ISSN 1725-5236

doi:10.3000/17255236.C_2009.205.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 205

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 52
29. augusta 2009


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Súdny dvor

2009/C 205/01

Posledná publikácia Súdneho dvora v Úradnom vestníku Európskej únieÚ. v. EÚ C 193, 15.8.2009

1

 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2009/C 205/02

Vec C-511/06 P: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 9. júla 2009 — Archer Daniels Midland Co./Komisia Európskych spoločenstiev (Odvolanie — Hospodárska súťaž — Kartely — Trh s kyselinou citrónovou — Stanovenie výšky pokuty — Úloha vodcu — Právo na obhajobu — Dôkazy predložené v konaní vedenom treťou krajinou — Vymedzenie relevantného trhu — Poľahčujúce okolnosti)

2

2009/C 205/03

Vec C-319/07 P: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 9. júla 2009 — 3F, predtým Specialarbejderforbundet i Danmark (SID)/Komisia Európskych spoločenstiev, Dánske kráľovstvo, Nórske kráľovstvo (Odvolanie — Úľavy na dani týkajúce sa námorníkov pracujúcich na palubách lodí zapísaných v dánskom medzinárodnom registri lodí — Rozhodnutie Komisie o nevznesení námietok — Žaloba o neplatnosť — Pojem dotknutá osoba — Zamestnanecké odbory — Prípustnosť žaloby)

3

2009/C 205/04

Vec C-343/07: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 2. júla 2009 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Corte d’appello di Torino — Taliansko) — Bavaria NV, Bavaria Italia s.r.l./Bayerischer Brauerbund eV [Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Posúdenie platnosti — Prípustnosť — Nariadenie (EHS) č. 2081/92 a nariadenie (ES) č. 1347/2001 — Platnosť — Druhový názov — Koexistencia ochrannej známky a chráneného zemepisného označenia]

3

2009/C 205/05

Vec C-369/07: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) zo 7. júla 2009 — Komisia Európskych spoločenstiev/Helénska republika (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Štátna pomoc — Opatrenia na vykonanie rozsudku Súdneho dvora — Článok 228 ES — Peňažné sankcie — Penále — Paušálna pokuta)

4

2009/C 205/06

Vec C-397/07: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 9. júla 2009 — Komisia Európskych spoločenstiev/Španielske kráľovstvo (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Nepriame dane z tvorby a zvýšenia základného imania — Kapitálové spoločnosti — Smernica 69/335/EHS — Článok 2 ods. 1 a 3, článok 4 ods. 1 a článok 7 — Daň z vkladu — Oslobodenie od dane — Podmienky — Premiestnenie miesta skutočného vedenia alebo sídla spoločnosti z jedného členského štátu do iného členského štátu — Daň z vkladu do majetku určeného na obchodné činnosti vykonávané v členskom štáte pobočkami alebo stálymi prevádzkarňami spoločností, ktorých sídlo sa nachádza v inom členskom štáte)

4

2009/C 205/07

Vec C-430/07: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 25. júna 2009 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Raad van State — Holandsko) — Exportslachterij J. Gosschalk & Zoon BV/Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit [Rozhodnutie 2000/764/ES — Diagnostikovanie a epidemiologické sledovanie bovinnej spongiformnej encefalopatie — Nariadenie (ES) č. 2777/2000 — Opatrenia na podporu trhu — Veterinárne opatrenia — Príspevok Spoločenstva na financovanie časti nákladov na testy — Smernica 85/73/EHS — Možnosť členského štátu financovať časť nákladov, ktoré neuhrádza Spoločenstvo, výberom národných poplatkov za inšpekciu mäsa alebo poplatkov na boj proti epizootickým chorobám]

5

2009/C 205/08

Vec C-558/07: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) zo 7. júla 2009 [návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal High Court of Justice (Queen’s Bench Division) — Spojené kráľovstvo] — The Queen, S.P.C.M. SA, C.H. Erbslöh KG, Lake Chemicals and Minerals Ltd, Hercules Inc./Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs [Nariadenie (ES) č. 1907/2006 — Chemické látky — Registrácia, hodnotenie, autorizácia a obmedzovanie (REACH) — Pojem monomérne látky — Platnosť — Proporcionalita — Rovnosť zaobchádzania]

6

2009/C 205/09

Vec C-7/08: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 2. júla 2009 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hoge Raad der Nederlanden — Holandsko) — Har Vaessen Douane Service BV/Staatssecretaris van Financiën [Oslobodenie od dovozného cla — Nariadenie (EHS) č. 918/83 — Článok 27 — Tovar nepatrnej individuálnej hodnoty zasielaný ako skupinová zásielka — Zásielky zasielané priamo z tretieho štátu príjemcovi v Spoločenstve]

6

2009/C 205/10

Vec C-14/08: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 25. júna 2009 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 5 de San Javier — Španielsko) — Roda Golf & Beach Resort SL [Súdna spolupráca v občianskych veciach — Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Právomoc Súdneho dvora — Pojem spor — Nariadenie (ES) č. 1348/2000 — Doručovanie mimosúdnych písomností mimo súdneho konania — Notárska zápisnica]

7

2009/C 205/11

Vec C-32/08: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 2. júla 2009 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado de lo Mercantil no 1 de Alicante y no 1 de Marca Comunitaria — Španielsko) — Fundación Española para la Innovación de la Artesanía (FEIA)/Cul de Sac Espacio Creativo SL, Acierta Product & Position SA [Nariadenie (ES) č. 6/2002 — Dizajny Spoločenstva — Články 14 a 88 — Majiteľ práva na dizajn Spoločenstva — Nezapísaný dizajn — Objednaný dizajn]

7

2009/C 205/12

Vec C-111/08: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 2. júla 2009 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Högsta domstolen — Švédsko) — SCT Industri AB i likvidation/Alpenblume AB (Súdna spolupráca v občianskych veciach — Súdna právomoc a výkon rozhodnutí — Pôsobnosť — Konkurzy)

8

2009/C 205/13

Vec C-204/08: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 9. júla 2009 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof — Nemecko) — Peter Rehder/Air Baltic Corporation [Nariadenie (ES) č. 44/2001 — Článok 5 bod 1 písm. b) druhá zarážka — Nariadenie (ES) č. 261/2004 — Článok 5 ods. 1 písm. c) a článok 7 ods. 1 písm. a) — Montrealský dohovor — Článok 33 ods. 1 — Letecká doprava — Návrhy na náhradu škody cestujúcim voči leteckým spoločnostiam v prípade zrušenia letov — Miesto poskytovania služby — Súdna právomoc v prípade leteckej prepravy z jedného členského štátu do iného členského štátu leteckou spoločnosťou so sídlom v treťom členskom štáte]

8

2009/C 205/14

Vec C-272/08: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 9. júla 2009 — Komisia Európskych spoločenstiev/Španielske kráľovstvo (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Smernica 2004/83/ES — Azylové právo — Neprebratie v stanovenej lehote)

9

2009/C 205/15

Vec C-302/08: Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 2. júla 2009 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Finanzgericht München — Nemecko) — Zino Davidoff SA/Bundesfinanzdirektion Südost [Ochranné známky — Medzinárodný zápis — Protokol k Madridskej dohode — Nariadenie (ES) č. 40/94 — Článok 146 — Totožnosť účinkov medzinárodného zápisu a zápisu ochrannej známky Spoločenstva v rámci Spoločenstva — Nariadenie (ES) č. 1383/2003 — Článok 5 ods. 4 — Tovar podozrivý z porušovania práv z ochrannej známky — Opatrenie colných orgánov — Majiteľ ochrannej známky Spoločenstva — Právo domôcť sa opatrenia aj v iných členských štátoch, než je členský štát podania žiadosti o prijatie opatrenia — Rozšírenie na majiteľa medzinárodného zápisu]

9

2009/C 205/16

Vec C-356/08: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 25. júna 2009 — Komisia Európskych spoločenstiev/Rakúska republika (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Slobodné poskytovanie služieb — Sloboda usadiť sa — Voľný pohyb kapitálu — Vnútroštátna právna úprava vyžadujúca od lekárov usadených na území Horného Rakúska zriadenie bankového účtu v určitej banke)

10

2009/C 205/17

Vec C-377/08: Rozsudok Súdneho dvora (siedma komora) z 2. júla 2009 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Corte suprema di cassazione — Taliansko) — EGN BV — Filiale Italiana/Agenzia delle Entrate — Ufficio di Roma 2 (Šiesta smernica o DPH — Článok 17 ods. 3 písm. a) — Odpočítateľnosť a vrátenie DPH zaplatenej na vstupe — Poskytovanie telekomunikačných služieb — Poskytovanie služieb príjemcovi usadenému v inom členskom štáte — Článok 9 ods. 2 písm. e) — Určenie miesta poskytovania služieb)

10

2009/C 205/18

Vec C-465/08: Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) z 2. júla 2009 — Komisia Európskych spoločenstiev/Helénska republika (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Smernica 2005/36/ES — Právo usadiť sa — Uznávanie odborných kvalifikácií — Neprebratie v stanovenej lehote)

11

2009/C 205/19

Vec C-469/08: Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) z 9. júla 2009 — Komisia Európskych spoločenstiev/Belgické kráľovstvo (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Smernica 2005/36/ES — Uznávanie odborných kvalifikácií — Neprebratie v stanovenej lehote)

11

2009/C 205/20

Vec C-490/08: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 30. júna 2009 — Komisia Európskych spoločenstiev/Belgické kráľovstvo (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Smernica 2005/68/ES — Zaistenie — Neprebratie v stanovenej lehote)

11

2009/C 205/21

Vec C-556/08: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 9. júla 2009 — Komisia Európskych spoločenstiev/Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Smernica 2005/36/ES — Uznávanie odborných kvalifikácií — Neprebratie v stanovenej lehote)

12

2009/C 205/22

Vec C-557/08: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 9. júla 2009 — Komisia Európskych spoločenstiev/Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Smernica 2005/35/ES — Znečisťovanie mora z lodí a o zavedenie sankcií za porušenia — Neprebratie)

12

2009/C 205/23

Vec C-567/08: Rozsudok Súdneho dvora (siedma komora) z 2. júla 2009 — Komisia Európskych spoločenstiev/Luxemburské veľkovojvodstvo (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Smernica 2005/36/ES — Uznávanie odborných kvalifikácií — Neprebratie v stanovenej lehote)

13

2009/C 205/24

Spojené veci C-439/07 a C-499/07: Uznesenie Súdneho dvora (piata komora) zo 4. júna 2009 (návrhy na začatie prejudiciálneho konania, ktoré podali Hof van beroep te Brussel a Rechtbank van eerste aanleg te Brugge — Belgicko) — Belgické kráľovstvo/KBC Bank SA (Článok 104 ods. 3 prvý pododsek rokovacieho poriadku — Články 43 ES a 56 ES — Smernica 90/435/EHS — Článok 4 ods. 1 — Vnútroštátna právna úprava o zamedzení dvojitého zdanenia rozdelených ziskov — Odpočet sumy vyplatených dividend zo zdaniteľného základu materskej spoločnosti iba v prípade, ak táto spoločnosť dosiahla zdaniteľné zisky)

13

2009/C 205/25

Vec C-146/08 P: Uznesenie Súdneho dvora z 26. marca 2009 — Efkon AG/Európsky parlament, Rada Európskej únie, Komisia Európskych spoločenstiev (Odvolanie — Smernica 2004/52/ES — Interoperabilita elektronických cestných mýtnych systémov v Spoločenstve — Zjavne neprípustné alebo zjavne nedôvodné odvolanie)

14

2009/C 205/26

Vec C-159/08 P: Uznesenie Súdneho dvora z 25. marca 2009 — Isabella Scippacercola, Ioannis Terezakis/Komisia Európskych spoločenstiev (Odvolanie — Zneužitie dominantného postavenia — Údajne neprimerané poplatky uplatňované prevádzkovateľom aténskeho medzinárodného letiska — Zamietnutie sťažnosti — Nedostatok záujmu Spoločenstva)

15

2009/C 205/27

Vec C-166/08: Uznesenie Súdneho dvora z 19. mája 2009 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Amtsgericht Büdingen — Nemecko) — trestné konanie proti Guido Weber (Článok 104 ods. 3 rokovacieho poriadku — Smernica 89/397/EHS — Úradná kontrola potravín — Právo dotknutých osôb predložiť protiposudok — Pojem dotknutá osoba)

15

2009/C 205/28

Vec C-355/08 P: Uznesenie Súdneho dvora z 5. mája 2009 — WWF-UK/Rada Európskej únie, Komisia Európskych spoločenstiev [Odvolanie — Nariadenie (ES) č. 2371/2002 — Konzultácie s regionálnymi poradnými radami týkajúce sa opatrení upravujúcich prístup do vôd a k zdrojom a trvalo udržateľné vykonávanie rybárskych činností — Nariadenie (ES) č. 41/2007 — Stanovenie celkových povolených výlovov tresky na rok 2007 — Členovia regionálneho poradného výboru, ktorí vydali menšinové stanovisko k celkovým povoleným výlovom odlišné od správy uvedeného výboru — Žaloba o neplatnosť smerujúca proti nariadeniu č. 41/2007 podaná takýmto členom — Neprípustnosť — Zjavne nedôvodné odvolanie]

16

2009/C 205/29

Vec C-372/08 P: Uznesenie Súdneho dvora z 5. mája 2009 — Atlantic Dawn Ltd, Antarctic Fishing Co. Ltd, Atlantean Ltd, Killybegs Fishing Enterprises Ltd, Doyle Fishing Co. Ltd, Western Seaboard Fishing Co. Ltd, O’Shea Fishing Co. Ltd, Aine Fishing Co. Ltd, Brendelen Ltd, Cavankee Fishing Co. Ltd, Ocean Trawlers Ltd, Eileen Oglesby, Noel McGing, Mullglen Ltd, Bradan Fishing Co. Ltd, Larry Murphy, Pauric Conneely, Thomas Flaherty, Carmarose Trawling Co. Ltd, Colmcille Fishing Ltd/Komisia Európskych spoločenstiev, Španielske kráľovstvo [Odvolanie — Nariadenie (ES) č. 147/2007 — Zníženie kvót na lov makrel priznaných Írsku na obdobie rokov 2007 až 2012 — Žaloba o neplatnosť nariadenia č. 147/2007 podaná skupinou írskych rybárov zloženou z 20 z 23 držiteľov povolenia pelagickej flotily vybavenej systémom chladenia morskej vody — Neprípustnosť — Zjavne nedôvodné odvolanie]

16

2009/C 205/30

Vec C-387/08 P: Uznesenie Súdneho dvora z 3. apríla 2009 — VDH Projektentwicklung GmbH, Edeka Handelsgesellschaft Rhein-Ruhr mbH/Komisia Európskych spoločenstiev (Odvolanie — Žaloba na nečinnosť — Smernica 89/665/EHS — Nevykonanie mechanizmu nápravy stanoveného v článku 3 ods. 2 Komisiou — Fyzické a právnické osoby — Priama dotknutosť — Neprípustnosť)

17

2009/C 205/31

Vec C-519/08: Uznesenie Súdneho dvora (siedma komora) z 24. apríla 2009 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Monomeles Protodikeio Athinon — Grécko) — Archontia Koukou/Elliniko Dimosio (Článok 104 ods. 3 prvý pododsek rokovacieho poriadku — Sociálna politika — Smernica 1999/70/ES — Doložka 5 a 8 rámcovej dohody o práci na dobu určitú — Pracovné zmluvy na dobu určitú vo verejnom sektore — Zmluvy uzatvorené opakovane — Zníženie všeobecnej úrovne ochrany zamestnancov — Preventívne opatrenia namierené proti zneužívaniu — Sankcie — Absolútny zákaz zmeny pracovných zmlúv na dobu určitú na zmluvy na dobu neurčitú vo verejnom sektore — Dôsledky nesprávneho prebratia smernice — Konformný výklad)

17

2009/C 205/32

Vec C-349/08 P: Odvolanie podané 1. augusta 2008: Dr. Hans Kronberger proti rozsudku Súdu prvého stupňa (siedma komora) z 21. mája 2008 vo veci T-18/07, Hans Kronberger/Európsky parlament

19

2009/C 205/33

Vec C-201/09 P: Odvolanie podané 8. júna 2009: ArcelorMittal Luxembourg SA proti rozsudku Súdu prvého stupňa (siedma komora) z 31. marca 2009 vo veci T-405/06, ArcelorMittal Luxembourg a i./Komisia

19

2009/C 205/34

Vec C-205/09: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Szombathelyi Városi Bíróság (Maďarská republika) 8. júna 2009 — trestné konanie proti Emilovi Eredicsovi a i.

20

2009/C 205/35

Vec C-207/09: Žaloba podaná dňa 9. júna 2009 — Komisia Európskych spoločenstiev/Slovenská republika

20

2009/C 205/36

Vec C-210/09: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour administrative d’appel de Nantes (Francúzsko) 10. júna 2009 — Scott SA, Kimberly Clark SNC, teraz Kimberly Clark SAS/Ville d’Orléans

21

2009/C 205/37

Vec C-213/09: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Finanzgericht Hamburg (Nemecko) 15. júna 2009 — Barsoum Chabo/Hauptzollamt Hamburg-Hafen

21

2009/C 205/38

Vec C-216/09 P: Odvolanie podané 15. júna 2009: Komisia Európskych spoločenstiev proti rozsudku Súdu prvého stupňa (siedma komora) z 31. marca 2009 vo veci T-405/06, ArcelorMittal Luxembourg a i./Komisia

22

2009/C 205/39

Vec C-217/09: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte (Taliansko) 15. júna 2009 — Maurizio Polisseni/A.S.L. no 14 V.C.O. Omegna

22

2009/C 205/40

Vec C-219/09: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale di Milano (Taliansko) 16. júna 2009 — Vitra Patente AG/High Tech Srl

23

2009/C 205/41

Vec C-221/09: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Prim’Awla tal Qorti Ċivili (Maltská republika) 17. júna 2009 — AJD Tuna Ltd/Direttur tal-Agrikoltura u s-Sajd a Avukat Ġenerali

23

2009/C 205/42

Vec C-224/09: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale di Bolzano (Taliansko) 19. júna 2009 — trestné konanie proti Martha Nussbaumer

25

2009/C 205/43

Vec C-225/09: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Giudice di pace di Cortona (Taliansko) 19. júna 2009 — Joanna Jakubowska Edyta/Alessandro Maneggia

25

2009/C 205/44

Vec C-227/09: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale ordinario di Torino (Taliansko) 22. júna 2009 — Antonino Accardo a i./Comune di Torino

26

2009/C 205/45

Vec C-234/09: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Vestre Landsret (Dánsko) 26. júna 2009 — Skatteministeriet/DSV Road A/S

27

2009/C 205/46

Vec C-235/09: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour de cassation (Francúzsko) 29. júna 2009 — DHL Express France SAS/Chronopost SA

27

2009/C 205/47

Vec C-236/09: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour constitutionnelle (Belgicko) 29. júna 2009 — Association Belge des Consommateurs Test-Achats ASBL, Yann van Vugt, Charles Basselier/Conseil des ministres

28

2009/C 205/48

Vec C-241/09: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour d’appel de Bruxelles (Belgicko) 3. júla 2009 — Fluxys SA/Commission de régulation de l’électricité et du gaz (Creg)

28

2009/C 205/49

Vec C-252/09: Žaloba podaná 7. júla 2009 — Komisia Európskych spoločenstiev/Portugalská republika

28

2009/C 205/50

Vec C-254/09 P: Odvolanie podané 9. júla 2009: Calvin Klein Trademark Trust proti rozsudku Súdu prvého stupňa (šiesta komora) zo 7. mája 2009 vo veci T-185/07, Calvin Klein Trademark Trust/ÚHVT a Zafra Marroquineros, S.L.

29

2009/C 205/51

Vec C-255/09: Žaloba podaná 9. júla 2009 — Komisia Európskych spoločenstiev/Portugalská republika

29

2009/C 205/52

Vec C-426/08: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 2. apríla 2009 — Komisia Európskych spoločenstiev/Cyperská republika

30

2009/C 205/53

Vec C-576/08: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 3. júna 2009 — People’s Mojahedin Organization of Iran/Rada Európskej únie, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, Komisia Európskych spoločenstiev, Holandské kráľovstvo

30

 

Súd prvého stupňa

2009/C 205/54

Vec T-348/05 INTP: Rozsudok Súdu prvého stupňa z 9. júla 2009 — JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat/Rada (Konanie — Výklad rozsudku)

31

2009/C 205/55

Vec T-373/05: Rozsudok Súdu prvého stupňa z 10. júla 2009 — Taliansko/Komisia [EPUZF — Záručná sekcia — Výdavky vylúčené z financovania Spoločenstvom — Surový tabak — Povinnosť odôvodnenia — Článok 7 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1258/1999]

31

2009/C 205/56

Vec T-450/05: Rozsudok Súdu prvého stupňa z 9. júla 2009 — Peugeot a Peugeot Nederland/Komisia (Hospodárska súťaž — Kartely — Distribúcia motorových vozidiel — Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 81 ES — Obmedzenie súbežného vývozu z Holandska — Systém odmeňovania koncesionárov a nátlak — Dohoda s protisúťažným predmetom — Pokuty — Závažnosť a dĺžka trvania porušenia)

32

2009/C 205/57

Vec T-33/06: Rozsudok Súdu prvého stupňa z 8. júla 2009 — Zenab/Komisia [Finančná podpora Spoločenstva — Program podpory rozvoja, distribúcie a propagácie európskych audiovizuálnych diel (MEDIA Plus) — Výzva na predkladanie návrhov — Zamietnutie návrhu — Údajné nezákonné prenesenie právomocí prislúchajúcich Komisii — Zjavne nesprávne posúdenie — Povinnosť odôvodnenia — Prístup k dokumentom — Žaloba o neplatnosť a žaloba o náhradu škody]

32

2009/C 205/58

Vec T-219/07: Rozsudok Súdu prvého stupňa z 8. júla 2009 — DSV Road/Komisia [Colná únia — Dovoz diskiet pochádzajúcich z Thajska — Dodatočné vyberanie dovozného cla — Žiadosť o odpustenie dovozného cla — Článok 220 ods. 2 písm. b) a článok 239 nariadenia (ES) č. 2913/92]

33

2009/C 205/59

Vec T-230/07: Rozsudok Súdu prvého stupňa z 8. júla 2009 — Laboratorios Del Dr. Esteve/ÚHVT — Ester C (ESTER-E) [Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva ESTER-E — Skoršia obrazová ochranná známka Spoločenstva ESTEVE — Relatívny dôvod zamietnutia — Neexistencia pravdepodobnosti zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 40/94 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009]]

33

2009/C 205/60

Vec T-238/07: Rozsudok Súdu prvého stupňa z 9. júla 2009 — Ristic a i./Komisia (Politika hygieny — Ochranné opatrenia — Rozhodnutie 2007/362/ES — Žaloba o neplatnosť — Zastavenie konania — Žaloba o náhradu škody — Zásada proporcionality — Zásada ochrany legitímnej dôvery — Povinnosť starostlivosti — Právo vlastniť majetok a právo vykonávať hospodársku činnosť)

33

2009/C 205/61

Vec T-28/08: Rozsudok Súdu prvého stupňa z 8. júla 2009 — Mars/ÚHVT — Ludwig Schokolade (Tvar čokoládovej tyčinky) [Ochranná známka Spoločenstva — Konanie o vyhlásenie neplatnosti — Trojrozmerná ochranná známka Spoločenstva — Tvar čokoládovej tyčinky — Absolútne dôvody zamietnutia — Neexistencia rozlišovacej spôsobilosti — Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 40/94 [zmenený, teraz článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009] — Neexistencia rozlišovacej spôsobilosti nadobudnutej prostredníctvom používania — Článok 7 ods. 3 nariadenia č. 40/94 (zmenený, teraz článok 7 ods. 3 nariadenia č. 207/2009) — Právo byť vypočutý — Články 73 a 74 nariadenia č. 40/94 (zmenené, teraz články 75 a 76 nariadenia č. 207/2009)]

34

2009/C 205/62

Vec T-71/08: Rozsudok Súdu prvého stupňa z 8. júla 2009 — Promat/ÚHVT — Prosima Comercial (PROSIMA PROSIMA COMERCIAL S.A.) [Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva PROSIMA PROSIMA COMERCIAL S.A. — Skoršia slovná národná ochranná známka PROMINA — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Neexistencia podobnosti tovarov — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 40/94 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009]]

34

2009/C 205/63

Vec T-182/08: Rozsudok Súdu prvého stupňa z 8. júla 2009 — Komisia/Atlantic Energy (Arbitrážna doložka — Dohoda o finančnej pomoci uzavretá v rámci osobitného programu v oblasti nenukleárnej energie — Porušenie zmluvy — Vrátenie vyplatených súm — Zákonom stanovené započítanie — Rozsudok pre zmeškanie)

35

2009/C 205/64

Vec T-225/08: Rozsudok Súdu prvého stupňa z 8. júla 2009 — Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel/ÚHVT — Schwarzbräu (ALASKA) [Ochranná známka Spoločenstva — Konanie o vyhlásenie neplatnosti — Obrazová ochranná známka Spoločenstva ALASKA — Absolútny dôvod zamietnutia — Neexistencia opisného charakteru — Článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 40/94 [teraz článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 207/2009]]

35

2009/C 205/65

Vec T-226/08: Rozsudok Súdu prvého stupňa z 8. júla 2009 — Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel/ÚHVT — Schwarzbräu (Alaska) [Ochranná známka Spoločenstva — Konanie o vyhlásenie neplatnosti — Slovná ochranná známka Spoločenstva Alaska — Absolútny dôvod zamietnutia — Neexistencia opisného charakteru — Článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 40/94 [teraz článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 207/2009]]

36

2009/C 205/66

Vec T-240/08: Rozsudok Súdu prvého stupňa z 8. júla 2009 — Procter & Gamble/ÚHVT — Laboratorios Alcala Farma (oli) [Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva oli — Skoršie slovné ochranné známky Spoločenstva OLAY — Relatívne dôvody zamietnutia — Neexistencia nebezpečenstva zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 40/94 [zmenený, teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009]]

36

2009/C 205/67

Spojené veci T-246/08 a T-332/08: Rozsudok Súdu prvého stupňa z 9. júla 2009 — Melli Bank/Rada [Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika — Reštriktívne opatrenia prijaté voči Iránskej islamskej republike s cieľom zabrániť šíreniu jadrových zbraní — Zmrazenie finančných prostriedkov — Žaloba o neplatnosť — Súdne preskúmanie — Proporcionalita — Rovnosť zaobchádzania — Povinnosť odôvodnenia — Námietka nezákonnosti — Článok 7 ods. 2 písm. d) nariadenia (ES) č. 423/2007]

37

2009/C 205/68

Vec T-257/08: Rozsudok Súdu prvého stupňa z 9. júla 2009 — Biotronik/ÚHVT (BioMonitor) [Ochranná známka Spoločenstva — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva BioMonitor — Absolútny dôvod zamietnutia — Opisný charakter — Článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 40/94 [teraz článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 207/2009]]

37

2009/C 205/69

Vec T-464/04: Uznesenie Súdu prvého stupňa z 30. júna 2009 — Impala/Komisia (Hospodárska súťaž — Koncentrácia — Spoločný podnik Sony BMG — Dodatočná bezpredmetnosť sporu — Zastavenie konania)

37

2009/C 205/70

Vec T-114/08 P: Uznesenie Súdu prvého stupňa z 26. júna 2009 — Marcuccio/Komisia (Odvolanie — Verejná služba — Úradníci — Primeraná lehota na podanie návrhu na náhradu škody — Omeškanie — Odvolanie čiastočne zjavne neprípustné a čiastočne zjavne nedôvodné)

38

2009/C 205/71

Vec T-285/08: Uznesenie Súdu prvého stupňa z 30. júna 2009 — Securvita/ÚHVT (Natur-Aktien-Index) [Ochranná známka Spoločenstva — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva Natur-Aktien-Index — Absolútny dôvod zamietnutia — Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti — Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 40/94 [teraz článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009] — Návrh na opravu — Zjavná neprípustnosť]

38

2009/C 205/72

Vec T-246/09 R: Uznesenie predsedu Súdu prvého stupňa z 2. júla 2009 — Insula/Komisia (Nariadenie predbežného opatrenia — Oznámenia o dlhu — Návrh na odklad výkonu — Nedodržanie formálnych náležitostí — Neprípustnosť)

39

2009/C 205/73

Vec T-219/09: Žaloba podaná 19. mája 2009 — Balfe a i./Parlament

39

2009/C 205/74

Vec T-224/09: Žaloba podaná 5. júna 2009 — CEVA/Komisia

40

2009/C 205/75

Vec T-233/09: Žaloba podaná 12. júna 2009 — Access Info Europe/Rada

40

2009/C 205/76

Vec T-241/09: Žaloba podaná 16. júna 2009 — Nikolaou/Dvor audítorov

41

2009/C 205/77

Vec T-242/09: Žaloba podaná 24. júna 2009 — Schräder/CPVO — Hansson (Lemon Symphony)

42

2009/C 205/78

Vec T-243/09: Žaloba podaná 18. júna 2009 — Fedecom/Komisia

43

2009/C 205/79

Vec T-247/09: Žaloba podaná 16. júna 2009 — Evropaïki Dynamiki/Komisia

43

2009/C 205/80

Vec T-253/09: Žaloba podaná 26. júna 2009 — Wilo/ÚHVT (Tvar krytu na motor)

44

2009/C 205/81

Vec T-254/09: Žaloba podaná 26. júna 2009 — Wilo/ÚHVT (Vyobrazenie zeleného krytu)

44

2009/C 205/82

Vec T-258/09: Žaloba podaná 6. júla 2009 — i-content/ÚHVT (BETWIN)

45

2009/C 205/83

Vec T-262/09: Žaloba podaná 6. júla 2009 — Defense Technology/ÚHVT — DEF-TEC Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR)

45

2009/C 205/84

Vec T-263/09: Žaloba podaná 7. júla 2009 — Mannatech/ÚHVT (BOUNCEBACK)

46

2009/C 205/85

Vec T-265/09: Žaloba podaná 10. júla 2009 — Serrano Aranda/ÚHVT — Burg Groep (LE LANCIER)

46

2009/C 205/86

Vec T-467/07: Uznesenie Súdu prvého stupňa z 1. júla 2009 — Du Pont de Nemours (France) a i./Komisia

47

2009/C 205/87

Vec T-487/07: Uznesenie Súdu prvého stupňa z 2. júla 2009 — Imperial Chemical Industries/ÚHVT (FACTORY FINISH)

47

 

Súd pre verejnú službu

2009/C 205/88

Vec F-48/09: Žaloba podaná 11. mája 2009 — Schopphoven/Komisia

48

2009/C 205/89

Vec F-51/09: Žaloba podaná 19. mája 2009 — Petrilli/Komisia

48

2009/C 205/90

Vec F-56/09: Žaloba podaná 4. júna 2009 — Marcuccio/Komisia

48

2009/C 205/91

Vec F-59/09: Žaloba podaná 13. júna 2009 — Nicola/EIB

49

2009/C 205/92

Vec F-60/09: Žaloba podaná 24. júna 2009 — Birkhoff/Komisia

50

2009/C 205/93

Vec F-63/09: Žaloba podaná 26. júna 2009 — Donati/ECB

50

2009/C 205/94

Vec F-66/09: Žaloba podaná 9. júla 2009 — Saracco/ECB

51

 

Korigendá

2009/C 205/95

Korigendum k oznámeniu v Úradnom vestníku vo veci T-159/09 (Ú. v. EÚ C 153, 4.7.2009, s. 44)

52

SK

 


IV Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

Súdny dvor

29.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 205/1


2009/C 205/01

Posledná publikácia Súdneho dvora v Úradnom vestníku Európskej únie

Ú. v. EÚ C 193, 15.8.2009

Predchádzajúce publikácie

Ú. v. EÚ C 180, 1.8.2009

Ú. v. EÚ C 167, 18.7.2009

Ú. v. EÚ C 153, 4.7.2009

Ú. v. EÚ C 141, 20.6.2009

Ú. v. EÚ C 129, 6.6.2009

Ú. v. EÚ C 113, 16.5.2009

Tieto texty sú dostupné na adresách:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Oznamy

SÚDNE KONANIA

Súdny dvor

29.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 205/2


Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 9. júla 2009 — Archer Daniels Midland Co./Komisia Európskych spoločenstiev

(Vec C-511/06 P) (1)

(Odvolanie - Hospodárska súťaž - Kartely - Trh s kyselinou citrónovou - Stanovenie výšky pokuty - Úloha vodcu - Právo na obhajobu - Dôkazy predložené v konaní vedenom treťou krajinou - Vymedzenie relevantného trhu - Poľahčujúce okolnosti)

2009/C 205/02

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľka: Archer Daniels Midland Co. (v zastúpení: C. O. Lenz, Rechtsanwalt, L. Martin Alegi, solicitor, E. Batchelor a M. Garcia, solicitors)

Ďalší účastník konania: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: A. Bouquet a X. Lewis, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Odvolanie podané proti rozsudku Súdu prvého stupňa (tretia komora) z 27. septembra 2006, Archer Daniels Midland/Komisia (T-59/02), ktorým Súd prvého stupňa zamietol žalobu smerujúcu k zrušeniu rozhodnutia Komisie K(2001) 3923 v konečnom znení z 5. decembra 2001 o konaní podľa článku 81 Zmluvy ES (vec COMP/E-1/36.604 — Kyselina citrónová) týkajúcom sa kartelovej dohody na trhu s kyselinou citrónovou, a subsidiárne k zníženiu pokuty uloženej odvolateľke

Výrok rozsudku

1.

Rozsudok Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev z 27. septembra 2006, Archer Daniels Midland/Komisia (T-59/02), sa zrušuje v rozsahu, v ktorom sa v ňom zamietol žalobný dôvod spoločnosti Archer Daniels Midland Co. týkajúci sa porušenia jej práva na obhajobu počas správneho konania, ktoré viedlo k rozhodnutiu Komisie 2002/742/ES z 5. decembra 2001 o konaní podľa článku 81 Zmluvy ES a článku 53 Dohody EHP (vec COMP/E-1/36.604 — Kyselina citrónová), v rozsahu, v ktorom jej Komisia Európskych spoločenstiev neumožnila uplatniť svoje práva v súvislosti so skutočnosťami, z ktorých vychádzala pri prisúdení úlohy vodcu kartelu spoločnosti Archer Daniels Midland Co.

2.

Rozsudok Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev z 27. septembra 2006, Archer Daniels Midland/Komisia, sa zrušuje v rozsahu, v ktorom sa v ňom zamietol ako neúčinný žalobný dôvod spoločnosti Archer Daniels Midland Co. týkajúci sa toho, že Komisia Európskych spoločenstiev nesprávne uplatnila ustanovenie časti B písm. b) oznámenia Komisie z 18. júla 1996 o neuložení alebo znížení pokút v prípadoch kartelov.

3.

Článok 3 rozhodnutia 2002/742/ES sa zrušuje v rozsahu, v ktorom sa v ňom stanovuje výška pokuty spoločnosti Archer Daniels Midland Co. na 39,69 milióna eur.

4.

Výška pokuty spoločnosti Archer Daniels Midland Co. sa z dôvodu porušenia konštatovaného v článku 1 rozhodnutia 2002/742/ES, čiastočne zrušeného rozsudkom Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev z 27. septembra 2006, Archer Daniels Midland/Komisia (T-59/02), stanovuje na 29,4 milióna eur.

5.

V zostávajúcej časti sa odvolanie zamieta.

6.

Spoločnosť Archer Daniels Midland Co. znáša tri štvrtiny svojich vlastných trov konania a je povinná nahradiť trovy konania Komisie Európskych spoločenstiev v konaní pred Súdom prvého stupňa Európskych spoločenstiev, zároveň znáša polovicu svojich vlastných trov konania a je povinná nahradiť trovy konania Komisie Európskych spoločenstiev v odvolacom konaní.

7.

Komisia Európskych spoločenstiev sa zaväzuje na náhradu jednej štvrtiny trov konania spoločnosti Archer Daniels Midland Co. v konaní pred Súdom prvého stupňa Európskych spoločenstiev a na náhradu polovice trov konania spoločnosti Archer Daniels Midland Co. v odvolacom konaní.


(1)  Ú. v. EÚ C 56, 10.3.2007.


29.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 205/3


Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 9. júla 2009 — 3F, predtým Specialarbejderforbundet i Danmark (SID)/Komisia Európskych spoločenstiev, Dánske kráľovstvo, Nórske kráľovstvo

(Vec C-319/07 P) (1)

(Odvolanie - Úľavy na dani týkajúce sa námorníkov pracujúcich na palubách lodí zapísaných v dánskom medzinárodnom registri lodí - Rozhodnutie Komisie o nevznesení námietok - Žaloba o neplatnosť - Pojem „dotknutá osoba“ - Zamestnanecké odbory - Prípustnosť žaloby)

2009/C 205/03

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľ: 3F, predtým Specialarbejderforbundet i Danmark (SID) (v zastúpení: A. Bentley, QC, A. Worsøe, advokát)

Ďalší účastníci konania: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: N. Khan a H. van Vliet, splnomocnení zástupcovia), Dánske kráľovstvo, Nórske kráľovstvo

Predmet veci

Odvolanie proti uzneseniu druhej rozšírenej komory Súdu prvého stupňa z 23. apríla 2007 vo veci T-30/03, Specialarbejderforbundet i Danmark (SID)/Komisia Európskych spoločenstiev, ktorým Súd prvého stupňa rozhodol o neprípustnosti žaloby navrhujúcej zrušenie rozhodnutia Komisie K(2002) 4370 v konečnom znení z 13. novembra 2002 považujúceho opatrenia spočívajúce v daňovom znížení uplatniteľné na námorníkov na palube dánskych lodí za štátnu pomoc zlučiteľnú so spoločným trhom — Pojem dotknutá osoba — Zamestnanecké odbory

Výrok rozsudku

1.

Uznesenie Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev z 23. apríla 2007, SID/Komisia (vec T-30/03), sa čiastočne zrušuje v rozsahu, v ktorom Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev neodpovedal na tvrdenia 3F týkajúce sa jednak jeho konkurenčného postavenia vo vzťahu k iným odborovým zväzom v rámci vyjednávania kolektívnych zmlúv uplatňujúcich sa na námorníkov a jednak sociálnych aspektov vyplývajúcich z daňových opatrení týkajúcich sa námorníkov zamestnaných na lodiach zapísaných do dánskeho medzinárodného registra lodí.

2.

Námietka neprípustnosti podaná Komisiou Európskych spoločenstiev na Súd prvého stupňa Európskych spoločenstiev sa zamieta.

3.

Vec sa vracia Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev, aby rozhodol o návrhoch 3F týkajúcich sa zrušenia rozhodnutia Komisie K(2002) 4370 v konečnom znení z 13. novembra 2002 o nevznesení námietok proti dánskym daňovým opatreniam uplatňujúcim sa na námorníkov zamestnaných na palubách lodí zapísaných v dánskom medzinárodnom registri lodí.

4.

O trovách konania sa rozhodne neskôr.


(1)  Ú. v. EÚ C 211, 8.9.2007.


29.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 205/3


Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 2. júla 2009 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Corte d’appello di Torino — Taliansko) — Bavaria NV, Bavaria Italia s.r.l./Bayerischer Brauerbund eV

(Vec C-343/07) (1)

(Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Posúdenie platnosti - Prípustnosť - Nariadenie (EHS) č. 2081/92 a nariadenie (ES) č. 1347/2001 - Platnosť - Druhový názov - Koexistencia ochrannej známky a chráneného zemepisného označenia)

2009/C 205/04

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Corte d’appello di Torino

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobcovia: Bavaria NV, Bavaria Italia s.r.l.

Žalovaný: Bayerischer Brauerbund eV

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Corte d’appello di Torino — Platnosť nariadenia Rady (ES) č. 1347/2001 z 28. júna 2001, ktoré dopĺňa prílohu nariadenia Komisie (ES) č. 1107/96 o registrácii zemepisných označení a označení pôvodu podľa postupu stanoveného v článku 17 nariadenia Rady (EHS) č. 2081/92 (Ú. v. ES L 182, s. 3; Mim. vyd. 03/033, s. 97) — Ak je platné, existencia negatívnych účinkov, ktoré spôsobuje registrácia chráneného zemepisného označenia „Bayerisches Bier“, na platnosť a používanie skôr existujúcich ochranných známok tretích osôb obsahujúcich slovo „Bavaria“

Výrok rozsudku

1.

Preskúmanie prvej otázky, ktorú položil vnútroštátny súd, neodhalilo nijakú skutočnosť, ktorá by mohla ovplyvniť platnosť nariadenia Rady (ES) č. 1347/2001 z 28. júna 2001, ktoré dopĺňa prílohu nariadenia Komisie (ES) č. 1107/96 o registrácii zemepisných označení a označení pôvodu podľa postupu stanoveného v článku 17 nariadenia Rady (EHS) č. 2081/92.

2.

Nariadenie č. 1347/2001 sa má vykladať v tom zmysle, že neovplyvňuje platnosť a možnosť používania, ktoré zodpovedá jednej zo situácií uvedených v článku 13 nariadenia Rady (EHS) č. 2081/92 zo 14. júla 1992 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín, skôr existujúcich ochranných známok tretích osôb, v ktorých sa nachádza slovo „Bavaria“, zapísaných v dobrej viere predo dňom podania žiadosti o registráciu chráneného zemepisného označenia „Bayerisches Bier“ pod podmienkou, že tieto ochranné známky nie sú postihnuté dôvodmi neplatnosti alebo výmazu, ktoré sú upravené v článku 3 ods. 1 písm. c) a g), ako aj v článku 12 ods. 2 písm. b) prvej smernice Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok.


(1)  Ú. v. EÚ C 247, 20.10.2007.


29.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 205/4


Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) zo 7. júla 2009 — Komisia Európskych spoločenstiev/Helénska republika

(Vec C-369/07) (1)

(Nesplnenie povinnosti členským štátom - Štátna pomoc - Opatrenia na vykonanie rozsudku Súdneho dvora - Článok 228 ES - Peňažné sankcie - Penále - Paušálna pokuta)

2009/C 205/05

Jazyk konania: gréčtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: E. Righini, I. Hadjiyiannis a D. Triantafyllou, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Helénska republika (v zastúpení: A. Samoni-Rantou a P. Mylonopoulos, splnomocnení zástupcovia, V. Christianos a P. Anestis, dikigoroi)

Predmet veci

Nesplnenie povinnosti členským štátom — Článok 228 ES — Nevykonanie rozsudku Súdneho dvora z 12. mája 2005 vo veci C-415/03 — Porušenie článkov 3 a 4 rozhodnutia Komisie 2003/372/ES z 11. decembra 2002 o pomoci, ktorú Grécko poskytlo v prospech Olympic Airways (Ú. v. ES L 132, s. 1) — Neprijatie opatrení na vymáhanie pomoci, ktorá je nezlučiteľná so Zmluvou, a pomoci, ktorá bola priznaná nezákonne — Žiadosť o určenie penále

Výrok rozsudku

1.

Helénska republika si tým, že ku dňu uplynutia lehoty stanovenej v odôvodnenom stanovisku neprijala opatrenia na vykonanie rozsudku z 12. mája 2005, Komisia/Grécko (C-415/03), týkajúceho sa vrátenia štátnej pomoci považovanej za protiprávnu a nezlučiteľnú so spoločným trhom, v súlade s článkom 3 rozhodnutia Komisie 2003/372/ES z 11. decembra 2002 o pomoci, ktorú Grécko poskytlo v prospech Olympic Airways, nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z tohto rozhodnutia a z článku 228 ods. 1 ES.

2.

Helénska republika je povinná zaplatiť Komisii Európskych spoločenstiev na účet „Vlastné zdroje Európskeho spoločenstva“ penále vo výške 16 000 eur za každý deň omeškania s prijatím opatrení potrebných na vykonanie citovaného rozsudku z 12. mája 2005, Komisia/Grécko, a to odo dňa uplynutia jedného mesiaca od vyhlásenia tohto rozsudku až do vykonania uvedeného rozsudku z 12. mája 2005.

3.

Helénska republika je povinná zaplatiť Komisii Európskych spoločenstiev na účet „Vlastné zdroje Európskeho spoločenstva“ paušálnu pokutu vo výške 2 milióny eur.

4.

Helénska republika je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 269, 10.11.2007.


29.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 205/4


Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 9. júla 2009 — Komisia Európskych spoločenstiev/Španielske kráľovstvo

(Vec C-397/07) (1)

(Nesplnenie povinnosti členským štátom - Nepriame dane z tvorby a zvýšenia základného imania - Kapitálové spoločnosti - Smernica 69/335/EHS - Článok 2 ods. 1 a 3, článok 4 ods. 1 a článok 7 - Daň z vkladu - Oslobodenie od dane - Podmienky - Premiestnenie miesta skutočného vedenia alebo sídla spoločnosti z jedného členského štátu do iného členského štátu - Daň z vkladu do majetku určeného na obchodné činnosti vykonávané v členskom štáte pobočkami alebo stálymi prevádzkarňami spoločností, ktorých sídlo sa nachádza v inom členskom štáte)

2009/C 205/06

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: E. Gippini Fournier a M. Afonso, splnomocnení zástupcovia)

Žalované: Španielske kráľovstvo (v zastúpení: B. Plaza Cruz a M. Muñoz Pérez, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Nesplnenie povinnosti členským štátom — Porušenie smernice Rady 69/335/EHS zo 17. júla 1969 o nepriamych daniach z tvorby a navyšovania základného imania (Ú. v. ES L 249, s. 25; Mim. vyd. 09/001, s. 11) — Premiestnenie sídla spoločnosti — Vnútroštátna právna úprava, ktorá zdaňuje premiestnenie sídla, pokiaľ daná spoločnosť nepodlieha kapitálovej dani v členskom štáte pôvodu — Podmienky uplatnenia povinných oslobodení

Výrok rozsudku

1.

Španielske kráľovstvo si tým, že:

oslobodenie transakcií upravených v článku 7 ods. 1 písm. b) smernice Rady 69/335/EHS zo 17. júla 1969 o nepriamych daniach z tvorby a navýšenia základného imania, zmenenej a doplnenej smernicou Rady 73/79/EHS z 9. apríla 1973, smernicou Rady 73/80/EHS z 9. apríla 1973 a smernicou Rady 85/303/EHS z 10. júna 1985, od dane z vkladu viaže na podmienky stanovené v článku 96 druhého doplňujúceho ustanovenia konsolidovaného znenia zákona o dani právnických osôb (Disposición Adicional Segunda del texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades), vydaného kráľovským dekrétom č. 4/2004 z 5. marca 2004,

daňou z vkladu zdaňuje premiestnenie miesta skutočného vedenia alebo sídla kapitálových spoločností, ktoré vo svojom členskom štáte pôvodu nepodliehali podobnej dani, z určitého členského štátu do Španielska a

daňou z vkladu zdaňuje majetok určený na obchodné činnosti vykonávané na území Španielska prostredníctvom pobočiek alebo stálych prevádzkarní spoločností, ktoré majú svoje sídlo v členskom štáte, ktorý neuplatňuje podobnú daň,

nesplnilo povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo smernice 69/335, zmenenej a doplnenej smernicami 73/79, 73/80 a 85/303.

2.

V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta.

3.

Španielske kráľovstvo je povinné nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 269, 10.11.2007.


29.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 205/5


Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 25. júna 2009 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Raad van State — Holandsko) — Exportslachterij J. Gosschalk & Zoon BV/Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

(Vec C-430/07) (1)

(Rozhodnutie 2000/764/ES - Diagnostikovanie a epidemiologické sledovanie bovinnej spongiformnej encefalopatie - Nariadenie (ES) č. 2777/2000 - Opatrenia na podporu trhu - Veterinárne opatrenia - Príspevok Spoločenstva na financovanie časti nákladov na testy - Smernica 85/73/EHS - Možnosť členského štátu financovať časť nákladov, ktoré neuhrádza Spoločenstvo, výberom národných poplatkov za inšpekciu mäsa alebo poplatkov na boj proti epizootickým chorobám)

2009/C 205/07

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Raad van State

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Exportslachterij J. Gosschalk & Zoon BV

Žalovaný: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Nederlandse Raad van State — Výklad článku 1 ods. 3 rozhodnutia Komisie 2000/764/ES z 29. novembra 2000 o testovaní hovädzieho dobytka na prítomnosť bovinnej spongiformnej encefalopatie a o zmene a doplnení rozhodnutia 98/272/ES o epidemiologickom dohľade nad prenosnou spongiformnou encefalopatiou [neoficiálny preklad] (Ú. v. ES L 305, s. 35), článku 2 ods. 1 a 2 nariadenia Komisie (ES) č. 2777/2000 z 18. decembra 2000, ktorým sa prijímajú osobitné podporné opatrenia pre trh s hovädzím a teľacím mäsom [neoficiálny preklad] (Ú. v. ES L 321, s. 47), článku 1 ods. 2 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 1258/1999 zo 17. mája 1999 o financovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky (Ú. v. ES L 160, s. 103; Mim. vyd. 03/025, s. 414), nariadenia Rady (ES) č. 1254/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s hovädzím a teľacím mäsom (Ú. v. ES L 160, s. 21; Mim. vyd. 03/025, s. 339) a článku 5 ods. 4 poslednej vety smernice Rady 85/73/EHS z 29. januára 1985 o financovaní veterinárnych inšpekcií a kontrol čerstvého mäsa a hydinového mäsa (Ú. v. ES L 32, s. 14; Mim. vyd. 03/006, s. 161), zmenenej, doplnenej a konsolidovanej smernicou 96/43/ES (Ú. v. ES L 162, s. 1; Mim. vyd. 03/019, s. 212) — Diagnostikovanie BSE — Schválené rýchle testy na BSE — Výlučné financovanie Spoločenstvom alebo povinné spolufinancovanie členskými štátmi s presúvaním nákladov na hospodárske subjekty prostredníctvom poplatkov — Rozsudok vo veci C-239/01, Nemecko/Komisia

Výrok rozsudku

1.

Článok 2 ods. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 2777/2000 z 18. decembra 2000, ktorým sa prijímajú osobitné podporné opatrenia pre trh s hovädzím a teľacím mäsom, zmeneného a doplneného nariadením Komisie (ES) č. 111/2001 z 19.januára 2001, sa má vykladať v tom zmysle, že sa vzťahuje na testy na diagnostikovanie bovinnej spongiformnej encefalopatie, ktoré boli povinne vykonávané v Holandsku v priebehu mája a júna 2001 na všetkom mäse z hovädzieho dobytka staršieho ako 30 mesiacov zabitého na účely ľudskej spotreby.

2.

Článok 2 ods. 1 nariadenia č. 2777/2000, zmeneného a doplneného nariadením 111/2001, sa musí vykladať v tom zmysle, že zákaz uvádzania na trh týkajúci sa mäsa z hovädzieho dobytka staršieho ako 30 mesiacov, ktorý nebol testovaný s negatívnym výsledkom v rámci testu na diagnostikovanie bovinnej spongiformnej encefalopatie stanoveného týmto nariadením od 1. januára 2001, predstavuje veterinárne opatrenie v zmysle článku 1 ods. 2 písm. d) nariadenia Rady (ES) č. 1258/1999 zo 17. mája 1999 o financovaní Spoločnej poľnohospodárskej politiky, teda opatrenie, ktoré je súčasťou programov na likvidáciu a sledovanie bovinnej spongiformnej encefalopatie.

3.

Článok 2 ods. 2 nariadenia č. 2777/2000, zmeneného a doplneného nariadením č. 111/2001, ako aj článok 4 a článok 5 ods. 4 druhý pododsek smernice Rady 85/73/EHS z 29. januára 1985 o financovaní veterinárnych inšpekcií a kontrol, na ktoré sa vzťahujú smernice 89/662/EHS, 90/425/EHS, 90/675/EHS a 91/496/EHS, zmenenej, doplnenej a konsolidovanej smernicou Rady 96/43/ES z 26. júna 1996, je potrebné vykladať v tom zmysle, že nebránia tomu, aby členské štáty vyberali národné poplatky určené na financovanie nákladov na testy na diagnostikovanie bovinnej spongiformnej encefalopatie. Celková výška poplatkov spojených so zabitím hovädzieho dobytka určeného na ľudskú spotrebu sa musí určiť pri dodržiavaní zásad prijatých pre poplatky Spoločenstva, z ktorých vyplýva, že táto suma nemôže prekročiť vynaložené náklady pokrývajúce mzdové náklady a náklady na sociálne zabezpečenie, ako aj administratívne náklady súvisiace s uskutočnením takýchto testov a že je zakázaná akákoľvek priama alebo nepriama náhrada takéhoto poplatku.


(1)  Ú. v. EÚ C 297, 8.12.2007.


29.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 205/6


Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) zo 7. júla 2009 [návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal High Court of Justice (Queen’s Bench Division) — Spojené kráľovstvo] — The Queen, S.P.C.M. SA, C.H. Erbslöh KG, Lake Chemicals and Minerals Ltd, Hercules Inc./Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs

(Vec C-558/07) (1)

(Nariadenie (ES) č. 1907/2006 - Chemické látky - Registrácia, hodnotenie, autorizácia a obmedzovanie (REACH) - Pojem „monomérne látky“ - Platnosť - Proporcionalita - Rovnosť zaobchádzania)

2009/C 205/08

Jazyk konania: angličtina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

High Court of Justice (Queen’s Bench Division)

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobcovia: The Queen, S.P.C.M. SA, C.H. Erbslöh KG, Lake Chemicals and Minerals Ltd, Hercules Inc.

Žalovaný: Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania — High Court of Justice, Queen’s Bench Division — Výklad a platnosť článku 6 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Ú. v. EÚ L 396, s. 1) — Pojem „monomérne látky“

Výrok rozsudku

1.

Pojem „monomérne látky“ uvedený v článku 6 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES sa vzťahuje len na zreagované monoméry obsiahnuté v polyméroch.

2.

Z preskúmania druhej otázky nevyplynula žiadna skutočnosť, ktorá by mohla ovplyvniť platnosť článku 6 ods. 3 nariadenia č. 1907/2006.


(1)  Ú. v. EÚ C 51, 23.2.2008.


29.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 205/6


Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 2. júla 2009 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hoge Raad der Nederlanden — Holandsko) — Har Vaessen Douane Service BV/Staatssecretaris van Financiën

(Vec C-7/08) (1)

(Oslobodenie od dovozného cla - Nariadenie (EHS) č. 918/83 - Článok 27 - Tovar nepatrnej individuálnej hodnoty zasielaný ako skupinová zásielka - Zásielky zasielané priamo z tretieho štátu príjemcovi v Spoločenstve)

2009/C 205/09

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Hoge Raad der Nederlanden

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Har Vaessen Douane Service BV

Žalovaný: Staatssecretaris van Financiën

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Hoge Raad der Nederlanden Den Haag (Holandsko) — Výklad článku 27 nariadenia Rady (EHS) č. 918/83 z 28. marca 1983 ustanovujúceho systém spoločenstva pre oslobodenie od cla (Ú. v. ES L 105, s. 1; Mim. vyd. 02/001, s. 419) — Zásielky, ktoré sú odosielané priamo z tretej krajiny príjemcovi v Spoločenstve a majúce nepatrnú hodnotu, ktoré sú však doručované ako skupinová zásielka s celkovou hodnotou zasielaného tovaru, ktorá prekračuje maximálne stanovenú hranicu

Výrok rozsudku

Článok 27 nariadenia Rady (EHS) č. 918/83 z 28. marca 1983, ustanovujúceho systém spoločenstva pre oslobodenie od cla, zmeneného a doplneného nariadením (EHS) č. 3357/91 zo 7. novembra 1991, nebráni tomu, aby sa skupinovým zásielkam tovaru, ktorých celková skutočná hodnota prekračuje hranicu uvedenú v tomto článku 27, ale ktoré, ak sú posudzované zvlášť, majú nepatrnú hodnotu, priznalo oslobodenie od dovozného cla za podmienky, že každý balík skupinovej zásielky je adresovaný individuálne príjemcovi v Európskom spoločenstve. V tejto súvislosti skutočnosť, že zmluvný partner týchto príjemcov je takisto usadený v Európskom spoločenstve, je irelevantná, pokiaľ sa tovar zasiela priamo z tretieho štátu týmto príjemcom.


(1)  Ú. v. EÚ C 92, 12.4.2008.


29.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 205/7


Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 25. júna 2009 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 5 de San Javier — Španielsko) — Roda Golf & Beach Resort SL

(Vec C-14/08) (1)

(Súdna spolupráca v občianskych veciach - Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Právomoc Súdneho dvora - Pojem „spor“ - Nariadenie (ES) č. 1348/2000 - Doručovanie mimosúdnych písomností mimo súdneho konania - Notárska zápisnica)

2009/C 205/10

Jazyk konania: španielčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 5 de San Javier

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Roda Golf & Beach Resort SL

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de San Javier — Výklad článku 16 nariadenia Rady (ES) č. 1348/2000 z 29. mája 2000 o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch (Ú. v. ES L 160, s. 37; Mim. vyd. 19/001, s. 227) — Doručovanie mimosúdnych písomností výlučne medzi súkromnými osobami mimo rámca súdneho konania s využitím materiálneho a personálneho vybavenia súdnych orgánov Európskej únie

Výrok rozsudku

Doručenie notárskej zápisnice, ako je predmetná notárska zápisnica vo veci samej, mimo súdneho konania patrí do pôsobnosti nariadenia Rady (ES) č. 1348/2000 z 29. mája 2000 o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch.


(1)  Ú. v. EÚ C 92, 12.4.2008.


29.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 205/7


Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 2. júla 2009 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado de lo Mercantil no 1 de Alicante y no 1 de Marca Comunitaria — Španielsko) — Fundación Española para la Innovación de la Artesanía (FEIA)/Cul de Sac Espacio Creativo SL, Acierta Product & Position SA

(Vec C-32/08) (1)

(Nariadenie (ES) č. 6/2002 - Dizajny Spoločenstva - Články 14 a 88 - Majiteľ práva na dizajn Spoločenstva - Nezapísaný dizajn - Objednaný dizajn)

2009/C 205/11

Jazyk konania: španielčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Juzgado de lo Mercantil no 1 de Alicante y no 1 de Marca Comunitaria

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Fundación Española para la Innovación de la Artesanía (FEIA)

Žalovaní: Cul de Sac Espacio Creativo SL, Acierta Product & Position SA

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Juzgado de lo Mercantil no 1 de Alicante y no 1 de Marca Comunitaria — Výklad článku 14 ods. 1 a 3 a článku 88 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 6/2002 z 12. decembra 2001 o dizajnoch spoločenstva (Ú. v. ES L 3, 2002, s. 1) — Majitelia práv — Právo patriace zamestnávateľovi alebo zamestnancovi — pôvodcovi — Pojmy

Výrok rozsudku

1.

Článok 14 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 6/2002 z 12. decembra 2001 o dizajnoch spoločenstva sa neaplikuje na dizajn Spoločenstva vytvorený na objednávku.

2.

Za takých okolností, ako sú vo veci samej, sa článok 14 ods. 1 nariadenia č. 6/2002 má vykladať v tom zmysle, že právo na dizajn Spoločenstva má pôvodca, pokiaľ nebolo prevedené prostredníctvom zmluvy na jeho právneho nástupcu.


(1)  Ú. v. EÚ C 92, 12.4.2008.


29.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 205/8


Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 2. júla 2009 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Högsta domstolen — Švédsko) — SCT Industri AB i likvidation/Alpenblume AB

(Vec C-111/08) (1)

(Súdna spolupráca v občianskych veciach - Súdna právomoc a výkon rozhodnutí - Pôsobnosť - Konkurzy)

2009/C 205/12

Jazyk konania: švédčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Högsta domstolen

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: SCT Industri AB i likvidation

Žalovaná: Alpenblume AB

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Högsta domstolen — Výklad článku 1 ods. 2 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (Ú. v. ES L 12, s. 1; Mim. vyd. 19/004, s. 42) — Rozsudok súdneho orgánu členského štátu A určujúci nepríslušnosť správcu konkurznej podstaty v konkurznom konaní vedenom v členskom štáte B na prevod majetku spoločnosti — úpadcu, ktorý sa nachádza v členskom štáte A — Žaloba o vydanie veci podaná spoločnosťou — nadobúdateľom, s cieľom vrátenia obchodného podielu v spoločnosti, ktorý nadobudla v rámci konkurzného konania, ktorý ale bol znovu získaný spoločnosťou — prevodcom podľa rozsudku zrušujúceho prevod

Výrok rozsudku

Výnimka uvedená v článku 1 ods. 2 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach sa má vykladať tak, že sa uplatňuje na rozhodnutie vydané súdom členského štátu A, týkajúce sa zápisu vlastníckeho práva k obchodným podielom v obchodnej spoločnosti so sídlom v členskom štáte A, podľa ktorého má byť prevod týchto obchodných podielov považovaný za neplatný z dôvodu, že súd členského štátu A neuznáva právomoci správcu konkurznej podstaty z členského štátu B v rámci konkurzného konania vykonaného a ukončeného v členskom štáte B.


(1)  Ú. v. EÚ C 116, 9.5.2008.


29.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 205/8


Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 9. júla 2009 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof — Nemecko) — Peter Rehder/Air Baltic Corporation

(Vec C-204/08) (1)

(Nariadenie (ES) č. 44/2001 - Článok 5 bod 1 písm. b) druhá zarážka - Nariadenie (ES) č. 261/2004 - Článok 5 ods. 1 písm. c) a článok 7 ods. 1 písm. a) - Montrealský dohovor - Článok 33 ods. 1 - Letecká doprava - Návrhy na náhradu škody cestujúcim voči leteckým spoločnostiam v prípade zrušenia letov - Miesto poskytovania služby - Súdna právomoc v prípade leteckej prepravy z jedného členského štátu do iného členského štátu leteckou spoločnosťou so sídlom v treťom členskom štáte)

2009/C 205/13

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Bundesgerichtshof

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Peter Rehder

Žalovaná: Air Baltic Corporation

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Bundesgerichtshof — Výklad článku 5 bodu 1 písm. b) druhej zarážky nariadenia Rady (ES) č. 44/2001 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (Ú. v. ES L 12, s. 1; Mim. vyd. 19/004, s. 42) — Náhrada na základe článku 7 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 261/2004, ktorú žiada cestujúci s bydliskom v členskom štáte od leteckého dopravcu so sídlom v inom členskom štáte v dôsledku zrušenia letu medzi prvým členským štátom a tretím členským štátom — Právomoc súdnych orgánov v členskom štáte bydliska cestujúceho? — Určenie „miesta zmluvného plnenia, kde sa plnenie poskytlo alebo malo poskytnúť“

Výrok rozsudku

Článok 5 bod 1 písm. b) druhá zarážka nariadenia Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach sa má vykladať v tom zmysle, že v prípade leteckej prepravy osôb z jedného členského štátu na miesto určenia v inom členskom štáte uskutočnenej na základe zmluvy uzavretej s jedinou leteckou spoločnosťou, ktorá je prevádzkujúcim dopravcom, príslušným súdom na rozhodnutie o návrhu na náhradu škody na základe tejto zmluvy o preprave a na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 z 11. februára 2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 295/91, je súd podľa voľby žalobcu, v obvode ktorého sa nachádza miesto odletu alebo miesto príletu lietadla, ktoré sú dohodnuté v uvedenej zmluve.


(1)  Ú. v. EÚ C 197, 2.8.2008.


29.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 205/9


Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 9. júla 2009 — Komisia Európskych spoločenstiev/Španielske kráľovstvo

(Vec C-272/08) (1)

(Nesplnenie povinnosti členským štátom - Smernica 2004/83/ES - Azylové právo - Neprebratie v stanovenej lehote)

2009/C 205/14

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: M. Condou-Durande a E. Adsera Ribera, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaný: Španielske kráľovstvo (v zastúpení: B. Plaza Cruz, splnomocnený zástupca)

Predmet veci

Nesplnenie povinnosti členským štátom — Neprijatie ustanovení potrebných na dosiahnutie súladu so smernicou Rady 2004/83/ES z 29. apríla 2004 o minimálnych ustanoveniach pre oprávnenie a postavenie štátnych príslušníkov tretej krajiny alebo osôb bez štátneho občianstva ako utečencov alebo osôb, ktoré inak potrebujú medzinárodnú ochranu, a obsah poskytovanej ochrany (Ú. v. EÚ L 304, s. 12; Mim. vyd. 19/007, s. 96) v stanovenej lehote

Výrok rozsudku

1.

Španielske kráľovstvo si tým, že v stanovenej lehote neprijalo všetky zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu so smernicou Rady 2004/83/ES z 29. apríla 2004 o minimálnych ustanoveniach pre oprávnenie a postavenie štátnych príslušníkov tretej krajiny alebo osôb bez štátneho občianstva ako utečencov alebo osôb, ktoré inak potrebujú medzinárodnú ochranu, a obsah poskytovanej ochrany, nesplnilo povinnosti, ktoré mu vyplývajú z tejto smernice.

2.

Španielske kráľovstvo je povinné nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 209, 15.8.2008.


29.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 205/9


Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 2. júla 2009 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Finanzgericht München — Nemecko) — Zino Davidoff SA/Bundesfinanzdirektion Südost

(Vec C-302/08) (1)

(Ochranné známky - Medzinárodný zápis - Protokol k Madridskej dohode - Nariadenie (ES) č. 40/94 - Článok 146 - Totožnosť účinkov medzinárodného zápisu a zápisu ochrannej známky Spoločenstva v rámci Spoločenstva - Nariadenie (ES) č. 1383/2003 - Článok 5 ods. 4 - Tovar podozrivý z porušovania práv z ochrannej známky - Opatrenie colných orgánov - Majiteľ ochrannej známky Spoločenstva - Právo domôcť sa opatrenia aj v iných členských štátoch, než je členský štát podania žiadosti o prijatie opatrenia - Rozšírenie na majiteľa medzinárodného zápisu)

2009/C 205/15

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Finanzgericht München

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Zino Davidoff SA

Žalovaný: Bundesfinanzdirektion Südost

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Finanzgericht München — Výklad článku 5 ods. 4 nariadenia Rady (ES) č. 1383/2003 z 22. júla 2003, ktoré sa týka colného konania pri tovare podozrivom z porušovania niektorých práv duševného vlastníctva a opatrení, ktoré sa majú prijať pri tovare, pri ktorom sa zistilo, že sa takéto práva porušili (Ú. v. EÚ L 196, s. 7; Mim. vyd. 02/013, s. 469) — Právo priznané len majiteľom ochranných známok Spoločenstva požiadať o prijatie opatrenia colných orgánov jedného alebo viacerých členských štátov, iných než je ten, v ktorom podáva svoju žiadosť o prijatie takéhoto opatrenia — Rozšírenie tohto práva na majiteľov medzinárodne zapísaných ochranných známok v zmysle článku 146 nariadenia Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva — Právne účinky pristúpenia Európskeho spoločenstva k Protokolu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známok

Výrok rozsudku

Článok 5 ods. 4 nariadenia Rady (ES) č. 1383/2003 z 22. júla 2003, ktoré sa týka colného konania pri tovare podozrivom z porušovania niektorých práv duševného vlastníctva a opatrení, ktoré sa majú prijať pri tovare, u ktorého sa zistilo, že sa takéto práva porušili, v spojení s článkom 146 nariadenia Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva, zmeneného a doplneného nariadením Rady (ES) č. 1992/2003 z 27. októbra 2003, sa má vykladať v tom zmysle, že umožňuje majiteľovi medzinárodne zapísanej ochrannej známky, aby sa rovnako ako majiteľ ochrannej známky Spoločenstva domohol opatrenia colných orgánov jedného alebo viacerých členských štátov, iných než je ten, v ktorom podáva svoju žiadosť [o prijatie opatrenia].


(1)  Ú. v. EÚ C 247, 27.9.2008.


29.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 205/10


Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 25. júna 2009 — Komisia Európskych spoločenstiev/Rakúska republika

(Vec C-356/08) (1)

(Nesplnenie povinnosti členským štátom - Slobodné poskytovanie služieb - Sloboda usadiť sa - Voľný pohyb kapitálu - Vnútroštátna právna úprava vyžadujúca od lekárov usadených na území Horného Rakúska zriadenie bankového účtu v určitej banke)

2009/C 205/16

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: E. Traversa, splnomocnený zástupca, A. Böhlke, Rechtsanwalt)

Žalovaná: Rakúska republika (v zastúpení: C. Pesendorfer, splnomocnený zástupca)

Predmet veci

Nesplnenie povinnosti členským štátom — Porušenie článkov 43, 49 a 56 ES — Vnútroštátna právna úprava vyžadujúca od lekárov usadených v Hornom Rakúsku zriadenie bankového konta v Oberösterreichische Landesbank

Výrok rozsudku

1.

Rakúska republika si tým, že požadovala od každého lekára usadeného v Hornom Rakúsku, aby si zriadil v Oberösterreichische Landesbank v Linz bankové konto, na ktoré musel vkladať vecné plnenia získané od zdravotných poisťovní v rámci výkonu svojej profesijnej činnosti, nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z článku 49 ES.

2.

Rakúska republika je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 247, 27.9.2008.


29.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 205/10


Rozsudok Súdneho dvora (siedma komora) z 2. júla 2009 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Corte suprema di cassazione — Taliansko) — EGN BV — Filiale Italiana/Agenzia delle Entrate — Ufficio di Roma 2

(Vec C-377/08) (1)

(Šiesta smernica o DPH - Článok 17 ods. 3 písm. a) - Odpočítateľnosť a vrátenie DPH zaplatenej na vstupe - Poskytovanie telekomunikačných služieb - Poskytovanie služieb príjemcovi usadenému v inom členskom štáte - Článok 9 ods. 2 písm. e) - Určenie miesta poskytovania služieb)

2009/C 205/17

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Corte suprema di cassazione

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Dovolateľka: EGN BV — Filiale Italiana

Odporkyňa: Agenzia delle Entrate — Ufficio di Roma 2

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Corte suprema di cassazione — Výklad článku 9 ods. 2 písm. e) a článku 17 ods. 3 písm. a) šiestej smernice Rady zo 17. mája 1977 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu — spoločný systém dane z pridanej hodnoty: jednotný základ jej stanovenia (Ú. v. ES L 145, s. 1; Mim. vyd. 09/001, s. 23) — Poskytovanie cezhraničných telekomunikačných služieb — Právo poskytovateľa týchto služieb na odpočet dane zaplatenej na vstupe ako vo vnútroštátnom režime

Výrok rozsudku

Článok 17 ods. 3 písm. a) šiestej smernice Rady 77/388/EHS zo 17. mája 1977 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu — spoločný systém dane z pridanej hodnoty: jednotný základ jej stanovenia, zmenenej a doplnenej smernicou Rady 95/7/ES z 10. apríla 1995, treba vykladať tak, že taký poskytovateľ telekomunikačných služieb, o akého ide vo veci samej, ktorý je usadený na území jedného členského štátu, má v zmysle tohto ustanovenia v tomto štáte právo na odpočet alebo na vrátenie dane z pridanej hodnoty zaplatenej na vstupe v súvislosti s telekomunikačnými službami, ktoré boli poskytnuté podniku so sídlom v inom členskom štáte, ak by takýto poskytovateľ mal takéto právo v prípade, že by sporné služby boli poskytnuté v rámci prvého členského štátu.


(1)  Ú. v. EÚ C 285, 8.11.2008.


29.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 205/11


Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) z 2. júla 2009 — Komisia Európskych spoločenstiev/Helénska republika

(Vec C-465/08) (1)

(Nesplnenie povinnosti členským štátom - Smernica 2005/36/ES - Právo usadiť sa - Uznávanie odborných kvalifikácií - Neprebratie v stanovenej lehote)

2009/C 205/18

Jazyk konania: gréčtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: M. Karanasou Apostolopoulou a H. Støvlbæk, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Helénska republika (v zastúpení: E. Skandalou, splnomocnený zástupca)

Predmet veci

Nesplnenie povinnosti členským štátom — Neprijatie v stanovenej lehote ustanovení potrebných na dosiahnutie súladu so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií (Ú. v. EÚ L 255, s. 22), ktorou sa ruší smernica 89/48/EHS (Ú. v. ES L 19, s. 16; Mim. vyd. 05/001, s. 337)

Výrok rozsudku

1.

Helénska republika si tým, že v stanovenej lehote neprijala všetky zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií, nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z tejto smernice.

2.

Helénska republika je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 327, 20.12.2008.


29.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 205/11


Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) z 9. júla 2009 — Komisia Európskych spoločenstiev/Belgické kráľovstvo

(Vec C-469/08) (1)

(Nesplnenie povinnosti členským štátom - Smernica 2005/36/ES - Uznávanie odborných kvalifikácií - Neprebratie v stanovenej lehote)

2009/C 205/19

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: H. Støvlbæk a V. Peere, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaný: Belgické kráľovstvo (v zastúpení: D. Haven, splnomocnený zástupca)

Predmet veci

Nesplnenie povinnosti členským štátom — Neprijatie všetkých právnych predpisov potrebných na dosiahnutie súladu so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií (Ú. v. EÚ L 255, s. 22), alebo neoznámenie o ich prijatí, v stanovenej lehote

Výrok rozsudku

1.

Belgické kráľovstvo si tým, že v stanovenej lehote neprijalo všetky zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií, nesplnilo povinnosti, ktoré mu vyplývajú z tejto smernice.

2.

Belgické kráľovstvo je povinné nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 6, 10.1.2009.


29.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 205/11


Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 30. júna 2009 — Komisia Európskych spoločenstiev/Belgické kráľovstvo

(Vec C-490/08) (1)

(Nesplnenie povinnosti členským štátom - Smernica 2005/68/ES - Zaistenie - Neprebratie v stanovenej lehote)

2009/C 205/20

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: N. Yerrell, splnomocnený zástupca)

Žalovaný: Belgické kráľovstvo (v zastúpení: D. Haven, splnomocnený zástupca)

Predmet veci

Nesplnenie povinnosti členským štátom — Neprijatie právnych predpisov potrebných na dosiahnutie súladu so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2005/68/ES zo 16. novembra 2005 o zaistení, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 73/239/EHS, 92/49/EHS, ako aj smernice 98/78/ES a 2002/83/ES (Ú. v. EÚ L 323, s. 1), alebo neoznámenie o ich prijatí, v stanovenej lehote

Výrok rozsudku

1.

Belgické kráľovstvo si tým, že v stanovenej lehote neprijalo všetky zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2005/68/ES zo 16. novembra 2005 o zaistení, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 73/239/EHS, 92/49/EHS, ako aj smernice 98/78/ES a 2002/83/ES, nesplnilo povinnosti, ktoré mu vyplývajú z tejto smernice.

2.

Belgické kráľovstvo je povinné nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 6, 10.1.2009.


29.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 205/12


Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 9. júla 2009 — Komisia Európskych spoločenstiev/Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska

(Vec C-556/08) (1)

(Nesplnenie povinnosti členským štátom - Smernica 2005/36/ES - Uznávanie odborných kvalifikácií - Neprebratie v stanovenej lehote)

2009/C 205/21

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: H. Støvlbæk a A. A. Gilly, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaný: Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska (v zastúpení: H. Walker, splnomocnený zástupca)

Predmet veci

Nesplnenie povinnosti členským štátom — Neprijatie právnych predpisov potrebných na dosiahnutie súladu so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií (Ú. v. EÚ L 255, s. 22) v stanovenej lehote

Výrok rozsudku

1.

Spojené kráľovstvo si tým, že neprijalo všetky zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií, alebo v každom prípade tým, že o nich neinformovalo Komisiu, nesplnilo povinnosti, ktoré mu vyplývajú z článku 63 tejto smernice.

2.

Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska sa zaväzuje na náhradu trov konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 44, 21.2.2009.


29.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 205/12


Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 9. júla 2009 — Komisia Európskych spoločenstiev/Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska

(Vec C-557/08) (1)

(Nesplnenie povinnosti členským štátom - Smernica 2005/35/ES - Znečisťovanie mora z lodí a o zavedenie sankcií za porušenia - Neprebratie)

2009/C 205/22

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: L. Lozano Palacios a A. A. Gilly, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaný: Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska (v zastúpení: H. Walker, splnomocnený zástupca)

Predmet veci

Nesplnenie povinnosti členským štátom — Neprijatie opatrení potrebných na dosiahnutie súladu so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2005/35/ES zo 7. septembra 2005 o znečisťovaní mora z lodí a o zavedení sankcií za porušenia v stanovenej lehote

Výrok rozsudku

1.

Spojené kráľovstvo si tým, že neprijalo všetky zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na zabezpečenie úplného vykonania smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/35/ES zo 7. septembra 2005 o znečisťovaní mora z lodí a o zavedení sankcií za porušenia, alebo v každom prípade tým, že o nich neinformovalo Komisiu, nesplnilo povinnosti, ktoré mu vyplývajú z tejto smernice.

2.

Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska je povinné nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 44, 21.2.2009.


29.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 205/13


Rozsudok Súdneho dvora (siedma komora) z 2. júla 2009 — Komisia Európskych spoločenstiev/Luxemburské veľkovojvodstvo

(Vec C-567/08) (1)

(Nesplnenie povinnosti členským štátom - Smernica 2005/36/ES - Uznávanie odborných kvalifikácií - Neprebratie v stanovenej lehote)

2009/C 205/23

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: H. Støvlbæk a V. Peere, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaný: Luxemburské veľkovojvodstvo (v zastúpení: C. Schiltz, splnomocnený zástupca)

Predmet veci

Nesplnenie povinnosti členským štátom — Neprijatie alebo neoznámenie ustanovení potrebných na dosiahnutie súladu so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií (Ú. v. EÚ L 255, s. 22) v stanovenej lehote

Výrok rozsudku

1.

Luxemburské veľkovojvodstvo si tým, že v stanovenej lehote neprijalo všetky zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií, nesplnilo povinnosti, ktoré mu vyplývajú z tejto smernice.

2.

Luxemburské veľkovojvodstvo je povinné nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 44, 21.2.2009.


29.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 205/13


Uznesenie Súdneho dvora (piata komora) zo 4. júna 2009 (návrhy na začatie prejudiciálneho konania, ktoré podali Hof van beroep te Brussel a Rechtbank van eerste aanleg te Brugge — Belgicko) — Belgické kráľovstvo/KBC Bank SA

(Spojené veci C-439/07 a C-499/07) (1)

(Článok 104 ods. 3 prvý pododsek rokovacieho poriadku - Články 43 ES a 56 ES - Smernica 90/435/EHS - Článok 4 ods. 1 - Vnútroštátna právna úprava o zamedzení dvojitého zdanenia rozdelených ziskov - Odpočet sumy vyplatených dividend zo zdaniteľného základu materskej spoločnosti iba v prípade, ak táto spoločnosť dosiahla zdaniteľné zisky)

2009/C 205/24

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátne súdy, ktoré podali návrh na začatie prejudiciálneho konania

Hof van beroep te Brussel, Rechtbank van eerste aanleg te Brugge

Účastníci konania

Žalobcovia: Belgické kráľovstvo (C-439/07), Beleggen, Risicokapitaal, Beheer NV (C-499/07)

Žalovaní: KBC Bank NV (C-439/07), Belgické kráľovstvo (C-499/07)

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Hof van beroep te Brussel — Výklad článkov 43 ES a 56 ES a článku 4 ods. 1 prvej zarážky a ods. 2 smernice Rady 90/435/EHS z 23. júla 1990 o spoločnom systéme zdaňovania uplatňovanom v prípade materských spoločností a dcérskych spoločností v rozličných členských štátoch (Ú. v. ES L 225, s. 6; Mim. vyd. 09/001, s. 147) — Vnútroštátne ustanovenia o zamedzení dvojitého zdanenia vyplatených ziskov — Systém odpočtu definitívne zdanených príjmov

Výrok uznesenia

1.

Článok 4 ods. 1 prvá zarážka smernice Rady 90/435/EHS z 23. júla 1990 o spoločnom systéme zdaňovania uplatňovanom v prípade materských spoločností a dcérskych spoločností v rozličných členských štátoch sa má vykladať v tom zmysle, že jej odporuje právna úprava členského štátu, ktorá na účely oslobodenia dividend vyplatených materskej spoločnosti usídlenej v tomto členskom štáte dcérskou spoločnosťou usídlenou v inom členskom štáte stanovuje, že uvedené dividendy sú zahrnuté v zdaniteľnom základe materskej spoločnosti, aby z neho boli následne odpočítané vo výške 95 %, vtedy, ak v ňom v dotknutom zdaňovacom období po odpočítaní ostatných oslobodených príjmov zostane kladný zostatok, a ktorá má za účinok, že:

materská spoločnosť je v súvislosti s rozdelením zisku zdanená v neskoršom zdaňovacom období, ak v ňom nedosiahla žiadny zdaniteľný zisk alebo dosiahla nedostatočne zdaniteľný zisk v zdaňovacom období, v ktorom bol zisk rozdelený,

alebo že

straty, ktoré vznikli v danom zdaňovacom období, sú vyrovnané rozdelením zisku a nemožno ich vo výške rozdelenia zisku previesť do neskoršieho zdaňovacieho obdobia.

2.

Článok 4 ods. 1 prvá zarážka smernice 90/435 v spojení s odsekom 2 tohto článku sa má vykladať v tom zmysle, že členským štátom neukladá povinnosť umožniť, aby zisky vyplatené materskej spoločnosti usídlenej v tomto členskom štáte jej dcérskou spoločnosťou usídlenou v inom členskom štáte boli v plnom rozsahu odpočítateľné od ziskov v zdaňovacom období v materskej spoločnosti a aby z toho vyplývajúca strata mohla byť prevedená na neskoršie zdaňovacie obdobie.

Pokiaľ si však členský štát vybral systém oslobodenia stanovený článkom 4 ods. 1 prvou zarážkou smernice 90/435 a v zásade právna úprava uvedeného členského štátu pripúšťa prevod strát na neskoršie zdaňovacie obdobie, uvedené ustanovenie odporuje právnej úprave členského štátu, ktorá má za účinok zníženie strát materskej spoločnosti, ktoré môžu byť takto prevedené, vo výške vyplatených dividend.

3.

Ak si vnútroštátna právna úprava, pokiaľ ide o výlučne vnútroštátne situácie, zvolí rovnaké riešenia ako právo Spoločenstva, prináleží iba vnútroštátnemu súdu v rámci rozdelenia súdnych právomocí medzi vnútroštátnymi súdnymi orgánmi a Súdnym dvorom podľa článku 234 ES, aby posúdil presný význam tohto odkazu na právo Spoločenstva, pričom zohľadnenie hraníc, ktoré mohol vnútroštátny zákonodarca zaviesť na uplatnenie tohto práva na výlučne vnútroštátne situácie, patrí do práva dotknutého členského štátu a následne do výlučnej právomoci jeho súdov.

4.

Pokiaľ sa podľa vnútroštátnej právnej úpravy členského štátu s dividendami pochádzajúcimi od spoločnosti, ktorá je usadená v treťom štáte, zachádza menej priaznivo ako s dividendami od spoločnosti, ktorá má sídlo v uvedenom členskom štáte, prináleží vnútroštátnemu súdu, aby so zohľadnením tak predmetu vnútroštátnej právnej úpravy, ako aj skutkových okolností veci, o ktorej rozhoduje, overil, či je článok 56 ES uplatniteľný a prípadne či mu toto rozdielne zaobchádzanie odporuje.

5.

Článok 43 ES neodporuje právnej úprave členského štátu, ktorá stanovuje, že materská spoločnosť usadená v členskom štáte a dostávajúca zisky rozdelené jej dcérskou spoločnosťou usadenou v inom členskom štáte môže tieto zisky odpočítať od svojich zdaniteľných príjmov iba vo výške ziskov dosiahnutých v zdaňovacom období, v ktorom boli tieto zisky rozdelené, hoci by tieto zisky mohli byť v plnom rozsahu oslobodené, ak by táto spoločnosť zriadila v tomto inom členskom štáte stálu prevádzkáreň, pod podmienkou, že zaobchádzanie so ziskami pochádzajúcimi od subjektov usadených v inom členskom štáte nie je diskriminačné vo vzťahu k zaobchádzaniu so ziskami pochádzajúcimi od porovnateľných vnútroštátnych subjektov.


(1)  Ú. v. EÚ C 315, 22.12.2007. Ú. v. EÚ C 22, 26.1.2008.


29.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 205/14


Uznesenie Súdneho dvora z 26. marca 2009 — Efkon AG/Európsky parlament, Rada Európskej únie, Komisia Európskych spoločenstiev

(Vec C-146/08 P) (1)

(Odvolanie - Smernica 2004/52/ES - Interoperabilita elektronických cestných mýtnych systémov v Spoločenstve - Zjavne neprípustné alebo zjavne nedôvodné odvolanie)

2009/C 205/25

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Odvolateľka: Efkon AG (v zastúpení: M. Novak, Rechtsanwalt)

Ďalší účastníci konania: Európsky parlament (v zastúpení: U. Rösslein a A. Neergaard, splnomocnení zástupcovia), Rada Európskej únie (v zastúpení: M. Bauer a E. Karlsson, splnomocnení zástupcovia), Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: N. Yerrell a G. Braun, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Odvolanie proti uzneseniu Súdu prvého stupňa (piata komora) z 22. januára 2008, Efkon/Parlament a Rada (T–298/04), ktorým Súd prvého stupňa zamietol žalobu smerujúcu k zrušeniu smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/52/ES z 29. apríla 2004 o interoperabilite elektronických cestných mýtnych systémov v spoločenstve (Ú. v. EÚ L 166, s. 124; Mim. vyd. 13/034, s. 856) ako neprípustnú — Podmienka byť osobne dotknutý napadnutým právnym aktom — Právo byť vypočutý pred súdom — Dĺžka trvania konania pred Súdom prvého stupňa

Výrok uznesenia

1.

Odvolanie sa zamieta.

2.

Efkon AG je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 171, 5.7.2008.


29.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 205/15


Uznesenie Súdneho dvora z 25. marca 2009 — Isabella Scippacercola, Ioannis Terezakis/Komisia Európskych spoločenstiev

(Vec C-159/08 P) (1)

(Odvolanie - Zneužitie dominantného postavenia - Údajne neprimerané poplatky uplatňované prevádzkovateľom aténskeho medzinárodného letiska - Zamietnutie sťažnosti - Nedostatok záujmu Spoločenstva)

2009/C 205/26

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolatelia: Isabella Scippacercola, Ioannis Terezakis (v zastúpení: B. Lombart, advokát)

Ďalší účastník konania: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: T. Christoforou, V. Di Bucci a F. Ronkes Agerbeek, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Odvolanie podané proti rozsudku Súdu prvého stupňa (piata komora) zo 16. januára 2008 vo veci T-306/05, Isabella Scippacercola a Ioannis Terezakis/Komisia, ktorým Súd prvého stupňa zamietol žalobu o neplatnosť podanú proti rozhodnutiu Komisie z 2. mája 2005 odložiť sťažnosť podanú odvolateľmi vo veci údajného zneužitia dominantného postavenia medzinárodným letiskom Atény v Spate (Grécko), ktoré účtovalo užívateľom neprimerané poplatky

Výrok uznesenia

1.

Odvolanie sa zamieta.

2.

Isabella Scippacercola a Ioannis Terezakis sú povinní nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 171, 5.7.2008.


29.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 205/15


Uznesenie Súdneho dvora z 19. mája 2009 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Amtsgericht Büdingen — Nemecko) — trestné konanie proti Guido Weber

(Vec C-166/08) (1)

(Článok 104 ods. 3 rokovacieho poriadku - Smernica 89/397/EHS - Úradná kontrola potravín - Právo dotknutých osôb predložiť protiposudok - Pojem „dotknutá osoba“)

2009/C 205/27

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Amtsgericht Büdingen

Účastník trestného konania pred vnútroštátnym súdom

Guido Weber

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Amtsgericht Büdingen — Výklad článku 7 ods. 1 druhej vety smernice Rady 89/397/EHS zo 14. júna 1989 o úradnej kontrole potravín (Ú. v. ES L 186, s. 23; Mim. vyd. 13/010, s. 5) — Právo dotknutých osôb predložiť protiposudok v rámci úradnej kontroly potravín — Považovanie distribútora, ktorý nesie trestnú alebo správnu zodpovednosť za stav a označovanie potravín, za „dotknutú osobu“

Výrok uznesenia

Článok 7 ods. 1 druhá veta smernice Rady 89/397/EHS zo 14. júna 1989 o úradnej kontrole potravín sa musí vykladať v tom zmysle, že za „dotknutú osobu“ v zmysle tohto ustanovenia sa považuje spoločnosť, ktorá doviezla a neskôr uviedla na trh potravinový výrobok a ktorej konateľ môže byť na základe analýzy vzoriek tohto výrobku odobratých v maloobchodnej predajni predmetom trestného alebo správneho stíhania z dôvodu stavu tohto výrobku alebo jeho označenia.


(1)  Ú. v. EÚ C 183, 19.7.2008.


29.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 205/16


Uznesenie Súdneho dvora z 5. mája 2009 — WWF-UK/Rada Európskej únie, Komisia Európskych spoločenstiev

(Vec C-355/08 P) (1)

(Odvolanie - Nariadenie (ES) č. 2371/2002 - Konzultácie s regionálnymi poradnými radami týkajúce sa opatrení upravujúcich prístup do vôd a k zdrojom a trvalo udržateľné vykonávanie rybárskych činností - Nariadenie (ES) č. 41/2007 - Stanovenie celkových povolených výlovov tresky na rok 2007 - Členovia regionálneho poradného výboru, ktorí vydali menšinové stanovisko k celkovým povoleným výlovom odlišné od správy uvedeného výboru - Žaloba o neplatnosť smerujúca proti nariadeniu č. 41/2007 podaná takýmto členom - Neprípustnosť - Zjavne nedôvodné odvolanie)

2009/C 205/28

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľka: WWF-UK (v zastúpení: P. Sands a J. Simor, barristers, R. Stein, solicitor)

Ďalší účastníci konania: Rada Európskej únie (v zastúpení: M. Moore, splnomocnený zástupca, A. De Gregorio Merino), Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: P. Oliver, splnomocnený zástupca)

Predmet veci

Odvolanie proti uzneseniu Súdu prvého stupňa (ôsma komora) z 2. júna 2008, WWF-UK Ltd/Rada Európskej únie (T 91/07), ktorým Súd prvého stupňa vyhlásil za neprípustný návrh na čiastočné zrušenie nariadenia Rady (ES) č. 41/2007 z 21. decembra 2006, ktorým sa na rok 2007 stanovujú rybolovné možnosti a súvisiace podmienky pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb uplatniteľné vo vodách Spoločenstva a pre plavidlá Spoločenstva vo vodách, v ktorých sa vyžaduje obmedzovanie úlovkov (Ú. v. EÚ L 15, s. 1), v rozsahu, v akom stanovuje „celkový povolený výlov“ (TAC) na rok 2007 pre výlov tresky v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje nariadenie Rady č. 423/2004 (Ú. v. EÚ L 70, s. 8; Mim. vyd. 04/007, s. 21) — Požiadavka osobnej dotknutosti napadnutým aktom

Výrok uznesenia

1.

Odvolanie sa zamieta.

2.

WWF-UK Ltd je povinná nahradiť trovy konania.

3.

Komisia Európskych spoločenstiev znáša svoje vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 260, 11.10.2008.


29.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 205/16


Uznesenie Súdneho dvora z 5. mája 2009 — Atlantic Dawn Ltd, Antarctic Fishing Co. Ltd, Atlantean Ltd, Killybegs Fishing Enterprises Ltd, Doyle Fishing Co. Ltd, Western Seaboard Fishing Co. Ltd, O’Shea Fishing Co. Ltd, Aine Fishing Co. Ltd, Brendelen Ltd, Cavankee Fishing Co. Ltd, Ocean Trawlers Ltd, Eileen Oglesby, Noel McGing, Mullglen Ltd, Bradan Fishing Co. Ltd, Larry Murphy, Pauric Conneely, Thomas Flaherty, Carmarose Trawling Co. Ltd, Colmcille Fishing Ltd/Komisia Európskych spoločenstiev, Španielske kráľovstvo

(Vec C-372/08 P) (1)

(Odvolanie - Nariadenie (ES) č. 147/2007 - Zníženie kvót na lov makrel priznaných Írsku na obdobie rokov 2007 až 2012 - Žaloba o neplatnosť nariadenia č. 147/2007 podaná skupinou írskych rybárov zloženou z 20 z 23 držiteľov povolenia pelagickej flotily vybavenej systémom chladenia morskej vody - Neprípustnosť - Zjavne nedôvodné odvolanie)

2009/C 205/29

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolatelia: Atlantic Dawn Ltd, Antarctic Fishing Co. Ltd, Atlantean Ltd, Killybegs Fishing Enterprises Ltd, Doyle Fishing Co. Ltd, Western Seaboard Fishing Co. Ltd, O'Shea Fishing Co. Ltd, Aine Fishing Co. Ltd, Brendelen Ltd, Cavankee Fishing Co. Ltd, Ocean Trawlers Ltd, Eileen Oglesby, Noel McGing, Mullglen Ltd, Bradan Fishing Co. Ltd, Larry Murphy, Pauric Conneely, Thomas Flaherty, Carmarose Trawling Co. Ltd, Colmcille Fishing Ltd (v zastúpení: G. Hogan SC, N. Travers, BL, T. O’Sullivan, BL, D. Barry, solicitor)

Ďalší účastníci konania: Komisia Európskych spoločenstiev, (v zastúpení: K. Banks, splnomocnený zástupca), Španielske kráľovstvo (v zastúpení: N. Díaz Abad, splnomocnený zástupca)

Predmet veci

Odvolanie proti uzneseniu Súdu prvého stupňa (siedma komora) z 2. júna 2008 vo veci T-172/07, Atlantic Dawn Ltd a i./Komisia Európskych spoločenstiev, ktorým tento súd rozhodol o neprípustnosti návrhu na neplatnosť nariadenia Komisie (ES) č. 147/2007 z 15. februára 2007, ktorým sa prispôsobujú určité rybné kvóty na obdobie rokov 2007 — 2012 v súlade s článkom 23 ods. 4 nariadenia Rady (ES) č. 2371/2002 o ochrane a trvalo udržateľnom využívaní zdrojov rybného hospodárstva v rámci spoločnej politiky v oblasti rybolovu — Podmienka byť priamo dotknutý napadnutým aktom

Výrok uznesenia

1.

Odvolanie sa zamieta.

2.

Atlantic Dawn Ltd, Antarctic Fishing Co. Ltd, Atlantean Ltd, Killybegs Fishing Enterprises Ltd, Doyle Fishing Co. Ltd, Western Seaboard Fishing Co. Ltd, O'Shea Fishing Co. Ltd, Aine Fishing Co. Ltd, Brendelen Ltd, Cavankee Fishing Co. Ltd, Ocean Trawlers Ltd, Eileen Oglesby, Noel McGing, Mullglen Ltd, Bradan Fishing Co. Ltd, Larry Murphy, Pauric Conneely a Thomas Flaherty, Carmarose Trawling Co. Ltd, ako aj Colmcille Fishing Ltd znášajú svoje vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 285, 8.11.2008.


29.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 205/17


Uznesenie Súdneho dvora z 3. apríla 2009 — VDH Projektentwicklung GmbH, Edeka Handelsgesellschaft Rhein-Ruhr mbH/Komisia Európskych spoločenstiev

(Vec C-387/08 P) (1)

(Odvolanie - Žaloba na nečinnosť - Smernica 89/665/EHS - Nevykonanie mechanizmu nápravy stanoveného v článku 3 ods. 2 Komisiou - Fyzické a právnické osoby - Priama dotknutosť - Neprípustnosť)

2009/C 205/30

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Odvolateľky: VDH Projektentwicklung GmbH, Edeka Handelsgesellschaft Rhein-Ruhr mbH (v zastúpení: C. Antweiler, Rechtsanwalt)

Ďalší účastník konania: Komisia Európskych spoločenstiev

Predmet veci

Odvolanie podané proti uzneseniu Súdu prvého stupňa (druhej komory) z 25. júna 2008, VDH Projektentwicklung GmbH a Edeka Rhein-Ruhr/Komisia (T-185/08), ktorým Súd prvého stupňa zamietol ako zjavne neprípustnú žalobu, ktorej predmetom bola žaloba na nečinnosť smerujúca k určeniu nečinnosti Komisie z dôvodu, že bezodkladne nevykonala mechanizmus nápravy stanovený v článku 3 smernice 89/665/EHS, pokiaľ ide o uzavretie koncesnej zmluvy na verejné práce, ako aj o uzavretie všeobecnej zmluvy a nezaslala oznámenie Spolkovej republike Nemecko podľa článku 3 ods. 2 uvedenej smernice — Žaloba na nečinnosť fyzických a právnických osôb — Nevyhnutnosť, aby bol žalobca priamo dotknutý aktom, v súvislosti s ktorým je proti dotknutej inštitúcii uplatňovaná nečinnosť

Výrok uznesenia

1.

Odvolanie sa zamieta.

2.

VDH Projektentwicklung GmbH a Edeka Handelsgesellschaft Rhein-Ruhr mbH znášajú svoje vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 141, 20.6.2009.


29.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 205/17


Uznesenie Súdneho dvora (siedma komora) z 24. apríla 2009 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Monomeles Protodikeio Athinon — Grécko) — Archontia Koukou/Elliniko Dimosio

(Vec C-519/08) (1)

(Článok 104 ods. 3 prvý pododsek rokovacieho poriadku - Sociálna politika - Smernica 1999/70/ES - Doložka 5 a 8 rámcovej dohody o práci na dobu určitú - Pracovné zmluvy na dobu určitú vo verejnom sektore - Zmluvy uzatvorené opakovane - Zníženie všeobecnej úrovne ochrany zamestnancov - Preventívne opatrenia namierené proti zneužívaniu - Sankcie - Absolútny zákaz zmeny pracovných zmlúv na dobu určitú na zmluvy na dobu neurčitú vo verejnom sektore - Dôsledky nesprávneho prebratia smernice - Konformný výklad)

2009/C 205/31

Jazyk konania: gréčtina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Monomeles Protodikeio Athinon

Účastníci konania

Žalobkyňa: Archontia Koukou

Žalovaný: Elliniko Dimosio

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Monomeles Protodikeio Athinon — Výklad doložiek 5 a 3 prílohy smernice Rady 1999/70/ES z 28. júna 1999 o rámcovej dohode o práci na dobu určitú, ktorú uzavreli ETUC, UNICE a CEEP (Ú. v. ES L 175, s. 43; Mim. vyd. 05/003, s. 368) — Objektívne dôvody odôvodňujúce opakované uzavretie bez obmedzenia pracovných zmlúv na dobu určitú — Povinnosť uložená vnútroštátnou právnou úpravou uzavrieť takéto zmluvy — Zákaz prijať právnu úpravu preberajúcu predpis Spoločenstva, ktorá zhoršuje ochranu pracovníkov — Pojem zhoršenie

Výrok uznesenia

1.

Doložka 5 bod 1 písm. a) rámcovej dohody o práci na dobu určitú uzavretej 18. marca 1999, ktorú obsahuje príloha smernice Rady 1999/70/ES z 28. júna 1999 o rámcovej dohode o práci na dobu určitú, ktorú uzavreli ETUC, UNICE a CEEP, sa má vykladať v tom zmysle, že bráni používaniu pracovných zmlúv na dobu určitú uzatváraných opakovane, ktoré je odôvodnené len tým, že toto používanie stanovuje všeobecná zákonná alebo podzákonná úprava členského štátu. Naopak pojem „objektívne dôvody“ v zmysle uvedenej doložky vyžadujú, aby tento osobitný typ pracovnoprávneho vzťahu, tak ako ho stanovuje vnútroštátna právna úprava, bol odôvodnený existenciou konkrétnych skutočností týkajúcich sa najmä predmetnej činnosti a podmienok jej výkonu.

2.

Doložka 5 bod 1 rámcovej dohody o práci na dobu určitú sa má vykladať v tom zmysle, že jej neodporuje taká vnútroštátna právna úprava, ako je vo veci samej, ktorá napriek tomu, že z dôvodu preventívnych opatrení proti zneužívaniu pracovných zmlúv na dobu určitú uzatváraných opakovane ukladá povinnosť dodržiavať celkovú maximálnu dĺžku týchto zmlúv a zároveň stanovuje pre určité kategórie zamestnancov výnimky z tohto obmedzenia, pokiaľ sa na týchto vzťahuje aspoň jedno z preventívnych opatrení namierených proti zneužívaniu pracovných zmlúv na dobu určitú uzatváraných opakovane uvedených v tejto doložke.

3.

Doložka 5 bod 1 rámcovej dohody o práci na dobu určitú sa má vykladať v tom zmysle, že jej neodporuje taká vnútroštátna právna úprava, ako je vo veci samej, ktorá z dôvodu potláčania zneužívania pracovných zmlúv na dobu určitú uzatváraných opakovane stanovuje zaplatenie mzdy a odškodnenie ako aj trestné a disciplinárne sankcie, pričom prináleží vnútroštátnemu súdu, aby overil, či vykonávacie podmienky, ako aj skutočná aplikácia príslušných ustanovení vnútroštátneho práva predstavujú primerané sankčné opatrenia proti verejnej správe za zneužívanie pracovných zmlúv na dobu určitú uzatváraných opakovane.

4.

Doložka 5 bod 1 rámcovej dohody o práci na dobu určitú sa má vykladať v tom zmysle, že pokiaľ vo vnútroštátnom právnom poriadku dotknutého členského štátu neexistujú pre verejný sektor iné účinné opatrenia na zabránenie a prípadne sankcionovanie zneužívania pracovných zmlúv na dobu určitú uzatváraných opakovane, čo prináleží vnútroštátnemu súdu, aby overil, tak mu odporuje taká vnútroštátna právna úprava ako vo veci samej, pokiaľ sa táto ratione temporis neuplatňuje na pracovné zmluvy na dobu určitú uzatvárané opakovane, ktoré boli uzavreté alebo obnovené po uplynutí obdobia stanoveného smernicou 1999/70 na jej prebratie, ak platnosť pracovných zmlúv uplynula v čase nadobudnutia účinnosti tejto úpravy alebo počas obdobia troch mesiacov predchádzajúcich tomuto dátumu.

5.

Za takých okolností, ako sú tie vo veci samej, sa doložka 5 bod 1 rámcovej dohody o práci na dobu určitú má vykladať v tom zmysle, že pokiaľ vo vnútroštátnom právnom poriadku dotknutého členského štátu existujú pre daný sektor iné účinné opatrenia na zabránenie a prípadne sankcionovanie zneužívania pracovných zmlúv na dobu určitú uzatváraných opakovane v zmysle uvedeného bodu 1, nepredstavuje prekážku pre uplatnenie pravidla vnútroštátneho práva, ktoré len vo verejnom sektore absolútne zakazuje zmenu pracovných zmlúv na dobu určitú uzatváraných opakovane na pracovnú zmluvu na dobu neurčitú, ktoré s cieľom pokryť permanentné a dlhodobé potreby zamestnávateľa sa majú považovať za zneužívanie. Napriek tomu prináleží vnútroštátnemu súdu, aby posúdil, v akom rozsahu predstavujú vykonávacie podmienky a skutočné uplatnenie príslušných ustanovení vnútroštátneho práva primerané preventívne a prípadne sankčné opatrenia proti verejnej správe za zneužívania pracovných zmlúv na dobu určitú uzatváraných opakovane.

6.

Doložka 5 bod 1 rámcovej dohody o práci na dobu určitú sa má vykladať v tom zmysle, že v zásade nebráni tomu, aby spory, ktoré sa týkajú zneužívania pracovných zmlúv na dobu určitú uzatváraných opakovane, patrili do výlučnej právomoci správnych súdov. Napriek tomu prináleží vnútroštátnemu súdu, aby dozeral na to, aby právo na účinnú súdnu ochranu bolo zabezpečené súbežne s dodržaním zásady efektivity a ekvivalencie.

7.

Doložka 8 bod 3 rámcovej dohody o práci na dobu určitú sa má vykladať v tom zmysle, že jej neodporuje taká vnútroštátna právna úprava, ako je vo veci samej, ktorá na účely zistenia, či došlo k zneužitiu pracovných zmlúv na dobu určitú, stanovuje oproti podmienkam, ktoré upravoval predchádzajúci vnútroštátny predpis, najmä taký ako článok 8 ods. 3 zákona 2112/1920 o povinnom skončení pracovného pomeru zamestnanca v súkromnom sektore, ďalšie podmienky, pokiaľ takéto podmienky majú vplyv na obmedzenú kategóriu zamestnancov, čo prináleží overiť vnútroštátnemu súdu, ktorí uzatvorili pracovnú zmluvu na dobu určitú alebo im bola poskytnutá kompenzácia podľa doložky 5 bodu 1 uvedenej dohody vo forme prijatia preventívnych opatrení proti zneužívaniu pracovných zmlúv na dobu určitú.

8.

Prináleží vnútroštátnemu súdu, aby príslušné ustanovenia vnútroštátneho práva vyložil pokiaľ možno v súlade s výkladom doložky 5 bodu 1 a doložky 8 bodu 3 rámcovej dohody o práci na dobu určitú, ako aj v tomto rámci určil, či také ustanovenie vnútroštátneho práva ako článok 8 ods. 3 zákona 2112/1920 sa má v spore vo veci samej aplikovať namiesto niektorých iných ustanovení tohto práva.


(1)  Ú. v. EÚ C 44, 21.2.2009.


29.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 205/19


Odvolanie podané 1. augusta 2008: Dr. Hans Kronberger proti rozsudku Súdu prvého stupňa (siedma komora) z 21. mája 2008 vo veci T-18/07, Hans Kronberger/Európsky parlament

(Vec C-349/08 P)

2009/C 205/32

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Odvolateľ: Dr. Hans Kronberger (v zastúpení: W. Weh, Rechtsanwalt)

Ďalší účastník konania: Európsky parlament

Pán Dr. Hans Kronberger podal 1. augusta 2008 na Súdny dvor Európskych spoločenstiev odvolanie proti rozsudku Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev (siedma komora) z 21. mája 2008 vo veci T-18/07, Hans Kronberger/Európsky parlament. Zástupcom odvolateľa je advokát Dr. Wilfried Ludwig Weh, Wolfeggstraße 1, 6900 Bregenz, Rakúsko.

Súdny dvor Európskych spoločenstiev (ôsma komora) rozhodnutím z 19. mája 2009 odvolanie zamietol a rozhodol, že odvolateľ znáša svoje vlastné trovy konania.


29.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 205/19


Odvolanie podané 8. júna 2009: ArcelorMittal Luxembourg SA proti rozsudku Súdu prvého stupňa (siedma komora) z 31. marca 2009 vo veci T-405/06, ArcelorMittal Luxembourg a i./Komisia

(Vec C-201/09 P)

2009/C 205/33

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Odvolateľka: ArcelorMittal Luxembourg SA, predtým Arcelor Luxembourg SA (v zastúpení: A. Vandencasteele, advokát)

Ďalší účastníci konania: Komisia Európskych spoločenstiev, ArcelorMittal Belval & Differdange, predtým Arcelor Profil Luxembourg SA, ArcelorMittal International, predtým Arcelor International SA

Návrhy odvolateľky

zrušiť rozsudok Súdu prvého stupňa vo veci T-405/06 v rozsahu, v akom voči ArcelorMittal Luxembourg SA potvrdil rozhodnutie Komisie K(2006) 5342 z 8. novembra 2006 týkajúce sa konania o uplatnení článku 65 [UO] vo vzťahu k dohodám a zosúladeným postupom, do ktorých boli zapojení európski výrobcovia nosníkov (vec COMP/F/38.907 — Oceľové nosníky),

zaviazať odporkyňu v odvolacom konaní na náhradu trov tohto konania, ako aj konania, ktoré sa uskutočnilo pred Súdom prvého stupňa.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojich návrhov odvolateľka uvádza štyri odvolacie dôvody.

Vo svojom prvom odvolacom dôvode, ktorý je rozdelený na dve časti, odvolateľka na jednej strane tvrdí, že Súd prvého stupňa porušil článok 97 UO a zneužil svoju právomoc tým, že uplatnil článok 65 UO po skončení platnosti Zmluvy ESUO 23. júla 2002. Povinnosť inštitúcií koherentne vykladať rôzne zmluvy nemôže v žiadnom prípade odôvodniť to, že v právnom poriadku Spoločenstva sú zachovávané ustanovenia zmluvy po uplynutí jej platnosti.

V rámci druhej časti tohto odvolacieho dôvodu odvolateľka na druhej strane tvrdí, že Súd prvého stupňa porušil nariadenie č. 1/2003 (1) a zneužil svoju právomoc tým, že založil oprávnenie Komisie prijať rozhodnutie o uplatnení článku 65 UO na nariadení, ktoré jej priznáva právomoc len v rámci výkonu článkov 81 a 82 ES. Uvedené nariadenie, ktoré bolo prijaté po skončení platnosti Zmluvy ESUO len na základe Zmluvy ES, totiž nemôže priznávať Komisii žiadnu právomoc týkajúcu sa sankcionovania porušenia článku 65 UO bez toho, aby porušilo tak Zmluvu ESUO, ako aj pravidlá hierarchie právnych noriem.

Svojím druhým odvolacím dôvodom, ktorý je rozdelený na tri časti, odvolateľka uvádza, že Súd prvého stupňa porušil zásadu individuality trestov a sankcií, judikatúru Súdneho dvora týkajúcu sa pripísateľnosti, právnu silu rozhodnutej veci a pravidlo hierarchie noriem, pretože tento súd priznal Komisii právo pripísať protisúťažné konanie jednej spoločnosti inej spoločnosti toho istého zoskupenia bez toho, aby sa na ňom táto druhá uvedená spoločnosť zúčastnila. Skutočnosť, že rôzne dotknuté spoločnosti patriace do toho istého zoskupenia predstavujú jedinú hospodársku jednotku, ani skutočnosť, že materská spoločnosť vlastní 100-percentný podiel v dcérskej spoločnosti, ktorej sa pripisuje porušenie, dokonca ani rozhodujúci vplyv materskej spoločnosti na dcérsku spoločnosť, nestačia na preukázanie účasti odvolateľky na porušení a nemôžu teda odôvodniť pripísateľnosť správania dcérskej spoločnosti materskej spoločnosti.

Svojím tretím odvolacím dôvodom odvolateľka uvádza, že Súd prvého stupňa nesprávne uplatnil pravidlá z oblasti premlčania stíhania a porušil zásadu právnej sily rozhodnutej veci, pretože vo svojom rozsudku proti odvolateľke uplatnil akty, ktorými dochádza k prerušeniu premlčania, hoci z pôvodného rozhodnutia Komisie prijatého v roku 1994 jasne vyplýva, že odvolateľka bola výslovne uznaná za nezúčastnenú na porušení.

Svojím štvrtým odvolacím dôvodom odvolateľka napokon tvrdí, že rozsudkom Súdu prvého stupňa boli porušené jej práva na obranu, pretože tento rozsudok obsahuje nedostatočné odôvodnenie, pokiaľ ide o výnimočne dlhé trvanie konania, ktoré viedlo k tomu, že nemohla predložiť ďalšie dôkazy nevyhnutné na vyvrátenie domnienky zodpovednosti, ktorá bola voči nej uplatnená. Okrem toho rozsudkom Súdu prvého stupňa bola porušená právna sila rozhodnutej veci získaná v dôsledku rozsudku Súdneho dvora z 2. októbra 2003 (C-176/99 P, ARBED/Komisia), ktorým bolo zrušené rozhodnutie Komisie v rozsahu, v akom sa týkalo odvolateľky.


(1)  Nariadenie Rady (ES) č. 1/2003 zo 16. decembra 2002 o vykonávaní pravidiel hospodárskej súťaže stanovených v článkoch 81 [ES] a 82 [ES] (Ú. v. ES L 1, 2003, s. 1; Mim. vyd. 08/002, s. 205).


29.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 205/20


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Szombathelyi Városi Bíróság (Maďarská republika) 8. júna 2009 — trestné konanie proti Emilovi Eredicsovi a i.

(Vec C-205/09)

2009/C 205/34

Jazyk konania: maďarčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Szombathelyi Városi Bíróság

Účastníci trestného konania pred vnútroštátnym súdom

Emil Eredics a i.

Prejudiciálne otázky

1.

Tento súd sa usiluje v ním vedenom trestnom konaní zistiť, či „iná ako fyzická osoba“ patrí pod pojem „obeť“ v zmysle článku 1 písm. a) rámcového rozhodnutia Rady č. 2001/220/SVV z hľadiska povinnosti podpory sprostredkovania medzi obeťou a páchateľom trestného činu v trestných veciach zakotvenej v článku 10 rámcového rozhodnutia, a tiež žiada o spresnenie a doplnenie rozsudku vyhláseného Súdnym dvorom 28. júna 2007 vo veci Dell’Orto, C-467/05.

2.

Tento súd sa usiluje zistiť, pokiaľ ide o článok 10 ods. 1 rámcového rozhodnutia Rady č. 2001/220/SVV, podľa ktorého „každý členský štát vynaloží úsilie na podporu sprostredkovania v trestných prípadoch pri trestných činoch, ktoré považuje za potrebné [vhodné — neoficiálny preklad] pre takýto druh opatrenia“, či je možné vykladať pojem „trestné činy“ v tom zmysle, že sa týkajú všetkých trestných činov, ktorých skutková podstata vymedzená zákonom je v zásade obdobná.

3.

Možno výraz „každý členský štát vynaloží úsilie na podporu sprostredkovania v trestných prípadoch...“ uvedený v článku 10 ods. 1 rámcového rozhodnutia č. 2001/220/SVV vykladať v tom zmysle, že vytvorenie podmienok sprostredkovania medzi páchateľom a obeťou je možné prinajmenšom až do prijatia prvostupňového súdneho rozhodnutia, teda že požiadavka uznania skutkových zistení v priebehu súdneho konania, po skončení vyšetrovania je pod podmienkou splnenia ďalších požiadaviek v súlade s povinnosťou podpory sprostredkovania?

4.

Pokiaľ ide o článok 10 ods. 1 rámcového rozhodnutia č. 2001/220/SVV, tento súd sa pýta, či z formulácie, podľa ktorej „každý členský štát vynaloží úsilie na podporu sprostredkovania v trestných prípadoch pri trestných činoch, ktoré považuje za potrebné [vhodné — neoficiálny preklad] pre takýto druh opatrenia“ vyplýva zaručenie všeobecného prístupu k možnosti sprostredkovania v trestných veciach, s výhradou predchádzajúceho splnenia podmienok stanovených zákonom, bez možnosti výkladu. Teda ak treba na otázku odpovedať kladne, je existencia podmienky, podľa ktorej „berúc do úvahy povahu trestného činu, spôsob jeho spáchania a osobu obvineného, možno upustiť od súdneho konania alebo sa javí dôvodným predpoklad, že súd bude môcť vziať do úvahy účinnú ľútosť pri určovaní trestu“, zlučiteľná s ustanoveniami (požiadavkami) citovaného článku 10?


29.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 205/20


Žaloba podaná dňa 9. júna 2009 — Komisia Európskych spoločenstiev/Slovenská republika

(Vec C-207/09)

2009/C 205/35

Jazyk konania: slovenčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: K. Simonsson, A. Tokár, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Slovenská republika

Návrhy

určiť, že využitím služieb spoločností, ktoré nie sú uznané v zmysle článkov 2 a 4 smernice 94/57/ES (1), na účely vykonania inšpekcií alebo prehliadok stanovených v článku 3 tejto smernice, si Slovenská republika nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z tohto článku;

zaviazať Slovenskú republiku na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Slovenská republika využívala služby spoločností, ktoré nie sú uznané klasifikačné spoločnosti v zmysle smernice 94/57/ES, a podľa informácií Komisie neukončila poverenie dané takýmto spoločnostiam. Navyše, keďže Slovenská republika nevytvorila vhodný legislatívny rámec pre to, aby sa zamedzilo prípadným povereniam neuznaných klasifikačných spoločností v budúcnosti, existuje riziko, že podobné prípady nesprávneho uplatňovania smernice 94/57/ES, aké sú predmetom žaloby, sa budú opakovať.


(1)  Smernica Rady 94/57/ES z 22. novembra 1994 o spoločných pravidlách a normách pre organizácie vykonávajúce inšpekcie a prehliadky a pre príslušné činnosti námorných úradov; Ú. v. ES L 319, 12.12.1994, s. 20, mimoriadne vydanie v slovenskom jazyku Kapitola 07 Zväzok 002 S. 230


29.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 205/21


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour administrative d’appel de Nantes (Francúzsko) 10. júna 2009 — Scott SA, Kimberly Clark SNC, teraz Kimberly Clark SAS/Ville d’Orléans

(Vec C-210/09)

2009/C 205/36

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Cour administrative d’appel de Nantes

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobcovia: Scott SA, Kimberly Clark SNC, teraz Kimberly Clark SAS

Žalovaný: Ville d’Orléans

Prejudiciálna otázka

Môže prípadné zrušenie platobných výmerov vydaných na vymáhanie štátnej pomoci, o ktorej Komisia Európskych spoločenstiev 12. júla 2000 rozhodla, že je nezlučiteľná so spoločným trhom (1), francúzskym správnym súdom z dôvodu porušenia ustanovení právnych predpisov týkajúcich sa formálnych náležitostí týchto platobných výmerov, vzhľadom na možnosť príslušného správneho orgánu napraviť nedostatky týchto rozhodnutí, brániť okamžitému a skutočnému vykonaniu rozhodnutia Komisie Európskych spoločenstiev z 12. júla 2000, v rozpore s článkom 14 ods. 3 nariadenia Rady z 22. marca 1999 ustanovujúceho podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 93 Zmluvy o ES (2)?


(1)  Rozhodnutie Komisie č. 2002/14/ES z 12. júla 2000 o štátnej pomoci poskytnutej Francúzskom v prospech Scott Paper SA/Kimberly-Clark (Ú. v. ES L 12, 2002, s. 1).

(2)  Nariadenie Rady (ES) č. 659/1999 z 22. marca 1999 ustanovujúce podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 93 Zmluvy o ES (Ú. v. ES L 83, s. 1; Mim. vyd. 08/001, s. 339).


29.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 205/21


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Finanzgericht Hamburg (Nemecko) 15. júna 2009 — Barsoum Chabo/Hauptzollamt Hamburg-Hafen

(Vec C-213/09)

2009/C 205/37

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Finanzgericht Hamburg

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Barsoum Chabo

Žalovaný: Hauptzollamt Hamburg-Hafen

Prejudiciálna otázka  (1)

Je dodatočná sadzba 222 eur/100 kg čistej hmotnosti tovaru vyplývajúca z colnej sadzby pre tretie krajiny a z preferenčnej colnej sadzby, uložená na dovoz konzervovaných húb druhu Agaricus (položka KN 2003 10 30), neplatná z dôvodu porušenia zásady proporcionality?


(1)  týkajúca sa nariadenia Komisie (ES) č. 1719/2005 z 27. októbra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o tarifnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (Ú. v. EÚ L 286, s. 1).


29.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 205/22


Odvolanie podané 15. júna 2009: Komisia Európskych spoločenstiev proti rozsudku Súdu prvého stupňa (siedma komora) z 31. marca 2009 vo veci T-405/06, ArcelorMittal Luxembourg a i./Komisia

(Vec C-216/09 P)

2009/C 205/38

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Odvolateľka: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: F. Castillo de la Torre a X. Lewis, splnomocnení zástupcovia)

Ďalší účastníci konania: ArcelorMittal Luxembourg SA, predtým Arcelor Luxembourg SA, ArcelorMittal Belval & Differdange, predtým Arcelor Profil Luxembourg SA, ArcelorMittal International, predtým Arcelor International SA

Návrhy odvolateľky

zrušiť rozsudok z 31. marca 2009 vyhlásený vo veci T-405/06, ArcelorMittal Luxembourg SA a i./Komisia v rozsahu, v akom zrušuje pokuty uložené rozhodnutím Komisie K(2006) 5342 v konečnom znení z 8. novembra 2006 (1) spoločnostiam ArcelorMittal Belval & Differdange SA (predtým ProfilARBED) a ArcelorMittal International SA (predtým TradeARBED),

zamietnuť žalobu ArcelorMittal Belval & Differdange SA a ArcelorMittal International SA,

zaviazať ďalších účastníkov konania na náhradu trov konania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Odvolateľka na podporu svojho odvolania predkladá len jeden odvolací dôvod založený na tom, že Súd prvého stupňa porušil pravidlá týkajúce sa premlčania stíhania.

Podľa Komisie sa rozsudok Súdu prvého stupňa zakladá na doslovnom a nadmerne zužujúcom výklade rozhodnutia 715/78/ESUO (2) a najmä jeho článku 2 ods. 3 a článku 3, keďže zaviedol rozdiel medzi prerušením a zastavením premlčania. Na rozdiel od článku 2 ods.2, ktorý výslovne stanovuje účinok prerušenia premlčania erga omnes, totiž článok 3 neupravuje otázku účinkov zastavenia premlčania. Rozsudok Súdu prvého stupňa je poznačený nesprávnym právnym posúdením v rozsahu, v akom sa v ňom dospelo k záveru, že zastavenie premlčania vyplývajúce zo začatia konania pred súdom Spoločenstva na podnet účastníka konania má účinok len voči žalujúcemu podniku a že premlčacia doba sa voči ostatným účastníkom konania považuje za uplynutú.

Komisia uvádza, že v rozpore s rozsudkom Súdu prvého stupňa sa účinok týkajúci sa zastavenia nemôže vyvodiť z legislatívneho vákua a článok 3 rozhodnutia 715/78/ESUO by sa mal vykladať vo svetle cieľa dotknutej právnej úpravy týkajúcej sa možnosti Komisie stíhať a sankcionovať porušenia práva hospodárskej súťaže.


(1)  Rozhodnutie Komisie K(2006) 5342 v konečnom znení z 8. novembra 2006 o konaní podľa článku 65 [UO] týkajúcom sa dohôd a zosúladených postupov vzťahujúcich sa na európskych výrobcov trámov (vec COMP/F/38.907 — Oceľové trámy).

(2)  Rozhodnutia Komisie č. 715/78/ESUO zo 6. apríla 1978 o premlčacej dobe pri stíhaní a výkone v oblasti uplatňovania Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva uhlia a ocele [neoficiálny preklad] (Ú. v. ES L 94, s. 22).


29.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 205/22


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte (Taliansko) 15. júna 2009 — Maurizio Polisseni/A.S.L. no 14 V.C.O. Omegna

(Vec C-217/09)

2009/C 205/39

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Maurizio Polisseni

Žalovaný: A.S.L. no 14 V.C.O. Omegna

Prejudiciálne otázky

1.

Bráni článok 43 ES, a teda právo Spoločenstva o hospodárskej súťaži vnútroštátnej právnej úprave, akou je právna úprava stanovená v článkoch 1 zákona č. 475 z 2. apríla 1968 a 13 dekrétu prezidenta Talianskej republiky č. 1275 z 21. augusta 1971, ktoré podriaďujú vydanie povolenia na premiestnenie lekárne, hoci v rámci prideleného územia, z pôvodných priestorov do priestorov na inom mieste, podmienke dodržania najmenej dvestometrovej vzdialenosti od iných podobných prevádzok, meranej ako najkratšej pešej vzdialenosť medzi prahmi lekární? A najmä: Sú obmedzenia slobody usadiť sa stanovené v citovanej právnej úprave v rozpore s dôvodmi všeobecného záujmu, ktoré by takéto obmedzenia mohli odôvodňovať, a sú teda tieto obmedzenia takými obmedzeniami, ktoré nezodpovedajú týmto dôvodom?

2.

V každom prípade, bráni zásada proporcionality, ktorú treba uplatniť pri každom obmedzení slobody usadiť sa a slobody podnikania, ktoré sú legitímne, obmedzeniu slobodného výkonu hospodárskej činnosti lekárnika, vyplývajúce z ustanovení stanovujúcich obmedzenia vzdialenosti citovaných v bode 1?

3.

Bránia články 152 ES a 153 ES, ktoré stanovujú povinnosť zabezpečiť vysokú a prednostnú úroveň ochrany zdravia ľudí a spotrebiteľov vnútroštátnej právnej úprave, akou je právna úprava stanovená v článkoch 1 zákona č. 475 z 2. apríla 1968 a 13 dekrétu prezidenta Talianskej republiky č. 1275 z 21. augusta 1971, ktoré podriaďujú vydanie povolenia na premiestnenie lekárne, hoci v rámci prideleného územia, z pôvodných priestorov do priestorov na inom mieste, podmienke dodržania najmenej dvestometrovej vzdialenosti od iných podobných prevádzok, meranej ako najkratšej pešej vzdialenosť medzi prahmi lekární, bez akéhokoľvek ďalšieho zohľadnenia záujmov spotrebiteľov a potreby efektívneho územného rozmiestnenia služieb súvisiacich s ochranou zdravia?


29.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 205/23


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale di Milano (Taliansko) 16. júna 2009 — Vitra Patente AG/High Tech Srl

(Vec C-219/09)

2009/C 205/40

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunale di Milano

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Vitra Patente AG

Žalovaná: High Tech Srl

Prejudiciálne otázky

1.

Majú sa články 17 a 19 smernice 98/71/ES (1) vykladať v tom zmysle, že pri uplatnení vnútroštátneho zákona členského štátu, ktorý prispôsobuje vnútroštátny právny poriadok uvedenej smernici, môže možnosť priznaná tomuto členskému štátu, aby autonómne určil rozsah ochrany a podmienky, ktorým taká ochrana podlieha, zahŕňať aj vylúčenie tejto ochrany pre priemyselné dizajny alebo vzory, ktoré — hoci spĺňajú podmienky pre ochranu podľa autorského práva — sú považované za patriace do verejnej domény pred dátumom, keď nadobudli účinnosť vnútroštátne preberacie právne predpisy, keďže nikdy neboli zapísané ako priemyselné dizajny alebo vzory, alebo pretože zápis bol k tomuto dátumu už neplatný?

2.

V prípade zápornej odpovede na prvú otázku, majú sa články 17 a 19 smernice 98/71/ES vykladať v tom zmysle, že možnosť priznaná členskému štátu, aby autonómne určil rozsah ochrany a podmienky, ktorým taká ochrana podlieha, môže zahŕňať aj vylúčenie tejto ochrany v prípade, ak tretia osoba — bez toho, aby mala povolenie od majiteľa autorských práv k priemyselným dizajnom a vzorom — už vyrábala a predávala na štátnom území výrobky vyrobené podľa týchto priemyselných dizajnov a vzorov, ktoré sa stali súčasťou verejnej domény pred dátumom, keď nadobudli účinnosť vnútroštátne preberacie právne predpisy?

3.

V prípade zápornej odpovede na prvú a druhú otázku, majú sa články 17 a 19 smernice 98/71/ES vykladať v tom zmysle, že možnosť priznaná členskému štátu, aby autonómne určil rozsah ochrany a podmienky, ktorým taká ochrana podlieha, môže zahŕňať aj vylúčenie tejto ochrany v prípade, ak tretia osoba — bez toho, aby mala povolenie od majiteľa autorských práv k priemyselným dizajnom a vzorom — už vyrábala a predávala na štátnom území výrobky vyrobené podľa týchto priemyselných dizajnov a vzorov, a táto výnimka je stanovená na značne dlhé obdobie (desať rokov)?


(1)  Ú. v. ES L 289, s. 28; Mim. vyd. 13/021, s. 120.


29.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 205/23


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Prim’Awla tal Qorti Ċivili (Maltská republika) 17. júna 2009 — AJD Tuna Ltd/Direttur tal-Agrikoltura u s-Sajd a Avukat Ġenerali

(Vec C-221/09)

2009/C 205/41

Jazyk konania: maltčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Prim’Awla tal-Qorti Ċivili

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: AJD Tuna Ltd

Žalovaní: Direttur tal-Agrikoltura u s-Sajd, Avukat Ġenerali

Prejudiciálne otázky

1.

Je nariadenie Komisie č. 530/2008 (1) neplatné kvôli porušeniu článku 253 Zmluvy v rozsahu, v akom neuvádza dostatočne dôvody na prijatie núdzových opatrení stanovených v článkoch 1, 2 a 3 uvedeného nariadenia, a v rozsahu, v akom neposkytuje dostatočne jasný obraz o odôvodnení týchto opatrení?

2.

Je nariadenie Komisie č. 530/2008 neplatné, pretože porušuje článok 7 ods. 1 nariadenia Rady č. 2371/2002 (2) v rozsahu, v akom vo svojich odôvodneniach adekvátne nepreukazuje i) existenciu vážneho ohrozenia zachovania živých vodných zdrojov alebo morského ekosystému spôsobeného činnosťami rybolovu a ii) potrebu konať okamžite?

3.

Je nariadenie Komisie č. 530/2008 neplatné v rozsahu, v akom prijaté opatrenia zbavujú prevádzkovateľov Spoločenstva, ako je žalobca, ich legitímnej dôvery založenej na článku 1 nariadenia Komisie č. 446/2008 (3) z 22. mája 2008 a článku 2 nariadenia Rady č. 2371/2002 z 20. decembra 2002?

4.

Je článok 3 nariadenia Komisie č. 530/2008 neplatný kvôli porušeniu zásady proporcionality v rozsahu, v akom obsahuje, že i) žiadny prevádzkovateľ Spoločenstva nemôže vykonávať činnosť vykládky alebo umiestňovania do klietok na výkrm alebo chov, dokonca ani pri tuniakoch ulovených skôr a úplne v súlade s nariadením Komisie č. 530/2008, a ii) žiadny prevádzkovateľ Spoločenstva nemôže vykonávať tieto činnosti vo vzťahu k tuniakom uloveným rybármi, ktorých lode sa neplavia pod vlajkou niektorého z členských štátov uvedených v článku 1 nariadenia Komisie č. 530/2008, hoci tieto tuniaky boli ulovené v súlade s kvótami uvedenými v Medzinárodnom dohovore o ochrane atlantických tuniakov?

5.

Je nariadenie Komisie č. 530/2008 neplatné, pretože porušuje zásadu proporcionality v rozsahu, v akom Komisia nepreukázala, že opatrenie, ktoré zamýšľala prijať, malo prispieť k obnove zásob tuniakov?

6.

Je nariadenie Komisie č. 530/2008 neplatné kvôli tomu, že prijaté opatrenia sú neprimerané a diskriminujú na základe štátnej príslušnosti v zmysle článku 12 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva v rozsahu, v akom uvedené nariadenie rozlišuje medzi plavidlami s kruhovými záťahovými sieťami, ktoré sa plavia pod španielskou vlajkou, a plavidlami s kruhovými záťahovými sieťami, ktoré sa plavia pod vlajkami Grécka, Talianska, Francúzska, Cypru a Malty, a v rozsahu, v akom rozlišuje medzi týmito šiestimi členskými štátmi a ostatnými členskými štátmi?

7.

Je nariadenie Komisie č. 530/2008 neplatné, pretože neboli rešpektované zásady spravodlivosti, tak ako sú chránené článkom 47 Charty základných práv Európskej únie, v rozsahu, v akom dotknutým účastníkom a členským štátom nebola daná žiadna príležitosť predložiť ich písomné pripomienky pred prijatím rozhodnutia?

8.

Je nariadenie Komisie č. 530/2008 neplatné, pretože nebola rešpektovaná zásada kontradiktórnosti (audi alteram partem), ako všeobecná zásada práva Spoločenstva, v rozsahu, v akom dotknutým účastníkom a členským štátom nebola daná žiadna príležitosť predložiť ich písomné pripomienky pred prijatím rozhodnutia?

9.

Je článok 7 ods. 2 nariadenia Rady č. 2371/2008 neplatný, pretože neboli rešpektované zásada kontradiktórnosti (audi alteram partem) ako všeobecná zásada práva Spoločenstva, a/alebo zásady spravodlivosti, tak ako sú chránené článkom 47 Charty základných práv Európskej únie, a je v dôsledku toho neplatné nariadenie Komisie č. 530/2008, pretože bolo založené na nariadení Rady č. 2371/2008?

10.

V prípade že Súdny dvor Európskych spoločenstiev rozhodne, že nariadenie Komisie č. 530/2008 je platné, má sa toto nariadenie vykladať tak, že znamená, že opatrenia prijaté v článku 3 uvedeného nariadenia tiež vylučujú, aby prevádzkovatelia Spoločenstva akceptovali vykládku, umiestňovanie do klietok na výkrm alebo chov, alebo prekládku vo vodách alebo prístavoch Spoločenstva tuniaka modroplutvého uloveného v Atlantickom oceáne na východ od 45° západnej dĺžky a v Stredozemnom mori plavidlami s kruhovými záťahovými sieťami, ktoré sa plavia pod vlajkou tretej krajiny?


(1)  Nariadenie Komisie (ES) č. 530/2008 z 12. júna 2008, ktorým sa ustanovujú núdzové opatrenia, pokiaľ ide o lov tuniaka modroplutvého plavidlami s kruhovými záťahovými sieťami v Atlantickom oceáne na východ od 45° západnej dĺžky a v Stredozemnom mori (Ú. v. EÚ L 155, s. 9).

(2)  Nariadenie Rady (ES) č. 2371/2002 z 20. decembra 2002 o ochrane a trvalo udržateľnom využívaní zdrojov rybného hospodárstva v rámci spoločnej politiky v oblasti rybolovu (Ú. v. ES L 358, s. 59; Mim. vyd. 04/005, s. 460).

(3)  Nariadenie Komisie (ES) č. 446/2008 z 22. mája 2008, ktorým sa v roku 2008 podľa článku 21 ods. 4 nariadenia Rady (EHS) č. 2847/93, ktorým sa zriaďuje kontrolný systém spoločnej politiky rybolovu, upravujú určité kvóty na tuniaka modroplutvého (Ú. v. EÚ L 134, s. 11).


29.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 205/25


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale di Bolzano (Taliansko) 19. júna 2009 — trestné konanie proti Martha Nussbaumer

(Vec C-224/09)

2009/C 205/42

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunale di Bolzano

Účastník trestného konania pred vnútroštátnym súdom

Martha Nussbaumer

Prejudiciálne otázky

1.

Je vnútroštátna právna úprava podľa legislatívneho dekrétu č. 81 z 9. apríla 2008 najmä v spojení s právnou úpravou zavedenou článkom 90 ods. 11, v rozsahu, v akom stanovuje odchýlku z povinnosti stavebníka alebo stavebného dozoru menovať pre staveniská, na ktorých pracuje viac dodávateľov koordinátora pre štádium prípravy projektu podľa ods. 3 tohto ustanovenia, ak ide o súkromné stavby nepodliehajúce stavebnému povoleniu, bez ohľadu na posúdenie charakteru prác a osobitných rizík, ktoré sú vymenované v prílohe II smernice v rozpore s právnou úpravou stanovenou v článku 3 smernice 92/57/EHS z 24. júna 1992? (1)

2.

Je vnútroštátna právna úprava podľa legislatívneho dekrétu č. 81 z 9. apríla 2008, najmä v spojení s právnou úpravou zavedenou článkom 90 ods. 11 v rozpore s právnou úpravou stanovenou v článku 3 smernice 92/57/EHS z 24. júna 1992 s ohľadom na povinnosť stavebníka alebo stavebného dozoru menovať v každom prípade počas realizácie stavby na staveniskách koordinátora nezávisle od charakteru prác, teda aj keď ide o súkromné stavby nepodliehajúce stavebnému povoleniu, keďže môžu byť spojené s rizikami podľa prílohy II smernice?

3.

Je ustanovenie zavedené článkom 90 ods. 11 legislatívneho dekrétu č. 81 z 9. apríla 2008, v rozsahu, v akom stanovuje, že koordinátor pre štádium vykonania projektu je povinný vypracovať plán bezpečnosti len za predpokladu, že v prípade súkromných stavieb nepodliehajúcich stavebnému povoleniu sa na prácach okrem prvého dodávateľa, ktorému boli pôvodne zadané práce začnú počas prebiehajúcich prác podieľať aj iní dodávatelia v rozpore s článkom 3 smernice 92/57/EHS z 24. júna 1992, ktorý v každom prípade ukladá povinnosť menovať koordinátora pre štádium vypracovania projektu bez ohľadu na charakter prác a ktorý vylučuje použitie odchýlky z povinnosti vypracovať plán bezpečnosti a ochrany zdravia, ak ide o práce spojené s osobitným rizikom, akými sú práce vymenované v prílohe II smernice?


(1)  Ú. v. ES L 245, s. 6; Mim. vyd. 05/002, s. 71.


29.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 205/25


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Giudice di pace di Cortona (Taliansko) 19. júna 2009 — Joanna Jakubowska Edyta/Alessandro Maneggia

(Vec C-225/09)

2009/C 205/43

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Giudice di pace di Cortona

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Joanna Jakubowska Edyta

Žalovaný: Alessandro Maneggia

Prejudiciálne otázky

1.

Majú sa článok 3 písm. g) a články 4, 10, 81 a 98 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva vykladať v tom zmysle, že im odporuje taká vnútroštátna právna úprava, ako je právna úprava vyplývajúca z článkov 1 a 2 zákona č. 339 z 25. novembra 2003, ktorá opätovne zavádza nezlučiteľnosť výkonu povolania advokáta zamestnancami štátnej správy na čiastočný úväzok a hoci sú spôsobilí na výkon povolania advokáta, zakazuje im výkon tohto povolania, pričom stanovuje vyčiarknutie zo zoznamu advokátov na základe rozhodnutia príslušnej rady advokátskej komory, ak sa zamestnanec štátnej správy nerozhodne ukončiť pracovný pomer?

2.

Majú sa článok 3 písm. g) a články 4, 10 a 98 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva vykladať v tom zmysle, že im odporuje taká vnútroštátna právna úprava, ako je právna úprava vyplývajúca z článkov 1 a 2 zákona č. 339 z 25. novembra 2003, ktorá opätovne zavádza nezlučiteľnosť výkonu povolania advokáta zamestnancami štátnej správy na čiastočný úväzok a hoci sú spôsobilí na výkon povolania advokáta, zakazuje im výkon tohto povolania, pričom stanovuje vyčiarknutie zo zoznamu advokátov na základe rozhodnutia príslušnej rady advokátskej komory, ak sa zamestnanec štátnej správy nerozhodne ukončiť pracovný pomer?

3.

Má sa článok 6 smernice Rady 77/249/EHS z 22. marca 1977 na uľahčenie účinného výkonu slobody právnikov poskytovať služby (1), ktorý stanovuje, že „ktorýkoľvek členský štát môže zakázať právnikom, ktorí sú zamestnancami verejného alebo súkromného podniku, zastupovanie tohto podniku v súdnom konaní do tej miery, do akej to nie je povolené právnikom usadeným v tomto štáte“, vykladať v tom zmysle, že mu odporuje taká vnútroštátna právna úprava, ako je právna úprava vyplývajúca z článkov 1 a 2 zákona č. 339 z 25. novembra 2003, ktorá opätovne zavádza nezlučiteľnosť výkonu povolania advokáta zamestnancami štátnej správy na čiastočný úväzok a hoci sú spôsobilí na výkon povolania advokáta, zakazuje im výkon tohto povolania, pričom stanovuje vyčiarknutie zo zoznamu advokátov na základe rozhodnutia príslušnej rady advokátskej komory, ak sa zamestnanec štátnej správy nerozhodne ukončiť pracovný pomer, keď sa táto vnútroštátna právna úprava vzťahuje aj na advokátov v pracovnom pomere, ktorí vykonávajú advokátsku činnosť na základe slobodného poskytovania služieb?

4.

Má sa článok 8 smernice 98/5/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 16. februára 1998 (2), ktorý stanovuje, že „právnik, ktorý je registrovaný v hostiteľskom členskom štáte na základe profesijného titulu domovskej krajiny, môže vykonávať povolanie ako právnik v pracovnoprávnom vzťahu u iného právnika, v združení alebo v právnickej kancelárii, v štátnom alebo súkromnom podniku v takom rozsahu, v akom to hostiteľský členský štát povoľuje právnikom registrovaným na základe profesijného titulu používaného v tomto štáte“, vykladať v tom zmysle, že sa nevzťahuje na advokáta, ktorý je zamestnancom štátnej správy na čiastočný úväzok?

5.

Odporuje všeobecným zásadám práva Spoločenstva o ochrane legitímnej dôvery a nadobudnutých právach taká vnútroštátna právna úprava, ako je právna úprava vyplývajúca z článkov 1 a 2 zákona č. 339 z 25. novembra 2003, ktorá opätovne zavádza nezlučiteľnosť výkonu povolania advokáta zamestnancami štátnej správy na čiastočný úväzok a ktorá sa uplatňuje aj na advokátov, ktorí sú už ku dňu nadobudnutia účinnosti zákona č. 339 z roku 2003 zapísaní v zoznamoch advokátov, pričom v článku 2 stanovuje len krátku „odkladnú“ lehotu na povinnú voľbu medzi zamestnaním a výkonom povolania advokáta?


(1)  Ú. v. ES L 78, s. 17; Mim. vyd. 06/001, s. 52.

(2)  Ú. v. ES L 77, s. 36; Mim. vyd. 06/003, s. 83.


29.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 205/26


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale ordinario di Torino (Taliansko) 22. júna 2009 — Antonino Accardo a i./Comune di Torino

(Vec C-227/09)

2009/C 205/44

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunale ordinario di Torino

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobcovia: Antonino Accardo, Viola Acella, Antonio Acuto, Domenico Ambrisi, Paolo Battaglino, Riccardo Bevilacqua, Fabrizio Bolla, Daniela Bottazzi, Roberto Brossa, Luigi Calabro’, Roberto Cammardella, Michelangelo Capaldi, Giorgio Castellaro, Davide Cauda, Tatiana Chiampo, Alessia Ciaravino, Alessandro Cicero, Paolo Curtabbi, Paolo Dabbene, Mauro D'Angelo, Giancarlo Destefanis, Mario Di Brita, Bianca Di Capua, Michele Di Chio, Marina Ferrero, Gino Forlani, Giovanni Galvagno, Sonia Genisio, Laura Dora Genovese, Sonia Gili, Maria Gualtieri, Gaetano La Spina, Maurizio Loggia, Giovanni Lucchetta, Sandra Magoga, Manuela Manfredi, Fabrizio Maschio, Sonia Mignone, Daniela Minissale, Domenico Mondello, Veronnica Mossa, Plinio Paduano, Barbaro Pallavidino, Monica Palumbo, Michele Paschetto, Frederica, Peinetti, Nadia Pizzimenti, Gianluca Ponzo, Enrico Pozzato, Gaetano Puccio, Danilo Ranzani, Pergianni Risso, Luisa Rossi, Paola Sabia, Renzo Sangiano, Davide Scagno, Paola Settia, Raffaella Sottoriva, Rossana Trancuccio, Fulvia Varotto, Giampiero Zucca, Fabrizio Lacognata, Guido Mandia, Luigi Rigon, Daniele Sgavetti

Žalovaná: Comune di Torino

Prejudiciálne otázky

1.

Majú sa články 5, 17 a 18 smernice Rady 93/104/ES (1) z 23. novembra 1993 o niektorých aspektoch organizácie pracovného času vykladať v tom zmysle, že sú priamo uplatniteľné v právnom poriadku štátu nezávisle od ich formálneho prebratia alebo bez ohľadu na vnútroštátne právne predpisy, ktoré zužujú ich uplatnenie na určité kategórie zamestnancov v spore, ktorý súvisí s účasťou sociálnych partnerov, ktorá je v súlade s touto smernicou?

2.

Je súd členského štátu povinný v každom prípade, nezávisle od tohto priameho uplatnenia, použiť smernicu, ktorá ešte nebola prebratá alebo ktorej použitie ako výkladového kritéria vnútroštátneho práva a teda ako referenčného rámca na účely odstránenia možných pochybností pri výklade je po jej prebratí zrejme vylúčené vnútroštátnymi právnymi prepismi?

3.

Má súd členského štátu zakázané, aby prijal rozhodnutie o nezákonnosti určitého správania a aby následne priznal náhradu škody spôsobenej neoprávneným a protiprávnym konaním, keď sa toto správanie javí byť sociálnymi partnermi povolené a toto povolenie je v súlade s právom Spoločenstva, aj keď so smernicou, ktorá nie je prebratá?

4.

Má sa článok 17 ods. 3 smernice vykladať v tom zmysle, že samostatne a teda úplne nezávisle od odseku 2 a od zoznamu činností a povolaní, ktoré sú v ňom uvedené, povoľuje účasť sociálnych partnerov a zavedenie odchylných pravidiel týkajúcich sa týždenného odpočinku sociálnymi partnermi?


(1)  Ú. v. ES L 307, s. 18; Mim. vyd. 05/002, s.197).


29.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 205/27


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Vestre Landsret (Dánsko) 26. júna 2009 — Skatteministeriet/DSV Road A/S

(Vec C-234/09)

2009/C 205/45

Jazyk konania: dánčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Vestre Landsdret

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľ: Skatteministeriet

Odporca: DSV Road A/S

Prejudiciálne otázky

1.

Má sa článok 204 ods. 1 písm. a) s odkazom na články 92 a 96 v spojení s článkom 1 a článkom 4 bodmi 9 a 10 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva, vykladať v tom zmysle, že:

a)

colný dlh vzniká, ak je schváleným odosielateľom omylom v systéme NCTS iniciovaný colný režim tranzitu pre tovary, ktoré fyzicky neexistujú, a v dôsledku toho colný režim tranzitu nemôže byť ukončený v súlade s predpismi, alebo

b)

colný dlh v prípade opísanom v písmene a) nevzniká, keďže colný režim tranzitu predpokladá, že sa uplatňuje výlučne na fyzicky existujúce tovary, takže mylné vygenerovanie tranzitu v systéme NCTS pre tovary, ktoré fyzicky neexistujú, nevedie k vyrubeniu cla?

2.

Ak je na otázku 1a) daná kladná odpoveď, má sa pojem „dovoz tovaru“ v článku 4 bode 10 spolu s pojmom „tovar“ v článku 204 ods. 1 písm. a) nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva, vykladať v tom zmysle, že pojem sa vzťahuje na fyzicky existujúce tovary, ako aj na tovary, ktoré fyzicky neexistujú?


29.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 205/27


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour de cassation (Francúzsko) 29. júna 2009 — DHL Express France SAS/Chronopost SA

(Vec C-235/09)

2009/C 205/46

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Cour de cassation

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľka: DHL Express France SAS

Odporkyňa: Chronopost SA

Prejudiciálne otázky

1.

Má sa článok 98 nariadenia (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 (1) [teraz článok 102 nariadenia (ES) č. 207/2009] vykladať v tom zmysle, že zákaz uložený súdom pre ochrannú známku Spoločenstva má právne účinky na celom území Spoločenstva?

2.

V prípade zápornej odpovede, je súd oprávnený tento zákaz osobitne rozšíriť na územie iných štátov, v ktorých došlo k úkonom porušenia alebo hrozí, že k nim dôjde?

3.

Sú v niektorom z uvedených prípadov donucujúce opatrenia, ktoré súd pri uplatnení svojho vnútroštátneho práva spojil so zákazom, ktorý uložil, uplatniteľné na území členských štátov, v ktorých má tento zákaz právne účinky?

4.

Môže súd v opačnom prípade uložiť takéto donucujúce opatrenie, podobné alebo rozdielne od opatrenia, ktoré prijíma podľa svojho vnútroštátneho práva, na základe uplatnenia vnútroštátneho práva štátov, v ktorých má mať tento zákaz právne účinky?


(1)  Nariadenie Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva (Ú. v. ES L 11, 1994, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 146).


29.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 205/28


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour constitutionnelle (Belgicko) 29. júna 2009 — Association Belge des Consommateurs Test-Achats ASBL, Yann van Vugt, Charles Basselier/Conseil des ministres

(Vec C-236/09)

2009/C 205/47

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Cour constitutionnelle

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovatelia: Association Belge des Consommateurs Test-Achats ASBL, Yann van Vugt, Charles Basselier

Vedľajší účastník: Conseil des ministres

Prejudiciálne otázky

1.

Je článok 5 ods. 2 smernice Rady 2004/113/ES z 13. decembra 2004 o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania medzi mužmi a ženami v prístupe k tovaru a službám a k ich poskytovaniu (1) zlučiteľný s článkom 6 ods. 2 Zmluvy o Európskej únii a presnejšie so zásadou rovnosti a zákazu diskriminácie, ktorú toto ustanovenie zaručuje?

2.

V prípade zápornej odpovede na prvú otázku, je ten istý článok 5 ods. 2 smernice v prípade, ak je jeho pôsobnosť obmedzená len na zmluvy životného poistenia, rovnako nezlučiteľný s článkom ods. 2 Zmluvy o Európskej únii?


(1)  Ú. v. EÚ L 373, 2004, s. 37.


29.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 205/28


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour d’appel de Bruxelles (Belgicko) 3. júla 2009 — Fluxys SA/Commission de régulation de l’électricité et du gaz (Creg)

(Vec C-241/09)

2009/C 205/48

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Cour d’appel de Bruxelles

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Fluxys SA

Žalovaná: Commission de régulation de l’éléctricité et du gaz (Creg)

Prejudiciálna otázka

Bránia články 1, 2 a 18 smernice č. 2003/55/ES (1) a článok 3 nariadenia č. 1775/2005/ES (2) tomu, aby vnútroštátni zákonodarcovia vytvorili osobitný tarifný režim činnosti tranzitu, ktorý sa odchyľuje od pravidiel, ktoré upravujú činnosť prepravy, vytvárajúc v rámci činnosti prepravy rozlíšenie medzi „prepravou“ a „tranzitom“?


(1)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2003/55/ES z 26. júna 2003 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh so zemným plynom, ktorou sa ruší smernica 98/30/ES (Ú. v. EÚ L 176, s. 57; Mim. vyd. 12/002, s. 230).

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1775/2005 z 28. septembra 2005 o podmienkach prístupu do prepravných sietí pre zemný plyn (Ú. v. EÚ L 289, s. 1).


29.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 205/28


Žaloba podaná 7. júla 2009 — Komisia Európskych spoločenstiev/Portugalská republika

(Vec C-252/09)

2009/C 205/49

Jazyk konania: portugalčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: G. Zavvos a G. Braga da Cruz, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Portugalská republika

Návrhy žalobkyne

určiť, že Portugalská republika si tým, že neprijala všetky zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu so smernicou Komisie 2007/16/ES (1) z 19. marca 2007, ktorou sa implementuje smernica Rady 85/611/EHS o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP), pokiaľ ide o objasnenie niektorých vymedzení pojmov, a v každom prípade tým, že o nich neinformovala Komisiu, nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z tejto smernice,

zaviazať Portugalskú republiku na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Lehota na prebratie smernice uplynula 23. marca 2008.


(1)  Ú. v. EÚ L 79, s. 11.


29.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 205/29


Odvolanie podané 9. júla 2009: Calvin Klein Trademark Trust proti rozsudku Súdu prvého stupňa (šiesta komora) zo 7. mája 2009 vo veci T-185/07, Calvin Klein Trademark Trust/ÚHVT a Zafra Marroquineros, S.L.

(Vec C-254/09 P)

2009/C 205/50

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Odvolateľ: Calvin Klein Trademark Trust (v zastúpení: T. Andrade Boué, abogado)

Ďalší účastníci konania: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) a Zafra Marroquineros, S.L.

Návrhy odvolateľa

zrušiť rozsudok Súdu prvého stupňa (šiesta komora) zo 7. mája 2009 vo veci T-185/07,

zaviazať ÚHVT a Zafra Marroquineros, S.L. na náhradu trov konania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Porušenie judikatúry týkajúcej sa výkladu článku 8 ods. 1 nariadenia č. 40/94 (1) o ochrannej známke Spoločenstva, podľa ktorej treba zohľadniť všetky faktory, ktoré charakterizujú konkrétny prípad: z právneho hľadiska nebola posúdená skutočnosť, že prihlasovateľ ochrannej známky Spoločenstva použil uvedenú ochrannú známku na skopírovanie všeobecne známych ochranných známok cK, pričom na základe jeho vlastných aktov bolo preukázané, že písmená CK predstavujú časť ochrannej známky Spoločenstva, ktorá má najväčšiu rozlišovaciu spôsobilosť.

Porušenie článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94, pretože nebola analyzovaná všeobecná známosť kolidujúcich známok v rámci tohto článku.


(1)  Nariadenie Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva (Ú. v. ES L 11, 1994, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 146).


29.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 205/29


Žaloba podaná 9. júla 2009 — Komisia Európskych spoločenstiev/Portugalská republika

(Vec C-255/09)

2009/C 205/51

Jazyk konania: portugalčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: E. Traversa a M. França, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Portugalská republika

Návrhy žalobkyne

určiť, že Portugalská republika si nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z článku 49 ES, tým, že v zákonnom dekréte č. 177/92 z 13. augusta 1992, ktorý stanovuje požiadavky na úhradu liečebných nákladov vynaložených v zahraničí, ani v žiadnom inom predpise vnútroštátneho práva nestanovila možnosť úhrady liečebných nákladov nesúvisiacich s hospitalizáciou, ktoré boli vynaložené v inom členskom štáte, s výnimkou prípadov stanovených v nariadení (EHS) č. 1408/71 (1), alebo v prípade, že uvedený zákonný dekrét pripúšťa možnosť úhrady liečebných nákladov nesúvisiacich s hospitalizáciou, ktoré boli vynaložené v inom členskom štáte, podmieňuje uvedenú úhradu udelením predchádzajúceho povolenia,

zaviazať Portugalskú republiku na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Komisia sa domnieva, že Portugalská republika si nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z článku 49 ES, tak ako ho vykladá judikatúra Súdneho dvora.

Z uvedenej judikatúry vyplýva, že článok 49 sa vzťahuje na prípad pacienta, ktorému je za úhradu poskytnutá zdravotná starostlivosť v inom členskom štáte, ako je členský štát jeho bydliska.

V Portugalsku zákonný dekrét č. 177/92, ktorý stanovuje požiadavky na úhradu liečebných nákladov vynaložených v zahraničí, výslovne nezakotvuje úhradu liečebných nákladov nesúvisiacich s hospitalizáciou, ktoré boli vynaložené v inom členskom štáte, s výnimkou prípadov stanovených v nariadení č. 1408/71, resp. v zmysle výkladu poskytnutého portugalskými orgánmi podmieňuje úhradu spomínaných nákladov nesúvisiacich s hospitalizáciou udelením predchádzajúceho povolenia za reštriktívnych podmienok.


(1)  Nariadenie Rady (EHS) č. 1408/71 zo 14. júna 1971 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov, samostatne zárobkovo činné osoby a ich rodinných príslušníkov, ktorí sa pohybujú v rámci spoločenstva (Ú. v. ES L 149, s. 2; Mim. vyd. 05/001, s. 35).


29.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 205/30


Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 2. apríla 2009 — Komisia Európskych spoločenstiev/Cyperská republika

(Vec C-426/08) (1)

2009/C 205/52

Jazyk konania: gréčtina

Predseda Súdneho dvora nariadil výmaz veci.


(1)  Ú. v. EÚ C 285, 8.11.2008.


29.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 205/30


Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 3. júna 2009 — People’s Mojahedin Organization of Iran/Rada Európskej únie, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, Komisia Európskych spoločenstiev, Holandské kráľovstvo

(Vec C-576/08) (1)

2009/C 205/53

Jazyk konania: angličtina

Predseda Súdneho dvora nariadil výmaz veci.


(1)  Ú. v. EÚ C 55, 7.3.2008.


Súd prvého stupňa

29.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 205/31


Rozsudok Súdu prvého stupňa z 9. júla 2009 — JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat/Rada

(Vec T-348/05 INTP)

(„Konanie - Výklad rozsudku“)

2009/C 205/54

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat (Kirovo-Chepetsk, Rusko) (v zastúpení: B. Evtimov, advokát)

Žalovaná: Rada Európskej únie (v zastúpení: J.-P. Hix, splnomocnený zástupca, za právnej pomoci G. Berrisch, advokát)

Vedľajší účastník, ktorý v konaní podporuje žalovanú: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: K. Talabér-Ritz a H. van Vliet, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na výklad rozsudku Súdu prvého stupňa z 10. septembra 2008 (T-348/05)

Výrok rozsudku

1.

Bod 1 výroku rozsudku Súdu prvého stupňa z 10. septembra 2008, JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat/Rada (T-348/05), je potrebné vykladať v tom zmysle, že nariadenie Rady (ES) č. 945/2005 z 21. júna 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 658/2002, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz dusičnanu amónneho s pôvodom v Rusku, a nariadenie (ES) č. 132/2001, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz dusičnanu amónneho s pôvodom, okrem iného, na Ukrajine, na základe čiastočného predbežného preskúmania podľa článku 11 ods. 3 nariadenia (ES) č. 384/96, sa zrušuje v rozsahu, v akom sa týka JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat.

2.

JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat, Rada Európskej únie a Komisia Európskych spoločenstiev znášajú svoje vlastné trovy konania.

3.

Originál tohto rozsudku bude prílohou originálu rozsudku, ktorý bol predmetom výkladu, pričom odkaz na tento rozsudok bude uvedený v margináliách vykladaného rozsudku.


29.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 205/31


Rozsudok Súdu prvého stupňa z 10. júla 2009 — Taliansko/Komisia

(Vec T-373/05) (1)

(„EPUZF - Záručná sekcia - Výdavky vylúčené z financovania Spoločenstvom - Surový tabak - Povinnosť odôvodnenia - Článok 7 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1258/1999“)

2009/C 205/55

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Talianska republika (v zastúpení: G. Aiello, avvocato dello Stato)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: C. Cattabriga a L. Visaggio, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na čiastočné zrušenie rozhodnutia Komisie 2005/579/ES z 20. júla 2005, ktorým sa z financovania Spoločenstva vylučujú niektoré výdavky uskutočnené členskými štátmi v rámci záručnej sekcie Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF) (Ú. v. EÚ L 199, s. 84), v rozsahu, v akom vylučuje niektoré výdavky vynaložené Talianskou republikou v odvetví surového tabaku

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Talianska republika je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 296, 26.11.2005.


29.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 205/32


Rozsudok Súdu prvého stupňa z 9. júla 2009 — Peugeot a Peugeot Nederland/Komisia

(Vec T-450/05) (1)

(„Hospodárska súťaž - Kartely - Distribúcia motorových vozidiel - Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 81 ES - Obmedzenie súbežného vývozu z Holandska - Systém odmeňovania koncesionárov a nátlak - Dohoda s protisúťažným predmetom - Pokuty - Závažnosť a dĺžka trvania porušenia“)

2009/C 205/56

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyne: Automobiles Peugeot SA (Paríž, Francúzsko) a Peugeot Nederland NV (Utrecht, Holandsko) (v zastúpení: O. d’Ormesson a N. Zacharie, avocats)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: pôvodne A. Bouquet, F. Arbault a A. Whelan, neskôr A. Bouquet a M. Kellerbauer, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia Komisie K(2005) 3683 v konečnom znení z 5. októbra 2005 o konaní podľa článku 81 [ES] (veci 2/36.623/36.820/37.275 — SEP a i./Automobiles Peugeot SA) a subsidiárne návrh na zníženie pokuty uloženej žalobkyniam uvedeným rozhodnutím

Výrok rozsudku

1.

Výška pokuty uloženej Automobiles Peugeot SA a Peugeot Nederland NV článkom 3 rozhodnutia Komisie K(2005) 3683 v konečnom znení z 5. októbra 2005 o konaní podľa článku 81 [ES] (veci 2/36.623/36.820/37.275 — SEP a i./Automobiles Peugeot SA) sa stanovuje na 44,55 miliónov eur.

2.

V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta.

3.

Automobiles Peugeot a Peugeot Nederland znášajú deväť desatín svojich vlastných trov konania a sú povinné nahradiť deväť desatín trov konania vynaložených Komisiou Európskych spoločenstiev.

4.

Komisia znáša jednu desatinu svojich vlastných trov konania a je povinná nahradiť jednu desatinu trov konania vynaložených Automobiles Peugeot SA a Peugeot Nederland NV.


(1)  Ú. v. EÚ C 74, 25.3.2006.


29.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 205/32


Rozsudok Súdu prvého stupňa z 8. júla 2009 — Zenab/Komisia

(Vec T-33/06) (1)

(„Finančná podpora Spoločenstva - Program podpory rozvoja, distribúcie a propagácie európskych audiovizuálnych diel (MEDIA Plus) - Výzva na predkladanie návrhov - Zamietnutie návrhu - Údajné nezákonné prenesenie právomocí prislúchajúcich Komisii - Zjavne nesprávne posúdenie - Povinnosť odôvodnenia - Prístup k dokumentom - Žaloba o neplatnosť a žaloba o náhradu škody“)

2009/C 205/57

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Zenab SPRL (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: J. Windey a P. De Bandt, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: J.-P. Keppenne a L. Pignataro-Nolin, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Po prvé zrušenie rozhodnutia Komisie označeného číslom 648599 z 9. novembra 2005 a po druhé určenie mimozmluvnej zodpovednosti Európskeho spoločenstva a uloženie povinnosti Komisii zaplatiť žalobcovi sumu 37 807 eur z dôvodu náhrady škody za výdavky vynaložené v rámci výzvy na predkladanie návrhov, nemajetkovej ujmy vyplývajúcej zo zásahu do dobrej povesti a majetkovej ujmy vyplývajúcej z omeškania pri realizácii projektu EuroVOD, ako aj z ustanovenia znalca na odhad tejto ujmy

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Zenab SPRL je povinný nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 74, 25.3.2006.


29.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 205/33


Rozsudok Súdu prvého stupňa z 8. júla 2009 — DSV Road/Komisia

(Vec T-219/07) (1)

(„Colná únia - Dovoz diskiet pochádzajúcich z Thajska - Dodatočné vyberanie dovozného cla - Žiadosť o odpustenie dovozného cla - Článok 220 ods. 2 písm. b) a článok 239 nariadenia (ES) č. 2913/92“)

2009/C 205/58

Jazyk konania: holandčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: DSV Road NV (Puurs, Belgicko) (v zastúpení: A. Poelmans, A. Calewaert a R. de Wit, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: M. Konstantinidis a S. Schønberg, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci F. Tuytschaever, advokát)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia Komisie z 24. apríla 2007, ktorým sa belgickým orgánom oznamuje, že je odôvodnené pristúpiť k dodatočnému vybratiu cla a nie je odôvodnené odpustiť dovozné clo na diskety pochádzajúce z Thajska (spis REC 05/02)

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

DSV Road NV je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 211, 8.9.2007.


29.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 205/33


Rozsudok Súdu prvého stupňa z 8. júla 2009 — Laboratorios Del Dr. Esteve/ÚHVT — Ester C (ESTER-E)

(Vec T-230/07) (1)

(„Ochranná známka Spoločenstva - Námietkové konanie - Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva ESTER-E - Skoršia obrazová ochranná známka Spoločenstva ESTEVE - Relatívny dôvod zamietnutia - Neexistencia pravdepodobnosti zámeny - Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 40/94 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009]“)

2009/C 205/59

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: Laboratorios Del Dr. Esteve, SA (Barcelona, Španielsko) (v zastúpení: K. Manhaeve, advokát)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: A. Folliard-Monguiral, splnomocnený zástupca)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT a vedľajší účastník v konaní pred Súdom prvého stupňa: The Ester C Company (Prescott, Arizona, Spojené štáty) (v zastúpení: pôvodne R. Bird, solicitor, neskôr H. Wistam, advokát)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu druhého odvolacieho senátu ÚHVT zo 17. apríla 2007 (vec R 737/2006-2), týkajúcemu sa námietkového konania medzi Laboratorios Del Dr. Esteve, SA a The Ester C Company

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Laboratorios Del Dr. Esteve, SA je povinný nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 199, 25.8.2007.


29.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 205/33


Rozsudok Súdu prvého stupňa z 9. júla 2009 — Ristic a i./Komisia

(Vec T-238/07) (1)

(„Politika hygieny - Ochranné opatrenia - Rozhodnutie 2007/362/ES - Žaloba o neplatnosť - Zastavenie konania - Žaloba o náhradu škody - Zásada proporcionality - Zásada ochrany legitímnej dôvery - Povinnosť starostlivosti - Právo vlastniť majetok a právo vykonávať hospodársku činnosť“)

2009/C 205/60

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyne: Ristic AG (Burgthann, Nemecko), Piratic Meeresfrüchte Import GmbH (Burgthann, Nemecko), Prime Catch Seafood GmbH (Burgthann, Nemecko) a Rainbow Export Processing, SA (v zastúpení: H. Schmidt, avdokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: F. Erlbacher a A. Szmytkowska, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Na jednej strane návrh na zrušenie rozhodnutia Komisie 2007/362/ES zo 16. mája 2007, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2004/432/ES o schvaľovaní plánov sledovania rezíduí, ktoré tretie krajiny predkladajú v súlade so smernicou Rady 96/23/ES (Ú. v. EÚ L 138, s. 18), a na druhej strane návrh na náhradu škody

Výrok rozsudku

1.

Konanie o žalobe o neplatnosť sa zastavuje.

2.

Vo zvyšnej časti sa žaloba zamieta.

3.

Ristic AG, Piratic Meeresfrüchte Import GmbH, Prime Catch Seafood GmbH a Rainbow Export Processing, SA sú povinné nahradiť trovy konania vrátane trov, ktoré vznikli v konaní o nariadení predbežného opatrenia.


(1)  Ú. v. EÚ C 211, 8.9.2007.


29.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 205/34


Rozsudok Súdu prvého stupňa z 8. júla 2009 — Mars/ÚHVT — Ludwig Schokolade (Tvar čokoládovej tyčinky)

(Vec T-28/08) (1)

(„Ochranná známka Spoločenstva - Konanie o vyhlásenie neplatnosti - Trojrozmerná ochranná známka Spoločenstva - Tvar čokoládovej tyčinky - Absolútne dôvody zamietnutia - Neexistencia rozlišovacej spôsobilosti - Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 40/94 [zmenený, teraz článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009] - Neexistencia rozlišovacej spôsobilosti nadobudnutej prostredníctvom používania - Článok 7 ods. 3 nariadenia č. 40/94 (zmenený, teraz článok 7 ods. 3 nariadenia č. 207/2009) - Právo byť vypočutý - Články 73 a 74 nariadenia č. 40/94 (zmenené, teraz články 75 a 76 nariadenia č. 207/2009)“)

2009/C 205/61

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Mars, Inc. (McLean, Virgínia, Spojené štáty) (v zastúpení: A. Bryson, barrister, a G. Mills, solicitor)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: P. Bullock, splnomocnený zástupca)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT a vedľajší účastník v konaní pred Súdom prvého stupňa: Ludwig Schokolade GmbH & Co. KG (Bergisch Gladbach, Nemecko) (v zastúpení: M. Knitter a R. Jacobs, advokáti)

Predmet veci

Žaloba proti rozhodnutiu druhého odvolacieho senátu ÚHVT z 23. októbra 2007 (vec R 1325/2006-2) týkajúcemu sa konania o vyhlásenie neplatnosti medzi spoločnosťami Ludwig Schokolade GmbH & Co. KG a Mars, Inc.

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Spoločnosť Mars, Inc. je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 92, 12.4.2008.


29.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 205/34


Rozsudok Súdu prvého stupňa z 8. júla 2009 — Promat/ÚHVT — Prosima Comercial (PROSIMA PROSIMA COMERCIAL S.A.)

(Vec T-71/08) (1)

(„Ochranná známka Spoločenstva - Námietkové konanie - Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva PROSIMA PROSIMA COMERCIAL S.A. - Skoršia slovná národná ochranná známka PROMINA - Relatívny dôvod zamietnutia - Pravdepodobnosť zámeny - Neexistencia podobnosti tovarov - Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 40/94 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009]“)

2009/C 205/62

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobca: Promat GmbH (Ratingen, Nemecko) (v zastúpení: pôvodne S. Beckmann, neskôr H. Alt, advokáti)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: pôvodne A. Poch, neskôr G. Schneider, splnomocnení zástupcovia)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT a vedľajší účastník v konaní pred Súdom prvého stupňa: Prosima Comercial, SA (Barcelona, Španielsko)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu druhého odvolacieho senátu ÚHVT z 27. novembra 2007 (vec R 574/2007-2), týkajúcemu sa námietkového konania medzi Promat GmbH a Prosima Comercial, SA

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Promat GmbH je povinný nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 92, 12.4.2008.


29.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 205/35


Rozsudok Súdu prvého stupňa z 8. júla 2009 — Komisia/Atlantic Energy

(Vec T-182/08) (1)

(„Arbitrážna doložka - Dohoda o finančnej pomoci uzavretá v rámci osobitného programu v oblasti nenukleárnej energie - Porušenie zmluvy - Vrátenie vyplatených súm - Zákonom stanovené započítanie - Rozsudok pre zmeškanie“)

2009/C 205/63

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: pôvodne A.-M. Rouchaud-Joët a S. Lejeune, neskôr A.-M. Rouchaud-Joët a F. Mirza, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci M. Jarvis, barrister)

Žalovaná: Atlantic Energy Ltd (Truro, Cornouailles, Spojené kráľovstvo)

Predmet veci

Žaloba podaná Komisiou na základe článku 238 ES s cieľom zaviazať žalovanú na vrátenie preddavku zaplateného Európskym spoločenstvom zvýšeného o úroky v rámci dohody BU 183/95 UK/AT

Výrok rozsudku

1.

Spoločnosti Atlantic Energy Ltd bolo uložené vrátiť Komisii Európskych spoločenstiev sumu 226 010 eur, zvýšenú o úroky stanovené v článku 23 ods. 1 všeobecných podmienok dohody BU 183/95 UK/AT za obdobie medzi 1. júnom 1996 a 28. februárom 2002 a za obdobie medzi 16. júlom 2002 a 31. májom 2008, zníženú o sumu 3 610,53 eur, pričom táto výsledná suma bude zvýšená o úroky stanovené v článku 23 ods. 1 uvedených všeobecných podmienok a vypočítané od 1. júna 2008 až do úplného splatenia dlhu.

2.

Atlantic Energy Ltd je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 171, 5.7.2008.


29.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 205/35


Rozsudok Súdu prvého stupňa z 8. júla 2009 — Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel/ÚHVT — Schwarzbräu (ALASKA)

(Vec T-225/08) (1)

(„Ochranná známka Spoločenstva - Konanie o vyhlásenie neplatnosti - Obrazová ochranná známka Spoločenstva ALASKA - Absolútny dôvod zamietnutia - Neexistencia opisného charakteru - Článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 40/94 [teraz článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 207/2009]“)

2009/C 205/64

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobca: Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel GmbH (Ebersburg, Nemecko) (v zastúpení: P. Wadenbach, advokát)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: G. Schneider, splnomocnený zástupca)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT a vedľajší účastník v konaní pred Súdom prvého stupňa: Schwarzbräu GmbH (Zusmarshausen, Nemecko) (v zastúpení: L. Schlarmann, advokát)

Predmet veci

Žaloba o neplatnosť podaná proti rozhodnutiu štvrtého odvolacieho senátu ÚHVT z 8. apríla 2008 (vec R 877/2004-4), týkajúcemu sa konania o vyhlásenie neplatnosti medzi Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel GmbH a Schwarzbräu GmbH

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Rhön-Sprudel Egon Schindel GmbH znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT).

3.

Schwarzbräu GmbH znáša svoje vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 223, 30.8.2008.


29.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 205/36


Rozsudok Súdu prvého stupňa z 8. júla 2009 — Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel/ÚHVT — Schwarzbräu (Alaska)

(Vec T-226/08) (1)

(„Ochranná známka Spoločenstva - Konanie o vyhlásenie neplatnosti - Slovná ochranná známka Spoločenstva Alaska - Absolútny dôvod zamietnutia - Neexistencia opisného charakteru - Článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 40/94 [teraz článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 207/2009]“)

2009/C 205/65

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobca: Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel GmbH (Ebersburg, Nemecko) (v zastúpení: P. Wadenbach, advokát)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: G. Schneider, splnomocnený zástupca)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT a vedľajší účastník v konaní pred Súdom prvého stupňa: Schwarzbräu GmbH (Zusmarshausen, Nemecko) (v zastúpení: L. Schlarmann, advokát)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu štvrtého odvolacieho senátu ÚHVT z 8. apríla 2008 (vec R 1124/2004-4), týkajúcemu sa konania o vyhlásení neplatnosti medzi Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel GmbH a Schwarzbräu GmbH

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Rhön-Sprudel Egon Schindel GmbH znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT).

3.

Schwarzbräu GmbH znáša svoje vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 223, 30.8.2008.


29.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 205/36


Rozsudok Súdu prvého stupňa z 8. júla 2009 — Procter & Gamble/ÚHVT — Laboratorios Alcala Farma (oli)

(Vec T-240/08) (1)

(„Ochranná známka Spoločenstva - Námietkové konanie - Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva oli - Skoršie slovné ochranné známky Spoločenstva OLAY - Relatívne dôvody zamietnutia - Neexistencia nebezpečenstva zámeny - Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 40/94 [zmenený, teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009]“)

2009/C 205/66

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: The Procter & Gamble Company (Cincinnati, Ohio, Spojené štáty) (v zastúpení: T. Scourfield, N. Beckett, solicitors, a A. Speck, barrister)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: A. Folliard-Monguiral, splnomocnený zástupca)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT a vedľajší účastník v konaní pred Súdom prvého stupňa: Laboratorios Alcala Farma SL (Madrid, Španielsko)

Predmet veci

Žaloba proti rozhodnutiu druhého odvolacieho senátu ÚHVT z 2. apríla 2008 (vec R 1481/2007-2) týkajúcemu sa námietkového konania medzi spoločnosťami Procter & Gamble Company a Laboratorios Alcala Farma, SL

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Spoločnosť Procter & Gamble Company je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 209, 15.8.2008.


29.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 205/37


Rozsudok Súdu prvého stupňa z 9. júla 2009 — Melli Bank/Rada

(Spojené veci T-246/08 a T-332/08) (1)

(„Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika - Reštriktívne opatrenia prijaté voči Iránskej islamskej republike s cieľom zabrániť šíreniu jadrových zbraní - Zmrazenie finančných prostriedkov - Žaloba o neplatnosť - Súdne preskúmanie - Proporcionalita - Rovnosť zaobchádzania - Povinnosť odôvodnenia - Námietka nezákonnosti - Článok 7 ods. 2 písm. d) nariadenia (ES) č. 423/2007“)

2009/C 205/67

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Melli Bank plc (Londýn, Spojené kráľovstvo) (v zastúpení: pôvodne R. Gordon, QC, J. Stratford a M. Hoskins, barristers, R. Gwynne a T. Din, solicitors, neskôr D. Anderson, QC, M. Hoskins, S. Gadhia, D. Murray a M. Din, solicitors)

Žalovaná: Rada Európskej únie (v zastúpení: M. Bishop a E. Finnengan, splnomocnení zástupcovia)

Vedľajší účastníci, ktorí v konaní podporujú žalovanú: Francúzska republika (v zastúpení: G. de Bergues, E. Belliard a L. Butel, splnomocnení zástupcovia), Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska (v zastúpení: V. Jackson, splnomocnená zástupkyňa, za právnej pomoci S. Lee, barrister) a Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: S. Boelaert a P. Aalto, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Vo veciach T-246/08 a T-332/08 zrušenie bodu 4 tabuľky B prílohy rozhodnutia Rady 2008/475/ES z 23. júna 2008, ktorým sa vykonáva článok 7 ods. 2 nariadenia (ES) č. 423/2007 o reštriktívnych opatreniach voči Iránu (Ú. v. EÚ L 163, s. 29), v rozsahu, v akom sa týka Melli Bank plc, a vo veci T-332/08 prípadne aj vyhlásenie o neuplatniteľnosti článku 7 ods. 2 písm. d) nariadenia Rady (ES) č. 423/2007 z 19. apríla 2007 o reštriktívnych opatreniach voči Iránu (Ú. v. EÚ L 103, s. 1)

Výrok rozsudku

1.

Žaloby sa zamietajú.

2.

Melli Bank plc znáša vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania vynaložené Radou Európskej únie vrátane trov konaní o nariadení predbežných opatrení.

3.

Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, Francúzska republika a Komisia Európskych spoločenstiev znášajú vlastné trovy konania vrátane trov konaní o nariadení predbežných opatrení.


(1)  Ú. v. EÚ C 197, 2.8.2008.


29.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 205/37


Rozsudok Súdu prvého stupňa z 9. júla 2009 — Biotronik/ÚHVT (BioMonitor)

(Vec T-257/08) (1)

(„Ochranná známka Spoločenstva - Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva BioMonitor - Absolútny dôvod zamietnutia - Opisný charakter - Článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 40/94 [teraz článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 207/2009]“)

2009/C 205/68

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Biotronik GmbH & Co. KG (Berlín, Nemecko) (v zastúpení: pôvodne U. Sander a R. Böhm, neskôr R. Böhm, advokáti)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: S. Schäffner, splnomocnený zástupca)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu štvrtého odvolacieho senátu ÚHVT z 24. apríla 2008 (vec R 466/2007-4), ktoré sa týka prihlášky slovného označenia BioMonitor ako ochrannej známky Spoločenstva

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Biotronik Gmbh & Co. KG je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 223, 30.8.2008.


29.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 205/37


Uznesenie Súdu prvého stupňa z 30. júna 2009 — Impala/Komisia

(Vec T-464/04) (1)

(„Hospodárska súťaž - Koncentrácia - Spoločný podnik Sony BMG - Dodatočná bezpredmetnosť sporu - Zastavenie konania“)

2009/C 205/69

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: Independent Music Publishers and Labels Association (Impala association internationale) (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: S. Crosby a J. Golding, solicitors, a I. Wekstein, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: X. Lewis a K. Mojzesowicz, splnomocnení zástupcovia)

Vedľajší účastníci, ktorí v konaní podporujú žalovanú: Bertelsmann AG (Gütersloh, Nemecko) (v zastúpení: P. Chappatte a J. Boyce, solicitors), Sony BMG Music Entertainment BV (Vianen, Holandsko) a Sony Corporation of America (New York, New York, Spojené štáty) (v zastúpení: N. Levy, barrister, R. Snelders a T. Graf, advokáti)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia Komisie 2005/188/ES z 19. júla 2005, ktorým sa koncentrácia vyhlasuje za zlučiteľnú so spoločným trhom a s vykonávaním Dohody o EHP (Prípad č. COMP/M.3333 — SONY/BMG) (Ú. v. EÚ L 62, s. 30)

Výrok uznesenia

1.

Konanie sa zastavuje.

2.

Každý účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania, ktoré mu vznikli v konaní ako pred Súdom prvého stupňa, tak aj v konaní pred Súdnym dvorom.


(1)  Ú. v. EÚ C 6, 8.1.2005.


29.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 205/38


Uznesenie Súdu prvého stupňa z 26. júna 2009 — Marcuccio/Komisia

(Vec T-114/08 P) (1)

(„Odvolanie - Verejná služba - Úradníci - Primeraná lehota na podanie návrhu na náhradu škody - Omeškanie - Odvolanie čiastočne zjavne neprípustné a čiastočne zjavne nedôvodné“)

2009/C 205/70

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Odvolateľ: Luigi Marcuccio (Tricase, Taliansko) (v zastúpení: G. Cipressa, advokát)

Ďalší účastník konania: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: J. Currall a C. Berardis-Kayser, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci A. Dal Ferro, advokát)

Predmet veci

Odvolanie podané proti uzneseniu Súdu pre verejnú službu Európskej únie (prvá komora) zo 14. decembra 2007, Marcuccio/Komisia (F-21/07, zatiaľ neuverejnené v Zbierke), ktoré smeruje k zrušeniu tohto uznesenia

Výrok rozsudku

1.

Odvolanie sa zamieta.

2.

Luigi Marcuccio znáša svoje vlastné trovy konania, ako aj trovy konania Komisie Európskych spoločenstiev vzniknuté v rámci predmetného konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 107, 26.4.2008.


29.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 205/38


Uznesenie Súdu prvého stupňa z 30. júna 2009 — Securvita/ÚHVT (Natur-Aktien-Index)

(Vec T-285/08) (1)

(„Ochranná známka Spoločenstva - Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva Natur-Aktien-Index - Absolútny dôvod zamietnutia - Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti - Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 40/94 [teraz článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009] - Návrh na opravu - Zjavná neprípustnosť“)

2009/C 205/71

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobca: Securvita — Gesellschaft zur Entwicklung alternativer Versicherungskonzepte mbH (Hamburg, Nemecko) (v zastúpení: M. van Eendenburg, C. Uhlig a J. Nabert, advokáti)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: S. Schäffner, splnomocnený zástupca)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu štvrtého odvolacieho senátu ÚHVT z 26. mája 2008 (vec R 525/2007-4) týkajúcemu sa prihlášky slovného označenia Natur-Aktien-Index ako ochrannej známky Spoločenstva

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta ako zjavne neprípustná.

2.

Securvita — Gesellschaft zur Entwicklung alternativer Versicherungskonzepte mbH je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 247, 27.9.2008.


29.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 205/39


Uznesenie predsedu Súdu prvého stupňa z 2. júla 2009 — Insula/Komisia

(Vec T-246/09 R)

(„Nariadenie predbežného opatrenia - Oznámenia o dlhu - Návrh na odklad výkonu - Nedodržanie formálnych náležitostí - Neprípustnosť“)

2009/C 205/72

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Conseil scientifique international pour le développement des îles (Insula) (Paríž, Francúzsko) (v zastúpení: P. Marsal a J.-D. Simonet, avokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Predmet veci

Návrh na odklad výkonu dvoch oznámení o dlhu, ktorými bolo nariadené vrátenie peňažných súm vyplatených žalobcovi v rámci subvenčných zmlúv

Výrok uznesenia

1.

Návrh na nariadenie predbežného opatrenia sa zamieta.

2.

O trovách konania sa rozhodne neskôr.


29.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 205/39


Žaloba podaná 19. mája 2009 — Balfe a i./Parlament

(Vec T-219/09)

2009/C 205/73

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobcovia: Richard Balfe (Newmarket, Spojené kráľovstvo), C (Miláno, Taliansko), C (Madrid, Španielsko), C (Lancashire, Spojené kráľovstvo), C (Gnobkummerfeld, Nemecko), C (Longré, Francúzsko), C (Saint-Martin de Crau, Francúzsko), C (Bregenz, Rakúsko), C (West Yorkshire, Spojené kráľovstvo), C (Marseille, Francúzsko), C (Rudsebheim, Nemecko), C (Devon, Spojené kráľovstvo), C (Barcelona, Španielsko), C (Paríž, Francúzsko), C (Wexford, Írsko), C (Bozen, Taliansko), C (Madrid), C (Porto, Portugalsko), C (Iaf Nennhau, Spojené kráľovstvo), C (Miláno), C (Limonest, Francúzsko), C (Colares-Sintra, Portugal), C (Benfica do Ribatejo, Portugalsko), C (Saint-Étienne, Francúzsko), C (Cournon-d’Auvergne, Francúzsko), C (Lutterworth Leics, Spojené kráľovstvo), C (Cumbria, Spojené kráľovstvo), C (Oxfordshire, Spojené kráľovstvo), C (Bratislava, Slovensko), C (Poľsko), C (Varšava, Poľsko), C (Radom, Poľsko), C (Boulogne-Billancourt, Francúzsko), C (Helsinki, Fínsko), C (Lyon, Francúzsko), C (Atény, Grécko), C (Funchal, Portugalsko), C (Londýn, Spojené kráľovstvo), C (Le Val-d’Ajol, Francúzsko), C (Talin, Estónsko), C (Glasgow, Spojené kráľovstvo), C (Riom, Francúzsko), C (Hampshire, Spojené kráľovstvo), C (Coventry, Spojené kráľovstvo), C (Helsinki), C (Krakov, Poľsko), C (Pampelune, Španielsko), C (Škótsko, Spojené kráľovstvo), C (Lisabon, Portugalsko), C (Lisabon), C (Paríž), C (Budapešť, Maďarsko), C (Maia, Portugal), C (Bielsko-Biała, Poľsko), C (Wetherby, Spojené kráľovstvo), C (La Possession, Francúzsko), C (Cornwall, Spojené kráľovstvo), C (Epernay, Francúzsko), C (Bolton, Spojené kráľovstvo), C (Kępno, Poľsko), C (Amsterdam, Holandsko), C (Palermo, Taliansko), C (Kent, Spojené kráľovstvo), C (Bedforshire, Spojené kráľovstvo), C (Varšava), Fonds de pension-députés au Parlement européen (Luxemburg, Luxembursko) (v zastúpení: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a E. Marchal, advokáti)

Žalovaný: Európsky parlament

Návrhy žalobcov

zrušiť rozhodnutia prijaté predsedníctvom Parlamentu 9. marca 2009 a 3. apríla 2009 o zmene dobrovoľného doplnkového systému dôchodkového zabezpečenia poslancov Európskeho parlamentu,

zaviazať Parlament na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobcovia v tejto žalobe navrhujú zrušenie rozhodnutí predsedníctva Európskeho parlamentu z 9. marca 2009 a 3. apríla 2009 o zmene (dobrovoľného) doplnkového systému dôchodkového zabezpečenia, ktorý sa stanovuje v prílohe VIII pravidiel poskytovania náhrad a príspevkov poslancom Európskeho parlamentu. Zmeny sa týkajú najmä zrušenia možnosti predčasného odchodu do dôchodku po dosiahnutí 50. roku veku a možnosti využiť dôchodok vo forme kapitálu, ako aj zvýšenia dôchodkového veku zo 60 na 63 rokov.

Na podporu svojej žaloby žalobcovia uvádzajú štyri žalobné dôvody:

neoprávnenosť Parlamentu jednostranne zmeniť podmienky zmluvy o pripojení sa k dobrovoľnému doplnkovému systému dôchodkového zabezpečenia,

porušenie nadobudnutých práv, ako aj zásad rovnosti zaobchádzania, proporcionality a právnej istoty tým, že neboli dodržané najmä jasné podmienky postavenia členov Európskeho parlamentu, a tým, že nebolo stanovené žiadne prechodné obdobie,

nesprávnosť v dôvodoch nachádzajúcich sa v odôvodnení napadnutých aktov, pokiaľ ide o právny režim tohto typu osobitného, doplnkového a dobrovoľného systému dôchodkového zabezpečenia, ako aj o správu a finančnú situáciu dôchodkového fondu,

porušenie zásady výkonu v dobrej viere a neplatnosti ustanovení prijatých iba na vôli strán tým, že boli jednostranne a retroaktívne zmenené podmienky vzniku záväzku, a tým, že nebola stanovená náhrada škody.


29.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 205/40


Žaloba podaná 5. júna 2009 — CEVA/Komisia

(Vec T-224/09)

2009/C 205/74

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Centre d’étude et de valorisation des algues SA (CEVA) (Pleubian, Francúzsko) (v zastúpení: J.-M. Peyrical, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobcu

v prvom rade určiť neexistenciu zmluvných vzťahov medzi Európskou komisiou a CEVA a teda

zrušiť exekučný titul Európskej komisie č. 3230900440 zo 6. apríla 2009,

subsidiárne určiť neexistenciu odôvodnenia exekučného titulu Európskej komisie č. 3230900440 zo 6. apríla 2009,

určiť nebezpečenstvo bezdôvodného obohatenia Komisie v prípade, že CEVA vráti sumu 179 896 eur spolu s úrokmi z omeškania,

z toho dôvodu zrušiť exekučný titul Európskej komisie č. 3230900440 zo 6. apríla 2009.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobca sa touto žalobou domáha zrušenia exekučného titulu, na základe ktorého Komisia požaduje vrátenie všetkých preddavkov vyplatených žalobcovi v rámci zmluvy PROTOP č. EVK3-CT-2002-30004, týkajúcej sa výskumu a technologického rozvoja.

Na podporu svojej žaloby žalobca uvádza tri žalobné dôvody založené na:

neprípustnosti exekučného titulu v prípade neexistencie zmluvného vzťahu medzi žalobcom a Komisiou,

nedostatku odôvodnenia, keďže Komisia vychádzala z údajného porušenia zmluvných povinností žalobcom bez toho, aby na podporu tohto tvrdenia predložila právne a skutkové dôvody,

porušení zásady zakazujúcej bezdôvodné obohatenie, keďže vrátenie celej sumy požadovanej Komisiou by malo za následok bezdôvodné obohatenie tejto inštitúcie, vzhľadom na to, že by získala práce a štúdie, ktoré žalobca vypracoval, bez toho, aby za ne zaplatila.


29.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 205/40


Žaloba podaná 12. júna 2009 — Access Info Europe/Rada

(Vec T-233/09)

2009/C 205/75

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Access Info Europe (Madrid, Španielsko) (v zastúpení: O. Brouwer a J. Blockx, advokáti)

Žalovaná: Rada Európskej únie

Návrhy žalobkyne

zrušiť napadnuté rozhodnutie,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania žalobkyne podľa článku 87 Rokovacieho poriadku Súdu prvého stupňa vrátane trov konania vedľajších účastníkov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

V súlade s nariadením (ES) č. 1049/2001 (1) sa žalobkyňa domáha zrušenia rozhodnutia Rady o zamietnutí úplného prístupu k dokumentu 16338/08, správy Generálneho sekretariátu Pracovnej skupine pre informácie týkajúcej sa návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie. Rada údajne poskytla žalobkyni prístup len k redigovanej verzii predmetného dokumentu, pričom vynechala časti, podľa ktorých možno identifikovať delegácie predkladajúce pozmeňovacie návrhy.

Žalobkyňa tvrdí, že napadnuté rozhodnutie treba zrušiť z týchto dôvodov:

Po prvé žalobkyňa tvrdí, že Rada porušila článok 4 ods. 3 prvý pododsek nariadenia (ES) č. 1049/2001, keď:

a)

nepreukázala, ako by zverejnenie mien delegácií vážne ohrozilo rozhodovací postup inštitúcie;

b)

neodôvodnila riziko spočívajúce v tom, že stanoviská delegácií by sa prestali predkladať písomne, ani skutočnosť, ako by to vážne ohrozilo rozhodovací postup inštitúcie, a tým

c)

neprihliadla na naliehavý verejný záujem na zverejnení totožnosti národných delegácií.

Po druhé žalobkyňa tvrdí, že Rada porušila povinnosť odôvodnenia stanovenú v článku 253 ES a článkoch 7 ods. 1 a 8 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1049/2001.


(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (Ú. v. ES L 145, s. 43; Mim. vyd. 01/003, s. 331).


29.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 205/41


Žaloba podaná 16. júna 2009 — Nikolaou/Dvor audítorov

(Vec T-241/09)

2009/C 205/76

Jazyk konania: gréčtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Kalliopi Nikolaou (Atény, Grécko) (v zastúpení: V. Christianos, advokát)

Žalovaný: Dvor audítorov

Návrhy žalobkyne

zaviazať Dvor audítorov na náhradu nehmotnej škody, ktorú pani Nikolaou utrpela, takto:

žalovaný zašle oficiálne oznámenie, ktoré vypracuje v spolupráci s pani Nikolaou a aj jej ho oznámi, všetkým orgánom Spoločenstva, okrem iného Európskemu parlamentu, Európskej komisii a ďalším inštitúciám a orgánom Spoločenstva, v ktorom uvedie skutočnosť, že pani Nikolaou bola zbavená všetkým obvinení, ktoré boli voči nej vznesené,

žalovaný zašle oficiálne oznámenie na uverejnenie v luxemburských, nemeckých, gréckych, francúzskych, španielskych a belgických novinách, ktoré uverejnili negatívne komentáre o pani Nikolaou, ktorých zdrojom bol Dvor audítorov, a v novinách European voice, týkajúce sa skutočnosti, že pani Nikolaou bola zbavená všetkých obvinení, ktoré boli voči nej vznesené,

alternatívne, ak Dvor audítorov nenapraví verejnú povesť pani Nikolaou prostredníctvom uvedených prostriedkov, zaviazať ho na zaplatenie pokuty vo výške 100 000 eur ako náhrady za nehmotnú škodu spolu s úrokom za obdobie od 14. apríla 2009, t. j. odo dňa, keď bola Dvoru audítorov doručená žiadosť „Request for compensation“, do dňa zaplatenia, čo predstavuje sumu, ktorú pani Nikolaou zamýšľa použiť na zabezpečenie spomínaných uverejnení a oznámení,

zaviazať Dvor audítorov na zaplatenie sumy 40 000 eur pani Nikolaou ako finančnej náhrady za nehmotnú škodu, ktorú utrpela v dôsledku konania pred luxemburskými súdnymi orgánmi, spolu s úrokom za obdobie odo dňa oznámenia „Request for compensation“ do dňa zaplatenia,

zaviazať Dvor audítorov na zaplatenie sumy 57 771,40 eur pani Nikolaou ako finančnej náhrady za hmotnú škodu, ktorú utrpela v dôsledku konaní pred luxemburskými súdnymi orgánmi, najmä pred Juge d’instruction a Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, zodpovedajúcej trovám právneho zastúpenia pánom Hossom v oboch konaniach, a sumy 4 000 eur za cestovné náklady, ktoré jej vznikli v súvislosti s jej účasťou na oboch konaniach, konkrétne sumy 1 500 eur za účasť na konaní pred Juge d’instruction a sumy 2 500 za účasť na konaní pred Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, spolu s úrokom za obdobie od 14. apríla 2009, teda odo dňa oznámenia jej „Request for compensation“ Dvoru audítorov, do dňa zaplatenia,

zaviazať Dvor audítorov na náhradu trov konania, ktoré vzniknú pani Nikolaou.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobkyňa tvrdí, že Dvor audítorov zjavne porušil konkrétne ustanovenia, na základe ktorých sa jednotlivcom priznávajú práva a základné práva, ktoré je povinný dodržiavať pri výkone svojich právomocí.

Po prvé žalobkyňa tvrdí, že Dvor audítorov zjavne porušil článok 4 nariadenia č. 45/2001 (1), článok 2 rozhodnutia 99/50 Dvora audítorov a svoju povinnosť poskytnúť súčinnosť, keď umožnil, aby sa tretie osoby dozvedeli o rozličných obvineniach voči pani Nikolaou pred formálnym vyšetrovaním. Podľa žalobkyne Dvor audítorov neprijal žiadne kroky, aby predišiel úniku týchto informácií, a navyše sa ani neskôr nesnažil tieto obvinenia prehodnotiť a stiahnuť, v dôsledku čoho žalobkyňa utrpela značnú nehmotnú škodu.

Po druhé pri výkone prípravného vyšetrovania Dvor audítorov zjavne porušil články 2 a 4 rozhodnutia 99/50, právo žalobkyne na obhajobu a zásadu nestrannosti vyšetrovania spolu so zásadou riadnej správy vecí verejných. Toto konanie spôsobilo žalobkyni nehmotnú škodu a značnú hmotnú škodu, pretože na základe dôkazov z vyšetrovania bola jej vec postúpená súdnym orgánom v Luxemburgu a bola nútená čeliť značným nákladom.

Po tretie Dvor audítorov zjavne porušil povinnosť poskytnúť súčinnosť a zásadu riadnej správy vecí verejných, pretože luxemburským orgánom nepredložil dôkazy, ktoré mal k dispozícii a ktoré boli rozhodujúce pre stiahnutie obvinení voči žalobkyni. Žalobkyňa dodáva, že predmetný dôkaz sa týkal otázky dovolenky zamestnancov Dvora audítorov a keby ho bol Dvor audítorov poskytol, zabránilo by to postúpeniu veci vyšetrovacím orgánom a luxemburskému trestnému súdu, a to by viedlo k obnove jej cti a dobrého mena.

Po štvrté podľa žalobkyne Dvor audítorov zjavne porušil zásadu nestrannosti a riadnej správy vecí verejných, keď rozhodol o postúpení veci žalobkyne súdom. Toto konanie spôsobilo žalobkyni ešte väčšiu nehmotnú škodu.

Po piate podľa tvrdení žalobkyne Dvor audítorov zjavne porušil svoju povinnosť poskytnúť súčinnosť, keď neprijal oficiálne rozhodnutie o tom, že žalobkyňa je zbavená obvinení a opomenul obnoviť dobré meno pani Nikolaou po jej oslobodení. Toto opomenutie spôsobilo, že naďalej pretrvávajú pochybnosti o nevine pani Nikolaou a aj naďalej sa jej spôsobuje nehmotná škoda.


(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. ES L 8, s. 1; Mim. vyd. 13/026, s. 102).


29.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 205/42


Žaloba podaná 24. júna 2009 — Schräder/CPVO — Hansson (Lemon Symphony)

(Vec T-242/09)

2009/C 205/77

Jazyk žaloby: nemčina

Účastníci konania

Žalobca: Ralf Schräder (Lüdinghausen, Nemecko) (v zastúpení: T. Leidereiter a W.-A. Schmidt, advokáti)

Žalovaný: Úrad Spoločenstva pre odrody rastlín

Ďalší účastník konania pred odvolacou komisiou: Jørn Hansson (Søndersø, Dánsko)

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie odvolacej komisie Úradu Spoločenstva pre odrody rastlín z 23. januára 2009 a

zaviazať žalovaného na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Prihlasovaná ochrana odrody v rámci Spoločenstva: Lemon Symphony.

Majiteľ ochrany odrody v rámci Spoločenstva: Jørn Hansson.

Rozhodnutie Úradu Spoločenstva pre odrody rastlín napadnuté pred odvolacou komisiou: nezrušenie ochrany odrody v rámci Spoločenstva pre Lemon Symphony podľa článku 20 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 2100/94 (1).

Účastník, ktorý sa odvoláva pred odvolacou komisiou: žalobca.

Rozhodnutie odvolacej komisie: zamietnutie odvolania.

Dôvody žaloby:

porušenie článku 76 nariadenia (ES) č. 2100/94 a všeobecne uznávaných zásad procesného práva z článku 81 nariadenia č. 2100/94, pretože odvolacia komisia nedostatočne objasnila skutkový stav, ktorý mal byť posúdený napadnutým rozhodnutím,

porušenie článku 20 ods. 1 písm. a) a článku 7 nariadenia č. 2100/94, pretože odvolacia komisia zjavne nesprávne vychádza z predpokladu, že žalobca nemohol doložiť splnenie podmienok článku 20 ods. 1 písm. a) a tým nesprávne vyložil dosah týchto ustanovení,

porušenie článku 75 nariadenia č. 2100/94, keďže odvolacia komisia založila svoje rozhodnutie na dôvodoch, ku ktorým sa žalobca pred vydaním rozhodnutia nemohol vyjadriť,

porušenie článku 63 ods. 1 a 2 nariadenia (ES) č. 1239/95 (2), keďže nebola náležite vyhotovená zápisnica z ústneho pojednávania.


(1)  Nariadenie Rady (ES) č. 2100/94 z 27. júla 1994 o právach Spoločenstva k odrodám rastlín (Ú. v. ES L 227, s. 1; Mim. vyd. 03/016, s. 390).

(2)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1239/95 z 31. mája 1995, ktoré stanovuje vykonávacie pravidlá pre uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 2100/94, čo sa týka konania pred Úradom spoločenstva pre odrody rastlín (Ú. v. ES L 121, s. 37; Mim. vyd. 03/017, s. 327).


29.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 205/43


Žaloba podaná 18. júna 2009 — Fedecom/Komisia

(Vec T-243/09)

2009/C 205/78

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Fédération de l’Organisation Economique Fruits et Légumes (Fedecom) (Paríž, Francúzsko) (v zastúpení: C. Galvez, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie napadnuté na základe článku 230 štvrtého odseku Zmluvy ES,

zaviazať Komisiu na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobca sa domáha zrušenia rozhodnutia Komisie K(209) 203 v konečnom znení z 28. januára 2009 (1), ktorým Komisia vyhlásila za nezlučiteľnú so spoločným trhom štátnu pomoc priznanú Francúzskou republikou pestovateľom ovocia a zeleniny v rámci „ročných hospodárskych plánov“, ktorej cieľom bolo uľahčiť uvádzanie na trh poľnohospodárskych výrobkov vypestovaných vo Francúzsku, a uložila Francúzskej republike povinnosť, aby uvedenú pomoc získala späť.

Na podporu svojej žaloby žalobca uvádza tri žalobné dôvody:

nerešpektovanie pojmu štátna pomoc v zmysle článku 87 ods. 1 ES, keďže Komisia dospela k záveru, že dobrovoľné príspevky vyplatené pestovateľmi v rámci ročných hospodárskych plánov (sektorové príspevky) predstavujú štátne zdroje,

nerešpektovanie ustanovení článku 87 ods. 3 ES, keďže Komisia dospela k záveru, že opatrenia zavedené v rámci ročných hospodárskych plánov neboli v súlade so spoločným trhom, bez toho, aby podrobne analyzovala každý ročný hospodársky plán,

porušenie zásady legitímnej dôvery, keďže nečinnosť Komisie počas desiatich rokov — aj keď táto inštitúcia nevyhnutne musela byť informovaná o existencii ročných hospodárskych plánov — mohla vyvolať dôveru pestovateľov v zákonnosť ročných hospodárskych plánov.


(1)  Ú. v. EÚ L 127, s. 11.


29.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 205/43


Žaloba podaná 16. júna 2009 — Evropaïki Dynamiki/Komisia

(Vec T-247/09)

2009/C 205/79

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atény, Helénska republika) (v zastúpení: N. Korogiannakis a M. Dermitzakis, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobkyne

zrušiť rozhodnutie Komisie, ktorým sa zamietla ponuka žalobkyne podaná v rámci verejného obstarávania AO 10186 „Výroba a rozširovanie Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie: webová stránka TED, DVD-ROM k Dodatku k Úradnému vestníku a súvisiace offline a online médiá“ (Ú. v. EÚ 2009/S 2-001445), ktoré bolo žalobkyni oznámené listom zo 7. apríla 2009, a všetky ďalšie rozhodnutia Komisie vrátane rozhodnutia o pridelení zákazky úspešnému uchádzačovi,

zaviazať Komisiu na náhradu škody, ktorá bola žalobkyni spôsobená v dôsledku dotknutého verejného obstarávania, vo výške 1 490 215,58 eur,

zaviazať Komisiu na náhradu trov konania, ktoré žalobkyni vznikli v súvislosti s touto žalobou, aj v prípade zamietnutia žaloby.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

V predmetnej veci sa žalobkyňa domáha zrušenia rozhodnutia žalovanej, ktorým zamietla jej ponuku v rámci verejného obstarávania na poskytovanie služieb výroby a rozširovania Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie: webová stránka TED, DVD-ROM k Dodatku k Úradnému vestníku a súvisiace offline a online médiá (AO 10186) a pridelila zákazku úspešnému uchádzačovi. Žalobkyňa sa ďalej domáha náhrady škody údajne spôsobenej verejným obstarávaním.

Na podporu svojich návrhov žalobkyňa uvádza tieto žalobné dôvody:

Po prvé tvrdí, že žalovaná sa dopustila viacerých zjavných nesprávnych posúdení a v rozpore s nariadením o rozpočtových pravidlách (1), jeho vykonávacími predpismi a v rozpore so smernicou 2004/18 (2) a článkom 253 ES odmietla žalobkyni poskytnúť akékoľvek odôvodnenie alebo vysvetlenie. Uvádza, že Komisia žalobkyňu nikdy neinformovala o relatívnych prednostiach úspešného uchádzača, hoci mala povinnosť tak urobiť a žalobkyňa ju o to písomne žiadala. Vyjadrenia Komisie boli podľa žalobkyne neurčité, nedôvodné a telegrafické a nepredstavovali primerané odôvodnenie. Žalobkyňa ďalej tvrdí, že Komisia ex-post opravila odôvodnenie napadnutého rozhodnutia po tom, čo hodnotiaci výbor revidoval svoju správu a rozhodol o odstránení vyjadrenia týkajúceho sa úspešného uchádzača.

Po druhé žalobkyňa tvrdí, že žalovaná porušila články 106 a 107 nariadenia o rozpočtových pravidlách, ako aj zásadu transparentnosti a zákazu diskriminácie, keď nevylúčila uchádzačov, ktorí sa opierali o práce vykonávané v štátoch, ktoré nepatria do WTO/GPA; umožnením ich účasti by podľa žalobkyne mala postupovať spravodlivým, transparentným a nediskriminačných spôsobom a objasniť výberové kritériá, ktoré by použila pre vylúčenie alebo pripustenie niektorých spoločností.

Po tretie žalobkyňa tvrdí, že žalovaná sa dopustila zjavných nesprávnych posúdení v súvislosti s ponukou žalobkyne vo vzťahu k ostatným uchádzačom a neposkytla odôvodnenie, keďže negatívne odôvodnenia hodnotiaceho výboru v súvislosti s ponukou žalobkyne boli neurčité a nedôvodné.


(1)  Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 248, s. 1; Mim. vyd. 01/004, s. 74).

(2)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby (Ú. v. ES L 134, s. 114; Mim. vyd. 06/007, s. 132).


29.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 205/44


Žaloba podaná 26. júna 2009 — Wilo/ÚHVT (Tvar krytu na motor)

(Vec T-253/09)

2009/C 205/80

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Wilo SE (Dortmund, Nemecko) (v zastúpení: G. Braun, Rechtsanwalt)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Návrhy žalobkyne

zrušiť rozhodnutie odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) z 30. marca 2009, vec R 1184/2008-1,

zaviazať Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Prihlasovaná ochranná známka Spoločenstva: trojrozmerná ochranná známka, ktorá znázorňuje kryt motora čerpadla kúrenia, pre tovary zaradené do tried 7 a 11 (prihláška č. 5 805 692).

Rozhodnutie prieskumového pracovníka: zamietnutie prihlášky.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: zamietnutie odvolania.

Dôvody žaloby: porušenie článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 40/94 [teraz článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 (1)], keďže prihlasovaná ochranná známka má potrebnú minimálnu mieru rozlišovacej spôsobilosti.


(1)  Nariadenie Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 78, s. 1).


29.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 205/44


Žaloba podaná 26. júna 2009 — Wilo/ÚHVT (Vyobrazenie zeleného krytu)

(Vec T-254/09)

2009/C 205/81

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Wilo SE (Dortmund, Nemecko) (v zastúpení: G. Braun, advokát)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Návrhy žalobkyne

zrušiť rozhodnutie odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) z 30. marca 2009 vo veci R 1196/2008-1,

zaviazať Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Prihlasovaná ochranná známka Spoločenstva: obrazová ochranná známka, ktorá predstavuje zelený kryt pre výrobky zaradené do tried 7, 9 a 11 (prihláška č. 5 620 001).

Rozhodnutie prieskumového pracovníka: zamietnutie prihlášky.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: zamietnutie odvolania.

Dôvody žaloby: porušenie článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 40/94 [teraz článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 (1)], lebo prihlasovaná ochranná známka má minimálnu požadovanú rozlišovaciu spôsobilosť.


(1)  Nariadenie Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 78, s. 1).


29.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 205/45


Žaloba podaná 6. júla 2009 — i-content/ÚHVT (BETWIN)

(Vec T-258/09)

2009/C 205/82

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: i-content Ltd Zweigniederlassung Deutschland (Berlín, Nemecko) (v zastúpení: A. Nordemann, Rechtsanwalt)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Návrhy žalobkyne

zrušiť rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) zo 4. mája 2009 v odvolacom konaní R 1528/2008-4, týkajúce sa prihlášky ochrannej známky Spoločenstva 006849641, slovo: BETWIN, a predošlého uznesenia oddelenia pre správu (ochranné známky a vzory) z 10. septembra 2008 týkajúceho sa prihlášky ochrannej známky Spoločenstva 0068496641, slovo: BETWIN,

zaviazať Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Prihlasovaná ochranná známka Spoločenstva: slovná ochranná známka „BETWIN“ pre služby zaradené do tried 35, 38 a 41 (prihláška č. 6 849 641).

Rozhodnutie prieskumového pracovníka: zamietnutie prihlášky.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: zamietnutie odvolania.

Dôvody žaloby: porušenie článku 7 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia (ES) č. 207/2009 (1), keďže prihlasovaná ochranná známka má potrebnú minimálnu mieru rozlišovacej spôsobilosti a neexistuje žiadna požiadavka dostupnosti, porušenie článku 79 nariadenia č. 207/2009 v spojení so zásadou rovného zaobchádzania, ako aj článku 6 a 14 EDĽP a porušenie článku 49 ES.


(1)  Nariadenie Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 78, s. 1).


29.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 205/45


Žaloba podaná 6. júla 2009 — Defense Technology/ÚHVT — DEF-TEC Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR)

(Vec T-262/09)

2009/C 205/83

Jazyk žaloby: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Defense Technology Corporation of America (Jacksonville, Spojené štáty) (v zastúpení: R. Kunze, advokát a solicitor)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: DEF-TEC Defense Technology GmbH (Frankfurt n/Mohanom, Nemecko)

Návrhy žalobkyne

zrušiť rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) zo 4. mája 2009 vo veci R 493/2002-4 (II) a

zaviazať žalovaného na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Prihlasovateľ ochrannej známky Spoločenstva: ďalší účastník konania pred odvolacím senátom.

Prihlasovaná ochranná známka Spoločenstva: obrazová ochranná známka „FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR“ pre tovary v triedach 5, 8 a 13 — prihláška č. 643 668.

Majiteľ ochrannej známky alebo označenia, ktoré je základom námietky: žalobkyňa.

Ochranná známka alebo označenie, ktoré je základom námietky: slovná ochranná známka Spojených štátov amerických „FIRST DEFENSE“ pre tovary v triede 13; dve obrazové ochranné známky Spojených štátov amerických pre tovary v triede 13; skoršia všeobecne známa ochranná známka v Belgicku, Nemecku a Francúzsku „FIRST DEFENSE“; skoršia všeobecne známa ochranná známka v Belgicku, Nemecku a Francúzsku „FIRST DEFENSE AND DESIGN“; skoršia nezapísaná slovná ochranná známka „FIRST DEFENSE“ chránená v Nemecku a Francúzsku; skoršia nezapísaná ochranná známka v Belgicku, Nemecku a Francúzsku „FIRST DEFENSE AND DESIGN“; obchodné meno „FIRST DEFENSE“ chránené v Nemecku.

Rozhodnutie námietkového oddelenia: čiastočne vyhovenie námietke.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: zrušenie rozhodnutia námietkového oddelenia a zamietnutie námietky.

Dôvody žaloby: porušenie článku 8 ods. 3 nariadenia Rady 207/2009, pretože odvolací senát nesprávne uplatnil predmetné ustanovenie a okrem toho nesprávne vydal rozhodnutie založené na chybnom pochopení predložených skutočností; porušenie článkov 65, 75 a 76 nariadenia Rady 207/2009, pretože odvolací senát neprijal opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s rozsudkom Súdu prvého stupňa zo 6. septembra 2006, DEF-TEC Defense Technology/ÚHVT — Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR), T-6/05.


29.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 205/46


Žaloba podaná 7. júla 2009 — Mannatech/ÚHVT (BOUNCEBACK)

(Vec T-263/09)

2009/C 205/84

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Mannatech, Inc. (Coppell, Spojené štáty) (v zastúpení: R. Niebel a C. Steuer, advokáti)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Návrhy žalobkyne

zrušiť rozhodnutie prvého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) z 26. marca 2009 vo veci R 100/2009-1 a

zaviazať žalovaného na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Prihlasovaná ochranná známka Spoločenstva: slovná ochranná známka „BOUNCEBACK“ pre tovary v triede 5.

Rozhodnutie prieskumového pracovníka: zamietnutie zápisu ochrannej známky.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: zamietnutie odvolania.

Dôvody žaloby: porušenie článku 7 ods. 1 písm. b) a článku 2 nariadenia Rady 207/2009, pretože odvolací senát nesprávne uplatnil právne normy stanovené v uvedených ustanoveniach.


29.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 205/46


Žaloba podaná 10. júla 2009 — Serrano Aranda/ÚHVT — Burg Groep (LE LANCIER)

(Vec T-265/09)

2009/C 205/85

Jazyk žaloby: španielčina

Účastníci konania

Žalobca: Enrique Serrano Aranda (Murcia, Španielsko) (v zastúpení: J. Calderón Chavero, abogado, a T. Villate Consonni, abogada)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Burg Groep BV (Bergen, Holandsko)

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie prvého odvolacieho senátu ÚHVT vydané 27. marca 2009 vo veci R-366/20081,

na základe uvedeného zrušenia vyhovieť námietke a vyvodiť z toho príslušné právne dôsledky spočívajúce v zamietnutí prihlášky ochrannej známky č. 3 343 365 ako celku,

zaviazať ÚHVT a ostatných vedľajších účastníkov konania na náhradu trov tohto konania a zamietnuť ich návrhy.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Prihlasovateľ ochrannej známky Spoločenstva: Burg Groep B.V.

Prihlasovaná ochranná známka Spoločenstva: obrazová ochranná známka obsahujúca slovný prvok „LE LANCIER“ (prihláška č. 3 343 365) pre výrobky tried 29 a 30.

Majiteľ ochrannej známky alebo označenia, ktoré je základom námietky: žalobca.

Ochranná známka alebo označenie, ktoré je základom námietky: španielska slovná ochranná známka „EL LANCERO“ č. 838 740 pre výrobky triedy 30; španielska obrazová ochranná známka č. 941 979, ktorá obsahuje slovný prvok „EL LANCERO“, pre výrobky triedy 30; španielska slovná ochranná známka č. 943 767„EL LANCERO“ pre výrobky triedy 31 a španielska slovná ochranná známka č. 1 806 835„EL LANCERO“ pre výrobky triedy 29.

Rozhodnutie námietkového oddelenia: zamietnutie námietky.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: zamietnutie odvolania.

Dôvody žaloby: nesprávne uplatnenie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 207/2009 o ochrannej známke Spoločenstva.


29.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 205/47


Uznesenie Súdu prvého stupňa z 1. júla 2009 — Du Pont de Nemours (France) a i./Komisia

(Vec T-467/07) (1)

2009/C 205/86

Jazyk konania: angličtina

Predseda siedmej komory nariadil výmaz veci.


(1)  Ú. v. EÚ C 51, 23.2.2008.


29.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 205/47


Uznesenie Súdu prvého stupňa z 2. júla 2009 — Imperial Chemical Industries/ÚHVT (FACTORY FINISH)

(Vec T-487/07) (1)

2009/C 205/87

Jazyk konania: angličtina

Predseda piatej komory nariadil výmaz veci.


(1)  Ú. v. EÚ C 51, 23.2.2008.


Súd pre verejnú službu

29.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 205/48


Žaloba podaná 11. mája 2009 — Schopphoven/Komisia

(Vec F-48/09)

2009/C 205/88

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Nikolaus Schopphoven (Zemmer, Nemecko) (v zastúpení: S. Rodrigues, C. Bernard-Glanz, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia EPSO nezapísať žalobcu do zoznamu úspešných uchádzačov verejného výberového konania EPSO/AD/117/08

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie Európskeho úradu pre výber pracovníkov (EPSO) nezapísať meno žalobcu do zoznamu úspešných uchádzačov výberového konania EPSO/AD/117/08 a ak je to potrebné, aj rozhodnutia EPSO zamietajúce žiadosti o preskúmanie podané žalobcom,

zrušiť zoznam úspešných uchádzačov výberového konania EPSO/AD/117/08,

zaviazať Komisiu Európskych spoločenstiev na náhradu trov konania.


29.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 205/48


Žaloba podaná 19. mája 2009 — Petrilli/Komisia

(Vec F-51/09)

2009/C 205/89

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Alessandro Petrilli (Grottammare) (v zastúpení: J.-L. Lodomez, J. Lodomez, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia menovacieho orgánu, ktoré sa týka stanovenia hlavného bydliska žalobcu

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie z 19. februára 2009, ktorým menovací orgán zamietol stanovenie hlavného bydliska žalobcu v Taliansku;

zaviazať Komisiu na zaplatenie, zo súm dlžných z dôvodu spätného uplatnenia opravného koeficientu Taliansko na jeho dôchodok, príspevku na presídlenie a zdvojnásobenia rodinných prídavkov, od 1. júla 2007, úrokov podľa sadzby stanovenej ECB pre základné refinančné operácie, uplatniteľnej počas dotknutého obdobia, zvýšenej o dva body,

zaviazať Komisiu Európskych spoločenstiev na náhradu trov konania.


29.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 205/48


Žaloba podaná 4. júna 2009 — Marcuccio/Komisia

(Vec F-56/09)

2009/C 205/90

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobcu: Luigi Marcuccio (Tricase, Taliansko) (v zastúpení: G. Cipressa, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia Komisie, ktorým zamieta žiadosť žalobcu, ktorej predmetom je na jednej strane náhrada škody, ktorá mu vznikla v dôsledku údajného vniknutia zamestnancov Komisie do jeho služobného bytu v Luande 8. apríla 2002, a na druhej strane odovzdanie kópií fotografií vyhotovených v tejto súvislosti a zničenie všetkých dokumentov, ktoré sa týkali tejto udalosti

Návrhy žalobcu

vyhlásiť v súlade s platnými predpismi rozhodnutie o zamietnutí žiadosti z 24. apríla 2008 za nulitné alebo subsidiárne zrušiť toto rozhodnutie,

pokiaľ je potrebné, vyhlásiť v súlade s platnými predpismi poznámku z 11. septembra 2008 za nulitnú alebo subsidiárne ju zrušiť,

pokiaľ je potrebné, vyhlásiť v súlade s platnými predpismi akt, ktorým sa zamieta sťažnosť z 3. novembra 2008, za nulitný alebo subsidiárne zrušiť tento akt,

preukázať skutočnosť, že 8. apríla 2002 zamestnanci Komisie vnikli do služobného bytu žalobcu, vyhotovili fotografie a zaznamenali určité skutočnosti, preukázať a vyhlásiť nezákonnosť tejto skutočnosti,

uložiť Komisii povinnosť, aby žalobcovi písomne doručila každý materiál, ktorý tvorí dokumentáciu súvisiacu s touto skutočnosťou,

uložiť Komisii povinnosť, aby žalobcovi písomne doručila dokumentáciu vrátane fotografií,

uložiť Komisii povinnosť, aby zničila dokumentáciu a oznámila uvedené zničenie,

uložiť Komisii povinnosť, aby zaplatila žalobcovi v hotovosti z dôvodu náhrady škody sumu 225 000 eur alebo akúkoľvek vyššiu alebo nižšiu sumu, ktorú Súd pre verejnú službu bude považovať za správnu a spravodlivú, to znamená: a) 100 000 eur ako náhradu škody za protiprávne vniknutie; b) 100 000 eur ako náhradu škody za protiprávne vyhotovenie fotografií; c) 25 000 eur ako náhradu škody za protiprávne zaznamenanie určitých skutočností, ktoré sa týkajú osobných záležitostí žalobcu,

uložiť Komisii povinnosť, aby zaplatila žalobcovi odo dňa nasledujúceho od doručenia žiadosti Komisii z 24. apríla 2008 až do dňa skutočného zaplatenia sumy 225 000 eur úroky z omeškania z tejto sumy vo výške 10 % p. a. s ročnou kapitalizáciou,

uložiť Komisii povinnosť, aby zaplatila žalobcovi ako náhradu škody, ktorú utrpí a ktorá vznikne v dôsledku nedoručenia dokumentácie od nasledujúceho dňa až do dňa doručenia dokumentácie žalobcovi sumu 100 eur za každý deň alebo akúkoľvek nižšiu alebo vyššiu sumu, ktorú Súd pre verejnú službu bude považovať za správnu a spravodlivú, ktorá sa má zaplatiť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po vyhlásení rozsudku, ktorým sa má rozhodnúť v predmetnej veci, pokiaľ ide o sumy splatné počas obdobia od nasledujúceho do posledného dňa v mesiaci, počas ktorého bude vyhlásený uvedený rozsudok, a prvý deň každého mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, počas ktorého bude vyhlásený uvedený rozsudok, pokiaľ ide o práva, v tejto súvislosti, vymáhateľné počas predchádzajúceho mesiaca,

uložiť Komisii povinnosť, aby zaplatila žalobcovi ako náhradu škody, ktorú utrpí a ktorá vznikne v dôsledku nevykonania zničenia od nasledujúceho dňa až do dňa uvedeného zničenia sumu 100 eur za každý deň alebo akúkoľvek nižšiu alebo vyššiu sumu, ktorú Súd pre verejnú službu bude považovať za správnu a spravodlivú, ktorá sa má zaplatiť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po vyhlásení rozsudku, ktorým sa má rozhodnúť v predmetnej veci, pokiaľ ide o sumy splatné počas obdobia od nasledujúceho do posledného dňa v mesiaci, počas ktorého bude vyhlásený uvedený rozsudok, a prvý deň každého mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, počas ktorého bude vyhlásený uvedený rozsudok, pokiaľ ide o práva, v tejto súvislosti, vymáhateľné počas predchádzajúceho mesiaca,

zaviazať Komisiu na náhradu výdavkov, poplatkov a odmien konania, vrátane tých, ktoré súvisia s vypracovaním znaleckého posudku na návrh jedného z účastníkov konania,

uložiť Komisii povinnosť, aby zaplatila výdavky súvisiace s prípadným vypracovaním znaleckého posudku z úradnej povinnosti.


29.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 205/49


Žaloba podaná 13. júna 2009 — Nicola/EIB

(Vec F-59/09)

2009/C 205/91

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobca: Carlo De Nicola (Strassen, Luxembursko) (v zastúpení: L. Isola, advokát)

Žalovaná: Európska investičná banka

Predmet a opis sporu

Po prvé zrušenie opatrenia, ktoré prijal odvolací výbor 14. novembra 2008, alebo zmena tohto opatrenia v časti, v ktorej pripisuje žalobcovi, namiesto jeho advokáta, námietku zaujatosti vznesenú voči trom členom výboru. Po druhé zrušenie povýšení, o ktorých sa rozhodlo 29. apríla 2008 bez toho, aby bola zohľadnená situácia žalobcu, ako aj všetkých súvisiacich aktov. Nakoniec určenie, že žalobca bol obeťou šikanovania a uloženie povinnosti, aby sa žalovaná zdržala takejto činnosti

Návrhy žalobcu

zrušiť opatrenie odvolacieho výboru a v každom prípade ho zmeniť v časti, v ktorej pripisuje pánovi De Nicola (namiesto jeho advokáta) námietku zaujatosti vznesenú voči trom členom výboru, a v časti, v ktorej považuje dôvody námietky za „čisté a jednoduché spochybnenie rozhodnutia zo 14. decembra 2007“, a nie za dôsledok uznania a vzdania sa jeho nárokov, ktoré títo traja členovia nesprávne pričítali pánovi De Nicola,

zrušiť povýšenia z 29. apríla 2008, keďže sa o nich rozhodlo bez toho, aby bola zohľadnená situácia žalobcu, ako aj všetky súvisiace, nasledujúce a predchádzajúce opatrenia vrátane hodnotenia za rok 2007, a pokiaľ je to potrebné, určiť, že obmedzenia uložené v inštrukciách riaditeľstva ľudských zdrojov sú protiprávne,

určiť, že žalobca bol obeťou šikanovania na pracovisku, a v dôsledku toho

uložiť EIB povinnosť, aby sa zdržala šikanovania na pracovisku a zaplatila žalobcovi odškodnenie za majetkovú, nemajetkovú a osobnú ujmu, ktorú v dôsledku šikanovania utrpel, a nahradila trovy konania spolu s úrokmi z omeškania a peňažným zhodnotením priznaných súm.


29.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 205/50


Žaloba podaná 24. júna 2009 — Birkhoff/Komisia

(Vec F-60/09)

2009/C 205/92

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobca: Gerhard Birkhoff (Weitnau, Nemecko) (v zastúpení: C. Inzillo, avvocato)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Predmet a opis sporu

Zrušenie zamietnutia žiadosti žalobcu o predĺženie doby uplatňovania článku 2 ods. 5 prílohy VII Služobného poriadku v prospech jeho dcéry od 1. januára 2009 a uloženie povinnosti Komisii vyplatiť dlžné sumy z tohto dôvodu od 1. januára 2009

Návrhy žalobcu

vyhlásiť za protiprávne a v dôsledku toho zrušiť rozhodnutie menovacieho orgánu z 2. apríla 2009, keďže je protiprávne a zjavne nedôvodné ako po skutkovej, tak aj po právnej stránke, ako aj každý nasledujúci akt a/alebo rozhodnutie predchádzajúce tomu istému rozhodnutiu, súvisiace s ním a po ňom nasledujúce a obzvlášť rozhodnutie PMO4 zo 14. novembra 2008,

zaviazať Komisiu na zaplatenie súm, ktoré neboli vyplatené žalobcovi od 1. januára 2009 spolu s valorizáciou a úrokmi z omeškania až do splnenia povinnosti,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.


29.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 205/50


Žaloba podaná 26. júna 2009 — Donati/ECB

(Vec F-63/09)

2009/C 205/93

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Paola Donati (Frankfurt nad Mohanom, Nemecko) (v zastúpení: L. Levi, M. Vandenbussche, advokáti)

Žalovaná: Európska centrálna banka

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia ECB nekonať vo veci obvinení týkajúcich sa údajného morálneho obťažovania žalobkyne, ako aj náhrada utrpenej nemajetkovej ujmy

Návrhy žalobkyne

zrušiť rozhodnutie Riaditeľstva zo 16. decembra 2008 v rozsahu, v akom obsahuje vyhrážku a pokus o zastrašenie žalobkyne,

zrušiť rozhodnutie Riaditeľstva zo 16. decembra 2008 v rozsahu, v akom neobsahuje rozhodnutie o výsledku správneho vyšetrovania a o výsledku sťažnosti žalobkyne; subsidiárne zrušiť rozhodnutie Riaditeľstva zo 16. decembra 2008 v rozsahu, v akom obsahuje „implicitné“ rozhodnutie zastaviť konanie o sťažnosti žalobkyne a neprijať následné opatrenia, predovšetkým nezačať disciplinárne konanie,

v prípade potreby zrušiť rozhodnutie zo 16. apríla 2008, ktorým sa zamieta osobitný opravný prostriedok žalobkyne,

zaviazať žalovanú na náhrady utrpenej morálnej ujmy vyhodnotenej ex aequo et bono na 10 000 eur,

zaviazať Európsku centrálnu banku na náhradu trov konania.


29.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 205/51


Žaloba podaná 9. júla 2009 — Saracco/ECB

(Vec F-66/09)

2009/C 205/94

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Roberta Saracco (Arona, Taliansko) (v zastúpení: F. Parrat, advokát)

Žalovaná: Európska centrálna banka

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia ECB, ktorým sa žalobkyni zamieta obnovenie pracovného voľna z osobných dôvodov

Návrhy žalobkyne

zrušiť rozhodnutie, ktorým sa žalobkyni zamieta obnovenie pracovného voľna z osobných dôvodov od 1. novembra 2008,

podľa potreby zrušiť rozhodnutia o zamietnutí preskúmania a o zamietnutí sťažnosti,

zaviazať Európsku centrálnu banku na náhradu trov konania.


Korigendá

29.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 205/52


Korigendum k oznámeniu v Úradnom vestníku vo veci T-159/09

( Úradný vestník Európskej únie C 153 zo 4. júla 2009, s. 44 )

2009/C 205/95

Oznámenie v Ú. v. EÚ vo veci T-159/09, Biofrescos/Komisia, má znieť takto:

„Žaloba podaná 21. apríla 2009 — Biofrescos — Comércio de Produtos Alimentares, L.da/Komisia Európskych spoločenstiev

(vec T-159/09)

2009/C 193/67

Jazyk konania: portugalčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Biofrescos — Comércio de Produtos Alimentares, Lda (Linda-a-Velha, Portugalsko) (v zastúpení: A. Magalhâes e Menezes, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobkyne

zrušiť rozhodnutie Komisie K(2009) 72 v konečnom znení zo 16. januára 2009, ktorým sa zamieta žiadosť žalobkyne o oslobodenie od dovozného cla vo výške 41 271,09 eur a ktorým sa žalobkyni nariaďuje, aby predmetné clo dodatočne zaplatila.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobkyňa v období od septembra 2003 do februára 2005 doviezla viacero zásielok mrazených kreviet z Indonézie, pre ktoré požiadala o oslobodenie od dovozného cla podľa článku 220 ods. 2 písm. b), článku 236 a článku 239 ods. 1 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva. (1)

Žalobkyňa tvrdí, že Komisia sa v každom prípade dopustila porušenia uvedených ustanovení, keďže: po prvé sa nevyjadrila ku všetkým argumentom, ktorých sa žalobkyňa vo svojej žiadosti o oslobodenie od dovozného cla dovolávala; po druhé uviedla nedostatočné, nepravdivé a nezrozumiteľné odôvodnenie; po tretie nesprávne interpretovala chybu samotných indonézskych orgánov; a na koniec, po štvrté, považovala za preukázané fakty, ktoré v skutočnosti neboli preukázané a v súvislosti s ktorými dôkazné bremeno neprináležalo žalobkyni, ale príslušným orgánom, ktoré sa predmetného konania zúčastnili.


(1)  Ú. v. ES L 97, s. 38.“