ISSN 1725-5236

doi:10.3000/17255236.C_2009.301.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 301

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 52
11. decembra 2009


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

I   Uznesenia, odporúčania a stanoviská

 

STANOVISKÁ

 

Komisia

2009/C 301/01

Stanovisko Komisie z 8. decembra 2009 týkajúce sa plánu na úpravu likvidácie rádioaktívneho odpadu, ktorý vzniká v zariadení CABRI nachádzajúcom sa vo Francúzsku v lokalite Cadarache, v súlade s článkom 37 Zmluvy o Euratome

1

 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Komisia

2009/C 301/02

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec COMP/M.5679 – Boreas Holdings/Centrica Renewable Energy Limited/Glid Wind Farms) ( 1 )

2

2009/C 301/03

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec COMP/M.5642 – SGGF/TRAKYA/SGGE) ( 1 )

2

2009/C 301/04

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec COMP/M.5667 – ACE/FTQ/FSI/Mecachrome) ( 1 )

3

2009/C 301/05

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec COMP/M.5715 – Leisure Park Holdings/Criteria Caixa Corp/Activos Port Aventura) ( 1 )

3

2009/C 301/06

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec COMP/M.5558 – Nutreco/Cargill) ( 1 )

4

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Rada

2009/C 301/07

Závery Rady z 26. novembra 2009 o vzdelávaní detí z migračného prostredia

5

2009/C 301/08

Závery Rady z 27. novembra 2009 o podpore tvorivej generácie: rozvoj tvorivosti a inovačnej schopnosti detí a mladých ľudí prostredníctvom kultúrnych prejavov a prístupu ku kultúre

9

2009/C 301/09

Závery Rady z 27. novembra 2009 o mediálnej gramotnosti v digitálnom prostredí

12

 

Komisia

2009/C 301/10

Výmenný kurz eura

13

2009/C 301/11

Stanovisko Poradného výboru pre obmedzujúce postupy a dominantné postavenie prijaté na jeho zasadnutí 19. júna 2009 k návrhu rozhodnutia vo veci COMP/39.396 – Acetylid vápnika

14

2009/C 301/12

Stanovisko Poradného výboru pre obmedzujúce postupy a dominantné postavenie prijaté na jeho zasadnutí 17. júla 2009 k návrhu rozhodnutia vo veci COMP/39.396 – Acetylid vápnika

15

2009/C 301/13

Záverečná správa vo veci COMP/39.396 Acetylid vápenatý (a i.)

16

2009/C 301/14

Zhrnutie rozhodnutia Komisie z 22. júla 2009 týkajúceho sa konania podľa článku 81 Zmluvy o ES a článku 53 Dohody o EHP (Vec COMP/39.396 – Reagenty na báze acetylidu vápenatého a horčíka pre oceliarsky a plynárenský priemysel) [oznámené pod číslom K(2009) 5791]  ( 1 )

18

 

INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

2009/C 301/15

Informácie oznámené členskými štátmi o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 800/2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 zmluvy (Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách) ( 1 )

21

2009/C 301/16

Informácie oznámené členskými štátmi o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 800/2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 zmluvy (Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách) ( 1 )

27

 

V   Oznamy

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Komisia

2009/C 301/17

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.5586 – Sita/Paprec/FPR) – Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní ( 1 )

33

2009/C 301/18

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.5656 – Europ Assistance Holding/SFR Développement/Océalis) – Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní ( 1 )

34

2009/C 301/19

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.5666 – Xerox/Affiliated Computer Services) ( 1 )

35

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 


I Uznesenia, odporúčania a stanoviská

STANOVISKÁ

Komisia

11.12.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 301/1


STANOVISKO KOMISIE

z 8. decembra 2009

týkajúce sa plánu na úpravu likvidácie rádioaktívneho odpadu, ktorý vzniká v zariadení CABRI nachádzajúcom sa vo Francúzsku v lokalite Cadarache, v súlade s článkom 37 Zmluvy o Euratome

(Iba francúzske znenie je autentické)

2009/C 301/01

Dňa 13. júla 2009 Európska komisia prijala od vlády Francúzska v súlade s článkom 37 Zmluvy o Euratome všeobecné údaje týkajúce sa plánu na úpravu likvidácie rádioaktívneho odpadu, ktorý vzniká v zariadení CABRI nachádzajúcom sa vo Francúzsku v lokalite Cadarache.

Na základe týchto údajov a po porade so skupinou odborníkov vypracovala Komisia toto stanovisko:

1.

Vzdialenosť medzi zariadením CABRI a najbližším bodom iného členského štátu, t. j. Talianska a Španielska, dosahuje 110 resp. 230 km.

2.

Plánovaná úprava bude pozostávať zo zvýšenia povolených limitov vypúšťania plynného trícia a vzácnych plynov.

3.

Pri bežnej prevádzke v dôsledku plánovanej úpravy nedôjde k vystaveniu obyvateľov iných členských štátov žiareniu, ktoré by mohlo ohroziť ich zdravie.

4.

Pevný rádioaktívny odpad sa bude dočasne skladovať v tejto lokalite predtým, ako sa prevezie do zariadenia na likvidáciu odpadu schváleného francúzskou vládou.

5.

V prípade neplánovaného uvoľňovania rádioaktívneho odpadu, ku ktorému môže dôjsť v dôsledku havárie typu a rozsahu, ktoré sú uvedené vo všeobecných údajoch, by dávky ožiarenia v iných členských štátoch nemali ohroziť zdravie obyvateľstva.

Komisia teda zastáva názor, že vykonávanie plánu na úpravu likvidácie rádioaktívneho odpadu zo zariadenia CABRI nachádzajúceho sa v lokalite Cadarache vo Francúzsku, a to za bežnej prevádzky, ako aj v prípade havárie typu a rozsahu, ktoré sú uvedené vo všeobecných údajoch, nespôsobí rádioaktívnu kontamináciu vody, pôdy alebo ovzdušia iného členského štátu.

V Bruseli 8. decembra 2009

Za Komisiu

Andris PIEBALGS

člen Komisie


II Oznámenia

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

Komisia

11.12.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 301/2


Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii

(Vec COMP/M.5679 – Boreas Holdings/Centrica Renewable Energy Limited/Glid Wind Farms)

(Text s významom pre EHP)

2009/C 301/02

Dňa 4. decembra 2009 sa Komisia rozhodla nevzniesť námietku voči uvedenej oznámenej koncentrácii a vyhlásiť ju za zlučiteľnú so spoločným trhom. Toto rozhodnutie je založené na článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 139/2004. Úplné znenie rozhodnutia je dostupné iba v angličtine jazyku a bude zverejnené po odstránení akýchkoľvek obchodných tajomstiev. Bude dostupné:

v časti webovej stránky Komisie o hospodárskej súťaži venovanej fúziám (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Táto webová stránka poskytuje rôzne možnosti na vyhľadávanie individuálnych rozhodnutí o fúziách podľa názvu spoločnosti, čísla prípadu, dátumu a sektorových indexov,

v elektronickej podobe na webovej stránke EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) pod číslom dokumentu 32009M5679. EUR-Lex predstavuje online prístup k európskemu právu.


11.12.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 301/2


Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii

(Vec COMP/M.5642 – SGGF/TRAKYA/SGGE)

(Text s významom pre EHP)

2009/C 301/03

Dňa 3. decembra 2009 sa Komisia rozhodla nevzniesť námietku voči uvedenej oznámenej koncentrácii a vyhlásiť ju za zlučiteľnú so spoločným trhom. Toto rozhodnutie je založené na článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 139/2004. Úplné znenie rozhodnutia je dostupné iba v angličtine jazyku a bude zverejnené po odstránení akýchkoľvek obchodných tajomstiev. Bude dostupné:

v časti webovej stránky Komisie o hospodárskej súťaži venovanej fúziám (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Táto webová stránka poskytuje rôzne možnosti na vyhľadávanie individuálnych rozhodnutí o fúziách podľa názvu spoločnosti, čísla prípadu, dátumu a sektorových indexov,

v elektronickej podobe na webovej stránke EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) pod číslom dokumentu 32009M5642. EUR-Lex predstavuje online prístup k európskemu právu.


11.12.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 301/3


Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii

(Vec COMP/M.5667 – ACE/FTQ/FSI/Mecachrome)

(Text s významom pre EHP)

2009/C 301/04

Dňa 3. decembra 2009 sa Komisia rozhodla nevzniesť námietku voči uvedenej oznámenej koncentrácii a vyhlásiť ju za zlučiteľnú so spoločným trhom. Toto rozhodnutie je založené na článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 139/2004. Úplné znenie rozhodnutia je dostupné iba v francúzštine jazyku a bude zverejnené po odstránení akýchkoľvek obchodných tajomstiev. Bude dostupné:

v časti webovej stránky Komisie o hospodárskej súťaži venovanej fúziám (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Táto webová stránka poskytuje rôzne možnosti na vyhľadávanie individuálnych rozhodnutí o fúziách podľa názvu spoločnosti, čísla prípadu, dátumu a sektorových indexov,

v elektronickej podobe na webovej stránke EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) pod číslom dokumentu 32009M5667. EUR-Lex predstavuje online prístup k európskemu právu.


11.12.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 301/3


Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii

(Vec COMP/M.5715 – Leisure Park Holdings/Criteria Caixa Corp/Activos Port Aventura)

(Text s významom pre EHP)

2009/C 301/05

Dňa 2. decembra 2009 sa Komisia rozhodla nevzniesť námietku voči uvedenej oznámenej koncentrácii a vyhlásiť ju za zlučiteľnú so spoločným trhom. Toto rozhodnutie je založené na článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 139/2004. Úplné znenie rozhodnutia je dostupné iba v angličtine jazyku a bude zverejnené po odstránení akýchkoľvek obchodných tajomstiev. Bude dostupné:

v časti webovej stránky Komisie o hospodárskej súťaži venovanej fúziám (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Táto webová stránka poskytuje rôzne možnosti na vyhľadávanie individuálnych rozhodnutí o fúziách podľa názvu spoločnosti, čísla prípadu, dátumu a sektorových indexov,

v elektronickej podobe na webovej stránke EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) pod číslom dokumentu 32009M5715. EUR-Lex predstavuje online prístup k európskemu právu.


11.12.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 301/4


Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii

(Vec COMP/M.5558 – Nutreco/Cargill)

(Text s významom pre EHP)

2009/C 301/06

Dňa 24. novembra 2009 sa Komisia rozhodla nevzniesť námietku voči uvedenej oznámenej koncentrácii a vyhlásiť ju za zlučiteľnú so spoločným trhom. Toto rozhodnutie je založené na článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 139/2004. Úplné znenie rozhodnutia je dostupné iba v angličtine jazyku a bude zverejnené po odstránení akýchkoľvek obchodných tajomstiev. Bude dostupné:

v časti webovej stránky Komisie o hospodárskej súťaži venovanej fúziám (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Táto webová stránka poskytuje rôzne možnosti na vyhľadávanie individuálnych rozhodnutí o fúziách podľa názvu spoločnosti, čísla prípadu, dátumu a sektorových indexov,

v elektronickej podobe na webovej stránke EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) pod číslom dokumentu 32009M5558. EUR-Lex predstavuje online prístup k európskemu právu.


IV Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

Rada

11.12.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 301/5


Závery Rady z 26. novembra 2009 o vzdelávaní detí z migračného prostredia

2009/C 301/07

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

SO ZRETEĽOM na

smernicu Rady 77/486/EHS o vzdelávaní detí migrujúcich pracovníkov z krajín EÚ, ktorá vyžaduje, aby členské štáty týmto deťom poskytli bezplatnú výučbu vrátane vyučovania úradného jazyka alebo jedného z úradných jazykov hostiteľského štátu a aby v spolupráci so štátmi pôvodu podnikli primerané opatrenia na podporu vyučovania materinského jazyka detí a kultúry ich krajiny pôvodu (1),

závery Rady a zástupcov vlád členských štátov o vytvorení spoločných základných zásad pre politiku integrácie prisťahovalcov v Európskej únii (2), v ktorých sa okrem iného uvádza, že vzdelávacie úsilie je zásadne dôležité pri príprave prisťahovalcov, a najmä ich potomkov na úspešnejšie a aktívnejšie zapojenie do spoločnosti,

rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1720/2006 z 15. novembra 2006, ktorým sa ustanovuje akčný program v oblasti celoživotného vzdelávania vrátane podpory projektov týkajúcich sa medzikultúrneho vzdelávania a integrácie migrujúcich žiakov,

závery Rady a zástupcov vlád členských štátov, ktorí sa zišli na zasadnutí Rady, o účinnosti a spravodlivosti vo vzdelávaní a odbornej príprave (3), v ktorých sa členské štáty vyzývajú, aby zabezpečili rovnoprávne systémy vzdelávania a odbornej prípravy zamerané na poskytovanie príležitostí, prístupu, zaobchádzania a výsledkov, ktoré sú nezávislé od socio-ekonomického prostredia a iných faktorov, ktoré môžu viesť k znevýhodneniu v oblasti vzdelávania,

odporúčanie Európskeho parlamentu a Rady z 18. decembra 2006 o kľúčových kompetenciách pre celoživotné vzdelávanie, v ktorom sa zdôrazňuje význam sociálnych a občianskych kompetencií a kultúrneho povedomia, a zároveň sa odporúča, aby sa poskytli vhodné opatrenia pre tých, ktorí v dôsledku znevýhodnenia spojeného so vzdelaním potrebujú osobitnú podporu, aby mohli naplniť svoj vzdelávací potenciál (4),

závery Európskej rady z 13. – 14. marca 2008, v ktorých sa členské štáty naliehavo vyzývajú, aby podnikli konkrétne kroky na zlepšenie úspešnosti študentov z migračného prostredia (5),

Európsky pakt o prisťahovalectve a azyle, v ktorom sa členské štáty vyzývajú, aby vytvorili ambiciózne politiky na podporu harmonickej integrácie prisťahovalcov vo svojej krajine vrátane osobitných opatrení na podporu jazykového vzdelávania (6),

závery Rady a zástupcov vlád členských štátov o integračných politikách v Európskej únii (7), ktoré obsahujú výzvu na vypracovanie opatrení v oblasti vzdelávania, ktoré sa prispôsobia potrebám detí z migračného prostredia a zamerajú na predchádzanie zlým študijným výsledkom,

závery Rady a zástupcov vlád členských štátov, ktorí sa zišli na zasadnutí Rady z 21. novembra 2008, o príprave mladých ľudí na 21. storočie: agenda pre európsku spoluprácu v školstve (8), v ktorých sa členské štáty vyzývajú, aby zabezpečili prístup k vysokokvalitnému vzdelávaniu a vzdelávacím službám najmä pre tie deti a mladých ľudí, ktorí môžu byť znevýhodnení na základe svojej osobnej, sociálnej, kultúrnej a/alebo ekonomickej situácie,

VÍTAJÚC

Zelenú knihu Európskej komisie s názvom „,Migrácia a mobilita: výzvy a príležitosti vzdelávacích systémov EÚ“ a s ňou súvisiacu správu o konzultačnom procese, ktorý sa uskutočnil v druhej polovici roku 2008 (9),

a POZNAMENÁVAJÚC, že

na účel týchto záverov, ktoré sú zamerané predovšetkým na školy, sa bude pojem „z migračného prostredia“ používať najmä na označenie detí všetkých osôb žijúcich v niektorej z krajín EÚ, kde sa nenarodili, a to bez ohľadu na to, či sú štátnymi príslušníkmi tretích krajín, občanmi iného členského štátu EÚ, alebo či sa následne stali štátnymi príslušníkmi hostiteľského členského štátu,

UZNÁVA, že

1.

Migrácia po mnoho generácií značne prispieva k európskemu sociálnemu a hospodárskemu rozvoju a bude k nemu prispievať aj v budúcnosti. V súčasnom kontexte narastajúcej globalizácie a demografických zmien zostáva úspešná integrácia migrantov do spoločnosti naďalej podmienkou hospodárskej konkurencieschopnosti Európy, ako aj sociálnej stability a súdržnosti.

2.

Vzdelávanie zohráva kľúčovú úlohu nielen v tom, aby deti z migračného prostredia mohli naplniť svoj potenciál stať sa dobre integrovanými a úspešnými občanmi, ale aj pri vytváraní rovnoprávnej, inkluzívnej spoločnosti rešpektujúcej rozmanitosť. Mnoho takýchto detí však naďalej dosahuje vo vzdelávaní horšie výsledky a problémy týkajúce sa rasovej a etnickej diskriminácie a sociálneho vylúčenia sa vyskytujú vo všetkých častiach Európskej únie. Prítomnosť značného počtu študentov z migračného prostredia tak pre systémy vzdelávania v mnohých členských štátoch predstavuje viacero výziev, no zároveň aj cenných príležitostí.

3.

Integrácia migrantov je kolektívnym úsilím, ktoré si vyžaduje snahu zo strany samotných migrantov a do ktorého sa zapájajú rôzne sektory spoločnosti, nielen sektor vzdelávania. Na zaistenie primeranej podpory detí z migračného prostredia a ich rodín je nevyhnutná medzisektorová spolupráca v tejto oblasti politiky, okrem iného medzi príslušnými ministerstvami, orgánmi vzdelávania, sociálnymi službami, službami zdravotnej starostlivosti, úradmi pre bývanie a azylovými a imigračnými útvarmi, ako aj dialóg s občianskou spoločnosťou.

4.

Veľký počet detí z migračného prostredia dosahuje vo vzdelávaní dobré výsledky a niektoré z nich sú skutočne medzi najlepšími, existujú však jasné a zhodné dôkazy vyplývajúce z národných ukazovateľov a medzinárodných štúdií, ako napríklad PISA (10), o tom, že úroveň dosiahnutého vzdelania väčšiny migrujúcich žiakov býva výrazne nižšia než u ich rovesníkov. Výsledkom toho je u týchto žiakov častejšie predčasné ukončenie školskej dochádzky, nižšia úroveň kvalifikácie a ich menší počet vo vysokoškolskom vzdelávaní. Poskytnutím lepšej šance deťom z migračného prostredia na úspech vo vzdelávaní sa môže znížiť ich marginalizácia, vylúčenie a odcudzenie.

5.

Znepokojujúca je najmä situácia tých detí, u ktorých sú jazykové a kultúrne rozdiely medzi domovom a školou skombinované s ťažkými sociálno-ekonomickými podmienkami. V týchto prípadoch môžu byť ťažkosti súvisiace s nízkym sociálno-ekonomickým postavením doplnené faktormi, ako sú jazykové bariéry, nízke očakávania a nedostatočná podpora zo strany rodiny a komunity a nedostatok vhodných vzorov.

6.

Toto znevýhodnenie spolu s nedostatočnou priepustnosťou školských systémov a rozdielmi v kvalite medzi školami môže viesť k situácii, pri ktorej je veľký počet detí z migračného prostredia zoskupený v školách s nedostatočnými výsledkami. Tieto trendy predstavujú pre školské systémy v Európskej únii vážne výzvy, keďže sťažujú dosahovanie vysokej úspešnosti pre všetkých, ako aj dosiahnutie vysokého stupňa sociálnej súdržnosti.

7.

Kým zodpovednosť za vytváranie politík v oblasti vzdelávania je rozhodne záležitosťou jednotlivých členských štátov, otázky nastolené a výzvy uvedené v týchto záveroch sú pre mnohé z nich v rastúcej miere spoločné. Existuje teda jednoznačný potenciál pre ďalšiu podporu, výskum a spoluprácu na európskej úrovni s možnosťou využitia príslušných programov Spoločenstva, ako napríklad Programu celoživotného vzdelávania a Európskeho fondu pre integráciu, a možnosťou využitia nástrojov, ako napríklad otvorenej metódy koordinácie s cieľom výmeny osvedčených postupov a podpory vzájomného učenia sa o politikách a opatreniach zameraných na riešenie znevýhodnenia detí z migračného prostredia vo vzdelávaní.

DOMNIEVA SA, že

1.

Vzdelávanie je významným príspevkom k úspešnej integrácii migrantov do európskej spoločnosti. V prípade študentov z migračného prostredia sú potrebné cielené opatrenia a väčšia pružnosť v každom veku, počnúc vzdelávaním v ranom detstve a základným vzdelaním cez všetky úrovne celoživotného vzdelávania, ako aj poskytnutie podpory a príležitostí, ktoré potrebujú, aby sa stali aktívnymi a úspešnými občanmi, a možností, aby naplno rozvinuli svoj potenciál. Tieto opatrenia by sa mali prijímať v koordinácii s politikami v iných oblastiach, ktoré sa zaoberajú potrebami detí z migračného prostredia a ich rodín.

2.

Systémy vzdelávania, ktoré kladú veľký dôraz na rovnoprávnosť a zároveň i na kvalitu, ktoré pracujú na jasných a spoločných cieľoch a ktoré podporujú inkluzívny prístup na všetkých úrovniach, budú s najväčšou pravdepodobnosťou najúčinnejšie pri riešení osobitných potrieb žiakov z migračného prostredia, keďže zlepšujú ich výsledky vo vzdelávaní a zároveň posilňujú sociálne väzby medzi nimi a ich rovesníkmi.

3.

Kultúrna rozmanitosť v našej spoločnosti by mala byť vítaná ako zdroj vitality a obohatenia. Hlavné hodnoty a základné práva hostiteľskej krajiny, podpora medzikultúrneho vzdelávania v európskych školách s cieľom výmeny vedomostí a prehĺbenia porozumenia kultúry toho druhého, ako aj budovanie vzájomného rešpektu a boj proti predsudkom zabezpečia trvalý prínos pre všetkých, pričom sa tým v žiadnom prípade neoslabí hlavný dôraz kladený na kultúrnu identitu.

4.

Prístupy, akými sú vytvorenie alebo posilnenie antidiskriminačných mechanizmov, zvýšenie priepustnosti študijných dráh v rámci školských systémov a odstránenie prekážok v individuálnom postupe systémom, môže pomôcť v boji proti segregácii a prispieť k tomu, aby študenti z rodín migrantov dosahovali vyššiu úspešnosť. Ponúkanie vzdelávania lepšie prispôsobeného individuálnym potrebám a individuálnej podpory by bolo prínosom pre všetkých žiakov v systéme a mohlo by viesť k vyššej kvalite pre všetkých. Zvýšenie kvality poskytovaného vzdelávania v školách s nedostatočnými výsledkami môže zlepšiť príležitosti pre všetkých žiakov vrátane migrantov.

5.

Mala by sa podporiť špecializovaná odborná príprava zameraná na riadenie jazykovej a kultúrnej rozmanitosti a rozvoj medzikultúrnych kompetencií s cieľom pomôcť školským orgánom, vedeniu škôl, pedagógom a administratívnym pracovníkom prispôsobiť sa potrebám a uvedomiť si plný potenciál škôl alebo tried, v ktorých sa nachádzajú žiaci z migračného prostredia. Zvážiť by sa mali aj také otázky, ako upraviť vyučovacie metódy, materiály a učebné plány, aby boli relevantné pre všetkých žiakov bez ohľadu na ich pôvod, ako naďalej získavať a udržať si najlepších pedagógov v školách s nedostatočnými výsledkami, ako posilniť vedúcu úlohu školy v tejto súvislosti, a ako v súlade s vnútroštátnymi postupmi zvýšiť počet pedagógov, ktorí sú sami z migračného prostredia.

6.

Proces integrácie možno uľahčiť rozvojom partnerstiev s miestnymi komunitami vrátane rodín žiakov z migračného prostredia a združení migrantov, a tým prispieť k rozvoju škôl ako vzdelávacích komunít. Tieto partnerstvá môžu byť prostredníctvom budovania atmosféry vzájomného porozumenia, dôvery a spolupráce užitočné rôznymi spôsobmi, môžu napríklad poskytovať pomoc pri tlmočení, slúžiť ako spojovací článok – v niektorých prípadoch ako sprostredkovateľ – medzi školami a príslušnou komunitou a vytvárať pozitívne prepojenie s kultúrnym dedičstvom a jazykom. V tomto kontexte môže poskytovanie vyučovania v jazyku (jazykoch) hostiteľskej krajiny rodičom žiakov z migračného prostredia, ako aj informačné schôdzky, významne prispieť k zlepšeniu komunikácie medzi školami a rodinami, a zlepšiť tak podmienky pre úspešnú sociálnu integráciu.

7.

Výborná znalosť úradného jazyka (alebo jedného z úradných jazykov) hostiteľskej krajiny je podmienkou pre úspech vo vzdelávaní a kľúčom k sociálnej a profesijnej integrácii. Členské štáty by mali zvážiť vypracovanie osobitných ustanovení na podporu uvedeného, ako napríklad intenzívne vyučovanie jazyka pre žiakov z migračného prostredia, ktorí práve pricestovali, dodatočnú podporu pre tých, ktorí majú ťažkosti a osobitné kurzy pre všetkých pedagógov, aby získali kompetenciu vyučovať deti, ktorých materinský jazyk je iný než vyučovací jazyk. Mali by sa podporiť aj ustanovenia prispôsobené v rámci učebných plánov, ako napríklad posilnené vyučovanie jazyka hostiteľskej krajiny pre žiakov s iným materinským jazykom.

8.

Hoci hlavné zameranie by malo zostať na jazyku (jazykoch) hostiteľskej krajiny, povzbudzovanie žiakov, aby nadobudli alebo aby si udržali znalosť jazyka krajiny ich pôvodu môže byť prínosom z viacerých hľadísk: v sociálnej rovine z hľadiska kultúrnej identity a osobnej sebadôvery, v profesijnej rovine z hľadiska budúcej zamestnateľnosti, ale aj v rovine vzdelávania z hľadiska budúceho vzdelávania sa. Zdroje pre takéto vzdelávanie môžu byť síce obmedzené, ale priestor preň sa môže rozšíriť viacerými spôsobmi, napríklad prostredníctvom dvojstranných dohôd s dotknutými krajinami a partnerstvami, spolupráce s príslušnými miestnymi komunitami alebo využívaním nových technológií, napríklad nadväzovaním internetových kontaktov alebo rozvojom iniciatív e-twinning.

9.

Okrem toho, že vzdelávanie v ranom detstve vytvára základy pre ďalšie vzdelávanie, môže tiež zohrávať kľúčovú úlohu pri integrácii detí z migračného prostredia, a to najmä venovaním veľkej pozornosti jazykovému rozvoju. Malo by sa preto zintenzívniť úsilie s cieľom zaistiť, aby sociálne znevýhodnené rodiny mali dostatočný prístup ku kvalitným zariadeniam starostlivosti o deti a kvalitným predškolským zariadeniam.

10.

Cielenú podporu, ako napríklad viac učebných pomôcok pre školy v znevýhodnených oblastiach a poskytovanie vzdelávania lepšie prispôsobeného individuálnym potrebám možno použiť na vyváženie znevýhodnenia vo vzdelávaní a negatívnych vplyvov nedostatočnej integrácie. Mali by sa tiež zvážiť spôsoby poskytovania dodatočnej podpory vo vzdelávaní, napríklad vo forme mentorstva a tútorstva, poskytovanie poradenstva žiakom, ako aj rodičom, o príležitostiach, ktoré sú pre nich dostupné vo vzdelávacom systéme, alebo zriadenie stredísk na pomoc pri učení a domácich úlohách po bežnom vyučovaní v spolupráci s rodičmi a združeniami komunity. Pre migrantov, ktorí práve pricestovali, sú potrebné pružné riešenia, najmä pokiaľ ide o jazykové vzdelávanie. V tejto súvislosti existuje potreba nielen rýchlej a cielenej pomoci krátko po príchode do hostiteľskej krajiny, ale aj trvalých programov jazykovej podpory.

VYZÝVA PRETO ČLENSKÉ ŠTÁTY, aby

1.

Prijali vhodné opatrenia na ich požadovanej úrovni zodpovednosti, či už miestnej, regionálnej alebo celoštátnej s cieľom zabezpečiť, aby sa všetkým deťom ponúkali spravodlivé a rovnaké príležitosti, ako aj potrebná podpora, aby mohli naplno rozvinúť svoj potenciál bez ohľadu na pôvod. Tieto opatrenia môžu zahŕňať najmä:

vypracovanie integrovaného prístupu v tejto oblasti politiky na dosiahnutie uvedených cieľov,

vytvorenie alebo posilnenie mechanizmov proti diskriminácii s cieľom podporovať sociálnu integráciu a aktívne občianstvo,

zvýšenie priepustnosti sústav vzdelávania a odstránenie prekážok v školských systémoch,

zlepšenie kvality poskytovaného vzdelávania v školách a zníženie rozdielov medzi nimi, okrem iného úsilím získať a udržať si najlepších pedagógov a posilniť vedúcu úlohu pedagógov v školách s nedostatočnými výsledkami,

zlepšenie prístupu k vysokokvalitnému vzdelávaniu a starostlivosti v ranom detstve,

ponúknutie vzdelávania lepšie prispôsobeného individuálnym potrebám a individuálnej podpory, najmä pre deti migrantov, ktoré dosahujú vo vzdelávaní nízku úspešnosť,

poskytovanie špecializovanej odbornej prípravy zameranej na vyrovnanie sa s jazykovou a kultúrnou rozmanitosťou a na medzikultúrne kompetencie pre vedenie škôl, pedagógov a administratívnych pracovníkov,

rozvoj vhodných politík na vyučovanie jazyka hostiteľskej krajiny, ako aj posúdenie možností žiakov z migračného prostredia udržať si a rozvíjať svoj materinský jazyk,

zabezpečenie toho, aby boli učebné plány vysokokvalitné a relevantné pre všetkých žiakov bez ohľadu na ich pôvod, a zohľadnenie potrieb detí z migračného prostredia vo vyučovacích metódach a materiáloch,

rozvoj partnerstiev s komunitami migrantov a zintenzívnenie úsilia zameraného na zlepšenie komunikácie s rodičmi z migračného prostredia,

poskytovanie cielenej podpory žiakom z migračného prostredia, ktorí majú zároveň osobitné potreby,

zbieranie a analýzu údajov v tejto oblasti, s cieľom informovať zodpovedných za tvorbu politiky,

výmenu osvedčených postupov v tejto oblasti, s cieľom zlepšiť politiky a opatrenia na primeranej úrovni.

2.

Rozvíjali – v rámci kontextu nového strategického rámca pre európsku spoluprácu vo vzdelávaní a odbornej príprave („ET 2020“) a využívaním otvorenej metódy koordinácie – vzájomné učenie sa o najlepších postupoch vzdelávania študentov z migračného prostredia.

3.

Cielene využívali program celoživotného vzdelávania, Európsky sociálny fond a iné zdroje, ako je napríklad Európsky fond pre integráciu, na rozvoj a podporu projektov týkajúcich sa medzikultúrneho vzdelávania a vzdelávania študentov z migračného prostredia.

VYZÝVA KOMISIU, aby

1.

Uľahčila a podporovala spoluprácu medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o otázky uvedené v týchto záveroch, okrem iného určením, výmenou, zostavením a zabezpečením účinného šírenia skúseností a osvedčených postupov v uvedených oblastiach a prostredníctvom využívania existujúcich programov Spoločenstva.

2.

Zvážila, ako a akými prostriedkami možno najlepšie dosiahnuť ciele stanovené v smernici Rady 77/486/EHS v kontexte migrácie, ktorý sa od jej prijatia značne zmenil.

3.

Monitorovala rozdiely v dosahovaní výsledkov medzi domácimi študentmi a študentmi z migračného prostredia a používala pri tom existujúce údaje a ukazovatele.

4.

Úzko spolupracovala s inými medzinárodnými organizáciami, ktoré sa zaoberajú otázkami týkajúcimi sa vzdelávania a migrácie, ako je Rada Európy, UNESCO a OECD (11).

5.

Zabezpečila, aby sa otázky súvisiace s migráciou primerane zohľadňovali v programe celoživotného vzdelávania a iných príslušných programoch Spoločenstva, akčnom pláne v oblasti vzdelávania dospelých a kodanskom procese, ako aj v iných iniciatívach v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy vrátane vysokoškolského vzdelávania.

6.

Zabezpečila, aby sa otázky týkajúce sa vzdelávania detí z migračného prostredia primerane zohľadňovali v procese sociálnej ochrany a sociálneho začlenenia.


(1)  Ú. v. ES L 199, 6.8.1977, s. 32.

(2)  Dokument 16238/1/04 REV 1.

(3)  Ú. v. EÚ C 298, 8.12.2006, s. 3.

(4)  Ú. v. EÚ L 394, 30.12.2006, s. 10.

(5)  Dokument 7652/08 odsek 15, s. 10.

(6)  Dokument 13440/08.

(7)  Dokument 15251/08.

(8)  Ú. v. EÚ C 319, 13.12.2008, s. 20.

(9)  Dokumenty 11631/09 + ADD 1 a 12594/09.

(10)  Program OECD pre medzinárodné hodnotenie študentov.

(11)  Všetkým členským štátom by sa malo zabezpečiť právo zapojiť sa do týchto činností.


11.12.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 301/9


Závery Rady z 27. novembra 2009 o podpore tvorivej generácie: rozvoj tvorivosti a inovačnej schopnosti detí a mladých ľudí prostredníctvom kultúrnych prejavov a prístupu ku kultúre

2009/C 301/08

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE

 

PRIPOMÍNAJÚC politické súvislosti tejto otázky, ktoré sa uvádzajú v prílohe k týmto záverom,

 

UVEDOMUJÚC SI

dlhodobé výzvy, ktorým čelí Európska únia a jej občania, a najmä:

potrebu zachovať si v celosvetovom meradle konkurencieschopnosť, a to udržateľným a sociálne inkluzívnym spôsobom,

vplyv na zamestnanosť a poskytovanie sociálnej starostlivosti, ktorý je dôsledkom starnutia obyvateľstva a prebiehajúcich migračných tokov,

potrebu podporovať medzikultúrny dialóg, ktorý sa opiera o uznanie kultúrnej rozmanitosti v stále viac multikultúrnom a vzájomne prepojenom svete vyznačujúcom sa rýchlou komunikáciou, mobilitou ľudí a globalizáciou trhov,

potrebu reagovať na rýchlo sa rozvíjajúcu znalostnú a komunikačnú spoločnosť, ktorá sa vyznačuje neustále napredujúcimi komunikačnými technológiami a rýchlou výmenou informácií, a potrebu preklenúť „digitálnu priepasť“ v členských štátoch EÚ a medzi nimi,

SA DOMNIEVA, že

úspešná reakcia na tieto dlhodobé výzvy si vyžaduje dlhodobú perspektívu, ktorá sa zameriava na rozvoj tvorivosti a inovačného potenciálu detí a mladých ľudí a poskytuje im zručnosti a kompetencie potrebné na zvládnutie týchto výziev.

ZDÔRAZŇUJE, že

v súvislosti s pracovnou silou rastie dopyt po tvorivosti, inovačnosti, prispôsobivosti a pokročilých komunikačných zručnostiach a potreba rozvíjať flexibilné a vyvíjajúce sa podnikateľské zručnosti,

prístup k rozmanitým kultúrnym prejavom, umeleckým postupom a umeleckým dielam a kontakt s nimi od útleho veku je dôležitý pre osobnostný rozvoj, identitu, sebaúctu a pocit príslušnosti, ako aj pre to, aby deti a mladí ľudia získali medzikultúrne kompetencie a iné zručnosti dôležité pre sociálne začlenenie, aktívne občianstvo a zamestnateľnosť v budúcnosti,

účasť na kultúrnych činnostiach vrátane priameho kontaktu s umelcami môže stimuláciou tvorivého myslenia, predstavivosti a prejavenia sa podnietiť tvorivosť a inovačný potenciál všetkých detí a mladých ľudí,

podpora kultúry a kultúrnych prejavov na školách a v iných vzdelávacích inštitúciách, ako aj v prostredí neformálneho učenia v rámci osobitných predmetov aj vo forme atraktívnych vzdelávacích postupov, ktoré spájajú rôzne oblasti poznania, prispieva k plnému rozvoju jednotlivca, motivácii, lepšiemu učeniu sa a rozvoju tvorivosti a inovačnej schopnosti,

tzv. „digitálna“ generácia v Európe, to sú aj kultúrni tvorcovia, aj spotrebitelia, ktorí – ak sa im vytvoria možnosti – majú veľké predpoklady využiť potenciál nových médií a digitálnych technológií,

nie všetky deti a mladí ľudia majú v rovnakej miere prístup ku kultúre a kultúrnemu dedičstvu vo všeobecnosti a osobitne k prostriedkom umožňujúcim tvoriť a získavať skúsenosti z oblasti kultúry a súčasný hospodársky pokles môže ďalej obmedzovať príležitosti na prístup ku kultúre pre deti a mladých ľudí.

V ZÁUJME PODPORY TVORIVEJ GENERÁCIE V EURÓPSKEJ ÚNII URČUJE S NÁLEŽITÝM ZRETEĽOM NA ZÁSADU SUBSIDIARITY TÝCHTO ŠESŤ PRIORÍT:

1.   Začleniť hľadisko detí a mladých ľudí do relevantných politík na podporu kultúry

Členské štáty a Komisia by mali:

i)

venovať pozornosť osobitným potrebám detí a mladých ľudí vrátane mladých pracovníkov v oblasti kultúry v rámci súčasných aj budúcich politík, programov a činností, a to najmä v oblasti kultúry a médií, s dôrazom na iniciatívy, ktorých cieľom je podnietiť ich tvorivý potenciál;

ii)

ďalej budovať partnerstvá medzi odvetvím kultúry a inými oblasťami politiky zameranými na podnecovanie inovácie (napr. vzdelávanie a výskum, mládež, zamestnanosť a sociálne veci, podnikanie, hospodársky rast a udržateľný rozvoj), pričom by sa mali podľa možnosti v plnej miere využiť existujúce štruktúry a programy.

2.   Maximálne rozvíjať potenciál odvetvia vzdelávania v záujme podpory tvorivosti prostredníctvom kultúry a kultúrnych prejavov

Členské štáty by mali:

i)

podporovať širší prístup ku kultúre a kultúrnym prejavom prostredníctvom formálneho aj neformálneho vzdelávania, a predovšetkým prostredníctvom štruktúrovaných a strategických partnerstiev na inštitucionálnej a politickej úrovni. Dôraz by mal byť na podnecovaní tvorivosti detí a mladých ľudí a schopnosti inovácie a rozvíjaní medzikultúrnych kompetencií a iných kľúčových kompetencií pre celoživotné vzdelávanie, ako sú kultúrne povedomie a kultúrne prejavy;

ii)

podporovať tento proces napr. prostredníctvom špecializovanej odbornej prípravy a ďalšieho vzdelávania pre učiteľov a ďalších osôb, ktoré pracujú v odvetviach vzdelávania, kultúry a mládeže. Ciele tohto procesu by sa mohli dosahovať aj prostredníctvom využívania moderných metód a nástrojov vzdelávania vrátane tých, ktoré sú založené na informačných a komunikačných technológiách (IKT) a prostredníctvom väčšieho dôrazu v školách na odbory, ako sú dejiny umenia a kultúrne povedomie. Práca s mládežou môže zahŕňať aj množstvo mimoškolských aktivít na podporu kultúry a tvorivosti.

3.   Podnecovať kultúrne inštitúcie (napr. múzeá, knižnice, galérie, divadlá) k intenzívnejšej spolupráci s deťmi a mladými ľuďmi a podporovať ich v tomto smere

Členské štáty by mali:

i)

podporovať na všetkých úrovniach kultúrne inštitúcie v ich úsilí o posilnenie práce s deťmi a mladými ľuďmi a uľahčovať prístup ku kultúrnemu obsahu vo verejnom vlastníctve, napríklad prostredníctvom programov digitalizácie a vzdelávacích činností vrátane využívania IKT, ako aj prostredníctvom interaktívnych riešení aktívnym zapájaním detí a mladých ľudí.

Členské štáty a Komisia by mali:

ii)

naďalej podporovať rozvoj knižnice Europeana a presadzovať výmenu skúseností medzi členskými štátmi o ich politikách v oblasti digitalizácie kultúrneho obsahu a prístupu verejnosti k nemu, a to najmä s cieľom osloviť deti a mladých ľudí.

4.   Podporovať talenty a tvorivosť prostredníctvom kultúry ako súčasti stratégií sociálneho začlenenia, ktoré sa zameriavajú na deti a mladých ľudí

Členské štáty a Komisia by mali:

i)

podporovať vrodený talent u všetkých detí a mladých ľudí a rozvíjať tvorivosť začlenením kultúry do stratégií sociálneho začlenenia a programov, ktoré sa zameriavajú na deti a mladých ľudí, ktorí majú menej príležitostí, vrátane detí a mladých ľudí s postihnutím.

5.   Podporovať lepší prístup ku kultúre prostredníctvom využívania IKT pre všetky deti a mladých ľudí

Členské štáty by mali:

i)

naďalej vyvíjať úsilie o podporu lepšieho nákladovo prijateľného prístupu ku kultúre a kultúrnym prejavom prostredníctvom využívania IKT. Cieľom tohto úsilia by malo byť podchytiť všetky deti a mladých ľudí a poskytnúť im komunikačné zručnosti a zručnosti mediálnej gramotnosti, ktoré sú nevyhnutné na to, aby v plnej miere mohli využívať možnosti poskytované digitálnou technológiou, a zároveň podporiť hlbšie povedomie a porozumenie, pokiaľ ide o práva duševného vlastníctva a práva na súkromie, a zodpovednosť, ktorá s týmito právami súvisí.

6.   Uľahčovať výmenu osvedčených postupov a tvoriť databázy znalostí z tejto oblasti

S cieľom podporovať rozvoj politík založených na faktoch v tejto oblasti:

 

by členské štáty a Komisia mali:

i)

prostredníctvom existujúcich štruktúr, najmä otvorenej metódy koordinácie (OMK) v oblasti kultúry, podporovať a uľahčovať výmenu príkladov osvedčených postupov v súvislosti s uvedenými prioritami;

 

Komisia by mala:

ii)

prostredníctvom existujúcich štruktúr, ako sú napr. platformy občianskej spoločnosti a interné medziútvarové mechanizmy, podporovať a uľahčovať partnerské učenie sa a výmenu príkladov osvedčených postupov;

 

Členské štáty by mali:

iii)

stimulovať nadväzovanie kontaktov a využívanie hodnotení na lepšiu podporu prijímania rozhodnutí a skvalitnenie budúcich činností.

VYZÝVA ČLENSKÉ ŠTÁTY A KOMISIU, ABY:

v rámci svojich príslušných právomocí spoločne vyvíjali úsilie o zabezpečenie toho, aby sa tieto závery zohľadnili v kontexte prebiehajúcej prípravy európskeho programu pre kultúru a pracovného plánu pre kultúru na roky 2008 – 2010.


PRÍLOHA

POLITICKÝ KONTEXT

Rada pri prijímaní týchto záverov pripomína najmä:

1.

Dohovor OSN o právach dieťaťa (1989), ktorý ustanovuje právo všetkých detí na kultúru;

2.

Program Unesco pre umeleckú výchovu, Lisabon, 6. – 9. marca 2006;

3.

odporúčanie Európskeho parlamentu a Rady z 18. decembra 2006 o kľúčových kompetenciách pre celoživotné vzdelávanie;

4.

oznámenie Komisie z 10. mája 2007 o Európskej stratégii pre kultúru v globalizovanom svete a uznesenie Rady zo 16. novembra 2007 o Európskom programe pre kultúru, ako aj závery Rady o pracovnom pláne pre kultúru na roky 2008 – 2010, ktorý medzi päť priorít zaradil podporu prístupu ku kultúre, najmä prostredníctvom synergie so vzdelávaním, hlavne umeleckou výchovou;

5.

rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady zo 16. decembra 2008 o Európskom roku tvorivosti a inovácií;

6.

závery Rady z 24. mája 2007 o príspevku sektorov kultúry a tvorivej činnosti k plneniu lisabonských cieľov, v ktorých sa poukazuje na to, že kultúrne činnosti a tvorivé odvetvia zohrávajú kľúčovú úlohu pri podpore inovácie a technológie a sú hlavným motorom trvalo udržateľného rastu v budúcnosti;

7.

uznesenie Rady z 15. novembra 2007 o nových zručnostiach pre nové pracovné miesta a oznámenie Komisie z 2. júla 2008 s názvom Obnovená sociálna agenda: príležitosti, prístup a solidarita v Európe 21. storočia, ktoré zaradilo medzi priority deti a mladých ľudí ako perspektívu budúcnosti;

8.

závery predsedníctva zo zasadnutia Európskej rady, ktoré sa konalo 13. – 14. marca 2008, v ktorých sa uznáva, že kľúčovým faktorom budúceho rastu je úplný rozvoj potenciálu európskych občanov v oblasti inovácií a tvorivosti, ktorý vychádza z európskej kultúry a excelentnosti vo vede;

9.

závery Rady z 22. mája 2008 o medzikultúrnych kompetenciách;

10.

oznámenie Komisie z 27. apríla 2009 s názvom Stratégia EÚ pre mládež – investovanie a posilnenie postavenia mládeže. Obnovená otvorená metóda koordinácie s cieľom riešiť výzvy a príležitosti týkajúce sa mládeže a uznesenie Rady z 27. novembra 2009, ktorým sa prijíma obnovený rámec pre európsku spoluprácu v oblasti mládeže (2010 – 2018).

Štúdie a konferencie

1.

štúdia o vplyve kultúry na tvorivosť a štúdia o prístupe mladých ľudí ku kultúre, ktoré dala vypracovať Európska komisia;

2.

štúdia Eurydice o umeleckom a kultúrnom vzdelávaní na školách v Európe (2009);

3.

štúdia o príspevku viacjazyčnosti ku tvorivosti (16. júla 2009);

4.

štúdia zameraná na vytvorenie súboru najlepších postupov spájajúcich kultúru so vzdelávaním v členských štátoch, kandidátskych krajinách a krajinách EHP (2004);

5.

konferencia o podpore tvorivej generácie, ktorá sa konala 29. – 30. júla 2009 v Göteborgu.


11.12.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 301/12


Závery Rady z 27. novembra 2009 o mediálnej gramotnosti v digitálnom prostredí

2009/C 301/09

RADA:

 

OPÄTOVNE POTVRDZUJE politický prístup k tejto otázke ustanovený v záveroch Rady o európskom prístupe k mediálnej gramotnosti v digitálnom prostredí z 21. – 22. mája 2008 (1).

 

VÍTA odporúčanie Komisie z 20. augusta 2009 o mediálnej gramotnosti v digitálnom prostredí pre konkurencieschopnejší audiovizuálny priemysel a priemysel obsahu a inkluzívnu znalostnú spoločnosť, a najmä:

dôraz kladený na aktívne zapojenie sa priemyslu vrátane všetkých druhov médií do podpory iniciatív týkajúcich sa mediálnej gramotnosti,

uznanie úlohy, ktorú môže vzdelávací systém zohrávať pri podpore mediálnej gramotnosti – schopnosť dostať sa k médiám a chápať ich, kriticky ich vyhodnocovať, ako aj vytvárať a sprostredkovať mediálny obsah – v kontexte stratégií celoživotného vzdelávania členských štátov,

zámery Komisie nabádať k väčšiemu konsenzu vo vzťahu k mediálnej gramotnosti, podporovať analýzu a výmenu osvedčených postupov medzi členskými štátmi a vytvárať nástroje, ktoré členským štátom a Komisii pomáhajú merať úroveň mediálnej gramotnosti v jednotlivých krajinách Európy.

ZDÔRAZŇUJE TIETO DODATOČNÉ ÚVAHY

Pri podpore mediálnej gramotnosti je dôležité uznať, že digitálna revolúcia prináša výrazné výhody a príležitosti – obohacuje život jednotlivcov, pokiaľ ide o schopnosť komunikovať, učiť sa a tvoriť, a mení organizáciu spoločnosti a hospodárstva. Zodpovedné a informované využívanie nových technológií a nových médií si od občanov vyžaduje, aby si boli vedomí rizík a dodržiavali príslušné právne ustanovenia, avšak politiky mediálnej gramotnosti by mali tieto otázky riešiť v kontexte všeobecne pozitívneho odkazu.

Je skutočne pravdou, že mediálne odvetvie zohráva pri presadzovaní mediálnej gramotnosti rozhodujúcu úlohu, je však zároveň dôležité podčiarknuť nezávislosť médií a skutočnosť, že členské štáty majú k podpore tvorby osvedčených postupov a noriem v mediálnom odvetví rôzne prístupy, pričom samoregulácia a spoluregulácia sú dve z viacerých možných riešení. Dôležité je tiež zohľadniť a ďalej podporovať viaceré iniciatívy v oblasti mediálnej gramotnosti, ktoré už realizuje mediálny priemysel, ako aj kultúrne inštitúcie, mimovládne organizácie a dobrovoľnícky sektor.

Pri podpore mediálnej gramotnosti by sa osobitná pozornosť mala venovať skutočnosti, že rôzne skupiny v spoločnosti môžu mať rôzne potreby a modely správania, ako aj rôzne možnosti prístupu k médiám. Napríklad deti a mladí ľudia často disponujú prirodzenou pripravenosťou využívať nové médiá a nové technológie, zatiaľ čo dospelí môžu mať väčšie nadobudnuté skúsenosti, ktoré im umožňujú využiť kritické myslenie vo vzťahu k mediálnemu obsahu. Stratégie na zvýšenie mediálnej gramotnosti musia všetky tieto rozdiely v plnej miere zohľadniť a podporiť komunikáciu medzi rôznymi skupinami a záujmami v spoločnosti. Členské štáty by súčasne mali naďalej zdôrazňovať a posilňovať stratégie zamerané na to, aby boli technológie široko dostupné a prístupné občanom.

Systém vzdelávania vrátane informálneho učenia sa a formálneho a neformálneho vzdelávania môže zohrávať dôležitú úlohu v rozvoji a zvyšovaní mediálnej gramotnosti, ako aj tvorivosti a inovačného potenciálu všetkých ľudí v spoločnosti, a najmä detí a mladých ľudí, ktorí zase sami môžu plniť významnú úlohu prenášania týchto zručností v rámci svojich rodín. V kontexte politiky v oblasti vzdelávania pripomíname, že odporúčanie Európskeho parlamentu a Rady z 18. decembra 2006 o kľúčových kompetenciách pre celoživotné vzdelávanie obsahuje okrem iného odkazy na „digitálnu kompetenciu“ a „kultúrne povedomie a vyjadrovanie“ ako na dve kľúčové kompetencie. Členské štáty rozvíjajúce mediálnu gramotnosť v kontexte vzdelávania by tak mali konať s náležitým zreteľom na referenčný rámec odporúčania z roku 2006. Program celoživotného vzdelávania by okrem toho mohol byť jedným zo zdrojov podpory mediálnej gramotnosti.

Mediálna gramotnosť je dynamický a vyvíjajúci sa koncept a jeho spoločné chápanie ovplyvňujú kultúrne, technologické, priemyselné a generačné rozdiely, je však tiež zjavné, že s rozvojom globálneho internetu ako kľúčovej súčasti komunikačnej infraštruktúry prichádzajú občania Európy a zvyšku sveta čoraz viac do kontaktu s mediálnym priestorom s podobnými črtami a čoraz viac v ňom žijú. To by malo umožniť a odôvodniť postupný vývoj kritérií pre hodnotenie úrovní mediálnej gramotnosti v členských štátoch, ako sa uvádza v článku 26 smernice o audiovizuálnych mediálnych službách, a zároveň by sa malo zohľadniť, že takéto kritériá a hodnotenia musia odzrkadľovať rôzne podmienky v členských štátoch. Členské štáty a Komisia sa nabádajú, aby na tejto úlohe plne spolupracovali.

VYZÝVA KOMISIU A ČLENSKÉ ŠTÁTY, aby v rámci svojich príslušných právomocí pri vypracúvaní svojich politík mediálnej gramotnosti okrem záverov z 21. – 22. mája 2008 zohľadnili aj tieto závery.


(1)  Ú. v. EÚ C 140, 6.6.2008, s. 8.


Komisia

11.12.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 301/13


Výmenný kurz eura (1)

10. decembra 2009

2009/C 301/10

1 euro =


 

Mena

Výmenný kurz

USD

Americký dolár

1,4730

JPY

Japonský jen

130,03

DKK

Dánska koruna

7,4417

GBP

Britská libra

0,90430

SEK

Švédska koruna

10,4367

CHF

Švajčiarsky frank

1,5113

ISK

Islandská koruna

 

NOK

Nórska koruna

8,4355

BGN

Bulharský lev

1,9558

CZK

Česká koruna

25,705

EEK

Estónska koruna

15,6466

HUF

Maďarský forint

272,05

LTL

Litovský litas

3,4528

LVL

Lotyšský lats

0,7072

PLN

Poľský zlotý

4,1405

RON

Rumunský lei

4,2382

TRY

Turecká líra

2,2020

AUD

Austrálsky dolár

1,6074

CAD

Kanadský dolár

1,5472

HKD

Hongkongský dolár

11,4168

NZD

Novozélandský dolár

2,0236

SGD

Singapurský dolár

2,0473

KRW

Juhokórejský won

1 716,40

ZAR

Juhoafrický rand

11,0565

CNY

Čínsky juan

10,0556

HRK

Chorvátska kuna

7,2668

IDR

Indonézska rupia

13 905,61

MYR

Malajzijský ringgit

5,0045

PHP

Filipínske peso

68,075

RUB

Ruský rubeľ

44,8505

THB

Thajský baht

48,793

BRL

Brazílsky real

2,5904

MXN

Mexické peso

19,0312

INR

Indická rupia

68,7000


(1)  Zdroj: referenčný výmenný kurz publikovaný ECB.


11.12.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 301/14


Stanovisko Poradného výboru pre obmedzujúce postupy a dominantné postavenie prijaté na jeho zasadnutí 19. júna 2009 k návrhu rozhodnutia vo veci COMP/39.396 – Acetylid vápnika

2009/C 301/11

1.

Poradný výbor súhlasí s Európskou komisiou v posúdení skutkovej podstaty ako dohody a/alebo zosúladeného postupu v zmysle článku 81 Zmluvy o ES a článku 53 Dohody o EHP.

2.

Poradný výbor súhlasí, že súbor dohôd a/alebo zosúladených postupov predstavuje v období, v ktorom sa uplatňoval, jediné a pokračujúce porušovanie právnych predpisov.

3.

Poradný výbor súhlasí s Komisiou, že predmetom dohôd a/alebo zosúladených postupov je obmedzenie hospodárskej súťaže.

4.

Poradný výbor súhlasí s Európskou komisiou, pokiaľ ide o stanovenie dĺžky trvania porušovania právnych predpisov v prípade každého adresáta.

5.

Poradný výbor súhlasí s návrhom rozhodnutia Európskej komisie, pokiaľ ide o záver, že dohody a/alebo zosúladené postupy medzi adresátmi mohli mať významný vplyv na obchod medzi členskými štátmi EÚ a zmluvnými stranami Dohody o EHP.

6.

Poradný výbor súhlasí s návrhom rozhodnutia Európskej komisie, pokiaľ ide o adresátov rozhodnutia, najmä s odkazom na prisúdenie zodpovednosti materským spoločnostiam dotknutých skupín.

7.

Poradný výbor odporúča, aby sa jeho stanovisko uverejnilo v Úradnom vestníku Európskej únie.


11.12.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 301/15


Stanovisko Poradného výboru pre obmedzujúce postupy a dominantné postavenie prijaté na jeho zasadnutí 17. júla 2009 k návrhu rozhodnutia vo veci COMP/39.396 – Acetylid vápnika

2009/C 301/12

1.

Poradný výbor súhlasí s Komisiou, pokiaľ ide o základnú výšku pokút.

2.

Poradný výbor súhlasí s Komisiou, pokiaľ ide o zvýšenie základnej výšky pokút z dôvodu priťažujúcich okolností.

3.

Poradný výbor súhlasí s Komisiou, pokiaľ ide o výšku zníženia pokuty na základe oznámenia Komisie z roku 2006 o oslobodení od pokút a znížení pokút v kartelových prípadoch.

4.

Poradný výbor súhlasí s Komisiou, pokiaľ ide o konečnú výšku pokút.

5.

Poradný výbor odporúča, aby sa jeho stanovisko uverejnilo v Úradnom vestníku Európskej únie.


11.12.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 301/16


Záverečná správa (1) vo veci COMP/39.396 Acetylid vápenatý (a i.)

2009/C 301/13

Návrh rozhodnutia dáva podnet na tieto pripomienky:

KONTEXT

V novembri 2006 bola Komisii doručená žiadosť o oslobodenie od pokút od výrobcu práškového acetylidu vápenatého a granulovaného acetylidu vápenatého. Komisia následne vykonala inšpekcie na mieste. Inšpekcie nasledovali po žiadostiach o zhovievavosť v priebehu roku 2007 a začiatkom roku 2008. Na základe zhromaždených informácií Komisia dospela k predbežnému záveru, že sedem skupín podnikov sa podieľalo na jedinom a pokračujúcom porušovaní článku 81 Zmluvy o ES a článku 53 Dohody o EHP počas rozdielnych období medzi 7. aprílom 2004 a 16. januárom 2007 tým, že na trhu s práškovým acetylidom vápenatým pre metalurgický priemysel, granulovaným acetylidom vápenatým pre plynárenský priemysel a granulovaným horčíkom pre metalurgický priemysel stanovovali ceny a vymieňali si citlivé obchodné informácie.

PÍSOMNÝ POSTUP

Oznámenie námietok

Na základe uvedených žiadostí o zhovievavosť a následného vyšetrovania Komisia vydala 24. júna 2008 oznámenie námietok týkajúce sa údajného porušovania článku 81 Zmluvy o ES a článku 53 Dohody o EHP týmto adresátom:

spoločnosti Carbide Sweden AB a jej konsolidujúcej materskej spoločnosti Akzo Nobel NV (spolu „Akzo“), Almamet GmbH („Almamet“), Donau Chemie AG („Donau Chemie“), spoločnosti non ferrum Metallpulver Gesellschaft m.b.H. & Co. KG a jej konsolidujúcej materskej spoločnosti ECKA Granulate GmbH & Co. KG (spolu „Ecka“), spoločnosti Novácke chemické závody, a. s. („NCHZ“) a jej bývalej materskej spoločnosti 1. garantovaná a. s. („garantovaná“), spoločnosti SKW Stahl-Metallurgie GmbH („SKW“), jej materskej spoločnosti SKW Stahl-Metallurgie Holding AG („SKW Holding“), jej bývalej konsolidujúcej materskej spoločnosti ARQUES Industries AG („ARQUES“), jej bývalej materskej spoločnosti AlzChem Hart GmbH („AlzChem“) a jej bývalej konsolidujúcej materskej spoločnosti Evonik Degussa GmbH („Degussa“), ako aj spoločnosti TDR-Metalurgija d.d. („TDR“) a jej bývalej materskej spoločnosti Holding Slovenske elektrarne d.o.o. („HSE“).

Prístup k spisu

Strany dostali prístup k spisu prostredníctvom DVD, ktoré im bolo k dispozícii na požiadanie. Strany takisto dostali prístup k ústnym a písomným oznámeniam o zhovievavosti v priestoroch Komisie.

Strany mi neoznámili žiadne pripomienky týkajúce sa prístupu k spisu.

Predĺženie lehoty na odpoveď na oznámenie námietok

Adresátom oznámenia námietok bola pôvodne poskytnutá trojmesačná lehota na odpoveď na oznámenie námietok počnúc dňom po prijatí DVD. Na základe odôvodnených žiadostí, ktoré mi boli doručené, som poskytla spoločnosti ARQUES krátke predĺženie o päť dní a spoločnosti NCHZ o štyri dni. Všetky strany odpovedali v stanovenej lehote s výnimkou spoločnosti TDR, ktorá vôbec neodpovedala.

ÚSTNY POSTUP

Ústne vypočutie

Ústne vypočutie sa konalo 10. a 11. novembra 2008 a zúčastnili sa na ňom zástupcovia spoločností Akzo, Almamet, Donau Chemie, ECKA, NCHZ, SKW, SKW Holding, ARQUES, AlzChem, Degussa a HSE. TDR nepožiadala o ústne vypočutie.

Pred ústnym vypočutím požiadala jedna spoločnosť o pojednávanie s vylúčením verejnosti. Keďže táto spoločnosť uznala, že navrhované pojednávanie s vylúčením verejnosti by mohlo byť relevantné pre obranu inej spoločnosti, navrhla ako praktické riešenie sprístupniť tejto inej spoločnosti obsah pojednávania s vylúčením verejnosti v neskoršom štádiu konania.

Uvažovala som o tejto žiadosti v zmysle základného práva na vypočutie (2), keďže sa strictu sensu nezakladala na potrebe ochrany obchodných tajomstiev a iných dôverných informácií (3). Po zvážení všetkých aspektov som túto žiadosť zamietla, pretože pojednávanie s vylúčením verejnosti, ak by bolo povolené, by inú spoločnosť obralo o možnosť odpovedať ústne na tvrdenia vznesené (aj keď len nepriamo) proti nej za prítomnosti členských štátov, vyšetrovateľa, právnej služby a iných útvarov Komisie.

Niekoľko mesiacov po konaní ústneho vypočutia táto spoločnosť požiadala o dodatočné ústne vypočutie, aby sa mohla vyjadriť k záležitosti, v súvislosti s ktorou pôvodne žiadala pojednávanie s vylúčením verejnosti. Odmietla som túto žiadosť, keďže právo na ústne vypočutie vyplýva z vydania oznámenia námietok a je poskytnuté pri jedinej príležitosti (4). Povolila som však tejto spoločnosti zaslať v priebehu dvoch týždňov dodatočné písomné pripomienky k tejto záležitosti.

Dňa 11. novembra 2008, pred touto žiadosťou avšak po ústnom vypočutí, požiadala o ústne vypočutie garantovaná. Listom zo 17. novembra 2008 som túto žiadosť zamietla, keďže garantovaná nepožiadala o ústne vypočutie vo svojej písomnej odpovedi ani v nasledovnej elektronickej korešpondencii so skupinou zaoberajúcou sa danou vecou.

Platobná neschopnosť

Niekoľko strán vo svojich písomných odpovediach a/alebo počas ústneho vypočutia tvrdilo, že nie sú schopné zaplatiť prípadnú pokutu. Po ústnom vypočutí sa útvary Komisie obrátili na tieto strany so žiadosťami o informácie s cieľom overiť si tieto tvrdenia.

NÁVRH ROZHODNUTIA

Degussa poskytla Komisii dôkazy, ktoré dokladajú, že prevod vlastníctva SKW medzi spoločnosťou Degussa a spoločnosťou ARQUES sa nekonal 13. septembra 2004, ako bolo uvedené v oznámení námietok, ale 30. augusta 2004. Komisia si overila túto informáciu so spoločnosťami SKW a ARQUES a poskytla im príležitosť na vyjadrenie pripomienok. SKW a ARQUES potvrdili písomne tento dátum. Návrh záverečného rozhodnutia obsahuje správny dátum (30. august 2004) ako začiatočný dátum, od ktorého spoločnosti ARQUES a SKW zodpovedajú za porušovanie.

Podľa môjho názoru sa návrh rozhodnutia týka iba námietok, ku ktorým strany dostali možnosť vyjadriť sa.

Domnievam sa, že právo na vypočutie všetkých účastníkov konania bolo v tomto prípade dodržané.

V Bruseli 9. júla 2009

Karen WILLIAMS


(1)  Podľa článkov 15 a 16 rozhodnutia Komisie 2001/462/ES, ESUO z 23. mája 2001 o pôsobnosti vyšetrovateľov v niektorých konaniach vo veci hospodárskej súťaže (Ú. v. ES L 162, 19.6.2001, s. 21).

(2)  Pozri tiež bod 19 oznámenia Komisie o prístupe k spisu (Ú. v. EÚ C 325, 22.12.2005, s. 7) týkajúci sa širšieho významu pojmu „dôverné informácie“.

(3)  Pozri článok 14 ods. 6 nariadenia (ES) č. 773/2004 (Ú. v. EÚ L 123, 27.4.2004, s. 18).

(4)  Pozri článok 27 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1/2003 (Ú. v. ES L 1, 4.1.2003, s. 1), článok 12 nariadenia (ES) č. 773/2004 (Ú. v. EÚ L 123, 27.4.2004, s. 18) a článok 7 rozhodnutia Komisie z 23. mája 2001 o pôsobnosti vyšetrovateľov v niektorých konaniach vo veci hospodárskej súťaže (Ú. v. ES L 162, 19.6.2001, s. 21).


11.12.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 301/18


Zhrnutie rozhodnutia Komisie

z 22. júla 2009

týkajúceho sa konania podľa článku 81 Zmluvy o ES a článku 53 Dohody o EHP

(Vec COMP/39.396 – Reagenty na báze acetylidu vápenatého a horčíka pre oceliarsky a plynárenský priemysel)

[oznámené pod číslom K(2009) 5791]

(Iba anglické, nemecké, slovenské a slovinské znenie je autentické)

(Text s významom pre EHP)

2009/C 301/14

Komisia prijala 22. júla 2009 rozhodnutie týkajúce sa konania podľa článku 81 Zmluvy o ES. Podľa ustanovení článku 30 nariadenia Rady (ES) č. 1/2003 (1) Komisia týmto uverejňuje mená strán, ako aj podstatnú časť obsahu rozhodnutia vrátane prípadných uložených pokút, zohľadňujúc oprávnený záujem podnikov chrániť svoje obchodné tajomstvá. Znenie rozhodnutia, ktoré neobsahuje dôverné informácie, je k dispozícii na internetovej stránke Generálneho riaditeľstva pre hospodársku súťaž na tejto adrese:

http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/

1.   ÚVOD

(1)

Toto rozhodnutie je určené pätnástim právnickým osobám za porušenie článku 81 Zmluvy o ES a článku 53 Dohody o EHP. Právne predpisy porušili hlavní dodávatelia acetylidu vápenatého a horčíka pre oceliarsky a plynárenský priemysel. Tieto subjekty boli zapojené do rozdelenia trhu, stanovovania cien, rozdeľovania zákazníkov a výmeny citlivých informácií o zákazníkoch v rámci EHP s výnimkou Španielska, Portugalska, Spojeného kráľovstva a Írska. Na účely tohto rozhodnutia toto porušovanie právnych predpisov trvalo od 7. apríla 2004 do 16. januára 2007.

2.   OPIS PRÍPADU

2.1.   Postup

(2)

Konanie vo veci sa začalo na základe žiadosti o oslobodenie od pokuty podanej podnikom Akzo Nobel NV. Komisia získala ďalšie dôkazy prostredníctvom inšpekcií, ktoré sa uskutočnili v januári 2007. Komisii boli okrem toho doručené štyri žiadosti v rámci oznámenia o zhovievavosti (Donau Chemie, Almamet, Deguss a NCHZ) a Komisia odoslala niekoľko žiadostí o informácie.

(3)

Po vydaní oznámenia námietok dňa 25. júna 2008 bol všetkým podnikom sprístupnený spis a dostali možnosť obhajovať sa voči predbežnému stanovisku Komisie písomne a počas ústneho vypočutia 10. a 11. novembra. Poradný výbor pre obmedzujúce postupy a dominantné postavenie vydal 19. júna 2009 a 17. júla 2009 priaznivé stanovisko a Komisia 22. júla 2009 prijala predmetné rozhodnutie.

2.2.   Zhrnutie porušovania právnych predpisov

(4)

Toto rozhodnutie sa týka jediného a pokračujúceho porušovania článku 81 Zmluvy o ES a článku 53 Dohody o EHP, pokiaľ ide o práškový acetylid vápenatý, granulovaný acetylid vápenatý a granulovaný horčík. Acetylid vápenatý v granulovanej podobe sa v plynárenskom priemysle používa pri výrobe acetylénu (plynu používaného na zváranie a rezanie). V práškovej podobe sa v oceliarskom priemysle acetylid vápenatý používa pri odkysličovaní a odsírovaní. Granulovaný horčík sa v oceliarskom priemysle používa tiež pri odsírovaní.

(5)

Účelom kartelu bolo zmrazenie trhu stabilizovaním trhových podielov dodávateľov, aby sa uľahčilo zvyšovanie cien a podnecovala ziskovosť. Na začiatku existencie kartelu jeho účastníci čelili zvýšeným nákladom (koks a energia), nadmerným kapacitám (v dôsledku technologických inovácií), zvýšenému vplyvu zákazníkov na trhu (v dôsledku konsolidácie európskeho oceliarskeho a plynárenského priemyslu) a priamemu dovozu z Číny (granulovaného horčíka).

(6)

Členovia kartelu sa dohodli na tabuľke, v ktorej sa stanovil trhový podiel každého z nich a na svojich stretnutiach túto tabuľku trhových podielov pravidelne aktualizovali. Takisto sa dohodli na zvýšeniach cien a/alebo rozdelení jednotlivých zákazníkov. Členovia kartelu svoje dodávky koordinovali výmenou informácií s cieľom uľahčiť a/alebo monitorovať uskutočňovanie dohôd o predajných objemoch a cenách.

(7)

Každý z adresátov je uznaný zodpovedným podľa svojej účasti na kartelových dohodách buď ako priamy účastník, alebo ako materská spoločnosť, v prípade ktorej sa správanie dcérskej spoločnosti prisudzuje materskej spoločnosti, keďže tá mala na správanie dcérskej spoločnosti počas obdobia porušovania právnych predpisov rozhodujúci vplyv.

2.3.   Adresáti a dĺžka trvania porušovania právnych predpisov

(8)

1. garantovaná a.s. (7.4.2004 – 16.1.2007); Akzo Nobel NV (3.11.2004 – 20.11.2006); Almamet GmbH (22.4.2004 – 16.1.2007); AlzChem Hart GmbH (22.4.2004 – 30.8.2004); ARQUES Industries AG (30.8.2004 – 16.1.2007); Carbide Sweden AB (3.11.2004 – 20.11.2006); Donau Chemie AG (7.4.2004 – 16.1.2007); ECKA Granulate GmbH & Co KG (14.7.2005 – 16.1.2007); Evonik Degussa GmbH (22.4.2004 – 30.8.2004); Holding Slovenske elektrarne d.o.o. (7.4.2004 – 20.12.2006); non ferrum Metallpulver GmbH & Co KG (14.7.2005 – 16.1.2007); Novácke chemické závody, a.s. (7.4.2004 – 16.1.2007); SKW Stahl-Metallurgie GmbH (22.4.2004 – 16.1.2007); SKW Stahl-Metallurgie Holding AG (30.8.2004 – 16.1.2007); TDR Metalurgija d.d. (7.4.2004 – 16.1.2007).

2.4.   Opravné prostriedky

(9)

Toto rozhodnutie sa opiera o usmernenia o pokutách z roku 2006. Toto rozhodnutie ukladá pokutu podniku Holding Slovenské elektrárne d.o.o., ktorý je bývalou materskou spoločnosťou podniku TDR Metalurgija d.d. Táto dcérska spoločnosť vstúpila dávno pred prijatím tohto rozhodnutia do likvidácie a pokuta sa jej neukladá.

2.4.1.   Základná výška pokuty

(10)

Základná výška pokuty je stanovená na 17 % z tržieb z predaja toho tovaru podniku, ktorého sa porušovanie priamo alebo nepriamo týka v príslušnej geografickej oblasti v priebehu posledného obchodného roka účasti podniku na porušovaní právnych predpisov. Zohľadnila sa pritom rozmanitá povaha kartelu a kombinované trhové podiely.

(11)

Základná výška pokuty sa vynásobí počtom rokov porušovania právnych predpisov, pričom sa v plnej miere zohľadní dĺžka trvania porušovania právnych predpisov každým podnikom jednotlivo.

2.4.2.   Úprava základnej výšky pokuty

2.4.2.1.   Priťažujúce okolnosti

(12)

Recidíva je pre podnik Evonik Degussa (zohľadnilo sa jedno predchádzajúce rozhodnutie o karteli) a podnik Akzo Nobel NV (zohľadnili sa predchádzajúce štyri rozhodnutia o karteli) priťažujúcou okolnosťou a v dôsledku toho bola pokuta v prípade prvého podniku zvýšená o 50 % a v prípade druhého podniku o 100 %.

2.4.2.2.   Osobitné zvýšenie na odradzujúce účely

(13)

Vzhľadom na povahu a zemepisný rozsah porušovania právnych predpisov a s cieľom odradiť podniky od toho, aby dohody o horizontálnom stanovovaní cien a rozdelení trhov vôbec neuzatvárali, sa pokuta zvyšuje o 17 %.

2.4.3.   Uplatnenie oznámenia o zhovievavosti z roku 2002: zníženie pokút

(14)

Pokiaľ ide o uplatňovanie oznámenia o zhovievavosti z roku 2002, podnik Akzo Nobel bol od pokuty v plnej výške oslobodený, podniku Donau Chemie sa pokuta znižuje o 35 % a podniku Evonik Degussa o 20 %. Žiadosti podnikov Almamet a NCHZ boli zamietnuté, pretože v porovnaní s informáciami, ktoré už mala Komisia k dispozícii, neposkytli žiadnu výraznú pridanú hodnotu.

2.4.4.   Schopnosť plniť si finančné záväzky podľa bodu 35 usmernení o pokutách

(15)

Viaceré spoločnosti tvrdia, že nie sú schopné pokutu uhradiť. Po analýze na základe bodu 35 usmernení o pokutách z roku 2006 boli tieto tvrdenia zamietnuté. Bez ohľadu na uplatnenie bodu 35 usmernení o pokutách z roku 2006 bola podniku Almamet na základe posúdenia jeho osobitných okolností, finančnej situácie a požadovaného odradzujúceho účinku pokuty, jeho pokuta znížená o 20 %.

3.   POKUTY ULOŽENÉ ROZHODNUTÍM

a)

Almamet GmbH:

3 040 000 EUR;

b)

Carbide Sweden AB a Akzo Nobel NV spoločne a nerozdielne:

0 EUR;

c)

Donau Chemie AG:

5 000 000 EUR;

d)

non ferrum Metallpulver GmbH & Co KG a ECKA Granulate GmbH & Co KG spoločne a nerozdielne:

6 400 000 EUR;

e)

Novácke chemické závody a 1. garantovaná, a.s. spoločne a nerozdielne:

19 600 000 EUR;

f)

SKW Stahl-Metallurgie Holding AG, ARQUES Industries AG a SKW Stahl-Metallurgie GmbH spoločne a nerozdielne:

13 300 000 EUR;

g)

Evonik Degussa GmbH, AlzChem Hart GmbH a SKW Stahl-Metallurgie GmbH spoločne a nerozdielne:

1 040 000 EUR;

h)

Evonik Degussa GmbH a AlzChem Hart GmbH spoločne a nerozdielne:

3 640 000 EUR;

i)

Holding Slovenské elektrárne d.o.o.:

9 100 000 EUR.


(1)  Ú. v. ES L 1, 4.1.2003, s. 1.


INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

11.12.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 301/21


Informácie oznámené členskými štátmi o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 800/2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 zmluvy (Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách)

(Text s významom pre EHP)

2009/C 301/15

Referenčné číslo štátnej pomoci

X 261/09

Členský štát

Taliansko

Referenčné číslo pridelené členským štátom

Názov regiónu (NUTS)

Trento

Nepodporované oblasti

Orgán poskytujúci pomoc

Provincia autonoma di Trento

Piazza Dante 15

38100 Trento TN

ITALIA

http://www.provincia.tn.it/

Názov opatrenia pomoci

Adozione di sistemi informatici per l'innovazione aziendale

Vnútroštátny právny základ (odkaz na príslušný vnútroštátny právny nástroj)

Bando «adozione di sistemi informatici per l'innovazione aziendale» pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 8 di data 17 febbraio 2009, parte I-II

Base comunitaria: regolamento (CE) n. 1083/2006

Typ opatrenia

Schéma pomoci

Zmena existujúceho opatrenia pomoci

Trvanie

31.7.2009 – 30.6.2012

Príslušné odvetvia hospodárstva

Všetky odvetvia hospodárstva oprávnené na pomoc

Typ príjemcu

MSP

Celková ročná výška rozpočtu plánovaného podľa schémy pomoci

2,60 EUR (v mil.)

V rámci garancií

Nástroj pomoci (čl. 5)

Grant

Odkaz na rozhodnutie Komisie

V prípade spolufinancovania z finančných prostriedkov Spoločenstva

Regolamento (CE) n. 800/2008 — 2,60 milioni di EUR

Ciele

Maximálna intenzita pomoci v % alebo maximálna výška pomoci v národnej mene

Bonusy pre MSP v %

Investičná pomoc a pomoc na podporu zamestnanosti pre MSP (článok 15)

20 %

Pomoc na poradenské služby zamerané na inovácie a na služby na podporu inovácií (článok 36)

120 000 EUR

Internetový odkaz na plné znenie opatrenia pomoci:

http://www.puntoeuropa.provincia.tn.it/

http://www.artigianato.provincia.tn.it/

Referenčné číslo štátnej pomoci

X 262/09

Členský štát

Taliansko

Referenčné číslo pridelené členským štátom

Názov regiónu (NUTS)

Campania

Článok 87 ods. 3 písm. a)

Orgán poskytujúci pomoc

Regione Campania

Via S. Lucia 81

80132 Napoli NA

ITALIA

http://www.regione.campania.it

Názov opatrenia pomoci

Contratto di Programma Regionale

Vnútroštátny právny základ (odkaz na príslušný vnútroštátny právny nástroj)

Articolo 2 della legge regionale n. 12 del 28.11.2007; regolamento n. 4 del 28.11.2007; d.lgs. 123/98;

Typ opatrenia

Schéma pomoci

Zmena existujúceho opatrenia pomoci

Trvanie

2.2.2009 – 31.12.2013

Príslušné odvetvia hospodárstva

Všetky odvetvia hospodárstva oprávnené na pomoc

Typ príjemcu

MSP

veľký podnik

Celková ročná výška rozpočtu plánovaného podľa schémy pomoci

91,00 EUR (v mil.)

V rámci garancií

Nástroj pomoci (čl. 5)

Bonifikácia úrokov, Grant

Odkaz na rozhodnutie Komisie

V prípade spolufinancovania z finančných prostriedkov Spoločenstva

Delibera di Giunta Regionale n. 514 del 21.3.2008 — 188,50 milioni di EUR

Ciele

Maximálna intenzita pomoci v % alebo maximálna výška pomoci v národnej mene

Bonusy pre MSP v %

Regionálna investičná pomoc a pomoc na podporu zamestnanosti (článok 13) Schéma

30 %

20 %

Pomoc pre MSP na poradenské služby (článok 26)

50 %

Základný výskum [článok 31 ods. 2 písm. a)]

100 %

Priemyselný výskum [článok 31 ods. 2 písm. b)]

50 %

20 %

Experimentálny vývoj [článok 31 ods. 2 písm. c)]

25 %

20 %

Pomoc na štúdie technickej uskutočniteľnosti (článok 32)

75 %

Pomoc pre MSP na náklady súvisiace s právami priemyselného vlastníctva (článok 33)

100 %

Pomoc na poradenské služby zamerané na inovácie a na služby na podporu inovácií (článok 36)

200 000 EUR

Špecifické vzdelávanie (článok 38 ods. 1)

25 %

10 %

Všeobecné vzdelávanie (článok 38 ods. 2)

60 %

20 %

Pomoc na prijímanie znevýhodnených pracovníkov vo forme mzdových dotácií (článok 40)

50 %

Pomoc na zamestnávanie pracovníkov so zdravotným postihnutím vo forme mzdových dotácií (článok 41)

60 %

Pomoc na kompenzáciu dodatočných nákladov spojených so zamestnávaním pracovníkov so zdravotným postihnutím (článok 42)

100 %

Internetový odkaz na plné znenie opatrenia pomoci:

http://www.economiacampania.net

Referenčné číslo štátnej pomoci

X 263/09

Členský štát

Taliansko

Referenčné číslo pridelené členským štátom

Názov regiónu (NUTS)

Campania

Článok 87 ods. 3 písm. a)

Orgán poskytujúci pomoc

Regione Campania

Via S. Lucia 81

80132 Napoli NA

ITALIA

http://www.regione.campania.it

Názov opatrenia pomoci

Incentivi per l'innovazione e sviluppo

Vnútroštátny právny základ (odkaz na príslušný vnútroštátny právny nástroj)

l.r. n. 12 del 28.11.2007; regolamento n. 7 del 28.11.2007; l.r. n. 24 del 29.12.2005 articolo 8 e succ. mod. (PASER); d.lgs. 123/1998; decreto Ministro Attività Produttive 18.4.2005 pubbl. sulla G.U. n. 238 del 12.10.2005 (Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla legge 662/1996); carta degli aiuti di stato a finalità regionale approvata il 28.11.2007;

Typ opatrenia

Schéma pomoci

Zmena existujúceho opatrenia pomoci

Trvanie

29.1.2009 – 31.12.2013

Príslušné odvetvia hospodárstva

Všetky odvetvia hospodárstva oprávnené na pomoc

Typ príjemcu

MSP

Celková ročná výška rozpočtu plánovaného podľa schémy pomoci

80,00 EUR (v mil.)

V rámci garancií

Nástroj pomoci (čl. 5)

Bonifikácia úrokov, Grant

Odkaz na rozhodnutie Komisie

V prípade spolufinancovania z finančných prostriedkov Spoločenstva

Delibera di Giunta Regionale n. 514 del 21.3.2008 — 50,00 milioni di EUR

Ciele

Maximálna intenzita pomoci v % alebo maximálna výška pomoci v národnej mene

Bonusy pre MSP v %

Regionálna investičná pomoc a pomoc na podporu zamestnanosti (článok 13) Schéma

50 %

Environmentálna investičná pomoc na podporu výroby energie z obnoviteľných zdrojov energie (článok 23)

50 %

Pomoc na poradenské služby zamerané na inovácie a na služby na podporu inovácií (článok 36)

100 000 EUR

Internetový odkaz na plné znenie opatrenia pomoci:

http://www.economiacampania.net/index001.php?part=m&idc=42

Referenčné číslo štátnej pomoci

X 264/09

Členský štát

Taliansko

Referenčné číslo pridelené členským štátom

Názov regiónu (NUTS)

Veneto

Článok 87 ods. 3 písm. c)

Orgán poskytujúci pomoc

Regione del Veneto

Palazzo Balbi Dorsoduro 3901

30123 Venezia VE

ITALIA

http://www.regione.veneto.it

Názov opatrenia pomoci

Aiuti alla formazione. Progetti formativi rivolti alle piccole medie imprese attive nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti nel settore agricolo e forestale.

Vnútroštátny právny základ (odkaz na príslušný vnútroštátny právny nástroj)

Legge 845/1978 «Legge quadro in materia di formazione professionale»

Typ opatrenia

Schéma pomoci

Zmena existujúceho opatrenia pomoci

Trvanie

17.12.2007 – 31.12.2008

Príslušné odvetvia hospodárstva

Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov

Typ príjemcu

MSP

Celková ročná výška rozpočtu plánovaného podľa schémy pomoci

0,33 EUR (v mil.)

V rámci garancií

0,33 EUR (v mil.)

Nástroj pomoci (čl. 5)

Grant

Odkaz na rozhodnutie Komisie

V prípade spolufinancovania z finančných prostriedkov Spoločenstva

Ciele

Maximálna intenzita pomoci v % alebo maximálna výška pomoci v národnej mene

Bonusy pre MSP v %

Regionálna investičná pomoc a pomoc na podporu zamestnanosti (článok 13) Schéma

70 %

Špecifické vzdelávanie (článok 38 ods. 1)

35 %

Všeobecné vzdelávanie (článok 38 ods. 2)

70 %

Internetový odkaz na plné znenie opatrenia pomoci:

http://www.regione.veneto.it/Servizi+alla+Persona/Formazione+e+Lavoro/ModulisticaREG.htm

Referenčné číslo štátnej pomoci

X 265/09

Členský štát

Rakúsko

Referenčné číslo pridelené členským štátom

Názov regiónu (NUTS)

Öesterreich

Zmiešané

Orgán poskytujúci pomoc

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft

Stubenring 1

1010 Wien

ÖSTERREICH

http://wasser.lebensministerium.at

Názov opatrenia pomoci

Förderung Gewässerökologie für Wettbewerbsteilnehmer — Förderungsrichtlinien 2009

Vnútroštátny právny základ (odkaz na príslušný vnútroštátny právny nástroj)

Bundesgesetz über die Förderung von Maßnahmen in den Bereichen der Wasserwirtschaft, der Umwelt, der Altlastensanierung und zum Schutz der Umwelt im Ausland (Umweltförderungsgesetz — UFG); BGBl. 185/1993 in der geltenden Fassung

Typ opatrenia

Schéma pomoci

Zmena existujúceho opatrenia pomoci

Trvanie

1.2.2009 – 31.12.2013

Príslušné odvetvia hospodárstva

Všetky odvetvia hospodárstva oprávnené na pomoc

Typ príjemcu

MSP

veľký podnik

Celková ročná výška rozpočtu plánovaného podľa schémy pomoci

140,00 EUR (v mil.)

V rámci garancií

Nástroj pomoci (čl. 5)

Grant

Odkaz na rozhodnutie Komisie

V prípade spolufinancovania z finančných prostriedkov Spoločenstva

Anmerkung zum Budget:

Das oben angeführte Budget von 140 Mio. EUR umfasst das maximal vorgesehene Gesamtbudget für die gesamte Laufzeit des Programms.

Ciele

Maximálna intenzita pomoci v % alebo maximálna výška pomoci v národnej mene

Bonusy pre MSP v %

Investičná pomoc umožňujúca podnikom ísť nad rámec noriem Spoločenstva týkajúcich sa ochrany životného prostredia alebo zvýšiť úroveň ochrany životného prostredia v prípade absencie noriem Spoločenstva (čl. 18)

20 %

10 %

Pomoc na environmentálne štúdie (článok 24)

20 %

10 %

Internetový odkaz na plné znenie opatrenia pomoci:

http://www.public-consulting.at/de/portal/umweltfrderungen/bundesfrderungen/gewsserkologie/

http://wasser.lebensministerium.at/article/archive/26045


11.12.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 301/27


Informácie oznámené členskými štátmi o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 800/2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 zmluvy (Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách)

(Text s významom pre EHP)

2009/C 301/16

Referenčné číslo štátnej pomoci

X 854/09

Členský štát

Taliansko

Referenčné číslo pridelené členským štátom

Názov regiónu (NUTS)

Toscana

Zmiešané

Orgán poskytujúci pomoc

Unioncamere Toscana

Via Lorenzo il Magnifico 24

50129 Firenze FI

ITALIA

http://www.tos.camcom.it

Názov opatrenia pomoci

Regolamento per la concessione di aiuti alle imprese ai sensi del Regolamento di esenzione della Commissione Europea (CE) n. 800/2008

Vnútroštátny právny základ (odkaz na príslušný vnútroštátny právny nástroj)

Delibera del Consiglio di Amministrazione di Unioncamere Toscana n. 49 del 29.9.2009 che adotta il Regolamento per la concessione di aiuti alle imprese ai sensi del Regolamento di esenzione della Commissione Europea (CE) n. 800/2008

Typ opatrenia

Schéma pomoci

Zmena existujúceho opatrenia pomoci

Trvanie

29.9.2009 – 31.12.2013

Príslušné odvetvia hospodárstva

Všetky odvetvia hospodárstva oprávnené na pomoc

Typ príjemcu

MSP

veľký podnik

Celková ročná výška rozpočtu plánovaného podľa schémy pomoci

6,00 EUR (v mil.)

V rámci garancií

Nástroj pomoci (čl. 5)

Bonifikácia úrokov, Grant

Odkaz na rozhodnutie Komisie

V prípade spolufinancovania z finančných prostriedkov Spoločenstva

Ciele

Maximálna intenzita pomoci v % alebo maximálna výška pomoci v národnej mene

Bonusy pre MSP v %

Investičná pomoc a pomoc na podporu zamestnanosti pre MSP (článok 15)

20 %

Pomoc pre nové malé podniky založené podnikateľkami (článok 16)

15 %

Environmentálna investičná pomoc na opatrenia zamerané na úsporu energie (článok 21)

20 %

20 %

Environmentálna investičná pomoc na podporu výroby energie z obnoviteľných zdrojov energie (článok 23)

45 %

20 %

Pomoc na environmentálne štúdie (článok 24)

50 %

20 %

Pomoc pre MSP na poradenské služby (článok 26)

50 %

Základný výskum [článok 31 ods. 2 písm. a)]

100 %

Priemyselný výskum [článok 31 ods. 2 písm. b)]

50 %

20 %

Experimentálny vývoj [článok 31 ods. 2 písm. c)]

25 %

20 %

Pomoc na štúdie technickej uskutočniteľnosti (článok 32)

75 %

Pomoc pre MSP na náklady súvisiace s právami priemyselného vlastníctva (článok 33)

100 %

Pomoc na výskum a vývoj v odvetviach poľnohospodárstva a rybného hospodárstva (článok 34)

100 %

Pomoc mladým inovačným podnikom (článok 35)

1 000 000 EUR

Pomoc na poradenské služby zamerané na inovácie a na služby na podporu inovácií (článok 36)

200 000 EUR

Pomoc na zapožičanie vysokokvalifikovaných pracovníkov (článok 37)

50 EUR

Špecifické vzdelávanie (článok 38 ods.1)

25 %

20 %

Všeobecné vzdelávanie (článok 38 ods. 2)

60 %

20 %

Internetový odkaz na plné znenie opatrenia pomoci:

http://www.tos.camcom.it/Default.aspx?PortalID=1&PageID=1&ModuleID=442&ItemID=9114&Action=ViewItem

Referenčné číslo štátnej pomoci

X 855/09

Členský štát

Španielsko

Referenčné číslo pridelené členským štátom

Názov regiónu (NUTS)

Galicia

Článok 87 ods. 3 písm. a)

Orgán poskytujúci pomoc

Instituto Gallego de Promoción Económica (Igape)

Complejo Administrativo de San Lázaro, s/n

15703 Santiago de Compostela (A Coruña)

ESPAÑA

http://www.igape.es/index.php?lang=es

Názov opatrenia pomoci

IG168: Ayudas a las Pymes, autónomos y particulares para la renovación de automóviles con achatarramiento de automóviles antiguos (Plan Remóvete Galicia)

Vnútroštátny právny základ (odkaz na príslušný vnútroštátny právny nástroj)

Resolución del 30 de junio de 2009 (DOG no 130, de 6 de julio de 2009) por la que se le da publicidad al acuerdo del Consejo de Dirección del Igape que aprueba las bases reguladoras de las ayudas del Igape a las Pymes, autónomos y particulares para la renovación de automóviles con achatarramiento de automóviles antiguos (Plan Remóvete Galicia)

Typ opatrenia

Schéma pomoci

Zmena existujúceho opatrenia pomoci

Trvanie

13.7.2009 – 15.12.2009

Príslušné odvetvia hospodárstva

Všetky odvetvia hospodárstva oprávnené na pomoc

Typ príjemcu

MSP

Celková ročná výška rozpočtu plánovaného podľa schémy pomoci

2,20 EUR (v mil.)

V rámci garancií

Nástroj pomoci (čl. 5)

Grant

Odkaz na rozhodnutie Komisie

V prípade spolufinancovania z finančných prostriedkov Spoločenstva

Ciele

Maximálna intenzita pomoci v % alebo maximálna výška pomoci v národnej mene

Bonusy pre MSP v %

Investičná pomoc a pomoc na podporu zamestnanosti pre MSP (článok 15)

20 %

Internetový odkaz na plné znenie opatrenia pomoci:

http://www.xunta.es/doc/Dog2009.nsf/a6d9af76b0474e95c1257251004554c3/abf342bd2a310dbcc12575e800689133/$FILE/13000D013P071.PDF

Referenčné číslo štátnej pomoci

X 858/09

Členský štát

Španielsko

Referenčné číslo pridelené členským štátom

ES

Názov regiónu (NUTS)

Rioja

Nepodporované oblasti

Orgán poskytujúci pomoc

Dirección General de Trabajo, Industria y Comercio

C/ Marques de la Ensenada, 13

26071 Logroño, La Rioja

ESPAÑA

http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=465295

Názov opatrenia pomoci

Bases reguladoras de la concesión de subvenciones, en la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética (E4+): Mejora eficiencia energética iluminación interior en edificios existentes

Vnútroštátny právny základ (odkaz na príslušný vnútroštátny právny nástroj)

Orden 34/2009, de 29 de septiembre, de la Consejería de Industria, Innovación y Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones, en la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética (E4+): Mejora eficiencia energética iluminación interior en edificios existentes.

B.O.R de 2 de octubre de 2009

Typ opatrenia

Schéma pomoci

Zmena existujúceho opatrenia pomoci

Trvanie

2.10.2009 – 31.12.2013

Príslušné odvetvia hospodárstva

Všetky odvetvia hospodárstva oprávnené na pomoc

Typ príjemcu

MSP

Celková ročná výška rozpočtu plánovaného podľa schémy pomoci

0,30 EUR (v mil.)

V rámci garancií

Nástroj pomoci (čl. 5)

Grant

Odkaz na rozhodnutie Komisie

V prípade spolufinancovania z finančných prostriedkov Spoločenstva

FEDER — 0,07 EUR (en millones)

Ciele

Maximálna intenzita pomoci v % alebo maximálna výška pomoci v národnej mene

Bonusy pre MSP v %

Environmentálna investičná pomoc na opatrenia zamerané na úsporu energie (článok 21)

35 %

Pomoc na environmentálne štúdie (článok 24)

60 %

Internetový odkaz na plné znenie opatrenia pomoci:

http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=449883

Referenčné číslo štátnej pomoci

X 859/09

Členský štát

Španielsko

Referenčné číslo pridelené členským štátom

ES

Názov regiónu (NUTS)

Rioja

Nepodporované oblasti

Orgán poskytujúci pomoc

Dirección General de Trabajo, Industria y Comercio

C/ Marques de la Ensenada, 13

26071 Logroño, La Rioja

ESPAÑA

http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=465295

Názov opatrenia pomoci

Bases reguladoras de la concesión de subvenciones, en el Plan de Energías Renovables: Biomasa

Vnútroštátny právny základ (odkaz na príslušný vnútroštátny právny nástroj)

Orden 33/2009, de 29 de septiembre, de la Consejería de Industria, Innovación y Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones, en el Plan de Energías Renovables: Biomasa B.O.R de 2 de octubre de 2009

Typ opatrenia

Schéma pomoci

Zmena existujúceho opatrenia pomoci

Trvanie

2.10.2009 – 31.12.2013

Príslušné odvetvia hospodárstva

Všetky odvetvia hospodárstva oprávnené na pomoc

Typ príjemcu

MSP

Celková ročná výška rozpočtu plánovaného podľa schémy pomoci

0,08 EUR (v mil.)

V rámci garancií

Nástroj pomoci (čl. 5)

Grant

Odkaz na rozhodnutie Komisie

V prípade spolufinancovania z finančných prostriedkov Spoločenstva

Ciele

Maximálna intenzita pomoci v % alebo maximálna výška pomoci v národnej mene

Bonusy pre MSP v %

Environmentálna investičná pomoc na podporu výroby energie z obnoviteľných zdrojov energie (článok 23)

50 %

Internetový odkaz na plné znenie opatrenia pomoci:

http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=449883

Referenčné číslo štátnej pomoci

X 862/09

Členský štát

Španielsko

Referenčné číslo pridelené členským štátom

ES

Názov regiónu (NUTS)

Rioja

Nepodporované oblasti

Orgán poskytujúci pomoc

Dirección General de Trabajo, Industria y Comercio

C/ Marques de la Ensenada, 13

26071 Logroño, La Rioja

ESPAÑA

http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=465295

Názov opatrenia pomoci

Bases reguladoras de la concesión de subvenciones, en la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética (E4+): Mejora de la eficiencia energética en las instalaciones de ascensores existentes en los edificios

Vnútroštátny právny základ (odkaz na príslušný vnútroštátny právny nástroj)

Orden 38/2009, de 30 de septiembre, de la Consejería de Industria, Innovación y Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones, en la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética (E4+): Mejora de la eficiencia energética en las instalaciones de ascensores existentes en los edificios.

B.O.R de 5 de octubre de 2009

Typ opatrenia

Schéma pomoci

Zmena existujúceho opatrenia pomoci

Trvanie

5.10.2009 – 31.12.2013

Príslušné odvetvia hospodárstva

Všetky odvetvia hospodárstva oprávnené na pomoc

Typ príjemcu

MSP

Celková ročná výška rozpočtu plánovaného podľa schémy pomoci

0,03 EUR (v mil.)

V rámci garancií

Nástroj pomoci (čl. 5)

Grant

Odkaz na rozhodnutie Komisie

V prípade spolufinancovania z finančných prostriedkov Spoločenstva

FEDER — 0,01 EUR (en millones)

Ciele

Maximálna intenzita pomoci v % alebo maximálna výška pomoci v národnej mene

Bonusy pre MSP v %

Environmentálna investičná pomoc na opatrenia zamerané na úsporu energie (článok 21)

35 %

Internetový odkaz na plné znenie opatrenia pomoci:

http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=449883


V Oznamy

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

Komisia

11.12.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 301/33


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Vec COMP/M.5586 – Sita/Paprec/FPR)

Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní

(Text s významom pre EHP)

2009/C 301/17

1.

Komisii bolo dňa 3. decembra 2009 podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1) doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii, ktorou podnik Sita France (Francúzsko), kontrolovaný podnikom Suez Environnement, a podnik Paprec Plastiques (Francúzsko), kontrolovaný podnikom Paprec France patriacim do skupiny Paprec, získavajú v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia spoločnú kontrolu nad podnikom France Plastiques Recyclage SAS („FPR“) (Francúzsko), ktorý sa zaoberá spracovaním plastových fliaš vyrobených z polyetyléntereftalátu (PET).

2.

Predmet činnosti dotknutých podnikov:

Sita France: pôsobí v oblasti recyklácie odpadu zahŕňajúcej zber a spracovanie odpadu,

Paprec Plastiques: pôsobí v oblasti recyklácie odpadu, a to najmä plastov.

3.

Na základe predbežného posúdenia a bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie v tejto veci, sa Komisia domnieva, že oznámená transakcia by mohla spadať do rozsahu pôsobnosti nariadenia (ES) č. 139/2004. V súlade s oznámením Komisie týkajúcim sa zjednodušeného konania pre posudzovanie určitých druhov koncentrácií podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (2) je potrebné uviesť, že túto vec je možné posudzovať v súlade s postupom stanoveným v oznámení.

4.

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr do 10 dní od dátumu uverejnenia tohto oznámenia. Pripomienky je možné zaslať faxom (+32 22964301 alebo 22967244) alebo poštou s uvedením referenčného čísla COMP/M.5586 – Sita/Paprec/FPR na túto adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ C 56, 5.3.2005, s. 32.


11.12.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 301/34


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Vec COMP/M.5656 – Europ Assistance Holding/SFR Développement/Océalis)

Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní

(Text s významom pre EHP)

2009/C 301/18

1.

Komisii bolo dňa 4. decembra 2009 podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1) doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii, ktorou podniky SFR Développement („SFRD“, Francúzsko) a Europ Assistance Holding (Francúzsko) získavajú v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia spoločnú kontrolu nad podnikom Océalis (Francúzsko) prostredníctvom kúpy akcií.

2.

Predmet činnosti dotknutých podnikov:

SFRD: investície do nových spoločností pôsobiacich v sektore mobilnej komunikácie a internetu. SFRD je dcérska spoločnosť SFR, skupiny pôsobiacej v sektore mobilnej komunikácie, internetu a televízie,

Europ Assistance Holding: asistenčné, podporné a poradenské služby fyzickým a právnickým osobám vo Francúzsku a v zahraničí. Europ Assistance Holding patrí do skupiny Generali,

Océalis: poskytovanie teleasistenčných služieb.

3.

Na základe predbežného posúdenia a bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie v tejto veci, sa Komisia domnieva, že oznámená transakcia by mohla spadať do rozsahu pôsobnosti nariadenia (ES) č. 139/2004. V súlade s oznámením Komisie týkajúcim sa zjednodušeného konania pre posudzovanie určitých druhov koncentrácií podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (2) je potrebné uviesť, že túto vec je možné posudzovať v súlade s postupom stanoveným v oznámení.

4.

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr do 10 dní od dátumu uverejnenia tohto oznámenia. Pripomienky je možné zaslať faxom (+32 22964301 alebo 22967244) alebo poštou s uvedením referenčného čísla COMP/M.5656 – Europ Assistance Holding/SFR Développement/Océalis na túto adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ C 56, 5.3.2005, s. 32.


11.12.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 301/35


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Vec COMP/M.5666 – Xerox/Affiliated Computer Services)

(Text s významom pre EHP)

2009/C 301/19

1.

Komisii bolo dňa 4. decembra 2009 podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1) doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii, ktorou podnik Xerox Corporation („Xerox“, USA) získava v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia výhradnú kontrolu nad podnikom Affiliated Computer Services, Inc. („ACS“, USA) prostredníctvom kúpy akcií.

2.

Predmet činnosti dotknutých podnikov:

Xerox: dodávateľ tlačiarenských zariadení a súvisiacich softvérových riešení a IT služieb,

ACS: dodávateľ outsourcingu v rámci podnikateľského procesu, ako aj IT outsourcingu.

3.

Na základe predbežného posúdenia a bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie v tejto veci, sa Komisia domnieva, že oznámená transakcia by mohla spadať do rozsahu pôsobnosti nariadenia (ES) č. 139/2004.

4.

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr do 10 dní od dátumu uverejnenia tohto oznámenia. Pripomienky je možné zaslať faxom (+32 22964301 alebo 22967244) alebo poštou s uvedením referenčného čísla COMP/M.5666 – Xerox/Affiliated Computer Services na túto adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1.