ISSN 1725-5236

doi:10.3000/17255236.C_2010.351.slo

Úradný vestník

Európskej únie

C 351

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 53
22. decembra 2010


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

2010/C 351/01

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci na rozpočtový rok 2010 – Opravný rozpočet č. 2

1

2010/C 351/02

Výkaz príjmov a výdavkov Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie na rozpočtový rok 2010 – Opravný rozpočet č. 1

5

2010/C 351/03

Výkaz príjmov a výdavkov Agentúry Európskej únie pre základné práva na rozpočtový rok 2010 – Opravný rozpočet č. 1

9

2010/C 351/04

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej námornej bezpečnostnej agentúry na rozpočtový rok 2010 – Opravný rozpočet č. 1

13

2010/C 351/05

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva na rozpočtový rok 2010 – Opravný rozpočet č. 2

17

2010/C 351/06

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre bezpečnosť sietí a informácií na rozpočtový rok 2010 – Opravný rozpočet č. 1

21

2010/C 351/07

Výkaz príjmov a výdavkov Eurojustu na rozpočtový rok 2010 – Opravný rozpočet č. 1

25

2010/C 351/08

Výkaz príjmov a výdavkov pre Európsky úrad pre dohľad nad GNSS na rozpočtový rok 2010 – Opravný rozpočet č. 1

29

2010/C 351/09

Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre zdravie a spotrebiteľov na rozpočtový rok 2010 – Opravný rozpočet č. 1

33

2010/C 351/10

Výkaz príjmov a výdavkov pre Výkonnú agentúru pre výskum na rozpočtový rok 2010 – Opravný rozpočet č. 1

37

2010/C 351/11

Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry Európskej rady pre výskum na rozpočtový rok 2010 – Opravný rozpočet č. 1

41

Sumy sú vyjadrené v eurách, pokiaľ nie je uvedené inak.

SK

 


IV Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

22.12.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 351/1


Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci na rozpočtový rok 2010 – Opravný rozpočet č. 2

(2010/C 351/01)

PRÍJMY

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2010

Opravný rozpočet č. 2

Nová suma

1

DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

1 0

DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

14 770 731

346 335

15 117 066

 

Hlava 1 – Súčet

14 770 731

346 335

15 117 066

2

OSTATNÉ DOTÁCIE

2 0

OSTATNÉ DOTÁCIE

126 100

73 900

200 000

 

Hlava 2 – Súčet

126 100

73 900

200 000

5

RÔZNE PRÍJMY

 

Hlava 5 – Súčet

207 131

 

207 131

6

PRÍJMY ZO SLUŽIEB VYKONANÝCH ZA PLATBU

 

Hlava 6 – Súčet

p.m.

 

p.m.

 

CELKOVÝ SÚČET

15 103 962

420 235

15 524 197

VÝDAVKY

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2010

Opravný rozpočet č. 2

Nová suma

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

5 480 700

–10 000

5 470 700

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

33 000

10 000

43 000

 

Hlava 1 – Súčet

5 528 700

0

5 528 700

2

VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A INÉ PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY

2 0

NÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

958 635

59 306

1 017 941

2 1

INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE

359 438

170 259

529 697

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

36 962

8 700

45 662

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE

139 765

5 735

145 500

 

Hlava 2 – Súčet

1 547 400

244 000

1 791 400

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

EURÓPSKE OBSERVATÓRIUM RIZÍK – PREDVÍDANIE ZMIEN

1 055 225

246 000

1 301 225

3 1

INFORMÁCIE O PRACOVNOM PROSTREDÍ

1 165 470

–10 000

1 155 470

3 2

KOMUNIKÁCIA, ORGANIZOVANIE KAMPANÍ A PROPAGÁCIA

4 110 000

– 280 000

3 830 000

3 3

VYTVÁRANIE SIETÍ A KOORDINÁCIA

1 176 436

220 235

1 396 671

 

Hlava 3 – Súčet

7 507 131

176 235

7 683 366

4

VÝDAVKY NA USKUTOČŇOVANIE OSOBITNÝCH PROJEKTOV FINANCOVANÝCH INÝMI ŠPECIFICKÝMI DOTÁCIAMI

 

Hlava 4 – Súčet

520 731

 

520 731

5

REZERVA

 

Hlava 5 – Súčet

p.m.

 

p.m.

 

CELKOVÝ SÚČET

15 103 962

420 235

15 524 197


22.12.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 351/5


Výkaz príjmov a výdavkov Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie na rozpočtový rok 2010 – Opravný rozpočet č. 1

(2010/C 351/02)

PRÍJMY

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2010

Opravný rozpočet č. 1

Nová suma

1

PLATBY OD AGENTÚR, ÚRADOV, INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV

1 0

PLATBY OD AGENTÚR A ÚRADOV

43 623 952

8 716 212

52 340 164

 

Hlava 1 – Súčet

43 623 952

8 716 212

52 340 164

2

DOTÁCIA OD KOMISIE

 

Hlava 2 – Súčet

p.m.

 

p.m.

3

MEDZIINŠTITUCIONÁLNA SPOLUPRÁCA

3 0

MEDZIINŠTITUCIONÁLNA SPOLUPRÁCA

3 691 000

–15 700

3 675 300

 

Hlava 3 – Súčet

3 691 000

–15 700

3 675 300

4

INÉ PRÍJMY

4 0

INÉ PRÍJMY

800 000

– 488 000

312 000

 

Hlava 4 – Súčet

800 000

– 488 000

312 000

5

PREBYTOK PRENESENÝ Z PREDCHÁDZAJÚCEHO ROZPOČTOVÉHO ROKU

5 0

PREBYTOK PRENESENÝ Z PREDCHÁDZAJÚCEHO ROZPOČTOVÉHO ROKU

p.m.

24 041 195

24 041 195

 

Hlava 5 – Súčet

p.m.

24 041 195

24 041 195

6

NÁHRADY

6 0

NÁHRADY KLIENTOM

p.m.

–6 121 255

–6 121 255

6 1

OSOBITNÉ NÁHRADY

 

–11 050 000

–11 050 000

 

Hlava 6 – Súčet

p.m.

–17 171 255

–17 171 255

 

CELKOVÝ SÚČET

48 114 952

15 082 452

63 197 404

VÝDAVKY

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2010

Opravný rozpočet č. 1

Nová suma

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

22 595 900

2 100 300

24 696 200

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

239 000

70 000

309 000

 

Hlava 1 – Súčet

23 094 900

2 170 300

25 265 200

2

VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

2 0

INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, NÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

1 553 000

9 000

1 562 000

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

147 000

–10 000

137 000

2 3

OBVYKLÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

364 500

50 000

414 500

 

Hlava 2 – Súčet

5 633 500

49 000

5 682 500

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

EXTERNÉ PREKLADATEĽSKÉ SLUŽBY

14 879 312

2 998 388

17 877 700

 

Hlava 3 – Súčet

15 642 312

2 998 388

18 640 700

10

REZERVY

10 0

DOČASNÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY

3 744 240

9 864 764

13 609 004

 

Hlava 10 – Súčet

3 744 240

9 864 764

13 609 004

 

CELKOVÝ SÚČET

48 114 952

15 082 452

63 197 404

Plán pracovných miest

Funkčná skupina a platová trieda

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

 

2010

2009

2008

2010

2009

2008

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

2

1

AD 12

8

7

5

5

4

4

AD 11

10

9

7

12

12

11

AD 10

10

12

15

7

6

6

AD 9

3

3

4

11

12

12

AD 8

1

1

1

6

5

7

AD 7

8

8

3

16

16

12

AD 6

3

3

7

20

25

27

AD 5

1

1

13

11

11

AD spolu

45

45

43

93

93

91

AST 11

AST 10

AST 9

1

1

1

AST 8

4

4

3

1

1

1

AST 7

2

4

5

4

3

3

AST 6

4

3

4

5

7

6

AST 5

5

6

6

5

6

AST 4

5

3

2

12

12

11

AST 3

4

1

20

25

27

AST 2

12

10

9

AST 1

7

12

14

AST spolu

19

19

21

68

76

78

Spolu

64

64

64

161

169

169


22.12.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 351/9


Výkaz príjmov a výdavkov Agentúry Európskej únie pre základné práva na rozpočtový rok 2010 – Opravný rozpočet č. 1

(2010/C 351/03)

PRÍJMY

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2010

Opravný rozpočet č. 1

Nová suma

2

DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

2 0

DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

20 000 000

90 010

20 090 010

 

Hlava 2 – Súčet

20 000 000

90 010

20 090 010

3

FINANČNÉ PRÍSPEVKY HOSTITEĽSKÉHO ČLENSKÉHO ŠTÁTU

 

Hlava 3 – Súčet

p.m.

 

p.m.

4

PRÍJMY PRIPÍSANÉ DO ŠPECIFICKÝCH POLOŽIEK PRE VÝDAVKY

 

Hlava 4 – Súčet

2 420

 

2 420

9

RÔZNE PRÍJMY

 

Hlava 9 – Súčet

p.m.

 

p.m.

 

CELKOVÝ SÚČET

20 002 420

90 010

20 092 430

VÝDAVKY

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2010

Opravný rozpočet č. 1

Nová suma

1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

 

Hlava 1 – Súčet

10 975 420

 

10 975 420

2

BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

 

Hlava 2 – Súčet

2 499 000

 

2 499 000

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 3

SLOBODY

2 790 000

90 010

2 880 010

 

Hlava 3 – Súčet

6 528 000

90 010

6 618 010

4

INÉ VÝDAVKY

 

Hlava 4 – Súčet

p.m.

 

p.m.

 

CELKOVÝ SÚČET

20 002 420

90 010

20 092 430


22.12.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 351/13


Výkaz príjmov a výdavkov Európskej námornej bezpečnostnej agentúry na rozpočtový rok 2010 – Opravný rozpočet č. 1

(2010/C 351/04)

PRÍJMY

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2010

Opravný rozpočet č. 1

Nová suma

2

DOTÁCIA KOMISIE

2 0

DOTÁCIA KOMISIE

53 771 084

 

53 771 084

2 1

PREVÁDZKOVÉ PRÍJMY

20 000

560 829

580 829

 

Hlava 2 – Súčet

53 791 084

560 829

54 351 913

 

CELKOVÝ SÚČET

53 791 084

560 829

54 351 913

VÝDAVKY

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2010

Opravný rozpočet č. 1

Nová suma

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

ZAMESTNANCI

1 3

MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY

150 000

150 000

4 086

4 086

154 086

154 086

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

400 000

400 000

159

159

400 159

400 159

 

Hlava 1 – Súčet

19 220 000

19 220 000

4 245

4 245

19 224 245

19 224 245

2

VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

2 0

PRENÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

2 175 000

2 175 000

45 900

45 900

2 220 900

2 220 900

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

130 000

130 000

20 000

20 000

150 000

150 000

 

Hlava 2 – Súčet

3 458 248

3 458 248

65 900

65 900

3 524 148

3 524 148

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 1

VÝVOJ DATABÁZ

3 506 836

2 750 050

415 961

415 961

3 922 797

3 166 011

3 3

SCHÔDZE SÚVISIACE S PREVÁDZKOVOU ČINNOSŤOU

955 000

935 000

6 491

6 491

961 491

941 491

3 6

VÝDAVKY NA MISIE SPOJENÉ S NÁMORNÝMI ZÁLEŽITOSŤAMI

782 000

782 000

473

473

782 473

782 473

3 9

DÁTOVÉ STREDISKO PRE IDENTIFIKÁCIU A SLEDOVANIE LODÍ NA VEĽKÉ VZDIALENOSTI (LRIT)

3 550 000

3 550 000

67 759

67 759

3 617 759

3 617 759

 

Hlava 3 – Súčet

31 112 836

27 336 050

490 684

490 684

31 603 520

27 826 734

 

CELKOVÝ SÚČET

53 791 084

50 014 298

560 829

560 829

54 351 913

50 575 127


22.12.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 351/17


Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva na rozpočtový rok 2010 – Opravný rozpočet č. 2

(2010/C 351/05)

PRÍJMY

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2010

Opravný rozpočet č. 2

Nová suma

1

PRÍJMY Z POPLATKOV

1 0

PRÍJMY Z POPLATKOV

70 259 000

2 700 000

72 959 000

 

Hlava 1 – Súčet

70 259 000

2 700 000

72 959 000

2

DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

 

Hlava 2 – Súčet

34 197 000

 

34 197 000

3

PRÍSPEVOK TRETÍCH KRAJÍN

 

Hlava 3 – Súčet

1 650 000

 

1 650 000

4

INÉ PRÍSPEVKY

 

Hlava 4 – Súčet

673 000

 

673 000

5

SPRÁVNA ČINNOSŤ

 

Hlava 5 – Súčet

600 000

 

600 000

6

PRÍJMY ZA SLUŽBY VYKONANÉ ZA PLATBU

 

Hlava 6 – Súčet

p.m.

 

p.m.

7

ÚPRAVA ROZPOČTU

 

Hlava 7 – Súčet

27 135 133

 

27 135 133

 

CELKOVÝ SÚČET

134 514 133

2 700 000

137 214 133

VÝDAVKY

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2010

Opravný rozpočet č. 2

Nová suma

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

52 142 000

– 450 000

51 692 000

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

2 248 000

450 000

2 698 000

 

Hlava 1 – Súčet

56 430 000

0

56 430 000

2

VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

2 1

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE

4 450 000

30 000

4 480 000

2 3

BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

1 084 000

100 000

1 184 000

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE

885 000

–30 000

855 000

 

Hlava 2 – Súčet

14 082 000

100 000

14 182 000

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

CERTIFIKAČNÉ ČINNOSTI

24 695 000

2 300 000

26 995 000

3 1

AKTIVITY S (TVORBA NORIEM)

500 000

– 100 000

400 000

3 2

VÝVOJ DATABÁZY

3 602 000

696 000

4 298 000

3 3

INFORMÁCIE A PUBLIKÁCIE

400 000

–76 000

324 000

3 8

TECHNICKÉ ŠKOLENIA

645 000

– 220 000

425 000

 

Hlava 3 – Súčet

39 707 000

2 600 000

42 307 000

4

ŠPECIÁLNE OPERAČNÉ PROGRAMY

 

Hlava 4 – Súčet

673 000

 

673 000

5

OSTATNÉ VÝDAVKY

 

Hlava 5 – Súčet

23 622 133

 

23 622 133

 

CELKOVÝ SÚČET

134 514 133

2 700 000

137 214 133


22.12.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 351/21


Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre bezpečnosť sietí a informácií na rozpočtový rok 2010 – Opravný rozpočet č. 1

(2010/C 351/06)

PRÍJMY

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2010

Opravný rozpočet č. 1

Nová suma

1

DOTÁCIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

 

Hlava 1 – Súčet

7 928 200

 

7 928 200

2

PRÍSPEVOK TRETÍCH KRAJÍN

2 0

PRÍSPEVOK TRETÍCH KRAJÍN

p.m.

184 988

184 988

 

Hlava 2 – Súčet

p.m.

184 988

184 988

3

OSTATNÉ PRÍSPEVKY

 

Hlava 3 – Súčet

p.m.

 

p.m.

4

SPRÁVNA ČINNOSŤ

 

Hlava 4 – Súčet

p.m.

 

p.m.

 

CELKOVÝ SÚČET

7 928 200

184 988

8 113 188

VÝDAVKY

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2010

Opravný rozpočet č. 1

Nová suma

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

4 520 000

– 145 000

4 375 000

1 2

VÝDAVKY NA NÁBOR NOVÝCH ZAMESTNANCOV

474 200

– 130 000

344 200

1 4

DOČASNÁ VÝPOMOC

159 000

105 000

264 000

 

Hlava 1 – Súčet

5 297 200

– 170 000

5 127 200

2

PREVÁDZKOVANIE AGENTÚRY

2 0

BUDOVY A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

163 000

9 000

172 000

2 1

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

32 000

10 000

42 000

2 2

BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

189 000

–21 000

168 000

2 3

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE (IKT)

190 000

59 000

249 000

 

Hlava 2 – Súčet

574 000

57 000

631 000

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

SKUPINOVÉ ČINNOSTI

638 000

76 000

714 000

3 2

INÉ OPERAČNÉ ČINNOSTI

194 000

71 988

265 988

3 3

ČINNOSTI ODDELENIA NA PODPORU SPOLUPRÁCE

315 000

20 000

335 000

3 5

ČINNOSTI TECHNICKÉHO ODDELENIA

885 000

130 000

1 015 000

 

Hlava 3 – Súčet

2 057 000

297 988

2 354 988

 

CELKOVÝ SÚČET

7 928 200

184 988

8 113 188


22.12.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 351/25


Výkaz príjmov a výdavkov Eurojustu na rozpočtový rok 2010 – Opravný rozpočet č. 1

(2010/C 351/07)

PRÍJMY

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2010

Opravný rozpočet č. 1

Nová suma

9

PRÍJMY

9 0

ROČNÝ PRÍJEM

30 163 220

2 159 160

32 322 380

 

Hlava 9 – Súčet

30 163 220

2 159 160

32 322 380

 

CELKOVÝ SÚČET

30 163 220

2 159 160

32 322 380

VÝDAVKY

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2010

Opravný rozpočet č. 1

Nová suma

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBAMI PRACUJÚCIMI PRE INŠTITÚCIU

 

Hlava 1 – Súčet

16 197 377

16 197 377

 

 

16 197 377

16 197 377

2

INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNOSTÍ, PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY

 

Hlava 2 – Súčet

7 102 200

7 102 200

 

 

7 102 200

7 102 200

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

 

Hlava 3 – Súčet

6 863 644

6 863 644

 

 

6 863 644

6 863 644

4

SPOLOČNÉ PROJEKTY EUROJUST – KOMISIA

4 1

ÚČASŤ NA PROGRAMOCH V OBLASTI TRESTNEJ JUSTÍCIE

2 159 160

2 051 202

2 159 160

2 051 202

 

Hlava 4 – Súčet

2 159 160

2 051 202

2 159 160

2 051 202

 

CELKOVÝ SÚČET

30 163 221

30 163 221

2 159 160

2 051 202

32 322 381

32 214 423


22.12.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 351/29


Výkaz príjmov a výdavkov pre Európsky úrad pre dohľad nad GNSS na rozpočtový rok 2010 – Opravný rozpočet č. 1

(2010/C 351/08)

PRÍJMY

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2010

Opravný rozpočet č. 1

Nová suma

2

PLATBY OD INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV

2 0

PLATBY OD INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV

7 890 000

3 406 675

11 296 675

 

Hlava 2 – Súčet

7 890 000

3 406 675

11 296 675

9

RÔZNE PRÍJMY

 

Hlava 9 – Súčet

p.m.

 

p.m.

 

CELKOVÝ SÚČET

7 890 000

3 406 675

11 296 675

VÝDAVKY

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2010

Opravný rozpočet č. 1

Nová suma

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

ZAMESTNANCI

1 1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

3 650 000

3 650 000

– 205 000

– 205 000

3 445 000

3 445 000

 

Hlava 1 – Súčet

4 090 000

4 090 000

– 205 000

– 205 000

3 885 000

3 885 000

2

VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

130 000

130 000

150 000

150 000

280 000

280 000

2 5

VÝDAVKY NA ZASADNUTIA

120 000

120 000

55 000

55 000

175 000

175 000

 

Hlava 2 – Súčet

1 400 000

1 400 000

205 000

205 000

1 605 000

1 605 000

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 1

VÝDAVKY NA ŠTÚDIE

2 350 000

2 350 000

 

800 000

2 350 000

3 150 000

3 9

PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI – 1. SKUPINA

p.m.

p.m.

p.m.

2 606 675

p.m.

2 606 675

 

Hlava 3 – Súčet

2 400 000

2 400 000

p.m.

3 406 675

2 400 000

5 806 675

 

CELKOVÝ SÚČET

7 890 000

7 890 000

p.m.

3 406 675

7 890 000

11 296 675

Plán pracovných miest

Funkčná skupina a platová trieda

Dočasné pracovné miesta

2010

2009

AD 16

AD 15

AD 14

1

1

AD 13

AD 12

AD 11

2

2

AD 10

3

1

AD 9

2

1

AD 8

5

4

AD 7

7

7

AD 6

3

2

AD 5

1

AD spolu

24

18

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

AST 7

AST 6

AST 5

1

AST 4

1

2

AST 3

1

AST 2

2

AST 1

2

AST spolu

4

5

Celkový súčet

28

23


22.12.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 351/33


Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre zdravie a spotrebiteľov na rozpočtový rok 2010 – Opravný rozpočet č. 1

(2010/C 351/09)

Poznámky

Císelné údaje v opravnom rozpocte zohladnujú prevody uskutocnené do dna vydania opravného rozpoctu. Prehladná tabulka týchto prevodov je uverejnená na webovej stránke agentúry.

PRÍJMY

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2010

Opravný rozpočet č. 1

Nová suma

1

PRÍJMY Z POPLATKOV

1 0

PRÍJMY Z POPLATKOV

41 445 080

1 698 030

43 143 110

 

Hlava 1 – Súčet

41 445 080

1 698 030

43 143 110

2

PRÍSPEVKY EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

2 0

PRÍSPEVKY EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

43 916 535

–8 523 922

35 392 613

 

Hlava 2 – Súčet

43 916 535

–8 523 922

35 392 613

3

ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA ČINNOSTI AGENTÚRY

3 0

ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA ČINNOSTI AGENTÚRY

840 085

– 174 108

665 977

 

Hlava 3 – Súčet

840 085

– 174 108

665 977

4

OSTATNÉ PRÍSPEVKY

 

Hlava 4 – Súčet

p.m.

 

p.m.

5

ADMINISTRATÍVNA ČINNOSŤ

 

Hlava 5 – Súčet

280 000

 

280 000

6

PRÍSPEVKY V RÁMCI OSOBITNÝCH DOHÔD

 

Hlava 6 – Súčet

p.m.

 

p.m.

9

ADMINISTRATÍVNA ČINNOSŤ

 

Hlava 9 – Súčet

p.m.

 

p.m.

 

CELKOVÝ SÚČET

86 481 700

–7 000 000

79 481 700

VÝDAVKY

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2010

Opravný rozpočet č. 1

Nová suma

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

41 453 785

41 453 785

–2 935 901

–2 935 901

38 517 884

38 517 884

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA A SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

667 000

667 000

–17 099

–17 099

649 901

649 901

1 5

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA A SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

1 607 500

1 607 500

– 503 394

– 503 394

1 104 106

1 104 106

1 6

EXTERNÉ SLUŽBY

1 682 500

1 682 500

– 310 257

– 310 257

1 372 243

1 372 243

1 7

VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU

35 000

35 000

–21 000

–21 000

14 000

14 000

 

Hlava 1 – Súčet

47 214 285

47 214 285

–3 787 651

–3 787 651

43 426 634

43 426 634

2

BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 1

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE

4 513 600

4 513 600

– 457 470

– 457 470

4 056 130

4 056 130

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

682 100

682 100

–95 079

–95 079

587 021

587 021

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

580 000

580 000

– 122 957

– 122 957

457 043

457 043

2 5

VÝDAVKY NA ZASADNUTIA

30 000

30 000

–14 303

–14 303

15 697

15 697

 

Hlava 2 – Súčet

12 915 200

12 915 200

– 689 809

– 689 809

12 225 391

12 225 391

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

25 517 065

25 517 065

–2 422 541

–2 422 541

23 094 524

23 094 524

3 8

MEDZINÁRODNÁ ČINNOSŤ

300 000

771 560

– 100 000

– 100 000

200 000

671 560

 

Hlava 3 – Súčet

25 880 655

26 352 215

–2 522 541

–2 522 541

23 358 114

23 829 674

 

CELKOVÝ SÚČET

86 010 140

86 481 700

–7 000 001

–7 000 001

79 010 139

79 481 699


22.12.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 351/37


Výkaz príjmov a výdavkov pre Výkonnú agentúru pre výskum na rozpočtový rok 2010 – Opravný rozpočet č. 1

(2010/C 351/10)

PRÍJMY

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2010

Opravný rozpočet č. 1

Nová suma

2

DOTÁCIE KOMISIE

2 0

PRÍSPEVOK Z ROZPOČTU EÚ URČENÝ VÝKONNEJ AGENTÚRE

32 334 265

456 345

32 790 610

 

Hlava 2 – Súčet

32 334 265

456 345

32 790 610

4

PRÍJMY Z INÝCH INŠTITÚCIÍ ALEBO ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

4 0

PRÍJMY Z POSKYTOVANIA SLUŽIEB A Z PLATIEB SÚVISIACICH S PRENÁJMOM INÝM INŠTITÚCIÁM ALEBO ORGÁNOM EURÓPSKEJ ÚNIE

451 000

351 000

802 000

 

Hlava 4 – Súčet

451 000

351 000

802 000

9

RÔZNE PRÍJMY

 

Hlava 9 – Súčet

p.m.

 

p.m.

 

CELKOVÝ SÚČET

32 785 265

807 345

33 592 610

VÝDAVKY

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2010

Opravný rozpočet č. 1

Nová suma

1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

1 1

PLATY, PRÍSPEVKY A ĎALŠIE NÁKLADY NA ZAMESTNANCOV

21 303 000

–1 662 000

19 641 000

1 2

RÔZNE VÝDAVKY NA PRIJÍMANIE NOVÝCH ZAMESTNANCOV A VÝMENU ZAMESTNANCOV

135 800

–3 600

132 200

1 4

SOCIÁLNE VÝDAVKY, VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A VZDELÁVANIE

835 000

–43 000

792 000

 

Hlava 1 – Súčet

22 862 800

–1 708 600

21 154 200

2

INFRAŠTRUKTÚRA A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 1

NÁKUP POČÍTAČOVÉHO VYBAVENIA A ÚDRŽBA

2 000 000

1 382 000

3 382 000

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

497 340

240 660

738 000

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

161 000

150

161 150

 

Hlava 2 – Súčet

7 955 340

1 622 810

9 578 150

3

VÝDAVKY NA TECHNICKÚ A ADMINISTRATÍVNU PODPORU

3 1

ZASADNUTIA EXPERTOV, KONFERENCIE A SEMINÁRE

5 000

10 000

15 000

3 2

INFORMÁCIE, PUBLIKÁCIE A KOMUNIKÁCIA

381 000

–78 000

303 000

3 3

VÝDAVKY NA TECHNICKÚ A ADMINISTRATÍVNU PODPORU

1 581 125

961 135

2 542 260

 

Hlava 3 – Súčet

1 967 125

893 135

2 860 260

 

CELKOVÝ SÚČET

32 785 265

807 345

33 592 610


22.12.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 351/41


Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry Európskej rady pre výskum na rozpočtový rok 2010 – Opravný rozpočet č. 1

(2010/C 351/11)

PRÍJMY (1)

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2010

Opravný rozpočet č. 1

Nová suma

9

DOTÁCIA OD EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

9 2

DOTÁCIA OD EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

30 000 000

– 713 000

29 287 000

 

Hlava 9 – Súčet

30 000 000

– 713 000

29 287 000

 

CELKOVÝ SÚČET

30 000 000

– 713 000

29 287 000

VÝDAVKY

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2010

Opravný rozpočet č. 1

Nová suma

1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

1 1

PLATY, PRÍSPEVKY A ĎALŠIE NÁKLADY NA ZAMESTNANCOV

19 100 460

–1 441 340

17 659 120

1 2

RÔZNE VÝDAVKY NA PRIJÍMANIE NOVÝCH ZAMESTNANCOV A VÝMENU ZAMESTNANCOV

165 000

70 000

235 000

1 3

VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY A INÉ SÚVISIACE VÝDAVKY

400 000

– 100 000

300 000

1 4

SOCIÁLNE VÝDAVKY, VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A ODBORNÉ VZDELÁVANIE

623 500

– 160 000

463 500

1 6

SOCIÁLNA SLUŽBA, INÉ VÝDAVKY

75 000

137 000

212 000

1 7

VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU A POHOSTENIE

20 000

15 000

35 000

 

Hlava 1 – Súčet

20 383 960

–1 479 340

18 904 620

2

VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

KANCELÁRIE

4 152 600

– 195 000

3 957 600

2 1

POČÍTAČOVÉ VYBAVENIE

2 283 530

1 520 000

3 803 530

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY

315 000

– 156 500

158 500

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

134 910

–30 160

104 750

2 4

VÝDAVKY NA TELEKOMUNIKÁCIE A POŠTOVÉ SLUŽBY

672 000

28 000

700 000

2 5

VÝDAVKY NA INETRNÉ ZASADNUTIA

20 000

–10 000

10 000

2 6

VÝDAVKY NA TECHNICKÚ A ADMINISTRATÍVNU PODPORU

1 495 000

– 390 000

1 105 000

 

Hlava 2 – Súčet

9 616 040

766 340

10 382 380

 

CELKOVÝ SÚČET

30 000 000

– 713 000

29 287 000

Plán pracovných miest

Funkčná skupina a platová trieda

 

2010

2009

Stále miesta

Dočasné miesta

Stále miesta

Dočasné miesta

AD 16

AD 15

AD 14

1

1

AD 13

3

3

AD 12

5

5

AD 11

2

2

AD 10

3

3

AD 9

3

3

AD 8

27

27

AD 7

40

40

AD 6

10

10

AD 5

6

6

Funkčná skupina AD – spolu

100

100

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Funkčná skupina AST – spolu

Zamestnanci – spolu:

100

100


(1)  Podrobný rozpočet sa nachádza na stránke ERCEA http://erc.europa.eu/.