ISSN 1725-5236

doi:10.3000/17255236.C_2011.063.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 63

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 54
26. februára 2011


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Súdny dvor Európskej únie

2011/C 063/01

Posledná publikácia Súdny dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únieÚ. v. EÚ C 55, 19.2.2011

1

 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2011/C 063/02

Vec C-120/08: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 22. decembra 2010 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof — Nemecko) — Bavaria NV/Bayerischer Brauerbrund eV [Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Nariadenia (EHS) č. 2081/92 a (ES) č. 510/2006 — Časová pôsobnosť — Článok 14 — Registrácia v zjednodušenom konaní — Vzťah medzi ochrannými známkami a chránenými zemepisnými označeniami]

2

2011/C 063/03

Vec C-507/08: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 22. decembra 2010 — Európska komisia/Slovenská republika (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Štátna pomoc — Čiastočné odpísanie daňového dlhu spoločnosti v rámci vyrovnacieho konania — Rozhodnutie Komisie, ktorým sa táto pomoc vyhlasuje za nezlučiteľnú so spoločným trhom a nariaďuje sa jej vymáhanie — Nevykonanie)

2

2011/C 063/04

Vec C-77/09: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 22. decembra 2010 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio — Taliansko) — Gowan Comércio Internacional e Serviços Lda/Ministero della Salute (Prípravky na ochranu rastlín — Smernica 2006/134/ES — Platnosť — Obmedzenia používania fenarimolu ako účinnej látky)

3

2011/C 063/05

Vec C-118/09: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 22. decembra 2010 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberste Berufungs- und Disziplinarkommission — Rakúsko) — konanie začaté na návrh Roberta Kollera (Pojem vnútroštátny súd v zmysle článku 234 ES — Uznávanie diplomov — Smernica 89/48/EHS — Advokát — Zápis do zoznamu profesijnej komory iného členského štátu než je štát, v ktorom bol diplom uznaný)

3

2011/C 063/06

Vec C-208/09: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 22. decembra 2010 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgerichtshof — Rakúsko) — Ilonka Sayn-Wittgenstein/Landeshauptmann von Wien (Európske občianstvo — Sloboda pohybu a pobytu v členských štátoch — Zákon s právnou silou ústavného zákona členského štátu o zrušení šľachtictva v tomto štáte — Priezvisko dospelej osoby, ktorá je štátnou príslušníčkou uvedeného štátu, získané osvojením v inom členskom štáte, v ktorom má bydlisko — Šľachtický titul a šľachtický predikát, ktoré sú súčasťou priezviska — Zápis orgánmi prvého členského štátu do matriky — Oprava zápisu z úradnej povinnosti — Odstránenie šľachtického titulu a šľachtického predikátu)

4

2011/C 063/07

Vec C-215/09: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 22. decembra 2010 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Markkinaoikeus — Fínsko) — Mehiläinen Oy, Terveystalo Healthcare Oy, pôvodne Suomen Terveystalo Oyj/Oulun kaupunki (Verejné zákazky na služby — Smernica 2004/18/ES — Zmiešaná zmluva — Zmluva uzavretá medzi verejným obstarávateľom a od neho nezávislou súkromnou spoločnosťou — Založenie spoločného podniku s rovnakou účasťou poskytujúceho zdravotnícke služby — Záväzok obchodných partnerov využívať v prechodnom štvorročnom období zdravotnícke služby spoločného podniku, ktoré musia poskytovať svojim zamestnancom)

4

2011/C 063/08

Vec C-245/09: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 22. decembra 2010 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Arbeidshof te Brussel — Belgicko) — Omalet NV/Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (Slobodné poskytovanie služieb — Článok 49 ES — Podnikateľ usadený v členskom štáte — Využívanie služieb zmluvných partnerov usadených v tom istom členskom štáte — Výlučne vnútorná situácia — Neprípustnosť návrhu na začatie prejudiciálneho konania)

5

2011/C 063/09

Vec C-273/09: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 22. decembra 2010 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Rechtbank Haarlem — Holandsko) — Premis Medical BV/Inspecteur van de Belastingdienst/Douane Rotterdam, kantoor Laan op Zuid [Nariadenie (ES) č. 729/2004 — Zaradenie tovaru chodúľka do kombinovanej nomenklatúry — Položka 9021 — Položka 8716 — Korigendum — Platnosť]

5

2011/C 063/10

Vec C-277/09: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 22. decembra 2010 [návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Court of Session — (Scotland), Edinburgh — Spojené kráľovstvo] — The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs/RBS Deutschland Holdings GmbH (Šiesta smernica o DPH — Právo na odpočet — Kúpa motorových vozidiel a ich použitie na lízingové plnenia — Rozdiely medzi daňovými systémami dvoch členských štátov — Zákaz zneužívajúceho konania)

6

2011/C 063/11

Vec C-304/09: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 22. decembra 2010 — Európska komisia/Talianska republika (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Štátna pomoc — Pomoc v prospech spoločností nedávno kótovaných na burze cenných papierov — Vymáhanie)

6

2011/C 063/12

Vec C-338/09: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 22. decembra 2010 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Unabhängiger Verwaltungssenat Wien — Rakúsko) — Yellow Cab Verkehrsbetriebs GmbH/Landeshauptmann von Wien (Slobodné poskytovanie služieb — Sloboda usadiť sa — Pravidlá hospodárskej súťaže — Kabotážna preprava — Vnútroštátna autobusová linková preprava osôb — Žiadosť o prevádzkovanie linky — Koncesia — Povolenie — Podmienky — Umiestnenie sídla alebo stálej organizačnej zložky na vnútroštátnom území — Zníženie príjmov ohrozujúce výnosnosť prevádzkovania už povolenej linky)

7

2011/C 063/13

Vec C-351/09: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 22. decembra 2010 — Európska komisia/Maltská republika (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Životné prostredie — Smernica 2000/60/ES — Články 8 a 15 — Stav povrchových vôd — Vytvorenie a uskutočnenie programov pre monitorovanie — Opomenutie — Predloženie súhrnných správ o programoch pre monitorovanie — Opomenutie)

7

2011/C 063/14

Vec C-393/09: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 22. decembra 2010 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Nejvyšší správní soud — Česká republika) — Bezpečnostní softwarová asociace — Svaz softwarové ochrany/Ministerstvo kultury (Duševné vlastníctvo — Smernica 91/250/EHS — Právna ochrana počítačových programov — Pojem vyjadrenie počítačového programu v akejkoľvek forme — Začlenenie alebo nezačlenenie grafického užívateľského rozhrania programu — Autorské právo — Smernica 2001/29/ES — Autorské práva a s nimi súvisiace práva v informačnej spoločnosti — Televízne vysielanie grafického užívateľského rozhrania — Verejný prenos diela)

8

2011/C 063/15

Vec C-438/09: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 22. decembra 2010 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Naczelny Sąd Administracyjny — Poľská republika) — Bogusław Juliusz Dankowski/Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi (Šiesta smernica o DPH — Právo na odpočítanie DPH odvedenej na vstupe — Poskytnuté služby — Zdaniteľná osoba nezapísaná v registri osôb povinných platiť DPH — Náležité údaje uvedené na faktúre na účely DPH — Vnútroštátna daňová právna úprava — Obmedzenie práva na odpočítanie na základe článku 17 ods. 6 šiestej smernice o DPH)

8

2011/C 063/16

Vec C-488/09: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 22. decembra 2010 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Supremo — Španielsko) — Asociación de Transporte International por Carretera (ASTIC)/Administración General del Estado (Dohovor TIR — Colný kódex Spoločenstva — Preprava uskutočnená na podklade karnetu TIR — Záručné združenie — Neregulárna vykládka — Určenie miesta porušenia — Vybratie dovozného cla)

9

2011/C 063/17

Vec C-517/09: Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 22. decembra 2010 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Collège d’autorisation et de contrôle du Conseil supérieur de l’audiovisuel — Belgicko) — v konaní týkajúcom sa RTL Belgium SA, predtým TVi SA (Smernica 89/552/EHS — Služby televízneho vysielania — Collège d’autorisation et de contrôle du Conseil supérieur de l’audiovisuel — Pojem vnútroštátny súdny orgán v zmysle článku 267 ZFEÚ — Nedostatok právomoci Súdneho dvora)

9

2011/C 063/18

Vec C-524/09: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 22. decembra 2010 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal administratif de Paris — Francúzsko) — Ville de Lyon/Caisse des dépôts et consignations [Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Aarhuský dohovor — Smernica 2003/4/ES — Prístup verejnosti k informáciám o životnom prostredí — Smernica 2003/87/ES — Systém obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov — Nariadenie (ES) č. 2216/2004 — Normalizovaný a zabezpečený systém registrov — Prístup k údajom o transakciách emisných kvót skleníkových plynov — Odmietnutie sprístupnenia — Centrálny správca — Správcovia národných registrov — Dôvernosť údajov uchovávaných v registroch — Výnimky]

10

2011/C 063/19

Vec C-12/10: Rozsudok Súdneho dvora (siedma komora) z 22. decembra 2010 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Finanzgericht Düsseldorf — Nemecko) — Lecson Elektromobile GmbH/Hauptzollamt Dortmund (Spoločný colný sadzobník — Colné zaradenie — Kombinovaná nomenklatúra — Trieda XVII — Dopravné zariadenia — Kapitola 87 — Vozidlá, iné ako železničné alebo električkové koľajové vozidlá, a ich časti a súčasti a príslušenstvo — Položky 8703 a 8713 — Elektrické vozidlá s troma alebo štyrmi kolesami určené na osobnú prepravu, ktoré dosiahnu maximálnu rýchlosť 6 až 15 km/h a sú vybavené samostatným a nastaviteľným stĺpikom riadenia, tzv. elektromobily)

11

2011/C 063/20

Vec C-116/10: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 22. decembra 2010 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg) — Luxemburské veľkovojvodstvo, Administration de l'enregistrement et des domaines/Pierre Feltgen (správca konkurznej podstaty Bacino Charter Company SA), Bacino Charter Company SA (Šiesta smernica o DPH — Oslobodenia od dane — Článok 15 bod 4 písm. a) a článok 15 bod 5 — Oslobodenie činností prenájmu námorných lodí — Rozsah)

11

2011/C 063/21

Vec C-276/10: Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) z 22. decembra 2010 — Európska komisia/Česká republika (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Životné prostredie — Smernica 2006/118/ES — Ochrana podzemných vôd pred znečistením a zhoršením kvality — Neprebratie v stanovenej lehote)

12

2011/C 063/22

Vec C-287/10: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 22. decembra 2010 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal administratif — Luxembursko) — Tankreederei I SA/Directeur de l'administration des contributions directes (Slobodné poskytovanie služieb — Voľný pohyb kapitálu — Daňové zvýhodnenia za investície — Poskytnutie podmienené fyzickým realizovaním investícií v tuzemsku — Prevádzkovanie lodí určených na riečnu plavbu v iných členských štátoch)

12

2011/C 063/23

Vec C-491/10 PPU: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 22. decembra 2010 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberlandesgericht Celle — Nemecko) — Joseba Andoni Aguirre Zarraga/Simone Pelz [Súdna spolupráca v občianskych veciach — Nariadenie (ES) č. 2201/2003 — Právomoc, uznanie a výkon rozhodnutí v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností — Rodičovské práva a povinnosti — Opatrovnícke právo — Únos dieťaťa — Článok 42 — Výkon osvedčeného rozhodnutia nariaďujúceho návrat dieťaťa vydaného príslušným (španielskym) súdom — Právomoc dožiadaného (nemeckého) súdu odmietnuť výkon tohto rozhodnutia v prípade vážneho porušenia práv dieťaťa]

12

2011/C 063/24

Vec C-336/08: Uznesenie Súdneho dvora (tretia komora) zo 14. októbra 2010 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landessozialgericht Berlin — Nemecko) — Christel Reinke/AOK Berlin (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Zastavenie konania)

13

2011/C 063/25

Vec C-334/09: Uznesenie Súdneho dvora (šiesta komora) z 2. decembra 2010 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgericht Meiningen — Nemecko) — Frank Scheffler/Landkreis Wartburgkreis (Článok 104 ods. 3 prvý pododsek rokovacieho poriadku — Smernica 91/439/EHS — Vzájomné uznávanie vodičských preukazov — Vzdanie sa vodičského preukazu členského štátu po dosiahnutí maximálneho počtu bodov za rôzne porušenia — Vodičský preukaz vydaný v inom členskom štáte — Negatívny lekársko-psychologický posudok dosiahnutý v členskom štáte bydliska po získaní nového vodičského preukazu v inom členskom štáte — Odobratie vodičského oprávnenia na území členského štátu bydliska — Možnosť členského štátu bydliska držiteľa vodičského preukazu vydaného v inom členskom štáte uplatňovať s ohľadom na tento preukaz vnútroštátne ustanovenia týkajúce sa obmedzenia, prerušenia, odobratia alebo zrušenia vodičského oprávnenia — Podmienky — Výklad pojmu chovanie sa po získaní nového vodičského preukazu)

13

2011/C 063/26

Vec C-20/10: Uznesenie Súdneho dvora z 11. novembra 2010 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale di Trani — Taliansko) — Vino Cosimo Damiano/Poste Italiane SpA (Článok 104 ods. 3 rokovacieho poriadku — Sociálna politika — Smernica 1999/70/ES — Doložky 3 a 8 rámcovej dohody o práci na dobu určitú — Pracovné zmluvy na dobu určitú vo verejnom sektore — Prvá alebo jediná zmluva — Povinnosť uviesť objektívne dôvody — Zrušenie — Zníženie všeobecnej úrovne ochrany zamestnancov — Zásada zákazu diskriminácie — Články 82 ES a 86 ES)

14

2011/C 063/27

Vec C-22/10 P: Uznesenie Súdneho dvora (piata komora) z 27. októbra 2010 — REWE-Zentral AG/Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory), Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG [Odvolanie — Ochranná známka Spoločenstva — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva Clina — Skoršia slovná ochranná známka Spoločenstva CLINAIR — Zamietnutie zápisu — Relatívny dôvod zamietnutia — Preskúmanie pravdepodobnosti zámeny — Nariadenie (ES) č. 40/94 — Článok 8 ods. 1 písm. b)]

15

2011/C 063/28

Vec C-102/10: Uznesenie Súdneho dvora (ôsma komora) z 28. októbra 2010 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Judecătoria Focșani — Rumunsko) — Frăsina Bejan/Tudorel Mușat (Rokovací poriadok — Článok 92 ods. 1, článok 103 ods. 1 a článok 104 ods. 3 prvý a druhý pododsek — Aproximácia právnych predpisov — Systém povinného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel — Nepovinná poistná zmluva — Neuplatniteľnosť)

15

2011/C 063/29

Vec C-193/10: Uznesenie Súdneho dvora z 9. decembra 2010 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Finanzgericht Düsseldorf — Nemecko) — KMB Europe BV/Hauptzollamt Duisburg (Článok 104 ods. 3 prvý pododsek nariadenia rokovacieho poriadku — Spoločný colný sadzobník — Kombinovaná nomenklatúra — Colné zaradenie — MP3/multimediálne prehrávače — Položka 8521 — Videofonické prístroje na záznam alebo reprodukciu)

16

2011/C 063/30

Vec C-199/10: Uznesenie Súdneho dvora (piata komora) z 22. novembra 2010 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Supremo Tribunal Administrativo — Portugalsko) — Secilpar — Sociedade Unipessoal SL/Fazenda Pública (Článok 104 ods. 3 prvý pododsek rokovacieho poriadku — Články 56 ES a 58 ES — Zdanenie dividend — Zrážková daň — Vnútroštátna daňová právna úprava stanovujúca oslobodenie dividend vyplatených spoločnostiam rezidentom od dane)

16

2011/C 063/31

Vec C-377/10: Uznesenie Súdneho dvora zo 6. decembra 2010 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunalul Dolj — Rumusko) — Adrian Băilă/Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Craiova, Administrația Fondului pentru Mediu (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Neexistencia vzťahu k existencii alebo predmetu sporu vo veci samej — Neprípustnosť)

17

2011/C 063/32

Vec C-439/10: Uznesenie Súdneho dvora (piata komora) zo 7. decembra 2010 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Curtea de Apel Bacău — Rumunsko) — SC DRA SPEED SRL/Direcția Generală a Finanțelor Publice Bacău, Administrația Finanțelor Publice Bacău (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Absencia opisu skutkového stavu — Neprípustnosť)

17

2011/C 063/33

Vec C-440/10: Uznesenie Súdneho dvora (piata komora) zo 7. decembra 2010 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Curtea de Apel Bacău — Rumunsko) — SC SEMTEX SRL/Direcția Generală a Finanțelor Publice Bacău, Administrația Finanțelor Publice Bacău (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Absencia opisu skutkového stavu — Neprípustnosť)

18

2011/C 063/34

Vec C-441/10: Uznesenie Súdneho dvora (piata komora) zo 7. decembra 2010 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Curtea de Apel Bacău — Rumunsko) — Ioan Anghel/Direcția Generală a Finanțelor Publice Bacău, Administrația Finanțelor Publice Bacău (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Absencia opisu skutkového stavu — Neprípustnosť)

18

2011/C 063/35

Vec C-262/88 INT: Návrh na výklad rozsudku zo 17. mája 1990, Barber (C-262/88), ktorý podal 26. mája 2010 Manuel Enrique Peinado Guitart

18

2011/C 063/36

Vec C-549/10 P: Odvolanie podané 22. novembra 2010: Tomra Systems ASA, Tomra Europe AS, Tomra Systems GmbH, Tomra Systems BV, Tomra Leergutsysteme GmbH, Tomra Systems AB, Tomra Butikksystemer AS proti rozsudku Všeobecného súdu (piata komora) z 9. septembra 2010 vo veci T-155/06, Tomra Systems ASA, Tomra Europe AS, Tomra Systems GmbH, Tomra Systems BV, Tomra Leergutsysteme GmbH, Tomra Systems AB, Tomra Butikksystemer AS/Európska komisia

18

2011/C 063/37

Vec C-562/10: Žaloba podaná 30. novembra 2010 — Európska komisia/Spolková republika Nemecko

19

2011/C 063/38

Vec C-566/10 P: Odvolanie podané 2. decembra 2010: Talianska republika proti rozsudku Všeobecného súdu (šiesta komora) z 13. septembra 2010 v spojených veciach T-166/07 a T-285/07, Talianska republika/Európska komisia

21

2011/C 063/39

Vec C-567/10: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour constitutionnelle (Belgicko) 3. decembra 2010 — Inter-Environnement Bruxelles ASBL, Pétitions-Patrimoine ASBL, Atelier de Recherche et d’Action Urbaines ASBL/Vláda regiónu Brusel — hlavné mesto

22

2011/C 063/40

Vec C-570/10: Žaloba podaná 6. decembra 2010 — Európska komisia/Írsko

22

2011/C 063/41

Vec C-601/10: Žaloba podaná 17. decembra 2010 — Európska komisia/Helénska republika

22

2011/C 063/42

Vec C-6/11: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal High Court of Justice (Chancery Division) (Spojené kráľovstvo) 5. januára 2011 — Daiichi Sankyo Company/Comptroller-General of Patents

23

2011/C 063/43

Vec C-16/11: Žaloba podaná 11. januára 2011 — Európska komisia/Estónska republika

24

2011/C 063/44

Vec C-60/09: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 1. decembra 2010 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale Amministrativo Regionale della Campania — Taliansko) — Lucio Rubano/Regione Campania, Comune di Cusano Mutri

24

2011/C 063/45

Vec C-116/09: Uznesenie predsedu ôsmej komory Súdneho dvora zo 7. decembra 2010 — (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bezirksgericht Ried i.I. — Rakúsko) — trestné konanie proti Antonio Formato, Lenka Rohackova, Torsten Kuntz, Gardel Jong Aten, Hubert Kanatschnig, Jarmila Szabova, Zdenka Powerova, Nousia Nettuno

24

2011/C 063/46

Vec C-387/09: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 30. novembra 2010 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado Mercantil no 1 de Santa Cruz de Tenerife — Španielsko) — Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA)/Magnatrading SL

24

2011/C 063/47

Vec C-33/10: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 8. decembra 2010 — Európska komisia/Dánske kráľovstvo

25

2011/C 063/48

Vec C-208/10: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 23. novembra 2010 — Európska komisia/Portugalská republika

25

 

Všeobecný súd

2011/C 063/49

Vec T-382/08: Rozsudok Všeobecného súdu z 18. januára 2011 — Advance Magazine Publishers/ÚHVT — Capela & Irmãos (VOGUE) [Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva VOGUE — Skoršia národná slovná ochranná známka VOGUE Portugal — Neexistencia skutočného používania skoršej ochrannej známky — Článok 43 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 40/94 [teraz článok 42 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 207/2009]]

26

2011/C 063/50

Vec T-336/09: Rozsudok Všeobecného súdu z 19. januára 2011 — Häfele/ÚHVT — Topcom Europe (Topcom) [Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva Topcom — Skoršie slovné ochranné známky Spoločenstva a Beneluxu TOPCOM — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Podobnosť tovarov — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009]

26

2011/C 063/51

Vec T-411/09: Uznesenie Všeobecného súdu z 12. januára 2011 — Terezakis/Komisia [Prístup k dokumentom — Nariadenie (ES) č. 1049/2001 — Čiastočné zamietnutie prístupu — Nahradenie napadnutého aktu počas konania — Odmietnutie upraviť návrhy — Zastavenie konania]

26

2011/C 063/52

Vec T-563/10 P: Odvolanie podané 10. decembra 2010: Patrizia De Luca proti rozsudku Súdu pre verejnú službu z 30. septembra 2010 vo veci F-20/06, De Luca/Komisia

27

2011/C 063/53

Vec T-570/10: Žaloba podaná 17. decembra 2010 — Environmental Manufacturing/ÚHVT — Wolf (Zobrazenie hlavy vlka)

27

2011/C 063/54

Vec T-571/10: Žaloba podaná 16. decembra 2010 — Fabryka Łożysk Tocznych-Kraśnik/ÚHVT — Impexmetal (FŁT-1)

28

2011/C 063/55

Vec T-580/10: Žaloba podaná 22. decembra 2010 — Wohlfahrt/ÚHVT — Ferrero (Kindertraum)

29

2011/C 063/56

Vec T-581/10: Žaloba podaná 23. decembra 2010 — X Technology Swiss/ÚHVT — Brawn (X-Undergear)

29

2011/C 063/57

Vec T-585/10: Žaloba podaná 17. decembra 2010 — Aitic Penteo/ÚHVT — Atos Worldline (PENTEO)

30

2011/C 063/58

Vec T-7/11: Žaloba podaná 7. januára 2011 — Bank Melli Iran/Rada

30

2011/C 063/59

Vec T-12/11: Žaloba podaná 7. januára 2011 — Iran Insurance Company/Rada

31

2011/C 063/60

Vec T-13/11: Žaloba podaná 7. januára 2011 — Post Bank/Rada

32

 

Súd pre verejnú službu

2011/C 063/61

Vec F-118/10: Žaloba podaná 15. novembra 2010 — Psarras/EABSI

34

2011/C 063/62

Vec F-122/10: Žaloba podaná 19. novembra 2010 — Cocchi a Falcione/Komisia

34

2011/C 063/63

Vec F-124/10: Žaloba podaná 26. novembra 2010 — Labiri/EHSV

34

2011/C 063/64

Vec F-128/10: Žaloba podaná 30. decembra 2010 — Mora Carrasco a i./Parlament

35

SK

 


IV Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Súdny dvor Európskej únie

26.2.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 63/1


2011/C 63/01

Posledná publikácia Súdny dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únie

Ú. v. EÚ C 55, 19.2.2011

Predchádzajúce publikácie

Ú. v. EÚ C 46, 12.2.2011

Ú. v. EÚ C 38, 5.2.2011

Ú. v. EÚ C 30, 29.1.2011

Ú. v. EÚ C 13, 15.1.2011

Ú. v. EÚ C 346, 18.12.2010

Ú. v. EÚ C 328, 4.12.2010

Tieto texty sú dostupné na adresách:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Oznamy

SÚDNE KONANIA

Súdny dvor

26.2.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 63/2


Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 22. decembra 2010 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof — Nemecko) — Bavaria NV/Bayerischer Brauerbrund eV

(Vec C-120/08) (1)

(Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Nariadenia (EHS) č. 2081/92 a (ES) č. 510/2006 - Časová pôsobnosť - Článok 14 - Registrácia v zjednodušenom konaní - Vzťah medzi ochrannými známkami a chránenými zemepisnými označeniami)

2011/C 63/02

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Bundesgerichtshof

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Bavaria NV

Žalovaný: Bayerischer Brauerbrund eV

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Bundesgerichtshof — Výklad článku 13 ods. 1 písm. b) a článku 14 ods. 1 a 2 nariadenia Rady (ES) č. 510/06 z 20. marca 2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín (Ú. v. EÚ L 93, s. 12), ako aj článku 17 nariadenia Rady (EHS) č. 2081/92 zo 14. júla 1992 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín (Ú. v. ES L 208, s. 1; Mim. vyd. 03/013, s. 4) — Platnosť nariadenia Rady (ES) č. 1347/01 z 28. júna 2001, ktoré dopĺňa prílohu nariadenia Komisie (ES) č. 1107/96 o registrácii zemepisných označení a označení pôvodu podľa postupu stanoveného v článku 17 nariadenia Rady (EHS) č. 2081/92 (Ú. v. ES L 182, s. 3; Mim. vyd. 03/033, s. 97) — Kolízia medzi chráneným zemepisným označením zaregistrovaným v zjednodušenom konaní podľa článku 17 nariadenia (ES) č. 2081/92 (v prejednávanej veci: „Bayerisches Bier“) a medzinárodnou ochrannou známkou (v prejednávanej veci: ochranná známka obsahujúca slovo „Bavaria“)

Výrok rozsudku

Článok 14 ods. 1 nariadenia Rady (EHS) č. 2081/92 zo 14. júla 1992 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín sa uplatní na účely vyriešenia kolízie medzi názvom zaregistrovaným ako chránené zemepisné označenie v zjednodušenom konaní podľa článku 17 tohto nariadenia a ochrannou známkou zodpovedajúcou jednej zo situácií uvedených v článku 13 tohto nariadenia a vzťahujúcou sa na rovnaký typ výrobku, ktorej prihláška bola predložená jednak pred registráciou tohto názvu a jednak pred nadobudnutím účinnosti nariadenia Rady (ES) č. 692/2003 z 8. apríla 2003, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie č. 2081/92. Nadobudnutie platnosti registrácie tohto názvu je referenčným dátumom na účely článku 14 ods. 1.


(1)  Ú. v. EÚ C 197, 2.8.2008.


26.2.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 63/2


Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 22. decembra 2010 — Európska komisia/Slovenská republika

(Vec C-507/08) (1)

(Nesplnenie povinnosti členským štátom - Štátna pomoc - Čiastočné odpísanie daňového dlhu spoločnosti v rámci vyrovnacieho konania - Rozhodnutie Komisie, ktorým sa táto pomoc vyhlasuje za nezlučiteľnú so spoločným trhom a nariaďuje sa jej vymáhanie - Nevykonanie)

2011/C 63/03

Jazyk konania: slovenčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: C. Giolito, J. Javorský a K. Walkerová, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Slovenská republika (v zastúpení: B. Ricziová, splnomocnená zástupkyňa)

Predmet veci

Nesplnenie povinnosti členským štátom — Neprijatie v stanovenej lehote ustanovení potrebných na vykonanie rozhodnutia Komisie K(2006) 2082 v konečnom znení zo 7. júna 2006, ktorým sa konštatuje nezlučiteľnosť so spoločným trhom pomoci poskytnutej Slovenskom v prospech Frucony Košice vo forme odpustenia daňového dlhu daňovým úradom v rámci vyrovnacieho konania a ktorým sa nariaďuje jej vymáhanie (štátna pomoc C-25/2005, ex NN 21/2005) (Ú. v. EÚ L 112, s. 14)

Výrok rozsudku

1.

Slovenská republika si tým, že neprijala v stanovenej lehote všetky opatrenia potrebné na vymoženie nezákonnej pomoci od jej príjemcu, ktorá bola poskytnutá Slovenskou republikou v prospech spoločnosti Frucona Košice, a.s. a uvedená v rozhodnutí Komisie 2007/254/ES zo 7. júna 2006 o štátnej pomoci C 25/2005 (ex NN 21/2005), nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z článku 249 štvrtého odseku ES a článku 2 uvedeného rozhodnutia.

2.

Slovenská republika je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 102, 1.5.2009.


26.2.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 63/3


Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 22. decembra 2010 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio — Taliansko) — Gowan Comércio Internacional e Serviços Lda/Ministero della Salute

(Vec C-77/09) (1)

(Prípravky na ochranu rastlín - Smernica 2006/134/ES - Platnosť - Obmedzenia používania fenarimolu ako účinnej látky)

2011/C 63/04

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Gowan Comércio Internacional e Serviços Lda

Žalovaný: Ministero della Salute

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio — Platnosť, čo sa týka obmedzení zápisu fenarimolu ako účinnej látky, prílohy I smernice Rady 91/414/EHS z 15. júla 1991 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh (Ú. v. ES L 230, s. 1; Mim. vyd. 03/011, s. 332), zmenenej a doplnenej smernicou Komisie 2006/134/ES z 11. decembra 2006, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS s cieľom zaradiť fenarimol medzi účinné látky (Ú. v. EÚ L 349, s. 32)

Výrok rozsudku

Skúmanie prejudiciálnej otázky neodhalilo nič, čo by mohlo ovplyvniť platnosť smernice Komisie 2006/134/ES z 11. decembra 2006, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS s cieľom zaradiť fenarimol medzi účinné látky.


(1)  Ú. v. EÚ C 102, 1.5.2009.


26.2.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 63/3


Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 22. decembra 2010 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberste Berufungs- und Disziplinarkommission — Rakúsko) — konanie začaté na návrh Roberta Kollera

(Vec C-118/09) (1)

(Pojem „vnútroštátny súd“ v zmysle článku 234 ES - Uznávanie diplomov - Smernica 89/48/EHS - Advokát - Zápis do zoznamu profesijnej komory iného členského štátu než je štát, v ktorom bol diplom uznaný)

2011/C 63/05

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Oberste Berufungs- und Disziplinarkommission

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Robert Koller

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Oberste Berufungs- und Disziplinarkommission — Výklad smernice Rady 89/48/EHS z 21. decembra 1988 o všeobecnom systéme uznávania diplomov vyššieho vzdelania udelených pri ukončení odborného vzdelávania a prípravy v dĺžke trvania aspoň troch rokov (Ú. v. ES L 19, s. 16; Mim. vyd. 05/001, s. 337) — Uplatniteľnosť smernice na prípad rakúskeho štátneho príslušníka, ktorý bol po uznaní svojho rakúskeho diplomu a po doplňujúcom vzdelaní na španielskej univerzite kratšom ako tri roky zapísaný do zoznamu profesijnej komory advokátov v Španielsku, a ktorý, po tom, ako vykonával svoje povolanie v Španielsku počas troch týždňov, žiada o pripustenie ku skúške spôsobilosti, aby mohol byť zapísaný do zoznamu profesijnej komory advokátov v Rakúsku na základe osvedčenia vydaného v Španielsku

Výrok rozsudku

1.

Na účely vykonávania regulovaného povolania advokáta v hostiteľskom členskom štáte sa držiteľ titulu, ktorý mu bol v tomto členskom štáte udelený a ktorého získaním ukončil viac ako trojročné nadstavbové štúdium, ako aj rovnocenného titulu, ktorý mu bol udelený v inom členskom štáte po absolvovaní doplňujúceho vzdelávania kratšieho ako tri roky a ktorý ho oprávňuje v poslednom uvedenom členskom štáte na vykonávanie regulovaného povolania advokáta, ktoré skutočne v tomto členskom štáte ku dňu podania návrhu na pripustenie ku skúške spôsobilosti vykonával, môže pod podmienkou úspešného vykonania skúšky spôsobilosti domáhať uplatnenia ustanovení smernice Rady 89/48/EHS z 21. decembra 1988 o všeobecnom systéme uznávania diplomov vyššieho vzdelania udelených pri ukončení odborného vzdelávania a prípravy v dĺžke trvania aspoň troch rokov, zmenenej a doplnenej smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2001/19/ES zo 14. mája 2001.

2.

Smernica 89/48, zmenená a doplnená smernicou 2001/19 sa má vykladať v tom zmysle, že bráni tomu, aby príslušné orgány hostiteľského členského štátu odmietli pripustiť osobu nachádzajúcu sa v takej situácii, v akej je žalobca vo veci samej, ku skúške spôsobilosti na vykonávanie povolania advokáta v prípade, že neexistuje dôkaz o absolvovaní praxe, ktorú vyžaduje právna úprava tohto členského štátu.


(1)  Ú. v. EÚ C 141, 20.6.2009.


26.2.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 63/4


Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 22. decembra 2010 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgerichtshof — Rakúsko) — Ilonka Sayn-Wittgenstein/Landeshauptmann von Wien

(Vec C-208/09) (1)

(Európske občianstvo - Sloboda pohybu a pobytu v členských štátoch - Zákon s právnou silou ústavného zákona členského štátu o zrušení šľachtictva v tomto štáte - Priezvisko dospelej osoby, ktorá je štátnou príslušníčkou uvedeného štátu, získané osvojením v inom členskom štáte, v ktorom má bydlisko - Šľachtický titul a šľachtický predikát, ktoré sú súčasťou priezviska - Zápis orgánmi prvého členského štátu do matriky - Oprava zápisu z úradnej povinnosti - Odstránenie šľachtického titulu a šľachtického predikátu)

2011/C 63/06

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Verwaltungsgerichtshof

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Sťažovateľka: Ilonka Sayn-Wittgenstein

Odporca: Landeshauptmann von Wien

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Verwaltungsgerichtshof — Výklad článku 18 ES — Ústavný zákon členského štátu, ktorého predmetom je zrušenie šľachtických titulov v tomto štáte a ktorý zakazuje svojim štátnym príslušníkom používať zahraničné šľachtické tituly — Odmietnutie orgánmi tohto členského štátu zapísať do knihy narodení šľachtický titul a šľachtické označenie, ktoré sú súčasťou priezviska, ktoré dospelý štátny príslušník získal v inom členskom štáte ako v štáte pobytu, v dôsledku osvojenia štátnym príslušníkom posledne uvedeného štátu

Výrok rozsudku

Článok 21 ZFEÚ sa má vykladať v tom zmysle, že nebráni tomu, aby orgány členského štátu mohli, za takých okolností, ako sú okolnosti v predmetnej veci, odmietnuť uznať všetky prvky priezviska štátneho príslušníka tohto štátu, ako bolo určené v druhom členskom štáte, v ktorom má uvedený štátny príslušník bydlisko v čase svojho osvojenia v dospelosti štátnym príslušníkom tohto druhého členského štátu, ak toto priezvisko obsahuje šľachtický titul, ktorý nie je v členskom štáte uvedenom ako prvý prípustný na základe jeho ústavného práva, ak opatrenia prijaté týmito orgánmi v tomto kontexte sú odôvodnené verejným poriadkom, teda sú nevyhnutné na ochranu záujmov, ktoré majú zaručiť, a sú primerané legitímne sledovanému cieľu.


(1)  Ú. v. EÚ C 193, 15.8.2009.


26.2.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 63/4


Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 22. decembra 2010 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Markkinaoikeus — Fínsko) — Mehiläinen Oy, Terveystalo Healthcare Oy, pôvodne Suomen Terveystalo Oyj/Oulun kaupunki

(Vec C-215/09) (1)

(Verejné zákazky na služby - Smernica 2004/18/ES - Zmiešaná zmluva - Zmluva uzavretá medzi verejným obstarávateľom a od neho nezávislou súkromnou spoločnosťou - Založenie spoločného podniku s rovnakou účasťou poskytujúceho zdravotnícke služby - Záväzok obchodných partnerov využívať v prechodnom štvorročnom období zdravotnícke služby spoločného podniku, ktoré musia poskytovať svojim zamestnancom)

2011/C 63/07

Jazyk konania: fínčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Markkinaoikeus

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyne: Mehiläinen Oy, Terveystalo Healthcare Oy, pôvodne Suomen Terveystalo Oyj

Žalovaný: Oulun kaupunki

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Markkinaoikeus — Výklad článku 1 ods. 2 písm. a) a d) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby (Ú. v. EÚ L 134, s. 114; Mim. vyd. 06/007, s. 132) — Zmluva medzi obcou a nezávislou súkromnou spoločnosťou stanovujúca založenie spoločného podniku, v ktorom majú obaja rovnaký obchodný podiel, a na ktorý sa prevedú ich činnosti v oblasti zdravia a vhodných pracovných podmienok — Zmluva, ktorou sa obec a súkromná spoločnosť zaväzujú využívať počas prechodného obdobia služby nového spoločného podniku v oblasti zdravia a vhodných pracovných podmienok pre príslušných zamestnancov

Výrok rozsudku

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby sa má vykladať v tom zmysle, že ak verejný obstarávateľ uzavrie so súkromnou od neho nezávislou spoločnosťou zmluvu, ktorej cieľom je založenie spoločného podniku vo forme akciovej spoločnosti na účely poskytovania služieb v oblasti zdravia a vhodných pracovných podmienok, sa zadanie zákazky uvedeným verejným obstarávateľom, ktorá sa týka služieb určených jeho vlastným zamestnancom, ktorej hodnota prekračuje prah stanovený touto smernicou a ktorá je oddeliteľná od zmluvy zakladajúcej túto spoločnosť, musí uskutočniť v súlade s ustanoveniami tejto smernice, ktoré sa uplatňujú na služby patriace do jej prílohy II B.


(1)  Ú. v. EÚ C 193, 15.8.2009.


26.2.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 63/5


Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 22. decembra 2010 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Arbeidshof te Brussel — Belgicko) — Omalet NV/Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

(Vec C-245/09) (1)

(Slobodné poskytovanie služieb - Článok 49 ES - Podnikateľ usadený v členskom štáte - Využívanie služieb zmluvných partnerov usadených v tom istom členskom štáte - Výlučne vnútorná situácia - Neprípustnosť návrhu na začatie prejudiciálneho konania)

2011/C 63/08

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Arbeidshof te Brussel

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľka: Omalet NV

Odporca: Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Arbeidshof te Brussel — Výklad článku 49 ES — Právna úprava v sociálnej oblasti — Podnikateľ usadený v Belgicku využívajúci služby subdodávateľov usadených v tom istom členskom štáte, ktorí nie sú registrovaní na vnútroštátnych orgánoch — Uplatnenie alebo neuplatnenie článku 49 ES

Výrok rozsudku

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý predložil arbeidshof te Brussel (Belgicko) rozhodnutím z 25. júna 2009, je neprípustný.


(1)  Ú. v. EÚ C 220, 12.9.2009.


26.2.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 63/5


Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 22. decembra 2010 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Rechtbank Haarlem — Holandsko) — Premis Medical BV/Inspecteur van de Belastingdienst/Douane Rotterdam, kantoor Laan op Zuid

(Vec C-273/09) (1)

(Nariadenie (ES) č. 729/2004 - Zaradenie tovaru „chodúľka“ do kombinovanej nomenklatúry - Položka 9021 - Položka 8716 - Korigendum - Platnosť)

2011/C 63/09

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Rechtbank Haarlem

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Premis Medical BV

Žalovaný: Inspecteur van de Belastingdienst/Douane Rotterdam, kantoor Laan op Zuid

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Rechtbank Haarlem (Holandsko) — Výklad nariadenia Komisie (ES) č. 729/2004 z 15. apríla 2004 o zatrieďovaní niektorých tovarov do kombinovanej nomenklatúry (Ú. v. EÚ L 113, s. 5; Mim. vyd. 02/016, s. 90) — Ortopedické zariadenia určené na kompenzovanie nejakej chyby alebo neschopnosti v zmysle položky 9021 kombinovanej nomenklatúry — Chodúľky na pomoc osobám, ktoré majú ťažkosti pri chodení

Výrok rozsudku

Nariadenie Komisie (ES) č. 729/2004 z 15. apríla 2004 o zatrieďovaní niektorých tovarov do kombinovanej nomenklatúry v znení vyplývajúcom z korigenda uverejneného 7. mája 2004 je neplatné jednak v časti, v ktorej prostredníctvom korigenda došlo k rozšíreniu pôsobnosti pôvodného nariadenia na chodúľky, ktoré sa skladajú z rúrkového hliníkového rámu na štyroch kolieskach, s otočnými prednými kolieskami, rúčkami a brzdami, a sú určené na pomoc osobám trpiacim ťažkosťami pri chôdzi, a takisto v časti, v ktorej zatrieďuje uvedené chodúľky do podpoložky 8716 80 00 kombinovanej nomenklatúry.


(1)  Ú. v. EÚ C 267, 7.11.2009


26.2.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 63/6


Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 22. decembra 2010 [návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Court of Session — (Scotland), Edinburgh — Spojené kráľovstvo] — The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs/RBS Deutschland Holdings GmbH

(Vec C-277/09) (1)

(Šiesta smernica o DPH - Právo na odpočet - Kúpa motorových vozidiel a ich použitie na lízingové plnenia - Rozdiely medzi daňovými systémami dvoch členských štátov - Zákaz zneužívajúceho konania)

2011/C 63/10

Jazyk konania: angličtina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Court of Session (Škótsko), Edinburgh

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľ: The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs

Odporkyňa: RBS Deutschland Holdings GmbH

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Court of Session (Scotland), Edinburgh — Výklad článku 17 ods. 3 písm. a) smernice 77/388/EHS: Šiesta smernica Rady zo 17. mája 1977 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu — Spoločný systém dane z pridanej hodnoty: jednotný základ jej stanovenia (Ú. v. ES L 145, s. 1; Mim. vyd. 09/001, s. 23) — Plnenia, ktorých jediným cieľom je získať daňovú výhodu — Poskytovanie lízingu automobilov v Spojenom kráľovstve nemeckou dcérskou spoločnosťou banky so sídlom v Spojenom kráľovstve

Výrok rozsudku

1.

Za okolností ako vo veci samej sa článok 17 ods. 3 písm. a) šiestej smernice Rady 77/388/EHS zo 17. mája 1977 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu — spoločný systém dane z pridanej hodnoty: jednotný základ jej stanovenia, musí vykladať v tom zmysle, že členský štát nemôže zdaniteľnej osobe odmietnuť odpočet dane z pridanej hodnoty zaplatenej na vstupe v súvislosti s kúpou tovaru v tomto členskom štáte, ak bol tento tovar použitý na lízingové plnenia uskutočnené v inom členskom štáte, a to len z dôvodu, že plnenia uskutočnené na výstupe neviedli v druhom členskom štáte k platbe dane z pridanej hodnoty.

2.

Zásada zákazu zneužívajúceho konania nebráni právu na odpočet dane z pridanej hodnoty uznanému v článku 17 ods. 3 písm. a) smernice 77/388, za okolností ako v prejednávanej veci, keď sa podnik so sídlom v jednom členskom štáte rozhodne poskytnúť prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti so sídlom v inom členskom štáte lízing tovaru pre tretiu spoločnosť so sídlom v prvom členskom štáte, aby sa tak vyhol dani z pridanej hodnoty z platby poskytnutej ako protihodnota za tieto lízingové plnenia, ktoré sú v prvom členskom štáte kvalifikované ako služby prenájmu poskytnuté v druhom členskom štáte a v tomto druhom členskom štáte ako dodávka tovaru uskutočnená v prvom členskom štáte.


(1)  Ú. v. EÚ C 267, 7.11.2009.


26.2.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 63/6


Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 22. decembra 2010 — Európska komisia/Talianska republika

(Vec C-304/09) (1)

(Nesplnenie povinnosti členským štátom - Štátna pomoc - Pomoc v prospech spoločností nedávno kótovaných na burze cenných papierov - Vymáhanie)

2011/C 63/11

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: L. Flynn, E. Righini a V. Di Bucci, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Talianska republika (v zastúpení: G. Palmieri a P. Gentili, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Nesplnenie povinnosti členským štátom — Neprijatie v stanovenej lehote opatrení nevyhnutných na dosiahnutie súladu s článkami 2, 3 a 4 rozhodnutia Komisie 2006/261/ES zo 16. marca 2005 o schéme štátnej pomoci C 8/2004 (ex NN 164/2003), ktorú zaviedlo Taliansko v prospech spoločností nedávno kótovaných na burze cenných papierov [oznámené pod č. K(2005) 591], (Ú. v. EÚ L 94, s. 42)

Výrok rozsudku

1.

Talianska republika si tým, že neprijala v stanovených lehotách všetky opatrenia nevyhnutné na zrušenie schémy pomoci vyhlásenej za protiprávnu a nezlučiteľnú so spoločným trhom rozhodnutím Komisie 2006/261/ES zo 16. marca 2005 o schéme štátnej pomoci C 8/2004 (ex NN 164/2003), ktorú zaviedlo Taliansko v prospech spoločností nedávno kótovaných na burze cenných papierov a na vymáhanie pomoci od príjemcov, ktorá im bola poskytnutá na základe uvedenej schémy, nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z článkov 2 a 3 tohto rozhodnutia.

2.

Talianska republika je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 256, 24.10.2009.


26.2.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 63/7


Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 22. decembra 2010 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Unabhängiger Verwaltungssenat Wien — Rakúsko) — Yellow Cab Verkehrsbetriebs GmbH/Landeshauptmann von Wien

(Vec C-338/09) (1)

(Slobodné poskytovanie služieb - Sloboda usadiť sa - Pravidlá hospodárskej súťaže - Kabotážna preprava - Vnútroštátna autobusová linková preprava osôb - Žiadosť o prevádzkovanie linky - Koncesia - Povolenie - Podmienky - Umiestnenie sídla alebo stálej organizačnej zložky na vnútroštátnom území - Zníženie príjmov ohrozujúce výnosnosť prevádzkovania už povolenej linky)

2011/C 63/12

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Unabhängiger Verwaltungssenat Wien

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Yellow Cab Verkehrsbetriebs GmbH

Žalovaný: Landeshauptmann von Wien

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Unabhängiger Verwaltungssenat Wien — Výklad článku 49 a nasl. ES a článku 81 a nasl. ES — Právna úprava členského štátu, ktorá stanovuje pre vydanie povolenia na prevádzkovanie verejnej linkovej prepravy dve podmienky; že žiadateľ o toto povolenie má sídlo v danom štáte a že nová linka nesmie ohroziť rentabilitu podobnej linkovej prepravy, ktorá už existuje

Výrok rozsudku

1.

Článok 49 ZFEÚ sa má vykladať v tom zmysle, že bráni takej právnej úprave členského štátu, o akú ide vo veci samej, ktorá ako podmienku udelenia povolenia na prevádzkovanie autobusovej linky verejnej mestskej prepravy osôb, ktorá pravidelne chodí na určené zastávky podľa cestovného poriadku, vyžaduje, aby hospodárske subjekty žiadajúce o koncesiu usadené v iných členských štátoch mali sídlo alebo inú organizačnú zložku na území tohto členského štátu ešte pred tým, než im bude schválené povolenie na prevádzkovanie tejto linky. Naopak článok 49 ZFEÚ sa má vykladať v tom zmysle, že nebráni vnútroštátnej právnej úprave, ktorá stanovuje požiadavku usadiť sa, ak sa toto usadenie požaduje po udelení tohto povolenia a predtým než žiadateľ začne s prevádzkovaním tejto linky.

2.

Článok 49 ZFEÚ sa má vykladať v tom zmysle, že bráni vnútroštátnej právnej úprave, ktorá nariaďuje zamietnuť udelenie povolenia na prevádzkovanie turistickej autobusovej linky z dôvodu zníženia výnosnosti konkurenčného podniku, ktorý vlastní povolenie na prevádzkovanie čiastočne alebo celkom rovnakej linky ako je požadovaná linka, a to len na základe informácií predložených týmto konkurenčným podnikom.


(1)  Ú. v. EÚ C 282, 21.11.2009.


26.2.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 63/7


Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 22. decembra 2010 — Európska komisia/Maltská republika

(Vec C-351/09) (1)

(Nesplnenie povinnosti členským štátom - Životné prostredie - Smernica 2000/60/ES - Články 8 a 15 - Stav povrchových vôd - Vytvorenie a uskutočnenie programov pre monitorovanie - Opomenutie - Predloženie súhrnných správ o programoch pre monitorovanie - Opomenutie)

2011/C 63/13

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: S. Pardo Quintillán a K. Xuereb, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Maltská republika (v zastúpení: S. Camilleri, D. Mangion, P. Grech a Y. Rizzo, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Nesplnenie povinnosti členským štátom — Porušenie článkov 8 a 15 smernice 2000/60/ES Európskeho parlamentu a Rady z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva (Ú. v. ES L 327, s. 1; Mim. vyd. 15/005, s. 275) — Povinnosť vytvoriť programy pre monitorovanie stavu povrchových vôd a spustiť ich v praxi — Povinnosť predložiť súhrnné správy o programoch pre monitorovanie stavu povrchových vôd

Výrok rozsudku

1.

Maltská republika si tým, že jednak nevytvorila a neuviedla do prevádzky programy pre monitorovanie stavu povrchových vôd v súlade s článkom 8 ods. 1 a 2 smernice 2000/60/ES Európskeho parlamentu a Rady z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva, a jednak nepredložila súhrnné správy o programoch pre monitorovanie stavu povrchových vôd v súlade s článkom 15 ods. 2 tejto smernice, nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z článkov 8 a 15 uvedenej smernice.

2.

Maltská republika je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 267, 7.11.2009.


26.2.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 63/8


Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 22. decembra 2010 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Nejvyšší správní soud — Česká republika) — Bezpečnostní softwarová asociace — Svaz softwarové ochrany/Ministerstvo kultury

(Vec C-393/09) (1)

(Duševné vlastníctvo - Smernica 91/250/EHS - Právna ochrana počítačových programov - Pojem „vyjadrenie počítačového programu v akejkoľvek forme“ - Začlenenie alebo nezačlenenie grafického užívateľského rozhrania programu - Autorské právo - Smernica 2001/29/ES - Autorské práva a s nimi súvisiace práva v informačnej spoločnosti - Televízne vysielanie grafického užívateľského rozhrania - Verejný prenos diela)

2011/C 63/14

Jazyk konania: čeština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Nejvyšší správní soud

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Bezpečnostní softwarová asociace — Svaz softwarové ochrany

Odporca: Ministerstvo kultury

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Nejvyšší správní soud — Výklad článku 1 ods. 2 smernice Rady 91/250/EHS zo 14. mája 1991 o právnej ochrane počítačových programov (Ú. v. ES L 122, s. 42; Mim. vyd. 17/001, s. 114) a článku 3 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/29/ES z 22. mája 2001 o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti (Ú. v. ES L 167, s. 10; Mim. vyd. 17/001, s. 230) — Zahrnutie alebo nezahrnutie grafického užívateľského rozhrania do pojmu „vyjadrenie počítačového programu v akejkoľvek forme“ uvedeného v článku 1 ods. 2 smernice 91/250

Výrok rozsudku

1.

Grafické užívateľské rozhranie nepredstavuje formu vyjadrenia počítačového programu v zmysle článku 1 ods. 2 smernice Rady 91/250/EHS zo 14. mája 1991 o právnej ochrane počítačových programov a nemôže sa naň vzťahovať autorsko-právna ochrana k počítačovým programom podľa tejto smernice. Napriek tomu na také rozhranie sa ako na dielo môže vzťahovať autorsko-právna ochrana podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/29/ES z 22. mája 2001 o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti, pokiaľ toto rozhranie predstavuje autorov vlastný duševný výtvor.

2.

Televízne vysielanie grafického užívateľského rozhrania nepredstavuje verejný prenos autorského diela v zmysle článku 3 ods. 1 smernice 2001/29.


(1)  Ú. v. EÚ C 11, 16.1.2010.


26.2.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 63/8


Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 22. decembra 2010 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Naczelny Sąd Administracyjny — Poľská republika) — Bogusław Juliusz Dankowski/Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

(Vec C-438/09) (1)

(Šiesta smernica o DPH - Právo na odpočítanie DPH odvedenej na vstupe - Poskytnuté služby - Zdaniteľná osoba nezapísaná v registri osôb povinných platiť DPH - Náležité údaje uvedené na faktúre na účely DPH - Vnútroštátna daňová právna úprava - Obmedzenie práva na odpočítanie na základe článku 17 ods. 6 šiestej smernice o DPH)

2011/C 63/15

Jazyk konania: poľština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Naczelny Sąd Administracyjny

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Bogusław Juliusz Dankowski

Žalovaný: Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Naczelny Sąd Administracyjny — Výklad článku 17 ods. 6 smernice 77/388/EHS: šiesta smernica Rady zo 17. mája 1977 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu — Spoločný systém dane z pridanej hodnoty: jednotný základ jej stanovenia (Ú. v. ES L 145, s. 1; Mim. vyd. 09/001, s. 23) — Zlučiteľnosť tohto ustanovenia s vnútroštátnou právnou úpravou, ktorá vylučuje nárok na odpočítanie DPH zaplatenej na vstupe za poskytnutú službu a vyplývajúcej z faktúry, ktorú v rozpore s vnútroštátnym právom vystavila osoba nezapísaná v registri osôb povinných platiť DPH

Výrok rozsudku

1.

Články 18 ods. 1 písm. a) a 22 ods. 3 písm. b) šiestej smernice Rady 77/388/EHS zo 17. mája 1977 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu — spoločný systém dane z pridanej hodnoty: jednotný základ jej stanovenia zmenenej a doplnenej smernicou Rady 2006/18/ES zo 14. februára 2006, sa majú vykladať v tom zmysle, že zdaniteľná osoba má právo na odpočítanie dane z pridanej hodnoty odvedenej za služby poskytnuté inou zdaniteľnou osobou, ktorá nie je zapísaná v registri osôb povinných platiť daň z pridanej hodnoty, pokiaľ príslušné faktúry obsahujú všetky údaje požadované uvedeným článkom 22 ods. 3 písm. b), najmä také, ktoré sú potrebné na identifikáciu osoby, ktorá uvedené faktúry vystavila a povahy poskytnutých služieb.

2.

Článok 17 ods. 6 šiestej smernice 77/388/EHS zmenenej a doplnenej smernicou 2006/18/ES sa má vykladať v tom zmysle, že mu odporuje vnútroštátna právna úprava, ktorá obmedzuje právo na odpočítanie dane z pridanej hodnoty zaplatenej zdaniteľnou osobou inej zdaniteľnej osobe, ktorá poskytla služby, ak posledná uvedená osoba nie je zapísaná v registri osôb povinných platiť daň z pridanej hodnoty.


(1)  Ú. v. EÚ C 37, 13.2.2010.


26.2.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 63/9


Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 22. decembra 2010 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Supremo — Španielsko) — Asociación de Transporte International por Carretera (ASTIC)/Administración General del Estado

(Vec C-488/09) (1)

(Dohovor TIR - Colný kódex Spoločenstva - Preprava uskutočnená na podklade karnetu TIR - Záručné združenie - Neregulárna vykládka - Určenie miesta porušenia - Vybratie dovozného cla)

2011/C 63/16

Jazyk konania: španielčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunal Supremo

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľ: Asociación de Transporte International por Carretera (ASTIC)

Odporca: Administración General del Estado

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Tribunal Supremo — Výklad článku 221 ods. 3 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva (Ú. v. ES L 302, s. 1; Mim. vyd. 02/004, s. 307), a článku 454 ods. 3 a článku 455 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva (Ú. v. ES L 253, s. 1; Mim. vyd. 02/006, s. 3) — Preprava vykonaná na základe karnetu TIR — Priestupky alebo nezrovnalosti — Miesto — Konanie — Dodatočné vybratie dovozného alebo vývozného cla

Výrok rozsudku

1.

Články 454 a 455 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva, sa majú vykladať v tom zmysle, že pokiaľ je domnienka právomoci na vybratie colného dlhu členského štátu, na ktorého území bolo zistené porušenie spáchané v priebehu prepravy TIR, vyvrátená rozsudkom, v ktorom sa určilo, že toto porušenie bolo spáchané na území iného členského štátu, nadobúdajú colné orgány posledného uvedeného štátu právomoc vybrať tento dlh pod podmienkou, že skutkové okolnosti uvedeného porušenia boli predložené súdu v lehote dvoch rokov odo dňa, keď bolo záručné združenie pre územie, na ktorom bolo dané porušenie zistené, o tomto porušení upovedomené.

2.

Článok 455 ods. 1 nariadenia č. 2454/93 v spojení s článkom 11 ods. 1 Colného dohovoru o medzinárodnej preprave tovaru na podklade karnetov TIR podpísaného v Ženeve 14. novembra 1975 sa má vykladať v tom zmysle, že za okolností, o aké ide vo veci samej, sa záručné združenie nemôže odvolávať na premlčaciu lehotu stanovenú týmito ustanoveniami, pokiaľ mu colné orgány členského štátu, za ktorého územie je toto záručné združenie zodpovedné, oznámia v lehote jedného roka odo dňa, keď boli tieto orgány informované o vykonateľnom rozsudku určujúcom ich právomoc, skutočnosti vedúce k vzniku colného dlhu, ktorý musí uhradiť do výšky, za ktorú ručí.


(1)  Ú. v. EÚ C 63, 13.3.2010.


26.2.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 63/9


Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 22. decembra 2010 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Collège d’autorisation et de contrôle du Conseil supérieur de l’audiovisuel — Belgicko) — v konaní týkajúcom sa RTL Belgium SA, predtým TVi SA

(Vec C-517/09) (1)

(Smernica 89/552/EHS - Služby televízneho vysielania - Collège d’autorisation et de contrôle du Conseil supérieur de l’audiovisuel - Pojem vnútroštátny súdny orgán v zmysle článku 267 ZFEÚ - Nedostatok právomoci Súdneho dvora)

2011/C 63/17

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Collège d’autorisation et de contrôle du Conseil supérieur de l’audiovisuel

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

RTL Belgium SA, predtým TVi SA

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Collège d’autorisation et de contrôle du Conseil supérieur de l’audiovisuel (Belgicko) — Výklad článku 1 písm. c) smernice Rady 89/552/EHS z 3. októbra 1989 o koordinácii určitých ustanovení zákonov, iných právnych predpisov alebo správnych opatrení v členských štátoch týkajúcich sa vykonávania činností televízneho vysielania (Ú. v. ES L 298, s. 23; Mim. vyd. 06/001, s. 224) — Slobodné poskytovanie služieb — Služby televízneho vysielania — Pojmy „poskytovateľ“ audiovizuálnej služby a „účinná kontrola nad výberom programov a nad ich usporiadaním“ — Pojem vnútroštátneho súdneho orgánu v zmysle článku 267 ZFEÚ

Výrok rozsudku

Súdny dvor nemá právomoc odpovedať na otázku, ktorú položila Collège d’autorisation et de contrôle du Conseil supérieur de l’audiovisuel rozhodnutím z 3. decembra 2009.


(1)  Ú. v. EÚ C 51, 27.2.2010.


26.2.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 63/10


Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 22. decembra 2010 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal administratif de Paris — Francúzsko) — Ville de Lyon/Caisse des dépôts et consignations

(Vec C-524/09) (1)

(Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Aarhuský dohovor - Smernica 2003/4/ES - Prístup verejnosti k informáciám o životnom prostredí - Smernica 2003/87/ES - Systém obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov - Nariadenie (ES) č. 2216/2004 - Normalizovaný a zabezpečený systém registrov - Prístup k údajom o transakciách emisných kvót skleníkových plynov - Odmietnutie sprístupnenia - Centrálny správca - Správcovia národných registrov - Dôvernosť údajov uchovávaných v registroch - Výnimky)

2011/C 63/18

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunal administratif de Paris

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Ville de Lyon

Žalovaný: Caisse des dépôts et consignations

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Tribunal administratif de Paris — Výklad smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/4/ES z 28. januára 2003 o prístupe verejnosti k informáciám o životnom prostredí (Ú. v. EÚ L 41, s. 26; Mim. vyd. 15/007, s. 375) a smernice 2003/87/ES Európskeho parlamentu a Rady z 13. októbra 2003 o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v spoločenstve (Ú. v. EÚ L 275, s. 32; Mim. vyd. 15/007, s. 631), ako aj článkov 9 a 10 prílohy XVI nariadenia Komisie (ES) č. 2216/2004 z 21. decembra 2004 o normalizovaných a zabezpečených systémoch registrov v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady č. 2003/87/ES a s rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 280/2004/ES (Ú. v. EÚ L 386, s. 1) — Prístup k informáciám týkajúcim sa obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov — Odmietnutie sprístupniť tieto informácie — Právomoci centrálneho správcu a právomoci správcu národného registra — Dôverný charakter informácií uchovávaných v registroch a možné výnimky

Výrok rozsudku

1.

Na žiadosť o sprístupnenie údajov o transakciách, ako sú údaje dotknuté vo veci samej, ktoré sa týkajú mien držiteľov prevádzajúcich a prijímajúcich účtov prevodov emisných kvót, kvót alebo kjótskych jednotiek, ktorých sa tieto transakcie týkajú, ako aj dátumu a hodiny uvedených transakcií, sa vzťahujú len osobitné pravidlá sprístupňovania verejnosti a dôvernosti obsiahnuté v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES z 13. októbra 2003 o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v spoločenstve, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 96/61/ES, v znení vyplývajúcom zo smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/101/ES z 27. októbra 2004, ako aj v nariadení Komisie (ES) č. 2216/2004 z 21. decembra 2004 o normalizovaných a zabezpečených systémoch registrov v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady č. 2003/87/ES a s rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 280/2004/ES.

2.

Údaje o transakciách, ako sú údaje požadované vo veci samej orgánom verejnej moci, ktorý má v úmysle znova prerokovať dohodu o árende, sú dôvernými údajmi v zmysle nariadenia č. 2216/2004, podľa článkov 9 a 10 tohto nariadenia v spojení s bodmi 11 a 12 prílohy XVI uvedeného nariadenia môže široká verejnosť, pokiaľ nebol udelený predchádzajúci súhlas príslušných držiteľov účtov, voľne nahliadať do týchto údajov len vo verejnej oblasti webovej stránky nezávislého protokolu transakcií Spoločenstva od 15. januára piateho roku (X+5) nasledujúceho po roku (X) dokončenia transakcií týkajúcich sa prevodov emisných kvót.

3.

Aj keď je na účely vykonávania nariadenia č. 2216/2004 na sprístupnenie údajov uvedených v bode 12 prílohy XVI tohto nariadenia širokej verejnosti príslušný len centrálny správca, musí správca národného registra, ku ktorému bola podaná žiadosť o sprístupnenie takých údajov o transakciách, túto žiadosť sám zamietnuť, keďže v prípade neudelenia predchádzajúceho súhlasu príslušných držiteľov účtov je tento správca povinný zabezpečiť dôvernosť uvedených údajov, pokiaľ ich nemôže širokej verejnosti legálne sprístupniť centrálny správca.


(1)  Ú. v. EÚ C 37, 13.2.2010.


26.2.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 63/11


Rozsudok Súdneho dvora (siedma komora) z 22. decembra 2010 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Finanzgericht Düsseldorf — Nemecko) — Lecson Elektromobile GmbH/Hauptzollamt Dortmund

(Vec C-12/10) (1)

(Spoločný colný sadzobník - Colné zaradenie - Kombinovaná nomenklatúra - Trieda XVII - Dopravné zariadenia - Kapitola 87 - Vozidlá, iné ako železničné alebo električkové koľajové vozidlá, a ich časti a súčasti a príslušenstvo - Položky 8703 a 8713 - Elektrické vozidlá s troma alebo štyrmi kolesami určené na osobnú prepravu, ktoré dosiahnu maximálnu rýchlosť 6 až 15 km/h a sú vybavené samostatným a nastaviteľným stĺpikom riadenia, tzv. „elektromobily“)

2011/C 63/19

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Finanzgericht Düsseldorf

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Lecson Elektromobile GmbH

Žalovaný: Hauptzollamt Dortmund

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Finanzgericht Düsseldorf — Výklad prílohy I nariadenia Rady (EHS) č. 2658/87 o tarifnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (Ú. v. ES L 256, s. 1) zmeneného a doplneného nariadením Komisie (ES) č. 1810/2004 zo 7. septembra 2004 (Ú. v. EÚ L 327, s. 1) — Elektromobily s tromi alebo štyrmi kolesami, ktoré sú určené na prepravu jednej osoby a ktoré dosahujú maximálnu rýchlosť 6 až 15 km/h — Zatriedenie do položky 8713 alebo do položky 8703 kombinovanej nomenklatúry?

Výrok rozsudku

Položka 8703 kombinovanej nomenklatúry nachádzajúcej sa v prílohe I nariadenia Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku, zmeneného a doplneného nariadením Komisie (ES) č. 1810/2004 zo 7. septembra 2004, sa má vykladať v tom zmysle, že sa vzťahuje na vozidlá, ako sú vozidlá o ktoré ide vo veci samej, s troma alebo štyrmi kolesami určené na prepravu osôb, ktoré nie sú nevyhnutne osobami telesne postihnutými, poháňané elektrickým motorom s batériou, ktoré dosiahnu maximálnu rýchlosť 6 až 15 km/h a sú vybavené samostatným a nastaviteľným stĺpikom riadenia, teda tzv. „elektromobily“.


(1)  Ú. v. EÚ C 80, 27.3.2010.


26.2.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 63/11


Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 22. decembra 2010 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg) — Luxemburské veľkovojvodstvo, Administration de l'enregistrement et des domaines/Pierre Feltgen (správca konkurznej podstaty Bacino Charter Company SA), Bacino Charter Company SA

(Vec C-116/10) (1)

(Šiesta smernica o DPH - Oslobodenia od dane - Článok 15 bod 4 písm. a) a článok 15 bod 5 - Oslobodenie činností prenájmu námorných lodí - Rozsah)

2011/C 63/20

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovatelia: Luxemburské veľkovojvodstvo, Administration de l’enregistrement et des domaines

Odporcovia: Pierre Feltgen (správca konkurznej podstaty Bacino Charter Company SA), Bacino Charter Company SA

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg — Výklad článku 15 bodu 4 písm. a) a článku 15 bodu 5 šiestej smernice Rady 77/388/EHS zo 17. mája 1977 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu — spoločný systém dane z pridanej hodnoty: jednotný základ jej stanovenia (Ú. v. ES L 145, s. 1; Mim. vyd. 09/001, s. 23) — Oslobodenie nájmu námorných lodí od dane — Oslobodenie podmienené tým, aby tieto lode boli určené na plavbu na šírom mori a zabezpečovali prepravu osôb za odplatu alebo vykonávali obchodnú, priemyselnú alebo rybolovnú činnosť

Výrok rozsudku

Článok 15 bod 5 šiestej smernice Rady 77/388/EHS zo 17. mája 1977 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu — spoločný systém dane z pridanej hodnoty: jednotný základ jej stanovenia, zmenenej a doplnenej smernicou Rady 91/680/EHS zo 16. decembra 1991 sa má vykladať tak, že oslobodenie od dane z pridanej hodnoty uvádzané týmto ustanovením sa neuplatňuje na poskytovanie služieb, ktoré spočívajú v odplatnom ponechaní lode s posádkou k dispozícii fyzickým osobám na účely rekreačných plavieb na šírom mori.


(1)  Ú. v. EÚ C 113, 1.5.2010.


26.2.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 63/12


Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) z 22. decembra 2010 — Európska komisia/Česká republika

(Vec C-276/10) (1)

(Nesplnenie povinnosti členským štátom - Životné prostredie - Smernica 2006/118/ES - Ochrana podzemných vôd pred znečistením a zhoršením kvality - Neprebratie v stanovenej lehote)

2011/C 63/21

Jazyk konania: čeština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: S. Pardo Quintillán a L. Jelínek, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Česká republika (v zastúpení: M. Smolek a J. Jirkalová, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Nesplnenie povinnosti členským štátom — Neprijatie alebo neoznámenie v stanovenej lehote ustanovení potrebných na dosiahnutie súladu so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2006/118/ES z 12. decembra 2006 o ochrane podzemných vôd pred znečistením a zhoršením kvality (Ú. v. EÚ L 372, s. 19)

Výrok rozsudku

1.

Česká republika si tým, že v stanovenej lehote neprijala zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2006/118/ES z 12. decembra 2006 o ochrane podzemných vôd pred znečistením a zhoršením kvality, nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z článku 12 tejto smernice.

2.

Česká republika je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 209, 31.7.2010.


26.2.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 63/12


Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 22. decembra 2010 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal administratif — Luxembursko) — Tankreederei I SA/Directeur de l'administration des contributions directes

(Vec C-287/10) (1)

(Slobodné poskytovanie služieb - Voľný pohyb kapitálu - Daňové zvýhodnenia za investície - Poskytnutie podmienené fyzickým realizovaním investícií v tuzemsku - Prevádzkovanie lodí určených na riečnu plavbu v iných členských štátoch)

2011/C 63/22

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunal administratif

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Tankreederei I SA

Žalovaný: Directeur de l'administration des contributions directes

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Tribunal administratif de Luxembourg — Výklad článkov 49 ES a 56 ES — Daňové zvýhodnenia za investície — Právna úprava podmieňujúca priznanie takého zvýhodnenia tým, že investície sa musia zrealizovať v rámci podniku nachádzajúcom sa na vnútroštátnom území a musia byť fyzicky zrealizované na tomto území — Spoločnosť vykonávajúca činnosť v medzinárodnej námornej doprave, usadená a zdaniteľná v Luxembursku, ktorá ale uskutočnila investíciu spočívajúcu v nadobudnutí majetku používaného v zásade mimo vnútroštátneho územia — Prekážka slobodného poskytovania služieb a voľného pohybu kapitálu

Výrok rozsudku

Článok 56 ZFEÚ sa musí vykladať v tom zmysle, že bráni ustanoveniu členského štátu, v zmysle ktorého sa odmietne priznanie daňového zvýhodnenia za investície podniku, ktorý je usadený výlučne v tomto členskom štáte z jediného dôvodu, že investičný majetok, na základe ktorého sa toto zvýhodnenie žiada, je investovaný fyzicky na území iného členského štátu.


(1)  Ú. v. EÚ C 221, 14.8.2010.


26.2.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 63/12


Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 22. decembra 2010 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberlandesgericht Celle — Nemecko) — Joseba Andoni Aguirre Zarraga/Simone Pelz

(Vec C-491/10 PPU) (1)

(Súdna spolupráca v občianskych veciach - Nariadenie (ES) č. 2201/2003 - Právomoc, uznanie a výkon rozhodnutí v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností - Rodičovské práva a povinnosti - Opatrovnícke právo - Únos dieťaťa - Článok 42 - Výkon osvedčeného rozhodnutia nariaďujúceho návrat dieťaťa vydaného príslušným (španielskym) súdom - Právomoc dožiadaného (nemeckého) súdu odmietnuť výkon tohto rozhodnutia v prípade vážneho porušenia práv dieťaťa)

2011/C 63/23

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Oberlandesgericht Celle

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Joseba Andoni Aguirre Zarraga

Žalovaná: Simone Pelz

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Oberlandesgericht Celle — Výklad článku 42 nariadenia Rady (ES) č. 2201/2003 z 27. novembra 2003 o súdnej právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1347/2000 (Ú. v. EÚ L 338, s. 1; Mim. vyd. 19/006, s. 243) — Únos dieťaťa — Výkon rozhodnutia príslušného (španielskeho) súdu nariaďujúceho navrátenie dieťaťa — Právo (nemeckého) súdu výkonu rozhodnutia odmietnuť výkon uvedeného rozhodnutia v prípade závažného porušenia práv dieťaťa

Výrok rozsudku

Za okolností ako vo veci samej príslušný súd členského štátu výkonu nemôže brániť výkonu osvedčeného rozhodnutia, ktoré nariaďuje návrat neoprávnene zadržiavaného dieťaťa z dôvodu, že súd členského štátu pôvodu, ktorý vydal toto rozhodnutie, údajne porušil článok 42 nariadenia Rady (ES) č. 2201/2003 z 27. novembra 2003 o právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1347/2000, vykladaný v súlade s článkom 24 Charty základných práv Európskej únie, keďže posúdenie existencie takéhoto porušenia patrí do výlučnej právomoci súdov členského štátu pôvodu.


(1)  Ú. v. EÚ C 346, 18.12.2010.


26.2.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 63/13


Uznesenie Súdneho dvora (tretia komora) zo 14. októbra 2010 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landessozialgericht Berlin — Nemecko) — Christel Reinke/AOK Berlin

(Vec C-336/08) (1)

(Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Zastavenie konania)

2011/C 63/24

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Landessozialgericht Berlin

Účastníci konania

Žalobkyňa: Christel Reinke

Žalovaná: AOK Berlin

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Landessozialgericht Berlin — Výklad článkov 18 ES, 49 ES a 50 ES, ako aj článku 34 ods. 4 a 5 nariadenia Rady (EHS) č. 574/72 z 21. marca 1972, ktorým sa stanovuje postup pri vykonávaní nariadenia (EHS) č. 1408/71 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov a ich rodiny, ktorí sa pohybujú v rámci spoločenstva (Ú. v. ES L 74, s. 1; Mim. vyd. 05/001, s. 83) — Náhrada zdravotných výdavkov, ktoré súvisia s naliehavým ošetrením štátneho príslušníka členského štátu v súkromnom nemocničnom zariadení iného členského štátu a ktoré vyplývajú z toho, že príslušná verejná nemocnica odmietla z dôvodu nedostatku kapacít poskytnúť uvedené plnenie — Vnútroštátna právna úprava členského štátu, ktorá vylučuje náhradu zdravotných výdavkov, ktoré vznikli v dôsledku naliehavého ošetrenia v súkromnom nemocničnom zariadení, ale ktoré umožňuje náhradu uvedených výdavkov vyfaktúrovaných súkromným nemocničným zariadením, ktoré sa nachádza na vnútroštátnom území

Výrok

Na návrh na začatie prejudiciálneho konania podaný Landessozialgericht Berlin — Brandenburg (Nemecko) rozhodnutím z 27. júna 2008 nie je treba odpovedať.


(1)  Ú. v. EÚ C 260, 11.10.2008.


26.2.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 63/13


Uznesenie Súdneho dvora (šiesta komora) z 2. decembra 2010 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgericht Meiningen — Nemecko) — Frank Scheffler/Landkreis Wartburgkreis

(Vec C-334/09) (1)

(Článok 104 ods. 3 prvý pododsek rokovacieho poriadku - Smernica 91/439/EHS - Vzájomné uznávanie vodičských preukazov - Vzdanie sa vodičského preukazu členského štátu po dosiahnutí maximálneho počtu bodov za rôzne porušenia - Vodičský preukaz vydaný v inom členskom štáte - Negatívny lekársko-psychologický posudok dosiahnutý v členskom štáte bydliska po získaní nového vodičského preukazu v inom členskom štáte - Odobratie vodičského oprávnenia na území členského štátu bydliska - Možnosť členského štátu bydliska držiteľa vodičského preukazu vydaného v inom členskom štáte uplatňovať s ohľadom na tento preukaz vnútroštátne ustanovenia týkajúce sa obmedzenia, prerušenia, odobratia alebo zrušenia vodičského oprávnenia - Podmienky - Výklad pojmu „chovanie sa po získaní nového vodičského preukazu“)

2011/C 63/25

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Verwaltungsgericht Meiningen

Účastníci konania

Žalobca: Frank Scheffler

Žalovaný: Landkreis Wartburgkreis

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Verwaltungsgericht Meiningen — Výklad článku 1 ods. 2 a článku 8 ods. 2 a 4 smernice Rady 91/439/EHS z 29. júla 1991 o vodičských preukazoch (Ú. v. ES L 237, s. 1; Mim. vyd. 07/001, s. 317) — Vodičský preukaz vydaný členským štátom štátnemu príslušníkovi iného členského štátu, ktorý sa vzdal svojho preukazu členského štátu, ktorého je príslušníkom, a ktorý mal svoje zvyčajné bydlisko v čase vydania nového vodičského preukazu na území vydávajúceho členského štátu — Zamietnutie uznania tohto vodičského preukazu orgánmi členského štátu bydliska vychádzajúce z lekársko-psychologického posudku v tomto členskom štáte na základe lekárskeho vyšetrenia vykonaného po vydaní nového vodičského preukazu, ktoré sa ale časovo viazalo iba na okolnosti, ktoré existovali pred jeho získaním — Kvalifikácia uvedeného posudku ako „okolnosť, ktorá vznikla po získaní nového vodičského preukazu“, ktorú môžu odôvodniť uplatnenie vnútroštátnych ustanovení týkajúcich sa obmedzenia, prerušenia, odobratia alebo zrušenia vodičského oprávnenia

Výrok

Článok 1 ods. 2 a článok 8 ods. 2 a ods. 4 smernice Rady 91/439/EHS z 29. júla 1991 o vodičských preukazoch, zmenenej a doplnenej smernicou Rady 2006/103/ES z 20. novembra 2006 sa majú vykladať v tom zmysle, že bránia tomu, aby členský štát pri výkone svojej právomoci, ktorú mu tento článok 8 ods. 2 priznáva, uplatnil svoje vnútroštátne opatrenia na obmedzenie, prerušenie, odobratie alebo zrušenie vodičského oprávnenia držiteľovi vodičského preukazu vydaného iným členským štátom a odmietol uznať na svojom území vodičské oprávnenie vyplývajúce z platného vodičského preukazu vydaného iným členským štátom z dôvodu posudku o spôsobilosti viesť motorové vozidlo, ktorý predložil držiteľ tohto vodičského preukazu, ak síce bol tento posudok vypracovaný po vydaní uvedeného vodičského preukazu a na základe vyšetrenia dotknutej osoby vykonanom po tomto vydaní, ale nemá súvislosť, ani len čiastočnú, s chovaním sa dotknutej osoby zistenom po uvedenom vydaní a súvisí len s okolnosťami, ktoré vznikli pred dátumom jeho vydania.


(1)  Ú. v. EÚ C 267, 7.11.2009.


26.2.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 63/14


Uznesenie Súdneho dvora z 11. novembra 2010 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale di Trani — Taliansko) — Vino Cosimo Damiano/Poste Italiane SpA

(Vec C-20/10) (1)

(Článok 104 ods. 3 rokovacieho poriadku - Sociálna politika - Smernica 1999/70/ES - Doložky 3 a 8 rámcovej dohody o práci na dobu určitú - Pracovné zmluvy na dobu určitú vo verejnom sektore - Prvá alebo jediná zmluva - Povinnosť uviesť objektívne dôvody - Zrušenie - Zníženie všeobecnej úrovne ochrany zamestnancov - Zásada zákazu diskriminácie - Články 82 ES a 86 ES)

2011/C 63/26

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunale di Trani

Účastníci konania

Žalobca: Vino Cosimo Damiano

Žalovaná: Poste Italiane SpA

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Tribunale di Trani — Výklad doložky 3 a doložky 8 bodu 3 prílohy smernice Rady 1999/70/ES z 28. júna 1999 o rámcovej dohode o práci na dobu určitú, ktorú uzavreli ETUC, UNICE a CEEP (Ú. v. ES L 175, s. 43; Mim. vyd. 05/003, s. 368) — Súlad vnútroštátnej právnej úpravy, ktorá vo vnútroštátnom právnom poriadku umožňuje klauzulu, ktorá nevyžaduje pri prijímaní do zamestnania v SpA Poste Italiane stanovenie dôvodu zamestnania na dobu určitú

Výrok

1.

Doložka 8 bod 3 rámcovej dohody o práci na dobu určitú uzavretej 18. marca 1999, ktorá je prílohou smernice Rady 1999/70/ES z 28. júna 1999 o rámcovej dohode o práci na dobu určitú, ktorú uzavreli ETUC, UNICE a CEEP sa má vykladať v tom zmysle, že nebráni vnútroštátnej právnej úprave, akou je právna úprava podľa článku 2 ods. 1a legislatívneho dekrétu č. 368 zo 6. septembra 2001 o vykonaní smernice 1999/70/ES o rámcovej dohode o práci na dobu určitú, ktorú uzavreli ETUC, UNICE a CEEP (decreto legislativo n. 368, attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall’UNICE, dal CEEP e dal CES), teda právnej úprave, ktorá na rozdiel od právneho režimu platného pred nadobudnutím účinnosti uvedeného legislatívneho dekrétu, umožňuje podniku akým sú Poste Italiane SpA, uzavrieť pri dodržiavaní istých podmienok prvú alebo jedinú pracovnú zmluvu na dobu určitú s pracovníkom, ako je pán Vino bez toho, aby musel uviesť objektívne dôvody voľby zmluvy uzavretej na takéto obdobie, pretože uvedená právna úprava nie je spojená s vykonávaním tejto rámcovej dohody. V tejto súvislosti je irelevantné, či cieľ, ktorý táto právna úprava sleduje je hodný aspoň takej ochrany, akú majú pracovníci na dobu určitú, na ktorých sa uvedená rámcová dohoda vzťahuje.

2.

Súdny dvor Európskej únie má zjavný nedostatok právomoci odpovedať na štvrtú prejudiciálnu otázku položenú Tribunale di Trani (Taliansko).

3.

Piata prejudiciálna otázka, ktorú položil Tribunale di Trani je zjavne neprípustná.


(1)  Ú. v. EÚ C 134, 22.5.2010.


26.2.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 63/15


Uznesenie Súdneho dvora (piata komora) z 27. októbra 2010 — REWE-Zentral AG/Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory), Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG

(Vec C-22/10 P) (1)

(Odvolanie - Ochranná známka Spoločenstva - Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva Clina - Skoršia slovná ochranná známka Spoločenstva CLINAIR - Zamietnutie zápisu - Relatívny dôvod zamietnutia - Preskúmanie pravdepodobnosti zámeny - Nariadenie (ES) č. 40/94 - Článok 8 ods. 1 písm. b))

2011/C 63/27

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: REWE-Zentral AG (v zastúpení: M. Kinkeldey a A. Bognár, Rechtsanwälte)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: R. Pethke, splnomocnený zástupca), Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG (v zastúpení: N. Lützenrath, Rechtsanwalt)

Predmet veci

Odvolanie proti rozsudku Súdu prvého stupňa (šiesta komora) z 11. novembra 2009, REWE-Zentral/ÚHVT (T-150/08), ktorým uvedený súd zamietol žalobu o zrušenie rozhodnutia štvrtého odvolacieho senátu ÚHVT z 15. februára 2008, ktorým bola zamietnutá prihláška slovnej ochrannej známky „Clina“ ako ochrannej známky Spoločenstva pre niektoré výrobky patriace do tried 3 a 21 po tom, čo prijal námietku majiteľky skoršej slovnej ochrannej známky Spoločenstva „CLINAIR“ — Pravdepodobnosť zámeny medzi dvoma ochrannými známkami — Nevykonanie celkového posúdenia všetkých relevantných okolností v rámci preskúmania pravdepodobnosti zámeny — Porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94

Výrok

1.

Odvolanie sa zamieta.

2.

REWE-Zentral AG je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 80, 27.3.2010.


26.2.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 63/15


Uznesenie Súdneho dvora (ôsma komora) z 28. októbra 2010 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Judecătoria Focșani — Rumunsko) — Frăsina Bejan/Tudorel Mușat

(Vec C-102/10) (1)

(Rokovací poriadok - Článok 92 ods. 1, článok 103 ods. 1 a článok 104 ods. 3 prvý a druhý pododsek - Aproximácia právnych predpisov - Systém povinného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel - Nepovinná poistná zmluva - Neuplatniteľnosť)

2011/C 63/28

Jazyk konania: rumunčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Judecătoria Focșani

Účastníci konania

Žalobkyňa: Frăsina Bejan

Žalovaný: Tudorel Mușat

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Judecătoria Focșani — Výklad článkov 49 ZFEÚ, 56 ZFEÚ, 57 ZFEÚ a článku 59 prvého odseku ZFEÚ, článku 169 ZFEÚ a smernice Rady 84/5/EHS z 30. decembra 1983 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel (Ú. v. ES L 8, s. 17; Mim. vyd. 06/007, s. 3), smernice Rady 92/49/EHS z 18. júna 1992 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa priameho poistenia s výnimkou životného poistenia (Ú. v. ES L 228, s. 1; Mim. vyd. 06/001, s. 346), smernice Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách (Ú. v. ES L 95, s. 29; Mim. vyd. 15/002, s. 288), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/14/ES z 11. mája 2005 o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel (Ú. v. EÚ L 149, s. 14) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/103/ES zo 16. septembra 2009 o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel a o kontrole plnenia povinnosti poistenia tejto zodpovednosti (Ú. v. EÚ L 263, s. 11) — Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel — Škoda spôsobená na poistených vozidlách — Vnútroštátne právne predpisy stanovujúce nevýhodné podmienky pre spotrebiteľov — Podmienky vylúčenia zodpovednosti idúce nad rámec podmienok stanovených v smerniciach — Možnosť pre vnútroštátny súdny orgán namietať neplatnosť ustanovenia o vylúčení poistného rizika

Výrok

1.

Systém povinného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel stanovený

smernicou Rady 72/166/EHS z 24. apríla 1972 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú motorovými vozidlami a kontroly plnenia povinnosti poistenia tejto zodpovednosti,

smernicou Rady 84/5/EHS z 30. decembra 1983 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel,

treťou smernicou Rady 90/232/EHS zo 14. mája 1990 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel,

smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2000/26/ES zo 16. mája 2000 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel a o zmene a doplnení smerníc Rady 73/239/EHS a 88/357/EHS (Štvrtá smernica o poistení motorových vozidiel) a

smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2005/14/ES z 11. mája 2005, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 72/166/EHS, 84/5/EHS, 88/357/EHS a 90/232/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/26/ES o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel,

nebráni vnútroštátnej právnej úprave, ktorá stanovuje, že poistiteľ vylučuje z krytia nepovinnej poistnej zmluvy motorového vozidla škody, ktoré boli spôsobené, keď toto vozidlo riadila osoba pod vplyvom alkoholu.

2.

Systém povinného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel stanovený smernicami 72/166, 84/5, 90/232, 2000/26 a 2005/14 nebráni vnútroštátnej právnej úprave, ktorá neukladá poistiteľovi povinnosť bezodkladne odškodniť, v zmysle nepovinnej poistnej zmluvy motorového vozidla, poisteného, ktorý bol poškodený v dôsledku nehody a nechať si nahradiť sumu odškodnenia vyplatenú tomuto poistenému od osoby zodpovednej za nehodu za okolností, keď poistenie nepokrýva riziko z dôvodu klauzuly o výnimke.

3.

Vnútroštátna právna úprava, ktorá stanovuje, že poistiteľ vylučuje z krytia nepovinnej poistnej zmluvy motorového vozidla škody, ktoré boli spôsobené, keď toto vozidlo riadila osoba pod vplyvom alkoholu, predstavuje obmedzenie slobody usadiť sa, ako aj slobodného poskytovania služieb. Vnútroštátnemu súdu prislúcha preskúmať v akom rozsahu môže byť toto obmedzenie napriek tomu prípustné v zmysle výnimočných opatrení výslovne stanovených Zmluvou FEÚ, alebo odôvodnené, v súlade s judikatúrou Súdneho dvora, naliehavými dôvodmi všeobecného záujmu.


(1)  Ú. v. EÚ C 113, 1.5.2010.


26.2.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 63/16


Uznesenie Súdneho dvora z 9. decembra 2010 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Finanzgericht Düsseldorf — Nemecko) — KMB Europe BV/Hauptzollamt Duisburg

(Vec C-193/10) (1)

(Článok 104 ods. 3 prvý pododsek nariadenia rokovacieho poriadku - Spoločný colný sadzobník - Kombinovaná nomenklatúra - Colné zaradenie - MP3/multimediálne prehrávače - Položka 8521 - Videofonické prístroje na záznam alebo reprodukciu)

2011/C 63/29

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Finanzgericht Düsseldorf

Účastníci konania

Žalobkyňa: KMB Europe BV

Žalovaný: Hauptzollamt Duisburg

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Finanzgericht Düsseldorf — Výklad prílohy 1 nariadenia Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (Ú. v. ES L 256, s. 1; Mim. vyd. 02/002, s. 382), zmeneného a doplneného nariadením Komisie (ES) č. 1549/2006 zo 17. októbra 2006 (Ú. v. EÚ L 301, s. 1) — MP3 prehrávače (MP3 Media Player) — Prístroj, ktorý má obmedzenú schopnosť prehrávať obrazové súbory a videá, pričom jeho hlavná funkcia je prehrávanie zvuku — Zaradenie do položky 8519 („prístroje na záznam alebo reprodukciu zvuku“) alebo do položky 8521 („videofonické prístroje na záznam alebo reprodukciu“) kombinovanej nomenklatúry

Výrok

Položku 8521 kombinovanej nomenklatúry uvedenú v prílohe I nariadenia Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku, zmeneného a doplneného nariadením Komisie (ES) č. 1549/2006 zo 17. októbra 2006, treba vykladať v tom zmysle, že do tejto položky nepatria MP3/multimediálne prehrávače, o ktoré ide vo veci samej, u ktorých vnútroštátny súd konštatoval, že ich hlavnou funkciou je záznam a reprodukcia zvuku.


(1)  Ú. v. EÚ C 209, 31.7.2010.


26.2.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 63/16


Uznesenie Súdneho dvora (piata komora) z 22. novembra 2010 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Supremo Tribunal Administrativo — Portugalsko) — Secilpar — Sociedade Unipessoal SL/Fazenda Pública

(Vec C-199/10) (1)

(Článok 104 ods. 3 prvý pododsek rokovacieho poriadku - Články 56 ES a 58 ES - Zdanenie dividend - Zrážková daň - Vnútroštátna daňová právna úprava stanovujúca oslobodenie dividend vyplatených spoločnostiam rezidentom od dane)

2011/C 63/30

Jazyk konania: portugalčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Supremo Tribunal Administrativo

Účastníci konania

Žalobca: Secilpar — Sociedade Unipessoal SL

Žalovaný: Fazenda Pública

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Supremo Tribunal Administrativo — Zlučiteľnosť vnútroštátnej daňovej právnej úpravy týkajúcej sa zdanenia dividend, ktoré vypláca spoločnosť rezident spoločnosti príjemcovi — nerezidentovi, ktorý má podiel na základnom imaní vyplácajúcej spoločnosti nižší ako 25 %, s článkami 12 ES, 43 ES, 56 ES, článkom 58 ods. 3 ES (teraz články 18, 49, 63 a článok 65 ods. 3 ZFEÚ) a s článkom 5 ods. 1 smernice Rady 90/435/EHS z 23. júla 1990 o spoločnom systéme zdaňovania uplatňovanom v prípade materských spoločností a dcérskych spoločností v rozličných členských štátoch (Ú. v. ES L 225, s. 6; Mim. vyd. 09/001, s. 147) — Zdanenie zrážkovou daňou so sadzbou 15 %, ktoré stanovuje zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia uzavretá medzi dvoma dotknutými štátmi — Oslobodenie dividend vyplatených spoločnostiam rezidentom

Výrok

Články 56 ES a 58 ES treba vykladať tak, že im odporuje daňový režim vyplývajúci zo zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia uzavretej medzi dvoma členskými štátmi, ktorý stanovuje zrážkovú daň vo výške 15 % z dividend rozdeľovaných spoločnosťou so sídlom v jednom členskom štáte v prospech spoločnosti príjemcu so sídlom v inom členskom štáte, zatiaľ čo vnútroštátna právna úprava prvého uvedeného členského štátu oslobodzuje od tejto zrážkovej dane dividendy vyplatené spoločnosti príjemcovi — rezidentovi. Nie je to inak, ani keď zrážková daň môže byť započítaná na daň dlžnú v druhom členskom štáte do výšky rozdielneho zaobchádzania. Vnútroštátnemu súdu prislúcha overiť, či je takáto neutralizácia rozdielneho zaobchádzania realizovaná uplatňovaním všetkých ustanovení zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia a predchádzaní daňových únikov v oblasti daní z príjmov, uzavretej 26. októbra 1993 medzi Portugalskou republikou a Španielskym kráľovstvom.


(1)  Ú. v. EÚ C 195, 17.7.2010.


26.2.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 63/17


Uznesenie Súdneho dvora zo 6. decembra 2010 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunalul Dolj — Rumusko) — Adrian Băilă/Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Craiova, Administrația Fondului pentru Mediu

(Vec C-377/10) (1)

(Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Neexistencia vzťahu k existencii alebo predmetu sporu vo veci samej - Neprípustnosť)

2011/C 63/31

Jazyk konania: rumunčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunalul Dolj

Účastníci konania

Žalobca: Adrian Băilă

Žalované: Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Craiova, Administrația Fondului pentru Mediu

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Tribunalul Dolj — Registrácia ojazdených motorových vozidiel, ktoré boli už predtým zaregistrované v iných členských štátoch — Daň za znečistenie vzťahujúca sa na motorové vozidlá pri ich prvej registrácii v určitom členskom štáte — Súlad vnútroštátnej právnej úpravy s článkom 110 ZFEÚ — Dočasná výnimka pre motorové vozidlá s určitými vlastnosťami

Výrok

Návrh na začatie prejudiciálneho konania predložený Tribunalul Dolj rozhodnutím z 9. júna 2010 je zjavne neprípustný.


(1)  Ú. v. EÚ C 274, 9.10.2010.


26.2.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 63/17


Uznesenie Súdneho dvora (piata komora) zo 7. decembra 2010 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Curtea de Apel Bacău — Rumunsko) — SC DRA SPEED SRL/Direcția Generală a Finanțelor Publice Bacău, Administrația Finanțelor Publice Bacău

(Vec C-439/10) (1)

(Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Absencia opisu skutkového stavu - Neprípustnosť)

2011/C 63/32

Jazyk konania: rumunčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Curtea de Apel Bacău

Účastníci konania

Žalobkyňa: SC DRA SPEED SRL

Žalovaní: Direcția Generală a Finanțelor Publice Bacău, Administrația Finanțelor Publice Bacău

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Curtea de Apel Secția Bacău Secția Comercială, Contencios Administrativ și Fiscal — Zápis do evidencie ojazdených vozidiel v minulosti zapísaných do evidencie v iných členských štátoch — Environmentálna daň vyrubená pri prvom zápise motorových vozidiel do evidencie v členskom štáte — Zlučiteľnosť vnútroštátnej právnej úpravy s článkom 110 ZFEÚ — Diskriminácia v porovnaní s ojazdenými vozidlami už zapísanými do evidencie na území uvedeného členského štátu, ktoré v prípade ďalšieho predaja a nového zápisu do evidencie uvedenej dani nepodliehajú

Výrok

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Curtea de Apel Bacău rozhodnutím z 1. septembra 2010, je zjavne neprípustný.


(1)  Ú. v. EÚ C 328, 4.12.2010.


26.2.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 63/18


Uznesenie Súdneho dvora (piata komora) zo 7. decembra 2010 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Curtea de Apel Bacău — Rumunsko) — SC SEMTEX SRL/Direcția Generală a Finanțelor Publice Bacău, Administrația Finanțelor Publice Bacău

(Vec C-440/10) (1)

(Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Absencia opisu skutkového stavu - Neprípustnosť)

2011/C 63/33

Jazyk konania: rumunčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Curtea de Apel Bacău

Účastníci konania

Žalobkyňa: SC SEMTEX SRL

Žalovaní: Direcția Generală a Finanțelor Publice Bacău, Administrația Finanțelor Publice Bacău

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Curtea de Apel Secția Bacău Secția Comercială, Contencios Administrativ și Fiscal — Zápis do evidencie ojazdených vozidiel v minulosti zapísaných do evidencie v iných členských štátoch — Environmentálna daň vyrubená pri prvom zápise motorových vozidiel do evidencie v členskom štáte — Zlučiteľnosť vnútroštátnej právnej úpravy s článkom 110 ZFEÚ — Diskriminácia v porovnaní s ojazdenými vozidlami už zapísanými do evidencie na území uvedeného členského štátu, ktoré v prípade ďalšieho predaja a nového zápisu do evidencie uvedenej dani nepodliehajú

Výrok

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Curtea de Apel Bacău rozhodnutím z 1. septembra 2010, je zjavne neprípustný.


(1)  Ú. v. EÚ C 328, 4.12.2010.


26.2.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 63/18


Uznesenie Súdneho dvora (piata komora) zo 7. decembra 2010 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Curtea de Apel Bacău — Rumunsko) — Ioan Anghel/Direcția Generală a Finanțelor Publice Bacău, Administrația Finanțelor Publice Bacău

(Vec C-441/10) (1)

(Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Absencia opisu skutkového stavu - Neprípustnosť)

2011/C 63/34

Jazyk konania: rumunčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Curtea de Apel Bacău

Účastníci konania

Žalobca: Ioan Anghel

Žalovaní: Direcția Generală a Finanțelor Publice Bacău, Administrația Finanțelor Publice Bacău

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Curtea de Apel Secția Bacău Secția Comercială, Contencios Administrativ și Fiscal — Zápis do evidencie ojazdených vozidiel v minulosti zapísaných do evidencie v iných členských štátoch — Environmentálna daň vyrubená pri prvom zápise motorových vozidiel do evidencie v členskom štáte — Zlučiteľnosť vnútroštátnej právnej úpravy s článkom 110 ZFEÚ — Diskriminácia v porovnaní s ojazdenými vozidlami už zapísanými do evidencie na území uvedeného členského štátu, ktoré v prípade ďalšieho predaja a nového zápisu do evidencie uvedenej dani nepodliehajú

Výrok

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Curtea de Apel Bacău rozhodnutím z 1. septembra 2010, je zjavne neprípustný.


(1)  Ú. v. EÚ C 328, 4.12.2010.


26.2.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 63/18


Návrh na výklad rozsudku zo 17. mája 1990, Barber (C-262/88), ktorý podal 26. mája 2010 Manuel Enrique Peinado Guitart

(Vec C-262/88 INT)

2011/C 63/35

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Navrhovateľ: Manuel Enrique Peinado Guitart

Súdny dvor (siedma komora) uznesením zo 17. decembra 2010 zamietol návrh na výklad ako neprípustný.


26.2.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 63/18


Odvolanie podané 22. novembra 2010: Tomra Systems ASA, Tomra Europe AS, Tomra Systems GmbH, Tomra Systems BV, Tomra Leergutsysteme GmbH, Tomra Systems AB, Tomra Butikksystemer AS proti rozsudku Všeobecného súdu (piata komora) z 9. septembra 2010 vo veci T-155/06, Tomra Systems ASA, Tomra Europe AS, Tomra Systems GmbH, Tomra Systems BV, Tomra Leergutsysteme GmbH, Tomra Systems AB, Tomra Butikksystemer AS/Európska komisia

(Vec C-549/10 P)

2011/C 63/36

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľky: Tomra Systems ASA, Tomra Europe AS, Tomra Systems GmbH, Tomra Systems BV, Tomra Leergutsysteme GmbH, Tomra Systems AB, Tomra Butikksystemer AS (v zastúpení: O. W. Brouwer, advocaat, A. J. Ryan, solicitor)

Ďalší účastník konania: Európska komisia

Návrhy odvolateľkýň

zrušiť rozsudok Všeobecného súdu, ktorý je napadnutý týmto odvolaním,

rozhodnúť rozsudkom s konečnou platnosťou a zrušiť napadnuté rozhodnutie alebo v každom prípade znížiť pokutu, alebo subsidiárne, v prípade, že Súdny dvor sám nerozhodne, vrátiť vec Všeobecnému súdu, aby rozhodol v súlade s rozhodnutím Súdneho dvora a

ak sa o trovách konania nerozhodne neskôr, zaviazať Európsku komisiu na náhradu trov konania pred Všeobecným súdom a Súdnym dvorom.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Odvolanie smeruje proti rozsudku Všeobecného súdu z 9. septembra 2010 vo veci T-155/06, Tomra Systems ASA, Tomra Europe AS, Tomra Systems GmbH, Tomra Systems BV, Tomra Leergutsysteme GmbH, Tomra Systems AB, Tomra Butikksystemer AS proti Európskej komisii (ďalej len „napadnutý rozsudok“), ktorým bola zamietnutá žaloba podaná odvolateľkami proti rozhodnutiu Európskej komisie, podľa ktorého ich konanie mohlo spôsobiť uzavretie trhu s automatickými výkupnými automatmi.

Odvolateľky navrhujú, aby Súdny dvor Európskej únie zrušil napadnutý rozsudok, pretože Všeobecný súd sa dopustil nesprávnych právnych posúdení a procesných vád, keď rozhodol, že konanie odvolateliek mohlo spôsobiť uzatvorenie trhu s automatickými výkupnými automatmi. Odvolateľky v tejto súvislosti predložili tieto odvolacie dôvody:

i)

nesprávne právne posúdenie pri preskúmaní Všeobecným súdom tvrdení Európskej komisie vzťahujúcich sa na protisúťažné záujmy na uzavretie trhu: Všeobecný súd len konštatoval, že Komisia nesmie skresliť dôkazy, a tým implicitne odmietol vykonať úplné preskúmanie rozhodnutia Európskej komisie o konaní podľa článku 82 Zmluvy ES (teraz článok 102 ZFEÚ) a nesplnil požiadavky okrajovej kontroly, ktorou sa má preukázať, že dôkazy predložené Komisiou sú spoľahlivé a súdržné, ale aj to, že môžu potvrdiť tvrdenia, na podporu ktorých boli predložené;

ii)

nesprávne právne posúdenie, ako aj nedostatočné a neprimerané odôvodnenie, pokiaľ ide o podiel na celkovom dopyte, na ktorý by sa museli dohody vzťahovať, aby boli považované za zneužívajúce: rozsudok používa len neisté a nepodložené pojmy na opísanie podielu na dopyte, ktorý bol uzavretý, pričom však mal Všeobecný súd vyžadovať jasné preukázanie, že podiel na vylúčenom dopyte bol zneužívajúci, a mal v tejto súvislosti poskytnúť dostatočné a primerané odôvodnenie,

iii)

procesná vada a nesprávne právne posúdenie pri preskúmaní retroaktívnych zliav: Všeobecný súd nesprávne pochopil, a v dôsledku toho správne nezohľadnil tvrdenia odvolateliek týkajúce sa retoraktívnych zliav. Všeobecný súd sa navyše dopustil nesprávneho právneho posúdenia, keď od Európskej komisie nevyžadoval preukázať, že odvolateľkami uplatňované retroaktívne zľavy viedli k cenám pod úrovňou nákladov;

iv)

nesprávne právne posúdenie a nedostatok odôvodnenia pri určení toho, či môžu byť dohody, v ktorých sú odvolateľky označené ako uprednostňovaný, hlavný alebo prvý dodávateľ, považované za výhradné, pričom však Všeobecný súd neprihliadol a nepreukázal, či všetky dotknuté dohody obsahovali snahu o výhradné zásobovanie od odvolateliek, keď zamietol ich tvrdenie, že v posúdení treba prihliadnuť na to, či dohody boli záväznými dohodami o výhradných dodávkach podľa vnútroštátneho práva a

v)

nesprávne právne posúdenie pri preskúmaní výšky pokuty, týkajúce sa výkladu a uplatňovania zásady rovnosti zaobchádzania: Všeobecný súd nesprávne uplatnil zásadu rovnosti zaobchádzania, keď neposúdil, či celková výška pokút stúpla na základe rozhodnutia, že pokuta uložená odvolateľkám nebola diskriminačná.


26.2.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 63/19


Žaloba podaná 30. novembra 2010 — Európska komisia/Spolková republika Nemecko

(Vec C-562/10)

2011/C 63/37

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: F. W. Bulst a I. Rogalski, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Spolková republika Nemecko

Návrhy žalobkyne

Žalobkyňa navrhuje, aby Súdny dvor:

určil, že Spolková republika si nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z článku 56 ZFEÚ tým, že

1.

nárok na opatrovné podľa § 34 ods. 1 bodu 1 SGB XI priznáva v prípade prechodného pobytu osoby odkázanej na starostlivosť v cudzej krajine EÚ iba na maximálne obdobie šiestich týždňov,

2.

pre služby súvisiace s opatrovaním, ktoré využívala osoba odkázaná na starostlivosť s prechodným pobytom v cudzej krajine EÚ a ktoré boli zabezpečené poskytovateľom služieb usadeným v cudzej krajine EÚ, nestanovuje náhradu nákladov vo výške vecných dávok poskytnutých v Nemecku, resp. ju prostredníctvom § 34 ods. 1 bodu 1 SGB XI vylučuje,

3.

nepriznáva náhradu za nájom zdravotníckych pomôcok v prípade prechodného pobytu osoby odkázanej na opatrovanie v cudzej krajine EÚ, resp. vylučuje náhradu nákladov prostredníctvom § 34 ods. 1 bodu 1 SGB XI aj vtedy, ak sú tieto náklady nahrádzané alebo zdravotnícke pomôcky poskytované v Nemecku a náhrada nemá za následok zdvojenie alebo iné zvýšenie dávok poskytovaných v Nemecku,

zaviazal Spolkovú republiku Nemecko na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Predmetom tejto žaloby je nemecká právna úprava poistenia nákladov na opatrovanie v starobe, podľa ktorej, osoby odkázané na starostlivosť, ktoré poberajú dávky zákonného (sociálneho) poistenia nákladov na opatrovanie v starobe, nemajú nárok na tieto dávky v rovnakom rozsahu, ak sa dočasne usadia v inom členskom štáte, a v tomto štáte budú poberať opatrovné alebo využívať služby súvisiace s opatrovaním. Pre prechodný pobyt v cudzej krajine EÚ sporné predpisy o službách súvisiacich s opatrovaním, o opatrovnom a o zdravotníckych pomôckach upravujú podstatne nižšie nároky ako v prípade opatrovania v Nemecku.

Komisia sa domnieva, že sporné predpisy nie sú zlučiteľné s článkom 56 ZFEÚ, keďže značne sťažujú využívanie služieb súvisiacich s opatrovaním v cudzom štáte EÚ a tento stav nie je odôvodnený naliehavými dôvodmi všeobecného záujmu, resp. nie sú nevyhnutné. Služby súvisiace s opatrovaním, ako aj prenájom pomôcok na opatrovanie sú služby poskytované za protihodnotu a teda predstavujú službu v zmysle článku 56 ZFEÚ. Patria teda do pôsobnosti ustanovení o slobodnom poskytovaní služieb. Súdny dvor vo svojej judikatúre týkajúcej sa náhrady nákladov na ošetrenie vynaložených v cudzom štáte EÚ zdôraznil, že členské štáty musia pri výkone svojej právomoci upravovať systémy sociálneho zabezpečenia a rešpektovať právo Spoločenstva. Skutočnosť, že právna úprava patrí do oblasti sociálneho zabezpečenia, preto nevylučuje uplatnenie článku 56 ZFEÚ.

Vo vzťahu k predpisom o opatrovnom (diskriminačné) obmedzenie spočíva v tom, že nárok na opatrovné poistenca, ktorý sa zdržiava v cudzine, existuje maximálne šesť týždňov. Tým je pre osobu odkázanú na starostlivosť sťažené využívanie služieb súvisiacich s opatrovaním v cudzine po uplynutí tohto obdobia.

Pokiaľ ide o právnu úpravu vecných dávok opatrovania (diskriminačné) obmedzenie spočíva v tom, že nestanovuje náhradu nákladov za služby súvisiace s opatrovaním, ktoré využívala osoba odkázaná na starostlivosť s prechodným pobytom v cudzej krajine EÚ a ktoré boli zabezpečené poskytovateľom dávok usadeným v cudzej krajine EÚ, resp. túto náhradu vylučuje. Skutočnosť, že ani v tuzemsku nie sú hradené náklady za služby zabezpečované organizáciami, s ktorými nemá poisťovňa uzatvorenú zmluvu, ako to spolková vláda namieta, nevedie k inému záveru. V Nemecku totiž existuje veľké množstvo poskytovateľov, ktorí takúto zmluvu uzatvorili. Podľa informácii Komisie naproti tomu v cudzom štáte EÚ takýto poskytovateľ vôbec neexistuje. V tomto smere je pre poistenca (resp. osobu odkázanú na starostlivosť) v zásade vylúčené, aby využíval služby súvisiace s opatrovaním podľa sociálneho poistenia v inom členskom štáte, zatiaľ čo v Nemecku — aj keď nie v prípade každého poskytovateľa — je to možné.

Napokon vo vzťahu k právnej úprave o poskytovaní zdravotníckych pomôcok spočíva (diskriminačné) obmedzenie v tom, že náklady na nájom (a používanie) takýchto pomôcok v cudzom štáte EÚ sa nenahrádzajú ani v prípadoch, v ktorých sa v súvislosti s opatrovaním nahrádzajú v Nemecku.

Podľa ustálenej judikatúry Súdneho dvora slobodné poskytovanie služieb zaručené v článku 56 ZFEÚ vyžaduje nie len odstránenie akejkoľvek diskriminácie poskytovateľa služieb na základe štátnej príslušnosti, ale tiež vyžaduje zrušenie všetkých obmedzení — aj keď platia bez rozdielu tak pre domácich poskytovateľov ako aj pre poskytovateľov z iných členských štátov —, ktoré sú spôsobilé narušiť alebo obmedziť činnosť poskytovateľa služieb, ktorý je usadený v inom členskom štáte, kde legálne poskytuje podobné služby.

Odôvodňujúce skutočnosti, ktoré uviedla spolková vláda — ochrana verejného zdravia a finančnej rovnováhy systému poistenia nákladov na opatrovanie v starobe — sa nezdajú byť spôsobilé odôvodniť existujúce obmedzenie slobodného poskytovania služieb.

Na jednej strane obmedzujúce predpisy prekračujú rámec toho, čo sa na ochranu kvality sporných služieb alebo ochranu zdravia javí ako nevyhnutné. Náhrada nákladov vynaložených v cudzom štáte EÚ je v zásade a nezávisle od akéhokoľvek skúmania kvality vylúčená. Preto náklady nebudú nahradené ani vtedy, ak je zaručená dostatočná kvalita služieb súvisiacich s opatrovaním a vylúčené ohrozenie zdravia osoby odkázanej na starostlivosť.

Na druhej strane nemecké právne predpisy, ktoré vylučujú náhradu nákladov vynaložených v cudzine a v každom prípade priznávajú výrazne menej ako to, čo je vyplácané v Nemecku, nie sú nevyhnutné na vylúčenie značného ohrozenia finančnej rovnováhy systému sociálneho zabezpečenia. Náklady vynaložené pri využívaní služieb súvisiacich s opatrovaním v cudzine musia byť — aby sa zabránilo obmedzeniu slobodného poskytovania služieb — napokon nahradené iba vo výške, v ktorej by boli nahradené aj v Nemecku.


26.2.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 63/21


Odvolanie podané 2. decembra 2010: Talianska republika proti rozsudku Všeobecného súdu (šiesta komora) z 13. septembra 2010 v spojených veciach T-166/07 a T-285/07, Talianska republika/Európska komisia

(Vec C-566/10 P)

2011/C 63/38

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Odvolateľka: Talianska republika (v zastúpení: G. Palmieri, splnomocnený zástupca, a P. Gentili, avvocato dello Stato)

Ďalší účastníci konania: Európska komisia, Litovská republika a Helénska republika

Návrhy odvolateľky

zrušiť podľa článkov 56, 58 a 61 Štatútu Súdneho dvora Európskej únie rozsudok, ktorý vyhlásil Všeobecný súd Európskej únie z 13. septembra 2010 v spojených veciach T-166/07 a T-258/07 vo veci žalôb, ktoré podala Talianska republika, smerujúcich k zrušeniu:

1.

oznámenia o výberovom konaní EPSO/AD/94/07 pre vytvorenie rezervy pre budúci nábor 125 miest referentov (AD5) v oblasti informácií, komunikácie a médií,

2.

oznámenia o výberovom konaní EPSO/AST/37/07 pre vytvorenie rezervy pre budúci nábor 110 miest asistentov (AST3) v oblasti komunikácie a informácií,

oboch uverejnených v anglickom, francúzskom a nemeckom vydaní Úradného vestníka Európskych spoločenstiev z 28. februára 2007, č. C 45A,

3.

oznámenia o výberovom konaní EPSO/AD/95/07 pre vytvorenie rezervy pre budúci nábor 20 miest referentov (AD5) v oblasti vedeckých informácií (knižnica/dokumentácia),

uverejneného iba v anglickom, francúzskom a nemeckom vydaní Úradného vestníka Európskych spoločenstiev z 8. mája 2007, č. C 103,

rozhodnúť o žalobe a zrušiť oznámenia o výberovom konaní uvedené vyššie,

zaviazať Komisiu na náhradu trov konania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Odvolateľka uvádza sedem odvolacích dôvodov.

Prvým odvolacím dôvodom sa namieta, že rozsudok, proti ktorému smeruje odvolanie, porušuje systém príslušnosti pre určenie jazykov, ktoré majú byť používané, vyplývajúci z článku 342 ZFEÚ v spojení s článkom 6 nariadenia Rady č. 1, ktorým sa určujú používané jazyky (1). Článkom 6 nariadenia č. 1/58 Rada udelila inštitúciám právomoc, stanoviť si v ich vlastných procesných predpisoch, ktorý z jazykov bude používaný v osobitných prípadoch. Všeobecný súd však nesprávne konštatoval, že Komisia môže určiť určité aspekty svojich predpisov o používaní jazykov, tiež v súvislosti s oznámeniami o výberových konaniach.

Druhý odvolací dôvod smeruje proti tvrdeniam, s ktorými Všeobecný súd zamietol výhradu uvádzajúcu porušenie článkov 1, 4 a 5 nariadenia č. 1/58. Odvolateľka v niekoľkých materiálnych bodoch napáda tvrdenie, že oznámenia o výberových konaniach nepredstavujú všeobecne záväzné písomnosti v zmysle článku 4 nariadenia a preto sa na ne nevzťahujú všeobecné pravidlá pre určenie používaných jazykov stanovené v nariadení. Podľa názoru odvolateľky, tvrdenie Všeobecného súdu tiež nepriamo vyvracajú niektoré aspekty Služobného poriadku.

Tretím odvolacím dôvodom je kritika zameraná na časť odvolaním napadnutého rozsudku, v ktorom Všeobecný súd s odkazom na úplné uverejnenie predmetných oznámení o výberových konaniach iba v troch jazykoch neakceptoval, že išlo o porušenie zásady zákazu diskriminácie stanovenej v článku 12 ES (teraz článok 18 ZFEÚ) a zásady viacjazyčnosti stanovenej v článku 22 Charty základných práv Európskej únie, článku 6 ods. 3 EÚ, článku 5 nariadenia č. 1/58 a článku 1 ods. 2 a 3 prílohy III Služobného poriadku. Podľa názoru odvolateľky, v rozpore s názorom Všeobecného súdu, následné uverejnenie zhrnutí oznámení, týkajúcich sa úplného uverejnenia vo francúzštine, nemčine a angličtine, vo všetkých jazykoch nemohlo predísť diskriminácii na úkor kandidátov s iným jazykom, než predmetný jazyk. Zohľadňujúc následné uverejnenie oznámení, Všeobecný súd porušil po prvé článok 263 ZFEÚ, keďže zákonnosť aktu, ktorý má preskúmať, sa má posúdiť iba s prihliadnutím na znenie aktu v čase jeho prijatia a neskoršie faktory nemôžu byť zohľadnené.

Štvrtý odvolací dôvod sa týka nezákonnosti voľby iba troch jazykov ako „druhého jazyka“ pre výberové konanie. Odôvodnenie Všeobecného súdu privádza k záveru, že nešlo o diskrimináciu a že voľba vykonaná Komisiou nebola nekonzistentná, porušujúc medzi iným rad ustanovení (články 1 a 6 nariadenia č. 1/58, článok 1d ods. 1 a ods. 6, článok 27 ods. 2 a článok 28 písm. f) Služobného poriadku), ktoré stanovujú zásadu viacjazyčnosti tiež v rámci inštitúcií Európskej únie. V rozpore so záverom Všeobecného súdu, odvolateľka neznášala bremeno dôkazu o tom, že nemôžu byť uplatnené žiadne výnimky, ale Komisia mala uviesť dôvody jej voľby v tejto súvislosti.

Piatym odvolacím dôvodom sa uvádza, že Všeobecný súd pochybil, keď odmietol tvrdenie, že tým, že nebolo akceptované, že ustálená prax Komisie vo veciach výberových konaní mohla na strane potenciálnych kandidátov zakladať legitímne očakávania, pokiaľ ide o určité pravidlá upravujúce výberové konania, bola porušená zásada ochrany legitímnej dôvery.

Šiestym odvolacím dôvodom odvolateľka uvádza, že prijatím záveru, že administratíva nebola povinná odôvodniť v napadnutých oznámeniach o výberovom konaní výber troch použitých jazykov, Všeobecný súd porušil druhý odsek článku 296 ZFEÚ, ktorý stanovuje, že všetky právne akty musia uvádzať dôvody z ktorých vychádzajú.

Nakoniec siedmy odvolací dôvod uvádza porušenie formálnych predpisov týkajúcich sa povahy a účelu oznámení o výberových konaniach, najmä článku 1d ods. 1 a ods. 6, článku 28 písm. f) a článku 27 ods. 2 Služobného poriadku. Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia, keď prijal záver, že nie je iba vecou výberovej komisie posúdiť jazykové znalosti kandidátov, pretože orgán, ktorý vydáva oznámenie o výberovom konaní, môže ako úvodné opatrenie vykonať predbežný výber dotknutých osôb na základe čisto jazykových kritérií.


(1)  Nariadenie č. 1, ktorým sa určujú jazyky používané Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu (Ú. v. ES 17, 1958, s. 401; Mim. vyd. 01/001, s. 5).


26.2.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 63/22


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour constitutionnelle (Belgicko) 3. decembra 2010 — Inter-Environnement Bruxelles ASBL, Pétitions-Patrimoine ASBL, Atelier de Recherche et d’Action Urbaines ASBL/Vláda regiónu Brusel — hlavné mesto

(Vec C-567/10)

2011/C 63/39

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Cour constitutionnelle

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobcovia: Inter-Environnement Bruxelles ASBL, Pétitions-Patrimoine ASBL, Atelier de Recherche et d’Action Urbaines ASBL

Žalovaná: Vláda regiónu Brusel — hlavné mesto

Prejudiciálne otázky

1.

Má sa definícia „plány a programy“ v článku 2 písm. a) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/42/ES z 27. júna 2001 o posudzovaní účinkov určitých plánov a programov na životné prostredie (1) vykladať tak, že z pôsobnosti tejto smernice vylučuje konanie o úplnom alebo čiastočnom zrušení takého plánu, ako je osobitný plán využívania územia, ktoré upravujú články 58 až 63 Bruselského zákonníka o územnom plánovaní?

2.

Má sa slovo „vyžadujú“ uvedené v článku 2 písm. a) tejto istej smernice chápať tak, že z definície „plánov a programov“ vylučuje také plány, ktoré sú stanovené právnymi predpismi, ktorých prijatie však nie je obligatórne, ako sú osobitné plány využívania územia uvedené v článku 40 Bruselského zákonníka o územnom plánovaní?


(1)  Ú. v. ES L 197, s. 30; Mim. vyd. 15/006, s. 157.


26.2.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 63/22


Žaloba podaná 6. decembra 2010 — Európska komisia/Írsko

(Vec C-570/10)

2011/C 63/40

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: N. Yerrell, splnomocnený zástupca, M. Mac Aodha, splnomocnený zástupca)

Žalované: Írsko

Návrhy žalobkyne

určiť, že Írsko si tým, že neprijalo všetky zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2008/68/ES z 24. septembra 2008 o vnútrozemskej preprave nebezpečného tovaru (1), alebo v každom prípade tým, že o nich neinformovalo Komisiu, nesplnilo povinnosti, ktoré mu vyplývajú z článku 10 tejto smernice,

zaviazať Írsko na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Lehota na prebratie uplynula 30. júna 2009.


(1)  Ú. v. EÚ L 260, s. 13.


26.2.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 63/22


Žaloba podaná 17. decembra 2010 — Európska komisia/Helénska republika

(Vec C-601/10)

2011/C 63/41

Jazyk konania: gréčtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: M. Patakia a D. Kukovec)

Žalovaná: Helénska republika

Návrhy žalobkyne

určiť, že Helénska republika si tým, že na základe rokovacieho konania bez zverejnenia oznamu uzatvorila verejné zmluvy na poskytnutie dodatočných služieb katastrálnej evidencie a územného plánovania, ktoré neboli uvedené v pôvodnej zmluve obcí Vasiliki, Kassandra, Egnatia a Arethousa, nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z článku 8 a článku 11 ods. 3 smernice 92/50/EHS (1), ako aj z článku 20 a článku 31 ods. 4 smernice 2004/18/ES (2);

zaviazať Helénsku republika na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Komisia zastáva názor, že vzhľadom na to, že:

1.

vyššie uvedené obce ako miestne orgány spadajú pod pojem obstarávateľ v zmysle článku 1 písm. b) smernice 92/50/EHS a článku 1 ods. 9 smernice 2004/18/ES,

2.

ide o odplatné zmluvy, ktorých predmetom sú služby územného plánovania (článok 8 v spojení s prílohou IA bodom 12 smernice 92/50/EHS a článok 20 v spojení s prílohou IIA bodom 12 smernice 2004/18/ES),

3.

odhadovaná hodnota každej kritizovanej zákazky prekračuje prahové hodnoty stanovené v článku 7 smernice 92/50/EHS a v článku 7 smernice 2004/18/ES,

sporné zmluvy spadajú do pôsobnosti týchto smerníc.

i)    Porušenie článku 8 a článku 11 ods. 3 smernice 92/50/EHS

Pokiaľ ide o sporné obstarávania dodatočných služieb uskutočnené obcou Kassandra, Komisia poukazuje na to, že obstarávateľ zvolil priame uzatvorenie verejnej zmluvy bez predchádzajúceho oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, hoci neboli splnené podmienky stanovené v článku 8 a článku 11 ods. 3 písm. e) smernice 92/50/EHS, ktoré umožňujú využitie tohto výnimočného konania a uplatňujú sa na predmetné obstarávania. Najmä žiadne zo sporných obstarávaní dodatočných služieb nespĺňa podmienku existencie nepredvídateľnej udalosti. Subsidiárne Komisia zdôrazňuje, že aj keby podmienky stanovené v ustanoveniach článku 11 ods. 3 písm. e) smernice 92/50/EHS predstavujúcich výnimku boli splnené, hodnota zadaného obstarania dodatočných služieb presahuje hranicu 50 % ceny pôvodnej zmluvy.

ii)    Porušenie článku 20 a článku 31 ods. 4 smernice 2004/18/ES

Pokiaľ ide o sporné obstarávania dodatočných služieb uskutočnené obcami Vasiliki, Egnatia a Arethousa, Komisia poukazuje na to, že obstarávatelia zvolili priame uzatvorenie verejných zmlúv bez predchádzajúceho oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, hoci neboli splnené podmienky stanovené v článku 20 a článku 31 ods. 4 písm. a) smernice 2004/18/ES, ktoré umožňujú využitie tohto výnimočného konania a uplatňujú sa na predmetné obstarávania. Najmä žiadne zo sporných obstarávaní dodatočných služieb nespĺňa podmienku existencie nepredvídateľnej udalosti. Subsidiárne Komisia zdôrazňuje, že aj keby podmienky stanovené v ustanoveniach článku 31 ods. 4 písm. a) smernice 2004/18/ES predstavujúcich výnimku boli splnené, hodnota zadaného obstarania dodatočných služieb presahuje hranicu 50 % ceny pôvodnej zmluvy.

Pokiaľ ide o tvrdenie Helénskej republiky, že konanie zvolené na uzatvorenie kritizovaných verejných zmlúv bolo v súlade s vtedy platnou vnútroštátnou právnou úpravou, Komisia podotýka, že zvolené konanie bolo v rozpore so smernicou 92/50/EHS, ktorá už bola do gréckeho právneho poriadku prebratá v čase, keď došlo k uzatvoreniu vyššie uvedených zmlúv (ako aj smernicou 2004/18/ES prijatou neskôr). Komisia v každom prípade uvádza, že predmetné konanie nebolo v súlade ani s dovolávanou vnútroštátnou právnou úpravou.

Vzhľadom na to, že sa členské štáty nemôžu odvolávať na vnútroštátne situácie ako dôvod, pre ktorý nesplnili povinnosti a nedodržali lehoty vyplývajúce z práva Spoločenstva, Komisia zastáva názor, že Helénska republika si tým, že neprijala a účinne neuplatnila opatrenia nevyhnutné na dosiahnutie súladu s právnymi predpismi Spoločenstva, nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z článku 8 a článku 11 ods. 3 smernice 92/50/EHS, ako aj z článku 20 a článku 31 ods. 4 smernice 2004/18/ES.


(1)  Ú. v. ES L 209, 24.7.1992, s. 1; Mim. vyd. 06/001, s. 322.;

(2)  Ú. v. EÚ L 134, 30.4.2004, s. 114; Mim. vyd. 06/007, s. 132.


26.2.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 63/23


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal High Court of Justice (Chancery Division) (Spojené kráľovstvo) 5. januára 2011 — Daiichi Sankyo Company/Comptroller-General of Patents

(Vec C-6/11)

2011/C 63/42

Jazyk konania: angličtina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

High Court of Justice (Chancery Division)

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Daiichi Sankyo Company

Žalovaný: Comptroller-General of Patents

Prejudiciálne otázky

1.

Nariadenie 469/2009 (ďalej len „nariadenie“ (1)) uznáva okrem iných cieľov uvedených v odôvodneniach potrebu udelenia dodatkového ochranného osvedčenia zo strany každého z členských štátov Spoločenstva majiteľom vnútroštátnych alebo európskych patentov za rovnakých podmienok, ako sa uvádza v odôvodneniach č. 7 a 8. Ak patentové právo nie je harmonizované na úrovni Spoločenstva, čo znamená spojenie „je výrobok chránený platným základným patentom“ uvedené v článku 3 písm. a) nariadenia a aké sú kritériá na posúdenie splnenia tejto podmienky?

2.

Existujú v prípade, akým je prejednávaný prípad, ktorý sa týka liečiva obsahujúceho viacero aktívnych zložiek, ďalšie alebo odlišné kritériá na určenie, či „je výrobok chránený… základným patentom“ podľa článku 3 písm. a) nariadenia, a ak áno, aké sú tieto ďalšie alebo odlišné kritériá?

3.

Je v prípade, že výrobok porušuje základný patent podľa vnútroštátneho práva, splnená podmienka v zmysle článkov 1 a 3 nariadenia, na základe ktorej má byť výrobok „chránený… základným patentom“, ak má byť kombinácia aktívnych zložiek uvedená v oprávnení na uvedenie liečiva na trh predmetom dodatkového ochranného osvedčenia a so zreteľom na znenie článku 4 nariadenia?

4.

Ak má byť kombinácia aktívnych zložiek uvedená v oprávnení na uvedenie liečiva na trh predmetom dodatkového ochranného osvedčenia a so zreteľom na znenie článku 4 nariadenia, závisí splnenie podmienky v zmysle článkov 1 a 3 nariadenia, na základe ktorej má byť výrobok „chránený… základným patentom“, od toho, či základný patent obsahuje jeden alebo viac patentových nárokov, v ktorých je konkrétne uvedená kombinácia 1. triedy zlúčenín obsahujúcej jednu z aktívnych zložiek predmetného výrobku a 2. triedy ďalších aktívnych zložiek, ktorá nemusí byť špecifikovaná, ale musí obsahovať ďalšiu aktívnu zložku predmetného výrobku; alebo postačuje, ak základný patent obsahuje jeden (alebo viac) patentových nárokov, v ktorých je 1. uvedená trieda zlúčenín obsahujúca jednu z aktívnych zložiek predmetného výrobku a 2. použitý špecifický jazyk, ktorý v rámci vnútroštátneho práva rozširuje rozsah ochrany na prítomnosť ďalších nešpecifikovaných aktívnych zložiek, medzi ktoré patrí aj ďalšia aktívna zložka predmetného výrobku?


(1)  Ú. v. EÚ L 152, s. 1


26.2.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 63/24


Žaloba podaná 11. januára 2011 — Európska komisia/Estónska republika

(Vec C-16/11)

2011/C 63/43

Jazyk konania: estónčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: A. Alcover San Pedro a E. Randvere)

Žalovaná: Estónska republika

Návrhy žalobkyne

určiť, že Estónska republika si tým, že neprijala všetky zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na prebratie smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES (1) zo 14. marca 2007, ktorou sa zriaďuje Infraštruktúra pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve (Inspire), alebo tým, že o nich neinformovala Komisiu, nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z tejto smernice,

zaviazať Estónsku republiku na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Lehota na prebratie smernice do vnútroštátneho právneho poriadku uplynula 15. mája 2009.


(1)  Ú. v. EÚ L 108, s. 1.


26.2.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 63/24


Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 1. decembra 2010 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale Amministrativo Regionale della Campania — Taliansko) — Lucio Rubano/Regione Campania, Comune di Cusano Mutri

(Vec C-60/09) (1)

2011/C 63/44

Jazyk konania: taliančina

Predseda Súdneho dvora nariadil výmaz veci.


(1)  Ú. v. EÚ C 90, 18.4.2009.


26.2.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 63/24


Uznesenie predsedu ôsmej komory Súdneho dvora zo 7. decembra 2010 — (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bezirksgericht Ried i.I. — Rakúsko) — trestné konanie proti Antonio Formato, Lenka Rohackova, Torsten Kuntz, Gardel Jong Aten, Hubert Kanatschnig, Jarmila Szabova, Zdenka Powerova, Nousia Nettuno

(Vec C-116/09) (1)

2011/C 63/45

Jazyk konania: nemčina

Predseda ôsmej komory nariadil výmaz veci.


(1)  Ú. v. EÚ C 129, 6.6.2009.


26.2.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 63/24


Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 30. novembra 2010 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado Mercantil no 1 de Santa Cruz de Tenerife — Španielsko) — Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA)/Magnatrading SL

(Vec C-387/09) (1)

2011/C 63/46

Jazyk konania: španielčina

Predseda Súdneho dvora nariadil výmaz veci.


(1)  Ú. v. EÚ C 312, 19.12.2009.


26.2.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 63/25


Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 8. decembra 2010 — Európska komisia/Dánske kráľovstvo

(Vec C-33/10) (1)

2011/C 63/47

Jazyk konania: dánčina

Predseda Súdneho dvora nariadil výmaz veci.


(1)  Ú. v. EÚ C 113, 1.5.2010.


26.2.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 63/25


Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 23. novembra 2010 — Európska komisia/Portugalská republika

(Vec C-208/10) (1)

2011/C 63/48

Jazyk konania: portugalčina

Predseda Súdneho dvora nariadil výmaz veci.


(1)  Ú. v. EÚ C 179, 3.7.2010.


Všeobecný súd

26.2.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 63/26


Rozsudok Všeobecného súdu z 18. januára 2011 — Advance Magazine Publishers/ÚHVT — Capela & Irmãos (VOGUE)

(Vec T-382/08) (1)

(Ochranná známka Spoločenstva - Námietkové konanie - Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva VOGUE - Skoršia národná slovná ochranná známka VOGUE Portugal - Neexistencia skutočného používania skoršej ochrannej známky - Článok 43 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 40/94 [teraz článok 42 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 207/2009])

2011/C 63/49

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: Advance Magazine Publishers, Inc. (New York, Spojené štáty) (v zastúpení: M. Esteve Sanz, advokát)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: A. Folliard-Monguiral, splnomocnený zástupca)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom: J. Capela Irmãos, Lda (Porto, Portugalsko)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu druhého odvolacieho senátu ÚHVT z 30. júna 2008 (vec R 328/2003-2) týkajúceho sa námietkového konania medzi J. Capela Irmãos, Lda a Advance Magazine Publishers, Inc.

Výrok rozsudku

1.

Rozhodnutie druhého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) z 30. júna 2008 (vec R 328/2003-2) sa zrušuje.

2.

Vo zvyšnej časti sa žaloba zamieta.

3.

ÚHVT znáša svoje vlastné trovy konania, ako aj trovy konania Advance Magazine Publishers, Inc.


(1)  Ú. v. EÚ C 301, 22.11.2008.


26.2.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 63/26


Rozsudok Všeobecného súdu z 19. januára 2011 — Häfele/ÚHVT — Topcom Europe (Topcom)

(Vec T-336/09) (1)

(Ochranná známka Spoločenstva - Námietkové konanie - Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva Topcom - Skoršie slovné ochranné známky Spoločenstva a Beneluxu TOPCOM - Relatívny dôvod zamietnutia - Pravdepodobnosť zámeny - Podobnosť tovarov - Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009)

2011/C 63/50

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: Häfele GmbH Co. KG (Nagold, Nemecko) (v zastúpení: J. Dönch a M. Eck, advokáti)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: A. Folliard-Monguiral, splnomocnený zástupca)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom: Topcom Europe NV (Heverlee, Belgicko) (v zastúpení: P. Maeyaert, advokát)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu druhého odvolacieho senátu ÚHVT z 5. júna 2009 (vec R 1500/2008-2), týkajúcemu sa námietkového konania medzi Topcom Europe NV a Häfele GmbH Co. KG

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Häfele GmbH Co. KG je povinný nahradiť trovy konania, vrátane nevyhnutných nákladov vynaložených podnikom Topcom Europe NV v rámci konania pred odvolacím senátom Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT).


(1)  Ú. v. EÚ C 256, 24.10.2009.


26.2.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 63/26


Uznesenie Všeobecného súdu z 12. januára 2011 — Terezakis/Komisia

(Vec T-411/09) (1)

(Prístup k dokumentom - Nariadenie (ES) č. 1049/2001 - Čiastočné zamietnutie prístupu - Nahradenie napadnutého aktu počas konania - Odmietnutie upraviť návrhy - Zastavenie konania)

2011/C 63/51

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: Ioannis Terezakis (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: pôvodne B. Lombart, neskôr P. Synoikis, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: L. Flynn a C. ten Dam, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia Komisie z 3. augusta 2009, ktorým sa čiastočne odmieta prístup k niektorým častiam a prílohám určitej korešpondencie gréckeho ministerstva financií s Európskym úradom pre boj proti podvodom týkajúcej sa daňových nezrovnalostí spojených s výstavbou medzinárodného letiska Spata v Aténach (Grécko)

Výrok

1.

O žalobe nie je potrebné rozhodnúť.

2.

Každý účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 312, 19.12.2009.


26.2.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 63/27


Odvolanie podané 10. decembra 2010: Patrizia De Luca proti rozsudku Súdu pre verejnú službu z 30. septembra 2010 vo veci F-20/06, De Luca/Komisia

(Vec T-563/10 P)

2011/C 63/52

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Odvolateľka: Patrizia De Luca (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: S. Orlandi a J.-N. Louis, advokáti)

Ďalší účastníci konania: Európska komisia a Rada Európskej únie

Návrhy odvolateľky

Odvolateľka navrhuje, aby Všeobecný súd:

rozhodol, že rozsudok Súdu pre verejnú službu vyhlásený 30. septembra 2010 (vec F–20/06, De Luca/Komisia), ktorým bola zamietnutá žaloba odvolateľky sa zrušuje,

na základe nových ustanovení rozhodol, že

rozhodnutie Komisie Európskych spoločenstiev z 23. februára 2005, ktorým bola odvolateľka vymenovaná na pracovné miesto referenta, sa v rozsahu, v akom stanovuje jej zaradenie do platovej triedy A*9, platového stupňa 2 zrušuje,

Komisia je povinná nahradiť trovy konania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Odvolateľka na podporu odvolania uvádza dva odvolacie dôvody:

1.

Prvý odvolací dôvod založený na nesprávnom právnom posúdení spočívajúcom v uplatnení článku 12 ods. 3 prílohy XIII služobného poriadku úradníkov Európskej únie, hoci toto ustanovenie možno použiť na „prijímanie do zamestnania“ úradníkov a odvolateľka už v čase svojho vymenovania mala postavenie úradníka.

Odvolateľka tvrdí, že SVS tým, že rozhodol o uplatniteľnosti tohto ustanovenia, prekročil rozsah vecnej pôsobnosti článku 12 ods. 3 prílohy XIII služobného poriadku, čím porušil výkladové pravidlo, podľa ktorého treba každé prechodné ustanovenie vykladať reštriktívne.

2.

Druhý odvolací dôvod založený na nesprávnom právnom posúdení spočívajúcom v zamietnutí námietky nezákonnosti článku 12 ods. 3 prílohy XIII služobného poriadku.

Odvolateľka tvrdí, že uplatnenie tohto ustanovenia vedie k porušeniu základnej zásady rovnosti zaobchádzania s úradníkmi a zásady práva na služobný postup, keďže odvolateľka bola zaradená do nižšej platovej triedy po tom, ako uspela vo výberovom konaní na lepšie ohodnotené pracovné miesto, zatiaľ čo s úspešnými uchádzačmi výberového konania na zmenu kategórie platovej triedy B*10 bolo zaobchádzané priaznivejšie, pretože boli zaradení do platovej triedy A*10.

Odvolateľka okrem toho tvrdí, že SVS sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia, keď dospel k záveru, že námietka nezákonnosti článku 5 ods. 2 a článku 12 ods. 3 prílohy XIII služobného poriadku nebola vznesená implicitne na základe dôvodu založeného na porušení zásad rovnosti zaobchádzania, proporcionality a povinnosti odôvodnenia.


26.2.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 63/27


Žaloba podaná 17. decembra 2010 — Environmental Manufacturing/ÚHVT — Wolf (Zobrazenie hlavy vlka)

(Vec T-570/10)

2011/C 63/53

Jazyk žaloby: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: Environmental Manufacturing LLP (Stowmarket, Spojené kráľovstvo) (v zastúpení: S. Malynicz, barrister, a M. Atkins, solicitor)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Société Elmar Wolf, SAS (Wissembourg, Francúzsko)

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie druhého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) zo 6. októbra 2010 vo veci R 425/2010-2 a

zaviazať ÚHVT a ďalšieho účastníka konania pred odvolacím senátom na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Prihlasovateľ ochrannej známky Spoločenstva: žalobca.

Prihlasovaná ochranná známka Spoločenstva: obrazová ochranná známka zobrazujúca hlavu vlka pre tovary zaradené do triedy 7 — ochranná známka Spoločenstva č. 4 971 511.

Majiteľ ochrannej známky alebo označenia, ktoré je základom námietky: ďalší účastník konania pred odvolacím senátom.

Ochranná známka alebo označenie, ktoré je základom námietky: francúzska obrazová ochranná známka „WOLF Jardin“ č. 99 786 007 zapísaná pre tovary zaradené do tried 1, 5, 7, 8, 12 a 31; francúzska obrazová ochranná známka „Outils WOLF“ č. 1 480 873 pre tovary zaradené do tried 7 a 8, medzinárodná obrazová ochranná známka „Outils WOLF“ č. 154 431 zapísaná pre tovary zaradené do tried 7 a 8 a medzinárodná obrazová ochranná známka „Outils WOLF“ č. 352 868 zapísaná pre tovary zaradené do tried 7, 8, 12 a 21.

Rozhodnutie námietkového oddelenia: zamietnutie námietky.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: zrušenie rozhodnutia námietkového oddelenia.

Dôvody žaloby: žalobca tvrdí, že napadnuté rozhodnutie porušuje článok 42 ods. 2 a 3 nariadenia Rady (ES) č. 207/2009 tým, že odvolací senát neidentifikoval v rámci triedy tovarov, pre ktoré boli skoršie ochranné známky prihlásené, jednu koherentnú podskupinu tovarov, ktorá by mohla byť vnímaná nezávisle od širšej triedy, a preto nedospel k záveru, že dôkaz o riadnom používaní daných ochranných známok bol predložený len vzhľadom na časť tovarov, pre ktoré boli ochranné známky chránené.

Žalobca tiež tvrdí, že napadnuté rozhodnutie porušuje článok 8 ods. 5 nariadenia Rady (ES) č. 207/2009 tým, že odvolací senát nesprávne identifikoval relevantného spotrebiteľa, pričom dospel k nesprávnemu záveru, že existuje relevantná spojitosť a neuplatnil kritérium účinku na hospodárske správanie sa relevantného spotrebiteľa, ako aj kritérium, že na to, aby používanie ochrannej známky mohlo byť považované za používanie bez nenáležitého dôvodu, musí táto ochranná známka poskytovať predmetným tovarom medzi mladými spotrebiteľmi ďalší imidž alebo marketingovú výhodu, čo však nebolo v tomto prípade. Podľa žalobcu si odvolací senát navyše nevšimol, že majiteľ skoršej ochrannej známky ani správne nepreukázal výšku spôsobenej ujmy na účely článku 8 ods. 5, čo svedčí ešte o menšej pravdepodobnosti, že by vôbec nejaká bola, a teda neuniesol dôkazné bremeno, ktoré na ňom spočíva.


26.2.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 63/28


Žaloba podaná 16. decembra 2010 — Fabryka Łożysk Tocznych-Kraśnik/ÚHVT — Impexmetal (FŁT-1)

(Vec T-571/10)

2011/C 63/54

Jazyk žaloby: poľština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Fabryka Łożysk Tocznych-Kraśnik S.A. (Kraśnik, Poľsko) (v zastúpení: J. Sieklucki, advokát)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Impexmetal S.A. (Varšava, Poľsko)

Návrhy žalobkyne

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie prvého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) zo 6. októbra 2010 vo veci R 1387/2009-1 v celom jeho rozsahu,

zaviazal žalovaného a Impexmetal S.A. na náhradu trov konania, vrátane trov konania, ktoré žalobkyni vznikli v rámci konania pred odvolacím senátom a pred námietkovým oddelením Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Prihlasovateľ ochrannej známky Spoločenstva: žalobkyňa.

Prihlasovaná ochranná známka Spoločenstva: obrazová ochranná známka „FŁT-1“ pre tovary triedy 7 — zápis č. 5 026 372.

Majiteľ ochrannej známky alebo označenia, ktoré je základom námietky: IMPEXMETAL S.A.

Ochranná známka alebo označenie, ktoré je základom námietky: obrazová ochranná známka Spoločenstva „FŁT-1“ a národná slovná a obrazová ochranná známka „FŁT-1“ pre tovary triedy 7.

Rozhodnutie námietkového oddelenia: čiastočné vyhovenie námietke a zamietnutie prihlášky ochrannej známky pre určité tovary triedy 7.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: zamietnutie odvolania proti rozhodnutiu námietkového oddelenia.

Dôvody žaloby: porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009 (1) z dôvodu nesprávneho posúdenia podobnosti kolidujúcich označení, kvôli nezohľadneniu skutočnosti, že prihlasovaná ochranná známka predstavuje čiastočne obchodné meno spoločnosti — žalobkyne, používané po dlhú dobu pred podaním prihlášky a že je legitímnym historickým rozlišujúcim označením žalobkyne a ani dlhodobej a pokojnej koexistencie prihlasovanej ochrannej známky a ochranných známok uvádzaných na podporu námietky.


(1)  Nariadenie Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva (kodifikované znenie, Ú. v. EÚ L 78, s. 1)


26.2.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 63/29


Žaloba podaná 22. decembra 2010 — Wohlfahrt/ÚHVT — Ferrero (Kindertraum)

(Vec T-580/10)

2011/C 63/55

Jazyk žaloby: nemčina

Účastníci konania

Žalobca: Harald Wohlfahrt (Rothenburg o.d. Tauber, Nemecko) (v zastúpení: N. Scholz-Recht, advokátka)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Ferrero SpA (Alba, Taliansko)

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie námietkového oddelenia z 27. mája 2009 (námietka B 668 600) a rozhodnutie odvolacieho senátu z 20. októbra 2010 vo veci R 815/2009-4,

povoliť zápis ochrannej známky Spoločenstva „Kindertraum“, prihláška 2 773 059 pre všetky výrobky prihlásené v triedach 16 a 28,

zaviazať Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Prihlasovateľ ochrannej známky Spoločenstva: žalobca.

Prihlasovaná ochranná známka Spoločenstva: slovná ochranná známka „Kindertraum“ pre výrobky tried 15, 16, 20, 21 a 28.

Majiteľ ochrannej známky alebo označenia, ktoré je základom námietky: Ferrero SpA.

Ochranná známka alebo označenie, ktoré je základom námietky: dohromady 32 skorších ochranných známok, ktoré jednak obrazovo znázorňujú výraz „kinder“, jednak tento výraz obsahujú ako súčasť viacslovnej ochrannej známky a jednak ho obsahujú samostatne, pre výrobky a služby tried 9, 16, 28, 30 a 42.

Rozhodnutie námietkového oddelenia: vyhovenie námietke a zamietnutie prihlášky.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: zamietnutie odvolania.

Dôvody žaloby: porušenie článku 42 ods. 2 nariadenia (ES) č. 207/2009 (1) z dôvodu nepredloženia dôkazu po uplynutí doby používania ochrannej známky v priebehu námietkového konania. Formálny nedostatok odôvodnenia napadnutého rozhodnutia, keďže odvolací senát sa vo svojom rozhodnutí nijako nezaoberal vytýkaným zneužitím prihlášky ochrannej známky, ktoré bolo uvedené a podrobne odôvodnené v dôvodoch odvolania. Ďalej zneužitie prihlášky ochrannej známky, keďže jediným cieľom majiteľa ochrannej známky, ktorá je základom námietky, je v čo možno najširšom rozsahu si monopolizovať pojem „kinder“ pre vlastný prospech. Napokon porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009, keďže neexistuje pravdepodobnosť zámeny kolidujúcich ochranných známok.


(1)  Nariadenie Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 78, s. 1).


26.2.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 63/29


Žaloba podaná 23. decembra 2010 — X Technology Swiss/ÚHVT — Brawn (X-Undergear)

(Vec T-581/10)

2011/C 63/56

Jazyk žaloby: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: X Technology Swiss GmbH (Wollerau, Švajčiarsko) (v zastúpení: A. Herbertz a R. Jung, advokáti)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Brawn LLC (Weekhawken, Spojené štáty americké)

Návrhy žalobkyne

zrušiť rozhodnutie prvého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) zo 6. októbra 2010 vo veci R 1580/2009-1,

zaviazať žalovaného, aby znášal vlastné trovy konania a nahradil trovy konania žalobkyne.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Prihlasovateľ ochrannej známky Spoločenstva: žalobkyňa.

Prihlasovaná ochranná známka Spoločenstva: slovná ochranná známka „X-Undergear“ pre výrobky a služby tried 23 a 25.

Majiteľ ochrannej známky alebo označenia, ktoré je základom námietky: Brawn LLC.

Ochranná známka alebo označenie, ktoré je základom námietky: slovné národné ochranné známky a ochranné známky Spoločenstva „UNDERGEAR“ pre výrobky triedy 25.

Rozhodnutie námietkového oddelenia: vyhovenie námietke.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: zamietnutie odvolania.

Dôvody žaloby: porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 (1), keďže neexistuje pravdepodobnosť zámeny kolidujúcich ochranných známok.


(1)  Nariadenie Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 78, s. 1).


26.2.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 63/30


Žaloba podaná 17. decembra 2010 — Aitic Penteo/ÚHVT — Atos Worldline (PENTEO)

(Vec T-585/10)

2011/C 63/57

Jazyk žaloby: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: Aitic Penteo, SA (Barcelona, Španielsko) (v zastúpení: J. Carbonell, advokát)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Atos Worldline SA (Brusel, Belgicko)

Návrhy žalobcu

zmeniť rozhodnutie prvého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) z 23. septembra 2010 vo veci R 774/2010-1 a prihlásiť ochrannú známku Spoločenstva č. 5 480 561,

subsidiárne zrušiť rozhodnutie z 23. septembra 2010 prvého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) vo veci R 774/2010-1 a

zaviazať žalovaného a ďalšieho účastníka konania pred odvolacím senátom na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Prihlasovateľ ochrannej známky Spoločenstva: žalobca.

Prihlasovaná ochranná známka Spoločenstva: slovná ochranná známka „PENTEO“ pre tovary a služby zaradené do tried 9, 38 a 42 — prihláška ochrannej známky Spoločenstva č. 5 480 561.

Majiteľ ochrannej známky alebo označenia, ktoré je základom námietky: ďalší účastník konania pred odvolacím senátom.

Ochranná známka alebo označenie, ktoré je základom námietky: slovná ochranná známka č. 772 120 — „XENTEO“ zapísaná v Beneluxe pre tovary a služby zaradené do tried 9, 36, 37, 38 a 42 a medzinárodná slovná ochranná známka č. 863 851 — „XENTEO“ zapísaná pre tovary a služby zaradené do tried 9, 36, 37, 38 a 42.

Rozhodnutie námietkového oddelenia: vyhovenie námietke.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: zamietnutie odvolania.

Dôvody žaloby: žalobca tvrdí, že napadnuté rozhodnutie porušuje: i) článok 14 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, ktorý zakazuje akúkoľvek diskrimináciu a ukladá povinnosť rovnosti zaobchádzania; ii) článok 9 nariadenia Rady (ES) č. 207/2009 tým, že odvolací senát neprihliadol na skoršie práva žalobcu; iii) články 75 a 76 nariadenia Rady (ES) č. 207/2009 tým, že odvolací senát nezohľadnil skutočnosti a dôkazy, ktoré žalobca predložil v stanovenej lehote, a iv) článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 207/2009 tým, že odvolací senát nesprávne posúdil pravdepodobnosť zámeny.


26.2.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 63/30


Žaloba podaná 7. januára 2011 — Bank Melli Iran/Rada

(Vec T-7/11)

2011/C 63/58

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Bank Melli Iran (Teherán, Irán) (v zastúpení: L. Defalque a S. Woog, advokáti)

Žalovaná: Rada Európskej únie

Návrhy žalobkyne

zrušiť bod 5 časti B prílohy rozhodnutia Rady 2010/644/SZBP z 25. októbra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2010/413/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Iránu a o zrušení spoločnej pozície 2007/140/SZBP (1), ako aj bod 5 časti B prílohy VIII nariadenia Rady (EÚ) č. 961/2010 z 25. októbra 2010 o reštriktívnych opatreniach voči Iránu, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 423/2007 (2), a zrušiť rozhodnutie obsiahnuté v liste Rady z 28. októbra 2010,

vyhlásiť článok 20 ods. 1 písm. b) rozhodnutia Rady z 26. júla 2010 (3), ako aj článok 16 ods. 2 písm. a) nariadenia Rady (EÚ) č. 961/2010 za nezákonné a nevzťahujúce sa na žalobkyňu,

zaviazať Radu na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobkyňa na podporu svojej žaloby uvádza tieto žalobné dôvody:

1.

Prvým žalobným dôvodom žalobkyňa poukazuje na porušenie článku 215 ods. 2 a 3 ZFEÚ, ako aj článku 40 ZEÚ, čo predstavuje porušenie podstatnej formálnej náležitosti, pretože:

Rada SZBP prijala reštriktívne opatrenia, pričom Rade nenechala žiadny priestor na voľnú úvahu,

rozhodnutie 2010/413/SZBP, ktoré je základom nariadenia č. 961/2010, sa nesprávne zakladá na článku 29 ZEÚ, lebo toto rozhodnutie nedefinuje pozíciu Únie k určitej osobitnej otázke geografickej alebo vecnej povahy, ako to požaduje článok 29 ZEÚ, ale ukladá členským štátom a osobám, ktoré podliehajú právomoci ich súdov konkrétne povinnosti,

nariadenie č. 961/2010 v rozpore s článkom 215 ods. 3 ZFEÚ neobsahuje potrebné ustanovenia o právnych zárukách.

2.

Druhým žalobným dôvodom žalobkyňa poukazuje na pochybenie normotvorcu Únie pri výbere právneho základu napadnutého rozhodnutia a nariadenia, pretože sankcie boli prijaté proti žalobkyni a jej pobočkám, čiže proti právnickým osobám a neštátnym subjektom, ktoré Rada bezpečnosti OSN necitovala. V tejto súvislosti žalobkyňa tvrdí:

aj keby bol výber právneho základu článku 29 ZEÚ a článku 215 ZFEÚ odôvodnený, lebo inštitúcie Únie vykonávajú rezolúciu Organizácie Spojených národov, tento výber nie je odôvodnený vzhľadom k tomu, že boli prijaté správne opatrenia, akými je zmrazenie finančných prostriedkov právnických osôb a neštátnych subjektov,

napadnuté akty sa mali prijať na základe článku 75 ZFEÚ a to za účasti Európskeho parlamentu v súlade s postupom spolurozhodovania.

3.

Tretím žalobným dôvodom žalobkyňa tvrdí, že napadnuté rozhodnutie a nariadenie boli prijaté v rozpore so zásadou rovnosti a nediskriminácie, lebo podobné rozhodnutia boli prijaté na inom právnom základe, napríklad na základe článku 75 ZFEÚ, a teda spôsobom obsahujúcim právne záruky prijaté Európskym parlamentom a Radou, pričom v prípade napadnutých aktov týkajúcich sa žalobkyne to tak nebolo.

4.

Štvrtým žalobným dôvodom žalobkyňa tvrdí, že napadnuté akty boli prijaté porušením jej práva na obhajobu a osobitne jej práva na spravodlivý proces, pretože:

žalobkyňa nezískala žiaden dôkaz alebo dokument potvrdzujúci tvrdenia Rady, keďže dodatočné tvrdenia vyjadrené v roku 2009 v súvislosti s rozhodnutím z roku 2008, a potvrdené v roku 2010, sú veľmi nejasné, nejednoznačné a pre žalobkyňu je pravdepodobne nemožné na ne odpovedať,

žalobkyni bol zamietnutý prístup k dokumentom, ako aj právo byť vypočutý,

napadnuté akty nie sú dostatočne odôvodnené, čím je porušené právo žalobkyne na účinnú súdnu ochranu.

5.

Piatym žalobným dôvodom žalobkyňa tvrdí, že napadnuté akty sú z tých istých dôvodov, ako sú uvedené vo štvrtom žalobnom dôvode, v rozpore so zásadou riadnej správy veci verejných a legitímnej dôvery.

6.

Šiestym žalobným dôvodom žalobkyňa tvrdí, že Rada jej nedoručila svoje rozhodnutie, vrátane dôvodov, pre ktoré bola žalobkyňa zaradená do zoznamu, čím porušila článok 36 ods. 3, ako aj článok 36 ods. 4 nariadenia č. 961/2010, ktoré stanovujú, že Rada v prípade, že sú predložené pripomienky, preskúma svoje rozhodnutie.

7.

Siedmym žalobným dôvodom žalobkyňa poukazuje na zjavne nesprávne posúdenie, ako aj prekročenie právomoci prijatím rozhodnutia Rady 2010/413/SZBP z 26. júla 2010 proti žalobkyni, keďže Rada urobila nesprávny výklad článku 20 ods. 1 písm. b) uvedeného rozhodnutia, keď rozhodla, že činnosti žalobkyne, ako sú opísané v napadnutých aktoch, spĺňajú podmienky požadované na to, aby bolo možné ich považovať za činnosti, ktoré treba postihnúť.

8.

Ôsmym žalobným dôvodom žalobkyňa poukazuje na porušenie zásady proporcionality a jej vlastníckeho práva, lebo Rada nezohľadnila rozhodnutie Rady bezpečnosti OSN, v dôsledku čoho sa nemal článok 20 ods. 1 písm. b) rozhodnutia Rady 2010/413/SZBP z 26. júla 2010 uplatniť.


(1)  Ú. v. EÚ L 281, s. 81.

(2)  Ú. v. EÚ L 281, s. 1.

(3)  Rozhodnutie Rady 2010/413/SZBP z 26. júla 2010 o reštriktívnych opatreniach voči Iránu a o zrušení spoločnej pozície 2007/140/SZBP (Ú. v. EÚ L 195, s. 39).


26.2.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 63/31


Žaloba podaná 7. januára 2011 — Iran Insurance Company/Rada

(Vec T-12/11)

2011/C 63/59

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Iran Insurance Company (Teherán, Irán) (v zastúpení: D. Luff, advokát)

Žalovaná: Rada Európskej únie

Návrhy žalobkyne

zrušiť bod 21 časti B prílohy rozhodnutia Rady 2010/644/SZBP z 25. októbra 2010 (1), ako aj bod 21 časti B prílohy VIII nariadenia Rady (EÚ) č. 691/2010 z 25. októbra 2010 o reštriktívnych opatreniach voči Iránu (2) a zrušiť rozhodnutie obsiahnuté v liste Rady doručenom 23. novembra 2010,

vyhlásiť článok 20 ods. 1 písm. b) rozhodnutia Rady 2010/413/SZBP z 26. júla 2010 (3), ako aj článok 16 ods. 2 a článok 26 nariadenia Rady (EÚ) č. 961/2010 za neuplatniteľné na žalobkyňu, a

zaviazať Radu na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobkyňa sa v súlade s článkom 263 ZFEÚ svojou žalobou domáha zrušenia bodu 21 časti prílohy B rozhodnutia Rady 2010/644/SZBP z 25. októbra 2010 a bodu 21 časti B prílohy VIII nariadenia Rady č. 961/2010 z 25. októbra 2010 v súvislosti s prijatím reštriktívnych opatrení voči Iránu a zrušenia článku 16 ods. 2 a článku 26 nariadenia Rady č. 961/2010 z 25. októbra 2010 v rozsahu, v akom sa týkajú žalobkyne, ako aj zrušenia rozhodnutia obsiahnutého v liste Rady zaslanom žalobkyni 28. októbra 2010.

Žalobkyňa na podporu svojej argumentácie uvádza tieto žalobné dôvody:

 

Žalobkyňa v prvom rade tvrdí, že Všeobecný súd má právomoc preskúmať bod 21 časti B prílohy rozhodnutia Rady 2010/644/SZBP, bod 21 časti B prílohy VIII nariadenia Rady č. 961/2010 a rozhodnutie z 28. októbra 2010, ako aj súlad týchto ustanovení so všeobecnými zásadami práva Únie.

 

Navyše osobitné dôvody na zaradenie žalobkyne do zoznamu sú nesprávne a podmienky uvedené v článku 20 ods. 1 písm. b) rozhodnutia Rady 2010/413/SZBP a v článku 16 ods. 2 písm. a) a b) nariadenia Rady č. 961/2010 neboli splnené. O uvedených ustanoveniach treba rozhodnúť tak, že sa na žalobkyňu neuplatňujú. Rada sa dopustila zjavne nesprávneho posúdenia skutkových a právnych okolností. Bod 21 časti B prílohy rozhodnutia Rady 2010/644 z 25. októbra 2010, ako aj bod 21 časti B prílohy VIII nariadenia Rady č. 961/2010 z 25. októbra 2010 treba preto zrušiť.

 

Žalobkyňa na podporu svojej žaloby takisto uvádza, že nariadenie a rozhodnutie z roku 2010 porušujú jej právo na obhajobu a osobitne jej právo na spravodlivý proces, pretože nezískala žiaden dôkaz alebo dokument preukazujúci tvrdenia Rady a že tvrdenia prevzaté v rozhodnutí a nariadení z roku 2010 sú veľmi nejasné, nejednoznačné a že je viac ako nepravdepodobné, že by mohla Iran Insurance Company na ne odpovedať. Okrem toho žalobkyni bol zamietnutý prístup k dokumentom a odmietnuté právo byť vypočutý. Toto predstavuje takisto nedostatočné odôvodnenie.

 

Okrem toho článok 24 ods. 3 rozhodnutia Rady 2010/413/SZBP vyžaduje, že Rada oznámi svoje rozhodnutie danej osobe alebo subjektu, vrátane dôvodov jej zaradenia do zoznamu, a článok 24 ods. 4 rozhodnutia Rady 2010/413/SZBP stanovuje, že Rada v prípade, že sú predložené pripomienky, preskúma svoj rozhodnutie. Rada porušila tieto dve ustanovenia. Vzhľadom na skutočnosť, že článok 24 ods. 3 a 4 rozhodnutia Rady 2010/413/SZBP je prevzatý aj v článku 36 ods. 3 a 4 nariadenia Rady č. 961/2010, ide takisto o porušenie tohto posledného uvedeného ustanovenia.

 

Žalobkyňa tiež tvrdí, že Rada pri posúdení situácie žalobkyne porušila zásadu riadnej správy vecí verejných.

 

Rada navyše pri posúdení situácie žalobkyne porušila zásadu legitímnej dôvery.

 

Žalobkyňa takisto uvádza, že Rada porušila jej vlastnícke právo, ako aj zásadu proporcionality. V prípade článku 20 ods. 1 písm. b) rozhodnutia Rady 2010/413/SZBP a článku 16 ods. 2 nariadenia Rady č. 961/2010 sa musí vyhlásiť, že sa neuplatňujú na žalobkyňu. Navyše uložením zákazu poskytovať poisťovacie služby alebo služby prepoistenia bez rozdielu všetkým iránskym subjektom, článok 12 rozhodnutia Rady 2010/423/SZBP a článok 26 nariadenia Rady č. 961/2010 tiež porušujú zásadu proporcionality. Tieto ustanovenia preto treba tiež vyhlásiť za neuplatiteľné na žalobkyňu.

 

Okrem toho žalobkyňa tvrdí, že nariadenie Rady č. 961/2010 porušuje článok 215 ods. 2 a 3 ZFEÚ, ktorý je základom uvedeného nariadenia, ako aj článok 40 ZEÚ.

 

Nakoniec žalobkyňa uvádza, že nariadenie a rozhodnutie z roku 2010 boli prijaté v rozpore so zásadami rovnosti a nediskriminácie.


(1)  Rozhodnutie Rady 2010/644/SZBP z 25. októbra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2010/413/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Iránu a o zrušení spoločnej pozície 2007/140/SZBP (Ú. v. EÚ L 281, s. 81).

(2)  Nariadenie Rady (EÚ) č. 961/2010 z 25. októbra 2010 o reštriktívnych opatreniach voči Iránu, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 423/2007 (Ú. v. EÚ L 281, s. 1).

(3)  Rozhodnutie Rady 2010/413/SZBP z 26. júla 2010 o reštriktívnych opatreniach voči Iránu a o zrušení spoločnej pozície 2007/140/SZBP (Ú. v. EÚ L 195, s. 39).


26.2.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 63/32


Žaloba podaná 7. januára 2011 — Post Bank/Rada

(Vec T-13/11)

2011/C 63/60

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Post Bank (Teherán, Irán) (v zastúpení: D. Luff, advokát)

Žalovaná: Rada Európskej únie

Návrhy žalobkyne

zrušiť bod 34 časti B prílohy rozhodnutia Rady 2010/644/SZBP (1) z 25. októbra 2010, ako aj bod 40 časti B prílohy VIII nariadenia Rady (EÚ) č. 961/2010 z 25. októbra 2010 o reštriktívnych opatreniach voči Iránu (2),

vyhlásiť článok 20 ods. 1 písm. b) rozhodnutia Rady 2010/413/SZBP z 26. júla 2010 (3), ako aj článok 16 ods. 2 Rady (EÚ) č. 961/2010 za neuplatniteľné na žalobkyňu, a

zaviazať Radu na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobkyňa sa v súlade s článkom 263 ZFEÚ svojou žalobou domáha zrušenia bodu 34 časti B prílohy rozhodnutia Rady 2010/644/SZBP z 25. októbra 2010 a bodu 40 časti B prílohy VIII nariadenia Rady č. 961/2010 z 25. októbra 2010 v súvislosti s prijatím reštriktívnych opatrení voči Iránu a zrušenie článku 16 ods. 2 a článku 26 nariadenia Rady č. 961/2010 z 25. októbra 2010 v rozsahu, v akom sa týkajú žalobkyne.

Žalobkyňa na podporu svojej argumentácie uvádza tieto žalobné dôvody:

 

Žalobkyňa v prvom rade tvrdí, že Všeobecný súd má právomoc preskúmať bod 34 časť B prílohy rozhodnutia Rady 2010/644/SZBP, bod 40 časti B prílohy VIII nariadenia Rady č. 961/2010 a rozhodnutie z 28. októbra 2010, ako aj súlad týchto ustanovení so všeobecnými zásadami práva Únie.

 

Navyše osobitné dôvody na zaradenie žalobkyne do zoznamu sú nesprávne a podmienky uvedené v článku 20 ods. 1 písm. b) rozhodnutia Rady 2010/413/SZBP a v článku 16 ods. 2 písm. a) a b) a článku 16 ods. 4 nariadenia Rady č. 961/2010 neboli splnené. O uvedených ustanoveniach treba rozhodnúť tak, že sa na žalobkyňu neuplatňujú. Rada sa dopustila zjavne nesprávneho posúdenia skutkových a právnych okolností. Bod 34 časti B prílohy rozhodnutia Rady 2010/644/SZBP z 25. októbra 2010, ako aj bod 40 časti B prílohy VIII nariadenia Rady č. 961/2010 z 25. októbra 2010 treba preto zrušiť.

 

Žalobkyňa na podporu svojej žaloby takisto uvádza, že nariadenie a rozhodnutie z roku 2010 porušujú jej právo na obhajobu a osobitne jej právo na spravodlivý proces, pretože nezískala žiaden dôkaz alebo dokument preukazujúci tvrdenia Rady a že tvrdenia prevzaté v rozhodnutí a nariadení z roku 2010 sú veľmi nejasné, nejednoznačné a že je viac ako nepravdepodobné, že by mohla Post Bank na ne odpovedať.

 

Okrem toho článok 24 ods. 3 rozhodnutia Rady 2010/413/SZBP vyžaduje, že Rada oznámi svoje rozhodnutie danej osobe alebo subjektu, vrátane dôvodov jej zaradenia do zoznamu, a článok 24 ods. 4 rozhodnutia Rady 2010/413/SZBP stanovuje, že Rada v prípade, že sú predložené pripomienky, preskúma svoj rozhodnutie. Rada porušila tieto dve ustanovenia. Vzhľadom na skutočnosť, že článok 24 ods. 3 a 4 rozhodnutia Rady 2010/413/SZBP je prevzatý aj v článku 36 ods. 3 a 4 nariadenia Rady č. 961/2010, ide takisto o porušenie tohto posledného uvedeného ustanovenia.

 

Žalobkyňa tiež tvrdí, že Rada pri posúdení situácie žalobkyne porušila zásadu riadnej správy vecí verejných.

 

Rada navyše pri posúdení situácie žalobkyne porušila zásadu legitímnej dôvery.

 

Žalobkyňa takisto uvádza, že Rada porušila jej vlastnícke právo, ako aj zásadu proporcionality. V prípade článku 20 ods. 1 písm. b) rozhodnutia Rady 2010/413/SZBP a článku 16 ods. 2 nariadenia Rady č. 961/2010 sa musí vyhlásiť, že sa neuplatňujú na žalobkyňu.

 

Okrem toho žalobkyňa tvrdí, že nariadenie Rady č. 961/2010 porušuje článok 215 ods. 2 a 3 ZFEÚ, ktorý je základom uvedeného nariadenia, ako aj článok 40 ZEÚ.

 

Nakoniec žalobkyňa uvádza, že nariadenie a rozhodnutie z roku 2010 boli prijaté v rozpore so zásadami rovnosti a nediskriminácie.


(1)  Rozhodnutie Rady 2010/644/SZBP z 25. októbra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2010/413/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Iránu a o zrušení spoločnej pozície 2007/140/SZBP (Ú. v. EÚ L 281, s. 81).

(2)  Nariadenie Rady (EÚ) č. 961/2010 z 25. októbra 2010 o reštriktívnych opatreniach voči Iránu, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 423/2007 (Ú. v. EÚ L 281, s. 1).

(3)  Rozhodnutie Rady 2010/413/SZBP z 26. júla 2010 o reštriktívnych opatreniach voči Iránu a o zrušení spoločnej pozície 2007/140/SZBP (Ú. v. EÚ L 195, s. 39).


Súd pre verejnú službu

26.2.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 63/34


Žaloba podaná 15. novembra 2010 — Psarras/EABSI

(Vec F-118/10)

2011/C 63/61

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Aristidis Psarras (Heraklion, Grécko) (v zastúpení: E. Boigelot a S. Woog, advokáti)

Žalovaná: Európska agentúra pre bezpečnosť sietí a informácií (EABSI)

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia o odvolaní žalobu z jeho funkcie účtovníka v agentúre a o vymenovaní inej osoby na toto miesto. Návrh na zaplatenie sumy žalobcovi z dôvodu náhrady škody spôsobenej napadnutými aktmi a obťažovaním, ktorého je údajne obeťou

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie zo 7. februára 2010 Správnej rady EABSI o okamžitom odvolaní žalobcu z jeho funkcie účtovníka v agentúre a o vymenovaní inej osoby na miesto účtovníka na dobu neurčitú,

zrušiť prípravný akt, ktorým je príloha 1 vyššie uvedeného rozhodnutia zo 7. februára 2010; táto príloha 1 je návrh Výkonného riaditeľa Správnej rady zveriť na dobu neurčitú účtovné úlohy inej osobe a odvolať žalobcu z funkcie účtovníka,

prípadne zrušiť rozhodnutie z 1. marca 2010, ktoré následne prijal Výkonný riaditeľ podľa článku 7 služobného poriadku o preložení žalobcu na nové miesto,

v nadväznosti na zrušenie týchto rozhodnutí vrátiť žalobcu na miesto účtovníka v agentúre,

uložiť EABSI povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu 10 000 eur ako náhradu ujmy spôsobenú napadnutými rozhodnutiami a ako náhradu nemajetkovej ujmy spôsobenú psychologickým obťažovaním, ktorého bol obeťou, pokiaľ počas konania nedôjde k zvýšeniu tejto sumy,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.


26.2.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 63/34


Žaloba podaná 19. novembra 2010 — Cocchi a Falcione/Komisia

(Vec F-122/10)

2011/C 63/62

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobcovia: Giorgio Cocchi (Wezembeek-Oppem, Belgicko) a Nicola Falcione (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: S. Orlandi a J.-N. Louis, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia o stiahnutí návrhu týkajúceho sa prevodu práv na dôchodok žalobcov, s ktorým žalobcovia súhlasili.

Návrhy žalobcov

zrušiť rozhodnutie z 12. februára 2010, ktorým sa „zrušuje“ návrh zo 16. septembra 2009, ktorý 9. októbra 2009 prijal Nicola Falcione a ktorý sa týkal prevodu jeho práv na dôchodok podľa článku 11 ods. 2 prílohy VIII služobného poriadku,

zrušiť rozhodnutie z 23. februára 2010, ktorým sa „zrušuje“ návrh z 13. októbra 2009, ktorý 10. novembra 2009 prijal Giorgio Cocchi a ktorý sa týkal prevodu jeho práv na dôchodok podľa článku 11 ods. 2 prílohy VIII služobného poriadku,

uložiť žalovanej povinnosť zaplatiť Nicolovi Falcioneovi sumu 200 000 eur a Giorgiovi Cocchimu 50 000 eur,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.


26.2.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 63/34


Žaloba podaná 26. novembra 2010 — Labiri/EHSV

(Vec F-124/10)

2011/C 63/63

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Vassiliki Labiri (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a E. Marchal, advokáti)

Žalovaný: Európsky hospodársky a sociálny výbor

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia o zastavení správneho vyšetrovania začatého na základe sťažnosti žalobkyne vo veci morálneho obťažovania

Návrhy žalobkyne

zrušiť rozhodnutie generálneho tajomníka Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 18. januára 2010, ktorým sa konštatuje, že vedúci sekcie, kde žalobkyňa pracuje, sa nedopustil žiadneho previnenia a ktorým sa zastavuje správne vyšetrovanie začaté spoločne Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov na základe sťažnosti vo veci morálneho obťažovania,

zaviazať Európsky hospodársky a sociálny výbor na náhradu trov konania.


26.2.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 63/35


Žaloba podaná 30. decembra 2010 — Mora Carrasco a i./Parlament

(Vec F-128/10)

2011/C 63/64

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobcovia: Aurora Mora Carrasco (Luxemburg, Luxembursko) a i. (v zastúpení: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a E. Marchal, advokáti)

Žalovaný: Európsky parlament

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutí o nepovýšení žalobcov v rámci povyšovania za rok 2009

Návrhy žalobcov

zrušiť rozhodnutia Európskeho parlamentu o nepovýšení žalobcov v rámci povyšovania za rok 2009,

zaviazať Európsky parlament na náhradu trov konania.