ISSN 1725-5236

doi:10.3000/17255236.C_2009.296.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 296

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 52
5. decembra 2009


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

I   Uznesenia, odporúčania a stanoviská

 

UZNESENIA

 

Rada

2009/C 296/01

Uznesenie rady z 30. novembra 2009 o výmene výsledkov analýzy DNA

1

 

ODPORÚČANIA

 

Rada

2009/C 296/02

Odporúčanie Rady z 30. novembra 2009 o prostredí bez dymu

4

 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Komisia

2009/C 296/03

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec COMP/M.5691 – Mubadala/Veolia Eau/Azaliya) ( 1 )

15

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Komisia

2009/C 296/04

Výmenný kurz eura

16

2009/C 296/05

Stanovisko Poradného výboru pre obmedzujúce postupy a dominantné postavenie prijaté na zasadnutí dňa 18. septembra 2009 k návrhu rozhodnutia vo veci COMP/C.39129 – Výkonové transformátory (1) – Spravodajca: Luxembursko

17

2009/C 296/06

Stanovisko Poradného výboru pre obmedzujúce postupy a dominantné postavenie prijaté na zasadnutí 2. októbra 2009 k návrhu rozhodnutia vo veci COMP/C.39129 – Výkonové transformátory (2) – Spravodajca: Luxembursko

18

2009/C 296/07

Záverečná správa vyšetrovateľa vo veci COMP/39.129 – Výkonové transformátory (Podľa článkov 15 a 16 rozhodnutia Komisie (2001/462/ES, ESUO) z 23. mája 2001 o pôsobnosti vyšetrovateľov v niektorých konaniach vo veci hospodárskej súťaže – Ú. v. ES L 162, 19.6.2001, s. 21)

19

2009/C 296/08

Zhrnutie rozhodnutia Komisie zo 7. októbra 2009 týkajúceho sa konania podľa článku 81 Zmluvy o ES a článku 53 Dohody o EHP (Vec COMP/39.129 – Výkonové transformátory) [oznámené pod číslom K(2009) 7601]  ( 1 )

21

 

INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

2009/C 296/09

Informácie oznámené členskými štátmi o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 800/2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 zmluvy (Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách) ( 1 )

23

2009/C 296/10

Oznámenie o žiadosti o vydanie povolenia na prieskum tekutých a plynných uhľovodíkov nazývaného Biancavilla – Talianska republika – Región Sicília – Riaditeľstvo regionálneho odboru priemyslu (Assessorato Regionale Industria) – Regionálne oddelenie pre priemysel a baníctvo (Dipartimento Regionale dell’Industria e delle Miniere) – Regionálny úrad pre uhľovodíky a geotermálnu energiu (Ufficio Regionale per gli Idrocarburi e la Geotermia) (U.R.I.G.)

28

 

V   Oznamy

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Komisia

2009/C 296/11

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.5659 – Daimler AG/IPIC/Brawn GP) – Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní ( 1 )

30

 

Korigendá

2009/C 296/12

Korigendum k povoleniu štátnej pomoci v rámci ustanovení článkov 87 a 88 Zmluvy o ES – Prípady, ku ktorým nemá Komisia námietky (Ú. v. EÚ C 275, 14.11.2009)

31

2009/C 296/13

Korigendum k povoleniu štátnej pomoci v rámci ustanovení článkov 87 a 88 Zmluvy o ES – Prípady, ku ktorým nemá Komisia námietky (Ú. v. EÚ C 275, 14.11.2009)

31

2009/C 296/14

Korigendum k oznámeniu Komisie v rámci implementácie smernice Európskeho parlamentu a Rady 1999/5/ES z 9. marca 1999 o rádiovom zariadení a koncových telekomunikačných zariadeniach a o vzájomnom uznávaní ich zhody (Ú. v. EÚ C 293, 2.12.2009)

31

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 


I Uznesenia, odporúčania a stanoviská

UZNESENIA

Rada

5.12.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 296/1


UZNESENIE RADY

z 30. novembra 2009

o výmene výsledkov analýzy DNA

2009/C 296/01

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

PRIPOMÍNAJÚC ciele Zmluvy o Európskej únii;

MAJÚC NA PAMÄTI ochranu osobných údajov, ktorá sa upravuje rámcovým rozhodnutím Rady 2008/977/SVV o ochrane osobných údajov spracúvaných v rámci policajnej a justičnej spolupráce v trestných veciach (1) a Dohovor Rady Európy č. 108 o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracovaní osobných údajov podpísaný v Štrasburgu 28. januára 1981, odporúčanie Výboru ministrov Rady Európy č. R (87) 15 zo 17. septembra 1987, ktorým sa upravuje používanie osobných údajov v oblasti polície a, v prípade potreby, odporúčanie Výboru ministrov Rady Európy č. R (92) 1 z 10. februára 1992 o používaní analýzy DNA v rámci systému trestného súdnictva;

ZOHĽADŇUJÚC prácu pracovnej skupiny pre DNA Európskej siete inštitútov forenznej vedy (ENFSI) zameranú na harmonizáciu markérov a technológie DNA;

BERÚC DO ÚVAHY existenciu technických aspektov súvisiacich so skúmaním DNA, ktoré sa musia zohľadniť pri rozvoji činností spolupráce;

MAJÚC NA PAMÄTI, že súčasný európsky štandardný súbor markérov DNA pozostáva zo siedmich markérov DNA;

VZHĽADOM NA TO, že výmena údajov o DNA medzi členskými štátmi sa výrazne zintenzívňuje a vnútroštátne databázy DNA sa zväčšujú čo sa týka veľkosti, ako aj počtu, a pripomínajúc, že štatistická hodnota údajov DNA zodpovedá pravdepodobnosti náhodnej zhody a v plnej miere závisí od počtu markérov DNA, ktoré sa spoľahlivo zanalyzovali, je nevyhnutné rozšíriť existujúci európsky štandardný súbor lokusov (ESS) prijatý v roku 2001;

PRIPOMÍNAJÚC, že v článku 7 ods. 1 rozhodnutia Rady 2008/616/SVV o vykonávaní rozhodnutia 2008/615/SVV o zintenzívnení cezhraničnej spolupráce, najmä v boji proti terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti (2) sa členským štátom ukladá povinnosť využívať pre výmenu údajov o DNA existujúce normy, ako napríklad európsky štandardný súbor (ESS) alebo štandardný súbor lokusov DNA, ktorý používa Interpol (ISSOL), a to odo dňa začatia vykonávania v súlade s článkom 23 uvedeného rozhodnutia;

PRIPOMÍNAJÚC vlastnosti profilov DNA uvedené v odseku 1.1 kapitoly 1 prílohy k rozhodnutiu Rady 2008/616/SVV;

PRESVEDČENÁ o tom, že účinná výmena informácií sa uľahčí zvýšením počtu markérov;

NABÁDAJÚC členské štáty, aby hneď, ako to bude prakticky možné, a najneskôr do 24 mesiacov po prijatí uznesenia, uplatňovali nový ESS,

PRIJALA TOTO UZNESENIE, KTORÝM SA NAHRÁDZA UZNESENIE RADY 2001/C 187/01 Z 25. JÚNA 2001 O VÝMENE VÝSLEDKOV ANALÝZY DNA:

I.   VYMEDZENIE POJMOV

1.

„Markér DNA“ je lokus v molekule, ktorý obvykle obsahuje rôzne informácie, pokiaľ ide o rôznych jednotlivcov;

2.

„Výsledok analýzy DNA“ je kód pozostávajúci z písmen alebo čísel, ktorý sa zostavuje na základe analýzy jedného lokusu alebo viacerých lokusov v DNA a ktorý sa využíva na účely evidencie. Napríklad výsledok analýzy DNA D3S1358 14-15, D21S11 28-30 znamená, že subjekt je typu 14-15, pokiaľ ide o markér DNA D3S1358, a typu 28-30, pokiaľ ide o markér DNA D21S11;

3.

„Európsky štandardný súbor (ESS)“ je súbor markérov DNA uvedený v prílohe 1;

4.

„Markér ESS“ je markér DNA, ktorý je súčasťou európskeho štandardného súboru (ESS); a

5.

„Výsledok analýzy ESS“ je výsledok analýzy DNA vytvorený použitím uvedených markérov DNA, ktoré sú súčasťou ESS.

II.   FORENZNÁ TECHNOLÓGIA DNA

1.

Členské štáty sa vyzývajú, aby v prípade forenzných analýz DNA používali aspoň tie markéry DNA, ktoré sa uvádzajú v prílohe 1 a ktoré tvoria ESS, s cieľom uľahčiť výmenu výsledkov analýz DNA. Ak sú k dispozícii informácie pochádzajúce z dodatočných lokusov, členské štáty sa vyzývajú, aby ich pri výmene údajov DNA poskytli.

2.

Členské štáty sa vyzývajú, aby výsledky analýz DNA vypracovávali v súlade s vedecky testovanou a schválenou technológiou DNA, ktorá sa zakladá na štúdiách vypracovaných v rámci pracovnej skupiny pre DNA Európskej siete inštitútov forenznej vedy (ENFSI). Členské štáty by mali byť schopné na požiadanie poskytnúť presné informácie o používaných požiadavkách na kvalitu a o skúškach odbornosti.

III.   VÝMENA VÝSLEDKOV ANALÝZY DNA

1.

Členské štáty sa naliehavo vyzývajú, aby výmenu výsledkov analýzy DNA obmedzovali len na úseky chromozómu, ktoré neobsahujú genetické informácie, t. j. o ktorých sa nevie, že by poskytovali informácie o určitých dedičných vlastnostiach.

2.

O markéroch DNA uvedených v prílohe 1 sa nevie, že by poskytovali informácie o určitých dedičných vlastnostiach. Ak by sa na základe ďalšieho vedeckého vývoja zistilo, že ktorýkoľvek z markérov DNA odporúčaných v tomto uznesení poskytuje informácie o určitých dedičných vlastnostiach, členským štátom sa odporúča, aby už pri výmene výsledkov analýz DNA tento markér nepoužívali. Členským štátom sa tiež odporúča, aby boli pripravené na vymazanie akýchkoľvek výsledkov analýz DNA, ktoré môžu dostať, ak sa preukáže, že tieto výsledky analýz DNA obsahujú informácie o určitých dedičných vlastnostiach.


(1)  Ú. v. EÚ L 350, 30.12.2008, s. 60.

(2)  Ú. v. EÚ L 210, 6.8.2008, s. 12.


PRÍLOHA

Európsky štandardný súbor (ESS) obsahuje tieto markéry DNA:

 

D3S1358

 

VWA

 

D8S1179

 

D21S11

 

D18S51

 

HUMTH01

 

FGA

 

D1S1656

 

D2S441

 

D10S1248

 

D12S391

 

D22S1045


ODPORÚČANIA

Rada

5.12.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 296/4


ODPORÚČANIE RADY

z 30. novembra 2009

o prostredí bez dymu

2009/C 296/02

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na druhý pododsek jej článku 152 ods. 4,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na rezolúciu Európskeho parlamentu (1),

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru (2),

keďže:

(1)

V článku 152 zmluvy sa ustanovuje, že činnosti Spoločenstva, ktoré dopĺňajú vnútroštátne politiky, sa zameriavajú na zlepšenie verejného zdravia, prevenciu ľudských chorôb a ochorení a odstraňovanie zdrojov nebezpečenstva pre zdravie ľudí.

(2)

Podľa článku 137 zmluvy Spoločenstvo podporuje a dopĺňa činnosti členských štátov, okrem iného v oblasti zlepšovania pracovného prostredia najmä s ohľadom na ochranu zdravia a bezpečnosti pracovníkov.

(3)

Vystavenie tabakovému dymu v prostredí, ktorý sa tiež nazýva sekundárny tabakový dym, je rozšírenou príčinou úmrtnosti, chorobnosti a zdravotného postihnutia v Európskej únii.

(4)

Podľa opatrných odhadov zomrelo v roku 2002 v krajinách Európskej únie približne 7 300 dospelých vrátane 2 800 nefajčiarov v dôsledku vystavenia sekundárnemu tabakovému dymu na pracoviskách. Ďalších 72 000 úmrtí vrátane 16 400 úmrtí medzi nefajčiarmi bolo spôsobených vystavením sekundárnemu tabakovému dymu v domácnostiach.

(5)

Vystavenie sekundárnemu tabakovému dymu je nebezpečné najmä pre deti a mladistvých a mohlo by zvýšiť pravdepodobnosť, že začnú fajčiť.

(6)

Medzinárodná agentúra Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) pre výskum rakoviny klasifikovala sekundárny tabakový dym ako známy ľudský karcinogén a Fínsko a Nemecko ho klasifikovali ako karcinogén súvisiaci s povolaním.

(7)

Všetci ľudia majú právo na vysokú úroveň ochrany zdravia a mali by byť chránení pred vystavením tabakovému dymu.

(8)

Dobrovoľné politiky na vnútroštátnej úrovni sa ukázali ako neúčinné pri znižovaní vystavenia tabakovému dymu. Riadne presadzované a monitorované záväzné právne predpisy členských štátov sú účinným prostriedkom na primeranú ochranu ľudí pred zdravotnými rizikami sekundárneho tabakového dymu.

(9)

Právne predpisy týkajúce sa prostredia bez dymu sú najúčinnejšie, keď sa podporia opatreniami, akými sú kampane na zvyšovanie povedomia, podpora ukončenia konzumácie tabaku, výrazné výstrahy o zdravotných rizikách na obaloch tabakových výrobkov a iná regulácia tabakových výrobkov.

(10)

Občianska spoločnosť má dôležitú úlohu pri zabezpečovaní podpory právnych predpisov týkajúcich sa prostredia bez dymu a zaisťovaní ich dodržiavania.

(11)

Politiky v prospech prostredia bez dymu by mali zahŕňať primerané nástroje na uplatňovanie multisektorálneho prístupu ku kontrole tabaku.

(12)

Je potrebné posilniť spoluprácu medzi členskými štátmi s cieľom uľahčiť výmenu informácií a najlepších postupov a vytvoriť štandardizovaný systém monitorovania na úrovni EÚ.

(13)

V uznesení Rady a ministrov zdravotníctva členských štátov, ktorí sa zišli na zasadnutí Rady, z 18. júla 1989 o zákaze fajčenia na miestach prístupných verejnosti (3), sa členské štáty vyzvali na prijatie opatrení zakazujúcich fajčenie v určitých uzavretých priestoroch prístupných verejnosti a na rozšírenie zákazu fajčenia na všetky formy verejnej dopravy.

(14)

V odporúčaní Rady 2003/54/ES z 2. decembra 2002 o prevencii fajčenia a iniciatívach na zlepšenie kontroly tabaku (4) sa odporučilo, aby členské štáty vykonávali právne predpisy a/alebo iné účinné opatrenia, ktoré zabezpečujú ochranu pred vystavením sekundárnemu tabakovému dymu na pracoviskách vo vnútri budov, uzavretých verejných miestach a vo verejnej doprave.

(15)

Aj keď smernica Rady 89/391/EHS z 12. júna 1989 o zavádzaní opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov pri práci (5) jasne neodkazuje na tabakový dym, vzťahuje sa na všetky riziká pre zdravie a bezpečnosť pracovníkov (6).

(16)

Komisia sa vo svojom akčnom pláne pre životné prostredie a zdravie (2004 – 2010) (7) zaviazala „rozvíjať činnosť na zlepšenie kvality vzduchu v interiéroch“, najmä „podporou obmedzovania fajčenia na všetkých pracoviskách preskúmaním právnych mechanizmov aj iniciatív na podporu zdravia na európskej úrovni i na úrovni členského štátu“.

(17)

Z konzultácie, ktorá sa začala zelenou knihou Komisie „K Európe bez tabakového dymu: možnosti politiky na úrovni EÚ“ (8) („zelená kniha“) vyplynulo, že komplexné politiky v prospech prostredia bez dymu na všetkých uzavretých pracoviskách a verejných miestach, ako aj ďalšia činnosť EÚ na podporu prostredia bez dymu vo všetkých členských štátoch majú významnú podporu.

(18)

Na zasadnutí Rady pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie a spotrebiteľské záležitosti, ktoré sa konalo 30. a 31. mája 2007, sa uskutočnila výmena názorov o politických možnostiach na úrovni EÚ pre dosiahnutie prostredia bez dymu. Rada uvítala zelenú knihu a zdôraznila potrebu usmernení Spoločenstva na ďalšiu podporu prostredia bez dymu na úrovni EÚ, ako aj podporu Spoločenstva pre vnútroštátne opatrenia a ich koordináciu.

(19)

V uznesení Európskeho parlamentu z 24. októbra 2007 o zelenej knihe sa členské štáty vyzvali, aby do dvoch rokov zaviedli komplexné právne predpisy v prospech prostredia bez dymu, a Komisia sa vyzvala, aby v prípade nedostatočného pokroku predložila príslušný legislatívny návrh do roku 2011. Zároveň sa v uznesení vyzvala Komisia, aby navrhla zmenu a doplnenie súčasného legislatívneho rámca na účely klasifikácie sekundárneho tabakového dymu ako karcinogénu a uložila zamestnávateľom povinnosť zaistiť, aby bolo pracovisko bez dymu.

(20)

Článkom 8 rámcového dohovoru WHO o kontrole tabaku (FCTC), ktorý podpísali v júni 2003 všetci členovia WHO a doteraz ho ratifikovalo 167 zmluvných strán vrátane Spoločenstva a 26 z jeho členských štátov, vzniká jeho zmluvným stranám právna povinnosť, aby v rámci oblastí, ktoré patria pod existujúcu vnútroštátnu právomoc ustanovenú vnútroštátnym právom, prijali a vykonávali účinné opatrenia na ochranu ľudí pred vystavením sekundárnemu tabakovému dymu na všetkých pracoviskách vo vnútri budov, vo verejnej doprave a na verejných miestach vo vnútri budov a prípadne aj na iných verejných miestach a v rámci oblastí, ktoré patria pod inú právomoc, aktívne podporovali prijímanie a vykonávanie takýchto opatrení.

(21)

Na druhej konferencii zmluvných strán FCTC v júli 2007 sa prijali usmernenia o ochrane pred vystavením tabakovému dymu (9), ktorých cieľom je pomôcť zmluvným stranám splniť povinnosti vyplývajúce z článku 8 dohovoru. Každá zmluvná strana by sa mala usilovať vykonať usmernenia do piatich rokov od nadobudnutia platnosti rámcového dohovoru pre danú zmluvnú stranu.

(22)

Článkom 14 rámcového dohovoru WHO vzniká jeho zmluvným stranám právna povinnosť vypracovať a šíriť vhodné, komplexné a integrované usmernenia založené na vedeckých dôkazoch a najlepších postupoch a prijať účinné opatrenia na podporu ukončenia konzumácie tabaku a vhodnej liečby závislosti od tabaku. Na tretej konferencii zmluvných strán rámcového dohovoru WHO sa rozhodlo o vytvorení pracovnej skupiny na vypracovanie usmernení na vykonávanie uvedeného článku.

(23)

V európskej stratégii o kontrole tabaku prijatej regionálnym výborom WHO pre Európu v septembri 2002 sa odporučilo, aby členské štáty zaistili práva občanov na prostredie bez dymu okrem iného tým, že zabezpečia, aby boli verejné miesta, pracoviská a verejná doprava bez dymu, zakážu fajčenie vo vonkajších priestoroch všetkých vzdelávacích inštitúcií pre neplnoleté osoby, na všetkých miestach poskytovania zdravotnej starostlivosti a na verejných podujatiach, ako aj tým, že klasifikujú sekundárny tabakový dym ako karcinogén.

(24)

Týmto odporúčaním nie sú dotknuté právne predpisy Spoločenstva, ktoré ustanovujú minimálne požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia pracovníkov, prijaté podľa článku 137 Zmluvy, smernica 2001/37/ES Európskeho parlamentu a Rady z 5. júna 2001 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa výroby, prezentácie a predaja tabakových výrobkov (10) a rozhodnutie Komisie 2003/641/ES z 5. septembra 2003 o používaní farebných fotografií alebo iných obrázkov ako zdravotných výstrah na baleniach tabakových výrobkov (11).

TÝMTO ODPORÚČA, ABY ČLENSKÉ ŠTÁTY:

1.

poskytovali účinnú ochranu pred vystavením tabakovému dymu na pracoviskách vo vnútri budov, verejných miestach vo vnútri budov, vo verejnej doprave, a prípadne aj na iných verejných miestach, ako sa ustanovuje v článku 8 rámcového dohovoru WHO o kontrole tabaku (FCTC) a na základe pripojených usmernení o ochrane pred vystavením tabakovému dymu, ktoré boli prijaté na druhej konferencii zmluvných strán FCTC, a to do piatich rokov od nadobudnutia platnosti FCTC pre daný členský štát alebo najneskôr do troch rokov od prijatia tohto odporúčania;

2.

vypracovali a/alebo posilnili stratégie a opatrenia na zníženie vystavenia detí a mladistvých sekundárnemu tabakovému dymu;

3.

doplnili politiky v prospech prostredia bez dymu podpornými opatreniami, ktoré môžu zahŕňať:

a)

prijatie účinných opatrení na podporu ukončenia konzumácie tabaku a vhodnej liečby závislosti od tabaku s prihliadnutím na okolnosti a priority konkrétnej krajiny, ako sa uvádza v článku 14 FCTC;

b)

zavedenie kombinovaných výstrah (vymedzených v článku 2 ods. 4 rozhodnutia Komisie 2003/641/ES o používaní farebných fotografií alebo iných obrázkov ako zdravotných výstrah na baleniach tabakových výrobkov (12) a informácií o službách podporujúcich ukončenie konzumácie tabaku na obaloch tabakových výrobkov s cieľom lepšie informovať spotrebiteľov o zdravotných rizikách konzumácie tabaku a vystavenia tabakovému dymu, podporiť úsilie prestať konzumovať tabak a odradiť od začatia s jeho konzumáciou;

4.

vypracovali, vykonávali, pravidelne aktualizovali a prehodnocovali komplexné multisektorálne stratégie, plány alebo programy na kontrolu tabaku, ktoré sa okrem iného zameriavajú na ochranu pred tabakovým dymom na všetkých miestach prístupných širokej verejnosti alebo miestach kolektívneho využitia bez ohľadu na to, kto ich vlastní, alebo kto má na ne právo vstupu;

5.

zabezpečili primerané nástroje na vykonávanie vnútroštátnych stratégií, politík a programov na kontrolu tabaku, aby sa zaistila účinná ochrana pred vystavením tabakovému dymu;

6.

oznámili Komisii, pokiaľ možno do šiestich mesiacov od prijatia tohto odporúčania, vnútroštátne kontaktné miesta pre kontrolu tabaku na účely výmeny informácií a najlepších postupov, ako aj koordinácie politík s inými členskými štátmi;

7.

úzko spolupracovali navzájom a s Komisiou na jednotnom rámci vymedzení pojmov, referenčných hodnôt a ukazovateľov na vykonávanie tohto odporúčania;

8.

monitorovali a hodnotili účinnosť politických opatrení pomocou uvedených ukazovateľov;

9.

oznámili Komisii legislatívne a iné opatrenia prijaté v nadväznosti na tieto odporúčania, ako aj výsledky monitorovania a hodnotenia.

TÝMTO VYZÝVA KOMISIU ABY:

1.

podávala správy o vykonávaní, fungovaní a vplyvoch navrhovaných opatrení na základe informácií poskytnutých členskými štátmi;

2.

v kontexte možnej revízie smernice 2001/37/ES zvážila všetky opatrenia týkajúce sa výrobkov zamerané na zníženie príťažlivosti a návykovosti tabakových výrobkov;

3.

analyzovala právne otázky a poznatky v súvislosti s vplyvom jednoduchého balenia, okrem iného aj na fungovanie vnútorného trhu.

V Bruseli 30. novembra 2009

Za Radu

predseda

S. O. LITTORIN


(1)  Rezolúcia z 26. novembra 2009 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Stanovisko z 5. novembra 2009 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(3)  Ú. v. ES C 189, 26.7.1989, s. 1.

(4)  Ú. v. ES L 22, 25.1.2003, s. 31.

(5)  Ú. v. ES L 183, 29.6.1989, s. 1.

(6)  Pozri vec C-49/00 Komisia v. Taliansko, [2001] ECR 1-8575, odseky 12-13.

(7)  KOM(2004) 416 v konečnom znení.

(8)  KOM(2007) 27 v konečnom znení.

(9)  [FCTC/COP2(7)] Usmernenia o ochrane pred vystavením tabakovému dymu vypracované pracovnou skupinou, ktorá sa zišla na základe rozhodnutia FCTC/COP1(15) konferencie strán rámcového dohovoru WHO o kontrole tabaku.

(10)  Ú. v. ES L 194, 18.7.2001, s. 26.

(11)  Ú. v. EÚ L 226, 10.9.2003, s. 24.

(12)  Pozri poznámku pod čiarou 11.


PRÍLOHA

Usmernenia o ochrane pred vystavením tabakovému dymu prijaté na druhej konferencii strán k rámcovému dohovoru WHO o kontrole tabaku

ÚČEL, CIELE A KĽÚČOVÉ ASPEKTY

Účel usmernení

1.

V súlade s ostatnými ustanoveniami rámcového dohovoru WHO o kontrole tabaku a zámermi konferencie strán, je cieľom týchto usmernení pomôcť stranám pri plnení ich povinností podľa článku 8 dohovoru. Vychádzajú z najlepších dostupných dôkazov a skúseností strán, ktoré úspešne vykonali účinné opatrenia na zníženie vystavenia tabakovému dymu.

2.

Usmernenia obsahujú dohodnuté vyhlásenia o zásadách a vymedzenia relevantných termínov, ako aj dohodnuté odporúčania pre kroky potrebné na splnenie povinností vyplývajúcich z dohovoru. Okrem toho sa v usmerneniach určujú aj opatrenia potrebné na dosiahnutie účinnej ochrany pred rizikami sekundárneho tabakového dymu. Strany sa vyzývajú k tomu, aby používali tieto usmernenia nielen pri plnení svojich právnych povinností podľa dohovoru, ale takisto, aby sa riadili najlepšou praxou pri ochrane verejného zdravia.

Ciele usmernení

3.

Tieto usmernenia majú dva súvisiace ciele. Prvým cieľom je pomôcť stranám pri plnení ich povinností podľa článku 8 rámcového dohovoru WHO spôsobom, ktorý je v súlade s vedeckými dôkazmi, týkajúcimi sa vystavenia sekundárnemu tabakovému dymu a celosvetovou najlepšou praxou pri vykonávaní opatrení v prospech prostredia bez dymu, s cieľom ustanoviť vysokú úroveň zodpovednosti za dodržiavanie dohovoru a pomôcť stranám pri zaistení čo najvyššej úrovne zdravia. Druhým cieľom je určiť kľúčové prvky právnych predpisov potrebné na účinnú ochranu ľudí pred vystavením tabakovému dymu, ako sa vyžaduje v článku 8.

Základné aspekty

4.

Tieto usmernenia vychádzajú z týchto hlavných aspektov.

a)

Povinnosť ochrany pred tabakovým dymom ustanovená v znení článku 8 je zakotvená v základných ľudských právach a slobodách. Pri zohľadnení nebezpečenstva spojeného s vdychovaním sekundárneho tabakového dymu je povinnosť ochrany pred tabakovým dymom implicitne obsiahnutá okrem iného v práve na život av práve na čo najvyššiu úroveň zdravia, ako sa uznáva v mnohých medzinárodných právnych nástrojoch (vrátane Ústavy Svetovej zdravotníckej organizácie, Dohovoru o právach dieťaťa, Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien a Dohovoru o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach), formálne začlenených do preambuly rámcového dohovoru WHO a ako sa uznáva v ústavách mnohých národov.

b)

Povinnosť ochraňovať jednotlivcov pred tabakovým dymom zodpovedá povinnosti vlád, aby prijali právne predpisy na ochranu jednotlivcov pred ohrozením ich základných práv a slobôd. Táto povinnosť sa vzťahuje na všetky osoby a nie iba na určité skupiny obyvateľov.

c)

Niekoľko orgánov s vedeckou autoritou určilo, že sekundárny tabakový dym je karcinogénny. Niektoré strany k rámcovému dohovoru WHO (napríklad Fínsko a Nemecko) klasifikovali sekundárny tabakový dym ako karcinogénny a začlenili ochranu pred vystavením tabakovému dymu na pracovisku do svojich právnych predpisov v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti. Okrem požiadaviek článku 8 preto môžu byť strany povinné riešiť riziko vystavenia tabakovému dymu v súlade s existujúcimi právnymi predpismi o ochrane zdravia na pracovisku alebo inými právnymi predpismi upravujúcimi vystavenie škodlivým látkam vrátane karcinogénov.

VYHLÁSENIE O ZÁSADÁCH A RELEVANTNÝCH VYMEDZENIACH TÝKAJÚCICH SA OCHRANY PRED VYSTAVENÍM TABAKOVÉMU DYMU

Zásady

5.

Ako sa uvádza v článku 4 rámcového dohovoru WHO, na prijatie opatrení na ochranu všetkých osôb pred vystavením tabakovému dymu je potrebný silný politický záväzok. Vykonávanie článku 8 dohovoru by sa malo riadiť týmito dohodnutými zásadami.

Zásada 1

6.

Ako sa uvádza v článku 8 rámcového dohovoru WHO, predpokladom účinných opatrení na zaistenie ochrany pred vystavením tabakovému dymu jeúplné odstránenie fajčenia a tabakového dymu v určitom priestore alebo prostredí na účely vytvorenia prostredia, v ktorom nie je žiadny dym. Bezpečná úroveň vystavenia tabakovému dymu neexistuje a termíny ako prahová hodnota toxicity zo sekundárneho dymu by sa mali odmietnuť, pretože sú v rozpore s vedeckými dôkazmi. Iné prístupy ako prostredia, v ktorých nie je žiadny dym, vrátane vetrania, filtrácie vzduchu a používania vyhradených fajčiarskych priestorov (so samostatnými vetracími systémami alebo bez nich) sa opakovane ukázali ako neúčinné a existujú presvedčivé vedecké a iné dôkazy, že technické prístupy neposkytujú ochranu pred vystavením tabakovému dymu.

Zásada 2

7.

Všetky osoby by mali byť chránené pred vystavením tabakovému dymu. Všetky vnútorné priestory na pracoviskách a vnútorné verejné miesta by mali byť nefajčiarske.

Zásada 3

8.

Právne predpisy sú potrebné na ochranu ľudí pred vystavením tabakovému dymu. Dobrovoľné politiky v prospech prostredia bez dymu neposkytujú primeranú ochranu a opakovane sa ukázali ako neúčinné. Na zaistenie účinnosti právnych predpisov by tieto mali byť jednoduché, jasné a vynútiteľné.

Zásada 4

9.

Dobré plánovanie a primerané zdroje sú kľúčové pri úspešnom vykonávaní a presadzovaní právnych predpisov v prospech prostredia bez dymu.

Zásada 5

10.

Občianska spoločnosť má ústrednú úlohu pri budovaní podpory a zaistení dodržiavania opatrení v prospech prostredia bez dymu a mala by byť zaradená ako aktívny partner v procese vypracúvania, vykonávania a presadzovania právnych predpisov.

Zásada 6

11.

Vykonávanie právnych predpisov v prospech prostredia bez dymu, ich presadzovanie a vplyv by sa mali monitorovať a hodnotiť. Toto by malo zahŕňať monitorovanie činností tabakového priemyslu, ktoré sťažujú vykonávanie a presadzovanie právnych predpisov, ako sa uvádza v článku 20 bode 4 rámcového dohovoru WHO a reagovanie na ne.

Zásada 7

12.

Ochrana ľudí pred vystavením tabakovému dymu by mala byť v prípade potreby posilnená a rozšírená; takáto činnosť môže zahŕňať nové alebo zmenené a doplnené právne predpisy, lepšie presadzovanie a ďalšie opatrenia, ktoré odrážajú nové vedecké dôkazy a poznatky z prípadových štúdií.

Vymedzenia

13.

Pri tvorbe právnych predpisov je dôležité dôkladne vymedziť kľúčové termíny. Ďalej sa uvádza niekoľko odporúčaní založených na skúsenostiach z mnohých krajín v súvislosti s vhodnými vymedzeniami. Vymedzenia v tomto oddiele dopĺňajú vymedzenia už začlenené v rámcovom dohovore WHO.

„Sekundárny tabakový dym“ alebo „environmentálny tabakový dym“

14.

Pri opise typu dymu, ktorým sa zaoberá článok 8 rámcového dohovoru WHO, sa bežne používa niekoľko alternatívnych termínov. Medzi tieto patrí „sekundárny dym“, „environmentálny tabakový dym“ a „dym iných osôb“. Termíny ako „pasívne fajčenie“ a „nedobrovoľné vystavenie tabakovému dymu“ by sa nemali používať, keďže zo skúseností vo Francúzsku a inde vyplýva, že tabakový priemysel môže použiť tieto termíny na podporu názoru, že „dobrovoľné“ vystavenie je prijateľné. „Sekundárny tabakový dym“ (Second-hand tobacco smoke), niekedy v skratke „SHS“ a „environmentálny tabakový dym“ (environmental tobacco smoke), niekedy v skratke „ETS“ sú preferovanými termínmi; v týchto usmerneniach sa používa termín „sekundárny tabakový dym“.

15.

Sekundárny tabakový dym sa môže vymedziť ako „dym vychádzajúci z horiaceho konca cigarety alebo iných tabakových výrobkov, zvyčajne v kombinácii s dymom, ktorý fajčiar vydychuje“.

16.

„Vzduch bez dymu“ je vzduch, ktorý neobsahuje žiadny dym. Toto vymedzenie zahŕňa okrem iného vzduch, v ktorom nie je možné vidieť, cítiť, zachytiť alebo zmerať tabakový dym (1).

„Fajčenie“

17.

Tento pojem by sa mal vymedziť tak, aby zahŕňal držanie alebo manipuláciu so zapáleným tabakovým výrobkom bez ohľadu na to, či sa dym aktívne vdychuje, alebo vydychuje.

„Verejné miesta“

18.

Aj keď presné vymedzenie verejných miest sa bude rozlišovať medzi jurisdikciami, je dôležité, aby právne predpisy vymedzili tento pojem v čo najširšej miere. Použité vymedzenie by malo zahŕňať všetky miesta prístupné širokej verejnosti alebo miesta kolektívneho využitia, bez ohľadu na to, kto ich vlastní alebo kto má na ne právo vstupu.

„Vnútorný“ alebo „uzavretý“

19.

V článku 8 sa vyžaduje ochrana pred tabakovým dymom vo „vnútorných“ priestoroch na pracoviskách a na verejných miestach. S prihliadnutím na potenciálne úskalia pri vymedzovaní „vnútorných“ priestorov by sa mali osobitne preskúmať skúsenosti rôznych krajín pri vymedzovaní tohto termínu. Vymedzenie by malo byť čo najobsažnejšie a čo najjasnejšie a malo by sa pri ňom dbať na to, aby nedochádzalo k vytváraniu zoznamov, ktoré by sa mohli vykladať tak, že vylučujú určité potenciálne dôležité „vnútorné“ priestory. Odporúča sa, aby vymedzenie „vnútorných“ (alebo „uzavretých“) priestorov zahŕňalo akýkoľvek priestor pokrytý strechou alebo uzavretý jednou alebo viacerými múrmi alebo stenami, pričom nezáleží na type materiálu použitom na stavbu strechy, múru alebo steny a nezáleží na tom, či je konštrukcia trvalá alebo dočasná.

„Pracovisko“

20.

Pracovisko by sa malo širšie vymedziť ako „akékoľvek miesto používané ľuďmi pri svojom zamestnaní alebo pri práci“. Vymedzenie by sa malo vzťahovať nielen na prácu vykonávanú za odmenu, ale tiež na dobrovoľnú prácu, ak ide o typ práce, za ktorú sa bežne poskytuje odmena. Okrem toho, „pracoviská“ zahŕňajú nielen miesta výkonu práce, ale tiež všetky susediace a pridružené miesta, ktoré pracovníci spoločne používajú pri svojom zamestnaní, vrátane napríklad chodieb, výťahov, schodísk, vestibulov, spoločných zariadení, kafetérií, toaliet, salónikov, jedální a tiež priestorov okolo budov, ako napríklad prístreškov a prístavkov. Pracoviskom sú aj vozidlá používané pri práci a mali by byť ako také osobitne označené.

21.

Dôkladne je treba posúdiť pracoviská, ktoré sú zároveň domovom alebo miestom, kde sú osoby ubytované, napríklad väznice, psychiatrické liečebne alebo zariadenia starostlivosti. Tieto miesta tiež predstavujú pracoviská pre iné osoby, ktoré by mali byť ochránené pre vystavením tabakovému dymu.

„Verejná doprava“

22.

Vymedzenie verejnej dopravy by malo zahŕňať akékoľvek vozidlo používané vo verejnej doprave, zvyčajne spoplatnené alebo prevádzkované na účely obchodného zisku. Vzťahovalo by sa to aj na vozidlá taxi služby.

PÔSOBNOSŤ ÚČINNÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV

23.

V článku 8 sa vyžaduje prijatie účinných opatrení na ochranu osôb pred vystavením tabakovému dymu vo 1. vnútorných priestoroch na pracoviskách, 2. na vnútorných verejných miestach, 3. vo verejnej doprave a 4. „prípadne“ na „iných verejných miestach“.

24.

Týmto vzniká povinnosť poskytnúť všeobecnú ochranu vo všetkých vnútorných verejných miestach, všetkých vnútorných priestoroch na pracoviskách, v akejkoľvek verejnej doprave a pokiaľ možno na ostatných (vonkajších alebo polootvorených) verejných miestach, a to zamedzením vystaveniu sekundárnemu tabakovému dymu. Žiadne výnimky na základe zdravotných alebo právnych argumentov nie sú odôvodnené. Ak sa musia na základe iných argumentov posúdiť výnimky, mali by byť minimálne. Ak okrem toho nie je strana schopná dosiahnuť okamžite všeobecné pokrytie, článkom 8 vzniká priebežný záväzok postupovať čo najrýchlejšie na odstránení akýchkoľvek výnimiek a zaistení všeobecnej ochrany. Každá strana by sa mala snažiť zabezpečiť všeobecnú ochranu počas piatich rokov od nadobudnutia platnosti rámcového dohovoru WHO pre danú stranu.

25.

Neexistuje žiadna bezpečná úroveň vystavenia sekundárnemu dymu a, ako už uznala konferencia strán v rozhodnutí FCTC/COP1(15), technické prístupy, ako napríklad vetranie, výmena vzduchu a použitie vyhradených priestorov pre fajčiarov, nechránia pred vystavením tabakovému dymu.

26.

Ochrana by sa mala poskytovať na všetkých vnútorných alebo uzavretých pracoviskách vrátane motorových vozidiel používaných ako pracovisko (napríklad vozidlá taxi služby, sanitné vozidlá alebo dodávacie vozidlá).

27.

Znenie dohody vyžaduje ochranné opatrenia nielen vo všetkých „vnútorných“ verejných miestach, ale aj v „ostatných“ (t. j. vonkajších alebo polootvorených) verejných miestach tam, kde je to „vhodné“. Pri identifikácií týchto vonkajších a polootvorených verejných miest, na ktoré sa môžu vzťahovať právne predpisy, by mali strany zvážiť dôkazy o možných zdravotných rizikách v rôznych prostrediach a presadzovať prijatie najúčinnejšej ochrany voči/proti vystaveniu, vždy keď dôkazy preukážu, že takéto riziko existuje.

INFORMOVANIE, KONZULTÁCIE A ZAPOJENIE VEREJNOSTI NA ZAISTENIE PODPORY A PLYNULÉHO VYKONÁVANIA PRÁVNYCH PREDPISOV

28.

Dôležitou úlohou pre vládne agentúry zaisťujúce v spolupráci s občianskou spoločnosťou, aby verejnosť pochopila a podporovala legislatívne opatrenia, je zvyšovanie povedomia verejnosti a mienkotvorných vedúcich predstaviteľov o rizikách vystavenia sekundárnemu tabakovému dymu prostredníctvom priebežných informačných kampaní. Medzi kľúčové zainteresované strany patria podniky, reštaurácie a združenia stravovacích a ubytovacích služieb, skupiny zamestnávateľov, odborové zväzy, médiá, odborný zdravotnícky personál, organizácie zastupujúce deti a mládež, vzdelávacie alebo náboženské inštitúcie, výskumná obec a široká verejnosť. Úsilie o zvýšenie povedomia by malo zahŕňať konzultácie s príslušnými podnikmi a ostatnými organizáciami a inštitúciami pri vypracovávaní právnych predpisov.

29.

Kľúčové informácie by sa mali zamerať na škodlivé účinky spôsobené vystavením sekundárnemu tabakovému dymu, na skutočnosť, že zákaz tabakového dymu vo vnútorných priestoroch je jediným vedecky podloženým riešením na zaistenie úplnej ochranu pred vystavením, na právo všetkých pracovníkov na rovnakú právnu ochranu a na skutočnosť, že medzi zdravím a ekonomikou neexistuje žiadny kompromis, pretože skúsenosti z čoraz väčšieho počtu jurisdikcií dokazujú, že prostredie bez dymu je prospešné pre zdravie aj pre ekonomiku. Kampane verejného vzdelávania by sa tiež mali zamerať na miesta, kde uplatňovanie právnych predpisov nemusí byť možné ani vhodné, napríklad na domácnosti.

30.

Rozsiahle konzultácie so zúčastnenými stranami majú tiež kľúčový význam pre vzdelávanie a mobilizáciu verejnosti a zvýšenie podpory právnych predpisov po ich prijatí. Po prijatí právnych predpisov by mala nasledovať vzdelávacia kampaň zameraná na ich vykonávanie, informovanie majiteľov podnikov a správcov budov o týchto predpisoch a zodpovedností z nich pre nich vyplývajúcich a o výrobe zo zdrojov, napríklad označení. Tieto opatrenia zvýšia pravdepodobnosť plynulého vykonávania a vysokých úrovní dobrovoľného dodržiavania uvedených predpisov. Informácie o posilnení postavenia nefajčiarov a poďakovanie fajčiarom za to, že dodržujú právne predpisy, posilní zapojenie verejnosti do ich presadzovania a plynulého vykonávania.

PRESADZOVANIE

Povinnosť dosiahnutia súladu

31.

Účinnými právnymi predpismi by sa mala ustanoviť právna zodpovednosť za ich dodržiavanie príslušnými podnikmi a jednotlivými fajčiarmi a mali by sa ustanoviť sankcie za ich porušenie pre podniky a prípadne pre fajčiarov. Presadzovanie by sa malo bežne zamerať na podniky. Zodpovednými za dodržiavanie by na základe právnych predpisov mali byť vlastník, vedúci alebo inú osobu zodpovedná za priestory a mali by jasne určiť opatrenia, ktoré tieto osoby musia vykonať. Tieto povinnosti by mali zahŕňať:

a)

povinnosť označiť zreteľne vchody a iné vhodné priestory označením, že fajčenie nie je povolené. Formát a obsah týchto označení by mali určiť orgány z oblasti zdravotníctva alebo iné vládne agentúry a malo by na nich byť uvedené telefónne číslo alebo iný spôsob, ako môže verejnosť ohlásiť porušenie zákazu fajčenia a meno osoby v daných priestoroch, ktorej by mali byť sťažnosti zaslané;

b)

povinnosť odstrániť z priestorov všetky popolníky;

c)

povinnosť kontrolovať dodržiavania pravidiel;

d)

povinnosť podniknúť určité primerané osobitné kroky na odradenie osôb od fajčenia v daných priestoroch. Tieto kroky by mohli spočívať v tom, že sa daná osoba požiada, aby nefajčila, je prerušená obsluha, daná osoba sa požiada, aby opustila priestory, prípadne sa kontaktuje orgán presadzovanie verejného poriadku alebo iný orgán.

Sankcie

32.

V právnych predpisoch by sa mali určiť pokuty alebo iné peňažné sankcie za porušenie. Aj keď výška týchto sankcií bude nevyhnutne odrážať osobitné praktiky a zvyky každej krajiny, toto rozhodnutie by sa malo riadiť niekoľkými zásadami. Sankcie by mali byť predovšetkým dostatočne vysoké, aby odrádzali od porušovania právnych predpisov, pretože ináč ich môžu porušovatelia môžu prehliadať alebo považovať iba za súčasť nákladov na podnikanie. Vyššie sankcie majú odradiť porušovateľov z radov podnikov skôr ako jednotlivých fajčiarov, ktorých zdroje sú zvyčajne obmedzenejšie. Sankcie by sa mali zvýšiť v prípade opakovaného porušenia a mali by byť v súlade s tým, ako daná krajina rieši iné, rovnako závažné priestupky.

33.

Okrem peňažných sankcií by právne predpisy mali v súlade s praxou a právnym poriadkom danej krajiny tiež povoliť správne sankcie, napr. pozastavenie povolenia na podnikanie. Tieto „sankcie v krajnom prípade“ sa používajú zriedkakedy, ale sú veľmi dôležité pri presadzovaní práva voči ktorýmkoľvek podnikom, ktoré sa rozhodnú opakovane nedodržiavať zákon.

34.

Pokiaľ je to vhodné v rámci právneho a kultúrneho kontextu danej krajiny, je možné zvážiť aj začlenenie trestnoprávnych sankcií za porušenia.

Infraštruktúra presadzovania právnych predpisov

35.

V právnych predpisoch by sa mal určiť orgán alebo orgány zodpovedné za presadzovanie a mali by sa do nich začleniť systémy tak na monitorovanie dodržiavania právnych predpisov ako aj na stíhanie porušovateľov.

36.

Monitorovanie by malo zahŕňať proces inšpekcie podnikov v súvislosti s dodržiavaním právnych predpisov. Zriedkakedy je potrebné vytvoriť nový inšpekčný systém presadzovania právnych predpisov v prospech prostredia bez dymu. Dodržiavanie uvedených predpisov je možné zvyčajne monitorovať pomocou jedného alebo viacerých mechanizmov, ktoré sa už používajú na inšpekciu priestorov a pracovísk jednotlivých podnikov. Na tieto účely zvyčajne existuje celá škála možností. V mnohých krajinách je možné kontrolu dodržiavania právnych predpisov začleniť do inšpekcií povolení na podnikanie, zdravotných a hygienických inšpekcií, inšpekcií bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, protipožiarnej bezpečnosti alebo podobných programov. Mohlo by byť cenné použiť súčasne viacero takýchto zdrojov zberu informácií.

37.

Ak je to možné, odporúča sa využitie inšpektorov alebo orgánov presadzovania práva na miestnej úrovni; čím sa pravdepodobne zvýšia dostupné zdroje presadzovanie a úroveň dodržovania právnych predpisov. Tento prístup vyžaduje zavedenie vnútroštátneho koordinačného mechanizmu na zaistenie zosúladeného prístupu na celoštátnej úrovni.

38.

Bez ohľadu na použitý mechanizmus by malo byť sledovanie založené na celkovom pláne presadzovania a malo by zahŕňať proces účinnej odbornej prípravy inšpektorov. Účinné monitorovanie môže kombinovať pravidelné inšpekcie s neplánovanými, neohlásenými inšpekciami alebo kontrolami na základe sťažností. Takéto návštevy môžu mať charakter poučení v počiatočnom období po nadobudnutí účinnosti právneho predpisu, keďže väčšina porušení bude pravdepodobne neúmyselná. Na základe právnych predpisov by mali byť inšpektori oprávnení na vstup do priestorov podliehajúcich zákonu a zber vzoriek a dôkazov, ak už táto právomoc nie je ustanovená v existujúcich právnych predpisoch. Podobne by sa v právnych predpisoch mal ustanoviť zákaz pre podniky mariť činnosť inšpektorov.

39.

Náklady na účinné monitorovanie nie sú nadmerné. Nie je potrebné zamestnávať veľký počet inšpektorov, pretože inšpekcie sa môžu vykonať využitím existujúcich programov a zamestnancov a skúsenosti ukazujú, že právne predpisy v prospech prostredia bez dymu sa rýchlo začnú presadzovať samy (teda prevažne ich presadzuje verejnosť). Ak sa budú právne predpisy vykonávať opatrne a podniky a verejnosť budú dostatočne poučené, prípadov žalôb nebude mnoho.

40.

Aj keď tieto programy nie sú finančne náročné, na vzdelávanie podnikov, odbornú prípravu inšpektorov, na koordináciu inšpekčného procesu a odmeny zamestnancov za inšpekcie podnikov mimo bežných pracovných hodín sú potrebné zdroje. Na tieto účely by sa mal identifikovať mechanizmus financovania. Účinné monitorovacie programy používali viacero zdrojov financovania vrátane vyhradeného príjmu z daní, poplatkov z povolení na podnikanie a vyhradených príjmov zo zaplatených pokút.

Stratégie presadzovania právnych predpisov

41.

Strategické prístupy k presadzovaniu právnych predpisov môžu maximalizovať ich dodržiavanie, zjednodušiť ich vykonávanie a znížiť úroveň zdrojov potrebných na ich presadzovanie.

42.

Pre úspech právneho predpisu a úspech monitorovania a presadzovania právneho predpisu v budúcnosti sú mimoriadne dôležité činnosti zamerané na presadzovanie hneď po nadobudnutí účinnosti uvedeného právneho predpisu. V mnohých jurisdikciách sa odporúča počiatočné obdobie ľahšieho presadzovania, počas ktorého sú porušovatelia varovaní, ale nie sankcionovaní. Tento prístup by sa mal kombinovať s aktívnou kampaňou zameranou na poučenie majiteľov podnikov o ich právnych povinnostiach a podniky by mali pochopiť, že po tomto počiatočnom miernejšom období alebo období postupného zavádzania bude nasledovať prísnejšie presadzovanie.

43.

Po začatí aktívneho presadzovania mnoho jurisdikcií odporúča použitie dôrazných trestných stíhaní na posilnenie odradzujúceho účinku. Identifikáciou najvýznamnejších osôb, ktoré porušujú zákon a nedodržujú ho alebo osôb, ktoré sú verejne známe, prijatím rozhodných a rýchlych opatrení a zaistením maximálneho verejného povedomia o týchto činnostiach sú orgány schopné preukázať svoju rozhodnosť a závažnosť daného právneho predpisu. Toto zvyšuje dobrovoľné dodržiavanie a znižuje zdroje potrebné na budúce monitorovanie a presadzovanie.

44.

Aj keď právne predpisy v prospech prostredia bez tabakového dymu začne rýchlo presadzovať sama verejnosť, je predsa len dôležité, aby orgány boli pripravené rýchlo a rozhodne reagovať na jednotlivé prípady otvoreného odporu. Predovšetkým vtedy, keď právny predpis po prvýkrát nadobudne účinnosť, sa môže príležitostne vyskytnúť osoba, ktorá chce ukázať verejnosti pohŕdanie zákonom. Rázna reakcia v týchto prípadoch stanovuje očakávanie dodržovania právnych predpisov, ktoré uľahčí budúce úsilie, pričom nerozhodnosť môže rýchlo viesť k rastúcemu počtu prípadov ich porušovania.

Mobilizácia a zapojenie verejnosti

45.

Účinnosť programu monitorovania a presadzovania sa posilňuje začlenením verejnosti do programu. Využitie podpory verejnosti a povzbudzovanie občanov, aby sledovali dodržiavanie predpisov a hlásili ich porušenie výrazne rozširuje dosah inštitúcii, ktoré ich vymáhajú a znižuje zdroje potrebné na dosiahnutie dodržovania. V mnohých krajinách a regiónoch sú sťažnosti verejnosti v podstate primárnym prostriedkom na zaisťovanie dodržovania právnych predpisov. Z tohto dôvodu by sa malo v právnych predpisoch v prospech prostredia bez dymu určiť, že občania môžu iniciovať sťažnosti a každá osoba alebo mimovládna organizácia by mala byť oprávnená podať opatrenie na vynútenie dodržovania opatrení upravujúcich vystavenie sekundárnemu dymu. V programe presadzovania právnych predpisov by mala byť aj bezplatná telefonická linka pre podávanie sťažností alebo podobný systém na povzbudenie verejnosti, aby hlásila porušovanie právnych predpisov.

MONITOROVANIE A HODNOTENIE OPATRENÍ

46.

Monitorovanie a hodnotenie opatrení na zníženie vystavenia tabakovému dymu sú dôležité z viacerých dôvodov, napríklad:

a)

na zvýšenie politickej a verejnej podpory na posilnenie a rozšírenie legislatívnych ustanovení;

b)

na preukázanie úspechov, ktoré budú signálom pre ostatné krajiny a pomôžu im v ich snahách;

c)

na určenie a uverejnenie snáh tabakového priemyslu podkopávať opatrenia vykonávacích právnych predpisov.

47.

Rozsah a komplexnosť monitorovania a hodnotenia sa bude líšiť medzi jurisdikciami, v závislosti od dostupných odborných poznatkov a zdrojov. Je však dôležité zhodnotiť výsledok vykonaných opatrení, predovšetkým v súvislosti s kľúčovým ukazovateľom vystavenia sekundárnemu dymu na pracoviskách a vo verejných miestach. To je možné dosiahnuť nákladovo účinnými spôsobmi, napríklad použitím údajov alebo informácii zozbieraných v rámci bežných činností, ako sú kontroly na pracoviskách.

48.

Existuje osem kľúčových procesných a výsledných ukazovateľov, ktoré by sa mali posúdiť (2):

Procesy

a)

znalosti, postoje a podpora politík v prospech prostredia bez dymu medzi všeobecným obyvateľstvom a potenciálne u osobitných skupín, napríklad pracovníkov v baroch;

b)

presadzovanie politík v prospech prostredia bez dymu a ich dodržiavanie;

Výsledky

a)

zníženie vystavenia zamestnancov sekundárnemu tabakovému dymu na pracoviskách a na verejných miestach;

b)

zníženie obsahu sekundárneho tabakového dymu vo vzduchu na pracoviskách (predovšetkým v reštauráciách) a na verejných miestach;

c)

zníženie úmrtnosti a chorobnosti z vystavenia sekundárnemu tabakovému dymu;

d)

zníženie vystavenia sekundárnemu tabakovému dymu v domácnostiach;

e)

zmeny vo výskyte fajčenia a v správaní fajčiarov;

f)

ekonomické vplyvy.


(1)  Je možné, že zložkové prvky, ktoré tvoria tabakový dym môžu existovať vo vzduchu v takých malých množstvách, že ich nie je možné zmerať. Možnosti, že tabakový priemysel alebo sektor stravovacích a ubytovacích služieb sa môžu pokúsiť využiť obmedzenia tohto vymedzenia, by sa mala venovať pozornosť.

(2)  V publikácii „WHO policy recommendations: protection from exposure to second-hand tobacco smoke“ (Ženeva, Svetová zdravotnícka organizácia, 2007) sa uvádzajú odkazy a prepojenia na monitorovacie štúdie uskutočnené inde na všetkých týchto ukazovateľoch.


II Oznámenia

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

Komisia

5.12.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 296/15


Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii

(Vec COMP/M.5691 – Mubadala/Veolia Eau/Azaliya)

(Text s významom pre EHP)

2009/C 296/03

Dňa 1. decembra 2009 sa Komisia rozhodla nevzniesť námietku voči uvedenej oznámenej koncentrácii a vyhlásiť ju za zlučiteľnú so spoločným trhom. Toto rozhodnutie je založené na článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 139/2004. Úplné znenie rozhodnutia je dostupné iba v angličtine jazyku a bude zverejnené po odstránení akýchkoľvek obchodných tajomstiev. Bude dostupné:

v časti webovej stránky Komisie o hospodárskej súťaži venovanej fúziám (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Táto webová stránka poskytuje rôzne možnosti na vyhľadávanie individuálnych rozhodnutí o fúziách podľa názvu spoločnosti, čísla prípadu, dátumu a sektorových indexov,

v elektronickej podobe na webovej stránke EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) pod číslom dokumentu 32009M5691. EUR-Lex predstavuje online prístup k európskemu právu.


IV Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

Komisia

5.12.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 296/16


Výmenný kurz eura (1)

4. decembra 2009

2009/C 296/04

1 euro =


 

Mena

Výmenný kurz

USD

Americký dolár

1,5068

JPY

Japonský jen

133,08

DKK

Dánska koruna

7,4416

GBP

Britská libra

0,90480

SEK

Švédska koruna

10,3716

CHF

Švajčiarsky frank

1,5063

ISK

Islandská koruna

 

NOK

Nórska koruna

8,4900

BGN

Bulharský lev

1,9558

CZK

Česká koruna

25,842

EEK

Estónska koruna

15,6466

HUF

Maďarský forint

269,14

LTL

Litovský litas

3,4528

LVL

Lotyšský lats

0,7073

PLN

Poľský zlotý

4,0928

RON

Rumunský lei

4,2205

TRY

Turecká líra

2,2333

AUD

Austrálsky dolár

1,6259

CAD

Kanadský dolár

1,5778

HKD

Hongkongský dolár

11,6778

NZD

Novozélandský dolár

2,0776

SGD

Singapurský dolár

2,0808

KRW

Juhokórejský won

1 737,23

ZAR

Juhoafrický rand

11,0607

CNY

Čínsky juan

10,2869

HRK

Chorvátska kuna

7,2970

IDR

Indonézska rupia

14 186,89

MYR

Malajzijský ringgit

5,0937

PHP

Filipínske peso

69,313

RUB

Ruský rubeľ

44,1582

THB

Thajský baht

49,902

BRL

Brazílsky real

2,5730

MXN

Mexické peso

18,9382

INR

Indická rupia

69,7573


(1)  Zdroj: referenčný výmenný kurz publikovaný ECB.


5.12.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 296/17


Stanovisko Poradného výboru pre obmedzujúce postupy a dominantné postavenie prijaté na zasadnutí dňa 18. septembra 2009 k návrhu rozhodnutia vo veci COMP/C.39129 – Výkonové transformátory (1)

Spravodajca: Luxembursko

2009/C 296/05

1.

Poradný výbor súhlasí s Európskou komisiou v posúdení skutkovej podstaty ako dohody a/alebo zosúladeného postupu v zmysle článku 81 zmluvy a článku 53 Dohody o EHP.

2.

Poradný výbor súhlasí s Európskou komisiou, že predmetom dohody a/alebo zosúladených postupov je obmedzenie hospodárskej súťaže.

3.

Poradný výbor súhlasí s Európskou komisiou, že dohoda a/alebo zosúladené postupy boli stranami uplatnené.

4.

Poradný výbor súhlasí s Európskou Komisiou, pokiaľ ide o stanovenie obdobia trvania porušovania právnych predpisov pre každého adresáta.

5.

Poradný výbor súhlasí s návrhom rozhodnutia Európskej komisie, pokiaľ ide o záver, že prijatie dohody a zosúladených postupov adresátmi rozhodnutia mohlo mať významný vplyv na obchod medzi členskými štátmi EÚ a zmluvnými stranami Dohody o EHP.

6.

Poradný výbor súhlasí s návrhom rozhodnutia Európskej komisie, pokiaľ ide o adresátov rozhodnutia, najmä s odkazom na prisúdenie zodpovednosti materským spoločnostiam dotknutých skupín.

7.

Poradný výbor odporúča, aby sa jeho stanovisko uverejnilo v Úradnom vestníku Európskej únie.


5.12.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 296/18


Stanovisko Poradného výboru pre obmedzujúce postupy a dominantné postavenie prijaté na zasadnutí 2. októbra 2009 k návrhu rozhodnutia vo veci COMP/C.39129 – Výkonové transformátory (2)

Spravodajca: Luxembursko

2009/C 296/06

1.

Poradný výbor súhlasí s Európskou komisiou, že adresátom návrhu rozhodnutia by mala byť uložená pokuta.

2.

Poradný výbor súhlasí s odôvodnením Európskej komisie, pokiaľ ide o základnú výšku pokút.

3.

Poradný výbor súhlasí s názorom Európskej komisie, pokiaľ ide o poľahčujúce a priťažujúce okolnosti (s výnimkou aspektov zohľadnených v otázke 4).

4.

Väčšina poradného výboru súhlasí s Európskou komisiou, že v tomto prípade sa vyskytujú výnimočné okolnosti, ktoré opodstatňujú zníženie pokút za efektívnu spoluprácu nad rámec oznámenia o zhovievavosti z roku 2002, ako sa uvádza v návrhu rozhodnutia.

5.

Väčšina poradného výboru súhlasí s odôvodnením Európskej komisie, ktoré sa týka stanovenia výšky zníženia pokút za efektívnu spoluprácu nad rámec oznámenia o zhovievavosti z roku 2002.

6.

Poradný výbor súhlasí s Európskou komisiou, pokiaľ ide o uplatnenie oznámenia o zhovievavosti z roku 2002.

7.

Poradný výbor žiada Komisiu, aby vzala do úvahy všetky ostatné body vznesené počas diskusie.

8.

Poradný výbor odporúča, aby sa jeho stanovisko uverejnilo v Úradnom vestníku Európskej únie.


5.12.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 296/19


Záverečná správa vyšetrovateľa vo veci COMP/39.129 – Výkonové transformátory

(Podľa článkov 15 a 16 rozhodnutia Komisie (2001/462/ES, ESUO) z 23. mája 2001 o pôsobnosti vyšetrovateľov v niektorých konaniach vo veci hospodárskej súťaže – Ú. v. ES L 162, 19.6.2001, s. 21)

2009/C 296/07

Tento prípad v oblasti porušenia hospodárskej súťaže sa týka kartelovej dohody medzi výrobcami výkonových transformátorov.

Návrh rozhodnutia dáva podnet k nasledujúcim pripomienkam:

Oznámenie námietok

Oznámenie námietok bolo prijaté 20. novembra 2008 a oznámené týmto siedmim skupinám podnikov: ABB Ltd, AREVA T&D SA, ALSTOM, Siemens AG, Fuji Electrics Holdings Co. Ltd, Hitachi Ltd a Toshiba Corporation (ďalej len „strany“).

V oznámení námietok Komisia dospela k predbežnému záveru, že strany porušili článok 81 Zmluvy o ES v rokoch 1993 - 2003 tým, že pristúpili na ústnu dohodu (džentlmenská dohoda), na základe ktorej japonskí výrobcovia súhlasili, že nebudú predávať výkonové transformátory v Európe a európski výrobcovia nebudú predávať v Japonsku.

Stanovená lehota na odpoveď na oznámenie námietok

Stranám bola pôvodne poskytnutá lehota šiestich týždňov na odpoveď na oznámenie námietok. Všetky strany ma požiadali o predĺženie lehoty. Ich žiadosti som čiastočne vyhovel. Všetky strany odpovedali na oznámenie námietok v rámci predĺženej lehoty.

Prístup k spisu

Stranám bol prostredníctvom nosiča CD-ROM poskytnutý prístup k vyšetrovaciemu spisu Komisie. Vyjadrenia podnikov, predložené žiadateľmi o upustenie od uloženia pokuty a žiadateľmi o zhovievavosť, boli však sprístupnené iba v priestoroch Komisie.

Na základe oznámenia Komisie o sprístupnení spisu (1), bol udelený dodatočný prístup k niektorým vyjadreniam, ktoré Komisia prevzala po ústnom vypočutí a ktoré mala v úmysle použiť ako usvedčujúci dôkaz v konečnom rozhodnutí.

Ústne vypočutie

Na žiadosť strán sa 17. februára 2009 konalo ústne vypočutie, na ktorom sa zúčastnili všetky strany.

Počas ústneho vypočutia bolo jednej strane umožnené odpovedať na položenú otázku písomne. Táto odpoveď bola následne rozoslaná všetkým stranám na vyjadrenie, čo bolo dôvodom udelenia vyššie uvedeného dodatočného prístupu.

Hlavné procesné námietky vznesené stranami

Strany podali niekoľko sťažností týkajúce sa práva na obhajobu, ktoré po dôkladnom prešetrení pokladám za neopodstatnené. Hlavné argumenty sťažností:

Komisia sa opiera o dôkazy poskytnuté žiadateľom o upustenie od uloženia pokuty, ktoré usvedčujú tohto žiadateľa.

Oznámenie o zhovievavosti z roku 2002 stanovuje, že žiadateľ o upustenie od uloženia pokuty môže stiahnuť dôkazy predložené v súvislosti so svojou žiadosťou, pokiaľ jeho žiadosť bude zamietnutá (2). Keďže dotknutý žiadateľ uvedenú možnosť nevyužil, Komisia sa mohla o predložené dôkazy oprieť bez toho, aby porušila právo na obhajobu.

Komisia sa opiera o dôkazy, ktoré získala počas kontrol v rámci iného (ale súvisiaceho) prípadu.

Moje vyšetrovanie preukázalo, že ten istý dôkaz bol neskôr dobrovoľne predložený v súvislosti so žiadosťou o zhovievavosť a v odpovedi na žiadosť o informácie v rámci predmetného prípadu. Skutočnosť, že tento dôkaz Komisia získala taktiež počas kontrol iného prípadu, neznamená porušenie práv na obhajobu.

Európske strany boli v prvej fáze konania oboznámené s presným rozsahom vyšetrovania, zatiaľ čo japonské strany boli o ňom informované iba prostredníctvom oznámenia námietok.

So zreteľom na danú skutočnosť uvádzam, že okrem prešetrenia džentlmenskej dohody bolo vyšetrovanie pôvodne zamerané aj na protisúťažné správanie podnikov v rámci EÚ, z ktorého japonské strany neboli obvinené. Skutočnosť, že európske strany boli informované o vyšetrovaní v obmedzenom rozsahu, neznamená ich diskrimináciu, a ani porušenie práv na obhajobu japonských strán.

V rozpore so zásadou rovnakého zaobchádzania boli niektoré dokumenty zo spisu poskytnuté ešte pred rozoslaním oznámenia námietok žiadateľom o zhovievavosť, nie však ostatným stranám konania.

Podľa môjho názoru nie je vylúčené, že príslušný útvar Komisie môže so stranami počas vyšetrovacej fázy diskutovať o niektorých informáciách, aby lepšie porozumel podstate prípadu a mohol pokračovať v ďalšom vyšetrovaní. To sa týka najmä žiadateľov o zhovievavosť. V každom prípade boli tieto údaje následne sprístupnené všetkým stranám v rámci poskytnutia prístupu k spisu. Predčasné zverejnenie informácií preto nemohlo predstavovať porušenie zásad rovnakého zaobchádzania alebo práva ostatných strán na obhajobu.

Jedna strana tvrdila, že nikdy neprevzala písomné potvrdenie svojej žiadosti o zhovievavosť, ktorá bola následne zamietnutá. Táto strana taktiež tvrdila, že príslušný útvar Komisie pochybil, keď v písomnom zamietnutí žiadosti o zhovievavosť jasne neuviedol dátum, kedy porovnal poskytnuté informácie s informáciami, ktoré už mala Komisia k dispozícii.

Podľa oznámenia o zhovievavosti z roku 2002 (3) prevezme žiadateľ o zhovievavosť písomné potvrdenie dátumu, kedy bola žiadosť doručená. Skutočnosť, že dané potvrdenie nebolo poslané je procesnou chybou. Okrem nezaslania uvedeného potvrdenia pokladám za procesnú chybu aj neuvedenie dátumu porovnania informácií v zamietnutí žiadosti o zhovievavosť. Odpoveď na otázku, či by uvedenie dátumu porovnania informácií mohlo významne ovplyvniť posúdenie žiadosti o zhovievavosť, ponechám otvorenú. Nedomnievam sa, že ktorákoľvek s týchto procesných chýb by mohla svojou povahou predstavovať porušenie práva na obhajobu.

Návrh rozhodnutia

V návrhu rozhodnutia Komisia naďalej trvá na svojich námietkach v podobe, ako sú uvedené v oznámení námietok, hoci doba trvania porušovania právnych predpisov bola podstatne skrátená.

Podľa môjho názoru sa návrh rozhodnutia zaoberá iba námietkami, ku ktorým dostali strany možnosť vyjadriť sa.

Záver

Vzhľadom k vyššie uvedeným zisteniam sa domnievam, že právo na vypočutie v prípade všetkých strán bolo v danom vyšetrovaní rešpektované.

V Bruseli 5. októbra 2009

Michael ALBERS


(1)  Ú. v. EÚ C 325, 22.12.2005, s. 7, bod 27.

(2)  Ú. v. ES C 45, 19.2.2002, s. 3, bod 17.

(3)  Ú. v. ES C 45, 19.2.2002, s. 3, body 14 a 25.


5.12.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 296/21


Zhrnutie rozhodnutia Komisie

zo 7. októbra 2009

týkajúceho sa konania podľa článku 81 Zmluvy o ES a článku 53 Dohody o EHP

(Vec COMP/39.129 – Výkonové transformátory)

[oznámené pod číslom K(2009) 7601]

(Iba anglické a francúzske znenie je autentické)

(Text s významom pre EHP)

2009/C 296/08

Komisia prijala 7. októbra 2009 rozhodnutie týkajúce sa konania podľa článku 81 Zmluvy o ES. Podľa ustanovení článku 30 nariadenia Rady (ES) č. 1/2003 (1) Komisia týmto uverejňuje mená strán, ako aj podstatnú časť obsahu rozhodnutia vrátane prípadných uložených pokút, zohľadňujúc oprávnený záujem podnikov chrániť svoje obchodné tajomstvá. Rozhodnutie v znení, ktoré nemá dôverný charakter, je k dispozícii na webovej stránke Generálneho riaditeľstva pre hospodársku súťaž:

http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/

1.   ÚVOD

(1)

Rozhodnutie je určené deviatim právnym subjektom patriacim k siedmim podnikom, ktoré sa dopustili porušenia článku 81 Zmluvy o ES a článku 53 Dohody o EHP. Adresáti rozhodnutia sa v období od 9. júna 1999 do 15. mája 2003 podieľali na jedinom a pokračujúcom porušení právnych predpisov, ktoré sa vzťahovalo na celé územie EHP (podľa zloženia v období porušovania právnych predpisov), tým že sa dohodli na rozdelení trhov na základe džentlmenskej dohody medzi európskymi a japonskými výrobcami výkonových transformátorov o vzájomnom rešpektovaní domácich trhov a upustení od predaja na nich.

2.   OPIS VECI

2.1.   Postup

(2)

Rozhodnutie je založené na podaní žiadostí o zhovievavosť podnikmi Siemens a Fuji, na spolupráci podnikov AREVA T&D a Hitachi, na dôkazoch získaných počas kontrol, ako aj na odpovediach na niekoľko žiadostí o informácie.

(3)

Oznámenie námietok bolo prijaté 20. novembra 2008 a ústne vypočutie sa konalo 17. februára 2009. Poradný výbor pre obmedzujúce postupy a dominantné postavenie vydal 18. septembra 2009 a 2. októbra 2009 súhlasné stanovisko. Komisia prijala rozhodnutie 7. októbra 2009.

2.2.   Zhrnutie porušenia

(4)

Daný prípad sa vzťahuje na porušenie článku 81 Zmluvy o ES a článku 53 Dohody o EHP v odvetví výkonových transformátorov.

(5)

Protisúťažné správanie sa týka výkonových transformátorov, auto transformátorov a derivačných reaktorov s rozsahom napätia 380 kV a viac. Výkonový transformátor je hlavný elektrický komponent, ktorého funkciou je znižovať alebo zvyšovať napätie v elektrickom obvode. Výkonové transformátory sú predávané ako samostatný produkt alebo súčasť dodávky elektrických rozvodní na kľúč. Toto rozhodnutie sa vzťahuje na všetky výkonové transformátory, či už predané ako samostatný produkt alebo súčasť projektov na kľúč. Výnimku tvoria výkonové transformátory predané ako súčasť plynom izolovaných rozvádzačov, ktoré už podliehali rozhodnutiu Komisie z 24. januára 2007 vo veci COMP/F/38.899 – rozvádzače izolované plynom.

(6)

Porušovania právnych predpisov trvalo od 9. júna 1999 do 15. mája 2003. Strany zúčastnené na porušovaní právnych predpisov uzavreli ústnu dohodu, ktorá sa vzťahovala na celé územie EHP (podľa zloženia v období porušovania právnych predpisov). Na základe džentlmenskej dohody sa dohodli na rozdelení trhov medzi európskymi a japonskými výrobcami výkonových transformátorov s cieľom vzájomne rešpektovať domáce trhy a upustiť od predaja na nich.

(7)

Na tento účel strany organizovali jedno až dva stretnutia ročne. Stretnutia sa konali v Európe a Ázii, a to v Malage, Singapure, Barcelone, Lisabone, Tokiu, vo Viedni a v Zürichu s cieľom opätovne potvrdiť dohodu. Každému členovi kartelu bol pridelený tajný kód. Tieto zistenia sú potvrdené niekoľkými dokumentmi z toho obdobia, ako aj vyjadreniami podnikov.

2.3.   Adresáti a trvanie porušovania právnych predpisov

(8)

Adresátmi rozhodnutia sú: ABB Lád, AREVA T&D SA, ALSTOM (Societe Anonyme), Siemens AG, Siemens Aktiengesellschaft Österreich, Fuji Electrics Holdings Co., Ltd, Hitachi Ltd, Hitachi Europe Ltd a Toshiba Corporation.

(9)

Všetci adresáti rozhodnutia okrem podniku Siemens Aktiengesellschaft Österreich porušovali právne predpisy od 9. júna 1999 do 15. mája 2003. V prípade Siemens Aktiengesellschaft Österreich to bolo od 29. mája 2001 do 15. mája 2003.

2.4.   Opravné prostriedky

(10)

Rozhodnutie sa opiera o usmernenia o pokutách z roku 2006.

2.4.1.   Základná výška pokuty

(11)

Základná výška pokuty sa určila ako podiel z hodnoty predaja výkonových transformátorov, ktorú dosiahol každý podnik v relevantnom geografickom priestore za rok 2001 („pohyblivá výška“). Táto pohyblivá výška sa vynásobila počtom rokov porušenia. K tomu sa dodatočne pripočítal „vstupný poplatok“, ktorý bol tiež určený ako podiel z hodnoty predaja, ktorý má odradiť od uzatvárania horizontálnych cenových dohôd.

(12)

Po zohľadnení podstaty porušenia právnych predpisov, kombinovaného trhového podielu všetkých zúčastnených podnikov a geografického rozsahu porušenia a jeho realizácie, sa uplatnila pohyblivá výška aj vstupný poplatok vo výške 16 %.

(13)

Keďže porušovanie trvalo štyri roky, pohyblivá výška sa vynásobila štyrmi.

2.4.2.   Úprava základnej výšky pokuty

2.4.2.1.   Priťažujúce okolnosti

(14)

Recidíva je priťažujúca okolnosť, ktorá je dôvodom zvýšenia pokuty o 50 % pre podnik ABB Ltd (zohľadňujúc predchádzajúce rozhodnutie vo veci účasti na karteli).

2.4.2.2.   Poľahčujúce okolnosti

(15)

V rozhodnutí sa tiež dospelo k záveru, že v tomto prípade sa vyskytujú výnimočné okolnosti, ktoré opodstatňujú zníženie pokuty pre podniky Hitachi a AREVA T&D o 18 % za ich efektívnu spoluprácu nad rámec oznámenia o zhovievavosti z roku 2002. Toto zníženie sa neuplatňuje na podnik ALSTOM, ktorý je bývalým materským podnikom AREVA T&D's.

2.4.3.   Odstrašujúci účinok

(16)

Rozhodnutie venuje osobitú pozornosť potrebe zabezpečiť odstrašujúci účinok pokút; preto sa pokuta pre podniky Siemens a Hitachi vynásobila číslom 1,2 a pokuta pre podnik Toshiba číslom 1,1.

2.4.4.   Uplatnenie oznámenia o zhovievavosti z roku 2002: zníženie pokút

(17)

Pokiaľ ide o uplatnenie oznámenia o zhovievavosti z roku 2002, podnik Siemens sa úplne oslobodzuje od zaplatenia pokuty a výška pokuty pre podnik Fuji je znížená o 40 %. Žiadosti o zhovievavosť podané podnikmi ABB, AREVA T&D a Hitachi boli zamietnuté na základe toho, že nepredstavovali značnú pridanú hodnotu v porovnaní s informáciami, ktoré Komisia už mala k dispozícii.

3.   POKUTY ULOŽENÉ NA ZÁKLADE ROZHODNUTIA

a)

ABB Ltd.:

33 750 000 EUR

b)

ALSTOM (Société Anonyme):

16 500 000 EUR, z čoho na spoločnosť AREVA T&D SA sa spoločne a nerozdielne vzťahuje suma 13 530 000 EUR

c)

Siemens AG:

0 EUR, z čoho na spoločnosť Siemens Aktiengesellschaft Österreich sa spoločne a nerozdielne vzťahuje suma 0 EUR

d)

Fuji Electrics Holdings Co., Ltd:

1 734 000 EUR

e)

Hitachi Ltd.:

2 460 000 EUR, z čoho na spoločnosť Hitachi Europe Ltd Siemens sa spoločne a nerozdielne vzťahuje suma 2 460 000 EUR

f)

Toshiba Corporation:

13 200 000 EUR


(1)  Ú. v. ES L 1, 4.1.2003, s. 1.


INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

5.12.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 296/23


Informácie oznámené členskými štátmi o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 800/2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 zmluvy (Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách)

(Text s významom pre EHP)

2009/C 296/09

Referenčné číslo štátnej pomoci

X 231/09

Členský štát

Taliansko

Referenčné číslo pridelené členským štátom

Adeguamento al regolamento (CE) n. 800/2008

Názov regiónu (NUTS)

Friuli-Venezia Giulia

Zmiešané

Orgán poskytujúci pomoc

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia — Direzione centrale attività produttive

Servizio Politiche economiche e marketing territoriale

Via Sabbadini 31

33100 Udine UD

ITALIA

politiche.economiche@regione.fvg.it

http://www.regione.fvg.it

Názov opatrenia pomoci

Incentivi alle PMI per l'adozione di misure di politica industriale che supportino progetti di sviluppo competitivo — aiuti alla formazione

Vnútroštátny právny základ (odkaz na príslušný vnútroštátny právny nástroj)

DPReg 354 del 22.12.2008 (Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione alle piccole e medie imprese di incentivi per l’adozione di misure di politica industriale che supportino progetti di sviluppo competitivo ai sensi del capo I della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4), pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione n. 53 del 31.12.2008.

Typ opatrenia

Schéma pomoci

Zmena existujúceho opatrenia pomoci

Modifikácia XT 64/05

Trvanie

1.1.2009 – 31.12.2013

Príslušné odvetvia hospodárstva

Všetky odvetvia hospodárstva oprávnené na pomoc

Typ príjemcu

MSP

Celková ročná výška rozpočtu plánovaného podľa schémy pomoci

1,00 EUR (v mil.)

V rámci garancií

Nástroj pomoci (čl. 5)

Grant

Odkaz na rozhodnutie Komisie

V prípade spolufinancovania z finančných prostriedkov Spoločenstva

Ciele

Maximálna intenzita pomoci v % alebo maximálna výška pomoci v národnej mene

Bonusy pre MSP v %

Špecifické vzdelávanie (článok 38 ods.1)

35 %

20 %

Všeobecné vzdelávanie (článok 38 ods. 2)

70 %

20 %

Internetový odkaz na plné znenie opatrenia pomoci:

http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/Regolamenti/D_P_REG_0354-2008.pdf

Referenčné číslo štátnej pomoci

X 234/09

Členský štát

Taliansko

Referenčné číslo pridelené členským štátom

Názov regiónu (NUTS)

Basilicata

Článok 87 ods. 3 písm. a)

Orgán poskytujúci pomoc

Regione Basilicata — Dipartimento Formazione Lavoro Cultura e Sport

Via V. Verrastro 8

85100 Potenza PZ

ITALIA

http://www.regione.basilicata.it

Názov opatrenia pomoci

Formazione e Competitività di Impresa

Vnútroštátny právny základ (odkaz na príslušný vnútroštátny právny nástroj)

Deliberazione Giunta Regionale n. 2127 del 29.12.2008 — Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della regione Basilicata n. 3 del 26.1.2009

Typ opatrenia

Schéma pomoci

Zmena existujúceho opatrenia pomoci

Trvanie

26.1.2009 – 31.12.2013

Príslušné odvetvia hospodárstva

Všetky odvetvia hospodárstva oprávnené na pomoc

Typ príjemcu

MSP

veľký podnik

Celková ročná výška rozpočtu plánovaného podľa schémy pomoci

1,52 EUR (v mil.)

V rámci garancií

Nástroj pomoci (čl. 5)

Priamy grant

Odkaz na rozhodnutie Komisie

V prípade spolufinancovania z finančných prostriedkov Spoločenstva

Pogramma Operativo F.S.E. 2007-2013 — Regione Basilicata — 3,04 milioni di EUR

Ciele

Maximálna intenzita pomoci v % alebo maximálna výška pomoci v národnej mene

Bonusy pre MSP v %

Špecifické vzdelávanie (článok 38 ods.1)

25 %

20 %

Všeobecné vzdelávanie (článok 38 ods. 2)

60 %

20 %

Internetový odkaz na plné znenie opatrenia pomoci:

http://www.regione.basilicata.it/dipformazione/default.cfm?fuseaction=dir&dir=2698&doc=&link=

Referenčné číslo štátnej pomoci

X 236/09

Členský štát

Španielsko

Referenčné číslo pridelené členským štátom

Názov regiónu (NUTS)

Galicia

Článok 87 ods. 3 písm. a)

Orgán poskytujúci pomoc

Xunta de Galicia. Consellería de Traballo

San Lázaro, s/n

15781 Santiago de Compostela

ESPAÑA

http://traballo.xunta.es/?set_language=es&cl=es

Názov opatrenia pomoci

Programa de incentivos a la contratación indefinida de mujeres como medida para lograr un trabajo igualitario

Vnútroštátny právny základ (odkaz na príslušný vnútroštátny právny nástroj)

Orden de 30 de diciembre de 2008 por la que se establecen las bases reguladoras del programa de incentivos a la contratación indefinida de mujeres como medida para lograr un mercado de trabajo igualitario cofinanciado por el fondo social europeo y se procede a su convocatoria para el año 2009 (DOG n.o 10 de 15 de enero de 2009)

Typ opatrenia

Schéma pomoci

Zmena existujúceho opatrenia pomoci

Trvanie

16.9.2008 – 15.9.2009

Príslušné odvetvia hospodárstva

Všetky odvetvia hospodárstva oprávnené na pomoc

Typ príjemcu

MSP

veľký podnik

Celková ročná výška rozpočtu plánovaného podľa schémy pomoci

4,20 EUR (v mil.)

V rámci garancií

Nástroj pomoci (čl. 5)

Priamy grant

Odkaz na rozhodnutie Komisie

V prípade spolufinancovania z finančných prostriedkov Spoločenstva

Cofinanciado por el fondo social europeo en un porcentaje del 80 %, a través del programa operativo del fondo social europeo de Galicia 2007-2013, número CCI 2007 ES 051 PO004 aprobado por la decisión europea de 15 de septiembre del 2007 — 1,00 EUR (en millones)

Ciele

Maximálna intenzita pomoci v % alebo maximálna výška pomoci v národnej mene

Bonusy pre MSP v %

Všeobecné vzdelávanie (článok 38 ods. 2)

26 %

Internetový odkaz na plné znenie opatrenia pomoci:

http://www.xunta.es/Doc/Dog2009.nsf/FichaContenido/1F86?OpenDocument

Referenčné číslo štátnej pomoci

X 237/09

Členský štát

Španielsko

Referenčné číslo pridelené členským štátom

Názov regiónu (NUTS)

Galicia

Článok 87 ods. 3 písm. a)

Orgán poskytujúci pomoc

Xunta de Galicia. Consellería de Traballo

San Lázaro, s/n

15781 Santiago de Compostela

ESPAÑA

http://traballo.xunta.es/?set_language=es&cl=es

Názov opatrenia pomoci

Programa de incentivos a la contratación por cuenta ajena como medida para favorecer la inserción de la juventud

Vnútroštátny právny základ (odkaz na príslušný vnútroštátny právny nástroj)

Orden de 30 de diciembre de 2008 por la que se establecen las bases reguladoras del programa de incentivos a la contratación por cuenta ajena como medida para favorecer la inserción de la juventud cofinanciado por el Fondo Social Europeo y se procede a su convocatoria para el año 2009 (DOG n.o 10 de 15 de enero de 2009)

Typ opatrenia

Schéma pomoci

Zmena existujúceho opatrenia pomoci

Trvanie

16.9.2008 – 15.9.2009

Príslušné odvetvia hospodárstva

Všetky odvetvia hospodárstva oprávnené na pomoc

Typ príjemcu

MSP

veľký podnik

Celková ročná výška rozpočtu plánovaného podľa schémy pomoci

9,80 EUR (v mil.)

V rámci garancií

Nástroj pomoci (čl. 5)

Priamy grant

Odkaz na rozhodnutie Komisie

V prípade spolufinancovania z finančných prostriedkov Spoločenstva

Cofinanciado por el Fondo Social Europeo en un porcentaje del 80 %, a través del programa operativo del fondo social europeo de Galicia 2007-2013, número CCI 2007 ES 051 PO004 aprobado por la decisión europea de 15 de septiembre del 2007 — 1,00 EUR (en millones)

Ciele

Maximálna intenzita pomoci v % alebo maximálna výška pomoci v národnej mene

Bonusy pre MSP v %

Všeobecné vzdelávanie (článok 38 ods. 2)

44,31 %

44,31 %

Internetový odkaz na plné znenie opatrenia pomoci:

http://www.xunta.es/Doc/Dog2009.nsf/FichaContenido/1F96?OpenDocument

Referenčné číslo štátnej pomoci

X 238/09

Členský štát

Španielsko

Referenčné číslo pridelené členským štátom

Názov regiónu (NUTS)

Galicia

Článok 87 ods. 3 písm. a)

Orgán poskytujúci pomoc

Xunta de Galicia Consellería de Traballo

San Lázaro, s/n

15781 Santiago de Compostela

ESPAÑA

http://traballo.xunta.es/?set_language=es&cl=es

Názov opatrenia pomoci

Programa de incentivos a la contratación indefinida de parados de larga duración, cofinanciado por el fondo social europeo

Vnútroštátny právny základ (odkaz na príslušný vnútroštátny právny nástroj)

Orden de 30 de diciembre de 2008 por la que se establecen las bases reguladoras del programa de incentivos a la contratación indefinida de parados de larga duración, cofinanciado por el Fondo Social Europeo y se procede a su convocatoria para el año 2009 (DOG n.o 11 de 16 de enero)

Typ opatrenia

Schéma pomoci

Zmena existujúceho opatrenia pomoci

Trvanie

16.9.2008 – 15.9.2009

Príslušné odvetvia hospodárstva

Všetky odvetvia hospodárstva oprávnené na pomoc

Typ príjemcu

MSP

veľký podnik

Celková ročná výška rozpočtu plánovaného podľa schémy pomoci

9,25 EUR (v mil.)

V rámci garancií

Nástroj pomoci (čl. 5)

Priamy grant

Odkaz na rozhodnutie Komisie

V prípade spolufinancovania z finančných prostriedkov Spoločenstva

Cofinanciado por el Fondo Social Europeo en un porcentaje del 80 %, a traves del Programa Operativo del Fondo Social europeo de Galicia 2007-2013, número CCI 2007 ES 051 PO004 aprobado por la decisión europea de 15 de septiembre del 2007 — 1,00 EUR (en millones)

Ciele

Maximálna intenzita pomoci v % alebo maximálna výška pomoci v národnej mene

Bonusy pre MSP v %

Všeobecné vzdelávanie (článok 38 ods. 2)

34,46 %

Pomoc na prijímanie znevýhodnených pracovníkov vo forme mzdových dotácií (článok 40)

34,46 %

Internetový odkaz na plné znenie opatrenia pomoci:

http://www.xunta.es/Doc/Dog2009.nsf/FichaContenido/2026?OpenDocument


5.12.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 296/28


OZNÁMENIE O ŽIADOSTI O VYDANIE POVOLENIA NA PRIESKUM TEKUTÝCH A PLYNNÝCH UHĽOVODÍKOV NAZÝVANÉHO BIANCAVILLA

TALIANSKA REPUBLIKA – REGIÓN SICÍLIA

RIADITEĽSTVO REGIONÁLNEHO ODBORU PRIEMYSLU (ASSESSORATO REGIONALE INDUSTRIA) – REGIONÁLNE ODDELENIE PRE PRIEMYSEL A BANÍCTVO (DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’INDUSTRIA E DELLE MINIERE)

REGIONÁLNY ÚRAD PRE UHĽOVODÍKY A GEOTERMÁLNU ENERGIU (UFFICIO REGIONALE PER GLI IDROCARBURI E LA GEOTERMIA) (U.R.I.G.)

2009/C 296/10

Spoločnosť EniMed – Eni Mediterranea Idrocarburi S.p.A. so sídlom v Gela (CL) Strada Statale 117 bis – Contrada Ponte Olivo (PSČ: 93012), ITALIA – s daňovým identifikačným číslom 12300000150, jediný predstaviteľ s podielom vo výške 50 % , a spoločnosť Edison S.p.A. so sídlom v Miláne, Foro Buonaparte 31 (PSČ: 20121), ITALIA s podielom vo výške 50 %, spoločne podali 12. júna 2009 žiadosť adresovanú riaditeľovi regionálneho odboru priemyslu (l’Assessore per l’Industria) orgánu oprávneného na vydávanie oprávnení na ťažbu na území regiónu Sicílie, so sídlom na Via Ugo La Malfa č. 87/89, PSČ: 90146 Palermo PA, ITALIA podľa zákona L.R.S. č. 14 (sicílsky regionálny zákon) z 3. júla 2000, ktorým sa vykonáva a uplatňuje smernica č. 94/22/ES, o povolenie na prieskum tekutých a plynných uhľovodíkov bežne nazývané „Biancavilla“, na území s rozlohou 7 400 hektárov (74,00 km2) nachádzajúcom sa na stredovýchode Sicílie na území provincií Enna a Catania. Uvedené územie hraničí na juhu s územím v povolení „Paternò“ (so 100 %-ným podielom spoločnosti Edison) a v ostatných smeroch s územiami, na ktoré sa nevzťahujú žiadne povolenia.

Príslušné obce provincie Enna sú: Centuripe a Regalbuto. Príslušné obce provincie Catania sú: Adrano, Biancavilla, Santa Maria di Licodia a Regalna.

Obvod oblasti, pre ktorú sa žiada povolenie, má tvar mnohouholníka a je vymedzený plynulou čiarou spájajúcou vrcholy „A“, „B“, „C“, „D“ a „E“.

Uvedené vrcholy sa vymedzujú takto:

A.

bod umiestnený na juhovýchodnom okraji budovy nachádzajúcej sa 457 metrov nad morom, 420 metrov severovýchodne od Contrada Grotte Rosse;

B.

bod umiestnený na severozápadnom okraji budovy nachádzajúcej sa 648 metrov nad morom v Contrada Paricchia;

C.

bod umiestnený na juhovýchodnom okraji budovy nachádzajúcej sa 615 metrov nad morom v C.Ingiulla a 400 metrov severozápadne od Chiusa di Don Ascenzio;

D.

bod umiestnený na križovatke k Villaggio S. Francesco na ceste medzi S. Maria Licodia a Ragalna Ovest, totožný s vrcholom „B“ v povolení „Paternò“;

E.

bod umiestnený na zvonici kostola S. Maria della Croce v Regalbuto, totožný s vrcholom „A“ v povolení „Paternò“.

Zemepisné súradnice

Vrchol

Severná zemepisná šírka

Východná zemepisná dĺžka (M. Mario)

A

37°41′37″,562

2°22′21″,065

B

37°40′45″,437

2°23′19″,485

C

37°39′07″,573

2°25′33″,957

D

37°37′51″,000

2°28′53″,000

E

37°38′57″,367

2°11′20″,230

Zúčastnené strany môžu predložiť žiadosť o vydanie povolenia pre túto oblasť do 90 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie; žiadosti prijaté po tomto dátume sa budú považovať za neprijateľné. Rozhodnutie o udelení povolenia na prieskum sa vydá do šiestich mesiacov od dátumu uzávierky na predkladanie prípadných žiadostí konkurenčných subjektov. V súlade s článkom 5 ods. 1 smernice 94/22/ES oznamujeme tiež, že kritériá, na základe ktorých sa vydávajú povolenia na vyhľadávanie, prieskum a ťažbu, už boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev C 396 z 19. decembra 1998 s odkazom na ustanovenia zákonného výnosu prezidenta republiky č. 625 z 25. novembra 1996 (uverejneného v Úradnom vestníku Talianskej republiky č. 293 zo 14. decembra 1996), ktorým sa vykonáva a uplatňuje uvedená smernica v rámci talianskeho právneho systému, a boli spresnené v už uvedenom sicílskom regionálnom zákone č. 14 z 3. júla 2000 (uverejnenom v Úradnom vestníku regiónu Sicílie č. 32 zo 7. júla 2000).

Podmienky a požiadavky týkajúce sa výkonu alebo ukončenia činnosti sú ustanovené v uvedenom regionálnom sicílskom zákone č. 14 z 3. júla 2000 a v štandardných špecifikáciách (disciplinare tipo) prijatých vyhláškami č. 91 z 30. októbra 2003 a č. 88 z 20. októbra 2004 riaditeľa regionálneho odboru priemyslu a uverejnené v Úradnom vestníku regiónu Sicílie č. 49, časť I zo 14. novembra 2003 a č. 46, časť I z 5. novembra 2004.

Dokumentácia k žiadosti je uložená na Regionálnom úrade pre uhľovodíky a geotermálnu energiu Regionálneho oddelenia pre priemysel a baníctvo (l’Ufficio Regionale per gli Idrocarburi e la Geotermial’Ufficio Regionale per gli Idrocarburi e la Geotermia del Dipartimento del Corpo Regionale delle Miniere) na adrese Via Ugo La Malfa 101 c.a.p. 90146 Palermo PA, ITALIA, kde do nej môžu nahliadnuť zúčastnené strany.

V Palerme 23. októbra 2009

Hlavný inžinier

Dr. Ing. Salvatore GIORLANDO


V Oznamy

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

Komisia

5.12.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 296/30


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Vec COMP/M.5659 – Daimler AG/IPIC/Brawn GP)

Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní

(Text s významom pre EHP)

2009/C 296/11

1.

Komisii bolo dňa 26. novembra 2009 podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1) doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii, ktorou podnik Daimler AG („Daimler“, Nemecko) a podnik Aabar Investments PJSC („Aabar“, Spojené arabské emiráty), výlučne kontrolovaná dcérska spoločnosť podniku International Petroleum Investment Company („IPIC“, Spojené arabské emiráty), získavajú v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia spoločnú kontrolu nad podnikom Brawn GP („Brawn“, Spojené kráľovstvo) prostredníctvom kúpy akcií.

2.

Predmet činnosti dotknutých podnikov:

Daimler: výrobca automobilov a úžitkových vozidiel a poskytovateľ finančných služieb,

IPIC: investičná spoločnosť, ktorá sa zameriava na rafinovanie ropy a súvisiace distribučné siete a siete služieb,

Brawn: pretekársky tím vo Formule 1.

3.

Na základe predbežného posúdenia a bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie v tejto veci, sa Komisia domnieva, že oznámená transakcia by mohla spadať do rozsahu pôsobnosti nariadenia (ES) č. 139/2004. V súlade s oznámením Komisie týkajúcim sa zjednodušeného konania pre posudzovanie určitých druhov koncentrácií podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (2) je potrebné uviesť, že túto vec je možné posudzovať v súlade s postupom stanoveným v oznámení.

4.

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr do 10 dní od dátumu uverejnenia tohto oznámenia. Pripomienky je možné zaslať faxom (+32 22964301 alebo 22967244) alebo poštou s uvedením referenčného čísla COMP/M.5659 – Daimler AG/IPIC/Brawn GP na túto adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ C 56, 5.3.2005, s. 32.


Korigendá

5.12.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 296/31


Korigendum k povoleniu štátnej pomoci v rámci ustanovení článkov 87 a 88 Zmluvy o ES – Prípady, ku ktorým nemá Komisia námietky

( Úradný vestník Európskej únie C 275 zo 14. novembra 2009 )

2009/C 296/12

V obsahu na obálke a v názve na strane 3:

namiesto:

má byť:


5.12.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 296/31


Korigendum k povoleniu štátnej pomoci v rámci ustanovení článkov 87 a 88 Zmluvy o ES – Prípady, ku ktorým nemá Komisia námietky

( Úradný vestník Európskej únie C 275 zo 14. novembra 2009 )

2009/C 296/13

V obsahu na obálke a v názve na strane 7:

namiesto:

má byť:


5.12.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 296/31


Korigendum k oznámeniu Komisie v rámci implementácie smernice Európskeho parlamentu a Rady 1999/5/ES z 9. marca 1999 o rádiovom zariadení a koncových telekomunikačných zariadeniach a o vzájomnom uznávaní ich zhody

( Úradný vestník Európskej únie C 293 z 2. decembra 2009 )

2009/C 296/14

Na strane 2 v odkaze na normu EN 55022:2006 vo štvrtom stĺpci:

namiesto:

„1.10.2009“;

má byť:

„1.10.2011“.