ISSN 1725-5236

Úradný vestník

Európskej únie

C 317

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 51
12. decembra 2008


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Komisia

2008/C 317/01

Povolenie štátnej pomoci v rámci ustanovení článkov 87 a 88 Zmluvy o ES — Prípady, ku ktorým nemá Komisia námietky

1

2008/C 317/02

Oznámenie Komisie týkajúce sa zisťovacej povinnosti, pokiaľ ide o látky, ktoré boli legálne uvedené na trh pred 1. júnom 2008, ale ktoré nemajú štatút zavedených látok, a ich registrácie, podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH) ( 1 )

2

2008/C 317/03

Oznámenie v súlade s článkom 12 odsek 5 písm. a) nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 o informáciách poskytnutých colnými orgánmi členských štátov týkajúcich sa zatriedenia tovaru do colnej nomenklatúry

3

2008/C 317/04

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Prípad COMP/M.5317 – IBM/ILOG) ( 1 )

5

2008/C 317/05

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Prípad COMP/M.5241 – American Express/Fortis/Alpha Card) ( 1 )

5

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Rada

2008/C 317/06

Usmernenia Európskej únie na vykonávanie koncepcie vedúceho štátu v konzulárnych otázkach

6

 

Komisia

2008/C 317/07

Výmenný kurz eura

9

2008/C 317/08

Oznámenie Komisie, ktorým sa vydávajú usmernenia v súvislosti so štátnou pomocou dopĺňajúcou finančné prostriedky poskytované Spoločenstvom na otvorenie námorných diaľnic ( 1 )

10

 

V   Oznamy

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Komisia

2008/C 317/09

Štátna pomoc – Francúzsko — Štátna pomoc C 31/08 (ex N 681/06) – Pomoc na záchranu spoločnosti Volailles du Périgord — Výzva na predloženie pripomienok v súlade s článkom 88 ods. 2 Zmluvy o ES

13

2008/C 317/10

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.5324 – Centrica/Segebel) — Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní ( 1 )

17

2008/C 317/11

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.5385 – Avnet/Abacus) ( 1 )

18

 

2008/C 317/12

Poznámka pre čitateľa(pozri vnútornú stranu zadnej obálky)

s3

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 


II Oznámenia

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

Komisia

12.12.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 317/1


Povolenie štátnej pomoci v rámci ustanovení článkov 87 a 88 Zmluvy o ES

Prípady, ku ktorým nemá Komisia námietky

(2008/C 317/01)

Dátum prijatia rozhodnutia

10. 7. 2007

Číslo pomoci

N 322/A/06

Členský štát

Taliansko

Región

Názov (a/alebo meno príjemcu)

Misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria

Právny základ

Decreto Ministero delle politiche agricole e forestali del 2 maggio 2006

Druh opatrenia

Investičná pomoc, pomoc na ukončenie výroby a pomoc na boj proti epizootickým chorobám

Účel

Prevencia a boj s vtáčou chrípkou

Forma pomoci

Priama pomoc

Rozpočet

100 miliónov EUR (na všetky opatrenia stanovené dekrétom)

Intenzita

Rôzna v závislosti od opatrenia

Trvanie

26. 8. 2005-31. 12. 2006

Odvetvia hospodárstva

Odvetvie hydiny

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Ministero delle politiche agricole e forestali

Via XX Settembre 20

I-00187 Roma

Ďalšie informácie

Rozhodnutie v autentickom jazykovom znení, z ktorého boli odstránené všetky informácie, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva, je uverejnené na stránke:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


12.12.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 317/2


Oznámenie Komisie týkajúce sa zisťovacej povinnosti, pokiaľ ide o látky, ktoré boli legálne uvedené na trh pred 1. júnom 2008, ale ktoré nemajú štatút zavedených látok, a ich registrácie, podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH)

(Text s významom pre EHP)

(2008/C 317/02)

V nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) sa vyžaduje, aby sa látky, ktoré nie je možné vymedziť ako „zavedené látky“ a vyrábajú alebo dovážajú sa do Spoločenstva ako také, v prípravkoch alebo vo výrobkoch v množstve jedna tona alebo viac za rok, od 1. júna 2008 registrovali v súlade s článkom 10 nariadenia REACH.

Z článku 26 nariadenia REACH pred registráciou nezavedených látok vyplýva zisťovacia povinnosť voči Európskej chemickej agentúre. Je potrebné poznamenať, že ustanovenia nariadenia REACH, ktorými sa upravuje uvedená zisťovacia povinnosť, nadobudli účinnosť 1. júna 2008. V praxi teda nebolo možné 1. júna 2008 zaregistrovať nezavedenú látku. Okrem toho sa tiež poznamenáva, že nariadenie obsahujúce testovacie metódy používané podľa REACH v súlade s článkom 13 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1907/2006 bolo prijaté až 30. mája 2008.

Niektoré látky, ktoré boli právoplatne vyrobené a/alebo umiestnené na trh pred 1. júnom 2008, nie je možné kvalifikovať ako „zavedené látky“ podľa článku 3 ods. 20 nariadenia REACH. S cieľom predísť narušeniu obchodu a výrobných činností týkajúcich sa týchto látok a za predpokladu, že sa preukáže, že látka bola legálne uvedená na trh Spoločenstva pred 1. júnom 2008, sa potenciálnym registrujúcim pripomína zisťovacia povinnosť voči Európskej chemickej agentúre. Registrujúci poskytne odôvodnenie v súvislosti s každou konkrétnou chýbajúcou informáciou. Konkrétna chýbajúca informácia sa poskytne bez zbytočného odkladu.


12.12.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 317/3


Oznámenie v súlade s článkom 12 odsek 5 písm. a) nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 o informáciách poskytnutých colnými orgánmi členských štátov týkajúcich sa zatriedenia tovaru do colnej nomenklatúry

(2008/C 317/03)

Záväzná informácia o nomenklatúrnom zatriedení tovaru stráca platnosť odo dňa, kedy prestáva byť v súlade s interpretáciou colnej nomenklatúry v dôsledku nasledovných medzinárodnych tarifných opatrení:

Doplnky k vysvetlivkám harmonizovaného systému a ku kompendiu stanovísk k nomenklatúrnemu zatriedeniu, schválených Radou pre colnú spoluprácu (RCS dok. NC1310 – správa zo 41. zasadnutia Výboru pre HS):

DOPLNKY K VYSVETLIVKÁM HS URČENÉ NA ZAPRACOVANIE V SÚLADE S ČLÁNKOM 8 PROCEDÚRY KONVENCIE HS A STANOVISKÁ K NOMENKLATÚRNEMU ZATRIEDENIU VYDANÉ VÝBOROM PRE HS SVETOVEJ COLNEJ ORGANIZÁCIE

(41. ZASADNUTIE VÝBORU PRE HS MAREC 2008)

DOK. NC1310

Doplnky k vysvetlivkám nomenklatúry pripojené ku konvencii HS

17.01

N/13

28.01 Všeobecne

N/5

28.14

N/16

29.16

N/8

Kapitola 29 zoznam II

N/8

30.02

N/11

33.01

N/12

41.01

N/14

4101.20 Vysvetlivky k podpoložke

N/14

57.02

N/23

84.36

N/26

85.08

N/26

90.06

N/29

90.21

N/28

90.25

N/15

90.27

N/15

Stanoviská k zatriedeniu prijaté Výborom pre HS

0210.99/1

N/17

0902.20/1

N/18

1517.90/3

N/19

2208.90/3

N/20

3504.00/1

N/21

3907.20/3

N/22

6110.30/1

N/24

6211.33/1

N/25

8504.40/2 – 5

N/27

9503.00/4

N/30

9503.00/7

N/30

Informácie týkajúce sa obsahu týchto opatrení možno získať na Generálnom riaditeľstve pre dane a colnú úniu Európskej komisie (rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Brussels) alebo na internetovej stránke tohto generálneho riaditeľstva:

http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_aspects/harmonised_system/index_en.htm


12.12.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 317/5


Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii

(Prípad COMP/M.5317 – IBM/ILOG)

(Text s významom pre EHP)

(2008/C 317/04)

Dňa 10. novembra 2008 sa Komisia rozhodla neoponovať voči vyššie spomínanej oznámenej koncentrácii a vyhlásiť ju za kompatibilnú so spoločným trhom. Toto rozhodnutie je založené na článku 6 odsek 1 písmeno b) nariadenia Rady (ES) č. 139/2004. Úplný text rozhodnutia je dostupný iba v angličtine a bude dostupný verejnosti po tom, ako budú odstránené akékoľvek obchodné tajomstvá, ktoré by mohol obsahovať. Prístupný bude na:

webovej stránke Europa competition (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Táto webová stránka poskytuje rôzne možnosti pomoci na lokalizáciu individuálnych rozhodnutí o fúziách, vrátane názvu spoločnosti, čísla prípadu, dátumu a sektorových indexov,

v elektronickej forme na webovej stránke EUR-Lex pod číslom dokumentu 32008M5317. EUR-Lex je počítačový dokumentačný systém práva Európskeho spoločenstva (http://eur-lex.europa.eu).


12.12.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 317/5


Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii

(Prípad COMP/M.5241 – American Express/Fortis/Alpha Card)

(Text s významom pre EHP)

(2008/C 317/05)

Dňa 3. októbra 2008 sa Komisia rozhodla neoponovať voči vyššie spomínanej oznámenej koncentrácii a vyhlásiť ju za kompatibilnú so spoločným trhom. Toto rozhodnutie je založené na článku 6 odsek 1 písmeno b) nariadenia Rady (ES) č. 139/2004. Úplný text rozhodnutia je dostupný iba v angličtine a bude dostupný verejnosti po tom, ako budú odstránené akékoľvek obchodné tajomstvá, ktoré by mohol obsahovať. Prístupný bude na:

webovej stránke Europa competition (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Táto webová stránka poskytuje rôzne možnosti pomoci na lokalizáciu individuálnych rozhodnutí o fúziách, vrátane názvu spoločnosti, čísla prípadu, dátumu a sektorových indexov,

v elektronickej forme na webovej stránke EUR-Lex pod číslom dokumentu 32008M5241. EUR-Lex je počítačový dokumentačný systém práva Európskeho spoločenstva (http://eur-lex.europa.eu).


IV Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

Rada

12.12.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 317/6


Usmernenia Európskej únie na vykonávanie koncepcie vedúceho štátu v konzulárnych otázkach

(2008/C 317/06)

Úvod

1.

V nadväznosti na usmernenia Rady v oblasti konzulárnej ochrany štátnych príslušníkov EÚ v tretích krajinách zo 16. júna 2006 (poznámka pod čiarou: dokument 10109/2/06 REV 2) a na dokument 10715/07 schválený Politickým a bezpečnostným výborom (PBV) sa tieto usmernenia zameriavajú na vykonanie záverov Rady pre všeobecné záležitosti a vonkajšie vzťahy z 18. júna 2007, ktorých cieľom je „posilniť konzulárnu spoluprácu medzi členskými štátmi EÚ prostredníctvom vykonávania koncepcie vedúceho štátu v konzulárnych otázkach“. V týchto záveroch sa predpokladá, že „v prípade závažnej konzulárnej krízy a bez toho, aby bola dotknutá primárna zodpovednosť členských štátov ochraňovať svojich štátnych príslušníkov, sa vedúci štát bude usilovať o to, aby všetci občania Európskej únie dostali pomoc a priamo na mieste bude koordinovať členské štáty“.

2.

Tieto usmernenia sa vypracovali v rámci vykonávania povinnosti ustanovenej v článku 20 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, ako aj úloh v oblasti spolupráce, ktoré sú ustanovené v článku 20 Zmluvy o EÚ. Členský štát prevezme úlohu vedúceho štátu dobrovoľne za účasti a aktívnej podpory všetkých členských štátov. V každom prípade ostatné členské štáty naďalej na mieste monitorujú situáciu svojich štátnych príslušníkov, vymieňajú si spravodajské informácie a hodnotenia situácie a podľa potreby poskytujú posily a dodatočné zdroje.

3.

V súlade s dokumentom 10715/07 schváleným PBV po skončení prebiehajúcej pilotnej fázy, ktorá má slúžiť najmä na organizovanie nových cvičení, a na základe konkrétnych skúseností členské štáty preskúmajú možnosť sformalizovať tento rámec právnym rozhodnutím.

4.

Tieto usmernenia nezakazujú žiadne ďalšie formy iniciatív spolupráce alebo koordinácie vzhľadom na osobitné situácie, ktoré môžu nastať v prípade vážnej krízy s dôsledkami na konzulárne záležitosti v tretích krajinách.

5.

Tieto usmernenia nie sú právne záväzné a sú určené výlučne členským štátom, Európskej komisii a Generálnemu sekretariátu Rady. Tieto usmernenia sa uverejnia v Úradnom vestníku Európskej únie.

1.   Vyhlásenie vedúceho štátu

1.1.

Členský štát, ktorý si želá prevziať úlohu vedúceho štátu v tretej krajine, to oznámi prostredníctvom siete COREU. Toto želanie sa na stretnutí miestnej koordinácie oznámi misiám a konzulárnym úradom v tretej krajine.

1.2.

Ak si dva členské štáty želajú spoločne prevziať úlohu vedúceho štátu, oznámia to spoločne prostredníctvom siete COREU. Ak je v krajine viac ako jeden vedúci štát, zodpovednosť sa podľa potreby rozdelí a jasne sa stanovia koordinačné opatrenia.

1.3.

Členský štát je vyhlásený za vedúci štát v danej tretej krajine, ak iný členský štát nevznesie prostredníctvom siete COREU do 30 dní námietku a pokým sa tejto úlohy prostredníctvom siete COREU nezriekne.

1.4.

Generálny sekretariát Rady aktualizuje zoznam tretích krajín, v ktorých členský štát prevezme úlohu vedúceho štátu na základe vyhlásenia vedúceho štátu alebo zrieknutia sa tejto úlohy. Tento zoznam sa uverejní na konzulárnej stránke, ktorá sa nachádza na webovom mieste SITCEN-u, a pravidelne sa zasiela členským štátom.

1.5.

V prípade vážnej krízy s dôsledkami na konzulárne záležitosti v tretej krajine, v ktorej nie je vedúci štát, môže jeden alebo viacero členských štátov okamžite plniť túto úlohu, ak to oznámia prostredníctvom siete COREU alebo iným vhodným spôsobom. Členské štáty môžu odmietnuť ponuku vedúceho štátu v súlade s bodom 2.2.

2.   Úlohy vedúceho štátu

2.1.

Vedúci štát prevezme tieto úlohy:

a)

Mimo krízovej situácie vedúci štát prostredníctvom vedúceho svojej misie alebo konzulárneho úradu akreditovaného v tretej krajine a v spolupráci so štátom, ktorý zastáva úlohu miestneho predsedníctva Európskej únie, koordinuje najvhodnejšie prípravné opatrenia. Vedúci štát vypracuje plán evakuácie oprávnených osôb vymedzených v bode 3.1 a informuje o ňom zastúpenia členských štátov a delegáciu Komisie.

b)

V prípade vážnej krízy s dôsledkami na konzulárne záležitosti v tretej krajine je na vedúcom štáte, aby vykonal opatrenia na zabezpečenie pomoci oprávneným osobám vymedzeným v bode 3.1. Vedúci štát informuje členské štáty, ktorých sa kríza dotýka, o vývoji situácie. Na mieste je úlohou vedúceho misie alebo konzulárneho úradu vedúceho štátu uľahčovať spoluprácu na mieste medzi členskými štátmi, ktoré vyslali ďalší personál, finančné zdroje, vybavenie a tímy zdravotnej pomoci v súlade s bodom 5.2. Vedúci misie alebo konzulárneho úradu vedúceho štátu má tiež na starosti koordináciu a vedenie operácií pomoci, zoskupenia a v prípade potreby evakuácie na bezpečné miesto za pomoci ostatných dotknutých členských štátov.

2.2.

Keď sa vedúci štát nazdáva, že je potrebné pristúpiť k evakuácii oprávnených osôb vymedzených v bode 3.1, oznámi to dotknutým členským štátom na miestnej úrovni a v hlavných mestách. Dotknuté členské štáty zase informujú vedúci štát o svojej národnej pozícii, pokiaľ ide o evakuáciu, a o tom, či chcú alebo nechcú využiť jeho pomoc pri evakuácii. V prípade, že členský štát túto pomoc odmietne, sám preberá zodpovednosť za ochranu svojich štátnych príslušníkov a ďalších osôb, ktoré môžu využiť jeho konzulárnu pomoc. Jeho štátni príslušníci a ďalšie osoby, ktoré môžu využiť jeho konzulárnu pomoc, majú podľa zásady nediskriminácie právo na pomoc vedúceho štátu. Prípadné dôsledky rozhodnutia členského štátu odmietnuť pomoc vedúceho štátu nemožno pričítať vedúcemu štátu.

2.3.

Účasť oprávnených osôb na evakuácii je dobrovoľná. V prípade evakuácie sa zodpovednosť vedúceho štátu skončí vtedy, keď evakuované osoby prídu na bezpečné miesto určené vedúcim štátom. Presunúť evakuované osoby inam ako na určené bezpečné miesto nepatrí medzi úlohy misie vedúceho štátu.

2.4.

V prípade, že sa vedúci štát, na rozdiel od ostatných členských štátov, nazdáva, že ešte nie je vhodné pristúpiť k evakuácii, musí v rámci svojich možností napomáhať a koordinovať činnosti pomoci ostatných členských štátov.

3.   Oprávnené osoby

3.1.

Akákoľvek osoba, ktorá môže dostať konzulárnu pomoc svojho členského štátu, môže požiadať o pomoc vedúceho štátu.

4.   Výmena informácií (1)

4.1.

S cieľom umožniť vedúcemu štátu zabezpečiť hladký priebeh plnenia jeho úloh vymedzených v bode 2.1 členské štáty zasielajú iba potrebné informácie (zásada „vedieť len to potrebné“) k plneniu týchto úloh, ako sú vymedzené najmä v prílohe I, II a III k usmerneniam zo 16. júna 2006.

4.2.

Vedúci štát sa zaviaže, že tieto informácie použije iba v rámci plnenia úloh, ktoré mu vyplývajú z funkcie vedúceho štátu.

4.3.

Tieto informácie oznamujú na miestnej úrovni vedúci misií alebo konzulárnych úradov akreditovaní v tretej krajine vedúcemu misie alebo konzulárneho úradu vedúceho štátu na základe spoločne stanovených podmienok.

4.4.

V prípade, že členský štát nevymenoval vedúceho svojej misie alebo konzulárneho úradu akreditovaného v tretej krajine, predloží potrebné informácie vedúcemu štátu na základe spoločne stanovených podmienok.

4.5.

Ak členský štát neposkytne vedúcemu štátu informácie alebo sú tieto informácie neúplné, negatívne to ovplyvní možnosť vedúceho štátu vykonávať svoje úlohy vymedzené v bode 2.1. V takom prípade vedúci štát vykonáva svoju úlohu, ktorou je poskytovať pomoc, v rozsahu informácií, ktoré má k dispozícii.

5.   Príspevky k úlohám vedúceho štátu

5.1.

S prihliadnutím na zásadu európskej solidarity a v súlade so skutočnosťou, že je predovšetkým na členských štátoch, aby zabezpečili ochranu svojich štátnych príslušníkov, členské štáty prispievajú v hladkému priebehu plnenia úloh vedúceho štátu.

5.2.

Na tomto základe môže vedúci štát požiadať ostatné členské štáty, aby v čase krízy dobrovoľne dali k dispozícii logistické a ľudské zdroje. Predstavitelia členských štátov môžu v rámci národných krízových tímov poskytnúť vedúcemu štátu pomoc na miestnej úrovni. Vedúci štát sa tiež môže oprieť o nástroje, akým je mechanizmus Spoločenstva v oblasti civilnej ochrany, štruktúry riadenia kríz na Generálnom sekretariáte Rady, ako aj logistickú podporu miestnej delegácie Európskej komisie. Vedúci štát a dotknutá delegácia Komisie sa v etape plánovania dohodnú na úlohe Komisie. Zamestnanci Komisie nevykonávajú konzulárne úlohy.

5.3.

Vedúci štát predloží členským štátom finančný výkaz výdavkov, ktoré prevzal a ktoré prevzali prispievateľské štáty uvedené v bode 5.2.

5.4.

Vedúci štát môže požiadať členské štáty o preplatenie výdavkov, ktoré mu vznikli pri vykonávaní svojich úloh. V prípade žiadosti o preplatenie členské štáty prispejú na výdavky, ktoré vznikli pri vykonávaní úloh vedúceho štátu na základe pomeru počtu osôb, ktorým bola poskytnutá pomoc. Tento príspevok sa v prípade potreby stanoví po odčítaní ich výdavkov uvedených v bode 5.2. Členské štáty môžu získať preplatenie výdavkov od osôb, ktorým bola poskytnutá pomoc, na základe záväzkov o preplatení, ktoré v rámci svojich možností zozbieral vedúci štát v čase operácie poskytovania pomoci, v súlade s rozhodnutím 95/553/ES o ochrane občanov Európskej únie prostredníctvom diplomatických a konzulárnych zastúpení.

5.5.

Ak osoba, ktorá využije pomoc vedúceho štátu, žiada o náhradu škody spôsobenej počas operácie vedúceho štátu na poskytnutie pomoci, vedúci štát a členský štát oprávnenej osoby sa poradia a zvážia ďalší postup v súlade so svojím právnym poriadkom a postupmi, ako aj s medzinárodným právom.

6.   Zverejnenie

6.1.

Členské štáty prijmú vhodné opatrenia, aby sa o týchto usmerneniach dozvedela každá osoba, ktorá môže dostať konzulárnu pomoc, najmä prostredníctvom internetových stránok o cestovných odporúčaniach.


(1)  Na spracovanie osobných údajov, ktoré sa zhromažďujú a uchovávajú v súvislosti s uplatňovaním týchto usmernení, sa vzťahujú príslušné pravidlá EÚ, najmä smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov.


Komisia

12.12.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 317/9


Výmenný kurz eura (1)

11. decembra 2008

(2008/C 317/07)

1 euro=

 

Mena

Výmenný kurz

USD

Americký dolár

1,3215

JPY

Japonský jen

120,67

DKK

Dánska koruna

7,4503

GBP

Britská libra

0,88690

SEK

Švédska koruna

10,5800

CHF

Švajčiarsky frank

1,5737

ISK

Islandská koruna

 

NOK

Nórska koruna

9,2065

BGN

Bulharský lev

1,9558

CZK

Česká koruna

25,965

EEK

Estónska koruna

15,6466

HUF

Maďarský forint

264,45

LTL

Litovský litas

3,4528

LVL

Lotyšský lats

0,7092

PLN

Poľský zlotý

3,9865

RON

Rumunský lei

3,9138

SKK

Slovenská koruna

30,175

TRY

Turecká líra

2,0504

AUD

Austrálsky dolár

1,9889

CAD

Kanadský dolár

1,6383

HKD

Hongkongský dolár

10,2417

NZD

Novozélandský dolár

2,3990

SGD

Singapurský dolár

1,9704

KRW

Juhokórejský won

1 800,54

ZAR

Juhoafrický rand

13,3991

CNY

Čínsky juan

9,0540

HRK

Chorvátska kuna

7,1818

IDR

Indonézska rupia

14 602,58

MYR

Malajzijský ringgit

4,7138

PHP

Filipínske peso

63,130

RUB

Ruský rubeľ

36,7912

THB

Thajský baht

46,345

BRL

Brazílsky real

3,1663

MXN

Mexické peso

17,5615


(1)  

Zdroj: referenčný výmenný kurz publikovaný ECB.


12.12.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 317/10


Oznámenie Komisie, ktorým sa vydávajú usmernenia v súvislosti so štátnou pomocou dopĺňajúcou finančné prostriedky poskytované Spoločenstvom na otvorenie námorných diaľnic

(Text s významom pre EHP)

(2008/C 317/08)

ÚVOD

1.

V bielej knihe nazvanej „Európska dopravná politika do roku 2010: čas rozhodnúť sa“ z roku 2001 (1) sa zaviedol pojem „námorné diaľnice“, ktorým sa označujú dopravné služby vysokej kvality založené na námornej doprave na krátku vzdialenosť. Námorné diaľnice tvorí infraštruktúra, vybavenie a poskytovanie služieb medzi aspoň dvomi členskými štátmi. Účelom námorných diaľnic je presun značnej časti nákladnej cestnej dopravy na námornú dopravu. Úspešné uvedenie týchto diaľnic do prevádzky napomôže dosiahnuť dva hlavné ciele európskej politiky v oblasti dopravy, a to zníženie preťaženia cestných komunikácií a zníženie vplyvu nákladnej dopravy na životné prostredie. V priebežnom hodnotení uvedenej bielej knihy (2) sa zdôrazňuje narastajúci problém preťažovania cestných komunikácií, ktoré stojí Spoločenstvo približne 1 % HDP, ako aj hrozba dôsledkov skleníkových plynov pochádzajúcich z dopravy v súvislosti s cieľmi Kjótskeho protokolu. V uvedenom dokumente sa opätovne potvrdzuje význam námorných diaľnic.

DOPLNKOVÁ ŠTÁTNA POMOC PRE PROJEKTY „NÁMORNÉ DIAĽNICE“ V RÁMCI PROGRAMU MARCO POLO II

2.

V ustanoveniach kapitoly 10 usmernení Spoločenstva o štátnej pomoci pre námornú dopravu (3) sa za určitých podmienok povoľuje poskytnutie počiatočnej pomoci na poskytovanie nových alebo vylepšených služieb námornej dopravy na krátku vzdialenosť s maximálnou dobou trvania tri roky a s maximálnou intenzitou 30 % prevádzkových nákladov a 10 % investičných nákladov.

3.

Druhý program „Marco Polo“ (ďalej len „Marco Polo II“) ustanovený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1692/2006 z 24. októbra 2006, ktorým sa ustanovuje druhý program Marco Polo na poskytovanie finančnej pomoci Spoločenstva na zlepšenie environmentálnych vlastností systému nákladnej dopravy („Marco Polo II“) a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1382/2003 (4), je jedným z dvoch finančných nástrojov Spoločenstva, ktorými sa priamo a výslovne podporujú námorné diaľnice a ktoré predstavujú jednu z piatich akcií na zamedzenie cestnej dopravy alebo presun tejto dopravy na iné typy dopravy, ktoré sú v rámci programu podporované. Podpora poskytovaná v rámci programu Marco Polo II sa vzťahuje najmä na služby v oblasti námorných diaľnic. Podpora sa udeľuje prostredníctvom ročných výziev na predloženie návrhov určených príslušným priemyselných subjektom. Udelená finančná podpora je obmedzená na granty, ktoré sú dostupné v rámci programu Marco Polo. Námorné diaľnice je takisto možné financovať z finančných prostriedkov v rámci regionálnej politiky.

4.

Na základe ustanovení článku 5 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 1692/2006 je v rámci programu Marco Polo II možné za určitých podmienok si uplatniť si nárok na finančnú podporu Spoločenstva na „akcie námorných diaľnic“ s maximálnou intenzitou 35 % celkových nákladov na zriadenie a prevádzku dopravných služieb a s maximálnou dobou trvania 60 mesiacov, ako sa ustanovuje v bodoch 1 a) a 2 a) stĺpca B prílohy I.

5.

Článok 7 nariadenia (ES) č. 1692/2006 znie: „Finančná pomoc Spoločenstva na akcie, na ktoré sa vzťahuje program, nezamedzí týmto akciám získanie štátnej pomoci na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni, pokiaľ je takáto pomoc zlučiteľná s pravidlami štátnej pomoci ustanovenými v zmluve a je v rámci kumulatívnych limitov stanovených pre každý druh akcie stanovený v prílohe I“.

6.

Členské štáty preto v súlade s ustanoveniami článku 7 nariadenia (ES) č. 1692/2006 môžu doplniť financovanie zo strany Spoločenstva poskytnutím finančných prostriedkov z vlastných zdrojov na projekty vybrané na základe kritérií a v súlade s postupmi ustanovenými v uvedenom nariadení, ktorých výška nepresahuje horné hranice stanovené v uvedenom nariadení. Cieľom ustanoveným v článku 7 nariadenia (ES) č. 1692/2006 je umožniť podnikom, ktoré majú o niektorý z projektov záujem, aby mohli rátať s vopred určenou sumou z verejných finančných prostriedkov nezávisle od ich pôvodu. Môže sa totiž vyskytnúť prípad, že finančné prostriedky vyčlenené zo zdrojov Spoločenstva na základe nariadenia (ES) č. 1692/2006 nebudú postačovať na poskytnutie najvyššej možnej podpory na všetky vybrané projekty. Ak sa v danom roku predloží veľké množstvo projektov spĺňajúcich kritériá výberu, v prípade niektorých z nich sa udelia finančné prostriedky Spoločenstva v obmedzenej výške. Hoci veľké množstvo vybraných projektov by na jednej strane svedčilo o úspešnosti programu Marco Polo II, tento úspech by mohol byť ohrozený, pokiaľ by zainteresované podniky z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov z verejných zdrojov, ktoré sú potrebné na zriadenie príslušných služieb, museli stiahnuť predložené ponuky alebo by z toho dôvodu stratili záujem predkladať ponuky v budúcnosti. Stanovenie vopred určenej sumy financovanej z verejných zdrojov, s ktorou je možné počítať, je navyše pre potenciálnych uchádzačov podstatné.

7.

Komisia si v tejto súvislosti všimla, že zainteresované strany a orgány členských štátov majú pochybnosti o tom, či uvedené orgány môžu na projekty v rámci programu Marco Polo II udeliť doplnkovú štátnu pomoc nad rámec sumy stanovenej na financovanie námornej dopravy na krátku vzdialenosť na základe kapitoly 10 Usmernení Spoločenstva o štátnej pomoci námornej doprave. Kritériá hodnotenia ponúk v súvislosti so schémami pomoci v rámci Usmernení Spoločenstva o štátnej pomoci námornej doprave sa trochu líšia od kritérií uplatňovaných v rámci programu Marco Polo II. V uvedených usmerneniach sa maximálna miera pokrytia prevádzkových nákladov stanovuje na 30 % (maximálne pokrytie celkových výdavkov vo výške 35 % v prípade programu Marco Polo II) a maximálne trvanie na tri roky (zatiaľ čo v prípade programu Marco Polo II ide o päť rokov). Uvedené rozdiely sa pravdepodobne stali zdrojom nejasností pre potenciálnych uchádzačov o akcie námorných diaľnic.

8.

Komisia sa na základe uvedených dôvodov domnieva, že maximálne obdobie trvania a maximálna intenzita štátnej pomoci, ako aj finančných prostriedkov poskytnutých zo strany Spoločenstva, by v prípade projektov vybraných na základe uvedeného nariadenia mali byť rovnaké. Komisia preto na základe ustanovení článku 87 ods. 3 písm. c) zmluvy v prípade, že projekty sa nefinancujú z finančných prostriedkov Spoločenstva alebo v prípade sumy, ktorá sa nepokrýva z finančných prostriedkov Spoločenstva, povolí poskytnutie štátnej pomoci na začiatočnú fázu projektov v rámci programu Marco Polo II „Námorné diaľnice“ v maximálnej výške 35 % operačných nákladov a s maximálnou dĺžkou trvania päť rokov (5). Uvedené sa vzťahuje takisto na projekty v rámci programu Marco Polo II, ktorých financovanie sa napokon zabezpečuje z Európskeho fondu pre regionálny rozvoj (EFRR) (6), prípadne z Kohézneho fondu (7).

9.

Počiatočná pomoc v súvislosti s prevádzkovými nákladmi nesmie presiahnuť uvedenú dobu trvania a intenzitu, a to bez ohľadu na zdroj finančných prostriedkov. Uvedená pomoc nie je zlučiteľná s vyrovnávacou platbou za službu vo verejnom záujme. Komisia takisto pripomína, že rovnaké oprávnené náklady nie je možné pokryť z dvoch finančných nástrojov Spoločenstva.

10.

Členské štáty budú musieť Komisiu informovať o štátnej pomoci, ktorú plánujú na základe tohto oznámenia poskytnúť na projekty vybrané na základe nariadenia (ES) č. 1692/2006.

DOPLNKOVÁ ŠTÁTNA POMOC NA PROJEKTY „NÁMORNÝCH DIAĽNIC“ V RÁMCI TEN-T

11.

V článku 12a rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 1692/96/ES z 23. júla 1996 o základných usmerneniach Spoločenstva pre rozvoj transeurópskej dopravnej siete (8) sa ustanovuje zriadenie „námorných diaľnic“, ktoré zabezpečia „koncentráciu tovarových prúdov na námorných logistických trasách takým spôsobom, aby sa zlepšili existujúce námorné spojenia alebo vytvorili nové životaschopné, pravidelné a časté námorné linky pre prepravu tovaru medzi členskými štátmi, čím sa zmenšia kongescencie na cestách a/alebo zlepší prístup k okrajovým a ostrovným regiónom a štátom“. Transeurópsku sieť námorných diaľnic musia tvoriť zariadenia a infraštruktúra v najmenej dvoch prístavoch v dvoch rôznych členských štátoch.

12.

Základné usmernenia Spoločenstva pre rozvoj transeurópskej dopravnej siete sa týkajú podpory Spoločenstva na rozvoj infraštruktúry, a to aj v prípade námorných diaľnic. V článku 12a ods. 5 druhej zarážke rozhodnutia č. 1692/96/ES sa však okrem iného ustanovuje možnosť poskytnúť podporu Spoločenstva na začatie projektu bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článkov 87 a 88 zmluvy. Uvedenú pomoc je možné udeliť do výšky, ktorá je považovaná za nevyhnutnú pre finančnú realizovateľnosť projektu. Môže totiž nastať prípad, že konzorciu prístavov a prevádzkovateľov, ktoré predkladá návrh projektu, vzniknú počiatočné straty v začiatočnej fáze poskytovania služieb v oblasti námorných diaľnic.

13.

Poskytnutie počiatočnej pomoci v rámci Základných usmernení Spoločenstva pre rozvoj transeurópskej dopravnej siete sa obmedzuje na podporu „riadne zdôvodnených kapitálových nákladov“, t. j. je potrebné ju chápať ako podporu investícií. Toto môže zahŕňať amortizáciu lodí vyčlenených na uvedené služby (9). Poskytovanie počiatočnej pomoci sa v súlade so Základnými usmerneniami Spoločenstva pre rozvoj transeurópskej dopravnej siete obmedzuje na obdobie dvoch rokov a jej maximálna intenzita je 30 %.

14.

V rámci projektov TEN-T môžu členské štáty poskytovať finančné prostriedky v takej miere, v akej nie je dostupné financovanie Spoločenstvom. V prípade počiatočnej pomoci na poskytovanie prepravných služieb však článok 12a ods. 5 druhá zarážka rozhodnutia č. 1692/96/ES odvoláva na ustanovenia zmluvy týkajúce sa štátnej pomoci. Členské štáty preto môžu poskytovať doplnkovú pomoc v takej miere, v ktorej nie je dostupné financovanie Spoločenstvom, ale musia pritom dodržiavať pravidlá o poskytovaní štátnej pomoci. Keďže v súvislosti s poskytovaním podpory pre námornú dopravu na krátku vzdialenosť sa pokyny uplatňovania pravidiel poskytovania štátnej pomoci ustanovili v kapitole 10 Usmernení Spoločenstva o štátnej pomoci pre námornú dopravu, uvedené pokyny sa vzťahujú na doplnkovú štátnu pomoc. V Usmerneniach Spoločenstva o štátnej pomoci námornej doprave sa však stanovuje možnosť poskytnúť investičnú pomoc s maximálnou intenzitou 10 % počas obdobia troch rokov. V dôsledku toho v prípade, že projekt námornej diaľnice bude vybraný ako projekt TEN-T, ale nezíska maximálnu podporu pre investície poskytovanú Spoločenstvom, t. j. 30 % na obdobie dvoch rokov, sa môže stať, že podpora z verejných zdrojov nedosiahne maximálnu možnú sumu, pokiaľ vnútroštátna pomoc nepresiahne mieru 10 % počas obdobia troch rokov povolenú v Usmerneniach Spoločenstva o štátnej pomoci námornej doprave. Okrem toho môže rozdiel v dĺžke trvania oboch režimov (obdobie dvoch rokov na základe rozhodnutia č. 1692/96/ES a obdobie troch rokov podľa Usmernení Spoločenstva o štátnej pomoci námornej doprave) vyvolať neistotu a zmätok. V snahe docieliť zrozumiteľnosť a umožniť poskytovanie vopred určenej sumy podpory z verejných zdrojov podnikom, ktoré sa zúčastňujú na projekte námornej diaľnice v rámci TEN-T, by maximálna intenzita a trvanie doplnkovej štátnej pomoci poskytovanej členskými štátmi mali byť rovnaké, ako je maximálna intenzita a trvanie financovania Spoločenstvom.

15.

Na základe uvedených dôvodov, ako aj na základe ustanovení článku 87 ods. 3 písm. c) zmluvy Komisia v prípade, že počiatočná pomoc nie je financovaná Spoločenstvom alebo v prípade tej časti sumy, na ktorú sa nevzťahuje financovanie zo strany Spoločenstva, povolí poskytnutie štátnej podpory pre investície s maximálnou intenzitou 30 % a s maximálnym obdobím trvania dva roky, a to pre projekty zodpovedajúce ustanoveniam článku 12a rozhodnutia č. 1692/96/ES a vybrané v súlade s postupom ustanoveným v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 680/2007 z 20. júna 2007, ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá udeľovania finančnej pomoci Spoločenstva v oblasti transeurópskych dopravných a energetických sietí (10). Toto bude platiť takisto v prípade, že sa členské štáty rozhodnú financovať projekt prostredníctvom Európskeho fondu pre regionálny rozvoj alebo Kohézneho fondu.

16.

Počiatočná pomoc určená pre investície nesmie presiahnuť trvanie a intenzitu uvedenú v tomto bode, a to bez ohľadu na zdroj financovania. Uvedená pomoc nie je zlučiteľná s vyrovnávacou platbou za službu vo verejnom záujme. Komisia takisto v tomto prípade pripomína, že rovnaké spôsobilé náklady nie je možné pokryť z dvoch finančných nástrojov Spoločenstva.

17.

Členské štáty budú musieť Komisii oznámiť údaje o štátnej pomoci, ktorú majú v úmysle na základe tohto oznámenia udeliť projektom vybraným na základe ustanovení nariadenia (ES) č. 680/2007.

UPLATŇOVANIE

18.

Komisia bude uplatňovať usmernenia uvedené v tomto oznámení odo dňa nasledujúceho po jeho uverejnení v úradnom vestníku.


(1)  KOM(2001) 370.

(2)  KOM(2006) 314 v konečnom znení: Oznámenie Komisie Rade a Európskemu parlamentu – „Udržujte Európu v pohybe. Trvalo udržateľná pohyblivosť pre náš kontinent. Strednodobé preskúmanie bielej knihy Európskej komisie o doprave z roku 2001“.

(3)  Oznámenie Komisie K(2004) 43 (Ú. v. EÚ C 13, 17.1.2004, s. 3).

(4)  Ú. v. EÚ L 328, 24.11.2006, s. 1.

(5)  Je potrebné poznamenať, že doložka uvedená v prílohe I ods. 2 písm. b) nariadenia o programe Marco Polo II (v súvislosti s obmedzením finančných prostriedkov v závislosti od skutočného objemu nákladnej dopravy presunutej z ciest) sa vzťahuje na finančné prostriedky Spoločenstva, nie však na doplnkovú štátnu pomoc, ktorá je predmetom tohto oznámenia.

(6)  Nariadenie (ES) č. 1080/2006 z 5. júla 2006 (Ú. v. EÚ L 210, 31.7.2006, s. 1).

(7)  Nariadenia (ES) č. 1084/2006 z 11. júla 2006 (Ú. v. EÚ L 210, 31.7.2006, s. 79).

(8)  Ú. v. ES L 228, 9.9.1996, s. 1.

(9)  Príručka (Vademecum) z 28. februára 2005 vydaná v spojení s výzvou na predloženie návrhov pre TEN-T 2005; ods. 4.3 (Počiatočná pomoc súvisiaca s kapitálovými nákladmi).

(10)  Ú. v. EÚ L 162, 22.6.2007, s. 1.


V Oznamy

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

Komisia

12.12.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 317/13


ŠTÁTNA POMOC – FRANCÚZSKO

Štátna pomoc C 31/08 (ex N 681/06) – Pomoc na záchranu spoločnosti „Volailles du Périgord“

Výzva na predloženie pripomienok v súlade s článkom 88 ods. 2 Zmluvy o ES

(2008/C 317/09)

Listom zo 16. júla 2008, ktorý je uvedený v autentickom jazyku za týmto zhrnutím, Komisia oznámila Francúzsku svoje rozhodnutie začať konanie podľa článku 88 ods. 2 Zmluvy o ES, pokiaľ ide o uvedenú pomoc.

Zainteresované strany môžu predložiť svoje pripomienky v lehote jedného mesiaca odo dňa uverejnenia tohto zhrnutia a nasledujúceho listu. Kontaktné údaje:

European Commission

Directorate-General for Agriculture and Rural Development

Directorate M. Agricultural legislation

Unit M.2 Competition

Rue de la Loi 130 5/94A

B-1049 Brussels

Fax: (32-2) 296 76 72

Tieto pripomienky sa oznámia Francúzsku. Zainteresované strany môžu písomne, s uvedením dôvodov, požiadať o dôverné zaobchádzanie s údajmi o ich totožnosti.

TEXT ZHRNUTIA

Francúzsko oznámilo Komisii elektronickou poštou 13. októbra 2006, že má v úmysle poskytnúť pomoc na záchranu verejnej obchodnej spoločnosti „Volailles du Périgord“, ktorej stopercentným vlastníkom je rodina Gayeovcov a ktorá bola s 236 zamestnancami v roku 2006 najväčším zamestnávateľom v oblasti Terrasson. Táto spoločnosť dosiahla v roku 2006 ročný obrat vo výške približne 52 miliónov EUR. V čase rozhodnutia Komisie uvedená spoločnosť prevádzkovala jatočné opracovanie kurčiat a moriek. V roku 2007 sa spoločnosť v dôsledku krízy vyvolanej vtáčou chrípkou stala zo štrukturálneho hľadiska stratovou.

Listom K(2007) 3564 z 19. júla 2007 Komisia schválila poskytnutie tejto pomoci. Trvanie pomoci sa stanovilo na šesť mesiacov. Výška uvedenej pomoci predstavovala 1 milión EUR vyplácaný formou vratných preddavkov. Úroková sadzba zodpovedala referenčnej sadzbe Komisie platnej v období pridelenia preddavku.

Pri oznámení o poskytnutí pomoci na záchranu sa francúzske orgány zaviazali, že Komisii najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa schválenia pomoci predložia plán reštrukturalizácie, plán likvidácie alebo dôkaz o tom, že preddavok bol v plnej výške splatený.

Listom K(2007) 3564 z 19. júla 2007 Komisia rozhodla, že uvedená pomoc je zlučiteľná so spoločným trhom v súlade s článkom 87 ods. 3 písm. c) zmluvy.

Komisia posúdila uvedenú pomoc z hľadiska usmernení, ktoré sa uplatňovali v deň oznámenia, to znamená usmernení Spoločenstva o štátnej pomoci v odvetví poľnohospodárstva 2000/C 28/02 a usmernení Spoločenstva o štátnej pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu firiem v ťažkostiach 2004/C 244/02.

V bode 25 písm. a) usmernení Spoločenstva o štátnej pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu firiem v ťažkostiach sa stanovuje, že takáto pomoc musí pozostávať z podpory likvidity vo forme záruk na pôžičku alebo vo forme pôžičiek, pričom sa poskytuje pri úrokovej sadzbe, ktorá je prinajmenšom porovnateľná so sadzbami uplatňovanými na pôžičky zdravo fungujúcim podnikom, a najmä s referenčnými sadzbami prijatými Komisiou. Každá pôžička sa musí splatiť a každé ručenie sa musí skončiť v rámci obdobia, ktoré nepresahuje šesť mesiacov od vyplatenia prvej splátky podniku.

Schválená pomoc sa má poskytnúť formou vratného preddavku, ktorý podlieha ročnej úrokovej sadzbe, ktorá je rovnaká ako referenčná sadzba Komisie uplatniteľná v čase pridelenia preddavku (4,62 % od 1. júla 2007). Francúzske orgány uviedli, že pôžička sa splatí do šiestich mesiacov od vyplatenia prvej časti pôžičky podniku. Francúzska vláda sa s v súlade s ustanoveniami v bode 25 písm. c) usmernení, podľa ktorých sa mal Komisii predložiť plán reštrukturalizácie alebo plán likvidácie alebo dôkaz o tom, že preddavok bol v plnej výške splatený, v lehote najneskôr do šiestich mesiacov od udelenia povolenia na pomoc na záchranu alebo, v prípade neoznámenej pomoci, od prvého zavedenia príslušného opatrenia, zaviazala, že Komisii predloží plán reštrukturalizácie, plán likvidácie alebo dôkaz o tom, že preddavok bol v plnej výške splatený, najneskôr do šiestich mesiacov od schválenia pomoci na záchranu.

Lehota šiestich mesiacov uplynula 19. januára 2008, pričom Komisii neboli doručené požadované dokumenty. Komisia listom zo 7. mája 2008 opätovne vyzvala Francúzsko k splneniu záväzku. Francúzske orgány do dnešného dňa nezaslali plán reštrukturalizácie, plán likvidácie a ani dôkaz o tom, že preddavok sa splatil v plnej výške.

Francúzsko nepredložilo dokumenty požadované v bode 27 uvedených usmernení.

Vzhľadom na všetky uvedené dôvody sa Komisia domnieva, že je pravdepodobné, že schválená štátna pomoc udelená spoločnosti „Volailles du Périgord“ sa po uplynutí šesťmesačnej lehoty nezákonne predĺžila, a vyslovuje pochybnosti o zlučiteľnosti uvedeného opatrenia so spoločným trhom.

Komisia preto rozhodla začať v súlade s bodom 27 usmernení 2004/C 244/02 konanie podľa článku 88 ods. 2 zmluvy.

V súlade s článkom 14 nariadenia Rady (ES) č. 659/1999 sa môže od príjemcu požadovať vrátenie každej neoprávnene poskytnutej pomoci.

TEXT LISTU

„Par la présente, la Commission a l'honneur d'informer la France qu'après avoir examiné les informations sur l'aide citée en objet, elle a décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE.

1.   PROCÉDURE

(1)

Par e-mail du 13 octobre 2006, enregistré le jour même, la Représentation permanente de la France auprès de l'Union européenne a notifié la mesure citée en objet à la Commission, conformément à l'article 88, paragraphe 3, du traité. Des renseignements complémentaires ont été envoyés par courriers électroniques du 21 mars 2007 et du 31 mai 2007, enregistrées le jour même.

(2)

Par lettre C(2007) 3564 du 19 juillet 2007 la Commission a autorisé l'aide susmentionnée. La durée de cette aide a été fixée à six mois.

(3)

Lors de la notification de l'aide au sauvetage les autorités françaises se sont engagées à ce qu'un plan de restructuration, un plan de liquidation ou la preuve que l'avance a été intégralement remboursée soit soumis à la Commission au plus tard six mois après l'autorisation de l'aide au sauvetage par la Commission. Ce délai a expiré le 19 janvier 2008 sans que la Commission ait reçu un des documents requis.

(4)

Par lettre du 7 mai 2008 la Commission a demandé à la France de produire les documents requis dans les plus brefs délais et a annoncé qu'à défaut elle sera obligée d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2 du traité, en conformité avec le point 27 des lignes directrices communautaires concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté (1).

(5)

La France a omis de communiquer un plan de restructuration ou un plan de liquidation ou la preuve que l'avance a été remboursée intégralement jusqu'à ce jour.

2.   DESCRIPTION DE LA MESURE

2.1.   Intitulé de l'aide

(6)

Aide au sauvetage de la société “Volailles du Périgord”.

2.2.   Durée

(7)

Six mois.

2.3.   Budget

(8)

1 million d'euros.

2.4.   Bénéficiaires

(9)

Société en nom collectif (SNC). La société a été créée en 1910. Selon les informations fournies par les autorités françaises lors de la notification le 13 octobre 2006 et des courriers électroniques du 21 mars 2007 et du 31 mai 2007, elle est détenue à 100 % par la famille Gaye.

(10)

La société employait début 2006 236 salariés et réalisait un chiffre d'affaires annuel de quelque 52 millions d'euros. Selon les informations fournies en 2006, elle est le premier employeur de la zone de Terrasson.

(11)

Selon les informations fournies, Volailles du Périgord est active dans l'abattage de poulets et dindes. La société vend la majeure partie de ses produits aux grandes et moyennes surfaces (GMS) en France (dont 60 % sous sa marque propre “Le Croquant” et 40 % sous marques de distributeurs). 70 % de ses produits sont vendus comme découpes, le reste comme volailles entières et prêtes à cuire. Le poulet constitue 46 % de ses produits vendus (dont 80 % en label rouge). L'export de la société est marginal.

(12)

La Société SNC Volailles du Périgord avait connu une croissance rapide au cours de la décennie 1990-2000 et atteignait en 2001/2002 avec quelques 280 salariés et 50 millions d'euros de chiffres d'affaires un résultat d'exploitation de 1,8 million d'euros.

(13)

Selon les mêmes informations cette croissance avait été pourtant mal contrôlée, en raison, notamment, d'un management sous dimensionné et d'une orientation commerciale vers le Hard Discount. D'après les autorités françaises, ces fragilités se sont exprimées pleinement à l'occasion du retournement de conjoncture qui a eu pour effet que la société était devenue structurellement déficitaire.

(14)

Les pertes d'exploitation cumulées sur les trois exercices 2002/2003-2004/2005 s'étaient élevées à 5,3 millions d'euros. La direction de l'entreprise avait réagi en agissant sur la productivité, en maîtrisant mieux la masse salariale et le recours au personnel extérieur et en comprimant des services et charges externes. D'après ces mêmes informations, ces mesures prises avaient permis un résultat d'exploitation équilibré pour le dernier semestre 2005. Parallèlement, les actionnaires avaient injecté 3 millions d'euros en comptes courants pour soutenir la trésorerie.

(15)

La crise de la grippe aviaire a fortement frappé l'entreprise déjà fragile. Le chiffre d'affaires net a baissé de quelques 5 millions d'euros sur l'exercice 2005/2006 par rapport à l'exercice précédent. La perte de l'exploitation s'est élevée à quelques 168 000 EUR. D'après les informations fournies par les autorités françaises, la trésorerie a continué à se dégrader en raison de la perte et de l'accroissement des stocks de volailles congelées. Le stock en volailles congelées s'élevait au 30 juillet 2006 à quelques 0,9 million d'euros, soit presque 12 % de l'actif total.

(16)

Dans leur e-mail du 21 mars 2007, les autorités françaises ont indiqué que la société avait pu se financer depuis le 1er semestre 2006 par un recours au découvert bancaire qui, au 28 février 2007, s'était élevé à 1 986 460 EUR. Selon les informations fournies dans le même courrier électronique, ce découvert avait été consenti dans l'attente du versement de l'aide au sauvetage. En cas de non versement de cette aide, il serait devenu exigible et aurait entraîné la déclaration de cessation de paiements et le dépôt de bilan de la société.

(17)

Selon le plan de trésorerie pour le deuxième semestre 2007 le besoin en trésorerie de la société avait atteint quelques 1,2 millions d'euros au mois de juillet et devait, selon les prévisions, légèrement baisser pendant la seconde moitié de l'année 2007.

2.5.   Base juridique

(18)

Circulaire du ministre de l'agriculture et de la pêche DPEI/SDEPA/C2006-4019 du 15 mars 2006.

2.6.   Description de l'aide

(19)

L'aide de 1 million d'euros devait être apportée par des avances remboursables et versées, pour partie, par l'État (850 000 EUR) et, pour partie, par le Conseil régional d'Aquitaine (150 000 EUR).

(20)

Les autorités françaises ont confirmé que le taux d'intérêt appliqué serait le taux de référence de la Commission applicable à l'époque de l'attribution de l'avance.

3.   APPRÉCIATION

(21)

La Commission a examiné l'aide à la lumière des lignes directrices applicables à la date de la notification, c'est-à-dire les lignes directrices de la Communauté concernant les aides d'État dans le secteur agricole 2000/C 28/02 (2) et les lignes directrices communautaires concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté 2004/C 244/02 (3).

(22)

Par lettre C(2007) 3564 du 19 juillet 2007 elle a décidé de considérer l'aide comme compatible avec le marché commun en application de l'article 87, paragraphe 3, point c) du traité.

(23)

Selon le point 25(a) des lignes directrices communautaires concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté les aides doivent consister en des aides de trésorerie sous forme de garanties de crédits ou de crédits, soumis à un taux au moins comparable aux taux observés pour des prêts à des entreprises saines, et notamment aux taux de référence adoptés par la Commission. Tout prêt doit être remboursé et toute garantie doit prendre fin dans un délai de six mois au maximum à compter du versement de la première tranche à l'entreprise.

(24)

L'aide approuvée devait prendre la forme d'une avance remboursable soumise à un taux d'intérêt annuel égal au taux de référence de la Commission applicable au moment de l'attribution de l'avance (4,62 % à partir du 1er juillet 2007).

(25)

Les autorités françaises ont indiqué que le prêt serait remboursé dans les six mois à compter du premier versement de sommes prêtées à l'entreprise. En conformité avec les dispositions du point 25 c) des lignes directrices, qui prévoient que soit un plan de restructuration, soit un plan de liquidation soit la preuve que le prêt a été intégralement remboursé soit soumis à la Commission au plus tard six mois après l'autorisation de l'aide au sauvetage ou, dans le cas d'une aide non notifiée, à compter de la première mise en œuvre de la mesure en question, le gouvernement français s'était engagé à ce qu'un plan de restructuration, un plan de liquidation ou la preuve que l'avance a été intégralement remboursée soit soumis à la Commission au plus tard six mois après l'autorisation de l'aide au sauvetage par la Commission.

(26)

Le délai de six mois a expiré le 19 janvier 2008 sans que la Commission ait reçu les documents requis. La Commission a rappelé à la France son engagement par lettre du 7 mai 2008. Jusqu'à ce jour les autorités françaises n'ont envoyé ni un plan de restructuration, ni plan de liquidation, ni preuve que l'avance a été intégralement remboursée.

(27)

La France a donc omis de communiquer les documents requis par le point 27 des lignes directrices.

4.   CONCLUSION

Pour l'ensemble de ces raisons, à ce stade, la Commission pense qu'il est probable que l'aide d'État approuvée accordée à la société “Volailles du Périgord” ait été illégalement prolongée au-delà du délai de 6 mois, et a des doutes sur la compatibilité de la mesure en cause avec le marché commun.

En conséquence, la Commission à décidé d'ouvrir la procédure formelle d'examen au sens de l'article 88, paragraphe 2, du traité CE et du Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil.

(28)

La Commission invite la France, dans le cadre de la procédure de l'article 88, paragraphe 2, du traité CE, à présenter ses observations et à fournir des informations sur la situation actuelle de la société “Volailles du Périgord” et à fournir soit un plan de restructuration, soit un plan de liquidation ou la preuve que le prêt a été intégralement remboursé, dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la présente.

(29)

Elle invite vos autorités à transmettre immédiatement une copie de cette lettre au bénéficiaire de l'aide.

(30)

La Commission rappelle à la France l'effet suspensif de l'article 88, paragraphe 3, du traité CE et se réfère à l'article 14 du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil qui prévoit que toute aide illégale pourra faire l'objet d'une récupération auprès de son bénéficiaire.

(31)

Par la présente, la Commission avise la France qu'elle informera les intéressés par la publication de la présente lettre et d'un résumé de celle-ci au Journal Officiel de l'Union Européenne. Elle informera également les intéressés dans les pays de l'AELE signataires de l'accord EEE par la publication d'une communication dans le supplément EEE du Journal officiel, ainsi que l'autorité de surveillance de l'AELE en leur envoyant une copie de la présente. Tous les intéressés susmentionnés seront invités à présenter leurs observations dans le délai d'un mois à compter de la date de cette publication.“


(1)  JO C 244 du 1.10.2004, p. 2.

(2)  JO C 28 du 1.2.2000.

(3)  JO C 244 du 1.10.2004.


12.12.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 317/17


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Vec COMP/M.5324 – Centrica/Segebel)

Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní

(Text s významom pre EHP)

(2008/C 317/10)

1.

Komisii bolo dňa 4. decembra 2008 podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1) doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii, ktorou podnik Centrica Overseas Holdings Limited („Centrica“, Spojené kráľovstvo) (patriaci do skupiny Centrica plc, Spojené kráľovstvo) získava v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady kontrolu nad celým podnikom Segebel S.A. („Segebel“, Belgicko) prostredníctvom kúpy akcií.

2.

Predmet činnosti dotknutých podnikov:

Centrica: výroba elektriny a zemného plynu, dodávka energetických výrobkov a obchodovanie s nimi, preprava a skladovanie plynu,

Segebel: výroba elektriny a dodávka elektriny a zemného plynu.

3.

Na základe predbežného posúdenia a bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie v tejto veci, sa Komisia domnieva, že oznámená transakcia by mohla spadať do rozsahu pôsobnosti nariadenia (ES) č. 139/2004. V súlade s oznámením Komisie týkajúcim sa zjednodušeného konania pre posudzovanie určitých druhov koncentrácií podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (2) je potrebné uviesť, že túto vec je možné posudzovať v súlade s postupom stanoveným v oznámení.

4.

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr do 10 dní od dátumu uverejnenia tohto oznámenia. Pripomienky je možné zaslať faxom [fax: (32-2) 296 43 01 alebo 296 72 44] alebo poštou s uvedením referenčného čísla COMP/M.5324 – Centrica/Segebel na túto adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Brussels


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ C 56, 5.3.2005, s. 32.


12.12.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 317/18


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Vec COMP/M.5385 – Avnet/Abacus)

(Text s významom pre EHP)

(2008/C 317/11)

1.

Komisii bolo dňa 4. decembra 2008 podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1) doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii, ktorou podnik Avnet Inc. („Avnet“, Spojené štáty americké) získava v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady kontrolu nad celým podnikom Abacus Group plc („Abacus“, Spojené kráľovstvo) prostredníctvom verejnej ponuky oznámenej 10. októbra 2008.

2.

Predmet činnosti dotknutých podnikov:

Avnet: distribúcia elektronických komponentov (vrátane polovodičov, prepojovacích, pasívnych, elektromechanických komponentov a zabudovaných výrobkov), počítačových výrobkov a poskytovanie technologických služieb,

Abacus: distribúcia elektronických komponentov (vrátane polovodičov, prepojovacích, pasívnych, elektromechanických komponentov a zabudovaných výrobkov), ako aj výroba/montáž komponentov.

3.

Na základe predbežného posúdenia a bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie v tejto veci, sa Komisia domnieva, že oznámená transakcia by mohla spadať do rozsahu pôsobnosti nariadenia (ES) č. 139/2004.

4.

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr do 10 dní od dátumu uverejnenia tohto oznámenia. Pripomienky je možné zaslať faxom [fax: (32-2) 296 43 01 alebo 296 72 44] alebo poštou s uvedením referenčného čísla COMP/M.5385 – Avnet/Abacus na túto adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Brussels


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1.


12.12.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 317/s3


POZNÁMKA PRE ČITATEĽA

Inštitúcie rozhodli, že vo svojich dokumentoch už nebudú uvádzať odkazy na posledné zmeny a doplnenia aktov, na ktoré sa odkazuje.

Pokiaľ nie je uvedené inak, odkazy na akty v uverejnených dokumentoch sa vzťahujú na akty v ich platnom znení.