ISSN 1725-5236

doi:10.3000/17255236.C_2010.312.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 312

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 53
17. novembra 2010


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2010/C 312/01

Schválenie poskytnutia štátnej pomoci v zmysle ustanovení článkov 107 a 108 ZFEÚ – Prípady, ku ktorým nemá Komisia námietky ( 1 )

1

2010/C 312/02

Schválenie poskytnutia štátnej pomoci v zmysle ustanovení článkov 107 a 108 ZFEÚ – Prípady, ku ktorým nemá Komisia námietky ( 2 )

5

2010/C 312/03

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec COMP/M.5963 – Econocom/ECS) ( 2 )

9

2010/C 312/04

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec COMP/M.6001 – Aker/Lindsay Goldberg/EPAX Holding) ( 2 )

9

2010/C 312/05

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec COMP/M.5936 – EADS DS/ATLAS/JV) ( 2 )

10

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2010/C 312/06

Výmenný kurz eura

11

 

INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

2010/C 312/07

Informácie oznámené členským štátom o ukončení rybolovu

12

2010/C 312/08

Informácie oznámené členskými štátmi o ukončení rybolovu

13

2010/C 312/09

Informácie oznámené členskými štátmi o ukončení rybolovu

14

2010/C 312/10

Informácie oznámené členskými štátmi o ukončení rybolovu

15

2010/C 312/11

Informácie oznámené členskými štátmi o ukončení rybolovu

16

2010/C 312/12

Informácie oznámené členským štátom o ukončení rybolovu

17

 

V   Oznamy

 

ADMINISTRATÍVNE POSTUPY

 

Európsky úrad pre výber pracovníkov (EPSO)

2010/C 312/13

Oznámenie o verejnom výberovom konaní

18

 

INÉ AKTY

 

Európska komisia

2010/C 312/14

Uverejnenie žiadosti podľa článku 6 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 510/2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín

19

2010/C 312/15

Uverejnenie žiadosti podľa článku 6 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 510/2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín

25

 


 

(1)   Text s významom pre EHP s výnimkou produktov podľa prílohy I k zmluve

 

(2)   Text s významom pre EHP

SK

 


II Oznámenia

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Európska komisia

17.11.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 312/1


Schválenie poskytnutia štátnej pomoci v zmysle ustanovení článkov 107 a 108 ZFEÚ

Prípady, ku ktorým nemá Komisia námietky

(Text s významom pre EHP s výnimkou produktov podľa prílohy I k zmluve)

2010/C 312/01

Dátum prijatia rozhodnutia

23.6.2010

Referenčné číslo štátnej pomoci

NN 12b/06

Členský štát

Belgicko

Región

Flámsko

Názov (a/alebo názov príjemcu)

„Promotie van akkerbouwproducten”

Právny základ

Besluit van de Vlaamse regering van 4 februari 1997 betreffende de verplichte bijdragen bestemd voor de promotie en afzetbevordering van de Vlaamse producten van de sectoren landbouw, tuinbouw en visserij zoals gewijzigd op 26 september 2008.

Druh opatrenia

Schéma štátnej pomoci

Účel

Podpora pestovaných poľnohospodárskych výrobkov

Forma pomoci

Parafiškálne poplatky

Rozpočet

7 560 000 EUR

Intenzita

Do výšky 100 %

Trvanie

2000 – 2013

Sektory hospodárstva

Poľnohospodárstvo; sektor spracovania a marketingu

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

VLAM

Elipsegebouw, 1e verdieping

Koning Albert II laan 35

1030 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Ďalšie informácie

Rozhodnutie v autentickom jazykovom znení, z ktorého boli odstránené všetky informácie, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva, je uverejnené na stránke:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sk.htm

Dátum prijatia rozhodnutia

23.6.2010

Referenčné číslo štátnej pomoci

NN 12c/06

Členský štát

Belgicko

Región

Flámsko

Názov (a/alebo názov príjemcu)

„Promotie van pluimvee, eieren en konijnen”

Právny základ

Besluit van de Vlaamse regering van 4 februari 1997 betreffende de verplichte bijdragen bestemd voor de promotie en afzetbevordering van de Vlaamse producten van de sectoren landbouw, tuinbouw en visserij zoals gewijzigd op 26 september 2008.

Druh opatrenia

Schéma štátnej pomoci

Účel

Podpora odbytu hydiny, vajec a králičieho mäsa

Forma pomoci

Parafiškálne poplatky

Rozpočet

4 643 044 EUR

Intenzita

Do výšky 100 %

Trvanie

2002 – 2013

Sektory hospodárstva

Poľnohospodárske odvetvie; odvetvie spracovania a marketingu

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

VLAM

Ellipsgebouw, 1e verdieping

Koning Albert II laan 35

1030 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Ďalšie informácie

Rozhodnutie v autentickom jazykovom znení, z ktorého boli odstránené všetky informácie, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva, je uverejnené na stránke:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sk.htm

Dátum prijatia rozhodnutia

23.6.2010

Referenčné číslo štátnej pomoci

NN 12d/06

Členský štát

Belgicko

Región

Flámsko

Názov (a/alebo názov príjemcu)

„Promotie van niet-eetbare tuinbouwprodukten”

Právny základ

Besluit van de Vlaamse regering van 4 februari 1997 betreffende de verplichte bijdragen bestemd voor de promotie en afzetbevordering van de Vlaamse producten van de sectoren landbouw, tuinbouw en visserij zoals gewijzigd op 26 september 2008.

Druh opatrenia

Schéma štátnej pomoci

Účel

Podpora odbytu nejedlých záhradníckych výrobkov

Forma pomoci

Parafiškálne poplatky

Rozpočet

12 162 308 EUR

Intenzita

Do výšky 100 %

Trvanie

2003 – 2013

Sektory hospodárstva

Poľnohospodárske odvetvie; odvetvie spracovania a marketingu

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

VLAM

Ellipsgebouw, 1e verdieping

Koning Albert II laan 35

1030 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Ďalšie informácie

Rozhodnutie v autentickom jazykovom znení, z ktorého boli odstránené všetky informácie, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva, je uverejnené na stránke:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sk.htm

Dátum prijatia rozhodnutia

23.6.2010

Referenčné číslo štátnej pomoci

NN 12e/06

Členský štát

Belgicko

Región

Flámsko

Názov (a/alebo názov príjemcu)

„Promotie van groenten en fruit, brood en biolandbouw”

Právny základ

Besluit van de Vlaamse regering van 4 februari 1997 betreffende de verplichte bijdragen bestemd voor de promotie en afzetbevordering van de Vlaamse producten van de sectoren landbouw, tuinbouw en visserij zoals gewijzigd op 26 september 2008.

Druh opatrenia

Schéma štátnej pomoci

Účel

Podpora odbytu ovocia a zeleniny, chleba a ekologických výrobkov

Forma pomoci

Parafiškálne poplatky

Rozpočet

33 217 732 EUR

Intenzita

Do výšky 100 %

Trvanie

2000 – 2013

Sektory hospodárstva

Poľnohospodárske odvetvie; odvetvie spracovania a marketingu

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

VLAM

Ellipsgebouw, 1e verdieping

Koning Albert II laan 35

1030 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Ďalšie informácie

Rozhodnutie v autentickom jazykovom znení, z ktorého boli odstránené všetky informácie, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva, je uverejnené na stránke:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sk.htm


17.11.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 312/5


Schválenie poskytnutia štátnej pomoci v zmysle ustanovení článkov 107 a 108 ZFEÚ

Prípady, ku ktorým nemá Komisia námietky

(Text s významom pre EHP)

2010/C 312/02

Dátum prijatia rozhodnutia

15.9.2010

Referenčné číslo štátnej pomoci

N 221/09

Členský štát

Nemecko

Región

Nünchritz

Názov (a/alebo názov príjemcu)

Wacker Chemie GmbH

Právny základ

XR 31/07, XR 6/07, X 167/08

Druh opatrenia

Individuálna pomoc

Účel

Regionálny rozvoj

Forma pomoci

Priama dotácia

Rozpočet

Celková výška plánovanej pomoci 97,5 mil. EUR

Intenzita

11,72 %

Trvanie

2010 – 2013

Sektory hospodárstva

Chemický a farmaceutický priemysel

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit

Referat 31

Wilhelm-Buck-Straße 2

01097 Dresden

DEUTSCHLAND

Ďalšie informácie

Rozhodnutie v autentickom jazykovom znení, z ktorého boli odstránené všetky informácie, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva, je uverejnené na stránke:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sk.htm

Dátum prijatia rozhodnutia

12.10.2010

Referenčné číslo štátnej pomoci

N 135/10

Členský štát

Rakúsko

Región

Linz-Wels

Názov (a/alebo názov príjemcu)

Aid for the Remediation of a Contaminated Site in Linz (AT)

Právny základ

 

Umweltförderungsgesetz, BGBl. Nr. 185/1993, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 52/2009

 

Altlastensanierungsgesetz, BGBl. Nr. 299/1989, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 52/2009

 

Förderungsrichtlinien 2008 für die Altlastensanierung oder -sicherung

Druh opatrenia

Individuálna pomoc

Účel

Ochrana životného prostredia

Forma pomoci

Priama dotácia

Rozpočet

Celková výška plánovanej pomoci 146,27 mil. EUR

Intenzita

100 %

Trvanie

1.1.2011 – 31.12.2020

Sektory hospodárstva

Oceľ

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft

Stubenbastei 5

1010 Wien

ÖSTERREICH

Ďalšie informácie

Rozhodnutie v autentickom jazykovom znení, z ktorého boli odstránené všetky informácie, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva, je uverejnené na stránke:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sk.htm

Dátum prijatia rozhodnutia

29.9.2010

Referenčné číslo štátnej pomoci

N 178/10

Členský štát

Španielsko

Región

Názov (a/alebo názov príjemcu)

Compensación por servicio público asociada a un mecanismo de entrada en funcionamiento preferente para las centrales de carbón autóctono

Právny základ

Real Decreto 134/2010, de 23 de febrero, por el que se establece el procedimiento de resolución de restricciones por garantía de suministro y se modifica el Real Decreto 2019/1997, de 26 de diciembre, por el que se organiza y regula el mercado de producción de energía eléctrica. Borrador de Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 134/2010, de 23 de febrero, por el que se establece el procedimiento de resolución de restricciones por garantía de suministro y se modifica el Real Decreto 2019/1997, de 26 de diciembre, por el que se organiza y regula el mercado de producción de energía eléctrica.

Druh opatrenia

Schéma pomoci

Účel

Služby všeobecného ekonomického záujmu

Forma pomoci

Priama dotácia

Rozpočet

Ročné plánované výdavky 400 mil. EUR

Intenzita

Trvanie

do 31.12.2014

Sektory hospodárstva

Dodávka elektriny, vody a plynu, Uhlie

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Dirección General de Política Energética y Minas

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Paseo de la Castellana, 160

28071 Madrid

ESPAÑA

Ďalšie informácie

Rozhodnutie v autentickom jazykovom znení, z ktorého boli odstránené všetky informácie, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva, je uverejnené na stránke:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sk.htm

Dátum prijatia rozhodnutia

28.6.2010

Referenčné číslo štátnej pomoci

N 257/10

Členský štát

Dánsko

Región

Názov (a/alebo názov príjemcu)

Third extension of the Danish guarantee scheme on new debt

Právny základ

Lov nr. 1003 af 10. oktober 2008 om finansiel stabilitet som ændret ved lov nr. 68 af 3. februar 2009 om ændring af lov om finansiel stabilitet.

Druh opatrenia

Schéma pomoci

Účel

Pomoc na nápravu závažnej poruchy fungovania hospodárstva

Forma pomoci

Garancia

Rozpočet

Celková výška plánovanej pomoci približne 600 000 mil. DKK

Intenzita

Trvanie

1.7.2010 – 31.12.2010

Sektory hospodárstva

Finančné sprostredkovanie

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Finansiel Stabilitet A/S

Amaliegade 3-5, 5

1256 København K

DANMARK

Ďalšie informácie

Rozhodnutie v autentickom jazykovom znení, z ktorého boli odstránené všetky informácie, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva, je uverejnené na stránke:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sk.htm

Dátum prijatia rozhodnutia

30.9.2010

Referenčné číslo štátnej pomoci

N 407/10

Členský štát

Dánsko

Región

Názov (a/alebo názov príjemcu)

Danish winding-up scheme

Právny základ

Lov om håndtering af nødlidende pengeinstitutter (lov nr. 721 af 25. juni 2010)

Druh opatrenia

Schéma pomoci

Účel

Pomoc na nápravu závažnej poruchy fungovania hospodárstva

Forma pomoci

Iné formy kapitálovej intervencie, Úver za zvýhodnených podmienok, Garancia

Rozpočet

Intenzita

Trvanie

1.10.2010 – 31.12.2010

Sektory hospodárstva

Finančné sprostredkovanie

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Økonomi- og Erhvervsministeriet

Slotholmsgade 12

1216 København K

DANMARK

Ďalšie informácie

Rozhodnutie v autentickom jazykovom znení, z ktorého boli odstránené všetky informácie, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva, je uverejnené na stránke:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sk.htm


17.11.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 312/9


Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii

(Vec COMP/M.5963 – Econocom/ECS)

(Text s významom pre EHP)

2010/C 312/03

Dňa 22. októbra 2010 sa Komisia rozhodla nevzniesť námietku voči uvedenej oznámenej koncentrácii a vyhlásiť ju za zlučiteľnú so spoločným trhom. Toto rozhodnutie je založené na článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 139/2004. Úplné znenie rozhodnutia je dostupné iba v francúzštine jazyku a bude zverejnené po odstránení akýchkoľvek obchodných tajomstiev. Bude dostupné:

v časti webovej stránky Komisie o hospodárskej súťaži venovanej fúziám (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Táto webová stránka poskytuje rôzne možnosti na vyhľadávanie individuálnych rozhodnutí o fúziách podľa názvu spoločnosti, čísla prípadu, dátumu a sektorových indexov,

v elektronickej podobe na webovej stránke EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) pod číslom dokumentu 32010M5963. EUR-Lex predstavuje online prístup k európskemu právu.


17.11.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 312/9


Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii

(Vec COMP/M.6001 – Aker/Lindsay Goldberg/EPAX Holding)

(Text s významom pre EHP)

2010/C 312/04

Dňa 12. novembra 2010 sa Komisia rozhodla nevzniesť námietku voči uvedenej oznámenej koncentrácii a vyhlásiť ju za zlučiteľnú so spoločným trhom. Toto rozhodnutie je založené na článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 139/2004. Úplné znenie rozhodnutia je dostupné iba v angličtine jazyku a bude zverejnené po odstránení akýchkoľvek obchodných tajomstiev. Bude dostupné:

v časti webovej stránky Komisie o hospodárskej súťaži venovanej fúziám (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Táto webová stránka poskytuje rôzne možnosti na vyhľadávanie individuálnych rozhodnutí o fúziách podľa názvu spoločnosti, čísla prípadu, dátumu a sektorových indexov,

v elektronickej podobe na webovej stránke EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) pod číslom dokumentu 32010M6001. EUR-Lex predstavuje online prístup k európskemu právu.


17.11.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 312/10


Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii

(Vec COMP/M.5936 – EADS DS/ATLAS/JV)

(Text s významom pre EHP)

2010/C 312/05

Dňa 28. októbra 2010 sa Komisia rozhodla nevzniesť námietku voči uvedenej oznámenej koncentrácii a vyhlásiť ju za zlučiteľnú so spoločným trhom. Toto rozhodnutie je založené na článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 139/2004. Úplné znenie rozhodnutia je dostupné iba v angličtine jazyku a bude zverejnené po odstránení akýchkoľvek obchodných tajomstiev. Bude dostupné:

v časti webovej stránky Komisie o hospodárskej súťaži venovanej fúziám (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Táto webová stránka poskytuje rôzne možnosti na vyhľadávanie individuálnych rozhodnutí o fúziách podľa názvu spoločnosti, čísla prípadu, dátumu a sektorových indexov,

v elektronickej podobe na webovej stránke EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) pod číslom dokumentu 32010M5936. EUR-Lex predstavuje online prístup k európskemu právu.


IV Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Európska komisia

17.11.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 312/11


Výmenný kurz eura (1)

16. novembra 2010

2010/C 312/06

1 euro =


 

Mena

Výmenný kurz

USD

Americký dolár

1,3612

JPY

Japonský jen

113,21

DKK

Dánska koruna

7,4547

GBP

Britská libra

0,85100

SEK

Švédska koruna

9,3753

CHF

Švajčiarsky frank

1,3408

ISK

Islandská koruna

 

NOK

Nórska koruna

8,1670

BGN

Bulharský lev

1,9558

CZK

Česká koruna

24,607

EEK

Estónska koruna

15,6466

HUF

Maďarský forint

276,95

LTL

Litovský litas

3,4528

LVL

Lotyšský lats

0,7092

PLN

Poľský zlotý

3,9372

RON

Rumunský lei

4,2925

TRY

Turecká líra

1,9801

AUD

Austrálsky dolár

1,3874

CAD

Kanadský dolár

1,3817

HKD

Hongkongský dolár

10,5546

NZD

Novozélandský dolár

1,7655

SGD

Singapurský dolár

1,7682

KRW

Juhokórejský won

1 539,11

ZAR

Juhoafrický rand

9,5426

CNY

Čínsky juan

9,0355

HRK

Chorvátska kuna

7,3941

IDR

Indonézska rupia

12 197,34

MYR

Malajzijský ringgit

4,2612

PHP

Filipínske peso

59,566

RUB

Ruský rubeľ

42,3215

THB

Thajský baht

40,652

BRL

Brazílsky real

2,3504

MXN

Mexické peso

16,7370

INR

Indická rupia

61,6800


(1)  Zdroj: referenčný výmenný kurz publikovaný ECB.


INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

17.11.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 312/12


Informácie oznámené členským štátom o ukončení rybolovu

2010/C 312/07

V súlade s článkom 35 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 1224/2009 z 20. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva (1), sa prijalo rozhodnutie ukončiť rybolov, ako je uvedené v tejto tabuľke:

Dátum a čas ukončenia

21.8.2010

Trvanie

21.8.2010 – 31.12.2010

Členský štát

Dánsko

Populácia alebo skupiny populácií

LIN/03.

Druh

Mieň molva (Molva molva)

Zóna

IIIa; vody EÚ zón IIIb, IIIc a IIId

Druh(y) rybárskych plavidiel

Referenčné číslo

552777

Internetový odkaz na rozhodnutie členského štátu:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/index_en.htm


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 1.


17.11.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 312/13


Informácie oznámené členskými štátmi o ukončení rybolovu

2010/C 312/08

V súlade s článkom 35 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 1224/2009 z 20. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva (1), sa prijalo rozhodnutie ukončiť rybolov, ako je uvedené v tejto tabuľke:

Dátum a čas ukončenia

30.9.2010

Trvanie

30.9.2010 – 31.12.2010

Členský štát

Francúzsko

Zásoba alebo skupina zásob

GFB/89-

Druh

Mieňovce rodu Phycis (Phycis blennoides)

Zóna

Vody Spoločenstva a vody, na ktoré sa nevzťahuje suverenita alebo jurisdikcia tretích krajín zón VIII a IX

Druh(-y) rybárskych plavidiel

Referenčné číslo

664718

Webový odkaz na rozhodnutie členského štátu:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/index_en.htm


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 1.


17.11.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 312/14


Informácie oznámené členskými štátmi o ukončení rybolovu

2010/C 312/09

V súlade s článkom 35 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 1224/2009 z 20. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky (1) v oblasti rybného hospodárstva, sa prijalo rozhodnutie ukončiť rybolov, ako je uvedené v tejto tabuľke:

Dátum a čas ukončenia

11.8.2010

Trvanie

11.8.2010 – 31.12.2010

Členský štát

Portugalsko

Zásoba alebo skupina zásob

ALF/3X14-

Druh

Beryxy (Beryx spp.)

Zóna

Vody Spoločenstva a vody, na ktoré sa nevzťahuje suverenita alebo jurisdikcia tretích krajín zón III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII a XIV

Druh(-y) rybárskych plavidiel

Referenčné číslo

562857

Webový odkaz na rozhodnutie členského štátu:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/index_en.htm


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 1.


17.11.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 312/15


Informácie oznámené členskými štátmi o ukončení rybolovu

2010/C 312/10

V súlade s článkom 35 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 1224/2009 z 20. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky (1) v oblasti rybného hospodárstva, sa prijalo rozhodnutie ukončiť rybolov, ako je uvedené v tejto tabuľke:

Dátum a čas ukončenia

30.9.2010

Trvanie

30.9.2010 – 31.12.2010

Členský štát

Francúzsko

Zásoba alebo skupina zásob

HER/5B6ANB

Druh

Sleď atlantický (Clupea harengus)

Zóna

Vody EÚ a medzinárodné vody zón Vb, VIb a VIaN

Druh(-y) rybárskych plavidiel

Referenčné číslo

664718

Webový odkaz na rozhodnutie členského štátu:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/index_en.htm


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 1.


17.11.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 312/16


Informácie oznámené členskými štátmi o ukončení rybolovu

2010/C 312/11

V súlade s článkom 35 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 1224/2009 z 20. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky (1) v oblasti rybného hospodárstva, sa prijalo rozhodnutie ukončiť rybolov, ako je uvedené v tejto tabuľke:

Dátum a čas ukončenia

6.10.2010

Trvanie

6.10.2010 – 31.12.2010

Členský štát

Portugalsko

Zásoba alebo skupina zásob

ANF/8C3411

Druh

Čertovité (Lophiidae)

Zóna

VIIIc, IX a X a vody EÚ zóny 34.1.1 CECAF

Druh(-y) rybárskych plavidiel

Referenčné číslo

656215

Webový odkaz na rozhodnutie členského štátu:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/index_en.htm


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 1.


17.11.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 312/17


Informácie oznámené členským štátom o ukončení rybolovu

2010/C 312/12

V súlade s článkom 35 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 1224/2009 z 20. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva (1), sa prijalo rozhodnutie ukončiť rybolov, ako je uvedené v tejto tabuľke:

Dátum a čas ukončenia

28.9.2010

Trvanie

28.9.2010 – 31.12.2010

Členský štát

Holandsko

Zásoba alebo skupiny zásob

BLI/245-

Druh

molva modrá (Molva dypterygia)

Zóna

vody Spoločenstva a vody, na ktoré sa nevzťahuje zvrchovanosť alebo právomoc tretích krajín oblastí II, IV a V

Druh(y) rybárskych plavidiel

Referenčné číslo

634062

Internetový odkaz na rozhodnutie členského štátu:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/index_en.htm


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 1.


V Oznamy

ADMINISTRATÍVNE POSTUPY

Európsky úrad pre výber pracovníkov (EPSO)

17.11.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 312/18


OZNÁMENIE O VEREJNOM VÝBEROVOM KONANÍ

2010/C 312/13

Európsky úrad pre výber pracovníkov (EPSO) organizuje verejné výberové konanie:

EPSO/AST/111/10 – Asistenti (AST 1) pre sekretárske práce v týchto jazykoch: (DA) Dánčina, (DE) Nemčina, (EN) Angličtina, (ES) Španielčina, (FR) Francúzština, (MT) Maltčina, (NL) Holandčina, (PT) Portugalčina, (SV) Švédčina

Oznámenie o výberovom konaní je uverejnené len v dánskom, nemeckom, anglickom, španielskom, francúzskom, maltskom, holandskom, portugalskom a švédskom jazyku v Úradnom vestníku Európskej únie, séria C 312 A zo 17. novembra 2010.

Úplné informácie sú k dispozícii na webovej stránke úradu EPSO: http://eu-careers.eu


INÉ AKTY

Európska komisia

17.11.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 312/19


Uverejnenie žiadosti podľa článku 6 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 510/2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín

2010/C 312/14

Týmto uverejnením sa poskytuje právo vzniesť námietky proti žiadosti podľa článku 7 nariadenia Rady (ES) č. 510/2006 (1). Vznesené námietky sa musia Komisii doručiť do šiestich mesiacov po uverejnení tejto žiadosti.

JEDNOTNÝ DOKUMENT

NARIADENIE RADY (ES) č. 510/2006

„BOEUF DE VENDÉE“

ES č.: FR-PGI-0005-0592-08.03.2007

CHZO ( X ) CHOP ( )

1.   Názov:

„Bœuf de Vendée“

2.   Členský štát alebo tretia krajina:

Francúzsko

3.   Opis poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny:

3.1.   Druh výrobku:

Trieda 1.1:

Čerstvé mäso (a droby)

3.2.   Opis výrobku, na ktorý sa vzťahuje názov uvedený v bode 1:

V prípade týchto zvierat ide o jalovice, mladé kravy alebo vykastrovaných samcov s minimálnou jatočnou hmotnosťou 380 kg, mäsitosťou (S) EUR, stupňom pretučnenosti 2 alebo 3 a vo veku pri porážke od 30 do 96 mesiacov.

Zvieratá vybrané na produkciu „Bœuf de Vendée“ sú čistokrvné alebo medzi sebou krížené plemená na mäso alebo krížence matiek zmiešaných plemien a otcov z plemena na mäso.

Žiadosť sa vzťahuje na čerstvé mäso predávané vo forme jatočných tiel, štvrtiek alebo porciované.

Mäso „Bœuf de Vendée“ sa vyznačuje čistou červenou farbou, krehkou a mäkkou textúrou a vyberanou a príjemnou chuťou hovädziny.

Hodnota pH a teplota sa merajú 24 hodín po porážke a musia byť nižšie ako pH 6 a 6 °C. Kritériá pH a teplota sú rozhodujúce pre začiatok dlhého obdobia zrenia. Ak nie sú dodržané, mäso sa zle konzervuje a má nepríjemnú chuť.

Každé jatočné telo alebo čiastočné jatočné telo „Bœuf de Vendée“ sprevádza až po pult u mäsiara osvedčenie o záruke pôvodu (Certificat de Garantie d'Origine, CGO) s informáciou pre spotrebiteľa o kategórii, do ktorej zviera patrí: jalovica, krava alebo kastrovaný samec.

3.3.   Suroviny (len pri spracovaných výrobkoch):

Neuplatňuje sa.

3.4.   Krmivo (len pri výrobkoch živočíšneho pôvodu):

Prirodzené dojčenie je povinné od narodenia do odstavenia. Teľatá sú odstavené vo veku šesť až deväť mesiacov. Po odstavení sa zvieratá môžu podľa dostupnosti krmovín pásť na pastvinách.

V lete sa môžu používať doplnky na základe krmovín a koncentrátov.

Pôvod krmovín je prísne regulovaný: aspoň 80 % pochádza z poľnohospodárskeho podniku, zvyšok musí pochádzať z oblasti chráneného zemepisného označenia (CHZO). Je to výsledok miestnych a tradičných postupov, ako aj špecifickej kvality krmovín z oblasti Vendée. Mierny vplyv oceánskeho podnebia v spojení s veľmi vysokou úrovňou slnečného žiarenia umožňuje zozbierať viac krmovín v skoršej fáze a v dobrej kvalite z hľadiska energetického obsahu a obsahu bielkovín. Takto je zaručené zásobovanie najvhodnejším krmivom podľa potrieb „Bœuf de Vendée“.

Záväzné je dodržiavať cykly so striedaním pastvín a maštalí a počas života zvieraťa sa musia vyskytnúť minimálne dvakrát. Cyklus má takýto priebeh: maštale na zimu a pasienky v lete od apríla do októbra. Čas strávený na pastvinách je najmenej štyri mesiace.

Priemerná ročná celková zaťaženosť pasienka nesmie byť vyššia než dve veľké dobytčie jednotky na hektár plochy hlavnej krmoviny (HASFP) pre zvieratá a krmovinové plochy určené výhradne pre chovný dobytok.

3.5.   Konkrétne kroky pri výrobe, ktoré sa musia uskutočniť v označenej zemepisnej oblasti:

Otelenie, odchov a výkrm musia prebiehať v jednom poľnohospodárskom podniku.

3.6.   Osobitné pravidlá pri krájaní, strúhaní, balení atď.:

Neuplatňuje sa.

3.7.   Osobitné pravidlá pri označovaní:

Výrobok predávaný pod názvom „Bœuf de Vendée“. Na etikete bude uvedené logo CHZO, ako aj slová „Indication Géographique Protégée“ („Chránené zemepisné označenie“). Kategória (kastrovaný samec, krava alebo jalovica) musí byť uvedená na potvrdeniach o záruke pôvodu, ktoré sprevádzajú jatočného telo alebo diely až k mäsiarovi.

4.   Stručné vymedzenie zemepisnej oblasti:

Zemepisná oblasť „Bœuf de Vendée“ CHZO zahŕňa celý departmán Vendée rovnako ako malé prirodzené regióny susediace s departmánom, ktoré majú veľmi podobné poľnohospodárske, zemepisné, historické, sociálne a kultúrne charakteristiky.

Daná zemepisná oblasť je vymedzená takto:

celý departmán Vendée

departmán Loire Atlantique, všetky obce v týchto kantónoch: Aigrefeuille, Bouaye, Bourgneuf en Retz, Clisson, Légé, Le Loroux Bottereau, Le Pellerin, Machecoul, Paimboeuf, Pornic, Rezé, Saint Père en Retz, Saint Philbert de Grand Lieu, Vallet, Vertou, Vertou-vignoble,

departmán Maine et Loire, všetky obce v týchto kantónoch: Beaupréau, Chalonnes sur Loire, Champtoceaux, Chemillé, Cholet, Cholet 1, Cholet 2, Cholet 3, Doué La Fontaine, Gennes, Les Ponts de Cé, Montfaucon, Montreuil Bellay, Montrevault, Saint Florent le Vieil, Thouarcé, Vihiers,

departmán Deux-Sèvres, všetky obce v týchto kantónoch: Cerisay, Coulonges, Mauléon, Moncoutant.

5.   Spojenie so zemepisnou oblasťou:

5.1.   Špecifickosť zemepisnej oblasti:

a)   Prírodné faktory

Oblasť Vendée ťaží zo špecifických klimatických a geologických podmienok: podnebie je charakterizované výrazným oceánskym vplyvom a priemernou ročnou mierou slnečného žiarenia, ktorá s 2 100 hodinami ročne vysoko prekračuje celoštátny priemer, čo je veľmi priaznivé pre produkciu krmovín a zaručuje, že zvieratá sa môžu pásť dlhé obdobia na pastvinách. Geológiu oblasti Vendée, ktorá tvorí južný okraj Armorického masívu, charakterizujú pomerne hlboké ílovité pôdy, ktoré sú tiež veľmi priaznivé pre produkciu krmovín.

b)   Agronomické faktory

Oblasť Vendée sa vyznačuje najmä svojou krmovinovou produkčnou schopnosťou, ktorá je výsledkom špecifického podnebia a geologických podmienok. Skoré zvýšenie teploty koncom apríla – začiatkom mája, ako aj veľa slnka na jar umožňujú výrobu siláže zo zvädnutých rastlín, ktorá pravidelne obsahuje viac ako 30 % sušiny a skoré seno na začiatku júna s vynikajúcimi nutričnými vlastnosťami (energia a obsah dusíka). Prvé výnosy týchto ročných krmovín sú často vyššie ako päť ton sušiny na hektár. Tieto podmienky tiež umožňujú výsadbu kŕmnej kukurice na jar, keď sú výborné podmienky na zaručenie dobrej, pravidelnej úrody. A napokon v dôsledku zemepisnej šírky celkové teploty v oblasti Vendée sú dostatočné na zabezpečenie dobrého dozrievania kukurice na siláž, t. j. s mierou obsahu sušiny vyššou ako 33 % pri žatve a s dobrým obsahom zrna nad 50 %. Výnosy sú pravidelne okolo 11 ton sušiny na hektár pre suché plodiny a 15 ton pre zavlažované plodiny.

Takáto zaručená produkcia vysokého výnosu plodín bohatých na energiu a bielkoviny stačí na uspokojenie potrieb zvierat od narodenia až po porážku. Práve táto dostupnosť umožnila lepšie než kdekoľvek inde rozvíjať vendéesky chovateľsko-výkrmný systém, ktorý sa vyznačuje extenzívnou spotrebou krmovín.

c)   Historické a ľudské faktory

„Bœuf de Vendée“ je oddávna súčasťou života poľnohospodárov z oblasti Vendée. Jeden spomedzi prvých zdomácnených druhov sa najprv využíval na mäso a mlieko a neskôr na ťahanie vozov.

„Bœuf de Vendée“ tvoril súčasť histórie árendy, neskôr nájomného poľnohospodárstva a predstavoval jednu zo základných zložiek na výpočet nájomného všetkých poľnohospodárskych prenájmov. Chov dobytka je teda neoddeliteľnou súčasťou poľnohospodárstva oblasti Vendée. Odborné znalosti vendéeskych poľnohospodárov, najmä ich odborné zručnosti v chovateľsko-vykrmovacom systéme, predstavujú zásadný prvok prepojenia medzi „Bœuf de Vendée“ a jeho pôvodom, ako je uvedené v odseku 5.2. písm. b).

Prítomnosť „Bœuf de Vendée“ na mnohých trhoch v regióne od konca 19. storočia vyústila do obchodných stykov, ktoré sa rozvíjali so všetkými hlavnými spotrebiteľskými centrami v západnom Francúzsku a siahali až po Paríž.

Rozsiahla sieť bitúnkov, nerozlučne spätá s historickou prítomnosťou chovateľsko-výkrmového systému chovu dobytka vo Vendée, v tesnej blízkosti poľnohospodárskych podnikov je špecifickým rysom Vendée.

5.2.   Špecifickosť výrobku:

Špecifickosť výrobku vyplýva z kvality danej osobitnou odbornou znalosťou, ako aj z dobrého mena „Bœuf de Vendée“.

a)   Osobitosť

Po porážke nadobúda „Bœuf de Vendée“ formu veľmi ťažkých a veľmi homogénnych jatočných tiel typických pre danú oblasť. Jatočné telá sú v priemere o 120 kg ťažšie než jatočné telá z výroby všetkých ostatných regiónov s produkciou hovädzieho mäsa vo Francúzsku.

Zvieratá sa rodia, chovajú a vykrmujú v jednom poľnohospodárskom podniku v oblasti chráneného zemepisného označenia. Obdobie výkrmu zvierat je minimálne štyri mesiace, čo umožňuje dosiahnuť optimálne pretučnenosti: stupne 2 a 3. Stupeň pretučnenosti závisí od vhodného dávkovania množstva energie a bielkovín v kŕmnych dávkach počas obdobia výkrmu, ktoré trvá minimálne štyri mesiace. Na tento účel sa každé zviera zatriedi podľa stupňa pretučnenosti na začiatku obdobia výkrmu. Zvieratá sú porážané, keď dosiahnu stupeň 2 alebo 3.

Ťažké jatočné telá (v priemere nad 450 kg ), ktoré majú najmenej 380 kg, poskytujú hrubé a krehké diely mäsa, ktoré vyhľadávajú najmä tradiční mäsiari a znalci hovädzieho mäsa.

b)   Ďalšia charakteristika: odborné znalosti ľudí

Odborné znalosti poľnohospodárov sú základným prvkom spojenia medzi „Bœuf de Vendée“ a jeho pôvodom.

Systematické zabezpečovanie zachovania kontroly nad celým výrobným procesom od narodenia po porážku je typické pre chovateľsko-výkrmné výrobné systémy, ktoré sú špecifikom Vendée. Všeobecnou zásadou je, že „všetky zvieratá narodené vo Vendée sú tam aj vykrmované“. Chov dobytka je jadrom celej tradície v tejto oblasti, ktorá viedla k vzniku metódy známej a uznávanej aj ďaleko za hranicami Francúzska. Systém Vendée je teda charakterizovaný výkrmom zvierat v poľnohospodárskom podniku, kde sa narodili, krmovinami vypestovanými v tomto poľnohospodárskom podniku. V súčasnosti má chovateľsko-výkrmný poľnohospodársky podnik vo Vendée v priemere 60 dojčiacich kráv na 70 ha.

Spojenie chovateľských a výkrmných procesov na jednom mieste ponúka technické, hygienické, ekonomické a obchodné výhody, ktoré majú priaznivý vplyv na kvalitu konečného výrobku.

Poľnohospodári používajú výlučne zvieratá chované z plemien na mäso (bez trhovej produkcie mlieka) alebo z krížencov plemien na mäso. Tieto zvieratá by v žiadnom prípade nedosiahli svoj potenciál bez bohatej ponuky vysokokvalitných (energetický obsah a obsah dusíka) krmív. Podnebie a kvalita pôdy zaručujú vysoké množstvo a kvalitu krmovín s rozsiahlou autonómiou poľnohospodárskych podnikov. Odborné znalosti poľnohospodárov v oblasti výroby krmovín a obilnín, ich kombinovanie v závislosti od nutričnej hodnoty a fyziologického vývoja zvieraťa od narodenia po porážku sú charakteristické pre „Bœuf de Vendée“.

Teľatá sú chované na materskom mlieku až do odstavenia vo veku približne osem mesiacov. Potom aspoň dva roky dodržiavajú cyklus, pri ktorom sú v zime v maštaliach a v lete od apríla do novembra na pastvinách. Kŕmne dávky v zásade tvorí tráva z pastvín a objemové krmivo. Obdobie výkrmu trávia na pastve alebo pri kŕmnom žľabe.

Podľa stavu zvieraťa na začiatku výkrmu poľnohospodár zvolí trvanie výkrmu a metódu, ktorá prinesie najlepší možný výrobok s požadovanou, ale nie nadbytočnou úrovňou tuku. Poľnohospodár kontroluje zviera každých štrnásť dní, aby posúdil priebeh procesu a nakoniec rozhodol o optimálnom termíne porážky.

Chovateľsko-výkrmový systém používaný v tomto regióne je miestny postup, ktorý vedie k vysokej hmotnosti jatočných tiel a optimálnemu výsledku jatočného tela z hľadiska množstva tuku.

c)   Dobré meno

V roku 1878 bratia Batiotovci priviedli do oblasti Vendée plemeno Charolais, aby zvýšili kvalitu mäsa a pracovnú silu tamojšieho dobytka. Rozvojom miest Nantes, Angers a Paríž sa vytvorila obchodná sieť a povesť „výkrmnej metódy Vendée“ výrazne zlepšila dobré meno tohto hovädzieho mäsa.

Oblasť Vendée s viac než 167 000 kravami bez trhovej produkcie mlieka je jednou z troch popredných európskych produkčných oblastí. Vendée je v súčasnosti vo Francúzsku v produkcii hovädzieho mäsa vedúcim departmánom. Samotná oblasť Vendée predstavuje viac než 5 % celoštátnej výroby na menej než 1 % poľnohospodárskej plochy.

Súkromní mäsiari, skutoční znalci, si vyberajú tento typ výrobku, aby uspokojili svojich najnáročnejších zákazníkov. Tento typ jatočného tela im poskytuje krehké, šťavnaté, hrubé a chutné diely (najmä rebrá a roštenka), na ktorých si ich zákazníci pochutia.

5.3.   Príčinná súvislosť medzi zemepisnou oblasťou a akosťou alebo typickou vlastnosťou výrobku (CHOP), alebo špecifickou akosťou, povesťou alebo inou typickou vlastnosťou výrobku (CHZO):

Výsledkom kombinácie všetkých prírodných, klimatických a agronomických charakteristík Vendée je bohatá produkcia vysokokvalitných krmovín, ktorá v spojení s odbornými znalosťami poľnohospodárov vedie k produkcii ťažkých jatočných tiel, čo je veľkou špecialitou Vendée.

Špecifickosť výrobku vo vzťahu k jeho zemepisnému pôvodu spočíva v kombinácii agronomických, pôdnych a klimatických podmienok, ktoré charakterizujú Vendée. Tieto charakteristiky umožňujú plne využiť pastviny, keďže dojčiace stáda sa môžu pásť, až kým teľatá nie sú odstavené vo veku osem mesiacov. Tiež umožňujú pestovanie krmovín a obilnín s vysokým energetickým obsahom a obsahom bielkovín na hlbokých ílovitých pôdach vďaka slnečnému a teplému podnebiu priaznivému pre fotosyntézu požadovanú pre úplnú zrelosť najmä tráv a kŕmnej kukurice. Táto bohatá zásoba krmovín a ich vysoká kvalita predstavujú osobitnú charakteristiku kŕmenia „Bœuf de Vendée“. V spojení s výberom najlepších zvierat, uskutočňovaným poľnohospodármi z Vendée, ktoré sa porážajú na bitúnkoch v blízkosti poľnohospodárskych podnikov, vyúsťuje do produkcie ťažkých jatočných tiel s optimálnym stupňom pretučnenosti.

Krehké, šťavnaté a chutné mäso „Bœuf de Vendée“ je výsledkom starostlivosti, ktorá sa venuje každému výrobnému stupňu.

Na základe svojich odborných znalostí poľnohospodári vyberajú samice alebo vykastrovaných samcov. Vylúčené sú nekastrované samce a mladý hovädzí dobytok, ako aj všetky zvieratá mladšie než 30 mesiacov. Výkrm zvierat počas relatívne dlhého obdobia je priaznivý na budovanie tukových infiltrácií do svalového tkaniva (intramuskulárny tuk), čo spôsobuje prerastenosť mäsa, a na rozdiel od „suchého“ chudého mäsa bráni vysušovaniu počas varenia. Týmto spôsobom sa získa krehké, šťavnaté mäso, ktoré sa rozpúšťa na jazyku.

Po porážke sú do systému „Bœuf de Vendée“ vybrané len tie najlepšie jatočné telá. Kvalitu, stupeň pretučnenosti a farbu mäsa jatočného tela skúma (vizuálnou a manuálnou kontrolou) registrovaný inšpektor. Tento stupeň výberu je základným krokom na zabezpečenie, že sa získa krehké, šťavnaté a chutné mäso. Jatočné telá, ktoré spĺňajú všetky kritériá, sú spôsobilé na označenie „Bœuf de Vendée“ a vydá sa im osvedčenie o záruke pôvodu.

Krehkosť mäsa je zaručená minimálnym obdobím zrenia 10 dní.

Tieto dôležité kritériá sú rozhodujúce pre súkromných mäsiarov a spotrebiteľov. Tvoria podstatu, na základe ktorej „Bœuf de Vendée“ získalo dobrú povesť medzi výrobkami z hovädzieho mäsa v regióne.

Vzhľadom na krehkosť, šťavnatosť a chutnosť „Bœuf de Vendée“ mäsiari a spotrebitelia pravidelne kupujú mäso od distribútorov zapojených do systému. Túto vernosť potvrdzujú štatistiky: 60 % predajní skupiny zostalo bez zmeny od zavedenia systému v prvých rokoch 21. storočia.

„Bœuf de Vendée“ predstavuje preto skutočný reťazec odbornosti, kde je nevyhnutná úspešnosť každého stupňa procesu: výroby (produkcia krmovín, chov a výber), porážky, rozrábky a distribúcie v službách kvality a ako svedectvo jeho pôvodu.

Odkaz na uverejnenie špecifikácie:

[článok 5 ods. 7 nariadenia (ES) č. 510/2006]

http://www.inao.gouv.fr/repository/editeur/pdf/CDC-IGP/boeuf-de-vendee.pdf


(1)  Ú. v. EÚ L 93, 31.3.2006, s. 12.


17.11.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 312/25


Uverejnenie žiadosti podľa článku 6 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 510/2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín

2010/C 312/15

Týmto uverejnením sa poskytuje právo vzniesť námietky proti žiadosti podľa článku 7 nariadenia Rady (ES) č. 510/2006 (1). Vznesené námietky sa musia Komisii doručiť do šiestich mesiacov po uverejnení tejto žiadosti.

JEDNOTNÝ DOKUMENT

NARIADENIE RADY (ES) č. 510/2006

„ΞΥΓΑΛΟ ΣΗΤΕΙΑΣ“ (XYGALO SITEIAS)/„ΞΙΓΑΛΟ ΣΗΤΕΙΑΣ“ (XIGALO SITEIAS)

ES č.: EL-PDO-0005-0731-24.11.2008

CHZO ( ) CHOP ( X )

1.   Názov:

„Ξύγαλο Σητείας“ (Xygalo Siteias)/„Ξίγαλο Σητείας“ (Xigalo Siteias)

2.   Členský štát alebo tretia krajina:

Grécko

3.   Opis poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny:

3.1.   Druh výrobku:

Trieda 1.3.

Syry

3.2.   Opis výrobku, na ktorý sa vzťahuje názov uvedený v bode 1:

Xygalo Siteias je produktom okyslenia mlieka. Má bielu, krémovú, resp. zrnitú štruktúru bez kôrky. Vyznačuje sa čerstvou, kyselkavou, mierne slanou chuťou a má príjemnú charakteristickú vôňu. Maximálny obsah vlhkosti je 75 % a maximálny obsah soli je 1,5 %, zatiaľ čo obsah tuku v sušine sa pohybuje v rozmedzí od 33 % do 46 % a minimálny obsah bielkovín je 31,5 %.

Xygalo Siteias sa vyrába z kozieho mlieka alebo z ovčieho mlieka, alebo zo zmesi obidvoch, ak nie je dostatok kozieho mlieka, pričom sa obsah tuku v ovčom mlieku upravuje tak, aby obsah tuku v konečnom výrobku neprekročil 46 % (v sušine). Mliečna zmes sa potom pasterizuje (nepovinné) a ochladí sa na 25 °C. Pridávajú sa maximálne 2 hmotnostné % soli (NaCl), ako aj neškodné kyslé bakteriálne kultúry a malé množstvá prírodného syridla zo žalúdkov zvierat (najmä ak mlieko bolo pasterizované). Mlieko sa potom sedem až desať dní nechá prirodzene fermentovať v stacionárnych potravinárskych nehermeticky uzavretých nádobách pri teplote 15 °C až 20 °C. Prebytočný tuk a maslo sa z povrchu syroviny odoberajú. Zrenie pokračuje v týchto nádobách pri teplote 10 °C až 15 °C približne jeden mesiac bez miešania syroviny počas celého obdobia procesu okysľovania – zrenia. Nakoniec sa výrobok oddelí od srvátky, usadenej na dne nádoby, umiestni sa do potravinárskych súdkov a ochladí sa na teplotu do 4 °C. Ak mlieko nebolo pasterizované, syr Xygalo Siteias by sa mal uchovať aspoň dva mesiace v chlade pred jeho uvoľnením na spotrebu, aby sa mohli vykonať kontroly s cieľom zaručiť, že výrobok neobsahuje žiadne nežiaduce mikroorganizmy.

3.3.   Suroviny (len pri spracovaných výrobkoch):

Surovinou používanou na výrobu Xygalo Siteias je čerstvé mlieko zdravých oviec a kôz, ktoré sú chované v (bývalom) okrese Siteia tradičným spôsobom a ktorým úplne vyhovuje konkrétne podnebie a flóra v regióne, pričom pochádzajú výlučne z pôvodných gréckych plemien kôz a miestnych plemien oviec (najmä plemena Siteia a plemien Psiloriti a Sfakia a ich akýchkoľvek krížencov).

Mlieko by malo pochádzať z dojenia nie skôr ako desať dní po pôrode, po ktorom poľnohospodár dopraví mlieko do syrárne alebo ho chladí v mliekarenských chladiacich zariadeniach a často zbiera (zvyčajne pod zodpovednosťou syrárne) do vhodného vozidla alebo chladiacej nádrže.

3.4.   Krmivo (len pri výrobkoch živočíšneho pôvodu):

Ovce a kozy sa chovajú extenzívne alebo najčastejšie polointenzívne tradičným spôsobom v nížinách a stredohorských oblastiach do výšky najviac 1 000 metrov. V októbri a novembri (keď sú novonarodené jahňatá dojčené) sa vzhľadom na riedku prirodzenú vegetáciu a zvýšenú potrebu kŕmenia zvierat používajú olivové listy a sušené krmivo (napr. ďatelina, seno, kukurica) v množstve 30 – 40 % podľa toho, aký je rok.

Od decembra približne do apríla (vyššia produkcia mlieka po odstavení novonarodených zvierat) sa živia miestnou voľne rastúcou flórou (trávy a kry, väčšinou aromatické a pôvodné), ktorá sa v hojnejšom počte vyskytuje počas zimných a jarných dažďov [šalvia (Salvia fruticosa a Salvia pomifera), cistus krétsky („aladania“ – Cistus creticus), vresovec (Erica manipuliflora), sápa vlnatá (Phlomis lanata), Calycotome villosa, dub (Quercus coccifera) a iné]. Až do začiatku marca sa dopĺňajú vetvičkami a listami z ročného prerezávania a čistenia olivovníkov. V zimnom období sa tiež pridáva sušené krmivo v celkovom množstve, ktoré zvyčajne neprekračuje 20 %, takže potreby zvierat sú počas dní so silným dažďom, snehom a mrazom zabezpečené.

Od mája a počas celého leta (znížená produkcia mlieka) sa väčšina stád živí rôznymi sušenými obilninami z polí v tejto oblasti, ktoré poľnohospodári zasiali osobitne na tento účel, a pasie sa na pastvinách porastených miestnou flórou. Podľa toho, aký je rok, sa môže pridávať sušené krmivo z iných oblastí (napr. seno, ďatelina, kukurica) v množstve 30 – 40 %.

3.5.   Konkrétne kroky pri výrobe, ktoré sa musia uskutočniť v označenej zemepisnej oblasti:

Výroba a spracovanie mlieka a výroba Xygalo Siteias sa musia vykonávať vo vymedzenej zemepisnej oblasti.

3.6.   Osobitné pravidlá pri krájaní, strúhaní, balení atď:

Balenie je potrebné uskutočniť v rámci vymedzenej oblasti, aby sa zabezpečila kvalita výrobku (ktorá sa zhoršuje pri preprave bez obalu) vzhľadom na výrazne zvýšené riziko vystavenia okolitému vzduchu pri voľne uloženom výrobku, čo má za následok kontamináciu nežiaducimi mikroorganizmami, ktoré znižujú jeho senzorické vlastnosti a výrazne skracujú už i tak obmedzenú trvanlivosť (maximálne šesť mesiacov od výroby).

Xygalo Siteias sa balí na predaj do potravinárskych prepraviek s maximálnou kapacitou 5 kg. Pomerne veľké 5 kg kontajnery sú určené pre gastronomický sektor, kde sa okamžite spotrebúvajú väčšie množstvá, takže výrobok sa nekazí.

Množstvo musí byť obmedzené, aby konečný kupujúci spotreboval výrobok po otvorení obalu v primeranej lehote a aby nezanikli žiadne z jeho špecifických senzorických vlastností. Keďže Xygalo Siteias je mäkký roztierateľný syr, nemá takú vlastnú ochrannú vrstvu, akú mávajú tvrdé syry.

3.7.   Osobitné pravidlá pri označovaní:

Označovanie výrobku na obale musí zreteľne a čitateľne zobrazovať:

názov výrobku „ΞΥΓΑΛΟ ΣΗΤΕΙΑΣ“ alebo „ΞΙΓΑΛΟ ΣΗΤΕΙΑΣ“ (resp. v latinke „XYGALO SITEIAS“ alebo „XIGALO SITEIAS“), po ktorom nasledujú slová „chránené označenie pôvodu“, alebo ich ekvivalent v inom (iných) jazyku (jazykoch), ktorý(-é) používa(-jú) latinku alebo iné písmo,

názov a adresu výrobného podniku a baliarne.

V prípadoch, kde sa vo výrobnom procese používa surové (nepasterizované) mlieko, by sa malo na obale tiež uvádzať osobitné označenie ustanovené v príslušných vnútroštátnych právnych predpisoch a právnych predpisoch Spoločenstva.

4.   Stručné vymedzenie zemepisnej oblasti:

Región, v ktorom sa vyrába Xygalo Siteias, zahŕňa územie bývalého (do roku 1997) okresu Siteia v prefektúre Lassithi na Kréte, ktorému v súčasnosti (od roku 2008) zodpovedajú administratívne jednotky Siteia, Makro Yialos, Itanos, Lefki a ich všetky okresy. Región je v podstate polostrov, ktorý pozostáva z celej východnej časti Kréty, na západe je prirodzene izolovaný od zvyšku ostrova pohoriami Thrypti a Orno a na severe, juhu a východe ohraničený morom.

5.   Spojenie so zemepisnou oblasťou:

5.1.   Špecifickosť zemepisnej oblasti:

Geologický reliéf – podnebie

Okres Siteia sa rozkladá na ploche 786 km2. Región má prevažne stredohorský terén (nadmorská výška 300 – 1 000 m s malými plošinami) s menej ako 20 % nížin (do 300 m) a niekoľkými horskými oblasťami (1 000 – 1 500 m), reliéf je bez náhlych vyvýšenín, ktoré vidno na západnej a strednej Kréte, čo umožňuje chov oviec a kôz na väčšine miest (hlavne v stredohorských oblastiach, a preto v menšej miere v nížinách).

Región Siteia sa vyznačuje nižším množstvom zrážok, silnejšími vetrami a vyššími teplotami než na iných miestach Kréty v rovnakej nadmorskej výške.

Priemerné ročné zrážky na žiadnom mieste nikdy neprekročia 1 100 mm, v stredohorských a centrálnych oblastiach sa pohybujú od 500 mm do 800 mm, na severovýchode a na juhu od 300 mm do 500 mm a na juhovýchodnej strane dosahujú hodnotu menej ako 300 mm.

Priemerná ročná teplota na severnom pobreží dosahuje 18,67 °C a na juhu je aspoň o 1 °C vyššia s ročným rozpätím teploty 17 °C. V stredohorských oblastiach s chovom hospodárskych zvierat v nadmorskej výške približne 600 m dosahuje očakávaná ročná priemerná teplota okolo 16,50 °C a rozpätie teploty je okolo 20 °C. Priemerné teploty v rovnakej nadmorskej výške na západnej Kréte sú o 1 °C až 1,5 °C nižšie.

Prevládajú severozápadné vetry, ktoré sú silnejšie v júli a v auguste, čo bráni výskytu privysokých teplôt v poludňajších hodinách. V zimných mesiacoch a na jar občas dujú južné vetry, čo spôsobuje, že podnebie je miernejšie a teplejšie.

Počet hodín slnečného svitu je zvlášť vysoký – v rozmedzí od 2 700 hodín za rok na severe až po viac než 3 000 hodín na juhu (najviac v Grécku).

Flóra – pasienky

Tento konkrétny reliéf a podnebie sú príčinou výskytu osobitnej flóry. Olivy (Olea europaea) sa extenzívne pestujú až do nadmorskej výšky okolo 600 m a vinič (Vitis vinifera) sa pestuje až do približne 1 000 m. V oblasti Siteia sa dodnes zaznamenalo viac ako 700 druhov rastlín v porovnaní s približne 1 800 druhmi na celej Kréte, ktorej plocha je viac ako 10-krát väčšia.

V pestovateľsky nevyužívaných oblastiach je hlavným typom porastu húštie. Veľké plochy sú porastené krovinatými rastlinami, ako sú Sarcopoterium spinosum, kručinka (Genista acanthoclada), tymian (Thymus capitatus), šalvia (Salvia fruticosa a Salvia pomifera) a krétsky eben (pôvodný Ebenus cretica).

Oblasti s najväčšou koncentráciou pôvodných rastlín sú práve oblasti s najväčším výskytom oviec a kôz v zásade vo voľnom chove, ktoré sa živia bohatými a rozmanitými pôvodnými a aromatickými rastlinami a krovitou i bylinnou vegetáciou.

Vysoká krovitá vegetácia (maquis) prevláda na skalnatých svahoch prístupných predovšetkým kozám a v menšej miere ovciam a zahŕňa pistáciu mastixovú (Pistacia lentiscus), dub kermesový („prinos“ – Quercus coccifera), divokú olivu („argoulida“ – Olea europaea sylvestris), divoký rohovník obyčajný (Ceratonia siliqua) a Calycotome villosa.

Plemená oviec a kôz – metóda chovu – vyrábané mlieko

Vyskytuje sa tu charakteristické miestne plemeno „ovca Siteia“, ktoré je podkmeňom malej horskej ovce z ostrovov v Egejskom mori. Vyhovujú mu oblasti s obmedzenou vegetáciou a zrážkami, ako Siteia, a nechová sa len na mlieko, ale aj na mäso a vlnu.

Ovce Siteia predstavujú väčšinu oviec chovaných v oblasti Siteia (28 000 až 30 000 kusov v rokoch 1995 – 2000). Posledných 30 rokov sa chová aj menšie množstvo zvierat z plemien Psiloriti a Sfakia, ktorým tiež vyhovujú stredohorské podmienky. Ovce Siteia sa krížia s týmito plemenami, aby sa zvýšila ich dojivosť. Ovciam Siteia ich chovné prostredie úplne vyhovuje. Potvrdzuje to ich odolnosť voči prieniku piroplazmózy (postihujúcej takmer 1 zviera z 1 000 za rok, z čoho je len 25 % prípadov smrteľných). Podľa posledných prieskumov je dojivosť oviec Siteia na kus relatívne nižšia, t. j. 106 kg až 115 kg ročne na ovcu v hospodárstvach s polointenzívnym chovom a 72 kg až 80 kg v extenzívnych hospodárstvach v Siteia, kým priemerný výnos za celú Krétu dosahuje 110 kg až 150 kg v prvom a 78 kg až 98 kg ročne na ovcu v druhom type chovu.

Kozy v regióne Siteia (18 000 – 20 000 kusov) sú pôvodné grécke plemená, ktoré sú dokonale prispôsobené neprístupným oblastiam s obmedzenou krovitou vegetáciou.

Ovce a kozy v oblasti Siteia sa chovajú tradičným spôsobom na extenzívnych alebo maximálne polointenzívnych hospodárstvach, menej v nížinatých a viac v stredohorských oblastiach (nadmorská výška 300 – 1 000 m), podľa opakovaného ročného chovného cyklu (pozri aj odsek 3.4) a na pastvinách s množstvom pôvodných a aromatických rastlín, vďaka ktorým je mlieko osobitne chutné. Ovce a kozy sa rozmnožujú prirodzeným párením v rámci stáda, čo znamená, že sú zachované typické vlastnosti miestnych plemien.

Extenzívne hospodárstvo znamená poľnohospodársku činnosť, pri ktorej sa ovce a kozy pasú na otvorených „extenzívnych“ pastvinách a živia sa vegetáciou z tejto oblasti (zo samovýsevu alebo zasiatej človekom). Niektoré stáda menia pasienky podľa ročného obdobia a v zimných mesiacoch schádzajú do nižších nadmorských výšok (november až apríl). Na ochranu a sledovanie zvierat sa využívajú tradičné ohrady ohraničené kamennými stenami a bez strechy. Polointenzívne hospodárstvo je také, ktoré má zastrešené plochy, kde môžu ovce a kozy zostať a kde sa môžu kŕmiť a dojiť vždy, keď je to počas chladných zimných mesiacov potrebné; väčšinu roka sa však v dôsledku mierneho podnebia v oblasti Siteia pasú na otvorených pastvinách. Za posledných 20 rokov postavili mnohí poľnohospodári ustajnenia a dojacie zariadenia a prechádzajú na polointenzívne poľnohospodárstvo, v ktorom spájajú pozitívne prvky extenzívnych a intenzívnych poľnohospodárskych metód.

Tradícia chovu hospodárskych zvierat a produkcie syra v regióne Siteia v

Z historického hľadiska sa región Siteia a jeho obyvatelia už od minojských čias vždy spájali s tradíciou rozvinutého vlastného chovu zvierat a produkcie syra. Len na ukážku uvádzame tieto dôkazy a svedectvá:

keramické nádoby na výrobu syra s otvormi pri dne z vykopávok minojského domu v Palaiokastro (hlavné mesto dnešnej administratívnej jednotky Itanos) v Siteia,

mince z Praissosu, najvplyvnejšieho mesta v regióne v klasickom a helénskom období, na ktorých je vyobrazená koza, čo vyjadruje jej význam pre hospodárstvo regiónu,

písomné dohody, a to prinajmenej za obdobie od roku 1347 až do roku 1450 vrátane, týkajúce sa častého nakladania syra smerujúceho do Benátok, Egypta (Alexandria), na Cyprus a inde v prístave Siteia,

odkaz na Siteia ako jedného zo siedmich regiónov na Kréte, kde v 13. až 14. storočí prekvital chov oviec a kôz,

odkaz na „dobrý syr“, ktorý bol hlavným výrobkom v regióne Siteia v 19. storočí,

nemenné postavenie okresu Siteia ako jedného z ôsmich krétskych okresov s chovom hospodárskych zvierat v 19. a 20. storočí a najväčšou výrobou syra a vlny v absolútnom vyjadrení spomedzi všetkých krétskych okresov v rokoch 1847 a 1929,

odkaz na výrobu tvrdých a mäkkých syrov, masla a vlny v štatistických údajoch o prefektúre Lassithi (ktorej najväčší okres je Siteia) za roky 1937 až 1938,

výroba Xygalo v Siteia hlavne v horúcich letných mesiacoch z malého množstva nízkotučného ovčieho a kozieho mlieka gazdinkami doma a chovateľmi hospodárskych zvierat v kamenných chatrčiach nazývaných mitata. Používali špeciálne keramické nádoby, malé hlinené džbány (nazývané kouroupia), ktoré mali v spodnej časti otvor tak, aby sa srvátka mohla odstrániť bez porušenia syroviny plávajúcej na povrchu,

písomný odkaz na Xygalo ako výrobok zo Siteia už z roku 1957 a vyrábaný prinajmenej v jednom z poľnohospodárskych stredohorských sídel (Mysirgio v bývalej komúne Mitato, mitato znamená v krétskom nárečí syráreň),

vybudovanie prvej modernej jednotky na spracovanie mlieka v oblasti Siteia v 70. rokoch 20. storočia,

skutočnosť, že v oblasti Siteia sú teraz dve jednotky, ktoré majú číselný kód schváleného zariadenia na výrobu mlieka a mliečnych výrobkov a ktoré vyrábajú tradičné mliečne výrobky a syry na základe dlhodobej tradície a osobitých metód spracovania mlieka používaných chovateľmi hospodárskych zvierat a výrobcami syra v regióne.

5.2.   Špecifickosť výrobku:

Xygalo Siteias je osobitný výrobok vyrábaný na základe dlhodobej tradície chovu hospodárskych zvierat a výroby syra v zemepisnej oblasti Siteia pomocou osobitnej výrobnej technológie a z mlieka so špecifickými vlastnosťami, ktoré možno odvodiť od miestnych plemien kôz a oviec, tradičných metód chovu, podnebia a flóry.

Xygalo Siteias opisujú známi grécki odborníci na senzorické vlastnosti ako „chutný malý čerstvý syr s krémovou textúrou a bohatou a kyslastou chuťou, ktorý sa vyrába výlučne v okrese Siteia“. Už začiatkom 90. rokov 20. storočia si našiel cestu do regálov supermarketov i do ponuky reštaurácií na východnej Kréte a prinajmenej od roku 1999 sa výslovne uvádza ako osobitné jedlo v (tradičných, ale aj gurmánskych) reštauráciách v Aténach a Solúne.

CONCRED (Iniciatíva „Za zachovanie krétskej kuchyne“ podporovaná regionálnymi orgánmi Kréty), ktorá certifikuje reštaurácie ponúkajúce jedlá v súlade s krétskou kuchyňou, na internete odporúča Xygalo ako vynikajúce predjedlo pod názvom „Xygalo Steiako“.

Odlíšenie od ostatných roztierateľných syrov

Hustota Xygalo (75 % vlhkosť) je rovnaká ako pri syre Galotyri z Epirusu a západného Grécka a syra Katika z Domokosu, ale Xygalo je menej slaný. Syr Kopanisti z Kyklád a syr Anevato sú hustejšie (maximálny obsah vlhkosti 56 % a 60 %) a obsahujú aj viac soli než Xygalo. Hustota syra Pihtogalo z Hanie sa pohybuje niekde uprostred (maximálny obsah vlhkosti 65 %).

Pri Xygalo sa soľ pridáva a rozpúšťa v mlieku pred jeho okyslením, čo vedie k tomu, že konečný odkvapkaný výrobok má jemnejšiu, menej slanú chuť. V prípade ostatných výrobkov (Kopanisti, Anevato, Pihtogalo, Katika) sa soľ pridáva do odkvapkanej syroviny po scedení srvátky. Len v prípade Galotyri sa soľ pridáva do mlieka, avšak 24 hodín po začatí okyslenia.

Vlastnosť, ktorá výrazne odlišuje Xygalo od iných podobných výrobkov, je jeho nižší obsah tuku, ktorý (v sušine) musí byť minimálne 33 hmotnostných % a maximálne 46 hmotnostných %.

Na rozdiel od toho je minimálny obsah tuku v prípade Pihtogalo z Hanie oveľa vyšší (50 hmotnostných %) a v prípade ostatných syrov je 40 %, 43 % alebo dokonca 45 %. Nízky obsah tuku sa dosahuje použitím vysokého podielu kozieho mlieka, resp. odoberaním/zhŕňaním tuku z mlieka alebo zo samotného Xygalo počas jeho výroby. Pri metódach výroby iných, podobných syrov, ktoré prechádzajú fázou homogenizácie, neexistuje žiadny ekvivalent fázy odoberania tuku.

5.3.   Príčinná súvislosť medzi zemepisnou oblasťou a akosťou alebo typickou vlastnosťou výrobku (CHOP), alebo špecifickou akosťou, povesťou alebo inou typickou vlastnosťou výrobku (CHZO):

Pre akosť a charakteristiky Xygalo Siteias majú zásadný význam celkove štyri hlavné skutočnosti, ktoré spájajú výrobok so zemepisnou oblasťou (životné prostredie a obyvateľstvo) a zároveň ho odlišujú od iných podobných výrobkov:

použitie vysokokvalitného mlieka získaného výhradne z miestnych plemien (ovce Siteia a v menšej miere ovce Psiloriti a Sfakia alebo ich kríženci a pôvodné grécke kozy), ktoré sa chovajú tradičnými chovateľskými metódami (extenzívne alebo nanajvýš polointenzívne) vo vymedzenej oblasti a ktorým vyhovuje dané konkrétne podnebie (nízke zrážky, veľký počet hodín slnečného svitu, relatívne vysoké priemerné teploty, ale bez významnejších výkyvov počas dňa, silné vetry atď.),

existencia pôvodných a aromatických rastlín na prirodzených pastvinách vo vymedzenej oblasti, ktoré chovatelia používajú na kŕmenie oviec a kôz s optimálnym využitím geologických vlastností terénu počas všetkých ročných období na základe vlastných skúseností, osobitné klimatické podmienky, a najmä flóra regiónu, ktorá prispieva k produkcii mlieka a dodáva Xygalo Siteias osobitnú kvalitu a príjemné senzorické vlastnosti,

použitie osobitnej technológie na výrobu Xygalo Siteias, ktorej hlavné charakteristiky sú:

upravovanie obsahu tuku zberaním z mlieka na začiatku alebo z výrobku po prvej fáze okyslenia, takže výrobok je v najvyššej možnej miere „nízkotučný“,

pridanie soli do všetkého mlieka pred okyslením, čo vedie k jeho minimálne slanej chuti,

počas procesu okyslenia/zrenia, ktorý prebieha v prírodnom prostredí, sa syrovina nikdy nemieša, takže sa vytvorí mikroflóra potrebná na prirodzenú fermentáciu,

a úspešná separácia Xygalo Siteias od srvátky po zrení (pokiaľ ide o čas a kvalitu), takže syrovina sa čo najmenej rozpadáva,

zachovanie starovekého názvu základného výrobku prirodzeného okyslenia mlieka „Οξύγαλα“ (Oxygala alebo kyslé mlieko), mierne pozmeneného v miestnom dialekte Siteia na „Ξύγαλο“ (Xygalo), ktorého výrobný postup je mimoriadne podobný postupu z helénskej a rímskej doby. Podobné výrobky majú v súčasnosti názvy, ktoré sú pomerne odlišné, a iné mliečne výrobky majú v zemepisnej oblasti Kréty a všeobecne Grécka omnoho kratšiu históriu.

Odkaz na uverejnenie špecifikácie:

[Článok 5 ods. 7 nariadenia (ES) č. 510/2006]

http://www.minagric.gr/greek/data/Προδιαγραφές%20προϊόντος%20ΞΥΓΑΛΟ%20ΣΗΤΕΙΑΣ.doc


(1)  Ú. v. EÚ L 93, 31.3.2006, s. 12.