ISSN 1725-5236

doi:10.3000/17255236.C_2011.091.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 91

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 54
23. marca 2011


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

I   Uznesenia, odporúčania a stanoviská

 

STANOVISKÁ

 

Európska centrálna banka

2011/C 091/01

Stanovisko Európskej centrálnej banky z 3. marca 2011 k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o predaji nakrátko a určitých aspektoch swapov na úverové zlyhanie (CON/2011/17)

1

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2011/C 091/02

Výmenný kurz eura

12

2011/C 091/03

Nová národná strana obehových euromincí

13

2011/C 091/04

Nová národná strana obehových euromincí

14

 

V   Oznamy

 

INÉ AKTY

 

Európska komisia

2011/C 091/05

Uverejnenie žiadosti o zápis do registra podľa článku 6 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 510/2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín

15

SK

 


I Uznesenia, odporúčania a stanoviská

STANOVISKÁ

Európska centrálna banka

23.3.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 91/1


STANOVISKO EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY

z 3. marca 2011

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o predaji nakrátko a určitých aspektoch swapov na úverové zlyhanie

(CON/2011/17)

2011/C 91/01

Úvod a právny základ

Európska centrálna banka (ECB) prijala 13. októbra 2010 žiadosť Rady Európskej únie o stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o predaji nakrátko a určitých aspektoch swapov na úverové zlyhanie (1) (ďalej len „navrhované nariadenie“).

Právomoc ECB vydať stanovisko je založená na článkoch 127 ods. 4 a 282 ods. 5 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, keďže navrhované nariadenie obsahuje ustanovenia, ktoré majú vplyv na spôsob, akým Európsky systém centrálnych bánk (ESCB) prispieva k hladkému uskutočňovaniu politík, ktoré sa týkajú stability finančného systému, ako je uvedené v článku 127 ods. 5 zmluvy. V súlade s článkom 17.5 prvou vetou rokovacieho poriadku Európskej centrálnej banky Rada guvernérov prijala toto stanovisko.

Všeobecné pripomienky

1.

ECB víta hlavný cieľ navrhovaného nariadenia, ktorým je vytvorenie regulačného rámca Únie upravujúceho predaj nakrátko a obdobné praktiky založené na využívaní swapov na úverové zlyhanie. ECB poznamenáva, že navrhované nariadenie zahŕňa mnohé z odporúčaní, ktorými Eurosystém v roku 2010 prispel do verejnej konzultácie Komisie o predaji nakrátko (2). V príspevku Eurosystému z roku 2010 sa uznáva, že predaj nakrátko môže v normálnych trhových podmienkach prispievať k efektívnej tvorbe cien obchodovaných nástrojov a k udržiavaniu likvidity na trhu, ale zároveň sa tiež poukazuje na obavy týkajúce sa rizík, ktoré sú s predajom nakrátko spojené, ako napríklad riziko narušeného vývoja na trhu, zneužívania trhu a zlyhania pri vyrovnaní (3). ECB vo všeobecnosti podporuje regulačný režim Únie, ktorý bol navrhnutý tak, aby riešil tieto obavy, a ktorý sa skladá z navrhovaného nariadenia a zmien a doplnení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES z 28. januára 2003 o obchodovaní s využitím dôverných informácií a o manipulácii s trhom (zneužívanie trhu) (4), ktoré sa v súčasnosti prehodnocujú (5). Takýto jednotný režim Únie je potrebný na integráciu finančného trhu v Únii, pričom bude zároveň podporovať konvergenciu s pravidlami prijatými v ostatných hlavných finančných centrách, ako napríklad v Spojených štátoch (6). ECB vyjadrí podrobné pripomienky k zmenám a doplneniam smernice 2003/6/ES, keď k nim bude v dohľadnej dobe konzultovaná.

2.

V súlade s príspevkom Eurosystému z roku 2010 (7) ECB víta: a) režim transparentnosti predaja nakrátko v prípade akcií na základe dvojstupňového modelu, ktorý pôvodne odporúčal Výbor európskych regulačných orgánov pre cenné papiere (8), a b) povinné zverejňovanie významných čistých krátkych pozícií týkajúcich sa emitentov štátnych dlhopisov v Únii alebo zodpovedajúcich nekrytých pozícií v swapoch na úverové zlyhanie (9) príslušným orgánom. ECB podporuje požiadavky, ktorými sa reaguje na riziko zlyhania pri vyrovnaní spôsobené nekrytým predajom nakrátko (10), na základe ktorých fyzické alebo právnické osoby smú uskutočňovať predaj nakrátko len vtedy, ak si vypožičajú akciu alebo štátny dlhový nástroj, uzatvorili dohodu o vypožičaní akcie alebo štátneho dlhového nástroja alebo si ich budú schopné vypožičať v čase vyrovnania na základe potvrdenej dohody. Okrem toho ECB víta návrhy, na základe ktorých: a) sa príslušným orgánom udelia harmonizované právomoci dočasne obmedziť predaj nakrátko a swapové transakcie na úverové zlyhanie vo výnimočných situáciách na základe koordinácie Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA) (11) a b) sa samotnému ESMA v spolupráci s Európskym výborom pre systémové riziká (ESRB) udelia osobitné intervenčné právomoci, ak exituje hrozba pre správne fungovanie a integritu finančného systému Únie (12).

3.

ECB poznamenáva, že cieľom niekoľkých regulačných iniciatív Únie vrátane navrhovaného nariadenia o zúčtovaní centrálnych zmluvných strán a archívoch obchodných údajov (13), ako aj preskúmanie smernice 2004/39/ES o trhoch s finančnými nástrojmi (14), je zvýšiť požiadavky na zverejňovanie, pokiaľ ide o rôzne druhy aktív a vykazujúcich subjektov. ECB víta toto všeobecné smerovanie za predpokladu, že sa venuje náležitá pozornosť zabezpečeniu konzistentnosti a zabráneniu duplicity alebo opomenutí. Vzhľadom na jeho úlohy v oblasti štatistiky a finančnej stability má Eurosystém veľký záujem v tejto oblasti a v spolupráci s Komisiou bude sledovať pokrok týchto prác.

Konkrétne pripomienky

Rozsah

4.

ECB odporúča (15), aby sa štátne dlhové nástroje upravené navrhovaným nariadením vymedzili ako tie, ktoré sú vydávané alebo garantované subjektami patriacimi do verejného sektora členského štátu alebo Únie, pričom by sa malo použiť to vymedzenie pojmu „verejný sektor“, ktoré už existuje v sekundárnej legislatíve Únie (16). Výhodou takejto legislatívnej techniky bude vylúčenie akýchkoľvek neúmyselných opomenutí a zároveň sa zabezpečí, aby sa dlhové nástroje vydávané centrálnymi bankami ESCB ako súčasť uskutočňovania menovej politiky neklasifikovali ako štátne dlhové nástroje, čo by bolo v rozpore so zákazom financovania verejného sektora centrálnymi bankami uvedeným v článku 123 zmluvy.

5.

Určité osobitné činnosti tvorby trhu a primárne trhové činnosti sú vyňaté z režimu transparentnosti a regulačných intervencií, ktorý sa predpokladá v navrhovanom nariadení (17). Táto výnimka je odôvodnená okrem iného aj vzhľadom k tomu, že plynulé uskutočňovanie činností tvorby trhu má zásadný význam pre to, aby mnohé triedy aktív vrátane dlhových nástrojov vydaných subjektmi verejného sektora členských štátov zostali likvidné a použiteľné ako zábezpeka v operáciách menovej politiky centrálnych bánk. Na druhej strane by sa malo predísť možnému zneužívaniu výnimky pre tvorbu trhu najmä tým, že sa zabezpečí, aby z nej tvorca trhu nemal prospech pri vlastnom obchodovaní (18). ECB odporúča (19), aby sa na Komisiu preniesli právomoci prijímať na základe návrhu od ESMA regulačné technické normy, ktoré by primerane zohľadňovali vyššie uvedené úvahy. V takýchto technických normách možno vziať do úvahy: a) podrobné črty činností tvorby trhu, ktoré ťažia z tejto výnimky; b) postupy vykazovania pre oznamovanie činnosti tvorby trhu príslušným orgánom a c) štruktúry portfólia a postupy účtovania, ktoré majú tvorcovia trhu používať s cieľom jasne identifikovať charakter transakcie buď ako transakcie ovplyvňujúcej tvorbu trhu, alebo iného druhu transakcie, a vylúčiť preúčtovavanie transakcií bez oznámenia príslušnému orgánu.

6.

Ďalšia výnimka z regulačného režimu vytvoreného na základe tohto nariadenia sa týka činností podporujúcich cenovú stabilizáciu počas ponuky cenných papierov na obmedzené obdobie, ak sa dostanú pod predajný tlak (20). Ako sa uvádza v príspevku Eurosystému z roku 2010 (21), ECB súhlasí s hodnotením Komisie, že stabilizačné schémy sú podobne ako tvorba trhu legitímne činnosti, ktoré sú dôležité pre riadne fungovanie primárnych trhov (22). ECB víta skutočnosť, že výnimka, ktorá sa týka stabilizačných opatrení v kontexte režimu predaja nakrátko, sa v navrhovanom nariadení definuje prostredníctvom odkazu na vymedzenie pojmu, ktorý sa používa v režime Únie pre prevenciu pred zneužívaním trhu (23). ECB zároveň odporúča (24), aby sa Komisii zverili právomoci prijímať na návrh ESMA vykonávacie technické normy, ktoré zabezpečia jednotné uplatňovanie výnimiek pre stabilizačné opatrenia podľa režimu predaja nakrátko. Takéto technické normy by dopĺňali technické normy vytvorené pre výnimku zo stabilizačných opatrení podľa režimu zneužívania trhu (25). Dva oddelené súbory vykonávacích technických noriem sú žiadúce na to, aby riešili špecifické črty týchto dvoch prípadov, je to aj vec vhodnej legislatívnej techniky.

Normy vykazovania a zverejňovania

7.

Na Komisiu sa na základe navrhovaného nariadenia prenesú právomoci prijímať na návrh ESMA: a) regulačné technické normy, ktorými sa určujú podrobnosti o informáciách poskytovaných príslušným orgánom, pokiaľ ide o čisté krátke pozície prekračujúce určitú prahovú hodnotu pre vykazovanie (26), a b) vykonávacie technické normy, ktorými sa určujú prostriedky, pomocou ktorých sa verejnosti poskytujú informácie o čistých krátkych pozíciách prekračujúce určitú prahovú hodnotu pre vykazovanie (27). ECB odporúča (28) vymedziť prenesenie legislatívnych právomocí na Komisiu tak, aby formáty používané na účely vykazovania a zverejňovania v týchto prípadoch umožňovali v celej Únii včasnú konsolidáciu a hodnotenie pozícií predaja nakrátko ovplyvňujúcich určitých emitentov. Jednotnosť formátov vykazovania bude rozhodujúca pre zabezpečenie účinnej reakcie na prípadné narušenia trhu zo strany ESMA a príslušných vnútroštátnych orgánov, ako aj zo strany ESCB a Európskeho výboru pre systémové riziká (ESRB) v súvislosti s ich príslušnými právomocami.

8.

Pokiaľ ide o osobitnú otázku týkajúcu sa povinností zverejňovania uložených subjektom uskutočňujúcim predaj nakrátko (29), ECB vychádza z toho, že v navrhovanom nariadení sa predpokladá, že takéto zverejňovanie sa bude uskutočňovať použitím úradne určených mechanizmov centrálneho archivovania regulovaných informácií zavedených ako súčasť režimu Únie pre transparentnosť cenných papierov (30). ECB v zásade podporuje túto metódu zverejňovania, pričom odporúča (31), aby sa zakladala na interaktívnom vykazovaní s použitím štandardných dátových formátov tak, aby bola možná efektívna konsolidácia a flexibilný prístup k informáciám v rámci celej Únie na integrovanom základe. Napríklad všetky zverejnené informácie by mohli byť dostupné prostredníctvom ESMA formou centralizovaného prístupu k úradne určeným mechanizmom. To by odrážalo cezhraničný vplyv rizík spojených s predajom nakrátko a koordinačnú úlohu, ktorú pre ESMA predpokladá navrhované nariadenie.

Zdieľanie informácií

9.1.

V navrhovanom nariadení sa stanovujú opatrenia na zdieľanie informácií medzi príslušnými vnútroštátnymi orgánmi a ESMA, pokiaľ ide o čisté krátke pozície vykazované týmto príslušným orgánom. ECB predkladá v tejto súvislosti nasledovné odporúčania (32).

9.2.

Po prvé, minimálne by sa mali zefektívniť navrhované spôsoby zdieľania informácií medzi príslušnými orgánmi a ESMA najmä tým, že by sa ESMA umožnilo požadovať zdieľanie informácií v reálnom čase, ak je to potrebné na efektívny výkon jeho úloh. V dlhšom časovom horizonte by ESMA mal získať automatický prístup ku všetkým informáciám, ktoré sa vykazujú na základe navrhovaného nariadenia. ECB preto odporúča, aby ESMA začal pracovať na vytvorení centralizovaných mechanizmov zbierania informácií v Únii, ktoré by používali spoločného identifikátora pre vykazujúce subjekty a minimálnu spoločnú taxonómiu; takéto mechanizmy by mali umožňovať flexibilný prístup k informáciám v reálnom čase na účely politiky, pričom sa zabezpečí dôvernosť prijatých údajov. ECB sa domnieva, že vytvorenie takýchto centralizovaných mechanizmov by pomohlo prekonať obmedzenia, ktoré sú typické pre používanie nekoordinovaných skupín mikroúdajov, a taktiež by umožňovalo, aby sa informácie zozbierané na základe navrhovaného nariadenia používali spolu s ostatnými dostupnými súbormi údajov, čím by sa minimalizovala administratívna záťaž pre vykazujúce subjekty a verejné orgány (33).

9.3.

Po druhé, navrhovaným nariadením by sa malo výslovne stanoviť zdieľanie informácií medzi ESMA a centrálnymi bankami ESCB s cieľom uľahčiť výkon funkcií ESCB v oblasti zberu štatistických údajov (34) a sledovania a hodnotenia finančnej stability (35).

9.4.

Po tretie, navrhovaným nariadením by sa malo ustanoviť zdieľanie informácií medzi ESMA a ESRB, ktoré by ESRB uľahčilo zber informácií na účely výkonu jeho úloh a identifikácie a určenia poradia dôležitosti systémových rizík, ktoré môžu vyplynúť z vývoja v rámci finančného systému (36).

Intervenčné právomoci

10.

Navrhované nariadenie umožňuje, aby ESMA uskutočnila s ESRB nepovinnú konzultáciu o opatreniach, ktoré ESMA ukladá vo výnimočných situáciách, s cieľom riešiť negatívne vplyvy predaja nakrátko (37). ECB odporúča (38), aby ESMA mal právo konzultovať s ESRB v prípadoch, keď mu boli oznámené opatrenia zavedené príslušnými vnútroštátnymi orgánmi. Na zabezpečenie efektívneho priebehu takýchto konzultácií by sa mohli stanoviť primerané časové lehoty (39). ECB poznamenáva, že konzultácie s ERSB vo vzťahu k intervenčným opatreniam uskutočneným na základe režimu Únie pre predaj nakrátko by umožnili primerané zohľadnenie makroprudenciálneho pohľadu pri zamýšľaných intervenciách. Európske orgány dohľadu (ESA) vrátane ESMA musia navyše s ESRB úzko spolupracovať a pravidelne a včas mu poskytovať všetky informácie potrebné na plnenie jeho úloh (40), pričom ESRB môže od ESA požadovať dodatočné informácie (41). Ustanovenia, ktoré predpokladajú konzultácie ESMA s ESRB o zamýšľaných intervenčných predajoch nakrátko, umožnia ESRB, aby po prvé kvalifikovane a včas posúdil, či je v konkrétnej situácii potrebná žiadosť o ďalšie informácie vzhľadom na možné systémové riziká, a aby po druhé formuloval takéto prípadné žiadosti pragmatickým a jednotným spôsobom.

V prípadoch, kde ECB odporúča zmenu a doplnenie navrhovaného nariadenia, sú v prílohe uvedené pozmeňujúce návrhy spolu s vysvetlením.

Vo Frankfurte nad Mohanom 3. marca 2011

prezident ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  KOM(2010) 482 v konečnom znení.

(2)  Pozri dokument „Verejná konzultácia Komisie o predaji nakrátko – odpoveď Eurosystému“ z 5. augusta 2010 (ďalej len „príspevok Eurosystému z roku 2010“) dostupný na internetovej stránke ECB http://www.ecb.europa.eu

(3)  Pozri príspevok Eurosystému z roku 2010, odpoveď na otázku 1, s. 2.

(4)  Ú. v. EÚ L 96, 12.4.2003, s. 16.

(5)  Pozri konzultačný dokument Komisie „Public consultation on a revision of the Market Abuse Directive (MAD)“ (Verejná konzultácia k revízii smernice o zneužívaní trhu) z 25. júna 2010 dostupný na internetovej stránke Komisie http://www.ec.europa.eu

(6)  Pozri príspevok Eurosystému z roku 2010, odpoveď na otázku 3, s. 4.

(7)  Pozri príspevok Eurosystému z roku 2010 posledný odsek úvodnej časti na strane 2 a odpovede na otázky 4 – 5 a otázku 6, s. 4 až 5.

(8)  Vyžaduje sa, aby sa oznamovanie čistých krátkych pozícií v akciách regulačným orgánom a ich zverejňovanie trhu uskutočňovalo na základe dvoch rozličných prahových hodnôt. Prahová hodnota pre oznamovanie regulačným orgánom nižšou z týchto dvoch hodnôt (pozri články 5 a 7 navrhovaného nariadenia).

(9)  Pozri článok 8 navrhovaného nariadenia.

(10)  Pozri články 12 a 13 navrhovaného nariadenia.

(11)  Pozri články 16 až 23 navrhovaného nariadenia.

(12)  Pozri článok 24 navrhovaného nariadenia.

(13)  Návrh nariadenia o mimoburzových derivátoch, centrálnych zmluvných stranách a archívoch obchodných údajov, KOM(2010) 484 v konečnom znení.

(14)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES z 21. apríla 2004 o trhoch s finančnými nástrojmi, o zmene a doplnení smerníc Rady 85/611/EHS a 93/6/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/12/ES a o zrušení smernice Rady 93/22/EHS (Ú.v. EÚ L 145, 30.4.2004, s. 1).

(15)  Pozri navrhovanú zmenu a doplnenie 5 v prílohe k tomuto stanovisku.

(16)  Pozri článok 3 nariadenia Rady (ES) č. 3603/93 z 13. decembra 1993, ktorým sa stanovujú definície na uplatňovanie zákazov uvedené v článkoch 104 a 104b ods. 1 zmluvy (Ú. v. ES L 332, 31.12.1993, s. 1).

(17)  Pozri článok 15 navrhovaného nariadenia.

(18)  Pozri príspevok Eurosystému z roku 2010, odpovede na otázky 7 až 9, s. 5 – 7; pozri aj bod odôvodnenia 19 navrhovaného nariadenia.

(19)  Pozri navrhovanú zmenu a doplnenie 8 v prílohe k tomuto stanovisku.

(20)  Pozri článok 15 ods. 4 navrhovaného nariadenia spolu s bodom odôvodnenia 11 a článkom 2 ods. 7 nariadenia Komisie (ES) č. 2273/2003 z 22. decembra 2003, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES, pokiaľ ide o výnimky pre programy spätného výkupu a stabilizácie finančných nástrojov (Ú. v. EÚ L 336, 23.12.2003, s. 33).

(21)  Pozri príspevok Eurosystému z roku 2010, odpovede na otázky 7 až 9, posledná veta druhého odseku, s. 6.

(22)  Pozri poslednú vetu odseku 3.3.4. v dôvodovej správe k navrhovanému nariadeniu.

(23)  T. j. vykonávacie nariadenie (ES) č. 2273/2003.

(24)  Pozri navrhovanú zmenu a doplnenie 9 v prílohe k tomuto stanovisku.

(25)  Pozri článok 8 ods. 2 smernice 2003/6/ES, ako sa uvádza v článku 3 ods. 3 písm. b) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/78/EÚ z 24. novembra 2010, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 98/26/ES, 2002/87/ES, 2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES, 2004/109/ES, 2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES a 2009/65/ES v súvislosti s právomocami Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre bankovníctvo), Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) a Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy) (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 120).

(26)  Pozri článok 9 ods. 5 navrhovaného nariadenia.

(27)  Pozri článok 9 ods. 6 navrhovaného nariadenia.

(28)  Pozri navrhované zmeny a doplnenia 2 (bod odôvodnenia) a 6 v prílohe k tomuto stanovisku.

(29)  Pozri článok 7 navrhovaného nariadenia.

(30)  Pozri článok 9 ods. 4 navrhovaného nariadenia spolu s článkom 21 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/109/ES z 15. decembra 2004 o harmonizácii požiadaviek na transparentnosť v súvislosti s informáciami o emitentoch, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2001/34/ES (Ú. v. EÚ L 390, 31.12.2004, s. 38).

(31)  Pozri navrhované zmeny a doplnenia 1 (bod odôvodnenia) a 6 v prílohe k tomuto stanovisku.

(32)  Pozri navrhované zmeny a doplnenia 3 (bod odôvodnenia) a 7 v prílohe k tomuto stanovisku.

(33)  Príslušné harmonizačné iniciatívy zahŕňajú: i) spoločný rámec pre registre ekonomických subjektov zriadené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 177/2008 z 20. februára 2008 , ktorým sa zriaďuje spoločný rámec pre registre ekonomických subjektov na štatistické účely a zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 2186/93 (Ú. v. EÚ L 61, 5.3.2008, s. 6); ii) prebiehajúcu prácu Komisie týkajúcu sa registrov ekonomických subjektov (pozri konzultáciu Komisie „Prepojenie registrov ekonomických subjektov“ [KOM(2009) 614 v konečnom znení]; a iii) zriadenie registrov finančných hráčov v zmysle ustanovení pozmeňujúcich a doplňujúcich príslušné smernice zavedené článkom 2 ods.1 písm. b), článkom 4 ods. 1 písm. a), článkom 6 ods. 1 a 16 a článkom 9 ods. 3 smernice 2010/78/EÚ, ktoré zahrňujú zoznam identifikovaných finančných konglomerátov, registre inštitúcií zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia, register investičných spoločností, zoznam regulovaných trhov a zoznam autorizovaných úverových inštitúcií. Okrem toho databázu cenných papierov tvorí najmä: i) zoznam finančných nástrojov ustanovený článkom 11 nariadenia Komisie (ES) č. 1287/2006 z 10. augusta 2006, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES, pokiaľ ide o povinnosti pri vedení záznamov pre investičné spoločnosti, oznamovanie transakcií, priehľadnosť trhu, prijatie finančných nástrojov na obchodovanie a vymedzené pojmy na účely tejto smernice (Ú. v. EÚ L 241, 2.9.2006, s. 1) a ii) Centralizovaná databáza cenných papierov ECB (pozri ECB, „The ‚centralised securities database‛ in brief“ (Centralizovaná databáza cenných papierov v skratke, február 2010, dostupná na internetovej stránke ECB).

(34)  Pozri článok 5 Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (ďalej len „štatút ESCB“).

(35)  Pozri článok 127 ods. 5 spolu s článkom 139 ods. 2 písm. c) Zmluvy a článok 3.3 spolu s článkom 42.1 štatútu ESCB.

(36)  Pozri článok 3 ods. 2 písm. b) spolu s článkom 3 ods. 1 prvou vetou nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1092/2010 z 24. novembra 2010 o makroprudenciálnom dohľade Európskej únie nad finančným systémom a o zriadení Európskeho výboru pre systémové riziká (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 1).

(37)  Pozri článok 24 ods. 4 navrhovaného nariadenia.

(38)  Pozri navrhované zmeny a doplnenia 4 (bod odôvodnenia) a 10 v prílohe k tomuto stanovisku.

(39)  Pozri navrhované zmeny a doplnenia 10 a 11 v prílohe k tomuto stanovisku.

(40)  Pozri článok 15 ods. 2 spolu s článkom 36 ods. 2 nariadení, ktorými sa zriaďujú ESA, t. j. nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/78/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 12), nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1094/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov), a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/79/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 48), a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84).

(41)  Pozri článok 15 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1092/2010.


PRÍLOHA

Pozmeňujúce návrhy

Znenie, ktoré navrhla Komisia

Zmeny a doplnenia, ktoré navrhuje ECB (1)

Zmena a doplnenie 1

Bod odôvodnenia 6 navrhovaného nariadenia

„(6)

Zvýšená transparentnosť týkajúca sa významných čistých krátkych pozícií konkrétnych finančných nástrojov by mohla byť prínosom tak pre regulačné orgány, ako aj pre účastníkov trhu. V prípade akcií prijatých na obchodovanie na obchodnom mieste v Únii by sa mal zaviesť dvojstupňový model, ktorý by zabezpečil väčšiu transparentnosť významných čistých krátkych pozícií akcií na príslušnej úrovni. V prípade nižšej prahovej hodnoty pre oznamovanie by sa pozícia mala oznamovať súkromne príslušným regulačným orgánom s cieľom umožniť im monitorovanie a v prípade potreby preskúmanie predaja nakrátko, ktorý by mohol spôsobiť vznik systémových rizík alebo by sa mohol zneužiť. V prípade vyššej prahovej hodnoty pre notifikáciu by sa pozície mali zverejňovať verejne na trhu s cieľom poskytnúť užitočné informácie ostatným účastníkom trhu o významných individuálnych krátkych pozíciách akcií.“

„(6)

Zvýšená transparentnosť týkajúca sa významných čistých krátkych pozícií konkrétnych finančných nástrojov by mohla byť prínosom tak pre regulačné orgány, ako aj pre účastníkov trhu. V prípade akcií prijatých na obchodovanie na obchodnom mieste v Únii by sa mal zaviesť dvojstupňový model, ktorý by zabezpečil väčšiu transparentnosť významných čistých krátkych pozícií akcií na príslušnej úrovni. V prípade nižšej prahovej hodnoty pre oznamovanie by sa pozícia mala oznamovať súkromne príslušným regulačným orgánom s cieľom umožniť im monitorovanie a v prípade potreby preskúmanie predaja nakrátko, ktorý by mohol spôsobiť vznik systémových rizík alebo by sa mohol zneužiť. V prípade vyššej prahovej hodnoty pre notifikáciu by sa pozície mali zverejňovať verejne na trhu použitím úradne určeného mechanizmu s cieľom poskytnúť užitočné informácie ostatným účastníkom trhu o významných individuálnych krátkych pozíciách akcií.“

Odôvodnenie

Zverejňovanie použitím úradne určeného mechanizmu najlepšie prispieva k včasnej konsolidácii zverejnených údajov o predaji nakrátko. Toto doplnenie je spojené so zmenou a doplnením 6, keďže sa ňou mení a dopĺňa článok 9 ods. 4 navrhovaného nariadenia.

Zmena a doplnenie 2

Bod odôvodnenia 14a navrhovaného nariadenia (nový)

[žiadny text]

14a

Formáty používané na účely vykazovania a zverejňovania by mali umožňovať v celej EÚ včasnú konsolidáciu a hodnotenie pozícií predaja nakrátko ovplyvňujúcich určitých emitentov. Jednotnosť noriem vykazovania a zverejňovania je rozhodujúca aj pre zabezpečenie účinnej reakcie na prípadné narušenia trhu.

Odôvodnenie

Jednotnosť formátov vykazovania je rozhodujúca pre zabezpečenie účinnej reakcie na prípadné narušenia trhu zo strany ESMA a príslušných vnútroštátnych orgánov, ako aj zo strany ESCB a ESRB v súvislosti s ich príslušnými právomocami. Táto zmena a doplnenie sú spojené so zmenou a doplnením 5, keďže sa ňou mení a dopĺňa článok 9 ods. 5 a 6 navrhovaného nariadenia.

Zmena a doplnenie 3

Bod odôvodnenia 15a navrhovaného nariadenia (nový)

[žiadny text]

15a.

Na zabezpečenie efektívneho výkonu úloh ESMA môže byť potrebné, aby príslušné orgány a ESMA zdieľali v reálnom čase informácie o krátkych pozíciách. Zdieľanie informácií medzi ESMA a centrálnymi bankami ESCB okrem toho uľahčí výkon funkcie centrálnej banky v oblasti sledovania a posudzovania finančnej stability. A napokon zdieľanie informácií medzi ESMA a ESRB uľahčí výkon úloh ESRB v oblasti identifikácie a určenia poradia dôležitosti systémových rizík, ktoré môžu vyplynúť z vývoja v rámci finančného systému.

Odôvodnenie

Tento nový bod odôvodnenia odkazuje na potrebu zavedenia širšieho zdieľania informácií medzi ESMA a centrálnymi bankami ESCB a medzi ESMA a ESRB. Táto zmena a doplnenie súvisí so zmenou a doplnením 7.

Zmena a doplnenie 4

Bod odôvodnenia 27 navrhovaného nariadenia

„(27)

Právomoci intervenovať príslušných orgánov a orgánu ESMA obmedzovať predaje nakrátko, swapy na úverové zlyhanie a ostatné transakcie by mali byť svojou povahou iba dočasné a mali by sa uplatňovať na také obdobie a v takom rozsahu, aký je potrebný na zvládnutie konkrétnej hrozby.“

„(27)

Právomoci intervenovať príslušných orgánov a orgánu ESMA obmedzovať predaje nakrátko, swapy na úverové zlyhanie a ostatné transakcie by mali byť svojou povahou iba dočasné a mali by sa uplatňovať na také obdobie a v takom rozsahu, aký je potrebný na zvládnutie konkrétnej hrozby. Konzultácie ESMA s ESRB pred tým, ako ESMA uplatní svoje vlastné právomoci intervenovať, alebo pred tým, ako vydá svoje stanovisko k takýmto opatreniam uplatňovaným príslušnými orgánmi, umožnia primerané zohľadnenie makroprudenciálneho pohľadu pri zamýšľaných intervenciách.

Odôvodnenie

Tento nový bod odôvodnenia odkazuje na potrebný širší rozsah konzultácií s ESRB o zamýšľaných intervenčných opatreniach, ktoré iniciovali ESMA alebo príslušné orgány. Táto zmena a doplnenie súvisí so zmenou a doplnením 10 a 11.

Zmena a doplnenie 5

Článok 2 ods. 1 písm. i) navrhovaného nariadenia

„i)

‚emitovaný štátny dlhopis‘:

i)

vo vzťahu k členskému štátu znamená celkovú hodnotu nesplateného štátneho dlhopisu emitovaného členským štátom alebo ktorýmkoľvek ministerstvom, útvarom, centrálnou bankou, agentúrou alebo orgánom členského štátu;

ii)

vo vzťahu k Únii znamená celkovú hodnotu nesplateného štátneho dlhopisu emitovaného Úniou;“

„j)

‚emitovaný štátny dlhopis‘:

i)

vo vzťahu k členskému štátu znamená celkovú hodnotu nesplateného štátneho dlhopisu emitovaného alebo garantovaného subjektami patriacimi do verejného sektora členskho štátu;

ii)

vo vzťahu k Únii znamená celkovú hodnotu nesplateného dlhopisu emitovaného alebo garantovaného subjektami patriacimi do verejného sektora Únie,

pričom „verejný sektor“ sa vymedzuje v súlade s článkom 3 nariadenia (ES) č. 3603/93;“

Odôvodnenie

Štátne dlhové nástroje upravené navrhovaným nariadením by sa mali vymedziť spôsobom, ktorý je konzistentný s existujúcou sekundárnou legislatívou Únie, t. j. nariadením (ES) č. 3603/93. Výhodou takejto legislatívnej techniky bude vylúčenie akýchkoľvek neúmyselných opomenutí, pričom by sa tiež zabezpečilo, aby sa dlhové nástroje emitované centrálnymi bankami ESCB ako súčasť uskutočňovania menovej politiky neklasifikovali ako štátne dlhové nástroje, čo by bolo v rozpore so zákazom financovania verejného sektoru centrálnymi bankami stanoveným v článku 123 zmluvy.

Zmena a doplnenie 6

Článok 9 ods. 4 až 6 navrhovaného nariadenia

„4.   Zverejnenie informácií podľa článku 7 sa vykonáva takým spôsobom, aby sa zaistil rýchly prístup k informáciám nediskriminačným spôsobom. Informácie sa sprístupnia úradne určenému mechanizmu domovského členského štátu emitenta akcií uvedenému v článku 21 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/109/ES (2).

5.   Na Komisiu sa deleguje právomoc prijímať regulačné technické normy, ktorými sa bližšie určia podrobné informácie, ktoré sa majú poskytnúť na účely odseku 1.

Regulačné normy uvedené v prvom pododseku sa prijmú v súlade s článkami [7 až 7d] nariadenia (EÚ) č. …/…. [nariadenie ESMA].

ESMA predloží návrhy týchto regulačných technických noriem Komisii najneskôr do [31. decembra 2011].

6.   S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky uplatňovania odseku 4 sa na Komisiu deleguje právomoc prijímať vykonávacie technické normy, ktorými sa bližšie určia spôsoby, akými sa informácie môžu zverejniť.

Vykonávacie technické normy uvedené v prvom pododseku sa prijmú v súlade s článkom [7e] nariadenia (EÚ) č. …/…. [nariadenie ESMA].

ESMA predloží návrhy týchto vykonávacích technických noriem Komisii najneskôr do [31. decembra 2011].

„4.   Zverejnenie informácií podľa článku 7 sa vykonáva takým spôsobom, aby sa zaistil rýchly prístup k informáciám dodávaných v štandardných dátových formátoch nediskriminačným spôsobom použitím úradne určenému mechanizmu domovského členského štátu emitenta akcií uvedenému v článku 21 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/109/ES (3). Všetky zverejnené informácie sú verejne dostupné aj prostredníctvom centralizovaného prístupu k úradne určeným mechanizmom vytvoreným ESMA.

5.   Na Komisiu sa deleguje právomoc prijímať regulačné technické normy, ktorými sa bližšie určia podrobné informácie, ktoré sa majú poskytnúť na účely odseku 1.

Regulačné normy uvedené v prvom pododseku sa prijmú v súlade s článkami 1014 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010. .

Komisia vezme do úvahy predovšetkým potrebu umožniť v celej Únii efektívnu konsolidáciu a hodnotenie pozícií predaja nakrátko ovplyvňujúcich určitých emitentov.

ESMA predloží návrhy týchto regulačných technických noriem Komisii najneskôr do [31. decembra 2011].

6.   S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky uplatňovania odseku 4 sa na Komisiu deleguje právomoc prijímať vykonávacie technické normy, ktorými sa bližšie určia spôsoby, akými sa informácie môžu zverejniť.

Komisia vezme do úvahy predovšetkým potrebu umožniť v celej Únii včasnú konsolidáciu a hodnotenie pozícií predaja nakrátko ovplyvňujúcich určitých emitentov.

Vykonávacie technické normy uvedené v prvom pododseku sa prijmú v súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

ESMA predloží návrhy týchto vykonávacích technických noriem Komisii najneskôr do [31. decembra 2011].

Odôvodnenie

Jednotnosť formátov vykazovania a noriem zverejňovania bude rozhodujúca pre zabezpečenie účinnej reakcie na prípadné narušenia trhu zo strany ESMA a príslušných vnútroštátnych orgánov, ako aj zo strany členov Európskeho systému centrálnych bánk (ESCB) a Európskeho výboru pre systémové riziká (ESRB) v súvislosti s ich príslušnými právomocami. Táto zmena a doplnenie súvisí so zmenou a doplnením 1 a 2 (body odôvodnenia).

Zmena a doplnenie 7

Článok 11 navrhovaného nariadenia

„Článok 11

Informácie, ktoré sa majú poskytovať ESMA

1.   Príslušné orgány každý štvrťrok poskytnú orgánu ESMA súhrnné informácie o netto krátkych pozíciách súvisiacich s akciami alebo so štátnymi dlhopismi a o nekrytých pozíciách súvisiacich so swapmi na úverové zlyhanie, pre ktoré sú tieto orgány príslušnými kompetentnými orgánmi a dostávajú oznámenia podľa článkov 5 až 8.

2.   S cieľom vykonávať svoje úlohy vyplývajúce z tohto nariadenia môže ESMA kedykoľvek požiadať príslušný kompetentný orgán členského štátu o dodatočné informácie o netto krátkych pozíciách súvisiacich s akciami alebo so štátnymi dlhopismi alebo o nekrytých pozíciách súvisiacich so swapmi na úverové zlyhanie.

Príslušný orgán poskytne požadované informácie orgánu ESMA najneskôr do siedmich kalendárnych dní.“

„Článok 11

Informácie, ktoré sa majú poskytovať ESMA

1.   Príslušné orgány každý štvrťrok poskytnú orgánu ESMA súhrnné informácie o netto krátkych pozíciách súvisiacich s akciami alebo so štátnymi dlhopismi a o nekrytých pozíciách súvisiacich so swapmi na úverové zlyhanie, pre ktoré sú tieto orgány príslušnými kompetentnými orgánmi a dostávajú oznámenia podľa článkov 5 až 8.

2.   S cieľom vykonávať svoje úlohy vyplývajúce z tohto nariadenia môže ESMA kedykoľvek požiadať, aby príslušný kompetentný orgán členského štátu zdieľal s ESMA v reálnom čase informácie, ktoré má k dispozícii, o netto krátkych pozíciách súvisiacich s akciami alebo so štátnymi dlhopismi alebo o nekrytých pozíciách súvisiacich so swapmi na úverové zlyhanie.

Príslušný orgán vyhovie takýmto žiadostiam orgánu ESMA

3.   ESMA môže zdieľať informácie, ktoré získal v súlade s odsekmi 1 a 2, s členmi ESCB a s ESRB, ak je to potrebné na uľahčenie výkonu ich príslušných úloh.

4.   Do 31. decembra 2011 ESMA predloží Komisii správu o preskúmaní možnosti vytvorenia centralizovaných mechanizmov zbierania informácií v Únii pre informácie vykazované na základe tohto nariadenia s použitím spoločného identifikátora pre vykazujúce subjekty a minimálnej spoločnej taxonómie; takéto mechanizmy by mali umožňovať flexibilný prístup k informáciám v reálnom čase na účely politiky, pričom sa zabezpečí dôvernosť prijatých údajov. Na základe výsledkov tejto správy Komisia vypracuje príslušné návrhy.

Odôvodnenie

Spôsoby zdieľania informácií medzi príslušnými orgánmi a ESMA by mali umožňovať zdieľanie informácií v reálnom čase, ak je to potrebné pre ESMA na efektívny výkon jeho úloh. V dlhšom časovom horizonte by ESMA mal získať automatický prístup ku všetkým informáciám, ktoré sa vykazujú na základe navrhovaného nariadenia. V tejto súvislosti by sa mali začať práce na vytvorení centralizovaných mechanizmov zbierania informácií v Únii. Takéto centralizované mechanizmy by pomohli prekonať obmedzenia, ktoré sú typické pre používanie nekoordinovaných skupín mikroúdajov, a taktiež by umožňovalo, aby sa informácie zozbierané na základe navrhovaného nariadenia používali spolu s ostatnými dostupnými súbormi údajov, čím by sa minimalizovala administratívna záťaž pre vykazujúce subjekty a verejné orgány.

Okrem toho by sa malo výslovne ustanoviť zdieľanie informácií medzi ESMA a centrálnymi bankami ESCB. Tým by sa uľahčil výkon funkcií centrálnych bánk v oblasti zberu štatistických údajov a monitorovania a posudzovania finančnej stability. Malo by sa ustanoviť aj zdieľanie informácií medzi ESMA a ESRB, aby sa uľahčil výkon úloh ESRB v oblasti identifikácie a určenia poradia dôležitosti systémových rizík v rámci finančného systému. Táto zmena a doplnenie súvisí so zmenou a doplnením 3 (bod odôvodnenia).

Zmena a doplnenie 8

Článok 15 ods. 12 navrhovaného nariadenia (nový)

[Žiadny text.]

12.   S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky uplatňovania odseku 1 sa na Komisiu deleguje právomoc prijímať regulačné technické normy, ktorými sa bližšie určia: a) podrobné črty činností tvorby trhu, ktoré ťažia z tejto výnimky, b) postupy vykazovania pre oznamovanie činnosti tvorby trhu príslušným orgánom a c) štruktúry portfólia a postupy účtovania, ktoré majú tvorcovia trhu používať s cieľom jasne identifikovať charakter transakcie buď ako transakcie ovplyvňujúcej tvorbu trhu, alebo iného druhu transakcie, a vylúčiť preúčtovavanie transakcií bez oznámenia príslušnému orgánu.

Regulačné normy uvedené v prvom pododseku sa prijmú v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

ESMA predloží návrhy týchto regulačných noriem Komisii najneskôr do [31. decembra 2011].

Odôvodnenie

Určité osobitné činnosti tvorby trhu a primárne trhové činnosti sú vyňaté z režimu transparentnosti a regulačných intervencií, ktorý sa predpokladá v navrhovanom nariadení. Možnému zneužívaniu tejto výnimky by sa malo predísť predovšetkým tým, že vlastné podnikanie tvorcu trhu by z nej nemalo ťažiť. Komisia by mala prijať príslušné regulačné technické normy.

Zmena a doplnenie 9

Článok 15 ods. 13 navrhovaného nariadenia (nový)

[Žiadny text.]

13.   S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky uplatňovania odseku 4 sa na Komisiu deleguje právomoc prijímať vykonávacie technické normy, ktorými sa zabezpečí jednotné uplatňovanie výnimky pre stabilizačné schémy podľa režimu predaja nakrátko. Komisia vezme do úvahy najmä potrebu zabezpečiť hladké uskutočňovanie činností tvorby trhu a súčasne predchádzať možnému zneužívaniu výnimky pre tvorbu trhu.

Regulačné normy uvedené v prvom pododseku sa prijmú v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

ESMA predloží návrhy týchto regulačných noriem Komisii najneskôr do [31. decembra 2011].

Odôvodnenie

Výnimka, ktorá sa týka stabilizačných opatrení v kontexte režimu predaja nakrátko, sa definuje prostredníctvom odkazu na vymedzenie pojmu, ktorý sa používa v režime Únie pre prevenciu pred zneužívaním trhu. Komisia by mala prijať vykonávacie technické štandardy osobitne zamerané na jednotné uplatňovanie tejto výnimky podľa režimu predaja nakrátko. Uprednostňujú sa dva oddelené súbory vykonávacích technických noriem (podľa režimu predaja nakrátko a režimu zneužívania trhu), aby riešili špecifické črty týchto dvoch prípadov, je to aj vec vhodnej legislatívnej techniky.

Zmena a doplnenie 10

Článok 23 ods. 2a navrhovaného nariadenia (nový)

[Žiadny text.]

2a.   Pred tým, ako sa ESMA rozhodne uložiť alebo obnoviť niektoré z opatrení uvedených v odseku 1, môže to prekonzultovať s ESRB. ESMA môže stanoviť lehotu na vyjadrenie sa k jeho konzultácii, ktorá nesmie byť kratšia ako 12 hodín.

Odôvodnenie

Konzultácia s ERSB o intervenčných opatreniach uskutočnených podľa režimu Únie pre predaj nakrátko umožní primerané zohľadnenie makroprudenciálneho pohľadu pri zamýšľaných intervenciách. Takáto konzultácia by okrem toho umožnila ESRB, aby po prvé kvalifikovane a včas posúdil, či je v konkrétnej situácii potrebná žiadosť o ďalšie informácie vzhľadom na možné systémové riziká, a aby po druhé formuloval takéto prípadné žiadosti pragmatickým a jednotným spôsobom. Táto zmena a doplnenie súvisí so zmenou a doplnením 4 (bod odôvodnenia) a so zmenou a doplnením 11.

Zmena a doplnenie 11

Článok 24 ods. 4 navrhovaného nariadenia

„4.   Pred tým, ako sa ESMA rozhodne uložiť alebo obnoviť niektoré z opatrení uvedených v odseku 1, v prípade potreby to prekonzultuje s Európskym výborom pre systémové riziká a s ostatnými príslušnými orgánmi.“

„4.   Pred tým, ako sa ESMA rozhodne uložiť alebo obnoviť niektoré z opatrení uvedených v odseku 1, v prípade potreby to prekonzultuje s Európskym výborom pre systémové riziká a s ostatnými príslušnými orgánmi. ESMA môže stanoviť lehotu na vyjadrenie sa k jeho konzultácii, ktorá nesmie byť kratšia ako 24 hodín.

Odôvodnenie

Konzultácia ESMA s ESRB o opatreniach uložených vo výnimočných situáciách umožní primerané zohľadnenie makroprudenciálneho pohľadu pri zamýšľaných intervenciách. Takáto konzultácia by okrem toho umožnila ESRB, aby po prvé kvalifikovane a včas posúdil, či je v konkrétnej situácii potrebná žiadosť o ďalšie informácie vzhľadom na možné systémové riziká, a aby po druhé formuloval takéto prípadné žiadosti pragmatickým a jednotným spôsobom. Táto zmena a doplnenie súvisí so zmenou a doplnením 4 (bod odôvodnenia) a so zmenou a doplnením 10.


(1)  Tučným písmom sa označuje nový text, ktorý ECB navrhuje vložiť. Preškrtnutým písmom sa označuje text, ktorý ECB navrhuje vypustiť.

(2)  Ú. v. EÚ L 390, 31.12.2004, s. 38.“

(3)  Ú. v. EÚ L 390, 31.12.2004, s. 38.“


IV Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Európska komisia

23.3.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 91/12


Výmenný kurz eura (1)

22. marca 2011

2011/C 91/02

1 euro =


 

Mena

Výmenný kurz

USD

Americký dolár

1,4211

JPY

Japonský jen

115,15

DKK

Dánska koruna

7,4572

GBP

Britská libra

0,86780

SEK

Švédska koruna

8,9320

CHF

Švajčiarsky frank

1,2843

ISK

Islandská koruna

 

NOK

Nórska koruna

7,9060

BGN

Bulharský lev

1,9558

CZK

Česká koruna

24,450

HUF

Maďarský forint

270,43

LTL

Litovský litas

3,4528

LVL

Lotyšský lats

0,7089

PLN

Poľský zlotý

4,0338

RON

Rumunský lei

4,1288

TRY

Turecká líra

2,2311

AUD

Austrálsky dolár

1,4039

CAD

Kanadský dolár

1,3911

HKD

Hongkongský dolár

11,0763

NZD

Novozélandský dolár

1,9120

SGD

Singapurský dolár

1,7950

KRW

Juhokórejský won

1 597,64

ZAR

Juhoafrický rand

9,8138

CNY

Čínsky juan

9,3039

HRK

Chorvátska kuna

7,3750

IDR

Indonézska rupia

12 382,64

MYR

Malajzijský ringgit

4,3010

PHP

Filipínske peso

61,594

RUB

Ruský rubeľ

40,0990

THB

Thajský baht

42,974

BRL

Brazílsky real

2,3655

MXN

Mexické peso

17,0204

INR

Indická rupia

63,8860


(1)  Zdroj: referenčný výmenný kurz publikovaný ECB.


23.3.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 91/13


Nová národná strana obehových euromincí

2011/C 91/03

Image

Národná strana novej obehovej pamätnej mince v hodnote 2 EUR vydaná Gréckom

Obehové euromince majú v celej eurozóne štatút zákonného platidla. Komisia zverejňuje vzory všetkých nových euromincí s cieľom informovať každého, kto prichádza s mincami do kontaktu, ako aj širokú verejnosť (1). V súlade so závermi Rady z 10. februára 2009 (2) môžu členské štáty eurozóny a krajiny, ktoré so Spoločenstvom uzavreli menovú dohodu ustanovujúcu vydávanie obehových euromincí, vydať za určitých podmienok do obehu určité množstvo pamätných euromincí, konkrétne ak ide len o mince v nominálnej hodnote 2 EUR. Tieto mince majú rovnaké technické parametre ako ostatné mince v hodnote 2 EUR, na národnej strane však nesú pamätný vzor, ktorý má vysokú symbolickú hodnotu z národného alebo európskeho hľadiska.

Vydávajúca krajina: Grécko

Pamätná udalosť: organizácia svetových špeciálnych olympijských hier – Atény 2011

Vecný popis motívu: V strede mince je zobrazený emblém hier, žiariace slnko ako zdroj života na zdôraznenie výnimočnosti a sily športovca, ktorý sa zúčastňuje na hrách. Výnimočnosť je znázornená olivovou halúzkou a sila špirálou v strede slnka. Okolo obrázka je napísaný text „XIII Special Olympics W.S.G. Athens 2011“ a názov vydávajúcej krajiny „Ελληνικη Δημοκρατια“. Uprostred textu je zobrazený znak mincovne.

Po vonkajšom obvode mince je zobrazených dvanásť hviezd európskej vlajky.

Vydávané množstvo: 1 milión mincí

Dátum vydania: koniec druhého trimestra 2011


(1)  Ďalšie národné strany obehových euromincí nájdete na: http://ec.europa.eu/economy_finance/euro/cash/coins/index_en.htm

(2)  Pozri závery Rady pre hospodárske a finančné záležitosti z 10. februára 2009 a odporúčanie Komisie z 19. decembra 2008 o spoločných usmerneniach pre národné strany a vydávanie euromincí určených do obehu (Ú. v. EÚ L 9, 14.1.2009, s. 52).


23.3.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 91/14


Nová národná strana obehových euromincí

2011/C 91/04

Image

Národná strana novej obehovej pamätnej mince v hodnote 2 EUR vydaná Sanmarínskou republikou

Obehové euromince majú v celej eurozóne štatút zákonného platidla. Komisia zverejňuje vzory všetkých nových euromincí s cieľom informovať každého, kto prichádza s mincami do kontaktu, ako aj širokú verejnosť (1). V súlade so závermi Rady z 10. februára 2009 (2) členské štáty eurozóny a krajiny, ktoré so Spoločenstvom uzavreli menovú dohodu ustanovujúcu vydávanie obehových euromincí, môžu vydať do obehu určité množstvo pamätných euromincí pod podmienkou, že sa jedná výlučne o mince v nominálnej hodnote 2 EUR. Tieto mince majú rovnaké technické parametre ako ostatné mince v hodnote 2 EUR, na národnej strane však nesú pamätný vzor, ktorý má vysokú symbolickú hodnotu z národného alebo európskeho hľadiska.

Vydávajúca krajina: Sanmarínska republika

Pamätná udalosť: 500. výročie narodenia talianskeho maliara Giorgia Vasariho (30. júl 1511 – 27. jún 1574). Vasari bol aj spisovateľ, historik a architekt, preslávili ho životopisy talianskych umelcov, a v súčasnosti sa považuje za ideologického zakladateľa literatúry dejín umenia.

Vecný opis motívu: V strednej časti mince je zobrazený detail obrazu Giorgia Vasariho „Giuditta stína hlavu Holofernovi“. V dolnej časti sú letopočty „1511 – 2011“, naľavo „G. Vasari“ a značka mincovne „R“; napravo je text „San Marino“ a iniciály autorky „C.M.“ (Claudia Momoni).

Po vonkajšom obvode mince je rozmiestnených dvanásť hviezd európskej vlajky.

Vydávané množstvo: 130 000 mincí

Dátum vydania: jún 2011


(1)  Ďalšie národné strany obehových euromincí nájdete na: http://ec.europa.eu/economy_finance/euro/cash/coins/index_en.htm

(2)  Pozri závery Rady pre hospodárske a finančné záležitosti z 10. februára 2009 a odporúčanie Komisie z 19. decembra 2008 o spoločných usmerneniach pre národné strany a vydávanie euromincí určených do obehu (Ú. v. EÚ L 9, 14.1.2009, s. 52).


V Oznamy

INÉ AKTY

Európska komisia

23.3.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 91/15


Uverejnenie žiadosti o zápis do registra podľa článku 6 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 510/2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín

2011/C 91/05

Týmto uverejnením sa poskytuje právo vzniesť námietky proti žiadosti o zápis podľa článku 7 nariadenia Rady (ES) č. 510/2006 (1). Vznesené námietky sa musia Komisii doručiť do šiestich mesiacov po tomto uverejnení.

JEDNOTNÝ DOKUMENT

NARIADENIE RADY (ES) č. 510/2006

„ΠΑΤΑΤΑ ΝΑΞΟΥ“ (PATATA NAXOU)

ES č.: EL-PGI-0005-0708-27.06.2008

CHZO ( X ) CHOP ( )

1.   Názov:

„Πατάτα Νάξου“ (Patata Naxou)

2.   Členský štát alebo tretia krajina:

Grécko

3.   Opis poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny:

3.1.   Druh výrobku:

Trieda 1.6.

Ovocie, zelenina a obilniny v pôvodnom stave alebo spracované

3.2.   Opis výrobku, na ktorý sa vzťahuje názov uvedený v bode 1:

„Patata Naxou“ je jedlá hľuza druhu Solanum tuberosum určená na ľudskú konzumáciu bez predchádzajúceho spracovania (jedlý zemiak). Hľuza meria 35 až 65 milimetrov a má guľatý alebo podlhovastý tvar. Šupka je hladká, so spojitou štruktúrou a žltej farby. Hľuza má charakteristickú bieložltú dužinu a na povrchu približne desať očiek.

„Patata Naxou“ sa ďalej vyznačuje jednotnou veľkosťou, čistým vzhľadom, bez znakov po napadnutí a chorobách, vysokým podielom sušiny (> 18 %) a zníženým obsahom cukrov (< 1 %), pričom výsledkom jarnej sadby je veľmi včasná úroda.

Odrody zemiakov pestovaných v zemepisnej oblasti Naxos sú Liseta, Spunta, Marfona, Vivaldi a Alaska.

V súčasnosti sa na ostrove Naxos využívajú dve obdobia sadenia zemiakov: jarné sadenie od polovice februára do začiatku marca a jesenné sadenie od začiatku augusta do prvých septembrových dní. Jarné zemiaky sa zbierajú od konca mája až do prvej júlovej dekády.

3.3.   Suroviny (len pri spracovaných výrobkoch):

3.4.   Krmivo (len pri výrobkoch živočíšneho pôvodu):

3.5.   Konkrétne kroky pri výrobe, ktoré sa musia uskutočniť v označenej zemepisnej oblasti:

Výrobné etapy, ktoré sa uskutočňujú vo vymedzenej zemepisnej oblasti, sú sadenie, pestovanie, zber a dozrievanie hľúz.

Tieto etapy sa musia uskutočňovať vo vymedzenej zemepisnej oblasti, pretože miestni pestovatelia zemiakov nadobudli zručnosti, ktoré zaručujú včasnosť zberu pri maximálnom využití parametrov miestneho prostredia (obdobie sadenia v súčinnosti so zrážkami). Pestovatelia navyše po vyoraní hľúz využívajú špecifický postup, ktorý spočíva v prikrytí hľúz slamou, aby šupka zemiakov zosilnela a stala sa odolnejšou pri preprave a súčasne aby sa zacelili rôzne povrchové poškodenia.

3.6.   Osobitné pravidlá pri krájaní, strúhaní, balení atď.:

3.7.   Osobitné pravidlá pri označovaní:

V súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a právnymi predpismi Spoločenstva.

4.   Stručné vymedzenie zemepisnej oblasti:

Zemiaky „Patata Naxou“ sa pestujú na ostrove Naxos. Tento ostrov s rozlohou 428 km2 je najväčším ostrovom kraja Kyklady v južnom Egejskom regióne. Celková plocha pestovania zemiakov sa mení podľa ročného obdobia zo 150 až 170 hektárov v jeseni na 300 hektárov na jar.

5.   Spojenie so zemepisnou oblasťou:

5.1.   Špecifickosť zemepisnej oblasti:

A.   Podnebie: Ďalej uvedené klimatické faktory sa považujú za zásadný prvok kvalitatívneho zaradenia výrobku:

Klimatickými faktormi ovplyvňujúcimi kvalitu zemiakov „Patata Naxou“ sú nízka vlhkosť a vysoká teplota vzduchu, ktoré zabraňujú napádaniu zemiakov fytoftórou, ktorá je hlavným pôvodcom väčšiny strát pri pestovaní zemiakov. Napádanie fytoftórou totiž podporuje relatívna vlhkosť nad 90 % a teploty pod 27 °C. Klimatické podmienky ostrova Naxos tak kľúčovým spôsobom prispievajú k predchádzaniu najvážnejšej hrozbe pri pestovaní zemiakov a v spojení so zriedkavosťou ďalších patogénnych faktorov v tejto zemepisnej oblasti minimalizujú využívanie prípravkov na ochranu rastlín.

Navyše, výsledkom kombinácie vysokej teploty a značného počtu hodín slnečného svitu na ostrove Naxos je predĺženie vegetačného cyklu pestovania zemiakov na celý rok a vynikajúce dozrievanie hľúz. Rozdiely denných a nočných teplôt uľahčujú tvorbu hľúz.

B.   Pôda: Geologické podložie ostrova Naxos tvoria kryštalické horniny, prevažne žula, rula, mramor a bridlica v horských masívoch ostrova a terciárne usadeniny, najmä slieň, pieskovec a zlepence na nížinách a na pobreží.

Pôda na ostrove sa vyznačuje veľkou hĺbkou a pieskovo-ílovitým zložením zrnitého vzhľadu, bez sodíka a s nulovým rizikom erózie. Ďalej sa vyznačuje dostatočným podielom fosforu a draslíka, priemerným obsahom horčíka a nízkym obsahom organických látok. Pieskovo-ílovité zloženie pôdy zaručuje dobrú filtráciu a optimálny rast rovnomerných a pravidelných hľúz.

C.   Ľudský faktor: pestovateľské postupy sa osobitne prispôsobili miestnym podmienkam, pretože v kombinácii s vyššie uvedenými výhodami dokážu maximálne využívať sezónne zrážky. Obdobie dažďov od novembra do februára sa prekrýva s obdobím rastu hľúz jesenných zemiakov a s klíčením jarných zemiakov. Toto dokonalé prispôsobenie sa miestnym klimatickým podmienkam je dôvodom jedného z kľúčových aspektov pestovania zemiakov na ostrove Naxos, ktorým je skorá úroda.

Ďalším špecifickým pestovateľským postupom pestovateľov z ostrova Naxos je dozrievanie prikrytých vyoraných hľúz na poli. Konkrétne, producenti zemiakov z tohto regiónu po vyoraní hľúz a následnom prvom triedení, ktorého cieľom je odstrániť nečistoty a poškodené hľuzy, využívajú postup, ktorý spočíva v prikrytí hľúz vrstvou slamy priamo na poli a následne nadzemnými časťami rastliny zemiakov na ochranu pred slnkom. Počas tohto obdobia „Patata Naxou“ dozrieva, spevňuje sa a jeho šupka silnie, stáva sa odolnejšou pri preprave a súčasne sa zaceľujú rôzne povrchové poškodenia. Týmto postupom sa tiež znižuje riziko zvyšovania obsahu glykoalkaloidov v hľuzách pri ďalšej manipulácii.

5.2.   Špecifickosť výrobku:

Zemiaky „Patata Naxou“ získali na trhu špecifickú povesť výrobku s výnimočne kvalitnými a stabilnými vlastnosťami. Táto povesť siaha až k začiatkom moderného gréckeho štátu a pretrváva už takmer dve storočia. Pre miestnu spoločnosť ide o veľmi dôležitý produkt spájaný s ostrovom Naxos. Zmienka o zemiakoch „Patata Naxou“ sa už objavuje v turistických sprievodcoch, v gréckej a zahraničnej tlači a v receptoch známych šéfkuchárov.

Navyše, skorá úroda jarných zemiakov „Patata Naxou“ je vlastnosť, ktorá zabezpečuje produktu osobitnú trhovú hodnotu.

5.3.   Príčinná súvislosť medzi zemepisnou oblasťou a akosťou alebo typickou vlastnosťou výrobku (CHOP), alebo špecifickou akosťou, povesťou alebo inou typickou vlastnosťou výrobku (CHZO):

Spojitosť so zemepisnou oblasťou vychádza z povesti, ktorou sa produkt vyznačuje. Kvalitatívna odlišnosť zemiakov „Patata Naxou“ je výsledkom kombinácie špecifických geologických a klimatických vlastností ostrova Naxos a pestovateľských postupov, ktoré sa prispôsobili miestnym podmienkam. Vďaka tejto odlišnosti získali zemiaky „Patata Naxou“ na gréckom území výraznú povesť, o ktorej svedčia zmienky už od prvej polovice 19. storočia, kedy sa začalo s pestovaním zemiakov v Grécku.

„Patata Naxou“ získali svoju povesť v roku 1841, keď boli ako miestna výberová špecialita ponúknuté kráľovi Othonovi, ktorý bol na návšteve ostrova. Neskôr v roku 1874 tieto zemiaky opísal Dugit ako jeden zo znamenitých poľnohospodárskych produktov ostrova Naxos. Oveľa neskôr potom, v roku 1911, sa pri prvom zachovanom vidieckom sčítaní v Grécku zistilo 111,9 hektárov venovaných pestovaniu zemiakov na ostrove Naxos. V roku 1926 bola povesť „Patata Naxou“ taká rozšírená, že obec Glinado si za znak na svojej pečati vybrala zemiakovú sadenicu.

Vynikajúca kvalita zemiakov pestovaných na ostrove Naxos bola pre grécky štát podnetom, aby na ostrove v roku 1953 založil Národné stredisko pre produkciu semien zemiakov a aby v roku 1959 zapísal zemiaky „Patata Naxou“ na zoznam produktov pod ochranou štátu. Odvtedy je „Patata Naxou“ jedným z miestnych produktov ostrova, ktorých kvalita sa vyzdvihuje v gréckych aj zahraničných turistických sprievodcoch.

Zemiaky „Patata Naxou“ sú dnes známe v celom Grécku, čoho dôkazom sú mnohé zmienky v článkoch časopisov a novín. O „Patata Naxou“ sa hovorí aj v špecializovaných turistických sprievodcoch a špecializovaných gastronomických časopisoch. Je súčasťou receptov známych gréckych šéfkuchárov a autorov kuchárskych kníh, ako aj menu uznávaných reštaurácií. Navyše, miestne úrady každoročne usporadúvajú zemiakové slávnosti, ktoré sú potvrdením povesti zemiakov „Patata Naxou“ a ich historickej dôležitosti pre miestnu spoločnosť.

„Patata Naxou“ sa vyznačujú včasnosťou jarných zemiakov. Pestovateľské postupy sú pritom veľmi dôležité, pretože pestovanie (sadenie) sa uskutočňuje v obdobiach, kedy dochádza k najoptimálnejšiemu využitiu sezónnych zrážok a dostupnosti zásob vody. Včasnosť jarných zemiakov „Patata Naxou“ je vlastnosť, ktorá zabezpečuje produktu špecifickú trhovú hodnotu a vďaka nej sa predáva na začiatku leta, kedy sú skoré zemiaky vzácnosťou.

Okrem toho, pestovatelia zemiakov z ostrova Naxos po vyoraní hľúz uskutočňujú na poli prvé triedenie so zámerom oddeliť nečistoty a poškodené hľuzy. Hľuzy sa následne zhromaždia na kopy a prikryjú vrstvou slamy a nadzemnými časťami rastliny zemiakov, ako ochrana pred slnkom. Obdobie dozrievania na poli zlepšuje skladovacie schopnosti produktu, pretože výrobok sa spevňuje a jeho pokožka silnie, čím stáva sa odolnejšou pri preprave a súčasne sa zaceľujú rôzne povrchové poškodenia. Znižuje sa tiež obsah toxických glykoalkaloidov.

Klimatickými faktormi podporujúcimi pestovanie „Patata Naxou“ sú nízka vlhkosť vzduchu a vyššia teplota, ktoré zabraňujú napádaniu fytoftórou, čím minimalizujú straty spôsobené týmto vážnym ochorením zemiakov. V kombinácii so zriedkavosťou ďalších patogénnych faktorov na ostrove ide o prvky znižujúce využívanie prípravkov na ochranu rastlín. Navyše, výsledkom kombinácie vyššej teploty a veľkého počtu hodín slnečného svitu na ostrove Naxos je rozšírenie vegetačného cyklu pestovania zemiakov na celý rok a vynikajúce dozrievanie hľúz. Rozdiely denných a nočných teplôt uľahčujú tvorbu hľúz a pieskovo-ílovité zloženie pôdy zaručuje dobrú filtráciu a optimálny rast rovnomerných a pravidelných hľúz.

Odkaz na uverejnenie špecifikácie:

[Článok 5 ods. 7 nariadenia (ES) č. 510/2006]

http://www.minagric.gr/greek/data/ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ%20ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ%20YPAAT%2016%20ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ%202010.pdf


(1)  Ú. v. EÚ L 93, 31.3.2006, s. 12.