ISSN 1725-5236

doi:10.3000/17255236.C_2010.087.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 87

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 53
1. apríla 2010


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

I   Uznesenia, odporúčania a stanoviská

 

STANOVISKÁ

 

Európska centrálna banka

2010/C 087/01

Stanovisko európskej centrálnej banky z 18. marca 2010 k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 1998/26/ES, 2002/87/ES, 2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES, 2004/109/ES, 2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES a 2009/65/ES v súvislosti s právomocami Európskeho orgánu pre bankovníctvo, Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov a Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (CON/2010/23)

1

 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2010/C 087/02

Jednotné uplatňovanie kombinovanej nomenklatúry (KN) (Zatrieďovanie tovaru)

9

2010/C 087/03

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec COMP/M.5761 – E.ON/MASDAR/JV) ( 1 )

10

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Rada

2010/C 087/04

Rozhodnutie Rady z 22. marca 2010, ktorým sa vymenúvajú poľskí členovia a náhradníci Poradného výboru pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

11

 

Európska komisia

2010/C 087/05

Výmenný kurz eura

12

 

INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

2010/C 087/06

Rozhodnutie o reorganizačnom opatrení proti Commercial Value Insurance A.Α.Ε. (Uverejnenie podľa článku 6 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/17/ES z 19. marca 2001 o reorganizácii a likvidácii poisťovní)

13

2010/C 087/07

Rozhodnutie o reorganizačnom opatrení týkajúcom sa spoločnosti Progress Assicurazioni S.p.A. (Uverejnenie podľa článku 6 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/17/ES z 19. marca 2001 o reorganizácii a likvidácii poisťovní)

14

2010/C 087/08

Aktualizovaný zoznam vnútroštátnych útvarov zodpovedných za kontrolu hraníc podľa článku 15 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006, ktorým sa ustanovuje kódex Spoločenstva o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc) (Ú. v. EÚ C 247, 13.10.2006, s. 17; Ú. v. EÚ C 77, 5.4.2007, s. 11; Ú. v. EÚ C 153, 6.7.2007, s. 21; Ú. v. EÚ C 331, 31.12.2008, s. 15)

15

 

V   Oznamy

 

ADMINISTRATÍVNE POSTUPY

 

Európska komisia

2010/C 087/09

Výzva na preloženie žiadostí o granty pre výskumných pracovníkov v rámci pracovného programu spoločného Európskeho programu metrologického výskumu (EMRP)

16

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA SPOLOČNEJ OBCHODNEJ POLITIKY

 

Európska komisia

2010/C 087/10

Oznámenie o začatí antisubvenčného konania týkajúceho sa dovozu určitých tyčí z nehrdzavejúcej ocele s pôvodom v Indii

17

 

Korigendá

2010/C 087/11

Korigendum k oznámeniu Komisie v rámci implementácie smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/16/ES o aproximácii právnych predpisov členských štátov, týkajúcich sa výťahov (Ú. v. EÚ C 52, 2.3.2010)

23

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 


I Uznesenia, odporúčania a stanoviská

STANOVISKÁ

Európska centrálna banka

1.4.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 87/1


STANOVISKO EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY

z 18. marca 2010

k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 1998/26/ES, 2002/87/ES, 2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES, 2004/109/ES, 2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES a 2009/65/ES v súvislosti s právomocami Európskeho orgánu pre bankovníctvo, Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov a Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy

(CON/2010/23)

2010/C 87/01

Úvod a právny základ

Európska centrálna banka (ECB) prijala 25. novembra 2009 žiadosť Rady Európskej únie o stanovisko k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 1998/26/ES, 2002/87/ES, 2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES, 2004/109/ES, 2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES a 2009/65/ES v súvislosti s právomocami Európskeho orgánu pre bankovníctvo, Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov a Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (1) (ďalej len „navrhovaná smernica“).

Právomoc ECB vydať stanovisko je založená na článku 127 ods. 4 a článku 282 ods. 5 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, keďže navrhovaná smernica obsahuje ustanovenia, ktoré majú vplyv na spôsob, akým Európsky systém centrálnych bánk (ESCB) prispieva k hladkému uskutočňovaniu politík, ktoré sa týkajú kontrolného dohľadu nad úverovými inštitúciami a stability finančného systému, ako je uvedené v článku 127 ods. 5 Zmluvy.

Pripomienky v tomto stanovisku je potrebné vykladať v spojení so stanoviskami ECB CON/2009/88 (2) a CON/2010/5 (3), ktoré boli prijaté v súvislosti s prebiehajúcou reformou európskeho finančného dohľadu (4).

V súlade s článkom 17.5 prvou vetou rokovacieho poriadku Európskej centrálnej banky, Rada guvernérov prijala toto stanovisko.

1.   Všeobecné pripomienky

1.1.   ECB podporuje cieľ navrhovanej smernice, ktorá obsahuje zmeny a doplnenia jedenástich smerníc týkajúcich sa finančného sektora, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie riadneho fungovania európskych orgánov dohľadu a Európskeho výboru pre systémové riziká (ESRB).

1.2.   Pripomienky a pozmeňujúce návrhy v tomto stanovisku sa zameriavajú najmä na otázky, ktoré majú priamy význam pre ECB/ESCB a ESRB a pre ich spoluprácu s európskymi orgánmi dohľadu a s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi. V tejto súvislosti je pre plnenie ich úloh osobitne dôležité, aby sa odstránili akékoľvek právne prekážky pre zdieľanie informácií, ktoré môžu existovať medzi ECB/ESCB, ESRB, tromi európskymi orgánmi dohľadu a vnútroštátnymi orgánmi dohľadu.

1.3.   Prijímanie technických noriem

1.3.1.   Navrhované nariadenia, ktorými sa zriaďujú európske orgány dohľadu (ďalej len „navrhované nariadenia o ESA“), ustanovujú jednotný postup pre prijímanie technických noriem (5). Navrhované technické normy bude vypracovávať každý európsky orgán dohľadu v podobe nariadení alebo rozhodnutí (6), ktoré schváli Komisia. V tejto súvislosti obsahuje navrhovaná smernica niekoľko zmien a doplnení sektorových právnych predpisov, pričom identifikuje oblasti, v ktorých sa majú vypracovať technické normy (7). ECB plne podporuje vypracovanie jednotnej knihy pravidiel EÚ, ktoré sa budú uplatňovať na všetky finančné inštitúcie na jednotnom trhu, a tým potrebu zavedenia efektívneho nástroja na zriadenie harmonizovaných technických noriem vo finančných službách (8), ako to zdôraznila vo svojom stanovisku CON/2010/5.

1.3.2.   Pokiaľ ide o vykonávacie právomoci zverené Komisii, Zmluva rozlišuje medzi delegovanými aktmi (článok 290 Zmluvy) a vykonávacími aktmi (článok 291 Zmluvy). Preto budú nariadenia a rozhodnutia prijaté Komisiou, ktorými sa schvaľujú navrhované technické normy, patriť do jednej z týchto dvoch kategórií. V súvislosti s právnymi predpismi EÚ v oblasti finančných služieb by sa mal medzi inštitúciami Únie, ktoré sa podieľajú na legislatívnom procese, dosiahnuť všeobecný súhlas ohľadom vhodnej metodiky, ktorá by sa mala prijať za účelom zahrnutia právnych aktov Komisie schvaľujúcich takéto navrhované technické normy do všeobecnejšieho rámca, v ktorom sa podľa Zmluvy delegované a vykonávacie právomoci uplatňujú.

1.3.3.   V rozsahu, v ktorom navrhované technické normy predstavujú „návrhy aktov Únie“ v zmysle článku 127 ods. 4 prvej zarážky a článku 282 ods. 5 Zmluvy a patria do oblasti pôsobnosti ECB, by sa mali s ECB konzultovať návrhy delegovaných alebo vykonávacích aktov, ktorými sa schvaľujú návrhy technických noriem. V rozsudku OLAF (9) Súdny dvor uviedol, že povinnosť konzultovať s ECB navrhované akty Únie „má v podstate zaručiť, že autor takého právneho aktu tento neprijme skôr, ako vypočuje úrad, ktorý je na základe osobitnej právomoci, ktorú vykonáva v rámci Spoločenstva v danej oblasti, a s prihliadnutím na vysoký stupeň odbornosti obzvlášť spôsobilý účelne prispieť k zamýšľanému procesu prijatia aktu“. Berúc do úvahy dôležitosť úlohy, ktorú by technické normy ako významná súčasť právnych predpisov Únie v oblasti finančných služieb mali v budúcnosti plniť, ECB bude svoju poradnú úlohu vykonávať v súlade s uvedenými zásadami.

2.   Konkrétne pripomienky

2.1.   Smernica 2003/71/ES  (10)

Uverejnenie všetkých prospektov v elektronickej forme a ich dostupnosť buď priamo na internetových stránkach Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA), alebo prostredníctvom odkazu na príslušné internetové stránky zvýši transparentnosť (11). ECB v tejto súvislosti veľmi podporuje myšlienku zlepšenia dostupnosti a porovnateľnosti určitých kľúčových informácií v prospektoch prostredníctvom vytvorenia normy pre referenčné údaje o cenných papieroch a emitentoch s cieľom sprístupniť takéto údaje tvorcom politiky, regulačným orgánom a finančným trhom prostredníctvom medzinárodnej verejnej infraštruktúry (12). Prospekty obsahujú kľúčové informácie, ktoré môžu mať význam na účely analýzy systémových rizík, riadenia rizík spoločností a zostavovania štatistík o cenných papieroch; preto by sa malo zabezpečiť, aby boli takéto informácie ľahko dostupné. V tejto súvislosti je ECB pripravená spolupracovať s ESMA a podieľať sa na vytvorení elektronickej databázy a na súvisiacich činnostiach.

2.2.   Smernica 2006/48/ES  (13)

2.2.1.   Cieľom viacerých zmien a doplnení sektorových smerníc v navrhovanej smernici je zlepšenie informačných kanálov medzi príslušnými orgánmi na úrovni Únie a na vnútroštátnej úrovni (14). ECB víta tieto navrhované zmeny a doplnenia a obzvlášť tie, ktoré zohľadňujú zriadenie ESRB (15). ECB navyše navrhuje dve ďalšie zmeny a doplnenia.

2.2.2.   Po prvé, navrhovaná smernica ustanovuje, že príslušné orgány sú oprávnené zdieľať informácie s Európskym orgánom pre bankovníctvo (EBA). ECB odporúča zmenu a doplnenie jedného ustanovenia smernice 2006/48/ES s cieľom odstrániť možné právne prekážky pre výmenu informácií medzi EBA a ESRB. Touto zmenou a doplnením by sa ustanovilo, že EBA je v súlade so smernicou 2006/48/ES a s príslušnými ustanoveniami navrhovaného nariadenia o EBA oprávnený zaslať ESRB všetky informácie prijaté od vnútroštátnych orgánov a ktoré sú potrebné na plnenie úloh ESRB bez toho, aby boli dotknuté iné príslušné európske pravidlá a obzvlášť článok 15 ods. 4 navrhovaného nariadenia o ESRB.

2.2.3.   Po druhé, smernica 2006/48/ES zveruje kolégiám orgánov dohľadu uskutočňovanie určitých úloh (16) (vrátane tých, ktoré súvisia s výmenou informácií) (17) a v tejto súvislosti nesmú platné požiadavky na zachovávanie mlčanlivosti (18) brániť príslušným orgánom vo výmene dôverných informácií v rámci kolégií orgánov dohľadu (19). Vzhľadom na potenciálny význam informácií dostupných v rámci kolégií orgánov dohľadu ECB odporúča výslovne ustanoviť, že európske orgány dohľadu môžu zdieľať s ESRB na základe jeho odôvodnených žiadostí dôverné informácie týkajúce sa aktivít kolégií orgánov dohľadu (20), ak sú tieto informácie významné pre plnenie úloh ESRB (21). Takéto ustanovenie by sa mohlo vložiť buď do článku 12 navrhovaných nariadení o ESA, ktorý sa týka kolégií orgánov dohľadu, alebo do príslušných ustanovení o výmene informácií v sektorových smerniciach, ktoré sa týkajú kolégií orgánov dohľadu.

3.   Pozmeňujúce návrhy

V prípade, ak ECB odporúča zmenu alebo doplnenie navrhovanej smernice, navrhované znenie príslušných zmien a doplnení je uvedené v prílohe spolu s odôvodnením.

Vo Frankfurte nad Mohanom 18. marca 2010

Prezident ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  KOM(2009) 576 v konečnom znení.

(2)  Stanovisko ECB CON/2009/88 z 26. októbra 2009 k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o makroprudenciálnom dohľade nad finančným systémom na úrovni Spoločenstva a o zriadení Európskeho výboru pre systémové riziká a k návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa Európska centrálna banka poveruje osobitnými úlohami týkajúcimi sa fungovania Európskeho výboru pre systémové riziká (Ú. v. EÚ C 270, 11.11.2009, s. 1). Všetky stanoviská ECB sú dostupné na internetovej stránke ECB http://www.ecb.europa.eu

(3)  Stanovisko ECB CON/2010/5 z 8. januára 2010 k trom návrhom nariadení Európskeho parlamentu a Rady, ktorými sa zriaďujú Európsky orgán pre bankovníctvo, Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov a Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (Ú. v. EÚ C 13, 20.1.2010, s. 1).

(4)  Európska komisia prijala 23. septembra 2009 balíček legislatívnych návrhov skladajúci sa z: 1. návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o makroprudenciálnom dohľade nad finančným systémom na úrovni Spoločenstva a o zriadení Európskeho výboru pre systémové riziká [KOM(2009) 499 v konečnom znení] (ďalej len „navrhované nariadenie o ESRB“); 2. návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa Európska centrálna banka poveruje osobitnými úlohami týkajúcimi sa fungovania Európskeho výboru pre systémové riziká [KOM(2009) 500 v konečnom znení] (ďalej len „navrhované rozhodnutie o ESRB“); 3. návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán pre bankovníctvo [KOM(2009) 501 v konečnom znení] (ďalej len „navrhované nariadenie o EBA“); 4. návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov [KOM(2009) 502 v konečnom znení]; a 5. návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán pre cenné papiere a trhy [KOM(2009) 503 v konečnom znení]. Po tom, ako Zmluva nadobudla 1. decembra 2009 účinnosť, novým právnym základom pre navrhované rozhodnutie o ESRB je článok 127 ods. 6 Zmluvy (bývalý článok 105 ods. 6 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva), v dôsledku čoho sa navrhované rozhodnutie o ESRB prepracováva na navrhované nariadenie.

(5)  Pozri článok 7 navrhovaných nariadení o ESA.

(6)  Článok 7 ods. 2 navrhovaných nariadení o ESA.

(7)  Bod odôvodnenia 9 navrhovanej smernice.

(8)  Pozri napríklad bod odôvodnenia 14 navrhovaného nariadenia o EBA.

(9)  Vec C-11/00 Komisia Európskych spoločenstiev v. Európska centrálna banka, Zb. 2003, I-7147, najmä odseky 110 a 111.

(10)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/71/ES zo 4. novembra 2003 o prospekte, ktorý sa zverejňuje pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie, a o zmene a doplnení smernice 2001/34/ES (Ú. v. EÚ L 345, 31.12.2003, s. 64).

(11)  Podľa navrhovanej smernice je ESMA povinný uverejniť na svojich internetových stránkach zoznam schválených prospektov, v prípade potreby vrátane elektronického odkazu na prospekt uverejnený na internetových stránkach príslušného orgánu domovského členského štátu, emitenta alebo regulovaného trhu (článok 5 ods. 3 navrhovanej smernice, ktorým sa do smernice 2003/71/ES vkladá nový článok 14 ods. 4a). Vo všeobecnom prístupe k iným zmenám a doplneniam smernice 2003/71/ES, ktorý bol v Rade dohodnutý, sa tiež vyžaduje uverejnenie prospektov v elektronickej forme [pozri článok 1 ods. 13 písm. b) všeobecného prístupu k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice 2003/71/ES a 2004/109/ES (2009/0132 (COD), 17451/09), ktorý predložila Komisia]. Článok 14 ods. 2 druhý pododsek smernice 2003/71/ES v súčasnosti ponecháva na členské štáty rozhodnutie, či požadovať od emitentov, aby uverejňovali tieto prospekty v elektronickej forme.

(12)  Stanovisko ECB CON/2010/6 z 11. januára 2010 k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2003/71/ES a 2004/109/ES, odsek 1.2.

(13)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/48/ES zo 14. júna 2006 o začatí a vykonávaní činností úverových inštitúcií (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 177, 30.6.2006, s. 1).

(14)  Pokiaľ ide o smernicu 2006/48/ES, pozri článok 9 odseky 10, 11, 12, 25 a 27 navrhovanej smernice.

(15)  Pozri napríklad článok 9 ods. 12 navrhovanej smernice, ktorým sa mení a dopĺňa článok 49 smernice 2006/48/ES.

(16)  Pozri článok 129, článok 130 ods. 1 a článok 131a smernice 2006/48/ES.

(17)  Článok 131a ods. 1 písm. a) smernice 2006/48/ES.

(18)  Pozri kapitolu 1 oddiel 2 smernice 2006/48/ES.

(19)  Článok 131a ods. 1 tretí pododsek smernice 2006/48/ES.

(20)  Vrátane kolégií zriadených podľa článku 42a ods. 3 smernice 2006/48/ES.

(21)  Prístup ESRB k informáciám zdieľaným v rámci kolégií orgánov dohľadu by bol v súlade so stanoviskami podporujúcimi prístup ESRB k informáciám, ktoré prijala skupina na vysokej úrovni pre finančný dohľad v Únii vedená pánom Jacquesom de Larosière vo svojej správe z 25. februára 2009, odseky 180 a 186, strany 45 a 47, Komisia vo svojom oznámení z 27. mája 2009 o európskom finančnom dohľade [KOM(2009) 252 v konečnom znení, s. 15] a Rada ECOFIN vo svojich záveroch z 9. júna 2009, s. 13.


PRÍLOHA

Pozmeňujúce návrhy  (1)

Znenie, ktoré navrhla Komisia

Zmeny a doplnenia, ktoré navrhuje ECB (2)

Zmena a doplnenie 1

Bod odôvodnenia 15 navrhovanej smernice

„(15)

Nová štruktúra dohľadu zriadená v podobe ESFS si vyžiada, aby vnútroštátne orgány dohľadu úzko spolupracovali s európskymi orgánmi dohľadu. Prostredníctvom zmien a doplnení príslušných právnych predpisov by sa malo zaistiť, aby neexistovali právne prekážky týkajúce sa plnenia povinnosti vymieňať si informácie, ktorá je zahrnutá v nariadeniach navrhnutých Komisiou, ktorými sa zriaďujú európske orgány dohľadu.“

„(15)

Nová štruktúra dohľadu vytvorená zriadením ESFS a ESRB si vyžiada, aby vnútroštátne orgány dohľadu a európske orgány dohľadu úzko spolupracovali navzájom aESRB. Prostredníctvom zmien a doplnení príslušných právnych predpisov by sa malo zaistiť, aby neexistovali právne prekážky týkajúce sa plnenia povinnosti vymieňať si informácie, ktorá je zahrnutá v nariadeniach navrhnutých Komisiou, ktorými sa zriaďujú európske orgány dohľadu a ESRB.“

Odôvodnenie:

Je potrebné zmeniť a doplniť sektorové právne predpisy tak, aby zohľadňovali zriadenie európskych orgánov dohľadu a ESRB. V bode odôvodnenia 5 navrhovanej smernice by sa tiež mohli spomenúť dva návrhy prijaté Komisiou, ktoré sa týkajú ESRB a ktoré sú súčasťou legislatívneho balíčka upravujúceho európsky finančný dohľad.

Zmena a doplnenie 2

Článok 1 ods. 1 navrhovanej smernice

[zmena a doplnenie smernice 98/26/ES (3) – článok 6 ods. 3]

„3.   Členský štát uvedený v odseku 2 bezodkladne informuje ostatné členské štáty a Európsky orgán pre cenné papiere a trhy zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady …/… a Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy oznámi všetky informácie nevyhnutné na plnenie jeho úloh.“

„3.   Členský štát uvedený v odseku 2 bezodkladne informuje o rozhodnutiach prijatých v súlade s odsekom 1 ostatné členské štáty, Komisiu, Európsku centrálnu banku, centrálne banky členských štátov a Európsky orgán pre cenné papiere a trhy zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady …/… . Komisia bezodkladne po prijatí takýchto informácií informuje všetky označené systémy a prevádzkovateľov systémov o rozhodnutiach prijatých v súlade s odsekom 1.

Odôvodnenie:

Navrhovaná zmena a doplnenie článku 6 ods. 3 smernice 98/26/ES predstavuje významné zlepšenie, pokiaľ ide o dôsledky začatia konkurzného konania týkajúce sa neodvolateľnosti a konečnosti vykonávania prevodných príkazov. Takéto dôsledky sú však dôležité pre všetky orgány dohľadu nad platobnými a zúčtovacími systémami a systémami vyrovnania a nad inou kritickou infraštruktúrou. Preto je potrebné rozšíriť zoznam subjektov, ktoré majú byť o takýchto konaniach informované tak, aby nezahŕňal len Komisiu a ESMA, ale aj národné centrálne banky a ECB (spolu ESCB), keďže tieto vykonávajú výlučné úlohy v oblasti dohľadu nad platobnými a zúčtovacími systémami a systémami vyrovnania stanovené právnymi predpismi.

Okrem toho je dôležité, aby Komisia bezodkladne postúpila informácie o začatí konkurzných konaní príslušným subjektom patriacim do pôsobnosti smernice 98/26/ES, čím sa zabezpečí, že tieto subjekty neuskutočnia prevodné príkazy, ak je im známe alebo by im malo byť známe začatie konkurzných konaní.

Nakoniec by sa odkaz na povinnosť členského štátu poskytovať ESMA všetky potrebné informácie mal z navrhovanej smernice vypustiť, keďže sa navrhuje, aby sa úlohy týkajúce sa oznamovania zverili Komisii. Členské štáty môžu navyše poskytovať len informácie týkajúce sa rozhodnutí uvedených v článku 6 smernice 98/26/ES a nie všetky informácie potrebné pre plnenie úloh ESMA. Navrhuje sa aj drobná redakčná zmena v prvej vete článku 6 ods. 3, čím sa upresní rozsah oznamovacej povinnosti.

Zmena a doplnenie 3

Článok 1 ods. 2 navrhovanej smernice

(zmena a doplnenie smernice 98/26/ES – článok 10 ods. 1 prvý pododsek)

„Členské štáty určia systémy a príslušných prevádzkovateľov systémov, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, a oznámia ich Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy a informujú ho o orgánoch, ktoré určili v súlade s článkom 6 ods. 2. Európsky orgán pre cenné papiere a trhy uverejní tieto informácie na svojej webovej stránke.“

„Členské štáty určia systémy a príslušných prevádzkovateľov systémov, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, a oznámia ich Komisii a informujú ju o orgánoch, ktoré určili v súlade s článkom 6 ods. 2. Komisia uverejní tieto informácie na svojej webovej stránke.“

Odôvodnenie:

Po prijatí smernice 1998/26/ES Komisia vytvorila zoznam oznámených systémov a ide o dobre zavedenú prax. Vzhľadom na základnú úlohu ESCB podporovať plynulé fungovanie platobných systémov a funkcie ECB/národných centrálnych bánk v oblasti dohľadu nad platobnými a zúčtovacími systémami a systémami vyrovnania sa ECB preto domnieva, že Komisia by mala v plnení tejto úlohy pokračovať.

Zmena a doplnenie 4

[zmena a doplnenie smernice 2002/87/ES (4) – článok 12 ods. 1 posledný pododsek (nový)]

„Príslušné orgány môžu tiež vymieňať s nasledujúcimi orgánmi také informácie, ktoré môžu byť potrebné na vykonávanie ich príslušných úloh, týkajúcich sa regulovaných subjektov vo finančnom konglomeráte, v súlade s ustanoveniami zakotvenými v sektorových predpisoch: centrálne banky, Európsky systém centrálnych bánk a Európska centrálna banka.“

(žiadna zmena a doplnenie v navrhovanej smernici)

„Príslušné orgány môžu tiež vymieňať s centrálnymi bankami (vrátane ECB a národných centrálnych bánk Európskeho systému centrálnych bánk), európskymi orgánmi dohľadu a Európskym výborom pre systémové riziká také informácie, ktoré môžu byť potrebné na vykonávanie ich príslušných úloh, týkajúcich sa regulovaných subjektov vo finančnom konglomeráte, v súlade s ustanoveniami zakotvenými v sektorových predpisoch.“

Odôvodnenie:

Mali by sa odstrániť prekážky, ktoré bránia zdieľaniu informácií v kontexte smernice 2002/87/ES medzi príslušnými orgánmi a centrálnymi bankami, európskym orgánmi dohľadu a ESRB.

Zmena a doplnenie 5

[zmena a doplnenie smernice 2003/41/ES (5) – článok 20a (nový)]

žiadny text

„Článok 20a

Služobné tajomstvo a spolupráca medzi orgánmi

1.   Povinnosť zachovávať služobné tajomstvo sa vzťahuje na všetky osoby, ktoré pracujú, alebo pracovali pre príslušný orgán. Informácie, na ktoré sa vzťahuje služobné tajomstvo, sa nesmú poskytnúť žiadnej inej osobe alebo orgánu okrem prípadov stanovených právnymi predpismi.

2.   Príslušné orgány členských štátov navzájom spolupracujú, kedykoľvek je to potrebné na účely plnenia ich povinností a výkonu ich právomocí. Príslušné orgány poskytujú pomoc príslušným orgánom iných členských štátov.

3.   Odsek 1 nebráni príslušným orgánom vo výmene dôverných informácií alebo v poskytovaní dôverných informácií Európskemu orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA) a Európskemu výboru pre systémové riziká (ESRB). Na informácie vymieňané medzi príslušnými orgánmi a EIOPA alebo ESRB sa vzťahuje služobné tajomstvo.“

Odôvodnenie:

Ustanovenie o služobnom tajomstve a spolupráci medzi príslušnými orgánmi je zvyčajne súčasťou smerníc týkajúcich sa finančného sektora a malo by byť aj v smernici 2003/41/ES. Zdieľanie dôverných informácií medzi príslušnými orgánmi a EIOPA a ESRB môže byť potrebné pre uskutočňovanie ich úloh a akékoľvek právne prekážky pre prenos takýchto informácií by sa mali odstrániť.

Zmena a doplnenie 6

Článok 6 ods. 11 písm. b) navrhovanej smernice

[zmena a doplnenie smernice 2004/39/ES (6) – článok 58 ods. 5]

„5.   Články 54, 58 a 63 nebránia príslušnému orgánu, aby poskytoval Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy, Európskemu výboru pre systémové riziká zriadenému nariadením Európskeho parlamentu a Rady …/…, centrálnym bankám, Európskemu systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banke ako menovým orgánom a v prípade potreby aj iným verejným orgánom zodpovedným za dohľad nad platobnými a zúčtovacími systémami dôverné informácie určené na plnenie ich úloh, týmto orgánom alebo inštitúciám nebránia ani v tom, aby príslušným orgánom poskytovali také informácie, ktoré môžu potrebovať na účely vykonávania svojich funkcií ustanovených v tejto smernici.“

„5.   Články 54, 58 a 63 nebránia príslušnému orgánu, aby poskytoval Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy, Európskemu výboru pre systémové riziká zriadenému nariadením Európskeho parlamentu a Rady …/…, a centrálnym bankám vrátane národných centrálnych bánk Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky ako menovým orgánom dôverné informácie, ak sú určené na plnenie ich úloh, vrátane uskutočňovania menovej politiky a súvisiaceho poskytovania likvidity, dohľadu nad platobnými a zúčtovacími systémami a systémami vyrovnania a zabezpečenia stability finančného systému, týmto orgánom alebo inštitúciám nebránia ani v tom, aby príslušným orgánom poskytovali také informácie, ktoré môžu potrebovať na účely vykonávania svojich funkcií ustanovených v tejto smernici.“

Odôvodnenie:

Účelom navrhovanej zmeny a doplnenia je zabezpečenie súladu s príslušnými ustanoveniami, ktoré sú súčasťou iných sektorových smerníc a najmä smernice 2006/48/ES.

Zmena a doplnenie 7

Článok 9 ods. 10 navrhovanej smernice

(zmena a doplnenie smernice 2006/48/ES – článok 44 ods. 2)

„2.   Odsek 1 nebráni príslušným orgánom rôznych členských štátov v tom, aby si vymieňali informácie alebo poskytovali informácie Európskemu orgánu pre bankovníctvo v súlade s touto smernicou a inými smernicami, ktoré sa vzťahujú na úverové inštitúcie. Tieto informácie podliehajú podmienkam povinnosti zachovávať služobné tajomstvo ustanoveným v odseku 1.“

„2.   Odsek 1 nebráni príslušným orgánom rôznych členských štátov v tom, aby si vymieňali informácie alebo poskytovali informácie Európskemu orgánu pre bankovníctvo v súlade s touto smernicou, inými smernicami, ktoré sa vzťahujú na úverové inštitúcie, a článkami [12], 20 a 21 nariadenia …/… [EBA]. Tieto informácie podliehajú podmienkam povinnosti zachovávať služobné tajomstvo ustanoveným v odseku 1.“

Odôvodnenie;

Článok 44 ods. 2 smernice 2006/48/ES v znení navrhovanej smernice už ustanovuje, že príslušné orgány môžu zdieľať informácie s EBA. Toto upresnenie súvisí s navrhovanou zmenou a doplnením článku 49 smernice 2006/48/ES, ktorým sa príslušné orgány oprávňujú poskytovať ESRB informácie, najmä v prípadoch uvedených v článku 130 ods. 1 smernice 2006/48/ES.

Navrhovaná zmena a doplnenie zavádzajú do článku 44 ods. 2 smernice 2006/48/ES výslovný odkaz na články 20 a 21 navrhovaného nariadenia o EBA. Článok 20 nariadenia …/… [EBA] sa týka zhromažďovania informácií od príslušných orgánov zo strany EBA. Podľa článku 21 uvedeného nariadenia je EBA povinný spolupracovať s ESRB a poskytovať ESRB pravidelné a aktuálne informácie potrebné na dosiahnutie jeho úloh ustanovených v článku 15 nariadenia …/… [ESRB].

Zo zmeneného a doplneného článku 44 ods. 2 smernice 2006/48/ES v spojení s týmito dvoma článkami navrhovaného nariadenia o EBA a s navrhovaným nariadením o ESRB je zrejmé, že EBA je oprávnený poskytovať ESRB všetky informácie prijaté od príslušných orgánov, ktoré sú potrebné na plnenie úloh ESRB.

Ak by sa článok 12 nariadenia …/… [EBA] týkajúci sa kolégií orgánov dohľadu zmenil a doplnil tak, ako je to navrhnuté v odseku 2.2.3 tohto stanoviska, mal by sa tiež výslovne uviesť v článku 44 ods. 2 smernice 2006/48/ES, aby bolo zrejmé, že EBA môže s ESRB zdieľať informácie získané od kolégií orgánov dohľadu.


(1)  Navrhovaná smernica bola prijatá predtým, ako zmluva nadobudla účinnosť. Odkazy na zmluvu v textoch navrhovaných Komisiou bude potrebné upraviť.

(2)  Tučným písmom sa označuje nový text, ktorý ECB navrhuje vložiť. Preškrtnutým písmom sa označuje text, ktorý ECB navrhuje vypustiť.

(3)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/26/ES z 19. mája 1998 o konečnom zúčtovaní v platobných systémoch a zúčtovacích systémoch cenných papierov (Ú. v. ES L 166, 11.6.1998, s. 45).

(4)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/87/ES zo 16. decembra 2002 o doplnkovom dohľade nad úverovými inštitúciami, poisťovňami a investičnými spoločnosťami vo finančnom konglomeráte, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 73/239/EHS, 79/267/EHS, 92/49/EHS, 92/96/EHS, 93/6/EHS a 93/22/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/78/ES a 2000/12/ES (Ú. v. ES L 35, 11.2.2003, s. 1).

(5)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/41/ES z 3. júna 2003 o činnostiach a dohľade nad inštitúciami zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia (Ú. v. EÚ L 235, 23.9.2003, s. 10).

(6)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady z 21. apríla 2004 o trhoch s finančnými nástrojmi, o zmene a doplnení smerníc Rady 85/611/EHS a 93/6/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/12/ES a o zrušení smernice Rady 93/22/EHS (Ú.v. EÚ L 145, 30.4.2004, s. 1).


II Oznámenia

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Európska komisia

1.4.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 87/9


JEDNOTNÉ UPLATŇOVANIE KOMBINOVANEJ NOMENKLATÚRY (KN)

(Zatrieďovanie tovaru)

2010/C 87/02

Uverejnenie vysvetliviek, ktoré boli prijaté na základe článku 9 ods. 1 nariadenia Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (1)

Vysvetlivky ku kombinovanej nomenklatúre Európskych spoločenstiev (2) sa menia a dopĺňajú takto:

Strana 256 až 258

Kapitola 64 Všeobecne

Druhý odsek bodu 1 písm. c) v časti „Všeobecne“ sa nahrádza takto:

„Doplnky majú vo všeobecnosti ozdobnú funkciu a výstuhy majú ochrannú alebo spevňovaciu funkciu. Keďže výstuhy sú pripevnené k zvršku na účely dodatočného spevnenia obuvi, sú pripevnené k vonkajšiemu povrchu zvršku a nielen k podšívke. Pod výstuhou však môže byť viditeľná malá časť podšívky, za predpokladu, že sa tým nezníži jej výstužová funkcia. Výstuha alebo doplnok môžu byť okrem zvršku pripevnené aj k podrážke, alebo sa môžu vkladať do podrážky. Materiál sa nepovažuje za doplnok ani výstuhu, ale považuje sa za súčasť zvršku v takom prípade, keď spôsob spájania materiálov, ktoré sa nachádzajú pod ním, nie je trváci (šité švíky sú príkladom trváceho spôsobu spájania).“

Úvaha číslo 3 nachádzajúca sa pod nákresmi v bode 1 písm. c) v časti „Všeobecne“ sa nahrádza takto:

„3.

Odstránením usňového dielu (3) sa odkryje časť vyhotovená z textilného materiálu (na nákrese označená ako A) a plocha podšívkového materiálu nachádzajúca sa pod dielom 3. Keďže sa textil nenachádza pod celou plochou dielu 3 a keďže podšívka sa nepovažuje za zvršok a keďže pod usňovým dielom sa nachádza predovšetkým podšívkový materiál, usňový diel nespevňuje žiadny zvrškový materiál a musí sa teda považovať za súčasť zvršku.“


(1)  Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ C 133, 30.5.2008, s. 1.


1.4.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 87/10


Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii

(Vec COMP/M.5761 – E.ON/MASDAR/JV)

(Text s významom pre EHP)

2010/C 87/03

Dňa 24. marca 2010 sa Komisia rozhodla nevzniesť námietku voči uvedenej oznámenej koncentrácii a vyhlásiť ju za zlučiteľnú so spoločným trhom. Toto rozhodnutie je založené na článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 139/2004. Úplné znenie rozhodnutia je dostupné iba v angličtine jazyku a bude zverejnené po odstránení akýchkoľvek obchodných tajomstiev. Bude dostupné:

v časti webovej stránky Komisie o hospodárskej súťaži venovanej fúziám (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Táto webová stránka poskytuje rôzne možnosti na vyhľadávanie individuálnych rozhodnutí o fúziách podľa názvu spoločnosti, čísla prípadu, dátumu a sektorových indexov,

v elektronickej podobe na webovej stránke EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) pod číslom dokumentu 32010M5761. EUR-Lex predstavuje online prístup k európskemu právu.


IV Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Rada

1.4.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 87/11


ROZHODNUTIE RADY

z 22. marca 2010,

ktorým sa vymenúvajú poľskí členovia a náhradníci Poradného výboru pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

2010/C 87/04

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 2003/C 218/01 z 22. júla 2003, ktorým sa zriaďuje Poradný výbor pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (1), a najmä na jeho článok 3,

so zreteľom na zoznam kandidátov, ktorý Rade predložili vlády členských štátov,

keďže:

1)

Rada svojím rozhodnutím zo 16. februára 2010 (2) vymenovala členov a náhradníkov Poradného výboru pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci na obdobie od 1. marca 2010 do 28. februára 2013 s výnimkou niektorých členov a náhradníkov vrátane poľských členov a náhradníkov v kategóriách zástupcov odborových zväzov a zástupcov zamestnávateľských organizácií.

2)

Poľská vláda navrhla kandidátov na neobsadené miesta,

ROZHODLA TAKTO:

Jediný článok

Za členov a náhradníkov Poradného výboru pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci sa na obdobie, ktoré sa končí 28. februára 2013, vymenúvajú:

I.

Zástupcovia odborových zväzov

Člen

Náhradníci

Iwona PAWLACZYK

Mariusz ŁUSZCZYK

Andrzej SZCZEPANIAK

II.

Zástupcovia zamestnávateľských organizácií

Člen

Náhradníci

Zbigniew ŻUREK

Jacek MĘCINA

Marek KOŁODZIEJSKI

V Bruseli 22. marca 2010

Za Radu

predseda

M. Á. MORATINOS


(1)  Ú. v. EÚ C 218, 13.9.2003, s. 1.

(2)  Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.


Európska komisia

1.4.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 87/12


Výmenný kurz eura (1)

31. marca 2010

2010/C 87/05

1 euro =


 

Mena

Výmenný kurz

USD

Americký dolár

1,3479

JPY

Japonský jen

125,93

DKK

Dánska koruna

7,4447

GBP

Britská libra

0,88980

SEK

Švédska koruna

9,7135

CHF

Švajčiarsky frank

1,4276

ISK

Islandská koruna

 

NOK

Nórska koruna

8,0135

BGN

Bulharský lev

1,9558

CZK

Česká koruna

25,440

EEK

Estónska koruna

15,6466

HUF

Maďarský forint

265,75

LTL

Litovský litas

3,4528

LVL

Lotyšský lats

0,7085

PLN

Poľský zlotý

3,8673

RON

Rumunský lei

4,0970

TRY

Turecká líra

2,0512

AUD

Austrálsky dolár

1,4741

CAD

Kanadský dolár

1,3687

HKD

Hongkongský dolár

10,4653

NZD

Novozélandský dolár

1,9024

SGD

Singapurský dolár

1,8862

KRW

Juhokórejský won

1 525,11

ZAR

Juhoafrický rand

9,8922

CNY

Čínsky juan

9,2006

HRK

Chorvátska kuna

7,2638

IDR

Indonézska rupia

12 227,26

MYR

Malajzijský ringgit

4,3968

PHP

Filipínske peso

60,920

RUB

Ruský rubeľ

39,6950

THB

Thajský baht

43,598

BRL

Brazílsky real

2,4043

MXN

Mexické peso

16,6573

INR

Indická rupia

60,5140


(1)  Zdroj: referenčný výmenný kurz publikovaný ECB.


INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

1.4.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 87/13


Rozhodnutie o reorganizačnom opatrení proti Commercial Value Insurance A.Α.Ε.

(Uverejnenie podľa článku 6 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/17/ES z 19. marca 2001 o reorganizácii a likvidácii poisťovní)

2010/C 87/06

Poisťovňa

Commercial Value Α.Α.Ε.

Vasilissis Sofias 60 a Papadiamandopoulou

115 28 Athens

GREECE

Dátum, nadobudnutie platnosti a druh rozhodnutia

Rozhodnutie Gréckej dozornej rady pre súkromné poisťovníctvo (EPEIA) č. 174/2 zo 4. februára 2010 týkajúce sa okamžitého pozastavenia všetkých poisťovacích aktivít spoločnosti Commercial Value A.A.E. v Grécku aj v zahraničí.

Nadobudnutie platnosti: 4.2.2010

Príslušné orgány

Dozorný výbor súkromného poisťovníctva (EPEIA)

Ypatias 5

105 57 Athens

GREECE

Orgán dozoru

Dozorný výbor súkromného poisťovníctva (EPEIA)

Ypatias 5

105 57 Athens

GREECE

Menovaný správca

(meno, adresa a údaje, v prípade právnickej osoby o fyzickej osobe, ktorá koná v jej mene)

Rozhodné právo

grécke právne predpisy v súlade s článkom 9 vyhlášky č. 400/1970


1.4.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 87/14


Rozhodnutie o reorganizačnom opatrení týkajúcom sa spoločnosti Progress Assicurazioni S.p.A.

(Uverejnenie podľa článku 6 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/17/ES z 19. marca 2001 o reorganizácii a likvidácii poisťovní)

2010/C 87/07

Poisťovňa

Progress Assicurazioni S.p.A.

Piazza Alberico Gentili 3

90143 Palermo PA

ITALIA

Dátum, nadobudnutie platnosti a druh rozhodnutia

Opatrenie orgánu ISVAP č. 2773 z 9. februára 2010 – menovanie komisára pre dočasnú správu v zmysle článku 230 legislatívneho nariadenia D.Lgs. č. 209/2005.

Príslušné orgány

ISVAP

Via del Quirinale 21

00187 Roma RM

ITALIA

Orgán dozoru

ISVAP

Via del Quirinale 21

00187 Roma RM

ITALIA

Menovaný komisár

Prof. avv. Andrea GEMMA

Piazza Alberico Gentili 3

90143 Palermo PA

ITALIA

Uplatniteľné právo

Italia

Art. 230 del D.Lgs. č. 209/2005

Opatrením orgánu ISVAP č. 2773 z 9. februára 2010 sa v zmysle článku 230 legislatívneho nariadenia (Decreto Legislativo) č. 209 zo 7. septembra 2005 ustanovilo menovanie prof. avv. Andrea GEMMA do funkcie komisára pre dočasnú správu spoločnosti Progress Assicurazioni S.p.A. so sídlom na adrese Palermo, Piazza Alberico Gentili 3, a to na maximálne obdobie dvoch (2) mesiacov odo dňa prijatia tohto opatrenia. V dôsledku toho sa pozastavujú funkcie správnych a dozorných orgánov spoločnosti.


1.4.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 87/15


Aktualizovaný zoznam vnútroštátnych útvarov zodpovedných za kontrolu hraníc podľa článku 15 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006, ktorým sa ustanovuje kódex Spoločenstva o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc) (Ú. v. EÚ C 247, 13.10.2006, s. 17; Ú. v. EÚ C 77, 5.4.2007, s. 11; Ú. v. EÚ C 153, 6.7.2007, s. 21; Ú. v. EÚ C 331, 31.12.2008, s. 15)

2010/C 87/08

Zoznam vnútroštátnych útvarov zodpovedných za kontrolu hraníc na účely článku 15 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 z 15. marca 2006, ktorým sa ustanovuje kódex Spoločenstva o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc), sa uverejňuje na základe informácií poskytnutých Komisii členskými štátmi v súlade s článkom 34 Kódexu schengenských hraníc.

Okrem uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie je mesačná aktualizácia zoznamu k dispozícii aj na internetovej stránke Generálneho riaditeľstva pre spravodlivosť, slobodu a bezpečnosť.

ESTÓNSKO

Zmena a doplnenie informácií uverejnených v Ú. v. EÚ C 247, 13.10.2006

Vnútroštátny útvar zodpovedný za kontrolu hraníc: Politsei- ja Piirivalveamet (Útvary policajnej a hraničnej stráže)

MAĎARSKO

Zmena a doplnenie informácií uverejnených v Ú. v. EÚ C 247, 13.10.2006

Vnútroštátny útvar zodpovedný za kontrolu hraníc: Rendőrség (štátna polícia) a Vám-és Pénzügyőrség (colná a finančná stráž). Colná a finančná stráž je prítomná len na vonkajších hraniciach s Ukrajinou, Srbskom a Chorvátskom.


V Oznamy

ADMINISTRATÍVNE POSTUPY

Európska komisia

1.4.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 87/16


Výzva na preloženie žiadostí o granty pre výskumných pracovníkov v rámci pracovného programu spoločného Európskeho programu metrologického výskumu (EMRP)

2010/C 87/09

Európska komisia týmto informuje o výzve na predloženie žiadostí o granty pre výskumných pracovníkov v rámci pracovného programu Európskeho programu metrologického výskumu.

Očakávajú sa návrhy týkajúce sa tejto výzvy:

Fáza 3 výzvy EMRP 2009 v oblasti energetiky:

Granty na podporu špičkovej kvality výskumných pracovníkov (REG)

Granty na podporu mobility výskumných pracovníkov (RMG)

Otvorená výzva – prvý termín uzávierky:

Granty na podporu mobility začínajúcich výskumných pracovníkov (ESRMG)

Lehotou na predloženie žiadostí a prvým termínom uzávierky je 7. máj 2010.

Informácie o podmienkach týkajúcich sa výzvy sa nachádzajú na tejto webovej stránke:

http://www.emrponline.eu/energycall/adverts


KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA SPOLOČNEJ OBCHODNEJ POLITIKY

Európska komisia

1.4.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 87/17


Oznámenie o začatí antisubvenčného konania týkajúceho sa dovozu určitých tyčí z nehrdzavejúcej ocele s pôvodom v Indii

2010/C 87/10

Komisia dostala podnet podľa článku 10 nariadenia Rady (ES) č. 597/2009 z 11. júna 2009 o ochrane pred subvencovanými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (1) (ďalej len „základné nariadenie“), v ktorom sa uvádza, že dovoz určitých tyčí z nehrdzavejúcej ocele s pôvodom v Indii je subvencovaný, a tým spôsobuje značnú ujmu výrobnému odvetviu Únie.

1.   Podnet

Podnet podala 15. februára 2010 Európska federácia výrobcov železa a ocele (European Federation of Iron and Steel Industries, Eurofer) (ďalej len „navrhovateľ“) v mene výrobcov, ktorí predstavujú podstatnú časť, v tomto prípade viac ako 25 %, celkovej výroby určitých tyčí z nehrdzavejúcej ocele v Únii.

2.   Výrobok, ktorý je predmetom prešetrovania

Výrobok, ktorý je predmetom tohto prešetrovania, sú tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele, po tvarovaní za studena alebo dokončené za studena už ďalej neupravené, okrem tyčí a prútov s kruhovým prierezom s priemerom 80 mm alebo väčším (ďalej len „výrobok, ktorý je predmetom prešetrovania“).

3.   Tvrdenie o subvencovaní

Údajne subvencovaným výrobkom je výrobok, ktorý je predmetom prešetrovania, s pôvodom v Indii (ďalej len „príslušná krajina“), v súčasnosti zaradený do kódov KN 7222 20 21, 7222 20 29, 7222 20 31, 7222 20 39, 7222 20 81 a 7222 20 89. Tieto kódy KN sa uvádzajú len pre informáciu.

Tvrdí sa, že výrobcovia výrobku, ktorý je predmetom prešetrovania, s pôvodom v Indii, sú zvýhodňovaní vďaka viacerým subvenciám, ktoré poskytuje indická vláda, a regionálnym subvenciám. Subvencie pozostávajú, okrem iného, zo systému zvýhodnení výrobných odvetví nachádzajúcich sa v osobitných hospodárskych zónach/vývozne orientovaných jednotkách, programu úverových colných knižiek, systému predbežných povolení, programu podpory vývozu kapitálových tovarov, financovania vývozu pred odoslaním a po odoslaní, záruk za pôžičky od indickej vlády, oslobodenia vývozných úverov od daní z úrokov, programu osvedčení pre bezcolné doplnenie zásob/programu povolení bezcolného dovozu, systému vracania cla, stimulov pre výskum a vývoj v rámci dane z príjmov, systému target plus a regionálnych subvencií od štátu Maharashtra (okrem iného daňových stimulov vo forme oslobodenia od dane pri predaji/obchode, oslobodenia od dane za elektrinu, vrátenia spotrebnej dane, osobitných kapitálových stimulov) a od štátu Gujarat (programy priemyselných stimulov).

Tvrdí sa, že uvedené systémy predstavujú subvencie, keďže zahŕňajú finančný príspevok indickej vlády alebo iných regionálnych vlád a zvýhodňujú prijímateľov, t. j. vyvážajúcich výrobcov výrobku, ktorý je predmetom prešetrovania. Údajne závisia od výkonu v oblasti vývozu a/alebo sú obmedzené na špecifické spoločnosti a/alebo výrobky a/alebo regióny, a preto sú špecifické a podliehajú vyrovnávacím opatreniam.

4.   Tvrdenie o ujme

Navrhovateľ poskytol dôkazy o tom, že dovoz výrobku, ktorý je predmetom prešetrovania, z príslušnej krajiny sa celkovo zvýšil z hľadiska podielu na trhu.

Prima facie dôkazy poskytnuté navrhovateľom ukazujú, že objem a ceny dovezeného výrobku, ktorý je predmetom prešetrovania, okrem iných následkov negatívne ovplyvnili predané množstvá, úroveň cien účtovaných výrobným odvetvím Únie a jeho podiel na trhu, čo malo za následok výrazné nepriaznivé účinky na celkovú výkonnosť a finančnú situáciu výrobného odvetvia Únie.

5.   Postup

Keďže Komisia po porade s poradným výborom usúdila, že podnet bol podaný výrobným odvetvím Únie alebo v jeho mene a že existujú dostatočné dôkazy na odôvodnenie začatia konania, Komisia týmto začína prešetrovanie podľa článku 10 základného nariadenia.

Na základe prešetrovania sa stanoví, či je výrobok, ktorý je predmetom prešetrovania, s pôvodom v príslušnej krajine subvencovaný a či toto subvencovanie spôsobuje ujmu výrobnému odvetviu Únie. Ak sa tieto závery potvrdia, prešetrovaním sa bude skúmať, či je v záujme Únie uložiť opatrenia.

5.1.    Postup stanovenia subvencovania

Vyvážajúci výrobcovia (2) výrobku, ktorý je predmetom prešetrovania, z príslušnej krajiny sa vyzývajú na účasť na prešetrovaní Komisiou.

5.1.1.   Prešetrovanie vyvážajúcich výrobcov

a)   Výber vzorky

Vzhľadom na možný veľký počet vyvážajúcich výrobcov v príslušnej krajine, ktorých sa toto konanie môže týkať, a s cieľom ukončiť prešetrovanie v rámci predpísaných lehôt Komisia môže obmedziť počet prešetrovaných vyvážajúcich výrobcov na primeraný počet výberom vzorky (tento proces sa tiež nazýva „výber vzorky“). Výber vzorky sa vykoná v súlade s článkom 27 základného nariadenia.

S cieľom umožniť Komisii, aby rozhodla o potrebe výberu vzorky a v prípade kladného rozhodnutia k nemu pristúpila, všetci vyvážajúci výrobcovia alebo zástupcovia konajúci v ich mene sa týmto vyzývajú, aby sa Komisii prihlásili. Tieto strany tak musia urobiť v lehote 15 dní od uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie, pokiaľ nie je uvedené inak, a poskytnúť Komisii nasledujúce údaje o ich spoločnosti alebo spoločnostiach:

názov, adresu, e-mailovú adresu, telefónne a faxové čísla a kontaktnú osobu,

obrat výrobku, ktorý je predmetom prešetrovania, predaného na vývoz do Únie počas obdobia prešetrovania (ďalej len „OP“) od 1. apríla 2009 do 31. marca 2010 vyjadrený v miestnej mene a objem výrobku, ktorý je predmetom prešetrovania, predaného na vývoz do Únie počas tohto obdobia vyjadrený v tonách, za každý z 27 členských štátov (3) osobitne a spolu,

obrat výrobku, ktorý je predmetom prešetrovania, predaného na domácom trhu počas OP, teda od 1. apríla 2009 do 31. marca 2010, vyjadrený v miestnej mene a objem výrobku, ktorý je predmetom prešetrovania, predaného na domácom trhu počas tohto obdobia vyjadrený v tonách,

presný opis činností spoločnosti na celom svete vo vzťahu k výrobku, ktorý je predmetom prešetrovania,

názvy a presný opis činností všetkých prepojených spoločností (4), ktoré sú zapojené do výroby a/alebo predaja (na vývoz a/alebo na domácom trhu) výrobku, ktorý je predmetom prešetrovania,

akékoľvek iné relevantné informácie, ktoré by Komisii pomohli pri výbere vzorky.

Vyvážajúci výrobcovia by mali takisto uviesť, či v prípade, že nebudú vybraní do vzorky, chceli, aby im bol doručený dotazník a ďalšie formuláre žiadostí na to, aby ich mohli vyplniť a žiadať tak o individuálne subvenčné rozpätie v súlade s ďalej uvedeným oddielom b).

Poskytnutím uvedených informácií spoločnosť súhlasí so svojím prípadným zaradením do vzorky. V prípade, že je spoločnosť vybraná ako súčasť vzorky, musí vyplniť dotazník a súhlasiť s návštevou jej priestorov s cieľom overiť uvedené údaje (ďalej len „overovanie na mieste“). Ak spoločnosť oznámi, že nesúhlasí so svojím prípadným zaradením do vzorky, bude to znamenať, že nespolupracuje pri prešetrovaní. Zistenia Komisie týkajúce sa nespolupracujúcich vyvážajúcich výrobcov sú založené na dostupných skutočnostiach a výsledok môže byť pre takúto stranu menej priaznivý ako v prípade, keby bola spolupracovala.

S cieľom získať informácie, ktoré Komisia pokladá za potrebné na výber vzorky vyvážajúcich výrobcov, Komisia osloví aj orgány vyvážajúcej krajiny a môže osloviť akékoľvek známe združenia vyvážajúcich výrobcov.

Všetky zainteresované strany, ktoré majú záujem predložiť iné relevantné informácie týkajúce sa výberu vzorky, okrem už uvedených požadovaných informácií, musia tak urobiť do 21 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie, pokiaľ nie je uvedené inak.

Ak je výber vzorky potrebný, vyvážajúcich výrobcov možno vybrať na základe najväčšieho reprezentatívneho objemu vývozu do Únie, ktorý možno v rámci dostupného času primerane prešetriť. Všetkým známym vyvážajúcim výrobcom, orgánom vyvážajúcej krajiny a združeniam vyvážajúcich výrobcov Komisia oznámi spoločnosti, ktoré boli vybrané do vzorky.

Všetci vyvážajúci výrobcovia vybraní do vzorky budú musieť predložiť vyplnený dotazník do 37 dní od dátumu oznámenia o výbere vzorky, pokiaľ nie je uvedené inak.

Spoločnosti, ktoré súhlasili so svojím prípadným zaradením do vzorky, ale neboli do nej vybrané, sa budú považovať za spolupracujúce (ďalej len „spolupracujúci vyvážajúci výrobcovia nezahrnutí do vzorky“). Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia ďalej uvedeného oddielu b), vyrovnávacie clo, ktoré môže byť uplatnené na dovoz realizovaný spolupracujúcimi vyvážajúcimi výrobcami nezahrnutými do vzorky, nepresiahne vážené priemerné rozpätie subvencovania stanovené pre vyvážajúcich výrobcov zo vzorky.

b)   Individuálne subvenčné rozpätie pre spoločnosti nezahrnuté do vzorky

Spolupracujúci vyvážajúci výrobcovia nezahrnutí do vzorky môžu v súlade s článkom 27 ods. 3 základného nariadenia požadovať, aby Komisia stanovila ich individuálne subvenčné rozpätie (ďalej len „individuálne subvenčné rozpätie“). Vyvážajúci výrobcovia, ktorí majú záujem požiadať o individuálne subvenčné rozpätie, si musia vyžiadať dotazník v súlade s uvedeným oddielom a) a vrátiť ho riadne vyplnený v ďalej stanovených termínoch. Vyplnený dotazník je potrebné doručiť do 37 dní od dátumu oznámenia o výbere vzorky, pokiaľ nie je uvedené inak.

Vyvážajúci výrobcovia, ktorí žiadajú o individuálne subvenčné rozpätie, by si však mali byť vedomí toho, že Komisia môže napriek tomu rozhodnúť o tom, že nestanoví ich individuálne subvenčné rozpätie, ak napríklad počet vyvážajúcich výrobcov je taký veľký, že takéto stanovenie by bolo nadmieru zložité a bránilo by včasnému ukončeniu prešetrovania.

c)   Spolupráca s orgánmi vyvážajúcej krajiny

Dotazníky sa takisto pošlú orgánom príslušnej vyvážajúcej krajiny.

5.1.2.   Prešetrovanie neprepojených dovozcov  (5)  (6)

Vzhľadom na možný veľký počet neprepojených dovozcov, ktorých sa toto konanie môže týkať, a s cieľom ukončiť prešetrovanie v rámci predpísaných lehôt Komisia môže obmedziť počet prešetrovaných neprepojených dovozcov na primeraný počet výberom vzorky (tento proces sa tiež nazýva „výber vzorky“). Výber vzorky sa vykoná v súlade s článkom 27 základného nariadenia.

S cieľom umožniť Komisii, aby rozhodla o potrebe výberu vzorky a v prípade kladného rozhodnutia k nemu pristúpila, všetci neprepojení dovozcovia alebo zástupcovia konajúci v ich mene sa týmto vyzývajú, aby sa Komisii prihlásili. Tieto strany by tak mali urobiť v lehote 15 dní od uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie, pokiaľ nie je uvedené inak, a poskytnúť Komisii nasledujúce údaje o ich spoločnosti alebo spoločnostiach:

názov, adresu, e-mailovú adresu, telefónne a faxové čísla a kontaktnú osobu,

presný opis činností spoločnosti vo vzťahu k výrobku, ktorý je predmetom prešetrovania,

objem výrobku, ktorý je predmetom prešetrovania, s pôvodom v príslušnej krajine, dovezeného na trhu Únie a opätovne predaného na trhu Únie v období od 1. apríla 2009 do 31. marca 2010 vyjadrený v tonách a hodnotu dovozu výrobku, ktorý je predmetom prešetrovania, s pôvodom v príslušnej krajine, na trh Únie a jeho opätovného predaja na trhu Únie, v tomto období vyjadrenú v eurách,

názvy a presný opis činností všetkých prepojených spoločností (7), ktoré sú zapojené do výroby a/alebo predaja výrobku, ktorý je predmetom prešetrovania,

akékoľvek iné relevantné informácie, ktoré by Komisii pomohli pri výbere vzorky.

Poskytnutím uvedených informácií spoločnosť súhlasí so svojím prípadným zaradením do vzorky. V prípade, že je spoločnosť vybraná ako súčasť vzorky, musí vyplniť dotazník a súhlasiť s návštevou svojich priestorov s cieľom overiť uvedené údaje (overovanie na mieste). Ak spoločnosť oznámi, že nesúhlasí so svojím prípadným zaradením do vzorky, bude to znamenať, že nespolupracuje pri prešetrovaní. Zistenia Komisie týkajúce sa nespolupracujúcich dovozcov sú založené na dostupných skutočnostiach a výsledok môže byť pre takúto stranu menej priaznivý ako v prípade, keby bola spolupracovala.

S cieľom získať informácie, ktoré Komisia pokladá za potrebné na výber vzorky neprepojených dovozcov, Komisia môže tiež osloviť akékoľvek známe združenia dovozcov.

Všetky zainteresované strany, ktoré majú záujem predložiť iné relevantné informácie týkajúce sa výberu vzorky, okrem už uvedených požadovaných informácií, musia tak urobiť do 21 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie, pokiaľ nie je uvedené inak.

Ak je výber vzorky potrebný, dovozcov možno vybrať na základe najväčšieho reprezentatívneho objemu predaja v Únii, ktorý možno v rámci dostupného času primerane prešetriť. Všetkým známym neprepojeným dovozcom a združeniam dovozcov Komisia oznámi spoločnosti, ktoré boli vybrané do vzorky.

S cieľom získať informácie, ktoré Komisia pokladá za potrebné na uskutočnenie prešetrovania, Komisia zašle neprepojeným dovozcom zaradeným do vzorky a akémukoľvek známemu združeniu dovozcov dotazníky. Tieto strany musia predložiť vyplnený dotazník do 37 dní odo dňa oznámenia výberu vzorky, pokiaľ nie je uvedené inak. Vyplnený dotazník bude obsahovať údaje o, okrem iného, štruktúre ich spoločnosti(-í), činnostiach spoločnosti(-í) vo vzťahu k výrobku, ktorý je predmetom prešetrovania, a o predaji výrobku, ktorý je predmetom prešetrovania.

5.2.    Postup určenia ujmy

Ujmou sa rozumie značná ujma spôsobená výrobnému odvetviu Únie alebo hrozba značnej ujmy tomuto výrobnému odvetviu alebo značná prekážka pri zakladaní takéhoto výrobného odvetvia. Určenie ujmy je založené na nesporných dôkazoch a zahŕňa objektívne určenie objemu subvencovaného dovozu, jeho účinkov na ceny v dovážajúcej krajine a následný vplyv takéhoto dovozu na výrobné odvetvie Únie. V záujme preukázania, či výrobné odvetvie Únie utrpelo značnú ujmu, sa výrobcovia výrobku, ktorý je predmetom prešetrovania, v Únii vyzývajú na účasť na prešetrovaní Komisie.

5.2.1.   Prešetrovanie výrobcov z Únie

Vzhľadom na možný veľký počet výrobcov z Únie, ktorých sa toto konanie môže týkať, a s cieľom ukončiť prešetrovanie v rámci predpísaných lehôt, Komisia môže obmedziť počet prešetrovaných výrobcov z Únie na primeraný počet výberom vzorky (tento proces sa tiež nazýva „výber vzorky“). Výber vzorky sa vykoná v súlade s článkom 27 základného nariadenia.

S cieľom umožniť Komisii, aby rozhodla o potrebe výberu vzorky a v prípade kladného rozhodnutia k nemu pristúpila, sa všetci výrobcovia z Únie alebo zástupcovia konajúci v ich mene týmto vyzývajú, aby sa Komisii prihlásili. Tieto strany by tak mali urobiť v lehote 15 dní od uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie, pokiaľ nie je uvedené inak, a poskytnúť Komisii nasledujúce údaje o ich spoločnosti alebo spoločnostiach:

názov, adresu, e-mailovú adresu, telefónne a faxové čísla a kontaktnú osobu,

presný opis činností spoločnosti na celom svete vo vzťahu k výrobku, ktorý je predmetom prešetrovania,

hodnotu predaja výrobku, ktorý je predmetom prešetrovania, na trhu Únie v období od 1. apríla 2009 do 31. marca 2010 vyjadrenú v eurách,

objem predaja výrobku, ktorý je predmetom prešetrovania, na trhu Únie v období od 1. apríla 2009 do 31. marca 2010 vyjadrený tonách,

objem výroby výrobku, ktorý je predmetom prešetrovania, v období od 1. apríla 2009 do 31. marca 2010 vyjadrený v tonách,

ak je to relevantné, objem dovozu výrobku, ktorý je predmetom prešetrovania, vyrobeného v príslušnej krajine, do Únie v období od 1. apríla 2009 do 31. marca 2010 vyjadrený v tonách,

názvy a presný opis činností všetkých prepojených spoločností (8), ktoré sú zapojené do výroby a/alebo predaja výrobku, ktorý je predmetom prešetrovania (vyrobeného v Únii alebo v príslušnej krajine),

akékoľvek iné relevantné informácie, ktoré by Komisii pomohli pri výbere vzorky.

Poskytnutím uvedených informácií spoločnosť súhlasí so svojím prípadným zaradením do vzorky. V prípade, že je spoločnosť vybraná ako súčasť vzorky, musí vyplniť dotazník a súhlasiť s návštevou jej priestorov s cieľom overiť uvedené údaje (overovanie na mieste). Ak spoločnosť oznámi, že nesúhlasí so svojím prípadným zaradením do vzorky, bude to znamenať, že nespolupracuje pri prešetrovaní. Zistenia Komisie týkajúce sa nespolupracujúcich výrobcov z Únie sú založené na dostupných skutočnostiach a výsledok môže byť pre túto stranu menej priaznivý ako v prípade, keby bola spolupracovala.

S cieľom získať informácie, ktoré pokladá za nevyhnutné na výber vzorky výrobcov z Únie, Komisia môže tiež osloviť všetky známe združenia výrobcov.

Všetky zainteresované strany, ktoré majú záujem predložiť iné príslušné informácie týkajúce sa výberu vzorky, okrem už uvedených informácií, musia tak urobiť do 21 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie, pokiaľ nie je uvedené inak.

Ak je výber vzorky potrebný, výrobcov z Únie možno vybrať na základe najväčšieho reprezentatívneho objemu predaja v Únii, ktorý možno v dostupnom čase primerane prešetriť. Všetkým známym výrobcom z Únie a združeniam výrobcov z Únie Komisia oznámi spoločnosti, ktoré boli vybrané do vzorky.

S cieľom získať informácie, ktoré Komisia pokladá za potrebné na uskutočnenie prešetrovania, Komisia zašle výrobcom z Únie zaradeným do vzorky a akémukoľvek známemu združeniu výrobcov z Únie dotazníky. Tieto strany musia predložiť vyplnený dotazník do 37 dní od dátumu oznámenia o výbere vzorky, pokiaľ nie je uvedené inak. Vyplnený dotazník bude obsahovať údaje o, okrem iného, štruktúre ich spoločnosti(-í), finančnej situácii spoločnosti(- í), činnostiach spoločnosti(-í) vo vzťahu k výrobku, ktorý je predmetom prešetrovania, o nákladoch výroby a predaji výrobku, ktorý je predmetom prešetrovania.

5.3.    Postup posúdenia záujmu Únie

Ak sa týmto potvrdí subvencovanie a spôsobená ujma, rozhodne sa o tom, či by prijatie vyrovnávacích opatrení bolo v rozpore so záujmom Únie podľa článku 31 základného nariadenia. Výrobcovia z Únie, dovozcovia a ich zastupujúce združenia, zástupcovia používateľov a organizácie zastupujúce spotrebiteľov sa vyzývajú, aby sa prihlásili do 15 dní od dátumu uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie, pokiaľ nie je uvedené inak. Na to, aby sa organizácie zastupujúce spotrebiteľov mohli zúčastniť na prešetrovaní, musia v rámci rovnakej lehoty preukázať objektívnu súvislosť medzi svojimi činnosťami a výrobkom, ktorý je predmetom prešetrovania.

Strany, ktoré sa prihlásia v rámci uvedenej lehoty, môžu poskytnúť Komisii informácie o tom, či uloženie opatrení je v záujme Únie, do 37 dní od dátumu uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie, pokiaľ nie je uvedené inak. Tieto informácie môžu byť poskytnuté v ľubovoľnej podobe alebo vyplnením dotazníka vyhotoveného Komisiou. V každom prípade informácie predložené podľa článku 31 sa zohľadnia len vtedy, ak budú v čase ich predloženia podložené konkrétnymi dôkazmi.

5.4.    Iné písomné podania

S prihliadnutím na ustanovenia tohto oznámenia sa všetky zainteresované strany týmto vyzývajú, aby oznámili svoje stanoviská, predložili informácie a poskytli podporné dôkazy. Pokiaľ nie je uvedené inak, tieto informácie a podporné dôkazy by mali byť Komisii doručené do 37 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

5.5.    Možnosť vypočutia útvarmi Komisie vykonávajúcimi prešetrovanie

Všetky zainteresované strany môžu žiadať o vypočutie útvarmi Komisie vykonávajúcimi prešetrovanie. Akákoľvek žiadosť o vypočutie by mala byť podaná písomne a uvádzať dôvody žiadosti. Žiadosť o vypočutie vo veciach týkajúcich sa začiatočnej fázy prešetrovania musí byť predložená do 15 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie. Neskoršie žiadosti o vypočutie je potrebné predložiť v rámci osobitných lehôt stanovených Komisiou pri komunikácii so stranami.

5.6.    Postup predloženia písomných podaní a zasielania vyplnených dotazníkov a korešpondencie

Všetky podania vrátane informácií poskytovaných na účely výberu vzoriek, vyplnených dotazníkov a ich aktualizácie predkladané zainteresovanými stranami musia byť vyhotovené písomne v papierovej aj elektronickej forme a musia zahŕňať názov, adresu, e-mailovú adresu, telefónne a faxové číslo zainteresovanej strany. Ak zainteresovaná strana z technických dôvodov nemôže poskytnúť podania a žiadosti v elektronickej podobe, musí o tom bezodkladne informovať Komisiu.

Všetky predkladané podania vrátane informácií požadovaných v tomto oznámení, vyplnených dotazníkov a korešpondencie, ktoré zúčastnené strany poskytujú ako dôverné, budú označené ako „Limited“ (9).

Od zainteresovaných strán, ktoré poskytnú údaje označené ako „Limited“ sa vyžaduje, aby predložili zhrnutia informácií, ktoré nemajú dôverný charakter, podľa článku 29 ods. 2 základného nariadenia, a ktoré budú označené ako „For inspection by interested parties“. Tieto zhrnutia by mali byť dostatočne podrobné, aby umožnili primerané pochopenie podstaty predložených dôverných informácií. Ak zainteresovaná strana poskytujúca dôverné informácie nepredloží ich zhrnutie, ktoré nemá dôverný charakter, v požadovanom formáte a kvalite, nemusí sa na takéto dôverné informácie prihliadať.

Adresa Komisie na účely korešpondencie:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: N-105 04/092

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Fax +32 22956505

6.   Nespolupráca

V prípadoch, ak ktorákoľvek zo zainteresovaných strán odmietne sprístupniť potrebné informácie, alebo ich neposkytne v príslušných lehotách alebo významnou mierou bráni v prešetrovaní, je možné v súlade s článkom 28 základného nariadenia dospieť k dočasným alebo konečným zisteniam, potvrdzujúcim alebo vyvracajúcim tvrdenia, na základe dostupných skutočností.

Ak sa zistí, že niektorá zainteresovaná strana poskytla nesprávne alebo zavádzajúce informácie, tieto informácie sa nemusia zohľadniť a môžu sa použiť len dostupné skutočnosti.

Ak niektorá zo zainteresovaných strán nespolupracuje alebo spolupracuje iba čiastočne a zistenia sú preto založené na dostupných skutočnostiach podľa článku 28 základného nariadenia, výsledok môže byť pre túto stranu menej priaznivý ako v prípade, keby bola spolupracovala.

7.   Úradník pre vypočutie

Zainteresované strany sa môžu obrátiť na úradníka pre vypočutie z GR pre obchod. Úradník pre vypočutie je kontaktnou osobou medzi zainteresovanými stranami a útvarmi Komisie vykonávajúcimi prešetrovanie. Úradník pre vypočutie skúma žiadosti o nahliadnutie do spisu, spory týkajúce sa dôvernosti dokumentov, žiadosti o predĺženie lehôt a žiadosti tretích strán o vypočutie. Úradník pre vypočutie môže usporiadať vypočutie s jednotlivou zainteresovanou stranou a napomáhať plnému uplatneniu práv zainteresovaných strán na obhajobu.

Žiadosť o vypočutie úradníkom pre vypočutie je potrebné podať písomne a uviesť v nej dôvody žiadosti. Žiadosť o vypočutie vo veciach týkajúcich sa začiatočnej fázy prešetrovania musí byť predložená do 15 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie. Neskoršie žiadosti o vypočutie je potrebné predložiť v rámci osobitných lehôt stanovených Komisiou pri komunikácii so stranami.

Úradník pre vypočutie tiež poskytne príležitosti na vypočutie, na ktorom sa zúčastnia strany a na ktorom je možné predniesť rôzne názory a protiargumenty na otázky týkajúce sa, okrem iného, subvencovania, ujmy, príčinnej súvislosti a záujmu Únie. Takéto vypočutie sa spravidla uskutočňuje najneskôr koncom štvrtého týždňa po zverejnení dočasných zistení.

Ďalšie informácie a kontaktné údaje môžu zainteresované strany nájsť na internetových stránkach úradníka pre vypočutie na webovej lokalite GR pre obchod: (http://ec.europa.eu/trade/issues/respectrules/ho/index_en.htm).

8.   Harmonogram prešetrovania

Podľa článku 11 ods. 9 základného nariadenia sa prešetrovanie ukončí do 13 mesiacov odo dňa uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie. V súlade s článkom 12 ods. 1 základného nariadenia možno uložiť dočasné opatrenia najneskôr do 9 mesiacov od uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

9.   Spracovanie osobných údajov

So všetkými osobnými údajmi zozbieranými počas tohto prešetrovania sa bude zaobchádzať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (10).


(1)  Ú. v. EÚ L 188, 18.7.2009, s. 93.

(2)  Vyvážajúci výrobca je akákoľvek spoločnosť v príslušnej krajine, ktorá vyrába a vyváža výrobok, ktorý je predmetom prešetrovania, na trh Únie, buď priamo, alebo prostredníctvom tretej strany, vrátane akýchkoľvek s ňou prepojených spoločností, ktoré sú zapojené do výroby, domáceho predaja alebo vývozu príslušného výrobku. Nevyrábajúci vývozcovia nemajú za normálnych okolností nárok na individuálnu colnú sadzbu.

(3)  Európsku úniu tvorí týchto 27 členských štátov: Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Spojené kráľovstvo, Španielsko, Švédsko a Taliansko.

(4)  V súlade s článkom 143 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 o vykonávaní Colného kódexu Spoločenstva sa osoby považujú za prepojené len vtedy, ak: a) jedna z nich je predstaviteľom alebo riaditeľom podniku druhej osoby alebo naopak; b) sú právne uznanými spoločníkmi; c) sú zamestnávateľom a zamestnancom; d) akákoľvek osoba priamo alebo nepriamo vlastní, kontroluje alebo má v držbe 5 % alebo viac hodnoty akcií alebo podielov s hlasovacím právom jednej aj druhej osoby; e) jedna z nich priamo alebo nepriamo kontroluje tú druhú; f) oboch priamo alebo nepriamo kontroluje tretia osoba; g) obe spoločne priamo alebo nepriamo kontrolujú tretiu osobu; alebo h) sú členmi jednej rodiny. Osoby sa považujú za členov jednej rodiny, ak majú medzi sebou niektorý z nasledovných vzťahov: (i) manžel a manželka, (ii) rodič a dieťa, (iii) brat a sestra (vlastní aj nevlastní súrodenci), (iv) starý rodič a vnuk alebo vnučka, (v) strýko alebo teta a synovec alebo neter, (vi) svokor alebo svokra a zať alebo nevesta, (vii) švagor a švagriná. (Úradný vestník ES L 253, 11.10.1993, s. 1.) V tomto kontexte „osoba“ znamená akúkoľvek fyzickú alebo právnickú osobu.

(5)  Iba dovozcovia neprepojení s vyvážajúcimi výrobcami môžu byť vybraní do vzorky. Dovozcovia, ktorí sú prepojení s vyvážajúcimi výrobcami, musia pre týchto vyvážajúcich výrobcov uviesť v prílohe 1 k dotazníku. Vymedzenie prepojenej strany sa nachádza v poznámke pod čiarou č. 4.

(6)  Údaje poskytnuté neprepojenými dovozcami môžu byť vo vzťahu k iným aspektom tohto prešetrovania ako určenie subvencovania.

(7)  Vymedzenie pojmu prepojenej strany sa nachádza v poznámke pod čiarou č. 4.

(8)  Vymedzenie pojmu prepojenej strany sa nachádza v poznámke pod čiarou č. 4.

(9)  Tento dokument je dôverný podľa článku 29 nariadenia Rady (ES) č. 597/2009 (Ú. v. EÚ L 188, 18.7.2009, s. 93) a článku 12 dohody WTO o subvenciách a vyrovnávacích opatreniach. Dokument je chránený aj podľa článku 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 (Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43).

(10)  Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1.


Korigendá

1.4.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 87/23


Korigendum k oznámeniu Komisie v rámci implementácie smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/16/ES o aproximácii právnych predpisov členských štátov, týkajúcich sa výťahov

( Úradný vestník Európskej únie C 52 z 2. marca 2010 )

2010/C 87/11

Na strane 5:

namiesto:

„CEN

EN 81-1:1998+A3:2009

Bezpečnostné pravidlá na konštrukciu a montáž výťahov. Časť 1: Elektrické výťahy

Toto je prvé uverejnenie

EN 81-1:1998

Poznámka 2.1

30.6.2011

CEN

EN 81-2:1998+A3:2009

Bezpečnostné pravidlá na konštrukciu a montáž výťahov. Časť 2: Hydraulické výťahy

Toto je prvé uverejnenie

EN 81-2:1998

Poznámka 2.1

30.6.2011

CEN

EN 81-28:2003

Bezpečnostné pravidlá na konštrukciu a montáž výťahov. Výťahy na prepravu osôb a tovarov. Part 28: Diaľková signalizácia núdzového stavu v osobných výťahoch a v nákladných výťahoch s prístupom osôb

10.2.2004“

 

 

má byť:

„CEN

EN 81-1:1998+A3:2009

Bezpečnostné pravidlá na konštrukciu a montáž výťahov. Časť 1: Elektrické výťahy

Toto je prvé uverejnenie

EN 81-1:1998

Poznámka 2.1

Poznámka 4

30.6.2011

CEN

EN 81-2:1998+A3:2009

Bezpečnostné pravidlá na konštrukciu a montáž výťahov. Časť 2: Hydraulické výťahy

Toto je prvé uverejnenie

EN 81-2:1998

Poznámka 2.1

Poznámka 4

30.6.2011

CEN

EN 81-28:2003

Bezpečnostné pravidlá na konštrukciu a montáž výťahov. Výťahy na prepravu osôb a tovarov. Časť 28: Diaľková signalizácia núdzového stavu v osobných výťahoch a v nákladných výťahoch s prístupom osôb

10.2.2004

Poznámka 4“