o platbe

2.

Letecky

Rezervačné poplatky a náklady na let ekonomickou triedou za najnižšiu možnú cenu dostupnú na trhu (APEX, PEX, Excursion atď.)

Rezervácia on-line (vrátane ceny)

Použitý palubný lístok, na ktorom musí byť uvedené meno, dátum, miesto odletu a určenia.

Ak je to vhodné, faktúra od cestovnej kancelárie

Doklad o platbe

3.

Diaľkovým autobusom

Medzimestská doprava po najkratšej možnej trase

Faktúra s uvedeným miestom odchodu a príchodu, počtom cestujúcich a dátumom cesty

Doklad o platbe

4.

Trajektom

Cestovný lístok

Doklad o platbe

Ubytovanie

1.

Počas prípravy informačného opatrenia

Ubytovanie v hoteli do výšky maximálnej sumy za noc určenej pre jednotlivé krajiny. Túto maximálnu sumu možno zistiť na webovej stránke uvedenej v bode 4.1 tejto výzvy na predkladanie návrhov [„Maximálne náklady na ubytovanie (hotel) uznané Komisiou“].

Podrobná faktúra hotela s uvedením mien osôb, dátumov a počtu nocí. Ak sa faktúra vzťahuje na skupinu, musia sa uviesť rovnaké informácie.

Príjemca grantu opíše účel ubytovania, spojitosť so spolufinancovaným informačným opatrením a úlohu príslušných osôb v rámci uvedeného opatrenia

Ak je to vhodné, zápisnice zo stretnutia

Doklad o platbe

2.

Počas vykonávania informačného opatrenia

Ubytovanie v hoteli do výšky maximálnej sumy za noc určenej pre jednotlivé krajiny. Túto maximálnu sumu možno zistiť na webovej stránke uvedenej v bode 4.1 tejto výzvy na predkladanie návrhov [„Maximálne náklady na ubytovanie (hotel) uznané Komisiou“].

Podrobná faktúra hotela s uvedením mien osôb, dátumov a počtu nocí. Ak sa faktúra vzťahuje na skupinu, musia sa uviesť rovnaké informácie.

Prezenčná listina s podpismi účastníkov požadovaná k technickej správe (pozri článok I.5.2.2 dohody o grante)

Doklad o platbe

Stravovanie

Len počas vykonávania informačného opatrenia do výšky najviac (bez DPH):

5 EUR na osobu na občerstvenie cez prestávku

25 EUR na osobu na obed

40 EUR na osobu na večeru

Celková faktúra (3) (zo stravovacieho zariadenia, hotela, konferenčného strediska atď.), na ktorej sa uvádza aspoň názov informačného opatrenia, dátum, počet osôb, druh poskytnutých služieb (občerstvenie cez prestávky, obedy a/alebo večere), jednotkové ceny a celková cena

Prezenčná listina s podpismi účastníkov požadovaná k technickej správe (pozri článok I.5.2.2 dohody o grante)

Doklad o platbe

Tlmočenie

1.

Zamestnanci: náklady na zamestnancov sú zahrnuté do maximálnej paušálnej sumy v kategórii „personálne náklady“.

Nevyžadujú sa žiadne podporné dokumenty.

2.

Samostatne zárobkovo činné osoby: do výšky najviac 600 EUR na deň (bez DPH).

Faktúra obsahujúca aspoň názov informačného opatrenia, jazyky z a do ktorých sa tlmočilo, dátum poskytnutia tlmočníckych služieb a počet odpracovaných hodín

Doklad o platbe

Preklady

1.

Zamestnanci: náklady na zamestnancov sú zahrnuté do maximálnej paušálnej sumy v kategórii „personálne náklady“.

Nevyžadujú sa žiadne podporné dokumenty.

2.

Samostatne zárobkovo činné osoby: do výšky najviac 45 EUR za stranu (bez DPH).

Pozn.: Jedna strana obsahuje 1 800 znakov bez medzier.

Faktúra obsahujúca aspoň názov informačného opatrenia, jazyky z a do ktorých sa prekladalo a počet preložených strán

Doklad o platbe

Odmeny pre odborníkov a prednášajúcich

Do výšky najviac 600 EUR za deň (bez DPH).

Odmeny pre odborníkov a prednášajúcich nie sú oprávnené, pokiaľ sú príslušné osoby štátnymi zamestnancami, úradníkmi Európskej únie alebo medzinárodnými úradníkmi, členmi či zamestnancami organizácie, ktorá získala grant, príp. jej pridružených alebo dcérskych organizácií.

Náklady na ubytovanie a dopravu: pozri príslušné kategórie výdavkov.

Faktúra obsahujúca aspoň názov informačného opatrenia, povahu vykonanej práce a dátum, kedy bola vykonaná

Konečný program konferencie s menom a funkciou prednášajúceho

Doklad o platbe

Prenájom konferenčných priestorov a vybavenia

Pozn.: Suma za prenájom kabín na simultánne tlmočenie je obmedzená najviac na 750 EUR za deň (bez DPH).

Faktúra obsahujúca aspoň názov informačného opatrenia, povahu prenajatého vybavenia a dátum, kedy bola konferenčná miestnosť a vybavenie prenajaté.

Doklad o platbe

Poštovné

Poštové alebo kuriérske služby použité v prípade doručovania dokumentov súvisiacich s informačným opatrením (pozvánky atď.)

Faktúra, na ktorej sa uvedie aspoň názov zaslaných dokumentov a ich počet alebo potvrdenka z pošty s odôvodnením príjemcu grantu.

Doklad o platbe


(1)  Uhradia sa len náklady na verejnú dopravu (vlakom, lietadlom, loďou). Náklady na cestovné autobusom, metrom, električkou ani taxíkom však nie sú oprávnené.

(2)  Ak pôjde o cestovný lístok inej triedy ako druhej, náklady sa budú považovať za oprávnené do výšky cestovného druhej triedy a iba po predložení potvrdenia o cene lístkov druhej triedy, vydanom prepravnou spoločnosťou.

(3)  Jednotlivé účtenky z reštaurácií sa neakceptujú.


KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

Európska komisia

19.7.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 212/36


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Vec COMP/M.6299 – KKR/Sorgenia/Sorgenia France)

Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní

(Text s významom pre EHP)

2011/C 212/12

1.

Komisii bolo 11. júla 2011 podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1) doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii, ktorou investičné fondy spojené s podnikom KKR & Co. L.P. („KKR“, USA) a podnik Sorgenia SpA („Sorgenia“, Taliansko), ktorý je súčasťou skupiny podnikov kontrolovaných podnikom Cofide, získavajú v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) o fúziách prostredníctvom kúpy akcií nepriamu spoločnú kontrolu nad podnikom Sorgenia France SA („Sorgenia France“, Francúzsko), ktorý je v súčasnosti kontrolovaný výlučne podnikom Sorgenia.

2.

Predmet činnosti dotknutých podnikov:

KKR: poskytovanie služieb správy alternatívnych aktív a riešení pre kapitálové trhy,

Sorgenia: výroba, veľkoobchodný a maloobchodný predaj plynu a elektrickej energie predovšetkým v Taliansku,

Sorgenia France: výroba elektrickej energie vo Francúzsku z obnoviteľných zdrojov.

3.

Na základe predbežného posúdenia a bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie v tejto veci, sa Komisia domnieva, že oznámená transakcia by mohla spadať do rozsahu pôsobnosti nariadenia ES o fúziách. V súlade s oznámením Komisie týkajúcim sa zjednodušeného konania pre posudzovanie určitých druhov koncentrácií podľa nariadenia ES o fúziách (2) je potrebné uviesť, že túto vec je možné posudzovať v súlade s postupom stanoveným v oznámení.

4.

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr do 10 dní od dátumu uverejnenia tohto oznámenia. Pripomienky je možné zaslať faxom (+32 22964301), e-mailom na adresu: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu alebo poštou s uvedením referenčného čísla COMP/M.6299 – KKR/Sorgenia/Sorgenia France na túto adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1 („nariadenie ES o fúziách“).

(2)  Ú. v. EÚ C 56, 5.3.2005, s. 32 („Oznámenie o zjednodušenom postupe“).


19.7.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 212/37


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Vec COMP/M.6238 – RREEF/SMAG/OHL – Arenales)

Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní

(Text s významom pre EHP)

2011/C 212/13

1.

Komisii bolo 8. júla 2011 podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1) doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácií, ktorou podnik RREEF Pan-European Infrastructure Fund II, LP („RREEF“) kontrolovaný predovšetkým Deutsche Bank AG („Deutsche Bank“, Nemecko) získava v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) o fúziách prostredníctvom kúpy akcií spoločnú kontrolu nad podnikom Arenales Solar PS, S.L. („Arenales“, Španielsko). Arenales v súčasnosti spoločne kontrolujú podniky Solar Millenium AG („SMAG“, Nemecko) a OHL Industrial, S.L., patriaci do skupiny Villar Mir („OHL/Villar“, Španielsko).

2.

Predmet činnosti dotknutých podnikov:

REEF/Deutsche Bank: finančné služby,

Arenales: výstavba a prevádzkovanie termosolárnej elektrárne v Morón de la Frontera, Sevilla, Španielsko,

OHL/Villar: činnosti v oblasti hnojív, zliatin železa, nehnuteľností, energetiky a výstavby priemyselných projektov,

SMAG: propagácia, výstavba a prevádzkovanie termosolárnych elektrárni.

3.

Na základe predbežného posúdenia a bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie v tejto veci, sa Komisia domnieva, že oznámená transakcia by mohla spadať do rozsahu pôsobnosti nariadenia ES o fúziách. V súlade s oznámením Komisie týkajúcim sa zjednodušeného konania pre posudzovanie určitých druhov koncentrácií podľa nariadenia ES o fúziách (2) je potrebné uviesť, že túto vec je možné posudzovať v súlade s postupom stanoveným v oznámení.

4.

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr do 10 dní od dátumu uverejnenia tohto oznámenia. Pripomienky je možné zaslať faxom (+32 22964301), e-mailom na adresu: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu alebo poštou s uvedením referenčného čísla COMP/M.6238 – RREEF/SMAG/OHL – Arenales na túto adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1 („nariadenie ES o fúziách“).

(2)  Ú. v. EÚ C 56, 5.3.2005, s. 32 („Oznámenie o zjednodušenom postupe“).