ISSN 1725-5236

Úradný vestník

Európskej únie

C 266

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 51
21. októbra 2008


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Komisia

2008/C 266/01

Oznámenie podľa článku 4 nariadenia Rady (EHS) č. 479/92 o uplatňovaní článku 81 ods. 3 Zmluvy o ES na určité kategórie dohôd, rozhodnutí a zosúladených postupov medzi spoločnosťami lodnej dopravy (konzorciami) ( 1 )

1

2008/C 266/02

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Prípad COMP/M.5300 – Gores Group LLC/Siemens Enterprise Communications) ( 1 )

7

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Komisia

2008/C 266/03

Výmenný kurz eura

8

 

INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

2008/C 266/04

Súhrnné informácie oznámené členskými štátmi o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 1857/2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy na štátnu pomoc pre malé a stredné podniky (MSP) pôsobiace vo výrobe, spracovaní a odbyte poľnohospodárskych výrobkov, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 70/2001

9

 

V   Oznamy

 

ADMINISTRATÍVNE POSTUPY

 

Európska agentúra pre lieky

2008/C 266/05

Výzva na prejavenie záujmu o pozície zmluvných zamestnancov na plnenie dočasných úloh (EMEA, Londýn)

12

2008/C 266/06

Nábor pre Európsku agentúru pre lieky (Londýn)

14

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA SPOLOČNEJ OBCHODNEJ POLITIKY

 

Komisia

2008/C 266/07

Oznámenie o blížiacom sa uplynutí platnosti určitých antidumpingových opatrení

15

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Komisia

2008/C 266/08

Štátna pomoc – Španielsko — Štátna pomoc C 22/08 (ex N 222/07 a N 242/07) – Pomoc v prospech El Pozo Alimentación, SA — Výzva na predloženie pripomienok v súlade s článkom 88 ods. 2 Zmluvy o ES

16

 

2008/C 266/09

Poznámka pre čitateľa(pozri vnútornú stranu zadnej obálky)

s3

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 


II Oznámenia

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

Komisia

21.10.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 266/1


Oznámenie podľa článku 4 nariadenia Rady (EHS) č. 479/92 o uplatňovaní článku 81 ods. 3 Zmluvy o ES na určité kategórie dohôd, rozhodnutí a zosúladených postupov medzi spoločnosťami lodnej dopravy („konzorciami“)

(Text s významom pre EHP)

(2008/C 266/01)

V súlade s článkom 4 nariadenia Rady (EHS) č. 479/92 (1) Komisia vyzýva zainteresované strany, aby zaslali svoje pripomienky týkajúce sa pripojeného návrhu nariadenia Komisie (ES) o uplatňovaní článku 81 ods. 3 Zmluvy o ES na určité kategórie dohôd v oblasti námornej dopravy. Pripomienky (s uvedením referenčného čísla HT.1065) by sa mali zaslať do jedného mesiaca odo dňa uverejnenia tohto oznámenia. Kontaktné údaje:

European Commission

Directorate-General for Competition

Reference HT.1065

Unit COMP/F1, Office J70 2/55

B-1049 Brussels

Fax: (32-2) 295 01 28

E-mail: COMP-GREFFE-ANTITRUST@ec.europa.eu

„PREDBEŽNÝ NÁVRH

NARIADENIA KOMISIE (ES) č. [XXX]

z [XXX]

o uplatňovaní článku 81 ods. 3 Zmluvy o ES na určité kategórie dohôd, rozhodnutí a zosúladených postupov spoločností linkovej lodnej prepravy (‚konzorcií‘)

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 479/92 z 25. februára 1992 o uplatňovaní článku 85 ods. 3 Zmluvy na určité kategórie dohôd, rozhodnutí a zosúladených postupov medzi spoločnosťami lodnej dopravy (konzorciami) (2), a najmä na jeho článok 1,

po uverejnení návrhu tohto nariadenia, (3)

po porade s Poradným výborom pre obmedzujúce postupy a dominantné postavenie,

keďže:

(1)

Nariadenie (EHS) č. 479/92 oprávňuje Komisiu, aby formou nariadenia uplatnila článok 81 ods. 3 Zmluvy o ES na určité kategórie dohôd, rozhodnutí a zosúladených postupov spoločností linkovej lodnej prepravy (konzorciá), ktoré sa týkajú spoločnej prevádzky služieb linkovej lodnej prepravy a ktoré tým, že zakladajú spoluprácu medzi prepravnými spoločnosťami, ktoré sa na nich zúčastňujú, môžu v rámci spoločného trhu obmedziť súťaž a ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi, a preto sa na ne môže vzťahovať zákaz uvedený v článku 81 ods. 1 Zmluvy o ES.

(2)

Komisia využila toto právo tým, že prijala nariadenie Komisie (ES) č. 823/2000 z 19. apríla 2000 o uplatnení článku 81 ods. 3 Zmluvy na určité kategórie dohôd, rozhodnutí a zosúladených postupov medzi linkovými prepravnými lodnými spoločnosťami (konzorciá) (4), ktoré sa bude uplatňovať do 25. apríla 2010. Na základe skúseností, ktoré Komisia dosiaľ získala, je možné dospieť k záveru, že dôvody na skupinovú výnimku pre konzorciá spoločností linkovej lodnej prepravy naďalej trvajú, keďže sa zistilo, že funguje dobre a na prospech prepravcov aj užívateľov prepravy. Je však potrebné vykonať určité úpravy, aby sa vypustili odkazy na zrušené nariadenie (ES) č. 4056/86, ktoré obsahovalo skupinovú výnimku pre združenia spoločností linkovej lodnej prepravy, na základe ktorej mohli spoločnosti linkovej lodnej prepravy stanovovať ceny a kapacity. Cieľom úprav takisto je, aby sa dosiahla väčšia konvergencia medzi nariadením (ES) č. 823/2000 a ďalšími platnými nariadeniami o skupinových výnimkách pre horizontálnu spoluprácu podnikov, pri súčasnom zohľadnení existujúcej trhovej praxe v odvetví linkovej lodnej dopravy.

(3)

Na trhu funguje široká škála rôznych dohôd o konzorciách. Na účely tohto nariadenia by dohoda o konzorciu mala pozostávať z jednej dohody alebo súboru viacerých samostatných, ale vzájomne prepojených dohôd, na základe ktorých zmluvné strany prevádzkujú spoločnú službu. Právna forma dojednania sa považuje za menej dôležitú než hospodárska skutočnosť, z ktorej dojednanie vychádza a ktorá spočíva v tom, že zmluvné strany poskytujú spoločnú službu.

(4)

Toto nariadenie by sa, naopak, nemalo vzťahovať na dohody obmedzujúce hospodársku súťaž, uzavreté na jednej strane medzi konzorciami alebo jedným alebo viacerými ich členmi a ostatnými prepravnými spoločnosťami na strane druhej. Nemalo by sa vzťahovať ani na dohody obmedzujúce hospodársku súťaž, ktoré medzi sebou uzatvorili rôzne konzorciá pôsobiace na tých istých trasách alebo členovia takýchto konzorcií.

(5)

Výhoda skupinovej výnimky by sa mala obmedziť a poskytnúť len tým dohodám, v prípade ktorých je možné s dostatočnou istotou predpokladať, že spĺňajú podmienky článku 81 ods. 3.

(6)

Konzorciá vymedzené v tomto nariadení vo všeobecnosti napomáhajú zlepšeniu produktivity a kvality dostupných služieb linkovej lodnej prepravy z dôvodu racionalizácie, ktorú vnášajú do činností členských spoločností a prostredníctvom úspor z rozsahu, ktoré umožňujú pri prevádzke plavidiel a využívaní prístavných zariadení. Taktiež napomáhajú presadzovať technický a hospodársky pokrok uľahčovaním a nabádaním k väčšiemu využitiu kontajnerov a efektívnejšiemu využitiu kapacity plavidiel. Na účely zavedenia a prevádzkovania spoločnej služby je podstatnou črtou vlastnou konzorciám schopnosť prispôsobovať kapacitu podľa výkyvov dopytu a ponuky. Naproti tomu je málo pravdepodobné, že by neodôvodnené obmedzenie výkonu či spoločné stanovovanie prepravných sadzieb alebo rozdeľovanie si trhov alebo zákazníkov viedlo k efektívnosti. Preto by dohodám o konzorciách, ktoré vedú k takýmto činnostiam, nemali byť poskytnuté výhody vyplývajúce z tohto nariadenia, a to bez ohľadu na trhovú silu zmluvných strán.

(7)

Spravodlivý podiel z výhod, ktoré vyplývajú z efektívnosti, by mal pripadnúť užívateľom prepravy. Užívatelia služieb lodnej prepravy poskytovaných konzorciami môžu mať osoh zo zlepšenia produktivity, ktoré môžu tieto konzorciá priniesť. Výhody môžu mať tiež formu zlepšenia v početnosti plavieb a zastávok na linkovej plavbe, alebo zlepšenia v plánovaní prepravy, ako aj v zlepšení kvality a individualizácii služieb prostredníctvom použitia modernejších plavidiel a ostatného zariadenia, vrátane prístavných zariadení.

(8)

Užívatelia môžu účinne profitovať z konzorcií len vtedy, ak jestvuje dostatočná súťaž na trasách, na ktorých konzorciá pôsobia. Táto požiadavka článku 81 ods. 3 by mala byť považovaná za splnenú, ak má konzorcium trhový podiel, ktorý je pod stanovenou hodnotou, a preto možno predpokladať, že je vystavené účinnej skutočnej alebo potenciálnej súťaži zo strany liniek mimo konzorcia. Na účely posudzovania trhových podielov by sa mal brať do úvahy nielen priamy obchod medzi prístavmi obsluhovanými konzorciom, ale aj akákoľvek súťaž zo strany poskytovateľov linkových služieb plaviacich sa z prístavov, ktoré môžu nahradiť prístavy obsluhované konzorciom, a prípadne aj iné druhy dopravy.

(9)

Týmto nariadením by sa nemala poskytnúť výnimka dohodám, ktoré obsahujú také obmedzenia súťaže, ktoré nie sú nevyhnutne potrebné pre dosiahnutie cieľov, ktoré odôvodňujú udelenie výnimky. Na tento účel sa v článku 4 uvádzajú činnosti, ktoré by mali byť vyňaté rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia.

(10)

Poskytnutie výhody vyplývajúcej z výnimky by okrem toho malo byť podmienené splnením určitých podmienok. Dohody o konzorciu by predovšetkým mali obsahovať ustanovenie, na základe ktorého by každý linkový prepravca, ktorý je zmluvnou stranou, mohol po uplynutí primeranej výpovednej lehoty vystúpiť z konzorcia. Pri vysoko integrovaných konzorciách a/alebo konzorciách s vysokou úrovňou investícií by sa však mala stanoviť dlhšia výpovedná lehota, aby sa zohľadnilo, že na ich vytvorenie bolo potrebné vynaložiť väčšie investície, ako aj to, že v prípade odchodu člena je potrebná rozsiahlejšia reorganizácia. Je opodstatnené, že sa konzorciá usilujú o bezpečnosť nových investícií do existujúcich služieb. Preto by strany zúčastnené na dohode o konzorciu mali mať možnosť uzatvoriť doložku o ‚nevystúpení‘ takisto v prípade, že strany zúčastnené na existujúcej dohode o konzorciu odsúhlasili nové podstatné investície a náklady na tieto nové investície odôvodňujú novú doložku o ‚nevystúpení‘.

(11)

Podmienkou by takisto malo byť, že konzorciá ani ich členovia nebudú uplatňovať v súvislosti s príslušnou námornou trasou sadzby a prepravné podmienky odlíšené výlučne podľa krajiny pôvodu alebo určenia prepravovaného tovaru, v dôsledku čoho by v rámci Spoločenstva dochádzalo k odklonu obchodu, čo by poškodzovalo niektoré prístavy, odosielateľov, prepravcov alebo poskytovateľov služieb pridružených k preprave, pokiaľ takéto sadzby alebo podmienky nie je možné ekonomicky odôvodniť na základe rozdielov v nákladoch.

(12)

Poskytnutie výnimky by takisto malo byť spojené s určitými povinnosťami. V tejto súvislosti by mali mať užívatelia prepravy vždy možnosť oboznámiť sa podmienkami, za ktorých sa poskytujú služby námornej prepravy, ktoré spoločne prevádzkujú členovia konzorcia. Mali by sa vytvoriť mechanizmy, ktorými by sa zabezpečilo, aby sa o činnostiach upravených v dohodách uskutočňovali skutočné a účinné konzultácie medzi konzorciom a užívateľmi prepravy. V tomto nariadení sa okrem iného presne stanovuje, čo sú ‚skutočné a účinné konzultácie‘ a aké základné procedurálne fázy sa musia pri takýchto konzultáciách dodržiavať.

(13)

Je pravdepodobné, že pomocou takýchto konzultácií sa podarí zabezpečiť efektívnejšiu prevádzku služieb námornej prepravy, pri ktorej sa zohľadnia požiadavky užívateľov. Z tohto dôvodu by sa mala udeliť výnimka na niektoré postupy obmedzujúce hospodársku súťaž, ktoré by mohli vyplynúť z takýchto konzultácií. Predmet takýchto konzultácií by mal byť obmedzený len na podmienky poskytovania a kvalitu služby pravidelnej námornej prepravy, ktorú poskytuje konzorcium alebo jeho členovia a na ktorú bola udelená výnimka prostredníctvom tohto nariadenia.

(14)

Prahová hodnota trhového podielu, vylúčenie niektorých foriem konania z výhod vyplývajúcich z tejto výnimky a takisto aj ostatné podmienky a povinnosti, s ktorými je spojené jej poskytnutie, by za normálnych okolností mali zabezpečiť, že dohody, na ktoré sa vzťahuje skupinová výnimka, nedajú dotknutým spoločnostiam možnosť vylúčenia hospodárskej súťaže v rámci podstatnej časti príslušných trás.

(15)

Jednako v konkrétnych prípadoch, v ktorých dohody, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, majú dopady nezlučiteľné s článkom 81 ods. 3, môže Komisia odňať výhodu vyplývajúcu zo skupinovej výnimky.

(16)

Týmto nariadením nie je dotknuté uplatňovanie článku 82 Zmluvy o ES.

(17)

Vzhľadom na skončenie uplatňovania nariadenia (ES) č. 823/2000 je vhodné prijať nové nariadenie, ktorým sa skupinová výnimka obnoví,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

ROZSAH PÔSOBNOSTI A VYMEDZENIE POJMOV

Článok 1

Rozsah pôsobnosti

Toto nariadenie sa vzťahuje na konzorciá, len ak poskytujú služby medzinárodnej linkovej lodnej prepravy z alebo do jedného alebo viacerých prístavov Spoločenstva.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia:

1.

‚konzorcium‘ je dohoda alebo súbor vzájomne prepojených dohôd medzi dvoma alebo viacerými prepravcami prevádzkujúcimi plavidlá, ktorí poskytujú služby medzinárodnej linkovej lodnej prepravy výhradne na prevoz nákladu, najmä v kontajneroch, ktoré sa týkajú jednej alebo viacerých trás a ktorých cieľom je založiť spoluprácu spočívajúcu v spoločnom prevádzkovaní služieb námornej prepravy a ktoré zlepšujú služby, ktoré by pri neexistencii konzorcia ponúkali všetci členovia jednotlivo, pričom ich cieľom je racionalizácia prevádzky členov prostredníctvom technických, prevádzkových a/alebo obchodných mechanizmov;

2.

‚linková lodná preprava‘ je preprava tovarov na konkrétnej námornej trase alebo trasách medzi prístavmi, ktorá sa uskutočňuje na pravidelnom základe a v súlade s časovými rozpismi a vopred zverejnenými plavebnými dátumami a ktorá je za odplatu dostupná, a to aj príležitostne, všetkým užívateľom prepravy;

3.

‚dojednanie o službe‘ je zmluvné dojednanie uzavreté medzi jedným alebo viacerými užívateľmi prepravy a individuálnym členom konzorcia alebo samotným konzorciom, na základe ktorého za záväzok zadať prepravu určitého množstva tovaru počas stanoveného obdobia užívateľ dostane individuálny záväzok od člena konzorcia alebo samotného konzorcia, že bude poskytnutá individualizovaná služba, ktorá bude stanovenej kvality a osobitne prispôsobená jeho potrebám;

4.

‚užívateľ prepravy‘ je akýkoľvek podnik (napríklad odosielateľ, príjemca, špeditér), ktorý vstúpil alebo prejavil úmysel vstúpiť s konzorciom (alebo jedným z jeho členov) do zmluvného vzťahu, ktorého predmetom je preprava tovarov;

5.

‚začiatok poskytovania služby‘ je deň, keď vypláva prvé plavidlo poskytujúce danú službu linkovej prepravy, alebo, ak došlo k novej podstatnej investícii, deň, keď vypláva prvé plavidlo za podmienok priamo vyplývajúcich z tejto podstatnej novej investície;

6.

‚podstatná nová investícia‘ je investícia, výsledkom ktorej je stavba, kúpa alebo dlhodobý prenájom plavidiel, ktoré sú osobitne navrhnuté a nevyhnutne potrebné pre poskytovanie danej služby a ktorá predstavuje najmenej polovicu z celkových investícií členov konzorcia do služby námornej prepravy, ktorú konzorcium ponúka.

KAPITOLA II

VÝNIMKY

Článok 3

Vyňaté dohody

1.   Podľa článku 81 ods. 3 Zmluvy o ES a na základe podmienok a povinností stanovených v tomto nariadení sa týmto vyhlasuje, že článok 81 ods. 1 Zmluvy o ES sa neuplatňuje na činnosti uvedené v odseku 2 tohto článku, ak sú obsahom dohôd o konzorciu v zmysle vymedzenia obsiahnutého v článkoch 1 a 2 tohto nariadenia.

2.   Toto vyhlásenie o neuplatniteľnosti sa vzťahuje iba na tieto činnosti:

a)

spoločné prevádzkovanie služieb linkovej lodnej prepravy zahŕňajúce niektorú z týchto činností:

i)

koordinácia a/alebo spoločné určenie časových rozpisov plavieb a určenie zastávok na linkovej plavbe;

ii)

výmena, predaj alebo vzájomné prenajímanie si priestoru alebo boxov na plavidlách;

iii)

spoločné využívanie plavidiel a/alebo prístavných zariadení;

iv)

používanie jednej alebo viacerých spoločných prevádzkových kancelárií;

v)

poskytovanie kontajnerov, šasi alebo iných zariadení a/alebo zmluvy o prenájme, lízingu alebo kúpe takýchto zariadení;

vi)

používanie počítačového systému na výmenu údajov a/alebo spoločného dokumentačného systému;

b)

prispôsobenie kapacity podľa výkyvov dopytu a ponuky;

c)

spoločné prevádzkovanie alebo využívanie prístavných terminálov a súvisiacich služieb (napr. preprava odľahčovacími prístavnými člnmi a služby nakládky/vykládky);

d)

akákoľvek iná činnosť pridružená k činnostiam uvedeným v písm. a) až c), ktorá je nevyhnutná pre ich vykonávanie.

3.   Za pridružené činnosti v zmysle ods. 2 písm. d) sa považujú najmä činnosti, ktoré sú predmetom týchto doložiek:

a)

záväzok členov konzorcia používať na predmetnej trase či trasách plavidlá pridelené konzorciu a zdržať sa prenájmu priestoru na plavidlách patriacich tretím stranám;

b)

záväzok členov konzorcia, že bez predchádzajúceho súhlasu ostatných členov konzorcia nepridelia ani neprenajmú priestor ostatným prepravcom prevádzkujúcim plavidlá na predmetnej trase či trasách.

Článok 4

Dohody, na ktoré sa nevzťahuje výnimka

Výnimka stanovená v článku 3 sa nevzťahuje na dohody, ktoré priamo alebo nepriamo, oddelene alebo v kombinácii s inými faktormi, ktoré sú pod kontrolou strán, majú za cieľ:

a)

stanovenie cien pri predaji linkových služieb tretím stranám;

b)

obmedzovanie kapacity alebo predaja s výnimkou prispôsobovania kapacity uvedeného v článku 3 ods. 2 písm. b) tohto nariadenia;

c)

rozdelenie trhov alebo zákazníkov.

KAPITOLA III

PODMIENKY VÝNIMKY

Článok 5

Podmienky týkajúce sa trhového podielu

1.   Aby sa na konzorcium vzťahovala výnimka podľa článku 3, musí mať na každom trhu, na ktorom pôsobí, trhový podiel, vypočítaný na základe objemu prepraveného tovaru [priestorové lodné tony alebo jednotky zodpovedajúce 20 stopám (TEU)], nižší ako 30 %.

2.   Na účely stanovenia, či bola dosiahnutá táto prahová hodnota:

a)

sa urobí súhrn trhových podielov prepravcov, ktorí na tom istom relevantnom trhu poskytujú služby individuálne aj v rámci konzorcia;

b)

sa urobí súhrn trhových podielov konzorcií pôsobiacich na tom istom relevantnom trhu a vzájomne prepojených spoločným členstvom.

3.   Výnimka stanovená v článku 3 bude aj naďalej platiť v prípade, že sa trhový podiel uvedený v odseku 1 tohto článku počas akéhokoľvek obdobia dvoch po sebe idúcich kalendárnych rokov neprekročí o viac ako jednu desatinu.

4.   V prípade, že sa prekročí niektorý z limitov uvedených v odsekoch 1 a 3, výnimka stanovená v článku 3 bude aj naďalej platiť počas obdobia šiestich mesiacov nasledujúcich po konci kalendárneho roka, počas ktorého bol limit prekročený. Toto obdobie sa predĺži na 12 mesiacov, ak k prekročeniu došlo v dôsledku odchodu takého prepravcu z trhu, ktorý nie je členom konzorcia.

Článok 6

Ďalšie podmienky

Aby sa na konzorcium vzťahovala výnimka podľa článku 3:

a)

musí konzorcium všetkým svojim členom umožniť, aby mohli na základe individuálnych zmlúv ponúkať vlastné dojednania o službe;

b)

dohoda o konzorciu musí členským spoločnostiam dávať právo vystúpiť z konzorcia bez akýchkoľvek finančných alebo iných postihov, medzi ktoré patrí najmä záväzok prerušiť všetky prepravné činnosti na danej trase alebo trasách, a to bez ohľadu na to, či s ním je alebo nie je spojená podmienka, že táto činnosť môže byť po uplynutí určitého obdobia obnovená. Pri tomto práve sa môže uplatňovať výpovedná lehota v trvaní najviac šiestich mesiacov. V dohode o konzorciu sa však môže stanoviť, že takáto výpoveď sa môže podať až po uplynutí počiatočnej lehoty, ktorá môže trvať najviac 18 mesiacov odo dňa nadobudnutia platnosti dohody o konzorciu alebo dohody o podstatnej novej investícii do spoločnej služby námornej prepravy. Ak deň nadobudnutia platnosti dohody nastane skôr, ako deň začiatku poskytovania služby, počiatočná lehota nesmie byť dlhšia ako 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia platnosti dohody o konzorciu alebo odo dňa nadobudnutia platnosti dohody o podstatnej novej investícii do spoločnej služby námornej prepravy. V prípade vysoko integrovaného konzorcia s vysokou úrovňou investícií v dôsledku toho, že členovia konzorcia výslovne na účely založenia konzorcia zakúpili alebo prenajali plavidlá, je maximálna dĺžka výpovednej lehoty takisto šesť mesiacov, v dohode sa však môže stanoviť, že výpoveď sa môže podať až po uplynutí počiatočnej lehoty, ktorá môže trvať najviac 30 mesiacov odo dňa nadobudnutia platnosti dohody o konzorciu alebo dohody o podstatnej novej investícii do spoločnej služby námornej prepravy. Ak deň nadobudnutia platnosti dohody nastane skôr, ako deň začiatku poskytovania služby, počiatočná lehota nesmie byť dlhšia ako 36 mesiacov odo dňa nadobudnutia platnosti dohody o konzorciu alebo odo dňa nadobudnutia platnosti dohody o podstatnej novej investícii do spoločnej služby námornej prepravy;

c)

ani konzorcium ani členovia konzorcií nesmú v rámci spoločného trhu spôsobiť škodu určitým prístavom, užívateľom prepravy alebo prepravcom tým, že budú uplatňovať na prepravu rovnakého tovaru a v oblasti pokrytej dohodou sadzby a podmienky prepravy, ktoré sa odlišujú podľa krajiny pôvodu alebo určenia resp. prístavu nakládky alebo vykládky, pokiaľ tieto rozdiely v sadzbách alebo podmienkach nie je možné ekonomicky odôvodniť na základe rozdielov v nákladoch na prepravu.

KAPITOLA IV

POVINNOSTI

Článok 7

Povinnosť konzultovať s užívateľmi prepravy

1.   S výnimkami stanovenými v článku 3 sú spojené povinnosti stanovené v odsekoch 2 a 3 tohto článku.

2.   Medzi užívateľmi prepravy alebo ich zastupujúcimi organizáciami na jednej strane a konzorciom na strane druhej sa budú uskutočňovať skutočné a účinné konzultácie s cieľom hľadať, s výnimkou čisto prevádzkových záležitostí zanedbateľného významu, riešenia vo všetkých dôležitých záležitostiach týkajúcich sa podmienok poskytovania a kvality služieb pravidelnej námornej prepravy, ktoré poskytuje konzorcium alebo jeho členovia.

3.   Tieto konzultácie sa uskutočnia, keď o to požiada niektorá z uvedených strán.

4.   S výnimkou prípadov vyššej moci sa konzultácie musia uskutočniť pred vykonaním opatrenia, ktoré je predmetom konzultácie. Ak sú z dôvodov vyššej moci členovia konzorcia povinní vykonať rozhodnutie pred uskutočnením konzultácií, musia sa všetky požadované konzultácie uskutočniť do 10 pracovných dní odo dňa podania žiadosti. S výnimkou prípadu, keď ide o vyššiu moc, čo sa uvedie v oznámení, ktorým sa zverejní opatrenie, sa opatrenia nesmú verejne oznamovať pred uskutočnením konzultácií.

5.   Konzultácie sa uskutočnia v súlade s týmito procedurálnymi fázami:

a)

konzorcium pred konzultáciou písomne oznámi užívateľom prepravy alebo ich zastupujúcim organizáciám podrobnosti o predmete konzultácie;

b)

výmena stanovísk sa medzi stranami uskutoční písomne, na stretnutiach, alebo obidvoma spôsobmi, a to tak, aby zúčastnení zástupcovia členov konzorcia a užívatelia prepravy alebo ich zastupujúce organizácie mali oprávnenie dosiahnuť spoločné stanovisko, pričom strany vynaložia všetko potrebné úsilie, aby dosiahli tento cieľ;

c)

ak sa napriek úsiliu oboch strán nepodarí dosiahnuť spoločné stanovisko, rozpor je potrebné potvrdiť a verejne oznámiť. O rozpore môže Komisiu upovedomiť ktorákoľvek zo strán;

d)

môže sa stanoviť prijateľná lehota na ukončenie konzultácií, a to podľa možnosti spoločnou dohodou oboch strán. Táto lehota nesmie byť kratšia než jeden mesiac, pokiaľ nejde o výnimočný prípad alebo pokiaľ sa strany nedohodnú inak.

6.   Podmienky, za ktorých konzorcium a jeho členovia poskytujú služby námornej prepravy, vrátane podmienok, ktoré sa týkajú kvality takýchto služieb, a všetky ich relevantné úpravy sa na požiadanie sprístupnia za primeraný poplatok užívateľom prepravy a musia byť sprístupnené na bezodplatné preskúmanie v kanceláriách členov konzorcia, samotného konzorcia a ich zástupcov.

Článok 8

Ďalšie povinnosti spojené s výnimkou

Každé konzorcium, ktoré chce požívať výhodu vyplývajúcu z tohto nariadenia, musí na požiadanie Komisie alebo orgánu členského štátu na ochranu hospodárskej súťaže preukázať, že sú splnené podmienky a povinnosti stanovené v článkoch 5 až 7. Na tento účel stanoví žiadajúca inštitúcia alebo orgán v jednotlivých prípadoch lehotu, ktorá nesmie byť kratšia ako tri mesiace.

KAPITOLA V

RÔZNE USTANOVENIA

Článok 9

Služobné tajomstvo

1.   Informácie získané v dôsledku uplatňovania článku 8 sa môžu použiť len na účely tohto nariadenia.

2.   Komisia a orgány členských štátov, ich úradníci a ostatní zamestnanci nesmú sprístupniť informácie, ktoré získali v dôsledku uplatňovania tohto nariadenia a ktoré sú chránené služobným tajomstvom.

3.   Ustanovenia odsekov 1 a 2 nebránia uverejneniu všeobecných informácií alebo prehľadov, ktoré neobsahujú informácie týkajúce sa jednotlivých podnikov alebo združení podnikov.

Článok 10

Odňatie výnimky v jednotlivých prípadoch

1.   Komisia môže v súlade s článkom 29 nariadenia Rady (ES) č. 1/2003 (5) odňať výhodu vyplývajúcu z tohto nariadenia, ak v konkrétnom prípade zistí, že dohoda, rozhodnutie alebo združenie podnikov alebo zosúladený postup, na ktoré sa vzťahuje článok 3 tohto nariadenia, majú určité následky, ktoré sú nezlučiteľné s článkom 82 ods. 3 Zmluvy o ES, a to najmä ak:

a)

členovia konzorcia nie sú na relevantnom trhu, na ktorom konzorcium pôsobí, vystavení účinnej skutočnej alebo potenciálnej súťaži zo strany spoločností linkovej lodnej prepravy, ktoré nie sú členmi konzorcia;

b)

zákazníkom sa nedostáva spravodlivého podielu z výhod vytváraných konzorciom, predovšetkým ak si konzorcium neplní svoju konzultačnú povinnosť ustanovenú v článku 7 tohto nariadenia.

2.   Keď dohoda, rozhodnutie združenia podnikov alebo zosúladený postup, ktoré sú uvedené v odseku 1, má v konkrétnom prípade následky, ktoré sú nezlučiteľné s článkom 81 ods. 3 Zmluvy o ES na území členského štátu alebo na jeho časti, a toto územie má všetky charakteristiky oddeleného geografického trhu, orgán hospodárskej súťaže tohto členského štátu môže na danom území odňať výhodu vyplývajúcu z tohto nariadenia.

Článok 11

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 26. apríla 2010.

Uplatňuje sa do 25. apríla 2015.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.“.


(1)  Ú. v. ES L 55, 29.2.1992, s. 3.

(2)  Ú. v. ES L 55, 29.2.1992, s. 3.

(3)  […]

(4)  Ú. v. ES L 100, 20.4.2000, s. 24.

(5)  Ú. v. ES L 1, 4.1.2003, s. 1.


21.10.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 266/7


Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii

(Prípad COMP/M.5300 – Gores Group LLC/Siemens Enterprise Communications)

(Text s významom pre EHP)

(2008/C 266/02)

Dňa 19. septembra 2008 sa Komisia rozhodla neoponovať voči vyššie spomínanej oznámenej koncentrácii a vyhlásiť ju za kompatibilnú so spoločným trhom. Toto rozhodnutie je založené na článku 6 odsek 1 písmeno b) nariadenia Rady (ES) č. 139/2004. Úplný text rozhodnutia je dostupný iba v angličtine a bude dostupný verejnosti po tom, ako budú odstránené akékoľvek obchodné tajomstvá, ktoré by mohol obsahovať. Prístupný bude na:

webovej stránke Europa competition (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Táto webová stránka poskytuje rôzne možnosti pomoci na lokalizáciu individuálnych rozhodnutí o fúziách, vrátane názvu spoločnosti, čísla prípadu, dátumu a sektorových indexov,

v elektronickej forme na webovej stránke EUR-Lex pod číslom dokumentu 32008M5300. EUR-Lex je počítačový dokumentačný systém práva Európskeho spoločenstva (http://eur-lex.europa.eu).


IV Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

Komisia

21.10.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 266/8


Výmenný kurz eura (1)

20. októbra 2008

(2008/C 266/03)

1 euro=

 

Mena

Výmenný kurz

USD

Americký dolár

1,3424

JPY

Japonský jen

136,45

DKK

Dánska koruna

7,4538

GBP

Britská libra

0,77165

SEK

Švédska koruna

9,919

CHF

Švajčiarsky frank

1,5299

ISK

Islandská koruna

305

NOK

Nórska koruna

8,787

BGN

Bulharský lev

1,9558

CZK

Česká koruna

24,986

EEK

Estónska koruna

15,6466

HUF

Maďarský forint

268,27

LTL

Litovský litas

3,4528

LVL

Lotyšský lats

0,7091

PLN

Poľský zlotý

3,5766

RON

Rumunský lei

3,6545

SKK

Slovenská koruna

30,465

TRY

Turecká líra

2,0331

AUD

Austrálsky dolár

1,936

CAD

Kanadský dolár

1,59

HKD

Hongkongský dolár

10,4133

NZD

Novozélandský dolár

2,179

SGD

Singapurský dolár

1,9853

KRW

Juhokórejský won

1 768,61

ZAR

Juhoafrický rand

13,5213

CNY

Čínsky juan

9,1685

HRK

Chorvátska kuna

7,1792

IDR

Indonézska rupia

13 215,93

MYR

Malajzijský ringgit

4,7279

PHP

Filipínske peso

64,3

RUB

Ruský rubeľ

35,2765

THB

Thajský baht

46,017

BRL

Brazílsky real

2,8329

MXN

Mexické peso

17,1693


(1)  

Zdroj: referenčný výmenný kurz publikovaný ECB.


INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

21.10.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 266/9


Súhrnné informácie oznámené členskými štátmi o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 1857/2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy na štátnu pomoc pre malé a stredné podniky (MSP) pôsobiace vo výrobe, spracovaní a odbyte poľnohospodárskych výrobkov, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 70/2001

(2008/C 266/04)

Číslo pomoci: XA 219/08

Členský štát: Dánsko

Región: Denmark

Názov schémy štátnej pomoci alebo názov podniku prijímajúceho individuálnu štátnu pomoc: Kartoflens muligheder

Právny základ: Lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om markedsordninger for landbrugsvarer m.v. (Bemyndigelsesloven), cf. lovbekendtgørelse nr. 297 af 28. april 2004.

Článok 15 ods. 2 písm. e) bod ii) nariadenia (ES) č. 1857/2006

Ročné výdavky plánované v rámci schémy štátnej pomoci alebo celková výška individuálnej štátnej pomoci poskytnutej podniku: 500 000 DKK

Maximálna intenzita pomoci: 44 %

Dátum implementácie: 30. júna 2008 alebo čo najskôr po tom, ako Komisia zaregistruje schému v súlade s nariadením (ES) č. 1857/2006

Trvanie schémy štátnej pomoci alebo individuálnej štátnej pomoci:

Účel pomoci: Analýza spotreby zemiakov a iných príloh dánskej verejnosti a jej postoj k nim a vypracovanie stratégie všeobecného marketingu zemiakov. Pomoc sa poskytuje v súlade s článkom 15 ods. 2 písm. e) bod ii) nariadenia (ES) č. 1857/2006.

Výdavky pokrývajú analýzu trhu, marketingový plán, tlač správy a cestovné náklady

Príslušné odvetvia: Poľnohospodárstvo

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc:

Kartoffelafgiftsfonden

Grindstedvej 55

DK-7184 Vandel

Internetová stránka: www.kartoffelafgiftsfonden.dk/Regnskab_budget/Budget08_1.pdf

Ďalšie informácie: —

Číslo pomoci: XA 225/08

Členský štát: Španielsko

Región: Castile-La Mancha

Názov schémy štátnej pomoci alebo názov podniku prijímajúceho individuálnu štátnu pomoc: Ayudas para el asesoramiento en sanidad vegetal

Právny základ: Orden de 15-04-2008, de la Consejería de Agricultura, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para el asesoramiento en sanidad vegetal y se convocan para la campaña 2008

Ročné výdavky plánované v rámci schémy štátnej pomoci alebo celková výška individuálnej štátnej pomoci poskytnutej podniku: 1 300 000 EUR

Maximálna intenzita pomoci: 75 % nákladov na poradenstvo

Dátum implementácie: Od dátumu uverejnenia identifikačného čísla žiadosti o udelenie výnimky na internetovej stránke generálneho riaditeľstva pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Európskej komisie

Trvanie schémy štátnej pomoci alebo individuálnej štátnej pomoci: Do 31. decembra 2013

Účel pomoci: Poskytnúť pomoc na technické poradenstvo v rastlinolekárskej oblasti, konkrétne pomoc na vypracovanie a zlepšenie rastlinolekárskych plánov a na technické otázky v rastlinolekárskej oblasti, pričom sa optimalizuje využitie rastlinolekárskych produktov prostredníctvom kombinovaných postupov a zapojením integrovanej kontroly s cieľom chrániť rastliny, dodržiavať predpisy o bezpečnosti a hygiene potravín a získať zdravšie výrobky. Pomoc sa poskytuje v súlade s článkom 15 nariadenia (ES) č. 1857/2006 formou vecného plnenia prostredníctvom poradenských služieb poskytovaných malým a stredným poľnohospodárskym podnikom združeniami výrobcov, pričom sa združeniam výrobcov poskytuje čiastočná náhrada nákladov vzniknutých pri poskytovaní poradenských služieb v súvislosti so zamestnancami a školením, ako aj so zabezpečením študijného materiálu, odborné literatúry a vybavenia

Príslušné odvetvia hospodárstva: Poľnohospodárski prvovýrobcovia základných plodín v regióne

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc:

Consejería de Agricultura

C/ Pintor Matías Moreno, no 4

E-45004 Toledo

Internetová stránka: Dočasne:

http://www.jccm.es/agricul/agricultura_ganaderia/sanidad_vegetal/ayudas/CLM_Ayudas%20ASV-Para_UE.pdf

Po uverejnení:

http://www.jccm.es/cgi-bin/docm.php3

V Tolede 26. mája 2008

La Secretaria General Técnica

Rosa Natividad ZAMBUDIO

Číslo pomoci: XA 226/08

Členský štát: Španielsko

Región: Valencia

Názov schémy štátnej pomoci alebo názov podniku prijímajúceho individuálnu štátnu pomoc: Asociación de Ganaderos de Caprino de Raza Murciano-Granadina de la Comunidad Valenciana

Právny základ: Resolución de la Consellera de Agricultura, Pesca y Alimentación, que concede la subvención basada en una línea nominativa descrita en la ley 15/2007 de presupuestos de la Generalitat

Ročné výdavky plánované v rámci schémy štátnej pomoci alebo celková výška individuálnej štátnej pomoci poskytnutej podniku: 12 000 EUR v roku 2008

Maximálna intenzita pomoci: 100 %

Dátum implementácie: Od dátumu uverejnenia identifikačného čísla žiadosti o udelenie výnimky na internetovej stránke generálneho riaditeľstva pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Európskej komisie

Trvanie schémy štátnej pomoci alebo individuálnej štátnej pomoci: 2008

Účel pomoci: Plán podpory a zachovania kôz plemena Murciano-Granadina, vrátane vedenia plemenných kníh (článok 16), školenia chovateľov a šírenie chovu a poznatkov o chove (článok 15). Schéma sa bude vzťahovať na náklady na poskytované služby; náklady na spotrebný materiál potrebný na kontrolu mlieka a vykonávanie analýz; náklady na služby poskytované tretími stranami (údržba informačných technológií, vypracovanie plemenných tabuliek, analýzy vzoriek a technické poradenstvo poskytované chovateľom), ako aj náklady súvisiace s plánom odbornej prípravy chovateľov

Príslušné odvetvia hospodárstva: Majitelia podnikov zaoberajúcich sa chovom kôz plemena Murciano-Granadina v regióne Comunidad Valenciana

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc:

Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación

Amadeo de Saboya, no 2

E-46010 Valencia

Ďalšie informácie: Pripojený je dokument s rozhodnutím o poskytovaní podpory

Internetová stránka: http://www.agricultura.gva.es/especiales/ayudas_agrarias/pdf/AMURVAL.pdf

Vo Valencii 2. júna 2008

La directora general de Producción Agraria

Laura Peñarroya FABREGAT

Číslo pomoci: XA 233/08

Členský štát: Taliansko

Región: Provincia Autonoma di Trento

Názov schémy štátnej pomoci: Iniziative per la valorizzazione dell'Agricoltura

Právny základ:

1.

L.P. 4 del 28 marzo 2003«Sostegno dell'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati» articoli 47 e 49

2.

Deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 1010 del 18 aprile 2008, modificata con deliberazione n. 1390 del 30 maggio 2008

Ročné výdavky plánované podľa tejto schémy: Suma ročných viazaných prostriedkov 1,5 milióna EUR

Maximálna intenzita pomoci: 100 %

Dátum implementácie: Od uverejnenia identifikačného čísla žiadosti o výnimku na internetovej stránke generálneho riaditeľstva pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

Trvanie schémy: Táto pomoc sa musí poskytnúť najneskôr do 31. decembra 2013

Účel pomoci:

a)

rozvinúť a zlepšiť účinnosť a profesionálnosť poľnohospodárstva v provincii Trento, ako aj trh s organickými výrobkami;

b)

právnym základom na uplatňovanie tejto pomoci sú články 10 a 15 nariadenia (ES) č. 1857/2006

Príslušné odvetvia: Odvetvie poľnohospodárstva

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc:

Provincia Autonoma di Trento

Dipartimento Agricoltura e Alimentazione

Servizio Vigilanza e promozione delle attività agricole

Via G.B. Trener, 3

I-38100 Trento

Internetová stránka: http://www.delibere.provincia.tn.it/scripts/gethtmlDeli.asp?Item=9&Type=FulView

http://www.delibere.provincia.tn.it/scripts/gethtmlDeli.asp?Item=76&Type=FulView

http://www.delibere.provincia.tn.it/scripts/viewAllegatoDeli.asp?Item=76

Číslo pomoci: XA 235/08

Členský štát: Taliansko

Región: Regione Autonoma Valle d'Aosta

Názov schémy štátnej pomoci alebo názov podniku prijímajúceho individuálnu štátnu pomoc: Incentivi per servizi di assistenza tecnica finalizzata all'utilizzo delle risorse alimentari locali, quali prati e pascoli, e all'impiego di tecniche e di mezzi di produzione rispettosi dell'ambiente e attenti al benessere animale, purché essa non rientri nella normale gestione aziendale

Právny základ: Legge Regionale 4 settembre 2001, n. 21 «Disposizioni in materia di allevamento zootecnico e relativi prodotti» e successive modificazioni e integrazioni (in particolare, l'articolo 2 comma 1 lettera c) e comma 1bis, l'articolo 3 e l'articolo 6 comma 1 lettera a) e deliberazione della Giunta regionale del 13 giugno 2008, n. 1814 «Precisazioni in merito alla concessione degli incentivi previsti per il settore della zootecnia dalle Leggi Regionali 4 settembre 2001, n. 21 e 22 aprile 2002, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni»

Ročné výdavky plánované v rámci schémy štátnej pomoci alebo celková výška individuálnej štátnej pomoci poskytnutej podniku: 6,8 milióna EUR

Maximálna intenzita pomoci: 100 % oprávnených nákladov

Dátum implementácie: odo dňa uverejnenia registračného čísla žiadosti o vyňatie na internetovej stránke generálneho riaditeľstva Komisie pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

Trvanie schémy štátnej pomoci alebo individuálnej štátnej pomoci: Pomoc sa môže poskytovať v rámci schémy pomoci do 31. decembra 2013 a potom ešte šesť mesiacov

Účel pomoci: Prostredníctvom stimulov na poskytovanie služieb technickej pomoci zabezpečiť poskytovanie technickej pomoci poľnohospodárskym podnikom, určenej na používanie miestnych potravinových zdrojov, akými sú polia a pasienky, ako aj na používanie výrobných techník a prostriedkov šetrných k životnému prostrediu a zameraných na zabezpečovanie dobrých podmienok zvierat za predpokladu, že takéto služby nepatria do oblasti správy každodenných záležitostí.

Pomoc sa má poskytovať formou dotovaných služieb a nesmie zahŕňať priame platby výrobcom. Tieto služby bude poskytovať združenie chovateľov hospodárskych zvierat, rôzne orgány alebo priamo príslušné útvary regionálnej správy.

Pomoc je otvorená pre všetkých oprávnených žiadateľov v príslušnej oblasti za objektívne vymedzených podmienok. Ak poskytovanie služieb zabezpečujú organizácie výrobcov, členstvo v týchto organizáciách nie je podmienkou na prístup k takýmto službám a finančné príspevky nečlenov na administratívne náklady združenia alebo organizácie sú obmedzené na náklady na poskytovanú službu.

Za oprávnené sa považujú náklady na tieto činnosti:

Odkaz na právny predpis Spoločenstva: článok 15 ods. 1, ods. 2 písm. a), b), c) a f), ods. 3 a ods. 4 nariadenia (ES) č. 1857/2006.

Je potrebné poznamenať, že v článku 2 ods. 1a zákona č. 21/2001 sa uvádza jednoznačný odkaz na vyššie uvedený článok, a tým aj na všetky podmienky v ňom ustanovené

Príslušné odvetvia hospodárstva: Druhy zvierat uvedené v regionálnom zákone č. 17 z 26. marca 1993, ktorým sa zriaďuje regionálny register hospodárskych zvierat a poľnohospodárskych podnikov zaoberajúcich sa chovom hospodárskych zvierat (hovädzí dobytok, kone, ošípané, ovce a kozy a ostatné druhy hospodárskych zvierat)

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc:

Regione Autonoma Valle d'Aosta

Assessorato Agricoltura e Risorse naturali

Dipartimento Agricoltura

Direzione investimenti aziendali e sviluppo zootecnico

Loc. Grande Charrière, 66

I-11020 Saint-Christophe (Aosta)

Internetová stránka: http://www.regione.vda.it/gestione/sezioni_web/allegato.asp?pk_allegato=1348

Saint-Christophe

Il Coordinatore del Dipartimento Agricoltura

Emanuele DUPONT


V Oznamy

ADMINISTRATÍVNE POSTUPY

Európska agentúra pre lieky

21.10.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 266/12


Výzva na prejavenie záujmu o pozície zmluvných zamestnancov na plnenie dočasných úloh (EMEA, Londýn)

(2008/C 266/05)

Agentúra zodpovedá za koordináciu hodnotenia a dohľadu nad liekmi používanými v humánnej a veterinárnej medicíne v Európskej únii [pozri nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 – Ú. v. EÚ L 136, 30.4.2004, s. 1]. Agentúra EMEA bola zriadená v januári 1995. Udržiava mnoho úzkych kontaktov s Európskou komisiou, 27 členskými štátmi EÚ, krajinami EHP-EZVO a mnohými inými skupinami v štátnom a súkromnom sektore. Agentúra podporuje mnohokultúrne pracovné prostredie.

Ďalšie informácie o agentúre EMEA a jej činnostiach sú ľahko dostupné na internete, na našej internetovej stránke: http://www.emea.europa.eu

Cieľom agentúry EMEA je zostaviť zoznam úspešných uchádzačov, ktorí sa zaujímajú o prácu s plnením dočasných úloh ako zmluvní zamestnanci agentúry. Profily pracovných pozícií sú uverejnené v osobitnom dokumente, ktorý je k dispozícii na internetovej stránke agentúry EMEA.

Vybratí kandidáti budú zaradení do zoznamu úspešných uchádzačov a ako zmluvným zamestnancom im môže byť ponúknuté plnenie dočasných pracovných úloh, ktorých trvanie sa môže pohybovať od troch mesiacov do piatich rokov v súlade s podmienkami zamestnávania iných zamestnancov Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 56 4.3.1968) (1) a všeobecnými vykonávacím ustanoveniami agentúry EMEA o postupoch upravujúcich prijímanie a využívanie zmluvných zamestnancov v agentúre EMEA (2).

Dočasné plnenie úloh môže zahŕňať zastupovanie zamestnancov agentúry EMEA (napr. z dôvodu materskej dovolenky, otcovskej dovolenky, rodinnej dovolenky, rodičovskej dovolenky, neplateného voľna alebo dlhodobej choroby) alebo prácu na konkrétnych krátkodobých projektoch, ak sú k dispozícii finančné prostriedky. Zmluva zmluvného zamestnanca nesmie v žiadnom prípade viesť uzavretiu zmluvy ako dočasného zamestnanca bez toho, aby uchádzač úspešne absolvoval dodatočné výberové konanie. Zmluvy so zmluvnými zamestnancami sa môžu obnoviť maximálne jedenkrát.

Miestom zamestnania bude Canary Wharf, Londýn.

Kandidáti musia byť štátnymi príslušníkmi niektorého členského štátu Európskych spoločenstiev alebo Islandu, Nórska alebo Lichtenštajnska s podmienkou, že majú plné občianske práva.

Kandidáti musia mať splnené všetky povinnosti, ktoré im ukladajú zákony v súvislosti s vojenskou službou, a musia spĺňať charakterové požiadavky pre príslušnú pracovnú pozíciu.

Všetky podmienky a opis náplne práce možno prevziať z internetovej stránky agentúry EMEA:

http://www.emea.europa.eu/htms/general/admin/recruit/recruitnew.htm

Prihlášky musia byť podané elektronicky na formulári, ktorý je dostupný na webovej stránke agentúry EMEA.

Konečný termín na podávanie prihlášok je stanovený na polnoc 2. decembra 2008.

Vezmite, prosím, na vedomie, že z dôvodu veľkého počtu žiadostí, ktoré agentúra EMEA dostáva pred uplynutím lehoty na ich predloženie, sa v spojitosti so spracúvaním veľkého množstva údajov môžu v systéme vyskytnúť problémy. Uchádzačom preto odporúčame, aby svoje žiadosti posielali v dostatočnom časovom predstihu pred uplynutím lehoty.

Ak si želáte dostávať oznamy o uverejnení voľných pracovných miest elektronicky, zaregistrujte sa online na adrese: http://www.emea.europa.eu/ pod „Online Mailing Service“.


(1)  http://ec.europa.eu/civil_service/docs/toc100_en.pdf

(2)  http://www.emea.europa.eu/pdfs/general/admin/recruit/42125407en.pdf


21.10.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 266/14


Nábor pre Európsku agentúru pre lieky (Londýn)

(2008/C 266/06)

Agentúra zodpovedá za koordináciu hodnotenia a dohľadu nad liekmi používanými v humánnej a veterinárnej medicíne v Európskej únii [pozri nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 – Ú. v. EÚ L 136, 30.4.2004, s. 1]. EMEA bola zriadená v januári 1995. Má mnoho úzkych kontaktov s Európskou komisiou, 27 členskými štátmi EÚ, krajinami EHS-EZVO a mnohými inými skupinami v štátnom a súkromnom sektore.

Ďalšie informácie o agentúre EMEA a jej činnostiach sú ľahko dostupné na internete, na našej internetovej stránke http://www.emea.europa.eu

Európska agentúra pre lieky organizuje výberové konanie s cieľom zostaviť zoznam úspešných uchádzačov pre túto pozíciu:

EMEA/AD/272: Vedúci úseku inšpekcií (AD 9),

EMEA/AD/273: Správca systémov webových serverov a strednej vrstvy (AD 6),

EMEA/AD/274: Správca systémov: telefonovanie, zjednotená komunikácia a infraštruktúra virtuálnych schôdzí (AD 5),

EMEA/AST/275: Asistent: knihovník, úsek správy dokumentov a publikačnej činnosti (AST 3),

EMEA/AD/276: Správca: programátor databázy – vývojár (AD 6),

EMEA/AD/277: Správca (vedecký), oddelenie pre hodnotenie liekov na humánne použitie pred udelením povolenia, úsek bezpečnosti a účinnosti liekov, terapeutická oblasť centrálneho nervového systému (AD 8),

EMEA/AST/278: Asistent, archívy a správa podateľne, oddelenie pre administratívu (AST 3).

Vybraní kandidáti budú zaradení do zoznamu úspešných uchádzačov a v závislosti od rozpočtovej situácie im môže byť ponúknutá zmluva na obdobie piatich rokov s možnosťou predĺženia v súlade s podmienkami zamestnávania iných zamestnancov Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 56, 4.3.1968).

Miestom zamestnania je Londýn.

Kandidáti musia byť štátnymi príslušníkmi niektorého členského štátu Európskych spoločenstiev alebo Islandu, Nórska alebo Lichtenštajnska s podmienkou, že majú plné občianske práva.

Všetky podmienky a opis pracovného miesta možno prevziať z internetovej stránky agentúry EMEA:

http://www.emea.europa.eu/htms/general/admin/recruit/recruitnew.htm

Prihlášky musia byť podané elektronicky na formulári, ktorý je dostupný na webovej stránke agentúry EMEA.

Konečný termín na podávanie prihlášok je stanovený na polnoc 2. decembra 2008.

Vezmite, prosím, na vedomie, že z dôvodu veľkého počtu žiadostí, ktoré agentúra EMEA dostáva pred uplynutím lehoty na ich predloženie, sa v spojitosti so spracúvaním veľkého množstva údajov môžu v systéme vyskytnúť problémy. Uchádzačom preto odporúčame, aby svoje žiadosti posielali v dostatočnom časovom predstihu pred uplynutím lehoty.

Ak si želáte dostávať oznamy o uverejnení voľných pracovných miest elektronicky, zaregistrujte sa online na tejto adrese: http://www.emea.europa.eu/ pod „Online Mailing Service“.


KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA SPOLOČNEJ OBCHODNEJ POLITIKY

Komisia

21.10.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 266/15


Oznámenie o blížiacom sa uplynutí platnosti určitých antidumpingových opatrení

(2008/C 266/07)

1.

Podľa článku 11 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 384/96 z 22. decembra 1995 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (1), Komisia oznamuje, že pokiaľ sa nezačne preskúmanie v súlade s nasledujúcim postupom, platnosť ďalej uvedených antidumpingových opatrení uplynie dňom uvedeným v tabuľke.

2.   Postup

Výrobcovia zo Spoločenstva môžu podať písomnú žiadosť o preskúmanie. Táto žiadosť musí obsahovať dostatočné dôkazy o tom, že uplynutie platnosti opatrení by pravdepodobne viedlo k pokračovaniu alebo opakovanému výskytu dumpingu a ujmy.

V prípade, že sa Komisia rozhodne preskúmať príslušné opatrenia, dostanú dovozcovia, vývozcovia, zástupcovia vyvážajúcej krajiny a výrobcovia zo Spoločenstva príležitosť rozvinúť záležitosti uvedené v žiadosti o preskúmanie, vyvrátiť ich alebo k nim predložiť pripomienky.

3.   Lehota

Výrobcovia zo Spoločenstva môžu na základe vyššie uvedených skutočností predložiť Európskej komisii písomnú žiadosť o preskúmanie na adresu: European Commission, Directorate-General for Trade (Unit H-1), N-105 04/92, B-1049 Brussels (2) kedykoľvek od dátumu uverejnenia tohto oznámenia, najneskôr však do troch mesiacov pred dátumom uvedeným v tabuľke.

4.

Toto oznámenie sa uverejňuje v súlade s článkom 11 ods. 2 nariadenia (ES) č. 384/96.

Výrobok

Krajina(-y) pôvodu alebo vývozu

Opatrenia

Odkaz

Dátum uplynutia platnosti

Pstruh dúhový

Faerské ostrovy

Antidumpingové clo

Nariadenie Rady (ES) č. 437/2004 (Ú. v. EÚ L 72, 11.3.2004, s. 23)

12. 3. 2009

Záväzok

Nariadenie Komisie (ES) č. 1628/2003 (Ú. v. EÚ L 232, 18.9.2003, s. 29) naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 117/2004 (Ú. v. EÚ L 17, 24.1.2004, s. 4)


(1)  Ú. v. ES L 56, 6.3.1996, s. 1.

(2)  Fax: (32-2) 295 65 05.


KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

Komisia

21.10.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 266/16


ŠTÁTNA POMOC – ŠPANIELSKO

Štátna pomoc C 22/08 (ex N 222/07 a N 242/07) – Pomoc v prospech El Pozo Alimentación, SA

Výzva na predloženie pripomienok v súlade s článkom 88 ods. 2 Zmluvy o ES

(2008/C 266/08)

Listom z dňa 20. mája 2008, ktorý je uvedený v autentickom jazyku za týmto zhrnutím, Komisia oznámila Španielsku svoje rozhodnutie začať konanie podľa článku 88 ods. 2 Zmluvy o ES, pokiaľ ide o uvedenú pomoc.

Zainteresované strany môžu predložiť svoje pripomienky v lehote jedného mesiaca odo dňa uverejnenia tohto zhrnutia a nasledujúceho listu. Kontaktné údaje:

European Commission

Directorate-General for Agriculture

Directorate H – Agricultural legislation

Unit H.2 – Competition

Rue de la Loi 130 5/94A

B-1049 Brussels

Fax: (32-2) 296 76 72

Tieto pripomienky sa oznámia Španielsku. Zainteresované strany môžu písomne s uvedením dôvodov požiadať o dôverné zaobchádzanie s údajmi o ich totožnosti.

TEXT ZHRNUTIA

Listami zo 16. a 17. apríla 2007 Španielsko oznámilo Komisii svoj zámer poskytnúť pomoc podniku El Pozo Alimentación, SA, ktorý je významným podnikom pôsobiacim v poľnohospodársko-potravinárskom sektore. Pomoc N 222/07 zahŕňa investície na rozšírenie a vylepšenie prevádzok v Alhama de Murcia (Murcia), určených na úplné spracovanie mäsa, zatiaľ čo účelom pomoci N 242/07 je výstavba budovy v rovnakej lokalite, určenej na výrobu tepelne spracovaných, krájaných a balených mäsových výrobkov. Komisia sa rozhodla zaoberať sa oboma oznámeniami súčasne a považovať ich za jednu pomoc. Vzhľadom na to, že ide o investície do spracovania a odbytu poľnohospodárskych výrobkov v tom istom podniku a za prakticky rovnakých podmienok, je potrebné ich spojiť, pretože iba tak je možné posúdiť skutočný ekonomický účinok obidvoch opatrení na podnik.

Komisia rozhodla o začatí konania vo veci formálneho zisťovania podľa článku 88 ods. 2 zmluvy, pokiaľ ide o uvedené opatrenia, pretože by nimi mohla byť dotknutému podniku priznaná štátna pomoc, ktorej zlučiteľnosť s článkom 87 zmluvy vyvoláva pochybnosti.

Formálne zisťovanie sa musí vykonať vo vzťahu k pravidlám hospodárskej súťaže v tomto odvetví v čase oznámenia. V tomto prípade ide o usmernenia Spoločenstva o štátnej pomoci v sektore poľnohospodárstva a lesného hospodárstva na roky 2007 – 2013 (1). V bode 43 týchto usmernení sa ustanovuje, že Komisia schváli pomoc na investície pre podniky pôsobiace v oblasti spracovania a odbytu poľnohospodárskych výrobkov, ktoré majú minimálne 750 zamestnancov a obrat minimálne 200 miliónov EUR, ak spĺňa všetky podmienky usmernení o štátnej regionálnej pomoci na roky 2007 – 2013 (2) v regiónoch oprávnených na regionálnu pomoc. Podľa informácií, ktoré poskytli španielske orgány, dotknutý podnik zamestnáva viac než 1 000 pracovníkov, tieto podmienky sa teda uplatňujú.

V bode 38 usmernení o štátnej regionálnej pomoci na roky 2007 – 2013 sa upresňuje, že je potrebné dbať na to, aby regionálna pomoc skutočne stimulovala realizáciu investícií, ktoré by sa v podporovaných oblastiach inak nerealizovali. S týmto cieľom ustanovuje isté podmienky sine qua non, za ktorých môže Komisia schváliť individuálnu pomoc. Španielske orgány ju informovali, že investície sa už boli začali. Španielske orgány však nezaslali kópiu žiadosti o pomoc predloženej príjemcom. Rovnako nezaslali kópiu písomnej korešpondencie orgánu zodpovedného za spravovanie schémy určenej príjemcovi, ktorá musí spĺňať buď podmienky ustanovené na individuálnu pomoc, alebo podmienky ustanovené na pomoc ad hoc. Komisia teda nemôže posúdiť, či sa dodržali všetky podmienky súvisiace so stimulačným vplyvom, a v tomto štádiu musí spochybniť oprávnenosť oznámeného opatrenia na pomoc.

Okrem toho, v bode 51 usmernení o štátnej regionálnej pomoci na roky 2007 – 2013 sa ustanovuje, že náklady na prípravné štúdie a poradenstvo spojené s investíciou sa nemôžu brať v prípade veľkých podnikov do úvahy. Španielske orgány však vo formulári oznámenia potvrdzujú, že v tomto prípade sú tieto náklady započítané. Vzhľadom na to, že ide o veľký podnik, Komisia musí v tomto štádiu spochybniť oprávnenosť na pomoc na tieto náklady.

TEXT LISTU

„Tras haber examinado la información facilitada por las autoridades de su país en relación con las dos medidas arriba indicadas, la Comisión comunica a España por la presente su decisión de abrir el procedimiento dispuesto en el artículo 88, apartado 2, del Tratado CE.

I.   PROCEDIMIENTO

(1)

Por cartas de 16 y 17 de abril de 2007, registradas el día 18 del mismo mes, la Representación Permanente de España ante la Unión Europea notificó a la Comisión, de conformidad con el artículo 88, apartado 3, del Tratado, los proyectos de medidas arriba mencionados. La Comisión recibió información complementaria por cartas de 21 de junio, 13 de agosto y 24 de octubre de 2007 y de 18 de enero y 17 de marzo de 2008, esta última registrada el día 28 de ese mes.

(2)

El beneficiario de las dos ayudas es la empresa “El Pozo Alimentación, SA”. La ayuda N 222/07 contempla la realización de inversiones para la ampliación y mejora de las instalaciones en las que se efectúa un tratamiento completo de la carne. La otra ayuda, N 242/07, se destina a la construcción, en el mismo emplazamiento que esas instalaciones, de un edificio para la fabricación y envase de productos cárnicos cocidos, en lonchas.

(3)

La Comisión ha decidido tratar las dos ayudas conjuntamente y considerarlas como una sola. En efecto, dado que se trata de inversiones para la transformación y comercialización de productos agrícolas en una misma empresa y en condiciones prácticamente idénticas, ambas ayudas deben sumarse para conocer su impacto económico real en la empresa.

(4)

La notificación hace referencia a una medida que ya se comunicó en su día y fue autorizada por la Comisión, pero que no llegó a ejecutar España (N 750/02) (3). La ayuda ahora notificada, sin embargo, debe ser considerada como una nueva ayuda ya que las modificaciones ahora introducidas transforman esa medida en una nueva ayuda. Así, por ejemplo, el presupuesto que se contemplaba en la ayuda N 750/02 se aumenta ahora alrededor de un 100 %.

II.   DESCRIPCIÓN

(5)

Se trata de la notificación de una ayuda individual directa para la sociedad “El Pozo Alimentación, SA” (en lo sucesivo denominada “El Pozo”), que es una gran empresa del sector agroalimentario, con más de 1 000 trabajadores, situada en Alhama de Murcia (Murcia).

(6)

Los productos a los que pretenden destinarse las inversiones son los de carne de porcino y sus derivados (charcutería) y los de carne de pavo. El proyecto subvencionado, cuyas obras tendrán una duración de dos años, contempla la ampliación de las instalaciones dedicadas a la fabricación de productos despiezados, elaborados y presentados en pequeñas bandejas para su venta directa al consumidor en supermercados, grandes superficies, galerías comerciales e hipermercados.

(7)

Las inversiones, que consisten en la creación de nuevos edificios y la adquisición de equipos, tienen como objetivos concretos los siguientes:

[…] (4) (los corchetes en el texto indican secreto profesional),

[…],

mejorar las condiciones medioambientales […],

construir un edificio destinado a la fabricación y envase de productos cárnicos […],

[…] la calidad y la trazabilidad de los productos.

(8)

Las instalaciones, que compondrán un centro de tratamiento completo de carnes, tendrán una capacidad de sacrificio y producción equivalente a […] cerdos por hora. El cuadro que figura a continuación, facilitado por las autoridades españolas, muestra los productos/servicios objeto de las inversiones y el impacto de éstas en términos de producción.

Productos/Servicios

Cantidad (toneladas)

Antes de la inversión

Después de la inversión

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

(9)

Según las autoridades españolas, con el nuevo edificio destinado a la fabricación y envase de productos cárnicos […], la producción de los cuatro tipos de productos que presenta la empresa […] pasará de […] toneladas antes de la inversión a […] después de ella.

(10)

Según dichas autoridades, la ayuda excluye la compra de equipos de segunda mano y de activos inmateriales.

(11)

Se cubre, en cambio, el 50 % del coste de los estudios preparatorios que se realicen y de los servicios de asesoría que se consulten en relación con las inversiones.

(12)

También se incluye en los gastos subvencionables el coste de adquisición de activos —distintos de los terrenos y edificios— que sean objeto de arrendamiento financiero. Este último establece la obligación de comprar los activos —que no sean terrenos ni edificios— antes de la expiración del contrato. De esta forma, los bienes deberán ser propiedad del beneficiario en el momento de realizar las inversiones. Así mismo, las inversiones deben mantenerse durante un periodo mínimo de 5 años;

(13)

La ayuda consistirá en un solo pago que se hará efectivo al final del proyecto, una vez que la empresa pruebe de la debida forma la ejecución de las inversiones y el cumplimiento de todas las demás condiciones legalmente exigibles. Las inversiones deberán mantenerse durante un plazo mínimo de cinco años.

(14)

Según las autoridades españolas, se prevé la creación de 1 065 nuevos empleos como resultado de este proyecto. La empresa, además, mantendrá los 1 855 puestos de trabajo que existen hoy en Alhama de Murcia.

(15)

Dichas autoridades han explicado que, para evitar que haya acumulación de ayudas o que se sobrepase la intensidad de ayuda autorizada, el beneficiario debe presentar una declaración con todas las ayudas solicitadas y, en su caso, obtenidas para este mismo proyecto. La medida, según han explicado, no puede acumularse con otras ayudas de minimis.

(16)

Las autoridades españolas presentan como base jurídica de la ayuda las disposiciones siguientes:

Ley no 50/85, de 27 de diciembre, de incentivos regionales para la corrección de desequilibrios económicos interterritoriales,

Real Decreto no 1535/87, de 11 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley no 50/85 de incentivos regionales para la corrección de desequilibrios económicos interterritoriales,

Real Decreto no 488/88, de 6 de mayo, de delimitación de la Zona de Promoción Económica de Murcia (modificado por Real Decreto no 1331/2001 y por Real Decreto no 178/2007).

(17)

El presupuesto de la ayuda, que corre a cargo del Ministerio de Economía, se eleva a 15 129 528 EUR, es decir, el 7,24 % de la inversión total necesaria, que asciende a 208 934 268 EUR.

(18)

Según la carta de las autoridades españolas fechada el 24 de octubre de 2007, el Ministerio de Economía no había pagado hasta ese momento ninguna ayuda en espera de que la Comisión adoptara una decisión. Sin embargo, la carta de 18 de enero de 2008 de dichas autoridades indicó que, en respuesta a la solicitud de ayuda de la empresa, se habían iniciado ya las inversiones previstas en el proyecto.

(19)

Las autoridades españolas consideran que la ayuda entra en el ámbito de aplicación de las Directrices sobre las ayudas de Estado de finalidad regional para el período 2007-2013 y que se concede en virtud de un régimen de ayudas regionales ya autorizado por la Comisión (ayuda estatal N 38/87). En su opinión, por tanto, son aplicables aquí las normas de ese régimen.

III.   VALORACIÓN

(20)

Los artículos 87 y 88 del Tratado se aplican a todos los productos agrícolas que figuran en su anexo I y que están sujetos a una organización común de mercados (todos los productos agrícolas, salvo las patatas distintas de las de fécula, la carne de equino, la miel, el café, el alcohol de origen agrícola, el vinagre derivado de alcohol y el corcho) de conformidad con el reglamento que regula cada una de esas organizaciones. Por disposición del artículo 21 del Reglamento (CEE) no 2759/75 del Consejo, por el que se establece la organización común de mercados en el sector de la carne de porcino (5), y del artículo 19 del Reglamento (CEE) no 2777/75 del Consejo, por el que se establece la organización común de mercados en el sector de la carne de aves de corral (5), ambos artículos del Tratado son aplicables en uno y otro sector (6).

1.   Artículo 87, apartado 1, del Tratado

(21)

Según lo dispuesto en el artículo 87, apartado 1, del Tratado, son “incompatibles con el mercado común, en la medida en que afecten a los intercambios comerciales entre Estados miembros, las ayudas otorgadas por los Estados o mediante fondos estatales, bajo cualquier forma, que falseen o amenacen falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones”.

(22)

De acuerdo con la jurisprudencia existente, son contrarias a las normas de competencia y están sujetas a la aplicación del artículo 87 (7) las ayudas estatales en las que concurran las circunstancias siguientes: que la ventaja sea concedida por un Estado o con recursos estatales; que la medida afecte a la competencia y al comercio entre los Estados miembros; que la medida ofrezca a sus destinatarios alguna ventaja que aligere la carga normal de su presupuesto; y que la medida presente un carácter específico o selectivo, favoreciendo a determinadas empresas o producciones y falseando así o amenazando falsear la competencia.

(23)

Es necesario, pues, en primer lugar, que la ventaja sea concedida directa o indirectamente por medio de recursos estatales y que sea imputable a un Estado (8). La ayuda aquí examinada consiste en una transferencia directa de recursos públicos destinada a la empresa privada “El Pozo Alimentación, SA”. La Comisión considera por tanto que en este caso se cumple el criterio relativo a los “recursos estatales”.

(24)

La ayuda debe también afectar a la competencia y a los intercambios entre los Estados miembros. Según la jurisprudencia constante en esta materia, los intercambios comerciales se consideran afectados si la empresa beneficiaria ejerce una actividad económica que es objeto de comercio entre los Estados miembros, lo que es el caso de la empresa El Pozo, que opera, en efecto, en dos sectores muy expuestos a la competencia, es decir, el de la carne de porcino y el de la carne de aves de corral y sus derivados. Además, el comercio de productos agrícolas entre la Unión Europea y España es muy importante (9). Debe señalarse, en este sentido, la existencia en el sector agrario de una intensa competencia entre los productores de los Estados miembros cuyos productos son objeto de intercambios intracomunitarios, así como la plena participación de los productores españoles en esa competencia. Se deduce así que la medida examinada puede afectar a esos intercambios por favorecer a un operador de un Estado miembro en detrimento de los de los otros Estados miembros. Así pues, dado que la medida tiene un efecto directo e inmediato en los costes de producción de los productos agrícolas que fabrica El Pozo en España, la Comisión considera que la medida afecta a la competencia y al comercio entre los Estados miembros.

(25)

En cuanto al hecho de que la medida ofrezca a sus beneficiarios una ventaja, debe señalarse que, según una jurisprudencia constante, la noción de ayuda es más general que la de subvención, dado que comprende no sólo las prestaciones positivas, como lo son las propias subvenciones, sino también ciertas intervenciones estatales que, pudiendo adoptar diversas formas, aligeran la carga normal del presupuesto de una empresa y que, por este motivo, pese a no constituir subvenciones en sentido estricto, son de la misma naturaleza y producen los mismos efectos que ellas (10). De ello se desprende que toda medida por la que las autoridades públicas de un Estado conceden a una empresa una ayuda que conlleva una transferencia de recursos estatales coloca al beneficiario en una situación financiera más favorable que la de las otras empresas y constituye así una ayuda estatal según los términos del Tratado CE. De concedérsele la ayuda, El Pozo se encontraría efectivamente en una situación financiera más favorable que la de sus competidores, motivo por el cual la Comisión considera que en este caso se cumple también el criterio referente a la “ventaja”.

(26)

La medida debe, por último, otorgar una ventaja selectiva en beneficio exclusivo de algunas empresas o sectores de actividad. El artículo 87 se refiere, en efecto, a las ayudas que falsean o amenazan falsear la competencia “favoreciendo a determinadas empresas o producciones” (11). Dado que la medida examinada viene a beneficiar únicamente a El Pozo, la Comisión estima que también aquí se cumple el criterio relativo a la “selectividad”.

(27)

A la vista de los argumentos arriba expuestos, la Comisión considera que la medida proyectada en favor de El Pozo implica una ventaja que sólo se concede a esa empresa —y de la que no pueden beneficiarse otros operadores— y que por ello falsea o amenaza falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones y pudiendo afectar así al comercio entre los Estados miembros. La Comisión llega por tanto en esta fase a la conclusión de que la medida examinada entra en el ámbito de aplicación del artículo 87, apartado 1, del Tratado.

2.   Examen de la compatibilidad de la ayuda

(28)

El Tratado establece en su artículo 87 una serie de excepciones al principio general de incompatibilidad con él de las ayudas estatales.

(29)

Parece, en esta fase, que la ayuda examinada no reviste un carácter social ni se destina a reparar los perjuicios causados por desastres naturales o por otros acontecimientos de carácter excepcional y no puede, por tanto, acogerse a las excepciones dispuestas en las letras a) y b) del apartado 2 del artículo 87. La ayuda no pretende tampoco fomentar la realización de un proyecto importante de interés común europeo ni poner remedio a una perturbación grave de la economía de un Estado miembro y no puede por tal motivo ampararse en la excepción que dispone la letra b) del apartado 3 del mismo artículo 87. Por último, dado que la ayuda tampoco se destina a promover la cultura y la conservación del patrimonio, no es posible aplicarle la excepción que recoge la letra d) del apartado 3 de dicho artículo.

(30)

El artículo 87, apartado 3, letra a) prevé, no obstante, que pueden considerarse compatibles con el mercado común las ayudas destinadas a favorecer el desarrollo económico de una región en la que el nivel de vida sea anormalmente bajo o en la que exista una grave situación de subempleo.

(31)

Así mismo, según el artículo 87, apartado 3, letra c), pueden considerarse “compatibles con el mercado común las ayudas destinadas a facilitar el desarrollo de determinadas actividades o de determinadas regiones económicas, siempre que no alteren las condiciones de los intercambios en forma contraria al interés común”. Para poder acogerse a esta excepción, las ayudas deben contribuir al desarrollo del sector beneficiario.

2.1.   Aplicabilidad de las Directrices agrarias 2007-2013

(32)

La medida notificada en 2007 es una ayuda a la inversión destinada a una empresa de transformación de productos agrícolas incluidos en el anexo I del Tratado. Son aplicables, por tanto, las normas de competencia sectoriales que estaban vigentes en el momento de la notificación. Se trata en este caso de las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales al sector agrario y forestal 2007-2013 (12).

(33)

Dado que la empresa beneficiaria no entra en la categoría de PYME ni ejerce sus actividades en el ámbito de la producción primaria de productos agrícolas, no resulta aplicable a este caso el Reglamento (CE) no 1857/2006 sobre la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas estatales para las pequeñas y medianas empresas dedicadas a la producción de productos agrícolas y por el que se modifica el Reglamento (CE) no 70/2001 (13).

2.2.   Condiciones generales de las Directrices agrarias 2007-2013

(34)

El punto 43 de las Directrices agrarias dispone que la Comisión autorice las ayudas a la inversión destinadas a empresas que se dediquen a la transformación y comercialización de productos agrícolas y que tengan 750 empleados o más y un volumen de negocios igual o superior a 200 millones EUR, siempre que tales ayudas cumplan todas las condiciones establecidas en las Directrices sobre las ayudas de Estado de finalidad regional para el período 2007-2013 (14) y se concedan en regiones que puedan optar a ayudas regionales. Según la información transmitida por las autoridades españolas, la empresa El Pozo tiene más de 1 000 trabajadores y le son por tanto aplicables las condiciones de esas Directrices. Su examen se recoge en el punto 2.2.1 de la presente carta.

(35)

El punto 44, además, prevé que la Comisión declare compatibles con el Tratado las ayudas destinadas a la adquisición de material de ocasión, siempre que dichas ayudas se concedan a pequeñas y medianas empresas. En el caso que nos ocupa, la Comisión observa que la compra de material de segunda mano está excluida de los gastos subvencionables.

(36)

El punto 46, por su parte, establece que la notificación de las ayudas a la inversión destinadas a la transformación y comercialización de productos agrícolas debe ir acompañada de la documentación necesaria para demostrar que esas ayudas se destinan a objetivos claramente definidos en función de necesidades estructurales y territoriales y de desventajas estructurales. Las autoridades españolas se han remitido a este respecto a la Decisión adoptada por la Comisión en el marco de la ayuda estatal N 626/06 en relación con el mapa español de ayudas regionales 2007-2013, mapa este en el que se recoge la región de Murcia (15).

(37)

El punto 47, por último, dispone que, cuando una organización común de mercado en la que se apliquen regímenes de ayuda directa financiados por el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) imponga restricciones a la producción o limitaciones a la ayuda comunitaria a nivel de agricultores, explotaciones o empresas de transformación, no se financie con ayudas estatales ninguna inversión que pueda aumentar la producción por encima de esas restricciones o limitaciones. La Comisión observa que en los sectores considerados no existen tales restricciones o limitaciones.

(38)

Por otro lado, no parece que ninguna otra regla fijada por las Directrices agrarias permita que se base en ella la compatibilidad de las ayudas aquí examinadas con el mercado común. Los puntos 15 y 16 de las Directrices agrarias prevén que las ayudas, para ser compatibles con el mercado común deben tener un factor de incentivación. Una ayuda concedida de forma retroactiva a una actividad ya realizada por el beneficiario no puede considerarse que contenga el necesario factor de incentivación. La ayuda solo puede concederse para actividades realizadas después de que una solicitud de ayuda haya sido convenientemente presentada a la autoridad competente de que se trate y la solicitud haya sido aceptada por la autoridad competente en cuestión de forma que obligue a dicha autoridad a conceder la ayuda.

2.2.1.   Condiciones particulares de las Directrices de finalidad regional 2007-2013

(39)

Por tratarse de una empresa que ejerce sus actividades en el sector de la transformación de productos agrícolas y que cuenta con más de 750 empleados, la Comisión debe comprobar que la ayuda respeta todas las condiciones establecidas en las Directrices sobre las ayudas de Estado de finalidad regional para el período 2007-2013. Las condiciones aplicables a las ayudas a la inversión de finalidad regional se recogen en los puntos 33 a 75 de esas Directrices.

(40)

La ayuda parece respetar el punto 10 de las Directrices de finalidad regional: en efecto, la ayuda parece concederse en el marco de un régimen multisectorial coherente que tiene como finalidad el desarrollo regional.

2.2.1.1.   Forma de la ayuda

(41)

En lo que respecta a la forma de la ayuda, según los puntos 33 y 34 de las Directrices, son ayudas regionales a la inversión aquéllas que se conceden para un proyecto de inversión inicial, es decir, una inversión en activos materiales e inmateriales consistentes en la creación de un nuevo establecimiento, la ampliación de un establecimiento existente, la diversificación de la producción de un establecimiento para dar salida a nuevos productos o la transformación radical del proceso de producción global de un establecimiento ya existente. Quedan por tanto excluidas de esta definición las inversiones de sustitución que no cumplan ninguna de esas condiciones. De acuerdo con el punto 36, la ayuda debe calcularse en función del coste de las inversiones materiales e inmateriales derivado del proyecto de inversión inicial, o bien en función de los costes salariales (estimados) correspondientes a los empleos directos creados por el proyecto de inversión. El punto 37 prevé la posibilidad de que la ayuda adopte diversas formas, entre ellas, la de una subvención.

(42)

La Comisión comprueba que la ayuda examinada respeta esas condiciones por ser una subvención que se concede para un proyecto de inversión inicial (en este caso, la ampliación de un establecimiento existente y la transformación radical del proceso de producción global de un establecimiento que ya existe en la empresa El Pozo) y por calcularse en función del coste de las inversiones materiales derivado del proyecto de inversión inicial.

(43)

Los puntos 39 y 40 disponen que, cuando la ayuda se calcula en función del coste de las inversiones materiales e inmateriales, para garantizar que la inversión, además de ser viable y sólida, respete los límites de ayuda aplicables, es necesario que el beneficiario haga una contribución financiera de al menos el 25 % de los costes subvencionables, bien con sus propios recursos o bien con los obtenidos por financiación externa con exclusión de toda ayuda pública. Asimismo, para garantizar que la inversión prevista haga una contribución efectiva y sostenida al desarrollo regional, es preciso que la ayuda quede supeditada, por sus propias condiciones o por su método de pago, al mantenimiento de la inversión en la región durante un plazo mínimo de cinco años desde su finalización.

(44)

La Comisión considera que tales condiciones se cumplen en este caso, ya que, de acuerdo con la información ofrecida por las autoridades españolas, el beneficiario hace una contribución financiera superior al 25 % de los costes subvencionables. Dichas autoridades, además, se han comprometido a que la inversión se mantenga durante el plazo mínimo de cinco años.

(45)

El punto 41 dispone que el nivel de las ayudas se defina por su intensidad en relación con los costes de referencia. Según ese mismo punto, todas las intensidades de ayuda deben calcularse en equivalente de subvención bruto (ESB). La intensidad de ayuda en equivalente de subvención bruto es el valor actualizado de la ayuda, expresado como porcentaje del valor actualizado de los costes de inversión subvencionables. Cuando las ayudas se notifican a la Comisión individualmente, el equivalente de subvención bruto debe calcularse en la fecha de la notificación.

(46)

En el caso de esta ayuda individual, su intensidad en ESB, que es del 7,24 % de la inversión total, se calculó en la fecha de la notificación.

2.2.1.2.   Efecto incentivador

(47)

Por lo que se refiere al efecto incentivador, las autoridades españolas han explicado que la ayuda se concede en el marco de un régimen de ayudas regionales autorizado por la Comisión [ayuda estatal N 38/87 — “Régimen general de ayudas regionales” (16)] y que son aplicables por tanto las normas de ese régimen.

(48)

La Comisión señala a este respecto que, según el punto 45 de las Directrices agrarias, en el caso de las empresas del sector de la transformación y comercialización de productos agrícolas, es necesario que las ayudas a la inversión cuyo importe real supere los 12 millones EUR, o cuyos gastos subvencionables sobrepasen los 25 millones, se notifiquen específicamente a la Comisión de conformidad con el artículo 88, apartado 3, del Tratado.

(49)

En el caso que nos ocupa, el importe real de la ayuda supera los 15 millones EUR, y es por ello por lo que las autoridades españolas han notificado la medida como ayuda individual.

(50)

El punto 194 de las Directrices agrarias prevé que la Comisión aplique estas directrices a las nuevas ayudas estatales con efectos desde el 1 de enero de 2007. La ayuda individual que aquí se examina fue notificada en abril de 2007 y, por tratarse de una ayuda nueva, debe examinarse en el marco de las disposiciones que estaban en vigor en el momento de la notificación.

(51)

Las autoridades españolas sostienen, por el contrario, que las disposiciones aplicables son las del régimen N 38/87, incluidas las “Normas transitorias sobre el efecto incentivador, establecidas por carta de la Comisión Europea de 12 de junio de 2006 relativa a las Directrices sobre las ayudas de Estado de finalidad regional para el período 2007-2013”, elaboradas por los servicios de la Comisión (17).

(52)

Sobre esta cuestión, la Comisión desea recordar que, ya antes de la entrada en vigor de las Directrices sobre las ayudas de Estado de finalidad regional 2007-2013, las ayudas a la inversión para empresas del sector de la transformación y comercialización de productos agrícolas habían estado en todo momento sujetas a las normas sectoriales agrarias y, más concretamente, a las anteriores “Directrices comunitarias sobre ayudas estatales al sector agrario” (18). De hecho, las Directrices sobre las ayudas de Estado de finalidad regional adoptadas en 1998 (19) no se aplicaron nunca a las empresas de ese sector. Dichas empresas, en cambio, sí están sujetas desde 2007 a las nuevas Directrices sobre las ayudas de Estado de finalidad regional, aunque sólo en la medida que disponen las nuevas Directrices agrarias.

(53)

No puede considerarse, por tanto, que sean aplicables al caso examinado unas normas transitorias referentes a unas directrices que no eran aplicables en ese momento al sector agrario. En este sentido, el único objeto de la carta de los servicios de la Comisión era el paso de las antiguas a las nuevas Directrices sobre las ayudas de Estado de finalidad regional, y por ello dicha carta no puede extrapolarse al sector agrario, en el que, por lo demás, no está previsto ningún dispositivo transitorio en relación con el efecto incentivador.

(54)

Además, las normas contenidas en la carta de la Comisión eran aplicables únicamente a los regímenes en los que las decisiones de concesión de la ayuda se hubiesen adoptado no después del 30 de junio de 2007, circunstancia esta que no se da en el caso examinado.

(55)

Por otra parte, la carta que envió la Comisión a las autoridades españolas en el marco de la ayuda N 38/87 subrayaba en su último apartado la necesidad de que el Gobierno español tuviera en cuenta que la aplicación de ese régimen se mantendría sujeta a la normativa y a las limitaciones del Derecho comunitario aplicables a determinados sectores industriales y agrarios.

(56)

Por último, por lo que se refiere a la ayuda N 750/02 en favor del mismo beneficiario, ayuda que fue notificada y autorizada por la Comisión y que ahora se ha modificado, la Comisión ha procedido a su examen en el marco de las Directrices comunitarias adoptadas en 2000 para las ayudas estatales al sector agrario.

(57)

La Comisión considera por tanto que, en lo que atañe al efecto incentivador, la única disposición de las Directrices sobre las ayudas de Estado de finalidad regional para el período 2007-2013 que es aplicable en este caso es su punto 38, y ello como resultado de la remisión que hace el punto 43 de las Directrices agrarias 2007-2013.

(58)

Según el punto 38 arriba mencionado, es importante garantizar que las ayudas regionales tengan un verdadero efecto incentivador en la realización de inversiones que de otro modo no se destinarían a las regiones asistidas. Dicho punto establece a este respecto dos condiciones sine qua non para que una ayuda individual pueda ser autorizada por la Comisión:

A.

que el beneficiario haya presentado una solicitud de ayuda; y

B.

en el caso de las ayudas concedidas en el marco de un régimen, que la autoridad competente que lo administre haya confirmado por escrito al beneficiario que, a reserva de una verificación más completa, el proyecto cumple en principio las condiciones de subvencionabilidad establecidas por el régimen antes de iniciarse las obras, precisando que esa confirmación queda sujeta a la autorización de la Comisión (todos los regímenes de ayuda deben mencionar expresamente ambas condiciones, A y B); o

en el caso de las ayudas ad hoc, es necesario que la autoridad competente haya remitido una carta de intenciones en la que indique su propósito de conceder la ayuda antes del inicio de las obras, siempre que la Comisión proceda efectivamente a su autorización.

En caso de que las obras (la construcción o el primer compromiso firme de encargar los equipos) den comienzo antes de que se cumplan esas dos condiciones, la totalidad del proyecto pierde el derecho a la ayuda.

(59)

Como ya antes se ha indicado, las autoridades españolas comunicaron por carta de 24 de octubre de 2007 que el Ministerio de Economía no había pagado hasta ese momento ninguna ayuda en espera de que la Comisión adoptara una decisión. Sin embargo, por otra carta de 18 de enero de 2008, indicaron que, tras haberse recibido una solicitud de ayuda del beneficiario, habían comenzado ya las inversiones previstas en el proyecto.

(60)

La naturaleza de la ayuda notificada es importante en este caso, dado que las condiciones referentes al efecto incentivador varían según se trate de una ayuda individual enmarcada en un régimen o bien de una ayuda ad hoc. Según las autoridades españolas, la ayuda en este caso se enmarca en un régimen de ayudas regionales autorizado por la Comisión (ayuda estatal N 38/87). La Comisión, sin embargo, no tiene la certidumbre de que ese régimen se haya ido ajustando —con la adopción de las medidas oportunas— a las sucesivas modificaciones a las que se ha sometido la normativa de las ayudas estatales del sector agrario desde la autorización de aquel régimen en 1987.

(61)

En efecto, las autoridades españolas no han apoyado sus argumentos con justificantes que permitan a la Comisión comprobar que la medida es ciertamente una ayuda individual enmarcada en un régimen antiguo, pero adaptado sucesivamente con la introducción en él de las modificaciones oportunas. En ausencia de esos justificantes, la Comisión ha de considerar que la medida constituye una ayuda ad hoc.

(62)

La Comisión observa, además, que las inversiones han dado comienzo ya. Sin embargo, las autoridades españolas no le han enviado copia de la solicitud de ayuda presentada por el beneficiario, ni tampoco de la comunicación escrita que la autoridad administradora del régimen debería haber remitido al beneficiario (cumpliendo así las condiciones previstas para las ayudas individuales o las establecidas para las ad hoc). Esa documentación es indispensable para que la Comisión pueda verificar la compatibilidad del proyecto de ayuda con el punto 38 de las Directrices sobre las ayudas de Estado de finalidad regional para el período 2007-2013.

(63)

La Comisión no puede por tanto comprobar el cumplimiento de todas las condiciones referentes al efecto incentivador al que se refiere el citado punto 38 y debe, por tal motivo, cuestionar en esta fase el derecho a recibir ayuda del proyecto notificado.

2.2.1.3.   Límites máximos de las ayudas en el caso de las grandes empresas

(64)

Según el punto 44 de las Directrices sobre las ayudas de Estado de finalidad regional, en el caso de las regiones cubiertas por el artículo 87, apartado 3, letra a), del Tratado, la Comisión considera que la intensidad de las ayudas regionales no debe superar el 30 % de ESB cuando se trate de regiones con un PIB por habitante inferior al 75 % de la UE de los 25, o de regiones ultraperiféricas cuyo PIB por habitante sea superior a ese porcentaje o de regiones de efecto estadístico, en este último caso hasta el 1 de enero de 2011.

(65)

De acuerdo con la decisión adoptada por la Comisión en el marco de la ayuda estatal N 626/06 relativa al mapa español de ayudas regionales 2007-2013, la región de Murcia entra en la categoría de región de efecto estadístico y tiene, por tanto, autorizada hasta el 1 de enero de 2011 una intensidad de ayuda igual al 30 % de ESB. Esta condición se cumple aquí ya que la intensidad de la ayuda en ESB se sitúa en el 7,24 % de la inversión total necesaria.

2.2.1.4.   Gastos subvencionables

(66)

El punto 50 de las Directrices sobre las ayudas de Estado de finalidad regional dispone que los gastos en terrenos, edificios e instalaciones/maquinaria podrán recibir ayudas a la inversión inicial. Sin embargo, de acuerdo con el punto 51, en el caso de las grandes empresas es preciso excluir de las ayudas el coste de los estudios preparatorios y de los servicios de consultoría relacionados con la inversión.

(67)

Las autoridades españolas han explicado que los costes subvencionables son los correspondientes a los edificios y a los equipos y maquinaria, y que en la ayuda no se incluyen activos inmateriales. Sin embargo, en el formulario de notificación, dichas autoridades afirman que la medida incluye hasta un 50 % el coste de los estudios preparatorios y de los servicios de consultoría referentes a la inversión que tengan lugar efectivamente.

(68)

La Comisión considera, pues, en esta fase que la inclusión del coste de esos estudios y servicios no respeta las condiciones establecidas para las ayudas.

(69)

El punto 53 establece que los gastos de adquisición de activos en alquiler que no sean terrenos ni edificios sólo pueden tomarse en consideración si el contrato adopta la forma de un arrendamiento financiero y estipula la obligación de comprar el bien a la expiración de aquél. En el caso de los terrenos y edificios en alquiler, y si se trata de una gran empresa, el contrato debe prolongarse un plazo mínimo de cinco años a partir de la fecha prevista para la finalización del proyecto de inversión.

(70)

Las autoridades españolas han explicado que los gastos subvencionables incluyen los costes de adquisición de activos —distintos de terrenos y edificios— que son objeto de arrendamiento financiero. Además, según han informado, el arrendamiento financiero estipula la obligación de comprar los activos —que no sean terrenos ni edificios— antes de la fecha de expiración del contrato. De esta forma, los bienes tendrán que ser propiedad del beneficiario en el momento en que hayan de justificarse las inversiones. Dichas autoridades han indicado también que las inversiones deberán mantenerse durante un período mínimo de cinco años.

(71)

La Comisión no dispone de la información necesaria para comprobar si se cumplen todas las condiciones a las que sujeta los gastos subvencionables el punto 51 de las Directrices sobre las ayudas de Estado de finalidad regional para el período 2007-2013. Debe, por ello, poner en duda la posibilidad de incluir esos costes en la ayuda.

2.2.1.5.   Acumulación de ayudas

(72)

Los límites máximos de intensidad de ayuda que se contemplan en el punto 2.2.1.3 se aplican a la totalidad de la ayuda, incluso en caso de intervención simultánea de varios regímenes de finalidad regional o en caso de combinación con una ayuda ad hoc, y ello independientemente de que las ayudas procedan de fuentes locales, regionales, nacionales o comunitarias.

(73)

Según el punto 74 de las Directrices, si un Estado miembro establece que las ayudas estatales de un régimen pueden acumularse con las de otros regímenes, dicho Estado debe precisar, en cada uno de esos regímenes, el método por el que vaya a garantizar el cumplimiento de las condiciones antes mencionadas. Además, el punto 75 excluye la posibilidad de que las ayudas regionales a la inversión se acumulen con ayudas de minimis destinadas a los mismos gastos subvencionables con el fin de eludir las intensidades máximas de ayuda que disponen las Directrices de finalidad regional.

(74)

Las autoridades españolas han explicado que, para excluir la posibilidad de que se acumulen ayudas o de que se sobrepase la intensidad de ayuda autorizada, el beneficiario debe presentar una declaración con todas las ayudas que se hayan solicitado y, en su caso, concedido para el proyecto. Han indicado también que la ayuda no puede acumularse con otras ayudas de minimis. La Comisión considera así que esta condición se cumple.

IV.   CONCLUSIÓN

(75)

Por los motivos arriba expuestos y en lo que atañe especialmente al cumplimiento del efecto incentivador y a la subvencionabilidad de ciertos gastos, la Comisión no puede en esta fase comprobar la compatibilidad de la medida en el marco del artículo 87 del Tratado.

(76)

Así pues, tras haber examinado la información facilitada por las autoridades españolas, la Comisión ha decidido abrir frente a la ayuda notificada el procedimiento que dispone el artículo 88, apartado 2, del Tratado CE.

(77)

Habida cuenta de las consideraciones que preceden, la Comisión, actuando en el marco del artículo 88, apartado 2, del Tratado CE, invita a España a que, en el plazo de un mes a partir de la fecha de recepción de la presente, le envíe sus observaciones así como cualquier otra información que sea de utilidad para la evaluación de la medida considerada. Invita, asimismo, a las autoridades de su país a que transmitan sin demora una copia de esta carta al beneficiario potencial de la ayuda.

(78)

La Comisión recuerda a España el efecto suspensivo del artículo 88, apartado 3, del Tratado CE y se remite al artículo 14 del Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo, que dispone que, en los casos de ayudas ilegales, pueda exigirse al beneficiario su devolución (“recuperación”).

(79)

La Comisión comunica también a España que informará de esta medida a los interesados publicando la presente carta en el Diario Oficial de la Unión Europea.“


(1)  Ú. v. EÚ C 319, 27.12.2006.

(2)  Ú. v. EÚ C 54, 4.3.2006.

(3)  Carta C(2003) 59 de 15 de enero de 2003.

(4)  Secreto commercial.

(5)  DO L 282 de 1.11.1975.

(6)  Las disposiciones de los reglamentos citados están derogadas por el artículo 201, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) no 1234/2007 del Consejo, de 22 de octubre de 2007, por el que se crea una organización común de mercados agrarios y se establecen disposiciones especificas para determinados productos agrícolas (reglamento único para las OCM) con efecto a partir del 1 de julio de 2008. El artículo 180 de ese reglamento prevé la aplicación de los artículos 87 y 88 CE a estos productos.

(7)  Sentencia del Tribunal de 24 de julio de 2003, asunto C-280/00, Altmark, Rec. I-07747.

(8)  Asunto C-303/88, Italia contra Comisión, Rec. I-1433, apartado 11; asunto C-482/99, Francia contra Comisión, Rec. I-4397, apartado 24; asunto C-126/91, GEMO, apartado 24.

(9)  Cabe señalar a modo de ejemplo que en 2005 el importe de las exportaciones de productos agrícolas de España con destino a otros países de la Unión Europea alcanzó 16 553 millones de euros y que el importe de las importaciones se situó en 12 002 millones (Fuente: Eurostat).

(10)  Sentencia del Tribunal de 15 de junio de 2006, asunto C-939/04 y C-41/05, Air Liquide Industries Belgium.

(11)  Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 13 de septiembre de 2006, asunto T-210/02, British Aggregates.

(12)  DO C 319 de 27.12.2006.

(13)  DO L 358 de 16.12.2006.

(14)  DO C 54 de 4.3.2006.

(15)  Carta a las autoridades españolas C(2006) 6684 final de 20 de diciembre de 2006.

(16)  Carta a las autoridades españolas SG(87) D/6759 de 1 de junio de 1987.

(17)  Carta de la DG COMP D/54908.

(18)  DO C 28 de 1.2.2000.

(19)  DO C 74 de 10.3.1998.


21.10.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 266/s3


POZNÁMKA PRE ČITATEĽA

Inštititúcie rozhodli, že vo svojich dokumentoch už nebudú uvádzať odkazy na posledné zmeny a doplnenia aktov, na ktoré sa odkazuje.

Pokiaľ nie je uvedené inak, odkazy na akty v uverejnených dokumentoch sa vzťahujú na akty v ich platnom znení.