ISSN 1725-5236

doi:10.3000/17255236.C_2009.219.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 219

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 52
12. septembra 2009


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Komisia

2009/C 219/01

Oznámenie Komisie – Vyhlásenie Komisie týkajúce sa nadobudnutia účinnosti Druhého protokolu k Dohovoru o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev dňom 19. mája 2009

1

2009/C 219/02

Povolenie štátnej pomoci v zmysle ustanovení článkov 87 a 88 Zmluvy o ES – Prípady, vo veci ktorých Komisia nemá námietky ( 1 )

3

 

III   Prípravné akty

 

Rada

2009/C 219/03

Podnet Belgického kráľovstva, Bulharskej republiky, Českej republiky, Dánskeho kráľovstva, Estónskej republiky, Helénskej republiky, Španielskeho kráľovstva, Francúzskej republiky, Litovskej republiky, Lotyšskej republiky, Maďarskej republiky, Holandského kráľovstva, Rumunska, Slovinskej republiky, Slovenskej republiky a Švédskeho kráľovstva pre rámcové Rozhodnutie Rady 2009/…/SVV z … o odovzdávaní trestného konania

7

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Komisia

2009/C 219/04

Výmenný kurz eura

18

2009/C 219/05

Oznámenie Komisie, týkajúce sa dátumu začatia uplatňovania protokolov o pravidlách pôvodu na zabezpečenie diagonálnej kumulácie medzi Spoločenstvom, Alžírskom, Egyptom, Faerskými ostrovmi, Islandom, Izraelom, Jordánskom, Libanonom, Marokom, Nórskom, Švajčiarskom (vrátane Lichtenštajnska), Sýriou, Tuniskom, Tureckom a západným brehom Jordánu a pásmom Gazy

19

 

V   Oznamy

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Komisia

2009/C 219/06

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.5622 – Infineon/LSIS/LS Power Semitech JV) – Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní ( 1 )

21

 

Korigendá

2009/C 219/07

Korigendum k výzve na podávanie návrhov projektov týkajúcich sa aktivít v oblasti ekologických inovácií v rámci Rámcového programu pre konkurencieschopnosť a inovácie (PKI, rozhodnutie Európskeho parlamentu a rady č. 1639/2006/ES) (Ú. v. EÚ C 89, 18.4.2009)

22

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 


II Oznámenia

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

Komisia

12.9.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 219/1


Oznámenie Komisie – Vyhlásenie Komisie týkajúce sa nadobudnutia účinnosti Druhého protokolu k Dohovoru o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev dňom 19. mája 2009

2009/C 219/01

Druhý protokol k Dohovoru o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev nadobúda podľa svojho článku 16 účinnosť deväťdesiatym dňom potom, čo generálnemu tajomníkovi Rady Európskej únie doručí oznámenie o ukončení národných postupov vyžadovaných na prijatie protokolu štát, ktorý bol členským štátom Európskej únie v deň, keď Rada prijala akt, ktorým sa vyhotovil tento protokol, a ktorý toto oznámenie doručí ako posledný.

Keďže posledné z týchto oznámení sa uskutočnilo 18. februára 2009, Druhý protokol k Dohovoru o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev nadobudol účinnosť 19. mája 2009.

Komisia opätovne potvrdzuje svoj záväzok prijať úlohy, ktoré jej boli zverené podľa článku 7 Druhého protokolu k Dohovoru o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev, v zmysle zakotvenom vo vyhlásení Komisie k článku 7 pripojenom k tomuto protokolu.

Komisia upozorňuje, že:

Spracovanie osobných údajov vykonávané Komisiou podlieha nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov. V nariadení (ES) č. 45/2001 sa takisto ustanovuje, že monitorovanie a presadzovanie dodržiavania ustanovení tohto nariadenia a akéhokoľvek iného aktu Spoločenstva týkajúceho sa ochrany základných práv a slobôd fyzických osôb so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciou alebo orgánom Spoločenstva vykonáva nezávislý dozorný orgán, európsky dozorný úradník pre ochranu údajov.

V kontexte výmeny informácií podľa článku 7 ods. 2 druhého protokolu a pokiaľ ide o spracovanie osobných údajov podľa jeho článku 8, sa úroveň ochrany v rámci Komisie (OLAF) zabezpečuje na úrovni ochrany stanovenej v smernici Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (1) prostredníctvom uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (2).

Dozorným úradom určeným na výkon funkcie nezávislého dozoru nad ochranou osobných údajov uchovávaných Komisiou (OLAF), ktorý sa vyžaduje v článku 11 druhého protokolu, je európsky dozorný úradník pre ochranu údajov, ktorý je nezávislým dozorným orgánom ustanoveným nariadením (ES) č. 45/2001.

Súdny dvor Európskych spoločenstiev má súdnu právomoc riešiť všetky spory, ktoré súvisia s ustanoveniami nariadenia (ES) č. 45/2001, ako sa vyžaduje podľa článku 15 druhého protokolu.

Komisia dodržala svoju povinnosť uverejniť pravidlá ochrany údajov podľa článku 9 druhého protokolu, ako aj podmienky článku 11 druhého protokolu týkajúce sa dozorného úradu a v dôsledku toho zastáva názor, že splnila svoje povinnosti s tým, že článok 7 ods. 2 druhého protokolu sa stáva plne uplatniteľným medzi ňou a členskými štátmi, ktoré ratifikovali protokol.

V Bruseli 11. septembra 2009

Za Komisiu

Siim KALLAS

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31.

(2)  Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1.


12.9.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 219/3


Povolenie štátnej pomoci v zmysle ustanovení článkov 87 a 88 Zmluvy o ES

Prípady, vo veci ktorých Komisia nemá námietky

(Text s významom pre EHP)

2009/C 219/02

Dátum prijatia rozhodnutia

29.4.2009

Referenčné číslo štátnej pomoci

N 635/08

Členský štát

Taliansko

Región

Sicilia

Názov (a/alebo názov príjemcu)

Fiat Group Automobiles S.p.A.

Právny základ

Normativa di attuazione dei contratti di programma — Art. 8 bis, comma 3, del decreto legge 2 luglio 2007 n. 81, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2007 n. 127.

Il decreto, registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 2008 e pubblicato nella g.u. n. 56 del 6 marzo 2008, disciplina i criteri, le condizioni e le modalità, per la concessione delle agevolazioni finanziarie attraverso la sottoscrizione dei contratti di programma, di cui all’articolo 2, comma 203, lettera e) della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Druh opatrenia

Individuálna pomoc

Účel

Regionálny rozvoj, zamestnanosť

Forma pomoci

Priama dotácia

Rozpočet

Celková výška plánovanej pomoci 46,3 mil. EUR

Intenzita

14,03 %

Trvanie

do 31.12.2010

Sektory hospodárstva

Spracovateľský priemysel

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Ministero dello Sviluppo Regionale

Via del Giorgione 2b

00147 Roma RM

ITALIA

Ďalšie informácie

Rozhodnutie v autentickom jazykovom znení, z ktorého boli odstránené všetky informácie, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva, je uverejnené na stránke:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sk.htm

Dátum prijatia rozhodnutia

10.3.2009

Referenčné číslo štátnej pomoci

NN 10/09

Členský štát

Írsko

Región

Názov (a/alebo názov príjemcu)

Irish film support scheme

Právny základ

Section 481 of the Taxes Consolidation Act, 1997 (as amended) and the Irish Film Board Act 1980 (as amended)

Druh opatrenia

Schéma pomoci

Účel

Kultúra

Forma pomoci

Daňová úľava, úver za zvýhodnených podmienok

Rozpočet

Ročné plánované výdavky 43 mil. EUR; Celková výška plánovanej pomoci 172 mil. EUR

Intenzita

50 %

Trvanie

do 31.12.2012

Sektory hospodárstva

Média

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Irish Revenue Commissioners & Irish Film Board Queensgate

23 Dock Road

Galway

IRELAND

Ďalšie informácie

Rozhodnutie v autentickom jazykovom znení, z ktorého boli odstránené všetky informácie, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva, je uverejnené na stránke:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sk.htm

Dátum prijatia rozhodnutia

30.7.2009

Referenčné číslo štátnej pomoci

N 229/09

Členský štát

Dánsko

Región

Názov (a/alebo názov príjemcu)

Programmet for brugerdreven innovation

Právny základ

Lov om erhvervsfremme § 2, stk. 2 og 3, stk. 2, § 4 stk. 1 og § 22 stk. 1,3 og 4 i lov nr. 602 af 24. juni 2005

Bekendtgørelse nr. 241 af 20. marts 2007 som ændret ved bekendtgørelse nr. 616 af 30. juni 2008

Druh opatrenia

Schéma pomoci

Účel

Výskum a vývoj

Forma pomoci

Priama dotácia

Rozpočet

Celková výška plánovanej pomoci 400,7 mil. DKK

Intenzita

50 %

Trvanie

do 31.12.2010

Sektory hospodárstva

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Dahlerups Pakhus

Langelinie Alle 17

2100 København Ø

DANMARK

Ďalšie informácie

Rozhodnutie v autentickom jazykovom znení, z ktorého boli odstránené všetky informácie, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva, je uverejnené na stránke:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sk.htm

Dátum prijatia rozhodnutia

14.8.2009

Referenčné číslo štátnej pomoci

N 243/09

Členský štát

Nemecko

Región

Niedersachsen

Názov (a/alebo názov príjemcu)

Ausbau der Breitbandinfrastruktur in Niedersachsen

Právny základ

Landeshaushaltsordnung Niedersachsen, Verwaltungsvorschriften und allgemeine Nebenbestimmungen zu Artikel 44 Landeshaushaltsordnung

Druh opatrenia

Schéma pomoci

Účel

Regionálny rozvoj

Forma pomoci

Priama dotácia

Rozpočet

Celková výška plánovanej pomoci 80 mil. EUR

Intenzita

Trvanie

do 31.12.2011

Sektory hospodárstva

Pošty a telekomunikácie

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Investitions-und Förderbank Niedersachsen, Günther-Wagner Allee 12-14

30177 Hannover

DEUTSCHLAND

Ďalšie informácie

Rozhodnutie v autentickom jazykovom znení, z ktorého boli odstránené všetky informácie, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva, je uverejnené na stránke:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sk.htm

Dátum prijatia rozhodnutia

15.7.2009

Referenčné číslo štátnej pomoci

N 276/09

Členský štát

Nemecko

Región

Názov (a/alebo názov príjemcu)

Flugzeug-Ausrüsterprogramm

Právny základ

Haushaltsgesetz des Bundes, Bundeshaushalt 2009: Kapitel 0902; Titel 66292-634: Ausgaben zur Absicherung des Ausfallrisikos im Zusammenhang mit Darlehen zur Finanzierung der anteiligen Entwicklungskosten ziviler Luftfahrzeuge; Gesetz über die Kreditanstalt für Wiederaufbau in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Juni 1969 (BGBl. I S. 573), zuletzt geändert durch Artikel 173 der Verordnung vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407); Bekanntmachung über die Möglichkeit einer anteiligen Finanzierung der Entwicklungskosten von Projekten beteiligter Unternehmen der Ausrüstungsindustrie

Druh opatrenia

Schéma pomoci

Účel

Výskum a vývoj, ochrana životného prostredia

Forma pomoci

Návratná pomoc

Rozpočet

Celková výška plánovanej pomoci 300 mil. EUR

Intenzita

25 %

Trvanie

20.9.2009 – 31.12.2013

Sektory hospodárstva

Spracovateľský priemysel

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie

10119 Berlin

DEUTSCHLAND

Ďalšie informácie

Rozhodnutie v autentickom jazykovom znení, z ktorého boli odstránené všetky informácie, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva, je uverejnené na stránke:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sk.htm


III Prípravné akty

Rada

12.9.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 219/7


Podnet Belgického kráľovstva, Bulharskej republiky, Českej republiky, Dánskeho kráľovstva, Estónskej republiky, Helénskej republiky, Španielskeho kráľovstva, Francúzskej republiky, Litovskej republiky, Lotyšskej republiky, Maďarskej republiky, Holandského kráľovstva, Rumunska, Slovinskej republiky, Slovenskej republiky a Švédskeho kráľovstva pre rámcové Rozhodnutie Rady 2009/…/SVV z … o odovzdávaní trestného konania

2009/C 219/03

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä jej článok 31 ods. 1 písm. a) a článok 34 ods. 2 písm. b),

so zreteľom na podnet …,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

keďže:

(1)

Európska únia si stanovila za cieľ udržiavať a rozvíjať priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti.

(2)

Haagsky program: posilňovanie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti v Európskej únii (2) vyžaduje od členských štátov, aby zvážili možnosti sústredenia trestného stíhania v cezhraničných prípadoch s viacerými stranami v jednom členskom štáte s cieľom zvýšiť účinnosť trestných stíhaní pri zaručení riadneho vykonávania spravodlivosti.

(3)

Eurojust bol vytvorený na podporu a zlepšenie koordinácie vyšetrovaní a trestných stíhaní medzi príslušnými orgánmi členských štátov.

(4)

Rámcové rozhodnutie Rady o predchádzaní kolíziám pri výkone právomoci v trestných veciach a ich urovnávaní (3) rieši negatívne následky toho, keď má niekoľko členských štátov trestnú právomoc viesť trestné konanie (ďalej len „konanie“) vo veci rovnakých skutkov týkajúcich sa rovnakej osoby. Uvedené rámcové rozhodnutie ustanovuje postup pre výmenu informácií a priame konzultácie, ktorý má za cieľ predchádzať porušovaniu zásady ne bis in idem.

(5)

Na zvýšenie účinnosť vyšetrovaní a trestných stíhaní je potrebné ďalej rozvíjať justičnú spoluprácu medzi členskými štátmi. Na riešenie cezhraničné trestné činy sú dôležité spoločné pravidlá medzi členskými štátmi týkajúce sa odovzdávania trestného konania. Takéto spoločné pravidlá pomáhajú predchádzať porušovaniu zásady ne bis in idem a podporovať prácu Eurojustu. Navyše v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti by mal existovať spoločný právny rámec pre odovzdávanie trestného konania medzi členskými štátmi.

(6)

Trinásť členských štátov ratifikovalo Európsky dohovor z 15. mája 1972 o odovzdávaní trestného konania a uplatňuje ho. Ostatné členské štáty tento dohovor neratifikovali. Niektoré sa na účely umožnenia iným členským štátom odovzdať trestné stíhanie opierajú o mechanizmus Európskeho dohovoru o vzájomnej pomoci v trestných veciach z 20. apríla 1959 v spojení s Dohovorom z 29. mája 2000 o vzájomnej pomoci v trestných veciach medzi členskými štátmi Európskej únie (4) Iné používajú dvojstranné dohody alebo neformálnu spoluprácu.

(7)

Dohoda medzi členskými štátmi Európskych spoločenstiev o odovzdávaní trestného konania bola podpísaná v roku 1990. Uvedená dohoda však nenadobudla platnosť vzhľadom na nedostatok ratifikácií.

(8)

Vzhľadom na to sa na spoluprácu medzi členskými štátmi týkajúcu sa odovzdávania trestného konania neuplatňuje jednotný postup.

(9)

Týmto rámcovým rozhodnutím by sa mal ustanoviť spoločný právny rámec pre odovzdávanie trestného konania medzi členskými štátmi. Opatrenia ustanovené v rámcovom rozhodnutí by mali mať za cieľ rozšíriť spoluprácu medzi príslušnými orgánmi členských štátov o nástroj, ktorý zvyšuje účinnosť trestného konania a zlepšuje riadny výkon spravodlivosti ustanovením spoločných pravidiel upravujúcich podmienky, za ktorých trestné konanie začaté v jednom členskom štáte možno odovzdávať v inom členskom štáte.

(10)

Členské štáty by mali určiť príslušné orgány tak, aby sa tým podporovala zásada priameho kontaktu medzi uvedenými orgánmi.

(11)

Na účely uplatňovania tohto rámcového rozhodnutia by členský štát mohol nadobúdať právomoc, ktorú na neho prenesie iný členský štát.

(12)

Bolo prijatých niekoľko rámcových rozhodnutí Rady o uplatňovaní zásady vzájomného uznávania na rozsudky v trestných veciach na účely výkonu trestov v iných členských štátoch, najmä rámcové rozhodnutie 2005/214/SVV z 24. februára 2005 o uplatňovaní zásady vzájomného uznávania na peňažné sankcie (5), rámcové rozhodnutie 2008/909/SVV z 27. novembra 2008 o uplatňovaní zásady vzájomného uznávania na rozsudky v trestných veciach, ktorými sa ukladajú tresty odňatia slobody alebo opatrenia zahŕňajúce pozbavenie osobnej slobody, na účely ich výkonu v Európskej únii (6) a rámcové rozhodnutie 2008/947/SVV z 27. novembra 2008 o uplatňovaní zásady vzájomného uznávania na rozsudky a probačné rozhodnutia na účely dohľadu nad probačnými opatreniami a alternatívnymi sankciami (7). Toto rámcové rozhodnutie by malo dopĺňať ustanovenia týchto rámcových rozhodnutí a nemalo by sa vykladať takým spôsobom, že bráni ich uplatňovaniu.

(13)

Pri uplatňovaní tohto rámcového rozhodnutia by sa mali zohľadňovať legitímne záujmy podozrivých a obetí. Žiadne ustanovenie tohto rámcového rozhodnutia by sa však nemalo vykladať takým spôsobom, že narušuje výsadu príslušných justičných orgánov určiť, či sa konanie prevezme.

(14)

Žiadne ustanovenie tohto rámcového rozhodnutia by sa nemalo vykladať takým spôsobom, že má vplyv na akékoľvek právo jednotlivcov požadovať, aby boli stíhaní v rámci vlastnej jurisdikcie alebo v rámci inej jurisdikcie, pokiaľ takéto právo existuje podľa vnútroštátneho práva.

(15)

Príslušné orgány by sa mali nabádať, aby sa navzájom konzultovali pred požiadaním o odovzdanie konania a kedykoľvek je to vhodné s cieľom uľahčiť hladké a účinné uplatňovanie tohto rámcového rozhodnutia.

(16)

Keď sa konanie odovzdalo v súlade s týmto rámcovým rozhodnutím, prijímajúci orgán by mal uplatňovať svoje vnútroštátne právo a postupy.

(17)

Toto rámcové rozhodnutie nie je právnym základom pre zatknutie osoby na účely jej fyzického odovzdania do iného členského štátu, aby tento mohol proti nej začať trestné konanie.

(18)

Toto rámcové rozhodnutie rešpektuje základné práva a dodržiava zásady uznané v článku 6 Zmluvy o Európskej únii a vyjadrené v Charte základných práv Európskej únie, najmä jej kapitole VI. Žiadne ustanovenie tohto rámcového rozhodnutia by sa nemalo vykladať tak, že zakazuje odmietnutie spolupracovať, ak existujú objektívne dôvody domnievať sa, že účelom začatia konania je potrestanie osoby z dôvodu jej pohlavia, rasy, náboženstva, etnického pôvodu, štátnej príslušnosti, jazyka, politického zmýšľania alebo sexuálnej orientácie alebo že postavenie tejto osoby môže byť ktorýmkoľvek z týchto dôvodov nepriaznivo ovplyvnené,

PRIJALA TOTO RÁMCOVÉ ROZHODNUTIE:

KAPITOLA 1

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Cieľ a rozsah pôsobnosti

Účelom tohto rámcového rozhodnutia je zvýšiť účinnosť trestného konania a zlepšiť riadny výkon spravodlivosti v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti ustanovením spoločných pravidiel uľahčujúcich odovzdávanie trestného konania medzi správnymi orgánmi členských štátov so zreteľom na legitímne záujmy podozrivých a obetí.

Článok 2

Základné práva

Týmto rámcovým rozhodnutím nie je dotknutá povinnosť rešpektovať základné práva a zásady uznané v článku 6 Zmluvy o Európskej únii.

Článok 3

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto rámcového rozhodnutia:

a)

„trestný čin“ je skutok, ktorý je trestným činom podľa vnútroštátneho trestného práva;

b)

„odovzdávajúci orgán“ je orgán, ktorý je príslušný žiadať o odovzdanie trestného konania;

c)

„prijímajúci orgán“ je orgán, ktorý je príslušný prijať žiadosť o odovzdanie trestného konania.

Článok 4

Určenie príslušných orgánov

1.   Každý členský štát informuje Generálny sekretariát Rady o tom, ktoré justičné orgány sú podľa jeho vnútroštátneho práva príslušné konať ako odovzdávajúci orgán a prijímajúci orgán (ďalej len „príslušné orgány“) podľa tohto rámcového rozhodnutia.

2.   Členské štáty môžu určiť nejustičné orgány za príslušné orgány pre prijímanie rozhodnutí podľa tohto rámcového rozhodnutia za predpokladu, že tieto orgány majú právomoc prijímať rozhodnutia podobného charakteru podľa ich vnútroštátneho práva a postupov.

3.   Ak to vyžaduje organizácia jeho vnútorného systému, každý členský štát môže určiť jeden alebo viacero ústredných orgánov na pomoc príslušným orgánom s administratívnym zasielaním a prijímaním žiadostí. Informuje o tom Generálny sekretariát Rady.

4.   Generálny sekretariát Rady sprístupní prijaté informácie všetkým členským štátom a Komisii.

Článok 5

Právomoc

1.   Na účely uplatňovania tohto rámcového rozhodnutia má každý členský štát právomoc podľa svojho vnútroštátneho práva trestne stíhať akýkoľvek trestný čin, na ktorý sa vzťahuje právo iného členského štátu.

2.   Právomoc prenesenú na členský štát výlučne odsekom 1 možno vykonávať len na základe žiadosti o odovzdania konania.

Článok 6

Vzdanie sa konania

Každý členský štát príslušný podľa svojho vnútroštátneho práva na vedenie trestného stíhania sa môže na účely uplatňovania tohto rámcového rozhodnutia vzdať trestného konania proti podozrivej osobe alebo od neho upustiť s cieľom umožniť odovzdanie konania týkajúceho sa tohto trestného činu iným členským štátom.

KAPITOLA 2

ODOVZDANIE KONANIA

Článok 7

Kritériá pre žiadosť o odovzdanie konania

Ak je osoba podozrivá zo spáchania trestného činu podľa práva členského štátu, odovzdávajúci orgán tohto členského štátu môže požiadať prijímajúci orgán v inom členskom štáte, aby odovzdal konanie, ak by to zlepšilo účinný a riadny výkon spravodlivosti a ak je splnená aspoň jedna z týchto podmienok:

a)

trestný čin sa úplne alebo sčasti spáchal na území tohto druhého členského štátu alebo väčšina účinkov alebo značná časť škody spôsobenej trestným činom vznikla na území tohto druhého členského štátu;

b)

podozrivá osoba má obvyklé bydlisko v tomto druhom členskom štáte;

c)

značná časť najdôležitejších dôkazov sa nachádza v tomto druhom členskom štáte;

d)

v tomto druhom členskom štáte prebieha proti podozrivej osobe konanie;

e)

v tomto druhom členskom štáte prebieha konanie vo veci rovnakých alebo súvisiacich skutkov týkajúcich iných osôb, najmä vo veci rovnakého zločinného spolčenia;

f)

podozrivá osoba v tomto druhom členskom štáte je alebo bude vo výkone trestu zahŕňajúceho pozbavenie osobnej slobody;

g)

výkon trestu v tomto druhom členskom štáte môže zlepšiť vyhliadky sociálnej rehabilitácie odsúdenej osoby alebo existujú iné dôvody pre vhodnejší výkon trestu v tomto druhom členskom štáte; alebo

h)

obeť má obvyklé bydlisko v tomto druhom členskom štáte alebo obeť má akýkoľvek iný významný záujem na odovzdaní konania.

Článok 8

Informovanie podozrivej osoby

Ak je to vhodné a v súlade s vnútroštátnym právom, odovzdávajúci orgán pred podaním žiadosti o odovzdanie informuje osobu podozrivú zo spáchania trestného činu o zamýšľanom odovzdaní konania. Ak podozrivá osoba zaujme k odovzdaniu stanovisko, odovzdávajúci orgán o tom informuje prijímajúci orgán.

Článok 9

Práva obete

Pred podaním žiadosti o odovzdanie konania musí odovzdávajúci orgán venovať náležitú pozornosť záujmom obete trestného činu a dohliadnuť na to, že sa v plnom rozsahu dodržia jej práva podľa vnútroštátneho práva. Toto zahŕňa najmä právo obete byť informovaná o zamýšľanom odovzdaní konania.

Článok 10

Postup pri žiadosti o odovzdanie konania

1.   Pred tým ako odovzdávajúci orgán podá žiadosť o odovzdanie konania v súlade s článkom 7, môže o tom informovať prijímajúci orgán a poradiť sa s ním najmä o tom, či prijímajúci orgán nemá v úmysle dovolať sa jedného z dôvodov odmietnutia uvedených v článku 12.

2.   Na účely konzultácie s prijímajúcim orgánom v súlade s odsekom 1 sprístupní odovzdávajúci orgán prijímajúcemu orgánu informácie týkajúce sa konania a môže ich poskytnúť písomne prostredníctvom vzorového tlačiva uvedeného v prílohe.

3.   Odovzdávajúci orgán zašle tlačivo uvedené v odseku 2 priamo prijímajúcemu orgánu akýmkoľvek spôsobom, ktorý umožňuje vyhotoviť písomný záznam za podmienok umožňujúcich prijímajúcemu orgánu overiť jeho pravosť. Ostatná úradná komunikácia sa uskutočňuje medzi uvedenými orgánmi priamo.

4.   K žiadosti o odovzdanie konania je potrebné priložiť originál alebo overenú kópiu trestného spisu alebo jeho relevantných častí, iné relevantné dokumenty a kópie relevantných právnych predpisov alebo, ak to nie je možné, opis relevantného práva. Ak sa konzultácia neuskutočnila v súlade s postupom uvedeným v odseku 3, žiadosť o odovzdanie sa musí podať písomne prostredníctvom vzorového tlačiva uvedeného v prílohe v súlade s postupom uvedeným v odseku 3.

5.   Odovzdávajúci orgán informuje prijímajúci orgán o akomkoľvek procesnom úkone alebo opatrení týkajúcich sa konania, ktoré sa prijali v členskom štáte odovzdávajúceho orgánu po podaní žiadosti. K tejto komunikácií je potrebné priložiť všetky relevantné dokumenty.

6.   Odovzdávajúci orgán môže vziať žiadosť o odovzdanie konania kedykoľvek späť pred tým, než prijímajúci orgán rozhodne o akceptácii odovzdania v súlade s článkom 13 ods. 1.

7.   Ak mu prijímajúci orgán nie je známy, odovzdávajúci orgán prijme všetky kroky potrebné na to, aby získal informácie o prijímajúcom orgáne, a to aj prostredníctvom kontaktných miest Európskej justičnej siete.

8.   Ak orgán, ktorý prijal žiadosť, nie je príslušným orgánom podľa článku 4, zašle žiadosť z úradnej moci príslušnému orgánu a bezodkladne o tom informuje odovzdávajúci orgán.

Článok 11

Obojstranná trestnosť

Žiadosti o odovzdanie trestného konania možno vyhovieť, len je ak skutok, ktorý je predmetom žiadosti, trestným činom podľa vnútroštátneho práva členského štátu prijímajúceho orgánu.

Článok 12

Dôvody odmietnutia

1.   Prijímajúci orgán členského štátu môže odmietnuť odovzdať trestné konanie len vtedy, ak:

a)

skutok nie je trestným činom podľa práva tohto členského štátu v súlade s článkom 11;

b)

odovzdanie konania by bolo v rozpore so zásadou ne bis in idem;

c)

podozrivý nie je trestne zodpovedný za trestný čin vzhľadom na svoj vek;

d)

ak podľa práva tohto členského štátu existuje imunita alebo výsada, ktorá znemožňuje konať;

e)

trestné stíhanie je v súlade s právom tohto členského štátu premlčané;

f)

v súlade s právom tohto členského štátu sa na trestný čin vzťahuje amnestia;

g)

kritériá, na ktorých sa zakladá žiadosť podľa článku 7 písm. a) až h), sa nepovažujú za splnené.

2.   Ak sa právomoc členského štátu, ktorý prijal žiadosť, zakladá výlučne na článku 5, prijímajúci orgán môže navyše k dôvodom odmietnutia v odseku 1 odmietnuť odovzdať konanie, ak to nepovažuje za zlepšenie účinného a riadneho výkonu spravodlivosti.

3.   V prípadoch uvedených v odseku 1 písm. g) prijímajúci orgán pred rozhodnutím o odmietnutí odovzdania akýmikoľvek vhodnými prostriedkami komunikuje s odovzdávajúcim orgánom a prípadne ho požiada o bezodkladné poskytnutie všetkých dodatočných informácií.

Článok 13

Rozhodnutie prijímajúceho orgánu

1.   Ak žiadosť o odovzdanie konania bola prijatá, prijímajúci orgán bez zbytočného odkladu určí, či akceptuje odovzdanie konania, a pokiaľ sa nerozhodne dovolať sa jedného z dôvodov odmietnutia v článku 12, prijme všetky potrebné opatrenia na vyhovenie žiadosti podľa svojho vnútroštátneho práva.

2.   Prijímajúci orgán bezodkladne informuje odovzdávajúci orgán o svojom rozhodnutí akýmkoľvek spôsobom, ktorý umožňuje vyhotoviť písomný záznam. Ak prijímajúci orgán rozhodne o odmietnutí odovzdania, informuje odovzdávajúci orgán o dôvodoch svojho rozhodnutia.

Článok 14

Konzultácie medzi odovzdávajúcim orgánom a prijímajúcim orgánom

Odovzdávajúci orgán a prijímajúci orgán sa môžu, kedykoľvek je to vhodné, navzájom poradiť s cieľom uľahčiť hladké a účinné uplatňovanie tohto rámcového rozhodnutia.

Článok 15

Spolupráca s Eurojustom a Európskou justičnou sieťou

Každý príslušný orgán môže v akomkoľvek štádiu postupu požiadať o pomoc Eurojust alebo Európsku justičnú sieť.

KAPITOLA 3

ÚČINKY ODOVZDANIA

Článok 16

Účinky v členskom štáte odovzdávajúceho orgánu

1.   Najneskôr po prijatí oznámenia o akceptácií odovzdania konania zo strany prijímajúceho orgánu sa konanie týkajúce sa skutkov, ktoré sú predmetom žiadosti o odovzdanie, v členskom štáte odovzdávajúceho orgánu pozastaví alebo preruší v súlade s vnútroštátnym právom s výnimkou akýchkoľvek potrebných vyšetrovaní, vrátane justičnej pomoci prijímajúcemu orgánu.

2.   Odovzdávajúci orgán môže začať konanie alebo v ňom pokračovať, ak ho prijímajúci orgán informuje o svojom rozhodnutí prerušiť konanie týkajúce sa skutkov, ktoré sú predmetom žiadosti.

3.   Odovzdávajúci orgán nesmie začať konanie alebo v ňom pokračovať, ak ho prijímajúci orgán informoval o rozhodnutí prijatom na konci konania v členskom štáte prijímajúceho orgánu, ak toto rozhodnutie predstavuje prekážku v ďalšom konaní podľa práva tohto členského štátu.

4.   Toto rámcové rozhodnutie sa uplatňuje bez toho, aby bolo dotknuté právo obetí začať trestné stíhanie proti páchateľovi, ak to ustanovuje vnútroštátne právo.

Článok 17

Účinky v členskom štáte prijímajúceho orgánu

1.   Odovzdané konanie sa riadi právom členského štátu, ktorý odovzdal konanie.

2.   Ak je to zlučiteľné s právom členského štátu prijímajúceho orgánu, akýkoľvek úkon na účely konania alebo prípravného šetrenia vykonaný v členskom štáte odovzdávajúceho orgánu, alebo akýkoľvek úkon, ktorým sa prerušuje alebo pozastavuje premlčacia lehota, má rovnakú platnosť v druhom členskom štáte, ako keby bol platne vykonaný v tomto štáte alebo orgánmi tohto členského štátu.

3.   Ak prijímajúci orgán rozhodol o akceptovaní odovzdania konania, môže uplatniť akékoľvek procesné opatrenia, ktoré má k dispozícií podľa svojho vnútroštátneho práva.

4.   Ak konanie v oboch členských štátoch závisí od návrhu, návrh podaný v členskom štáte odovzdávajúceho orgánu, má rovnakú platnosť ako návrh podaný v druhom členskom štáte.

5.   Ak iba právo členského štátu prijímajúceho orgánu, vyžaduje, aby sa podal návrh alebo aby boli použité iné prostriedky na začatie konania, tieto podmienky musia byť splnené v lehotách ustanovených právom tohto členského štátu. Druhý členský štát musí byť o tom informovaný. Lehota začína plynúť dňom, kedy prijímajúci orgán rozhodol o akceptovaní odovzdania konania.

6.   V členskom štáte prijímajúceho orgánu, trest za trestný čin je ten, ktorý je ustanovený jeho vlastným právom, pokiaľ toto právo neustanovuje inak. Ak sa právomoc zakladá výlučne na článku 5, trest vyhlásený v uvedenom členskom štáte nesmie byť prísnejší, než trest ustanovený právom druhého členského štátu.

KAPITOLA 4

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 18

Informácie, ktoré poskytuje prijímajúci orgán

Prijímajúci orgán informuje odovzdávajúci orgán o prerušení konania alebo o akomkoľvek rozhodnutí prijatom na konci konania, vrátane toho, či toto rozhodnutie nepredstavuje prekážku v ďalšom konaní podľa práva členského štátu prijímajúceho orgánu, alebo o iných informáciách značnej hodnoty. Zašle mu aj kópiu písomného rozhodnutia.

Článok 19

Jazyky

1.   Tlačivo uvedené v prílohe a relevantné časti trestného spisu musia byť preložené do úradného jazyka alebo jedného z úradných jazykov členského štátu, do ktorého sa zasielajú.

2.   Každý členský štát môže pri prijímaní tohto rámcového rozhodnutia alebo neskôr vyhlásiť vo vyhlásení uloženom na Generálnom sekretariáte Rady, že bude akceptovať preklad do jedného alebo viacerých ďalších úradných jazykov inštitúcií Európskej únie. Generálny sekretariát Rady sprístupní informácie ostatným členským štátom a Komisii.

Článok 20

Náklady

Náklady, ktoré vzniknú pri uplatňovaní tohto rámcového rozhodnutia, znáša členský štát prijímajúceho orgánu, okrem nákladov, ktoré vzniknú výlučne na území druhého členského štátu.

Článok 21

Vzťah k iným dohodám a dojednaniam

1.   Vo vzťahoch medzi členskými štátmi, ktoré sú viazané Európskym dohovorom z 15. mája 1972 o odovzdávaní trestného konania, sa ustanovenia tohto rámcového rozhodnutia uplatňujú namiesto zodpovedajúcich ustanovení uvedeného dohovoru.

2.   Členské štáty môžu naďalej uplatňovať dvojstranné alebo viacstranné dohody alebo dojednania, pokiaľ tieto umožňujú rozšíri ciele tohto rámcového rozhodnutia alebo pomáhajú ďalej zjednodušovať alebo uľahčovať odovzdanie konania.

3.   Členské štáty môžu po nadobudnutí účinnosti tohto rámcového rozhodnutia uzatvárať dvojstranné a viacstranné dohody alebo dojednania, pokiaľ tieto dohody alebo dojednania umožňujú rozšíriť ustanovenia tohto rámcového rozhodnutia a pomáhajú ďalej zjednodušovať alebo uľahčovať odovzdanie konania.

4.   Členské štáty do […] oznámia Rade a Komisii dohody a dojednania uvedené v odseku 2, ktoré chcú naďalej uplatňovať. Členské štáty tiež oznámia Rade a Komisii všetky dohody alebo dojednania uvedené v odseku 3 do troch mesiacov od ich podpísania.

Článok 22

Vykonávanie

1.   Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s ustanoveniami tohto rámcového rozhodnutia do […].

2.   Členské štáty zašlú Generálnemu sekretariátu Rady a Komisii znenie ustanovení, ktorými transponujú do svojho vnútroštátneho práva povinnosti, ktoré sú im uložené týmto rámcovým rozhodnutím.

Článok 23

Nadobudnutie účinnosti

Toto rámcové rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli …

Za Radu

predseda


(1)  Stanovisko z ….

(2)  Ú. v. EÚ C 53, 3.3.2005, s. 1.

(3)  Dokument č. 8535/09.

(4)  Ú. v. ES C 197, 12.7.2000, s. 3.

(5)  Ú. v. EÚ L 76, 22.3.2005, s. 16.

(6)  Ú. v. EÚ L 327, 5.12.2008, s. 27.

(7)  Ú. v. EÚ L 337, 16.12.2008, s. 102.


PRÍLOHA

Image

Image

Image

Image

Image


IV Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

Komisia

12.9.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 219/18


Výmenný kurz eura (1)

11. septembra 2009

2009/C 219/04

1 euro =


 

Mena

Výmenný kurz

USD

Americký dolár

1,4594

JPY

Japonský jen

132,62

DKK

Dánska koruna

7,4431

GBP

Britská libra

0,87390

SEK

Švédska koruna

10,2128

CHF

Švajčiarsky frank

1,5137

ISK

Islandská koruna

 

NOK

Nórska koruna

8,6340

BGN

Bulharský lev

1,9558

CZK

Česká koruna

25,488

EEK

Estónska koruna

15,6466

HUF

Maďarský forint

273,33

LTL

Litovský litas

3,4528

LVL

Lotyšský lats

0,7023

PLN

Poľský zlotý

4,1925

RON

Rumunský lei

4,2800

TRY

Turecká líra

2,1865

AUD

Austrálsky dolár

1,6908

CAD

Kanadský dolár

1,5728

HKD

Hongkongský dolár

11,3106

NZD

Novozélandský dolár

2,0660

SGD

Singapurský dolár

2,0752

KRW

Juhokórejský won

1 781,26

ZAR

Juhoafrický rand

11,0648

CNY

Čínsky juan

9,9662

HRK

Chorvátska kuna

7,3300

IDR

Indonézska rupia

14 468,46

MYR

Malajzijský ringgit

5,0970

PHP

Filipínske peso

70,528

RUB

Ruský rubeľ

44,8015

THB

Thajský baht

49,554

BRL

Brazílsky real

2,6442

MXN

Mexické peso

19,5779

INR

Indická rupia

70,7440


(1)  Zdroj: referenčný výmenný kurz publikovaný ECB.


12.9.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 219/19


Oznámenie Komisie, týkajúce sa dátumu začatia uplatňovania protokolov o pravidlách pôvodu na zabezpečenie diagonálnej kumulácie medzi Spoločenstvom, Alžírskom, Egyptom, Faerskými ostrovmi, Islandom, Izraelom, Jordánskom, Libanonom, Marokom, Nórskom, Švajčiarskom (vrátane Lichtenštajnska), Sýriou, Tuniskom, Tureckom a západným brehom Jordánu a pásmom Gazy

2009/C 219/05

Na účely vytvorenia diagonálnej kumulácie pôvodu medzi Spoločenstvom, Alžírskom, Egyptom, Faerskými ostrovmi, Islandom, Izraelom, Jordánskom, Libanonom, Marokom, Nórskom, (vrátane Lichtenštajnska), Sýriou, Tuniskom, Tureckom a západným brehom Jordánu a pásmom Gazy Spoločenstvo a príslušné krajiny sa prostredníctvom Európskej komisie navzájom informujú o pravidlách pôvodu, platných s ostatnými krajinami.

Na základe oznámení príslušných krajín priložená tabuľka ponúka prehľad protokolov o pravidlách pôvodu na zabezpečenie diagonálnej kumulácie s určením dátumu, od ktorého bude táto kumulácia uplatniteľná. Táto tabuľka nahrádza predchádzajúcu tabuľku (Ú. v. EÚ C 136, 16.6.2009).

Pripomína sa, že kumulácia sa môže uplatňovať iba v prípade, ak krajiny finálnej výroby a konečného určenia uzavreli dohody o voľnom obchode, obsahujúce identické pravidlá pôvodu, so všetkými krajinami zúčastnenými na získaní štatútu pôvodu, t. j. so všetkými krajinami, v ktorých majú všetky materiály zvyčajne svoj pôvod. Materiály s pôvodom v krajine, ktorá neuzavrela dohodu s krajinami finálnej výroby a konečného určenia, sa považujú za materiály bez pôvodu. Špecifické príklady sú uvedené vo vysvetlivkách týkajúcich sa paneurostredomorských protokolov o pravidlách pôvodu (1).

Taktiež sa pripomína, že:

Švajčiarsko a Lichtenštajnské kniežatstvo tvoria colnú úniu,

v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru, ktorý tvorí EÚ, Island, Lichtenštajnsko a Nórsko, je dátum začatia uplatňovania protokolov 1.11.2005.

Kódy ISO alfa 2 pre krajinu v tabuľke sú uvedené nižšie.

Alžírsko

DZ

Egypt

EG

Faerské ostrovy

FO

Island

IS

Izrael

IL

Jordánsko

JO

Libanon

LB

Lichtenštajnsko

LI

Maroko

MA

Nórsko

NO

Švajčiarsko

CH

Sýria

SY

Tunisko

TN

Turecko

TR

Západný breh Jordánu a pásmo Gazy

PS


Dátum začatia uplatňovania protokolov o pravidlách pôvodu na zabezpečenie diagonálnej kumulácie v paneurostredomorskej zóne

 

EU

DZ

CH(EFTA)

EG

FO

IL

IS(EFTA)

JO

LB

LI(EFTA)

MA

NO(EFTA)

PS

SY

TN

TR

EU

 

1.11.2007

1.1.2006

1.3.2006

1.12.2005

1.1.2006

1.1.2006

1.7.2006

 

1.1.2006

1.12.2005

1.1.2006

1.7.2009

 

1.8.2006

 (2)

DZ

1.11.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CH(EFTA)

1.1.2006

 

 

1.8.2007

1.1.2006

1.7.2005

1.8.2005

17.7.2007

1.1.2007

1.8.2005

1.3.2005

1.8.2005

 

 

1.6.2005

1.9.2007

EG

1.3.2006

 

1.8.2007

 

 

 

1.8.2007

6.7.2006

 

1.8.2007

6.7.2006

1.8.2007

 

 

6.7.2006

1.3.2007

FO

1.12.2005

 

1.1.2006

 

 

 

1.11.2005

 

 

1.1.2006

 

1.12.2005

 

 

 

 

IL

1.1.2006

 

1.7.2005

 

 

 

1.7.2005

9.2.2006

 

1.7.2005

 

1.7.2005

 

 

 

1.3.2006

IS(EFTA)

1.1.2006

 

1.8.2005

1.8.2007

1.11.2005

1.7.2005

 

17.7.2007

1.1.2007

1.8.2005

1.3.2005

1.8.2005

 

 

1.3.2006

1.9.2007

JO

1.7.2006

 

17.7.2007

6.7.2006

 

9.2.2006

17.7.2007

 

 

17.7.2007

6.7.2006

17.7.2007

 

 

6.7.2006

 

LB

 

 

1.1.2007

 

 

 

1.1.2007

 

 

1.1.2007

 

1.1.2007

 

 

 

 

LI(EFTA)

1.1.2006

 

1.8.2005

1.8.2007

1.1.2006

1.7.2005

1.8.2005

17.7.2007

1.1.2007

 

1.3.2005

1.8.2005

 

 

1.6.2005

1.9.2007

MA

1.12.2005

 

1.3.2005

6.7.2006

 

 

1.3.2005

6.7.2006

 

1.3.2005

 

1.3.2005

 

 

6.7.2006

1.1.2006

NO(EFTA)

1.1.2006

 

1.8.2005

1.8.2007

1.12.2005

1.7.2005

1.8.2005

17.7.2007

1.1.2007

1.8.2005

1.3.2005

 

 

 

1.8.2005

1.9.2007

PS

1.7.2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2007

TN

1.8.2006

 

1.6.2005

6.7.2006

 

 

1.3.2006

6.7.2006

 

1.6.2005

6.7.2006

1.8.2005

 

 

 

1.7.2005

TR

 (2)

 

1.9.2007

1.3.2007

 

1.3.2006

1.9.2007

 

 

1.9.2007

1.1.2006

1.9.2007

 

1.1.2007

1.7.2005

 


(1)  Ú. v. EÚ C 83, 17.4.2007.

(2)  Pre tovar, ktorý patrí do rozsahu colnej únie ES - Turecko je dátum uplatňovania 27. júl 2006.

V prípade poľnohospodárskych výrobkov sa uplatňuje dátum 1. január 2007.

V prípade výrobkov z uhlia a ocele sa uplatňuje dátum 1. marec 2009.


V Oznamy

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

Komisia

12.9.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 219/21


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Vec COMP/M.5622 – Infineon/LSIS/LS Power Semitech JV)

Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní

(Text s významom pre EHP)

2009/C 219/06

1.

Komisii bolo dňa 4. septembra 2009 podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1) doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii, ktorou podnik/podniky Infineon Technologies AG („Infineon“, Nemecko) a LS Industrial System Co. Ltd. („LSIS“, Kórejská republika) získavajú v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady spoločnú kontrolu nad podnikom LS Power Semitech Co. Ltd. („LS Power Semitech“, Kórejská republika) prostredníctvom kúpy akcií v novovytvorenej spoločnosti predstavujúcej spoločný podnik.

2.

Predmet činnosti dotknutých podnikov:

Infineon: vývoj, výroba a obchodovanie s polovodičmi a systémovými riešeniami pre automobilové, bezpečnostné, spotrebiteľské a priemyselné aplikácie,

LSIS: vývoj, výroba a obchodovanie s polovodičmi a systémovými riešeniami pre priemyselné aplikácie na elektrickú energiu a automatizáciu,

LS Power Semitech: vývoj, výroba a obchodovanie s lisovanými modelmi inteligentnej energie (MIPM) na využitie v spotrebiteľských zariadeniach.

3.

Na základe predbežného posúdenia a bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie v tejto veci, sa Komisia domnieva, že oznámená transakcia by mohla spadať do rozsahu pôsobnosti nariadenia (ES) č. 139/2004. V súlade s oznámením Komisie týkajúcim sa zjednodušeného konania pre posudzovanie určitých druhov koncentrácií podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (2) je potrebné uviesť, že túto vec je možné posudzovať v súlade s postupom stanoveným v oznámení.

4.

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr do 10 dní od dátumu uverejnenia tohto oznámenia. Pripomienky je možné zaslať faxom (+32 22964301 alebo 22967244) alebo poštou s uvedením referenčného čísla COMP/M.5622 – Infineon/LSIS/LS Power Semitech JV na túto adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ C 56, 5.3.2005, s. 32.


Korigendá

12.9.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 219/22


Korigendum k výzve na podávanie návrhov projektov týkajúcich sa aktivít v oblasti ekologických inovácií v rámci Rámcového programu pre konkurencieschopnosť a inovácie (PKI, rozhodnutie Európskeho parlamentu a rady č. 1639/2006/ES)

( Úradný vestník Európskej únie C 89 z 18. apríla 2009 )

2009/C 219/07

Na strane 2:

Predĺženie termínu na podávanie návrhov projektov spomenutej výzvy

Z dôvodu nepredvídateľných technických problémov elektronického systému EPSS na predkladanie návrhov sa dátum uzávierky podávania návrhov k výzve PKI-EIP-Eco-Innovation-2009 predlžuje do utorka 15. septembra 2009 do 17.00 hod. bruselského času.

Prístup na internetovú stránku výzvy: http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/application_en.htm