ISSN 1725-5236

doi:10.3000/17255236.C_2010.101.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 101

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 53
20. apríla 2010


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

I   Uznesenia, odporúčania a stanoviská

 

STANOVISKÁ

 

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov

2010/C 101/01

Stanovisko európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov k návrhu smernice Rady o administratívnej spolupráci v oblasti daní

1

 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2010/C 101/02

Povolenie štátnej pomoci v rámci ustanovení článkov 87 a 88 Zmluvy o ES – Prípady, ku ktorým nemá Komisia námietky ( 1 )

6

2010/C 101/03

Schválenie poskytnutia štátnej pomoci v zmysle ustanovení článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie – Prípady, v ktorých Komisia nemá námietky ( 1 )

7

2010/C 101/04

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec COMP/M.5697 – Alstom Holdings/Alstom Hydro Holding) ( 1 )

11

2010/C 101/05

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec COMP/M.5824 – BC Partners/Spotless) ( 1 )

11

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2010/C 101/06

Výmenný kurz eura

12

 

INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

2010/C 101/07

Informácie oznámené členskými štátmi o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 1857/2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy na štátnu pomoc pre malé a stredné podniky (MSP) pôsobiace v poľnohospodárskych výrobe, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 70/2001

13

 

V   Oznamy

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Európska komisia

2010/C 101/08

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.5832 – Avelar/Enovos/Aveleos) – Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní ( 1 )

18

2010/C 101/09

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.5834 – Coca-Cola Enterprises/Coca-Cola Drycker Sverige AB/Coca-Cola Drikker AS) – Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní ( 1 )

19

 

INÉ AKTY

 

Európska komisia

2010/C 101/10

Uverejnenie žiadosti o zmenu a doplnenie podľa článku 6 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 510/2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín

20

 

Korigendá

2010/C 101/11

Korigendum k uverejneniu žiadosti o zápis do registra podľa článku 6 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 510/2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín (Ú. v. EÚ C 157, 10.7.2009)

26

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 


I Uznesenia, odporúčania a stanoviská

STANOVISKÁ

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov

20.4.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 101/1


Stanovisko európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov k návrhu smernice Rady o administratívnej spolupráci v oblasti daní

2010/C 101/01

EURÓPSKY DOZORNÝ ÚRADNÍK PRE OCHRANU ÚDAJOV,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 16,

so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie, a najmä na jej článok 8,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (1),

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov, a najmä na jeho článok 41 (2),

PRIJAL TOTO STANOVISKO:

I.   ÚVOD

1.

Komisia prijala 2. februára 2009 návrh smernice Rady o administratívnej spolupráci v oblasti daní. (3) Navrhovaná smernica Rady má nahradiť smernicu Rady 77/799/EHS o vzájomnej pomoci príslušných úradov členských štátov v oblasti priamych daní. (4)

2.

Po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy 1. decembra 2009 právnymi základmi návrhu sú články 113 a 115 ZFEÚ. (5) Rozhodnutia o týchto právnych základoch sú prijaté v súlade s mimoriadnym legislatívnym postupom. To znamená, že Rada o návrhu Komisie rozhodne jednomyseľne po konzultácii s Európskym parlamentom a Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

3.

S európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov (ďalej len „EDPS“) sa nekonzultovalo, ako sa vyžaduje podľa článku 28 ods. 2 nariadenia (ES) č. 45/2001. Toto stanovisko sa preto zakladá na článku 41 ods. 2 toho istého nariadenia. EDPS odporúča, aby sa odkaz na toto stanovisko zahrnul do preambuly návrhu.

4.

Jedným z hlavných cieľov návrhu je zlepšenie výmeny informácií, ktoré vo väčšine prípadov predstavujú informácie týkajúce sa (aj) fyzických osôb. EDPS si je vedomý významu zvýšenia účinnosti administratívnej spolupráce medzi členskými štátmi v oblasti zdaňovania. EDPS si navyše uvedomuje výhody a potrebu výmeny informácií, chce však zdôrazniť, že spracovanie takýchto údajov musí byť v súlade s pravidlami EÚ o ochrane údajov.

5.

Situácie, pri ktorých dochádza k cezhraničnej výmene osobných údajov v rámci EÚ, si vyžadujú osobitnú pozornosť, pretože znamenajú zvýšenie rozsahu spracovávania údajov, čo nevyhnutne vedie k väčším rizikám pre práva a záujmy fyzických osôb, ktorých sa to týka, pretože – v každom prípade – sa tie isté osobné údaje spracovávajú vo viac ako jednej jurisdikcii. Znamená to viac úsilia na zabezpečenie súladu s požiadavkami vyplývajúcimi z právnych predpisov EÚ o ochrane údajov. Okrem toho to vedie k právnej neistote dotknutých osôb: zainteresované môžu byť subjekty zo všetkých ostatných členských štátov, mohli by sa uplatňovať vnútroštátne právne predpisy týchto ostatných členských štátov a mohli by sa mierne odlišovať od právnych predpisov, na ktoré sú dotknuté subjekty zvyknuté, alebo by sa mohli uplatňovať v právnom systéme, s ktorým dotknutý subjekt nie je oboznámený. V cezhraničných súvislostiach sa musia povinnosti rôznych subjektov jasne určiť, musí sa tiež umožniť dohľad príslušnými orgánmi, ako aj súdna kontrola v jednotlivých prípadoch.

6.

EDPS sa žiaľ len nedávno dozvedel o súčasnom návrhu. Je to možné vysvetliť skutočnosťou, že informovanosť o požiadavkách ochrany údajov vo vzťahu k záležitostiam zdaňovania, je ešte stále v počiatočnej fáze. EDPS pozoruje náznaky zvyšovania informovanosti o tejto problematike, upozorňuje však na to, že v tomto ohľade sa dá a musí dať dosiahnuť viac.

7.

Súčasný návrh je jasným príkladom nedostatočnej informovanosti o ochrane údajov, pretože otázka ochrany údajov sa takmer úplne zanedbala. V dôsledku toho návrh obsahuje niektoré prvky, ktoré nie sú v súlade s platnými požiadavkami na ochranu údajov.

8.

EDPS si je vedomý skutočnosti, že postup v Európskom parlamente na úrovni výborov sa dostal takmer do záverečnej fázy. Keďže sa žiaľ vplyv ochrany údajov v súvislosti s navrhovanou spoluprácou riadne neriešil, EDPS predsa len považuje za potrebné predložiť svoje stanovisko k tejto záležitosti. EDPS si želá, aby sa ešte prihliadlo na pripomienky uvedené v tomto stanovisku a aby tieto pripomienky pomohli rozvinúť systém administratívnej spolupráce takým spôsobom, ktorým sa zohľadňujú práva na ochranu údajov európskych občanov. (6)

II.   SPOLUPRÁCA EÚ V OBLASTI DANÍ

II.1.   Kontext a rozsah pôsobnosti návrhu

9.

Ako bolo uvedené, súčasný návrh má nahradiť smernicu 77/799/EHS. Táto smernica, ktorá bola prijatá 19. decembra 1977, sa zaoberá výmenou informácií o daniach z príjmu a kapitálu.

10.

Administratívna spolupráca v oblasti DPH a spotrebných daní bola spočiatku v rozsahu pôsobnosti smernice 77/799/EHS. Od 7. októbra 2003 resp. od 16. novembra 2004 sa týmito témami zaoberajú samostatné právne nástroje, a to nariadenie (ES) č. 1798/2003 a nariadenie (ES) č. 2073/2004. (7) Návrh na prepracovanie nariadenia (ES) č. 1798/2003 Komisia uverejnila 18. augusta 2009. (8) EDPS predložil stanovisko k tomuto návrhu 30. októbra 2009. (9)

11.

Komisia navrhuje rozšíriť rozsah pôsobnosti novej smernice z daní z príjmu a kapitálu na všetky nepriame dane. DPH a spotrebné dane sú aj naďalej vyňaté z rozsahu pôsobnosti. Cieľom návrhu je však zosúladiť spoluprácu na základe novej smernice so spoluprácou v týchto dvoch konkrétnych oblastiach. Časť pripomienok uvedená v časti III tohto stanoviska bude preto pripomínať pripomienky zo stanoviska z 30. októbra 2009.

II.2.   Podstata návrhu

12.

Po prvej kapitole, ktorá obsahuje niektoré všeobecné ustanovenia, sa kapitola II návrhu zaoberá výmenou informácií medzi členskými štátmi. Táto výmena sa uskutočňuje prostredníctvom kontaktných úradov príslušných orgánov, ktoré sú určené v každom členskom štáte na uplatňovanie smernice. Informácie možno vymieňať na základe požiadavky, automaticky alebo spontánne.

13.

Kapitola III návrhu obsahuje ustanovenia o iných formách administratívnej spolupráce ako výmena informácií, ako napríklad súčasne vykonávané kontroly, administratívne oznamovania a výmena skúseností a osvedčených postupov. V kapitole IV sú ustanovené podmienky, ktorými sa riadi administratívna spolupráca. Obsahuje ustanovenia o poskytovaní informácií a dokumentov iným orgánom, požiadavkách týkajúcich sa dobrej spolupráce, štandardných formulároch a elektronických formátoch, spoločnej komunikačnej siete/spoločného systémového rozhrania (siete CCN).

14.

Kapitola V obsahuje ustanovenie o hodnotení administratívnej spolupráce a kapitola VI sa zaoberá výmenou informácií s tretími krajinami. V záverečnej kapitole VII sa na prijatie podrobnejších pravidiel zavádza komitologický postup.

III.   PODROBNÁ ANALÝZA NÁVRHU

III.1.   Platné predpisy o ochrane údajov

15.

V právnych predpisoch na ochranu údajov sú „osobné údaje“ vymedzené všeobecne ako „akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby“. (10) Je zrejmé, že podľa navrhovanej smernice osobné údaje budú spracovávať a vymieňať si príslušné orgány jednotlivých členských štátov. V takejto situácii sa uplatňujú vnútroštátne pravidlá na vykonávanie smernice 95/46/ES a mali by sa dodržiavať. Aj keď je to samozrejmé v záujme zrozumiteľnosti, EDPS vyzýva zákonodarcu, aby zahrnul odkaz na smernicu 95/46/ES aspoň do odôvodnení súčasného návrhu a pokiaľ možno aj do základného ustanovenia, pričom sa uvedie, že ustanoveniami smernice sa uplatňujú bez toho, aby boli dotknuté vnútroštátne pravidlá, ktorými sa vykonáva smernica 95/46/ES.

16.

Aj keď Komisia nie je priamo zapojená do výmeny údajov medzi príslušnými orgánmi, z navrhovanej smernice vyplýva, že Komisia bude v určitých situáciách spracovávať osobné údaje na základe smernice. Podľa článku 20 ods. 2 návrhu Komisia zodpovedá za „akýkoľvek vývoj siete CCN nevyhnutný na umožnenie výmeny uvedených informácií medzi členskými štátmi“. Ako vyplýva z článku 20 ods. 3 táto zodpovednosť môže za určitých okolností znamenať prístup k informáciám, ktoré sa vymieňajú cez systém.

17.

Nie je vylúčené, že ostatné ustanovenia zahŕňajú spracovanie osobných údajov aj Komisiou. Napríklad v článku 22 je ustanovené, že Komisia dostane „všetky príslušné informácie“ potrebné na hodnotenie účinnosti administratívnej spolupráce v súlade so smernicou. Komisia okrem toho získa „štatistické údaje“, ktorých zoznam sa prijme na základe komitologického postupu ustanoveného v článku 24 návrhu.

18.

V prípade Komisie je spracovanie osobných údajov viazané predpismi o ochrane údajov týkajúcich sa inštitúcií a orgánov EÚ, ktoré sú ustanovené v nariadení (ES) č. 45/2001 a na ktoré dohliada EDPS. (11) V záujme zrozumiteľnosti a s cieľom zabrániť akýmkoľvek pochybnostiam o uplatniteľnosti nariadenia (ES) č. 45/2001, EDPS vyzýva zákonodarcu, aby zahrnul odkaz na nariadenie aspoň do odôvodnení navrhovanej smernice a pokiaľ možno aj do základného ustanovenia, pričom sa uvedie, že Komisia je pri spracovávaní osobných údajov na základe smernice viazaná ustanoveniami nariadenia (ES) č. 45/2001.

19.

V prípade spracovávania osobných údajov sa podľa článku 16 a 17 smernice 95/46/ES a článku 21 a 22 nariadenia (ES) č. 45/2001 vyžaduje, aby sa zabezpečila dôvernosť a bezpečnosť. Výslovne sa neuvádza v práve citovanom článku 20, či Komisia je zodpovedná za údržbu a bezpečnosť siete CCN. (12) Na zabránenie akýmkoľvek pochybnostiach o zodpovednosti za zabezpečenie takejto dôvernosti a bezpečnosti, EDPS vyzýva zákonodarcu, aby jasnejšie vymedzil zodpovednosť Komisie v tomto ohľade, zdôraznil povinnosti členských štátov a zohľadnil toto všetko vzhľadom na požiadavky vyplývajúce zo smernice 95/46/ES a nariadenia (ES) č. 45/2001.

III.2.   Obmedzenie účelu, potreba a kvalita údajov

20.

Základnou požiadavkou práva ochrany údajov je, že informácie sa musia spracovávať na konkrétne, explicitné a legitímne účely a nesmú sa ďalej spracovávať spôsobom nezlučiteľným s týmito účelmi. (13) Údaje použité na dosiahnutie týchto cieľov by mali byť okrem toho nevyhnutné a primerané, podstatné a nie nadbytočné vo vzťahu k účelu. (14) Po analýze navrhovanej smernice EDPS dospel k záveru, že systém výmeny informácií stanovený v smernici celkove týmto požiadavkám nezodpovedá.

21.

Pokiaľ ide o obmedzenie účelu, článok 5 ods. 1 návrhu, ktorý sa zaoberá výmenou informácií na požiadanie, sa vzťahuje na výmenu informácií, ktoré sa môžu týkať „správneho vymerania daní uvedených v článku 2“. V článku 2 sa stanovuje rozsah pôsobnosti smernice a uvádza sa, na ktoré dane sa smernica uplatňuje. EDPS sa domnieva, že uvedené správne vymeranie daní nie je dostatočne presné. Navyše v článku sa neuvádza potreba posudzovať nevyhnutnosť výmeny informácií.

22.

Okrem toho sa v článku 5 ods. 1 nešpecifikuje ani neobmedzuje druh údajov, ktoré sa môžu vymieňať. Vzťahuje sa, ako sa cituje, na „príslušné informácie“ na správne vymeranie uvedených daní. Podľa článku 5 ods. 1 tieto informácie zahŕňajú „informácie týkajúce sa osobitného prípadu alebo prípadov“. V článku 17 ods. 1 návrhu sa zdôrazňuje, že takéto informácie zahŕňajú aj informácie, ktoré požiadaný členský štát nepotrebuje na svoje vlastné daňové účely. V článku 5 ods. 2 sa okrem toho ukladá povinnosť, aby požiadaný orgán oznámil žiadajúcemu orgánu všetky príslušné informácie, ktoré má alebo ktoré získa zo správneho prešetrenia. Aj v článku 9 návrhu, ktorý sa zaoberá spontánnou výmenou informácií, sa hovorí o výmene „informácií“, ku ktorým sa dodáva „uvedené v článku 1“. V článku 1 sa však neuvádza žiadne príslušné vysvetlenie. Používanie všeobecných pojmov v článkoch 5, 9 a 17 podľa všetkého podporuje výmenu údajov, ktoré sú nadbytočné vo vzťahu k účelom, a teda v rozpore so zásadou kvality údajov.

23.

Článok 8 návrhu umožňuje splniť požiadavky stanovené v už uvedenom bode 20, ale len pokiaľ ide o automatickú povinnú výmenu informácií bez predchádzajúcej žiadosti. V článku je stanovené, že druh informácií, ktoré sa majú vymieňať, sa určí komitologickým postupom. To Komisii umožňuje obmedziť a špecifikovať údaje, ktoré sa majú vymieňať, čo by sa skutočne malo robiť v súlade s požiadavkami na ochranu údajov. V článku sa ďalej odkazuje na nevyhnutnosť výmeny informácií na správne vymeranie daní uvedených v článku 2 a vymenúvajú sa niektoré konkrétne situácie. Ako však bolo uvedené, článok 8 sa týka len povinnej automatickej výmeny informácií a nekladie obmedzenia na výmenu informácií na požiadanie alebo na spontánnu výmenu informácií. Kritické pripomienky vyjadrené vyššie, pokiaľ ide o články 5, 9 a 17 návrhu, preto stále platia.

24.

Na základe uvedeného EDPS vyzýva zákonodarcu, aby v súvislosti s výmenou údajov medzi príslušnými orgánmi na požiadanie alebo spontánnou výmenou špecifikoval druh osobných informácií, ktoré možno vymieňať, aby lepšie vymedzil účely, na ktoré sa osobné údaje môžu vymieňať a posúdil potrebu presunu, alebo aspoň zaistil dodržanie zásady nevyhnutnosti.

25.

Na účel zásady obmedzenia sa v článku 15 ods. 1 návrhu kladie ešte väčší tlak. Podľa tohto článku informácie a dokumenty, ktoré získal príslušný orgán podľa tejto smernice, sa môžu poskytovať ďalším orgánom v rámci toho istého členského štátu, pokiaľ to umožňujú právne predpisy daného členského štátu, „aj keby uvedené informácie mohli byť použité na iné účely ako tie, ktoré sú uvedené v článku 2“. EDPS chce zdôrazniť, že posledná časť tohto ustanovenia je úplne v protiklade k účelu zásady obmedzenia. Spracovanie osobných údajov na iné účely než pôvodný účel je povolené len na základe prísnych podmienok. Účel zásady obmedzenia možno nezohľadniť len vtedy, ak je to ustanovené právnym predpisom a je to nevyhnutné z významných dôvodov, ktoré sú vyčerpávajúco vymenované v článku 13 smernice 95/46/ES. Odkaz na právne predpisy členského štátu obsiahnutý v článku 15 ods. 1 by mohol znamenať takúto požiadavku, nie je však dostatočne jasný. EDPS preto vyzýva zákonodarcu, aby doplnil do článku 15 ods. 1 návrhu, že spracovanie informácií na iné účely, ako je uvedené v článku 2 „podlieha podmienkam uvedeným v článku 13 smernice 95/46/ES“.

III.3.   Transparentnosť a práva dotknutých osôb

26.

V článkoch 10 a 11 smernice 95/46/EC sa uvádza, že osoby alebo subjekty zodpovedné za spracovanie údajov – v terminológii v oblasti ochrany údajov „prevádzkovateľ“ (15) – sú povinné informovať dotknutú osobu pred zhromaždením údajov alebo v prípade, keď údaje sa údaje nezískavajú od dotknutej osoby v čase zaznamenávania údajov. Dotknuté osoby je potrebné informovať o totožnosti prevádzkovateľa, účele spracovania údajov a ďalších informáciách, ako napríklad príjemcoch údajov a existencii práva na prístup a práva na opravu údajov, ktoré sa týkajú dotknutej osoby. Články 10 a 11 smernice 95/46/ES možno pokladať za spracovanie všeobecnej zásady transparentnosti, ktorá je súčasťou spravodlivosti spracovania, ako sa vyžaduje v článku 6 ods. 1 písm. a) smernice 95/46/ES.

27.

EDPS poznamenal, že návrh neobsahuje žiadne ustanovenia, ktoré sa zaoberajú zásadou transparentnosti, napríklad o tom, ako sa výmena informácií oznámi širokej verejnosti, alebo ako budú dotknuté osoby informované o spracovaní údajov. EDPS preto vyzýva zákonodarcu, aby prijal ustanovenie, ktoré bude zamerané na transparentnosť informácií.

III.4.   Prenos informácií do tretej krajiny

28.

V článku 23 sa predpokladá možnosť výmeny informácií s tretími krajinami. Ustanovuje sa v ňom, že „v súlade so svojimi domácimi ustanoveniami o oznamovaní osobných údajov tretím krajinám môžu príslušné orgány oznámiť informácie získané v súlade s touto smernicou“. EDPS s potešením konštatuje, že Komisia je oboznámená s osobitnými predpismi o ochrane údajov, ktoré sa uplatňujú na výmenu osobných údajov do krajín mimo EÚ. EDPS chce však zdôrazniť, že takéto informácie sa musia v prvom rade vymieňať medzi členskými štátmi v súlade s predpismi na ochranu údajov pred uskutočnením analýzy ochrany údajov, či takéto údaje možno postúpiť tretej krajine.

29.

V záujme zrozumiteľnosti by sa do textu mal zahrnúť výslovný odkaz na smernicu 95/46/ES, v ktorom sa uvedie, že takýto presun by mal byť v súlade s domácimi pravidlami, ktorými sa vykonávajú ustanovenia kapitoly IV smernice 95/46/ES, ktorá sa zaoberá prenosom osobných údajov do tretích krajín.

III.5.   Komitológia

30.

Existuje niekoľko otázok s súvislosti s ochranou údajov, ktoré sa ďalej rozpracujú v pravidlách prijatých na základe komitologického postupu, ako je ustanovené v článku 24 návrhu. Aj keď EDPS rozumie praktickej potrebe použitia takéhoto postupu, chce poukázať na to, že hlavné predpisy ochrany údajov a záruky by mali byť ustanovené v základnom práve.

31.

EDPS chce zdôrazniť, že ak sa má o ďalších pravidlách rokovať v rámci komitológie, malo by sa pri tom pamätať na požiadavky na ochranu údajov vyplývajúce zo smernice 95/46/ES a nariadenia (ES) č. 45/2001. EDPS ďalej vyzýva Komisiu, aby zapojila EDPS a požiadala o jeho radu v prípade, keď sa skutočne bude rokovať o ďalších pravidlách s významom pre ochranu údajov.

32.

Na zabezpečenie účasti EDPS na prijímaní ďalších pravidiel na základe komitologického postupu s významom pre ochranu údajov, EDPS odporúča zákonodarcovi, aby zahrnul do článku 24 štvrtého odseku, že „ak sa vykonávacie pravidlá týkajú spracovania osobných údajov, uskutočnia sa konzultácie s európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov“.

IV.   ZÁVER A ODPORÚČANIA

33.

V súčasnom stanovisku EDPS odporučil zákonodarcovi:

zahrnúť odkaz na smernicu 95/46/ES aspoň do odôvodnení navrhovanej smernice a pokiaľ možno aj do základného ustanovenia, pričom sa uvedie, že ustanovenia smernice sa vykonávajú bez toho, aby boli dotknuté vnútroštátne pravidlá, ktorými sa vykonáva smernica 95/46/ES,

zahrnúť odkaz na nariadenie (ES) č. 45/2001 aspoň do odôvodnení navrhovanej smernice a pokiaľ možno aj do základného ustanovenia, pričom sa uvedie, že Komisia je pri spracovávaní osobných údajov na základe smernice viazaná ustanoveniami nariadenia (ES) č. 45/2001,

jasnejšie vymedziť zodpovednosť Komisie za údržbu a bezpečnosť siete CCN a zdôrazniť povinnosti členských štátov v tejto súvislosti a zohľadniť toto všetko vzhľadom na požiadavky vyplývajúce zo smernice 95/46/ES a nariadenia (ES) č. 45/2001,

pokiaľ ide o výmenu údajov medzi príslušnými orgánmi na požiadanie alebo spontánnou výmenou, určiť druh osobných informácií, ktoré možno vymieňať, lepšie vymedziť účely, na ktoré sa osobné údaje môžu vymieňať, a posúdiť potrebu presunu alebo aspoň zabezpečiť dodržiavanie zásady nevyhnutnosti,

doplniť do článku 15 ods. 1 návrhu ustanovenie o tom, že spracovanie informácií na iné účely, ako je uvedené v článku 2, „podlieha podmienkam uvedeným v článku 13 smernice 95/46/ES“,

prijať ustanovenie zamerané na transparentnosť výmeny informácií,

v článku 23 ods. 2 výslovne uviesť, že presun osobných údajov do tretích krajín by mal byť v súlade s domácimi pravidlami, ktorými sa vykonávajú ustanovenia kapitoly IV smernice 95/46/ES,

zahrnúť do článku 24 štvrtý odsek, v ktorom by sa uvádzalo, že „ak sa vykonávacie pravidlá týkajú spracovania osobných údajov, uskutočnia sa konzultácie s európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov“.

V Bruseli 6. januára 2010

Peter HUSTINX

európsky dozorný úradník pre ochranu údajov


(1)  Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31.

(2)  Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1.

(3)  KOM(2009) 29 v konečnom znení z 2. februára 2009.

(4)  Smernica Rady 77/799/EHS z 19. decembra 1977 (Ú. v. ES L 336, 27.12.1977, s. 15).

(5)  Pozri KOM(2009) 665 v konečnom znení z 11. decembra 2009, príloha IV, s. 45.

(6)  Pozri tiež článok 8 Charty základných práv EÚ a článok 16 ods. 1 ZFEÚ, obidva sú záväzné pre inštitúcie EÚ a pre členské štáty pri vykonávaní právnych predpisov Únie.

(7)  Pozri nariadenie Rady (ES) č. 1798/2003 zo 7. októbra 2003 (Ú. v. EÚ L 264, 15.10.2003, s. 1) a nariadenie Rady (ES) č. 2073/2004 zo 16. novembra 2004 (Ú. v. EÚ L 359, 4.12.2004, s. 1).

(8)  KOM(2009) 427 v konečnom znení z 18. augusta 2009.

(9)  Pozri stanovisko EDPS z 30. októbra 2009, ktoré je k dispozícii na: http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opinions/2009/09-10-30_tax_fraud_EN.pdf

(10)  Pozri článok 2 ods. a) smernice 95/46/ES a článok 2 písm. a) nariadenia (ES) č. 45/2001. Pozri stanovisko 4/2007 z 20. júna 2007 pracovnej skupiny článku 29 na vysvetlenie pojmu „osobné údaje“ (k dispozícii na: http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2007/wp136_sk.pdf).

(11)  Pozri v súvislosti so spracovaním štatistických údajov stanovisko EDPS z 20. mája 2008 (Ú. v. EÚ C 308, 3.12.2008, s. 1).

(12)  Pozri príslušné pripomienky aj v stanovisku EDPS zo16. septembra 2008 k návrhu rozhodnutia Rady o zriadení Európskeho informačného systému registrov trestov (ECRIS) (Ú. v. EÚ C 42, 20.2.2009, s. 1), bod 23 a ďalšie.

(13)  Pozri článok 6 písm. b) smernice 95/46/ES a článok 4 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 45/2001.

(14)  Pojem „nevyhnutnosť“ možno nájsť v celej smernici 95/46/ES a nariadení (ES) č. 45/2001. Pozri hlavne článok 7 smernice 95/46/ES a článok 5 nariadenia (ES) č. 45/2001. Požiadavky na kvalitu údajov sú uvedené v článku 6 písm. d) smernice 95/46/ES a článku 4 písm. c) nariadenia (ES) č. 45/2001.

(15)  Pozri článok 2 písm. d) smernice 95/46/ES a článok 2 ods. d) nariadenia (ES) č. 45/2001. V oboch ustanoveniach sa predpokladá možnosť samostatnej a spoločnej kontroly („… sama alebo spoločne s ostatnými …“).


II Oznámenia

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Európska komisia

20.4.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 101/6


Povolenie štátnej pomoci v rámci ustanovení článkov 87 a 88 Zmluvy o ES

Prípady, ku ktorým nemá Komisia námietky

(Text s významom pre EHP)

2010/C 101/02

Dátum prijatia rozhodnutia

17.11.2009

Referenčné číslo štátnej pomoci

N 627/09

Členský štát

Holandsko

Región

Názov (a/alebo názov príjemcu)

ING Group N.V.

Právny základ

Druh opatrenia

Individuálna pomoc

Účel

Pomoc na nápravu závažnej poruchy fungovania hospodárstva

Forma pomoci

Garancia

Rozpočet

Intenzita

Trvanie

Sektory hospodárstva

Finančné sprostredkovanie

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Koninkrijk der Nederlanden

Ďalšie informácie

Zrušenie rozhodnutia z 15. septembra 2009 o predĺžení konania o opatrení súvisiacom s aktívami so zníženou hodnotou a predĺžení platnosti dočasného schválenia.

Rozhodnutie v autentickom jazykovom znení, z ktorého boli odstránené všetky informácie, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva, je uverejnené na stránke:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sk.htm


20.4.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 101/7


Schválenie poskytnutia štátnej pomoci v zmysle ustanovení článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie

Prípady, v ktorých Komisia nemá námietky

(Text s významom pre EHP)

2010/C 101/03

Dátum prijatia rozhodnutia

24.2.2010

Referenčné číslo štátnej pomoci

N 622/08

Členský štát

Španielsko

Región

Islas Canarias

Názov (a/alebo názov príjemcu)

Ayuda para compensar los daños causados por el incendio en «Palmitos Park»

Právny základ

Proyecto de Orden por el que se concede una subvención nominada, por importe de 1 000 000 EUR a la entidad Aspro Parks Canarias, S.L., con destino a la reparación de los daños producidos en las instalaciones del Parque zoológico y botánico Palmitos Park, como consecuencia de los incendios acaecidos en la isla de Gran Canaria en el verano de 2007.

Decreto 337/199, de 19 de diciembre, por el que se establece el régimen general de subvención de la región de Canarias

Druh opatrenia

Individuálna pomoc

Účel

Náhrada škody spôsobenej prírodnými katastrofami a výnimočnými udalosťami

Forma pomoci

Priama dotácia

Rozpočet

Celková výška plánovanej pomoci 1 mil. EUR

Intenzita

Trvanie

Sektory hospodárstva

Rekreačné, kultúrne a športové činnosti

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Gobierno de Canarias

Edificio de sos Múltples III

C/ León y Castillo, 200 planta baja

35004 Las Palmas de Gran Canaria

ESPAÑA

Ďalšie informácie

Rozhodnutie v autentickom jazykovom znení, z ktorého boli odstránené všetky informácie, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva, je uverejnené na stránke:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sk.htm

Dátum prijatia rozhodnutia

25.1.2010

Referenčné číslo štátnej pomoci

NN 19/09

Členský štát

Spojené kráľovstvo

Región

Scotland

Názov (a/alebo názov príjemcu)

Rescue and restructuring of Dunfermline Building Society

Právny základ

Ad-hoc, Bank of England Acts 1694-1998

Druh opatrenia

Individuálna pomoc

Účel

Pomoc na nápravu závažnej poruchy fungovania hospodárstva

Forma pomoci

Priama dotácia, Úver za zvýhodnených podmienok

Rozpočet

Celková výška plánovanej pomoci 1 600 mil. GBP

Intenzita

Trvanie

Sektory hospodárstva

Finančné sprostredkovanie

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

HM Treasury, the Governor and Company of the Bank of England

Ďalšie informácie

Rozhodnutie v autentickom jazykovom znení, z ktorého boli odstránené všetky informácie, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva, je uverejnené na stránke:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sk.htm

Dátum prijatia rozhodnutia

23.12.2009

Referenčné číslo štátnej pomoci

NN 63/09

Členský štát

Slovensko

Región

Názov (a/alebo názov príjemcu)

Daňové zvýhodnenie uplatnene na elektrinu, uhlie a zemný plyn

Právny základ

Zákon č. 609/2007 Z.z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu

Druh opatrenia

Schéma pomoci

Účel

Ochrana životného prostredia

Forma pomoci

Daňová úľava

Rozpočet

Ročné plánované výdavky 50,4 mil. EUR

Intenzita

Trvanie

1.7.2008 – 30.6.2018

Sektory hospodárstva

Energia

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Ministerstvo financií SR

Štefanovičova 5

817 82 Bratislava

SLOVENSKO/SLOVAKIA

Ďalšie informácie

Rozhodnutie v autentickom jazykovom znení, z ktorého boli odstránené všetky informácie, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva, je uverejnené na stránke:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sk.htm

Dátum prijatia rozhodnutia

15.3.2010

Referenčné číslo štátnej pomoci

N 594/09

Členský štát

Poľsko

Región

Názov (a/alebo názov príjemcu)

Dotacja na inwestycje w układy przesyłowe gazu ziemnego dla OGP Gaz-System S.A.

Právny základ

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne

Druh opatrenia

Individuálna pomoc

Účel

Rozvoj odvetvia, Regionálny rozvoj

Forma pomoci

Priama dotácia

Rozpočet

Celková výška plánovanej pomoci 1 207,71 mil. PLN

Intenzita

57 %

Trvanie

do 31.12.2013

Sektory hospodárstva

Dodávka elektriny, vody a plynu

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Instytut Nafty i Gazu

ul. Lubicz 25A

31-503 Kraków

POLSKA/POLAND

Ďalšie informácie

Rozhodnutie v autentickom jazykovom znení, z ktorého boli odstránené všetky informácie, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva, je uverejnené na stránke:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sk.htm

Dátum prijatia rozhodnutia

30.3.2010

Referenčné číslo štátnej pomoci

N 68/10

Členský štát

Španielsko

Región

Názov (a/alebo názov príjemcu)

Régimen de garantías con arreglo al Marco Temporal

Právny základ

Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos sobre el Marco nacional transitorio de concesión de garantías públicas para facilitar el acceso a la financiación en el actual contexto de crisis económica y financiera.

Druh opatrenia

Schéma pomoci

Účel

Náhrada škody spôsobenej prírodnými katastrofami a výnimočnými udalosťami

Forma pomoci

Garancia

Rozpočet

Celková výška plánovanej pomoci 800 mil. EUR

Intenzita

Trvanie

30.3.2010 – 31.12.2010

Sektory hospodárstva

Všetky odvetvia

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Todas las autoridades competentes en España

Ďalšie informácie

Rozhodnutie v autentickom jazykovom znení, z ktorého boli odstránené všetky informácie, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva, je uverejnené na stránke:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sk.htm


20.4.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 101/11


Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii

(Vec COMP/M.5697 – Alstom Holdings/Alstom Hydro Holding)

(Text s významom pre EHP)

2010/C 101/04

Dňa 13. januára 2010 sa Komisia rozhodla nevzniesť námietku voči uvedenej oznámenej koncentrácii a vyhlásiť ju za zlučiteľnú so spoločným trhom. Toto rozhodnutie je založené na článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 139/2004. Úplné znenie rozhodnutia je dostupné iba v angličtine jazyku a bude zverejnené po odstránení akýchkoľvek obchodných tajomstiev. Bude dostupné:

v časti webovej stránky Komisie o hospodárskej súťaži venovanej fúziám (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Táto webová stránka poskytuje rôzne možnosti na vyhľadávanie individuálnych rozhodnutí o fúziách podľa názvu spoločnosti, čísla prípadu, dátumu a sektorových indexov,

v elektronickej podobe na webovej stránke EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) pod číslom dokumentu 32010M5697. EUR-Lex predstavuje online prístup k európskemu právu.


20.4.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 101/11


Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii

(Vec COMP/M.5824 – BC Partners/Spotless)

(Text s významom pre EHP)

2010/C 101/05

Dňa 14. apríla 2010 sa Komisia rozhodla nevzniesť námietku voči uvedenej oznámenej koncentrácii a vyhlásiť ju za zlučiteľnú so spoločným trhom. Toto rozhodnutie je založené na článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 139/2004. Úplné znenie rozhodnutia je dostupné iba v angličtine jazyku a bude zverejnené po odstránení akýchkoľvek obchodných tajomstiev. Bude dostupné:

v časti webovej stránky Komisie o hospodárskej súťaži venovanej fúziám (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Táto webová stránka poskytuje rôzne možnosti na vyhľadávanie individuálnych rozhodnutí o fúziách podľa názvu spoločnosti, čísla prípadu, dátumu a sektorových indexov,

v elektronickej podobe na webovej stránke EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) pod číslom dokumentu 32010M5824. EUR-Lex predstavuje online prístup k európskemu právu.


IV Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Európska komisia

20.4.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 101/12


Výmenný kurz eura (1)

19. apríla 2010

2010/C 101/06

1 euro =


 

Mena

Výmenný kurz

USD

Americký dolár

1,3432

JPY

Japonský jen

123,50

DKK

Dánska koruna

7,4427

GBP

Britská libra

0,88050

SEK

Švédska koruna

9,6980

CHF

Švajčiarsky frank

1,4345

ISK

Islandská koruna

 

NOK

Nórska koruna

7,9830

BGN

Bulharský lev

1,9558

CZK

Česká koruna

25,250

EEK

Estónska koruna

15,6466

HUF

Maďarský forint

265,38

LTL

Litovský litas

3,4528

LVL

Lotyšský lats

0,7080

PLN

Poľský zlotý

3,9031

RON

Rumunský lei

4,1578

TRY

Turecká líra

2,0093

AUD

Austrálsky dolár

1,4625

CAD

Kanadský dolár

1,3680

HKD

Hongkongský dolár

10,4270

NZD

Novozélandský dolár

1,8965

SGD

Singapurský dolár

1,8554

KRW

Juhokórejský won

1 501,86

ZAR

Juhoafrický rand

10,0317

CNY

Čínsky juan

9,1698

HRK

Chorvátska kuna

7,2610

IDR

Indonézska rupia

12 155,27

MYR

Malajzijský ringgit

4,3224

PHP

Filipínske peso

59,941

RUB

Ruský rubeľ

39,2675

THB

Thajský baht

43,379

BRL

Brazílsky real

2,3738

MXN

Mexické peso

16,5490

INR

Indická rupia

60,0880


(1)  Zdroj: referenčný výmenný kurz publikovaný ECB.


INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

20.4.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 101/13


Informácie oznámené členskými štátmi o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 1857/2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy na štátnu pomoc pre malé a stredné podniky (MSP) pôsobiace v poľnohospodárskych výrobe, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 70/2001

2010/C 101/07

Č. pomoci: XA 271/09

Členský štát: Cyprus

Región: Κύπρος

Názov schémy štátnej pomoci alebo názov podniku prijímajúceho individuálnu štátnu pomoc: Πρόγραμμα Ελέγχου της σαλμονέλας στα σμήνη γαλοπούλων κρεοπαραγωγής

Právny základ:

1.

Άρθρο 03525 του Προϋπολογισμού για το 2010 – Συμμετοχή σε Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2.

Οι περί της Υγείας των Ζώων Νόμοι του 2001 έως 2009.

3.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003 zo 17. novembra 2003 o kontrole salmonely a ostatných špecifikovaných zoonotických pôvodcov pochádzajúcich z potravín.

4.

Nariadenie Komisie (ES) č. 584/2008 z 20. júna 2008, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003, pokiaľ ide o cieľ Spoločenstva zameraný na zníženie prevalencie Salmonella Enteritidis a Salmonella Typhimurium u moriek.

5.

Απόφαση Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων με αριθμό 305 και ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου 2008 (Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας με αριθμό 4339 και ημερομηνία 16 Ιανουαρίου 2009 σ. 156).

Ročné výdavky plánované v rámci schémy štátnej pomoci alebo celková výška individuálnej štátnej pomoci poskytnutej podniku: 0,0003 mil. EUR

Maximálna intenzita pomoci: 100 %

Dátum implementácie: Implementácia programu začne až po jeho uverejnení Európskou komisiou v súlade s nariadením (ES) č. 1857/2006.

Trvanie schémy štátnej pomoci alebo individuálnej štátnej pomoci:

Účel pomoci: Ochorenia zvierat [článok 10 nariadenia (ES) č. 1857/2006]. Schéma sa týka pomoci na kompenzáciu nákladov poľnohospodárov na prevenciu a odstránenie ochorení zvierat [článok 10 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1857/2006].

Príslušné odvetvia hospodárstva: Kód NACE

A10407 – Chov hydiny

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc:

Veterinary Services Department

Ministry of Agriculture

Natural Resources and Environment

1417 Athalassa

Nicosia

CYPRUS

Internetová stránka: http://www.moa.gov.cy/moa/vs/vs.nsf/vs04_gr/vs04_gr?OpenDocument

http://www.publicaid.gov.cy/publicaid/publicaid.nsf/All/8C33E1F6FE7EC4C0C2257545002A533E/$file/Απόφαση%20Αρ.%20305.pdf

Ďalšie informácie: Účelom pomoci je uskutočnenie programu zameraného na kontrolu salmonely v kŕdľoch moriek brojlerov v súlade s ustanoveniami právnych predpisov Spoločenstva [nariadenie (ES) č. 584/2008]. Ochorenie sa uvádza na zozname Medzinárodného úradu pre nákazy zvierat (OIE) a v prílohe k rozhodnutiu Rady 90/424/EHS (ochorenia, pri ktorých sa môže využiť spolufinancovanie). Opatrenie pokrýva výdavky na laboratórne analýzy. Vzorky odoberajú a analyzujú v laboratóriu veterinárne služby.

Č. pomoci: XA 273/09

Členský štát: Cyprus

Región: Κύπρος

Názov schémy štátnej pomoci alebo názov podniku prijímajúceho individuálnu štátnu pomoc: Πρόγραμμα Ελέγχου της σαλμονέλας στα σμήνη αυγοπαραγωγής

Právny základ:

1.

Άρθρο 03525 του Προϋπολογισμού για το 2010 — Συμμετοχή σε Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2.

Οι περί της Υγείας των Ζώων Νόμοι του 2001 έως 2009.

3.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003 zo 17. novembra 2003 o kontrole salmonely a ostatných špecifikovaných zoonotických pôvodcov pochádzajúcich z potravín.

4.

Nariadenie Komisie (ES) č. 1168/2006 z 31. júla 2006, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003, pokiaľ ide o cieľ Spoločenstva znížiť prevalenciu určitých sérotypov salmonely u nosníc Gallus gallus, a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1003/2005.

5.

Απόφαση Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων με αριθμό 314 και ημερομηνία 16 Νοεμβρίου 2009 (Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας με αριθμό 4414 και ημερομηνία 20 Νοεμβρίου 2009 σ. 5506)

Ročné výdavky plánované v rámci schémy štátnej pomoci alebo celková výška individuálnej štátnej pomoci poskytnutej podniku: 0,3 mil. EUR

Maximálna intenzita pomoci: 100 %

Dátum implementácie: Implementácia programu začne až po jeho uverejnení Európskou komisiou v súlade s nariadením (ES) č. 1857/2006.

Trvanie schémy štátnej pomoci alebo individuálnej štátnej pomoci:

Účel pomoci: Ochorenia zvierat [článok 10 nariadenia (ES) č. 1857/2006]. Schéma sa týka: i) pomoci na kompenzáciu nákladov poľnohospodárov na prevenciu a odstránenie ochorení zvierat [článok 10 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1857/2006]; ii) pomoci na kompenzáciu strát poľnohospodárom spôsobených ochoreniami zvierat [článok 10 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1857/2006].

Príslušné odvetvia hospodárstva: Kód NACE

A10407 – Chov hydiny

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc:

Veterinary Services Department

Ministry of Agriculture

Natural Resources and Environment

1417 Athalassa

Nicosia

CYPRUS

Internetová stránka: http://www.moa.gov.cy/moa/vs/vs.nsf/vs04_gr/vs04_gr?OpenDocument

http://www.publicaid.gov.cy/publicaid/publicaid.nsf/All/8C33E1F6FE7EC4C0C2257545002A533E/$file/Απόφαση%20Αρ.%20305.pdf

Ďalšie informácie: Účelom pomoci je uskutočnenie programu zameraného na kontrolu salmonely v kŕdľoch nosníc v súlade s ustanoveniami právnych predpisov Spoločenstva [nariadenie (ES) č. 1168/2006]. Ochorenie sa uvádza na zozname Medzinárodného úradu pre nákazy zvierat (OIE) a v prílohe k rozhodnutiu Rady 90/424/EHS (ochorenia, pri ktorých sa môže využiť spolufinancovanie).

Predpokladané výdavky na rok 2010 týkajúce sa programu zameraného na kontrolu salmonely v kŕdľoch nosníc sa oznámili Európskej komisii v rámci programov spolufinancovania.

V rámci opatrenia sú na pomoc oprávnení chovatelia chovných sliepok regiónov kontrolovaných Cyperskou republikou na farmách, kde sa zistila Salmonella enteritidis alebo Salmonella typhimurium.

Č. pomoci: XA 274/09

Členský štát: Cyprus

Región: Cyprus

Názov schémy štátnej pomoci alebo názov podniku prijímajúceho individuálnu štátnu pomoc: Προγράμματα εκρίζωσης και επιτήρησης Βρουκέλωσης Βοοειδών και Αιγοπροβάτων.

Právny základ:

1.

Άρθρο 03525 του Προϋπολογισμού για το 2009 — Συμμετοχή σε Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2.

Ο περί της Εφαρμογής Κοινοτικών Κανονισμών στον Τομέα της Κτηνιατρικής Νόμος του 2004 [Ν 149(Ι)/2004]

3.

Νόμος που προνοεί για την Υγεία των Ζώων [Ν.109(Ι)2001]

4.

Απόφαση Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων με αριθμό 314 και ημερομηνία 16 Νοεμβρίου 2009 (Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας με αριθμό 4414 και ημερομηνία 20 Νοεμβρίου 2009 σ.5506)

Ročné výdavky plánované v rámci schémy štátnej pomoci alebo celková výška individuálnej štátnej pomoci poskytnutej podniku: 0,46 mil. EUR

Maximálna intenzita pomoci: 100 %

Dátum implementácie: Implementácia programu začne až po jeho uverejnení Európskou komisiou v súlade s nariadením (ES) č. 1857/2006.

Trvanie schémy štátnej pomoci alebo individuálnej štátnej pomoci:

Účel pomoci: Ochorenia zvierat [článok 10 nariadenia (ES) č. 1857/2006]. Schéma sa týka: i) pomoci na kompenzáciu nákladov poľnohospodárov na prevenciu a odstránenie ochorení zvierat [článok 10 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1857/2006]; ii) pomoci na kompenzáciu strát poľnohospodárom spôsobených ochoreniami zvierat [článok 10 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1857/2006].

Príslušné odvetvia hospodárstva: Kód NACE

A10401 – Chov dojníc

A10405 – Chov oviec a kôz

A10407 – Chov hydiny

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc:

Veterinary Services Department

Ministry of Agriculture

Natural Resources and Environment

1417 Athalassa

Nicosia

CYPRUS

Internetová stránka: http://www.moa.gov.cy/moa/vs/vs.nsf/vs04_gr/vs04_gr?OpenDocument

http://www.publicaid.gov.cy/publicaid/publicaid.nsf/All/8C33E1F6FE7EC4C0C2257545002A533E/$file/Απόφαση%20Αρ.%20305.pdf

Ďalšie informácie: Účelom pomoci je uskutočnenie programu zameraného na odstránenie a sledovanie brucelózy dobytka, oviec a kôz v súlade s ustanoveniami právnych predpisov Spoločenstva (smernica 64/432/EHS v prípade dobytka, smernica 91/68/EHS v prípade oviec a kôz). Ochorenie sa uvádza na zozname Medzinárodného úradu pre nákazy zvierat (OIE) a v prílohe k rozhodnutiu Rady 90/424/EHS (ochorenia, pri ktorých sa môže využiť spolufinancovanie). Predpokladané výdavky na rok 2010 týkajúce sa programu zameraného na odstránenie a sledovanie brucelózy dobytka, oviec a kôz sa oznámili Európskej komisii v rámci programov spolufinancovania.

V rámci opatrenia sú na pomoc oprávnení chovatelia dobytka, oviec a kôz regiónov kontrolovaných Cyperskou republikou. V rámci programu zameraného na odstránenie brucelózy sa pomoc bude vyplácať chovateľom fariem, kde existuje podozrenie výskytu uvedeného ochorenia, alebo kde sa výskyt potvrdil. V rámci programu zameraného na sledovanie brucelózy sa vzorky odoberajú vo všetkých farmách určených na reprodukciu dobytka, oviec a kôz a analyzujú sa v laboratóriu.

Č. pomoci: XA 275/09

Členský štát: Cyprus

Región: Cyprus

Názov schémy štátnej pomoci alebo názov podniku prijímajúceho individuálnu štátnu pomoc: Πρόγραμμα Ελέγχου της σαλμονέλας στα σμήνη κρεοπαραγωγής

Právny základ:

1.

Άρθρο 03525 του Προϋπολογισμού για το 2010 — Συμμετοχή σε Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2.

Οι περί της Υγείας των Ζώων Νόμοι του 2001 έως 2009.

3.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003 zo 17. novembra 2003 o kontrole salmonely a ostatných špecifikovaných zoonotických pôvodcov pochádzajúcich z potravín.

4.

Nariadenie Komisie (ES) č. 646/2007 z 12. júna 2007, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003, pokiaľ ide o cieľ Spoločenstva zameraný na zníženie prevalencie Salmonella enteritidis a Salmonella typhimurium u brojlerov a ktorým sa ruší nariadenie (ES) č. 1091/2005.

5.

Απόφαση Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων με αριθμό 314 και ημερομηνία 16 Νοεμβρίου 2009 (Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας με αριθμό 4414 και ημερομηνία 20 Νοεμβρίου 2009 σ. 5506)

Ročné výdavky plánované v rámci schémy štátnej pomoci alebo celková výška individuálnej štátnej pomoci poskytnutej podniku: 0,003 mil. EUR

Maximálna intenzita pomoci: 100 %

Dátum implementácie: Implementácia programu začne až po jeho uverejnení Európskou komisiou v súlade s nariadením (ES) č. 1857/2006.

Trvanie schémy štátnej pomoci alebo individuálnej štátnej pomoci:

Účel pomoci: Ochorenia zvierat [článok 10 nariadenia (ES) č. 1857/2006]. Schéma sa týka pomoci na kompenzáciu nákladov poľnohospodárov na prevenciu a odstránenie ochorení zvierat [článok 10 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1857/2006].

Príslušné odvetvia hospodárstva: Kód NACE

A10407 – Chov hydiny

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc:

Veterinary Services Department

Ministry of Agriculture

Natural Resources and Environment

1417 Athalassa

Nicosia

CYPRUS

Internetová stránka: http://www.moa.gov.cy/moa/vs/vs.nsf/vs04_gr/vs04_gr?OpenDocument

http://www.publicaid.gov.cy/publicaid/publicaid.nsf/All/8C33E1F6FE7EC4C0C2257545002A533E/$file/Απόφαση%20Αρ.%20305.pdf

Ďalšie informácie: Účelom pomoci je uskutočnenie programu zameraného na kontrolu salmonely v kŕdľoch brojlerov v súlade s ustanoveniami právnych predpisov Spoločenstva [nariadenie Komisie (ES) č. 1168/2006]. Ochorenie sa uvádza na zozname OIE (Medzinárodný úrad pre nákazy zvierat) a v prílohe k rozhodnutiu Rady 90/424/EHS (ochorenia, pri ktorých sa môže využiť spolufinancovanie). Predpokladané výdavky na rok 2010 týkajúce sa programu zameraného na kontrolu salmonely v kŕdľoch brojlerov sa oznámili Európskej komisii v rámci programov spolufinancovania. Opatrenie pokrýva výdavky na laboratórne analýzy. Vzorky odoberajú a analyzujú v laboratóriu veterinárne služby.

Č. pomoci: XA 276/09

Členský štát: Cyprus

Región: Cyprus

Názov schémy štátnej pomoci alebo názov podniku prijímajúceho individuálnu štátnu pomoc: Πρόγραμμα Ελέγχου της σαλμονέλας στα σμήνη αναπαραγωγής

Právny základ:

1.

Άρθρο 03525 του Προϋπολογισμού για το 2010 — Συμμετοχή σε Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2.

Οι περί της Υγείας των Ζώων Νόμοι του 2001 έως 2009

3.

Nariadenie č. 2160/2003/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 17. novembra 2003 o kontrole salmonely a ostatných špecifikovaných zoonotických pôvodcov pochádzajúcich z potravín.

4.

Nariadenie Komisie (ES) č. … ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 2160/2003, pokiaľ ide o cieľ Spoločenstva znížiť prevalenciu určitých sérotypov salmonely u chovných kŕdľov Gallus gallus a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2160/2003 (referenčné číslo dokumentu SANCO/5971/2009r5, ktorý bol prijatý na zasadaní Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 20. októbra 2009).

5.

Απόφαση Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων με αριθμό 314 και ημερομηνία 16 Νοεμβρίου 2009 (Úradný vestník Cyperskej republiky č. 4414 z 20. novembra 2009, s. 5506)

Ročné výdavky plánované v rámci schémy štátnej pomoci alebo celková výška individuálnej štátnej pomoci poskytnutej podniku: 0,089 milióna EUR

Maximálna intenzita pomoci: 100 %

Dátum implementácie: program sa bude implementovať až potom, čo ho uverejní Európska komisia v súlade s nariadením (ES) č. 1857/2006.

Trvanie schémy štátnej pomoci alebo individuálnej štátnej pomoci: do 31. decembra 2010.

Účel pomoci: Choroby zvierat [článok 10 nariadenia (ES) č. 1857/2006]. Schéma sa týka: pomoci na kompenzáciu nákladov poľnohospodárov na prevenciu a eradikáciu chorôb zvierat [článok 10 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1857/2006] a ii) pomoci na kompenzáciu strát poľnohospodárov spôsobených chorobami zvierat [článok 10 ods. 2) nariadenia (ES) č. 1857/2006].

Príslušné odvetvia hospodárstva: NACE kód

A10407 – Chov hydiny

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc:

Veterinary Services Department

Ministry of Agriculture

Natural Resources and Environment

1417 Athalassa

Nicosia

CYPRUS

Internetová stránka: http://www.moa.gov.cy/moa/vs/vs.nsf/DMLinfo_gr/DMLinfo_gr?OpenDocument

http://www.publicaid.gov.cy/publicaid/publicaid.nsf/All/8C33E1F6FE7EC4C0C2257545002A533E/$file/Απόφαση%20Αρ.%20305.pdf

Ďalšie informácie: Účelom pomoci je implementácia programu na kontrolu salmonely u chovných kŕdľov v súlade s ustanoveniami právnych predpisov Spoločenstva [nariadenie Komisie (ES) č. 1003/2005]. Táto choroba je uvedená v zozname Svetovej organizácie pre zdravie zvierat (ΟΙΕ) a v prílohe k rozhodnutiu Rady 90/424/EHS (zoznam chorôb, na ktoré sa môže vzťahovať spolufinancovanie). Príjemcami pomoci v rámci tohto opatrenia sú chovatelia hydiny v oblastiach kontrolovaných Cyperskou republikou. Výdavky na rok 2010 plánované na program na kontrolu salmonely u chovných kŕdľov boli Európskej komisii oznámené v rámci programov spolufinancovania.

Č. pomoci: XA 277/09

Členský štát: Cyprus

Región: Κύπρος

Názov schémy štátnej pomoci alebo názov podniku prijímajúceho individuálnu štátnu pomoc: Πρόγραμμα επιτήρησης της γρίπης των πτηνών σε πτηνά της οργανωμένης πτηνοτροφίας και άγρια πτηνά.

Právny základ:

1.

Άρθρο 03525 του Προϋπολογισμού για το 2010 — Συμμετοχή σε Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2.

Οι περί της Υγείας των Ζώων Νόμοι του 2001 έως 2009.

3.

Rozhodnutie Komisie z 13. apríla 2007 o implementácii programov zameraných na sledovanie vtáčej chrípky u hydiny a voľne žijúcich vtákov, ktoré sa majú uskutočniť v členských štátoch, a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2004/450/ES (2007/268/ES).

4.

Απόφαση Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων με αριθμό 314 και ημερομηνία 16 Νοεμβρίου 2009 (Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας με αριθμό 4414 και ημερομηνία 20 Νοεμβρίου 2009 σ. 5506)

Ročné výdavky plánované v rámci schémy štátnej pomoci alebo celková výška individuálnej štátnej pomoci poskytnutej podniku: 0,03 mil. EUR

Maximálna intenzita pomoci: 100 %

Dátum implementácie: Implementácia programu začne až po jeho uverejnení Európskou komisiou v súlade s nariadením (ES) č. 1857/2006.

Trvanie schémy štátnej pomoci alebo individuálnej štátnej pomoci:

Účel pomoci: Ochorenia zvierat [článok 10 nariadenia (ES) č. 1857/2006]. Schéma sa týka: i) pomoci na kompenzáciu nákladov poľnohospodárov na prevenciu a odstránenie ochorení zvierat [článok 10 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1857/2006]; ii) pomoci na kompenzáciu strát poľnohospodárom spôsobených ochoreniami zvierat [článok 10 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1857/2006].

Príslušné odvetvia hospodárstva: Kód NACE

A10407 – Chov hydiny

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc:

Veterinary Services Department

Ministry of Agriculture

Natural Resources and Environment

1417 Athalassa

Nicosia

CYPRUS

Internetová stránka: http://www.moa.gov.cy/moa/vs/vs.nsf/vs04_gr/vs04_gr?OpenDocument

http://www.publicaid.gov.cy/publicaid/publicaid.nsf/All/8C33E1F6FE7EC4C0C2257545002A533E/$file/Απόφαση%20Αρ.%20305.pdf

Ďalšie informácie: Účelom pomoci je uskutočnenie programu zameraného na sledovanie vtáčej chrípky u chovanej hydiny a voľne žijúcich vtákov v súlade s právnymi predpismi Spoločenstva (rozhodnutie Komisie 2007/268/ES). Ochorenie sa uvádza na zozname OIE (Medzinárodný úrad pre nákazy zvierat) a v prílohe k rozhodnutiu Rady 90/424/EHS (ochorenia, pri ktorých sa môže využiť spolufinancovanie). Predpokladané výdavky na rok 2010 týkajúce sa programu zameraného na sledovanie vtáčej chrípky sa oznámili Európskej komisii v rámci programov spolufinancovania. V rámci opatrenia sú na pomoc oprávnení všetci chovatelia hydiny regiónov kontrolovaných Cyperskou republikou na farmách, kde sa zistila vtáčia chrípka.


V Oznamy

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

Európska komisia

20.4.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 101/18


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Vec COMP/M.5832 – Avelar/Enovos/Aveleos)

Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní

(Text s významom pre EHP)

2010/C 101/08

1.

Komisia bolo 12. apríla 2010 podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 39/2004 (1) doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii, ktorou podnik Enovos Luxembourg S.A. („Enovos“, Luxembursko) a podnik Avelar Energy Ltd. („Avelar“, Švajčiarsko) kontrolovaný podnikom Renova Holdings Ltd. („Renova Group“, Rusko) získavajú v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia ES o fúziách prostredníctvom kúpy akcií spoločnú kontrolu nad podnikom Aveleos S.A. („Aveleos“, Luxembursko), novozaloženou spoločnosťou tvoriacou spoločný podnik.

2.

Predmet činnosti dotknutých podnikov:

Enovos: dodávka plynu a elektriny najmä v Luxembursku a Nemecku,

Avelar: výroba tradičnej energie a energie z obnoviteľných zdrojov, ako aj obchod a maloobchod s ňou,

Aveleos: pôsobí na trhoch s fotovoltickou energiou vo viacerých krajinách EÚ.

3.

Na základe predbežného posúdenia a bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie v tejto veci, sa Komisia domnieva, že oznámená transakcia by mohla spadať do rozsahu pôsobnosti nariadenia ES o fúziách. V súlade s oznámením Komisie týkajúcim sa zjednodušeného konania pre posudzovanie určitých druhov koncentrácií podľa nariadenia ES o fúziách (2) je potrebné uviesť, že túto vec je možné posudzovať v súlade s postupom stanoveným v oznámení.

4.

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr do 10 dní od dátumu uverejnenia tohto oznámenia. Pripomienky je možné zaslať faxom (+32 22964301), e-mailom na adresu: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu alebo poštou s uvedením referenčného čísla COMP/M.5832 – Avelar/Enovos/Aveleos na túto adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1 („nariadenie ES o fúziách“).

(2)  Ú. v. EÚ C 56, 5.3.2005, s. 32 („Oznámenie o zjednodušenom postupe“).


20.4.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 101/19


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Vec COMP/M.5834 – Coca-Cola Enterprises/Coca-Cola Drycker Sverige AB/Coca-Cola Drikker AS)

Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní

(Text s významom pre EHP)

2010/C 101/09

1.

Komisia bolo 13. apríla 2010 podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1) doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii, ktorou podnik Coca-Cola Enterprises Inc. („CCE“, USA) získava v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia ES o fúziách prostredníctvom kúpy akcií kontrolu nad celými podnikmi Coca-Cola Drycker Sverige AB („CCDS“, Švédsko) a Coca-Cola Drikker AS („CCD“, Nórsko).

2.

Predmet činnosti dotknutých podnikov:

CCE: príprava, balenie a distribúcia nápojov,

CCDS: príprava, balenie a distribúcia nápojov,

CCD: príprava, balenie a distribúcia nápojov.

3.

Na základe predbežného posúdenia a bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie v tejto veci, sa Komisia domnieva, že oznámená transakcia by mohla spadať do rozsahu pôsobnosti nariadenia ES o fúziách. V súlade s oznámením Komisie týkajúcim sa zjednodušeného konania pre posudzovanie určitých druhov koncentrácií podľa nariadenia ES o fúziách (2) je potrebné uviesť, že túto vec je možné posudzovať v súlade s postupom stanoveným v oznámení.

4.

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr do 10 dní od dátumu uverejnenia tohto oznámenia. Pripomienky je možné zaslať faxom (+32 22964301), e-mailom na adresu: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu alebo poštou s uvedením referenčného čísla COMP/M.5834 – Coca-Cola Enterprises/Coca-Cola Drycker Sverige AB/Coca-Cola Drikker AS na túto adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1 („nariadenie ES o fúziách“).

(2)  Ú. v. EÚ C 56, 5.3.2005, s. 32 („Oznámenie o zjednodušenom postupe“).


INÉ AKTY

Európska komisia

20.4.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 101/20


Uverejnenie žiadosti o zmenu a doplnenie podľa článku 6 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 510/2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín

2010/C 101/10

Týmto uverejnením sa poskytuje právo vzniesť námietky proti žiadosti podľa článku 7 nariadenia Rady (ES) č. 510/2006 (1). Vznesené námietky sa musia Komisii doručiť do šiestich mesiacov po uverejnení tejto žiadosti.

ŽIADOSŤ O ZMENU A DOPLNENIE

NARIADENIE RADY (ES) č. 510/2006

Žiadosť o zmenu a doplnenie podľa článku 9

„RICOTTA ROMANA“

ES č.: IT- PDO-0105-0298-16.07.2008

CHZO ( ) CHOP ( X )

1.   Položka v špecifikácii výrobku, ktorej sa zmena a doplnenie týka:

Názov výrobku

Image

Opis výrobku

Zemepisná oblasť

Dôkaz o pôvode

Image

Spôsob výroby

Spojenie

Označovanie

Vnútroštátne požiadavky

Iné (upresní sa)

2.   Druh zmeny(-ien) a doplnenia(-í):

Image

Zmena a doplnenie jednotného dokumentu alebo zhrnutia

Zmena a doplnenie špecifikácie zapísaného CHOP alebo CHZO, ku ktorému nebol uverejnený jednotný dokument ani zhrnutie

Zmena a doplnenie špecifikácie, ktorá nevyžaduje zmenu a doplnenie uverejneného jednotného dokumentu [článok 9 ods. 3 nariadenia (ES) č. 510/2006]

Dočasná zmena a doplnenie špecifikácie vyplývajúca z uloženia záväzných hygienických alebo rastlinolekárskych opatrení zo strany verejných orgánov [článok 9 ods. 4 nariadenia (ES) č. 510/2006]

3.   Zmena (-y) a doplnenie (-ia):

3.1.   Opis výrobku:

Zmenila sa hodnota minimálneho percentuálneho podielu tuku v sušine v bode 2.. Táto zmena bola potrebná, pretože sa ukázalo, že hodnota uvedená v zapísanej špecifikácii nebola presným vyjadrením skutočnosti. Syr „Ricotta Romana“ bol zapísaný ako CHZO nariadením (ES) č. 737/2005 z 13. mája 2005 Pri vykonávaní kontrolného plánu kontrolný orgán zistil, že značné množstvá výrobku nebolo možné certifikovať. Na základe podrobných kontrol a analýz vhodného množstva vzoriek odobratých v rôznych obdobiach roka sa zistilo, že obsah tuku bol oveľa vyšší. V špecifikácii sa uvádzal rozsah 17 % až 29 %, avšak skutočná úroveň je najmenej 40 % tuku v sušine.

3.2.   Spôsob výroby:

Hodnoty uvedené pre srvátku z ovčieho mlieka boli tiež ohodnotené ako nerealistické.

Hodnoty zistené analýzou sú tieto:

beztuková sušina: 5,37 % alebo viac,

bielkoviny: 1,09 % alebo viac,

tuky: 0,35 % alebo viac,

laktóza: 3,55 % alebo viac,

minerály: 0,4 % alebo viac.

Rozdiely pochádzali z nedostatku dôslednosti v analytickom laboratóriu, ktoré výrobcovia použili pri zostavovaní špecifikácie. Predchádzajúce hodnoty boli nepochybne založené na nedostatočnom počte vzoriek, ktoré sa navyše vzťahovali len na obmedzenú časť roka. Tieto skutočnosti mali za následok, že získané hodnoty neboli správne.

Nové hodnoty zistené analýzou, ktorú vykonal certifikačný orgán zodpovedajú skutočnej charakteristike výrobku.

JEDNOTNÝ DOKUMENT

NARIADENIE RADY (ES) č. 510/2006

„RICOTTA ROMANA“

ES č.: IT-PDO-0105-0298-16.07.2008

CHZO ( ) CHOP ( X )

1.   Názov:

„Ricotta Romana“

2.   Členský Štát alebo tretia krajina:

Taliansko

3.   Opis poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny:

3.1.   Typ výrobku (príloha III):

Trieda 1.4.

Iné živočíšne výrobky. Ricotta

3.2.   Opis výrobku, na ktorý sa vzťahuje meno v bode 1:

Použitie chráneného označenia pôvodu (CHOP) „Ricotta Romana“ je vyhradené pre mliečny výrobok, ktorý sa vyrába zo srvátky plnotučného mlieka bahníc nasledujúcich plemien: Sarda, Comisana, Sopravvissana, Massese a ich krížencov. Pri uvedení na trh má nasledujúce vlastnosti:

výrobok: čerstvý,

hmota: biela s hrudkovitou štruktúrou,

chuť: sladkastá, mliečna chuť,

hmotnosť: až do 2 kg,

obsah tuku: najmenej 40 % v sušine.

3.3.   Suroviny (len pre spracované výrobky):

Srvátka z plnotučného mlieka, tekutý produkt zrážania mlieka, sa získa oddelením od zrazeniny určenej na výrobu ovčích syrov z mlieka bahníc v regióne Lazio.

Srvátka z plnotučného ovčieho mlieka je svetložltej farby a obsahuje:

beztukovú sušinu: 5,37 % alebo viac,

bielkoviny: 1,09 % alebo viac,

tuky: 0,35 % alebo viac,

laktózu: 3,55 % alebo viac,

minerály: 0,4 % alebo viac.

Pri výrobe „Ricotta Romana“ je dovolené pri zahrievaní srvátky na 50 – 60 °C pridať plnotučné ovčie mlieko vyššie uvedených plemien, ktoré sa chovajú v zemepisnej oblasti uvedenej v bode 4 v množstvách, ktoré nepresahujú 15 % celkového objemu srvátky.

3.4.   Krmivo (len pre výrobky živočíšneho pôvodu):

Krmivo pre ovce na prírodných pastvinách a lúkach typických pre oblasť výroby (bod 4). Môžu sa použiť doplnkové sušené krmivo alebo koncentráty, ale použiť syntetické látky a geneticky modifikované organizmy dovolené nie je. Dojné bahnice sa nesmú vykrmovať, vystavovať stresujúcemu prostrediu a/alebo hormonálnym zmenám určeným na zvýšenie produkcie.

3.5.   Konkrétne kroky pri výrobe, ktoré sa musia uskutočniť v označenej zemepisnej oblasti:

Poľnohospodárske podniky chovajúce ovce, ktorých mlieko sa spracúva do „Ricotta Romana“ sa musia nachádzať v označenej zemepisnej oblasti.

Mlieko sa musí vyrobiť a spracovať v označenej zemepisnej oblasti.

Kľúčovým faktorom kvality výrobku je oddelenie zrazeniny, čo záleží od pracovných zručností výrobcov syra, ktoré sú výsledkom odovzdávania skúseností a zručností po stáročia v oblasti, na ktorú sa vzťahuje CHOP.

3.6.   Osobitné pravidlá pre krájanie, strúhanie, balenie atď.:

Keď je srvátka takmer úplne oddelená, „Ricotta Romana“ sa zabalí a uvedie do predaja niekoľko hodín po vyrobení.

Je to čerstvý výrobok, ktorý nezreje, ani sa neskladuje a rýchlo sa kazí.

Keďže by sa mal skonzumovať pokiaľ je čo najčerstvejší, musí byť zabalený v zemepisnej oblasti uvedenej v bode 4, aby sa zachovala čerstvosť, čistota a kvalita, ako aj na zabezpečenie vysledovateľnosti a umožnenie kontroly.

Výrobok sa balí do prútených, plastových alebo kovových košov v tvare zrezaného kužeľa s objemom najviac 2 kg, jeho horná strana sa zakrýva plastovou fóliou. Povolené sú aj nasledujúce iné druhy balení:

balenie do pergamenu a

do plastových nádob a/alebo vákuové balenie.

3.7.   Osobitné pravidlá označovania:

Okrem symbolu Spoločenstva, príslušných údajov a informácií požadovaných zákonom musí balenie povinne zobrazovať jasne a čitateľne nasledujúce údaje:

označenie „Ricotta Romana“ musí byť uvedené jasnými a nezmazateľnými písmenami, značne väčšími a oddelenými od ostatného textu, a musí byť nasledované slovami „Denominazione Origine Protetta (D.O.P.)“,

meno, obchodný názov a adresa vyrábajúcej a baliacej spoločnosti,

logo výrobku.

Je zakázané akékoľvek označenie výrobku, vrátane prídavných mien „fine“ (jemný), „scelto“ (vybraný), „selezionato“ (vyberaný), „superiore“ (vynikajúci) a „genuino“ (pravý) alebo akékoľvek iné pochvalné prídavné mená. Môžu sa použiť obchodné značky, ak nemajú pochvalný význam a nemôžu uviesť spotrebiteľa do omylu a tiež názov podniku, z ktorého zdrojov výrobok pochádza a iné pravdivé a dokumentovateľné odkazy, ktoré sa povoľujú právnymi prepisy Spoločenstva alebo právne predpisy na vnútroštátnej a regionálnej úrovni a ktoré nie sú v rozpore s účelom a obsahom tejto špecifikácie.

Názov „Ricotta Romana“ sa musí uviesť v talianskom jazyku.

4.   Stručné vymedzenie zemepisnej oblasti:

Srvátka sa musí získať z plnotučného mlieka oviec z regiónu Lazio. Srvátka sa musí spracovať a zabaliť ako „Ricotta Romana“ v regióne Lazio.

5.   Súvislosť so zemepisnou oblasťou:

5.1.   Špecifickosť zemepisnej oblasti:

Pôdne a klimatické podmienky v regióne Lazio sú charakteristické rôznymi typmi reliéfu (vápencové a sopečné pohoria, pahorky záplavové nížiny), priemernými ročnými teplotami v rozpätí 13 až 16 °C, ročnými zrážkami minimálne 650 mm pozdĺž pobrežia, viac ako 1 000 – 1 500 mm na vnútrozemských nížinách a až do 1 800 – 2 000 mm v okolí hory Terminillo a v pohorí Simbruini.

Vzhľadom na tieto podmienky poskytuje územie najlepšie možné predpoklady na chov oviec bez toho, aby boli vystavené stresujúcim vplyvom.

Tieto prírodné faktory umožňujú využívať ako zdroj krmiva pre ovce prírodné lúky a pastviny a mlieku určenému na výrobu syra dodávajú mimoriadne vlastnosti a vzniká mimoriadne priaznivá súhra kvality výrobku a homogénnej povahy jeho vlastností.

Je potrebné zdôrazniť, že v regióne Lazio dosahuje množstvo oviec viac ako 440 000 kusov, ktoré produkujú približne 600 000 hl mlieka ročne.

5.2.   Špecifickosť výrobku:

„Ricotta Romana“ má nasledujúce charakteristiky:

veľmi jemná a hrudkovitá štruktúra,

v porovnaní so syrom získavaným zo srvátky z kravského mlieka výraznejšia farba a

sladkastá, mliečna chuť.

Uvedené kvalitatívne vlastnosti súvisia s týmito faktormi:

obsah laktózy 3,55 % alebo viac v srvátke z plnotučného ovčieho mlieka, ktorá tomuto výrobku dodáva sladkú chuť vďaka spôsobu kŕmenia oviec určených na produkciu mlieka, ktoré sa pasú na prírodných pastvinách a lúkach typických pre región Lazio a

pri spracovaní srvátky sa nepridávajú žiadne regulátory kyslosti.

Výsledný výrobok, „Ricotta Romana“ má charakteristickú sladkastú chuť, ktorá ho odlišuje od iných druhov výrobku „ricotta“.

5.3.   Príčinná súvislosť medzi zemepisnou oblasťou a akosťou alebo typickou vlastnosťou výrobku (pre CHOP), alebo špecifickou akosťou, povesťou alebo inou typickou vlastnosťou výrobku (pre CHZO):

Kŕmenie oviec, spolu s priaznivými prírodnými podmienkami, v ktorých sa chovajú, vrátane tradičnej pastvy na horských pastvinách, ktorá im umožňuje uniknúť pred letnými horúčavami a možnými stresujúcimi vplyvmi prostredia a stresujúcemu spôsobu kŕmenia, ktorým by boli vystavené v nížinách znamenajú, že mlieko je najvyššej kvality, a získaná „ricotta“ je veľmi charakteristická.

Historická prítomnosť výrobku ricotta romana na trhoch v celom regióne Lazio je dokumentovaná údajmi z trhových správ Obchodnej, priemyslovej, remeselnej a poľnohospodárskej komory (CCIAA) v Ríme (1922 – 1965), Viterbo (1949 – 1973), Frosinone (1955 – 1999) a Latina (1951 – 1977). Z komoditnej burzy CCIAA v Ríme je tiež možné zistiť zmeny v cenách výrobku medzi rokmi 1952 a 1998, ktoré ukazujú jeho dôležitosť pre ekonomiku v tejto oblasti. Existuje množstvo sociálnych a ekonomických odkazov, ako napríklad prítomnosť výrobcov, ktorí tento spôsob výroby praktizujú roky. Podľa informácií uvedených riaditeľom hospodárstva Castel di Guido v roku 1969 vyprodukovali 3 500 litrov ovčieho mlieka, ktorého časť sa predala ako čerstvé mlieko a časť sa použila na výrobu ricotta romana, ako to vyplýva z učtovných záznamov, parafovaných pastierom a riaditeľom v rokoch 1958, 1960 a 1965. Účtovné záznamy hospodárstva Gasparri uvádzajú cenu za kilogram a celkový počet kilogramov ricotta romana vyrobených počas poľnohospodárskej sezóny od roku 1907 (70 centov/kg do 15. marca a 45 centov/kg následne, celkom 850 kg) do roku 1924 (celkom 932,5 kg).

Množstvo historických odkazov a tradičných zvykov dokladá súvislosť medzi výrobkom a zemepisnou oblasťou. Medzi historické odkazy patrí opis techník na výrobu ricotta romana v Trinchieriho diele Vita di pastori nella Campagna Romana z roku 1953. Medzi tradičné zvyky patrí slávnosť na počesť atozzata (ovčia ricotta), ktorá sa koná približne 30 rokov v Barbarano Romano (VT).

Ricotta romana sa konzumuje nielen samostatne, ale má široké použitie ako prísada v tradičných jedlách v regióne Lazio.

Odkaz na uverejnenie špecifikácie:

[Článok 5 ods. 7 nariadenia (ES) č. 510/2006]

Ministerstvo začalo vnútroštátne námietkové konanie uverejnením návrhov zmien a doplnení CHOP „Ricotta Romana“ v Úradnom vestníku Talianskej republiky č. 26 z 31. januára 2008. Plné znenie špecifikácie výrobku je k dispozícii na webovej stránke ministerstva:

prostredníctvom nasledujúceho odkazu:

http://www.politicheagricole.it/DocumentiPubblicazioni/Search_Documenti_Elenco.htm?txtTipoDocumento=Disciplinare%20in%20esame%20UE&txtDocArgomento=Prodotti%20di%20Qualit%E0>Prodotti%20Dop,%20Igp%20e%20Stg

alebo

je možné vstúpiť priamo na stránku ministerstva (http://www.politicheagricole.it) a kliknúť na odkaz „Prodotti di Qualità“ (Akostné výrobky – na ľavej strane obrazovky) a potom na odkaz „Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE [regolamento (CE) n. 510/2006]“ (Špecifikácie výroby, ktorá je predmetom skúmania EÚ [nariadenie (ES) č. 510/2006)].


(1)  Ú. v. EÚ L 93, 31.3.2006, s. 12.


Korigendá

20.4.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 101/26


Korigendum k uverejneniu žiadosti o zápis do registra podľa článku 6 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 510/2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín

( Úradný vestník Európskej únie C 157 z 10. júla 2009 )

2010/C 101/11

Na strane 14 v bode 3.2 treťom odseku

namiesto:

„Farba múky musí dosahovať najmenej hodnotu 75. Farba múky sa meria na stupnici od 0 do 100 [čím nižšia je táto hodnota L (1), tým je sfarbenie múky výraznejšie]. ‚Farine de blé noir de Bretagne‘ (pohánková múka z Bretónska) má výraznú farbu.“

má byť:

„Farba múky dosahuje najmenej hodnotu 75 a najviac hodnotu 90. Farba múky sa meria na stupnici od 0 do 100 [čím nižšia je táto hodnota L (1), tým je sfarbenie múky výraznejšie]. ‚Farine de blé noir de Bretagne‘ (pohánková múka z Bretónska) má v porovnaní s inými oblasťami produkcie výraznú farbu.“

Na strane 16 v bode 5.2 poslednom odseku

namiesto:

„Tento produkt je základom stravy obyvateľov daného územia, pretože múka získaná z pohánky jedlej z Bretónska bola určená na konzumovanie v podobe palaciniek a placiek.“

má byť:

„Tento produkt bol základom stravy obyvateľov daného územia, pretože múka získaná z pohánky jedlej z Bretónska bola určená na konzumovanie v podobe palaciniek a placiek.“

Na strane 17 pod názvom „Odkaz na uverejnenie špecifikácie“

namiesto:

„http://www.inao.gouv.fr/repository/editeur/pdf/IGP2008/cdchFarinedeBleNoirdeBretagnesept2008.pdf“

má byť:

„https://www.inao.gouv.fr/fichier/CDCIGPFarinedeBleNoirdeBretagne.pdf“