ISSN 1725-5236

doi:10.3000/17255236.C_2011.194.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 194

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 54
2. júla 2011


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Súdny dvor Európskej únie

2011/C 194/01

Posledná publikácia Súdny dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únieÚ. v. EÚ C 186, 25.6.2011

1

 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2011/C 194/02

Vec C-147/08: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 10. mája 2011 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Arbeitsgericht Hamburg — Nemecko) — Jürgen Römer/Freie und Hansestadt Hamburg (Rovnosť zaobchádzania v zamestnaní a povolaní — Všeobecné zásady práva Únie — Článok 157 ZFEÚ — Smernica 2000/78/ES — Pôsobnosť — Pojem odmena — Vylúčenia — Systém profesijného sociálneho zabezpečenia vo forme doplnkového starobného dôchodku pre bývalých zamestnancov územného celku a ich pozostalých — Metóda výpočtu tohto dôchodku zvýhodňujúca zosobášených príjemcov v porovnaní s príjemcami, ktorí žijú v rámci registrovaného partnerstva — Diskriminácia na základe sexuálnej orientácie)

2

2011/C 194/03

Spojené veci C-230/09 a C-231/09: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 5. mája 2011 (návrhy na začatie prejudiciálneho konania, ktoré podal Bundesfinanzhof — Nemecko) — Hauptzollamt Koblenz/Kurt Etling, Thomas Etling (C-230/09), Hauptzollamt Oldenburg (C-231/09)/Theodor Aissen, Hermann Rohaan [Poľnohospodárstvo — Odvetvie mlieka a mliečnych výrobkov — Nariadenie (ES) č. 1788/2003 — Poplatok v odvetví mlieka a mliečnych výrobkov — Nariadenie (ES) č. 1782/2003 — Režimy priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky — Prevod jednotlivých referenčných množstiev — Dôsledky pre výpočet poplatku — Dôsledky pre výpočet prémie na mliečne výrobky]

3

2011/C 194/04

Vec C-391/09: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 12. mája 2011 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas — Litovská republika) — Malgožata Runevič-Vardyn, Łukasz Wardyn/Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Valstybinė lietuvių kalbos komisija, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Teisės departamento Civilinės metrikacijos skyrius (Občianstvo Únie — Sloboda pohybu a pobytu v členských štátoch — Zásada zákazu diskriminácie založenej na štátnej príslušnosti — Články 18 ZFEÚ a 21 ZFEÚ — Zásada rovnosti zaobchádzania s osobami bez ohľadu na rasový alebo etnický pôvod — Smernica 2000/43/ES — Vnútroštátna právna úprava, ktorá stanovuje, že mená a priezviská fyzických osôb musia byť prepísané v dokumentoch o osobnom stave vo forme, ktorá je v súlade s pravidlami písania úradného štátneho jazyka)

4

2011/C 194/05

Vec C-543/09: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 5. mája 2011 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesverwaltungsgericht — Nemecko) — Deutsche Telekom AG/Spolková republika Nemecko (Elektronické komunikácie — Smernica 2002/22/ES — Článok 25 ods. 2 smernice 2002/58/ES — Článok 12 — Poskytovanie telefónnych informačných služieb a telefónnych zoznamov — Povinnosť uložená podniku, ktorý prideľuje telefónne čísla, sprístupniť iným podnikom údaje o účastníkoch iných podnikov, ktoré má k dispozícii)

5

2011/C 194/06

Vec C-107/10: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 12. mája 2011 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Administrativen sad Sofia-grad — Bulharsko) — Enel Maritsa Iztok 3 AD/Direktor Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto NAP (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — DPH — Smernice 77/388/EHS a 2006/112/ES — Vrátenie — Lehota — Úroky — Započítanie — Zásady daňovej neutrality a proporcionality — Ochrana legitímnej dôvery)

5

2011/C 194/07

Vec C-144/10: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 12. mája 2011 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Kammergericht Berlin — Nemecko) — Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), Anstalt des öffentlichen Rechts/JPMorgan Chase Bank N.A., Frankfurt Branch [Súdna právomoc v občianskych veciach — Článok 22 bod 2 a článok 27 nariadenia (ES) č. 44/2001 — Výlučná právomoc súdov štátu sídla rozhodovať spory týkajúce sa platnosti rozhodnutí orgánov spoločností — Rozsah — Žaloba, ktorú podala právnická osoba verejného práva, na určenie neplatnosti zmluvy z dôvodu údajnej neplatnosti rozhodnutí jej orgánov týkajúcich sa uzatvorenia tejto zmluvy — Prekážka začatého konania — Povinnosť vnútroštátneho súdu, ktorý nezačal konať ako prvý, prerušiť konanie — Rozsah]

6

2011/C 194/08

Spojené veci C-201/10 a C-202/10: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 5. mája 2011 (návrhy na začatie prejudiciálneho konania, ktoré podal Finanzgericht Hamburg — Nemecko) — Ze Fu Fleischhandel GmbH (C-201/10), Vion Trading GmbH (C-202/10)/Hauptzollamt Hamburg-Jonas [Nariadenie (ES, Euratom) č. 2988/95 — Ochrana finančných záujmov Európskej únie — Článok 3 — Vrátenie vývozných náhrad — Tridsaťročná premlčacia doba — Pravidlo premlčania, ktoré je súčasťou všeobecného občianskeho práva členského štátu — Analogické uplatnenie — Zásada právnej istoty — Zásada legitímnej dôvery — Zásada proporcionality]

7

2011/C 194/09

Vec C-294/10: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 12. mája 2011 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Augstākās tiesas Senāts — Lotyšská republika) — Andrejs Eglītis, Edvards Ratnieks/Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija [Letecká doprava — Nariadenie (ES) č. 261/2004 — Článok 5 ods. 3 — Náhrada cestujúcim v prípade zrušenia letu — Oslobodenie od povinnosti náhrady v prípade mimoriadnych okolností — Vykonanie všetkých primeraných opatrení leteckým dopravcom na zabránenie mimoriadnym okolnostiam — Plánovanie prostriedkov v dostatočnom čase na to, aby sa mohol let uskutočniť po tom, čo také okolnosti zanikli]

7

2011/C 194/10

Vec C-479/10: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 10. mája 2011 — Európska komisia/Švédske kráľovstvo (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Životné prostredie — Smernica 1999/30/ES — Kontrola znečistenia — Limitné hodnoty pre koncentrácie PM10 v okolitom ovzduší)

8

2011/C 194/11

Vec C-128/11: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshofs (Nemecko) 14. marca 2011 — UsedSoft GmbH/Oracle International Corp.

8

2011/C 194/12

Vec C-165/11: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovenská republika) 4. apríla 2011 — Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky/Profitube s. r. o.

9

2011/C 194/13

Vec C-173/11: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Spojené kráľovstvo) 8. apríla 2011 — Football Dataco Ltd, Scottish Premier League Ltd, Scottish Football League, PA Sport UK Ltd/Sportradar GmbH (spoločnosť so sídlom v Nemecku), Sportradar (spoločnosť so sídlom vo Švajčiarsku)

10

2011/C 194/14

Vec C-177/11: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Symvoulio tis Epikrateias (Grécko) 15. apríla 2011 — Syllogos Ellinon Poleodomon kai Chorotakton/1. Ypourgos Perivallontos, Chorotaxias kai Dimosion Ergon; 2. Ypourgos Oikonomias kai Oikonomikon a 3. Ypourgos Esoterikon, Dimosias Dioikisis kai Apokentrosis

10

2011/C 194/15

Vec C-209/11: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Symvoulio tis Epikrateias (Grécko) 4. mája 2011 — Sportingbet PLC/Ypourgos Politismou, Ypourgos Oikonomias kai Oikonomikon

11

 

Všeobecný súd

2011/C 194/16

Vec T-423/07: Rozsudok Všeobecného súdu z 19. mája 2011 — Ryanair/Komisia (Štátna pomoc — Hospodárska súťaž — Zneužitie dominantného postavenia — Odvetvie letectva — Výlučné užívanie terminálu 2 letiska v Mníchove — Žaloba na nečinnosť — Zaujatie stanoviska Komisie — Zastavenie konania — Povinnosť konať — Nedostatok)

12

2011/C 194/17

Vec T-502/07: Rozsudok Všeobecného súdu z 18. mája 2011 — IIC-Intersport International/ÚHVT — McKenzie (McKENZIE) [Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva McKENZIE — Skoršia obrazová ochranná známka Spoločenstva a skoršia slovná ochranná známka Spoločenstva McKINLEY — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 40/94 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009]]

12

2011/C 194/18

Vec T-207/08: Rozsudok Všeobecného súdu z 18. mája 2011 — Habanos/ÚHVT — Tabacos de Centroamérica (KIOWA) [Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva KIOWA — Skoršia obrazová ochranná známka Spoločenstva a skoršia obrazová národná ochranná známka COHIBA — Relatívny dôvod zamietnutia — Neexistencia pravdepodobnosti zámeny — Neexistencia podobnosti označení — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 40/94 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009]]

13

2011/C 194/19

Vec T-580/08: Rozsudok Všeobecného súdu z 19. mája 2011 — PJ Hungary/ÚHVT — Pepekillo (PEPEQUILLO) [Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva PEPEQUILLO — Skoršie národné slovné a obrazové ochranné známky a skoršie slovné a obrazové ochranné známky Spoločenstva PEPE a PEPE JEANS — Restitutio in integrum — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Podobnosť výrobkov — Článok 78 nariadenia (ES) č. 40/94 [teraz článok 81 nariadenia (ES) č. 207/2009] — Článok 8 ods. 1 písm. b) a článok 8 ods. 5nariadenia č. 40/94 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) a článok 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009]]

13

2011/C 194/20

Vec T-376/09: Rozsudok Všeobecného súdu z 18. mája 2011 — Glenton España/ÚHVT — Polo/Lauren (POLO SANTA MARIA) [Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva POLO SANTA MARIA — Skoršia obrazová ochranná známka Beneluxu zobrazujúca siluetu hráča póla — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009]

14

2011/C 194/21

Vec T-81/10: Rozsudok Všeobecného súdu z 19. mája 2011 — Tempus Vade/ÚHVT — Palacios Serrano (AIR FORCE) [Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva AIR FORCE — Skoršie národné slovné a obrazové ochranné známky a skoršie slovné a obrazové ochranné známky Spoločenstva TIME FORCE — Relatívne dôvody zamietnutia — Neexistencia pravdepodobnosti zámeny — Neexistencia podobnosti označení — Článok 8 ods. 1 písm. b) a článok 8 ods. 5 nariadenia (ES) č. 207/2009]

14

2011/C 194/22

Vec T-206/11: Žaloba podaná 4. apríla 2011 — COMPLEX/ÚHVT — KAJO metal (KX)

14

2011/C 194/23

Vec T-207/11: Žaloba podaná 8. apríla 2011 — EyeSense/ÚHVT — Osypka Medical (ISENSE)

15

2011/C 194/24

Vec T-216/11: Žaloba podaná 18. apríla 2011 — Progust/ÚHVT — Sopralex & Vosmarques (IMPERIA)

15

2011/C 194/25

Vec T-219/11: Žaloba podaná 15. apríla 2011 — Otero González/ÚHVT — Apli-Agipa (AGIPA)

16

2011/C 194/26

Vec T-220/11: Žaloba podaná 18. apríla 2011 — TeamBank/ÚHVT — Fercredit Servizi Finanziari (f@ir Credit)

16

2011/C 194/27

Vec T-223/11: Žaloba podaná 20. apríla 2011 — Siemens/Komisia

17

2011/C 194/28

Vec T-224/11: Žaloba podaná 21. apríla 2011 — Caventa/ÚHVT — Anson’s Herrenhaus (BERG)

17

2011/C 194/29

Vec T-225/11: Žaloba podaná 21. apríla 2011 — Caventa/ÚHVT — Anson’s Herrenhaus (BERG)

18

2011/C 194/30

Vec T-227/11: Žaloba podaná 26. apríla 2011 — Wall/ÚHVT — Bluepod Media Worldwide (bluepod media)

18

2011/C 194/31

Vec T-232/11: Žaloba podaná 4. mája 2011 — Stichting Greenpeace Nederland a PAN Europe/Komisia

19

2011/C 194/32

Vec T-243/11: Žaloba podaná 26. apríla 2011 — Glaxo Group/ÚHVT — Farmodiética (ADVANCE)

19

2011/C 194/33

Vec T-245/11: Žaloba podaná 6. mája 2011 — ClientEarth a International Chemical Secretariat/ECHA

20

SK

 


IV Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Súdny dvor Európskej únie

2.7.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 194/1


2011/C 194/01

Posledná publikácia Súdny dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únie

Ú. v. EÚ C 186, 25.6.2011

Predchádzajúce publikácie

Ú. v. EÚ C 179, 18.6.2011

Ú. v. EÚ C 173, 11.6.2011

Ú. v. EÚ C 160, 28.5.2011

Ú. v. EÚ C 152, 21.5.2011

Ú. v. EÚ C 145, 14.5.2011

Ú. v. EÚ C 139, 7.5.2011

Tieto texty sú dostupné na adresách:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Oznamy

SÚDNE KONANIA

Súdny dvor

2.7.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 194/2


Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 10. mája 2011 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Arbeitsgericht Hamburg — Nemecko) — Jürgen Römer/Freie und Hansestadt Hamburg

(Vec C-147/08) (1)

(Rovnosť zaobchádzania v zamestnaní a povolaní - Všeobecné zásady práva Únie - Článok 157 ZFEÚ - Smernica 2000/78/ES - Pôsobnosť - Pojem „odmena“ - Vylúčenia - Systém profesijného sociálneho zabezpečenia vo forme doplnkového starobného dôchodku pre bývalých zamestnancov územného celku a ich pozostalých - Metóda výpočtu tohto dôchodku zvýhodňujúca zosobášených príjemcov v porovnaní s príjemcami, ktorí žijú v rámci registrovaného partnerstva - Diskriminácia na základe sexuálnej orientácie)

2011/C 194/02

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Arbeitsgericht Hamburg

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Jürgen Römer

Žalovaný: Freie und Hansestadt Hamburg

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Arbeitsgericht Hamburg — Výklad zásady rovnosti zaobchádzania, článku 141 Zmluvy ES, článkov 1 a 2, článku 3 ods. 1 písm. c) a článku 3 ods. 3, ako aj odôvodnenia č. 22 smernice Rady 2000/78/ES, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní (Ú. v. ES L 303, s. 16; Mim. vyd. 05/004, s. 79) — Pôsobnosť smernice — Vylúčenie akýchkoľvek platieb z verejných alebo obdobných systémov vrátane verejného systému sociálneho zabezpečenia alebo sociálnej ochrany — Vylúčenie vnútroštátnych zákonov o rodinnom stave a dávkach, ktoré od neho závisia — Systém profesijného sociálneho zabezpečenia vo forme doplnkového dôchodku pre bývalých zamestnancov a pracovníkov územného celku a ich pozostalých — Metóda výpočtu dôchodku zvýhodňujúca zosobášených príjemcov v porovnaní s príjemcami, ktorí žijú v registrovanom partnerstve

Výrok rozsudku

1.

Smernica Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní, sa má vykladať v tom zmysle, že doplnkové starobné dôchodky, aké sú vyplácané bývalým zamestnancom Freie und Hansestadt Hamburg a ich pozostalým na základe zákona Spolkovej krajiny Hamburg o doplnkovom starobnom dôchodku a pozostalostnom dôchodku pre zamestnancov Freie und Hansestadt Hamburg (Erstes Ruhegeldgesetz der Freien und Hansestadt Hamburg) v znení z 30. mája 1995, ktoré tvoria odmenu v zmysle článku 157 ZFEÚ, nie sú vyňaté z jej vecnej pôsobnosti ani vzhľadom na jej článok 3 ods. 3, ani vzhľadom na jej odôvodnenie č. 22.

2.

Článok 1 v spojení s článkom 2 a článkom 3 ods. 1 písm. c) smernice 2000/78 bránia vnútroštátnemu ustanoveniu, akým je § 10 ods. 6 uvedeného zákona Spolkovej krajiny Hamburg, podľa ktorého príjemca žijúci v rámci registrovaného partnerstva dostáva nižší doplnkový starobný dôchodok, než sa poskytuje zosobášenému príjemcovi, ktorý nie je dlhodobo odlúčený, ak

je v dotknutom členskom štáte manželstvo vyhradené osobám odlišných pohlaví a koexistuje s registrovaným partnerstvom, ako ho upravuje zákon o registrovanom partnerstve (Gesetz über die Eingetragene Lebenspartnerschaft) zo 16. februára 2001, ktoré je vyhradené osobám rovnakého pohlavia, a

dochádza k priamej diskriminácii na základe sexuálnej orientácie vzhľadom na skutočnosť, že vo vnútroštátnom práve sa uvedený registrovaný partner nachádza v právnej a skutkovej situácii, ktorá je porovnateľná so situáciou zosobášenej osoby, pokiaľ ide o uvedený dôchodok. Posúdenie porovnateľnosti patrí do právomoci vnútroštátneho súdu a musí byť zamerané na práva a povinnosti manželov a osôb, ktoré uzavreli registrované partnerstvo, ako sú upravené v rámci zodpovedajúcich ustanovení, ktoré sú relevantné so zreteľom na predmet a podmienky poskytnutia predmetnej dávky.

3.

Za predpokladu, že by § 10 ods. 6 zákona Spolkovej krajiny Hamburg o doplnkovom starobnom dôchodku a pozostalostnom dôchodku pre zamestnancov Freie und Hansestadt Hamburg v znení z 30. mája 1995 predstavoval diskrimináciu v zmysle článku 2 smernice 2000/78, jednotlivec, akým je žalobca vo veci samej, by sa mohol domáhať práva na rovnosť zaobchádzania najskôr po uplynutí lehoty na prebratie uvedenej smernice, teda od 3. decembra 2003, a to bez toho, aby bolo potrebné čakať, kým uvedené ustanovenie vnútroštátny zákonodarca zosúladí s právom Únie.


(1)  Ú. v. EÚ C 171, 5.7.2008.


2.7.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 194/3


Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 5. mája 2011 (návrhy na začatie prejudiciálneho konania, ktoré podal Bundesfinanzhof — Nemecko) — Hauptzollamt Koblenz/Kurt Etling, Thomas Etling (C-230/09), Hauptzollamt Oldenburg (C-231/09)/Theodor Aissen, Hermann Rohaan

(Spojené veci C-230/09 a C-231/09) (1)

(Poľnohospodárstvo - Odvetvie mlieka a mliečnych výrobkov - Nariadenie (ES) č. 1788/2003 - Poplatok v odvetví mlieka a mliečnych výrobkov - Nariadenie (ES) č. 1782/2003 - Režimy priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky - Prevod jednotlivých referenčných množstiev - Dôsledky pre výpočet poplatku - Dôsledky pre výpočet prémie na mliečne výrobky)

2011/C 194/03

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Bundesfinanzhof

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobcovia: Hauptzollamt Koblenz (C-230/09), Hauptzollamt Oldenburg (C-231/09)

Žalovaní: Kurt Etling, Thomas Etling (C-230/09), Theodor Aissen, Hermann Rohaan (C-231/09)

za účasti: Bundesministerium der Finanzen

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Bundesfinanzhof — Výklad článku 5 písm. k) nariadenia Rady (ES) č. 1788/2003 z 29. septembra 2003 stanovujúceho poplatky v sektore mlieka a mliečnych výrobkov (Ú. v. EÚ L 270, s. 123) — Vrátanie referenčného množstva mlieka počas referenčného obdobia po zrušení poľnohospodárskej nájomnej zmluvy — Zohľadnenie množstva, ktoré počas referenčného obdobia už previedol predchádzajúci nájomca na určenie referenčného množstva dostupného pre prenajímateľa

Výrok rozsudku

1.

Článok 10 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 1788/2003 z 29. septembra 2003 stanovujúceho poplatky v sektore mlieka a mliečnych výrobkov, zmeneného a doplneného nariadením Rady (ES) č. 2217/2004 z 22. decembra 2004, sa má vykladať v tom zmysle, že rozdelenie nevyužitej časti národného referenčného množstva prideleného dodávkam sa musí uskutočniť v pomere k jednotlivému referenčnému množstvu každého výrobcu, ktorý dodal nadmerné množstvá, teda jednotlivému referenčnému množstvu stanovenému k 1. aprílu každého dvanásťmesačného obdobia, alebo podľa objektívnych kritérií, ktoré stanovia členské štáty. Pojem jednotlivé referenčné množstvo, ktorý sa v tomto ustanovení používa, neumožňuje zohľadniť prevody referenčných množstiev uskutočnených počas tohto obdobia.

2.

Vnútroštátna právna úprava, ktorá uplatňuje možnosť vyplývajúcu z článku 10 ods. 3 nariadenia č. 1788/2003, zmeneného a doplneného nariadením č. 2217/2004, stanoviť objektívne kritériá, podľa ktorých sa uskutoční rozdelenie nevyužitej časti národného referenčného množstva prideleného dodávkam, musí rešpektovať najmä všeobecné zásady práva Únie, ako aj ciele sledované spoločnou poľnohospodárskou politikou a osobitne ciele sledované spoločnou organizáciou trhov v odvetví mlieka.

3.

Tieto ciele nebránia vnútroštátnej právnej úprave prijatej v rámci uplatnenia uvedenej možnosti a dovoľujúcej výrobcom, ktorí dodali nadmerné množstvá — v prípade, že na nich bolo podľa ustanovení nariadenia č. 1788/2003, zmeneného a doplneného nariadením č. 2217/2004, počas relevantného dvanásťmesačného obdobia prevedené jednotlivé referenčné množstvo, v súvislosti s ktorým výrobca disponujúci týmto množstvom predtým už mlieko vyrobil aj dodal za to isté obdobie —, aby sa na tomto rozdelení zúčastnili, a to tak, že sa zohľadní celé uvedené referenčné množstvo alebo jeho časť. Členské štáty však musia mať na zreteli, aby takáto právna úprava neumožňovala prevody, ktoré napriek formálnemu súladu s podmienkami stanovenými týmto nariadením majú za cieľ len umožniť niektorým výrobcom, ktorí dodali nadmerné množstvá, zaistiť si lepšiu pozíciu v rámci uvedeného rozdelenia.

4.

Pojem „jednotlivé referenčné množstvo, na ktoré možno poskytnúť prémiu a ktoré je dostupné v poľnohospodárskom podniku“ uvedený v článku 95 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003 z 29. septembra 2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (EHS) č. 2019/93, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/71 a (ES) č. 2529/2001, zmeneného a doplneného nariadením Komisie (ES) č. 118/2005 z 26. januára 2005, teda pojem, ktorý zodpovedá výrazu „použiteľné referenčné množstvo“ definovanému v článku 5 písm. k) nariadenia č. 1788/2003, zmeneného a doplneného nariadením č. 2217/2004, sa má vykladať v tom zmysle, že ak bolo na výrobcu počas relevantného dvanásťmesačného obdobia prevedené referenčné množstvo, v súvislosti s ktorým prevádzajúci výrobca už mlieko dodal za to isté obdobie, nezahŕňa, pokiaľ ide o nadobúdateľa, časť prevedeného referenčného množstva, v súvislosti s ktorou už mlieko prevádzajúci výrobca dodal bez poplatku.


(1)  Ú. v. EÚ C 220, 12.9.2009.


2.7.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 194/4


Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 12. mája 2011 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas — Litovská republika) — Malgožata Runevič-Vardyn, Łukasz Wardyn/Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Valstybinė lietuvių kalbos komisija, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Teisės departamento Civilinės metrikacijos skyrius

(Vec C-391/09) (1)

(Občianstvo Únie - Sloboda pohybu a pobytu v členských štátoch - Zásada zákazu diskriminácie založenej na štátnej príslušnosti - Články 18 ZFEÚ a 21 ZFEÚ - Zásada rovnosti zaobchádzania s osobami bez ohľadu na rasový alebo etnický pôvod - Smernica 2000/43/ES - Vnútroštátna právna úprava, ktorá stanovuje, že mená a priezviská fyzických osôb musia byť prepísané v dokumentoch o osobnom stave vo forme, ktorá je v súlade s pravidlami písania úradného štátneho jazyka)

2011/C 194/04

Jazyk konania: litovčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobcovia: Malgožata Runevič-Vardyn, Łukasz Wardyn

Žalovaní: Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Valstybinė lietuvių kalbos komisija, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Teisės departamento Civilinės metrikacijos skyrius

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Výklad článku 12 prvého odseku ES a článku 18 ods. 1 ES, ako aj článku 2 ods. 2 písm. b) smernice Rady 2000/43/ES z 29. júna 2000, ktorou sa zavádza zásada rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na rasový alebo etnický pôvod (Ú. v. ES L 180, s. 22; Mim. vyd. 20/001, s. 23) — Vnútroštátna právna úprava, ktorá stanovuje, že mená a priezviská osôb inej národnosti alebo štátnej príslušnosti musia byť prepísané v dokumentoch o osobnom stave vydávaných týmto štátom len s použitím písmen úradného jazyka tohto štátu

Výrok rozsudku

1.

Vnútroštátna právna úprava, ktorá stanovuje, že priezviská a mená osôb môžu byť v dokumentoch o osobnom stave tohto štátu prepísané len vo forme, ktorá je v súlade s pravidlami písania úradného štátneho jazyka, sa týka situácie, ktorá nepatrí do pôsobnosti smernice Rady 2000/43/ES z 29. júna 2000, ktorou sa zavádza zásada rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na rasový alebo etnický pôvod.

2.

Článok 21 ZFEÚ sa má vykladať v tom zmysle, že:

nebráni tomu, aby príslušné orgány členského štátu odmietli v súlade s vnútroštátnou právnou úpravou, ktorá stanovuje, že priezvisko a mená osoby môžu byť v dokumentoch o osobnom stave tohto štátu prepísané len vo forme, ktorá je v súlade s pravidlami písania úradného štátneho jazyka, zmeniť v rodnom a sobášnom liste niektorého z jeho štátnych príslušníkov zápis priezviska a mena v súlade s pravidlami písania jazyka iného členského štátu,

nebráni tomu, aby príslušné orgány členského štátu odmietli za takých okolností, ako sú tie v spore vo veci samej, a v súlade s tou istou právnou úpravou zmeniť spoločné priezvisko manželského páru občanov Únie, ktoré je zapísané v dokumentoch o osobnom stave vydaných členským štátom pôvodu jedného z týchto občanov vo forme, ktorá je v súlade s pravidlami písania daného štátu pôvodu, pod podmienkou, že toto odmietnutie nespôsobí uvedeným občanom Únie vážne ťažkosti správneho, profesionálneho a súkromného charakteru, o čom však prináleží rozhodnúť vnútroštátnemu súdu. Ak sa ukáže, že ide o taký prípad, vnútroštátnemu súdu tiež prináleží overiť, či odmietnutie zmeny zápisu je nevyhnutné na ochranu záujmov, ktoré má vnútroštátna právna úprava chrániť, a je primerané vzhľadom na legitímne sledovaný cieľ,

nebráni tomu, aby príslušné orgány členského štátu odmietli za takých okolností, ako sú tie v spore vo veci samej, a v súlade s tou istou právnou úpravou zmeniť sobášny list občana Únie, ktorý je príslušníkom iného členského štátu tak, aby jeho mená boli v tomto liste prepísané s takými diakritickými znamienkami, ako sú tie, ktoré boli uvedené v dokumentoch o osobnom stave vydaných členským štátom jeho pôvodu, a vo forme, ktorá je v súlade s pravidlami písania úradného štátneho jazyka štátu jeho pôvodu.


(1)  Ú. v. EÚ C 312, 19.12.2009.


2.7.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 194/5


Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 5. mája 2011 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesverwaltungsgericht — Nemecko) — Deutsche Telekom AG/Spolková republika Nemecko

(Vec C-543/09) (1)

(Elektronické komunikácie - Smernica 2002/22/ES - Článok 25 ods. 2 smernice 2002/58/ES - Článok 12 - Poskytovanie telefónnych informačných služieb a telefónnych zoznamov - Povinnosť uložená podniku, ktorý prideľuje telefónne čísla, sprístupniť iným podnikom údaje o účastníkoch iných podnikov, ktoré má k dispozícii)

2011/C 194/05

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Bundesverwaltungsgericht

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Deutsche Telekom AG

Žalovaná: Spolková republika Nemecko

za účasti: GoYellow GmbH, Telix AG

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Bundesverwaltungsgericht — Výklad článku 25 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/22/ES zo 7. marca 2002 o univerzálnej službe a právach užívateľov týkajúcich sa elektronických komunikačných sietí a služieb (smernica univerzálnej služby) (Ú. v. ES L 108, s. 51; Mim. vyd. 13/029, s. 367), ako aj článku 12 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES z 12. júla 2002 týkajúcej sa spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických komunikácií (smernica o súkromí a elektronických komunikáciách) (Ú. v. ES L 201, s. 37; Mim. vyd. 13/029, s. 514) — Poskytovanie telefónnych služieb — Rozsah povinnosti podniku, ktorý prideľuje telefónne čísla účastníkom, poskytnúť iným podnikom všetky relevantné údaje s cieľom poskytovať verejne dostupné informačné služby a vydávať telefónne zoznamy — Údaje o účastníkoch tretích podnikov

Výrok rozsudku

1.

Článok 25 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/22/ES zo 7. marca 2002 o univerzálnej službe a právach užívateľov týkajúcich sa elektronických komunikačných sietí a služieb (smernica univerzálnej služby) sa má vykladať v tom zmysle, že mu neodporuje vnútroštátna právna úprava ukladajúca podnikom, ktoré prideľujú telefónne čísla koncovým užívateľom, povinnosť sprístupniť podnikom, ktorých činnosť spočíva v poskytovaní verejne prístupných telefónnych informačných služieb a telefónnych zoznamov, nie len údaje o vlastných účastníkoch, ale takisto aj údaje o účastníkoch iných podnikov, ktoré majú k dispozícii.

2.

Článok 12 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES z 12. júla 2002, týkajúcej sa spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických komunikácií (smernica o súkromí a elektronických komunikáciách), sa má vykladať v tom zmysle, že mu neodporuje vnútroštátna právna úprava ukladajúca podniku, ktorý zverejňuje telefónne zoznamy, povinnosť sprístupniť osobné údaje, ktoré má k dispozícii a ktoré sa týkajú účastníkov iných poskytovateľov telefónnych služieb, v prospech iného podniku, ktorého činnosť spočíva vo zverejňovaní vytlačených alebo elektronických verejných zoznamov alebo v sprístupnení takýchto zoznamov prostredníctvom informačného operátora, bez toho, aby bolo takéto sprístupnenie podmienené vydaním nového súhlasu účastníkov, pokiaľ títo účastníci boli pred prvým zápisom údajov do verejného zoznamu informovaní o účele zápisu, ako aj o skutočnosti, že tieto údaje môžu byť oznámené inému poskytovateľovi telefónnych služieb, a pokiaľ je zaručené, že uvedené údaje sa po ich sprístupnení nepoužijú na iné účely, než sú tie, na ktoré boli zhromažďované pri ich prvom zverejnení.


(1)  Ú. v. EÚ C 80, 27.3.2010.


2.7.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 194/5


Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 12. mája 2011 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Administrativen sad Sofia-grad — Bulharsko) — Enel Maritsa Iztok 3 AD/Direktor „Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto“ NAP

(Vec C-107/10) (1)

(Návrh na začatie prejudiciálneho konania - DPH - Smernice 77/388/EHS a 2006/112/ES - Vrátenie - Lehota - Úroky - Započítanie - Zásady daňovej neutrality a proporcionality - Ochrana legitímnej dôvery)

2011/C 194/06

Jazyk konania: bulharčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Administrativen sad Sofia-grad

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Enel Maritsa Iztok 3 AD

Žalovaný: Direktor „Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto“ NAP

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Administrativen sad Sofia-grad — Výklad článku 18 ods. 4 šiestej smernice Rady 77/388/EHS zo 17. mája 1977 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu — spoločný systém dane z pridanej hodnoty: jednotný základ jej stanovenia (Ú. v. ES L 145, s. 1; Mim. vyd. 09/01, s. 23), a článku 183 prvého odseku smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ L 347, s. 1) — Kogentná lehota na vrátenie nadmerného odpočtu DPH po uplynutí ktorej sa uskutoční výpočet úrokov dlžných zdaniteľnej osobe — Zmena vnútroštátnej právnej úpravy v priebehu takého výpočtu stanovujúca, že v prípade daňovej kontroly sa tento výpočet uskutoční od dátumu vydania daňového výmeru, ktorým sa ukončuje daňová kontrola — Primeraná lehota — Možnosť vrátiť nadmerný odpočet DPH započítaním sumy, ktorá sa má vrátiť s daňovými platbami, ktoré dlží zdaniteľná osoba — Zásady daňovej neutrality a proporcionality

Výrok rozsudku

1.

Článok 183 smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, zmenenej a doplnenej smernicou Rady 2006/138/ES z 19. decembra 2006, posudzovaný z hľadiska zásady ochrany legitímnej dôvery, sa má vykladať v tom zmysle, že bráni vnútroštátnej právnej úprave, ktorá retroaktívne upravuje predĺženie lehoty, v ktorej má byť vrátený nadmerný odpočet dane z pridanej hodnoty, ak táto právna úprava zbavuje zdaniteľnú osobu nároku na úroky z omeškania zo sumy, ktorá jej má byť vrátená, ktorý mala pred nadobudnutím účinnosti tejto právnej úpravy.

2.

Článok 183 smernice 2006/112, zmenenej a doplnenej smernicou 2006/138, posudzovaný z hľadiska zásady daňovej neutrality, sa má vykladať v tom zmysle, že bráni vnútroštátnej právnej úprave, ktorá stanovuje, že všeobecná lehota na vrátenie nadmerného odpočtu dane z pridanej hodnoty, po ktorej uplynutí vzniká nárok na úroky z omeškania zo sumy, ktorá sa má vrátiť, sa v prípade začatia konania o daňovej kontrole predlžuje, pričom toto predĺženie má za následok, že nárok na uvedené úroky vzniká až odo dňa skončenia tejto kontroly, hoci tento daňový odpočet bol už prenesený v priebehu troch zdaňovacích období nasledujúcich po zdaňovacom období, keď k nemu došlo. Naopak, skutočnosť, že táto obvyklá lehota je stanovená na 45 dní, nie je v rozpore s uvedeným ustanovením.

3.

Článok 183 smernice 2006/112, zmenenej a doplnenej smernicou 2006/138, sa má vykladať v tom zmysle, že nebráni tomu, aby k vráteniu nadmerného odpočtu dane z pridanej hodnoty došlo prostredníctvom započítania.


(1)  Ú. v. EÚ C 134, 22.5.2010.


2.7.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 194/6


Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 12. mája 2011 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Kammergericht Berlin — Nemecko) — Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), Anstalt des öffentlichen Rechts/JPMorgan Chase Bank N.A., Frankfurt Branch

(Vec C-144/10) (1)

(Súdna právomoc v občianskych veciach - Článok 22 bod 2 a článok 27 nariadenia (ES) č. 44/2001 - Výlučná právomoc súdov štátu sídla rozhodovať spory týkajúce sa platnosti rozhodnutí orgánov spoločností - Rozsah - Žaloba, ktorú podala právnická osoba verejného práva, na určenie neplatnosti zmluvy z dôvodu údajnej neplatnosti rozhodnutí jej orgánov týkajúcich sa uzatvorenia tejto zmluvy - Prekážka začatého konania - Povinnosť vnútroštátneho súdu, ktorý nezačal konať ako prvý, prerušiť konanie - Rozsah)

2011/C 194/07

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Kammergericht Berlin

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), Anstalt des öffentlichen Rechts

Žalovaná: JPMorgan Chase Bank N.A., Frankfurt Branch

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Kammergericht Berlin — Výklad článku 22 bodu 2 a článku 27 nariadenia Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (Ú. v. ES L 12, 2001, s. 1; Mim. vyd. 19/004, s. 42) — Výlučná právomoc súdov štátu sídla pre spory týkajúce sa platnosti rozhodnutí orgánov spoločností — Uplatnenie tohto pravidla výlučnej právomoci na žalobu podanú právnickou osobou verejného práva na určenie neplatnosti zmluvy z dôvodu údajnej neplatnosti rozhodnutí jej orgánov týkajúcich sa uzatvorenia tejto zmluvy

Výrok rozsudku

Článok 22 bod 2 nariadenia Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach sa má vykladať v tom zmysle, že sa neuplatní na spor, v rámci ktorého sa spoločnosť domáha neúčinnosti zmluvy voči sebe z dôvodu údajnej neplatnosti rozhodnutia svojich orgánov, ktoré viedlo k uzavretiu tejto zmluvy, zapríčinenej porušením stanov tejto spoločnosti.


(1)  Ú. v. EÚ C 148, 5.6.2010.


2.7.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 194/7


Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 5. mája 2011 (návrhy na začatie prejudiciálneho konania, ktoré podal Finanzgericht Hamburg — Nemecko) — Ze Fu Fleischhandel GmbH (C-201/10), Vion Trading GmbH (C-202/10)/Hauptzollamt Hamburg-Jonas

(Spojené veci C-201/10 a C-202/10) (1)

(Nariadenie (ES, Euratom) č. 2988/95 - Ochrana finančných záujmov Európskej únie - Článok 3 - Vrátenie vývozných náhrad - Tridsaťročná premlčacia doba - Pravidlo premlčania, ktoré je súčasťou všeobecného občianskeho práva členského štátu - „Analogické“ uplatnenie - Zásada právnej istoty - Zásada legitímnej dôvery - Zásada proporcionality)

2011/C 194/08

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Finanzgericht Hamburg

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyne: Ze Fu Fleischhandel GmbH (C-201/10), Vion Trading GmbH (C-202/10)

Žalovaný: Hauptzollamt Hamburg-Jonas

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Finanzgericht Hamburg — Výklad článku 3 ods. 3 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 312, s. 1; Mim. vyd. 01/001, s. 340) — Vymáhanie vývoznej náhrady neoprávnene poskytnutej vývozcovi z dôvodu nezrovnalostí, ktorých sa dopustil — Uplatnenie vnútroštátnej právnej úpravy stanovujúcej premlčaciu dobu 30 rokov — Zásady právnej istoty a proporcionality

Výrok rozsudku

1.

Za okolností, aké sú vo veciach samých, zásade právnej istoty v zásade neodporuje, keď v kontexte ochrany finančných záujmov Európskej únie definovanej nariadením Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev a pri uplatnení článku 3 ods. 3 tohto nariadenia, vnútroštátne orgány a súdy členského štátu uplatňujú na spory týkajúce sa vrátenia neoprávnene poskytnutých vývozných náhrad „analogicky“ premlčaciu dobu vychádzajúcu z vnútroštátneho ustanovenia všeobecného práva, avšak za podmienky, že také uplatnenie vyplýva zo súdnej praxe dostatočne predvídateľnej, čo prináleží overiť vnútroštátnemu súdu.

2.

Za okolností, aké sú vo veciach samých, odporuje zásade proporcionality, v rámci možnosti, ktorú členským štátom ponúka článok 3 ods. 3 nariadenia č. 2988/95, uplatňovanie tridsaťročnej premlčacej doby na spory týkajúce sa vrátenia neoprávnene získaných vývozných náhrad.

3.

Za okolností, aké sú vo veciach samých, odporuje zásade právnej istoty, aby „dlhšia“ premlčacia doba v zmysle článku 3 ods. 3 nariadenia č. 2988/95 mohla vyplývať z premlčacej doby vo všeobecnom práve skrátenej prostredníctvom judikatúry tak, aby jej uplatnenie bolo v súlade so zásadou proporcionality, keďže za takých okolností je v každom prípade uplatniteľná štvorročná premlčacia doba stanovená v článku 3 ods. 1 prvom pododseku nariadenia č. 2988/95.


(1)  Ú. v. EÚ C 209, 31.7.2010.


2.7.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 194/7


Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 12. mája 2011 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Augstākās tiesas Senāts — Lotyšská republika) — Andrejs Eglītis, Edvards Ratnieks/Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija

(Vec C-294/10) (1)

(Letecká doprava - Nariadenie (ES) č. 261/2004 - Článok 5 ods. 3 - Náhrada cestujúcim v prípade zrušenia letu - Oslobodenie od povinnosti náhrady v prípade mimoriadnych okolností - Vykonanie všetkých primeraných opatrení leteckým dopravcom na zabránenie mimoriadnym okolnostiam - Plánovanie prostriedkov v dostatočnom čase na to, aby sa mohol let uskutočniť po tom, čo také okolnosti zanikli)

2011/C 194/09

Jazyk konania: lotyština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Augstākās Tiesas Senāts

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobcovia: Andrejs Eglītis, Edvards Ratnieks

Žalovaný: Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Augstākās tiesas Senāts — Výklad článku 5 ods. 3 a článku 6 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 z 11. februára 2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov, a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 295/91 (Ú. v. EÚ L 46, s. 1; Mim. vyd. 07/008, s. 10) — Zrušenie letu najskôr z dôvodu uzatvorenia vzdušného priestoru v dôsledku zlyhaní radarov a systémov kontroly letovej prevádzky, neskôr z dôvodu uplynutia maximálneho povoleného pracovného času pre posádku — Prijatie všetkých primeraných opatrení leteckým dopravcom na zabránenie mimoriadnym okolnostiam

Výrok rozsudku

Článok 5 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 z 11. februára 2004, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 295/91, sa má vykladať v tom zmysle, že vzhľadom na to, že letecký dopravca má povinnosť vykonať všetky primerané opatrenia na účely zabránenia mimoriadnym okolnostiam, musí vo fáze plánovania letu primerane zohľadniť riziko meškania spojené s výskytom mimoriadnych okolností. Z tohto dôvodu musí počítať s určitou časovou rezervou, aby bol schopný, pokiaľ je to možné, uskutočniť let v celom rozsahu po tom, čo sa skončili mimoriadne okolnosti. Naopak, uvedené ustanovenie nemožno vykladať tak, že z dôvodu primeraných opatrení stanovuje povinnosť všeobecne a nediferencovane plánovať minimálnu časovú rezervu uplatniteľnú bez rozdielu na všetkých leteckých dopravcov v akýchkoľvek situáciách, keď nastali mimoriadne okolnosti. Pri posúdení schopnosti leteckého dopravcu uskutočniť plánovaný let v celom rozsahu v rámci nových podmienok vyplývajúcich z toho, že nastali mimoriadne okolnosti, je potrebné dbať na to, aby rozsah požadovanej časovej rezervy nemal za následok, že letecký dopravca by znášal neprimerané straty vzhľadom na kapacity svojho podniku v rozhodnom čase. Článok 6 ods. 1 uvedeného nariadenia nie je v rámci takého posúdenia uplatniteľný.


(1)  Ú. v. EÚ C 221, 14.8.2010.


2.7.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 194/8


Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 10. mája 2011 — Európska komisia/Švédske kráľovstvo

(Vec C-479/10) (1)

(Nesplnenie povinnosti členským štátom - Životné prostredie - Smernica 1999/30/ES - Kontrola znečistenia - Limitné hodnoty pre koncentrácie PM10 v okolitom ovzduší)

2011/C 194/10

Jazyk konania: švédčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: A. Alcover San Pedro a K. Simonsson, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaný: Švédske kráľovstvo (v zastúpení: A. Falk a C. Meyer-Seitz, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Nesplnenie povinnosti členským štátom — Porušenie článku 5 ods. 1 smernice Rady 1999/30/ES z 22. apríla 1999 o limitných hodnotách oxidu siričitého, oxidu dusičitého a oxidov dusíka, tuhých znečisťujúcich látok a olova v okolitom ovzduší (Ú. v. ES L 163, s. 41; Mim. vyd. 15/004, s. 164) — Prekročenie limitných hodnôt pre častice PM10 v okolitom ovzduší v rokoch 2005, 2006 a 2007 v zónach SW 2 a SW 4 a v rokoch 2005 a 2006 v zóne SW 5

Výrok rozsudku

1.

Švédske kráľovstvo si tým, že prekročilo limitné hodnoty pre koncentrácie PM10 v okolitom ovzduší v rokoch 2005 až 2007 v zónach SW 2 a SW 4 a v rokoch 2005 a 2006 v zóne SW 5, nesplnilo povinnosti, ktoré mu vyplývajú z článku 5 ods. 1 smernice Rady 1999/30/ES z 22. apríla 1999 o limitných hodnotách oxidu siričitého, oxidu dusičitého a oxidov dusíka, tuhých znečisťujúcich látok a olova v okolitom ovzduší.

2.

Švédske kráľovstvo je povinné nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 328, 4.12.2010.


2.7.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 194/8


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshofs (Nemecko) 14. marca 2011 — UsedSoft GmbH/Oracle International Corp.

(Vec C-128/11)

2011/C 194/11

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Bundesgerichtshof

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: UsedSoft GmbH

Žalovaná: Oracle International Corp.

Prejudiciálne otázky

1.

Je osoba, ktorá sa môže odvolávať na vyčerpanie práva na rozširovanie rozmnoženiny počítačového programu, „oprávneným nadobúdateľom“ v zmysle článku 5 ods. 1 smernice 2009/24/ES (1)?

2.

V prípade kladnej odpovede na prvú otázku: vyčerpá sa právo na rozširovanie rozmnoženiny počítačového programu podľa článku 4 ods. 2 prvej časti vety smernice 2009/24/ES, ak nadobúdateľ vyhotovil rozmnoženinu so súhlasom majiteľa práv prostredníctvom stiahnutia programu z internetu na nosič dát?

3.

V prípade kladnej odpovede aj na druhú otázku: môže sa aj osoba, ktorá nadobudla „použitú“ softvérovú licenciu, ako „oprávnený nadobúdateľ“ podľa článku 5 ods. 1 a článku 4 ods. 2 prvej časti vety smernice 2009/24/ES na účely vyhotovenia rozmnoženiny programu odvolávať na vyčerpanie práva na rozširovanie rozmnoženiny počítačového programu vyhotovenej prvým nadobúdateľom so súhlasom majiteľa práv prostredníctvom stiahnutia programu z internetu na nosič dát, ak prvý nadobúdateľ vymazal svoju rozmnoženinu programu alebo ju už nepoužíva?


(1)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/24/ES z 23. apríla 2009 o právnej ochrane počítačových programov (kodifikované znenie); Ú. v. EÚ L 111, s. 16.


2.7.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 194/9


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovenská republika) 4. apríla 2011 — Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky/Profitube s. r. o.

(Vec C-165/11)

2011/C 194/12

Jazyk konania: slovenčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky

Žalovaná: Profitube s. r. o.

Prejudiciálne otázky

1.

Či za skutkového stavu, kedy do verejného colného skladu na území členského štátu Európskej únie bol dovozcom z tohto členského štátu v rokoch 2005 a 2006 tovar z územia nečlenského štátu Európskej únie (Ukrajiny), ktorý bol následne v tomto colnom sklade spracovaný v režime aktívny zušľachťovací styk v podmienečnom systéme, a výsledný výrobok nebol v zmysle čl. 114 Nariadenia č. 2913/92 ihneď vyvezený, ale naopak bol v tom istom sklade spracovateľom tovaru odpredaný inej spoločnosti z toho členského štátu, ktorá ho z uvedeného colného skladu neprepustila do voľného obehu, ale následne ho vrátila do režimu colného uskladňovania, tak či sa na uvedený predaj tovaru v tom istom colnom sklade vzťahujú stále iba komunitárne colné predpisy, alebo sa právna situácia predmetným predajom zmenila natoľko, že uvedená transakcia už podlieha režimu Šiestej Smernice Rady zo 17. mája 1977 (77/388/EHS) (1), tzn. či je možné na účely režimu dane z pridanej hodnoty podľa Šiestej smernice pokladať verejný colný sklad nachádzajúci sa na území niektorého z členských štátov za súčasť územia Spoločenstva, resp, územia tohto členského štátu v zmysle definícií čl. 3 Šiestej smernice?

2.

Je možné hore uvedený skutkový stav vyhodnotiť s prihliadnutím na doktrínu zneužitia práv vypracovanú Súdnym dvorom Európskej únie a týkajúcich sa aplikácie Šiestej smernice (C-255/02 Halifax) tak, že žalobca predajom tovaru vo verejnom colnom sklade nachádzajúcom sa na území Slovenskej republiky už uskutočnil dodanie tovaru za protihodnotu v tuzemsku?

3.

Ak je na prvú otázku odpoveď kladná v tom duchu, že uvedená transakcia už podlieha režimu Šiestej Smernice, tak potom či táto transakcia je zdaniteľnou udalosťou

a)

podľa čl. 10 ods. 1 a 2 Šiestej smernice spojenou so vznikom daňového nároku z dôvodu, že došlo k dodávke tovaru v colnom sklade nachádzajúcom sa na území Slovenskej republiky, alebo

b)

z dôvodu, že potom, čo bol tovar dovážaný z tretej krajiny (čl. 10 ods. 3 Šiestej smernice) tak počas uskladnenia v tomto colnom sklade došlo k zániku colného režimu predajom uskladneného tovaru inej osobe z členského štátu?

4.

Sú splnené ciele Šiestej Smernice vyjadrené v jej preambule, resp. ciele GATT (WTO), ak by predaj tovaru dovezeného z tretej krajiny do colného skladu, následne v ňom spracovaného, predaného inej osobe tohto členského štátu v colnom sklade na území členského štátu Európskeho spoločenstva nepodliehal režimu dane z pridanej hodnoty v tomto členskom štáte?


(1)  Šiesta smernica Rady zo 17. mája 1977 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu — spoločný systém dane z pridanej hodnoty: jednotný základ jej stanovenia, (Ú. v. ES L 145, s. 1; Mim. vyd. 09/001, s. 23).


2.7.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 194/10


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Spojené kráľovstvo) 8. apríla 2011 — Football Dataco Ltd, Scottish Premier League Ltd, Scottish Football League, PA Sport UK Ltd/Sportradar GmbH (spoločnosť so sídlom v Nemecku), Sportradar (spoločnosť so sídlom vo Švajčiarsku)

(Vec C-173/11)

2011/C 194/13

Jazyk konania: angličtina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolatelia: Football Dataco Ltd, Scottish Premier League Ltd, Scottish Football League, PA Sport UK Ltd

Odporcovia: Sportradar GmbH (spoločnosť so sídlom v Nemecku), Sportradar (spoločnosť so sídlom vo Švajčiarsku)

Prejudiciálna otázka

1.

V prípade, že subjekt na svoj internetový server nachádzajúci sa v členskom štáte A nahrá údaje z databázy chránenej právom sui generis podľa smernice 96/9/ES (1) („smernica o databázach“) a na požiadanie užívateľa v členskom štáte B pošle internetový server tieto údaje na počítač užívateľa tak, že sa uložia do pamäti tohto počítača a zobrazia sa na jeho obrazovke;

a)

predstavuje zaslanie údajov „extrakciu“ alebo „reutilizáciu“ týmto subjektom?

b)

dôjde k extrakcii a/alebo reutilizácii týmto subjektom

i)

iba v štáte A;

ii)

iba v štáte B alebo

iii)

v štátoch A aj B?


(1)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 9/96/ES z 11. marca 1996 o právnej ochrane databáz (Ú. v. ES L 77, s. 20; Mim. vyd. 13/015, s. 459).


2.7.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 194/10


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Symvoulio tis Epikrateias (Grécko) 15. apríla 2011 — Syllogos Ellinon Poleodomon kai Chorotakton/1. Ypourgos Perivallontos, Chorotaxias kai Dimosion Ergon; 2. Ypourgos Oikonomias kai Oikonomikon a 3. Ypourgos Esoterikon, Dimosias Dioikisis kai Apokentrosis

(Vec C-177/11)

2011/C 194/14

Jazyk konania: gréčtina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Symvoulio tis Epikrateias (Štátna rada)

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Syllogos Ellinon Poleodomon kai Chorotakton (Združenie gréckych urbanistov a územných plánovačov)

Žalovaní: 1. Ypourgos Perivallontos, Chorotaxias kai Dimosion Ergon (ministerstvo životného prostredia, územného plánovania a verejných prác); 2. Ypourgos Oikonomias kai Oikonomikon kai (ministerstvo hospodárstva a financií); 3. Ypourgos Esoterikon, Dimosias Dioikisis kai Apokentrosis (ministerstvo vnútra, verejnej služby a decentralizácie)

Prejudiciálna otázka

Má sa článok 3 ods. 2 písm. b) smernice 2001/42/ES o posudzovaní účinkov určitých plánov a programov na životné prostredie (Ú. v. ES L 197, s. 30; Mim. vyd. 15/006, s. 157), ktorý stanovuje, že environmentálne posudzovanie sa vykonáva pre všetky plány a programy,,pri ktorých sa určilo, že vyžadujú posudzovanie podľa článku 6 alebo 7 smernice 92/43/EHS s ohľadom na ich pravdepodobný účinok na lokality‘, vykladať tak, že povinnosť vykonať pre určitý plán environmentálne posudzovanie závisí od toho, či sú v súvislosti s týmto plánom splnené podmienky na vykonanie environmentálneho posudzovania podľa smernice 92/43, a že preto uvedené ustanovenie smernice 2001/42, rovnako ako ustanovenia vyššie citovanej smernice 92/43 predpokladá konštatovanie, že plán môže pravdepodobne významne ovplyvniť určité osobitne chránené územie s tým, že samotné posúdenie ponecháva na členské štáty? Alebo sa má článok 3 ods. 2 písm. b) smernice 2001/42 naopak vykladať tak, že povinnosť vykonať environmentálne posudzovanie podľa tejto smernice nezávisí od splnenia podmienok na vykonanie environmentálneho posudzovania podľa smernice 93/43, teda od zhodnotenia možných významných vplyvov plánu na osobitne chránené územie s tým, že pre vznik povinnosti vykonať takéto posudzovanie — naopak — stačí konštatovať, že plán nejakým spôsobom súvisí s jednou z lokalít uvedených v smernici 92/43, pričom nemusí ísť nevyhnutne o osobitne chránené územie?


2.7.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 194/11


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Symvoulio tis Epikrateias (Grécko) 4. mája 2011 — Sportingbet PLC/Ypourgos Politismou, Ypourgos Oikonomias kai Oikonomikon

(Vec C-209/11)

2011/C 194/15

Jazyk konania: gréčtina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Symvoulio tis Epikrateias

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Sportingbet PLC

Žalovaní: Ypourgos Politismou, Ypourgos Oikonomias kai Oikonomikon

Prejudiciálne otázky

1.

Je vnútroštátna právna úprava, ktorá s cieľom obmedziť ponuku hazardných hier priznáva výhradné právo na vykonávanie, riadenie, organizáciu a prevádzkovanie hazardných hier jedinej spoločnosti založenej vo forme akciovej spoločnosti kótovanej na burze, pričom táto spoločnosť inzeruje hazardné hry, ktoré organizuje, rozširuje svoje aktivity do iných členských štátov, hráči sa na jej aktivitách zúčastňujú slobodne a maximálna výška stávky a výhry je určená vo vzťahu k stávkovému tiketu a nie vo vzťahu k hráčovi, v súlade s ustanoveniami článkov 43 a 49 Zmluvy ES?

2.

V prípade zápornej odpovede na prvú otázku: je v súlade s článkami 43 a 49 Zmluvy ES vnútroštátna právna úprava, ktorá v rámci boja proti trestnej činnosti vedeného prostredníctvom kontroly spoločností v predmetnej oblasti takým spôsobom, aby sa zabezpečilo, že tieto činnosti sa budú vykonávať iba v rámci kontrolovaných systémov, priznáva výhradné právo na vykonávanie, riadenie, organizáciu a prevádzkovanie hazardných hier jedinej spoločnosti, aj keď to má za následok neobmedzený rozvoj príslušnej ponuky, alebo je v každom prípade potrebné, aby bolo možné toto obmedzenie považovať za primerané vzhľadom na dosiahnutie cieľa boja proti trestnej činnosti, aby sa rozvoj ponuky s určitosťou kontroloval, čiže aby sa udržiaval v rozsahu potrebnom na dosiahnutie tohto cieľa a neprekračoval ho? V prípade, že tento rozvoj treba kontrolovať, možno ho z tohto pohľadu považovať za kontrolovaný, keď sa v predmetnom sektore priznáva výhradné právo jedinému subjektu s vlastnosťami uvedenými v prvej prejudiciálnej otázke? A napokon v prípade, ak sa rozhodne, že priznanie takéhoto výhradného práva má za následok kontrolovaný rozvoj ponuky hazardných hier, presahuje priznanie tohto práva jedinej spoločnosti rámec toho, čo je nevyhnutné, čiže môže sa rovnaký cieľ účinne dosiahnuť aj priznaním tohto práva viacerým spoločnostiam?

3.

V prípade, že by sa s odvolaním na vyššie uvedené prejudiciálne otázky usúdilo, že priznanie výhradného práva na vykonávanie, riadenie, organizáciu a prevádzkovanie hazardných hier podľa dotknutých vnútroštátnych ustanovení nie je v súlade s článkami 43 a 49 Zmluvy ES: a) pripúšťajú uvedené ustanovenia Zmluvy ES, aby sa vnútroštátne orgány počas prechodného obdobia potrebného na zosúladenie predpisov so Zmluvou ES nevyjadrovali k žiadostiam týkajúcim sa začiatku vykonávania týchto činností, ktoré predložili subjekty z iných členských štátov; b) v prípade kladnej odpovede: na základe akých kritérií sa určuje dĺžka takéhoto prechodného obdobia; c) ak sa prechodné obdobie nepripúšťa, na základe akých kritérií majú vnútroštátne orgány posudzovať príslušné žiadosti?


Všeobecný súd

2.7.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 194/12


Rozsudok Všeobecného súdu z 19. mája 2011 — Ryanair/Komisia

(Vec T-423/07) (1)

(Štátna pomoc - Hospodárska súťaž - Zneužitie dominantného postavenia - Odvetvie letectva - Výlučné užívanie terminálu 2 letiska v Mníchove - Žaloba na nečinnosť - Zaujatie stanoviska Komisie - Zastavenie konania - Povinnosť konať - Nedostatok)

2011/C 194/16

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Ryanair Ltd (Dublin, Írsko) (v zastúpení: E. Vahida, advokát)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: L. Flynn, S. Noë a E. Righini, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Žaloba na nečinnosť, ktorej cieľom je konštatovanie, že Komisia protiprávne nezaujala stanovisko k sťažnosti žalobkyne týkajúcej sa jednak pomoci, ktorú údajne poskytla Spolková republika Nemecko spoločnosti Lufthansa a jej partnerom v Star Alliance vo forme výlučného užívania terminálu 2 letiska v Mníchove a jednak údajného zneužitia dominantného postavenia zo strany letiska v Mníchove

Výrok rozsudku

1.

Konanie o návrhoch týkajúcich sa nečinnosti podaných spoločnosťou Ryanair Ltd vo vzťahu k údajnej štátnej pomoci v prospech spoločnosti Lufthansa sa zastavuje.

2.

Návrhy týkajúce sa nečinnosti podané spoločnosťou Ryanair vo vzťahu k údajnej štátnej pomoci v prospech partnerov spoločnosti Lufthansa v Star Alliance sa zamietajú.

3.

Návrhy týkajúce sa nečinnosti podané spoločnosťou Ryanair vo vzťahu k údajnému zneužitiu dominantného postavenia sa zamietajú.

4.

Európska komisia znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť polovicu trov konania spoločnosti Ryanair.

5.

Spoločnosť Ryanair znáša polovicu svojich vlastných trov konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 8, 12.1.2008.


2.7.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 194/12


Rozsudok Všeobecného súdu z 18. mája 2011 — IIC-Intersport International/ÚHVT — McKenzie (McKENZIE)

(Vec T-502/07) (1)

(Ochranná známka Spoločenstva - Námietkové konanie - Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva McKENZIE - Skoršia obrazová ochranná známka Spoločenstva a skoršia slovná ochranná známka Spoločenstva McKINLEY - Relatívny dôvod zamietnutia - Pravdepodobnosť zámeny - Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 40/94 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009])

2011/C 194/17

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: IIC-Intersport International Corporation GmbH (Ostermundigen, Švajčiarsko) (v zastúpení: P. Steinhauser, advokát)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: A. Folliard-Monguiral a D. Botis, splnomocnení zástupcovia)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom: The McKenzie Corp. Ltd (Ponteland Village, Newcastle Upon Tyne, Spojené kráľovstvo) (v zastúpení: D. Alexander, QC, R. Kempner a O. M. Delafaille, solicitors)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu druhého odvolacieho senátu ÚHVT z 15. októbra 2007 (vec R 1425/2006-2), týkajúcemu sa námietkového konania medzi The McKenzie Corporation Ltd a IIC-Intersport International Corp. GmbH

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

IIC-Intersport International Corp. GmbH je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 51, 23.2.2008.


2.7.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 194/13


Rozsudok Všeobecného súdu z 18. mája 2011 — Habanos/ÚHVT — Tabacos de Centroamérica (KIOWA)

(Vec T-207/08) (1)

(Ochranná známka Spoločenstva - Námietkové konanie - Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva KIOWA - Skoršia obrazová ochranná známka Spoločenstva a skoršia obrazová národná ochranná známka COHIBA - Relatívny dôvod zamietnutia - Neexistencia pravdepodobnosti zámeny - Neexistencia podobnosti označení - Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 40/94 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009])

2011/C 194/18

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Corporación Habanos, SA (Havana, Kuba) (v zastúpení: pôvodne V. Gil Vega a A. Ruiz López, neskôr A. Ruiz López, advokáti)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: J. Crespo Carrillo, splnomocnený zástupca)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom: Tabacos de Centroamérica, SL (Pozuelo de Alarcón, Španielsko) (v zastúpení: R. M. Caldés Llopis, advokát)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu druhého odvolacieho senátu ÚHVT z 31. marca 2008 (vec R 1189/2007-2), týkajúcemu sa námietkového konania medzi Corporación Habanos, SA a Tabacos de Centroamérica, SL

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Corporación Habanos, SA znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vznikli Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT).

3.

Tabacos de Centroamérica, SL znáša svoje vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 209, 15.8.2008.


2.7.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 194/13


Rozsudok Všeobecného súdu z 19. mája 2011 — PJ Hungary/ÚHVT — Pepekillo (PEPEQUILLO)

(Vec T-580/08) (1)

(Ochranná známka Spoločenstva - Námietkové konanie - Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva PEPEQUILLO - Skoršie národné slovné a obrazové ochranné známky a skoršie slovné a obrazové ochranné známky Spoločenstva PEPE a PEPE JEANS - Restitutio in integrum - Relatívny dôvod zamietnutia - Pravdepodobnosť zámeny - Podobnosť výrobkov - Článok 78 nariadenia (ES) č. 40/94 [teraz článok 81 nariadenia (ES) č. 207/2009] - Článok 8 ods. 1 písm. b) a článok 8 ods. 5nariadenia č. 40/94 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) a článok 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009])

2011/C 194/19

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: PJ Hungary Szolgáltató kft (PJ Hungary kft) (Budapešť, Maďarsko) (v zastúpení: M. H. Granado Carpenter a C. Gutiérrez Martínez, advokáti)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: O. Mondéjar Ortuno, splnomocnený zástupca)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom: Pepekillo, SL (Algésiras, Španielsko) (v zastúpení: J. Garrido Pastor, advokát)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiam prvého odvolacieho senátu ÚHVT z 30. apríla a 24. septembra 2008 (vydaným vo veci R 722/2007-1), z ktorých prvé sa týka žiadosti o restitutio in integrum predloženej spoločnosťou Pepekillo, SL, a druhé námietkového konania medzi PJ Hungary Szolgáltató kft (PJ Hungary kft) a Pepekillo

Výrok rozsudku

1.

Rozhodnutie prvého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) z 24. septembra 2008 (vec R 722/2007-1) sa zrušuje.

2.

V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta.

3.

ÚHVT znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť polovicu trov vynaložených spoločnosťou PJ Hungary Szolgáltató kft (PJ Hungary kft), ako aj nevyhnutné trovy vynaložené spoločnosťou PJ Hungary kft na účely konania pred prvým odvolacím senátom ÚHVT.

4.

Pepekillo, SL, znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť polovicu trov vynaložených spoločnosťou PJ Hungary kft.


(1)  Ú. v. EÚ C 44, 21.2.2009.


2.7.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 194/14


Rozsudok Všeobecného súdu z 18. mája 2011 — Glenton España/ÚHVT — Polo/Lauren (POLO SANTA MARIA)

(Vec T-376/09) (1)

(Ochranná známka Spoločenstva - Námietkové konanie - Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva POLO SANTA MARIA - Skoršia obrazová ochranná známka Beneluxu zobrazujúca siluetu hráča póla - Relatívny dôvod zamietnutia - Pravdepodobnosť zámeny - Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009)

2011/C 194/20

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Glenton España, SA (Madrid, Španielsko) (v zastúpení: E. Armijo Chávarri a A. Castán Pérez-Gómez, advokáti)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: D. Botis, splnomocnený zástupca)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom: The Polo/Lauren Company, LP (New York, New York, Spojené štáty) (v zastúpení: R. Black, R. Guthrie, solicitors, a S. Malynicz, barrister)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu druhého odvolacieho senátu ÚHVT z 18. júna 2009 (vec R 594/2008-2) týkajúcemu sa námietkového konania medzi spoločnosťami The Polo/Lauren Company, LP a Glenton España, SA

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Glenton España, SA je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 282, 21.11.2009.


2.7.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 194/14


Rozsudok Všeobecného súdu z 19. mája 2011 — Tempus Vade/ÚHVT — Palacios Serrano (AIR FORCE)

(Vec T-81/10) (1)

(Ochranná známka Spoločenstva - Námietkové konanie - Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva AIR FORCE - Skoršie národné slovné a obrazové ochranné známky a skoršie slovné a obrazové ochranné známky Spoločenstva TIME FORCE - Relatívne dôvody zamietnutia - Neexistencia pravdepodobnosti zámeny - Neexistencia podobnosti označení - Článok 8 ods. 1 písm. b) a článok 8 ods. 5 nariadenia (ES) č. 207/2009)

2011/C 194/21

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Tempus Vade, SL (San Sebastián de los Reyes, Španielsko) (v zastúpení: A. Gómez López, advokát)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: J. Crespo Carrillo, splnomocnený zástupca)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom: Juan Palacios Serrano (Alcobendas, Španielsko) (v zastúpení: E. Ochoa Santamaría, J. del Valle Sánchez a V. Ruiz de Velasco Martinez de Ercilla, advokáti)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu štvrtého odvolacieho senátu ÚHVT zo 7. januára 2010 (vec R 1114/2008-4) týkajúcemu sa námietkového konania medzi Tempus Vade, SL a pánom Juan Palacios Serrano

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Tempus Vade, SL je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 100, 17.4.2010.


2.7.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 194/14


Žaloba podaná 4. apríla 2011 — COMPLEX/ÚHVT — KAJO metal (KX)

(Vec T-206/11)

2011/C 194/22

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: poľština

Účastníci konania

Žalobkyňa: COMPLEX S.A.(Łódź, Poľsko) (v zastúpení R. Rumpel, radca prawny)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: KAJO metal s.r.o. (Dolný Kubín, Slovensko)

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

uznal žalobu za dôvodnú,

zrušil rozhodnutie druhého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) z 21. januára 2011 vo veci R 864/2010-2,

zmenil napadnuté rozhodnutie v tom smere, že zápis ochrannej známky KX, č. 6125405 sa zamieta,

uložil ÚHVT znášať trovy konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Prihlasovateľ ochrannej známky Spoločenstva: KAJO metal s.r.o.

Prihlasovaná ochranná známka Spoločenstva: slovná ochranná známka KX pre výrobky zaradené do triedy 7.

Majiteľ ochrannej známky alebo označenia namietaných v námietkovom konaní: žalobkyňa.

Namietaná ochranná známka alebo označenie: slovná ochranná známka Spoločenstva CX (č. 3588241) pre výrobky zaradené do triedy 7 a obrazová ochranná známka Spoločenstva CX PRECISION BEARINGS (č. 3979432) pre výrobky zaradené do triedy 7.

Rozhodnutie námietkového oddelenia: zamietnutie námietky.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: zamietnutie odvolania.

Dôvody žaloby: nesprávne použitie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 (1), pretože medzi kolidujúcimi ochrannými známkami existuje pravdepodobnosť zámeny.


(1)  Nariadenie Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 78, s. 1).


2.7.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 194/15


Žaloba podaná 8. apríla 2011 — EyeSense/ÚHVT — Osypka Medical (ISENSE)

(Vec T-207/11)

2011/C 194/23

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: EyeSense AG (Bazilej, Švajčiarsko) (v zastúpení: N. Aicher, Rechtsanwältin)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Osypka Medical GmbH (Berlín, Nemecko)

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) zo 4. februára 2011 vo veci odvolania R 1098/2010-4,

zaviazal žalovaného nahradiť trovy konania vrátane trov odvolacieho konania na ÚHVT.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Prihlasovateľ ochrannej známky Spoločenstva: Osypka Medical.

Prihlasovaná ochranná známka Spoločenstva: slovná ochranná známka „ISENSE“ pre tovary a služby zaradené do tried 9, 10 a 42 (prihláška č. 7 165 327).

Majiteľ ochrannej známky alebo označenia namietaných v námietkovom konaní: žalobkyňa.

Namietaná ochranná známka alebo označenie: slovná ochranná známka „EyeSense“ pre tovary a služby zaradené do tried 10 a 42.

Rozhodnutie námietkového oddelenia: zamietnutie námietky.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: zamietnutie odvolania.

Dôvody žaloby: porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 (1), pretože medzi kolidujúcimi ochrannými známkami existuje pravdepodobnosť zámeny.


(1)  Nariadenie Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 78, s. 1).


2.7.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 194/15


Žaloba podaná 18. apríla 2011 — Progust/ÚHVT — Sopralex & Vosmarques (IMPERIA)

(Vec T-216/11)

2011/C 194/24

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: španielčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Progust, SL (Girona, Španielsko) (v zastúpení: M. E. López Camba a J. L. Rivas Zurdo, advokáti)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Ďalšia účastníčka konania pred odvolacím senátom: Sopralex & Vosmarques SA (Brusel, Belgicko)

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

v celom rozsahu zrušil rozhodnutie prvého odvolacieho senátu vo veci R 1036/2010-1,

zaviazať ÚHVT na náhradu trov konania, ktoré vznikli spoločnosti Progust, SL,

zaviazať spoločnosť Sopralex & Vosmarques SA na náhradu trov konania, ktoré vznikli spoločnosti Progust, SL.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Prihlasovateľ ochrannej známky Spoločenstva: žalobkyňa.

Prihlasovaná ochranná známka Spoločenstva: obrazová ochranná známka obsahujúca slovný prvok „IMPERIA“ (prihláška č. 7 008 154) pre tovary a služby tried 29, 30, 31, 32 a 43.

Majiteľ ochrannej známky alebo označenia namietaných v námietkovom konaní: Sopralex & Vosmarques SA.

Namietaná ochranná známka alebo označenie: obrazová ochranná známka Spoločenstva (č. 3 260 288) obsahujúca slovný prvok „IMPERIA“ pre tovary triedy 29.

Rozhodnutie námietkového oddelenia: vyhovenie námietke a zamietnutie prihlášky.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: zamietnutie odvolania.

Dôvody žaloby: nesprávny výklad a uplatnenie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009.


2.7.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 194/16


Žaloba podaná 15. apríla 2011 — Otero González/ÚHVT — Apli-Agipa (AGIPA)

(Vec T-219/11)

2011/C 194/25

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: španielčina

Účastníci konania

Žalobca: José Luis Otero González (Barcelona, Španielsko) (v zastúpení: S. Correa, advokátka)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Ďalšia účastníčka konania pred odvolacím senátom: Apli-Agipa SAS (Dormans, Francúzsko)

Návrhy

Žalobca navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie druhého odvolacieho senátu zo 14. februára 2011 vo veci R 0556/2010-2, pokiaľ ide o čiastočný súhlas pre nasledujúce tovary: „fotografie, lepiace pásky, (lepidlo) pre kancelárie alebo domácnosti, štetce, písacie stroje a kancelárske potreby (okrem kancelárskeho nábytku), učebné a didaktické pomôcky (okrem prístrojov), plastový baliaci materiál (nezahrnutý v iných triedach), tlačiarenské písmená, štočky“,

zamietol prihlášku ochrannej známky Spoločenstva č. 5 676 721„AGIPA“ pre všetky tovary povolené v triede 16,

zaviazal žalovaného na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Prihlasovateľka ochrannej známky Spoločenstva: Apli-Agipa S.A.S.

Prihlasovaná ochranná známka Spoločenstva: slovná ochranná známka „AGIPA“ (prihláška č. 5 676 721) pre tovary triedy 16.

Majiteľ ochrannej známky alebo označenia namietaných v námietkovom konaní: žalobca.

Namietaná ochranná známka alebo označenie: španielska slovná ochranná známka „AGIPA“ (č. 2 216 879) a španielska obrazová ochranná známka obsahujúca slovný prvok „a — agipa“ (č. 1 269 511), obe zapísané pre tovary triedy 16.

Rozhodnutie námietkového oddelenia: čiastočné vyhovenie námietke.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: čiastočné vyhovenie odvolaniu.

Dôvody žaloby: nesprávne uplatnenie a výklad článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009.


2.7.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 194/16


Žaloba podaná 18. apríla 2011 — TeamBank/ÚHVT — Fercredit Servizi Finanziari (f@ir Credit)

(Vec T-220/11)

2011/C 194/26

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: TeamBank AG Nürnberg (Norimberg, Nemecko) (v zastúpení: T. Kiphuth, H. Lindner a D. Terheggen, Rechtsanwälte)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Fercredit Servizi Finanziari SpA (Rím, Taliansko)

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie prvého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) z 3. februára 2011 vo veci odvolania R 719/2010-1,

zaviazal žalovaného nahradiť trovy konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Prihlasovateľ ochrannej známky Spoločenstva: žalobkyňa.

Prihlasovaná ochranná známka Spoločenstva: obrazová ochranná známka „fa@ir Credit“ pre služby zaradené do triedy 36 (prihláška č. 6 947 766).

Majiteľ ochrannej známky alebo označenia namietaných v námietkovom konaní: Fercredit Servizi Finanziari SpA.

Namietaná ochranná známka alebo označenie: obrazová ochranná známka „FERCREDIT“ pre tovary a služby zaradené do tried 6, 7, 12, 14, 16, 18, 25, 35, 36, 39, 41, 42, 43 a 44 (ochranná známka Spoločenstva č. 3 749 801), pričom námietka bola namierená proti zápisu pre služby triedy 36.

Rozhodnutie námietkového oddelenia: námietke sa vyhovelo.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: zamietnutie odvolania.

Dôvody žaloby: porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 (1), pretože medzi kolidujúcimi ochrannými známkami neexistuje pravdepodobnosť zámeny.


(1)  Nariadenie Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 78, s. 1).


2.7.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 194/17


Žaloba podaná 20. apríla 2011 — Siemens/Komisia

(Vec T-223/11)

2011/C 194/27

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Siemens AG (Mníchov, Nemecko) (v zastúpení: J. Risse, R. Harbst a H. Haller, advokáti)

Žalovaný: Európske spoločenstvo pre atómovú energiu zastúpené Európskou komisiou

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zaviazal žalovaného na zaplatenie sumy 16 114 147 eur žalobkyni spolu s úrokom vo výške 8 % nad nemeckou základnou sadzbou od 20. apríla 2011 a

zaviazal žalovaného, aby žalobkyni v plnom rozsahu nahradil trovy právneho zastúpenia a ďalšie náklady spojené s týmto konaním.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza dva žalobné dôvody.

1.

Prvý žalobný dôvod založený na tom, že podľa zmluvy uzavretej so žalovaným má žalobkyňa nárok na odškodnenie za vzniknuté dodatočné náklady.

2.

Druhý žalobný dôvod založený na tom, že, alternatívne, uvedené odškodnenie by sa malo vyplatiť podľa nemeckého práva, ktoré sa vzťahuje na zmluvu, konkrétne podľa § 313 nemeckého občianskeho zákonníka (BGB).


2.7.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 194/17


Žaloba podaná 21. apríla 2011 — Caventa/ÚHVT — Anson’s Herrenhaus (BERG)

(Vec T-224/11)

2011/C 194/28

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Caventa AG (Rekingen, Švajčiarsko) (v zastúpení: J. Krenzel, Rechtsanwalt)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Anson’s Herrenhaus KG (Düsseldorf, Nemecko)

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie prvého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) z 10. februára 2011 vo veci R 1494/2010-1,

zaviazal žalovaného nahradiť trovy konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Prihlasovateľ ochrannej známky Spoločenstva: žalobkyňa.

Prihlasovaná ochranná známka Spoločenstva: slovná ochranná známka „BERG“ pre tovary zaradené do tried 25 a 28 (prihláška č. 7 115 009).

Majiteľ ochrannej známky alebo označenia namietaných v námietkovom konaní: Anson’s Herrenhaus KG.

Namietaná ochranná známka alebo označenie: slovná ochranná známka „Christian Berg“ pre tovary a služby zaradené do tried 3, 18, 25 a 35 (ochranná známka č. 338 36 76), pričom námietka bola namierená proti zápisu pre tovary tried 25 a 28.

Rozhodnutie námietkového oddelenia: námietke sa vyhovelo.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: zamietnutie odvolania.

Dôvody žaloby: porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 (1), pretože medzi kolidujúcimi ochrannými známkami neexistuje pravdepodobnosť zámeny.


(1)  Nariadenie Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 78, s. 1).


2.7.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 194/18


Žaloba podaná 21. apríla 2011 — Caventa/ÚHVT — Anson’s Herrenhaus (BERG)

(Vec T-225/11)

2011/C 194/29

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Caventa AG (Rekingen, Švajčiarsko) (v zastúpení: J. Krenzel, Rechtsanwalt)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Anson’s Herrenhaus KG (Düsseldorf, Nemecko)

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie prvého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) z 10. februára 2011 vo veci R 740/2010-1,

zaviazal žalovaného nahradiť trovy konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Prihlasovateľ ochrannej známky Spoločenstva: žalobkyňa.

Prihlasovaná ochranná známka Spoločenstva: slovná ochranná známka „BERG“ pre tovary zaradené do tried 25 a 28 (prihláška č. 7 124 084).

Majiteľ ochrannej známky alebo označenia namietaných v námietkovom konaní: Anson’s Herrenhaus KG.

Namietaná ochranná známka alebo označenie: slovná ochranná známka „Christian Berg“ pre tovary a služby zaradené do tried 3, 18, 25 a 35 (ochranná známka č. 338 36 76), pričom námietka bola namierená proti zápisu pre tovary tried 25 a 28.

Rozhodnutie námietkového oddelenia: námietke sa vyhovelo.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: zamietnutie odvolania.

Dôvody žaloby: porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 (1), pretože medzi kolidujúcimi ochrannými známkami neexistuje pravdepodobnosť zámeny.


(1)  Nariadenie Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 78, s. 1).


2.7.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 194/18


Žaloba podaná 26. apríla 2011 — Wall/ÚHVT — Bluepod Media Worldwide (bluepod media)

(Vec T-227/11)

2011/C 194/30

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Wall AG (Berlín, Nemecko) (v zastúpení: A. Nordemann, advokát)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Bluepod Media Worldwide Ltd (Londýn, Spojené kráľovstvo)

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

čiastočne zrušil rozhodnutie prvého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) z 10. februára 2011 vo veci R 301/2010-1 a

zaviazal žalovaného na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Prihlasovateľ ochrannej známky Spoločenstva: ďalší účastník konania pred odvolacím senátom.

Prihlasovaná ochranná známka Spoločenstva: obrazová ochranná známka „bluepod media“ pre služby v triedach 9, 35, 38 a 41 — prihláška ochrannej známky Spoločenstva č. 6099709.

Majiteľ ochrannej známky alebo označenia namietaných v námietkovom konaní: žalobkyňa.

Namietaná ochranná známka alebo označenie: obrazová ochranná známka Spoločenstva č. 5660972 „blue spot“ pre služby v triedach 35, 36, 37 a 38; medzinárodná slovná ochranná známka č. 880800 „BlueSpot“ pre služby v triedach 35, 37 a 38; nemecká slovná ochranná známka č. 30472373 „BlueSpot“ pre služby v triedach 35, 37 a 38.

Rozhodnutie námietkového oddelenia: zamietnutie námietky.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: čiastočné pripustenie odvolania a čiastočné zamietnutie prihlášky, tomu zodpovedajúce prijatie prihlášky vo zvyšnej časti a čiastočné zamietnutie námietky.

Dôvody žaloby: porušenie článku 8 ods.1 písm. b) nariadenia Rady č. 207/2009, pretože odvolací senát dospel k nesprávnemu záveru, že neexistovala pravdepodobnosť zámeny.


2.7.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 194/19


Žaloba podaná 4. mája 2011 — Stichting Greenpeace Nederland a PAN Europe/Komisia

(Vec T-232/11)

2011/C 194/31

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobcovia: Stichting Greenpeace Nederland (Amsterdam, Holandsko) a Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: B. Kloostra, advokát)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobcovia navrhujú, aby Všeobecný súd:

rozhodol, že rozhodnutie Komisie z 1. marca 2011 (Ares(2011)223668) je v rozpore s nariadením č. 1367/2006/ES (1),

zrušil rozhodnutie Komisie z 1. marca 2011 [Ares(2011)223668],

uložil Komisii povinnosť vecne preskúmať žiadosť o opätovné interné preskúmanie z 20. decembra 2010 v lehote stanovenej Súdom prvého stupňa a

zaviazal Komisiu na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby, žalobkyňa uvádza dva žalobné dôvody.

1.

Prvým žalobným dôvodom žalobcovia tvrdia, že žalovaná mala povinnosť opätovne interne preskúmať v súlade s ich žiadosťou smernicu 2010/77/EÚ (2), keďže uvedená smernica sa neuplatňuje všeobecne, ako tvrdí žalovaná, ale predstavuje skôr akt obsahujúci konkrétne a samostatné rozhodnutia založené na viacerých jednotlivých žiadostiach dotknutých výrobcov.

2.

Druhým žalobným dôvodom žalobcovia tvrdia, že napadnuté rozhodnutie je v rozpore s nariadením č. 1367/2006/ES tým, že smernica 2010/77/EÚ obsahuje viaceré správne úkony, ktoré sa týkajú samostatných rozhodnutí o jednotlivých žiadostiach. Okrem toho, keďže Komisia neprijala smernicu v rámci svojej normotvornej právomoci, žalobcovia sa domnievajú, že s ohľadom na túto smernicu musia mať možnosť prístupu k spravodlivosti.


(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1367/2006 zo 6. septembra 2006 o uplatňovaní ustanovení Aarhuského dohovoru o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia na inštitúcie a orgány Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 264, s. 13).

(2)  Smernica Komisie 2010/77/EÚ z 10. novembra 2010, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS, pokiaľ ide o dátumy skončenia platnosti zaradenia určitých účinných látok do prílohy I (Ú. v. EÚ L 293, s. 48).


2.7.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 194/19


Žaloba podaná 26. apríla 2011 — Glaxo Group/ÚHVT — Farmodiética (ADVANCE)

(Vec T-243/11)

2011/C 194/32

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Glaxo Group Ltd (Greenford, Spojené kráľovstvo) (v zastúpení: O. Benito, solicitor)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Farmodiética — Cosmética, Dietética e Produtos Farmacêuticos, Lda (Estarda de S.Marcos, Portugalsko)

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

prerušil konanie do rozhodnutia o žalobe o neplatnosti v Portugalsku, pretože táto žaloba spochybňuje jediný právny základ, na základe ktorého sa zamietla ochranná známka Spoločenstva č. 6472971, a ak bude táto žaloba o neplatnosť neúspešná:

zrušil rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) z 25. februára 2011 vo veci R 665/2010-4 a

zaviazal žalovaného a/alebo ďalšieho účastníka konania pred odvolacím senátom na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Prihlasovateľ ochrannej známky Spoločenstva: žalobkyňa.

Prihlasovaná ochranná známka Spoločenstva: slovná ochranná známka „ADVANCE“ pre tovary v triede 5 — prihláška ochrannej známky Spoločenstva č. 6472971.

Majiteľ ochrannej známky alebo označenia namietaných v námietkovom konaní: ďalší účastník konania pred odvolacím senátom.

Namietaná ochranná známka alebo označenie: portugalská obrazová ochranná známka č. 417744 „ADVANCIS CAPS MORE BIOAVAILABLE. MORE EFFECTIVE“ pre tovary v triedach 3 a 5.

Rozhodnutie námietkového oddelenia: vyhovenie námietke.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: zamietnutie odvolania.

Dôvody žaloby: porušenie článkov 8 ods. 1 písm. b) a 65 ods. 2 nariadenia Rady č. 207/2009, pretože odvolací senát a) zastával názor, že žalobkyňa nenamietala rozhodnutie námietkového oddelenia z 25. februára 2010, pokiaľ ide o podobnosť dotknutých výrobkov; b) zastával názor, že nebol dôvod odchýliť sa od rozhodnutia námietkového oddelenia z 25. februára 2010, pokiaľ ide o podobnosť dotknutých výrobkov; c) neanalyzoval, či dotknuté tovary v triede 3 sú podobné alebo nie dotknutým tovarom v triede 5; d) nevysvetlil, prečo je relevantná výslovnosť označení v angličtine, keď relevantným územím je Portugalsko; e) zastával názor, že kolidujúce ochranné známky sú v angličtine z fonetického hľadiska podobné; f) použil nesprávne kritériá, pokiaľ ide o porovnanie označení, a preto nesprávne určil úroveň podobnosti ako priemernú a g) použil nesprávne kritériá, pokiaľ ide o posúdenie celkovej pravdepodobnosti zámeny.


2.7.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 194/20


Žaloba podaná 6. mája 2011 — ClientEarth a International Chemical Secretariat/ECHA

(Vec T-245/11)

2011/C 194/33

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobcovia: ClientEarth (Londýn, Spojené kráľovstvo) a The International Chemical Secretariat (Göteborg, Švédsko) (v zastúpení: P. Kirch, advokát)

Žalovaná: Európska chemická agentúra (ECHA)

Návrhy

Žalobcovia navrhujú, aby Všeobecný súd:

rozhodol, že Komisia porušila Aarhuský dohovor o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia,

rozhodol, že Komisia porušila nariadenie č. 1367/2006 (1),

rozhodol, že Komisia porušila nariadenie č. 1049/2001 (2),

zrušil rozhodnutie uvedené v potvrdzujúcej odpovedi zo 4. mája 2011 o neposkytnutí prístupu k požadovaným dokumentom, a

zaviazal žalovanú na náhradu trov konania, vrátane trov akýchkoľvek vedľajších účastníkov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Touto žalobou sa žalobcovia v súlade s článkom 263 ZFEÚ domáhajú zrušenia rozhodnutia uvedeného v potvrdzujúcej odpovedi zo 4. marca 2011 o zamietnutí žiadosti žalobcov o prístup k dokumentom obsahujúcim mená a kontaktné údaje zapísaných osôb (výrobcov/dovozcov) veľkého množstva údajne nebezpečných látok pre zdravie ľudí a životné prostredie, ako aj ich objem týchto látok v tonách, v akom sú uvádzané na trh EÚ.

Žalobcovia na podporu svojej žaloby uvádzajú päť žalobných dôvodov.

1.

Prvý žalobný dôvod založený na tvrdení, že napadnuté rozhodnutie porušuje článok 8 ods. 2 nariadenia č. 1049/2001 tým, že na potvrdzujúcu žiadosť žalobkyne nebolo odpovedané v stanovených lehotách a nebolo uvedené odôvodnenie pre takýto postup.

2.

Druhý žalobný dôvod založený na tvrdení, že napadnuté rozhodnutie porušuje článok 4 ods. 4 a 6 nariadenia č. 1049/2001 tým, že žalovaná sa neporadila so zapísanými osobami s cieľom posúdiť, či majú na ochrane dokumentov obchodný záujem, a že nepredložila dostatočné dôvody preukazujúce, že dokumenty nesmeli byť zverejnené.

3.

Tretí žalobný dôvod založený na tvrdení, že napadnuté rozhodnutie porušuje článok 4 ods. 1, 2, 3 a 4 Aarhuského dohovoru tým, že žalobkyni nebol poskytnutý prístup k požadovaným informáciám. Napadnuté rozhodnutie rovnako porušuje článok 6 ods. 1 nariadenia č. 1367/2006 tým, že výnimky stanovené v článku 4 nariadenia č. 1049/2001 neboli vyložené reštriktívne takým spôsobom, aby sa zohľadnil verejný záujem, ktorému zverejnenie slúži, ako ani to, či požadované informácie súvisia s emisiami do životného prostredia.

4.

Štvrtý žalobný dôvod založený na tvrdení, že napadnuté rozhodnutie porušuje článok 4 ods. 3 prvý pododsek nariadenia č. 1049/2001 tým, že nebolo preukázané, že zverejnenie vyžiadaných dokumentov by mohlo vážne narušiť rozhodovací proces ECHA, a porušuje aj článok 4 ods. 2 prvú zarážku tohto nariadenia tým, že sa nepreukázalo, že by existovali obchodné záujmy odôvodňujúce odmietnutie zverejnenia.

5.

Piaty žalobný dôvod založený na tvrdení, že napadnuté rozhodnutie porušuje článok 4 ods. 3 a článok 4 ods. 2 prvý pododsek nariadenia č. 1049/2001 tým, že nebolo posudzované, či existuje prevažujúci verejný záujem na zverejnení, a nebolo poskytnuté podrobné odôvodnenie pre takéto odmietnutie.


(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1367/2006 zo 6. septembra 2006 o uplatňovaní ustanovení Aarhuského dohovoru o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia na inštitúcie a orgány Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 264, s. 13).

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (Ú. v. ES L 145, s. 43; Mim. vyd. 01/003, s. 331).