ISSN 1725-5236

Úradný vestník

Európskej únie

C 155

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 51
20. júna 2008


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Komisia

2008/C 155/01

Oznámenie Komisie o výsledkoch vyhodnotenia rizík a o stratégiách znižovania rizík pre tieto látky: oxid zinočnatý, síran zinočnatý, fosforečnan zinočnatý ( 1 )

1

2008/C 155/02

Oznámenie Komisie o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na štátnu pomoc vo forme záruk

10

2008/C 155/03

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Prípad COMP/M.5044 – Bridgepoint/Pret a Manger) ( 1 )

23

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Komisia

2008/C 155/04

Výmenný kurz eura

24

 

INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

2008/C 155/05

Súhrnné informácie oznámené členskými štátmi o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 1857/2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na štátnu pomoc malým a stredným podnikom pôsobiacim vo výrobe, spracovaní a odbyte poľnohospodárskych výrobkov, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 70/2001

25

 

V   Oznamy

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Komisia

2008/C 155/06

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.5046 – Friesland/Campina) ( 1 )

31

2008/C 155/07

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.5182 – Shell/BP/AFS/GlobeFuel) — Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní ( 1 )

32

2008/C 155/08

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.5158 – Strabag/Kirchhoff) ( 1 )

33

2008/C 155/09

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.5186 – Investor AB/Altor/Lindorff JV) — Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní ( 1 )

34

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 


II Oznámenia

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

Komisia

20.6.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 155/1


Oznámenie Komisie o výsledkoch vyhodnotenia rizík a o stratégiách znižovania rizík pre tieto látky: oxid zinočnatý, síran zinočnatý, fosforečnan zinočnatý

(Text s významom pre EHP)

(2008/C 155/01)

Na základe nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 z 23. marca 1993 o vyhodnocovaní a kontrole rizík existujúcich látok (1) sa vykonáva oznamovanie údajov, stanovovanie priorít, hodnotenie rizík a v prípade potreby rozvoj stratégií na obmedzenie rizík pre existujúce látky.

V rámci nariadenia (EHS) č. 793/93 boli ako prioritné látky, ktoré je potrebné vyhodnotiť v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 2268/95 (2), ktoré sa týka druhého zoznamu prioritných látok podľa nariadenia (EHS) č. 793/93, identifikované tieto látky:

oxid zinočnatý,

síran zinočnatý,

fosforečnan zinočnatý.

Spravodajský členský štát určený podľa uvedeného nariadenia ukončil činnosti týkajúce sa hodnotenia rizík, ktoré tieto látky predstavujú pre ľudí a životné prostredie, v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 1488/94 z 28. júna 1994, ktorým sa stanovujú princípy pre hodnotenie rizík existujúcich látok pre človeka a životné prostredie (3) a v súlade s nariadením (EHS) č. 793/93 navrhol stratégiu na obmedzenie týchto rizík.

Uskutočnili sa konzultácie s Vedeckým výborom pre toxicitu, ekotoxicitu a životné prostredie (SCTEE) a s Vedeckým výborom pre zdravotné riziká a riziká životného prostredia (SCHER), ktoré prijali stanovisko k hodnoteniu rizík vykonanému zo strany spravodajcu. Tieto stanoviská možno nájsť na internetových stránkach vedeckých výborov.

V článku 11 ods. 2 nariadenia (EHS) č. 793/93 sa stanovuje, že výsledky vyhodnotenia rizík a odporúčaná stratégia obmedzenia týchto rizík sa prijímajú na úrovni Spoločenstva a uverejňuje ich Komisia. V tomto oznámení, ako aj v príslušnom odporúčaní Komisie 2008/468/ES (4), sa nachádzajú výsledky vyhodnotenia rizík (5) a stratégie obmedzenia rizík pre uvedené látky.

Výsledky vyhodnotenia rizík a stratégie obmedzenia rizík uvedené v tomto oznámení sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného na základe článku 15 ods. 1 nariadenia (EHS) č. 793/93.


(1)  Ú. v. ES L 84, 5.4.1993, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 231, 28.9.1995, s. 18.

(3)  Ú. v. ES L 161, 29.6.1994, s. 3.

(4)  Ú. v. EÚ L 161, 20.6.2008.

(5)  Komplexnú správu o hodnotení rizík, ako aj jej zhrnutie, možno nájsť na internetovej stránke Európskeho úradu pre chemické látky:

http://ecb.jrc.it/existing-substances/


PRÍLOHA

ČASŤ 1

CAS č.: 1314-13-2

 

Einecs č.: 215-222-5

Štruktúrny vzorec:

ZnO

Názov podľa Einecs:

Oxid zinočnatý

Názov podľa IUPAC:

Oxid zinočnatý

Spravodajca:

Holandsko

Klasifikácia (1):

N; R50-53

Hodnotenie rizika je založené na postupoch týkajúcich sa životného cyklu látky vyrobenej v Európskom spoločenstve alebo dovezenej do Európskeho spoločenstva, opísaných vo vyhodnotení rizika, ktoré Komisii predložil spravodajský členský štát. Hodnotenie rizika sa vykonáva v súlade s vtedy platnou metodikou pre kovy a v súlade s technickým usmernením k hodnoteniu rizika v rámci nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, ktorým sa stanovujú princípy pre hodnotenie rizík existujúcich látok pre človeka a životné prostredie.

Na základe dostupných informácií je v hodnotení rizika uvedené zistenie, že táto látka sa v Európskom spoločenstve používa najmä v materiáloch na prípravu gumovej zmesi, vo výrobkoch zo skla a keramiky. Ďalej sa táto látka používa ako inhibítor korózie vo farbách, ako surovina na výrobu chemických látok s obsahom zinku, ako prísada do palív a mazív a ako doplnok zinku v hnojivách, krmivách a vitamínových prostriedkov pre ľudské používanie. Používanie ako nanomateriály sa nehodnotilo.

VYHODNOTENIE RIZÍK

A.   Ľudské zdravie

Záver vyhodnotenia rizík pre

PRACOVNÍKOV

je taký, že sú potrebné osobitné opatrenia na obmedzenie rizík. K tomuto záveru sa dospelo z týchto dôvodov:

obavy z horúčky z kovového dymu v dôsledku akútnej toxicity pri vdychovaní počas zvárania pozinkovanej ocele,

obavy zo systematických účinkov v dôsledku opakovanej dermálnej expozície a opakovanej kombinovanej expozície (vdychovanie a dermálna expozícia) vyplývajúcej z používania farieb s obsahom oxidu zinočnatého.

Záver vyhodnotenia rizík pre

SPOTREBITEĽOV

je taký, že v súčasnosti nie sú potrebné ďalšie informácie a/alebo skúšky, ani opatrenia na zníženie rizík nad rámec už uplatňovaných opatrení. K tomuto záveru sa dospelo z dôvodu, že:

na základe hodnotenia rizika sa ukazuje, že sa neočakávajú žiadne riziká. Opatrenia na znižovanie rizík, ktoré sa už uplatňujú, sa považujú za dostatočné.

Záver vyhodnotenia rizík pre

ĽUDÍ VYSTAVENÝCH VPLYVU LÁTKY Z PROSTREDIA

je taký, že v súčasnosti nie sú potrebné ďalšie informácie a/alebo skúšky, ani opatrenia na zníženie rizík nad rámec už uplatňovaných opatrení. K tomuto záveru sa dospelo z dôvodu, že:

na základe hodnotenia rizika sa ukazuje, že sa neočakávajú žiadne riziká. Opatrenia na znižovanie rizík, ktoré sa už uplatňujú, sa považujú za dostatočné.

Záver vyhodnotenia rizík pre

ĽUDSKÉ ZDRAVIE (fyzikálno-chemické vlastnosti)

je taký, že v súčasnosti nie sú potrebné ďalšie informácie a/alebo skúšky, ani opatrenia na zníženie rizík nad rámec už uplatňovaných opatrení. K tomuto záveru sa dospelo z dôvodu, že:

na základe hodnotenia rizika sa ukazuje, že sa neočakávajú žiadne riziká. Opatrenia na znižovanie rizík, ktoré sa už uplatňujú, sa považujú za dostatočné.

B.   Životné prostredie

Závery sa vyvodzujú iba pre lokálne scenáre. Uplatňujú sa tiež závery, ktoré sa týkajú regionálnych rizík pre životné prostredie opísaných v hodnotení rizika pre zinok (Einecs č. 231-175-3).

Záver vyhodnotenia rizík pre

ATMOSFÉRU

je taký, že v súčasnosti nie sú potrebné ďalšie informácie a/alebo skúšky, ani opatrenia na zníženie rizík nad rámec už uplatňovaných opatrení. K tomuto záveru sa dospelo z dôvodu, že:

na základe hodnotenia rizika sa ukazuje, že sa neočakávajú žiadne riziká. Opatrenia na znižovanie rizík, ktoré sa už uplatňujú, sa považujú za dostatočné.

Záver vyhodnotenia rizík pre

VODNÝ EKOSYSTÉM VRÁTANE SEDIMENTU

1.1.

je taký, že sú potrebné osobitné opatrenia na zníženie rizika v prípade nižšie uvedených konkrétnych scenárov. K tomuto záveru sa dospelo z tohto dôvodu:

obavy z účinku na miestne vodné (vrátane sedimentu) prostredie v dôsledku vystavenia vplyvu tejto látky vyplývajúceho z výroby v jednej prevádzke (iba sediment) a z používania v sklárskom priemysle, v odvetví feritov (iba sediment), varistorov, spracovania katalyzátorov, prípravy mazív, spracovania farieb, prípravy kozmetických a liečivých prostriedkov a používania kozmetických a liečivých prostriedkov na súkromné účely (iba sediment). V prípade niekoľkých výrobných prevádzok a spracovateľských scenárov (s emisiami do vody) sa nezistili žiadne bezprostredné obavy, ale na lokálnej úrovni sa nedá sa vylúčiť potenciálne riziko z dôvodu možnej existencie vysokých regionálnych pozaďových koncentrácií zinku.

1.2.

je taký, že v súčasnosti nie sú potrebné ďalšie informácie a/alebo skúšky, ani opatrenia na zníženie rizík nad rámec už uplatňovaných opatrení v prípade všetkých lokálnych scenárov vrátane sekundárnej otravy s výnimkou tých, ktoré sú vyššie uvedené v bode 1.1. K tomuto záveru sa dospelo z dôvodu, že:

na základe hodnotenia rizika sa ukazuje, že sa neočakávajú žiadne riziká. Opatrenia na znižovanie rizík, ktoré sa už uplatňujú, sa považujú za dostatočné.

Záver vyhodnotenia rizík pre

POZEMNÝ EKOSYSTÉM

2.1.

je taký, že sú potrebné osobitné opatrenia na obmedzenie rizík. K tomuto záveru sa dospelo z tohto dôvodu:

obavy o miestne suchozemské životné prostredie v dôsledku vystavenia vplyvu tejto látky vyplývajúceho z používania v sklárskom priemysle, prípravy mazív a prípravy kozmetických a liečivých prostriedkov.

2.2.

je taký, že v súčasnosti nie sú potrebné ďalšie informácie a/alebo skúšky, ani opatrenia na zníženie rizík nad rámec už uplatňovaných opatrení v prípade všetkých lokálnych scenárov vrátane sekundárnej otravy s výnimkou tých, ktoré sú vyššie uvedené v bode 2.1. K tomuto záveru sa dospelo z dôvodu, že:

na základe hodnotenia rizika sa ukazuje, že sa neočakávajú žiadne riziká. Opatrenia na znižovanie rizík, ktoré sa už uplatňujú, sa považujú za dostatočné.

Záver vyhodnotenia rizík pre

MIKROORGANIZMY V ČISTIARNI ODPADOVÝCH VÔD

3.1.

je taký, že je potrebné obmedzovať riziká v prípade niektorých, ale nie všetkých, lokálnych scenárov. K tomuto záveru sa dospelo z tohto dôvodu:

obavy o mikroorganizmy v čistiarni odpadových vôd v dôsledku vystavenia vplyvu tejto látky vyplývajúceho z používania v sklárskom priemysle, v odvetví varistorov, spracovania katalyzátorov, prípravy mazív, spracovania farieb a prípravy kozmetických a liečivých prostriedkov.

3.2.

je taký, že v súčasnosti nie sú potrebné ďalšie informácie a/alebo skúšky, ani opatrenia na zníženie rizík nad rámec už uplatňovaných opatrení v prípade všetkých lokálnych scenárov s výnimkou tých, ktoré sú vyššie uvedené v bode 3.1. K tomuto záveru sa dospelo z dôvodu, že:

na základe hodnotenia rizika sa ukazuje, že sa neočakávajú žiadne riziká. Opatrenia na znižovanie rizík, ktoré sa už uplatňujú, sa považujú za dostatočné.

STRATÉGIA OBMEDZENIA RIZÍK

Pre PPRACOVNÍKOV

Právne predpisy v oblasti ochrany pracovníkov, ktoré sa v súčasnosti uplatňujú na úrovni Spoločenstva, sa vo všeobecnosti považujú za predpisy, ktoré poskytujú primeraný rámec na obmedzenie rizík v súvislosti s oxidom zinočnatým v potrebnom rozsahu a uplatňujú sa. Ďalej sa na základe výsledkov správy o hodnotení rizika odporúča:

na úrovni Spoločenstva stanoviť pracovné expozičné limitné hodnoty pre dym, ktorý vzniká pri zváraní podľa smernice 98/24/ES (2) prípadne smernice 2004/37/ES (3).

Pre ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Odporúča sa:

posúdiť v súlade so smernicou 2008/1/ES (4) a smernicou 2000/60/ES (5), či je potrebný dodatočný manažment rizika pre iné zdroje emisií zinku ako tie, ktoré pochádzajú z vyrobených a dovezených chemických látok (napríklad prírodné zdroje, baníctvo, historické znečistenie a používanie iných zlúčenín zinku) a ktoré podľa stratégie obmedzenia rizika významne prispievajú k emisiám zinku do vodného prostredia,

na účely zjednodušenia povoľovania a monitorovania podľa smernice 2008/1/ES zahrnúť oxid zinočnatý do prebiehajúcej práce na vypracovaní usmernenia k „najlepším dostupným technikám“ (BAT).

ČASŤ 2

CAS č.: 7733-02-0

 

Einecs č.: 231-793-3

Štruktúrny vzorec:

ZnSO4

Názov podľa Einecs:

Síran zinočnatý

Názov podľa IUPAC:

Síran zinočnatý

Spravodajca:

Holandsko

Klasifikácia (6):

Xn; R22

R41

N; R50-53

Hodnotenie rizík je založené na postupoch týkajúcich sa životného cyklu látky vyrobenej v Európskom spoločenstve alebo dovezenej do Európskeho spoločenstva, opísaných vo vyhodnotení rizika, ktoré Komisii predložil spravodajský členský štát. Hodnotenie rizika sa vykonáva v súlade s vtedy platnou metodikou pre kovy a v súlade s technickým usmernením k vyhodnoteniu rizika v rámci nariadenia (ES) č. 1488/94, ktorým sa stanovujú princípy pre hodnotenie rizík existujúcich látok pre človeka a životné prostredie.

Na základe dostupných informácií je v hodnotení rizika uvedené zistenie, že táto látka sa v Európskom spoločenstve používa najmä na výrobu hnojív a pesticídov, na farmaceutické účely v poľnohospodárstve ako sú prísady do krmív a v chemickom priemysle. Ďalej sa táto látka používa pri výrobe viskózy, ako flotačné činidlo v ťažobnom priemysle, ako inhibítor korózie v odvetví galvanického pozinkovávania a v procesoch úpravy vody. Používanie látky ako nanomateriál sa nehodnotilo.

VYHODNOTENIE RIZÍK

A.   Ľudské zdravie

Záver vyhodnotenia rizík pre

PRACOVNÍKOV

je taký, že v súčasnosti nie sú potrebné ďalšie informácie a/alebo skúšky, ani opatrenia na zníženie rizík nad rámec už uplatňovaných opatrení. K tomuto záveru sa dospelo z dôvodu, že:

na základe hodnotenia rizika sa ukazuje, že sa neočakávajú žiadne riziká. Opatrenia na znižovanie rizík, ktoré sa už uplatňujú, sa považujú za dostatočné.

Záver vyhodnotenia rizík pre

SPOTREBITEĽOV

je taký, že v súčasnosti nie sú potrebné ďalšie informácie a/alebo skúšky, ani opatrenia na zníženie rizík nad rámec už uplatňovaných opatrení. K tomuto záveru sa dospelo z dôvodu, že:

na základe hodnotenia rizika sa ukazuje, že sa neočakávajú žiadne riziká. Opatrenia na znižovanie rizík, ktoré sa už uplatňujú, sa považujú za dostatočné.

Záver vyhodnotenia rizík pre

ĽUDÍ VYSTAVENÝCH VPLYVU LÁTKY Z PROSTREDIA

je taký, že v súčasnosti nie sú potrebné ďalšie informácie a/alebo skúšky, ani opatrenia na zníženie rizík nad rámec už uplatňovaných opatrení. K tomuto záveru sa dospelo z dôvodu, že:

na základe hodnotenia rizika sa ukazuje, že sa neočakávajú žiadne riziká. Opatrenia na znižovanie rizík, ktoré sa už uplatňujú, sa považujú za dostatočné.

Záver vyhodnotenia rizík pre

ĽUDSKÉ ZDRAVIE (fyzikálno-chemické vlastnosti)

je taký, že v súčasnosti nie sú potrebné ďalšie informácie a/alebo skúšky, ani opatrenia na zníženie rizík nad rámec už uplatňovaných opatrení. K tomuto záveru sa dospelo z dôvodu, že:

na základe hodnotenia rizika sa ukazuje, že sa neočakávajú žiadne riziká. Opatrenia na znižovanie rizík, ktoré sa už uplatňujú, sa považujú za dostatočné.

B.   Životné prostredie

Závery sa vyvodzujú iba pre lokálne scenáre. Uplatňujú sa tiež závery, ktoré sa týkajú regionálnych rizík pre životné prostredie opísané vo vyhodnotení rizika pre kovový zinok (Einecs č. 231-175-3).

Záver vyhodnotenia rizík pre

ATMOSFÉRU

je taký, že v súčasnosti nie sú potrebné ďalšie informácie a/alebo skúšky, ani opatrenia na zníženie rizík nad rámec už uplatňovaných opatrení. K tomuto záveru sa dospelo z dôvodu, že:

na základe hodnotenia rizika sa ukazuje, že sa neočakávajú žiadne riziká. Opatrenia na znižovanie rizík, ktoré sa už uplatňujú, sa považujú za dostatočné.

Záver vyhodnotenia rizík pre

VODNÝ EKOSYSTÉM VRÁTANE SEDIMENTU

1.1.

je taký, že sú potrebné osobitné opatrenia na obmedzenie rizík. K tomuto záveru sa dospelo z týchto dôvodov:

obavy z účinkov na miestne vodné prostredie v dôsledku vystavenia vplyvu tejto látky vyplývajúceho z používania v odvetví poľnohospodárskych hnojív (príprava). V prípade používania v odvetví poľnohospodárskych krmív (príprava) sa nezistila žiadna bezprostredná obava, ale na lokálnej úrovni sa nedá sa vylúčiť potenciálne riziko z dôvodu možnej existencie vysokých regionálnych pozaďových koncentrácií zinku,

obavy z účinkov na organizmy žijúce v sedimentoch v dôsledku lokálneho vystavenia vplyvu tejto látky vyplývajúceho z používania v odvetví poľnohospodárskych hnojív (príprava), odvetví poľnohospodárskych krmív (príprava) a chemickom priemysle (spracovanie). V prípade niekoľkých scenárov spracovávania sa nezistila žiadna bezprostredná obava, ale na lokálnej úrovni sa nedá sa vylúčiť potenciálne riziko z dôvodu možnej existencie vysokých regionálnych pozaďových koncentrácií zinku.

1.2.

je taký, že v súčasnosti nie sú potrebné ďalšie informácie a/alebo skúšky, ani opatrenia na zníženie rizík nad rámec už uplatňovaných opatrení v prípade všetkých lokálnych scenárov vrátane sekundárnej otravy s výnimkou tých, ktoré sú vyššie uvedené v bode 1.1. K tomuto záveru sa dospelo z dôvodu, že:

na základe hodnotenia rizika sa ukazuje, že sa neočakávajú žiadne riziká. Opatrenia na znižovanie rizík, ktoré sa už uplatňujú, sa považujú za dostatočné.

Záver vyhodnotenia rizík pre

POZEMNÝ EKOSYSTÉM

2.1.

je taký, že sú potrebné osobitné opatrenia na obmedzenie rizík. K tomuto záveru sa dospelo z tohto dôvodu:

obavy o miestne suchozemské životné prostredie v dôsledku vystavenia vplyvu tejto látky vyplývajúceho z používania v chemickom priemysle (spracovanie), v odvetví poľnohospodárskych pesticídov (spracovanie) a v odvetví poľnohospodárskych hnojív (príprava).

2.2.

je taký, že v súčasnosti nie sú potrebné ďalšie informácie a/alebo skúšky, ani opatrenia na zníženie rizík nad rámec už uplatňovaných opatrení v prípade všetkých lokálnych scenárov vrátane sekundárnej otravy s výnimkou tých, ktoré sú vyššie uvedené v bode 2.1. K tomuto záveru sa dospelo z dôvodu, že:

na základe hodnotenia rizika sa ukazuje, že sa neočakávajú žiadne riziká. Opatrenia na znižovanie rizík, ktoré sa už uplatňujú, sa považujú za dostatočné.

Záver vyhodnotenia rizík pre

MIKROORGANIZMY V ČISTIARNI ODPADOVÝCH VÔD

3.1.

je, že sú potrebné osobitné opatrenia na obmedzenie rizík. K tomuto záveru sa dospelo z tohto dôvodu:

obavy o mikroorganizmy v čistiarni odpadových vôd v dôsledku vystavenia vplyvu tejto látky vyplývajúceho z používania v chemickom priemysle (spracovanie), v odvetví poľnohospodárskych pesticídov (spracovanie) a v odvetví poľnohospodárskych hnojív (príprava).

3.2.

je taký, že v súčasnosti nie sú potrebné ďalšie informácie a/alebo skúšky, ani opatrenia na zníženie rizík nad rámec už uplatňovaných opatrení v prípade všetkých lokálnych scenárov s výnimkou tých, ktoré sú vyššie uvedené v bode 3.1. K tomuto záveru sa dospelo z dôvodu, že:

na základe hodnotenia rizika sa ukazuje, že sa neočakávajú žiadne riziká. Opatrenia na znižovanie rizík, ktoré sa už uplatňujú, sa považujú za dostatočné.

STRATÉGIA OBMEDZENIA RIZÍK

Pre ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Odporúča sa:

posúdiť v súlade so smernicou 2008/1/ES (4) a smernicou 2000/60/ES (5), či je potrebný dodatočný manažment rizika pre iné zdroje emisií zinku ako tie, ktoré pochádzajú z vyrobených a dovezených chemických látok (napríklad prírodné zdroje, baníctvo, historické znečistenie a používanie iných zlúčenín zinku) a ktoré podľa stratégie obmedzenia rizika významne prispievajú k emisiám zinku do vodného prostredia,

na účely zjednodušenia povoľovania a monitorovania podľa smernice 2008/1/ES zahrnúť síran zinočnatý do prebiehajúcej práce na vypracovaní usmernenia k „najlepším dostupným technikám“ (BAT).

ČASŤ 3

CAS č.: 7779-90-0

 

Einecs č.: 231-944-3

Štruktúrny vzorec:

Zn3(PO4)2

Názov podľa Einecs:

Fosforečnan zinočnatý

Názov podľa IUPAC:

Fosforečnan zinočnatý

Spravodajca:

Holandsko

Klasifikácia (7):

N; R50-53

Hodnotenie rizika je založené na postupoch týkajúcich sa životného cyklu látky vyrobenej v Európskom spoločenstve alebo dovezenej do Európskeho spoločenstva, opísaných vo vyhodnotení rizika, ktoré Komisii predložil spravodajský členský štát. Hodnotenie rizika sa vykonáva v súlade s vtedy platnou metodikou pre kovy a v súlade s technickým usmernením k vyhodnoteniu rizika v rámci nariadenia (ES) č. 1488/94, ktorým sa stanovujú princípy pre hodnotenie rizík existujúcich látok pre človeka a životné prostredie.

Na základe dostupných informácií je v hodnotení rizika uvedené zistenie, že táto látka sa v Európskom spoločenstve používa najmä ako aktívny anorganický antikorózny pigment v základných náteroch a farbách na účely ochrany kovových podkladov proti korózii v odvetví farieb, lakov a fermeží. Používanie látky ako nanomateriál sa nehodnotilo.

VYHODNOTENIE RIZÍK

A.   Ľudské zdravie

Záver vyhodnotenia rizík pre

PRACOVNÍKOV

je taký, že v súčasnosti nie sú potrebné ďalšie informácie a/alebo skúšky, ani opatrenia na zníženie rizík nad rámec už uplatňovaných opatrení. K tomuto záveru sa dospelo z dôvodu, že:

na základe hodnotenia rizika sa ukazuje, že sa neočakávajú žiadne riziká. Opatrenia na znižovanie rizík, ktoré sa už uplatňujú, sa považujú za dostatočné.

Záver vyhodnotenia rizík pre

SPOTREBITEĽOV

je taký, že v súčasnosti nie sú potrebné ďalšie informácie a/alebo skúšky, ani opatrenia na zníženie rizík nad rámec už uplatňovaných opatrení. K tomuto záveru sa dospelo z dôvodu, že:

na základe hodnotenia rizika sa ukazuje, že sa neočakávajú žiadne riziká. Opatrenia na znižovanie rizík, ktoré sa už uplatňujú, sa považujú za dostatočné.

Záver vyhodnotenia rizík pre

ĽUDÍ VYSTAVENÝCH VPLYVU LÁTKY Z PROSTREDIA

je taký, že v súčasnosti nie sú potrebné ďalšie informácie a/alebo skúšky, ani opatrenia na zníženie rizík nad rámec už uplatňovaných opatrení. K tomuto záveru sa dospelo z dôvodu, že:

na základe hodnotenia rizika sa ukazuje, že sa neočakávajú žiadne riziká. Opatrenia na znižovanie rizík, ktoré sa už uplatňujú, sa považujú za dostatočné.

Záver vyhodnotenia rizík pre

ĽUDSKÉ ZDRAVIE (fyzikálno-chemické vlastnosti)

je taký, že v súčasnosti nie sú potrebné ďalšie informácie a/alebo skúšky, ani opatrenia na zníženie rizík nad rámec už uplatňovaných opatrení. K tomuto záveru sa dospelo z dôvodu, že:

na základe hodnotenia rizika sa ukazuje, že sa neočakávajú žiadne riziká. Opatrenia na znižovanie rizík, ktoré sa už uplatňujú, sa považujú za dostatočné.

B.   Životné prostredie

Závery sa vyvodzujú iba pre lokálne scenáre. Uplatňujú sa tiež závery, ktoré sa týkajú regionálnych rizík pre životné prostredie opísané vo vyhodnotení rizika pre kovový zinok (Einecs č. 231-175-3).

Záver vyhodnotenia rizík pre

ATMOSFÉRU

je taký, že v súčasnosti nie sú potrebné ďalšie informácie a/alebo skúšky, ani opatrenia na zníženie rizík nad rámec už uplatňovaných opatrení. K tomuto záveru sa dospelo z dôvodu, že:

na základe hodnotenia rizika sa ukazuje, že sa neočakávajú žiadne riziká. Opatrenia na znižovanie rizík, ktoré sa už uplatňujú, sa považujú za dostatočné.

Záver vyhodnotenia rizík pre

VODNÝ EKOSYSTÉM VRÁTANE SEDIMENTU

1.1.

je taký, že sú potrebné osobitné opatrenia na obmedzenie rizík. K tomuto záveru sa dospelo z tohto dôvodu:

obavy z účinkov na miestne vodné prostredie (vrátane sedimentu) v dôsledku vystavenia vplyvu tejto látky vyplývajúceho z používania v odvetví náterových farieb (príprava a spracovanie).

1.2.

je taký, že v súčasnosti nie sú potrebné ďalšie informácie a/alebo skúšky, ani opatrenia na zníženie rizík nad rámec už uplatňovaných opatrení v prípade všetkých lokálnych scenárov vrátane sekundárnej otravy s výnimkou tých, ktoré sú vyššie uvedené v bode 1.1. K tomuto záveru sa dospelo z dôvodu, že:

na základe hodnotenia rizika sa ukazuje, že sa neočakávajú žiadne riziká. Opatrenia na znižovanie rizík, ktoré sa už uplatňujú, sa považujú za dostatočné.

Záver vyhodnotenia rizík pre

POZEMNÝ EKOSYSTÉM

2.1.

je taký, že sú potrebné osobitné opatrenia na obmedzenie rizík. K tomuto záveru sa dospelo z tohto dôvodu:

obavy o miestne pozemné prostredie v dôsledku vystavenia vplyvu tejto látky vyplývajúceho z používania v odvetví náterových farieb (príprava).

2.2.

je taký, že v súčasnosti nie sú potrebné ďalšie informácie a/alebo skúšky, ani opatrenia na zníženie rizík nad rámec už uplatňovaných opatrení v prípade všetkých lokálnych scenárov vrátane sekundárnej otravy s výnimkou tých, ktoré sú vyššie uvedené v bode 2.1. K tomuto záveru sa dospelo z dôvodu, že:

na základe hodnotenia rizika sa ukazuje, že sa neočakávajú žiadne riziká. Opatrenia na znižovanie rizík, ktoré sa už uplatňujú, sa považujú za dostatočné.

Záver vyhodnotenia rizík pre

MIKROORGANIZMY V ČISTIARNI ODPADOVÝCH VÔD

3.1.

je taký, že sú potrebné osobitné opatrenia na obmedzenie rizík. K tomuto záveru sa dospelo z tohto dôvodu:

obavy o mikroorganizmy v čistiarni odpadových vôd v dôsledku vystavenia vplyvu tejto látky vyplývajúceho z používania v odvetví náterových farieb (príprava a spracovanie).

3.2.

je taký, že v súčasnosti nie sú potrebné ďalšie informácie a/alebo skúšky, ani opatrenia na zníženie rizík nad rámec už uplatňovaných opatrení v prípade všetkých lokálnych scenárov s výnimkou tých, ktoré sú vyššie uvedené v bode 3.1. K tomuto záveru sa dospelo z dôvodu, že:

na základe hodnotenia rizika sa ukazuje, že sa neočakávajú žiadne riziká. Opatrenia na znižovanie rizík, ktoré sa už uplatňujú, sa považujú za dostatočné.

STRATÉGIA OBMEDZENIA RIZÍK

Pre ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Odporúča sa:

posúdiť v súlade so smernicou 2008/1/ES (4) a smernicou 2000/60/ES (5), či je potrebný dodatočný manažment rizika pre iné zdroje emisií zinku ako tie, ktoré pochádzajú z vyrobených a dovezených chemických látok (napríklad prírodné zdroje, baníctvo, historické znečistenie a používanie iných zlúčenín zinku) a ktoré podľa stratégie obmedzenia rizika významne prispievajú k emisiám zinku do vodného prostredia,

na účely zjednodušenia povoľovania a monitorovania podľa smernice 2008/1/ES zahrnúť fosforečnan zinočnatý do prebiehajúcej práce na vypracovaní usmernenia k „najlepším dostupným technikám“ (BAT).


(1)  Klasifikácia látky je ustanovená smernicou Komisie 2004/73/ES z 29. apríla 2004, ktorou sa po dvadsiaty deviatykrát technickému pokroku prispôsobuje smernica Rady 67/548/EHS o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa klasifikácie, balenia a označovania nebezpečných látok (Ú. v. EÚ L 152, 30.4.2004, s. 1, zmenené a doplnené v Ú. v. EÚ L 216, 16.6.2004, s. 3).

(2)  Ú. v. ES L 131, 5.5.1998, s. 11.

(3)  Ú. v. EÚ L 158, 30.4.2004, s. 50.

(4)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2008, s. 8.

(5)  Ú. v. ES L 327, 22.12.2000, s. 1.

(6)  Klasifikácia látky je ustanovená smernicou Komisie 2004/73/ES z 29. apríla 2004, ktorou sa po dvadsiaty deviatykrát technickému pokroku prispôsobuje smernica Rady 67/548/EHS o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa klasifikácie, balenia a označovania nebezpečných látok (Ú. v. EÚ L 152, 30.4.2004, s. 1, zmenené a doplnené v Ú. v. EÚ L 216, 16.6.2004, s. 3).

(7)  Klasifikácia látky je ustanovená smernicou Komisie 2004/73/ES z 29. apríla 2004, ktorou sa po dvadsiaty deviatykrát technickému pokroku prispôsobuje smernica Rady 67/548/EHS o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa klasifikácie, balenia a označovania nebezpečných látok (Ú. v. EÚ L 152, 30.4.2004, s. 1, zmenené a doplnené v Ú. v. EÚ L 216, 16.6.2004, s. 3).


20.6.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 155/10


Oznámenie Komisie o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na štátnu pomoc vo forme záruk

(2008/C 155/02)

Týmto oznámením sa nahrádza existujúce oznámenie Komisie o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na štátnu pomoc vo forme záruk (Ú. v. ES C 71, 11.3.2000, s. 14).

1.   ÚVOD

1.1.   Východiská

Týmto oznámením sa aktualizuje prístup Komisie k štátnej pomoci, ktorá sa udeľuje vo forme záruk, a jeho cieľom je poskytnúť členským štátom podrobnejšie usmernenie k zásadám, z ktorých Komisia zamýšľa vychádzať pri svojom výklade článkov 87 a 88 a pri ich uplatňovaní v oblasti štátnych záruk. Tieto zásady sú v súčasnosti stanovené v oznámení Komisie o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na štátnu pomoc vo forme záruk (1). Skúsenosti získané pri uplatňovaní tohto oznámenia od roku 2000 naznačujú, že politika Komisie v tejto oblasti by sa mala prehodnotiť. V tejto súvislosti chce Komisia pripomenúť, napríklad, svoje najnovšie postupy pri rôznych špecifických rozhodnutiach (2) vzhľadom na potrebu vykonať individuálne posúdenie rizika strát v súvislosti s každou zárukou v prípade schém. Komisia ďalej plánuje robiť svoju politiku v tejto oblasti čo najtransparentnejšie, aby jej rozhodnutia boli predvídateľné a aby sa zabezpečilo rovnaké zaobchádzanie. Komisia chce poskytovať malým a stredným podnikom (ďalej len „MSP“) a členským štátom hlavne zabezpečenie a vopred stanoviť, pre danú spoločnosť a na základe jej finančného ratingu, minimálne rozpätie, ktoré by sa malo účtovať za štátnu záruku, aby sa nemohla považovať za pomoc v pôsobnosti článku 87 ods. 1 Zmluvy o ES. Podobne každý deficit účtovaného poplatku v porovnaní s touto úrovňou by sa mohol považovať za prvok pomoci.

1.2.   Typy záruk

Vo svojej najbežnejšej forme sa záruky spájajú s pôžičkou alebo s iným finančným záväzkom, ktorý sa stanoví Zmluvou medzi dlžníkom a veriteľom. Môžu poskytovať ako individuálne záruky alebo v rámci záručných schém.

Rôzne formy záruky však môžu existovať v závislosti od ich právneho základu, typu transakcie, na ktorú sa poskytujú, ich trvania atď. Patria sem okrem iného nasledovné formy záruky:

všeobecné záruky, t. j. záruky, ktoré sa poskytujú podnikom ako také, a záruky spojené s určitou transakciou, ktorou môže byť pôžička, majetková investícia atď.,

záruky, ktoré poskytuje určitý nástroj, a záruky viazané na právnu formu samotného podniku,

priamo poskytnuté záruky alebo protizáruky poskytnuté ručiteľovi na prvej úrovni,

neobmedzené záruky a záruky s obmedzením výšky a/alebo trvania. Komisia považuje za pomoc vo forme záruky aj výhodnejšie podmienky financovania pre podniky, ktorých právna forma vylučuje konkurzné konanie alebo iné postupy pre prípad platobnej neschopnosti, alebo keď sa poskytuje jednoznačná štátna záruka alebo krytie strát štátom. To isté platí, keď štát získa nejaký majetok v podniku a neobmedzené ručenie sa prijme namiesto zvyčajného obmedzeného ručenia,

záruky jednoznačne vyplývajúce zo zmluvného zdroja (ako sú formálne zmluvy, odporúčajúce listy pri žiadosti o pôžičku) alebo iného právneho zdroja a záruky, ktorých forma je menej viditeľná (ako sú sprievodné listy, ústne záväzky), eventuálne aj s rôznou úrovňou istoty, ktorú môžu tieto záruky poskytovať.

V poslednom prípade chýbajúce vhodné právne alebo účtovné záznamy často vedú k nízkej sledovateľnosti. To platí pre príjemcu prostriedkov aj pre štátny alebo verejný organ, ktorý záruku poskytuje, a následne aj pre informácie dostupné pre tretie osoby.

1.3.   Štruktúra a rozsah pôsobnosti oznámenia

Na účely tohto oznámenia:

a)

„schéma záruky“ znamená akýkoľvek nástroj, na základe ktorého bez potreby ďalších vykonávacích opatrení možno poskytnúť záruky podnikom pri dodržaní určitých podmienok pre dĺžky trvania záruky, výšku záruky, príslušnú transakciu, typ a veľkosť podnikov (napríklad MSP);

b)

„jednotlivá záruka“ znamená akúkoľvek záruku poskytnutú podniku, ktorá nebola poskytnutá na základe schémy záruky.

Oddiely 3 a 4 tohto oznámenia sú vypracované tak, aby sa mohli priamo uplatňovať pri zárukách viazaných na špecifické finančné transakcie, ako sú pôžičky. Komisia sa vzhľadom na ich periodicitu a skutočnosť, že zvyčajne ich možno kvantifikovať domnieva, že sú to prípady, kde je väčšinou potrebné záruky klasifikovať ako obsahujúce alebo neobsahujúce prvok štátnej pomoci.

Keďže vo väčšine prípadov transakcia krytá zárukou je pôžička, v tomto oznámení sa ďalej ako „dlžník“ označuje hlavný príjemca záruky označuje ako „dlžník“ a subjekt, ktorého riziko sa zmierňuje štátnou zárukou, ako „veriteľ“. Používaním týchto dvoch špecifických pojmov sa má tiež uľahčiť pochopenie podstaty a významu tohto textu, keďže základný princíp pôžičky je dobre známy. Z toho však nevyplýva, že oddiely 3 a 4 sa môžu uplatňovať len pri zárukách na pôžičky. Uplatňujú sa pri všetkých zárukách, kde je prítomný podobný presun rizika, ako napríklad pri investovaní vo forme majetku, ak sa zohľadňuje príslušný rizikový profil (vrátane možného nedostatočného poskytovania zábezpeky).

Oznámenie sa vzťahuje na všetky sektory hospodárstva vrátane poľnohospodárstva, rybného hospodárstva a dopravy bez toho, aby boli dotknuté osobitné pravidlá týkajúce sa záruk v danom sektore.

Toto oznámenie sa netýka záruk na vývozný úver.

1.4.   Iné typy záruk

Keď určité formy záruk (pozri bod 1.2) zahŕňajú presun rizika na ručiteľa, a keď nevykazujú jeden alebo viac špecifických znakov uvedených v bode 1.3, napríklad poistné záruky, bude sa musieť vykonať analýza jednotlivých prípadov, pri ktorej sa, pokiaľ to bude potrebné, uplatnia oddiely alebo metodiky opísané v tomto oznámení.

1.5.   Nestrannosť

Toto oznámenie platí bez toho, aby bol dotknutý článok 295 Zmluvy, a teda neovplyvňuje právnu úpravu vlastníctva v členských štátoch. Komisia je nestranná, pokiaľ ide o verejné a súkromné vlastníctvo.

Konkrétne iba samotná skutočnosť, že veľký podiel nejakého podniku je vo verejných rukách, nestačí na záver, že ide o štátnu záruku, pokiaľ neexistujú žiadne výslovné alebo predpokladané prvky záruky.

2.   UPLATNITEĽNOSŤ ČLÁNKU 87 ODS. 1

2.1.   Všeobecné poznámky

V článku 87 ods. 1 Zmluvy sa konštatuje, že každá pomoc, poskytovaná členským štátom alebo akoukoľvek formou zo štátnych prostriedkov, ktorá narúša hospodársku súťaž alebo hrozí narušením hospodárskej súťaže tým, že zvýhodňuje určitých podnikateľov alebo výrobu určitých druhov tovaru, je nezlučiteľná so spoločným trhom, pokiaľ ovplyvňuje obchod medzi členskými štátmi.

Tieto všeobecné kritériá platia rovnako pre záruky. Podobne ako iné formy možnej pomoci, záruky, ktoré poskytne priamo štát, konkrétne ústredné, regionálne alebo miestne orgány, ako aj záruky, ktoré poskytnú zo štátnych prostriedkov iné štátom riadené orgány, napr. podniky, a možno ich prisúdiť štátnym orgánom (3), môžu predstavovať štátnu pomoc.

V snahe predísť akýmkoľvek pochybnostiam by sa mal objasniť pojem štátnych prostriedkov v súvislosti so štátnymi zárukami. Výhodou štátnej záruky je to, že riziko spojené so zárukou znáša štát. Skutočnosť, že riziko znáša štát, by sa za normálnych okolností mala kompenzovať primeraným poplatkom. Keď sa štát zriekne celého takého poplatku alebo jeho časti, je to výhoda pre podnik a strata štátnych prostriedkov. Takže i keď štát nikdy nerealizuje žiadne platby na základe záruky, napriek tomu môže ísť o štátnu pomoc podľa článku 87 ods. 1 Zmluvy. Pomoc sa poskytne v momente, keď sa poskytne záruka, nie vtedy, keď sa záruka uplatní alebo keď sa realizujú platby podľa podmienok záruky. Či záruka predstavuje štátnu pomoc, alebo nie a, ak áno, aká môže byť výška tejto štátnej pomoci, to sa musí posúdiť v momente poskytnutia záruky.

V tejto súvislosti Komisia zdôrazňuje, že analýza na základe pravidiel štátnej pomoci nemá vplyv na zlučiteľnosť daného opatrenia s inými ustanoveniami Zmluvy.

2.2.   Pomoc pre dlžníka

Príjemcom pomoci je zvyčajne dlžník. Ako sa uvádza v bode 2.1, znášanie rizika by sa za normálnych okolností malo kompenzovať primeraným poplatkom. Ak dlžník nemusí platiť poplatky, alebo je poplatok nízky, získava výhodu. V porovnaní so situáciou bez záruky, štátna záruka umožňuje dlžníkovi získať pre pôžičku lepšie finančné podmienky, aké sú normálne k dispozícii na finančných trhoch. Obyčajne so štátnou zárukou môže dlžník dostať nižšie úroky a/alebo môže ponúknuť nižšiu úroveň zabezpečenia. V niektorých prípadoch by dlžník bez štátnej záruky nenašiel finančnú inštitúciu, ktorá by mu bola ochotná požičať za akýchkoľvek podmienok. Štátne záruky teda uľahčujú zakladanie nových podnikov a určitým podnikom umožňujú navýšenie kapitálu na spustenie nových činností. Rovnako môžu štátne záruky pomôcť firmám v ťažkostiach zostať činnými namiesto toho, aby boli zrušené alebo museli prejsť reštrukturalizáciou, čím môžu vlastne narúšať hospodársku súťaž.

2.3.   Pomoc pre veriteľa

2.3.1.

Aj keď príjemcom pomoci je zvyčajne dlžník, nemožno vylúčiť, že za určitých okolností aj veriteľ bude mať priamy prospech z pomoci. Konkrétne, napríklad, ak sa štátna pomoc poskytne následne v súvislosti s pôžičkou alebo s iným finančným záväzkom, ktorý už bol uzavretý, bez úpravy podmienok tejto pôžičky alebo tohto finančného záväzku, alebo ak sa jedna pôžička so zárukou použije na splatenie inej pôžičky bez záruky tej istej úverovej inštitúcii, vtedy môže ísť aj o pomoc pre veriteľa v prípade, ak sa zvýši zabezpečenie pôžičiek. Keď záruka obsahuje pomoc pre veriteľa, treba upozorniť na to, že takáto pomoc by v zásade mohla predstavovať prevádzkovú pomoc.

2.3.2.

Záruky sa líšia od iných opatrení štátnej pomoci, ako sú granty alebo oslobodenie od daní tým, že v prípade záruk štát vstupuje aj do právneho vzťahu s veriteľom. Treba preto posúdiť, či skutočnosť, že štátna pomoc sa poskytla neoprávnene, nemá dôsledky aj pre tretie osoby. V prípade štátnych záruk na pôžičky sa to týka najmä požičiavajúcich finančných inštitúcií. Ak ide o záruky na obligácie, ktoré boli vydané s cieľom financovať podniky, potom sa to týka finančných inštitúcií, ktoré sú zainteresované na vydaní obligácií. Otázka, či neoprávnenosť pomoci ovplyvní právne vzťahy medzi štátom a tretími osobami, je záležitosť, ktorá sa musí preskúmať podľa vnútroštátneho práva. Vnútroštátne súdy v niektorých prípadoch musia preskúmať, či vnútroštátne právne predpisy nebránia dodržiavaniu záručných zmlúv, a Komisia sa domnieva, že pri tomto posudzovaní by mali prihliadať na porušenie právnych predpisov Spoločenstva. Na základe toho môžu mať veritelia záujem overiť si – a považovať to za štandardný postup – že sa dodržiavajú predpisy Spoločenstva o štátnej pomoci, a to vždy vtedy, keď sa poskytuje záruka. Členský štát by tiež mal dokázať poskytnúť číslo prípadu, ktoré vydala Komisia pre individuálny prípad alebo schému, a prípadne aj kópiu rozhodnutia Komisie, ktoré nemá dôverný charakter, spolu s príslušným odkazom na Úradný vestník Európskej únie. Komisia v tejto súvislosti urobí všetko pre transparentné sprístupnenie informácií o prípadoch a schémach, ktoré schválila.

3.   PODMIENKY, KTORÉ VYLUČUJÚ EXISTENCIU POMOCI

3.1.   Všeobecné hľadiská

Ak individuálna záruka alebo záručná schéma, do ktorej vstúpi štát, neprinesie podniku žiadnu výhodu, nepredstavuje štátnu pomoc.

V tejto súvislosti, aby sa zistilo, či sa výhoda poskytuje prostredníctvom záruky alebo záručnej schémy, Súdny dvor vo svojich najnovších rozhodnutiach (4) potvrdil, že Komisia by mala pri svojom posudzovaní vychádzať zo zásady investora, ktorý pôsobí v trhovom hospodárstve (ďalej len „zásada investora v trhovom hospodárstve“). Mali by sa teda brať do úvahy existujúce možnosti príjemcu získať rovnocenné finančné zdroje prostredníctvom prístupu na kapitálový trh. O štátnu pomoc nejde v tom prípade, ak sa získa prístup k novému finančnému zdroju za takých podmienok, ktoré by boli prijateľné pre súkromného prevádzkovateľa v normálnych podmienkach trhového hospodárstva (5).

Aby sa uľahčil proces posúdenia, či bola v prípade daného záručného opatrenia splnená zásada investora v trhovom hospodárstve, Komisia v tejto časti uvádza niekoľko dostatočných podmienok pre neprítomnosť prvku pomoci. Individuálne záruky sú zahrnuté v bode 3.2 a jednoduchšia možnosť pre MSP v bode 3.3. Záručné schémy sú zahrnuté v bode 3.4 a jednoduchšia možnosť pre MSP v bode 3.5.

3.2.   Individuálne záruky

Pokiaľ ide o individuálne štátne záruky, Komisia sa domnieva, že splnením všetkých nasledujúcich podmienok sa dostatočne vylúči prítomnosť štátnej pomoci:

a)

Dlžník nemá finančné problémy.

Pri rozhodovaní, či sa dlžník nachádza v ťažkej finančnej situácii, malo by sa vychádzať z definície uvedenej v usmerneniach Spoločenstva o štátnej pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu firiem v ťažkostiach (6). MSP, ktoré vznikli pred menej ako troma rokmi, sa na účely tohto oznámenia za toto obdobie nepovažujú za podniky v ťažkostiach.

b)

Rozsah záruky možno správne stanoviť, keď sa poskytuje. To znamená, že záruky musia byť naviazané na špecifickú finančnú transakciu na pevnú maximálnu sumu a sú časovo obmedzené.

c)

Záruka nekryje viac ako 80 % nesplatenej pôžičky alebo iného finančného záväzku; toto obmedzenie sa neuplatňuje na záruky pokrývajúce dlhové cenné papiere (7).

Komisia sa domnieva, že ak je záväzok plne pokrytý štátnou zárukou, veriteľ má menšiu motiváciu riadne posúdiť, zaistiť a minimalizovať riziko vyplývajúce z operácie poskytnutia pôžičky a hlavne vyhodnotiť úverovú bonitu dlžníka. Takéto posúdenie rizík nie vždy môže vykonať štát ako poskytovateľ záruky a to kvôli chýbajúcim prostriedkom. Nedostatočná motivácia na minimalizovanie rizika nesplatenia pôžičky by mohla podnietiť veriteľov k uzatváraniu zmlúv na pôžičky s väčším než obvyklým obchodným rizikom a mohol by tým narastať objem vysoko rizikových záruk v štátnom portfóliu.

Toto 80 % obmedzenie sa neuplatňuje na verejnú záruku poskytnutú na financovanie spoločnosti, ktorej činnosť, ktorou bola riadne poverené, pozostáva výlučne z poskytovania služieb všeobecného hospodárskeho záujmu (8), a v prípade, keď bola záruka poskytnutá verejným orgánom, ktorý toto poverenie vydal. Toto 80 % obmedzenie sa uplatňuje, ak daná spoločnosť poskytuje iné služby všeobecného hospodárskeho záujmu alebo iné hospodárske činnosti.

S cieľom zabezpečiť, aby veriteľ skutočne znášal časť rizika, náležitá pozornosť sa musí venovať týmto dvom hľadiskám:

keď sa veľkosť pôžičky alebo finančného záväzku časom znižuje, napríklad preto, že pôžička sa začala splácať, úmerne sa musí znižovať aj hodnota záruky tak, aby záruka nikdy nepokrývala viac ako 80 % nesplatenej pôžičky alebo finančného záväzku,

straty sa musia znášať proporcionálne a rovnako na strane veriteľa aj na strane poskytovateľa záruky. Takisto čisté výnosy zo splátok (čiže príjmy po odpočítaní nákladov za spracovanie) získané z vymáhania dlhu zo zabezpečenia poskytnutého dlžníkom musia proporcionálne znižovať straty, ktoré znáša veriteľ i poskytovateľ záruky rovnakým dielom. Záruky proti prvej strate, keď sa straty najprv pripisujú poskytovateľovi záruky a až potom veriteľovi, sa budú považovať za také, ktoré eventuálne môžu obsahovať prvok pomoci.

Ak členský štát chce poskytnúť záruku vyššiu, ako je hranica 80 %, a tvrdí, že nejde o pomoc, mal by túto požiadavku riadne odôvodniť, napríklad na základe právnej úpravy celej transakcie, a notifikovať ju Komisii, aby záruka mohla byť riadne posúdená vzhľadom na jej prípadný charakter štátnej pomoci.

d)

Za záruku sa platí trhovo orientovaná cena.

Ako sa uvádza v bode 2.1, znášanie rizika by sa za normálnych okolností malo kompenzovať primeraným poplatkom zo sumy záruky alebo protizáruky. Ak je cena za záruku prinajmenšom taká istá ako zodpovedajúca orientačná výška poplatku na finančných trhoch, záruka neobsahuje prvok pomoci.

Ak sa na finančných trhoch nedá nájsť zodpovedajúca orientačná výška poplatku, celkové finančné náklady na pôžičku so zárukou, vrátane úrokovej sadzby pôžičky a poplatku za záruku, sa musia porovnať s trhovou cenou podobnej pôžičky, ktorá nie je zabezpečená zárukou.

V obidvoch prípadoch sa pri určovaní zodpovedajúcej trhovej ceny musí prihliadať na charakteristiky záruky a príslušnej pôžičky; patrí sem: hodnota a trvanie transakcie, zábezpeka, ktorú poskytol dlžník, a iné skúsenosti, ktoré majú vplyv na hodnotenie návratnosti, pravdepodobnosť neplnenia záväzkov dlžníka v dôsledku jeho finančnej situácie, oblasť jeho činnosti a vyhliadky, ako aj iné ekonomické podmienky. Táto analýza by teda mala umožniť ohodnotiť dlžníka pomocou ratingu rizika. Toto hodnotenie môže poskytnúť niektorá medzinárodne uznávaná ratingová agentúra alebo interný rating, ak je k dispozícii, ktorý používa banka poskytujúca príslušnú pôžičku. Komisia poukazuje na previazanosť medzi ratingom a úrokovou sadzbou v prípade neplnenia záväzkov, ktorú vytvorili medzinárodné finančné inštitúcie, ktorých práce sú tiež verejne dostupné (9). Na posúdenie, či poplatok zodpovedá trhovým podmienkam môže členský štát vykonať porovnanie cien, ktoré zaplatili podniky s podobným ratingom pôsobiace na trhu.

Komisia preto nesúhlasí s tým, aby sa poplatok za poskytnutie záruky stanovil jedinou sadzbou, ktorá sa považuje za zodpovedajúcu celkovému štandardu v odvetví.

3.3.   Hodnotenie individuálnych záruk pre MSP

Ak je dlžníkom MSP (10), Komisia môže odchylne od bodu 3.2 písm. d) prijať jednoduchšie hodnotenie toho, či záruka na pôžičku obsahuje alebo neobsahuje prvok pomoci. V takom prípade a ak sú splnené všetky ostatné podmienky stanovené v bode 3.2 písm. a), b) a c), štátna záruka sa nepovažuje za obsahujúcu prvok pomoci, ak sa minimálny ročný poplatok [„poplatok safe-harbour“ (11)] uvedený v nasledujúcej tabuľke účtuje na základe ratingu dlžníka (12) zo sumy, na ktorú skutočne poskytuje záruku štát.

Kvalita úveru

Standard & Poor's

Fitch

Moody's

Ročný poplatok za zabezpečenie

Najvyššia kvalita

AAA

AAA

Aaa

0,4 %

Veľmi vysoká platobná schopnosť

AA +

AA +

Aa 1

 

AA

AA

Aa 2

0,4 %

AA –

AA –

Aa 3

 

Vysoká platobná schopnosť

A +

A +

A 1

 

A

A

A 2

0,55 %

A –

A –

A 3

 

Dostatočná platobná schopnosť

BBB +

BBB +

Baa 1

 

BBB

BBB

Baa 2

0,8 %

BBB –

BBB –

Baa 3

 

Platobná schopnosť je citlivá na nepriaznivé podmienky

BB +

BB +

Ba 1

 

BB

BB

Ba 2

2,0 %

BB –

BB –

Ba 3

 

Za nepriaznivých podmienok sa platobná schopnosť pravdepodobne zhorší

B +

B +

B 1

3,8 %

B

B

B 2

 

B –

B –

B 3

6,3 %

Platobná schopnosť závisí od zachovania priaznivých podmienok

CCC +

CCC +

Caa 1

Nemožno poskytnúť žiadny ročný poplatok za zabezpečenie

CCC

CCC

Caa 2

CCC –

CCC –

Caa 3

CC

CC

 

 

C

 

Neplnenie alebo takmer neplnenie

SD

DDD

Ca

Nemožno poskytnúť žiadny ročný poplatok za zabezpečenie

D

DD

C

 

D

 

Poplatky za zabezpečenie sa na začiatku každého príslušného roka určujú podľa výšky sumy, na ktorú účinne poskytuje záruku alebo protizáruku štát. Musia byť považované za minimum, aké možno uplatniť pre spoločnosť s úverovým ratingom, ktorý sa prinajmenšom rovná hodnotám uvedeným v tabuľke (13).

V prípade paušálneho poplatku za zabezpečenie zaplateného vopred sa záruka na pôžičku považuje za zbavenú prvku pomoci, ak sa prinajmenšom rovná hodnote budúcich poplatkov za zabezpečenie, ako sa uvádza vyššie, pričom ako diskontná sadzba sa používa príslušná referenčná sadzba (14).

Ako sa uvádza v predchádzajúcej tabuľke, spoločnosti s ratingom CCC/Caa alebo horším nemôžu využívať výhody tohto zjednodušeného spôsobu.

Pre MSP, ktoré nemajú úverovú históriu, alebo v prípade ratingu vychádzajúceho zo súvahy, ako sú niektoré spoločnosti so špeciálnym určením alebo začínajúce spoločnosti, poplatok za zabezpečenie by mal byť stanovený na 3,8 % a nemal by byť nikdy nižší ako poplatok, ktorý by platil pre materskú spoločnosť alebo materské spoločnosti.

Uvedené rozpätia môžu byť z času na čas prehodnotené, aby sa zohľadnila situácia na trhu.

3.4.   Záručné schémy

Pokiaľ ide o schému štátnych záruk, Komisia sa domnieva, že pri splnení všetkých týchto kritérií sa vylúči prítomnosť štátnej pomoci:

a)

schéma nepovoľuje poskytovanie záruk dlžníkom vo finančných ťažkostiach [pozri podrobnosti v bode 3.2. písm. a)];

b)

rozsah záruk sa dá správne stanoviť, keď sú poskytované. To znamená, že záruky sa musia viazať na špecifické finančné transakcie na pevnú maximálnu sumu a sú časovo obmedzené;

c)

záruky nekryjú viac ako 80 % každej nesplatenej pôžičky alebo iného finančného záväzku [podrobnosti pozri v bode 3.2 písm. c)];

d)

podmienky schémy vychádzajú z realistického posúdenia rizika tak, aby poplatky, ktoré príjemcovia zaplatia, umožnili v maximálnej miere samofinancovanie tejto schémy. Charakter samofinancovania schémy a vhodná orientácia na riziko Komisia považuje za ukazovatele, že poplatky za záruku účtované v rámci schémy zodpovedajú trhovým cenám.

To znamená, že riziko každej novej záruky sa musí posúdiť na základe všetkých dôležitých faktorov (kvalita dlžníka, bezpečnosť, trvanie záruky atď.). Na základe tejto analýzy rizík, sa musia stanoviť rizikové triedy (15) a záruka sa musí zaradiť do jednej z týchto rizikových tried a zodpovedajúci poplatok za záruku sa musí účtovať z výšky záruky alebo protizáruky;

e)

na dosiahnutie správneho a postupného hodnotenia aspektu samofinancovania schémy sa primeranosť výšky poplatkov musí prehodnocovať aspoň jedenkrát ročne na základe skutočnej stratovosti schémy a poplatky sa musia zodpovedajúcim spôsobom upraviť, ak existuje riziko, že schéma prestane byť samofinancujúca. Táto úprava sa môže týkať všetkých vydaných a budúcich záruk alebo len budúcich;

f)

aby mohli byť poplatky považované za zodpovedajúce trhovým cenám, musia pokrývať bežné riziká súvisiace s poskytnutím záruky, administratívne náklady schémy a ročnú odmenu za dostatočný kapitál, i keď tento ešte vôbec neexistuje alebo je vytvorený len čiastočne.

Čo sa týka administratívnych nákladov, mali by zahŕňať aspoň úvodné posúdenie rizík, ako aj náklady na monitorovanie a riadenie rizík, ktoré sú spojené s poskytnutím a spracovaním záruky.

Pokiaľ ide o odmenu za kapitál, Komisia poznamenáva, že obvyklí poskytovatelia záruk podliehajú pravidlám pre kapitálové požiadavky a v súlade s týmito pravidlami sú nútení vytvoriť vlastný kapitál, aby nedošlo k ich úpadku v dôsledku kolísania ročných strát súvisiacich so zárukami. Štátne záručné schémy bežne nepodliehajú týmto pravidlám, a teda nemusia vytvárať takéto rezervy. Inými slovami, vždy keď straty vyplývajúce zo záruk presiahnu príjmy z poplatkov za záruku, schodok sa jednoducho vykryje zo štátneho rozpočtu. Táto štátna záruka na schému spôsobuje, že schéma sa dostáva do výhodnejšej situácie ako obvyklý poskytovateľ záruky. Na to, aby sa táto nerovnosť odstránila a aby štát dostal odmenu za riziko, ktoré na seba berie, Komisia sa domnieva, že poplatky za záruku musia vykrývať odmenu za primeraný kapitál.

Komisia sa domnieva, že tento kapitál sa musí rovnať minimálne 8 % (16) z nesplatených záruk. Pre záruky poskytnuté podnikom s ratingom AAA/AA- (Aaa/Aa3) sa suma kapitálu, ktorá sa má odmeniť, môže znížiť na 2 % z výšky nesplatených záruk. Pre záruky poskytnuté podnikom s ratingom A+/A- (A1/A3) sa pritom suma kapitálu, ktorá sa má odmeniť, môže znížiť na 4 % z výšky nesplatených záruk.

Obvyklá odmena za kapitál sa skladá z poplatku za riziko, prípadne zvýšeného o bezrizikovú úrokovú sadzbu.

V každom prípade sa poplatok za riziko musí zaplatiť štátu z primeranej výšky kapitálu. Komisia je na základe vlastnej skúsenosti tohot názoru, že za normálna výška poplatku za kapitálové riziko je minimálne 400 bázických bodov a že takýto poplatok za kapitálové riziko by mal byť zahrnutý do poplatku za záruku účtovaného prijímateľom (17).

Podobne ako vo väčšine štátnych záručných schém, ak kapitál na schému štát neposkytne a nie je tu teda žiadny štátny príspevok v hotovosti, bezriziková úroková sadzba sa nemusí brať do úvahy. Naproti tomu ak príslušný kapitál štát skutočne poskytne, štát musí vziať na seba náklady spojené s pôžičkou a tieto prostriedky sú na prospech schémy prostredníctvom ich prípadného investovania. Bezriziková úroková sadzba sa vtedy musí zaplatiť štátu z poskytnutej sumy. Tento poplatok by mal byť navyše odvodený z finančného príjmu schémy a nemusí nutne ovplyvniť poplatok za záruku (18). Komisia sa domnieva, že výnosnosť 10-ročného vládneho dlhopisu ako bežnej návratnosti kapitálu sa môže použiť ako vhodný vzor pre bezrizikovú úrokovú sadzbu;

g)

aby sa zabezpečila transparentnosť, v schéme sa musia stanoviť podmienky, podľa ktorých sa budú poskytovať budúce záruky, napr. oprávnené spoločnosti podľa ratingu a prípadne sektor a rozsah, maximálna výška a trvanie záruk.

3.5.   Hodnotenie záručných schém pre MSP

So zreteľom na špecifickú situáciu MSP a v záujme uľahčenia ich prístupu k financiám predovšetkým prostredníctvom záručných schém, pre takéto podniky exiofujú dve špecifické možnosti:

použitie poplatkov safe-harbour, ako sú definované v jednotlivých zárukách pre MSP,

hodnotenie záručných schém ako takých uplatnením paušálneho poplatku bez potreby jednotlivého ratingu prijímajúceho MSP.

Podmienky využívania oboch pravidiel sú definované nasledovne:

Uplatňovanie poplatkov safe-harbour v záručných schémach pre MSP

V súlade s tým, čo sa navrhuje na zjednodušenie v súvislosti s individuálnymi zárukami, záručné schémy v prospech MSP možno tiež v zásade pokladať za samofinancujúce a nepredstavujúce štátnu pomoc, ak sa použijú minimálne poplatky safe-harbour stanovené v bode 3.3 na základe ratingu podnikov (19). Ostatné podmienky stanovené v bode 3.4 písm. a), b) a c), ako aj v bode 3.4 písm. g) sa však musia splniť a podmienky stanovené v bode 3.4 písm. d), e) a f) sa považujú za splnené, keď sa uplatnia minimálne ročné poplatky stanovené v bode 3.3.

Uplatnenie paušálneho poplatku v záručných schémach pre MSP

Komisia si uvedomuje, že individuálne posúdenie rizika za každého dlžníka je nákladný postup, ktorý nemusí byť vhodný, ak do schémy je zahrnutý veľký počet malých pôžičiek, pre ktoré schéma predstavuje nástroj na zoskupenie rizík.

Preto keď sa schéma týka len záruk pre MSP, kde suma záruky nepresahuje strop 2,5 milióna EUR na jednu spoločnosť, odchylne od bodu 3.4 písm. d) môže Komisia súhlasiť s paušálnym ročným poplatkom za záruku pre všetkých dlžníkov. Avšak na to, aby sa záruky poskytnuté na základe takejto schémy nepovažovali za štátnu pomoc, schéma si musí zachovať samofinancovanie a musia sa splniť všetky ostatné podmienky stanovené v bode 3.4 písm. a), b) a c), ako aj v bode 3.4 písm. e), e) a g).

3.6.   Neexistencia automatického hodnotenia ako štátnej pomoci

Nesplnenie jednej z podmienok uvedených v bodoch 3.2 až 3.5 neznamená, že záruka alebo záručná schéma sa automaticky považuje za štátnu pomoc. Ak existuje pochybnosť o tom, či plánovaná záruka alebo záručná schéma predstavuje štátnu pomoc, mala by sa notifikovať Komisii.

4.   ZÁRUKY S PRVKOM POMOCI

4.1.   Všeobecne

Keď individuálna záruka alebo záručná schéma nespĺňa zásadu investora v trhovom hospodárstve, považuje sa za obsahujúcu štátnu pomoc. Prvok štátnej pomoci sa preto musí kvantifikovať, aby sa preverilo, či sa pomoc môže považovať za zlučiteľnú s osobitnou výnimkou pre štátnu pomoc. V zásade sa za prvok štátnej pomoci bude považovať rozdiel medzi príslušnou trhovou cenou záruky poskytnutej individuálne alebo prostredníctvom schémy a skutočnou cenou zaplatenou za toto opatrenie.

Výsledné ročné hotovostné grantové ekvivalenty by sa mali diskontovať na ich súčasnú hodnotu pomocou referenčnej sadzby a potom sčítať, čím dostaneme celkový grantový ekvivalent.

Pri výpočte prvku pomoci v záruke Komisia bude venovať osobitnú pozornosť týmto hľadiskám:

a)

v prípade individuálnych záruk, či má dlžník finančné problémy. V prípade záručných schém, či kritéria oprávnenosti na poskytnutie schémy zaručujú vylúčenie takýchto spoločností [pozri podrobnosti v bode 3.2 písm. a)].

Komisia upozorňuje, že pri spoločnostiach, ktoré majú ťažkosti, trhový poskytovateľ záruky, pokiaľ existuje, v čase poskytnutia záruky bude účtovať vysoký poplatok podľa miery očakávanej platobnej neschopnosti. Ak sa pravdepodobnosť, že dlžník nebude schopný pôžičku splatiť, javí ako mimoriadne vysoká, táto trhová sadzba nemusí existovať a vo výnimočných prípadoch sa prvok pomoci v záruke môže ukázať taký vysoký ako suma skutočne krytá touto zárukou;

b)

či sa rozsah každej záruky dá správne stanoviť, keď sa poskytuje.

To znamená, že záruky musia byť naviazané na špecifickú finančnú transakciu na pevnú maximálnu sumu a sú časovo obmedzené. V tejto súvislosti sa Komisia v zásade domnieva, že neobmedzené záruky sú v rozpore s článkom 87 Zmluvy;

c)

či záruka pokrýva viac ako 80 % každej nesplatenej pôžičky alebo iného finančného záväzku [pozri podrobnosti a výnimky v bode 3.2 písm. c)].

V snahe zabezpečiť, že veriteľ má skutočnú motiváciu na riadne posúdenie, zabezpečenie a minimalizáciu rizika vyplývajúceho z úverovej operácie, a najmä na riadne posúdenie úverovej bonity dlžníka, Komisia sa domnieva, že aspoň 20 % podiel nekrytý štátnou zárukou by mal byť krytý veriteľom (20), s cieľom riadne zabezpečiť pôžičky a minimalizovať riziká spojené s transakciou. Komisia preto vo všeobecnosti dôkladnejšie preskúma všetky záruky a záručné schémy, ktoré kryjú celú (alebo takmer celú) finančnú transakciu s výnimkou tých, ktoré členský štát riadne zdôvodnil, napríklad špecifickým charakterom transakcie;

d)

či sa prihliadalo na špecifický charakter záruky a pôžičky (alebo iného finančného záväzku), keď sa určoval trhový poplatok za záruku, z ktorého sa vypočíta prvok pomoci porovnaním so skutočne zaplateným poplatkom [pozri podrobnosti v bode 3.2 písm. c)].

4.2.   Prvok pomoci v individuálnych zárukách

Pri individuálnej záruke by sa hotovostný grantový ekvivalent záruky mal vypočítať ako rozdiel medzi trhovou cenou záruky a cenou skutočne zaplatenou.

Keď trh neposkytuje záruky na daný typ transakcie, trhová cena za záruku nie je známa. V takomto prípade by sa mal prvok pomoci vypočítať takým istým spôsobom ako grantový ekvivalent zvýhodnenej pôžičky, a síce ako rozdiel medzi špecifickou trhovou úrokovou mierou, ktorú by táto spoločnosť znášala bez záruky, a úrokovou mierou, ktorú získala prostredníctvom štátnej záruky po zohľadnení všetkých zaplatených poplatkov. Ak neexistuje žiadna trhová úroková miera a ak členský štát chce použiť ako náhradu referenčnú sadzbu, Komisia zdôrazňuje, že pre výpočet intenzity pomoci v individuálnej záruke platia podmienky stanovené v oznámení o referenčných sadzbách (21). To znamená, že riadna pozornosť sa musí venovať zvýšeniu, ktoré sa má pripočítať k základnej sadzbe za účelom zohľadnenia príslušného rizikového profilu spojeného so zaručenou operáciou, so zaručeným podnikom a s poskytnutými kolaterálmi.

4.3.   Prvok pomoci v individuálnych zárukách pre MSP

Pri MSP sa tiež môže uplatňovať zjednodušený hodnotiaci systém opísaný v bode 3.3. V tom prípade, keď poplatok za danú záruku nezodpovedá hodnote stanovenej ako minimum pre jej ratingovú triedu, rozdiel medzi touto minimálnou úrovňou a účtovaným poplatkom sa bude považovať za pomoc. Ak záruka trvá dlhšie ako rok, ročné deficity sa znížia pomocou príslušnej referenčnej sadzby (22).

Komisia môže akceptovať odchýlku od týchto pravidiel len v prípadoch, ktoré členský štát jasne preukáže a riadne zdôvodní. Aj v takýchto prípadoch sa však musí rešpektovať prístup na základe rizika.

4.4.   Prvok pomoci v záručných schémach

V záručných schémach hotovostný grantový ekvivalent každej záruky v rámci schémy je rozdiel medzi poplatkom skutočne účtovaným (pokiaľ taký je) a poplatkom, ktorý by sa mal účtovať v rovnocennej schéme bez poskytovania pomoci, vytvorenej v súlade s podmienkami stanovenými v bode 3.4. Uvedené teoretické poplatky, z ktorých sa robí výpočet prvku pomoci, musia teda pokrývať bežné riziká súvisiace so zárukou, ako aj administratívne a kapitálové náklady (23). Tento spôsob výpočtu grantového ekvivalentu má za cieľ zabezpečiť, aby sa celková pomoc poskytnutá na základe schémy rovnala sume, ktorú vynaložia verejné orgány na vykrytie deficitu schémy, a to v strednodobom a dlhodobom horizonte.

Keďže v prípade schém štátnych záruk špecifické charakteristiky jednotlivých prípadov nemusia byť známe v čase, keď sa má schéma posudzovať, prvok pomoci sa musí posudzovať so zreteľom na ustanovenia schémy.

Výpočty prvkov pomoci v záručných schémach sa môžu tiež robiť pomocou metodík, ktoré Komisia prijala až po notifikácii týchto schém na základe nariadenia prijatého Komisiou v oblasti štátnej pomoci, ako je nariadenie Komisie (ES) č. 1628/2006 z 24. októbra 2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy na národnú regionálnu investičnú pomoc (24) alebo nariadenie Komisie (ES) č. 1857/2006 z 15. decembra 2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy pre štátnu pomoc malým a stredným podnikom pôsobiacim v poľnohospodárskej výrobe, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 70/2001 (25), ak sa schválená metodika výslovne zaoberá týmto typom záruk a predmetným typom východiskovej transakcie.

Komisia môže akceptovať odchýlku od týchto pravidiel len v prípadoch, ktoré členský štát jasne preukáže a riadne zdôvodní. Aj v takýchto prípadoch sa však musí rešpektovať prístup na základe rizika.

4.5.   Prvok pomoci v záručných schémach pre MSP

Dva zjednodušujúce nástroje vysvetlené v bode 3.5, ktoré sa vzťahujú na záručné schémy pre MSP, možno tiež využiť na účely výpočtu pomoci. Podmienky využívania oboch pravidiel sú definované nasledovne:

Uplatňovanie poplatkov safe-harbour v záručných schémach pre MSP

Pri MSP sa tiež môže uplatňovať zjednodušený hodnotiaci systém opísaný v bode 3.5; v prípade, že poplatok za danú kategóriu v záručnej schéme nezodpovedá hodnote stanovenej ako minimum pre jej ratingovú triedu (26), rozdiel medzi touto minimálnou úrovňou a účtovaným poplatkom sa bude považovať za pomoc (27). Ak záruka trvá dlhšie ako rok, ročné deficity sa znížia pomocou príslušnej referenčnej sadzby (28).

Uplatnenie paušálneho poplatku v záručných schémach pre MSP

Vzhľadom na to, že štátna pomoc poskytnutá v rámci záručnej schémy pre MSP môže narušiť hospodársku súťaž v menšom rozsahu, Komisia sa domnieva, že keď sa schéma týka len záruk pre MSP, keď hodnota záruky neprevyšuje 2,5 milióna EUR na jednu spoločnosť v danej schéme, Komisia môže akceptovať, odchylne od bodu 4.4, hodnotenie intenzity pomoci schémy ako takej bez toho, že by bolo potrebné vykonať hodnotenie pre každú individuálnu záruku alebo rizikovú triedu v rámci schémy (29).

5.   ZLUČITEĽNOSŤ ŠTÁTNEJ POMOCI VO FORME ZÁRUK SO SPOLOČNÝM TRHOM

5.1.   Všeobecne

Štátne záruky v pôsobnosti článku 87 ods. 1 Zmluvy musí preskúmať Komisia, aby zistila, či sú alebo nie sú zlučiteľné so spoločným trhom. Prv ako sa takéto posúdenie môže urobiť, musí sa určiť príjemca pomoci.

5.2.   Posudzovanie

To, či daná pomoc je alebo nie je zlučiteľné so spoločným trhom, preskúma Komisia podľa rovnakých pravidiel, aké sa uplatňujú na pomoc v iných formách. Konkrétne kritériá posúdenia zlučiteľnosti objasnila a podrobne stanovila Komisia v rámcoch a usmerneniach týkajúcich sa horizontálnej, regionálnej a sektorovej pomoci (30). Pri skúmaní sa prihliada najmä na intenzitu pomoci, charakteristiky príjemcu a sledované ciele.

5.3.   Podmienky

Komisia bude so zárukami súhlasiť len vtedy, ak ich použitie je zmluvne naviazané na špecifické podmienky, ktoré môžu viesť až k povinnosti vyhlásiť konkurz podniku príjemcu alebo k inému podobnému postupu. Tieto podmienky budú musieť zúčastnené strany dohodnúť pri prvom poskytnutí záruky. V prípade že členský štát chce použiť záruku za iných podmienok, ako sú podmienky pôvodne dohodnuté v etape poskytnutia, Komisia bude považovať toto použitie záruky za vznik novej pomoci, ktorá sa musí notifikovať na základe článku 88 ods. 3 Zmluvy.

6.   SPRÁVY PREDKLADANÉ ČLENSKÝMI ŠTÁTMI KOMISII

V súlade so všeobecnými povinnosťami pri monitorovaní (31), pre ďalšie monitorovanie nového vývoja na finančných trhoch a keďže hodnota štátnych záruk sa ťažko posudzuje a mení sa v čase, dôležitá je najmä stála kontrola schém štátnych záruk schválených Komisiou podľa článku 88 ods. 1. Členské štáty preto Komisii predkladajú správy.

Pre záručné schémy, ktoré predstavujú pomoc, sa tieto správy budú musieť predkladať aspoň na konci trvania záručnej schémy a pri notifikácii zmien a doplnení schémy. Komisia však môže považovať za vhodné vyžadovať správy častejšie, v závislosti od konkrétneho prípadu.

Pre záručné schémy, ktoré podľa rozhodnutia Komisie nepredstavujú pomoc a hlavne ktoré nie sú podložené spoľahlivými údajmi z minulosti, môže Komisia pri rozhodovaní o nich žiadať, aby boli takéto správy predložené, a takto sa prostredníctvom jednotlivých prípadov objasňovať frekvenciu a obsah správ.

Správy by mali obsahovať aspoň tieto informácie:

a)

počet a výšku vydaných záruk;

b)

počet a výšku záruk nesplatených na konci obdobia;

c)

počet a hodnotu záruk, ktoré neboli riadne splatené (uvedených jednotlivo), za jednotlivé roky;

d)

ročné príjmy:

1.

príjmy z účtovaných poplatkov;

2.

príjmy zo splátok;

3.

iné príjmy (napr. úroky z vkladov alebo investícií);

e)

ročné náklady:

1.

administratívne náklady;

2.

odškodnenia zaplatené z využitých záruk;

f)

ročný prebytok alebo deficit (rozdiel medzi príjmami a nákladmi);

g)

kumulovaný prebytok alebo deficit od začiatku schémy (32).

Za jednotlivé záruky by sa mali podobne predkladať príslušné údaje, najmä údaje uvedené pod písmenami d) až g).

Vo všetkých prípadoch Komisia upozorňuje členské štáty na skutočnosť, že pre správne predkladanie správ v neskoršom termíne sa predpokladá dôkladné zhromažďovanie potrebných údajov od začiatku uplatňovania schémy a vypracúvanie každoročných súhrnov.

Komisia tiež upozorňuje členské štáty, že pri zárukách, ktoré nepredstavujú pomoc a poskytujú sa individuálne alebo na základe schémy, i keď neexistuje notifikačná povinnosť, môže vzniknúť situácia, že Komisia musí overiť, či záruka alebo schéma neobsahuje prvok pomoci, napríklad po prijatí sťažnosti. V takom prípade bude Komisia požadovať informácie podobné tým, ktoré sú uvedené v správach od príslušných členských štátov.

Keď sa správy musia predkladať podľa špecifických povinností prekladať správy, ktoré stanovili nariadenia o skupinových výnimkách, usmernenia alebo rámce platné v oblasti štátnej pomoci, týmito špecifickými správami sa nahradzujú správy, ktoré sa musia predložiť podľa tejto povinnosti podávania správ o zárukách za predpokladu, že tieto špecifické správy obsahujú údaje uvedené vyššie.

7.   VYKONÁVACIE OPATRENIA

Komisia vyzýva členské štáty, aby svoje existujúce opatrenia pre záruky upravili v súlade s ustanoveniami tohto oznámenia do 1. januára 2010, pokiaľ ide o nové záruky.


(1)  Ú. v. ES C 71, 11.3.2000, s. 14.

(2)  Napríklad: rozhodnutie Komisie 2003/706/ES z 23. apríla 2003 o schéme pomoci vykonávanej Nemeckom pod názvom „schémy záruk spolkovej krajiny Brandenburgsko na roky 1991 a 1994“, štátna pomoc C 45/98 (ex NN 45/97) (Ú. v. ES L 263, 14.10.2003, s. 1); rozhodnutie Komisie zo 16. decembra 2003 o schémach záruk na financovanie lodiarstva – Nemecko (N 512/03) (Ú. v. EÚ C 62, 11.3.2004, s. 3); rozhodnutie Komisie 2006/599/ES zo 6. apríla 2005 o programe štátnej pomoci, ktorú chce Taliansko poskytnúť na financovanie lodiarstva (Ú. v. EÚ L 244, 7.9.2006, s. 17).

(3)  Pozri vec C-482/99 Francúzsko/Komisia (Stardust), [2002] Zb. s. I-4397.

(4)  Pozri vec C-482/99 citovanú v poznámke pod čiarou 3.

(5)  Pozri oznámenie Komisie o uplatňovaní článku 92 a 93 Zmluvy na účasť verejných orgánov na základných imaniach podnikov (Vestník Európskych spoločenstiev č. 9-1984); rozsudok Súdneho dvora, spojené prípady 296/82 a 318/82, Holandsko a Leeuwarder Papierwarenfabriek BV/Komisia, [1985] Zb. s. 809, bod 17. Oznámenie Komisie o uplatňovaní článkov 92 a 93 Zmluvy o ES a článku 61 Dohody o EHP na štátnu pomoc v leteckom sektore (Ú. v. ES C 350, 10.12.1994, s. 5), body 25 a 26.

(6)  Ú. v. ES C 244, 1.10.2004, s. 2.

(7)  Definíciu „dlhových cenných papierov“ nájdete v článku 2 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/109/ES z 15. decembra 2004 o harmonizácii požiadaviek na transparentnosť v súvislosti s informáciami o emitentoch, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2001/34/ES (Ú. v. EÚ L 390, 31.12.2004, s. 38). Smernica naposledy zmenená smernicou 2008/22/ES (Ú. v. EÚ L 76, 19.3.2008, s. 50).

(8)  Služby všeobecného hospodárskeho záujmu musia byť v súlade s pravidlami Spoločenstva, napr. s rozhodnutím Komisie 2005/842/ES z 28. novembra 2005 o uplatňovaní článku 86 ods. 2 Zmluvy o ES na štátnu pomoc vo forme náhrady za služby vo verejnom záujme udeľovanej niektorým podnikom povereným poskytovaním služieb všeobecného hospodárskeho záujmu (Ú. v. EÚ L 312, 29.11.2005, s. 67) a s rámcom Spoločenstva pre štátnu pomoc vo forme náhrady za služby vo verejnom záujme (Ú. v. EÚ C 297, 29.11.2005, s. 4).

(9)  Napríklad tabuľka 1 úverových ratingov agentúr, ktorá sa nachádza v pracovnom dokumente Banky pre medzinárodné zúčtovanie (Bank for International Settlements Working Paper) č. 207 na internetovej stránke:

http://www.bis.org/publ/work207.pdf

(10)  „MSP“ sú malé a stredné podniky v zmysle prílohy I k nariadeniu (ES) č. 70/2001 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na štátnu pomoc malým a stredným podnikom (Ú. v. ES L 10, 13.1.2001, s. 33). Nariadenie naposledy zmenené nariadením (ES) č. 1976/2006 (Ú. v. EÚ L 368, 23.12.2006, s. 85).

(11)  Tieto poplatky za zabezpečenie sa stanovujú v súlade s cenovým rozpätím pôžičiek pre podniky s podobným ratingom stanoveným v Oznámení Komisie o revízii spôsobu metodiky stanovenia referenčných a diskontných sadzieb (Ú. v. EÚ C 14, 19.1.2008, s. 6). Podľa štúdie na danú tému vypracovanej na žiadosť Komisie:

(http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/studies_reports/full_report.pdf – pozri štúdiu s. 23 a s. 156-159), by sa malo rátať s celkovým poklesom o 20 bázických bodov. Tento pokles zodpovedá rozdielu v rozpätí medzi pôžičkou a zárukou v prípadoch s podobným rizikom, aby sa zohľadnili dodatočné náklady osobitne spojené s pôžičkami.

(12)  Tabuľka obsahuje ratingové triedy Standard & Poor's, Fitch a Moody's, ktoré sa v bankovom sektore ako ratingové agentúry používajú najčastejšie na previazanie vlastného ratingového systému, ako sa opisuje v bode 3.2 písm. d). Ratingy sa však nemusia získavať od týchto špecializovaných ratingových agentúr. Vnútroštátne ratingové systémy alebo ratingové systémy používané bankami na vyjadrenie miery zlyhania sú rovnako prijateľné, ak poskytujú ročnú pravdepodobnosť zlyhania, keďže na základe tohto údaju ratingové agentúry hodnotia spoločnosti. Iné systémy by mali umožniť podobné hodnotenie prostredníctvom tohto kľúča.

(13)  Napríklad spoločnosti, ktorej banka priradí úverový rating BBB-/Baa3, by sa mal na začiatku každého roka účtovať ročný poplatok za zabezpečenie vo výške najmenej 0,8 % na sumu, na ktorú skutočne poskytuje záruku štát.

(14)  Pozri oznámenie uvedené v poznámke pod čiarou 11, v ktorom sa stanovuje, že: „Na výpočet súčasných hodnôt sa má referenčná sadzba používať aj ako diskontná sadzba. Na tento účel sa v zásade použije základná sadzba zvýšená o pevnú maržu 100 bázických bodov“ (s. 4).

(15)  Pozri ďalšie informácie v poznámke pod čiarou 12.

(16)  Zodpovedá kapitálovým požiadavkám stanoveným v článku 75 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/48/ES zo 14. júna 2006 o začatí a vykonávaní činností úverových inštitúcií (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 177, 30.6.2006, s. 1) v spojení s jej prílohou VI (odsek 41 a nasl.).

(17)  Na záruku poskytovanú spoločnosti s ratingom BBB vo výške 100 sa majú vytvoriť rezervy vo výške 8. Použitie 400 bázických bodov (alebo 4 %) na túto sumu dáva výsledné ročné kapitálové náklady 8 % × 4 % = 0,32 % z výšky záruky, čo zodpovedajúcim spôsobom ovplyvní cenu záruky. Ak je predpokladaná miera zlyhania v rámci schémy pre túto spoločnosť napríklad 0,35 % a ročné administratívne náklady sú odhadované na 0,1 %, hodnota záruky, ktorá nie je považovaná za pomoc, bude 0,77 % ročne.

(18)  V takom prípade a ak bezriziková úroková sadzba je vo výške 5 %, ročné náklady na rezervy, ktoré sa majú vytvoriť, pre tú istú záruku vo výške 100 a rezervy vo výške 8 budú 8 % × (4 % + 5 %) = 0,72 % zo sumy záruky. Podľa rovnakých odhadov (miera zlyhania 0,35 % a administratívne náklady 0,1 %), cena záruky bude 0,77 % ročne a ďalší poplatok 0,4 % by mala schéma zaplatiť štátu.

(19)  To zahŕňa stanovnie, že pre MSP, ktoré nemajú úverovú históriu, alebo v prípade ratingu vychádzajúcej zo súvahy, ako sú niektoré spoločnosti so špeciálnym určením alebo začínajúce spoločnosti, poplatok safe-harbour sa stanovení na 3,8 % a pritom nesmie by byť nikdy nižší ako poplatok, ktorý by platil pre materskú spoločnosť alebo materské spoločnosti.

(20)  Je to na základe predpokladu, že rovnakú úroveň zábezpeky poskytuje spoločnosť štátu a úverovej inštitúcii.

(21)  Pozri oznámenie uvedené v poznámke pod čiarou 11.

(22)  Pozri ďalšie informácie v poznámke pod čiarou 14.

(23)  Tento výpočet sa môže robiť súhrnne pre každú rizikovú triedu, ako rozdiel medzi a) nesplatenou sumou krytou zárukou vynásobenou rizikovým koeficientom danej rizikovej triedy (pričom „riziko“ predstavuje pravdepodobnosť platobnej neschopnosti po zahrnutí administratívnych a kapitálových nákladov), čo predstavuje trhový poplatok, a b) akýmkoľvek zaplateným poplatkom, t. j. (suma krytá zárukou × riziko) – zaplatený poplatok.

(24)  Ú. v. EÚ L 302, 1.11.2006, s. 29.

(25)  Ú. v. EÚ L 358, 16.12.2006, s. 3.

(26)  To zahŕňa možnosť, že pre MSP, ktoré nemajú úverovú históriu, alebo v prípade ratingu vychádzajúceho zo súvahy, ako sú niektoré spoločnosti so špeciálnym určením alebo začínajúce spoločnosti, poplatok safe-harbour sa stanovení na 3,8 % a pritom nesmie by byť nikdy nižší ako poplatok, ktorý by platil pre materskú spoločnosť alebo materské spoločnosti.

(27)  Tento výpočet sa môže robiť súhrnne pre každú rizikovú triedu ako nesplatená suma krytá zárukou vynásobená rozdielom medzi a) percentuálnym poplatkom za zabezpečenie pre danú rizikovú triedu a b) zaplateným percentuálnym poplatkom, t. j. suma krytá zárukou × (poplatok za zabezpečenie – zaplatený poplatok).

(28)  Pozri ďalšie informácie v poznámke pod čiarou 11.

(29)  Tento výpočet sa môže robiť súhrnne bez ohľadu na rizikovú triedu, ako rozdiel medzi a) nesplatenou sumou krytou zárukou vynásobenou rizikovým koeficientom schémy (pravdepodobnosť platobnej neschopnosti po zahrnutí administratívnych a kapitálových nákladov) a b) zaplateným poplatkom, t. j. (suma krytá zárukou × riziko) – zaplatený poplatok.

(30)  Pozri právne predpisy o hospodárskej súťaži uplatniteľné na štátnu pomoc v Európskom spoločenstve:

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation.html/

Právne predpisy týkajúce sa štátnej pomoci pre konkrétny sektor, pozri poľnohospodárstvo:

http://ec.europa.eu/agriculture/stateaid/leg/index_en.htm

a dopravu:

http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/state_aid/transport_en.htm

(31)  Ako sú stanovené najmä v nariadení Komisie (ES) č. 794/2004 z 21. apríla 2004, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 659/1999, ustanovujúce podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 93 Zmluvy o ES (Ú. v. EÚ L 140, 30.4.2004, s. 1). Nariadenie naposledy zmenené nariadením (ES) č. 271/2008 (Ú. v. EÚ L 82, 25.3.2008, s. 1).

(32)  Ak je schéma aktívna viac ako 10 rokov, majú sa poskytovať údaje o ročnom prebytku alebo deficite len za posledných 10 rokov.


20.6.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 155/23


Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii

(Prípad COMP/M.5044 – Bridgepoint/Pret a Manger)

(Text s významom pre EHP)

(2008/C 155/03)

Dňa 2. apríla 2008 sa Komisia rozhodla neoponovať voči vyššie spomínanej oznámenej koncentrácii a vyhlásiť ju za kompatibilnú so spoločným trhom. Toto rozhodnutie je založené na článku 6 odsek 1 písmeno b) nariadenia Rady (ES) č. 139/2004. Úplný text rozhodnutia je dostupný iba v angličtine a bude dostupný verejnosti po tom, ako budú odstránené akékoľvek obchodné tajomstvá, ktoré by mohol obsahovať. Prístupný bude na:

webovej stránke Europa competition (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Táto webová stránka poskytuje rôzne možnosti pomoci na lokalizáciu individuálnych rozhodnutí o fúziách, vrátane názvu spoločnosti, čísla prípadu, dátumu a sektorových indexov,

v elektronickej forme na webovej stránke EUR-Lex pod číslom dokumentu 32008M5044. EUR-Lex je počítačový dokumentačný systém práva Európskeho spoločenstva (http://eur-lex.europa.eu).


IV Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

Komisia

20.6.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 155/24


Výmenný kurz eura (1)

19. júna 2008

(2008/C 155/04)

1 euro=

 

Mena

Výmenný kurz

USD

Americký dolár

1,5481

JPY

Japonský jen

166,94

DKK

Dánska koruna

7,4591

GBP

Britská libra

0,78630

SEK

Švédska koruna

9,4030

CHF

Švajčiarsky frank

1,6196

ISK

Islandská koruna

126,95

NOK

Nórska koruna

8,0365

BGN

Bulharský lev

1,9558

CZK

Česká koruna

24,110

EEK

Estónska koruna

15,6466

HUF

Maďarský forint

240,45

LTL

Litovský litas

3,4528

LVL

Lotyšský lats

0,7040

PLN

Poľský zlotý

3,3677

RON

Rumunský lei

3,6671

SKK

Slovenská koruna

30,355

TRY

Turecká líra

1,9015

AUD

Austrálsky dolár

1,6344

CAD

Kanadský dolár

1,5712

HKD

Hongkongský dolár

12,0893

NZD

Novozélandský dolár

2,0432

SGD

Singapurský dolár

2,1211

KRW

Juhokórejský won

1 592,61

ZAR

Juhoafrický rand

12,3936

CNY

Čínsky juan

10,6472

HRK

Chorvátska kuna

7,2482

IDR

Indonézska rupia

14 377,20

MYR

Malajzijský ringgit

5,0468

PHP

Filipínske peso

68,898

RUB

Ruský rubeľ

36,6520

THB

Thajský baht

51,738

BRL

Brazílsky real

2,4880

MXN

Mexické peso

15,9748


(1)  

Zdroj: referenčný výmenný kurz publikovaný ECB.


INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

20.6.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 155/25


Súhrnné informácie oznámené členskými štátmi o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 1857/2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na štátnu pomoc malým a stredným podnikom pôsobiacim vo výrobe, spracovaní a odbyte poľnohospodárskych výrobkov, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 70/2001

(2008/C 155/05)

Číslo pomoci: XA 273/07

Členský štát: Slovinská republika

Región: Območje občine Rače-Fram

Názov schémy štátnej pomoci alebo názov podniku prijímajúceho individuálnu štátnu pomoc: Dodeljevanje državnih pomoči za programe razvoja kmetijstva in podeželja v občini Rače-Fram

Právny základ: Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči, pomoči de minimis in izvajanju drugih ukrepov razvoja kmetijstva in podeželja v občini Rače-Fram

Ročné výdavky plánované v rámci schémy štátnej pomoci alebo celková výška individuálnej štátnej pomoci poskytnutej podniku:

 

2007: 72 500 EUR

 

2008: 72 500 EUR

 

2009: 72 500 EUR

 

2010: 72 500 EUR

 

2011: 72 500 EUR

 

2012: 72 500 EUR

 

2013: 72 500 EUR

Maximálna intenzita pomoci:

1.   Investície v poľnohospodárskych podnikoch do prvovýroby:

do výšky 50 % oprávnených nákladov v znevýhodnených oblastiach a do výšky 40 % oprávnených nákladov na investície v ostatných oblastiach,

do výšky 50 % oprávnených nákladov na investície v ostatných oblastiach, ak investíciu realizuje mladý poľnohospodár do piatich rokov od založenia poľnohospodárskeho podniku a investícia je zahrnutá do obchodného plánu a spĺňa podmienky uvedené v článku 22 nariadenia (ES) č. 1857/2006.

Pomoc je určená na investície v oblasti renovácie poľnohospodárskych objektov a nákupu vybavenia určeného na poľnohospodársku výrobu a na investície do trvalých sadov a odvodňovania, zavlažovania a vylepšenia kvality pôdy a úpravy pastvín.

2.   Zachovanie tradičnej krajiny a budov:

do výšky 60 % oprávnených nákladov alebo do výšky 75 % oprávnených nákladov v znevýhodnených oblastiach v prípade investícií určených na zachovanie kultúrneho dedičstva, ktoré má výrobný charakter, pod podmienkou, že investícia nebude mať za následok zvýšenie výrobnej kapacity daného poľnohospodárskeho podniku,

do výšky 100 % oprávnených nákladov na investície určené na zachovanie dedičstva, ktoré nemá výrobný charakter, nachádzajúceho sa v poľnohospodárskom podniku (archeologické a historické pamiatky),

doplnková pomoc sa môže udeliť do výšky 100 % na krytie mimoriadnych nákladov, ktoré vznikli použitím tradičných materiálov nutných na zachovanie prvkov kultúrneho dedičstva budov.

3.   Pomoc na platby poistného:

pomoc od obce dopĺňa poistné spolufinancované zo štátneho rozpočtu až do výšky 50 % oprávnených nákladov na poistné na poistenie zasiatych plodín a úrody a na poistenie zvierat v prípade choroby.

4.   Pomoc na preparcelovanie pozemku:

do výšky 70 % oprávnených nákladov na právne a administratívne úkony.

5.   Pomoc na podporu výroby kvalitných poľnohospodárskych výrobkov:

pomoc sa poskytuje do výšky 70 % vo forme subvencovaných služieb a nezahŕňa priame peňažné platby poľnohospodárskym výrobcom.

6.   Udelenie technickej pomoci:

pomoc sa poskytuje do výšky 70 % nákladov na vzdelávanie a odbornú prípravu, poradenské služby, organizovanie fór, súťaží, výstav a veľtrhov, šírenie vedeckých poznatkov a publikácií, ako sú katalógy a internetové stránky. Pomoc sa poskytuje vo forme subvencovaných služieb a nezahŕňa priame peňažné platby poľnohospodárskym výrobcom

Dátum implementácie: Október 2007 (Pomoc bude udelená až po zverejnení súhrnných informácií na internetovej stránke Európskej komisie)

Trvanie schémy štátnej pomoci alebo individuálnej štátnej pomoci: Do 31. decembra 2013

Účel pomoci: Podpora MSP

Prehľad článkov nariadenia (ES) č. 1857/2006 a oprávnené náklady: Kapitola II návrhu predpisu o poskytovaní štátnej pomoci a pomoci de minimis a implementácii ďalších opatrení na rozvoj vidieka v obci Rače-Fram zahŕňa opatrenia, ktoré predstavujú štátnu pomoc v súlade s týmito článkami nariadenia Komisie (ES) č. 1857/2006 z 15. decembra 2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy na štátnu pomoc pre malé a stredné podniky (MSP) pôsobiace v poľnohospodárskej výrobe, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 70/2001 (Ú. v. EÚ L 358, 16.12.2006, s. 3):

článok 4: Investície do poľnohospodárskych podnikov,

článok 5: Zachovanie tradičnej krajiny a budov,

článok 12: Pomoc na platby poistného,

článok 13: Pomoc na preparcelovanie pozemku,

článok 14: Pomoc na podporu výroby kvalitných poľnohospodárskych výrobkov,

článok 15: Udelenie technickej pomoci

Príslušné odvetvia hospodárstva: Poľnohospodárstvo

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc:

Občina Rače-Fram

Grajski trg 14

SLO-2327 Rače

Internetová stránka: http://www.race-fram.si/dokument.aspx?id=2829

Ďalšie informácie: Pomoc na platby poistného na poistenie plodín a úrody zahŕňa nasledujúce nepriaznivé poveternostné udalosti, ktoré možno prirovnať k prírodným katastrofám: jarné vymrznutie, krupobitie, úder blesku, požiar, ktorý je následkom úderu blesku, víchrica a záplavy.

V predpisoch obce sú splnené požiadavky nariadenia (ES) č. 1857/2006 týkajúce sa opatrení, ktoré má prijať obec, a uplatniteľné všeobecné ustanovenia (postup pred poskytnutím pomoci, kumulácia, transparentnosť a kontrola pomoci)

Číslo pomoci: XA 276/07

Členský štát: Slovinská republika

Región: Območje občine Kostanjevica na Krki

Názov schémy štátnej pomoci alebo názov podniku prijímajúceho individuálnu štátnu pomoc: Finančna sredstva za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Kostanjevica na Krki

Právny základ: Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Kostanjevica na Krki za programsko obdobje 2007–2013

Ročné výdavky plánované v rámci schémy štátnej pomoci alebo celková výška individuálnej štátnej pomoci poskytnutej podniku:

 

2007: 11 000 EUR

 

2008: 20 000 EUR

 

2009: 30 000 EUR

 

2010: 30 000 EUR

 

2011: 30 000 EUR

 

2012: 30 000 EUR

 

2013: 30 000 EUR

Maximálna intenzita pomoci:

1.   Investície do poľnohospodárskych podnikov:

50 % oprávnených nákladov v znevýhodnených oblastiach,

40 % oprávnených nákladov v iných oblastiach,

ak sa časť pomoci na investíciu do poľnohospodárskych podnikov vzťahuje na mladých poľnohospodárov do piatich rokov od zahájenia činnosti, príslušný poľnohospodár musí mať menej ako 40 rokov, musí to byť jeho prvý nadobudnutý podnik, musí mať trvalý pobyt na farme, zaviazať sa podnikať v súlade s plánom riadenia farmy a ostať vedúcim a vlastníkom tohto poľnohospodárskeho podniku minimálne 5 rokov po udelení pomoci; v takomto prípade sa podiel verejného financovania zvyšuje o 10 %,

pomoc sa má poskytnúť na investície v oblasti renovácie poľnohospodárskych objektov a nákupu vybavenia určeného na poľnohospodársku výrobu, a na investície do trvalých sadov, meliorácie a úpravy pastvín.

2.   Zachovanie tradičnej krajiny a budov:

na investície do nevýrobných objektov do 100 % skutočných nákladov,

na investície do výrobného majetku do 60 % skutočných nákladov alebo do 75 % v znevýhodnených oblastiach (hospodárske budovy: sýpky, senníky, včelíny, mlyny, píly) pod podmienkou, že investícia nebude mať za následok zvýšenie výroby v poľnohospodárskych podnikoch,

dodatočná pomoc sa môže schváliť vo výške do 100 % na krytie mimoriadnych nákladov, ktoré vznikli použitím tradičných materiálov nutných na zachovanie historických hodnôt budovy.

3.   Pomoc na platby poistného:

výška spolufinancovania obce dopĺňa sumu spolufinancovania poistného zo štátneho rozpočtu do výšky 50 % oprávnených nákladov na poistné na poistenie zasiatych plodín a plodov a na poistenie zvierat v prípade ich úmrtia z dôvodu choroby.

4.   Pomoc na preparcelovanie pozemku:

do 100 % oprávnených nákladov na právne a administratívne úkony.

5.   Pomoc na podporu výroby kvalitných poľnohospodárskych výrobkov:

pomoc sa má poskytnúť do výšky 100 % nákladov v podobe subvencovaných služieb a nesmie obsahovať priame peňažné platby výrobcom.

6.   Udelenie technickej pomoci v poľnohospodárskom sektore:

pomoc sa má poskytnúť do výšky 100 % nákladov súvisiacich so vzdelávaním, poradenskými službami, organizáciou fór, výstav a trhov, rozširovaním vedeckých vedomostí a publikácií. Pomoc sa poskytuje vo forme subvencovaných služieb a nesmie zahŕňať priame peňažné platby poľnohospodárskym výrobcom

Dátum implementácie: Október 2007 (Pomoc bude udelená až po zverejnení súhrnných informácií na internetovej stránke Európskej komisie)

Trvanie schémy štátnej pomoci alebo individuálnej štátnej pomoci: Do 31. decembra 2013

Účel pomoci: Podpora poľnohospodárskych podnikov, mikropodnikateľov

Prehľad článkov nariadenia (ES) č. 1857/2006 a oprávnené náklady: Kapitola II návrhu predpisu o ochrane a stimulácii rozvoja poľnohospodárstva a vidieka v obci Kostanjevica na Krki na programové obdobie 2007 – 2013 zahŕňa také opatrenia, ktoré predstavujú štátnu pomoc v súlade s týmito článkami nariadenia Komisie (ES) č. 1857/2006 z 15. decembra 2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy na štátnu pomoc pre malé a stredné podniky (MSP) pôsobiace v poľnohospodárskej výrobe, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 70/2001 (Ú. v. EÚ L 358, 16.12.2006, s. 3):

článok 4: Investície do poľnohospodárskych podnikov,

článok 5: Zachovanie tradičnej krajiny a budov,

článok 12: Pomoc na platby poistného,

článok 13: Pomoc na preparcelovanie pozemku,

článok 14: Pomoc na podporu výroby kvalitných poľnohospodárskych výrobkov,

článok 15: Udelenie technickej pomoci v poľnohospodárskom sektore

Príslušné odvetvia hospodárstva: Poľnohospodárstvo

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc:

Občina Kostanjevica na Krki

Ljubljanska cesta 7

SLO-8311 Kostanjevica na Krki

Internetová stránka: http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=200787&dhid=91625

Ďalšie informácie: Pomoc na platby poistného na poistenie plodín a úrody zahŕňa nasledujúce nepriaznivé poveternostné udalosti, ktoré možno prirovnať k prírodným katastrofám: jarné vymrznutie, krupobitie, úder blesku, požiar, ktorý je následkom úderu blesku, víchrica a záplavy.

V predpisoch obce sú splnené požiadavky nariadenia (ES) č. 1857/2006 týkajúce sa opatrení, ktoré bude vykonávať obec, a ustanovenia všeobecných predpisov (postup pred poskytnutím pomoci, kumulácia, transparentnosť a kontrola pomoci)

Podpis zodpovednej osoby

Župan

Mojmir PUSTOSLEMŠEK

Číslo pomoci: XA 277/07

Členský štát: Slovinská republika

Región: Območje občine Videm

Názov schémy štátnej pomoci alebo názov podniku prijímajúceho individuálnu štátnu pomoc: Dodeljevanje državnih pomoči za programe razvoja podeželja v občini Videm

Právny základ: Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči in drugih pomoči, ter ukrepov za programe razvoja podeželja v občini Videm

Ročné výdavky plánované v rámci schémy štátnej pomoci alebo celková výška individuálnej štátnej pomoci poskytnutej podniku:

 

2007: 12 074 EUR

 

2008: 12 500 EUR

 

2009: 13 000 EUR

 

2010: 13 500 EUR

 

2011: 14 000 EUR

 

2012: 14 500 EUR

 

2013: 15 000 EUR

Maximálna intenzita pomoci:

1.   Investície do poľnohospodárskych podnikov prvovýroby:

do 50 % oprávnených nákladov v znevýhodnených oblastiach,

do 40 % oprávnených nákladov v ostatných oblastiach,

do 50 % oprávnených nákladov v ostatných regiónoch, v prípade investícií udelených mladým poľnohospodárom do piatich rokov od začatia podnikania.

Pomoc je určená na investície v oblasti renovácie poľnohospodárskych objektov a nákupu vybavenia určeného na poľnohospodársku výrobu a na investície do trvalých sadov, vylepšenia kvality pôdy a úpravy pastvín.

2.   Zachovanie tradičnej krajiny a budov:

do 60 % skutočných nákladov, resp. do 75 % v znevýhodnených oblastiach, na investície do výrobného majetku na statkoch pod podmienkou, že investícia nebude mať za následok zvýšenie výroby v poľnohospodárskych podnikoch,

do 100 % oprávnených nákladov na investície určené na zachovanie dedičných hodnôt, ktoré nemajú výrobný charakter a nachádzajú sa v poľnohospodárskej usadlosti (archeologické alebo historické pamiatky),

doplnková pomoc sa môže poskytnúť v miere až do 100 % na krytie mimoriadnych nákladov, ktoré vznikli použitím tradičných materiálov nutných na zachovanie tradičných charakteristických znakov budovy.

3.   Pomoc na platby poistného:

pomoc obce dopĺňa poistné spolufinancované zo štátneho rozpočtu až do výšky 50 % oprávnených nákladov na poistné na poistenie zasiatych plodín a plodov a na poistenie zvierat pre prípad ich úmrtia z dôvodu choroby.

4.   Pomoc na preparcelovanie pozemku:

do 100 % oprávnených nákladov na právne a administratívne úkony, vrátane geodetických nákladov.

5.   Podpora výroby kvalitných poľnohospodárskych výrobkov:

pomoc sa poskytuje do výšky 100 % vo forme subvencovaných služieb a nezahŕňa priame peňažné platby poľnohospodárskym výrobcom.

6.   Technická pomoc v odvetví poľnohospodárstva:

pomoc sa poskytuje do výšky 100 % nákladov v oblasti vzdelávania, školenia poľnohospodárov, na financovanie nahradenia poľnohospodára v čase jeho neprítomnosti, poradenských služieb poskytovaných tretími stranami, organizácie fór, súťaží, výstav, trhov, publikácií, ako napr. katalógov a internetových stránok. Pomoc sa poskytuje vo forme subvencovaných služieb a nesmie zahŕňať priame peňažné platby poľnohospodárskym výrobcom

Dátum implementácie: Október 2007 (Pomoc bude udelená až po zverejnení súhrnných informácií na internetovej stránke Európskej komisie)

Trvanie schémy štátnej pomoci alebo individuálnej štátnej pomoci: Do 31. decembra 2013

Účel pomoci: Podpora MSP

Prehľad článkov nariadenia (ES) č. 1857/2006 a oprávnené náklady: Kapitola II návrhu predpisu o poskytovaní štátnej pomoci a inej pomoci a iných opatrení na programy rozvoja vidieka v obci Videm zahŕňa také opatrenia, ktoré predstavujú štátnu pomoc v súlade s týmito článkami nariadenia Komisie (ES) č. 1857/2006 z 15. decembra 2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy na štátnu pomoc pre malé a stredné podniky (MSP) pôsobiace v poľnohospodárskej výrobe, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 70/2001 (Ú. v. EÚ L 358, 16.12.2006, s. 3):

článok 4: Investície do poľnohospodárskych podnikov,

článok 5: Zachovanie tradičnej krajiny a budov,

článok 12: Pomoc na platby poistného,

článok 13: Pomoc na preparcelovanie pozemku,

článok 14: Pomoc na podporu výroby kvalitných poľnohospodárskych výrobkov,

článok 15: Udelenie technickej pomoci v poľnohospodárskom sektore

Príslušné odvetvia hospodárstva: Poľnohospodárstvo

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc:

Občina Videm

Videm pri Ptuju 54

SLO-2284 Videm pri Ptuju

Internetová stránka: http://ls.lex-localis.info/UradnoGlasiloObcin/VsebinaDokumenta.aspx?SectionID=fddd663f-924f-4244-9a05-d3389bdf4bbc

Ďalšie informácie: Pomoc na platby poistného na poistenie plodín a úrody zahŕňa nasledujúce nepriaznivé poveternostné udalosti, ktoré možno prirovnať k prírodným katastrofám: jarné vymrznutie, krupobitie, úder blesku, požiar, ktorý je následkom úderu blesku, víchrica a záplavy.

V predpisoch obce sú splnené požiadavky nariadenia (ES) č. 1857/2006 týkajúce sa opatrení, ktoré bude vykonávať obec, a ustanovenia všeobecných predpisov (postup pred poskytnutím pomoci, kumulácia, transparentnosť a kontrola pomoci)

Podpis zodpovednej osoby

Direktorica občinske uprave

občine Videm

Mag. Darinka RATAJC

Číslo pomoci: XA 278/07

Členský štát: Slovinská republika

Región: Območje občine Jesenice

Názov schémy štátnej pomoci alebo názov podniku prijímajúceho individuálnu štátnu pomoc: Programi razvoja podeželja v občini Jesenice 2007–2013

Právny základ: Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Jesenice (II. poglavje Pravilnika)

Ročné výdavky plánované v rámci schémy štátnej pomoci alebo celková výška individuálnej štátnej pomoci poskytnutej podniku: Plánované ročné výdavky:

2007: 39 642 EUR

2008: 40 476 EUR

2009: 41 312 EUR

2010: 42 147 EUR

2011: 42 981 EUR

2012: 43 884 EUR

2013: 44 805 EUR

Maximálna intenzita pomoci:

1.   Investície do poľnohospodárskych podnikov na prvovýrobu:

do 50 % oprávnených nákladov v znevýhodnených oblastiach a do 40 % oprávnených nákladov na investície v iných oblastiach.

Pomoc je učená na investície v oblasti renovácie poľnohospodárskych objektov a nákupu vybavenia učeného na poľnohospodársku výrobu a na investície do trvalých sadov, vylepšenia kvality pôdy a úpravy pastvín.

2.   Zachovanie tradičných budov:

do 100 % oprávnených nákladov na investície do nevýrobných objektov,

do 75 % skutočných nákladov na investície do výrobného majetku v znevýhodnených oblastiach a do 60 % v iných oblastiach pod podmienkou, že investícia nebude mať za následok zvýšenie výroby v poľnohospodárskych podnikoch.

3.   Pomoc na platenie poistného:

pomoc dopĺňa poistné spolufinancované zo štátneho rozpočtu až do výšky 50 % oprávnených nákladov na poistné na poistenie zasiatych plodín a plodov a na poistenie zvierat pre prípad ich úmrtia z dôvodu choroby.

4.   Preparcelovanie pozemkov:

do 50 % skutočných nákladov na právne a administratívne úkony.

5.   Zaistenie technickej pomoci v odvetví poľnohospodárstva:

do 50 % oprávnených nákladov v oblasti vzdelávania, školenia poľnohospodárov, poradenských služieb, organizácie fór, súťaží, výstav, trhov, publikácií, katalógov, internetových stránok a na financovanie nahradenia poľnohospodára v čase jeho neprítomnosti. Pomoc sa poskytuje vo forme subvencovaných služieb a nezahŕňa priame peňažné platby výrobcom

Dátum implementácie: Október 2007 (Pomoc bude udelená až po zverejnení súhrnných informácií na internetovej stránke Európskej komisie)

Trvanie schémy štátnej pomoci alebo individuálnej štátnej pomoci: Do 31. decembra 2013

Účel pomoci: Podpora MSP

Prehľad článkov nariadenia (ES) č. 1857/2006 a oprávnené náklady: Kapitola II predpisu o poskytovaní štátnej pomoci na ochranu a rozvoj poľnohospodárstva, lesníctva a vidieka v obci Jesenice zahŕňa také opatrenia, ktoré predstavujú štátnu pomoc v súlade s týmito článkami nariadenia Komisie (ES) č. 1857/2006 z 15. decembra 2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy na štátnu pomoc pre malé a stredné podniky (MSP) pôsobiace v poľnohospodárskej výrobe, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 70/2001 (Ú. v. EÚ L 358, 16.12.2006, s. 3):

článok 4: Investície do poľnohospodárskych podnikov,

článok 5: Zachovanie tradičnej krajiny a budov,

článok 12: Pomoc na platby poistného,

článok 13: Pomoc na preparcelovanie pozemku,

článok 15: Udelenie technickej pomoci v poľnohospodárskom sektore

Príslušné odvetvia hospodárstva: Poľnohospodárstvo

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc:

Občina Jesenice

Cesta železarjev 6

SLO-4270 Jesenice

Internetová stránka: http://www.uradni-list.si/_pdf/2007/Ur/u2007087.pdf

Ďalšie informácie: Pomoc na platby poistného na poistenie plodín a úrody zahŕňa nasledujúce nepriaznivé poveternostné udalosti, ktoré možno prirovnať k prírodným katastrofám: jarné vymrznutie, krupobitie, úder blesku, požiar, ktorý je následkom úderu blesku, víchrica a záplavy.

V predpisoch obce sú splnené požiadavky nariadenia (ES) č. 1857/2006 týkajúce sa opatrení, ktoré bude vykonávať obec, a ustanovenia všeobecných predpisov (postup pred poskytnutím pomoci, kumulácia, transparentnosť a kontrola pomoci)


V Oznamy

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

Komisia

20.6.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 155/31


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Vec COMP/M.5046 – Friesland/Campina)

(Text s významom pre EHP)

(2008/C 155/06)

1.

Komisii bolo dňa 12. júna 2008 podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1) doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii, ktorou podnik Zuivelcoöperatie Friesland Foods U.A. („Coöperatie Friesland“, Holandsko) a jeho dcérsky podnik Koninklijke Friesland Foods NV („Friesland“, Holandsko) vstupujú v zmysle článku 3 ods. 1 písm. a) nariadenia Rady do fúzie s podnikom Zuivelcoöperatie Campina U.A. („Coöperatie Campina“, Holandsko) a jeho dcérskym podnikom Campina BV („Campina“, Holandsko).

2.

Predmet činnosti dotknutých podnikov:

Friesland: obstarávanie a spracovanie nespracovaného mlieka, rozvoj výroby a predaj mliečnych a iných produktov spotrebiteľom a priemyselným odberateľom,

Campina: obstarávanie a spracovanie nespracovaného mlieka, rozvoj výroby a predaj mliečnych a iných produktov spotrebiteľom a priemyselným odberateľom.

3.

Na základe predbežného posúdenia a bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie v tejto veci, sa Komisia domnieva, že oznámená transakcia by mohla spadať do rozsahu pôsobnosti nariadenia (ES) č. 139/2004.

4.

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr do 10 dní od dátumu uverejnenia tohto oznámenia. Pripomienky je možné zaslať faxom [fax: (32-2) 296 43 01 alebo 296 72 44] alebo poštou s uvedením referenčného čísla COMP/M.5046 – Friesland/Campina na túto adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1.


20.6.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 155/32


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Vec COMP/M.5182 – Shell/BP/AFS/GlobeFuel)

Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní

(Text s významom pre EHP)

(2008/C 155/07)

1.

Komisii bolo dňa 10. júna 2008 podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1) doručné oznámenie o zamýšľanej koncentrácii, ktorou podnik Shell Deutschland Oil GmbH („SDO“, Nemecko) patriaci do skupiny Shell („Shell“, Spojené kráľovstvo), podnik Deutsche BP AG („Deutsche BP“, Nemecko) patriaci do skupiny BP („BP“, Spojené kráľovstvo) a podnik AFS Aviation Fuel Services GmbH („AFS“, Nemecko) v konečnom dôsledku spoločne kontrolovaný podnikom BP a skupinou Lufthansa („Lufthansa“, Nemecko) získavajú v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady spoločnú kontrolu nad podnikom GlobeFuel Systems & Services GmbH („GlobeFuel“, Nemecko) prostredníctvom kúpy akcií.

2.

Predmet činnosti dotknutých podnikov:

SDO: pôsobí v oblasti prieskumu, produkcie a predaja ropy a zemného plynu, ako aj v oblasti výroby a predaja ropných produktov a chemických látok,

Deutsche BP: pôsobí v oblasti prieskumu, sprístupňovania a produkcie ropy a plynu, ako aj v oblasti rafinácie a výroby ropných produktov a petrochemických výrobkov a ich uvádzania na trh,

AFS: poskytovateľ tzv. „into-plane“ služieb, t. j. služieb v oblasti zásobovania lietadiel palivom, pôsobí tiež v oblasti výstavby palivových skladov, vývoja a poradenských služieb v oblasti konštrukcie vozidiel na doplňovanie paliva a v oblasti dopravnej logistiky,

GlobeFuel: poskytovateľ integrovaných IT riešení pre „into-plane“ služby.

3.

Na základe predbežného posúdenia a bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie v tejto veci, sa Komisia domnieva, že oznámená transakcia by mohla spadať do rozsahu pôsobnosti nariadenia (ES) č. 139/2004. V súlade s oznámením Komisie týkajúcim sa zjednodušeného konania pre posudzovanie určitých druhov koncentrácií podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (2) je potrebné uviesť, že túto vec je možné posudzovať v súlade s postupom stanoveným v oznámení.

4.

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr do 10 dní od dátumu uverejnenia tohto oznámenia. Pripomienky je možné zaslať faxom [fax: (32-2) 296 43 01 alebo 296 72 44] alebo poštou s uvedením referenčného čísla COMP/M.5182 – Shell/BP/AFS/GlobeFuel na túto adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ C 56, 5.3.2005, s. 32.


20.6.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 155/33


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Vec COMP/M.5158 – Strabag/Kirchhoff)

(Text s významom pre EHP)

(2008/C 155/08)

1.

Komisii bolo dňa 10. júna 2008 podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1) doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii, ktorou podnik Strabag SE („Strabag“, Rakúsko) kontrolovaný podnikom Rasperia Trading Limited („Rasperia“, Cyprus), ktorý je kontrolovaný Olegom Deripaskym, ktorý kontroluje podnik Basic Element Company („Basic Element“, Rusko), podnik Raiffeisen-Holding Niederösterreich-Wien reg. Gen.m.b.H („Raiffeisen Holding“, Rakúsko), podnik Uniqa Versicherungen AG („Uniqa“, Rakúsko), a Dr. Hans Peter Haselsteiner získavajú v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady kontrolu nad celým podnikom F. Kirchhoff AG („Kirchhoff“, Nemecko) prostredníctvom kúpy akcií.

2.

Predmet činnosti dotknutých podnikov:

Strabag: služby v oblasti stavebníctva a stavebné materiály,

Rasperia/Basic Element: aktivity v oblasti energetiky, komodít, letectva, strojárstva, finančných služieb, stavebníctva, stavebných materiálov,

Raiffeisen Holding: držba majetkových podielov v rôznych priemyselných odvetviach,

Uniqa: poisťovníctvo,

Dr. Hans Peter Haselsteiner: majetkový podiel v podniku Strabag,

Kirchhoff: stavebníctvo a stavebné materiály.

3.

Na základe predbežného posúdenia a bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie v tejto veci, sa Komisia domnieva, že oznámená transakcia by mohla spadať do rozsahu pôsobnosti nariadenia (ES) č. 139/2004.

4.

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr do 10 dní od dátumu uverejnenia tohto oznámenia. Pripomienky je možné zaslať faxom [fax: (32-2) 296 43 01 alebo 296 72 44] alebo poštou s uvedením referenčného čísla COMP/M.5158 – Strabag/Kirchhoff na túto adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1.


20.6.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 155/34


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Vec COMP/M.5186 – Investor AB/Altor/Lindorff JV)

Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní

(Text s významom pre EHP)

(2008/C 155/09)

1.

Komisii bolo dňa 11. júna 2008 podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1) doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii, ktorou podniky Investor AB („Investor“, Švédsko) a Altor Fund II a Altor 2003 (spolu ďalej len „Altor“, Švédsko) získavajú v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady spoločnú kontrolu nad podnikom Lindorff Group AB („Lindorff“, Švédsko), ktorý je v súčasnosti výlučne kontrolovaný podnikom Altor 2003 Fund, prostredníctvom kúpy akcií.

2.

Predmet činnosti dotknutých podnikov:

Investor: investičná holdingová spoločnosť kótovaná na burze cenných papierov v Štokholme,

Altor: súkromné majetkové investičné fondy, do portfólia ktorých patria spoločnosti pôsobiace v rôznych priemyselných odvetviach,

Lindorff: služby vymáhania pohľadávok pre klientov z odvetvia bankovníctva, financií, telekomunikácií, obchodu, verejných služieb a verejného sektora.

3.

Na základe predbežného posúdenia a bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie v tejto veci, sa Komisia domnieva, že oznámená transakcia by mohla spadať do rozsahu pôsobnosti nariadenia (ES) č. 139/2004. V súlade s oznámením Komisie týkajúcim sa zjednodušeného konania pre posudzovanie určitých druhov koncentrácií podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (2) je potrebné uviesť, že túto vec je možné posudzovať v súlade s postupom stanoveným v oznámení.

4.

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr do 10 dní od dátumu uverejnenia tohto oznámenia. Pripomienky je možné zaslať faxom [fax: (32-2) 296 43 01 alebo 296 72 44] alebo poštou s uvedením referenčného čísla COMP/M.5186 – Investor AB/Altor/Lindorff JV na túto adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ C 56, 5.3.2005, s. 32.