ISSN 1725-5236

doi:10.3000/17255236.C_2011.040.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 40

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 54
9. februára 2011


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2011/C 040/01

Schválenie poskytnutia štátnej pomoci v zmysle ustanovení článkov 107 a 108 ZFEÚ – Prípady, ku ktorým nemá Komisia námietky ( 1 )

1

2011/C 040/02

Schválenie poskytnutia štátnej pomoci v zmysle ustanovení článkov 107 a 108 ZFEÚ – Prípady, ku ktorým nemá Komisia námietky ( 1 )

5

2011/C 040/03

Schválenie poskytnutia štátnej pomoci v zmysle ustanovení článkov 107 a 108 ZFEÚ – Prípady, ku ktorým nemá Komisia námietky ( 1 )

9

2011/C 040/04

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec COMP/M.6107 – Platinum Equity/Nampak Paper Holdings) ( 1 )

11

2011/C 040/05

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec COMP/M.6055 – Strabag SE/EW4E Group/BMG JV) ( 1 )

11

2011/C 040/06

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec COMP/M.5986 – Schindler/Droege/ALSO/Actebis) ( 1 )

12

2011/C 040/07

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec COMP/M.6099 – Apax/Takko) ( 1 )

12

 

Európska centrálna banka

2011/C 040/08

Časť 0 služobného poriadku ECB upravujúca etický rámec (Týmto textom sa zrušuje a nahrádza text uverejnený v Úradnom vestníku EÚ C 104, 23.4.2010, s. 3)

13

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2011/C 040/09

Výmenný kurz eura

18

2011/C 040/10

Stanovisko Poradného výboru pre obmedzujúce dohody a dominantné postavenie prijaté na jeho zasadnutí dňa 12. júna 2008 k návrhu rozhodnutia vo veci COMP/39.180 – Fluorid hlinitý – Spravodajca: Rakúsko

19

2011/C 040/11

Stanovisko Poradného výboru pre obmedzujúce postupy a dominantné postavenie prijaté na jeho zasadnutí dňa 20. júna 2008 k návrhu rozhodnutia vo veci COMP/39.180 – Fluorid hlinitý (2) – Spravodajca: Rakúsko

19

2011/C 040/12

Záverečná správa vyšetrovateľa vo veci Fluorid hlinitý (Vec COMP/39.180)

20

2011/C 040/13

Zhrnutie rozhodnutia Komisie z 25. júna 2008 v konaní podľa článku 81 Zmluvy o ES a článku 53 Dohody o EHP (Vec COMP/39.180 – Fluorid hlinitý) [oznámené pod číslom K(2008) 3043 v konečnom znení]  ( 1 )

22

 

V   Oznamy

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Európska komisia

2011/C 040/14

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.6117 – Assa Abloy/Cardo) ( 1 )

24

2011/C 040/15

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.6137 – Citigroup Inc/Maltby Acquisitions Limited) – Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní ( 1 )

25

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 


II Oznámenia

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Európska komisia

9.2.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 40/1


Schválenie poskytnutia štátnej pomoci v zmysle ustanovení článkov 107 a 108 ZFEÚ

Prípady, ku ktorým nemá Komisia námietky

(Text s významom pre EHP)

2011/C 40/01

Dátum prijatia rozhodnutia

5.10.2010

Referenčné číslo štátnej pomoci

N 159/10

Členský štát

Francúzsko

Región

Départements d'outre-mer

Názov (a/alebo názov príjemcu)

Régime d’aides à caractère social au bénéfice de certaines catégories de personnes ayant leur résidence habituelle dans l'une des collectivités suivantes: la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et Wallis-et-Futuna

Právny základ

Loi no 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer (article 50); Projets de décret et d'arrêtés d'application

Druh opatrenia

Schéma pomoci

Účel

Pomoc sociálnej povahy poskytnutá jednotlivým spotrebiteľom

Forma pomoci

Priama dotácia

Rozpočet

Ročné plánované výdavky colon 52 mil. EUR

Intenzita

100 %

Trvanie

1.7.2010 – Neobmedzené

Sektory hospodárstva

Letecká doprava

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Ministère de l'Outre-mer (DéGéOM)

27 rue Oudinot

75007 Paris

FRANCE

Ďalšie informácie

Rozhodnutie v autentickom jazykovom znení, z ktorého boli odstránené všetky informácie, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva, je uverejnené na stránke:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sk.htm

Dátum prijatia rozhodnutia

26.10.2010

Referenčné číslo štátnej pomoci

N 299/10

Členský štát

Nemecko

Región

Freistaat Bayern

Názov (a/alebo názov príjemcu)

Richtlinie zur Förderung der Breitbanderschließung in ländlichen Gebieten (Breitbandrichtlinie)

Právny základ

Art. 23, 44 Bayerische Haushaltsordnung Gesetz über die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ (GAK-Gesetz)

Grundsätze zur Förderung der integrierten ländlichen Entwicklung (ILE) – Teil B im GAK-Rahmenplan 2008-2011

Breitbandrichtlinie des Freistaats Bayern

Druh opatrenia

Schéma pomoci

Účel

Regionálny rozvoj

Forma pomoci

Priama dotácia

Rozpočet

 

Ročné plánované výdavky colon 57 mil. EUR

 

Celková výška plánovanej pomoci colon 57 mil. EUR

Intenzita

Trvanie

do 31.12.2011

Sektory hospodárstva

Pošty a telekomunikácie

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Regierung von Mittelfranken

Promenade 27

91522 Ansbach

DEUTSCHLAND

Regierung von Niederbayern

Regierungsplatz 540

84028 Landshut

DEUTSCHLAND

Regierung von Oberbayern

Maximilianstraße 39

80538 München

DEUTSCHLAND

Regierung von Oberfranken

Ludwigstraße 20

95444 Bayreuth

DEUTSCHLAND

Regierung der Oberpfalz

Emmeramsplatz 8

93039 Regensburg

DEUTSCHLAND

Regierung von Schwaben

Fronhof 10

86152 Augsburg

DEUTSCHLAND

Regierung von Unterfranken

Peterplatz 9

97070 Würzburg

DEUTSCHLAND

Ďalšie informácie

Rozhodnutie v autentickom jazykovom znení, z ktorého boli odstránené všetky informácie, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva, je uverejnené na stránke:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sk.htm

Dátum prijatia rozhodnutia

12.10.2010

Referenčné číslo štátnej pomoci

N 391/10

Členský štát

Nemecko

Región

Hessen

Názov (a/alebo názov príjemcu)

Broadband development in Hessen

Právny základ

1.

Gesetz über die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ (GAK-Gesetz);

2.

Förderung der integrierten ländlichen Entwicklung (ILE)

3.

Teil B im GAK-Rahmenplan 2008-2011

Druh opatrenia

Schéma pomoci

Účel

Regionálny rozvoj

Forma pomoci

Priama dotácia

Rozpočet

 

Ročné plánované výdavky colon 0,7 mil. EUR

 

Celková výška plánovanej pomoci colon 2,1 mil. EUR

Intenzita

Trvanie

do 31.12.2012

Sektory hospodárstva

Pošty a telekomunikácie

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Kommunen in Hessen

Ďalšie informácie

Rozhodnutie v autentickom jazykovom znení, z ktorého boli odstránené všetky informácie, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva, je uverejnené na stránke:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sk.htm

Dátum prijatia rozhodnutia

21.10.2010

Referenčné číslo štátnej pomoci

N 425/10

Členský štát

Taliansko

Región

Názov (a/alebo názov príjemcu)

Rinnovo del regime di ricapitalizzazione a favore del settore finanziario in Italia introdotto con l'art. 12 del DL 28.11.2008 convertito nella L 29.1.2009 n. 2 e successivo DM attuativo del 25.2.2009

Právny základ

DL 5 agosto 2010 n. 125 art. 2 comma 1

Druh opatrenia

Schéma pomoci

Účel

Pomoc na nápravu závažnej poruchy fungovania hospodárstva

Forma pomoci

Iné formy kapitálovej intervencie

Rozpočet

Intenzita

Trvanie

do 31.12.2010

Sektory hospodárstva

Finančné sprostredkovanie

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Ministero dell’Economia e Finanze

Ďalšie informácie

Rozhodnutie v autentickom jazykovom znení, z ktorého boli odstránené všetky informácie, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva, je uverejnené na stránke:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sk.htm


9.2.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 40/5


Schválenie poskytnutia štátnej pomoci v zmysle ustanovení článkov 107 a 108 ZFEÚ

Prípady, ku ktorým nemá Komisia námietky

(Text s významom pre EHP)

2011/C 40/02

Dátum prijatia rozhodnutia

18.12.2009

Referenčné číslo štátnej pomoci

N 599/09

Členský štát

Dánsko

Región

Názov (a/alebo názov príjemcu)

Aid scheme for the production and broadcasting of Danish TV drama and TV documentary programmes

Právny základ

Retningslinjer for fordeling af Public Service-Puljen, jf. § 11a I lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. Lovbekendtgørelse nr. 388 af 11. april 2007

Druh opatrenia

Schéma pomoci

Účel

Kultúra

Forma pomoci

Priama dotácia

Rozpočet

 

Ročné plánované výdavky 20 mil. DKK

 

Celková výška plánovanej pomoci 20 mil. DKK

Intenzita

80 %

Trvanie

1.1.2010 – 31.12.2010

Sektory hospodárstva

Média

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Kulturministeriet

Nybrogade 2

1203 København K

DANMARK

Ďalšie informácie

Rozhodnutie v autentickom jazykovom znení, z ktorého boli odstránené všetky informácie, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva, je uverejnené na stránke:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sk.htm

Dátum prijatia rozhodnutia

24.1.2011

Referenčné číslo štátnej pomoci

N 451/10

Členský štát

Nemecko

Región

Rotenburg Wümme

Názov (a/alebo názov príjemcu)

Aufbau einer Next Generation Access Infrastruktur im Landkreis Rotenburg (Wümme)

Právny základ

Landeshaushaltsordnung Niedersachsen, Verwaltungsvorschriften zur Landeshaushaltsordnung und ihre Nebenbestimmungen

Druh opatrenia

Schéma pomoci

Účel

Regionálny rozvoj

Forma pomoci

Priama dotácia

Rozpočet

Celková výška plánovanej pomoci 15 mil. EUR

Intenzita

Trvanie

do 31.3.2016

Sektory hospodárstva

Pošty a telekomunikácie

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Verschiedene Städte und Landratsämter

Ďalšie informácie

Rozhodnutie v autentickom jazykovom znení, z ktorého boli odstránené všetky informácie, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva, je uverejnené na stránke:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sk.htm

Dátum prijatia rozhodnutia

29.11.2010

Referenčné číslo štátnej pomoci

N 529/10

Členský štát

Írsko

Región

Názov (a/alebo názov príjemcu)

Transfer of the second tranche of assets to NAMA

Právny základ

National Asset Management Agency Act 2009

Druh opatrenia

Schéma pomoci

Účel

Pomoc na nápravu závažnej poruchy fungovania hospodárstva

Forma pomoci

Iné formy kapitálovej intervencie

Rozpočet

[…] (1)

Intenzita

Trvanie

26.2.2010 – 26.2.2011

Sektory hospodárstva

Finančné sprostredkovanie

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Department of Finance

Government Buildings

Upper Merrion Street

Dublin 2

IRELAND

Ďalšie informácie

Rozhodnutie v autentickom jazykovom znení, z ktorého boli odstránené všetky informácie, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva, je uverejnené na stránke:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sk.htm

Dátum prijatia rozhodnutia

13.1.2011

Referenčné číslo štátnej pomoci

SA.32104 (2010/N)

Členský štát

Estónsko

Región

Názov (a/alebo názov príjemcu)

Prolongation of aid scheme N 387/09 Compatible limited amount of aid

Právny základ

Draft Decree of the Minister for Economic Affaire and Communications

Druh opatrenia

Schéma pomoci

Účel

Pomoc na nápravu závažnej poruchy fungovania hospodárstva

Forma pomoci

Priama dotácia, Úľava na úrokovej sadzbe, Garancia

Rozpočet

 

Ročné plánované výdavky 13 mil. EUR

 

Celková výška plánovanej pomoci 13 mil. EUR

Intenzita

Trvanie

do 31.12.2011

Sektory hospodárstva

Všetky odvetvia

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Ministry of Finance

Foundation Enterprise Estonia (”Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus„)

Liivalaia 13/15

10118 Tallinn

EESTI/ESTONIA

Credit and Export Guarantee Fund (”Krediidi ja Ekspordi Garanteerimise SA KredEx„)

Pärnu mnt 67b

10134 Tallinn

EESTI/ESTONIA

Ďalšie informácie

Rozhodnutie v autentickom jazykovom znení, z ktorého boli odstránené všetky informácie, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva, je uverejnené na stránke:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sk.htm

Dátum prijatia rozhodnutia

26.1.2011

Referenčné číslo štátnej pomoci

SA.32156 (2010/N)

Členský štát

Nemecko

Región

Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg

Názov (a/alebo názov príjemcu)

Änderung „Bundesbürgschaften unter Einbindung paralleler Landesbürgschaften für Vorhaben in den neuen Ländern und im Regionalfördergebiet Berlin“ (N 439/07) — Auslaufregelung statistische Effekt-Regionen

Právny základ

Bundeshaushaltsgesetz in der jährlichen Fassung, insbes. § 3(1) Nr. 5. Bundeshaushaltsordnung. Titel: Bundeshaushaltsplan

Druh opatrenia

Schéma pomoci

Účel

Regionálny rozvoj

Forma pomoci

Garancia

Rozpočet

Celková výška plánovanej pomoci 1 020 mil. EUR

Intenzita

Trvanie

1.1.2011 – 31.12.2012

Sektory hospodárstva

Všetky odvetvia

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie

Scharnhorststr. 34-37

10115 Berlin

DEUTSCHLAND

Bundesministerium der Finanzen

Wilhelmstr. 97

10117 Berlin

DEUTSCHLAND

Ďalšie informácie

Rozhodnutie v autentickom jazykovom znení, z ktorého boli odstránené všetky informácie, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva, je uverejnené na stránke:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sk.htm


(1)  Dôverné informácie.


9.2.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 40/9


Schválenie poskytnutia štátnej pomoci v zmysle ustanovení článkov 107 a 108 ZFEÚ

Prípady, ku ktorým nemá Komisia námietky

(Text s významom pre EHP)

2011/C 40/03

Dátum prijatia rozhodnutia

15.7.2010

Referenčné číslo štátnej pomoci

N 546/09

Členský štát

Írsko

Región

Názov (a/alebo názov príjemcu)

Restructuring of Bank of Ireland

Právny základ

CIFD Act 2008

Druh opatrenia

Individuálna pomoc

Účel

Pomoc na nápravu závažnej poruchy fungovania hospodárstva

Forma pomoci

Iné formy kapitálovej intervencie

Rozpočet

Celková výška plánovanej pomoci 4 600 mil. EUR

Intenzita

Trvanie

Sektory hospodárstva

Finančné sprostredkovanie

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Irish Minister for Finance

Ďalšie informácie

Rozhodnutie v autentickom jazykovom znení, z ktorého boli odstránené všetky informácie, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva, je uverejnené na stránke:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sk.htm

Dátum prijatia rozhodnutia

5.1.2011

Referenčné číslo štátnej pomoci

N 517/10

Členský štát

Spojené kráľovstvo

Región

Názov (a/alebo názov príjemcu)

WRAP — Capital Grants and Lease Guarantee Fund Scheme (prolongation and modification)

Právny základ

Section 153 of the Environmental Protection Act 1990 and the Financial Assistance for Environmental Purposes (No 2) Order 2000 (S1 2000/2211)

Druh opatrenia

Schéma pomoci

Účel

Ochrana životného prostredia

Forma pomoci

Priama dotácia, Úľava na úrokovej sadzbe, Garancia

Rozpočet

Celková výška plánovanej pomoci 50 mil. GBP

Intenzita

50 %

Trvanie

do 31.3.2015

Sektory hospodárstva

Všetky odvetvia

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

WRAP

The Old Academy

21 Horse Fair

Banbury

OX16 0AH

UNITED KINGDOM

Ďalšie informácie

Rozhodnutie v autentickom jazykovom znení, z ktorého boli odstránené všetky informácie, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva, je uverejnené na stránke:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sk.htm

Dátum prijatia rozhodnutia

26.1.2011

Referenčné číslo štátnej pomoci

SA.32121 (2010/N)

Členský štát

Nemecko

Región

Brandenburg

Názov (a/alebo názov príjemcu)

Landesbürgschaftsprogramm des Landes Brandenburg für Betriebsmittelkredite

Právny základ

Bürgschaftsrichtlinie des Landes Brandenburg für die Wirtschaft und die freien Berufe, Runderlass des Ministeriums der Finanzen von 2007; Landeshaushaltsordnung und dazu erlassene Verwaltungsvorschriften; Haushaltsgesetz des Landes Brandenburg in der jährlichen Fassung

Druh opatrenia

Schéma pomoci

Účel

Regionálny rozvoj

Forma pomoci

Garancia

Rozpočet

Celková výška plánovanej pomoci 340 mil. EUR

Intenzita

Trvanie

1.1.2011 – 31.12.2012

Sektory hospodárstva

Všetky odvetvia

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Ministerium der Finanzen des Landes Brandenburg

Steinstr. 104-106

14480 Potsdam

DEUTSCHLAND

Ďalšie informácie

Rozhodnutie v autentickom jazykovom znení, z ktorého boli odstránené všetky informácie, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva, je uverejnené na stránke:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sk.htm


9.2.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 40/11


Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii

(Vec COMP/M.6107 – Platinum Equity/Nampak Paper Holdings)

(Text s významom pre EHP)

2011/C 40/04

Dňa 2. februára 2011 sa Komisia rozhodla nevzniesť námietku voči uvedenej oznámenej koncentrácii a vyhlásiť ju za zlučiteľnú so spoločným trhom. Toto rozhodnutie je založené na článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 139/2004. Úplné znenie rozhodnutia je dostupné iba v angličtine jazyku a bude zverejnené po odstránení akýchkoľvek obchodných tajomstiev. Bude dostupné:

v časti webovej stránky Komisie o hospodárskej súťaži venovanej fúziám (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Táto webová stránka poskytuje rôzne možnosti na vyhľadávanie individuálnych rozhodnutí o fúziách podľa názvu spoločnosti, čísla prípadu, dátumu a sektorových indexov,

v elektronickej podobe na webovej stránke EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) pod číslom dokumentu 32011M6107. EUR-Lex predstavuje online prístup k európskemu právu.


9.2.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 40/11


Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii

(Vec COMP/M.6055 – Strabag SE/EW4E Group/BMG JV)

(Text s významom pre EHP)

2011/C 40/05

Dňa 2. februára 2011 sa Komisia rozhodla nevzniesť námietku voči uvedenej oznámenej koncentrácii a vyhlásiť ju za zlučiteľnú so spoločným trhom. Toto rozhodnutie je založené na článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 139/2004. Úplné znenie rozhodnutia je dostupné iba v nemčina jazyku a bude zverejnené po odstránení akýchkoľvek obchodných tajomstiev. Bude dostupné:

v časti webovej stránky Komisie o hospodárskej súťaži venovanej fúziám (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Táto webová stránka poskytuje rôzne možnosti na vyhľadávanie individuálnych rozhodnutí o fúziách podľa názvu spoločnosti, čísla prípadu, dátumu a sektorových indexov,

v elektronickej podobe na webovej stránke EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) pod číslom dokumentu 32011M6055. EUR-Lex predstavuje online prístup k európskemu právu.


9.2.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 40/12


Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii

(Vec COMP/M.5986 – Schindler/Droege/ALSO/Actebis)

(Text s významom pre EHP)

2011/C 40/06

Dňa 10. decembra 2010 sa Komisia rozhodla nevzniesť námietku voči uvedenej oznámenej koncentrácii a vyhlásiť ju za zlučiteľnú so spoločným trhom. Toto rozhodnutie je založené na článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 139/2004. Úplné znenie rozhodnutia je dostupné iba v nemčina jazyku a bude zverejnené po odstránení akýchkoľvek obchodných tajomstiev. Bude dostupné:

v časti webovej stránky Komisie o hospodárskej súťaži venovanej fúziám (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Táto webová stránka poskytuje rôzne možnosti na vyhľadávanie individuálnych rozhodnutí o fúziách podľa názvu spoločnosti, čísla prípadu, dátumu a sektorových indexov,

v elektronickej podobe na webovej stránke EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) pod číslom dokumentu 32010M5986. EUR-Lex predstavuje online prístup k európskemu právu.


9.2.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 40/12


Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii

(Vec COMP/M.6099 – Apax/Takko)

(Text s významom pre EHP)

2011/C 40/07

Dňa 1. februára 2011 sa Komisia rozhodla nevzniesť námietku voči uvedenej oznámenej koncentrácii a vyhlásiť ju za zlučiteľnú so spoločným trhom. Toto rozhodnutie je založené na článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 139/2004. Úplné znenie rozhodnutia je dostupné iba v angličtine jazyku a bude zverejnené po odstránení akýchkoľvek obchodných tajomstiev. Bude dostupné:

v časti webovej stránky Komisie o hospodárskej súťaži venovanej fúziám (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Táto webová stránka poskytuje rôzne možnosti na vyhľadávanie individuálnych rozhodnutí o fúziách podľa názvu spoločnosti, čísla prípadu, dátumu a sektorových indexov,

v elektronickej podobe na webovej stránke EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) pod číslom dokumentu 32011M6099. EUR-Lex predstavuje online prístup k európskemu právu.


Európska centrálna banka

9.2.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 40/13


Časť 0 služobného poriadku ECB upravujúca etický rámec

(Týmto textom sa zrušuje a nahrádza text uverejnený v Úradnom vestníku EÚ C 104 z 23. apríla 2010, s. 3)

2011/C 40/08

0.1.   Všeobecné ustanovenia

0.1.1.

Správanie zamestnancov by nemalo ohrozovať ich nezávislosť a nestrannosť, ako ani poškodzovať dobré meno ECB. Zamestnanci:

a)

rešpektujú spoločné hodnoty ECB a vo svojom pracovnom i súkromnom živote sa správajú tak, ako to prináleží povahe ECB ako európskej inštitúcie;

b)

vykonávajú svoje úlohy svedomito, čestne a bez ohľadu na ich vlastné alebo národné záujmy, dodržiavajú vysoký štandard profesionálnej etiky a vo vzťahu k ECB sú lojálni;

c)

konajú obozretne a starostlivo vo všetkých svojich súkromných finančných záležitostiach a vyhýbajú sa účasti na akejkoľvek hospodárskej alebo finančnej transakcii, ktorá by mohla ohroziť ich nezávislosť alebo nestrannosť.

0.1.2.

Výsady a imunity zamestnancov na základe Protokolu o výsadách a imunitách Európskej únie sa priznávajú výlučne v záujme ECB. Tieto výsady a imunity v žiadnom prípade nezbavujú zamestnancov povinnosti plniť si svoje súkromné záväzky, ani povinnosti dodržiavať platné zákony a policajné predpisy. Zamestnanci bezodkladne informujú Výkonnú radu ECB o akejkoľvek spornej otázke týkajúcej sa ich výsad a imunít.

0.1.3.

Zamestnanci, ktorých iná organizácia alebo inštitúcia vyslala alebo ktorým schválila pracovné voľno, sa začlenia medzi zamestnancov ECB, majú rovnaké práva a povinnosti ako ostatní zamestnanci a vykonávajú svoje úlohy výlučne v prospech ECB.

0.2.   Poradca pre otázky etiky

Zamestnanci môžu požiadať poradcu ECB pre otázky etiky o usmernenie v akejkoľvek záležitosti týkajúcej sa dodržiavania etického rámca ECB. Správanie, ktoré je v úplnom súlade s usmerneniami poradcu pre otázky etiky, sa považuje za dodržiavanie etického rámca a nemá za následok začatie disciplinárneho konania voči zamestnancom pre porušenie ich povinností. Takéto usmernenie však nezbavuje zamestnanca jeho vonkajšej zodpovednosti.

0.3.   Služobné tajomstvo

0.3.1.

Zamestnanci sa vyhýbajú nepovolenému sprístupneniu akýchkoľvek utajovaných informácií, s ktorými sa oboznámili pri práci v ECB, ktorejkoľvek osobe mimo ECB, vrátane členov svojej rodiny a kolegov v ECB, ktorí na plnenie svojich povinností nepotrebujú poznať tieto informácie, pokiaľ takéto informácie už neboli zverejnené alebo sprístupnené verejnosti.

0.3.2.

Povolenie na sprístupnenie informácií v rámci ECB a mimo nej možno udeliť v súlade s pravidlami pre nakladanie s dokumentmi a ich utajovanie uvedenými v príručke týkajúcej sa organizačných postupov („Business Practice Handbook“).

0.3.3.

Povolenie na sprístupnenie sa udeľuje zamestnancovi v prípade, ak je povinný poskytnúť dôkazy, či už ako svedok v právnom konaní alebo v inej súvislosti, a ak by neposkytnutie dôkazov mohlo viesť k jeho trestnej zodpovednosti. Výnimočne nie je povolenie na sprístupnenie potrebné, ak je zamestnanec predvolaný poskytnúť dôkazy pred Súdnym dvorom Európskej únie v konaní medzi ECB a súčasným alebo bývalým zamestnancom.

0.4.   Vnútorné vzťahy

0.4.1.

Zamestnanci dodržiavajú pokyny svojich nadriadených a rešpektujú zodpovedajúce hierarchické vzťahy.

0.4.2.

Zamestnanci nevyžadujú od iných zamestnancov vykonávanie súkromných úloh pre nich samotných alebo pre iných.

0.4.3.

Zamestnanci sa správajú k svojim kolegom lojálne. Zamestnanci najmä nezatajujú pred inými zamestnancami informácie, ktoré môžu ovplyvniť výkon práce, predovšetkým s cieľom získať osobnú výhodu, ani neposkytujú nepravdivé, neúplné alebo zveličené informácie. Navyše, neznemožňujú alebo neodmietajú spoluprácu s kolegami.

0.5.   Používanie zdrojov ECB

Zamestnanci si vážia a chránia vlastníctvo ECB. ECB poskytuje akékoľvek zariadenie alebo priestory bez ohľadu na ich povahu len na pracovné účely, pokiaľ nie je ich použitie na súkromné účely povolené buď v súlade s príslušnými internými pravidlami uvedenými v príručke týkajúcej sa organizačných postupov alebo na základe osobitného povolenia. Zamestnanci kedykoľvek, keď je to možné, podniknú všetky rozumné a vhodné opatrenia na zníženie nákladov ECB, aby sa dostupné zdroje mohli využívať čo najefektívnejšie.

0.6.   Dôstojnosť pri práci

Zamestnanci sa zdržia akejkoľvek diskriminácie voči iným a akéhokoľvek psychického alebo sexuálneho obťažovania alebo šikanovania. Preukazujú porozumenie a rešpekt voči ostatným a vyhýbajú sa takému správaniu, ktoré by druhá osoba mohla odôvodnene považovať za urážlivé. Zabránenie obťažovaniu alebo šikanovaniu alebo ich oznámenie nemá v žiadnom prípade vplyv na postavenie zamestnancov. Zamestnanci dodržiavajú politiku ECB týkajúcu sa dôstojnosti pri práci.

0.7.   Povinnosť oznámiť porušenie pracovnej povinnosti

0.7.1.

Bez toho, aby boli dotknuté povinnosti zamestnancov podľa rozhodnutia ECB/2004/11 z 3. júna 2004 o podmienkach vyšetrovaní vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom v Európskej centrálnej banke v súvislosti s predchádzaním podvodom, korupcii a všetkým ostatným protiprávnym činnostiam poškodzujúcim finančné záujmy Európskych spoločenstiev, ktorým sa menia a dopĺňajú podmienky zamestnávania zamestnancov Európskej centrálnej banky (1), zamestnanci oznámia ECB a/alebo poradcovi pre otázky etiky prípady, keď sa pri plnení svojich pracovných povinností dozvedia o praní špinavých peňazí, financovaní terorizmu, zneužívaní informácií v obchodnom styku, podvode alebo korupcii zo strany iného zamestnanca alebo ktoréhokoľvek dodávateľa tovaru alebo služieb pre ECB, alebo ak majú odôvodnené podozrenie v tomto smere.

0.7.2.

Vo všetkých ostatných prípadoch môžu zamestnanci oznámiť ECB a/alebo poradcovi pre otázky etiky svoje poznatky alebo odôvodnené podozrenie týkajúce sa porušenia pracovných povinností iným zamestnancom alebo ktorýmkoľvek dodávateľom tovaru alebo služieb pre ECB.

0.7.3.

V dôsledku oznámenia ich poznatkov alebo odôvodneného podozrenia z porušenia pracovných povinností nemožno voči zamestnancom žiadnym spôsobom uplatňovať nerovné alebo diskriminačné zaobchádzanie, zastrašovanie, odplatu alebo viktimizáciu.

0.7.4.

V prípade oznámenia ich poznatkov alebo odôvodneného podozrenia z porušenia pracovných povinností sa chráni identita zamestnancov, ktorí o to požiadajú.

0.8.   Konflikt záujmov – všeobecné pravidlo

Zamestnanci sa vyhýbajú akejkoľvek situácii, ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov medzi ich pracovnými a súkromnými záujmami alebo by mohla byť takto vnímaná. Zamestnanci, ktorí majú pri výkone svojich povinností rozhodovať o veci, na ktorej prejednávaní alebo výsledku majú osobný záujem, o tejto skutočnosti bezodkladne informujú svojho priameho nadriadeného alebo poradcu pre otázky etiky. ECB môže prijať akékoľvek vhodné opatrenia, aby predišla konfliktu záujmov. Ak sa žiadne iné opatrenie nejaví ako vhodné, ECB môže predovšetkým zbaviť zamestnanca zodpovednosti za príslušnú záležitosť.

0.9.   Zárobková činnosť manžela alebo uznaného partnera

Zamestnanci oznámia ECB alebo poradcovi pre otázky etiky akúkoľvek zárobkovú činnosť svojho manžela alebo uznaného partnera, ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov. Ak sa preukáže, že povaha takejto činnosti vedie ku konfliktu záujmov s povinnosťami zamestnanca, a ak sa zamestnanec nevie zaviazať, že takýto konflikt záujmov do určitej doby ukončí, ECB po porade s poradcom pre otázky etiky následne rozhodne, či zamestnanca zbaví zodpovednosti za príslušnú záležitosť.

0.10.   Poskytovanie a prijímanie darov

0.10.1.

„Darom“ sa rozumejú akýkoľvek úžitok alebo výhoda, tak finančnej, ako aj naturálnej povahy, ktoré sú akýmkoľvek spôsobom spojené so zamestnaním zamestnanca v ECB a ktoré nie sú dohodnutou odmenou za poskytnuté služby, bez ohľadu na to, či ich poskytol zamestnanec alebo či boli ponúknuté zamestnancovi, členovi jeho rodiny alebo jeho osobným známym, či spolupracovníkom.

0.10.2.

Zamestnanci nesmú vyžadovať ani prijímať žiadne dary, s výnimkou:

a)

spoločenských podujatí alebo pohostenia zo strany súkromného sektora v hodnote do 50 EUR;

b)

darov, ktoré nepresahujú rámec zvyklostí a považujú sa za primerané vo vzťahoch s ostatnými centrálnymi bankami, verejnými vnútroštátnymi orgánmi a medzinárodnými organizáciami.

Zamestnanci sa vynasnažia vrátiť darcom všetky dary, ktoré prijali v rozpore platnými pravidlami, a oboznamujú darcov s príslušnými pravidlami ECB. Ak dary nie je možné vrátiť, zamestnanci ich odovzdajú ECB. S výnimkou darov podľa vyššie uvedeného písm. b) a darov v hodnote do 10 EUR, všetky prijaté alebo odmietnuté rady priznávajú zamestnanci vo formulári dostupnom na intranete.

0.10.3.

Prijatie daru nesmie v žiadnom prípade narušiť alebo ovplyvniť objektivitu a slobodu konania zamestnanca a nesmie predstavovať neprimeraný záväzok alebo očakávanie na strane obdarovaného alebo darcu.

0.10.4.

Zamestnanec nesmie požadovať ani prijímať dary od účastníkov obstarávacieho konania.

0.10.5.

Je zakázané prijímanie častých darov z rovnakého zdroja.

0.10.6.

Zamestnanec je povinný oznámiť akýkoľvek dar, ktorý dostal jeho rodinný príslušník zo zdrojov, ktoré sú akýmkoľvek spôsobom spojené so zamestnaním zamestnanca v ECB.

0.11.   Vonkajšie aktivity vykonávané počas plnenia pracovných povinností

Zamestnanci nesmú vo svoj prospech prijímať žiadne poplatky od tretích osôb za ich vonkajšie aktivity, ktoré sú akýmkoľvek spôsobom spojené so zamestnaním zamestnanca v ECB. Takéto poplatky sa platia ECB.

0.12.   Súkromné aktivity

0.12.1.

Zamestnanci sa nesmú podieľať na súkromných aktivitách, ktoré by akýmkoľvek spôsobom mohli ohroziť plnenie ich povinností vo vzťahu k ECB, a najmä takých, ktoré by mohli byť zdrojom konfliktu záujmov.

0.12.2.

Bez toho, aby bol dotknutý predchádzajúci odsek, zamestnanci sa môžu podieľať na neplatených súkromných aktivitách, akými sú jednoduchá konzervatívna správa rodinných aktív a aktivity v oblastiach ako kultúra, veda, vzdelávanie, šport, charita, náboženstvo, sociálna oblasť alebo iná dobročinná práca, ktoré nemajú nepriaznivý dopad na povinnosti zamestnanca voči ECB a/alebo nie sú potenciálnym zdrojom konfliktu záujmov.

0.12.3.

Zamestnanci si vyžiadajú povolenie ECB, ak chcú vykonávať akékoľvek iné súkromné aktivity. Medzi takéto aktivity patria:

a)

výskum, prednášanie, písanie článkov alebo kníh alebo iné podobné neplatené súkromné aktivity týkajúce sa tém súvisiacich s ECB alebo s jej činnosťami;

b)

akékoľvek iné neplatené súkromné aktivity mimo rozsahu pôsobnosti článku 0.12.2;

c)

platené súkromné aktivity.

Pri rozhodovaní, či udeliť povolenie na vykonávanie týchto súkromných aktivít, ECB prihliada na to, či aktivita nemá nepriaznivý dopad na povinnosti zamestnanca voči ECB, a najmä na to, či by nemohla byť potenciálnym zdrojom konfliktu záujmov.

0.12.4.

Bez toho, aby boli dotknuté predchádzajúce odseky, zamestnanci môžu vyvíjať politické aktivity. Zamestnanci sa vyhýbajú tomu, aby pri vyvíjaní politických aktivít využívali svoje postavenie a právomoci v ECB a aby ich osobné názory boli vnímané ako názory odrážajúce stanovisko ECB.

0.12.5.

Zamestnanci, ktorí sa zamýšľajú uchádzať o verejnú funkciu, to oznámia ECB, ktorá s prihliadnutím na záujem služby rozhodne, či dotknutý zamestnanec:

a)

by mal požiadať o dovolenku z osobných dôvodov; alebo

b)

by mal dostať dovolenku za kalendárny rok; alebo

c)

by mohol dostať súhlas na vykonávanie jeho úloh na čiastočný úväzok; alebo

d)

by mohol pokračovať vo vykonávaní svojich úloh v pôvodnom rozsahu.

0.12.6.

Zamestnanci, ktorí boli zvolení alebo vymenovaní do verejnej funkcie, to bezodkladne oznámia ECB, ktorá s prihliadnutím na záujem služby, význam funkcie, povinnosti s funkciou spojené, ako aj odmenu a náhradu nákladov súvisiacich s vykonávaním úloh v tejto funkcii prijme jedno z rozhodnutí uvedených v predchádzajúcom odseku. Ak je zamestnanec povinný požiadať o dovolenku z osobných dôvodov alebo ak mu bol udelený súhlas na vykonávanie jeho úloh na čiastočný úväzok, obdobie takejto dovolenky alebo čiastočného úväzku sa zhoduje s funkčným obdobím zamestnanca.

0.12.7.

Súkromné aktivity sa vykonávajú mimo pracovného času. Výnimočne môže ECB povoliť výnimku z tohto pravidla.

0.12.8.

ECB môže kedykoľvek požadovať ukončenie súkromných aktivít, ktoré nie sú alebo prestali byť v súlade s ustanoveniami predchádzajúcich odsekov.

0.13.   Obstarávanie

Zamestnanci sú povinní zabezpečiť riadny priebeh obstarávacieho konania zachovávaním objektivity, neutrality a spravodlivosti, ako aj zabezpečením transparentnosti svojho konania. V súvislosti s obstarávacím konaním sú zamestnanci povinní dodržiavať všetky všeobecné a osobitné pravidlá, ktoré sa týkajú predchádzania a oznamovania konfliktu záujmov, prijímania darov a služobného tajomstva. Zamestnanci komunikujú s účastníkmi obstarávacieho konania výlučne oficiálnou cestou a vyhýbajú sa ústnemu poskytovaniu informácii.

0.14.   Dojednávanie potenciálneho zamestnania

V prípade dojednávania potenciálneho zamestnania a prijatia pracovnej ponuky sa zamestnanci správajú dôstojne a rozvážne. Zamestnanci informujú svojho priameho nadriadeného o každom potenciálnom zamestnaní, ktoré by mohlo viesť ku konfliktu záujmov alebo zneužitiu ich postavenia v ECB alebo by mohlo byť takto vnímané. Od zamestnancov možno požadovať, aby sa nezaoberali žiadnou z vecí, ktorá by sa mohla týkať potenciálneho zamestnávateľa.

0.15.   Ocenenia, pocty a vyznamenania

Zamestnanci si vyžiadajú povolenie predtým, ako prijmú ocenenia, pocty alebo vyznamenania v súvislosti s ich prácou pre ECB.

0.16.   Vzťahy s externými osobami

0.16.1.

V styku s externými osobami by mali zamestnanci dbať na nezávislosť a dobré meno ECB, ako aj na povinnosť zachovávať služobné tajomstvo. Zamestnanci nesmú pri plnení svojich úloh žiadať ani prijímať pokyny od žiadnej vlády, orgánu, organizácie alebo osoby mimo ECB. Zamestnanci oznámia svojim nadriadeným akékoľvek nevhodné správanie tretej osoby, ktorého cieľom je ovplyvnenie ECB pri vykonávaní jej úloh.

0.16.2.

Zamestnanci v styku s verejnosťou dodržiavajú pravidlá ECB o prístupe verejnosti k informáciám a dôsledne prihliadajú na Európsky kódex dobrej správnej praxe.

0.16.3.

Zamestnanci v styku so svojimi kolegami z národných centrálnych bánk Európskeho systému centrálnych bánk (ESCB) vystupujú v duchu úzkej vzájomnej spolupráce. Takáto spolupráca sa vyznačuje dodržiavaním zásad nediskriminácie, rovného zaobchádzania a nezaujatosti z dôvodu štátnej príslušnosti. V styku s národnou centrálnou bankou si zamestnanci uvedomujú svoje záväzky voči ECB a nestrannú úlohu ECB v rámci ESCB.

0.16.4.

Zamestnanci zachovávajú obozretnosť v styku so záujmovými skupinami a médiami, najmä v záležitostiach, ktoré súvisia s ich pracovnou činnosťou, a dbajú na záujmy ECB. Zamestnanci upovedomia riaditeľstvo pre komunikáciu o každej žiadosti zástupcov médií o informáciu, ktorá súvisí s ich pracovnou činnosťou, a dodržiavajú príslušné ustanovenia príručky týkajúcej sa organizačných postupov.

0.17.   Zneužívanie informácií v obchodnom styku

0.17.1.

Zamestnanci sa vyhýbajú používaniu informácií alebo sa nesnažia používať informácie, ktoré súvisia s činnosťami ECB a ktoré neboli zverejnené alebo sprístupnené verejnosti, vo svoj súkromný prospech alebo v súkromný prospech iných. Zamestnancom sa osobitne zakazuje využívať takéto informácie v akejkoľvek finančnej transakcii alebo odporúčať, respektíve neodporúčať uskutočnenie takýchto transakcií. Tento záväzok trvá aj po skončení zamestnania v ECB.

0.17.2.

Zamestnanci sa môžu podieľať na krátkodobom obchodovaní s aktívami alebo právami len za predpokladu, že pred uskutočnením takýchto transakcií sa poradca pre otázky etiky uspokojivo vyjadrí k nešpekulatívnej povahe a opodstatnenosti takýchto transakcií.

0.17.3.

Zamestnanci sú povinní uchovávať záznamy za aktuálny a predchádzajúci kalendárny rok o všetkých týchto skutočnostiach:

a)

ich bankových účtoch, vrátane spoločných účtov, účtoch na úschovu a účtoch u obchodníkov s cennými papiermi;

b)

akýchkoľvek splnomocneniach, ktoré im tretie osoby udelili v súvislosti s ich bankovými účtami, vrátane účtov na úschovu;

c)

akýchkoľvek všeobecných pokynoch alebo usmerneniach poskytnutých tretím osobám, ktorým bola zverená zodpovednosť za správu ich investičných portfólií;

d)

akomkoľvek predaji alebo kúpe aktív alebo práv v ich vlastnom mene a na ich vlastný účet alebo nimi uskutočnenom v mene a na účet iných;

e)

výpisoch z vyššie uvedených účtov;

f)

uzavretí alebo zmene hypotekárnych úverov alebo iných úverov v ich vlastnom mene a na ich vlastný účet alebo nimi uskutočnenom v mene a na účet iných;

g)

svojich operáciách v súvislosti s dôchodkovými plánmi, vrátane Dôchodkového systému a Plánu dôchodkového poistenia ECB.

S cieľom sledovať dodržiavanie článkov 0.17.1 a 0.17.2 sú zamestnanci na základe žiadosti generálneho riaditeľstva pre ľudské zdroje, rozpočet a organizáciu povinní predložiť vyššie uvedené doklady za obdobie šiestich po sebe nasledujúcich mesiacov tak, ako je to bližšie uvedené v žiadosti.

Záväzok zamestnancov vyplývajúci z tohto článku trvá po dobu jedného roka po skončení zamestnania v ECB.

0.17.4.

Zamestnanci, o ktorých sa predpokladá, že majú vďaka vykonávaniu svojich úloh prístup k interným informáciám o menovej politike ECB, záležitostiach týkajúcich sa výmenných kurzov, finančných operáciách ESCB, analýze finančnej stability ESCB, zatiaľ neuverejnenej štatistike, činnostiach ESRB alebo ku akýmkoľvek iným informáciám citlivým vo vzťahu k trhu sa zdržia vykonávania finančných investičných transakcií, ktoré sa týkajú:

akcií a súvisiacich derivátov, ktoré sa týkajú peňažných finančných inštitúcií v Únii, vrátane pobočiek peňažných finančných inštitúcií z tretích krajín v Únii, penzijných fondov a poisťovní,

iných systémov kolektívneho investovania a derivátov, ktorých investičnú politiku môžu títo zamestnanci ovplyvniť,

finančných derivátov založených na indexoch, ktoré títo zamestnanci môžu ovplyvniť.

Investície, ktoré existujú v čase, keď sa na zamestnanca vzťahuje rozsah pôsobnosti tohto ustanovenia, si možno ponechať alebo zmeniť, ak zamestnanec:

oznámi poradcovi pre otázky etiky akúkoľvek zmenu v investičných nástrojoch a

poskytne z vlastnej iniciatívy a bezodkladne podrobnosti o akýchkoľvek zmenách, ktoré sa týkajú informácií uvedených v článku 0.17.3 písm. a) až c).

Záväzok zamestnancov vyplývajúci z tohto článku trvá po dobu jedného roka potom, ako zamestnanec prestal patriť do kategórie zamestnancov, o ktorých sa predpokladá, že majú prístup k interným informáciám uvedeným v odseku 1.

0.17.5.

Zamestnanci, o ktorých sa predpokladá, že majú vďaka vykonávaniu svojich úloh prístup k interným informáciám o menovej politike ECB alebo záležitostiach týkajúcich sa výmenných kurzov, sa zdržia vykonávania akýchkoľvek finančných investičných transakcií počas obdobia siedmych dní, ktoré predchádza prvému zasadnutiu Rady guvernérov v danom kalendárnom mesiaci.


(1)  Ú. v. EÚ L 230, 30.6.2004, s. 56.


IV Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Európska komisia

9.2.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 40/18


Výmenný kurz eura (1)

8. februára 2011

2011/C 40/09

1 euro =


 

Mena

Výmenný kurz

USD

Americký dolár

1,3635

JPY

Japonský jen

112,09

DKK

Dánska koruna

7,4546

GBP

Britská libra

0,84860

SEK

Švédska koruna

8,7715

CHF

Švajčiarsky frank

1,3030

ISK

Islandská koruna

 

NOK

Nórska koruna

7,8590

BGN

Bulharský lev

1,9558

CZK

Česká koruna

24,018

HUF

Maďarský forint

269,23

LTL

Litovský litas

3,4528

LVL

Lotyšský lats

0,7022

PLN

Poľský zlotý

3,8856

RON

Rumunský lei

4,2550

TRY

Turecká líra

2,1509

AUD

Austrálsky dolár

1,3457

CAD

Kanadský dolár

1,3502

HKD

Hongkongský dolár

10,6097

NZD

Novozélandský dolár

1,7587

SGD

Singapurský dolár

1,7349

KRW

Juhokórejský won

1 504,34

ZAR

Juhoafrický rand

9,8957

CNY

Čínsky juan

8,9786

HRK

Chorvátska kuna

7,4148

IDR

Indonézska rupia

12 155,40

MYR

Malajzijský ringgit

4,1335

PHP

Filipínske peso

59,052

RUB

Ruský rubeľ

39,9615

THB

Thajský baht

41,887

BRL

Brazílsky real

2,2850

MXN

Mexické peso

16,3859

INR

Indická rupia

61,7630


(1)  Zdroj: referenčný výmenný kurz publikovaný ECB.


9.2.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 40/19


Stanovisko Poradného výboru pre obmedzujúce dohody a dominantné postavenie prijaté na jeho zasadnutí dňa 12. júna 2008 k návrhu rozhodnutia vo veci COMP/39.180 – Fluorid hlinitý

Spravodajca: Rakúsko

2011/C 40/10

1.

Poradný výbor súhlasí s Európskou komisiou vo veci posúdenia skutkovej podstaty ako dohody a/alebo zosúladeného postupu v zmysle článku 81 Zmluvy o ES a článku 53 Dohody o EHP.

2.

Poradný výbor súhlasí s Európskou komisiou, pokiaľ ide o hodnotenie výrobku a geografickej oblasti, ktoré sú kartelom dotknuté.

3.

Poradný výbor súhlasí s hodnotením Európskej komisie, že kartel predstavuje jediné a pokračujúce porušovanie práva.

4.

Poradný výbor súhlasí s hodnotením Európskej komisie, pokiaľ ide o adresátov návrhu rozhodnutia, najmä s odkazom na prisúdenie zodpovednosti materským spoločnostiam dotknutých skupín.

5.

Poradný výbor súhlasí s Komisiou, že adresátom návrhu rozhodnutia by mala byť uložená pokuta.

6.

Poradný výbor súhlasí s Európskou komisiou, pokiaľ ide o posúdenie žiadostí predložených v rámci oznámenia o zhovievavosti z roku 2002.

7.

Poradný výbor odporúča, aby sa jeho stanovisko uverejnilo v Úradnom vestníku Európskej únie.


9.2.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 40/19


Stanovisko Poradného výboru pre obmedzujúce postupy a dominantné postavenie prijaté na jeho zasadnutí dňa 20. júna 2008 k návrhu rozhodnutia vo veci COMP/39.180 – Fluorid hlinitý (2)

Spravodajca: Rakúsko

2011/C 40/11

1.

Poradný výbor súhlasí s Komisiou, pokiaľ ide o základnú výšku pokút.

2.

Poradný výbor súhlasí s Komisiou, pokiaľ ide o navrhované rozhodnutie o poskytnutí ochrany a odmietnutí akéhokoľvek zníženia pokút podľa oznámenia o zhovievavosti z roku 2002.

3.

Poradný výbor súhlasí s Komisiou, pokiaľ ide o konečnú výšku pokút.

4.

Poradný výbor odporúča, aby sa jeho stanovisko uverejnilo v Úradnom vestníku Európskej únie.


9.2.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 40/20


Záverečná správa vyšetrovateľa (1) vo veci Fluorid hlinitý

(Vec COMP/39.180)

2011/C 40/12

Z návrhu rozhodnutia v tejto veci vyplývajú tieto skutočnosti:

Kontext

V marci 2005 podnik Boliden Odda A/S predložil žiadosť o oslobodenie od pokuty podľa oznámenia zhovievavosti z roku 2002. Komisia udelila podmienečné oslobodenie od pokút podniku Boliden dňa 28. apríla 2005.

V následnom vyšetrovaní Komisia zistila, že výrobcovia fluoridu hlinitého, chemickej zlúčeniny vo forme bieleho prášku, ktorá sa používa na výrobu hliníka, konali vo vzájomnej zhode s cieľom vymieňať si citlivé informácie a dohodnúť sa na cenách, zvyšovaní cien a rozdelení trhu.

Komisia vykonala inšpekciu v priestoroch podnikov Alufuor AB, Derivados del Fluor SA, Fluorsid SpA a C.E. Guilini & C. Srl a hovorila s bývalým zamestnancom žiadateľa o zhovievavosť. Tiež boli zaslané žiadosti o informácie podľa článku 18 nariadenia (ES) č. 1/2003.

Dňa 22. apríla 2007, bezprostredne pred vydaním oznámenia námietok, spoločnosť Fluorsid SpA predložila žiadosť o zhovievavosť, ktorú Komisia následne dňa 13. júla 2007 zamietla.

Oznámenie námietok

Dňa 24. apríla 2007 bolo prijaté oznámenie námietok a zaslané týmto stranám: Boliden Odda A/S, Derivados del Fluor, Fluorsid SpA, Industries Chimiques du Fluor, Industrial Química de Mexico, Minerales y Productos Derivados, Minmet Financing Company, Outokumpu a QB Industrias. Stranám bolo v dňoch 26. – 30. apríla 2007 doručené oznámenie námietok a CD-ROM, ktorý obsahoval spis. Niektoré strany požiadali o krátke predĺženie termínu, ktoré im poskytol vtedajší vyšetrovateľ Serge Durande.

Prístup k spisu

Medzitým vznikli problémy v súvislosti s prístupom k spisu, v dôsledku čoho bol v dňoch 18. a 19. júna 2007 zaslaný nový CD-ROM. Takisto z toho vyplynulo stanovenie nových lehôt. Konečné termíny boli stanovené na 1. – 10. augusta 2007 a všetky strany odpovedali načas.

Zvukové nahrávky vyhotovené počas rozhovorov s bývalým zamestnancom žiadateľa o zhovievavosť boli zhrnuté do jedného dokumentu a priložené ku spisu prípadu. Komisia vychádza len z informácií, ktoré sú obsiahnuté v podpísanom dokumente, ale strany majú právo na prístup k zvukovým nahrávkam, keďže boli mechanickou reprodukciou toho, čo bolo počas rozhovoru povedané. Podpísané zhrnutie tiež obsahovalo potvrdenie, že prístup k zvukovým nahrávkam môže byť poskytnutý ďalším stranám a v prípade, že ani osoba, s ktorou bol vedený rozhovor a ani žiadateľ o zhovievavosť by nemali námietky, boli by tieto zvukové nahrávky zaslané na požiadanie ďalším stranám.

Údajné nesplnenie konzultačnej povinnosti podľa euro-stredozemskej dohody

Podnik ICF trval na tom, že Komisia bola povinná dodržať euro-stredozemskú dohodu (ďalej len „dohoda“) uzavretú medzi vládami EÚ a Tuniska a prerokovať postup s Asociačným výborom. V tomto prípade však Komisia uplatňuje článok 81 Zmluvy o ES, nie dohody. V každom prípade však dohoda neudeľuje žiadne osobitné práva súkromným podnikom.

Tretie strany

Do tohto postupu neboli zapojené žiadne tretie strany.

Ústne vypočutie

Ústne vypočutie sa konalo 13. septembra 2007. Všetky strany sa vypočutia zúčastnili.

Návrh rozhodnutia

Návrh rozhodnutia ešte nebol zaslaný niektorým adresátom oznámenia námietok, a to podnikom Derivados del Fluor, SA, Minerales y Productos Derivados, SA (materská spoločnosť podniku Derivados del Fluor) a Outokumpu Oyj, najmä s ohľadom na skrátenie trvania porušovania v návrhu rozhodnutia v porovnaní s oznámením námietok.

Návrh rozhodnutia predložený Komisii obsahuje iba námietky, ku ktorým strany dostali možnosť vyjadriť sa.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti konštatujem, že právo strán na vypočutie bolo v tomto prípade dodržané.

V Bruseli 24. júna 2008

Michael ALBERS


(1)  V súlade s článkami 15 a 16 rozhodnutia Komisie 2001/462/ES, ESUO z 23. mája 2001 o pôsobnosti vyšetrovateľov v niektorých konaniach vo veci hospodárskej súťaže – Ú. v. ES L 162, 19.6.2001, s. 21.


9.2.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 40/22


Zhrnutie rozhodnutia Komisie

z 25. júna 2008

v konaní podľa článku 81 Zmluvy o ES a článku 53 Dohody o EHP

(Vec COMP/39.180 – Fluorid hlinitý)

[oznámené pod číslom K(2008) 3043 v konečnom znení]

(Iba anglické, francúzske a talianske znenie je autentické)

(Text s významom pre EHP)

2011/C 40/13

Dňa 25. júna 2008 Komisia prijala rozhodnutie v konaní podľa článku 81 Zmluvy o ES a článku 53 Dohody o EHP. Podľa ustanovení článku 30 nariadenia Rady (ES) č. 1/2003  (1) Komisia týmto uverejňuje mená strán, ako aj podstatnú časť obsahu rozhodnutia vrátane prípadných uložených pokút, zohľadňujúc oprávnený záujem podnikov pri ochrane ich obchodných tajomstiev. Znenie rozhodnutia, ktoré neobsahuje dôverné informácie, je k dispozícii na webovej stránke Generálneho riaditeľstva pre hospodársku súťaž na tejto adrese:

http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/cases/index/

1.   ÚVOD

(1)

Adresátmi tohto rozhodnutia sú spoločnosti zapojené do dodávky fluoridu hlinitého, ktoré porušili článok 81 Zmluvy o ES a článok 53 Dohody o EHP tým, že sa dohodli na zvýšení smerodajnej ceny fluoridu hlinitého a preskúmali rôzne oblasti sveta vrátane Európy s cieľom stanoviť všeobecnú cenovú úroveň a v niektorých prípadoch dohodnúť rozdelenie trhu. Takisto si vymieňali citlivé obchodné informácie. Geografický rozsah porušovania bol celosvetový. Porušovanie právnych predpisov trvalo od 12. júla 2000 do 31. decembra 2000.

2.   OPIS VECI

2.1.   Postup

(2)

V marci 2005 podnik Boliden informoval Komisiu o karteli medzi výrobcami fluoridu hlinitého a podal žiadosť o oslobodenie od pokút na základe oznámenia o zhovievavosti z roku 2002. V apríli 2007 predložil žiadosť podľa oznámenia o zhovievavosti podnik Fluorsid.

(3)

V máji 2005 Komisia vykonala neohlásené inšpekcie v priestoroch európskych výrobcov fluoridu hlinitého. V auguste 2006 Komisia vypočula bývalého zamestnanca žiadateľa o oslobodenie od pokút. V období od septembra 2006 do februára 2007 Komisia zaslala dotknutým podnikom žiadosti o informácie. Dňa 24. apríla 2007 Komisia začala konanie a prijala oznámenie námietok. Ústne vypočutie sa konalo 13. septembra 2007. Právo na vypočutie uplatnili všetky strany. Dňa 11. a 14. apríla 2008 boli zaslané ďalšie žiadosti o informácie.

(4)

Poradný výbor pre obmedzujúce postupy a dominantné postavenie vydal 12. júna 2008 a 20. júna 2008 priaznivé stanoviská. Rozhodnutie bolo prijaté 25. júna 2008.

2.2.   Zhrnutie porušenia

(5)

Fluorid hlinitý je chemická zlúčenina so vzorcom AlF3. Pridávanie fluoridu hlinitého do výrobného procesu primárneho hliníka znižuje spotrebu elektrickej energie potrebnej pri procese tavenia, čo významne prispieva k zníženiu nákladov na jeho výrobu. Pri výrobe hliníka predstavuje elektrická energia hlavnú nákladovú položku.

(6)

Výrobcovia hliníka, ktorým je toto rozhodnutie určené, sa stretli 12. júla 2000 v Miláne. Počas tohto stretnutia sa dohodli na zvýšení smerodajnej ceny fluoridu hlinitého na celosvetovom trhu a preskúmali rôzne oblasti sveta (Európu, Južnú Ameriku, Severnú Ameriku, Austráliu a „iné trhy“, napr. aj Turecko) s cieľom stanoviť všeobecnú cenovú úroveň a v niektorých prípadoch dohodnúť rozdelenie trhu. Takisto si vymieňali citlivé obchodné informácie. V druhej polovici roku 2000 podniky, ktorým je toto rozhodnutie určené, udržiavali bilaterálne kontakty, počas ktorých monitorovali implementáciu kartelových dohôd.

(7)

V rozhodnutí sa konštatuje, že dňa 12. júla 2000 adresáti rozhodnutia uzatvorili dohodu alebo sa dohodli na zosúladenom postupe, čím porušili článok 81 Zmluvy o ES a článok 53 Dohody o EHP. Porušovanie právnych predpisov trvalo od 12. júla 2000 do 31. decembra 2000. Všetci adresáti nesú zodpovednosť za toto porušovanie počas celého obdobia porušovania. Geografický rozsah porušovania je celosvetový.

2.3.   Adresáti

(8)

Toto rozhodnutie je určené podniku Boliden Odda A/S (Nórsko), podniku Fluorsid SpA (Taliansko), podniku Minmet Financing Company SA (Švajčiarsko), podniku Société des Industries Chimiques du Fluor (Tunisko), podniku Industrial Quimica de Mexico, SA de C.V. (Mexiko) a podniku QB Industrial, S.A.B de C.V. (Mexiko).

2.4.   Opravné prostriedky

2.4.1.   Základná výška pokuty

(9)

Rozsah kartelu bol celosvetový a trhové podiely členov kartelu na celosvetovom trhu sa primeraným spôsobom neodrazili v ich predaji fluoridu hlinitého v rámci EHP. Komisia preto uplatnila bod 18 usmernení o pokutách z roku 2006, aby východiskové sumy odrážali charakter porušovania, jeho skutočný dosah na trh a rozsah geografického trhu, ktorého sa tieto nekalé praktiky strán týkali, a ekonomický potenciál členov kartelu narušiť hospodársku súťaž v EHP. Na určenie hodnoty predaja fluoridu hlinitého v rámci EHP pripadajúcej na jednotlivých adresátov tohto rozhodnutia sa použili relatívne trhové podiely adresátov na ich celkovom predaji v geografickej oblasti, na ktorú sa kartel vzťahoval (širšia ako EHP).

(10)

Komisia po zvážení okolností veci, a to najmä charakteru porušenia a jeho geografického rozsahu, stanovila časť z hodnoty predaja, potrebnú na stanovenie základnej výšky pokút, na 17 %.

(11)

Porušovanie právnych predpisov trvalo od 12. júla 2000 do 31. decembra 2000, menej než šesť mesiacov. Pre všetkých adresátov sa preto na sumu stanovenú na základe hodnoty predaja uplatnil multiplikačný faktor 0,5.

(12)

S cieľom odradiť podniky od vytvárania horizontálnych dohôd stanovovania cien, akou je dohoda v predmetnej veci, sa základná výška pokút, ktoré sa mali uložiť, zvýšila o dodatočnú sumu. Po zvážení okolností prípadu, a najmä charakteru porušovania a jeho geografického rozsahu, sa dospelo k záveru, že primeraná by bola dodatočná suma zodpovedajúca 17 % z hodnoty predaja.

2.4.2.   Úprava základnej výšky pokuty

2.4.2.1.   Priťažujúce a poľahčujúce okolnosti

(13)

Neexistujú žiadne priťažujúce okolnosti, ktoré by bolo potrebné zvážiť.

(14)

Strany žiadali o uplatnenie viacerých poľahčujúcich okolností, napr. nezávažný charakter porušovania, neuskutočnenie, nedostatočný účinok a obmedzené trvanie kartelových dohôd, pasívna úloha v karteli a účinná spolupráca mimo oznámenia o zhovievavosti. Tieto nároky boli v rozhodnutí zamietnuté.

2.4.2.2.   Špecifické zvýšenie na odradzujúce účely

(15)

Komisia nepovažovala za potrebné uplatniť na pokuty, ktoré sa mali uložiť, multiplikačný faktor na zabezpečenie dostatočne odradzujúceho účinku.

2.4.3.   Uplatnenie hranice 10 % z obratu

(16)

Konečné jednotlivé výšky pokút vypočítané pred uplatnením oznámenia o zhovievavosti sa nachádzali pod 10 % z celosvetového obratu adresátov rozhodnutia.

2.4.4.   Uplatnenie oznámenia o zhovievavosti z roku 2002: zníženie pokút

(17)

Podnik Boliden ako prvý informoval Komisiu o existencii tajného celosvetového kartelu v súvislosti s fluoridom hlinitým. Tento podnik počas administratívneho konania spolupracoval v plnej miere s Komisiou a splnil aj ďalšie kritériá oznámenia o zhovievavosti z roku 2002 týkajúce sa oslobodenia od pokút. Podnik Boliden bol preto oslobodený od akýchkoľvek pokút, ktoré by mu boli inak uložené.

(18)

Podnik Fluorsid predložil žiadosť podľa oznámenia o zhovievavosti v apríli 2007. Komisia dospela k záveru, že predložené dôkazy nepredstavovali značnú pridanú hodnotu v zmysle oznámenia o zhovievavosti z roku 2002. Žiadosť podniku Fluorsid o zníženie pokút bola preto zamietnutá.

3.   ROZHODNUTIE

(19)

V rozhodnutí sa konštatuje, že tieto podniky porušili článok 81 Zmluvy o ES a článok 53 Dohody o EHP tým, že sa v období od 12. júla 2000 do 31. decembra 2000 podieľali na dohode a/alebo zosúladenom postupe v sektore fluoridu hlinitého:

a)

Boliden Odda A/S;

b)

Fluorsid SpA a Minmet Financing Company SA;

c)

Société des Industries Chimiques du Fluor;

d)

Industrial Quimica de Mexico SA de C.V. a Q.B. Industrias S.A.B. de C.V.

(20)

Ukladajú sa tieto pokuty:

a)

Boliden Odda A/S: 0 EUR;

b)

Fluorsid SpA a Minmet Financing Company SA, spoločne a nerozdielne: 1 600 000 EUR;

c)

Société des Industries Chimiques du Fluor: 1 700 000 EUR;

d)

Industrial Quimica de Mexico SA de C.V. a Q.B. Industrias S.A.B. de C.V., spoločne a nerozdielne: 1 670 000 EUR.

(21)

Podnikom vymenovaným v odôvodnení (19) bolo nariadené, aby bezodkladne ukončili porušovanie práva uvedené v tomto odôvodnení, ak tak ešte neurobili, a aby sa zdržali opakovania akéhokoľvek konania alebo správania opísaného v tomto odôvodnení a akéhokoľvek konania alebo správania s rovnakým alebo podobným cieľom alebo účinkom.


(1)  Ú. v. ES L 1, 4.1.2003, s. 1.


V Oznamy

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

Európska komisia

9.2.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 40/24


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Vec COMP/M.6117 – Assa Abloy/Cardo)

(Text s významom pre EHP)

2011/C 40/14

1.

Komisia bolo dňa 2. februára 2011 podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1) doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii, ktorou podnik Assa Abloy AB (Švédsko) získava v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) o fúziách kontrolu nad celým podnikom Cardo AB (Švédsko) prostredníctvom kúpy akcií.

2.

Predmet činnosti dotknutých podnikov:

Assa Abloy AB je výrobcom a dodávateľom riešení na otváranie dverí, t. j. elektronických a mechanických bezpečnostných výrobkov, zámkov a príbuzných produktov, akými sú napríklad zariadenia únikových východov a okenné mechanizmy,

Cardo AB je dodávateľ priemyselných dverí a logistických systémov, systémov do čističiek vody, procesných zariadení na spracovanie papiera a buničiny a garážových dverí.

3.

Na základe predbežného posúdenia a bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie v tejto veci, sa Komisia domnieva, že oznámená transakcia by mohla patriť do rozsahu pôsobnosti nariadenia ES o fúziách.

4.

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr do 10 dní od dátumu uverejnenia tohto oznámenia. Pripomienky je možné zaslať faxom (+32 22964301), e-mailom na adresu COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu alebo poštou s uvedením referenčného čísla COMP/M.6117 – Assa Abloy/Cardo na túto adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1 („nariadenie ES o fúziách“).


9.2.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 40/25


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Vec COMP/M.6137 – Citigroup Inc/Maltby Acquisitions Limited)

Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní

(Text s významom pre EHP)

2011/C 40/15

1.

Komisia bolo 2. februára 2011 podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1) doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii, ktorou podnik Citigroup Inc („Citi“, USA) získava v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) o fúziách prostredníctvom kúpy akcií výlučnú kontrolu nad podnikom Maltby Acquisitions Limited („MAL“, Spojené kráľovstvo), ktorý vlastní celé základné imanie spoločnosti EMI Group Ltd („EMI“, Spojené kráľovstvo).

2.

Predmet činnosti dotknutých podnikov:

Citi: finančné služby,

EMI: príprava hudobných nahrávok, hudobné vydavateľstvo a on-line distribúcia hudby.

3.

Na základe predbežného posúdenia a bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie v tejto veci, sa Komisia domnieva, že oznámená transakcia by mohla spadať do rozsahu pôsobnosti nariadenia ES o fúziách. V súlade s oznámením Komisie týkajúcim sa zjednodušeného konania pre posudzovanie určitých druhov koncentrácií podľa nariadenia ES o fúziách (2) je potrebné uviesť, že túto vec je možné posudzovať v súlade s postupom stanoveným v oznámení.

4.

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr do 10 dní od dátumu uverejnenia tohto oznámenia. Pripomienky je možné zaslať faxom (+32 22964301), e-mailom na adresu: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu alebo poštou s uvedením referenčného čísla COMP/M.6137 – Citigroup Inc/Maltby Acquisitions Limited na túto adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1 („nariadenie ES o fúziách“).

(2)  Ú. v. EÚ C 56, 5.3.2005, s. 32 („Oznámenie o zjednodušenom postupe“).