ISSN 1725-5236

doi:10.3000/17255236.C_2009.193.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 193

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 52
15. augusta 2009


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Súdny dvor

2009/C 193/01

Posledná publikácia Súdneho dvora v Úradnom vestníku Európskej únieÚ. v. EÚ C 180, 1.8.2009

1

 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2009/C 193/02

Vec C-165/09: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Raad van State (Holandsko) 4. mája 2009 — Stichting Natuur en Milieu, Stichting Greenpeace Nederland, B. Meijer, E. Zwaag, F. Pals/College van Gedeputeerde Staten van Groningen, dotknutá tretia osoba: RWE Power AG

2

2009/C 193/03

Vec C-166/09: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Raad van State (Holandsko) 11. mája 2009 — Stichting Natuur en Milieu, Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie, Stichting Greenpeace Nederland, Vereniging van Verontruste Burgers van Voorne/Gedeputeerde Staten van Zuid-Hollandse, dotknuté tretie osoby: Electrabel Nederland NV a Burgemeester en Wethouders Rotterdam

3

2009/C 193/04

Vec C-167/09: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Raad van State (Holandsko) 11. mája 2009 — Stichting Natuur en Milieu, Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie, Stichting Greenpeace Nederland, Vereniging van Verontruste Burgers van Voorne/Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, dotknuté tretie osoby E.On Benelux a Burgemeester en Wethouders Rotterdam

4

2009/C 193/05

Vec C-182/09: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal High Court of Justice in Northern Ireland, Queen’s Bench Division (Spojené kráľovstvo) 19. mája 2009 — Seaport (NI) Limited/Department of the Environment for Northern Ireland

5

2009/C 193/06

Vec C-188/09: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Naczelny Sąd Administracyjny (Poľská republika) 28. mája 2009 — Dyrektor Izby Skarbowej w Białymstoku/Profaktor Kulesza, Frankowski, Trzaska spółka jawna w Białymstoku

6

2009/C 193/07

Vec C-191/09 P: Odvolanie podané 29. mája 2009: Rada Európskej únie proti rozsudku Súdu prvého stupňa (druhá komora) z 10. marca 2009 vo veci T-249/06, Interpipe Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube ZAT (Interpipe Niko Tube ZAT), predtým Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube ZAT, Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant VAT (Interpipe NTRP VAT), predtým Nizhnedneprovsky Tube-Rolling Plant VAT/Rada Európskej únie

7

2009/C 193/08

Vec C-193/09 P: Odvolanie podané 1. júna 2009: Kaul GmbH proti rozsudku Súdu prvého stupňa (piata komora) z 25. marca 2009 vo veci T-402/07: Kaul GmbH/Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) — Bayer AG

8

2009/C 193/09

Vec C-194/09 P: Odvolanie podané 1. júna 2009: Alcoa Trasformazioni Srl proti rozsudku Súdu prvého stupňa (prvá komora) z 25. marca 2009 vo veci T-332/06, Alcoa Trasformazioni Srl/Komisia Európskych spoločenstiev

8

2009/C 193/10

Vec C-195/09: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal High Court of Justice (Chancery Division) (Patents Court) (England and Wales) 29. mája 2009 — Synthon BV/Merz Pharma Gmbh & Co KG

9

2009/C 193/11

Vec C-196/09: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Chambre de recours des Écoles européennes 29. mája 2009 — Paul Miles a i., Robert Watson Mac Donald/Secrétaire général des Écoles européennes

9

2009/C 193/12

Vec C-199/09: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Augstākās tiesas Senāts (Lotyšská republika) 4. júna 2009 — Schenker SIA/Valsts ieņēmumu dienests

10

2009/C 193/13

Vec C-200/09 P: Odvolanie podané 27. mája 2009: Komisia Európskych spoločenstiev proti rozsudku Súdu prvého stupňa (druhá komora) z 10. marca 2009 vo veci T-249/06, Interpipe Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube ZAT (Interpipe Niko Tube ZAT), predtým Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube ZAT, Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant VAT (Interpipe NTRP VAT), predtým Nizhnedneprovsky Tube-Rolling Plant VAT/Rada Európskej únie

10

2009/C 193/14

Vec C-204/09: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesverwaltungsgericht (Nemecko) 8. júna 2009 — Flachglas Torgau GmbH/Spolková republika Nemecko

11

2009/C 193/15

Vec C-208/09: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgerichtshof (Rakúsko) 10. júna 2009 — Ilonka Sayn-Wittgenstein/Landeshauptmann von Wien

12

2009/C 193/16

Vec C-209/09: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Korkein hallinto-oikeus (Fínsko) 10. júna 2009 — Lahti Energia Oy

12

2009/C 193/17

Vec C-211/09: Žaloba podaná 11. júna 2009 — Komisia Európskych spoločenstiev/Helénska republika

13

2009/C 193/18

Vec C-214/09 P: Odvolanie podané 12. júna 2009: Anheuser-Busch, Inc. proti rozsudku Súdu prvého stupňa (prvá komora) z 25. marca 2009 vo veci T-191/07, Anheuser-Busch, Inc./Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT), Budějovický Budvar, národní podnik

13

2009/C 193/19

Vec C-215/09: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Markkinaoikeus (Fínsko) 15. júna 2009 — Mehiläinen Oy, Suomen Terveystalo Oyj/Oulun kaupunki

14

2009/C 193/20

Vec C-220/09: Žaloba podaná 16. júna 2009 — Komisia Európskych spoločenstiev/Maltská republika

15

 

Súd prvého stupňa

2009/C 193/21

Vec T-259/05: Rozsudok Súdu prvého stupňa z 1. júla 2009 — Španielsko/Komisia [EPUZF — Záručná sekcia — Výdavky vylúčené z financovania Spoločenstvom — Ľan priadny — Konope — Banány — Správa OLAF-u — Správa Dvora audítorov — Bilaterálna diskusia podľa článku 8 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1663/95 — Porušenie podstatných formálnych náležitostí — Zneužívajúce konanie — Existencia majetkovej ujmy pre EPUZF]

16

2009/C 193/22

Vec T-435/05: Rozsudok Súdu prvého stupňa z 30. júna 2009 — Danjaq/ÚHVT — Mission Productions (Dr. No) [Ochranná známka Spoločenstva — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva Dr. No — Námietka majiteľa nezapísaných slovných ochranných známok a označení Dr. No a Dr. NO — Nesplnenie podmienky skorších ochranných známok — Nepoužívanie rozlišujúceho označenia v obchodnom styku — Článok 8 ods. 1 písm. a) a b), článok 8 ods. 2 písm. c) a článok 8 ods. 4 nariadenia (ES) č. 40/94 [teraz článok 8 ods. 1 písm. a) a b), článok 8 ods. 2 písm. c) a článok 8 ods. 4 nariadenia (ES) č. 207/2009] — Povinnosť odôvodnenia — Článok 73 nariadenia č. 40/94 [teraz článok 75 nariadenia (ES) č. 207/2009]]

16

2009/C 193/23

Spojené veci T-273/06 a T-297/06: Rozsudok Súdu prvého stupňa z 1. júla 2009 — ISD Polska a i./Komisia [Štátna pomoc — Schéma pomoci na reštrukturalizáciu, ktorú Poľská republika poskytla výrobcovi ocele — Rozhodnutie, ktorým sa pomoc vyhlasuje za čiastočne nezlučiteľnú so spoločným trhom a nariaďuje sa jej vymáhanie — Protokol č. 8 o reštrukturalizácii poľského oceliarskeho priemyslu — Žaloba o neplatnosť — Aktívna legitimácia — Lehota na podanie žaloby — Prípustnosť — Legitímna dôvera — Článok 14 ods. 1 nariadenia (ES) č. 659/1999 — Úroková sadzba, ktorá sa má uplatniť pri vrátení nezlučiteľnej pomoci — Povinnosť úzkej spolupráce s členským štátom — Zložená úroková sadzba — Článok 9 ods. 4 a článok 11 ods. 2 nariadenia (ES) č. 794/2004]

17

2009/C 193/24

Vec T-288/06: Rozsudok Súdu prvého stupňa z 1. júla 2009 — Regionalny Fundusz Gospodarczy/Komisia [Štátna pomoc — Schéma pomoci na reštrukturalizáciu, ktorú Poľská republika poskytla výrobcovi ocele — Rozhodnutie, ktorým sa pomoc vyhlasuje za čiastočne nezlučiteľnú so spoločným trhom a nariaďuje sa jej vymáhanie — Protokol č. 8 o reštrukturalizácii poľského oceliarskeho priemyslu — Úroková sadzba uplatniteľná pri vymáhaní nezlučiteľnej pomoci — Povinnosť úzkej spolupráce s členským štátom — Článok 9 ods. 4 a článok 11 ods. 2 nariadenia (ES) č. 794/2004]

17

2009/C 193/25

Vec T-291/06: Rozsudok Súdu prvého stupňa z 1. júla 2009 — Operator ARP/Komisia [Štátna pomoc — Schéma pomoci na reštrukturalizáciu, ktorú Poľská republika poskytla výrobcovi ocele — Rozhodnutie, ktorým sa pomoc vyhlasuje za čiastočne nezlučiteľnú so spoločným trhom a nariaďuje sa jej vymáhanie — Protokol č.°8 o reštrukturalizácii poľského oceliarskeho priemyslu — Žaloba o neplatnosť — Záujem na konaní — Prípustnosť — Pojem príjemca — Článok 14 ods. 1 nariadenia (ES) č. 659/1999]

18

2009/C 193/26

Vec T-24/07: Rozsudok Súdu prvého stupňa z 1. júla 2009 — ThyssenKrupp Stainless/Komisia [Hospodárska súťaž — Kartely — Ploché výrobky z nehrdzavejúcej ocele — Rozhodnutie určujúce na základe nariadenia (ES) č. 1/2003 porušenie článku 65 UO po uplynutí platnosti Zmluvy ESUO — Prirážka za zliatinu — Právomoc Komisie — Pripísateľnosť protiprávneho správania — Právna sila rozhodnutej veci — Právo na obhajobu — Prístup k spisu — Premlčanie — Zásada ne bis in idem — Spolupráca počas správneho konania]

18

2009/C 193/27

Spojené veci T-81/07, T-82/07 a T-83/07: Rozsudok Súdu prvého stupňa z 1. júla 2009 — KG Holding a i./Komisia (Štátna pomoc — Pomoc na reštrukturalizáciu poskytnutá holandskými orgánmi KG Holding NV — Rozhodnutie vyhlasujúce pomoc za nezlučiteľnú so spoločným trhom a nariaďujúce jej vrátenie — Žaloba o neplatnosť — Čiastočná neprípustnosť — Vymáhanie pomoci od podnikov príjemcov, na ktoré bol vyhlásený konkurz — Usmernenia spoločenstva o štátnej pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu firiem v ťažkostiach)

19

2009/C 193/28

Vec T-414/07: Rozsudok Súdu prvého stupňa z 2. júla 2009 — Euro-Information/ÚHVT (Vyobrazenie ruky držiacej kartu s tromi trojuholníkmi) [Ochranná známka Spoločenstva — Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva znázorňujúcej ruku držiacu kartu s tromi trojuholníkmi — Absolútny dôvod zamietnutia — Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti — Článok 7 ods. 1 písm. b), nariadenia (ES) č. 40/94 [teraz článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009]]

19

2009/C 193/29

Vec T-419/07: Rozsudok Súdu prvého stupňa z 1. júla 2009 — Okalux/ÚHVT — Messe Düsseldorf (OKATECH) [Ochranná známka Spoločenstva — Konanie o zrušení — Slovná ochranná známka Spoločenstva OKATECH — Čiastočné zrušenie — Lehota na podanie žaloby — Články 57 a 77a nariadenia (ES) č. 40/94 [teraz články 58 a 80 nariadenia (ES) č. 207/2009] — Zásada ochrany legitímnej dôvery a zásada právnej istoty — Právo byť vypočutý]

20

2009/C 193/30

Vec T-444/07: Rozsudok Súdu prvého stupňa z 30. júna 2009 — CPEM/Komisia (ESF — Zrušenie finančnej pomoci — Správa OLAF)

20

2009/C 193/31

Vec T-16/08: Rozsudok Súdu prvého stupňa z 1. júla 2009 — Perfetti Van Melle/ÚHVT — Cloetta Fazer (CENTER SHOCK) [Ochranná známka Spoločenstva — Konanie o vyhlásenie neplatnosti — Slovná ochranná známka Spoločenstva CENTER SHOCK — Skoršie národné slovné ochranné známky CENTER — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) a článok 52 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 40/94 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) a článok 53 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 207/2009]]

20

2009/C 193/32

Vec T-311/08: Rozsudok Súdu prvého stupňa z 2. júla 2009 — Fitoussi/ÚHVT — Loriot (IBIZA REPUBLIC) [Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva IBIZA REPUBLIC — Národná obrazová ochranná známka predstavujúca päťcípu hviezdu v kruhu — Absolútny dôvod zamietnutia — Neexistencia pravdepodobnosti zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 40/94 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009]]

21

2009/C 193/33

Vec T-258/04: Uznesenie Súdu prvého stupňa z 10. júna 2009 — Poľsko/Komisia [Žaloba o neplatnosť — Prechodné opatrenia, ktoré majú byť prijaté z dôvodu pristúpenia nových členských štátov — Nariadenie (ES) č. 60/2004, ktorým sa ustanovujú prechodné opatrenia v sektore cukru — Lehota na podanie žaloby — Začiatok plynutia — Omeškanie — Neprípustnosť]

21

2009/C 193/34

Vec T-524/08: Uznesenie Súdu prvého stupňa z 2. júna 2009 — AVLUX/Parlament (Žaloba o neplatnosť — Verejné obstarávanie služieb — Vyhlásenie verejného obstarávania na opravu a rozšírenie budovy Konrad Adenauer v Luxemburgu — Zamietnutie ponuky uchádzača — Zrušenie verejného obstarávania — Zastavenie konania)

22

2009/C 193/35

Vec T-550/08 R: Uznesenie predsedu Súdu prvého stupňa z 30. júna 2009 — Tudapetrol Mineralölerzeugnisse Nils Hansen/Komisia [Konanie o nariadení predbežného opatrenia — Rozhodnutie Komisie o uložení pokuty — Návrh na odklad výkonu a predbežné opatrenie (vrátenie už zaplatenej pokuty a upustenie od bankovej záruky) — Neexistencia fumus boni juris a neexistencia naliehavosti]

22

2009/C 193/36

Vec T-173/09 R: Uznesenie predsedu Súdu prvého stupňa z 8. júna 2009 — Z/Komisia (Konanie o nariadení predbežného opatrenia — Prístup tretej dotknutej osoby k zatiaľ neuverejnenému rozhodnutiu Komisie, ktorým sa ukladá pokuta — Návrh na nariadenie predbežného opatrenia — Zastavenie konania — Neexistencia naliehavosti)

22

2009/C 193/37

Vec T-184/09: Žaloba podaná 14. mája 2009 — Helénska republika/Komisia Európskych spoločenstiev

23

2009/C 193/38

Vec T-212/09: Žaloba podaná 2. júna 2009 — Dánsko/Komisia

23

2009/C 193/39

Vec T-226/09: Žaloba podaná 9. júna 2009 — British Telecommunications/Komisia

24

2009/C 193/40

Vec T-227/09: Žaloba podaná 10. júna 2009 — Feng Shen Technology/ÚHVT — Majtczak (FS)

24

2009/C 193/41

Vec T-230/09: Žaloba podaná 10. júna 2009 — BT Pension Scheme Trustees/Komisia

25

2009/C 193/42

Vec T-236/09: Žaloba podaná 8. júna 2009 — Evropaïki Dynamiki/Komisia

26

2009/C 193/43

Vec T-237/09: Žaloba podaná 17. júna 2009 — Région Wallonne/Komisia

27

2009/C 193/44

Vec T-238/09: Žaloba podaná 23. júna 2009 — Sniace/Komisia

28

2009/C 193/45

Vec T-239/09 P: Odvolanie podané 16. júna 2009: Luigi Marcuccio proti rozsudku Súdu pre verejnú službu z 31. marca 2009 vo veci F-146/07, Marcuccio/Komisia

28

2009/C 193/46

Vec T-244/09: Žaloba podaná 22. júna 2009 — Accenture Global Services/ÚHVT — Silver Creek Properties (acsensa)

29

2009/C 193/47

Vec T-245/09: Žaloba podaná 24. júna 2009 — Shell Hellas/Komisia

29

2009/C 193/48

Vec T-246/09: Žaloba podaná 29. júna 2009 — Insula/Komisia

30

2009/C 193/49

Vec T-250/09: Žaloba podaná 23. júna 2009 — Cesea Group/ÚHVT — Mangini & C. (mangiami)

31

2009/C 193/50

Vec T-251/09: Žaloba podaná 26. júna 2009 — Société des Pétroles Shell/Komisia

32

2009/C 193/51

Vec T-255/09: Žaloba podaná 30. júna 2009 — Caixa Geral de Depósitos/ÚHVT — Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona (la Caixa)

32

2009/C 193/52

Vec T-218/08: Uznesenie Súdu prvého stupňa z 26. júna 2009 — Lemans/ÚHVT — Turner (ICON)

33

2009/C 193/53

Vec T-389/08: Uznesenie Súdu prvého stupňa z 26. júna 2009 — Lemans/ÚHVT — Turner (ICON)

33

2009/C 193/54

Vec T-435/08: Uznesenie Súdu prvého stupňa z 25. júna 2009 — Tokita Management Service/ÚHVT — Eminent Food (Tomatoberry)

33

 

Súd pre verejnú službu

2009/C 193/55

Vec F-39/07: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (tretia komora) zo 6. mája 2009 — Campos Valls/Rada (Verejná služba — Úradníci — Prijímanie do zamestnania — Vymenovanie — Miesto vedúceho oddelenia — Zamietnutie kandidatúry žalobcu — Podmienky, ktoré vyžaduje oznámenie o voľnom pracovnom mieste — Zjavne nesprávne posúdenie)

34

2009/C 193/56

Vec F-137/07: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (tretia komora) zo 6. mája 2009 — Sergio a i./Komisia (Verejná služba — Práva a povinnosti — Sloboda združovať sa v odborových organizáciách — Protokol o dohode medzi Komisiou a odborovými a profesijnými organizáciami — Individuálne rozhodnutia o dočasnom preložení/uvoľnení zo služby na základe protokolu — Akt spôsobujúci ujmu — Aktívna legitimácia — Úradník konajúci vo vlastnom mene a nie v mene odborovej organizácie — Neprípustnosť — Oznámenie o zamietnutí sťažnosti adresované právnemu zástupcovi žalobcov — Začiatok plynutia lehoty na podanie žaloby)

34

2009/C 193/57

Vec F-43/08: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 18. júna 2009 — Spee/Europol (Verejná služba — Zamestnanci Europolu — Voľné pracovné miesto — Výberové konanie)

35

2009/C 193/58

Vec F-72/08: Uznesenie Súdu pre verejnú službu (tretia komora) z 11. júna 2009 — Ketselidis/Komisia (Verejná služba — Úradníci — Žaloba — Predchádzajúca administratívna sťažnosť — Odpoveď o predĺžení lehoty — Ospravedlniteľný omyl — Neexistencia — Implicitné rozhodnutie o zamietnutí — Sťažnosť podaná po uplynutí lehoty — Neprípustnosť — Rozsudok súdneho orgánu Spoločenstva — Nová podstatná skutočnosť — Neexistencia)

35

2009/C 193/59

Vec F-81/08: Uznesenie Súdu pre verejnú službu (tretia komora) z 11. júna 2009 — Ketselidou/Komisia (Verejná služba — Úradníci — Žaloba — Rozsudok súdneho orgánu Spoločenstva — Nová podstatná skutočnosť — Neexistencia)

35

2009/C 193/60

Vec F-61/09: Žaloba podaná 25. júna 2009 — Strack/Komisia

36

2009/C 193/61

Vec F-62/09: Žaloba podaná 26. júna 2009 — Strack/Komisia

36

2009/C 193/62

spojené veci F-14/05 a F-20/05: Uznesenie Súdu pre verejnú službu z 18. júna 2009 — Albert-Bousquet a i. a Johansson a i./Komisia

37

2009/C 193/63

Vec F-21/05: Uznesenie Súdu pre verejnú službu z 18. júna 2009 — De Geest/Rada

37

2009/C 193/64

Vec F-38/05: Uznesenie Súdu pre verejnú službu z 18. júna 2009 — Delplancke a Governatori/Komisia

37

2009/C 193/65

Vec F-49/05: Uznesenie Súdu pre verejnú službu z 18. júna 2009 — Bethuyne a i./Komisia

37

2009/C 193/66

Vec F-80/05: Uznesenie Súdu pre verejnú službu z 18. júna 2009 — De Geest/Rada

37

SK

 


IV Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

Súdny dvor

15.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 193/1


2009/C 193/01

Posledná publikácia Súdneho dvora v Úradnom vestníku Európskej únie

Ú. v. EÚ C 180, 1.8.2009

Predchádzajúce publikácie

Ú. v. EÚ C 167, 18.7.2009

Ú. v. EÚ C 153, 4.7.2009

Ú. v. EÚ C 141, 20.6.2009

Ú. v. EÚ C 129, 6.6.2009

Ú. v. EÚ C 113, 16.5.2009

Ú. v. EÚ C 102, 1.5.2009

Tieto texty sú dostupné na adresách:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Oznamy

SÚDNE KONANIA

Súdny dvor

15.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 193/2


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Raad van State (Holandsko) 4. mája 2009 — Stichting Natuur en Milieu, Stichting Greenpeace Nederland, B. Meijer, E. Zwaag, F. Pals/College van Gedeputeerde Staten van Groningen, dotknutá tretia osoba: RWE Power AG

(Vec C-165/09)

2009/C 193/02

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Raad van State

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobcovia: Stichting Natuur en Milieu, Stichting Greenpeace Nederland, B. Meijer, E. Zwaag, F. Pals

Žalovaný: College van Gedeputeerde Staten van Groningen

Dotknutá tretia osoba: RWE Power AG

Prejudiciálne otázky

1.

Znamená povinnosť výkladu v súlade so smernicou, že povinnosti prebrané do Wet milieubeheer zo smernice Rady 96/61/ES (1) z 24. septembra 1996 o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia (teraz smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/1/ES (2) z 15. januára 2008 o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia), môžu a musia byť vykladané v tom zmysle, že pri rozhodovaní o žiadosti o udelenie environmentálneho povolenia musí byť v plnom rozsahu zohľadnený národný emisný strop pre SO2 podľa smernice 2001/81/ES (3) Európskeho parlamentu a Rady z 23. októbra 2001 o národných emisných stropoch pre určité látky znečisťujúce ovzdušie (ďalej len „smernica NEC“), najmä pokiaľ ide o povinnosti vyplývajúce z článku 9 ods. 4 smernice 96/61, teraz smernice 2008/1?

2. a)

Platí povinnosť členského štátu zdržať sa prijímania takých predpisov, ktoré by mohli vážne ohroziť dosiahnutie výsledku stanoveného smernicou, aj v období od 27. novembra 2002 do 31. decembra 2010 v zmysle článku 4 ods. 1 smernice NEC?

2. b)

Platia počas príslušného časového obdobia od 27. novembra 2002 do 31. decembra 2010 pre dotknutý členský štát popri alebo namiesto vyššie uvedenej povinnosti zdržať sa prijímania predpisov aj pozitívne povinnosti, pokiaľ po uplynutí tohto obdobia hrozí prekročenie národných emisných stropov pre SO2 podľa smernice NEC alebo k takémuto prekročeniu dôjde?

2. c)

Je na zodpovedanie otázok č. 2a) a 2b) dôležité, že zo žiadosti o udelenie environmentálneho povolenia pre zariadenie, ktorá prispeje k prekročeniu alebo hroziacemu prekročeniu národných emisných stropov pre SO2 podľa smernice NEC, vyplýva, že zariadenie bude uvedené do prevádzky najskôr v roku 2011?

3. a)

Vyplýva z povinností uvedených v otázke č. 2, že členský štát musí požadované environmentálne povolenie odmietnuť alebo ho spojiť s rozsiahlejšími podmienkami alebo obmedzeniami, ak nie je zaručené, že zariadenie, ktorého sa environmentálne povolenie týka, neprispeje k prekročeniu alebo hroziacemu prekročeniu národného emisného stropu pre SO2? Je na zodpovedanie tejto otázky významné, v akom rozsahu zariadenie prispeje k tomuto prekročeniu alebo hroziacemu prekročeniu?

3. b)

Alebo zo smernice NEC vyplýva, že členský štát aj pri prekročení alebo hroziacom prekročení národného emisného stropu pre SO2 disponuje voľnou úvahou, ktorá mu umožňuje dosiahnuť cieľ stanovený v tejto smernici tým, že namiesto odmietnutia povolenia alebo jeho spojenia s rozsiahlejšími podmienkami alebo obmedzeniami prijme iné opatrenia, ako napríklad kompenzáciu iného druhu?

4.

Môže sa jednotlivec, pokiaľ pre členský štát platia povinnosti v zmysle otázok č. 2 a 3, pred vnútroštátnymi súdmi domáhať dodržiavania týchto povinností?

5. a)

Môže sa jednotlivec priamo odvolávať na článok 4 smernice NEC?

5. b)

Možno sa naň v prípade kladnej odpovede priamo odvolávať od 27. novembra 2002 alebo až od 31. decembra 2010? Je na zodpovedanie tejto otázky významné, že zo žiadosti o udelenie environmentálneho povolenia vyplýva, že zariadenie bude uvedené do prevádzky najskôr v roku 2011?

6.

Môže jednotlivec, pokiaľ udelenie environmentálneho povolenia a/alebo iné opatrenia prispejú k prekročeniu alebo hroziacemu prekročeniu národných emisných stropov pre SO2 podľa smernice NEC, z článku 4 tejto smernice odvodiť najmä:

a)

všeobecný nárok na to, aby dotknutý členský štát stanovil balík opatrení, prostredníctvom ktorých budú ročné národné emisie SO2 do roku 2010 obmedzené na množstvá, ktoré neprekračujú národné emisné stropy podľa smernice NEC, alebo, ak sa to nepodarí, balík opatrení, ktorými budú emisie potom čo najrýchlejšie obmedzené na tieto množstvá;

b)

Konkrétne nároky na to, aby členský štát prijal špecifické opatrenia vo vzťahu ku konkrétnemu zariadeniu — napríklad vo forme odmietnutia povolenia alebo spojenia tohto povolenia s rozsiahlejšími podmienkami alebo obmedzeniami — ktoré prispejú k tomu, aby do roku 2010 boli obmedzené ročné národné emisie SO2 na množstvá, ktoré neprekračujú národné emisné stropy podľa smernice NEC, alebo, ak sa to nepodarí, aby členský štát prijal špecifické opatrenia, ktoré prispejú k tomu, aby boli emisie potom čo najrýchlejšie obmedzené na tieto množstvá?

c)

Je pre zodpovedanie otázok č. 6 a) a 6 b) významné, v akom rozsahu zariadenie prispeje k prekročeniu alebo hroziacemu prekročeniu?


(1)  Smernica Rady 96/61/ES z 24. septembra 1996 o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia (Ú. v. ES L 257, s. 26; Mim. vyd. 15/003, s. 80).

(2)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/1/ES z 15. januára 2008 o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 24, s. 8).

(3)  Smernica 2001/81/ES Európskeho parlamentu a Rady z 23. októbra 2001 o národných emisných stropoch pre určité látky znečisťujúce ovzdušie (Ú. v. ES L 309, s. 22; Mim. vyd. 15/006, s. 320).


15.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 193/3


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Raad van State (Holandsko) 11. mája 2009 — Stichting Natuur en Milieu, Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie, Stichting Greenpeace Nederland, Vereniging van Verontruste Burgers van Voorne/Gedeputeerde Staten van Zuid-Hollandse, dotknuté tretie osoby: Electrabel Nederland NV a Burgemeester en Wethouders Rotterdam

(Vec C-166/09)

2009/C 193/03

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Raad van State

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobcovia: Stichting Natuur en Milieu, Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie, Stichting Greenpeace Nederland, Vereniging van Verontruste Burgers

Žalovaný: Gedeputeerde Staten van Zuid-Hollandse

Dotknuté tretie osoby: Electrabel Nederland NV a Burgemeester en Wethouders Rotterdam

Prejudiciálne otázky

1.

Znamená povinnosť výkladu v súlade so smernicou, že sa povinnosti prebraté do Wet milieubeheer zo smernice č. 2008/1/ES (1) o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia môžu a musia vykladať v tom zmysle, že sa pri rozhodovaní o žiadosti o udelenie environmentálneho povolenia musia v plnom rozsahu zohľadniť národné emisné stropy pre SO2 a NOx podľa smernice č. 2001/81/ES (2) o národných emisných stropoch pre určité látky znečisťujúce ovzdušie (ďalej len „smernica NEC“), najmä pokiaľ ide o povinnosti vyplývajúce z článku 9 ods. 4 smernice č. 2008/1?

2. a)

Platí povinnosť členského štátu zdržať sa prijímania takých predpisov, ktoré by mohli vážne ohroziť dosiahnutie cieľa stanoveného smernicou, aj v období od 27. novembra 2002 do 31. decembra 2010 v zmysle článku 4 ods. 1 smernice NEC?

2. b)

Platia počas príslušného obdobia od 27. novembra 2002 do 31. decembra 2010 pre dotknutý členský štát popri alebo namiesto vyššie uvedenej povinnosti zdržania sa aj pozitívne povinnosti, v prípade, že po uplynutí tohto obdobia hrozí prekročenie národných emisných stropov pre SO2 a/alebo NOx podľa smernice NEC alebo k takému prekročeniu dôjde?

2. c)

Je pre otázky 2 a) a 2 b) relevantné, že zo žiadosti o udelenie environmentálneho povolenia pre zariadenie, ktoré prispeje k prekročeniu alebo hroziacemu prekročeniu národných emisných stropov pre SO2 a/alebo pre NOx podľa smernice NEC vyplýva, že zariadenie bude uvedené do prevádzky najskôr v roku 2011?

3. a)

Vyplýva z povinností uvedených v otázke 2, že členský štát musí odmietnuť požadované environmentálne povolenie alebo ho spojiť s rozsiahlejšími podmienkami alebo obmedzeniami, pokiaľ nie je zaručené, že zariadenie, ktorého sa žiadosť o environmentálne povolenie týka, neprispeje k prekročeniu alebo hroziacemu prekročeniu národných emisných stropov pre SO2 a/alebo NOx? Je pre odpoveď na túto otázku relevantné, v akom rozsahu zariadenie prispeje k prekročeniu alebo hroziacemu prekročeniu?

3. b)

Alebo zo smernice NEC vyplýva, že členský štát aj pri prekročení alebo hroziacom prekročení národných emisných stropov pre SO2 a/alebo NOx disponuje voľnou úvahou, ktorá mu umožňuje dosiahnuť smernicou stanovený cieľ tým, že namiesto odmietnutia povolenia alebo jeho spojenia s rozsiahlejšími podmienkami alebo obmedzeniami prijme iné opatrenia, ako napríklad kompenzáciu iného druhu?

4.

Môže sa jednotlivec v prípade, že pre členský štát platia povinnosti v zmysle otázok 2 a 3, pred vnútroštátnymi súdmi domáhať dodržiavania týchto povinností?

5. a)

Môže sa jednotlivec priamo odvolávať na článok 4 smernice NEC?

5. b)

Možno sa naň v prípade kladnej odpovede priamo odvolávať už od 27. novembra 2002 alebo až od 31. decembra 2010? Je pre odpoveď na túto otázku relevantné, že zo žiadosti o udelenie environmentálneho povolenia vyplýva, že sa zariadenie uvedie do prevádzky najskôr v roku 2011?

6.

Môže jednotlivec, pokiaľ udelenie environmentálneho povolenia a/alebo iné opatrenia prispejú k prekročeniu alebo hroziacemu prekročeniu národných emisných stropov pre SO2 a/alebo NOx podľa smernice NEC, z článku 4 tejto smernice odvodiť najmä:

a)

všeobecný nárok na to, aby dotknutý členský štát stanovil balík opatrení, ktorým sa do roku 2010 obmedzia ročné národné emisie pre SO2 a NOx na množstvo, ktoré nie je väčšie ako národné emisné stropy podľa smernice NEC, alebo, ak sa to nepodarí, balík opatrení, ktorým sa potom emisie čo najrýchlejšie obmedzia na tieto množstvá;

b)

Konkrétne nároky na to, aby dotknutý členský štát prijal špecifické opatrenia vo vzťahu ku konkrétnemu zariadeniu — napríklad formou odmietnutia povolenia alebo spojenia tohto povolenia s rozsiahlejšími podmienkami alebo obmedzeniami — ktoré do roku 2010 prispejú k obmedzeniu ročných národných emisií SO2 a NOx na množstvo, ktoré nie je väčšie ako národné emisné stropy podľa smernice NEC, alebo, ak sa to nepodarí, špecifické opatrenia, ktoré prispejú k čo najrýchlejšiemu obmedzeniu emisií na tieto množstvá?

c)

Je pre odpoveď na otázky 6 a) a 6 b) relevantné, v akom rozsahu zariadenie prispeje k prekročeniu alebo hroziacemu prekročeniu?


(1)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/1/ES z 15. januára 2008 o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 24, s. 8).

(2)  Smernica 2001/81/ES Európskeho parlamentu a Rady z 23. októbra 2001 o národných emisných stropoch pre určité látky znečisťujúce ovzdušie (Ú. v. ES L 309, s. 22; Mim. vyd. 15/006, s. 320).


15.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 193/4


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Raad van State (Holandsko) 11. mája 2009 — Stichting Natuur en Milieu, Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie, Stichting Greenpeace Nederland, Vereniging van Verontruste Burgers van Voorne/Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, dotknuté tretie osoby E.On Benelux a Burgemeester en Wethouders Rotterdam

(Vec C-167/09)

2009/C 193/04

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Raad van State

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobcovia: Stichting Natuur en Milieu, Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie, Stichting Greenpeace Nederland, Vereniging van Verontruste Burgers van Voorne

Žalovaný: Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland

Dotknuté tretie osoby: E.On Benelux a Burgemeester en Wethouders Rotterdam

Prejudiciálne otázky

1.

Znamená povinnosť výkladu v súlade so smernicou, že sa povinnosti prebraté do Wet milieubeheer zo smernice č. 96/61/ES (1) o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia (teraz smernica č. 2008/1/ES (2) o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia) môžu a musia vykladať v tom zmysle, že sa pri rozhodovaní o žiadosti o udelenie environmentálneho povolenia musia v plnom rozsahu zohľadniť národné emisné stropy pre SO2 a NOx podľa smernice č. 2001/81/ES (3) o národných emisných stropoch pre určité látky znečisťujúce ovzdušie (ďalej len „smernica NEC“), najmä pokiaľ ide o povinnosti vyplývajúce z článku 9 ods. 4 smernice č. 96/61, teraz smernice č. 2008/1?

2. a)

Platí povinnosť členského štátu zdržať sa prijímania takých predpisov, ktoré by mohli vážne ohroziť dosiahnutie cieľa stanoveného smernicou, aj v období od 27. novembra 2002 do 31. decembra 2010 v zmysle článku 4 ods. 1 smernice NEC?

2. b)

Platia počas príslušného obdobia od 27. novembra 2002 do 31. decembra 2010 pre dotknutý členský štát popri alebo namiesto vyššie uvedenej povinnosti zdržania sa aj pozitívne povinnosti, v prípade, že po uplynutí tohto obdobia hrozí prekročenie národných emisných stropov pre SO2 a/alebo NOx podľa smernice NEC alebo k takému prekročeniu dôjde?

2. c)

Je pre otázky 2 a) a 2 b) relevantné, že zo žiadosti o udelenie environmentálneho povolenia pre zariadenie, ktoré prispeje k prekročeniu alebo hroziacemu prekročeniu národných emisných stropov pre SO2 a/alebo pre NOx podľa smernice NEC vyplýva, že zariadenie bude uvedené do prevádzky najskôr v roku 2011?

3. a)

Vyplýva z povinností uvedených v otázke 2, že členský štát musí odmietnuť požadované environmentálne povolenie alebo ho spojiť s rozsiahlejšími podmienkami alebo obmedzeniami, pokiaľ nie je zaručené, že zariadenie, ktorého sa žiadosť o environmentálne povolenie týka, neprispeje k prekročeniu alebo hroziacemu prekročeniu národných emisných stropov pre SO2 a/alebo NOx? Je pre odpoveď na túto otázku relevantné, v akom rozsahu zariadenie prispeje k prekročeniu alebo hroziacemu prekročeniu?

3. b)

Alebo zo smernice NEC vyplýva, že členský štát aj pri prekročení alebo hroziacom prekročení národných emisných stropov pre SO2 a/alebo NOx disponuje voľnou úvahou, ktorá mu umožňuje dosiahnuť smernicou stanovený cieľ tým, že namiesto odmietnutia povolenia alebo jeho spojenia s rozsiahlejšími podmienkami alebo obmedzeniami prijme iné opatrenia, ako napríklad kompenzáciu iného druhu?

4.

Môže sa jednotlivec v prípade, že pre členský štát platia povinnosti v zmysle otázok 2 a 3, pred vnútroštátnymi súdmi domáhať dodržiavania týchto povinností?

5. a)

Môže sa jednotlivec priamo odvolávať na článok 4 smernice NEC?

5. b)

Možno sa naň v prípade kladnej odpovede priamo odvolávať už od 27. novembra 2002 alebo až od 31. decembra 2010? Je pre odpoveď na túto otázku relevantné, že zo žiadosti o udelenie environmentálneho povolenia vyplýva, že sa zariadenie uvedie do prevádzky najskôr v roku 2011?

6.

Môže jednotlivec, pokiaľ udelenie environmentálneho povolenia a/alebo iné opatrenia prispejú k prekročeniu alebo hroziacemu prekročeniu národných emisných stropov pre SO2 a/alebo NOx podľa smernice NEC, z článku 4 tejto smernice odvodiť najmä:

a)

všeobecný nárok na to, aby dotknutý členský štát stanovil balík opatrení, ktorým sa do roku 2010 obmedzia ročné národné emisie pre SO2 a NOx na množstvo, ktoré nie je väčšie ako národné emisné stropy podľa smernice NEC, alebo, ak sa to nepodarí, balík opatrení, ktorým sa potom emisie čo najrýchlejšie obmedzia na tieto množstvá;

b)

Konkrétne nároky na to, aby dotknutý členský štát prijal špecifické opatrenia vo vzťahu ku konkrétnemu zariadeniu — napríklad formou odmietnutia povolenia alebo spojenia tohto povolenia s rozsiahlejšími podmienkami alebo obmedzeniami — ktoré do roku 2010 prispejú k obmedzeniu ročných národných emisií SO2 a NOx na množstvo, ktoré nie je väčšie ako národné emisné stropy podľa smernice NEC, alebo, ak sa to nepodarí, špecifické opatrenia, ktoré prispejú k čo najrýchlejšiemu obmedzeniu emisií na tieto množstvá?

c)

Je pre odpoveď na otázky 6 a) a 6 b) relevantné, v akom rozsahu zariadenie prispeje k prekročeniu alebo hroziacemu prekročeniu?


(1)  Smernica Rady 96/61/ES z 24. septembra 1996 o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia (Ú. v. ES L 257, s. 26; Mim. vyd. 15/003, s. 80).

(2)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/1/ES z 15. januára 2008 o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 24, s. 8).

(3)  Smernica 2001/81/ES Európskeho parlamentu a Rady z 23. októbra 2001 o národných emisných stropoch pre určité látky znečisťujúce ovzdušie (Ú. v. ES L 309, s. 22; Mim. yd. 15/006, s. 320).


15.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 193/5


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal High Court of Justice in Northern Ireland, Queen’s Bench Division (Spojené kráľovstvo) 19. mája 2009 — Seaport (NI) Limited/Department of the Environment for Northern Ireland

(Vec C-182/09)

2009/C 193/05

Jazyk konania: angličtina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

High Court of Justice in Northern Ireland, Queen’s Bench Division

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Seaport (NI) Limited

Žalovaný: Department of the Environment for Northern Ireland

Prejudiciálne otázky

1.

Aký rozsah právomocí majú členské štáty podľa článku 13 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/42/ES (1) z 27. júna 2001 o posudzovaní účinkov určitých plánov a programov na životné prostredie (ďalej len „smernica“) pri rozhodovaní, že nie je možné požadovať environmentálne posúdenie plánu alebo programu, ktorých prvý formálny prípravný akt sa uskutočnil pred 21. júlom 2004, a aké skutočnosti môžu vnútroštátne orgány v jednotlivých prípadoch zohľadniť pri prijatí takého rozhodnutia?

2.

Mohol vnútroštátny orgán členského štátu, ktorý v roku 2004 rozhodol, že určitý plán bol v súlade s požiadavkami smernice (a tento názor zastával aj naďalej pred vnútroštátnym súdom) zmeniť názor, a v novembri 2007 rozhodnúť, že uvedený plán nebol v súlade s požiadavkami smernice?

3.

Predstavuje rozhodovací postup opísaný v druhej otázke rozhodnutie o neuskutočniteľnosti so spätnou pôsobnosťou, a umožňuje v takom prípade článok 13 ods. 3 smernice také rozhodnutie so spätnou pôsobnosťou, a v prípade kladnej odpovede, za akých podmienok?

4.

Boli skutočnosti, ktoré zohľadnil vnútroštátny orgán v tejto veci pre rozhodnutie zo 6. novembra 2007, podľa ktorého nebolo možné vykonať environmentálne posúdenie návrhu North Area Plan, skutočnosťami, ktoré mohol podľa článku 13 ods. 3 smernice zohľadniť na prijatie takého rozhodnutia?


(1)  Ú. v. ES L 197, s. 30; Mim. vyd. 15/006, s. 157.


15.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 193/6


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Naczelny Sąd Administracyjny (Poľská republika) 28. mája 2009 — Dyrektor Izby Skarbowej w Białymstoku/Profaktor Kulesza, Frankowski, Trzaska spółka jawna w Białymstoku

(Vec C-188/09)

2009/C 193/06

Jazyk konania: poľština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Naczelny Sąd Administracyjny

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Dyrektor Izby Skarbowej w Białymstoku

Žalovaní: Profaktor Kulesza, Frankowski, Trzaska spółka jawna w Białymstoku

Prejudiciálne otázky

1.

Vylučuje článok 2 ods. 1 a 2 prvej smernice Rady č. 67/227/EHS (1) z 11. apríla 1967 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa dane z obratu v spojení s článkom 2, s článkom 10 ods. 1 a 2, ako aj s článkom 17 ods. 1 a 2 šiestej smernice Rady č. 77/388/EHS (2) zo 17. mája 1977 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu — spoločný systém dane z pridanej hodnoty: jednotný základ jej stanovenia, možnosť zaviesť dočasnú stratu práva na odpočet splatnej dane o čiastku vo výške 30 % zo sumy daní zaplatených pri nadobudnutí výrobkov a služieb pre zdaniteľné osoby, ktoré uskutočňujú predaj fyzickým osobám nevykonávajúcim hospodársku činnosť a fyzickým osobám, ktoré vykonávajú hospodársku činnosť vo forme jednotlivo hospodáriaceho roľníka, a ktoré porušujú povinnosť zaznamenávať obchody a čiastky splatnej dane registračnými pokladnicami, upravenú článkom 111 ods. 2 v spojení s ods. 1 zákona z 11. marca 2004 o dani na tovary a služby (Dz. U. č. 54, poz. 535, v znení zmien a doplnkov)?

2.

Môžu „osobitné opatrenia“ uvedené v článku 27 ods. 1 šiestej smernice Rady č. 77/388/EHS zo 17. mája 1977 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu — spoločný systém dane z pridanej hodnoty: jednotný základ jej stanovenia vzhľadom na ich charakter a cieľ pozostávať z dočasného obmedzenia rozsahu práva zdaniteľnej osoby na odpočítanie dane [zaplatenej na vstupoch], ktoré je upravené v článku 111 ods. 2 v spojení s ods. 1 zákona z 11. marca 2004 o dani na tovary a služby (Dz. U. č. 54, poz. 535, v znení zmien a doplnkov), pre zdaniteľné osoby, ktoré porušujú povinnosť zaznamenávať obchody a čiastky dane registračnými pokladnicami, a v tejto súvislosti si ich zavedenie vyžaduje dodržanie postupu podľa článku 27 ods. 2 až 4 šiestej smernice Rady z 17. mája 1977?

3.

Zahŕňa právo členského štátu uvedené v článku 33 ods. 1 šiestej smernice Rady č. 77/388/EHS zo 17. mája 1977 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu — spoločný systém dane z pridanej hodnoty: jednotný základ jej stanovenia oprávnenie zaviesť voči zdaniteľným osobám, ktoré porušujú povinnosť zaznamenávať obchody a čiastky splatnej dane registračnými pokladnicami, sankciu vo forme dočasnej straty práva na odpočet splatnej dane o čiastku vo výške 30 % zo sumy daní zaplatených pri nadobudnutí výrobkov a služieb, tak ako ju upravuje článok 111 ods. 2 v spojení s ods. 1 zákona z 11. marca 2004 o dani na tovary a služby (Dz. U. č. 54, poz. 535, v znení zmien a doplnkov)?


(1)  Ú. v. ES 71, s. 1301; Mim. vyd. 09/001, s. 3.

(2)  Ú. v. ES L 145, s. 1; Mim. vyd. 09/001, s. 23.


15.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 193/7


Odvolanie podané 29. mája 2009: Rada Európskej únie proti rozsudku Súdu prvého stupňa (druhá komora) z 10. marca 2009 vo veci T-249/06, Interpipe Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube ZAT (Interpipe Niko Tube ZAT), predtým Nikopolsky Seamless Tubes Plant „Niko Tube“ ZAT, Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant VAT (Interpipe NTRP VAT), predtým Nizhnedneprovsky Tube-Rolling Plant VAT/Rada Európskej únie

(Vec C-191/09 P)

2009/C 193/07

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľka: Rada Európskej únie (v zastúpení: J.-P. Hix, splnomocnený zástupca, G. Berrisch, Rechtsanwalt)

Ďalší účastníci konania: Interpipe Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube ZAT (Interpipe Niko Tube ZAT), predtým Nikopolsky Seamless Tubes Plant „Niko Tube“ ZAT, Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant VAT (Interpipe NTRP VAT), predtým Nizhnedneprovsky Tube-Rolling Plant VAT, Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy odvolateľky

zrušiť rozhodnutie, ktoré vydal Súd prvého stupňa Európskych spoločenstiev 10. marca 2009, 1. v rozsahu, v akom Súd prvého stupňa zrušil článok 1 napadnutého nariadenia v rozsahu, v akom antidumpingové clo stanovené na vývoz výrobkov do Európskeho spoločenstva vyrobených žalobcami presahuje výšku cla, ktoré by sa uplatnilo, pokiaľ by vývozná cena nebola upravená vzhľadom na províziu v prípade, keď sa predaje uskutočnili prostredníctvom prepojeného obchodníka Sepco SA (bod 1 výroku napadnutého rozhodnutia), a 2. v rozsahu, v akom Súd prvého stupňa rozhodol, že Rada znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť jednu štvrtinu trov konania vynaložených žalobcami (bod 3 výroku napadnutého rozhodnutia),

s konečnou platnosťou rozhodnúť vo veci a zamietnuť pôvodnú žalobu v plnom rozsahu,

zaviazať žalobcov na náhradu trov odvolacieho konania a konania pred Súdom prvého stupňa.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Rada vytýka Súdu prvého stupňa, že:

1.

sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia, keď analogicky uplatnil judikatúru týkajúcu sa pojmu jeden hospodársky subjekt, aby uplatnil článok 2 ods. 10 písm. i) základného antidumpingového nariadenia (1), pretože nezohľadnil, že na výpočet normálnej hodnoty a výpočet vývoznej ceny a na otázku, či možno vykonať úpravu, sa uplatňujú rozdielne pravidlá. V tejto súvislosti tiež Súd prvého stupňa porušil povinnosť odôvodnenia;

2.

sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia pri výklade dôkazného bremena, ktoré znášajú inštitúcie pri vykonaní úpravy podľa článku 2 ods. 10 písm. i) základného nariadenia, v rozsahu, v akom neuplatnil bežné pravidlá upravujúce dôkazné bremeno v antidumpingových veciach a z tohto dôvodu neuplatnil správne normy súdneho preskúmania týkajúce sa hospodárskeho posúdenia inštitúciami a tým sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia;

3.

sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia pri posúdení rozhodnutia inštitúcií vykonať úpravu podľa článku 2 ods. 10 písm. i) tým, že uplatnil nesprávne zákonné kritérium, pretože preskúmal toto rozhodnutie na základe predpokladu, že pojem jeden hospodársky subjekt sa uplatňuje na porovnanie normálnej hodnoty a vývozných cien;

4.

sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia keď rozhodol, že inštitúcie sa dopustili zjavne nesprávneho posúdenia tým, že uplatnili článok 2 ods. 10 prvý pododsek základného nariadenia;

5.

sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia tým, že uplatnil príliš doslovný výklad povinnosti informovania;

6.

sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia tým, že správne neuplatnil zákonné kritérium porušenia práva na obranu, ktoré (správne) identifikoval;

7.

sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia pri posúdení údajnej procesnej nezrovnalosti v rozsahu, v akom sa opieral o nesprávne právne zistenia týkajúce sa zákonnosti úpravy podľa článku 2 ods. 10 písm. i).


(1)  Nariadenie Rady (ES) č. 384/96 z 22. decembra 1995 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (Ú. v. ES L 56, s. 1; Mim. vyd. 11/010, s. 45).


15.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 193/8


Odvolanie podané 1. júna 2009: Kaul GmbH proti rozsudku Súdu prvého stupňa (piata komora) z 25. marca 2009 vo veci T-402/07: Kaul GmbH/Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) — Bayer AG

(Vec C-193/09 P)

2009/C 193/08

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľ: Kaul GmbH (v zastúpení: R. Kunze, Rechtsanwalt a solicitor, G. Würtenberger, Rechtsanwalt)

Ďalší účastníci konania: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory), Bayer AG

Návrhy odvolateľa

Odvolateľ navrhuje Súdnemu dvoru:

zrušiť rozsudok Súdu prvého stupňa z 25. marca 2009 vo veci T-402/07 Kaul GmbH/ÚHVT — Bayer (napadnutý rozsudok), ktorým zamietol žalobu o neplatnosť podanú proti rozhodnutiu druhého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) z 1. augusta 2007, ktorým bolo potvrdené rozhodnutie námietkového oddelenia zamietajúce námietku proti prihláške ochrannej známky Spoločenstva č. 000 195 370„ARCOL“,

určiť po ukončení písomnej časti konania deň pojednávania na Súdnom dvore,

zaviazal žalovaného na náhradu trov konania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Odvolateľ tvrdí, že rozsudok Súdu prvého stupňa predstavuje porušenie relevantných ustanovení nariadenia (ES) č. 40/94 (1) a okrem toho porušuje základné procesné zásady. Odvolanie proti rozsudku, ktorý 25. marca 2009 vyhlásil Súd prvého stupňa je dôvodné, pretože:

Súd prvého stupňa nesprávne vyložil článok 74 ods. 2 nariadenia (ES) č. 40/94 o ochrannej známke spoločenstva a vyhlásením napadnutého rozsudku toto ustanovenie porušil,

v napadnutom rozsudku sa Súd prvého stupňa dopustil chyby a porušil článok 61 ods. 2 a článok 73 nariadenia (ES) č. 40/94 tým, že dospel k záveru, že porušenie práva byť vypočutý nebolo pre výsledok konania relevantné,

Súd prvého stupňa sa dopustil chyby tým, že potvrdil posúdenie odvolacieho senátu v súvislosti s kritériom pravdepodobnosti zámeny podľa článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 40/94.


(1)  Nariadenie Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva (Ú. v. ES L 11, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 146).


15.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 193/8


Odvolanie podané 1. júna 2009: Alcoa Trasformazioni Srl proti rozsudku Súdu prvého stupňa (prvá komora) z 25. marca 2009 vo veci T-332/06, Alcoa Trasformazioni Srl/Komisia Európskych spoločenstiev

(Vec C-194/09 P)

2009/C 193/09

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľka: Alcoa Trasformazioni Srl (v zastúpení: M. Siragusa, T. Müller-Ibold, T. Graf, F. Salerno, attorneys-at-law)

Ďalší účastník: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy odvolateľky

zrušiť rozsudok prvej komory Súdu prvého stupňa z 25. marca 2009 vo veci T-332/06, Alcoa Trasformazioni Srl proti Komisii Európskych spoločenstiev,

zrušiť rozhodnutie Komisie 2006/C 214/03 oznámené Talianskej republike 19. júla 2006, v rozsahu, v akom sa týka sadzieb za elektrinu vzťahujúcich sa na podniky na spracovanie hliníka vlastnené spoločnosťou Alcoa Transformazioni Srl,

subsidiárne,

vrátiť vec Súdu prvého stupňa, aby ju znova posúdil v súlade s rozsudkom Súdneho dvora,

v každom prípade, zaviazať Komisiu na náhradu právnych výdavkov a trov odvolateľky podľa článku 69 rokovacieho poriadku Súdneho dvora, vrátane vrátenia súm, ktoré boli zaplatené Komisii ako trovy konania vynaložené v súvislosti s konaním v prvom stupni.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Vzhľadom na minulé zistenia Komisie, že sadzby za elektrinu vzťahujúce sa na priemyslové odvetvia s vysokou spotrebou energie v Taliansku nepredstavovali štátnu pomoc, je otázkou, akými kritériami vo vzťahu k vyšetrovaniu a odôvodneniu sa má Komisia za takýchto okolností riadiť predtým, než začne formálne konanie. Alcoa tvrdí, že v prípade, že Komisia už predtým zistila, že dané opatrenie nepredstavuje štátnu pomoc, môže Komisia začať takéto konanie len ak najskôr uskutočnila podrobné predchádzajúce vyšetrovanie, aby odôvodnila, prečo predchádzajúce zistenie už neplatí. Komisia musí navyše v rozhodnutí o začatí formálneho konania predložiť dostatočne jasné odôvodnenie. Alcoa tvrdí, že sa Súd prvého stupňa dopustil nesprávneho právneho posúdenia keď určil, že Komisia mohla začať formálne konanie bez toho, aby preskúmala, či je predchádzajúci rozbor v rozhodnutí z roku 1996 neplatný. So skorším zistením Komisie, že dané opatrenie nepredstavovalo pomoc, súvisí otázka, aký postup by sa mal uplatniť v prípade, že sa Komisia rozhodne vec opäť preskúmať a začať formálne konanie vo vzťahu k danému opatreniu. Tak z uplatniteľných procesných predpisov, ako zo základných zásad právnej istoty a ochrany legitímnej dôvery vyplýva, že za takýchto okolností sa musí uplatniť postup preskúmania existujúcej pomoci. Súd prvého stupňa sa údajne dopustil nesprávneho právneho posúdenia, keď rozhodol, že Komisia správne v rámci vyšetrovania sadzieb spoločnosti Alcoa postupovala v súlade s postupom pre novú pomoc.


15.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 193/9


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal High Court of Justice (Chancery Division) (Patents Court) (England and Wales) 29. mája 2009 — Synthon BV/Merz Pharma Gmbh & Co KG

(Vec C-195/09)

2009/C 193/10

Jazyk konania: angličtina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

High court of Justice (Chancery Division)

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Synthon BV

Žalovaná: Merz Pharma Gmbh & Co KG

Prejudiciálne otázky

1.

Rozumie sa na účely článkov 13 a 19 nariadenia Rady (ES) č. 1768/92 (1) povolením „prvé povolenie na uvedenie… na trh v Spoločenstve“, ak je udelené podľa vnútroštátneho práva, ktoré je v súlade so smernicou Rady 65/65/EHS (2), alebo je potrebné takisto preukázať, že pri vydaní daného povolenia vnútroštátny úrad vykonal posúdenie údajov v rámci správneho konania stanoveného uvedenou smernicou?

2.

Zahŕňa na účely článkov 13 a 19 nariadenia Rady (ES) č. 1768/92 výraz „prvé povolenie na uvedenie… na trh v Spoločenstve“ povolenia, ktoré podľa vnútroštátneho práva môžu existovať spoločne so systémom povolenia v súlade so smernicou Rady 65/65/EHS?

3.

Spadá výrobok, pre ktorý bolo vydané povolenie na prvé uvedenie na trh EHS bez toho, aby bol predmetom správneho konania podľa smernice Rady 65/65/EHS, do rámca pôsobnosti nariadenia Rady (ES) č. 1768/92, ako je definovaný v článku 2 tohto nariadenia?

4.

V prípade zápornej odpovede, je dodatkové ochranné osvedčenie vydané pre tento výrobok neplatné?


(1)  Nariadenie Rady (ES) č. 1768/92 z 18. júna 1992 o vytvorení dodatkového ochranného osvedčenia na liečivá (Ú. v. ES L 182, s. 1; Mim. vyd. 13/011, s. 200).

(2)  Smernica Rady 65/65/EHS z 26. januára 1965 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa osobitných liekov [neoficiálny preklad] (Ú. v. ES 22, s. 369).


15.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 193/9


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Chambre de recours des Écoles européennes 29. mája 2009 — Paul Miles a i., Robert Watson Mac Donald/Secrétaire général des Écoles européennes

(Vec C-196/09)

2009/C 193/11

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Chambre de recours des Écoles européennes

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobcovia: Paul Miles a i., Robert Watson Mac Donald

Žalovaný: Secrétaire général des Écoles européennes

Prejudiciálne otázky

1.

Má sa článok 234 ES vykladať v tom zmysle, že súdny orgán, akým je Chambre de recours (Rada pre sťažnosti), zriadená článkom 27 Dohovoru o štatúte Európskych škôl, patrí do jeho pôsobnosti a keďže rozhoduje v konečnom stupni, je povinná obrátiť sa na Súdny dvor?

2.

V prípade kladnej odpovede na prvú otázku, majú sa články 12 a 39 Zmluvy ES vykladať tak, že bránia uplatneniu systému odmeňovania platného v rámci Európskych škôl, v rozsahu, v akom tento systém, hoci sa výslovne odvoláva na systém týkajúci sa úradníkov Spoločenstva, neumožňuje v celom rozsahu zohľadniť, a to ani retroaktívne, znehodnotenie meny spôsobujúce stratu kúpnej sily učiteľov pridelených orgánmi dotknutého členského štátu?

3.

V prípade kladnej odpovede na prvú otázku, môže rozdielna situácia jednak učiteľov pridelených na Európske školy, ktorých odmena je vyplácaná zároveň vnútroštátnymi orgánmi a aj európskou školou, v rámci ktorej vyučujú a jednak úradníkov Európskeho spoločenstva, ktorých odmena je vyplácaná výlučne týmto Spoločenstvom, odôvodniť, vzhľadom na zásady uvedené v už citovaných článkoch, a hoci dotknutý služobný poriadok výslovne odkazuje na služobný poriadok úradníkov Spoločenstva, že výmenné kurzy určené na zachovanie rovnocennej kúpnej sily nebudú rovnaké?


15.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 193/10


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Augstākās tiesas Senāts (Lotyšská republika) 4. júna 2009 — Schenker SIA/Valsts ieņēmumu dienests

(Vec C-199/09)

2009/C 193/12

Jazyk konania: lotyština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Augstākās tiesas Senāts

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Dovolateľ: Schenker SIA

Odporca: Valsts ieņēmumu dienests

Prejudiciálna otázka

Má sa článok 6 ods. 2 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 (1) z 2. júla 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva, vykladať tak, že vo vzťahu k jednej žiadosti o záväznú informáciu o nomenklatúrnom zaradení tovaru sa má oznámiť záväzná informácia o zhodných tovaroch, ktoré majú rovnaký obchodný názov, číslo výrobku alebo akýkoľvek iný rozlišovací alebo identifikačný prvok príslušného tovaru?


(1)  Ú. v. ES L 253, s. 1; Mim. vyd. 02/006, s. 3.


15.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 193/10


Odvolanie podané 27. mája 2009: Komisia Európskych spoločenstiev proti rozsudku Súdu prvého stupňa (druhá komora) z 10. marca 2009 vo veci T-249/06, Interpipe Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube ZAT (Interpipe Niko Tube ZAT), predtým Nikopolsky Seamless Tubes Plant „Niko Tube“ ZAT, Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant VAT (Interpipe NTRP VAT), predtým Nizhnedneprovsky Tube-Rolling Plant VAT/Rada Európskej únie

(Vec C-200/09 P)

2009/C 193/13

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľka: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: H. van Vliet, C. Clyne, splnomocnení zástupcovia)

Ďalší účastníci konania: Interpipe Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube ZAT (Interpipe Niko Tube ZAT), predtým Nikopolsky Seamless Tubes Plant „Niko Tube“ ZAT, Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant VAT (Interpipe NTRP VAT), predtým Nizhnedneprovsky Tube-Rolling Plant VAT a Rada Európskej únie

Návrhy odvolateľky

Odvolateľka navrhuje Súdnemu dvoru:

zrušiť bod 1 rozsudku,

zamietnuť žalobu ako celok,

zaviazať žalobcov na náhradu trov konania Komisie v rámci tohto odvolania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

PRVÝ ODVOLACÍ DÔVOD — Uplatnenie konceptu jedného hospodárskeho subjektu na účely určenia vývoznej ceny

Komisia sa domnieva, že Súd prvého stupňa sa dopustil dvoch prípadov nesprávneho právneho posúdenia, keď vyhlásil, že „Podľa ustálenej judikatúry týkajúcej sa výpočtu normálnej hodnoty, ktorá sa analogicky uplatňuje na výpočet vývoznej ceny, rozdelenie výrobných a predajných činností v rámci skupiny zloženej z právne samostatných spoločností nič nemení na skutočnosti, že ide o jeden hospodársky subjekt, ktorý týmto spôsobom organizuje svoje činnosti, ktoré sú v iných prípadoch vykonávané jediným subjektom aj z právneho hľadiska“.

Po prvé rozsudok Súdu prvého stupňa je poznačený nedostatkom odôvodnenia keďže nijak neuvádza, ako by sa koncept jedného hospodárskeho subjektu mal analogicky uplatňovať aj na určenie vývoznej ceny na výpočet dumpingového rozpätia.

Po druhé Súd prvého stupňa sa dopustil chyby, keď nenasledoval ustálenú judikatúru Súdneho dvora, ktorá sa v otázke jedného hospodárskeho subjektu uberá opačným smerom, tak ako to vyplýva najmä z rozsudkov Sharp Corporation, Minolta Camera, Ricoh a Canon II.

DRUHÝ ODVOLACÍ DÔVOD — Dôkazné bremeno a miera súdneho preskúmania

Tento odvolací dôvod sa týka dôkazného bremena a miery súdneho preskúmania. Komisia sa v tejto súvislosti domnieva, že v bodoch 180 až 190 sa Súd prvého stupňa dopustil viacerých nesprávnych právnych posúdení, keďže neuplatnil vhodnú mieru súdneho preskúmania. Tým, že Súd prvého stupňa poukázal na rozsudok Kundan a Tata, nezohľadnil skutočnosť, že po vyhlásení tohto rozsudku bolo práve znenie článku 20 ods. 10 písm. i) základného nariadenia zmenené tak, aby bolo možné vyriešiť situácie, akou bola tá v prejednávanej veci. To zjavne necháva inštitúciám istý priestor na voľnú úvahu. Súd prvého stupňa uplatnil nesprávne právne hľadisko a od inštitúcií tak požadoval znášanie osobitne ťažkého dôkazného bremena v oblasti, v ktorej majú normálne veľký priestor na voľnú úvahu. Z toho vyplýva, že Súd prvého stupňa z právneho hľadiska dostatočne nepreukázal existenciu zjavne nesprávneho posúdenia skutkových okolností zo strany inštitúcií.

TRETÍ ODVOLACÍ DÔVOD — Článok 2 ods. 10 prvý pododsek základného nariadenia

Tento tretí odvolací dôvod spochybňuje body 193 až 197 napadnutého rozsudku. Preto v prípade, že by boli prvý a druhý odvolací dôvod uznané za dôvodné, z vlastného odôvodnenia Súdu prvého stupňa by vyplývalo, že jeho záver, podľa ktorého bol článok 2 ods. 10 prvý pododsek inštitúciami porušený, je z právneho hľadiska nesprávny.

ŠTVRTÝ ODVOLACÍ DÔVOD — Právo na obranu

Tento odvolací dôvod sa vzťahuje na body 200 až 211 napadnutého rozsudku. Komisia sa domnieva, že Súd prvého stupňa v týchto bodoch uplatnil v súvislosti s právom žalobcov na obranu kritérium, ktoré bolo nadmerne prísne a teda nedôvodné. Žalobcovia už istý čas vedeli o výške úpravy a o transakciách, ktorých sa týkala (od prvého dokumentu o konečnom poskytnutí informácií). Okrem toho Komisia s cieľom odpovedať na pripomienku formulovanú žalobcami po tom, ako im bol tento dokument doručený, upresnila v druhom dokumente o konečnom poskytnutí informácií, že skorší odkaz na článok 2 ods. 9 ako na právny základ dotknutej úpravy bol nesprávny. Žalobcovia preto boli plne informovaní o presných dôvodoch, ktoré Komisiu viedli k uskutočneniu úpravy, teda o tom, že táto inštitúcia zastávala názor, že spoločnosť Sepco konala ako obchodník, ktorého funkcie vykonávané v mene žalobcov boli podobné, ako funkcie obchodného zástupcu pracujúceho na základe provízie.

Komisia sa domnieva, že tak žalobcom poskytla dostatočné informácie, aby mohli účinne uplatniť svoje právo na obranu. Súd prvého stupňa sa preto dopustil nesprávneho právneho posúdenia, keď v bode 201 uviedol, že konečné oznámenie malo obsahovať viac informácií v tejto súvislosti. V rozpore s tým, čo tvrdí Súd prvého stupňa boli žalobcovia oboznámení s dôvodmi, pre ktoré mala Komisia v úmysle navrhnúť Rade uvedenú úpravu, teda so skutočnosťou, že na väzby medzi spoločnosťou Sepco a žalobcami sa vzťahuje článok 2 ods. 10 písm. i) druhá veta. Okrem toho sa Komisia domnieva, že jej stanovisko nachádza podporu v skoršej judikatúre Súdneho dvora (napríklad v rozsudku EFMA).

Napokon Komisia zastáva názor, že Súd prvého stupňa sa v bode 209 dopustil nesprávneho právneho posúdenia, keď zamieňa hmotnoprávnu otázku týkajúcu sa zákonnosti vykonania úpravy s otázkou dodržiavania práv žalobcov na obranu. Súd prvého stupňa konštatoval: „... vyššie... sa totiž... preukázalo, že [inštitúcie pri uskutočnení úpravy konali nezákonne]. V dôsledku toho treba dospieť k záveru, že“ inštitúcie porušili právo žalobcov na obranu tým, že nepredložili svoje konečné odôvodnenie v čase dokumentu o konečnom poskytnutí informácií. V rozpore s konštatovaním Súdu prvého stupňa však medzi týmito dvoma otázkami neexistuje žiadna príčinná súvislosť. Jednoduchý fakt, že Súd prvého stupňa dospel k záveru, že úprava podľa neho bola uskutočnená nezákonne neznamená, že právo žalobcov na obranu bolo porušené. Otázka znie, či inštitúcie žalobcom poskytli v rámci správneho konania potrebné informácie, aby žalobcovia mohli informácie predložiť. Skutočnosť, že Súd prvého stupňa považuje úpravu za nezákonnú neznamená, že právo žalobcov na obranu bolo „preto“ v priebehu správneho konania porušené.

OTÁZKA ČI SÚDNY DVOR MÔŽE SÁM ROZHODNÚŤ O DOTKNUTÝCH DÔVODOCH (ALEBO ČI MUSÍ VEC VRÁTIŤ SÚDU PRVÉHO STUPŇA)

Podľa Komisie, ak by Súdny dvor rozhodol, že vyššie uvedené odvolacie dôvody sú dôvodné a zrušil by bod 1 výroku napadnutého rozsudku, mal by k dispozícii dostatočne úplný spis nato, aby sám rozhodol o relevantných dôvodoch (a aby ich zamietol). Ide však o otázku, ktorá prináleží Súdnemu dvoru a Komisia v tejto súvislosti nebude zachádzať ďalej.


15.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 193/11


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesverwaltungsgericht (Nemecko) 8. júna 2009 — Flachglas Torgau GmbH/Spolková republika Nemecko

(Vec C-204/09)

2009/C 193/14

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Bundesverwaltungsgericht

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Flachglas Torgau GmbH

Žalovaná: Spolková republika Nemecko

Prejudiciálne otázky

1.

a)

Má sa článok 2 bod 2 druhá veta smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/4/ES z 28. januára 2003 o prístupe verejnosti k informáciám o životnom prostredí, ktorou sa zrušuje smernica Rady 90/313/EHS (1), vykladať tým spôsobom, že v postavení zákonodarcu konajú výlučne také orgány a inštitúcie, ktoré podľa práva členského štátu majú právomoc konečne (záväzne) rozhodovať v zákonodarnom procese, alebo v postavení zákonodarcu konajú aj také orgány a inštitúcie, na ktoré právo členského štátu previedlo kompetencie a práva účasti na zákonodarnom procese, najmä na podanie návrhu zákona a na vyjadrovanie sa k návrhom zákona?

b)

Môžu členské štáty stanoviť, že pojem verejný orgán nezahŕňa orgány a inštitúcie, pokiaľ tieto konajú v postavení súdu alebo zákonodarcu, iba vtedy, ak zároveň ich ústavné ustanovenia v okamihu prijatia smernice neupravovali proces preskúmavania podľa článku 6 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/4/ES z 28. januára 2003 o prístupe verejnosti k informáciám o životnom prostredí, ktorou sa zrušuje smernica Rady 90/313/EHS?

c)

Sú orgány a inštitúcie, pokiaľ konajú v postavení zákonodarcu, nezahrnuté do pojmu verejný orgán iba po dobu do ukončenia zákonodarného procesu?

2.

a)

Je dôvernosť konania v zmysle článku 4 ods. 2 prvej vety písm. a) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/4/ES z 28. januára 2003 o prístupe verejnosti k informáciám o životnom prostredí, ktorou sa zrušuje smernica Rady 90/313/EHS, stanovená zákonom, keď ustanovenie vnútroštátneho práva na prebratie smernice 2003/4/ES vo všeobecnosti stanovuje, že žiadosť o prístup k informáciám o životnom prostredí sa má zamietnuť, ak by ich zverejnenie mohlo nepriaznivo ovplyvniť dôvernosť konania orgánov povinných poskytnúť informácie, alebo je pre toto potrebné, aby osobitné zákonné ustanovenie nariadilo dôvernosť konania?

b)

Je dôvernosť konania v zmysle článku 4 ods. 2 prvej vety písm. a) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/4/ES z 28. januára 2003 o prístupe verejnosti k informáciám o životnom prostredí, ktorou sa zrušuje smernica Rady 90/313/EHS, stanovená zákonom, keď z vnútroštátneho práva vyplýva nepísaná všeobecná právna zásada s tým obsahom, že správne konania orgánov nie sú verejné?


(1)  Ú. v. ES L 41, s. 26; Mim. vyd. 15/007, s. 375.


15.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 193/12


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgerichtshof (Rakúsko) 10. júna 2009 — Ilonka Sayn-Wittgenstein/Landeshauptmann von Wien

(Vec C-208/09)

2009/C 193/15

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Verwaltungsgerichtshof

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Sťažovateľka: Ilonka Sayn-Wittgenstein

Odporca: Landeshauptmann von Wien

Prejudiciálna otázka

Je ustanovenie, podľa ktorého príslušné orgány členského štátu odmietnu uznať priezvisko (dospelého) osvojeného dieťaťa, ktoré mu bolo dané v inom členskom štáte, pokiaľ toto priezvisko obsahuje šľachtický titul, ktorý je v tomto členskom štáte zakázaný (aj ústavou), v rozpore s článkom 18 ES?


15.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 193/12


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Korkein hallinto-oikeus (Fínsko) 10. júna 2009 — Lahti Energia Oy

(Vec C-209/09)

2009/C 193/16

Jazyk konania: fínčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Korkein hallinto-oikeus

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľka: Lahti Energia Oy

Ďalší účastníci konania: Lahden seudun ympäristölautakunta, Hämeen ympäristökeskus, Salpausselän luonnonystävät ry

Prejudiciálne otázky

1.

Patrí spaľovanie plynu, ktorý sa vyrába v plynovom generátore, ako prídavného paliva v kotle elektrárne do pôsobnosti článku 3 smernice 2000/76 (1), keď sa plyn, ktorý sa vpúšťa do spaľovacieho priestoru, po splynovaní nečistí?

2.

V prípade zápornej odpovede na prvú otázku, má na posúdenie prípadu vplyv akosť odpadu, ktorý sa má spaľovať alebo obsah suspendovaných častíc alebo iných znečistení plynu, ktorý sa vpúšťa do spaľovacieho priestoru?


(1)  Smernica 2000/76/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 4. decembra 2000 o spaľovaní odpadov (Ú. v. ES L 332, s. 91; Mim. vyd. 15/005, s. 353).


15.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 193/13


Žaloba podaná 11. júna 2009 — Komisia Európskych spoločenstiev/Helénska republika

(Vec C-211/09)

2009/C 193/17

Jazyk konania: gréčtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: M. Karanasou-Apostolopoulou a L. Balta)

Žalovaná: Helénska republika

Návrhy žalobkyne

Komisia navrhuje:

určiť, že Helénska republika si tým, že neprijala všetky zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2006/24/ES z 15. marca 2006 o uchovávaní údajov vytvorených alebo spracovaných v súvislosti s poskytovaním verejne dostupných elektronických komunikačných služieb alebo verejných komunikačných sietí a o zmene a doplnení smernice 2002/58/ES (1) alebo v každom prípade tým, že o nich neinformovala Komisiu, nesplnila svoje povinnosti, ktoré jej vyplývajú z tejto smernice,

zaviazať Helénsku republiku na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Lehota na prebratie smernice 2006/24/ES do vnútroštátneho právneho poriadku uplynula 15. septembra 2007.


(1)  Ú. v. EÚ L 105, s. 54.


15.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 193/13


Odvolanie podané 12. júna 2009: Anheuser-Busch, Inc. proti rozsudku Súdu prvého stupňa (prvá komora) z 25. marca 2009 vo veci T-191/07, Anheuser-Busch, Inc./Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT), Budějovický Budvar, národní podnik

(Vec C-214/09 P)

2009/C 193/18

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľ: Anheuser-Busch, Inc. (v zastúpení: V. von Bomhard, Rechtsanwältin, B. Goebel, Rechtsanwalt)

Ďalší účastníci konania: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory), Budějovický Budvar, národní podnik

Návrhy odvolateľa

Odvolateľ navrhuje Súdnemu dvoru:

zrušiť rozsudok Súdu prvého stupňa z 25. marca 2009 vo veci T-191/07 a

zaviazať žalobcu v prvom stupni na náhradu trov konania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Anheuser-Busch uvádza na podporu svojho odvolania tri odvolacie dôvody, a to po prvé porušenie článku 41 ods. 2 tretej vety nariadenia (ES) č. 207/2009 (1), v spojení s pravidlom 16 ods. 1 a 3 a pravidlom 20 ods. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 2868/95 (2) z 13. decembra 1995, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 40/94 (3) o ochrannej známke spoločenstva, po druhé porušenie článku 76 ods. 2 nariadenia (ES) č. 207/2009 a po tretie porušenie článku 42 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 207/2009.

Prvé dva odvolacie dôvody sa týkajú procesných otázok. Anheuser-Busch tvrdí, že v tejto veci sú dôležité. Odvolací senát mohol v súvislosti s pivom rozhodnúť o námietke založenej na článku 8 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 207/2009 len zohľadnením skoršieho medzinárodného zápisu č. 238 203. To tiež znamená, že boli ignorované tvrdenia prednesené v rámci námietkového konania, týkajúce sa otázky či slovo „Budweiser“ dominuje v rámci obrazových ochranných známok Budvaru.

Súd prvého stupňa sa dopustil nesprávneho úsudku, keď dospel k záveru, že Budvar nemal právnu povinnosť predložiť dôkazy o pokračujúcej platnosti (teda o obnovení) jeho medzinárodného zápisu č. 238 203. Táto povinnosť vyplývala z článku 41 ods. 2 tretej vety nariadenia č. 207/2009, v spojení s pravidlom 16 ods. 1 a 3 a pravidlom 20 ods. 2 vykonávacieho nariadenia z roku 1995 a z oznámenia ÚHVT z 18. januára 2002 opakujúceho výzvu adresovanú Budvaru na predloženie „všetkých skutkových okolností, dôkazov alebo akýchkoľvek dodatočných pripomienok na podporu jeho námietky“. Povinnosť spočívala v predložení takéhoto dôkazu v lehote stanovenej v tomto oznámení, teda do 26. februára 2002. Tento dôkaz však bol predložený až 21. januára 2004.

Z toho vyplýva, že záver Súdu prvého stupňa podľa ktorého sa článok 76 ods. 2 nariadenia (ES) č. 207/2009 neuplatňuje pokiaľ ide o predloženie osvedčenia o obnovení vzhľadom na to, že na jeho predloženie neexistovala „lehota“, bol tiež nesprávny a viedol k porušeniu tohto ustanovenia. V skutočnosti „lehota“ existovala a odvolací senát mal aspoň uplatniť voľnú úvahu, ktorú mu priznáva článok 76 ods. 2, pokiaľ ide o otázku či zohľadní alebo nezohľadní dôkaz. Súd prvého stupňa vykladal rozhodnutie odvolacieho senátu tak, že sa v ňom konštatuje, že osvedčenie o obnovení bolo predložené včas. Porušenie článku 76 ods. 2 preto spočíva v tom, že odvolací senát neuplatnil svoju voľnú úvahu a v tom, že to Súd prvého stupňa potvrdil.

Súd prvého stupňa tiež neuznal, že dôkaz o používaní predložený Budvarom na podporu jeho námietky bol nedostatočný a okrem iného odkazoval na iné ochranné známky ako bola tá, na ktorej sa zakladalo napadnuté rozhodnutie a rozhodnutie odvolacieho senátu, z čoho vyplývalo porušenie článku 42 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 207/2009.


(1)  Nariadenie Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva, (Ú. v. EÚ L 78, s. 1).

(2)  Nariadenie Komisie (ES) č. 2868/95 z 13. decembra 1995, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 40/94 o ochrannej známke spoločenstva (Ú. v. ES L 303, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 189).

(3)  Nariadenie Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva (Ú. v. ES L 11, 1994, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 146).


15.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 193/14


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Markkinaoikeus (Fínsko) 15. júna 2009 — Mehiläinen Oy, Suomen Terveystalo Oyj/Oulun kaupunki

(Vec C-215/09)

2009/C 193/19

Jazyk konania: fínčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Markkinaoikeus

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyne: Mehiläinen Oy, Suomen Terveystalo Oyj

Žalovaný: Oulun kaupunki

Prejudiciálne otázky

1.

Zmluvná úprava, v rámci ktorej komunálny verejný obstarávateľ uzatvorí so súkromným podnikom, ktorý má právnu formu obchodnej spoločnosti a je od neho nezávislý, zmluvu o založení nového podniku vo forme akciovej spoločnosti, na ktorej majú obaja rovnaký podiel a rozhodovaciu právomoc a u ktorej sa komunálny verejný obstarávateľ pri založení podniku zaviaže využívať služby v oblasti zdravia a dobrých pracovných podmienok pre svojich zamestnancov, je z hľadiska komplexného posúdenia úpravou, ktorá vyžaduje vyhlásenie verejného obstarávania, lebo táto zmluvná úprava ako celok je zadaním zákazky na služby v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby, alebo ide o založenie spoločného podniku a prevod obchodnej činnosti komunálneho podniku, na ktorý sa uvedená smernica a z nej vyplývajúce povinnosti o vyhlásení verejného obstarávania neuplatnia?

2.

Okrem toho je v predmetnej veci relevantné, že

a)

sa mesto Oulu ako komunálny obstarávateľ zaviazalo počas prechodného štvorročného obdobia využívať vyššie uvedené služby za odplatu a že po uplynutí obdobia v zmysle svojho rozhodnutia opätovne plánuje vyhlásiť verejné obstarávanie na ním požadované služby starostlivosti o zdravie pracovníkov?

b)

pred spornou úpravou obrat komunálneho podniku, ktorý bol začlenený do organizačnej štruktúry mesta Oulu, sa z väčšej časti dosahoval vďaka iným plneniam než službám starostlivosti o zdravie pracovníkov poskytovaným pracovníkom mesta?

c)

nový podnik je založený takým spôsobom, že obchodná činnosť komunálneho podniku spočívajúca v službách starostlivosti o zdravie pracovníkov poskytovaných jednak zamestnancom mesta a jednak súkromným zákazníkom sa má previesť ako vecný vklad?


15.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 193/15


Žaloba podaná 16. júna 2009 — Komisia Európskych spoločenstiev/Maltská republika

(Vec C-220/09)

2009/C 193/20

Jazyk konania: maltčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: J. Aquilina, W. Wils, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Maltská republika

Návrhy žalobkyne

určiť, že Maltská republika si tým, že správne neprebrala do vnútroštátnej právnej úpravy prílohu uvedenú v článku 3 ods. 3 a tretiu vetu článku 5 smernice Rady 93/13/EHS (1) z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách, nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú zo smernice 93/13/EHS,

zaviazať Maltskú republiku na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Komisia Európskych spoločenstiev tvrdí, že Maltská republika správne neprebrala do vnútroštátnej právnej úpravy prílohu uvedenú v článku 3 ods. 3 a tretiu vetu článku 5 smernice Rady 93/13/EHS (ďalej len „smernica“) a že si z tohto dôvodu nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z tejto smernice.

Komisia uvádza, že hoci k prebratiu smernice nie je nevyhnutne potrebná zákonodarná činnosť v každom členskom štáte, podstatné je, aby vnútroštátne právo skutočne zaručovalo plné uplatnenie smernice, aby bol právny stav podľa vnútroštátneho práva dostatočne presný a jasný, aby boli jednotlivci plne oboznámení so svojimi právami a aby ich prípadne mohli uplatniť na vnútroštátnych súdoch.

Pokiaľ ide najmä o prílohu uvedenú v článku 3 ods. 3 smernice, Komisia tvrdí, že prebratie tejto prílohy do maltského práva je nevyhnutné a dôležité. Komisia uvádza, že vzhľadom na to, že zoznam nachádzajúci sa v prílohe smernice má indikatívny a demonštratívny charakter, predstavuje zdroj informácií tak pre vnútroštátne orgány poverené uplatňovaním vykonávacích opatrení, ako aj jednotlivcov, ktorých sa takéto opatrenia týkajú. Členské štáty preto na dosiahnutie výsledku sledovaného smernicou musia zvoliť takú formu a metódu vykonania, ktorá poskytuje dostatočné záruky, že sa s ňou môže verejnosť oboznámiť.

Komisia uvádza, že Maltská republika neprijala opatrenia, ktoré by dostatočným spôsobom zaručovali, že verejnosť bude oboznámená s celým zoznamom nachádzajúcim sa v prílohe smernice, a to najmä pokiaľ ide o bod 1 písm. a), f), g), h) a bod 1 písm. q) v ich celosti. Maltská republika navyše neuviedla, že príloha smernice bola v celosti prevzatá v rámci prípravných prác k zákonu vykonávajúcemu smernicu, ktoré podľa maltskej právnej tradície predstavujú dôležitú výkladovú pomôcku. Okrem toho nebolo ďalej uvedené nič o poskytnutí predmetných informácií verejnosti iným spôsobom.

Čo sa týka prebratia tretej vety článku 5 smernice do maltského právneho poriadku, Komisia uvádza, že prebratie tejto vety do maltského práva je nevyhnutné a dôležité, keďže ustanovenie obsiahnuté v tejto vete je záväzným právnym ustanovením, ktoré spotrebiteľom poskytuje väčšie práva a vyššiu mieru ochrany a podieľa sa na určení výsledku, o ktorého dosiahnutie sa smernica usiluje.


(1)  Ú. v. ES L 95, s. 29; Mim. vyd. 15/002, s. 288.


Súd prvého stupňa

15.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 193/16


Rozsudok Súdu prvého stupňa z 1. júla 2009 — Španielsko/Komisia

(Vec T-259/05) (1)

(„EPUZF - Záručná sekcia - Výdavky vylúčené z financovania Spoločenstvom - Ľan priadny - Konope - Banány - Správa OLAF-u - Správa Dvora audítorov - Bilaterálna diskusia podľa článku 8 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1663/95 - Porušenie podstatných formálnych náležitostí - Zneužívajúce konanie - Existencia majetkovej ujmy pre EPUZF“)

2009/C 193/21

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Žalobca: Španielske kráľovstvo (v zastúpení: M. Muñoz Pérez, abogado del Estado)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: T. van Rijn, L. Parpala a F. Jimeno Fernández, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na čiastočné zrušenie rozhodnutia Komisie 2005/354/ES z 29. apríla 2005 o vylúčení z financovania Spoločenstva niektorých výdavkov uskutočňovaných niektorými členskými štátmi v rámci záručnej sekcie Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF) (Ú. v. EÚ L 112, s. 14)

Výrok rozsudku

1.

Rozhodnutie Komisie 2005/354/ES z 29. apríla 2005 o vylúčení z financovania Spoločenstva niektorých výdavkov uskutočňovaných niektorými členskými štátmi v rámci záručnej sekcie Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF) sa zrušuje v rozsahu, v ktorom z financovania Spoločenstva vylučuje výdavky vynaložené Španielskym kráľovstvom v rámci pomoci poskytnutej na produkciu konope v hospodárskych rokoch 1996/1997 až 1999/2000.

2.

V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta.

3.

Každý účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 217, 3.9.2005.


15.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 193/16


Rozsudok Súdu prvého stupňa z 30. júna 2009 — Danjaq/ÚHVT — Mission Productions (Dr. No)

(Vec T-435/05) (1)

(„Ochranná známka Spoločenstva - Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva Dr. No - Námietka majiteľa nezapísaných slovných ochranných známok a označení Dr. No a Dr. NO - Nesplnenie podmienky skorších ochranných známok - Nepoužívanie rozlišujúceho označenia v obchodnom styku - Článok 8 ods. 1 písm. a) a b), článok 8 ods. 2 písm. c) a článok 8 ods. 4 nariadenia (ES) č. 40/94 [teraz článok 8 ods. 1 písm. a) a b), článok 8 ods. 2 písm. c) a článok 8 ods. 4 nariadenia (ES) č. 207/2009] - Povinnosť odôvodnenia - Článok 73 nariadenia č. 40/94 [teraz článok 75 nariadenia (ES) č. 207/2009]“)

2009/C 193/22

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: Danjaq, LLC (Santa Monica, Kalifornia, Spojené štáty americké) (v zastúpení: G. Hobbs, QC, G. Hollingworth, barrister, S. Skrein a L. Berg, solicitors)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: A. Folliard-Monguiral, splnomocnený zástupca)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT a vedľajší účastník v konaní pred Súdom prvého stupňa: Mission Productions Gesellschaft für Film-, Fernseh- und Veranstaltungsproduktion mbH (Mníchov, Nemecko) (v zastúpení: K. Lewinsky, advokát)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu prvého odvolacieho senátu ÚHVT z 21. septembra 2005 (vec R 1118/2004-1), týkajúceho sa námietkového konania medzi Danjaq, LLC a Mission Productions Gesellschaft für Film-, Fernseh- und Veranstaltungsproduktion mbH

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Danjaq, LLC je povinný nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 60, 11.3.2006.


15.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 193/17


Rozsudok Súdu prvého stupňa z 1. júla 2009 — ISD Polska a i./Komisia

(Spojené veci T-273/06 a T-297/06) (1)

(„Štátna pomoc - Schéma pomoci na reštrukturalizáciu, ktorú Poľská republika poskytla výrobcovi ocele - Rozhodnutie, ktorým sa pomoc vyhlasuje za čiastočne nezlučiteľnú so spoločným trhom a nariaďuje sa jej vymáhanie - Protokol č. 8 o reštrukturalizácii poľského oceliarskeho priemyslu - Žaloba o neplatnosť - Aktívna legitimácia - Lehota na podanie žaloby - Prípustnosť - Legitímna dôvera - Článok 14 ods. 1 nariadenia (ES) č. 659/1999 - Úroková sadzba, ktorá sa má uplatniť pri vrátení nezlučiteľnej pomoci - Povinnosť úzkej spolupráce s členským štátom - Zložená úroková sadzba - Článok 9 ods. 4 a článok 11 ods. 2 nariadenia (ES) č. 794/2004“)

2009/C 193/23

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyne vo veci T-273/06: ISD Polska sp. z o.o. (Varšava, Poľsko) a Industrial Union of Donbass Corp. (Donetsk, Ukrajina) (v zastúpení: pôvodne C. Rapin a E. Van den Haute, neskôr C. Rapin, E. Van den Haute a C. Pétermann, advokáti)

Žalobkyňa vo veci T-297/06: ISD Polska sp. o.o. (predtým Majątek Hutniczy sp. z o.o.) (Varšava) (v zastúpení: pôvodne C. Rapin a E. Van den Haute, neskôr C. Rapin, E. Van den Haute a C. Pétermann, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: C. Giolito a A. Stobiecka-Kuik, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrhy na čiastočné zrušenie rozhodnutia Komisie 2006/937/ES z 5. júla 2005 o štátnej pomoci č. C 20/04 (ex NN 25/04) v prospech spoločnosti Huta Częstochowa S.A. (Ú. v. EÚ L 366, 2006, s. 1) v rozsahu, v akom vyhlasuje určitú pomoc za nezlučiteľnú so spoločným trhom a nariaďuje Poľskej republike jej vymáhanie

Výrok rozsudku

1.

Žaloby sa zamietajú.

2.

ISD Polska sp. z o.o. a Industrial Union of Donbass Corp. sú povinné nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 294, 2.12.2006.


15.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 193/17


Rozsudok Súdu prvého stupňa z 1. júla 2009 — Regionalny Fundusz Gospodarczy/Komisia

(Vec T-288/06) (1)

(„Štátna pomoc - Schéma pomoci na reštrukturalizáciu, ktorú Poľská republika poskytla výrobcovi ocele - Rozhodnutie, ktorým sa pomoc vyhlasuje za čiastočne nezlučiteľnú so spoločným trhom a nariaďuje sa jej vymáhanie - Protokol č. 8 o reštrukturalizácii poľského oceliarskeho priemyslu - Úroková sadzba uplatniteľná pri vymáhaní nezlučiteľnej pomoci - Povinnosť úzkej spolupráce s členským štátom - Článok 9 ods. 4 a článok 11 ods. 2 nariadenia (ES) č. 794/2004“)

2009/C 193/24

Jazyk konania: poľština

Účastníci konania

Žalobca: Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. (predtým Huta Częstochowa S.A.) (Częstochowa, Poľsko) (v zastúpení: C. Sadkowski a D. Sałajewski, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: C. Giolito a A. Stobiecka-Kuik, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na čiastočné zrušenie rozhodnutia Komisie 2006/937/ES z 5. júla 2005 o štátnej pomoci č. C 20/04 (ex NN 25/04) v prospech spoločnosti Huta Częstochowa S.A. (Ú. v. EÚ L 366, 2006, s. 1) v rozsahu, v akom vyhlasuje určitú pomoc za nezlučiteľnú so spoločným trhom a nariaďuje Poľskej republike jej vymáhanie

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. je povinný nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 294, 2.12.2006.


15.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 193/18


Rozsudok Súdu prvého stupňa z 1. júla 2009 — Operator ARP/Komisia

(Vec T-291/06) (1)

(„Štátna pomoc - Schéma pomoci na reštrukturalizáciu, ktorú Poľská republika poskytla výrobcovi ocele - Rozhodnutie, ktorým sa pomoc vyhlasuje za čiastočne nezlučiteľnú so spoločným trhom a nariaďuje sa jej vymáhanie - Protokol č.°8 o reštrukturalizácii poľského oceliarskeho priemyslu - Žaloba o neplatnosť - Záujem na konaní - Prípustnosť - Pojem príjemca - Článok 14 ods. 1 nariadenia (ES) č. 659/1999“)

2009/C 193/25

Jazyk konania: poľština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Operator ARP sp. z o.o. (Varšava, Poľsko) (v zastúpení: pôvodne J. Szymanowska, neskôr J. Szymanowska a P. Rosiak a napokon P. Rosiak, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: C. Giolito a A. Stobiecka-Kuik, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na čiastočné zrušenie rozhodnutia Komisie 2006/937/ES z 5. júla 2005 o štátnej pomoci č. C-20/04 (ex NN 25/04) v prospech výrobcu ocele Huta Częstochowa S.A. (Ú. v. 2006, L 366, s. 1), v rozsahu, v akom vyhlasuje určitú pomoc za nezlučiteľnú so spoločným trhom a nariaďuje Poľskej republike jej vymáhanie

Výrok rozsudku

1.

Článok 3 ods. 2 prvý pododsek rozhodnutia Komisie 2006/937/ES z 5. júla 2005 o štátnej pomoci č. C-20/04 (ex NN 25/04) v prospech výrobcu ocele Huta Częstochowa S.A. sa zrušuje v rozsahu, v akom sa týka spoločnosti Operator ARP sp. z o.o.

2.

Komisia je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 310, 16.12.2006.


15.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 193/18


Rozsudok Súdu prvého stupňa z 1. júla 2009 — ThyssenKrupp Stainless/Komisia

(Vec T-24/07) (1)

(„Hospodárska súťaž - Kartely - Ploché výrobky z nehrdzavejúcej ocele - Rozhodnutie určujúce na základe nariadenia (ES) č. 1/2003 porušenie článku 65 UO po uplynutí platnosti Zmluvy ESUO - Prirážka za zliatinu - Právomoc Komisie - Pripísateľnosť protiprávneho správania - Právna sila rozhodnutej veci - Právo na obhajobu - Prístup k spisu - Premlčanie - Zásada ne bis in idem - Spolupráca počas správneho konania“)

2009/C 193/26

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobca: ThyssenKrupp Stainless AG (Duisburg, Nemecko) (v zastúpení: M. Klusmann a S. Thomas, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: F. Castillo de la Torre, R. Sauer a O. Weber, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na čiastočné alebo úplné zrušenie rozhodnutia Komisie z 20. decembra 2006 o konaní podľa článku 65 [UO] (Vec COMP/F/39.234 — Prirážka za zliatinu, opätovné prijatie) a subsidiárne návrh na zníženie pokuty, ktorá bola uvedeným rozhodnutím uložená spoločnosti ThyssenKrupp Stainless

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

ThyssenKrupp Stainless AG je povinný nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 82, 14.4.2007.


15.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 193/19


Rozsudok Súdu prvého stupňa z 1. júla 2009 — KG Holding a i./Komisia

(Spojené veci T-81/07, T-82/07 a T-83/07) (1)

(„Štátna pomoc - Pomoc na reštrukturalizáciu poskytnutá holandskými orgánmi KG Holding NV - Rozhodnutie vyhlasujúce pomoc za nezlučiteľnú so spoločným trhom a nariaďujúce jej vrátenie - Žaloba o neplatnosť - Čiastočná neprípustnosť - Vymáhanie pomoci od podnikov príjemcov, na ktoré bol vyhlásený konkurz - Usmernenia spoločenstva o štátnej pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu firiem v ťažkostiach“)

2009/C 193/27

Jazyk konania: holandčina

Účastníci konania

Žalobca vo veci T-81/07: Jan Rudolf Maas ako správca konkurznej podstaty KG Holding NV (Rotterdam, Holandsko) (v zastúpení: G. van der Wal a T. Boesman, advokáti)

Žalobcovia vo veci T-82/07: Jan Rudolf Maas a Cornelis van den Bergh ako správcovia konkurznej podstaty Kliq BV (Rotterdam) (v zastúpení: G. van der Wal a T. Boesman, advokáti)

Žalobca vo veci T-83/07: Jean Leon Marcel Groenewegen ako správca konkurznej podstaty Kliq Reïntegratie (Utrecht, Holandsko) (v zastúpení: G. van der Wal a T. Boesman, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: H. van Vliet, splnomocnený zástupca)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia Komisie 2006/939/ES z 19. júla 2006 o opatreniach pomoci v prospech KG Holding NV, ktoré notifikovalo Holandsko (Ú. v. EÚ L 366, s. 40)

Výrok rozsudku

1.

Článok 2 rozhodnutia Komisie 2006/939/ES z 19. júla 2006 o opatreniach pomoci v prospech KG Holding NV, ktoré notifikovalo Holandsko, sa zrušuje.

2.

V zostávajúcej časti sa žaloby zamietajú.

3.

Pán Jan Rudolf Maas ako správca konkurznej podstaty KG Holding NV znáša svoje vlastné trovy konania vo veci T-81/07.

4.

Páni Jan Rudolf Maas a Cornelis van den Bergh ako správcovia konkurznej podstaty Kliq BV znášajú svoje vlastné trovy konania vo veci T-82/07.

5.

Pán Jean Leon Marcel Groenewegen ako správca konkurznej podstaty Kliq Reïntegratie znáša svoje vlastné trovy konania vo veci T-83/07 a je povinný nahradiť trovy konania Komisie vo veci T-83/07.

6.

Komisia znáša svoje vlastné trovy konania vo veciach T-81/07 a T-82/07.


(1)  Ú. v. EÚ C 117, 29.5.2007.


15.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 193/19


Rozsudok Súdu prvého stupňa z 2. júla 2009 — Euro-Information/ÚHVT (Vyobrazenie ruky držiacej kartu s tromi trojuholníkmi)

(Vec T-414/07) (1)

(„Ochranná známka Spoločenstva - Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva znázorňujúcej ruku držiacu kartu s tromi trojuholníkmi - Absolútny dôvod zamietnutia - Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti - Článok 7 ods. 1 písm. b), nariadenia (ES) č. 40/94 [teraz článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009]“)

2009/C 193/28

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Européenne de traitement de l’information (Euro-Information) (Štrasburg, Francúzsko) (v zastúpení: P. Greffe, M. Chaminade a L. Paudrat, advokáti)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: O. Montalto a R. Bianchi, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu prvého odvolacieho senátu ÚHVT zo 6. septembra 2007 (vec R 290/2007-1), ktorým sa zamieta prihláška označenia znázorňujúceho ruku držiacu kartu s tromi trojuholníkmi ako ochrannej známky Spoločenstva

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Européenne de traitement de l’information (Euro-Information) je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 22, 26.1.2008.


15.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 193/20


Rozsudok Súdu prvého stupňa z 1. júla 2009 — Okalux/ÚHVT — Messe Düsseldorf (OKATECH)

(Vec T-419/07) (1)

(„Ochranná známka Spoločenstva - Konanie o zrušení - Slovná ochranná známka Spoločenstva OKATECH - Čiastočné zrušenie - Lehota na podanie žaloby - Články 57 a 77a nariadenia (ES) č. 40/94 [teraz články 58 a 80 nariadenia (ES) č. 207/2009] - Zásada ochrany legitímnej dôvery a zásada právnej istoty - Právo byť vypočutý“)

2009/C 193/29

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Okalux GmbH (Marktheidenfeld, Nemecko) (v zastúpení: M. Beckensträter, advokát)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: S. Schäffner, splnomocnený zástupca)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT a vedľajší účastník v konaní pred Súdom prvého stupňa: Messe Düsseldorf GmbH (Düsseldorf, Nemecko) (v zastúpení: pôvodne I. Friedhoff, neskôr S. von Petersdorff-Campen, advokáti)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu druhého odvolacieho senátu ÚHVT z 3. septembra 2007 (vec R 766/2007-2) týkajúcemu sa konania o zrušenie medzi Messe Düsseldorf GmbH a Okalux GmbH

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Okalux GmbH je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 8, 12.1.2008.


15.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 193/20


Rozsudok Súdu prvého stupňa z 30. júna 2009 — CPEM/Komisia

(Vec T-444/07) (1)

(„ESF - Zrušenie finančnej pomoci - Správa OLAF“)

2009/C 193/30

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Centre de promotion de l’emploi par la micro-entreprise (CPEM) (Marseille, Francúzsko) (v zastúpení: C. Bonnefoi, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: L. Flynn a A. Steiblytė, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia Komisie K(2007) 4645 zo 4. októbra 2007 o zrušení pomoci udelenej Európskym sociálnym fondom (ESF) rozhodnutím K(1999) 2645 zo 17. augusta 1999, ako aj náhrada ujmy

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Centre de promotion de l’emploi par la micro-entreprise (CPEM) znáša trovy konania, vrátane trov konania o odklade výkonu napadnutého rozhodnutia.


(1)  Ú. v. EÚ C 37, 9.2.2008.


15.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 193/20


Rozsudok Súdu prvého stupňa z 1. júla 2009 — Perfetti Van Melle/ÚHVT — Cloetta Fazer (CENTER SHOCK)

(Vec T-16/08) (1)

(„Ochranná známka Spoločenstva - Konanie o vyhlásenie neplatnosti - Slovná ochranná známka Spoločenstva CENTER SHOCK - Skoršie národné slovné ochranné známky CENTER - Relatívny dôvod zamietnutia - Pravdepodobnosť zámeny - Článok 8 ods. 1 písm. b) a článok 52 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 40/94 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) a článok 53 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 207/2009]“)

2009/C 193/31

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Perfetti Van Melle SpA (Lainate, Taliansko) (v zastúpení: P. Perani a P. Pozzi, advokáti)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: J. Novais Gonçalves, splnomocnený zástupca)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT a vedľajší účastník v konaní pred Súdom prvého stupňa: Cloetta Fazer AB (Ljungsbro, Švédsko) (v zastúpení: pôvodne J. Runsten a S. Sparring, neskôr M. Treis, advokáti)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu štvrtého odvolacieho senátu ÚHVT zo 7. novembra 2007 (vec R 149/2006-4) týkajúcemu sa konania o vyhlásenie neplatnosti medzi Cloetta Fazer AB a Perfetti Van Melle SpA

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Perfetti Van Melle SpA je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 64, 8.3.2008.


15.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 193/21


Rozsudok Súdu prvého stupňa z 2. júla 2009 — Fitoussi/ÚHVT — Loriot (IBIZA REPUBLIC)

(Vec T-311/08) (1)

(„Ochranná známka Spoločenstva - Námietkové konanie - Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva IBIZA REPUBLIC - Národná obrazová ochranná známka predstavujúca päťcípu hviezdu v kruhu - Absolútny dôvod zamietnutia - Neexistencia pravdepodobnosti zámeny - Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 40/94 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009]“)

2009/C 193/32

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Paul Fitoussi (Vincennes, Francúzsko) (v zastúpení: K. Manhaeve, T. van Innis a G. Glas, advokáti)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: R. Bianchi, splnomocnený zástupca)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT: Bernadette Nicole J. Loriot (Ibiza, Španielsko)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu druhého odvolacieho senátu ÚHVT zo 7. mája 2008 (vec R 1135/2007-2) týkajúcemu sa námietkového konania medzi Paulom Fitoussim a Bernadettou Nicolou J. Loriotovou

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Paul Fitoussi je povinný nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 272, 25.10.2008.


15.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 193/21


Uznesenie Súdu prvého stupňa z 10. júna 2009 — Poľsko/Komisia

(Vec T-258/04) (1)

(„Žaloba o neplatnosť - Prechodné opatrenia, ktoré majú byť prijaté z dôvodu pristúpenia nových členských štátov - Nariadenie (ES) č. 60/2004, ktorým sa ustanovujú prechodné opatrenia v sektore cukru - Lehota na podanie žaloby - Začiatok plynutia - Omeškanie - Neprípustnosť“)

2009/C 193/33

Jazyk konania: poľština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Poľská republika (v zastúpení: pôvodne J. Pietras a E. Ośniecka-Tamecka, neskôr T. Nowakowski, a napokon M. Dowgielewicz, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: pôvodne L. Visaggio a A. Stobiecka-Kuik, neskôr T. van Rijn, L. Visaggio a A. Stobiecka-Kuik, splnomocnení zástupcovia)

Vedľajší účastník, ktorý v konaní podporuje žalobkyňu: Cyperská republika (v zastúpení: P. Kliridis, splnomocnený zástupca)

Predmet veci

Zrušenie článku 5, článku 6 ods. 1 až 3, článku 7 ods. 1 a článku 8 ods. 2 písm. a) nariadenia Komisie (ES) č. 60/2004 zo 14. januára 2004, ktorým sa ustanovujú prechodné opatrenia v sektore cukru z dôvodu pristúpenia Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska (Ú. v. EÚ L 9, s. 8; Mim. vyd. 3/042 s. 125)

Výrok uznesenia

1.

Žaloba sa zamieta ako neprípustná.

2.

Poľská republika znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vznikli Komisii.

3.

Cyperská republika znáša svoje vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 251, 9.10.2004.


15.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 193/22


Uznesenie Súdu prvého stupňa z 2. júna 2009 — AVLUX/Parlament

(Vec T-524/08) (1)

(„Žaloba o neplatnosť - Verejné obstarávanie služieb - Vyhlásenie verejného obstarávania na opravu a rozšírenie budovy Konrad Adenauer v Luxemburgu - Zamietnutie ponuky uchádzača - Zrušenie verejného obstarávania - Zastavenie konania“)

2009/C 193/34

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: AIB-Vinçotte Luxembourg (AVLUX ASBL) (Luxemburg, Luxembursko) (v zastúpení: R. Adam, advokát)

Žalovaný: Európsky parlament (v zastúpení: M. Ecker a D. Petersheim, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia Parlamentu z 2. októbra 2008, ktorým sa zamieta ponuka žalobkyne predložená v rámci výzvy na predloženie ponúk na rozšírenie a opravu budovy Konrad Adenauer v Luxemburgu (Ú. v. EÚ 2008, S 193-254240)

Výrok uznesenia

1.

Konanie sa zastavuje.

2.

Európsky parlament je povinný nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 44, 21.2.2009.


15.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 193/22


Uznesenie predsedu Súdu prvého stupňa z 30. júna 2009 — Tudapetrol Mineralölerzeugnisse Nils Hansen/Komisia

(Vec T-550/08 R)

(„Konanie o nariadení predbežného opatrenia - Rozhodnutie Komisie o uložení pokuty - Návrh na odklad výkonu a predbežné opatrenie (vrátenie už zaplatenej pokuty a upustenie od bankovej záruky) - Neexistencia fumus boni juris a neexistencia naliehavosti“)

2009/C 193/35

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobca: Tudapetrol Mineralölerzeugnisse Nils Hansen KG (Hamburg, Nemecko) (v zastúpení: M. Dallmann a U. Krauthause, avocats)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: A. Antoniadis a R. Sauer, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh odkladu výkonu rozhodnutia Komisie K (2008)5476 v konečnom znení z 1.októbra 2008 o konaní podľa článku 81 Zmluvy ES a článku 53 Dohody o EHP vo veci COMP/39181 — sviečkové vosky, v rozsahu, v akom ukladá žalobkyni pokutu, návrh oslobodenia žalobkyne od povinnosti zložiť bankovú záruku ako podmienky zrušenia povinnosti zaplatiť, ostatné návrhy predbežných opatrení

Výrok uznesenia

1.

Návrh na odklad výkonu sa zamieta.

2.

O trovách konania sa rozhodne v konaní o veci samej.


15.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 193/22


Uznesenie predsedu Súdu prvého stupňa z 8. júna 2009 — Z/Komisia

(Vec T-173/09 R)

(„Konanie o nariadení predbežného opatrenia - Prístup tretej dotknutej osoby k zatiaľ neuverejnenému rozhodnutiu Komisie, ktorým sa ukladá pokuta - Návrh na nariadenie predbežného opatrenia - Zastavenie konania - Neexistencia naliehavosti“)

2009/C 193/36

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobca: Z (X, Nemecko) (v zastúpení: C. Grau a N. Jäger, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: R. Sauer, V. Bottka a A. Bouquet, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Prístup k rozhodnutiu Komisie z 28. januára 2009 v konaní podľa článku 81 ES a článku 53 Dohovoru o EHP (vec COMP/G/39 406 — Morské potrubie) a odstránenie menovitého uvedenia žalobcu v texte tohto rozhodnutia

Výrok uznesenia

1.

Návrh na nariadenie predbežného opatrenia sa zamieta, pokiaľ sa už nestal bezpredmetným.

2.

Týmto uznesením sa ruší a nahrádza uznesenie zo 6. mája 2009.

3.

O trovách konania sa rozhodne neskôr.


15.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 193/23


Žaloba podaná 14. mája 2009 — Helénska republika/Komisia Európskych spoločenstiev

(Vec T-184/09)

2009/C 193/37

Jazyk konania: gréčtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Helénska republika (v zastúpení: B. Kontolaimos, E. Leftheriotou a V. Karra)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobkyne

prijať žalobu a zrušiť napadnuté rozhodnutie, alebo subsidiárne zmeniť napadnuté rozhodnutie znížením finančnej úpravy na 5 %, alebo uplatniť 10 % úpravu len na množstvo cukru dovážaného spoločnosťou E.V.Z.,

zaviazať Komisiu na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Helénska republika vo svojej žalobe o neplatnosť rozhodnutia Komisie z 19. marca 2009, „ktorým sa z financovania Spoločenstvom vylučujú niektoré výdavky vynaložené členskými štátmi v rámci,záručnej sekcie Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF)‘, oznámenom pod číslom K(2009) 1945 a uverejnenom pod číslom 2009/253/ES (Ú. v. EÚ L 75, s. 15) a v súvislosti s uplatnením finančných úprav na vývozné náhrady a Organizáciu jednotného trhu s cukrom (CMO) z dôvodu nevykonania kontrol, uvádza tieto dôvody neplatnosti:

Prvý dôvod neplatnosti sa týka neplatnosti postupu pri zúčtovaní výdavkov z dôvodu porušenia procesných náležitosti stanovených v článku 8 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1663/95 (1) a týkajúcich sa dvojstranných rokovaní o úpravách, ktoré sa majú uplatňovať v oblasti vývozných náhrad na cukor zahrnutom medzi výrobkami, ktoré nie sú uvedené v prílohe I.

Druhý dôvod neplatnosti sa týka nesprávneho posúdenia skutkových okolností, nedostatočného odôvodnenia a presiahnutia hraníc voľnej úvahy Komisie, pokiaľ ide o posúdenie rizika vyplývajúceho pre EPUZF.

Tretí dôvod neplatnosti sa týka porušenia zásady proporcionality.


(1)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1663/95 zo 7. júla 1995 stanovujúce podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (EHS) č. 729/70 týkajúceho sa postupu pri zúčtovaní výkazov záručnej sekcie EPUZF (Ú. v. ES L 158, s. 6; Mim. vyd. 03/018, s. 31).


15.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 193/23


Žaloba podaná 2. júna 2009 — Dánsko/Komisia

(Vec T-212/09)

2009/C 193/38

Jazyk konania: dánčina

Účastníci konania

Žalobca: Dánske kráľovstvo (v zastúpení: J. Bering Liisberg, splnomocnený zástupca, za právnej pomoci P. Biering a J. Pinborg, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie Komisie z 19. marca 2009, ktorým sa z financovania Spoločenstvom vylučujú niektoré výdavky vynaložené členskými štátmi v rámci záručnej sekcie Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF) a v rámci Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF), v rozsahu, v akom toto rozhodnutie vylučuje z financovania Spoločenstva výdavky vynaložené Dánskom,

subsidiárne čiastočne zrušiť rozhodnutie Komisie z 19. marca 2009, ktorým sa z financovania Spoločenstvom vylučujú niektoré výdavky vynaložené členskými štátmi v rámci záručnej sekcie Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF) a v rámci Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF), v rozsahu, v akom toto rozhodnutie vylučuje z financovania Spoločenstva výdavky vynaložené Dánskom, a to v miere, v akej je vylúčenie z financovania Spoločenstva založené na:

údajnom porušení pravidiel a nedostatkoch pri kontrole plôch vyňatých z produkcie v rokoch 2002, 2003 a/alebo 2004, a/alebo

údajnom porušení pravidiel a nedostatkoch pri kontrole pomocou diaľkového snímania v rokoch 2002 a/alebo 2004,

zaviazať Komisiu na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobca sa domáha zrušenia rozhodnutia Komisie 2009/253/ES z 19. marca 2009, ktorým sa z financovania Spoločenstvom vylučujú niektoré výdavky vynaložené členskými štátmi v rámci záručnej sekcie Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF) a v rámci Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF), v rozsahu, v akom toto rozhodnutie vylučuje z financovania Spoločenstva výdavky vynaložené Dánskom. (1)

Žalobca tvrdí, že rozhodnutie Komisie je z viacerých aspektov založené na nesprávnom pochopení a uplatnení právnych predpisov, najmä pokiaľ ide o otázku udržiavania plôch vyňatých z produkcie a požiadaviek týkajúcich sa kontroly pomocou diaľkového snímania.

Žalobca ďalej uvádza, že rozhodnutie obsahuje zjavne nesprávne posúdenie a je z viacerých hľadísk v rozpore so zásadou ochrany legitímnej dôvery a zásadou právnej istoty.

Na záver žalobca tvrdí, že oprava bola vykonaná v rozpore s vlastnými usmerneniami Komisie, nie je dostatočne skutkovo odôvodnená a je neprimeraná vzhľadom na to, že Európsky poľnohospodársky usmerňovací a záručný fond nebol v tomto prípade vystavený žiadnemu riziku.


(1)  Ú. v. EÚ L 75, s. 15; oznámené pod číslom K(2009) 1945.


15.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 193/24


Žaloba podaná 9. júna 2009 — British Telecommunications/Komisia

(Vec T-226/09)

2009/C 193/39

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: British Telecommunications plc (Londýn, Spojené kráľovstvo) (v zastúpení: G. Robert a M. M. Newhouse, solicitors)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobcu

zrušiť sporné rozhodnutie,

zaviazať Komisiu na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobca navrhuje zrušenie rozhodnutia Komisie z 11. februára 2009, K(2009) 685 v konečnom znení, ktorým bola vyhlásená pomoc poskytnutá britskými orgánmi v prospech žalobcu formou štátnej záruky pre dôchodkový fond BT Pension Fund za nezlučiteľnú so spoločným trhom [štátna pomoc č. C 55/2007 (predtým NN 63/2007, CP 106/2006)].

Žalobca na podporu svojej žaloby uvádza sedem dôvodov:

Po prvé žalobca tvrdí, že sa Komisia tým, že dospela k záveru, že žalobca získal selektívnu hospodársku výhodu, dopustila nesprávneho právneho posúdenia a zjavne nesprávneho posúdenia pri uplatnení článku 87 ods. 1 ES a pojmu štátna pomoc. Žalobca uvádza, že Komisia nezohľadnila celý hospodársky a skutkový kontext, v ktorom sa žalobca nachádza.

Po druhé žalobca tvrdí, že sa Komisia dopustila zjavne nesprávneho posúdenia tým, že dospela k záveru, že žalobca využíva selektívnu hospodársku výhodu, lebo správcovia dôchodkového systému BT Pension Scheme (ďalej len „BTPS“) neprispievajú do Pension Protection Fund (ochranného dôchodkového fondu, ďalej len „PPF“), pokiaľ ide o dôchodky účastníkov BTPS, na ktorých sa vzťahuje verejná záruka, a porušila zásadu rovnosti zaobchádzania tým, že neporovnala porovnateľné situácie. Podľa žalobcu Komisia nezohľadnila rozdiely medzi dôchodkovými systémami súkromnej sféry, na ktoré sa vzťahuje PPF, a dôchodkovým systémom verejnej správy, ktorý žalobca zdedil v privatizácii.

Po tretie žalobca tvrdí, že sa Komisia dopustila nesprávneho právneho posúdenia a porušila zásadu legitímnej dôvery tým, že prehodnotila opatrenie, ktoré nebolo v čase, keď bolo povolené zo „zásadných dôvodov“ pomocou, pričom o dvadsať rokov neskôr má byť považované za pomoc z dôvodu právnych predpisov, ktoré boli medzitým prijaté.

Po štvrté žalobca tvrdí, že Komisia tým, že žiada, aby správcovia BTPS prispievali do PPF, porušila zásady rovnosti zaobchádzania a proporcionality.

Po piate žalobca tvrdí, že sa Komisia dopustila zjavne nesprávneho posúdenia a neposúdila, či selektívna hospodárska výhoda tvrdená Komisiou narušuje hospodársku súťaž a ovplyvňuje obchod medzi členskými štátmi v zmysle článku 87 ods. 1 ES.

Po šieste žalobca tvrdí, že sa Komisia dopustila zjavne nesprávneho skutkového a právneho posúdenia tým, že sa domnievala, že existoval presun verejných prostriedkov.

Po siedme žalobca tvrdí, že Komisia tým, že sporné rozhodnutie neodôvodnila, porušila článok 253 ES.


15.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 193/24


Žaloba podaná 10. júna 2009 — Feng Shen Technology/ÚHVT — Majtczak (FS)

(Vec T-227/09)

2009/C 193/40

Jazyk žaloby: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: Feng Shen Technology Co. Ltd (Gueishan, Taiwan) (v zastúpení: W. Festl-Wietek a P. Rath, lawyers)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Jarosław Majtczak (Lodž, Poľsko)

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) z 1. apríla 2009 vo veci R 529/2008-4,

vyhlásiť ochrannú známku Spoločenstva č. 4 431 391 za neplatnú, a

zaviazať ÚHVT na náhradu trov konania pred Súdom prvého stupňa a odvolacím senátom.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Zapísaná ochranná známka Spoločenstva, ktorá je predmetom návrhu na vyhlásenie neplatnosti: ochranná známka „FS“ pre tovary patriace do triedy 26 — ochranná známka Spoločenstva č. 4 431 391.

Majiteľ ochrannej známky Spoločenstva: ďalší účastník konania pred odvolacím senátom.

Účastník, ktorý sa domáha vyhlásenia neplatnosti: žalobca.

Práva z ochrannej známky účastníka, ktorý sa domáha vyhlásenia neplatnosti: viacero skorších prihlášok ochranných známok pre obrazové označenie „FS“ na Taiwane, v Číne a Ghane pre zipsy a súvisiace výrobky.

Rozhodnutie výmazového oddelenia: zamietnutie návrhu na vyhlásenie neplatnosti.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: zamietnutie odvolania.

Dôvody žaloby: porušenie článku 51 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady 40/94 [teraz článok 52 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady 207/2009], lebo odvolací senát nesprávne vyhodnotil dôkazy a dokumenty poskytnuté účastníkmi konania a nesprávne analyzoval skutkové okolnosti, ktoré boli nevyhnutnou podmienkou konštatovania, že predmetná prihláška ochrannej známky nebola podaná v dobrej viere.


15.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 193/25


Žaloba podaná 10. júna 2009 — BT Pension Scheme Trustees/Komisia

(Vec T-230/09)

2009/C 193/41

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: BT Pension Scheme Trustees Ltd (Londýn, Spojené kráľovstvo) (v zastúpení: J. Derenne a A. Müller-Rappard, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobcu

zrušiť napadnuté rozhodnutie,

subsidiárne, zrušiť článok 1 rozhodnutia v rozsahu, v akom sa týka skutočnosti, že štátna pomoc bola poskytnutá protiprávne, ako aj článok 2, článok 3 prvú zarážku a článok 4 rozhodnutia v rozsahu, v akom sa týkajú vrátenia pomoci,

zaviazať Komisiu na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Túto žalobu podal správca British Telecommunications Pension Scheme (ďalej len „BTPS“), dôchodkového systému zriadeného British Telecommunications plc (ďalej len „BT“), ktorý je zodpovedný za správu systému, najmä za zhromažďovanie a investovanie príspevkov a vyplácanie ziskov zamestnancom BT na dôchodku a ich rodinným príslušníkom, v súlade so zakladacou listinou BTPS a všeobecnými právnymi predpismi.

Touto žalobou navrhuje žalobca zrušenie rozhodnutia Komisie z 11. februára 2009, K(2009) 685 v konečnom znení [štátna pomoc č. C 55/2007 (predtým NN 63/2007, CP 106/2006)] v rozsahu, v akom kvalifikuje predmetné opatrenie ako — „oslobodenie“ BTPS od platby príspevkov do Pension Protection Fund (ochranného dôchodkového fondu, ďalej len „PPF“), „pokiaľ ide o dôchodkové záväzky tohto fondu, na ktoré sa vzťahuje štátna záruka“, ako protiprávnu a nezlučiteľnú štátnu pomoc v zmysle článku 87 ods. 1 ES, a v rozsahu, v akom stanovilo, že príjemca štátnej pomoci má túto pomoc vrátiť, zvýšenú o úroky stanovené od jej poskytnutia do jej vrátenia.

V svojom prvom dôvode žalobca tvrdí, že rozhodnutie porušilo článok 87 ods. 1 ES v štyroch oblastiach:

Po prvé podľa žalobcu bola porušená podmienka selektivity, lebo toto rozhodnutie nestanovilo jasný referenčný systém a jeho cieľ a Komisia preto nesprávne rozhodla, že BTPS bolo poskytnuté údajné „oslobodenie“.

Po druhé žalobca tvrdí, že bola porušená podmienka hospodárskej výhody, pretože Komisia sa nemohla domnievať, že BT využíva hospodársku výhodu podľa článku 87 ods. 1 ES, lebo správca platí znížené príspevky do PPF bez toho, aby porovnala celkovú situáciu BT so situáciou jej konkurentov, ktorí nemajú rovnakú štrukturálnu nevýhodu, pokiaľ ide o náklady na dôchodky, ako BT.

Po tretie žalobca tvrdí, že bola porušená podmienka narušenia hospodárskej súťaže a účinku na obchod, lebo keďže neexistovala žiadna výhoda, ako bolo preukázané v druhej časti tohto dôvodu, nedošlo k akémukoľvek narušeniu hospodárskej súťaže alebo účinku na obchod.

Po štvrté žalobca tvrdí, že bola porušená podmienka presunu verejných prostriedkov, lebo rozhodnutie nemohlo kvalifikovať presun verejných prostriedkov súvisiaci so štátnou zárukou ako príslušný presun verejných prostriedkov, aby skutočnosť, že BTPS sa nemôže podieľať na PPF, mohla byť kvalifikovaná ako štátna pomoc.

Vo svojom druhom dôvode žalobca uvádza, že rozhodnutie porušuje článok 253 ES, lebo neposkytuje odôvodnenie v nasledujúcich bodoch:

v analýze týkajúcej sa existencie selektívnej výhody si odôvodnenie hodnotenia všeobecného referenčného systému protirečí,

pokiaľ ide o preskúmanie podmienky selektivity, chýba podrobná analýza v troch štádiách požadovaná príslušnou judikatúrou,

Komisia nedostatočne odôvodnila, prečo sa domnieva, že dodatočné záväzky BT, ktoré prevzala v rámci privatizácie, nie sú pri porovnaní celkovej situácie BT na trhu so situáciou jej konkurentov rozhodujúce,

Komisia nevysvetlila, prečo presun verejných prostriedkov súvisiaci s poskytnutou štátnou zárukou predstavoval presun verejných prostriedkov, ktorý viedol k poskytnutiu viacerých oslobodení (podľa ustanovení Pensions Act 2004), ktoré vyplývajú z existencie štátom poskytnutých záruk.

V treťom žalobnom dôvode žalobca tvrdí, že rozhodnutie porušilo pojem protiprávna pomoc podľa článku 88 ods. 3 ES, v spojení s článkom 1 písm. f) a článkom 14 nariadenia (ES) č. 659/1999 (1), pretože vzhľadom na to, že údajná pomoc nebola poskytnutá v dôsledku podmienenej zmluvy, nemôže dôjsť k vráteniu žiadnej pomoci, či už zo strany BT alebo RPTB a jeho správcu.


(1)  Nariadenie Rady (ES) č. 659/1999 z 22. marca 1999 ustanovujúce podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 93 Zmluvy o ES (Ú. v. ES L 83, s. 1; Mim. vyd. 08/001, s. 339).


15.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 193/26


Žaloba podaná 8. júna 2009 — Evropaïki Dynamiki/Komisia

(Vec T-236/09)

2009/C 193/42

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Evropaïki Dynamiki-Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atény, Grécko) (v zastúpení: N. Korogiannakis a M. Dermitzakis, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobkyne

zrušiť rozhodnutie Komisie o odmietnutí ponuky žalobkyne predloženej v rámci verejného obstarávania RTD-R4-2007-001, časť 1 „On-site development expertise (intra-muros)“ a časť 2 „Off-site development projects (extra-muros)“ (Ú. v. EÚ 2007/S 238-288854), ktoré bolo žalobkyni oznámené dvomi samostatnými listami z 27. marca 2009 a ďalšie súvisiace rozhodnutia Komisie, vrátane rozhodnutia o zadaní zákazky úspešnému uchádzačovi,

zaviazať Komisiu, aby nahradila škodu spôsobenú žalobkyni v súvislosti s predmetným verejným obstarávaním vo výške 69 445 200 eur (33 271 920 eur pokiaľ ide o časť 1 a 36 173 280 eur pokiaľ ide o časť 2),

zaviazať Komisiu na náhradu trov konania vynaložených žalobkyňou v rámci tejto žaloby, aj v prípade jej zamietnutia.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobkyňa žiada zrušenie rozhodnutí žalovanej, ktorými bola zamietnutá ponuka, ktorú predložila v rámci verejného obstarávania na poskytnutie externých služieb na rozvoj, štúdie a podporu informačných systémov RTD-R4-2007-001, pokiaľ ide o časť 1 „On-site development expertise (intra-muros)“, ako aj časť 2 „Off-site development projects (extra-muros)“ a zákazka zadaná vybranému uchádzačovi. Žalobkyňa okrem toho žiada náhradu škody za ujmu, ktorá jej bola údajne spôsobená zadávacím konaním.

Na podporu svojich návrhov uvádza žalobkyňa nasledujúce dôvody:

V prvom rade žalobkyňa tvrdí, že sa žalovaná dopustila zjavne nesprávneho posúdenia a odmietla žalobkyni poskytnúť akékoľvek odôvodnenie alebo vysvetlenie, čím porušila rozpočtové nariadenie (1) a jeho vykonávacie pravidlá, smernicu 2004/18 (2) a článok 253 ES.

V druhom rade žalobkyňa tvrdí, že žalovaná porušila rozpočtové nariadenie tým, že uchádzačov nútila rozšíriť ich ponuky proti ich vôli. Navyše žalobkyňa uvádza, že aj ak by mala žalovaná na to právo, čo si žalobkyňa nemyslí, skutočnosť, že sa rozhodla dokončiť zadávacie konanie aj po uplynutí predĺženia, bola v rozpore so zásadou riadnej správy vecí verejných, zásadou transparentnosti a zásadou rovnosti zaobchádzania, pretože podľa názoru žalobkyne nemožno prideliť zákazku, ak jedna alebo viacero ponúk už neplatí.

V treťom rade sa žalobkyňa domnieva, že začiatok zadávacieho konania bol skreslený únikom informácií v súvislosti so snahou zabrániť žalobkyni využiť jej práva.

Okrem toho uvádza žalobkyňa osobitné tvrdenia pre každú časť:

Pokiaľ ide o časť 1, žalobkyňa tvrdí, že žalovaná porušila zásadu rovnosti zaobchádzania a riadnej správny vecí verejných, keď nedodržala kritérium vylúčenia podľa článku 93 ods. 1 a článku 94 rozpočtového nariadenia, pokiaľ ide o jedného člena víťazného konzorcia, ktorý porušil svoje zmluvné povinnosti voči žalovanej. Žalobkyňa ďalej tvrdí, že úspešnému uchádzačovi bolo protiprávne povolené využívať zdroje pochádzajúce od spoločností so sídlom v krajinách, ktoré nepristúpili k dohode o vládnom obstarávaní Svetovej obchodnej organizácie a tento postup je protiprávny.

Pokiaľ ide o časť 2, žalobkyňa tvrdí, že žalovaná nemala povoliť uchádzačom, ktorí využívali subdodávateľov z krajín, ktoré nie sú stranami dohody o vládnom obstarávaní WTO/GPA účasť na verejnom obstarávaní. V prípade, že by to aj mohla žalovaná povoliť, žalobkyňa tvrdí, že mala postupovať spravodlivo, transparentne a nediskriminačne a objasniť výberové kritériá, ktoré použije, aby niektoré spoločnosti vylúčila a iné prijala. Podľa názoru žalobkyne teda žalovaná tým, že nevysvetlila kritériá výberu účastníkov použila osobitne diskriminačný postup. Navyše tvrdí, že žalovaná nedodržala kritériá vylúčenia uvedené v článku 93 ods. 1 a článku 94 rozpočtového nariadenia, v článkoch 133a a 134 vykonávacích pravidiel a v článku 45 smernice 2004/18/ES, ktoré majú za cieľ vylúčiť z verejného obstarávania spoločnosti, ktoré boli odsúdené alebo ktoré boli zapojené do protiprávnych činností, ako podvod, korupcia, úplatkárstvo a závažné pochybenie v rámci výkonu povolania. Žalovaná priznáva, že úspešný uchádzač uznal svoju účasť na uvedených činnostiach a bol odsúdený nemeckými súdmi.

Napokon žalobca tiež tvrdí, že žalovaná sa dopustila zjavne nesprávneho posúdenia v súvislosti s oboma časťami, ktoré sa týkali kvality ponuky uchádzača pokiaľ ide o celkové riadenie služby, objednávanie služieb a dodávku služieb, ako aj technického návrhu v oblastiach oboch častí.


(1)  Nariadenie Rady (ES, EURATOM) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 248, s. 1; Mim. vyd. 01/004, s. 74).

(2)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby (Ú. v. EÚ L 134, s. 114; Mim. vyd. 06/007, s. 132).


15.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 193/27


Žaloba podaná 17. júna 2009 — Région Wallonne/Komisia

(Vec T-237/09)

2009/C 193/43

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Région Wallonne (v zastúpení: J.-M. De Backer, A. Lepièce, I.-S. Brouhns, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie Komisie z 27. marca 2009 týkajúce sa belgického národného alokačného plánu v rozsahu, v akom zamieta pridelenie kvót zariadeniu č. 116 na obdobie rokov 2008 — 2012, a povoliť pridelenie v ročných splátkach v súlade s prílohou Va národného alokačného plánu,

zaviazať Komisiu na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobca sa domáha zrušenia rozhodnutia Komisie z 27. marca 2009 týkajúceho sa národného alokačného plánu emisných kvót skleníkových plynov oznámeného Belgickom na obdobie rokov 2008 — 2012, ktorým Komisia zamietla opravu tabuľky „národný alokačný plán kvót“, ktorou boli pridelené kvóty zariadeniu č. 116.

Žalobca na podporu svojej žaloby uvádza štyri dôvody žaloby založené na:

porušení článku 44 ods. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 2216/2004 (1), vzhľadom na to, že sa Komisia opierala o dôvody, ktoré uplatniteľné ustanovenie neupravuje,

porušení povinnosti odôvodniť napadnuté rozhodnutie, keďže jeho znenie neumožňuje určiť, v čom oprava tabuľky „národný alokačný plán kvót“ Belgicka týkajúci sa zariadenia č. 116 nebola založená na národnom alokačnom pláne emisných kvót skleníkových plynov predtým oznámenom Belgickom a schválenom Komisiou,

porušení zásady právnej istoty a legitímnej dôvery, keďže napadnuté rozhodnutie je v rozpore s belgickým národným alokačným plánom kvót skleníkových plynov schváleným Komisiou,

porušení zásady lojality Spoločenstva a riadnej správy vecí verejných, vzhľadom na to, že Komisia prijala rozhodnutie, ktoré je v rozpore s prvým rozhodnutím prijatým o šesť mesiacov skôr.


(1)  Nariadenie Komisie (ES) č. 2216/2004 z 21. decembra 2004 o normalizovaných a zabezpečených systémoch registrov v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady č. 2003/87/ES a s rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 280/2004/ES (Ú. v. EÚ L 386, s. 1).


15.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 193/28


Žaloba podaná 23. júna 2009 — Sniace/Komisia

(Vec T-238/09)

2009/C 193/44

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Sniace, SA (Madrid, Španielsko) (v zastúpení: F. J. Moncholí Fernández, abogado)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobkyne

považovať túto žalobu o neplatnosť za podanú v zmysle článku 230 ES a určiť, že žaloba je dôvodná,

zrušiť článok 1 druhý odsek rozhodnutia z 10. marca 2009, ktorým bolo určené, že štátna pomoc, ktorú Španielsko poskytlo v prospech Sniace je nezlučiteľná so spoločným trhom: i) dohoda uzavretá 8. marca 1996 medzi Sniace a Tesorería General de la Seguridad Social (finančné oddelenie Sociálnej poisťovne) o novom splátkovom kalendári pre dlh, ii) vykonanie dohody uzavretej 5. novembra 1993 medzi Sniace a FOGASA a iii) dohoda uzavretá 31. októbra 1995 medzi Sniace a FOGASA,

zrušiť článok 2 druhý odsek a článok 3 druhý odsek rozhodnutia z 10. marca 2009, ktoré Španielsku ukladajú povinnosť:

i)

okamžite a účinne vymáhať od príjemcu pomoci poskytnutú pomoc spolu s úrokmi;

ii)

informovať Komisiu v lehote dvoch mesiacov o celkovej sume pomoci a o prijatých a plánovaných opatreniach na splnenie rozhodnutia a predložiť listinné dôkazy o nariadení vrátenia pomoci príjemcovi;

zaviazať Európsku komisiu na náhradu všetkých trov konania žalobkyne v tomto konaní.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Aktom napadnutým touto žalobou je rozhodnutie Komisie K(2009) 1479 v konečnom znení z 10. marca 2009 o opatrení č. C5/2000 (ex NN 118/1997), ktoré Španielsko vykonalo v prospech žalobkyne (SNIACE), a ktorým sa mení rozhodnutie 1999/395/ES z 28. októbra 1998. V tomto rozhodnutí bolo konštatované, že pomoc, ktorú poskytli Fondo de Garantía Salarial (Záručný mzdový fond, FOGASA) a Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) v prospech SNIACE, je protiprávna a nezlučiteľná so spoločným trhom, keďže dohody o vrátení dlhu uzavreté medzi SNIACE a FOGASA a dohoda o splátkovom kalendári uzavretá medzi SNIACE a TGSS nezodpovedajú trhovým podmienkam, pokiaľ ide o uplatniteľnú úrokovú sadzbu. (1)

V napadnutom rozhodnutí bola za nezlučiteľnú so spoločným trhom vyhlásená pomoc uvedená v druhej zarážke návrhov žalobkyne.

Na podporu svojich návrhov žalobkyňa uvádza, že Komisia nesprávne uplatnila relevantné právne predpisy, keď dospela k záveru, že ani FOGASA, ani TGSS sa nesprávali tak, ako by sa správal súkromný veriteľ. Žalobkyňa tvrdí, že pozícia žalovanej vychádza z porovnania pozície súkromného veriteľa BANESTO s pozíciou FOGASA, a že žalovaná vykonala zovšeobecnenie tým, že bezdôvodne premietla správanie BANESTO na všetkých súkromných veriteľov.

Žalobkyňa v každom prípade tvrdí, že ako verejný veriteľ sa správala takmer rovnako ako BANESTO.

SNIACE tiež uvádza porušenie povinnosti odôvodnenia. Konkrétne poukazuje na to, že Komisia vôbec neodôvodnila „hrozbu narušenia hospodárskej súťaže“, ktorá je kľúčová na to, aby bola pomoc považovaná za štátnu pomoc.


(1)  Pozri rozsudky z 29. apríla 1999, Španielsko/Komisia (C-342/96, Zb. s. I-2459), z 22. novembra 2007, Španielsko/Komisia (C- 525/04 P, Zb. s. I-9947) a z 21. októbra 2004, Lentzig AG/Komisia (T-36/99, Zb. s. II-3597).


15.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 193/28


Odvolanie podané 16. júna 2009: Luigi Marcuccio proti rozsudku Súdu pre verejnú službu z 31. marca 2009 vo veci F-146/07, Marcuccio/Komisia

(Vec T-239/09 P)

2009/C 193/45

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Odvolateľ: Luigi Marcuccio (Tricase, Taliansko) (v zastúpení: G. Cipressa, avvocato)

Ďalší účastník konania: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy odvolateľa

V každom prípade:

bezvýnimočne v plnom rozsahu zrušiť napadnuté rozhodnutie,

rozhodnúť, že žaloba v prvostupňovom konaní, v ktorom bolo napadnuté rozhodnutie vydané bola bezvýnimočne v plnom rozsahu prípustná.

Ako hlavný petit:

bezvýnimočne v plnom rozsahu vyhovieť žalobnému návrhu, ktorý obsahovala žaloba v konaní na prvom stupni a uložiť žalovanej povinnosť nahradiť všetky trovy konania, ktoré vznikli v konaní na všetkých stupňoch.

Subsidiárne:

vrátiť vec inému rozhodovaciemu zloženiu Súdu pre verejnú službu na nové prejednanie a rozhodnutie.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Toto odvolanie smeruje proti rozhodnutiu Súdu pre verejnú službu z 31. marca 2009 vo veci F-146/07. Týmto rozhodnutím bola žaloba vyhlásená čiastočne za neprípustnú a čiastočne za nedôvodnú. Predmetom tejto žaloby bol návrh na zrušenie rozhodnutia žalovanej, ktorým zamietla žiadosť žalobcu vykonať vyšetrovanie udalosti v rámci ktorej mal byť kontaminovaný antraxom v dôsledku čoho sa mal stať obeťou v období, keď bol pridelený k delegácii Komisie v Angole. Touto žalobou tiež žiadal náhradu ujmy, ktorú utrpel v dôsledku uvedeného rozhodnutia.

Na podporu svojich tvrdení žalobca uvádza, že Súd pre verejnú službu sa mal pri hodnotení neprípustnosti a nedôvodnosti jeho návrhov dopustiť vo viacerých smeroch nesprávneho právneho posúdenia tým, že vychádzal z nepravdivého a skresleného skutkového stavu.


15.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 193/29


Žaloba podaná 22. júna 2009 — Accenture Global Services/ÚHVT — Silver Creek Properties (acsensa)

(Vec T-244/09)

2009/C 193/46

Jazyk žaloby: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Accenture Global Services GmbH (Shaffhausen, Švajčiarsko) (v zastúpení: R. Niebel, advokát)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Silver Creek Properties SA (Panama, Panama)

Návrhy žalobkyne

zrušiť rozhodnutie druhého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) z 20. marca 2009 vo veci R 802/2008-2,

zrušiť rozhodnutie námietkového oddelenia Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) z 25. marca 2008 týkajúce sa námietkového konania č. B 1019274, a

zaviazať ďalšiu účastníčku konania pred odvolacím senátom na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Prihlasovateľ ochrannej známky Spoločenstva: ďalší účastník konania pred odvolacím senátom.

Prihlasovaná ochranná známka Spoločenstva: obrazová ochranná známka „acsensa“ pre tovary a služby v triedach 9, 35, 36, 38, 41 a 42.

Majiteľ ochrannej známky alebo označenia, ktoré je základom námietky: žalobkyňa.

Ochranná známka alebo označenie, ktoré je základom námietky: nemecká slovná ochranná známka „ACCENTURE“ pre tovary a služby v triedach 9, 16, 35, 36, 37, 41 a 42; nemecká obrazová ochranná známka „accenture“ pre tovary a služby v triedach 9, 16, 35, 36, 37, 41 a 42; slovná ochranná známka Spoločenstva „ACCENTURE“ pre tovary a služby v triedach 9, 16, 35, 36, 37, 41 a 42; obrazová ochranná známka Spoločenstva „accenture“ pre tovary a služby v triedach 9, 16, 35, 36, 37, 41 a 42.

Rozhodnutie námietkového oddelenia: zamietnutie námietky v celom rozsahu.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: zamietnutie odvolania.

Dôvody žaloby: porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady č. 207/2009 vzhľadom na to, že odvolací senát dospel k nesprávnemu záveru, že medzi dotknutými ochrannými známkami neexistuje pravdepodobnosť zámeny; porušenie článkov 75 a 76 nariadenia Rady č. 207/2009 vzhľadom na to, že odvolací senát neoprávnene nezohľadnil skutkové okolnosti uvádzané žalobkyňou.


15.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 193/29


Žaloba podaná 24. júna 2009 — Shell Hellas/Komisia

(Vec T-245/09)

2009/C 193/47

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Shell Hellas Oil and Chemical SA (Shell Hellas AE) (Attika, Grécko) (v zastúpení: P. Hubert, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobkyne

zrušiť v celom rozsahu alebo čiastočne implicitnú zápornú odpoveď Komisie zo 16. apríla 2009 na žiadosť o prístup k dokumentom, ktoré má Komisia v držbe (č. k. GESTDEM 6159/2009) a vyvodiť z toho všetky potrebné dôsledky pokiaľ ide o prístup žalobkyne k požadovaným dokumentom,

subsidiárne zrušiť v celom rozsahu alebo čiastočne list Generálneho sekretariátu Komisie z 15. apríla 2009, ak by ho Súd prvého stupňa považoval za rozhodnutie, v ktorom bolo uvedené, že nie je možné odpovedať na žiadosť žalobkyne o prístup k dokumentom Komisie (č. k. GESTDEM 6159/2009) a vyvodiť z toho všetky potrebné dôsledky pokiaľ ide o prístup žalobkyne k požadovaným dokumentom,

zaviazať Komisiu na náhradu všetkých trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

V podanej žalobe sa žalobkyňa domáha zrušenia implicitného rozhodnutia Komisie, ktorým jej bol odmietnutý prístup ku kompletnej korešpondencii týkajúcej sa vyšetrovania na trhu s palivom, ktorú si medzi sebou vymenili Komisia a grécky úrad pre hospodársku súťaž podľa článku 11 ods. 4 nariadenia č. 1/2003. Subsidiárne sa žalobkyňa domáha zrušenia listu Generálneho sekretariátu Komisie, ak by ho Súd prvého stupňa považoval za explicitné zamietavé rozhodnutie, v ktorom bolo uvedené, že Komisia nemôže odpovedať na žiadosť o prístup k dokumentom podanú žalobkyňou.

Žalobkyňa na podporu svojej žaloby uvádza tri žalobné dôvody.

Žalobkyňa prvým žalobným dôvodom založeným na porušení článku 253 ES tvrdí, že vzhľadom na to, že odmietnutie bolo implicitné, žalovaná neposkytla, čo vyplýva zo samotnej povahy rozhodnutia, odôvodnenie, ktoré by žalobkyni umožnilo oboznámiť sa s dôvodmi tohto odmietnutia.

Druhým žalobným dôvodom uvádzaným subsidiárne, pokiaľ Súd prvého stupňa dospeje k záveru, že list Generálneho sekretariátu Komisie je napadnuteľné rozhodnutie, alebo že nový list Generálneho sekretariátu z 18. júna 2009 poskytuje skutočné dôvody implicitného rozhodnutia, žalobkyňa tvrdí, že poskytnuté odôvodnenie nezodpovedá požiadavkám na odôvodnenie uvedeným v článku 253 ES a je v rozpore s listom aj duchom nariadenia č. 1049/2001 (1).

Žalobkyňa tretím žalobným dôvodom založeným na porušení článku 255 ES a nariadenia č. 1049/2001 tvrdí, že dokumenty, ku ktorým bol požadovaný prístup, nespadajú do oblasti výnimiek zo zásady transparentnosti stanovených nariadením č. 1049/2001. V tejto súvislosti žalobkyňa uvádza, že:

Komisia nepreskúmala dokumenty jednotlivo, ale všeobecne posúdila výnimky uvedené v nariadení so zreteľom na kategórie dokumentov,

Komisia nemohla priamo konzultovať grécky úrad pre hospodársku súťaž na základe článku 4 ods. 5 nariadenia č. 1049/2001, aby získala jeho stanovisko k sprístupneniu dokumentov, keďže len členský štát je na tomto základe oprávnený odmietnuť sprístupnenie dokumentov,

Komisia sa na účely odmietnutia sprístupnenia všetkých dokumentov nesprávne odvolávala na výnimku vzťahujúcu sa na ochranu obchodných záujmov (článok 4 ods. 2 prvá zarážka nariadenia č. 1049/2001), keďže mohla z dokumentov odstrániť dôverné informácie,

Komisia sa nemohla odvolávať na výnimku týkajúcu sa ochrany vyšetrovania (článok 4 ods. 2 tretia zarážka nariadenia č. 1049/2001), keďže grécky úrad pre hospodársku súťaž už v uvedenej veci prijal konečné rozhodnutie,

Komisia sa nemohla odvolávať ani na výnimku týkajúcu sa ochrany rozhodovacieho procesu, pretože dokumenty, ku ktorým bol požadovaný prístup, buď nespadajú do oblasti rozhodovacieho procesu alebo ohrozenie rozhodovacieho procesu nemôže byť závažné.

Na záver žalobkyňa uvádza, že v každom prípade existuje vyšší verejný záujem na sprístupnení predmetných dokumentov, a to účinné umožnenie jednotného uplatnenia práva Spoločenstva.


(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (Ú. v. ES L 145, s. 43; Mim. vyd. 01/003, s. 331).


15.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 193/30


Žaloba podaná 29. júna 2009 — Insula/Komisia

(Vec T-246/09)

2009/C 193/48

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Conseil scientifique international pour le développement des îles (Insula) (Paríž, Francúzsko) (v zastúpení: P. Marsal a J.-D. Simonet, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobcu

vyhlásiť žalobu za prípustnú a dôvodnú,

určiť, že požiadavka Komisie na vrátenie sumy 189 241,64 eura je nedôvodná a v dôsledku toho uložiť Komisii vystaviť dobropis na sumu 189 241,64 eura,

uložiť Komisii, aby zaplatila sumu 212 597 eur ako náhradu škody,

subsidiárne určiť, že žalobca má právo na vyrovnávací príspevok vo výške 230 025 eur,

zaviazať Komisiu na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Touto žalobou, ktorá bola podaná na základe arbitrážnej doložky, sa žalobca domáha, aby Súd prvého stupňa určil, že oznámenia o dlhu z 25. septembra 2008, 26. marca 2009 a 26. mája 2009, v ktorých Komisia na základe správy o audite Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF) požadovala vrátenie záloh vyplatených žalobcovi, sú v rozpore s ustanoveniami zmlúv IST-2001-35077 DIAS.NET a IST-1999-20896 MEDIS uzatvorených v rámci osobitného programu pre činnosť Spoločenstva týkajúcu sa výskumu, technologického rozvoja a demonštrácie v oblasti otvorenej informačnej spoločnosti (1998 — 2002). Žalobca subsidiárne podáva návrh na náhradu škody.

Žalobca na podporu svojej žaloby uvádza štyri žalobné dôvody.

V prvom žalobnom dôvode popiera splatnosť pohľadávky uplatňovanej Komisiou a tvrdí, že všetky náklady oznámené Komisii treba považovať za oprávnené.

V druhom žalobnom dôvode tvrdí, že Komisia porušila povinnosť lojálnej spolupráce a dobrej viery pri plnení zmluvy v tom zmysle, že riadne neplnila svoje vlastné záväzky stanovené zmluvou, konkrétne že vyčkávala s odpoveďou na návrh na vykonanie ďalších opatrení podaný žalobcom a že neoprávnene ukončila zmluvu MEDIS z dôvodu nedostatočných výsledkov, hoci sa na to nikdy predtým nepoukazovalo, a podľa názoru žalobcu by to bolo možné pripísať len Komisii.

Tretím žalobným dôvodom sa žalobca dovoláva neprimeranej povahy finančnej sankcie uloženej Komisiou za údajné porušenie niektorých povinností týkajúcich sa účtovníctva, ktoré by ani vtedy, ak by bola preukázaná ich existencia, nezaložilo podľa zásad belgického správneho a občianskeho práva nárok na vrátenie takmer všetkých dohodnutých záloh. Žalobca sa preto dovoláva svojho práva na náhradu za vykonané služby.

Vo štvrtom žalobnom dôvode žalobca tvrdí, že Komisia porušila zásadu riadnej správy vecí verejných a práva na obhajobu v rámci vedenia procesu overovania a auditu.


15.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 193/31


Žaloba podaná 23. júna 2009 — Cesea Group/ÚHVT — Mangini & C. (mangiami)

(Vec T-250/09)

2009/C 193/49

Jazyk žaloby: taliančina

Účastníci konania

Žalobca: Cesea Group Srl (Rím, Taliansko) (v zastúpení: D. De Simone, avvocato, D. Demarinis, avvocato, J. Wrede, Rechtsanwalt)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Mangini & C. Srl (Sestri Levante, Taliansko)

Návrhy žalobcu

zrušiť alebo subsidiárne v súlade s uvedenými žalobnými dôvodmi zmeniť a obmedziť rozsah rozhodnutia druhého odvolacieho senátu ÚHVT z 20. apríla 2009, ktoré bolo doručené 24. apríla 2009 a vydané po podaní odvolania vo veci č. R 982/2008-2 a nasledovalo po konaní o neplatnosť č. 2063 C, ktoré začalo na návrh spoločnosti Mangini & C. Srl.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Zapísaná ochranná známka Spoločenstva, ktorá je predmetom návrhu na vyhlásenie neplatnosti: obrazová známka obsahujúca výraz „mangiami“ (prihláška č. 3 113 933) pre výrobky a služby triedy 29, 30 a 32.

Majiteľ ochrannej známky Spoločenstva: žalobca.

Účastník, ktorý sa domáha vyhlásenia neplatnosti: Mangini & C. Srl.

Práva z ochrannej známky účastníka, ktorý sa domáha vyhlásenia neplatnosti: zápis slovnej ochrannej známky „MANGINI“ v Taliansku pod č. 819 926 pre výrobky a služby triedy 30 a 42; talianska obrazová ochranná známka č. 668 388 obsahujúca výraz „Mangini“ pre výrobky a služby triedy 30 a 42; talianska obrazová ochranná známka č. 648 507 obsahujúca výraz „Mangini“ pre výrobky triedy 30; medzinárodný zápis slovnej ochrannej známky „MANGINI“ č. 738 072, všeobecne známej v Taliansku v zmysle článku 6 bis Parížskeho dohovoru pre „výrobu jemného pečiva, cukríkov, kávy, zmrzliny a cukrárenských výrobkov, barové služby, kaviarenské a reštauračné služby“ a obchodné označenie „MANGINI“ používané v rámci bežného obchodného styku v Taliansku pre „výrobu jemného pečiva, cukríkov, kávy, zmrzliny a cukrárenských výrobkov, barové služby, kaviarenské a reštauračné služby“.

Rozhodnutie výmazového oddelenia: zamietnutie návrhu na vyhlásenie neplatnosti.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: zrušenie napadnutého rozhodnutia a čiastočné vyhovenie návrhu na vyhlásenie neplatnosti.

Dôvody žaloby:

Porušenie článku 40 ods. 6 nariadenia Nariadenie Komisie (ES) č. 2868/95 z 13. decembra 1995, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 40/94 o ochrannej známke spoločenstva (1) z dôvodu, že odvolací senát založil svoje rozhodnutie na preskúmaní dokumentov, ktoré neboli predložené výmazovému oddeleniu, hoci konal na základe dokumentov, ktoré neboli dostupné a neboli v stanovenej lehote oznámené výmazovému oddeleniu.

Protiprávnosť vyhlásenia neplatnosti vzťahujúceho sa na výrobky triedy 29, ktoré nie sú pokryté medzinárodnou ochrannou známkou spoločnosti Mangini & C. Srl a výrobky triedy 30, ktorá sa nevzťahuje na bonbóny.


(1)  Ú. v. ES L 303, 15.12.1995, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 189.


15.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 193/32


Žaloba podaná 26. júna 2009 — Société des Pétroles Shell/Komisia

(Vec T-251/09)

2009/C 193/50

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Société des Pétroles Shell SAS (Colombes, Francúzsko) (v zastúpení: P. Hubert, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobkyne

zrušiť v celom rozsahu alebo čiastočne implicitnú zápornú odpoveď Komisie z 9. mája 2009 na žiadosť o prístup k dokumentom, ktoré má Komisia v držbe (č. k. GESTDEM 372/2009) a vyvodiť z toho všetky potrebné dôsledky pokiaľ ide o prístup žalobkyne k požadovaným dokumentom,

subsidiárne zrušiť v celom rozsahu alebo čiastočne list Generálneho sekretariátu Komisie zo 7. mája 2009, ak by ho Súd prvého stupňa považoval za rozhodnutie, v ktorom bolo uvedené, že nie je možné odpovedať na žiadosť žalobkyne o prístup k dokumentom Komisie (č. k. GESTDEM 372/2009) a vyvodiť z toho všetky potrebné dôsledky pokiaľ ide o prístup žalobkyne k požadovaným dokumentom,

zaviazať Komisiu na náhradu všetkých trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

V podanej žalobe sa žalobkyňa domáha zrušenia implicitného rozhodnutia Komisie, ktorým jej bol odmietnutý prístup k dokumentom týkajúcim sa vyšetrovania praktík na trhu s dodávkami paliva pre prúdové motory na Reunione, ktoré má Komisia v držbe alebo k dokumentom, ktoré si medzi sebou vymenili Komisia a francúzsky úrad pre hospodársku súťaž, najmä podľa článku 11 ods. 4 nariadenia č. 1/2003. Subsidiárne sa žalobkyňa domáha zrušenia listu Generálneho sekretariátu Komisie zo 7. mája 2009, ak by ho Súd prvého stupňa považoval za explicitné zamietavé rozhodnutie, v ktorom bolo uvedené, že Komisia nemôže odpovedať na žiadosť o prístup k dokumentom podanú žalobkyňou.

Žalobkyňa na podporu svojej žaloby uvádza rovnaké alebo podobné žalobné dôvody, ako sú dôvody, ktoré boli uvedené vo veci T-245/09, Shell Hellas/Komisia.


15.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 193/32


Žaloba podaná 30. júna 2009 — Caixa Geral de Depósitos/ÚHVT — Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona („la Caixa“)

(Vec T-255/09)

2009/C 193/51

Jazyk žaloby: španielčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Caixa Geral de Depósitos, SA (Lisabon, Portugalsko) (v zastúpení: F. de la Rosa a M. Lobato García-Miján, abogados)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona (Barcelona, Španielsko)

Návrhy žalobkyne

zrušiť rozhodnutie druhého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu z 24. marca 2009 na základe článku 8 ods. 1 nariadenia o ochrannej známke Spoločenstva,

subsidiárne zrušiť uvedené rozhodnutie druhého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu z 24. marca 2009 na základe článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia o ochrannej známke Spoločenstva,

zaviazať ÚHVT a prípadne vedľajšieho účastníka konania na náhradu trov tohto konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Prihlasovateľ ochrannej známky Spoločenstva: CAIXA D’ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA.

Prihlasovaná ochranná známka Spoločenstva: obrazová ochranná známka obsahujúca slovný prvok „la Caixa“ (prihláška č. 4 685 145) pre výrobky a služby tried 9, 16, 36, 38 a 45.

Majiteľ ochrannej známky alebo označenia, ktoré je základom námietky: CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS S.A.

Ochranná známka alebo označenie, ktoré je základom námietky: viaceré portugalské slovné ochranné známky obsahujúce predponu „caixa“ (č. 357 311, 261 198, 268 466, 302 708, 303 290, 325 155, 325 156, 325 224, 330 542 a 342 311) pre výrobky a služby tried 9, 16 a 36 a portugalská obrazová ochranná známka (č. 357 310), ktorá obsahuje výraz „caixa“, pre výrobky a služby tried 9, 16 a 36.

Rozhodnutie námietkového oddelenia: čiastočné vyhovenie námietke.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: vyhovenie odvolaniu a zrušenie napadnutého rozhodnutia.

Dôvody žaloby: porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 o ochrannej známke Spoločenstva a subsidiárne článku 7 ods. 1 písm. b) toho istého nariadenia.


15.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 193/33


Uznesenie Súdu prvého stupňa z 26. júna 2009 — Lemans/ÚHVT — Turner (ICON)

(Vec T-218/08) (1)

2009/C 193/52

Jazyk konania: angličtina

Predseda piatej komory nariadil výmaz veci.


(1)  Ú. v. EÚ C 197, 2.8.2008.


15.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 193/33


Uznesenie Súdu prvého stupňa z 26. júna 2009 — Lemans/ÚHVT — Turner (ICON)

(Vec T-389/08) (1)

2009/C 193/53

Jazyk konania: angličtina

Predseda piatej komory nariadil výmaz veci.


(1)  Ú. v. EÚ C 301, 22.11.2008.


15.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 193/33


Uznesenie Súdu prvého stupňa z 25. júna 2009 — Tokita Management Service/ÚHVT — Eminent Food (Tomatoberry)

(Vec T-435/08) (1)

2009/C 193/54

Jazyk konania: angličtina

Predseda prvej komory nariadil výmaz veci.


(1)  Ú. v. EÚ C 313, 6.12.2008.


Súd pre verejnú službu

15.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 193/34


Rozsudok Súdu pre verejnú službu (tretia komora) zo 6. mája 2009 — Campos Valls/Rada

(Vec F-39/07) (1)

(Verejná služba - Úradníci - Prijímanie do zamestnania - Vymenovanie - Miesto vedúceho oddelenia - Zamietnutie kandidatúry žalobcu - Podmienky, ktoré vyžaduje oznámenie o voľnom pracovnom mieste - Zjavne nesprávne posúdenie)

2009/C 193/55

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Manuel Campos Valls (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a É. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Rada (v zastúpení: M. Arpio Santacruz a I. Šulce, splnomocnené zástupkyne)

Predmet veci

Zrušenie rozhodnutí, ktorými menovací orgán na jednej strane zamietol kandidatúru žalobcu na pracovné miesto vedúceho španielskeho oddelenia na GR A, Riaditeľstvo III — Preklad a tvorba dokumentov — Jazykové oddelenie, uvedené v oznámení zamestnancom CP46/06 a na druhej strane vymenoval iného uchádzača na toto miesto

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Každý z účastníkov konania znáša svoje vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 129, 9.6.2007, s. 28.


15.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 193/34


Rozsudok Súdu pre verejnú službu (tretia komora) zo 6. mája 2009 — Sergio a i./Komisia

(Vec F-137/07) (1)

(Verejná služba - Práva a povinnosti - Sloboda združovať sa v odborových organizáciách - Protokol o dohode medzi Komisiou a odborovými a profesijnými organizáciami - Individuálne rozhodnutia o dočasnom preložení/uvoľnení zo služby na základe protokolu - Akt spôsobujúci ujmu - Aktívna legitimácia - Úradník konajúci vo vlastnom mene a nie v mene odborovej organizácie - Neprípustnosť - Oznámenie o zamietnutí sťažnosti adresované právnemu zástupcovi žalobcov - Začiatok plynutia lehoty na podanie žaloby)

2009/C 193/56

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobcovia: Giovanni Sergio a i. (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: M. Lucas, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: J. Curral a B. Eggers, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Po prvé zrušenie „Protokolu o dohode medzi Profesijnými a odborárskymi organizáciami (OSP) a Generálnym riaditeľstvom Personál a administratíva (DG ADMIN)“, ako aj zrušenie rozhodnutí menovacieho orgánu, potvrdených protokolom z 19. decembra 2006 a zrušenie rozhodnutia zo 14. novembra 2006, a po druhé návrh na náhradu škody vo forme symbolického eura

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Páni Sergio, Blanchard, Marquez-Garcia, Scheuer a Wurzler sú povinní nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 79, 29.3.2008, s. 37.


15.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 193/35


Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 18. júna 2009 — Spee/Europol

(Vec F-43/08) (1)

(Verejná služba - Zamestnanci Europolu - Voľné pracovné miesto - Výberové konanie)

2009/C 193/57

Jazyk konania: holandčina

Účastníci konania

Žalobca: David Spee (Rijswijk, Holandsko) (v zastúpení: pôvodne P. de Casparis, advokát, neskôr I. Blekman, advokát)

Žalovaný: Európsky policajný úrad (Europol) (v zastúpení: D. Neumann a D. El Khoury, za právnej pomoci B. Wägenbaur a R. Van der Hout, advokáti)

Predmet veci

Zrušenie rozhodnutia Europolu o zrušení ponuky pracovného miesta, na ktorú žalobca podal svoju kandidatúru a znova ju zverejniť, ako aj návrh na náhradu škody

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Pán Spee je povinný nahradiť všetky trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 183, 19.7.2008, s. 33.


15.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 193/35


Uznesenie Súdu pre verejnú službu (tretia komora) z 11. júna 2009 — Ketselidis/Komisia

(Vec F-72/08) (1)

(Verejná služba - Úradníci - Žaloba - Predchádzajúca administratívna sťažnosť - Odpoveď o predĺžení lehoty - Ospravedlniteľný omyl - Neexistencia - Implicitné rozhodnutie o zamietnutí - Sťažnosť podaná po uplynutí lehoty - Neprípustnosť - Rozsudok súdneho orgánu Spoločenstva - Nová podstatná skutočnosť - Neexistencia)

2009/C 193/58

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Michalis Ketselidis (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: S. A. Pappas, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: D. Martin a K. Herrmann, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Zrušenie implicitného rozhodnutia o zamietnutí žiadosti žalobcu o zmenu výpočtu odpracovaných rokov na účely dôchodkového zabezpečenia, ktoré sa majú zohľadniť v čase prevodu jeho dôchodkových práv, ktoré nadobudol v Grécku, do režimu Spoločenstva

Výrok uznesenia

1.

Žaloba sa zamieta ako zjavne neprípustná.

2.

Pán Ketselidis znáša všetky trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 272, 25.10.2008, s. 51.


15.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 193/35


Uznesenie Súdu pre verejnú službu (tretia komora) z 11. júna 2009 — Ketselidou/Komisia

(Vec F-81/08) (1)

(Verejná služba - Úradníci - Žaloba - Rozsudok súdneho orgánu Spoločenstva - Nová podstatná skutočnosť - Neexistencia)

2009/C 193/59

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Zoe Ketselidou (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: S. A. Pappas, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: D. Martin a K. Herrmann, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Zrušenie implicitného rozhodnutia o zamietnutí žiadosti, ktorú podala žalobkyňa, o zmenu výpočtu odpracovaných rokov na účely dôchodkového zabezpečenia, ktoré sa majú zobrať do úvahy pri prevode práv na dôchodok nadobudnutých v Grécku do režimu Spoločenstva

Výrok uznesenia

1.

Žaloba sa zamieta ako zjavne nedôvodná.

2.

Pani Ketselidou znáša všetky trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 313, 6.12.2008, s. 59.


15.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 193/36


Žaloba podaná 25. júna 2009 — Strack/Komisia

(Vec F-61/09)

2009/C 193/60

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobca: Guido Strack (Kolín, Nemecko) (v zastúpení: H. Tettenborn, Rechtsanwalt)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia žalovanej, ktorým bol žalobcovi zamietnutý návrh nahliadnuť do spisu

Návrhy žalobcu

zrušiť implicitné a explicitné rozhodnutia žalovanej, najmä týkajúce sa nahliadnutia do spisu z 12. septembra 2008, z 3. októbra 2008 a zo 14. novembra 2008, rozhodnutia pána Jansena z 19. septembra 2008, a pokiaľ je to nutné, tak aj rozhodnutie o zamietnutí sťažnosti prijaté 25. marca 2009 v rozsahu, v akom mu odopreli úplné nahliadnutie do všetkých podkladov a dokumentov žalovanej týkajúcich sa žalobcu, ako aj do riadne vedených, jednotných, úplných a pre žalobcu po jazykovej a formálnej stránke bez problémov zrozumiteľných a prístupných osobných a zdravotných dokumentov, ktoré sú v súlade s požiadavkami článkov 26 a 26a služobného poriadku, a prípadne boli, ak to bolo nutné, vopred vylepšené, a tým boli minimálne čiastočne zamietnuté návrhy žalobcu z 10. júla 2008, z 19. septembra 2008 a z 28. novembra 2008,

zaviazať žalovanú zaplatiť žalobcovi primeranú náhradu škody z dôvodu jej protiprávneho konania popísaného v žalobe, pričom o výške tejto náhrady škody rozhodne Súd pre verejnú službu podľa spravodlivej úvahy, minimálne ale vo výške 2 500 eur,

zaviazať žalovanú zaplatiť žalobcovi mesačne náhradu škody odo dňa doručenia žaloby až do skutočného a úplného prístupu ku všetkým sporným údajom a dokumentom a k riadne vyhotoveným osobným a zdravotným dokumentom, pričom o výške tejto náhrady škody rozhodne Súd pre verejnú službu podľa spravodlivej úvahy, minimálne ale vo výške 200 eur,

zaviazať žalovanú zaplatiť žalobcovi nevyhnutné náklady a výdavky, ktoré vznikli v súvislosti s ďalším nevyhnutným nahliadaním do spisu, analogickým uplatnením služobného práva žalovanej, subsidiárne na rovnakom základe zaplatiť aj náklady vzniknuté cestami do Luxemburgu 12. septembra 2008 a 14. novembra 2008,

zaviazať Komisiu Európskych spoločenstiev na náhradu trov konania.


15.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 193/36


Žaloba podaná 26. júna 2009 — Strack/Komisia

(Vec F-62/09)

2009/C 193/61

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobca: Guido Strack (Kolín, Nemecko) (v zastúpení: H. Tettenborn, Rechtsanwalt)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia žalovanej, ktorým sa zamietla sťažnosť žalobcu z 27. novembra 2008 ako bezpredmetná a návrh žalobcu na náhradu škody

Návrhy žalobcu

zrušiť konkludentné zamietnutie zo strany Európskej komisie z 8. novembra 2008 týkajúce sa návrhu žalobcu z 8. mája 2008 a v rozsahu, v akom to bude nutné na tento účel alebo na účely štvrtého žalobného dôvodu predmetnej žaloby, zrušiť aj rozhodnutie Komisie o sťažnosti z 27. marca 2009,

zaviazať žalovanú zaplatiť primeranú náhradu škody vo výške minimálne 15 000 eur za omeškania a škody vzniknuté až do podania žaloby doterajším protiprávnym konaním Komisie ohľadom konania o posúdení a konania o povýšení, ako aj ohľadom nevykonania rozsudkov T-85/04 a T-394/04,

žalovanú ďalej zaviazať v súvislosti s ďalšími škodami rovnakého typu zaplatiť primeranú náhradu škody vo výške minimálne 10 eur denne od nasledujúceho dňa po podaní žaloby až do úplného, riadneho vykonania rozsudkov T-85/04 a T-394/04 formou riadneho ukončenia konania o posúdení a konania o povýšení vo veci žalobcu, ktorých sa sporné rozsudky týkajú, ktorá sa subsidiárne v prípade vyhoveniu piatemu žalobnému návrhu tejto žaloby rovná úplnému zaplateniu celej škody,

zaviazať žalovanú zaplatiť žalobcovi náhradu škody vo výške minimálne 5 000 eur z dôvodu nepravdivých tvrdení obsiahnutých v liste žalovanej z 27. marca 2009, ktoré idú nad rámec jednoduchého zamietnutia sťažnosti a tým poškodzujú česť a profesionálnu reputáciu žalobcu,

zaviazať žalovanú zaplatiť žalobcovi primeranú náhradu škody vo výške minimálne 25 000 eur z dôvodu, že žalovaná zamedzila uskutočnenie riadneho konania o posúdení a konania o povýšení vo veci žalobcu,

zaviazať Komisiu Európskych spoločenstiev na náhradu trov konania.


15.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 193/37


Uznesenie Súdu pre verejnú službu z 18. júna 2009 — Albert-Bousquet a i. a Johansson a i./Komisia

(spojené veci F-14/05 a F-20/05) (1)

2009/C 193/62

Jazyk konania: francúzština

Predseda druhej komory nariadil výmaz spojených vecí.


(1)  Ú. v. EÚ C 132, 28.5.2005, s. 31 a Ú. v. EÚ C 171, 9.7.2005, s. 27.


15.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 193/37


Uznesenie Súdu pre verejnú službu z 18. júna 2009 — De Geest/Rada

(Vec F-21/05) (1)

2009/C 193/63

Jazyk konania: francúzština

Predseda druhej komory nariadil výmaz veci.


(1)  Ú. v. EÚ C 171, 9.7.2005, s. 28.


15.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 193/37


Uznesenie Súdu pre verejnú službu z 18. júna 2009 — Delplancke a Governatori/Komisia

(Vec F-38/05) (1)

2009/C 193/64

Jazyk konania: francúzština

Predseda druhej komory nariadil výmaz veci.


(1)  Ú. v. EÚ C 193, 6.8.2005, s. 37.


15.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 193/37


Uznesenie Súdu pre verejnú službu z 18. júna 2009 — Bethuyne a i./Komisia

(Vec F-49/05) (1)

2009/C 193/65

Jazyk konania: francúzština

Predseda druhej komory nariadil výmaz veci.


(1)  Ú. v. EÚ C 205, 20.8.2005, s. 31.


15.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 193/37


Uznesenie Súdu pre verejnú službu z 18. júna 2009 — De Geest/Rada

(Vec F-80/05) (1)

2009/C 193/66

Jazyk konania: francúzština

Predseda druhej komory nariadil výmaz veci.


(1)  Ú. v. EÚ C 281, 12.11.2005, s. 25.