ISSN 1725-5236

Úradný vestník

Európskej únie

C 314

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 51
9. decembra 2008


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

I   Uznesenia, odporúčania a stanoviská

 

STANOVISKÁ

 

Európska centrálna banka

2008/C 314/01

Stanovisko Európskej centrálnej banky z 18. novembra 2008 na žiadosť Rady Európskej únie k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 94/19/ES o systémoch ochrany vkladov, pokiaľ ide o úroveň krytia a výplatnú lehotu (CON/2008/70)

1

 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Komisia
Eurojust

2008/C 314/02

Informácia o Praktickej dohode o mechanizmoch spolupráce medzi Eurojustom a OLAF

3

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Komisia

2008/C 314/03

Výmenný kurz eura

8

 

INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

2008/C 314/04

Informácie oznámené členskými štátmi o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 1628/2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na národnú regionálnu investičnú pomoc ( 1 )

9

 

V   Oznamy

 

ADMINISTRATÍVNE POSTUPY

 

Komisia

2008/C 314/05

Výzva na predkladanie ponúk v rámci pracovného programu Kapacity siedmeho rámcového programu ES v oblasti výskumu, technického vývoja a demonštračných aktivít

11

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA SPOLOČNEJ OBCHODNEJ POLITIKY

 

Komisia

2008/C 314/06

Plánované uzavretie sťažnosti 2007/2001

12

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Komisia

2008/C 314/07

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.5358 – Arizona/Abieta) ( 1 )

14

 

2008/C 314/08

Poznámka pre čitateľa(pozri vnútornú stranu zadnej obálky)

s3

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 


I Uznesenia, odporúčania a stanoviská

STANOVISKÁ

Európska centrálna banka

9.12.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 314/1


STANOVISKO EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY

z 18. novembra 2008

na žiadosť Rady Európskej únie k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 94/19/ES o systémoch ochrany vkladov, pokiaľ ide o úroveň krytia a výplatnú lehotu

(CON/2008/70)

(2008/C 314/01)

Úvod a právny základ

Európska centrálna banka (ECB) prijala 24. októbra 2008 žiadosť Rady Európskej únie o stanovisko k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 94/19/ES systémoch ochrany vkladov, pokiaľ ide o úroveň krytia a výplatnú lehotu (1) (ďalej len „navrhovaná smernica“).

Právomoc ECB zaujať stanovisko k navrhovanej smernici je založená na článku 105 ods. 4 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva. V súlade s článkom 17.5 prvou vetou rokovacieho poriadku Európskej centrálnej banky Rada guvernérov prijala toto stanovisko.

1.   Všeobecné pripomienky

1.1.

ECB má za to, že súčasná kríza finančného trhu potvrdila, že systémy ochrany vkladov sú nevyhnutným predpokladom pre zachovanie dôvery vkladateľov a následne pre zabezpečenie finančnej stability. ECB podporuje cieľ zvýšenia dôvery vkladateľov a chápe, že sa navrhovaná smernica z naliehavých dôvodov zameriava na zvýšenie úrovne krytia národných systémov ochrany vkladov (ďalej len „národné systémy“) v súlade so závermi Rady Ecofinu zo 7. októbra 2008 (2) o skrátení výplatnej lehoty a zrušení v súčasnosti existujúcej možnosti spolupoistenia.

1.2.

ECB zároveň podporuje zámer Komisie pokračovať v konvergencii národných systémov s osobitným ohľadom na harmonizáciu mechanizmov ich financovania a predložiť o tejto záležitosti správu Európskemu parlamentu a Rade do 31. decembra 2009 (3). S ohľadom na dôležitosť ustanovení o financovaní národných systémov pre účinnosť siete finančnej bezpečnosti a pre zabezpečenie finančnej stability, ECB víta možnosť prispieť k budúcim činnostiam Komisie v tejto oblasti a podporuje včasné dokončenie správy Komisie. V tejto súvislosti ECB zdôrazňuje, že ustanovenia o financovaní národných systémov musia okrem iného dodržiavať zákaz menového financovania ustanovený v zmluve, a najmä zákaz umožňovať prečerpávanie účtov alebo poskytovanie iného druhu úveru v zmysle článku 101 zmluvy (4) uložený národným centrálnym bankám, ktorým sa ECB konkrétnejšie zaoberala v prechádzajúcich stanoviskách k návrhom vnútroštátnych právnych predpisov (5) a vo svojej konvergenčnej správe (6).

2.   Konkrétne pripomienky

2.1.   Úroveň krytia záruky

ECB víta zvýšenie minimálnej čiastky garantovaných vkladov na 50 000 EUR do konca roku 2008 a jej ďalšie zvýšenie na 100 000 EUR (7), ako je uvedené v záveroch Rady zo 7. októbra 2008 (8). ECB zároveň zdôrazňuje, že akémukoľvek nárastu krytia nad 100 000 EUR by mala predchádzať úzka koordinácia na úrovni EÚ, keďže podstatné rozdiely medzi vnútroštátnymi opatreniami môžu mať kontraproduktívny účinok a narúšať jednotný trh.

2.2.   Skrátenie výplatnej lehoty

ECB víta zámer významne skrátiť výplatnú lehotu chránených vkladov, a tým posilniť dôveru vkladateľov (9). V tejto súvislosti by ECB zdôraznila, že nedávna analýza na medzinárodnej úrovni preukázala, že rýchla výplata nárokov vkladateľov má kľúčový význam pre účinnú ochranu vkladov. Zároveň by sa malo k zavedeniu potrebného skrátenia výplatných lehôt pristupovať pragmaticky a zachovať tým dôveryhodnosť systémov ochrany vkladov. To si vyžaduje zavedenie účinných operatívnych procesov pre overovanie pohľadávok vkladateľov a ich vyplácanie, ako aj zabezpečenie dostupnosti dostatočného financovania. Konkrétne sa žiada zavedenie takých postupov, ktoré umožnia aby vkladatelia obdržali výplatu od banky neschopnej vyplácať vklady, ktorá pôsobí vo viacerých členských štátoch rovnako účinne, ako keby banka neschopná vyplácať vklady pôsobila v jednom členskom štáte. ECB okrem toho navrhuje, aby bol plán Komisie posúdiť, či by bolo možné ďalej harmonizovať financovanie používané národnými systémami, sprevádzaný prehľadom účinnosti výplatných postupov. Okrem skrátenia výplatnej lehoty, ECB na záver navrhuje zvýšiť dôveru verejnosti v systémy ochrany vkladov zlepšením informovanosti vkladateľov o podmienkach ochrany vkladov, okrem iného aj prostredníctvom vhodného uverejnenia týchto podmienok úverovými inštitúciami.

Vo Frankfurte nad Mohanom 18. novembra 2008

prezident ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  KOM (2008) 661 v konečnom znení.

(2)  Pozri tlačové oznámenie z 2894. stretnutia Rady (13784/08) dostupné na internetovej stránke Rady (www.consilium.europa.eu), ako je uvedené v šiestom odseku 1 dôvodovej správy k navrhovanej smernici.

(3)  Článok 12 smernice 94/19/ES v znení článku 1 ods. 6 navrhovanej smernice; pozri body odôvodnenia 1 a 7 navrhovanej smernice.

(4)  Vykladané v súlade s nariadením Rady (ES) č. 3603/93 z 13. decembra 1993, ktorým sa stanovujú definície na uplatňovanie zákazov uvedené v článkoch 104 a 104b ods. 1 zmluvy (Ú. v. L 332, 31.12.1993, s. 1).

(5)  Pozri odseky 11 až 14 stanoviska ECB CON/2001/32 z 11. októbra 2001 na žiadosť portugalského ministerstva financií k návrhu vykonávacieho právneho predpisu, ktorým sa mení a dopĺňa právny rámec úverových inštitúcií a finančných spoločností; odseky 11 až 13 stanoviska ECB CON/2005/50 z 1. decembra 2005 na žiadosť Národnej banky Slovenska k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení poslednej zmeny a doplnenia; odseky 2.1 až 2.3 stanoviska ECB CON/2007/26 z 27. augusta 2007 na žiadosť poľského ministra financií k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o záručnom bankovom fonde a odseky 2.2 až 2.8 stanoviska ECB CON/2008/5 zo 17. januára 2008 na žiadosť poľského ministra financií k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o záručnom bankovom fonde.

(6)  Pozri napr. Konvergenčnú správu ECB z decembra 2006, s. 30.

(7)  Článok 7 ods. 1 smernice 94/19/ES, v znení zmien a doplnení uvedených v článku 1 ods. 3 písm. a) navrhovanej smernice a doplnení uvedených v prvom a druhom pododseku článku 2 ods. 1 navrhovanej smernice, ktorý stanovuje retroaktívne uplatnenie zvýšenej úrovne krytia od 15. októbra 2008; pozri bod 3 odôvodnenia navrhovanej smernice a bod 5.3 dôvodovej správy k navrhovanej smernici.

(8)  Rada súhlasila s tým, že „všetky členské štáty by mali na počiatočné obdobie aspoň jedného roka poskytnúť ochranu vkladov fyzických osôb vo výške najmenej 50 000 EUR pre fyzické osoby“, pričom uznala, „že mnoho členských štátov sa rozhodlo zvýšiť svoju minimálnu chránenú čiastku na 100 000 EUR“.

(9)  Článok 1 ods. 3 smernice 94/19/ES v znení článku 1 ods. 1 navrhovanej smernice a článku 10 ods. 1 a 2 smernice 94/19/ES v znení článku 1 ods. 5 navrhovanej smernice; pozri bod 5 odôvodnenia navrhovanej smernice a bod 5.1 dôvodovej správy k navrhovanej smernici.


II Oznámenia

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

Komisia Eurojust

9.12.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 314/3


Informácia o „Praktickej dohode o mechanizmoch spolupráce medzi Eurojustom a OLAF“

(2008/C 314/02)

Orgán Európskej únie pre súdnu spoluprácu Eurojust a Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) podpísali 24. septembra 2008 praktickú dohodu o ďalšom zlepšení koordinácie a spolupráce v boji proti finančným podvodom, korupcii a ďalšej trestnej činnosti ovplyvňujúcej finančné záujmy Európskeho spoločenstva. Praktická dohoda upravuje modality úzkej a prehĺbenej spolupráce a ustanovenia o výmene všeobecných a osobných údajov. Rada schválila túto dohodu 25. júla 2008.


PRÍLOHA

Practical Agreement on arrangements of cooperation between Eurojust and OLAF

EUROJUST AND OLAF,

Hereinafter referred to as „the Parties“,

Having regard to the Council Decision of 28 February 2002 setting up Eurojust and the Commission Decision of 28 April 1999 establishing the European Anti-fraud Office (OLAF) as well as Regulations (EC) No 1073/1999 and (Euratom) No 1074/1999 and the tasks, objectives and responsibilities assigned to Eurojust and OLAF in the fight against fraud, corruption and any other criminal offence or illegal activity adversely affecting the European Communities' financial interests;

Having regard to the opinion of the Joint Supervisory Body of Eurojust of 26 April 2007, re-iterated on 24 April 2008;

After consulting the European Data Protection Supervisor;

Considering that Article 26(3) of the Council Decision setting up Eurojust stipulates that Eurojust shall establish and maintain close co-operation with OLAF;

Considering Articles 26(4) and 27 of the Council Decision setting up Eurojust explicitly dealing with the exchange of information;

Considering the Council Framework Decision of 13 June 2002 on Joint Investigation Teams as well as Article 13 of the Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters between the Member States of the European Union of 2000 and in particular the provision for the setting up of Joint Investigation Teams;

Considering that both Parties have adequate rules in place regarding the protection of personal data;

Considering that it is within the common interest of Eurojust and OLAF to enhance their co-operation, in an effort to make the fight against fraud, corruption and any other criminal offence or illegal activity adversely affecting the European Communities' financial interests as efficient as possible and to avoid duplication of effort wherever possible,

HAVE AGREED:

CHAPTER 1

DEFINITIONS AND PURPOSE OF THE PRACTICAL AGREEMENT ON ARRANGEMENTS OF COOPERATION

Point 1

Definitions

For the purpose of this Practical Agreement on arrangements of cooperation:

1.

„Eurojust Decision“ means the Council Decision of 28 February 2002 setting up Eurojust with a view to reinforcing the fight against serious crime (1);

2.

„Rules of Procedure of Eurojust“ means the Rules of Procedure of Eurojust (2);

3.

„Eurojust“ means the unit set up by the Eurojust Decision;

4.

„OLAF“ means the European Anti-Fraud Office established by the Commission Decision of 28 April 1999 (3), carrying out the administrative investigation tasks set out in Council Regulation (EC) No 1073/1999 (4) and Council Regulation (Euratom) No 1074/1999 (5);

5.

„President of the College“ means the President as elected by the College, as referred to in Article 28 of the Eurojust Decision;

6.

„Director of OLAF“ means the Director, as referred to in Article 12 of Regulation (EC) No 1073/1999 and Regulation (Euratom) No 1074/1999;

7.

„College“ means the College of Eurojust, as referred to in Article 10 of the Eurojust Decision;

8.

„Eurojust National Member“ means the national member seconded to Eurojust by each Member State, as referred to in Article 2(1) of the Eurojust Decision;

9.

„Assistant“ means a person who may assist each Eurojust National Member, as referred to in Article 2(2) of the Eurojust Decision, unless defined otherwise in this Practical Agreement on arrangements of cooperation;

10.

„Administrative Director“ means the Administrative Director as referred to in Article 29 of the Eurojust Decision;

11.

„Eurojust Staff“ means the staff referred to in Article 30 of the Eurojust Decision;

12.

„Competent OLAF Unit“ means the unit within OLAF, whose tasks comprise, amongst others, liaising with national judicial authorities;

13.

„OLAF Staff“ means staff as referred to in Article 6(1) of Commission Decision 1999/352/EC, ECSC, Euratom establishing the European Anti-fraud Office (OLAF);

14.

„Data Protection Provisions“ means, within Eurojust, the applicable data protection rules as laid down in the Eurojust Decision and the Rules of Procedure on the Processing and Protection of Personal Data at Eurojust (6), and, within OLAF, the Regulation (EC) No 45/2001 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data by the Community institutions and bodies and on the free movement of such data (7);

15.

„Personal Data“ means any information relating to an identified or identifiable natural person: an identifiable person is one who can be identified, directly or indirectly, in particular by reference to an identification number or to one or more factors specific to his physical, physiological, mental, economic, cultural or social identity;

16.

„Processing“ of Personal Data means any operation or set of operations which are performed upon Personal Data, whether or not by automatic means, such as collection, recording, organisation, storage, adaptation or alteration, retrieval, consultation, use, disclosure by transmission, dissemination or otherwise making available, alignment or combination, blocking, erasure or destruction;

17.

„Case Summary“ means general information on a case dealt with either by Eurojust or OLAF and describing the main features of elements of the case, but without containing any Personal Data;

18.

„Joint Investigation Team“ means a Joint Investigation Team, as referred to in Article 13 of the Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters between the Member States of the European Union (8) and in the Framework Decision 2002/465/JHA on Joint Investigation Teams (9).

Point 2

Purpose of the Practical Agreement on arrangements of cooperation

1.

The purpose of this Practical Agreement on arrangements of cooperation is to enhance the fight against fraud, corruption or any other criminal offence or illegal activities affecting the European Communities' financial interests and to define to this end the modalities for a close co-operation between the Parties. The co-operation will take place with due regard to transparency, complementarity of tasks and coordination of efforts.

2.

This Practical Agreement on arrangements of cooperation does not modify any relevant legal rules and does not interfere with or amend the legal framework governing Eurojust or OLAF.

CHAPTER 2

CO-OPERATION

Point 3

Regular contacts and co-operation

1.

The Parties will maintain close and regular contacts. To this end, they will set up teams consisting for Eurojust of designated Eurojust National Members and/or their Assistants and for OLAF of the Competent OLAF Unit.

2.

The teams will meet regularly, at least quarterly. The meetings will be chaired by a representative of each Party in rotation, on the basis of an agenda agreed on beforehand.

3.

The teams will exchange Case Summaries in accordance with Point 5 and provide general feedback on the progress made and the activities performed in cases exchanged between the Parties with a view to reinforcing, if necessary, the co-operation.

4.

Moreover, the meetings and further contacts between the teams are intended

(a)

to reinforce common strategies on cases and to resolve practical problems in the co-operation which may arise from the application of this Practical Agreement on arrangements of cooperation;

(b)

to consult on matters of common interest in order to allow the Parties to achieve their respective objectives and co-ordinate their activities;

(c)

to support the development of priorities and strategies which are complementary to each other having regard to the priorities established in accordance with the respective legal framework of both Parties and the overall objective of enhancing the fight against fraud, corruption or any other criminal offence or illegal activities affecting the European Communities' financial interests within their respective competences;

(d)

to identify individual or joint activities, if any, that need to be taken thereafter with a view to a more efficient and better use of the resources of the Parties;

(e)

to help in coordinating the Parties' support and assistance of the national judicial authorities and of the authorities in charge of investigations and prosecutions.

5.

If necessary to improve co-operation, the teams may invite other Eurojust National Member(s), their Assistants and/or Eurojust and OLAF Staff to take part in a meeting.

6.

The designation of teams does not have any effect on direct contacts of OLAF Staff responsible for a specific case with one or more of the Eurojust National Members concerned and vice versa.

Point 4

General rules on operational co-operation

1.

The Parties may collaborate in accordance with their respective competences and tasks either at the request of OLAF or on the initiative of Eurojust. This collaboration includes in particular the exchange of Case Summaries with a view to identifying appropriate cases requiring co-operation in accordance with Point 5, the exchange of operational information in accordance with Point 6, the participation in operational meetings in accordance with Point 8 and the provision of such mutual assistance and advice as may be useful to the Parties for the efficient and effective fulfilment of their respective tasks.

2.

Before taking up collaboration with OLAF on a case concerning the protection of the European Communities' financial interests, Eurojust will verify in accordance with Article 26(3) of the Eurojust Decision that the competent authorities of the Member States concerned do not oppose the collaboration in such case.

3.

Unless otherwise specified in this Practical Agreement on arrangements of cooperation, collaboration and any kind of communication will take place directly between the person(s) or, as the case may be, the College in charge of the case.

To this end, the Parties will promptly inform each other after having taken up collaboration of the competent person(s) or, as the case may be, the College in charge of the case and his/her/their contact details.

4.

The Parties will inform each other of any action taken, responses received or other relevant developments or encountered difficulties in cases where they collaborate. This includes information on the decision to close or not to pursue a specific case.

Point 5

Exchange of Case Summaries

1.

With a view to identifying appropriate cases for collaboration, the Parties will inform each other as soon as possible via the transmission of Case Summaries of the existence of any case dealt with under their respective competences where:

in respect of Eurojust, it appears that the case is related to fraud, corruption or any criminal offence affecting the European Communities' financial interests,

in respect of OLAF, it appears that the case directly involves judicial co-operation between the competent national authorities of two or more Member States, or where the case concerns a Member State and the Community.

Unless otherwise stated when transmitting the Case Summary, the transmission of a Case Summary constitutes a request to the other Party (requested Party) to examine the necessity for close co-operation on a specific case.

2.

As soon as the requested Party has decided that a specific case, for which a Case Summary was transmitted, requires co-operation:

in respect of Eurojust, the College and/or the National Member(s) concerned,

in respect of OLAF, the Competent OLAF unit and/or the Director of OLAF and/or the OLAF Staff member responsible for the case

will inform the other Party of this decision without undue delay.

Information will also be provided when the requested Party decides that a case is not appropriate for co-operation.

3.

Nothing prevents one Party from directly requesting the other Party to collaborate in a specific case without exchanging Case Summaries beforehand.

Point 6

Exchange of case-related information

1.

When collaborating on a specific case, the Parties will exchange any necessary information, including personal data, in order to achieve the purpose of this Practical Agreement on arrangements of cooperation as set forth in Point 2. Any exchange of information takes place within the limits of their respective competences and as far as allowed under their respective legal framework and this Practical Agreement on arrangements of cooperation.

2.

The Requesting Party will notify the other Party of the purpose for which the information is requested. In the case of a spontaneous transfer of information, the Party providing information will notify the other Party of the purpose for which the information is supplied.

3.

Personal Data transmitted from OLAF to Eurojust will be transmitted:

directly to the College, when the case falls within the competence of the College, or

directly to the Eurojust National Member(s) concerned, when the case falls within the competence of one or more of the Eurojust National Members.

4.

The respective Eurojust National Member(s) concerned with a case may transmit personal data to OLAF.

5.

Information not containing Personal Data can be exchanged between the Parties also via other channels, in particular via the teams.

Point 7

Exchange of strategic information

Within the limits of their respective competences, the Parties will exchange strategic information necessary for the accomplishment of the missions of each Party, either spontaneously or on specific request. Strategic information may include:

trends in criminality related to fraud, corruption or any other illegal activities affecting the European Communities' financial interests,

operational structures of the organisations implicated in these activities, as well as the links existing between these organisations operating inside or outside the European Union,

strategies, modus operandi, techniques and the financing of these organisations.

Point 8

Operational and strategic meetings

1.

When operational meetings, organised by Eurojust, deal with cases the purpose of which is to co-ordinate investigations and prosecutions regarding the protection of the European Communities' financial interests, the participation of OLAF will, at the initiative of the Eurojust National Members concerned, be at the invitation of the President of the College.

2.

OLAF may also participate in strategic meetings, organised by Eurojust, dealing with the protection of the European Communities' financial interests, at the invitation of the President of the College and with the approval of the Eurojust National Members concerned.

3.

OLAF may also be invited by the President of the College to participate in operational and strategic meetings on its own request provided that the competent national authorities concerned do not oppose such participation.

4.

Eurojust National Members and their Assistants, the Administrative Director, Eurojust Staff and, where appropriate, Liaison Magistrates and Liaison Prosecutors at Eurojust may also attend meetings organised by OLAF at the invitation of OLAF.

Point 9

Joint Investigation Teams

1.

If either Eurojust or OLAF participates in a Joint Investigation Team set up by the Member States related to fraud, corruption or any criminal offence affecting the European Communities' financial interests, the Party will, when appropriate, inform the other Party and propose to the Member States to consider inviting the other Party to participate in the Joint Investigation Team.

2.

The Parties may assist the Member States in the setting up of the Joint Investigation Team.

3.

Eurojust and OLAF, acting separately or together, may recommend to the national authorities of the Member States the setting up of Joint Investigation Teams when the information they possess shows the usefulness of doing so.

Point 10

Co-operation in the field of professional training, seminars and workshops

The Parties will co-operate in the field of professional training, seminars and workshops:

by informing each other of relevant activities which they organise and which may be of common interest, and, when appropriate, by inviting each other to these activities,

by organising joint activities in this field.

CHAPTER 3

PROTECTION OF PERSONAL DATA

Point 11

General principles

1.

The transmission of Personal Data between the Parties and their Processing will take place in accordance with:

in respect of Eurojust, the Eurojust Decision and the Rules of Procedure on the Processing and Protection of Personal Data at Eurojust,

in respect of OLAF, Regulation (EC) No 45/2001 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2000 on the protection of individuals with regard to the processing of Personal Data by the Community institutions and bodies and on the free movement of such data.

2.

When transmitting the information, the Party may notify the other Party of any restriction on the use of the provided information. This includes possible access restrictions, restrictions on transmission to the competent authorities of the Member States and terms for deletion or destruction. Notification may also be given at a later stage, when the need for such restrictions becomes apparent after the transfer.

3.

As far as allowed under the respective legal frameworks, the Parties may further process information obtained from the other Party under this Practical Agreement on arrangements of cooperation for the purpose of achieving the objectives of this Practical Agreement on arrangements of cooperation as set forth in Point 2.

Point 12

Documentation

Each Party will maintain a record of the transmission and receipt of Personal Data communicated to the other Party under this Practical Agreement on arrangements of cooperation.

Point 13

Data security

The Parties will inform each other of the technical measures and organisational arrangements, which they have taken in accordance with the respective law applicable to the Parties, to protect Personal Data against accidental or unlawful destruction, accidental loss or unauthorised disclosure, alteration, access or any unauthorised form of Processing. The Parties in particular ensure that only those authorised to access Personal Data can have access to such data.

Point 14

Rights of data subjects

The transmitting Party will be consulted by the other Party before it takes a final decision on the request by an individual to have access to, and to request the correction, blocking or deletion of, Personal Data concerning him transmitted under this Practical Agreement on arrangements of cooperation, in accordance with the applicable Data Protection Provisions of the Party to which the request is addressed.

Point 15

Correction and deletion of information

1.

Each Party will immediately inform the other Party in all cases where information which has been transmitted to or received from that Party is corrected or deleted, stating the reasons. It will also inform the other Party in cases where it emerges that the information should not have been transmitted.

2.

When the transmitting Party informs the receiving Party that it has corrected or deleted information previously transmitted, or that the information should not have been transmitted, the receiving Party will correct or delete the information accordingly.

3.

When a Party has reason to assume that information received from the other Party is not accurate, or no longer up to date, it will inform the other Party. This Party will verify the data and inform the other Party of the outcome of such verification.

4.

In cases where Personal Data received from a Party and transmitted onward to a third party is corrected or deleted afterwards, the onward transmitting Party will inform that third party thereof.

Point 16

Time limits for the storage of Personal Data

Personal Data will be stored in accordance with the respective laws applicable to the Parties.

CHAPTER 4

FINAL PROVISIONS

Point 17

Evaluation of co-operation

1.

During the meetings of the teams set out in Point 3, the Parties will evaluate periodically the application of this Practical Agreement on arrangements of cooperation and the necessity for amendments.

2.

The President of Eurojust and the Director of OLAF, or their nominees, will consult each other regularly on the application of this Practical Agreement on arrangements of cooperation. They will meet at least once a year to oversee the evaluation process conducted by the teams.

3.

The Parties will provide information on their collaboration in their respective annual reports.

Point 18

Amendments

1.

This Practical Agreement on arrangements of cooperation may be amended by mutual consent of the Parties at any time, provided that these amendments are approved in accordance with the procedures established for obtaining approval for this Practical Agreement on arrangements of cooperation.

2.

The Parties will enter into consultations with respect to the amendment of this Practical Agreement on arrangements of cooperation at the request of either of them.

Point 19

Relation to other instruments

This Practical Agreement on arrangements of cooperation replaces the Memorandum of Understanding between Eurojust and OLAF, dated 14 April 2003.

Point 20

Entry into force

This Practical Agreement on arrangements of cooperation will enter into force on the first day after its signature.

Done at Brussels, this twenty fourth of September two thousand and eight, in two copies in the English language.

For Eurojust

José Luís LOPES DA MOTA

President

For OLAF

Franz-Hermann BRÜNER

Director


(1)  OJ L 63, 6.3.2002, p. 1.

(2)  OJ C 286, 22.11.2002, p. 1.

(3)  OJ L 136, 31.5.1999, p. 20.

(4)  OJ L 136, 31.5.1999, p. 1.

(5)  OJ L 136, 31.5.1999, p. 8.

(6)  OJ C 68, 19.3.2005, p. 1.

(7)  OJ L 8, 12.1.2001, p. 1.

(8)  OJ C 197, 12.7.2000, p. 3.

(9)  OJ L 162, 20.6.2002, p. 1.


IV Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

Komisia

9.12.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 314/8


Výmenný kurz eura (1)

8. decembra 2008

(2008/C 314/03)

1 euro=

 

Mena

Výmenný kurz

USD

Americký dolár

1,2854

JPY

Japonský jen

120,10

DKK

Dánska koruna

7,4497

GBP

Britská libra

0,86510

SEK

Švédska koruna

10,4150

CHF

Švajčiarsky frank

1,5590

ISK

Islandská koruna

290,00

NOK

Nórska koruna

9,1270

BGN

Bulharský lev

1,9558

CZK

Česká koruna

25,712

EEK

Estónska koruna

15,6466

HUF

Maďarský forint

264,45

LTL

Litovský litas

3,4528

LVL

Lotyšský lats

0,7093

PLN

Poľský zlotý

3,8875

RON

Rumunský lei

3,8795

SKK

Slovenská koruna

30,195

TRY

Turecká líra

2,0341

AUD

Austrálsky dolár

1,9377

CAD

Kanadský dolár

1,6067

HKD

Hongkongský dolár

9,9633

NZD

Novozélandský dolár

2,3690

SGD

Singapurský dolár

1,9400

KRW

Juhokórejský won

1 865,53

ZAR

Juhoafrický rand

13,1246

CNY

Čínsky juan

8,8436

HRK

Chorvátska kuna

7,1948

IDR

Indonézska rupia

14 974,91

MYR

Malajzijský ringgit

4,6756

PHP

Filipínske peso

62,470

RUB

Ruský rubeľ

36,0075

THB

Thajský baht

45,702

BRL

Brazílsky real

3,1580

MXN

Mexické peso

17,3209


(1)  

Zdroj: referenčný výmenný kurz publikovaný ECB.


INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

9.12.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 314/9


Informácie oznámené členskými štátmi o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 1628/2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na národnú regionálnu investičnú pomoc

(Text s významom pre EHP)

(2008/C 314/04)

Číslo pomoci

XR 16/08

Členský štát

Poľsko

Región

Lubuskie

Názov schémy štátnej pomoci alebo názov podniku prijímajúceho doplnok pomoci poskytovanej ad hoc

Program pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji i na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją, przeznaczonych dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta Gorzowa Wlkp. oraz na terenie specjalnych stref ekonomicznych usytuowanych w obrębie miasta Gorzowa Wlkp.

Právny základ

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. z 2006 r. Dz.U. nr 121, poz. 844 ze zm.).

Uchwała nr XI/158/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji i na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją, przeznaczonych dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta Gorzowa Wlkp. oraz na terenie specjalnych stref ekonomicznych usytuowanych w obrębie miasta Gorzowa Wlkp.

Druh opatrenia

Schéma pomoci

Ročné plánované výdavky

1 mil. PLN

Maximálna intenzita pomoci

50 %

V súlade s článkom 4 nariadenia

Dátum implementácie

9. 6. 2007

Trvanie

31. 12. 2013

Sektory hospodárstva

Všetky sektory oprávnené na regionálnu investičnú pomoc

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

ul. Sikorskiego 3–4

PL-66-400 Gorzów Wlkp

tel. (48-95) 721 95 27

e-mail: wojnicka@um.gorzow.pl

Internetová adresa, na ktorej je schéma štátnej pomoci uverejnená

http://www.wojewodalubuski.pl/download.php?what=../dzienniki/2007/duwl52.pdf

Ďalšie informácie


Číslo pomoci

XR 41/08

Členský štát

Belgicko

Región

Brabant wallon (Tubize); Namur (Dinant, Houyet, Rochefort, Sambreville et Somme-Leuze); Liège (Awans, Dison, Engis, Flémalle, Grâce-Hollogne, Herstal, Liège, Oupeye, Saint-Nicolas, Seraing, Verviers et Visé); Luxembourg (Bastogne, Bertogne, La roche-en Ardenne, Libin, Libramont-Chevigny, Marche-en-Famenne, Neufchâteau, Tellin et Vielsalm).

Názov schémy štátnej pomoci alebo názov podniku prijímajúceho doplnok pomoci poskytovanej ad hoc

Incitants en favour des entreprises (grandes entreprises et PME) objectif convergence

Právny základ

Arrêté du GW du 6 mai 2006 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 janvier 2008; Arrêté du GW du 6 mai 2006 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des PME modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 janvier 2008; Arrêté du GW du 6 décembre 2006 déterminant les zones de développement pour la période 2007-2013

Druh opatrenia

Schéma pomoci

Ročné plánované výdavky

18,7 mil. EUR

Maximálna intenzita pomoci

15 %

V súlade s článkom 4 nariadenia

Dátum implementácie

8. 2. 2008

Trvanie

31. 12. 2013

Sektory hospodárstva

Všetky sektory oprávnené na regionálnu investičnú pomoc

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Direction générale de l'Économie et de l'Emploi

Direction de la Politique économique

Place de la Wallonie, 1, bât. 1

B-5100 Jambes

Internetová adresa, na ktorej je schéma štátnej pomoci uverejnená

http://wallex.wallonie.be

Ďalšie informácie


V Oznamy

ADMINISTRATÍVNE POSTUPY

Komisia

9.12.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 314/11


Výzva na predkladanie ponúk v rámci pracovného programu „Kapacity“ siedmeho rámcového programu ES v oblasti výskumu, technického vývoja a demonštračných aktivít

(2008/C 314/05)

Európska komisia týmto informuje o výzve na predkladanie ponúk v rámci pracovného programu „Kapacity“ siedmeho rámcového programu Európskeho spoločenstva v oblasti výskumu, technického vývoja a demonštračných aktivít (2007 až 2013).

Očakávajú sa návrhy v rámci tejto výzvy.

Špecifický program „Kapacity“:

Časť

:

Výskumné infraštruktúry

Identifikátor výzvy

:

FP7-INFRASTRUCTURES-2009-1

Táto výzva na predkladanie ponúk sa týka pracovného programu, ktorý Komisia prijala rozhodnutím K(2008) 4566 z 26. augusta 2008.

Informácie o rozpočte, lehotách a postupoch týkajúcich sa výzvy, pracovného programu, ako aj usmernenia pre žiadateľov o spôsobe predkladania návrhov, sa nachádzajú na webovej stránke CORDIS: http://cordis.europa.eu/fp7/calls/


KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA SPOLOČNEJ OBCHODNEJ POLITIKY

Komisia

9.12.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 314/12


Plánované uzavretie sťažnosti 2007/2001

(2008/C 314/06)

Európskej komisii bolo doručených mnoho sťažností týkajúcich sa diskriminačnej dane, ktorá sa na území Rumunska vyberá pri prvej registrácii motorového vozidla. Generálny sekretariát Európskej komisie dostal v tejto súvislosti mnoho sťažností a listov. Sťažnosti boli zaevidované pod číslami 2007/4078, 2007/4079, 2007/4151 a ďalšie listy od dotknutých občanov EÚ boli spracované v rámci jedného súboru s evidenčným číslom 2007/2001.

Príslušný útvar Komisie dokončil skúmanie uvedeného prípadu. Aby boli osoby, ktoré podali sťažnosť, a aj ďalšie dotknuté osoby riadne informované, Komisia sa rozhodla uverejniť oznámenie o zámere prípad uzavrieť.

Hoci dane súvisiace s osobnými vozidlami nie sú na úrovni EÚ harmonizované a členské štáty môžu takéto dane uložiť a rozhodovať o ich výške a spôsobe ich uplatňovania, je ich voľnosť v tomto smere obmedzená ustanoveniami Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva (ES), najmä článku 90, ktorý vylučuje ukladanie diskriminačných daní na výrobky pochádzajúce z ostatných členských štátov.

Rumunské ustanovenia týkajúce sa registračnej dane pri vozidlách sa javili byť v rozpore s článkom 90 Zmluvy o ES. Vydaním formálneho oznámenia (IP/07/372) adresovaného Rumunsku začala Komisia 23. marca 2007 konanie vo veci porušenia práva. Komisia poukázala na jurisdikciu Európskeho súdneho dvora, ktorý vo svojich rozhodnutiach vždy uvádza, že ak je daň uložená na nové a ojazdené motorové vozidlá jednorazovo, nesmie výška dane splatnej z ojazdeného motorového vozidla pochádzajúceho z iného členského štátu nikdy prekročiť reziduálnu daň zahrnutú do trhovej hodnoty podobného ojazdeného vozidla, ktoré bolo ako nové už registrované v tomto členskom štáte. Preto musia členské štáty zohľadňovať amortizáciu dovážaných ojazdených motorových vozidiel.

Rumunsko formálne oznámenie uznalo a vypracovalo hlavné usmernenia, podľa ktorých boli navrhnuté potrebné zmeny, spolu so vzorcom pre výpočet výšky registračnej dane pri vozidlách a hodnotami, ktoré sa na tento účel majú používať, vrátane tabuľky odpisov. Potrebné zmeny však neboli prijaté včas.

Komisia zaslala 28. novembra 2007 Rumunsku odôvodnené stanovisko, v ktorom požadovala dodržiavanie práva Spoločenstva v zmysle, ako ho vykladá Súd (IP/07/1799). Potom nasledovalo niekoľko technických stretnutí a diskusií o verziách návrhu zákona, ktoré 21. apríla 2008 vyústili do prijatia mimoriadneho nariadenia č. 50/2008 (uverejneného v rumunskom úradnom vestníku 25. apríla 2008), ktorým sa novelizoval príslušný zákon. Rumunská vláda takisto odsúhlasila metodické normy pre uplatňovanie mimoriadneho nariadenia č. 50/2008 integráciou hlavy V Stanovenie skutočnej amortizácie ojazdeného motorového vozidla do uplatňovania opravenej tabuľky odpisov uvedenej v prílohe 4 mimoriadneho nariadenia. To zabezpečuje, že sa pri výpočte výšky splatnej registračnej dane zohľadní skutočná amortizácia ojazdených motorových vozidiel.

Uvedený rumunský právny predpis odstránil aj diskriminačný korelačný koeficient, zaviedol riadnu definíciu „nového motorového vozidla“ a poskytol platcovi dane právo nechať svoje vozidlo osobitne posúdiť na účely stanovenia skutočnej výšky amortizácie. Prijatý predpis oboznamuje verejnosť s kritériami, na základe ktorých sa stanovuje amortizácia ojazdených motorových vozidiel.

Vzhľadom na uvedené informácie pokladá príslušný útvar Komisie kroky, ktoré podnikli rumunské orgány, za primerané na zabezpečenie súladu s právnymi predpismi Spoločenstva a v súčasnosti sa zdá, že rumunská legislatíva týkajúca sa registračnej dane pri vozidlách bola uvedená do súladu s článkom 90 Zmluvy o ES.

Z tohto dôvodu príslušný útvar navrhne Komisii tento prípad uzavrieť.


KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

Komisia

9.12.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 314/14


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Vec COMP/M.5358 – Arizona/Abieta)

(Text s významom pre EHP)

(2008/C 314/07)

1.

Komisii bolo dňa 2. decembra 2008 podľa článku 4 a na základe postúpenia podľa článku 4 ods. 5 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1) doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii, ktorou podnik Arizona Chemical GmbH („Arizona“, Nemecko), patriaci do skupiny Arizona Chemical, získava v zmysle článku 3 ods. 1 b) nariadenia Rady kontrolu nad celým podnikom Abieta Chemie GmbH („Abieta“, Nemecko) prostredníctvom kúpy akcií.

2.

Predmet činnosti dotknutých podnikov:

Arizona: rafinácia, spracovanie a predaj chemických derivátov olejov a tukov,

Abieta: výroba a predaj živicových mydiel používaných ako emulgátory.

3.

Na základe predbežného posúdenia a bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie v tejto veci, sa Komisia domnieva, že oznámená transakcia by mohla spadať do rozsahu pôsobnosti nariadenia (ES) č. 139/2004.

4.

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr do 10 dní od dátumu uverejnenia tohto oznámenia. Pripomienky je možné zaslať faxom [fax: (32-2) 296 43 01 alebo 296 72 44] alebo poštou s uvedením referenčného čísla COMP/M.5358 – Arizona/Abieta na túto adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Brussels


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1.


9.12.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 314/s3


POZNÁMKA PRE ČITATEĽA

Inštitúcie rozhodli, že vo svojich dokumentoch už nebudú uvádzať odkazy na posledné zmeny a doplnenia aktov, na ktoré sa odkazuje.

Pokiaľ nie je uvedené inak, odkazy na akty v uverejnených dokumentoch sa vzťahujú na akty v ich platnom znení.