ISSN 1725-5236

doi:10.3000/17255236.C_2010.326.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 326

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 53
3. decembra 2010


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Rada

2010/C 326/01

Závery Rady z 19. novembra 2010 o európskych a medzinárodných programoch politík týkajúcich sa detí, mládeže a práv detí

1

2010/C 326/02

Závery Rady z 19. novembra 2010 o prístupe mladých ľudí ku kultúre

2

2010/C 326/03

Rozhodnutie Rady z 2. decembra 2010, ktorým sa vymenúvajú dve členky riadiacej rady Európskej chemickej agentúry

4

2010/C 326/04

Závery Rady z 18. novembra 2010 o úlohe športu ako zdroja a hybnej sily aktívneho sociálneho začleňovania

5

2010/C 326/05

Závery Rady z 19. novembra 2010 o iniciatíve Mládež v pohybe – jednotný prístup v reakcii na výzvy, ktorým čelia mladí ľudia

9

 

Európska komisia

2010/C 326/06

Výmenný kurz eura

12

2010/C 326/07

Rozhodnutie Komisie z 2. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európske multilaterálne fórum o elektronickej fakturácii (e-fakturácii)

13

 

Dvor audítorov

2010/C 326/08

Osobitná správa č. 8/2010 Zlepšovanie výkonnosti dopravy na transeurópskych železničných osiach: Boli investície EÚ do železničnej infraštruktúry účinné?

16

 

INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

2010/C 326/09

Aktualizácia zoznamu hraničných priechodov podľa článku 2 ods. 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006, ktorým sa ustanovuje kódex Spoločenstva o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc) (Ú. v. EÚ C 316, 28.12.2007, s. 1; Ú. v. EÚ C 134, 31.5.2008, s. 16; Ú. v. EÚ C 177, 12.7.2008, s. 9; Ú. v. EÚ C 200, 6.8.2008, s. 10; Ú. v. EÚ C 331, 31.12.2008, s. 13; Ú. v. EÚ C 3, 8.1.2009, s. 10; Ú. v. EÚ C 37, 14.2.2009, s. 10; Ú. v. EÚ C 64, 19.3.2009, s. 20; Ú. v. EÚ C 99, 30.4.2009, s. 7; Ú. v. EÚ C 229, 23.9.2009, s. 28; Ú. v. EÚ C 263, 5.11.2009, s. 22; Ú. v. EÚ C 298, 8.12.2009, s. 17; Ú. v. EÚ C 74, 24.3.2010, s. 13)

17

 

V   Oznamy

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Európska komisia

2010/C 326/10

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.5978 – GDF Suez/International Power) ( 1 )

21

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 


IV Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Rada

3.12.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 326/1


Závery Rady z 19. novembra 2010 o európskych a medzinárodných programoch politík týkajúcich sa detí, mládeže a práv detí

2010/C 326/01

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

1.   PRIPOMÍNAJÚC:

článok 3 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii,

uznesenie Rady z 27. novembra 2009 o obnovenom rámci pre európsku spoluprácu v oblasti mládeže (2010 – 2018), v ktorom sa uvádza, že by sa malo zvážiť prípadné začlenenie rozmeru politiky týkajúcej sa detí, pokiaľ ide o otázku ich práv a ochrany pri zohľadnení skutočnosti, že život mladých ľudí a ich vyhliadky do budúcnosti sú výrazne determinované príležitosťami, podporou a ochranou, ktorá sa im dostane v detstve,

oznámenie Európskej komisie zo 4. júla 2006 s názvom K stratégii EÚ v oblasti práv dieťaťa (1).

2.   BERIE NA VEDOMIE:

informácie, ktoré predsedníctvo poskytlo v súvislosti s európskymi a medzinárodnými programami politík týkajúcich sa detí, mládeže a práv detí (2),

opatrenia, ktoré sa prijali v oblasti mládeže s cieľom podpory práva detí a mladých ľudí zapájať sa do rozhodovania, ktoré má vplyv na ich život.

3.   ZDÔRAZŇUJE:

zásadný význam práce vykonanej v oblasti detí, mládeže a práv detí.

4.   VÍTA:

zámer Európskej komisie prijať v tejto súvislosti nové oznámenie, ktorým sa spustí stratégia EÚ v oblasti práv dieťaťa.

5.   NA ZÁKLADE UVEDENÉHO NABÁDA:

členské štáty, aby spolupracovali a aktívne sa zúčastňovali na práci v tejto oblasti a na budúcich medzinárodných zasadnutiach, tak na odbornej, ako aj na ministerskej úrovni, ktoré sa budú zaoberať právami detí.


(1)  KOM(2006) 367 v konečnom znení.

(2)  Dokument 14855/10.


3.12.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 326/2


Závery Rady z 19. novembra 2010 o prístupe mladých ľudí ku kultúre

2010/C 326/02

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

1.   PRIPOMÍNAJÚC

odporúčanie Európskeho parlamentu a Rady z 18. decembra 2006 o kľúčových kompetenciách pre celoživotné vzdelávanie, ktorého úlohou je pomáhať pri začleňovaní kultúry do všetkých vzdelávacích činností v školách, mládežníckych organizáciách a vzdelávacích inštitúciách,

uznesenie Rady zo 16. novembra 2007 o európskom programe pre kultúru (1) a jeho strategických cieľoch a tiež závery Rady o pracovnom pláne pre kultúru na roky 2011 – 2014 (2),

uznesenie Rady z 27. novembra 2009 o obnovenom rámci pre európsku spoluprácu v oblasti mládeže (2010 – 2018), v ktorom sa uvádza, že by sa tvorivosť a inovačné schopnosti mladých ľudí mali od útleho veku podporovať prostredníctvom kvalitnejšieho prístupu ku kultúre a účasti na nej a pomocou kultúrnych prejavov, čím sa podporí osobnostný rozvoj, zlepší sa schopnosť učiť sa, podporia sa medzikultúrne zručnosti, zlepší sa pochopenie a rešpektovanie rozmanitosti kultúr a rozvoj nových flexibilných zručností pre budúce pracovné príležitosti,

závery Rady z 27. novembra 2009 o podpore tvorivej generácie: rozvoj tvorivosti a inovačnej schopnosti detí a mladých ľudí prostredníctvom kultúrnych prejavov a prístupu ku kultúre vrátane 6 priorít,

2.   VÍTA

ďalšie poznatky o mladých ľuďoch a kultúre, ako je štúdia o prístupe mladých ľudí ku kultúre, ktorú zadala Európska komisia (3),

3.   ZDÔRAZŇUJE

že prístup mladých ľudí ku kultúre zahŕňa dva hlavné aspekty: mladí ľudia ako užívatelia, nakupujúci, konzumenti a publikum; a mladí ľudia ako aktívni účastníci a tvorcovia umenia a kultúry,

význam tohto pre dobrú spoluprácu medzi oblasťou mládeže a oblasťou kultúry,

význam vedomostí, podpory, zviditeľnenia a využívania nových informačných a komunikačných technológií vrátane digitalizácie kultúrneho obsahu na účely zvyšovania prístupu mladých ľudí ku kultúre,

že prístup mladých ľudí ku kultúre prináša so sebou aj skúsenosť sebavyjadrenia, osobnostný rozvoj a sebadôveru, inovovanie a tvorivosť, radosť a otvorenosť voči iným kultúram vrátane európskeho kultúrneho dedičstva,

význam celoživotného rozvoja kultúrnych kompetencií mladých ľudí a všetkých príslušných zainteresovaných subjektov, pretože je prepojený s inými kľúčovými kompetenciami,

dôležitosť kultúry ako prostriedku podpory sociálneho začlenenia, rovnosti a aktívnej účasti mladých ľudí, ako aj boja proti diskriminácii a chudobe,

4.   VYZÝVA A NABÁDA PRETO KOMISIU A ČLENSKÉ ŠTÁTY, ABY V RÁMCI SVOJICH PRÍSLUŠNÝCH PRÁVOMOCÍ

zohľadnili všetky odporúčania uvedenej štúdie,

z hľadiska celoživotného vzdelávania a využívaním cielených programov uľahčovali prístup všetkých mladých ľudí ku kultúre a odstraňovali s tým spojené prekážky, ako sú uvedené v štúdii (napr. finančné, jazykové, časové a zemepisné obmedzenia), pri zohľadnení úlohy kultúrneho a umeleckého vzdelávania a odbornej prípravy pre všetkých mladých ľudí už od útleho veku,

podporovali rozvoj dlhodobých koordinovaných politík pre prístup mladých ľudí ku kultúre na všetkých úrovniach, s jasnou perspektívou zahrnúť mládež, napríklad aj stimulovaním partnerstiev a zmlúv medzi tvorivým sektorom a subjektami zainteresovanými v oblasti mládeže, vzdelávania a ostatných relevantných oblastiach,

prehlbovali informovanosť o prístupe mladých ľudí ku kultúre (napr. prostredníctvom prieskumu Eurobarometer v správe EÚ o mládeži) a podporovali výskum v oblasti kultúr, tvorivosti a kultúrneho občianstva mládeže. V tejto súvislosti je dôležité definovať potreby mladých ľudí v súvislosti s ich prístupom ku kultúre a určiť vývoj kultúrnych zvyklostí mladých ľudí,

si všetky zainteresované subjekty na všetkých úrovniach vymieňali a propagovali skúsenosti, postupy a informácie, ktoré súvisia s prístupom mladých ľudí ku kultúre, napr. stimulovaním študijnej mobility pre všetkých mladých ľudí a pracovníkov s mládežou/lídrov mládeže a prostredníctvom využívania informačných a komunikačných technológií a médií,

podporovali kvalitné vzdelávanie, prípravu a budovanie kapacít pracovníkov s mládežou a lídrov mládeže, umelcov a ostatných pracovníkov v oblasti kultúry, učiteľov a všetkých ďalších relevantných strán zainteresovaných v zabezpečení prístupu mladých ľudí ku kultúre,

podporovali prístup mladých ľudí ku kultúre ako prostriedku podpory sociálneho začlenenia, rovnosti a aktívnej účasti mladých ľudí, ako aj boja proti diskriminácii a chudobe,

podporovali 6 priorít stanovených v záveroch Rady z 27. novembra 2009 o podpore tvorivej generácie,

čo najlepšie využívali existujúce príslušné programy, nástroje a európske siete (napr. asociácia európskych kariet mládeže) vrátane európskych štrukturálnych fondov na podporu uvedených cieľov.


(1)  Ú. v. EÚ C 287, 29.11.2007, s. 1.

(2)  Má sa prijať 18. novembra 2010.

(3)  Interarts EACEA/2008/01 (Ú. v. EÚ 2008/S 91-122802).


3.12.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 326/4


ROZHODNUTIE RADY

z 2. decembra 2010,

ktorým sa vymenúvajú dve členky riadiacej rady Európskej chemickej agentúry

2010/C 326/03

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry (1), a najmä na jeho článok 79,

keďže:

(1)

Článok 79 nariadenia (ES) č. 1907/2006 ustanovuje, že Rada by mala za členov riadiacej rady Európskej chemickej agentúry vymenovať jedného zástupcu z každého členského štátu.

(2)

Rozhodnutím zo 7. júna 2007 (2) Rada vymenovala 27 členov riadiacej rady Európskej chemickej agentúry.

(3)

Švédska vláda informovala Radu o svojom zámere nahradiť švédsku zástupkyňu v riadiacej rade a predložila kandidatúru na novú zástupkyňu, ktorá by mala byť vymenovaná na obdobie do 31. mája 2013.

(4)

Slovinská vláda informovala Radu o svojom zámere nahradiť slovinskú zástupkyňu v riadiacej rade a predložila kandidatúru na novú zástupkyňu, ktorá by mala byť vymenovaná na obdobie do 31. mája 2013,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Pani Nina CROMNIEROVÁ švédskej štátnej príslušnosti, narodená 14. októbra 1966, sa vymenúva za členku riadiacej rady Európskej chemickej agentúry ako náhrada za pani Ethel FORSBERGOVÚ na obdobie od 4. decembra 2010 do 31. mája 2013.

Článok 2

Pani Simona FAJFAROVÁ slovinskej štátnej príslušnosti, narodená 17. novembra 1970, sa vymenúva za členku riadiacej rady Európskej chemickej agentúry ako náhrada za pani Martu CIRAJOVÚ na obdobie od 4. decembra 2010 do 31. mája 2013.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 2. decembra 2010

Za Radu

predseda

E. SCHOUPPE


(1)  Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ C 134, 16.6.2007, s. 6.


3.12.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 326/5


Závery Rady z 18. novembra 2010 o úlohe športu ako zdroja a hybnej sily aktívneho sociálneho začleňovania

2010/C 326/04

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

1.   PRIPOMÍNAJÚC:

Politické súvislosti tejto otázky uvedené v prílohe, a najmä:

vyhlásenie pripojené k záverom Európskej rady zo 7. – 9. decembra 2000, v ktorom sa uvádza, že šport je ľudskou činnosťou, ktorá sa zakladá na základných sociálnych, vzdelávacích a kultúrnych hodnotách, a predstavuje faktor, ktorý prispieva k integrácii, zapájaniu do sociálneho života, tolerancii, rešpektovaniu rozdielov a dodržiavaniu pravidiel hry (1),

rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 291/2003/ES zo 6. februára 2003, ktorým sa ustanovuje Európsky rok vzdelávania prostredníctvom športu 2004 (2),

rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1098/2008/ES z 22. októbra 2008 o Európskom roku boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu (2010) (3).

2.   VÍTAJÚC:

že od nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy (4)1. decembra 2009 patrí šport do právomoci Európskej únie, a preto je potrebné ďalej rozvíjať jeho európsky rozmer a zohľadňovať pri tom najmä jeho spoločenskú a vzdelávaciu úlohu,

zámer Európskej komisie prijať do konca roku 2010 oznámenie o Lisabonskej zmluve a športe.

3.   UZNÁVA, ŽE:

1.

spoločné priority ako väčšia zamestnanosť, sociálne začlenenie, rodová rovnosť, rovnaký prístup k zariadeniam a službám, solidarita medzi generáciami a medzikultúrny dialóg si v celej Európskej únii vyžadujú väčšiu podporu – a to aj v oblasti športu;

2.

šport zastáva dôležité miesto v životoch mnohých občanov EÚ, zohráva významnú spoločenskú úlohu a má veľký potenciál pre sociálne začleňovanie v rámci a prostredníctvom športu, čo znamená, že účasť na športe alebo fyzických aktivitách rôznymi spôsobmi prispieva k začleňovaniu do spoločnosti; začlenenie v rámci športu je teda kombináciou športu pre všetkých, rovnakého prístupu k športu a rovnakých príležitostí v ňom, rôznych športových príležitostí a športových zariadení zohľadňujúcich dopyt, pričom sociálne začleňovanie prostredníctvom športu zahŕňa inkluzívnu účasť na živote spoločnosti, rozvoj komunít a väčšiu sociálnu súdržnosť;

3.

športové hnutie môže významným spôsobom prispieť k otázkam verejného záujmu, ako je sociálne začlenenie. V tejto súvislosti sú profesionálni a amatérski športovci, ako aj športové kluby príkladom pre spoločnosť, najmä pre mladých ľudí, a k sociálnemu začleňovaniu v rámci a prostredníctvom športu prispievajú takisto iné športové organizácie či organizácie občianskej spoločnosti zaoberajúce sa športom;

4.

prístup k športu a účasť na rôznych športových aktivitách sú dôležité pre osobnostný rozvoj jednotlivca, jeho zmysel pre identitu a spolupatričnosť, fyzické a duševné zdravie, posilnenie jeho postavenia a takisto aj z hľadiska rozvíjania sociálnych kompetencií a budovania sociálnych sietí, medzikultúrnej komunikácie a zamestnateľnosti;

5.

na Európskej konferencii o účasti na športe na miestnej úrovni: sociálne začleňovanie a boj proti chudobe, uskutočnenej 13. – 14. októbra v belgickom Leuvene, sa potvrdilo, že šport zohráva dôležitú úlohu v sociálnom začleňovaní znevýhodnených skupín, a to najmä na miestnej úrovni.

4.   S NÁLEŽITÝM OHĽADOM NA ZÁSADU SUBSIDIARITY A V ZÁUJME PODPORY SOCIÁLNEHO ZAČLEŇOVANIA V RÁMCI A PROSTREDNÍCTVOM ŠPORTU STANOVUJE TIETO SPOLOČNÉ PRIORITY:

4.1.

Podporovať zásadu športu pre všetkých vychádzajúcu zo zásady rovnakých príležitostí:

1.

zvyšovaním celkovej účasti na športe a motivovaním čo najväčšieho počtu občanov vrátane mladých ľudí, aby sa venovali fyzickej aktivite;

2.

venovaním osobitnej pozornosti sociálnemu začleňovaniu osôb, ktoré v súčasnosti nie sú fyzicky aktívne, predovšetkým osôb zo sociálne znevýhodnených skupín, v rámci športu;

3.

prihliadaním na význam dostupnosti športu pre všetkých vrátane dostupnosti a ponuky športových zariadení, infraštruktúry a športovísk pre čo najväčší počet ľudí, najmä pre osoby so zdravotným postihnutím, ako aj na význam toho, aby sa pre osoby so zdravotným postihnutím vytvárali možnosti zúčastňovať sa na rekreačných, záujmových a športových aktivitách rovnocenne s ostatnými;

4.

podnecovaním rodovej rovnosti v športe, najmä pokiaľ ide o prístup k nemu, zastúpenie v rozhodovacích orgánoch či aktívne opatrenia proti rodovým stereotypom.

4.2.

Lepšie využívať potenciál športu, pokiaľ ide o prispievanie k budovaniu komunít, k sociálnej súdržnosti a inkluzívnemu rastu:

1.

sústredením pozornosti na využívanie športu na podporu začleňovania znevýhodnených skupín do spoločnosti v záujme vytvorenia súdržnejších komunít;

2.

uznávaním a podporovaním nadobúdania zručností a kompetencií, ako sú disciplína, tímová práca a vytrvalosť, prostredníctvom informálneho učenia v oblasti športu vrátane dobrovoľníckych činností ako spôsobu zvyšovania zamestnateľnosti;

3.

uznávaním potenciálu športu z hľadiska hospodárstva, zamestnanosti a vzdelávania, pokiaľ ide o prispievanie k inteligentnému, udržateľnému a inkluzívnemu rastu, ktorý je dôležitý pre dosiahnutie udržateľnej budúcnosti.

4.3.

Podporovať nadnárodnú výmenu stratégií a postupov s cieľom lepšie využívať potenciál športu v súvislosti so sociálnym začleňovaním na vnútroštátnej a európskej úrovni:

1.

stimulovaním budovania kontaktov medzi členskými štátmi a miestnymi a regionálnymi orgánmi a ich zapájaním, najmä pokiaľ ide o vzájomnú výmenu znalostí a najlepších postupov;

2.

podporovaním výskumu a analýzy vzťahu medzi športom a sociálnym začleňovaním vytváraním analytického rámca vychádzajúceho zo skúseností z praxe, pričom sa osobitná pozornosť bude venovať sociálnemu začleňovaniu znevýhodnených skupín prostredníctvom športu;

3.

monitorovaním a hodnotením existujúcich politík s cieľom podporovať rozhodovanie a zlepšovať ďalšie opatrenia, zohľadňujúc názory príslušných zainteresovaných strán.

5.   V TEJTO SÚVISLOSTI PRETO VYZÝVA ČLENSKÉ ŠTÁTY A KOMISIU, ABY V RÁMCI SVOJICH PRÁVOMOCÍ S NÁLEŽITÝM OHĽADOM NA ZÁSADU SUBSIDIARITY A OSOBITNÚ POVAHU ŠPORTU:

1.

podporovali spoluprácu v športe podľa zásady šport pre všetkých, ktorá sa zakladá na rovnakom prístupe a rovnakých príležitostiach, a to najmä pre ľudí, ktorí nie sú fyzicky aktívni, sledujúc prioritu sociálneho začleňovania v rámci a prostredníctvom športu;

2.

nabádali na činnosti, v ktorých sa úzko spája šport a odvetvia zaoberajúce sa otázkou sociálneho začlenenia, ako aj zvyšovali záujem fyzicky neaktívnych osôb o šport;

3.

podporovali a presadzovali účasť osôb zo znevýhodneného prostredia na športe a zároveň sa postarali o ich začlenenie do spoločnosti prostredníctvom športu pomocou ich zapojenia do nových sociálnych sietí a sprostredkovania nových zručností;

4.

podporovali medzikultúrny dialóg zapájaním osôb z rôzneho kultúrneho prostredia do spoločnosti prostredníctvom športu;

5.

športu udelili prioritu a podporovali činnosti súvisiace so sociálnym začleňovaním osôb so zdravotným postihnutím v rámci a prostredníctvom športu, aj pokiaľ ide o zlepšovanie infraštruktúry, lepšiu dostupnosť športových zariadení a športovísk či výskum v oblasti špecializovaných cvičebných nástrojov;

6.

podporovali činnosti súvisiace s presadzovaním otázok rodovej rovnosti v športových aktivitách, najmä rovnaký prístup k rozhodovaniu, a aby sa otázkou športu zaoberali v súvislosti s rodovými úlohami, ako sa uvádza v stratégii rovnosti žien a mužov 2010 – 2015 (5);

7.

navrhli spôsoby komunikácie a spolupráce s ďalšími príslušnými politickými oblasťami a oddeleniami v rámci rôznych inštitúcií EÚ a medzi nimi, ako aj v rámci členských štátov, pričom by sa osobitná pozornosť mala venovať prínosu športu k sociálnemu začleňovaniu, a aby zahrnuli šport do príslušných akčných plánov, ako sú akčné plány zamerané na sociálne začleňovanie či boj proti chudobe;

8.

nabádali na uznanie informálneho učenia prostredníctvom športu, ktoré formálne vzdelávanie dopĺňa nadobúdaním konštruktívnych zručností a kompetencií potrebných z hľadiska zamestnateľnosti, a to spolu s udržateľným a inkluzívnym rastom;

9.

zvyšovali povedomie a vyzdvihovali význam, pokiaľ ide o dobrovoľnícke činnosti v oblasti športu ako nástroj na začleňovanie do spoločnosti, ako aj prostriedok na nadobúdanie zručností, a tak prispeli k zamestnateľnosti a súdržnosti, najmä v kontexte Európskeho roka dobrovoľníckych činností podporujúcich aktívne občianstvo (2011);

10.

presadzovali a podporovali nástroje vzájomného učenia, medzidisciplinárny výskum zameraný na analytický rámec vychádzajúci zo skúseností z praxe a výmenu znalostí a najlepších postupov, napríklad prostredníctvom seminárov na vysokej úrovni alebo stretnutí skupín expertov k otázkam, ktoré sa týkajú športu a sociálneho začleňovania, a aby zabezpečili, že výsledky takýchto aktivít sa budú efektívne rozširovať a uplatňovať v praxi;

11.

maximalizovali príspevok športu k napĺňaniu cieľov stratégie Európa 2020 pre inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast, a to najmä v rámci jej hlavných iniciatív vrátane európskej platformy na boj proti chudobe;

12.

v spolupráci so všetkými relevantnými zainteresovanými stranami nabádali na stanovenie príkladu pre sociálne začleňovanie prepájaním športu s projektmi sociálneho začleňovania, pričom sa osobitná pozornosť má venovať miestnym organizáciám, ktoré sú v úzkom kontakte s občanmi;

13.

v spolupráci so všetkými relevantnými zainteresovanými stranami nabádali na efektívne využívanie dostupných zdrojov v EÚ, a to aj v súvislosti s prípadnými budúcimi športovými programami, a takýmto spôsobom podporovali proces sociálneho začleňovania v rámci a prostredníctvom športu.

6.   VYZÝVA KOMISIU, ABY:

1.

otázku sociálneho začleňovania v rámci a prostredníctvom športu zaradila medzi priority spolupráce v športe, a predovšetkým aby túto otázku zaradila do pripravovaného oznámenia Európskej komisie o Lisabonskej zmluve a športe;

2.

zabezpečila, že v prípadných budúcich návrhoch športových programov EÚ sa otázka sociálneho začleňovania v rámci a prostredníctvom športu bude považovať za jednu z priorít, a aby preskúmala možnosti využitia existujúcich fondov, ako je Európsky sociálny fond či Európsky fond regionálneho rozvoja, a programov ako Mládež v akcii či programov celoživotného vzdelávania s cieľom podporiť činnosti v oblasti športu;

3.

posúdila účinnosť činností na úrovni EÚ, ktoré využívajú podporu zo strany prípravných činností v oblasti sociálneho začleňovania.


(1)  Dokument SN 400/00.

(2)  Ú. v. EÚ L 43, 18.2.2003, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 298, 7.11.2008, s. 20.

(4)  Články 6 a 165 Zmluvy o fungovaní EÚ.

(5)  Dokument KOM(2010) 491 v konečnom znení.


PRÍLOHA

Politické súvislosti

1.

Závery Európskej rady z Nice 7. – 9. decembra 2000, príloha IV, vyhlásenie o osobitných charakteristikách športu a jeho spoločenskej úlohe v Európe (1).

2.

Závery z jarného zasadnutia Európskej rady z 13. – 14. marca 2008 (2).

3.

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1098/2008/ES z 22. októbra 2008 o Európskom roku boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu (2010) (3).

4.

Vyhlásenie Európskej rady o športe z 11. – 12. decembra 2008, časť záverov Európskej rady – príloha 5 (4).

5.

Rozhodnutie Rady 2010/37/ES z 27. novembra 2009 o Európskom roku dobrovoľníckych činností podporujúcich aktívne občianstvo (2011) (5).

6.

Závery Európskej rady zo 17. júna 2010 (6).

7.

Biela kniha Komisie o športe z 11. júla 2007 (7).

8.

Oznámenie Európskej komisie o Lisabonskej zmluve a športe (uverejní sa v novembri 2010).


(1)  Dokument SN 400/00 ADD 1 REV 1 + ADD 1 REV 2 (de, it, en, el, pt).

(2)  Dokument 7652/08, s. 9 (závery predsedníctva).

(3)  Ú. v. EÚ L 298, 7.11.2008, s. 20.

(4)  Dokument 17271/08 príloha 5, s. 21.

(5)  Ú. v. EÚ L 17, 22.1.2010, s. 43.

(6)  Dokument EUCO 13/10.

(7)  Dokument KOM(2007) 391 v konečnom znení, s. 4.


3.12.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 326/9


Závery Rady z 19. novembra 2010 o iniciatíve Mládež v pohybe – jednotný prístup v reakcii na výzvy, ktorým čelia mladí ľudia

2010/C 326/05

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

SO ZRETEĽOM NA:

1.

stratégiu Európa 2020, v ktorej sa stanovujú ambiciózne ciele pre zabezpečenie inteligentného, inkluzívneho a udržateľného rastu, ktoré sa majú splniť v priebehu nasledujúcich desiatich rokov, a v ktorej sa zdôrazňuje najmä potreba opatrení na zlepšenie úrovne vzdelávania, zvýšenie zamestnanosti a podporu sociálneho začlenenia a identifikuje sa osobitný hlavný cieľ EÚ v súvislosti so vzdelávaním (1), ako aj ďalšie ciele týkajúce sa zamestnanosti (2), sociálneho začlenenia (3) a výskumu a inovácie (4);

2.

závery Rady o strategickom rámci pre európsku spoluprácu vo vzdelávaní a odbornej príprave („ET 2020“) (5), ktorý je aj naďalej základom takejto spolupráce a dopĺňa stratégiu Európa 2020 zdôrazňovaním, že vzdelávanie a odborná príprava majú významným spôsobom prispievať k riešeniu mnohých sociálno-ekonomických, demografických, environmentálnych a technologických výziev, pred ktorými dnes Európa stojí, pričom sa v uvedených záveroch stanovujú štyri strategické ciele (6) zamerané na zabezpečenie udržateľnej ekonomickej prosperity a zamestnateľnosti, ako aj osobné, spoločenské a profesijné naplnenie všetkých občanov;

3.

uznesenie Rady z 27. novembra 2009 o obnovenom rámci pre európsku spoluprácu v oblasti mládeže (2010 – 2018) (7), v ktorom sa uznáva, že podpora sociálnej a profesionálnej integrácie mladých žien a mužov je zásadným prvkom na dosiahnutie cieľov stratégie Európy pre rast a zamestnanosť zároveň s podporou osobného naplnenia, sociálnej súdržnosti a aktívneho občianstva. Je zásadne dôležité umožniť mladým ženám a mužom čo najlepšie využiť svoj potenciál. V uznesení sa preto žiada o špecifické iniciatívy v oblasti mládeže – t. j. politiky a činnosti zamerané osobitne na mladých ľudí v oblastiach, ako sú neformálne vzdelávanie, účasť, dobrovoľnícke činnosti, práca s mládežou, mobilita a informovanosť, sociálne začlenenie, kultúra a zdravie. Žiada sa tiež o iniciatívy na začlenenie – t. j. iniciatívy, ktoré majú umožniť medziodvetvový prístup medzi politikami zameranými na mládež a inými relevantnými oblasťami politík;

4.

v rámci stratégie Európa 2020 by členské štáty a Európska únia mali uskutočniť reformy zamerané na inteligentný a inkluzívny rast, t. j. rast založený na znalostiach a inovácii, ktorý umožňuje maximálnu účasť. Tieto reformy sa mali zamerať na zlepšenie kvality vzdelávania a odbornej prípravy, posilnenie výskumu a podporu inovácie a prenosu znalostí v celej EÚ. Mali by podporovať podnikanie a pomáhať pri premene kreatívnych nápadov na inovačné produkty, služby a procesy, ktoré môžu byť zdrojom rastu, kvalitných a udržateľných pracovných miest a územnej, hospodárskej a sociálnej súdržnosti a mali by efektívnejším a účinnejším spôsobom reagovať na európske a celosvetové spoločenské výzvy.

VÍTA:

oznámenie Komisie Mládež v pohybe: iniciatíva zameraná na aktivizovanie potenciálu mladých ľudí smerom k inteligentnému a udržateľnému rastu pre všetkých v Európskej únii (8), v ktorom sa mladí ľudia posúvajú do ústredia rámcového programu pre EÚ;

A ZÁROVEŇ SO ZÁUJMOM OČAKÁVA, ŽE:

sa zvážia návrhy uvedené v iniciatíve, ktorá obsahuje kľúčové nové činnosti a posilňuje existujúce činnosti na európskej úrovni i na úrovni členských štátov s cieľom pomôcť mladým ľuďom reagovať na množstvo sociálno-ekonomických výziev, pred ktorými stoja, a dosiahnuť úspech v znalostnej spoločnosti;

UZNÁVA, ŽE:

1.

hoci prosperita Európy do veľkej miery závisí od jej mladých ľudí, priveľa z nich ešte stále čelí značným problémom pri napĺňaní svojho potenciálu a prispievaní k spoločnosti: priveľa z nich opúšťa školu bez kvalifikácie alebo dostatočných zručností, nedokáže si zaistiť zamestnanie a stojí pred rizikom sociálneho vylúčenia, čo so sebou prináša vysoké náklady pre jednotlivca ako aj pre spoločnosť ako celok. Náprava tejto situácie si vyžaduje jednotnejší medziodvetvový prístup k vzdelávaniu a odbornej príprave, mládeži, zamestnanosti a sociálnym politikám, ktorý vychádza zo súčasných silných stránok a v rámci ktorého sa vytvárajú účinné nové opatrenia;

2.

realizácia národných stratégií celoživotného vzdelávania a príslušných nástrojov, ktoré majú kľúčový význam pre to, aby sa nielen mladým ľuďom, ale aj dospelým umožnilo získavať, zachovávať si a rozvíjať znalosti, zručnosti a kompetencie počas celej ich kariéry, zostáva výzvou pre mnoho členských štátov. Potrebné sú najmä pružnejšie spôsoby vzdelávania, ktoré by ľuďom umožnili prechádzať v rôznych štádiách života medzi rôznymi systémami vzdelávania a odbornej prípravy, ako aj medzi prostrediami formálneho a neformálneho vzdelávania a informálneho učenia, a ktoré by pritiahli aj nekonvenčných učiacich sa;

3.

v nadchádzajúcich rokoch si bude čoraz viac zamestnaní vyžadovať vysokú kvalifikáciu (9), a predsa má dnes EÚ menší podiel osôb s vysokoškolským alebo rovnocenným vzdelaním (10) a nižší podiel výskumných pracovníkov ako jej konkurenti. Európska schopnosť inovovať si bude okrem toho vyžadovať znalostné partnerstvá a silnejšie prepojenie medzi svetom vzdelávania, odbornej prípravy, výskumu a podnikania, aby sa tak posilnil vedomostný trojuholník. Takto sa tiež poskytne prostriedok na zabezpečenie toho, aby sa osoby vykonávajúce nízkokvalifikovanú prácu dokázali lepšie prispôsobiť meniacim sa požiadavkám na trhu práce;

4.

mobilita vo vzdelávaní môže okrem napĺňania osobných a sociálno-ekonomických cieľov poskytnúť užitočný spôsob ako zvyšovať zamestnateľnosť a získavať alebo zvyšovať profesijné, pedagogické, jazykové, medziľudské, ako aj medzikultúrne kompetencie. Môže tiež prispieť k zlepšeniu kvality vzdelávacích inštitúcií a spolupráce medzi nimi. Hoci sú programy EÚ a jej nástroje politík významným prínosom pre túto oblasť, potenciál mobility vo vzdelávaní sa stále nevyužíva dostatočným spôsobom a táto oblasť je naďalej príliš často výnimkou. Príležitosti mobility vo vzdelávaní v kontexte formálneho vzdelávania by sa mali aktívne podporovať pri skupinách, ako sú mladí dospelí učiaci sa, učitelia, školitelia a pedagogickí pracovníci. Mladí dospelí by mali tiež mali mať možnosť využívať takéto príležitosti v prostredí neformálneho vzdelávania a informálneho učenia. Okrem toho je potrebné preskúmať nové inovačné formy takejto mobility vrátane virtuálnej mobility, pričom by sa mal rozšíriť prístup k mobilite a osobitná pozornosť by sa mala venovať znevýhodneným skupinám a rodovým otázkam;

PRETO SÚHLASÍ, ŽE:

1.

pri napĺňaní cieľov iniciatívy Mládež v pohybe by Európska komisia a členské štáty mali spolupracovať v celkovom kontexte stratégie Európa 2020 a zabezpečiť pritom súlad s existujúcimi opatreniami, najmä opatreniami prijatými v súlade so strategickým rámcom pre európsku spoluprácu v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy „ET 2020“, európskou stratégiou zamestnanosti a obnoveným rámcom pre európsku spoluprácu v oblasti mládeže. Vykonávanie činností, monitorovanie a postupy podávania správ by sa mali uskutočňovať v týchto rámcoch a v súlade s ich príslušnými celkovými zásadami a cieľmi. Činnosti sa musia úzko koordinovať za účasti a spolupráce príslušných zainteresovaných strán na všetkých úrovniach, a to aj prostredníctvom štruktúrovaného dialógu;

2.

integrovanými usmerneniami stratégie Európa 2020  (11) sa poskytuje rámec pre koordinované politické činnosti, ktorých väčšina je zodpovednosťou členských štátov. Rada pre vzdelávanie, mládež, kultúru a šport by mala prostredníctvom vhodného monitorovania, učenia sa od partnerov a príprav na zasadnutie Európskej rady zohrávať kľúčovú úlohu vo vykonávaní iniciatívy Mládež v pohybe a širšej stratégie Európa 2020, a to vrátane osobitnej úlohy dosiahnuť hlavný ciel EÚ pre oblasť vzdelávania a odbornej prípravy;

3.

je potrebné vyvinúť ďalšie úsilie na pomoc mladým ľudom vyriešiť mnohé sociálno-ekonomické výzvy, ktorým čelia. V časoch rozpočtových obmedzení by sa však tieto činnosti mali zamerať na optimalizáciu a racionalizáciu politických cieľov a investícií, a to tak, že sa užšie prepoja s cieľmi stratégie Európa 2020 a s prioritami strategického rámca „ET 2020“;

4.

hoci rozsah pôsobnosti existujúcich programov EÚ, ako je napríklad program celoživotného vzdelávania, Erasmus Mundus či Mládež v akcii, presahuje rozsah iniciatívy Mládež v pohybe, tieto programy jednoznačne významným spôsobom prispievajú k dosiahnutiu jej cieľov, ako aj cieľov stratégie Európa 2020 všeobecne. Pri tvorbe novej generácie programov by sa mal zohľadniť široký rozsah programov a uznať ich prínos k iniciatíve;

5.

by sa malo nabádať na väčšiu mobilitu vrátane mobility s tretími krajinami a kandidátskymi krajinami a mali by sa pritom využívať vhodné programy a mechanizmy. Mobilita vo vzdelávaní by tiež mala mať kvalitatívny rozmer a mala by vychádzať z riadne rozvinutej spolupráce medzi vzdelávacími inštitúciami a inštitúciami odbornej prípravy. V záujme zvýšenia kvality a rozmanitosti mobility by sa mal preskúmať potenciál iných existujúcich foriem spolupráce. Mobilita ako taká by sa však nemala považovať za cieľ, ale skôr by sa mala vnímať ako prostriedok na posilnenie nadobúdania znalostí, zručností a kompetencií a na vyriešenie osobných a sociálnych výziev;

ĎALEJ SÚHLASÍ, ŽE:

na vyriešenie uvedených výziev je potrebné prijať opatrenia na úrovni členských štátov i na európskej úrovni, čo – pri plnom rešpektovaní zásady subsidiarity – prispeje k dosiahnutiu všeobecnejších cieľov a hlavných cieľov stratégie Európa 2020, ako aj s ňou súvisiacich hlavných iniciatív.

V rámci hlavnej iniciatívy Mládež v pohybe by sa mali zvážiť tieto oblasti činnosti:

 

S osobitným zameraním na oblasť vzdelávania a odbornej prípravy:

podpora plnej realizácie integrovaných stratégií celoživotného vzdelávania,

zabezpečenie nadobúdania kľúčových kompetencií, ktoré každý, najmä osoby zo znevýhodneného prostredia, potrebuje na to, aby uspel v znalostnej spoločnosti,

zvýšenie účasti na terciárnom alebo rovnocennom vzdelávaní,

zvýšenie kvality a príťažlivosti vzdelávania na všetkých úrovniach, najmä vysokoškolského vzdelávania a odborného vzdelávania a prípravy,

podpora výhod mobility vo vzdelávaní ako nárast znalostí, zručností a skúseností.

 

S osobitným zameraním na oblasť mládeže:

podpora medziodvetvového prístupu medzi politikami zameranými na mládež a inými relevantnými oblasťami politík,

zvýšenie kvality i kvantity mobility pre všetkých mladých ľudí, najmä tých, ktorí majú menej príležitostí, v prostrediach neformálneho vzdelávania a informálneho učenia,

podpora výsledkov neformálneho vzdelávania a informálneho učenia a zlepšenie ich uznávania, aby tak mladí ľudia mali ľahší prístup k formálnemu vzdelávaniu a odbornej príprave i na trh práce,

nabádanie mladých ľudí na účasť na demokratickom živote.

 

S osobitným zameraním na oblasť zamestnanosti:

politiky týkajúce sa vzdelávania a odbornej prípravy, mládeže a zamestnanosti by riadne koordinovaným spôsobom mali zahŕňať sled krokov, ktoré mladí ľudia musia vykonať pri prechode zo vzdelávania k pracovnému životu. Politikami zamestnanosti by sa malo prispieť k zníženiu nezamestnanosti mládeže a k zlepšeniu jej pracovných vyhliadok, čo by bolo kľúčovým príspevkom k dosiahnutiu cieľa zvýšenia miery zamestnanosti na 75 % stanoveného v stratégii pre zamestnanosť a rast Európa 2020;

VYZÝVA PRETO ČLENSKÉ ŠTÁTY A KOMISIU, ABY V RÁMCI SVOJICH PRÍSLUŠNÝCH PRÁVOMOCÍ:

v plnej miere realizovali existujúce činnosti a vypracovávali budúce politické iniciatívy zamerané na dosahovanie všeobecných cieľov iniciatívy Mládež v pohybe v rámci všeobecného kontextu stratégie Európa 2020, ako aj na splnenie hlavného cieľa EÚ, ktorý sa konkrétne vzťahuje na vzdelávanie a odbornú prípravu.

Členské štáty a Komisia by pri tom mali:

1.

zabezpečiť úzku spoluprácu a koordináciu medzi všetkými súvisiacimi oblasťami politiky, najmä oblasťami vzdelávania, mládeže, sociálnych vecí, zamestnanosti, výskumu a inovácie, aby sa tak preskúmala možnosť spoločných cieľov;

2.

zabezpečiť, aby Rada pre vzdelávanie, mládež, kultúru a šport a iné relevantné zloženia Rady zohrávali v stratégii Európa 2020 plnohodnotnú úlohu, a to najmä prostredníctvom pravidelného informovania Európskej rady o pokroku v napĺňaní hlavných cieľov EÚ;

3.

zabezpečiť plné a efektívne využívanie programov a rozpočtov EÚ a zracionalizovať ho, napríklad aj ich prípadným prepojením na vnútroštátne a regionálne zdroje a zvážením využitia európskych štrukturálnych a kohéznych fondov a Európskej investičnej banky;

4.

vyvinúť snahu o maximalizáciu potenciálu iných zdrojov a možných nových zdrojov financovania na podporu mobility vo vzdelávaní a na trhu práce;

5.

zvážiť dôsledky týchto záverov pre ďalšiu generáciu programov EÚ a ďalší finančný rámec EÚ.


(1)  Cieľ sa zaoberá dvoma oblasťami: Znížiť mieru predčasného ukončenia štúdia na menej ako 10 % a zvýšiť podiel ľudí vo veku 30 – 34 rokov, ktorí ukončili terciárne alebo rovnocenné vzdelanie, aspoň na 40 %.

(2)  Zvýšiť mieru zamestnanosti žien a mužov vo veku 20 – 64 rokov na 75 %, a to aj prostredníctvom väčšej účasti mládeže, starších pracovníkov a pracovníkov s nízkou kvalifikáciou a lepšieho začlenenia legálnych migrantov.

(3)  Vymaniť aspoň 20 miliónov ľudí z ohrozenia chudobou a sociálnym vylúčením.

(4)  Zlepšovať podmienky pre výskum a vývoj najmä s cieľom zvýšiť celkovú úroveň verejných a súkromných investícií v tomto odvetví na 3 % HDP.

(5)  Ú. v. EÚ C 119, 28.5.2009.

(6)  cieľ 1: úsilie, aby sa celoživotné vzdelávanie a mobilita stali realitou; cieľ 2: zlepšovanie kvality a efektivity vzdelávania a odbornej prípravy; cieľ 3: podpora spravodlivosti, sociálnej súdržnosti a aktívneho občianstva; cieľ 4: posilňovanie tvorivosti a inovácie vrátane podnikavosti na všetkých úrovniach vzdelávania a odbornej prípravy.

(7)  Ú. v. EÚ C 311, 19.12.2009.

(8)  Dokument 13726/10.

(9)  Podiel pracovných miest, ktoré si vyžadujú vysokú kvalifikáciu, sa zvýši z 29 % v roku 2010 na približne 35 % v 2020 (odhady Cedefop-u).

(10)  V roku 2009 podiel osôb v EÚ s terciárnym alebo rovnocenným vzdelaním predstavoval 32,3 % (Eurostat).

(11)  Návrh rozhodnutia Rady o usmerneniach pre politiky zamestnanosti členských štátov: časť II integrovaných usmernení stratégie Európa 2020.


Európska komisia

3.12.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 326/12


Výmenný kurz eura (1)

2. decembra 2010

2010/C 326/06

1 euro =


 

Mena

Výmenný kurz

USD

Americký dolár

1,3155

JPY

Japonský jen

110,97

DKK

Dánska koruna

7,4521

GBP

Britská libra

0,84450

SEK

Švédska koruna

9,1531

CHF

Švajčiarsky frank

1,3160

ISK

Islandská koruna

 

NOK

Nórska koruna

8,0600

BGN

Bulharský lev

1,9558

CZK

Česká koruna

25,010

EEK

Estónska koruna

15,6466

HUF

Maďarský forint

278,75

LTL

Litovský litas

3,4528

LVL

Lotyšský lats

0,7097

PLN

Poľský zlotý

4,0055

RON

Rumunský lei

4,3036

TRY

Turecká líra

1,9600

AUD

Austrálsky dolár

1,3614

CAD

Kanadský dolár

1,3291

HKD

Hongkongský dolár

10,2194

NZD

Novozélandský dolár

1,7553

SGD

Singapurský dolár

1,7248

KRW

Juhokórejský won

1 512,04

ZAR

Juhoafrický rand

9,1788

CNY

Čínsky juan

8,7629

HRK

Chorvátska kuna

7,4225

IDR

Indonézska rupia

11 857,07

MYR

Malajzijský ringgit

4,1400

PHP

Filipínske peso

57,464

RUB

Ruský rubeľ

41,2985

THB

Thajský baht

39,524

BRL

Brazílsky real

2,2405

MXN

Mexické peso

16,3014

INR

Indická rupia

59,5850


(1)  Zdroj: referenčný výmenný kurz publikovaný ECB.


3.12.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 326/13


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 2. novembra 2010,

ktorým sa zriaďuje Európske multilaterálne fórum o elektronickej fakturácii (e-fakturácii)

2010/C 326/07

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

keďže:

(1)

V stratégii Európa 2020 ustanovenej v oznámení Komisie pod názvom Európa 2020: stratégia na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu sa ustanovuje vízia sociálneho trhového hospodárstva Európy pre 21. storočie, v ktorom sa budú naplno využívať hospodárske a sociálne výhody digitálnej spoločnosti.

(2)

V jednej z hlavných iniciatív stratégie Európa 2020 ustanovenej v oznámení Komisie pod názvom „Digitálna agenda pre Európu“ (1) sa odstránením regulačných a technických prekážok, ktoré bránia občanom využívať úplné výhody, významná úloha udeľuje dosiahnutiu jednotného digitálneho trhu.

(3)

Z dôvodu úzkej väzby medzi postupmi fakturácie a platby vytvorenie jednotnej oblasti platieb v eurách (SEPA) ponúka „odrazový mostík“ pre interoperabilné európske systémy elektronickej fakturácie. Tieto systémy môžu byť prostredníctvom zlepšenej efektívnosti a automatizácie dodávateľských reťazcov prínosom pre podniky a poskytovateľov finančných služieb.

(4)

V smernici Rady 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (2) sa od členských štátov požaduje, aby od 1. januára 2013 dodržiavali zásadu rovnakého zaobchádzania s papierovými a elektronickými faktúrami.

(5)

V oznámení (3) Komisie s názvom „Využívanie výhod elektronickej fakturácie v Európe“ sa navrhuje zriadenie Európskeho multilaterálneho fóra na pomoc Komisii pri koordinácií opatrení na úrovni členských štátov a na identifikáciu opatrení na úrovni Únie s cieľom uľahčiť hromadné prijímanie elektronickej fakturácie.

(6)

Z tohto dôvodu je potrebné vytvoriť skupinu odborníkov v oblasti elektronickej fakturácie a vymedziť jej úlohy a štruktúru.

(7)

Hlavnou úlohou tejto skupiny bude monitorovať prijímanie elektronickej fakturácie a pomáhať pri rozvíjaní trhu s elektronickou fakturáciou v rámci členských štátov. Skupina by mala udržiavať kontakt s vnútroštátnymi multilaterálnymi fórami a osobitnú pozornosť by mala venovať cezhraničným aspektom elektronickej fakturácie a využívaniu elektronickej fakturácie v malých a stredných podnikoch.

(8)

Európske multilaterálne fórum o elektronickej fakturácii by malo byť zložené z členov vnútroštátnych fór a predstaviteľov európskych združení z komunity používateľov, Európskeho výboru pre normalizáciu (CEN), Európskej centrálnej banky (ECB) a Pracovnej skupiny na ochranu údajov založenej podľa článku 29.

(9)

Bez toho, aby boli dotknuté bezpečnostné predpisy Komisie ustanovené v prílohe k rozhodnutiu Komisie 2001/844/ES, ESUO, Euratom (4), je potrebné ustanoviť pravidlá o poskytovaní informácií členmi fóra.

(10)

Osobné údaje by sa mali spracúvať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (5).

(11)

Je vhodné stanoviť obdobie uplatňovania tohto rozhodnutia. Komisia včas zváži účelnosť jeho predĺženia,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Predmet

Týmto sa zriaďuje Európske multilaterálne fórum o elektronickej fakturácii (e-fakturácii), ďalej len „fórum“.

Článok 2

Úlohy

1.   Úlohou fóra je:

a)

pomáhať Komisii pri monitorovaní vývoja trhu s elektronickou fakturáciou a úrovne prijímania elektronickej fakturácie v odvetviach priemyslu a služieb v jednotlivých členských štátoch;

b)

uskutočňovať výmenu skúseností a osvedčených postupov, čím sa uľahčí zavádzanie interoperabilných systémov elektronickej fakturácie;

c)

poukazovať na problémy vznikajúce najmä v súvislosti s cezhraničnými transakciami a navrhovať vhodné riešenia;

d)

podporovať a monitorovať práce vedúce k prijatiu štandardného údajového modelu pre elektronickú fakturáciu.

2.   Pri uskutočňovaní svojich úloh fórum zoberie do úvahy výsledky predchádzajúcich činností, existujúcu prácu a riešenia v oblasti elektronickej fakturácie vo verejnom a súkromnom sektore, najmä pokiaľ ide o právne prostredie, obchodné požiadavky a technické normy.

Článok 3

Konzultácie

Komisia môže so skupinou konzultovať každú otázku týkajúcu sa:

a)

ostatných legislatívnych iniciatív, ktoré by sa mali prijať na úrovni Únie na riešenie zostávajúcich prekážok pri využívaní elektronickej fakturácie;

b)

obchodných postupov v rámci finančného dodávateľského reťazca, ktorými by sa mohlo uľahčiť šírenie elektronickej fakturácie, najmä v oblasti platieb a jednotnej oblasti platieb v eurách (SEPA);

c)

vnútroštátnych a európskych opatrení na podporu využívania elektronickej fakturácie, najmä v malých a stredných podnikoch.

Článok 4

Zloženie

Fórum sa skladá zo 63 členov:

a)

dvoch členov z každého vnútroštátneho multilaterálneho fóra;

b)

šiestich členov európskych združení zastupujúcich spotrebiteľov, malé a stredné podniky a veľké korporácie;

c)

po jednom zástupcovi z každého z týchto orgánov: Európskeho výboru pre normalizáciu (CEN), Európskej centrálnej banky (ECB) a Pracovnej skupiny na ochranu údajov založenej podľa článku 29 (6).

Článok 5

Členstvo a menovanie

1.   Komisia vymenuje členov fóra v súlade s týmito pravidlami:

1.

Členovia uvedení v článku 4 písm. a) sú menovaní na základe návrhov od členských štátov. Títo členovia sú menovaní ako zástupcovia vnútroštátneho multilaterálneho fóra.

2.

Členovia uvedení v článku 4 písm. b) sú menovaní na zastupovanie organizácií uvedených v článku 4 písm. b). Útvary Komisie zaistia medzi týmito skupinami zainteresovaných strán vyrovnané zastúpenie.

3.

Zástupcovia uvedení v článku 4 písm. c) sú menovaní na základe príslušných návrhov CEN, ECB a Pracovnej skupiny na ochranu údajov založenej podľa článku 29.

2.   Členovia sú menovaní na tri roky.

3.   Členov, ktorí už nedokážu účinne prispievať k práci v skupine, ktorí sa vzdajú členstva, alebo ktorí nespĺňajú podmienky ustanovené v odseku 1 tohto článku alebo v článku 339 zmluvy, možno na zostávajúce funkčné obdobie nahradiť.

4.   Mená členov uvedené v článku 4 sa uverejnia v registri odborných skupín a iných podobných útvarov Komisie.

5.   Osobné údaje členov sa zhromažďujú, spracúvajú a uverejňujú v súlade s nariadením (ES) č. 45/2001.

Článok 6

Operácie

1.   Fóru predsedá zástupca Komisie.

2.   Zástupca Komisie môže pozývať ad hoc odborníkov, ktorí nie sú členmi fóra a ktorí majú špecifickú odbornú spôsobilosť v prerokúvanej téme, aby sa zúčastnili na práci fóra. Okrem toho zástupca Komisie môže štatút pozorovateľa udeliť jednotlivcom či organizáciám tak, ako je vymedzené v pravidle 8 ods. 3 horizontálnych pravidiel expertných skupín a prístupových krajín.

3.   Členovia fóra, ako aj prizvaní odborníci a pozorovatelia dodržiavajú povinnosť zachovávať služobné tajomstvo ustanovenú v zmluvách a ich vykonávacích predpisoch, ako aj bezpečnostné pravidlá Komisie týkajúce sa ochrany utajovaných skutočností EÚ ustanovené v prílohe k rozhodnutiu 2001/844/ES, ESUO, Euratom. V prípade nedodržiavania týchto povinností môže Komisia prijať všetky primerané opatrenia.

4.   Zasadnutia fóra sa konajú v priestoroch Komisie. Funkcie sekretariátu zabezpečuje Komisia. Na zasadnutiach fóra sa môžu zúčastniť aj iní úradníci Komisie, ktorí sa zaujímajú o prerokúvané otázky.

5.   Fórum prijíma svoj rokovací poriadok na základe štandardného rokovacieho poriadku prijatého Komisiou.

6.   Komisia uverejňuje príslušné informácie o činnostiach fóra, a to buď ich začlenením do registra, alebo na príslušnej webovej stránke dostupnej prostredníctvom odkazu v registri.

7.   Na konci funkčného obdobia fóra Komisia vypracuje správu o pokroku, ktorý dosiahlo fórum. Táto správa sa sprístupní verejnosti.

Článok 7

Výdavky na zasadnutia

1.   Účastníci podieľajúci sa na činnostiach fóra nie sú odmeňovaní za poskytované služby.

2.   V súlade s platnými ustanoveniami Komisie uhrádza Komisia účastníkom podieľajúcim sa na činnostiach fóra cestovné výdavky a náklady na pobyt.

3.   Tieto výdavky budú hradené do výšky použiteľných súm pridelených v rámci ročného postupu prideľovania finančných prostriedkov.

Článok 8

Uplatňovanie

Toto rozhodnutie sa uplatňuje do 31. decembra 2013.

V Bruseli 2. novembra 2010

Za Komisiu

Michel BARNIER

člen Komisie


(1)  KOM(2010) 45.

(2)  Ú. v. EÚ L 347, 11.12.2006, s. 1.

(3)  KOM(2010) 712.

(4)  Ú. v. ES L 317, 3.12.2001, s. 1.

(5)  Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1.

(6)  Smernica 95/46/ES (Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31).


Dvor audítorov

3.12.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 326/16


Osobitná správa č. 8/2010 „Zlepšovanie výkonnosti dopravy na transeurópskych železničných osiach: Boli investície EÚ do železničnej infraštruktúry účinné?“

2010/C 326/08

Európsky dvor audítorov informuje, že sa práve uverejnila osobitná správa č. 8/2010 „Zlepšovanie výkonnosti dopravy na transeurópskych železničných osiach: Boli investície EÚ do železničnej infraštruktúry účinné?“.

Správu si môžete prečítať alebo stiahnuť z internetovej stránky Európskeho dvora audítorov: http://www.eca.europa.eu

Správu môžete získať zdarma v tlačenej podobe a na CD po zaslaní žiadosti Dvoru audítorov na adresu:

European Court of Auditors

Communication and Reports Unit

12, rue Alcide De Gasperi

1615 Luxembourg

LUXEMBOURG

Tel. +352 4398-1

e-mail: euraud@eca.europa.eu

alebo po vyplnení elektronickej objednávky na internetovej stránke EU-Bookshop.


INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

3.12.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 326/17


Aktualizácia zoznamu hraničných priechodov podľa článku 2 ods. 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006, ktorým sa ustanovuje kódex Spoločenstva o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc) (Ú. v. EÚ C 316, 28.12.2007, s. 1; Ú. v. EÚ C 134, 31.5.2008, s. 16; Ú. v. EÚ C 177, 12.7.2008, s. 9; Ú. v. EÚ C 200, 6.8.2008, s. 10; Ú. v. EÚ C 331, 31.12.2008, s. 13; Ú. v. EÚ C 3, 8.1.2009, s. 10; Ú. v. EÚ C 37, 14.2.2009, s. 10; Ú. v. EÚ C 64, 19.3.2009, s. 20; Ú. v. EÚ C 99, 30.4.2009, s. 7; Ú. v. EÚ C 229, 23.9.2009, s. 28; Ú. v. EÚ C 263, 5.11.2009, s. 22; Ú. v. EÚ C 298, 8.12.2009, s. 17; Ú. v. EÚ C 74, 24.3.2010, s. 13)

2010/C 326/09

Zoznam hraničných priechodov podľa článku 2 ods. 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 z 15. marca 2006, ktorým sa ustanovuje kódex Spoločenstva o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc), sa uverejňuje na základe informácií poskytnutých Komisii členskými štátmi v súlade s článkom 34 Kódexu schengenských hraníc.

Pravidelná aktualizácia je uverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie a zároveň je k dispozícii aj na webovej stránke Generálneho riaditeľstva pre vnútorné záležitosti.

FRANCÚZSKO

Nahradenie informácií uverejnených v Ú. v. EÚ C 37, 14.2.2009 a Ú. v. EÚ C 99, 30.4.2009

Vzdušné hranice

Nový hraničný priechod:

Brive-Souillac

FÍNSKO

Nahradenie informácií uverejnených v Ú. v. EÚ C 247, 13.10.2006

Pozemné hranice (Fínsko – Rusko)

1.

Haapovaara (*)

2.

Imatra

3.

Inari (*)

4.

Karikangas (*)

5.

Karttimo (*)

6.

Kivipuro (*)

7.

Kokkojärvi (*)

8.

Kurvinen (*)

9.

Kuusamo

10.

Leminaho (*)

11.

Niirala

12.

Nuijamaa

13.

Onkamo (*)

14.

Parikkala (*)

15.

Puitsi (*)

16.

Raja-Jooseppi

17.

Rajakangas (*)

18.

Ruhovaara (*)

19.

Salla

20.

Uukuniemi (*)

21.

Vaalimaa

22.

Vainikkala (pre vlaky)

23.

Valkeavaara (*)

24.

Vartius

25.

Virtaniemi (*)

Vysvetlenie:

Existencia hraničných priechodov vyplýva z dohody medzi vládou Fínskej republiky a vládou Ruskej federácie o spoločných hraničných priechodoch (Helsinki 11. marca 1994). Priechody označené hviezdičkou (*) sa používajú len obmedzene v súlade s dohodou a otvárajú sa podľa potreby. Ide pritom takmer výlučne o prevoz dreva. Väčšina priechodov je väčšinu času zatvorená.

Letiská

1.

Enontekiö

2.

Helsinki – Hernesaari (výlučne pre helikoptéry)

3.

Helsinki – Malmi

4.

Helsinki – Vantaa

5.

Ivalo

6.

Joensuu

7.

Jyväskylä

8.

Kajaani

9.

Kemi – Tornio

10.

Kittilä

11.

Kruunupyy

12.

Kuopio

13.

Kuusamo

14.

Lappeenranta

15.

Maarianhamina

16.

Mikkeli

17.

Oulu

18.

Pori

19.

Rovaniemi

20.

Savonlinna

21.

Seinäjoki

22.

Tampere – Pirkkala

23.

Turku

24.

Vaasa

25.

Varkaus

Námorné hranice

Prístavné hraničné priechody pre obchodné a rybárske lode

1.

Eckerö

2.

Färjsundet

3.

Förby

4.

Hamina

5.

Hanko (aj pre rekreačné lode)

6.

Haukipudas

7.

Helsinki

8.

Inkoo

9.

Kalajoki

10.

Kaskinen

11.

Kemi

12.

Kemiö

13.

Kirkkonummi

14.

Kokkola

15.

Kotka

16.

Kristiinankaupunki

17.

Lappeenranta

18.

Loviisa

19.

Långnäs

20.

Maarianhamina (aj pre rekreačné lode)

21.

Merikarvia

22.

Naantali

23.

Nuijamaa (aj pre rekreačné lode)

24.

Olkiluoto

25.

Oulu

26.

Parainen

27.

Pernaja

28.

Pietarsaari

29.

Pohja

30.

Pori

31.

Porvoo

32.

Raahe

33.

Rauma

34.

Salo

35.

Sipoo

36.

Taalintehdas

37.

Tammisaari

38.

Tornio

39.

Turku

40.

Uusikaupunki

41.

Vaasa

Stanice pobrežnej stráže fungujúce ako hraničné priechody pre rekreačné lode:

1.

Haapasaari

2.

Hanko

3.

Maarianhamina

4.

Nuijamaan satama

5.

Santio

6.

Suomenlinna

Stanice pobrežnej stráže fungujúce ako hraničné priechody pre hydroplány:

1.

Hanko

2.

Kotka

3.

Maarianhamina

4.

Porkkala

5.

Suomenlinna


V Oznamy

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

Európska komisia

3.12.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 326/21


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Vec COMP/M.5978 – GDF Suez/International Power)

(Text s významom pre EHP)

2010/C 326/10

1.

Komisia bolo 29. novembra 2010 podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1) doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii, ktorou podnik GDF Suez SA („GDF Suez“, Francúzsko) získava v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) o fúziách prostredníctvom kúpy 70 % akcií v podniku International Power výlučnú kontrolu nad podnikom International Power plc („International Power“, Anglicko a Wales).

2.

Predmet činnosti dotknutých podnikov:

GDF Suez pôsobí v rámci celého energetického reťazca, v oblasti elektrickej energie a zemného plynu, vrátane: i) nákupu, výroby a komercializácie zemného plynu a elektrickej energie; ii) dopravy, distribúcie, správy a rozvoja hlavných infraštruktúr zemného plynu; a iii) navrhovania a komercializácie energetických služieb a súvisiacich služieb v oblasti životného prostredia,

International Power je medzinárodným prevádzkovateľom činným v Severnej Amerike, Európe, na Blízkom východe, v Austrálii a Ázii. International Power prevádzkuje zariadenia na výrobu elektrickej energie. Rozvíja, vlastní a prevádzkuje približne 50 elektrární v 21 krajinách, ktorých (hrubý) elektrický výkon dosahuje približne 32 000 MW.

3.

Na základe predbežného posúdenia a bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie v tejto veci, sa Komisia domnieva, že oznámená transakcia by mohla patriť do rozsahu pôsobnosti nariadenia ES o fúziách.

4.

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr do 10 dní od dátumu uverejnenia tohto oznámenia. Pripomienky je možné zaslať faxom (+32 22964301), e-mailom na adresu COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu alebo poštou s uvedením referenčného čísla COMP/M.5978 – GDF Suez/International Power na túto adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1 („nariadenie ES o fúziách“).