ISSN 1725-5236

doi:10.3000/17255236.C_2010.274.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 274

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 53
9. októbra 2010


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Súdny dvor Európskej únie

2010/C 274/01

Posledná publikácia Súdny dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únieÚ. v. EÚ C 260, 25.9.2010

1

 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2010/C 274/02

Spojené veci C-395/08 a C-396/08: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 10. júna 2010 (návrhy na začatie prejudiciálneho konania, ktoré podal Corte d’appello di Roma — Taliansko) — Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)/Tiziana Bruno, Massimo Pettini (C-395/08), Daniela Lotti, Clara Matteucci (C-396/08) (Smernica 97/81/ES — Rámcová dohoda o práci na kratší pracovný čas — Rovnosť zaobchádzania s pracovníkmi na kratší pracovný čas a na plný úväzok — Výpočet odpracovanej doby potrebnej na získanie starobného dôchodku — Vylúčenie neodpracovaných období — Diskriminácia)

2

2010/C 274/03

Vec C-293/10: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landesgericht Innsburck (Rakúsko) 14. júna 2010 — Gebhard Stark/D.A.S. Österreichische Allgemeine Rechtsschutzversicherung AG

2

2010/C 274/04

Vec C-312/10: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landesarbeitsgericht Köln (Nemecko) 29. júna 2010 — Spolková krajina Severné Porýnie-Vestfálsko/Melanie Klinz

3

2010/C 274/05

Vec C-313/10: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landesarbeitsgericht Köln (Nemecko) 29. júna 2010 — Spolková krajina Severné Porýnie-Vestfálsko/Sylvia Jansen

4

2010/C 274/06

Vec C-323/10: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Finanzgericht Hamburg (Nemecko) 5. júla 2010 — Gebr. Stolle GmbH & Co. KG/Hauptzollamt Hamburg-Jonas

5

2010/C 274/07

Vec C-324/10: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Finanzgericht Hamburg (Nemecko) 5. júla 2010 — Gebr. Stolle GmbH a Co. KG/Haputzollamt Hamburg-Jonas

6

2010/C 274/08

Vec C-325/10: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Finanzgericht Hamburg (Nemecko) 6. júla 2010 — Doux Geflügel GmbH/Hauptzolamt Hamburg-Jonas

6

2010/C 274/09

Vec C-326/10: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Finanzgericht Hamburg (Nemecko) 6. júla 2010 — Gebr. Stolle GmbH & Co. KG/Hauptzollamt Hamburg-Jonas

6

2010/C 274/10

Vec C-335/10: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Curtea del apel Craiova (Rumunsko) 6. júla 2010 — Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Târgu-Jiu, Administrația Fondului pentru Mediu/Claudia Norica Vijulan

7

2010/C 274/11

Vec C-336/10: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Curtea de apel Craiova (Rumunsko) 6. júla 2010 — Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Târgu-Jiu, Administrația Fondului pentru Mediu/Victor Vinel Ijac

7

2010/C 274/12

Vec C-344/10 P: Odvolanie podané 8. júla 2010: Freixenet, SA, proti rozsudku Všeobecného súdu (tretia komora) z 27. apríla 2010 vo veci T-109/08, Freixenet/ÚHVT

8

2010/C 274/13

Vec C-345/10 P: Odvolanie podané 8. júla 2010: Freixenet, SA, proti rozsudku Všeobecného súdu (tretia komora) z 27. apríla 2010 vo veci T-110/08, Freixenet/ÚHVT

9

2010/C 274/14

Vec C-351/10: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgerichtshof (Rakúsko) 12. júla 2010 — Zollamt Linz Wels

10

2010/C 274/15

Vec C-361/10: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Conseil d’État (Belgicko) 19. júla 2010 — Scrl Intercommunale Intermosane, ASBL Fédération de l’industrie et du gaz (Synergrid)/Belgicko

11

2010/C 274/16

Vec C-375/10: Žaloba podaná 27. júla 2010 — Európska komisia/Španielske kráľovstvo

11

2010/C 274/17

Vec C-377/10: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunalul Dolj (Rumunsko) 26. júla 2010 — Adrian Băilă/Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Craiova, Administrația Fondului pentru Mediu București

12

2010/C 274/18

Vec C-381/10: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Unabhhängiger Verwaltungssenat Wien (Rakúsko) 29. júla 2010 — Astrid Preissl KEG

12

2010/C 274/19

Vec C-382/10: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Unbhängiger Verwaltungssenat Wien (Rakúsko) 29. júla 2010 — Erich Albrecht, Thomas Neumann, Van-Ly Sundara, Alexander Svoboda, Stefan Toth

13

2010/C 274/20

Vec C-383/10: Žaloba podaná 30. júla 2010 — Európska komisia/Belgické kráľovstvo

13

2010/C 274/21

Vec C-385/10: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Consiglio di Stato (Taliansko) 30. júla 2010 — Elenca Srl/Ministero dell’Interno

14

2010/C 274/22

Vec C-389/10 P: Odvolanie podané 3. augusta 2010 spoločnosťami KME Germany AG, predtým KM Europa Metal AG, KME France SAS, predtým Tréfimétaux SA, a KME Italy SpA, predtým Europa Metalli SpA, proti rozsudku Všeobecného súdu (ôsma komora) z 19. mája 2010 vo veci T-25/05, KME Germany AG, predtým KM Europa Metal AG, KME France SAS, predtým Tréfimétaux SA, KME Italy SpA, predtým Europa Metalli SpA/Európska komisia

15

2010/C 274/23

Vec C-390/10: Žaloba podaná 3. augusta 2010 — Európska komisia/Luxemburské veľkovojvodstvo

16

2010/C 274/24

Vec C-391/10: Žaloba podaná 3. augusta 2010 — Európska komisia/Belgické kráľovstvo

16

2010/C 274/25

Vec C-393/10: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Supreme Court of the United Kingdom 4. augusta 2010 — Dermod Patrick O’Brien/Ministry of Justice (predtým Department for Constitutional Affairs)

17

2010/C 274/26

Vec C-394/10: Žaloba podaná 4. augusta 2010 — Európska komisia/Luxemburské veľkovojvodstvo

17

2010/C 274/27

Vec C-395/10: Žaloba podaná 4. augusta 2010 — Európska komisia/Francúzska republika

18

2010/C 274/28

Vec C-396/10: Žaloba podaná 4. augusta 2010 — Európska komisia/Luxemburské veľkovojvodstvo

18

2010/C 274/29

Vec C-398/10: Žaloba podaná 5. augusta 2010 — Európska komisia/Helénska republika

19

2010/C 274/30

Vec C-404/10 P: Odvolanie podané 10. augusta 2010: Európska komisia proti rozsudku Všeobecného súdu (šiestej komory) z 9. júna 2010 vo veci T-237/05, Éditions Odile Jacobs SAS/Komisia

19

2010/C 274/31

Vec C-407/10: Žaloba podaná 16. augusta 2010 — Európska komisia/Estónska republika

20

2010/C 274/32

Vec C-408/10: Žaloba podaná 16. augusta 2010 — Európska komisia/Estónska republika

20

2010/C 274/33

Vec C-409/10: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesfinanzhof (Nemecko) 16. augusta 2010 — Hauptzollamt Hamburg-Hafen/Afasia Knits Deutschland GmbH

21

2010/C 274/34

Vec C-411/10: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) 18. augusta 2010 — NS/Secretary of State for the Home Department

21

 

Všeobecný súd

2010/C 274/35

Vec T-386/09: Uznesenie Všeobecného súdu z 24. augusta 2010 — Grúas Abril Asistencia/Komisia (Žaloba o neplatnosť — Hospodárska súťaž — Zamietnutie sťažnosti — Akt, ktorý jednotlivci nemôžu napadnúť žalobou — Neprípustnosť)

23

2010/C 274/36

Vec T-261/10 R: Uznesenie predsedu Všeobecného súdu z 29. júla 2010 — Brinkmann/Nemecko (Predbežné opatrenie — Zjavná nepríslušnosť)

23

2010/C 274/37

Vec T-268/10: Žaloba podaná 10. júna 2010 — PPG a SNF/ECHA

23

2010/C 274/38

Vec T-308/10 P: Odvolanie podané 20. júla 2010: Európska komisia proti rozsudku Súdu pre verejnú službu z 11. mája 2010 vo veci F-30/08, Nanopoulos/Komisia

24

2010/C 274/39

Vec T-315/10: Žaloba podaná 23. júla 2010 — Groupe Partouche/Komisia

25

2010/C 274/40

Vec T-316/10: Žaloba podaná 23. júla 2010 — HIM/Komisia

25

2010/C 274/41

Vec T-324/10: Žaloba podaná 11. augusta 2010 — Van Parys/Komisia

26

2010/C 274/42

Vec T-331/10: Žaloba podaná 12. augusta 2010 — Yoshida Metal Industry/ÚHVT — Pi-Design (plocha pokrytá čiernymi kruhmi)

27

2010/C 274/43

Vec T-333/10: Žaloba podaná 17. augusta 2010 — ATC a i./Komisia

28

2010/C 274/44

Vec T-336/10: Žaloba podaná 10. augusta 2010 — Abercrombie & Fitch Europe/ÚHVT — Gilli (GILLY HICKS)

29

2010/C 274/45

Vec T-272/09: Uznesenie Všeobecného súdu z 24. augusta 2010 — Pineapple Trademarks/ÚHVT — Dalmau Salmons (KUSTOM)

30

 

Súd pre verejnú službu

2010/C 274/46

Vec F-45/07: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (plenárne zasadnutie) z 1. júla 2010 — Mandt/Parlament (Verejná služba — Úradníci — Pozostalostný dôchodok — Článok 79 služobného poriadku — Článok 18 prílohy VIII služobného poriadku — Pozostalý manžel — Uznanie postavenia pozostalého manžela dvom osobám — Zníženie na 50 % — Legitímna dôvera — Pravidlo reprezentatívnosti)

31

2010/C 274/47

Veci F-116/07, F-13/08 a F-31/08: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (tretia komora) zo 7. júla 2010 — Tomas/Európsky parlament (Verejná služba — Dočasní zamestnanci — Článok 2 písm. c) PZOZ — Prepustenie — Vzťah dôvery — Predchádzajúce prerokovanie s výborom zamestnancov Parlamentu — Neexistencia)

31

2010/C 274/48

Vec F-97/08: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (tretia komora) z 1. júla 2010 — Füller-Tomlinson/Parlament (Verejná služba — Bývalý dočasný zamestnanec — Choroba z povolania — Poškodenie fyzického alebo psychického zdravia — Dĺžka konania o uznaní choroby ako choroby z povolania)

32

2010/C 274/49

Vec F-40/09: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (tretia komora) z 1. júla 2010 — Časta/Komisia (Verejná služba — Verejné výberové konanie — Nepripustenie k ústnej skúške — Žiadosť o preskúmanie — Povinnosť odôvodnenia — Požadovaná odborná prax — Oneskorené predloženie potvrdenia — Zásada rovnosti zaobchádzania — Žaloba o neplatnosť — Žaloba o náhradu škody)

32

2010/C 274/50

Vec F-47/09: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (tretia komora) zo 4. mája 2010 — Fries Guggenheim/Cedefop (Verejná služba — Dočasný zamestnanec — Neobnovenie zmluvy — Článok 11a služobného poriadku — Článok 1 šiesty odsek prílohy II služobného poriadku — Úloha spočívajúca v zastupovaní zamestnancov — Povinnosť nestrannosti a nezávislosti)

33

2010/C 274/51

Vec F-64/10: Žaloba podaná 3. augusta 2010 — Mantzouratos/Parlament

33

SK

 


IV Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Súdny dvor Európskej únie

9.10.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 274/1


2010/C 274/01

Posledná publikácia Súdny dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únie

Ú. v. EÚ C 260, 25.9.2010

Predchádzajúce publikácie

Ú. v. EÚ C 246, 11.9.2010

Ú. v. EÚ C 234, 28.8.2010

Ú. v. EÚ C 221, 14.8.2010

Ú. v. EÚ C 209, 31.7.2010

Ú. v. EÚ C 195, 17.7.2010

Ú. v. EÚ C 179, 3.7.2010

Tieto texty sú dostupné na adresách:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Oznamy

SÚDNE KONANIA

Súdny dvor

9.10.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 274/2


Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 10. júna 2010 (návrhy na začatie prejudiciálneho konania, ktoré podal Corte d’appello di Roma — Taliansko) — Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)/Tiziana Bruno, Massimo Pettini (C-395/08), Daniela Lotti, Clara Matteucci (C-396/08)

(Spojené veci C-395/08 a C-396/08) (1)

(Smernica 97/81/ES - Rámcová dohoda o práci na kratší pracovný čas - Rovnosť zaobchádzania s pracovníkmi na kratší pracovný čas a na plný úväzok - Výpočet odpracovanej doby potrebnej na získanie starobného dôchodku - Vylúčenie neodpracovaných období - Diskriminácia)

2010/C 274/02

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrhy na začatie prejudiciálneho konania

Corte d’appello di Roma

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)

Žalovaní: Tiziana Bruno, Massimo Pettini (C-395/08), Daniela Lotti, Clara Matteucci (C-396/08)

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Corte d’appello di Roma — Výklad smernice Rady 97/81/ES z 15. decembra 1997 týkajúcej sa rámcovej dohody o práci na kratší pracovný čas, ktorú uzavreli UNICE, CEEP a ETUC (Ú. v. ES L 14, s. 9; Mim. vyd. 05/003, s. 267) — Zamestnanci na kratší týždenný pracovný čas pracujúci niekoľko mesiacov v roku, zatiaľ čo ostatné mesiace nepracujú — Vylúčenie období nečinnosti z výpočtu nároku na starobný dôchodok

Výrok rozsudku

1.

Pokiaľ ide o starobný dôchodok, doložka 4 rámcovej dohody o práci na kratší pracovný čas nachádzajúcej sa v prílohe smernice Rady 97/81/ES z 15. decembra 1997 týkajúcej sa rámcovej dohody o práci na kratší pracovný čas, ktorú uzavreli UNICE, CEEP a ETUC, sa má vykladať v tom zmysle, že bráni vnútroštátnej právnej úprave, ktorá pracovníkom s vertikálno-cyklickým pracovným úväzkom na kratší pracovný čas vylučuje neodpracované obdobia z výpočtu doby potrebnej na získanie nároku na takýto dôchodok, pokiaľ takéto rozdielne zaobchádzanie nie je odôvodnené objektívnymi dôvodmi.

2.

Za predpokladu, že vnútroštátny súd dospeje k názoru, podľa ktorého je vnútroštátna právna úprava, o akú ide v prejednávanej veci, nezlučiteľná s doložkou 4 rámcovej dohody o práci na kratší pracovný čas nachádzajúcej sa v prílohe smernice Rady 97/81, je potrebné doložku 1 a doložku 5 bod 1 rámcovej dohody vykladať v tom zmysle, že rovnako bránia takejto právnej úprave.


(1)  Ú. v. EÚ C 327, 20.12.2008.


9.10.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 274/2


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landesgericht Innsburck (Rakúsko) 14. júna 2010 — Gebhard Stark/D.A.S. Österreichische Allgemeine Rechtsschutzversicherung AG

(Vec C-293/10)

()

2010/C 274/03

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Landesgericht Innsburck

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Gebhard Stark

Žalovaný: D.A.S. Österreichische Allgemeine Rechtsschutzversicherung AG

Prejudiciálna otázka

Má sa článok 4 ods. 1 smernice 87/344/EHS (1) vykladať v tom zmysle, že mu odporuje § 158k ods. 2 VersVG a o neho sa opierajúce ustanovenie obsiahnuté vo všeobecných poistných podmienkach poisťovateľa právnej ochrany, že v poistnej zmluve môže byť stanovené, že poistený si môže na zastupovanie v súdnom alebo správnom konaní vybrať len také osoby oprávnené zastupovať účastníkov konania na základe svojho povolania, ktoré majú svoje kancelárie v sídle súdneho alebo správneho orgánu, ktorý je príslušný pre dané konanie v prvom stupni?


(1)  Smernica Rady z 22. júna 1987 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa poistenia právnej ochrany, Ú. v. ES L 185, s. 77; Mim. vyd. 06/001, s. 187.


9.10.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 274/3


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landesarbeitsgericht Köln (Nemecko) 29. júna 2010 — Spolková krajina Severné Porýnie-Vestfálsko/Melanie Klinz

(Vec C-312/10)

()

2010/C 274/04

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Landesarbeitsgericht Köln

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Spolková krajina Severné Porýnie-Vestfálsko

Žalovaná: Melanie Klinz

Prejudiciálne otázky

Otázka 1:

a)

Je zlučiteľné so zmyslom a účelom doložky 5 bodu 1 rámcovej dohody o práci na dobu určitú v prílohe smernice Rady 1999/70/ES z 28. júna 1999 (1), aby sa v rámci právneho posúdenia, či je v konkrétnom prípade predĺženie zmluvy na dobu určitú odôvodnené objektívnymi dôvodmi v zmysle doložky 5 bodu 1 písm. a) rámcovej dohody, vychádzalo výlučne zo situácie v čase uzatvorenia zmluvy o predĺžení, bez ohľadu na to, koľko zmlúv na dobu určitú tejto zmluve predchádzalo, alebo

b)

zmysel a účel doložky 5 bod 1 písm. a) rámcovej dohody, ktorý spočíva v zabránení zneužívania opakovaného uzatvárania pracovných zmlúv, prikazuje, aby sa na pojem „objektívny dôvod“ kládli o to prísnejšie požiadavky, o čo viac opakovane po sebe uzatvárané pracovné zmluvy na dobu určitú predchádzali zmluve, ktorá je predmetom skúmania, resp. čím dlhší bol čas, v priebehu ktorého dotknutý zamestnanec už predtým pracoval na základe opakovane uzatváraných zmlúv na dobu určitú?

Otázka 2:

Bráni doložka 5 bod 1 rámcovej dohody o práci na dobu určitú uplatneniu normy vnútroštátneho práva, ako je § 14 ods. 1 druhá veta bod 7 TzBfG (Gesetz über Teilzeitarbeit und befristete Arbeitsverträge, ďalej len „TzBfG“) (zákon o pracovnom pomere na kratší pracovný čas a o zmluvách na dobu určitú), na základe ktorej sú opakovane uzatvárané pracovné zmluvy na dobu určitú odôvodnené len vo verejnej službe „objektívnym dôvodom“, že zamestnanec je platený z rozpočtových prostriedkov, ktoré sú podľa rozpočtových predpisov určené na pracovné pomery na dobu určitú, pričom pokiaľ ide o zamestnávateľov v súkromnom sektore, takéto hospodárske dôvody sa neuznávajú za „objektívny dôvod“?

Otázka 3:

a)

Je norma opísaná v prejudiciálnej otázke č. 2 (v tomto prípade § 14 ods. 1 druhá veta bod 7 TzBfG) v súlade s rámcovou dohodou v prípade, ak rozpočtová norma, na ktorú odkazuje § 14 ods. 1 druhá veta bod 7 TzBfG, obsahuje dostatočne konkrétne účel časového obmedzenia, ktorý súvisí najmä s predmetnými činnosťami a podmienkami ich vykonávania (pozri rozsudok Súdneho dvora zo 4. júla 2006, Adeneler a i., C-212/04 Zb. s. I-6057, bod 2 výroku)?

V prípade kladnej odpovede na otázku 3a):

b)

Je účel stanovený dostatočne konkrétne, ak zákon o rozpočte, v tomto prípade § 7 ods. 3 HG NRW 2004/05 (krajinský zákon Severného Porýnia-Vestfálska), len stanovuje, že rozpočtové prostriedky sú určené na pracovnú činnosť na dobu určitú „pomocnej pracovnej sily“?

V prípade kladnej odpovede na otázku 3b):

c)

Platí to aj vtedy, ak sa pod činnosťou, ktorú vykonáva „pomocná pracovná sila“, v tomto zmysle rozumie nielen činnosť, ktorá slúži buď na pokrytie prechodne zvýšeného množstva práce, alebo na dočasné zastúpenie stáleho zamestnanca v jeho pracovnej činnosti, ale aj ak sa pojem „pomocná pracovná sila“ považuje za už naplnený, keď je zamestnanec platený z rozpočtových prostriedkov uvoľnených tým, že stály zamestnanec pracujúci na rovnakom pracovnom mieste, nemôže dočasne vykonávať svoju prácu, hoci „pomocná pracovná sila“ plní také úlohy, ktoré možno priradiť k trvalej potrebe zamestnávateľa a ktoré obsahovo nesúvisia s činnosťou vykonávanou prechodne neprítomným stálym zamestnancom, alebo

d)

Je výklad pojmu „pomocná pracovná sila“ opísaný v otázke 3c) v rozpore so zmyslom a účelom rámcovej dohody o práci na dobu určitú, ktorým je zabrániť zneužívaniu opakovaného uzatvárania pracovných zmlúv na dobu určitú, ako aj v rozpore so zásadou stanovenou v rozsudku Súdneho dvora z 23. apríla 2009, Angelidaki a i., C-378/07 až C-380/07, Zb. s.I-3071, bod 2 výroku), podľa ktorého doložke 5 bodu 1 rámcovej dohody o práci na dobu určitú odporuje vnútroštátna právna úprava, na základe ktorej „opätovné uzatvorenie pracovných zmlúv na dobu určitú vo verejnom sektore je považované za odôvodnené „objektívnymi dôvodmi“ v zmysle uvedenej doložky, a to len na základe toho, že tieto zmluvy sú založené na zákonných ustanoveniach, ktoré umožňujú, aby boli opätovne uzatvorené na účely uspokojenia určitých dočasných potrieb, zatiaľ čo v skutočnosti sú tieto potreby trvalé a dlhodobé“?

Otázka 4:

Porušuje členský štát doložku 8 bod 3 rámcovej dohody o práci na dobu určitú, ak v zákone, ktorý má zabezpečiť prebratie smernice 1999/70/ES do vnútroštátneho právneho poriadku, vo všeobecnosti zavedie pre celú verejnú službu rozpočtový dôvod opísaný v otázke č. 2, ktorý vo vnútroštátnom právnom poriadku už existoval pred prijatím smernice 1999/70/ES v porovnateľnej forme len v menších podoblastiach verejnej služby (vo vysokom školstve)? Spôsobuje taký rozpor vznik povinnosti už neuplatňovať vnútroštátnu normu?


(1)  Ú. v. ES L 175, 10.7.1999, s. 43; Mim. vyd. 05/03, s. 368.


9.10.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 274/4


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landesarbeitsgericht Köln (Nemecko) 29. júna 2010 — Spolková krajina Severné Porýnie-Vestfálsko/Sylvia Jansen

(Vec C-313/10)

()

2010/C 274/05

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Landesarbeitsgericht Köln

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Spolková krajina Severné Porýnie-Vestfálsko

Žalovaná: Sylvia Jansen

Prejudiciálne otázky

Otázka 1:

a)

Je zlučiteľné so zmyslom a účelom doložky 5 bodu 1 rámcovej dohody o práci na dobu určitú v prílohe smernice Rady 1999/70/ES z 28. júna 1999 (1), aby sa v rámci právneho posúdenia, či je v konkrétnom prípade predĺženie zmluvy na dobu určitú odôvodnené objektívnymi dôvodmi v zmysle doložky 5 bodu 1 písm. a) rámcovej dohody, vychádzalo výlučne zo situácie v čase uzatvorenia zmluvy o predĺžení, bez ohľadu na to, koľko zmlúv na dobu určitú tejto zmluve predchádzalo, alebo

b)

zmysel a účel doložky 5 bod 1 písm. a) rámcovej dohody, ktorý spočíva v zabránení zneužívania opakovaného uzatvárania pracovných zmlúv, prikazuje, aby sa na pojem „objektívny dôvod“ kládli o to prísnejšie požiadavky, o čo viac opakovane po sebe uzatvárané pracovné zmluvy na dobu určitú predchádzali zmluve, ktorá je predmetom skúmania, resp. čím dlhší bol čas, v priebehu ktorého dotknutý zamestnanec už predtým pracoval na základe opakovane uzatváraných zmlúv na dobu určitú?

Otázka 2:

Bráni doložka 5 bod 1 rámcovej dohody o práci na dobu určitú uplatneniu normy vnútroštátneho práva, ako je § 14 ods. 1 druhá veta bod 7 TzBfG, na základe ktorej sú opakovane uzatvárané pracovné zmluvy na dobu určitú odôvodnené len vo verejnej službe „objektívnym dôvodom“, že zamestnanec je platený z rozpočtových prostriedkov, ktoré sú podľa rozpočtových predpisov určené na pracovné pomery na dobu určitú, pričom pokiaľ ide o zamestnávateľov v súkromnom sektore, takéto hospodárske dôvody sa neuznávajú za „objektívny dôvod“?

Otázka 3:

a)

Je norma opísaná v prejudiciálnej otázke č. 2 (v tomto prípade § 14 ods. 1 druhá veta bod 7 TzBfG) v súlade s rámcovou dohodou v prípade, ak rozpočtová norma, na ktorú odkazuje § 14 ods. 1 druhá veta bod 7 TzBfG, obsahuje dostatočne konkrétne účel časového obmedzenia, ktorý súvisí najmä s predmetnými činnosťami a podmienkami ich vykonávania (pozri rozsudok Súdneho dvora zo 4. júla 2006, Adeneler a i., C-212/04 Zb. s. I-6057, bod 2 výroku)?

V prípade kladnej odpovede na otázku 3a):

b)

Je účel stanovený dostatočne konkrétne, ak zákon o rozpočte, v tomto prípade § 7 ods. 3 HG NRW 2004/05 (krajinský zákon Severného Porýnia-Vestfálska), len stanovuje, že rozpočtové prostriedky sú určené na pracovnú činnosť na dobu určitú „pomocnej pracovnej sily“?

V prípade kladnej odpovede na otázku 3b):

c)

Platí to aj vtedy, ak sa pod činnosťou, ktorú vykonáva „pomocná pracovná sila“, v tomto zmysle rozumie nielen činnosť, ktorá slúži buď na pokrytie prechodne zvýšeného množstva práce, alebo na dočasné zastúpenie stáleho zamestnanca v jeho pracovnej činnosti, ale aj ak sa pojem „pomocná pracovná sila“ považuje za už naplnený, keď je zamestnanec platený z rozpočtových prostriedkov uvoľnených tým, že stály zamestnanec pracujúci na rovnakom pracovnom mieste, nemôže dočasne vykonávať svoju prácu, hoci „pomocná pracovná sila“ plní také úlohy, ktoré možno priradiť k trvalej potrebe zamestnávateľa a ktoré obsahovo nesúvisia s činnosťou vykonávanou prechodne neprítomným stálym zamestnancom, alebo

d)

je výklad pojmu „pomocná pracovná sila“ opísaný v otázke 3c) v rozpore so zmyslom a účelom rámcovej dohody o práci na dobu určitú, ktorým je zabrániť zneužívaniu opakovaného uzatvárania pracovných zmlúv na dobu určitú, ako aj v rozpore so zásadou stanovenou v rozsudku Súdneho dvora z 23. apríla 2009, Angelidaki a i., C-378/07 až C-380/07, Zb. s.I-3071, bod 2 výroku), podľa ktorého doložke 5 bodu 1 rámcovej dohody o práci na dobu určitú odporuje vnútroštátna právna úprava, na základe ktorej opätovné uzatvorenie pracovných zmlúv na dobu určitú vo verejnom sektore je považované za odôvodnené „objektívnymi dôvodmi“ v zmysle uvedenej doložky, a to len na základe toho, že tieto zmluvy sú založené na zákonných ustanoveniach, ktoré umožňujú, aby boli opätovne uzatvorené na účely uspokojenia určitých dočasných potrieb, zatiaľ čo v skutočnosti sú tieto potreby trvalé a dlhodobé?

Otázka 4:

Porušuje členský štát doložku 8 bod 3 rámcovej dohody o práci na dobu určitú, ak v zákone, ktorý má zabezpečiť prebratie smernice 1999/70/ES do vnútroštátneho právneho poriadku, vo všeobecnosti zavedie pre celú verejnú službu rozpočtový dôvod opísaný v otázke č. 2, ktorý vo vnútroštátnom právnom poriadku už existoval pred prijatím smernice 1999/70/ES v porovnateľnej forme len v menších podoblastiach verejnej služby (vo vysokom školstve)? Spôsobuje taký rozpor vznik povinnosti už neuplatňovať vnútroštátnu normu?


(1)  Smernica Rady 1999/70/ES z 28. júna 1999 o rámcovej dohode o práci na dobu určitú, ktorú uzavreli ETUC, UNICE a CEEP (Ú. v. ES L 175, s. 43; Mim. vyd. 05/03, s. 368).


9.10.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 274/5


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Finanzgericht Hamburg (Nemecko) 5. júla 2010 — Gebr. Stolle GmbH & Co. KG/Hauptzollamt Hamburg-Jonas

(Vec C-323/10)

()

2010/C 274/06

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Finanzgericht Hamburg

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Gebr. Stolle GmbH & Co. KG

Žalovaný: Hauptzollamt Hamburg-Jonas

Prejudiciálna otázka

Musí byť jatočné telo hydiny položky 0207 12 90 (1) úplne (to znamená bezo zvyšku) vypitvané, s tým dôsledkom, že z hľadiska práva upravujúceho sadzobné zaradenie má negatívny dopad to, že po mechanickej pitve jatočného tela hydiny na ňom ešte zostanú zvyšky čriev či priedušnice?


(1)  Ú. v. ES L 338, 30.12.1999, s. 1; Mim. vyd. 03/028, s. 108.


9.10.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 274/6


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Finanzgericht Hamburg (Nemecko) 5. júla 2010 — Gebr. Stolle GmbH a Co. KG/Haputzollamt Hamburg-Jonas

(Vec C-324/10)

()

2010/C 274/07

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Finanzgericht Hamburg

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Gebr. Stolle GmbH a Co. KG

Žalovaný: Haputzollamt Hamburg-Jonas

Prejudiciálne otázky

1.

Vyznačuje sa „nepravidelné zloženie“ kódu výrobku 0207 12 90 9990 tým, že k jatočným telám môžu byť pridané — jednotlivo alebo vo viacnásobnom množstve — až štyri vnútornosti uvedené v tomto kóde?

2.

V prípade kladnej odpovede na prvú otázku: Patria do položky 0207 12 10 (1) aj tie jatočné telá, ku ktorým bola viackrát pridaná niektorá z vnútorností uvedených v tejto položke?


(1)  Ú. v. ES L 322, 1.12.1998, s. 31.


9.10.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 274/6


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Finanzgericht Hamburg (Nemecko) 6. júla 2010 — Doux Geflügel GmbH/Hauptzolamt Hamburg-Jonas

(Vec C-325/10)

()

2010/C 274/08

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Finanzgericht Hamburg

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Doux Geflügel GmbH

Žalovaný: Hauptzolamt Hamburg-Jonas

Prejudiciálna otázka

Musí byť hydina zaradená do podpoložky 0207 12 10 (1) kombinovanej nomenklatúry bezo zvyšku ošklbaná alebo sa na jatočných telách hydiny môžu po mechanickom ošklbaní ešte ojedinele nachádzať brká, perie, konce brkového peria a štetinové perie?


(1)  Ú. v. ES L 338 z 30.12.1999, s. 1; Mim. vyd. 03/028, s. 108.


9.10.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 274/6


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Finanzgericht Hamburg (Nemecko) 6. júla 2010 — Gebr. Stolle GmbH & Co. KG/Hauptzollamt Hamburg-Jonas

(Vec C-326/10)

()

2010/C 274/09

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Finanzgericht Hamburg

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Gebr. Stolle GmbH & Co. KG

Žalovaný: Hauptzollamt Hamburg-Jonas

Prejudiciálne otázky

1.

Zaradí sa jatočné telo hydiny do položky nomenklatúry 0207 12 90 9990 (1), ak jedna časť drobov povolených podľa tohto kódu výrobkov obsahuje nepovolenú časť hydiny?

2.

V prípade zápornej odpovede na prvú otázku: je pri colnej kontrole zameranej na to, či sú výrobky na vývoz v súlade s kódom výrobku uvedeným vo vývoznom vyhlásení, potrebné uznať prípustný počet nevyhovujúcich kusov v tom zmysle, že takzvaný zostatok iného orgánu ako anomália nepriaznivo neovplyvňuje poskytnutie vývoznej náhrady?


(1)  Ú. v. ES L 322 z 1.12.1998, s. 31.


9.10.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 274/7


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Curtea del apel Craiova (Rumunsko) 6. júla 2010 — Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Târgu-Jiu, Administrația Fondului pentru Mediu/Claudia Norica Vijulan

(Vec C-335/10)

()

2010/C 274/10

Jazyk konania: rumunčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Curtea del apel Craiova

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolatelia: Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Târgu-Jiu, Administrația Fondului pentru Mediu

Odporkyňa: Claudia Norica Vijulan

Prejudiciálne otázky

1.

Má sa článok 110 ZFEÚ (pôvodný článok 90 ES), prvý odsek, vykladať v tom zmysle, že zakazuje členskému štátu stanoviť poplatok, ktorý by mal charakteristiky dane za znečistenie upravenej mimoriadnym nariadením vlády č. 50/2008, v znení mimoriadneho nariadenia vlády č. 218/2008, od ktorej sú oslobodené motorové vozidlá kategórie M1 s emisnou triedou Euro 4 a zdvihovým objemom motora neprevyšujúcim 2 000 cm3, ako aj všetky motorové vozidlá kategórie N1 s emisnou triedou Euro 4, ktoré boli prvýkrát prihlásené do evidencie v Rumunsku alebo v inom členskom štáte v období od 15. decembra 2008 do 31. decembra 2009, ktorá sa však uplatňuje na podobné alebo konkurenčné ojazdené motorové vozidlá pochádzajúce z iných členských štátov, prihlásené do evidencie pred 15. decembrom 2008, a môže tak táto daň predstavovať vnútroštátne zdanenie výrobkov z iných členských štátov, ktoré je nepriamo diskriminačné v porovnaní so zdanením domácich výrobkov, pretože ochraňuje domácu výrobu nových motorových vozidiel?

2.

Má sa článok 110 ZFEÚ (pôvodný článok 90 ES), prvý odsek, vykladať v tom zmysle, že zakazuje členskému štátu stanoviť poplatok, ktorý by mal charakteristiky dane za znečistenie upravenej mimoriadnym nariadením vlády č. 50/2008, v znení mimoriadneho nariadenia vlády č. 218/2008, od ktorej sú oslobodené motorové vozidlá kategórie M1 s emisnou triedou Euro 4 a zdvihovým objemom motora neprevyšujúcim 2 000 cm3, ako aj všetky motorové vozidlá kategórie N1 s emisnou triedou Euro 4, ktoré boli prvýkrát prihlásené do evidencie v Rumunsku alebo v inom členskom štáte v období od 15. decembra 2008 do 31. decembra 2009, zatiaľ čo sa uplatňuje na motorové vozidlá s technickými vlastnosťami odlišnými od tých uvedených vyššie a ktoré boli prihlásené do evidencie v rovnakom období v iných členských štátoch, a môže tak táto daň predstavovať vnútroštátne zdanenie výrobkov z iných členských štátov, ktoré je nepriamo diskriminačné v porovnaní so zdanením domácich výrobkov, pretože ochraňuje domácu výrobu nových motorových vozidiel?


9.10.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 274/7


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Curtea de apel Craiova (Rumunsko) 6. júla 2010 — Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Târgu-Jiu, Administrația Fondului pentru Mediu/Victor Vinel Ijac

(Vec C-336/10)

()

2010/C 274/11

Jazyk konania: rumunčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Curtea de apel Craiova

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolatelia: Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Târgu-Jiu, Administrația Fondului pentru Mediu

Odporca: Victor Vinel Ijac

Prejudiciálna otázka

Má sa článok 110 ZFEÚ (pôvodný článok 90 ES), prvý odsek, vykladať v tom zmysle, že zakazuje členskému štátu stanoviť poplatok, ktorý by mal charakteristiky dane za znečistenie upravenej mimoriadnym nariadením vlády č. 50/2008, ktoré podmieňuje prihlásenie ojazdených dovezených motorových vozidiel predtým prihlásených v iných členských štátoch Európskej únie do evidencie v Rumunsku zaplatením dane za znečistenie, zatiaľ čo táto daň nie je určená pre ojazdené motorové vozidlá prihlásené do evidencie v Rumunsku pri ich predaji, a teda opätovnom prihlásení do evidencie, a môže tak táto daň predstavovať vnútroštátne zdanenie výrobkov z iných členských štátov, ktoré by bolo nepriamo diskriminačné v porovnaní so zdanením domácich výrobkov?


9.10.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 274/8


Odvolanie podané 8. júla 2010: Freixenet, SA, proti rozsudku Všeobecného súdu (tretia komora) z 27. apríla 2010 vo veci T-109/08, Freixenet/ÚHVT

(Vec C-344/10 P)

()

2010/C 274/12

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Odvolateľka: Freixenet, SA (v zastúpení: F. de Visscher, E. Cornu a D. Moreau, advokáti)

Ďalší účastník konania: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Návrhy odvolateľky

zrušiť rozsudok Všeobecného súdu z 27. apríla 2010 a rozhodnutie prvého odvolacieho senátu ÚHVT z 30. októbra 2007 a rozhodnúť, že prihláška ochrannej známky Spoločenstva č. 32 532 spĺňa podmienky podľa článku 40 nariadenia č. 40/94 [teraz článok 39 nariadenia č. 207/2009] na zverejnenie,

subsidiárne zrušiť rozsudok Všeobecného súdu z 27. apríla 2010,

v každom prípade zaviazať ÚHVT na náhradu trov konania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Na odôvodnenie svojho odvolania odvolateľka uvádza tri odvolacie dôvody.

Vo svojom prvom odvolacom dôvode odvolateľka predovšetkým tvrdí, že došlo k porušeniu jej práva na obranu a spravodlivý proces zaručeného článkom 6 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, k porušeniu článku 73 (druhá veta) a článku 38 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke Spoločenstva (1) [teraz článok 39 nariadenia Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva (2)].

Prvá časť tohto dôvodu sa týka nedodržania pravidla kontradiktórnosti. Podľa odvolateľky na rozdiel od toho čo uviedol Všeobecný súd v napadnutom rozsudku mal odvolací senát v rozhodnutí, ktoré bolo predložené Všeobecnému súdu vykonať nové posúdenie rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky odvolateľky bez toho, aby jej umožnil sa k nemu vyjadriť. V tejto súvislosti Všeobecný súd vzhľadom na zásadu procesnej lojálnosti a povinného rešpektovania práva na obranu nesprávne a nedostatočne rozhodol, že rozhodnutie prvého odvolacieho senátu je opodstatnené. Napadnutý rozsudok tiež porušuje zásadu práva na obranu a procesnú lojálnosť v tom, že uznal, že ÚHVT je oprávnený oznámiť odvolateľke skutkové okolnosti s uvedením, že na ich základe prijme zamietavé rozhodnutie a následne potom ako mu odvolateľka zaslala písomné pripomienky k týmto skutočnostiam, sa rozhodol ich minimálne z časti vynechať a oprieť svoje rozhodnutie o odlišné skutkové a koncepčné posúdenie bez toho, aby dal odvolateľke možnosť uviesť akúkoľvek pripomienku.

V druhej časti svojho prvého odvolacieho dôvodu odvolateľka tvrdí, že Všeobecný súd porušil požiadavku odôvodnenia, pretože napadnutý rozsudok nemôže považovať rozhodnutie prvého odvolacieho senátu za dostatočne odôvodnené pokiaľ ide o uplatnenie článku 7 ods. 1 písm. b), v ktorom neupresňuje nijaké dôkazy, z ktorých vychádzal a týmto rozsudkom sa tiež nemohlo rozhodnúť, že odkaz na dôkazy bol povrchný, pretože prvý odvolací senát sa mal údajne oprieť o „dedukcie vyplývajúce z praktických skúseností“. Okrem toho neistota, ktorá vyplýva z toho, že nie je jasné z akých skutkových okolností a dôkazov vychádzal ÚHVT a Všeobecný súd narušuje právo na obranu a požiadavku na odôvodnenie stanovené v článku 73 nariadenia č. 40/97 citovaného vyššie.

Vo svojom druhom odvolacom dôvode odvolateľka tvrdí, že Všeobecný súd porušil článok 7 ods. 1 písm. b) uvedeného nariadenia č. 40/94. Napriek tomu, že na základe podporných dôkazov preukázala, že požadovaná ochranná známka sa skladá z kombinácie veľmi osobitných prvkov, ktoré ju podstatným spôsobom odlišujú od iných zobrazení existujúcich na trhu, Všeobecný súd len prebral neurčité a všeobecné konštatovania ÚHVT, ktoré požadovanej ochrannej známke nepriznávajú nijakú rozlišovaciu spôsobilosť. Všeobecný súd postupoval pri posudzovaní rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky oveľa prísnejšie ako v prípade iných tradičnejších ochranných známok. Napadnutým rozsudkom došlo k porušeniu pravidla konkrétneho posúdenia rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky. Všeobecný súd rozhodnutím, že väčšina spotrebiteľov nebude vnímať originálny aspekt ochrannej známky ako užitočnú pomôcku na určenie pôvodu šumivých vín, ale že sa zameria na označenie, vylúčil z ochrany tvar obalu výrobku, pričom túto možnosť priamo stanovuje článok 4 citovaného nariadenia.

Svojím tretím odvolacím dôvodom odvolateľka namieta, že Všeobecný súd sa dopustil porušenia článku 7 ods. 3 nariadenia č. 40/94, pretože napadnutý rozsudok ukladá požiadavku, aby požadovaná ochranná známka nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť používaním v každom z členských štátov Európskej únie. Všeobecný súd tým, že odmietol uznať, že rozlišovacia spôsobilosť vznikla používaním významnej časti znalcov vín, pričom zároveň uznáva, že ochranná známka odvolateľky túto spôsobilosť nadobudla minimálne v Španielsku, sformuloval vzhľadom na vyššie citované nariadenie neprimerané a nesprávne pravidlo.


(1)  Ú. v. ES L 11, 1994, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 146.

(2)  Ú. v. EÚ L 78, s. 1.


9.10.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 274/9


Odvolanie podané 8. júla 2010: Freixenet, SA, proti rozsudku Všeobecného súdu (tretia komora) z 27. apríla 2010 vo veci T-110/08, Freixenet/ÚHVT

(Vec C-345/10 P)

()

2010/C 274/13

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Odvolateľka: Freixenet, SA (v zastúpení: F. de Visscher, E. Cornu a D. Moreau, advokáti)

Ďalší účastník konania: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Návrhy odvolateľky

zrušiť rozsudok Všeobecného súdu z 27. apríla 2010 a rozhodnutie prvého odvolacieho senátu ÚHVT z 20. novembra 2007 a rozhodnúť, že prihláška ochrannej známky Spoločenstva č. 32 540 spĺňa podmienky podľa článku 40 nariadenia č. 40/94 [teraz článok 39 nariadenia č. 207/2009] na zverejnenie,

subsidiárne zrušiť rozsudok Všeobecného súdu z 27. apríla 2010,

v každom prípade zaviazať ÚHVT na náhradu trov konania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Na odôvodnenie svojho odvolania odvolateľka uvádza tri odvolacie dôvody.

Vo svojom prvom odvolacom dôvode odvolateľka predovšetkým tvrdí, že došlo k porušeniu jej práva na obranu a spravodlivý proces zaručeného článkom 6 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, k porušeniu článkov 73 (druhá veta) a 38 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke Spoločenstva (1) [teraz článok 39 nariadenia Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva (2)].

Prvá časť tohto dôvodu sa týka nedodržania pravidla kontradiktórnosti. Podľa odvolateľky na rozdiel od toho čo uviedol Všeobecný súd v napadnutom rozsudku mal odvolací senát v rozhodnutí, ktoré bolo predložené Všeobecnému súdu vykonať nové posúdenie rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky odvolateľky bez toho, aby jej umožnil sa k nemu vyjadriť. V tejto súvislosti Všeobecný súd vzhľadom na zásadu procesnej lojálnosti a povinného rešpektovania práva na obranu nesprávne a nedostatočne rozhodol, že rozhodnutie prvého odvolacieho senátu je opodstatnené. Napadnutý rozsudok tiež porušuje zásadu práva na obranu a procesnú lojálnosti v tom, že uznal, že ÚHVT je oprávnený oznámiť odvolateľke skutkové okolnosti s uvedením, že na ich základe prijme zamietavé rozhodnutie a následne potom ako mu odvolateľka zaslala písomné pripomienky k týmto skutočnostiam sa rozhodol ich minimálne z časti vynechať a oprieť svoje rozhodnutie o odlišné skutkové a koncepčné posúdenie bez toho, aby dal odvolateľke možnosť uviesť akúkoľvek pripomienku.

V druhej časti svojho prvého odvolacieho dôvodu odvolateľka tvrdí, že Všeobecný súd porušil požiadavku odôvodnenia, pretože napadnutý rozsudok nemôže považovať rozhodnutie prvého odvolacieho senátu za dostatočne odôvodnené pokiaľ ide o uplatnenie článku 7 ods. 1 písm. b), v ktorom neupresňuje nijaké dôkazy, z ktorých vychádzal a týmto rozsudkom sa tiež nemohlo rozhodnúť, že odkaz na dôkazy bol povrchný, pretože prvý odvolací senát sa mal údajne oprieť o „dedukcie vyplývajúce z praktických skúseností“. Okrem toho neistota, ktorá vyplýva z toho, že nie je jasné z akých skutkových okolností a dôkazov vychádzal ÚHVT a Všeobecný súd narušuje právo na obranu a požiadavku na odôvodnenie stanovené v článku 73 nariadenia č. 40/97 citovaného vyššie.

Vo svojom druhom odvolacom dôvode odvolateľka tvrdí, že Všeobecný súd porušil článok 7 ods. 1 písm. b) uvedeného nariadenia č. 40/94. Napriek tomu, že na základe podporných dôkazov preukázala, že požadovaná ochranná známka sa skladá z kombinácie veľmi osobitných prvkov, ktoré ju podstatným spôsobom odlišujú od iných zobrazení existujúcich na trhu, Všeobecný súd len prebral neurčité a všeobecné konštatovania ÚHVT, ktoré požadovanej ochrannej známke nepriznávajú nijakú rozlišovaciu spôsobilosť. Všeobecný súd postupoval pri posudzovaní rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky oveľa prísnejšie ako v prípade iných tradičnejších ochranných známok. Napadnutým rozsudkom došlo k porušeniu pravidla konkrétneho posúdenia rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky. Všeobecný súd rozhodnutím, že väčšina spotrebiteľov nebude vnímať originálny aspekt ochrannej známky ako užitočnú pomôcku na určenie pôvodu šumivých vín, ale že sa zameria na označenie, vylúčil z ochrany tvar obalu výrobku, pričom túto možnosť priamo stanovuje článok 4 citovaného nariadenia.

Svojím tretím odvolacím dôvodom odvolateľka namieta, že Všeobecný súd sa dopustil porušenia článku 7 ods. 3 nariadenia č. 40/94, pretože napadnutý rozsudok ukladá požiadavku, aby požadovaná ochranná známka nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť používaním v každom z členských štátov Európskej únie. Všeobecný súd tým, že odmietol uznať, že rozlišovacia spôsobilosť vznikla používaním významnej časti znalcov vín, pričom zároveň uznáva, že ochranná známka odvolateľky túto spôsobilosť nadobudla minimálne v Španielsku, sformuloval vzhľadom na vyššie citované nariadenie neprimerané a nesprávne pravidlo.


(1)  Ú. v. ES L 11, 1994, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 146.

(2)  Ú. v. EÚ L 78, s. 1.


9.10.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 274/10


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgerichtshof (Rakúsko) 12. júla 2010 — Zollamt Linz Wels

(Vec C-351/10)

()

2010/C 274/14

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Verwaltungsgerichtshof

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľ: Zollamt Linz Wels

Odporca: Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Salzburg

Ďalší účastník konania: LAKI D.O.O.E.L.

Prejudiciálne otázky

1.

Je článok 558 ods. 1 v spojení s článkom 555 ods. 1 písm. c) nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993 (ďalej len „vykonávacie nariadenie“) (1), zmeneného a doplneného nariadením Komisie (ES) č. 993/2001 zo 4. mája 2001, potrebné vykladať v tom zmysle, že k neprípustnému použitiu dopravného prostriedku vo vnútornej doprave došlo už pri naložení a začatí prepravy, keď bolo pre komerčne využívané vozidlo udelené povolenie na vnútornú dopravu medzi dvoma členskými štátmi, naloženie sa uskutočnilo v jednom z týchto dvoch členských štátov, miesto určenia (plánované miesto vyloženia) sa však nachádzalo v inom členskom štáte než v tých dvoch členských štátoch, a pre tento iný členský štát nebolo udelené žiadne povolenie?

2.

Je v prípade kladnej odpovede na prvú otázku potrebné článok 204 ods. 1 písm. a) v spojení s článkom 215 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992 (ďalej len „colný kódex“) (2) vykladať v tom zmysle, že v tomto prípade colný dlh vznikne v členskom štáte naloženia a tento členský štát je príslušný vymerať dovozné clá, hoci je až pri vyložení jasné, že doprava sa uskutočnila v členskom štáte, pre ktorý neexistuje žiadne povolenie pre vnútornú dopravu?

3.

Je okrem toho v prípade kladnej odpovede na prvú otázku potrebné článok 61 smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 (3) o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty vykladať v tom zmysle, že za daných skutkových okolností došlo k dovozu v členskom štáte naloženia a tento členský štát je príslušný na vyrubenie dane z pridanej hodnoty pri dovoze, hoci sa až pri vyložení zistí, že preprava sa uskutočnila v členskom štáte, pre ktorý neexistuje žiadne povolenie pre vnútornú dopravu?


(1)  Ú. v. ES L 253, s. 1; Mim. vyd. 02/006 s. 3.

(2)  Ú. v. ES L 302, s. 1; Mim. vyd. 02/004, s. 307.

(3)  Ú. v. EÚ L 347, s. 1.


9.10.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 274/11


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Conseil d’État (Belgicko) 19. júla 2010 — Scrl Intercommunale Intermosane, ASBL Fédération de l’industrie et du gaz (Synergrid)/Belgicko

(Vec C-361/10)

()

2010/C 274/15

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Conseil d État

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobcovia: Scrl Intercommunale Intermosane, ASBL Fédération de l’industrie et du gaz (Synergrid)

Žalovaný: Belgicko

Prejudiciálne otázky

1.

Predstavujú vnútroštátne normy, ako sú články 8 až 13 napadnutého kráľovského dekrétu z 2. júna 2008 o minimálnych bezpečnostných požiadavkách na niektoré staré elektrické inštalácie na pracoviskách, ktoré stanovujú požiadavky týkajúce sa realizácie elektrických inštalácií, konštrukcie elektrického materiálu a ochrany spojenej s týmto materiálom na zabezpečenie ochrany pracovníkov, technické predpisy v zmysle článku 1 bodu 11 smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov (1), ako aj pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti, ktorých návrhy sa musia oznamovať v súlade s článkom 8 ods. 1 prvým pododsekom tejto smernice?

2.

Sú vnútroštátne normy, ako sú články 8 až 13 citovaného kráľovského dekrétu z 2. júna 2008, opatreniami, ktoré považujú členské štáty za potrebné prijať na ochranu osôb, najmä pracovníkov, ktorí výrobky používajú, ktoré nemajú na výrobky vplyv, v zmysle článku 1 in fine citovanej smernice 98/34/ES?


(1)  Ú. v. ES L 204, s. 37; Mim. vyd. 13/020, s. 337.


9.10.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 274/11


Žaloba podaná 27. júla 2010 — Európska komisia/Španielske kráľovstvo

(Vec C-375/10)

()

2010/C 274/16

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: G. Braun a E. Adsera Ribera, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaný: Španielske kráľovstvo

Návrhy žalobkyne

určiť, že Španielske kráľovstvo si tým, že neprijalo všetky zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2007/36/ES z 11. júla 2007 o výkone určitých práv akcionárov spoločností registrovaných na regulovanom trhu (1), alebo v každom prípade tým, že o nich neinformovalo Komisiu, nesplnilo povinnosti, ktoré mu vyplývajú z článku 15 uvedenej smernice,

zaviazať Španielske kráľovstvo na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Lehota na prebratie smernice 2007/36/ES do vnútroštátneho práva uplynula 3. augusta 2009.


(1)  Ú. v. EÚ L 184, s. 17.


9.10.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 274/12


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunalul Dolj (Rumunsko) 26. júla 2010 — Adrian Băilă/Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Craiova, Administrația Fondului pentru Mediu București

(Vec C-377/10)

()

2010/C 274/17

Jazyk konania: rumunčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunalul Dolj

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Adrian Băilă

Žalované: Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Craiova, Administrația Fondului pentru Mediu București

Prejudiciálne otázky

1.

Má sa článok 110 prvý odsek ZFEÚ (pôvodný článok 90 ES), vykladať tak, že zakazuje členskému štátu stanoviť poplatok, ktorý by mal vlastnosti dane za znečistenie upravenej mimoriadnym nariadením vlády č. 50/2008, v znení mimoriadneho nariadenia vlády č. 218/2008, od ktorej sú oslobodené motorové vozidlá kategórie M1 s emisnou triedou Euro 4 a zdvihovým objemom motora neprevyšujúcim 2 000 cm3, ako aj všetky motorové vozidlá kategórie N1 s emisnou triedou Euro 4, ktoré boli prvýkrát zaregistrované v Rumunsku alebo v inom členskom štáte v období od 15. decembra 2008 do 31. decembra 2009, pričom sa však táto daň uplatňuje na podobné alebo konkurenčné ojazdené motorové vozidlá pochádzajúce z iných členských štátov a zaregistrované pred 15. decembrom 2008, a môže tak uvedená daň predstavovať vnútroštátne zdanenie výrobkov z iných členských štátov, ktoré je nepriamo diskriminačné v porovnaní so zdanením domácich výrobkov a slúži na ochranu domácej výroby nových motorových vozidiel?

2.

Má sa článok 110 prvý odsek ZFEÚ (pôvodný článok 90 ES), vykladať tak, že zakazuje členskému štátu stanoviť poplatok, ktorý by mal vlastnosti dane za znečistenie upravenej mimoriadnym nariadením vlády č. 50/2008, v znení mimoriadneho nariadenia vlády č. 218/2008, od ktorej sú oslobodené motorové vozidlá kategórie M1 s emisnou triedou Euro 4 a zdvihovým objemom motora neprevyšujúcim 2 000 cm3, ako aj všetky motorové vozidlá kategórie N1 s emisnou triedou Euro 4, ktoré boli prvýkrát zaregistrované v Rumunsku alebo v inom členskom štáte v období od 15. decembra 2008 do 31. decembra 2009, pričom sa však táto daň uplatňuje na motorové vozidlá s technickými vlastnosťami odlišnými od tých uvedených vyššie, ktoré boli zaregistrované v rovnakom období v iných členských štátoch, a môže tak uvedená daň predstavovať vnútroštátne zdanenie výrobkov z iných členských štátov, ktoré je nepriamo diskriminačné v porovnaní so zdanením domácich výrobkov a slúži na ochranu domácej výroby nových motorových vozidiel?


9.10.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 274/12


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Unabhhängiger Verwaltungssenat Wien (Rakúsko) 29. júla 2010 — Astrid Preissl KEG

(Vec C-381/10)

()

2010/C 274/18

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Unabhhängiger Verwaltungssenat Wien

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Astrid Preissl KEG

Žalovaný: Landeshauptmann von Wien

Prejudiciálne otázky

1.

Má sa požiadavka uvedená v prílohe II kapitole I bode 4 nariadenia ES č. 852/2004 (1), podľa ktorej „musí byť k dispozícii dostatočný počet umývadiel a… musia byť vybavené prívodom teplej a studenej tečúcej vody“, vykladať v tom zmysle, že pod pojmom „Handwaschbecken“ použitým v nemeckej jazykovej verzii je potrebné chápať akékoľvek zariadenie umožňujúce umytie rúk (s prívodom teplej vody) alebo sa má pod pojmom „Handwaschbecken“ chápať len umývadlo, ktoré slúži výlučne na umývanie rúk?

2.

Podľa akých kritérií sa má určiť, kedy sú splnené hygienické požiadavky stanovené v prílohe II kapitole I bode 4 nariadenia (ES) č. 852/2004 vyjadrené v slovnom spojení „musia byť vybavené… prostriedkami na umývanie rúk a na ich hygienické osušenie“? Má sa toto ustanovenie prílohy vykladať v tom zmysle, že zariadenie na osušenie rúk, resp. vodovodný kohútik vyhovuje hygienickým požiadavkám prílohy II kapitoly I bodu 4 nariadenia (ES) č. 852/2004 len vtedy, ak toto zariadenie na osušenie rúk, resp. tento vodovodný kohútik môžu byť používané bez toho, aby bolo potrebné sa tohto zariadenia na osušenie rúk alebo tohto vodovodného kohútika dotknúť rukou?


(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín, Ú. v. EÚ L 139, s. 1; Mim. vyd. 13/034, s. 319.


9.10.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 274/13


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Unbhängiger Verwaltungssenat Wien (Rakúsko) 29. júla 2010 — Erich Albrecht, Thomas Neumann, Van-Ly Sundara, Alexander Svoboda, Stefan Toth

(Vec C-382/10)

()

2010/C 274/19

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Unbhängiger Verwaltungssenat Wien

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobcovia: Erich Albrecht, Thomas Neumann, Van-Ly Sundara, Alexander Svoboda, Stefan Toth

Žalovaný: Landeshauptmann von Wien

Prejudiciálne otázky

1.

Na základe akých kritérií je možné určiť nevhodnosť potravín na ľudskú spotrebu podľa prílohy II kapitoly IX bodu 3 nariadenia (ES) č. 852/2004 (1)? Ide o takú nevhodnosť už v prípade, keď sa potenciálny kupujúci môže potravín ponúkaných na predaj dotknúť alebo môže na ne kýchnuť?

2.

Na základe akých kritérií je možné určiť škodlivosť potravín pre zdravie podľa prílohy II kapitoly IX bodu 3 nariadenia (ES) č. 852/2004? Ide o takú škodlivosť už v prípade, keď sa potenciálny kupujúci môže potravín ponúkaných na predaj dotknúť alebo môže na ne kýchnuť?

3.

Na základe akých kritérií je možné určiť kontamináciu potravín takým spôsobom, že by bolo bezdôvodné očakávať, že by sa mohli v takom stave konzumovať podľa prílohy II kapitoly IX bodu 3 nariadenia (ES) č. 852/2004? Ide o takú kontamináciu už v prípade, keď sa potenciálny kupujúci môže potravín ponúkaných na predaj dotknúť alebo môže na ne kýchnuť?


(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín (Ú. v. EÚ L 139, s. 1; Mim. vyd. 13/034, s. 319).


9.10.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 274/13


Žaloba podaná 30. júla 2010 — Európska komisia/Belgické kráľovstvo

(Vec C-383/10)

()

2010/C 274/20

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: R. Lyal a F. Dintilhac, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaný: Belgické kráľovstvo

Návrhy žalobkyne

určiť, že Belgické kráľovstvo si tým, že prijalo a ponechalo právne predpisy, ktoré zavádzajú pre banky–nerezidentov diskriminujúce zdanenie nimi platených úrokov v tom rozsahu, v akom sa oslobodenie od dane uplatňuje výlučne na úroky platené belgickými bankami, nesplnilo povinnosti, ktoré mu vyplývajú z ustanovení článku 56 a článku 63 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (predtým článok 49 a článok 63 ES) a z článku 36 a článku 40 Dohody o Európskom hospodárskom priestore,

zaviazať Belgické kráľovstvo na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Komisia napáda predmetné vnútroštátne ustanovenia v tom rozsahu, v akom bránia belgickým rezidentom vo využívaní služieb bánk so sídlom v iných členských štátoch Únie, keďže na úroky platené poslednými uvedenými nie je možné poskytnúť oslobodenie od dane, ktoré sa uplatňuje výlučne na úroky platené belgickými bankami.

Na úvod Komisia najmä odmieta tvrdenie žalovaného, podľa ktorého priame zdanenie je výlučnou právomocou členských štátov, a tvrdí, že táto oblasť nie je síce vyslovene obsiahnutá v právomoci pre vnútorný trh ale nutne do nej patrí a tým predstavuje spoločnú právomoc Únie a členských štátov.

Ako odpoveď na výhrady belgických orgánov Komisia po prvé uvádza, že neexistencia sťažnosti podanej v tejto oblasti finančným sektorom nie je relevantná v rozsahu, v akom má žaloba o nesplnenie povinnosti objektívny charakter a preto sa nemôže podmieniť sťažnosťou. Po druhé a tretie Komisia na jednej strane odmieta tvrdenie, podľa ktorého sú uvedené opatrenia odôvodnené závažným dôvodom všeobecného záujmu zabezpečiť účinnosť daňových kontrol, a, na strane druhej, tvrdenie, že v prípade predmetných právnych predpisov ide o sociálno-politické opatrenie, ktoré chráni verejný záujem. Po štvrté žalobkyňa odmieta odôvodnenie uvedené belgickými orgánmi týkajúce sa zníženého účinku rozšírenia tohto oslobodenia, a tvrdí, že skupina spotrebiteľov, ktorej sa toto opatrenie týka, by mohla mať záujem aj o služby bánk so sídlom v iných členských štátoch. Po piate Komisia spochybňuje tvrdenie žalovaného týkajúce sa existujúceho nesúladu v Únii v oblasti ochrany spotrebiteľov v súvislosti s úpadkom banky a poukazuje na skutočnosť, že táto oblasť sa na úrovni Únie harmonizovala. Na záver Komisia poukazuje na to, že Belgicko má tri úradné jazyky (holandský, francúzsky a nemecký) a, že nie sú odôvodnené námietky podané v súvislosti s nebezpečenstvom nedostatku informácií z dôvodu použitia jazyka, ktorým sa v Belgicku nerozpráva, bankou so sídlom mimo územia Belgicka.


9.10.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 274/14


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Consiglio di Stato (Taliansko) 30. júla 2010 — Elenca Srl/Ministero dell’Interno

(Vec C-385/10)

()

2010/C 274/21

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Consiglio di Stato

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľka: Elenca Srl

Odporca: Ministero dell’Interno

Prejudiciálne otázky

1.

Je v súlade s právom Spoločenstva a s [vyššie] osobitne uvedenými ustanoveniami obežník napadnutý v prvostupňovom konaní a vnútroštátne ustanovenia, na ktoré sa tento odvoláva [teda obežník ministerstva vnútra č. 4853 z 18. mája 2009 a najmä legislatívny dekrét č. 152 z 2. apríla 2006], alebo nie; konkrétne, sú tieto ustanovenia v rozpore so zásadami a pravidlami stanovenými smernicou 89/106/EHS (1) o stavebných výrobkoch, ktorá v nijakom prípade nevyžaduje značku ES a dokonca stanovuje (v článku 6 ods. 1 a 2), že členský štát ‚neprekáža na svojom území voľnému pohybu tovarov, ich uvádzaniu na trh alebo do prevádzky, ak spĺňajú opatrenia‘ tejto smernice tým, že zabezpečia, že ‚používaniu týchto výrobkov na určené ciele by sa nemalo brániť pravidlami ani podmienkami verejných alebo súkromných inštitúcií činných v oblasti verejného ručenia alebo konaním verejných orgánov s monopolným postavením‘ a umožnia ‚výrobkom, na ktoré sa nevzťahuje článok 4 ods. 2, aby boli na ich území uvedené na trh, ak spĺňajú vnútroštátne právne predpisy zhodné so zmluvou, pokiaľ európske technické špecifikácie podľa kapitoly II a III nestanovujú iné‘?

2.

Je napadnutý obežník a vnútroštátne ustanovenia, na ktoré sa tento odvoláva, v rozpore najmä s článkami 28 až 31 Zmluvy o založení Európskych spoločenstiev, ktoré zakazujú obmedzenia dovozu a opatrenia s rovnocenným účinkom; a to z dôvodu, že podriadenie predaja výrobkov pochádzajúcich z iného štátu Spoločenstva, ako v prejednávanej veci, technickej podmienke, teda pripojeniu značky ES — pripojenie označenia by bolo možné a zákonné len pokiaľ by existovala zodpovedajúca harmonizovaná norma — v skutočnosti bráni dovozu výrobku, o aký ide v tejto veci na územie Talianska a jeho distribúcii na tomto území v rozpore so zásadami stanovenými v citovaných ustanoveniach Zmluvy ES a práva Spoločenstva, ktoré zaručujú slobodu a hospodársku súťaž tým, že vyžadujú zásady spôsobilé zabezpečiť nediskriminačné a rovnaké zaobchádzanie, ako aj transparentnosť, proporcionalitu a dodržiavanie práv jednotlivých podnikov?

3.

Ďalej, mal by právny rámec vyplývajúci z práva Spoločenstva, určený na zaručenie efektívnej hospodárskej súťaže aj v odvetví, ktorého sa týka tento spor, vyžadovať od vnútroštátneho zákonodarcu a od správneho orgánu, aby zabránili prijatiu legislatívnych opatrení uvedených vo vyššie citovanom obežníku a legislatívnom dekréte č. 152/2006?

4.

Napokon, je ochrana plurality a hospodárskej súťaže v danom odvetví zaručená európskym právom zabezpečená vnútroštátnymi právnymi predpismi — akým je legislatívny dekrét č. 152/2006 (najmä pokiaľ ide o článok 285 a prílohu IX časť II body 2.7 a 3.4) —, ktoré stanovujú a ukladajú vyššie uvedené obmedzenia?


(1)  Ú. v. ES L 40, s. 12; Mim. vyd. 13/009, s. 296.


9.10.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 274/15


Odvolanie podané 3. augusta 2010 spoločnosťami KME Germany AG, predtým KM Europa Metal AG, KME France SAS, predtým Tréfimétaux SA, a KME Italy SpA, predtým Europa Metalli SpA, proti rozsudku Všeobecného súdu (ôsma komora) z 19. mája 2010 vo veci T-25/05, KME Germany AG, predtým KM Europa Metal AG, KME France SAS, predtým Tréfimétaux SA, KME Italy SpA, predtým Europa Metalli SpA/Európska komisia

(Vec C-389/10 P)

()

2010/C 274/22

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolatelia: KME Germany AG, predtým KM Europa Metal AG, KME France SAS, predtým Tréfimétaux SA, KME Italy SpA, predtým Europa Metalli SpA (v zastúpení: M. Siragusa, avvocato, A. Winckler, avocat, G. Rizza, avvocato, T. Graf, Rechtsanwalt, M. Piergiovanni, avvocato, R. Elderkin, barrister)

Ďalší účastník konania: Európska komisia

Návrhy odvolateľov

Odvolatelia navrhujú Súdnemu dvoru:

zrušiť rozsudok,

v rozsahu, v akom je to možné, na základe skutočností prejednaných pred Súdnym dvorom, čiastočne zrušiť rozhodnutie a znížiť výšku pokuty uloženej KME, a

zaviazať Komisiu na náhradu trov tohto konania a konania pred Všeobecným súdom,

alebo, ak to nebude možné vzhľadom na stav konania,

zrušiť rozsudok, vrátane výroku Všeobecného súdu zaväzujúceho KME nahradiť trovy konania, a vrátiť vec Všeobecnému súdu.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Svojim prvým odvolacím dôvodom odvolatelia namietajú proti záveru Všeobecného súdu, že Komisia nemusela preukázať skutočnosť, že zmluvy ovplyvnili trh. Bez ohľadu na to, či sa na ňu nemusí vzťahovať pozitívne vymedzenie existencie vplyvu na trh na účely rozhodnutia o tom, že porušenie je „veľmi závažné“, Komisia je nepochybne povinná pozitívne vymedziť a kvantifikovať tento vplyv v prípade, ako je to v rozhodnutí, keď zamýšľa vychádzať zo skutočného vplyvu kartelu pri svojom rozhodovaní o východiskovej sume pokuty na základe závažnosti. Všeobecný súd nesprávne usúdil, že Komisia na požadovanej právnej úrovni preukázala, že dohody ovplyvnili trh a že bola oprávnená rozhodnúť o existencii vplyvu na trh na základe samotných ukazovateľov. Toto pochybenie je o to závažnejšie, že KME predložilo v tomto prípade dôkazy, vrátane dôkazov ekonomickej povahy, že porušenie ako celok nemalo nijaký vplyv na trh. Týmto zdôvodnením a rozhodnutím zamietnuť prvý žalobný dôvod žaloby KME Všeobecný súd skreslil skutočnosti a dôkazy, ktoré mu boli predložené, porušil právo EÚ a poskytol nelogické a nedostatočné odôvodnenie.

Svojim druhým odvolacím dôvodom odvolatelia kritizujú Všeobecný súd za to, že vyjadril súhlas s odkazom Komisie na hodnotu trhu, ktorá zahŕňala príjmy trhu polotovarov (medené inštalačné rúry), pri určovaní veľkosti trhu ovplyvneného porušením, na účely rozhodovania o závažnosti pri udeľovaní pokuty KME. Zohľadňovať by sa mala iba hodnota „rozdeleného“ trhu, t. j. trhu služieb výmeny (ktorá predstavovala len 30-40 % ceny rúr). Zamietnutím druhého žalobného dôvodu žaloby KME porušil Všeobecný súd všeobecné princípy EÚ proporcionality a rovnosti zaobchádzania a poskytol nedostatočné odôvodnenie.

Svojim tretím odvolacím dôvodom odvolatelia kritizujú Všeobecný súd za to, že zamietol štvrtý žalobný dôvod ich žaloby, podľa ktorého Komisia nesprávne uplatnila usmernenia pre ukladanie pokút z roku 1998 a porušila zásady proporcionality a rovnosti zaobchádzania, keď pri ukladaní pokuty KME na základe doby trvania porušovania zvýšila východiskovú sumu o najvyššie možné percento, napriek jej zisteniu, že počas troch rokov nevykonával kartel žiadnu činnosť a nemal žiadny škodlivý účinok. Podľa odvolateľov porušil Všeobecný súd právo EÚ a poskytol nezrozumiteľné, nelogické a nedostatočné odôvodnenie pre svoje potvrdenie príslušnej časti rozhodnutia Komisie.

Svojim štvrtým odvolacím dôvodom odvolatelia kritizujú Všeobecný súd za to, že zamietol piaty žalobný dôvod ich žaloby a potvrdil príslušné časti rozhodnutia, ktorými Komisia, v rozpore s usmerneniami pre ukladanie pokút a zásadami spravodlivosti a rovnosti zaobchádzania, odmietla priznať KME zníženie pokuty na základe viacerých poľahčujúcich okolností. Odvolatelia predovšetkým uvádzajú, že Všeobecný súd: 1. vychádzal z nesprávneho právneho posúdenia, keď rozhodoval o tom, či má KME nárok na zníženie pokuty na základe obmedzenej miery uplatňovania dohôd, 2. pochybil, keď zamietol žiadosť KME o zníženie jej pokuty z dôvodu krízy v odvetví medených inštalačných rúr, a 3. nenapravil nezákonné odmietnutie zníženia pokuty, ktorého sa dopustila Komisia, vzhľadom na spoluprácu KME mimo oznámenia o zhovievavosti vo vzťahu k širším európskym dohodám, na základe toho, že Outokumpu bol prvý podnik, ktorý poskytol Komisii informácie o celkovej dobe trvania týchto dohôd.

Svojim piatym odvolacím dôvodom odvolatelia kritizujú Všeobecný súd za to, že zamietol siedmy žalobný dôvod ich žaloby a potvrdil rozhodnutie Komisie o nepriznaní zníženia pokuty na základe neschopnosti zaplatiť ju. Odvolatelia uvádzajú, že Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia pri výklade testu, stanoveného v článku S(b) usmernení pre ukladanie pokút, pre priznanie zníženia pokuty na základe neschopnosti ju zaplatiť, ako aj pri svojom pochybení napraviť nezákonnú diskrimináciu, ktorej sa dopustila Komisia voči KME v porovnaní s SGL Carbon v prípadoch Špeciálne grafity a Elektrický a mechanický uhlík a grafity. Všeobecný súd tiež poskytol nelogické a nedostatočné odôvodnenie pre zamietnutie nárokov KME.

Svojim šiestym odvolacím dôvodom odvolatelia tvrdia, že Všeobecný súd porušil právo EÚ a základné práva odvolateľov na úplné a účinné súdne preskúmanie, keď tvrdenia KME nepreskúmal dôkladne a podrobne, ale zaujato sa podriadil úvahe Komisie.


9.10.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 274/16


Žaloba podaná 3. augusta 2010 — Európska komisia/Luxemburské veľkovojvodstvo

(Vec C-390/10)

()

2010/C 274/23

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: G. Braun a L. de Schietere de Lophem, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaný: Luxemburské veľkovojvodstvo

Návrhy žalobkyne

určiť, že Luxemburské veľkovojvodstvo si tým, že neprijalo všetky zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2007/36/ES z 11. júla 2007 o výkone určitých práv akcionárov spoločností registrovaných na regulovanom trhu (1), alebo v každom prípade tým, že o nich neinformovalo Komisiu, nesplnilo povinnosti, ktoré mu vyplývajú z tejto smernice,

zaviazať Luxemburské veľkovojvodstvo na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Lehota na prebratie smernice 2007/36/ES uplynula 3. augusta 2009. Napriek tomu ku dňu podania tejto žaloby žalovaný neprijal všetky zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou, alebo v každom prípade o nich neinformoval Komisiu.


(1)  Ú. v. EÚ L 184, s. 17.


9.10.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 274/16


Žaloba podaná 3. augusta 2010 — Európska komisia/Belgické kráľovstvo

(Vec C-391/10)

()

2010/C 274/24

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: G. Braun a L. de Schietere de Lophem, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaný: Belgické kráľovstvo

Návrhy žalobkyne

určiť, že Belgické kráľovstvo si tým, že neprijalo všetky zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2007/36/ES z 11. júla 2007 o výkone určitých práv akcionárov spoločností registrovaných na regulovanom trhu (1), alebo v každom prípade tým, že o nich neinformovalo Komisiu, nesplnilo povinnosti, ktoré mu vyplývajú z tejto smernice,

zaviazať Belgické kráľovstvo na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Lehota na prebratie smernice 2007/36/ES uplynula 3. augusta 2009. Napriek tomu ku dňu podania tejto žaloby žalovaný neprijal všetky zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou, alebo v každom prípade o nich neinformoval Komisiu.


(1)  Ú. v. EÚ L 184, s. 17.


9.10.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 274/17


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Supreme Court of the United Kingdom 4. augusta 2010 — Dermod Patrick O’Brien/Ministry of Justice (predtým Department for Constitutional Affairs)

(Vec C-393/10)

()

2010/C 274/25

Jazyk konania: angličtina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Supreme Court of the United Kingdom

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Dovolateľ: Dermod Patrick O’Brien

Odporca: Ministry of Justice (predtým Department for Constitutional Affairs)

Prejudiciálne otázky

1.

Má sa otázka, či sú sudcovia vo všeobecnosti „pracovníkmi, ktorí majú pracovnú zmluvu alebo pracovnoprávny vzťah,“ v zmysle doložky 2 ods. 1 rámcovej dohody, posúdiť podľa vnútroštátneho práva, alebo existuje norma Spoločenstva, podľa ktorej sa má táto otázka posúdiť?

2.

Ak sú sudcovia vo všeobecnosti pracovníkmi, ktorí majú pracovnú zmluvu alebo pracovnoprávny vzťah v zmysle doložky 2 ods. 1 rámcovej dohody, je prípustné, aby vnútroštátne právo diskriminovalo pri poskytovaní dôchodku a) medzi sudcami na plný úväzok a sudcami na kratší pracovný čas alebo b) medzi rôznymi skupinami sudcov na kratší pracovný čas?


9.10.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 274/17


Žaloba podaná 4. augusta 2010 — Európska komisia/Luxemburské veľkovojvodstvo

(Vec C-394/10)

()

2010/C 274/26

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: R. Troosters a J. Sénéchal, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaný: Luxemburské veľkovojvodstvo

Návrhy žalobkyne

určiť, že Luxembursko si tým, že neprijalo všetky zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2006/24/ES z 15. marca 2006 o uchovávaní údajov vytvorených alebo spracovaných v súvislosti s poskytovaním verejne dostupných elektronických komunikačných služieb alebo verejných komunikačných sietí a o zmene a doplnení smernice 2002/58/ES (1), alebo v každom prípade tým, že o nich neinformovalo Komisiu, nesplnilo povinnosti, ktoré mu vyplývajú z článku 15 tejto smernice,

zaviazať Luxemburské veľkovojvodstvo na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Lehota na prebratie smernice 2006/24/ES uplynula 15. septembra 2007. Ku dňu podania tejto žaloby však žalovaný ešte neprijal všetky opatrenia potrebné na prebratie smernice, alebo v každom prípade o nich neinformoval Komisiu.


(1)  Ú. v. EÚ L 105, s. 54.


9.10.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 274/18


Žaloba podaná 4. augusta 2010 — Európska komisia/Francúzska republika

(Vec C-395/10)

()

2010/C 274/27

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: A. Alcover San Pedro a V. Peere, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Francúzska republika

Návrhy žalobkyne

určiť, že Francúzsko si tým, že neprijalo všetky zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES zo 14. marca 2007, ktorou sa zriaďuje Infraštruktúra pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve (Inspire) (1), alebo v každom prípade tým, že o nich neinformovalo Komisiu, nesplnilo povinnosti, ktoré mu vyplývajú z tejto smernice,

zaviazať Francúzsku republiku na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Lehota na prebratie smernice 2007/2/ES uplynula 14. mája 2009. Ku dňu podania tejto žaloby však žalovaná ešte neprijala všetky opatrenia potrebné na prebratie smernice, alebo v každom prípade o nich neinformovala Komisiu.


(1)  Ú. v. EÚ L 108, s. 1.


9.10.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 274/18


Žaloba podaná 4. augusta 2010 — Európska komisia/Luxemburské veľkovojvodstvo

(Vec C-396/10)

()

2010/C 274/28

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: A. Alcover San Pedro a V. Peere, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaný: Luxemburské veľkovojvodstvo

Návrhy žalobkyne

určiť, že Luxemburské veľkovojvodstvo si tým, že neprijalo všetky zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES zo 14. marca 2007, ktorou sa zriaďuje Infraštruktúra pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve (Inspire) (1), alebo v každom prípade tým, že o nich neinformovalo Komisiu, nesplnilo povinnosti, ktoré mu vyplývajú z tejto smernice,

zaviazať Luxemburské veľkovojvodstvo na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Lehota na prebratie smernice 2007/2/ES uplynula 14. mája 2009. Ku dňu podania tejto žaloby však žalovaný ešte neprijal všetky opatrenia potrebné na prebratie smernice, alebo v každom prípade o nich neinformoval Komisiu.


(1)  Ú. v. EÚ L 108, s. 1.


9.10.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 274/19


Žaloba podaná 5. augusta 2010 — Európska komisia/Helénska republika

(Vec C-398/10)

()

2010/C 274/29

Jazyk konania: gréčtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: M. Karanou-Apostolopoulou a A. Alcover San Pedro)

Žalovaná: Helénska republika

Návrhy žalobkyne

určiť, že Helénska republika si tým, že neprijala všetky zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES zo 14. marca 2007, ktorou sa zriaďuje Infraštruktúra pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve (Inspire), alebo v každom prípade tým, že o nich neinformovala Komisiu, nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z tejto smernice,

zaviazať Helénsku republiku na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Lehota na prebratie smernice 2007/2/ES do vnútroštátneho právneho poriadku uplynula 15. mája 2009.


9.10.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 274/19


Odvolanie podané 10. augusta 2010: Európska komisia proti rozsudku Všeobecného súdu (šiestej komory) z 9. júna 2010 vo veci T-237/05, Éditions Odile Jacobs SAS/Komisia

(Vec C-404/10 P)

()

2010/C 274/30

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Odvolateľka: Európska komisia (v zastúpení: B. Smulders, O. Beynet a P. Costa de Oliveira, splnomocnení zástupcovia)

Ďalší účastníci konania: Éditions Odile Jacobs SAS, Lagardère SCA

Návrhy odvolateľky

zrušiť rozsudok Všeobecného súdu z 9. júna 2010, T-237/05, Éditions Odile Jacob SAS/Komisia, ktorým sa zrušuje rozhodnutie Komisie zo 7. apríla 2005 zamietajúce prístup k dokumentom súvisiacich s konaním o koncentrácii podnikov vec COMP/M.2978,

zamietnuť žalobu o neplatnosť, ktorú podala žalobkyňa v prvostupňovom konaní, a rozhodnúť s konečnou platnosťou o otázkach, ktoré sú predmetom tohto odvolania,

zaviazať uvedenú žalobkyňu na náhradu trov, ktoré Komisia vynaložila tak v prvostupňovom konaní, ako aj v rámci tohto odvolania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojho odvolania Komisia uvádza dva odvolacie dôvody.

Svojím prvým odvolacím dôvodom odvolateľka tvrdí, že Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho výkladu nariadenia (ES) č. 1049/2001 (1) tým, že nezohľadnil pri výklade výnimiek z práva na prístup k dokumentom ustanovenia nariadenia Rady č. 4064/89 (2) o kontrole koncentrácií medzi podnikmi. Všeobecné pravidlá týkajúce sa práva na prístup k dokumentom musia totiž zohľadňovať osobitosti konaní v oblasti hospodárskej súťaže a záruky dôvernosti poskytnuté podnikom, ktorých sa koncentrácia týka.

Svojím druhým odvolacím dôvodom, ktorý sa člení na päť častí, Komisia poukazuje na nesprávny výklad Všeobecným súdom článku 4 ods. 2 a 3 už uvedeného nariadenia č. 1049/2001, v rozsahu, v akom rozhodol, že odvolateľka bola povinná vykonať konkrétne a individuálne preskúmanie každého dokumentu uvedeného v žiadosti o prístup, aj v tých prípadoch, na ktoré sa zjavne vzťahovala výnimka (prvá časť). Komisia tiež spochybňuje reštriktívny výklad Všeobecného súdu výnimky týkajúcej sa ochrany cieľov inšpekcie, vyšetrovania a kontroly, pričom podľa daného výkladu sa táto výnimka nemôže uplatniť po prijatí Komisiou rozhodnutia o skončení správneho konania o koncentrácii (druhá časť). Odvolateľka takisto uvádza, že Všeobecný súd sa dopustil zjavne nesprávneho právneho posúdenia, keď od Komisie vyžadoval jednak vykonanie konkrétneho a individuálneho preskúmania dokumentov, pričom mala uviesť obsah každého z nich, a jednak poradenie sa s tretími osobami, napriek tomu, že sa zjavne uplatní výnimka týkajúca sa ochrany obchodných záujmov (tretia časť). Okrem toho Komisia tvrdí, že Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia tým, že zrušil jej rozhodnutie o zamietnutí prístupu k interným dokumentom, hoci sa na tieto dokumenty vzťahuje výnimka „rozhodovacieho procesu“ podľa článku 4 ods. 3 druhého pododseku (štvrtá časť). Napokon odvolateľka poukazuje na nesprávny výklad článku 4 ods. 6 uvedeného nariadenia (piata časť).


(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (Ú. v. ES L 145, s. 43; Mim. vyd. 01/003, s. 331).

(2)  Nariadenie Rady (EHS) č. 4064/89 z 21. decembra 1989 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Ú. v. ES L 395, s. 1; Mim. vyd. 08/001, s. 31).


9.10.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 274/20


Žaloba podaná 16. augusta 2010 — Európska komisia/Estónska republika

(Vec C-407/10)

()

2010/C 274/31

Jazyk konania: estónčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: A. Sipos a E. Randvere)

Žalovaná: Estónska republika

Návrhy žalobkyne

určiť, že Estónska republika neinformovala o predpisoch potrebných na prebratie smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/47/ES (1) z 5. septembra 2007 (ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 90/385/EHS o aproximácii právnych predpisov členských štátov o aktívnych implantovateľných zdravotníckych pomôckach, smernica Rady 93/42/EHS o zdravotníckych pomôckach a smernica 98/8/ES o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh),

zaviazať Estónsku republiku na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Lehota na prebratie smernice do vnútroštátneho poriadku uplynula 21. decembra 2008.


(1)  Ú. v. EÚ L 247, s. 21.


9.10.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 274/20


Žaloba podaná 16. augusta 2010 — Európska komisia/Estónska republika

(Vec C-408/10)

()

2010/C 274/32

Jazyk konania: estónčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: A. Sipos a E. Randvere, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Estónska republika

Návrhy žalobkyne

určiť, že Estónska republika neoznámila prijatie potrebných predpisov na prebratie smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/13/ES z 11. marca 2008, ktorou sa zrušuje smernica Rady 84/539/EHS o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa elektromedicínskeho zariadenia používaného vo veterinárnom lekárstve (1),

zaviazať Estónsku republiku na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Lehota na prebratie smernice do vnútroštátneho právneho poriadku uplynula 31. decembra 2008.


(1)  Ú. v. EÚ L 76, s. 41.


9.10.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 274/21


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesfinanzhof (Nemecko) 16. augusta 2010 — Hauptzollamt Hamburg-Hafen/Afasia Knits Deutschland GmbH

(Vec C-409/10)

()

2010/C 274/33

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Bundesfinanzhof

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľ: Hauptzollamt Hamburg-Hafen

Odporkyňa: Afasia Knits Deutschland GmbH

Prejudiciálne otázky

1.

Je v súlade s článkom 32 Protokolu č. 1 týkajúceho sa definície pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce Dohody o partnerstve medzi členmi skupiny afrických, karibských a tichomorských štátov na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej (1), ak Európska komisia v podstate sama, hoci aj s podporou miestnych úradov, vykoná následné overenie dokladov o pôvode, a ide o výsledok overenia v zmysle tohto predpisu, ak Komisia takto získané výsledky overenia zapíše do protokolu, ktorý podpíše aj zástupca vlády vyvážajúcej krajiny?

V prípade kladnej odpovede na prvú otázku:

2.

Môže sa colný dlžník v prípade, o aký ide vo veci samej, v ktorom boli osvedčenia o preferenčnom pôvode udelené v určitom období vyhlásené vyvážajúcou krajinou za neplatné, pretože na základe následného overenia nebolo možné potvrdiť pôvod tovaru, ale v ktorom nemožno vylúčiť, že niektoré vyvážané výrobky spĺňali podmienky pôvodu, domáhať s odvolaním sa na článok 220 ods. 2 písm. b) pododseky 2 a 3 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (2), ochrany legitímnej dôvery s odkazom na skutočnosť, že osvedčenia o preferenčnom pôvode predložené v jeho prípade možno boli správne a zakladali sa tak na správnom opise skutočností zo strany vývozcu?


(1)  2000/438/ES: Dohoda o partnerstve medzi členmi skupiny afrických, karibských a tichomorských štátov na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej, podpísaná v Cotonou 23. júna 2000, Ú. v. ES L 317, s. 3; Mim. vyd. 11/035, s. 3.

(2)  Ú. v. ES L 302, s. 1; Mim. vyd. 02/004, s. 307.


9.10.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 274/21


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) 18. augusta 2010 — NS/Secretary of State for the Home Department

(Vec C-411/10)

()

2010/C 274/34

Jazyk konania: angličtina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľ: NS

Odporca: Secretary of State for the Home Department

Vedľajší účastníci konania: 1. Amnesty International Limited a AIRE Centre (Advice on Individual Rights in Europe), 2. Vysoký komisár OSN pre utečencov a 3. Equality and Human Rights Commission

Prejudiciálne otázky

1.

Patrí rozhodnutie prijaté členským štátom podľa článku 3 ods. 2 nariadenia Rady č. 343/2003 (1) (ďalej len „nariadenie“) o tom, či má posúdiť žiadosť o azyl, ktorá nie je v jeho právomoci podľa kritérií stanovených v kapitole III nariadenia, do pôsobnosti práva EÚ na účely článku 6 Zmluvy o Európskej únii a/alebo článku 51 Charty základných práv Európskej únie (ďalej len „Charta“)?

Ak je odpoveď na prvú otázku kladná:

2.

Je povinnosť členského štátu dodržiavať základné práva EÚ (vrátane práv stanovených v článkoch 1, 4, 18, článku 19 ods. 2 a článku 47 Charty) splnená, ak tento štát odsunie žiadateľa o azyl do členského štátu, ktorý je podľa článku 3 ods. 1 v spojení s kritériami stanovenými v kapitole III nariadenia označený ako zodpovedný štát (ďalej len „zodpovedný štát“), bez ohľadu na situáciu v zodpovednom štáte?

3.

Konkrétne, bráni povinnosť dodržiavať základné práva EÚ uplatneniu nevyvrátiteľnej domnienky, ktorá spočíva v tom, že zodpovedný štát bude dodržiavať i) základné práva žiadateľa podľa práva EÚ a/alebo ii) minimálne normy stanovené smernicami 2003/9/ES (2) (ďalej len „smernica o prijímaní“); 2004/83/ES (3) (ďalej len „smernica o oprávnení“) a/alebo 2005/85/ES (4) (ďalej len „smernica o konaní“) (spolu ďalej len „smernice“)?

4.

Subsidiárne, je členský štát povinný podľa práva EÚ, a ak áno, za akých okolností, vykonávať právomoc podľa článku 3 ods. 2 nariadenia posúdiť a prevziať zodpovednosť za žiadosť, ak by presun do zodpovedného štátu spôsobil žiadateľovi nebezpečenstvo porušenia jeho základných práv, konkrétne práv stanovených v článkoch 1, 4, 18, článku 19 ods. 2 a/alebo článku 47 Charty, a/alebo nebezpečenstvo, že minimálne normy stanovené v smerniciach sa na neho nebudú vzťahovať?

5.

Je rozsah ochrany, ktorú poskytujú všeobecné zásady práva EÚ a najmä práva stanovené v článkoch 1, 18 a 47 Charty osobe, na ktorú sa vzťahuje nariadenie, širší ako rozsah ochrany, ktorú poskytuje článok 3 Európskeho dohovoru o ľudských právach a základných slobodách (ďalej len „Dohovor“)?

6.

Je ustanovenie vnútroštátneho práva, podľa ktorého má súd na účely stanovenia toho, či osoba môže byť zákonne presunutá do iného členského štátu podľa nariadenia, považovať tento členský štát za štát, z ktorého osoba nebude vyhostená do iného štátu v rozpore s právami, ktoré jej vyplývajú z Dohovoru alebo z Dohovoru o právnom postavení utečencov z roku 1951 a Protokolu z roku 1967, v súlade s právami stanovenými v článku 47 Charty?

7.

Keďže predchádzajúce otázky vznikli v súvislosti s povinnosťami Spojeného kráľovstva, sú odpovede na druhú až štvrtú otázku v akomkoľvek smere iné, pretože sa zohľadňuje Protokol (č. 30) o uplatňovaní Charty na Poľsko a Spojené kráľovstvo?


(1)  Nariadenie Rady (ES) č. 343/2003 z 18. februára 2003 ustanovujúce kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o azyl podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny v jednom z členských štátov (Ú. v. EÚ L 50, s. 1; Mim. vyd. 19/006 s. 109).

(2)  Smernica Rady 2003/9/ES z 27. januára 2003, ktorou sa ustanovujú minimálne normy pre prijímanie žiadateľov o azyl (Ú. v. EÚ L 31, s. 18; Mim. vyd. 19/006 s. 101).

(3)  Smernica Rady 2004/83/ES z 29. apríla 2004 o minimálnych ustanoveniach pre oprávnenie a postavenie štátnych príslušníkov tretej krajiny alebo osôb bez štátneho občianstva ako utečencov alebo osôb, ktoré inak potrebujú medzinárodnú ochranu, a obsah poskytovanej ochrany (Ú. v. EÚ L 304, s. 12; Mim. vyd. 19/007 s. 96).

(4)  Smernica Rady 2005/85/ES z 1. decembra 2005 o minimálnych štandardoch pre konanie v členských štátoch o priznávaní a odnímaní postavenia utečenca (Ú. v. EÚ L 326, s. 13).


Všeobecný súd

9.10.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 274/23


Uznesenie Všeobecného súdu z 24. augusta 2010 — Grúas Abril Asistencia/Komisia

(Vec T-386/09) (1)

(Žaloba o neplatnosť - Hospodárska súťaž - Zamietnutie sťažnosti - Akt, ktorý jednotlivci nemôžu napadnúť žalobou - Neprípustnosť)

2010/C 274/35

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Grúas Abril Asistencia, SL (Alicante, Španielsko) (v zastúpení: R. L. García García, advokát)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: F. Castillo de la Torre a F. Castilla Contreras, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Žaloba smerujúca k zrušeniu rozhodnutia uvedeného v liste Komisie zo 7. augusta 2009, ktorým oznámila žalobkyni, že skutočnosti, pre ktoré žalobkyňa podala svoju sťažnosť, nesvedčia o tom, že by došlo k porušeniu článkov 81 ES, 82 ES a 86 ES, a že konanie o sťažnosti sa zastavuje

Výrok uznesenia

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Grúas Abril Asistencia, SL je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 282, 21.11.2009.


9.10.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 274/23


Uznesenie predsedu Všeobecného súdu z 29. júla 2010 — Brinkmann/Nemecko

(Vec T-261/10 R)

(Predbežné opatrenie - Zjavná nepríslušnosť)

2010/C 274/36

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobca: Norbert Brinkmann (Rheine, Nemecko) (v zastúpení: R. Wiegers, advokát)

Žalovaná: Spolková republika Nemecko

Predmet veci

Návrh na zabezpečenie zastavenia uplatňovania § 47 a § 48a Nemeckého notárskeho poriadku (Bundesnotarordnung) v rozsahu, v akom sa týka žalobcu

Výrok uznesenia

1.

Návrh na nariadenie predbežného opatrenia sa zamieta.

2.

O trovách konania sa rozhodne neskôr.


9.10.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 274/23


Žaloba podaná 10. júna 2010 — PPG a SNF/ECHA

(Vec T-268/10)

()

2010/C 274/37

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyne: Polyelectrolyte Producers Group (PPG) (Brusel, Belgicko) a SNF SAS (Andrezieux Boutheon, Francúzsko) (v zastúpení: K. Van Maldegem, R. Cana, advokáti, a P. Sellar, Solicitor)

Žalovaná: Európska chemická agentúra (ECHA)

Návrhy žalobkýň

vyhlásiť žalobu za prípustnú a dôvodnú,

zrušiť napadnutý akt,

zaviazať ECHA na náhradu trov konania,

prijať akékoľvek iné nevyhnutné opatrenie.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobkyne sa domáhajú čiastočného zrušenia rozhodnutia Európskej chemickej agentúry (ďalej len „ECHA“), ktorým sa akrylamid (ES č. 201–173–7) (CAS č. 79–06–1) v súlade s článkom 59 nariadenia (ES) č. 1907/2006 (1) (ďalej len „REACH“) identifikuje ako látka spĺňajúca kritériá stanovené v článku 57 REACH.

Žalobkyne sa domnievajú, že napadnutý akt je protiprávny, pretože je založený na posúdení akrylamidu, ktoré je z vedeckého a právneho hľadiska nesprávne, lebo spočíva na dôkazoch, ktoré nie sú dostatočne spoľahlivé a presvedčivé. Podľa názoru žalobkýň sa ECHA dopustila zjavne nesprávneho posúdenia tým, že prijala napadnutý akt v rozpore s článkom 2 ods. 8 a článkom 59 REACH a v rozpore so svojou povinnosťou starostlivo a nestranne preskúmať dôkazy.

Žalobkyne ďalej tvrdia, že napadnutý akt porušuje viacero všeobecných zásad práva EÚ, ako sú zásady proporcionality a zákazu diskriminácie, keďže bez objektívneho dôvodu diskriminuje akrylamid v porovnaní s inými porovnateľnými látkami.


(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Ú. v. EÚ L 396, s. 1).


9.10.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 274/24


Odvolanie podané 20. júla 2010: Európska komisia proti rozsudku Súdu pre verejnú službu z 11. mája 2010 vo veci F-30/08, Nanopoulos/Komisia

(Vec T-308/10 P)

()

2010/C 274/38

Jazyk konania: gréčtina

Účastníci konania

Odvolateľka: Európska komisia (v zastúpení: J. Currall, Efthimios Bourtzalas, advokát a Eirini Antipa, advokát)

Ďalší účastník konania: Fotios Nanopoulos (Itzig, Luxembursko)

Návrhy odvolateľky

zrušiť rozsudok Súdu pre verejnú službu z 11. mája 2010, vec F-30/08, Nanopoulos/Komisia,

pokiaľ rozsudok nebude zrušený, určiť správnu výšku náhrady škody a

uložiť žalobcovi povinnosť nahradiť všetky trovy prvostupňového a odvolacieho konania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Predmetným odvolaním sa odvolateľa domáha zrušenia rozsudku Súdu pre verejnú službu z 11. mája 2010, vec F-30/08, Nanopoulos/Komisia, ktorým bola Komisii uložená povinnosť zaplatiť žalobcovi náhradu nemajetkovej ujmy vo výške 90 000 EUR a nahradiť všetky trovy konania.

Na podporu svojich návrhov Komisia uvádza tieto dôvody smerujúce k zrušeniu:

porušenie článkov 90 a 91 Služobného poriadku úradníkov Európskych spoločenstiev (ďalej len „služobný poriadok“) a zásady právnej istoty, pretože sa Súd pre verejnú službu dopustil nesprávneho právneho posúdenia, keď uviedol, že je potrebné žalobu podanú žalobcom považovať za žalobu na náhradu škody bez toho, aby uviedol akékoľvek odôvodnenie,

nesprávne právne posúdenie a nedostatok odôvodnenia, pretože sa Súd pre verejnú službu domnieval, že žaloba na náhradu škody bola podaná v primeranej lehote a uviedol, že rozhodnutím o začatí disciplinárneho konania bola porušená prezumpcia neviny,

porušenie práva Spoločenstva, nesprávne právne posúdenie a nedostatok odôvodnenia, pretože Súd pre verejnú službu neuplatnil právne kritérium, ktoré vyžaduje „dostatočne závažné porušenie“ a nevysvetlil, prečo bolo v tomto prípade potrebné odchýliť sa od ustálenej judikatúry,

porušenie článku 24 služobného poriadku, nesprávne právne posúdenie a nedostatok odôvodnenia, pretože Súd pre verejnú službu sa domnieval, že mal menovací orgán povinnosť okamžitého poskytnutia pomoci bez predbežného šetrenia a pred lehotou štyroch mesiacov stanovenou uvedeným článkom, aby žiadostiam vyhovel,

zjavne nesprávne právne posúdenie a nedostatok odôvodnenia, pretože Súd pre verejnú službu vyhlásil, že Komisia po prvé je zodpovedná za údajné úniky informácií v tlači a po druhé nesprávne začala disciplinárne konanie,

porušenie zásady proporcionality a nesprávne právne posúdenie, pretože Súd pre verejnú službu rozhodol o náhrade nemajetkové ujmy vo výške 90 000 EUR, ktorá bola údajne spôsobená žalobcovi.


9.10.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 274/25


Žaloba podaná 23. júla 2010 — Groupe Partouche/Komisia

(Vec T-315/10)

()

2010/C 274/39

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Groupe Partouche SA (Paríž, Francúzsko) (v zastúpení: J.-J. Sebag, advokát)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie Komisie o nenamietaní,

zaviazať Komisiu na náhradu všetkých trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Touto žalobou sa žalobca domáha zrušenia rozhodnutia Komisie K(2010) 3333 z 21. mája 2010, ktorým sa za zlúčiteľnú s vnútorným trhom a s dohodou o Európskom hospodárskom priestore vyhlasuje zamýšľaná koncentrácia, podľa ktorej mali Française des Jeux a Groupe Lucien Barrière získať spoločnú kontrolu nad podnikom Newco zodpovedným za koncepciu a prevádzku pokerovej webovej stránky vo Francúzsku.

Na podporu svojej žaloby žalobca tvrdí, že Komisia mala postúpiť preskúmanie predmetnej koncentrácie Francúzskej republike vzhľadom na jej možný značný vplyv na podmienky hospodárskej súťaže na predmetnom trhu vo Francúzku.


9.10.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 274/25


Žaloba podaná 23. júla 2010 — HIM/Komisia

(Vec T-316/10)

()

2010/C 274/40

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Health Information Management (HIM) (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: P. Zeegers, advokát)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy žalobcu

rozhodnúť, že tento návrh je prípustný a dôvodný, a v dôsledku toho,

zaviazať Európsku komisiu na zaplatenie sumy 11 821,35 eura a úrokov z omeškania vo výške určenej podľa právnych predpisov platných v Belgicku, od 16. júna 2010,

zaviazať Európsku komisiu na náhradu všetkých trov konania a iných výdavkov v súvislosti s konaním, ktorých výška je predbežne odhadnutá na sumu 5 000 euro.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Touto žalobou, založenou na arbitrážnej doložke, sa žalobca v podstate domáha, aby Všeobecný súd konštatoval, že pre potreby výpočtu všeobecných nákladov žalobcu, ktoré má znášať žalobkyňa (na základe zmlúv uzavretých v rámci osobitného programu eTen), konkrétne časti všeobecných nákladov, ktoré môžu byť spojené so službami zamestnancov pridelených na projekt, sa za zamestnancov žalobcu nemajú počítať subdodávatelia, ak títo subdodávatelia nespôsobujú žalobcovi nijaké všeobecné náklady. Náklady na subdodávateľov sa preto nemajú zahŕňať do celkovej sumy nákladov na zamestnancov, ktorou sa delí celková suma všeobecných nákladov pri výpočte menovateľa použitého na určenie percenta celkových nákladov, ktoré je oprávnené.

Na podporu svojej žaloby žalobca uvádza, že pokiaľ sa náklady na subdodávateľov nezapočítavajú do oprávnených nákladov na zamestnancov, započítanie subdodávateľov medzi zamestnancov žalobcu pri výpočte sumy celkových nákladov na zamestnancov, ktorá sa použije na určenie percenta oprávnených všeobecných nákladov, vedie k nezrovnalostiam.

Započítanie subdodávateľov medzi zamestnancov žalobcu okrem toho poškodzuje žalobcu, keďže má táto metodika za následok zvýšenie hodnoty menovateľa a v dôsledku toho proporcionálne znižuje percento oprávnených všeobecných nákladov.


9.10.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 274/26


Žaloba podaná 11. augusta 2010 — Van Parys/Komisia

(Vec T-324/10)

()

2010/C 274/41

Jazyk konania: holandčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: León Van Parys NV (Antverpy, Belgicko) (v zastúpení: P. Vlaemminck a A. Hubert, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy žalobkyne

zrušiť rozhodnutie Európskej komisie zo 6. mája 2010, vec REC 07/07, ktoré konštatuje, že v osobitných je odôvodnené dodatočné uloženie dovozného cla, ako aj upustenie od výberu tohto cla voči jednému dlžníkovi, ale nie je nie však odôvodnené voči inému colnému dlžníkovi,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

V období od 22. júna 1998 do 8. novembra 1999 žalobkyňa a jej colný zástupca predložili colným orgánom v Antverpách sfalšované španielske certifikáty AGRIM na dovoz banánov z Ekvádoru. V dôsledku toho neprávom uplatňovala výhodnejšiu sadzbu.

Všetky údajne sfalšované španielske certifikáty, ktoré boli podnetom na dodatočne uložené clo dostala žalobkyňa od svojho portugalského sprostredkovateľa ako daňového zástupcu, s ktorým jej španielska dcérska spoločnosť už roky obchodovala a nakupovala španielske a portugalské certifikáty.

Belgická colná a daňová správa podala na Európsku komisiu žiadosť neuložiť dodatočne dovozné clo a/alebo upustiť od výberu tohto cla. Pokiaľ ide o dovozy v roku 1999, Komisia vydala zamietavé rozhodnutie, proti ktorému žalobkyňa podala túto žalobu o neplatnosť.

Žalobkyňa uvádza šesť dôvodov na podporu zrušenia uvedeného rozhodnutia.

Po prvé žalobkyňa tvrdí, že bol porušený článok 239 Colného kódexu, ustanovenia nariadenia (EHS) č. 1442/93 a nariadenia (EHS) č. 2362/98 a uznávané obchodné zvyklosti ako ich opisuje Svetová obchodná organizácia. Komisia porušila tieto ustanovenia, ktoré povoľujú nadobudnutie práv používať certifikáty na vývoz spôsobom, aký použila žalobkyňa tým, že neprávom rozhodla, že žalobkyňa konala nedbanlivo.

Po druhé, žalobkyňa tvrdí, že bol porušený článok 239 Colného kódexu a zásada proporcionality. Komisia rozhodla, že zistené falšovanie španielskych certifikátov na dovoz presiahli obvyklé obchodné riziko a treba to považovať za osobitnú situáciu. Žalobkyňa ale popiera, že nekonala ako starostlivý obchodník, a preto podmienky článku 239 Colného kódexu nie sú splnené.

Po tretie Komisia porušila článok 239 Colného kódexu, článok 211 Zmluvy ES, zásadu legitímnej dôvery a všeobecnú právnu zásadu patere legem quam ipse fecisti. Žalobkyňa tvrdí, že Komisia uložila žalobkyni prísnejšie normy starostlivosti ako vyžaduje právna úprava a ako sú v tejto oblasti obvyklé, zatiaľ čo Komisia a španielske orgány nedodržali svoje zákonné povinnosti.

Po štvrté žalobkyňa tvrdí, že bol porušený článok 239 Colného kódexu a zásada rovnosti v rozsahu, v akom Komisia neprávom rozdielnym spôsobom zaobchádzala s dovozmi v roku 1998 a v roku 1999.

Po piate žalobkyňa tvrdí, že bol porušený článok 220 ods. 2 písm. b) Colného kódexu. Podľa žalobkyne nie je možné bez ďalšieho konštatovať, že sa španielske orgány nedopustili omylu v zmysle článku 220 ods. 2 písm. b).

Po šieste, žalobkyňa tvrdí, že boli porušené podstatné formálne náležitosti a najmä jej právo na obranu.


9.10.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 274/27


Žaloba podaná 12. augusta 2010 — Yoshida Metal Industry/ÚHVT — Pi-Design (plocha pokrytá čiernymi kruhmi)

(Vec T-331/10)

()

2010/C 274/42

Jazyk žaloby: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: Yoshida Metal Industry Co., Ltd (Niigata, Japonsko) (v zastúpení: S. Verea, K. Muraro a M. Balestriero, lawyers)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Pi-Design AG (Triengen, Švajčiarsko)

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie prvého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) z 20. mája 2010 vo veci R 1235/2008–1,

potvrdiť rozhodnutie výmazového oddelenia z 21. júla 2008 týkajúce sa prihlášky ochrannej známky Spoločenstva č. 1 371 244,

potvrdiť platnosť ochrannej známky Spoločenstva č. 1 371 244,

zaviazať žalovaného a ďalšieho účastníka konania pred odvolacím senátom na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Zapísaná ochranná známka Spoločenstva, ktorá je predmetom návrhu na vyhlásenie neplatnosti: obrazová ochranná známka zobrazujúca plochu pokrytú čiernymi kruhmi zapísaná pre výrobky patriace do tried 8 a 21 — ochranná známka Spoločenstva č. 1 371 244.

Majiteľ ochrannej známky Spoločenstva: žalobca.

Účastník, ktorý sa domáha vyhlásenia neplatnosti: ďalší účastník konania pred odvolacím senátom.

Práva z ochrannej známky účastníka, ktorý sa domáha vyhlásenia neplatnosti: účastník, ktorý sa domáha vyhlásenia neplatnosti, odôvodňuje svoju návrh absolútnymi dôvodmi zamietnutia podľa článku 7 nariadenia Rady (ES) č. 207/2009.

Rozhodnutie výmazového oddelenia: zamietnutie návrhu na vyhlásenie neplatnosti ochrannej známky Spoločenstva.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: zrušenie napadnutého rozhodnutia a vyhlásenie neplatnosti zapísanej ochrannej známky Spoločenstva.

Dôvody žaloby: porušenie článku 7 ods. 1 písm. b) a článku 7 ods. 1 písm. e) bod ii) nariadenia Rady (ES) č. 207/2009, keďže odvolací senát nesprávne rozhodol, že ustanovenia týchto článkov sa uplatňujú na napadnutú ochrannú známku Spoločenstva.


9.10.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 274/28


Žaloba podaná 17. augusta 2010 — ATC a i./Komisia

(Vec T-333/10)

()

2010/C 274/43

Jazyk konania: holandčina

Účastníci konania

Žalobcovia: Animal Trading Company (ATC) BV (Loon op Zand, Holandsko), Avicentra NV (Malle, Belgicko), Borgstein birds and Zoofood Trading VOF (Wamel, Holandsko), Bird Trading Company Van der Stappen BV (Dongen, Holandsko), New Little Bird’s srl. (Anagni, Taliansko), Vogelhuis Kloeg (Zevenbergen, Holandsko), Pistone Giovanni (Westerlo, Belgicko) (v zastúpení: M. Osse a J. Houdijk, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia a Európska únia, v zastúpení: Európska komisia

Návrhy žalobcov

zaviazať Európsku úniu a/alebo Európsku komisiu na náhradu škody, ktorá vznikla žalobcom v dôsledku prijatia rozhodnutia 2005/760/ES (1) a/alebo jeho predĺženia rozhodnutím 2005/862/ES (2) a/alebo rozhodnutím 2006/79/ES (3) a/alebo rozhodnutím 2006/405/ES (4) a/alebo rozhodnutím 2006/522/ES (5) a/alebo rozhodnutím 2007/21/ES (6) a/alebo rozhodnutím 2007/183/ES (7) a/alebo vydaním nariadenia č. 318/2007/ES (8),

zaviazať Európsku úniu a/alebo Európsku komisiu na náhradu trov konania a mimosúdnych výdavkov.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobcovia požadujú náhradu škody, ktorá im vznikla v dôsledku po prvé zákazu dovozu účinného od októbra 2005 pre odchytené voľne žijúce vtáky, po druhé predĺženia tohto zákazu a po tretie od 1. júla 2007 platné predpisy pre dovoz vtákov a fakticky naďalej platné ustanovenia pre odchytené voľne žijúce vtáky.

V prvej časti žaloby o náhradu škody, ktorá sa týka prijatia rozhodnutia 2005/760/ES žalobcovia uvádzajú tri dôvody.

Po prvé tvrdia, že Komisia pri výkone svojich právomocí podľa článku 18 smernice 91/496 (9) disponovala len s veľmi obmedzenou mierou voľnej úvahy a že prekročila tieto právomoci tým, že zakázala dovoz z krajín, v ktorých sa nevyskytovali prípady infikovania vtáčou chrípkou alebo konkrétne riziko šírenia.

Po druhé žalobcovia zastávajú názor, že Komisia aj v prípade, že by disponovala širšou mierou voľnej úvahy, dopustila sa dostatočne kvalifikovaného porušenia. V tejto súvislosti tvrdia, že Komisia nedodržala svoje právomoci a tvrdia, že došlo k porušeniu zásady proporcionality, zásady rovnosti zaobchádzania, vlastníckeho práva a slobody výkonu hospodárskej činnosti ako aj k porušeniu zásady legitímneho očakávania.

Ďalej žalobcovia uvádzajú, že im vznikla skutočná a určitá škoda a že existuje príčinná súvislosť medzi touto škodou a protiprávnym konaním Komisie.

Po tretie žalobcovia tvrdia, že im vzniknutá škoda je mimoriadna a osobitná, takže presahuje hranice rizika spojeného s výkonom hospodárskej činnosti v tejto oblasti. Zavedenie úplného zákazu dovozu voľne žijúcich vtákov sa nedalo predvídať a znevýhodnilo zvlášť obchodníkov s vtákmi. Pre prípad, že sa uzná konanie Komisie v súlade s právom, žiadajú o určenie zodpovednosti Komisie.

Druhou časťou svojej žaloby o náhradu škody žalobcovia požadujú náhradu škody vniknutej v dôsledku predĺženia zákazu dovozu voľne žijúcich vtákov z tretích krajín. V tejto súvislosti uvádzajú rovnaké dôvody ako v prvej časti ich žaloby o náhradu škody.

Napokon žalobcovia požadujú náhradu škody za škodu, ktorú utrpeli v dôsledku nariadenia č. 318/2007, ktoré obmedzilo dovoz vtákov na vtákov chované v zajatí a ktoré pochádzali z veľmi malého počtu tretích krajín. V tejto súvislosti uvádzajú tri dôvody.

Po prvé žalobcovia tvrdia, že nariadenie č. 318/2007 nemá dostatočne špecifikovaný právny základ. Smernice 91/496 a 92/65 (10) neobsahujú žiadny právny základ pre vydanie nariadenia č. 318/2007 Komisiou.

Po druhé žalobcovia tvrdia, že boli porušené zásady rovnosti zaobchádzania a proporcionality a slobody výkonu hospodárskej činnosti ako aj vlastníckeho práva.

Ďalej žalobcovia uvádzajú, že im vznikla skutočná a určitá škoda a že existuje príčinná súvislosť medzi touto škodou a protiprávnym konaním Komisie.

Po tretie žalobcovia pre prípad, že sa uzná konanie v súlade s právom požadujú určenie zodpovednosti Komisie za škodu utrpenú v dôsledku nariadenia č. 318/2007.


(1)  :Rozhodnutie Komisie 2005/760/ES z 27. októbra 2005, ktoré sa týka určitých ochranných opatrení na dovoz vtákov chovaných v zajatí, v súvislosti s vysokopatogénnou vtáčou chrípkou v určitých tretích krajinách (Ú. v. EÚ L 285, s. 60).

(2)  Rozhodnutie Komisie 2005/862/ES z 30. novembra 2005, ktorým sa menia a dopĺňajú rozhodnutia 2005/759/ES a 2005/760/ES, pokiaľ ide o opatrenia na boj proti vtáčej chrípke u vtákov iných ako hydina (Ú. v. EÚ L 317, s. 19).

(3)  Rozhodnutie Komisie 2006/79/ES z 31. januára 2006, ktorým sa menia a dopĺňajú rozhodnutia 2005/759/ES a 2005/760/ES, pokiaľ ide o predĺženie obdobia ich uplatňovania (Ú. v. EÚ L 36, s. 48).

(4)  Rozhodnutie Komisie 2006/405/ES zo 7. júna 2006, ktorým sa menia a dopĺňajú rozhodnutia 2005/710/ES, 2005/734/ES, 2005/758/ES, 2005/759/ES, 2005/760/ES, 2006/247/ES a 2006/265/ES, pokiaľ ide o určité ochranné opatrenia v súvislosti s vysokopatogénnou vtáčou chrípkou (Ú. v. EÚ L 158, s. 14).

(5)  Rozhodnutie Komisie 2006/522/ES z 25. júla 2006, ktorým sa menia a dopĺňajú rozhodnutia 2005/759/ES a 2005/760/ES, pokiaľ ide o určité ochranné opatrenia v súvislosti s vysokopatogénnou vtáčou chrípkou a premiestňovanie určitých živých vtákov do Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 205, s. 28).

(6)  Rozhodnutie Komisie 2007/21/ES z 22. decembra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2005/760/ES, pokiaľ ide o určité ochranné opatrenia v súvislosti s vysokopatogénnou vtáčou chrípkou a dovoz iných druhov vtákov ako hydina do Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 7, s. 44).

(7)  Rozhodnutie Komisie 2007/183/ES z 23. marca 2007, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2005/760/ES, pokiaľ ide o určité ochranné opatrenia v súvislosti s vysokopatogénnou vtáčou chrípkou v určitých tretích krajinách týkajúce sa dovozu vtákov chovaných v zajatí (Ú. v. EÚ L 84, s. 44).

(8)  Nariadenie Komisie (ES) č. 318/2007 z 23. marca 2007, ktorým sa ustanovujú zdravotné podmienky pre zvieratá pri dovoze určitých druhov vtákov do Spoločenstva a podmienky karantény (Ú. v. EÚ L 84, s. 7).

(9)  Smernica Rady 91/496/EHS z 15. júla 1991 stanovujúca princípy, ktoré sa týkajú organizácie veterinárnych kontrol zvierat vstupujúcich do spoločenstva z tretích krajín a ktoré menia a dopĺňajú smernice 89/662/EHS, Ú. v. ES L 268, s. 56; Mim. vyd. 03/012 s. 58).

(10)  Smernica Rady 92/65/EHS z 13. júna 1992, ktorou sa ustanovujú veterinárne požiadavky na obchodovanie so zvieratami, spermou, vajíčkami a embryami, na ktoré sa nevzťahujú veterinárne požiadavky ustanovené v osobitných právnych predpisoch spoločenstva uvedených v prílohe A oddieli I smernice 90/425/EHS, a na ich dovoz do spoločenstva (Ú. v. ES L 268, s. 54; Mim. vyd. 3/013, s. 154).


9.10.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 274/29


Žaloba podaná 10. augusta 2010 — Abercrombie & Fitch Europe/ÚHVT — Gilli (GILLY HICKS)

(Vec T-336/10)

()

2010/C 274/44

Jazyk žaloby: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: Abercrombie & Fitch Europe SA (Mendrisio, Švajčiarsko) (v zastúpení: S. Malynicz, Barrister, D. Stone a L. Ritchie, Solicitors)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Gilli Srl (Miláno, Taliansko)

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie prvého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) z 20. mája 2010 vo veci R 832/2008-1, a

zaviazať žalovaného a ďalšieho účastníka konania pred odvolacím senátom na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Prihlasovateľ ochrannej známky Spoločenstva: žalobca.

Prihlasovaná ochranná známka Spoločenstva: slovná ochranná známka „GILLY HICKS“ pre výrobky a služby patriace do tried 3, 14, 25 a 35 — prihláška ochrannej známky Spoločenstva č. 5 194 543.

Majiteľ ochrannej známky alebo označenia, ktoré je základom námietky: ďalší účastník konania pred odvolacím senátom.

Ochranná známka alebo označenie, ktoré je základom námietky: obrazová ochranná známka Spoločenstva „GILLI“ č. 3 566 007 zapísaná pre výrobky patriace do tried 3, 9, 14 a 25.

Rozhodnutie námietkového oddelenia: čiastočné vyhovenie námietke.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: čiastočné zrušenie napadnutého rozhodnutia.

Dôvody žaloby: porušenie článku 81 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady č. 207/2009, keďže odvolací senát nesprávne porovnal ochranné známky z vizuálneho, fonetického a koncepčného hľadiska a preto nesprávne posúdil pravdepodobnosť nebezpečenstva zámeny.


9.10.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 274/30


Uznesenie Všeobecného súdu z 24. augusta 2010 — Pineapple Trademarks/ÚHVT — Dalmau Salmons (KUSTOM)

(Vec T-272/09) (1)

()

2010/C 274/45

Jazyk konania: angličtina

Predsedníčka druhej komory nariadila výmaz veci.


(1)  Ú. v. EÚ C 220, 12.9.2009.


Súd pre verejnú službu

9.10.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 274/31


Rozsudok Súdu pre verejnú službu (plenárne zasadnutie) z 1. júla 2010 — Mandt/Parlament

(Vec F-45/07) (1)

(Verejná služba - Úradníci - Pozostalostný dôchodok - Článok 79 služobného poriadku - Článok 18 prílohy VIII služobného poriadku - Pozostalý manžel - Uznanie postavenia pozostalého manžela dvom osobám - Zníženie na 50 % - Legitímna dôvera - Pravidlo reprezentatívnosti)

2010/C 274/46

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobca: Wolfgang Mandt (Kreuztal, Nemecko) (v zastúpení: B. Kolb, advokátka)

Žalovaný: Európsky parlament (v zastúpení: pôvodne K. Zejdová, J. F. de Wachter a U. Rösslein, splnomocnení zástupcovia, neskôr J. F. de Wachter, K. Zejdová a S. Seyr, splnomocnení zástupcovia)

Vedľajší účastník, ktorý v konaní podporuje žalovaného: Kurt-Wolfgang Braun Neumann zosnulý 9. októbra 2009, ktorého jediným dedičom je Shirley Meyer (Bedburg-Hau, Nemecko) (v zastúpení: P. Ames, advokát)

Predmet veci

Zrušenie rozhodnutia Európskeho parlamentu z 8.2.2007, ktorým bola zamietnutá sťažnosť žalobcu proti zníženiu vdoveckého dôchodku o 50 % — Žiadosť o vyplácanie v plnej výške

Výrok rozsudku

1.

Nie je potrebné rozhodovať o návrhu, aby Parlament vyplácal pánovi Mandtovi vdovecký dôchodok v plnej výške, keďže sa týka obdobia po 31. októbri 2009.

2.

V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta.

3.

Každý z účastníkov konania, vrátane vedľajšieho účastníka konania, znáša svoje vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 183, 4.8.2007, s. 43.


9.10.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 274/31


Rozsudok Súdu pre verejnú službu (tretia komora) zo 7. júla 2010 — Tomas/Európsky parlament

(Veci F-116/07, F-13/08 a F-31/08) (1)

(Verejná služba - Dočasní zamestnanci - Článok 2 písm. c) PZOZ - Prepustenie - Vzťah dôvery - Predchádzajúce prerokovanie s výborom zamestnancov Parlamentu - Neexistencia)

2010/C 274/47

Jazyk konania: litovčina

Účastníci konania

Žalobca: Stanislovas Tomas (Vilňus, Litva) (v zastúpení: M. Michalauskas)

Žalovaný: Európsky parlament (v zastúpení: A. Lukošiūtė a K. Zejdová, splnomconení zástupcovia)

Predmet veci

Na jednej strane, zrušenie rozhodnutia menovacieho orgánu o prepustení žalobcu a na druhej strane, návrh na náhradu majetkovej a nemajetkovej ujmy

Výrok rozsudku

1.

Žaloby F-116/07 a F-13/08 sa zamietajú.

2.

Európsky parlament je povinný zaplatiť pánovi Stanislovasovi Tomasovi sumu 1 000 EUR ako náhradu utrpenej nemajetkovej ujmy.

3.

Žaloba F-31/08 sa v zostávajúcej časti zamieta.

4.

Každý z účastníkov konania znáša svoje vlastné trovy konania týkajúce sa vecí F-116/07, F-13/08 a F-31/08.


(1)  Ú. v. EÚ C 64, 8.3.2008, s. 65, Ú. v. EÚ C 142, 7.6.2008, s. 39 a Ú. v. EÚ C 158, 21.6.2008, s. 26.


9.10.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 274/32


Rozsudok Súdu pre verejnú službu (tretia komora) z 1. júla 2010 — Füller-Tomlinson/Parlament

(Vec F-97/08) (1)

(Verejná služba - Bývalý dočasný zamestnanec - Choroba z povolania - Poškodenie fyzického alebo psychického zdravia - Dĺžka konania o uznaní choroby ako choroby z povolania)

2010/C 274/48

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Paulette Füller-Tomlinson (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: L. Levi, advokát)

Žalovaný: Európsky parlament (v zastúpení: K. Zejdová a S. Seyr, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Zrušenie rozhodnutia, ktoré určuje mieru pôvodu trvalej čiastočnej invalidity v chorobe žalobkyne súvisiacej s výkonom povolania na 20 %, ako aj subsidiárne zaviazanie žalovaného na úhradu sumy z dôvodu náhrady nemajetkovej ujmy, ktorá vznikla žalobkyni

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Paulette Füller-Tomlinson je povinná nahradiť všetky trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 44, 21.2.2009, s. 76.


9.10.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 274/32


Rozsudok Súdu pre verejnú službu (tretia komora) z 1. júla 2010 — Časta/Komisia

(Vec F-40/09) (1)

(Verejná služba - Verejné výberové konanie - Nepripustenie k ústnej skúške - Žiadosť o preskúmanie - Povinnosť odôvodnenia - Požadovaná odborná prax - Oneskorené predloženie potvrdenia - Zásada rovnosti zaobchádzania - Žaloba o neplatnosť - Žaloba o náhradu škody)

2010/C 274/49

Jazyk konania: čeština

Účastníci konania

Žalobca: Radek Časta (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: L. Tahotná, advokátka)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: B. Eggers a M. L. Jelínek, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Na jednej strane návrh na zrušenie rozhodnutia EPSO nepripustiť žalobcu k ústnym skúškam verejného výberového konania EPSO/AD/107/07-LAW z dôvodu nedodržania podmienky týkajúcej sa praxe v dĺžke troch rokov vo vyššej riadiacej funkcii, a na druhej strane uloženie povinnosti žalovanej zaplatiť žalobcovi spôsobenú majetkovú a nemajetkovú ujmu

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Radek Časta znáša všetky trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 153, 4.7.2009, s. 51.


9.10.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 274/33


Rozsudok Súdu pre verejnú službu (tretia komora) zo 4. mája 2010 — Fries Guggenheim/Cedefop

(Vec F-47/09) (1)

(Verejná služba - Dočasný zamestnanec - Neobnovenie zmluvy - Článok 11a služobného poriadku - Článok 1 šiesty odsek prílohy II služobného poriadku - Úloha spočívajúca v zastupovaní zamestnancov - Povinnosť nestrannosti a nezávislosti)

2010/C 274/50

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Éric Mathias Fries Guggenheim (Štrasburg, Francúzsko) (v zastúpení: M.-A. Lucas, advokát)

Žalovaný: Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (CEDEFOP) (v zastúpení: M. Fuchs, splnomocnený zástupca, za právnej pomoci B. Wägenbaur, advokát)

Predmet veci

Zrušenie rozhodnutia CEDEFOP neobnoviť zmluvu žalobcovi ako dočasnému zamestnancovi a z dôvodu neuskutočnenia opätovného dosadenia uloženie povinnosti žalovanému zaplatiť žalobcovi náhradu škody z titulu náhrady spôsobenej nemajetkovej ujmy

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Fries Guggenheim je povinný nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 153, 4.7.2009, s. 52.


9.10.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 274/33


Žaloba podaná 3. augusta 2010 — Mantzouratos/Parlament

(Vec F-64/10)

()

2010/C 274/51

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Andreas Mantzouratos (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: S. Orlandi, A. Collen, J.-N. Louis, E. Marchal, advokáti)

Žalovaný: Európsky parlament

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia Európskeho parlamentu o nepovýšení žalobcu do platovej triedy AD 13 počas povyšovania za rok 2009, ako aj rozhodnutí o povýšení do tejto platovej triedy úradníkov, ktorí majú menej bodov za zásluhy ako žalobca

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie Európskeho parlamentu o nepovýšení žalobcu do platovej triedy AD 13 počas povyšovania za rok 2009, ako aj rozhodnutí o povýšení do tejto platovej triedy úradníkov, ktorí majú menej bodov za zásluhy ako žalobca,

zaviazať Európsky parlament na náhradu trov konania.