ISSN 1725-5236

Úradný vestník

Európskej únie

C 111

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 51
6. mája 2008


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

I   Uznesenia, odporúčania a stanoviská

 

ODPORÚČANIA

 

Európsky parlament
Rada

2008/C 111/01

Odporúčanie Európskeho parlamentu a Rady z 23. apríla 2008 o vytvorení európskeho kvalifikačného rámca pre celoživotné vzdelávanie ( 1 )

1

 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Komisia

2008/C 111/02

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Prípad COMP/M.4999 – Heineken/Scottish & Newcastle assets) ( 1 )

8

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Komisia

2008/C 111/03

Úroková miera použitá Európskou centrálnou bankou pri hlavných refinančných operáciách: 4,26 % dňa 1. mája 2008 — Výmenný kurz eura

9

2008/C 111/04

Výmenný kurz eura

10

2008/C 111/05

Správny výbor Európskych spoločenstiev pre sociálne zabezpečenie migrujúcich pracovníkov — Prepočítavací kurz mien podľa nariadenia Rady (EHS) č. 574/72

11

 

INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

2008/C 111/06

Súhrnné informácie oznámené členskými štátmi o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 1857/2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na štátnu pomoc malým a stredným podnikom pôsobiacim vo výrobe, spracovaní a odbyte poľnohospodárskych výrobkov, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 70/2001

13

2008/C 111/07

Informácie oznámené členskými štátmi o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 70/2001 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na štátnu pomoc malým a stredným podnikom

18

2008/C 111/08

Informácie oznámené členskými štátmi o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 70/2001 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na štátnu pomoc malým a stredným podnikom

22

2008/C 111/09

Súhrnné informácie oznámené členskými štátmi o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 1857/2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na štátnu pomoc malým a stredným podnikom pôsobiacim vo výrobe, spracovaní a odbyte poľnohospodárskych výrobkov, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 70/2001

25

2008/C 111/10

Oznámenie Komisie v rámci implementácie smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/23/ES o aproximácii zákonov členských štátov týkajúcich sa tlakových zariadení ( 1 )

26

2008/C 111/11

Oznámenie Komisie podľa článku 4 ods. 1 písm. a) nariadenia Rady (EHS) č. 2408/92 — Uloženie záväzkov služby vo verejnom záujme vo vzťahu k pravidelným leteckým dopravným službám na trase medzi Ostravou (OSR) a Bruselom (BRU) ( 1 )

42

2008/C 111/12

Oznámenie Komisie podľa článku 4 ods. 1 písm. a) nariadenia Rady (EHS) č. 2408/92 — Uloženie záväzkov služby vo verejnom záujme vo vzťahu k pravidelným leteckým dopravným službám na trase medzi Ostravou (OSR) a Amsterdamom (AMS) ( 1 )

43

2008/C 111/13

Oznámenie Komisie podľa článku 4 ods. 1 písm. a) nariadenia Rady (EHS) č. 2408/92 — Uloženie záväzkov služby vo verejnom záujme vo vzťahu k pravidelným leteckým dopravným službám na trase medzi Ostravou (OSR) a Londýnom (LTN) ( 1 )

44

 

V   Oznamy

 

ADMINISTRATÍVNE POSTUPY

 

Komisia

2008/C 111/14

Výzva na predkladanie ponúk v rámci pracovného programu Kapacity siedmeho rámcového programu ES v oblasti výskumu, technického vývoja a demonštračných aktivít

45

 

Európska environmentálna agentúra

2008/C 111/15

Výzva pre expertov na prejavenie záujmu o členstvo vo Vedeckom výbore Európskej environmentálnej agentúry (EEA)

46

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA SPOLOČNEJ OBCHODNEJ POLITIKY

 

Komisia

2008/C 111/16

Oznámenie o nastávajúcom uplynutí platnosti niektorých antidumpingových opatrení

50

 

INÉ AKTY

 

Komisia

2008/C 111/17

Uverejnenie žiadosti o zmenu a doplnenie podľa článku 6 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 510/2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín

51

 

Korigendum

2008/C 111/18

Zápisnica o opravách k Lisabonskej zmluve, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskej únii a Zmluva o založení Európskeho spoločenstva podpísanej v Lisabone 13. decembra 2007(Ú. v. EÚ C 306, 17.12.2007)

56

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 


I Uznesenia, odporúčania a stanoviská

ODPORÚČANIA

Európsky parlament Rada

6.5.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 111/1


ODPORÚČANIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

z 23. apríla 2008

o vytvorení európskeho kvalifikačného rámca pre celoživotné vzdelávanie

(Text s významom pre EHP)

(2008/C 111/01)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 149 ods. 4 a článok 150 ods. 4,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov (2),

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (3),

keďže:

(1)

Rozvoj a uznávanie vedomostí, zručností a kompetencií občanov sú kľúčové pre individuálny rast, konkurencieschopnosť, zamestnanosť a sociálnu súdržnosť v Spoločenstve. Takýto rozvoj a uznávanie by mali pracujúcim a študujúcim uľahčiť nadnárodnú mobilitu a mali by prispieť k splneniu požiadaviek dopytu a ponuky na európskom trhu práce. Prístup k celoživotnému vzdelávaniu a účasť na ňom pre všetkých vrátane znevýhodnených osôb a využívanie kvalifikácií by sa preto na národnej úrovni a na úrovni Spoločenstva mali podporovať a zlepšovať.

(2)

Na zasadnutí Európskej rady v Lisabone v roku 2000 sa dospelo k záveru, že zvýšená transparentnosť kvalifikácií by mala byť jednou z hlavných zložiek potrebných na to, aby sa systémy vzdelávania a odbornej prípravy v Spoločenstve prispôsobili požiadavkám spoločnosti založenej na vedomostiach. Okrem toho na zasadnutí Európskej rady v Barcelone v roku 2002 sa požadovala užšia spolupráca v sektore vysokých škôl a zlepšenie transparentnosti a metód uznávania v oblasti odborného vzdelávania a prípravy.

(3)

Uznesením Rady z 27. júna 2002 o celoživotnom vzdelávaní (4) bola Komisia vyzvaná, aby v úzkej spolupráci s Radou a členskými štátmi vyvinula rámec na uznávanie kvalifikácií v oblasti vzdelávania, ako aj odbornej prípravy, postupujúc na základe výsledkov bolonského procesu a podporujúc podobné činnosti v oblasti odbornej prípravy.

(4)

Spoločné správy Rady a Komisie o vykonávaní pracovného programu „Vzdelávanie a odborná príprava 2010“, prijaté v rokoch 2004 a 2006, podčiarkli potrebu rozvoja európskeho kvalifikačného rámca.

(5)

V kontexte kodanského procesu závery Rady a zástupcov vlád členských štátov v rámci Rady z 15. novembra 2004 o budúcich prioritách posilnenej európskej spolupráce v oblasti odborného vzdelávania a prípravy dali prednosť rozvoju otvoreného a flexibilného európskeho kvalifikačného rámca, založeného na transparentnosti a vzájomnej dôvere, ktorý by mal byť spoločným referenčným bodom pokrývajúcim tak vzdelávanie, ako aj odbornú prípravu.

(6)

V súlade so závermi Rady o spoločných európskych zásadách v oblasti zabezpečovania a uznávania neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa z 28. mája 2004 by sa mala podporovať validácia výsledkov neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa.

(7)

Na zasadnutiach Európskej rady v Bruseli v marci 2005 a v marci 2006 sa podčiarkla dôležitosť prijatia európskeho kvalifikačného rámca.

(8)

Toto odporúčanie berie do úvahy rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 2241/2004/ES z 15. decembra 2004 o jednotnom rámci Spoločenstva pre transparentnosť kvalifikácií a schopností (Europass) (5) a odporúčanie Európskeho parlamentu a Rady 2006/962/ES z 18. decembra 2006 o kľúčových zručnostiach pre celoživotné vzdelávanie (6).

(9)

Toto odporúčanie je v súlade s rámcom pre európsky priestor vysokoškolského vzdelávania a deskriptormi jednotlivých cyklov odsúhlasených na stretnutí ministrov zodpovedných za vysokoškolské vzdelávanie v 45 európskych krajinách, ktoré sa konalo 19. a 20. mája 2005 v Bergene v rámci bolonského procesu.

(10)

Závery Rady o zabezpečení kvality odborného vzdelávania a prípravy z 23. a 24. mája 2004, odporúčanie Európskeho parlamentu a Rady 2006/143/ES z 15. februára 2006 o ďalšej európskej spolupráci v oblasti zabezpečovania kvality vyššieho vzdelávania (7) a štandardy a usmernenia na zaistenie kvality v európskom priestore vysokoškolského vzdelávania, odsúhlasené ministrami zodpovednými za vysokoškolské vzdelávanie na ich zasadnutí v Bergene obsahujú spoločné zásady pre zabezpečenie kvality, ktoré by mali podporiť vykonávanie európskeho kvalifikačného rámca.

(11)

Toto odporúčanie sa uplatňuje bez toho, aby bola dotknutá smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií (8), ktorou sa udeľujú práva a povinnosti príslušnému vnútroštátnemu orgánu i migrantovi. Odkaz na úrovne kvalifikácií európskeho kvalifikačného rámca by nemal ovplyvniť prístup na trh práce v prípadoch, kedy boli odborné kvalifikácie uznané v súlade so smernicou 2005/36/ES.

(12)

Cieľom tohto odporúčania je vytvoriť spoločný referenčný rámec, ktorý by mal slúžiť ako výkladový prostriedok medzi rôznymi kvalifikačnými systémami a ich úrovňami, či už pre všeobecné a vysokoškolské vzdelávanie alebo pre odborné vzdelávanie a prípravu. Týmto sa zvýši transparentnosť, porovnateľnosť a prenosnosť kvalifikácií občanov vydaných v súlade s praxou v rôznych členských štátoch. Každá kvalifikačná úroveň by mala byť v zásade dosiahnuteľná prostredníctvom rôznych vzdelávacích ciest a kariérneho rastu. Európsky kvalifikačný rámec by mal navyše umožniť medzinárodným sektorovým organizáciám, aby svoje kvalifikačné systémy uviedli do súvislosti so spoločným európskym referenčným bodom, a ukázať tým vzájomné postavenie medzinárodných sektorových kvalifikácií a národných kvalifikačných systémov. Toto odporúčanie preto prispieva k širším cieľom podpory celoživotného vzdelávania a zvýšenia schopnosti zamestnať sa, mobility a sociálnej integrácie pracujúcich a študujúcich. Transparentné zásady zabezpečenia kvality a výmena informácií podporia jeho vykonávanie tým, že prispejú k budovaniu vzájomnej dôvery.

(13)

Toto odporúčanie by malo prispieť k modernizácii systémov vzdelávania a odbornej prípravy, k prepojeniu medzi vzdelávaním, odbornou prípravou a zamestnanosťou, k premosteniu medzi formálnym vzdelávaním, neformálnym vzdelávaním a informálnym učením sa a malo by tiež viesť k validácii výsledkov vzdelávania získaných v praxi.

(14)

Toto odporúčanie nenahrádza ani nevymedzuje národné kvalifikačné systémy a/alebo kvalifikácie. Európsky kvalifikačný rámec neopisuje špecifické kvalifikácie alebo kompetencie jednotlivca a ku konkrétnej kvalifikácii by sa mal uviesť odkaz na príslušnú úroveň európskeho kvalifikačného rámca prostredníctvom príslušných národných kvalifikačných systémov.

(15)

Vzhľadom na jeho nezáväzný charakter je toto odporúčanie v súlade so zásadou subsidiarity prostredníctvom podporovania a dopĺňania činností členských štátov uľahčenia ďalšej spolupráce medzi nimi s cieľom zvýšiť transparentnosť a podporovať mobilitu a celoživotné vzdelávanie. Malo by sa vykonať v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a praxou.

(16)

Keďže cieľ tohto odporúčania, a to vytvorenie spoločného referenčného rámca, ktorý slúži ako výkladový prostriedok medzi rôznymi kvalifikačnými systémami a ich úrovňami, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodov jeho rozsahu a dôsledkov ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Spoločenstva, môže Spoločenstvo prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto odporúčanie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie uvedeného cieľa,

TÝMTO ODPORÚČAJÚ, ABY ČLENSKÉ ŠTÁTY:

1.

používali európsky kvalifikačný rámec ako referenčný nástroj na porovnávanie kvalifikačných úrovní rôznych kvalifikačných systémov a podporovali celoživotné vzdelávanie a rovnosť príležitostí v spoločnosti založenej na vedomostiach, ako aj prehlbovanie integrácie európskeho pracovného trhu, a rešpektovali pritom bohatú rozmanitosť národných vzdelávacích systémov;

2.

do roku 2010 uviedli svoje národné kvalifikačné systémy do súladu s európskym kvalifikačným rámcom, najmä transparentným porovnaním svojich kvalifikačných úrovní s úrovňami uvedenými v prílohe II a rozvinutím národných kvalifikačných rámcov, tam kde to je vhodné v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a postupmi;

3.

v prípade potreby prijali opatrenia, aby do roku 2012 všetky nové osvedčenia o kvalifikácii, diplomy a dokumenty Europass vydané príslušnými orgánmi obsahovali prostredníctvom národných kvalifikačných systémov jasný odkaz na príslušnú úroveň európskeho kvalifikačného rámca;

4.

pri definovaní a opisovaní kvalifikácií používali prístup založený na výsledkoch vzdelávania a podporovali validáciu platnosti neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa v súlade so spoločnými európskymi zásadami dohodnutými v záveroch Rady z 28. mája 2004 a venovali pritom osobitnú pozornosť tým občanom, u ktorých je najvyššia pravdepodobnosť nezamestnanosti alebo neistých foriem zamestnania, a ktorým môže tento prístup pomôcť zvýšiť účasť na celoživotnom vzdelávaní a prístup na pracovný trh;

5.

podporovali a uplatňovali zásady zabezpečenia kvality vo vzdelávaní a odbornej príprave, stanovené v prílohe III, pri porovnávaní kvalifikácií vysokoškolského vzdelávania a odborného vzdelávania a prípravy v rámci národných kvalifikačných systémov s európskym kvalifikačným rámcom;

6.

určili národné koordinačné miesta, prepojené na konkrétne štruktúry a požiadavky členských štátov, na podporu, a v súvislosti s inými relevantnými vnútroštátnymi orgánmi, na usmerňovanie vzťahu medzi národnými kvalifikačnými systémami a európskym kvalifikačným rámcom, s cieľom podporiť kvalitu a transparentnosť uvedeného vzťahu.

K úlohám týchto národných koordinačných miest by malo patriť:

a)

porovnávanie kvalifikačných úrovní v rámci národných kvalifikačných systémov s úrovňami európskeho kvalifikačného rámca uvedenými v prílohe II;

b)

zabezpečovanie toho, aby bola metodika používaná na porovnávanie národných kvalifikačných úrovní s európskym kvalifikačným rámcom transparentná s cieľom na jednej strane uľahčiť porovnávanie medzi nimi a na strane druhej zaručiť uverejnenie vyplývajúcich rozhodnutí;

c)

poskytovanie prístupu k informáciám a usmernenia zúčastneným stranám o tom, do akej miery sú národné kvalifikácie porovnateľné s európskym kvalifikačným rámcom prostredníctvom národných kvalifikačných systémov;

d)

podporovanie účasti všetkých príslušných zúčastnených strán vrátane, podľa platných vnútroštátnych právnych predpisov a postupov, inštitúcií vysokoškolského vzdelávania, inštitúcií odborného vzdelávania a prípravy, sociálnych partnerov, sektorov a odborníkov v oblasti porovnávania a používania kvalifikácií na európskej úrovni.

SCHVAĽUJÚ ZÁMER KOMISIE:

1.

podporovať členské štáty pri vykonávaní uvedených úloh a medzinárodné sektorové organizácie pri používaní referenčných úrovní a zásad európskeho kvalifikačného rámca ako je stanovené v tomto odporúčaní, najmä uľahčením spolupráce, výmeny osvedčených postupov a testovania, prostredníctvom, okrem iného, využitia dobrovoľnej vzájomnej kontroly a pilotných projektov v rámci programov Spoločenstva, usporadúvaním informačných a konzultačných akcií s výbormi pre sociálny dialóg a prípravou podporného a usmerňovacieho materiálu;

2.

zriadiť do 23. apríla 2009 poradnú skupinu pre európsky kvalifikačný rámec, ktorú tvoria zástupcovia členských štátov a ktorá prípadne zahŕňa európskych sociálnych partnerov a iných zúčastnených strán, zodpovednú za zabezpečovanie celkovej súdržnosti a podpory transparentnosti procesu porovnávania kvalifikačných systémov s európskym kvalifikačným rámcom;

3.

v spolupráci s členskými štátmi a na základe konzultácií s dotknutými zúčastnenými stranami posúdiť a zhodnotiť opatrenia prijaté ako reakciu na toto odporúčanie vrátane pôsobnosti a dĺžky poradnej skupiny a do 23. apríla 2013 predložiť správu Európskemu parlamentu a Rade o získaných skúsenostiach a dôsledkoch pre budúcnosť vrátane, ak je to potrebné, prípadného preskúmania a revízie tohto odporúčania;

4.

podporovať úzke prepojenie medzi európskym kvalifikačným rámcom a existujúcimi alebo budúcimi európskymi systémami prenosu a akumulácie kreditov vo vysokoškolskom vzdelávaní, odbornom vzdelávaní a príprave s cieľom zlepšiť mobilitu občanov a uľahčiť uznávanie výsledkov vzdelávania.

V Štrasburgu 23. apríla 2008

Za Európsky parlament

predseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

predseda

J. LANARČIČ


(1)  Ú. v. EÚ C 175, 27.7.2007, s. 74.

(2)  Ú. v. EÚ C 146, 30.6.2007, s. 77.

(3)  Stanovisko Európskeho parlamentu z 24. októbra 2007 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady zo 14. februára 2008.

(4)  Ú. v. ES C 163, 9.7.2002, s. 1.

(5)  Ú. v. EÚ L 390, 31.12.2004, s. 6.

(6)  Ú. v. EÚ L 394, 30.12.2006, s. 10.

(7)  Ú. v. EÚ L 64, 4.3.2006, s. 60.

(8)  Ú. v. EÚ L 255, 30.9.2005, s. 22. Smernica zmenená a doplnená smernicou Rady 2006/100/ES (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 141).


PRÍLOHA I

Vymedzenia pojmov

Na účely tohto odporúčania sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

a)

„kvalifikácia“ je formálny výsledok procesu hodnotenia a validácie, ktorý sa získa, keď príslušný orgán určí, že jednotlivec dosiahol výsledky vzdelávania zodpovedajúce daným štandardom;

b)

„národný kvalifikačný systém“ sú všetky aspekty činnosti členských štátov týkajúce sa uznávania vzdelávacích a iných mechanizmov, ktoré spájajú vzdelávanie a odbornú prípravu s trhom práce a občianskou spoločnosťou. Toto zahŕňa rozvoj a vykonávanie inštitucionálnych dojednaní a postupov týkajúcich sa zabezpečovania kvality, hodnotenia a priznávania kvalifikácií. Národný kvalifikačný systém môže pozostávať z viacerých podsystémov a môže zahŕňať národný kvalifikačný rámec;

c)

„národný kvalifikačný rámec“ je nástroj na klasifikáciu kvalifikácií podľa súboru kritérií pre dosiahnuté špecifikované stupne vzdelania, ktorého cieľom je zahrnúť a koordinovať národné kvalifikačné podsystémy a zlepšiť transparentnosť, prístup, rozvoj a kvalitu kvalifikácií vo vzťahu k trhu práce a občianskej spoločnosti;

d)

„sektor“ je zoskupenie odborných činností na základe ich hlavnej hospodárskej funkcie, výrobku, služby alebo technológie;

e)

„medzinárodná sektorová organizácia“ je združenie národných organizácií, ktoré zahŕňa napríklad zamestnávateľov a odborné orgány, ktoré zastupujú záujmy národných sektorov;

f)

„výsledky vzdelávania“ vyjadrujú to, čo učiaci sa vie, chápe a je schopný urobiť pri ukončení procesu vzdelávania, ktoré sú definované z hľadiska vedomostí, zručností a kompetencií;

g)

„vedomosť“ je výsledok osvojenia si informácií prostredníctvom učenia. Vedomosti sú súborom faktov, zásad, teórií a postupov, ktoré sa vzťahujú na oblasť práce a štúdia. V kontexte európskeho kvalifikačného rámca sa vedomosti opisujú ako teoretické a/alebo faktické;

h)

„zručnosť“ je spôsobilosť uplatňovať vedomosti a využívať know-how na splnenie úloh a riešenie problémov. V kontexte európskeho kvalifikačného rámca sú zručnosti opísané ako kognitívne (vrátane využívania logického, intuitívneho a kreatívneho myslenia) alebo praktické (vyžadujúce manuálnu zručnosť a používanie metód, materiálov, prostriedkov a nástrojov);

i)

„kompetencia“ je preukázaná spôsobilosť použiť vedomosti, zručnosti a osobné, sociálne a/alebo metodologické schopnosti v pracovných alebo študijných situáciách a v odbornom a osobnom rozvoji. V kontexte európskeho kvalifikačného rámca je kompetencia opísaná vo vzťahu k zodpovednosti a samostatnosti.


PRÍLOHA II

Deskriptory definujúce úrovne v európskom kvalifikačnom rámci (EKR)

Všetkých 8 úrovní je definovaných súborom deskriptorov, ktoré označujú výsledky vzdelávania zodpovedajúce kvalifikáciám na danej úrovni v akomkoľvek kvalifikačnom systéme.

 

Vedomosti

Zručnosti

Kompetencie

 

V kontexte EKR sú vedomosti opísané ako teoretické a/alebo faktické.

V kontexte EKR sú zručnosti opísané ako kognitívne (zahŕňajú využitie logického, intuitívneho a kreatívneho myslenia) a praktické (vyžadujúce manuálnu zručnosť a použitie metód, materiálov, prostriedkov a nástrojov).

V kontexte EKR sú kompetencie opísané vo vzťahu k zodpovednosti a samostatnosti.

Úroveň 1

Výsledky vzdelávania zodpovedajúce úrovni 1 sú:

základné všeobecné vedomosti

základné zručnosti požadované na vykonávanie jednoduchých úloh

pracovať alebo študovať pod priamym dohľadom podľa usporiadaného obsahu

Úroveň 2

Výsledky vzdelávania zodpovedajúce úrovni 2 sú:

základné faktické vedomosti v oblasti práce alebo štúdia

základné kognitívne a praktické zručnosti požadované na používanie príslušných informácií s cieľom vykonávať úlohy a riešiť rutinné problémy za použitia jednoduchých pravidiel a nástrojov

pracovať alebo študovať pod dohľadom s určitým stupňom samostatnosti

Úroveň 3

Výsledky vzdelávania zodpovedajúce úrovni 3 sú:

vedomosti faktov, zásad, procesov a všeobecných pojmov v oblasti práce alebo štúdia

rozsah kognitívnych a praktických zručností požadovaných na splnenie úloh a riešenie problémov na základe vybraných a aplikovaných základných metód, nástrojov, materiálov a informácií

prijímať zodpovednosť za vykonávanie úloh v práci alebo v rámci štúdia;

pri riešení problémov prispôsobiť svoje správanie okolnostiam

Úroveň 4

Výsledky vzdelávania zodpovedajúce úrovni 4 sú:

faktické a teoretické vedomosti v širokých súvislostiach v oblasti práce alebo štúdia

rozsah kognitívnych a praktických zručností požadovaných na riešenie špecifických problémov v oblasti práce alebo štúdia

riadiť samého seba podľa usmernení v kontexte práce alebo štúdia, ktoré sú zvyčajne predvídateľné, ale môžu sa meniť;

kontrolovať bežnú prácu iných a niesť zodpovednosť za hodnotenie a zlepšovanie pracovných a študijných činností

Úroveň 5 (1)

Výsledky vzdelávania zodpovedajúce úrovni 5 sú:

rozsiahle, špecializované, faktické a teoretické vedomosti v oblasti práce alebo štúdia a uvedomovanie si hraníc týchto vedomostí

rozsiahla škála kognitívnych a praktických zručností požadovaných na rozvíjanie kreatívnych riešení abstraktných problémov

vykonávať riadenie a dozor v kontexte pracovných alebo študijných činností, pri ktorých sa nedajú predvídať zmeny;

hodnotiť a rozvíjať svoju vlastnú výkonnosť a výkonnosť iných

Úroveň 6 (2)

Výsledky vzdelávania zodpovedajúce úrovni 6 sú:

rozšírené vedomosti v oblasti práce alebo štúdia vrátane kritického chápania teórií a zásad

rozšírené zručnosti preukazujúce dokonalosť a zmysel pre inováciu, požadované na riešenie komplexných a nepredvídateľných problémov v špecializovanej oblasti práce alebo štúdia

riadiť komplexné technické alebo odborné činnosti alebo projekty, niesť zodpovednosť za rozhodovanie v nepredvídateľnom kontexte práce alebo štúdia;

niesť zodpovednosť za riadenie odborného rozvoja jednotlivcov a skupín

Úroveň 7 (3)

Výsledky vzdelávania zodpovedajúce úrovni 7 sú:

vysokošpecializované vedomosti, z ktorých sú niektoré vedomosti poprednými v oblasti práce alebo štúdia a sú základom originálneho myslenia a/alebo výskumu;

zásadné uvedomenie si vedomostí v danej oblasti a na rozhraní medzi jednotlivými oblasťami

špecializované zručnosti požadované pri riešení problémov výskumu a/alebo inovácií s cieľom rozvíjať nové vedomosti a postupy a integrovať vedomosti z rôznych oblastí

riadiť a transformovať kontext práce alebo štúdia, ktoré sú komplexné, nepredvídateľné a vyžadujú si nové strategické prístupy

niesť zodpovednosť za prispievanie k odborným poznatkom a postupom a/alebo za hodnotenie strategickej výkonnosti tímov

Úroveň 8 (4)

Výsledky vzdelávania zodpovedajúce úrovni 8 sú:

vedomosti na najvyššej úrovni v oblasti práce alebo štúdia a na rozhraní medzi oblasťami

najrozšírenejšie a mimoriadne špecializované zručnosti a techniky vrátane syntézy a hodnotenia, požadované na riešenie zásadných problémov výskumu a/alebo inovácií a na rozšírenie a opätovné definovanie existujúcich vedomostí alebo odborných postupov

prejaviť silnú autoritu, inováciu, samostatnosť, vedeckú a odbornú integritu a trvalý záväzok rozvíjať nové myšlienky alebo postupy na najvyššej úrovni kontextu práce alebo štúdia vrátane výskumu.

Kvalifikačný rámec v európskom priestore vysokoškolského vzdelávania poskytuje deskriptory pre jednotlivé cykly.

Každý deskriptor cyklu poskytuje spoločné vyjadrenie charakteristických očakávaní výsledkov a schopností spojených s kvalifikáciami, ktoré predstavujú koniec daného cyklu.


(1)  Deskriptor pre prvý cyklus vysokoškolského vzdelávania (v rámci prvého cyklu alebo spojený s prvým cyklom), ktorý bol vytvorený na základe spoločnej iniciatívy pre kvalitu v rámci bolonského procesu zodpovedá výsledkom vzdelávania na úrovni 5 EKR.

(2)  Deskriptor pre prvý cyklus kvalifikačného rámca v európskom priestore vysokoškolského vzdelávania, dohodnutý na stretnutí ministrov zodpovedných za vysokoškolské vzdelanie, ktoré sa konalo v rámci bolonského procesu v máji 2005 v Bergene, zodpovedá výsledkom vzdelávania na úrovni 6 EKR.

(3)  Deskriptor pre druhý cyklus kvalifikačného rámca v európskom priestore vysokoškolského vzdelávania, dohodnutý na stretnutí ministrov zodpovedných za vysokoškolské vzdelanie, ktoré sa konalo v rámci bolonského procesu v máji 2005 v Bergene, zodpovedá výsledkom vzdelávania na úrovni 7 EKR.

(4)  Deskriptor pre tretí cyklus kvalifikačného rámca v európskom priestore vysokoškolského vzdelávania, dohodnutý na stretnutí ministrov zodpovedných za vysokoškolské vzdelanie, ktoré sa konalo v rámci bolonského procesu v máji 2005 v Bergene, zodpovedá výsledkom vzdelávania na úrovni 8 EKR.


PRÍLOHA III

Spoločné zásady zabezpečovania kvality vo vysokoškolskom vzdelávaní a odbornom vzdelávaní a príprave v kontexte európskeho kvalifikačného rámca

Pri vykonávaní európskeho kvalifikačného rámca by sa zabezpečovanie kvality, ktoré je potrebné na zaručenie zodpovednosti a zlepšenie vysokoškolského vzdelávania a odborného vzdelávania a prípravy, malo vykonávať v súlade s týmito zásadami:

politiky a postupy zabezpečovania kvality by mali podopierať všetky úrovne európskeho kvalifikačného rámca,

zabezpečovanie kvality by malo byť neoddeliteľnou súčasťou vnútorného riadenia inštitúcií vzdelávania a odbornej prípravy,

zabezpečovanie kvality by malo zahŕňať pravidelné hodnotenie inštitúcií, ich programov alebo systémov zabezpečovania kvality externými monitorovacími orgánmi alebo agentúrami,

externé monitorovacie orgány alebo agentúry vykonávajúce zabezpečovanie kvality by sa mali pravidelne kontrolovať,

zabezpečovanie kvality by malo zahŕňať rozmer kontextov, vstupov, procesov a výstupov, kladúc dôraz na výstupy a výsledky vzdelávania,

systémy zabezpečovania kvality by mali zahŕňať tieto prvky:

jasné a merateľné ciele a štandardy,

usmernenia pre vykonávanie vrátane zapojenia zúčastnených strán,

vhodné zdroje,

konzistentné metódy hodnotenia spájajúce samohodnotenie a externé preskúmanie,

mechanizmy spätnej väzby a postupy na zlepšenie,

všeobecne dostupné výsledky hodnotenia,

iniciatívy zabezpečovania kvality na medzinárodnej, národnej a regionálnej úrovni by sa mali koordinovať s cieľom zabezpečiť prehľad, koherenciu, synergiu a rozsiahlu analýzu systému,

zabezpečovanie kvality by malo byť procesom založeným na spolupráci medzi úrovňami a systémami vzdelávania a odbornej prípravy za účasti všetkých príslušných zúčastnených strán v členských štátoch a v celom Spoločenstve,

usmernenia na zabezpečovanie kvality na úrovni Spoločenstva môžu obsahovať referenčné body pre hodnotenie a vzájomnú výmenu skúseností (peer-learning).


II Oznámenia

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

Komisia

6.5.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 111/8


Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii

(Prípad COMP/M.4999 – Heineken/Scottish & Newcastle assets)

(Text s významom pre EHP)

(2008/C 111/02)

Dňa 3. apríla 2008 sa Komisia rozhodla neoponovať voči vyššie spomínanej oznámenej koncentrácii a vyhlásiť ju za kompatibilnú so spoločným trhom. Toto rozhodnutie je založené na článku 6 odsek 1 písmeno b) nariadenia Rady (ES) č. 139/2004. Úplný text rozhodnutia je dostupný iba v angličtine a bude dostupný verejnosti po tom, ako budú odstránené akékoľvek obchodné tajomstvá, ktoré by mohol obsahovať. Prístupný bude na:

webovej stránke Europa competition (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Táto webová stránka poskytuje rôzne možnosti pomoci na lokalizáciu individuálnych rozhodnutí o fúziách vrátane názvu spoločnosti, čísla prípadu, dátumu a sektorových indexov,

v elektronickej forme na webovej stránke EUR-Lex pod číslom dokumentu 32008M4999. EUR-Lex je počítačový dokumentačný systém práva Európskeho spoločenstva (http://eur-lex.europa.eu).


IV Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

Komisia

6.5.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 111/9


Úroková miera použitá Európskou centrálnou bankou pri hlavných refinančných operáciách (1):

4,26 % dňa 1. mája 2008

Výmenný kurz eura (2)

5. mája 2008

(2008/C 111/03)

1 euro=

 

Mena

Výmenný kurz

USD

Americký dolár

1,5460

JPY

Japonský jen

162,73

DKK

Dánska koruna

7,4624

GBP

Britská libra

0,78520

SEK

Švédska koruna

9,3485

CHF

Švajčiarsky frank

1,6305

ISK

Islandská koruna

118,32

NOK

Nórska koruna

7,9150

BGN

Bulharský lev

1,9558

CZK

Česká koruna

25,227

EEK

Estónska koruna

15,6466

HUF

Maďarský forint

252,14

LTL

Litovský litas

3,4528

LVL

Lotyšský lats

0,6985

PLN

Poľský zlotý

3,4423

RON

Rumunský lei

3,6350

SKK

Slovenská koruna

32,243

TRY

Turecká líra

1,9538

AUD

Austrálsky dolár

1,6424

CAD

Kanadský dolár

1,5717

HKD

Hongkongský dolár

12,0510

NZD

Novozélandský dolár

1,9738

SGD

Singapurský dolár

2,1041

KRW

Juhokórejský won

1 557,98

ZAR

Juhoafrický rand

11,7728

CNY

Čínsky juan

10,8033

HRK

Chorvátska kuna

7,2569

IDR

Indonézska rupia

14 243,30

MYR

Malajzijský ringgit

4,8807

PHP

Filipínske peso

65,218

RUB

Ruský rubeľ

36,7400

THB

Thajský baht

48,993

BRL

Brazílsky real

2,5596

MXN

Mexické peso

16,1858


(1)  

Použitý kurz sa vzťahuje k poslednej operácii vykonanej pred určeným dňom. V prípade, že tender obsahuje variabilný kurz, použije sa kurz medzný.

(2)  Zdroj: referenčný výmenný kurz publikovaný ECB.


6.5.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 111/10


Výmenný kurz eura (1)

2. mája 2008

(2008/C 111/04)

1 euro=

 

Mena

Výmenný kurz

USD

Americký dolár

1,5458

JPY

Japonský jen

161,94

DKK

Dánska koruna

7,4618

GBP

Britská libra

0,77900

SEK

Švédska koruna

9,3555

CHF

Švajčiarsky frank

1,6238

ISK

Islandská koruna

116,22

NOK

Nórska koruna

7,9260

BGN

Bulharský lev

1,9558

CZK

Česká koruna

25,265

EEK

Estónska koruna

15,6466

HUF

Maďarský forint

251,93

LTL

Litovský litas

3,4528

LVL

Lotyšský lats

0,6985

PLN

Poľský zlotý

3,4518

RON

Rumunský lei

3,6395

SKK

Slovenská koruna

32,237

TRY

Turecká líra

1,9532

AUD

Austrálsky dolár

1,6554

CAD

Kanadský dolár

1,5715

HKD

Hongkongský dolár

12,0498

NZD

Novozélandský dolár

1,9772

SGD

Singapurský dolár

2,1058

KRW

Juhokórejský won

1 563,19

ZAR

Juhoafrický rand

11,7563

CNY

Čínsky juan

10,8013

HRK

Chorvátska kuna

7,2600

IDR

Indonézska rupia

14 260,01

MYR

Malajzijský ringgit

4,8909

PHP

Filipínske peso

65,233

RUB

Ruský rubeľ

36,7635

THB

Thajský baht

49,025

BRL

Brazílsky real

2,5588

MXN

Mexické peso

16,2085


(1)  

Zdroj: referenčný výmenný kurz publikovaný ECB.


6.5.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 111/11


SPRÁVNY VÝBOR EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV PRE SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE MIGRUJÚCICH PRACOVNÍKOV

Prepočítavací kurz mien podľa nariadenia Rady (EHS) č. 574/72

(2008/C 111/05)

Článok 107 odsek 1, 2 a 4 nariadenia (EHS) č. 574/72

Referenčné obdobie: apríl 2008

Obdobie predkladania žiadostí: júl, august, september 2008

04-2008

EUR

BGN

CZK

DKK

EEK

LVL

LTL

HUF

PLN

RON

SKK

SEK

GBP

NOK

ISK

CHF

1 EUR =

1

1,95580

25,0638

7,46034

15,6466

0,697409

3,45280

253,752

3,44213

3,64281

32,3741

9,36989

0,794866

7,96286

116,652

1,59639

1 BGN =

0,511300

1

12,8151

3,81447

8,00010

0,356585

1,76542

129,743

1,75996

1,86257

16,5529

4,79082

0,406415

4,07141

59,6443

0,816232

1 CZK =

0,0398982

0,0780328

1

0,297654

0,624270

0,0278253

0,137760

10,1242

0,137335

0,145341

1,29167

0,373841

0,0317137

0,317704

4,65421

0,0636929

1 DKK =

0,134042

0,262160

3,35961

1

2,09730

0,0934822

0,462821

34,0134

0,461390

0,488290

4,33950

1,25596

0,106546

1,06736

15,6363

0,213983

1 EEK =

0,0639116

0,124998

1,60187

0,476803

1

0,0445726

0,220674

16,2177

0,219992

0,232818

2,06908

0,598845

0,0508012

0,50892

7,45544

0,102028

1 LVL =

1,43388

2,80438

35,9385

10,6972

22,4353

1

4,95090

363,849

4,93559

5,22335

46,4206

13,4353

1,13974

11,4178

167,265

2,28902

1 LTL =

0,289620

0,566439

7,25898

2,16066

4,53157

0,201984

1

73,4916

0,996909

1,05503

9,37620

2,71371

0,230209

2,30620

33,7848

0,462345

1 HUF =

0,00394086

0,00770753

0,0987730

0,0294001

0,0616610

0,00274839

0,0136070

1

0,0135649

0,0143558

0,127582

0,0369254

0,00313245

0,0313805

0,459710

0,00629113

1 PLN =

0,290518

0,568195

7,28149

2,16736

4,54562

0,202610

1,003100

73,7195

1

1,05830

9,40527

2,72212

0,230923

2,31336

33,8896

0,463779

1 RON =

0,274513

0,536893

6,88035

2,04796

4,29520

0,191448

0,947840

69,6583

0,944910

1

8,88714

2,57216

0,218201

2,18591

32,0226

0,438229

1 SKK =

0,0308889

0,0604124

0,774193

0,230441

0,483306

0,0215422

0,106653

7,83810

0,106323

0,112522

1

0,289425

0,0245525

0,245964

3,60326

0,0493105

1 SEK =

0,106725

0,208732

2,67493

0,796204

1,66988

0,0744309

0,368499

27,0816

0,367360

0,388778

3,45512

1

0,0848319

0,849835

12,4497

0,170374

1 GBP =

1,25807

2,46054

31,5321

9,38566

19,6846

0,877392

4,34388

319,239

4,33045

4,58292

40,7291

11,7880

1

10,0179

146,757

2,00837

1 NOK =

0,125583

0,245615

3,14759

0,936892

1,96495

0,0875827

0,433613

31,8669

0,432273

0,457475

4,06564

1,17670

0,0998216

1

14,6495

0,200479

1 ISK =

0,0085725

0,0167661

0,214859

0,0639537

0,134130

0,00597853

0,0295991

2,17528

0,0295076

0,0312279

0,277527

0,0803233

0,00681398

0,0682615

1

0,0136850

1 CHF =

0,626415

1,22514

15,7003

4,67327

9,80126

0,436867

2,16288

158,954

2,15620

2,28191

20,2796

5,86944

0,497916

4,98806

73,0727

1

1.

Nariadenie (EHS) č. 574/72 ustanovuje, že prepočítavací kurz na istú menu, čiastok uvedených v inej mene, je kurz vypočítaný Komisiou a založený na mesačnom priemere, počas referenčného obdobia vymedzeného v odseku 2, referenčného výmenného kurzu mien zverejneného Európskou centrálnou bankou.

2.

Referenčné obdobie je nasledovné:

mesiac január pre prepočítavací kurz platný od 1. apríla,

mesiac apríl pre prepočítavací kurz platný od 1. júla,

mesiac júl pre prepočítavací kurz platný od 1. októbra,

mesiac október pre prepočítavací kurz platný od 1. januára.

Prepočítavací kurz mien bude uverejnený v druhom Úradnom vestníku Európskej únie (séria „C“) v mesiacoch február, máj, august a november.


INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

6.5.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 111/13


Súhrnné informácie oznámené členskými štátmi o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 1857/2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na štátnu pomoc malým a stredným podnikom pôsobiacim vo výrobe, spracovaní a odbyte poľnohospodárskych výrobkov, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 70/2001

(2008/C 111/06)

Číslo pomoci: XA 411/07

Členský štát: Slovinsko

Región: Območje občine Brda

Názov schémy štátnej pomoci alebo názov podniku prijímajúceho individuálnu štátnu pomoc: Podpore programom razvoja podeželja v občini Brda 2007–2013

Právny základ: Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Brda za programsko obdobje 2007–2013

Ročné výdavky plánované v rámci schémy štátnej pomoci alebo celková výška individuálnej štátnej pomoci poskytnutej podniku:

 

2007: 35 000 EUR

 

2008: 35 000 EUR

 

2009: 35 000 EUR

 

2010: 35 000 EUR

 

2011: 35 000 EUR

 

2012: 35 000 EUR

 

2013: 35 000 EUR

Maximálna intenzita pomoci:

1.   Investície do poľnohospodárskych podnikov prvovýroby:

na modernizáciu poľnohospodárskych podnikov, správu poľnohospodárskej pôdy a prístupové cesty nemôže intenzita pomoci prekročiť 40 % oprávnených nákladov bez DPH.

2.   Zachovanie tradičnej krajiny a stavieb:

na nevýrobné objekty do 100 oprávnených nákladov bez DPH,

na výrobný majetok v poľnohospodárskych podnikoch do 60 % oprávnených nákladov bez DPH pod podmienkou, že investícia nebude mať za následok žiadne zvýšenie výrobnej kapacity poľnohospodárskeho podniku,

dodatočná pomoc sa môže poskytnúť vo výške až do 100 % na krytie mimoriadnych nákladov, ktoré vznikli použitím tradičných materiálov nutných na zachovanie prvkov kultúrneho dedičstva stavieb.

3.   Pomoc na platby poistného:

výška pomoci obce je rozdielom poistného spolufinancovaného zo štátneho rozpočtu a nákladov na poistné na poistenie plodín a plodov a na poistenie zvierat pre prípad choroby až do výšky 50 % oprávnených nákladov.

4.   Pomoc na preparcelovanie pozemku:

do 100 % oprávnených nákladov na právne a administratívne úkony.

5.   Pomoc na podporu výroby kvalitných poľnohospodárskych výrobkov:

do 100 % oprávnených nákladov bez DPH formou subvencovaných služieb a nesmie zahŕňať priame peňažné platby výrobcom.

6.   Poskytovanie technickej podpory v odvetví poľnohospodárstva:

do 100 % oprávnených nákladov bez DPH formou subvencovaných služieb a nesmie zahŕňať priame peňažné platby poľnohospodárskym podnikom

Dátum implementácie: Október 2007 (pomoc sa udelí až po zverejnení súhrnných informácií na internetovej stránke EK)

Trvanie schémy štátnej pomoci alebo individuálnej štátnej pomoci:

Účel pomoci: Podpora MSP

Prehľad článkov nariadenia (ES) č. 1857/2006 a oprávnené náklady: Kapitola III. návrhu nariadenia obce o poskytovaní štátnej pomoci na ochranu a rozvoj poľnohospodárstva a vidieka v obci Brda na programové obdobie rokov 2007 – 2013 (Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Brda za programsko obdobje 2007-2013) zahŕňa opatrenia, ktoré predstavujú štátnu pomoc v súlade s týmito článkami nariadenia Komisie (ES) č. 1857/2006 z 15. decembra 2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy o štátnej pomoci pre malé a stredné podniky (MSP) pôsobiace v poľnohospodárskej výrobe, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 70/2001 (Ú. v. EÚ L 358, 16.12.2006, s. 3):

článok 4: Investície do poľnohospodárskych podnikov,

článok 5: Zachovanie tradičnej krajiny a budov,

článok 12: Pomoc na platby poistného,

článok 13: Pomoc na preparcelovanie pozemku,

článok 14: Pomoc na podporu výroby kvalitných poľnohospodárskych výrobkov,

článok 15: Udelenie technickej pomoci v poľnohospodárskom sektore

Príslušné odvetvia hospodárstva: Poľnohospodárstvo

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc:

Občina Brda

Trg 25. maja 2

SLO-5212 Dobrovo

Internetová stránka: http://www.lex-localis.info/UradnoGlasiloObcin/VsebinaDokumenta.aspx?SectionID=cad347f3-53f5-403e-ab1f-b987c82cd89a

Ďalšie informácie: Pomoc na platby poistného na poistenie plodín a plodov zahŕňa tieto nepriaznivé poveternostné udalosti, ktoré možno prirovnať k prírodným katastrofám: jarné vymrznutie, krupobitie, úder blesku, požiar následkom úderu blesku, víchrica a záplavy.

V nariadení obce sú splnené požiadavky nariadenia (ES) č. 1857/2006 týkajúce sa opatrení, ktoré má obec prijať, a uplatniteľných všeobecných ustanovení (postup pred poskytnutím pomoci, kumulácia, transparentnosť a kontrola pomoci)

Andrej MARKOČIČ

prednosta obecného úradu

Číslo pomoci: XA 412/07

Členský štát: Slovinská republika

Región: Območje občine Kobarid

Názov schémy štátnej pomoci alebo názov podniku prijímajúceho individuálnu štátnu pomoc: Pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Kobarid za programsko obdobje 2007–2013

Právny základ: Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v občini Kobarid za programsko obdobje 2007–2013

Ročné výdavky plánované v rámci schémy štátnej pomoci alebo celková výška individuálnej štátnej pomoci poskytnutej podniku:

 

2007: 35 662 EUR

 

2008: 40 000 EUR

 

2009: 45 000 EUR

 

2010: 45 000 EUR

 

2011: 50 000 EUR

 

2012: 50 000 EUR

 

2013: 60 000 EUR

Maximálna intenzita pomoci:

1.   Investície do poľnohospodárskych podnikov:

do 50 % oprávnených nákladov v znevýhodnených oblastiach a do 40 % oprávnených nákladov na investície v iných oblastiach.

2.   Zachovanie tradičnej krajiny a budov:

na investície do nevýrobných objektov do 100 % oprávnených nákladov,

na investície do výrobného majetku do 60 % skutočných nákladov alebo do 75 % v znevýhodnených oblastiach pod podmienkou, že investícia nebude mať za následok zvýšenie výroby v poľnohospodárskych podnikoch,

dodatočná pomoc sa môže schváliť vo výške do 100 % na krytie mimoriadnych nákladov, ktoré vznikli použitím tradičných materiálov nutných na zachovanie historických hodnôt budovy.

3.   Udelenie technickej pomoci v poľnohospodárskom sektore:

do 100 % oprávnených nákladov v oblasti vzdelávania, poradenských služieb, organizácie fór, súťaží, výstav, trhov, publikácií, katalógov, webových stránok, popularizácie vedeckých poznatkov

Dátum implementácie: Október 2007 (pomoc bude udelená až po zverejnení súhrnných informácií na webovej stránke EK)

Trvanie schémy štátnej pomoci alebo individuálnej štátnej pomoci: Do 31. decembra 2013

Účel pomoci: Podpora SME

Prehľad článkov nariadenia (ES) č. 1857/2006 a oprávnené náklady: Kapitola III. návrhu predpisu o poskytovaní štátnej pomoci na ochranu a rozvoj poľnohospodárstva a vidieka v obci Kobarid na programové obdobie 2007 – 2013 (Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva podeželja v občini Kobarid za programsko obdobje 2007-2013) zahŕňa také opatrenia, ktoré predstavujú štátnu pomoc v súlade s nasledovnými článkami nariadenia Komisie (ES) č. 1857/2006 z 15. decembra 2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na štátnu pomoc pre malé a stredné podniky (MSP) pôsobiace v poľnohospodárskej výrobe, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 70/2001 (Ú. v. EÚ L 358, 16.12.2006, s. 3):

článok 4: Investície do poľnohospodárskych podnikov,

článok 5: Zachovanie tradičnej krajiny a budov,

článok 15: Udelenie technickej pomoci v poľnohospodárskom sektore

Príslušné odvetvia hospodárstva: Poľnohospodárstvo

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc:

Občina Kobarid

Trg svobode 2

SLO-5222 Kobarid

Webová stránka: http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=200791&dhid=91831

Ďalšie informácie: V predpisoch obce sú splnené požiadavky nariadenia (ES) č. 1857/2006 týkajúce sa opatrení, ktoré bude vykonávať obec, a ustanovenia všeobecných predpisov (postup pred poskytnutím pomoci, kumulácia, transparentnosť a kontrola pomoci)

Robert KAVČIČ

starosta obce Kobarid

Číslo pomoci: XA 413/07

Členský štát: Slovinská republika

Región: Območje občine Starše

Názov schémy štátnej pomoci alebo názov podniku prijímajúceho individuálnu štátnu pomoc: Dodeljevanje državnih pomoči za programe razvoja kmetijstva in podeželja v občini Starše

Právny základ: Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči, pomoči de minimis in izvajanju drugih ukrepov razvoja kmetijstva in podeželja v občini Starše

Ročné výdavky plánované v rámci schémy štátnej pomoci alebo celková výška individuálnej štátnej pomoci poskytnutej podniku:

 

2007: 111 332 EUR

 

2008: 80 000 EUR

 

2009: 80 000 EUR

 

2010: 80 000 EUR

 

2011: 80 000 EUR

 

2012: 80 000 EUR

 

2013: 80 000 EUR

Maximálna intenzita pomoci::

1.   Investície do poľnohospodárskych podnikov prvovýroby:

do výšky 40 % oprávnených výdavkov,

do 50 % oprávnených nákladov v prípade investícií udelených mladým poľnohospodárom do piatich rokov od založenia poľnohospodárskeho podniku,

do 50 % oprávnených nákladov v menej priaznivých oblastiach v prípade investícií udelených mladým poľnohospodárom do piatich rokov od založenia poľnohospodárskeho podniku. Tieto investície sa musia zahrnúť do prevádzkového plánu a mladý poľnohospodár musí splniť kritériá podľa článku 22 nariadenia (ES) č. 1698/2005.

Pomoc sa prideľuje na investície týkajúce sa obnovy poľnohospodárskych objektov, nákupu zariadenia na poľnohospodársku výrobu, správy pasienkov a poľnohospodárskej plochy s trvalými plodinami.

2.   Zachovanie tradičnej krajiny a stavieb:

do výšky 60 % alebo 75 % oprávnených nákladov v menej priaznivých oblastiach na investície na zachovanie prvkov kultúrneho dedičstva výrobných prostriedkov (hospodárske budovy) pod podmienkou, že investícia nebude mať za následok žiadne zvýšenie výrobnej kapacity poľnohospodárskeho podniku,

do výšky 100 % oprávnených nákladov na investície na zachovanie nevýrobného dedičstva v poľnohospodárskych podnikoch (miesta archeologického a historického významu),

doplnková pomoc do výšky 100 % na krytie mimoriadnych nákladov, ktoré vznikli použitím tradičných materiálov nutných na zachovanie prvkov kultúrneho dedičstva stavieb.

3.   Pomoc na platby poistného:

výška spolufinancovania obce je rozdielom poistného spolufinancovaného zo štátneho rozpočtu a nákladov na poistné na poistenie plodín a plodov a na poistenie zvierat pre prípad choroby až do výšky 50 % oprávnených nákladov.

4.   Pomoc na preparcelovanie pozemku:

do 70 % oprávnených nákladov na právne a administratívne poplatky.

5.   Pomoc na podporu výroby kvalitných poľnohospodárskych výrobkov:

do 100 % skutočných nákladov formou subvencovaných služieb a nesmie zahŕňať priame peňažné platby výrobcom.

6.   Poskytovania technickej pomoci:

pomoc sa môže poskytnúť do výšky 100 % nákladov na vzdelávanie a školenie, poradenské služby vykonávané treťou stranou, organizovanie fór, súťaží, výstav, veľtrhov, na publikácie, internetové stránky. Pomoc sa prideľuje formou subvencovaných služieb a nezahŕňa priame peňažné platby výrobcom

Dátum implementácie: November 2007 (pomoc sa udelí až po zverejnení súhrnných informácií na internetovej stránke EK)

Trvanie schémy štátnej pomoci alebo individuálnej štátnej pomoci: Do 31. decembra 2013

Účel pomoc: Podpora MSP

Prehľad článkov nariadenia (ES) č. 1857/2006 a oprávnené náklad: Kapitola II. návrhu nariadenia obce o poskytovaní štátnej pomoci, pomoci de minimis a vykonávaní iných opatrení na rozvoj poľnohospodárstva a vidieka v obci Starše (Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči, pomoči de minimis in izvajanju drugih ukrepov razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Starše) zahŕňa opatrenia, ktoré predstavujú štátnu pomoc v súlade s týmito článkami nariadenia Komisie (ES) č. 1857/2006 z 15. decembra 2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na štátnu pomoc pre malé a stredné podniky (MSP) pôsobiace v poľnohospodárskej výrobe, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 70/2001 (Ú. v. EÚ L 358, 16.12.2006, s. 3):

článok 4: Investície do poľnohospodárskych podnikov,

článok 5: Zachovanie tradičnej krajiny a budov,

článok 12: Pomoc na platby poistného,

článok 13: Pomoc na preparcelovanie pozemku,

článok 14: Pomoc na podporu výroby kvalitných poľnohospodárskych výrobkov,

článok 15: Udelenie technickej pomoci v poľnohospodárskom sektore

Príslušné odvetvia hospodárstva: Poľnohospodárstvo

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc:

Občina Starše

Starše 93/I 5

SLO-2205 Starše

Internetová stránka: http://www.starse.si/Obrazci_Vloge/PRAVILNIK_kmetijstvo_2007.pdf

Ďalšie informácie:: Pomoc na platby poistného na poistenie plodín a plodov zahŕňa tieto nepriaznivé poveternostné udalosti, ktoré možno prirovnať k prírodným katastrofám: jarné vymrznutie, krupobitie, úder blesku, požiar následkom úderu blesku, víchrica a záplavy.

V nariadení obce sú splnené požiadavky nariadenia (ES) č. 1857/2006 týkajúce sa opatrení, ktoré má obec prijať, a uplatniteľných všeobecných ustanovení (postup pred poskytnutím pomoci, kumulácia, transparentnosť a kontrola pomoci)

Vili DUCMAN

starosta obce Starše

Číslo pomoci: XA 415/07

Členský štát: Írsko

Región: Členský štát

Názov schémy štátnej pomoci alebo názov podniku prijímajúceho individuálnu štátnu pomoc: Breeding Information Campaign 2008

Právny základ: National Development Plan 2007-2013

Ročné výdavky plánované v rámci schémy štátnej pomoci alebo celková výška individuálnej štátnej pomoci poskytnutej podniku: 100 000 EUR

Maximálna intenzita pomoci: 50 %

Dátum implementácie:

Trvanie schémy štátnej pomoci alebo individuálnej štátnej pomoci: 1. január 2008-31. december 2008

Účel pomoci: Cieľom kampane je informovať poľnohospodárov o výsledkoch testovania a genetického vyhodnocovania zo strany Írskeho združenia chovateľov dobytka, aby chovatelia hovädzieho dobytka a poľnohospodári produkujúci mlieko akceptovali moderné plemenné hodnoty, čím prispejú k svojej dlhodobej životaschopnosti.

Pomoc je poskytnutá v súlade s článkom 15 ods. 2 písm. d) a písm. e) nariadenia (ES) č. 1857/2006 – Udelenie technickej pomoci v odvetví poľnohospodárstva.

Oprávnené sú náklady na:

organizovanie seminárov,

reklamu,

uskutočňovanie prieskumov

Príslušné odvetvia hospodárstva: Hovädzí dobytok

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc:

Department of Agriculture, Fisheries and Food

Agriculture House

Kildare Street, Dublin 2

Ireland

Internetová stránka: http://www.agriculture.gov.ie/NDP_State_Aid/

(Podmienky schémy budú dostupné na tejto internetovej stránke, keď bude schéma implementovaná)

Číslo pomoci: XA 416/07

Členský štát: Holandsko

Región: Provincies Utrecht, Overijssel, Gelderland, Limburg en Noord-Brabant

Názov schémy štátnej pomoci alebo názov podniku prijímajúceho individuálnu štátnu pomoc: Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001

Právny základ: Artikel 3.64 Wet inkomstenbelasting 2001 juncto artikel 12a, onderdeel b, Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001. Ak horná komora prijme návrh Overige fiscale maatregelen 2008, právny základ sa zmení na artikel 3.54 Wet inkomstenbelasting 2001  (1).

Ročné výdavky plánované v rámci schémy štátnej pomoci alebo celková výška individuálnej štátnej pomoci poskytnutej podniku: Ročné daňové straty pokryté schémou štátnej pomoci vo výške 8,7 mil. EUR

Maximálna intenzita pomoci: Podľa článku 6 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1857/2006 možno poskytnúť pomoc až do výšky 100 % vzniknutých nákladov, ak sťahovanie pozostáva z demontáže, odstránenia a opätovnej montáže existujúcich zariadení. Schéma štátnej pomoci XA 62/05 pozostáva z pomoci poskytovanej na sťahovanie hospodárskych budov používaných na intenzívny chov dobytka umiestnených na miestach označených podľa Reconstructiewet concentratiegebieden (zákon o reštrukturalizácii oblastí koncentrácie poľnohospodárstva) za reštrukturalizačné oblasti. V základe výpočtu kompenzácie podľa schémy štátnej pomoci sa však nezohľadňujú daňové dôsledky pre poľnohospodárov sťahujúcich hospodárske budovy. Poľnohospodári, ktorí na daňové účely zrušili svoj podnik, aby mohli farmu presťahovať, sú povinní zaplatiť daň zo skrytých rezerv a podobných aktív svojej (starej) farmy. Pre poľnohospodárov je to výdavok, ktorý je priamo a neoddeliteľne spojený so sťahovaním ich statku. Na to, aby mohli pokryť náklady na sťahovanie aj daňové platby, si poľnohospodári musia požičať kapitál, čo znamená zaplatiť úverové poplatky. Táto schéma štátnej pomoci preto dopĺňa schému štátnej pomoci XA 62/05. V spojitosti s touto schémou pomoci sa pomoc poskytuje až do výšky 100 % vzniknutých nákladov, čo znamená, že je v súlade s článkom 6 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1857/2006

Dátum implementácie: Schéma sa bude implementovať po uverejnení vyhlášky o nadobudnutí platnosti vyhlášky z 3. septembra 2007, ktorou sa mení a dopĺňa Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001 (vykonávacia vyhláška o dani z príjmov z roku 2001), Stb. (Bulletin zákonov, nariadení a vyhlášok) 2007, 328. Táto vyhláška bude vypracovaná po uverejnení schémy štátnej pomoci v Úradnom vestníku Európskej únie, ako sa uvádza v článku 18 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1857/2006

Trvanie schémy štátnej pomoci alebo individuálnej štátnej pomoci: Trvanie závisí od toho, kedy provincie Limburg, Severné Brabantsko, Utrecht, Gelderland a Overijssel otvoria svoje schémy pomoci žiadateľom, ale nie dlhšie než do 31. decembra 2013

Účel pomoci: Ako sa uvádza v informáciách poskytnutých o schéme štátnej pomoci XA 62/05, pomoc sa týka sťahovania – vo verejnom záujme – hospodárskych budov používaných na intenzívny chov dobytka. Účelom schémy štátnej pomoci je uľahčiť sťahovanie podnikov s chovom dobytka podľa Reconstructiewet concentratiegebieden. V provinciách Limburg, Severné Brabantsko, Utrecht, Gelderland a Overijssel existujú viaceré schémy štátnej pomoci pre takéto sťahovania (pozri schému štátnej pomoci XA 62/05), ale poľnohospodárom, ktorí využijú výhodu týchto schém a na daňové účely zrušia svoju farmu s cieľom presťahovať sa, vzniknú dodatočné náklady. Tieto náklady pozostávajú z požičania kapitálu a zaplatenia úverových poplatkov na pokrytie daňových platieb vzniknutých zo skrytých rezerv a podobných aktív v dôsledku zrušenia ich podniku. Z tohto dôvodu si poľnohospodári často nemôžu dovoliť presťahovať sa a podniky s chovom dobytky môžu zostať na pôvodných miestach (napr. v blízkosti citlivých prírodných oblastí). Táto schéma pomoci je určená na zabránenie vzniku týchto nákladov. Vzťahuje sa len na poľnohospodárov, ktorí sú príjemcami schém štátnej pomoci uvedenej v schéme štátnej pomoci XA 62/05

Príslušné odvetvie(-a) hospodárstva: Sektor chovu dobytka

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc:

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Postbus 20501

2500 EK Den Haag

Nederland

Internetová adresa: http://www.minfin.nl/nl/actueel/kamerstukken_en_besluiten,2007/09/DB07-352.html

Ďalšie informácie: —


(1)  Kamerstukken (parlamentné dokumenty) I 2007/08, 31 206, písm. A, pozri:

http://www.eerstekamer.nl/9324000/1/j9vvgh5ihkk7kof/vhq6dh3ycvh1/f=y.pdf


6.5.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 111/18


Informácie oznámené členskými štátmi o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 70/2001 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na štátnu pomoc malým a stredným podnikom

(2008/C 111/07)

Číslo pomoci

XA 7051/07

Členský štát

Portugalsko

Región

Região Autónoma dos Açores

Názov schémy štátnej pomoci alebo názov podniku prijímajúceho individuálnu štátnu pomoc

Aumento do valor dos produtos florestais.

Regime de auxílios integrado na Medida 1.7 — Aumento do valor dos produtos agrícolas e florestais, do Programa de Desenvolvimento Rural da Região Autónoma dos Açores

Právny základ

Nariadenie (ES) č. 70/2001 zmenené a doplnené nariadeniami (ES) č. 364/2004 a  (ES) č. 1857/2006.

Opatrenie 1.7 programu rozvoja vidieka Autonómneho regiónu Azory vychádza z ustanovení článku 28 nariadenia (ES) č. 1698/2005 a po schválení tohto programu Komisiou bude podliehať vnútroštátnym vykonávacím predpisom

Ročné výdavky plánované v rámci schémy štátnej pomoci alebo celková výška individuálnej štátnej pomoci poskytnutej podniku

Schéma štátnej pomoci

Celková ročná výška

85 000 EUR

Garantované úvery

Individuálna štátna pomoc

Celková výška pomoci

Garantované úvery

Maximálna intenzita pomoci

V súlade s článkom 4 ods. 2 až 6 nariadenia (ES) č. 70/2001

Áno.

Pomoc je obmedzená na maximálnu výšku 75 % oprávnených investičných výdavkov

Dátum implementácie

2007

Trvanie schémy štátnej pomoci alebo individuálnej štátnej pomoci

Do 31. 12. 2013

Účel pomoci

Podporiť podniky lesného hospodárstva s cieľom pridania hodnoty do produktov lesného hospodárstva. Pomoc je obmedzená na spracovateľské činnosti a odbyt produktov lesného hospodárstva

Áno

Príslušné odvetvia hospodárstva

Lesné hospodárstvo

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Autoridade de Gestão do Programa de Desenvolvimento Rural da Região Autónoma dos Açores

Direcção Regional dos Assuntos Comunitários da Agricultura

Vinha Brava

P-9700-240 Angra do Heroísmo — Açores

Tel. (351) 295 40 42 80

Fax (351) 295 40 36 31

E-mail: draca@azores.gov.pt

Individuálna štátna pomoc veľkého rozsahu

Nie

Riadiaci orgán

(Fátima Amorim)

Číslo pomoci

XA 7052/07

Členský štát

Portugalsko

Región

Região Autónoma dos Açores

Názov schémy štátnej pomoci alebo názov podniku prijímajúceho individuálnu štátnu pomoc

Cooperação para a Promoção da Inovação.

Regime de auxílios integrado na Medida 1.8 — Cooperação para a Promoção da Inovação, do Programa de Desenvolvimento Rural da Região Autónoma dos Açores

Právny základ

Nariadenie (ES) č. 70/2001 zmenené a doplnené nariadeniami (ES) č. 364/2004 a 1857/2006.

Opatrenie 1.8 programu rozvoja vidieka Autonómneho regiónu Azory vychádza z ustanovení článku 29 nariadenia (ES) č. 1698/2005 a po schválení tohto programu Komisiou bude podliehať vnútroštátnym vykonávacím predpisom

Ročné výdavky plánované v rámci schémy štátnej pomoci alebo celková výška individuálnej štátnej pomoci poskytnutej podniku

Schéma štátnej pomoci

Celková ročná výška

672 269 EUR

Garantované úvery

Individuálna štátna pomoc

Celková výška pomoci

Garantované úvery

Maximálna intenzita pomoci

V súlade s článkom 5 písm. a) nariadenia (ES) č. 70/2001

Áno.

Intenzita pomoci sa pohybuje od 45 % do 100 % oprávnených výdavkov, je stanovená v závislosti od štádia výskumu a vývoja, ktorého sa výdavky týkajú. Ak projekt zahŕňa rôzne štádiá výskumu a vývoja, prípustná intenzita pomoci sa stanoví na základe váženého priemeru príslušných prípustných intenzít pomoci vypočítaného na základe príslušných oprávnených nákladov

Dátum implementácie

2007

Trvanie schémy štátnej pomoci alebo individuálnej štátnej pomoci

Do 31. 12. 2013

Účel pomoci

Podporiť spoluprácu medzi subjektmi odvetvia a verejno-súkromné partnerstvá za účelom rozvoja, prenosu a šírenia nových produktov, postupov a technológií

Príslušné odvetvia hospodárstva

Agropotravinárske a lesnícke odvetvie

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Autoridade de Gestão do Programa de Desenvolvimento Rural da Região Autónoma dos Açores

Direcção Regional dos Assuntos Comunitários da Agricultura

Vinha Brava

P-9700-240 Angra do Heroísmo — Açores

Tel. (351) 295 40 42 80

Fax (351) 295 40 36 31

E-mail: draca@azores.gov.pt

Individuálna štátna pomoc veľkého rozsahu

Nie

Riadiaci orgán

(Fátima Amorim)

Číslo pomoci

XA 7057/07

Členský štát

Španielsko

Región

Galicia

Názov schémy štátnej pomoci alebo názov podniku prijímajúceho individuálnu štátnu pomoc

Ayudas para la promoción, modernización y dimensionamiento del asociacionismo agrario

Právny základ

Orden de 17 de agosto de 2007 por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para la promoción, modernización y dimensionamiento del asociacionismo agrario en Galicia y se convocan ayudas para el año 2007 (DOG no 164, del 24.8.2007, corrección errores DOG 29/11/07)

Ročné výdavky plánované v rámci schémy štátnej pomoci alebo celková výška individuálnej štátnej pomoci poskytnutej podniku

Schéma štátnej pomoci

Celková ročná výška

Rok 2007

0,2 mil. EUR

Garantované úvery

Individuálna štátna pomoc

Celková výška pomoci

Garantované úvery

Maximálna intenzita pomoci

V súlade s článkom 4 ods. 2 až 6 a článkom 5 nariadenia

Áno

Dátum implementácie

24. 8. 2008

Trvanie schémy štátnej pomoci alebo individuálnej štátnej pomoci

Od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2013

Účel pomoci

Pomoc pre MSP

Áno

Príslušné odvetvia hospodárstva

Všetky odvetvia oprávnené na pomoc pre MSP

Nie

Pomoc obmedzená na špecifické odvetvia

 

Ťažba uhlia

 

Všetky priemyselné odvetvia

 

alebo

 

Oceliarsky priemysel

 

Lodiarsky priemysel

 

Priemysel syntetických vlákien

 

Automobilový priemysel

 

Iné priemyselné odvetvia

 

Spracovanie a odbyt poľnohospodárskych výrobkov

Áno

Všetky služby

 

alebo

 

Dopravné služby

 

Finančné služby

 

Iné služby

 

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Xunta de Galicia

Consellería do Medio Rural

Dirección general de producción, industrias y calidad agroalimentaria

dxpica.mrural@xunta.es

Edificio Administrativo San Caetano s/n

E-15781 Santiago de Compostela

Veľká individuálna štátna pomoc

V súlade s článkom 6 nariadenia

Áno


Číslo pomoci

XA 7060/07

Členský štát

Španielsko

Región

Cataluña

Názov schémy štátnej pomoci alebo názov podniku prijímajúceho individuálnu štátnu pomoc

Ayudas para la incentivación de la eficiencia energética en invernaderos agrícolas y explotaciones de porcino

Právny základ

Orden AAR/388/2007, de 23 de octubre, por la cual se aprueban las bases reguladoras de las ayudas para la incentivación de la mejora de la eficiencia energética en invernaderos agrícolas y en explotaciones de porcino, y se convocan las correspondientes al año 2007 (DOGC núm. 4997 de 29.10.2007)

Ročné výdavky plánované v rámci schémy štátnej pomoci alebo celková výška individuálnej štátnej pomoci poskytnutej podniku

Schéma štátnej pomoci

Celková ročná výška

0,478 mil. EUR

Garantované úvery

Individuálna štátna pomoc

Celková výška pomoci

Garantované úvery

Maximálna intenzita pomoci

V súlade s článkom 4 ods. 2 až 6 a článkom 5 nariadenia

Áno

Dátum implementácie

30. 10. 2007

Trvanie schémy štátnej pomoci alebo individuálnej štátnej pomoci

Do 30. 6. 2008

Účel pomoci

Pomoc pre MSP

Áno

Príslušné odvetvia hospodárstva

Všetky sektory oprávnené na pomoc pre MSP

 

Pomoc obmedzená na špecifické odvetvia

Áno

Ťažba uhlia

 

Všetky odvetvia výroby

 

alebo

 

Výroba ocele

 

Stavba lodí

 

Výroba syntetických vlákien

 

Automobilový priemysel

 

Iné výrobné odvetvia

 

Spracovanie a odbyt poľnohospodárskych výrobkov (1)

Áno

Všetky služby

 

alebo

 

Dopravné služby

 

Finančné služby

 

Iné služby

 

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Departamento de Agricultura, Alimentación y Acción Rural

Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614

E-08007 Barcelona

Veľká individuálna pomoc

V súlade s článkom 6 nariadenia

Áno


(1)  Ako sú definované v článku 2 písm. k) tohto nariadenia.


6.5.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 111/22


Informácie oznámené členskými štátmi o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 70/2001 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na štátnu pomoc malým a stredným podnikom

(2008/C 111/08)

Číslo pomoci: XA 7054/07

Členský štát: Taliansko

Región: Umbria

Názov schémy štátnej pomoci alebo názov podniku prijímajúceho individuálnu štátnu pomoc: Progetti integrati di filiera a favore delle PMI attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del trattato. Criteri per la concessione degli aiuti

Právny základ: Deliberazione della Giunta regionale n. 1798 del 12 novembre 2007 avente per oggetto «Modifiche ed integrazioni alla DGR 1449/2007 concernente: progetti integrati di filiera a favore delle PMI attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del trattato, criteri per la concessione degli aiuti».

Táto schéma štátnej pomoci sa musí považovať za zmenu a doplnenie predchádzajúcej oslobodenej schémy štátnej pomoci zaregistrovanej Komisiou v zmysle nariadenia (ES) č. 1/2004 pod číslom XA 02/05. Schéma pomoci sa implementuje na základe osobitného verejného postupu, v ktorom sa stanovia lehoty a podmienky predkladania žiadostí o pomoc. Schéma sa implementuje po potvrdení prijatia týchto súhrnných informácií Komisiou v súlade s článkom 20 nariadenia (ES) č. 1857/2006 a po jej uverejnení na internetovej stránke Komisie.

V prípade kategórií pomoci týkajúcich sa výroby výrobkov uvedených v prílohe I k zmluve by sa malo zdôrazniť, že právny základ predstavovaný oslobodenou schémou pomoci XA 02/05 sa upravuje tak, aby sa zohľadnili ustanovenia nariadenia (ES) č. 1857/2006. V dôsledku toho sa zašlú Komisii v súlade s článkom 20 uvedeného nariadenia spolu s týmito súhrnnými informáciami súhrnné informácie, ktoré predstavujú právny predpoklad spustenia oslobodenej schémy pomoci v tomto odvetví

Ročné výdavky plánované v rámci schémy štátnej pomoci alebo celková výška individuálnej štátnej pomoci poskytnutej podniku: 5 450 000 EUR rozložených takto:

5 miliónov EUR predovšetkým pre podniky miest v oblasti jazera Trasimeno v provincii Perugia (Magione, Panicale, C. del Lago, Tuoro, Passignano, Città della Pieve, Piegaro, Paciano),

450 000 EUR vo fáze prvotného pridelenia a v rámci definície PRV Umbrie na roky 2007 – 2013, ktorý v súčasnosti Komisia skúma s cieľom schválenia, na pomoc pre agropotravinárske projekty v zostávajúcej časti regiónu

Maximálna intenzita pomoci:

1.

V prípade prvovýroby sa pomoc poskytuje vo forme kapitálových príspevkov v takejto maximálnej výške:

40 % výdavkov na tieto intervencie/činnosti:

a)

výstavba alebo zlepšenie nehnuteľného majetku a kúpa poľnohospodárskej pôdy do výšky 10 % celkových výdavkov na intervencie znášané každého subjektu; nehnuteľný majetok sa môže kúpiť, ak je nevyhnutný na dosiahnutie cieľov projektu, pričom maximálna hranica oprávnených nákladov je 516 EUR na využiteľný štvorcový meter;

b)

výdavky na zavedenie podnikových systémov kvality v súlade s súlade s normou ISO 9000,

20 % výdavkov vynaložených na kúpu strojov a zariadení, vrátane počítačového vybavenia,

12 % režijných nákladov spojených s výdavkami uvedenými v písmenách a) a b), vrátane kúpy patentov a licencií.

Uvedené miery sa môžu zvýšiť o 10 bodov, ak sa intervencia/činnosť uskutočňuje v horských alebo menej priaznivých oblastiach stanovených v Programe rozvoja vidieka Umbrie na roky 2007 – 2013 podľa článkov 50 a 94 nariadenia (ES) č. 1698/2005 a o ďalších 10 bodov, ak ju vykonávajú mladí poľnohospodári.

Celková hodnota pomoci udelená individuálnemu podniku nesmie presiahnuť 400 000 EUR za akékoľvek obdobie troch finančných rokov, alebo 500 000 EUR v prípade, že podnik sa nachádza v horskej alebo menej priaznivej oblasti stanovenej v Programe rozvoja vidieka Umbrie na roky 2007 – 2013 podľa článkov 50 a 94 nariadenia (ES) č. 1698/2005.

Odvetvie prvovýroby zahŕňa aj investície v poľnohospodárskom podniku potrebné na prípravu výrobkov živočíšneho alebo rastlinného pôvodu na prvý predaj. Pojem „prvý predaj“ znamená prvovýrobcov predaj maloobchodníkom alebo spracovateľom a akúkoľvek činnosť potrebnú na prípravu výrobku na takýto prvý predaj a predaj konečným spotrebiteľom pod podmienkou, že sa predaj uskutočňuje v priestoroch, ktoré nie sú oddelené od ostatných priestorov používaných na primárnu činnosť.

Neoprávnené sú:

kúpa výrobných práv, zvierat a jednoročných rastlín,

odvodňovacie zariadenie alebo zavlažovacie vybavenia a zariadenia,

výsadba jednoročných rastlín,

jednoduché náhradné investície,

investície do výroby výrobkov, ktoré napodobňujú alebo nahrádzajú mlieko a mliečne výrobky.

2.

V prípade spracovania a odbytu sa pomoc udeľuje vo forme kapitálových príspevkov až do výšky 40 % výdavkov na tieto intervencie/činnosti:

a)

výstavba alebo zlepšenie nehnuteľného majetku; nehnuteľný majetok sa môže kúpiť, ak je nevyhnutný na dosiahnutie cieľov projektu, pričom maximálna hranica oprávnených nákladov je 516 EUR na využiteľný štvorcový meter;

b)

zavedenie podnikových systémov kvality v súlade s normou ISO 9000;

c)

kúpa strojov a zariadení, vrátane počítačového vybavenia a technologických inštalácií;

d)

12 % režijných nákladov spojených s výdavkami uvedenými v písmenách a), b) a c), vrátane kúpy patentov a licencií.

Tieto výdavky nie sú oprávnené:

investície do fáz nasledujúcich po fáze prvotného spracovania, pokiaľ sa prvotné spracovanie výrobku uvedeného v prílohe I k zmluve nevykonáva v podniku,

investície na maloobchodnej úrovni,

investície na spracovanie a odbyt výrobkov z nečlenských štátov EÚ.

Pre každý podnik sú oprávnené náklady obmedzené na 40 % obratu podľa posledného rozpočtu schváleného ku dňu predloženia žiadosti alebo na desaťnásobok upísaného základného imania k tomu istému dátumu.

V prípade podnikov spracujúcich a predávajúcich poľnohospodárske výrobky uvedené v prílohe I k zmluve môžu byť výdavky oprávnené na pomoc, iba ak sú v súlade s nariadením (ES) č. 70/2001.

3.

V prípade integrovaného riadenia týkajúceho sa kvality, ochrany životného prostredia, verejného zdravia, zdravia zvierat a rastlín, blaha zvierat a bezpečnosti pri práci sa pomoc poskytuje vo forme kapitálových príspevkov v takejto výške:

do 100 % výdavkov vynaložených individuálnymi alebo združenými podnikmi a do výšky 30 000 EUR pre každý podnik na tieto intervencie:

a)

výdavky spojené s kontrolami vykonanými v súvislosti s vydaním prvého osvedčenia požadovaného pre akostné výrobky uznané na úrovni Spoločenstva (DOC (registrované označenie pôvodu), DOCG (registrované a zaručené označenie pôvodu), CHOP, IGT (typické zemepisné označenie), CHZO, ZTŠ (zaručená tradičná špecialita) a ekologické výrobky),

do 50 % vynaložených výdavkov a do výšky 100 000 EUR pre každý podnik na tieto intervencie:

b)

výdavky na zavedenie environmentálnych systémov kvality v súlade s normami ISO 14000 alebo EMAS,

do 80 % vynaložených výdavkov a do výšky 100 000 EUR pre každý podnik na tieto intervencie:

c)

výdavky na zavedenie systémov certifikácie v potravinovom reťazci,

do 70 % výdavkov vynaložených individuálnymi alebo združenými podnikmi a do výšky 200 000 EUR na každú intervenciu týkajúcu sa podporných marketingových služieb, t. j.:

d)

publikácie, ako napríklad katalógy alebo internetové stránky s vecnými informáciami o výrobkoch odvetvia za predpokladu, že informácie sú neutrálne a že všetci výrobcovia v odvetví majú rovnaké príležitosti na prezentáciu v publikáciách;

e)

organizácia a účasť na súťažiach, obchodných veľtrhoch, prehliadkach a fórach zameraných na zdieľanie poznatkov medzi podnikmi, pokiaľ ide o výdavky vynaložené na: účastnícke poplatky, cestovné náklady, náklady na publikácie, prenájom výstavných stánkov, symbolické ceny do výšky 250 EUR na cenu a víťaza;

f)

akostné výrobky uznané na úrovni Spoločenstva (DOC (registrované označenie pôvodu), DOCG (registrované a zaručené označenie pôvodu), CHOP, IGT (typické zemepisné označenie), CHZO, ZTŠ (zaručená tradičná špecialita) a ekologické výrobky):

i)

rozšírenie vedeckých poznatkov;

ii)

vecné informácie o systémoch kvality a prospešnosti týkajúcej sa výživy týchto výrobkov a ich používania za predpokladu, že odkazy na pôvod presne zodpovedajú odkazom, ktoré zaregistrovalo Spoločenstvo.

Pomoc na technické podporné služby nezahŕňa priame platby poľnohospodárom s výnimkou prípadov stanovených v článku 14 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1857/2006

Dátum implementácie:

Trvanie schémy štátnej pomoci:

Účel pomoci: Podpora MSP pôsobiacim vo výrobe, spracovaní a odbyte poľnohospodárskych výrobkov uvedených v prílohe I k Zmluve o ES (okrem výrobkov lesníctva, bioenergetiky a rybného hospodárstva) zameraná na zvýšenie konkurencieschopnosti v hlavných agropotravinárskych odvetviach Umbrie prostredníctvom zavedenia inovácií výrobkov a postupov a integrovaného riadenia týkajúceho sa kvality, bezpečnosti a ochrany životného prostredia a podporných služieb pre odbyt poľnohospodárskych výrobkov, väčšinou akostných výrobkov.

V prípade výrobného odvetvia je právny základ na oslobodenie tejto schémy štátnej pomoci stanovený v článkoch 4, 14 a 15 nariadenia (ES) č. 1857/2006.

V prípade odvetvia spracovania a odbytu je právny základ na oslobodenie tejto schémy štátnej pomoci stanovený v článkoch 4 a 5 nariadenia (ES) č. 70/2001.

Oprávnené náklady, na ktoré sa vzťahuje táto schéma štátnej pomoci, sú uvedené v časti „Maximálna intenzita pomoci“

Príslušné odvetvia hospodárstva: Medzi odvetvia, na ktoré sa schéma štátnej pomoci vzťahuje, patria výroba, spracovanie a odbyt výrobkov uvedených v prílohe I k Zmluve o ES (okrem výrobkov lesníctva, bioenergetiky a rybolovu).

Pri všetkých iniciatívach plánovaných v rámci tejto schémy štátnej pomoci sa musí predložiť dôkaz o existencii obvyklých trhových odbytísk. Investície do zvýšenia výrobnej kapacity v odvetviach, v ktorých platia osobitné obmedzenia v rámci spoločných organizácií trhu, nie sú oprávnené, pokiaľ nie sú odôvodnené kúpou zodpovedajúcich výrobných kvót

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc:

Regione Umbria — Direzione regionale Agricoltura e foreste, aree protette, valorizzazione dei sistemi naturalistici e paesaggistici, beni ed attività culturali, sport e spettacolo

Centro direzionale Fontivegge

I-06100 Perugia

Internetová stránka: www.regione.umbria.it

vyber „aree tematiche“,

vyber „agricoltura e foreste“ na ľavej strane,

pod „ultime notizie“ vyber „D.G.R. del“,

vyber „clicca qui“.

E-mail: fgarofalo@regione.umbria.it

Ďalšie informácie: Pomoc na výrobu poľnohospodárskych výrobkov uvedených v prílohe I k zmluve sa uplatňuje ako oslobodená štátna pomoc v zmysle nariadenia (ES) č. 1857/2006. V dôsledku toho sa súhrnné informácie týkajúce sa oslobodenej pomoci pre toto odvetvie predkladajú Komisii v súlade s článkom 20 uvedeného nariadenia spolu s týmito súhrnnými informáciami


6.5.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 111/25


Súhrnné informácie oznámené členskými štátmi o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 1857/2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na štátnu pomoc malým a stredným podnikom pôsobiacim vo výrobe, spracovaní a odbyte poľnohospodárskych výrobkov, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 70/2001

(2008/C 111/09)

Číslo pomoci

XA 6/08

Členský štát

Rakúsko

Rgión

Bundesland Salzburg

Názov schémy štátnej pomoci alebo názov podniku prijímajúceho individuálnu štátnu pomoc

Erhaltung regionaltypischer Steinmauern und Holzzäune; Almschindeldächer

Právny základ

Allgemeine Richtlinie für die Gewährung von Förderungsmitteln des Landes Salzburg bzw. die Sonderrichtlinien des Bundes zu den sonstigen Maßnahmen der LE mit Ausnahmen hinsichtlich Förderbarkeit von Sachkosten und Mindestinvestitionssumme

Ročné výdavky plánované v rámci schémy štátnej pomoci celková výška pomoci

Ročné výdavky plánované v rámci schémy štátnej pomoci: cca. 85 000 EUR ročne

Celková výška sumy individuálnej štátnej pomoci poskytnutej podniku: max. 10 000 EUR ročne

Maximálna intenzita pomoci

Maximálna intenzita pomoci: 50 %

Maximálna suma poskytnutej pomoci: max. 10 000 EUR na jeden podnik za rok

Dátum implementácie

Od povolenia poskytovania pomoci

Trvanie schémy štátnej pomoci alebo individuálnej štátnej pomoci resp. vyplatenie individuálnej pomoci

31. 12. 2013

Účel pomoci

Uplatniteľné ustanovenie: Článok 5 nariadenia (ES) č. 1857/2006 (Zachovanie tradičnej krajiny a budov)

Účel pomoci: Zriaďovanie tradičných prvkov charakteristických pre danú poľnohospodársku krajinu

Náklady oprávnené na podporu na jeden podnik za rok: max. 20 000 EUR

Príslušné odvetvia hospodárstva

Poľnohospodárstvo

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Amt der Salzburger Landesregierung

Abteilung Land- und Forstwirtschaft

Fanny von Lehnert Straße 1

A-5020 Salzburg

www.salzburg.gv.at


6.5.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 111/26


Oznámenie Komisie v rámci implementácie smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/23/ES o aproximácii zákonov členských štátov týkajúcich sa tlakových zariadení

(Text s významom pre EHP)

(Uverejnenie názvov a odkazov harmonizovaných noriem podľa smernice)

(2008/C 111/10)

Nasledujúci zoznam obsahuje odkazy na harmonizované normy pre tlakové zariadenia a harmonizované podporné normy pre materiály používané pri výrobe tlakových zariadení. V prípade harmonizovanej podpornej normy pre materiály sa predpoklad zhody so základnými bezpečnostnými opatreniami obmedzuje na technické údaje materiálov, ktoré sú v tejto norme obsiahnuté, a nepredpokladá sa vhodnosť materiálu pre určité zariadenie. Technické údaje uvedené v materiálovej norme treba preto hodnotiť vzhľadom na konštrukčné požiadavky na toto osobitné zariadenie s cieľom overiť, či sú splnené základné bezpečnostné požiadavky smernice o tlakových zariadeniach.

ESO (1)

Odkaz na harmonizovanú normu a jej názov

(a referenčný dokument)

Odkaz na starú normu

Dátum ukončenia predpokladu zhody starej normy

Poznámka 1

CEN

EN 19:2002

Priemyselné armatúry. Označovanie kovových armatúr

 

CEN

EN 287-1:2004

Skúšky zváračov. Tavné zváranie. Časť 1: Ocele

 

EN 287-1:2004/A2:2006

Poznámka 3

Dátum uplynul

(30. 9. 2006)

EN 287-1:2004/AC:2004

 

 

CEN

EN 334:2005

Regulátory tlaku plynu na vstupný tlak do 100 bar

 

CEN

EN 473:2000

Nedeštruktívne skúšanie. Kvalifikácia a certifikácia pracovníkov nedeštruktívneho skúšania. Všeobecné princípy

 

EN 473:2000/A1:2005

Poznámka 3

Dátum uplynul

(30. 4. 2006)

CEN

EN 593:2004

Priemyselné ventily. Kovové uzatváracie motýľové klapky

 

CEN

EN 764-5:2002

Tlakové zariadenia. Časť 5: Dokumentácia o zhode a kontrole materiálov

 

CEN

EN 764-7:2002

Tlakové zariadenia. Časť 7: Bezpečnostné systémy pre nevyhrievané tlakové zariadenia

 

EN 764-7:2002/AC:2006

 

 

CEN

EN 1057:2006

Meď a zliatiny medi. Bezšvové, okrúhle medené rúry na vodu a plyn v zdravotníckych a ohrievacích zariadeniach

 

CEN

EN 1092-1:2007

Príruby a ich spoje. Kruhové príruby pre rúry, ventily, tvarovky a príslušenstvo s označením PN. Časť 1: Príruby z ocele

 

CEN

EN 1092-3:2003

Príruby a prírubové spoje. Kruhové príruby pre rúry, ventily, tvarovky a príslušenstvo s označením PN. Časť 3: Príruby zo zliatin medi

 

EN 1092-3:2003/AC:2004

 

 

EN 1092-3:2003/AC:2007

 

 

CEN

EN 1092-4:2002

Príruby a prírubové spoje. Kruhové príruby pre rúry, ventily, tvarovky a príslušenstvo s označením PN. Časť 4: Príruby zo zliatin hliníka

 

CEN

EN 1171:2002

Priemyselné armatúry. Liatinové posúvače

 

CEN

EN 1252-1:1998

Kryogénne nádoby. Materiály. Časť 1: Požiadavky na húževnatosť pri teplotách pod –80 °C

 

EN 1252-1:1998/AC:1998

 

 

CEN

EN 1252-2:2001

Kryogénne nádoby. Materiály. Časť 2: Požiadavky na húževnatosť pri teplotách od –80 °C do –20 °C

 

CEN

EN 1349:2000

Regulačné armatúry pre priemyselné procesy

 

EN 1349:2000/AC:2001

 

 

CEN

EN 1591-1:2001

Príruby a ich spoje. Pravidlá výpočtu kruhových tesnení prírubových spojov. Časť 1: Metóda výpočtu

 

CEN

EN 1626:1999

Kryogénne nádoby. Ventily pre kryogénnu prevádzku

 

CEN

EN 1653:1997

Meď a zliatiny medi. Hrubé plechy, plechy a kotúče na bojlery, tlakové nádoby a zásobníky teplej vody (obsahuje Zmenu A1:2000)

 

EN 1653:1997/A1:2000

 

 

CEN

EN 1759-3:2003

Príruby a prírubové spoje. Kruhové príruby pre rúry, ventily, tvarovky a príslušenstvo s označením triedy. Časť 3: Príruby zo zliatin medi

 

EN 1759-3:2003/AC:2004

 

 

CEN

EN 1759-4:2003

Príruby a prírubové spoje. Kruhové príruby pre rúry, ventily, tvarovky a príslušenstvo s označením triedy. Časť 4: Príruby zo zliatin hliníka

 

CEN

EN 1797:2001

Kryogénne nádoby. Kompatibilita plynu s materiálom

EN 1797-1:1998

Dátum uplynul

(31. 1. 2002)

CEN

EN 1866:2005

Prenosné hasiace zariadenia

 

CEN

EN 1983:2006

Priemyselné ventily. Oceľové guľové ventily

 

CEN

EN 1984:2000

Priemyselné armatúry. Oceľové posúvače

 

CEN

EN ISO 4126-1:2004

Bezpečnostné zariadenia na ochranu proti nadmernému tlaku. Časť 1: Poistné ventily (ISO 4126-1:2004)

 

EN ISO 4126-1:2004/AC:2006

 

 

CEN

EN ISO 4126-3:2006

Bezpečnostné poistné zariadenia na ochranu proti nadmernému tlaku. Časť 3: Bezpečnostné ventily a bezpečnostné zariadenia s prietržným kotúčom v kombinácii (ISO 4126-3:2006)

 

CEN

EN ISO 4126-4:2004

Bezpečnostné zariadenia na ochranu proti nadmernému tlaku. Časť 4: Poistné ventily s pomocným ovládaním (ISO 4126-4:2004)

 

CEN

EN ISO 4126-5:2004

Bezpečnostné zariadenia na ochranu proti nadmernému tlaku. Časť 5: Ovládané bezpečnostné systémy na uvoľnenie tlaku (CSPRS) (ISO 4126-5:2004)

 

CEN

EN ISO 9606-2:2004

Skúšky zváračov. Tavné zváranie. Časť 2: Hliník a zliatiny hliníka (ISO 9606-2:2004)

 

CEN

EN ISO 9606-3:1999

Skúšky zváračov. Tavné zváranie. Časť 3: Meď a zliatiny medi (ISO 9606-3:1999)

 

CEN

EN ISO 9606-4:1999

Skúšky zváračov. Tavné zváranie. Časť 4: Nikel a zliatiny niklu (ISO 9606-4:1999)

 

CEN

EN ISO 9606-5:2000

Skúšky zváračov. Tavné zváranie. Časť 5: Titán a zliatiny titánu, zirkón a zliatiny zirkónu ISO 9606-5:2000 (ISO 9606-5:2000)

 

CEN

EN 10028-2:2003

Ploché výrobky z ocelí na tlakové nádoby a zariadenia. Časť 2: Nelegované a legované ocele na vyššie teploty

EN 10028-2:1992

Dátum uplynul

(31. 12. 2003)

EN 10028-2:2003/AC:2005

 

 

CEN

EN 10028-3:2003

Ploché výrobky z ocelí na tlakové nádoby a zariadenia. Časť 3: Normalizačne žíhané zvariteľné jemnozrnné ocele

EN 10028-3:1992

Dátum uplynul

(31. 12. 2003)

CEN

EN 10028-4:2003

Ploché výrobky z ocelí na tlakové nádoby a zariadenia. Časť 4: Ocele legované niklom so stanovenými vlastnosťami pri nízkych teplotách

EN 10028-4:1994

Dátum uplynul

(31. 12. 2003)

EN 10028-4:2003/AC:2005

 

 

CEN

EN 10028-5:2003

Ploché výrobky z ocelí na tlakové nádoby a zariadenia. Časť 5: Zvariteľné termomechanicky valcované jemnozrnné ocele

EN 10028-5:1996

Dátum uplynul

(31. 12. 2003)

CEN

EN 10028-6:2003

Ploché výrobky z ocelí na tlakové nádoby a zariadenia. Časť 6: Zvariteľné zošľachtené jemnozrnné ocele

EN 10028-6:1996

Dátum uplynul

(31. 12. 2003)

CEN

EN 10204:2004

Kovové výrobky. Druhy dokumentov kontroly

 

CEN

EN 10213:2007

Oceľové odliatky na tlakové účely

EN 10213-1:1995

EN 10213-2:1995

EN 10213-3:1995

EN 10213-4:1995

31. 5. 2008

CEN

EN 10216-1:2002

Bezšvové oceľové rúry na tlakové účely. Technické dodacie podmienky. Časť 1: Nelegované oceľové rúry so špecifickými vlastnosťami pri teplote okolia

 

EN 10216-1:2002/A1:2004

 

 

CEN

EN 10216-2:2002+A2:2007

Bezšvové oceľové rúry na tlakové účely. Technické dodacie podmienky. Časť 2: Nelegované a legované oceľové rúry so špecifickými vlastnosťami pri zvýšenej teplote (Konsolidovaný text)

EN 10216-2:2002

Dátum uplynul

(29. 2. 2008)

CEN

EN 10216-3:2002

Bezšvové oceľové rúry na tlakové účely. Technické dodacie podmienky. Časť 3: Rúry z legovanej jemnozrnnej ocele

 

EN 10216-3:2002/A1:2004

 

 

CEN

EN 10216-4:2002

Bezšvové oceľové rúry na tlakové účely. Technické dodacie podmienky. Časť 4: Nelegované a legované oceľové rúry so špecifickými vlastnosťami pri nízkej teplote

 

EN 10216-4:2002/A1:2004

 

 

CEN

EN 10216-5:2004

Bezšvové oceľové rúry na tlakové účely. Technické dodacie podmienky. Časť 5: Nehrdzavejúce oceľové rúry

 

CEN

EN 10217-1:2002

Zvárané oceľové rúry na tlakové účely. Technické dodacie podmienky. Časť 1: Nelegované oceľové rúry so špecifickými vlastnosťami pri teplote okolia

 

EN 10217-1:2002/A1:2005

 

 

CEN

EN 10217-2:2002

Zvárané oceľové rúry na tlakové účely. Technické dodacie podmienky. Časť 2: Elektricky zvárané rúry z nelegovanej a legovanej ocele so špecifickými vlastnosťami pri zvýšenej teplote

 

EN 10217-2:2002/A1:2005

 

 

CEN

EN 10217-3:2002

Zvárané oceľové rúry na tlakové účely. Technické dodacie podmienky. Časť 3: Rúry z legovanej jemnozrnnej ocele

 

EN 10217-3:2002/A1:2005

 

 

CEN

EN 10217-4:2002

Zvárané oceľové rúry na tlakové účely. Technické dodacie podmienky. Časť 4: Elektricky zvárané nelegované oceľové rúry so špecifickými vlastnosťami pri nízkej teplote

 

EN 10217-4:2002/A1:2005

 

 

CEN

EN 10217-5:2002

Zvárané oceľové rúry na tlakové účely. Technické dodacie podmienky. Časť 5: Nelegované a legované oceľové rúry zvárané pod tavivom so špecifickými vlastnosťami pri zvýšenej teplote

 

EN 10217-5:2002/A1:2005

 

 

CEN

EN 10217-6:2002

Zvárané oceľové rúry na tlakové účely. Technické dodacie podmienky. Časť 6: Nelegované oceľové rúry zvárané pod tavivom so špecifickými vlastnosťami pri nízkej teplote

 

EN 10217-6:2002/A1:2005

 

 

CEN

EN 10217-7:2005

Zvárané oceľové rúry na tlakové účely. Technické dodacie podmienky. Časť 7: Rúry z nehrdzavejúcej ocele

 

CEN

EN 10222-1:1998

Oceľové výkovky na tlakové zariadenia. Časť 1: Všeobecné požiadavky na voľne kované výkovky

 

EN 10222-1:1998/A1:2002

Poznámka 3

Dátum uplynul

(31. 10. 2002)

CEN

EN 10222-2:1999

Oceľové výkovky na tlakové zariadenia. Časť 2: Feritické a martenzitické ocele so stanovenými vlastnosťami pri zvýšených teplotách

 

EN 10222-2:1999/AC:2000

 

 

CEN

EN 10222-3:1998

Oceľové výkovky na tlakové zariadenia. Časť 3: Niklové ocele so stanovenými vlastnosťami pri nízkych teplotách

 

CEN

EN 10222-4:1998

Oceľové výkovky na tlakové zariadenia. Časť 4: Zvárateľné jemnozrnné ocele s vysokou medzou klzu

 

EN 10222-4:1998/A1:2001

Poznámka 3

Dátum uplynul

(31. 1. 2002)

CEN

EN 10222-5:1999

Oceľové výkovky na tlakové zariadenia. Časť 5: Martenzitické, austenitické a austeniticko-feritické nehrdzavejúce ocele

 

EN 10222-5:1999/AC:2000

 

 

CEN

EN 10253-2:2007

Tvarovky na priváranie. Časť 2: Nelegované a legované feritické ocele s osobitnými kontrolnými požiadavkami

 

CEN

EN 10253-4:2008

Tvarovky na priváranie na tupo. Časť 4: Tvárnené austenitické a austeniticko-feritické nehrdzavejúce (duplexné) ocele s osobitnými kontrolnými požiadavkami

 

CEN

EN 10269:1999

Oceľové a niklové zliatiny na upevňovacie prvky na nasadenie pri zvýšených a/alebo nízkych teplotách

 

EN 10269:1999/A1:2006

Poznámka 3

Dátum uplynul

(31. 10. 2006)

EN 10269:1999/A1:2006/AC:2006

 

 

CEN

EN 10305-4:2003

Oceľové rúry na presné použitie. Technické dodacie podmienky. Časť 4: Bezšvové rúry ťahané za studena na hydraulické a pneumatické hnacie systémy

 

CEN

EN 10305-6:2005

Oceľové rúry na presné použitie. Technické dodacie podmienky. Časť 6: Zvárané rúry ťahané za studena na hydraulické a pneumatické hnacie systémy

 

CEN

EN ISO 10931:2005

Plastové potrubné systémy na priemyselné aplikácie. Polyvinylidénfluorid (PVDF). Špecifikácie súčastí a systému (ISO 10931:2005)

 

CEN

EN 12178:2003

Chladiace zariadenia a tepelné čerpadlá. Prístroje na indikovanie hladiny kvapalín. Požiadavky, skúšanie a značenie

 

CEN

EN 12263:1998

Chladiace zariadenia a tepelné čerpadlá. Bezpečnostné spínacie zariadenia na obmedzovanie tlaku. Požiadavky a skúšky

 

CEN

EN 12266-1:2003

Priemyselné armatúry. Skúšanie armatúr. Časť 1: Tlakové skúšky, skúšobné postupy a akceptačné kritériá. Povinné požiadavky

 

CEN

EN 12284:2003

Chladiace systémy a tepelné čerpadlá. Ventily. Požiadavky, skúšanie a označenie

 

CEN

EN 12288:2003

Priemyselné armatúry. Posúvače z medených zliatin

 

CEN

EN 12334:2001

Priemyselné armatúry. Liatinové spätné ventily

 

EN 12334:2001/A1:2004

Poznámka 3

Dátum uplynul

(28. 2. 2005)

EN 12334:2001/AC:2002

 

 

CEN

EN 12392:2000

Hliník a zliatiny hliníka. Tvárnené výrobky. Osobitné požiadavky na výrobky určené na výrobu tlakových zariadení

 

CEN

EN 12420:1999

Meď a zliatiny medi. Výkovky

 

CEN

EN 12434:2000

Kryogénne nádoby. Kryogénne ohybné hadice

 

EN 12434:2000/AC:2001

 

 

CEN

EN 12451:1999

Meď a zliatiny medi. Bezšvové okrúhle rúry na výmenníky tepla

 

CEN

EN 12452:1999

Meď a zliatiny medi. Valcované bezšvové rúry s rebrovaním na výmenníky tepla

 

CEN

EN 12516-1:2005

Armatúry. Pevnostný návrh plášťa. Časť 1: Tabuľková metóda pre oceľové plášte armatúr

 

EN 12516-1:2005/AC:2007

 

 

CEN

EN 12516-2:2004

Armatúry. Pevnostný návrh plášťa. Časť 2: Postup výpočtu plášta oceľových armatúr

 

CEN

EN 12516-3:2002

Armatúry. Pevnostný návrh plášťa. Časť 3: Experimentálna metóda

 

EN 12516-3:2002/AC:2003

 

 

CEN

EN 12516-4:2008

Priemyselné armatúry. Pevnostný návrh plášťa. Časť 4: Postup výpočtu plášťa armatúr vyrobených z kovových materiálov iných ako oceľ

 

CEN

EN 12542:2002

Stabilne inštalované zvárané valcové nadzemné nádrže z ocele sériovej výroby na skladovanie skvapalneného uhľovodíkového plynu (LPG) s objemom do 13 m3 vrátane. Konštrukcia a výroba

 

EN 12542:2002/A1:2004

Poznámka 3

Dátum uplynul

(31. 5. 2005)

CEN

EN 12735-1:2001

Meď a zliatiny medi. Bezšvové okrúhle medené rúry pre klimatizačné a chladiace zariadenia. Časť 1: Rúry na rozvodné systémy

 

EN 12735-1:2001/A1:2005

Poznámka 3

Dátum uplynul

(31. 10. 2005)

CEN

EN 12735-2:2001

Meď a zliatiny medi. Bezšvové okrúhle medené rúry pre klimatizačné a chladiace zariadenia. Časť 2: Rúry pre zariadenia

 

EN 12735-2:2001/A1:2005

Poznámka 3

Dátum uplynul

(31. 10. 2005)

CEN

EN 12778:2002

Riad. Tlakové hrnce na domáce používanie

 

CEN

EN 12952-1:2001

Vodorúrkové kotly a pomocné zariadenia. Časť 1: Všeobecné požiadavky

 

CEN

EN 12952-2:2001

Vodorúrkové kotly a pomocné zariadenia. Časť 2: Materiály na časti kotlov a príslušenstvo namáhané tlakom

 

CEN

EN 12952-3:2001

Vodorúrkové kotly a pomocné zariadenia. Časť 3: Navrhovanie a výpočet tlakových častí

 

CEN

EN 12952-5:2001

Vodorúrkové kotly a pomocné zariadenia. Časť 5: Vyhotovovanie a konštrukcia tlakových častí kotla

 

CEN

EN 12952-6:2002

Vodorúrkové kotly a pomocné zariadenia. Časť 6: Kontrola pri výrobe, dokumentácia a označovanie tlakových častí kotla

 

CEN

EN 12952-7:2002

Vodorúrkové kotly a pomocné zariadenia. Časť 7: Požiadavky na výstroj kotla

 

CEN

EN 12952-8:2002

Vodorúrkové kotly a pomocné zariadenia. Časť 8: Požiadavky na spaľovacie systémy kotlov na kvapalné a plynné palivá

 

CEN

EN 12952-9:2002

Vodorúrkové kotly a pomocné zariadenia. Časť 9: Požiadavky na spaľovacie systémy kotlov na práškové palivá

 

CEN

EN 12952-10:2002

Vodorúrkové kotly a pomocné zariadenia. Časť 10: Požiadavky na bezpečnosť proti nadmernému tlaku

 

CEN

EN 12952-11:2007

Vodorúrkové kotly a pomocné zariadenia. Časť 11: Požiadavky na obmedzovacie zariadenia kotla a príslušenstva

 

CEN

EN 12952-14:2004

Vodorúrkové kotly a pomocné zariadenia. Časť 14: Požiadavky na spalinové systémy DENOX použitím skvapalneného stlačeného čpavku a vodného roztoku čpavku

 

CEN

EN 12952-16:2002

Vodorúrkové kotly a pomocné zariadenia. Časť 16: Požiadavky na spaľovacie systémy kotlov tuhých palív na rošte alebo fluidnej vrstve

 

CEN

EN 12953-1:2002

Veľkopriestorové vodné kotly. Časť 1: Všeobecne

 

CEN

EN 12953-2:2002

Veľkopriestorové vodné kotly. Časť 2: Materiály na tlakové časti kotlov a na príslušenstvo

 

CEN

EN 12953-3:2002

Veľkopriestorové vodné kotly. Časť 3: Navrhovanie a výpočet tlakových častí

 

CEN

EN 12953-4:2002

Veľkopriestorové vodné kotly. Časť 4: Výroba a zhotovenie tlakových častí kotla

 

CEN

EN 12953-5:2002

Veľkopriestorové vodné kotly. Časť 5: Kontrola počas výroby, dokumentácia a označovanie tlakových častí kotla

 

CEN

EN 12953-6:2002

Veľkopriestorové vodné kotly. Časť 6: Požiadavky na výstroj kotla

 

CEN

EN 12953-7:2002

Veľkopriestorové vodné kotly. Časť 7: Požiadavky na spaľovacie systémy kotlov na kvapalné a plynné palivá

 

CEN

EN 12953-8:2001

Veľkopriestorové vodné kotly. Časť 8: Požiadavky na bezpečnosť proti nadmernému tlaku

 

CEN

EN 12953-9:2007

Veľkopriestorové vodné kotly. Časť 9: Požiadavky na obmedzovacie zariadenia kotla a príslušenstva

 

CEN

EN 12953-12:2003

Veľkopriestorové vodné kotly. Časť 12: Požiadavky na roštové spaľovacie systémy kotlov na tuhé palivá

 

CEN

EN 13121-1:2003

GRP (sklolaminátové) nádrže a nádoby na používanie nad zemou. Časť 1: Suroviny. Technické podmienky a podmienky prijateľnosti

 

CEN

EN 13121-2:2003

GRP (sklolaminátové) nádrže a nádoby na používanie nad zemou. Časť 2: Kompozitné materiály. Chemická odolnosť

 

CEN

EN 13133:2000

Tvrdé spájkovanie. Skúška spájkovača

 

CEN

EN 13134:2000

Tvrdé spájkovanie. Skúška postupu spájkovania

 

CEN

EN 13136:2001

Chladiace zariadenia a tepelné čerpadlá. Poistné zariadenia proti prekročeniu tlaku a im príslušné potrubia. Výpočtové postupy

 

EN 13136:2001/A1:2005

Poznámka 3

Dátum uplynul

(31. 12. 2005)

CEN

EN 13175:2003+A2:2007

Špecifikácia a skúšanie cisternových ventilov a armatúr na LPG

EN 13175:2003

Dátum uplynul

(30. 9. 2007)

CEN

EN 13348:2001

Meď a zliatiny medi. Bezšvové okrúhle medené rúrky na medicínske plyny alebo vákuum

 

EN 13348:2001/A1:2005

Poznámka 3

Dátum uplynul

(31. 10. 2005)

CEN

EN 13371:2001

Kryogénne nádoby. Spojky pre kryogénnu prevádzku

 

CEN

EN 13397:2001

Priemyselné armatúry. Membránové ventily vyrobené z kovových materiálov

 

CEN

EN 13445-1:2002

Nevyhrievané tlakové nádoby. Časť 1: Všeobecne

 

EN 13445-1:2002/A1:2007

Poznámka 3

Dátum uplynul

(31. 12. 2007)

EN 13445-1:2002/A2:2006

Poznámka 3

Dátum uplynul

(30. 6. 2007)

EN 13445-1:2002/A3:2007

Poznámka 3

Dátum uplynul

(29. 2. 2008)

CEN

EN 13445-2:2002

Nevyhrievané tlakové nádoby. Časť 2: Materiály

 

EN 13445-2:2002/A1:2007

Poznámka 3

Dátum uplynul

(31. 12. 2007)

EN 13445-2:2002/A2:2006

Poznámka 3

Dátum uplynul

(30. 6. 2007)

CEN

EN 13445-3:2002

Nevyhrievané tlakové nádoby. Časť 3: Navrhovanie

 

EN 13445-3:2002/A1:2007

Poznámka 3

Dátum uplynul

(31. 12. 2007)

EN 13445-3:2002/A2:2007

Poznámka 3

Dátum uplynul

(31. 10. 2007)

EN 13445-3:2002/A3:2007

Poznámka 3

Dátum uplynul

(31. 10. 2007)

EN 13445-3:2002/A4:2005

Poznámka 3

Dátum uplynul

(31. 1. 2006)

EN 13445-3:2002/A5:2005

Poznámka 3

Dátum uplynul

(15. 8. 2006)

EN 13445-3:2002/A6:2006

Poznámka 3

Dátum uplynul

(31. 8. 2006)

EN 13445-3:2002/A8:2006

Poznámka 3

Dátum uplynul

(31. 10. 2006)

EN 13445-3:2002/A10:2008

Poznámka 3

30. 9. 2008

EN 13445-3:2002/A11:2006

Poznámka 3

Dátum uplynul

(30. 6. 2007)

EN 13445-3:2002/A17:2007

Poznámka 3

Dátum uplynul

(30. 4. 2007)

CEN

EN 13445-4:2002

Nevyhrievané tlakové nádoby. Časť 4: Výroba

 

EN 13445-4:2002/A2:2006

Poznámka 3

Dátum uplynul

(30. 6. 2007)

CEN

EN 13445-5:2002

Nevyhrievané tlakové nádoby. Časť 5: Kontrola a skúšanie

 

EN 13445-5:2002/A1:2007

Poznámka 3

Dátum uplynul

(31. 12. 2007)

EN 13445-5:2002/A2:2005

Poznámka 3

Dátum uplynul

(31. 12. 2005)

EN 13445-5:2002/A3:2006

Poznámka 3

Dátum uplynul

(30. 11. 2006)

EN 13445-5:2002/A4:2006

Poznámka 3

Dátum uplynul

(30. 6. 2007)

EN 13445-5:2002/A5:2006

Poznámka 3

Dátum uplynul

(28. 2. 2007)

CEN

EN 13445-6:2002

Nevyhrievané tlakové nádoby. Časť 6: Požiadavky na navrhovanie a výrobu tlakových nádob a častí nádob zhotovených z tvárnej liatiny s guľôčkovým grafitom

 

EN 13445-6:2002/A1:2004

Poznámka 3

Dátum uplynul

(31. 10. 2004)

EN 13445-6:2002/A2:2006

Poznámka 3

Dátum uplynul

(30. 6. 2007)

CEN

EN 13445-8:2006

Nevyhrievané tlakové nádoby. Časť 8: Dodatočné požiadavky pre tlakové nádoby z hliníka a z hliníkových zliatin

 

CEN

EN 13458-1:2002

Kryogénne nádoby. Stabilné vákuom izolované nádoby. Časť 1: Základné požiadavky

 

CEN

EN 13458-2:2002

Kryogénne nádoby. Stabilné vákuom izolované nádoby. Časť 2: Návrh, výroba, kontrola a skúšanie

 

EN 13458-2:2002/AC:2006

 

 

CEN

EN 13458-3:2003

Kryogénne nádoby. Stabilné vákuom izolované nádoby. Časť 3: Prevádzkové požiadavky

 

EN 13458-3:2003/A1:2005

Poznámka 3

Dátum uplynul

(31. 12. 2005)

CEN

EN 13480-1:2002

Kovové priemyselné potrubia. Časť 1: Všeobecne

 

EN 13480-1:2002/A1:2005

Poznámka 3

Dátum uplynul

(31. 12. 2005)

CEN

EN 13480-2:2002

Kovové priemyselné potrubia. Časť 2: Materiály

 

CEN

EN 13480-3:2002

Kovové priemyselné potrubia. Časť 3: Navrhovanie a výpočet

 

EN 13480-3:2002/A1:2005

Poznámka 3

Dátum uplynul

(28. 2. 2006)

EN 13480-3:2002/A2:2006

Poznámka 3

Dátum uplynul

(31. 5. 2007)

CEN

EN 13480-4:2002

Kovové priemyselné potrubia. Časť 4: Výroba a inštalácia

 

CEN

EN 13480-5:2002

Kovové priemyselné potrubia. Časť 5: Kontrola a skúšanie

 

CEN

EN 13480-6:2004

Kovové priemyselné potrubia. Časť 6: Dodatočné požiadavky na podzemné potrubia

 

EN 13480-6:2004/A1:2005

Poznámka 3

Dátum uplynul

(30. 6. 2006)

CEN

EN 13480-8:2007

Kovové priemyselné potrubia. Časť 8: Dodatočné požiadavky na hliníkové potrubia a potrubia z hliníkových zliatin

 

CEN

EN 13611:2007

Bezpečnostné a riadiace prístroje pre horáky na plynné palivá a spotrebiče plynných palív. Všeobecné požiadavky

 

CEN

EN 13648-1:2002

Kryogénne nádoby. Zabezpečovacie zariadenia na ochranu pred nadmerným tlakom. Časť 1: Poistné ventily na kryogénnu prevádzku

 

CEN

EN 13648-2:2002

Kryogénne nádoby. Zabezpečovacie zariadenia na ochranu pred nadmerným tlakom. Časť 2: Poistné membrány na kryogénnu prevádzku

 

CEN

EN 13648-3:2002

Kryogénne nádoby. Zabezpečovacie zariadenia na ochranu pred nadmerným tlakom. Časť 3: Určenie požadovaného vypúšťania. Kapacita a rozmery

 

CEN

EN 13709:2002

Priemyselné armatúry. Uzavieracie ventily a uzavierateľné spätné ventily z ocele

 

CEN

EN 13789:2002

Priemyselné armatúry. Liatinové uzatváracie ventily

 

CEN

EN 13799:2002

Ukazovateľ stavu naplnenia nádob na LPG

 

EN 13799:2002/AC:2007

 

 

CEN

EN 13835:2002

Zlievarenstvo. Austenitické liatiny

 

EN 13835:2002/A1:2006

 

 

CEN

EN 13923:2005

Tlakové nádoby navíjané z vláken. Materiály, navrhovanie, výroba a skúšanie

 

CEN

EN 14071:2004

Poistné tlakové ventily pre zásobníky na LPG. Príslušenstvo

 

CEN

EN 14075:2002

Sériovo vyrábané stabilne inštalované zvárané valcovité nádoby z ocele na skladovanie skvapalneného ropného plynu (LPG) pod zemou s objemom do 13 m3. Návrh a výroba

 

EN 14075:2002/A1:2004

Poznámka 3

Dátum uplynul

(30. 6. 2005)

CEN

EN 14129:2004

Poistné tlakové ventily pre zásobníky na LPG

 

CEN

EN 14197-1:2003

Kryogénne nádoby. Stabilné nevákuovo izolované nádoby. Časť 1: Základné požiadavky

 

CEN

EN 14197-2:2003

Kryogénne nádoby. Stabilné nevákuovo izolované nádoby. Časť 2: Navrhovanie, výroba, kontrola a skúšanie

 

EN 14197-2:2003/A1:2006

Poznámka 3

Dátum uplynul

(28. 2. 2007)

EN 14197-2:2003/AC:2006

 

 

CEN

EN 14197-3:2004

Kryogénne nádoby. Stabilné nevákuovo izolované nádoby. Časť 3: Prevádzkové požiadavky

 

EN 14197-3:2004/A1:2005

Poznámka 3

Dátum uplynul

(31. 12. 2005)

EN 14197-3:2004/AC:2004

 

 

CEN

EN 14222:2003

Veľkopriestorové vodné kotly z koróziovzdornej ocele

 

CEN

EN 14276-1:2006

Tlakové zariadenie chladiacich systémov a tepelných čerpadiel. Časť 1: Nádoby. Všeobecné požiadavky

 

CEN

EN 14341:2006

Priemyselné ventily. Oceľové spätné klapky

 

CEN

EN 14359:2006

Uzatvorené zásobníky stlačeného plynu pre tekutinové hnacie systémy

 

CEN

EN 14382:2005

Bezpečnostné zariadenia pre regulačné stanice a regulačné zariadenia. Bezpečnostné uzatváracie zariadenia plynu na vstupný tlak do 10 barov

 

CEN

EN 14570:2005

Príslušenstvo nadzemných a podzemných zásobníkov na skladovanie skvapalneného ropného plynu (LPG)

 

EN 14570:2005/A1:2006

Poznámka 3

Dátum uplynul

(31. 8. 2006)

CEN

EN 14585-1:2006

Vlnovcové kovové koncovky hadíc na tlakové použitie. Časť 1: Požiadavky

 

CEN

EN ISO 15493:2003

Plastové potrubné systémy na priemyselné aplikácie. Akrylonitril-butadién-styrén (ABS), nemäkčený polyvinylchlorid (PVC-U) a chlórovaný polyvinylchlorid (PVC-C). Špecifikácie súčastí a systému. Metrický rad (ISO 15493:2003)

 

CEN

EN ISO 15494:2003

Plastové potrubné systémy na priemyselné aplikácie. Polybutén (PB), polyetylén (PE) a polypropylén (PP). Špecifikácie súčastí a systému. Metrický rad (ISO 15494:2003)

 

CEN

EN ISO 15613:2004

Stanovenie a schválenie postupov zvárania kovových materiálov. Schválenie na základe predvýrobnej skúšky zvárania (ISO 15613:2004)

 

CEN

EN ISO 15614-1:2004

Stanovenie a schválenie postupov zvárania kovových materiálov. Skúška postupu zvárania. Časť 1: Oblúkové a plameňové zváranie ocelí a oblúkové zváranie niklu a niklových zliatin (ISO 15614-1:2004)

 

EN ISO 15614-1:2004/A1:2008

Poznámka 3

31. 8. 2008

CEN

EN ISO 15614-2:2005

Stanovenie a schválenie postupov zvárania kovových materiálov. Skúška postupu zvárania. Časť 2: Oblúkové zváranie hliníka a zliatin hliníka (ISO 15614-2:2005)

 

CEN

EN ISO 15614-4:2005

Stanovenie a schválenie postupov zvárania kovových materiálov. Skúška postupu zvárania. Časť 4: Oprava hliníkových odliatkov zváraním (ISO 15614-4:2005)

 

CEN

EN ISO 15614-5:2004

Stanovenie a schválenie postupov zvárania kovových materiálov. Skúška postupu zvárania. Časť 5: Oblúkové zváranie titánu, zirkónu a ich zliatin (ISO 15614-5:2004)

 

CEN

EN ISO 15614-6:2006

Stanovenie a schválenie postupov zvárania kovových materiálov. Skúška postupu zvárania. Časť 6: Oblúkové a plameňové zváranie medi a jej zliatin (ISO 15614-6:2006)

 

CEN

EN ISO 15614-7:2007

Stanovenie a schválenie postupov zvárania kovových materiálov. Skúška postupu zvárania. Časť 7: Zváranie návarov (ISO 15614-7:2007)

 

CEN

EN ISO 15614-8:2002

Stanovenie a schválenie postupov zvárania kovových materiálov. Skúška postupu zvárania. Časť 8: Priváranie rúr na rúrkovnicu (ISO 15614-8:2002)

 

CEN

EN ISO 15614-11:2002

Stanovenie a schválenie postupov zvárania kovových materiálov. Skúška postupu zvárania. Časť 11: Zváranie elektrónovým a laserovým lúčom (ISO 15614-11:2002)

 

CEN

EN ISO 15620:2000

Zváranie. Trecie zváranie kovových materiálov (ISO 15620:2000)

 

CEN

EN ISO 16135:2006

Priemyselné ventily. Guľové ventily z termoplastických materiálov (ISO 16135:2006)

 

CEN

EN ISO 16136:2006

Priemyselné ventily. Klapky z termoplastických materiálov (ISO 16136:2006)

 

CEN

EN ISO 16137:2006

Priemyselné ventily. Spätné ventily z termoplastických materiálov (ISO 16137:2006)

 

CEN

EN ISO 16138:2006

Priemyselné ventily. Membránové ventily z termoplastických materiálov (ISO 16138:2006)

 

CEN

EN ISO 16139:2006

Priemyselné ventily. Posuvné ventily z termoplastických materiálov (ISO 16139:2006)

 

CEN

EN ISO 21787:2006

Priemyselné ventily. Priame (guľové) ventily z termoplastických materiálov (ISO 21787:2006)

 

Poznámka 1

Dátum ukončenia predpokladu zhody je vo všeobecnosti dátumom stiahnutia starej normy stanovený Európskou organizáciou pre normalizáciu. Používatelia týchto noriem sa však upozorňujú na to, že v niektorých výnimočných prípadoch tomu môže byť inak.

Poznámka 3

V prípade zmien a doplnení, je referenčnou normou norma EN CCCCC:YYYY, jej predchádzajúce zmeny a doplnenia, ak nejaké existujú, a nová uvedená zmena a doplnenie. Stará norma (stĺpec 3) preto pozostáva z normy EN CCCCC:YYYY a z jej predchádzajúcich zmien a doplnení, ak nejaké existujú, ale bez novej uvedenej zmeny a doplnenia. V stanovenom dátume, prestáva stará norma poskytovať predpoklad zhody so základnými požiadavkami smernice.

POZNÁMKA:

Akékoľvek informácie týkajúce sa dostupnosti noriem je možné získať buď od európskych organizácií pre normalizáciu alebo od národných orgánov pre normalizáciu. Ich zoznam je uvedený v prílohe smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES (2), ktorá bola zmenená a doplnená smernicou 98/48/ES (3).

Uverejnenie odkazov v Úradnom vestníku Európskej únie neznamená, že normy sú k dispozícii vo všetkých jazykoch Spoločenstva.

Tento zoznam nahrádza všetky predchádzajúce zoznamy uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie. Komisia zabezpečuje aktualizáciu tohto zoznamu.

Viac informácií o harmonizovaných normách nájdete na internetovej adrese:

http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/


(1)  ESO: Európske organizácie pre normalizáciu:

European Committee for Standardization (CEN): rue de Stassart 36, B-1050 Brusel, Belgicko. Tel. (32-2) 550 08 11; fax (32-2) 550 08 19 (http://www.cen.eu)

European Committee for Electrotechnical Standardization (CENELEC): rue de Stassart 35, B-1050 Brusel, Belgicko. Tel. (32-2) 519 68 71; fax (32-2) 519 69 19 (http://www.cenelec.org)

European Telecommunications Standards Institute (ETSI): 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, Francúzsko. Tel. (33) 492 94 42 00; fax (33) 493 65 47 16 (http://www.etsi.org).

(2)  Ú. v. ES L 204, 21.7.1998, s. 37.

(3)  Ú. v. ES L 217, 5.8.1998, s. 18.


6.5.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 111/42


Oznámenie Komisie podľa článku 4 ods. 1 písm. a) nariadenia Rady (EHS) č. 2408/92

Uloženie záväzkov služby vo verejnom záujme vo vzťahu k pravidelným leteckým dopravným službám na trase medzi Ostravou (OSR) a Bruselom (BRU)

(Text s významom pre EHP)

(2008/C 111/11)

1.

Podľa článku 4 ods. 1 písm. a) nariadenia Rady (EHS) č. 2408/1992 z 23. júla 1992 o prístupe leteckých dopravcov Spoločenstva k letovým trasám v rámci Spoločenstva uložila Česká republika záväzky služby vo verejnom záujme vo vzťahu k pravidelným leteckým dopravným službám medzi Ostravou (OSR) a Bruselom (BRU).

2.

Záväzky služby vo verejnom záujme sú tieto

Minimálna frekvencia – trasa a minimálny počet rotácií týždenne

Letisko Leoša Janáčka Ostrava (OSR/LKMT) – Letisko Brusel (BRU/EBBR): 3 rotácie

Požadované minimálne parametre lietadla

Letúň s pretlakovanou kabínou s minimálnou kapacitou 30 sedadiel.

Nepretržitosť prevádzky

Pripúšťajú sa maximálne 2 % zrušených rotácií z celkového počtu ponúkaných spojení na jednotlivých trasách za celé prevádzkované obdobie s výnimkou zrušených letov z vonkajších príčin ako sú najmä počasie, štrajky, prevádzkové obmedzenie zo strany letísk.

Letový poriadok a štruktúra spojení

Pripúšťa sa maximálne 30 % spojení, realizovaných v rámci záväzku služby vo verejnom záujme, ako spojenia s prestupom.

Prvý let z letiska Ostrava nesmie byť pred 4 hod. 30 min. miestneho času (LT), posledný prílet nesmie byť neskôr než 23 hod. 55 min. LT.

Pripúšťa sa dva alebo viac kódov na jednom lete (code share) jednotlivých účastníkov.

Spolupráca formou interline agreement s ostatnými dopravcami sa priamo nevyžaduje, je však prípustná.

Tarify

Maximálna cena jednosmernej letenky neprekročí na trase OSR – BRU: 200 EUR

Maximálna cena jednosmernej letenky zahŕňa jednosmernú výšku cestovného v ekonomickej triede bez dane z pridanej hodnoty.

Vyžaduje sa globálny rezervačný systém distribúcie leteniek.


6.5.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 111/43


Oznámenie Komisie podľa článku 4 ods. 1 písm. a) nariadenia Rady (EHS) č. 2408/92

Uloženie záväzkov služby vo verejnom záujme vo vzťahu k pravidelným leteckým dopravným službám na trase medzi Ostravou (OSR) a Amsterdamom (AMS)

(Text s významom pre EHP)

(2008/C 111/12)

1.

Podľa článku 4 ods. 1 písm. a) nariadenia Rady (EHS) č. 2408/1992 z 23. júla 1992 o prístupe leteckých dopravcov Spoločenstva k letovým trasám v rámci Spoločenstva uložila Česká republika záväzky služby vo verejnom záujme vo vzťahu k pravidelným leteckým dopravným službám medzi Ostravou (OSR) a Amsterdamom (AMS).

2.

Záväzky služby vo verejnom záujme sú tieto

Minimálna frekvencia – trasa a minimálny počet rotácií týždenne

Letisko Leoša Janáčka Ostrava (OSR/LKMT) – Letisko Amsterdam (AMS/EHAM): 2 rotácie

Požadované minimálne parametre lietadla

Letúň s pretlakovanou kabínou s minimálnou kapacitou 30 sedadiel.

Nepretržitosť prevádzky

Pripúšťajú sa maximálne 2 % zrušených rotácií z celkového počtu ponúkaných spojení na jednotlivých trasách za celé prevádzkované obdobie s výnimkou zrušených letov z vonkajších príčin ako sú najmä počasie, štrajky, prevádzkové obmedzenie zo strany letísk.

Letový poriadok a štruktúra spojení

Pripúšťa sa maximálne 30 % spojení, realizovaných v rámci záväzku služby vo verejnom záujme, ako spojenia s prestupom.

Prvý let z letiska Ostrava nesmie byť pred 4 hod. 30 min. miestneho času (LT), posledný prílet nesmie byť neskôr než 23 hod. 55 min. LT.

Pripúšťa sa dva alebo viac kódov na jednom lete (code share) – jednotlivých účastníkov.

Spolupráca formou interline agreement s ostatnými dopravcami sa priamo nevyžaduje, je však prípustná.

Tarify

Maximálna cena jednosmernej letenky neprekročí na trase OSR – AMS: 200 EUR

Maximálna cena jednosmernej letenky zahŕňa jednosmernú výšku cestovného v ekonomickej triede bez dane z pridanej hodnoty.

Vyžaduje sa globálny rezervačný systém distribúcie leteniek.


6.5.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 111/44


Oznámenie Komisie podľa článku 4 ods. 1 písm. a) nariadenia Rady (EHS) č. 2408/92

Uloženie záväzkov služby vo verejnom záujme vo vzťahu k pravidelným leteckým dopravným službám na trase medzi Ostravou (OSR) a Londýnom (LTN)

(Text s významom pre EHP)

(2008/C 111/13)

1.

Podľa článku 4 ods. 1 písm. a) nariadenia Rady (EHS) č. 2408/1992 z 23. júla 1992 o prístupe leteckých dopravcov Spoločenstva k letovým trasám v rámci Spoločenstva uložila Česká republika záväzky služby vo verejnom záujme vo vzťahu k pravidelným leteckým dopravným službám medzi Ostravou (OSR) a Londýnom (LTN).

2.

Záväzky služby vo verejnom záujme sú tieto

Minimálna frekvencia – trasa a minimálny počet rotácií týždenne

Letisko Leoša Janáčka Ostrava (OSR/LKMT) – Letisko Londýn – Luton (LTN/EGGW): 5 rotácií

Požadované minimálne parametre lietadla

Letúň s pretlakovanou kabínou s minimálnou kapacitou 30 sedadiel.

Nepretržitosť prevádzky

Pripúšťajú sa maximálne 2 % zrušených rotácií z celkového počtu ponúkaných spojení na jednotlivých trasách za celé prevádzkované obdobie s výnimkou zrušených letov z vonkajších príčin ako sú najmä počasie, štrajky, prevádzkové obmedzenie zo strany letísk.

Letový poriadok a štruktúra spojení

Pripúšťa sa maximálne 30 % spojení, realizovaných v rámci záväzku služby vo verejnom záujme, ako spojenia s prestupom.

Prvý let z letiska Ostrava nesmie byť pred 4 hod. 30 min. miestneho času (LT), posledný prílet nesmie byť neskôr než 23 hod. 55 LT.

Pripúšťa sa dva alebo viac kódov na jednom lete (code share) jednotlivých účastníkov.

Spolupráca formou interline agreement s ostatnými dopravcami sa priamo nevyžaduje, je však prípustná.

Tarify

Maximálna cena jednosmernej letenky neprekročí na trase OSR – LTN: 200 EUR

Maximálna cena jednosmernej letenky zahŕňa jednosmernú výšku cestovného v ekonomickej triede bez dane z pridanej hodnoty.

Vyžaduje sa globálny rezervačný systém distribúcie leteniek.


V Oznamy

ADMINISTRATÍVNE POSTUPY

Komisia

6.5.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 111/45


Výzva na predkladanie ponúk v rámci pracovného programu „Kapacity“ siedmeho rámcového programu ES v oblasti výskumu, technického vývoja a demonštračných aktivít

(2008/C 111/14)

Európska komisia týmto informuje o výzve na predkladanie ponúk v rámci pracovného programu „Kapacity“ siedmeho rámcového programu Európskeho spoločenstva v oblasti výskumu, technického vývoja a demonštračných aktivít (2007 až 2013).

Očakávajú sa návrhy v rámci tejto výzvy.

Špecifický program „Kapacity“:

Časť

:

Výskumné infraštruktúry

Identifikátor výzvy

:

FP7-INFRASTRUCTURES-2008-2

Táto výzva na predkladanie ponúk sa týka pracovného programu, ktorý Komisia prijala rozhodnutím K(2007) 5759 z 29. novembra 2007.

Informácie o rozpočte, lehotách a postupoch týkajúcich sa výzvy, pracovného programu, ako aj usmernenia pre žiadateľov o spôsobe predkladania návrhov, sa nachádzajú na webovej stránke CORDIS: http://cordis. europa.eu/fp7/calls/


Európska environmentálna agentúra

6.5.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 111/46


Výzva pre expertov na prejavenie záujmu o členstvo vo Vedeckom výbore Európskej environmentálnej agentúry (EEA)

(2008/C 111/15)

Európska environmentálna agentúra

Hlavným cieľom Európskej environmentálnej agentúry (EEA) je podporovať udržateľný rozvoj a pomáhať pri dosiahnutí významného a merateľného zlepšenia životného prostredia Európy poskytovaním včasných, cielených, relevantných a spoľahlivých informácií politickým aktérom a verejnosti.

Agentúra EEA zhromažďuje a rozširuje údaje a informácie cez Európsku environmentálnu informačnú a monitorovaciu sieť (Eionet). Eionet je spoločná sieť agentúry EEA a jej 32 členských štátov spájajúca národné kontaktné miesta v členských štátoch EÚ a zúčastnené krajiny, európske tematické strediská, národné referenčné centrá a expertov Komisie.

K činnosti agentúry EEA patrí zhromažďovanie a analýza spoločných environmentálnych údajov poskytovaných útvarmi Európskej komisie, členskými krajinami agentúry EEA, medzinárodnými organizáciami, poskytovaných na základe dohovorov a dohôd a ďalej poskytovanie poradenstva na strategicko-politickej úrovni a zverejňovanie a šírenie týchto informácii.

EEA organizuje túto výzvu (EEA/SC/2008/001-014) s cieľom vymenovať deviatich členov vedeckého výboru s odbornými skúsenosťami v oblastiach, ktoré sú definované v oblasti pôsobnosti tejto výzvy.

Úloha vedeckého výboru agentúry EEA

Predstavenstvu a výkonnému riaditeľovi pomáha vedecký výbor agentúry EEA, ktorý poskytuje odborné poradenstvo/odporúčania a vydáva odborné stanoviská k akýmkoľvek vedeckým záležitostiam týkajúcim sa činnosti agentúry.

Vedecký výbor agentúry EEA bol zriadený článkom 10 nariadenia Rady (EHS) č. 1210/90 zo 7. mája 1990 o zriadení Európskej environmentálnej agentúry a Európskej environmentálnej informačnej a monitorovacej siete. Hlavná úloha vedeckého výboru spočíva vo vydávaní odborných stanovísk k ročným a viacročným pracovným programom agentúry, náboru vedeckých pracovníkov alebo akýmkoľvek iným záležitostiam týkajúcim sa činnosti agentúry.

Oblasť pôsobnosti výzvy

Vedecký výbor EEA sa bude zaoberať týmito významnými oblasťami:

1.

Atmosférické procesy, znečistenie ovzdušia, stratégie na zmiernenie klimatických zmien a prispôsobenie

2.

Biodiverzita

3.

Obchodné a environmentálne podnikanie

4.

Ekologická ekonómia

5.

Energetika (vrátane stratégií na zmiernenie a prispôsobenie)

6.

Environmentálna história

7.

Európske a medzinárodné environmentálne právo

8.

Sladká voda (vrátane podzemnej vody)

9.

Integrované environmentálne hodnotenie a ukazovatele

10.

Priestorové plánovanie a riadenie prírodných zdrojov

11.

Poľnohospodárstvo

12.

Suchozemské ekosystémy vrátane pôd, lesov, trávne porasty

13.

Moderné technológie (vrátane nanotechnológií, GMO a pod.)

14.

Doprava a životné prostredie.

Zloženie vedeckého výboru EEA

Vedecký výbor EEA sa skladá z nezávislých odborníkov z 32 členských krajín EEA pokrývajúcich všetky environmentálne oblasti, na ktoré sa zameriava činnosť agentúry. Členovia vedeckého výboru budú vymenovaní na základe verejného výberového konania.

Predseda a dvaja podpredsedovia vedeckého výboru sú volení z radov členov výboru.

Počet členov vedeckého výboru je maximálne 20.

Ak majú členovia výboru okrem znalostí vo svojej primárnej oblasti skúsenosti a poznatky v jednej alebo viacerých environmentálnych oblastiach, považuje sa to za výhodu, pretože sa tak pokryje čo najväčší možný počet vedeckých disciplín.

Účasť na zasadnutiach

Od členov vedeckého výboru sa vyžaduje, aby sa pravidelne zúčastňovali na zasadnutiach výboru – dva až trikrát do roka. Zasadnutia vedeckého výboru sa zvyčajne konajú v priestoroch agentúry EEA v Kodani.

Členovia vedeckého výboru nie sú odmeňovaní za túto prácu, sú však oprávnení dostávať finančnú náhradu za každý celý deň, počas ktorého sa zasadnutie koná. Členovia majú nárok na náhradu cestovných nákladov a na diéty podľa predpisov agentúry o náhrade nákladov na cestovanie a ubytovanie.

Predseda a spravodajcovia majú nárok na náhradu nákladov, ktoré vzniknú v súvislosti s koordináciou vypracovania návrhov stanovísk.

Predpoklady

Uchádzači musia mať:

univerzitné vzdelanie v príslušnej vedeckej oblasti, podľa možnosti postgraduálneho stupňa,

minimálne 10 rokov odbornej praxe na úrovni, ktorá zodpovedá požadovanej kvalifikácii,

štátnu príslušnosť jednej z členských krajín agentúry EEA (členské štáty Európskej únie, Island, Lichtenštajnsko, Nórsko, Švajčiarsko a Turecko).

Výberové kritériá

Oprávnené prihlášky na vyjadrenie záujmu sa podrobia komparatívnemu hodnoteniu podľa týchto kritérií:

skúsenosti s vypracúvaním vedeckých hodnotení a/alebo s poskytovaním vedeckého poradenstva v požadovaných oblastiach pôsobnosti a odbornosti,

skúsenosti vo vykonávaní revízie vedeckej práce a revízií publikácií kolegov, najmä v oblastiach týkajúcich sa pôsobnosti agentúry EEA,

schopnosť analyzovať komplexné spisy a informácie a pripravovať návrhy odborných stanovísk a správ,

skúsenosti s procesom zabezpečovania kvality,

preukázané vynikajúce odborné znalosti a výsledky v oblasti (oblastiach), ktorú uchádzač uvedie v prihláške,

odbornú prax vo viacerých odboroch, podľa možnosti v medzinárodnom kontexte,

dobré znalosti angličtiny sú výhodou, pretože je pracovným jazykom vo výbore, schopnosť používať moderné elektronické prostriedky na výmenu dokumentov a komunikáciu sú výhodou vzhľadom na snahy agentúry, čo najlepším spôsobom využívať túto techniku.

Výkonný riaditeľ sa pri posudzovaní odbornej spôsobilosti uchádzačov môže obrátiť na poradné grémium.

Vymenovanie, funkčné obdobie a zoznam náhradníkov

Experti, ktorí v najvyššej miere spĺňajú uvedené kritériá, budú vymenovaní na štvorročné obdobie, ktoré je možné jedenkrát obnoviť maximálne na ďalšie štyri roky.

Experti, ktorí spĺňajú požiadavky na členstvo a neboli vymenovaní, budú zaradení do zoznamu náhradníkov. Zoznam náhradníkov sa môže využívať na podobné aktivity a je platný dva roky (napr.) do 31. decembra 2010 (predĺženie platnosti je možné). Platnosť zoznamu náhradníkov je možné predĺžiť.

Nezávislosť a vyhlásenie o možnom konflikte záujmov

Vybraní experti budú vymenovaní osobne. Požaduje sa, aby podpísali vyhlásenie o záväzku a každý rok podpísali aj vyhlásenie o záujmoch, ktoré by sa mohli považovať za záujmy v rozpore s ich nezávislosťou.

Rovnaké príležitosti

Agentúra EEA uplatňuje politiku rovnakých príležitostí a zdržiava sa akejkoľvek formy diskriminácie.

Postup podávania prihlášok

Uchádzači preukážu svoj záujem prostredníctvom online vyplneného formulára prihlášky a formulára životopisu, ktoré sa nachádzajú na každej nižšie uvedenej internetovej adrese.

V životopise bude uvedený zoznam vedeckých publikácií uchádzača, pokiaľ možno v angličtine, a iné odborné skúsenosti.

Okrem primárnej oblasti odborných skúseností, uchádzači uvedú aj sekundárnu a terciárnu oblasť odborných skúseností, ktoré sa môžu zohľadniť, aby sa zabezpečila lepšia podpora v prierezových a tematických oblastiach práce agentúry EEA.

Platný rokovací poriadok vedeckého výboru agentúry EEA sa nachádza na tejto internetovej adrese:

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/sc-rules-procedure.pdf

(Dokument je v anglickom jazyku.)

Pri podávaní prihlášok online vezmite do úvahy nasledovné:

1.

Je potrebné zohľadniť rôzne časové pásma.

2.

Po podaní prihlášky dostanete automatickú odpoveď.

3.

Ste zodpovedný za uchovanie automatickej odpovede ako dôkazu, že ste podali prihlášku.

4.

Ak nedostanete správu s automatickou odpoveďou, je potrebné znovu podať prihlášku.

Agentúra EEA podporuje elektronické podávanie prihlášok.

Akceptujú sa aj prihlášky poslané poštou za predpokladu, že uchádzači na obálke jasne vyznačia odbornú oblasť, v ktorej sa majú posudzovať.

Formulár online prihlášky (v angličtine) a životopisu (v angličtine) pre rôzne oblasti sú k dispozícii na týchto internetových adresách:

 

Oblasť 1. Atmosférické procesy, znečistenie ovzdušia, stratégie na zmiernenie klimatických zmien a prispôsobenie

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area1

 

Oblasť 2. Biodiverzita

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area2

 

Oblasť 3. Obchodná činnosť a environmentálne podnikanie

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area3

 

Oblasť 4. Ekologická ekonómia

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area4

 

Oblasť 5. Energetika (vrátane stratégií na zmiernenie a prispôsobenie)

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area5

 

Oblasť 6. Environmentálna história

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area6

 

Oblasť 7. Európske a medzinárodné environmentálne právo

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area7

 

Oblasť 8. Sladká voda (vrátane podzemnej vody)

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area8

 

Oblasť 9. Integrované environmentálne hodnotenie a ukazovatele

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area9

 

Oblasť 10. Priestorové plánovanie a riadenie prírodných zdrojov

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area10

 

Oblasť 11. Poľnohospodárstvo

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area11

 

Oblasť 12. Suchozemské ekosystémy vrátane pôd, lesov, trávne porasty

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area12

 

Oblasť 13. Moderné technológie (vrátane nanotechnológií, GMO a pod.)

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area13

 

Oblasť 14. Doprava a životné prostredie

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area14

Na prihláškach posielaných poštou uveďte túto adresu:

Personnel management group

Scientific Committee call 2008 – area (uveďte príslušné číslo oblasti 1 až 14)

European Environment Agency

Kongens Nytorv 6

DK-1050 Copenhagen K

Uchádzači môžu získať odpovede na prípadné otázky a informácie o priebehu konania na adrese:

sc.call08-questions@eea.europa.eu

Neskôr vás agentúra môže požiadať o podporné dokumenty.

So všetkými prihláškami sa bude zaobchádzať ako s dôvernými materiálmi.

Upozorňujeme, že agentúra EEA uchádzačom prihlášky nevracia. Osobné informácie, ktoré EEA požaduje od uchádzačov sa spracujú v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov. Osobné údaje, ktoré uchádzači predložia, sa budú spracovávať s cieľom posúdiť prihlášky na účely prípadného predbežného výberu, výberu a vymenovania členov Vedeckého výboru agentúry EEA.

Dátum uzávierky

Prihlášky sa pošlú prostredníctvom osobitného online formulára (12.00 hod. stredoeurópskeho času) alebo poštou (dôkazom je dátum poštovej pečiatky) na uvedenú adresu najneskôr do 30. júna 2008.


KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA SPOLOČNEJ OBCHODNEJ POLITIKY

Komisia

6.5.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 111/50


Oznámenie o nastávajúcom uplynutí platnosti niektorých antidumpingových opatrení

(2008/C 111/16)

1.

Podľa ustanovení článku 11 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 384/96 z 22. decembra 1995 (1) o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva Komisia oznamuje, že, v prípade, ak nebude začaté preskúmanie v súlade s nasledovným postupom, platnosť ďalej uvedených antidumpingových opatrení uplynie dňom uvedeným v tabuľke.

2.   Postup

Výrobcovia Spoločenstva môžu podať písomnú žiadosť o preskúmanie. Táto žiadosť musí obsahovať dostatočné dôkazy o tom, že uplynutie platnosti opatrení by pravdepodobne viedlo k pokračovaniu alebo opakovanému výskytu dumpingu a ujmy.

V prípade, ak sa Komisia rozhodne preskúmať príslušné opatrenia, budú mať vývozcovia, dovozcovia, predstavitelia vyvážajúcej krajiny a výrobcovia Spoločenstva príležitosť doplniť, vyvrátiť alebo predložiť pripomienky k záležitostiam, ktoré sú uvedené v žiadosti o preskúmanie.

3.   Časová lehota

Výrobcovia Spoločenstva môžu, na základe vyššie uvedených informácií, predložiť písomnú žiadosť o preskúmanie Európskej komisii, Generálnemu riaditeľstvu pre obchod (oddelenie H-1), J-79 4/23, B-1049 Brusel (2), a to kedykoľvek od dátumu uverejnenia tohto oznámenia, najneskôr však do troch mesiacov pred dátumom uvedeným v tabuľke.

4.

Toto oznámenie je uverejnené v súlade s článkom 11 ods. 2 nariadenia (ES) č. 384/96.

Výrobok

Krajina(-y) pôvodu alebo vývozu

Opatrenia

Odkaz

Dátum uplynutia platnosti

Furfurylalkohol

Čínska ľudová republika

Antidumpingové clo

Nariadenie Rady (ES) č. 1905/2003 (Ú. v. EÚ L 283, 31.10.2003, s. 1)

1. 11. 2008


(1)  Ú. v. ES L 56, 6.3.1996, s. 1, nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Rady (ES) č. 2117/2005 (Ú. v. EÚ L 340, 23.12.2005, s. 17).

(2)  Fax: (32-2) 295 65 05.


INÉ AKTY

Komisia

6.5.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 111/51


Uverejnenie žiadosti o zmenu a doplnenie podľa článku 6 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 510/2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín

(2008/C 111/17)

Týmto uverejnením sa poskytuje právo vzniesť námietky proti žiadosti o zmenu a doplnenie podľa článku 7 nariadenia Rady (ES) č. 510/2006 (1). Vznesené námietky sa musia Komisii doručiť do šiestich mesiacov po uverejnení tejto žiadosti.

ŽIADOSŤ O ZMENU A DOPLNENIE

NARIADENIE RADY (ES) č. 510/2006

Žiadosť o zmenu a doplnenie v súlade s článkom 9

„GORGONZOLA“

ES č.: IT/PDO/117/0010/12.4.2002

Image CHZOImage CHOP

1.   Hlavička v špecifikácii dotknutá touto zmenou a doplnením

Image

Názov výrobku

Image

Opis

Image

Zemepisná oblasť

Image

Dôkaz o pôvode

Image

Spôsob výroby

Image

Prepojenie

Image

Označovanie

Image

Vnútroštátne požiadavky

Image

Iné

2.   Druh zmeny a doplnenia (zmien a doplnení)

Image

Zmena a doplnenie jednotného dokumentu alebo zhrnutia

Image

Zmena a doplnenie špecifikácie registrovaného CHOP alebo CHZO, pre ktoré nebol uverejnený jednotný dokument ani zhrnutie

Image

Zmena a doplnenie špecifikácie, pri ktorej sa nevyžaduje žiadna zmena a doplnenie uverejneného jednotného dokumentu [článok 9 ods. 3 nariadenia (ES) č. 510/2006]

Image

Dočasná zmena a doplnenie špecifikácie v dôsledku uloženia povinných sanitárnych alebo fytosanitárnych opatrení zo strany štátnych orgánov [článok 9 ods. 4 nariadenia (ES) č. 510/2006]

3.   Zmena(-y) a doplnenie(-a)

Opis

V súčasnej špecifikácii sa udáva hmotnosť jedného kusa syra v rozmedzí 6 až 13 kg, ale neudávajú sa organoleptické vlastnosti pre rôzne veľkosti hotového výrobku.

Tieto organoleptické vlastnosti sa ďalej podrobne stanovujú tak, aby spotrebitelia vedeli výrobok ľahšie identifikovať:

veľké koleso s hmotnosťou 10 až 13 kg, jemnej alebo trochu štipľavej chuti, minimálny čas zrenia: 50 dní,

stredné koleso s hmotnosťou 9 až 12 kg, výrazne štipľavej chuti, minimálny čas zrenia: 80 dní,

malé koleso s hmotnosťou 6 až 8 kg, výrazne štipľavej chuti, minimálny čas zrenia: 60 dní.

Rozmery bočnej strany a priemer jednotlivých syrov sa ďalej stanovuje tak, aby charakterizoval skutočný výrobok:

bočná strana minimálnej výšky 13 cm,

priemer 20 až 32 cm.

A nakoniec, za vhodné sa považovalo výslovne stanoviť – zreteľným odkazom spotrebiteľovi – že kôra nie je jedlá a označovať ju ako „ružovej“ a nie „červenkastej“ farby pre presnejší opis vonkajšieho vzhľadu výrobku.

Zemepisná oblasť

Kraj Varese sa teraz zahŕňa, i keď sa vynechal pri pôvodnej registrácii napriek existencii požadovanej historickej dokumentácie, jeho typickému podnebiu, ktoré je spoločné s uvedenou oblasťou, a skutočnosti, že tu vyrábaný syr má rovnaké vlastnosti ako ten, na ktorý sa žiadalo uznanie pod názvom „Gorgonzola“.

Preto sa aktualizuje aj zoznam krajov. Touto aktualizáciou nedochádza k zmene a doplneniu ako takému, keďže nové administratívne vymedzenie neznamená žiadnu zmenu skutočnej výrobnej oblasti, ako sa uvádza v nariadení o registrácii „Gorgonzoly“ ako CHOP [nariadenie (ES) č. 1107/96], ale iba zmenu označenia.

Preto sa vložili tieto mená krajov, ale treba poznamenať, že ich územie už bolo súčasťou výrobnej oblasti na základe nariadenia (ES) č. 1107/96:

 

Biella, už zahrnutá ako súčasť kraja Vercelli;

 

Lecco, Lodi a Monza, už zahrnuté ako súčasť kraja Miláno;

 

Verbano-Cusio-Ossola, už zahrnuté ako súčasť kraja Novara.

Dôkaz o pôvode

Špecifikácia výrobku teraz obsahuje odsek o pôvode, ktorý nebol predtým ustanovený pre výrobky podobné „Gorgonzole“, ktoré sa uznávajú na základe článku 17 nariadenia Rady (EHS) č. 2081/92.

Spôsob výroby

V súčasnej špecifikácii sa neurčuje, či sa musí používať surové, alebo pasterizované mlieko a považovalo sa za vhodné (aj na účely kontroly) stanoviť, že sa má používať pasterizované plnotučné mlieko. „Gorgonzola“ sa v skutočnosti vždy vyrábala z neho.

Po zmienke o pasterizácii mlieka sa v špecifikácii takisto uvádza, že mlieko sa naočkuje mliečnymi enzýmami a suspenziou spór Penicillium a výberu kvasiniek.

Použitie mliečnych enzýmov ako spúšťačov kysnutia vytvára v ceste dierky, ktoré napomáhajú rastu Penicillium, a teda vytvoreniu klasického zelenkavo-modrého mramorovania. Toto sa zahrnulo s cieľom vylúčiť vytváranie dier mechanicky premiešavaním cesta, ktoré, i keď podporuje rast baktérií Penicillium, by mohlo tiež vytvoriť riziko kontaminácie baktériami Listeria.

Namiesto všeobecného znenia v súčasnej špecifikácii týkajúceho sa času zrenia v rozsahu dvoch až troch mesiacov, považovalo sa za vhodné dať do súvislosti dĺžku tohto času a druh výrobku.

Maximálna teplota zrážania mlieka, ktorá je v súčasnosti stanovená na 32 °C, sa zvýšila na 36 °C, aby sa uchovali typické vlastnosti „Gorgonzoly“. Maximálna teplota pre suché solenie sa preto tiež zvýšila z 20 °C na 24 °C.

Okrem toho sa v tomto novom znení pri zrení trochu znížili teploty okolitého prostredia zo súčasných 5 – 8 °C na 2 – 7 °C v súlade s inými požadovanými zmenami, s cieľom spomaliť prebiehajúce biochemické reakcie a ochrániť syr pred získaním príliš ostrej chuti.

Novým prvkom je zmienka o úrovni relatívnej vlhkosti (85 – 99 %), ktorá sa neobjavila v špecifikácii, na základe ktorej sa výrobok uznával, ktorá je však veľmi dôležitá.

Odsek v súčasnej špecifikácii o pripojení znakov CHOP bol prepísaný s cieľom zreteľne vysvetliť, že sa pripájajú dva osobitné znaky – jeden v etape výroby a druhý vyrazený do hliníkovej fólie pri uvoľnení syra na spotrebu – a ustanoviť, že tieto znaky sa nepripájajú, pokiaľ kontrolný orgán neoverí, že výrobok získal organoleptické a kvalitatívne vlastnosti stanovené v špecifikácii.

Označovanie

Ak má byť spotrebiteľ pri výbere lepšie informovaný, existuje tiež možnosť uviesť na etikete, či je syr jemný alebo štipľavý.

ZHRNUTIE

NARIADENIE RADY (ES) č. 510/2006

„GORGONZOLA“

ES č.: IT/PDO/117/0010/12.4.2002

CHOP ( X ) CHZO ( )

Tento prehľad obsahuje hlavné body špecifikácie výrobku na informačné účely.

1.   Príslušný orgán v členskom štáte:

Názov:

Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali — Dipartimento delle Politiche di sviluppo — Direzione generale per la Qualità dei prodotti agroalimentari

Adresa

Via XX Settembre, 20

I-00187 Roma

Telefón:

(39) 06 481 99 68

Fax:

(39) 06 420 31 26

E-mail:

qpa3@politicheagricole.gov.it

2.   Skupina:

Názov:

Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola

Adresa:

Via A. Costa, 5/c

I-28100 Novara

Telefón:

(39) 0321 62 66 13

Fax:

(39) 0321 39 09 36

E-mail:

consorzio.gorgonzola@gorgonzola.it

Zloženie:

Výrobcovia/spracovatelia ( X ) Ostatní ( )

3.   Druh výrobku:

Trieda 1.3 – Syry

4.   Špecifikácia

[prehľad požiadaviek podľa článku 4 ods. 2 nariadenia (ES) č. 510/2006]

4.1.   Názov: „Gorgonzola“

4.2.   Opis: „Gorgonzola“ je makký, tučný, neupravovaný syr vyrobený výlučne z plnotučného kravského mlieka.

Hotový výrobok má tieto vlastnosti:

tvar: valcovitý, s plochými koncami a vysokou rovnou bočnou stranou,

rozmery: minimálna výška bočnej strany 13 cm; priemer v rozsahu 20 až 32 cm,

hmotnosť:

veľké koleso, jemný druh: 10 – 13 kg jemnej alebo trochu štipľavej chuti,

stredné koleso, štipľavý druh: 9 – 12 kg výraznej štipľavej chuti,

malé koleso, štipľavý druh: 6 – 8 kg výraznej štipľavej chuti,

kôra: sivej a/alebo ružovej farby, nejedlá,

cesto: homogénne, biele alebo bledožlté s plesňou (mramorovaním), ktorá vytvára charakteristické modro-zelené žilky,

obsah tuku v sušine: minimálne 48 %.

4.3.   Zemepisná oblasť: Oblasť, v ktorej sa tento syr vyrába a zreje, zahŕňa celé územie týchto krajov:

Bergamo, Biella, Brescia, Como, Cremona, Cuneo, Lecco, Lodi, Milan, Monza, Novara, Pavia, Varese, Verbano Cusio-Ossola a Vercelli.

Alessandria: iba obce Casale Monferrato, Villanova Monferrato, Balzola, Morano Po, Coniolo, Pontestura, Serralunga di Crea, Cereseto, Treville, Ozzano Monferrato, San Giorgio Monferrato, Sala Monferrato, Cellamonte, Rosignano Monferrato, Terruggia, Ottiglio, Frassinello Monferrato, Olivola, Vignale, Camagna, Conzano, Occimiano, Mirabello Monferrato, Giarole, Valenza, Pomaro Monferrato, Bozzole, Valmacca, Ticineto, Borgo San Martino a Frassineto Po.

4.4.   Dôkaz o pôvode: Každá fáza výrobného procesu sa musí monitorovať, pričom sa v každej fáze zaznamenajú vstupy a výstupy. Týmto spôsobom a zostavením osobitných registrov chovateľov dobytka, mliekarní a zariadení na zrenie, ktoré vedie kontrolný orgán, ako aj vedením registrov výroby a nahlasovaním vyrobených množstiev kontrolnému orgánu sa zaručí možnosť vysledovania výrobku. Samotnú surovinu pozorne monitoruje zodpovedný kontrolný orgán v priebehu všetkých fáz výrobného procesu. Všetky fyzické alebo právnické osoby zapísané do príslušných zoznamov podliehajú kontrole zo strany kontrolného orgánu v súlade so špecifikáciou a plánom kontrol.

CHOP „Gorgonzola“ je zreteľne viditeľné podľa dvoch znakov, ktoré sa pripájajú v mieste výroby a zrenia, čím sa umožňuje kontrolnému orgánu vopred overiť, či výrobok získal kvalitatívne a organoleptické vlastnosti stanovené v bode 4.2.

Tieto dva znaky sa pripájajú takto:

jeden na mieste výroby, na každú plochú stranu a obsahuje identifikačné číslo mliekarne podľa tabuliek, ktoré rozosiela ochranný orgán z poverenia ministerstva poľnohospodárskej, potravinárskej a lesníckej politiky,

druhý sa pripája, keď výrobok získa požadované vlastnosti a môže sa uvoľniť na spotrebu, vyrazením do hliníkovej fólie, v ktorej je zabalený celý syr alebo polovica syra, ak bol syr prerezaný vo vodorovnom smere, a to tak, aby znak pôvodu s identifikačným číslom mliekarne zostal zreteľne viditeľný na plochej strane syra, a na druhej strane je vyrazený identifikačný znak ako záruka pravosti a vysledovateľnosti výrobku.

4.5.   Spôsob výroby:

Výroba: „Gorgonzola“ s CHOP sa vyrába takto:

plnotučné kravské mlieko z výrobnej oblasti sa pasterizuje,

zrážanie: po pasterizácii sa plnotučné kravské mlieko naočkuje mliečnymi enzýmami a suspenziou spór Penicillium a výberu kvasiniek; potom sa pridá teľacie syridlo pri teplote 28 – 36 °C,

zrazené mlieko sa potom vloží do fasceruoli (dierkované valcovité nádoby) a na obidve ploché strany sa nalepí znak pôvodu s identifikačným číslom mliekarne,

výsledné koleso sa niekoľko dní sucho solí pri teplote 18 – 24 °C,

počas zrenia sa vyvíjajú odrody a kmene Penicillium charakteristické pre syr „Gorgonzola“, ktoré mu dodajú modro-zelenú farbu (mramorovanie).

Zrenie: minimálne 50 dní:

veľké koleso, jemný druh: 10 – 13 kg jemnej alebo trochu štipľavej chuti, minimálny čas zrenia: 50 dní,

stredné koleso, štipľavý druh: 9 – 12 kg výraznej štipľavej chuti, minimálny čas zrenia: 80 dní,

malé koleso, štipľavý druh: 6 – 8 kg výraznej štipľavej chuti, minimálny čas zrenia: 60 dní.

Zrenie všetkých druhov prebieha pri teplote v rozmedzí 2 až 7 °C a pri vlhkosti v rozsahu 85 až 99 %.

Počas zrenia sa v ceste občas vytvoria diery, čím sa podporí vývoj odrôd a kmeňov Penicillium, ktoré sú charakteristické pre syr „Gorgonzola“ (mramorovanie).

Na konci času zrenia skontroluje kontrolný orgán, či výrobok získal požadované vlastnosti, aby sa mohol uvoľniť na spotrebu, a syr sa zabalí do razenej hliníkovej fólie s vyrazeným identifikačným znakom.

4.6.   Spojenie: Prírodné činitele sa viažu s klimatickými podmienkami výrobnej oblasti, čím sa podporí hojnosť kvalitného krmiva pre dojnice a vznik mikrobiologických činidiel, ktoré zabezpečujú organoleptické vlastnosti a sfarbenie syra.

Pokiaľ ide o ľudské činitele, treba poukáuzať na to, že spotreba výrobku je široká, najmä vďaka jeho používaniu v tradičných obilných prípravkoch, ktoré sú typické pre výrobnú oblasť.

4.7.   Kontrolný orgán:

Názov:

CSQA — Certificazioni S.r.l.

Adresa:

Via S. Gaetano, 74

I-36016 Thiene (VI)

Telefón:

(39) 0445 36 60 94

Fax:

(39) 0445 38 26 72

E-mail:

csqa@csqa.it

Kontrolný orgán plní podmienky uplatniteľné na základe normy EN 45011.

4.8.   Označenie: Jednotlivé syry musia mať identifikačné znaky, ktoré vydáva ochranný orgán.

Veľké syry s vlastnosťami, ktoré sa môžu charakterizovať ako jemné, a stredné a malé syry s vlastnosťami, ktoré ich dovoľujú opísať ako štipľavé, môžu byť označené slovom „dolce“, resp. „piccante“, vedľa označenia „Gorgonzola“ alebo pod ním oveľa menším písmom.


(1)  Ú. v. EÚ L 93, 31.3.2006, s. 12.


Korigendum

6.5.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 111/56


ZÁPISNICA O OPRAVÁCH

k Lisabonskej zmluve, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskej únii a Zmluva o založení Európskeho spoločenstva podpísanej v Lisabone 13. decembra 2007

( Úradný vestník Európskej únie C 306 zo 17. decembra 2007 )

(2008/C 111/18)

Tieto opravy boli vykonané na základe zápisnice o opravách, ktorá bola podpísaná v Ríme 30. apríla 2008, a ktorej depozitárom je vláda Talianskej republiky.

1.   ZMENY A DOPLNENIA ZMLUVY O EURÓPSKEJ ÚNII A ZMLUVY O ZALOŽENÍ EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

a)

Strana 20, článok 1, bod 18 (článok 9d ods. 6 druhý pododsek)

Namiesto:

„Člen Komisie sa vzdá funkcie, ak ho o to požiada predseda. Vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku sa vzdá funkcie v súlade s postupom ustanoveným v článku 9e, ak ho o to požiada predseda.“

má byť:

„Člen Komisie sa vzdá funkcie, ak ho o to požiada predseda. Vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku sa vzdá funkcie v súlade s postupom ustanoveným v článku 9e ods. 1, ak ho o to požiada predseda.“

b)

Strana 22, článok 1, bod 22 (článok 10 ods. 1 prvý pododsek)

Namiesto:

„…podľa postupov ustanovených v tomto článku a v článkoch 208a až 280i Zmluvy o fungovaní Európskej únie.“

má byť:

„…podľa postupov ustanovených v tomto článku a v článkoch 280a až 280i Zmluvy o fungovaní Európskej únie.“

c)

Strana 31, článok 1, bod 39, písm. a)

Namiesto:

„v prvom odseku sa slová ‚delegácií Komisie‘ nahrádzajú slovami ‚delegácií Únie‘…“

má byť:

„v prvom odseku sa slová ‚delegácií Komisie‘ nahrádzajú slovami ‚delegácie Únie‘…“

d)

Strana 31, článok 1, bod 40, písm. a)

Namiesto:

„…Na informovaní Európskeho parlamentu sa môžu podieľať osobitní zástupcovia.“

má byť:

„…Na informovaní Európskeho parlamentu sa môžu podieľať osobitní predstavitelia.“

e)

Strana 35, článok 1, bod 50 (článok 28b ods. 1)

Namiesto:

„…, misie bojových síl v rámci krízového manažmentu vrátane misií na opätovné nastolenie mieru …“

má byť:

„…, misie bojových síl v rámci krízového riadenia vrátane misií na opätovné nastolenie mieru …“

f)

Strana 42, článok 2, bod 2, písm. a)

Namiesto:

„a)

s výnimkou článku 311a ods. 5 písm. c) (predtým článok 299 ods. 6 písm. c)) sa slová ‚Európskych spoločenstiev‘ nahrádzajú slovami ‚Európskej únie‘, s výnimkou spojenia …“

má byť:

„a)

s výnimkou článku 311a ods. 5 písm. c) (predtým článok 299 ods. 6 písm. c)) sa slová ‚Európske spoločenstvá‘ alebo ‚Európske hospodárske spoločenstvo‘ nahrádzajú slovami ‚Európska únia‘ v príslušnom gramatickom tvare, s výnimkou spojenia …“

g)

Strana 45, článok 2, bod 8, druhá zarážka

Namiesto:

„—

článok 97b:“

má byť:

„—

článok 4, ktorý sa stáva článkom 97b:“

h)

Strana 56, článok 2, bod 56, písm. b)

Namiesto:

„b)

v druhom odseku sa slová ‚Na návrh Komisie môže Rada kvalifikovanou väčšinou...‘ nahrádzajú slovami ‚Európsky parlament a Rada môžu v súlade s riadnym legislatívnym postupom rozšíriť ...‘“

má byť:

„b)

v druhom odseku sa slová ‚Na návrh Komisie môže Rada kvalifikovanou väčšinou...‘ nahrádzajú slovami ‚Európsky parlament a Rada môžu v súlade s riadnym legislatívnym postupom ...‘“

i)

Strana 56, článok 2, bod 60 (nahradenie odseku 3)

Namiesto:

„3.

Odchylne od odseku 2 môže opatrenia, ktoré predstavujú krok späť v práve Únie, pokiaľ ide o liberalizáciu pohybu kapitálu do tretích krajín a z tretích krajín, ustanoviť len Rada v súlade s mimoriadnym legislatívnym postupom.“

má byť:

„3.

Odchylne od odseku 2 môže opatrenia, ktoré predstavujú krok späť v práve Únie, pokiaľ ide o liberalizáciu pohybu kapitálu do tretích krajín a z tretích krajín, ustanoviť len Rada v súlade s mimoriadnym legislatívnym postupom jednomyseľne a po porade s Európskym parlamentom.“

j)

Strana 68, článok 2, bod 68 (článok 69g ods. 2 prvý pododsek)

Namiesto:

„… oblasť pôsobenia a úlohy Eurojustu…“

má byť:

„… oblasť pôsobenia a úlohy Europolu…“

k)

Strana 71, článok 2, bod 85, úvodná veta

Namiesto:

„85)

Vkladá sa článok 97b ako posledný článok hlavy VII, s textom článku 4; mení a dopĺňa sa takto:“

má byť:

„85)

Vkladá sa článok 97b ako prvý článok hlavy VII, s textom článku 4; mení a dopĺňa sa takto:“

l)

Strana 75, článok 2, bod 99, písm. c)

Namiesto:

„c)

v odseku 2 sa vypúšťa prvý pododsek; v tretej zarážke sa odkaz na článok 99 ods. 2, 3, 4 a 5 nahrádza odkazom na článok 99 ods. 2, 3, 4 a 6 a odkazy na článok 122 ods. 2 a článok 123 ods. 4 a 5 sa nahrádzajú odkazom na článok 117a ods. 2 a 3;“

má byť:

„c)

v odseku 2 sa vypúšťa prvý pododsek; v tretej zarážke sa odkaz na článok 99 ods. 2, 3, 4 a 5 nahrádza odkazom na článok 99 ods. 2, 3, 4 a 6 a odkazy na článok 122 ods. 2 a článok 123 ods. 4 a 5 sa nahrádzajú odkazom na článok 117a ods. 2 a 3; v štvrtej zarážke sa slová ‚z tejto zmluvy‘ nahrádzajú slovom ‚zmlúv‘;“

m)

Strana 88, článok 2, bod 147 (článok 176a ods. 2 prvý pododsek, posledná veta)

Namiesto:

„Takéto opatrenia sa prijmú po porade s Hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov a.“

má byť:

„Takéto opatrenia sa prijmú po porade s Hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.“

n)

Strana 96, článok 2, bod 169, nadpis hlavy IV

Namiesto:

má byť:

o)

Strana 99, článok 2, bod 174 písm. a) (článok 188o ods. 1 prvý pododsek)

Namiesto:

„1.

Odchylne od článku 188n môže Rada jednomyseľne buď na odporúčanie Európskej centrálnej banky, alebo na odporúčanie Komisie a po porade s Európskou centrálnou bankou v snahe o dosiahnutie konsenzu v súlade s cieľom cenovej stability uzatvárať formálne dohody o systéme výmenných kurzov eura vo vzťahu k menám tretích štátov. Rada sa uznáša jednomyseľne po porade s Európskym parlamentom a v súlade s postupom ustanoveným v odseku 3.“

má byť:

„1.

Odchylne od článku 188n môže Rada buď na odporúčanie Európskej centrálnej banky, alebo na odporúčanie Komisie a po porade s Európskou centrálnou bankou v snahe o dosiahnutie konsenzu v súlade s cieľom cenovej stability uzatvárať formálne dohody o systéme výmenných kurzov eura vo vzťahu k menám tretích štátov. Rada sa uznáša jednomyseľne po porade s Európskym parlamentom a v súlade s postupom ustanoveným v odseku 3.“

p)

Strana 104, článok 2, bod 189 (článok 201b písm. a))

Namiesto:

„a)

rozhodnutie ustanovujúce zoznam iných zložení Rady, ako sú všeobecné veci a zahraničné veci v súlade s článkom 9c ods. 6 Zmluvy o Európskej únii;“

má byť:

„a)

rozhodnutie ustanovujúce zoznam iných zložení Rady, ako sú všeobecné záležitosti a zahraničné veci v súlade s článkom 9c ods. 6 Zmluvy o Európskej únii;“

q)

Strana 105, článok 2, bod 195 (článok 210, posledná veta)

Namiesto:

„… Kvalifikovanou väčšinou stanoví tiež všetky náhrady poskytované namiesto odmien.“

má byť:

„… Stanoví tiež všetky náhrady poskytované namiesto odmien.“

r)

Strana 108, článok 2, bod 211, písm. b)

Namiesto:

„b)

v druhom odseku, sa slovo ‚rozhodnutie‘ nahrádza slovom ‚nariadenie‘ a slová;“

má byť:

„b)

v druhom odseku sa slovo ‚rozhodnutie‘ nahrádza slovom ‚nariadenie‘;“

s)

Strana 108, článok 2, bod 211, písm. c)

Namiesto:

„c)

v treťom a sa slovo ‚komora‘ nahrádza slovami ‚osobitný súd‘ v príslušnom gramatickom tvare a slová ‚rozhodnutie o zriadení súdnej komory‘ nahrádzajú slovami ‚nariadenie o zriadení osobitného súdu‘ v príslušnom gramatickom tvare;“

má byť:

„c)

v treťom odseku sa slová ‚rozhodnutie o zriadení súdnej komory‘ nahrádzajú slovami ‚nariadenie o zriadení osobitného súdu‘ v príslušnom gramatickom tvare;“

t)

Strana 108, článok 2, bod 212 písm. a) (článok 228 ods. 2 prvý pododsek)

Namiesto:

„2.

Ak sa Komisia domnieva, že dotknutý členský štát neprijal potrebné opatrenia, aby vyhovel rozsudku Súdneho dvora, môže predložiť vec Súdnemu dvoru Európskej únie po tom, ako tomuto štátu umožní vyjadriť sa. Navrhne výšku paušálnej pokuty alebo penále, ktoré má dotknutý členský štát zaplatiť a ktoré pokladá v daných podmienkach za primerané.“

má byť:

„2.

Ak sa Komisia domnieva, že dotknutý členský štát neprijal potrebné opatrenia, aby vyhovel rozsudku Súdneho dvora Európskej únie, môže predložiť vec Súdnemu dvoru Európskej únie po tom, ako tomuto štátu umožní vyjadriť sa. Navrhne výšku paušálnej pokuty alebo penále, ktoré má dotknutý členský štát zaplatiť a ktoré pokladá v daných podmienkach za primerané.“

u)

Strana 109, článok 2, bod 217

Namiesto:

„217)

V článku 233 sa v prvom odseku vypúšťajú slová ‚alebo orgány‘ a vypúšťa sa tretí odsek.“

má byť:

„217)

V článku 233 sa v prvom odseku vypúšťajú slová ‚alebo orgány‘, veta sa gramaticky upraví a vypúšťa sa tretí odsek.“

v)

Strana 110, článok 2, bod 220 (článok 235a druhý odsek)

Namiesto:

„Taký návrh musí byť predložená do jedného mesiaca odo dňa takéhoto rozhodnutia. Súdny dvor rozhodne do jedného mesiaca odo dňa návrhu.“

má byť:

„Taký návrh musí byť predložený do jedného mesiaca odo dňa takéhoto rozhodnutia. Súdny dvor rozhodne do jedného mesiaca odo dňa návrhu.“

w)

Strana 110, článok 2, bod 223 (článok 240a druhý pododsek)

Namiesto:

„Súdny dvor Európskej únie má však právomoc dohliadať na dodržiavanie článku 25 Zmluvy o Európskej únii a rozhodovať o žalobách…“

má byť:

„Súdny dvor Európskej únie má však právomoc dohliadať na dodržiavanie článku 25b Zmluvy o Európskej únii a rozhodovať o žalobách …“

x)

Strana 111, článok 2, bod 224 (článok 241)

Namiesto:

„Bez ohľadu na uplynutie lehoty stanovenej v článku 230 piatom odseku sa každý účastník konania …“

má byť:

„Bez ohľadu na uplynutie lehoty stanovenej v článku 230 šiestom odseku sa každý účastník konania …“

y)

Strana 112, článok 2, bod 231

Dopĺňa sa písmeno d), ktoré znie: „d) (netýka sa slovenskej verzie)

z)

Strana 120, článok 2, bod 255

Namiesto:

„…a vypúšťajú sa slová ‚články 4, 11 a 12 a článok 18 ods. 5‘ štatútu banky“

má byť:

„…a vypúšťajú sa slová ‚články 4, 11 a 12 a článok 18 ods. 5‘ a veta sa gramaticky upraví.“

aa)

Strana 127, článok 2, bod 274 (článok 279b, prvá veta)

Namiesto:

„Pravidelné stretnutia predsedov Európskeho parlamentu, Rady a Komisie sa zvolávajú z iniciatívy Komisie v rámci rozpočtových postupov uvedených v tejto kapitole.“

má byť:

„Pravidelné stretnutia predsedov Európskeho parlamentu, Rady a Komisie sa zvolávajú z iniciatívy Komisie v rámci rozpočtových postupov uvedených v tejto hlave.“

ab)

Strana 129, článok 2, bod 278 (článok 280f ods. 1 tretí pododsek)

Namiesto:

„…Ak sa Komisia domnieva, že podmienky účasti ešte stále sú splnené, dotknutý členský štát…“

má byť:

„…Ak sa Komisia domnieva, že podmienky účasti ešte stále nie sú splnené, dotknutý členský štát…“

2.   PROTOKOLY, KTORÉ SA PRIPOJA K ZMLUVE O EURÓPSKEJ ÚNII, K ZMLUVE O FUNGOVANÍ EURÓPSKEJ ÚNIE A PRÍPADNE K ZMLUVE O ZALOŽENÍ EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA PRE ATÓMOVÚ ENERGIU

Strana 160, článok 3 ods. 1

Namiesto:

„1.

V súlade s článkom 9c ods. 4 Zmluvy o Európskej únii nadobúdajú ustanovenia toho odseku a ustanovenia článku 205 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie o vymedzení kvalifikovanej väčšiny v Európskej rade a Rade platnosť 1. novembra 2014.“

má byť:

„1.

V súlade s článkom 9c ods. 4 Zmluvy o Európskej únii nadobúdajú ustanovenia toho odseku a ustanovenia článku 205 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie o vymedzení kvalifikovanej väčšiny v Európskej rade a Rade účinnosť 1. novembra 2014.“

3.   PROTOKOLY, KTORÉ SA PRIPOJA K LISABONSKEJ ZMLUVE

a)

Strana 166, článok 1, bod 4, úvodná veta

Namiesto:

„…a odkaz na Zmluvu o Európskej únii a/alebo Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva sa nahrádza odkazom na zmluvy:“

má byť:

„…a odkaz na Zmluvu o Európskej únii a/alebo Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva sa nahrádza odkazom na zmluvy a veta sa prípadne následne gramaticky upraví:“

b)

Strana 166, článok 1, bod 4, písm. b)

Vkladá sa nová druhá zarážka, ktorá znie: „— článok 7,“.

c)

Strana 167, článok 1, bod 5, písm. a) deviata zarážka v druhom stĺpci

Namiesto:

„…—

článok 45.1 (predtým článok 44.1)…“

má byť:

„…—

článok 44.1 (predtým článok 45.1)…“

d)

Strana 170, článok 1, bod 10, písm. a)

Namiesto:

„…v ostatnom texte protokolu sa slová ‚Zmluvy o ES‘ nahrádzajú slovami ‚Zmluvy o fungovaní Európskej únie‘“

má byť:

„…v ostatnom texte protokolu sa slová ‚Zmluvy o ES‘, ‚Zmluvy ES‘ nahrádzajú slovami ‚Zmluvy o fungovaní Európskej únie‘“

e)

Strana 171, článok 1, bod 10 písm. i) bod (i)

Namiesto:

„v prvom odseku prvej vete sa slová ‚v článku 35 ods. 1 Zmluvy o EÚ‘ vypúšťajú, …“

má byť:

„v prvom odseku prvej vete sa slová ‚článok 35 ods. 1 Zmluvy o EÚ,‘“

f)

Strana 172, článok 1, bod 11 písm. e)

Namiesto:

„e)

článok 2 sa slová ‚Podľa článku 105 ods. 1 tejto zmluvy‘ nahrádzajú slovami ‚V súlade s článkom 105 ods. 1 a článkom 245a ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie‘; na koniec druhej vety sa za slovo ‚zmluvy‘ dopĺňajú slová ‚Európskej únie‘; na koniec tretej vety sa za slovo ‚zmluvy‘ dopĺňajú slová ‚o fungovaní Európskej únie‘;“

má byť:

„e)

v článku 2 sa slová ‚Podľa článku 105 ods. 1 tejto zmluvy‘ nahrádzajú slovami ‚V súlade s článkom 105 ods. 1 a článkom 245a ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie‘; na konci druhej vety sa slová ‚tejto zmluvy‘ nahrádzajú slovami ‚Zmluvy o Európskej únii‘; na konci tretej vety sa slová ‚tejto zmluvy‘ nahrádzajú slovami ‚Zmluvy o fungovaní Európskej únie‘;“

g)

Strana 172, článok 1, bod 11, písm. g)

Namiesto:

„g)

v článku 4 písm. b) sa slová ‚príslušným orgánom Únie alebo vnútroštátnym orgány‘ nahrádzajú slovami ‚inštitúciám, orgánom alebo úradom Únie alebo vnútroštátnym orgánom‘“

má byť:

„g)

v článku 4 písm. b) sa slová ‚príslušným orgánom Únie alebo vnútroštátnym orgány‘ nahrádzajú slovami ‚inštitúciám, orgánom alebo úradom alebo agentúram Únie alebo vnútroštátnym orgánom‘“

h)

Strana 173, článok 1, bod 11, písm. u) bod (ii), posledná veta

Namiesto:

„Tieto zmeny a doplnenia nadobudnú účinnosť po schválení členskými štátmi v súlade s ich príslušnými ústavnými požiadavkami.“ a pôvodný článok 41.2 sa označuje ako článok 40.3;

má byť:

„Tieto zmeny a doplnenia nadobudnú účinnosť po schválení členskými štátmi v súlade s ich príslušnými ústavnými požiadavkami.“;

i)

Strana 174, článok 1, bod 11, písm. aa)

Namiesto:

„aa)

v článku 49 (predtým článku 52) sa za slová ‚... v nadväznosti na neodvolateľné stanovenie menových kurzov prijme...‘ vkladajú slová ‚... v súlade s článkom 116a ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie ...‘“

má byť:

„aa)

v článku 49 (predtým článku 52) sa v nadpise slová ‚v menách Spoločenstva‘ nahrádzajú slovami ‚v menách členských štátov‘ a v článku sa za slová ‚... v nadväznosti na neodvolateľné stanovenie menových kurzov prijme...‘ vkladajú slová ‚... v súlade s článkom 117a ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie ...‘“

j)

Strana 180, článok 1, bod 15 písm. b)

Namiesto:

b)

v prvom odôvodnení sa slová „... o prechode do tretej etapy hospodárskej a menovej únie,“ nahrádzajú slovami „... o ukončení výnimiek tých členských štátov, pre ktoré platí výnimka,“;

má byť:

b)

v prvom odôvodnení sa slová „... o prechode do tretej etapy hospodárskej a menovej únie, ako sa uvádza v článku 121 ods. 1 …“ nahrádzajú slovami „... o ukončení výnimiek tých členských štátov, pre ktoré platí výnimka, ako sa uvádza v článku 117a …“ a slová „tejto zmluvy“ sa nahrádzajú slovami „Zmluvy o fungovaní Európskej únie“;

k)

Strana 181, článok 1, bod 15 písm. d)

Namiesto:

„d)

v článku 6 sa vypúšťajú slová ‚EMU‘;“

má byť:

„d)

v článku 6 sa vypúšťajú slová ‚EMI alebo‘;“

l)

Strana 182, článok 1, bod 16 písm. k)

Namiesto:

„k)

v odseku 10 (predtým odseku 11) sa vypúšťajú slová ‚a v článku 116‘ a slová na konci ‚... neprejde do tretej etapy.‘ nahrádzajú slovami ‚... neprijme euro.‘“

má byť:

„k)

v bode 10 (predtým bode 11) sa vypúšťajú slová ‚a článok 116 ods. 3‘ a slová na konci ‚... neprejde do tretej etapy.‘ nahrádzajú slovami ‚... neprijme euro.‘“

m)

Strana 184, článok 1, bod 18 písm. g) (článok 5 ods. 4)

Namiesto:

„…prijme na návrh Komisie kvalifikovanou väčšinou rozhodnutie v súlade s kritériami a uvedeným v odseku 3.“

má byť:

„…prijme na návrh Komisie kvalifikovanou väčšinou rozhodnutie v súlade s kritériami uvedenými v odseku 3.“

n)

Strana 184, článok 1, nadpis nad bodom 19

Namiesto:

má byť:

o)

Strana 188, článok 1, bod 21 písm. i)

Namiesto:

„i)

vkladá sa článok 6 s textom článku 4;“

má byť:

„i)

pod nadpis ‚ČASŤ III‘ sa vkladá článok 6 s textom článku 4;“

p)

Strana 193, článok 1, bod 26

Namiesto:

„…sa odkaz na článok 62 bod 2) písm. a) hlavy IV zmluvy“

má byť:

„…sa odkaz na článok 62 ods. 2 písm. a) hlavy IV zmluvy…“

q)

Strana 193, článok 1, bod 27

Namiesto:

„27)

V Protokole o článku 17 Zmluvy o Európskej únii sa v normatívnom ustanovení vypúšťa časť záverečnej vety ‚do jedného roka od nadobudnutia Amsterdamskej zmluvy‘;“

má byť:

„27)

V Protokole o článku 17 Zmluvy o Európskej únii sa v prvom odôvodnení preambuly odkaz na článok 17 ods. 2 druhý pododsek a na článok 17 ods. 3 nahrádza odkazom na článok 28a ods. 2 a v normatívnom ustanovení sa vypúšťa časť záverečnej vety ‚do jedného roka od nadobudnutia Amsterdamskej zmluvy‘;“

r)

Strana 194, článok 1

Dopĺňa sa tento bod:

„PRÍLOHY

34)

V prílohe I, kapitole 22, ex 22.08 a ex 22.09 sa vypúšťajú slová ‚k zmluve‘.“

4.   TABUĽKY ZHODY UVEDENÉ V ČLÁNKU 5 LISABONSKEJ ZMLUVY

Zmluva o Európskej únii

Strana 206, pôvodné číslovanie v Zmluve o Európskej únii zodpovedajúce článku 47

Namiesto:

„článok 47 (presunutý)“

má byť:

„článok 47 (nahradený)“

Zmluva o fungovaní Európskej únie

a)

Strana 214, nové číslovanie v Zmluve o fungovaní Európskej únie zodpovedajúce článku 113 (presunutý)

Namiesto:

„článok 294“

má byť:

„článok 284“

b)

Strana 228, pôvodné číslovanie v Zmluve o založení Európskeho spoločenstva, poznámka pod čiarou k článku 63 bodom 1 a 2 a článku 64 ods. 2

Namiesto:

„Článok 63 ods. 1 a 2 zmluvy o ES sa nahrádzajú článkom 63 ods. 1 a 2 ZFEÚ a článok 64 ods. 2 sa nahrádza článkom 63 ods. 3 ZFEÚ.“

má byť:

„Článok 63 ods. 1 a 2 zmluvy o ES sa nahrádzajú článkom 63 ods. 1 a 2 ZFEÚ (po prečíslovaní článok 78) a článok 64 ods. 2 sa nahrádza článkom 63 ods. 3 ZFEÚ (po prečíslovaní článok 78).“

c)

Strana 229, pôvodné číslovanie v Zmluve o založení Európskeho spoločenstva, poznámka pod čiarou k článku 178

Namiesto:

„V podstate nahradený článkom 188d ods. 1 druhým pododsekom druhou vetou ZFEU.“

má byť:

„V podstate nahradený článkom 188d ods. 1 druhým pododsekom druhou vetou ZFEU (po prečíslovaní článok 208).“