ISSN 1725-5236

Úradný vestník

Európskej únie

C 31

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 52
7. februára 2009


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Komisia

2009/C 031/01

Oznámenie Komisie týkajúce sa kritérií posudzovania štátnej pomoci z oznámenia Komisie o určitých právnych aspektoch súvisiacich s kinematografickými a inými audiovizuálnymi dielami (oznámenie o kinematografii) z 26. septembra 2001 ( 1 )

1

2009/C 031/02

Začatie konania (Vec COMP/M.5262 – Bonnier/Schibsted/Retriever Sverige) ( 1 )

2

2009/C 031/03

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Prípad COMP/M.5168 – EADS/SSTL) ( 1 )

3

2009/C 031/04

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Prípad COMP/M.5420 – Kyocera Mita/Triumph-Adler) ( 1 )

3

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Komisia

2009/C 031/05

Výmenný kurz eura

4

2009/C 031/06

Nová národná strana obehových euromincí

5

 

INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

2009/C 031/07

Súhrnné informácie oznámené členskými štátmi o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 1857/2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy na štátnu pomoc pre malé a stredné podniky (MSP) pôsobiace vo výrobe, spracovaní a odbyte poľnohospodárskych výrobkov, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 70/2001

6

2009/C 031/08

Súhrnné informácie oznámené členskými štátmi o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 1857/2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy na štátnu pomoc pre malé a stredné podniky (MSP) pôsobiace vo výrobe, spracovaní a odbyte poľnohospodárskych výrobkov, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 70/2001

10

2009/C 031/09

Oznámenie Komisie podľa článku 16 ods. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve — Záväzky služby vo verejnom záujme v súvislosti so službami pravidelnej leteckej dopravy ( 1 )

14

 

V   Oznamy

 

ADMINISTRATÍVNE POSTUPY

 

Komisia

2009/C 031/10

Výzva na predkladanie návrhov 2009 – Prípravná akcia MEDIA International

15

2009/C 031/11

MEDIA 2007 – Rozvoj, distribúcia, propagácia a vzdelávanie — Výzva na predkladanie návrhov – EACEA/36/08 — Podpora vytvárania sietí a mobility študentov a školiteľov v Európe

17

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Komisia

2009/C 031/12

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.5475 – Atlantia/Acciona/Itínere Chilean assets) — Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní ( 1 )

19

2009/C 031/13

Oznámenie ministra hospodárstva Holandského kráľovstva podľa článku 3 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/22/ES o podmienkach udeľovania a používania povolení na vyhľadávanie, prieskum a ťažbu uhľovodíkov

20

 

2009/C 031/14

Poznámka pre čitateľa(pozri vnútornú stranu zadnej obálky)

s3

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 


II Oznámenia

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

Komisia

7.2.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 31/1


Oznámenie Komisie týkajúce sa kritérií posudzovania štátnej pomoci z oznámenia Komisie o určitých právnych aspektoch súvisiacich s kinematografickými a inými audiovizuálnymi dielami (oznámenie o kinematografii) z 26. septembra 2001

(Text s významom pre EHP)

(2009/C 31/01)

Ako bolo oznámené v oznámeniach z roku 2004 (1) a 2007 (2) týkajúcich sa predĺženia uplatňovania kritérií posudzovania štátnej pomoci z oznámenia o kinematografii (3) z roku 2001, Komisia uskutočnila rozsiahlu štúdiu o hospodárskom a kultúrnom vplyve povinnosti územnej viazanosti výdavkov ukladanej schémami pomoci na podporu kinematografie. Štúdia bola spustená 24. augusta 2006 (4) a 6. júla 2007 sa v Bruseli konal workshop zainteresovaných strán. Výsledky štúdie boli uverejnené 22. mája 2008 (5).

Záverečná správa štúdie neobsahuje definitívne uzávery o hospodárskom a kultúrnom vplyve povinnosti územnej viazanosti ukladanej schémami pomoci na podporu kinematografie. Vo výsledkoch štúdie je preto zdôraznená potreba ďalšej reflexie, kým bude navrhnutá taká úprava existujúcich kritérií posudzovania štátnej pomoci z oznámenia o kinematografii z roku 2001, pokiaľ ide o povinnosť územnej viazanosti, ktorá by bola zlučiteľná so základnými zásadami zmluvy.

Komisia zastáva názor, že súčasné kritériá posudzovania štátnej pomoci môžu zatiaľ naďalej podporovať kultúrnu tvorbu a dokážu zabezpečiť, že pomoc poskytnutá filmu a audiovizuálnej produkcii neovplyvní hospodársku súťaž a obchodné podmienky takým spôsobom, aby to bolo v rozpore so spoločným záujmom. Keďže však od roku 2001, keď bolo prijaté oznámenie o kinematografii, sa objavili rozličné nové trendy, v budúcom období bude potrebné tieto kritériá upraviť.

Medzi uvedené trendy patrí: podpora aj iným oblastiam ako len filmovej a televíznej produkcii (napr. filmovej distribúcii a digitálnej projekcii), regionálnejšie schémy pomoci podporujúce kinematografiu, ako aj súťaživosť medzi niektorými členskými štátmi vo využívaní štátnej pomoci na pritiahnutie investícií zo strany veľkých filmových produkčných spoločností, najmä z USA. Je to komplexná problematika, ktorá si v záujme vyvinutia vhodných kritérií vyžiada reflexiu zo strany členských štátov aj národných a regionálnych orgánov na podporu kinematografie.

V dôsledku uvedeného Komisia rozhodla o pokračovaní v uplatňovaní súčasných kritérií, až kým nenadobudnú účinnosť nové pravidlá týkajúce sa štátnej pomoci kinematografickým a iným audiovizuálnym dielam alebo najneskôr do 31. decembra 2012.


(1)  Ú. v. EÚ C 123, 30.4.2004, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ C 134, 16.6.2007, s. 5.

(3)  Ú. v. ES C 43, 16.2.2002, s. 6.

(4)  Ú. v. EÚ S 173, 12.9.2006, pozri 2006/S 173-183834.

(5)  http://ec.europa.eu/avpolicy/info_centre/library/studies/index_en.htm#finalised


7.2.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 31/2


Začatie konania

(Vec COMP/M.5262 – Bonnier/Schibsted/Retriever Sverige)

(Text s významom pre EHP)

(2009/C 31/02)

Dňa 29. januára 2009 Komisia rozhodla o začatí konania vo vyššie uvedenej veci po tom ako zistila, že oznámená koncentrácia vyvoláva vážne obavy o jej zlučiteľnosti so spoločným trhom. Začatie konania otvára druhú fázu preskúmania oznámenej koncentrácie a je bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie v tejto veci. Rozhodnutie je založené na článku 6 ods. 1 písm. c) nariadenia Rady (ES) č. 139/2004.

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby oznámili Komisii svoje pripomienky k oznámenej koncentrácii.

Pripomienky je potrebné doručiť Komisii do 15 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia, v opačnom prípade tieto pripomienky nemusia byť v predmetnom konaní plne zohľadnené. Pripomienky je potrebné doručiť faxom [fax: (32-2) 296 43 01 – 296 72 44] alebo poštou s uvedením čísla konania COMP/M.5262 – Bonnier/Schibsted/Retriever Sverige na nasledujúcu adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Brussels


7.2.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 31/3


Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii

(Prípad COMP/M.5168 – EADS/SSTL)

(Text s významom pre EHP)

(2009/C 31/03)

Dňa 17. decembra 2008 sa Komisia rozhodla neoponovať voči vyššie spomínanej oznámenej koncentrácii a vyhlásiť ju za kompatibilnú so spoločným trhom. Toto rozhodnutie je založené na článku 6 odsek 1 písmeno b) nariadenia Rady (ES) č. 139/2004. Úplný text rozhodnutia je dostupný iba v angličtine a bude dostupný verejnosti po tom, ako budú odstránené akékoľvek obchodné tajomstvá, ktoré by mohol obsahovať. Prístupný bude na:

webovej stránke Europa competition (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Táto webová stránka poskytuje rôzne možnosti pomoci na lokalizáciu individuálnych rozhodnutí o fúziách, vrátane názvu spoločnosti, čísla prípadu, dátumu a sektorových indexov,

v elektronickej forme na webovej stránke EUR-Lex pod číslom dokumentu 32008M5168. EUR-Lex je počítačový dokumentačný systém práva Európskeho spoločenstva (http://eur-lex.europa.eu).


7.2.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 31/3


Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii

(Prípad COMP/M.5420 – Kyocera Mita/Triumph-Adler)

(Text s významom pre EHP)

(2009/C 31/04)

Dňa 21. januára 2009 sa Komisia rozhodla neoponovať voči vyššie spomínanej oznámenej koncentrácii a vyhlásiť ju za kompatibilnú so spoločným trhom. Toto rozhodnutie je založené na článku 6 odsek 1 písmeno b) nariadenia Rady (ES) č. 139/2004. Úplný text rozhodnutia je dostupný iba v angličtine a bude dostupný verejnosti po tom, ako budú odstránené akékoľvek obchodné tajomstvá, ktoré by mohol obsahovať. Prístupný bude na:

webovej stránke Europa competition (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Táto webová stránka poskytuje rôzne možnosti pomoci na lokalizáciu individuálnych rozhodnutí o fúziách, vrátane názvu spoločnosti, čísla prípadu, dátumu a sektorových indexov,

v elektronickej forme na webovej stránke EUR-Lex pod číslom dokumentu 32009M5420. EUR-Lex je počítačový dokumentačný systém práva Európskeho spoločenstva (http://eur-lex.europa.eu).


IV Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

Komisia

7.2.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 31/4


Výmenný kurz eura (1)

6. februára 2009

(2009/C 31/05)

1 euro=

 

Mena

Výmenný kurz

USD

Americký dolár

1,2796

JPY

Japonský jen

116,7

DKK

Dánska koruna

7,4516

GBP

Britská libra

0,8706

SEK

Švédska koruna

10,5655

CHF

Švajčiarsky frank

1,5012

ISK

Islandská koruna

 

NOK

Nórska koruna

8,773

BGN

Bulharský lev

1,9558

CZK

Česká koruna

28,02

EEK

Estónska koruna

15,6466

HUF

Maďarský forint

292,6

LTL

Litovský litas

3,4528

LVL

Lotyšský lats

0,7035

PLN

Poľský zlotý

4,5995

RON

Rumunský lei

4,2575

TRY

Turecká líra

2,0891

AUD

Austrálsky dolár

1,9407

CAD

Kanadský dolár

1,6001

HKD

Hongkongský dolár

9,9228

NZD

Novozélandský dolár

2,4684

SGD

Singapurský dolár

1,9233

KRW

Juhokórejský won

1 764,06

ZAR

Juhoafrický rand

12,7049

CNY

Čínsky juan

8,7453

HRK

Chorvátska kuna

7,4045

IDR

Indonézska rupia

15 067,29

MYR

Malajzijský ringgit

4,6053

PHP

Filipínske peso

60,4

RUB

Ruský rubeľ

46,4607

THB

Thajský baht

44,818

BRL

Brazílsky real

2,9229

MXN

Mexické peso

18,3271

INR

Indická rupia

62,093


(1)  

Zdroj: referenčný výmenný kurz publikovaný ECB.


7.2.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 31/5


Nová národná strana obehových euromincí

(2009/C 31/06)

Image

Obehové euromince majú v celej eurozóne štatút zákonného platidla. Komisia zverejňuje vzory všetkých nových euromincí (1) s cieľom informovať každého, kto prichádza s mincami do kontaktu, a rovnako aj širokú verejnosť. V súlade so závermi Rady z 8. decembra 2003 (2) môžu členské štáty eurozóny a krajiny, ktoré so Spoločenstvom uzavreli menovú dohodu ustanovujúcu vydávanie obehových euromincí, vydať do obehu určité množstvo pamätných euromincí pod podmienkou, že vydajú len mince v nominálnej hodnote 2 eur. Pamätné mince majú rovnaké technické parametre ako bežné obehové euromince, na národnej strane však nesú pamätný motív.

Vydávajúci štát: Nemecko

Pamätná udalosť: Sársko

Vecný opis motívu: Vo vnútornej časti mince je vyobrazený kostol Svätého Ľudovíta v Sarrebrucku. Pod ním je názov landu „SAARLAND“ a značka mincovne v podobe jedného z písmen „A“, „D“, „F“, „G“ alebo „J“. Na pravo od vyobrazenia kostola sa nachádzajú iniciály rytca Friedricha Brennera „FB“. V spodnej časti vonkajšieho obvodu je vpísaný názov vydávajúcej krajiny „BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND“ a v hornej časti ho dotvára rok „2009“ a dvanásť hviezd.

Maximálne množstvo vydávaných mincí: 30 miliónov mincí

Približný dátum emisie: Február 2009

Motív vyrazený na hrane: „EINIGKEIT UND RECHT UND FREIHEIT“ a zobrazenie spolkovej orlice.


(1)  Pozri Ú. v. ES C 373, 28.12.2001, s. 1 o národných stranách všetkých mincí, ktoré boli vydané v roku 2002.

(2)  Pozri závery Rady pre všeobecné záležitosti z 8. decembra 2003 o zmenách vo vzoroch národných strán euromincí.


INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

7.2.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 31/6


Súhrnné informácie oznámené členskými štátmi o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 1857/2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy na štátnu pomoc pre malé a stredné podniky (MSP) pôsobiace vo výrobe, spracovaní a odbyte poľnohospodárskych výrobkov, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 70/2001

(2009/C 31/07)

Číslo pomoci: XA 278/08

Členský štát: Francúzsko

Región: Département de la Moselle

Názov schémy štátnej pomoci: Aides aux investissements pour le développement de l'utilisation des énergies renouvelables, des bioénergies est des économies d'énergies dans le secteur agricole

Právny základ: Článok 4 nariadenia (ES) č. 1857/2006

Articles L 1511-2 et L 1511-5 du code général des collectivités territoriales

Délibération du Conseil général de la Moselle du 15 octobre 2007

Ročné výdavky plánované v rámci schémy štátnej pomoci: Maximálne do výšky 270 000 EUR, a to podľa potreby a dostupných rozpočtových prostriedkov

Maximálna intenzita pomoci: Suma pomoci by nemala prekročiť maximálnu povolenú intenzitu pomoci, to znamená 40 % v oblastiach, ktoré nie sú znevýhodnené, a 50 % investícií, na ktoré si možno uplatniť nárok na dotáciu, v znevýhodnených oblastiach (zvýšenú v prípade mladých poľnohospodárov o 10 %)

Dátum implementácie: Od dátumu uverejnenia evidenčného čísla žiadosti o výnimku na webovej stránke generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka a pod podmienkou, že budú k dispozícii príslušné prostriedky

Trvanie schémy štátnej pomoci: Tri roky od potvrdenia o prijatí Komisiou (pod podmienkou, že budú k dispozícii príslušné prostriedky)

Účel pomoci: Účelom je nahradiť energiu z neobnoviteľných zdrojov systémami produkujúcimi energiu z obnoviteľných zdrojov a bioenergiu, s cieľom zabezpečiť bežný chod podniku a dosiahnuť zníženie emisií skleníkových plynov, a to bez toho, aby sa vyprodukovaná energia predávala. Nárok na získanie dotácií si možno uplatniť v prípade investícií, ktoré prispejú k zvýšeniu kvality, zachovaniu a zlepšeniu stavu prírodného prostredia, do týchto oblastí:

modelové projekty s celkovým pozitívnym vplyvom na životné prostredie, ktoré významne prispievajú k boju proti emisiám skleníkových plynov (pomoc v maximálnej výške 20 000 EUR),

zariadenia na sušenie sena a zrna,

zariadenia na regeneráciu tepla atď.

Pomoc sa poskytne v rámci ustanovení článku 4 nariadenia (ES) č. 1857/2006 a v súlade s pravidlami uvedenými v tomto článku

Príslušné odvetvia hospodárstva: Všetky poľnohospodárske podniky v regióne Mosela

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc:

Monsieur le Président du Conseil général de la Moselle

Direction de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire

Division de l'Environnement et de l'Espace Rural (SAEN)

Hôtel du Département

1, rue du Pont Moreau

BP 11096

F-57036 METZ Cedex 1

Internetová stránka: http://www.cg57.fr/front/go.do?sid=site/environnement_1076429797630/gestion_de_l_espace/agriculture

Ďalšie informácie: Na účely zabezpečenia prísneho dodržiavania horných hraníc stanovených v nariadeniach Spoločenstva pre každý typ predpokladanej pomoci sa suma pomoci v prípade potreby zníži o sumu príspevku z iných financujúcich verejných orgánov.

Pomoc je určená výhradne poľnohospodárom, ktorí počas posledných piatich rokov nečerpali podobnú pomoc s výnimkou tých, ktorí vyrovnali zostatok z predchádzajúcich prípadov

Číslo pomoci: XA 280/08

Členský štát: Francúzsko

Región: Département de la Moselle

Názov schémy štátnej pomoci: Développement des filières atypiques, démarches qualité, volets „investissements“ et „assistance technique“

Právny základ: Články 4 a 15 nariadenia (ES) č. 1857/2006

Articles L 1511-2 et L 1511-5 du code général des collectivités territoriales

Délibération du Conseil général de la Moselle du 15 octobre 2007

Ročné výdavky plánované v rámci schémy štátnej pomoci: 460 000 EUR ročne, z toho 400 000 EUR na časť „investície“ a 60 000 EUR na časť „technická podpora“

Maximálna intenzita pomoci: Časť „investície“

Maximálna výška dotácie je 20 000 EUR.

Časť „technická pomoc“

Maximálna výška pomoci bude predstavovať 80 % výdavkov do výšky 3 000 EUR na výkon

Dátum implementácie: Od dátumu uverejnenia evidenčného čísla žiadosti o výnimku na internetovej stránke generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka a s výhradou dostupnosti príslušných finančných prostriedkov

Trvanie schémy štátnej pomoci: Tri roky od potvrdenia o prijatí Komisiou (pod podmienkou, že budú k dispozícii príslušné finančné prostriedky)

Účel a podrobné pravidlá pomoci: Cieľom pomoci je prispieť k rekonverzii niektorých spôsobov poľnohospodárskej výroby na území departmentu Moselle a napomôcť rozvoj postupov zameraných na kvalitu na úrovni prvovýroby. Uprednostnia sa opatrenia, ktoré umožnia vznik nových druhov výroby, pri súčasnom zvýšení pridanej hodnoty poľnohospodárskych podnikov, vytvorení inovatívnych projektov alebo projektov v neobvyklých odvetviach. Niektoré opatrenia patria do pôsobnosti článku 4 nariadenia (ES) č. 1857/2006, iné (predbežné štúdie) do pôsobnosti článku 15

Príslušné odvetvia hospodárstva: Všetky poľnohospodárske podniky na území Moselle

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc:

Monsieur le Président du Conseil général de la Moselle

Direction de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire

Division de l'Environnement et de l'Espace Rural (SAEN)

Hôtel du Département

1, rue du Pont Moreau

BP 11096

F-57036 METZ Cedex 1

Internetová stránka: http://www.cg57.fr/front/go.do?sid=site/environnement_1076429797630/gestion_de_l_espace/agriculture

Ďalšie informácie: Aby sa zabezpečilo prísne dodržiavanie stropov stanovených nariadením Spoločenstva pre každý druh predpokladanej pomoci, výška pomoci sa prípadne zníži na úroveň príspevku od ostatných poskytovateľov verejných zdrojov.

Pomoc bude určená len združeniam výrobcov, ktorí počas posledných piatich rokov nečerpali podobnú pomoc, a tým, ktorí vyrovnali zostatok z predchádzajúcich prípadov

Číslo pomoci: XA 282/08

Členský štát: Francúzsko

Región: Département de la Moselle

Názov schémy štátnej pomoci: Diagnostic-conseil pour optimiser les investissements matériels et réduire les coûts de mécanisation (assistance technique)

Právny základ: Článok 15 nariadenia (ES) č. 1857/2006

Article L 1511-2 et L 1511-5 du code général des collectivités territoriales

Délibération du Conseil général de la Moselle du 15 octobre 2007

Ročné výdavky plánované v rámci schémy štátnej pomoci: Maximálne 68 000 EUR podľa potreby a dostupných rozpočtových prostriedkov

Maximálna intenzita pomoci: Maximálna miera pomoci 80 % pri zachovaní týchto horných hraníc:

400 EUR na diagnostiku – poradenstvo týkajúce sa zariadení a vybavení,

500 EUR na diagnostiku – poradenstvo týkajúce sa zníženia nákladov na mechanizáciu

Dátum implementácie: Odo dňa uverejnenia registračného čísla žiadosti o výnimku na internetovej stránke generálneho riaditeľstva Komisie pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka a za predpokladu, že budú k dispozícii príslušné prostriedky

Trvanie schémy štátnej pomoci: Tri roky od prijatia potvrdenia o doručení Komisie (za predpokladu, že budú k dispozícii príslušné prostriedky)

Účel pomoci: Cieľom je prostredníctvom diagnostiky – poradenstva a školení pomôcť poľnohospodárom optimalizovať ich hmotné investície vhodným výberom hospodárskej techniky predovšetkým s ohľadom na hospodárenie s prírodnými zdrojmi a ich ochranu.

Všetky podmienky stanovené v článku 15 nariadenia (ES) č. 1857/2006 budú dodržané

Príslušné odvetvia hospodárstva: Všetky poľnohospodárske podniky v departmente Moselle (poľnohospodári, poľnohospodárske zoskupenia, družstvá CUMA)

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc:

Monsieur le Président du Conseil général de la Moselle

Direction de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire

Division de l'Environnement et de l'Espace Rural (SAEN)

Hôtel du Département

1, rue du Pont Moreau

BP 11096

F-57036 METZ Cedex 1

Internetová stránka: http://www.cg57.fr/front/go.do?sid=site/environnement_1076429797630/gestion_de_l_espace/agriculture

Ďalšie informácie: S cieľom zabezpečiť prísne dodržiavanie stropov stanovených nariadením Spoločenstva pre každý typ predpokladanej pomoci sa čiastka pomoci prípadne zníži na úroveň príspevku z iných verejných prostriedkov.

Pomoc bude určená výhradne poľnohospodárom, ktorí v priebehu posledných piatich rokov nečerpali inú podobnú pomoc s výnimkou tých, ktorí vyrovnali zostatok predchádzajúcich prípadov

Číslo pomoci: XA 348/08

Členský štát: Holandsko

Región: Provincie Fryslân

Názov schémy štátnej pomoci alebo názov podniku prijímajúceho individuálnu štátnu pomoc: Meno príjemcu:

S. Jelsma, Mienskerwei 2, 9262 SM Suameer, Nederland

Právny základ: Kadersubsidieverordening Inrichting Landelijk Gebied Provincie Fryslân 2007

Subsidieverordening Inrichting Landelijk Gebied Provincie Fryslân 2007, Hoofdstuk 1.3. Subsidie agrarische bedrijfsverplaatsing (blz 28).

www.fryslan.nl/pmjp (landbouw, Kadersubsidieverordening Inrichting Landelijk Gebied Provincie Fryslan 2007)

Ročné výdavky plánované v rámci schémy štátnej pomoci alebo celková výška individuálnej štátnej pomoci poskytnutej podniku: —

Maximálna jednorazová pomoc: 178 925 EUR

Maximálna intenzita pomoci: Dotácia sa poskytuje v súlade s článkom 6 ods. 3 a 4 nariadenia (ES) č. 1857/2006. Keďže podnik sa nachádza v znevýhodnenej oblasti v zmysle článku 2 ods. 9 nariadenia (ES) č. 11857/2006, maximálna intenzita pomoci je 50 %.

Premiestnenie sa realizuje vo verejnom záujme, konkrétne v súvislosti s rozvojom národnej ekologickej siete a zlepšovaním poľnohospodárskych štruktúr. Poľnohospodárom sa zabezpečia modernejšie priestory a zvýši sa ich výrobná kapacita. Celkové oprávnené náklady sú 357 850 EUR, z toho 50 % je oprávnených na pomoc. Náklady vznikli v dôsledku zväčšenej kapacity chladiacej nádrže na mlieko, rozšírenia plôch na silážne jamy, zväčšenia univerzálnych prevádzkových priestorov a modernizácie uskladnenia poľnohospodárskej techniky, ako aj modernizácie boxového ustajnenia a rozšírenia plôch so spevneným povrchom

Dátum implementácie: 1. novembra 2008 alebo po doručení potvrdenia o prijatí (vrátane identifikačného čísla) od Komisie

Trvanie schémy štátnej pomoci alebo individuálnej štátnej pomoci: Posledná splátka sa vyplatí najneskôr do novembra 2010

Účel pomoci: Podpora malým a stredným podnikom. Druhotný cieľ: premiestnenie poľnohospodárskych podnikov vo verejnom záujme, konkrétne v súvislosti s rozvojom národnej ekologickej siete a zlepšovaním poľnohospodárskych štruktúr. Využíva sa možnosť ustanovená v článku 6 premiestniť hospodárske budovy vo verejnom záujme, pričom výsledkom premiestnenia budú modernejšie priestory a zvýšená výrobná kapacita

Príslušné odvetvia hospodárstva: Poľnohospodárstvo

Pododvetvie: Chov mliečneho dobytka

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc:

Provincie Fryslân (Friesland)

Sneekertrekweg 1

Leeuwarden

Postbus 20120

8900 HM Leeuwarden

Nederland

Internetová stránka: www.fryslan.nl/regelgevingeuropa

užívateľské meno: europa

heslo: regelgeving

Podrobnosti o schéme a mapa znevýhodnených oblastí sú dostupné na stránke: www.fryslan.nl/pmjp (landbouw, Kadersubsidieverordening Inrichting Landelijk Gebied Provincie Fryslan 2007)

Číslo pomoci: XA 407/08

Členský štát: Spojené kráľovstvo

Región: Northern Ireland

Názov schémy štátnej pomoci alebo názov podniku prijímajúceho individuálnu štátnu pomoc: Northern Ireland Fallen Stock Scheme

Právny základ: Táto schéma sa nezakladá na zákone.

V nariadení (ES) č. 1774/2002, ktorým sa stanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa živočíšnych vedľajších produktov neurčených pre ľudskú spotrebu sa od členských štátov vyžaduje, aby zabezpečili primerané opatrenia, aby sa s vedľajšími produktmi nakladalo podľa tohto nariadenia

Ročné výdavky plánované v rámci schémy štátnej pomoci alebo celková výška individuálnej štátnej pomoci poskytnutej podniku: Od 1. decembra 2008 do 31. marca 2009: 240 tisíc GBP.

Spolu: 240 tisíc GBP

Maximálna intenzita pomoci: Intenzita pomoci na dopravné náklady na zber tiel uhynutých zvierat z podnikov schválenou zmluvnou stranou je až do 100 % v súlade s článkom 16 písm. d) nariadenia (ES) č. 1857/2006.

Intenzita pomoci na zneškodnenie tiel uhynutých zvierat vytopením tukov alebo spálením schválenou zmluvnou stranou je až do 75 % nákladov v súlade s článkom 16 písm. d) nariadenia (ES) č. 1857/2006

Dátum implementácie: Od 1. decembra 2008 alebo od uverejnenia schémy pomoci na stránke Komisie, podľa toho, čo nastane neskôr

Trvanie schémy štátnej pomoci alebo individuálnej štátnej pomoci: Schéma sa začne uplatňovať od 1. decembra 2008 alebo od uverejnenia schémy pomoci na stránke Komisie, podľa toho, čo nastane neskôr. Táto schéma sa prestane uplatňovať 31. marca 2009. Posledný termín uplatňovania bude 31. marec 2009

Účel pomoci: Táto schéma pomoci je rovnaká schéma, ako národná schéma pomoci pri uhynutí zvierat (Spojené kráľovstvo) XA 168/07, ktorá sa skončila v novembri 2008. T. j. na zavedenie dobrovoľného príspevkového systému štátnej pomoci na zber a likvidáciu uhynutých zvierat v súlade s nariadením (ES) č. 1774/2002. Podmienky pomoci oznámené v tejto novej schéme sú obmedzené na severoírske malé a stredné podniky aktívne v chove hospodárskych zvierat na zber a likvidáciu uhynutých zvierat len v Severnom Írsku

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc: Štatutárnym orgánom zodpovedným za program je:

Department of Agriculture and Rural Development

Environmental Policy Branch

Room 654

Dundonald House

Upper Newtownards Road

BT4 3SB Belfast

Northern Ireland

Organizácia, ktorá realizuje schému pomoci je:

The National Fallen Stock Company Ltd

Stuart House

City Road

PE1 1QF Peterborough

Internetová stránka: http://nfsco.co.uk/news/press-releases/northern-ireland-members/

Ďalšie informácie: Národná schéma pomoci pri uhynutí zvierat (Spojené kráľovstvo) XA 168/07 sa uzatvára v novembri 2008. Týmto oznámená schéma sa uplatňuje len na MSP v Severnom Írsku.

Komisii sa dáva do pozornosti:

členský príspevok v národnej schéme pomoci pri uhynutí zvierat v súčasnosti predstavuje 28 GBP ročne pre členov národnej schémy pri uhynutí zvierat (Spojené kráľovstvo) XA 168/07. Od 1. decembra 2008 sa miesto nízkeho členského poplatku navrhuje administratívny poplatok v mesiacoch, v ktorých sa táto schéma skutočne využívala,

očakáva sa že pozmenená schéma pri uhynutí zvierat bude oznámená pre zvyšok Spojeného kráľovstva v januári 2009.

Ďalšie a podrobnejšie informácie týkajúce sa oprávnenosti a pravidiel schémy sú dostupné na uvedenej internetovej stránke


7.2.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 31/10


Súhrnné informácie oznámené členskými štátmi o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 1857/2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy na štátnu pomoc pre malé a stredné podniky (MSP) pôsobiace vo výrobe, spracovaní a odbyte poľnohospodárskych výrobkov, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 70/2001

(2009/C 31/08)

Číslo pomoci: XA 350/08

Členský štát: Fínsko

Región: Fínsko

Názov schémy štátnej pomoci alebo názov podniku prijímajúceho individuálnu štátnu pomoc: Maataloustuotteiden markkinoinnin ja tuotannon avustaminen

Právny základ: Valtionavustuslaki (2001/688) 6-8 §

Valtioneuvoston asetus maataloustuotteiden markkinoinnin ja tuotannon kehittämisen avustamisesta (606/2008)

Ročné výdavky plánované v rámci schémy štátnej pomoci alebo celková výška individuálnej štátnej pomoci poskytnutej podniku: Celkový ročný rozpočet vo výške 3 miliónov EUR. Pomoc sa bude poskytovať v rokoch 2009 – 2013

Maximálna intenzita pomoci: 100 %

Dátum implementácie:

Trvanie schémy štátnej pomoci alebo individuálnej štátnej pomoci:

Účel pomoci: Pomoc sa poskytuje zaregistrovaným verejným združeniam alebo iným orgánom verejného sektora. Konečným príjemcom pomoci je poľnohospodár, ktorý sa považuje za malý alebo stredný podnik pôsobiaci v prvovýrobe.

Pomoc sa zakladá na článku 15

Príslušné odvetvia hospodárstva: NACE kód

A1 – Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace

Tovar uvedený v prílohe I

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc:

Maa- ja metsätalousministeriö

PL 30

FI-00023 Valtioneuvosto

Internetová stránka: http://www.mmm.fi/fi/index/etusivu/maatalous/tuet/markkinoinnin_kehittaminen.html

Ďalšie informácie: Pomoc poskytuje a riadi ministerstvo poľnohospodárstva a lesného hospodárstva. Výška pomoci je 3 milióny EUR ročne, t. j. spolu 15 miliónov EUR v období rokov 2009 až 2013 vrátane. Pomoc sa môže poskytovať na veľké vnútroštátne projekty týkajúce rozvoja výroby a uvádzania poľnohospodárskych výrobkov na trh, ktoré kladú dôraz na informovanosť o kvalite poľnohospodárskych produktov, kultúru stravovania alebo zdravé stravovacie návyky a súvisiacu výmenu informácií.

Projekty môžu obsahovať činnosti zamerané na rozvoj výroby a uvádzania na trh, napr. poskytovanie informácií, štúdie, odborné vzdelávanie a poradenské služby pre poľnohospodárov, výmenu informácií medzi prevádzkovateľmi potravinárskych podnikov, veľtrhy a výstavy. Cieľovými skupinami projektu môžu byť poľnohospodári, spotrebitelia alebo subjekty pôsobiace v odvetví potravinárstva, napr. profesionálne kuchyne, vzdelávacie inštitúcie, médiá alebo odborníci na výživu.

Pomoc sa realizuje tak, že neziskové organizácie používajú poskytnutú pomoc na aktiváciu iných cieľových skupín, akými sú spotrebitelia alebo projekty v prospech poľnohospodárov. Napr. cieľom projektu, ktorý informuje o výživových výhodách výrobku, môžu byť spotrebitelia, ale poľnohospodári, ktorí tento produkt vyrábajú, z neho môžu mať nepriamy zisk tak, že tento druh informácií môže zvýšiť hodnotu výrobku a tak nepriamo aj jeho spotrebu.

V projektoch sa nesmie uvádzať pôvod výrobkov, jednotlivé výrobky alebo značky a musia byť v súlade so zákonom o poskytovaní štátnej pomoci. Cieľom týchto opatrení je zabezpečiť, aby nedošlo k narušeniu hospodárskej súťaže.

Intenzita pomoci: Intenzitapomoci ustanovená v pravidlách Spoločenstva vo výške 100 % je obmedzená oddielom 6 fínskeho zákona o poskytovaní štátnej pomoci, v rámci ktorého je platba úplných náhrad možná iba vtedy, ak je odôvodnená a nevyhnutná na dosiahnutie cieľa pomoci.

Propagácia

Súčasťou propagácie môžu byť napríklad potravinové sezóny a témy, ktoré zvýšia záujem spotrebiteľov o potraviny, ktoré podporujú zdravie a dobrú kvalitu života. Okrem toho sa môžu uverejňovať recepty v elektronickej kuchárskej knihe v elektronickej forme alebo napríklad prostredníctvom masmédií.

Ďalšími aktivitami môžu byť informatívne stretnutia, návštevy a výstavy týkajúce sa aktuálnych tém agropotravinárskej výroby pre novinárov v oblasti potravinárstva, spotrebiteľskej tematiky alebo financií, ako aj školy.

Môžu sa vytvárať internetové stránky a online študijné materiály, ktoré môžu byť aj v tlačenej forme, napríklad s informáciami o výrobe, spracovaní, vlastnostiach a použití medu.

Cieľom „kampane zdravotných sestier“ je zlepšiť vedomosti zdravotných sestier vo verejnom sektore a rodičov o správnej výžive a usmerňovať stravovacie návyky rodín s deťmi prostredníctvom poskytovania informácií a nástrojov podporujúcich výber takých potravín, ktoré podporujú zdravie a dobrú kvalitu života.

Školské jedálne a iné podobné zariadenia môžu poskytovať informácie o otázkach týkajúcich sa používania ekologických produktov. Propagácia si môže vyžadovať aj vypracovanie rozličných podkladových štúdií napr. vypracovanie stratégií, výskum trhu alebo študijné cesty.

Odborné vzdelávanie

Súčasť odborného vzdelávania poľnohospodárov tvorí školenie o zbere húb a plodov, ktoré zahŕňa skúšku týkajúcu sa dvoch až štyroch rastlín alebo húb. Tým, ktorí túto skúšku absolvovali úspešne, sa to zaznamená do ich „karty pre zber húb a plodov“. Kurzy venované zberu húb a plodov možno organizovať iba v tých obdobiach roka, keď sa produkty, ktorých sa štúdie týkajú, vyskytujú voľne v prírode.

Poľnohospodári potrebujú informácie, napr. o vlastnostiach ekologických produktov, aby boli schopní rozvíjať ich výrobu. Na podporu dosahovania tohto cieľa sa bude organizovať školenie v spolupráci s orgánmi v tomto odvetví.

Výmena informácií

Súčasťou výmeny informácií môže byť organizovanie veľtrhov, prezentácií, súťaží alebo ďalšie aktivity na podporu výmeny informácií medzi prevádzkovateľmi potravinárskych podnikov a účasť na nich.

Poradenstvo

Pomoc sa môže poskytnúť aj na poradenské služby poskytované poľnohospodárom

Číslo pomoci: XA 353/08

Členský štát: Fínsko

Región: Celá krajina

Názov schémy štátnej pomoci alebo názov podniku prijímajúceho individuálnu štátnu pomoc: Elintarviketalouden laatujärjestelmien kehittäminen

Právny základ: Valtionavustuslaki (688/2001), Valtioneuvoston asetus elintarviketalouden laatujärjestelmien kehittämisen avustamisesta (638/2008)

Ročné výdavky plánované v rámci schémy štátnej pomoci: 1,2 milióna EUR/rok. Štátna pomoc sa bude realizovať v období rokov 2009 – 2013

Maximálna intenzita pomoci: Na intenzitu pomoci na úrovni 100 %, ktorá je zabezpečená podľa pravidiel Spoločenstva, sa vzťahuje obmedzenie časti 6 fínskeho zákona o štátnej pomoci, podľa ktorej je úplná kompenzácia možná len vtedy, ak je z hľadiska dosiahnutia účelu pomoci odôvodnená a nevyhnutná

Dátum implementácie:

Trvanie schémy štátnej pomoci:

Účel pomoci: Štátna pomoc sa poskytuje registrovaným verejným združeniam a organizáciám, vládnym orgánom alebo iným verejnoprávnym inštitúciám. Konečným príjemcom je poľnohospodár, ktorý sa považuje za MSP zapojený do prvovýroby.

Táto schéma pomoci spadá do pôsobnosti článku 15 ods. 2 písm. a), c), d) a e) nariadenia (ES) č. 1857/2006

Príslušné odvetvia hospodárstva: NACE kód

A1 – Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace

Tovary, na ktoré sa vzťahuje príloha I

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc:

Maa- ja metsätalousministeriö

PL 30

FI-00023 Valtioneuvosto

Internetová stránka: http://www.laatuketju.fi/laatuketju/www/fi/hankkeet/index.php

www.finlex.fi

Ďalšie informácie: Štátnu pomoc udeľuje a spravuje ministerstvo poľnohospodárstva a lesníctva. Výška pomoci dosahuje úroveň 1,2 milióna EUR ročne, tzn. spolu 6 miliónov EUR v rokoch 2009 až 2013 (vrátane). Štátnu pomoc je možné poskytnúť na vnútroštátne rozvojové projekty, prostredníctvom ktorých sa realizuje stratégia kvality potravín koordinovaná ministerstvom poľnohospodárstva a lesníctva. Projekty musia zlepšiť konkurencieschopnosť v potravinovom priemysle, posilniť jeho spoločenskú zodpovednosť (vrátane rozvoja systémov vystopovateľnosti a dodržiavania politík etiky) a zvýšiť povedomie spotrebiteľov o činnostiach potravinového priemyslu.

Projekt je možné realizovať vo forme opatrení na zlepšenie kvality agropotravinárskych výrobkov alebo operácií alebo na posilnenie agropotravinárskych hodnotových reťazcov. Príkladom sú poskytovanie informácií, štúdie, odborná príprava a poradenstvo pre poľnohospodárskych výrobcov alebo organizovanie výmeny informácií medzi subjektmi pôsobiacimi v agropotravinárskom priemysle. Medzi cieľové skupiny projektu môžu patriť poľnohospodárski výrobcovia, spotrebitelia alebo subjekty zapojené do potravinového priemyslu ako napr. jedálenské zariadenia, vzdelávacie inštitúcie, médiá a odborníci na výživu. Konečným príjemcom je poľnohospodár, ktorý sa považuje za MSP zapojený do prvovýroby.

Systém pomoci funguje tak, že príjemcovia (registrované združenia a organizácie, výskumné inštitúty, vládne orgány a iné verejnoprávne inštitúcie) využívajú poskytnutú podporu na realizáciu vnútroštátnych projektov, ktoré sú často prínosom pre celý potravinový reťazec. Napríklad projekty, ktoré propagujú činnosti na zlepšenie kvality výrobkov v konkrétnom výrobnom odvetví, sa môžu zameriavať na spotrebiteľov. Projekt však môže byť nepriamo prínosom aj pre poľnohospodárov vyrábajúcich dané výrobky. Na základe takéhoto druhu informácií sa môže zvýšiť dôvera vo vzťahu k výrobe, ako aj k výrobku, pričom sa súčasne zvýši hodnota výrobku a tým nepriamo aj jeho spotreba.

V projektoch sa nesmie uvádzať pôvod výrobku, jednotlivé výrobky ani značky a projekty musia byť v súlade so zákonom o štátnej pomoci. Tieto opatrenia sú navrhnuté tak, aby zabezpečili, že nedôjde k narušeniu hospodárskej súťaže.

Na intenzitu pomoci na úrovni 100 %, ktorá je zabezpečená podľa pravidiel Spoločenstva, sa vzťahuje obmedzenie časti 6 fínskeho zákona o štátnej pomoci, podľa ktorej je úplná kompenzácia možná len vtedy, ak je z hľadiska dosiahnutia účelu pomoci odôvodnená a nevyhnutná.

Propagácia

Súčasťou propagácie nesmie byť reklama.

Súčasťou povolenej propagácie sú tieto činnosti:

články v tlači a tlačové vyhlásenia (napríklad o nových spôsoboch na zabezpečenie dobrých podmienok pre domáce zvieratá alebo o systémoch na výmenu elektronických údajov na monitorovanie výroby poľnohospodárskych výrobkov),

informatívne stretnutia, semináre, návštevy a výstavy venované aktuálnym témam z oblasti agropotravinárskej výroby pre novinárov a školy pôsobiace v oblasti potravín, spotrebiteľského sektora alebo financií,

rozvoj webových stránok a on-line študijných materiálov, ktoré môžu byť aj v tlačenej podobe (napr. hygienické požiadavky pri zbere lesných plodov, zabezpečenie, aby obilniny neboli nakazené, ustanovenia týkajúce sa dobrých podmienok pre zvieratá, poľnohospodárske postupy v súlade s trvalo udržateľným rozvojom alebo právami a očakávaniami spotrebiteľov), a

propagácia pre jedálenské zariadenia (školské jedálne alebo ďalšie podobné zariadenia), napr. záležitosti týkajúce sa nákupu výrobkov z miestnych zdrojov.

Súčasťou propagácie môžu byť aj rôzne podporné štúdie ako napr. strategické činnosti, prieskum trhu alebo študijné cesty.

Odborná príprava

Súčasťou odbornej prípravy poľnohospodárskych výrobcov môže byť napríklad príprava v oblasti hygieny pri zbere lesných plodín, v rámci ktorej sa dôkladne oboznámia s osvedčenými hygienickými postupmi v oblasti zberu a prepravy. Takisto sa môže týkať napríklad kontroly zdravia zvierat a elektronického zaznamenávania.

Výmena informácií

Výmena informácií môže zahŕňať organizáciu prezentácií, súťaží alebo iných činností podporujúcich výmenu informácií medzi subjektmi potravinárskeho odvetvia a ich účasť na tejto výmene.

Poradenstvo

Pomoc sa môže poskytnúť aj poradenským službám pre výrobcov poľnohospodárskych výrobkov

Číslo pomoci: XA 398/08

Členský štát: Spojené kráľovstvo

Región: North-East England

Názov schémy štátnej pomoci alebo názov podniku prijímajúceho individuálnu štátnu pomoc: Living North Pennines

Právny základ: National Heritage Act (1980)

Ročné výdavky plánované v rámci schémy štátnej pomoci alebo celková výška individuálnej štátnej pomoci poskytnutej podniku: 76 508 GBP

Maximálna intenzita pomoci: Intenzita pomoci je do výšky 100 %, ktoré sa použijú na uhradenie reálnych nákladov vynaložených na investície alebo investičné práce určené na zachovanie dedičných hodnôt nevýrobného charakteru nachádzajúcich sa v poľnohospodárskych podnikoch. Pomoc sa bude vyplácať v súlade s článkom 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1857/2006

Dátum implementácie: Táto schéma sa začne uplatňovať 28. novembra 2008 alebo po tom, ako ju uverejní Európska komisia podľa toho, čo bude neskôr

Trvanie schémy štátnej pomoci alebo individuálnej štátnej pomoci: Táto schéma sa začne uplatňovať 28. novembra 2008 alebo po tom, ako ju uverejní Európska komisia podľa toho, čo bude neskôr. Ukončí sa 31. decembra 2010. Posledná platba sa uhradí 31. decembra 2010

Účel pomoci: Pomoc sa poskytuje na investičné práce určené na zachovanie dedičných hodnôt nevýrobného charakteru nachádzajúcich sa v poľnohospodárskych podnikoch. Práce, ktoré treba vykonať, zahŕňajú obnovu múrov stavby, ich opravu, škárovanie a podopretie stavby, aby sa predišlo jej spadnutiu. Je to v súlade s článkom 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1857/2006

Príslušné odvetvia hospodárstva: Poľnohospodárstvo – poľnohospodársky podnik musí byť klasifikovaný ako MSP podľa vymedzenia v článku 2.5 nariadenia (ES) č. 1857/2006

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc:

Heritage Lottery Fund

St Nicholas Building

St Nicholas Street

NE1 1RF Newcastle Upon Tyne

United Kingdom

Štatutárnym orgánom zodpovedným za schému je:

Durham County Council

County Hall

DH1 5UL Durham

United Kingdom

Organizácia, ktorá spravuje schému, je:

The North Pennines AONB Partnership

Weardale Business Centre

The Old Co-op Building

1 Martin Street

Stanhope

DL13 2UY County Durham

United Kingdom

Internetová stránka: http://www.northpennines.org.uk/getmedia.cfm?mediaid=11391

Ďalšie informácie: Ďalšie a podrobnejšie informácie týkajúce sa oprávnenosti a pravidiel schémy sú dostupné na uvedenej internetovej stránke


7.2.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 31/14


Oznámenie Komisie podľa článku 16 ods. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve

Záväzky služby vo verejnom záujme v súvislosti so službami pravidelnej leteckej dopravy

(Text s významom pre EHP)

(2009/C 31/09)

Členský štát

Španielsko

Predmetná trasa

Kanárske ostrovy (Gran Canaria – sever a juh Tenerife, Gran Canaria – Fuerte Ventura, Lanzarote, El Hierro, sever a juh Tenerife – La Gomera – La Palma, La Palma – Lanzarote)

Dátum nadobudnutia platnosti záväzkov služby vo verejnom záujme

Dátum uverejnenia tohto oznámenia

Adresa, na ktorej je možné získať znenie záväzkov služby vo verejnom záujme a všetky relevantné informácie a/alebo dokumentáciu

Dirección General de Aviación Civil

Sudireción General de Transporte Aéreo

Area de Explotación

Tel.: (34-91) 59 77 505

Fax (34-91) 59 78 643

E-mail: mmederos@fomento.es


V Oznamy

ADMINISTRATÍVNE POSTUPY

Komisia

7.2.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 31/15


Výzva na predkladanie návrhov 2009 – Prípravná akcia MEDIA International

(2009/C 31/10)

1.   Ciele a opis

Prípravná akcia MEDIA International je zameraná na preskúmanie a otestovanie činností v rámci spolupráce medzi filmovými profesionálmi z Európy a tretích krajín. Týka sa:

podpory odbornej prípravy,

podpory distribúcie,

podpory propagácie,

podpory rozvoja filmových distribučných sietí,

podpory zvyšovania diváckeho záujmu.

Na základe pracovného programu prípravnej akcie MEDIA International na rok 2009 týmto Komisia vyzýva uchádzačov, aby predložili svoje návrhy.

2.   Oprávnení uchádzači

Návrhy v rámci tejto výzvy môžu predkladať právne subjekty 27 členských štátov EÚ a akejkoľvek tretej krajiny. Konkrétne podmienky sú uvedené v pracovnom programe prípravnej akcie MEDIA International na rok 2009.

3.   Rozpočet na projekty

Maximálna suma dostupná v rámci tejto výzvy na predkladanie návrhov je 4,96 milióna EUR.

Finančná podpora od Komisie nemôže presiahnuť 50 %, 75 % alebo 80 % celkových oprávnených nákladov, v závislosti od charakteru činnosti.

Finančný príspevok bude k dispozícii vo forme grantu.

4.   Hodnotenie a výber

Doručené návrhy bude Komisia hodnotiť za pomoci nezávislých odborníkov. Kritériá na hodnotenie ponúk sú vymedzené v pracovnom programe prípravnej akcie MEDIA International na rok 2009. Ponuky, ktoré úspešne prejdú hodnotením, sa roztriedia podľa kvality.

Postup hodnotenia žiadostí o granty prideľované Komisiou je ustanovený v nariadení o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (1).

5.   Termín na predkladanie žiadostí

Žiadosti sa najneskôr do 2. júna 2009 musia zaslať na adresu:

Ms Aviva Silver

European Commission

Directorate-General Information Society and Media

Directorate A – Audiovisual, Media and Internet

Unit A2 – MEDIA programme and media literacy

Office BU33 02/005

B-1049 Brussels

6.   Ďalšie podrobnosti

Úplné znenie výzvy na predkladanie návrhov spolu s pracovným programom prípravnej akcie MEDIA International na rok 2009, usmerneniami a formulármi žiadostí je k dispozícii na tejto internetovej adrese:

http://ec.europa.eu/media

Žiadosti musia spĺňať všetky podmienky ustanovené v znení výzvy a musia byť predložené na uverejnených formulároch.


(1)  Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1).


7.2.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 31/17


MEDIA 2007 – ROZVOJ, DISTRIBÚCIA, PROPAGÁCIA A VZDELÁVANIE

Výzva na predkladanie návrhov – EACEA/36/08

Podpora vytvárania sietí a mobility študentov a školiteľov v Európe

(2009/C 31/11)

1.   Ciele a opis

Toto oznámenie o výzve na predkladanie návrhov vychádza z rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 1718/2006/ES z 15. novembra 2006 o vykonávaní programu na podporu európskeho audiovizuálneho sektora (MEDIA 2007).

Jedným z cieľov programu je nabádať k výmene a spolupráci pri podporovaní vytvárania sietí európskych vzdelávacích subjektov, najmä vysokoškolských inštitúcií, vzdelávacích organizácií a partnerov z audiovizuálnej oblasti, a nabádať k mobilite študentov a školiteľov v Európe.

2.   Oprávnení žiadatelia

Táto výzva je adresovaná celoeurópskym konzorciám vysokoškolských inštitúcií, vzdelávacích organizácií a partnerov z audiovizuálnej oblasti, ktorých činnosti prispievajú k dosahovaniu uvedených cieľov programu MEDIA opísaných v rozhodnutí Rady.

Uchádzači musia mať sídlo v jednej z týchto krajín:

27 krajín Európskej únie,

krajiny EZVO, Švajčiarsko a Chorvátsko.

3.   Oprávnené akcie

Oprávnené sú ďalej uvedené akcie a ich činnosti, ktoré sa budú konať v krajinách programu MEDIA.

Akcie zamerané na rozvoj schopností budúcich odborníkov z audiovizuálnej oblasti, aby chápali a zahŕňali európsku dimenziu do svojej práce tým, že si budú zlepšovať odborné znalosti v týchto oblastiach:

vzdelávanie v oblasti hospodárskeho, finančného a obchodného riadenia,

vzdelávanie v oblasti novej audiovizuálnej techniky,

vzdelávanie v oblasti vývoja projektov týkajúcich sa scenárov.

Trvanie akcie (= trvanie oprávnenosti nákladov) je 12 mesiacov (maximálne do 18 mesiacov v riadne odôvodnených prípadoch).

Akcia sa musí konať v období od 1. septembra 2009 do 30. júna 2011.

4.   Kritériá na udelenie podpory

Z celkového počtu 100 bodov sa budú body udeľovať oprávneným žiadostiam na základe tohto hodnotenia:

kvalita obsahu činnosti (20 bodov),

riadenie projektu (20 bodov),

kvalita konzorcia (20 bodov),

európska dimenzia (20 bodov),

vplyv (20 bodov).

5.   Rozpočet

K dispozícii je celkový rozpočet vo výške 1 900 000 EUR.

Finančný príspevok sa poskytuje vo forme dotácie. Finančná podpora Komisie nemôže prevýšiť 50 % alebo 75 % celkových oprávnených nákladov.

Agentúra si vyhradzuje právo neprideliť všetky finančné prostriedky, ktoré má k dispozícii.

6.   Uzávierka na predkladanie žiadostí

Žiadosti musia byť zaslané Výkonnej agentúre pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru (EACEA) najneskôr do 27. marca 2009 na adresu:

Education, Audiovisual and Culture Agency (EACEA)

Call for proposals EACEA 36/2008/„MEDIA Support for the networking and mobility of students and trainers in Europe“

Mr Constantin Daskalakis

BOUR 03/30

Avenue du Bourget 1

B-1140 Brussels

Uznané budú iba žiadosti, ktoré budú predložené na oficiálnom formulári žiadosti, riadne podpísaným osobou oprávnenou vstupovať do právnych záväzkov v mene uchádzajúcej sa organizácie.

Žiadosti podané faxom alebo elektronickou poštou budú zamietnuté.

7.   Ďalšie informácie

Úplné znenie usmernení a formuláre žiadosti sú k dispozícii na tejto internetovej adrese:

http://ec.europa.eu/information_society/media/exhibit/index_en.htm

Žiadosti musia spĺňať všetky podmienky uvedené v usmerneniach, musia byť predložené na príslušných formulároch a obsahovať všetky informácie a prílohy uvedené v úplnom znení výzvy.


KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

Komisia

7.2.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 31/19


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Vec COMP/M.5475 – Atlantia/Acciona/Itínere Chilean assets)

Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní

(Text s významom pre EHP)

(2009/C 31/12)

1.

Komisii bolo dňa 30. januára 2009 podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1) doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii, ktorou podnik Atlantia S.p.A. (Taliansko) získava v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady spoločne s podnikom Acciona (Španielsko) spoločnú kontrolu nad časťou podniku Itínere (Španielsko).

2.

Predmet činnosti dotknutých podnikov:

Atlantia: spoplatnené diaľnice v Taliansku a v zahraničí,

Acciona: služby v oblasti infraštruktúry, energie a vody a koncesované služby,

Itínere: aktíva, na ktoré sa toto oznámenie vzťahuje, sú spoplatnené diaľnice v Čile.

3.

Na základe predbežného posúdenia a bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie v tejto veci, sa Komisia domnieva, že oznámená transakcia by mohla spadať do rozsahu pôsobnosti nariadenia (ES) č. 139/2004. V súlade s oznámením Komisie týkajúcim sa zjednodušeného konania pre posudzovanie určitých druhov koncentrácií podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (2) je potrebné uviesť, že túto vec je možné posudzovať v súlade s postupom stanoveným v oznámení.

4.

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr do 10 dní od dátumu uverejnenia tohto oznámenia. Pripomienky je možné zaslať faxom [fax: (32-2) 296 43 01 alebo 296 72 44] alebo poštou s uvedením referenčného čísla COMP/M.5475 – Atlantia/Acciona/Itínere Chilean assets na túto adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Brussels


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ C 56, 5.3.2005, s. 32.


7.2.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 31/20


Oznámenie ministra hospodárstva Holandského kráľovstva podľa článku 3 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/22/ES o podmienkach udeľovania a používania povolení na vyhľadávanie, prieskum a ťažbu uhľovodíkov

(2009/C 31/13)

Minister hospodárstva Holandského kráľovstva oznamuje, že Holandsko prijalo žiadosť o povolenie na vyhľadávanie uhľovodíkov.

Oblasť, na ktorú sa žiadosť vzťahuje, sa nachádza v provincii Severné Brabantsko a jej hranice sú tieto:

a)

priamka vedúca z bodu P do bodu A až po priesečník tejto priamky s priamkou, ktorá predstavuje stred rieky Amer, vedľa bodu B;

b)

potom priamka, ktorá tvorí stred rieky Amer a za tým Bergsche Maas od priesečníka uvedeného v odseku „a)“ do bodu C, ktorý sa nachádza v strede Bergsche Maas;

c)

potom priamky medzi dvojicami bodov C – D a D – E;

d)

potom priamka vedúca z bodu E do bodu F až po priesečník s priamkou, ktorá tvorí stred rieky Amer, vedľa bodu F;

e)

potom priamka, ktorá tvorí stred Bergsche Maas od priesečníka uvedeného v odseku „d)“ do bodu, v ktorom táto priamka pretína priamku súradnice x = 137100,00, vedľa bodu G;

f)

potom hranica medzi provinciami Gelderland a Severné Brabantsko od priesečníka uvedeného v odseku „e)“ do priesečníka s touto priamkou od bodu J do bodu I, vedľa bodu H;

g)

potom priamka od priesečníka uvedeného v odseku „f)“ do bodu I;

h)

potom priamka z bodu I do bodu J po priesečník s priamkou medzi týmito bodmi so súradnicami x = 164000,00, y = 421000,00 a x = 189000,00, y = 373000,00, vedľa bodu K;

i)

potom priamka od priesečníka uvedeného v odseku „h)“ po priesečník priamky z bodu N do bodu M s priamkou medzi týmito bodmi so súradnicami x = 164000,00, y = 421000,00 a x = 189000,00, y = 373000,00, vedľa bodu L;

j)

potom priamka medzi priesečníkom uvedeným v odseku „i)“ a bodom M;

k)

potom priamky medzi dvojicami bodov M – N, N – O a O – P.

Súradnice uvedených bodov sú tieto:

Bod

X

Y

A

115338.00

413290.00

B

115338.00

413678.55

C

120700.00

414650.00

D

120000.00

418500.00

E

135000.00

418500.00

F

136200.28

416299.48

G

137100.00

416580.00

H

153173.00

419368.00

I

153329.00

419368.00

J

162400.00

419368.00

K

164850.00

419368.00

L

187645.83

375600.00

M

186939.00

375600.00

N

151430.00

375600.00

O

130074.00

390264.00

P

115338.00

390264.00

Oblasť ohraničená týmito bodmi a priamky medzi nimi netvoria súčasť uvedenej oblasti:

Bod

X

Y

1

130074.00

416300.00

2

130074.00

416300.00

3

130074.00

393000.00

4

130074.00

393000.00

Súradnice sú vyjadrené v súlade s národným zememeračským systémom („RD“).

Na základe tohto opisu hraníc predstavuje plocha oblasti 2 026 km2.

S odvolaním sa na smernicu uvedenú v úvode a na článok 15 zákona o ťažbe (Mijnbouwwet) [zbierka zákonov (Staatsblad) 2002, č. 542] minister hospodárstva vyzýva zúčastnené strany na predloženie konkurenčnej žiadosti o povolenie na vyhľadávanie uhľovodíkov v oblasti ohraničenej uvedenými bodmi a súradnicami.

Príslušným orgánom na udeľovanie povolení je minister hospodárstva. Kritériá, podmienky a požiadavky uvedené v článkoch 5 ods. 1, 5 ods. 2 a 6 ods. 2 uvedenej smernice sú ustanovené v zákone o ťažbe (zbierka zákonov 2002, č. 542).

Žiadosti sa môžu predkladať počas 13 týždňov po uverejnení tejto výzvy v Úradnom vestníku Európskej únie a mali by sa zaslať na adresu:

De Minister van Economische Zaken

ter attentie van J.C. De Groot, directeur Energiemarkt

ALP A/562

Bezuidenhoutseweg 30

Postbus 20101

2500 EC Den Haag

Nederland

Žiadosti predložené po uplynutí tejto lehoty sa nebudú zohľadňovať.

Rozhodnutie o žiadostiach sa prijme najneskôr do dvanástich mesiacov po uplynutí tejto lehoty.

Ďalšie informácie môžete získať od pána E.J. Hoppela na telefónnom čísle: (31-70) 379 77 62.


7.2.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 31/s3


POZNÁMKA PRE ČITATEĽA

Inštitúcie rozhodli, že vo svojich dokumentoch už nebudú uvádzať odkazy na posledné zmeny a doplnenia aktov, na ktoré sa odkazuje.

Pokiaľ nie je uvedené inak, odkazy na akty v uverejnených dokumentoch sa vzťahujú na akty v ich platnom znení.