ISSN 1725-5236

doi:10.3000/17255236.C_2011.083.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 83

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 54
17. marca 2011


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2011/C 083/01

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec COMP/M.6019 – APMT/Bollore/Meridian Port Services) ( 1 )

1

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Rada

2011/C 083/02

Rozhodnutie Rady zo 7. marca 2011, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Rady z 22. novembra 2010, ktorým sa vymenúvajú členovia a náhradníci riadiacej rady Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

2

2011/C 083/03

Rozhodnutie Rady zo 7. marca 2011, ktorým sa vymenúvajú írski, francúzski a holandskí členovia a náhradníci Poradného výboru pre koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia

3

2011/C 083/04

Rohodnutie Rady zo 7. marca 2011, ktorým sa vymenúvajú členovia a náhradníci riadiacej rady Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok za Grécko, Francúzsko, Taliansko, Maďarsko a Slovensko

4

 

Európska komisia

2011/C 083/05

Výmenný kurz eura

5

2011/C 083/06

Oznámenie Komisie na základe článku 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/84/ES o úprave letného času – Rozpis období s letným časom

6

 

Dvor audítorov

2011/C 083/07

Osobitná správa č. 14/2010 Riadenie systému veterinárnych kontrol dovozu mäsa Komisiou po reforme právnych predpisov o hygiene z roku 2004

7

 

INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO PRIESTORU

 

Dozorný úrad EZVO

2011/C 083/08

Informácie oznámené štátmi EZVO o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s aktom uvedeným v bode 1 j prílohy XV k Dohode o EHP [nariadenie Komisie (ES) č. 800/2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 zmluvy (Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách)]

8

 

V   Oznamy

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA SPOLOČNEJ OBCHODNEJ POLITIKY

 

Európska komisia

2011/C 083/09

Oznámenie Komisie o oslobodených stranách, v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 88/97 o povolení oslobodenia dovozov niektorých častí a súčastí bicyklov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike od rozšírenia antidumpingového cla nariadením Rady (ES) č. 71/97, ktoré bolo zavedené nariadením Rady (EHS) č. 2474/93, zachované nariadením Rady (ES) č. 1524/2000 a naposledy zmenené a doplnené nariadením Rady (ES) č. 1095/2005: zmeny názvu a sídla niektorých oslobodených strán

10

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Európska komisia

2011/C 083/10

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.6173 – Ageas/Sabanci Holding/Aksigorta) – Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní ( 1 )

13

 

INÉ AKTY

 

Európska komisia

2011/C 083/11

Uverejnenie žiadosti o zápis do registra podľa článku 6 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 510/2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín

14

2011/C 083/12

Oznámenie na základe nariadenia Komisie (EÚ) č. 260/2011 určené osobe menom Doku Khamatovich Umarov, ktorá bola zaradená do zoznamu podľa článkov 2, 3 a 7 nariadenia Rady (ES) č. 881/2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám spojeným s Usámom bin Ládinom, sieťou al-Qaida a Talibanom

18

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 


II Oznámenia

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Európska komisia

17.3.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 83/1


Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii

(Vec COMP/M.6019 – APMT/Bollore/Meridian Port Services)

(Text s významom pre EHP)

2011/C 83/01

Dňa 10. marca 2011 sa Komisia rozhodla nevzniesť námietku voči uvedenej oznámenej koncentrácii a vyhlásiť ju za zlučiteľnú so spoločným trhom. Toto rozhodnutie je založené na článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 139/2004. Úplné znenie rozhodnutia je dostupné iba v angličtine jazyku a bude zverejnené po odstránení akýchkoľvek obchodných tajomstiev. Bude dostupné:

v časti webovej stránky Komisie o hospodárskej súťaži venovanej fúziám (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Táto webová stránka poskytuje rôzne možnosti na vyhľadávanie individuálnych rozhodnutí o fúziách podľa názvu spoločnosti, čísla prípadu, dátumu a sektorových indexov,

v elektronickej podobe na webovej stránke EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) pod číslom dokumentu 32011M6019. EUR-Lex predstavuje online prístup k európskemu právu.


IV Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Rada

17.3.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 83/2


ROZHODNUTIE RADY

zo 7. marca 2011,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Rady z 22. novembra 2010, ktorým sa vymenúvajú členovia a náhradníci riadiacej rady Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

2011/C 83/02

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2062/94 z 18. júla 1994, ktorým sa zriaďuje Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (1), a najmä na jeho článok 8,

keďže:

(1)

Rada rozhodnutím z 22. novembra 2010 (2) (ďalej len „rozhodnutie“) vymenovala členov a náhradníkov riadiacej rady Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci na obdobie od 8. novembra 2010 do 7. novembra 2013.

(2)

Medzinárodný dom odborov informoval 23. novembra 2010 Generálny sekretariát o chybe vo vymenovaní belgického člena a náhradníka riadiacej rady, ktorí zastupujú zamestnanecké organizácie.

(3)

Chyba sa vyskytla v pôvodnom znení rozhodnutia, ktoré podpísal predseda a existuje vo všetkých úradných jazykoch.

(4)

Rozhodnutie by sa preto malo zmeniť a doplniť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V zozname II článku 1 rozhodnutia Rady z 22. novembra 2010 sa mená belgického člena a náhradníka nahrádzajú takto:

„II.   ZÁSTUPCOVIA ZAMESTNANECKÝCH ORGANIZÁCIÍ

Krajina

Členovia

Náhradníci

Belgicko

pán Herman FONCK

pán François PHILIPS“

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 7. marca 2011

Za Radu

predseda

CZOMBA S.


(1)  Ú. v. ES L 216, 20.8.1994, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ C 322, 27.11.2010, s. 3.


17.3.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 83/3


ROZHODNUTIE RADY

zo 7. marca 2011,

ktorým sa vymenúvajú írski, francúzski a holandskí členovia a náhradníci Poradného výboru pre koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia

2011/C 83/03

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (1), a najmä na jeho článok 75,

so zreteľom na zoznamy kandidátov, ktoré Rade predložili vlády členských štátov,

keďže:

(1)

Nariadením (ES) č. 883/2004 sa zriadil Poradný výbor pre koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia.

(2)

Rada svojím rozhodnutím z 21. októbra 2010 (2) s výnimkou niektorých členov vymenovala členov a náhradníkov Poradného výboru pre koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia na obdobie od 20. októbra 2010 do 19. októbra 2015.

(3)

Írska, francúzska a holandská vláda navrhli kandidátov na viaceré neobsadené miesta,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Za írskych, francúzskych a holandských členov a náhradníkov Poradného výboru pre koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia sa týmto na obdobie do 19. októbra 2015 vymenúvajú:

I.   ZÁSTUPCOVIA VLÁD

Krajina

Členovia

Náhradníci

Írsko

pani Anne McMANUS

pán Tim RYAN

Holandsko

pani A.A.J. VRIJ

pán A.G. BLOEMHEUVEL


II.   ZÁSTUPCOVIA ODBOROV

Krajina

Členovia

Náhradníci

Írsko

pán Stellan HERMANSSON

pán Eamonn DEVOY

Holandsko

pán G. VELDHUIS

pani H. DE GEUS


III.   ZÁSTUPCOVIA ORGANIZÁCIÍ ZAMESTNÁVATEĽOV

Krajina

Členovia

Náhradníci

Írsko

pani Claire JONES

pani Jean WINTERS

Francúzsko

pani Emilie MARTINEZ

pani Marie-Christine FAUCHOIS

Holandsko

pani L.M. VAN EMBDEN ANDRES

pán R. BLAAKMAN

Článok 2

Rada vymenuje členov a náhradníkov, ktorí ešte neboli navrhnutí, neskôr.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 7. marca 2011

Za Radu

predseda

CZOMBA S.


(1)  Ú. v. EÚ L 166, 30.4.2004, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ C 290, 27.10.2010, s. 5.


17.3.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 83/4


ROHODNUTIE RADY

zo 7. marca 2011,

ktorým sa vymenúvajú členovia a náhradníci riadiacej rady Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok za Grécko, Francúzsko, Taliansko, Maďarsko a Slovensko

2011/C 83/04

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 1365/75 z 26. mája 1975 o zriadení Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (1), a najmä na jeho článok 6,

so zreteľom na zoznamy kandidátov, ktoré predložili Rade vlády členských štátov a zamestnanecké a zamestnávateľské organizácie,

keďže:

(1)

Rada rozhodnutím z 22. novembra 2010 (2) vymenovala členov a náhradníkov riadiacej rady Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok na obdobie od 1. decembra 2010 do 30. novembra 2013 s výnimkou istých členov.

(2)

Grécka, francúzska, talianska, maďarská a slovenská vláda a zamestnanecké organizácie navrhli kandidátov na viaceré neobsadené miesta,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Za členov a náhradníkov riadiacej rady Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok sa na obdobie, ktoré sa končí 30. novembra 2013, vymenúvajú:

I.   ZÁSTUPCOVIA VLÁDY

Krajina

Členovia

Náhradníci

Taliansko

pán Michele TIRABOSCHI

pán Francesco CIPRIANI

Maďarsko

 

pani Eszter ENYEDI

Slovensko

pani Lilit MAMIKONYAN

pani Silvia GREGORCOVÁ


II.   ZÁSTUPCOVIA ORGANIZÁCIÍ ZAMESTNANCOV

Krajina

Členovia

Náhradníci

Grécko

pán Alexandros KALIVIS

pán Konstantinos ISSYCHOS

Francúzsko

 

pán Jean Jacques DANIS

Maďarsko

 

pán László GYIMESI

Článok 2

Členov a náhradníkov, ktorí ešte nie sú navrhnutí, vymenuje Rada neskôr.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 7. marca 2011

Za Radu

predseda

CZOMBA S.


(1)  Ú. v. ES L 139, 30.5.1975, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ C 322, 27.11.2010, s. 8.


Európska komisia

17.3.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 83/5


Výmenný kurz eura (1)

16. marca 2011

2011/C 83/05

1 euro =


 

Mena

Výmenný kurz

USD

Americký dolár

1,3951

JPY

Japonský jen

112,43

DKK

Dánska koruna

7,4586

GBP

Britská libra

0,86730

SEK

Švédska koruna

8,9730

CHF

Švajčiarsky frank

1,2755

ISK

Islandská koruna

 

NOK

Nórska koruna

7,8690

BGN

Bulharský lev

1,9558

CZK

Česká koruna

24,368

HUF

Maďarský forint

273,40

LTL

Litovský litas

3,4528

LVL

Lotyšský lats

0,7060

PLN

Poľský zlotý

4,0625

RON

Rumunský lei

4,1788

TRY

Turecká líra

2,2126

AUD

Austrálsky dolár

1,4066

CAD

Kanadský dolár

1,3740

HKD

Hongkongský dolár

10,8761

NZD

Novozélandský dolár

1,8991

SGD

Singapurský dolár

1,7857

KRW

Juhokórejský won

1 580,49

ZAR

Juhoafrický rand

9,7506

CNY

Čínsky juan

9,1676

HRK

Chorvátska kuna

7,3750

IDR

Indonézska rupia

12 242,84

MYR

Malajzijský ringgit

4,2637

PHP

Filipínske peso

61,117

RUB

Ruský rubeľ

39,9640

THB

Thajský baht

42,453

BRL

Brazílsky real

2,3179

MXN

Mexické peso

16,7828

INR

Indická rupia

62,9430


(1)  Zdroj: referenčný výmenný kurz publikovaný ECB.


17.3.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 83/6


Oznámenie Komisie na základe článku 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/84/ES o úprave letného času (1)

Rozpis období s letným časom

2011/C 83/06

Na obdobie rokov 2012 – 2016 vrátane sa obdobia s letným časom začínajú a končia (v uvedenom poradí) o 1.00 koordinovaného svetového času (UTC) v týchto dňoch:

v roku 2012: nedele 25. marca a 28. októbra.

v roku 2013: nedele 31. marca a 27. októbra.

v roku 2014: nedele 30. marca a 26. októbra.

v roku 2015: nedele 29. marca a 25. októbra.

v roku 2016: nedele 27. marca a 30. októbra.


(1)  Ú. v. ES L 31, 2.2.2001, s. 21.


Dvor audítorov

17.3.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 83/7


Osobitná správa č. 14/2010 „Riadenie systému veterinárnych kontrol dovozu mäsa Komisiou po reforme právnych predpisov o hygiene z roku 2004“

2011/C 83/07

Európsky dvor audítorov informuje, že sa práve uverejnila osobitná správa č. 14/2010 „Riadenie systému veterinárnych kontrol dovozu mäsa Komisiou po reforme právnych predpisov o hygiene z roku 2004“.

Správu si môžete prečítať alebo stiahnuť z internetovej stránky Európskeho dvora audítorov: http://www.eca.europa.eu

Správu môžete získať zdarma v tlačenej podobe a na CD po zaslaní žiadosti Dvoru audítorov na adresu:

European Court of Auditors

Communication and Reports Unit

12, rue Alcide De Gasperi

1615 Luxembourg

LUXEMBOURG

Tel. +352 4398-1

e-mail: euraud@eca.europa.eu

alebo po vyplnení elektronickej objednávky na internetovej stránke EU-Bookshop.


INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO PRIESTORU

Dozorný úrad EZVO

17.3.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 83/8


Informácie oznámené štátmi EZVO o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s aktom uvedeným v bode 1 j prílohy XV k Dohode o EHP [nariadenie Komisie (ES) č. 800/2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 zmluvy (Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách)]

2011/C 83/08

ČASŤ I

Č. pomoci

GBER 9/10/R&D ENV

Členský štát

Island

Orgán poskytujúci pomoc

Názov

Ministerstvo priemyslu

Adresa

Arnarhvoli

150 Reykjavík

ICELAND

Webová stránka

http://www.idnadarraduneyti.is/

Názov opatrenia pomoci

Všeobecné investičné stimuly, ako sú stanovené v kapitole IV zákona č. 99/2010

Vnútroštátny právny základ (odkaz na príslušný úradný dokument)

Zákon č. 99/2010 o stimuloch pre prvotné investície na Islande. Uverejnený v Stjornartidindi na:

http://www.stjornartidindi.is/Advert.aspx?ID=f89074eb-cbc6-427b-bfcb-09e7487cf988

Webový odkaz na plné znenie opatrenia pomoci

Plné znenie zákona nájdete na:

http://www.althingi.is/altext/stjt/2010.099.html

ako aj na:

http://www.stjornartidindi.is/Advert.aspx?ID=f89074eb-cbc6-427b-bfcb-09e7487cf988

Typ opatrenia

Schéma pomoci

Áno

Dĺžka trvania

Schéma pomoci

13.10.2010 – 31.12.2013

Dátum poskytnutia pomoci

Pomoc ad hoc

neuvádza sa

Príslušné odvetvia hospodárstva

Všetky odvetvia hospodárstva oprávnené na pomoc

Všetky okrem podnikov vyňatých podľa článku 2 ods. 3 zákona č. 99/2010 (finančné podniky)

Typ príjemcu

MSP

Áno

Veľké podniky

Áno

Rozpočet

Celková ročná výška rozpočtu plánovaného podľa schémy pomoci

Žiadne dostupné súčasné rozpočtové prostriedky pre schému – žiaden dostupný odhad

Nástroj pomoci (článok 5)

Grant

Podlieha rozpočtovému schváleniu

Daňové opatrenie

Dostupné daňové výnimky podľa článku 9 zákona č. 99/2010


ČASŤ II

Všeobecné ciele

Ciele

Maximálna intenzita pomoci v % alebo maximálna výška pomoci v národnej mene

Bonusy pre MSP v %

Investičná pomoc a pomoc na podporu zamestnanosti v prospech MSP

(článok 15)

Odkaz na článok 13 zákona č. 99/2010

10 % pre stredné podniky

+ 10 % pre malé podniky

Pomoc na ochranu životného prostredia

(články 17 – 25)

Investičná pomoc umožňujúca podnikom ísť nad rámec noriem Spoločenstva týkajúcich sa ochrany životného prostredia alebo zvýšiť úroveň ochrany životného prostredia v prípade absencie noriem Spoločenstva (čl. 18)

Uveďte presný odkaz na príslušnú normu

35 %

0 %

Pomoc určená na nákup nových dopravných prostriedkov, ktoré spĺňajú prísnejšie normy, ako sú normy Spoločenstva, alebo ktoré zvyšujú úroveň ochrany životného prostredia v prípade absencie noriem Spoločenstva (článok 19)

35 %

0 %

Pomoc pre MSP na včasné prispôsobenie sa budúcim normám Spoločenstva (článok 20)

15 %

+ 10 %

Environmentálna investičná pomoc na opatrenia zamerané na úsporu energie (článok 21)

35 %

0 %

Environmentálna investičná pomoc na vysokoúčinnú kombinovanú výrobu tepla a elektrickej energie (článok 22)

35 %

0 %

Environmentálna investičná pomoc na podporu výroby energie z obnoviteľných zdrojov energie (článok 23)

35 %

0 %

Pomoc na environmentálne štúdie (článok 24)

35 %

0 %

Pomoc vo forme úľav na environmentálnych daniach (článok 25)

 

 

Pomoc na výskum, vývoj a inovácie

(články 30 – 37)

Pomoc na výskumné a vývojové projekty (článok 31)

Základný výskum

[článok 31 ods. 2 písm. a)]

35 %

0 %

Priemyselný výskum

[článok 31 ods. 2 písm. b)]

35 %

0 %

Experimentálny vývoj

[článok 31 ods. 2 písm. c)]

25 %

+ 10 %

Pomoc na štúdie technickej uskutočniteľnosti (článok 32)

35 %

0 %

Pomoc pre MSP na náklady súvisiace s právami priemyselného vlastníctva (článok 33)

35 %

0 %

Pomoc na výskum a vývoj v odvetviach poľnohospodárstva a rybného hospodárstva (článok 34)

35 %

0 %

Pomoc mladým inovačným podnikom (článok 35)

15 %

 

Pomoc na poradenské služby zamerané na inovácie a na služby na podporu inovácií (článok 36)

35 %

 

Pomoc na zapožičiavanie vysokokvalifikovaných pracovníkov (článok 37)

35 %

0 %

Pomoc na podporu vzdelávania

(články 38 – 39)

Špecifické vzdelávanie (čl. 38 ods. 1)

25 %

+ 10 %

Všeobecné vzdelávanie (čl. 38 ods. 2)

35 %

0 %


V Oznamy

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA SPOLOČNEJ OBCHODNEJ POLITIKY

Európska komisia

17.3.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 83/10


Oznámenie Komisie o oslobodených stranách, v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 88/97 o povolení oslobodenia dovozov niektorých častí a súčastí bicyklov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike od rozšírenia antidumpingového cla nariadením Rady (ES) č. 71/97, ktoré bolo zavedené nariadením Rady (EHS) č. 2474/93, zachované nariadením Rady (ES) č. 1524/2000 a naposledy zmenené a doplnené nariadením Rady (ES) č. 1095/2005: zmeny názvu a sídla niektorých oslobodených strán

2011/C 83/09

Na základe nariadenia Komisie (ES) č. 88/97 (1) (ďalej len „nariadenie o oslobodení“) sa povoľuje oslobodiť dovoz niektorých častí a súčastí bicyklov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike od rozšíreného antidumpingového cla. Uvedené clo je výsledkom rozšírenia antidumpingového cla nariadením Rady (ES) č. 71/97 (2), ktoré bolo uložené nariadením Rady (EHS) č. 2474/93 (3), zachované nariadením Rady (ES) č. 1524/2000 (4) a naposledy zmenené a doplnené nariadením Rady (ES) č. 1095/2005 (5).

V tomto rámci a na základe následných rozhodnutí Komisie bol od rozšíreného antidumpingového cla oslobodený určitý počet výrobcov bicyklov: oslobodenie sa, inter alia, vzťahuje na týchto výrobcov bicyklov:

Azor Bikes (doplnkový kód Taric 8091) (6), BELVE sro (doplnkový kód Taric A535) (7), BH Bicicletas de Alava (doplnkový kód Taric 8963) (8), CHERRI di Cherri Mario & C. snc (doplnkový kód Taric A168) (9), Cicli Esperia SpA (doplnkový kód Taric 8068) (10), Madirom PROD SRL (doplnkový kód Taric A896) (11), Mama spol. sro (doplnkový kód Taric A551) (12), Mara Srl (doplnkový kód Taric 8983) (13), SPDAD, Lda (doplnkový kód Taric A320) (14).

Spoločnosť Azor Bikes informovala Komisiu, že registrované sídlo spoločnosti sa zmenilo zo 7707 AB Balkbrug, Holandsko na Marconistraat 7A, 7903 AG Hoogeveen, Holandsko. Zároveň došlo k oprave uverejneného názvu spoločnosti z Azor Bikes na Azor Bike BV.

Spoločnosť BELVE sro informovala Komisiu, že registrované sídlo spoločnosti sa zmenilo z Palkovičova 5, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika na Holubyho 295, 916 01 Stará Turá, Slovenská republika.

Spoločnosť BH Bicicletas de Alava informovala Komisiu, že oficiálny názov spoločnosti sa zmenil z BH Bicicletas de Alava na Bicicletas de Alava SL. Registrované sídlo spoločnosti je C/ Arcacha, 1, 01006 Vitoria, Španielsko.

Spoločnosť CHERRI di Cherri Mario & C. snc informovala Komisiu, že oficiálny názov spoločnosti sa zmenil z CHERRI di Cherri Mario & C. snc na CHERRI di Cherri Franco & C. SAS.

Spoločnosť Cicli Esperia SpA informovala Komisiu, že registrované sídlo spoločnosti sa zmenilo z Via Bellini Vincenzo, 5, 35131 Padova (PD), Taliansko na Viale Enzo Ferrari 8/10/12, 30014 Cavarzere (VE), Taliansko.

Spoločnosť Madirom PROD SRL informovala Komisiu, že registrované sídlo spoločnosti sa zmenilo z Hipermagazin Decathlon, corp 2, blvd Iuliu Maniu, nr. 546-560, sector 6, 061129 Bucharest, Rumunsko na blvd Liviu Rebreanu 130, 300748 Timisoara, Timis, Rumunsko.

Spoločnosť Mama spol. sro informovala Komisiu, že oficiálny názov spoločnosti sa zmenil z Mama spol. sro na Kellys Bicycles sro.

Spoločnosť Mara Srl informovala Komisiu, že oficiálny názov spoločnosti sa zmenil z Mara Srl na MARA CICLI Srl. Registrované sídlo spoločnosti je via della Pergola n. 5, 21052 Busto Arsizio, Taliansko.

Spoločnosť SPDAD Lda informovala Komisiu, že oficiálny názov a registrované sídlo spoločnosti sa zmenili zo SPDAD Lda, rua do Pinhal, lote 9-12, 4470 Maia, Portugalsko na RGVS Ibérica Unipessoal Lda, rua Central de Mandim, Barca, 4475 023 Maia, Portugalsko.

Komisia po preverení poskytnutých informácií potvrdila, že zmeny v oficiálnych názvoch a registrovaných sídlach spoločností nemajú vplyv na montážne činnosti, pokiaľ ide o ustanovenia nariadenia o oslobodení, a preto sa Komisia domnieva, že tieto zmeny by nemali mať vplyv na oslobodenie od rozšíreného antidumpingového cla.

Z tohto dôvodu by odkazy na spoločnosti Azor Bikes v rozhodnutí Komisie 98/115/ES, BELVE sro v rozhodnutí Komisie 2006/772/ES, BH Bicicletas de Alava v nariadení Komisie (ES) č. 88/97, CHERRI di Cherri Mario & C. snc v rozhodnutí Komisie 2002/134/ES, Cicli Esperia SpA v rozhodnutí Komisie č. 97/447/ES, v oznámení Komisie 2007/C 158/06 a v oznámení Komisie 2008/C 135/04, Madirom PROD SRL v rozhodnutí Komisie 2009/867/ES, Mama spol. sro v rozhodnutí Komisie 2006/22/ES, Mara Srl v rozhodnutí Komisie 98/115/ES a spoločnosti SPDAD Lda v rozhodnutí Komisie 2002/606/ES mali znieť tak, ako je uvedené v nasledujúcej prílohe.


(1)  Ú. v. ES L 17, 21.1.1997, s. 17.

(2)  Ú. v. ES L 16, 18.1.1997, s. 55.

(3)  Ú. v. ES L 228, 9.9.1993, s. 1.

(4)  Ú. v. ES L 175, 14.7.2000, s. 39.

(5)  Ú. v. EÚ L 183, 14.7.2005, s. 1.

(6)  Ú. v. ES L 31, 6.2.1998, s. 25.

(7)  Ú. v. EÚ L 313, 14.11.2006, s. 5.

(8)  Porovnaj poznámku pod čiarou 1.

(9)  Ú. v. ES L 47, 19.2.2002, s. 43.

(10)  Ú. v. ES L 193, 22.7.1997, s. 32, Ú. v. EÚ C 158, 11.7.2007, s. 6, Ú. v. EÚ C 135, 3.6.2008, s. 5.

(11)  Ú. v. EÚ L 314, 1.12.2009, s. 106.

(12)  Ú. v. EÚ L 17, 21.1.2006, s. 16.

(13)  Porovnaj poznámku pod čiarou 6.

(14)  Ú. v. ES L 195, 24.7.2002, s. 81.


PRÍLOHA

Predchádzajúci odkaz

Nový odkaz

Krajina

Doplnkový kód TARIC

Azor Bikes

7707 AB Balkbrug

NEDERLAND

Azor Bike BV

Marconistraat 7A

7903 AG Hoogeveen

NEDERLAND

Holandsko

8091

BELVE sro

Palkovičova 5

915 01 Nové Mesto nad Váhom

SLOVENSKO/SLOVAKIA

BELVE sro

Holubyho 295

916 01 Stará Turá

SLOVENSKO/SLOVAKIA

Slovenská republika

A535

BH Bicicletas de Alava

01080 Vitoria

ESPAÑA

Bicicletas de Alava SL

C/ Arcacha, 1

01006 Vitoria

ESPAÑA

Španielsko

8963

CHERRI di Cherri Mario & C. snc

Via Cagliari 39

09016 Iglesias CA

ITALIA

CHERRI di Cherri Franco & C. SAS

Via Cagliari 39

09016 Iglesias CA

ITALIA

Taliansko

A168

Cicli Esperia SpA

Via Bellini Vincenzo 5

35131 Padova PD

ITALIA

Cicli Esperia SpA

Viale Enzo Ferrari 8/10/12

30014 Cavarzere VE

ITALIA

Taliansko

8068

Madirom PROD SRL

Hipermagazin Decathlon, corp 2

Bd. Iuliu Maniu nr. 546-560, sector 6

061129 București

ROMÂNIA

Madirom PROD SRL

Bd. Liviu Rebreanu nr. 130

300748 Timișoara, Timiș

ROMÂNIA

Rumunsko

A896

Mama spol. sro

Krajinská 1

92101 Piešt'any

SLOVENSKO/SLOVAKIA

Kellys Bicycles sro

Krajinská 1

92101 Piešt'any

SLOVENSKO/SLOVAKIA

Slovenská republika

A551

Mara Srl

21052 Busto Arsizio VA

ITALIA

Mara CICLI Srl

Via della Pergola 5

21052 Busto Arsizio VA

ITALIA

Taliansko

8983

SPDAD Lda

Rua do Pinhal — lote 9-12

4470 Maia

PORTUGAL

RGVS Ibérica Unipessoal Lda

Rua Central de Mandim, Barca

4475-023 Maia

PORTUGAL

Portugalsko

A320


KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

Európska komisia

17.3.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 83/13


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Vec COMP/M.6173 – Ageas/Sabanci Holding/Aksigorta)

Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní

(Text s významom pre EHP)

2011/C 83/10

1.

Komisia bolo 8. marca 2011 podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1) doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii, ktorou podnik Ageas Insurance International N.V. („Ageas Insurance International“, Holandsko), kontrolovaný podnikom Ageas („Ageas“, Belgicko/Holandsko) a podnik H.Ö Sabancı Holding A.S. („Sabancı“, Turecko) získavajú v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) o fúziách prostredníctvom kúpy akcií spoločnú kontrolu nad podnikom Aksigorta A.S. („Aksigorta“, Turecko).

2.

Predmet činnosti dotknutých podnikov:

Ageas Insurance International: sektor poisťovníctva (životné a neživotné poistenie) v Európe a Ázii (okrem Turecka),

Ageas: materská spoločnosť podniku Ageas Insurance International činná v sektore životného a zamestnaneckého poistenia v Belgicku a v sektore neživotného poistenia v medzinárodnom meradle,

Sabanci: turecký priemyselný a finančný koncern činný v medzinárodnom meradle,

Aksigorta: neživotné poistenie výlučne v Turecku.

3.

Na základe predbežného posúdenia a bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie v tejto veci, sa Komisia domnieva, že oznámená transakcia by mohla spadať do rozsahu pôsobnosti nariadenia ES o fúziách. V súlade s oznámením Komisie týkajúcim sa zjednodušeného konania pre posudzovanie určitých druhov koncentrácií podľa nariadenia ES o fúziách (2) je potrebné uviesť, že túto vec je možné posudzovať v súlade s postupom stanoveným v oznámení.

4.

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr do 10 dní od dátumu uverejnenia tohto oznámenia. Pripomienky je možné zaslať faxom (+32 22964301), e-mailom na adresu: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu alebo poštou s uvedením referenčného čísla COMP/M.6173 – Ageas/Sabanci Holding/Aksigorta na túto adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1 („nariadenie ES o fúziách“).

(2)  Ú. v. EÚ C 56, 5.3.2005, s. 32 („Oznámenie o zjednodušenom postupe“).


INÉ AKTY

Európska komisia

17.3.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 83/14


Uverejnenie žiadosti o zápis do registra podľa článku 6 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 510/2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín

2011/C 83/11

Týmto uverejnením sa poskytuje právo vzniesť námietky proti žiadosti o zápis podľa článku 7 nariadenia Rady (ES) č. 510/2006 (1). Vznesené námietky sa musia Komisii doručiť do šiestich mesiacov po uverejnení tejto žiadosti.

JEDNOTNÝ DOKUMENT

NARIADENIE RADY (ES) č. 510/2006

„MAGYAR SZÜRKEMARHA HÚS“

ES č.: HU-PGI-0005-0722-07.04.2009

CHZO ( X ) CHOP ( )

1.   Názov:

„Magyar szürkemarha hús“

2.   Členský štát alebo tretia krajina:

Maďarsko

3.   Opis poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny:

3.1.   Druh výrobku:

1.1.

Čerstvé mäso (a droby)

3.2.   Opis výrobku, na ktorý sa vzťahuje názov uvedený v bode 1:

Názov „Magyar szürkemarha hús“ (Mäso z maďarského sivého hovädzieho dobytka) sa môže používať iba v spojení s mäsom pochádzajúcim z certifikovaného čistokrvného maďarského sivého hovädzieho dobytka chovaného v Maďarsku v extrémne extenzívnych podmienkach.

„Magyar szürkemarha hús“ sa dá ľahko rozoznať podľa jeho tmavočervenej farby, pretože obsah krvného farbiva v svalovine prekračuje hodnoty namerané v ostatnom hovädzom mäse, a má aj výrazne tmavší odtieň.

Strata vznikajúca stratou šťavy z mäsa je minimálna, pričom mäso je suché a vláknité v dôsledku tradičného extenzívneho systému chôdze a pasenia.

Viditeľné žilkovanie je spôsobené viac tukom spojivového tkaniva, než tukom vo vnútri svaloviny, pretože mäso paseného hovädzieho dobytka obsahuje v svalovine iba veľmi málo tuku (~ 1,2 %).

Obsah sušiny v „Magyar szürkemarha hús“ je vysoký. Toto mäso obsahuje oveľa menej vody ako mäso štandardného hovädzieho dobytka a počas varenia stráca menej na objeme. Jeho neobvyklá trpkastá chuť podobná mäsu zo zveriny sa odlišuje od bežných chutí.

Trieda mäsitosti (v systéme EUROP): R, O, P

Vrstva tuku na povrchu: 1, 2, 3

Možnosti predaja:

1.

Polovice alebo štvrtiny jatočných tiel – chladené alebo mrazené, v prípade potreby balené

2.

Kusy – chladené alebo mrazené, v prípade potreby balené

3.

Vykostené mäso – chladené alebo mrazené, v prípade potreby balené

4.

Spotrebiteľské jednotky – chladené alebo mrazené, v prípade potreby balené

3.3.   Suroviny (len pri spracovaných výrobkoch):

3.4.   Krmivo (len pri výrobkoch živočíšneho pôvodu):

Chov zvierat, z ktorých sa vyrába „Magyar szürkemarha hús“, sa zakladá na extenzívnom pasení na pasienkoch.

Výkrm sa dá rozdeliť podľa dvoch období prírodnej vegetácie na letné obdobie, keď sa zvieratá vyháňajú na pašu, a na zimné obdobie, keď sú vnútri.

Obdobie pasenia zvierat trvá od polovice apríla do konca novembra podľa toho, aké je počasie. Krmivo určuje miestna vegetácia, čo v podstate znamená prírodné rastlinstvo rastúce na celom území Maďarska v extenzívnych podmienkach. Kombinácia extenzívne spásaných lúk s tradičnými chovateľskými technológiami prispieva k jedinečnej kvalite a chuti „Magyar szürkemarha hús“.

Počas letného pasenia sa odporúča dopĺňať krmivo (spasenú trávu) iba vtedy, ak sú pasienky vyschnuté, a to senážou alebo silážou.

V zime je základom krmiva kvalitné seno z extenzívne obhospodarovaných lúk. Ako doplnkové krmivo sa môžu používať kôrovie alebo kukuričná sečka z geneticky nemodifikovanej kukurice, seno a senáž alebo siláž z lucerny a trávy.

Kŕmenie zvierat prostriedkami na podporu rastu je zakázané.

3.5.   Konkrétne kroky pri výrobe, ktoré sa musia uskutočniť v označenej zemepisnej oblasti:

Mäso označené chráneným zemepisným označením môže pochádzať iba z maďarského sivého hovädzieho dobytka narodeného, chovaného a vykrmovaného a porazeného vo vymedzenej zemepisnej oblasti.

Hovädzí dobytok, z ktorého sa vyrába „Magyar szürkemarha hús“, sa chová v súlade s tradičným extenzívnym poľnohospodárstvom a pracovnými postupmi predstavujúcimi ľudové a kultúrne dedičstvo pochádzajúce spred mnohých storočí a musí mať dôkaz o pôvode spĺňajúci dnešné očakávania. Chovné kravy sa telia raz do roka v extenzívnych podmienkach a teľatá sa voľne chovajú. Hovädzí dobytok sa počas celého obdobia pasenia chová v stádach. V súlade so stáročnými postupmi sa bez negatívnych následkov chová vonku aj v zime. Jedinou podmienkou je ochrana pred vetrom a suchá slama.

3.6.   Osobitné pravidlá pri krájaní, strúhaní, balení atď.:

3.7.   Osobitné pravidlá pri označovaní:

Okrem toho, čo vyžadujú právne predpisy, sa musí na obale výrobku uvádzať:

názov výrobku: „Magyar szürkemarha hús“,

značka CHZO Spoločenstva (po jeho zaregistrovaní),

číslo ENAR na určenie mäsa,

logo výrobku.

Rôzne možnosti farieb a veľkosti loga výrobku.

Najmenšia použiteľná veľkosť: Výška štítu na vzore je 15 mm. Logo možno plynule zväčšiť na akúkoľvek veľkosť; neexistuje horná hranica. Nápis, ako aj obrázok sú čiernej farby. Pozadie obrázka je biele.

Ak sa mäso predáva nezabalené, uvedené informácie by mali byť viditeľné pre zákazníka a mali by byť ľahko prístupné v blízkosti chladiacich pultov.

Image

4.   Stručné vymedzenie zemepisnej oblasti:

Maďarsko

5.   Spojenie so zemepisnou oblasťou:

5.1.   Špecifickosť zemepisnej oblasti:

Oblasť, kde možno chovať hovädzí dobytok, z ktorého sa vyrába „Magyar szürkemarha hús“, tvoria oblasti 19 maďarských žúp vhodné na extenzívny chov. Sú nimi lúky (1 051 000 ha), trstiny (59 000 ha) a močiare (30 – 40 000 ha) vyňaté z kultivácie.

Zemepisná oblasť sa rozprestiera medzi hraničnými územiami pevninskej, morskej a stredozemskej klímy, pričom ich vplyv však môže byť extrémny (chladné zimné a veľmi horúce letné mesiace). Hoci bola táto klíma vhodná na rozvoj pasienkov a pasenia dobytka, vyžadovala si aj chov zvierat schopných prispôsobiť sa týmto extrémnym podmienkam. Preto malo Maďarsko už odjakživa veľké územia vhodné na pasenie, na ktorých sa choval maďarský sivý hovädzí dobytok schopný odolať takýmto klimatickým podmienkam. Tak sa pasenie a obchod s jatočným dobytkom stal jedným z hlavných odvetví poľnohospodárstva v tejto oblasti.

Tradičný chov hovädzieho dobytka mal rozhodujúcu úlohu pri zakladaní a rozvoji menších miest v tejto zemepisnej oblasti. V historických zdrojoch je zaznamenaný prakticky nepretržitý vývoz hovädzieho dobytka v 14. až 19. storočí. V dôsledku opakovaných tureckých útokov menej životaschopné osady v opustených regiónoch zanikli a ich obyvatelia sa z nich presídlili do dedín s lepšími prírodnými zdrojmi. Od roľníctva sa vo veľkej miere upustilo a spoločenstvá pásli svoj vlastný hovädzí dobytok (najmä hovädzí dobytok na výkrm) alebo prenajímali opustené oblasti. Z tohto mali taký dodatočný príjem, že boli schopní oslobodiť sa od nadvlády, položiť ekonomické základy svojho vlastného rozvoja a vydať sa cestou mestského rozvoja. Bez zveličovania sa dá povedať, že chov maďarského sivého hovädzieho dobytka sa stal vedúcim odvetvím hospodárstva v krajine, ktorá sa vlastne nachádza na okraji Európy.

„Magyar szürkemarha hús“ malo významný vplyv na kultúru maďarského ľudu a na rozvoj pastierskeho umenia. Vysokú hodnotu mali najmä rohy týchto zvierat a používali sa na výrobu pastierskych rohov bohato zdobených ornamentmi, soľničiek alebo nádob na lieky. Toto ľudové umenie sa na niektorých územiach tejto zemepisnej oblasti zachovalo dodnes.

V súčasnosti je značná časť pasienkov v tejto zemepisnej oblasti chráneným územím. Poľnohospodári sa tam starajú o územia extenzívnym spásaním s osobitným zreteľom na záujmy ochrany. Takáto forma využívania je nielen udržateľná a tradičná, ale zabezpečuje aj dlhodobú ochranu vzácnej a chránenej flóry a fauny.

5.2.   Špecifickosť výrobku:

V dôsledku tradičného chovu dobytka sa biochemické, fyzikálne a organoleptické vlastnosti tohto výrobku uvedené v bode 3.2 značne odlišujú od vlastností ostatného hovädzieho mäsa na trhu. Najdôležitejšími sú minimálna strata vznikajúca stratou šťavy z mäsa, suché a vláknité mäso, nízky obsah tuku v svalovine a nezvyčajná chuť hovädzieho mäsa pripomínajúca zverinu.

Zloženie mastných kyselín v „Magyar szürkemarha hús“ ponúka takisto výživové výhody, keďže z pokusov vyplýva, že mäso extenzívne chovaných maďarských sivých býkov na výkrm má podstatne vyšší obsah viacnásobne nenasýtených mastných kyselín ako intenzívne chované zvieratá. Okrem toho je pomer viacnásobne nenasýtených mastných kyselín dvoch skupín mastných kyselín [(n-6)/(n-3)] a pomer kyseliny linolovej patriacej do skupiny n-6 a kyseliny linolovej patriacej do skupiny n-3 3:1 v prospech extenzívne chovaného plemena maďarského sivého hovädzieho dobytka, pričom je tento pomer lepší ako pomer 4:1 dosiahnutý pri extenzívne chovanom plemene Holstein-Friesian, ktorý sa považuje za dostatočný. Keďže tento pomer je pri intenzívne chovaných plemenách 9:1 alebo 10:1, dá sa spravodlivo tvrdiť, že z hľadiska ľudskej výživy sa dosahuje najvýhodnejší pomer medzi mastnými kyselinami n-6 a n-3 u extenzívne chovaného plemena maďarského sivého hovädzieho dobytka.

5.3.   Príčinná súvislosť medzi zemepisnou oblasťou a akosťou alebo typickou vlastnosťou výrobku (CHOP), alebo špecifickou akosťou, povesťou alebo inou typickou vlastnosťou výrobku (CHZO):

Vývoz maďarského sivého hovädzieho dobytka, suroviny na výrobu „Magyar szürkemarha hús“, do Európy zohrával významnú úlohu v stredoveku (ročne približne 100 000 zvierat). Tento veľký dopyt bol aj vtedy zapríčinený vynikajúcou chuťou tohto výrobku, ktorá sa s ostatným hovädzím mäsom nedá porovnať.

Jatočný dobytok bol hnaný na zahraničné trhy po širokých cestách, ktoré boli osobitne vybudované na tento účel. Takto sa „Magyar szürkemarha hús“ dostalo na trhy s mäsom v Norimbergu, Mníchove, Augsburgu, Regensburgu, Ulme, Štrasburgu, Hustopečiach, Legrade, Bakare alebo Benátkach a stalo sa jedným z najvyhľadávanejších výrobkov.

Skutočnosť, že tento dobytok z Maďarska sa považoval za najlepší jatočný dobytok potvrdzujú viaceré príslušné dokumenty z tej doby uložené v archívoch uvedených nemeckých miest (Augsburg, 1578; Norimberg, 1571). V zákonoch nemeckých ríšskych miest sa uvádzalo, že v prípade porazenia takéhoto dobytka v priestoroch mäsiara sa takémuto mäsiarstvu zakazuje predávať akékoľvek iné mäso, aby sa zabezpečilo, že mäso iného pôvodu sa nebude predávať ako originálny výrobok.

Extenzívna metóda chovu založená na uvedených tradíciách znamená, že zvieratá, z ktorých sa tento výrobok vyrába, prejdú väčšiu vzdialenosť počas pasenia ako štandardný hovädzí dobytok (až 20 – 30 km za deň). Výsledkom tohto chodenia počas pasenia je mäso s minimálnou stratou vznikajúcou stratou šťavy z neho, jeho suchosť a vláknitosť a minimálny obsah tuku v svalovine.

„Magyar szürkemarha hús“ vyrábané v extenzívnych podmienkach v prirodzenom prostredí a bez chemických prípravkov je čoraz vyhľadávanejšie na trhu a tak prispieva ku kultúrnej a prírodnej rozmanitosti v Európe.

Odkaz na uverejnenie špecifikácie:

[Článok 5 ods. 7 nariadenia (ES) č. 510/2006]

http://www.fvm.hu/main.php?folderID=2343


(1)  Ú. v. EÚ L 93, 31.3.2006, s. 12.


17.3.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 83/18


Oznámenie na základe nariadenia Komisie (EÚ) č. 260/2011 určené osobe menom Doku Khamatovich Umarov, ktorá bola zaradená do zoznamu podľa článkov 2, 3 a 7 nariadenia Rady (ES) č. 881/2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám spojeným s Usámom bin Ládinom, sieťou al-Qaida a Talibanom

2011/C 83/12

1.

V spoločnej pozícii 2002/402/SZBP (1) sa Únia vyzýva, aby zmrazila finančné prostriedky a hospodárske zdroje Usámu bin Ládina, členov organizácie al-Qaida a Talibanu a ďalších jednotlivcov, skupín, podnikov alebo subjektov, ktoré sú s nimi spojené, ako je uvedené v zozname vyhotovenom podľa rezolúcií BR OSN č. 1267(1999) a č. 1333(2000), ktorý bude pravidelne aktualizovaný výborom OSN zriadeným podľa rezolúcie BR OSN č. 1267(1999).

Zoznam vyhotovený týmto výborom OSN zahŕňa:

sieť Al-Qaida, Taliban a Usámu bin Ládina,

fyzické alebo právnické osoby, subjekty, orgány a skupiny spojené so sieťou Al-Qaida, Talibanom a Usámom bin Ládinom, ako aj

právnické osoby, subjekty a orgány, ktoré sú vlastnené alebo kontrolované ktoroukoľvek z uvedených osôb, subjektov, orgánov a skupín alebo ktoré uvedené osoby, subjekty, orgány a skupiny podporujú.

Činy alebo aktivity, ktoré naznačujú, že osoba, skupina, podnik alebo subjekt sú „spojené“ so sieťou Al-Qaida, Usámom bin Ládinom alebo Talibanom zahŕňajú:

a)

účasť na financovaní, plánovaní, napomáhaní, príprave alebo páchaní činov alebo aktivít siete Al-Qaida, Talibanu alebo Usámu bin Ládina alebo ktorejkoľvek ich bunky, pobočky, frakčnej alebo odvodenej skupiny, alebo vykonávanie uvedeného v spojení s nimi, pod ich menom, v ich mene alebo na ich podporu;

b)

dodávanie, predaj alebo prevoz zbraní a súvisiaceho materiálu komukoľvek z nich;

c)

nábor osôb pre kohokoľvek z nich alebo

d)

inú podporu činov a aktivít kohokoľvek z nich.

2.

Dňa 10. marca 2011 výbor OSN rozhodol pridať do uvedeného zoznamu túto osobu: Doku Khamatovich Umarova. Dotknutá osoba môže ombudsmanovi OSN kedykoľvek predložiť spolu s podpornou dokumentáciou žiadosť o prehodnotenie rozhodnutia zaradiť ju do uvedeného zoznamu OSN. Takúto žiadosť je potrebné zaslať na adresu:

United Nations — Office of the Ombudsperson

Room TB-08041D

New York, NY 10017

UNITED STATES OF AMERICA

Tel. +1 212 9632671

Fax +1 212 9631300 / 3778

e-mail: ombudsperson@un.org

Viac informácii možno nájsť na: http://www.un.org/sc/committees/1267/delisting.shtml

3.

Okrem rozhodnutia OSN uvedeného v bode 2 prijala Komisia nariadenie (EÚ) č. 260/2011 (2), ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu Rady (ES) č. 881/2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám spojeným s Usámom bin Ládinom, sieťou al-Qaida a Talibanom (3). Touto zmenou a doplnením podľa článku 7 ods. 1 písm. a) a článku 7a ods. 1 nariadenia (ES) č. 881/2002 (4) sa pridáva do zoznamu v prílohe 1 k tomuto nariadeniu (ďalej len „príloha I“) osoba menom Doku Khamatovich Umarov.

Podľa nariadenia (ES) č. 881/2002 sa na osoby a subjekty zaradené do prílohy I vzťahujú tieto opatrenia:

1.

zmrazenie všetkých finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov, ktoré im patria alebo sa nachádzajú v ich vlastníctve alebo držbe, ako aj zákaz (pre všetkých) sprístupniť im alebo v ich prospech, priamo alebo nepriamo, akékoľvek finančné prostriedky a hospodárske zdroje [článok 2 a článok 2a (5)], ako aj

2.

zákaz priamo alebo nepriamo im poskytovať, predávať, dodávať alebo pre nich vykonávať technické poradenstvo, pomoc alebo odbornú prípravu súvisiacu s vojenskými činnosťami (článok 3).

4.

V článku 7a nariadenia (ES) č. 881/2002 sa stanovuje postup preskúmania, v rámci ktorého osoba, subjekt, orgán alebo skupina uvedená v zozname predloží svoje pripomienky k dôvodom zaradenia do zoznamu. Osoby a subjekty, ktoré boli prostredníctvom nariadenia (EÚ) č. 260/2011 pridané do prílohy I, môžu Komisiu požiadať o uvedenie dôvodov ich zaradenia do zoznamu. Takúto žiadosť je potrebné zaslať na adresu:

European Commission

‘Restrictive measures’

Rue de la Loi/Wetstraat 200

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

5.

Do pozornosti dotknutých osôb a subjektov sa takisto dáva skutočnosť, že v súlade s podmienkami stanovenými v štvrtom a šiestom odseku článku 263 Zmluvy o fungovaní Európskej únie môžu proti nariadeniu (EÚ) č. 260/2011 podať žalobu na Všeobecnom súde Európskej únie.

6.

S osobnými údajmi týchto osôb sa bude zaobchádzať v súlade s pravidlami stanovenými v nariadení (ES) č. 45/2001 (6) o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva (teraz Únie) a o voľnom pohybe takýchto údajov. Akúkoľvek žiadosť, napr. o poskytnutie ďalších informácií alebo žiadosť súvisiacu s výkonom práv podľa nariadenia (ES) č. 45/2001 (napr. prístup k osobným údajom alebo ich oprava), je potrebné zaslať Komisii na adresu uvedenú v bode 4.

7.

Pre poriadok sa do pozornosti osôb a subjektov zaradených do prílohy I dáva skutočnosť, že môžu predložiť príslušným orgánom daného členského štátu či štátov, ktoré sú uvedené v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 881/2002, žiadosť o povolenie použiť zmrazené finančné prostriedky a hospodárske zdroje na pokrytie základných potrieb alebo na osobitné platby podľa článku 2a uvedeného nariadenia.


(1)  Ú. v. ES L 139, 29.5.2002, s. 4.

(2)  Ú. v. EÚ L 70, 17.3.2011, s. 33.

(3)  Ú. v. ES L 139, 29.5.2002, s. 9.

(4)  Článok 7a bol vložený nariadením Rady (EÚ) č. 1286/2009 (Ú. v. EÚ L 346, 23.12.2009, s. 42).

(5)  Článok 2a bol vložený nariadením Rady (ES) č. 561/2003 (Ú. v. EÚ L 82, 29.3.2003, s. 1).

(6)  Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1.