ISSN 1725-5236

Úradný vestník

Európskej únie

C 38

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 52
17. februára 2009


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Komisia

2009/C 038/01

Povolenie štátnej pomoci v rámci ustanovení článkov 87 a 88 Zmluvy o ES — Prípady, ku ktorým nemá Komisia námietky ( 1 )

1

2009/C 038/02

Povolenie štátnej pomoci v rámci ustanovení článkov 87 a 88 Zmluvy o ES — Prípady, ku ktorým nemá Komisia námietky ( 1 )

3

2009/C 038/03

Povolenie štátnej pomoci v rámci ustanovení článkov 87 a 88 Zmluvy o ES — Prípady, ku ktorým nemá Komisia námietky ( 1 )

5

2009/C 038/04

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Prípad COMP/M.5224 – EDF/British Energy) ( 1 )

8

2009/C 038/05

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Prípad COMP/M.5220 – ENI/Distrigaz) ( 1 )

8

2009/C 038/06

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Prípad COMP/M.5228 – Rabobank/BGZ) ( 1 )

9

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Komisia

2009/C 038/07

Výmenný kurz eura

10

 

INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

2009/C 038/08

Oznámenie Komisie v rámci implementácie smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/95/ES o všeobecnej bezpečnosti výrobkov ( 1 )

11

 

V   Oznamy

 

ADMINISTRATÍVNE POSTUPY

 

Komisia

2009/C 038/09

Výzva na prekladanie ponúk v rámci spoločného programu AAL (Ambient Assisted Living, Pomoc starším alebo chorým osobám pri samostatnom bývaní)

15

 

INÉ AKTY

 

Komisia

2009/C 038/10

Uverejnenie žiadosti o zápis do registra podľa článku 6 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 510/2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín

16

 

2009/C 038/11

Poznámka pre čitateľa(pozri vnútornú stranu zadnej obálky)

s3

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 


II Oznámenia

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

Komisia

17.2.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 38/1


Povolenie štátnej pomoci v rámci ustanovení článkov 87 a 88 Zmluvy o ES

Prípady, ku ktorým nemá Komisia námietky

(Text s významom pre EHP)

(2009/C 38/01)

Dátum prijatia rozhodnutia

18. 12. 2008

Číslo pomoci

NN 56/08

Členský štát

Nemecko

Región

Nemecko

Názov (a/alebo názov príjemcu)

Raumfahrtprogramm

Právny základ

Haushaltsgesetz des Bundes, Einzelplan 09, Kapitel 0902, Titel 683 35 und 892 35

Druh opatrenia

Schéma pomoci

Účel

Výskum a vývoj, inovácia

Forma pomoci

Priama dotácia

Rozpočet

Ročné plánované výdavky: 33 – 40 mil. EUR.

Celková výška plánovanej pomoci: 210 mil. EUR

Intenzita

100 %

Trvanie

1. 1. 2008-31. 12. 2013

Sektory hospodárstva

Všetky odvetvia

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie

D-11019 Berlin

Ďalšie informácie

Rozhodnutie v autentickom jazykovom znení, z ktorého boli odstránené všetky informácie, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva, je uverejnené na stránke:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Dátum prijatia rozhodnutia

19. 11. 2008

Číslo pomoci

N 574/08

Členský štát

Belgicko

Región

Názov (a/alebo názov príjemcu)

State guarantee in favour of Fortis Bank

Právny základ

Arrêté royal du 16 octobre 2008 pris en exécution de l'article 117 bis de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers

Druh opatrenia

Individuálna pomoc

Účel

Pomoc na nápravu závažnej poruchy fungovania hospodárstva, záchrana podnikov v ťažkostiach

Forma pomoci

Garancia

Rozpočet

Celková výška plánovanej pomoci: 150 000 mil. EUR

Intenzita

Trvanie

19. 11. 2008-19. 5. 2009

Sektory hospodárstva

Finančné sprostredkovanie

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

État belge — Belgische Staat

Son Excellence Monsieur Karel DE GUCHT

Ministre des Affaires étrangères

Rue des Petits Carmes, 15

B-1000 Bruxelles

Ďalšie informácie

Rozhodnutie v autentickom jazykovom znení, z ktorého boli odstránené všetky informácie, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva, je uverejnené na stránke:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


17.2.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 38/3


Povolenie štátnej pomoci v rámci ustanovení článkov 87 a 88 Zmluvy o ES

Prípady, ku ktorým nemá Komisia námietky

(Text s významom pre EHP)

(2009/C 38/02)

Dátum prijatia rozhodnutia

10. 9. 2008

Číslo pomoci

N 11/08

Členský štát

Taliansko

Región

Názov (a/alebo meno príjemcu)

Proroga (parziale) dell'aiuto N 810/02. Piano di incentivazione per il trasporto di merci per ferrovia — articolo 38 della legge 1o agosto 2002, n. 166. Aiuto a favore della società Autostrada ferroviaria alpina (AFA)

Právny základ

Convenzione del 28 luglio 2003 relativa al finanziamento di un servizio sperimentale di autostrada ferroviaria alpina tra Bourgneuf-Aiton, in Francia e Orbassano, in Italia

Druh opatrenia

Schéma štátnej pomoci

Účel

Predĺženie skúšobnej etapy alpskej železničnej diaľnice s cieľom dosiahnuť presun kamiónovej dopravy z ciest na železnice

Forma pomoci

Priama dotácia

Rozpočet

7 až 8 miliónov EUR ročne v období 2007 – 2009

Intenzita

Trvanie

3 roky (2007 – 2009)

Odvetvia hospodárstva

Železničná doprava

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Ďalšie informácie

Rozhodnutie v autentickom jazykovom znení, z ktorého boli odstránené všetky informácie, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva, je uverejnené na stránke:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Dátum prijatia rozhodnutia

10. 9. 2008

Číslo pomoci

NN 34/08

Členský štát

Francúzsko

Región

Názov (a/alebo meno príjemcu)

Prolongement du cas NN 155/03 — Mise en œuvre d'un service expérimental d'autoroute ferroviaire. Aide en faveur de la société Autoroute Ferroviaire Alpine (AFA)

Právny základ

Convention du 28 juillet 2003 relative au financement d'un service expérimental d'autoroute ferroviaire alpine entre Bourgneuf-Aiton, en France et Orbassano, en Italie

Druh opatrenia

Schéma štátnej pomoci

Účel

Predĺženie skúšobnej fázy alpskej železničnej diaľnice s cieľom presunúť nákladné automobily z ciest na železnice

Forma pomoci

Priama dotácia

Rozpočet

7 až 8 miliónov EUR ročne počas obdobia 2007 – 2009

Intenzita

Trvanie

3 roky (2007 – 2009)

Odvetvia hospodárstva

Železničná doprava

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Ďalšie informácie

Rozhodnutie v autentickom jazykovom znení, z ktorého boli odstránené všetky informácie, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva, je uverejnené na stránke:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


17.2.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 38/5


Povolenie štátnej pomoci v rámci ustanovení článkov 87 a 88 Zmluvy o ES

Prípady, ku ktorým nemá Komisia námietky

(Text s významom pre EHP)

(2009/C 38/03)

Dátum prijatia rozhodnutia

8. 10. 2008

Číslo pomoci

N 1/08

Členský štát

Francúzsko

Región

Názov (a/alebo názov príjemcu)

Soutien de l'Agence d'innovation industrielle en faveur du Programme H2E

Právny základ

Soutien de l'Agence d'innovation industrielle en faveur des programmes mobilisateurs pour l'innovation industrielle

Druh opatrenia

Individuálna pomoc

Účel

Výskum a vývoj

Forma pomoci

Priama dotácia, návratná pomoc

Rozpočet

Celková výška plánovanej pomoci: 67,6 mil. EUR

Intenzita

40 %

Trvanie

Do 31. 12. 2014

Sektory hospodárstva

Energia

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Ďalšie informácie

Rozhodnutie v autentickom jazykovom znení, z ktorého boli odstránené všetky informácie, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva, je uverejnené na stránke:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Dátum prijatia rozhodnutia

18. 12. 2008

Číslo pomoci

N 576/08

Členský štát

Španielsko

Región

Madrid

Názov (a/alebo názov príjemcu)

Ayudas a la producción de cortometrajes — Madrid — modificación de la ayuda N 564/07

Právny základ

Ley 2/95, de 8 marzo, de Subvenciones de la Comunidad de Madrid; Ley 38/2003 de 17 noviembre, General de Subvenciones (Ley Estatal); Orden por la que se establecen las bases reguladores para la concesión de ayudas a empresas privadas dedicadas al sector audiovisual y cinematográfico; Proyecto de orden de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que se convocan ayudas a la producción cinematográfica para el año 2009

Druh opatrenia

Schéma pomoci

Účel

Kultúra

Forma pomoci

Priama dotácia

Rozpočet

Ročné plánované výdavky: 0,4 mil. EUR.

Celková výška plánovanej pomoci: 0,4 mil. EUR

Intenzita

100 %

Trvanie

29. 11. 2008-27. 11. 2009

Sektory hospodárstva

Rekreačné, kultúrne a športové činnosti

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Consejeria de Cultura y Turismo de Madrid

Calle Caballero de Gracia, 132

E-28013 Madrid

Ďalšie informácie

Rozhodnutie v autentickom jazykovom znení, z ktorého boli odstránené všetky informácie, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva, je uverejnené na stránke:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Dátum prijatia rozhodnutia

18. 12. 2008

Číslo pomoci

N 595/08

Členský štát

Taliansko

Región

Názov (a/alebo názov príjemcu)

Incentivi fiscali, consistenti in crediti d'imposta e detassazione degli utili, concessi ad imprese di produzione in relazione alla realizzazione di opere cinematografiche

Právny základ

Legge del 24 dicembre 2007 n. 244 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato — Legge finanziaria per il 2008): articolo 1, commi da 325 a 343, con limitato riferimento alle misure previste nei seguenti commi: comma 327, lettera a — comma 335 — comma 338 (limitatamente a imprese di produzione cinematografica) nota: il comma 327, lettera a) dell'art. 1 della legge n. 244/2007, abrogato dall'art. 5, comma 9, lett. A) del decreto-legge del 27 maggio 2008, n. 93, e' stato ripristinato dall'art. 63, comma 13-ter, del decreto-legge del 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133 disposizioni di applicazione: schemi di decreti interministeriali di attuazione ministero beni e attivita' culturali — ministero dell'economia e delle finanze (art. 1, commi 333, 336 e 340, legge n. 244 del 2007) con allegate tabelle a — b — c — d

Druh opatrenia

Schéma pomoci

Účel

Kultúra

Forma pomoci

Daňová úľava, zníženie daňového základu

Rozpočet

Ročné plánované výdavky: 41,6 mil. EUR.

Celková výška plánovanej pomoci: 104 mil. EUR

Intenzita

50 %

Trvanie

Do 31. 12. 2010

Sektory hospodárstva

Médiá

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Ďalšie informácie

Rozhodnutie v autentickom jazykovom znení, z ktorého boli odstránené všetky informácie, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva, je uverejnené na stránke:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


17.2.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 38/8


Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii

(Prípad COMP/M.5224 – EDF/British Energy)

(Text s významom pre EHP)

(2009/C 38/04)

Dňa 22. decembra 2008 sa Komisia rozhodla nevzniesť námietku voči uvedenej oznámenej koncentrácii a vyhlásiť ju za zlučiteľnú so spoločným trhom. Toto rozhodnutie je založené na článku 6 ods. 1 v spojení s článkom 6 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004. Úplný text rozhodnutia je dostupný iba v anglickom jazyku a bude zverejnený po odstránení akýchkoľvek obchodných tajomstiev, ktoré by mohol obsahovať. Bude dostupný:

na webovej stránke o hospodárskej súťaži na portáli Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Táto webová stránka poskytuje rôzne možnosti na vyhľadávanie individuálnych rozhodnutí o fúziách podľa názvu spoločnosti, čísla prípadu, dátumu a sektorových indexov,

v elektronickej forme na webovej stránke EUR-Lex pod číslom dokumentu 32008M5224. EUR-Lex predstavuje on-line prístup k európskemu právu (http://eur-lex.europa.eu).


17.2.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 38/8


Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii

(Prípad COMP/M.5220 – ENI/Distrigaz)

(Text s významom pre EHP)

(2009/C 38/05)

Dňa 15. októbra 2008 sa Komisia rozhodla neoponovať voči vyššie spomínanej oznámenej koncentrácii a vyhlásiť ju za kompatibilnú so spoločným trhom. Toto rozhodnutie je založené na článku 6 odsek 1 písmeno b) nariadenia Rady (ES) č. 139/2004. Úplný text rozhodnutia je dostupný iba v angličtine a bude dostupný verejnosti po tom, ako budú odstránené akékoľvek obchodné tajomstvá, ktoré by mohol obsahovať. Prístupný bude na:

webovej stránke Europa competition (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Táto webová stránka poskytuje rôzne možnosti pomoci na lokalizáciu individuálnych rozhodnutí o fúziách, vrátane názvu spoločnosti, čísla prípadu, dátumu a sektorových indexov,

v elektronickej forme na webovej stránke EUR-Lex pod číslom dokumentu 32008M5220. EUR-Lex je počítačový dokumentačný systém práva Európskeho spoločenstva (http://eur-lex.europa.eu).


17.2.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 38/9


Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii

(Prípad COMP/M.5228 – Rabobank/BGZ)

(Text s významom pre EHP)

(2009/C 38/06)

Dňa 11. februára 2009 sa Komisia rozhodla neoponovať voči vyššie spomínanej oznámenej koncentrácii a vyhlásiť ju za kompatibilnú so spoločným trhom. Toto rozhodnutie je založené na článku 6 odsek 1 písmeno b) nariadenia Rady (ES) č. 139/2004. Úplný text rozhodnutia je dostupný iba v angličtine a bude dostupný verejnosti po tom, ako budú odstránené akékoľvek obchodné tajomstvá, ktoré by mohol obsahovať. Prístupný bude na:

webovej stránke Europa competition (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Táto webová stránka poskytuje rôzne možnosti pomoci na lokalizáciu individuálnych rozhodnutí o fúziách, vrátane názvu spoločnosti, čísla prípadu, dátumu a sektorových indexov,

v elektronickej forme na webovej stránke EUR-Lex pod číslom dokumentu 32009M5228. EUR-Lex je počítačový dokumentačný systém práva Európskeho spoločenstva (http://eur-lex.europa.eu).


IV Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

Komisia

17.2.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 38/10


Výmenný kurz eura (1)

16. februára 2009

(2009/C 38/07)

1 euro=

 

Mena

Výmenný kurz

USD

Americký dolár

1,2765

JPY

Japonský jen

117,33

DKK

Dánska koruna

7,4525

GBP

Britská libra

0,8945

SEK

Švédska koruna

10,923

CHF

Švajčiarsky frank

1,4883

ISK

Islandská koruna

 

NOK

Nórska koruna

8,777

BGN

Bulharský lev

1,9558

CZK

Česká koruna

29,15

EEK

Estónska koruna

15,6466

HUF

Maďarský forint

303,35

LTL

Litovský litas

3,4528

LVL

Lotyšský lats

0,7084

PLN

Poľský zlotý

4,787

RON

Rumunský lei

4,3162

TRY

Turecká líra

2,1248

AUD

Austrálsky dolár

1,9622

CAD

Kanadský dolár

1,5912

HKD

Hongkongský dolár

9,8979

NZD

Novozélandský dolár

2,4638

SGD

Singapurský dolár

1,9369

KRW

Juhokórejský won

1 826,58

ZAR

Juhoafrický rand

12,8193

CNY

Čínsky juan

8,7236

HRK

Chorvátska kuna

7,4047

IDR

Indonézska rupia

15 266,94

MYR

Malajzijský ringgit

4,6177

PHP

Filipínske peso

60,59

RUB

Ruský rubeľ

44,9847

THB

Thajský baht

44,914

BRL

Brazílsky real

2,8958

MXN

Mexické peso

18,605

INR

Indická rupia

62,063


(1)  

Zdroj: referenčný výmenný kurz publikovaný ECB.


INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

17.2.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 38/11


Oznámenie Komisie v rámci implementácie smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/95/ES o všeobecnej bezpečnosti výrobkov

(Text s významom pre EHP)

(Uverejnenie názvov a odkazov harmonizovaných noriem podľa smernice)

(2009/C 38/08)

ESO (1)

Odkaz na harmonizovanú normu a jej názov

(a referenčný dokument)

Odkaz na starú normu

Dátum ukončenia predpokladu zhody starej normy

(Poznámka 1)

CEN

EN 581-1:2006

Vonkajší nábytok – Sedací a stolový nábytok na kempingové a domáce použitie a použitie v nebytových budovách – Časť 1: Všeobecné bezpečnostno technické požiadavky

 

CEN

EN 913:1996

Gymnastické náradie – Všeobecné bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy

 

CEN

EN 916:2003

Gymnastické náradie – Gymnastické debny – Požiadavky a skúšobné metódy vrátane bezpečnosti

 

CEN

EN 957-1:2005

Stacionárne tréningové zariadenia – Časť 1: Všeobecné bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy

 

CEN

EN 957-2:2003

Stacionárne tréningové zariadenia – Časť 2: Posilňovacie tréningové zariadenia, ďalšie špecifické bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy

 

CEN

EN 957-4:1996

Stacionárne tréningové zariadenia – Časť 4: Posilňovacie lavice, ďalšie špecifické bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy

 

CEN

EN 957-5:1996

Stacionárne tréningové zariadenia – Časť 5: Posilňovacie tréningové rotopédy, ďalšie špecifické bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy

 

CEN

EN 957-6:2001

Stacionárne tréningové zariadenia – Časť 6: Bežecké pásy, ďalšie špecifické bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy

 

CEN

EN 957-7:1998

Stacionárne tréningové zariadenia – Časť 7: Veslovacie tréningové zariadenia, ďalšie špecifické bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy

 

CEN

EN 957-8:1998

Stacionárne tréningové zariadenia – Časť 8: Šliapacie a stúpacie zariadenia a simulátory výstupu do schodov, ďalšie špecifické bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy

 

CEN

EN 957-9:2003

Stacionárne tréningové zariadenia – Časť 9: Elipsovité tréningové zariadenia, ďalšie špecifické bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy

 

CEN

EN 957-10:2005

Stacionárne tréningové zariadenia – Časť 10: Trenažéry s pevným kolesom alebo bez voľnobehu, ďalšie špecifické bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy

 

CEN

EN 1129-1:1995

Nábytok – Sklápacie postele – Bezpečnostné požiadavky a skúšanie – Časť 1: Bezpečnostné požiadavky

 

CEN

EN 1129-2:1995

Nábytok – Sklápacie postele – Bezpečnostné požiadavky a skúšanie – Časť 2: Skúšobné metódy

 

CEN

EN 1130-1:1996

Nábytok – Jasle a kolísky do bytových priestorov – Časť 1: Bezpečnostné požiadavky

 

CEN

EN 1130-2:1996

Nábytok – Jasle a kolísky do bytových priestorov – Časť 2: Skúšobné metódy

 

CEN

EN 1273:2005

Výrobky pre deti a starostlivosť o deti – Detské chodúľky – Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy

 

CEN

EN 1400-1:2002

Výrobky určené pre deti a na starostlivosť o deti – Cumlíky pre nemluvňatá a malé deti – Časť 1: Všeobecné bezpečnostné požiadavky a informácie o výrobku

 

CEN

EN 1400-2:2002

Výrobky určené pre deti a na starostlivosť o deti – Cumlíky pre nemluvňatá a malé deti – Časť 2: Mechanické požiadavky a skúšky

 

CEN

EN 1400-3:2002

Výrobky určené pre deti a na starostlivosť o deti – Cumlíky pre nemluvňatá a malé deti – Časť 3: Chemické požiadavky a skúšky

 

CEN

EN 1466:2004

Výrobky určené na starostlivosť o deti – Prenosné tašky a stojany – Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy

 

CEN

EN 1651:1999

Zariadenia na padákové lietanie – Postroje – Bezpečnostné požiadavky a skúšky pevnosti konštrukcie

 

CEN

EN ISO 9994:2006

Zapaľovače – Bezpečnostné špecifikácie (ISO 9994:2005)

 

CEN

EN 12196:2003

Vybavenie telocviční – Kone a kozy – Požiadavky na funkčnosť a bezpečnosť, skúšobné metódy

 

CEN

EN 12197:1997

Vybavenie telocviční – Hrazdy – Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy

 

CEN

EN 12346:1998

Vybavenie telocviční – Rebriny, mriežkové rebríky a šplhacie rámy – Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy

 

CEN

EN 12432:1998

Gymnastické vybavenie – Kladiny – Funkčné a bezpečnostné požiadavky, skúšobné metódy

 

CEN

EN 12491:2001

Zariadenia na padákové lietanie – Záložné padáky – Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy

 

CEN

EN 12586:1999

Výrobky určené pre starostlivosť o deti – Držiak na cumlíky – Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy

EN 12586:1999/AC:2002

 

CEN

EN 12655:1998

Gymnastické náradie – Kruhy – Funkčné a bezpečnostné požiadavky, skúšobné metódy

 

CEN

EN 13138-2:2002

Plávacie pomôcky na plavecký výcvik – Časť 2: Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy na plávacie pomôcky na pridŕžanie

 

CEN

EN 13209-1:2004

Výrobky pre deti a na starostlivosť o deti – Nosidlá na deti – Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy – Časť 1: Nosidlá na chrbát s rámom

 

CEN

EN 13319:2000

Potápačské vybavenie – Hĺbkomery a hĺbkomery kombinované s meračmi času – Funkčné a bezpečnostné požiadavky, skúšobné metódy

 

CEN

EN 13899:2003

Kolieskové športové vybavenie – Kolieskové korčule – Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy

 

CEN

EN 14059:2002

Dekoratívne olejové lampy – Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy

 

CEN

EN 14344:2004

Výrobky pre deti a na starostlivosť o deti – Detské sedačky na bicykle – Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy

 

CEN

EN 14350-1:2004

Výrobky pre deti a na starostlivosť o deti – Vybavenie na pitie – Časť 1: Všeobecné a mechanické požiadavky a skúšky

 

CEN

EN 14682:2004

Bezpečnosť detských odevov – Šnúry a sťahovacie šnúry v detských odevoch – Špecifikácie

 

CEN

EN 14764:2005

Mestké a trekingové bicykle – Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy

 

CEN

EN 14766:2005

Horské bicykle – Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy

 

CEN

EN 14781:2005

Pretekárske bicykle – Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy

 

CEN

EN 14872:2006

Bicykle – Príslušenstvo bicyklov – Nosiče batožiny

 

Poznámka 1

Dátum ukončenia predpokladu zhody je vo všeobecnosti dátumom stiahnutia starej normy stanovený Európskou organizáciou pre normalizáciu. Používatelia týchto noriem sa však upozorňujú na to, že v niektorých výnimočných prípadoch tomu môže byť inak.

Poznámka:

akékoľvek informácie týkajúce sa dostupnosti noriem je možné získať buď od európskych organizácií pre normalizáciu alebo od národných orgánov pre normalizáciu. Ich zoznam je uvedený v prílohe smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES (2), ktorá bola zmenená a doplnená smernicou 98/48/ES (3),

uverejnenie odkazov v Úradnom vestníku Európskej únie neznamená, že normy sú k dispozícii vo všetkých jazykoch Spoločenstva,

tento zoznam nahrádza všetky predchádzajúce zoznamy uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie. Komisia zabezpečuje aktualizáciu tohto zoznamu.

Viac informácií o harmonizovaných normách nájdete na internetovej adrese:

http://europa.eu.int/comm/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/


(1)  ESO: Európske organizácie pre normalizáciu:

European Committee for Standardization (CEN): rue de Stassart 36, B-1050 Brussels, tel.: (32-2) 550 08 11, fax: (32-2) 550 08 19 (http://www.cenorm.be),

European Committee for Electrotechnical Standardization (Cenelec): rue de Stassart 35, B-1050 Brussels, tel.: (32-2) 519 68 71, fax: (32-2) 519 69 19 (http://www.cenelec.org),

European Telecommunications Standards Institute (ETSI): 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, tel.: (33) 492 94 42 00, fax: (33) 493 65 47 16 (http://www.etsi.org).

(2)  Ú. v. ES L 204, 21.7.1998, s. 37.

(3)  Ú. v. ES L 217, 5.8.1998, s. 18.


V Oznamy

ADMINISTRATÍVNE POSTUPY

Komisia

17.2.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 38/15


Výzva na prekladanie ponúk v rámci spoločného programu AAL (Ambient Assisted Living, Pomoc starším alebo chorým osobám pri samostatnom bývaní)

(2009/C 38/09)

Európska komisia týmto informuje o výzve na predkladanie ponúk v rámci spoločného programu AAL (Ambient Assisted Living, Pomoc starším alebo chorým osobám pri samostatnom bývaní).

Očakávajú sa návrhy v rámci tejto výzvy: AAL-2009-2.

Dokumentácia k výzve vrátane uzávierky a finančných prostriedkov je uvedená v znení výzvy, ktoré je dostupné na tejto webovej stránke:

http://aal-europe.eu


INÉ AKTY

Komisia

17.2.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 38/16


Uverejnenie žiadosti o zápis do registra podľa článku 6 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 510/2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín

(2009/C 38/10)

Týmto uverejnením sa poskytuje právo vzniesť námietky proti žiadosti o zápis podľa článku 7 nariadenia Rady (ES) č. 510/2006 (1). Vznesené námietky sa musia Komisii doručiť do šiestich mesiacov po uverejnení tejto žiadosti.

ZHRNUTIE

NARIADENIE RADY (ES) č. 510/2006

„BŘEZNICKÝ LEŽÁK“

ES č.: CZ-PGI-0005-0398-19.10.2004

CHOP ( ) CHZO ( X )

Tento prehľad obsahuje hlavné body špecifikácie výrobku na informačné účely.

1.   Príslušný orgán v členskom štáte:

Názov:

Úřad průmyslového vlastnictví

Adresa:

Antonína Čermáka 2a, 160 68 Praha 6, Česká republika

Tel.:

+420 220383111

Fax:

+420 224324718

E-mail:

posta@upv.cz

2.   Skupina:

Názov:

Pivovar Herold Březnice, a. s.

Adresa:

Pivovar Herold, 262 72 Březnice, Česká republika

Tel.:

+420 318682047

Fax:

+420 318682546

E-mail:

herold@heroldbeer.com

Zloženie:

výrobcovia/spracovatelia ( X ) ostatní ( )

Táto žiadosť sa odchyľuje od článku 5 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 510/2006 vzhľadom na skutočnosť, že v oblasti je iba jeden výrobca. Požiadavky ustanovené v článku 2 nariadenia Komisie (ES) č. 1898/2006 sú splnené, pretože žiadateľ je jediným výrobcom vo vymedzenej oblasti a v dôsledku používania miestnej vody a jej charakteristických vlastností sa „Březnický ležák“ odlišuje od ostatných pív v susediacich oblastiach (pozri 4.6).

3.   Druh výrobku:

Trieda 2.1: Pivo

4.   Špecifikácia:

[prehľad požiadaviek podľa článku 4 ods. 2 nariadenia (ES) č. 510/2006]

4.1.   Názov: „Březnický ležák“

4.2.   Opis: „Březnický ležák“ je mierne až stredne prekvasené pivo, ktoré sa vyznačuje jemnou ale výraznou horkou chuťou, silnou plnosťou, sýtou zlatistou farbou 8 – 12,5 EBC, vysokým stupňom nasýtenosti s čistou chmeľovou arómou bez cudzích príchutí, pH 4,41 – 4,74, čírosťou 0,30 – 0,52 EBC, obsahom alkoholu 4,69 – 5,553 a extraktom pôvodnej mladiny 11,00 – 12,99 %.

Suroviny:

Základné suroviny:

slad vyrobený zo sladovníckeho jačmeňa, ktorý musí zodpovedať týmto parametrom:

granulovaný chmeľ variety Žatecký poloraný červeňák, chmeľový extrakt, cukor vyrobený z cukrovej repy, voda z artézskych a vŕtaných studní. Ostatné suroviny: pivovarské kvasinky, kyselina askorbová. Voda musí byť z okresu Březnice.

4.3.   Zemepisná oblasť: Okres Březnice.

4.4.   Dôkaz o pôvode: Výrobca vedie a uchováva záznamy dodávok a dodávateľov všetkých surovín na účely následných kontrol. Vedú sa takisto záznamy o kúpe hotových výrobkov. Pri každej šarži piva sa kontroluje súlad s požiadavkami a výsledky sa zaznamenávajú. Tieto kontroly vykonávajú zamestnanci pivovaru a, ako sa vyžaduje, externé laboratórium a samozrejme príslušný monitorovací orgán Státní zemědělská a potravinářská inspekce.

Voda používaná pri výrobe piva sa kontroluje v akreditovanom externom laboratóriu. Vykonávajú sa mikrobiologické, biologické a chemické analýzy. Zaregistrované studne, odkiaľ sa voda čerpá, sú chránenými vodnými zdrojmi.

Pri každej šarži sa monitoruje kvalita a súlad so špecifikáciami počas celého výrobného procesu: kontroluje sa kvalita sladu, súlad s parametrami platnými pre varenú mladinu, postup v spilke, parametre platné pre ležiacke pivnice a výsledky filtrácie.

4.5.   Spôsob výroby: „Březnický ležák“ sa vyrába tradičnou technológiou. Základné suroviny sú jačmenný slad (vlastnosti – pozri bod 4.2), spracovaný chmeľ (pozri 4.2), chmeľový extrakt, cukor z cukrovej repy, voda, pivovarské kvasinky a kyselina askorbová. Postup výroby:

Výroba sladu: slad sa môže zakúpiť alebo sa vyrába v pivovare, pričom pri výrobe sa postupuje podľa tradičnej metódy: máčanie jačmeňa (v náduvníkoch počas 72 hodín, kým sa nedosiahne vlhkosť 45 – 46 %), klíčenie (na humnách počas 6 – 7 dní, teplota v hromade 11 – 22 °C), sušenie (v hvozdoch 2 × po 24 hodín pri teplote 25 – 85 °C), čistenie a uskladnenie.

Príprava sladu: váženie, šrotovanie.

Varňa (východiskové suroviny sú zošrotovaný slad a voda, varňa je jednoduchá, klasická, dvojnádobová, používa sa dekokčný dvojrmutový spôsob varenia pribl. 8 – 9 hodín): vystieranie (20 minút pri teplote vody 37 °C, ďalšie zaparovanie na 52 °C 20 minút), rmutovanie (dekočný dvojrmutový spôsob): 1. rmut do kotla (štiepenie bielkovín počas 15 minút pri teplote 62 – 64 °C, scukrenie počas 30 minút pri teplote 72 – 74 °C, var 20 minút, prečerpanie do kade, zvýšenie teploty na 65 °C), 2. rmut do kotla (scukrenie počas 30 minút pri 72 – 74 °C, var 25 minút, odrmutovanie pribl. 200 minút pri teplote 75 °C v kadi), scedenie (odpočinok 30 minút), podrážanie, sťahovanie predku, sladiny, vysladzovacej vody, spolu približne 130 minút, vznikne zvarená sladina, chmeľovar (pridanie chmeľu a cukru, 90 – 120 minút, 3 fázy chmelenia: 1. fáza pri začiatku sťahovania predku; 2. fáza celá mladina, začiatok chmeľovaru; 3. fáza 20 minút pred ukončením chmeľovaru).

Chladenie mladiny: oddelenie a odstránenie kalov (vo vírivej kadi), chladenie mladiny (na zákvasnú teplotu 6 – 9 °C).

Spilka (kvasenie v otvorených varných kadiach počas 7 – 9 dní pri teplote 6 – 11,5 °C pokiaľ sú aktívne kvasinky spodného kvasenia): k mladine sa pridajú kvasinkové kmene (0,5 litra kvasiniek na 1 hl mladiny), zakvasovanie, hlavné kvasenie (teplota ovzdušia 10 °C).

Ležiacka pivnica: pridanie stabilizačných prostriedkov, nasýtenie CO2, čírenie, dokvášanie (uzavreté ležiacke tanky, 45 – 70 dní, teplota pivnice 2 – 4 °C).

Filtrovanie piva: filtrácia (kremelinové sviečkové filtre), dofiltrovanie (doskový E-K filter).

Pretlačné tanky: pridávajú sa antioxidanty a oxid uhličitý.

Stáčanie (do fliaš alebo sudov), balenie, skladovanie, expedícia.

Stáčanie do fliaš (s objemom 0,5 l a 0,335 l): umývanie fliaš v umývačke, kontrola čistoty fliaš, naplnenie fliaš, pasterizácia, etiketovanie, balenie, expedícia.

Stáčanie do sudov (s objemom 30 l a 50 l): prietoková pasterizácia, plnenie sudov, balenie, expedícia.

Výroba piva musí prebiehať až do fázy dokvášania, filtrovania a pretlačných tankov vo vymedzenej oblasti. Stáčanie, balenie, uskladnenie a expedícia sa môžu vykonávať aj inde.

4.6.   Spojenie: Najstaršie písomné zmienky o pivovare v Březnice pochádzajú z roku 1506. V 18. storočí sa postavil nový, barokový pivovar, ktorý sa následne zrekonštruoval a rozšíril. V roku 1945 sa stal majetkom Československého štátu. Prudký rozvoj ťažby uránovej rudy v priľahlých oblastiach od roku 1960 mal za následok najväčší rozmach pivovaru za celú jeho históriu. S ústupom ťažby uránu klesala aj výroba piva a pivovar bol určený na zrušenie. V roku 1989 správu pivovaru prevzal Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, ktorý ho zrekonštruoval a oživil výrobu tradičného březnického piva, ktorú od roku 1999 zabezpečuje jediný výrobca – spoločnosť Pivovar Herold Březnice, a.s.

Na výrobu „Březnického ležáku“ a všetkých březnických pív sa používa vysokokvalitná pramenistá voda z chránených artézskych a vŕtaných studní v okrese Březnice. Studne v súčasnosti majú hĺbku 14 – 16 metrov a hĺbka vrtov je 37,5 a 61 metrov. Sú založené v granodioritoch stredočeského plutónu, ktorý je bohato diferencovaným a rozmanitým telesom. Z geologického hľadiska je oblasť okolo Březnice tvorená šedo modrým stredne zrnitým biotitom a amfibolickým-biotitickým granodioritom. V blízkosti prebieha hranica medzi stredočeským plutónom a metabazitmi jílovského pásma. Studne a vrty sú zásobované puklinovou vodou a vodou zo zóny zvetrávania a pripovrchových puklín stredočeského plutónu a čiastočnej aj z metabazitov jílovského pásma. Obeh podzemnej vody v puklinách v granodioritoch je pomerne aktívny v dôsledku podstatného rozpukania a voda sa iba čiastočne dopĺňa presakovaním atmosférických zrážok, keďže pukliny nie sú zatesnené. Klimatické podmienky v okolí Březnice sa dajú charakterizovať ako mierne teplé so zrážkami mierne pod normálom. Charakteristická chuť piva a jeho priaznivé dietetické účinky závisia pri rovnakom technologickom postupe nielen od surovín, ale aj od zloženia vody (hlavné komponenty, stopové prvky a percentuálne podiely). Je prakticky nemožné nájsť inú oblasť, v ktorej by sa dalo pri použití tej istej technológie ale bez vody z vymedzenej oblasti vyrábať pivo rovnakej kvality a chuti.

Označenie pôvodu „Březnického ležáku“ sa zapísalo do registra označení pôvodov Českej republiky 2. apríla 1984.

4.7.   Kontrolný orgán:

Názov:

Státní zemědělská a potravinářská inspekce, Inspektorát v Praze

Adresa:

Za Opravnou 300/6, 150 00 Praha 5, Česká republika

Tel.:

+420 257199512

Fax:

+420 257199529

E-mail:

praha@szpi.gov.cz

4.8.   Označenie: —


(1)  Ú. v. EÚ L 93, 31.3.2006, s. 12.


17.2.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 38/s3


POZNÁMKA PRE ČITATEĽA

Inštitúcie rozhodli, že vo svojich dokumentoch už nebudú uvádzať odkazy na posledné zmeny a doplnenia aktov, na ktoré sa odkazuje.

Pokiaľ nie je uvedené inak, odkazy na akty v uverejnených dokumentoch sa vzťahujú na akty v ich platnom znení.