ISSN 1725-5236

doi:10.3000/17255236.C_2011.022.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 22

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 54
22. januára 2011


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Rada

2011/C 022/01

Závery Rady o osobitnej správe Európskeho dvora audítorov č. 4/2010: Možno predpokladať, že koncepcia a riadenie projektov mobility v rámci programu Leonardo da Vinci prinesú účinné výsledky?

1

 

Európska komisia

2011/C 022/02

Výmenný kurz eura

3

 

INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

2011/C 022/03

Výňatok z rozhodnutia týkajúceho sa banky Glitnir banki hf. Podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/24/ES o reorganizácii a likvidácii úverových inštitúcií

4

2011/C 022/04

Likvidačné konanie – Rozhodnutie o začatí likvidačného konania týkajúceho sa spoločnosti ARFIN Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni SpA (Uverejnenie podľa článku 14 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/17/ES o reorganizácii a likvidácii poisťovní)

6

2011/C 022/05

Likvidačné konanie – Rozhodnutie o začatí likvidačného konania týkajúceho sa [Dobrovoľná likvidácia v dôsledku prijatia rozhodnutia o zrušení spoločnosti prijatého mimoriadnym valným zhromaždením Universum Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA (životná poisťovňa Universum)] (Uverejnenie podľa článku 14 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/17/ES o reorganizácii a likvidácii poisťovní)

7

 

V   Oznamy

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA SPOLOČNEJ OBCHODNEJ POLITIKY

 

Európska komisia

2011/C 022/06

Oznámenie o blížiacom sa uplynutí platnosti určitých antidumpingových opatrení

8

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Európska komisia

2011/C 022/07

Štátna pomoc – Dánsko – Štátna pomoc C 35/10 (ex N 302/10) – Daň z hazardných hier poskytovaných on-line podľa dánskeho zákona o dani z hazardných hier – Výzva na predloženie pripomienok v súlade s článkom 108 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie ( 1 )

9

2011/C 022/08

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.6073 – Daimler/Beiqi Foton Motor CO/Beijing Foton Daimler Automotive/JV) – Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní ( 1 )

20

2011/C 022/09

Predbežné oznámenie o koncentrácii [Vec COMP/M.5950 – Munksjo/Arjowiggins (decor and abrasive businesses)] ( 1 )

21

 

Korigendá

2011/C 022/10

Korigendum k aktualizácii zoznamu hraničných priechodov podľa článku 2 ods. 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006, ktorým sa ustanovuje kódex Spoločenstva o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc) (Ú. v. EÚ C 316, 28.12.2007, s. 1; Ú. v. EÚ C 134, 31.5.2008, s. 16; Ú. v. EÚ C 177, 12.7.2008, s. 9; Ú. v. EÚ C 200, 6.8.2008, s. 10; Ú. v. EÚ C 331, 31.12.2008, s. 13; Ú. v. EÚ C 3, 8.1.2009, s. 10; Ú. v. EÚ C 37, 14.2.2009, s. 10; Ú. v. EÚ C 64, 19.3.2009, s. 20; Ú. v. EÚ C 99, 30.4.2009, s. 7; Ú. v. EÚ C 229, 23.9.2009, s. 28; Ú. v. EÚ C 263, 5.11.2009, s. 22; Ú. v. EÚ C 298, 8.12.2009, s. 17; Ú. v. EÚ C 74, 24.3.2010, s. 13; Ú. v. EÚ C 326, 3.12.2010, s. 17) (Ú. v. EÚ C 355, 29.12.2010)

22

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 


IV Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Rada

22.1.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/1


Závery Rady o osobitnej správe Európskeho dvora audítorov č. 4/2010:

„Možno predpokladať, že koncepcia a riadenie projektov mobility v rámci programu Leonardo da Vinci prinesú účinné výsledky?“

2011/C 22/01

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

SO ZRETEĽOM na závery Rady o zlepšení skúmania osobitných správ vypracovaných Dvorom audítorov v súvislosti s postupom udeľovania absolutória (1),

PRIPOMÍNAJÚC, že Leonardo da Vinci je podprogramom programu celoživotného vzdelávania (2007 – 2013), za ktorého vykonávanie a monitorovanie nesie celkovú zodpovednosť Európska komisia v spolupráci s vnútroštátnymi orgánmi,

UZNÁVAJÚC, že projekty mobility tvoria najväčšiu časť tohto podprogramu,

1.

VÍTA osobitnú správu Dvora audítorov č. 4/2010, v ktorej sa hodnotí koncepcia a riadenie projektov mobility programu Leonardo da Vinci v rámci programu celoživotného vzdelávania (2).

2.

BERIE NA VEDOMIE odpovede Komisie pripojené k správe.

3.

OCEŇUJE opatrenia, ktoré sa už prijali na účely zlepšenia prístupu Komisie k riadeniu programu Leonardo da Vinci.

4.

UZNÁVA celkový záver Dvora audítorov, že hoci na zlepšenie fungovania projektov mobility programu Leonardo da Vinci je potrebné vyvinúť ďalšie úsilie, koncepcia a riadenie projektov by skutočne mohli viesť k dosiahnutiu účinných výsledkov.

5.

SCHVAĽUJE VŠAK odporúčania uvedené v správe Dvora audítorov a vo vzťahu k súčasným a budúcim programom VYZÝVA KOMISIU, aby:

a)

zlepšila systém podávania správ o výsledkoch programu Leonardo da Vinci a zaviedla komplexný systém na meranie jeho vplyvu pri súbežnej minimalizácii administratívneho zaťaženia, najmä aby bezodkladne dokončila príslušné aplikácie a nástroje;

b)

poskytla vnútroštátnym orgánom vo väčšom rozsahu kvalitatívnu spätnú väzbu s cieľom poskytnúť stručný prehľad o plnení programu v danom štáte a zdôrazniť silné a slabé stránky;

c)

zlepšila postup hodnotenia žiadostí, napríklad rozpracovaním príručky pre hodnotiteľov a posúdením efektívnosti nákladov vynaložených na hodnotiace kontroly žiadostí pri vykonávaní návštev zameraných na monitorovanie kvality a vplyvu v zúčastnených krajinách;

d)

zlepšila systém monitorovania kvality a vplyvu a skoordinovala ho s výročnými správami o činnosti, ktoré v súčasnosti podávajú národné agentúry, a aby sa zároveň usilovala predísť akémukoľvek zvyšovaniu ich pracovného zaťaženia;

e)

zosúladila štruktúru pracovného programu a výročnej správy, aby bolo možné porovnať výsledky s plánovanou výkonnosťou;

f)

preskúmala možnosti, ako zabezpečiť užívateľsky jednoduchý a efektívny nástroj hľadania partnerských organizácií na uľahčenie umiestňovania zahraničných účastníkov;

g)

informovala Radu najneskôr do júna 2012 o dosiahnutom pokroku pri plnení týchto odporúčaní.

6.

VYZÝVA ČLENSKÉ ŠTÁTY A KOMISIU, aby odporúčania uvedené v osobitnej správe zohľadnili v širšom kontexte príprav a prerokúvania ďalšej generácie programov EÚ v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy.


(1)  Dokument 7515/00 FIN 127 z 3. apríla 2000 + COR 1 z 12. apríla 2000.

(2)  Osobitná správa č. 4/2010: Možno predpokladať, že koncepcia a riadenie projektov mobility v rámci programu Leonardo da Vinci prinesú účinné výsledky? (Dokument 14619/10 FIN 452 EDUC 160 SOC 624 zo 7. októbra 2010.)


Európska komisia

22.1.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/3


Výmenný kurz eura (1)

21. januára 2011

2011/C 22/02

1 euro =


 

Mena

Výmenný kurz

USD

Americký dolár

1,3521

JPY

Japonský jen

111,87

DKK

Dánska koruna

7,4533

GBP

Britská libra

0,84825

SEK

Švédska koruna

8,9590

CHF

Švajčiarsky frank

1,3013

ISK

Islandská koruna

 

NOK

Nórska koruna

7,8920

BGN

Bulharský lev

1,9558

CZK

Česká koruna

24,285

HUF

Maďarský forint

274,24

LTL

Litovský litas

3,4528

LVL

Lotyšský lats

0,7035

PLN

Poľský zlotý

3,8748

RON

Rumunský lei

4,2628

TRY

Turecká líra

2,1309

AUD

Austrálsky dolár

1,3666

CAD

Kanadský dolár

1,3475

HKD

Hongkongský dolár

10,5301

NZD

Novozélandský dolár

1,7844

SGD

Singapurský dolár

1,7363

KRW

Juhokórejský won

1 515,18

ZAR

Juhoafrický rand

9,6520

CNY

Čínsky juan

8,9013

HRK

Chorvátska kuna

7,3945

IDR

Indonézska rupia

12 251,25

MYR

Malajzijský ringgit

4,1374

PHP

Filipínske peso

60,127

RUB

Ruský rubeľ

40,5013

THB

Thajský baht

41,506

BRL

Brazílsky real

2,2605

MXN

Mexické peso

16,3146

INR

Indická rupia

61,6820


(1)  Zdroj: referenčný výmenný kurz publikovaný ECB.


INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

22.1.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/4


Výňatok z rozhodnutia týkajúceho sa banky Glitnir banki hf. Podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/24/ES o reorganizácii a likvidácii úverových inštitúcií

2011/C 22/03

Dňa 22. novembra 2010 okresný súd v Reykjavíku rozhodol, že banka Glitnir banki hf., reg. č. 550500-3530, Sóltún 26, Reykjavík (ďalej len „banka“) bude predmetom likvidačného konania v súlade so všeobecnými pravidlami oddielu B kapitoly XII zákona č. 161/2002, ale s výhradou bodov 3 a 4 prechodného ustanovenia V toho istého zákona a s právnym účinkom vyplývajúcim z bodu 2 rovnakého ustanovenia zmeneného a doplneného článkom 2 zákona č. 132/2010. Dňa 8. októbra 2008 islandský Orgán finančného dohľadu (FME) prebral právomoci valného zhromaždenia akcionárov a vymenoval výbor na riešenie problémov banky. Podľa oprávnenia na základe zákona č. 129/2008 (porovnaj zákon č. 21/1991) sa banke na základe rozhodnutia okresného súdu z 24. novembra 2008 povolilo moratórium. Odvtedy bolo toto moratórium predĺžené trikrát, naposledy 13. augusta 2010 s platnosťou do 24. novembra 2010. Ďalšie predĺženie zákon nepovoľuje.

Zákonom č. 44/2009, ktorý vstúpil do platnosti 22. apríla 2009, sa zmenila povaha a podstata moratória, ktoré sa môže povoliť finančnému podniku. Podľa bodu 2 prechodného ustanovenia II zákona č. 44/2009 (prechodné ustanovenie V zákona č. 161/2002) sa ustanovenia prvého odseku článku 101, článku 102 a článkov 103 a 103a zákona č. 161/2002 zmeneného a doplneného článkom 5 a článkami 6 až 8 zákona č. 44/2009 vzťahujú na moratórium rovnako, ako keby bola banka ku dňu vstupu zákona do platnosti na základe súdneho rozhodnutia v likvidačnom konaní. Ustanovilo sa však, že likvidačné konanie by malo byť, pokiaľ bolo schválené, označené ako moratórium. V zákone č. 44/2009 sa okrem toho ustanovilo, že po uplynutí takéhoto moratória by sa mal podnik automaticky a bez toho, aby bolo potrebné osobitné súdne rozhodnutie, považovať za podnik v likvidačnom konaní podľa všeobecných pravidiel. Rozhodnutím okresného súdu v Reykjavíku bola pre banku 12. mája 2009 vymenovaná likvidačná rada.

Bola uverejnená výzva pre veriteľov, aby prihlásili pohľadávky a lehota na prihlásenie pohľadávok bola stanovená do 26. novembra 2009. Okrem tejto výzvy oznámenie obsahovalo aj časové lehoty, ktoré sa majú dodržať. Konali sa už tri stretnutia o prihlásených pohľadávkach a ďalšie je naplánované na 14. apríla 2011. Očakáva sa, že na tomto stretnutí likvidačná rada predstaví rozhodnutia o uznaní pohľadávok voči banke.

Zákonom č. 132/2010, ktorý vstúpil do platnosti 17. novembra 2010, sa zákon č. 161/2002 zmenil a doplnil v tom zmysle, že pred uplynutím povoleného moratória podniku môže jeho výbor na riešenie problémov spolu s likvidačnou radou požiadať súd, aby rozhodol o začatí likvidačného konania podniku podľa všeobecných pravidiel, ak súd posúdi, že boli splnené podstatné požiadavky článku 101 ods. 2 bodu 3 uvedeného zákona. Ak súd tejto žiadosti vyhovie, opatrenia prijaté počas moratória podniku od vstupu zákona č. 44/2009 do platnosti, zostávajú nedotknuté.

Výbor na riešenie problémov a likvidačná rada predložili žiadosť o takéto rozhodnutie a 22. novembra 2010 bolo na základe uvedeného zákona zmeneného a doplneného zákonom č. 132/2010 vyhlásené rozhodnutie súdu. Súd rozhodol, že podmienky zákona na vydanie rozhodnutia o likvidačnom konaní boli splnené.

Aktíva banky predstavujú približne 783 miliárd ISK (na základe súčasných odhadov splatenia pohľadávok a výmenného kurzu ISK k 30. septembru 2010) a jej záväzky predstavujú približne 2 838 miliárd ISK. Banka je teda podľa posúdenia súdu v situácii platobnej neschopnosti a jej platobné ťažkosti pravdepodobne nie sú prechodnej povahy (pozri článok 101 odsek 2 bod 3 zákona č. 161/2002).

V rozhodnutí súdu sa okrem toho potvrdzuje, že v súlade so zákonom naďalej platia opatrenia prijaté v priebehu moratória podniku po vstupe zákona č. 44/2009 do platnosti, čo znamená, že vymenovanie výboru na riešenie problémov banky a likvidačnej rady ostáva platné. To isté sa vzťahuje aj na všetky opatrenia prijaté na základe článkov 101 až 103 a 103a zákona č. 161/2002 (pozri prechodné ustanovenie V bod 2 toho istého zákona). Rozhodnutie takisto potvrdzuje, že dátum vstupu zákona č. 44/2009 do platnosti, t. j. 22. apríla 2009, sa má naďalej používať ako dátum na stanovenie poradia pohľadávok a ostatných právnych účinkov, ktoré sa určujú podľa dátumu vyhlásenia rozhodnutia o likvidačnom konaní.

Reykjavík, 30. novembra 2010

Likvidačná rada banky Glitnir banki hf.

Steinunn H. GUðBJARTSDÓTTIR, zástupkyňa najvyššieho súdu

Páll EIRÍKSSON, zástupca okresného súdu

Výbor na riešenie problémov banky Glitnir banki hf.

Árni TÓMASSON

Heimir HARALDSSON

Thórdís BJARNADÓTTIR, zástupca najvyššieho súdu


22.1.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/6


Likvidačné konanie

Rozhodnutie o začatí likvidačného konania týkajúceho sa spoločnosti ARFIN Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni SpA

(Uverejnenie podľa článku 14 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/17/ES o reorganizácii a likvidácii poisťovní)

2011/C 22/04

Poisťovňa

ARFIN Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni SpA

Viale Nazario Sauro 14

20124 Milano MI

ITALIA

Dátum, nadobudnutie účinnosti a druh rozhodnutia

Dekrét ministerstva hospodárskeho rozvoja zo 6. decembra 2010 – odňatie povolenia na vykonávanie akejkoľvek činnosti a nútená administratívna likvidácia v zmysle článku 245 legislatívneho dekrétu č. 209/2005

Príslušné orgány

Ministero dello Sviluppo Economico (Ministerstvo hospodárskeho rozvoja)

Via Molise 2

00187 Roma RM

ITALIA

Orgán dozoru

ISVAP

Via del Quirinale 21

00187 Roma RM

ITALIA

Vymenovaný likvidátor

P. Angelo Cremonese

Viale Nazario Sauro 14

20124 Milano MI

ITALIA

Tel. +39 02006317

Fax +39 0269901389

Uplatniteľné právne predpisy

Článok 245 legislatívneho dekrétu č. 209/2005

Dekrétom z 29. marca 2010 rozhodlo Ministerstvo hospodárskeho rozvoja v súlade s článkom 245 legislatívneho dekrétu č. 209 zo 7. septembra 2005 odňať spoločnosti ARFIN Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni SpA, so sídlom na Viale Nazario Sauro 14 – Milano, povolenie na vykonávanie činnosti vo všetkých oblastiach a začať proti nej nútené likvidačné konanie.


22.1.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/7


Likvidačné konanie

Rozhodnutie o začatí likvidačného konania týkajúceho sa [Dobrovoľná likvidácia v dôsledku prijatia rozhodnutia o zrušení spoločnosti prijatého mimoriadnym valným zhromaždením Universum Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA (životná poisťovňa „Universum“)]

(Uverejnenie podľa článku 14 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/17/ES o reorganizácii a likvidácii poisťovní)

2011/C 22/05

Poisťovňa

Universum Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA

ul. Słomińskiego 19, lok 515

00-195 Warszawa

POLSKA/POLAND

Dátum, nadobudnutie účinnosti a druh rozhodnutia

1. decembra 2010: rozhodnutia č. 1 a 2 mimoriadneho valného zhromaždenia Universum Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA z 1. decembra 2010 o zrušení a začatí likvidačného konania spoločnosti Universum Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie SA k 1. januáru 2011

Príslušné orgány

Walne Zgromadzenie Universum Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. (valné zhromaždenie Universum Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA

Orgán dohľadu

Komisja Nadzoru Finansowego (Komisia finančného dohľadu)

Pl. Powstańców Warszawy 1

00-950 Warszawa

POLSKA/POLAND

Vymenovaní likvidátori

Pani Agnieszka Senkowska, pani Izabela Maniak

ul. Słomińskiego 19, lok 515

00-195 Warszawa

POLSKA/POLAND

Platné právne predpisy

Poľské právne predpisy: článok 192 zákona z 22. mája 2003 o poisťovacej činnosti (Úradný vestník Poľskej republiky č. 11 z roku 2010, bod 66 v zmenenom a doplnenom znení)


V Oznamy

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA SPOLOČNEJ OBCHODNEJ POLITIKY

Európska komisia

22.1.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/8


Oznámenie o blížiacom sa uplynutí platnosti určitých antidumpingových opatrení

2011/C 22/06

1.   Podľa článku 11 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 1225/2009 z 30. novembra 2009 (1) o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva, Európska komisia oznamuje, že pokiaľ sa nezačne preskúmanie v súlade s nasledovným postupom, platnosť ďalej uvedených antidumpingových opatrení uplynie dňom stanoveným v tabuľke uvedenej ďalej v texte.

2.   Postup

Výrobcovia z Únie môžu predložiť písomnú žiadosť o preskúmanie. Táto žiadosť musí obsahovať dostatočné dôkazy o tom, že uplynutie platnosti opatrení by pravdepodobne viedlo k pokračovaniu alebo opätovnému výskytu dumpingu a ujmy.

V prípade, že sa Komisia rozhodne preskúmať príslušné opatrenia, dostanú dovozcovia, vývozcovia, zástupcovia vyvážajúcej krajiny a výrobcovia z Únie príležitosť doplniť záležitosti, ktoré sú uvedené v žiadosti o preskúmanie, vyvrátiť ich alebo predložiť k nim pripomienky.

3.   Lehota

Výrobcovia z Únie môžu na základe uvedených skutočností predložiť písomnú žiadosť o preskúmanie na adresu Európskej komisie: European Commission, Directorate-General for Trade (Unit H-1), N-105 4/92, B-1049 Brussels (2), kedykoľvek od dátumu uverejnenia tohto oznámenia, najneskôr však tri mesiace pred dátumom uvedeným v tabuľke.

4.   Toto oznámenie sa uverejňuje v súlade s článkom 11 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1225/2009.

Výrobok

Krajina(-y) pôvodu alebo vývozu

Opatrenia

Odkaz

Dátum uplynutia platnosti

určité plastové vrecia a vrecúška

Čínska ľudová republika

Thajsko

antidumpingové clo

nariadenie Rady (ES) č. 1425/2006 (Ú. v. EÚ L 270, 29.9.2006, s. 4)

30.9.2011


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 51.

(2)  Fax +32 22956505.


KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

Európska komisia

22.1.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/9


ŠTÁTNA POMOC – DÁNSKO

Štátna pomoc C 35/10 (ex N 302/10)

Daň z hazardných hier poskytovaných on-line podľa dánskeho zákona o dani z hazardných hier

Výzva na predloženie pripomienok v súlade s článkom 108 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie

(Text s významom pre EHP)

2011/C 22/07

Listom zo 14. decembra 2010, ktorý je uvedený v autentickom jazyku za týmto zhrnutím, Komisia oznámila Dánskemu kráľovstvu svoje rozhodnutie začať konanie stanovené v článku 108 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o uvedené opatrenie.

Zainteresované strany môžu predložiť svoje pripomienky k opatreniu, vo veci ktorého Komisia začína konanie, v lehote jedného mesiaca odo dňa uverejnenia tohto zhrnutia a nasledujúceho listu. Kontaktné údaje:

European Commission

Directorate-General for Competition

State aid Greffe

Rue Joseph II 70/Jozef II-straat 70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Fax +32 22961242

Tieto pripomienky sa oznámia Dánskemu kráľovstvu. Zainteresované strany môžu písomne s uvedením dôvodov požiadať o dôverné zaobchádzanie s údajmi o ich totožnosti.

TEXT ZHRNUTIA

1.   POSTUP

Z dôvodu právnej istoty notifikovali dánske orgány dňa 6. júla 2010 v súlade s článkom 108 ods. 3 ZFEÚ legislatívny návrh L 203 o dani z hazardných hier. Komisii boli zároveň doručené dve samostatné sťažnosti: jedna od dánskeho združenia výrobcov hracích automatov z 23. júla 2010 a druhá od prevádzkovateľa kamenného kasína „Royal Casino“ zo 6. augusta 2010.

2.   OPIS OPATRENIA, VO VECI KTORÉHO KOMISIA ZAČÍNA KONANIE

V roku 2009 sa dánska vláda rozhodla uskutočniť reformu existujúcej legislatívy týkajúcej sa trhu s hazardnými hrami. Dovtedy riadil sektor hazardných hier štát ako monopolný vlastník a jediným poskytovateľom služieb bola spoločnosť Danske Spil A/S. Okrem držiteľa povolenia (spoločnosti Danske Spil A/S) mali iné podniky pod hrozbou pokuty zakázané ponúkať alebo propagovať hazardné hry v Dánsku. Napriek tomuto zákazu mohli prevádzkovatelia hazardných hier poskytovaných on-line ponúkať svoje služby v Dánsku, čo bolo v zmysle definície považované za nezákonné poskytovanie hazardných hier. Toto obchádzanie monopolu, strata daňových príjmov a chýbajúca kontrola činností považovaných za nezákonné viedli vládu k tomu, aby navrhla otvorenie trhu s hazardnými hrami poskytovanými on-line ako jedinú možnosť znovu nadobudnúť kontrolu nad hráčmi a prevádzkovateľmi hazardných hier poskytovaných on-line.

Nový zákon nahrádza monopol regulovaným a čiastočne liberalizovaným sektorom hazardných hier. Tento balík pozostáva okrem iného zo zákona č. 848 o hazardných hrách z 1. júla 2010 a z notifikovaného zákona č. 698 o dani z hazardných hier z 25. júna 2010. Balík by mal nadobudnúť účinnosť 1. januára 2011. Keďže však nadobudnutiu účinnosti musí predchádzať súhlas zo strany Komisie, má minister financií právomoc rozhodnúť, od ktorého dátumu sa začnú tieto dva zákony uplatňovať.

Podľa nového daňového režimu sa bude k prevádzkovateľom hazardných hier poskytovaných on-line a prevádzkovateľom hazardných hier poskytovaných tradičným spôsobom uplatňovať rozdielny prístup, pokiaľ ide o zdanenie. Sadzba dane pre kamenné kasína (ruleta, blackjack, baccarat, punto banco, poker a hracie automaty umiestnené v kasíne) bude dosahovať výšku 75 % hrubého príjmu z hazardných hier (príjmy zo stávok po odpočítaní výhier) a sadzba dane pre tradičné hracie automaty (t. j. „zábava a výhry“, ako sú hracie automaty v herniach a reštauráciách) výšku 71 % hrubého príjmu z hazardných hier, zatiaľ čo on-line poskytovanie týchto hazardných hier bude podliehať rovnej dani vo výške 20 % hrubého príjmu z hazardných hier.

3.   POSÚDENIE OPATRENIA

Dánske orgány uvádzajú, že ich plánovaný model liberalizácie bol Komisii oznámený v súlade s pravidlami smernice 98/34/ES o postupe pri poskytovaní informácií, a poukazujú na skutočnosť, že Komisia vo svojom liste z 19. apríla 2010 vyjadrila spokojnosť s plánovanou liberalizáciou v rámci notifikovaného opatrenia.

Dánske orgány síce nepopierajú, že opatrenie spĺňa kritérium týkajúce sa štátnych zdrojov, ani že príjemcami možného finančného zvýhodnenia sú podniky v zmysle článku 107 ods. 1 ZFEÚ. Zastávajú však názor, že opatrenie nepredstavuje pomoc, pretože nie je selektívne a teda neprináša žiadne zvýhodnenie. Zároveň sa domnievajú, že dôvodom na rozdielny prístup v zdanení, pokiaľ ide o hazardné hry poskytované on-line a hazardné hry poskytované tradičným spôsobom, je „charakter alebo všeobecná schéma systému“.

Hoci dánske orgány uznávajú, že podávanie stávok on-line a v kamenných stávkových kanceláriách je súčasťou rovnakého trhu a malo by preto podliehať rovnakej sadzbe dane (20 %), zastávajú názor, že trhy pre hazardné hry poskytované on-line a hazardné hry poskytované tradičným spôsobom predstavujú dva úplne odlišné trhy, ktoré nie sú porovnateľné, a preto nie je možné, aby sa na ne vzťahovala rovnaká sadzba dane. Keďže údajne ide o odlišné a samostatné trhy, rozdielne zdanenie hazardných hier poskytovaných tradičným spôsobom a hazardných hier poskytovaných on-line by sa vzťahovalo na podniky, ktoré sa z právneho alebo vecného hľadiska nenachádzajú v porovnateľnej situácii.

Podľa dánskych orgánov nie sú z technického hľadiska porovnateľné ani hazardné hry poskytované tradičným spôsobom a hazardné hry poskytované cez internet. V kamenných kasínach sa veľká väčšina hier riadi výlučne manuálne, zatiaľ čo hazardné hry poskytované on-line sa riadia výlučne prostredníctvom počítačového softvéru inštalovaného na vzdialenej platforme. Dánske orgány ďalej tvrdia, že hazardné hry poskytované tradičným spôsobom a hazardné hry poskytované on-line by sa nemali považovať za konkurujúce, ale skôr za rozdielne činnosti, ktoré sa dokonca vzájomne dopĺňajú. V tejto súvislosti poukazujú dánske orgány na to, že hranie v kamenných kasínach zahŕňa dodatočné nároky, pokiaľ ide o čas a finančné výdavky, ktoré súvisia s dopravou, dodržaním predpísaného oblečenia, uhradením vstupného poplatku alebo zákazom fajčenia. Tieto dodatočné nároky sú dôkazom, že návšteva kamenného kasína predstavuje mimoriadny zážitok, pri ktorom zohráva dôležitú úlohu sociálny aspekt. Okrem toho sa vo veľkej miere líši aj druh poskytovaných služieb. V tejto súvislosti uvádzajú dánske orgány, že fyzická účasť spotrebiteľa na hraní hazardných hier poskytovaných tradičným spôsobom predstavuje sociálny zážitok z hazardného hrania, ktorý zahŕňa aj ďalšie služby (ako napr. kúpu nápojov alebo občerstvenia). Zároveň tvrdia, že profil spotrebiteľa v prípade hazardných hier poskytovaných tradičným spôsobom a hazardných hier poskytovaných on-line je rozdielny, pokiaľ ide o vek, pohlavie a úroveň vzdelania.

Proti tvrdeniam dánskych orgánov vzniesli výrazné námietky obaja sťažovatelia, ktorých názory sú diametrálne odlišné. Domnievajú sa, že hazardné hry poskytované on-line a hazardné hry poskytované tradičným spôsobom predstavujú úplne rovnaké hry a sú teda súčasťou jedného trhu. Nižšia sadzba dane, ktorá by sa vzťahovala na prevádzkovateľov hazardných hier poskytovaných on-line, by preto jasne diskriminovala prevádzkovateľov hazardných hier poskytovaných tradičným spôsobom a predstavovala by štátnu pomoc zvýhodňujúcu iba prevádzkovateľov hazardných hier poskytovaných on-line.

V tejto fáze konania má Komisia pochybnosti o tom, že hazardné hry poskytované on-line a hazardné hry poskytované tradičným spôsobom sa z právneho alebo vecného hľadiska nenachádzajú v porovnateľnej situácii na účely posúdenia ich zdanenia v rámci notifikovaného opatrenia. Komisia sa preto domnieva, že zákon o dani z hazardných hier môže predstavovať selektívne opatrenie v zmysle článku 107 ods. 1 ZFEÚ.

Pokiaľ ide o odôvodnenie z hľadiska povahy a všeobecnej schémy daňového systému, dánske orgány tvrdili, že stanovenie sadzby dane pre hazardné hry poskytované on-line na oveľa nižšej úrovni (20 %) je výsledkom zložitej snahy o vyváženie potreby splniť všeobecné ciele dánskej legislatívy týkajúcej sa hazardných hier na jednej strane, a potreby zabezpečiť, aby nízka sadzba dane viedla prevádzkovateľov hazardných hier on-line k predloženiu žiadosti o udelenie povolenia v Dánsku, namiesto toho, aby pokračovali v doterajšom poskytovaní hazardných hier on-line z iných území s nízkou sadzbou dane, na strane druhej. Sťažovatelia okrem iného zdôrazňujú, že charakter a logika dánskeho systému zdaňovania hazardných hier v žiadnom prípade nemôžu ustanovovať neobmedzený počet povolení pre on-line kasína v spojení s nízkou úrovňou zdanenia, a zároveň prísne obmedzenie počtu povolení pre kamenné kasína pri zachovaní vyššej úrovne zdanenia.

Podľa ustálenej judikatúry nemôže byť pri zdôvodňovaní charakteru a všeobecnej schémy daňového systému zohľadnená daňová legislatíva platná v iných členských štátoch. Argument zlepšovania konkurencieschopnosti podnikov bol v rámci judikatúry ako možné odôvodnenie neustále odmietaný.

V tejto fáze konania má Komisia pochybnosti, či je možné odôvodniť dané opatrenie logikou daňového systému.

Vychádzajúc z uvedených skutočností sa Komisia v tomto štádiu domnieva, že dané opatrenie by mohlo predstavovať štátnu pomoc. Komisia zároveň vyjadruje pochybnosti, či opatrenie spĺňa požiadavky zlučiteľnosti s vnútorným trhom podľa článku 107 ods. 2 a 3 ZFEÚ.

TEXT LISTU

„Kommissionen skal meddele Kongeriget Danmark, at den efter at have undersøgt de danske myndigheders oplysninger om ovennævnte foranstaltning har besluttet at indlede proceduren efter artikel 108, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (i det følgende benævnt »EUF-traktaten«).

1.   SAGSFORLØB

(1)

Den 6. juli 2010 anmeldte de danske myndigheder efter EUF-traktatens artikel 108, stk. 3, lovforslag L 203 om afgifter af spil (»spilleafgiftsloven« (1)) af hensyn til den retlige sikkerhed. Ved brev af 11. august og 22. september 2010 anmodede Kommissionen om yderligere oplysninger, som de danske myndigheder fremsendte ved brev af 20. oktober 2010.

(2)

Desuden modtog Kommissionen to særskilte klager over spilleafgiftsloven. Den første klage blev indsendt den 23. juli 2010 af Dansk Automat Brancheforening (DAB). Den anden klage blev indsendt den 6. august 2010 af et landbaseret kasino, »Royal Casino«. De to klager blev den 23. september 2010 videresendt til de danske myndigheder, som blev opfordret til at fremsætte bemærkninger dertil. De danske myndigheder fremsatte deres bemærkninger ved ovennævnte brev af 20. oktober 2010.

(3)

Den 10. november 2010 blev der i Bruxelles afholdt et møde med de danske myndigheder med det formål at drøfte anmeldelsen og de to ovennævnte klager. De danske myndigheder fremlagde på mødet et notat med titlen »The dilemma created by the pending State aid case«, hvori de også oplyste, at de ville udsætte den anmeldte lovs ikrafttræden, indtil Kommissionen havde truffet afgørelse i sagen.

2.   BAGGRUND

2.1.   Det nuværende spillemarked

(4)

Den anmeldte lov er blevet indført som led i liberaliseringen af det danske spillemarked, der hidtil hovedsagelig har været underlagt et statsmonopol. Liberaliseringen skulle efter de oprindelige planer have fundet sted pr. 1. januar 2011.

(5)

I henhold til den gældende lovgivning (baseret på lovbekendtgørelse nr. 273 af 17. april 2008) er skatteministeren bemyndiget til at meddele bevilling til udbud af spil, lotterier og væddemål mod betaling af afgift til staten.

(6)

Hidtil er der ved lov kun meddelt én bevilling, nemlig til det statskontrollerede selskab, »Danske Spil A/S«, hvor skatteministeriet ejer 80 % af aktierne. De resterende 20 % ejes af Danmarks Idræts-Forbund og Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger. Danske Spil er således for øjeblikket den eneste lovlige udbyder af spil i Danmark bortset fra visse særlige markeder (såsom kasinoer, spillehaller eller duekapflyvninger).

(7)

Efter de gældende regler er det ikke tilladt for andre virksomheder end monopolindehaveren, Danske Spil A/S, at udbyde eller reklamere for spil i Danmark. Overtrædelser straffes med bøde.

(8)

Danske Spil har også monopol på det danske marked for væddemål og udbyder såvel onlinevæddemål som landbaserede væddemål. Den nuværende afgiftssats for væddemål er på 30 %.

(9)

For øjeblikket er det kun Danske Spil, der kan udbyde onlinekasinospil, men selskabet har hidtil valgt ikke at udbyde disse spil online. På trods af dette forbud mod at udbyde onlinespil har spiludbydere, der er etableret i andre lande, i de sidste par år udbudt deres tjenester til den danske offentlighed ved at reklamere gennem såvel danske som udenlandske medier.

(10)

Med hensyn til landbaserede kasinoer er der kun meddelt et begrænset antal bevillinger (ni). Der findes for øjeblikket seks kasinoer i Danmark, som alle er knyttet til hoteller, enten i større byer eller på badesteder. Disse kasinoer drives af private investorer, også fra andre medlemsstater. Generelt må et kasino kun udbyde roulette, baccarat, punto banco og black jack. Justitsministeren kan dog give tilladelse til andre former for spil, såsom poker. Desuden kan der i landbaserede kasinoer opstilles spilleautomater, som kun kan benyttes af gæsterne.

(11)

Spilleautomater kan kun opstilles i restaurationer med alkoholbevilling og i private og offentlige spillehaller. Ved spilleautomater forstås mekaniske eller elektroniske maskiner, der kan anvendes til spil, hvor spilleren mod en økonomisk indsats kan vinde en gevinst bestående af kontanter eller spillemønter. Ifølge lov om spilleautomater må opstilling og drift af spilleautomater kun ske med spillemyndighedens tilladelse. På nuværende tidspunkt er det kun Danske Spil, der har bevilling til at udbyde onlinespilleautomater, men som anført ovenfor, har selskabet valgt ikke at gøre det.

2.2.   Liberaliseringsprocessen

(12)

Den danske regering har besluttet at gennemføre en reform af den gældende lovgivning om spil og væddemål for at erstatte det eksisterende monopol med et reguleret og delvis liberaliseret system. Liberaliseringen blev bl.a. anset for nødvendig af hensyn til EU-retten — efter at der var blevet indledt en overtrædelsesprocedure og fremsat en begrundet udtalelse den 23. marts 2007 (2) — og for at imødegå truslen fra ulovlige onlinespil, som udbydes af spiloperatører i andre lande.

(13)

Liberaliseringsprocessen blev under folketingsbehandlingen begrundet med henvisning til den seneste teknologiske udvikling, som betyder, at Danmark nu er en del af et globalt kommunikationssamfund, hvor forbrugerne har adgang til en lang række tjenester fra udbydere i forskellige jurisdiktioner. Over de sidste 10 år har spil udviklet sig til et betydeligt salgsprodukt på internettet, især efter indførelsen af onlinepoker. Internettet har givet danskerne mulighed for at sammenligne Danske Spils produkter og produktsortiment med produkter fra udbydere af onlinespil i Det Forenede Kongerige, Malta, Gibraltar og andre lande. Et hastigt voksende antal danske spillere er derfor i de senere år begyndt at spille med internationale spiludbydere. De danske myndigheder frygter, at udbuddet af spil vil kunne få negative følger for samfundet i form af kriminalitet og forstyrrelse af den offentlige orden og føre til ludomani hos udsatte personer, hvis ikke det reguleres og kontrolleres intensivt. Samtidig er Danske Spils overskud faldet gradvis. Det er derfor nødvendigt, at de danske myndigheder kan regulere og kontrollere de spil, der udbydes til danskerne, for at kanalisere danskernes spil ind i kontrollerede rammer og forebygge negative sociale følgevirkninger i samfundet.

(14)

Den anmeldte lov indgår i et lovsæt, der blev indført for at liberalisere spillemarkedet (3). Det overordnede formål med denne nye lovreform inden for spil er at holde forbruget af spil på et moderat niveau, at beskytte unge og andre udsatte personer mod udnyttelse eller mod udvikling af ludomani, at beskytte spillerne ved at sikre, at spil udbydes på en rimelig, ansvarlig og gennemsigtig måde, og at sikre lov og orden og forhindre udvikling af spilrelateret kriminalitet.

(15)

Efter liberaliseringen kan det danske marked for spil generelt beskrives således:

a)   Væddemål: der er planlagt en fuldstændig liberalisering, og der kan meddeles bevilling til såvel online- som landbaserede væddemål i en periode på 5 år. Visse former for væddemål, som f.eks. hestevæddeløb, er dog udelukket.

b)   Landbaserede kasinoer: der meddeles ingen nye bevillinger, da der ikke er sket nogen væsentlige ændringer i driften af landbaserede kasinoer.

c)   Onlinekasinoer: der er planlagt en fuldstændig liberalisering, idet der kan meddeles et ubegrænset antal bevillinger til privatpersoner, virksomheder og sammenslutninger, der opfylder de fastsatte betingelser. Onlinekasinoer kan udbyde roulette, baccarat, punto banco, black jack, poker og spil på spilleautomater.

d)   Spilleautomater: dette marked er forholdsvis liberaliseret, da der kun kan nægtes bevilling, hvis politiet beslutter det af hensyn til den offentlige orden.

2.3.   Beskrivelse af den anmeldte foranstaltning

De former for spil, som foranstaltningen omfatter

(16)

Det er i § 3 i lov om spil fastsat, at »udbud eller arrangering af spil kræver tilladelse, medmindre andet følger af denne lov eller anden lovgivning«. Desuden fastlægger spilleafgiftsloven det princip, at »udbud eller arrangement af spil er afgiftspligtigt« (§ 1).

(17)

Efter definitionen i § 5 i lov om spil omfatter spil: i) lotteri, ii) kombinationsspil og iii) væddemål.

(18)

Ved kombinationsspil forstås »aktiviteter, hvor en deltager har en chance for at vinde en gevinst, og hvor gevinstchancen beror på en kombination af færdighed og tilfældighed«. Kombinationsspil omfatter således spil, der ofte udbydes af kasinoer, såsom roulette, poker, baccarat, black jack og spil på gevinstgivende spilleautomater.

(19)

I § 5 lov om spil defineres onlinespil som »spil, der indgås mellem en spiller og en spiludbyder ved brug af fjernkommunikation«. I samme bestemmelse defineres landbaserede spil som »spil, der indgås, ved at en spiller og en spiludbyder eller spiludbyderens forhandler mødes fysisk«. Væddemål defineres som »aktiviteter, hvor en deltager har en chance for at vinde en gevinst, og hvor der væddes om resultatet af en fremtidig begivenhed eller indtræffelse af en fremtidig hændelse«.

(20)

Efter spilleafgiftsloven er følgende spil afgiftspligtige: i) lotteri, herunder klasselotteri og almennyttigt lotteri, ii) væddemål, herunder lokale puljevæddemål, iii) landbaserede kasinoer, iv) onlinekasinoer, v) gevinstgivende spilleautomater i spillehaller og restaurationer og vi) spil uden indsats (4).

Afgiftsmæssig behandling af spil

(21)

Den anmeldte foranstaltning omfatter forskellige afgiftssatser for spil, der udbydes i onlinekasinoer, og for spil, der udbydes i landbaserede kasinoer.

(22)

Indehavere af tilladelse til udbud af spil i et onlinekasino skal betale en afgift på 20 % af bruttospilleindtægten (»BSI« — indsatserne minus gevinsterne) (5).

(23)

Indehavere af tilladelse til udbud af spil i landbaserede kasinoer skal dog betale en basisafgift på 45 % af BSI (fratrukket værdien af spillemærkerne i troncen) og en tillægsafgift på 30 % af den del af BSI (fratrukket værdien af spillemærkerne i troncen), der overstiger 4 mio. DKK (beregnet månedligt), jf. § 10 i spilleafgiftsloven (6).

(24)

Indehavere af tilladelse til udbud af spil på gevinstgivende spilleautomater i spillehaller og restaurationer skal betale en afgift på 41 % af BSI. Der skal af spilleautomater opstillet i restaurationer og spillehaller betales en tillægsafgift på 30 % af den del af BSI, der overstiger henholdsvis 30 000 DKK og 250 000 DKK (7).

(25)

Indehavere af tilladelse til udbud af væddemål skal betale en afgift på 20 % af BSI, og det gælder både landbaserede væddemål og onlinevæddemål.

Gebyrer

(26)

Efter den nye lov om spil skal en ansøger ved ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål eller onlinekasino betale et gebyr på 250 000 DKK (350 000 DKK, hvis der ansøges om både væddemål og onlinekasino) og et årligt gebyr på mellem 50 000 DKK og 1 500 000 DKK afhængigt af spillindtægtens størrelse.

Ikrafttræden

(27)

Selv om den anmeldte foranstaltning oprindelig skulle træde i kraft den 1. januar 2011, er det af hensyn til overholdelsen af statsstøttereglerne fastsat i spilleafgiftslovens § 35, stk. 1, at skatteministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden.

3.   DE DANSKE MYNDIGHEDERS ARGUMENTER

(28)

De danske myndigheder erindrer om, at de, efter at de i en årrække har fastholdt, at deres spilmonopol var lovligt i henhold til EU-traktaten ud fra ufravigelige samfundsmæssige hensyn, endelig i 2009 besluttede at foretage en delvis liberalisering af markedet, som var ved at blive undermineret af truslen om ulovligt onlinespil.

(29)

De understreger, at deres planlagte liberaliseringsmodel blev anmeldt til Kommissionen i overensstemmelse med reglerne i informationsproceduredirektivet (8), og at Kommissionen i sit brev af 19. april 2010 udtrykte tilfredshed med den planlagte liberalisering som omhandlet i denne anmeldelse.

(30)

De danske myndigheder mener derfor, at spilleafgiftsloven er forenelig med udøvelsen af traktatens grundlæggende friheder, og at den ikke indebærer statsstøtte som omhandlet i EUF-traktatens artikel 107, stk. 1.

(31)

De danske myndigheder bestrider ikke, at foranstaltningen opfylder kriterierne for brug af statsmidler, eller at modtagerne af en eventuel finansiel fordel er virksomheder som omhandlet i EUF-traktatens artikel 107, stk. 1. De mener dog ikke, at foranstaltningen indebærer støtte, da den ikke er selektiv og derfor ikke medfører nogen fordel. Endvidere finder de, at forskellen i afgiftsmæssig behandling mellem onlinespil og landbaserede spil er berettiget som følge af »systemets karakter eller forvaltning«.

Ingen selektivitet

(32)

De danske myndigheder fremfører, at en statsforanstaltning ifølge retspraksis er selektiv, hvis den begunstiger visse virksomheder eller visse produktioner i forhold til andre virksomheder, som under hensyntagen til det formål, der forfølges med den pågældende ordning, befinder sig i en tilsvarende faktisk og retlig situation (9).

(33)

Selv om de danske myndigheder erkender, at onlinevæddemål og landbaserede væddemål tilhører samme marked og derfor bør være underlagt samme afgiftsniveau (20 %), mener de, at markederne for onlinekasinoer og landbaserede kasinoer udgør to vidt forskellige markeder, som ikke kan sammenlignes og derfor heller ikke kan være underlagt samme afgiftsniveau.

(34)

De danske myndigheder hævder især, under henvisning til Adria-Wien Pipeline-sagen, at en sammenligning af virksomhedernes retlige og faktiske situation indebærer en analyse af de relevante markeder. I denne forbindelse hævder de danske myndigheder på grundlag af sociale og statistiske undersøgelser, at forbrugerne betragter onlinespil og landbaserede spil som to forskellige aktiviteter (undersøgelse foretaget af Socialforskningsinstituttet i 2007 og sammenlignende dataark og diagrammer for onlinemarkeder og landbaserede markeder, udarbejdet af European Gaming and Betting Association — EGBA i januar og marts 2009).

(35)

De fremfører desuden, at forbrugernes profil med hensyn til alder, køn og uddannelsesniveau ikke er den samme for landbaserede spil som for onlinespil (Nomismas rapport fra juni 2007 om markedet for onlinevæddemål i Italien).

(36)

Ifølge de danske myndigheder er landbaserede spil og internetspil teknisk set heller ikke ens. Mens de fleste spil i landbaserede kasinoer er helt manuelt baseret, udføres onlinespil udelukkende af computersoftware, der er installeret på en onlineplatform. Den type tjenester, der udbydes, varierer også betydeligt. I denne forbindelse fremfører de danske myndigheder, at forbrugernes fysiske tilstedeværelse ved landbaserede spil indebærer en social oplevelse, som også omfatter andre tjenester (som f.eks. køb af drikkevarer eller snacks).

(37)

Desuden hævder de danske myndigheder, at landbaserede spil og onlinespil ikke bør anses for at konkurrere med hinanden, men snarere bør betragtes som særskilte og endog komplementære aktiviteter. I denne forbindelse påpeger de, at spil i landbaserede kasinoer indebærer en ekstra indsats og flere omkostninger i form af tid og penge på transport, overholdelse af påklædningsregler, betaling af entré eller rygeforbud. Disse yderligere forhold skulle vise, at spil i landbaserede kasinoer er en særlig oplevelse, hvor de sociale aspekter spiller en stor rolle.

(38)

De danske myndigheder påpeger også, at kontrollen over forbrugeren ikke er den samme ved onlinespil som ved landbaserede spil. I landbaserede kasinoer, hvor forbrugerne er samlet i de samme lokaler, kan personalet reagere over for spillere, der udviser en problematisk social adfærd (som f.eks. spillere, der snyder, er mentalt ustabile eller påvirket af alkohol). Udbydere af internetspil kan derimod ikke kontrollere spillerens spillemønster, mentale tilstand eller finansielle forhold.

(39)

De danske myndigheder understreger også, at de landbaserede kasinoers faldende rentabilitet og markedsandel i de senere år ikke skyldes konkurrence fra onlineoperatører, men snarere er en følge af den aktuelle finanskrise og indførelsen af rygeforbud på offentlige steder.

(40)

De danske myndigheder henviser også til Ladbrokes-sagen (10), hvor Domstolen fastslog, at væddemål om hestevæddeløb i Frankrig og væddemål i Frankrig om hestevæddeløb i Belgien udgjorde to forskellige kategorier, som gjorde en forskel i den afgiftsmæssige behandling berettiget. De danske myndigheder mener derfor, at medlemsstaterne har ret til at foretage en afgiftsmæssig differentiering mellem objektivt forskellige situationer.

(41)

De henviser endvidere til Leo-Libera-sagen (11), som vedrørte dels spil i spilleautomater, dels væddemål og lotterier. De danske myndigheder fremfører, at Domstolen i denne sag med hensyn til artikel 135, stk. 1, litra i), i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006, fastslog, at, princippet om afgiftsneutralitet ikke er til hinder for, at en type spil fritages for moms, mens en anden type spil ikke fritages, for så vidt som de to typer spil imidlertid ikke konkurrerer indbyrdes. De danske myndigheder hævder, at Leo-Libera-sagen ganske vist vedrørte opkrævning af moms, men at begrebet afgiftsneutralitet svarer til begrebet selektivitet, når der er tale om fiskale statsstøtteforanstaltninger.

(42)

På baggrund af ovenstående konkluderer de danske myndigheder, at landbaserede spil og onlinespil udgør to særskilte markeder, som ikke kan sammenlignes og derfor afgiftsmæssigt set kan behandles forskelligt.

Undtagelse berettiget som følge af systemets karakter eller forvaltning

(43)

Ud over at spilleafgiftsloven ikke er selektiv som omhandlet i EUF-traktatens artikel 107, stk. 1, fremfører de danske myndigheder, at den er berettiget som følge af systemets karakter eller forvaltning. De erindrer om, at dette er anerkendt ved retspraksis (12) og i Kommissionens meddelelse om anvendelsen af statsstøttereglerne på foranstaltninger vedrørende direkte beskatning af virksomhederne (13).

(44)

De danske myndigheder understreger, at spilleafgiftsloven har fire forskellige formål: nemlig at holde forbruget af spil på et moderat niveau, at beskytte unge eller udsatte personer mod at udvikle ludomani eller mod at blive udnyttet, at beskytte spillerne ved at sikre, at spillene udbydes på en rimelig, ansvarlig og gennemsigtig måde, og at sikre den offentlige orden og forhindre, at spil tjener som støtte til kriminalitet.

(45)

For at opfylde disse formål bør afgiftsniveauet ikke overstige det, som et marked kan bære. Ifølge de danske myndigheder vil et afgiftsniveau, der er alt for højt, underminere et dansk spillemarked med et alsidigt og attraktivt udbud af spil og desuden forhindre nye onlineoperatører i at komme ind på det danske spillemarked.

(46)

Ved fastsættelsen af afgifterne for udbud af onlinespil måtte de danske myndigheder derfor tage hensyn til de udenlandske afgifter på internetspil. For de danske myndigheder er den største risiko, at danske kunder benytter spil, som udbydes af operatører i udenlandske jurisdiktioner og jurisdiktioner med lave afgifter, som også kan være ulovlige.

(47)

Liberalisering af onlinespillemarkedet uden at tage hensyn til de betingelser, hvorpå udbydere af onlinespil opererer i udlandet, ville føre til en situation, hvor udenlandske spiludbydere ikke ville ansøge om bevilling i Danmark, men blot ville forsætte med at udbyde deres spil fra udlandet uden den danske spillemyndigheds kontrol og uden at opfylde betingelserne i den danske lov om spil.

(48)

De danske myndigheder mener, at den gældende afgiftssats på 20 % på onlinespil — som hævdes at høre til de højeste afgiftssatser på onlinespil i EU — bør anses for at være lav nok til at sikre, at et tilstrækkeligt antal udenlandske spiludbydere vil ansøge om bevilling i stedet for at fortsætte med at udbyde deres spil på det danske marked fra udlandet.

(49)

De konkluderer derfor, at det ville være umuligt at opfylde lovens formål, hvis afgiften på onlinespil var højere, fordi det i så fald ikke ville være økonomisk tiltrækkende for udenlandske spiloperatører at søge ind på det danske onlinemarked.

(50)

De danske myndigheder tilføjer, at det er nødvendigt at opkræve en lav afgift på onlinespil og landbaserede væddemål for at sikre et attraktivt lovligt spilmarked, men at det ikke er berettiget at sænke den gældende afgift på landbaserede kasinoer og spillehaller eller restaurationer, hvor der er opstillet spilleautomater. En sådan sænkning af afgiftsniveauet ville — ud over de skadelige finansielle virkninger i form af lavere afgiftsprovenu for staten — også skabe et stærkt incitament til at øge spil i landbaserede kasinoer og spillehaller i strid med den lovgivende myndigheds mål.

4.   KLAGERNES ARGUMENTER

(51)

Klagerne mener, at den betydeligt lavere afgift på onlinespil i forhold til afgiften på landbaserede spil udgør statsstøtte til onlinesektoren.

(52)

De fremfører, at de samlede afgifter ville andrage 403 mio. DKK, hvis afgiften på onlinespil var den samme som på landbaserede spiloperatører (14). Da den samlede afgift på onlinespil på grundlag af en afgift på 20 % vil være på 140 mio. DKK i 2011, fremfører klagerne, at støtten til onlinesektoren vil andrage ca. 200 mio. DKK om året. Afgiftsfordelene vil sætte onlineoperatørerne i stand til at udbetale en større andel til spillerne og at føre mere omfattende og mere effektive markedsføringskampagner, som landbaserede spiloperatører, der betaler langt højere afgifter (op til 70 %), ikke kan hamle op med.

(53)

Klagerne bygger deres argumenter på, at der findes et indre marked, som omfatter både onlinespil og landbaserede spil, og at den lavere afgift på onlinespil ikke er berettiget som følge af det danske afgiftssystems karakter eller forvaltning.

Landbaserede spil og onlinespil tilhører samme marked

(54)

Klagerne, der repræsenterer to segmenter af det samlede spillemarked (spilleautomater og landbaserede kasinoer), mener, at onlinespil og landbaserede spil udgør ét spillemarked. De understreger, at disse operatører skal betale forskellige afgifter, selv om de befinder sig i en tilsvarende retlig og faktisk situation og udbyder de samme produkter på det samme marked. De erindrer i denne forbindelse om, at onlinespil i lov om spil defineres som spil, der indgås mellem en spiller og en spiludbyder ved brug af fjernkommunikation. Onlinekasinoer kan derfor udbyde kasinospil, som pr. definition er lotterier og kombinationsspil, og som også udbydes af landbaserede kasinoer, f.eks. roulette, baccarat, punto banco, black jack, poker og spil på gevinstgivende spilleautomater. De hævder derfor, at de spil, der udbydes af onlinekasinoer, er de samme, som de spil, der udbydes i landbaserede kasinoer.

(55)

Klagerne fremfører endvidere, at de to former for spil (online, landbaseret) set fra udbudssiden udbyder spillene til brugeren på samme måde (identiske formater). Især udbydes identiske kasinospil til spillerne på en skærm, uanset om spillene spilles i det konventionelle kasino, i private hjem via pc'er eller i spilleautomater, der drives ved møntindkast, og som er opstillet i spillehaller. Den eneste forskel, i hvert fald når det drejer sig om udbud af onlinekasinospil, er internetforbindelsen. Hvad spilleautomater angår, påpeger klagerne, at de i lighed med onlinespil er forbundet med internettet (ikke mellem spiller og spiludbyder, men mellem udbyder og den nationale spillemyndighed med henblik på afgiftsregistrering).

(56)

Klagerne henviser også til skatteministerens udtalelse om, at spil, der udbydes i spilleautomater og online, er identiske.

(57)

For klagerne er den eneste faktiske forskel mellem onlinekasinospil og spil i landbaserede kasinoer, at udbyderen i det landbaserede kasino møder spilleren fysisk, mens kontakten mellem spilleren og onlineudbyderen finder sted i cyberspace. Desuden er klagerne af den opfattelse, at der ved anvendelse af møntautomater og andre spilleautomater er tale om samme forbrugerprofil. Under henvisning til Socialforskningsinstituttets ovennævnte undersøgelse (se punkt (34)) påpeger de, at spillere, der benytter spilleautomater og onlinespil, typisk er unge mænd. Ud fra et økonomisk og uddannelsesmæssigt synspunkt udgør forbrugere, der tiltrækkes af såvel onlinespil som landbaserede spil, en og samme spillergruppe.

(58)

I denne forbindelse fremfører klagerne, at onlinespil blandt spillere i Danmark er vokset kraftigt i de senere år til trods for, at disse aktiviteter er forbudt ved lov. Dette har ført til en tilsvarende nedgang i deres fortjeneste og viser derfor med al tydelighed, at spillere, der benytter online og landbaserede faciliteter, tilhører samme gruppe.

Ingen undtagelse berettiget som følge af systemets karakter eller forvaltning

(59)

Klagerne mener ikke, at den danske regerings argumentation er holdbar, når den hævder, at den lavere afgift på onlinespil har til formål at reducere og kontrollere overdreven spillelidenskab og ludomani i overensstemmelse med den danske lov om spil. Den egentlige årsag til et så lavt afgiftsniveau for onlinespil er ifølge klagerne risikoen for, at de danske myndigheder ikke er i stand til at tiltrække udenlandske spilleoperatører til det danske onlinemarked.

(60)

Hvis det havde været de lovgivende myndigheders hensigt at mindske ludomani, mener klagerne, at afgifterne på onlinespil skulle være så høje som muligt, samtidig med at de tillod en vis spilleaktivitet.

(61)

Klagerne afviser de danske myndigheders påstand om, at en afgift på over 20 % ville afholde spilleoperatører fra at ansøge om en dansk onlinebevilling og dermed ville fremme ulovligt, ukontrollabelt onlinespil. De bemærker i denne forbindelse, at landbaserede spil hidtil, på trods af at de har mistet en betydelig markedsandel til ulovlige onlinespil, har kunnet fungere med et langt højere afgiftsniveau.

(62)

Hvis de danske myndigheder virkelig ønskede at kontrollere og begrænse spil og risikoen for ludomani, ville man have forventet, at den nye lov havde indeholdt bestemmelser om et forholdsvis begrænset antal bevillinger til onlineoperatører, som det er tilfældet i dag med bevillinger til landbaserede spil, og ikke et ubegrænset antal.

(63)

Klagerne understreger, at mens regeringens politik for lave afgifter på onlinespil søger at mindske ukontrolleret, illegalt onlinespil, vil dens politik for fastholdelse af høje afgifter på landbaserede spil og spil i spillehaller blot give spillerne incitament til at gå over til onlinespil, (eller ulovligt spil, hvad enten der er tale om onlinespil eller landbaserede spil). Lige høje afgifter på onlinespil og landbaserede spil på et rimeligt niveau kan mindske incitamentet til ulovligt spil og samtidig bringe praktisk talt al vigtig spilleaktivitet ind under statens kontrol og tilsyn og dermed begrænse kriminel virksomhed og misbrug. Klagerne tilføjer i denne forbindelse, at den danske regering under alle omstændigheder agter at bekæmpe ulovligt onlinespil ved at spærre internetadgangen og elektroniske pengeoverførsler til ulovlige onlinespilleoperatører.

(64)

Af alle ovennævnte årsager mener klagerne ikke, at et system med forskellige afgiftssatser på spil, der konkurrerer om de samme spillere ved udbud af identiske produkter, kan være berettiget som følge af det pågældende afgiftssystems karakter og forvaltning.

5.   VURDERING AF FORANSTALTNINGEN

5.1.   Indledende bemærkninger: procedurens omfang

(65)

De danske myndigheder omtalte i deres skriftlige henvendelser, at deres planer om at liberalisere spillemarkedet oprindelig blev anmeldt til Kommissionen i 2009 i henhold til direktiv 98/34/EF »om en informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og forskrifter samt forskrifter for informationssamfundets tjenester«, og påpegede, at Kommissionen i sit brev af 5. oktober 2009 ikke gav udtryk for forbehold eller indvendinger med hensyn til denne anmeldelse.

(66)

Det skal i denne forbindelse bemærkes, at det i direktiv 98/34/EF er fastsat, at medlemsstaterne skal anmelde alle deres planer vedrørende tekniske forskrifter og/eller nationale tekniske forskrifter til Kommissionen, for at det indre marked kan fungere tilfredsstillende. En anmeldelse efter direktiv 98/34/EF kan ikke erstatte medlemsstaternes pligt i henhold til EUF-traktatens artikel 108, stk. 3, til at anmelde enhver planlagt statsstøtteforanstaltning.

(67)

Som de danske myndigheder erkendte på mødet den 12. november 2010, indeholdt ovennævnte »tekniske« anmeldelse til Kommissionen i henhold til direktiv 98/34/EF ingen henvisning til den danske regerings afgiftsmæssige planer i forbindelse med den planlagte liberalisering af onlinespillemarkedet. I virkeligheden blev beslutningen om at indføre forskellige afgifter på onlinespil truffet den 25. juni 2010, da spilleafgiftsloven blev vedtaget, og blev først anmeldt til Kommissionen den 6. juli 2010 i henhold til EUF-traktatens artikel 108, stk. 2, dvs. næsten et år efter, at Kommissionen havde sendt sine bemærkninger til den danske regerings anmeldelse i henhold til direktiv 98/34/EF.

(68)

Denne procedure i henhold til EUF-traktatens artikel 108, stk. 2, vedrører derfor ikke den planlagte liberalisering af spillemarkedet i Danmark og dens forenelighed med traktatens regler om det indre marked. Den vedrører kun spørgsmålet om, hvorvidt den uens og mere favorable afgiftsmæssige behandling af onlineoperatører i forhold til landbaserede spiloperatører er forenelig med statsstøttereglerne.

5.2.   Statsstøtte

(69)

Efter EUF-traktatens artikel 107, stk. 1, er statsstøtte eller støtte, som ydes ved hjælp af statsmidler under enhver tænkelig form, og som fordrejer eller truer med at fordreje konkurrencevilkårene ved at begunstige visse virksomheder eller visse produktioner, uforenelig med det indre marked, i det omfang den påvirker samhandelen mellem medlemsstaterne.

5.2.1.    Statsmidler

(70)

Efter EUF-traktatens artikel 107, stk. 1, skal der være tale om statsstøtte eller støtte, som ydes ved hjælp af statsmidler. Et tab af afgiftsprovenu svarer til et forbrug af statsmidler i form af skatteudgifter. Ved at lade onlinespiloperatører betale afgifter efter en lav sats på 20 % giver de danske myndigheder afkald på indtægter, hvilket skal betragtes som brug af statsmidler. Den pågældende foranstaltning indebærer således tab af statsmidler og gennemføres derfor ved hjælp af statsmidler.

5.2.2.    Fordel

(71)

Foranstaltningen skal give modtageren/modtagerne en fordel. Ifølge fast retspraksis omfatter støttebegrebet ikke blot positive ydelser, men også de indgreb, der under forskellige former letter de byrder, som normalt belaster en virksomheds budget (15).

(72)

I henhold til spilleafgiftsloven skal onlinespiloperatører betale en »afgift« på 20 %. Denne sats er betydeligt lavere end den afgiftssats, som landbaserede spiloperatører, herunder kasinoer, skal betale. I denne forbindelse opnår onlineoperatører en fordel i form af en lettelse af deres afgiftsbyrde. Den pågældende foranstaltning indebærer derfor en fordel for onlineoperatører.

5.2.3.    Selektivitet

(73)

En foranstaltning betragtes som selektiv, hvis den begunstiger visse virksomheder eller visse produktioner som omhandlet i EUF-traktatens artikel 107, stk. 1.

(74)

Med hensyn til fortolkningen af selektivitetskriteriet erindrer Kommissionen om, at en foranstaltning ifølge retspraksis kan betragtes som selektiv, hvis den »delvist skal fritage virksomhederne fra de pekuniære byrder, der følger af en normal anvendelse af det almindelige system med obligatoriske bidrag, som er pålagt ved lov« (16). En foranstaltning betragtes derfor som selektiv, hvis den afviger fra det afgiftssystem, der anvendes generelt. Domstolen har i denne forbindelse fastslået, at det bør undersøges, om en given foranstaltning begunstiger visse virksomheder i forhold til andre virksomheder, som under hensyntagen til det formål, der forfølges med den pågældende ordning, befinder sig i en tilsvarende faktisk og retlig situation (17).

(75)

Det følger heraf, at en foranstaltnings selektivitet bør vurderes således: For det første bør det undersøges, om foranstaltningen afviger fra det afgiftssystem, der anvendes generelt. Dette kan vurderes på grundlag af, om foranstaltningen skelner mellem økonomiske aktører, som under hensyntagen til det formål, der forfølges med det pågældende system, befinder sig i en tilsvarende faktisk og retlig situation.

(76)

Hvis den pågældende foranstaltning umiddelbart ser ud til at være selektiv, skal det derefter undersøges, om en sådan differentiering følger af det afgiftssystems karakter eller forvaltning, som den indgår i, og derfor kan være berettiget. I henhold til den relevante retspraksis (18) og Kommissionens meddelelse om anvendelsen af statsstøttereglerne på foranstaltninger vedrørende direkte beskatning af virksomhederne (19), skal en medlemsstat fastslå, om den pågældende foranstaltning følger af systemets grundprincipper.

Referencesystem

(77)

I den foreliggende sag bør referencesystemet defineres som afgiftssystemet for danske spil. Spilleafgiftsloven har til formål at regulere betalingen af afgifter på spil, der udbydes eller arrangeres i Danmark. Det er derfor på grundlag af dette referenceafgiftssystem, at den pågældende foranstaltning (dvs. den afgiftsmæssige fortrinsbehandling af onlinespil) skal vurderes.

(78)

I denne forbindelse opstår så spørgsmålet om, hvorvidt den pågældende foranstaltning udgør en undtagelse fra det generelle afgiftssystem, for så vidt som den differentierer mellem onlinespiludbydere og landbaserede spiludbydere, som kan befinde sig i en tilsvarende faktisk og retlig situation.

Tilsvarende faktisk og retlig situation

(79)

De danske myndigheder har fremført, at spilleafgiftsloven gælder for forskellige produktmarkeder, nemlig dels onlinespillemarkedet, dels det landbaserede kasinomarked. Da disse markeder angiveligt er separate og særskilte, gælder den differentierede afgiftsmæssige behandling af landbaserede spil og onlinespil for virksomheder, som hverken retligt eller faktisk befinder sig i en tilsvarende situation.

(80)

Det skal i denne forbindelse bemærkes, at spilleafgiftsloven har til formål at regulere betalingen af afgifter på spil, der udbydes eller arrangeres i Danmark. Det er derfor på grundlag af dette generelle formål, at det skal vurderes, om virksomhederne befinder sig i en tilsvarende retlig og faktisk situation.

(81)

På nuværende tidspunkt finder Kommissionen ikke de danske myndigheders argumenter tilstrækkeligt overbevisende og mener ikke, at de danske myndigheder har godtgjort, at onlinespil retligt og faktisk ikke svarer til landbaserede spil, når det gælder den afgiftsmæssige behandling efter spilleafgiftsloven.

(82)

For det første skal det bemærkes, at der i henhold til dansk lov meddeles bevillinger til landbaserede kasinoer og onlinekasinoer til udbud af nøjagtigt de samme spil (dvs. roulette, baccarat, punto banco, black jack, poker og spil på spilleautomater). De danske myndigheder har ikke påvist, i hvilken udstrækning spil, der udbydes online, og spil, der udbydes i landbaserede lokaler, kan være forskellige. Som understreget af klagerne udbyder landbaserede kasinoer også automatiserede spil, hvor spillernes indsats foretages via skærme, der fungerer med samme software, som anvendes ved onlinespil.

(83)

Med hensyn til forbrugernes socioøkonomiske profil, henviser både de danske myndigheder og klagerne til bl.a. nøjagtigt samme undersøgelse, som er foretaget af Socialforskningsinstituttet (20), men de drager forskellige konklusioner af den. Mens de danske myndigheder hævder, at spillerne i landbaserede kasinoer og onlinekasinoer har forskellig alder, køn og uddannelsesniveau, kommer klagerne til den modsatte konklusion.

(84)

Det argument, at landbaserede spil og onlinespil bør betragtes som særskilte og endog komplementære aktiviteter, idet spil i landbaserede kasinoer omfatter mere end onlinespil og udgør en særlig oplevelse, hvor de sociale aspekter spiller en stor rolle, støttes ikke af afgørende beviser. I denne forbindelse har klagerne tværtimod fremført, at de landbaserede kasinoers sociale aspekter ikke forhindrer kasinospillere i at spille på både onlineplatformen og den landbaserede platform.

(85)

På nuværende tidspunkt tvivler Kommissionen derfor på, at onlinespiloperatører og landbaserede spiloperatører ikke skulle befinde sig i en tilsvarende retlig og faktisk situation, når det gælder vurderingen af deres afgiftsmæssige behandling efter den anmeldte foranstaltning. Kommissionen finder derfor, at spilleafgiftsloven kan være en selektiv foranstaltning som omhandlet i EUF-traktatens artikel 107, stk. 1.

(86)

Ovennævnte konklusion ændres ikke af de danske myndigheders henvisning til Ladbrokes- og Leo-Libera-sagen.

(87)

Hvad især angår Ladbrokes-sagen (21), hvor en fransk lov behandlede to forskellige kategorier af væddemål forskelligt, er det tilstrækkeligt at bemærke, at forholdene i den foreliggende sag adskiller sig væsentligt fra forholdene i Ladbrokes-sagen. I sidstnævntes sag afviste Domstolen Ladbroke's argumentation for, at en afgift på væddemål i Frankrig om belgiske hestevæddeløb skulle behandles på same måde som den afgift, der påhviler indsatsen i væddemål vedrørende franske løb, og som tilfalder PMU. Domstolen begrundede det med, at denne argumentation ikke tog hensyn til de særlige træk, som væddemålene på de belgiske væddeløb udviste, og hvorved de adskilte sig fra væddemålene på de franske væddeløb. Ifølge Domstolen er det karakteristiske ved totalisatorspil, at indsatserne indgår i en fælles pulje, som efter diverse fradrag fordeles ligeligt mellem vinderne, uanset hvor væddemålene er indgået, og den andel af indsatserne, som tilfalder vinderne, kan følgelig ikke variere under hensyn til, hvilken stat væddemålene er indgået i. Det kan kun sikres, at et sådant system fungerer rigtigt, såfremt de afgifter, der skal betales af det beløb, der er placeret i væddemål på et givet hestevæddeløb, opkræves efter satsen i den stat, hvor væddeløbet finder sted. Som Domstolen fastslog, var ordningen vedrørende skatter og afgifter på væddemål i franske væddeløb indført med henblik på den lovgivning og de økonomiske vilkår, som er specifikke for hestevæddeløb og totalisatorspil i Frankrig. Det kunne ikke kræves, at dette system blev overført på totalisatorspil vedrørende belgiske løb, som afholdes efter en anden lovgivning og på andre økonomiske vilkår. I den foreliggende sag vedrører den pågældende foranstaltning ikke væddemål, der arrangeres som totalisatorspil på hestevæddeløb i forskellige medlemsstater, men kasinospil, der arrangeres i samme land, nemlig Danmark, og argumentationen i Ladbrokes-sagen kan derfor ikke anvendes.

(88)

Som nævnt ovenfor har de danske myndigheder heller ikke på nuværende tidspunkt påvist, at udbyderne af onlinespil og landbaserede spil befinder sig i forskellige situationer.

(89)

Med hensyn til de danske myndigheders henvisning til Leo-Libera-sagen bemærker Kommissionen, at princippet om afgiftsneutralitet og selektivitetsbegrebet efter statsstøttereglerne er to forskellige begreber, idet førstnævnte anvendes i forbindelse med artikel 135 i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006, og sidstnævnte anvendes som led i statsstøttebegrebet i artikel 107, stk. 1 (22). Under alle omstændigheder fastslog Domstolen i Leo Libera-sagen, at princippet om afgiftsneutralitet ikke uden at fratage artikel 135, stk. 1, litra i), i direktiv 2006/112/EF enhver effektiv virkning kan fortolkes således, at det er til hinder for, at en type hasardspil eller spil om penge fritages for moms, mens en anden type spil ikke fritages, for så vidt som de to typer spil imidlertid ikke konkurrerer indbyrdes.

Undtagelse berettiget som følge af systemets karakter og forvaltning

(90)

Ifølge gældende retspraksis (23) kan en foranstaltning, som umiddelbart forekommer selektiv, dog være berettiget som følge af afgiftssystemets karakter og forvaltning, hvis den følger direkte af det pågældende afgiftssystems grundprincipper. Det påhviler dog medlemsstaten at give en sådan begrundelse.

(91)

De danske myndigheder har i denne forbindelse fremført, at fastsættelsen af afgiftssatsen for onlinespil på et langt lavere niveau (20 %) er resultatet af en vanskelig balancegang mellem på den ene side behovet for at opfylde den danske spillelovgivnings generelle formål (at holde forbruget af spil på et moderat niveau, at beskytte unge eller andre udsatte personer mod udnyttelse gennem spil eller mod at udvikle ludomani, at beskytte spillerne ved at sikre, at spil udbydes på en rimelig, ansvarlig og gennemsigtig måde, at sikre den offentlige orden og at forhindre, at spil anvendes til kriminelle formål), og på den anden side behovet for at sikre, at en lav afgiftssats vil få onlineudbydere til at ansøge om bevilling i Danmark i stedet for at vælge fortsat at udbyde onlinespil fra andre jurisdiktioner med lave afgifter.

(92)

På nuværende tidspunkt tvivler Kommissionen på, at foranstaltningen kan begrundes med nogen af ovennævnte argumenter. Kommissionen erindrer om, at det er fast retspraksis, at afgiftsreglerne i andre medlemsstater ikke kan tages i betragtning ved vurderingen af foranstaltningen. Ved begrundelsen for en foranstaltning kan der derfor kun tages hensyn til principperne i det indenlandske afgiftssystem (24). Det følger heraf, at der i den foreliggende sag ikke kan tages hensyn til de eventuelle lavere afgifter, der måtte være fastsat i andre lande for onlinespil, og som kan være mere konkurrencedygtige end de afgifter, der anvendes i Danmark.

(93)

Desuden er det fast retspraksis, at der ikke kan ydes støtte med den begrundelse, at støtten vil forbedre virksomhedernes konkurrenceevne (25). Kommissionen kan derfor ikke på nuværende tidspunkt på grundlag af den fremlagte argumentation — nemlig at en lavere afgift vil give danske onlineoperatører mulighed for at imødegå konkurrencen fra onlineoperatører i andre lande med lavere afgifter — anse foranstaltningen for at være berettiget som følge af systemets karakter og forvaltning.

(94)

Ved vurderingen af en afgiftsforanstaltning på grundlag af systemets karakter og forvaltning, må der desuden sondres mellem de målsætninger, som ligger uden for systemet, og de iboende målsætninger i selve afgiftssystemet (26). I den foreliggende sag anfører de danske myndigheder de overordnede målsætninger i lov om spil som begrundelse for den differentierede afgiftsmæssige behandling. De danske myndigheder har ikke fremsat tilstrækkeligt overbevisende argumenter for, at de pågældende målsætninger skal anses for at være iboende i afgiftssystemet og ikke for at være generelle og for at ligge uden for systemet.

(95)

På nuværende tidspunkt mener Kommissionen derfor ikke, at de danske myndigheder har godtgjort, at den differentierede afgiftsmæssige behandling af onlineoperatører og landbaserede operatører, som blev indført ved spilleafgiftsloven, er berettiget som følge af systemets karakter og forvaltning. Kommissionen tvivler derfor på, at den pågældende foranstaltning følger direkte af afgiftssystemets grundprincipper, og at den er berettiget.

5.2.4.    Påvirkning af samhandelen mellem medlemsstaterne og fordrejning af konkurrencevilkårene

(96)

Efter EUF-traktatens artikel 107, stk. 1, skal foranstaltningen påvirke samhandelen mellem medlemsstaterne og fordreje eller true med at fordreje konkurrencevilkårene. I denne forbindelse har Domstolen konsekvent fastslået, at det forhold, at en foranstaltning styrker en virksomheds position i forhold til andre virksomheder, er tilstrækkeligt, for at dette kriterium er opfyldt (27). I den foreliggende sag er onlineoperatører i Danmark udsat for konkurrence og omfattet af samhandelen mellem medlemsstaterne. Spilleafgiftsloven, der indebærer en favorabel afgiftsmæssig behandling af danske virksomheder, som udbyder onlinespil, påvirker derfor samhandelen mellem medlemsstaterne og fordrejer eller truer med at fordreje konkurrencen.

5.2.5.    Konklusion

(97)

Da ovennævnte betingelser i EUF-traktatens artikel 107, stk. 1, ser ud til at være opfyldt, mener Kommissionen på nuværende tidspunkt, at spilleafgiftsloven kan indebære statsstøtte.

5.3.   Forenelighed

(98)

Spilleafgiftsloven ser ikke ud til at falde ind under nogen af undtagelsesbestemmelserne i EUF-traktatens artikel 107, stk. 2 og 3, og på nuværende tidspunkt tvivler Kommissionen derfor på, at foranstaltningen kan betragtes som forenelig med det indre marked.

6.   KONKLUSION

(99)

På baggrund af ovenstående har Kommissionen besluttet at indlede den formelle undersøgelsesprocedure efter EUF-traktatens artikel 108, stk. 2, med hensyn til den pågældende foranstaltning.

AFGØRELSE

På baggrund af ovenstående opfordrer Kommissionen efter proceduren i EUF-traktatens artikel 108, stk. 2, Kongeriget Danmark til senest en måned efter modtagelsen af dette brev at fremsætte sine bemærkninger og alle oplysninger, der måtte være nyttige for vurderingen af foranstaltningen. Kommissionen opfordrer de danske myndigheder til straks at sende den potentielle støttemodtager en kopi af dette brev.

Kommissionen minder Kongeriget Danmark om, at EUF-traktatens artikel 108, stk. 3, har opsættende virkning, og henviser til artikel 14 i Rådets forordning (EF) nr. 659/1999, hvor det er fastsat, at ulovligt udbetalt støtte kan kræves tilbagebetalt af støttemodtageren.

Kommissionen advarer Kongeriget Danmark om, at interesserede parter vil blive underrettet ved offentliggørelse af dette brev og et fyldestgørende resumé heraf i Den Europæiske Unions Tidende. Kommissionen vil ligeledes underrette interesserede parter i de EFTA-lande, der har undertegnet EØS-aftalen, ved offentliggørelse af en meddelelse i EØS-tillægget til Den Europæiske Unions Tidende, samt EFTA-Tilsynsmyndigheden ved fremsendelse af en kopi af dette brev. Alle interesserede parter vil blive opfordret til at fremsætte deres bemærkninger senest en måned efter offentliggørelsestidspunktet.“


(1)  Lov nr. 698 om afgifter af spil var allerede blevet vedtaget den 25. juni 2010.

(2)  Overtrædelsesprocedure nr. 2003/4365, se også IP/07/360.

(3)  Lov om spil (nr. 848 af 1. juli 2010), lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål (nr. 696 af 25. juni 2010) og lov om Danske Spil A/S (nr. 695 af 25. juni 2010).

(4)  Se kapitel 2 i spilleafgiftsloven.

(5)  § 11 i spilleafgiftsloven.

(6)  1 DKK = 0,13 EUR.

(7)  Beløbet tillægges 3 000 DKK pr. automat for indtil 50 automater og 1 500 DKK pr. automat derudover, jf. § 12 i spilleafgiftsloven.

(8)  Anmeldelse nr. 2009/372/DK til Kommissionen i henhold til Europa-parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF af 22. juni 1998 (EFT L 24 af 21.7.1998, s. 37).

(9)  Sag C-143/99, Adria-Wien Pipeline, Sml. 2001 I, s. 8365, præmis 41, og sag C-409/00, Spanien mod Kommissionen, Sml. 2003 I, s. 1487, præmis 47.

(10)  Sag C-353/95 P, Ladbrokes mod Kommissionen, Sml. 1997 I, s. 7007, præmis 33 ff.

(11)  Sag C-58/09, Leo-Libera GmbH, Sml. 2010, præmis 34 ff.

(12)  Sag 173/73, Den Italienske Republik mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber, Sml. 1974, s. 709.

(13)  Meddelelse fra Kommissionen om anvendelsen af statsstøttereglerne på foranstaltninger vedrørende direkte beskatning af virksomhederne, EFT C 384 af 10.12.1998, punkt 23.

(14)  Klagerne mener, at et forsigtigt skøn over værdien af onlinespil i Danmark for 2011 vil være 700 mio. DKK. På grundlag af den gennemsnitlige afgift på landbaserede kasinoer på 57,66 % vil statskassen få et afgiftsprovenu på i alt 430 mio. DKK.

(15)  Sag 30/59, De Gezamenlijke Steenkolenmijnen in Limburg mod Den Høje Myndighed for Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab, Sml. 1954-1964, s. 211.

(16)  Sag 173/73, Den Italienske Regering mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber, Sml. 1974, s. 709, præmis 33.

(17)  Sag C-88/03, Den Portugisiske Republik mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber, Sml. 2006 I, s. 7115, præmis 54, sag C-172/03, Wolfgang Heiser mod Finanzamt Innsbruck, Sml. 2005 I, s. 1627, præmis 40 og sag C-169/08, Presidente del Consiglio dei Ministri mod Regione Sardegna, Sml. 2009 I, s. 10821, præmis 61.

(18)  Sag 173/73, Den Italienske Regering mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber, Sml. 1974, s. 709, præmis 33.

(19)  Meddelelse fra Kommissionen om anvendelsen af statsstøttereglerne på foranstaltninger vedrørende direkte beskatning af virksomhederne, EFT C 384 af 10.12.1998, punkt 23.

(20)  Undersøgelse foretaget af Socialforskningsinstituttet i 2007.

(21)  Sag C-353/95 P Ladbrokes mod Kommissionen, Sml. 1997 I, s. 7007.

(22)  Sag C-58/09, op. cit. punkt 35.

(23)  Sag 173/73 Den italienske regering mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber, Sml. 1974, s. 709, præmis 33; Meddelelse fra Kommissionen om anvendelsen af statsstøttereglerne på foranstaltninger vedrørende direkte beskatning af virksomhederne, EFT C 384 af 10.12.1998, punkt 23.

(24)  Sag T-308/00 Salzgitter mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber, Sml. 2004 II, s. 1933, præmis 81; Beslutning C 2/2009, MoRaKG, Vilkår for kapitalinvesteringer (EUT C 60 af 14.3.2009, s. 9), punkt 25.

(25)  Rapport om anvendelsen af Kommissionens meddelelse om anvendelsen af statsstøttereglerne på foranstaltninger vedrørende direkte beskatning af virksomhederne, 9.2.2004, punkt 38.

(26)  Meddelelse fra Kommissionen om anvendelsen af statsstøttereglerne på foranstaltninger vedrørende direkte beskatning af virksomhederne, EFT C 384 af 10.12.1998, punkt 26.

(27)  Sag 730/79, Philip Morris Holland BV mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber, Sml. 1980, s. 2671, præmis 11.


22.1.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/20


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Vec COMP/M.6073 – Daimler/Beiqi Foton Motor CO/Beijing Foton Daimler Automotive/JV)

Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní

(Text s významom pre EHP)

2011/C 22/08

1.

Komisia bolo 12. januára 2011 podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1) doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii, ktorou podniky Daimler AG („Daimler“, Nemecko) a Beiqi Foton Motor Co. Ltd („Foton“, Čína) získavajú v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) o fúziách prostredníctvom kúpy akcií v novozaloženej spoločnosti tvoriacej spoločný podnik spoločnú kontrolu nad podnikom Beijing Foton Daimler Automotive Co. Ltd („BFDA“).

2.

Predmet činnosti dotknutých podnikov:

Daimler: vývoj, výroba a distribúcia automobilov (osobné automobily, nákladné automobily, dodávky, autobusy a úžitkové vozidlá); poskytovanie finančných služieb súvisiacich s automobilmi vrátane financovania, lízingu, poistenia a správy vozového parku,

Foton: vývoj, výroba a distribúcia úžitkových vozidiel,

BFDA: vývoj, výroba a distribúcia stredne ťažkých a ťažkých nákladných áut v Číne.

3.

Na základe predbežného posúdenia a bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie v tejto veci, sa Komisia domnieva, že oznámená transakcia by mohla spadať do rozsahu pôsobnosti nariadenia ES o fúziách. V súlade s oznámením Komisie týkajúcim sa zjednodušeného konania pre posudzovanie určitých druhov koncentrácií podľa nariadenia ES o fúziách (2) je potrebné uviesť, že túto vec je možné posudzovať v súlade s postupom stanoveným v oznámení.

4.

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr do 10 dní od dátumu uverejnenia tohto oznámenia. Pripomienky je možné zaslať faxom (+32 22964301), e-mailom na adresu: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu alebo poštou s uvedením referenčného čísla COMP/M.6073 – Daimler/Beiqi Foton Motor CO/Beijing Foton Daimler Automotive/JV na túto adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1 („nariadenie ES o fúziách“).

(2)  Ú. v. EÚ C 56, 5.3.2005, s. 32 („Oznámenie o zjednodušenom postupe“).


22.1.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/21


Predbežné oznámenie o koncentrácii

[Vec COMP/M.5950 – Munksjo/Arjowiggins (decor and abrasive businesses)]

(Text s významom pre EHP)

2011/C 22/09

1.

Komisia bolo 17. januára 2011 podľa článku 4 a na základe postúpenia podľa článku 4 ods. 5 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1) doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii, ktorou podnik Munksjö AB („Munksjö“, Švédsko) získava v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) o fúziách prostredníctvom kúpy akcií kontrolu nad časťou podniku Arjowiggins SAS („Arjowiggins“, Francúzsko).

2.

Predmet činnosti dotknutých podnikov:

Munksjö: výroba papierových výrobkov s vysokou pridanou hodnotou v šiestich výrobných oblastiach: dekoračný papier, buničina, papier na elektrotechnické použitie, fólie Spantex, tenký papier a baliace materiály Inpak,

Arjowiggins: výroba papiera na tvorivé a technické použitie. Aktíva podniku Arjowiggins, ktoré sú predmetom tejto koncentrácie, zahŕňajú činnosti v oblasti dekoračného papiera, tenkého papiera, papiera na výtvarné umenie a brúsnych papierov.

3.

Na základe predbežného posúdenia a bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie v tejto veci, sa Komisia domnieva, že oznámená transakcia by mohla patriť do rozsahu pôsobnosti nariadenia ES o fúziách.

4.

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr do 10 dní od dátumu uverejnenia tohto oznámenia. Pripomienky je možné zaslať faxom (+32 22964301), e-mailom na adresu COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu alebo poštou s uvedením referenčného čísla COMP/M.5950 – Munksjo/Arjowiggins (decor and abrasive businesses) na túto adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1 („nariadenie ES o fúziách“).


Korigendá

22.1.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/22


Korigendum k aktualizácii zoznamu hraničných priechodov podľa článku 2 ods. 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006, ktorým sa ustanovuje kódex Spoločenstva o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc) ( Ú. v. EÚ C 316, 28.12.2007, s. 1 ; Ú. v. EÚ C 134, 31.5.2008, s. 16 ; Ú. v. EÚ C 177, 12.7.2008, s. 9 ; Ú. v. EÚ C 200, 6.8.2008, s. 10 ; Ú. v. EÚ C 331, 31.12.2008, s. 13 ; Ú. v. EÚ C 3, 8.1.2009, s. 10 ; Ú. v. EÚ C 37, 14.2.2009, s. 10 ; Ú. v. EÚ C 64, 19.3.2009, s. 20 ; Ú. v. EÚ C 99, 30.4.2009, s. 7 ; Ú. v. EÚ C 229, 23.9.2009, s. 28 ; Ú. v. EÚ C 263, 5.11.2009, s. 22 ; Ú. v. EÚ C 298, 8.12.2009, s. 17 ; Ú. v. EÚ C 74, 24.3.2010, s. 13 ; Ú. v. EÚ C 326, 3.12.2010, s. 17 )

( Úradný vestník Európskej únie C 355 z 29. decembra 2010 )

2011/C 22/10

Na strane 34 v časti pre Lotyšsko v oddiele „Vzdušné hranice“:

namiesto:

„Nový hraničný priechod: Takuma lidosta (funguje len na požiadanie)“

má byť:

„Nový hraničný priechod: Tukuma lidlauks (funguje len na požiadanie)“.