ISSN 1725-5236

doi:10.3000/17255236.C_2009.267.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 267

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 52
7. novembra 2009


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Súdny dvor

2009/C 267/01

Posledná publikácia Súdneho dvora v Úradnom vestníku Európskej únieÚ. v. EÚ C 256, 24.10.2009

1

2009/C 267/02

Zloženie sľubu novými členmi Súdneho dvora

1

2009/C 267/03

Voľba predsedu Súdneho dvora

2

2009/C 267/04

Voľba predsedov komôr

2

2009/C 267/05

Vymenovanie prvého generálneho advokáta

2

2009/C 267/06

Pridelenie sudcov do komôr

2

2009/C 267/07

Zoznamy slúžiace na určenie rozhodovacích zložení

3

2009/C 267/08

Určenie komory poverenej vecami uvedenými v článku 104b Rokovacieho poriadku Súdneho dvora

5

2009/C 267/09

Zloženie sľubu novými členmi Súdu prvého stupňa

5

2009/C 267/10

Zloženie sľubu novým členom Súdu pre verejnú službu

5

 

Súd prvého stupňa

2009/C 267/11

Voľba predsedu komory

6

2009/C 267/12

Pridelenie sudcov do komôr

6

 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2009/C 267/13

Vec C-242/06: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) zo 17. septembra 2009 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Raad van State — Holandsko) — Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie/T. Sahin (Dohoda o pridružení medzi EHS a Tureckom — Voľný pohyb pracovníkov — Zavedenie správnych poplatkov za vydanie povolenia na pobyt v prijímajúcom členskom štáte — Porušenie klauzuly standstill zakotvenej v článku 13 rozhodnutia asociačnej rady č. 1/80)

8

2009/C 267/14

Vec C-411/06: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 8. septembra 2009 — Komisia Európskych spoločenstiev/Európsky parlament, Rada Európskej únie [Žaloba o neplatnosť — Nariadenie (ES) č. 1013/2006 — Preprava odpadu — Voľba právneho základu — Článok 133 ES a článok 175 ods. 1 ES]

8

2009/C 267/15

Vec C-42/07: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 8. septembra 2009 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal de Pequena Instância Criminal do Porto — Portugalsko) — Liga Portuguesa de Futebol Profissional (CA/LPFP), Bwin International Ltd, predtým Baw International Ltd/Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Článok 49 ES — Obmedzenia slobodného poskytovania služieb — Prevádzkovanie hazardných hier cez internet)

9

2009/C 267/16

Vec C-269/07: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 10. septembra 2009 — Komisia Európskych spoločenstiev/Spolková republika Nemecko [Nesplnenie povinnosti členským štátom — Voľný pohyb pracovníkov — Nariadenie (EHS) č. 1612/68 — Podporné finančné príspevky k starobnému dôchodkovému sporeniu — Neobmedzená daňová povinnosť]

9

2009/C 267/17

Vec C-416/07: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 10. septembra 2009 — Komisia Európskych spoločenstiev/Helénska republika [Nesplnenie povinnosti členským štátom — Smernice 91/628/EHS a 93/119/ES — Nariadenie (ES) č. 1/2005 — Ochrana zvierat počas prepravy a počas ich porážky alebo utratenia — Štruktúrované a zovšeobecnené porušenie pravidiel Spoločenstva]

10

2009/C 267/18

Spojené veci C-445/07 P a C-455/07 P: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 10. septembra 2009 — Komisia Európskych spoločenstiev/Ente per le Ville Vesuviane (C-445/07 P), Ente per le Ville Vesuviane/Komisia Európskych spoločenstiev (C-455/07 P) [Odvolanie — Európsky fond pre regionálny rozvoj (EFRR) — Zhodnocovanie infraštruktúr s cieľom rozvoja turizmu v regióne Kampánia (Taliansko) — Zastavenie finančnej pomoci Spoločenstva — Žaloba o neplatnosť — Prípustnosť — Regionálna alebo miestna entita — Akty, ktoré sa priamo a osobne týkajú tejto entity]

11

2009/C 267/19

Vec C-446/07: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 10. septembra 2009 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale civile di Modena — Taliansko) — Alberto Severi, konajúci vo vlastnom mene a ako právny zástupca Cavazzuti e figli SpA, teraz Grandi Salumifici Italiani SpA/Regione Emilia-Romagna [Smernica 2000/13/ES — Označovanie potravín určených na dodanie v nespracovanom stave konečnému spotrebiteľovi — Označovanie spôsobilé uviesť kupujúceho do omylu, pokiaľ ide o pôvod alebo miesto pôvodu potraviny — Druhové názvy v zmysle článku 3 nariadenia (EHS) č. 2081/92 — Vplyv]

11

2009/C 267/20

Vec C-457/07: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 10. septembra 2009 — Komisia Európskych spoločenstiev/Portugalská republika (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Články 28 ES a 30 ES — Stavebné výrobky — Vnútroštátne homologizačné konanie — Nezohľadnenie certifikátov o zhode vydaných v iných členských štátoch — Rozsudok Súdneho dvora, ktorý konštatuje nesplnenie povinnosti — Nevykonanie — Článok 228 ES — Predmet sporu — Určenie počas konania pred podaním žaloby — Neskoršie rozšírenie — Neprípustnosť)

12

2009/C 267/21

Vec C-478/07: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 8. septembra 2009 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Handelsgericht Wien — Rakúsko) — Budějovický Budvar National Corporation/Rudolf Ammersin GmbH [Dvojstranné zmluvy medzi členskými štátmi — Ochrana údaja o zemepisnom pôvode jedného členského štátu v inom členskom štáte — Názov Bud — Použitie ochrannej známky American Bud — Články 28 ES a 30 ES — Nariadenie (ES) č. 510/2006 — Režim Spoločenstva týkajúci sa ochrany zemepisných označení a označení pôvodu — Pristúpenie Českej republiky — Prechodné opatrenia — Nariadenie (ES) č. 918/2004 — Pôsobnosť režimu Spoločenstva — Výlučný charakter]

12

2009/C 267/22

Vec C-519/07 P: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) zo 17. septembra 2009 — Komisia Európskych spoločenstiev/Koninklijke FrieslandCampina NV, predtým Koninklijke Friesland Foods NV, pôvodne Friesland Coberco Dairy Foods Holding NV (Odvolanie — Štátna pomoc — Daňový systém uplatňovaný Holandskom pre medzinárodné činnosti financovania predstavujúci schému pomoci — Rozhodnutie č. 2003/515/ES — Nezlučiteľnosť so spoločným trhom — Prechodné ustanovenie — Prípustnosť — Aktívna legitimácia — Záujem na konaní — Zásada ochrany legitímnej dôvery — Zásada rovnosti zaobchádzania)

13

2009/C 267/23

Vec C-520/07 P: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) zo 17. septembra 2009 — Komisia Európskych spoločenstiev/MTU Friedrichshafen GmbH [Odvolanie — Pomoc na reštrukturalizáciu — Rozhodnutie nariaďujúce vymáhanie pomoci nezlučiteľnej so spoločným trhom — Článok 13 ods. 1 nariadenia (ES) č. 659/1999 — Solidárna zodpovednosť]

14

2009/C 267/24

Vec C-573/07: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 10. septembra 2009 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Taliansko) — Sea s.r.l./Comune di Ponte Nossa (Verejné zákazky — Zadávacie konania — Zákazka týkajúca sa služieb zberu, prepravy a likvidácie komunálneho odpadu — Zadanie zákazky bez vyhlásenia zadávacieho konania — Zadanie zákazky akciovej spoločnosti, ktorej základné imanie vlastnia výlučne územné celky, ale ktorej stanovy upravujú možnosť účasti súkromného kapitálu)

14

2009/C 267/25

Vec C-37/08: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 3. septembra 2009 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal VAT and Duties Tribunal, London — Spojené kráľovstvo) — RCI Europe/Her Majesty’s Commissioners of Revenue and Customs (Šiesta smernica o DPH — Miesto daňovej povinnosti — Poskytovanie služieb súvisiacich s nehnuteľným majetkom — Poskytovanie služieb spočívajúcich v uľahčení výmeny práv na užívanie rekreačných nehnuteľností medzi držiteľmi týchto práv)

15

2009/C 267/26

Vec C-44/08: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 10. septembra 2009 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Korkein oikeus — Fínsko) — Akavan Erityisalojen Keskusliitto AEK ry a i./Fujitsu Siemens Computers Oy (Prejudiciálne konanie — Smernica 98/59/ES — Aproximácia právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa hromadného prepúšťania — Článok 2 — Ochrana pracovníkov — Informovanie a prerokovanie so zamestnancami — Skupina podnikov — Materská spoločnosť — Dcérska spoločnosť)

15

2009/C 267/27

Vec C-76/08: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 10. septembra 2009 — Komisia Európskych spoločenstiev/Maltská republika (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Prípustnosť — Ochrana voľne žijúceho vtáctva — Smernica 79/409/EHS — Jarný lov — Zákaz — Výnimka zo systému ochrany — Podmienka týkajúca sa absencie iného uspokojivého riešenia — Legitímna dôvera)

16

2009/C 267/28

Vec C-97/08 P: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 10. septembra 2009 — Akzo Nobel NV, Akzo Nobel Nederland BV, Akzo Nobel Chemicals International BV, Akzo Nobel Chemicals BV, Akzo Nobel Functional Chemicals BV/Komisia Európskych spoločenstiev [Odvolanie — Hospodárska súťaž — Kartely — Článok 81 ods. 1 ES — Článok 53 ods. 1 Dohody o EHP — Článok 23 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1/2003 — Skupina spoločností — Pripísateľnosť porušení — Zodpovednosť materskej spoločnosti za porušenia pravidiel hospodárskej súťaže jej dcérskymi spoločnosťami — Rozhodujúci vplyv uplatňovaný materskou spoločnosťou — Vyvrátiteľná domnienka v prípade vlastníctva 100 %-ného podielu na základnom imaní]

17

2009/C 267/29

Vec C-100/08: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 10. septembra 2009 — Komisia Európskych spoločenstiev/Belgické kráľovstvo (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Články 28 ES a 30 ES — Ochrana druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín — Právna úprava týkajúca sa držby a obchodovania s vtákmi narodenými a odchovanými v zajatí legálne uvedenými na trh v inom členskom štáte)

17

2009/C 267/30

Vec C-128/08: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) zo 16. júla 2009 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal de première instance de Liège — Belgicko) — Jacques Damseaux/Belgický štát (Voľný pohyb kapitálu — Zdanenie príjmu z hnuteľného majetku — Dohoda o zamedzení dvojitého zdanenia — Povinnosť členského štátu na základe článku 293 ES)

18

2009/C 267/31

Vec C-182/08: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) zo 17. septembra 2009 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesfinanzhof — Nemecko) — Glaxo Wellcome GmbH & Co./Finanzamt München II (Sloboda usadiť sa a voľný pohyb kapitálu — Daň z príjmov právnických osôb — Nadobudnutie obchodných podielov kapitálovej spoločnosti — Podmienky prihliadnutia na znehodnotenie obchodných podielov z dôvodu rozdelenia dividend pri určení vymeriavacieho základu nadobúdateľa)

18

2009/C 267/32

Vec C-199/08: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 10. septembra 2009 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberster Gerichtshof — Rakúsko) — Dr. Erhard Eschig/UNIQA Sachversicherung AG (Poistenie právnej ochrany — Smernica 87/344/EHS — Článok 4 ods. 1 — Slobodný výber právneho zástupcu poisteným — Zmluvné obmedzenie — Viacero poistených poškodených rovnakou udalosťou — Výber právneho zástupcu poisťovateľom)

19

2009/C 267/33

Vec C-201/08: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 10. septembra 2009 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hessisches Finanzgericht, Kassel — Nemecko) — Plantanol GmbH & Co. KG/Hauptzollamt Darmstadt (Smernica 2003/30/ES — Podpora používania biopalív alebo iných obnoviteľných palív v doprave — Smernica 2003/96/ES — Právny rámec Spoločenstva pre zdaňovanie energetických výrobkov a elektriny — Zmes rastlinného oleja, aditíva a paliva — Biopalivá — Vnútroštátna právna úprava — Oslobodenie od dane — Nahradenie oslobodenia od dane povinnosťou dodržiavať minimálny podiel biopalív v palivách — Súlad so smernicami 2003/30/ES a 2003/96/ES — Všeobecné zásady právnej istoty a ochrany legitímnej dôvery)

19

2009/C 267/34

Vec C-206/08: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 10. septembra 2009 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Thüringer Oberlandesgericht — Nemecko) — Wasser- und Abwasserzweckverband Gotha und Landkreisgemeinden (WAZV Gotha)/Eurawasser Aufbereitungs- und Entsorgungsgesellschaft mbH (Postupy verejného obstarávania v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb — Služby vo verejnom záujme na dodávku pitnej vody a čistenie odpadových vôd — Koncesia na služby — Pojem — Presun rizika prevádzky spojeného s predmetnou službou na zmluvného partnera)

20

2009/C 267/35

Vec C-277/08: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 10. septembra 2009 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado de lo Social de Madrid — Španielsko) — Francisco Vicente Pereda/Madrid Movilidad SA (Smernica 2003/88/ES — Organizácia pracovného času — Právo na platenú ročnú dovolenku — Nemocenská dovolenka — Ročná dovolenka, ktorá sa prekrýva s nemocenskou dovolenkou — Právo čerpať ročnú dovolenku v inom období)

20

2009/C 267/36

Vec C-286/08: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 10. septembra 2009 — Komisia Európskych spoločenstiev/Helénska republika (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Životné prostredie — Smernice 2006/12/ES a 91/689/EHS — Nebezpečné odpady — Povinnosť vypracovať a prijať plán nakladania s nebezpečnými odpadmi — Povinnosť vytvoriť integrovanú a primeranú sieť zariadení na zneškodňovanie nebezpečných odpadov — Smernica 1999/31/ES — Skládkovanie odpadu — Vylúčenie nebezpečných odpadov)

21

2009/C 267/37

Vec C-292/08: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 10. septembra 2009 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hoge Raad der Nederlanden — Holandsko) — German Graphics Graphische Maschinen GmbH/Alice van der Schee, správkyňa konkurznej podstaty úpadcu Holland Binding BV (Platobná neschopnosť — Uplatnenie zákona členského štátu, v ktorom sa začalo konanie — Výhrada vlastníctva — Miesto, kde sa nachádza majetok)

22

2009/C 267/38

Vec C-347/08: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) zo 17. septembra 2009 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landesgericht Feldkirch — Rakúsko) — Vorarlberger Gebietskrankenkasse/WGV-Schwäbische Allgemeine Versicherungs AG [Nariadenie (ES) č. 44/2001 — Článok 9 ods. 1 písm. b) a článok 11 ods. 2 — Právomoc vo veciach poistenia — Dopravná nehoda — Zákonná cesia nárokov poškodeného v prospech inštitúcie sociálneho zabezpečenia — Žaloba, ktorej predmetom je regresný nárok proti poistiteľovi údajne zodpovednej osoby — Cieľ ochrany slabšieho účastníka]

22

2009/C 267/39

Vec C-366/08: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 10. septembra 2009 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberlandesgericht München — Nemecko) — Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV/Adolf Darbo AG [Harmonizácia právnych predpisov — Smernica 95/2/ES — Príloha III časť A — Smernica 2001/113/ES — Príloha I časť II druhý odsek — Extra džem, ktorého obsah rozpustnej sušiny je 58 % a ktorý obsahuje sorban draselný (E 202) ako konzervačnú látku — Pojem džem s nízkym obsahom cukru]

23

2009/C 267/40

Vec C-498/08 P: Uznesenie Súdneho dvora z 9. júla 2009 — Fornaci Laterizi Danesi SpA/Komisia Európskych spoločenstiev (Odvolanie — Žaloba o neplatnosť — Lehota na podanie žaloby — Začiatok plynutia — Neprípustnosť z dôvodu uplynutia lehoty — Zjavne nedôvodné odvolanie)

23

2009/C 267/41

Vec C-225/08 P: Odvolanie podané 23. mája 2008: Nuova Agricast Srl proti uzneseniu Súdu prvého stupňa (piata komora) z 12. marca 2008 vo veci T-443/07, Nuova Agricast Srl/Komisia Európskych spoločenstiev

24

2009/C 267/42

Vec C-295/08 P: Odvolanie podané 3. júla 2008: Cofra srl proti uzneseniu Súdu prvého stupňa (piata komora) z 15. apríla 2008 vo veci T-478/07, Cofra srl/Komisia Európskych spoločenstiev

24

2009/C 267/43

Vec C-580/08 P: Odvolanie podané 24. decembra 2008: Devrajan Srinivasan proti rozsudku Súdu prvého stupňa (šiesta komora) z 3. novembra 2008 vo veci T-196/08, Srinivasan/Ombudsman

24

2009/C 267/44

Vec C-29/09 P: Odvolanie podané 21. januára 2009: Daniela Marinova proti rozsudku Súdu prvého stupňa (šiesta komora) z 5. novembra 2008 vo veci T-213/08, Marinova/Université Libre de Bruxelles a Komisia

24

2009/C 267/45

Vec C-59/09 P: Odvolanie podané 9. decembra 2008: Hasbro, Inc. proti rozhodnutiu Súdu prvého stupňa (šiesta komora) uvedenému v liste z 22. septembra 2008 vo veci T-472/07, Enercon/ÚHVT

24

2009/C 267/46

Vec C-262/09: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Finanzgericht Köln (Nemecko) 13. júla 2009 — Wienand Meilicke, Heidi Christa Weyde a Marina Stöffler/Finanzamt Bonn-Innenstadt

25

2009/C 267/47

Vec C-266/09: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Holandsko) 10. júna 2009 — Stichting Natuur en Milieu, Vereniging Mileudefensie a Vereniging Goede Waar & Co./College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden, vedľajší účastníci konania: Bayer CropScience BV a Nederlandse Stichting voor Fytopharmacie

26

2009/C 267/48

Vec C-270/09: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Court of Session (Scotland), Edinburgh (Spojené kráľovstvo) 14. júla 2009 — Macdonald Resorts Limited/The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs

26

2009/C 267/49

Vec C-273/09: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Rechtbank Haarlem (Holandsko) 16. júla 2009 — Premis Medical BV/Inspecteur van de Belastingdienst/Douane Rotterdam, kantoor Rotterdam Laan op Zuid

27

2009/C 267/50

Vec C-274/09: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberlandesgericht München (Nemecko) 20. júla 2009 — Privater Rettungsdienst und Krankentransport Stadler/Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Passau, vedľajší účastníci konania: Malteser Hilfsdienst e.V. a Bayerisches Rotes Kreuz

28

2009/C 267/51

Vec C-275/09: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Raad van State (Belgicko) 21. júla 2009 — Brussels Hoofdstedelijk a i./Vlaamse Gewest, vedľajší účastník konania: Brussels International Airport Company NV, teraz The Brussels Airport Company NV

28

2009/C 267/52

Vec C-276/09: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal High Court of Justice (Chancery Division) (Anglicko a Wales) 20. júla 2009 — T-Mobile (UK) Ltd/The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs

29

2009/C 267/53

Vec C-277/09: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Court of Session (Scotland), Edinburgh (Spojené kráľovstvo) 21. júla 2009 — The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs/RBS Deutschland Holdings GmbH

30

2009/C 267/54

Vec C-279/09: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Kammergericht Berlin (Nemecko) 22. júla 2009 — DEB Deutsche Energiehandels- und Beratungsgesellschaft mbH/Spolková republika Nemecko

31

2009/C 267/55

Vec C-285/09: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof (Nemecko) 24. júla 2009 — trestné konanie proti R

31

2009/C 267/56

Vec C-291/09: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Rechtbank van Koophandel te Brussel (Belgicko) 27. júla 2009 — Francesco Guarnieri & Cie/Vandevelde Eddy VOF

31

2009/C 267/57

Vec C-296/09: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hof van Cassatie van België 29. júla 2009 — Vlaamse Gemeenschap/M. Baesen

31

2009/C 267/58

Vec C-298/09: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Fővárosi Bíróság Gazdasági Kollégiuma (Maďarsko) 29. júla 2009 — RANI Slovakia s.r.o./Hankook Tire Magyarország Kft.

32

2009/C 267/59

Vec C-299/09: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Nejvyšší správní soud (Česká republika) 30. júla 2009 — DAR Duale Abfallwirtschaft und Verwertung Ruhrgebiet GmbH/Ministerstvo životního prostředí

32

2009/C 267/60

Vec C-300/09: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Raad van State (Holandsko) 30. júla 2009 — Staatssecretaris van Justitie/F. Toprak

33

2009/C 267/61

Vec C-301/09: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Raad van State (Holandsko) 30. júla 2009 — Staatssecretaris van Justitie/I. Oguz

33

2009/C 267/62

Vec C-307/09: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Raad van State (Holandsko) 3. augusta 2009 — Vicoplus SC PUH, ďalší účastník konania: Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

34

2009/C 267/63

Vec C-308/09: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Raad van State (Holandsko) 3. augusta 2009 — B.A.M. Vermeer Contracting sp. z.o.o., ďalší účastník konania: Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

34

2009/C 267/64

Vec C-309/09: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Raad van State (Holandsko) 3. augusta 2009 — Olbek Industrial Services sp. z.o.o., ďalší účastník konania: Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

34

2009/C 267/65

Vec C-314/09: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberster Gerichtshof (Rakúsko) 7. augusta 2009 — mesto Graz/Strabag AG, Teerag-Asdag AG, Bauunternehmung Granit GesmbH

35

2009/C 267/66

Vec C-316/09: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof (Nemecko) 10. augusta 2009 — MSD Sharp & Dohme GmbH/Merckle GmbH

35

2009/C 267/67

Vec C-317/09 P: Odvolanie podané 10. augusta 2009: ArchiMEDES proti rozsudku Súdu prvého stupňa (piata komora) z 10. júna 2009 v spojených veciach T-396/05 a T-397/05, ArchiMEDES/Komisia

36

2009/C 267/68

Vec C-318/09 P: Odvolanie podané 11. augusta 2009: A2A SpA, predtým ASM Brescia SpA proti rozsudku Súdu prvého stupňa (ôsma rozšírená komora) z 11. júna 2009 vo veci T-189/03, ASM Brescia SpA/Komisia Európskych spoločenstiev

37

2009/C 267/69

Vec C-319/09 P: Odvolanie podané 11. augusta 2009: ACEA SpA proti rozsudku Súdu prvého stupňa (ôsma rozšírená komora) z 11. júna 2009 vo veci T-297/02, ACEA S.p.A./Komisia Európskych spoločenstiev

38

2009/C 267/70

Vec C-320/09 P: Odvolanie podané 11. augusta 2009: A2A SpA, predtým ASM Brescia SpA proti rozsudku Súdu prvého stupňa (ôsma rozšírená komora) z 11. júna 2009 vo veci T-301/02, AEM/Komisia

39

2009/C 267/71

Vec C-324/09: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division 12. augusta 2009 — L’Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie, L’Oréal (UK) Limited/eBay International AG, eBay Europe SARL, eBay (UK) Limited, Stephan Potts, Tracy Ratchford, Marie Ormsby, James Clarke, Joanna Clarke, Glen Fox, Rukhsana Bi

40

2009/C 267/72

Vec C-329/09 P: Odvolanie podané 17. augusta 2009: Iride Spa, predtým AMGA SpA proti rozsudku Súdu prvého stupňa (ôsma rozšírená komora) z 11. júna 2009 vo veci T-300/02, AMGA/Komisia

41

2009/C 267/73

Vec C-334/09: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgericht Meiningen (Nemecko) 24. augusta 2009 — Frank Scheffler/Landkreis Wartburgkreis

42

2009/C 267/74

Vec C-341/09 P: Odvolanie podané 21. augusta 2009: Acegas-APS SpA, predtým Acqua, Elettricità, Gas e servizi SpA (Acegas) proti rozsudku Súdu prvého stupňa (ôsma rozšírená komora) z 11. júna 2009 vo veci T-309/02, Acegas/Komisia

42

2009/C 267/75

Vec C-342/09 P: Odvolanie podané 26. augusta 2009: Victor Guedes-Indústria e Comércio, SA proti rozsudku Súdu prvého stupňa (ôsma komora) z 11. júna 2009 vo veci T-151/08, Guedes-Indústria e Comércio/Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory), Consorci de l’Espai Rural de Gallecs

43

2009/C 267/76

Vec C-343/09: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court) 26. augusta 2009 — Afton Chemical Limited/Secretary of State for Transport

44

2009/C 267/77

Vec C-351/09: Žaloba podaná 28. augusta 2009 — Komisia Európskych spoločenstiev/Maltská republika

45

2009/C 267/78

Vec C-353/09 P: Odvolanie podané 2. septembra 2009: Perfetti Van Melle SpA proti rozsudku Súdu prvého stupňa (ôsmej komory) z 1. júla 2009 vo veci T-16/08, Perfetti Van Melle SpA/Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT), Cloetta Fazer AB

45

2009/C 267/79

Vec C-357/09: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Administrativen sad Sofia-grad (Bulharsko) 7. septembra 2009 — Said Šamilovič Kadzojev/Ministerstvo na vatrešnite raboti

46

2009/C 267/80

Vec C-363/09: Žaloba podaná 11. septembra 2009 — Komisia Európskych spoločenstiev/Španielske kráľovstvo

48

2009/C 267/81

Vec C-364/09 P: Odvolanie podané 14. septembra 2009: Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel GmbH proti rozsudku Súdu prvého stupňa (ôsma komora) z 8. júla 2009 vo veci T-226/08, Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel GmbH/Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory), ďalší účastník konania: Schwarzbräu GmbH

48

2009/C 267/82

Vec C-365/09 P: Odvolanie podané 14. septembra 2009: Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel GmbH proti rozsudku Súdu prvého stupňa (ôsma komora) z 8. júla 2009 vo veci T-225/08, Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel GmbH/Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory), ďalší účastník konania: Schwarzbräu GmbH

49

2009/C 267/83

Vec C-370/09: Žaloba podaná 15. septembra 2009 — Komisia Európskych spoločenstiev/Helénska republika

50

2009/C 267/84

Vec C-371/09: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division 14. septembra 2009 — Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs/Isaac International Limited

50

2009/C 267/85

Vec C-376/09: Žaloba podaná 22. septembra 2009 — Komisia Európskych spoločenstiev/Maltská republika

51

2009/C 267/86

Vec C-547/07: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 29. júna 2009 — Komisia Európskych spoločenstiev/Poľská republika

52

2009/C 267/87

Vec C-72/08: Uznesenie predsedu ôsmej komory Súdneho dvora z 1. júla 2009 — Komisia Európskych spoločenstiev/Poľská republika

52

2009/C 267/88

Vec C-129/08: Uznesenie predsedu siedmej komory Súdneho dvora zo 4. júna 2009 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Rechtbank van eerste aanleg te Brugge — Belgicko) — Carlos Cloet, Jacqueline Cloet/Westvlaamse Intercommunale voor Economische Expansie, Huisvestingsbeleid en Technische Bijstand CVBA (WVI)

52

 

Súd prvého stupňa

2009/C 267/89

Vec T-341/05: Rozsudok Súdu prvého stupňa z 23. septembra 2009 — Španielsko/Komisia (Poľnohospodárstvo — Spoločná organizácia trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami — Zrušenie vývozných náhrad na všetky mliečne výrobky určené do miest Ceuta a Melilla — Podmienky — Zásada zákazu diskriminácie — Proporcionalita)

53

2009/C 267/90

Vec T-385/05: Rozsudok Súdu prvého stupňa z 23. septembra 2009 — Transnáutica/Komisia [Colná únia — Operácie vonkajšieho tranzitu Spoločenstva — Zásielky tabaku a etylalkoholu určené do tretích krajín — Podvod — Žiadosť o odpustenie dovozného cla — Článok 239 nariadenia (EHS) č. 2913/92 — Článok 905 nariadenia (EHS) č. 2454/93 — Ustanovenie o spravodlivom zaobchádzaní — Existencia špeciálnej situácie — Celková záruka]

53

2009/C 267/91

Vec T-99/06: Rozsudok Súdu prvého stupňa z 23. septembra 2009 — Phildar/ÚHVT — Comercial Jacinto Parera (FILDOR) [Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva FILDOR — Skoršia národná čiastočne obrazová ochranná známka PHILDAR — Skoršia národná slovná ochranná známka FILDOR — Skoršie národné slovné a čiastočne obrazové ochranné známky PHILDAR — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b), články 62 a 73 nariadenia (ES) č. 40/94 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b), články 64 a 75 nariadenia (ES) č. 207/2009]]

54

2009/C 267/92

Vec T-221/06: Rozsudok Súdu prvého stupňa zo 16. septembra 2009 — Hipp & Co/ÚHVT — Laboratorios Ordesa (Bebimil) [Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva Bebimil — Skoršia slovná ochranná známka Spoločenstva a skoršia slovná národná ochranná známka BLEMIL — Skoršia slovná národná ochranná známka BLEMIL 1 — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 40/94 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009] — Pravdepodobnosť zámeny]

54

2009/C 267/93

Vec T-296/06: Rozsudok Súdu prvého stupňa z 23. septembra 2009 — Dongguan Nanzha Leco Stationery/Rada [Dumping — Dovoz pákových mechaník s pôvodom v Číne — Určenie dumpingového rozpätia — Štatút podniku pôsobiaceho v trhovom hospodárstve — Porovnanie bežnej a vývoznej ceny — Uplatnenie metódy, ktorá sa odlišuje od metódy použitej počas vyšetrovania — Článok 2 ods. 7 písm. a) a ods. 10 nariadenia (ES) č. 384/96]

55

2009/C 267/94

Vec T-391/06: Rozsudok Súdu prvého stupňa z 23. septembra 2009 — Arcandor/ÚHVT — dm drogerie markt (S-HE) [Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva S-HE — Skoršia slovná národná ochranná známka SHE, skoršia obrazová národná ochranná známka She a skoršia obrazová medzinárodná ochranná známka She — Relatívny dôvod zamietnutia — Neexistencia pravdepodobnosti zámeny — Neexistencia podobnosti označení — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 40/94 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009]]

55

2009/C 267/95

Vec T-400/06: Rozsudok Súdu prvého stupňa zo 16. septembra 2009 — Zero Industry/ÚHVT — zero Germany (zerorh+) [Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva zerorh+ — Skoršia obrazová a slovná národná ochranná známka zero — Pravdepodobnosť zámeny — Podobnosť označení — Podobnosť výrobkov — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 40/94 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009]]

56

2009/C 267/96

Vec T-80/07: Rozsudok Súdu prvého stupňa zo 16. septembra 2009 — JanSport Apparel/ÚHVT (BUILT TO RESIST) [Ochranná známka Spoločenstva — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva BUILT TO RESIST — Absolútny dôvod zamietnutia — Opisný charakter — Článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 40/94 [teraz článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 207/2009]]

56

2009/C 267/97

Vec T-103/07: Rozsudok Súdu prvého stupňa z 23. septembra 2009 — Fratex Industria e Comércio/ÚHVT — USA Track & Field (TRACK & FIELD USA) [Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva TRACK & FIELD USA — Skoršia národná obrazová ochranná známka TRACK & FIELD — Relatívny dôvod zamietnutia — Neexistencia pravdepodobnosti zámeny — Neexistencia podobnosti označení — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 40/94 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009]

56

2009/C 267/98

Vec T-162/07: Rozsudok Súdu prvého stupňa zo 16. septembra 2009 — Pigasos Alieftiki Naftiki Etaireia/Rada a Komisia (Mimozmluvná zodpovednosť — Colná únia — Dôkaz o statuse Spoločenstva produktov morského rybolovu — Nemožnosť predložiť určité dokumenty ako dôkaz — Dostatočne závažné porušenie právnej normy, ktorá priznáva práva jednotlivcom — Zodpovednosť Spoločenstva v prípade absencie protiprávneho konania jeho orgánov)

57

2009/C 267/99

Vec T-180/07: Rozsudok Súdu prvého stupňa zo 16. septembra 2009 — Promomadrid/ÚHVT (MADRIDEXPORTA) [Ochranná známka Spoločenstva — Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva MADRIDEXPORTA — Absolútne dôvody zamietnutia — Opisný charakter — Článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 40/94 [teraz článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 207/2009]]

57

2009/C 267/00

Vec T-183/07: Rozsudok Súdu prvého stupňa z 23. septembra 2009 — Poľsko/Komisia (Životné prostredie — Smernica 2003/87/ES — Systém obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov — Národný alokačný plán emisných kvót Poľska na roky 2008 až 2012 — Lehota troch mesiacov — Právomoci členských štátov a Komisie — Rovnosť zaobchádzania — Povinnosť odôvodnenia — Článok 9 ods. 1 a 3 a článok 11 ods. 2 smernice 2003/87)

58

2009/C 267/01

Spojené veci T-225/07 a T-364/07: Rozsudok Súdu prvého stupňa z 29. septembra 2009 — Thomson Sales Europe/Komisia (Colná únia — Dovoz farebných televíznych prijímačov vyrobených v Thajsku — Odpustenie dovozného cla — Hrubá nedbanlivosť — Neuhradenie dodatočne vyberaného dovozného cla — Žaloba o neplatnosť — Akt spôsobujúci ujmu — Neprípustnosť)

58

2009/C 267/02

Vec T-263/07: Rozsudok Súdu prvého stupňa z 23. septembra 2009 — Estónsko/Komisia (Životné prostredie — Smernica 2003/87/ES — Systém obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov — Národný alokačný plán emisných kvót pre Estónsko na roky 2008 až 2012 — Právomoci členských štátov a Komisie — Rovnosť zaobchádzania — Článok 9 ods. 1 a 3 a článok 11 ods. 2 smernice 2003/87)

59

2009/C 267/03

Vec T-291/07: Rozsudok Súdu prvého stupňa z 23. septembra 2009 — Viñedos y Bodegas Príncipe Alfonso de Hohenlohe/ÚHVT — Byass (ALFONSO) [Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva ALFONSO — Skoršia slovná ochranná známka Spoločenstva a skoršia slovná národná ochranná známka PRINCIPE ALFONSO — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 40/94 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009] — Rozsah preskúmania, ktoré má vykonať odvolací senát — Povinnosť rozhodnúť o celej žalobe — Článok 62 ods. 1 nariadenia č. 40/94 [teraz článok 64 ods. 1 nariadenia č. 207/2009]]

59

2009/C 267/04

spojené veci T-305/07 a T-306/07: Rozsudok Súdu prvého stupňa zo 16. septembra 2009 — Offshore Legends/ÚHVT — Acteon (OFFSHORE LEGENDS v čiernej a bielej farbe a OFFSHORE LEGENDS v modrej, čiernej a zelenej farbe) [Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška dvoch obrazových ochranných známok OFFSHORE LEGENDS, jednej v čiernej a bielej farbe a druhej v modrej, čiernej a zelenej farbe — Skoršia národná obrazová ochranná známka OFFSHORE 1 — Relatívne dôvody zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Podobnosť tovarov a označení — Neexistencia žiadosti o dôkaz o riadnom používaní skoršej ochrannej známky — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 40/94 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009] — Článok 43 ods. 2 a 3 nariadenia č. 40/94 v spojení s článkom 15 ods. 2 písm. a) nariadenia č. 40/94 [teraz článok 42 ods. 2 a 3 a článok 15 ods. 1 druhý pododsek písm. a) nariadenia č. 207/2009]]

60

2009/C 267/05

Vec T-391/07: Rozsudok Súdu prvého stupňa zo 16. septembra 2009 — Alber/ÚHVT (Časť rukoväte) [Ochranná známka Spoločenstva — Prihláška trojrozmernej ochrannej známky Spoločenstva — Časť rukoväte — Absolútny dôvod zamietnutia — Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti — Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 40/94 [teraz článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009] — Povinnosť odôvodnenia — Článok 73 nariadenia č. 40/94 [teraz článok 75 nariadenia č. 207/2009] — Zásada preskúmania skutočností ex offo — Článok 74 ods. 1 nariadenia č. 40/94 [teraz článok 76 ods. 1 nariadenia č. 207/2009]]

60

2009/C 267/06

Vec T-396/07: Rozsudok Súdu prvého stupňa z 23. septembra 2009 — France Télécom/ÚHVT (UNIQUE) [Ochranná známka Spoločenstva — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva UNIQUE — Absolútny dôvod zamietnutia — Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti — Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 40/94 [teraz článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009]]

60

2009/C 267/07

Vec T-409/07: Rozsudok Súdu prvého stupňa z 23. septembra 2009 — Cohausz/ÚHVT — Izquierdo Faces (acopat) [Ochranná známka spoločenstva — Konanie o vyhlásenie neplatnosti — Obrazová ochranná známka Spoločenstva acopat — Národné skoršie slovné ochranné známky COPAT — Relatívny dôvod zamietnutia — Absencia skutočného používania skorších ochranných známok — Článok 56, ods. 2 a ods. 3 nariadenia (ES) č. 40/94[teraz článok 57 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 207/2009]

61

2009/C 267/08

Vec T-458/07: Rozsudok Súdu prvého stupňa zo 16. septembra 2009 — Dominio de la Vega/ÚHVT — Ambrosio Velasco (DOMINIO DE LA VEGA) [Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva DOMINIO DE LA VEGA — Skoršia obrazová ochranná známka Spoločenstva PALACIO DE LA VEGA — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 40/94 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009]]

61

2009/C 267/09

Veci T-493/07, T-26/08 a T-27/08: Rozsudok Súdu prvého stupňa z 23. septembra 2009 — GlaxoSmithkline a i./ÚHVT — Serono Genetics Institute (FAMOXIN) [Ochranná známka Spoločenstva — Konanie o neplatnosť — Slovná ochranná známka Spoločenstva FAMOXIN — Skoršie národné slovné ochranné známky LANOXIN — Relatívny dôvod zamietnutia — Neexistencia pravdepodobnosti zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) a článok 52 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 40/94 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) a článok 53 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 207/2009] — Dôkaz o používaní — Článok 56 ods. 2 a 3 nariadenia č. 40/94 [teraz článok 57 ods. 2 a 3 nariadenia č. 207/2009]]

62

2009/C 267/10

Spojené veci T-20/08 a T-21/08: Rozsudok Súdu prvého stupňa z 23. septembra 2009 — Evets/ÚHVT (DANELECTRO a QWIK TUNE) [Ochranná známka Spoločenstva — Slovná ochranná známka Spoločenstva DANELECTRO a obrazová ochranná známka Spoločenstva QWIK TUNE — Nedodržanie lehoty na podanie žiadosti o obnovu ochranných známok — Žiadosť o restitutio in integrum — Reformatio in pejus — Právo na obranu — Právo byť vypočutý — Článok 61 ods. 2, článok 73 druhá veta a článok 78 nariadenia (ES) č. 40/94 [teraz článok 63 ods. 2, článok 75 druhá veta a článok 81 nariadenia (ES) č. 207/2009]]

62

2009/C 267/11

Vec T-130/08: Rozsudok Súdu prvého stupňa zo 16. septembra 2009 — Gres La Sagra/ÚHVT — Ceramicalcora (VENATTO MARBLE STONE) [Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva VENATTO MARBLE STONE — Skoršia obrazová národná ochranná známka VENETO CERÁMICAS — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 40/94 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009]]

62

2009/C 267/12

Vec T-139/08: Rozsudok Súdu prvého stupňa z 29. septembra 2009 — The Smiley Company/ÚHVT (Zobrazenie polovice úsmevu emotikonu) [Ochranná známka Spoločenstva — Medzinárodný zápis, v ktorom je vyznačené Európske spoločenstvo — Obrazová ochranná známka zobrazujúca polovicu úsmevu emotikonu — Absolútny dôvod zamietnutia — Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti — Článok 146 ods. 1 a článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 40/94 [teraz článok 151 ods. 1 a článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009]]

63

2009/C 267/13

Vec T-271/08: Rozsudok Súdu prvého stupňa zo 16. septembra 2009 — Boudova a i./Komisia (Odvolanie — Verejná služba — Úradníci — Bývalí pomocní zamestnanci — Vymenovanie — Zaradenie do platovej triedy — Výberové konanie uverejnené pred nadobudnutím účinnosti nového služobného poriadku — Preradenie vlastných úradníkov inou inštitúciou — Zamietnutie preradenia — Zásada rovnosti zaobchádzania — Žaloba o neplatnosť — Akt, ktorý nie je možné napadnúť žalobou — Potvrdzujúci akt — Neexistencia nových a podstatných skutočností — Neexistencia ospravedlniteľného omylu — Neprípustnosť)

63

2009/C 267/14

Vec T-57/07: Uznesenie Súdu prvého stupňa z 2. septembra 2009 — E.ON Ruhrgas a E.ON Földgáz Trade/Komisia (Žaloba o neplatnosť — Hospodárska súťaž — Koncentrácia — Rozhodnutie, ktorým sa koncentrácia vyhlasuje za zlučiteľnú so spoločným trhom — Záväzky — Listy Komisie týkajúce sa záväzkov — Akty, ktoré nemožno napadnúť žalobou — Neprípustnosť)

64

2009/C 267/15

Vec T-139/07: Uznesenie Súdu prvého stupňa zo 4. septembra 2009 — Pioneer Hi-Bred International/Komisia (Aproximácia právnych predpisov — Zámerné uvoľňovanie geneticky modifikovaných organizmov do životného prostredia — Konanie o povolení na uvedenie na trh — Opomenutie Komisie predložiť regulačnému výboru návrh opatrení — Žaloba na nečinnosť — Zánik predmetu sporu — Zastavenie konania)

64

2009/C 267/16

Vec T-186/08: Uznesenie Súdu prvého stupňa zo 7. septembra 2009 — LPN/Komisia [Žaloba o neplatnosť a náhradu škody — Životné prostredie — Smernica 92/43/EHS — Odloženie sťažnosti — Nezačatie konania o nesplnenie povinnosti — Prístup k dokumentom — Nariadenie (ES) č. 1049/2001 — Zjavná neprípustnosť — Zastavenie konania]

64

2009/C 267/17

Vec T-375/08 P: Uznesenie Súdu prvého stupňa z 9. septembra 2009 — Nijs/Dvor audítorov (Odvolanie — Verejná služba — Úradníci — Rozhodnutie Dvora audítorov o obnovení mandátu svojho generálneho tajomníka — Rozhodnutie o nepovýšení odvolateľa v rámci povyšovania za rok 2004 — Odvolanie, ktoré je čiastočne zjavne neprípustné a čiastočne zjavne nedôvodné)

65

2009/C 267/18

Vec T-309/09: Žaloba podaná 4. augusta 2009 — Sanyō Denki/ÚHVT — Telefónica O2 Germany (eneloop)

65

2009/C 267/19

Vec T-315/09: Žaloba podaná 10. augusta 2009 — Hoelzer/ÚHVT (SAFELOAD)

66

2009/C 267/20

Vec T-317/09: Žaloba podaná 14. augusta 2009 — Concord Power Nordal/Komisia

66

2009/C 267/21

Vec T-318/09: Žaloba podaná 14. augusta 2009 — Audi a Volkswagen/ÚHVT (TDI)

67

2009/C 267/22

Vec T-320/09: Žaloba podaná 14. augusta 2009 — Planet/Komisia

67

2009/C 267/23

Vec T-321/09: Žaloba podaná 14. augusta 2009 — skytron energy/ÚHVT (arraybox)

68

2009/C 267/24

Vec T-327/09: Žaloba podaná 18. augusta 2009 — Connefroy a i./Komisia

68

2009/C 267/25

Vec T-328/09: Žaloba podaná 19. augusta 2009 — Producteurs de Légumes de France/Komisia

69

2009/C 267/26

Vec T-329/09: Žaloba podaná 24. augusta 2009 — Fédération Internationale des Logis/ÚHVT (Konvexný štvorec gaštanovej farby)

69

2009/C 267/27

Vec T-330/09: Žaloba podaná 19. augusta 2009 — RapidEye/Komisia

69

2009/C 267/28

Vec T-331/09: Žaloba podaná 25. augusta 2009 — Novartis/ÚHVT — Sanochemia Pharmazeutika (TOLPOSAN)

70

2009/C 267/29

Vec T-332/09: Žaloba podaná 20. augusta 2009 — Electrabel/Komisia

71

2009/C 267/30

Vec T-333/09: Žaloba podaná 20. augusta 2009 — Poľsko/Komisia

71

2009/C 267/31

Vec T-335/09: Žaloba podaná 24. augusta 2009 — Groupement Adriano, Jaime Ribeiro, Conduril – Construção/Komisia

72

2009/C 267/32

Vec T-338/09: Žaloba podaná 27. augusta 2009 — Müller-Boré & Partner/ÚHVT — Popp a i. (MBP)

73

2009/C 267/33

Vec T-340/09: Žaloba podaná 19. augusta 2009 — Evropaïki Dynamiki/Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie

73

2009/C 267/34

Vec T-343/09: Žaloba podaná 1. septembra 2009 — Amecke Fruchtsaft/ÚHVT — Beate Uhse (69 Sex up)

75

2009/C 267/35

Vec T-347/09: Žaloba podaná 31. augusta 2009 — Nemecko/Komisia

75

2009/C 267/36

Vec T-349/09: Žaloba podaná 3. septembra 2009 — PAGO International/ÚHVT — Tirol Milch (Pago)

76

2009/C 267/37

Vec T-350/09: Žaloba podaná 4. septembra 2009 — ICO Satellite/Komisia

76

2009/C 267/38

Vec T-352/09: Žaloba podaná 14. septembra 2009 — Novácke chemické závody/Komisia

77

2009/C 267/39

Vec T-356/09: Žaloba podaná 16. septembra 2009 — Komisia/Association Fédération Club B2A

78

2009/C 267/40

Vec T-357/09: Žaloba podaná 15. septembra 2009 — Pucci International/ÚHVT — El Corte Inglés (Emidio Tucci)

78

2009/C 267/41

Vec T-358/09: Žaloba podaná 16. septembra 2009 — Sociedad Agricola Requingua/ÚHVT — Consejo Regulador de la Denominación de Origen Toro (TORO DE PIEDRA)

79

2009/C 267/42

Vec T-359/09: Žaloba podaná 14. septembra 2009 — Jurašinović/Rada

80

2009/C 267/43

Vec T-363/09: Žaloba podaná 17. septembra 2009 — Longevity Health Products/ÚHVT — Gruppo Lepetit (RESVEROL)

80

2009/C 267/44

Vec T-365/09: Žaloba podaná 17. septembra 2009 — Michalakopoulou Ktimatiki Touristiki/ÚHVT — Free (FREE)

81

2009/C 267/45

Vec T-367/09: Žaloba podaná 18. septembra 2009 — Tecnoprocess/Komisia a Delegácia Európskej komisie v Nigérijskej republike

82

2009/C 267/46

Vec T-113/06: Uznesenie Súdu prvého stupňa z 22. septembra 2009 — Fjord Seafood Norway a i./Rada

82

2009/C 267/47

Vec T-404/07: Uznesenie Súdu prvého stupňa z 21. septembra 2009 — Ryanair/Komisia

82

 

Súd pre verejnú službu

2009/C 267/48

Vec F-37/05: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 24. septembra 2009 — Brown/Komisia (Verejná služba — Interné výberové konanie inštitúcie — Podmienky pripustenia — Pomocní zamestnanci — Zamietnutie prihlášky)

83

2009/C 267/49

Vec F-139/07: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 10. septembra 2009 — Van Arum/Parlament (Verejná služba — Úradníci — Hodnotenie — Hodnotiaca správa — Dosah sťažnosti v zmysle článku 90 služobného poriadku)

83

2009/C 267/50

Vec F-9/08: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 10. septembra 2009 — Rosenbaum/Komisia (Verejná služba — Úradníci — Menovanie — Zaradenie do platovej triedy — Návrh na nové zaradenie — Rozsah pôsobnosti článku 13 prílohy XIII služobného poriadku — Zohľadnenie odbornej praxe — Prijatie do platovej triedy uvedenej vo výberovom konaní — Článok 31 služobného poriadku — Zásada nediskriminácie — Voľný pohyb pracovníkov)

83

2009/C 267/51

Vec F-36/08: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 24. septembra 2009 — Schell/Komisia (Verejná služba — Úradníci — Povýšenie — Pridelenie prednostných bodov generálnymi riaditeľmi — Povyšovanie za rok 2007)

84

2009/C 267/52

Vec F-141/06: Uznesenie Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 15. septembra 2009 — Hartwig/Komisia (Menovanie — Dočasní zamestnanci menovaní za úradníkov — Uchádzači zapísaní na zozname úspešných uchádzačov výberového konania uverejneného pred nadobudnutím účinnosti nového služobného poriadku — Zaradenie do platovej triedy podľa nevýhodnejších nových pravidiel — Prechodné opatrenia prílohy XIII služobného poriadku)

84

2009/C 267/53

Vec F-73/09: Žaloba podaná 10. septembra 2009 — Sukup/Komisia

84

2009/C 267/54

Vec F-74/09: Žaloba podaná 10. septembra 2009 — Gowitzke/Europol

85

2009/C 267/55

Vec F-75/09: Žaloba podaná 11. septembra 2009 — Wenig/Komisia

85

2009/C 267/56

Vec F-32/05: Uznesenie Súdu pre verejnú službu z 15. septembra 2009 — Perez Santander/Rada

85

2009/C 267/57

Vec F-38/07: Uznesenie Súdu pre verejnú službu z 25. septembra 2009 — Caleprico/Komisia

86

2009/C 267/58

Vec F-58/08: Uznesenie Súdu pre verejnú službu z 25. septembra 2009 — Avogadri a i./Komisia

86

SK

 


IV Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

Súdny dvor

7.11.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 267/1


2009/C 267/01

Posledná publikácia Súdneho dvora v Úradnom vestníku Európskej únie

Ú. v. EÚ C 256, 24.10.2009

Predchádzajúce publikácie

Ú. v. EÚ C 244, 10.10.2009

Ú. v. EÚ C 233, 26.9.2009

Ú. v. EÚ C 220, 12.9.2009

Ú. v. EÚ C 205, 29.8.2009

Ú. v. EÚ C 193, 15.8.2009

Ú. v. EÚ C 180, 1.8.2009

Tieto texty sú dostupné na adresách:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


7.11.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 267/1


Zloženie sľubu novými členmi Súdneho dvora

2009/C 267/02

Pán Safjan a pán Šváby, ktorí boli rozhodnutím zástupcov vlád členských štátov Európskych spoločenstiev z 25. februára 2009 (1) vymenovaní na obdobie od 7. októbra 2009 do 6. októbra 2015 za sudcov Súdneho dvora Európskych spoločenstiev, zložili 6. októbra 2009 pred Súdnym dvorom sľub.

Pani Berger, ktorá bola rozhodnutím zástupcov vlád členských štátov Európskych spoločenstiev z 8. júla 2009 (2) vymenovaná na obdobie od 7. októbra 2009 do 6. októbra 2012 za sudkyňu Súdneho dvora Európskych spoločenstiev, zložila 6. októbra 2009 pred Súdnym dvorom sľub.

Pán Jääskinen, ktorý bol rozhodnutím zástupcov vlád členských štátov Európskych spoločenstiev z 25. februára 2009 (1) vymenovaný na obdobie od 7. októbra 2009 do 6. októbra 2015 za generálneho advokáta Súdneho dvora Európskych spoločenstiev, zložil 6. októbra 2009 pred Súdnym dvorom sľub.


(1)  Ú. v. EÚ L 63, 7.3.2009, s. 13.

(2)  Ú. v. EÚ L 181, 14.7.2009, s. 26.


7.11.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 267/2


Voľba predsedu Súdneho dvora

2009/C 267/03

Na svojom zasadnutí 7. októbra 2009 sudcovia Súdneho dvora Európskych spoločenstiev na základe článku 7 ods. 1 rokovacieho poriadku zvolili na obdobie od 7. októbra 2009 do 6. októbra 2012 za predsedu Súdneho dvora pána Skourisa.


7.11.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 267/2


Voľba predsedov komôr

2009/C 267/04

Na svojom zasadnutí 7. októbra 2009 sudcovia Súdneho dvora na základe článku 10 ods. 1 prvého pododseku rokovacieho poriadku zvolili na obdobie troch rokov, ktoré uplynie 6. októbra 2012, za predsedov prvej, druhej, tretej a štvrtej päťčlennej komory týchto sudcov: Tizzano, Cunha Rodrigues, Lenaerts a Bonichot.

Na svojom zasadnutí 8. októbra 2009 sudcovia Súdneho dvora na základe článku 10 ods. 1 druhého pododseku rokovacieho poriadku zvolili na obdobie jedného roka, ktoré uplynie 6. októbra 2010, za predsedu, resp. predsedníčky piatej, šiestej, siedmej a ôsmej trojčlennej komory tohto sudcu resp. sudkyne: Levitz, Lindh, Silva de Lapuerta a Toader.


7.11.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 267/2


Vymenovanie prvého generálneho advokáta

2009/C 267/05

Súdny dvor na základe článku 10 ods. 1 tretieho pododseku rokovacieho poriadku vymenoval na obdobie jedného roka, ktoré uplynie 6. októbra 2010, pána Mengozziho za prvého generálneho advokáta.


7.11.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 267/2


Pridelenie sudcov do komôr

2009/C 267/06

Súdny dvor na svojich zasadnutiach 8. a 9. októbra 2009 rozhodol o nasledujúcom pridelení sudcov do komôr:

 

Prvá komora

pán Tizzano, predseda,

pán Borg Barthet, pán Ilešič, pán Levits, pán Kasel, pán Safjan a pani Berger, sudcovia

 

Druhá komora

pán Cunha Rodrigues, predseda,

pán Rosas, pán Lõhmus, pán Ó Caoimh a pani Lindh a pán Arabadjiev, sudcovia

 

Tretia komora

pán Lenaerts, predseda,

pani Silva de Lapuerta, pán Juhász, pán Arestis, pán Malenovský, pán von Danwitz a pán Šváby, sudcovia

 

Štvrtá komora

pán Bonichot, predseda,

pán Timmermans, pán Schiemann, pán Kūris, pán Bay Larsen a pani Toader, sudcovia

 

Piata komora

pán Levits, predseda,

pán Borg Barthet, pán Ilešič, pán Kasel, pán Safjan a pani Berger, sudcovia

 

Šiesta komora

pani Lindh, predsedníčka,

pán Rosas, pán Lõhmus, pán Ó Caoimh a pán Arabadjiev, sudcovia

 

Siedma komora

pani Silva de Lapuerta, predsedníčka,

pán Juhász, pán Arestis, pán Malenovský, pán von Danwitz a pán Šváby, sudcovia

 

Ôsma komora

pani Toader, predsedníčka,

pán Timmermans, pán Schiemann, pán Kūris a pán Bay Larsen, sudcovia


7.11.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 267/3


Zoznamy slúžiace na určenie rozhodovacích zložení

2009/C 267/07

Súdny dvor na svojom zasadnutí 8. októbra 2009 zostavil zoznam upravený v článku 11b ods. 2 rokovacieho poriadku s cieľom určiť zloženie veľkej komory takto:

pán Timmermans

pani Berger

pán Rosas

pán Šváby

pani Silva de Lapuerta

pán Safjan

pán Schiemann

pán Kasel

pán Kūris

pani Toader

pán Juhász

pán Arabadjiev

pán Arestis

pán von Danwitz

pán Borg Barthet

pani Lindh

pán Ilešič

pán Bay Larsen

pán Malenovský

pán Ó Caoimh

pán Lõhmus

pán Levits

Súdny dvor na svojom zasadnutí 8. októbra 2009 zostavil zoznamy upravené v článku 11c ods. 2 prvom pododseku rokovacieho poriadku s cieľom určiť zloženie komôr zasadajúcich v zložení piatich sudcov takto:

 

Prvá komora

pán Borg Barthet

pani Berger

pán Ilešič

pán Safjan

pán Levits

pán Kasel

 

Druhá komora

pán Rosas

pán Arabadjiev

pán Lõhmus

pani Lindh

pán Ó Caoimh

 

Tretia komora

pani Silva de Lapuerta

pán Šváby

pán Juhász

pán von Danwitz

pán Arestis

pán Malenovský

 

Štvrtá komora

pán Timmermans

pani Toader

pán Schiemann

pán Bay Larsen

pán Kūris

Súdny dvor na svojom zasadnutí 9. októbra 2009 zostavil zoznamy upravené v článku 11c ods. 2 druhom pododseku rokovacieho poriadku s cieľom určiť zloženie komôr zasadajúcich v zložení troch sudcov takto:

 

Piata komora

pán Borg Barthet

pán Ilešič

pán Kasel

pán Safjan

pani Berger

 

Šiesta komora

pán Rosas

pán Lõhmus

pán Ó Caoimh

pán Arabadjiev

 

Siedma komora

pán Juhász

pán Arestis

pán Malenovský

pán von Danwitz

pán Šváby

 

Ôsma komora

pán Timmermans

pán Schiemann

pán Kūris

pán Bay Larsen


7.11.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 267/5


Určenie komory poverenej vecami uvedenými v článku 104b Rokovacieho poriadku Súdneho dvora

2009/C 267/08

Súdny dvor Európskych spoločenstiev na svojom zasadnutí 9. októbra 2009 určil na obdobie jedného roka, ktoré uplynie 6. októbra 2010, tretiu komoru Súdneho dvora ako komoru, ktorá je v súlade s článkom 9 ods. 1 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora poverená vecami uvedenými v článku 104b rokovacieho poriadku.


7.11.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 267/5


Zloženie sľubu novými členmi Súdu prvého stupňa

2009/C 267/09

Pán Kanninen, ktorý bol rozhodnutím zástupcov vlád členských štátov Európskych spoločenstiev z 25. februára 2009 (1) vymenovaný za sudcu Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev na obdobie od 1. septembra 2009 do 31. augusta 2010, a pán Schwarcz, ktorý bol rozhodnutím zástupcov vlád členských štátov Európskych spoločenstiev z 8. júla 2009 (2) vymenovaný za sudcu Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev na obdobie od 7. októbra 2009 do 31. augusta 2010, zložili 6. októbra 2009 pred Súdnym dvorom sľub.


(1)  Ú. v. EÚ L 56, 28.2.2009, s. 17.

(2)  Ú. v. EÚ L 181, 14.7.2009, s. 25.


7.11.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 267/5


Zloženie sľubu novým členom Súdu pre verejnú službu

2009/C 267/10

Pani Rofes i Pujol, ktorá bola rozhodnutím Rady Európskej únie z 9. júna 2009 (1) vymenovaná na obdobie od 1. septembra 2009 do 31. augusta 2015 za sudkyňu Súdu pre verejnú službu Európskej únie, zložila 6. októbra 2009 pred Súdnym dvorom sľub.


(1)  Ú. v. EÚ L 156, 19.6.2009, s. 56.


Súd prvého stupňa

7.11.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 267/6


Voľba predsedu komory

2009/C 267/11

Dňa 7. októbra 2009 v nadväznosti na vzdanie sa funkcie predsedníčkou komory pani Tiili a v súlade s článkami 7 ods. 3 a 15 rokovacieho poriadku, Súd prvého stupňa zvolil pani Wiszniewsku Białecku za predsedníčku prvej komory zloženej z piatich sudcov a troch sudcov na obdobie od 7. októbra 2009 do 31. augusta 2010.


7.11.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 267/6


Pridelenie sudcov do komôr

2009/C 267/12

Dňa 7. októbra 2009 Súd prvého stupňa na plenárnom zasadnutí rozhodol v nadväznosti na začatie výkonu funkcie sudcov pána Kanninena a pána Schwarcza na jednej strane a v nadväznosti na zvolenie pani Wiszniewskej Białeckej za predsedníčku prvej komory na strane druhej, zmeniť rozhodnutia plenárneho zasadnutia z 25. septembra 2007, z 8. júla 2008 a zo 17. septembra 2008 o pridelení sudcov do komôr.

Na obdobie od 7. októbra 2009 do 31. augusta 2010 sú sudcovia pridelení do komôr takto:

 

Prvá rozšírená komora zasadajúca v zložení piatich sudcov:

pani Wiszniewska Białecka, predsedníčka komory, pán Dehousse, pani Jürimäe, pán Soldevila Fragoso a pán Kanninen, sudcovia.

 

Prvá komora zasadajúca v zložení troch sudcov:

 

pani Wiszniewska Białecka, predsedníčka komory,

 

pán Dehousse, sudca,

 

pán Kanninen, sudca.

 

Druhá rozšírená komora zasadajúca v zložení piatich sudcov:

pani Pelikánová, predsedníčka komory, pán Dehousse, pani Jürimäe, pán Soldevila Fragoso a pán Kanninen, sudcovia.

 

Druhá komora zasadajúca v zložení troch sudcov:

 

pani Pelikánová, predsedníčka komory,

 

pani Jürimäe, sudkyňa,

 

pán Soldevila Fragoso, sudca.

 

Tretia rozšírená komora zasadajúca v zložení piatich sudcov:

pán Azizi, predseda komory, pani Cremona, pani Labucka, pán Frimodt Nielsen a pán O’Higgins, sudcovia.

 

Tretia komora zasadajúca v zložení troch sudcov:

 

pán Azizi, predseda komory,

 

pani Cremona, sudkyňa,

 

pán Frimodt Nielsen, sudca.

 

Štvrtá rozšírená komora zasadajúca v zložení piatich sudcov:

pán Czúcz, predseda komory, pani Cremona, pani Labucka, pán Frimodt Nielsen a pán O’Higgins, sudcovia.

 

Štvrtá komora zasadajúca v zložení troch sudcov:

 

pán Czúcz, predseda komory,

 

pani Labucka, sudkyňa,

 

pán O’Higgins, sudca.

 

Piata rozšírená komora zasadajúca v zložení piatich sudcov:

pán Vilaras, predseda komory, pán Moavero Milanesi, pán Prek, pán Ciucă a pán Schwarcz, sudcovia.

 

Piata komora zasadajúca v zložení troch sudcov:

 

pán Vilaras, predseda komory,

 

pán Prek, sudca,

 

pán Ciucă, sudca.

 

Šiesta rozšírená komora zasadajúca v zložení piatich sudcov:

pán Meij, predseda komory, pán Vadapalas, pán Tchipev, pán Dittrich a pán Truchot, sudcovia.

 

Šiesta komora zasadajúca v zložení troch sudcov:

pán Meij, predseda komory,

a)

pán Vadapalas a pán Tchipev, sudcovia;

b)

pán Vadapalas a pán Truchot, sudcovia;

c)

pán Tchipev a pán Truchot, sudcovia.

 

Siedma rozšírená komora zasadajúca v zložení piatich sudcov:

pán Forwood, predseda komory, pán Moavero Milanesi, pán Prek, pán Ciucă a pán Schwarcz, sudcovia.

 

Siedma komora zasadajúca v zložení troch sudcov:

 

pán Forwood, predseda komory,

 

pán Moavero Milanesi, sudca,

 

pán Schwarcz, sudca.

 

Ôsma rozšírená komora zasadajúca v zložení piatich sudcov:

pani Martins Ribeiro, predsedníčka komory, pán Papasavvas, pán Wahl, pán Tchipev a pán Dittrich, sudcovia.

 

Ôsma komora zasadajúca v zložení troch sudcov:

pani Martins Ribeiro, predsedníčka komory,

a)

pán Papasavvas a pán Wahl, sudcovia;

b)

pán Papasavvas a pán Dittrich, sudcovia;

c)

pán Wahl a pán Dittrich, sudcovia.


V Oznamy

SÚDNE KONANIA

Súdny dvor

7.11.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 267/8


Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) zo 17. septembra 2009 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Raad van State — Holandsko) — Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie/T. Sahin

(Vec C-242/06) (1)

(Dohoda o pridružení medzi EHS a Tureckom - Voľný pohyb pracovníkov - Zavedenie správnych poplatkov za vydanie povolenia na pobyt v prijímajúcom členskom štáte - Porušenie klauzuly „standstill“ zakotvenej v článku 13 rozhodnutia asociačnej rady č. 1/80)

2009/C 267/13

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Raad van State

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie

Žalovaný: T. Sahin

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Nederlandse Raad van State — Výklad článku 13 rozhodnutia č. 1/80 z 19. septembra 1980 o rozvoji asociácie, ktoré prijala asociačná rada vytvorená na základe dohody o pridružení medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Tureckom v spojení s článkom 59 dodatkového protokolu, schváleného a potvrdeného v mene Spoločenstva nariadením Rady (EHS) č. 2760/72 z 19. decembra 1972 (Ú. v. ES L 293 s. 1; Mim. vyd. 11/011, s. 43) — Povinnosť zaplatiť poplatky za preskúmanie žiadosti o predĺženie povolenia na pobyt — Žiadosť o predĺženie nepodaná včas

Výrok rozsudku

Článok 13 rozhodnutia č. 1/80 z 19. septembra 1980 o rozvoji asociácie, ktoré bolo prijaté asociačnou radou zriadenou dohodou o pridružení medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Tureckom, sa má vykladať v tom zmysle, že odo dňa nadobudnutia platnosti tohto rozhodnutia v dotknutom členskom štáte bráni zavedeniu vnútroštátnej právnej úpravy, ako je tá vo veci samej, podľa ktorej vydanie povolenia na pobyt alebo predĺženie jeho platnosti závisí od zaplatenia správnych poplatkov, ak je výška týchto poplatkov pre tureckých štátnych príslušníkov neprimeraná v porovnaní s výškou poplatkov žiadaných od príslušníkov Spoločenstva.


(1)  Ú. v. EÚ C 212, 2.9.2006.


7.11.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 267/8


Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 8. septembra 2009 — Komisia Európskych spoločenstiev/Európsky parlament, Rada Európskej únie

(Vec C-411/06) (1)

(Žaloba o neplatnosť - Nariadenie (ES) č. 1013/2006 - Preprava odpadu - Voľba právneho základu - Článok 133 ES a článok 175 ods. 1 ES)

2009/C 267/14

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: G. Valero Jordana, M. Huttunen a M. Konstantinidis, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaní: Európsky parlament (v zastúpení: I. Anagnostopoulou a U. Rösslein, splnomocnení zástupcovia), Rada Európskej únie (v zastúpení: M. Moore a K. Michoel, splnomocnení zástupcovia)

Vedľajší účastníci, ktorí v konaní podporujú žalovaných: Francúzska republika (v zastúpení: G. de Bergues, A. Adam a G. Le Bras, splnomocnení zástupcovia), Rakúska republika (v zastúpení: E. Riedl, splnomocnený zástupca), Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska (v zastúpení: E. Jenkinson, E. O’Neil a S. Behzadi-Spencer, splnomocnené zástupkyne, za právnej pomoci A. Dashwood, barrister)

Predmet veci

Zrušenie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 zo 14. júna 2006 týkajúceho sa prepravy odpadu (Ú. v. EÚ L 190, s. 1) — Výber právneho základu — Akt sledujúci dvojaký cieľ alebo majúci dve zložky a vyžadujúci kumuláciu právnych základov (článok 175 ods. 1 ES a článok 133 ES)

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Komisia Európskych Spoločenstiev je povinná nahradiť trovy konania.

3.

Francúzska republika, Rakúska republika a Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska znášajú svoje vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 294, 2.12.2006.


7.11.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 267/9


Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 8. septembra 2009 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal de Pequena Instância Criminal do Porto — Portugalsko) — Liga Portuguesa de Futebol Profissional (CA/LPFP), Bwin International Ltd, predtým Baw International Ltd/Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa

(Vec C-42/07) (1)

(Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Článok 49 ES - Obmedzenia slobodného poskytovania služieb - Prevádzkovanie hazardných hier cez internet)

2009/C 267/15

Jazyk konania: portugalčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunal de Pequena Instância Criminal do Porto

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobcovia: Liga Portuguesa de Futebol Profissional (CA/LPFP), Bwin International Ltd, predtým Baw International Ltd

Žalovaný: Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Tribunal de Pequena Instância Criminal do Porto — Výklad článkov 43 ES, 49 ES a 56 ES — Vnútroštátna legislatíva, ktorá zakotvuje výhradné práva prevádzkovať lotérie a stávkové hry v prospech jediného subjektu a považuje za delikt organizovanie, propagáciu a prevádzkovanie športových stávkových hier, a to aj prostredníctvom internetu — Zákaz vydaný podniku, ktorý prevádzkuje stávkové hry a lotérie on line a má sídlo v inom členskom štáte, aby propagoval, organizoval a prevádzkoval tieto stávkové hry a lotérie cez internet a odovzdával výhercom ceny

Výrok rozsudku

Článok 49 ES neodporuje právnej úprave členského štátu, akou je právna úprava v spore vo veci samej, ktorá zakazuje prevádzkovateľom, ako je Bwin International Ltd., usadeným v iných členských štátoch, kde legálne poskytujú analogické služby, prevádzkovať hazardné hry cez internet na území uvedeného členského štátu.


(1)  Ú. v. EÚ C 69, 24.3.2007.


7.11.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 267/9


Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 10. septembra 2009 — Komisia Európskych spoločenstiev/Spolková republika Nemecko

(Vec C-269/07) (1)

(Nesplnenie povinnosti členským štátom - Voľný pohyb pracovníkov - Nariadenie (EHS) č. 1612/68 - Podporné finančné príspevky k starobnému dôchodkovému sporeniu - Neobmedzená daňová povinnosť)

2009/C 267/16

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: R. Lyal a W. Mölls, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Spolková republika Nemecko (v zastúpení: C. Blaschke a M. Lumma, splnomocnení zástupcovia, W. Wellisch, Rechtsanwalt)

Predmet veci

Nesplnenie povinnosti členským štátom — Porušenie článkov 12 ES, 18 ES a 39 ES, ako aj článku 7 nariadenia Rady (EHS) č. 1612/68 z 15. októbra 1968 o slobode pohybu pracovníkov v rámci spoločenstva (Ú. v. ES L 257, s. 2; Mim. vyd. 05/001, s. 15) — Vnútroštátna právna úprava týkajúca sa bonusu starobného dôchodkového sporenia, ktorá jeho poskytovanie podmieňuje okolnosťou, že dotknutá osoba podlieha v členskom štáte neobmedzenej daňovej povinnosti, stanovuje vrátenie bonusu v prípade ak skončí neobmedzená daňová povinnosť a nedovoľuje, aby sa finančné prostriedky vytvorené v rámci tohto režimu použili na nadobudnutia vlastníctva k bytu slúžiaceho na účely vlastného bývania, pokiaľ sa tento byt nenachádza na vnútroštátnom území

Výrok rozsudku

1.

Spolková republika Nemecko si tým, že zaviedla a ponechala v platnosti ustanovenia o doplnkovom starobnom dôchodku uvedené v paragrafoch 79 až 99 federálneho zákona o daniach z príjmov (Einkommensteuergesetz), nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z článku 39 ES, článku 7 ods. 2 nariadenia Rady (EHS) č. 1612/68 z 15. októbra 1968 o slobode pohybu pracovníkov v rámci spoločenstva, ako aj z článku 18 ES v rozsahu, v akom tieto ustanovenia:

odmietajú priznať cezhraničným pracovníkom a ich manželom nárok na bonus dôchodkového sporenia, ak tieto osoby nemajú neobmedzenú daňovú povinnosť v tomto členskom štáte,

zakazujú cezhraničným pracovníkom použiť podporné finančné prostriedky na nadobudnutie alebo výstavbu nehnuteľnosti určenej na bývanie vo vlastnom dome, pokiaľ sa táto nehnuteľnosť nenachádza v Nemecku, a

stanovujú, že uvedený bonus musí byť vrátený pri skončení neobmedzenej daňovej povinnosti v tomto členskom štáte.

2.

Spolková republika Nemecko je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 199, 25.8.2007.


7.11.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 267/10


Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 10. septembra 2009 — Komisia Európskych spoločenstiev/Helénska republika

(Vec C-416/07) (1)

(Nesplnenie povinnosti členským štátom - Smernice 91/628/EHS a 93/119/ES - Nariadenie (ES) č. 1/2005 - Ochrana zvierat počas prepravy a počas ich porážky alebo utratenia - Štruktúrované a zovšeobecnené porušenie pravidiel Spoločenstva)

2009/C 267/17

Jazyk konania: gréčtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: H. Tsereba-Lacombe a F. Erlbacher, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Helénska republika (v zastúpení: S. Charitaki, S. Papaïoannou a E.-M. Mamouna, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Nesplnenie povinnosti členským štátom — Porušenie článkov 5, 8, 9 a 18 ods. 2 smernice 91/628/EHS z 19. novembra 1991 o ochrane zvierat počas prepravy, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 90/425/EHS a 91/496/EHS (Ú. v. ES L 340, s. 17; Mim. vyd. 03/012, s. 133) — Porušenie článku 5 ods. 4, článku 6 ods. 1, článku 13 ods. 3 a 4, článku 15 ods. 1 a článkov 25, 26 a 27 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1/2005 z 22. decembra 2004 o ochrane zvierat počas prepravy a s ňou súvisiacich činností a o zmene a doplnení smerníc 64/432/EHS a 93/119/ES a nariadenia (ES) č. 1255/97 (Ú. v. EÚ L 3, 2005, s. 1) — Porušenie článku 3, článku 5 ods. 1, článku 6 ods. 1 a článku 8 smernice Rady 93/119/ES z 22. decembra 1993 o ochrane zvierat počas porážky alebo ich utratenia (Ú. v. ES L 340, s. 21; Mim. vyd. 03/015, s. 421)

Výrok rozsudku

1.

Helénska republika si tým, že neprijala všetky opatrenia potrebné na to:

aby príslušné orgány vykonávali povinné kontroly plánov prepravy,

aby sa zriadili oddychové miesta, na ktorých môžu zvieratá odpočívať po vykládke z plavidiel v prístavoch pre trajekty alebo blízko nich,

aby sa zabezpečilo skutočné vykonávanie kontrol dopravných prostriedkov a zvierat,

aby sa zabezpečilo dodržiavanie pravidiel týkajúcich sa omračovania zvierat počas ich porážky a

aby sa zabezpečili vhodné inšpekcie a kontroly bitúnkov,

nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z článku 5 časti A ods. 2 písm. d) bodu i) prvej zarážky a článku 8 smernice Rady 91/628/EHS z 19. novembra 1991 o ochrane zvierat počas prepravy, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 90/425/EHS a 91/496/EHS, zmenenej a doplnenej nariadením (ES) č. 806/2003 zo 14. apríla 2003, a z ods. 7 písm. b) bodu 48 kapitoly VII prílohy tejto smernice, zmenenej a doplnenej nariadením č. 806/2003, ako aj z článku 3, článku 5 ods. 1 písm. d), článku 6 ods. 1 a článku 8 smernice Rady 93/119/ES z 22. decembra 1993 o ochrane zvierat počas porážky alebo ich utratenia.

2.

V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta.

3.

Helénska republika znáša dve tretiny trov konania. Komisia Európskych spoločenstiev znáša jednu tretinu trov konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 283, 24.11.2007.


7.11.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 267/11


Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 10. septembra 2009 — Komisia Európskych spoločenstiev/Ente per le Ville Vesuviane (C-445/07 P), Ente per le Ville Vesuviane/Komisia Európskych spoločenstiev (C-455/07 P)

(Spojené veci C-445/07 P a C-455/07 P) (1)

(Odvolanie - Európsky fond pre regionálny rozvoj (EFRR) - Zhodnocovanie infraštruktúr s cieľom rozvoja turizmu v regióne Kampánia (Taliansko) - Zastavenie finančnej pomoci Spoločenstva - Žaloba o neplatnosť - Prípustnosť - Regionálna alebo miestna entita - Akty, ktoré sa priamo a osobne týkajú tejto entity)

2009/C 267/18

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Odvolateľky: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: L. Flynn, splnomocnený zástupca, A. Dal Ferro, avvocato) (C-445/07 P), Ente per le Ville Vesuviane (v zastúpení: E. Soprano, avvocato) (C-455/07 P)

Ďalší účastníci konania: Ente per le Ville Vesuviane (v zastúpení: E. Soprano, avvocato) (C-455/07 P), Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: L. Flynn, splnomocnený zástupca, A. Dal Ferro, avvocato) (C-445/07 P)

Predmet veci

Odvolanie proti rozsudku Súdu prvého stupňa (druhá komora) z 18. júla 2007, Ente per le Ville Vesuviane/Komisia (T-189/02), ktorým Súd prvého stupňa zamietol návrh na zrušenie rozhodnutia Komisie D (2002) 810111 z 13. marca 2002 o zastavení finančnej pomoci z Európskeho fondu pre regionálny rozvoj (EFRR) v rámci investovania do infraštruktúry v Kampánii (Taliansko) týkajúcej sa integrovaného systému zhodnotenia troch vezuvských víl na turistické účely (EFRR č. 86/05/04/054)

Výrok rozsudku

1.

Rozsudok Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev z 18. júla 2007, Ente per le Ville Vesuviane/Komisia (T-189/02), sa zrušuje v rozsahu, v akom sa v ňom rozhodlo o prípustnosti žaloby podanej Ente per le Ville Vesuviane a domáhajúcej sa zrušenia rozhodnutia Komisie D (2002) 810111 z 13. marca 2002 o zastavení finančnej pomoci z Európskeho fondu pre regionálny rozvoj (EFRR) v rámci investovania do infraštruktúry v Kampánii (Taliansko) týkajúcej sa integrovaného systému zhodnotenia troch vezuvských víl na turistické účely.

2.

Žaloba Ente per le Ville Vesuviane smerujúca k zrušeniu uvedeného rozhodnutia sa zamieta ako neprípustná.

3.

Nie je potrebné rozhodnúť o odvolaní, ktoré podala Ente per le Ville Vesuviane.

4.

Ente per le Ville Vesuviane je povinná nahradiť trovy tohto konania, ako aj trovy spojené s konaním v prvom stupni.


(1)  Ú. v. EÚ C 297, 8.12.2007.


7.11.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 267/11


Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 10. septembra 2009 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale civile di Modena — Taliansko) — Alberto Severi, konajúci vo vlastnom mene a ako právny zástupca Cavazzuti e figli SpA, teraz Grandi Salumifici Italiani SpA/Regione Emilia-Romagna

(Vec C-446/07) (1)

(Smernica 2000/13/ES - Označovanie potravín určených na dodanie v nespracovanom stave konečnému spotrebiteľovi - Označovanie spôsobilé uviesť kupujúceho do omylu, pokiaľ ide o pôvod alebo miesto pôvodu potraviny - Druhové názvy v zmysle článku 3 nariadenia (EHS) č. 2081/92 - Vplyv)

2009/C 267/19

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunale civile di Modena

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Alberto Severi, konajúci vo vlastnom mene a ako právny zástupca Cavazzuti e figli SpA, teraz Grandi Salumifici Italiani SpA

Žalovaný: Regione Emilia-Romagna

Za účasti: Associazione fra Produttori per la Tutela del „Salame Felino“

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Tribunale civile di Modena — Výklad článku 3 ods. 1 a článku 13 ods. 3 nariadenia Rady (EHS) č. 2081/92 zo 14. júla 1992 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín (Ú. v. ES L 208, s. 1; Mim. vyd. 3/013, s. 4), teraz článok 3 ods. 1 a článok 13 ods. 2 nariadenia (ES) č. 510/06 — Označenie potraviny, ktoré obsahuje zemepisné údaje a ktoré nie je zapísané ako CHOP alebo CHZO v zmysle citovaného nariadenia — Možnosť výrobcov používajúcich v dobrej viere a konštantným spôsobom toto označenie pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia používať toto označenie na spoločnom trhu — „Salame Felino“

Výrok rozsudku

1.

Článok 3 ods. 1 a článok 13 ods. 3 nariadenia Rady (EHS) č. 2081/92 zo 14. júla 1992 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín, zmeneného a doplneného nariadením Komisie (ES) č. 2796/2000 z 20. decembra 2000, sa majú vykladať v tom zmysle, že označenie potraviny obsahujúce zemepisné údaje, ktoré je predmetom žiadosti o registráciu ako chránené označenie pôvodu alebo chránené zemepisné označenie v zmysle nariadenia č. 2081/92, zmeneného a doplneného nariadením č. 2796/2000, nemožno až do prípadného postúpenia žiadosti o registráciu Komisii Európskych spoločenstiev vnútroštátnymi orgánmi považovať za druhové. Až do rozhodnutia Komisie Európskych spoločenstiev o žiadosti o registráciu označenia, prípadne jej zamietnutia z osobitného dôvodu, že uvedené označenie sa stalo druhovým, nemožno vychádzať z predpokladu, že označenie má druhovú povahu v zmysle nariadenia č. 2081/92, zmeneného a doplneného nariadením č. 2796/2000.

2.

Článok 3 ods. 1 a článok 13 ods. 3 nariadenia č. 2081/92, zmeneného a doplneného nariadením č. 2796/2000, v spojení s článkom 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/13/ES z 20. marca 2000 o aproximácii právnych predpisov členských štátov, týkajúcich sa označovania, prezentácie a reklamy potravín, sa majú vykladať v tom zmysle, že označenie potravín obsahujúce zemepisné údaje, ktoré nie je zaregistrované ako chránené označenie pôvodu alebo chránené zemepisné označenie, sa môže legálne používať pod podmienkou, že označenie takto pomenovaného výrobku neuvedie priemerného, riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného spotrebiteľa do omylu. Na posúdenie toho, či ide o tento prípad, môžu vnútroštátne orgány zohľadniť dĺžku používania názvu. Naopak, prípadná dobromyseľnosť výrobcu alebo maloobchodného predajcu nie je relevantná.


(1)  Ú. v. EÚ C 51, 23.2.2008.


7.11.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 267/12


Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 10. septembra 2009 — Komisia Európskych spoločenstiev/Portugalská republika

(Vec C-457/07) (1)

(Nesplnenie povinnosti členským štátom - Články 28 ES a 30 ES - Stavebné výrobky - Vnútroštátne homologizačné konanie - Nezohľadnenie certifikátov o zhode vydaných v iných členských štátoch - Rozsudok Súdneho dvora, ktorý konštatuje nesplnenie povinnosti - Nevykonanie - Článok 228 ES - Predmet sporu - Určenie počas konania pred podaním žaloby - Neskoršie rozšírenie - Neprípustnosť)

2009/C 267/20

Jazyk konania: portugalčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: S. Pardo Quintillán a P. Andrade, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Portugalská republika (v zastúpení: L. Inez Fernandes, splnomocnený zástupca, N. Ruiz a C. Farinhas, advogados)

Predmet veci

Nesplnenie povinnosti členským štátom — Článok 228 ES — Nevyhovenie rozsudku Súdneho dvora z 10. novembra 2005 vo veci C-432/03 — Návrh na uloženie penále

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Komisia Európskych spoločenstiev je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 297, 8.12.2007.


7.11.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 267/12


Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 8. septembra 2009 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Handelsgericht Wien — Rakúsko) — Budějovický Budvar National Corporation/Rudolf Ammersin GmbH

(Vec C-478/07) (1)

(Dvojstranné zmluvy medzi členskými štátmi - Ochrana údaja o zemepisnom pôvode jedného členského štátu v inom členskom štáte - Názov „Bud“ - Použitie ochrannej známky American Bud - Články 28 ES a 30 ES - Nariadenie (ES) č. 510/2006 - Režim Spoločenstva týkajúci sa ochrany zemepisných označení a označení pôvodu - Pristúpenie Českej republiky - Prechodné opatrenia - Nariadenie (ES) č. 918/2004 - Pôsobnosť režimu Spoločenstva - Výlučný charakter)

2009/C 267/21

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Handelsgericht Wien

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Budějovický Budvar National Corporation

Žalovaný: Rudolf Ammersin GmbH

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Handelsgericht Wien — Výklad článkov 28 ES a 30 ES nariadenia Komisie (ES) č. 918/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa uvádzajú prechodné opatrenia o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín v súvislosti s pristúpením Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska (Ú. v. EÚ L 163, s. 88; Mim. vyd. 03/046, s. 255) a nariadenia Rady (ES) č. 510/2006 z 20. marca 2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín (Ú. v. EÚ L 93, s. 12) — Názov, ktorý neoznačuje ani oblasť, ani miesto na území štátu pôvodu a je v tomto členskom štáte chránený ako kvalifikované zemepisné označenie a navyše má aj ochranu ako ochranná známka — Podmienky stanovené Súdnym dvorom v rozsudku z 18. novembra 2003, Budějovický Budvar (C-216/01), podľa ktorých absolútna ochrana tohto názvu ako zemepisného označenia môže byť považovaná za ochranu, ktorá je v súlade s článkom 28 ES — Účinok nezapísania tohto názvu na úrovni Spoločenstva na pokračovanie jeho doterajšej vnútroštátnej ochrany a ochrany zaručenej dvojstrannou dohodou v inom členskom štáte

Výrok rozsudku

1.

Z bodu 101 rozsudku z 18. novembra 2003, Budějovický Budvar (C-216/01), vyplýva, že:

aby bolo možné určiť, či názov, ako je ten, ktorého sa týka vec sama, možno považovať za jednoduchý a nepriamy údaj o zemepisnom pôvode, ktorého ochrana v zmysle dotknutých dvojstranných zmlúv môže byť odôvodnená s ohľadom na kritériá článku 30 ES, vnútroštátnemu súdu prináleží, aby overil, či podľa skutkových okolností a vnímania prevládajúcich v Českej republike je tento názov, aj ak nie je ako taký zemepisným menom, aspoň spôsobilý informovať spotrebiteľa o tom, že výrobok, na ktorom je uvedený, pochádza z oblasti alebo miesta na území tohto členského štátu,

vnútroštátny súd musí okrem toho overiť — opäť s ohľadom na skutkové okolnosti a vnímanie, ktoré v Českej republike prevládajú — či názov, ktorého sa týka vec sama, nenadobudol v čase vstupu dvojstranných zmlúv do platnosti alebo neskôr v tomto členskom štáte druhovú povahu, tak ako to vyplýva z bodu 99 uvedeného rozsudku, pričom Súdny dvor Európskych spoločenstiev už rozhodol v bodoch 99 a 100 toho istého rozsudku, že cieľ režimu ochrany stanoveného týmito zmluvami spadá do pôsobnosti ochrany priemyselného a obchodného vlastníctva v zmysle článku 30 ES,

v prípade neexistencie akéhokoľvek ustanovenia Spoločenstva v tejto oblasti prináleží vnútroštátnemu súdu, aby v súlade s vnútroštátnym právom rozhodol o potrebe objednať anketu s cieľom objasniť skutkové okolnosti a vnímanie, ktoré v Českej republike prevládajú, aby sa overilo, či názov „Bud“, ktorého sa týka vec sama, môže byť kvalifikovaný ako jednoduchý a nepriamy údaj o zemepisnom pôvode a či nenadobudol v tomto členskom štáte druhovú povahu. Ak vnútroštátny súd usúdi, že je potrebné objednať anketu, musí rovnako na základe tohto vnútroštátneho práva na účely uvedeného overovania určiť percento spotrebiteľov, ktoré sa považuje za dostatočne významné, a

článok 30 ES nestanovuje konkrétnu požiadavku kvality a trvania používania názvu v členskom štáte pôvodu, aby jeho ochrana mohla byť na základe tohto článku odôvodnená. Otázku, či sa takáto požiadavka uplatňuje v rámci veci samej, musí vyriešiť vnútroštátny súd podľa uplatniteľného vnútroštátneho práva a osobitne podľa režimu ochrany vyplývajúceho z dotknutých dvojstranných zmlúv.

2.

Režim Spoločenstva týkajúci sa systému ochrany, ktorý stanovuje nariadenie Rady (ES) č. 510/2006 z 20. marca 2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín, má výlučný charakter, čo znamená, že toto nariadenie bráni uplatňovaniu režimu ochrany upraveného zmluvami medzi dvoma členskými štátmi, akými sú dotknuté dvojstranné zmluvy, teda režimu, ktorý priznáva názvu uznanému podľa práva jedného členského štátu ako názov predstavujúci označenie pôvodu, ochranu v druhom členskom štáte, v ktorom sa o túto ochranu skutočne žiada, hoci toto označenie pôvodu nebolo predmetom žiadosti o registráciu podľa uvedeného nariadenia.


(1)  Ú. v. EÚ C 22, 26.1.2008.


7.11.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 267/13


Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) zo 17. septembra 2009 — Komisia Európskych spoločenstiev/Koninklijke FrieslandCampina NV, predtým Koninklijke Friesland Foods NV, pôvodne Friesland Coberco Dairy Foods Holding NV

(Vec C-519/07 P) (1)

(Odvolanie - Štátna pomoc - Daňový systém uplatňovaný Holandskom pre medzinárodné činnosti financovania predstavujúci schému pomoci - Rozhodnutie č. 2003/515/ES - Nezlučiteľnosť so spoločným trhom - Prechodné ustanovenie - Prípustnosť - Aktívna legitimácia - Záujem na konaní - Zásada ochrany legitímnej dôvery - Zásada rovnosti zaobchádzania)

2009/C 267/22

Jazyk konania: holandčina

Účastníci konania

Odvolateľka: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: H. van Vliet a S. Noë, splnomocnení zástupcovia)

Ďalší účastník konania: Koninklijke FrieslandCampina NV, predtým Koninklijke Friesland Foods NV, pôvodne Friesland Coberco Dairy Foods Holding NV (v zastúpení: E. Pijnacker Hordijk a W. Geursen, advocaten)

Predmet veci

Odvolanie podané proti rozsudku Súdu prvého stupňa (druhá komora) z 12. septembra 2007 Koninklijke Friesland Foods NV (pôvodne Friesland Coberco Dairy Foods Holding NV)/Komisia (T-348/03), ktorým Súd prvého stupňa zrušil článok 2 rozhodnutia 2003/515/ES Komisie zo 17. februára 2003 o systéme pomoci uplatňovanom Holandskom pre medzinárodné činnosti financovania [neoficiálny preklad] (Ú. v. ES L 180, s. 52) v rozsahu, v akom vylučuje z prechodného režimu hospodárske subjekty, ktoré k 11. júlu 2001 už podali holandskej daňovej správe žiadosť o uplatnenie predmetného režimu pomoci, o ktorom sa ešte nerozhodlo k tomuto dňu

Výrok rozsudku

1.

Rozsudok Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev z 12. septembra 2007, Koninklijke Friesland Foods/Komisia (T-348/03), sa zrušuje.

2.

Vec sa vracia Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev.

3.

O trovách konania sa rozhodne neskôr.


(1)  Ú. v. EÚ C 37, 9.2.2008.


7.11.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 267/14


Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) zo 17. septembra 2009 — Komisia Európskych spoločenstiev/MTU Friedrichshafen GmbH

(Vec C-520/07 P) (1)

(Odvolanie - Pomoc na reštrukturalizáciu - Rozhodnutie nariaďujúce vymáhanie pomoci nezlučiteľnej so spoločným trhom - Článok 13 ods. 1 nariadenia (ES) č. 659/1999 - Solidárna zodpovednosť)

2009/C 267/23

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Odvolateľka: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: K. Gross a B. Martenczuk, splnomocnení zástupcovia)

Ďalší účastník konania: MTU Friedrichshafen GmbH (v zastúpení: Th. Lübbig a M. le Bell, Rechtsanwälte)

Predmet veci

Odvolanie podané proti rozsudku Súdu prvého stupňa (štvrtá rozšírená komora) z 12. septembra 2007 vo veci T-196/02, MTU Friedrichshafen/Komisia, ktorým Súd prvého stupňa zrušil článok 3 ods. 2 rozhodnutia Komisie 2002/898/ES z 9. apríla 2002 týkajúceho sa štátnej pomoci poskytnutej Nemeckom v prospech SKL Motoren- und Systembautechnik GmbH, v rozsahu, v ktorom nariaďuje, aby MTU Friedrichshafen GmbH solidárne vrátil sumu 2,71 miliónov eur — Obmedzenia a podmienky uplatnenia článku 13 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 659/1999 oprávňujúceho Komisiu prijať konečné rozhodnutie konštatujúce protiprávnu štátnu pomoc na základe dostupných informácií, ak členský štát nepostupuje v súlade s príkazom na poskytnutie informácie

Výrok rozsudku

1.

Odvolanie sa zamieta.

2.

Komisia Európskych spoločenstiev je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 22, 26.1.2008.


7.11.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 267/14


Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 10. septembra 2009 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Taliansko) — Sea s.r.l./Comune di Ponte Nossa

(Vec C-573/07) (1)

(Verejné zákazky - Zadávacie konania - Zákazka týkajúca sa služieb zberu, prepravy a likvidácie komunálneho odpadu - Zadanie zákazky bez vyhlásenia zadávacieho konania - Zadanie zákazky akciovej spoločnosti, ktorej základné imanie vlastnia výlučne územné celky, ale ktorej stanovy upravujú možnosť účasti súkromného kapitálu)

2009/C 267/24

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Sea s.r.l.

Žalovaná: Comune di Ponte Nossa

Za účasti: Servizi Tecnologici Comuni — Se.T.Co. SpA

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Taliansko) — Výklad článkov 12, 43, 49 a 86 ES — Postupy verejného obstarávania — Služba zberu, prepravy a likvidácie komunálneho odpadu — Priame zadanie akciovej spoločnosti, ktorej imanie vlastnia verejné subjekty, ale ktorej štatút stanovuje možnosť účasti súkromného kapitálu

Výrok rozsudku

Články 43 ES a 49 ES, zásady rovnosti zaobchádzania a zákazu diskriminácie z dôvodu štátnej príslušnosti, ako aj z nich vyplývajúca povinnosť transparentnosti, nebránia priamemu zadaniu verejnej zákazky na služby akciovej spoločnosti, ktorá má výlučne verejnú kapitálovú účasť, za predpokladu, že územný celok, ktorý je verejným obstarávateľom, vykonáva nad touto spoločnosťou kontrolu obdobnú tej, akú vykonáva nad svojimi vlastnými útvarmi, a že táto spoločnosť vykonáva podstatnú časť svojej činnosti s územným celkom alebo s územnými celkami, ktoré ju vlastnia.

S výhradou preverenia účinnosti dotknutých ustanovení stanov vnútroštátnym súdom možno na kontrolu, ktorú nad uvedenou spoločnosťou vykonávajú územné celky — akcionári, hľadieť ako na obdobnú tej, akú vykonávajú nad svojimi vlastnými útvarmi, za okolností, aké sú vo veci samej, keď:

sa činnosť uvedenej spoločnosti obmedzuje na územie uvedených územných celkov a vykonáva sa v podstatnej časti v ich prospech a

uvedené územné celky majú prostredníctvom orgánov spoločnosti zložených z ich zástupcov rozhodujúci vplyv na strategické ciele, ako aj na významné rozhodnutia uvedenej spoločnosti.


(1)  Ú. v. EÚ C 64, 8.3.2008.


7.11.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 267/15


Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 3. septembra 2009 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal VAT and Duties Tribunal, London — Spojené kráľovstvo) — RCI Europe/Her Majesty’s Commissioners of Revenue and Customs

(Vec C-37/08) (1)

(Šiesta smernica o DPH - Miesto daňovej povinnosti - Poskytovanie služieb súvisiacich s nehnuteľným majetkom - Poskytovanie služieb spočívajúcich v uľahčení výmeny práv na užívanie rekreačných nehnuteľností medzi držiteľmi týchto práv)

2009/C 267/25

Jazyk konania: angličtina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

VAT and Duties Tribunal, London

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: RCI Europe

Žalovaný: Her Majesty’s Commissioners of Revenue and Customs

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania — VAT and Duties Tribunal, London — Výklad článku 9 ods. 2 písm. a) a článku 26 smernice 77/388/EHS: Šiesta smernica Rady zo 17. mája 1977 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu — spoločný systém dane z pridanej hodnoty: jednotný základ jej stanovenia (Ú. v. ES L 145, s. 1; Mim. vyd. 09/001, s. 23) — Určenie miesta daňovej povinnosti — Poskytovanie služieb spočívajúcich v uľahčení výmeny práv na užívanie rekreačnej nehnuteľnosti, členmi systému založeného zdaniteľnou osobou na uvedený účel, za práva iných držiteľov

Výrok rozsudku

Článok 9 ods. 2 písm. a) šiestej smernice Rady 77/388/EHS zo 17. mája 1977 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu — spoločný systém dane z pridanej hodnoty: jednotný základ jej stanovenia sa má vykladať v tom zmysle, že miestom poskytovania služieb združením, ktorého činnosť spočíva v tom, že medzi svojimi členmi organizuje výmenu ich práv na časovo obmedzené užívanie rekreačných nehnuteľností určených na bývanie, za čo toto združenie ako protihodnotu vyberá od svojich členov poplatky za zápis, ročné členské príspevky, ako aj poplatky za výmenu, je miesto, kde sa nachádza nehnuteľnosť, na ktorú má dotknutý člen právo na časovo obmedzené užívanie.


(1)  Ú. v. EÚ C 92, 12.4.2008.


7.11.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 267/15


Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 10. septembra 2009 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Korkein oikeus — Fínsko) — Akavan Erityisalojen Keskusliitto AEK ry a i./Fujitsu Siemens Computers Oy

(Vec C-44/08) (1)

(Prejudiciálne konanie - Smernica 98/59/ES - Aproximácia právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa hromadného prepúšťania - Článok 2 - Ochrana pracovníkov - Informovanie a prerokovanie so zamestnancami - Skupina podnikov - Materská spoločnosť - Dcérska spoločnosť)

2009/C 267/26

Jazyk konania: fínčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Korkein oikeus

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobcovia: Akavan Erityisalojen Keskusliitto AEK ry a i.

Žalovaný: Fujitsu Siemens Computers Oy

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Korkein oikeus — Výklad článkov 2, 3 a 4 smernice Rady 98/59/ES z 20. júla 1998 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa hromadného prepúšťania (Ú. v. ES L 225, s. 16; Mim. vyd. 05/003, s. 327) — Určenie okamihu vzniku povinnosti dcérskej spoločnosti začať prerokovanie so zástupcami jej zamestnancov — Plány alebo rozhodnutia prijaté na úrovni skupiny podnikov, ktoré sa týkajú zmeny v činnostiach dcérskej spoločnosti tejto skupiny

Výrok rozsudku

1.

Článok 2 ods. 1 smernice Rady 98/59/ES z 20. júla 1998 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa hromadného prepúšťania sa má vykladať v tom zmysle, že prijatím strategických rozhodnutí alebo rozhodnutí o zmenách v činnosti v rámci skupiny podnikov, ktoré vedú zamestnávateľa k tomu, aby uvažoval o hromadnom prepúšťaní alebo ho plánoval, vzniká tomuto zamestnávateľovi povinnosť prerokovania hromadného prepúšťania so zástupcami pracovníkov.

2.

Vznik povinnosti zamestnávateľa začať prerokovanie plánovaného hromadného prepúšťania nezávisí od toho, či zamestnávateľ je už schopný poskytnúť zástupcom pracovníkov všetky informácie vyžadované v článku 2 ods. 3 prvom pododseku písm. b) smernice 98/59.

3.

Článok 2 ods. 1 smernice 98/59 v spojení s článkom 2 ods. 4 prvým pododsekom tej istej smernice sa musí vykladať v tom zmysle, že v prípade skupiny podnikov zloženej z materskej spoločnosti a jednej alebo viacerých dcérskych spoločností povinnosť prerokovania so zástupcami pracovníkov vzniká v prípade dcérskej spoločnosti, ktorá má postavenie zamestnávateľa, až keď táto dcérska spoločnosť, v rámci ktorej môže dôjsť k hromadnému prepúšťaniu, je identifikovaná.

4.

Článok 2 ods. 1 smernice 98/59 v spojení s článkom 2 ods. 4 tejto smernice sa má vykladať v tom zmysle, že v prípade skupiny podnikov postup prerokovania musí byť skončený v dcérskej spoločnosti dotknutej hromadným prepúšťaním predtým ako uvedená dcérska spoločnosť, prípadne na priamy pokyn jej materskej spoločnosti, vypovie pracovné zmluvy zamestnancom, ktorých sa týka toto prepúšťanie.


(1)  Ú. v. EÚ C 107, 26.4.2008.


7.11.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 267/16


Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 10. septembra 2009 — Komisia Európskych spoločenstiev/Maltská republika

(Vec C-76/08) (1)

(Nesplnenie povinnosti členským štátom - Prípustnosť - Ochrana voľne žijúceho vtáctva - Smernica 79/409/EHS - Jarný lov - Zákaz - Výnimka zo systému ochrany - Podmienka týkajúca sa „absencie iného uspokojivého riešenia“ - Legitímna dôvera)

2009/C 267/27

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: D. Recchia, D. Lawunmi a P. Oliver, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Maltská republika (v zastúpení: S. Camilleri a D. Mangion, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci J. Bouckaert, advocaat)

Predmet veci

Nesplnenie povinnosti členským štátom — Porušenie článku 9 smernice Rady 79/409/EHS z 2. apríla 1979 o ochrane voľne žijúceho vtáctva (Ú. v. ES L 103, s. 1; Mim. vyd. 15/001, s. 98) — Nedodržanie kritérií stanovených smernicou pre udelenie výnimky povoľujúcej jarný lov prepelíc a hrdličiek

Výrok rozsudku

1.

Povolením lovu prepelice poľnej (Coturnix coturnix) a hrdličky poľnej (Streptopelia turtur) v období jarnej migrácie v rokoch 2004 až 2007 bez splnenia podmienok stanovených v článku 9 ods. 1 smernice Rady 79/409/EHS z 2. apríla 1979 o ochrane voľne žijúceho vtáctva, zmenenej a doplnenej na roky 2004 až 2006 nariadením Rady (ES) č. 807/2003 zo 14. apríla 2003 a na rok 2007 smernicou Rady 2006/105/ES z 20. novembra 2006, si Maltská republika nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z tejto smernice.

2.

Maltská republika je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 92, 12.4.2008.


7.11.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 267/17


Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 10. septembra 2009 — Akzo Nobel NV, Akzo Nobel Nederland BV, Akzo Nobel Chemicals International BV, Akzo Nobel Chemicals BV, Akzo Nobel Functional Chemicals BV/Komisia Európskych spoločenstiev

(Vec C-97/08 P) (1)

(Odvolanie - Hospodárska súťaž - Kartely - Článok 81 ods. 1 ES - Článok 53 ods. 1 Dohody o EHP - Článok 23 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1/2003 - Skupina spoločností - Pripísateľnosť porušení - Zodpovednosť materskej spoločnosti za porušenia pravidiel hospodárskej súťaže jej dcérskymi spoločnosťami - Rozhodujúci vplyv uplatňovaný materskou spoločnosťou - Vyvrátiteľná domnienka v prípade vlastníctva 100 %-ného podielu na základnom imaní)

2009/C 267/28

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolatelia: Akzo Nobel NV, Akzo Nobel Nederland BV, Akzo Nobel Chemicals International BV, Akzo Nobel Chemicals BV, Akzo Nobel Functional Chemicals BV (v zastúpení: C. Swaak, M. van der Woude a M. Mollica, advokáti)

Ďalší účastník konania: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: X. Lewis a F. Castillo de la Torre, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Odvolanie proti rozsudku Súdu prvého stupňa (druhá komora) z 12. decembra 2007 vo veci T 112/05, Akzo Nobel NV a i./Komisia Európskych spoločenstiev, ktorým Súd prvého stupňa zamietol návrh na zrušenie rozhodnutia Komisie 2005/566/ES z 9. decembra 2004, ktorým sa upravuje konanie podľa článku 81 Zmluvy o ES a článku 53 Dohody o EHP (prípad C.37.533 — Cholinchlorid) (Ú. v. EÚ L 190, s. 22) v súvislosti so skupinou dohôd a zosúladených postupov týkajúcich sa určovania cien, rozdelenia trhov a zosúladených činností proti konkurentom európskom trhu s cholinchloridom — Pojem „podnik“ v zmysle článku 81 ES a článku 23 ods. 2 nariadenia č. 1/2003

Výrok rozsudku

1.

Odvolanie sa zamieta.

2.

Spoločnosti Akzo Nobel NV, Akzo Nobel Nederland BV, Akzo Nobel Chemicals International BV, Akzo Nobel Chemicals BV a Akzo Nobel Functional Chemicals BV sú povinné nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 128, 24.5.2008.


7.11.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 267/17


Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 10. septembra 2009 — Komisia Európskych spoločenstiev/Belgické kráľovstvo

(Vec C-100/08) (1)

(Nesplnenie povinnosti členským štátom - Články 28 ES a 30 ES - Ochrana druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín - Právna úprava týkajúca sa držby a obchodovania s vtákmi narodenými a odchovanými v zajatí legálne uvedenými na trh v inom členskom štáte)

2009/C 267/29

Jazyk konania: holandčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: S. Pardo Quintillán a R. Troosters, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaný: Belgické kráľovstvo (v zastúpení: T. Materne, splnomocnený zástupca, G. Van Calster, advokát)

Predmet veci

Nesplnenie povinnosti členským štátom — Porušenie článku 28 ES — Ochrana druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín — Zákaz držby určitých vtákov legálne uvedených na trh v iných členských štátoch

Výrok rozsudku

1.

Belgické kráľovstvo

tým, že podmienilo dovoz, držbu a predaj vtákov narodených a odchovaných v zajatí, ktoré boli legálne uvedené na trh v iných členských štátoch, splnením obmedzujúcich podmienok ukladajúcich dotknutým subjektom na trhu, aby menili označovanie ich druhov tak, aby zodpovedalo osobitným podmienkam vyžadovaným belgickou právnou úpravou, a tým, že nepripustilo označovanie uznávané v iných členských štátoch, ani osvedčenia vystavené podľa nariadenia Rady (ES) z 9. decembra 1996 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi, a

tým, že zbavilo obchodníkov možnosti získať výnimky zo zákazu držby pôvodných európskych vtákov legálne uvedených na trh v iných členských štátoch,

porušilo povinnosti, ktoré mu vyplývajú z článku 28 ES.

2.

Belgické kráľovstvo je povinné nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 128, 24.5.2008.


7.11.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 267/18


Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) zo 16. júla 2009 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal de première instance de Liège — Belgicko) — Jacques Damseaux/Belgický štát

(Vec C-128/08) (1)

(Voľný pohyb kapitálu - Zdanenie príjmu z hnuteľného majetku - Dohoda o zamedzení dvojitého zdanenia - Povinnosť členského štátu na základe článku 293 ES)

2009/C 267/30

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunal de première instance de Liège

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Jacques Damseaux

Žalovaný: Belgický štát

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Tribunal de première instance de Liège — Výklad článkov 56, 58 a 293 ES — Vyššie zdaňovanie príjmu z hnuteľného majetku zahraničného pôvodu ako zdaňovanie príjmu z hnuteľného majetku vyplateného spoločnosťou so sídlom v členskom štáte bydliska — Prekážka voľného pohybu kapitálu — Pôsobnosť dohôd o zamedzení dvojitého zdanenia — Povinnosť členských štátov na základe článku 293 ES

Výrok rozsudku

Vzhľadom na to, že právo Spoločenstva v jeho súčasnej podobe a v situácii, akou je tá vo veci samej, neustanovuje všeobecné kritériá rozdelenia právomocí medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o zamedzenie dvojitého zdanenia vnútri Európskeho spoločenstva, článok 56 ES nebráni dvojstrannej daňovej dohode, ako je tá vo veci samej, podľa ktorej dividendy vyplatené spoločnosťou so sídlom v jednom členskom štáte akcionárovi s bydliskom v druhom členskom štáte môžu byť zdanené v oboch týchto členských štátoch a podľa ktorej členský štát bydliska akcionára nie je bezpodmienečne povinný zamedziť dvojitému zdaneniu, ktoré z toho vyplýva.


(1)  Ú. v. EÚ C 142, 7.6.2008.


7.11.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 267/18


Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) zo 17. septembra 2009 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesfinanzhof — Nemecko) — Glaxo Wellcome GmbH & Co./Finanzamt München II

(Vec C-182/08) (1)

(Sloboda usadiť sa a voľný pohyb kapitálu - Daň z príjmov právnických osôb - Nadobudnutie obchodných podielov kapitálovej spoločnosti - Podmienky prihliadnutia na znehodnotenie obchodných podielov z dôvodu rozdelenia dividend pri určení vymeriavacieho základu nadobúdateľa)

2009/C 267/31

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Bundesfinanzhof

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Glaxo Wellcome GmbH & Co.

Žalovaný: Finanzamt München II

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Bundesfinanzhof — Výklad článkov 43 ES a 56 ES — Nadobudnutie podielov na kapitálovej spoločnosti s neobmedzenou daňovou povinnosťou prostredníctvom platiteľa dane oprávneného započítať daň z príjmov právnických osôb — Vnútroštátna právna úprava, podľa ktorej sa pri stanovení vymeriavacieho základu dane nadobúdateľa zohľadní zníženie hodnoty podielov v dôsledku rozdelenia ziskov v prípade nadobudnutia od vlastníka podielu oprávneného započítať daň z príjmov právnických osôb, zatiaľ čo príslušné zníženie vymeriavacieho základu pri nadobudnutí od vlastníka podielu, ktorý nemá právo na započítanie, je vylúčené

Výrok rozsudku

Článok 73b Zmluvy ES (teraz článok 56 ES) musí byť vykladaný v tom zmysle, že nebráni právnej úprave členského štátu, podľa ktorej znehodnotenie obchodných podielov z dôvodu rozdelenia dividend nemá vplyv na základ dane zdaniteľnej osoby-rezidenta, ak táto osoba nadobudla svoje podiely v kapitálovej spoločnosti-rezidentovi od vlastníka podielov-nerezidenta, zatiaľ čo v prípade nadobudnutia podielov od vlastníka podielov-rezidenta takéto znehodnotenie znižuje vymeriavací základ nadobúdateľa.

Toto zistenie sa uplatňuje v prípadoch, keď takáto právna úprava neprekračuje to, čo je nevyhnutné na zachovanie vyrovnaného rozdelenia daňovej právomoci medzi členskými štátmi, ako aj na predchádzanie čisto fiktívnym operáciám bez hospodárskej reality a vytvoreným iba s cieľom neoprávneného využitia daňového zvýhodnenia. Je úlohou vnútroštátneho súdu preskúmať, či sa dotknutá právna úprava obmedzuje na to, čo je nevyhnutné na dosiahnutie týchto cieľov.


(1)  Ú. v. EÚ C 197, 2.8.2008.


7.11.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 267/19


Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 10. septembra 2009 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberster Gerichtshof — Rakúsko) — Dr. Erhard Eschig/UNIQA Sachversicherung AG

(Vec C-199/08) (1)

(Poistenie právnej ochrany - Smernica 87/344/EHS - Článok 4 ods. 1 - Slobodný výber právneho zástupcu poisteným - Zmluvné obmedzenie - Viacero poistených poškodených rovnakou udalosťou - Výber právneho zástupcu poisťovateľom)

2009/C 267/32

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Oberster Gerichtshof

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Dr. Erhard Eschig

Žalovaná: UNIQA Sachversicherung AG

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Oberster Gerichtshof (Rakúsko) — Výklad článku 4 ods. 1 smernice Rady 87/344/EHS z 22. júna 1987 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa poistenia právnej ochrany (Ú. v. ES L 185, s. 77; Mim. vyd. 06/001, s. 187) — Klauzula nachádzajúca sa vo všeobecných poistných podmienkach poisťovateľa právnej ochrany, ktorá poisťovateľa v prípade poistnej udalosti, pri ktorej došlo k poškodeniu väčšieho počtu poistených osôb tou istou udalosťou, oprávňuje vybrať právneho zástupcu a tým obmedzuje právo jednotlivej poistenej osoby na slobodný výber právneho zástupcu (klauzula nazývaná „hromadná škoda“)

Výrok rozsudku

Článok 4 ods. 1 písm. a) smernice Rady 87/344/EHS z 22. júna 1987 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa poistenia právnej ochrany sa má vykladať v tom zmysle, že si poisťovateľ právnej ochrany v prípade, keď je väčší počet poistených poškodený tou istou udalosťou, nemôže vyhradiť právo sám vybrať právneho zástupcu všetkých dotknutých poistených.


(1)  Ú. v. EÚ C 197, 2.8.2008.


7.11.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 267/19


Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 10. septembra 2009 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hessisches Finanzgericht, Kassel — Nemecko) — Plantanol GmbH & Co. KG/Hauptzollamt Darmstadt

(Vec C-201/08) (1)

(Smernica 2003/30/ES - Podpora používania biopalív alebo iných obnoviteľných palív v doprave - Smernica 2003/96/ES - Právny rámec Spoločenstva pre zdaňovanie energetických výrobkov a elektriny - Zmes rastlinného oleja, aditíva a paliva - Biopalivá - Vnútroštátna právna úprava - Oslobodenie od dane - Nahradenie oslobodenia od dane povinnosťou dodržiavať minimálny podiel biopalív v palivách - Súlad so smernicami 2003/30/ES a 2003/96/ES - Všeobecné zásady právnej istoty a ochrany legitímnej dôvery)

2009/C 267/33

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Hessisches Finanzgericht, Kassel

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Plantanol GmbH & Co. KG

Žalovaný: Hauptzollamt Darmstadt

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Hessisches Finanzgericht (Nemecko) — Výklad článku 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2003/30/ES z 8. mája 2003 o podpore používania biopalív alebo iných obnoviteľných palív v doprave (Ú. v. EÚ L 123, s. 42; Mim. vyd. 13/031, s. 188), ako aj zásad právnej istoty a ochrany legitímnej dôvery — Vnútroštátne právne predpisy nahradzujúce, pred uplynutím doby stanovenej predchádzajúcimi právnymi predpismi, systém oslobodení od dane podielov biopalív obsiahnutých v zmesiach palív povinným primiešavaním biopalív ku konvenčným palivám, čo má za následok hospodárske znevýhodnenie výrobcov zvýhodňovaných týmto oslobodením od dane

Výrok rozsudku

1.

Článok 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/30/ES z 8. mája 2003 o podpore používania biopalív alebo iných obnoviteľných palív v doprave sa má vykladať tak, že mu neodporuje vnútroštátna právna úprava, akou je právna úprava v konaní vo veci samej, ktorá z režimu oslobodenia od dane, stanoveného touto právnou úpravou v prospech biopalív, vylučuje výrobok, akým je výrobok v danom prípade, ktorý pochádza zo zmesi rastlinného oleja, fosílnej nafty a špecifických aditív.

2.

Všeobecné zásady právnej istoty a ochrany legitímnej dôvery v zásade nebránia tomu, aby členský štát, pokiaľ ide o výrobok, akým je výrobok v konaní vo veci samej, zrušil režim oslobodenia od dane, ktorý bol naň uplatniteľný pred dátumom uplynutia lehoty uvádzaným pôvodne vnútroštátnou právnou úpravou. V každom prípade takéto zrušenie si nevyžaduje existenciu výnimočných okolností. Vnútroštátnemu súdu však prislúcha v rámci celkového posúdenia vykonaného in concreto skúmať, či uvedené zásady boli v konaní vo veci samej rešpektované, zohľadňujúc súhrn relevantných okolností, ktoré sa ho týkajú.


(1)  Ú. v. EÚ C 183, 19.7.2008.


7.11.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 267/20


Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 10. septembra 2009 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Thüringer Oberlandesgericht — Nemecko) — Wasser- und Abwasserzweckverband Gotha und Landkreisgemeinden (WAZV Gotha)/Eurawasser Aufbereitungs- und Entsorgungsgesellschaft mbH

(Vec C-206/08) (1)

(Postupy verejného obstarávania v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb - Služby vo verejnom záujme na dodávku pitnej vody a čistenie odpadových vôd - Koncesia na služby - Pojem - Presun rizika prevádzky spojeného s predmetnou službou na zmluvného partnera)

2009/C 267/34

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Thüringer Oberlandesgericht

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Wasser- und Abwasserzweckverband Gotha und Landkreisgemeinden (WAZV Gotha)

Žalovaný: Eurawasser Aufbereitungs- und Entsorgungsgesellschaft mbH

Za účasti: Stadtwirtschaft Gotha GmbH, Wasserverband Lausitz Betriebsführungs GmbH (WAL)

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Thüringer Oberlandesgericht — Výklad článku 1 ods. 2 písm. a) a d) a ods. 3 písm. b) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov obstarávania subjektov pôsobiacich v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb (Ú. v. EÚ L 134, s. 1; Mim. vyd. 06/007, s. 19) — Verejné obstarávanie na poskytnutie služieb vo verejnom záujme na výrobu, prepravu a dodávku pitnej vody, ako aj na čistenie a spracovanie odpadových vôd na základe koncesie na služby — Rozlišovacie kritériá medzi zákazkou na služby a koncesiou na služby

Výrok rozsudku

Skutočnosť, že v prípade zmluvy o poskytnutí služieb zmluvný partner nie je priamo odmenený verejným obstarávateľom, ale má právo vyberať peňažné plnenie na súkromnoprávnom základe od tretích osôb, postačuje na to, aby bola táto zmluva kvalifikovaná ako „koncesia na služby“ v zmysle článku 1 ods. 3 písm. b) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov obstarávania subjektov pôsobiacich v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb, pokiaľ zmluvný partner preberá v plnom alebo aspoň prevažnom rozsahu hospodárske riziko prevádzky, ktoré znáša verejný obstarávateľ, teda aj v prípade, že je toto riziko, ktoré je spojené s predmetnou službou na základe foriem jej verejnoprávneho fungovania, od počiatku podstatne obmedzené.


(1)  Ú. v. EÚ C 247, 27.9.2008.


7.11.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 267/20


Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 10. septembra 2009 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado de lo Social de Madrid — Španielsko) — Francisco Vicente Pereda/Madrid Movilidad SA

(Vec C-277/08) (1)

(Smernica 2003/88/ES - Organizácia pracovného času - Právo na platenú ročnú dovolenku - Nemocenská dovolenka - Ročná dovolenka, ktorá sa prekrýva s nemocenskou dovolenkou - Právo čerpať ročnú dovolenku v inom období)

2009/C 267/35

Jazyk konania: španielčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Juzgado de lo Social de Madrid

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Francisco Vicente Pereda

Žalovaný: Madrid Movilidad SA

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Juzgado de lo Social de Madrid — Výklad článku 7 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/88/ES zo 4. novembra 2003 o niektorých aspektoch organizácie pracovného času (Ú. v. EÚ L 299, s. 9; Mim. vyd. 05/004, s. 381) — Pracovník, ktorý je práceneschopný počas obdobia na čerpanie ročnej dovolenky stanoveného podnikom, z dôvodu pracovného úrazu, ku ktorému došlo pred ročnou dovolenkou — Právo pracovníka čerpať ročnú dovolenku v inom období

Výrok rozsudku

Článok 7 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/88/ES zo 4. novembra 2003 o niektorých aspektoch organizácie pracovného času sa má vykladať v tom zmysle, že bráni vnútroštátnym predpisom alebo kolektívnym zmluvám stanoviť, že pracovník, ktorý je na nemocenskej dovolenke počas doby ročnej dovolenky určenej v dovolenkovom pláne podniku, kde je zamestnaný, nemá po svojom zotavení nárok na čerpanie ročnej dovolenky v inom termíne, ako sa pôvodne určilo, prípadne mimo príslušného referenčného obdobia.


(1)  Ú. v. EÚ C 223, 30.8.2008.


7.11.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 267/21


Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 10. septembra 2009 — Komisia Európskych spoločenstiev/Helénska republika

(Vec C-286/08) (1)

(Nesplnenie povinnosti členským štátom - Životné prostredie - Smernice 2006/12/ES a 91/689/EHS - Nebezpečné odpady - Povinnosť vypracovať a prijať plán nakladania s nebezpečnými odpadmi - Povinnosť vytvoriť integrovanú a primeranú sieť zariadení na zneškodňovanie nebezpečných odpadov - Smernica 1999/31/ES - Skládkovanie odpadu - Vylúčenie nebezpečných odpadov)

2009/C 267/36

Jazyk konania: gréčtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: M. Pataka a J.-B. Laignelot, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Helénska republika (v zastúpení: E. Skandalou, splnomocnený zástupca)

Predmet veci

Nesplnenie povinnosti členským štátom — Porušenie článku 1 ods. 2 a článku 6 smernice Rady 91/689/EHS z 12. decembra 1991 o nebezpečnom odpade (Ú. v. ES L 377, s. 20; Mim. vyd. 15/002, s. 78) a článku 5 ods. 1 a 2, článku 7 ods. 1 a článkov 4 a 8 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/12/ES z 5. apríla 2006 o odpadoch (Ú. v. EÚ L 114, s. 9) [predtým smernica Rady 75/442/EHS z 15. júla 1975, zmenená a doplnená smernicou Rady 91/156/EHS z 18. marca 1991] — Porušenie článku 3 ods. 1, článkov 6 až 9, 13 a 14 smernice Rady 1999/31/ES z 26. apríla 1999 o skládkach odpadov (Ú. v. ES L 182, s. 1; Mim. vyd. 15/004, s. 228) — Nevypracovanie plánu nakladania s nebezpečným odpadom zodpovedajúceho požiadavkám právnej úpravy Spoločenstva a nevytvorenie integrovanej a primeranej siete zariadení na zneškodňovanie nebezpečných odpadov — Nesplnenie povinností týkajúcich sa nakladania s odpadmi a ich skládkovania

Výrok rozsudku

1.

Helénska republika si tým, že

nevypracovala ani neprijala v primeranej lehote plán nakladania s nebezpečnými odpadmi v súlade s požiadavkami uplatniteľnej právnej úpravy Spoločenstva a nevytvorila integrovanú a primeranú sieť zariadení na zneškodňovanie nebezpečných odpadov, ktorá by používala najvhodnejšie metódy na zabezpečenie vysokej úrovne ochrany životného prostredia a zdravia verejnosti,

neprijala všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie, pokiaľ ide o nakladanie s nebezpečnými odpadmi, dodržiavanie článkov 4 a 8 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/12/ES z 5. apríla 2006 o odpadoch, ako aj článku 3 ods. 1 a článkov 6 až 9, 13 a 14 smernice Rady 1999/31/ES z 26. apríla 1999 o skládkach odpadov,

nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú v prvom rade na základe článku 1 ods. 2 a článku 6 smernice Rady 91/689/EHS z 12. decembra 1991 o nebezpečnom odpade v spojení s článkom 5 ods. 1 a 2, ako aj článkom 7 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/12/ES, v druhom rade na základe článku 1 ods. 2 smernice 91/689 v spojení s ustanoveniami článku 4 a 8 smernice 2006/12, ako aj v treťom rade na základe článku 3 ods. 1 a článkov 6 až 9, 13 a 14 smernice Rady 1999/31.

2.

Helénska republika je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 223, 30.8.2008.


7.11.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 267/22


Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 10. septembra 2009 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hoge Raad der Nederlanden — Holandsko) — German Graphics Graphische Maschinen GmbH/Alice van der Schee, správkyňa konkurznej podstaty úpadcu Holland Binding BV

(Vec C-292/08) (1)

(Platobná neschopnosť - Uplatnenie zákona členského štátu, v ktorom sa začalo konanie - Výhrada vlastníctva - Miesto, kde sa nachádza majetok)

2009/C 267/37

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Hoge Raad der Nederlanden

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: German Graphics Graphische Maschinen GmbH

Žalovaná: Alice van der Schee, správkyňa konkurznej podstaty úpadcu Holland Binding BV

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Hoge Raad der Nederlanden — Výklad článku 4 ods. 2 písm. b), článku 7 ods. 1 a článku 25 nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní (Ú. v. ES L 160, s. 1; Mim. vyd. 19/001, s. 191) a článku 1 ods. 2 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (Ú. v. ES L 12, s. 1; Mim. vyd. 19/004, s. 42) — Vecná pôsobnosť nariadení — Právo štátu, v ktorom bolo začaté konkurzné konanie — Výhrada vlastníctva — Miesto, kde sa nachádza majetok — Vylúčenie z pôsobnosti nariadenia Brusel I

Výrok rozsudku

1.

Článok 25 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní sa má vykladať v tom zmysle, že formulácia, „ak sa tento dohovor v danom prípade uplatňuje“ znamená, že pred prijatím záveru o uplatniteľnosti ustanovení upravujúcich uznanie a výkon, ktoré sú uvedené v nariadení Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach, na iné rozhodnutia, než sú uvedené v článku 25 ods. 1 nariadenia č. 1346/2000, je potrebné preskúmať, či tieto rozhodnutia nie sú vylúčené z vecnej pôsobnosti nariadenia č. 44/2001.

2.

Výnimka uvedená v článku 1 ods. 2 písm. b) nariadenia č. 44/2001, v spojení s článkom 7 ods. 1 nariadenia č. 1346/2000 sa má pri zohľadnení ustanovenia článku 4 ods. 2 písm. b) posledného uvedeného nariadenia vykladať v tom zmysle, že sa neuplatňuje na žalobu predávajúceho, podanú na základe výhrady vlastníctva proti kupujúcemu, ktorý je v konkurze, ak sa majetok, ktorý je predmetom tejto výhrady, nachádza v členskom štáte, v ktorom sa začalo konkurzné konanie, v čase začatia tohto konania voči uvedenému kupujúcemu.


(1)  Ú. v. EÚ C 272, 25.10.2008.


7.11.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 267/22


Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) zo 17. septembra 2009 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landesgericht Feldkirch — Rakúsko) — Vorarlberger Gebietskrankenkasse/WGV-Schwäbische Allgemeine Versicherungs AG

(Vec C-347/08) (1)

(Nariadenie (ES) č. 44/2001 - Článok 9 ods. 1 písm. b) a článok 11 ods. 2 - Právomoc vo veciach poistenia - Dopravná nehoda - Zákonná cesia nárokov poškodeného v prospech inštitúcie sociálneho zabezpečenia - Žaloba, ktorej predmetom je regresný nárok proti poistiteľovi údajne zodpovednej osoby - Cieľ ochrany slabšieho účastníka)

2009/C 267/38

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Landesgericht Feldkirch

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Vorarlberger Gebietskrankenkasse

Žalovaná: WGV-Schwäbische Allgemeine Versicherungs AG

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Landesgericht Feldkirch — Výklad článku 9 ods. 1 písm. b) a článku 11 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (Ú. v. ES L 12, 2001, s. 1; Mim. vyd. 19/004, s. 42) — Právomoc vo veciach poistenia — Žaloba podaná inštitúciou sociálneho zabezpečenia, na ktorú na základe zákona prešli nároky na súde miesta usadenia tejto inštitúcie proti poistiteľovi usadenému na území iného členského štátu

Výrok rozsudku

Odkaz uvedený v článku 11 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach na jeho článok 9 ods. 1 písm. b) sa má vykladať v tom zmysle, že inštitúcia sociálneho zabezpečenia, zákonný cesionár nárokov priamo poškodeného pri dopravnej nehode, nemôže podať priamu žalobu na súdy členského štátu, v ktorom je usadená, proti poistiteľovi osoby údajne zodpovednej za uvedenú nehodu usadenému v inom členskom štáte.


(1)  Ú. v. EÚ C 272, 25.10.2008.


7.11.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 267/23


Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 10. septembra 2009 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberlandesgericht München — Nemecko) — Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV/Adolf Darbo AG

(Vec C-366/08) (1)

(Harmonizácia právnych predpisov - Smernica 95/2/ES - Príloha III časť A - Smernica 2001/113/ES - Príloha I časť II druhý odsek - Extra džem, ktorého obsah rozpustnej sušiny je 58 % a ktorý obsahuje sorban draselný (E 202) ako konzervačnú látku - Pojem „džem s nízkym obsahom cukru“)

2009/C 267/39

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Oberlandesgericht München

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV

Žalovaný: Adolf Darbo AG

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Oberlandesgericht München — Výklad prílohy III časti A smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/2/ES z 20. februára 1995 o potravinárskych prídavných látkach iných ako farbivá a sladidlá (Ú. v. ES L 61, s. 1; Mim. vyd. 13/015, s. 50) a prílohy I časti II druhej vety smernice Rady 2001/113/ES z 20. decembra 2001 vzťahujúcej sa na ovocné džemy, rôsoly a marmelády a sladené gaštanové pyré určené na ľudskú spotrebu (Ú. v. ES L 10, s. 67; Mim. vyd. 13/027, s. 90) — Možnosť predávať s označením „extra džem“ aj džemy, ktoré obsahujú 58 % rozpustnej sušiny a obsahujú sorban draselný (E 202) ako konzervačnú látku — Pojem „džem s nízkym obsahom cukru“

Výrok rozsudku

Pojem „džem s nízkym obsahom cukru“, uvedený v prílohe III časti A smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/2/ES z 20. februára 1995 o potravinárskych prídavných látkach iných ako farbivá a sladidlá, zmenenej a doplnenej smernicou Európskeho parlamentu a Rady 98/72/ES z 15. októbra 1998, sa týka džemov označených ako „džemy“ a „extra džemy“, ktorých obsah cukru je značne nižší v porovnaní s referenčnou hodnotou 60 %. Výrobky označené ako „extra džem“, ktorých obsah cukru je 58 %, sa nemôžu považovať za výrobky s nízkym obsahom cukru v zmysle tejto smernice.


(1)  Ú. v. EÚ C 272, 25.10.2008.


7.11.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 267/23


Uznesenie Súdneho dvora z 9. júla 2009 — Fornaci Laterizi Danesi SpA/Komisia Európskych spoločenstiev

(Vec C-498/08 P) (1)

(Odvolanie - Žaloba o neplatnosť - Lehota na podanie žaloby - Začiatok plynutia - Neprípustnosť z dôvodu uplynutia lehoty - Zjavne nedôvodné odvolanie)

2009/C 267/40

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Odvolateľ: Fornaci Laterizi Danesi SpA (v zastúpení: M. Salvi, avvocato)

Ďalší účastník konania: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: C. Zadra a D. Recchia, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Odvolanie podané proti uzneseniu Súdu prvého stupňa (prvá komora) z 9. septembra 2008, Fornaci Laterizi Danesi/Komisia (T-224/08), ktorým Súd prvého stupňa zamietol ako neprípustný návrh na zrušenie rozhodnutia Komisie 2008/25/ES z 13. novembra 2007, ktorým sa podľa smernice Rady 92/43/EHS prijíma zoznam lokalít európskeho významu v kontinentálnej biogeografickej oblasti (Ú. v. EÚ L 12, s. 383) v časti, v ktorej je do uvedeného zoznamu pod označením IT20A0018 začlenený pozemok patriaci odvolateľovi

Výrok uznesenia

1.

Odvolanie sa zamieta.

2.

Fornaci Laterizi Danesi SpA je povinný nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 69, 21.3.2009.


7.11.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 267/24


Odvolanie podané 23. mája 2008: Nuova Agricast Srl proti uzneseniu Súdu prvého stupňa (piata komora) z 12. marca 2008 vo veci T-443/07, Nuova Agricast Srl/Komisia Európskych spoločenstiev

(Vec C-225/08 P)

2009/C 267/41

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Odvolateľ: Nuova Agricast Srl (v zastúpení: A. Calabrese, advokát)

Ďalší účastník konania: Komisia Európskych spoločenstiev

Uznesením z 29. júna 2009 Súdny dvor (ôsma komora) zamietol odvolanie.


7.11.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 267/24


Odvolanie podané 3. júla 2008: Cofra srl proti uzneseniu Súdu prvého stupňa (piata komora) z 15. apríla 2008 vo veci T-478/07, Cofra srl/Komisia Európskych spoločenstiev

(Vec C-295/08 P)

2009/C 267/42

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Odvolateľ: Cofra srl (v zastúpení: A. Calabrese, advokát)

Ďalší účastník konania: Komisia Európskych spoločenstiev

Uznesením z 29. júna 2009 Súdny dvor (ôsma komora) zamietol odvolanie.


7.11.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 267/24


Odvolanie podané 24. decembra 2008: Devrajan Srinivasan proti rozsudku Súdu prvého stupňa (šiesta komora) z 3. novembra 2008 vo veci T-196/08, Srinivasan/Ombudsman

(Vec C-580/08 P)

2009/C 267/43

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľ: Devrajan Srinivasan (v zastúpení: J. Morton, solicitor)

Ďalší účastník konania: Európsky ombudsman

Súdny dvor (šiesta komora) uznesením z 25. júna 2009 rozhodol, že odvolanie je neprípustné.


7.11.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 267/24


Odvolanie podané 21. januára 2009: Daniela Marinova proti rozsudku Súdu prvého stupňa (šiesta komora) z 5. novembra 2008 vo veci T-213/08, Marinova/Université Libre de Bruxelles a Komisia

(Vec C-29/09 P)

2009/C 267/44

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľka: Daniela Marinova (v zastúpení: G. Georgiev, advokát)

Ďalší účastníci konania: Université Libre de Bruxelles, Komisia Európskych spoločenstiev

Súdny dvor (ôsma komora) uznesením z 1. júla 2009 rozhodol, že odvolanie je neprípustné.


7.11.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 267/24


Odvolanie podané 9. decembra 2008: Hasbro, Inc. proti rozhodnutiu Súdu prvého stupňa (šiesta komora) uvedenému v liste z 22. septembra 2008 vo veci T-472/07, Enercon/ÚHVT

(Vec C-59/09 P)

2009/C 267/45

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľ: Hasbro, Inc. (v zastúpení: M. Edenborough, barrister)

Ďalší účastník konania: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Súdny dvor (piata komora) uznesením z 10. júla 2009 rozhodol, že odvolanie je neprípustné.


7.11.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 267/25


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Finanzgericht Köln (Nemecko) 13. júla 2009 — Wienand Meilicke, Heidi Christa Weyde a Marina Stöffler/Finanzamt Bonn-Innenstadt

(Vec C-262/09)

2009/C 267/46

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Finanzgericht Köln

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobcovia: Wienand Meilicke, Heidi Christa Weyde a Marina Stöffler

Žalovaný: Finanzamt Bonn-Innenstadt

Prejudiciálne otázky

1.

Odporuje voľnému pohybu kapitálu v zmysle článku 56 ods. 1 ES a článku 58 ods. 1 písm. a) a odseku 3 ES, zásade efektivity a zásade potrebného účinku taká právna úprava, akou je právna úprava podľa § 36 ods. 2 druhej vety bodu 3 EStG (v znení platnom v sporných rokoch), podľa ktorej sa suma dane z príjmov právnických osôb vo výške 3/7 hrubých dividend započíta na daň z príjmov, pokiaľ tieto dividendy nepochádzajú z rozdelenia zisku, na účely ktorého sa za použité považuje vlastné imanie v zmysle § 30 ods. 2 bodu 1 KStG (v znení platnom v sporných rokoch), napriek tomu, že v skutočnosti nie je možné fakticky určiť skutočne zaplatenú daň z príjmu právnických osôb z dividend vyplatených spoločnosťami, ktoré majú sídlo v inom členskom štáte ako v Nemecku, a táto daň by mohla byť vyššia?

2.

Odporuje voľnému pohybu kapitálu v zmysle článku 56 ods. 1 ES a článku 58 ods. 1 písm. a) a odseku 3 ES, zásade efektivity a zásade potrebného účinku taká právna úprava, akou je právna úprava podľa § 36 ods. 2 druhej vety bodu 3 štvrtej vety písm. b) EStG (v znení platnom v sporných rokoch), podľa ktorej je na účely priznania zápočtu dane z príjmov právnických osôb potrebné predložiť potvrdenie o tejto dani v zmysle § 44 a nasl. KStG (v znení platnom v sporných rokoch), ktoré musí okrem iného obsahovať výšku započítateľnej dane z príjmov právnických osôb, ako aj zloženie súm podľa rôznych častí použiteľného vlastného imania na základe osobitného delenia vlastného imania v zmysle § 30 KStG (v znení platnom v sporných rokoch), napriek tomu, že fakticky nie je možné určiť započítateľnú skutočne zaplatenú zahraničnú daň z príjmov právnických osôb, ako aj získať takéto potvrdenie so zreteľom na zahraničné dividendy?

3.

Vyžaduje voľný pohyb kapitálu v zmysle článku 56 ods. 1 ES a článku 58 ods. 1 písm. a) a odseku 3 ES v prípade, že skutočne nie je možné predložiť potvrdenie o dani z príjmov právnických osôb v zmysle § 44 KStG (v znení platnom v sporných rokoch) a určiť skutočne zaplatenú výšku dane z príjmov právnických osôb zo zahraničných dividend, aby sa toto daňové zaťaženie odhadlo, a ak je to potrebné, aby sa na tento účel prihliadlo aj na nepriame daňové zaťaženie zaplatené na vstupe?

4.

a)

V prípade, ak sa na druhú otázku odpovie záporne a je potrebné potvrdenie o dani z príjmov právnických osôb:

Majú sa zásada efektivity a zásada potrebného účinku vykladať v tom zmysle, že im odporuje taká právna úprava, akou je právna úprava uvedená v § 175 ods. 2 druhej vete AO v spojení článkom 97 § 9 ods. 3 EGAO, podľa ktorej sa už okrem iného predloženie potvrdenia o dani z príjmov právnických osôb od 29. októbra 2004 nepovažuje za okolnosť so spätným účinkom, čím sa z procesného hľadiska zabraňuje zápočtu dane z príjmov právnických osôb v prípade konečného určenia dane z príjmov bez toho, aby bola poskytnutá prechodná lehota na uplatnenie zápočtu zahraničnej dane z príjmov právnických osôb?

b)

V prípade, ak sa na druhú otázku odpovie kladne a nie je potrebné potvrdenie o dani z príjmov právnických osôb:

Majú sa voľný pohyb kapitálu v zmysle článku 56 ES, zásada efektivity a zásada potrebného účinku vykladať v tom zmysle, že im odporuje taká právna úprava, akou je právna úprava § 175 ods. 1 prvá veta bod 2, podľa ktorej sa daňový výmer musí zmeniť v prípade, ak sa zistí taká okolnosť so spätnou účinnosťou, akou je potvrdenie o dani z príjmov právnických osôb, a tým je možný zápočet dane z príjmov právnických osôb pre vnútroštátne dividendy aj v prípade konečného výmeru na daň z príjmov, pričom by to nebolo možné pri zahraničných dividendách z dôvodu nepredloženia potvrdenia o dani z príjmov právnických osôb?


7.11.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 267/26


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Holandsko) 10. júna 2009 — Stichting Natuur en Milieu, Vereniging Mileudefensie a Vereniging Goede Waar & Co./College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden, vedľajší účastníci konania: Bayer CropScience BV a Nederlandse Stichting voor Fytopharmacie

(Vec C-266/09)

2009/C 267/47

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

College van Beroep voor het Bedrijfsleven

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobcovia: Stichting Natuur en Milieu, Vereniging Mileudefensie a Vereniging Goede Waar & Co.

Žalovaný: College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Vedľajší účastníci konania: Bayer CropScience BV a Nederlandse Stichting voor Fytopharmacie

Prejudiciálne otázky

1.

Má sa pojem „informácie o životnom prostredí“ v článku 2 smernice 2003/4/ES (1) vykladať v tom zmysle, že sa pod ním chápu aj informácie sprostredkované v rámci vnútroštátneho konania o povolení (alebo o rozšírenie povolenia) prípravkov na ochranu rastlín so zreteľom na stanovenie maximálnej hladiny pre rezíduá pesticídu, jeho zložky alebo výsledku metabolizmu, ktorá sa môže nachádzať v potravinách alebo nápojoch?

2.

V prípade kladnej odpovede na prvú otázku: aký je vzťah medzi článkom 14 smernice 91/414/EHS (2) a smernicou 2003/4/ES, pokiaľ ide o informácie opísané v prvej otázke a najmä: vyplýva z tohto vzťahu, že článok 14 smernice 91/414/EHS sa môže uplatniť len v prípade, že tým nebudú dotknuté povinnosti podľa článku 4 ods. 2 smernice 2003/4/ES?

3.

Pokiaľ z odpovede na prvé dve otázky vyplynie, že žalovaný je v tejto veci povinný uplatniť článok 4 smernice 2003/4/ES, vyplýva z tohto článku, že ním stanovené zváženie verejného záujmu, ktorému slúži zverejnenie, oproti osobitnému záujmu, ktorému slúži zamietnutie, sa má uskutočniť na úrovni uplatňovania práva alebo sa môže vykonať na úrovni vnútroštátnej právnej úpravy?


(1)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/4/ES z 28. januára 2003 o prístupe verejnosti k informáciám o životnom prostredí, ktorou sa zrušuje smernica Rady 90/313/EHS (Ú. v. ES L 41, s. 26; Mim. vyd. 015/007, s. 375).

(2)  Smernica Rady 91/414/EHS z 15. júla 1991 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh (Ú. v. ES L 230, s. 1; Mim. vyd. 03/011, s. 332).


7.11.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 267/26


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Court of Session (Scotland), Edinburgh (Spojené kráľovstvo) 14. júla 2009 — Macdonald Resorts Limited/The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs

(Vec C-270/09)

2009/C 267/48

Jazyk konania: angličtina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Court of Session (Scotland), Edinburgh

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľ: Macdonald Resorts Limited

Odporca: The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs

Prejudiciálne otázky

1.

Keď MRL v súlade s ustanoveniami Stanov klubu a zmlúv s nimi spojenými poskytuje zmluvné práva („práva na body“), ktoré oprávňujú nadobúdateľa na body, ktoré môže každoročne uplatniť na obývanie a využívanie ubytovania v turistických strediskách MRL s časovo obmedzeným užívaním nehnuteľností, má sa toto plnenie charakterizovať:

a)

ako prenajímanie nehnuteľného majetku v zmysle článku 13B písm. b) šiestej smernice o DPH [teraz článok 135 ods. 1 písm. l) smernice 2006/112 (1)] alebo

b)

ako členstvo v klube alebo

c)

inak?

2.

Má na odpoveď na otázku 1 vplyv skutočnosť, že:

a)

v niektorých prípadoch sú zmluvné práva získané výmenou za to, že zákazník u MRL deponuje už existujúce práva na obývanie, ktorými disponuje k ubytovaniu v režime časovo obmedzeného užívania nehnuteľnosti na konkrétnom mieste na jeden alebo viac určených týždňov?

b)

zákazník sa môže každý rok rozhodnúť neuplatniť svoj bodový nárok za uvedený rok v celom rozsahu alebo čiastočne na žiadne z práv na obývanie a namiesto toho sa môže rozhodnúť zvýšiť svoj bodový nárok v nasledujúcom roku, alebo za zmluvných podmienok schémy, môže v každom roku zvýšiť svoj ročný nárok „požičaním si“ zo svojho nároku na body v nasledujúcom roku;

c)

nehnuteľnosti, ktoré vytvárajú súbor ubytovacích zariadení, sa môžu medzi časom, keď boli práva na body získané, a časom, keď boli body uplatnené na právo obývať nehnuteľnosť, meniť;

d)

počet bodov, na ktoré má zákazník nárok každý rok, môže poskytovateľ v súlade so zmluvnými podmienkami schémy meniť;

e)

odvolateľ môže z času na čas pre držiteľov práv na body zariadiť, aby mali prístup k externým výmenným programom na časovo obmedzené užívanie nehnuteľností;

f)

odvolateľ môže z času na čas pre držiteľov práv na body zariaďovať výmenu ich bodov za ubytovanie v hoteloch prevádzkovaných odvolateľom alebo za iné výhody poskytované odvolateľom?

3.

Keď zdaniteľná osoba poskytuje služby opísané v otázkach 1 a 2 vyššie,

a)

ide o „služby súvisiace s nehnuteľným majetkom“ v zmysle článku 9 ods. 2 písm. a) šiestej smernice o DPH (teraz článok 45 smernice 2006/112)?

b)

pokiaľ je odpoveď na otázku 3.a) kladná, ako sa má určiť miesto plnenia za okolností, keď členovia klubu môžu uplatňovať svoje zmluvné práva, obývajúc ubytovanie v režime časovo obmedzeného užívania nehnuteľností vo viac než v jednom členskom štáte, pričom v čase plnenia nie je známe, ktoré ubytovanie bude takýmto spôsobom obývané?


(1)  Smernica Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ L 347, s. 1).


7.11.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 267/27


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Rechtbank Haarlem (Holandsko) 16. júla 2009 — Premis Medical BV/Inspecteur van de Belastingdienst/Douane Rotterdam, kantoor Rotterdam Laan op Zuid

(Vec C-273/09)

2009/C 267/49

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Rechtbank Haarlem

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Premis Medical BV

Žalovaný: Inspecteur van de Belastingdienst/Douane Rotterdam, kantoor Rotterdam Laan op Zuid

Prejudiciálne otázky

1.

Je nariadenie Komisie (ES) č. 729/2004 (1) z 15. apríla 2004 o zatrieďovaní niektorých tovarov do kombinovanej nomenklatúry (Ú. v. EÚ L 113, s. 5; Mim. vyd. 02/016, s. 90), opravené v Ú. v. EÚ L 173 zo 7. mája 2004, s. 9, platné v tom zmysle, že príloha pripojená ku korigendu je platnou prílohou?

2.

V prípade kladnej odpovede, je nariadenie Komisie (ES) č. 729/2004, opravené v Ú. v. EÚ L 173 zo 7. mája 2004, s. 9, neplatné, pretože Komisia v tomto nariadení obmedzila pôsobnosť položky 9021?

3.

V prípade kladnej odpovede, je nariadenie Komisie (ES) č. 729/2004, opravené v Ú. v. EÚ L 173 zo 7. mája 2004, s. 9, neplatné, pretože Komisia chodúľku nesprávne zaradila v KN?


(1)  Nariadenie Komisie (ES) č. 729/2004 z 15. apríla 2004 o zatrieďovaní niektorých tovarov do kombinovanej nomenklatúry (Ú. v. EÚ L 113, s. 5; Mim. vyd. 02/016, s. 90).


7.11.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 267/28


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberlandesgericht München (Nemecko) 20. júla 2009 — Privater Rettungsdienst und Krankentransport Stadler/Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Passau, vedľajší účastníci konania: Malteser Hilfsdienst e.V. a Bayerisches Rotes Kreuz

(Vec C-274/09)

2009/C 267/50

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Oberlandesgericht München

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľ: Privater Rettungsdienst und Krankentransport Stadler

Odporca: Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Passau

Vedľajší účastníci konania: Malteser Hilfsdienst e.V. a Bayerisches Rotes Kreuz

Prejudiciálne otázky

Súdnemu dvoru Európskych spoločenstiev sa na účely výkladu smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby (1) (ďalej len „smernica“) predkladajú podľa článku 234 ods. 1 ES tieto otázky:

1.

Má byť zmluva týkajúca sa služieb (v prejednávanej veci poskytovanie záchranných služieb), podľa obsahu ktorej nie je dodávateľ priamo odmeňovaný verejným zadávateľom, ale

a)

odmena za užívanie plnení, ktoré majú byť poskytnuté, sa stanoví na základe rokovania medzi dodávateľom a tretími osobami, ktoré sú samy verejnými zadávateľmi (v tomto prípade: inštitúcia sociálneho zabezpečenia);

b)

pokiaľ nedôjde k dohode, je rozhodnutie vyhradené rozhodcovskému orgánu stanovenému pre tento prípad, ktoré podlieha preskúmaniu štátnymi súdmi; a

c)

odmena sa neplatí priamo užívateľovi, ale je dodávateľovi vyplácaná prostredníctvom pravidelných záloh centrálnym zúčtovacím strediskom, ktorého služby musí dodávateľ podľa zákona využívať;

len z tohto dôvodu kvalifikovaná ako koncesia na služby v zmysle článku 1 ods. 4 smernice — ako protiklad k zákazke na služby v zmysle článku 1 ods. 2 písm. a) a d) smernice?

2.

Pokiaľ by sa na prvú otázku odpovedalo záporne, ide o koncesiu na služby vtedy, ak je prevádzkové riziko spojené s verejnou službou obmedzené, pretože

a)

podľa zákonnej úpravy treba za základ odmien za poskytnuté služby považovať tie náklady, ktoré sú podľa prevádzkovo hospodárskych zásad uplatniteľné, zodpovedajú riadnemu poskytnutiu služby, hospodárnemu a úspornému vedeniu podniku a výkonnej organizácii; a

b)

odmeny za užívanie dlží solventná inštitúcia sociálneho zabezpečenia;

c)

je zaistená určitá výlučnosť užívania v zmluvne stanovenej oblasti;

dodávateľ však toto obmedzené riziko úplne preberá?


(1)  Ú. v. EÚ L 134, s. 114; Mim. vyd. 06/007, s. 132.


7.11.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 267/28


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Raad van State (Belgicko) 21. júla 2009 — Brussels Hoofdstedelijk a i./Vlaamse Gewest, vedľajší účastník konania: Brussels International Airport Company NV, teraz The Brussels Airport Company NV

(Vec C-275/09)

2009/C 267/51

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Raad van State

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobcovia: Brussels Hoofdstedelijk Gewest a i.

Žalovaný: Vlaamse Gewest

Vedľajší účastník konania: Brussels International Airport Company NV, teraz The Brussels Airport Company NV

Prejudiciálne otázky

1.

Ak sú stanovené rôzne povolenia na jednej strane pre práce na infraštruktúre letiska so základnou dĺžkou štartovacej dráhy 2 100 metrov a viac a na druhej strane pre prevádzku tohto letiska a posledné povolenie — enviromentálne povolenie — je vydané len na určitý čas, má sa pojem „stavba“ v zmysle bodu 7 písm. a) prílohy smernice Rady 85/337/EHS (1) z 27. júna 1985 o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie, zmenenej a doplnenej smernicou Rady 97/11/ES z 3. marca 1997, vykladať v tom zmysle, že posúdenie vplyvov na životné prostredie treba uskutočniť nielen pri prácach na infraštruktúre, ale aj pri prevádzke letiska?

2.

Vzťahuje sa táto povinnosť uskutočniť posúdenie vplyvov na životné prostredie aj na predĺženie enviromentálneho povolenia pre letisko, t. j. v prípade, keď sa predĺženie nespája so zmenou alebo rozšírením prevádzky, podobne ako v prípade, keď je cieľom takáto zmena alebo rozšírenie?

3.

Má sa povinnosť uskutočniť posúdenie vplyvov na životné prostredie v rámci predĺženia enviromentálneho povolenia pre letisko posudzovať inak, keď sa už posúdenie vplyvov na životné prostredie predtým uskutočnilo, a to pri príležitosti vydania prevádzkového povolenia, alebo keď letisko v čase zavedenia povinnosti uskutočniť posúdenie vplyvov na životné prostredie zákonodarcom Spoločenstva, resp. vnútroštátnym zákonodarcom už bolo v prevádzke?


(1)  Ú. v. ES L 175, s. 40; Mim. vyd. 015/001, s. 248.


7.11.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 267/29


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal High Court of Justice (Chancery Division) (Anglicko a Wales) 20. júla 2009 — T-Mobile (UK) Ltd/The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs

(Vec C-276/09)

2009/C 267/52

Jazyk konania: angličtina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

High Court of Justice (Chancery Division) (Anglicko a Wales)

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľ: T-Mobile (UK) Ltd

Odporca: The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs

Prejudiciálne otázky

1.

Aká je povaha oslobodenej služby, ktorá môže „viesť k prevodu finančných prostriedkov a vyvolávať zmeny právnej a finančnej situácie“?

Najmä:

a)

Vzťahuje sa oslobodenie od dane na služby, ktoré by inak nemuseli byť poskytnuté peňažnými ústavmi, ktoré uskutočňujú i) odpísanie prostriedkov z jedného účtu; ii) pripísanie týchto prostriedkov na iný účet alebo iii) určité potrebné sprostredkovanie medzi úkonmi i) a ii)?

b)

Vzťahuje sa oslobodenie od dane na služby, ktoré nezahŕňajú plnenie úloh spočívajúcich v odpísaní prostriedkov z jedného účtu a pripísaní týchto prostriedkov na iný účet, ale ak dôjde k prevodu finančných prostriedkov, je možné domnievať sa, že boli príčinou tohto prevodu?

2.

Vzťahuje sa oslobodenie od dane podľa článku 13B písm. d) bod 3 šiestej smernice (1) pre „plnenia týkajúce sa platieb [alebo] prevodov“ na službu získania a spracovania platieb kreditnými a platobnými kartami, ako sú služby vykonávané zdaniteľnou osobou v tomto prípade? Patria tieto služby do pôsobnosti článku 13B písm. d) bodu 3, najmä ak zaslanie súborov o úhradách na konci každého dňa zdaniteľnou osobou má účinok automatického vzniku odpisu z účtu zákazníka a pripísania na účet zdaniteľnej osoby?

3.

Závisí odpoveď na otázku 2 od toho, či zdaniteľná osoba získava autorizačné kódy na vykonávaný prevod sama, alebo tieto kódy získava prostredníctvom svojej banky?

4.

Vzťahuje sa oslobodenie od dane podľa článku 13B písm. d) bodu 1 šiestej smernice pre „sprostredkovanie úveru“ na služby, ako sú služby poskytované zdaniteľnou osobou, v tomto prípade vo vzťahu k platbám kreditnou kartou, kde je v dôsledku týchto služieb z účtu kreditnej karty zákazníka odpísaná ďalšia suma kreditu?

5.

Vzťahuje sa oslobodenie od dane pre „plnenia týkajúce sa platieb [alebo] prevodov“ na služby prijatia a spracovania platieb vykonaných prostredníctvom zástupcov, ktorí sú tretími stranami, ako sú služby, ktoré zdaniteľná osoba v prejednávanej veci ponúka prostredníctvom Post Office a PayPoint?

6.

Vzťahuje sa oslobodenie od dane pre „plnenia týkajúce sa platieb [alebo] prevodov“ na služby získania a spracovania platieb vykonaných šekom zaslaným zdaniteľnej osobe alebo jej zástupcovi, keď tieto platby musia byť spracované zdaniteľnou osobou a jej bankou?

7.

Vzťahuje sa oslobodenie od dane pre „plnenia týkajúce sa platieb [alebo] prevodov“ na služby, ako sú služby poskytované zdaniteľnou osobou, v tomto prípade spočívajúce v obdržaní a spracovaní platieb vykonaných pri bankovej prepážke prostredníctvom bankového systému, v prospech bankového účtu zdaniteľnej osoby?

8.

Ktoré osobitné faktory je potrebné zohľadniť pri rozhodovaní, či poplatok (ako je poplatok za vybavenie platby v prejednávanej veci), ktorý zdaniteľná osoba uplatňuje na svojho zákazníka v závislosti od rozhodnutia zákazníka vykonať platbu zdaniteľnej osobe, využijúc osobitnú platobnú metódu, a ktorý je individuálne identifikovaný v zmluvnom dokumente a oddelene uvedený pod samostatnou položkou vo faktúrach vystavených pre zákazníkov, je na účely DPH samostatným plnením?


(1)  Šiesta smernica Rady 77/388/EHS zo 17. mája 1977 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu — spoločný systém dane z pridanej hodnoty: jednotný základ jej stanovenia (Ú. v. ES L 145, s. 1; Mim. vyd. 09/001, s. 23).


7.11.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 267/30


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Court of Session (Scotland), Edinburgh (Spojené kráľovstvo) 21. júla 2009 — The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs/RBS Deutschland Holdings GmbH

(Vec C-277/09)

2009/C 267/53

Jazyk konania: angličtina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Court of Session (Scotland), Edinburgh

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľ: The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs

Odporkyňa: RBS Deutschland Holdings GmbH

Prejudiciálne otázky

Za takých okolností, o aké ide v prejednávanej veci, keď:

a)

nemecká dcérska spoločnosť banky so sídlom v Spojenom kráľovstve nakúpila autá v Spojenom kráľovstve s cieľom poskytnúť ich na lízing spoločnosti v Spojenom kráľovstve, ktorá s ňou nie je prepojená, a zaplatila pri tejto kúpe daň z pridanej hodnoty,

b)

podľa relevantnej právnej úpravy Spojeného kráľovstva sa plnenia spočívajúce v prenájme áut považovali za poskytnutie služieb uskutočnené v Nemecku a nepodliehali preto v Spojenom kráľovstve dani z pridanej hodnoty. Podľa nemeckého práva sa tieto plnenia považovali za dodanie tovaru uskutočnené v Spojenom kráľovstve a z tohto dôvodu v Nemecku nepodliehali dani z pridanej hodnoty. Dôsledkom týchto skutočností bolo, že v žiadnom členskom štáte nebola z týchto plnení odvedená daň na výstupe.

c)

Banka so sídlom v Spojenom kráľovstve si zvolila svoju nemeckú dcérsku spoločnosť ako poskytovateľa lízingu a stanovila dĺžku trvania lízingových zmlúv tak, aby získala daňovú výhodu spočívajúcu v tom, že lízingové splátky nebudú podliehať DPH:

1.

Má sa článok 17 ods. 3 písm. a) šiestej smernice (1) [teraz článok 169 písm. a) hlavnej smernice o DPH] vykladať tak, že daňovým orgánom Spojeného kráľovstva umožňuje zamietnuť žiadosť nemeckej dcérskej spoločnosti o odpočet DPH, ktorú zaplatila v Spojenom kráľovstve pri kúpe áut?

2.

Má vnútroštátny súd pri hľadaní odpovede na prvú otázku rozšíriť analýzu aj o posúdenie prípadného uplatnenia zásady zákazu obchádzania zákona?

3.

Ak je odpoveď na druhú otázku kladná, bol by odpočet dane na vstupe zaplatenej pri kúpe áut v rozpore s účelom relevantných ustanovení šiestej smernice a napĺňal by tak prvý predpoklad konštatovania obchádzania zákona, ako je opísaný v bode 74 rozsudku Súdneho dvora z 21. februára 2006, Halifax plc a i. (C-255/02, Zb. s. I-1609), majúc na zreteli okrem iného zásadu daňovej neutrality?

4.

Opäť v prípade, že odpoveď na druhú otázku bude kladná, mal by sa súd domnievať, že hlavným cieľom transakcií je získať daňovú výhodu, takže druhý predpoklad pre konštatovanie obchádzania zákona, ako je opísaný v bode 75 uvedeného rozsudku Súdneho dvora, je naplnený v situácii, keď v rámci obchodnej transakcie uskutočnenej medzi stranami za bežných trhových podmienok sa voľba nemeckej dcérskej spoločnosti ako poskytovateľa lízingu áut zákazníkovi v Spojenom kráľovstve a voľba podmienok lízingovej zmluvy uskutočnia s cieľom získať daňovú výhodu spočívajúcu v tom, že z lízingových splátok nebude odvedená žiadna daň na výstupe?


(1)  Šiesta smernica Rady zo 17. mája 1977 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu — Spoločný systém dane z pridanej hodnoty: jednotný základ jej stanovenia (Ú. v. ES L 145, s. 1; Mim. vyd. 09/001, s. 23).


7.11.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 267/31


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Kammergericht Berlin (Nemecko) 22. júla 2009 — DEB Deutsche Energiehandels- und Beratungsgesellschaft mbH/Spolková republika Nemecko

(Vec C-279/09)

2009/C 267/54

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Kammergericht Berlin

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: DEB Deutsche Energiehandels- und Beratungsgesellschaft mbH

Žalovaná: Spolková republika Nemecko

Prejudiciálna otázka

Súdnemu dvoru Európskych spoločenstiev sa podľa článku 234 ES predkladá návrh na začatie prejudiciálneho konania o tejto otázke:

Existujú vzhľadom na skutočnosť, že členské štáty nesmú vnútroštátnou úpravou podmienok pre náhradu škody a postupu na uplatnenie nároku na náhradu škody vyplývajúceho zo zodpovednosti štátu podľa práva Spoločenstva prakticky znemožniť alebo nadmerne sťažiť získanie náhrady škody podľa zásad práva Spoločenstva v oblasti nároku na náhradu škody vyplývajúceho zo zodpovednosti štátu, pochybnosti voči vnútroštátnej právnej úprave, podľa ktorej je uplatnenie nároku na súde podmienené zaplatením zálohy, a podľa ktorej sa právnickej osobe, ktorá túto zálohu zaplatiť nemôže, neposkytne právna pomoc?


7.11.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 267/31


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof (Nemecko) 24. júla 2009 — trestné konanie proti R

(Vec C-285/09)

2009/C 267/55

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Bundesgerichtshof

Účastník trestného konania pred vnútroštátnym súdom

R

Prejudiciálna otázka

Má sa článok 28c A písm. a) šiestej smernice Rady 77/388/EHS (1) vykladať v tom zmysle, že oslobodenie od DPH sa musí zamietnuť v prípade, ak ide o dodávku tovaru v zmysle tohto ustanovenia, ku ktorej síce došlo, avšak v prípade ktorej sa s ohľadom na objektívne skutočnosti preukázalo, že predajca, ktorý je zdaniteľnou osobou

a)

vedel, že touto dodávkou sa zúčastňuje na plnení, ktoré je súčasťou podvodu vo vzťahu k DPH, alebo

b)

prijal opatrenia, aby zatajil skutočnú totožnosť nadobúdateľa, s cieľom umožniť tomuto nadobúdateľovi alebo tretím osobám spáchať podvod v súvislosti s DPH?


(1)  Šiesta smernica Rady 77/388/EHS zo 17. mája 1977 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu — spoločný systém dane z pridanej hodnoty: jednotný základ jej stanovenia (Ú. v. ES L 145, s. 1; Mim. vyd. 09/001, s. 23).


7.11.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 267/31


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Rechtbank van Koophandel te Brussel (Belgicko) 27. júla 2009 — Francesco Guarnieri & Cie/Vandevelde Eddy VOF

(Vec C-291/09)

2009/C 267/56

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Rechtbank van Koophandel te Brussel

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Francesco Guarnieri & Cie

Žalovaná: Vandevelde Eddy VOF

Prejudiciálna otázka

Bránia články 28, 29 a 30 Zmluvy z 25. marca 1957 o založení Európskeho spoločenstva tomu, aby sa žalobcovi s monackou štátnou príslušnosťou, ktorý v Belgicku podal žalobu na zaplatenie faktúr za dodávku „twister“ pohárov a čajových sviečok s príslušenstvom, uložila na návrh žalovaného s belgickou štátnou príslušnosťou povinnosť zložiť záruku na trovy konania a náhradu škôd, na ktorých zaplatenie by mohol byť zaviazaný?


7.11.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 267/31


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hof van Cassatie van België 29. júla 2009 — Vlaamse Gemeenschap/M. Baesen

(Vec C-296/09)

2009/C 267/57

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Hof van Cassatie van België

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľka: Vlaamse Gemeenschap

Odporca: M. Baesen

Prejudiciálne otázky

1.

Má sa výraz „štátni zamestnanci a osoby, ktoré sa za také považujú“ v rámci uplatnenia článku 13 ods. 2 písm. d) nariadenia č. 1408/71 (1) vykladať na základe vnútroštátneho systému sociálneho zabezpečenia, ku ktorému je dotknutá osoba pričlenená?

2.

V prípade kladnej odpovede na prvú otázku, má sa dotknutá osoba, ktorá je zamestnaná na základe pracovnej zmluvy u zamestnávateľa verejného sektora a ktorá na základe vnútroštátneho systému uplatniteľného na určité časti sociálneho zabezpečenia v zmysle článku 4 ods. 1 nariadenia č. 1408/71 podlieha všeobecnému systému sociálneho zabezpečenia pre zamestnancov, zatiaľ čo pre časti sociálneho zabezpečenia uvedené v článku 4 ods. 1 písm. e) podlieha osobitnému systému pre štátnych zamestnancov, ponímať ako osoba, ktorá sa považuje za štátneho zamestnanca v zmysle článku 13 ods. 2 písm. d) nariadenia č. 1408/71?


(1)  Nariadenie Rady (EHS) č. 1408/71 zo 14. júna 1971 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov, samostatne zárobkovo činné osoby a ich rodinných príslušníkov, ktorí sa pohybujú v rámci spoločenstva (Ú. v. ES L 149, s. 2; Mim. vyd. 05/001, s. 35).


7.11.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 267/32


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Fővárosi Bíróság Gazdasági Kollégiuma (Maďarsko) 29. júla 2009 — RANI Slovakia s.r.o./Hankook Tire Magyarország Kft.

(Vec C-298/09)

2009/C 267/58

Jazyk konania: maďarčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Fővárosi Bíróság Gazdasági Kollégiuma

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: RANI Slovakia s.r.o.

Žalovaná: Hankook Tire Magyarország Kft.

Prejudiciálne otázky

1.

Je možné vzhľadom na článok 3 písm. c) a článok 59 Rímskej zmluvy vykladať odôvodnenie č. 19 smernice 96/71/ES (1) Európskeho Parlamentu a Rady zo 16. decembra 1996 o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb v tom zmysle, že pokiaľ ide o činnosť podnikov poskytujúcich dočasné zamestnanie, môže vnútroštátna právna úprava členského štátu voľne stanoviť požiadavky, ktoré sa ukladajú zamestnávateľovi (podniku), na prístup k výkonu určitej činnosti na území dotknutého členského štátu a v tejto súvislosti obmedziť uznanie podnikov poskytujúcich dočasné zamestnanie na podniky so sídlom na území predmetného členského štátu?

2.

Je možné vykladať článok 1 ods. 4 smernice 96/71/ES Európskeho Parlamentu a Rady v tom zmysle, že pokiaľ ide o povolenie výkonu činnosti, môžu mať podniky so sídlom v predmetnom členskom štáte lepšie podmienky v porovnaní s podnikmi so sídlom v inom členskom štáte?

3.

Je možné články 59, 62 a 63 Rímskej zmluvy spoločne vykladať v tom zmysle, že obmedzenia existujúce v okamihu vstupu do Európskej únie môžu byť zachované bez toho, aby boli považované, že sú v rozpore s právom Spoločenstva, kým Rada prijme program, v ktorom stanoví podmienky liberalizácie pre tento druh služieb alebo smernice, ktoré si bude výkon tohto programu vyžadovať?

4.

V prípade zápornej odpovede na predchádzajúce otázky: existuje nejaký všeobecný záujem, ktorý by odôvodnil obmedzenie spočívajúce v tom, že činnosť podnikov poskytujúcich dočasné zamestnanie môže byť vykonávaná iba podnikmi, ktoré sú registrované a majú svoje sídlo v predmetnom členskom štáte, a na základe ktorého by bolo možné považovať, že toto obmedzenie je v súlade s článkami 59 a 65 Rímskej zmluvy?


(1)  Ú. v. ES L 18, 1997, s. 1; Mim. vyd. 05/002, s. 431.


7.11.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 267/32


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Nejvyšší správní soud (Česká republika) 30. júla 2009 — DAR Duale Abfallwirtschaft und Verwertung Ruhrgebiet GmbH/Ministerstvo životního prostředí

(Vec C-299/09)

2009/C 267/59

Jazyk konania: čeština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Nejvyšší správní soud

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: DAR Duale Abfallwirtschaft und Verwertung Ruhrgebiet GmbH

Žalovaný: Ministerstvo životního prostředí

Prejudiciálne otázky

1.

Treba článok 2 písm. i) a k) nariadenia Rady (EHS) č. 259/93 z 1. februára 1993 o kontrole a riadení pohybu zásielok odpadov v rámci, do a z Európskeho spoločenstva (1) v spojení s článkom 1 písm. e) a f) smernice Rady 75/442/EHS z 15. júla 1975 o odpadoch (2) a bodom D10 prílohy II A a bodom R1 prílohy II B tej istej smernice vykladať tak, že prvé z kritérií, ktoré stanovil Súdny dvor v rozsudku z 13. februára 2003, Komisia/Luxembursko (C-458/00, Zb. s. I-1553), pre to, aby spaľovanie odpadu bolo možné považovať za energetické využitie odpadu v zmysle bodu R1 prílohy II B citovanej smernice (hlavným účelom operácie musí byť umožniť odpadu plniť užitočnú funkciu, teda vyrobiť energiu), môže byť splnené aj v prípade, keď neexistuje ani jedna z okolností, ktoré Súdny dvor v citovanom rozsudku uvádza ako okolnosti, ktoré svedčia v prospech využitia odpadu, teda v prípade, keď úhradu za túto operáciu nevykonáva prevádzkovateľ zariadenia, kde má byť spálený odpad, dodávateľovi odpadu, ani toto zariadenie nie je technicky prispôsobené na to, aby v prípade nedostatku odpadu mohlo byť prevádzkované na základe primárnych zdrojov energie?

2.

Pokiaľ je odpoveď na túto otázku kladná, za akých podmienok možno v takomto prípade považovať danú operáciu za využitie odpadu?

a)

Možno z hľadiska úhrady za operáciu s odpadom úplne nezohľadniť alebo je pre možnosť posúdenia danej operácie ako využitia odpadu prinajmenšom potrebné, že výťažok prevádzkovateľa zariadenia z predaja tepelnej či elektrickej energie získanej spálením daného množstva odpadu prevyšuje príjem prevádzkovateľa zariadenia z úhrady za prevzatie odpadu?

b)

Pokiaľ ide o charakter zariadenia príjemcu odpadu, možno za dostatočnú okolnosť, ktorá svedčí v prospech operácie využitia odpadu, považovať to, že v rozhodnutí o povolení prevádzky je toto zariadenie formálne klasifikované ako zariadenie pre energetické využívanie odpadu a že sa prevádzkovateľ zariadenia zmluvne zaviazal dodávať do siete určité množstvo tepelnej energie, pričom v prípade porušenia tohto záväzku by bol vystavený zmluvným sankciám, alebo je minimálnou podmienkou pre posúdenie danej operácie ako využitia odpadu skutočnosť, že prevádzkovateľ zariadenia by bol z hľadiska právneho, technického i ekonomického reálne schopný prevádzkovať dané zariadenie aspoň prechodne na základe iných palív ako je odpad?


(1)  Ú. v. ES L 30, s. 1; Mim. vyd. 15/002, s. 176.

(2)  Ú. v. ES L 194, s. 39; Mim. vyd. 15/001, s. 23.


7.11.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 267/33


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Raad van State (Holandsko) 30. júla 2009 — Staatssecretaris van Justitie/F. Toprak

(Vec C-300/09)

2009/C 267/60

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Raad van State

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Staatssecretaris van Justitie

Žalovaný: F. Toprak

Prejudiciálna otázka

Má sa článok 13 rozhodnutia č. 1/80 [z 19. septembra 1980 o rozvoji asociácie, ktoré bolo prijaté asociačnou radou zriadenou Asociačnou dohodou medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Tureckom] vykladať v tom zmysle, že pod novým obmedzením v zmysle tohto ustanovenia je potrebné chápať aj sprísnenie oproti ustanoveniu, ktoré nadobudlo účinnosť po 1. decembri 1980 a zmiernilo ustanovenie platné k 1. decembru 1980, ak sprísnenie neznamenalo zhoršenie oproti ustanoveniu platnému k 1. decembru 1980?


7.11.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 267/33


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Raad van State (Holandsko) 30. júla 2009 — Staatssecretaris van Justitie/I. Oguz

(Vec C-301/09)

2009/C 267/61

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Raad van State

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Staatssecretaris van Justitie

Žalovaný: I. Oguz

Prejudiciálna otázka

Má sa článok 13 rozhodnutia č. 1/80 [z 19. septembra 1980 o rozvoji asociácie, ktoré bolo prijaté asociačnou radou zriadenou Asociačnou dohodou medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Tureckom] vykladať v tom zmysle, že pod novým obmedzením v zmysle tohto ustanovenia je potrebné chápať aj sprísnenie oproti ustanoveniu, ktoré nadobudlo účinnosť po 1. decembri 1980 a zmiernilo ustanovenie platné k 1. decembru 1980, ak sprísnenie neznamenalo zhoršenie oproti ustanoveniu platnému k 1. decembru 1980?


7.11.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 267/34


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Raad van State (Holandsko) 3. augusta 2009 — Vicoplus SC PUH, ďalší účastník konania: Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

(Vec C-307/09)

2009/C 267/62

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Raad van State

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľka: Vicoplus SC PUH

Ďalší účastník konania: Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Prejudiciálne otázky

1.

Majú sa články 49 a 50 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva vykladať v tom zmysle, že im odporuje vnútroštátna právna úprava, aká je obsiahnutá v článku 2 Wet arbeid vreemdelingen v spojení s článkom 1e ods. 1 písm. c) nariadenia na vykonanie Wet arbeid vreemdelingen, podľa ktorej je na vysielanie pracovníkov v zmysle článku 1 ods. 3 písm. c) smernice 96/71/ES (1) potrebné pracovné povolenie?

2.

Na základe akých kritérií treba určiť, či ide o vysielanie pracovníkov v zmysle článku 1 ods. 3 písm. c) smernice 96/71/ES?


(1)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady zo 16. decembra 1996 o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb (Ú. v. ES L 18, s. 1; Mim. vyd. 05/002, s. 431).


7.11.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 267/34


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Raad van State (Holandsko) 3. augusta 2009 — B.A.M. Vermeer Contracting sp. z.o.o., ďalší účastník konania: Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

(Vec C-308/09)

2009/C 267/63

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Raad van State

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľka: B.A.M. Vermeer Contracting sp. z.o.o.

Ďalší účastník konania: Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Prejudiciálne otázky

1.

Majú sa články 49 a 50 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva vykladať v tom zmysle, že im odporuje vnútroštátna právna úprava, aká je obsiahnutá v článku 2 Wet arbeid vreemdelingen v spojení s článkom 1e ods. 1 písm. c) nariadenia na vykonanie Wet arbeid vreemdelingen, podľa ktorej je na vysielanie pracovníkov v zmysle článku 1 ods. 3 písm. c) smernice 96/71/ES (1) potrebné pracovné povolenie?

2.

Na základe akých kritérií treba určiť, či ide o vysielanie pracovníkov v zmysle článku 1 ods. 3 písm. c) smernice 96/71/ES?


(1)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady zo 16. decembra 1996 o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb (Ú. v. ES L 18, s. 1; Mim. vyd. 05/002, s. 431).


7.11.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 267/34


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Raad van State (Holandsko) 3. augusta 2009 — Olbek Industrial Services sp. z.o.o., ďalší účastník konania: Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

(Vec C-309/09)

2009/C 267/64

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Raad van State

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľka: Olbek Industrial Services sp. z.o.o.

Ďalší účastník konania: Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Prejudiciálne otázky

1.

Majú sa články 49 a 50 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva vykladať v tom zmysle, že im odporuje vnútroštátna právna úprava, aká je obsiahnutá v článku 2 Wet arbeid vreemdelingen v spojení s článkom 1e ods. 1 písm. c) nariadenia na vykonanie Wet arbeid vreemdelingen, podľa ktorej je na vysielanie pracovníkov v zmysle článku 1 ods. 3 písm. c) smernice 96/71/ES (1) potrebné pracovné povolenie?

2.

Na základe akých kritérií treba určiť, či ide o vysielanie pracovníkov v zmysle článku 1 ods. 3 písm. c) smernice 96/71/ES?


(1)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady zo 16. decembra 1996 o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb (Ú. v. ES L 18, s. 1; Mim. vyd. 05/002, s. 431).


7.11.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 267/35


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberster Gerichtshof (Rakúsko) 7. augusta 2009 — mesto Graz/Strabag AG, Teerag-Asdag AG, Bauunternehmung Granit GesmbH

(Vec C-314/09)

2009/C 267/65

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Oberster Gerichtshof

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: mesto Graz

Žalovaní: Strabag AG, Teerag-Asdag AG, Bauunternehmung Granit GesmbH

Prejudiciálne otázky

1.

Vnútroštátne ustanovenia, podľa ktorých nároky na náhradu škody na základe porušenia práva Spoločenstva o verejnom obstarávaní obstarávateľom závisia od podmienky zavinenia, odporujú článku 1 ods. 1 a článku 2 ods. 1 písm. c) smernice Rady 89/665/EHS z 21. decembra 1989 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa uplatňovania postupov preskúmania v rámci verejného obstarávania tovarov a prác (1) aj v tom prípade, keď sa toto ustanovenie uplatňuje tým spôsobom, že sa v zásade vychádza z domnienky zavinenia orgánu obstarávateľa a že je vylúčené jeho odvolávanie sa na chýbajúcu individuálnu spôsobilosť a tým aj na chýbajúcu subjektívnu zodpovednosť?

2.

V prípade zápornej odpovede na otázku č. 1:

Má sa článok 2 ods. 7 smernice Rady 89/665/EHS z 21. decembra 1989 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa uplatňovania postupov preskúmania v rámci verejného obstarávania tovarov a prác vykladať tým spôsobom, že v zmysle v ňom stanovenej povinnosti zabezpečiť účinný výkon rozhodnutí v postupoch preskúmania má rozhodnutie príslušného orgánu pre preskúmanie záväzný charakter pre všetky osoby zúčastnené na konaní, ako aj pre obstarávateľa?

3.

V prípade kladnej odpovede na otázku č. 2:

Je podľa článku 2 ods. 7 smernice Rady 89/665/EHS z 21. decembra 1989 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa uplatňovania postupov preskúmavania v rámci verejného obstarávania tovarov a prác prípustné, aby obstarávateľ nerešpektoval právoplatné rozhodnutie orgánu príslušného pre preskúmanie, resp. má dokonca túto povinnosť, ak áno, za akých podmienok?


(1)  Ú. v. ES L 395, s. 33; Mim. vyd. 06/001, s. 246.


7.11.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 267/35


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof (Nemecko) 10. augusta 2009 — MSD Sharp & Dohme GmbH/Merckle GmbH

(Vec C-316/09)

2009/C 267/66

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Bundesgerichtshof

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: MSD Sharp & Dohme GmbH

Žalovaná: Merckle GmbH

Prejudiciálna otázka

Súdnemu dvoru Európskych spoločenstiev sa na účely výkladu smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/83/ES zo 6. novembra 2001, ktorou sa ustanovuje zákonník spoločenstva o humánnych liekoch (1), naposledy zmenenej a doplnenej smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2008/29/ES z 11. marca 2008 (2), predkladá návrh na začatie prejudiciálneho konania o tejto otázke:

Zahŕňa článok 88 ods. 1 písm. a) smernice 2001/83/ES, ktorou sa ustanovuje zákonník spoločenstva o humánnych liekoch, aj reklamu pre širokú verejnosť na lieky, ktoré sú dostupné len s lekárskym predpisom, ak obsahuje iba údaje, ktoré mal príslušný orgán k dispozícii v rámci konania na účely vydania povolenia, a sú každému, kto prípravok získa, prístupné, a ak sa údaje záujemcom neponúkajú bez vyžiadania, ale sú prístupné na internete iba pre toho, kto sa ich sám snaží získať?


(1)  Ú. v. ES L 311, s. 67; Mim. vyd. 13/027, s. 69.

(2)  Ú. v. EÚ L 81, s. 51.


7.11.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 267/36


Odvolanie podané 10. augusta 2009: ArchiMEDES proti rozsudku Súdu prvého stupňa (piata komora) z 10. júna 2009 v spojených veciach T-396/05 a T-397/05, ArchiMEDES/Komisia

(Vec C-317/09 P)

2009/C 267/67

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Odvolateľka: Architecture, Microclimat, Énergies Douces Europe et Sud, sarl (ArchiMEDES) (v zastúpení: P.-P. Van Gehuchten, avocat)

Ďalší účastník konania: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy odvolateľky

ArchiMEDES navrhuje Súdnemu dvoru Európskych spoločenstiev, aby zrušil rozsudok vyhlásený 10. júna 2009 Súdom prvého stupňa Európskych spoločenstiev v spojených veciach T-396/05 a T-397/05 a vyhovel žalobám, ktoré podala a ktorými sa domáhala:

zrušiť rozhodnutie Komisie obsiahnuté v liste z 5. októbra 2005, oznámené odvolateľke 10. októbra 2005 o započítaní ich vzájomných pohľadávok, ako aj

zrušiť rozhodnutie v spojených veciach v listoch z 30. augusta 2005 a v oznámení o dlhu č. 3240705638 z 23. augusta 2005, oznámených odvolateľke 2. septembra 2005,

zrušiť rozhodnutie Komisie vypovedať zmluvu k 30. augustu 2005,

zaviazať Komisiu, aby zaplatila sumu 125 906 eur navýšenú o zákonné úroky z omeškania od 12. februára 2002,

subsidiárne, zaviazať Komisiu, aby zaplatila sumu 103 551,90 eura navýšenú o zákonné úroky z omeškania od 12. februára 2002,

a zaviazať Komisiu na náhradu trov konania na všetkých stupňoch.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

ArchiMEDES uvádza štyri dôvody na podporu svojho odvolania.

Prvým dôvodom týkajúcim sa návrhu na zrušenie rozhodnutia o započítaní vzájomných pohľadávok obsiahnutého v liste Komisie z 5. októbra 2005 odvolateľka tvrdí porušenie článku 230 ES, článku 1291 Code civil français (francúzsky občiansky zákonník) a nesprávne alebo chýbajúce odôvodnenie napadnutého rozsudku Súdom prvého stupňa. Podľa nej je totiž rozhodnutie o započítaní napadnuteľným aktom v zmysle článku 230 ES a rozhodnutie prijaté v tejto veci Komisiou porušuje podmienky stanovené článkom 1291 občianskeho zákonníka vzťahujúcim sa na zmluvu uzatvorenú medzi ArchiMEDES a Komisiou, podľa znenia ktorého v prípade popretia pohľadávky sa táto pohľadávka stáva nespornou až od okamihu, kedy je dlžníkovi uložené súdom, aby uvedenú pohľadávku uhradil veriteľovi. Súd prvého stupňa porušil uvedené ustanovenia tým, že rozhodol, že odvolateľka už nemá záujem navrhnúť zrušenie rozhodnutia z 5. októbra 2005, hoci toto rozhodnutie predstavuje chybný jednostranný právny akt.

Druhým dôvodom odvolateľka tvrdí porušenie článku 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, článku 64 Rokovacieho poriadku Súdu prvého stupňa, všeobecnej zásady litis denuntiatio, práv na obranu a práva na spravodlivý proces tým, že Súd prvého stupňa bez odôvodnenia odmietol vyhovieť jej návrhu na predvolanie ostatných zmluvných strán a na vydanie rozsudku spoločného pre všetky zmluvné strany. Toto odmietnutie de facto vytvorilo „nerovnosť zbraní“ medzi stranami zmluvy, ktorá zaväzuje Komisiu a viacero iných partnerov, pretože Komisia môže prípadne namieriť svoju žalobu proti všetkým svojim zmluvným partnerom, ale táto možnosť neexistuje v prípade podania žaloby jedným zo zmluvných partnerov.

Tretím odvolacím dôvodom, ktorý má dve časti, odvolateľka tvrdí, že Súd prvého stupňa porušil články 1134 a 1165 občianskeho zákonníka, zásadu prezumpcie správnosti aktov, články 1.1 a 10 zmluvy BU/209/95, články 2.1, 2.2, 21.1 a 21.4 prílohy II tejto zmluvy a ďalej, že neuviedol vôbec, alebo uviedol nesprávne odôvodnenie napadnutého rozsudku. Odvolateľka tvrdí, že Súd prvého stupňa porušil uvedené ustanovenia tým, že neposudzoval spoločne práva a povinnosti jednotlivých zmluvných partnerov, napriek tomu, že sú spoločne a nerozdielne zaviazaní vykonať zmluvu BU/209/95, a že považoval odvolateľku v súvislosti so zmluvou za tretiu osobu z dôvodu jej postavenia ako subdodávateľa, hoci ona je určite zmluvnou stranou.

Štvrtým dôvodom odvolateľka tvrdí porušenie článkov 1134 a 1184 občianskeho zákonníka Súdom prvého stupňa, zásady prezumpcie správnosti aktov, článku 5 prílohy II zmluvy BU/209/95, ako aj to, že Súd prvého stupňa neuviedol odôvodnenie napadnutého rozsudku, ktorý vykazuje nezrovnalosti tým, že tento súd priznal Komisii právo jednostranne vypovedať túto zmluvu k 30. augustu 2005, napriek tomu, že tvrdil, že záverečnú správu Komisia mlčky schválila o viac ako tri roky skôr.


7.11.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 267/37


Odvolanie podané 11. augusta 2009: A2A SpA, predtým ASM Brescia SpA proti rozsudku Súdu prvého stupňa (ôsma rozšírená komora) z 11. júna 2009 vo veci T-189/03, ASM Brescia SpA/Komisia Európskych spoločenstiev

(Vec C-318/09 P)

2009/C 267/68

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Odvolateľka: A2A SpA, predtým ASM Brescia SpA (v zastúpení: A. Santa Maria, A. Giardina, C. Croff, G. Pizzonia, avvocati)

Ďalší účastník konania: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy odvolateľky

zrušiť rozsudok vyhlásený vo veci T-189/03 z dôvodu porušenia práva Spoločenstva, najmä článku 87 ES, ako aj z dôvodu nedostatku odôvodnenia v súvislosti s kvalifikáciou trojročného oslobodenia od dane ako štátnej pomoci,

zrušiť rozsudok z dôvodu nesprávneho a protichodného uplatnenia práva Spoločenstva v súvislosti s kvalifikáciou trojročného oslobodenia od dane ako existujúcej štátnej pomoci,

zrušiť rozsudok z dôvodu porušenia práva Spoločenstva v súvislosti s potvrdením legálnosti príkazu na vymáhanie, ktorého sa rozhodnutie týkalo, a v dôsledku toho

vyhlásiť rozhodnutie (1) za neplatné v časti, v ktorej uvádza, že prechodný režim daňovej kontinuity podnikov poskytujúcich služby vo verejnom záujme s väčšinovou kapitálovou účasťou verejnoprávnych subjektov je štátnou pomocou (článok 2 rozhodnutia) nezlučiteľnou so spoločným trhom, a/alebo v časti, v ktorej ukladá Taliansku povinnosť vymáhať dotknutú pomoc od jej príjemcov (článok 3 rozhodnutia),

zaviazať Komisiu na náhradu trov konania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

1.

Svojím prvým odvolacím dôvodom A2A SpA namieta proti porušeniu článku 87 ods. 1 ES Súdom prvého stupňa, ako aj proti nedostatku odôvodnenia v súvislosti s tým, že rozsudok kvalifikuje trojročné oslobodenie od dane ako štátnu pomoc. Podľa odvolateľky Komisia v rozhodnutí najmä nepreukázala, že boli v prejednávanej veci splnené dve podmienky vyžadované článkom 87 ods. 1 ES, konkrétne skreslenie hospodárskej súťaže a ovplyvnenie obchodu medzi členskými štátmi. Súd prvého stupňa navyše riadne nepreskúmal predpoklady, z ktorých vychádzala Komisia pri kvalifikácii opatrení „pomoci“, ako to mal urobiť pri uplatnení „úplného“ preskúmania vyžadovaného judikatúrou Spoločenstva.

2.

Svojím druhým odvolacím dôvodom odvolateľka subsidiárne Súdu prvého stupňa vytýka, že porušil článok 88 ES a povinnosť odôvodnenia, a navrhuje v tomto ohľade zrušiť rozsudok v časti, v ktorej kvalifikuje trojročné oslobodenie od dane z príjmov právnických osôb ako „novú pomoc“. Súd prvého stupňa, ktorý sa obmedzil na zopakovanie tvrdení Komisie, najmä odmietol kvalifikovať opatrenia trojročného oslobodenia od dane v prospech obecných a mestských podnikov transformovaných na kapitálové spoločnosti ako „existujúcu pomoc“. Ak sa vezme do úvahy, že dotknutý systém oslobodenia od dane, ktorý existoval predtým ako Zmluva ES nadobudla účinnosť, sa uplatňoval aj na obecné a mestské podniky, a že uvedené podniky a spoločnosti podľa zákona č. 142/90 sú, ako pripustila sama Komisia, rovnaké hospodárske subjekty, bolo treba dôjsť k opačnému záveru.

3.

Nakoniec A2A svojím tretím odvolacím dôvodom ešte subsidiárnejšie navrhuje zrušiť rozsudok z dôvodu porušenia práva Spoločenstva a jeho zásad v tom zmysle, že potvrdzuje legálnosť príkazu na vymáhanie, ktorého sa rozhodnutie týkalo. Podľa odvolateľky sa rozsudok musí zrušiť, pretože popierajúc judikatúru súdov Spoločenstva potvrdzuje legálnosť generického príkazu obsiahnutého v rozhodnutí a v podstate vyhlasuje, že vnútroštátne orgány nedisponujú žiadnou mierou voľnej úvahy.


(1)  Rozhodnutie Komisie 2003/193/ES z 5. júna 2002 o štátnej pomoci vo forme daňových oslobodení a zvýhodnených úverov poskytnutých Talianskom podnikom poskytujúcim služby vo verejnom záujme s väčšinovou kapitálovou účasťou verejnoprávnych subjektov (Ú. v. ES L 77, 2003, s. 21).


7.11.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 267/38


Odvolanie podané 11. augusta 2009: ACEA SpA proti rozsudku Súdu prvého stupňa (ôsma rozšírená komora) z 11. júna 2009 vo veci T-297/02, ACEA S.p.A./Komisia Európskych spoločenstiev

(Vec C-319/09 P)

2009/C 267/69

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Odvolateľka: ACEA SpA (v zastúpení: L. Radicati di Brozolo, A. Giardina a T. Ubaldi, avvocati)

Ďalší účastníci konania: Komisia Európskych spoločenstiev, ACSM Como SpA, AEM — Azienda Energetica Metropolitana Torino — SPA

Návrhy odvolateľky

zrušiť rozsudok vo veci T-297/02 v časti, v ktorej nesankcionuje nepreskúmanie jednotlivých prípadov použitia trojročného oslobodenia od dane z príjmov právnických osôb a potvrdzuje všeobecnú a abstraktnú kvalifikáciu uvedeného trojročného oslobodenia ako štátnej pomoci,

zrušiť rozsudok v časti, v ktorej neuznáva kvalifikáciu trojročného oslobodenia od dane z príjmov právnických osôb ako existujúcu pomoc podľa článku 1 písm. b), v) nariadenia (ES) č. 659/1999 (1),

zrušiť rozsudok v časti, v ktorej potvrdzuje legitimitu nariadenia o vymáhaní stanoveného v článku 3 rozhodnutia (2),

zaviazať Komisiu nahradiť trovy konania na oboch stupňoch.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Odvolateľka uvádza štyri odvolacie dôvody na podporu svojich návrhov.

Prvý odvolací dôvod sa týka nesprávneho právneho posúdenia uplatnenia článku 88 ES a nariadenia (ES) č. 659/1999, ako aj neexistencie odôvodnenia napadnutého rozsudku, pokiaľ ide o nepreskúmanie jednotlivých prípadov použitia trojročného oslobodenia od dane z príjmov právnických osôb stanoveného v článku 3 ods. 70 zákona č. 549/1995 a článku 66 ods. 14 zákonného dekrétu č. 331/1993. Súd prvého stupňa sa totiž dopustil nesprávneho súdneho posúdenia a neuviedol odôvodnenie v tom, že s ohľadom na osobitné okolnosti veci a informácie, ktoré mala Komisia k dispozícii, nesankcionoval abstraktné a neúplné vyšetrovanie a závery, ktoré uviedla Komisia v spornom rozhodnutí, pokiaľ ide o jednotlivé prípady, v ktorých sa použilo oslobodenie od dane.

Druhý odvolací dôvod sa týka nesprávneho uplatnenia článku 87 ods. 1 ES Súdom prvého stupňa, ako aj neexistencie odôvodnenia v rozsahu, v akom Súd prvého stupňa potvrdil všeobecnú a abstraktnú kvalifikáciu uvedeného trojročného oslobodenia ako štátnej pomoci. Osobitne Súd prvého stupňa správne neoveril okolnosti prejednávanej veci a predpoklady, na základe ktorých Komisia kvalifikovala dotknuté opatrenie ako pomoc, ako to však mal urobiť na základe právomoci úplného preskúmania, ktorou disponuje. Súd prvého stupňa teda potvrdil rozhodnutie Komisie, aj keď nebola preukázaná existencia, aspoň pokiaľ ide o niektoré sektory dotknuté oslobodením od dane, dvoch podmienok stanovených v článku 87 ods. 1 ES: možnosť narušiť hospodársku súťaž a ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi.

Tretí odvolací dôvod sa týka neuvedenia a rozpornosti odôvodnenia, ako aj nesprávneho právneho posúdenia výkladu a uplatnenia článku 88 ods. 1 ES a článku 1 písm. b), v) nariadenia (ES) č. 659/1999 z dôvodu kvalifikácie trojročného oslobodenia od dane z príjmov právnických osôb ako novej pomoci. Súd prvého stupňa totiž nesankcionoval skutočnosť, že oslobodenie od dane nebolo kvalifikované ako existujúca pomoc v zmysle článku 1 písm. b), v) nariadenia (ES) č. 659/1999, napriek tomu, že z kontextu a okolností prejednávanej veci vyplývalo, že kvalifikácia ako nová pomoc, aspoň pokiaľ ide o niektoré sektory dotknuté trojročným oslobodením od dane, nebola odôvodnená.

Štvrtý odvolací dôvod sa týka nesprávneho právneho posúdenia a neexistencie odôvodnenia, pokiaľ ide o oprávnenosť nariadenia o vymáhaní obsiahnutého v článku 3 sporného nariadenia. Vzhľadom na okolnosti prejednávanej veci totiž Súd prvého stupňa nesprávne rozhodol, keď uviedol, že nariadenie o vymáhaní obsiahnuté vo výroku rozhodnutia mohlo mať maximálny rozsah a mohlo byť úplne nepodmienené, aj keď uvedené rozhodnutie obsahovalo iba abstraktné, všeobecné a neúplné posúdenie oslobodenia od dane.


(1)  Nariadenie Rady (ES) č. 659/1999 z 22. marca 1999 ustanovujúce podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 93 Zmluvy o ES (Ú. v. ES L 83, s. 1; Mim. vyd. 08/001, s. 339).

(2)  Rozhodnutie Komisie 2003/193/ES z 5. júna 2002 o štátnej pomoci vo forme daňových oslobodení a zvýhodnených úverov poskytnutých Talianskom podnikom poskytujúcim služby vo verejnom záujme s väčšinovou kapitálovou účasťou verejnoprávnych subjektov [neoficiálny preklad] (Ú. v. ES L 77, 2003, s. 21).


7.11.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 267/39


Odvolanie podané 11. augusta 2009: A2A SpA, predtým ASM Brescia SpA proti rozsudku Súdu prvého stupňa (ôsma rozšírená komora) z 11. júna 2009 vo veci T-301/02, AEM/Komisia

(Vec C-320/09 P)

2009/C 267/70

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Odvolateľka: A2A SpA, predtým ASM Brescia SpA (v zastúpení: A. Giardina, A. Santa Maria, C. Croff a G. Pizzonia, avvocati)

Ďalší účastník konania: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy odvolateľky

zrušiť rozsudok vyhlásený vo veci T-301/02 z dôvodu porušenia práva Spoločenstva, najmä článku 87 ES, ako aj z dôvodu nedostatku odôvodnenia v súvislosti s kvalifikáciou trojročného oslobodenia od dane ako štátnej pomoci,

zrušiť rozsudok z dôvodu nesprávneho a protichodného uplatnenia práva Spoločenstva v súvislosti s kvalifikáciou trojročného oslobodenia od dane ako existujúcej štátnej pomoci,

zrušiť rozsudok z dôvodu porušenia práva Spoločenstva v súvislosti s potvrdením legálnosti príkazu na vymáhanie, ktorého sa rozhodnutie (1) týkalo, a v dôsledku toho

vyhlásiť rozhodnutie za neplatné v časti, v ktorej uvádza, že prechodný režim daňovej kontinuity podnikov poskytujúcich služby vo verejnom záujme s väčšinovou kapitálovou účasťou verejnoprávnych subjektov je štátnou pomocou (článok 2 rozhodnutia) nezlučiteľnou so spoločným trhom, a/alebo v časti, v ktorej ukladá Taliansku povinnosť vymáhať dotknutú pomoc od jej príjemcov (článok 3 rozhodnutia),

zaviazať Komisiu na náhradu trov konania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Svojím prvým odvolacím dôvodom A2A SpA namieta proti porušeniu článku 87 ods. 1 ES Súdom prvého stupňa, ako aj proti nedostatku odôvodnenia v súvislosti s tým, že rozsudok kvalifikuje trojročné oslobodenie od dane ako štátnu pomoc. Podľa odvolateľky Komisia v rozhodnutí najmä nepreukázala, že boli v prejednávanej veci splnené dve podmienky vyžadované článkom 87 ods. 1 ES, konkrétne skreslenie hospodárskej súťaže a ovplyvnenie obchodu medzi členskými štátmi. Súd prvého stupňa navyše riadne nepreskúmal predpoklady, z ktorých vychádzala Komisia pri kvalifikácii opatrení „pomoci“, ako to mal urobiť pri uplatnení „úplného“ preskúmania vyžadovaného judikatúrou Spoločenstva.

Svojím druhým odvolacím dôvodom odvolateľka subsidiárne Súdu prvého stupňa vytýka, že porušil článok 88 ES a povinnosť odôvodnenia, a navrhuje v tomto ohľade zrušiť rozsudok v časti, v ktorej kvalifikuje trojročné oslobodenie od dane z príjmov právnických osôb ako „novú pomoc“. Súd prvého stupňa, ktorý sa obmedzil na zopakovanie tvrdení Komisie, najmä odmietol kvalifikovať opatrenia trojročného oslobodenia od dane v prospech obecných a mestských podnikov transformovaných na kapitálové spoločnosti ako „existujúcu pomoc“. Ak sa vezme do úvahy, že dotknutý systém oslobodenia od dane, ktorý existoval predtým ako Zmluva ES nadobudla účinnosť, sa uplatňoval aj na obecné a mestské podniky, a že uvedené podniky a spoločnosti podľa zákona č. 142/90 sú, ako pripustila sama Komisia, rovnaké hospodárske subjekty, bolo treba dôjsť k opačnému záveru.

Nakoniec A2A svojím tretím odvolacím dôvodom ešte subsidiárnejšie navrhuje zrušiť rozsudok z dôvodu porušenia práva Spoločenstva a jeho zásad v tom zmysle, že potvrdzuje legálnosť príkazu na vymáhanie, ktorého sa rozhodnutie týkalo. Podľa odvolateľky sa rozsudok musí zrušiť, pretože popierajúc judikatúru súdov Spoločenstva potvrdzuje legálnosť generického príkazu obsiahnutého v rozhodnutí a v podstate vyhlasuje, že vnútroštátne orgány nedisponujú žiadnou mierou voľnej úvahy.


(1)  Rozhodnutie Komisie 2003/193/ES z 5. júna 2002 o štátnej pomoci vo forme daňových oslobodení a zvýhodnených úverov poskytnutých Talianskom podnikom poskytujúcim služby vo verejnom záujme s väčšinovou kapitálovou účasťou verejnoprávnych subjektov (Ú. v. ES L 77, 2003, s. 21).


7.11.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 267/40


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division 12. augusta 2009 — L’Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie, L’Oréal (UK) Limited/eBay International AG, eBay Europe SARL, eBay (UK) Limited, Stephan Potts, Tracy Ratchford, Marie Ormsby, James Clarke, Joanna Clarke, Glen Fox, Rukhsana Bi

(Vec C-324/09)

2009/C 267/71

Jazyk konania: angličtina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyne: L’Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie, L’Oréal (UK) Limited

Žalovaní: eBay International AG, eBay Europe SARL, eBay (UK) Limited, Stephan Potts, Tracy Ratchford, Marie Ormsby, James Clarke, Joanna Clarke, Glen Fox, Rukhsana Bi

Prejudiciálne otázky

1.

Možno testery parfumov a kozmetiky (t. j. vzorky používané na prezentáciu výrobkov zákazníkom v obchodoch) a flakóny (t. j. nádoby, z ktorých možno v malých množstvách zákazníkovi poskytnúť vzorku zdarma), ktoré nie sú určené na predaj zákazníkom (a sú často označované ako „nepredajné“ alebo „samostatne nepredajné“) a ktoré sú dodávané zdarma autorizovaným predajcom majiteľa ochrannej známky, považovať za výrobky „uvádzané na trh“ v zmysle článku 7 ods. 1 prvej smernice Rady 89/104/EHS (1) z 21. decembra 1988 („smernica o ochranných známkach“) a článku 13 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 40/94 (2) z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva („nariadenie OZS“)?

2.

Predstavuje pre majiteľa ochrannej známky odstránenie škatúľ (alebo iných vonkajších balení) z parfumov alebo kozmetických prípravkov bez jeho súhlasu „legitímny dôvod“, aby zabránil ďalšiemu uvádzaniu nezabalených výrobkov na trh v zmysle článku 7 ods. 1 smernice o ochranných známkach a článku 13 ods. 2 nariadenia OZS?

3.

Je rozhodujúce pre odpoveď na druhú otázku, ak:

a)

v dôsledku odstránenia škatúľ (alebo iného balenia) nezabalené výrobky neuvádzajú informácie požadované podľa článku 6 ods. 1 smernice Rady 76/768/EHS (3) z 27. júla 1976 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa kozmetických výrobkov („smernica o kozmetických výrobkoch“) a hlavne neuvádzajú zoznam prísad alebo „dátum minimálnej trvanlivosti“?

b)

v dôsledku týchto chýbajúcich údajov, predstavuje ponuka na predaj alebo predaj nezabalených výrobkov trestný čin podľa práva členského štátu Spoločenstva, v ktorom boli tieto výrobky ponúkané na predaj alebo predávané tretími osobami?

4.

Je rozhodujúce pre odpoveď na druhú otázku, ak ďalšie uvádzanie výrobkov na trh poškodzuje, alebo môže poškodiť obraz výrobkov a v dôsledku toho dobré meno ochrannej známky? V prípade kladnej odpovede, má sa tento dôsledok predpokladať alebo je potrebné, aby ho majiteľ ochrannej známky preukázal?

5.

Pokiaľ predajca, ktorý vykonáva činnosť internetového predaja, odkúpi používanie označenia, ktoré je zhodné so zapísanou ochrannou známkou, ako kľúčového slova pochádzajúceho z vyhľadávača prevádzkovateľa tak, že sa označenie užívateľovi zobrazí prostredníctvom vyhľadávača na sponzorovanom odkaze na internetovú stránku prevádzkovateľa internetového predaja, je zobrazenie označenia na sponzorovanom odkaze „používaním“ označenia v zmysle článku 5 ods. 1 písm. a) smernice o ochranných známkach a článku 9 ods. 1 písm. c) nariadenia OZS?

6.

Je kliknutie na sponzorovaný odkaz uvedený v piatej otázke, ktorý nasmeruje užívateľa priamo na inzeráty alebo ponuky predaja výrobkov zhodných s tými, pre ktoré bola ochranná známka zapísaná pod označením umiestneným na internetovej stránke tretími osobami, z ktorých niektoré porušujú práva z ochrannej známky a niektoré nie, a to z dôvodu rozdielnych vlastností jednotlivých výrobkov, používaním označenia prevádzkovateľom internetového predaja „v spojitosti“ so spornými výrobkami v zmysle článku 5 ods. 1 písm. a) smernice o ochranných známkach a článku 9 ods. 1 písm. a) nariadenia OZS?

7.

V prípade, že inzerované výrobky alebo výrobky ponúkané na predaj na internetovej stránke uvedené v šiestej otázke zahŕňajú výrobky, ktoré nie sú uvádzané na trh v rámci EHP majiteľom ochrannej známky alebo s jeho súhlasom, postačuje pre takéto používanie, aby sa naň uplatnil článok 5 ods. 1 písm. a) smernice o ochranných známkach a článok 9 ods. 1 písm. a) nariadenia OZS a tiež článok 7 ods. 1 smernice o ochranných známkach a článok 13 ods. 1 nariadenia OZS, že je táto inzercia alebo ponuka na predaj určená spotrebiteľom na území, na ktoré sa vzťahuje ochranná známka alebo majiteľ ochrannej známky musí preukázať, že inzercia alebo ponuka na predaj zjavne predstavuje uvádzanie dotknutých výrobkov na trh v rámci územia, na ktoré sa ochranná známka vzťahuje?

8.

Je rozhodujúce pre odpoveď na piatu a siedmu otázku, že používanie, proti ktorému namieta majiteľ ochrannej známky, spočíva v zobrazení označenia samotným prevádzkovateľom internetového predaja skôr na internetovej stránke ako na sponzorovanom odkaze?

9.

Stačí pre takéto používanie, aby spadalo do pôsobnosti článku 5 ods. 1 písm. a) smernice o ochranných známkach a článku 9 ods. 1 písm. a) nariadenia OZS a navyše článku 7 ods. 1 smernice o ochranných známkach a článku 13 ods. 1 nariadenia OZS, že je táto inzercia alebo ponuka na predaj určená spotrebiteľom na území, na ktoré sa vzťahuje ochranná známka:

a)

takéto používanie spočíva alebo pozostáva z uloženia informácií, ktoré sú poskytované príjemcom tejto služby v zmysle článku 14 ods. 1 smernice o elektronickom obchode?

b)

ak v prípade, že používanie nepozostáva výlučne z činností spadajúcich do pôsobnosti článku 14 ods. 1 smernice o elektronickom obchode, ale zahŕňa tieto činnosti, je prevádzkovateľ internetového predaja zodpovedný za využívanie takýchto činností a v prípade kladnej odpovede, možno pri zotrvaní takého využívania, za ktoré prevádzkovateľ nie je zodpovedný, priznať náhradu škody alebo iné finančné náhrady?

c)

za okolností, keď prevádzkovateľ internetového predaja vie o tom, že sú výrobky inzerované, ponúkané na predaj a predané na jeho internetovej stránke a porušujú sa tým práva zo zapísaných ochranných známok a že porušenie práv z týchto zapísaných ochranných známok pravdepodobne stále pretrváva prostredníctvom inzercie, ponukou na predaj a predajom rovnakých alebo podobných výrobkov rovnakými alebo rozdielnymi užívateľmi internetovej stránky, ide o „neznalosť“ alebo „nevedomosť“ v zmysle článku 14 ods. 1 smernice o elektronickom obchode?

10.

V prípade, že sú služby využívané prostredníctvom prevádzkovateľa internetovej stránky treťou osobou porušením zapísanej ochrannej známky, ukladá článok 11 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/48 (4) z 29. apríla 2004 o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva („smernica o vymožiteľnosti práv“) členským štátom povinnosť zabezpečiť, aby mohol majiteľ ochrannej známky získať vydanie súdneho príkazu proti sprostredkovateľom, ktorých služby využíva tretia osoba, na účely predchádzania ďalšiemu porušovaniu práv z uvedenej ochrannej známky, ako aj na účely zabránenia ďalšiemu osobitnému porušovaniu, a v prípade kladnej odpovede, aký rozsah pôsobnosti súdneho príkazu možno uplatniť?


(1)  Prvá smernica Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok, Ú. v. ES L 40, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 92.

(2)  Ú. v. ES L 11, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 146.

(3)  Smernica Rady 76/768/EHS z 27. júla 1976 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa kozmetických výrobkov, Ú. v. ES L 262, s. 169; Mim. vyd. 13/003, s. 285.

(4)  Ú. v. ES L 157, s. 45; Mim. vyd. 17/002, s. 32.


7.11.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 267/41


Odvolanie podané 17. augusta 2009: Iride Spa, predtým AMGA SpA proti rozsudku Súdu prvého stupňa (ôsma rozšírená komora) z 11. júna 2009 vo veci T-300/02, AMGA/Komisia

(Vec C-329/09 P)

2009/C 267/72

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Odvolateľ: Iride Spa, predtým AMGA Spa (v zastúpení: L. Radicati di Brozolo a T. Ubaldi, advokáti)

Ďalší účastníci konania: Komisia Európskych spoločenstiev, A2A SpA, predtým ASM Brescia SpA

Návrhy odvolateľa

zrušiť rozsudok vydaný vo veci T-300/02 z dôvodu skreslenia skutkových okolností spisu a pochybení v právnych záveroch, ku ktorým Súd prvého stupňa dospel na základe uvedených skutkových okolností, v časti, v ktorej vyhlasuje, že Azienda Mediterranea Gas e Acqua S.p.A. (AMGA) nie je osobne dotknutá sporným rozhodnutím (1) a že žaloba, ktorú podala vo veci T-300/02, je neprípustná,

vyhlásiť za prípustnú žalobu podanú vo veci T-300/02 a vrátiť vec Súdu prvého stupňa, aby rozhodol vo veci samej v zmysle článku 61 Štatútu Súdneho dvora,

uložiť Komisii povinnosť nahradiť trovy konania v oboch stupňoch konania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Odvolateľ na podporu svojho odvolania uplatňuje jediný dôvod vychádzajúci zo skreslenia skutkových okolností spisu a pochybení v právnych záveroch, ku ktorým Súd prvého stupňa dospel na základe nesprávnych zistení uvedených v rozsudku, v súlade s článkom 230 ods. 4 ES a relevantnou judikatúrou Spoločenstva. Podľa Iride Súd prvého stupňa najmä celkom skreslil dôkazy, ktoré mu táto spoločnosť predložila na posúdenie na účely potvrdenia, že AMGA je skutočným príjemcom individuálnej pomoci poskytnutej na základe sporného režimu, ktorej vrátenie Komisia nariadila. Z dôvodu tohto skreslenia skutkových okolností spisu teda Súd prvého stupňa pochybil v právnych záveroch, že táto spoločnosť nie je osobne dotknutá sporným rozhodnutím, a že teda jej žaloba je neprípustná.


(1)  Rozhodnutie Komisie 2003/193/ES z 5. júna 2002 o štátnej pomoci poskytovanej Talianskom vo forme oslobodenia od dane a pôžičiek za zvýhodnených podmienok podnikom poskytujúcim verejné služby s väčšinovou verejnou kapitálovou účasťou (Ú. v. EÚ L 77, s. 21).


7.11.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 267/42


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgericht Meiningen (Nemecko) 24. augusta 2009 — Frank Scheffler/Landkreis Wartburgkreis

(Vec C-334/09)

2009/C 267/73

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Verwaltungsgericht Meiningen

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Frank Scheffler

Žalovaný: Landkreis Wartburgkreis

Prejudiciálna otázka

Súdnemu dvoru Európskych spoločenstiev sa podľa článku 234 druhého odseku Zmluvy o založení Európskych spoločenstiev (ES) predkladá návrh na začatie prejudiciálneho konania o tejto otázke:

Môže členský štát v súlade s článkom 1 ods. 2 a článkom 8 ods. 2 a ods. 4 smernice 91/439/EHS (1) vykonávať svoju právomoc, ktorú mu priznáva článok 8 ods. 2 tej istej smernice — uplatniť svoje vnútroštátne opatrenie na obmedzenie, prerušenie, odobratie alebo zrušenie vodičského oprávnenia držiteľovi vodičského preukazu vydaného iným členským štátom — vzhľadom na posudok o spôsobilosti viesť motorové vozidlo, ktorý predložil držiteľ vodičského oprávnenia vydaného iným členským štátom, ak bol tento posudok vypracovaný po vydaní vodičského preukazu a okrem toho na základe vyšetrenia dotknutej osoby vykonaného po okamihu vydania vodičského preukazu, ale časovo sa vzťahuje na okolnosti, ktoré existovali pred vydaním vodičského preukazu.


(1)  Smernica Rady 91/439/EHS z 29. júla 1991 o vodičských preukazoch, Ú. v. ES L 237, s. 1; Mim. vyd. 07/001, s. 317.


7.11.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 267/42


Odvolanie podané 21. augusta 2009: Acegas-APS SpA, predtým Acqua, Elettricità, Gas e servizi SpA (Acegas) proti rozsudku Súdu prvého stupňa (ôsma rozšírená komora) z 11. júna 2009 vo veci T-309/02, Acegas/Komisia

(Vec C-341/09 P)

2009/C 267/74

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Odvolateľ: Acegas-APS SpA, predtým Acqua, Elettricità, Gas e servizi SpA (Acegas) (v zastúpení: F. Ferletic a F. Spitaleri, avvocati, L. Daniele, professore)

Ďalší účastník konania: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy odvolateľa

zrušiť rozsudok Súdu prvého stupňa z 11. júna 2009, T-309/02, ACEGAS APS/Komisia, a vrátiť vec Súdu prvého stupňa, aby rozhodol o veci samej,

zaviazať Komisiu nahradiť trovy odvolacieho konania a vyhradiť si rozhodnutie o náhrade trov konania na prvom stupni.

V prípade, že Súdny dvor rozhodne, že mu predložené dokumenty dovoľujú rozhodnúť o merite veci:

zrušiť v plnom rozsahu rozhodnutie Komisie 2003/193/ES (1) z 5. júna 2002 o štátnej pomoci vo forme daňových oslobodení a zvýhodnených úverov poskytnutých Talianskom podnikom poskytujúcim služby vo verejnom záujme s väčšinovou kapitálovou účasťou verejnoprávnych subjektov [neoficiálny preklad],

subsidiárne zrušiť článok 3 napadnutého rozhodnutia v časti, v ktorej ukladá Talianskej republike vymáhať poskytnutú pomoc od príjemcov,

uložiť Komisii Európskych spoločenstiev nahradiť trovy konania tohto konania a konania na prvom stupni.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Prvý odvolací dôvod: porušenie článku 230 štvrtého odseku ES — vylúčenie osobného záujmu ACEGAS-APS na základe nesprávnych a nerelevantných skutkových okolností.

ACEGAS-APS zdôrazňuje, že judikatúra Súdneho dvora podmieňuje legitímnosť odvolania sa proti rozhodnutiam Komisie o štátnej pomoci dvoma podmienkami: odvolateľ musí byť skutočný príjemca pomoci poskytnutej na základe režimu, ktorý je predmetom rozhodnutia, rozhodnutie musí obsahovať nariadenie o vymáhaní pomoci. ACEGAS-APS uvádza, že v prejednávanej veci boli obe tieto podmienky splnené. Súd prvého stupňa však vec nesprávne posúdil, keď návrh na začatie konania vyhlásil za neprípustný s odvolaním sa na nesprávne a nerelevantné skutkové okolnosti, na ktorých posúdenie nemá právomoc.

Druhý odvolací dôvod: porušenie článku 230 štvrtého odseku ES — nesprávne zohľadnenie, na účely posúdenia osobného záujmu odvolateľa, skutočností a okolností nasledujúcich po dni prijatia rozhodnutia.

ACEGAS-APS tvrdí, že podmienky legitímnosti konať musia existovať v čase prijatia napadnutého rozhodnutia. Súd prvého stupňa však nesprávne rozhodol, keď vylúčil osobný záujem ACEGAS-APS podať návrh na začatie konania a vychádzal z neskorších skutkových okolností, ktoré sa týkajú konania začatého talianskymi príslušnými orgánmi na účely vymáhania údajne poskytnutej pomoci.

Tretí odvolací dôvod: porušenie práva na obhajobu odvolateľa — vady konania na Súde prvého stupňa týkajúce sa dotknutých záujmov odvolateľa — skreslenie dôkazov — vady odôvodnenia, ktoré je nedostatočné a rozporné.

V konaní na prvom stupni Súd prvého stupňa položil ACEGAS-APS a Talianskej republike dve písomné otázky, ktorými požadoval, aby mu oznámili sumu údajnej pomoci poskytnutej odvolateľovi. Položením týchto otázok Súd prvého stupňa porušil právo na obhajobu ACEGAS-APS. Súd prvého stupňa okrem toho skreslil obsah poskytnutých odpovedí, ktoré potvrdzovali, že odvolateľ bol „skutočným príjemcom“ režimu oslobodenia od dane z príjmu napadnutého Komisiou.


(1)  Ú. v. ES L 77, 2003, s. 21.


7.11.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 267/43


Odvolanie podané 26. augusta 2009: Victor Guedes-Indústria e Comércio, SA proti rozsudku Súdu prvého stupňa (ôsma komora) z 11. júna 2009 vo veci T-151/08, Guedes-Indústria e Comércio/Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory), Consorci de l’Espai Rural de Gallecs

(Vec C-342/09 P)

2009/C 267/75

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľ: Victor Guedes-Indústria e Comércio, SA (v zastúpení: B. Braga da Cruz, advogado)

Ďalší účastníci konania: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory), Consorci de l’Espai Rural de Gallecs

Návrhy odvolateľa

zrušiť rozsudok Súdu prvého stupňa z 11. júna 2009 vo veci T-151/08 (súvisiace rozhodnutia: rozhodnutie druhého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu zo 16. januára 2008 vo veci R 986/2007-2, rozhodnutie námietkového oddelenia Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu z 27. apríla 2007 týkajúce sa námietkového konania č. B 828634), najmä na základe relevantných ustanovení práva Spoločenstva,

zamietnuť zápis ochrannej známky Spoločenstva č. 3 710 597, pokiaľ ide o výrobky zaradené do tried 29 a 31,

zaviazať odporcu na náhradu trov konania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Námietkové oddelenie ÚHVT vo svojom rozhodnutí uviedlo, že niektoré zo sporných výrobkov sú zhodné alebo vykazujú zjavnú príbuznosť, ale usúdilo, že kolidujúce ochranné známky sú odlišné, pričom nezohľadnilo dobré meno skoršej ochrannej známky „GALLO“.

Druhý odvolací senát nadviazal na tieto zistenia a uviedol, že hoci dobré meno skoršej ochrannej známky „GALLO“ bolo riadne preukázané, kolidujúce ochranné známky sú odlišné.

Súd prvého stupňa Európskych spoločenstiev súhlasil so zisteniami odvolacieho senátu, pokiaľ ide to, že kolidujúce ochranné známky vykazujú rozdiely z fonetického, grafického a koncepčného hľadiska.

Odvolateľ s týmito zisteniami nesúhlasí, pretože sa domnieva, že ochranné známky GALLO a GALLECS označujú výrobky, ktoré sú zhodné alebo vykazujú zjavnú príbuznosť, a sú podobné.

Existuje totiž viacero rozhodnutí orgánov Spoločenstva, podľa ktorých pri ochranných známkach, ktoré majú spoločné úvodné prvky, existuje pravdepodobnosť zámeny, a tieto známky preto nemôžu existovať na trhu popri sebe.

Navyše bolo rozhodnuté a uznané, že ochranná známka GALLO má dobré meno, ktoré skoršej ochrannej známke prepožičiava vyššiu rozlišovaciu spôsobilosť v Portugalsku.

Existuje preto reálna možnosť, že odporca bude mať bezdôvodný prospech z dobrého mena odvolateľovej skoršej portugalskej ochrannej známky „GALLO“.

Odvolateľ preto tvrdí, že sporný rozsudok porušuje článok 8 ods. 1 písm. b) a ods. 5 nariadenia o ochrannej známke Spoločenstva.


7.11.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 267/44


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court) 26. augusta 2009 — Afton Chemical Limited/Secretary of State for Transport

(Vec C-343/09)

2009/C 267/76

Jazyk konania: angličtina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court)

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Afton Chemical Limited

Žalovaný: Secretary of State for Transport

Prejudiciálne otázky

V súvislosti s ustanoveniami týkajúcimi sa kovových prísad a uvedenými v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2009/30/ES z 23. apríla 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 98/70/ES, pokiaľ ide o kvalitu automobilového benzínu, motorovej nafty a plynového oleja a zavedenie mechanizmu na monitorovanie a zníženie emisií skleníkových plynov, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 1999/32/ES, pokiaľ ide o kvalitu paliva využívaného v plavidlách vnútrozemskej vodnej dopravy, a zrušuje smernica 93/12/EHS („smernica“) (1):

1.

Je s ohľadom na časť článku 1 ods. 8, ktorá do smernice 98/70 (2) dopĺňa nový článok 8a ods. 2 obmedzujúci použitie trikarbonyl (metylcyklopentadienyl) mangánia v palivách od 1. januára 2011 na 6 mg mangánu na liter a od 1. januára 2014 na 2 mg mangánu na liter, stanovenie takéhoto obmedzenia:

1.

Nezákonné, keďže je založené na zjavne nesprávnom posúdení?

2.

Nezákonné, keďže je v rozpore s požiadavkami zásady predchádzania škodám?

3.

Nezákonné, keďže nie je primerané?

4.

Nezákonné, keďže je v rozpore so zásadou rovnosti zaobchádzania?

5.

Nezákonné, keďže je v rozpore so zásadou právnej istoty?

2.

Je s ohľadom na časť článku 1 ods. 8, ktorá do smernice 98/70 dopĺňa nový článok 8a ods. 4, 5 a 6 požadujúci označenie všetkých palív, ktoré obsahujú kovové prísady vetou „Obsahuje kovové prísady“, stanovenie takejto požiadavky označenia:

1.

Nezákonné, keďže je založené na zjavne nesprávnom posúdení?

2.

Nezákonné, keďže nie je primerané?


(1)  Ú. v. EÚ L 140, s. 88.

(2)  Smernica Rady 98/70/ES Európskeho parlamentu a Rady z 13. októbra 1998 týkajúca sa kvality benzínu a naftových palív, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 93/12/ES (Ú. v. ES L 350, s. 58; Mim. vyd. 13/023, s. 182).


7.11.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 267/45


Žaloba podaná 28. augusta 2009 — Komisia Európskych spoločenstiev/Maltská republika

(Vec C-351/09)

2009/C 267/77

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: S. Pardo Quintillán, K. Xuereb, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Maltská republika

Návrhy žalobkyne

Žalobkyňa navrhuje, aby Súdny dvor:

určil, že Maltská republika si tým, že

a)

nezabezpečila vytvorenie programov pre monitorovanie stavu povrchových vôd a ich spustenie v praxi podľa prvých dvoch odsekov článku 8 smernice 2000/60/ES (1);

b)

nesplnila povinnosť predložiť súhrnné správy o programoch pre monitorovanie stavu vnútrozemských vôd v súlade s článkom 15 ods. 2 uvedenej smernice;

nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z článkov 8 a 15 uvedenej smernice.

zaviazal Maltskú republiku na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Podľa článku 15 ods. 2 smernice bol posledným dňom na predloženie súhrnných správ o monitorovacích programoch 22. marec 2007. Okrem toho, povinnosť predložiť súhrnnú správu o programoch pre monitorovanie stavu vnútrozemských vôd je nezávislá od povinnosti predložiť prvý plán manažmentu povodia. Až doposiaľ nebola súhrnná správa o programoch pre monitorovanie stavu vnútrozemských povrchových vôd pripravená. Na základe toho sa Komisia domnieva, že Maltská republika si nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z článku 15 ods. 2 smernice.

Navyše, na základe vyššie uvedených informácií, ktoré poskytla Maltská republika a na základe nedostatočných informácií týkajúcich sa súhrnnej správy o programoch pre monitorovanie stavu vnútrozemských povrchových vôd, ktorú mala Maltská republika zabezpečiť, Komisia zastáva názor, že Maltská republika doposiaľ nevytvorila programy pre monitorovanie vnútrozemských povrchových vôd a nezaviedla ich do praxe v súlade s prvými dvoma odsekmi článku 8 smernice. Tieto programy majú zásadný význam pre vytvorenie koherentného a komplexného prehľadu o stave vody v každom správnom území povodia (2).


(1)  Smernica 2000/60/ES Európskeho parlamentu a Rady z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva (Ú. v. ES L 327, s. 1; Mim. vyd. 15/005, s. 275).

(2)  Článok 8 ods. 1 smernice 2000/60/ES.


7.11.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 267/45


Odvolanie podané 2. septembra 2009: Perfetti Van Melle SpA proti rozsudku Súdu prvého stupňa (ôsmej komory) z 1. júla 2009 vo veci T-16/08, Perfetti Van Melle SpA/Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT), Cloetta Fazer AB

(Vec C-353/09 P)

2009/C 267/78

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľka: Perfetti Van Melle SpA (v zastúpení: P. Perani a P. Pozzi, avvocati)

Ďalší účastníci konania: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT), Cloetta Fazer AB

Návrhy odvolateľky

Odvolateľka navrhuje, aby Súdny dvor:

vyhovel odvolaniu a v plnom rozsahu zrušil rozsudok Súdu prvého stupňa vo veci T-16/08 v súlade s článkom 61 Štatútu Súdneho dvora a článkom 113 rokovacieho poriadku,

ak to stav konania dovoľuje, vydal konečný rozsudok vo veci a zrušil rozhodnutie výmazového oddelenia ÚHVT z 24. novembra 2005 vydané na základe návrhu na výmaz č. 941 C 973065 a zaviazal odporcov na náhradu trov konania na Súde prvého stupňa, konania na Súdnom dvore, ako aj konania o neplatnosť na ÚHVT.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

1.   Právne dôvody

Perfetti Van Melle SpA odvolaním napáda rozsudok Súdu prvého stupňa vyhlásený 1. júla 2009 vo veci T-16/08, ktorý bol doručený 2. júla 2009.

Na podporu svojho odvolania odvolateľka uvádza, že rozsudok Súdu prvého stupňa má vady spočívajúce v nesprávnom výklade a nesprávnej aplikácii článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva (1) v spojení s článkom 53 ods. 1 písm. a) toho istého nariadenia.

1.1.   Prvá výhrada: odvolateľka vytýka Súdu prvého stupňa, že kolidujúce ochranné známky nepreskúmal na základe kritéria „celkového posúdenia“ alebo „celkového dojmu“.

Je ustálenou zásadou, že celkové posúdenie pravdepodobnosti zámeny v súvislosti s vizuálnou, fonetickou a koncepčnou podobnosťou kolidujúcich ochranných známok musí byť založené na celkovom dojme, ktorý ochranné známky vyvolávajú, majúc na pamäti najmä ich rozlišovacie a dominantné prvky. Odvolateľka tvrdí, že Súd prvého stupňa neuplatnil uvedenú zásadu a konštatoval pravdepodobnosť zámeny vychádzajúc výlučne zo skutočnosti, že ochranné známky majú spoločný prvok „CENTER“.

V napadnutom rozsudku neboli ochranné známky posúdené uplatnením „celkového posúdenia“ alebo „celkového dojmu“, ktorý vyvolávajú. Napadnutý rozsudok namiesto toho použil analytický prístup a preskúmal na jednej strane ochrannú známku „CENTER“ a na druhej strane začiatočný slovný prvok „CENTER“ napadnutej ochrannej známky, pričom druhej slovnej zložke „SHOCK“ uprel akýkoľvek význam. Je pravda, že napadnutý rozsudok spomenul kritérium celkového posúdenia a celkového dojmu, ale je tiež pravda, že spomenutie a zopakovanie kritéria stanoveného súdmi nestačí: aby bolo konanie správne, je dôležité, aby sa podľa neho postupovalo a aby bolo kritérium správne aplikované na daný prípad. To sa v prípade napadnutého rozsudku nestalo. Napadnutý rozsudok sa obmedzil na to, že konštatoval, že dve porovnávané ochranné známky sú podobné, pretože majú spoločný slovný prvok „CENTER“, pričom nevysvetlil, prečo slovný prvok „SHOCK“ nestačí na vylúčenie pravdepodobnosti zámeny.

Vzhľadom na uvedené dôvody odvolateľka tvrdí, že napadnutý rozsudok má vady spočívajúce v skreslení skutkových okolností a v porušení povinnosti odôvodnenia.

1.2.   Druhá výhrada: odvolateľka vytýka Súdu prvého stupňa, že v napadnutom rozsudku nevzal do úvahy niektoré mimoriadne dôležité a relevantné okolnosti.

Napadnutý rozsudok tiež porušil článok 8 ods. 1 písm. b), pretože neposúdil okolnosti, ktoré sú mimoriadne dôležité pre určenie pravdepodobnosti zámeny medzi ochrannými známkami. Súd prvého stupňa najmä nezohľadnil dlhodobú koexistenciu porovnávaných ochranných známok a absenciu skutočného zamieňania, ktoré boli pred Súdom prvého stupňa obsiahlym spôsobom vysvetlené.

Okrem toho Súd prvého stupňa neposúdil správne ďalšiu dôležitú okolnosť, a to stupeň pozornosti príslušnej skupiny verejnosti. Bolo totiž nelogické, že Súd prvého stupňa rozhodol, že riadne informovaný, primerane pozorný a obozretný spotrebiteľ si nevšimne prítomnosť slova „SHOCK“, a neuzná, že skúmané ochranné známky majú nielen vizuálne a fonetické rozdielnosti, ale aj rozdielny význam, keďže ochranná známka „CENTER“ je slovo, ktoré evokuje centrálny bod niečoho a ochranná známka „CENTER SHOCK“ je vzhľadom na prítomnosť vysoko rozlišovacieho prvku „SHOCK“ výrazom, ktorý vyvoláva predstavu silného pocitu (šoku), ktorý bude spotrebiteľ vnímať pri prežúvaní strednej časti žuvačky.

2.   Návrhy odvolateľky:

vyhovieť odvolaniu a v dôsledku toho zrušiť rozsudok Súdu prvého stupňa v celom rozsahu v súlade s článkom 61 Štatútu Súdneho dvora a článkom 113 rokovacieho poriadku,

ak to stav konania dovoľuje, vydať konečný rozsudok vo veci a zrušiť rozhodnutie výmazového oddelenia ÚHVT z 24. novembra 2005 vydané na základe návrhu na výmaz č. 941 C 973065 a v súlade s článkom 122 rokovacieho poriadku zaviazať odporcov na náhradu trov konania na Súde prvého stupňa, konania Súdnom dvore, ako aj konania o neplatnosť na ÚHVT,

subsidiárne, ak to stav konania nedovoľuje, vrátiť vec Súdu prvého stupňa, aby rozhodol v súlade so záväznými kritériami, ktoré stanoví Súdny dvor.


(1)  Ú. v. ES L 11, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 146.


7.11.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 267/46


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Administrativen sad Sofia-grad (Bulharsko) 7. septembra 2009 — Said Šamilovič Kadzojev/Ministerstvo na vatrešnite raboti

(Vec C-357/09)

2009/C 267/79

Jazyk konania: bulharčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Administrativen sad Sofia-grad

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Said Šamilovič Kadzojev

Žalovaný: Ministerstvo na vatrešnite raboti

Prejudiciálne otázky

1.

Má sa článok 15 ods. 5 a 6 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/115/ES zo 16. decembra 2008 o spoločných normách a postupoch členských štátov na účely návratu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na ich území (1) vykladať v tom zmysle, že:

a)

pokiaľ vnútroštátne právo členského štátu až do prebratia požiadaviek tejto smernice nestanovilo žiadne požiadavky týkajúce sa maximálnej dĺžky doby zaistenia ani dôvody jeho predĺženia a pri preberaní smernice nebola stanovená spätná účinnosť nových ustanovení, sú uvedené ustanovenia smernice uplatniteľné až od okamihu prebratia požiadaviek smernice do vnútroštátneho práva členským štátom a majú účinky iba pre túto dobu;

b)

smernicou stanovená dĺžka doby zaistenia v špecializovanom zariadení na účely odsunu nezahrňuje dobu, počas ktorej právne ustanovenie výslovne zakazovalo výkon rozhodnutia o odsune z členského štátu, keďže na žiadosť štátneho príslušníka tretej krajiny prebiehalo azylové konanie, aj keď sa dotknutá osoba počas tohto konania aj naďalej zdržiavala v tomto špecializovanom zariadení, ak to pripúšťa vnútroštátne právo členského štátu?

2.

Má sa článok 15 ods. 5 a 6 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/115/ES zo 16. decembra 2008 o spoločných normách a postupoch členských štátov na účely návratu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na ich území vykladať v tom zmysle, že v smernici stanovená doba zaistenia v špecializovanom zariadení na účely odsunu nezahrňuje dobu, počas ktorej právne ustanovenie výslovne zakazovalo výkon rozhodnutia o odsune z členského štátu, keďže na základe žaloby proti tomuto rozhodnutiu sa začalo konanie napriek tomu, že sa dotknutá osoba počas tohto konania aj naďalej zdržiavala v tomto špecializovanom zariadení, pokiaľ nemala platný preukaz totožnosti, a z toho vyplývali pochybnosti o jej totožnosti, a pokiaľ nemala prostriedky na obživu a správala sa agresívne?

3.

Má sa článok 15 ods. 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/115/ES zo 16. decembra 2008 o spoločných normách a postupoch členských štátov na účely návratu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na ich území vykladať v tom zmysle, že neexistuje odôvodnený predpoklad na odsun, ak:

a)

v čase súdneho preskúmavania zaistenia štát, ktorého je dotknutá osoba štátnym príslušníkom, jej odmietol vydať cestovný doklad na účely návratu, a aj napriek úsiliu správnych orgánov členského štátu v tom čase neexistovala dohoda s treťou krajinou o readmisii;

b)

v čase súdneho preskúmavania zaistenia existovala dohoda o readmisii medzi Európskym spoločenstvom a štátom, ktorého je dotknutá osoba štátnym príslušníkom, členský štát sa ale z dôvodu existencie nového dôkazu — rodného listu dotknutej osoby — neodvolával na túto dohodu, za predpokladu, že dotknutá osoba nechce byť vrátená;

c)

v článku 15 ods. 6 smernice stanovené možnosti predĺženia dĺžky doby zaistenia sa vyčerpali a ak v čase súdneho preskúmavania zaistenia dotknutej osoby podľa článku 15 ods. 6 písm. b) smernice neexistovala dohoda s treťou krajinou o readmisii?

4.

Má sa článok 15 ods. 4 a 6 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/115/ES zo 16. decembra 2008 o spoločných normách a postupoch členských štátov na účely návratu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na ich území vykladať v tom zmysle, že ak sa pri preskúmavaní zaistenia štátneho príslušníka tretej krajiny na účely odsunu zistí, že neexistuje odôvodnený predpoklad na jeho odsun a že sa vyčerpali možnosti predĺženia zaistenia:

a)

nemá sa nariadiť jeho bezodkladné prepustenie, ak sú súčasne splnené tieto podmienky: dotknutá osoba nemá platné preukazy totožnosti bez ohľadu na ich dobu platnosti, z čoho vyplývajú pochybnosti o jej totožnosti, správa sa agresívne, nemá prostriedky na svoju obživu a neexistuje tretia osoby, ktorá sa zaviazala jej poskytnúť obživu;

b)

je nutné v rámci rozhodovania o prepustení posúdiť, či štátny príslušník tretej krajiny v súlade s požiadavkami vnútroštátneho práva členského štátu disponuje potrebnými prostriedkami na pobyt na území členského štátu a či má adresu, na ktorej môže bývať?


(1)  Ú. v. EÚ L 348, s. 98.


7.11.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 267/48


Žaloba podaná 11. septembra 2009 — Komisia Európskych spoločenstiev/Španielske kráľovstvo

(Vec C-363/09)

2009/C 267/80

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: L. Parpala a F. Jimeno Fernández, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaný: Španielske kráľovstvo

Návrhy žalobkyne

určiť, že Španielske kráľovstvo si tým, že ponechalo v platnosti článok 38 zákona č. 43/2002 z 20. novembra 2002 o zdraví rastlín, nesplnilo povinnosti, ktoré mu vyplývajú z článku 13 smernice 91/414/EHS (1),

zaviazať Španielske kráľovstvo na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Smernica 91/414/EHS má za cieľ harmonizovať vnútroštátne právne predpisy v oblasti uvádzania prípravkov na ochranu rastlín na trh. Na tieto účely stanovuje jednotné pravidlá týkajúce sa podmienok a postupov schvaľovania týchto výrobkov.

Článok 13 uvedenej smernice predstavuje právnu úpravu týkajúcu sa jednak informácií, ktoré musia žiadatelia o povolenie určitého výrobku na ochranu rastlín predložiť, a jednak používania a ochrany týchto údajov, aby sa zaručila, okrem konkrétnych výnimiek, dôvernosť týchto údajov.

Smernica predstavuje úplnú harmonizáciu, z čoho vyplýva, že členský štát nemôže prijať právnu úpravu na vnútroštátnej úrovni, ktorá by hospodárskym subjektom ukladala povinnosť umožniť prístup k údajom predloženým prvým žiadateľom o povolenie s výnimkou prípadov stanovených v článku 13 ods. 7.

Napriek tomu článok 38 zákona 43/2002 umožňuje prístup k údajom týkajúcim sa štúdií a výskumov okrem prípadov, ktoré sú výslovne stanovené v smernici.

Komisia sa nazdáva, že vzhľadom na to, že Španielsko pri prebratí článku 13 smernice 91/414/EHS do vnútroštátneho práva nedisponovalo žiadnou diskrečnou právomocou, a vzhľadom na to, že nepodalo žiaden návrh na zrušenie uvedeného ustanovenia, stanovenie výnimky z režimu prístupu k údajom uvedeným v spisoch týkajúcich sa povolenia prípravkov na ochranu rastlín, ak táto výnimka nie je stanovená v uvedenej smernici, predstavuje porušenie práva Spoločenstva.


(1)  Smernica Rady z 15. júla 1991 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh (Ú. v. ES L 230, s. 1; Mim. vyd. 03/011, s. 332).


7.11.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 267/48


Odvolanie podané 14. septembra 2009: Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel GmbH proti rozsudku Súdu prvého stupňa (ôsma komora) z 8. júla 2009 vo veci T-226/08, Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel GmbH/Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory), ďalší účastník konania: Schwarzbräu GmbH

(Vec C-364/09 P)

2009/C 267/81

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Odvolateľka: Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel GmbH (v zastúpení: P. Wadenbach, Rechtsanwalt)

Ďalší účastníci konania: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory), Schwarzbräu GmbH

Návrhy odvolateľky

1.

zrušiť rozsudok Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev z 8. júla 2009 vo veci T-226/08;

2.

zrušiť rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) z 8. apríla 2008 (Vec R1124/2004-4);

3.

úplne vymazať ochrannú známku Spoločenstva č. 505503 „ALASKA“ vzhľadom na existenciu absolútnych dôvodov zamietnutia;

4.

žalovaného zaviazať na náhradu trov konania.

Subsidiárne k návrhu v bode 3 odvolateľka navrhuje:

vyhlásiť neplatnosť ochrannej známky Spoločenstva „ALASKA“ č. 505503 aspoň pre nasledujúce výrobky: „minerálne vody a sýtené vody a iné nealkoholické nápoje triedy 32“.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Predmetné odvolanie smeruje proti rozsudku Súdu prvého stupňa, ktorým bola zamietnutá žaloba odvolateľky proti rozhodnutiu štvrtého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu z 8. apríla 2008. Týmto rozhodnutím odvolací senát zamietol návrh odvolateľky na vyhlásenie neplatnosti slovnej ochrannej známky Spoločenstva „ALASKA“ pre všetky výrobky, ktoré boli predmetom zápisu (minerálne vody a sýtené vody a iné nealkoholické nápoje, ovocné nápoje a ovocné džúsy, sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov).

Predmetom sporu medzi účastníkmi konania je najmä otázka existencie absolútneho dôvodu zamietnutia spočívajúceho v dostupnosti údajov zemepisného pôvodu.

Odvolateľka vo svojom odvolaní vytýka nesprávny výklad článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 40/94 (ďalej len „nariadenie o ochrannej známke Spoločenstva“), ktorý vykonal Súd prvého stupňa, a to najmä vo vzťahu k zásadám vytvoreným judikatúrou.

Zo znenia vyššie uvedeného ustanovenia nariadenia o ochrannej známke Spoločenstva vyplýva, že pre vylúčenie zápisu ochrannej známky Spoločenstva postačuje, ak ochranná známka pozostáva výlučne z označení alebo údajov, ktoré môžu slúžiť v obchode na označenie zemepisného pôvodu výrobkov, na ktoré sa vzťahuje prihláška ochrannej známky. Z toho vyplýva, že aj zemepisné označenia, ktoré podniky môžu používať, musia byť pre ne dostupné ako údaje o zemepisnom pôvode pre dotknutú skupinu výrobkov. Uplatnenie uvedeného ustanovenia nariadenia o ochrannej známke Spoločenstva nevyžaduje, aby existovala konkrétna, aktuálna alebo vážna potreba zabezpečiť dostupnosť týchto údajov.

Ak by Súd prvého stupňa z právneho hľadiska správne uplatnil článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia o ochrannej známke Spoločenstva na predmetný prípad, zistil by, že Aljaška je najväčším rezervoárom pitnej vody v Spojených štátoch, že príslušná skupina verejnosti asociuje Aljašku s prirodzeným prebytkom čistej vody v rozličných formách, že na Aljaške sa vyrába minerálna voda v ekonomicky relevantnom rozsahu, a že k uvádzaniu na trh v Spoločenstve už dochádza, čím ďalšie uvádzanie na trh by celkom vážne prichádzalo do úvahy. Preto je jasné, že v budúcnosti budú môcť označenie „ALASKA“ používať konkurenti ako údaj pôvodu.

Namiesto toho Súd prvého stupňa nesprávne uplatnil ustanovenie článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia o ochrannej známke Spoločenstva a zásady judikatúry tým, že skúmaním vhodnosti, teda či predaj minerálnej vody z Aljašky v Spoločenstve je alebo nie je z ekonomického hľadiska (konkurencia, náklady na dopravu) výhodný, stanovil ďalšie požiadavky idúce nad rámec uvedených zásad. Tieto rozšírené požiadavky musia byť v zmysle úpravy článku 7 ods. 1 písm. c), jeho znenia a najmä v zmysle zásad vytvorených judikatúrou považované za nadsadené, ktoré mali za následok veľmi široký výklad, ktorý nie je zlučiteľný s účelom právnej úpravy Spoločenstva.


7.11.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 267/49


Odvolanie podané 14. septembra 2009: Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel GmbH proti rozsudku Súdu prvého stupňa (ôsma komora) z 8. júla 2009 vo veci T-225/08, Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel GmbH/Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory), ďalší účastník konania: Schwarzbräu GmbH

(Vec C-365/09 P)

2009/C 267/82

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Odvolateľka: Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel GmbH (v zastúpení: P. Wadenbach, Rechtsanwalt)

Ďalší účastníci konania: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory), Schwarzbräu GmbH

Návrhy odvolateľky

zrušiť rozsudok Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev z 8. júla 2009 vo veci T-225/08,

zrušiť rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) z 8. apríla 2008 (Vec R877/2004-4),

úplne vymazať ochrannú známku Spoločenstva č. 505552 „ALASKA“ vzhľadom na existenciu absolútnych dôvodov zamietnutia,

žalovaného zaviazať na náhradu trov konania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Predmetné odvolanie smeruje proti rozsudku Súdu prvého stupňa, ktorým bola zamietnutá žaloba odvolateľky proti rozhodnutiu štvrtého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu z 8. apríla 2008. Týmto rozhodnutím odvolací senát potvrdil zamietnutie návrhu odvolateľky na vyhlásenie neplatnosti obrazovej ochrannej známky Spoločenstva „ALASKA“ výmazovým oddelením. Návrh odvolateľky sa vzťahoval na všetky výrobky, ktoré boli predmetom zápisu, a zaradené do triedy 32 (minerálne vody a sýtené vody a iné nealkoholické nápoje, ovocné nápoje a ovocné džúsy, sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov).

Predmetom sporu medzi účastníkmi konania je najmä otázka existencie absolútneho dôvodu zamietnutia spočívajúceho v dostupnosti údaju zemepisného pôvodu.

Odvolateľka vo svojom odvolaní vytýka nesprávny výklad článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 40/94 (ďalej len „nariadenie o ochrannej známke Spoločenstva“), ktorý vykonal Súd prvého stupňa, a to najmä vo vzťahu k zásadám vytvoreným judikatúrou.

Zo znenia vyššie uvedeného ustanovenia nariadenia o ochrannej známke Spoločenstva vyplýva, že pre vylúčenie zápisu ochrannej známky Spoločenstva postačuje, ak ochranná známka pozostáva výlučne z označení alebo údajov, ktoré môžu slúžiť v obchode na označenie zemepisného pôvodu výrobkov, na ktoré sa vzťahuje prihláška ochrannej známky. Z toho vyplýva, že aj zemepisné označenia, ktoré podniky môžu používať, musia byť pre ne dostupné ako údaje o zemepisnom pôvode pre dotknutú skupinu výrobkov. Uplatnenie uvedeného ustanovenia nariadenia o ochrannej známke Spoločenstva nevyžaduje, aby existovala konkrétna, aktuálna alebo vážna potreba dostupnosti týchto údajov.

Ak by Súd prvého stupňa z právneho hľadiska správne uplatnil článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia o ochrannej známke Spoločenstva na predmetný prípad, zistil by, že Aljaška je najväčším rezervoárom pitnej vody v Spojených štátoch, že príslušná skupina verejnosti asociuje Aljašku s prirodzeným prebytkom čistej vody v rozličných formách, že na Aljaške sa vyrába minerálna voda v ekonomicky relevantnom rozsahu, a že k uvádzaniu na trh v Spoločenstve už dochádza, čím ďalšie uvádzanie na trh by celkom vážne prichádzalo do úvahy. Preto je jasné, že v budúcnosti budú môcť označenie „ALASKA“ používať konkurenti ako údaj pôvodu.

Namiesto toho Súd prvého stupňa nesprávne uplatnil ustanovenie článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia o ochrannej známke Spoločenstva a zásady judikatúry tým, že skúmaním vhodnosti, teda či predaj minerálnej vody z Aljašky v Spoločenstve je alebo nie je z ekonomického hľadiska (konkurencia, náklady na dopravu) výhodný, stanovil ďalšie požiadavky idúce nad rámec uvedených zásad. Tieto rozšírené požiadavky musia byť v zmysle úpravy článku 7 ods. 1 písm. c), jeho znenia a najmä v zmysle zásad vytvorených judikatúrou považované za nadsadené, ktoré mali za následok veľmi široký výklad, ktorý nie je zlučiteľný s účelom právnej úpravy Spoločenstva.


7.11.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 267/50


Žaloba podaná 15. septembra 2009 — Komisia Európskych spoločenstiev/Helénska republika

(Vec C-370/09)

2009/C 267/83

Jazyk konania: gréčtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: A. Margeli a M. Karanasou Apostolopoulou)

Žalovaná: Helénska republika

Návrhy žalobkyne

určiť, že Helénska republika si tým, že neprijala všetky zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2006/21/ES (1) z 15. marca 2006 o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2004/35/ES, alebo v každom prípade tým, že o nich neinformovala Komisiu, nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z tejto smernice,

zaviazať Helénsku republiku na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Lehota na prebratie smernice 2006/21/ES do vnútroštátneho práva uplynula 1. mája 2008.


(1)  Ú. v. EÚ L 102, 11.4.2006, s. 15.


7.11.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 267/50


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division 14. septembra 2009 — Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs/Isaac International Limited

(Vec C-371/09)

2009/C 267/84

Jazyk konania: angličtina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľ: Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

Odporkyňa: Isaac International Limited

Prejudiciálne otázky

1.

Týka sa povolenie na konečné použitie, ktoré je potrebné na získanie oslobodenia od antidumpingového cla podľa článku 14 písm. c) nariadenia Komisie č. 88/97 (1), viac ako jednej colnej správy na účely článku 292 ods. 3 nariadenia Komisie č. 2454/93 (2) za takých okolností, ako v prejednávanej veci, keď je dovozca usadený a vykonáva svoju činnosť v dvoch členských štátoch, pričom dováža tovar do jedného členského štátu a ihneď ho prepravuje do druhého členského štátu?

2.

Môže sa za takých okolností, ako v prejednávanej veci, uplatniť oslobodenie od antidumpingového cla podľa článku 212a nariadenia Rady č. 2913/92 (3) napriek tomu, že dovozca nezískal povolenie potrebné na uplatnenie konania pre konečné použitie upravené v článku 14 písm. c) nariadenia Komisie č. 88/97?

3.

Má sa v prípade kladnej odpovede na druhú otázku v rámci posúdenia toho, či sa obchodník v takej situácii, v akej sa nachádzala spoločnosť Isaac, dopustil hrubej nedbanlivosti, vychádzať z toho, že:

a)

ustanovenia článku 14 písm. c) nariadenia Komisie č. 88/97 a článku 292 ods. 3 nariadenia Komisie č. 2454/93 sú dostatočne jednoznačné na to, aby bolo možné dospieť k záveru, že obchodník, ktorý sa nepresvedčil nahliadnutím do úradného vestníka o tom, že nemôže uplatniť zjednodušené povolenie, lebo vec sa týka viac ako len jednej colnej správy, dopustil hrubej nedbanlivosti?

b)

subsidiárne, ak je potrebné považovať príslušné ustanovenia za zložité, je obchodník povinný požiadať daňové orgány o vysvetlenie pred tým, ako uskutoční dovozy? Závisí odpoveď na túto otázku od toho, či obchodník na základe vlastnej úvahy, avšak nesprávne, dospel k záveru, že uplatňovanie príslušných ustanovení je jednoznačné?

c)

ako sa má hľadieť na skúsenosti obchodníka v takej situácii, ako je situácia spoločnosti Isaac, ktorej hlavnou obchodnou činnosťou je dovoz častí a súčastí bicyklov z Číny, ktorej piati zamestnanci sa zaoberajú dovozom a ktorý uskutočnila 33 takých dovozov v období 16 mesiacov? Má sa najmä taký obchodník považovať za skúseného?

d)

môžu sa daňové orgány členského štátu pri posudzovaní toho, či sa obchodník v takej situácii, ako je situácia spoločnosti Isaac, dopustil hrubej nedbanlivosti, odvolávať na zverejnené predpisy, ako je UK Tariff, ktorý, hoci je dostupný bezodplatne k nahliadnutiu v niektorých kanceláriách daňových orgánov a vo verejných knižniciach, na internete je však prístupný až po uhradení ročného predplatného?


(1)  Nariadenie Komisie (ES) č. 88/97 z 20. januára 1997 o povolení oslobodenia dovozov niektorých častí a súčastí bicyklov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike od rozšírenia antidumpingového cla nariadením Rady (ES) č. 71/97, ktoré bolo zavedené nariadením Rady (EHS) č. 2474/93 (Ú. v. ES L 17, s. 17; Mim. vyd. 11/025, s. 158).

(2)  Nariadenie Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (Ú. v. ES L 253, s. 1; Mim. vyd. 02/006, s. 3).

(3)  Nariadeniu Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (Ú. v. ES L 302, s. 1, korigendum Ú. v. EÚ L 228, 22.8.2006, s. 27).


7.11.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 267/51


Žaloba podaná 22. septembra 2009 — Komisia Európskych spoločenstiev/Maltská republika

(Vec C-376/09)

2009/C 267/85

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: A. Alcover San Pedro, E. Depasquale, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Maltská republika

Návrhy žalobkyne

určiť, že Maltská republika si tým, že nevyradila na lodiach z prevádzky systémy požiarnej ochrany a hasiace prístroje obsahujúce halóny, ktoré nie sú nevyhnutné, a nenahradila tieto halóny, nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z článku 4 ods. 4 bodu v) a článku 16 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000 (1) z 29. júna 2000 o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu,

zaviazať Maltskú republiku na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Z ustanovení článku 4 ods. 4 bodu v) a článku 16 nariadenia v spojení s ustanoveniami článku 2 aktu o pristúpení vyplýva, že Maltská republika bola povinná vyradiť z prevádzky systémy požiarnej ochrany a hasiace prístroje obsahujúce halóny do 1. mája 2004, okrem tých, ktoré sú nevyhnutné a uvedené v prílohe VII nariadenia a nahradiť tieto halóny primeranými technológiami.

Keďže Komisia nemá žiadne informácie o tom, že by Maltská republika vyradila z prevádzky systémy požiarnej ochrany a hasiace prístroje obsahujúce halóny, ktoré nie sú nevyhnutné, na lodiach uvedených vo formulári priloženom k jej listu zaslanom ako odpoveď na výzvu Komisie, a nahradila tieto halóny, Komisia dospela k záveru, že Maltská republika si nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z článku 4 ods. 4 bodu v) a článku 16 nariadenia.


(1)  Ú. v. ES L 244, s. 1; Mim. vyd. 15/005, s. 190.


7.11.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 267/52


Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 29. júna 2009 — Komisia Európskych spoločenstiev/Poľská republika

(Vec C-547/07) (1)

2009/C 267/86

Jazyk konania: poľština

Predseda Súdneho dvora nariadil výmaz veci.


(1)  Ú. v. EÚ C 51, 23.2.2008.


7.11.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 267/52


Uznesenie predsedu ôsmej komory Súdneho dvora z 1. júla 2009 — Komisia Európskych spoločenstiev/Poľská republika

(Vec C-72/08) (1)

2009/C 267/87

Jazyk konania: poľština

Predseda ôsmej komory nariadil výmaz veci.


(1)  Ú. v. EÚ C 92, 12.4.2008.


7.11.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 267/52


Uznesenie predsedu siedmej komory Súdneho dvora zo 4. júna 2009 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Rechtbank van eerste aanleg te Brugge — Belgicko) — Carlos Cloet, Jacqueline Cloet/Westvlaamse Intercommunale voor Economische Expansie, Huisvestingsbeleid en Technische Bijstand CVBA (WVI)

(Vec C-129/08) (1)

2009/C 267/88

Jazyk konania: holandčina

Predseda siedmej komory nariadil výmaz veci.


(1)  Ú. v. EÚ C 142, 7.6.2008.


Súd prvého stupňa

7.11.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 267/53


Rozsudok Súdu prvého stupňa z 23. septembra 2009 — Španielsko/Komisia

(Vec T-341/05) (1)

(„Poľnohospodárstvo - Spoločná organizácia trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami - Zrušenie vývozných náhrad na všetky mliečne výrobky určené do miest Ceuta a Melilla - Podmienky - Zásada zákazu diskriminácie - Proporcionalita“)

2009/C 267/89

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Žalobca: Španielske kráľovstvo (v zastúpení: J. Cárcamo a M. Muñoz Pérez, abogados del Estado)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: C. Cattabriga a F. Jimeno Fernández, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zrušenie nariadenia Komisie (ES) č. 909/2005 zo 16. júna 2005, ktorým sa ustanovujú vývozné náhrady za mlieko a mliečne výrobky (Ú. v. EÚ L 154, s. 10), v rozsahu, v akom uvádza Ceutu a Melillu medzi miesta určenia zoskupených pod číselným kódom miest určení L 01 jeho prílohy

Výrok rozsudku

1.

Príloha nariadenia Komisie (ES) č. 909/2005 zo 16. júna 2005, ktorým sa ustanovujú vývozné náhrady za mlieko a mliečne výrobky sa zrušuje v rozsahu, v akom uvádza Ceutu a Melillu medzi miesta určenia zoskupených pod číselným kódom miest určení L 01.

2.

Komisia Európskych spoločenstiev je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 271, 29.10.2005.


7.11.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 267/53


Rozsudok Súdu prvého stupňa z 23. septembra 2009 — Transnáutica/Komisia

(Vec T-385/05) (1)

(„Colná únia - Operácie vonkajšieho tranzitu Spoločenstva - Zásielky tabaku a etylalkoholu určené do tretích krajín - Podvod - Žiadosť o odpustenie dovozného cla - Článok 239 nariadenia (EHS) č. 2913/92 - Článok 905 nariadenia (EHS) č. 2454/93 - Ustanovenie o spravodlivom zaobchádzaní - Existencia špeciálnej situácie - Celková záruka“)

2009/C 267/90

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Transnáutica — Transportes e Navegação, SA (Matosinhos, Portugalsko) (v zastúpení: C. Fernández Vicién, I. Moreno-Tapia Rivas, D. Ortigão Ramos a B. Aniceto Silva, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: X. Lewis a J. Hottiaux, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia Komisie REM 05/2004 zo 6. júla 2005 zamietajúceho vrátenie a odpustenie určitého cla

Výrok rozsudku

1.

Rozhodnutie Komisie REM 05/2004 zo 6. júla 2005 sa zrušuje.

2.

Komisia Európskych spoločenstiev je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 330, 24.12.2005.


7.11.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 267/54


Rozsudok Súdu prvého stupňa z 23. septembra 2009 — Phildar/ÚHVT — Comercial Jacinto Parera (FILDOR)

(Vec T-99/06) (1)

(„Ochranná známka Spoločenstva - Námietkové konanie - Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva FILDOR - Skoršia národná čiastočne obrazová ochranná známka PHILDAR - Skoršia národná slovná ochranná známka FILDOR - Skoršie národné slovné a čiastočne obrazové ochranné známky PHILDAR - Relatívny dôvod zamietnutia - Pravdepodobnosť zámeny - Článok 8 ods. 1 písm. b), články 62 a 73 nariadenia (ES) č. 40/94 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b), články 64 a 75 nariadenia (ES) č. 207/2009]“)

2009/C 267/91

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: Phildar SA (Roubaix, Francúzsko) (v zastúpení: E. Baud, advokát)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: A. Folliard-Monguiral, splnomocnený zástupca)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT a vedľajší účastník v konaní pred Súdom prvého stupňa: Comercial Jacinto Parera SA (Barcelona, Španielsko)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu druhého odvolacieho senátu ÚHVT zo 16. januára 2006 (vec R 245/2004-2) týkajúcemu sa námietkového konania medzi spoločnosťami Phildar SA a Comercial Jacinto Parera, SA

Výrok rozsudku

1.

Rozhodnutie druhého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) zo 16. januára 2006 (vec R 245/2004-2) sa zrušuje.

2.

ÚHVT je povinný nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 121, 20.5.2006.


7.11.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 267/54


Rozsudok Súdu prvého stupňa zo 16. septembra 2009 — Hipp & Co/ÚHVT — Laboratorios Ordesa (Bebimil)

(Vec T-221/06) (1)

(„Ochranná známka Spoločenstva - Námietkové konanie - Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva Bebimil - Skoršia slovná ochranná známka Spoločenstva a skoršia slovná národná ochranná známka BLEMIL - Skoršia slovná národná ochranná známka BLEMIL 1 - Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 40/94 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009] - Pravdepodobnosť zámeny“)

2009/C 267/92

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Hipp & Co. KG (Sachseln, Švajčiarsko) (v zastúpení: M. Kinkeldey a A. Bognár, advokáti)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: S. Laitinen a A. Folliard-Monguiral, splnomocnení zástupcovia)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT a vedľajší účastník v konaní pred Súdom prvého stupňa: Laboratorios Ordesa, SL (Sant Boi de Llobregat, Španielsko) (v zastúpení: R. Thierie a E. Sugrañes Coca, advokáti)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu prvého odvolacieho senátu ÚHVT z 2. júna 2006 (vec R 571/2005-1), týkajúcemu sa námietkového konania medzi Laboratorios Ordesa, SL a Hipp & Co. KG

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Hipp & Co. KG je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 237, 30.9.2006.


7.11.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 267/55


Rozsudok Súdu prvého stupňa z 23. septembra 2009 — Dongguan Nanzha Leco Stationery/Rada

(Vec T-296/06) (1)

(„Dumping - Dovoz pákových mechaník s pôvodom v Číne - Určenie dumpingového rozpätia - Štatút podniku pôsobiaceho v trhovom hospodárstve - Porovnanie bežnej a vývoznej ceny - Uplatnenie metódy, ktorá sa odlišuje od metódy použitej počas vyšetrovania - Článok 2 ods. 7 písm. a) a ods. 10 nariadenia (ES) č. 384/96“)

2009/C 267/93

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Dongguan Nanzha Leco Stationery Mfg. Co., Ltd (Dongguan, Čína) (v zastúpení: A. Bentley, QC)

Žalovaná: Rada Európskej únie (v zastúpení: J.-P. Hix, splnomocnený zástupca, za právnej pomoci G. Gerrisch, avocat)

Vedľajší účastníci, ktorí v konaní podporujú žalovanú: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: H. van Vliet a T. Scharf, splnomocnení zástupcovia), IML Industria Meccanica Lombarda Srl (Offanengo, Taliansko), Interkov spol. s.r.o. (Bráník, Česká republika), MI.ME.CA. Srl (Ricengo, Taliansko), a NIKO — kovinarsko podjetje, d.d., Železniki (Železniki, Slovinsko) (v zastúpení: R. Bierwagen, avocat)

Predmet veci

Žaloba o čiastočné zrušenie nariadenia Rady (ES) č. 1136/2006 z 24. júla 2006, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo a stanovuje sa konečný výber dočasného cla uloženého na dovoz pákových mechaník s pôvodom v Čínskej ľudovej republike (Ú. v. EÚ L 205, 2006, s. 1) v rozsahu, v akom sa vzťahuje na žalobkyňu

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Dongguan Nanzha Leco Stationery Mfg. Co., Ltd znáša svoje vlastné trovy konania a trovy konania Rady Európskej únie, IML Industria Meccanica Lombarda Srl, Interkov spol. s.r.o., MI.ME.CA. Srl a NIKO — kovinarsko podjetje, d.d., Železniki.

3.

Komisia Európskych spoločenstiev znáša svoje vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 310, 16.12.2006.


7.11.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 267/55


Rozsudok Súdu prvého stupňa z 23. septembra 2009 — Arcandor/ÚHVT — dm drogerie markt (S-HE)

(Vec T-391/06) (1)

(„Ochranná známka Spoločenstva - Námietkové konanie - Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva S-HE - Skoršia slovná národná ochranná známka SHE, skoršia obrazová národná ochranná známka She a skoršia obrazová medzinárodná ochranná známka She - Relatívny dôvod zamietnutia - Neexistencia pravdepodobnosti zámeny - Neexistencia podobnosti označení - Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 40/94 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009]“)

2009/C 267/94

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Arcandor AG, predtým Karstadt Quelle AG (Essen, Nemecko) (v zastúpení: V. von Bomhard, W. Renck a T. Dolde, advokáti)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: R. Pethke, splnomocnený zástupca)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT a vedľajší účastník v konaní pred Súdom prvého stupňa: dm drogerie markt GmbH (Wals, Rakúsko) (v zastúpení: N. Dyck a M. Dick, advokáti)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu prvého odvolacieho senátu ÚHVT z 26. septembra 2006 (vec R 301/2006-1), týkajúcemu sa námietkového konania medzi Karstadt Quelle AG a dm drogerie markt GmbH

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Arcandor AG, predtým Karstadt Quelle AG, je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 42, 24.2.2007.


7.11.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 267/56


Rozsudok Súdu prvého stupňa zo 16. septembra 2009 — Zero Industry/ÚHVT — zero Germany (zerorh+)

(Vec T-400/06) (1)

(„Ochranná známka Spoločenstva - Námietkové konanie - Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva zerorh+ - Skoršia obrazová a slovná národná ochranná známka zero - Pravdepodobnosť zámeny - Podobnosť označení - Podobnosť výrobkov - Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 40/94 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009]“)

2009/C 267/95

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: Zero Industry Srl (Mariano Comense, Taliansko) (v zastúpení: M. Rapisardi a N. Colombo, advokáti)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: D. Botis, splnomocnený zástupca)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT a vedľajší účastník v konaní pred Súdom prvého stupňa: zero Germany GmbH & Co. KG, predtým zero International Holding GmbH & Co. KG (Brémy, Nemecko) (v zastúpení: W.-D. Kuntze, advokát)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu prvého odvolacieho senátu ÚHVT z 5. októbra 2006 (vec R 958/2005-1), ktoré sa týka námietkového konania medzi zero Germany GmbH & Co. KG a Zero Industry Srl

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Zero Industry Srl je povinný nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 56, 10.3.2007.


7.11.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 267/56


Rozsudok Súdu prvého stupňa zo 16. septembra 2009 — JanSport Apparel/ÚHVT (BUILT TO RESIST)

(Vec T-80/07) (1)

(„Ochranná známka Spoločenstva - Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva BUILT TO RESIST - Absolútny dôvod zamietnutia - Opisný charakter - Článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 40/94 [teraz článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 207/2009]“)

2009/C 267/96

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: JanSport Apparel Corp. (Wilmington, Delaware, Spojené štáty) (v zastúpení: C. Bercial Arias, C. Casalonga a K. Dimidjian-Lecompte, advokáti)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: pôvodne S. Laitinen, neskôr O. Mondéjar Ortuño, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu druhého odvolacieho senátu ÚHVT z 12. januára 2007 (vec R 1090/2006-2), ktoré sa týka prihlášky slovnej ochrannej známky BUILT TO RESIST ako ochrannej známky Spoločenstva

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

JanSport Apparel Corp. je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 95, 28.4.2007.


7.11.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 267/56


Rozsudok Súdu prvého stupňa z 23. septembra 2009 — Fratex Industria e Comércio/ÚHVT — USA Track & Field (TRACK & FIELD USA)

(Vec T-103/07) (1)

(„Ochranná známka Spoločenstva - Námietkové konanie - Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva TRACK & FIELD USA - Skoršia národná obrazová ochranná známka TRACK & FIELD - Relatívny dôvod zamietnutia - Neexistencia pravdepodobnosti zámeny - Neexistencia podobnosti označení - Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 40/94 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“)

2009/C 267/97

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Fratex Indústria e Comércio, Ltda (São Paulo, Brazília) (v zastúpení: B. Braga da Cruz, advokát)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: B. Mondéjar Ortuño, splnomocnený zástupca)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT: USA Track & Field, Inc. (Indiana, Spojené štáty americké)

Predmet veci

Žaloba proti rozhodnutiu štvrtého odvolacieho senátu ÚHVT z 18. januára 2007 (vec R 1061/2005-4) týkajúcemu sa námietkového konania, ktorého účastníkmi boli Fratex Indústria e Comércio, Ltda a USA Track & Field, Inc.

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Fratex Indústria e Comércio, Ltda je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 140, 23.6.2007.


7.11.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 267/57


Rozsudok Súdu prvého stupňa zo 16. septembra 2009 — Pigasos Alieftiki Naftiki Etaireia/Rada a Komisia

(Vec T-162/07) (1)

(„Mimozmluvná zodpovednosť - Colná únia - Dôkaz o statuse Spoločenstva produktov morského rybolovu - Nemožnosť predložiť určité dokumenty ako dôkaz - Dostatočne závažné porušenie právnej normy, ktorá priznáva práva jednotlivcom - Zodpovednosť Spoločenstva v prípade absencie protiprávneho konania jeho orgánov“)

2009/C 267/98

Jazyk konania: gréčtina

Účastníci konania

Žalobca: Pigasos Alieftiki Naftiki Etaireia (Moschato, Grécko) (v zastúpení: N. Skandamis a E. Perakis, advokáti)

Žalované: Rada Európskej únie (v zastúpení: pôvodne F. Florindo Gijón a M.-M. Joséphidès, neskôr F. Florido Gijón a M. Balta, splnomocnení zástupcovia), a Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: pôvodne E. Cujo, S. Schønberg a M. Konstantinidis, neskôr S. Schønberg a M. Patakia, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Žaloba o náhradu škody smerujúca k získaniu náhrady škody údajne spôsobenej žalobcovi v dôsledku toho, že Rada a Komisia neprijali ustanovenia umožňujúce colným orgánom členského štátu prijať ako dôkaz o statuse Spoločenstva produktov morského rybolovu iné dokumenty ako formulár T2M stanovený nariadením Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva (Ú. v. ES L 253, s. 1; Mim. vyd. 02/006, s. 3)

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Pigasos Alieftiki Nafitki Etaireia je povinný nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 155, 7.7.2007.


7.11.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 267/57


Rozsudok Súdu prvého stupňa zo 16. septembra 2009 — Promomadrid/ÚHVT (MADRIDEXPORTA)

(Vec T-180/07) (1)

(„Ochranná známka Spoločenstva - Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva MADRIDEXPORTA - Absolútne dôvody zamietnutia - Opisný charakter - Článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 40/94 [teraz článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 207/2009]“)

2009/C 267/99

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Žalobca: Promomadrid Desarrollo Internacional de Madrid, SA (Madrid, Španielsko) (v zastúpení: M. Aznar Alonso, advokát)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: S. Palmero Cabezas, splnomocnený zástupca)

Predmet veci

Žaloba proti rozhodnutiu prvého odvolacieho senátu ÚHVT zo 7. marca 2007 (vec R 1130/2006-1) o zamietnutí prihlášky obrazovej ochrannej známky MADRIDEXPORTA ako ochrannej známky Spoločenstva

Výrok rozsudku

1.

Rozhodnutie prvého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) zo 7. marca 2007 (vec R 1130/2006-1) sa zrušuje.

2.

ÚHVT je povinný nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 155, 7.7.2007.


7.11.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 267/58


Rozsudok Súdu prvého stupňa z 23. septembra 2009 — Poľsko/Komisia

(Vec T-183/07) (1)

(„Životné prostredie - Smernica 2003/87/ES - Systém obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov - Národný alokačný plán emisných kvót Poľska na roky 2008 až 2012 - Lehota troch mesiacov - Právomoci členských štátov a Komisie - Rovnosť zaobchádzania - Povinnosť odôvodnenia - Článok 9 ods. 1 a 3 a článok 11 ods. 2 smernice 2003/87“)

2009/C 267/100

Jazyk konania: poľština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Poľská republika (v zastúpení: pôvodne E. Ośniecka-Tamecka, neskôr T. Nowakowski, neskôr T. Kozek, neskôr M. Dowgielewicz, a napokon M. Dowgielewicz, M. Jarosz a M. Nowacki, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: U. Wölker a K. Herrmann, splnomocnení zástupcovia)

Vedľajší účastníci, ktorí v konaní podporujú žalobkyňu: Maďarská republika (v zastúpení: J. Fazekas, R. Somssich a M. Fehér, splnomocnení zástupcovia), Litovská republika (v zastúpení: D. Kriaučiūnas, splnomocnený zástupca) a Slovenská republika (v zastúpení: J. Čorba a B. Ricziová, splnomocnení zástupcovia)

Vedľajší účastník, ktorý v konaní podporuje žalovanú: Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska (v zastúpení: pôvodne Z. Bryanston-Cross a C. Gibbs, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci H. Mercer, barrister, neskôr I. Rao a S. Ossowski, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci J. Maurici, barrister)

Predmet veci

Návrh na zrušenie, čiastočné alebo úplné, rozhodnutia Komisie K (2007) 1295 v konečnom znení z 26. marca 2007 o národnom alokačnom pláne emisných kvót oznámenom Poľskou republikou na roky 2008 až 2012 v súlade so smernicou 2003/87/ES Európskeho parlamentu a Rady z 13. októbra 2003, o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v spoločenstve, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 96/61/ES (Ú. v. EÚ L 275, s. 32; Mim. vyd. 15/007, s. 631)

Výrok rozsudku

1.

Rozhodnutie Komisie K (2007) 1295 v konečnom znení z 26. marca 2007 o národnom alokačnom pláne emisných kvót oznámenom Poľskou republikou na roky 2008 až 2012 v súlade so smernicou 2003/87/ES Európskeho parlamentu a Rady z 13. októbra 2003, o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v spoločenstve, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 96/61/ES, sa zrušuje.

2.

Komisia znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vznikli Poľskej republike.

3.

Maďarská republika, Litovská republika, Slovenská republika a Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska znášajú svoje vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 155, 7.7.2007.


7.11.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 267/58


Rozsudok Súdu prvého stupňa z 29. septembra 2009 — Thomson Sales Europe/Komisia

(Spojené veci T-225/07 a T-364/07) (1)

(„Colná únia - Dovoz farebných televíznych prijímačov vyrobených v Thajsku - Odpustenie dovozného cla - Hrubá nedbanlivosť - Neuhradenie dodatočne vyberaného dovozného cla - Žaloba o neplatnosť - Akt spôsobujúci ujmu - Neprípustnosť“)

2009/C 267/101

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Thomson Sales Europe (Boulogne-Billancourt, Francúzsko) (v zastúpení: F. Goguel a F. Foucault, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: vo veci T-225/07 X. Lewis, H. van Vliet a S. Schønberg a vo veci T-364/07 X. Lewis a M. Patakia, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Vo veci T-225/07 návrh na zrušenie rozhodnutia Komisie REM č. 03/05 zo 7. mája 2007, ktorým bolo francúzskym orgánom oznámené, že nie je odôvodnené odpustenie dovozného cla na farebné televízne prijímače vyrobené v Thajsku, ktoré bolo predmetom žiadosti zo 14. septembra 2005, a vo veci T-364/07 návrh na neplatnosť listu Komisie z 20. júla 2007, ktorým nebol potvrdený nárok na to, aby neboli dodatočne vybrané dovozné clá na uvedené zariadenia

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Thomson Sales Europe znáša vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania Komisie Európskych spoločenstiev.


(1)  Ú. v. EÚ C 211, 8.9.2007.


7.11.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 267/59


Rozsudok Súdu prvého stupňa z 23. septembra 2009 — Estónsko/Komisia

(Vec T-263/07) (1)

(„Životné prostredie - Smernica 2003/87/ES - Systém obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov - Národný alokačný plán emisných kvót pre Estónsko na roky 2008 až 2012 - Právomoci členských štátov a Komisie - Rovnosť zaobchádzania - Článok 9 ods. 1 a 3 a článok 11 ods. 2 smernice 2003/87“)

2009/C 267/102

Jazyk konania: estónčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Estónska republika (v zastúpení: L. Uibo, splnomocnený zástupca)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: U. Wölker a T. Tamme, advokáti)

Vedľajší účastníci, ktorí v konaní podporujú žalobkyňu: Litovská republika (v zastúpení: D. Kriaučiūnas, splnomocnený zástupca) a Slovenská republika (v zastúpení: pôvodne J. Čorba, neskôr B. Ricziová, splnomocnení zástupcovia)

Vedľajší účastník, ktorý v konaní podporuje žalovanú: Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska (v zastúpení: pôvodne Z. Bryanston-Cross, neskôr L. Seeboruth a napokon S. Ossowski, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci J. Maurici, barrister)

Predmet veci

Zrušenie rozhodnutia Komisie zo 4. mája 2007 o národnom alokačnom pláne emisných kvót skleníkových plynov oznámenom Estónskou republikou na obdobie rokov 2008 až 2012 v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES z 13. októbra 2003 o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v spoločenstve, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 96/61/ES (Ú. v. EÚ L 275, s. 32; Mim. vyd. 15/007, s. 631)

Výrok rozsudku

1.

Rozhodnutie Komisie zo 4. mája 2007 o národnom alokačnom pláne emisných kvót skleníkových plynov oznámenom Estónskou republikou na obdobie rokov 2008 až 2012 v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES z 13. októbra 2003 o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v spoločenstve, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 96/61/ES, sa zrušuje.

2.

Komisia znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania Estónskej republiky.

3.

Litovská republika, Slovenská republika a Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska znášajú svoje vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 223, 22.9.2007 (Korigendum C 247, 20.10.2007).


7.11.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 267/59


Rozsudok Súdu prvého stupňa z 23. septembra 2009 — Viñedos y Bodegas Príncipe Alfonso de Hohenlohe/ÚHVT — Byass (ALFONSO)

(Vec T-291/07) (1)

(„Ochranná známka Spoločenstva - Námietkové konanie - Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva ALFONSO - Skoršia slovná ochranná známka Spoločenstva a skoršia slovná národná ochranná známka PRINCIPE ALFONSO - Relatívny dôvod zamietnutia - Pravdepodobnosť zámeny - Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 40/94 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009] - Rozsah preskúmania, ktoré má vykonať odvolací senát - Povinnosť rozhodnúť o celej žalobe - Článok 62 ods. 1 nariadenia č. 40/94 [teraz článok 64 ods. 1 nariadenia č. 207/2009]“)

2009/C 267/103

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Viñedos y Bodegas Príncipe Alfonso de Hohenlohe, SA (Cenicero, Španielsko) (v zastúpení: M. Lobato García-Miján a B. Díaz de Escauriaza, advokáti)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: S. Palmero Cabezas a J. Laporta Insa, splnomocnení zástupcovia)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT: Gonzáles Byass, SA (Cádiz, Španielsko)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu druhého odvolacieho senátu ÚHVT z 29. mája 2007 (vec R 1110/2006-2) týkajúcemu sa námietkového konania medzi Viñedos y Bodegas Príncipe Alfonso de Hohenlohe, SA a Gonzáles Byass, SA

Výrok rozsudku

1.

Rozhodnutie druhého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) z 29. mája 2007 (vec R 1110/2006-2) sa zrušuje.

2.

ÚHVT je povinný nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 235, 6.10.2007.


7.11.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 267/60


Rozsudok Súdu prvého stupňa zo 16. septembra 2009 — Offshore Legends/ÚHVT — Acteon (OFFSHORE LEGENDS v čiernej a bielej farbe a OFFSHORE LEGENDS v modrej, čiernej a zelenej farbe)

(spojené veci T-305/07 a T-306/07) (1)

(„Ochranná známka Spoločenstva - Námietkové konanie - Prihláška dvoch obrazových ochranných známok OFFSHORE LEGENDS, jednej v čiernej a bielej farbe a druhej v modrej, čiernej a zelenej farbe - Skoršia národná obrazová ochranná známka OFFSHORE 1 - Relatívne dôvody zamietnutia - Pravdepodobnosť zámeny - Podobnosť tovarov a označení - Neexistencia žiadosti o dôkaz o riadnom používaní skoršej ochrannej známky - Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 40/94 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009] - Článok 43 ods. 2 a 3 nariadenia č. 40/94 v spojení s článkom 15 ods. 2 písm. a) nariadenia č. 40/94 [teraz článok 42 ods. 2 a 3 a článok 15 ods. 1 druhý pododsek písm. a) nariadenia č. 207/2009]“)

2009/C 267/104

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Offshore Legends (Nevele, Belgicko) (v zastúpení: P. Maeyaert a N. Clarembeaux, advokáti)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: A. Folliard-Monguiral, splnomocnený zástupca)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT a vedľajší účastník v konaní pred Súdom prvého stupňa: Acteon (Saint-Tropez, Francúzsko) (v zastúpení: M. Milon, advokát)

Predmet veci

Dve žaloby podané proti dvom rozhodnutiam druhého odvolacieho senátu ÚHVT z 29. mája 2007 (veci R 1031/2006-2 a R 1038/2006-2) týkajúcim sa námietkových konaní medzi Acteon a Offshore Legends

Výrok rozsudku

1.

Žaloby sa zamietajú.

2.

Offshore Legends je povinný nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 269, 10.11.2007.


7.11.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 267/60


Rozsudok Súdu prvého stupňa zo 16. septembra 2009 — Alber/ÚHVT (Časť rukoväte)

(Vec T-391/07) (1)

(„Ochranná známka Spoločenstva - Prihláška trojrozmernej ochrannej známky Spoločenstva - Časť rukoväte - Absolútny dôvod zamietnutia - Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti - Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 40/94 [teraz článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009] - Povinnosť odôvodnenia - Článok 73 nariadenia č. 40/94 [teraz článok 75 nariadenia č. 207/2009] - Zásada preskúmania skutočností ex offo - Článok 74 ods. 1 nariadenia č. 40/94 [teraz článok 76 ods. 1 nariadenia č. 207/2009]“)

2009/C 267/105

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobca: Alfons Alber (Verano, Taliansko) (v zastúpení: S. Schneller, advokát)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: G. Schneider, splnomocnený zástupca)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu štvrtého odvolacieho senátu ÚHVT zo 16. augusta 2007 (vec R 361/2007-4), ako aj proti rozhodnutiu prieskumového pracovníka ÚHVT zo 16. januára 2007 v tej istej veci v rozsahu, v akom ním bola zamietnutá prihláška ochrannej známky Spoločenstva č. 4396727 pre určité výrobky, ktoré sú v nej uvedené

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Pán Alfons Alber je povinný nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 315, 22.12.2007.


7.11.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 267/60


Rozsudok Súdu prvého stupňa z 23. septembra 2009 — France Télécom/ÚHVT (UNIQUE)

(Vec T-396/07) (1)

(„Ochranná známka Spoločenstva - Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva UNIQUE - Absolútny dôvod zamietnutia - Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti - Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 40/94 [teraz článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009]“)

2009/C 267/106

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: France Télécom (Paríž, Francúzsko) (v zastúpení: B. Potot a C. Bertheux Scotte, advokáti)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: A. Folliard-Monguiral, splnomocnený zástupca)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu druhého odvolacieho senátu ÚHVT z 3. septembra 2007 (vec R 585/2007-2), týkajúcemu sa prihlášky slovného označenia UNIQUE ako ochrannej známky Spoločenstva

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

France Télécom je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 315, 22.12.2007.


7.11.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 267/61


Rozsudok Súdu prvého stupňa z 23. septembra 2009 — Cohausz/ÚHVT — Izquierdo Faces (acopat)

(Vec T-409/07) (1)

(„Ochranná známka spoločenstva - Konanie o vyhlásenie neplatnosti - Obrazová ochranná známka Spoločenstva acopat - Národné skoršie slovné ochranné známky COPAT - Relatívny dôvod zamietnutia - Absencia skutočného používania skorších ochranných známok - Článok 56, ods. 2 a ods. 3 nariadenia (ES) č. 40/94[teraz článok 57 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 207/2009“)

2009/C 267/107

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: Helge B. Cohausz (Düsseldorf, Nemecko) (v zastúpení: pôvodne I. Friedhoff, neskôr S. von Petersdorff-Campen a H. Timmann, advokáti)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: D. Botis, splnomocnený zástupca)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT a vedľajší účastník v konaní pred Súdom prvého stupňa: José Izquierdo Faces (Bilbao, Španielsko) (v zastúpení: H. Bock, advokát)

Predmet veci

Žaloba proti rozhodnutiu prvého odvolacieho senátu ÚHVT zo 6. septembra 2007 (vec R 289/2006-1) týkajúcemu sa konania o vyhlásenie neplatnosti, ktorého účastníkmi boli Helge B. Cohausz a José Izquierdo Faces

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Pán Helge B. Cohausz je povinný nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 8, 12.1.2008.


7.11.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 267/61


Rozsudok Súdu prvého stupňa zo 16. septembra 2009 — Dominio de la Vega/ÚHVT — Ambrosio Velasco (DOMINIO DE LA VEGA)

(Vec T-458/07) (1)

(„Ochranná známka Spoločenstva - Námietkové konanie - Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva DOMINIO DE LA VEGA - Skoršia obrazová ochranná známka Spoločenstva PALACIO DE LA VEGA - Pravdepodobnosť zámeny - Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 40/94 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009]“)

2009/C 267/108

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Dominio de la Vega, SL (Requena, Španielsko) (v zastúpení: E. Caballero Oliver a A. Sanz-Bermell y Martínez, advokáti)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: J. Laporta Insa, splnomocnený zástupca)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT a vedľajší účastník v konaní pred Súdom prvého stupňa: Ambrosio Velasco, SA (Dicastillo, Španielsko) (v zastúpení: E. Armijo Chávarri a A. Castán Pérez-Gómez, advokáti)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu druhého odvolacieho senátu ÚHVT z 3. októbra 2007 (vec R 1431/2006-2) týkajúcemu sa námietkového konania medzi Ambrosio Velasco, SA a Dominio de la Vega, SL

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Dominio de la Vega, SL je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 51, 23.2.2008.


7.11.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 267/62


Rozsudok Súdu prvého stupňa z 23. septembra 2009 — GlaxoSmithkline a i./ÚHVT — Serono Genetics Institute (FAMOXIN)

(Veci T-493/07, T-26/08 a T-27/08) (1)

(„Ochranná známka Spoločenstva - Konanie o neplatnosť - Slovná ochranná známka Spoločenstva FAMOXIN - Skoršie národné slovné ochranné známky LANOXIN - Relatívny dôvod zamietnutia - Neexistencia pravdepodobnosti zámeny - Článok 8 ods. 1 písm. b) a článok 52 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 40/94 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) a článok 53 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 207/2009] - Dôkaz o používaní - Článok 56 ods. 2 a 3 nariadenia č. 40/94 [teraz článok 57 ods. 2 a 3 nariadenia č. 207/2009]“)

2009/C 267/109

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobcovia: GlaxoSmithkline SpA a i. (Verona, Taliansko), Laboratórios Wellcome de Portugal, Lda (Algés, Portugalsko) a The Wellcome Foundation Ltd (Greenford, Middlesex, Spojené kráľovstvo) (v zastúpení: R. Gilbey, advokát)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: A. Folliard-Monguiral a D. Botis, splnomocnení zástupcovia)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT: Serono Genetics Institute SA (Évry, Francúzsko)

Predmet veci

Tri žaloby podané proti rozhodnutiam prvého odvolacieho senátu ÚHVT zo 14. septembra 2007 (vec R 8/2007-1), z 20. novembra 2007 (vec R 10/2007-1) a z 19. novembra 2007 (vec R 9/2007-1), týkajúcim sa konania o neplatnosť medzi GlaxoSmithkline SpA, Laboratórios Wellcome de Portugal, Lda a The Wellcome Foundation Ltd na jednej strane a Serono Genetics Institute SA na druhej strane

Výrok rozsudku

1.

Veci T-493/07, T-26/08 a T-27/08 sú spojené na účely tohto rozsudku.

2.

Žaloby sa zamietajú.

3.

GlaxoSmithkline SpA, Laboratórios Wellcome de Portugal, Lda a The Wellcome Foundation Ltd sú povinní nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 51, 23.2.2008.


7.11.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 267/62


Rozsudok Súdu prvého stupňa z 23. septembra 2009 — Evets/ÚHVT (DANELECTRO a QWIK TUNE)

(Spojené veci T-20/08 a T-21/08) (1)

(„Ochranná známka Spoločenstva - Slovná ochranná známka Spoločenstva DANELECTRO a obrazová ochranná známka Spoločenstva QWIK TUNE - Nedodržanie lehoty na podanie žiadosti o obnovu ochranných známok - Žiadosť o restitutio in integrum - Reformatio in pejus - Právo na obranu - Právo byť vypočutý - Článok 61 ods. 2, článok 73 druhá veta a článok 78 nariadenia (ES) č. 40/94 [teraz článok 63 ods. 2, článok 75 druhá veta a článok 81 nariadenia (ES) č. 207/2009]“)

2009/C 267/110

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: Evets Corp. (Irvine, Kalifornia, Spojené štáty) (v zastúpení: S. Ryan, solicitor)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: A. Folliard-Monguiral, splnomocnený zástupca)

Predmet veci

Žaloby podané proti dvom rozhodnutiam štvrtého odvolacieho senátu ÚHVT z 5. novembra 2007 (veci R 603/2007-4 a R 604/2004-4), týkajúcim sa žiadosti o restitutio in integrum predloženej žalobcom

Výrok rozsudku

1.

Žaloby sa zamietajú.

2.

Evets Corp. je povinný nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 64, 8.3.2008.


7.11.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 267/62


Rozsudok Súdu prvého stupňa zo 16. septembra 2009 — Gres La Sagra/ÚHVT — Ceramicalcora (VENATTO MARBLE STONE)

(Vec T-130/08) (1)

(„Ochranná známka Spoločenstva - Námietkové konanie - Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva VENATTO MARBLE STONE - Skoršia obrazová národná ochranná známka VENETO CERÁMICAS - Relatívny dôvod zamietnutia - Pravdepodobnosť zámeny - Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 40/94 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009]“)

2009/C 267/111

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Gres La Sagra, SL (Alameda de la Sagra, Španielsko) (v zastúpení: T. Villate Consonni a J. Calderón Chavero, advokáti)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: J. Crespo Carrillo, splnomocnený zástupca)

Ďalší účastník v konaní pred odvolacím senátom ÚHVT: Ceramicalcora, SA (Alcora, Španielsko)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu štvrtého odvolacieho senátu ÚHVT z 30. januára 2008 (vec R 1609/2006-4), ktoré sa týka námietkového konania medzi Ceramicalcora, SA a Gres La Sagra, SL

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Gres La Sagra, SL je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 116, 9.5.2008.


7.11.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 267/63


Rozsudok Súdu prvého stupňa z 29. septembra 2009 — The Smiley Company/ÚHVT (Zobrazenie polovice úsmevu emotikonu)

(Vec T-139/08) (1)

(„Ochranná známka Spoločenstva - Medzinárodný zápis, v ktorom je vyznačené Európske spoločenstvo - Obrazová ochranná známka zobrazujúca polovicu úsmevu emotikonu - Absolútny dôvod zamietnutia - Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti - Článok 146 ods. 1 a článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 40/94 [teraz článok 151 ods. 1 a článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009]“)

2009/C 267/112

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: The Smiley Company SPRL (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: A. Deutsch, advokát)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: J. Crespo Carrillo, splnomocnený zástupca)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu štvrtého odvolacieho senátu ÚHVT zo 7. februára 2008 (R 958/2007-4) týkajúcemu sa medzinárodného zápisu s vyznačením Európskeho spoločenstva obrazovej ochrannej známky zobrazujúcej polovicu úsmevu emotikonu

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

The Smiley Company SPRL je povinný nahradiť trovy konania, vrátane trov konania spojených s jeho zámenou za pána Franklina Loufraniho.


(1)  Ú. v. EÚ C 142, 7.6.2008.


7.11.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 267/63


Rozsudok Súdu prvého stupňa zo 16. septembra 2009 — Boudova a i./Komisia

(Vec T-271/08) (1)

(„Odvolanie - Verejná služba - Úradníci - Bývalí pomocní zamestnanci - Vymenovanie - Zaradenie do platovej triedy - Výberové konanie uverejnené pred nadobudnutím účinnosti nového služobného poriadku - Preradenie vlastných úradníkov inou inštitúciou - Zamietnutie preradenia - Zásada rovnosti zaobchádzania - Žaloba o neplatnosť - Akt, ktorý nie je možné napadnúť žalobou - Potvrdzujúci akt - Neexistencia nových a podstatných skutočností - Neexistencia ospravedlniteľného omylu - Neprípustnosť“)

2009/C 267/113

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Odvolatelia: Stanislava Boudova (Howald, Luxembursko), Iveta Adovica (Luxemburg, Luxembursko), Juraj Kuba (Konz, Nemecko), Heinrihs Puciriuss (Luxembursko), Agnieszka Strzelecka (Arlon, Belgicko), Izabela Szyprowska (Berbourg, Luxembursko), Timea Tibai (Luxembursko), a Birute Vaituleviciene (Luxembursko) (v zastúpení: M.-A. Lucas, advokát)

Ďalší účastník konania: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: J. Currall a G. Berscheid, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Odvolanie podané proti uzneseniu Súdu pre verejnú službu Európskej únie (druhá komora) z 21. apríla 2008, Boudova a i./Komisia (F-78/07, zatiaľ neuverejnené v Zbierke), smerujúce k zrušeniu tohto uznesenia

Výrok rozsudku

1.

Odvolanie sa zamieta.

2.

Stanislava Boudova, Iveta Adovica, Juraj Kuba, Heinrihs Puciriuss, Agnieszka Strzelecka, Izabela Szyprowska, Timea Tibai a Birute Vaituleviciene znášajú svoje vlastné trovy konania a sú povinní nahradiť trovy konania, ktoré vznikli Komisii v rámci tohto konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 260, 11.10.2008.


7.11.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 267/64


Uznesenie Súdu prvého stupňa z 2. septembra 2009 — E.ON Ruhrgas a E.ON Földgáz Trade/Komisia

(Vec T-57/07) (1)

(„Žaloba o neplatnosť - Hospodárska súťaž - Koncentrácia - Rozhodnutie, ktorým sa koncentrácia vyhlasuje za zlučiteľnú so spoločným trhom - Záväzky - Listy Komisie týkajúce sa záväzkov - Akty, ktoré nemožno napadnúť žalobou - Neprípustnosť“)

2009/C 267/114

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyne: E.ON Ruhrgas International AG (Essen, Nemecko) a E.ON Földgáz Trade Zrt (Budapešť, Maďarsko) (v zastúpení: G. Wiedemann a T. Lübbig, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: A. Bouquet a V. Di Bucci, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutí údajne uvedených v listoch Komisie z 19. decembra 2006 a 16. januára 2007 týkajúcich sa záväzkov, ktoré uzavrela E.ON Ruhrgas International AG, uvedených v článku 3 rozhodnutia Komisie z 21. decembra 2005, ktorým sa koncentrácia vyhlásila za zlučiteľnú so spoločným trhom a s Dohodou o EHP (COMP/M.3696 — E.ON/MOL)

Výrok uznesenia

1.

Žaloba sa zamieta ako neprípustná.

2.

E.ON Ruhrgas International AG a E.ON Földgáz Trade Zrt znášajú svoje trovy konania a sú povinné nahradiť trovy konania Komisie Európskych spoločenstiev.


(1)  Ú. v. EÚ C 95, 28.4.2007.


7.11.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 267/64


Uznesenie Súdu prvého stupňa zo 4. septembra 2009 — Pioneer Hi-Bred International/Komisia

(Vec T-139/07) (1)

(„Aproximácia právnych predpisov - Zámerné uvoľňovanie geneticky modifikovaných organizmov do životného prostredia - Konanie o povolení na uvedenie na trh - Opomenutie Komisie predložiť regulačnému výboru návrh opatrení - Žaloba na nečinnosť - Zánik predmetu sporu - Zastavenie konania“)

2009/C 267/115

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: Pioneer Hi-Bred International, Inc. (Iowa, Spojené štáty americké) (v zastúpení: J. Temple Lang, solicitor)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: pôvodne D. Lawunmi a C. Zadra, splnomocnení zástupcovia, neskôr P. Oliver a C. Zadra, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Žaloba smerujúca k určeniu, podľa článku 232 ES, že Komisia si tým, že regulačnému výboru podľa článku 5 ods. 2 rozhodnutia Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (Ú. v. ES L 184, s. 23; Mim. vyd. 01/003, s. 124), nepredložila návrh opatrení, ktoré sa majú prijať vzhľadom na oznámenie žalobcu o uvedení geneticky modifikovanej kukurice šľachtiteľskej línie 1507 na trh, si nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú na základe článku 18 ods. 1 smernice 2001/18/ES Európskeho parlamentu a Rady z 12. marca 2001 o zámernom uvoľnení geneticky modifikovaných organizmov do životného prostredia a o zrušení smernice Rady 90/220/EHS (Ú. v. ES L 106, s. 1; Mim. vyd. 15/006, s. 77)

Výrok uznesenia

1.

Konanie o tejto žalobe sa zastavuje.

2.

Komisia Európskych spoločenstiev znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vznikli spoločnosti Pioneer Hi-Bred International, Inc.


(1)  Ú. v. EÚ C 155, 7.7.2007.


7.11.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 267/64


Uznesenie Súdu prvého stupňa zo 7. septembra 2009 — LPN/Komisia

(Vec T-186/08) (1)

(„Žaloba o neplatnosť a náhradu škody - Životné prostredie - Smernica 92/43/EHS - Odloženie sťažnosti - Nezačatie konania o nesplnenie povinnosti - Prístup k dokumentom - Nariadenie (ES) č. 1049/2001 - Zjavná neprípustnosť - Zastavenie konania“)

2009/C 267/116

Jazyk konania: portugalčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Liga para Protecção da Natureza (LPN) (Lisabon, Portugalsko) (v zastúpení: P. Vinagre e Silva, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: P. Costa de Oliveira a D. Recchia, splnomocnení zástupcovia)

Vedľajší účastník, ktorý v konaní podporuje žalovanú: Portugalská republika (v zastúpení: L. Inez Fernandes, T. Moreira a A. de Oliveira Mendonça, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci D. Abecasis a A. Marques, advokáti)

Predmet veci

Zrušenie na jednej strane rozhodnutia Komisie z 28. februára 2008, tak ako je uvedené v liste Komisie z 3. apríla 2008 s referenčným číslom ENV.A.2/MAS/mm/D (2008) 5542 adresovanom žalobkyni, ktorým Komisia vyhlásila svoj zámer zamietnuť sťažnosť žalobkyne o údajnej nezlučiteľnosti projektu stavby priehrady na rieke Sabor (Portugalsko) so smernicou Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín (Ú. v. ES L 206, s. 7; Mim. vyd. 15/002, s. 102) (sťažnosť č. 2003/4523 — projekt priehrady „Baixo Sabor“) a na druhej strane údajného implicitného rozhodnutia Komisie o odmietnutí poskytnúť žalobkyni prístup k niektorým dokumentom, ako aj návrh na náhradu škody

Výrok uznesenia

1.

Nie je potrebné rozhodnúť o žalobe v rozsahu, v akom sa týka zrušenia údajného implicitného rozhodnutia o odmietnutí poskytnúť prístup k dokumentom na základe článku 8 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.°1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie.

2.

V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta ako zjavne neprípustná.

3.

Liga para Protecção da Natureza (LPN) znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania Komisie Európskych spoločenstiev.

4.

Portugalská republika znáša svoje vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 183, 19.7.2008.


7.11.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 267/65


Uznesenie Súdu prvého stupňa z 9. septembra 2009 — Nijs/Dvor audítorov

(Vec T-375/08 P) (1)

(„Odvolanie - Verejná služba - Úradníci - Rozhodnutie Dvora audítorov o obnovení mandátu svojho generálneho tajomníka - Rozhodnutie o nepovýšení odvolateľa v rámci povyšovania za rok 2004 - Odvolanie, ktoré je čiastočne zjavne neprípustné a čiastočne zjavne nedôvodné“)

2009/C 267/117

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Odvolateľ: Bart Nijs (Bereldange, Luxembursko) (v zastúpení: F. Rollinger a A. Hertzog, avocats)

Ďalší účastník konania: Dvor audítorov Európskych spoločenstiev (v zastúpení: T. Kennedy, J.-M. Stenier a G. Corstens, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Odvolanie podané proti uzneseniu Súdu pre verejnú službu Európskej únie (druhá komora) z 26. júna 2008, Nijs/Dvor audítorov (F-108/07, zatiaľ neuverejnený v Zbierke), ktoré smeruje k zrušeniu tohto uznesenia

Výrok rozsudku

1.

Odvolanie sa zamieta.

2.

Bart Nijs znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania, ktoré vznikli Dvoru audítorov Európskych spoločenstiev v rámci tohto konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 301, 22.11.2008.


7.11.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 267/65


Žaloba podaná 4. augusta 2009 — Sanyō Denki/ÚHVT — Telefónica O2 Germany (eneloop)

(Vec T-309/09)

2009/C 267/118

Jazyk žaloby: nemčina

Účastníci konania

Žalobca: Sanyō Denki Kabushiki Kaisha (Osaka, Japonsko) (v zastúpení: M. De Zorti, M. Koch a T. Grimm, Rechtsanwälte)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Telefónica O2 Germany GmbH & Co. OHG (Mníchov, Nemecko)

Návrhy žalobcu

zrušiť napadnuté rozhodnutie druhého odvolacieho senátu ÚHVT zo 6. mája 2009, vec R 794/2008-2,

zaviazať ÚHVT na náhradu trov konania,

zaviazať ďalšieho účastníka konania na náhradu trov konania vrátane trov odvolacieho konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Prihlasovateľ ochrannej známky Spoločenstva: žalobca.

Prihlasovaná ochranná známka Spoločenstva: slovná ochranná známka „eneloop“ pre tovary a služby zaradené do triedy 9 (prihláška č. 4 620 225).

Majiteľ ochrannej známky alebo označenia, ktoré je základom námietky: Telefónica O2 Germany GmbH & Co. OHG.

Ochranná známka alebo označenie, ktoré je základom námietky: okrem iného nemecká slovná ochranná známka „LOOP“ pre tovary a služby zaradené do tried 9, 38 a 42 (prihláška č. 30 416 654,5).

Rozhodnutie námietkového oddelenia: vyhovenie námietke.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: zamietnutie odvolania.

Dôvody žaloby: porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 (1), lebo medzi kolidujúcimi ochrannými známkami neexistuje pravdepodobnosť zámeny.


(1)  Nariadenie Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 78, 2009, s. 1).


7.11.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 267/66


Žaloba podaná 10. augusta 2009 — Hoelzer/ÚHVT (SAFELOAD)

(Vec T-315/09)

2009/C 267/119

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobca: Oliver Hoelzer (Remscheid, Nemecko) (v zastúpení: G. Rother a J. Vogtmeier, Rechtsanwälte)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) z 3. júna 2009 (R 1157/2008-4),

zaviazať žalovaného na náhradu trov konania, vrátane trov, ktoré vznikli v konaní pred odvolacím senátom.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Prihlasovaná ochranná známka Spoločenstva: obrazová ochranná známka „SAFELOAD“ pre tovary zaradené do tried 6 a 12 (prihláška 6 330 831).

Rozhodnutie prieskumového pracovníka: zamietnutie prihlášky.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: zamietnutie odvolania.

Dôvody žaloby: porušenie článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 207/2009 (1), lebo slovná časť prihlasovanej ochrannej známky nepopisuje vlastnosti uvedeného tovaru.


(1)  Nariadenie Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 78, s. 1.


7.11.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 267/66


Žaloba podaná 14. augusta 2009 — Concord Power Nordal/Komisia

(Vec T-317/09)

2009/C 267/120

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Concord Power Nordal GmbH (Hamburg, Nemecko) (v zastúpení: C. von Hammerstein, C.-S. Schweer a C. Wünschmann, Rechtsanwälte)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobkyne

zrušiť rozhodnutie žalovanej z 12. júna 2009, č. CAB D(2009) v rozsahu, v akom sa týka projektu výstavby plynovodu Ostseepipeline-Anbindungsleitung (ďalej len „OPAL“),

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobkyňa, ktorá je právnym subjektom na realizáciu projektu plynovodu NORDAL, napáda list z 12. júna 2009, ktorý Komisia poslala nemeckému regulačnému orgánu pre energetiku Bundesnetzagentur (spolková agentúra pre siete), v ktorom Komisia vyzýva Bundesnetzagentur, aby v určitých aspektoch zmenila svoju výnimku, ktorú udelila pre OPAL podľa článku 22 smernice 2003/55/ES (1). Žalobkyňa vidí nedostatky v tom, že Komisia nemala zásadné námietky proti výnimke z regulácie, ktorá sa udelila pre určité prepravné kapacity OPAL do Českej republiky.

Žalobkyňa na podporu svojej žaloby uplatňuje päť žalobných dôvodov.

Po prvé žalobkyňa namieta, že OPAL nespĺňa podmienky článku 22 ods. 1 smernice 2003/55/ES, lebo nie je prepojovacím vedením, nezlepšuje hospodársku súťaž a bezpečnosť dodávky, nepredstavuje nezvyčajné investičné riziko a porušuje povinnosť rozdelenia. V tejto súvislosti sa tiež uplatňuje, že by výnimka mala negatívny dopad na hospodársku súťaž, účinné fungovanie vnútorného trhu a na regulovanú sieť.

Po druhé žalobkyňa uplatňuje, že podmienky spojené s povolením, ktoré majú zabrániť skresľovaniu hospodárskej súťaže, nie sú vhodné, resp. vykonateľné.

Žalobkyňa ďalej namieta porušenie článku 82 ES, porušenie jej základných práv (najmä slobody podnikateľskej činnosti a slobody vlastníctva) a porušenie zásady lojality Spoločenstvu.


(1)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2003/55/ES z 26. júna 2003 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh so zemným plynom, ktorou sa ruší smernica 98/30/ES (Ú. v. ES L 176, s. 57; Mim. vyd. 12/002, s. 230).


7.11.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 267/67


Žaloba podaná 14. augusta 2009 — Audi a Volkswagen/ÚHVT (TDI)

(Vec T-318/09)

2009/C 267/121

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobcovia: Audi AG (Ingolstadt, Nemecko), Volkswagen AG (Wolfsburg, Nemecko) (v zastúpení: P. Kather, Rechtsanwalt)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Návrhy žalobcov

zrušiť rozhodnutie prvého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu zo 14. mája 2009, spisová značka R 226/2007-1,

zaviazať Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Prihlasovaná ochranná známka Spoločenstva: slovná ochranná známka „TDI“ pre tovary zaradené do triedy 12 (prihláška č. 3 179 058).

Rozhodnutie prieskumového pracovníka: zamietnutie prihlášky.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: zamietnutie odvolania.

Dôvody žaloby:

porušenie článku 7 ods. 3 nariadenia (ES) č. 207/2009 (1), pretože prihlasovaná ochranná známka má potrebnú rozlíšiteľnosť získanú používaním,

porušenie článku 7 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia č. 207/2009, pretože prihlasovaná ochranná známka má potrebnú rozlišovaciu spôsobilosť,

porušenie článku 76 ods. 1 prvej vety nariadenia č. 207/2009, pretože žalovaný nezohľadnil návrhy dôkazov predložené žalobcami,

porušenie článku 75 nariadenia č. 207/2009.


(1)  Nariadenie Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 78, 2009, s. 1).


7.11.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 267/67


Žaloba podaná 14. augusta 2009 — Planet/Komisia

(Vec T-320/09)

2009/C 267/122

Jazyk konania: gréčtina

Účastníci konania

Žalobca: Planet AE Anonymi Etairia Parochis Symvouleftikon Ypiresion (v zastúpení: V. Christianos, avvocato)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobcu

zrušiť dve rozhodnutia Komisie (OLAF), v ktorých sa požaduje zápis žalobcu najprv do kategórie W1a a následne do kategórie W1b systému včasného varovania (SVV),

zaviazať Komisiu na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobca sa domáha po prvé zrušenia rozhodnutia Komisie, v ktorom sa požaduje jeho zápis do kategórie W1a systému včasného varovania (ďalej len „SVV“) a po druhé zrušenia rozhodnutia Komisie, v ktorom sa požaduje zmena prvého uvedeného rozhodnutia na účely zápisu žalobcu do menej priaznivej kategórie W1b SVV, od 25. mája 2009.

Žalobca tvrdí, že napadnuté rozhodnutia sú poznačené porušením podstatných formálnych náležitostí, keďže nerešpektujú podmienky stanovené rozhodnutím 2008/969/ES (1) v súvislosti s formálnymi náležitosťami, ktoré musia byť dodržané, aby bol zápis do SVV v súlade s právom Spoločenstva. Žalobca najmä zdôrazňuje, že podľa článku 8 ods. 1 tohto rozhodnutia je príslušný orgán Komisie, ktorý je zodpovedný za podpis zmlúv, povinný vopred informovať fyzickú alebo právnickú osobu, pre ktorú bol zápis varovania v SVV požadovaný, o prípadnom zaznamenaní údajov, ktoré sa jej týkajú. Okrem toho musí byť zápis podľa článku 3 ods. 1 písm. c) tohto rozhodnutia riadne odôvodnený.

Navyše žalobca tvrdí, že nedodržanie podmienok stanovených v článku 8 rozhodnutia 2008/969/ES porušuje aj základné zásady a základné práva uznané právom Spoločenstva. Podľa žalobcu je konanie Komisie v rozpore so zásadou dobrej správy vecí verejných upravenej v článku 41 Charty základných práv Európskej únie, keďže ho Komisia vopred a pravidelne neinformovala v zmysle článku 8 ods. 1 rozhodnutia 2008/969/ES, čím mu znemožnila predniesť jeho stanovisko. Podľa žalobcu tiež Komisia porušila svoju povinnosť náležitej starostlivosti. Konanie Komisie porušuje aj článok 1 etického kódexu pracovníkov Európskej komisie vo vzťahu k verejnosti.

Napokon žalobca tvrdí, že Komisia porušila právo na vypočutie, právo na obranu, ako aj prezumpciu neviny, keďže žalobca nemal možnosť predniesť svoje stanovisko a svoje námietky voči rozhodnutiam o jeho zápise do SVV, ktoré prijal príslušný orgán Komisie.


(1)  2008/969/ES, Euratom: Rozhodnutie Komisie zo 16. decembra 2008 o systéme včasného varovania na použitie povoľujúcimi úradníkmi Komisie a výkonnými agentúrami (Ú. v. EÚ L 344, s. 125).


7.11.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 267/68


Žaloba podaná 14. augusta 2009 — skytron energy/ÚHVT (arraybox)

(Vec T-321/09)

2009/C 267/123

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: skytron energy GmbH & Co. KG (Berlín, Nemecko) (v zastúpení: H.-J. Omsels, Rechtsanwalt)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Návrhy žalobkyne

zrušiť rozhodnutie prvého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu zo 4. júna 2009 vec R 1680/2008-1,

subsidiárne vrátiť vec na Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu,

zaviazať Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Prihlasovaná ochranná známka Spoločenstva: slovná ochranná známka „arraybox“ pre tovary a služby zaradené do tried 9, 37, 38 a 42 (prihláška č. 6 710 479).

Rozhodnutie prieskumového pracovníka: zamietnutie prihlášky.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: zamietnutie odvolania.

Dôvody žaloby: porušenie článku 7 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia č. 207/2009 (1), pretože prihlasované označenie nie je opisné a má potrebnú rozlišovaciu spôsobilosť.


(1)  Nariadenie Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 78, s. 1).


7.11.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 267/68


Žaloba podaná 18. augusta 2009 — Connefroy a i./Komisia

(Vec T-327/09)

2009/C 267/124

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobcovia: Philippe Connefroy (Le Rozel, Francúzsko), Jean-Guy Gueguen (Carantec, Francúzsko) a EARL de Cavagnan (Bouglon, Francúzsko) (v zastúpení: C. Galvez, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobcov

zrušiť napadnuté na základe článku 230 štvrtého odseku Zmluvy ES,

zaviazať Komisiu na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobcovia sa domáhajú zrušenia rozhodnutia Komisie K(2009) 203 v konečnom znení z 28. januára 2009 (1), ktorým Komisia vyhlásila za nezlučiteľnú so spoločným trhom štátnu pomoc priznanú Francúzskou republikou pestovateľom ovocia a zeleniny v rámci „ročných hospodárskych plánov“, ktorej cieľom bolo uľahčiť uvádzanie na trh poľnohospodárskych výrobkov vypestovaných vo Francúzsku, a uložila Francúzskej republike povinnosť, aby uvedenú pomoc získala späť.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia, ktoré uviedli žalobcovia, sú zhodné alebo podobné s tými, ktoré boli uvedené vo veci T-243/09, Fedecom/Komisia (2).


(1)  Ú. v. EÚ L 127, s. 11 — uverejnené pod číslom 2009/402/ES.

(2)  Ú. v. EÚ C 205, s. 43.


7.11.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 267/69


Žaloba podaná 19. augusta 2009 — Producteurs de Légumes de France/Komisia

(Vec T-328/09)

2009/C 267/125

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Producteurs de Légumes de France (Paríž, Francúzsko) (v zastúpení: O. Fachin, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie napadnuté na základe článku 230 štvrtého odseku Zmluvy ES,

zaviazať Komisiu Európskych spoločenstiev na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobca žiada zrušenie rozhodnutia Komisie K (2009) 203 v konečnom znení z 28. januára 2009 (1), ktorým Komisia vyhlásila za nezlučiteľnú so spoločným trhom štátnu pomoc priznanú Francúzskou republikou pestovateľom ovocia a zeleniny v rámci „ročných hospodárskych plánov“, ktorej cieľom je uľahčiť uvádzanie poľnohospodárskych výrobkov vypestovaných vo Francúzsku na trh a uložila Francúzskej republike povinnosť, aby uvedenú pomoc získala späť.

Na podporu svojej žaloby žalobca uvádza dva žalobné dôvody:

porušenie zásady legitímnej dôvery, keďže skutočnosť, že Komisia mohla byť v období od roku 1992 do roku 2002 informovaná o existencii ročných hospodárskych plánov a pritom nezačala konanie, mohla vyvolať dôveru pestovateľov v zákonnosť ročných hospodárskych plánov,

chyba pri určení sumy, ktorá má byť vrátená za rok 2001, ovplyvňujúca celkovú sumu, ktorá má byť vrátená, ako aj výšku požadovaných úrokov.


(1)  Ú. v. EÚ L 127, s. 11 — zverejnené pod číslom 2009/402/ES.


7.11.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 267/69


Žaloba podaná 24. augusta 2009 — Fédération Internationale des Logis/ÚHVT (Konvexný štvorec gaštanovej farby)

(Vec T-329/09)

2009/C 267/126

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Fédération Internationale des Logis (Paríž, Francúzsko) (v zastúpení: C. Champagner Katz, avocat)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Návrhy žalobkyne

zrušiť rozhodnutie vydané prvým odvolacím senátom ÚHVT z 11. júna 2009 vo veci R 0202/2009-1 a povoliť zápis prihlasovanej ochrannej známky,

zaviazať žalovaného na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Prihlasovaná ochranná známka Spoločenstva: ochranná známka zobrazujúca konvexný štvorec gaštanovej farby pre výrobky a služby zaradené do tried 3, 18, 24, 43 a 44 — prihláška č. 6 468 722.

Rozhodnutie prieskumového pracovníka: zamietnutie prihlášky.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: zamietnutie odvolania.

Dôvody žaloby: porušenie článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009, pretože zobrazenie konvexného štvorca zvláštnej a špecifickej gaštanovej farby má vo vzťahu k výrobkom a službám, ktorých sa prihláška týka, rozlišovaciu spôsobilosť, keďže tieto prvky poskytujú uvedenej ochrannej známke pre tieto výrobky a služby zvláštny aspekt.


7.11.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 267/69


Žaloba podaná 19. augusta 2009 — RapidEye/Komisia

(Vec T-330/09)

2009/C 267/127

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: RapidEye AG (Brandenburg an der Havel, Nemecko) (v zastúpení: T. Jestaedt, Rechtsanwalt)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobkyne

zrušiť rozhodnutie Komisie uvedené v liste z 9. júna 2009 k veci „štátna pomoc CP 183/2009 — Nemecko, RapidEye AG (dodatočná kontrola MSR 1998 — N 416/2002)“ v rozsahu, v akom v ňom Komisia nepovažuje za prípustnú pomoc intenzity 35 % ekvivalentu hrubého grantu a čiastku pomoci vo výške 44 199 321,36 eura, a pre pomoc, ktorá presahuje intenzitu 30,22 % respektíve maximálnu čiastku pomoci 37 316 000 eur, vyžaduje novú notifikáciu,

zaviazať Komisiu na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Komisia povolila svojím rozhodnutím K(2002) 3570 v konečnom znení z 2. októbra 2002 štátnu pomoc v prospech RapidEye AG [štátna pomoc č. N 416/2002 — Nemecko (Brandenburg), Pomoc pre RapidEye AG] podľa multisektorálneho rámca regionálnej pomoci pre veľké investičné projekty (1), pričom stanovila maximálnu intenzitu a maximálnu výšku pomoci (ďalej len „rozhodnutie Komisie z 2. októbra 2002“).

V tomto konaní žalobkyňa napáda list Komisie D(2009) 569 z 9. júna 2009 týkajúci sa štátnej pomoci CP 183/2009 — Nemecko, RapidEye AG (dodatočná kontrola MSR 1998 — N 416/2002). V tomto liste boli nemecké orgány najmä vyzvané, aby dodržali intenzitu a výšku pomoci schválenej rozhodnutím Komisie z 2. októbra 2002 a aby potvrdili, že je vymáhané vrátenie všetkých vyplatených čiastok príjemcom, ktoré presahujú tieto maximálne hodnoty.

Žalobkyňa na odôvodnenie svojej žaloby uvádza päť žalobných dôvodov.

Na prvom mieste vytýka žalobkyňa porušenie článku 87 ES a 88 ES a článku 2 ods. 1 nariadenia (ES) č. 659/1999 (2), pretože podľa jej názoru je pomoc až do intenzity 35 % v súlade s rozhodnutím Komisie z 2. októbra 2002.

Ďalej žalobkyňa uvádza, že žalovaná zneužila svoje právo na úvahu tým, že v rozpore so svojím rozhodnutím z 2. októbra 2002 nechce povoliť pomoc až do intenzity 35 % bez novej notifikácie.

Po tretie žalobkyňa uplatňuje porušenie zásady ochrany legitímnej dôvery, pretože žalobkyňa pri uskutočnení investície s použitím pomoci dôverovala tomu, že bola odsúhlasená pomoc až do intenzity 35 %.

Vytýka navyše alternatívne porušenie článku 88 ods. 3 ES. Žalobkyňa uplatňuje v tejto súvislosti, že aj keby sa malo rozhodnutie Komisie z 2. októbra 2002 vykladať tak, že pripúšťa len pomoc s maximálnou intenzitou 30,22 %, pri zvýšení na intenzitu 35 % ide len o nepodstatnú zmenu pomoci, ktorá si nevyžaduje opätovnú notifikáciu.

Nakoniec žalobkyňa alternatívne uplatňuje porušenie článku 3 nariadenia (ES) č. 800/2008 (3). Vyčíta Komisii, že pri zvýšení pomoci na 35 % intenzity trvá na opätovnej notifikácii, bez toho aby skúmala, či je táto pomoc podľa článku 3 nariadenia č. 800/2008 od tejto povinnosti oslobodená.


(1)  Ú. v. ES C 107, 1998, s. 7.

(2)  Nariadenie Rady (ES) č. 659/1999 z 22. marca 1999 ustanovujúce podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 93 Zmluvy o ES (Ú. v. ES L 83, s. 1).

(3)  Nariadenie Komisie (ES) č. 800/2008 zo 6. augusta 2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 zmluvy (Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách) (Ú. v. EÚ L 214, s. 3).


7.11.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 267/70


Žaloba podaná 25. augusta 2009 — Novartis/ÚHVT — Sanochemia Pharmazeutika (TOLPOSAN)

(Vec T-331/09)

2009/C 267/128

Jazyk žaloby: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Novartis AG (Bazilej, Švajčiarsko) (v zastúpení: N. Hebeis, Rechtsanwalt)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Sanochemia Pharmazeutika AG

Návrhy žalobkyne

zrušiť rozhodnutie prvého odvolacieho senátu zo 14. mája 2009 vo veci R 1601/2007-1,

zaviazať žalovaného na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Prihlasovateľ ochrannej známky Spoločenstva: Sanochemia Pharmazeutika AG.

Prihlasovaná ochranná známka Spoločenstva: slovná ochranná známka „TOLPOSAN“ pre výrobky zaradené do triedy 5 (prihláška č. 4 134 389).

Majiteľ ochrannej známky alebo označenia, ktoré je základom námietky: žalobkyňa.

Ochranná známka alebo označenie, ktoré je základom námietky: medzinárodná slovná ochranná známka „TONOPAN“ pre výrobky zaradené do triedy 5 (č. 227 508).

Rozhodnutie námietkového oddelenia: zamietnutie námietky.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: zamietnutie odvolania.

Dôvody žaloby: porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 (1), pretože medzi kolidujúcimi ochrannými známkami existuje pravdepodobnosť zámeny.


(1)  Nariadenie Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 78, 24.3.2009, s. 1).


7.11.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 267/71


Žaloba podaná 20. augusta 2009 — Electrabel/Komisia

(Vec T-332/09)

2009/C 267/129

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Electrabel (v zastúpení: M. Pittie a P. Honoré, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobkyne

vyhlásiť žalobu za prípustnú a dôvodnú,

v prvom rade zrušiť napadnuté rozhodnutie v plnom rozsahu,

subsidiárne zrušiť články 2 a 3 napadnutého rozhodnutia alebo prinajmenšom znížiť výšku pokuty uloženej žalobkyni podľa článku 2 napadnutého rozhodnutia,

v každom prípade zaviazať Komisiu na náhradu všetkých trov konania, ktoré vznikli žalobkyni v súvislosti s touto žalobou.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobkyňa sa touto žalobou domáha najmä zrušenia rozhodnutia Komisie K(2009) 4416 v konečnom znení z 10. júna 2009, ktorým Komisia konštatovala, že žalobkyňa tým, že uskutočnila koncentráciu s významom na úrovni Spoločenstva skôr, ako ju oznámila, a skôr, ako bola vyhlásená za zlúčiteľnú so spoločným trhom, porušila článok 7 ods. 1 nariadenia č. 4064/89 (1). Žalobkyňa subsidiárne navrhuje zrušenie alebo prinajmenšom zníženie výšky pokuty, ktorá jej bola uložená v článku 2 napadnutého rozhodnutia.

Žalobkyňa na podporu svojej žaloby uvádza štyri žalobné dôvody založené:

na nesprávnej kvalifikácii dotknutého porušenia, najmä na zámene medzi neoznámením a predčasným uskutočnením koncentrácie a v dôsledku toho na nesúlade v odôvodnení medzi kvalifikáciou porušenia a posúdením jeho skutočnej dĺžky trvania,

na porušení článku 3 ods. 3 a článku 14 ods. 2 nariadenia č. 4064/89, ako aj usmernení týkajúcich sa pojmu koncentrácie tým, že stanovila, že spoločnosť Electrabel mala k 23. decembru 2003de facto výlučnú kontrolu nad Compagnie Nationale du Rhône. Žalobkyňa uvádza, že Komisia i) v predmetnej veci opomenula relevantné skutočnosti, najmä verejnoprávnu povahu Compagnie Nationale du Rhône, ii) neúplne a nesprávne uplatnila definíciu de facto výlučnej kontroly, ktorú stanovila vo svojich usmerneniach, na pojem koncentrácie a iii) dopustila sa viacerých zjavných nesprávnych posúdení týkajúcich sa najmä výkonných orgánov Compagnie Nationale du Rhône,

na premlčaní práva Komisie uložiť v predmetnej veci sankcie,

na porušení zásady proporcionality, zásady riadnej správy vecí verejných a zásady legitímnej dôvery, pretože žalobkyni uložila vysokú pokutu za porušenie, ktoré nemá žiaden dopad na hospodársku súťaž.


(1)  Nariadenie Rady (EHS) č. 4064/89 z 21. decembra 1989 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Ú. v. ES L 395, s. 1; znovu uverejnené v úplnosti v Ú. v. ES L 257,1990, s. 13; Mim. vyd. 08/001, s. 31).


7.11.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 267/71


Žaloba podaná 20. augusta 2009 — Poľsko/Komisia

(Vec T-333/09)

2009/C 267/130

Jazyk konania: poľština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Poľská republika (v zastúpení: M. Dowgielewicz, splnomocnený zástupca)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobkyne

zrušiť prílohu I rozhodnutia Komisie 2009/444/ES z 10. júna 2009 o určení pridelenia súm vyplývajúcich z modulácie ustanovenej v článkoch 7 a 10 nariadenia Rady (ES) č. 73/2009 na roky 2009 až 2012 členským štátom [oznámené pod číslom K(2009) 4375] (1) v rozsahu, v akom sú v ňom pridelené sumy vyplývajúce z modulácie podľa článku 9 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 73/2009 na rok 2012,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobkyňa navrhuje čiastočné zrušenie rozhodnutia Komisie 2009/444/ES a na podporu svojej žaloby vytýka toto.

Po prvé sa vydaním opatrení nezlučiteľných s článkom 9 ods. 2 nariadenia č. 73/2009 (2) porušila zásada hierarchie právnych noriem. Napadnuté rozhodnutie rozdeľuje sumy stanovené na celé obdobie od roku 2009 do roku 2012 iba medzi pätnásť starých členských štátov napriek tomu, že podľa článku 9 ods. 2 nariadenia č. 73/2009 nie sú od roku 2012 jedinými členskými štátmi, ktorých sa modulácia týka. Z tohto dôvodu musí uvedený mechanizmus vzhľadom na rok 2012 platiť aj pre nové členské štáty.

Po druhé sa porušila zásada uvedená v 14. bode odôvodnenia a v článku 9 ods. 2 nariadenia č. 73/2009 rozdelenia prostriedkov vyplývajúcich z modulácie podľa objektívnych kritérií, ako aj zásada solidarity.

Po tretie sa porušila zásada zákazu diskriminácie, pretože kritériá uplatňované Komisiou pre rozdelenie prostriedkov vyplývajúcich z modulácie na rok 2012 (ako napríklad dátum vstupu členského štátu do Európskej únie a výška príspevkov členského štátu na získanie prostriedkov vyplývajúcich z modulácie), ktoré viedli k vylúčeniu Poľskej republiky a ďalších nových členských štátov z podielu na týchto prostriedkoch, nie sú ani objektívne, ani nezaručujú pomerné rozdelenie záťaže a výhod vyplývajúcich z mechanizmu modulácie.

Po štvrté napadnuté rozhodnutie porušuje článok 253 ES, keďže Komisia neuviedla dôvody pre vylúčenie nových členských štátov z podielu na časti prostriedkov vyplývajúcich z modulácie na rok 2012, ktorý sa musí rozdeliť podľa objektívnych kritérií medzi všetky členské štáty uplatňujúce mechanizmus modulácie, a to ani v napadnutom rozhodnutí, najmä v jeho bodoch odôvodnenia, ani počas prípravy rozhodnutia.

Po piate žalovaná porušila podstatné procesné náležitosti, keďže napadnuté rozhodnutie vydala v rozpore s ustanoveniami rokovacieho poriadku Riadiaceho výboru pre priame platby a s článkom 3 nariadenia Rady č. 1 o používaní jazykov v Európskom hospodárskom spoločenstve (3). Napriek zodpovedajúcej žiadosti Komisia neposkytla zástupcovi Poľskej republiky návrh napadnutého rozhodnutia v poľskom jazyku, čo žalobkyni sťažilo posúdenie tohto návrhu a vykonanie potrebných konzultácií.


(1)  Ú. v. EÚ L 148, s. 29.

(2)  Nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 z 19. januára 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory pre poľnohospodárov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa ustanovujú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1782/2003 (Ú. v. EÚ L 30, s. 16).

(3)  Ú. v. ES 17, 1958, s. 385; Mim. vyd. 01/001, s. 3.


7.11.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 267/72


Žaloba podaná 24. augusta 2009 — Groupement Adriano, Jaime Ribeiro, Conduril – Construção/Komisia

(Vec T-335/09)

2009/C 267/131

Jazyk konania: portugalčina

Účastníci konania

Žalobca: Groupement Adriano, Jaime Ribeiro, Conduril — Construção, ACE (Póvoa de Varizim, Portugalsko) (v zastúpení: A. Pinto Cardoso a L. Fuzeta da Ponte, advogados)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie uvedené v ťarchopise č. 3230905272 z 12. júna 2009 a rozhodnutie uvedené v oznámení z 3. augusta 2009, v ktorom bolo žalobcovi nariadené uvedený ťarchopis zaplatiť v lehote 15 dní spolu s úrokmi z omeškania na základe zmluvy AH 04/2004 uzavretej na účely výstavby diaľničného úseku medzi mestami Tanger a Saida („projekt stredozemného okruhu“) financovaného Spoločenstvom v rámci programu MEDA I,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Tieto akty je možné napadnúť, pretože ide o rozhodnutia s konečnou platnosťou, ktoré sú záväzné, a účastníci konania majú aktívnu legitimáciu.

Obidva akty majú tieto nedostatky:

 

Absolútny nedostatok právomoci: žalovaná nie je „pouvoir adjudicateur“ (verejný obstarávateľ) vzhľadom na to, že jej činnosť nie je založená na žiadnom zmluvnom ustanovení. Z tohto dôvodu žalovaná nemá v tomto konaní žiadnu právomoc a ani procesnú spôsobilosť.

 

Porušenie podstatných formálnych náležitostí, najmä porušenie povinnosti odôvodnenia. Podľa článku 253 Zmluvy akty Spoločenstva musia byť odôvodnené. V súlade s judikatúrou toto odôvodnenie musí byť výslovné, jasné, koherentné a relevantné. Akt nemôže byť odôvodnený implicitne alebo konkludentne a jeho zverejnenie nemôže byť netransparentné. Nemôže obsahovať vnútorné nezrovnalosti medzi jednotlivými odôvodneniami a ani medzi odôvodneniami a výrokovou časťou. Napadnuté rozhodnutia nie sú vôbec odôvodnené. Okrem toho obsahujú ďalšiu formálnu vadu, pretože v nich nie sú uvedené možné opravné prostriedky.

 

Porušenie ustanovení Zmluvy, konkrétne jej článkov 211 až 219, vnútorného poriadku Komisie a porušenie zásady „pacta sunt servanda“.


7.11.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 267/73


Žaloba podaná 27. augusta 2009 — Müller-Boré & Partner/ÚHVT — Popp a i. (MBP)

(Vec T-338/09)

2009/C 267/132

Jazyk žaloby: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Müller-Boré & Partner (Mníchov, Nemecko) (v zastúpení: C. Osterrieth a T. Schmitz, Rechtsanwälte)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Ďalší účastníci konania pred odvolacím senátom: E. Popp (Mníchov, Nemecko), W. E. Sajda (Mníchov), J. Bohnenberger (Mníchov), V. Kruspig (Mníchov)

Návrhy žalobkyne

zrušiť rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu žalovaného Úradu z 23. júna 2009 vo veci R 1176/2007-4 a zmeniť ho v tom zmysle, že sa námietka a odvolanie v plnom rozsahu zamietnu,

zaviazať žalovaného na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Prihlasovateľ ochrannej známky Spoločenstva: žalobkyňa.

Prihlasovaná ochranná známka Spoločenstva: slovná ochranná „MBP“ pre služby zaradené do tried 35 a 42 (prihláška č. 1 407 857).

Majiteľ ochrannej známky alebo označenia, ktoré je základom námietky: E. Popp, W. E. Sajda, J. Bohnenberger a V. Kruspig.

Ochranná známka alebo označenie, ktoré je základom námietky: slovná ochranná známka „ip_law@mbp.“ pre služby zaradené do triedy 42 (ochranná známka Spoločenstva č. 667 105), ako aj zvláštna obchodná značka „mbp.de“ podľa nemeckého práva o ochranných známkach.

Rozhodnutie námietkového oddelenia: zamietnutie námietky.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: čiastočné vyhovenie odvolaniu.

Dôvody žaloby: porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 (1), keďže medzi predmetnými ochrannými známkami neexistuje pravdepodobnosť zámeny.


(1)  Nariadenie Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 78, s. 1).


7.11.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 267/73


Žaloba podaná 19. augusta 2009 — Evropaïki Dynamiki/Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie

(Vec T-340/09)

2009/C 267/133

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atény, Grécko) (v zastúpení: N. Korogiannakis a M. Dermitzakis, advokáti)

Žalovaný: Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie OP, ktorým boli zamietnuté jeho ponuky predložené na základe výzvy na predloženie ponúk č. 10017 „CORDIS“ časť B „Redakčné a publikačné služby“ a časť C „Poskytnutie nových digitálnych informačných služieb“ a vybratá ponuka žalobcu predložená na základe výzvy na predloženie ponúk č. 10017 „CORDIS“ časť E „Rozvoj a údržba hlavných služieb“, pričom mu bola zadaná ako tretiemu poskytovateľovi v systéme kaskády (Ú. v. EÚ 2008/S 242-321376, korigendum Ú. v. EÚ 2009/S 40-057377), oznámené žalobcovi listom z 9. júna 2009, a všetky ďalšie s tým spojené rozhodnutia OP vrátane zadania jednotlivých zákaziek úspešným uchádzačom,

zaviazať OP na náhradu škody spôsobenej dotknutým verejným obstarávaním vo výške 7 215 405 eur (5 291 935 eur v časti B, 975 000 eur v časti C a 948 470 eur v časti E),

zaviazať OP na náhradu trov právneho zastúpenia a ďalších trov a výdavkov spojených s touto žalobou, aj v prípade, že by táto žaloba bola zamietnutá.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Touto žalobou sa žalobca domáha zrušenia rozhodnutia OP, ktorým úrad: a) zamietol jeho ponuky predložené na základe výzvy na predloženie ponúk č. 10017 „CORDIS“ časť B „Redakčné a publikačné služby“ a časť C „Poskytnutie nových digitálnych informačných služieb“; b) vybral ponuku žalobcu predloženú na základe výzvy na predloženie ponúk č. 10017 „CORDIS“ časť E „Rozvoj a údržba hlavných služieb“, pričom mu bola zadaná ako tretiemu poskytovateľovi v systéme kaskády (Ú. v. EÚ 2008/S 242-321376, korigendum Ú. v. EÚ 2009/S 40-057377).

Žalobca po prvé tvrdí, že pokiaľ ide o časť B, postup voči uchádzačom bol diskriminačný, keďže jeden z členov úspešného konzorcia nespĺňal vylučovacie kritériá, a teda jeho konanie malo byť považované za vážne porušenie zmluvných povinností vo vzťahoch s Komisiou. Okrem toho žalobca tvrdí, že verejný obstarávateľ porušil článok 93 ods. 1 písm. f) a článok 94 rozpočtových pravidiel (1) a zásadu riadnej správy vecí verejných, a že Komisia mala uložiť sankcie podľa článku 96 nariadenia o rozpočtových pravidlách a článkov 133a a 134b vykonávacích pravidiel (2).

Po druhé žalobca tvrdí, že verejný obstarávateľ neoznámil, aké boli relatívne prednosti úspešného uchádzača.

Po tretie žalobca tvrdí, že Komisia sa dopustila viacerých zjavne nesprávnych posúdení pri hodnotení jeho ponuky, pričom uvádza, že porušila zásadu rovnosti zaobchádzania, keď zaviedla nové kritériá pre zadanie zákazky, ktoré neboli uvedené v súťažných podkladoch (ďalej len „SP“). Okrem toho žalobca tvrdí, že verejný obstarávateľ porušil článok 148 ods. 1 a 3 vykonávacích pravidiel, ako aj zásadu riadnej správy vecí verejných.

Čo sa týka časti C, žalobca tvrdí, že postup voči uchádzačom bol diskriminačný, keďže jeden z členov tretieho konzorcia v systéme kaskády nespĺňal vylučovacie kritériá a jeho konanie malo byť považované za vážne porušenie predchádzajúcich zmlúv. Po druhé žalobca tvrdí, že verejný obstarávateľ neoznámil, aké boli relatívne prednosti úspešného uchádzača a porušil zásadu riadnej správy vecí verejných.

Pokiaľ ide o časť E, žalobca tvrdí, že jeden z členov úspešného konzorcia nespĺňal vylučovacie kritériá, lebo jeho konanie malo byť vyhlásené za vážne porušenie predchádzajúcej zmluvy, a že ďalší z členov toho istého konzorcia mal byť vylúčený zo všetkých verejných obstarávaní na dva roky, lebo bol uznaný za vinného z protizákonnej činnosti. Okrem toho žalobca tvrdí, že jeden z členov úspešného konzorcia využíva dodávateľov, ktorí nie sú zo štátov WTO/GPA (3), čo porušuje SP výzvy na predloženie ponúk, zásady transparentnosti a zákazu diskriminácie, ako aj články 106 a 107 nariadenia o rozpočtových pravidlách. Žalobca tvrdí, že podniky, ktoré nie sú zo štátov WTO/GPA, by sa nemali priamo ani nepriamo zúčastňovať verejného obstarávania inštitúcií Európskej únie, ani by nemali ako subdodávatelia vykonávať žiadne práce, na ktoré sa vzťahuje nariadenie o rozpočtových pravidlách alebo smernica 2004/18/ES (4).

Napokon žalobca tvrdí, že verejný obstarávateľ neuviedol odôvodnenie, dopustil sa viacerých zjavne nesprávnych posúdení, zaviedol nové kritériá pre zadanie zákazky neuvedené v SP a pri posudzovaní jeho ponuky a ponuky iného uchádzača porušil zásadu rovnosti zaobchádzania.


(1)  Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1; Mim. vyd. 01/004, s.74).

(2)  Nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2342/2002 z 23. decembra 2002, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na vykonávanie nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev, zmenené a doplnené nariadením Komisie (EC, Euratom) č. 478/2007 z 23. apríla 2007 (Ú. v. EÚ 2007 L 111, p. 13).

(3)  Mnohostranná dohoda o vládnom obstarávaní uzavretá v rámci Svetovej obchodnej organizácie.

(4)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby (Ú. v. EÚ L 134, s. 114; Mim. vyd. 06/007, s. 132).


7.11.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 267/75


Žaloba podaná 1. septembra 2009 — Amecke Fruchtsaft/ÚHVT — Beate Uhse (69 Sex up)

(Vec T-343/09)

2009/C 267/134

Jazyk žaloby: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Amecke Fruchtsaft GmbH & Co. KG (Menden, Nemecko) (v zastúpení: R. Kaase a J.-C. Plate, Rechtsanwälte)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Beate Uhse Einzelhandels GmbH

Návrhy žalobkyne

vyhlásiť žalobu podanú proti rozhodnutiu prvého odvolacieho senátu ÚHVT z 11. júna 2009 vo veci R 1728/2008-1 za prípustnú,

zrušiť napadnuté rozhodnutie z dôvodu porušenia článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 (1),

zaviazať žalovaného na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Prihlasovateľ ochrannej známky Spoločenstva: Beate Uhse Einzelhandels GmbH.

Prihlasovaná ochranná známka Spoločenstva: slovná ochranná známka „69 Sex up“ pre výrobky a služby zaradené do tried 32 a 41 (prihláška č. 5 274 303).

Majiteľ ochrannej známky alebo označenia, ktoré je základom námietky: žalobkyňa.

Ochranná známka alebo označenie, ktoré je základom námietky: nemecká slovná ochranná známka „sex:h:up“ pre výrobky a služby zaradené do tried 5, 29, 30 a 32 (č. 30 531 669), pričom sa námietka vzťahuje len na výrobky zaradené do triedy 32.

Rozhodnutie námietkového oddelenia: vyhovenie námietke.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: zrušenie napadnutého rozhodnutia a zamietnutie námietky.

Dôvody žaloby: porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009, pretože medzi kolidujúcimi ochrannými známkami existuje pravdepodobnosť zámeny.


(1)  Nariadenie Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 78, 24.3.2009, s. 1).


7.11.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 267/75


Žaloba podaná 31. augusta 2009 — Nemecko/Komisia

(Vec T-347/09)

2009/C 267/135

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Spolková republika Nemecko (v zastúpení: M. Lumma a B. Klein)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobkyne

zrušiť rozhodnutie Komisie SG-Greffe (2009) D/3985 vydané v konaní o štátnej pomoci č. NN 8/2009 z 2. júla 2009 v rozsahu, v akom sú v ňom oznámené opatrenia označované za štátnu pomoc v zmysle skutkovej podstaty článku 87 ods. 1 ES,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobkyňa napadá rozhodnutie Komisie K(2009) 5080 v konečnom znení z 2. júla 2009, ktoré sa týka pomoci pozostávajúcej jednak z bezplatného prevodu území národného prírodného bohatstva vo vlastníctve spolkovej republiky a jednak z podporovania projektov ochrany prírody (štátna pomoc NN 8/2009 — Nemecko — územia ochrany prírody). Komisia v tomto rozhodnutí zastáva názor, že oznámená pomoc je podľa článku 86 ods. 2 ES v súlade so spoločným trhom. Žalobkyňa napáda uvedené rozhodnutie v rozsahu, v akom sú v ňom oznámené opatrenia označované za štátnu pomoc v zmysle článku 87 ods. 1 ES.

Žalobkyňa na odôvodnenie svojej žaloby uvádza, že žalovaná z viacerých hľadísk nesprávne uplatnila článok 87 ods. 1 ES. V tomto zmysle najmä uvádza, že žalovaná nesprávne kvalifikovala organizáciu na ochranu prírody ako podnik a nevykonala predpísané celkové posúdenie oznámených opatrení. Príslušné organizácie na ochranu prírody nie sú navyše zvýhodnené spôsobom relevantným pre hľadiská pomoci. Žalobkyňa ďalej vytýka, že bolo nesprávne použité štvrté kritérium uvedené v rozsudku Súdneho dvora z 24. júla 2003 vo veci C-280/00, Altmark Trans a Regierungspräsidium Magdeburg, Zb. s. I-7747.

Alternatívne uplatňuje porušenie povinnosti uviesť odôvodnenie uvedené v článku 253 ES.


7.11.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 267/76


Žaloba podaná 3. septembra 2009 — PAGO International/ÚHVT — Tirol Milch (Pago)

(Vec T-349/09)

2009/C 267/136

Jazyk žaloby: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: PAGO International GmbH (Klagenfurt, Rakúsko) (v zastúpení: C. Hauer a C. Schumacher, Rechtsanwälte)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Tirol Milch reg.Gen.mbH Innsbruck (Innsbruck, Rakúsko)

Návrhy žalobkyne

zmeniť rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) z 1. júla 2009 týkajúce sa zrušovacieho konania č. 2025 C (ochranná známka Spoločenstva č. 915 488) v tom zmysle, že sa zamieta odvolanie podané Tirol Milch reg.Gen.mbH proti rozhodnutiu zrušovacieho oddelenia zo 4. augusta 2008 a že Tirol Milch reg.Gen.mbH je povinná nahradiť trovy odvolacieho konania,

subsidiárne zrušiť rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu a vrátiť vec Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) na opätovné rozhodnutie.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Zapísaná ochranná známka Spoločenstva, ktorá je predmetom návrhu na vyhlásenie neplatnosti: farebná obrazová ochranná známka „Pago“ pre tovary zaradené do triedy 32 (ochranná známka Spoločenstva č. 915 488).

Majiteľ ochrannej známky Spoločenstva: žalobkyňa.

Účastník, ktorý sa domáha vyhlásenia neplatnosti: Tirol Milch registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung.

Rozhodnutie zrušovacieho oddelenia: vyhlásenie čiastočného zrušenia ochrannej známky Spoločenstva.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: čiastočné zrušenie rozhodnutia zrušovacieho oddelenia a vyhlásenie zrušenia ochrannej známky Spoločenstva.

Dôvody žaloby:

Porušenie článku 51 v spojení s článkom 15 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 207/2009 (1), pretože používanie predmetnej ochrannej známky relevantné pre zachovanie práva sa neprávom považovalo za nepreukázané.

Porušenie článku 75 nariadenia č. 207/2009 a základných práv Spoločenstva, najmä práva na spravodlivý proces.


(1)  Nariadenie Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 78, s. 1).


7.11.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 267/76


Žaloba podaná 4. septembra 2009 — ICO Satellite/Komisia

(Vec T-350/09)

2009/C 267/137

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: ICO Satellite Ltd (Slough, Spojené kráľovstvo) (v zastúpení: S. Tupper, solicitor)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie Komisie č. 2009/449/ES z 13. mája 2009 o výbere prevádzkovateľov celoeurópskych systémov poskytujúcich mobilné satelitné služby (MSS) v súlade s článkami 230 a 231 ES,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania a prijať všetky ďalšie vhodné opatrenia.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobou žalobca žiada zrušenie rozhodnutia Komisie č. 2009/449/ES z 13. mája 2009 o výbere prevádzkovateľov celoeurópskych systémov poskytujúcich mobilné satelitné služby (ďalej len „MSS“) (1).

Uvádza sa, že napadnuté rozhodnutie má účinok odňatia žalobcových vlastníckych práv, ktoré riadne získal podľa medzinárodného práva. Žalobca ďalej uvádza, že napadnuté rozhodnutie je protiprávne, keďže Komisia:

a)

diskriminovala žalobcu tým, že zapojila bývalého predsedu Inmarsat Ventures Limited Council (ďalej len „Inmarsat“) do procesu rozhodovania, a tým porušila základné procesné povinnosti a zásadu rovnosti zaobchádzania; a

b)

konala neodôvodnene tým, že uprednostnila výber Inmarsat a Solaris Mobile Limited pred žalobcom, ktorý, ako uvádza, je v objektívne lepšej pozícii pre poskytovanie MSS.

Tým, že žalovaná prijala napadnuté rozhodnutie, konala podľa žalobcu neprimerane a spôsobom, ktorý je diskriminačný a v rozpore s legitímnou dôverou žalobcu. Žalobca ďalej uvádza, že napadnuté rozhodnutie zároveň predstavuje zásah do jeho práv na pokojné užívanie jeho majetku, ktoré sú chránené článkom 1 Dodatkového protokolu k Európskemu dohovoru o ľudských právach (ďalej len „EDĽP“), ako aj do práva na výkon jeho občianskych práv vrátane vlastníckych práv a práva na to, aby jeho záležitosť bola spravodlivo a verejne prejednaná, ktoré je upravené v článku 6 EDĽP.


(1)  2009/449/ES: Rozhodnutie Komisie z 13. mája 2009 o výbere prevádzkovateľov celoeurópskych systémov poskytujúcich mobilné satelitné služby (MSS) [oznámené pod číslom K(2009) 3746] (Ú. v. EÚ L 149, s. 65).


7.11.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 267/77


Žaloba podaná 14. septembra 2009 — Novácke chemické závody/Komisia

(Vec T-352/09)

2009/C 267/138

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: Novácke chemické závody, a. s. (Nováky, Slovenská republika) (v zastúpení: A. Černejová, advokátka)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobcu

zrušiť napadnuté rozhodnutie v rozsahu, v akom sa týka žalobcu a následne zrušiť pokutu, ktorá bola žalobcovi uložená, alebo

subsidiárne zrušiť pokutu, ktorá bola žalobcovi uložená v článku 2 rozhodnutia, alebo prípadne podstatne znížiť pokutu uloženú žalobcovi a

zaviazať Komisiu na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobou žalobca žiada zrušenie rozhodnutia Komisie z 22. júla 2009 (vec č. COMP/F/39.396 — vápnikové a horčíkové reagencie pre oceliarsky a plynárenský priemysel), v ktorom Komisia uznala žalobcu spolu s inými podnikmi zodpovedným za porušenie článku 81 ES a článku 53 EHP, a to prostredníctvom rozdelenia trhu, kvót, rozdelenia zákazníkov, stanovenia cien a výmeny citlivých obchodných informácií medzi dodávateľmi karbidu vápnika a horčíkových granulátov. Subsidiárne žalobca žiada zrušenie alebo zníženie pokuty, ktorá mu bola uložená podľa článku 31 nariadenia Rady (ES) č. 1/2003.

Žaloba sa zakladá na týchto žalobných dôvodoch:

 

Po prvé, žalobca uvádza, že Komisia porušila zásadu proporcionality a rovnosti zaobchádzania, ktoré sú všeobecnými zásadami práva Spoločenstva, tým, že žalobcovi uložila mimoriadne vysokú a neprimeranú pokutu.

 

Po druhé, žalobca uvádza, že Komisia sa nezaoberala žalobcovou schopnosťou uhradiť pokutu a nebezpečenstvom, že pokuta môže viesť ku konkurznému konaniu proti žalobcovi. Žalobca poukazuje najmä na to, že Komisia nedodržala základné procesné povinnosti tým, že riadne nepreskúmala žalobcom predložené dôkazy poukazujúce na hroziace nebezpečenstvo konkurzného konania v prípade, ak Komisia uloží žalobcovi pokutu. Z tohto dôvodu je uvedené, že Komisia sa dopustila zjavne nesprávneho posúdenia tým, že nezobrala do úvahy vyššie uvedené nebezpečenstvo a neuplatnila na žalobcu paragraf 35 usmernení.

 

Po tretie, žalobca tvrdí, že priamym dôsledkom uloženia pokuty bude konkurzné konanie vedené proti žalobcovi, ako aj jeho odstránenie ako konkurenta na relevantnom trhu. Podľa žalobcu Komisia porušila článok 3 ods. 1 písm. g) ES tým, že narušila alebo obmedzila hospodársku súťaž na relevantnom trhu.


7.11.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 267/78


Žaloba podaná 16. septembra 2009 — Komisia/Association Fédération Club B2A

(Vec T-356/09)

2009/C 267/139

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: A.-M. Rouchaud-Joët a N. Bambara, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci E. Bouttier, advokát)

Žalovaný: Association Fédération Club B2A (Étupes, Francúzsko)

Návrhy žalobkyne

zaviazať žalovaného, zastúpeného jeho predsedom, aby žalobkyni uhradil sumu vo výške. eur (…) zodpovedajúcu sume 62 500 eur a sumu vo výške. eur (…) ako úroky z omeškania ku dňu,

zaviazať žalovaného na zaplatenie sumy 7 000 eur za pokrytie nákladov, ktoré Európskej komisii vznikli pri vymáhaní jej pohľadávky,

zaviazať žalovaného na náhradu trov tohto konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Európske spoločenstvo zastúpené Komisiou uzatvorilo so žalovaným zmluvu o poskytnutí dotácie na projekt „vytvorenie a organizácia federácie Grand Est regionálnych sietí Business Angels“. Projekt, v rámci ktorého Komisia vyplatila žalovanému sumu 62 500 eur ako zálohu, bol ukončený 30. septembra 2002.

V zmluve sa žalovaný zaviazal, okrem iného, že predloží záverečnú správu. Po tom, čo predložil neúplnú správu, ho Komisia vyzvala, aby predložil správu, ktorá bude v súlade s cieľmi. Keďže žalovaný nereagoval na túto výzvu ani na niekoľko ďalších listov, Komisia mu zaslala oznámenie o dlhu a následne príkaz na vrátenie sumy 62 500 eur.

Vzhľadom na to, že pohľadávka nebola zaplatená, Komisia sa domáha, aby bol žalovaný zaviazaný na zaplatenie dlžnej sumy, ako aj náhrady škody na pokrytie celkových nákladov, ktoré Komisii vznikli pri vymáhaní jej pohľadávky, pričom tvrdí, že a) tým, že žalovaný nepredložil úplnú záverečnú správu, porušil svoje povinnosti stanovené v zmluve a b) sumu 62 500 eur Komisia vyplatila ako zálohu do prijatia záverečnej správy.


7.11.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 267/78


Žaloba podaná 15. septembra 2009 — Pucci International/ÚHVT — El Corte Inglés (Emidio Tucci)

(Vec T-357/09)

2009/C 267/140

Jazyk žaloby: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: Emilio Pucci International BV (Baarn, Holandsko) (v zastúpení: M. Boletto, E. Gavuzzi, G. Lazzeretti a P. Roncaglia, advokáti)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: El Corte Inglés, SA (Madrid, Španielsko)

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie druhého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) z 18. júna 2009 v spojených veciach R 770/2008-2 a R 826/2008-2, v rozsahu v akom vyhovel prihláške ochrannej známky Spoločenstva č. 3 679 594„Emidio Tucci“ pre všetky výrobky a služby v triedach 1, 2, 4-17, 19, 20, 21, 22, 23, 26-45,

zaviazať Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) na náhradu trov tohto konania, a

zaviazať ďalšieho účastníka konania pred odvolacím senátom na náhradu trov vynaložených žalobcom v konaní pred námietkovým oddelením a odvolacím senátom ÚHVT.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Prihlasovateľ ochrannej známky Spoločenstva: ďalší účastník konania pred odvolacím senátom.

Prihlasovaná ochranná známka Spoločenstva: obrazová ochranná známka „Emidio Tucci“ pre výrobky a služby v triedach 1 — 45.

Majiteľ ochrannej známky alebo označenia, ktoré je základom námietky: žalobca.

Ochranná známka alebo označenie, ktoré je základom námietky: obrazová ochranná známka Spoločenstva „Emilio Pucci“ zapísaná pre výrobky v triedach 18 a 24; talianska slovná ochranná známka „EMILIO PUCCI“ zapísaná pre výrobky v triedach 3, 14, 18, 21, 24, 25 a 33; talianska slovná ochranná známka „EMILIO PUCCI“ zapísaná pre výrobky v triedach 9, 12, 18, 20, 26, 27 a 34; talianska obrazová ochranná známka „Emilio Pucci“ zapísaná pre výrobky v triedach 14, 18, 24 a 25.

Rozhodnutie námietkového oddelenia: čiastočné vyhovenie námietke.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: čiastočné vyhovenie odvolaniu vo veciach R 826/2008-2 a R 770/2008-2; zamietnutie odvolania v zvyšnej časti.

Dôvody žaloby: porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) a článku 8 ods. 5 nariadenia Rady č. 207/2009, pretože odvolací senát dospel k nesprávnemu záveru, že tieto ustanovenia sa nemôžu aplikovať na výrobky a služby, na ktoré sa vzťahuje predmetná ochranná známka Spoločenstva pre triedy 1, 2, 4-17, 19, 20, 21 (čiastočne), 22, 23 a 26 — 45.


7.11.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 267/79


Žaloba podaná 16. septembra 2009 — Sociedad Agricola Requingua/ÚHVT — Consejo Regulador de la Denominación de Origen Toro (TORO DE PIEDRA)

(Vec T-358/09)

2009/C 267/141

Jazyk žaloby: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: Sociedad Agricola Requingua Ltda (Santiago, Čile) (v zastúpení: E. Vorbuchner, advokát)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Consejo Regulador de la Denominación de Origen Toro (Toro, Španielsko)

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie druhého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky, vzory) z 18. júna 2009 vo veci R 1117/2008-2,

zaviazať ÚHVT na náhradu trov konania, a to trov konania o námietke, trov odvolacieho konania na ÚHVT, ako aj trov konania v tomto konaní na Súde prvého stupňa, a

zaviazať ďalšieho účastníka konania pred odvolacím senátom, aby znášal svoje vlastné trovy konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Prihlasovateľ ochrannej známky Spoločenstva: žalobca.

Prihlasovaná ochranná známka Spoločenstva: slovná ochranná známka „TORO DE PIEDRA“ pre tovary v triede 33.

Majiteľ ochrannej známky alebo označenia, ktoré je základom námietky: ďalší účastník konania pred odvolacím senátom.

Ochranná známka alebo označenie, ktoré je základom námietky: obrazová ochranná známka Spoločenstva „D. ORIGEN TORO“, zapísaná pre tovary v triede 33; španielska obrazová ochranná známka „Denominación de Origen TORO“ zapísaná pre tovary v triede 33.

Rozhodnutie námietkového oddelenia: vyhovenie námietke.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: zamietnutie odvolania.

Dôvody žaloby: porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady č. 207/2009, keďže odvolací senát sa nesprávne domnieval, že existuje pravdepodobnosť zámeny medzi predmetnými ochrannými známkami; porušenie článku 75 ods. 2 nariadenia Rady č. 207/2009 a práva na obranu, keďže odvolací senát nevypočul žalobcu, pokiaľ ide o jeho posledné pripomienky; porušenie povinnosti odôvodnenia v súlade s článkom 75 ods. 1 nariadenia Rady č. 207/2009, keďže odvolací senát neodôvodnil, prečo nezohľadnil posledné pripomienky žalobcu.


7.11.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 267/80


Žaloba podaná 14. septembra 2009 — Jurašinović/Rada

(Vec T-359/09)

2009/C 267/142

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Ivan Jurašinović (Angers, Francúzsko) (v zastúpení: A. Beguin, advokát)

Žalovaná: Rada Európskej únie

Návrhy žalobcu

zrušiť výslovné rozhodnutie zo 17. júna 2009 a následné implicitné rozhodnutie, ktorým bol žalobcovi odmietnutý prístup k týmto dokumentom:

k správam pozorovateľov Európskej únie prítomných v Chorvátsku v oblasti Knin, od 1. augusta do 31. augusta 1995,

k dokumentom označeným „ECMM RC Knin Log Reports“,

zaviazať Radu EÚ — Generálny sekretariát, aby povolila prístup k požadovaným dokumentom v elektronickej podobe,

zaviazať Radu EÚ na zaplatenie žalobcovi sumy 2 000 eur bez dane, teda 2 392 eur vrátane dane, ako náhrady trov konania s úrokmi vo výške sadzby ECB ku dňu podania žaloby.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobca sa touto žalobou domáha zrušenia výslovného rozhodnutia zo 17. júna 2009 a následného implicitného rozhodnutia Rady, ktorými mu bol odmietnutý prístup k správam pozorovateľov Európskej únie prítomných v Chorvátsku v oblasti Knin, od 1. augusta do 31. augusta 1995 a k dokumentom označeným „ECMM RC Knin Log Reports“.

Žalobca na podporu svojej žaloby uvádza dva žalobné dôvody založené:

na nenarušení ochrany verejného záujmu pokiaľ ide o medzinárodné vzťahy podľa článku 4 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 1049/2001 (1), pretože:

žiadna osobitná ochrana sa nemôže vzťahovať na požadované dokumenty,

aj za predpokladu, že by sa na ne mohla vzťahovať osobitná ochrana, polovica maximálneho obdobia ochrany stanoveného v článku 4 ods. 7 nariadenia č. 1049/2001 uplynula, čo odôvodňuje povolenie prístupu k požadovaným dokumentom,

okrem toho z dôvodu, že dotknuté dokumenty neboli zaradené pod ochranu, nemožno ich zaradiť do kategórie citlivých dokumentov v zmysle článku 9 nariadenia č. 1049/2001,

na nenarušení ochrany súdneho konania a právneho poradenstva v súlade s článkom 4 ods. 2 nariadenia č. 1049/2001, pretože:

táto výnimka sa týka len ochrany súdnych konaní v rámci Európskej únie a členských štátov, zatiaľ čo v predmetnej veci Rada odôvodňuje svoje odmietnutie prístupu súdnym konaním pred Medzinárodným trestným tribunálom pre bývalú Juhosláviu,

požadované dokumenty už boli poskytnuté účastníkom konania Gotovina pred Medzinárodným trestným tribunálom pre bývalú Juhosláviu, čo tiež odôvodňuje ich sprístupnenie žalobcovi,

Rada nie je poverená dohliadať na riadny priebeh konaní pred Medzinárodným trestným tribunálom pre bývalú Juhosláviu, a

vyšší verejný záujem odôvodňuje zverejnenie požadovaných dokumentov.


(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (Ú. v. ES L 145, s. 43; Mim. vyd. 01/003, s. 76).


7.11.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 267/80


Žaloba podaná 17. septembra 2009 — Longevity Health Products/ÚHVT — Gruppo Lepetit (RESVEROL)

(Vec T-363/09)

2009/C 267/143

Jazyk žaloby: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: Longevity Health Products, Inc. (Nassau, Bahamy) (v zastúpení: J. Korab, advokát)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Gruppo Lepetit SpA (Lainate, Taliansko)

Návrhy žalobcu

vyhlásiť žalobu za prípustnú,

zrušiť rozhodnutie druhého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky, vzory) z 9. júla 2009 vo veci R 1204/2008-2 a zamietnuť návrh na určenie neplatnosti ochrannej známky Spoločenstva 5 244 512 podaný ďalším účastníkom konania pred odvolacím senátom, a

zaviazať Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Prihlasovateľ ochrannej známky Spoločenstva: žalobca.

Prihlasovaná ochranná známka Spoločenstva: slovná ochranná známka „RESVEROL“ pre tovary a služby zaradené do tried 3, 5 a 35.

Majiteľ ochrannej známky alebo označenia, ktoré je základom námietky: ďalší účastník konania pred odvolacím senátom.

Ochranná známka alebo označenie, ktoré je základom námietky:„LESTEROL“ pre tovary v triede 5.

Rozhodnutie námietkového oddelenia: v yhovenie námietke.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: zamietnutie odvolania.

Dôvody žaloby: porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č.°207/2006 v rozsahu, v akom odvolací senát neprávom rozhodol, že existuje pravdepodobnosť zámeny medzi predmetnými ochrannými známkami.


7.11.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 267/81


Žaloba podaná 17. septembra 2009 — Michalakopoulou Ktimatiki Touristiki/ÚHVT — Free (FREE)

(Vec T-365/09)

2009/C 267/144

Jazyk žaloby: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: Michalakopoulou Ktimatiki Touristiki AE (Atény, Grécko) (v zastúpení: A. Koliothomas a K. Papadiamantis, advokáti)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Free SAS (Paríž, Francúzsko)

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie prvého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) z 11. júna 2009 vo veci R 1346/2008-1,

zamietnuť námietku,

zaviazať žalovaného na náhradu trov konania na Súde prvého stupňa, a

zaviazať ďalšieho účastníka konania pred odvolacím senátom na náhradu trov konania pred odvolacím senátom.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Prihlasovateľ ochrannej známky Spoločenstva: žalobca.

Prihlasovaná ochranná známka Spoločenstva: slovná ochranná známka „FREE“ pre tovary v triede 16.

Majiteľ ochrannej známky alebo označenia, ktoré je základom námietky: ďalší účastník konania pred odvolacím senátom.

Ochranná známka alebo označenie, ktoré je základom námietky: zápis slovného označenia „FREE“ ako francúzskej ochrannej známky pre služby zaradené do triedy 38, zápis obrazovej ochrannej známky „FREE — LA LIBERTE N’A PAS DE PRIX“ ako francúzskej ochrannej známky pre služby zaradené do tried 35 a 38.

Rozhodnutie námietkového oddelenia: zamietnutie námietky.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: zrušenie rozhodnutia námietkového oddelenia a zamietnutie prihlášky ochrannej známky Spoločenstva v plnom rozsahu.

Dôvody žaloby: porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č.°207/2009 tým, že odvolací senát neprávom rozhodol, že existuje pravdepodobnosť zámeny medzi predmetnými ochrannými známkami, porušenie článku 75 nariadenia (ES) č. 207/2009 tým, že odvolací senát neodôvodnil svoje závery, podľa ktorých existuje podobnosť medzi výrobkami zaradenými do triedy 16, na ktoré sa vzťahuje predmetná ochranná známka Spoločenstva a službami zaradenými do triedy 38, na ktoré sa vzťahuje skoršia ochranná známka.


7.11.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 267/82


Žaloba podaná 18. septembra 2009 — Tecnoprocess/Komisia a Delegácia Európskej komisie v Nigérijskej republike

(Vec T-367/09)

2009/C 267/145

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobca: Tecnoprocess Srl (Rím, Taliansko) (v zastúpení: A. Majoli, advokát)

Žalované: Komisia Európskych spoločenstiev, Delegácia Európskej komisie v Nigérijskej republike

Návrhy žalobcu

určiť v súlade s článkom 232 ES nečinnosť delegácie EÚ v Abuja a Európskej komisie,

určiť na základe článku 288 Zmluvy mimozmluvnú zodpovednosť delegácie a Komisie voči žalobcovi, a uložiť im solidárne povinnosť nahradiť trovy konania v prospech žalobcu vo výške 600 000 (šesťstotisíc) eur.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalujúca spoločnosť v predmetnej veci je totožná so spoločnosťou vo veci T-264/09 Technoprocess/Komisia a Delegácia Európskej komisie v Marockom kráľovstve (1).

Spor sa týka podmienok vykonania zmluvy „EuropeAid 123511/D/SUP/NG — Supply, Installation, Delivery, Commissioning and After-Sale Service of 114 27 Kva Generators to the EC Assisted Prime Project in Nigeria“, ktorej predmetom je zabezpečiť dodávku a inštaláciu stoštrnásť generátorov 27 kVA, ako aj poskytovania popredajných služieb v prospech „National Authorising Officer, National Planning Commission“, a najmä úradov tohto subjektu nachádzajúcich sa v šiestich hlavných zemepisných oblastiach Nigérie.

Žalobca tvrdí, že žalované porušili povinnosť riadnej starostlivosti pri kontrole podmienok, za ktorých sa vykonávala dotknutá zmluva, a že nenašli uspokojujúce riešenie, čo sa týka jeho záujmov, keď čelil vážnym porušeniam povinností, ktoré mohli byť konštatované pri jej vykonávaní.

Na podporu svojich návrhov uplatňuje žalobné dôvody a hlavné tvrdenia podobné žalobným dôvodom a hlavným tvrdeniam vo vyššie uvedenej veci T-264/09.


(1)  Ú. v. EÚ C 220, 12.9.2009, s. 16.


7.11.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 267/82


Uznesenie Súdu prvého stupňa z 22. septembra 2009 — Fjord Seafood Norway a i./Rada

(Vec T-113/06) (1)

2009/C 267/146

Jazyk konania: angličtina

Predseda piatej komory nariadil čiastočný výmaz veci.


(1)  Ú. v. EÚ C 131, 3.6.2006.


7.11.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 267/82


Uznesenie Súdu prvého stupňa z 21. septembra 2009 — Ryanair/Komisia

(Vec T-404/07) (1)

2009/C 267/147

Jazyk konania: angličtina

Predseda šiestej komory nariadil výmaz veci.


(1)  Ú. v. EÚ C 8, 12.1.2008.


Súd pre verejnú službu

7.11.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 267/83


Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 24. septembra 2009 — Brown/Komisia

(Vec F-37/05) (1)

(Verejná služba - Interné výberové konanie inštitúcie - Podmienky pripustenia - Pomocní zamestnanci - Zamietnutie prihlášky)

2009/C 267/148

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Michael Brown (Overijse, Belgicko) (v zastúpení: L. Vogel, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: H. Tserepa-Lacombe a K. Herrmann, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Zrušenie rozhodnutia výberovej komisie výberového konania COM/PB/04, výberové konanie na postup z kategórie C do kategórie B, ktorým sa zamieta pripustenie žalobcu k predbežným výberovým skúškam uvedeného výberového konania z dôvodu, že ku dňu, kedy uplynula lehota na podanie prihlášok, nespĺňa podmienky stanovené v služobnom poriadku

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Každý účastník konania znáša vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 193, 6.8.2009, s. 36 (vec najskôr zapísaná pod číslom T-208/05 na Súde prvého stupňa Európskych spoločenstiev, neskôr postúpená Súdu pre verejnú službu Európskej únie uznesením z 15.12.2005).


7.11.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 267/83


Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 10. septembra 2009 — Van Arum/Parlament

(Vec F-139/07) (1)

(Verejná služba - Úradníci - Hodnotenie - Hodnotiaca správa - Dosah sťažnosti v zmysle článku 90 služobného poriadku)

2009/C 267/149

Jazyk konania: holandčina

Účastníci konania

Žalobca: Rinse van Arum (Winksele, Belgicko) (v zastúpení: W. van den Muijsenbergh, advokát)

Žalovaný: Európsky parlament (v zastúpení: J. F. De Wachter, C. Burgos a K. Zejdová, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Verejná služba — Návrh na zmenu alebo subsidiárne, zrušenie hodnotiacej správy a zaviazanie žalovaného na úhradu symbolickej sumy 1 eura ako náhrady škody

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Každý z účastníkov konania znáša svoje vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 92, 12.4.2009, s. 49.


7.11.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 267/83


Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 10. septembra 2009 — Rosenbaum/Komisia

(Vec F-9/08) (1)

(Verejná služba - Úradníci - Menovanie - Zaradenie do platovej triedy - Návrh na nové zaradenie - Rozsah pôsobnosti článku 13 prílohy XIII služobného poriadku - Zohľadnenie odbornej praxe - Prijatie do platovej triedy uvedenej vo výberovom konaní - Článok 31 služobného poriadku - Zásada nediskriminácie - Voľný pohyb pracovníkov)

2009/C 267/150

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobca: Eckehard Rosenbaum (Bonn, Nemecko) (v zastúpení: H.-J. Rüber, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: J. Currall a B. Eggers, splnomocnení zástupcovia)

Vedľajší účastník, ktorý v konaní podporuje žalovanú: Rada Európskej únie (v zastúpení: M. Simm a M. Bauer, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Verejná služba — Na jednej strane zrušenie rozhodnutia, ktorým sa úspešný uchádzač výberového konania uskutočneného na účely vytvorenia zoznamu úspešných uchádzačov pre prijímanie do zamestnania riadiacich pracovníkov platovej triedy A7/A6 zaraďuje do platovej triedy AD 6/2, a na druhej strane návrh na nové zaradenie

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Pán Rosenbaum znáša vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania, ktoré vznikli Komisii Európskych spoločenstiev.

3.

Rada Európskej únie, vedľajší účastník konania, znáša vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 64, 8.3.2008, s. 70.


7.11.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 267/84


Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 24. septembra 2009 — Schell/Komisia

(Vec F-36/08) (1)

(Verejná služba - Úradníci - Povýšenie - Pridelenie prednostných bodov generálnymi riaditeľmi - Povyšovanie za rok 2007)

2009/C 267/151

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Arno Schell (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: F. Frabetti, avocat)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: C. Berardis-Kayser a G. Berscheid, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Verejná služba — Zrušenie správy o služobnom postupe žalobcu za obdobie od 1. januára 2006 do 31. decembra 2006 a zrušenie jeho správy o povýšení z roku 2007

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Pán Schell je povinný nahradiť všetky trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 142, 7.6.2008, s. 40.


7.11.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 267/84


Uznesenie Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 15. septembra 2009 — Hartwig/Komisia

(Vec F-141/06) (1)

(Menovanie - Dočasní zamestnanci menovaní za úradníkov - Uchádzači zapísaní na zozname úspešných uchádzačov výberového konania uverejneného pred nadobudnutím účinnosti nového služobného poriadku - Zaradenie do platovej triedy podľa nevýhodnejších nových pravidiel - Prechodné opatrenia prílohy XIII služobného poriadku)

2009/C 267/152

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Marc Hartwig (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: T. Bontinck, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: J. Currall a H. Krämer, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Zrušenie rozhodnutí Komisie a Parlamentu účinné od 16. apríla 2006, na základe ktorých žalobca, dočasný zamestnanec zaradený do platovej triedy B*7 a úspešný uchádzač v externom výberovom konaní PE/34/B, bol vymenovaný za úradníka so zaradením do platovej triedy B*3 platového stupňa 2 podľa ustanovení prílohy XIII služobného poriadku

Výrok uznesenia

1.

Nie je potrebné rozhodnúť o žalobe F-141/06, Hartwig/Komisia.

2.

Každý účastník konania znáša vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 20, 27.1.2007, s. 40.


7.11.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 267/84


Žaloba podaná 10. septembra 2009 — Sukup/Komisia

(Vec F-73/09)

2009/C 267/153

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Viktor Sukup (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: Stéphane Rodriguez a Christophe Bernard-Glanz, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Predmet a opis sporu

Návrh na zrušenie rozhodnutia „Úradu pre správu a vyplácanie individuálnych nárokov“ Komisie Európskeho spoločenstva o nepriznaní príspevku na nezaopatrené dieťa a príspevku na vzdelanie

Návrhy žalobcu

určiť, že predmetná žaloba je prípustná,

zrušiť napadnuté rozhodnutie AIPN z 22. januára 2009, ktorým bola zamietnutá žiadosť žalobcu, a v prípade potreby rozhodnutie AIPN z 29. mája 2009, ktorým bola zamietnutá jeho sťažnosť,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.


7.11.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 267/85


Žaloba podaná 10. septembra 2009 — Gowitzke/Europol

(Vec F-74/09)

2009/C 267/154

Jazyk konania: holandčina

Účastníci konania

Žalobca: Werner Siegfried Gowitzke (Haag, Holandsko) (v zastúpení: D. C. Coppens, advokát)

Žalovaný: Europol

Predmet a opis sporu

Návrh na zrušenie rozhodnutia Europolu z 5. júna 2009, ktorým bola zamietnutá žiadosť žalobcu o zmenu jeho zaradenia do platovej triedy 5 a platového stupňa 1

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie Europolu, ktorým bola zamietnutá žiadosť žalobcu o zmenu jeho zaradenia do platovej triedy 5 a platového stupňa 1,

zaviazať žalovaného na náhradu trov konania.


7.11.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 267/85


Žaloba podaná 11. septembra 2009 — Wenig/Komisia

(Vec F-75/09)

2009/C 267/155

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Fritz Harald Wenig (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: Georges-Albert Dal a Dominique Voillemot, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Predmet a opis sporu

Na jednej strane návrh na zrušenie rozhodnutia implicitne zamietajúceho žiadosť žalobcu o pomoc z 23. septembra 2008 adresovanú Európskej komisii a na druhej strane návrh na zrušenie zamietajúceho rozhodnutia Európskej komisie zo 14. novembra 2008

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie implicitne zamietajúce žiadosť žalobcu o pomoc z 23. septembra 2008, ktorou Európsku komisiu požiadal, aby mu pomohla v súvislosti s ujmou, ktorú utrpel na svojich právach v dôsledku zverejnenia hanlivého a urážlivého článku 7. septembra 2008 na internetovej stránke britského denníka Sunday Times a protizákonného konania jeho autorov,

zrušiť rozhodnutie Komisie zo 14. novembra 2008, ktorým sa zamieta žiadosť žalobcu o pomoc v súvislosti s organizovaním „Worst Conflicts of Interest Award“, ktorý spochybňuje a poškodzuje jeho povesť a prezumpciu neviny, ak toto rozhodnutie bude považované za výslovné zamietnutie žiadosti žalobcu o dodatočnú pomoc,

zaviazať žalovanú na náhradu škody v podobe morálnej a finančnej ujmy, vrátane úrokov,