ISSN 1725-5236

doi:10.3000/17255236.C_2011.199.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 199

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 54
7. júla 2011


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

I   Uznesenia, odporúčania a stanoviská

 

ODPORÚČANIA

 

Rada

2011/C 199/01

Odporúčanie Rady z 28. júna 2011 – Mládež v pohybe – podpora vzdelávacej mobility mladých ľudí

1

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2011/C 199/02

Výmenný kurz eura

6

 

INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO PRIESTORU

 

Dozorný úrad EZVO

2011/C 199/03

Štátna pomoc – Rozhodnutie o nevznesení námietok

7

 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor EZVO

2011/C 199/04

Žaloba Dozorného orgánu EZVO proti Islandskej republike podaná 11. apríla 2011 (Vec E-8/11)

8

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Európska komisia

2011/C 199/05

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.6166 – NYSE Euronext/Deutsche Börse) ( 1 )

9

2011/C 199/06

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.6257 – Blackstone/Valad Property) – Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní ( 1 )

10

 

INÉ AKTY

 

Európska komisia

2011/C 199/07

Oznámenie, ktorým sa vykonáva nariadenie Komisie (EÚ) č. 621/2011, určené Othmanovi Ahmedovi Othmanovi Al-Ghamdimu, zaradenému do zoznamu, na ktorý sa vzťahujú články 2, 3 a 7 nariadenia Rady (ES) č. 881/2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným s Usámom bin Ládinom, sieťou al-Káida a Talibanom

11

 

Korigendá

2011/C 199/08

Korigendum k stanovisku Komisie týkajúcemu sa oznámenia o začatí antisubvenčného konania týkajúceho sa dovozu určitých spojovacích materiálov z ušľachtilej ocele a ich častí s pôvodom v Indii (Ú. v. EÚ C 142, 13.5.2011)

13

2011/C 199/09

Korigendum k stanovisku Komisie k oznámeniu o začatí antidumpingového konania týkajúceho sa dovozu určitých spojovacích materiálov z nehrdzavejúcej ocele a ich častí s pôvodom v Indii (Ú. v. EÚ C 142, 13.5.2011)

13

2011/C 199/10

Korigendum k stanovisku Komisie týkajúcemu sa oznámenia o uplynutí platnosti určitých antidumpingových opatrení (Ú. v. EÚ C 146, 17.5.2011)

14

2011/C 199/11

Korigendum k oznámeniu Komisie o oznámení o začatí antidumpingového konania týkajúceho sa dovozu určitých výrobkov zo sójového proteínového koncentrátu s pôvodom v Čínskej ľudovej republike (Ú. v. EÚ C 121, 19.4.2011)

14

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 


I Uznesenia, odporúčania a stanoviská

ODPORÚČANIA

Rada

7.7.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 199/1


ODPORÚČANIE RADY

z 28. júna 2011

Mládež v pohybe – podpora vzdelávacej mobility mladých ľudí

2011/C 199/01

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej články 165 a 166,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

V svojom oznámení z 3. marca 2010 s názvom Európa 2020 – európska stratégia na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu Komisia stanovila ako jedna z priorít vytvorenie hospodárstva založeného na znalostiach a inovácii („inteligentný rast“) a vyzdvihuje sa hlavná iniciatíva (Mládež v pohybe) s cieľom zlepšiť výsledky a zvýšiť medzinárodnú atraktívnosť inštitúcií vysokoškolského vzdelávania v Európe a celkovú kvalitu všetkých úrovní vzdelávania a odbornej prípravy v EÚ, ktoré by spájali vysokú kvalitu a princíp rovnosti, prostredníctvom zvýšenia mobility študentov, a prispieť k zlepšeniu situácie v oblasti zamestnávania mladých ľudí. Toto odporúčanie je súčasťou iniciatívy Mládež v pohybe a je v súlade s integrovanými usmerneniami stratégie Európa 2020.

(2)

Vzdelávacia mobilita, t. j. medzinárodná mobilita v záujme získavania nových vedomostí, zručností a kompetencií, je jedným zo základných spôsobov, ktorými mladí ľudia môžu posilniť svoje šance na získanie zamestnania v budúcnosti, ako aj svoje medzikultúrne povedomie, osobný rozvoj, tvorivosť a aktívne občianstvo. Európania, ktorí sa v mladosti zapojili do mobility ako študenti, sa neskôr s väčšou pravdepodobnosťou zapoja do mobility aj ako pracovníci. Vzdelávacia mobilita môže prispieť k tomu, aby boli systémy a inštitúcie vzdelávania a odbornej prípravy otvorenejšie, viac európske a medzinárodné, dostupnejšie a efektívnejšie. Takisto môže posilniť konkurencieschopnosť Európy tým, že prispeje k budovaniu spoločnosti s vysokou úrovňou vedomostí.

(3)

Prínosy mobility sa zdôraznili v uznesení Rady a zástupcov vlád členských štátov, ktorí sa zišli na zasadnutí Rady 14. decembra 2000, týkajúcom sa akčného plánu mobility (1), a v odporúčaní Európskeho parlamentu a Rady z 10. júla 2001 o mobilite v rámci Spoločenstva pre študentov, účastníkov odbornej prípravy, dobrovoľníkov, učiteľov a školiteľov (2). V odporúčaní z roku 2001 boli členské štáty vyzvané, aby prijali náležité opatrenia na odstránenie prekážok mobility týchto skupín.

(4)

Od vydania odporúčania v roku 2001 sa v oblasti mobility mládeže dosiahlo veľa. Nie všetky nástroje sa však využívajú v plnom rozsahu a pretrváva mnoho prekážok. Okrem toho sa za posledných desať rokov výrazne zmenil celkový kontext vzdelávacej mobility, okrem iného aj v dôsledku globalizácie, technického pokroku vrátane informačných a komunikačných technológií (IKT) a väčšieho dôrazu na zamestnateľnosť a na sociálny rozmer.

(5)

V záveroch Rady a zástupcov vlád členských štátov, ktorí sa zišli na zasadnutí Rady z 22. mája 2008, o podpore tvorivosti a inovácie prostredníctvom vzdelávania a odbornej prípravy sa zdôraznilo, že rozmanitosť a multikultúrne prostredie môžu podnecovať tvorivosť.

(6)

Rada vo svojich záveroch o mobilite mládeže 21. novembra 2008 vyzvala členské štáty, aby prijali cieľ spočívajúci v tom, že štúdium v zahraničí už nebude výnimkou, ale skôr sa postupne stane pravidlom pre všetkých mladých Európanov. Rada vyzvala Komisiu, aby stanovila pracovný plán na začlenenie opatrení na podporu cezhraničnej mobility do všetkých európskych programov a podporila členské štáty v ich úsilí o podporu mobility.

(7)

V záveroch Rady z 26. novembra 2009 o profesijnom rozvoji učiteľov a vedenia škôl sa uznáva, že pedagogickí zamestnanci na všetkých úrovniach by mohli vo väčšej miere čerpať výhody zo zvýšenej vzdelávacej mobility a nadväzovania kontaktov.

(8)

Komisia v júli 2009 uverejnila Zelenú knihu o podpore vzdelávacej mobility mladých ľudí, ktorou sa začala verejná konzultácia o mnohých otázkach, napríklad, ako čo najlepšie posilniť príležitosti mladých Európanov na mobilitu, aké pretrvávajúce prekážky mobility treba prekonať a ako môžu všetky zúčastnené strany spojiť sily v novom partnerstve pre vzdelávaciu mobilitu. Spätná väzba získaná v rámci tejto konzultácie, podobne ako stanoviská Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (3) a Výboru regiónov (4), poskytla dôležité informácie pre toto odporúčanie.

(9)

Treba podporovať takisto mobilitu mladých výskumných pracovníkov s cieľom zabezpečiť, aby Únia nezaostávala za svojimi konkurentmi v oblasti výskumu a inovácie. V oznámení Komisie z 23. mája 2008 s názvom Lepšia kariéra a viac mobility: Európske partnerstvo pre výskumných pracovníkov sa navrhol súbor opatrení na zabezpečenie toho, aby výskumní pracovníci v celej Únii mali možnosti na primeranú odbornú prípravu, atraktívnu kariéru a mobilitu bez prekážok, zatiaľ čo v záveroch Rady z 2. marca 2010 o mobilite a kariére európskych výskumných pracovníkov sa určili konkrétne možnosti, ako zlepšiť mobilitu výskumných pracovníkov, a stanovilo sa niekoľko oblastí činnosti s cieľom podporovať voľný pohyb znalostí („piata sloboda“).

(10)

Programy Únie umožnili okrem významnej podpory mobility a prínosu k rozvoju a internacionalizácii systémov vzdelávania aj šírenie osvedčených postupov a nástrojov na úrovni Únie, ktorých cieľom je uľahčiť mobilitu mladých ľudí vo všetkých kontextoch vzdelávania a odbornej prípravy.

(11)

Je potrebné zabezpečiť efektívne využívanie a administratívne zjednodušenie existujúcich národných programov a nástrojov a programov a nástrojov Únie na presadzovanie a podporu vzdelávacej mobility, a to najmä v dôsledku hospodárskych faktorov.

(12)

Toto odporúčanie sa vzťahuje na mladých ľudí v Európe vo všetkých kontextoch vzdelávania a odbornej prípravy, t. j. v škole, v odbornom vzdelávaní (v rámci školského vyučovania alebo učňovského vzdelávania), v krátkodobých programoch a v rámci bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia, ako aj pri mládežníckych výmenách, dobrovoľníckych činnostiach alebo stážach v Únii alebo mimo nej. Vzdelávacia mobilita sa považuje za dôležitú vo všetkých odboroch a oblastiach vrátane kultúry, vedy, techniky, umenia a športu a takisto pre mladých podnikateľov a výskumných pracovníkov. V zmysle tohto odporúčania učenie zahŕňa formálne, neformálne a informálne vzdelávanie.

(13)

Cieľom tohto odporúčania je nabádať členské štáty, aby podporovali vzdelávaciu mobilitu mladých ľudí a pokiaľ možno odstraňovali prekážky, ktoré bránia napredovaniu v tejto oblasti. Toto odporúčanie zároveň plne rešpektuje kompetencie a právomoci členských štátov v rámci vnútroštátnych a právnych predpisov Únie.

(14)

V tomto odporúčaní sa členské štáty takisto vyzývajú, aby v plnej miere využívali potenciál existujúcich nástrojov Únie a nástrojov v kontexte bolonského procesu na uľahčovanie mobility, najmä Európsku chartu kvality mobility, Europass (vrátane dodatku k diplomu), Youthpass, európsky kvalifikačný rámec, Európsky systém prenosu a zhromažďovania kreditov a Európsky systém kreditov pre odborné vzdelávanie a prípravu (ECVET).

(15)

Toto odporúčanie poskytuje konkrétne usmernenia, pokiaľ ide o administratívne a inštitucionálne otázky týkajúce sa vzdelávacej mobility mladých ľudí,

TÝMTO ODPORÚČA, ABY ČLENSKÉ ŠTÁTY:

1.   Informácie a poradenstvo týkajúce sa možností vzdelávacej mobility

a)

Zlepšili kvalitu informácií a poradenstva týkajúceho sa národných, regionálnych a miestnych možností mobility a dostupnosti grantov, zameranie na konkrétne skupiny študujúcich v EÚ aj mimo nej. Členské štáty by mali využívať nové kreatívne a interaktívne spôsoby šírenia informácií, komunikácie a výmeny názorov a skúseností s mladými ľuďmi a všetkými ostatnými zainteresovanými stranami.

b)

Zabezpečili dobrú dostupnosť informácií o vzdelávacej mobilite pre všetkých mladých ľudí, napr. prostredníctvom centrálnych internetových portálov a iných webových služieb, podporných centier (napr. „európskych kancelárií“), informačných a poradenských služieb. Využívanie internetových služieb môže byť takisto užitočné. V tejto súvislosti sa odporúča používať sieť Euroguidance.

c)

Spolupracovali s Komisiou na ďalšom rozvoji a aktualizácii portálu PLOTEUS venovanému možnostiam vzdelávania, najmä zvýšením počtu vnútroštátnych informačných zdrojov, ku ktorým môžu mať občania priamy prístup prostredníctvom viacjazyčného rozhrania PLOTEUS.

d)

Podporovali príslušné národné a regionálne agentúry pri zabezpečovaní integrovanej spolupráce so stranami zainteresovanými na vzdelávacej mobilite s cieľom zabezpečiť zrozumiteľný, konzistentný a jednoduchý tok informácií.

2.   Motivovanie k účasti na činnostiach zahŕňajúcich medzinárodnú vzdelávaciu mobilitu

a)

Propagovali pridanú hodnotu vzdelávacej mobility medzi študujúcimi, ich rodinami, učiteľmi, školiteľmi, pracovníkmi s mládežou a zamestnávateľmi, pokiaľ ide o sebarealizáciu a rozvoj odborných, jazykových, sociálnych a medzikultúrnych kompetencií, tvorivosť, aktívne občianstvo a budúcu zamestnateľnosť, najmä v súvislosti s rastúcou globalizáciou trhu práce.

b)

Podporovali vytváranie sietí medzi príslušnými organizáciami, zainteresovanými stranami a inými aktérmi s cieľom zabezpečiť koordinovaný prístup k motivovaniu mladých ľudí.

c)

Podporovali „partnerskú výmenu“ medzi študujúcimi, ktorí sa zúčastnili na mobilite, a študujúcimi, ktorí sa do mobility doposiaľ nezapojili, s cieľom zvýšiť motiváciu.

d)

Podporovali „kultúru mobility“, napr. začleňovaním možností mobility do všetkých vzdelávacích kontextov a podporou väčšieho spoločenského uznania hodnoty vzdelávacej mobility.

3.   Príprava možností mobility, najmä pokiaľ ide o znalosti cudzích jazykov a medzikultúrne povedomie

a)

Uznali význam učenia sa cudzích jazykov a získavania medzikultúrnych kompetencií od raných fáz vzdelávania prostredníctvom podpory kvalitnej jazykovej a kultúrnej prípravy na mobilitu vo všeobecnom aj odbornom vzdelávaní.

b)

Podnecovali učiteľov, aby využívali inovatívnejšie metódy vo vyučovaní cudzích jazykov vrátane metód založených na IKT. Osobitná pozornosť by sa mala venovať znevýhodneným študujúcim a ich špecifickým potrebám.

c)

Posilňovali nadobúdanie základných digitálnych kompetencií u mladých ľudí s cieľom zabezpečiť, aby si mohli svoju mobilitu pripraviť v optimálnych podmienkach a aby mohli využívať nové možnosti virtuálnej mobility, ktoré dopĺňajú fyzickú mobilitu.

d)

Podporovali rozvoj partnerstiev a výmen medzi vzdelávacími inštitúciami, ako aj medzi poskytovateľmi neformálneho vzdelávania, s cieľom lepšie pripraviť obdobia mobility.

4.   Administratívne a inštitucionálne otázky súvisiace s obdobím vzdelávania v zahraničí

a)

Vyriešili podľa možnosti administratívne otázky, v dôsledku ktorých vznikajú problémy spojené so získaním víz a povolení na pobyt pre občanov, ktorí nemajú bydlisko v Európskej únii a ktorí chcú využiť možnosti vzdelávania v niektorom členskom štáte.

b)

Znížili podľa možnosti administratívnu záťaž s cieľom podporovať vzdelávaciu mobilitu do Únie a z nej. Vzdelávacia mobilita medzi EÚ a ostatnými časťami sveta by sa mohla uľahčiť prostredníctvom intenzívnejšej spolupráce a partnerstiev s tretími krajinami, dohôd medzi príslušnými orgánmi v členských štátoch a bilaterálnych dohôd medzi inštitúciami.

c)

Zvážili otázky vyplývajúce z rôznych právnych predpisov v rámci Európskej únie, pokiaľ ide o účasť neplnoletých osôb na programoch vzdelávacej mobility.

d)

Stanovili jasné systémy pre podporu učňov v počiatočnom odbornom vzdelávaní, aby sa zúčastňovali na vzdelávacej mobilite. S cieľom posilniť vzdelávaciu mobilitu učňov, ako aj mladých výskumných pracovníkov, by členské štáty mali v súlade so svojimi vnútroštátnymi právnymi predpismi zabezpečiť zodpovedajúcu dostupnosť ochrany, pokiaľ ide o poistenie, pracovné normy, požiadavky týkajúce sa ochrany zdravia a bezpečnosti, opatrenia v oblasti daní, sociálneho zabezpečenia a dôchodku.

e)

Aktívne podporovali programy vzdelávania a odbornej prípravy vypracované a poskytované spoločne s inštitúciami v iných krajinách.

f)

Začlenili možnosti vzdelávacej mobility do študijných plánov alebo programov odbornej prípravy pri vhodných príležitostiach. Okrem toho poskytli možnosti mobility aj na krátke obdobia, čo môže pomôcť podporiť viac mladých ľudí, aby sa zúčastňovali na mobilite.

5.   Prenosnosť grantov a pôžičiek

Presadzovali prenosnosť grantov, pôžičiek a náležitého prístupu k príslušným dávkam s cieľom uľahčiť vzdelávaciu mobilitu mladých ľudí.

6.   Kvalita vzdelávacej mobility

a)

Využívali existujúce charty kvality, ako napríklad Európsku chartu kvality mobility a charty na národnej a regionálnej úrovni, s cieľom zabezpečiť, aby kvalita mobility bola na vysokej úrovni, a podporovali zabezpečenie kvality pre všetky aspekty mobility.

b)

Podporovali nepretržitý dialóg a jednoznačné dohody medzi vysielajúcimi a hostiteľskými inštitúciami, napríklad uplatňovaním dohôd o vzdelávaní. Podporovali uznávanie získaných vedomostí, zručností a kompetencií, transparentné výberové konania, partnerskú výmenu a štruktúrovanú podporu študujúcich.

c)

Podporovali vytvorenie mechanizmov na pravidelné poskytovanie spätnej väzby po účasti na určitom období vzdelávacej mobility s cieľom zabezpečiť vysokú kvalitu tejto skúsenosti.

d)

Podporovali programy poradenstva a partnerského učenia s cieľom zabezpečiť začlenenie sa študujúcich, ktorí sa zúčastňujú na mobilite, v hostiteľskej krajine alebo inštitúcii.

e)

Podporovali poskytovanie vhodných a cenovo dostupných možností ako je bývanie, strava, doprava pre študujúcich, ktorí sa zúčastňujú na mobilite.

f)

Podporovali poskytovanie poradenstva študujúcim, pokiaľ ide o čo najlepšie využívanie vzdelávacej mobility s cieľom rozvíjať ich vedomosti, zručnosti a kompetencie.

g)

Podporovali poskytovanie poradenstva pre študujúcich, ktorí sa zúčastnili na mobilite, týkajúce sa spôsobu, ako by mohli po návrate využiť kompetencie nadobudnuté počas pobytu v zahraničí. Poskytovali pomoc pri ich opätovnom začlenení po dlhodobom pobyte v zahraničí.

7.   Uznávanie vzdelávacích výstupov

a)

Podporovali zavedenie a využívanie nástrojov Únie, ktoré uľahčujú prenos a validáciu vzdelávacích výstupov v rámci mobility medzi členskými štátmi. Tieto nástroje by sa mali takisto lepšie propagovať, najmä medzi zamestnávateľmi.

b)

Zlepšili postupy a usmernenia na validáciu a uznávanie informálneho aj neformálneho vzdelávania s cieľom uľahčiť väčšiu mobilitu, napríklad dobrovoľnícke činnosti a prácu s mládežou.

c)

Venovali pozornosť validácii a uznávaniu vedomostí, zručností a kompetencií (napríklad znalosti cudzích jazykov) nadobudnutých počas období mobility v zahraničí.

d)

Podporovali a zlepšovali zviditeľnenie kontaktných miest, kde jednotlivci po návrate zo zahraničia môžu získať informácie o tom, ako si môžu nechať uznať a osvedčiť svoju kvalifikáciu.

8.   Znevýhodnení študujúci

Poskytovali znevýhodneným študujúcim, ktorí možno majú nedostatok možností na vzdelávaciu mobilitu, cielené informácie o dostupných programoch a podpore prispôsobenej ich špecifickým potrebám.

9.   Partnerstvá a financovanie

a)

Podporovali partnerstvá v oblasti vzdelávacej mobility so zúčastnenými stranami z verejnej a súkromnej sféry, ktorí pôsobia na regionálnej a miestnej úrovni. V tejto súvislosti môžu byť cennými partnermi obchodné komory, podniky, združenia odborného vzdelávania a prípravy a profesijné združenia a mimovládne organizácie. Okrem toho by sa mali posilniť siete škôl, univerzít a podnikov, ktoré by slúžili na výmenu informácií, noviniek a skúseností.

b)

Podnecovali regionálne a miestne orgány, aby zohrávali významnejšiu úlohu v podpore vzdelávacej mobility prostredníctvom využívania existujúcich sietí a vytvárania nových partnerstiev.

c)

Podnecovali aktívnu spoluprácu a komunikáciu (vrátane zvyšovania informovanosti a propagácie hodnoty vzdelávacej mobility) medzi odvetviami vzdelávania a podnikania, keďže účasť podnikov je významným faktorom pri posilňovaní mobility mládeže, napríklad prostredníctvom poskytovania pracovných stáží. Podľa potreby poskytovali stimulačné príspevky, akými sú napríklad osobitné granty pre podniky, v súlade s právnymi predpismi Únie a vnútroštátnymi právnymi predpismi, ktorých cieľom je podpora ich účasti na poskytovaní miest.

d)

Prispievali k súdržnosti a dopĺňaniu sa národných a programov Únie na účely vytvárania synergií a zvýšenia efektívnosti programov mobility.

10.   Úloha sprostredkovateľov

a)

Podporovali využívanie „sprostredkovateľov“, akými sú napríklad učitelia, školitelia, rodiny, pracovníci s mládežou a mladí ľudia, ktorí sa už zúčastnili na mobilite, aby inšpirovali a motivovali mladých ľudí k mobilite. Podnecovali zamestnávateľov v oblasti vzdelávania, aby uznávali a cenili si angažovanosť učiteľov, školiteľov a pracovníkov s mládežou v oblasti vzdelávacej mobility.

b)

Propagovali a podporovali možnosti vzdelávacej mobility ako zložky počiatočnej odbornej prípravy a priebežného profesijného rozvoja riaditeľov vzdelávacích inštitúcií, učiteľov, školiteľov, administratívnych pracovníkov a pracovníkov s mládežou.

11.   Sledovanie pokroku

a)

Na dobrovoľnej báze podporovali prácu na možnosti vytvorenia metodického rámca na sledovanie pokroku v podpore vzdelávacej mobility a odstraňovaní jej prekážok, ktorá bude vychádzať z prípravnej štúdie uskutočnenej sieťou Eurydice s pomocou expertov z členských štátov a pri plnom využití existujúcich zdrojov údajov a informácií.

b)

Podávali Komisii správy o pokroku v podpore vzdelávacej mobility a odstraňovaní jej prekážok v rámci existujúcich štruktúr na podávanie správ strategického rámca pre európsku spoluprácu v oblasti vzdelávania a prípravy („ET 2020“).

BERÚ TÝMTO NA VEDOMIE ZÁMER KOMISIE:

1.

V úzkej spolupráci s členskými štátmi zabezpečiť plné a efektívne využívanie programov a rozpočtov Únie najmä v oblasti celoživotného vzdelávania s cieľom zvýšiť a rozšíriť vzdelávacie príležitosti pre mladých ľudí, a to aj zvážením využitia európskych štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, ako aj zdrojov Európskej investičnej banky (5).

2.

Podporiť úsilie členských štátov zamerané na podporu vzdelávacej mobility najmä zvážením dôsledkov tohto odporúčania pre ďalšiu generáciu programov EÚ v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy a v oblasti mládeže a pre nasledujúci viacročný finančný rámec Únie.

3.

V spolupráci s členskými štátmi zlepšiť štatistický rámec na meranie medzinárodnej vzdelávacej mobility.

4.

V úzkej spolupráci s expertmi z členských štátov preskúmať možnosť vytvorenia metodického rámca na sledovanie pokroku v podpore vzdelávacej mobility a odstraňovaní jej prekážok, ktorý sa uvádza v oznámení Komisie Mládež v pohybe ako „hodnotiaci prehľad mobility“.

5.

Vyhodnotiť pokrok dosiahnutý pri odstraňovaní prekážok vzdelávacej mobility po prvých štyroch rokoch vykonávania tohto odporúčania.

V Luxemburgu 28. júna 2011

Za Radu

predseda

FAZEKAS S.


(1)  Ú. v. ES C 371, 23.12.2000, s. 4.

(2)  Ú. v. ES L 215, 9.8.2001, s. 30.

(3)  Ú. v. EÚ C 255, 22.9.2010, s. 81.

(4)  Ú. v. EÚ C 175, 1.7.2009, s. 31.

(5)  Tiež zvážením možnosti vytvorenia nových prostriedkov finančnej podpory – vrátane možnosti „európskych študentských pôžičiek“ – v súlade s výzvou Rady Komisii v záveroch z novembra 2008 o mobilite mladých.


IV Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Európska komisia

7.7.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 199/6


Výmenný kurz eura (1)

6. júla 2011

2011/C 199/02

1 euro =


 

Mena

Výmenný kurz

USD

Americký dolár

1,4318

JPY

Japonský jen

116,03

DKK

Dánska koruna

7,4589

GBP

Britská libra

0,89485

SEK

Švédska koruna

9,0902

CHF

Švajčiarsky frank

1,2059

ISK

Islandská koruna

 

NOK

Nórska koruna

7,7665

BGN

Bulharský lev

1,9558

CZK

Česká koruna

24,265

HUF

Maďarský forint

265,06

LTL

Litovský litas

3,4528

LVL

Lotyšský lats

0,7091

PLN

Poľský zlotý

3,9544

RON

Rumunský lei

4,2105

TRY

Turecká líra

2,3394

AUD

Austrálsky dolár

1,3420

CAD

Kanadský dolár

1,3833

HKD

Hongkongský dolár

11,1436

NZD

Novozélandský dolár

1,7335

SGD

Singapurský dolár

1,7605

KRW

Juhokórejský won

1 522,70

ZAR

Juhoafrický rand

9,7005

CNY

Čínsky juan

9,2592

HRK

Chorvátska kuna

7,3993

IDR

Indonézska rupia

12 240,27

MYR

Malajzijský ringgit

4,3146

PHP

Filipínske peso

61,526

RUB

Ruský rubeľ

40,0600

THB

Thajský baht

43,660

BRL

Brazílsky real

2,2495

MXN

Mexické peso

16,7138

INR

Indická rupia

63,5790


(1)  Zdroj: referenčný výmenný kurz publikovaný ECB.


INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO PRIESTORU

Dozorný úrad EZVO

7.7.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 199/7


Štátna pomoc – Rozhodnutie o nevznesení námietok

2011/C 199/03

Dozorný úrad EZVO nemá námietky voči tomuto opatreniu štátnej pomoci:

Dátum prijatia rozhodnutia

:

23. marca 2011

Vec č.

:

69527

Rozhodnutie č.

:

89/11/COL

Štát EZVO

:

Nórsko

Názov (a/alebo meno príjemcu)

:

Úprava schémy pre strediská pre inováciu založenú na výskume

Právny základ

:

Biela kniha vlády o výskume „Commitment to research“. Rozpočtový dokument Ministerstva vzdelávania a výskumu na rok 2011. Usmernenia Nórskej rady pre výskum

Forma pomoci

:

grant

Rozpočet

:

1 680 mil. NOK

Doba trvania

:

do roku 2019

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

:

The Norwegian Ministry of Education and Research

PO Box 8119 Dep.

0032 Oslo

NORWAY

Autentické znenie rozhodnutia, ktoré neobsahuje dôverné informácie, možno nájsť na webovej stránke Dozorného úradu EZVO:

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/


V Oznamy

SÚDNE KONANIA

Súdny dvor EZVO

7.7.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 199/8


Žaloba Dozorného orgánu EZVO proti Islandskej republike podaná 11. apríla 2011

(Vec E-8/11)

2011/C 199/04

Dňa 11. apríla 2011 podal Dozorný orgán EZVO v zastúpení: Xavier Lewis a Florence Simonetti, splnomocnených zástupcov Dozorného orgánu EZVO, rue Belliard 35, 1040 Brusel, Belgium, na Súdny dvor EZVO žalobu proti Islandskej republike.

Dozorný orgán EZVO žiada, aby Súdny dvor EZVO vyhlásil, že:

1.

Islandská republika si nesplnila svoje povinnosti vyplývajúce z článku 7 ods. 1, článku 8 ods. 1 a článku 10 aktu, na ktorý sa odkazuje v bode 32g prílohy XX k Dohode o EHP (smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/49/ES z 25. júna 2002, ktorá sa týka posudzovania a riadenia environmentálneho hluku) začlenené do Dohody o EHP prostredníctvom protokolu 1 k tejto dohode, a to tým, že nezabezpečila, aby jej príslušné orgány pripravili a v prípade potreby schválili strategické hlukové mapy a vypracovali akčné plány v oblasti hluku pre všetky hlavné cestné komunikácie na svojom území s intenzitou dopravy viac ako šesť miliónov vozidiel ročne, a nezabezpečila, aby údaje uvedené v strategických hlukových mapách a zhrnutia akčných plánov, na ktoré sa odkazuje v prílohe VI k uvedenej smernici, boli doručené Dozornému orgánu EZVO.

a

2.

Nariaďuje Islandskej republike uhradiť súdne trovy.

Právna a skutková podstata veci a právne odôvodnenie:

Dozorný orgán EZVO konštatuje, že Islandská republika nevypracovala hlukové mapy a akčné plány v oblasti hluku, pokiaľ ide o hlavné cestné komunikácie s intenzitou dopravy viac ako šesť miliónov vozidiel ročne.

Dozorný orgán EZVO konštatuje, že toto nesplnenie si povinnosti Islandskou republikou predstavuje porušenie článku 7 ods. 1, článku 8 ods. 1 a článku 10 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/49/ES z 25. júna 2002, ktorá sa týka posudzovania a riadenia environmentálneho hluku, uvedenej v bode 32g prílohy XX k Dohode o EHP.


KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

Európska komisia

7.7.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 199/9


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Vec COMP/M.6166 – NYSE Euronext/Deutsche Börse)

(Text s významom pre EHP)

2011/C 199/05

1.

Komisii bolo 29. júna 2011 podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1) doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii, ktorou podnik NYSE Euronext („NYX“, USA) a podnik Deutsche Börse („DB“, Nemecko) vstupujú v zmysle článku 3 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) o fúziách do fúzie.

2.

Predmet činnosti dotknutých podnikov:

NYX: služby v oblasti kótovania a obchodovania na peňažných trhoch, služby po uskutočnení obchodu, obchodovanie s derivátmi, klíringové a informačné služby, ako aj technologické riešenia,

DB: služby v oblasti kótovania a obchodovania na peňažných trhoch, služby po uskutočnení obchodu, obchodovanie s derivátmi, klíringové a informačné služby, ako aj technologické riešenia.

3.

Na základe predbežného posúdenia a bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie v tejto veci, sa Komisia domnieva, že oznámená transakcia by mohla patriť do rozsahu pôsobnosti nariadenia ES o fúziách.

4.

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr do 10 dní od dátumu uverejnenia tohto oznámenia. Pripomienky je možné zaslať faxom (+32 22964301), e-mailom na adresu COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu alebo poštou s uvedením referenčného čísla COMP/M.6166 – NYSE Euronext/Deutsche Börse na túto adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1 („nariadenie ES o fúziách“).


7.7.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 199/10


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Vec COMP/M.6257 – Blackstone/Valad Property)

Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní

(Text s významom pre EHP)

2011/C 199/06

1.

Komisii bolo 30. júna 2011 podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1) doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii, ktorou podnik The Blackstone Group L.P. („Blackstone“, USA) získava v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) o fúziách prostredníctvom kúpy cenných papierov kontrolu nad celým Valad Funds Management Limited a Valad Property Trust („Valad Property“, Austrália.

2.

Predmet činnosti dotknutých podnikov:

Blackstone: alternatívne služby správy aktív a služby v oblasti finančného poradenstva,

Valad Property: služby v oblasti nehnuteľností.

3.

Na základe predbežného posúdenia a bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie v tejto veci, sa Komisia domnieva, že oznámená transakcia by mohla spadať do rozsahu pôsobnosti nariadenia ES o fúziách. V súlade s oznámením Komisie týkajúcim sa zjednodušeného konania pre posudzovanie určitých druhov koncentrácií podľa nariadenia ES o fúziách (2) je potrebné uviesť, že túto vec je možné posudzovať v súlade s postupom stanoveným v oznámení.

4.

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr do 10 dní od dátumu uverejnenia tohto oznámenia. Pripomienky je možné zaslať faxom (+32 22964301), e-mailom na adresu: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu alebo poštou s uvedením referenčného čísla COMP/M.6257 – Blackstone/Valad Property na túto adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1 („nariadenie ES o fúziách“).

(2)  Ú. v. EÚ C 56, 5.3.2005, s. 32 („Oznámenie o zjednodušenom postupe“).


INÉ AKTY

Európska komisia

7.7.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 199/11


Oznámenie, ktorým sa vykonáva nariadenie Komisie (EÚ) č. 621/2011, určené Othmanovi Ahmedovi Othmanovi Al-Ghamdimu, zaradenému do zoznamu, na ktorý sa vzťahujú články 2, 3 a 7 nariadenia Rady (ES) č. 881/2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným s Usámom bin Ládinom, sieťou al-Káida a Talibanom

2011/C 199/07

1.

V spoločnej pozícii 2002/402/SZBP (1) sa Únia vyzýva, aby zmrazila finančné prostriedky a hospodárske zdroje Usámu bin Ládina, členov organizácie al-Qaida a Talibanu a ďalších jednotlivcov, skupín, podnikov alebo subjektov, ktoré sú s nimi spojené, ako je uvedené v zozname vyhotovenom podľa rezolúcií BR OSN č. 1267(1999) a č. 1333(2000), ktorý bude pravidelne aktualizovaný výborom OSN zriadeným podľa rezolúcie BR OSN č. 1267(1999).

Zoznam vyhotovený týmto výborom OSN zahŕňa:

sieť Al-Qaida, Taliban a Usámu bin Ládina,

fyzické alebo právnické osoby, subjekty, orgány a skupiny spojené s al-Káidou, Talibanom a Usámom bin Ládinom a

právnické osoby, subjekty a orgány, ktoré sú vlastnené alebo kontrolované ktoroukoľvek z uvedených osôb, subjektov, orgánov a skupín alebo ktoré uvedené osoby, subjekty, orgány a skupiny podporujú.

Činy alebo aktivity, ktoré naznačujú, že osoba, skupina, podnik alebo subjekt sú „spojené“ so sieťou Al-Qaida, Usámom bin Ládinom alebo Talibanom zahŕňajú:

a)

účasť na financovaní, plánovaní, napomáhaní, príprave alebo páchaní činov alebo aktivít siete Al-Qaida, Talibanu alebo Usámu bin Ládina alebo ktorejkoľvek ich bunky, pobočky, frakčnej alebo odvodenej skupiny, alebo vykonávanie uvedeného v spojení s nimi, pod ich menom, v ich mene alebo na ich podporu;

b)

dodávanie, predaj alebo prevoz zbraní a súvisiaceho materiálu komukoľvek z nich;

c)

nábor osôb pre kohokoľvek z nich alebo

d)

inú podporu činov a aktivít kohokoľvek z nich.

2.

Výbor OSN sa 16. júna 2011 rozhodol pridať na príslušný zoznam pána Othmana Ahmeda Othmana Al-Ghamdiho. Dotknutá osoba môže ombudsmanovi OSN kedykoľvek predložiť spolu s podpornou dokumentáciou žiadosť o prehodnotenie rozhodnutia zaradiť ju do uvedeného zoznamu OSN. Takúto žiadosť je potrebné zaslať na adresu:

United Nations — Office of the Ombudsperson

Room TB-08041D

New York, NY 10017

UNITED STATES OF AMERICA

Tel. +1 2129632671

Fax +1 2129631300 / 3778

e-mail: ombudsperson@un.org

Viac informácii možno nájsť na: http://www.un.org/sc/committees/1267/delisting.shtml

3.

V nadväznosti na rozhodnutie OSN uvedené v bode 2 prijala Komisia nariadenie (EÚ) č. 621/2011 (2), ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu Rady (ES) č. 881/2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám spojeným s Usámom bin Ládinom, sieťou Al-Qaida a Talibanom (3). Touto zmenou a doplnením podľa článku 7 ods. 1 písm. a) a článku 7a ods. 1 nariadenia (ES) č. 881/2002 sa pridáva do zoznamu v prílohe I k tomuto nariadeniu (ďalej len „príloha I“) osoba menom Othman Ahmed Othman Al-Ghamdi.

Podľa nariadenia (ES) č. 881/2002 sa na osoby a subjekty zaradené do prílohy I vzťahujú tieto opatrenia:

1.

zmrazenie všetkých finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov, ktoré im patria alebo sa nachádzajú v ich vlastníctve alebo držbe, ako aj zákaz (pre všetkých) sprístupniť im alebo v ich prospech, priamo alebo nepriamo, akékoľvek finančné prostriedky a hospodárske zdroje [článok 2 a článok 2a (4)]; a

2.

zákaz priamo alebo nepriamo im poskytovať, predávať, dodávať alebo pre nich vykonávať technické poradenstvo, pomoc alebo odbornú prípravu súvisiace s vojenskými činnosťami (článok 3).

4.

V článku 7a nariadenia (ES) č. 881/2002 (5) sa stanovuje postup preskúmania, v rámci ktorého osoba, subjekt, orgán alebo skupina uvedená v zozname predloží pripomienky k dôvodom zaradenia do zoznamu. Osoby a subjekty, ktoré boli prostredníctvom nariadenia (EÚ) č. 621/2011 zaradené do prílohy I, môžu Komisiu požiadať o uvedenie dôvodov ich zaradenia do zoznamu. Takúto žiadosť je potrebné zaslať na adresu:

European Commission

‘Restrictive measures’

Rue de la Loi/Wetstraat 200

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

5.

Do pozornosti dotknutých osôb a subjektov sa takisto dáva skutočnosť, že proti nariadeniu (EÚ) č. 621/2011 môžu podať žalobu na Všeobecnom súde Európskej únie v súlade s podmienkami stanovenými v štvrtom a šiestom odseku článku 263 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

6.

S osobnými údajmi týchto osôb sa bude zaobchádzať v súlade s pravidlami stanovenými v nariadení (ES) č. 45/2001 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva (teraz Únie) a o voľnom pohybe takýchto údajov (6). Akúkoľvek žiadosť, napr. o poskytnutie ďalších informácií alebo žiadosť súvisiacu s výkonom práv podľa nariadenia (ES) č. 45/2001 (napr. prístup k osobným údajom alebo ich oprava), je potrebné zaslať Komisii na adresu uvedenú v bode 4.

7.

Pre poriadok sa do pozornosti osôb a subjektov zaradených do prílohy I dáva skutočnosť, že môžu predložiť príslušným orgánom daného členského štátu či štátov, ktoré sú uvedené v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 881/2002, žiadosť o povolenie použiť zmrazené finančné prostriedky a hospodárske zdroje na pokrytie základných potrieb alebo na osobitné platby podľa článku 2a uvedeného nariadenia.


(1)  Ú. v. ES L 139, 29.5.2002, s. 4.

(2)  Ú. v. EÚ L 166, 25.6.2011, s. 18.

(3)  Ú. v. ES L 139, 29.5.2002, s. 9.

(4)  Článok 2a bol vložený nariadením Rady (ES) č. 561/2003 (Ú. v. EÚ L 82, 29.3.2003, s. 1).

(5)  Článok 7a bol vložený nariadením Rady (EÚ) č. 1286/2009 (Ú. v. EÚ L 346, 23.12.2009, s. 42).

(6)  Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1.


Korigendá

7.7.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 199/13


Korigendum k stanovisku Komisie týkajúcemu sa oznámenia o začatí antisubvenčného konania týkajúceho sa dovozu určitých spojovacích materiálov z ušľachtilej ocele a ich častí s pôvodom v Indii

( Úradný vestník Európskej únie C 142 z 13. mája 2011 )

2011/C 199/08

V názve právneho aktu:

namiesto:

má byť:


7.7.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 199/13


Korigendum k stanovisku Komisie k oznámeniu o začatí antidumpingového konania týkajúceho sa dovozu určitých spojovacích materiálov z nehrdzavejúcej ocele a ich častí s pôvodom v Indii

( Úradný vestník Európskej únie C 142 z 13. mája 2011 )

2011/C 199/09

V názve právneho aktu:

namiesto:

má byť:


7.7.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 199/14


Korigendum k stanovisku Komisie týkajúcemu sa oznámenia o uplynutí platnosti určitých antidumpingových opatrení

( Úradný vestník Európskej únie C 146 zo 17. mája 2011 )

2011/C 199/10

V názve právneho aktu:

namiesto:

má byť:


7.7.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 199/14


Korigendum k oznámeniu Komisie o oznámení o začatí antidumpingového konania týkajúceho sa dovozu určitých výrobkov zo sójového proteínového koncentrátu s pôvodom v Čínskej ľudovej republike

( Úradný vestník Európskej únie C 121 z 19. apríla 2011 )

2011/C 199/11

V názve právneho aktu:

namiesto:

má byť: