ISSN 1725-5236

doi:10.3000/17255236.C_2009.147.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 147

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 52
27. júna 2009


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Komisia

2009/C 147/01

Povolenie štátnej pomoci v rámci ustanovení článkov 87 a 88 Zmluvy o ES – Prípady, ku ktorým nemá Komisia námietky ( 1 )

1

2009/C 147/02

Schválenie poskytnutia štátnej pomoci v zmysle ustanovení článkov 87 a 88 Zmluvy o ES – Prípady, v ktorých Komisia nemá námietky

5

2009/C 147/03

Povolenie štátnej pomoci v rámci ustanovení článkov 87 a 88 Zmluvy o ES – Prípady, vo veci ktorých Komisia nemá ( 1 )

6

2009/C 147/04

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec COMP/M.5508 – Soffin/Hypo Real Estate) ( 1 )

8

2009/C 147/05

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec COMP/M.5523 – CVC/The Belgian State/De Post-La Poste) ( 1 )

8

2009/C 147/06

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec COMP/M.5484 – SGL Carbon/Brembo/BCBS/JV) ( 1 )

9

2009/C 147/07

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec COMP/M.5320 – Almeco/Mage/Tinox) ( 1 )

9

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Komisia

2009/C 147/08

Výmenný kurz eura

10

2009/C 147/09

Stanovisko poradného výboru pre koncentrácie prijaté na jeho zasadnutí dňa 16. apríla 2008 k návrhu rozhodnutia vo veci COMP/M.4956 – STX/Aker Yards – Spravodajca: Spojené kráľovstvo

11

2009/C 147/10

Záverečná správa Vyšetrovateľa vo veci COMP/M.4956 – STX/Aker Yards [v súlade s článkami 15 a 16 rozhodnutia Komisie (2001/462/ES, ESUO) z 23. mája 2001 o pôsobnosti vyšetrovateľov v niektorých konaniach vo veci hospodárskej súťaže – Ú. v. ES L 162, 19.6.2001, s. 21]

13

2009/C 147/11

Zhrnutie rozhodnutia Komisie z 5. mája 2008, ktorým sa koncentrácia vyhlasuje za zlučiteľnú so spoločným trhom a s vykonávaním Dohody o EHP (Vec COMP/M.4956 – STX/Aker Yards) ( 1 )

14

2009/C 147/12

Stanovisko Poradného výboru pre obmedzujúce postupy a dominantné postavenie prijaté na jeho 382. zasadnutí dňa 18. októbra 2004 k predbežnému návrhu rozhodnutia vo veci COMP/F-1/38.338 – PO/Ihly

19

2009/C 147/13

Stanovisko Poradného výboru pre obmedzujúce postupy a dominantné postavenie prijaté na jeho 383. zasadnutí dňa 25. októbra 2004 k predbežnému návrhu rozhodnutia vo veci COMP/F-1/38.338 – PO/Ihly

20

2009/C 147/14

Záverečná správa vyšetrovateľa o postupe v prípade COMP/F-1/38.338 – Kovové galantérne ihly (podľa článku 15 rozhodnutia Komisie 2001/462/EC, ESUO z 23. mája 2001 o pôsobnosti vyšetrovateľov v niektorých konaniach vo veci hospodárskej súťaže – Ú. v. ES L 162, 19.6.2001, s. 21)

21

2009/C 147/15

Zhrnutie rozhodnutia Komisie z 26. októbra 2004, týkajúce sa konania podľa článku 81 Zmluvy o ES (Vec COMP/F-1/38.338 – PO/Needles) [oznámené pod číslom K(2004) 4221]  ( 1 )

23

 

V   Oznamy

 

ADMINISTRATÍVNE POSTUPY

 

Rada

2009/C 147/16

Verejná výzva – Európska spolupráca v oblasti vedeckého a technického výskumu (COST)

26

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Komisia

2009/C 147/17

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.5562 – Fortis Private Equity/Kuiken) – Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní ( 1 )

28

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 


II Oznámenia

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

Komisia

27.6.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 147/1


Povolenie štátnej pomoci v rámci ustanovení článkov 87 a 88 Zmluvy o ES

Prípady, ku ktorým nemá Komisia námietky

(Text s významom pre EHP)

2009/C 147/01

Dátum prijatia rozhodnutia

24.11.2008

Referenčné číslo štátnej pomoci

NN 68/08

Členský štát

Lotyšsko

Región

Názov (a/alebo názov príjemcu)

Public support measures to JSC Parex Banka

Právny základ

Law on Budget and Financial Management

Druh opatrenia

Individuálna pomoc

Účel

Pomoc na nápravu závažnej poruchy fungovania hospodárstva

Forma pomoci

Garancia, iné formy kapitálovej intervencie, úver za zvýhodnených podmienok

Rozpočet

Celková výška plánovanej pomoci 945 mil. LVL

Intenzita

100 %

Trvanie

11.11.2008–11.5.2009

Sektory hospodárstva

Finančné sprostredkovanie

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Ministry of Finance

Smilšu 1

Rīga, LV-1919

LATVIJA

Ďalšie informácie

Rozhodnutie v autentickom jazykovom znení, z ktorého boli odstránené všetky informácie, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva, je uverejnené na stránke:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

Dátum prijatia rozhodnutia

21.4.2009

Referenčné číslo štátnej pomoci

N 664/08

Členský štát

Maďarsko

Región

Názov (a/alebo názov príjemcu)

Support measure for the banking industry in Hungary

Právny základ

Reinforcement of the Stability of the Financial Intermediary System (2008. évi CIV. törvény a pénzügyi közvetítőrendszer stabilitásának erősítéséről)

Druh opatrenia

Schéma pomoci

Účel

Pomoc na nápravu závažnej poruchy fungovania hospodárstva

Forma pomoci

Garancia, rekapitalizácia

Rozpočet

Celkový rozpočet: 300 miliárd HUF na rekapitalizáciu a 1 500 miliárd HUF na záruky

Intenzita

Trvanie

Rekapitalizácia: 31. marec 2009

Záruky: 30. jún 2009

Sektory hospodárstva

Finančné sprostredkovanie

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Ministry of Finance

Ďalšie informácie

Rozhodnutie v autentickom jazykovom znení, z ktorého boli odstránené všetky informácie, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva, je uverejnené na stránke:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

Dátum prijatia rozhodnutia

11.2.2009

Referenčné číslo štátnej pomoci

NN 3/09

Členský štát

Lotyšsko

Región

Názov (a/alebo názov príjemcu)

Amendments to the Public support measures to JSC Parex Banka

Právny základ

The Government Regulation ‘Issuing and supervision of guarantees for bank loans’, Law on Bank takeover, Parex investment agreement, Individual decision taken by the Government

Druh opatrenia

Individuálna pomoc

Účel

Pomoc na nápravu závažnej poruchy fungovania hospodárstva

Forma pomoci

Garancia, iné formy kapitálovej intervencie, úver za zvýhodnených podmienok

Rozpočet

Celková výška plánovanej pomoci 2 245 mil. LVL

Intenzita

Trvanie

11.11.2008–11.5.2009

Sektory hospodárstva

Finančné sprostredkovanie

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Ministry of Finance

Smilšu 1

Rīga, LV-1919

LATVIJA

Ďalšie informácie

Rozhodnutie v autentickom jazykovom znení, z ktorého boli odstránené všetky informácie, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva, je uverejnené na stránke:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

Dátum prijatia rozhodnutia

21.4.2009

Referenčné číslo štátnej pomoci

N 232/09

Členský štát

Spojené kráľovstvo

Región

Názov (a/alebo názov príjemcu)

Assets Backed Securities Scheme

Právny základ

Section 228 of the Banking Act 2009

Druh opatrenia

Schéma pomoci

Účel

Pomoc na nápravu závažnej poruchy fungovania hospodárstva

Forma pomoci

Garancia

Rozpočet

Celková výška plánovanej pomoci 50 000 mil. EUR

Intenzita

Trvanie

do 22.11.2009

Sektory hospodárstva

Finančné sprostredkovanie

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

HM Treasury

1 Horse Guards Road

London

SW1A 2HQ

UNITED KINGDOM

Ďalšie informácie

Rozhodnutie v autentickom jazykovom znení, z ktorého boli odstránené všetky informácie, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva, je uverejnené na stránke:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

Dátum prijatia rozhodnutia

7.5.2009

Referenčné číslo štátnej pomoci

N 244/09

Členský štát

Nemecko

Región

Názov (a/alebo názov príjemcu)

Commerzbank

Právny základ

Gesetz sur Errichtung eines Sonderfonds Finanzmarktstabilisierung

Druh opatrenia

Schéma pomoci

Účel

Pomoc na nápravu závažnej poruchy fungovania hospodárstva

Forma pomoci

Priama dotácia

Rozpočet

Celková výška plánovanej pomoci 1 820 mil. EUR

Intenzita

Trvanie

Sektory hospodárstva

Finančné sprostredkovanie

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Sonderfonds Finanzmarktstabilisierung (SoFFin)

Finanzmarktstabilisierungsanstalt

Taunusanlage 6

60329 Frankfurt am Main

DEUTSCHLAND

Ďalšie informácie

Rozhodnutie v autentickom jazykovom znení, z ktorého boli odstránené všetky informácie, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva, je uverejnené na stránke:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm


27.6.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 147/5


Schválenie poskytnutia štátnej pomoci v zmysle ustanovení článkov 87 a 88 Zmluvy o ES

Prípady, v ktorých Komisia nemá námietky

2009/C 147/02

Dátum prijatia rozhodnutia

8.4.2009

Referenčné číslo štátnej pomoci

N 147/09

Členský štát

Spojené kráľovstvo

Región

Názov (a/alebo meno príjemcu)

Pigmeat processors hardship assistance (Northern Ireland)

Právny základ

The Budget Act (Northern Ireland) 2009;

European Communities Act 1972;

The Industrial Development (Northern Ireland) Order 1982;

Industrial Development Act (Northern Ireland) 2002.

Druh opatrenia

Náhrada škody spôsobenej mimoriadnymi udalosťami (článok 87 ods. 2 písm. b) Zmluvy o ES)

Účel

Ochrana verejného zdravia a prevencia pred zrútením trhu a stratou dôvery zákazníkov v trh. Stiahnutie a zničenie výrobkov z bravčového mäsa po ich kontaminácii dioxínmi v Írsku v dôsledku kontaminácie krmiva.

Forma pomoci

Priama pomoc a dotované služby

Rozpočet

Okolo 7 miliónov GBP

Intenzita

Do výšky 100 %

Trvanie (obdobie)

Žiadosti možno predkladať od 13.3.2009–31.3.2009. Predpokladá sa, že po 31. decembri 2009 sa neposkytnú žiadne platby.

Odvetvia hospodárstva

Poľnohospodárstvo

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Department of Enterprise Trade and Investment for Northern Ireland

Netherleigh Massey Avenue

Belfast

BT4 2JP

Northern Ireland

UNITED KINGDOM

Ďalšie informácie

Autentické znenie rozhodnutia, ktoré neobsahuje dôverné informácie, možno nájsť na internetovej stránke:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm


27.6.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 147/6


Povolenie štátnej pomoci v rámci ustanovení článkov 87 a 88 Zmluvy o ES

Prípady, vo veci ktorých Komisia nemá

(Text s významom pre EHP)

2009/C 147/03

Dátum prijatia rozhodnutia

24.3.2009

Referenčné číslo štátnej pomoci

N 500/08

Členský štát

Slovensko

Región

Západné Slovensko

Názov (a/alebo názov príjemcu)

Pomoc pre Baňu Čáry a.s. (ťažba lignitu)

Právny základ

Zákon NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Smernica MH SR č. 6/2005 o pravidlách hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami v kapitole Ministerstva hospodárstva v znení neskorších predpisov, Zákon NR SR č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov, Výnosy MH SR č. 1/2005, 3/2005 a 5/2005 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR

Druh opatrenia

Individuálna pomoc

Účel

Regionálny rozvoj

Forma pomoci

Priama dotácia

Rozpočet

Celková výška plánovanej pomoci 3,85 mil. EUR

Intenzita

30 %

Trvanie

Sektory hospodárstva

Ťažba nerastov a kameňa

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Ministerstvo hospodárstva SR

Mierová 19

827 15 Bratislava

SLOVENSKO/SLOVAKIA

Ďalšie informácie

Autentické znenie rozhodnutia, ktoré neobsahuje dôverné informácie, možno nájsť na internetovej stránke:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

Dátum prijatia rozhodnutia

13.5.2009

Referenčné číslo štátnej pomoci

N 98/09

Členský štát

Švédsko

Región

Stockholms Laen, Norrbottens Laen, Kalmar Laen

Názov (a/alebo názov príjemcu)

Utbildningsstöd till Scania

Právny základ

Nationellt strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning (ESF) 2007-2013 (CCI-nummer 2007SE052PO001). Beslut av Svenska ESF-rådet, Stockholm, den 2 februari 2009, see „bilaga B“.

Druh opatrenia

Individuálna pomoc

Účel

Vzdelávanie

Forma pomoci

Priama dotácia

Rozpočet

Ročné plánované výdavky 123,5 mil. SEK; Celková výška plánovanej pomoci 123,5 mil. SEK

Intenzita

53 %

Trvanie

1.5.2009–1.11.2009

Sektory hospodárstva

Motorové vozidlá

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Svenska ESF-rådet

Box 220 80

SE-104 22 Stockholm

SVERIGE

Ďalšie informácie

Autentické znenie rozhodnutia, ktoré neobsahuje dôverné informácie, možno nájsť na internetovej stránke:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm


27.6.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 147/8


Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii

(Vec COMP/M.5508 – Soffin/Hypo Real Estate)

(Text s významom pre EHP)

2009/C 147/04

Dňa 14. mája 2009 sa Komisia rozhodla nevzniesť námietku voči uvedenej oznámenej koncentrácii a vyhlásiť ju za zlučiteľnú so spoločným trhom. Toto rozhodnutie je založené na článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 139/2004. Úplné znenie rozhodnutia je dostupné iba v angličtine jazyku a bude zverejnené po odstránení akýchkoľvek obchodných tajomstiev. Bude dostupné:

v časti webovej stránky Komisie o hospodárskej súťaži venovanej fúziám (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Táto webová stránka poskytuje rôzne možnosti na vyhľadávanie individuálnych rozhodnutí o fúziách podľa názvu spoločnosti, čísla prípadu, dátumu a sektorových indexov,

v elektronickej podobe na webovej stránke EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) pod číslom dokumentu 32009M5508. EUR-Lex predstavuje online prístup k európskemu právu.


27.6.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 147/8


Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii

(Vec COMP/M.5523 – CVC/The Belgian State/De Post-La Poste)

(Text s významom pre EHP)

2009/C 147/05

Dňa 19. júna 2009 sa Komisia rozhodla nevzniesť námietku voči uvedenej oznámenej koncentrácii a vyhlásiť ju za zlučiteľnú so spoločným trhom. Toto rozhodnutie je založené na článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 139/2004. Úplné znenie rozhodnutia je dostupné iba v angličtine jazyku a bude zverejnené po odstránení akýchkoľvek obchodných tajomstiev. Bude dostupné:

v časti webovej stránky Komisie o hospodárskej súťaži venovanej fúziám (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Táto webová stránka poskytuje rôzne možnosti na vyhľadávanie individuálnych rozhodnutí o fúziách podľa názvu spoločnosti, čísla prípadu, dátumu a sektorových indexov,

v elektronickej podobe na webovej stránke EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) pod číslom dokumentu 32009M5523. EUR-Lex predstavuje online prístup k európskemu právu.


27.6.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 147/9


Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii

(Vec COMP/M.5484 – SGL Carbon/Brembo/BCBS/JV)

(Text s významom pre EHP)

2009/C 147/06

Dňa 27. mája 2009 sa Komisia rozhodla nevzniesť námietku voči uvedenej oznámenej koncentrácii a vyhlásiť ju za zlučiteľnú so spoločným trhom. Toto rozhodnutie je založené na článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 139/2004. Úplné znenie rozhodnutia je dostupné iba v angličtine jazyku a bude zverejnené po odstránení akýchkoľvek obchodných tajomstiev. Bude dostupné:

v časti webovej stránky Komisie o hospodárskej súťaži venovanej fúziám (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Táto webová stránka poskytuje rôzne možnosti na vyhľadávanie individuálnych rozhodnutí o fúziách podľa názvu spoločnosti, čísla prípadu, dátumu a sektorových indexov,

v elektronickej podobe na webovej stránke EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) pod číslom dokumentu 32009M5484. EUR-Lex predstavuje online prístup k európskemu právu.


27.6.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 147/9


Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii

(Vec COMP/M.5320 – Almeco/Mage/Tinox)

(Text s významom pre EHP)

2009/C 147/07

Dňa 18. júna 2009 sa Komisia rozhodla nevzniesť námietku voči uvedenej oznámenej koncentrácii a vyhlásiť ju za zlučiteľnú so spoločným trhom. Toto rozhodnutie je založené na článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 139/2004. Úplné znenie rozhodnutia je dostupné iba v angličtine jazyku a bude zverejnené po odstránení akýchkoľvek obchodných tajomstiev. Bude dostupné:

v časti webovej stránky Komisie o hospodárskej súťaži venovanej fúziám (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Táto webová stránka poskytuje rôzne možnosti na vyhľadávanie individuálnych rozhodnutí o fúziách podľa názvu spoločnosti, čísla prípadu, dátumu a sektorových indexov,

v elektronickej podobe na webovej stránke EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) pod číslom dokumentu 32009M5320. EUR-Lex predstavuje online prístup k európskemu právu.


IV Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

Komisia

27.6.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 147/10


Výmenný kurz eura (1)

26. júna 2009

2009/C 147/08

1 euro =


 

Mena

Výmenný kurz

USD

Americký dolár

1,4096

JPY

Japonský jen

134,50

DKK

Dánska koruna

7,4464

GBP

Britská libra

0,85430

SEK

Švédska koruna

10,9595

CHF

Švajčiarsky frank

1,5275

ISK

Islandská koruna

 

NOK

Nórska koruna

9,0400

BGN

Bulharský lev

1,9558

CZK

Česká koruna

25,998

EEK

Estónska koruna

15,6466

HUF

Maďarský forint

275,30

LTL

Litovský litas

3,4528

LVL

Lotyšský lats

0,6990

PLN

Poľský zlotý

4,4945

RON

Rumunský lei

4,2174

TRY

Turecká líra

2,1645

AUD

Austrálsky dolár

1,7457

CAD

Kanadský dolár

1,6168

HKD

Hongkongský dolár

10,9245

NZD

Novozélandský dolár

2,1795

SGD

Singapurský dolár

2,0493

KRW

Juhokórejský won

1 805,28

ZAR

Juhoafrický rand

11,1439

CNY

Čínsky juan

9,6329

HRK

Chorvátska kuna

7,2860

IDR

Indonézska rupia

14 407,13

MYR

Malajzijský ringgit

4,9794

PHP

Filipínske peso

67,921

RUB

Ruský rubeľ

43,8580

THB

Thajský baht

47,997

BRL

Brazílsky real

2,7210

MXN

Mexické peso

18,5461

INR

Indická rupia

67,8020


(1)  Zdroj: referenčný výmenný kurz publikovaný ECB.


27.6.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 147/11


Stanovisko poradného výboru pre koncentrácie prijaté na jeho zasadnutí dňa 16. apríla 2008 k návrhu rozhodnutia vo veci COMP/M.4956 – STX/Aker Yards

Spravodajca: Spojené kráľovstvo

2009/C 147/09

1.

Poradný výbor zastáva názor, že transakcia predstavuje koncentráciu v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia ES o fúziách.

Menšina členov sa hlasovania zdržala.

2.

Poradný výbor súhlasí s Komisiou, že oznámená operácia má význam pre celé Spoločenstvo v zmysle článkov 1 a 4 nariadenia ES o fúziách.

Menšina členov sa hlasovania zdržala.

3.

Poradný výbor súhlasí s tým, že na účely tohto prípadu by definícia trhu s výrobkami mala byť vymedzená takto:

je vhodné rozlišovať rôzne typy lodí v rámci celkového komerčného odvetvia lodného staviteľstva,

tankery na prepravu chemikálií/ropy a produktové tankery by sa mali považovať za dva samostatné trhy alebo za jeden trh s výrobkami, pričom na účely tohto prípadu môže táto otázka zostať otvorenou,

výletné lode a trajekty by sa mali považovať za dva samostatné trhy alebo za jeden trh s výrobkami, pričom na účely tohto prípadu môže táto otázka zostať otvorenou,

Komisia by sa vo svojej analýze mala zamerať na výletné lode s kapacitou prevyšujúcou 30 000 gt, čo je oblasť, v ktorej pôsobí podnik Aker Yards, pričom na účely tohto prípadu nie je nevyhnutné rozlišovať medzi rôznymi trhmi pre výletné lode rôznych veľkostí,

otázka, či by sa odvetvie výroby lodných motorov malo segmentovať, môže na účely tohto prípadu zostať otvorenou.

Menšina členov sa hlasovania zdržala.

4.

Poradný výbor súhlasí s tým, že na účely tohto prípadu sa za geografický trh pre stavbu komerčných lodí a výrobu lodných motorov považuje celý svet.

Menšina členov sa hlasovania zdržala.

5.

Poradný výbor súhlasí s tým, že vzhľadom na neexistujúce horizontálne prekrytie navrhovaná transakcia nebude mať za priamy následok posilnenie pozície podniku Aker Yard v oblasti stavby a dodávky výletných lodí.

Menšina členov sa hlasovania zdržala.

6.

Poradný výbor súhlasí s tým, že ukončenie činnosti podniku STX ako potenciálneho konkurenta v oblasti stavby a dodávky výletných lodí by nemalo významný antikonkurenčný účinok.

Menšina členov sa hlasovania zdržala.

7.

Poradný výbor súhlasí s tým, že finančná situácia podniku STX nie je takého charakteru, aby zlúčenému subjektu zabezpečila dominantné postavenie na trhu stavby výletných lodí, bez ohľadu na to, či finančné nástroje, ktoré navrhovateľ uviedol, sú minulými alebo súčasnými štátnymi dotáciami zo strany Južnej Kórey.

Menšina členov sa hlasovania zdržala.

8.

Poradný výbor súhlasí s tým, že aj keby existoval dôkaz o tom, že zlúčený subjekt pravdepodobne získa v budúcnosti dotácie na výrobu, tak ako to uvádza navrhovateľ, vzhľadom na dôvody uvedené v rozhodnutí je nepravdepodobné, že by tieto dotácie výrazne zvýšili finančnú silu zlúčeného subjektu.

Menšina členov sa hlasovania zdržala.

9.

Poradný výbor súhlasí s tým, že odberateľmi výletných lodí sú veľké a vyspelé subjekty, a je pravdepodobné, že v súčasnej štruktúre trhu dokážu zmierniť akékoľvek protikonkurenčné správanie podnikov po fúzii.

Menšina členov sa hlasovania zdržala.

10.

Poradný výbor súhlasí s tým, že navrhovaná transakcia nebude mať za následok výrazné narušenie účinnej hospodárskej súťaže na spoločnom trhu výletných lodí a trajektov, ani na samostatnom trhu trajektov.

Menšina členov sa hlasovania zdržala.

11.

Poradný výbor súhlasí s tým, že navrhovaná transakcia nebude mať za následok výrazné narušenie efektívnej hospodárskej súťaže na trhu produktových tankerov.

Menšina členov sa hlasovania zdržala.

12.

Poradný výbor súhlasí s tým, že vertikálne vzťahy vytvorené navrhovanou transakciou nebudú mať za následok výrazné narušenie efektívnej hospodárskej súťaže na rôznych trhoch komerčných plavidiel, najmä na trhoch výletných lodí a trajektov.

Menšina členov sa hlasovania zdržala.

13.

Poradný výbor súhlasí s tým, že navrhovaná transakcia nebude mať za následok výrazné narušenie efektívnej hospodárskej súťaže na trhu služieb lodnej prepravy.

Menšina členov sa hlasovania zdržala.

14.

Poradný výbor súhlasí s Komisiou, že navrhovaná koncentrácia by mala byť vyhlásená za zlučiteľnú so spoločným trhom a s uplatňovaním Dohody o EHP.

Menšina členov sa hlasovania zdržala.


27.6.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 147/13


Záverečná správa Vyšetrovateľa vo veci COMP/M.4956 – STX/Aker Yards

[v súlade s článkami 15 a 16 rozhodnutia Komisie (2001/462/ES, ESUO) z 23. mája 2001 o pôsobnosti vyšetrovateľov v niektorých konaniach vo veci hospodárskej súťaže – Ú. v. ES L 162, 19.6.2001, s. 21]

2009/C 147/10

Komisii bolo dňa 16. novembra 2007 podľa článku 4 nariadenia o fúziách doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii, ktorou by podnik STX Corporation („STX“) získal faktickú kontrolu nad celým podnikom Aker Yards A.S.A. („Aker“) prostredníctvom kúpy akcií.

Obavy z narušenia hospodárskej súťaže sa zväčšili počas prvej etapy vyšetrovania zamýšľanej fúzie a mali za následok, že sa Komisia dňa 20. decembra 2007 rozhodla začať konania podľa článku 6 ods. 1 písm. c) nariadenia o fúziách.

Oznamujúca strana nepožiadala o prístup ku kľúčovým dokumentom v súlade s osvedčenými postupmi GR pre hospodársku súťaž na vykonávanie kontrolných konaní pri fúziách v ES.

Po dôkladnom prieskume trhu Komisia dospela k záveru, že zamýšľaná transakcia významne neovplyvní účinnú hospodársku súťaž na spoločnom trhu alebo na jeho podstatnej časti, a je preto zlučiteľná so spoločným trhom a s Dohodou o EHP. Z tohto dôvodu nebolo oznamujúcej strane zaslané žiadne oznámenie námietok.

Počas konania sa na mňa neobrátil žiadny účastník koncentrácie so žiadnou požiadavkou ani mi nepredložil žiadne materiály.

Rozhodnutie o výnimke

Dňa 5. marca 2008 požiadal podnik STX o výnimku z povinnosti pozastavenia koncentrácie podľa článku 7 ods. 3 nariadenia o fúziách. Dňa 10. marca 2008 podnik STX znova podal žiadosť na základe nového vývoja, ktorý sa uskutočnil od jeho prvej žiadosti. Dňa 19. marca 2008 udelila Komisia požadovanú výnimku z povinností uložených článkom 7 ods. 1 nariadenia o fúziách za predpokladu splnenia určitých podmienok.

Žiadosť tretej strany o prístup k spisu

Dňa 1. apríla 2008 zástupcovi generálneho riaditeľa GR pre hospodársku súťaž napísala tretia strana – podnik Fincantieri-Cantieri Navali S.p.A („Fincantieri“) – a zopakovala žiadosť o udelenie prístupu k vyšetrujúcemu spisu. Podobná žiadosť mi bola zaslaná dňa 9. apríla 2008, v ktorej sa uvádzalo, že odmietnutie je porušením práva podniku Fincantieri byť vypočutý. Listom zo 14. apríla 2008 poskytol zástupca generálneho riaditeľa podrobnú zdôvodnenú odpoveď na list podniku Fincantieri z 1. apríla 2008, v ktorom uviedol, že podnik Fincantieri nebol v pozícii tretej strany oprávnený na prístup k vyšetrujúcemu spisu v tejto veci. Dňa 15. apríla 2008 som podniku Fincantieri tiež písomne potvrdila, že analýza urobená GR pre hospodársku súťaž bola správna. Potvrdila som tiež, že podľa môjho názoru založenom na písomných podkladoch a osobných kontaktoch s útvarmi Komisie počas konania, bol podnik Fincantieri ako zainteresovaná tretia strana v tejto veci riadne vypočutý.

V tejto veci sa nevyžadujú žiadne ďalšie pripomienky, pokiaľ ide o právo byť vypočutý.

V Bruseli 22. apríla 2008

Karen WILLIAMS


27.6.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 147/14


ZHRNUTIE ROZHODNUTIA KOMISIE

z 5. mája 2008,

ktorým sa koncentrácia vyhlasuje za zlučiteľnú so spoločným trhom a s vykonávaním Dohody o EHP

(Vec COMP/M.4956 – STX/Aker Yards)

(Autentické je iba znenie v anglickom jazyku)

(Text s významom pre EHP)

2009/C 147/11

Komisia prijala 5. mája 2008 rozhodnutie týkajúce sa prípadu fúzie podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 z 20. januára 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi, a najmä podľa článku 8 ods. 1 uvedeného nariadenia. Úplné znenie rozhodnutia, ktoré neobsahuje dôverné informácie, je možné nájsť v autentickom jazyku prípadu a v pracovných jazykoch Komisie na internetovej stránke Generálneho riaditeľstva pre hospodársku súťaž:

http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html

Toto zhrnutie predstavuje iba zjednodušený prehľad hlavných aspektov rozhodnutia; nemá žiadnu právnu silu a slúži iba na informačné účely.

I.   ÚVOD

1.

Komisii bolo 16. novembra 2007 doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii, ktorou spoločnosť STX Corporation („STX“, Južná Kórea) získava kontrolu nad spoločnosťou Aker Yards A.S.A („Aker Yards“, Nórsko) prostredníctvom kúpy akcií.

2.

Komisia zistila, že oznámená transakcia predstavuje koncentráciu v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 139/2004.

3.

STX je juhokórejská holdingová spoločnosť, ktorá pôsobí v troch hlavných oblastiach: lodné staviteľstvo a lodné zariadenia (vrátane motorov), lodná doprava a logistika a energetika a stavebníctvo. V rámci svojej lodiarskej činnosti STX navrhuje a stavia rôzne druhy komerčných plavidiel. STX má v súčasnosti dve lodenice v Južnej Kórei a ďalšiu lodenicu stavia v Číne.

4.

Aker Yards je nórska spoločnosť, ktorá pôsobí v odvetví lodného staviteľstva a zameriava sa na stavbu technicky vyspelých plavidiel, vrátane výletných lodí a trajektov, komerčných plavidiel, výroby na pobreží a špeciálnych plavidiel. V roku 2006 predstavovali výletné lode a trajekty približne 44 % celkového predaja Aker Yards. Aker Yards vlastní osemnásť lodeníc v rôznych európskych krajinách, Vietname a Brazílii.

5.

Oznámená transakcia pozostáva z toho, že STX získa v Aker Yards menšinový akciový podiel vo výške 39,2 %, čo vyplýva z dvojdňového procesu predaja nových emisií akcií (book building) na Osloskej burze v zmysle článku 7 ods. 2 nariadenia o fúziách. Preto uplatnenie hlasovacích práv spoločnosťou STX pripojených k jej podielom v Aker Yards podlieha potvrdeniu Európskou komisiou.

6.

Vzhľadom na štruktúru akciových podielov Aker Yards a uplatnenie hlasovacích práv na posledných troch stretnutiach akcionárov, je veľmi pravdepodobné, že menšinový podiel 39,2 % umožní STX uplatniť väčšinu hlasovacích práv na získanie účinnej de facto kontroly nad Aker Yards. Transakcia preto predstavuje koncentráciu v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia ES o fúziách.

7.

Po preskúmaní oznámenia 20. decembra 2007 sa Komisia rozhodla začať konanie podľa článku 6 ods. 1 písm. c) nariadenia o fúziách.

8.

Komisia dospela k záveru, že oznámená koncentrácia by značne nenarušila účinnú hospodársku súťaž na spoločnom trhu alebo na jeho podstatnej časti, a preto sa môže vyhlásiť za zlučiteľnú so spoločným trhom a Dohodou o EHP. Komisia preto 5. mája 2008 vyhlásila túto koncentráciu za zlučiteľnú so spoločným trhom podľa článku 8 ods. 1 nariadenia o fúziách a s Dohodou o EHP podľa jej článku 57.

II.   RELEVANTNÉ TRHY

A.   Relevantné trhy s výrobkami

Stavba komerčných plavidiel

9.

Činnosti strán sa prekrývajú v oblasti stavby komerčných plavidiel v týchto kategóriách plavidiel: kontajnerové plavidlá a lode na prepravu skvapalneného zemného plynu (LNG - liquid natural gas) (obe tvoria nedotknutý trh), cisternové lode na prepravu chemikálií a ropy a tankery na prepravu výrobkov. Aker Yards je okrem toho významným aktérom v oblasti výletných lodí a trajektov.

Tankery na prepravu výrobkov a cisternové lode na prepravu chemikálií/ropy

10.

Oznamujúca strana uviedla, že cisternové lode na prepravu chemikálií/ropy a tankery na prepravu výrobkov môžu v skutočnosti slúžiť na prepravu niekoľkých druhov látok, a preto sa môžu považovať za jediný relevantný trh s výrobkami. Preskúmanie poukázalo na veľkú mieru nahraditeľnosti na strane dopytu. Otázka, či by sa cisternové lode na prepravu chemikálií/ropy a tankery na prepravu výrobkov mali považovať za plavidlá, ktoré tvoria jediný trh alebo samostatné trhy s výrobkami, sa môže ponechať otvorenou, pretože uvedená transakcia nevyvoláva žiadne obavy týkajúce sa hospodárskej súťaže na základe žiadneho vymedzenia alternatívneho trhu.

Plavidlá na prepravu cestujúcich

11.

V rozhodnutí vo veci Aker Yards/Chantiers de l'Atlantique bola Komisia toho názoru, že je vhodné rozlišovať medzi trhom s výletnými loďami a trhom s trajektmi na jednej strane a celkovým trhom stavby komerčných plavidiel, zohľadňujúc úvahy o strane dopytu aj ponuky. Oznamujúca strana súhlasí s týmto rozlišovaním. Preskúmanie trhu neukázalo, že by sa Komisia mala v tejto súvislosti odchýliť od svojej predošlej praxe.

12.

V rámci oblasti výletných lodí sa pri preskúmaní trhu zistilo, že malé výletné lode s kapacitou pod 20 000 – 30 000 gt tvoria iný trh, ako stredné a veľké výletné lode s kapacitou nad 30 000 gt, ako už bolo navrhnuté v uvedenom rozhodnutí. Aker Yards pôsobí iba v segmente lodí s kapacitu nad 30 000 gt a tento trh sa posudzoval na účely hodnotenia tohto prípadu z hľadiska hospodárskej súťaže. O tejto otázke však nie je potrebné rozhodnúť definitívne, pretože hodnotenie z hľadiska hospodárskej súťaže by sa nezmenilo.

13.

Na účely hodnotenia tejto transakcie z hľadiska hospodárskej súťaže sa posudzovali tieto relevantné trhy s výrobkami: (i) výletné lode, (ii) trajekty a (iii) cisternové lode na prepravu chemikálií/ropy a tankery na prepravu výrobkov (posudzované samostatne alebo ako jediný trh).

Výroba lodných motorov

14.

STX pôsobí aj v oblasti výroby lodných motorov prostredníctvom svojich dcérskych spoločností Engine Co., Ltd. a STX Heavy Industries Co., Ltd.

15.

Podľa oznamujúcej strany trh s lodnými hnacími hlavnými motormi tvorí jediný trh s výrobkami, pretože motory sú v prípade všetkých druhov komerčných plavidiel vo všeobecnosti technicky zameniteľné a výrobcovia obvykle vyrábajú celé spektrum lodných motorov. Jedinou výnimkou, ktorú uviedla oznamujúca strana, sú špeciálne dvojpalivové motory vhodné pre plavidlá prepravujúce LNG. Na základe preskúmania trhu sa navrhla možnosť rozdeliť lodné hnacie motory na dve hlavné kategórie podľa paliva, ktoré sa používa na pohon: naftové motory a dvojpalivové motory. V tomto prípade však presný rozsah vymedzenia trhu s výrobkami môže zostať otvorený.

B.   Relevantné geografické trhy

16.

Oznamujúca strana uviedla, že relevantný geografický trh v oblasti stavby komerčných plavidiel a relevantný geografický trh s lodnými motormi je z hľadiska rozsahu celosvetový. Preskúmanie trhu Komisiou podporilo názor, ktorý vyjadrili strany.

III.   HODNOTENIE Z HĽADISKA HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

17.

Hlavné obavy, ktoré vznikli počas preskúmania trhu, sa týkali dosahu, ktorý môže mať transakcia na trh s výletnými loďami a trh s trajektmi. Tieto obavy boli založené na vylúčení STX ako potenciálneho nového účastníka na trhu a na výhodách, ktoré by STX údajne mala v porovnaní s inými staviteľmi lodí v zmysle dotácií poskytnutých vládou Južnej Kórey, ďalších nákladových výhod a jej vertikálneho začlenenia do výroby lodných motorov, ktoré môže STX využiť na podhodnotenie cien, čo by viedlo k odsunutiu súčasných konkurentov na okraj a nakoniec k negatívnym vplyvom na hospodársku súťaž na trhu v dôsledku vytvorenia dominantného subjektu. Týmto obavám sa venuje pozornosť v ďalšom texte.

Trh s Výletnými Loďami

Vylúčenie STX ako potenciálneho nového účastníka na trhu

18.

Na základe preskúmania sa zdá, že STX nie je dostatočne vyspelou spoločnosťou, aby vstúpila na trh s výletnými loďami a aby sa v krátkom čase stala významným konkurentom. Komisia bola počas preskúmania informovaná o tom, že STX sa zúčastnila na ponukovom konaní na výletnú loď, ktorú zorganizoval zákazník s názvom Saga Lines, a to je dôvod, prečo v niektorých prípadoch určití účastníci trhu spájajú STX s trhom s výletnými loďami. Jej účasť na tejto verejnej súťaži sa však obmedzuje na predloženie počiatočných dokumentov a cieľ zúčastniť sa na ponukovom konaní sa prezentuje skôr ako začiatok získavania informácií o trhu z hľadiska možného vstupu v dlhodobom horizonte. Preskúmanie ukázalo, že STX sa nezúčastnila na žiadnej inej verejnej súťaži, predbežných kontaktoch ani rozhovoroch týkajúcich sa stavby výletnej lode, a že účastníci na trhu vo všeobecnosti nevnímajú STX ako skutočného konkurenta, ale skôr ako potenciálneho nového účastníka na trhu spolu s mnohými ďalšími ázijskými staviteľmi lodí. Na záver, niekoľko prvkov potvrdzuje, že STX nemá lepšie postavenie pre vstup na trh, ako mnoho ďalších ázijských staviteľov lodí.

19.

Preskúmanie trhu okrem toho ukázalo, že existuje dostatočný počet ďalších potenciálnych konkurentov, ktorí majú prinajmenšom rovnako dobré postavenie pre vstup na trh s výletnými loďami ako STX, t. j. ďalší stavitelia lodí z Ďalekého Východu, napríklad, Mitsubishi (Japonsko), a kórejské spoločnosti, napríklad, Samsung a Daewoo. Spoločnosť Mitsubishi pôsobila v tejto oblasti už v nedávnej minulosti a v roku 2004 dodala 2 veľké výletné lode. Ostatným kórejským staviteľom lodí nebol až doteraz nikdy zadaný žiadny projekt na stavbu výletnej lode (podobne ako STX), ale preskúmanie potvrdilo, že účastníci na trhu považujú kórejských staviteľov lodí, najmä Samsung a Daewoo, za najdôveryhodnejších potenciálnych nových účastníkov na trhu.

20.

Vzhľadom na to, že STX v súčasnosti neuplatňuje žiadne významné obmedzenie hospodárskej súťaže na trhu s výletnými loďami, že neexistujú žiadne dôvody veriť, že by sa v blízkej budúcnosti stala účinnou konkurenčnou silou a že po fúzii zostane dostatočný počet ďalších nových účastníkov na trhu, navrhovaná koncentrácia by významne nenarušila účinnú hospodársku súťaž na trhu s výletnými loďami v dôsledku vylúčenia potenciálneho konkurenta.

Obavy týkajúce sa hospodárskej súťaže na základe dotácií

21.

Počas preskúmania trhu sa uviedol podnet v tom zmysle, že spolu s mnohými ďalšími údajnými výhodami, medzi ktoré patria nízke náklady na pracovnú silu, energiu a oceľ, by mal zlúčený subjekt výhody z dotácií od kórejského štátu, a preto by mohol využiť nespravodlivé dotácie na podhodnotenie cien, čo by viedlo k odsunutiu existujúcich konkurentov na okraj a nakoniec k získaniu dominantného postavenia na trhu s výletnými loďami. Navrhovateľ tvrdil, že Komisia je povinná vo svojom kontrolnom konaní pri fúziách zohľadniť štátnu pomoc a musí nezávisle posúdiť, či bola poskytnutá štátna pomoc alebo nie.

22.

Keďže údajné nízke náklady na pracovnú silu, energiu a oceľ sa môžu geograficky líšiť, všetci konkurenti môžu voľne využiť takéto výhody prostredníctvom prijatia zodpovedajúceho rozhodnutia o mieste svojej výroby. Tieto aspekty sa preto netýkajú fúzie. Pokiaľ ide o údajné dotácie, stojí za to uviesť, že finančné transakcie, ktoré uviedol navrhovateľ – ktoré nie sú tiež v žiadnom prípade spôsobené fúziou – nemožno označiť za evidentné dotácie. Je tiež potrebné uviesť, že vo WTO, ktorá by bola príslušným orgánom posúdiť údajné dotácie v nečlenských štátoch, v súčasnosti neprebieha proti Kórei žiadne konanie týkajúce sa dotácií pre spoločnosti stavajúce lode. Je možné dospieť k záveru, že v rámci tohto preskúmania fúzie sa preto nezistilo, že finančné transakcie uvedené navrhovateľom predstavujú dotácie. (1)

23.

Hoci tento nedostatok dôkazov o existencii dotácií už poukazuje na to, že na tomto základe nemožno predpokladať žiadne zvýšenie finančnej sily na strane zlúčeného subjektu, urobili sa ďalšie kroky na posúdenie pravdepodobnosti a potenciálnych vplyvov uvedených minulých a budúcich finančných transakcií. Toto preskúmanie ukázalo, že aj keď uvedené transakcie obsahovali prvky dotácií, v žiadnom prípade by neviedli k značnej zmene finančnej sily zlúčeného subjektu.

24.

Navrhovateľ uviedol, že minulé dotácie sa udelili STX vo forme: (i) programov na podporu technologických znalostí a (ii) výhodných podmienok na konkrétnu pôžičku, ktorú STX dostala v minulosti. Preskúmanie trhu však ukázalo, že konkrétny výskumný program sa týkal mnohých projektov a účastníkov. Podiel, ktorý by sa mohol pripísať činnostiam STX v oblasti stavby lodí, by bol iba veľmi obmedzený. Okrem toho pôžička, ktorú uviedol navrhovateľ, bola poskytnutá konzorciom bánk, vrátane súkromných bánk. Keďže všetci členovia konzorcia poskytli rovnakú výšku za rovnakých podmienok, je na prvý pohľad nepravdepodobné, že by pôžička mohla obsahovať dotácie. Keďže by dotácia v každom prípade pokrývala iba rozdiel medzi úrokovou sadzbou na trhu a dotovanou úrokovou sadzbou, nie je okrem toho pravdepodobné, že by celková výška takejto dotácie spôsobila značné zvýšenie finančnej sily zlúčeného subjektu.

25.

Údajné budúce dotácie by sa podľa navrhovateľa poskytli vo forme pôžičiek pred dodaním lodí (PSL – pre-shipment loans) a záruk za vyplatenie preddavkov (APRG – advanced payment refund guarantees) na projekty výstavby lodí zlúčeného projektu a rozšírila by ich KEXIM, štátom vlastnená Kórejská exportná banka. Prešetrenie trhu ukázalo, že na celom svete, vrátane Európy, lodenice obvykle používajú rovnaké druhy nástrojov na financovanie svojho prevádzkového kapitálu. Okrem toho sú údajné dotácie, v prípade ktorých sa tvrdí, že majú v tomto prípade negatívne vplyvy na hospodársku súťaž, iba budúcimi, neurčitými a špekulatívnymi dotáciami, keďže nie je možné predpovedať budúce rozhodnutia kórejskej vlády o dotovaní odvetvia stavby lodí. Minulé konanie WTO okrem toho potvrdilo, že programy KEXIM ako také neobsahujú prvky dotácií. Preto tiež neexistujú dôkazy o tom, že Kórea bude v budúcnosti dotovať zlúčený subjekt v rozpore so svojimi záväzkami voči WTO.

Aj keby sme predpokladali údajné nespravodlivé dotácie, STX by nemohla uplatniť vplyv na trhu s výletnými loďami

26.

Komisia posudzovala aj to, či by STX, aj pri predpoklade, že by mala prístup k údajným dotáciám, mohla uplatniť vplyv na trhu s výletnými loďami.

27.

Hlavné finančné ukazovatele STX a navrhovateľ poukazujú na to, že finančná sila STX nie je (a po transakcii nebude) značne posilnená.

28.

Komisia bola toho názoru, že uvedené údajné dotovanie finančných nástrojov by umožnilo zlúčenému subjektu iba znížiť cenu prototypových lodí postavených v prevádzkach v Kórei znížením finančných nákladov v dôsledku lepších úrokových sadzieb a platieb za záruky. Aj pri predpoklade, že by sa finančné nástroje rozšírili pod úroveň trhových podmienok, zníženie nákladov týmito dotáciami by bolo veľmi obmedzené v porovnaní s celkovými nákladmi na stavbu výletnej lode. Zdá sa, že toto zníženie nie je dostatočné na to, aby viedlo k systematickému podhodnoteniu cien, ktoré má za následok monopolizáciu trhu s výletnými loďami.

29.

Preskúmanie trhu v skutočnosti ukázalo, že nie je pravdepodobné, aby sa to stalo. Najmä (i) zlúčený subjekt v súčasnosti nevyužíva značný vplyv na trhu (podiel Aker Yard na trhu stavby lodí je [30 – 35] %, zatiaľ čo podiel Fincantieri je [40 – 45] % a podiel Meyer-Werft je [25 – 30] %), (ii) zákazníci sú veľkí a technologicky vyspelí (štyria hlavní zákazníci sú Carnival, Royal Caribbean, MSC a STAR/NCL, ktorí kontrolujú približne 80 % dopytu po výletných lodiach na celosvetovej úrovni) a dokážu zmierniť akékoľvek konanie proti hospodárskej súťaži, a (iii) konkurenti dokážu reagovať a v extrémnom prípade udržať opätovný vstup na trh ako dôveryhodnú hrozbu.

Záver o trhu s výletnými loďami

30.

Na základe uvedených skutočností sa dospelo k záveru, že navrhovaná transakcia nevyvoláva žiadne obavy týkajúce sa hospodárskej súťaže, pokiaľ ide o stavbu výletných lodí.

Stavba trajektov

31.

Pri dôkladnom preskúmaní trhu sa analyzoval aj potenciálny vplyv fúzie na trh s trajektmi, na ktorom je Aker Yards jedným z významných aktérov v tejto podnikateľskej činnosti a na ktorom nie je STX ešte zastúpená. Situácia na trhu s trajektmi a trhu s výletnými loďami je však odlišná. V porovnaní s vysoko koncentrovaným trhom s výletnými loďami je na trhu s trajektmi prítomných oveľa viac účastníkov. Okrem Aker Yard (s podielom na trhu približne [10 – 15] %) je na trhu veľký počet ďalších staviteľov lodí, napríklad, Fincantieri, Flensburger, Visentini, Apuania, Barreras a mnoho ďalších, vrátane japonského Mitsubishi a kórejských spoločností Hyundai, Samsung a Daewoo, v dôsledku čoho sú veľmi nepravdepodobné negatívne vplyvy na hospodársku súťaž.

32.

STX doteraz nepostavila žiadny trajekt, ani jej nebola zadaná žiadna zákazka na trajekty. V každom prípade, aj keby STX bola potenciálnym nových účastníkom na trhu, jej vstup na trh by nespôsobil žiadnu významnú zmenu v štruktúre trhu. Preto neexistuje žiadny dôvod domnievať sa, že by vylúčenie STX ako potenciálneho nového účastníka na trhu viedlo k značnému narušeniu účinnej hospodárskej súťaže na trhu s trajektmi.

Stavba tankerov na prepravu výrobkov

33.

Ak by sa tankery na prepravu výrobkov mali považovať za jeden trh s cisternovými loďami na prepravu chemikálií/ropy, spoločný priemerný podiel oboch spoločností na trhu v období rokov 2004 – 2007 by bol 14,75 %, pokiaľ ide o dodávky založené na tonáži, a 11 %, pokiaľ ide o objednávky založené na tonáži. Aj na základe užšieho vymedzenia trhu s výrobkami (samotný trh s tankermi na prepravu výrobkov) by spoločné podiely strán na trhu boli obmedzené a pod úrovňou 15 % (s prekrytím nie viac ako 1,5 %).

34.

Na základe obmedzeného vplyvu transakcie na tento trh a výsledkov preskúmania trhu sa dospelo k záveru, že navrhovaná transakcia nevyvoláva obavy týkajúce sa hospodárskej súťaže, pokiaľ ide o stavbu tankerov na prepravu výrobkov.

Vertikálne aspekty

Výroba naftových lodných hnacích motorov

35.

Počas preskúmania trhu sa objavili určité obavy, pokiaľ ide o možné negatívne vplyvy v dôsledku vertikálneho vzťahu vytvoreného touto transakciou, pretože STX pôsobí v oblasti výroby lodných motorov.

36.

Preskúmanie trhu ukázalo, že trh s lodnými motormi nie je vo všeobecnosti koncentrovaný. Na celom trhu s lodnými naftovými motormi bol podiel STX na trhu na celosvetovej úrovni v roku 2007 približne [15 – 20] %. Ďalšími dôležitými konkurentmi sú Wärtsilä [15 – 20] %, Yanmar [15 – 20] %, Daihatsu [25 – 30] %, Doosan [5 – 10] % alebo Mitsui [5 – 10] %.

37.

STX nevyrába ani nepredáva motory pre výletné lode, čo je segment, v ktorom majú dominantné postavenie dve spoločnosti, MAN B&W Diesel Group („MAN“) a Wärtsilä Corporation („Wärtsilä“). STX nemôže vyrábať motory vhodné do výletných lodí a/alebo trajektov so svojou vlastnou technológiou a nikdy takéto motory nedodala, a to priamo ani nepriamo. Na výrobu motorov do komerčných plavidiel používa skôr technológiu, na ktorú má licenciu od MAN. Na základe licenčnej dohody však STX nikdy nevyrobila ani nedodala, a to priamo ani nepriamo, motory, ktoré by boli vhodné do výletných lodí alebo trajektov. Dospelo sa k záveru, že STX by v súčasnosti nedokázala dodať motory pre svoje vlastné výletné lode.

38.

Dospelo sa k záveru, že nie je pravdepodobné, že vertikálne vzťahy vytvorené touto transakciou vyvolajú obavy týkajúce sa hospodárskej súťaže na trhu s výletnými loďami.

Služby v námornej doprave

39.

STX pôsobí prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti STX Pan Ocean aj v oblasti služieb v námornej doprave, najmä v oblasti tankerov na prepravu suchého veľkoobjemového tovaru.

40.

Oznamujúca strana uviedla, že v prípade služieb v námornej doprave súvisiacich s tankermi na prepravu suchého veľkoobjemového tovaru mala STX podiel na trhu približne [0 – 5] % na svetovej úrovni počas obdobia rokov 2004 – 2007. Vzhľadom na to, že trhy so stavbou lodí sú z hľadiska rozsahu celosvetové a že plavidlá sa obstarávajú na celosvetovej úrovni, veľmi obmedzená prítomnosť STX na nadväzujúcich trhoch námornej dopravy nevyvoláva obavy z možného vylúčenia zákazníkov konkurentov zlúčeného subjektu z predchádzajúceho trhu stavby lodí.

IV.   ZÁVER

41.

Komisia sa rozhodla nenamietať proti oznámenej transakcii a vyhlásiť ju za zlučiteľnú so spoločným trhom a s Dohodou o EHP. Toto rozhodnutie sa prijíma pri uplatňovaní článku 8 ods. 1 nariadenia (ES) č. 139/2004.


(1)  Na rozdiel od názoru navrhovateľa, Komisia nie je povinná vykonať paralelnú nezávislú analýzu, aby dospela k záveru o existencii údajných dotácií – v porovnaní s postupom týkajúcim sa štátnej pomoci podľa článku 88 Zmluvy o ES – v rámci konania pri fúziách, najmä vtedy, ak údajné dotácie boli poskytnuté krajinou, ktorá nie je členským štátom. Judikatúra (najmä rozsudok vo veci RJB Mining), v ktorej sa uvádza, že aj predpokladaná štátna pomoc sa musí posúdiť v rámci kontrolného konania pri fúziách, sa odvolala na veľmi osobitné okolnosti, za ktorých Komisia vykonávala paralelne kontrolu fúzie a konanie vo veci štátnej pomoci, ktoré sa v tomto prípade neuplatňujú. Pozri vec T-156/98 RJB Mining/Komisia [2001] Zb. II-337.


27.6.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 147/19


Stanovisko Poradného výboru pre obmedzujúce postupy a dominantné postavenie prijaté na jeho 382. zasadnutí dňa 18. októbra 2004 k predbežnému návrhu rozhodnutia vo veci COMP/F-1/38.338 – PO/Ihly

2009/C 147/12

1.

Poradný výbor súhlasí so záverom Komisie, pokiaľ ide o relevantné trhy.

2.

Poradný výbor súhlasí s Komisiou, že adresáti návrhu rozhodnutia participovali na dohodách a/alebo zosúladených postupoch v zmysle článku 81 ods. 1 Zmluvy o ES.

3.

Poradný výbor súhlasí s Komisiou, že predmet a vplyv dohôd a/alebo zosúladených postupov mali obmedziť hospodársku súťaž v zmysle článku 81 ods. 1 Zmluvy o ES.

4.

Poradný výbor súhlasí s Komisiou, že adresáti návrhu rozhodnutia participovali na jedinom a pokračujúcom porušovaní článku 81 ods. 1 Zmluvy o ES.

5.

Poradný výbor súhlasí s Komisiou, že dohody a/alebo zosúladené postupy umožňovali značne ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi EÚ.

6.

Poradný výbor súhlasí s Komisiou, pokiaľ ide o jej posúdenie článku 81 ods. 3 Zmluvy o ES.

7.

Poradný výbor súhlasí s Komisiou, že v tejto veci by sa mal uplatniť článok 7 nariadenia (ES) č. 1/2003.

8.

Poradný výbor súhlasí s Komisiou, pokiaľ ide o závažnosť a trvanie porušovania.

9.

Poradný výbor súhlasí s Komisiou, že v tejto veci nie sú žiadne poľahčujúce ani priťažujúce okolnosti.

10.

Poradný výbor súhlasí s Komisiou, pokiaľ ide o uplatnenie oznámenia o zhovievavosti.

11.

Poradný výbor odporúča, aby sa jeho stanovisko uverejnilo v Úradnom vestníku Európskej únie.

12.

Poradný výbor žiada Komisiu, aby zohľadnila všetky ostatné body vznesené počas diskusie.


27.6.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 147/20


Stanovisko Poradného výboru pre obmedzujúce postupy a dominantné postavenie prijaté na jeho 383. zasadnutí dňa 25. októbra 2004 k predbežnému návrhu rozhodnutia vo veci COMP/F-1/38.338 – PO/Ihly

2009/C 147/13

1.

Poradný výbor súhlasí s Komisiou, pokiaľ ide o základnú výšku pokút so zreteľom na:

a)

závažnosť porušovania;

b)

trvanie porušovania.

2.

Poradný výbor súhlasí s Komisiou, pokiaľ ide o výšku zníženia pokút na základe oznámenia Komisie z roku 1996 o neuložení alebo znížení pokút v prípadoch kartelov.

3.

Poradný výbor súhlasí s Komisiou, pokiaľ ide o konečnú výšku pokút.

4.

Poradný výbor odporúča, aby sa jeho stanovisko uverejnilo v Úradnom vestníku Európskej únie.

5.

Poradný výbor žiada Komisiu, aby zohľadnila všetky ostatné body vznesené počas diskusie.


27.6.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 147/21


Záverečná správa vyšetrovateľa o postupe v prípade COMP/F-1/38.338 – Kovové galantérne ihly

(podľa článku 15 rozhodnutia Komisie 2001/462/EC, ESUO z 23. mája 2001 o pôsobnosti vyšetrovateľov v niektorých konaniach vo veci hospodárskej súťaže – Ú. v. ES L 162, 19.6.2001, s. 21)

2009/C 147/14

Návrh rozhodnutia vyvoláva nasledujúce pripomienky:

Predložený prípad vychádza z informácie poskytnutej zástupcom Entaco Ltd a z vyšetrovaní v súlade s článkom 14 ods. 3 nariadenia Rady č. 17 (1), ktoré Komisia vykonala 7. a 8. novembra 2001 v objektoch niekoľkých výrobcov kovovej a textilnej galantérie v rámci Spoločenstva a nemeckej asociácie výrobcov spojovacích technológií VBT. Počas uvedeného vyšetrovania a následných prieskumoch podľa článku 11 nariadenia č. 17 Komisia objavila listinné dôkazy poukazujúce na porušenie článku 81 ods. 1 Zmluvy o ES prostredníctvom dohôd a zosúladených postupov, ktorého sa dopustili tieto podniky:

William Prym GmbH a Co. KG a Prym Consumer GmbH & Co. KG („Prym“) Coats plc (v súčasnosti: Coats Holdings Ltd) a J&P Coats Ltd („Coats“), Entaco Group Ltd a Entaco Ltd. („Entaco“).

Komisia dňa 15. marca 2004 v súlade s článkom 2 nariadenia (ES) č. 2842/98 (2) zaslala námietky spoločnostiam Prym, Entaco a Coats, ktoré Entaco obdržalo 16. marca 2004 a Coats a Prym 17. marca 2004. Lehota, dokedy bolo treba doručiť vyjadrenie k námietkam, sa skončila 13. mája 2004. Spoločnostiam Coats and Prym bola táto lehota predĺžená do 28. mája 2004.

Odpoveď spoločnosti Entaco bola doručená 5. mája 2004. Odpovede spoločností Coats a Prym boli doručené 28. mája 2004.

Spis bol sprístupnený formou záznamu na nosiči CD-ROM spolu s dokumentmi zo spisu Komisie. Zainteresované strany ich obdržali 26. marca 2004.

Listom z 13. apríla a 5. mája 2004 spoločnosť Coats požiadala o prístup k ďalším informáciám zo spisu Komisie, pričom uviedla, že niektoré ďalšie dokumenty, ktorých kópie boli získané v objektoch spoločností Prym a VBT, môžu byť relevantné pre obhajobu spoločnosti Coats. Spoločnosť Coats okrem toho kritizovala skutočnosť, že niektoré odseky v námietkach Komisie boli vynechané, hoci odkazovali na relevantné dokumenty.

Listami z 3. mája a 7. mája 2004 som súhlasila, aby všetky dokumenty, ktoré boli okopírované v objektoch spoločnosti Prym a o ktorých medzitým Prym vyhlásil, že nemajú dôverný charakter, majú byť odovzdané spoločnosti Coats. Prisľúbila som aj obnovenie takmer všetkých pasáží uvedených v žiadosti Coats. Na základe toho príslušný útvar Komisie umožnil prístup k týmto dodatočným informáciám v nasledujúcich dňoch.

Pokiaľ však ide o ďalšie dokumenty, z ktorých boli vyhotovené fotokópie v objektoch VBT, dospela som k názoru, že v nich nebola dostatočná spojitosť s týmto prípadom na to, aby boli zverejnené, a preto som nevyhovela žiadosti Coats. Spoločnosť Coats nenamietala proti tomuto postupu.

Na žiadosť strán, aby boli v tejto záležitosti ústne vypočuté, sa dňa 18. júna 2004 uskutočnilo ústne vypočutie.

Po ústnom vypočutí každá strana obdržala odpovede ostatných v znení, ktoré nemá dôverný charakter. Všetky strany boli informované, že odpovede možno pokladať za vyjadrenia, ktoré obsahujú nové dôkazy týkajúce sa konštatovaní uvedených v námietkach Komisie. Strany dostali štyri týždne na predloženie ďalších pripomienok odo dňa doručenia.

Dňa 28. júla spoločnosť Coats predložila ďalšie dokumenty ako odpoveď na viaceré otázky, ktoré boli vznesené alebo objasňované na ústnom vypočutí. Rovnako urobil aj Prym 30. júla 2004.

Dňa 19. augusta 2004 spoločnosť Coats zaslala Komisii memorandum, v ktorom zhrnula najdôležitejšie námietky proti postupu Komisie.

Návrh rozhodnutia predložený Komisii obsahuje iba námietky, ku ktorým dostali strany možnosť vyjadriť sa.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti konštatujem, že právo strán na vypočutie bolo v tomto prípade plne rešpektované.

Bruseli 19. októbra 2004

Karen WILLIAMS


(1)  Nariadenie Rady č. 17 zo 6. februára 1962, prvé nariadenie implementujúce články 85 a 86 Zmluvy o ES (Ú. v. ES 13, 21.2.1962, s. 204).

(2)  Nariadenie Komisie (ES) č. 2842/98 z 22. decembra 1998 o vypočutí strán v určitých konaniach podľa článkov 85 a 86 Zmluvy o ES (Ú. v. ES L 354, 30.12.1998, s. 18).


27.6.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 147/23


ZHRNUTIE ROZHODNUTIA KOMISIE

z 26. októbra 2004,

týkajúce sa konania podľa článku 81 Zmluvy o ES

(Vec COMP/F-1/38.338 – PO/Needles)

[oznámené pod číslom K(2004) 4221]

(Iba anglické a nemecké znenie je autentické)

(Text s významom pre EHP)

2009/C 147/15

1.   ÚVOD A PORUŠENIE PRAVIDIEL

Tri podniky a ich príslušné dcérske spoločnosti, konkrétne William Prym GmbH & Co. KG a Prym Consumer GmbH & Co. KG, Coats Holdings Ltd a J & P Coats Ltd, Entaco Ltd a Entaco Group Ltd uzatvorili sériu písomných, formálne bilaterálnych zmlúv v období od 10. septembra 1994 (hlavná dohoda bola podpísaná v júni, ale účinnosť nadobudla dňa 10. septembra 1994) do 31. decembra 1999, ktoré v praxi viedli k tripartitnej dohode, podľa ktorej si tieto podniky rozdelili trhy s výrobkami (rozdelením európskeho trhu s kovovou galantériou) a geografické trhy (rozdelením európskeho trhu s ihlami), alebo prispeli k ich rozdeleniu. Okrem toho, tieto podniky sa zúčastnili bilaterálnych alebo trilaterálnych stretnutí v období od 10. mája 1993 do 8. novembra 2001 (účasť spoločnosti Coats bola obmedzená na predbežné stretnutia). Tieto vzájomne dohodnuté postupy a dohody predstavujú porušenie článku 81 ods. 1 Zmluvy o ES a ich cieľom a účinkom bolo:

Pre spoločnosti William Prym GmbH & Co. KG a Prym Consumer GmbH & Co. KG a Entaco Ltd a Entaco Group Ltd:

Rozdeliť si európsky trh s kovovou galantériou obmedzením podnikateľskej činnosti spoločnosti Entaco Ltd na ihly na ručné šitie a špeciálne ihly, pričom táto skutočnosť vedie k rozdeleniu trhu s výrobkami na trh s ihlami na ručné šitie a špeciálnymi ihlami a na širší trh s ihlami a inými trhmi s galantériou.

Rozdeliť európsky trh s ihlami obmedzením pôsobnosti spoločnosti Entaco Ltd na Spojené kráľovstvo, Írsku republiku a (čiastočne) Taliansko a zabrániť danému podniku vstupovať na kontinentálne európske trhy s ihlami (s výnimkou takzvaných súčasných klientov), čím tieto trhy efektívne vyhradili pre spoločnosť William Prym GmbH & Co. KG a jej dcérske spoločnosti, pričom táto skutočnosť vedie k rozdeleniu geografického trhu s ihlami.

Pre spoločnosť Coats Holdings Ltd a J & P Coats Ltd:

Hlavne chrániť vlastnú značku ihiel (Milward) na úrovni maloobchodu pred hospodárskou súťažou zo strany spoločnosti Entaco Ltd prostredníctvom i) exkluzívnej dohody o dodávkach a nákupe so spoločnosťou Entaco Ltd, ktorá pokrýva Spojené kráľovstvo a (čiastočne) Taliansko, ii) a prostredníctvom uloženia povinnosti spoločnosti Entaco Ltd rešpektovať dohodu o rozdelení geografického trhu, ktorú daný podnik uzatvoril so spoločnosťou William Prym GmbH & Co. KG a jej dcérskymi spoločnosťami.

Tento návrh rozhodnutia je založený na existencii vzájomne podmienených ustanovení zahrnutých do vyššie uvedených sérií písomných bilaterálnych zmlúv a na určitých dokumentoch z toho istého obdobia. Tieto ustanovenia boli časom obnovované.

V tomto kontexte je potrebné zdôrazniť, že žiadosť o zhovievavosť predložená v mene spoločnosti Entaco Ltd potvrdzuje všetky zistenia Komisie v týchto konaniach. Spoločnosť Prym vo svojej odpovedi na námietky pripustila svoju účasť na porušeniach pravidiel, ale namietala voči veľkosti príslušných trhov.

2.   KONANIE

Tieto zistenia vyplynuli zo šetrení, ktoré Komisia vykonala 7. a 8. novembra 2001 podľa článku 14 ods. 3 nariadenia č. 17 v priestoroch niekoľkých producentov kovovej a textilnej galantérie v Spoločenstve (hlavne Entaco Ltd, Coats plc, William Prym GmbH & Co. KG a nemeckého združenia producentov spojovacej technológie VBT (Fachverband Verbindungs- und Befestigungstechnik)). Prostredníctvom uvedených šetrení a nasledujúcich žiadostí o informácie podľa článku 11 nariadenia č. 17 Komisia získala listinné dôkazy o porušovaní článku 81 Zmluvy o ES týmito podnikmi: William Prym GmbH a Co. KG, Prym Consumer GmbH & Co. KG, Coats Holdings Ltd, J & P Coats Ltd a Entaco Ltd. Šetrenia boli výsledkom informácií, ktoré poskytol pán Martin Ellis zo spoločnosti Entaco od 23. augusta 2000 do 6. augusta 2001. Príslušné útvary Komisie považovali tieto informácie za žiadosť pána Martina Ellisa zo spoločnosti Entaco o zhovievavosť v liste zo dňa 21. augusta 2001.

V apríli, máji, júni a októbri 2003 Komisia zaslala žiadosti o informácie podľa článku 11 nasledujúcim výrobcom kovovej a textilnej galantérie v Európskom spoločenstve: Coats plc, William Prym GmbH & Co. KG, Entaco Ltd a združeniu VBT a Needle Industries (India) Private Ltd.

Dňa 15. marca 2004 Komisia adresovala námietky spoločnostiam Prym, Entaco a Coats v súlade s článkom 3 nariadenia (ES) č. 2842/98, ktoré spoločnosť Entaco dostala 16. marca 2004 a spoločnosti Coats a Prym dňa 17. marca 2004. Prístup k spisu bol stranám umožnený v elektronickej forme. Každá z nich dostala CD-ROM s dokumentmi o spise Komisie dňa 26. marca 2004.

Vypočutie sa konalo 18. júna 2004. Porada s riaditeľstvom A a právnym servisom sa uskutočnila 18. septembra 2004.

3.   RELEVANTNÉ TRHY

Komisia identifikovala tri relevantné trhy s výrobkami i) európsky trh s ihlami na ručné šitie a ručné práce (hlavne vrátane špeciálnych ihiel), na ktorom došlo k rozdeleniu trhu s výrobkami a geografického trhu (trhová hodnota približne EUR 30 mil.), ii) európsky trh s „inými potrebami na šitie a pletenie, vrátane špendlíkov, ihlíc na pletenie/ihlíc“ (trhová hodnota približne EUR 30 mil.), a iii) európsky trh s inou kovovou galantériou vrátane zipsov a iných zapínadiel (EUR 1,5 miliardy), na ktorých sa rozdelenie trhu uskutočnilo až od 10. septembra 1994 do 13. marca 1997. Trh s ihlami na ručné šitie a ručné práce musí byť odlíšený od trhu s ihlami pre priemyselné stroje, ktoré neboli vyrobené podnikmi počas obdobia porušovania pravidiel. Spoločnosť Prym tvrdí, že ihly na ručné šitie a ručné práce sa majú považovať za oddelené relevantné trhy. Tento názor však nemožno prijať, nakoľko ho iné podniky nepodporujú a dohody o porušení pravidiel sa vzťahujú na oba typy ihiel.

4.   MECHANIZMUS PORUŠENIA PRAVIDIEL

1.

Spoločnosť Coats bola chránená pred hospodárskou súťažou zo strany spoločností Entaco a Prym na úrovni maloobchodu (pre jej značku Milward), pretože:

Spoločnosť Entaco nemohla konkurovať spoločnosti Coats na základe zmlúv, ktoré podpísala so spoločnosťami Coats a Prym pre Spojené kráľovstvo a kontinentálnu Európu na úrovni maloobchodu.

Podľa bodu 2.2 dohody o dodávkach a nákupe nesmie spoločnosť Entaco dodávať svoje výrobky odberateľom spoločnosti Coats v Spojenom kráľovstve: „Entaco nebude dodávať výrobky odberateľom v Spojenom kráľovstve okrem odberateľov, ktorým dodávateľ dodáva výrobky pred dátumom uzatvorenia tejto dohody na existujúcich úrovniach obchodovania.

Podľa bodu 2.2 dohody o distribúcii medzi spoločnosťami Prym a Entaco nesmie spoločnosť Entaco predávať odberateľom spoločností Coats a Prym v kontinentálnej Európe: „Entaco nebude predávať výrobky žiadnej osobe v danom území [Európa bez Spojeného kráľovstva a Írskej republiky] okrem súčasných klientov a/alebo distributéra [odberateľ spoločnosti Prym] a/alebo skupiny Coats.

Spoločnosť Entaco preto nebola na trhu nezávislou silou, keďže mohla v skutočnosti predávať len spoločnostiam Coats alebo Prym.

Spoločnosť Prym potrebovala podporu spoločnosti Coats, aby zastavila vstup spoločnosti Entaco na kontinentálny európsky trh.

Je tiež potrebné mať na pamäti, že na uplatňovanie dohody o rozdelení trhu stačilo, aby spoločnosť Coats (ako hlavný odberateľ v Spojenom kráľovstve) nakupovala od spoločnosti Entaco a nie od spoločnosti Prym. Takto bola obmedzená činnosť spoločnosti Prym v Spojenom kráľovstve a zároveň bolo zabezpečené, že spoločnosť Entaco musela zostať mimo kontinentálnu Európu, pretože ak by tak neurobila, spoločnosť Coats by ju prestala považovať za výhradného dodávateľa tak, ako je uvedené v bode 2.2 dohody o dodávkach a nákupe medzi spoločnosťami Entaco a Coats:

[…] b) plní svoje povinnosti podobného charakteru podľa dohody medzi dodávateľom a spoločnosťou Prym zo dňa [10. septembra 1994]/[1. apríla 1997].

Okrem toho, Coats ako hlavný distributér v Európe, bol v pozícii, keď pomocou svojich objednávok výrobkov staval proti sebe spoločnosti Entaco a Prym, čo predstavovalo iný spôsob vyvíjania tlaku na spoločnosť Prym.

2.

Spoločnosť Entaco chcela byť výhradným dodávateľom spoločnosti Coats v Spojenom kráľovstve v rámci zabezpečenia svojej produkcie; inak by neuzatvorila dohodu o rozdelení trhu s výrobkami, čím obmedzila svoj podnikateľský rozvoj. Vskutku, spoločnosť Entaco súhlasila s veľmi výrazným obmedzením svojej činnosti:

V hlavnej dohode: „Entaco súhlasí s obmedzením svojich výrobných a distribučných činností v sektore galantérie len na ihly, a nebude rozširovať svoje aktivity na špendlíky, zatváracie špendlíky, spony zložené zo štyroch kusov, ihlice alebo iné galantérske výrobky bez predchádzajúceho súhlasu spoločnosti Prym“ (doplnenie k bodu 2.3 kúpnej zmluvy medzi spoločnosťami Prym a Entaco).

Uvedené sa nachádza v dohode o distribúcii pod bodom 2.2 a rovná sa dohode o geografickom rozdelení trhu.

Spoločnosť Entaco od spoločnosti Prym nedostala podobnú záruku. Preto potrebovala záruku odbytu svojej produkcie v Spojenom kráľovstve zo strany spoločnosti Coats, čoho sa jej dostalo.

Spoločnosť Entaco, ktorá vznikla odkúpením predchádzajúcej organizačnej zložky spoločnosti Coats pre produkciu ihiel, čelila konkurencii dvoch hlavných spoločností, Prym a Coats, ktoré boli prepojené záujmami akcionárov a „zvláštnym partnerstvom“. Pre spoločnosť Entaco bolo uzatvorenie tejto tripartitnej dohody najlepším možným obchodom, pretože získala bezpečný odbyt tým, že na výmenu ponúkla „nezávislú tvár na trhu“.

3.

Spoločnosť Prym by bez súhlasu spoločnosti Coats neuzatvorila dohodu o rozdelení trhu na potenciálny úkor svojho hlavného akcionára a svojho hlavného partnera (Coats) na európskom trhu s galantériou.

5.   ZÁVER

Porušenia, ktorých sa adresáti (1) dopustili, sú považované za „veľmi závažné“, pretože majú za cieľ rozdelenie vnútroštátnych trhov a rozdelenie trhov s výrobkami, čím obmedzujú hospodársku súťaž a ovplyvňujú obchod medzi členskými štátmi.

Keďže spoločnosť Entaco bola jediným podnikom, ktorý informoval Komisiu o existencii dohôd o rozdelení trhu a predložil rozhodujúci dôkaz, bez ktorého by dohody o rozdelení trhu nebolo možné odhaliť, a vzhľadom na jej neustálu spoluprácu sa navrhuje, aby bola v plnom rozsahu oslobodená od pokút.


(1)  William Prym GmbH & Co. KG a Prym Consumer GmbH & Co. KG, Coats Holdings Ltd a J & P Coats Ltd, Entaco Ltd a Entaco Group Ltd.


V Oznamy

ADMINISTRATÍVNE POSTUPY

Rada

27.6.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 147/26


VEREJNÁ VÝZVA

Európska spolupráca v oblasti vedeckého a technického výskumu (COST)

2009/C 147/16

COST spája výskumníkov a expertov z rôznych krajín, ktorí pracujú na špecifických témach. Nefinancuje samotný výskum, ale podporuje činnosti súvisiace s vytváraním sietí, ako napríklad rokovania, konferencie, krátkodobé vedecké výmeny a podporné činnosti (outreach). V súčasnosti podporuje viac ako 200 vedeckých sietí (akcií).

COST víta návrhy na akcie, ktoré prispievajú k vedeckému, technickému, ekonomickému, kultúrnemu alebo spoločenskému rozvoju v Európe. Osobitne vítané sú návrhy, ktoré zohrávajú pilotnú úlohu pre iné európske programy a/alebo sú iniciatívou začínajúcich výskumníkov.

Rozvoj pevnejších väzieb medzi európskymi výskumníkmi má zásadný význam pri vytváraní Európskeho výskumného priestoru (ERA). COST stimuluje nové, inovatívne, interdisciplinárne a široké vedecké siete v Európe. Činnosti COST-u vykonávajú výskumné tímy s cieľom posilniť základy pre budovanie vedeckej excelentnosti v Európe.

Štruktúra COST-u pozostáva z deviatich širších oblastí (biomedicína a molekulárne biovedy; chémia a molekulárne vedy a technológie; veda o systéme Zeme a riadenie životného prostredia; výživa a poľnohospodárstvo; lesy, ich produkty a služby; jednotlivci, spoločnosť, kultúra a zdravie; informačné a komunikačné technológie; materiály, fyzikálne vedy a nanovedy; doprava a urbanistický rozvoj). Zamýšľaný rozsah každej z týchto oblastí je bližšie vysvetlený na www.cost.esf.org

Navrhovatelia sa vyzývajú, aby svoje témy zaradili do jednej z týchto oblastí. Interdisciplinárne návrhy, ktoré sa nedajú ľahko zaradiť do jedinej oblasti, sú obzvlášť vítané a budú posudzované osobitne Stálym orgánom pre posudzovanie interdisciplinárnych návrhov.

Návrhy by mali združovať výskumníkov z aspoň piatich krajín COST-u. Je možné očakávať finančnú podporu približne 100 000 EUR ročne obvykle na obdobie 4 rokov.

Návrhy sa budú posudzovať v dvoch fázach. Predbežné návrhy (maximálne 1 500 slov/3 strany) predložené s použitím on-line vzoru dostupného na www.cost.esf.org/opencall by mali poskytnúť stručný prehľad o návrhu a jeho zamýšľanom dosahu. Návrhy, ktoré nespĺňajú kritériá oprávnenosti COST-u (napr. požadujúce financovanie výskumu), budú vylúčené. Oprávnené návrhy bude posudzovať výbor pre danú oblasť v súlade s kritériami uverejnenými na www.cost.esf.org Predkladatelia vybratých predbežných návrhov sa vyzvú, aby predložili kompletné návrhy. Kompletné návrhy sa odborne preskúmajú podľa hodnotiacich kritérií, ktoré sú prístupné na www.cost.esf.org/opencall Rozhodnutie sa obyčajne prijme do šiestich mesiacov od termínu uzávierky a očakáva sa, že akcie sa začnú o tri mesiace neskôr.

Termín uzávierky na predloženie predbežných návrhov je 25. september 2009 o 17.00 hod. stredoeurópskeho času. Približne 80 kompletných návrhov sa prizve k záverečnému výberu asi 30 nových akcií.

Do 13. novembra 2009 sa úspešní kandidáti vyzvú k predloženiu kompletných návrhov, pričom lehota na ich predloženie je stanovená do 15. januára 2010 a konečné rozhodnutie sa očakáva v máji 2010. Ďalší termín uzávierky sa plánuje na 26. marca 2010.

Navrhovatelia môžu kontaktovať svojich národných koordinátorov COST-u (CNC) s cieľom získať ďalšie informácie a usmernenia – pozri www.cost.esf.org/cnc

Návrhy sa musia predložiť on-line na webovú stránku úradu COST.

COST získava finančnú podporu pre svoje koordinačné činnosti z rámcového programu EÚ pre výskum a technologický rozvoj. Úrad COST, ktorý spravuje Európska vedecká nadácia, a ktorý vystupuje ako vykonávací subjekt COST-u, poskytne pre oblasti a akcie COST-u vedecký sekretariát.


KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

Komisia

27.6.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 147/28


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Vec COMP/M.5562 – Fortis Private Equity/Kuiken)

Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní

(Text s významom pre EHP)

2009/C 147/17

1.

Komisii bolo dňa 22. júna 2009 podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1) doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii, ktorou podnik Fortis Private Equity Holding Nederland B.V. („Fortis Private Equity“, Holandsko), kontrolovaný podnikom Fortis Bank Nederland N.V. („Fortis Bank Nederland“, Holandsko), získava v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady kontrolu nad celým podnikom Kuiken N.V. („Kuiken“, Holandsko) prostredníctvom kúpy akcií.

2.

Predmet činnosti dotknutých podnikov:

Fortis Bank Nederland: banková skupina pôsobiaca v oblasti retailového bankovníctva, obchodného bankovníctva a súkromného bankovníctva,

Fortis Private Equity: dcérska spoločnosť podniku Fortis Bank Nederland pôsobiaca v oblasti investícií do súkromných majetkových zdrojov v stredných podnikoch v Holandsku,

Kuiken: holdingová skupina spoločností pôsobiaca v oblasti distribúcie ťažkých zariadení používaných v stavebníctve, pri narábaní s materálmi a v poľnohospodárstve.

3.

Na základe predbežného posúdenia a bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie v tejto veci, sa Komisia domnieva, že oznámená transakcia by mohla spadať do rozsahu pôsobnosti nariadenia (ES) č. 139/2004. V súlade s oznámením Komisie týkajúcim sa zjednodušeného konania pre posudzovanie určitých druhov koncentrácií podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (2) je potrebné uviesť, že túto vec je možné posudzovať v súlade s postupom stanoveným v oznámení.

4.

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr do 10 dní od dátumu uverejnenia tohto oznámenia. Pripomienky je možné zaslať faxom (+32 2 2964301 alebo 2967244) alebo poštou s uvedením referenčného čísla COMP/M.5562 – Fortis Private Equity/Kuiken na túto adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ C 56, 5.3.2005, s. 32.