ISSN 1725-5236

doi:10.3000/17255236.CA2009.105.slo

Úradný vestník

Európskej únie

C 105A

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 52
7. mája 2009


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

V   Oznamy

 

ADMINISTRATÍVNE POSTUPY

 

Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok

2009/C 105A/01

Oznámenie o výberovom konaní na pozíciu: programátor analytik — Referenčné číslo: EF/TA/09/01

1

2009/C 105A/02

Oznámenie o výberovom konaní na pozíciu: manažér výskumu (riadenie ľudských zdrojov) — Referenčné číslo: EF/TA/09/07

2

 

2009/C 105A/03

PREHĽAD VÝBEROVÝCH KONANÍ V Ú. V. EÚ C A

s3

SK

 


V Oznamy

ADMINISTRATÍVNE POSTUPY

Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok

7.5.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

CA 105/1


OZNÁMENIE O VÝBEROVOM KONANÍ NA POZÍCIU: PROGRAMÁTOR ANALYTIK

REFERENČNÉ ČÍSLO: EF/TA/09/01

(2009/C 105 A/01)

Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound) so sídlom v Dubline v Írsku hľadá uchádzača na pozíciu programátora analytika.

Úspešný kandidát bude pracovať pod vedením vedúceho oddelenia IKT a bude zodpovedať za plnenie niektorých alebo všetkých z týchto úloh:

Realizácia Microsoft Office Sharepoint Server 2007 (MOSS) vrátane konfigurácie, integrácie s existujúcimi systémami, prispôsobenia a programovania softvéru.

Redizajn a vývoj intranetu: návrh a realizácia vhodného riešenia na zlepšenie aktuálnej intranetovej stránky Eurofoundu a súvisiacich aplikácií.

Analýza požiadaviek, špecifikovanie a implementácia podnikových aplikácií v úzkej spolupráci so zamestnancami Eurofoundu z príslušných útvarov.

Implementácia, dokumentovanie a podpora aplikácií založených na intranete v úzkej spolupráci s externými dodávateľmi Eurofoundu v oblasti programovania.

Úzka spolupráca s ostatnými členmi tímu IKT s cieľom poskytovať všeobecnú pomoc a podporu v oblasti IKT a pri hľadaní chýb prostredníctvom podpory používateľov IKT.

Ďalšie pridelené úlohy a povinnosti.

Výberové konanie je otvorené pre uchádzačov, ktorí:

sú občanmi jedného z členských štátov Európskej únie,

požívajú občianske práva v plnom rozsahu,

splnili všetky zo zákona vyplývajúce povinnosti týkajúce sa základnej vojenskej služby,

dokážu predložiť posudky a odporúčania o tom, že majú predpoklady na plnenie stanovených pracovných povinností,

majú dôkladnú znalosť jedného z úradných jazykov Európskej únie a dostatočnú znalosť ďalšieho jazyka únie vrátane výbornej znalosti angličtiny, ktorá je hlavným jazykom nadácie,

majú úplné stredoškolské vzdelanie ukončené diplomom, ktorý umožňuje pokračovať v univerzitnom štúdiu,

majú pracovnú prax v rozsahu aspoň troch rokov po získaní diplomu vrátane dvoch rokov skúseností v podobnej pozícii.

Úspešný uchádzač bude prijatý v kategórii AST v triede 3 ako dočasný zamestnanec na čas neurčitý.

Všetky informácie o pozícii a výberovom konaní sú spolu s prihlasovacím formulárom k dispozícii na internetovej stránke Eurofoundu: www.eurofound.europa.eu/about/vacancies/. Uchádzačom odporúčame, aby si oznámenie o výberovom konaní prečítali pozorne, pretože neúplné žiadosti budú vyradené.

Všetky žiadosti sa musia predložiť na oficiálnom prihlasovacom formulári, ktorý je takisto k dispozícii na internetovej stránke.

Uzávierka prihlášok: 7. júna 2009.


7.5.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

CA 105/2


OZNÁMENIE O VÝBEROVOM KONANÍ NA POZÍCIU: MANAŽÉR VÝSKUMU (RIADENIE ĽUDSKÝCH ZDROJOV)

REFERENČNÉ ČÍSLO: EF/TA/09/07

(2009/C 105 A/02)

Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound) so sídlom v Dubline v Írsku hľadá uchádzača na pozíciu manažéra výskumu (M/Ž) – riadenie ľudských zdrojov.

Pozícia manažéra výskumu – riadenie ľudských zdrojov bude patriť do oddelenia vzťahov so sociálnymi partnermi a rozvoja pracovísk, ktoré je zamerané na hybné sily zmien, ako je globalizácia, technologické zmeny a starnutie populácie, a skúma vplyv týchto faktorov na svet práce. Oddelenie plánuje posilniť svoje kapacity v oblasti skúmania otázok súvisiacich s organizáciou práce, rovnováhou medzi pracovným a súkromným životom, produktivitou, inovačným potenciálom, motiváciou a rozvojom ľudského kapitálu z perspektívy podniku.

Úspešný uchádzač sa bude venovať analýze a zaznamenávaniu výsledkov dosiahnutých na medzinárodnej úrovni riadenia ľudských zdrojov a môže uplatniť svoje skúsenosti pri navrhovaní a realizácii výskumných projektov v opísaných oblastiach. Bude sa zodpovedať vedúcemu oddelenia vzťahov so sociálnymi partnermi a rozvoja pracovísk a zohrávať kľúčovú úlohu v rozvoji tohto nového smerovania, sústreďujúc sa na podnikovú úroveň.

Výberové konanie je otvorené pre uchádzačov, ktorí:

sú občanmi jedného z členských štátov Európskej únie,

požívajú občianske práva v plnom rozsahu,

splnili všetky zo zákona vyplývajúce povinnosti týkajúce sa základnej vojenskej služby,

dokážu predložiť posudky a odporúčania o tom, že majú predpoklady na plnenie stanovených pracovných povinností,

majú dôkladnú znalosť jedného z úradných jazykov Európskej únie a dostatočnú znalosť ďalšieho jazyka únie vrátane výbornej znalosti angličtiny, ktorá je hlavným jazykom nadácie,

majú ukončené najmenej 4-ročné vysokoškolské vzdelanie v oblasti riadenia ľudských zdrojov alebo podnikovej správy,

majú pracovné skúsenosti v príslušnej oblasti v rozsahu aspoň šiestich rokov po ukončení vysokoškolského štúdia.

Úspešný uchádzač bude prijatý v kategórii AD triede 7 ako dočasný zamestnanec na čas neurčitý.

Všetky informácie o pozícii a výberových konaniach sú spolu s prihlasovacím formulárom k dispozícii na internetovej stránke Eurofound: www.eurofound.europa.eu/about/vacancies/. Uchádzačom odporúčame, aby si oznámenie o výberovom konaní prečítali pozorne, pretože neúplné žiadosti budú vyradené.

Všetky žiadosti sa musia predložiť na oficiálnom prihlasovacom formulári, ktorý je takisto k dispozícii na internetovej stránke.

Uzávierka prihlášok: 7. júna 2009.


7.5.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

CA 105/s3


PREHĽAD „VÝBEROVÝCH KONANÍ“ V Ú. V. EÚ C A

Pripojený je zoznam Ú. v. EÚ C A, ktoré boli vydané počas tohto roku.

Ak nie je uvedené inak, Ú. v. EÚ vyšli vo všetkých jazykoch.

9

(DE/EN/FR)

10

(IT)

12

(DE/FR)

13

 

14

(DE/EN/FR)

16

(DE/EN/FR)

17

(BG/ET/LT/LV/MT/RO)

20

 

21

(DE/EN/FR)

23

 

24

(DE/FR/NL)

25

(BG/ET/LT/LV/MT/RO)

28

(DE/EN/FR)

34

(FR)

36

(GA/EN)

37

 

38

 

39

(SV)

41

(DE/EN/FR)

42

(EN)

45

 

46

(DE/EN/FR)

47

 

52

(DA/FI/MT)

58

(DE/EN/FR)

59

(DE/EN/ES/FR/PT/SV)

62

(BG/CS/LT/LV/MT/PL/RO/SK)

63

 

70

 

71

 

75

(DE/EN/FR)

80

(FR)

84

(BG/RO)

86

 

91

 

93

(BG/RO)

94

 

95

 

97

(DE/EN/FR)

98

 

99

(GA/EN)

103

 

104

(CS/PL)

105