ISSN 1725-5236

doi:10.3000/17255236.C_2009.080.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 80

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 52
3. apríla 2009


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Komisia

2009/C 080/01

Povolenie štátnej pomoci v zmysle ustanovení článkov 87 a 88 Zmluvy o ES — Prípady, vo veci ktorých Komisia nemá námietky ( 1 )

1

2009/C 080/02

Povolenie štátnej pomoci v zmysle ustanovení článkov 87 a 88 Zmluvy o ES — Prípady, vo veci ktorých Komisia nemá námietky ( 1 )

4

2009/C 080/03

Povolenie štátnej pomoci v zmysle ustanovení článkov 87 a 88 Zmluvy o ES — Prípady, vo veci ktorých Komisia nemá námietky ( 1 )

7

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Komisia

2009/C 080/04

Výmenný kurz eura

10

 

V   Oznamy

 

ADMINISTRATÍVNE POSTUPY

 

Komisia

2009/C 080/05

Výzva na predloženie žiadostí na rok 2009 — Druhý akčný program Spoločenstva v oblasti zdravia (2008 – 2013) ( 1 )

11

 

INÉ AKTY

 

Komisia

2009/C 080/06

Oznámenie určené pánovi Uthmanovi Omarovi Mahmoudovi týkajúce sa jeho zaradenia do zoznamu, na ktorý sa vzťahujú články 2, 3 a 7 nariadenia Rady (ES) č. 881/2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným s Usámom bin Ládinom, sieťou Al-Káida a Talibanom

12

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 


II Oznámenia

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

Komisia

3.4.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 80/1


Povolenie štátnej pomoci v zmysle ustanovení článkov 87 a 88 Zmluvy o ES

Prípady, vo veci ktorých Komisia nemá námietky

(Text s významom pre EHP)

2009/C 80/01

Dátum prijatia rozhodnutia

20.11.2008

Číslo pomoci

N 662/07

Členský štát

Česká republika

Región

Názov (a/alebo názov príjemcu)

Program TIP

Právny základ

Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje) a nařízení vlády č. 461/2002 Sb., o účelové podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji.

Druh opatrenia

Schéma pomoci

Účel

Výskum a vývoj

Forma pomoci

Priama dotácia

Rozpočet

Celková výška plánovanej pomoci 11 035 mil. CZK

Intenzita

80 %

Trvanie

do 31.12.2017

Sektory hospodárstva

Všetky odvetvia

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Ministerstvo prúmyslu a obchodu

Kpt. Jaroše 7

CZ-604 56 Brno

posta@compet.cz

Ďalšie informácie

Autentické znenie rozhodnutia, ktoré neobsahuje dôverné informácie, možno nájsť na internetovej stránke:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

Dátum prijatia rozhodnutia

15.1.2009

Číslo pomoci

N 729/07

Členský štát

Lotyšsko

Región

Rīga

Názov (a/alebo názov príjemcu)

SIA Eko Osta

Právny základ

Ministru kabineta 21.11.2006. noteikumi Nr. 963 ”Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta prioritāte “Vides aizsardzība” atklāta konkursa nolikums“; Ministru kabineta 8.11.2005. noteikumi Nr. 852 ”Noteikumi par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta vadības, īstenošanas, uzraudzības, kontroles un novērtēšanas sistēmu“; Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta vadības likums; Ministru kabineta 19.6.2007. noteikumi Nr. 396 ”Kārtība, kādā valsts budžetā plāno līdzekļus Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansēto projektu īstenošanai un veic maksājumus“

Druh opatrenia

Individuálna pomoc

Účel

Regionálny rozvoj

Forma pomoci

Priama dotácia

Rozpočet

Celková výška plánovanej pomoci 0,18 mil. LVL

Intenzita

52,19 %

Trvanie

do 31.3.2009

Sektory hospodárstva

Energia

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Vides ministrija

Peldu 25,

Rīga, LV-1494

Ďalšie informácie

Autentické znenie rozhodnutia, ktoré neobsahuje dôverné informácie, možno nájsť na internetovej stránke:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

Dátum prijatia rozhodnutia

5.2.2009

Číslo pomoci

N 226/2008

Členský štát

Írsko

Región

Názov (a/alebo názov príjemcu)

Extension of the Western Investment Fund

Právny základ

The Irish Western Development Commission Act 1998 and the Community, Rural and Gaeltacht Affairs Act 2007

Druh opatrenia

Schéma pomoci

Účel

Rizikový kapitál, Malé a stredné podniky

Forma pomoci

Poskytnutie rizikového kapitálu

Rozpočet

Celková výška plánovanej pomoci 28 mil. EUR

Intenzita

Trvanie

1.12.2008-31.12.2013

Sektory hospodárstva

Všetky odvetvia

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Western Development Commission (WDC), Dillon House Ballaghaderreen, Co. Roscommon, Ireland

Ďalšie informácie

Autentické znenie rozhodnutia, ktoré neobsahuje dôverné informácie, možno nájsť na internetovej stránke:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm


3.4.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 80/4


Povolenie štátnej pomoci v zmysle ustanovení článkov 87 a 88 Zmluvy o ES

Prípady, vo veci ktorých Komisia nemá námietky

(Text s významom pre EHP)

2009/C 80/02

Dátum prijatia rozhodnutia

5.2.2009

Číslo pomoci

N 459/08

Členský štát

Španielsko

Región

La Rioja

Názov (a/alebo názov príjemcu)

Fomento de la investigación, desarrollo e innovación

Právny základ

Orden no 19/2008 de 5 de junio de 2008, de la Consejería de Industria, Innovación y Empleo de la Rioja, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones por la Agencia de Desarrollo económico de la Rioja destinadas al fomento de la investigación, desarrollo e innovación, en régimen de concurrencia competitiva

Druh opatrenia

Schéma pomoci

Účel

Výskum a vývoj, Malé a stredné podniky

Forma pomoci

Priama dotácia

Rozpočet

Ročné plánované výdavky 12 mil. EUR;

Celková výška plánovanej pomoci 72 mil. EUR

Intenzita

100 %

Trvanie

do 31.12.2013

Sektory hospodárstva

Všetky odvetvia, Poľnohospodárstvo

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Agencia de desarrollo Económico de la Rioja –

C/Muro de la Mata 10-14,

26001 Logroño (La Rioja)

Ďalšie informácie

Autentické znenie rozhodnutia, ktoré neobsahuje dôverné informácie, možno nájsť na internetovej stránke:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

Dátum prijatia rozhodnutia

18.12.2008

Číslo pomoci

N 615/2008

Členský štát

Nemecko

Región

Freistaat Bayern

Názov (a/alebo názov príjemcu)

Bayerische Landesbank, Anstalt des öffentlichen Rechts Brienner Str. 18 D-80333 München

Právny základ

2.Gesetz zur Änderung des Haushaltsgesetzes 2007/2008 (2.Nachtraghaushaltsgesetz- NHG - 2008)

Druh opatrenia

Individuálna pomoc

Účel

Pomoc na nápravu závažnej poruchy fungovania hospodárstva

Forma pomoci

Garancia, Poskytnutie rizikového kapitálu

Rozpočet

Celková výška plánovanej pomoci 14 800 mil. EUR

Intenzita

100 %

Trvanie

19.12.2008 – 19.6.2009

Sektory hospodárstva

Finančné sprostredkovanie

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Bayerisches Staatsministerium der Finanzen Odeonsplatz 4 D-80539 München

Ďalšie informácie

Autentické znenie rozhodnutia, ktoré neobsahuje dôverné informácie, možno nájsť na internetovej stránke:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

Dátum prijatia rozhodnutia

3.2.2009

Číslo pomoci

N 39/09

Členský štát

Nemecko

Región

Názov (a/alebo názov príjemcu)

Bundesrahmenregelung Risikokapital

Právny základ

Regelung zur vorübergehenden Modifizierung von beihilferechtlich genehmigten Risikokapitalprogrammen für kleine und mittlere Unternehmen im Geltungsbereich der Bundesrepublik Deutschland während der Finanz- und Wirtschaftskrise („Bundesrahmenregelung Risikokapital“)

Druh opatrenia

Schéma pomoci

Účel

Rizikový kapitál

Forma pomoci

Poskytnutie rizikového kapitálu

Rozpočet

Celková výška plánovanej pomoci 50 mil. EUR

Intenzita

Trvanie

do 31.12.2010

Sektory hospodárstva

Všetky odvetvia

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Diverse Stellen in den Ländern

Ďalšie informácie

Autentické znenie rozhodnutia, ktoré neobsahuje dôverné informácie, možno nájsť na internetovej stránke:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

Dátum prijatia rozhodnutia

13.2.2009

Číslo pomoci

N 65/09

Členský štát

Nemecko

Región

Názov (a/alebo názov príjemcu)

Zeitweilige Aufstockung und Erweiterung des Zentralen Innovationsprogramms Mittelstand im Rahmen des Konjunkturpakets II der Bundesregierung

Právny základ

Bundeshaushaltsordnung (BHO) und darauf aufbauende Verwaltungsvorschriften; Gesetz über Sicherung der Beschäftigung und Stabilität in Deutschland (in Vorbereitung); Änderung der Richtlinie zum Zentralen Innovationsprogramm Mittelstand (Entwurf)

Druh opatrenia

Schéma pomoci

Účel

Výskum a vývoj

Forma pomoci

Priama dotácia

Rozpočet

Ročné plánované výdavky 450 mil EUR;

Celková výška plánovanej pomoci 900 mil. EUR

Intenzita

35 %

Trvanie

do 31.12.2010

Sektory hospodárstva

Všetky odvetvia

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie Scharnhorststr. 34-37,

D-10115 Berlin, Germany

Ďalšie informácie

Autentické znenie rozhodnutia, ktoré neobsahuje dôverné informácie, možno nájsť na internetovej stránke:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm


3.4.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 80/7


Povolenie štátnej pomoci v zmysle ustanovení článkov 87 a 88 Zmluvy o ES

Prípady, vo veci ktorých Komisia nemá námietky

(Text s významom pre EHP)

2009/C 80/03

Dátum prijatia rozhodnutia

3.12.2008

Číslo pomoci

NN 42/08

Členský štát

Belgicko

Región

Názov (a/alebo názov príjemcu)

Aide à la restructuration en faveur de Fortis Banque et Fortis Banque Luxembourg - Herstructureringssteun ten behoeve van Fortis Bank en Fortis Banque Luxembourg

Právny základ

Ad-hoc

Druh opatrenia

Individuálna pomoc

Účel

Pomoc na nápravu závažnej poruchy fungovania hospodárstva, Reštrukturalizácia podnikov v ťažkostiach

Forma pomoci

Iné formy kapitálovej intervencie

Úver za zvýhodnených podmienok

Rozpočet

Celková výška plánovanej pomoci 65 000 mil. EUR

Intenzita

Trvanie

29.9.2008 - 10.10.2008

Sektory hospodárstva

Finančné sprostredkovanie

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Etat Belge - Belgische Staat

Son Excellence Monsieur Karel DE GUCHT

Ministre des Affaires étrangères

Rue des Petits Carmes, 15

B - 1000 Bruxelles

Ďalšie informácie

Autentické znenie rozhodnutia, ktoré neobsahuje dôverné informácie, možno nájsť na internetovej stránke:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

Dátum prijatia rozhodnutia

3.12.2008

Číslo pomoci

NN 46/08

Členský štát

Luxembursko

Región

Názov (a/alebo názov príjemcu)

Aide à la restructuration en faveur de Fortis Banque et Fortis Banque Luxembourg

Právny základ

Ad-hoc sur le budget de l'Etat – Agreement for a mandatory convertible loan facility between the State of the Grand-Duchy of Luxembourg and Fortis Banque Luxembourg S.A.

Druh opatrenia

Individuálna pomoc

Účel

Pomoc na nápravu závažnej poruchy fungovania hospodárstva, Reštrukturalizácia podnikov v ťažkostiach

Forma pomoci

Iné formy kapitálovej intervencie

Rozpočet

Celková výška plánovanej pomoci 2 500 mil. EUR

Intenzita

Trvanie

29.9.2008 - 17.11.2008

Sektory hospodárstva

Finančné sprostredkovanie

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Etat du Grand Duché du Luxembourg

Son Excellence Monsieur Jean ASSELBORN

Ministre des Affaires étrangères

Rue Notre-Dame 5

L - 2911 Luxembourg

Ďalšie informácie

Autentické znenie rozhodnutia, ktoré neobsahuje dôverné informácie, možno nájsť na internetovej stránke:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

Dátum prijatia rozhodnutia

3.12.2008

Číslo pomoci

NN 53/A/08

Členský štát

Holandsko

Región

Názov (a/alebo názov príjemcu)

Herstructureringssteun ten behoeve van Fortis Bank en Fortis Banque Luxembourg

Právny základ

Ad-hoc

Druh opatrenia

Individuálna pomoc

Účel

Pomoc na nápravu závažnej poruchy fungovania hospodárstva, Reštrukturalizácia podnikov v ťažkostiach

Forma pomoci

Iné formy kapitálovej intervencie

Úver za zvýhodnených podmienok

Rozpočet

Celková výška plánovanej pomoci 62 800 mil. EUR

Intenzita

Trvanie

3.10.2008

Sektory hospodárstva

Finančné sprostredkovanie

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Nederlandse Staat

Zijne Excellentie de Heer Maxime VERHAGEN

Minister van Buitenlandse Zaken

Bezuidenhoutseweg 67

NL - 2500 EB Den Haag

NEDERLAND

Ďalšie informácie

Autentické znenie rozhodnutia, ktoré neobsahuje dôverné informácie, možno nájsť na internetovej stránke:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm


IV Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

Komisia

3.4.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 80/10


Výmenný kurz eura (1)

2. apríla 2009

2009/C 80/04

1 euro =


 

Mena

Výmenný kurz

USD

Americký dolár

1,3392

JPY

Japonský jen

133,48

DKK

Dánska koruna

7,4509

GBP

Britská libra

0,91290

SEK

Švédska koruna

10,8215

CHF

Švajčiarsky frank

1,5260

ISK

Islandská koruna

 

NOK

Nórska koruna

8,8480

BGN

Bulharský lev

1,9558

CZK

Česká koruna

26,888

EEK

Estónska koruna

15,6466

HUF

Maďarský forint

298,65

LTL

Litovský litas

3,4528

LVL

Lotyšský lats

0,7094

PLN

Poľský zlotý

4,4920

RON

Rumunský lei

4,2237

TRY

Turecká líra

2,1665

AUD

Austrálsky dolár

1,8797

CAD

Kanadský dolár

1,6725

HKD

Hongkongský dolár

10,3789

NZD

Novozélandský dolár

2,3258

SGD

Singapurský dolár

2,0143

KRW

Juhokórejský won

1 781,81

ZAR

Juhoafrický rand

12,3960

CNY

Čínsky juan

9,1533

HRK

Chorvátska kuna

7,4707

IDR

Indonézska rupia

15 374,02

MYR

Malajzijský ringgit

4,8178

PHP

Filipínske peso

64,210

RUB

Ruský rubeľ

44,8330

THB

Thajský baht

47,321

BRL

Brazílsky real

3,0049

MXN

Mexické peso

18,4274

INR

Indická rupia

67,4290


(1)  Zdroj: referenčný výmenný kurz publikovaný ECB.


V Oznamy

ADMINISTRATÍVNE POSTUPY

Komisia

3.4.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 80/11


Výzva na predloženie žiadostí na rok 2009

Druhý akčný program Spoločenstva v oblasti zdravia (2008 – 2013)

(Text s významom pre EHP)

2009/C 80/05

Aktualizované verzie výzvy na predloženie žiadostí pre operačné granty, výzva na predloženie návrhov projektov a výzva na predloženie návrhov dokumentov spoločných akcií v rámci výzvy na predloženie žiadostí Zdravie – 2009, ktorý je súčasťou rámca druhého akčného programu Spoločenstva v oblasti Zdravia (2008 – 2013) (1) bola uverejnená na webovej stránke Výkonnej agentúry pre zdravie spotrebiteľov na tejto adrese:

http://ec.europa.eu/eahc/health/grants.html


(1)  Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1350/2007/ES z 23. októbra 2007, ktorým sa ustanovuje druhý akčný program Spoločenstva v oblasti zdravia (2008 – 2013), Ú. v. EÚ L 301, 20.11.2007, s. 3 – 13.


INÉ AKTY

Komisia

3.4.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 80/12


Oznámenie určené pánovi Uthmanovi Omarovi Mahmoudovi týkajúce sa jeho zaradenia do zoznamu, na ktorý sa vzťahujú články 2, 3 a 7 nariadenia Rady (ES) č. 881/2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným s Usámom bin Ládinom, sieťou Al-Káida a Talibanom

2009/C 80/06

1.

V spoločnej pozícii 2002/402/SZBP (1) sa vyzýva Spoločenstvo, aby zmrazilo finančné prostriedky a hospodárske zdroje pre Usámu bin Ládina, členov organizácie Al-Káida a Talibanu a pre ďalších jednotlivcov, skupiny, podniky alebo subjekty, ktoré sú s nimi spojené, ako je uvedené v zozname vyhotovenom podľa rezolúcie BR OSN 1267(1999) a 1333(2000), ktorý bude pravidelne aktualizovaný výborom OSN zriadeným podľa rezolúcie BR OSN 1267(1999).

Zoznam vyhotovený výborom OSN zahŕňa:

Al-Káidu, Taliban a pána Usámu bin Ládina,

fyzické alebo právnické osoby, subjekty, orgány a skupiny spojené s Al-Káidou, Talibanom a pánom Usámom bin Ládinom, ako aj

právnické osoby, subjekty a orgány vlastnené alebo kontrolované, alebo inak podporované akoukoľvek z týchto osôb, subjektov, orgánov a skupín.

Činy alebo činnosti, ktoré naznačujú, že osoba, skupina, podnik alebo subjekt je „spojený s“ Al-Káidou, Usámom bin Ládinom alebo Talibanom zahŕňajú:

a)

účasť na financovaní, plánovaní, uľahčovaní, príprave alebo spáchaní činov alebo činností v spojení s, pod menom, v mene alebo na podporu Al-Káidy, Talibanu alebo pána Usámu bin Ládina, alebo ich akejkoľvek bunky, pobočky, frakčnej alebo odvodenej skupiny;

b)

dodávky, predaj alebo prevoz zbraní a súvisiaceho materiálu hocikomu z nich;

c)

nábor pre hocikoho z nich; alebo

d)

iné činy alebo činnosti na podporu hocikoho z nich.

2.

Výbor OSN sa 17. októbra 2001 rozhodol pridať na príslušný zoznam pána Uthmana Omara Mahmouda.

Dotknutá fyzická osoba môže kedykoľvek výboru OSN spolu s podpornou dokumentáciou predložiť žiadosť o prehodnotenie rozhodnutia zaradiť ju do uvedeného zoznamu OSN. Takúto žiadosť je potrebné zaslať na túto adresu:

United Nations — Focal point for delisting

Security Council Subsidiary Organs Branch

Room S-3055 E

New York, NY 10017

United States of America

Viac informácií možno nájsť na internetovej stránke:

http://www.un.org/sc/committees/1267/delisting.shtml

3.

Okrem rozhodnutia OSN zaradila Rada pána Uthmana Omara Mahmouda do prílohy I k nariadeniu Rady (ES) č. 881/2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným s Usámom bin Ládinom, sieťou Al-Káida a Talibanom (2). Záznam bol zmenený a doplnený na základe nariadenia Rady (ES) č. 374/2008 (3) podľa článku 7 ods. 1 nariadenia (ES) č. 881/2002.

Na dotknuté fyzické a právnické osoby, skupiny a subjekty sa podľa nariadenia (ES) č. 881/2002 vzťahujú tieto opatrenia:

1.

zmrazenie všetkých finančných prostriedkov, iných finančných aktív a hospodárskych zdrojov, ktoré sa nachádzajú v ich vlastníctve alebo držbe, ako aj zákaz sprístupniť im alebo v ich prospech priamo alebo nepriamo akékoľvek finančné prostriedky, iné finančné aktíva a hospodárske zdroje (článok 2 a článok 2a ods. 3 (4); ako aj

2.

zákaz priamo alebo nepriamo poskytovať, predávať, dodávať alebo vykonávať technické poradenstvo, pomoc alebo školenie súvisiace s vojenskými činnosťami (článok 3).

Po rozsudku súdneho dvora z 3. septembra 2008 v spojených veciach C-402/05 P a C-415/05 P (Yassin Abdullah Kadi a Al Barakaat International Foundation/Rada) výbor OSN poskytol dôvody na zaradenie pána Uthmana Omara Mahmouda do zoznamu.

4.

Pán Mahmoud môže Komisiu požiadať o uvedenie dôvodov, na základe ktorých bol zaradený do zoznamu. Túto žiadosť je potrebné zaslať na túto adresu:

European Commission

DG External Relations

Attn. Unit A2 (CHAR12/45)

Rue de la Loi/Wetstraat 200

B–1049 Bruxelles/Brussel

Belgium

Potom, ako dostal príležitosť vyjadriť svoje stanovisko k dôvodom na zaradenie do zoznamu, Komisia preskúma jeho zaradenie do prílohy I k nariadeniu Rady (ES) č. 881/2002 a prijme v jeho veci nové rozhodnutie.

5.

S osobnými údajmi poskytnutými pánom Uthmanom Omarom Mahmoudom sa bude zaobchádzať v súlade s pravidlami stanovenými v nariadení (ES) č. 45/2001 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (5). Akúkoľvek žiadosť, napr. o poskytnutie ďalších informácií alebo žiadosť súvisiacu s výkonom práv podľa nariadenia (ES) č. 45/2001 (napr. prístup k osobným údajom alebo ich oprava), je potrebné zaslať Komisii na adresu uvedenú v bode 4.

6.

Pre poriadok sa do pozornosti fyzických osôb uvedených v prílohe I dáva skutočnosť, že môžu predložiť príslušným orgánom daného členského štátu (alebo členských štátov), ktoré sú uvedené v prílohe II k nariadeniu Rady (ES) č. 881/2002, žiadosť o povolenie použiť zmrazené finančné prostriedky, iné finančné aktíva a hospodárske zdroje na pokrytie základných potrieb alebo na osobitné platby podľa článku 2a uvedeného nariadenia.


(1)  Ú. v. ES L 139, 29.5.2002, s. 4. Spoločná pozícia naposledy zmenená a doplnená spoločnou pozíciou 2003/140/SZBP (Ú. v. EÚ L 53, 28.2.2003, s. 62).

(2)  Ú. v. ES L 139, 29.5.2002, s. 9.

(3)  Ú. v. EÚ L 113, 25.4.2008, s. 15.

(4)  Článok 2a bol vložený na základe nariadenia Rady (ES) č. 561/2003 (Ú. v. EÚ L 82, 29.3.2003, s. 1).

(5)  Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1.