ISSN 1725-5236

doi:10.3000/17255236.C_2009.093.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 93

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 52
22. apríla 2009


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

I   Uznesenia, odporúčania a stanoviská

 

ODPORÚČANIA

 

Európska centrálna banka

2009/C 093/01

Odporúčanie Európskej Centrálnej Banky z 3. apríla 2009 Rade Európskej únie o externom audítorovi De Nederlandsche Bank (ECB/2009/8)

1

 

STANOVISKÁ

 

Komisia

2009/C 093/02

Stanovisko Komisie z 21. apríla 2009 týkajúce sa upraveného plánu likvidácie rádioaktívneho odpadu, ktorý vzniká v jadrovej elektrárni Civaux nachádzajúcej sa vo Francúzsku, v súlade s článkom 37 Zmluvy o Euratome

2

 

Európska centrálna banka

2009/C 093/03

Stanovisko európskej centrálnej banky z 5. marca 2009 na žiadosť Rady Európskej únie k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2006/48/ES a 2006/49/ES, pokiaľ ide o banky pridružené k ústredným inštitúciám, niektoré položky vlastných zdrojov, veľkú majetkovú angažovanosť, mechanizmy dohľadu a krízové riadenie (CON/2009/17)

3

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Komisia

2009/C 093/04

Výmenný kurz eura

16

 

INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

2009/C 093/05

Súhrnné informácie oznámené členskými štátmi o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 1857/2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na štátnu pomoc pre malé a stredné podniky (MSP) pôsobiace v poľnohospodárskej výrobe, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 70/2001

17

 

V   Oznamy

 

ADMINISTRATÍVNE POSTUPY

 

Európsky úrad pre výber pracovníkov (EPSO)

2009/C 093/06

Oznámenie o verejných výberových konaniach EPSO/AD/166/09 a EPSO/AD/167/09

21

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA SPOLOČNEJ OBCHODNEJ POLITIKY

 

Komisia

2009/C 093/07

Oznámenie o začatí čiastočného predbežného preskúmania antidumpingových opatrení uplatniteľných na dovoz ferosilícia s pôvodom v Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko

22

SK

 


I Uznesenia, odporúčania a stanoviská

ODPORÚČANIA

Európska centrálna banka

22.4.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 93/1


ODPORÚČANIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY

z 3. apríla 2009

Rade Európskej únie o externom audítorovi De Nederlandsche Bank

(ECB/2009/8)

2009/C 93/01

RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, a najmä na jeho článok 27.1,

keďže:

(1)

Účty Európskej centrálnej banky (ďalej len „ECB“) a národných centrálnych bánk overujú nezávislí externí audítori odporúčaní Radou guvernérov ECB a schválení Radou Európskej únie.

(2)

Dňa 12. júla 2005 bol Josephus Andreas Nijhuis, registrovaný účtovník a predseda predstavenstva spoločnosti PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. (ďalej len „PWC“), konajúci vo vlastnom mene, vymenovaný za externého účtovníka De Nederlandsche Bank (ďalej len „DNB“) na dobu neurčitú od finančného roka 2005.

(3)

Josephus Andreas Nijhuis odstúpil z PWC s účinnosťou od 1. októbra 2008. Je preto potrebné pre DNB vymenovať nového audítora.

(4)

DNB ma záujem si za svojho externého audítora na finančné roky 2008 až 2011 vybrať spoločnosť PWC,

PRIJALA TOTO ODPORÚČANIE:

Odporúča sa, aby bola spoločnosť PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. vymenovaná za externého audítora De Nederlandsche Bank na finančné roky 2008 až 2011.

Vo Frankfurte nad Mohanom 3. apríla 2009

prezident ECB

Jean-Claude TRICHET


STANOVISKÁ

Komisia

22.4.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 93/2


STANOVISKO KOMISIE

z 21. apríla 2009

týkajúce sa upraveného plánu likvidácie rádioaktívneho odpadu, ktorý vzniká v jadrovej elektrárni Civaux nachádzajúcej sa vo Francúzsku, v súlade s článkom 37 Zmluvy o Euratome

(Len francúzsky text je autentický)

2009/C 93/02

Vláda Francúzska doručila 24. novembra 2008 Európskej komisii v súlade s článkom 37 Zmluvy o Euroatome všeobecné údaje, ktoré sa týkajú upraveného plánu likvidácie rádioaktívneho odpadu, ktorý vzniká v jadrovej elektrárni Civaux.

Na základe týchto údajov a po porade so skupinou odborníkov Komisia vypracovala toto stanovisko:

1.

Vzdialenosť od elektrárne k najbližšiemu bodu v susediacej krajine, konkrétne Jersey (Normanské ostrovy, závislé územia Britskej koruny), je približne 360 km. Pokiaľ ide o členské štáty, vzdialenosť je približne 400 km v prípade Španielska a približne 470 km v prípade Spojeného kráľovstva a Belgicka.

2.

Plánovaná úprava povedie k všeobecnému zníženiu prípustných hodnôt vypúšťania plynných a tekutých látok, s výnimkou tekutého tritia, u ktorého sa predpokladá zvýšenie.

3.

Plánovaná zmena nespôsobí pri bežných prevádzkových podmienkach vystavenie žiareniu, ktoré má nepriaznivý vplyv na zdravie obyvateľstva iných členských štátov alebo susediacej krajiny.

4.

V prípade neplánovaného uvoľnenia rádioaktívnych látok, ktoré môže nastať po havárii typu a rozsahu, ktoré sú uvedené v pôvodných všeobecných údajoch, plánovaná úprava systému riadenia paliva nepovedie k zvýšeniu dávok žiarenia, ktoré má nepriaznivý vplyv na zdravie obyvateľstva iného členského štátu alebo susediacej krajiny.

Komisia teda zastáva názor, že vykonávanie upraveného plánu likvidácie rádioaktívneho odpadu z jadrovej elektrárne Civaux nachádzajúcej sa vo Francúzsku, a to za bežnej prevádzky, ako aj v prípade havárie typu a rozsahu, ktoré sú uvedené vo všeobecných údajoch, nespôsobí rádioaktívnu kontamináciu vody, pôdy alebo ovzdušia iného členského štátu alebo susediacej krajiny.


Európska centrálna banka

22.4.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 93/3


STANOVISKO EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY

z 5. marca 2009

na žiadosť Rady Európskej únie k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2006/48/ES a 2006/49/ES, pokiaľ ide o banky pridružené k ústredným inštitúciám, niektoré položky vlastných zdrojov, veľkú majetkovú angažovanosť, mechanizmy dohľadu a krízové riadenie

(CON/2009/17)

2009/C 93/03

Úvod a právny základ

Európska centrálna banka (ECB) prijala 22. októbra 2008 žiadosť Rady Európskej únie o stanovisko k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2006/48/ES a 2006/49/ES, pokiaľ ide o banky pridružené k ústredným inštitúciám, niektoré položky vlastných zdrojov, veľkú majetkovú angažovanosť, mechanizmy dohľadu a krízové riadenie (1) (ďalej len „navrhovaná smernica“) (2).

Právomoc ECB vydať stanovisko je založená na článku 105 ods. 4 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva. V súlade s článkom 17.5. prvou vetou rokovacieho poriadku Európskej centrálnej banky Rada guvernérov prijala toto stanovisko.

Všeobecné pripomienky

Reforma európskych mechanizmov dohľadu vo finančnom sektore

1.

ECB zdôrazňuje, že konkrétnymi pripomienkami v tomto stanovisku nie sú dotknuté prípadné budúce príspevky do širšej európskej diskusie o reforme európskych mechanizmov dohľadu (3), najmä v súvislosti s odporúčaniami expertnej skupiny na vysokej úrovni, ktorú zriadila Komisia (4).

Právne nástroje na ustálené uplatňovanie európskej bankovej legislatívy

2.

ECB sa niekoľkokrát vyjadrila (5), že súčasná štruktúra smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/48/ES zo 14. júna 2006 o začatí a vykonávaní činností úverových inštitúcií (prepracované znenie) (6) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/49/ES zo 14. júna 2006 o kapitálovej primeranosti investičných spoločností a úverových inštitúcií (prepracované znenie) (7) by sa nemala považovať za konečný želaný výsledok, ale skôr za jeden krok dlhodobého procesu na vytvorenie priamo uplatniteľného súboru vykonávacích opatrení úrovne 2 pre finančné inštitúcie v Európskej únii v súlade s princípmi a cieľmi vytvorenými na základe Lamfalussyho prístupu. Smernica 2006/48/ES sa len v obmedzenej miere opiera o komitológiu a dáva len malý priestor pre prijatie vykonávacích opatrení (8). Implementácia Bazileja II (9) ponúkla jedinečnú príležitosť na revíziu smernice 2006/48/ES v tomto duchu, ktorá nebola využitá. Preto je potrebné v oblasti bankovníctva ešte veľa urobiť, aby sa dosiahlo plné využitie výhod Lamfalussyho regulačného prístupu. Tento postup by si vyžadoval: i) obmedzenie právnych aktov Spoločenstva úrovne 1 na rámcové zásady, ktoré by odrážali základné politické rozhodnutia a podstatné otázky; a ii) zlúčenie technických ustanovení do jedného alebo viacerých priamo uplatniteľných nariadení na úrovni 2, ktoré by sa pri zvýšenom využití komitológie postupne stali hlavným súborom technických pravidiel platných pre finančné inštitúcie v EÚ. V tejto súvislosti zastáva ECB názor, že väčšina technických príloh smernice 2006/48/ES a smernice 2006/49/ES by malo byť prijatých rovno ako opatrenia úrovne 2 a pokiaľ je to v súlade s potrebou flexibility pri vnútroštátnej implementácii, tak ako nariadenia Komisie.

3.

Vzhľadom na obmedzené možnosti prijať podstatné a štruktúrované vykonávacie opatrenia úrovne 2 v súvislosti so smernicami 2006/48/ES a 2006/49/ES získavajú významnejšiu úlohu usmernenia na úrovni 3 Lamfalussyho rámca. ECB v tejto súvislosti poznamenáva, že navrhovaná smernica po prvý raz zavádza do smernice 2006/48/ES výslovné odkazy na usmernenia a odporúčania Výboru európskych orgánov bankového dohľadu (ďalej len „CEBS“) (10). ECB oceňuje prínos týchto usmernení, dôležitú prácu, ktorú CEBS vykonáva pri zbližovaní noriem a praxe v oblasti dohľadu, ako aj potrebu zabezpečiť ich dodržiavanie členskými štátmi. Tieto usmernenia však vzhľadom na svoju nezáväznú povahu nezabezpečujú jednotné uplatňovanie právnych predpisov Spoločenstva v členských štátoch. V súlade so zásadami „lepšej právnej úpravy“ (11) by sa v právnych predpisoch Spoločenstva nemali používať výslovné odkazy na takéto nezáväzné usmernenia. ECB namiesto toho odporúča, aby navrhovaná smernica stanovila oblasti, v ktorých má CEBS prispievať k väčšiemu zblíženiu postupov v oblasti dohľadu. Navyše v súlade s Lamfalussyho prístupom a odporúčaním uvedeným v odseku 2, ako aj s cieľom ďalej prispievať k prijatiu harmonizovaného právneho rámca na úrovni EÚ by mohlo byť v niektorých prípadoch vhodné, aby zákonodarné orgány Spoločenstva previedli materiálny obsah týchto nezáväzných usmernení CEBS úrovne 3 do záväzných právnych predpisov Spoločenstva a to buď na úroveň 1 v rámci postupu spolurozhodovania alebo vo forme vykonávacích opatrení úrovne 2, ktoré by Komisia prijala v rámci svojej právomoci v oblasti komitológie a ktoré by sa jednotne uplatňovali vo všetkých členských štátoch (12).

4.

ECB chápe, že podnetom pre viacero zmien a doplnení smerníc 2006/48/ES a 2006/49/ES navrhovaných Komisiou boli nedávne finančné turbulencie a že reštrukturalizácia týchto smerníc nebola za daných okolností mysliteľná. ECB sa však domnieva, že zásadná revízia týchto smerníc v súlade s uvedenými zásadami by výraznou mierou prispela k posilneniu právnej istoty a transparentnosti právnych predpisov Spoločenstva v oblasti bankovníctva. Pri súčasných problémoch na trhu sa ukazuje dôležitosť právnych nástrojov, ktoré môžu byť ľahko zmenené a doplnené tak, aby sa prispôsobili meniacim sa podmienkam, t. j. vykonávacích opatrení úrovne 2, pričom len rámcové princípy by mali byť upravené v neflexibilných právnych aktoch úrovne 1, keďže tieto sa javia byť stálejšieho charakteru. ECB vyzýva zákonodarné orgány EÚ, aby aj vo svetle záverov expertnej skupiny na vysokej úrovni zobrali do úvahy uvedené odporúčania.

Komitológia

5.

Komisia nedávno predložila návrhy dvoch vykonávacích smerníc, ktoré sa týkajú technických ustanovení ohľadom riadenia rizík (13). ECB poznamenáva, že niektoré z týchto technických ustanovení sa týkajú sekuritizácie a metodík používaných ratingovými agentúrami. ECB nemá konkrétne pripomienky k týmto osobitným ustanoveniam a súhlasí s názorom Komisie, pokiaľ ide o postupnosť opatrení úrovne 1 a 2 (14) a síce, že: i) v záujme prepojenia právnych úprav a transparentnosti by opatrenia úrovne 2 v zásade nemali predchádzať opatreniam úrovne 1, aby sa tak nebránilo diskusii o ich obsahu; a ii) práca na opatreniach úrovne 1 a 2 by sa mala pokiaľ je to možné uskutočňovať súbežne. Takýto postup by uľahčil výkon poradnej úlohy ECB podľa článku 105 ods. 4 Zmluvy v súvislosti s navrhovanými právnymi aktami Spoločenstva (vrátane návrhov vykonávacích opatrení úrovne 2).

Konkrétne pripomienky

Medzibankové expozície a uskutočňovanie menovej politiky (nový navrhovaný článok 113 ods. 3 a 4 smernice 2006/48/ES)

6.

ECB v zásade víta cieľ navrhovanej smernice, ktorým je zlepšenie riadenia rizík a likvidity v úverových inštitúciách a to aj v súvislosti s medzibankovými expozíciami (15). ECB najmä zdieľa názor Komisie, že medzibankové expozície prinášajú výrazné riziko, keďže banky, hoci podliehajú regulácii, môžu zlyhať, a tiež že veľké medzibankové expozície si vyžadujú veľmi obozretné riadenie (16).

7.

ECB poznamenáva, že navrhovaná smernica zavádza výnimku pre „aktíva predstavujúce pohľadávky a iné expozície voči inštitúciám za predpokladu, že tieto expozície… netrvajú dlhšie než do nasledujúceho pracovného dňa a sú denominované v mene členského štátu využívajúceho túto možnosť pod podmienkou, že touto menou nie je euro“ (17). ECB je toho názoru, že uvedené ustanovenie vzbudzuje obavy v súvislosti s rovnosťou podmienok hospodárskej súťaže a že by toto ustanovenie malo byť zmenené a doplnené tak, aby zabezpečovalo rovnaké zaobchádzanie medzi členskými štátmi.

8.

ECB tiež vyzýva k opatrnosti pri tvorbe opatrení týkajúcich sa obmedzení medzibankových expozícií, keďže navrhované opatrenia by nemali narúšať plynulý tok likvidity na medzibankovom trhu. Z hľadiska uskutočňovania menovej politiky by nebolo žiadúce obmedzovať plynulý tok likvidity na medzibankovom trhu, najmä pri veľmi krátkych splatnostiach, ktoré sú jednodňové alebo nepresahujú jeden týždeň, a to tak za normálnych okolností ako aj pri súčasných problémoch na finančnom trhu. Za normálnych okolností sú obchodné aktivity protistrán Eurosystému prostriedkom prerozdelenia krátkodobej likvidity na trhu a preto by nemali byť obmedzené, keďže by to bolo na ujmu hladkého smerovania krátkodobých sadzieb na peňažnom trhu k minimálnej úrokovej sadzbe pre hlavnú refinančnú operáciu Eurosystému.

9.

V súvislosti s uvedeným ECB zdôrazňuje, že požičiavanie s krátkou lehotou splatnosti nepredstavuje riziko podobného rozsahu ako požičiavanie s dlhšou lehotou splatnosti. Úverová kvalita u protistrán sa tiež líši. Pokiaľ ide o navrhovanú hranicu medzibankových expozícií vo výške 25 % vlastných zdrojov úverovej inštitúcie alebo v sume 150 miliónov EUR (18) bez ohľadu na ich splatnosť, interná kvantitatívna analýza ECB ukazuje, že nezanedbateľné množstvo bánk by bolo pri svojich jednodenných úverových aktivitách obmedzených pri podstatnom množstve transakcií, ak by bola uvedená hranica v platnosti pred začiatkom problémov na finančnom trhu v auguste 2007. To predstavuje podstatnú a neželateľnú zmenu v porovnaní s existujúcim právnym rámcom EÚ, ktorý členským štátom umožňuje úplne alebo čiastočne vyňať „pohľadávky a iné expozície voči inštitúciám splatné do jedného roka vrátane“ z pôsobnosti pravidiel upravujúcich veľké expozície (19). Z hľadiska uskutočňovania menovej politiky sa ECB domnieva, že uvedená navrhovaná hranica by bránila plynulému toku likvidity na medzibankovom trhu a mohla by mať nepriaznivé účinky na hladké fungovanie peňažného trhu s eurom. Hoci ECB zdôrazňuje, že úverové inštitúcie by mali v súlade s požiadavkami uvedenými v prílohe V smernice 2006/48/ES mať pripravené opatrenia na zmiernenie rizík a monitorovacie nástroje na riešenie potenciálneho rizika spojeného s veľmi krátkodobými medzibankovými expozíciami, uvítala by prijatie výnimky z uplatňovania režimu veľkej majetkovej angažovanosti pri pohľadávkach, ktoré majú veľmi krátku splatnosť, napr. do jedného týždňa. ECB by tiež uvítala, ak by sa v rámci celej EÚ uskutočnila analýza peňažného trhu a ak by sa na základe takej analýzy prípadne zaviedli určité opatrenia, akým je napríklad výnimka pre pohľadávky so splatnosťou viac ako jeden týždeň.

Otázky likvidity (nové navrhované prílohy V a XI a článok 41)

10.

ECB sa domnieva, že zmeny a doplnenia smernice 2006/48/ES týkajúce sa rizika likvidity (20), ktoré implementujú výsledky práce vykonanej Bazilejským výborom pre bankový dohľad (ďalej len „BCBS“) (21) a CEBS (22) sú potrebným a vítaným krokom berúc do úvahy dôležitosť riadenia rizika likvidity, ktorá sa stala zjavnou spolu s problémami, ktoré na trhu v súčasnosti sú. Berúc do úvahy aj možnú ďalšiu prácu Komisie je dôležité poskytnúť ďalšie pokyny týkajúce sa kľúčových prvkov, akými sú vymedzenie a stanovenie tolerancie voči riziku (23) a primeranosť ochranných rezerv likvidity (24). Berúc do úvahy úlohy centrálnych bánk v oblasti finančnej stability je potrebné zabezpečiť, aby mali primeraný prístup k informáciám, ktoré sa týkajú plánov bánk na financovanie pri nepredvídaných udalostiach.

11.

ECB poznamenáva, že CEBS pri svojom nedávnom technickom poradenstve Komisii, ktoré sa týkalo riadenia rizika likvidity (25), odporúča, aby orgány dohľadu nad cezhranične pôsobiacimi skupinami úzko koordinovali svoju činnosť najmä pomocou zvýšenej výmeny informácií obzvlášť v rámci kolégií orgánov dohľadu za účelom lepšieho porozumenia profilov rizika likvidity skupín a zabránenia nepotrebnému zdvojeniu požiadaviek. CEBS navrhuje aby orgány dohľadu podľa potreby aktívne zvažovali postúpenie úloh súvisiacich s dohľadom nad likviditou pobočiek na orgány dohľadu v domovskej krajine. Berúc do úvahy stále pokračujúcu prácu na postupoch pri riadení rizika likvidity a na postupoch týkajúcich sa delegovania výkonu dohľadu nad likviditou (liquidity concessions) (26) ECB poznamenáva, že jedným z dôsledkov hospodárskej a menovej únie je, že len domovský členský štát by mal byť zodpovedný za dohľad nad likviditou pobočiek úverových inštitúcií v rámci eurozóny. Pri ďalšej revízii smernice 2006/48/ES by sa mohlo rozlišovať medzi domovskými a hostiteľskými členskými štátmi, ktoré prijali euro, a členskými štátmi, ktoré euro neprijali. Ak majú príslušné orgány domovských a hostiteľských členských štátov odlišnú menu, mohli by sa na danú pobočku vzťahovať podmienky likvidity hostiteľského členského štátu. V rámci eurozóny však rozlišovanie pri pobočkách stratilo svoj význam, pretože tieto zdieľajú s ústredím rovnakú súvahu v rovnakej mene a nepotrebujú osobitné vlastné prostriedky alebo kapitál. Systémy ochrany vkladov zavedené a oficiálne uznané v jednom členskom štáte musia navyše zahŕňať vkladateľov na pobočkách zriadených úverovými inštitúciami v iných členských štátoch.

12.

ECB tiež odporúča zmenu a doplnenie článku 41 smernice 2006/48/ES, ktorý upravuje zodpovednosť za opatrenia, ktoré sú výsledkom uskutočňovania menovej politiky tak, aby sa zohľadnila existencia Európskeho systému centrálnych bánk (ďalej len „ESCB“).

Výmena informácií a spolupráca medzi centrálnymi bankami a orgánmi dohľadu (nový navrhovaný článok 42a ods. 2, článok 49 a článok 130 ods. 1 smernice 2006/48/ES).

13.

ECB podporuje vyjasnenie existujúcich povinností v súvislosti s koordináciou a zdieľaním informácií medzi orgánmi zodpovednými za finančnú stabilitu pri krízovej situácii vrátane nepriaznivého vývoja na finančných trhoch. Vyjasnenie existujúcich povinností je obzvlášť vítané v súvislosti so zdieľaním informácií o konkrétnych bankových skupinách medzi orgánmi dohľadu a centrálnymi bankami.

14.

ECB poznamenáva, že kým smernica 2006/48/ES ustanovuje, že orgánom dohľadu sa nemá brániť v poskytovaní informácií centrálnym bankám vrátane ECB (27) na účely plnenia ich úloh (28), navrhovaná smernica ustanovuje, že v prípade krízovej situácie v zmysle smernice 2006/48/ES (29) sú členské štáty povinné umožniť orgánom dohľadu poskytnúť informácie centrálnym bankám v Spoločenstve. Tak pre „normálne okolnosti“ ako aj pre krízové situácie navrhovaná smernica ustanovuje, že toto poskytovanie informácií sa uplatňuje, ak sú informácie relevantné pre výkon úloh centrálnych bánk. ECB víta tieto zmeny a doplnenia a obzvlášť víta výslovné uvedenie demonštratívneho zoznamu úloh centrálnych bánk v smernici 2006/48/ES vrátane výkonu menovej politiky, dohľadu nad platobnými systémami a systémami vysporiadania cenných papierov a ochrany finančnej stability, pre ktoré je takéto poskytovanie informácií významné. ECB má ešte dve ďalšie pripomienky. Po prvé, kým v uvedenom zozname úloh sa uvádza „dohľad nad platobnými systémami a systémami vysporiadania cenných papierov“ (30), bolo by vhodné uviesť aj „zúčtovacie systémy“ a dôsledne používať toto znenie: „platobné a zúčtovacie systémy a systémy vysporiadania cenných papierov“ v celej smernici 2006/48/ES. Po druhé, odkaz na úlohy „vyplývajúce zo zákona“ predpokladá, že úlohy boli zverené zákonom. Keďže v niektorých prípadoch nemusia byť funkcie centrálnych bánk upravené zákonom, napríklad úlohy v oblasti finančnej stability, slová „vyplývajúce zo zákona“ by sa mali vypustiť.

15.

ECB si je vedomá toho, že cieľom navrhovaných zmien a doplnení nie je úprava súčasného rámca pre zdieľanie informácií medzi orgánmi dohľadu a centrálnymi bankami za normálnych okolností, ale ďalšie vylepšenie zdieľania informácií medzi uvedenými orgánmi v prípade krízovej situácie. ECB sa domnieva, že by bolo vhodné vytvoriť priestor na ďalšie zblíženie povahy týchto záväzkov, aby sa zabránilo neželateľnej asymetrii medzi informáciami, ktoré sú centrálnym bankám k dispozícii za normálnych okolností a v krízových situáciách (31). Zo skúseností centrálnych bánk Eurosystému vyplýva, že existujú významné synergie medzi funkciami centrálnych bánk a funkciou dohľadu nad obozretným podnikaním týkajúce sa informácií. To potvrdzuje potrebu posilniť vzájomnú súhru medzi hodnotením finančnej stability centrálnymi bankami a dohľadom nad obozretným podnikaním jednotlivých finančných inštitúcií (32). Ako to už bolo zdôraznené v predchádzajúcich stanoviskách (33), dohľad nad jednotlivými inštitúciami by mal v praxi ťažiť z výsledkov hodnotenia finančnej stability centrálnymi bankami, ktoré by sa naopak mali opierať aj o informácie od orgánov dohľadu. Orgány dohľadu by mali napríklad za normálnych okolností pravidelne komunikovať s inými orgánmi dohľadu a centrálnymi bankami vo vnútri štátu ako aj v zahraničí, čo by napomohlo efektívnej spolupráci pri dohľade nad riadením rizika likvidity. Táto komunikácia by mala za normálnych okolností prebiehať pravidelne, ale rozsah a hustota zdieľania informácií by sa mali z nepriaznivých okolností primerane upraviť (34).

Kolégiá orgánov dohľadu (nové navrhované články 42a, 129 a 131a)

16.

ECB víta navrhované posilnenie právnych základov kolégií orgánov dohľadu (35). Ide o krok v ústrety dosiahnutiu konvergencie v oblasti dohľadu, ktorý by zabezpečil súlad medzi členskými štátmi. ECB sa domnieva, že využitie kolégií orgánov dohľadu by posilnilo spoluprácu pri každodennom dohľade nad cezhranične pôsobiacimi bankami, hodnotenie rizika narušenia finančnej stability a koordináciu riadenia krízových situácií.

Rozmer Spoločenstva v mandáte národných orgánov dohľadu

17.

Vzhľadom na to, že otázky finančnej stability by mali byť posudzované na cezhraničnej úrovni, ECB plne podporuje Radou Ecofin niekoľkokrát zdôraznený cieľ posilnenia rozmeru Spoločenstva v mandáte národných orgánov dohľadu, ktorý je vyjadrený v navrhovanej smernici (36),. ECB preto víta ustanovenia, ktoré sa týkajú posúdenia možného dopadu rozhodnutia na stabilitu finančných systémov vo všetkých ostatných dotknutých členských štátoch. ECB z dôvodov zachovania jednotnosti navrhuje, aby sa vždy používal výraz „potenciálny vplyv“ rozhodnutia namiesto „vplyv“ (37). ECB sa tiež domnieva, že by sa pre praktické uplatnenie uvedených ustanovení mali vziať do úvahy konzultačné mechanizmy s ostatnými dotknutými členskými štátmi, ktoré by boli podobné tým, ktoré sa nachádzajú v smerniciach z oblasti finančného sektora v prípadoch, kedy sa na tento účel nedajú využiť kolégiá (38).

Sekuritizácia (nový navrhovaný článok 122a)

18.

Medzi ciele navrhovaných opatrení týkajúcich sa kapitálových požiadaviek a riadenia rizika v rámci sekuritizácie (39) patrí najmä: i) záväzok originátorov a/alebo sponzorov ponechať si „významný čistý hospodársky podiel“ (40) pri sekuritizačných transakciách, ii) požiadavka na úverové inštitúcie, aby lepšie chápali riziká, ktoré preberajú ako investori v rámci sekuritizácie, iii) zlepšenie postupov pri poskytovaní informácií úverovými inštitúciami, ktoré sú originátormi alebo sponzormi, a iv) posilnenie dohľadu príslušnými orgánmi v súvislosti so sekuritizáciou. ECB v princípe podporuje zavedenie týchto navrhovaných zmien a doplnení, ktorých cieľom je zosúladenie stimulov jednotlivých účastníkov sekuritizačného trhu (41). ECB zároveň zdôrazňuje potrebu využitia veľkého, likvidného a dobre fungujúceho sekundárneho sekuritizačného trhu a to najmä v súvislosti s akceptovateľnosťou cenných papierov krytých aktívami ako kolaterálu pre operácie menovej politiky.

Po prvé, ak táto navrhovaná smernica zostane napriek odporúčaniam v odsekoch 2 až 4 tohto stanoviska aktom úrovne 1, ECB zdôrazňuje potrebu i) vyjasniť rozsah pôsobnosti uvedených ustanovení; ii) vymedziť pojem „významný čistý hospodársky podiel“; a iii) používať pojmy jednotne, aby sa zvýšila konvergencia pri ich uplatňovaní a aby sa zabránilo regulačnej arbitráži. Požiadavky na náležitú starostlivosť, ktoré rozlišujú medzi obchodným a neobchodným portfóliom a zodpovedajú príslušným investičným horizontom, by sa mali tiež zvážiť, aby sa zabránilo prípadným nepriaznivým vplyvom na vykonávanie činností spojených s tvorbou trhu.

Po druhé, ECB poznamenáva, že kým zachovanie významného hospodárskeho podielu môže byť teoreticky významným prostriedkom na zosúladenie stimulov, jeho praktické uplatnenie môže byť zložité (42). ECB z týchto dôvodov víta zámer Komisie podať Európskemu parlamentu a Rade správu o uplatňovaní a účinnosti navrhovaných ustanovení vzhľadom na vývoj na trhu, berúc tiež do úvahy potrebu obnoviť fungovanie sekuritizačných trhov. ECB tiež berie na vedomie bod odôvodnenia navrhovaný Radou, ktorý sa týka opatrení na riešenie potenciálneho nesúladu medzi sekuritizačnými štruktúrami a potrebou zabezpečiť konzistenciu a ucelenosť vo všetkých relevantných právnych predpisoch vzťahujúcich sa na finančný sektor (43).

Po tretie, ECB považuje za vhodné prehodnotiť terminológiu v oblasti sekuritizácie používanú tak smernicou 2006/48/ES, ako aj navrhovanou smernicou tak, aby sa viac zosúladila s bežnou právnou terminológiou a aby sa zabezpečila právna istota (44).

Po štvrté, je potrebné preskúmať vzájomný vzťah medzi požiadavkou na zachovanie významného čistého hospodárskeho podielu a účtovnými požiadavkami (45). V súvislosti s uvedeným sa ECB vyslovuje za to, aby Rada pre medzinárodné účtovné štandardy (ďalej len „IASB“) vypracovala príručku k Medzinárodným štandardom finančného výkazníctva č.39 (46) a k interpretácii č. 12 Stáleho interpretačného výboru IASB (47) pri riešení potenciálneho dopadu ustanovení navrhovanej smernice, ktoré sa týkajú sekuritizácie, na pravidlá vyňatia z bilancie a na pravidlá konsolidácie.

Ďalšie právne a technické pripomienky

19.

ECB navrhuje, aby sa pri odkazoch na ECB, ESCB a národné centrálne banky ESCB používali výrazy, ktoré sú v súlade s ustanoveniami Zmluvy a Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk (ďalej len „štatút ESCB“), aby sa predišlo ďalšiemu upevňovaniu zastaralých pojmov a uľahčilo sa čítanie smernice.

20.

Smernica 2006/48/ES obsahuje množstvo sériových alebo spätných odkazov, ktoré majú vplyv na jej jasnosť a zrozumiteľnosť (48). Navyše, viacero odkazov nie je formulovaných „takým spôsobom, aby bola podstata ustanovenia, na ktoré sa odvolávame, pochopiteľná aj bez nahliadnutia do daného ustanovenia“ (49). Takýto nešťastný prístup sa uplatňuje aj v navrhovanej smernici (50). ECB v záujme zabezpečenia právnej istoty a transparentnosti odporúča, aby sa tieto ustanovenia preformulovali tak, aby ich bolo možné čítať a bolo im rozumieť bez toho, aby bolo potrebné nahliadnuť rôznych iných ustanovení smernice 2006/48/ES.

21.

Smernica 2006/48/ES odkazuje na „iné verejnoprávne orgány zodpovedné za dohľad nad platobnými systémami“ (51). ECB pri viacerých príležitostiach zhodne uviedla, že článok 105 ods. 2 Zmluvy a článok 3.1. štatútu ESCB predstavujú právny základ pre činnosti Eurosystému v oblasti dohľadu a že právomoc Eurosystému v tejto oblasti vyplýva z článku 22 štatútu ESCB (52). ECB sa domnieva, že článok 105 ods. 2 Zmluvy a článok 3.1 štatútu ESCB vylučujú zasahovanie do právomoci Eurosystému v oblasti dohľadu zo strany akýchkoľvek orgánov Spoločenstva alebo vnútroštátnych orgánov iných ako centrálna banka konajúca v rámci ESCB/Eurosystému (53). ECB na základe uvedeného a v súlade s postojom prijatým k iným právnym predpisom Spoločenstva (54) odporúča vypustiť uvedený odkaz (55).

22.

Činnosti spočívajúce v zúčtovaní, vysporiadaní a úschove predstavujú osobitný druh expozície, ku ktorej by sa nemalo pristupovať podobne ako k expozíciám vyplývajúcim z bežných medzibankových úverových činností. Hlavným dôvodom je, že takéto expozície majú veľmi krátku lehotu splatnosti, zvyčajne jednodennú a nespadajú pod kontrolu dotknutých inštitúcií, keďže sú zväčša výsledkom činnosti klienta. Hoci by mali existovať primerané opatrenia na zmiernenie rizika a monitorovacie opatrenia na riešenie potenciálnych rizík spojených s týmito aktivitami, ECB podporuje výnimku v tomto smere uvedenú v navrhovanej smernici (56). Pozmeňujúce návrhy uvedené v prílohe bližšie objasňujú túto výnimku.

Pozmeňujúce návrhy

Pokiaľ by vyššie uvedené stanovisko viedlo k zmenám navrhovanej smernice, navrhované znenie príslušných zmien je uvedené v prílohe.

Vo Frankfurte nad Mohanom 5. marca 2009

prezident ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  KOM (2008) 602 v konečnom znení, 1. október 2008. Dostupné na www.eur-lex.europa.eu

(2)  Toto stanovisko vychádza z verzie z 1. októbra 2008, vo vzťahu k ktorej bola ECB formálne konzultovaná. V navrhovanej smernici sa v pracovnej skupine Rady vykonali ďalšie zmeny a doplnenia.

(3)  Pozri odsek 8 záverov predsedníctva, Európska rada, 15. – 16. októbra 2008, dostupné na internetovej stránke www.consilium.europa.eu a oznámenie Komisie „Od finančnej krízy k uzdraveniu: Európsky výbor pre činnosť“, KOM (2008) 706 v konečnom znení, 29. október 2008, dostupné na internetovej stránke www.ec.europa.eu

(4)  Správa expertnej skupiny pána de Larosière z 25. februára 2009 je dostupná na internetovej stránke www.europa.eu/ rapid

(5)  Pozri odsek 6 stanoviska ECB CON/2004/7 z 20. februára 2004 na žiadosť Rady Európskej únie k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 73/239/EHS, 85/611/EHS, 91/765/EHS, 93/6/EHS a 94/19/ES a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/12/ES 2002/83/ES a 2002/87/ES s cieľom vytvoriť novú organizačnú štruktúru výboru pre finančné služby [KOM(2003) 659 v konečnom znení], (Ú. v. EÚ C 58, 6.3.2004, s. 23); odseky 6 až 10 stanoviska ECB CON/2005/4 yo 17. februára 2005 na žiadosť Rady Európskej únie k návrhu smerníc Európskeho parlamentu a Rady, ktorými sa prepracovávajú smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/12/ES z 20. marca 2000 o začatí a vykonávaní činností úverových inštitúcií a smernica Rady 93/6/EHS z 15. marca 1993 o kapitálovej primeranosti investičných spoločností a úverových inštitúcií (Ú. v. EÚ C 52, 2.3.2005, s. 37) a odsek 3.5. stanoviska ECB CON/2006/60 z 18. decembra 2006 k návrhu smernice, ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré smernice Spoločenstva v súvislosti s procesnými pravidlami a kritériami hodnotenia obozretného posudzovania nadobudnutí a zvýšení akciových podielov vo finančnom sektore (Ú. v. EÚ C 27, 7.2.2007, s. 1).

(6)  Ú. v. EÚ L 177, 30.6.2006, s. 1.

(7)  Ú. v. EÚ L 177, 30.6.2006, s. 201.

(8)  Pozri články 150 a 151 smernice 2006/48/ES a zmeny a doplnenia týchto ustanovení v navrhovanej smernici.

(9)  Bazilejský výbor pre bankový dohľad, „International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: A Revised Framework“ (Medzinárodná konvergencia merania kapitálu a kapitálových noriem: Revidovaný rámec), Banka pre medzinárodné zúčtovanie (BIS), jún 2004, dostupné na internetovej stránke BIS www.bis.org

(10)  Pozri nové body odôvodnenia 1 a 7, článok 42b, článok 63a ods. 6 a druhý pododsek článku 131a ods. 2.

(11)  Pozri Spoločná praktická príručka Európskeho parlamentu, Rady a Komisie pre osoby zapojené do tvorby legislatívy v inštitúciách Spoločenstva, najmä odporúčania č. 12 a 17, s. 38 a 54, dostupné na internetovej stránke www.europa.eu

(12)  Samotný Lamfalussyho výbor v roku 2001 uviedol, že takéto výkladové odporúčania a všeobecné normy „pri záležitostiach, ktoré neupravujú predpisy EÚ by mohli byť v prípade potreby prevzaté do práva Spoločenstva prostredníctvom postupov úrovne 2“ (pozri záverečnú správu Výboru múdrych o regulácii európskych trhov s cennými papiermi, 15.2.2001, s. 37, dostupné na internetovej stránke www.europa.eu).

(13)  Návrh smernice Komisie, ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré prílohy smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/48/ES, pokiaľ ide o technické ustanovenia ohľadom riadenia rizík a návrh smernice Komisie, ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré prílohy smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/49/ES, pokiaľ ide o technické ustanovenia ohľadom riadenia rizík, dostupné na internetovej stránke Komisie www.ec.europa.eu

(14)  Oznámenie Komisie – Preskúmanie Lamfalussyho postupu – Posilnenie spolupráce orgánov dohľadu, KOM(2007) 727 v konečnom znení, dostupné na internetovej stránke Komisie www.ec.europa.eu

(15)  Pozri odseky 6.2.3. a 6.4.5. dôvodovej správy k navrhovanej smernici, s. 8 a 10.

(16)  Pozri odsek 6.2.3. dôvodovej správy k navrhovanej smernici, s. 8.

(17)  Navrhovaný článok 113 ods. 4 písm. f).

(18)  Pozri druhý pododsek navrhovaného článku 111 ods. 1.

(19)  Nový článok 113 ods. 3 písm. i).

(20)  Pozri novú prílohu V.

(21)  Pozri Principles for Sound Liquidity Risk Management and Supervision (Zásady zdravého riadenia rizík likvidity a dohľadu), Bazilejský výbor pre bankový dohľad, September 2008, dostupné na internetovej stránke www.bis.org

(22)  Pozri First part of the CEBS’ technical advice on liquidity risk management – Survey of the current regulatory frameworks adopted by the EEA regulators (Prvá časť technického poradenstva o riadení rizika likvidity – Prehľad existujúcich regulačných rámcov prijatých regulátormi EHP), 15.8.2007 a Second part of the CEBS’s technical advice to the European Commission on liquidity risk management – Analysis of specific issues listed by the Commission and challenges not currently addressed in the EEA (Druhá časť technického poradenstva CEBS pre Európsku komisiu o riadení rizika likvidity – Analýza osobitných otázok vymedzených Komisiou a problémy, ktoré nie sú v súčasnosti v EHP riešené), 18.9.2008, CEBS 2008 147, dostupné na internetovej stránke CEBS www.c-ebs.org

(23)  Pozri nový bod 14a prílohy V.

(24)  Pozri nové body 14 a 18 prílohy V a nový bod 1 písm. e) prílohy XI.

(25)  Druhá časť technického poradenstva CEBS pre Európsku komisiu o riadení rizika likvidity – Analýza osobitných otázok vymedzených Komisiou a problémy, ktoré nie sú v súčasnosti v EHP riešené, 18.9.2008, CEBS 2008 147, odporúčanie 22, s. 11 a 64 – 66, dostupné na internetovej stránke CEBS www.c-ebs.org

(26)  Pozri Zhrnutie CEBS ohľadom práce týkajúcej sa delegovania, 3.9.2008, dostupné na internetovej stránke CEBS www.c-ebs.org

(27)  Článok 4 ods. 23 smernice 2006/48/ES.

(28)  Pozri článok 49 písm. a) smernice 2006/48/ES a nový článok 49 písm. a).

(29)  Nový článok 130 ods. 1.

(30)  Pozri tiež druhý pododsek článku 46 ods. 2 smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES z 21. apríla 2004 o trhoch s finančnými nástrojmi, o zmene a doplnení smerníc Rady 85/611/EHS a 93/6/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/12/ES a o zrušení smernice Rady 93/22/EHS (Ú.v. EÚ L 145, 30.4.2004, s. 1).

(31)  Porovnaj prvý odsek článku 49 smernice 2006/48/ES s navrhovaným novým posledným odsekom toho istého článku v navrhovanej smernici.

(32)  Report of the Financial Stability Forum on Enhancing Market and Institutional Resilience (Správa fóra pre finančnú stabilitu o zvyšovaní odolnosti trhu a inštitúcií), 7.4.2008, odporúčanie V.8, s. 42 – 43, kde sa uvádza, že „orgány dohľadu a centrálne banky by mali posilniť spoluprácu a zlepšiť výmenu informácií vrátane hodnotenia rizík ohrozujúcich finančnú stabilitu. Výmena informácií by mala prebiehať rýchlo v období, keď na trhu panuje napätie. Dostupné na internetovej stránke Fóra pre finančnú stabilitu www.fsforum.org“.

(33)  Pozri napríklad odsek 2.4.1. stanoviska ECB CON/2007/33 z 5. novembra 2007 na žiadosť Ministerstva financií Rakúska k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o bankovníctve, zákon o sporiteľniach, zákon o orgáne pre dohľad nad finančným trhom a zákon o Oesterreichische Nationalbank a odsek 2.4.1. stanoviska ECB CON/2006/15 z 9. marca 2006 na žiadosť Ministra financií Poľska k návrhu zákona o dohľade nad finančnými inštitúciami. Všetky stanoviská ECB sú dostupné na internetovej stránke ECB www.ecb.europa.eu

(34)  Pozri zásadu 17 na s. 14 – 36 v Principles for Sound Liquidity Risk Management and Supervision (Zásady zdravého riadenia rizík likvidity a dohľadu), dostupné na internetovej stránke www.bis.org. Odseky 11 a 12 tohto stanoviska sa zaoberajú ďalšími aspektmi týkajúcimi sa likvidity.

(35)  Pozri nový článok 131a.

(36)  Pozri závery Rady Ecofin zo 7. októbra 2008, s. 17, dostupné na internetovej stránke Európskej rady www.consilium.europa.eu

(37)  Porovnaj bod odôvodnenia 6 navrhovanej smernice s novým článkom 40 ods. 3 a treťou vetou nového bodu 1a v prílohe XI.

(38)  Pozri napríklad článok 132 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/87/ES zo 16. decembra 2002 o doplnkovom dohľade nad úverovými inštitúciami, poisťovňami a investičnými spoločnosťami vo finančnom konglomeráte, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 73/239/EHS, 79/267/EHS, 92/49/EHS, 92/96/EHS, 93/6/EHS a 93/22/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/78/ES a 2000/12/ES, (Ú. v. EÚ L 35, 11.2.2003, s. 1).

(39)  Pozri nový článok 122a.

(40)  Pozri nový článok 122a ods. 1.

(41)  ECB si je vedomá, že v tomto novom článku navrhovanej smernice boli v rámci pracovnej skupiny Rady uskutočnené ďalšie zmeny a doplnenia.

(42)  Pozri analýzu uvedenú v správe ECB The incentive structure of the „originate and distribute model“ (Motivačná štruktúra modelu „originate and distribute“), december 2008, dostupné na internetovej stránke ECB www.ecb.europa.eu

(43)  Pozri navrhovaný bod odôvodnenia 15, posledná veta všeobecného prístupu dohodnutého Radou 19. novembra 2008 (dostupné na: http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st16/st16216.en08.pdf), kde sa tiež uvádza, že Komisia má v úmysle predložiť príslušné legislatívne návrhy po dôkladnom posúdení dopadu navrhovaných opatrení.

(44)  Prehľad vnútroštátnych zákonov, ktoré sa vzťahujú na sekuritizáciu v 15 členských štátoch sa nachádza v správe Skupiny právnych expertov zaoberajúcich sa európskymi finančnými trhmi (European Financial Markets Lawyers Group EFMLG) o právnych prekážkach cezhraničných sekuritizácií v EÚ, 7.5.2007, dostupné na internetovej stránke EFMLG www.efmlg.org

(45)  Správa ECB o bankových štruktúrach v EÚ, s 24.

(46)  „Finančné nástroje: Vykazovanie a oceňovanie“, vydané v decembri 2003.

(47)  „Konsolidácia – subjekty určené na osobitné účely“.

(48)  Pozri Spoločná praktická príručka Európskeho parlamentu, Rady a Komisie pre osoby zapojené do tvorby legislatívy v inštitúciách Spoločenstva a najmä odporúčanie č. 16, dostupné na internetovej stránke www.europa.eu

(49)  Odporúčanie č. 16.7. Spoločnej praktickej príručky Európskeho parlamentu, Rady a Komisie pre osoby zapojené do tvorby legislatívy v inštitúciách Spoločenstva, dostupné na internetovej stránke www.europa.eu

(50)  Pozri napríklad článok 129 ods. 2 prvá veta smernice 2006/48/ES z nový článok 129 ods. 1 písm. b).

(51)  Článok 49 písm. b) smernice 2006/48/ES.

(52)  Pozri napríklad odsek 7 stanoviska ECB CON/99/19 z 20. januára 2000 na žiadosť Ministerstva štátnej pokladnice a rozpočtu Luxemburska k návrhu zákona, ktorým sa implementuje smernica 98/26/ES o konečnom zúčtovaní v platobných systémoch a zúčtovacích systémoch cenných papierov do zákona z 5. apríla 1993 v znení neskorších predpisov, o finančnom sektore a ktorým sa dopĺňa zákon z 23. decembra 1998, ktorým sa zriaďuje výbor pre dohľad nad obozretným podnikaním vo finančnom sektore; a z novšieho obdobia odsek 7.2. stanoviska ECB CON/2006/23 na žiadosť Central Bank of Malta k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o Central Bank of Malta.

(53)  ECB aj v stanoviskách z posledného obdobia k návrhom vnútroštátnych zákonov v členských štátoch, ktoré nie sú v eurozóne, poznamenala, že centrálne banky Eurosystému vykonávajú dohľad nad platobnými systémami v súlade so spoločnou politikou pre oblasť dohľadu, ktorú vymedzila Rada guvernérov a ktorá sa po prijatí eura dotknutým členským štátom bude uplatňovať aj na ostatné centrálne banky (pozri napríklad odseky 13 až 16 stanoviska ECB CON/2005/24 z 15. júla 2005 na žiadosť Ministerstva financií Českej republiky k návrhu zákona o zjednocovaní dohľadu nad finančným trhom a z poslednej doby odseky 3.9. a 3.10. stanoviska ECB CON/2008/83 z 2. decembra 2008 na žiadosť Ministerstva financií Maďarska k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o Magyar Nemzeti Bank. Aj iné členské štáty, ktoré nie sú v eurozóne, zmenili a doplnili ich príslušné zákony. V súčasnosti Bank of England v Spojenom kráľovstve uskutočňuje dohľad nad platobnými systémami bez toho, aby to bolo upravené zákonom. Momentálne je v britskom parlamente návrh zákona o bankách (dostupný na internetovej stránke britského parlamentu www.parliament.uk, s. 87) a na základe jeho časti 5 by sa úloha Bank of England v oblasti dohľadu nad platobnými systémami formalizovala.

(54)  Pozri odsek 14 stanoviska ECB CON/2001/25 z 13. septembra 2001 na žiadosť Rady Európskej únie k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o doplnkovom dohľade nad úverovými inštitúciami, poisťovňami a investičnými spoločnosťami vo finančnom konglomeráte, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 73/239/EHS, 79/267/EHS, 92/49/EHS, 92/96/EHS, 93/6/EHS a 93/22/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/78/ES a 2001/12/ES (Ú. v. EÚ C 271, 26.9.2001, s. 10).

(55)  Vrátane bodu odôvodnenia 26 smernice 2006/48/ES.

(56)  Nový článok 106 ods. 2 písm. c).


PRÍLOHA

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Znenie, ktoré navrhla Komisia

Zmeny a doplnenia, ktoré navrhuje ECB  (1)

Zmena a doplnenie 1

Bod odôvodnenia 6 navrhovanej smernice

(6)

Mandáty príslušných orgánov by mali zohľadniť rozmer Spoločenstva. Príslušné orgány by mali preto zohľadniť vplyv svojich rozhodnutí na stabilitu finančného systému vo všetkých ostatných členských štátoch.

(6)

Mandáty príslušných orgánov by mali zohľadniť rozmer Spoločenstva. Príslušné orgány by mali preto zohľadniť potenciálny vplyv svojich rozhodnutí na stabilitu finančného systému vo všetkých ostatných členských štátoch.

Odôvodnenie – pozri odsek 17 stanoviska

Zmena a doplnenie 2

Zmena a doplnenie článku 4 ods. 23 smernice 2006/48/ES

článok 4

23.

centrálne banky zahŕňajú aj Európsku centrálnu banku, pokiaľ nie je uvedené inak;

[žiadna zmena a doplnenie v navrhovanej smernici]

článok 4

23.

centrálne banky zahŕňajú aj národné banky Európskeho systému centrálnych bánk a Európsku centrálnu banku, pokiaľ nie je uvedené inak;

Odôvodnenie – pozri odsek 19 stanoviska

Zmena a doplnenie 3

Zmena a doplnenie článku 41 smernice 2006/48/ES

Článok 41

Až do ďalšej koordinácie sú hostiteľské členské štáty v spolupráci s príslušnými orgánmi domovského členského štátu, zodpovedné za dohľad nad likviditou pobočiek úverových inštitúcií.

Bez toho, aby boli dotknuté opatrenia potrebné na posilnenie Európskeho menového systému, hostiteľské členské štáty sú plne zodpovedné za opatrenia, ktoré sú výsledkom uskutočňovania ich menovej politiky.

[žiadna zmena a doplnenie v navrhovanej smernici]

Článok 41

Až do ďalšej koordinácie sú hostiteľské členské štáty v spolupráci s príslušnými orgánmi domovského členského štátu, zodpovedné za dohľad nad likviditou pobočiek úverových inštitúcií.

Bez toho, aby boli dotknuté opatrenia potrebné na posilnenie Európskeho menového systému,Európsky systém centrálnych bánk a prípadne hostiteľské členské štáty sú plne zodpovedné za opatrenia, ktoré sú výsledkom uskutočňovania ich menovej politiky.

Odôvodnenie – pozri odseky 11 a 12 stanoviska

Zmena a doplnenie 4

Článok 1 ods. 4 navrhovanej smernice

Zmena a doplnenie článku 42a ods. 2 smernice 2006/48/ES

Článok 42a

2.

Príslušné orgány domovského členského štátu oznamujú príslušným orgánom hostiteľského členského štátu, v ktorom je systémovo dôležitá pobočka zriadená, informácie uvedené v článku 132 ods. 1 písm. c) a d) a vykonávajú úlohy uvedené v článku 129 ods. 1 písm. c) v spolupráci s príslušnými orgánmi hostiteľského členského štátu.

Ak sa príslušný orgán domovského členského štátu dozvie o kritickej situácii v úverovej inštitúcii podľa článku 130 ods. 1, čo najskôr upozorní orgány uvedené v štvrtom odseku článku 49 a v článku 50.

Článok 42a

2.

Príslušné orgány domovského členského štátu oznamujú príslušným orgánom hostiteľského členského štátu, v ktorom je systémovo dôležitá pobočka zriadená, informácie uvedené v článku 132 ods. 1 písm. c) a d) a vykonávajú úlohy uvedené v článku 129 ods. 1 písm. c) v spolupráci s príslušnými orgánmi hostiteľského členského štátu.

Ak sa príslušný orgán domovského členského štátu dozvie o kritickej situácii v úverovej inštitúcii podľa článku 130 ods. 1, čo najskôr upozorní centrálne banky Európskeho systému centrálnych bánk a orgány uvedené v štvrtom odseku článku 49 a v článku 50.

Odôvodnenie – pozri odsek 19 stanoviska

Zmena a doplnenie 5

Článok 1 ods. 6 navrhovanej smernice

Zmena a doplnenie článku 49 smernice 2006/48/ES

Článok 49

Tento oddiel nebráni príslušnému orgánu v tom, aby poskytol informácie týmto subjektom na účely plnenia ich úloh:

a)

centrálnym bankám a iným subjektom s podobnou funkciou, ktoré konajú ako menové orgány, ak sú tieto informácie dôležité pre výkon ich príslušných úloh vyplývajúcich zo zákona vrátane výkonu menovej politiky, dohľadu nad platobnými systémami a systémami vysporiadania cenných papierov a ochrany finančnej stability a

b)

prípadne iným verejnoprávnym orgánom zodpovedným za dohľad nad platobnými systémami.

Tento oddiel nebráni týmto orgánom alebo subjektom ani v tom, aby oznamovali príslušným orgánom informácie, ktoré môžu potrebovať na účely článku 45.

V krízovej situácii uvedenej v článku 130 ods. 1 členské štáty umožnia príslušným orgánom poskytnúť informácie centrálnym bankám v Spoločenstve, ak sú tieto informácie dôležité z hľadiska výkonu ich príslušných úloh vyplývajúcich zo zákona vrátane výkonu menovej politiky, dohľadu nad platobnými systémami a systémami vysporiadania cenných papierov a ochrany finančnej stability.

Článok 49

Tento oddiel nebráni príslušnému orgánu v tom, aby poskytol informácie týmto subjektom na účely plnenia ich úloh:

a)

a) centrálnym bankám a iným subjektom s podobnou funkciou, ktoré konajú ako menové orgány, ak sú tieto informácie dôležité pre výkon ich príslušných úloh vyplývajúcich zo zákona vrátane výkonu menovej politiky, dohľadu nad platobnými a zúčtovacími systémami a systémami vysporiadania cenných papierov a ochrany finančnej stability a

a)

a) centrálnym bankám a iným subjektom s podobnou funkciou, ktoré konajú ako menové orgány, ak sú tieto informácie dôležité pre výkon ich príslušných úloh vyplývajúcich zo zákona vrátane výkonu menovej politiky, dohľadu nad platobnými a zúčtovacími systémami a systémami vysporiadania cenných papierov a ochrany finančnej stability a

Tento oddiel nebráni týmto orgánom alebo subjektom ani v tom, aby oznamovali príslušným orgánom informácie, ktoré môžu potrebovať na účely článku 45.

V krízovej situácii uvedenej v článku 130 ods. 1 členské štáty umožnia príslušným orgánom poskytnúť informácie centrálnym bankám v Spoločenstve, ak sú tieto informácie dôležité z hľadiska výkonu ich príslušných úloh vyplývajúcich zo zákona vrátane výkonu menovej politiky, dohľadu nad platobnými systémami a systémami vysporiadania cenných papierov a ochrany finančnej stability.

Odôvodnenie – pozri odseky 14, 19 a 21 stanoviska

Zmena a doplnenie 6

Článok 1 ods. 16 písm. a) navrhovanej smernice

Zmena a doplnenie článku 106 ods. 2 písm. c) smernice 2006/48/ES

Článok 106

2.

Do expozície nepatrí:

...

c)

v prípade poskytovania služieb peňažného prevodu alebo zúčtovania a vysporiadania cenných papierov pre klientov oneskorené príjmy pri financovaní a iné expozície vyplývajúce z činnosti klienta, ktoré netrvajú dlhšie ako nasledujúci obchodný deň.

Článok 106

2.

Do expozície nepatrí:

...

c)

v prípade poskytovania služieb peňažného prevodu alebo zúčtovania, a vysporiadania a úschovy cenných papierov finančných nástrojov pre klientov oneskorené príjmy pri financovaní a iné expozície vyplývajúce z činnosti klienta, ktoré netrvajú dlhšie ako nasledujúci obchodný deň.

Odôvodnenie – pozri odsek 22 stanoviska

Zmena a doplnenie 7

Článok 1 ods. 21 písm. d) navrhovanej smernice

Zmena a doplnenie článku 113 ods. 4 smernice 2006/48/ES

Článok 113

4.

Členské štáty môžu z uplatnenia článku 111 ods. 1 úplne alebo čiastočne vyňať tieto expozície:

f)

aktíva predstavujúce pohľadávky a iné expozície voči inštitúciám za predpokladu, že tieto expozície nepredstavujú vlastné zdroje takýchto inštitúcií, netrvajú dlhšie než do nasledujúceho pracovného dňa a sú denominované v mene členského štátu využívajúceho túto možnosť pod podmienkou, že touto menou nie je euro.

Článok 113

4.

Členské štáty môžu z uplatnenia článku 111 ods. 1 úplne alebo čiastočne vyňať tieto expozície:

f)

aktíva predstavujúce pohľadávky a iné expozície voči inštitúciám za predpokladu, že tieto expozície nepredstavujú vlastné zdroje takýchto inštitúcií, a netrvajú dlhšie než sedem pracovných dní do nasledujúceho pracovného dňa a sú denominované v mene členského štátu využívajúceho túto možnosť pod podmienkou, že touto menou nie je euro.

Odôvodnenie – pozri odseky 6 až 9 stanoviska

Zmena a doplnenie 8

Článok 1 ods. 29 navrhovanej smernice

Zmena a doplnenie článku 130 ods. 1 smernice 2006/48/ES

Článok 130

1.

Ak nastane krízová situácia vrátane nepriaznivého vývoja na finančných trhoch, ktorá potenciálne ohrozuje stabilitu finančného systému v ktoromkoľvek členskom štáte, v ktorom bolo subjektom skupiny udelené povolenie alebo v ktorom sú zriadené systémovo dôležité pobočky uvedené v článku 42a, orgán konsolidovaného dohľadu čo najskôr upozorní s prihliadnutím na kapitolu 1 oddiel 2 orgány uvedené v článku 49 štvrtom pododseku a v článku 50, a oznámi všetky informácie, ktoré sú dôležité na výkon ich úloh. Tieto povinnosti sa vzťahujú na všetky príslušné orgány podľa článkov 125 a 126 a na príslušný orgán uvedený v článku 129 ods. 1.

Ak sa orgán uvedený v štvrtom pododseku článku 49 dozvie o situácii opísanej v prvom pododseku tohto odseku, čo najskôr upozorní príslušné orgány uvedené v článkoch 125 a 126.

Príslušný orgán a orgán uvedený v článku 49 štvrtom pododseku podľa možnosti použijú existujúce vymedzené komunikačné kanály.

Článok 130

1.

Ak nastane krízová situácia vrátane nepriaznivého vývoja na finančných trhoch, ktorá potenciálne ohrozuje stabilitu finančného systému v ktoromkoľvek členskom štáte, v ktorom bolo subjektom skupiny udelené povolenie alebo v ktorom sú zriadené systémovo dôležité pobočky uvedené v článku 42a, orgán konsolidovaného dohľadu čo najskôr upozorní s prihliadnutím na kapitolu 1 oddiel 2 centrálne banky Európskeho systému centrálnych bánk a orgány uvedené v článku 49 štvrtom pododseku a v článku 50, a oznámi všetky informácie, ktoré sú dôležité na výkon ich úloh. Tieto povinnosti sa vzťahujú na všetky príslušné orgány podľa článkov 125 a 126 a na príslušný orgán uvedený v článku 129 ods. 1.

Ak sa centrálna banka Európskeho systému centrálnych bánk orgán uvedený v štvrtom pododseku článku 49 dozvie o situácii opísanej v prvom pododseku tohto odseku, čo najskôr upozorní príslušné orgány uvedené v článkoch 125 a 126.

Príslušné ý orgány a centrálne banky Európskeho systému centrálnych bánk orgán uvedený v článku 49 štvrtom pododseku podľa možnosti použijú existujúce vymedzené komunikačné kanály.

Odôvodnenie – pozri odsek 19 stanoviska


(1)  Preškrtnutým písmom sa označuje text, ktorý ECB navrhuje vypustiť. Tučným písmom sa označuje text, ktorý ECB navrhuje vložiť.


IV Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

Komisia

22.4.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 93/16


Výmenný kurz eura (1)

21. apríla 2009

2009/C 93/04

1 euro =


 

Mena

Výmenný kurz

USD

Americký dolár

1,2932

JPY

Japonský jen

126,82

DKK

Dánska koruna

7,4492

GBP

Britská libra

0,88860

SEK

Švédska koruna

11,1760

CHF

Švajčiarsky frank

1,5114

ISK

Islandská koruna

 

NOK

Nórska koruna

8,7940

BGN

Bulharský lev

1,9558

CZK

Česká koruna

27,035

EEK

Estónska koruna

15,6466

HUF

Maďarský forint

300,35

LTL

Litovský litas

3,4528

LVL

Lotyšský lats

0,7093

PLN

Poľský zlotý

4,4177

RON

Rumunský lei

4,2438

TRY

Turecká líra

2,1511

AUD

Austrálsky dolár

1,8509

CAD

Kanadský dolár

1,6051

HKD

Hongkongský dolár

10,0223

NZD

Novozélandský dolár

2,3347

SGD

Singapurský dolár

1,9493

KRW

Juhokórejský won

1 744,00

ZAR

Juhoafrický rand

11,8312

CNY

Čínsky juan

8,8354

HRK

Chorvátska kuna

7,3839

IDR

Indonézska rupia

14 063,55

MYR

Malajzijský ringgit

4,7131

PHP

Filipínske peso

62,700

RUB

Ruský rubeľ

44,1807

THB

Thajský baht

45,986

BRL

Brazílsky real

2,9052

MXN

Mexické peso

17,3677

INR

Indická rupia

65,2710


(1)  Zdroj: referenčný výmenný kurz publikovaný ECB.


INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

22.4.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 93/17


Súhrnné informácie oznámené členskými štátmi o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 1857/2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na štátnu pomoc pre malé a stredné podniky (MSP) pôsobiace v poľnohospodárskej výrobe, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 70/2001

2009/C 93/05

Číslo pomoci: XA 432/08

Členský štát: Nemecká spolková republika

Názov schémy štátnej pomoci alebo názov podniku prijímajúceho individuálnu štátnu pomoc: Landwirtschaft – Nachhaltigkeit (Poľnohospodárstvo – udržateľnosť)

Právny základ: Rechtsgrundlage ist das Gesetz über die Landeskreditbank Baden-Württemberg – Förderbank vom 11.11.1998 (Gesetz für Baden-Württemberg (GBl.) vom 18.11.1998, S. 581), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11.12.2007 (GBl. vom 14.12.2007, S. 581) in Verbindung mit dem Programmmerkblatt Landwirtschaft - Nachhaltigkeit

Ročné výdavky plánované v rámci schémy štátnej pomoci alebo celková výška individuálnej štátnej pomoci poskytnutej podniku: Poskytujú sa pôžičky s výhodnou úrokovou sadzbou. Predpokladaná hodnota pôžičiek je 500 000 EUR. Túto sumu dáva k dispozícii banka Landwirtschafltiche Rentenbank, pričom neposkytuje vlastný príspevok na pomoc.

Maximálna intenzita pomoci: Max. 20 % oprávnených nákladov. Maximálna suma pomoci poskytnutej jednotlivým podnikom nesmie v žiadnom časovom období troch hospodárskych rokov prekročiť sumu 400 000 EUR. Pri kumulácii s inými zdrojmi z verejných financií vzhľadom na tie isté oprávnené náklady sa dodržujú hraničné hodnoty uvedené v nariadení (ES) č. 1857/2006.

Dátum implementácie: Podľa lehoty uvedenej v článku 20 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1857/2006, avšak najskôr 2. 1. 2009.

Trvanie schémy štátnej pomoci alebo individuálnej štátnej pomoci:

Účel pomoci: Podpora MSP pôsobiacich v oblasti prvovýroby poľnohospodárskych produktov v súlade s prílohou I Zmluvy o ES (okrem rybného hospodárstva a akvakultúry) prostredníctvom podpory investícií do prvovýroby poľnohospodárskych výrobkov. Investície na ochranu a zlepšenie prírodného prostredia alebo zlepšenie hygienických podmienok alebo noriem starostlivosti o zvieratá. Investície na zlepšenie kvality výroby (článok 4 nariadenia (ES) č. 1857/2006). Oprávnenými nákladmi sú a) výstavba, kúpa alebo modernizácia nehnuteľného majetku, b) kúpa alebo kúpa na lízing strojov alebo zariadení vrátane počítačového softvéru až do bežnej trhovej ceny hospodárskych prostriedkov alebo c) všeobecné náklady súvisiace s výdavkami uvedenými v písm. a) a b), napr. služby architektov a inžinierov, poradenstvo, štúdie o možnosti realizácie. Pritom sa musí zabezpečiť, že sa pomoc nesmie poskytnúť v rozpore s akýmikoľvek zákazmi alebo obmedzeniami v nariadeniach Rady, ktorými sa ustanovujú spoločné organizácie trhu, aj keď sa také zákazy a obmedzenia vzťahujú iba na podporu Spoločenstva.

Príslušné odvetvia hospodárstva: Poľnohospodárstvo, vinohradníctvo a záhradníctvo

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc:

Landeskreditbank Baden-Württemberg – Förderbank

Postfach 10 29 43

70025 Stuttgart

DEUTSCHLAND

Internetová stránka: www.l-bank.de/landwirtschaft-nachhaltigkeit

Ďalšie informácie: —

Číslo pomoci: XA 435/08

Členský štát: Španielsko

Región: Kastília-León (Provincia de Salamanca)

Názov schémy štátnej pomoci alebo názov podniku prijímajúceho individuálnu štátnu pomoc: Subvenciones dirigidas a las Denominaciones de Origen, Indicaciones Geográficas Protegidas, Asociaciones con Marca de Garantía, Asociaciones de Vinos de Calidad Producidos en Región Determinada de la provincia de Salamanca y a las entidades asociativas que promuevan el reconocimiento de alguna de estas figuras de calidad, anualidad 2009.

Právny základ: Proyecto de bases reguladoras de la convocatoria de subvenciones dirigidas a a las Denominaciones de Origen, Indicaciones Geográficas Protegidas, Asociaciones con Marca de Garantía, Asociaciones de Vinos de Calidad Producidos en Región Determinada de la provincia de Salamanca y a las entidades asociativas que promuevan el reconocimiento de alguna de estas figuras de calidad, anualidad 2009.

Ročné výdavky plánované v rámci schémy štátnej pomoci alebo celková výška individuálnej štátnej pomoci poskytnutej podniku: Na rok 2009 sú ročné výdavky plánované v rámci schémy na rok vo výške 60 000 EUR (šesťdesiattisíc eur)

Maximálna intenzita pomoci: Maximálna výška grantu nesmie prekročiť 50 % alebo, v závislosti od prípadu, 70 % oprávnených výdavkov alebo 12 000 EUR na žiadateľa.

Dátum implementácie: Od dátumu uverejnenia registračného čísla žiadosti o výnimku na internetovej stránke Generálneho riaditeľstva pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka.

Trvanie schémy štátnej pomoci alebo individuálnej štátnej pomoci: Do 31. decembra 2009.

Účel pomoci: Cieľom tohto grantu je podporiť výrobu a predaj kvalitných poľnohospodárskych výrobkov z provincie Salamanca s označením pôvodu, chráneným zemepisným označením alebo garančnou známkou alebo so štatútom kvalitných vín vyrobených vo vymedzenom regióne.

Táto schéma pomoci patrí do pôsobnosti článkov 14 a 15 nariadenia Komisie (ES) č. 1857/2006 z 15. decembra 2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na štátnu pomoc pre malé a stredné podniky (MSP) pôsobiace v poľnohospodárskej výrobe.

Medzi oprávnené činnosti patrí účasť na veľtrhoch organizovaných Diputación de Salamanca alebo na agropotravinárskych veľtrhoch s účasťou Diputación, realizácia štúdií, ktorými sa podporuje uznanie značky kvality alebo zlepšenie kvality výrobkov so značkou kvality a činnosti na podporu kvality potravín.

Medzi oprávnené výdavky patria:

1.

na registráciu, prenájom miesta a stánku, bezpečnosť, konferenčné hostesky a účasť;

2.

na publikácie súvisiace s činnosťou;

3.

cestovné výdavky.

1.

na štúdie zamerané na koncepciu a uznanie známky kvality (označenie pôvodu, chránené zemepisné označenie, garančná známka alebo štatút kvalitných vín vyrobených vo vymedzenom regióne) súvisiace s poľnohospodárskymi výrobkami z provincie Salamanca;

2.

na ďalšie štúdie zamerané na zlepšenie kvality poľnohospodárskych výrobkov z provincie Salamanca, ktorým už bola udelená jedna zo značiek kvality uvedených v predchádzajúcom bode.

1.

na účasť na vnútroštátnych veľtrhoch: na prenájom miesta a stánku, bezpečnosť, konferenčné hostesky a účasť, publikácie súvisiace s činnosťou a cestovné výdavky;

2.

na prezentáciu kvalitných výrobkov na vnútroštátnej a provinčnej úrovni: prispievať možno len výdavky na prenájom priestorov na prezentáciu, cestovné a publikácie súvisiace s činnosťou;

3.

na publikácie, ako sú katalógy alebo internetové stránky na prezentovanie informácií o výrobcoch z daného regiónu alebo výrobcoch daného výrobku za predpokladu, že tieto informácie a prezentovanie je neutrálne a že všetci príslušní výrobcovia majú rovnakú príležitosť sa v nich prestaviť.

Príslušné odvetvia: Agropotravinárske odvetvie

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc:

Excma. Diputación Provincial de Salamanca.

C/Felipe Espino no 1

37002 Salamanca

ESPAÑA

Internetová stránka: http://www.lasalina.es/areas/eh//ProyConvocatorias/2009/ Denominaciones.pdf

Ďalšie informácie: Grant bude zlučiteľný s akýmkoľvek iným grantom, pomocou, zdrojmi alebo príjmami, ktoré na dotovanú činnosť pridelil ktorýkoľvek správny, verejný alebo súkromný orgán na vnútroštátnej úrovni, na úrovni Európskej únie alebo medzinárodných organizácií. Ak bol žiadateľovi na rovnaký účel udelený iný grant, ktorý nie je zlučiteľný s grantom udeleným Diputación, bude sa uplatňovať článok 33 španielskeho kráľovského dekrétu 887/2006 z 21. júla 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné opatrenia na implementáciu všeobecného zákona o dotáciách.

V žiadnom prípade však nesmie dotácia udelená Diputación byť v takej výške, že samotná alebo spolu s inými grantmi, pomocou, príjmami alebo zdrojmi prevýši náklady na dotovanú činnosť.

Takisto grant nebude zlučiteľný s akýmkoľvek iným grantom, pomocou, zdrojmi alebo príjmami na dotovanú činnosť, ktoré udelila Diputación, či už udelenými priamo alebo na základe výberového konania – pokrývajúcimi rovnaké oprávnené výdavky.

Číslo pomoci: XA 439/08

Členský štát: Taliansko

Región: Provincia autonoma di Bolzano

Názov schémy štátnej pomoci alebo názov podniku prijímajúceho individuálnu štátnu pomoc: Criteri e modalità relativi alla concessione di aiuti per l'assistenza tecnica in agricoltura

Právny základ: Articolo 4, comma 1, lettera p) della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11, e successive modifiche

Ročné výdavky plánované v rámci schémy štátnej pomoci alebo celková výška individuálnej štátnej pomoci poskytnutej podniku: 3 mil. EUR

Maximálna intenzita pomoci: 100 %

Dátum implementácie: do 7. januára 2009

Trvanie schémy štátnej pomoci alebo individuálnej štátnej pomoci: do 30. júna 2014

Účel pomoci: Poskytnúť technickú pomoc odvetviu poľnohospodárstva v súlade s článkom 15 nariadenia (ES) č. 1857/2006

Príslušné odvetvia hospodárstva: Živočíšna a rastlinná výroba všeobecne

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc:

Ripartizione provinciale agricoltura,

Via Brennero, 6

39100 Bolzano

ITALIA

Internetová stránka: http://www.egov.bz.it/DownloadAttachment.aspx?id=1013721

Ďalšie informácie: —

Číslo pomoci: 440/08

Členský štát: Španielsko

Región: Castilla-La Mancha

Názov schémy štátnej pomoci: Ayudas para la integración cooperativa sin vinculación patrimonial

Právny základ: Convocatorias de ayudas para las cooperativas agrarias:

Orden de 8/6/2000 de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente por la que se establecen los programas de fomento de la calidad agroalimentaria en Castilla-La Mancha (FOCAL 2000) programa 1 cooperativismo agrario

Orden de de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural, por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas para la mejora de las estructuras asociativas agrarias en Castilla-La Mancha y se convocan dichas ayudas para el año 2009.

Ročné výdavky plánované v rámci schémy štátnej pomoci alebo celková výška individuálnej štátnej pomoci poskytnutej podniku: Celková suma: 50 000 EUR

Maximálna intenzita pomoci: 80 % oprávnených výdavkov:

náklady na založenie spoločnosti,

náklady na administratívny personál,

náklady na kúpu kancelárskeho vybavenia (vrátane počítačového hardvéru a softvéru),

režijné náklady, náklady na právne a administratívne úkony.

Dátum implementácie: Od dátumu uverejnenia evidenčného čísla žiadosti o oslobodenie na webovej stránke Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka.

Trvanie schémy štátnej pomoci alebo individuálnej štátnej pomoci: Do 31. decembra 2013

Účel pomoci: Skupiny výrobcov (článok 9 nariadenia (ES) č. 1857/2006)

Príslušné odvetvia: Poľnohospodárstvo, chov dobytka, lesníctvo a rybné hospodárstvo

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc:

Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural,

C/Pintor Matías Moreno, no 4,

45004 Toledo

Webová stránka: Provizórne: http://www.jccm.es/agricul/paginas/ayudas/cooperativismo/cooperativismo.htm, ale po uverejnení sa presunie na www.jccm.es/cgi-bin/docm.php3.


V Oznamy

ADMINISTRATÍVNE POSTUPY

Európsky úrad pre výber pracovníkov (EPSO)

22.4.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 93/21


OZNÁMENIE O VEREJNÝCH VÝBEROVÝCH KONANIACH

EPSO/AD/166/09 a EPSO/AD/167/09

2009/C 93/06

Európsky úrad pre výber pracovníkov (EPSO) organizuje verejné výberové konania

 

EPSO/AD/166/09

na obsadenie miest prekladateľov (platová trieda AD 5) pre bulharský jazyk

 

EPSO/AD/167/09

na obsadenie miest prekladateľov (platová trieda AD 5) pre rumunský jazyk

Oznámenie o výberovom konaní je uverejnené výlučne v bulharskom a rumunskom jazyku v Úradnom vestníku Európskej únie, séria C 93 A z 22. apríla 2009.

Ďalšie informácie sú k dispozícii na webovej lokalite úradu EPSO http://eu-careers.eu


KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA SPOLOČNEJ OBCHODNEJ POLITIKY

Komisia

22.4.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 93/22


Oznámenie o začatí čiastočného predbežného preskúmania antidumpingových opatrení uplatniteľných na dovoz ferosilícia s pôvodom v Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko

2009/C 93/07

Komisia dostala žiadosť o čiastočné predbežné preskúmanie podľa článku 11 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 384/96 z 22. decembra 1995 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (1) (ďalej len „základné nariadenie“).

1.   Žiadosť o preskúmanie

Žiadosť podala spoločnosť Silmak DOOEL (ďalej len „žiadateľ“), vyvážajúci výrobca z Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko.

Preskúmanie sa obmedzuje len na prešetrenie dumpingu v súvislosti so žiadateľom.

2.   Výrobok

Výrobkom, ktorý je predmetom preskúmania, je ferosilícium s pôvodom v Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko (ďalej len „príslušný výrobok“), ktoré je v súčasnosti zaradené pod kódy KN 7202 21 00, 7202 29 10 a 7202 29 90. Tieto kódy KN sa uvádzajú len pre informáciu.

3.   Existujúce opatrenia

V súčasnosti platným opatrením je konečné antidumpingové clo uložené nariadením Rady (ES) č. 172/2008 (2) na dovoz ferosilícia s pôvodom, okrem iného, v Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko.

4.   Dôvody preskúmania

Žiadosť podľa článku 11 ods. 3 je založená na dôkazoch prima facie poskytnutých žiadateľom, z ktorých vyplýva, že došlo k zmene okolností, na základe ktorých boli uložené existujúce opatrenia, a že tieto zmeny sú trvalého charakteru.

Žiadateľ poskytol dostatočné dôkazy prima facie, že zachovanie uloženého opatrenia na súčasnej úrovni už nie je potrebné na vyrovnanie dumpingu. Z porovnania vytvorenej normálnej hodnoty žiadateľa a jeho vývozných cien do Spoločenstva vyplýva, že dumpingové rozpätie sa zdá byť podstatne nižšie ako súčasná úroveň opatrenia.

Z tohto dôvodu sa zdá, že zachovanie opatrenia uloženého na základe predtým stanovenej úrovne dumpingu na súčasnej úrovni už na vyrovnanie dumpingu nie je potrebné.

5.   Postup na stanovenie dumpingu

Keďže Komisia po porade s poradným výborom stanovila, že existujú dostatočné dôkazy na odôvodnenie začatia čiastočného predbežného preskúmania, začína týmto preskúmanie v súlade s článkom 11 ods. 3 základného nariadenia.

V prešetrovaní sa posúdi, či je potrebné zachovať, odstrániť alebo zmeniť súčasné opatrenia v súvislosti s týmto žiadateľom.

Ak sa stanoví, že by sa v súvislosti s týmto žiadateľom mali opatrenia odstrániť alebo zmeniť, môže byť potrebné zmeniť colnú sadzbu, ktorá sa v súčasnosti uplatňuje na dovoz príslušného výrobku spoločnosťami, ktoré nie sú jednotlivo uvedené v článku 1 nariadenia (ES) č. 172/2008.

a)   Dotazníky

Komisia zašle žiadateľovi a orgánom príslušnej vyvážajúcej krajiny dotazníky s cieľom získať informácie, ktoré považuje za potrebné na prešetrovanie. Tieto informácie a podporné dôkazy musia byť Komisii doručené v lehote stanovenej v bode 6 písm. a).

b)   Zhromažďovanie informácií a vypočutia

Všetky zainteresované strany sa týmto vyzývajú, aby oznámili svoje stanoviská, predložili iné informácie ako vyplnené dotazníky a poskytli podporné dôkazy. Tieto informácie a podporné dôkazy musia byť Komisii doručené v lehote stanovenej v bode 6 písm. a).

Komisia okrem toho môže vypočuť zainteresované strany, ak predložia žiadosť, ktorou preukážu, že existujú konkrétne dôvody, pre ktoré by mali byť vypočuté. Táto žiadosť sa musí predložiť v lehote stanovenej v bode 6 písm. b).

6.   Lehoty

a)   Pre strany na prihlásenie sa, predloženie vyplneného dotazníka a akýchkoľvek iných informácií

Všetky zainteresované strany, ak majú byť ich vyjadrenia počas prešetrovania zohľadnené, sa musia prihlásiť Komisii, oznámiť svoje stanoviská a predložiť vyplnený dotazník alebo akékoľvek iné informácie do 40 dní od dátumu uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie, ak nie je uvedené inak. Je potrebné poukázať na skutočnosť, že vykonávanie väčšiny procesných práv stanovených v základnom nariadení závisí od toho, či sa príslušná strana prihlási v rámci uvedenej lehoty.

b)   Vypočutia

V rámci tej istej 40-dňovej lehoty môžu všetky zainteresované strany takisto požiadať o vypočutie Komisiou.

7.   Písomné podania, vyplnené dotazníky a korešpondencia

Všetky podania a žiadosti predložené zainteresovanými stranami musia byť uskutočnené písomne (nie v elektronickej forme, ak nie je uvedené inak) a musí sa v nich uvádzať názov, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo a faxové číslo zainteresovanej strany. Všetky písomné podania vrátane informácií požadovaných v tomto oznámení, vyplnených dotazníkov a korešpondencie, ktoré zainteresované strany poskytli ako dôverné, sa označia ako „Limited“  (3) a v súlade s článkom 19 ods. 2 základného nariadenia sa k nim pripojí znenie, ktoré nemá dôverný charakter, s označením „For Inspection By Interested Parties“.

Adresa Komisie na účely korešpondencie:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: N-105 4/92

B-1049 Brussels

Fax (32-2) 295 65 05

8.   Nespolupráca

V prípade, ak ktorákoľvek zo zainteresovaných strán odmietne sprístupniť alebo neposkytne potrebné informácie v rámci uvedených lehôt alebo významnou mierou bráni v prešetrovaní, môžu sa v súlade s článkom 18 základného nariadenia vypracovať pozitívne, príp. negatívne zistenia na základe dostupných skutočností.

Ak sa zistí, že niektorá zo zainteresovaných strán poskytla nepravdivé alebo zavádzajúce informácie, tieto informácie sa nezohľadnia a podľa článku 18 základného nariadenia sa môžu využiť dostupné skutočnosti. Ak zainteresovaná strana nespolupracuje alebo spolupracuje iba čiastočne, a zistenia sa preto zakladajú na dostupných skutočnostiach, môže byť výsledok pre túto stranu menej priaznivý ako v prípade, keby bola spolupracovala.

9.   Harmonogram prešetrovania

Prešetrovanie sa ukončí v súlade s článkom 11 ods. 5 základného nariadenia do 15 mesiacov odo dňa uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

10.   Spracovanie osobných údajov

Je potrebné uviesť, že so všetkými osobnými údajmi zozbieranými počas tohto prešetrovania sa bude zaobchádzať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (4).

11.   Úradník pre vypočutie

Je takisto potrebné uviesť, že ak sa zainteresované strany domnievajú, že pri uplatňovaní svojich práv na obhajobu majú ťažkosti, môžu sa obrátiť na úradníka pre vypočutie z GR pre obchod. Pôsobí ako kontaktná osoba medzi zainteresovanými stranami a útvarmi Komisie, ktorá v prípade potreby ponúka sprostredkovanie v procesných záležitostiach ovplyvňujúcich ochranu ich záujmov v tomto konaní, najmä v súvislosti s nahliadnutím do spisu, ochranou údajov, predĺžením lehôt a spracovaním písomne a (alebo) ústne podaných stanovísk. Ďalšie informácie a kontaktné údaje môžu zainteresované strany nájsť na stránkach úradníka pre vypočutie na internetovej stránke GR pre obchod (http://ec.europa.eu/trade).


(1)  Ú. v. ES L 56, 6.3.1996, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2008, s. 6.

(3)  Toto označenie znamená, že ide výlučne o interný dokument. Je chránený podľa článku 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43). Ide o dôverný dokument podľa článku 19 základného nariadenia a článku 6 Dohody Svetovej obchodnej organizácie o uplatňovaní článku VI dohody GATT z roku 1994 (antidumpingová dohoda).

(4)  Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1.