ISSN 1725-5236

doi:10.3000/17255236.C_2011.203.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 203

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 54
9. júla 2011


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2011/C 203/01

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec COMP/M.6236 – Dana/Bosch Rexroth/Dana Rexroth Transmission Services JV) ( 1 )

1

2011/C 203/02

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec COMP/M.6271 – RWE Deutschland/Aesop/Vitronet Holding) ( 1 )

1

2011/C 203/03

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec COMP/M.6226 – Media-Saturn/Redcoon) ( 1 )

2

 

III   Prípravné akty

 

EURÓPSKA CENTRÁLNA BANKA

 

Európska centrálna banka

2011/C 203/04

Stanovisko Európskej centrálnej banky z 19. mája 2011 k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom systéme národných a regionálnych účtov v Európskej únii (CON/2011/44)

3

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2011/C 203/05

Výmenný kurz eura

11

 

INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

2011/C 203/06

Uverejnenie podľa článku 6 smernice 2001/24/ES Európskeho parlamentu a Rady o reorganizácii a likvidácii úverových inštitúcií

12

2011/C 203/07

Aktualizácia zoznamu hraničných priechodov podľa článku 2 ods. 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006, ktorým sa ustanovuje kódex Spoločenstva o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc) (Ú. v. EÚ C 316, 28.12.2007, s. 1; Ú. v. EÚ C 134, 31.5.2008, s. 16; Ú. v. EÚ C 177, 12.7.2008, s. 9; Ú. v. EÚ C 200, 6.8.2008, s. 10; Ú. v. EÚ C 331, 31.12.2008, s. 13; Ú. v. EÚ C 3, 8.1.2009, s. 10; Ú. v. EÚ C 37, 14.2.2009, s. 10; Ú. v. EÚ C 64, 19.3.2009, s. 20; Ú. v. EÚ C 99, 30.4.2009, s. 7; Ú. v. EÚ C 229, 23.9.2009, s. 28; Ú. v. EÚ C 263, 5.11.2009, s. 22; Ú. v. EÚ C 298, 8.12.2009, s. 17; Ú. v. EÚ C 74, 24.3.2010, s. 13; Ú. v. EÚ C 326, 3.12.2010, s. 17; Ú. v. EÚ C 355, 29.12.2010, s. 34; Ú. v. EÚ C 22, 22.1.2011, s. 22; Ú. v. EÚ C 37, 5.2.2011, s. 12; Ú. v. EÚ C 149, 20.5.2011, s. 8; Ú. v. EÚ C 190, 30.6.2011, s. 17)

14

 

INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO PRIESTORU

 

Európska komisia

2011/C 203/08

Aktualizácia referenčných súm potrebných na prekročenie vonkajších hraníc podľa článku 5 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006, ktorým sa ustanovuje kódex Spoločenstva o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc) (Ú. v. EÚ C 247, 13.10.2006, s. 19; Ú. v. EÚ C 153, 6.7.2007, s. 22; Ú. v. EÚ C 182, 4.8.2007, s. 18; Ú. v. EÚ C 57, 1.3.2008, s. 38; Ú. v. EÚ C 134, 31.5.2008, s. 19; Ú. v. EÚ C 37, 14.2.2009, s. 8; Ú. v. EÚ C 35, 12.2.2010, s. 7; Ú. v. EÚ C 304, 10.11.2010, s. 5; Ú. v. EÚ C 24, 26.1.2011, s. 6; Ú. v. EÚ C 157, 27.5.2011, s. 8)

16

 

V   Oznamy

 

ADMINISTRATÍVNE POSTUPY

 

Rada

2011/C 203/09

Verejná výzva – Európska spolupráca v oblasti vedy a techniky (COST)

17

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Európska komisia

2011/C 203/10

Oznámenie Ministerstva životného prostredia Českej republiky podľa článku 3 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/22/ES o podmienkach udeľovania a používania povolení na vyhľadávanie, prieskum a ťažbu uhľovodíkov

19

2011/C 203/11

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.6232 – Allianz/Banco Popular/Popular Gestión) – Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní ( 1 )

20

2011/C 203/12

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.6240 – Temasek/E. OPPENHEIMER/Tana JV) – Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní ( 1 )

21

2011/C 203/13

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.6316 – Aurubis/Luvata Rolled Products) ( 1 )

22

 

Korigendá

2011/C 203/14

Korigendum ku schváleniu poskytnutia štátnej pomoci v zmysle ustanovení článkov 107 a 108 ZFEÚ – Prípady, ku ktorým nemá Komisia námietky (Ú. v. EÚ C 187, 28.6.2011)

23

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 


II Oznámenia

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Európska komisia

9.7.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 203/1


Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii

(Vec COMP/M.6236 – Dana/Bosch Rexroth/Dana Rexroth Transmission Services JV)

(Text s významom pre EHP)

2011/C 203/01

Dňa 27. júna 2011 sa Komisia rozhodla nevzniesť námietku voči uvedenej oznámenej koncentrácii a vyhlásiť ju za zlučiteľnú so spoločným trhom. Toto rozhodnutie je založené na článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 139/2004. Úplné znenie rozhodnutia je dostupné iba v angličtine jazyku a bude zverejnené po odstránení akýchkoľvek obchodných tajomstiev. Bude dostupné:

v časti webovej stránky Komisie o hospodárskej súťaži venovanej fúziám (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Táto webová stránka poskytuje rôzne možnosti na vyhľadávanie individuálnych rozhodnutí o fúziách podľa názvu spoločnosti, čísla prípadu, dátumu a sektorových indexov,

v elektronickej podobe na webovej stránke EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) pod číslom dokumentu 32011M6236. EUR-Lex predstavuje online prístup k európskemu právu.


9.7.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 203/1


Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii

(Vec COMP/M.6271 – RWE Deutschland/Aesop/Vitronet Holding)

(Text s významom pre EHP)

2011/C 203/02

Dňa 30. júna 2011 sa Komisia rozhodla nevzniesť námietku voči uvedenej oznámenej koncentrácii a vyhlásiť ju za zlučiteľnú so spoločným trhom. Toto rozhodnutie je založené na článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 139/2004. Úplné znenie rozhodnutia je dostupné iba v nemčina jazyku a bude zverejnené po odstránení akýchkoľvek obchodných tajomstiev. Bude dostupné:

v časti webovej stránky Komisie o hospodárskej súťaži venovanej fúziám (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Táto webová stránka poskytuje rôzne možnosti na vyhľadávanie individuálnych rozhodnutí o fúziách podľa názvu spoločnosti, čísla prípadu, dátumu a sektorových indexov,

v elektronickej podobe na webovej stránke EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) pod číslom dokumentu 32011M6271. EUR-Lex predstavuje online prístup k európskemu právu.


9.7.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 203/2


Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii

(Vec COMP/M.6226 – Media-Saturn/Redcoon)

(Text s významom pre EHP)

2011/C 203/03

Dňa 23. júna 2011 sa Komisia rozhodla nevzniesť námietku voči uvedenej oznámenej koncentrácii a vyhlásiť ju za zlučiteľnú so spoločným trhom. Toto rozhodnutie je založené na článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 139/2004. Úplné znenie rozhodnutia je dostupné iba v nemčina jazyku a bude zverejnené po odstránení akýchkoľvek obchodných tajomstiev. Bude dostupné:

v časti webovej stránky Komisie o hospodárskej súťaži venovanej fúziám (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Táto webová stránka poskytuje rôzne možnosti na vyhľadávanie individuálnych rozhodnutí o fúziách podľa názvu spoločnosti, čísla prípadu, dátumu a sektorových indexov,

v elektronickej podobe na webovej stránke EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) pod číslom dokumentu 32011M6226. EUR-Lex predstavuje online prístup k európskemu právu.


III Prípravné akty

EURÓPSKA CENTRÁLNA BANKA

Európska centrálna banka

9.7.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 203/3


STANOVISKO EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY

z 19. mája 2011

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom systéme národných a regionálnych účtov v Európskej únii

(CON/2011/44)

2011/C 203/04

Úvod a právny základ

Európska centrálna banka (ECB) prijala 3. februára 2011 žiadosť Rady Európskej únie o stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom systéme národných a regionálnych účtov v Európskej únii (1) (ďalej len „navrhované nariadenie“).

Právomoc ECB vydať stanovisko je založená na článkoch 127 ods. 4 a 282 ods.5 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, keďže navrhované nariadenie patrí do oblasti právomoci ECB. V súlade s článkom 17.5 prvou vetou rokovacieho poriadku Európskej centrálnej banky Rada guvernérov prijala toto stanovisko.

Všeobecné pripomienky

1.

Z pozície tvorcu a používateľa európskych štatistických údajov ECB víta navrhované nariadenie, ktoré je dôležitým krokom k ďalšiemu zvyšovaniu kvality európskych štatistických údajov, predovšetkým národných účtov, prostredníctvom ich zosúladenia so zmenami v hospodárskom a finančnom prostredí a pokrokom v metodike. Európsky systém národných a regionálnych účtov tvorí základ európskych makroekonomických štatistických údajov a preto má zásadný význam pre menovú politiku.

2.

ECB tiež víta zámer zosúladiť štatistické pojmy a ich vymedzenia uvedené v navrhovanom nariadení okrem iného so Systémom národných účtov (SNA 2008), ktorý prijala Štatistická komisia Organizácie spojených národov, so šiestym vydaním Manuálu Medzinárodného menového fondu o platobnej bilancii a medzinárodnej investičnej pozícii (BPM6), so štvrtým vydaním Referenčnej definície priamej zahraničnej investície vydanej Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj a s európskou klasifikáciou priemyselných činností (NACE Rev.2). Uvedené dokumenty boli pre navrhované nariadenie prínosom, aj pokiaľ ide o súlad a harmonizované metodiky.

Konkrétne pripomienky

3.

Európskemu systému centrálnych bánk (ESCB) a Európskemu štatistickému systému (ESS) boli v zmluve zverené úlohy vyvíjať, tvoriť a šíriť európske štatistické údaje, ale podľa osobitných právnych rámcov, aby odrážali ich príslušné štruktúry riadenia. Navrhované nariadenie má vplyv na štatistické údaje tvorené týmito dvoma systémami. Nariadenia Rady (ES) č. 2533/98 z 23. novembra 1998 o zbere štatistických informácií Európskou centrálnou bankou (2) oprávňuje ECB zberať s pomocou národných centrálnych bank štatistické informácie v medziach referenčnej spravodajskej skupiny a v rozsahu nutnom na plnenie úloh ESCB. Konkrétne referenčnú spravodajskú skupinu tvoria právnické a fyzické osoby, ktoré sú rezidentmi členského štátu a patria do sektoru „finančné korporácie“, ako je vymedzený v nariadení Rady (ES) č. 2223/96 z 25. júna 1996 o Európskom systéme národných a regionálnych účtov v spoločenstve (3), ako aj právnické a fyzické osoby, ktoré sú rezidentmi členského štátu, ak majú zahraničné pozície alebo vykonávajú zahraničné transakcie.

4.

Zabezpečenie úzkej spolupráce a vhodnej koordinácie medzi ESCB a ESS minimalizuje záťaž spojenú s vykazovaním a zabezpečuje ucelenosť potrebnú na tvorbu európskych štatistických údajov. Táto potreba úzkej spolupráce sa odráža aj v dokumente „Memorandum of Understanding on Economic and Financial Statistics“ z 10. marca 2003 medzi Generálnym riaditeľstvom ECB pre štatistiku a Štatistickým úradom Európskych spoločenstiev (Eurostat) (4).

5.

Vzhľadom na úzku spoluprácu pri príprave metodologického rámca pre navrhované nariadenie ECB na žiadosť Eurostatu súhlasila s vypracovaním návrhov viacerých kapitol prílohy A, ktoré sú úzko späté so štatistickým rámcom ESCB. ECB sa predovšetkým významne podieľala na vymedzení sektora „finančné korporácie“, pokiaľ ide o inštitucionálne jednotky a podsektory v rámci kapitoly 2, a na popise finančných aktív a pasív a ich prezentácii v postupnosti účtov (kapitola 5 a časti kapitol 6 a 7). Návrhy boli poskytnuté aj ku kapitole 17 (sociálne poistenie vrátane dôchodkov) a k niektorým častiam kapitoly 21 (účty verejnej správy) a ku kapitole 19 (európske účty).

6.

Pokiaľ ide o vymedzenie inštitucionálneho sektora „finančné korporácie“ a jeho podsektorov (kapitola 2 prílohy A navrhovaného nariadenia), ECB víta, že vymedzenie podsektora monetárne finančné inštitúcie v odseku 2.67 prílohy A sa pridržiava vymedzenia ECB. Vymedzenia subsektorov sektora „iné finančné korporácie“ sú v prevažnej miere v súlade s prístupom použitým v právnych aktoch ECB. Za účelom minimalizácie záťaže spojenej s vykazovaním a na zabezpečenie ucelenosti potrebnej na tvorbu európskych štatistických údajov ECB navrhuje väčšie zosúladenie navrhovaného vymedzenia finančných spoločností osobitného účelu zapojených do sekuritizačných transakcií s nariadením ECB/2008/30 z 19. decembra 2008 o štatistike aktív a pasív finančných spoločností osobitného účelu zaoberajúcich sa sekuritizačnými transakciami (5).

7.

Vzhľadom na uvedené a berúc do úvahy vzájomnú previazanosť štatistického rámca ESCB a ESS je navrhované nariadenie veľmi dôležité pre požiadavky ECB na štatistické vykazovanie, okrem iného v oblastiach menovej štatistiky a štatistiky finančných inštitúcií a trhov, štatistiky platobnej bilancie a medzinárodnej investičnej pozície, štatistiky štvrťročných finančných účtov a štatistiky verejných financií. V súlade s aktuálnou praxou a potrebou úzkej spolupráce a primeranej koordinácie medzi ESCB a ESS by mala Komisia zabezpečiť, aby bola pri zmenách a doplneniach navrhovaného nariadenia prostredníctvom delegovaných právomocí v súlade s navrhovaným nariadením ECB riadne zapojená do prípravy návrhov delegovaných právnych aktov.

8.

Vzhľadom na dôležitosť delegovaných právnych aktov prijatých na základe článku 290 zmluvy má ECB nasledujúce pripomienky k výkonu jej poradnej úlohy podľa článku 127 ods. 4 a článku 282 ods. 5 zmluvy.

Po prvé, návrhy delegovaných právnych aktov vypracované Komisiou sú „návrhy aktov Únie“ v zmysle prvej zarážky článku 127 ods. 4 a článku 282 ods. 5 zmluvy (6). Delegované právne akty predstavujú právne akty Únie (7). Je príznačné, že väčšina jazykových verzií článku 282 ods. 5 zmluvy odkazuje na „navrhované“ právne akty Únie, pri ktorých sa vyžaduje, aby boli konzultované s ECB (8). Z tohto dôvodu nie je možné obmedziť rozsah povinnosti uskutočniť konzultácie s ECB iba na tie navrhované akty, ktoré sú založené na návrhu Komisie.

Po druhé, v rozsudku OLAF (9) Súdny dvor uviedol, že povinnosť konzultovať s ECB „má v podstate zaručiť, že autor takého právneho aktu tento neprijme skôr, ako vypočuje úrad, ktorý je na základe osobitnej právomoci, ktorú vykonáva v rámci Spoločenstva v danej oblasti, a s prihliadnutím na vysoký stupeň odbornosti obzvlášť spôsobilý účelne prispieť k zamýšľanému procesu prijatia aktu“.

V tejto súvislosti by sa v dostatočnom časovom predstihu mali s ECB uskutočňovať konzultácie o navrhovaných aktoch Únie vrátane návrhov delegovaných aktov, ktoré patria do oblasti pôsobnosti ECB, aby sa mohli plne využiť všetky výhody výkonu jej poradnej úlohy. ECB pri výkone svojej poradnej úlohy v najväčšej možnej miere zohľadní potrebu včasného prijatia týchto aktov.

9.

Vzhľadom na úlohy ECB v oblasti menovej politiky sa ECB v oblasti štatistiky zameriava na európske agregáty. ECB prikladá dôležitosť štvrťročným integrovaným účtom za eurozónu podľa inštitucionálnych sektorov. Na tento účel je pre rozhodnutia v oblasti menovej politiky potrebné včasné a dostatočné pokrytie údajov, pokiaľ ide o poskytnutie národných príspevkov.

10.

Zber údajov za jednotlivé členské štáty získal väčšiu dôležitosť v súvislosti s novými štatistickými požiadavkami na účely finančnej stability a na makroprudenciálne účely, najmä v súvislosti s nedávnym zriadením Európskeho výboru pre systémové riziká a jeho zodpovednosťou za makroprudenciálny dohľad nad finančným systémom v rámci Únie. Včasné a spoľahlivé štatistiky národných účtov za jednotlivé členské štáty sú tiež potrebné na podporu cieľov presadzovaných paktom Euro Plus a na účely Európskeho mechanizmu pre stabilitu.

11.

Pokiaľ ide o menovú politiku a finančnú stabilitu, ECB prikladá veľkú dôležitosť včasným štvrťročným údajom, ktoré sú dostatočne spoľahlivé, a ktoré majú prednosť pred detailnými ročnými údajmi alebo údajmi s ešte nižšou frekvenciou. Zostavenie kompletných tabuliek za posledné roky má navyše prioritu pred dlhou sériou detailných údajov za predchádzajúce obdobia.

12.

ECB vo všeobecnosti súhlasí s programom zasielania údajov (príloha B navrhovaného nariadenia). Program zasielania údajov by však mal zohľadniť zber štatistických údajov uskutočňovaný ECB s pomocou národných centrálnych bánk a mal by odrážať priority stanovené medzi užívateľmi a zostavovateľmi údajov.

13.

ECB víta zlepšenie, pokiaľ ide o včasnosť štvrťročných položiek 1 – 12, 27 a 28 v tabuľke 1 – Hlavné agregáty – štvrťročné a ročné výsledky, stanovenú na t + 2 mesiace. ECB však nesúhlasí s navrhovanými rozdielmi vo vykazovaní medzi väčšími a menšími členskými štátmi stanovenými v poznámkach 4 a 7 „Prehľadu tabuliek“ a v poznámke 10 v „Tabuľke 1“ a s tým súvisiacim zhoršením včasnosti pri menších členských štátoch na t + 80 dní pre hlavné agregáty. V súčasnosti by sa odlišné vykazovanie týkalo 17 členských štátov a v dôsledku rozšírenia Únie by pod navrhovanú hranicu pre odlišné vykazovanie spadalo čoraz viac členských štátov. V dôsledku toho sa zhorší kvalita tak európskych agregátov, ako aj štatistických informácií za menšie členské štáty.

14.

Rada ECOFIN v septembri 2000 schválila Akčný plán Hospodárskej a menovej únie pre štatistické požiadavky a stanovila pre potreby menovej politiky ECB lehotu pre štvrťročné integrované účty eurozóny podľa inštitucionálnych sektorov na t + 90 dní po referenčnom štvrťroku. Na základe toho by museli Eurostat a ECB zozbierať príslušné národné údaje za t + 82 dní. Vzhľadom na predpokladaný časový plán zasadnutí Rady guvernérov ECB v rokoch 2015 a 2016 by na tieto roky postačovalo skrátenie lehoty na t + 85. Vzhľadom na to ECB podporuje posun lehôt na vykazovanie pre štvrťročné sektorové účty podľa programu zasielania údajov ESA na t + 85 dní v roku 2014 s cieľom dosiahnuť t + 82 dní v roku 2017, aby sa podporilo zostavenie celkových štvrťročných integrovaných účtov eurozóny v lehote t + 90 dní. To je tiež v súlade s iniciatívou G-20 ohľadom chýbajúcich údajov, ktorá v dôsledku finančnej krízy ako jednu z priorít na doplnenie chýbajúcich údajov stanovuje sektorové účty. V programe zasielania údajov ESA 2010 to má vplyv na tabuľku 801.

15.

ECB tiež podporuje ustálenú lehotu pre prenos všetkých štvrťročných a ročných národných údajov za verejnú správu, čo zahŕňa synchronizáciu štvrťročných údajov za verejnú správu s termínmi včasnosti určenými pre tabuľku 801, ktoré ovplyvňujú tiež tabuľky 27 a 28 a podobne aj lehoty na vykazovanie pre tabuľku 2 a pre údaje o postupe pri nadmernom deficite. ECB preto podporuje posun lehôt na vykazovanie pre štvrťročné účty verejnej správy na základe programu zasielania údajov ESA a údajov o postupe pri nadmernom deficite na t + 85 v roku 2014 a s cieľom dosiahnuť lehotu t + 82 v roku 2017, aby sa podporilo zostavenie celkových štvrťročných integrovaných účtov eurozóny v lehote t + 90 dní.

16.

V stanovisku CON/2010/28 z 31. marca 2010 k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 479/2009, pokiaľ ide o kvalitu štatistických údajov v kontexte postupu pri nadmernom deficite (10), ECB tiež podporila zvýšenie transparentnosti postupu pri vykazovaní s použitím deficitu národných účtov (B.9) na účely postupu pri nadmernom deficite. Vylúčením vyrovnania na základe swapových dojednaní a dohôd o forwardovej úrokovej miere z deficitu používaného v rámci postupu pri nadmernom deficite by sa údaje o rozpočte dali menej ovplyvniť manipuláciami vykonávanými prostredníctvom zložitých finančných transakcií. V tejto súvislosti ECB víta, že príloha A navrhovaného nariadenia už nevymedzuje EDP_B.9 a EDP_D.41. Vzhľadom na to by sa však mali z tabuľky 2 v prílohe B vypustiť všetky odkazy na tieto dve premenné. V dôsledku toho bude potrebné zmeniť a doplniť nariadenie (ES) č. 479/2009 tak, aby sa zohľadnila skutočnosť, že deficit národných účtov (B.9) sa bude musieť použiť na účely postupu pri nadmernom deficite, a aby sa zohľadnilo vymedzenie nominálnej hodnoty v navrhovanom nariadení.

17.

Na naplnenie verejných a politických potrieb pre výpočet odmeny pripadajúcej na zamestnanca a na hodinu v sektore verejnej správy so zameraním na lepšie porozumenie dynamiky miezd a potenciálnych efektov prelievania medzi verejným a súkromným sektorom ECB navrhuje, aby sa do tabuľky 801 zahrnuli štvrťročné údaje o počte zamestnancov a odpracovaných hodín pre sektor verejnej správy, pričom odmeny zamestnancov v sektore verejnej správy sú už zahrnuté v programe zasielania údajov.

V prípadoch, kde ECB odporúča zmenu a doplnenie navrhovaného nariadenia, sú v prílohe uvedené konkrétne pozmeňujúce návrhy spolu s vysvetlením.

Vo Frankfurte nad Mohanom 19. mája 2011

prezident ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  KOM(2010) 774 v konečnom znení.

(2)  Ú. v. ES L 318, 27.11.1998, s. 8.

(3)  Ú. v. ES L 310, 30.11.1996, s. 1.

(4)  Dostupné na internetovej stránke ECB http://www.ecb.europa.eu

(5)  Ú. v. EÚ L 15, 20.1.2009, s. 1.

(6)  V prvej zarážke článku 127 ods. 4 zmluvy sa ustanovuje, že ECB musí byť požiadaná o radu „pri všetkých návrhoch aktov Únie v oblasti jej pôsobnosti“. V článku 282 ods. 5 zmluvy sa ustanovuje, že: „Európska centrálna banka (…) v oblastiach jej pôsobnosti sa s ňou uskutočnia konzultácie o všetkých navrhovaných aktoch Únie“.

(7)  Článok 290 zmluvy patrí do časti šesť kapitoly 2 oddielu 1 nazvaného „Právne akty Únie“.

(8)  Článok 282 ods. 5 zmluvy odkazuje na navrhované akty Únie v týchto jazykových verziách: bulharskej („проект на акт на Съюза“); španielskej („proyecto de acto de la Unión“); dánskej („udkast“); nemeckej („Entwürfen für Rechtsakte der Union“); estónskej („ettepanekute“); gréckej („προτεινόμενη πράξη της Ένωσης“); francúzskej („projet d'acte de l'Union“); talianskej („progetto di atto dell'Unione“); lotyšskej („projektiem“); litovskej („Sąjungos aktų projektų“); holandskej („ontwerp van een handeling van de Unie“); portugalskej („projectos de acto da União“); rumunskej („proiect de act al Uniunii“); slovenskej („navrhovaných aktoch Únie“); slovinskej („osnutki aktov Unije“); fínskej („esityksistä“); švédskej („utkast“). Írska verzia znie „gniomh Aontais arna bheartu“, čo zodpovedá pojmu „plánované“ akty Únie.

(9)  Vec C-11/00 Komisia Európskych spoločenstiev v. Európska centrálna banka, Zb. 2003, I-7147, najmä odseky 110 a 111.

(10)  Ú. v. EÚ C 103, 22.4.2010, s. 1.


PRÍLOHA

Pozmeňujúce návrhy

Znenie, ktoré navrhla Komisia

Zmeny a doplnenia, ktoré navrhuje ECB (1)

Zmena a doplnenie 1

Článok 2 ods. 2

„2.   Komisia môže prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkami 7, 8 a 9 prijímať zmeny a doplnenia metodiky systému ESA 2010, ktorých cieľom je špecifikovať a zlepšiť jeho obsah, ak nemenia základné koncepcie, nevyžadujú si dodatočné zdroje na ich vykonávanie a nespôsobujú zvýšenie vlastných zdrojov.“

„2.   Komisia môže prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkami 7, 8 a 9 prijímať zmeny a doplnenia metodiky systému ESA 2010, ktorých cieľom je špecifikovať a zlepšiť jeho obsah, ak nemenia základné koncepcie, nevyžadujú si dodatočné zdroje na ich vykonávanie a nespôsobujú zvýšenie vlastných zdrojov. Komisia pripraví návrhy delegovaných aktov v úzkej spolupráci s Európskou centrálnou bankou.

Odôvodnenie

Právnym základom pre prijatie navrhovaného nariadenia je článok 338 ods. 1 zmluvy, ktorý výslovne upravuje, že opatrenia podľa článku 338 ods. 1 sa prijímajú „bez toho, aby bol dotknutý článok 5 Protokolu o štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky“ (ďalej len „štatút ESCB“). Článok 5.3 štatútu ESCB k navyše ustanovuje, že „ak je to potrebné, ECB prispieva k zbližovaniu pravidiel a praktík, ktorými sa riadi zhromažďovanie, usporiadanie a rozširovanie štatistických údajov v oblasti jej pôsobnosti“. Vzhľadom na tieto osobitné ustanovenia zmluvy by mala Komisia pri uplatňovaní svojich delegovaných právomocí podľa navrhovaného nariadenia pripraviť návrhy delegovaných aktov v úzkej spolupráci s ECB, aby sa okrem iného zabezpečila konzistentnosť a kvalita údajov a aby sa minimalizovala záťaž spojená s vykazovaním.

Zmena a doplnenie 2

Odsek 2.21. prílohy A

„2.21.

Holdingová spoločnosť, ktorá jednoducho vlastní aktíva dcérskych spoločností je jedným príkladom kaptívnej finančnej inštitúcie. Inými jednotkami, s ktorými sa tiež zaobchádza ako s kaptívnymi finančnými inštitúciami, sú jednotky s charakteristikami SPE podľa uvedeného popisu, vrátane investičných a penzijných fondov a jednotiek používaných na správu a riadenie bohatstva jednotlivcov alebo rodín, držbu aktív na sekuritizáciu, emitovanie dlhových cenných papierov v mene príbuzných spoločností (takáto spoločnosť sa môže nazývať ‚conduit company‘), na sekuritizáciu a vykonávanie iných finančných funkcií.“

„2.21.

Holdingová spoločnosť, ktorá jednoducho vlastní aktíva dcérskych spoločností je jedným príkladom kaptívnej finančnej inštitúcie. Inými jednotkami, s ktorými sa tiež zaobchádza ako s kaptívnymi finančnými inštitúciami, sú jednotky s charakteristikami SPE podľa uvedeného popisu, vrátane investičných a penzijných fondov a jednotiek používaných na správu a riadenie bohatstva jednotlivcov alebo rodín, , emitovanie dlhových cenných papierov v mene príbuzných spoločností (takáto spoločnosť sa môže nazývať ‚conduit company‘) a vykonávanie iných finančných funkcií.“

Odôvodnenie

Finančné spoločnosti osobitného účelu zapojené akýmkoľvek spôsobom do sekuritizačných transakcií nemožno považovať za podobné kaptívnym finančným inštitúciám – najmä nie sú konsolidované s pôvodcom bez ohľadu na kritériá „nezávislosti“. Sú klasifikované ako ostatní finanční sprostredkovatelia (S.125). Pozri článok 1 nariadenia ECB/2008/30 z 19. decembra 2008 o štatistike aktív a pasív finančných spoločností osobitného účelu zaoberajúcich sa sekuritizačnými transakciami  (2),

Zmena a doplnenie 3

Odsek 2.75. prílohy A

„2.75.

Definícia: Subsektor korporácií prijímajúcich vklady okrem centrálnej banky (S.122) pozostáva zo všetkých finančných korporácií a kvázikorporácií okrem tých, ktoré sú zaradené do subsektorov centrálnej banky a fondov peňažného trhu, ktoré sa zapájajú hlavne do finančného sprostredkovania a ktorých účelom je prijímať vklady od inštitucionálnych jednotiek a vo vlastnom mene poskytovať úvery a/alebo investovať do cenných papierov.“

„2.75.

Definícia: Subsektor korporácií prijímajúcich vklady okrem centrálnej banky (S.122) pozostáva zo všetkých finančných korporácií a kvázikorporácií okrem tých, ktoré sú zaradené do subsektorov centrálnej banky a fondov peňažného trhu, ktoré sa zapájajú hlavne do finančného sprostredkovania a ktorých účelom je prijímať vklady a/alebo náhrady blízke vkladom od inštitucionálnych jednotiek iných ako monetárne finančné inštitúcie a vo vlastnom mene poskytovať úvery a/alebo investovať do cenných papierov.“

Odôvodnenie

Tento text je potrebné zosúladiť s vymedzením pojmu „iné peňažné finančné inštitúcie“ v článku 1 nariadenia ECB/2008/32 z 19. decembra 2008 o bilancii sektora peňažných finančných inštitúcií (prepracované znenie)  (3). Podobné znenie je aj v SNA 2008.

Zmena a doplnenie 4

Odsek 2.90. prílohy A

„2.90.

Definícia: Finančné spoločnosti osobitného účelu zapojené do sekuritizačných transakcií (FVC) sú spoločnosti vykonávajúce sekuritizačné transakcie. FVC, ktoré spĺňajú kritéria inštitucionálnej jednotky, sú klasifikované v S.125, inak sa považujú za integrálnu súčasť materskej jednotky.“

„2.90.

Definícia: Finančné spoločnosti osobitného účelu zapojené do sekuritizačných transakcií (FVC) sú spoločnosti vykonávajúce sekuritizačné transakcie. .“

Odôvodnenie

FVC by sa mali považovať za osobitné inštitucionálne jednotky bez ohľadu na kritériá, ako je „stupeň nezávislosti od materskej firmy“ (pozri 2.22). Pozri článok 1 nariadenia ECB/2008/30.

Zmena a doplnenie 5

Odsek 5.108. prílohy A

„5.108

Je nevyhnutné stanoviť … klasifikujú sa ako kaptívne finančné inštitúcie.“

Odôvodnenie

Tento odsek by sa mal vypustiť, keďže nie je v súlade s vymedzeniami pojmov a kritériami, ktoré sa uplatňujú na subjekty určené na účely sekuritizácie. Jeho uplatňovanie by mohlo mať za následok konsolidáciu rezidentských subjektov s rezidentskými „materskými“ jednotkami, berúc do úvahy, že subjekty určené na účely sekuritizácie zvyčajne nespĺňajú navrhované kritériá znášania trhového a kreditného rizika (pozri tiež zmenu a doplnenie 4).

Zmena a doplnenie 6

Odsek 5.111 prílohy A

„5.111.

Kryté dlhopisy sú dlhové cenné papiere emitované finančnou korporáciou alebo úplne zabezpečené finančnou korporáciou. V prípade zlyhania emitujúcej alebo zabezpečujúcej finančnej korporácie má držiteľ dlhopisu popri bežnej pohľadávke voči finančnej korporácii aj prednostnú pohľadávku voči skupine aktív, ktorá kryje dlhopis.“

„5.111.

Kryté dlhopisy sú dlhové cenné papiere emitované finančnou korporáciou alebo úplne zabezpečené finančnou korporáciou. V prípade zlyhania emitujúcej alebo zabezpečujúcej finančnej korporácie má držiteľ dlhopisu popri bežnej pohľadávke voči finančnej korporácii aj prednostnú pohľadávku voči skupine aktív, ktorá kryje dlhopis. Kryté dlhopisy sa líšia od cenných papierov krytých aktívami vydaných v sekuritizácii tým, že emitent/vlastník aktív preberá nepodminený záväzok splatiť istinu a úrok bez ohľadu na výkonnosť aktív. Aktíva fungujú jednoducho ako zábezpeka poskytnutá v prospech držiteľov dlhopisov pre prípad nesplnenia záväzkov.

Odôvodnenie

Bez vysvetlenia rozdielu medzi krytými dlhopismi a cennými papiermi krytými aktívami nie je jasné, prečo sa v časti o sekuritizácii používa pojem kryté dlhopisy. Alternatívne by sa mohli vypustiť všetky odkazy na kryté dlhopisy, keďže kryté dlhopisy nie sú spojené so sekuritizáciou.

Zmena a doplnenie 7

Program zasielania údajov národných účtov

Prehľad tabuliek (príloha B)

Tretí stĺpec „Lehota t + mesiace (dni, ak sú uvedené)“ v tabuľkách 2, 801, 27, 28 a nová poznámka pod čiarou

2/Hlavné agregáty, verejná správa – ročne/3/9

2/Hlavné agregáty, verejná správa – ročne/85 dní  (4)/85 dní v treťom štvrťroku

801/Nefinančné účty podľa sektorov – štvrťročne/85 dní

801/Nefinančné účty podľa sektorov – štvrťročne/85 dní (4)

27/Finančné účty za verejnú správu – štvrťročne/85 dní

27/Finančné účty za verejnú správu – štvrťročne/85 dní (4)

28/Verejný dlh – štvrťročne/3

28/Verejný dlh – štvrťročne/85 dní  (4)

Odôvodnenie

Rada ECOFIN v septembri 2000 schválila Akčný plán Hospodárskej a menovej únie pre štatistické požiadavky a stanovila pre potreby menovej politiky ECB lehotu pre štvrťročné integrované účty eurozóny podľa inštitucionálnych sektorov na t+90 dní po referenčnom štvrťroku. Na základe toho by museli Eurostat a ECB zozbierať príslušné národné údaje za t+82 dní. Vzhľadom na predpokladaný časový plán zasadnutí Rady guvernérov ECB v rokoch 2015 a 2016 by na tieto roky postačovalo skrátenie lehoty na t+85. Vzhľadom na to ECB podporuje posun lehôt na vykazovanie pre štvrťročné sektorové účty podľa programu zasielania údajov ESA na t+85 dní v roku 2014 s cieľom dosiahnuť t+82 dní v roku 2017, aby sa podporilo zostavenie celkových štvrťročných integrovaných účtov eurozóny v lehote t+90 dní.

ECB tiež podporuje ustálenú lehotu pre prenos všetkých štvrťročných a ročných národných údajov za verejnú správu, čo zahŕňa synchronizáciu štvrťročných údajov za verejnú správu s termínmi včasnosti určenými pre tabuľku 801, ktoré ovplyvňujú tiež tabuľky 27 a 28, a podobne aj lehoty na vykazovanie pre tabuľku 2 a pre údaje o postupe pri nadmernom deficite. ECB preto podporuje posun lehôt na vykazovanie pre štvrťročné účty verejnej správy na základe programu zasielania údajov ESA a údajov o postupe pri nadmernom deficite na t+85 v roku 2014 a s cieľom dosiahnuť lehotu t+82 v roku 2017, aby sa podporilo zostavenie celkových štvrťročných integrovaných účtov eurozóny v lehote t+90 dní.

Zmena a doplnenie 8

Koniec tabuľky 2 v prílohe B – Hlavné agregáty verejnej správy

EDP_D.41

Úroky vrátane tokov zo swapov a termínovaných úrokových dohôd (FRAs) (1) (4)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

EDP_B.9

Čisté pôžičky poskytnuté (+)/prijaté (–) v rámci postupu pri nadmernom deficite (4)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.41

Úroky (1)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

B.9

Čisté pôžičky poskytnuté (+)/prijaté (–)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

Odôvodnenie

Príloha A navrhovaného nariadenia už nevymedzuje EDP_D.41 a EDP_B.9. Z toho vyplýva, že všetky odkazy na tieto dve premenné by sa mali vypustiť z tabuľky 2 v prílohe B. Týka sa to aj poznámky 4 v tabuľke 2.

Zmena a doplnenie 9

Koniec stĺpca S.13. v tabuľke 801 – Nefinančné účty podľa sektorov – štvrťročne

OTE Výdavky verejnej správy spolu/x

OTE Výdavky verejnej správy spolu/x

OTR Príjmy verejnej správy spolu/x

OTR Príjmy verejnej správy spolu/x

 

EMH Odpracované hodiny/x

 

EMP Počet zamestnaných osôb/x

Odôvodnenie

Na naplnenie verejných a politických potrieb pre výpočet odmeny pripadajúcej na zamestnanca a na hodinu v sektore verejnej správy by sa mal program zasielania údajov (tabuľka 801) doplniť o štvrťročné údaje o počte zamestnancov a odpracovaných hodín pre sektor verejnej správy.


(1)  Tučným písmom sa označuje nový text, ktorý ECB navrhuje vložiť. Preškrtnutým písmom sa označuje text, ktorý ECB navrhuje vypustiť.

(2)  Ú. v. EÚ L 15, 20.1.2009, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 15, 20.1.2009, s. 14.

(4)  82 dní od roku 2017.


IV Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Európska komisia

9.7.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 203/11


Výmenný kurz eura (1)

8. júla 2011

2011/C 203/05

1 euro =


 

Mena

Výmenný kurz

USD

Americký dolár

1,4242

JPY

Japonský jen

115,98

DKK

Dánska koruna

7,4587

GBP

Britská libra

0,89320

SEK

Švédska koruna

9,0838

CHF

Švajčiarsky frank

1,2102

ISK

Islandská koruna

 

NOK

Nórska koruna

7,7450

BGN

Bulharský lev

1,9558

CZK

Česká koruna

24,224

HUF

Maďarský forint

263,08

LTL

Litovský litas

3,4528

LVL

Lotyšský lats

0,7091

PLN

Poľský zlotý

3,9401

RON

Rumunský lei

4,2010

TRY

Turecká líra

2,3124

AUD

Austrálsky dolár

1,3231

CAD

Kanadský dolár

1,3645

HKD

Hongkongský dolár

11,0824

NZD

Novozélandský dolár

1,7111

SGD

Singapurský dolár

1,7364

KRW

Juhokórejský won

1 505,56

ZAR

Juhoafrický rand

9,5102

CNY

Čínsky juan

9,2072

HRK

Chorvátska kuna

7,3910

IDR

Indonézska rupia

12 133,26

MYR

Malajzijský ringgit

4,2565

PHP

Filipínske peso

60,892

RUB

Ruský rubeľ

39,8226

THB

Thajský baht

43,025

BRL

Brazílsky real

2,2214

MXN

Mexické peso

16,4491

INR

Indická rupia

63,2270


(1)  Zdroj: referenčný výmenný kurz publikovaný ECB.


INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

9.7.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 203/12


Uverejnenie podľa článku 6 smernice 2001/24/ES Európskeho parlamentu a Rady o reorganizácii a likvidácii úverových inštitúcií

2011/C 203/06

VÝNOSY O POVINNOSTI V SÚVISLOSTI SO SPOLOČNOSŤAMI „ANGLO IRISH BANK CORPORATION LIMITED“ A „IRISH NATIONWIDE BUILDING SOCIETY“ PODĽA PARAGRAFU 50 ZÁKONA „CREDIT INSTITUTIONS (STABILISATION) ACT“ Z ROKU 2010

Dňa 7. apríla 2011 vydal minister financií Írska (ďalej len „minister“) v súvislosti so spoločnosťou „Anglo Irish Bank Corporation Limited“ („Anglo“) a spoločnosťou „Irish Nationwide Building Society“ („INBS“) podľa paragrafu 50 zákona „Credit Institutions (Stabilisation) Act“ z roku 2010 („zákon“) výnosy o povinnosti („výnosy o povinnosti“):

1.

podľa ktorých spoločnosť Anglo musí:

1.1.

vo všetkých vecných súvislostiach vykonať plán krokov na vysokej úrovni na zrušenie určitých pobočiek Anglo v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska a pobočiek Anglo vo Viedni, Düsseldorfe a Jersey;

1.2.

vo všetkých vecných súvislostiach vykonať plán krokov na vysokej úrovni na odpredaj sekcie spoločnosti Anglo zaoberajúcej sa riadením aktív;

1.3.

vo všetkých vecných súvislostiach vykonať plán krokov na vysokej úrovni na nadobudnutie spoločnosti INSB a/alebo fúziu s ňou; a

1.4.

spolu s INBS a NTMA vypracovať a pod podmienkou, že NTMA ho vopred schváli, implementovať vo všetkých vecných súvislostiach plán na vysokej úrovni o reštrukturalizácii a kroky na vyriešenie situácie spoločností Anglo a INBS na základe spoločného plánu EK na reštrukturalizáciu Anglo a INBS a riešenie ich situácie predloženého Európskej komisii 31. januára 2011 (s výhradou zmien tohto plánu podľa nariadení a schválenia Európskej komisie); a

2.

podľa ktorých spoločnosť INBS musí:

2.1.

vo všetkých vecných súvislostiach vykonať plán krokov na vysokej úrovni na to, aby spoločnosť Anglo nadobudla spoločnosť INSB a/alebo uskutočnila fúziu s ňou; a

2.2.

spolu s Anglo a NTMA vypracovať a pod podmienkou, že NTMA ho vopred schváli, implementovať vo všetkých vecných súvislostiach plán na vysokej úrovni o krokoch na vyriešenie situácie spoločností Anglo a INBS na základe spoločného plánu EK na reštrukturalizáciu Anglo a INBS a riešenie ich situácie predloženého Európskej komisii 31. januára 2011 (s výhradou zmien tohto plánu podľa nariadení a schválenia Európskej komisie);

(ďalej len ako „požiadavky“);

3.

vyhlasujúc, že uloženie požiadaviek je reorganizačným opatrením na účely smernice 2001/24/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 4. apríla 2001 („smernica“) a nariadení Európskych spoločenstiev (reorganizácia a likvidácia úverových inštitúcií) z roku 2011 („nariadenia z roku 2011“) a že v tejto súvislosti by požiadavky mali mať plnú účinnosť v súlade so smernicou, nariadeniami z roku 2011 a zákonom najmä vrátane, okrem iného, paragrafu 61 zákona; a

4.

vyhlasujúc, že požiadavky nadobúdajú účinnosť okamžite.

Podľa paragrafu 63 zákona môžu osoby, na ktoré sa výnosy o povinnosti vzťahujú, podať na High Court of Ireland (adresa: Four Courts, Inns Quay, Dublin 7, Írsko) opravný prostriedok proti rozhodnutiu prijatému na základe zákona, ktorý sa vzťahuje na výnosy o povinnosti, a to do 14 dní odo dňa, v ktorý bolo rozhodnutie dotknutej osobe oznámené alebo v ktorý sa osoba iným spôsobom o rozhodnutí dozvedela.


9.7.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 203/14


Aktualizácia zoznamu hraničných priechodov podľa článku 2 ods. 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006, ktorým sa ustanovuje kódex Spoločenstva o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc) (Ú. v. EÚ C 316, 28.12.2007, s. 1; Ú. v. EÚ C 134, 31.5.2008, s. 16; Ú. v. EÚ C 177, 12.7.2008, s. 9; Ú. v. EÚ C 200, 6.8.2008, s. 10; Ú. v. EÚ C 331, 31.12.2008, s. 13; Ú. v. EÚ C 3, 8.1.2009, s. 10; Ú. v. EÚ C 37, 14.2.2009, s. 10; Ú. v. EÚ C 64, 19.3.2009, s. 20; Ú. v. EÚ C 99, 30.4.2009, s. 7; Ú. v. EÚ C 229, 23.9.2009, s. 28; Ú. v. EÚ C 263, 5.11.2009, s. 22; Ú. v. EÚ C 298, 8.12.2009, s. 17; Ú. v. EÚ C 74, 24.3.2010, s. 13; Ú. v. EÚ C 326, 3.12.2010, s. 17; Ú. v. EÚ C 355, 29.12.2010, s. 34; Ú. v. EÚ C 22, 22.1.2011, s. 22; Ú. v. EÚ C 37, 5.2.2011, s. 12; Ú. v. EÚ C 149, 20.5.2011, s. 8; Ú. v. EÚ C 190, 30.6.2011, s. 17)

2011/C 203/07

Zoznam hraničných priechodov podľa článku 2 ods. 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 z 15. marca 2006, ktorým sa ustanovuje kódex Spoločenstva o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc), sa uverejňuje na základe informácií poskytnutých Komisii členskými štátmi v súlade s článkom 34 Kódexu schengenských hraníc.

Pravidelná aktualizácia je uverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie a zároveň je k dispozícii aj na webovej stránke Generálneho riaditeľstva pre vnútorné záležitosti.

ŠPANIELSKO

Zmena a doplnenie informácií uverejnených v Ú. v. EÚ C 316, 28.12.2007

Oddiel „Vzdušné hranice“ sa nahrádza takto:

1.

Albacete

2.

Alicante

3.

Almería

4.

Asturias

5.

Barcelona

6.

Bilbao

7.

Castellón

8.

Ciudad Real

9.

Fuerteventura

10.

Gerona

11.

Gran Canaria

12.

Granada

13.

Huesca-Pirineos

14.

Ibiza

15.

Jerez de la Frontera

16.

La Coruña

17.

La Palma

18.

Lanzarote

19.

León

20.

Madrid-Barajas

21.

Málaga

22.

Matacán (Salamanca)

23.

Menorca

24.

Murcia

25.

Palma de Mallorca

26.

Pamplona

27.

Reus

28.

Santander

29.

Santiago

30.

Sevilla

31.

Tenerife North

32.

Tenerife South

33.

Valencia

34.

Valladolid

35.

Vigo

36.

Vitoria

37.

Zaragoza


INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO PRIESTORU

Európska komisia

9.7.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 203/16


Aktualizácia referenčných súm potrebných na prekročenie vonkajších hraníc podľa článku 5 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006, ktorým sa ustanovuje kódex Spoločenstva o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc) (Ú. v. EÚ C 247, 13.10.2006, s. 19; Ú. v. EÚ C 153, 6.7.2007, s. 22; Ú. v. EÚ C 182, 4.8.2007, s. 18; Ú. v. EÚ C 57, 1.3.2008, s. 38; Ú. v. EÚ C 134, 31.5.2008, s. 19; Ú. v. EÚ C 37, 14.2.2009, s. 8; Ú. v. EÚ C 35, 12.2.2010, s. 7; Ú. v. EÚ C 304, 10.11.2010, s. 5; Ú. v. EÚ C 24, 26.1.2011, s. 6; Ú. v. EÚ C 157, 27.5.2011, s. 8)

2011/C 203/08

Uverejnenie referenčných súm potrebných na prekročenie vonkajších hraníc podľa článku 5 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 z 15. marca 2006, ktorým sa ustanovuje kódex Spoločenstva o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc) sa zakladá na informáciách, ktoré členské štáty poskytujú Komisii v súlade s článkom 34 Kódexu schengenských hraníc.

Okrem uverejnenia v Úradnom vestníku je na webovej stránke Generálneho riaditeľstva pre vnútorné záležitosti dostupná mesačná aktualizácia.

NÓRSKO

Tieto informácie nahrádzajú informácie uverejnené v Ú. v. EÚ C 247, 13.10.2006

Podľa článku 17 písm. f) nórskeho prisťahovaleckého zákona sa na hranici môže odoprieť vstup každému cudziemu štátnemu príslušníkovi, ktorý nedokáže preukázať, že má primerané prostriedky na svoj pobyt v kráľovstve a na spiatočnú cestu alebo že môže takéto prostriedky spoľahlivo získať.

Sumy pokladané za potrebné sa stanovujú individuálne a rozhodnutia sa prijímajú v každom prípade zvlášť. Zohľadňuje sa dĺžka pobytu, skutočnosť, či cudzí štátny príslušník bude bývať s rodinou alebo priateľmi, či má cestovný lístok na spiatočnú cestu a či bola poskytnutá záruka za pobyt (orientačná suma, ktorá sa považuje za primeranú pre osoby, ktoré nebudú bývať s príbuznými alebo priateľmi, je 500 NOK na deň).


V Oznamy

ADMINISTRATÍVNE POSTUPY

Rada

9.7.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 203/17


VEREJNÁ VÝZVA

Európska spolupráca v oblasti vedy a techniky (COST)

2011/C 203/09

COST spája výskumníkov a expertov z rôznych krajín, ktorí pracujú na špecifických témach. NEFINANCUJE samotný výskum, ale podporuje činnosti súvisiace s vytváraním sietí, ako napríklad rokovania, konferencie, krátkodobé vedecké výmeny a podporné činnosti (outreach). V súčasnosti podporuje viac ako 250 vedeckých sietí (akcií).

COST víta návrhy na akcie, ktoré prispievajú k vedeckému, technickému, ekonomickému, kultúrnemu alebo spoločenskému rozvoju v Európe. Osobitne vítané sú návrhy, ktoré zohrávajú pilotnú úlohu pre iné európske programy a/alebo sú iniciatívou začínajúcich výskumníkov.

Rozvoj pevnejších väzieb medzi európskymi výskumníkmi má zásadný význam pri vytváraní Európskeho výskumného priestoru (ERA). COST stimuluje nové, inovatívne, interdisciplinárne a široké vedecké siete v Európe. Činnosti COST-u vykonávajú výskumné tímy s cieľom posilniť základy pre budovanie vedeckej excelentnosti v Európe.

Štruktúra COST-u pozostáva z deviatich širších oblastí (biomedicína a molekulárne biovedy; chémia a molekulárne vedy a technológie; veda o systéme Zeme a riadenie životného prostredia; výživa a poľnohospodárstvo; lesy, ich produkty a služby; jednotlivci, spoločnosti, kultúry a zdravie; informačné a komunikačné technológie; materiály, fyzikálne vedy a nanovedy; doprava a urbanistický rozvoj). Zamýšľaný rozsah každej z týchto oblastí je bližšie vysvetlený na http://www.cost.eu

Záujemcovia sa vyzývajú, aby svoje témy zaradili do jednej z týchto oblastí. Interdisciplinárne návrhy, ktoré sa nedajú ľahko zaradiť do jedinej oblasti, sú obzvlášť vítané a budú sa posudzovať osobitne.

Návrhy by mali združovať výskumníkov z aspoň piatich krajín COST-u. V závislosti od dostupného rozpočtu možno očakávať finančnú podporu približne 100 000 EUR ročne obvykle na obdobie 4 rokov.

Návrhy sa budú posudzovať v dvoch fázach. Predbežné návrhy (maximálne 1 500 slov/3strany) predložené s použitím on-line vzoru dostupného na http://www.cost.eu/opencall by mali poskytnúť stručný prehľad o návrhu a jeho zamýšľanom dosahu. Návrhy, ktoré nespĺňajú kritériá vhodnosti COST-u (napr. požadujúce financovanie výskumu), budú vylúčené. Vhodné návrhy bude posudzovať výbor pre danú oblasť v súlade s kritériami uverejnenými na http://www.cost.eu Záujemcovia, ktorých predbežné návrhy sa vyberú, sa vyzvú, aby predložili kompletné návrhy. Kompletné návrhy sa odborne preskúmajú podľa hodnotiacich kritérií, ktoré sú prístupné na http://www.cost.eu/opencall Rozhodnutie sa obyčajne prijme do šiestich mesiacov od termínu uzávierky a očakáva sa, že akcie sa začnú o tri mesiace neskôr.

Termín uzávierky na predloženie predbežných návrhov je 30. septembra 2011 o 17.00 hod. stredoeurópskeho času. Maximálne 80 kompletným návrhom sa umožní postúpiť do záverečného výberu najviac 30 nových akcií v závislosti od rozpočtu, ktorý bude k dispozícii. Do 25. novembra 2011 sa úspešní kandidáti vyzvú k predloženiu kompletných návrhov, pričom lehota na ich predloženie je do 27. januára 2012 a konečné rozhodnutia sa očakávajú v júni 2012. Ďalší termín uzávierky sa plánuje na 30. marca 2012.

Žiadatelia môžu kontaktovať svojich národných koordinátorov COST-u (CNC) s cieľom získať ďalšie informácie a usmernenia – pozri http://www.cost.eu/cnc

Návrhy sa musia predložiť on-line na webovú stránku úradu COST.

COST získava finančnú podporu pre svoje koordinačné činnosti z rámcového programu EÚ pre výskum a technologický rozvoj. Úrad COST, ktorý zriadila Európska vedecká nadácia, a ktorý vystupuje ako vykonávací subjekt COST-u, poskytuje a riadi administratívny, vedecký a technický sekretariát pre COST, jeho výbory pre dané oblasti a jeho akcie.


KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

Európska komisia

9.7.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 203/19


Oznámenie Ministerstva životného prostredia Českej republiky podľa článku 3 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/22/ES o podmienkach udeľovania a používania povolení na vyhľadávanie, prieskum a ťažbu uhľovodíkov

2011/C 203/10

Ministerstvo životného prostredia Českej republiky oznamuje, že dostalo žiadosť o stanovenie prieskumného územia na vyhľadávanie a prieskum uhľovodíkov v severovýchodnej časti Českej republiky (Trutnovsko) vymedzeného na mape, ktorá je priložená ako príloha č. 1.

S odvolaním na smernicu uvedenú v záhlaví a na § 11 zákona č. 44/1988 Zb., o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v platnom znení a na § 4d zákona Českej národnej rady č. 62/1988 Zb., o geologických prácach v platnom znení, Ministerstvo životného prostredia Českej republiky vyzýva právnické alebo fyzické osoby, ktoré majú oprávnenie na banícke činnosti (zadávatelia), aby podali konkurenčné žiadosti na stanovenie prieskumného územia na vyhľadávanie a prieskum uhľovodíkov v severovýchodnej časti Českej republiky (Trutnovsko).

Príslušným orgánom na udelenie rozhodnutia je Ministerstvo životného prostredia Českej republiky. Kritéria, podmienky a požiadavky stanovené v článku 5 ods. 1 a 2 a v článku 6 ods. 2 podľa vyššie uvedenej smernice sú v českých predpisoch v úplnosti uvedené v zákone Českej národnej rady č. 62/1988 Zb., o geologických prácach v platnom znení.

Žiadosti sa môžu podávať počas 13 týždňov od uverejnenia tejto výzvy v Úradnom vestníku Európskej únie a je potrebné ich poslať na adresu Ministerstva životného prostredia Českej republiky.

RNDr. Martin Holý

riaditeľ odboru banského a pôdneho prostredia

Ministerstvo životního prostředí České republiky

Vršovická 65

100 10 Praha 10

ČESKÁ REPUBLIKA

Žiadosti doručené po tomto termíne sa nebudú brať do úvahy. Rozhodnutie o žiadostiach sa prijme najneskôr do 12 mesiacov od uplynutia uvedenej lehoty.

Ďalšie informácie poskytne na požiadanie p. RNDr. Jaroslav Česnek na telefónnom čísle +420 267122652.


9.7.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 203/20


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Vec COMP/M.6232 – Allianz/Banco Popular/Popular Gestión)

Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní

(Text s významom pre EHP)

2011/C 203/11

1.

Komisii bolo 1. júla 2011 podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1) doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii, ktorou podnik Allianz SE („Allianz“, Nemecko) a Banco Polular Español SA („BPE“, Španielsko) získavajú v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) o fúziách prostredníctvom kúpy akcií spoločnú kontrolu nad podnikom Popular Gestión, SGIIC, SA („PG“, Španielsko).

2.

Predmet činnosti dotknutých podnikov:

Allianz: poisťovanie a poskytovanie finančných služieb v medzinárodnom meradle,

BPE: komerčné bankovníctvo, faktoring, správa aktív, správa dôchodkových fondov, správa cenných papierov, zmenárenská činnosť, lízing a poisťovníctvo,

PG: služby v oblasti správy majetku.

3.

Na základe predbežného posúdenia a bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie v tejto veci, sa Komisia domnieva, že oznámená transakcia by mohla spadať do rozsahu pôsobnosti nariadenia ES o fúziách. V súlade s oznámením Komisie týkajúcim sa zjednodušeného konania pre posudzovanie určitých druhov koncentrácií podľa nariadenia ES o fúziách (2) je potrebné uviesť, že túto vec je možné posudzovať v súlade s postupom stanoveným v oznámení.

4.

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr do 10 dní od dátumu uverejnenia tohto oznámenia. Pripomienky je možné zaslať faxom (+32 22964301), e-mailom na adresu: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu alebo poštou s uvedením referenčného čísla COMP/M.6232 – Allianz/Banco Popular/Popular Gestión na túto adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1 („nariadenie ES o fúziách“).

(2)  Ú. v. EÚ C 56, 5.3.2005, s. 32 („Oznámenie o zjednodušenom postupe“).


9.7.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 203/21


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Vec COMP/M.6240 – Temasek/E. OPPENHEIMER/Tana JV)

Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní

(Text s významom pre EHP)

2011/C 203/12

1.

Komisii bolo 29. júna 2011 podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1) doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii, ktorou podniky Temasek Holdings (Private) Limited („Temasek“, Singapúr) a E. OPPENHEIMER & Son International Ltd („E. OPPENHEIMER“, Britské Panenské ostrovy) získavajú v zmysle čl. 3 ods. 1. písm. b) nariadenia (ES) o fúziách spoločnú kontrolu nad spoločným podnikom, ktorý tvoria podniky Tana Africa Capital Limited a Tana Africa Investment Managers Limited (ďalej spoločne uvádzané ako Tana), prostredníctvom kúpy akcií v novozaloženej spoločnosti tvoriacej spoločný podnik.

2.

Predmet činnosti dotknutých podnikov:

Temasek: investičná holdingová spoločnosť. Portfólio tvoria podiely v rôznych priemyselných odvetviach: finančné služby, telekomunikácie, médiá a technológie, dopravné služby a priemysel, biologické vedy, spotrebiteľské výrobky, nehnuteľnosti, energie a zdroje.

E. OPPENHEIMER: rodinná investičná spoločnosť, ktorej hlavným majetkom je značný majetkový podiel v spoločnosti De Beers, spolu s inými podielmi na investičnom základe.

Tana: novozaložená spoločnosť tvoriaca spoločný podnik, ktorá bude investovať do súkromných a verejných podnikov v rýchlo sa rozvíjajúcom sektore spotrebiteľských výrobkov v Afrike. Tana v súčasnosti nevlastní žiadne podniky ani nevyvíja žiadne obchodné aktivity.

3.

Na základe predbežného posúdenia a bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie v tejto veci, sa Komisia domnieva, že oznámená transakcia by mohla spadať do rozsahu pôsobnosti nariadenia ES o fúziách. V súlade s oznámením Komisie týkajúcim sa zjednodušeného konania pre posudzovanie určitých druhov koncentrácií podľa nariadenia ES o fúziách (2) je potrebné uviesť, že túto vec je možné posudzovať v súlade s postupom stanoveným v oznámení.

4.

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr do 10 dní od dátumu uverejnenia tohto oznámenia. Pripomienky je možné zaslať faxom (+32 22964301), e-mailom na adresu: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu alebo poštou s uvedením referenčného čísla COMP/M.6240 – Temasek/E. OPPENHEIMER/Tana JV na túto adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1 („nariadenie ES o fúziách“).

(2)  Ú. v. EÚ C 56, 5.3.2005, s. 32 („Oznámenie o zjednodušenom postupe“).


9.7.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 203/22


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Vec COMP/M.6316 – Aurubis/Luvata Rolled Products)

(Text s významom pre EHP)

2011/C 203/13

1.

Komisii bolo 1. júla 2011 podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1) doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii, ktorou podnik Aurubis AG („Aurubis“, Nemecko) získava v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) o fúziách prostredníctvom kúpy akcií a aktív kontrolu nad niektorými právnymi subjektmi a aktívami, ktoré v súčasnosti vlastnia dcérske spoločnosti podniku Luvata Oy („Luvata“, Fínsko) a ktoré tvoria „divíziu valcovaných výrobkov“ podniku Luvata („LRP“).

2.

Predmet činnosti dotknutých podnikov:

Aurubis: jeden z hlavných producentov medi v Európe. Hlavnou oblasťou jeho podnikania je výroba obchodovateľných medených katód z medených koncentrátov, medeného šrotu a recyklovaných surovín. Tieto sa ďalej spracúvajú na medené drôty, ako aj na tvarované a valcované výrobky,

Luvata: dodáva kovy a ponúka riešenia, služby, komponenty a materiály pre výrobu a výstavbu. Objekt navrhovanej transakcie, LRP, je jednou zo štyroch divízií podniku Luvata,

LRP: výrobca tenkých medených výrobkov a valcovaných výrobkov z medených zliatin na priemyselné použitie.

3.

Na základe predbežného posúdenia a bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie v tejto veci, sa Komisia domnieva, že oznámená transakcia by mohla patriť do rozsahu pôsobnosti nariadenia ES o fúziách.

4.

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr do 10 dní od dátumu uverejnenia tohto oznámenia. Pripomienky je možné zaslať faxom (+32 22964301), e-mailom na adresu COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu alebo poštou s uvedením referenčného čísla COMP/M.6316 – Aurubis/Luvata Rolled Products na túto adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1 („nariadenie ES o fúziách“).


Korigendá

9.7.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 203/23


Korigendum ku schváleniu poskytnutia štátnej pomoci v zmysle ustanovení článkov 107 a 108 ZFEÚ – Prípady, ku ktorým nemá Komisia námietky

( Úradný vestník Európskej únie C 187 z 28. júna 2011 )

2011/C 203/14

Na strane 6 v riadku pre rozpočet:

namiesto:

„Celková výška plánovanej pomoci, 10 625 700 mil. EUR“

má byť:

„Celková výška plánovanej pomoci, 10 625 700 EUR“.