ISSN 1725-5236

doi:10.3000/17255236.C_2010.132.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 132

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 53
21. mája 2010


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

I   Uznesenia, odporúčania a stanoviská

 

STANOVISKÁ

 

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov

2010/C 132/01

Stanovisko Európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o vyšetrovaní a prevencii nehôd a incidentov v civilnom letectve

1

 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2010/C 132/02

Schválenie poskytnutia štátnej pomoci v zmysle ustanovení článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie – Prípady, v ktorých Komisia nemá námietky

6

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2010/C 132/03

Výmenný kurz eura

9

2010/C 132/04

Zoznam grantov udelených v rámci finančného roku 2009 na rozpočtovú položku 05.08.06[Uverejnené podľa nariadenia Komisie (ES) č. 2208/2002]

10

2010/C 132/05

Oznámenie dovozcom – Dovoz tuniaka z Kolumbie a Salvádoru do EÚ

15

 

INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

2010/C 132/06

Likvidačné konanie – Rozhodnutie (vyhláška EHA/662/2010 z 15. marca 2010) začať likvidačné konanie vo veci Seguros Mercurio, S.A.(Uverejnenie vykonané v súlade s článkom 14 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/17/ES o reorganizácii a likvidácii poisťovní)

16

 

V   Oznamy

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Európska komisia

2010/C 132/07

Oznámenie ministra hospodárstva Holandského kráľovstva na základe článku 3 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/22/ES o podmienkach udeľovania a používania povolení na vyhľadávanie, prieskum a ťažbu uhľovodíkov

17

2010/C 132/08

Oznámenie ministra hospodárstva Holandského kráľovstva podľa článku 3 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/22/ES o podmienkach udeľovania a používania povolení na vyhľadávanie, prieskum a ťažbu uhľovodíkov

19

 

Korigendá

2010/C 132/09

Korigendum k predbežnému oznámeniu o koncentrácii (Vec COMP/M.5740 – Gazprom/A2A/JV) (Týmto textom sa zrušuje a nahrádza text uverejnený v Úradnom vestníku Európskej únie C 126, 18.5.2010, s. 16)

20

SK

 


I Uznesenia, odporúčania a stanoviská

STANOVISKÁ

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov

21.5.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 132/1


Stanovisko Európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o vyšetrovaní a prevencii nehôd a incidentov v civilnom letectve

2010/C 132/01

EURÓPSKY DOZORNÝ ÚRADNÍK PRE OCHRANU ÚDAJOV,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie a najmä na jej článok 16,

so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie a najmä na jej článok 8,

so zreteľom na smernicu 95/46/ES Európskeho parlamentu a Rady z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (1),

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov a najmä na jeho článok 41 (2),

PRIJAL TOTO STANOVISKO:

I.   ÚVOD

1.

Európska komisia dňa 29. októbra 2009 prijala návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o vyšetrovaní a prevencii nehôd a incidentov v civilnom letectve (3). Navrhované nariadenie má nahradiť smernicu Rady 94/56/ES, ktorou sa stanovujú základné princípy, ktorými sa riadi vyšetrovanie nehôd a incidentov v civilnom letectve (4).

2.

Konzultácia s európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov, ktorú vyžaduje článok 28 ods. 2 nariadenia (ES) č. 45/2001, sa neuskutočnila. Predkladané stanovisko sa teda zakladá na článku 41 ods. 2 uvedeného nariadenia. Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov odporúča, aby sa odkaz na toto stanovisko stal súčasťou preambuly návrhu.

3.

Hoci Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov vo všeobecnosti vyjadril poľutovanie nad tým, že sa riadnym spôsobom neuskutočnila predpísaná konzultácia, s uspokojením konštatuje, že súčasťou návrhu sa stali hľadiská ochrany údajov. V niektorých ustanoveniach sa trvá na tom, že predpokladané opatrenia sa nedotknú smernice 95/46/ES a dôvernosť údajov predstavuje jedno z dôležitých hľadísk návrhu.

4.

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov však zistil niektoré nedostatky a nezrovnalosti týkajúce sa ochrany osobných údajov. Uvedené pripomienky sú podrobnejšie spracované v kapitole III, ktorá nasleduje po opise kontextu a východísk návrhu v kapitole II.

II.   KONTEXT A VÝCHODISKÁ NÁVRHU

5.

Účelom návrhu je aktualizácia platného nariadenia v oblasti vyšetrovania leteckých nehôd. Doterajšie predpisy, ktoré boli prijaté pred pätnástimi rokmi, sa už ďalej nedajú prispôsobovať novému spoločnému leteckému trhu ani odborným znalostiam, ktoré sú potrebné pre zložitejšie systémy lietadiel. Oprávneným dôvodom nového rámca na podporu spolupráce a koordinácie vyšetrovacích orgánov jednotlivých členských štátov sú aj prehlbujúce sa rozdiely v oblasti vyšetrovacích kapacít v jednotlivých členských štátoch.

6.

Návrh sa zameriava na vytvorenie Európskej siete orgánov vyšetrovania bezpečnosti civilného letectva s cieľom podporiť štruktúrovanejšiu spoluprácu. Okrem toho sa v ňom uvádzajú záväzné pravidlá slúžiace najmä na účely vymedzenia vzájomných práv a povinností vyšetrovacích orgánov jednotlivých členských štátov a Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva (EASA), zabezpečenia ochrany citlivých informácií a stanovenia jednotných požiadaviek z hľadiska spracovania bezpečnostného odporúčania.

7.

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov nemá žiadne pripomienky ku všeobecnému cieľu návrhu a v plnej miere podporuje iniciatívu zameranú na zvýšenie účinnosti vyšetrovaní, čím sa zabráni výskytu leteckých nehôd v budúcnosti. V nasledujúcich pripomienkach sa pozornosť sústreďuje na tie stránky návrhu, ktoré majú vplyv na ochranu osobných údajov, najmä spracovanie údajov zo zoznamov cestujúcich, údajov o obetiach, ich príbuzných a svedkoch, ako aj o posádke, v rôznych fázach vyšetrovania a v kontexte výmeny informácií medzi vyšetrujúcimi orgánmi.

III.   ANALÝZA NÁVRHU

III.1.   Cieľ návrhu

8.

V odôvodnení 3 a článku 1 sa pripomínajú obmedzenia uvedené už v dôvodovej správe návrhu, podľa ktorých je jediným cieľom bezpečnostných vyšetrovaní prevencia vzniku nehôd a incidentov v budúcnosti bez toho, aby sa určovali vinníci alebo zodpovednosť. Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov víta túto presnosť, ktorá je v súlade so zásadou obmedzenia účelu podľa článku 4 nariadenia (ES) č. 45/2001 a článku 6 smernice 95/46/ES. Podľa týchto ustanovení sa osobné údaje spracovávajú na konkrétne, explicitné a legitímne účely a ďalej sa nespracovávajú spôsobom nezlučiteľným s týmito účelmi.

9.

Hoci sa toto obmedzenie účelu výslovne uvádza na začiatku návrhu, je dôležité, aby podstatu tejto zásady nenarušovala žiadna výnimka, ako vyplynie z preskúmania v kapitolách III.4. a III.6.

10.

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov poznamenáva, že okrem hlavného účelu zlepšenia leteckej bezpečnosti sa návrh nariadenia taktiež zaoberá zberom osobných údajov v kontexte pomoci obetiam a ich rodinným príslušníkom (článok 23). Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov nevidí žiadny problém, pokiaľ ide o zlučiteľnosť tohto účelu a účelu bezpečnostného vyšetrovania. Článok 1 nariadenia by sa však mohol doplniť tak, aby presne vyjadroval obe hľadiská nariadenia.

III.2.   Zber informácií

11.

V návrhu sa podrobne opisuje široký rozsah informácií, ktoré by mali byť prístupné osobám zodpovedným za vyšetrovanie. Konkrétne sa v ňom uvádzajú osobné údaje, napríklad údaje zaznamenané v letových zapisovačoch, ako aj ostatné záznamy, výsledky vyšetrovania tiel obetí alebo osôb podieľajúcich sa na prevádzke lietadla a vyšetrovania svedkov, ktorí môžu byť požiadaní o poskytnutie relevantných informácií alebo dôkazov.

12.

Tieto informácie sú dostupné pre povereného vyšetrovateľa, ako aj jeho odborníkov a poradcov a pre tých akreditovaných zástupcov, ktorí ich potrebujú poznať. Právo na prístup k niektorým z týchto informácií má aj agentúra EASA, ak sa podieľa na vyšetrovaní, a to pod dohľadom povereného vyšetrovateľa, okrem niekoľkých výnimiek vrátane prípadov, keď svedok odmietne zverejnenie svojej výpovede.

13.

V návrhu sa taktiež ustanovujú podmienky, za ktorých je možné sprístupniť zoznam cestujúcich. V tomto prípade účel súvisí nielen s vedením vyšetrovania, ale aj s potrebou spojiť sa s príbuznými a týka sa aj zdravotníckych zariadení.

14.

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov víta mieru podrobnosti návrhu, pokiaľ ide o podmienky zberu osobných údajov na stanovený účel, ktorá je v súlade so zásadou nevyhnutnosti (5) zahrnutou v právnych predpisoch na ochranu údajov.

III.3.   Uchovávanie osobných údajov

15.

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov síce rozumie potrebe širokého zberu informácií vrátane osobných údajov (ako je uvedené vyššie), poukazuje však na to, že je potrebné stanoviť prísne pravidlá uchovávania týchto informácií a ich odovzdávania tretím stranám.

16.

Pokiaľ ide o uchovávanie, v článku 14 návrhu sa uvádza, že bude potrebné uchovávať dokumenty, materiály a záznamy zo zrejmých dôvodov súvisiacich s vedením vyšetrovania. V návrhu však vôbec nie je zmienka o tom, ako dlho sa tieto informácie budú uchovávať. Podľa zásad ochrany údajov (6) musia byť osobné údaje „uchované vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby po obdobie nie dlhšie ako nevyhnutné na účely, na ktoré boli zozbierané alebo na ktoré boli ďalej spracované“. Podobne sa osobné údaje v zásade musia odstrániť bezprostredne po ukončení vyšetrovania alebo, ak úplné odstránenie nie je možné, sa musia uchovávať v anonymnej forme (7). Treba uviesť a oprávniť všetky dôvody dlhšieho uchovávania identifikovateľných údajov spolu s kritériami určenia osôb, ktoré sú oprávnené údaje uchovávať. Do návrhu treba vložiť ustanovenie v tomto zmysle, ktoré by platilo v horizontálnom smere pre každú výmenu osobných informácií v sieti.

III.4.   Dostupnosť a zverejnenie informácií

17.

Hoci v návrhu sa v zásade uvádza, že osobné informácie sa budú používať len na účely vyšetrovania a len stranami zodpovednými za príslušné vyšetrovanie, text zahŕňa niektoré rozsiahle výnimky (8).

18.

Týkajú sa svedeckých výpovedí, ktoré možno sprístupniť alebo použiť na iné účely ako bezpečnostné vyšetrovanie, ak svedok súhlasí (článok 15.1.a). Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov pripomína, že súhlas svedka musí byť slobodný, konkrétny a informovaný a ďalšie použitie informácií sa nesmie týkať účelu, ktorý by nebol v súlade s bezpečnostnými vyšetrovaniami. Ak tieto podmienky nebudú splnené, súhlas nemožno použiť ako východisko pre ďalšie použitie osobných údajov. Táto pripomienka platí aj pre použitie obsahu, ktoré sa odchýli od zásady obmedzenia účelu v prípade záznamov (článok 16).

19.

Súčasťou článku 15 návrhu je takisto rozsiahla výnimka, ktorá platí pre všetky typy citlivých bezpečnostných informácií (9). Uvedené informácie, ktoré sú v zásade osobitne chránené pred zneužitím, môžu byť zverejnené na ľubovoľný iný účel, ako je bezpečnostné vyšetrovanie, ak o tom rozhodne kompetentný orgán zodpovedný za správu súdnictva v členskom štáte, keď dospeje k názoru, že existuje prevažujúci záujem a rovnováha medzi prínosom zverejnenia a nepriaznivým domácim či medzinárodným vplyvom na vyšetrovanie a riadenie bezpečnosti civilného letectva. Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov sa domnieva, že táto výnimka nezaručuje dostatočnú právnu istotu. K vzniku špekulácií by mohol viesť predovšetkým pojem „príslušný orgán zodpovedný za správu súdnictva v členskom štáte“. Administratívnemu rozhodnutiu vládneho orgánu (napríklad ministerstva spravodlivosti) by nemala prislúchať rovnaká legitímnosť ako rozhodnutiam súdov v konkrétnych prípadoch. Dokonca aj v prípade súdneho rozhodnutia treba stanoviť prísne podmienky: okrem skutočnosti, že účel musí byť povolený zákonom a že musí prevažovať verejný záujem (10), sa musia zohľadniť záujmy a základné práva dotknutých osôb. Legitímnosť spracovania by konkrétne mohla ovplyvniť skutočnosť, že osobné informácie poskytnuté jednotlivcom v kontexte bezpečnostného vyšetrovania by mohli byť použité proti tomuto jednotlivcovi v prípade súdneho konania. Európsky dozorný úradník pre ochranu osobných údajov žiada o vysvetlenie tejto výnimky a spresnenie postupu vrátane prísnejšieho zabezpečenia ochrany základných práv dotknutých osôb.

20.

Taktiež žiada o vymedzenie jedného typu citlivých bezpečnostných informácií uvedeného v tomto článku, t. j. informácií, ktoré majú „osobitne citlivú a súkromnú povahu“. V smernici 95/46/ES sa síce uvádza vymedzenie citlivých údajov, nie je však jasné, či sa návrh odvoláva na toto vymedzenie. Ak je cieľom zahrnúť a presiahnuť citlivé údaje, ako sú vymedzené v smernici 95/46/ES, mohla by sa na označenie informácií osobitne dôvernej a súkromnej povahy vrátane citlivých údajov v zmysle smernice 95/46/ES, ako aj ďalších príkladov osobných údajov, ktoré budú zahrnuté do vymedzenia, použiť vhodnejšia terminológia. To by sa malo vysvetliť v článku 2 (ustanovenie o vymedzení pojmov) alebo článku 15 návrhu.

21.

Zo zásady sa podobným spôsobom chránia aj záznamy, tie sa však v niektorých prípadoch môžu sprístupniť alebo použiť na iné účely vrátane použitia na účely letovej spôsobilosti alebo údržby, ak sa zbavia údajov umožňujúcich ich identifikáciu alebo, ak sa sprístupnia v rámci zabezpečených postupov. Tieto výnimky nie sú kumulatívne, ale alternatívne. Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov sa pýta, prečo by sa záznamy v zásade nemali zbaviť údajov umožňujúcich ich identifikáciu, t. j. zmeniť na anonymné (11): to by malo byť oprávnené vtedy, keď spracovanie identifikovateľných osobných údajov vyžadujú účely letovej spôsobilosti alebo údržby. Navyše, tretia výnimka, ktorá povoľuje zverejnenie v rámci zabezpečených postupov, je príliš nejasná a nevyvážená. Ak nebudú uvedené konkrétne legitímne účely, túto výnimku treba odstrániť.

22.

Rovnaká zásada zbavenia údajov umožňujúcich identifikáciu by mala implicitne platiť pre odovzdávanie informácií podľa článkov 8, 17 a 18 návrhu týkajúcich sa siete a odovzdávania informácií. Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov víta v tomto duchu zmienku o povinnosti zachovávať služobné tajomstvo a oznamovať len informácie týkajúce sa príslušných zúčastnených strán. Taktiež podporuje zásadu uvedenú v článku 19.2, podľa ktorej musí vyšetrovacia správa chrániť anonymitu osôb, ktorých sa nehoda alebo incident týka.

23.

Rovnaké podmienky platia aj pre zverejnenie zoznamu cestujúcich. Zoznam možno v zásade zverejniť len po informovaní všetkých príbuzných cestujúcich a členské štáty môžu rozhodnúť o tom, že zoznam bude dôverný. Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov sa domnieva, že túto zásadu treba zmeniť. Zoznam musí byť v zásade dôverný a členské štáty sa v osobitných prípadoch a na legitímnom základe môžu rozhodnúť, že zoznam zverejnia. Najskôr však musia informovať všetkých príbuzných a získať ich súhlas so zverejnením mien členov ich rodiny. Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov odporúča v tomto zmysle zmeniť článok 22.3.

III.5.   Výmena informácií medzi členskými štátmi a s tretími krajinami

24.

Jedným z hlavných cieľov návrhu nariadenia je zriadenie siete umožňujúcej vyšetrovacím orgánom výmenu informácií a skúseností. Podľa článku 8.6 návrhu realizujú orgány bezpečnostného vyšetrovania, ktoré sa podieľajú na práci siete, výmenu všetkých im dostupných informácií v kontexte uplatňovania tohto nariadenia. Prijímajú nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie primeranej miery dôvernosti takýchto informácií, a to v súlade s uplatniteľnými vnútroštátnymi právnymi predpismi alebo právnymi predpismi Spoločenstva.

25.

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov víta predpokladané opatrenia, pokiaľ ide o dôvernosť informácií, najmä povinnosť nezverejňovať informácie, ktoré Komisia považuje za dôverné. Pokiaľ ide o spracovanie osobných informácií v sieti, Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov sa domnieva, že uvedené ochranné opatrenia treba rozšíriť o povinnosť zaručiť presnosť týchto osobných údajov, ich prípadnú opravu a odstránenie súčasne všetkými členmi siete, ktorí ich spracovávajú.

26.

Treba vysvetliť úlohu registra, ktorý sa uvádza v článku 15.3, v súvislosti s obehom informácií v sieti. Konkrétne treba objasniť skutočnosť (ako bolo neoficiálne oznámené Európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov), že centrálny register nie je žiadnym spôsobom spojený so sieťou a že neobsahuje osobné údaje. Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov v tejto súvislosti upozorňuje, že informácie, ako napríklad čísla letov, by mohli umožniť nepriamu identifikáciu osôb, ktorých sa letecká nehoda alebo incident týka. V nariadení by sa minimálne malo spresniť, že informácie uchovávané v registri sa nemôžu používať na vypátranie osôb, ktorých sa letecká nehoda alebo incident týkajú.

27.

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov poznamenáva, že prístup do siete môžu získať aj pozorovatelia a odborníci, ku ktorým môžu patriť i zástupcovia leteckých spoločností či výrobcov lietadiel. Budú mať prístup k rovnakému druhu informácií ako členovia siete, okrem situácií, keď Komisia v určitých prípadoch rozhodne, že informácie sú dôverné a prístup k nim sa obmedzí. Týmto ustanovením sa môže poskytnúť tretím stranám príležitosť získať osobné údaje týkajúce sa napríklad obetí či svedkov, ak sa tieto informácie nepovažujú za dôverné. Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov sa domnieva, že v kontexte návrhu treba osobné údaje vždy považovať za dôverné. V opačnom prípade sa prístup k osobným údajom musí obmedziť, pokiaľ ide o tretie strany.

28.

Má to o to väčší význam v prípadoch, ak odborníci alebo pozorovatelia zastupujú tretie krajiny alebo ak sa vyšetrovanie uskutočňuje spoločne s vyšetrovateľmi tretích krajín, ktoré nezaručujú adekvátny stupeň ochrany. Do návrhu možno pridať ustanovenie pripomínajúce, že zástupcom tretích krajín, ktoré neposkytujú adekvátny stupeň ochrany, sa nesmú prenášať žiadne osobné údaje, okrem prípadov splnenia osobitných podmienok (12). To by malo platiť najmä so zreteľom na článok 8 o sieti a článok 18 o podmienkach odovzdávania informácií.

29.

Tieto pripomienky sú opätovnou výzvou k tomu, aby sa v ranej fáze postupu a vtedy, keď už identifikácia nie je pre vyšetrovanie potrebná, uplatnila všeobecná zásada uvedenia osobných údajov do anonymnej formy, ako sa uvádza v kapitole III.3.

III.6.   Úloha Komisie a Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva (EASA)

30.

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov upozorňuje, že Komisia a agentúra EASA sa podieľajú na fungovaní siete (články 7 a 8) a že budú oprávnené zúčastniť sa do určitej miery na bezpečnostných vyšetrovaniach (článok 9). Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov pripomína, že spracovanie osobných údajov v uvedených dvoch orgánoch musí byť v súlade s nariadením (ES) č. 45/2001 a musí sa vykonávať pod dohľadom Európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov. Je potrebné, aby sa ustanovenie o tomto bode pridalo do nariadenia.

31.

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov žiada o vysvetlenie, do akej miery bude sieť spravovaná Komisiou a prostredníctvom technickej infraštruktúry Európskej únie. Keby bolo účelom využitie existujúcej siete, treba jasne uviesť a stimulovať každý plán, ktorý by umožňoval interoperabilitu s existujúcimi databázami. Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov zdôrazňuje, že je potrebné zaistiť bezpečnosť siete, ktorá bude dostupná len na účely opísané v návrhu a len pre oprávnené zúčastnené strany. Z dôvodu právnej istoty treba v texte vysvetliť príslušné úlohy a zodpovednosť Komisie a agentúry EASA (13), ako aj ostatných orgánov Únie, ktoré sa budú podieľať na správe siete.

IV.   ZÁVERY

32.

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov víta skutočnosť, že uplatnenie nariadenia sa výslovne nedotkne uplatňovania smernice 95/46/ES, a teda do určitej miery zohľadňuje zásady ochrany osobných údajov. Vzhľadom na kontext, v ktorom sa osobné údaje spracovávajú, sa však domnieva, že treba doplniť určité ustanovenia s cieľom zabezpečiť správne spracovanie.

33.

Je to o to nevyhnutnejšie, ak sa posúdia okolnosti spracovania údajov: väčšinou sa týkajú osôb priamo či nepriamo ovplyvnených vážnou nehodou alebo stratou príbuzných. To prehlbuje potrebu účinnej ochrany ich práv a prísneho obmedzenia prenosu či zverejnenia osobných údajov.

34.

Za predpokladu, že cieľom nariadenia je umožniť vyšetrovanie nehôd a incidentov a že osobné údaje sú dôležité len vtedy, keď je to potrebné v rámci vyšetrovania, tieto údaje treba v zásade odstrániť alebo zmeniť na anonymné čo najskôr, nie až vo fáze konečnej správy. To by sa malo zaručiť vložením horizontálneho ustanovenia do nariadenia.

35.

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov taktiež odporúča:

presne vymedziť a obmedziť výnimky zo zásady obmedzenia účelu,

stanoviť obmedzenú lehotu uchovávania osobných údajov,

zabezpečiť koordináciu postupu sprístupnenia, opráv či odstránenia osobných údajov, najmä v kontexte ich prenosu do členských štátov prostredníctvom siete,

obmedziť prenos osobných údajov zástupcom tretích krajín pod podmienkou, že zabezpečia adekvátny stupeň ochrany,

vysvetliť úlohy a zodpovednosť Komisie a agentúry EASA z hľadiska uplatňovania nariadenia (ES) č. 45/2001.

V Bruseli 4. februára 2010

Peter HUSTINX

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov


(1)  Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31.

(2)  Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1.

(3)  KOM(2009) 611 v konečnom znení.

(4)  Ú. v. ES L 319, 12.12.1994, s. 14.

(5)  Článok 4 nariadenia (ES) č. 45/2001 a článok 6 smernice 95/46/ES.

(6)  Článok 4 písm. e) nariadenia (ES) č. 45/2001 a článok 6 písm. e) smernice 95/46/ES.

(7)  Uvedením do anonymnej formy treba rozumieť znemožnenie ďalšej identifikácie jednotlivca. U niektorých typov informácií, napríklad v prípade hlasových záznamov, úplné uvedenie do anonymnej formy nebude možné, čo však podporuje požiadavku prísnejších bezpečnostných opatrení, ktoré by zabránili akémukoľvek zneužitiu.

(8)  V novembri 2008 sa uskutočnila konzultácia s európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov v súvislosti so zmierovacím konaním o smernici, ktorou sa ustanovujú základné zásady upravujúce vyšetrovanie nehôd v sektore námornej dopravy. Vzhľadom na podobnosť týchto dvoch prostredí sa hovorilo o podobných problémoch a pripomienky v kapitole III.4 sú podobné ako odpoveď na predchádzajúcu konzultáciu, zameriavajú sa na dosiahnutie rovnováhy medzi zverejnením informácií v priebehu vyšetrovania a ochranou údajov.

(9)  Patria sem informácie týkajúce sa svedkov, komunikácia medzi osobami, ktoré sa podieľali na prevádzke lietadla alebo záznamy zo stanovísk riadenia letovej premávky. Týka sa to aj tzv. informácií mimoriadne citlivej povahy, napríklad informácií o zdravotnom stave.

(10)  Treba poznamenať, že v smernici 95/46/ES sa povoľujú výnimky zo zásady obmedzenia účelu, len ak to upravuje zákon a je nevyhnutne potrebné chrániť určité verejné záujmy v súlade s podmienkami uvedenými v článku 13.

(11)  Zbavenie údajov umožňujúcich identifikáciu by bolo v súlade so zásadou proporcionality, keby sa chápalo ako úplné dosiahnutie anonymity, inými slovami, ak osobu nie je možné znovu identifikovať (pozrite poznámku pod čiarou č. 5).

(12)  Pozri článok 9 nariadenia (ES) č. 45/2001 a článok 26 smernice 95/46/ES.

(13)  Napríklad vrátane spresnenia toho, kto spravuje prístupové oprávnenia pre sieť a kto zaručuje jej celistvosť.


II Oznámenia

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Európska komisia

21.5.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 132/6


Schválenie poskytnutia štátnej pomoci v zmysle ustanovení článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie

Prípady, v ktorých Komisia nemá námietky

2010/C 132/02

Dátum prijatia rozhodnutia

7.4.2010

Referenčné číslo štátnej pomoci

N 480/09

Členský štát

Taliansko

Región

Sicilia

Názov (a/alebo názov príjemcu)

Misura 221 del PSR Sicilia 2007-2013 «Primo imboschimento di terreni agricoli»

Právny základ

Misura 221 del PSR Sicilia 2007-2013 «Primo imboschimento di terreni agricoli»

Druh opatrenia

schéma štátnej pomoci

Účel

pomoc v odvetví lesného hospodárstva

Forma pomoci

priama dotácia

Rozpočet

maximálne ročné výdavky: 56,06 milióna EUR

celková maximálna suma: 224,27 milióna EUR

Intenzita

70 %, 80 % alebo 100 % oprávnených nákladov

Trvanie

2010 – 2013

Sektory hospodárstva

Odvetvie lesného hospodárstva

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Regione Siciliana

Assessorato Agricoltura e Foreste — Dipartimento foreste

Viale Regione Siciliana 2246

90145 Palermo PA

ITALIA

Ďalšie informácie

Rozhodnutie v autentickom jazykovom znení, z ktorého boli odstránené všetky informácie, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva, je uverejnené na stránke:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sk.htm

Dátum prijatia rozhodnutia

24.3.2010

Referenčné číslo štátnej pomoci

N 635/09

Členský štát

Poľsko

Región

Názov (a/alebo názov príjemcu)

Pomoc dla sektora leśnego – Rekultywacja na cele przyrodnicze zdegradowanych terenów powojskowych

Právny základ

Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

Druh opatrenia

Individuálna štátna pomoc

Účel

Pomoc určená odvetviu lesného hospodárstva

Forma pomoci

Priama dotácia

Rozpočet

130 mil. PLN

Intenzita

85 %

Trvanie

2010 – 2015

Sektory hospodárstva

Lesné hospodárstvo

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

ul. Konstruktorska 3A

02-673 Warszawa

POLSKA/POLAND

Ďalšie informácie

Rozhodnutie v autentickom jazykovom znení, z ktorého boli odstránené všetky informácie, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva, je uverejnené na stránke:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sk.htm

Dátum prijatia rozhodnutia

7.4.2010

Referenčné číslo štátnej pomoci

N 64/10

Členský štát

Taliansko

Región

Umbria

Názov (a/alebo názov príjemcu)

«Investimenti a finalità ambientale nelle foreste pubbliche» Misura 227, azione a), PSR Umbria 2007-2013

Právny základ

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Umbria 2007-2013, decisione C(2009) 10316 del15 dicembre 2009

Druh opatrenia

Schéma pomoci

Účel

Pomoc odvetviu lesného hospodárstva

Forma pomoci

Priama dotácia

Rozpočet

Maximálne ročné výdavky: 2,625 milióna EUR

Celková maximálna suma: 10,50 milióna EUR

Intenzita

Do 100 % oprávnených nákladov

Trvanie

31.12.2013

Sektory hospodárstva

Odvetvie lesného hospodárstva

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Regione Umbria

Via Mario Angeloni 61

06124 Perugia PG

ITALIA

Ďalšie informácie

Rozhodnutie v autentickom jazykovom znení, z ktorého boli odstránené všetky informácie, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva, je uverejnené na stránke:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sk.htm


IV Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Európska komisia

21.5.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 132/9


Výmenný kurz eura (1)

20. mája 2010

2010/C 132/03

1 euro =


 

Mena

Výmenný kurz

USD

Americký dolár

1,2334

JPY

Japonský jen

111,93

DKK

Dánska koruna

7,4422

GBP

Britská libra

0,86440

SEK

Švédska koruna

9,7388

CHF

Švajčiarsky frank

1,4179

ISK

Islandská koruna

 

NOK

Nórska koruna

8,0450

BGN

Bulharský lev

1,9558

CZK

Česká koruna

25,913

EEK

Estónska koruna

15,6466

HUF

Maďarský forint

283,00

LTL

Litovský litas

3,4528

LVL

Lotyšský lats

0,7074

PLN

Poľský zlotý

4,1880

RON

Rumunský lei

4,2031

TRY

Turecká líra

1,9625

AUD

Austrálsky dolár

1,4920

CAD

Kanadský dolár

1,3120

HKD

Hongkongský dolár

9,6233

NZD

Novozélandský dolár

1,8412

SGD

Singapurský dolár

1,7389

KRW

Juhokórejský won

1 473,34

ZAR

Juhoafrický rand

9,8041

CNY

Čínsky juan

8,4215

HRK

Chorvátska kuna

7,2680

IDR

Indonézska rupia

11 297,49

MYR

Malajzijský ringgit

4,0400

PHP

Filipínske peso

56,720

RUB

Ruský rubeľ

38,5590

THB

Thajský baht

39,931

BRL

Brazílsky real

2,3067

MXN

Mexické peso

16,1134

INR

Indická rupia

57,7540


(1)  Zdroj: referenčný výmenný kurz publikovaný ECB.


21.5.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 132/10


Zoznam grantov udelených v rámci finančného roku 2009 na rozpočtovú položku 05.08.06

[Uverejnené podľa nariadenia Komisie (ES) č. 2208/2002]

2010/C 132/04

ŠPECIFICKÉ INFORMAČNÉ OPATRENIA

Názov žiadateľa (skratka)

Názov žiadateľa (úplný)

Ulica

PSČ

Mesto

Krajina

Výška pridelenej sumy (EUR)

Spolufinancovanie (%)

Názov/Opis

Documentary.dk ApS

Documentary.dk ApS

Det Gule Pakhus, Chr. IX Vej 1 A

5600

Faaborg

Dánsko

200 000,00

53,29 %

POTRAVINY A POĽNOHOSPODÁRSTVO V EURÓPE V ROKU 2020

Audiovizuálna produkcia

PKAgromedia

„Production House Agromedia“ Ltd.

Vazkresenie blvd. 1

1330

Sofia

Bulharsko

91 697,90

50,00 %

SPP – európsky model ziskového poľnohospodárstva

Informačná kampaň

Hoferichter & Jacobs GmbH

Hoferichter & Jacobs Gesellschaft für audiovisuelle Medien und Kommunikationstechnologien mbH

Alte Schönhauser Str. 9

10119

Berlin

Nemecko

100 000,00

48,34 %

Starobylé krajiny – moderná cesta. Na chodníku modernej architektúry

Audiovizuálna produkcia

FWA

Asbl Fédération Wallonne de l'Agriculture — Etudes Information

Chaussée de Namur, 47

5030

Gembloux

Belgicko

26 408,90

50,00 %

Popularizácia fungovania a cieľov SPP.

Audiovizuálna produkcia

Chambre d'agriculture des Pyrénées orientales

Chambre d'agriculture des Pyrénées orientales

19 avenue de Grande Bretagne

66025

Perpignan

Francúzsko

30 445,00

50,00 %

Letné ovocie a zelenina sa stretávajú s deťmi: Ako vysvetliť SPP deťom v oblasti Stredozemného mora?

Informačná kampaň: školská akcia

IDC de Cuenca

Asociación Instituto de Desarrollo Comunitario de Cuenca

C/ Segóbriga 7

16001

Cuenca

Španielsko

23 921,00

50,00 %

SPP a stredozemská strava (Za vyvážené a zdravé stravovanie)

Informačná kampaň: školská akcia

EPKK (ECAC)

MTÜ Eesti Põllumajandus–Kaubanduskoda Estonian Chamber of Agriculture and Commerce

Vilmsi 53 g

10147

Tallin

Estónsko

92 887,50

75,00 %

Opatrenia SPP sú ziskové pre všetkých v Estónsku a Lotyšsku

Informačná kampaň

FAPA

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA

ul. Wspólna 30

00-930

Warszawa

Poľsko

27 000,00

66,60 %

Poskytovanie informácií o reformovanej spoločnej poľnohospodárskej politike – Konferencia o obnoviteľných zdrojoch energie ako novej výzvy pre vidiecke oblasti v Poľsku

Informačná kampaň

Regione Campania

Regione Campania — Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario

Via S. Lucia 81

80132

Napoli

Taliansko

158 982,50

50,00 %

SPP: Poľnohospodárstvo, životné prostredie a spoločnosť

Informačná kampaň: školská akcia a audiovizuálna produkcia

ARM — CCIAA di Roma

Azienda Romana Mercati, Azienda Speciale della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Roma

Via de’Burrò 147

00186

Roma

Taliansko

95 865,75

50,00 %

Vidiek v školách – vyučovacie hodiny o SPP v školách v Ríme – 2. ročník

Informačná kampaň: školská akcia

ASAJA Sevilla

Asociación Agraria Jóvenes Agricultores de Sevilla

Av. San Francisco Javier Edificio Sevilla-2

41018

Sevilla

Španielsko

109 505,00

50,00 %

Európsky konfgres mladých poľnohospodárov ASAJA-CEJA „SPP po roku 2013: posilnenie úlohy farmárov s cieľom splniť potreby európskej spoločnosti“

Seminár/Konferencia

AGRI AWARE

Agricultural Awareness Trust

Waverley Office Park, Old Naas Road, Bluebell

Dublin 12

Dublin

Írsko

59 292,00

50,00 %

SPP – Lepšie ti sadne!

Informačná kampaň

INTERBEV

Association Nationale Interprofessionelle du Bétail et des Viandes

149 rue de Bercy

75595

Paris Cedex 12

Francúzsko

31 332,00

50,00 %

Stretnutie mladých pastierov Európy

Informačná kampaň spojená so súťažou študentov v EÚ

A.L.P.A.

Associazione Lavoratori Produttori dell’Agroalimentare

Via B. Musolino 15-19-21

00153

Roma

Taliansko

128 040,69

50,00 %

Farmári ako správcovia biodiverzity v poľnohospodárstve

Informačná kampaň

ANAPTIXIAKI A.M.TH

ANAPTIXIAKI ETERIA A.M.TH S.A.

Michail Karaoli 74

67100

Xanthi

Grécko

31 392,99

50,00 %

Informačná kampaň určená farmárom v regióne východné Macedónsko a Trácia o možnostiach využívania poľnohospodárskych programov financovaných EÚ a o spôsoboch riadenia nových alternatívnych foriem pestovania

Informačná kampaň

Euromontana

Euromontana — European Association for mountain areas

11 rue de la Baume

75008

Paris

Francúzsko

76 224,95

50,00 %

Európska horská prémia – akým spôsobom môžu komunity a hospodárenie s pôdou pozitívne ovplyvňovať európsku spoločnosť, príslušné politiky a príležitosti

Seminár/Konferencia

Eesti Külaliikumine Kodukant

Eesti Külaliikumine Kodukant

Väike-Ameerika 19-220

10129

Tallin

Estónsko

42 565,00

50,00 %

VIDIECKY PARLIAMENT ESTÓNSKYCH OBCÍ: Aktívne obce pomáhajú zabezpečovať udržateľnosť vidieckych oblastí

Seminár/Konferencia

COMUNITA’ MONTANA DI CAMERINO

COMUNITA’ MONTANA DI CAMERINO

Via Venanzio Varano 2

62032

Camerino

Taliansko

51 500,00

47,98 %

FAST – vidiek- Farmers Are STewards of Countryside (Farmári sú správcovia vidieka)

Seminár/Konferencia

Chambre d'agriculture de la Drôme

Chambre d'agriculture de la Drôme

2 Bvld Vauban, BP 121

26001

Valence

Francúzsko

50 823,54

50,00 %

SPP, páka na zlepšenie poľnohospodárskej praxe a rozvoj organického poľnohospodárstva

Trhy

RRA severne Primorske

RRA severne Primorske Regijska razvojna agencija d.o.o. Nova Gorica

Mednarodni prehod 6, Vrtojba

SI-5290

Šempeter pri Gorici

Slovinsko

47 750,00

50,00 %

Poľnohospodársky výlet po EÚ 2009

Informačná kampaň

ARSIAL

Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio

Via Rodolfo Lanciani 38

00162

Roma

Taliansko

105 000,00

50,00 %

Za zdravú stravu: podpora konzumácie ovocia a zeleniny v základných školách v regióne Lazio

Informačná kampaň: školská akcia

CSA

Collectif Stratégies Alimentaires asbl

Boulevard Leopold II, 184D

1080

Brusel

Belgicko

20 720,00

50,00 %

Rozpočet SPP na vyrovnanie sa s hlavnými výzvami udržateľného rozvoja

Seminár/Konferencia

CCIAA Firenze

Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Firenze (CCIAA)

Piazza dei Giudici 3

50122

Firenze

Taliansko

17 635,00

50,00 %

Reformy SPP: innovácie a rast smerom k udržateľnému a trhovo orientovanému poľnohospodárstvu

Seminár/Konferencia

FdP

Fundacja dla Polski

ul. L. Narbutta 20/33

02-541

Warszawa

Poľsko

29 862,50

50,00 %

Informačná kampaň o novej spoločnej poľnohospodárskej politike – podpora a pomoc pri vývoji tradičných a regionálnych akostných potravinových výrobkov, ktoré sú motorom udržateľného rozvoja vidieckych oblastí

Informačná kampaň

SCF

Scottish Crofting Foundation

Lochalsh Business Park, Auchtertyre

IV40 8EG

Kyle of Lochalsh

Spojené kráľovstvo

20 308,00

50,00 %

Malí farmári: chrbtová kosť rozvoja vidieka alebo prekážka výkonnosti?

Seminár/Konferencia

Regione Lazio

Assessorato all’Agricoltura della Regione Lazio

Via Rosa Raimondi Garibaldi 7

00145

Roma

Taliansko

121 225,00

50,00 %

Chuť zeme

Informačná kampaň

UUAA

Unión Agrarias — UPA

Doutor Maceira 13, bajo

15706

Santiago de Compostela

Španielsko

54 753,25

50,00 %

SPP a nové výzvy pre vidiecke oblasti

Informačná kampaň

CeRSAA

Centro Regionale di Sperimentazione e Assistenza Agricola

Regione Rollo 98

17031

Albenga

Taliansko

66 750,34

50,00 %

AgriCultura News

Audiovizuálna produkcia

I.C.R.

Istituto Cooperativo di Ricerca s.c.

Via Cinthia Parco San Paolo 25

80126

Napoli

Taliansko

42 883,50

50,00 %

Reforma SPP a inovatívne aspekty rozvoja európskeho poľnohospodárstva

Seminár/Konferencia

FFRF

Fundación Félix Rodríguez de la Fuente

Plaza de las Cortes, 5, 5o

28014

Madrid

Španielsko

23 340,00

50,00 %

Informačná kampaň o poľnohospodárskych výstavách

Informačná kampaň

KPIR

Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza

Przysiek 75

87-134

Zławieś Wielka

Poľsko

53 186,00

50,00 %

Príprava farmárov, strán zainteresovaných v poľnohospodárstve a vidieckej spoločnosti v regióne Cuyavian – Pomeranian na fungovanie a výhody rozvýjajúcej sa SPP

Informačná kampaň

UPA

Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos

C/ Augustín de Betancourt 17, 3o

28003

Madrid

Španielsko

197 955,90

50,00 %

SPP po roku 2013: SPP, ktorú chceme a potrebujeme

Seminár/Konferencia

COPA

Committee of Professional Agricultural Organisations in the European Union

61, rue de Trèves

1040

Brusel

Belgicko

200 000,00

48,51 %

„Európske poľnohospodárstvo“ – Európska výstava fotografií

Vizuálna produkcia

AGRYA

Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége

Váci út 134/C VI. 28.

1138

Budapest

Maďarsko

71 240,50

50,00 %

Využívanie zdrojov pridelených na spoločnú poľnohospodársku politiku prostredníctvom príkladov mladých farmárov

Návštevy spojené s výmenou informácií

DSSM-UNIBA

Università degli Studi di Bari-Dipartimento per lo Studio delle Società Mediterranee

Piazza Cesare Battisti 1

70121

Bari

Taliansko

34 965,00

50,00 %

Informačná kampaň o novej SPP v regióne Apulia zameraná na univerzity a podniky zainteresované v poľnohospodárstve

Informačná kampaň

DINAMICA

DINAMICA Soc. Cons. a r.l.

Via Bigari 3

40128

Bologna

Taliansko

45 000,00

49,38 %

Spoločná poľnohospodárska politika v regióne Emilia-Romagna medzi inováciou a tradíciou

Informačná kampaň

CEJA

European Council of Young Farmers

Rue Belliard 23A — Boîte 8

1040

Brusel

Belgicko

78 377,00

50,00 %

Mladí farmári a ich vízie budúcnosti – nový prístup k interaktívnemu poľnohospodárstvu

Informačná kampaň

Špecifické informačné opatrenia celkom

2 658 836,71

 


OPÄTOVNÉ PREDLOŽENIE GRANTOV V ROKU 2009 POSKYTNUTÝCH V PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOCH

Názov žiadateľa (skratka)

Názov žiadateľa (úplný)

Ulica

PSČ

Mesto

Krajina

Výška pridelenej sumy (EUR)

Spolufinancovanie (%)

Názov/Opis

Cia Grossetto

Confederazione italiana agricoltori di Grosseto

Via Monterosa 130

58100

Grosseto

Taliansko

65 035,00

49,89 %

„Nová SPP: poľnohospodárske príležitosti na podporu konkurencieschopného a udržateľného poľnohospodárstva v provincii Grosseto“

Seminár/Konferencia

Cipa-At Umbria

Centro Istruzione Professionale e Assistenza Tecnica della Confederazione Italiana Agricoltori Dell’Umbria

Via Mario Angeloni 1

06125

Perugia

Taliansko

104 621,53

50,00 %

„Agripolis – Spoločnosť a informácie o poľnohospodárskej politike“

Seminár/Konferencia

Ehne

Ehne

Plaza Simon Bolivar 14

01003

Vitoria-Gasteiz

Španielsko

5 497,20

50,00 %

„Výmena skúseností medzi mladými farmármi v Európe. SPP ako prostriedok udržateľného rozvoja vidieka“

Seminár/Konferencia

Granty poskytnuté v predchádzajúcich rokoch celkom

175 153,73

 

Celkový súčet

2 833 990,44

 

Len na informačné účely:

GRANTY POSKYTNUTÉ V ROKU 2009, ALE ŽIADATEĽOM ZRUŠENÉ V TOM ISTOM ROKU (BEZ FINANČNÉHO VPLYVU)

Názov žiadateľa (skratka)

Názov žiadateľa (úplný)

Ulica

PSČ

Mesto

Krajina

Výška pridelenej sumy (EUR)

Spolufinancovanie (%)

Názov/Opis

Coldiretti

Confederazione Nazionale Coldiretti

Via XXIV Maggio 43

00187

Roma

Taliansko

165 233,00

50,00 %

„Nové výzvy pre SPP, pokiaľ ide o finančnú perspektívu“

Seminár/Konferencia

Zrušené granty celkom

165 233,00

 


21.5.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 132/15


Oznámenie dovozcom

Dovoz tuniaka z Kolumbie a Salvádoru do EÚ

2010/C 132/05

Európska komisia oznamuje hospodárskym subjektom Európskej únie, že existujú oprávnené pochybnosti týkajúce sa správneho uplatňovania preferenčného zaobchádzania a uplatniteľnosti dôkazov o pôvode predložených v rámci Európskej únie pre konzervované a mrazené chrbtové filety z tuniaka patriace pod podpoložku HS 1604 14 dovezené z Kolumbie a Salvádoru.

Z rôznych vyšetrovaní vyplýva, že značné množstvá konzervovaných a mrazených chrbtových filetov z tuniaka patriacich pod podpoložku HS 1604 14 majú vo vyhlásení uvedený pôvod v Kolumbii alebo Salvádore, na ktorý nemajú oprávnenie.

Navyše sa nedá vylúčiť, že zásielky nie sú dovážané z ďalších krajín, ktoré využívajú všeobecný systém preferencií (GSP) bez splnenia požiadaviek o pôvode týkajúcich sa kumulácie pôvodu podľa GSP pravidiel.

Hospodárskym subjektom Európskej únie, ktoré deklarujú a/alebo predkladajú doklady preukazujúce pôvod uvedených výrobkov, sa preto odporúča, aby prijali všetky potrebné predbežné opatrenia, pretože prepustenie predmetného tovaru do voľného obehu môže spôsobiť colný dlh a viesť k podvodu ohrozujúcemu finančné záujmy Európskej únie. Na možné dodatočné zavedenie colného dlhu, ktorý vyplýva z vyššie uvedených okolností, do účtovníctva sa budú vzťahovať ustanovenia článku 220 ods. 2 písm. b) piaty pododsek nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 (1) z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva.


(1)  Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1.


INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

21.5.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 132/16


Likvidačné konanie

Rozhodnutie (vyhláška EHA/662/2010 z 15. marca 2010) začať likvidačné konanie vo veci „Seguros Mercurio, S.A.“

(Uverejnenie vykonané v súlade s článkom 14 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/17/ES o reorganizácii a likvidácii poisťovní)

2010/C 132/06

Poisťovňa

Seguros Mercurio, S.A.

Cl Alfonso Gómez, 45 A

28037 Madrid

ESPAÑA

Dátum, nadobudnutie účinnosti a druh rozhodnutia

Dátum

:

15. marec 2010

Nadobudnutie účinnosti

:

15. marec 2010

Druh rozhodnutia

:

Ministerská vyhláška

Príslušné orgány

Ministerstvo hospodárstva a financií

Funkcia

:

Minister hospodárstva a financií

Meno

:

Elena

Priezvisko

:

Salgado Méndez

Adresa

:

Cl Alcalá, 9

28046 Madrid

ESPAÑA

Dozorný orgán

Generálne riaditeľstvo pre poistenie a dôchodkové fondy

Funkcia

:

Generálny riaditeľ pre poistenie a dôchodkové fondy

Meno

:

Ricardo

Priezvisko

:

Lozano Aragüés

Adresa

:

Po Castellana, 44

28046 Madrid

ESPAÑA

Určený likvidátor

Consorcio de Compensación de Seguros

Funkcia:

Generálny riaditeľ

Meno:

Ignacio

Priezvisko:

Machetti Bermejo

Adresa:

Po Castellana, 44

28046 Madrid

ESPAÑA

Tel.

+34 913395500

Fax

+34 913395678

e-mail:

actividadliquidadora@consorseguros.es

Uplatniteľné právne predpisy

Španielske

Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados.

Real Decreto Legislativo 7/2004, de 29 de diciembre 2004, por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto Legal del Consorcio de Compensación de Seguros.

Real Decreto 2020/1986, de 22 de agosto por el que se aprueba el Reglamento de Funcionamiento de la Comisión Liquidadora de Entidades Aseguradoras.


V Oznamy

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

Európska komisia

21.5.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 132/17


Oznámenie ministra hospodárstva Holandského kráľovstva na základe článku 3 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/22/ES o podmienkach udeľovania a používania povolení na vyhľadávanie, prieskum a ťažbu uhľovodíkov

2010/C 132/07

Minister hospodárstva oznamuje, že dostal žiadosť o povolenie na vyhľadávanie uhľovodíkov v oblasti Hemelum.

Oblasť, na ktorú sa žiadosť vzťahuje, sa nachádza v provincii Friesland (Frízsko) a je vymedzená spojnicami bodov A-B, B-C, C-D, D-E, E-F, F-G, G-H, H-I, I-J, J-K, K-L, L-M, M-N, N-O, O-P, P-Q, Q-R, R-S, S-T, T-U a U-A.

Uvedené body majú tieto súradnice:

Bod

X

Y

A

151 275,00

565 000,00

B

165 000,00

565 000,00

C

180 637,50

565 000,00

D

179 050,00

564 000,00

E

174 450,00

559 650,00

F

167 525,00

550 570,00

G

172 746,50

545 447,70

H

169 310,00

540 380,00

I

167 193,00

538 089,00

J

165 603,00

538 059,00

K

160 102,00

540 480,00

L

157 527,00

539 778,00

M

154 614,00

541 169,00

N

152 050,00

544 069,00

O

153 237,00

545 873,00

P

155 538,00

547 332,00

Q

154 835,00

550 837,00

R

155 786,00

551 727,00

S

154 947,00

557 285,00

T

155 404,00

558 703,00

U

153 145,00

56 366,00

Uvedené body sú stanovené zemepisnými súradnicami vypočítanými na základe národného triangulačného systému (Rijks Driehoeksmeting).

Na základe opisu hraníc je rozloha uvedenej oblasti 450,4 km2.

S odvolaním sa na smernicu uvedenú v úvode a na článok 15 zákona o ťažbe (Mijnbouwwet) [zbierka zákonov (Staatsblad) 2002, č. 542] minister hospodárstva vyzýva zúčastnené strany na predloženie konkurenčnej žiadosti o povolenie na vyhľadávanie uhľovodíkov v oblasti ohraničenej uvedenými bodmi a súradnicami.

Orgánom oprávneným udeľovať povolenia je minister hospodárstva. Kritériá, podmienky a požiadavky ustanovené v článku 5 ods. 1, článku 5 ods. 2 a v článku 6 ods. 2 uvedenej smernice sa ustanovujú v zákone o ťažbe [zbierka zákonov (Staatsblad) 2002, č. 542].

Žiadosti sa môžu podávať počas 13 týždňov od uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie na túto adresu:

De Minister van Economische Zaken

ter attentie van J.C. De Groot, directeur Energiemarkt

ALP/562

Bezuidenhoutseweg 30

Postbus 20101

2500 EC Den Haag

NEDERLAND

Žiadosti doručené po tejto lehote sa nebudú brať do úvahy.

O žiadostiach sa rozhodne najneskôr do 12 mesiacov od uplynutia uvedenej lehoty.

Ďalšie informácie môžete získať od pána E. J. Hoppela na telefónnom čísle: +31 703797088.


21.5.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 132/19


Oznámenie ministra hospodárstva Holandského kráľovstva podľa článku 3 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/22/ES o podmienkach udeľovania a používania povolení na vyhľadávanie, prieskum a ťažbu uhľovodíkov

2010/C 132/08

Minister hospodárstva Holandského kráľovstva oznamuje, že Holandsko prijalo žiadosť o povolenie na vyhľadávanie uhľovodíkov v bloku T1 vyznačenom na mape, ktorá tvorí prílohu 3 k zákona o ťažbe (Mijnbouwregeling, Stcrt. 2002, nr.245), ďalej sa tento blok označuje len ako F13b.

V súlade so smernicou 94/22/ES a s článkom 15 zákona o ťažbe (Mijnbouwwet, Stb. 2002, 542) minister hospodárstva vyzýva strany, ktoré o to majú záujem, aby predložili konkurenčné žiadosti o povolenie na vyhľadávanie uhľovodíkov v bloku T1 holandského kontinentálneho šelfu.

Rozloha podbloku T1 zahŕňa plochu 1,3 km2.

Orgánom oprávneným udeľovať povolenia je ministerstvo hospodárstva. Kritériá, podmienky a požiadavky ustanovené v článku 5 ods. 1, článku 5 ods. 2 a v článku 6 ods. 2 uvedenej smernice sa ustanovujú v zákone o ťažbe [zbierka zákonov (Staatsblad) 2002, č. 542].

Žiadosti sa môžu podávať počas 13 týždňov od uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie na túto adresu:

De Minister van Economische Zaken

ter attentie van J.C. De Groot, directeur Energiemarkt

ALP/562

Bezuidenhoutseweg 30

Postbus 20101

2500 EC Den Haag

NEDERLAND

Žiadosti doručené po tejto lehote sa nebudú brať do úvahy.

O žiadostiach sa rozhodne najneskôr do 12 mesiacov od uplynutia uvedenej lehoty.

Bližšie informácie poskytne p. E. J. Hoppel na telefónnom čísle: +31 703797088.


Korigendá

21.5.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 132/20


Korigendum k predbežnému oznámeniu o koncentrácii (Vec COMP/M.5740 – Gazprom/A2A/JV)

(Týmto textom sa zrušuje a nahrádza text uverejnený v  Úradnom vestníku Európskej únie C 126 z 18. mája 2010, s. 16 )

2010/C 132/09

 

„Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Vec COMP/M.5740 – Gazprom/A2A/JV)

(Text s významom pre EHP)

1.

Komisia bolo 7. mája 2010 podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1) doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii, ktorou podnik Gazprom Germania GmbH (‚Gazprom Germania‘, Nemecko), kontrolovaný OAO Gazprom (‚Gazprom‘, Ruská federácia), a podnik A2A SpA. (‚A2A‘, Taliansko) získavajú v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia o fúziách prostredníctvom kúpy akcií spoločnú kontrolu nad podnikom PremiumGas S.p.A. (‚PremiumGas‘, Taliansko) tvoriacim spoločný podnik.

2.

Predmet činnosti dotknutých podnikov:

Gazprom Germania: pôsobí v oblasti predaja plynu v Európe a v Spoločenstve nezávislých štátov (SNŠ) (2), ako aj v oblasti budovania plynárenskej infraštruktúry,

A2A: pôsobí hlavne v Taliansku v oblasti dodávky elektriny, plynu, diaľkového vykurovania a spracovania odpadu,

PremiumGas: pôsobí v oblasti dodávky zemného plynu v Taliansku.

3.

Na základe predbežného posúdenia a bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie v tejto veci, sa Komisia domnieva, že oznámená transakcia by mohla patriť do rozsahu pôsobnosti nariadenia o fúziách.

4.

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr do 10 dní od dátumu uverejnenia pôvodného oznámenia. Pripomienky je možné zaslať faxom (+32 22964301 alebo 22967244) alebo poštou s uvedením referenčného čísla COMP/M.5740 – Gazprom/A2A/JV na túto adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1 (‚nariadenie o fúziách‘).

(2)  Členskými krajinami SNŠ sú Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Kazachstan, Kirgizsko, Moldavsko, Ruská federácia, Tadžikistan, Turkménsko, Ukrajina a Uzbekistan.“