ISSN 1725-5236

Úradný vestník

Európskej únie

C 57

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 51
1. marca 2008


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Komisia

2008/C 057/01

Povolenie štátnej pomoci v rámci ustanovení článkov 87 a 88 Zmluvy o ES — Prípady, ku ktorým nemá Komisia námietky ( 1 )

1

2008/C 057/02

Povolenie štátnej pomoci v rámci ustanovení článkov 87 a 88 Zmluvy o ES — Prípady, ku ktorým nemá Komisia námietky ( 1 )

3

2008/C 057/03

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Prípad COMP/M.4987 – IBM/Cognos) ( 1 )

4

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Komisia

2008/C 057/04

Výmenný kurz eura

5

2008/C 057/05

Stanovisko poradného výboru pre obmedzujúce dohody a dominantné postavenie prijaté na jeho zasadnutí dňa 26. októbra 2007 k návrhu rozhodnutia vo veci COMP/38.432 – Profesionálne videonosiče

6

2008/C 057/06

Záverečná správa vyšetrovateľa vo veci COMP/38.432 – Profesionálne videonosiče (podľa článkov 15 a 16 rozhodnutia Komisie 2001/462/ES, ESUO z 23. mája 2001 o pôsobnosti vyšetrovateľov v niektorých konaniach vo veci hospodárskej súťaže – Ú. v. ES L 162, 19.6.2001, s. 21)

7

2008/C 057/07

Stanovisko poradného výboru pre obmedzujúce postupy a dominantné postavenie prijaté na jeho zasadnutí dňa 16. novembra 2007 k návrhu rozhodnutia vo veci COMP/38.432 – Profesionálne videonosiče

9

2008/C 057/08

Zhrnutie rozhodnutia Komisie z 20. novembra 2007 týkajúce sa konania podľa článku 81 Zmluvy o ES a článku 53 Dohody o EHP (Vec COMP/38.432 – Profesionálne videonosiče) (oznámené pod číslom dokumentu K(2007) 5469 v konečnom znení)  ( 1 )

10

2008/C 057/09

Oznámenie Komisie o predpokladanej dostupnosti finančných zdrojov na poskytovanie reštrukturalizačnej pomoci na hospodársky rok 2008/2009 v rámci implementácie nariadenia Rady (ES) č. 320/2006, ktorým sa stanovuje dočasný režim pre reštrukturalizáciu cukrovarníckeho priemyslu v Spoločenstve

13

 

INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

2008/C 057/10

Uverejnenie rozhodnutí členských štátov o udelení alebo zrušení prevádzkových licencií podľa článku 13 ods. 4 nariadenia Rady (EHS) č. 2407/92 o licenciách leteckých dopravcov ( 1 )

14

2008/C 057/11

Prezentácia s poznámkami týkajúca sa regulovaných trhov a vnútroštátnych predpisov, ktorými sa vykonávajú príslušné požiadavky SIS (smernica Rady 93/22/EHS)

21

 

V   Oznamy

 

ADMINISTRATÍVNE POSTUPY

 

Cedefop

2008/C 057/12

Otvorená výzva na predkladanie návrhov – GP/RPA/ReferNet-FPA/002/08 — ReferNet – Európska sieť referencií a odborných vedomostí v oblasti odborného vzdelávania a prípravy (OVP)

28

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Komisia

2008/C 057/13

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.4874 – Itema/BarcoVision) ( 1 )

30

 

INÉ AKTY

 

Komisia

2008/C 057/14

Aktualizovaný zoznam povolení na pobyt podľa článku 2 ods. 15 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006, ktorým sa ustanovuje kódex Spoločenstva o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc) (Ú. v. EÚ C 247, 13.10.2006, s. 1, Ú. v. EÚ C 153, 6.7.2007, s. 5, Ú. v. EÚ C 192, 18.8.2007, s. 11, Ú. v. EÚ C 271, 14.11.2007, s. 14)

31

2008/C 057/15

Aktualizácia referenčných súm finančných prostriedkov potrebných na prekročenie vonkajších hraníc podľa článku 5 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006, ktorým sa ustanovuje kódex Spoločenstva o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc) (Ú. v. EÚ C 247, 13.10.2006, s. 19, Ú. v. EÚ C 153, 6.7.2007, s. 22, Ú. v. EÚ C 182, 4.8.2007, s. 18)

38

2008/C 057/16

Uverejnenie žiadosti o zápis do registra podľa článku 6 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 510/2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín

39

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 


II Oznámenia

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

Komisia

1.3.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 57/1


Povolenie štátnej pomoci v rámci ustanovení článkov 87 a 88 Zmluvy o ES

Prípady, ku ktorým nemá Komisia námietky

(Text s významom pre EHP)

(2008/C 57/01)

Dátum prijatia rozhodnutia

17. 1. 2008

Číslo pomoci

N 179/07

Členský štát

Taliansko

Región

Provincia autonoma di Trento

Názov (a/alebo názov príjemcu)

Modalità del regime di aiuto N 42/2000 — Aiuti agli investimenti nel settore della co-generazione di elettricità e di calore

Právny základ

L.P. n. 6/99 — Criteri e modalità di attuazione della legge provinciale n. 6/99 approvati con deliberazione di Giunta provinciale n. 2369 del 17.11.2006

Druh opatrenia

Schéma pomoci

Účel

Ochrana životného prostredia

Forma pomoci

Investičná pomoc

Rozpočet

Celková výška plánovanej pomoci: 10 mil. EUR

Intenzita

40 %

Trvanie

1. 1. 2007-31. 12. 2008

Sektory hospodárstva

Kombinovaná výroba tepla a energie

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Provincia autonoma di Trento

Ďalšie informácie

Rozhodnutie v autentickom jazykovom znení, z ktorého boli odstránené všetky informácie, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva, je uverejnené na stránke:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Dátum prijatia rozhodnutia

14. 1. 2008

Číslo pomoci

N 663/07

Členský štát

Španielsko

Región

Andalucía

Názov (a/alebo názov príjemcu)

Modificación del régimen de Ayuda N 538/2000

Právny základ

Decreto 22/2007

Druh opatrenia

Schéma pomoci

Účel

Ochrana životného prostredia

Forma pomoci

Priama dotácia, Úľava na úrokovej sadzbe, Iné formy kapitálovej intervencie

Rozpočet

Ročné plánované výdavky: 75,6 mil. EUR

Celková výška plánovanej pomoci: 75,6 mil. EUR

Intenzita

50 %

Trvanie

1. 1. 2008-31. 12. 2008

Sektory hospodárstva

Všetky odvetvia

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Región Andalucía

Ďalšie informácie

Rozhodnutie v autentickom jazykovom znení, z ktorého boli odstránené všetky informácie, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva, je uverejnené na stránke:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


1.3.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 57/3


Povolenie štátnej pomoci v rámci ustanovení článkov 87 a 88 Zmluvy o ES

Prípady, ku ktorým nemá Komisia námietky

(Text s významom pre EHP)

(2008/C 57/02)

Dátum prijatia rozhodnutia

21. 1. 2008

Číslo pomoci

N 457/07

Členský štát

Taliansko

Región

Marche

Názov (a/alebo názov príjemcu)

Promozione della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale in filiere tecnologico-produttive — Marche

Právny základ

Bando per la promozione della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale in filiere tecnologico-produttive

Druh opatrenia

Schéma pomoci

Účel

Výskum a vývoj

Forma pomoci

Priama dotácia

Rozpočet

Celková výška plánovanej pomoci: 30 mil. EUR

Intenzita

80 %

Trvanie

Do 31. 12. 2013

Sektory hospodárstva

Všetky odvetvia

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Regione Marche

Via Tiziano, 44

I-60100 Ancona

Ďalšie informácie

Rozhodnutie v autentickom jazykovom znení, z ktorého boli odstránené všetky informácie, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva, je uverejnené na stránke:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


1.3.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 57/4


Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii

(Prípad COMP/M.4987 – IBM/Cognos)

(Text s významom pre EHP)

(2008/C 57/03)

Dňa 24. januára 2008 sa Komisia rozhodla neoponovať voči vyššie spomínanej oznámenej koncentrácii a vyhlásiť ju za kompatibilnú so spoločným trhom. Toto rozhodnutie je založené na článku 6 odsek 1 písmeno b) nariadenia Rady (ES) č. 139/2004. Úplný text rozhodnutia je dostupný iba v angličtine a bude dostupný verejnosti po tom, ako budú odstránené akékoľvek obchodné tajomstvá, ktoré by mohol obsahovať. Prístupný bude na:

webovej stránke Europa competition (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Táto webová stránka poskytuje rôzne možnosti pomoci na lokalizáciu individuálnych rozhodnutí o fúziách vrátane názvu spoločnosti, čísla prípadu, dátumu a sektorových indexov,

v elektronickej forme na webovej stránke EUR-Lex pod číslom dokumentu 32008M4987. EUR-Lex je počítačový dokumentačný systém práva Európskeho spoločenstva. (http://eur-lex.europa.eu)


IV Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

Komisia

1.3.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 57/5


Výmenný kurz eura (1)

29. februára 2008

(2008/C 57/04)

1 euro=

 

Mena

Výmenný kurz

USD

Americký dolár

1,5167

JPY

Japonský jen

158,03

DKK

Dánska koruna

7,4515

GBP

Britská libra

0,76520

SEK

Švédska koruna

9,3948

CHF

Švajčiarsky frank

1,5885

ISK

Islandská koruna

99,68

NOK

Nórska koruna

7,9140

BGN

Bulharský lev

1,9558

CZK

Česká koruna

25,228

EEK

Estónska koruna

15,6466

HUF

Maďarský forint

264,15

LTL

Litovský litas

3,4528

LVL

Lotyšský lats

0,6970

PLN

Poľský zlotý

3,5305

RON

Rumunský lei

3,7330

SKK

Slovenská koruna

32,530

TRY

Turecká líra

1,8183

AUD

Austrálsky dolár

1,6226

CAD

Kanadský dolár

1,4895

HKD

Hongkongský dolár

11,8027

NZD

Novozélandský dolár

1,8854

SGD

Singapurský dolár

2,1162

KRW

Juhokórejský won

1 425,07

ZAR

Juhoafrický rand

11,7309

CNY

Čínsky juan

10,7860

HRK

Chorvátska kuna

7,2715

IDR

Indonézska rupia

13 800,00

MYR

Malajzijský ringgit

4,8451

PHP

Filipínske peso

61,153

RUB

Ruský rubeľ

36,4511

THB

Thajský baht

46,790

BRL

Brazílsky real

2,5496

MXN

Mexické peso

16,2363


(1)  

Zdroj: referenčný výmenný kurz publikovaný ECB.


1.3.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 57/6


Stanovisko poradného výboru pre obmedzujúce dohody a dominantné postavenie prijaté na jeho zasadnutí dňa 26. októbra 2007 k návrhu rozhodnutia vo veci COMP/38.432 – Profesionálne videonosiče

(2008/C 57/05)

1.

Poradný výbor súhlasí s Komisiou, že adresáti návrhu rozhodnutia participovali na dohodách a/alebo zosúladených postupoch v zmysle článku 81 ods. 1 Zmluvy o ES a článku 53 Dohody o EHP.

2.

Poradný výbor súhlasí s posúdením Komisie týkajúcim sa výrobku a geografickej pôsobnosti dohody a/alebo zosúladených postupov.

3.

Poradný výbor súhlasí s Komisiou, že adresáti návrhu rozhodnutia participovali na jedinom a pokračujúcom porušovaní.

4.

Poradný výbor súhlasí s Komisiou, že dohoda/a alebo zosúladené postupy medzi dodávateľmi profesionálnych videonosičov v EHP mohli mať významný vplyv na obchod medzi členskými štátmi.

5.

Poradný výbor súhlasí s Komisiou, že predmet a vplyv dohody a/alebo zosúladených postupov mali obmedziť hospodársku súťaž v zmysle článku 81 ods. 1 Zmluvy o ES a článku 53 Dohody o EHP.

6.

Poradný výbor súhlasí s posúdením Komisie, pokiaľ ide o adresátov návrhu rozhodnutia, najmä s odkazom na prisúdenie zodpovednosti materským spoločnostiam príslušných skupín.

7.

Poradný výbor súhlasí s posúdením Komisie, pokiaľ ide o priťažujúce okolnosti.

8.

Poradný výbor súhlasí s posúdením Komisie, pokiaľ ide o poľahčujúce okolnosti.

9.

Poradný výbor súhlasí s Komisiou, pokiaľ ide o uplatňovanie oznámenia o zhovievavosti z roku 2002.

10.

Poradný výbor odporúča, aby sa jeho stanovisko uverejnilo v Úradnom vestníku Európskej únie.

11.

Poradný výbor žiada Komisiu, aby zohľadnila ostatné body vznesené počas diskusie.


1.3.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 57/7


Záverečná správa vyšetrovateľa vo veci COMP/38.432 – Profesionálne videonosiče

(podľa článkov 15 a 16 rozhodnutia Komisie 2001/462/ES, ESUO z 23. mája 2001 o pôsobnosti vyšetrovateľov v niektorých konaniach vo veci hospodárskej súťaže – Ú. v. ES L 162, 19.6.2001, s. 21)

(2008/C 57/06)

Návrh rozhodnutia vedie k nasledujúcim pripomienkam:

Úvod

Komisia v máji roku 2002 vykonala inšpekcie v prevádzkach patriacich členom skupín Sony, Fuji a Maxell v piatich členských štátoch. Po týchto inšpekciách boli predložené žiadosti o zhovievavosť a Komisia uskutočnila ďalšie prešetrovania. Komisia dospela k predbežnému záveru, že spoločnosti Fuji, Maxell a Sony prerokovali a uzavreli dohody a/alebo prijali zosúladené postupy v rozpore s článkom 81 Zmluvy o ES a s článkom 53 Dohody o Európskom hospodárskom priestore s cieľom zvýšiť a udržať alebo stabilizovať ceny dvoch formátov profesionálnych videonosičov, Betacam SP a Digital Betacam, v EHP, a že si okrem toho vymieňali informácie v záujme uľahčenia a/alebo monitorovania vykonávania uvedených dohôd a zosúladených postupov, a to minimálne od 23. augusta 1999 a prinajmenšom do 16. mája 2002.

Vyhlásenie o námietkach a lehota na odpovedanie

Komisia dňa 8. marca 2007 začala konanie a prijala vyhlásenie o námietkach („VN“). Adresátmi VN bola spoločnosť Sony France SA a jej materské spoločnosti Sony Europe Holding BV, Sony Corporation (ďalej len pod súhrnným názvom „Sony“), spoločnosť FUJIFILM Recording Media GmbH a jej materské spoločnosti FUJIFILM Corporation a FUJIFILM Holdings Corporation (ďalej len pod súhrnným názvom „Fuji“) a spoločnosť Maxell Europe Limited a jej materská spoločnosť Hitachi Maxell Limited (ďalej len pod súhrnným názvom „Maxell“).

Títo adresáti dostali VN v období od 13. do 16. marca 2007, pričom lehota na odpovedanie bola stanovená na dva mesiace. Na základe ich odôvodnených žiadostí som predĺžila lehotu spoločnosti Fuji do 16. mája 2007 a spoločnosti Sony do 21. mája 2007. Všetky strany odpovedali v stanovenej lehote.

Prístup k spisu

Strany mali prístup k spisu Komisie vo forme CD-ROM-ov, ktoré dostali spolu s VN. Žiadna zo strán sa na mňa neobrátila so žiadnymi pripomienkami týkajúcimi sa prístupu k spisu.

Žiadosť spoločnosti Maxell o zhovievavosť

Spoločnosť Maxell požiadala dňa 10. apríla 2007 o zhovievavosť podľa podmienok oznámenia o zhovievavosti z roku 2002 (1), ktoré bolo zaslané ostatným stranám.

Ústne vypočutie

Ústne vypočutie sa konalo dňa 12. júna 2007. Všetci adresáti VN sa zúčastnili na ústnom vypočutí a predložili svoje stanoviská.

Návrh rozhodnutia

Komisia do návrhu rozhodnutia zahrnula priaznivé posúdenie žiadosti spoločnosti Maxell o zhovievavosť, pričom uviedla, že odpoveď spoločnosti Maxell v značnej miere prispela k potvrdeniu výkladu údajov. Komisia preto rozhodla o znížení pokuty, ktorá by inak bola uložená spoločnosti Maxell.

Návrh rozhodnutia je prvým rozhodnutím Komisie, v ktorom sa uplatňujú usmernenia o pokutách z roku 2006 (2).

Návrh rozhodnutia predložený Komisii obsahuje iba námietky, ku ktorým dostali strany možnosť vyjadriť sa.

Dospela som k záveru, že v danej veci bolo právo zúčastnených strán na vypočutie rešpektované.

V Bruseli 8. novembra 2007

Karen WILLIAMSOVÁ


(1)  Ú. v. ES C 45, 19.2.2002, s. 3.

(2)  Ú. v. EÚ C 210, 1.9.2006, s. 2.


1.3.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 57/9


Stanovisko poradného výboru pre obmedzujúce postupy a dominantné postavenie prijaté na jeho zasadnutí dňa 16. novembra 2007 k návrhu rozhodnutia vo veci COMP/38.432 – Profesionálne videonosiče

(2008/C 57/07)

1.

Poradný výbor súhlasí s Komisiou, pokiaľ ide o základnú výšku pokút.

2.

Poradný výbor súhlasí s Komisiou, pokiaľ ide o zvýšenie základnej výšky pokút v dôsledku priťažujúcich okolností.

3.

Poradný výbor súhlasí s Komisiou, pokiaľ ide o zvýšenie pokút na zabezpečenie dostatočne odradzujúceho účinku.

4.

Poradný výbor súhlasí s Komisiou, pokiaľ ide o zníženie pokút na základe oznámenia o zhovievavosti z roku 2002.

5.

Poradný výbor súhlasí s Komisiou, pokiaľ ide o konečnú výšku pokút.

6.

Poradný výbor odporúča, aby sa jeho stanovisko uverejnilo v Úradnom vestníku Európskej únie.


1.3.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 57/10


Zhrnutie rozhodnutia Komisie

z 20. novembra 2007

týkajúce sa konania podľa článku 81 Zmluvy o ES a článku 53 Dohody o EHP

(Vec COMP/38.432 – Profesionálne videonosiče)

(oznámené pod číslom dokumentu K(2007) 5469 v konečnom znení)

(Iba anglické znenie je autentické)

(Text s významom pre EHP)

(2008/C 57/08)

I.   ÚVOD

(1)

Komisia prijala 20. novembra 2007 rozhodnutie, týkajúce sa konania podľa článku 81 Zmluvy o ES a článku 53 Dohody o EHP. Podľa ustanovení článku 30 nariadenia Rady (ES) č. 1/2003 (1) Komisia týmto uverejňuje mená strán ako aj podstatnú časť obsahu rozhodnutia, vrátane prípadných uložených pokút, zohľadňujúc oprávnený záujem spoločností pri ochrane ich obchodných tajomstiev. Verziu úplného znenia tohto rozhodnutia, ktorá nemá dôverný charakter, možno nájsť v autentickom jazykovom znení tejto veci na internetovej stránke generálneho riaditeľstva pre hospodársku súťaž: http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html.

II.   OPIS VECI

1.   Postup

(2)

Vec sa začala vyšetrovaním z úradnej moci prekvapujúcimi kontrolnými návštevami 28. a 29. mája 2002 v celkovo jedenástich priestoroch, ktoré patria členom skupín Sony, Fuji a Maxell v piatich členských štátoch. V priestoroch Sony došlo k dvom incidentom, pričom raz boli zničené dokumenty a druhý raz pracovníci odmietli odpovedať na otázky.

(3)

Dňa 5. decembra 2006 spoločnosť Fuji formálne požiadala o zníženie pokút na základe oznámenia o zhovievavosti z roku 2002 (2). Vo svojej žiadosti poukázala na informácie, ktoré boli Komisii predkladané už od júna 2002. Listom z 23. februára 2007 Komisia informovala spoločnosť Fuji o svojom úmysle poskytnúť Fuji zníženie pokút o 30 až 50 % na základe oznámenia o zhovievavosti z roku 2002.

(4)

Vyhlásenie o námietkach bolo prijaté 8. marca 2007 a oznámené všetkým stranám 16. marca 2007.

(5)

Dňa 10. apríla 2007 spoločnosť Maxell formálne požiadala o zníženie pokút na základe oznámenia o zhovievavosti z roku 2002. Vo svojej žiadosti poukázala na informácie, ktoré boli Komisii predkladané už od júna 2004.

(6)

Ústne vypočutie sa konalo 12. júna 2007.

2.   Zhrnutie porušenia právnych predpisov

(7)

Televízne stanice a nezávislí producenti televíznych programov a reklamných filmov najviac používajú profesionálne videonosiče. Rozhodnutie sa týka len tých dvoch formátov profesionálnych videonosičov, ktoré boli v čase porušenia najviac používané: Betacam SP a Digital Betacam. Tieto formáty spolu tvorili 77 % celkového predaja profesionálnych videonosičov v EHP za rok 2001. Odhadovaná trhová hodnota pre tieto dva formáty v rámci EHP predstavovala v roku 2001 približne 118 miliónov EUR. Odhadovaný trhový podiel troch spoločností zúčastňujúcich sa na porušení právnych predpisov tvoril v tomto roku 89 %.

(8)

Komisia dospela v tomto rozhodnutí k záveru, že Sony, Fuji a Maxell tvorili medzi 23. augustom 1999 a 16. májom 2002 kartel, aby zvýšili a udržali alebo stabilizovali ceny videonosičov Betacam SP a Digital Betacam na trhu EHP a aj aby si vymieňali informácie, ktoré by uľahčili a/alebo sledovali ich uplatnenie.

(9)

Spoločnosti zorganizovali tri (úspešné) kolá zvýšenia cien a aj inak sa snažili stabilizovať ceny. Okrem toho pravidelne diskutovali o minulých a budúcich ponukách najmä od verejných a súkromných televíznych staníc.

(10)

Počas doby porušovania sa uskutočnilo 11 stretnutí predstaviteľov týchto troch spoločností, na ktorých sa rokovalo o cenách, boli dohodnuté ceny a/alebo sa vymieňali citlivé obchodné informácie. Okrem toho medzi stretnutiami existovali nepretržité kontakty, prostredníctvom ktorých sa diskutovalo o cenách a o jednotlivých zákazníkoch a o následných opatreniach po prijatí kartelových dohôd.

(11)

V rozhodnutí sa ďalej konštatuje, že bolo preukázané, že dohody o cenách boli vo všeobecnosti uplatňované.

3.   Adresáti

(12)

Rozhodnutie je určené týmto právnym subjektom, ktoré patria trom spoločnostiam podieľajúcim sa na porušovaní práva (Sony, Fuji a Maxell):

a)

Sony Corporation;

b)

Sony Europe Holding BV;

c)

Sony France SA;

d)

FUJIFILM Holdings Corporation;

e)

FUJFILM Corporation;

f)

FUJIFILM Recording Media GmbH;

g)

Hitachi Maxell, Ltd; a

h)

Maxell Europe Limited.

(13)

Zodpovednosť vlastných materských spoločností je preukázaná na jednej strane tým, že sa priamo zúčastnili na jednom z kartelových stretnutí v Japonsku, a na druhej strane predpokladom, že mali rozhodujúci vplyv na svoje stopercentné dcérske spoločnosti, čo potvrdzujú viaceré ďalšie indície.

4.   Opravné prostriedky

(14)

Toto je prvý kartelový prípad, pri ktorom sa uplatnili usmernenia o pokutách z roku 2006 (3).

4.1.   Základná výška pokuty

(15)

Základná výška pokuty sa určí proporcionálne z hodnoty predaja relevantného výrobku, ktorú dosiahla každá spoločnosť v relevantnom geografickom priestore za celý posledný obchodný rok porušovania právnych predpisov. Táto „pohyblivá výška“ sa vynásobí počtom rokov porušovania. K tomu sa dodatočne pripočíta „vstupný poplatok“, ktorý je takisto určený proporcionálne z hodnoty predaja a slúži na odradenie od uzatvárania horizontálnych cenových dohôd.

(16)

Po zohľadnení rôznych faktorov, ako sú najmä podstata, kombinovaný trhový podiel a geografický rozsah porušovania, rozhodnutie v tejto veci uplatňuje pohyblivú výšku 18 % a vstupný poplatok 17 %.

(17)

Keď sa zoberie do úvahy, že porušovanie trvalo minimálne 2 roky a 8 mesiacov, tak pohyblivá suma sa vynásobí tromi.

4.2.   Úpravy základnej výšky pokuty

4.2.1.   Priťažujúce okolnosti: odmietnutie spolupracovať alebo kladenie prekážok

(18)

Ako bolo uvedené v odseku 2, počas inšpekcie v priestoroch spoločnosti Sony došlo k dvom samostatným incidentom. V rozhodnutí sa konštatuje, že obidva incidenty napĺňajú skutkovú podstatu kladenia prekážok a zdôvodňujú zvýšenie základnej výšky pokuty udelenej spoločnosti Sony o 30 %.

4.2.2.   Poľahčujúce okolnosti

(19)

Zúčastnené strany žiadali o uplatnenie celého radu poľahčujúcich okolností, napr. skoré ukončenie porušovania, nepatrná účasť na porušovaní, účinná spolupráca mimo oznámenia o zhovievavosti, izolované a nepovolené správanie bez vedomia vyššieho manažmentu a po porušovaní právnych predpisov zavedenie programu na ich plnenie. Všetky tieto požiadavky sa zamietajú.

4.2.3.   Osobitné zvýšenie odradzujúceho charakteru

(20)

Aby sa zabezpečilo, že pokuty majú dostatočne odradzujúci charakter a vzhľadom na veľký obrat spoločnosti Sony týkajúci sa výrobkov alebo služieb, na ktoré sa nevzťahuje porušovanie, pokuta udelená tejto spoločnosti sa týmto rozhodnutím zvyšuje o 10 %.

4.3.   Uplatňovanie limitu 10 % obratu

(21)

Žiadna pokuta udelená na každú z týchto spoločností podľa článku 23 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1/2003 nepresiahla 10 % celkového obratu tejto spoločnosti.

4.4.   Uplatnenie oznámenia o zhovievavosti z roku 2002: zníženie pokút

(22)

Ako bolo uvedené v odsekoch 5 a 6, obidve spoločnosti Fuji a Maxell podali žiadosti o zníženie pokút na základe oznámenia o zhovievavosti z roku 2002.

(23)

V rozhodnutí sa spoločnosti Fuji poskytlo zníženie pokuty o 40 % a spoločnosti Maxell o 20 %. V týchto percentuálnych zníženiach sa berie do úvahy skutočnosť, do akej miery dôkazy predložené každou spoločnosťou predstavovali pridanú hodnotu, ako aj čas, keď tieto dôkazy boli predložené.

(24)

Spolupráca spoločnosti Sony v tejto veci sa obmedzovala nato, že po obdržaní vyhlásenia o námietkach väčšinu týchto skutočností nenapadla. V rozhodnutí sa konštatuje, že to netvorí dostatočnú pridanú hodnotu uplatniteľnú na základe oznámenia o zhovievavosti.

III.   ROZHODNUTIE

(25)

Spoločnosti uvedené ďalej porušili článok 81 Zmluvy o ES a článok 53 Dohody o EHP tým, že sa od 23. augusta 1999 do 16. mája 2002 zúčastňovali na celom rade dohôd a zosúladených postupov s cieľom zvýšiť a udržať alebo stabilizovať ceny videonosičov Betacam SP a Digital Betacam na trhu EHP:

a)

Sony Corporation;

b)

Sony Europe Holding BV;

c)

Sony France SA;

d)

FUJIFILM Holdings Corporation;

e)

FUJFILM Corporation;

f)

FUJIFILM Recording Media GmbH;

g)

Hitachi Maxell, Ltd; a

h)

Maxell Europe Limited.

(26)

Za porušovanie právnych predpisov uvedené v predchádzajúcich odsekoch sa ukladajú tieto pokuty:

a)

47 190 000 EUR spoločne a nerozdielne spoločnostiam Sony Corporation, Sony Europe Holding BV a Sony France SA;

b)

13 200 000 EUR spoločne a nerozdielne spoločnostiam FUJIFILM Holdings Corporation, FUJFILM Corporation a FUJIFILM Recording Media GmbH;

c)

14 400 000 EUR spoločne a nerozdielne spoločnostiam Hitachi Maxell, Ltd a Maxell Europe Limited.

(27)

Uvedeným spoločnostiam sa nariaďuje okamžite ukončiť porušovanie práva, ak tak už neurobili, ako aj zdržať sa opakovania akejkoľvek činnosti alebo konania uvedeného v článku 25 a akejkoľvek činnosti alebo konania, ktoré by mali rovnaký alebo podobný účel alebo účinok.


(1)  Ú. v. EÚ L 1, 4.1.2003, s. 1.

(2)  Oznámenie Komisie o oslobodení od pokút a znížení pokút v prípadoch kartelov (Ú. v. EÚ C 45, 19.2.2002, s. 3).

(3)  Usmernenia k metóde určenia výšky pokút stanovených podľa článku 23 ods. 2 písm. a) nariadenia (ES) č. 1/2003 (Ú. v. EÚ C 210, 1.9.2006, s. 2).


1.3.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 57/13


Oznámenie Komisie o predpokladanej dostupnosti finančných zdrojov na poskytovanie reštrukturalizačnej pomoci na hospodársky rok 2008/2009 v rámci implementácie nariadenia Rady (ES) č. 320/2006, ktorým sa stanovuje dočasný režim pre reštrukturalizáciu cukrovarníckeho priemyslu v Spoločenstve

(2008/C 57/09)

V súlade s článkom 10 ods. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 968/2006 z 27. júna 2006, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia (ES) č. 320/2006, ktorým sa stanovuje dočasný režim pre reštrukturalizáciu cukrovarníckeho priemyslu v Spoločenstve (1), informuje Komisia členské štáty, že predpokladané finančné zdroje dostupné v dočasnom reštrukturalizačnom fonde postačujú na poskytnutie reštrukturalizačnej pomoci pre všetky žiadosti, ktoré boli predložené do 31. januára 2008 pre hospodársky rok 2008/2009 a ktoré členské štáty uznali ako oprávnené.


(1)  Ú. v. EÚ L 176, 30.6.2006, s. 32. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1261/2007 (Ú. v. EÚ L 283, 27.10.2007, s. 8).


INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

1.3.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 57/14


Uverejnenie rozhodnutí členských štátov o udelení alebo zrušení prevádzkových licencií podľa článku 13 ods. 4 nariadenia Rady (EHS) č. 2407/92 o licenciách leteckých dopravcov (1)  (2)

(Text s významom pre EHP)

(2008/C 57/10)

Prevádzkové licencie udelené

Kategória A:   Prevádzkové licencie bez obmedzenia článku 5 ods. 7 písm. a) nariadenia (EHS) č. 2407/92

NEMECKO

Názov leteckého dopravcu

Adresa leteckého dopravcu

Povolenie dopravovať

Rozhodnutie je účinné od

TRIPLE ALPHA — Luftfahrtgesellschaft mbH

Airport Trade Center

Wanheimer Str. 90-92

D-40468 Düsseldorf

cestujúcich, poštu, náklad

27. 8. 2007

HELOG Lufttransport KG

Sägewerkstr. 3

D-83404 Ainring

cestujúcich, poštu, náklad

27. 8. 2007

DCA GmbH

Epplestr. 225 — HPC 3000

D-70567 Stuttgart

cestujúcich, poštu, náklad

12. 4. 2007

RAKÚSKO

Názov leteckého dopravcu

Adresa leteckého dopravcu

Povolenie dopravovať

Rozhodnutie je účinné od

A-Jet Aviation & Aircraft Management GmbH

Wächtergasse 1

A-1010 Wien

cestujúcich, poštu, náklad

7. 1. 2008

Mjet Aviation GmbH

Tegetthoffstraße 7

A-1010 Wien

cestujúcich, poštu, náklad

20. 12. 2007

Business Express Luftfahrtgesellschaft GmbH

Wielandgasse 14-16/4

A-8010 Graz

cestujúcich, poštu, náklad

18. 12. 2007

Vienna Jet Bedarfsluftfahrt GmbH

Franz Josefs Kai 13

A-1010 Wien

cestujúcich, poštu, náklad

19. 12. 2007

BANNERT AIR Bedarfsflugunternehmen GmbH

Wagramer Straße 56

A-1220 Wien

cestujúcich, poštu, náklad

5. 12. 2007

Austrien Airlines AG

Office Park 2

A-1300 Wien-Flughafen

cestujúcich, poštu, náklad

10. 9. 2007

BFS Business Flight Salzbourg Bedarfsflug GesmbH-Fläche

Franz Brötzner-Straße 12

A-5073 Wals-Himmelreich

cestujúcich, poštu, náklad

10. 9. 2007

Flynext Luftverkehrsgesellschaft mbH

Flughafen (1300 Wien Flughafen)

A-2320 Schwechat

cestujúcich, poštu, náklad

30. 10. 2007

Goldeck — Fluggesellschaft m.b.H (Fläche)

Ortenburgerstr.27

A-9800 Spittal an der Drau

cestujúcich, poštu, náklad

9. 1. 2008

Lauda Air Luftfahrt — GmbH

Flughafen, Office Park 2

A-1300 Wien

cestujúcich, poštu, náklad

16. 10. 2007

Amerer Air GesmbH

Flughafenstr. 22

A-4063 Hörsching

cestujúcich, poštu, náklad

15. 1. 2008

Majestic Executive Aviation AG

Landstraßer Hauptstraße 140

A-1030 Wien

cestujúcich, poštu, náklad

23. 1. 2008

FRANCÚZSKO

Názov leteckého dopravcu

Adresa leteckého dopravcu

Povolenie dopravovať

Rozhodnutie je účinné od

Pan Européenne

Aéroport de Chambéry-Aix-les-Bains

F-73420 Le Vivier du Lac

cestujúcich, poštu, náklad

2. 1. 2007

Transavia France

18, Avenue Louis Blériot

F-91551 Paray Vielle Poste

cestujúcich, poštu, náklad

11. 5. 2007

Société de Transport de l'Archipel Guadeloupéeen

Aéroport de Fort-de-France

F-97232 Le Lamentin

cestujúcich, poštu, náklad

27. 6. 2007

Air Corporate

Aéroport de Paris-Le Bourget

85, allée de Stockholm

F-93350 Le Bourget

cestujúcich, poštu, náklad

8. 10. 2007

Europe Air Lines

Aérogare d'affaires

Aéroport de Montpellier

F-34130 Mauguio

cestujúcich, poštu, náklad

8. 8. 2007

Aéro Services Corporate

Bât H5 — Zone aviation d'affaires

Aéroport du Bourget

F-93350 Le Bourget

cestujúcich, poštu, náklad

31. 12. 2007

GRÉCKO

Názov leteckého dopravcu

Adresa leteckého dopravcu

Povolenie dopravovať

Rozhodnutie je účinné od

K2smartJets —

Athens Airport — Eleftherios Venizekos Administration Office 17

GR-19019 Spata

cestujúcich, poštu, náklad

7. 9. 2007

LITVA

Názov leteckého dopravcu

Adresa leteckého dopravcu

Povolenie dopravovať

Rozhodnutie je účinné od

JSC HC Airways

A. Tumeno 4

LT-01109 Vilnius

cestujúcich, poštu, náklad

22. 8. 2007

RUMUNSKO

Názov leteckého dopravcu

Adresa leteckého dopravcu

Povolenie dopravovať

Rozhodnutie je účinné od

S.C. Jetran Air s.r.l.

77 Nicolae Caramfil Str., sector 1,

Bucharest — Romania

cestujúcich, poštu, náklad

10. 12. 2007

ŠVÉDSKO

Názov leteckého dopravcu

Adresa leteckého dopravcu

Povolenie dopravovať

Rozhodnutie je účinné od

Aerosyncro Aviation AB

556597-0919

Parklindsvägen 13

S-531 58 Lidköping

cestujúcich, poštu, náklad

7. 9. 2007

NEX Time Jet AB

556640-5170

Djupdalsvägen 25

S-192 51 Sollentuna

cestujúcich, poštu, náklad

12. 10. 2007

Kategória B:   Prevádzkové licencie zahŕňajúce obmedzenie článku 5 ods. 7 písm. a) nariadenia (EHS) č. 2407/92

NEMECKO

Názov leteckého dopravcu

Adresa leteckého dopravcu

Povolenie dopravovať

Rozhodnutie je účinné od

Mediair GmbH Flugdienst

Haidenburger Str. 2

D-94501 Haidenbach

cestujúcich, poštu, náklad

5. 2. 2007

RAKÚSKO

Názov leteckého dopravcu

Adresa leteckého dopravcu

Povolenie dopravovať

Rozhodnutie je účinné od

Avcon Jet AG

Obere Donaustraße 37

A-1020 Wien

cestujúcich, poštu, náklad

21. 11. 2007

Pink Aviation Services Luftverkehrsunternehmen

Endresstraße 79/4

A-1238 Wien

cestujúcich, poštu, náklad

17. 1. 2008

FRANCÚZSKO

Názov leteckého dopravcu

Adresa leteckého dopravcu

Povolenie dopravovať

Rozhodnutie je účinné od

Aéralp

Aéroport de Grenoble

F-38590 Saint-Etienne de Saint Geoirs

cestujúcich, poštu, náklad

18. 4. 2007

Chamonix Mont Blanc Hélicoptères

130, chemin des morilles

F-74400 Chamonix Mont Blanc

cestujúcich, poštu, náklad

2. 5. 2007

JDP France

20, rue Royale

F-75008 Paris

cestujúcich, poštu, náklad

2. 7. 2007

Yankee Lima Hélicoptères

PK 16 Route Degrad des Cannes

F-97354 Remire Montjoly

cestujúcich, poštu, náklad

5. 7. 2007

Aquit'Air

9, allées Don Helder Camara

F-33600 Pessac

cestujúcich, poštu, náklad

1. 10. 2007

Smart Aviation

6, rue Galilée

F-75116 Paris

cestujúcich, poštu, náklad

2. 10. 2007

Iroise Aéro Services

Aéroport de Brest-Bretagne

F-29490 Guipavas

cestujúcich, poštu, náklad

28. 11. 2007

Take Air Lines

Zone aviation générale

Aéroport de Fort-de-France

F-97232 Le Lamentin

cestujúcich, poštu, náklad

3. 10. 2007

Atlantique Hélicoptère

Aéroport de Nantes-Atlantique

F-44340 Bourguenais

cestujúcich, poštu, náklad

29. 10. 2007

ŠPANIELSKO

Názov leteckého dopravcu

Adresa leteckého dopravcu

Povolenie dopravovať

Rozhodnutie je účinné od

Canarias Aeronáutica, S.L.

c/ Luis Saavedra Miranda, 26

E-34014 Las Palmas de Gran Canaria

cestujúcich, poštu, náklad

13. 12. 2007

ÍRSKO

Názov leteckého dopravcu

Adresa leteckého dopravcu

Povolenie dopravovať

Rozhodnutie je účinné od

Vision Air Limited

Weston Airport, Leixlip

Co. Kildare

Ireland

cestujúcich, poštu, náklad

17. 1. 2008

LITVA

Názov leteckého dopravcu

Adresa leteckého dopravcu

Povolenie dopravovať

Rozhodnutie je účinné od

UAB Joanos avialinijos

Laisves av. 13-6

LT-06118 Vilnius

cestujúcich, poštu, náklad

9. 11. 2007

HOLANDSKO

Názov leteckého dopravcu

Adresa leteckého dopravcu

Povolenie dopravovať

Rozhodnutie je účinné od

Bikkair B.V.

RTM Airportlaan 55

3045 AP Rotterdam

Nederland

cestujúcich, poštu, náklad

21. 12. 2007

ŠVÉDSKO

Názov leteckého dopravcu

Adresa leteckého dopravcu

Povolenie dopravovať

Rozhodnutie je účinné od

Nordways Sweden AB

556383-5932

Box 23

S-230 32 Malmö-Sturup

cestujúcich, poštu, náklad

4. 9. 2007

Petter Solberg Aviation AB

556252-9544

Box 14

S-685 21 Torsby

cestujúcich, poštu, náklad

1. 12. 2007

Svensk Flygambulans AB

556061-5949

Säve flygplatsväg 16

S-423 73 Säve

cestujúcich, poštu, náklad

28. 11. 2007

Prevádzkové licencie zrušené

Kategória A:   Prevádzkové licencie bez obmedzenia článku 5 ods. 7 písm. a) nariadenia (EHS) č. 2407/92

NEMECKO

Názov leteckého dopravcu

Adresa leteckého dopravcu

Povolenie dopravovať

Rozhodnutie je účinné od

TRIPLE ALPHA — Luftfahrtgesellschaft mbH

Flughafenstr. 61

D-40474 Düsseldorf

cestujúcich, poštu, náklad

27. 8. 2007

HELOG Lufttransport KG

Scholssplatz 7

D-91217 Hersbruck

cestujúcich, poštu, náklad

27. 8. 2007

DaimlerChrysler Aviation GmbH

Epplestr. 225 — HPC 3000

D-70567 Stuttgart

cestujúcich, poštu, náklad

12. 4. 2007

RAKÚSKO

Názov leteckého dopravcu

Adresa leteckého dopravcu

Povolenie dopravovať

Rozhodnutie je účinné od

LTU Flug Lufttransport Untemehmen GmbH

Flughafen (1300 Wien Flughafen)

A-2320 Schwechat

cestujúcich, poštu, náklad

30. 10. 2007

Lauda Air Luftfahrt — GmbH

Flughafen, World Trade Center

A-1300 Wien

cestujúcich, poštu, náklad

16. 10. 2007

FRANCÚZSKO

Názov leteckého dopravcu

Adresa leteckého dopravcu

Povolenie dopravovať

Rozhodnutie je účinné od

Europe Air Lines

Aérogare d'affaires

Aéroport de Montpellier

F-34130 Mauguio

cestujúcich, poštu, náklad

8. 8. 2007

Aéro Services Corporate

Bât H5 — Zone aviation d'affaires

Aéroport du Bourget

F-93350 Le Bourget

cestujúcich, poštu, náklad

31. 12. 2007

Kategória B:   Prevádzkové licencie zahŕňajúce obmedzenie článku 5 ods. 7 písm. a) nariadenia (EHS) č. 2407/92

NEMECKO

Názov leteckého dopravcu

Adresa leteckého dopravcu

Povolenie dopravovať

Rozhodnutie je účinné od

CityHeli Helicopterdienste GmbH & Co

Am Coloneum 1

D-50829 Köln

cestujúcich, poštu, náklad

4. 4. 2007

HFD Hubschrauber & Flugzeugdienst GmbH

Flugplatz

D-14959 Schönhagen

cestujúcich, poštu, náklad

2. 5. 2007

Rieker Air Service Flugzeughandel und Charter GmbH

Flughafen Stuttgart

General Aviation Terminal, EG 20-21

D-70629 Leinfelden-Echterdingen

cestujúcich, poštu, náklad

14. 8. 2007

RAKÚSKO

Názov leteckého dopravcu

Adresa leteckého dopravcu

Povolenie dopravovať

Rozhodnutie je účinné od

Business Express Luftfahrtgesellschaft GmbH

Wielandgasse 14-16/4

A-8010 Graz

cestujúcich, poštu, náklad

18. 12. 2007

Vienna Jet Bedarfsluftfahrt GmbH

Franz Josefs Kai 13

A-1010 Wien

cestujúcich, poštu, náklad

19. 12. 2007

BANNERT AIR Bedarfsflugunternehmen GmbH

Wagramer Straße 56

A-1220 Wien

cestujúcich, poštu, náklad

5. 12. 2007

Goldeck — Flug Gesellschaft m.b.H (Fläcge)

Ortenburgerstr.27

A-9800 Spittal an der Drau

cestujúcich, poštu, náklad

9. 1. 2008

Austrien Airlines AG

Office Park 2

A-1300 Wien-Flughafen

cestujúcich, poštu, náklad

10. 9. 2007

BFS Business Flight Salzbourg Bedarfsflug GesmbH-Fläche

Franz Brötzner-Straße 12

A-5073 Wals-Himmelreich

cestujúcich, poštu, náklad

10. 9. 2007

FRANCÚZSKO

Názov leteckého dopravcu

Adresa leteckého dopravcu

Povolenie dopravovať

Rozhodnutie je účinné od

Take Air Lines

Zone aviation générale

Aéroport de Fort-de-France

F-97232 Le Lamentin

cestujúcich, poštu, náklad

3. 10. 2007

Atlantique Hélicoptère

Aéroport de Nantes-Atlantique

F-44340 Bourguenais

cestujúcich, poštu, náklad

29. 10. 2007

ÍRSKO

Názov leteckého dopravcu

Adresa leteckého dopravcu

Povolenie dopravovať

Rozhodnutie je účinné od

Vision Air Limited

Weston Airport, Leixlip

Co. Kildare

Ireland

cestujúcich, poštu, náklad

17. 1. 2008

LITVA

Názov leteckého dopravcu

Adresa leteckého dopravcu

Povolenie dopravovať

Rozhodnutie je účinné od

UAB Joanos avialinijos

Laisves av. 13-6

LT-06118 Vilnius

cestujúcich, poštu, náklad

9. 11. 2007

ŠPANIELSKO

Názov leteckého dopravcu

Adresa leteckého dopravcu

Povolenie dopravovať

Rozhodnutie je účinné od

HT Helikopter Transport

556363-2313

Box 42

S-740 81 Grillby

cestujúcich, poštu, náklad

31. 10. 2007

Just Air Scandinavian AB

556601-5458

Österskärsvägen 9

S-184 52 Österskär

cestujúcich, poštu, náklad

7. 9. 2007

SWT Aero AB

556591-3257

Box 7092

S-170 07 Solna

cestujúcich, poštu, náklad

31. 12. 2005

Zmena názvu držiteľa licencie

Kategória A:   Prevádzkové licencie bez obmedzenia článku 5 ods. 7 písm. a) nariadenia (EHS) č. 2407/92

RAKÚSKO

Názov leteckého dopravcu

Adresa leteckého dopravcu

Povolenie dopravovať

Rozhodnutie je v platnosti od

Pink Aviation Services Luftverkehrsunternehmen

Endresstraße 79/4

A-1238 Wien

cestujúcich, poštu, náklad

17. 1. 2008

Majestic Executive Aviation AG

Landstraßer Hauptstraße 140

A-1030 Wien

cestujúcich, poštu, náklad

23. 1. 2008


(1)  Ú. v. ES L 240, 24.8.1992, s. 1.

(2)  Oznámi sa Európskej komisii do 31. 8. 2005.


1.3.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 57/21


Prezentácia s poznámkami týkajúca sa regulovaných trhov a vnútroštátnych predpisov, ktorými sa vykonávajú príslušné požiadavky SIS (smernica Rady 93/22/EHS)

(2008/C 57/11)

V článku 47 smernice o trhoch s finančnými nástrojmi (smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES, Ú. v. ES L 145, 30.4.2004, s. 1) sa povoľuje, aby každý členský štát udelil štatút „regulovaného trhu“ tým trhom, ktoré sú zriadené na jeho území a sú v súlade s jeho predpismi.

V článku 4 ods. 1 bode 14 smernice 2004/39/ES sa pojem „regulovaný trh“ definuje ako multilaterálny systém prevádzkovaný a/alebo riadený organizátorom trhu, ktorý spája, alebo umožňuje spájanie záujmov viacerých tretích strán nakupovať a predávať finančné nástroje – v systéme a v súlade s nediskrečnými pravidlami – spôsobom, ktorého výsledkom je zmluva týkajúca sa finančných nástrojov prijatých na obchodovanie podľa jeho pravidiel a/alebo systémov a ktorý je povolený a funguje pravidelne a v súlade s ustanoveniami hlavy III smernice 2004/39/ES.

V článku 47 smernice 2004/39/ES sa vyžaduje, aby každý členský štát viedol aktualizovaný zoznam regulovaných trhov, ktorým udelil povolenie na činnosť. Tieto informácie treba oznamovať ostatným členským štátom a Európskej komisii. V tom istom článku (článok 47 smernice 2004/39/ES) sa od Komisie vyžaduje, aby v Úradnom vestníku Európskej únie každoročne uverejnila zoznam regulovaných trhov, ktoré sa jej oznámia. Tento zoznam je zostavený na základe uvedenej požiadavky.

Priložený zoznam obsahuje názvy jednotlivých trhov, ktoré príslušné vnútroštátne orgány uznávajú ako spĺňajúce definíciu „regulovaného trhu“. Okrem toho sa uvádzajú subjekty zodpovedné za riadenie týchto trhov a príslušné orgány zodpovedné za vydávanie alebo schvaľovanie pravidiel trhu.

Zníženie prekážok vstupu a špecializácia obchodných segmentov spôsobili, že zoznam „regulovaných trhov“ sa mení rýchlejšie než podľa smernice 93/22/EHS o investičných službách. V článku 47 smernice o trhoch s finančnými nástrojmi sa tiež vyžaduje, aby Európska komisia uverejnila zoznam regulovaných trhoch na svojej internetovej stránke a pravidelne ho aktualizovala.

Európska komisia preto bude okrem ročného uverejňovania zoznamu v Úradnom vestníku EÚ udržiavať aktualizovanú verziu tohto zoznamu na svojej oficiálnej internetovej stránke (http://ec.europa.eu/internal_market/securities/isd/mifid_en.htm). Tento zoznam sa bude pravidelne aktualizovať na základe informácií oznámených vnútroštátnymi orgánmi. Od týchto orgánov sa žiada, aby priebežne informovali Komisiu o všetkých pridaných alebo odstránených položkách v zozname regulovaných trhov v ich domovskom členskom štáte.

Krajina

Názov regulovaného trhu

Prevádzkujúci subjekt

Príslušný orgán pre ustanovenie trhu a dohľad nad trhom

Rakúsko

1.

Amtlicher Handel (hlavný trh)

Wiener Börse AG (1-2)

Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA – Úrad pre finančný trh)

2.

Geregelter Freiverkehr (kótovaný paralelný trh)

Belgicko

1.

Bourse de valeurs mobilières de Bruxelles (Euronext Brussels):

le marché „Euronext Brussels“,

le marché des instruments dérivés.

1.

Euronext Brussels SA.

1.

Ministre des Finances sur avis de la Commission bancaire, financière et des assurances (CBFA).

Autorité de marché = CBFA

2.

Le marché hors bourse des obligations linéaires, des titres scindés et des certificats de trésorerie

2.

Fonds des rentes

2.

Législateur (art. 144, §2 de la loi du 2. 8. 2002),

Autorité de marché = Comité du Fonds des rentes, pour compte de la CBFA

Bulharsko

1.

Официален пазар (hlavný trh)

Българска Фондова Борса – София АД (Bulharská burza cenných papierov – Sofia JSCo)

Комисия за финансов надзор (Komisia pre dohľad nad finančným trhom)

2.

Неофициален пазар (vedľajší trh)

Cyprus

Cyperská burza cenných papierov

Cyperská burza cenných papierov

Cyperská komisia pre cenné papiere a burzy

Česká republika

1.

Hlavný trh

1.-3.

Burza cenných papierov v Prahe (Burza cennych papírů Praha, a.s.)

Česká národná banka

2.

Vedľajší trh

3.

Voľný trh

4.

Hlavný trh RM systému

4.

RM-Systém a.s. – organizátor regulovaného trhu

Dánsko

1.

Københavns Fondsbørs

Trh akcií

Trh dlhopisov

Trh derivátov

1.

Burza cenných papierov v Kodani

Finanstilsynet (Dánsky úrad pre dohľad nad finančným trhom)

2.

Dansk Autoriseret Markedsplads A/S (Danish Authorised Market Place Ltd. (DAMP) – schválený dánsky trh) (schválený trh = pravidelné obchodovanie s cennými papiermi, ktoré spĺňajú podmienky na obchodovanie, ale nekótujú sa na burze cenných papierov)

2.

Danish Authorised Market Place Ltd. (DAMP), (schválený dánsky trh)

Estónsko

1.

Väärtpaberibörs (Burza cenných papierov)

Põhinimekiri (Hlavný trh)

Investorinimekiri (Investičný trh)

Võlakirjade nimekiri (Trh dlhových nástrojov)

Fondiosakute nimekri (Trh podielových listov fondov)

AS Tallinna Börs Burza cenných papierov v Talline

Finantsinspektsioon Estónsky úrad pre dohľad nad finančným trhom

2.

Reguleeritud turg (Regulovaný trh)

Vabaturg (Voľný trh)

Fínsko

Arvopaperipörssi (Burza cenných papierov),

Pörssilista (Hlavný trh);

Pre-lista ja Muut arvopaperit – lista (Pre-trh a trh iných cenných papierov)

OMX Nordic Exchange Helsinki Oy (OMX Severská burza cenných papierov OMX v Helsinkách)

Názov: Ministerstvo financií

Dohľad:

Schvaľovanie pravidiel: Ministerstvo financií

Dohľad nad dodržiavaním pravidiel: Rahoitustarkastus/Fínsky úrad finančného dozoru

Francúzsko

1.

Euronext Paris

Euronext Paris (1-3)

Proposition de l'Autorité des marchés financiers (AMF).

Reconnaissance par le ministre chargé de l'économie (cf. article L.421-1 du code monétaire et financier)

2.

MATIF

3.

MONEP

Nemecko

 

 

Börsenaufsichtsbehörden der Länder (úrady spolkových krajín pre dohľad nad burzami cenných papierov) a Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).

Krajinské úrady:

1.

Börse Berlin-Bremen (Amtlicher Handel, Geregelter Markt)

1.

Börse Düsseldorf AG.

1.

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Frauen, Berlin

2.

Düsseldorfer Börse (Amtlicher Handel, Geregelter Markt)

2.

Börse Düsseldorf AG.

2.

Finanzministerium desLandes Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf

3.

Frankfurter Wertpapierbörse (Amtliche Markt, Geregelter Markt);

3.

Deutsche Börse AG.

3. & 4.

Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung, Wiesbaden

4.

Eurex Deutschland

4.

Eurex Frankfurt AG

5.

Hanseatische Wertpapierbörse Hamburg (Amtlicher Markt, Geregelter Markt, Startup market)

5.

BÖAG (Börsen AG)

5.

Freie und Hansestadt Hamburg, Behörde für Wirtschaft und Arbeit

6.

Niedersächsische Börse zu Hannover (Amtlicher Markt, Geregelter Markt)

6.

BÖAG (Börsen AG)

6.

Niedersächsisches Ministerium für Wirtschaft, Technologie und Verkehr, Hanover

7.

Börse München (Amtlicher Markt, Geregelter Markt)

7.

Bayerische Börse AG

7.

Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Verkehr und Technologie, München

8.

Baden-Württembergische Wertpapierbörse (Amtlicher Markt, Geregelter Markt)

8.

Börse-Stuttgart AG

8.

Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg, Stuttgart

9.

Risk Management Exchange Hannover (Geregelter Markt)

9.

RMX Hannover

9.

Niedersächsisches Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr, Hannover

10.

European Energy Exchange

10.

European Energy Exchange AG, Leipzig

10.

Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit, Dresden

Grécko

1.

Burza cenných papierov v Aténach

Trh cenných papierov

Trh derivátov

1.

Burza cenných papierov v Aténach

1.

Helénska komisia pre kapitálové trhy (HCMC)

2.

Elektronický vedľajší trh cenných papierov (HDAT – trh dlhových nástrojov)

2.

Bank of Greece (Grécka národná banka)

2.

Helénska komisia pre kapitálové trhy (HCMC)

Maďarsko

1.

Budapesti Értéktőzsde Zrt. (Burza cenných papierov v Budapešti)

Részvényszekció (Sekcia podielových cenných papierov)

Hitelpapír Szekció (Sekcia dlhových cenných papierov)

Származékos Szekció (Sekcia derivátov)

Áru szekció (Sekcia komodít)

Budapesti Értéktőzsde Zrt. (Burza cenných papierov v Budapešti)

Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (Maďarský úrad pre dohľad nad finančným trhom)

Írsko

Hlavný zoznam Írskej burzy cenných papierov

Irish Stock Exchange Ltd. (Írska burza cenných papierov)

Írsky úrad pre reguláciu finančných služieb („finančný regulátor“) schvaľuje „regulované trhy“ a (okrem podmienok kótovania) preveruje a schvaľuje pravidlá činností, ktoré vypracoval organizátor regulovaného trhu

Taliansko

1.

Elektronický akciový trh (MTA)

1.-7.

Borsa Italiana S.p.A.

Consob schvaľuje spoločnosti, ktoré riadia trhy a schvaľuje ich právne predpisy a nariadenia.

V prípade veľkoobchodných trhov štátnych cenných papierov prevádzkovateľa schvaľuje Ministerstvo hospodárstva a financií so zreteľom na stanovisko Consob a Banca d'Italia

2.

Trh MTAX

3.

Trh Expandi

4.

Elektronický trh s dlhopismi (MOT),

5.

Elektronický trh s otvorenými podielovými fondmi a ETC (ETF-Plus)

6.

Elektronický trh s derivátmi cenných papierov (SeDeX)

7.

Trh s talianskymi derivátmi na obchodovanie s finančnými nástrojmi podľa článku 1 ods. 2 písm. f) a i) konsolidovaného finančného zákona (IDEM)

8.

Veľkoobchodný trh s talianskymi a zahraničnými štátnymi dlhopismi (MTS)

8.-10.

Società per il Mercato dei Titoli di Stato – MTS S.p.A.

9.

Veľkoobchodné obchodovanie s neštátnymi dlhopismi a cennými papiermi vydanými medzinárodnými organizáciami s účasťou štátu (MTS Corporate)

10.

Veľkoobchodné obchodovanie so štátnymi dlhopismi cez internet (BondVision)

11.

Trh TLX

11.

TLX s.p.a.

Lotyšsko

Burza cenných papierov v Rige

Hlavný trh

Trh dlhových nástrojov

Vedľajší trh

Trh fondov

JSC Rigas Fondu Birza

Komisia pre finančné a kapitálové trhy

Litva

Burza cenných papierov vo Vilniuse

Hlavný trh Burzy cenných papierov vo Vilniuse

Vedľajší trh Burzy cenných papierov vo Vilniuse

Trh dlhových cenných papierov Burzy cenných papierov vo Vilniuse

Burza cenných papierov vo Vilniuse

Litovská komisia pre cenné papiere

Luxembursko

Bourse de Luxembourg

Société de la Bourse de Luxembourg S.A.

Commission de surveillance du Secteur Financier

Malta

Burza cenných papierov Malty

Burza cenných papierov Malty

Maltský úrad finančných služieb

Holandsko

1.

a)

Hotovostný trh Euronext Amsterdam:

Euronext Amsterdam

b)

Trh s derivátmi Euronext Amsterdam

1.

NYSE Euronext (International) BV, NYSE Euronext (Holding) BV, Euronext NV, Euronext (Holdings) NV en Euronext Amsterdam NV

Licencia Ministerstva financií po odporúčaní Holandského úradu pre finančné trhy. Dozor vykonáva Holandský úrad pre finančné trhy a Ministerstvo financií Holandska

2.

Endex

2.

ENDEX European Energy Derivatives Exchange N.V.

3.

MTS Amsterdam

3.

MTS Amsterdam N.V.

Poľsko

1.

Rynek podstawowy (Hlavný trh)

1. a 2.

Gielda Papierów Wartościowych w Warszawie (Burza cenných papierov vo Varšave)

Komisja Nadzoru Finansowego (Komisia pre dohľad nad finančným trhom)

2.

Rynek równolegly (Paralelný trh)

3.

Rynek Papierów Wartosciowych CeTO (regulowany rynek pozagieldowy) (CeTO regulovaný trh cenných papierov – mimoburzový trh)

3.

MTS-CeTO S.A.

Portugalsko

1.

Eurolist by Euronext Lisbon (Hlavný kótovaný trh)

Trhy 1. a 2:

Euronext Lisbon – Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, S.A.

Ministerstvo financií povoľuje trhy na základe návrhu od Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM, úradu zodpovedného za reguláciu trhu a dohľad nad ním)

2.

Mercado de Futuros e Opções (Trh s termínovanými obchodmi a opciami)

3.

MEDIP – Mercado Especial de Dívida Pública (Zvláštny trh pre verejný dlh)

Trh 3:

MTS Portugal – Sociedade Gestora do Mercado Especial de Dívida Pública, SGMR, S.A.

Rumunsko

1.

Piaţa reglementată (Spotový regulovaný trh – BVB)

1. a 2.

S.C. Bursa de Valori Bucureşti S.A. (Burza cenných papierov v Bukurešti)

Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare (Rumunská národná komisia pre cenné papiere)

2.

Piaţa reglementată (Regulovaný trh s derivátmi – BVB)

3.

Piaţa reglementată (Regulovaný trh s derivátmi – BMFMS)

3.

S.C. Bursa Monetar – Financiară şi de Mărfuri S.A. Sibiu (Peňažná – finančná a komoditná burza S.A. Sibiu)

Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare (Rumunská národná komisia pre cenné papiere)

Slovenská republika

1.

Trh kótovaných cenných papierov

Kótovaný hlavný trh

Kótovaný paralelný trh

Kótovaný nový trh

Burza cenných papierov v Bratislave

Národná banka Slovenska

2.

Regulovaný voľný trh

Slovinsko

1.

Borzni trg (Hlavný trh Burzy cenných papierov v Ľubľane)

Burza cenných papierov v Ľubľane (Ljubljanska borza)

Úrad pre trhy cenných papierov (Agencija za trg vrednostnih papirjev)

2.

Prosti trg (Polooficiálny trh Burzy cenných papierov v Ľubľane)

Španielsko

A.

Bolsas de Valores (všetky obsahujú segment hlavného trhu, segment vedľajšieho trhu a segment nového trhu)

1.

Bolsa de Valores de Barcelona

2.

Bolsa de Valores de Bilbao

3.

Bolsa de Valores de Madrid

4.

Bolsa de valores de Valencia

A.1.

Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Barcelona S.A.

A.2.

Soc. Rectora de la Bolsa de Valores de Bilbao S.A.

A.3.

Soc. Rectora de la Bolsa de Valores de Madrid S.A.

A.4.

Soc. Rectora de la Bolsa de Valores de Valencia. S.A.

CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores) Banco de España zodpovedá za trh s verejným dlhom

B.

Mercados oficiales de Productos Finacieros Derivados

1.

MEFF Renta Fija

2.

MEFF Renta Variable

B.1.

Soc. Rectora de Productos Financieros Derivados de RENTA Fija S.A.

B.2.

Soc. Rectora de Productos Financieros Derivados de Renta Variable S.A.

C.

Mercado MFAO de Futuros del Aceite de Oliva

C.

(MFAO) Sociedad rectora del Mercado de Futuros del Aceite de Oliva, S.A.

D.

AIAF Mercado de Renta Fija

D.

AIAF Mercado de Renta Fija

E.

Mercados de Deuda Pública en Anotaciones

E.

Banco de España

Švédsko

1.

OMX Nordic Exchange Stockholm

Trh podielových cenných papierov

Trh dlhopisov

Trh derivátov

1.

OMX Nordic Exchange Stockholm AB

Finansinspektionen (Úrad pre dohľad nad finančným trhom)

2.

Nordic Growth Market

Trh podielových cenných papierov

Trh dlhopisov

Trh derivátov

2.

Nordic Growth Market NGM AB

Spojené kráľovstvo

1.

EDX

1.

EDX London Limited

1.-7.

Úrad finančných služieb

2.

PLUS-listed Market

2.

PLUS Markets plc

3.

virt-x Exchange Limited

3.

virt-x Exchange Limited

4.

The London International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE) (Londýnska medzinárodná burza s termínovanými obchodmi a opciami)

4.

LIFFE Administration and Management

5.

The London Metal Exchange

5.

The London Metal Exchange Limited

6.

ICE Futures Europe

6.

ICE Futures Europe

7.

London Stock Exchange – Regulated Market (regulovaný trh)

7.

London Stock Exchange plc

Island

1.

OMX Nordic Exchange á Íslandi (regulovaný trh)

1.

OMX Nordic Exchange

Fjármála-eftirlitið (Úrad pre dohľad nad finančným trhom)

2.

First North (systém multilaterálneho obchodovania)

2.

(OMX Nordic Exchange)

Nórsko

1.

Burza cenných papierov v Oslo (Kótovaný hlavný trh)

Trh podielových cenných papierov

Trh derivátov (finančný)

Trh dlhopisov

1.

Oslo Børs ASA

Kredittilsynet (Nórsky úrad pre dohľad nad finančným trhom)

2.

Oslo Axess

Trh podielových cenných papierov

Trh dlhopisov

2.

Oslo Børs ASA

3.

Nord Pool (Kótovaný hlavný trh)

Trh derivátov (komoditný)

3.

Nord Pool ASA

4.

Imarex

Trh derivátov (komoditný)

4.

Imarex ASA

5.

Fish Pool

Trh derivátov (komoditný)

5.

Fish Pool ASA

6.

Fishex

Trh derivátov (komoditný)

6.

Fishex ASA


V Oznamy

ADMINISTRATÍVNE POSTUPY

Cedefop

1.3.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 57/28


OTVORENÁ VÝZVA NA PREDKLADANIE NÁVRHOV – GP/RPA/ReferNet-FPA/002/08

ReferNet – Európska sieť referencií a odborných vedomostí v oblasti odborného vzdelávania a prípravy (OVP)

(2008/C 57/12)

1.   Objectives and description

Súčasťou Európskej siete referencií a odborných vedomostí v oblasti OVP (ReferNet) sú národné konzorciá v každom členskom štáte, na Islande a v Nórsku pozostávajúce z organizácií pôsobiacich v oblasti OVP. Každé konzorcium má na čele vedúceho národného konzorcia.

Na uľahčenie uvedenej činnosti sa touto výzvou vyzývajú národné konzorciá alebo kľúčové organizácie pôsobiace v oblasti OVP na predkladanie návrhov. Za každý štát sa vyberie jeden príjemca. Národné konzorcium bude spolupracovať s národným zástupcom ReferNet a Cedefopom pri realizácii a schvaľovaní činností.

Celkovým cieľom výzvy je vybrať a uzavrieť trojročnú rámcovú partnerskú zmluvu s jedným úspešným uchádzačom (jednou organizáciou alebo jedným konzorciom) v každej z oprávnených krajín na zriadenie a vedenie reprezentačného národného konzorcia kľúčových organizácií v oblasti OVP. Cieľom je podporovať Cedefop a v spolupráci s konzorčnými partnermi realizovať činnosti každoročne schválené v ročnom akčnom pláne.

Činnosti v akčnom pláne každého konzorcia sa vyberú z činností uvedených v „rozsahu činností“. Hoci vedúci konzorcia musí preukázať, že konzorcium má kapacitu na vykonávanie všetkých uvedených činností, je potrebné si uvedomiť, že nie všetky uvedené činnosti musia byť vykonávané konzorciom každý rok.

Ročná činnosť konzorcia bude financovaná na základe špecifickej grantovej zmluvy uzatvorenej každý rok. Grant sa bude líšiť podľa veľkosti krajiny a vykonávanej činnosti (súboru činností).

2.   Rozpočet a trvanie projektu

Odhadovaný rozpočet, ktorý je k dispozícii počas celej dĺžky trvania rámcových partnerských zmlúv, môže dosiahnuť výšku až 4 000 000 EUR pre všetky zúčastnené krajiny (EU 27, Nórsko a Island) v závislosti od rozhodnutia rozpočtového orgánu.

Celkový ročný rozpočet (približne 1 milión EUR) sa rozdelí v rámci všetkých zúčastnených krajín na základe troch skupín krajín podľa počtu obyvateľov:

Skupina krajín 1: Cyprus, Estónsko, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Malta, Slovinsko a Island.

Skupina krajín 2: Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Česká repoublika, Dánsko, Fínsko, Grécko, Maďarsko, Írsko, Holandsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovenská republika, Švédsko a Nórsko.

Skupina krajín 3: Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Poľsko, Španielsko, Spojené kráľovstvo.

Grant Spoločenstva je finančným príspevkom na náklady príjemcu (a/alebo spoločných príjemcov), ktoré musia byť doplnené vlastným finančným príspevkom a/alebo miestnymi, regionálnymi a/alebo súkromnými príspevkami. Celkový príspevok Spoločenstva neprekročí 70 % oprávnených nákladov.

Cedefop si vyhradzuje právo neprideliť celkový rozpočet, ktorý je k dispozícii.

3.   Kritériá oprávnenosti

Hodnotiť sa budú tie žiadosti, ktoré spĺňajú kritériá oprávnenosti.

3.1.   Oprávnené organizácie

Uchádzač (vedúci národného konzorcia) musí spĺňať tieto kritériá oprávnenosti:

musí byť verejnou alebo súkromnou organizáciou s právnym postavením a právnou subjektivitou (čiže fyzické osoby – t. j. jednotlivci – nemôžu predkladať žiadosti),

musí viesť národné konzorcium, ktorého zloženie reprezentuje rôznorodosť zástupcov v rámci krajiny,

musí byť schopný vykonávať činnosti v rámci rozsahu činností podrobne uvedených v časti 3 úplného textu výzvy na predkladanie návrhov (zhromažďovanie a analýza informácií, výskum, dokumentácia a databázy, šírenie a propagovanie informácií).

3.2.   Oprávnené krajiny

Oprávnené sú žiadosti z týchto krajín:

Luxembursko, Malta, Rumunsko a Nórsko.

Organizácie v iných ako vo vyššie uvedených krajinách nie sú oprávnené predkladať žiadosti.

3.3.   Oprávnené návrhy

Uzávierka podania návrhov a všetky ostatné formálne kritériá oprávnenosti špecifikované v úplnom znení textu výzvy na predkladanie návrhov musia byť dodržané.

Cedefop si vyhradzuje právo zamietnuť návrhy, ktoré budú do uzávierky neúplné. Okrem toho si vyhradzuje právo požiadať o ďalšie informácie potrebné na prijatie konečného rozhodnutia o poskytnutí finančnej podpory.

4.   Uzávierka

Žiadosti o rámcovú partnerskú zmluvu musia byť zaslané najneskôr do 21. apríla 2008.

5.   Ďalšie informácie

Podrobné špecifikácie výzvy na predkladanie návrhov, formulár žiadosti a jej prílohy sú dostupné na internetovej stránke Cedefopu na adrese:

http://www.cedefop.europa.eu/index.asp?section=3.

Žiadosti musia spĺňať požiadavky stanovené v úplnom znení výzvy a musia byť predložené na poskytnutých oficiálnych formulároch.

Hodnotenie návrhov bude založené na princípoch transparentnosti a rovnakého zaobchádzania.

Všetky oprávnené žiadosti bude hodnotiť výbor podľa kvantitatívnych a kvalitatívnych hodnotiacich kritérií na udelenie grantu definovaných v úplnom znení výzvy. Na účasť v hodnotiacom procese budú prizvaní externí odborníci.


KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

Komisia

1.3.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 57/30


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Vec COMP/M.4874 – Itema/BarcoVision)

(Text s významom pre EHP)

(2008/C 57/13)

1.

Komisii bolo 20. februára 2008 doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii podľa článku 4 a na základe postúpenia podľa článku 4 ods. 5 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1), podľa ktorého podnik Itema Holding S.p.A. („Itema“, Taliansko) získava v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady kontrolu nad celým podnikom Gebrueder Loepfe AG („BarcoVision“, Švajčiarsko) prostredníctvom kúpy akcií.

2.

Predmet činnosti dotknutých podnikov:

podnik Itema: výroba a dodávka textilných strojov,

podnik Barco Vision: výroba a dodávka snímačov, systémov kontroly a automatizovaného riadenia výroby na trh s textíliami.

3.

Na základe predbežného posúdenia a bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie v tejto veci, sa Komisia domnieva, že oznámená transakcia by mohla spadať do rozsahu pôsobnosti nariadenia (ES) č. 139/2004.

4.

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr do 10 dní od dátumu uverejnenia tohto oznámenia. Pripomienky je možné zaslať faxom [fax: (32-2) 296 43 01 alebo 296 72 44] alebo poštou s uvedením referenčného čísla COMP/M.4874 – Itema/BarcoVision na túto adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1.


INÉ AKTY

Komisia

1.3.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 57/31


Aktualizovaný zoznam povolení na pobyt podľa článku 2 ods. 15 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006, ktorým sa ustanovuje kódex Spoločenstva o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc) (Ú. v. EÚ C 247, 13.10.2006, s. 1, Ú. v. EÚ C 153, 6.7.2007, s. 5, Ú. v. EÚ C 192, 18.8.2007, s. 11, Ú. v. EÚ C 271, 14.11.2007, s. 14)

(2008/C 57/14)

Zoznam povolení na pobyt podľa článku 2 ods. 15 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 z 15. marca 2006, ktorým sa ustanovuje kódex Spoločenstva o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc), sa uverejňuje na základe informácií poskytnutých Komisii členskými štátmi v súlade s článkom 34 Kódexu schengenských hraníc.

Okrem uverejnenia v Úradnom vestníku EÚ je mesačná aktualizácia zoznamu k dispozícii aj na internetovej stránke Generálneho riaditeľstva pre spravodlivosť, slobodu a bezpečnosť.

ČESKÁ REPUBLIKA

Výmena zoznamu uverejneného v Úradnom vestníku EÚ C 247, 13.10.2006

Povolenia na pobyt:

 

V súlade s nariadením Rady (ES) č. 1030/2002:

Povolení k pobytu

(Povolenie na pobyt, jednotná nálepka nalepená na cestovný doklad – vydávané od 1. mája 2004 štátnym príslušníkom tretích krajín na trvalé alebo dlhodobé pobyty (príslušný dôvod pobytu je vyznačený na nálepke)

 

Iné:

Průkaz o pobytu rodinného příslušníka občana Evropské unie

(Preukaz o pobyte rodinného príslušníka občana Európskej únie – vydávané štátnym príslušníkom tretích krajín – rodinným príslušníkom občanov EÚ na prechodný pobyt)

Průkaz o povolení k trvalému pobytu

(Preukaz o trvalom pobyte, zelený – vydávaný od 27. apríla 2006 štátnym príslušníkom tretích krajín – rodinným príslušníkom občanov EÚ a občanom EHP/Švajčiarska (do 21. decembra 2007)

Potvrzení o přechodném pobytu na území

(Potvrdenie o prechodnom pobyte, skladací doklad – vydávaný od 27. apríla 2006 občanom EÚ/EHP/Švajčiarska)

Povolení k pobytu

(Povolenie na pobyt, nálepka nalepená do cestovného dokladu – vydávané od 15. marca 2003 do 30. apríla 2004 štátnym príslušníkom tretích krajín s trvalým pobytom)

Průkaz o povolení k pobytu pro cizince

(Povolenie na pobyt, zelené – vydávané od 1996 do 1. mája 2004 štátnym príslušníkom tretích krajín s trvalým pobytom, od 1. mája 2004 do 27. apríla 2006 na trvalý alebo prechodný pobyt občanov EHP/Švajčiarska a ich rodinným príslušníkom; vydávané na trvalý pobyt pre občanov Švajčiarska)

Průkaz o povolení k pobytu pro cizince

(Povolenie na pobyt, zelené – vydávané od dátumu pristúpenia Českej republiky do schengenského priestoru pre občanov EHP/Švajčiarska)

Průkaz povolení k pobytu azylanta

(Povolenie na pobyt osobám, ktorým bol udelený azyl, sivé – vydávané osobám, ktorým bol udelený azyl)

Průkaz oprávnění k pobytu osoby požívající doplňkové ochrany

(Povolenie na pobyt osobám, ktorým bola udelená doplnková ochrana, žlté – vydáva sa osobám, ktorým bola udelená subsidiárna ochrana)

Iné doklady:

Cestovní doklad Úmluva z 28. července 1951

(Cestovný doklad – Dohovor z 28. júla 1951 – vydávaný od 1. januára 1995 (od 1. septembra 2006 vo forme elektronického pasu)

Cizinecký pas

(Cudzinecký pas – ak je vydaný osobe bez štátnej príslušnosti (na vnútorných stranách vyznačené pečiatkou a slovami „Úmluva z 28. září 1954/Dohovor z 28. septembra 1954“ – vydávaný od 17. októbra 2004 (od 1. septembra 2006 vo forme elektronického pasu)

Seznam cestujících na školní výlet v rámci Evropské unie

(Zoznam účastníkov na školskom výlete v rámci Európskej únie, papierový doklad – vydávaný od 1. apríla 2006)

Doklady vydávané ministerstvom zahraničných vecí

 

Diplomatické identifikační průkazy s označením

(Diplomatické identifikačné preukazy s označením)

D – pro členy diplomatického personálu diplomatických misí

(D – pre členov diplomatického personálu diplomatických misií)

K – pro konzulární úředníky konzulárních úřadů

(K – pre konzulárnych úradníkov konzulátov)

MO/D – pro úředníky mezinárodních vládních organizací, kteří požívají diplomatických výsad a imunit ve stejném rozsahu jako diplomatičtí zástupci.

(MO/D – pre úradníkov medzinárodných vládnych organizácií, ktorí podľa ustanovení medzinárodnej zmluvy alebo vnútroštátnych právnych predpisov požívajú rovnaké výsady a imunity, ako diplomatický personál diplomatických misií)

 

Identifikační průkazy s označením

(Identifikačné preukazy s označením)

ATP – pro členy administrativního a technického personálu diplomatických misí

(ATP – pre členov administratívneho a technického personálu diplomatických misií)

KZ – pro konzulární zaměstnance konzulárních úřadů

(KZ – pre konzulárnych zamestnancov konzulátov)

MO/ATP – pro úředníky mezinárodních vládních organizací, kteří požívají diplomatických výsad a imunit ve stejném rozsahu jako členové administrativního a technického personálu diplomatické mise

(MO/ATP – pre úradníkov medzinárodných vládnych organizácií, ktorí podľa ustanovení medzinárodnej zmluvy alebo vnútroštátnych právnych predpisov požívajú rovnaké výsady a imunity, ako administratívny a technický personál diplomatických misií)

MO – pro úředníky mezinárodních vládních organizací, kteří požívají výsad a imunit podle příslušné mezinárodní smlouvy

(MO – pre úradníkov medzinárodných vládnych organizácií, ktorí požívajú výsady a imunity podľa príslušných medzinárodných zmlúv)

SP, resp. SP/K – pro členy služebního personálu diplomatické mise, resp. konzulárního úřadu

(SP, prípadne SP/K – pre členov služobného personálu diplomatických misií, prípadne konzulátov)

SSO, resp. SSO/K – pro soukromé služebné osoby členů personálu diplomatické mise, resp. konzulárního úřadu.

SSO, prípadne SSO/K – súkromné služobné osoby členov personálu diplomatických misií, prípadne konzulátov)

FRANCÚZSKO

Výmena zoznamu uverejneného v Úradnom vestníku EÚ C 153, 6.7.2007

1.

Dospelí cudzinci musia mať nasledujúce doklady:

Carte de séjour temporaire comportant une mention particulière qui varie selon le motif du séjour autorisé

(Povolenie na prechodný pobyt obsahujúce podrobné informácie v závislosti od dôvodov povoleného pobytu)

Carte de séjour portent la mention „compétences et talents“

(Povolenie na pobyt obsahujúce údaj „schopnosti a kvalifikácia“)

Carte de séjour portent la mention „retraité“

(Povolenie na pobyt obsahujúce údaj „na dôchodku“)

Carte de résident

(Preukaz rezidenta)

Carte de résident portent la mention „résident de longue durée-CE“

(Povolenie na pobyt obsahujúce údaj „dlhodobý rezident ES“)

Carte de résident délivrée aux ressortissants andorrans

(Povolenie na pobyt vydané štátnym príslušníkom Andorry)

Certificat de résidence d'Algérien portant une mention particulière qui varie selon le motif du séjour autorisé

(Alžírsky preukaz o pobyte obsahujúci podrobné údaje v závislosti od dôvodov povoleného pobytu)

Carte de résidence d'Algérien portant la mention „retraité“

(Alžírsky preukaz o pobyte obsahujúce údaj „na dôchodku“)

Carte de séjour délivrée aux citoyens de l'Union européenne, aux ressortissants des Etats parties à L'Espace économique européenne et aux ressortissants suisses ainsi qu'aux membres de leur famille

(les membres de la famille peuvent être ressortissants de pays tiers)

(Povolenie na pobyt vydané občanom EÚ, EHP/Švajčiarska a ich rodinným príslušníkom.

Rodinný príslušníci môžu byť aj príslušníkmi tretích krajín)

Autorisation provisoire de séjour portant la mention „Volontariat associatif“

(Prechodné povolenie na pobyt obsahujúce údaj „Dobrovoľné verejno-prospešné práce“)

Autorisation provisoire de séjour portant la mention „Etudiant en recherche d'emploi“

(Prechodné povolenie na pobyt obsahujúce údaj „Študent uchádzajúci sa o zamestnanie“)

Autorisation provisoire de séjour portant la mention „Parent accompagnant“

(Prechodné povolenie na pobyt obsahujúce údaj „Sprevádzajúci rodič“)

Autorisation provisoire de séjour portant la mention „Bénéficiaire de la protection temporaire“

(Prechodné povolenie na pobyt obsahujúce údaj „Osoba oprávnená na dočasnú ochranu“)

Do 31. decembra 2006 môžu byť vystavované povolenia na pobyt s platnosťou rok alebo s kratšou platnosťou a to v podobe štítku nalepeného do pasu.

Ak tomu tak nie je, od 13. mája 2002 sa vystavujú povolenia na pobyt bez ohľadu na ich platnosť v laminovanej podobe podľa jednotného európského vzoru.

Laminátové povolenia na pobyt podľa francúzskeho vzoru sa prestali vystavovať od 12. mája 2002, avšak tieto povolenia sú stále v obehu, maximálne do 12. mája 2012.

Cartes officielles valant de titre de séjour, délivrées par le Ministère des Affaires Etrangères

(Úradné povolenia s rovnakým postavením, ako povolenia na pobyt vydané ministerstvom zahraničných vecí)

a)   Titres de séjours spéciaux

Titre de séjour spécial portant la mention CMD/A délivrée aux Chefs de Mission diplomatique

(Zvláštne povolenie na pobyt označené ako „CMD/A“ vydávané vedúcim diplomatických misií)

Titre de séjour spécial portant la mention CMD/M délivrée aux Chefs de Mission d'Organisation Internationale

(Zvláštne povolenie na pobyt označené ako „CMD/M“ vydávané vedúcim misií medzinárodných organizácií)

Titre de séjour spécial portant la mention CMD/D délivrée aux Chefs d'une délégation permanente auprès d'une Organisation Internationale

(Zvláštne povolenie na pobyt označené ako „CMD/D“ vydávané vedúcim stálych delegácií medzinárodných organizácií)

Titre de séjour spécial portant la mention CD/A délivrée aux agents du Corps Diplomatique

(Zvláštne povolenie na pobyt označené ako „CD/A“ vydávané diplomatickým zástupcom)

Titre de séjour spécial portant la mention CD/M délivrée aux Hauts Fonctionnaires d'une organisation Internationale

(Zvláštne povolenie na pobyt označené ako „CD/M“ vydávané vyšším úradníkom medzinárodných organizácií)

Titre de séjour spécial portant la mention CD/D délivrée aux assimilés diplomatiques membres d'une délégation permanente auprès d'une Organisation Internationale

(Zvláštne povolenie na pobyt označené ako „CD/D“ vydávané osobám s podobným postavením, ako majú diplomatickí zástupcovia, ktorí sú členmi stálych delegácií pri medzinárodných organizáciách)

Titre de séjour spécial portant la mention CC/C délivrée aux Fonctionnaires Consulaires

(Zvláštne povolenie na pobyt označené ako „CC/C“ vydávané konzulárnym úradníkom)

Titre de séjour spécial portant la mention AT/A délivrée au personnel Administratif ou Technique d'une Ambassade

(Zvláštne povolenie na pobyt označené ako „AT/A“ vydávané členom administratívneho alebo technického personálu veľvyslanectva)

Titre de séjour spécial portant la mention AT/C délivrée au personnel Administratif ou Technique d'un Consulat

(Zvláštne povolenie na pobyt označené ako „AT/C“ vydávané konzulárnym zamestnancom)

Titre de séjour spécial portant la mention AT/M délivrée au personnel Administratif ou Technique d'une Organisation Internationale

(Zvláštne povolenie na pobyt označené ako „AT/M“ vydávané členom administratívneho alebo technického personálu medzinárodnej organizácie)

Titre de séjour spécial portant la mention AT/D délivrée au personnel Administratif ou Technique d'une Délégation auprès d'une Organisation Internationale

(Zvláštne povolenie na pobyt označené ako „AT/D“ vydávané členom administratívneho alebo technického personálu delegácie pri medzinárodnej organizácii)

Titre de séjour spécial portant la mention SE/A délivrée au personnel de Service d'une Ambassade

(Zvláštne povolenie na pobyt označené ako „SE/A“ vydávané členom služobného personálu veľvyslanectva)

Titre de séjour spécial portant la mention SE/C délivrée au personnel de Service d'un Consulat

(Zvláštne povolenie na pobyt označené ako „SE/C“ vydávané členom služobného personálu konzulátu)

Titre de séjour spécial portant la mention SE/M délivrée au personnel de Service d'une Organisation Internationale

(Zvláštne povolenie na pobyt označené ako „SE/M“ vydávané členom služobného personálu medzinárodnej organizácie)

Titre de séjour spécial portant la mention SE/D délivrée au personnel de Service d'une Délégation auprès d'une Organisation Internationale

(Zvláštne povolenie na pobyt označené ako „SE/D“ vydávané členom služobného personálu delegácie pri medzinárodnej organizácii)

Titre de séjour spécial portant la mention PP/A délivrée au Personnel Privé d'un diplomate

(Zvláštne povolenie na pobyt označené ako „PP/A“ vydávané súkromným služobným osobám diplomata)

Titre de séjour spécial portant la mention PP/C délivrée au Personnel Privé d'un Fonctionnaire consulaire

(Zvláštne povolenie na pobyt označené ako „PP/C“ vydávané členom súkromného personálu konzulárneho úradníka)

Titre de séjour spécial portant la mention PP/M délivrée au Personnel Privé d'un membre d'une Organisation Internationale

(Zvláštne povolenie na pobyt označené ako „PP/M“ vydávané súkromným služobným osobám člena medzinárodnej organizácie)

Titre de séjour spécial portant la mention PP/D délivrée au Personnel Privé d'un membre d'une Délégation permanente auprès d'une Organisation Internationale

(Zvláštne povolenie na pobyt označené ako „PP/D“ vydávané súkromným služobným osobám člena stálej delegácie pri medzinárodnej organizácii)

Titre de séjour spécial portant la mention EM/A délivrée aux Enseignants ou Militaires à statut spécial attachés auprès d'une Ambassade

(Zvláštne povolenie na pobyt označené ako „EM/A“ vydávané učiteľom alebo členom vojenského personálu so zvláštnym postavením prideleným na veľvyslanectvo)

Titre de séjour spécial portant la mention EM/C délivrée aux Enseignants ou Militaires à statut spécial attachés auprès d'un Consulat

(Zvláštne povolenie na pobyt označené ako „EM/C“ vydávané učiteľom alebo vojenským zamestnancom so zvláštnym postavením prideleným na konzulát)

Titre de séjour spécial portant la mention EF/M délivrée aux Fonctionnaires internationaux domiciliés à l'étranger

(Zvláštne povolenie na pobyt označené ako „EF/M“ vydávané medzinárodným úradníkom s bydliskom v zahraničí)

b)   Monacké povolenia

la carte de séjour de résident temporaire de Monaco

(Povolenie na prechodný pobyt)

la carte de séjour de résident ordinaire de Monaco

(Obvyklé povolenie na pobyt)

la carte de séjour de résident privilégié de Monaco

(Zvláštne povolenie na pobyt)

la carte de séjour de conjoint de ressortissant monégasque

(Povolenie na pobyt pre manžela/manželku osoby monackej štátnej príslušnosti).

2.

Neplnoletí cudzinci musia mať tieto doklady:

Document de circulation pour étrangers mineurs

(Cestovný doklad pre neplnoletých cudzincov)

Titre d'identité républicain

(Doklad o totožnosti vydaný Francúzskou republikou)

Visa de retour (sans condition de nationalité et sans présentation du titre de séjour, auquel ne sont pas soumis les enfants mineurs)

(Spätné víza) (na neplnoletých cudzincov sa nevzťahujú podmienky týkajúce sa štátnej príslušnosti alebo predloženie povolení na pobyt)

Passeport diplomatique/de service/ordinaire des enfants mineurs des titulaires d'une carte spéciale du Ministère des Affaires étrangères revêtu d'un visa de circulation

(Diplomatické/služobné/cestovné pasy pre neplnoleté deti držiteľov zvláštneho pasu vydaného ministerstvom zahraničných vecí, ktorý obsahuje cestovné vízum)

3.

Zoznam osôb zúčastňujúcich sa na školských výletoch v rámci Európskej únie

Poznámka 1

Je potrebné poznamenať, že potvrdenie o prvej podanej žiadosti o povolenie na pobyt neoprávňuje na vstup bez víza. Potvrdenie žiadosti o obnovenie povolenia na pobyt alebo o zmenu a doplnenie povolenia sa považuje za platné, ak ho dopĺňa staré povolenie.

Poznámka 2

Doklad „attestation de fonctions“ (potvrdenie o vymenovaní), ktorý vydáva odbor protokolu ministerstva zahraničných vecí, nepredstavuje náhradu povolenia na pobyt. Držiteľ musí mať aj niektorý zo štandardných povolení na pobyt.

TALIANSKO

Doplnkové povolenie na pobyt:

Zvláštna potvrdenka Talianskej pošty k žiadosti o obnovu povolenia na pobyt.

Túto potvrdenku je možné predložiť len spolu s cestovným pasom cudzinca a s povolením na pobyt, ktoré stratilo svoju platnosť. Táto potvrdenka je platná od 14. decembra 2007 do 31. marca 2008.

LOTYŠSKO

Výmena zoznamu uverejneného v Úradnom vestníku EÚ C 247, 13.10.2006

Pastāvīgās uzturēšanās atļauja

(Povolenie na trvalý pobyt – vo forme nálepky zelenej farby)

Uzturēšanās atļauja

(Povolenie na pobyt – vo forme nálepky, vydávané od 1. mája 2004 podľa nariadenia (ES) č. 1030/2002)

Nepilsoņa pase

(Cudzinecký pas, fialový)

Savienības pilsoņa ģimenes locekļa uzturēšanās atļauja

(Povolenie na prechodný pobyt pre rodinného príslušníka občana EÚ/EHP/Švajčiarska, ktorý je štátnym príslušníkom tretieho štátu; formát A5 so zabudovanými ochrannými prvkami)

Savienības pilsoņa ģimenes locekļa pastāvīgās uzturēšanās atļauja

(Povolenie na trvalý pobyt pre rodinného príslušníka občana EÚ/EHP/Švajčiarska, ktorý je štátnym príslušníkom tretieho štátu; formát A5 so zabudovanými ochrannými prvkami)

Ceļotāju saraksts izglītības iestādes ekskursijām Eiropas Savienībā

(Zoznam účastníkov na školských výletoch v rámci Európskej únie)

Identifikačné preukazy vydávané ministerstvom zahraničných vecí:

Identifikačný preukaz kategórie A – pre diplomatický personál (červený)

Identifikačné preukazy kategórie A sa vydávajú diplomatickému personálu misií (napríklad veľvyslanec, prvý tajomník, atašé) a ich rodinným príslušníkom; na zadnej strane je nápis, že držiteľ preukazu požíva všetky výsady a imunity podľa Viedenského dohovoru o diplomatických stykoch:„Šīs apliecības uzrādītājs bauda visas privilēģijas un imunitātes, kas paredzētas 1961. gada 18. aprīļa Vīnes konvencijā ‚Par diplomātiskajām attiecībām‘“

Identifikačný preukaz kategórie B – pre administratívny a technický personál (žltý)

Identifikačné preukazy kategórie B sa vydávajú administratívnemu a technickému personálu misie; na zadnej strane je nápis, že držiteľ preukazu požíva čiastočné výsady a imunity administratívneho a technického personálu podľa článku 37 ods. 2 Viedenského dohovoru o diplomatických stykoch: „Šīs apliecības uzrādītājs bauda daļējas privilēģijas un imunitātes, kas paredzētas administratīvajiem un tehniskajiem darbiniekiem saskaņā ar 1961. gada 18. aprīļa Vīnes konvencijas ‚Par diplomātiskajām attiecībām‘ 37. panta 2. punktu.“.

Identifikačný preukaz kategórie C – pre personál medzinárodných organizácií (biely)

Identifikačné preukazy kategórie C sa vydávajú personálu medzinárodných organizácií a ich rodinným príslušníkom; na zadnej strane je nápis, že držiteľ preukazu požíva výsady a imunity v súlade s dohodou medzi Lotyšskou republikou a príslušnou medzinárodnou organizáciou: „Šīs apliecības uzrādītājs bauda privilēģijas un imunitātes, kas paredzētas līgumā starp Latvijas Republiku un attiecīgo starptautisko organizāciju“

Identifikačný preukaz kategórie D – pre personál kancelárie kariérneho konzulátu (modrý)

Identifikačné preukazy kategórie D sa vydávajú kariérnym konzulárnym úradníkom konzulárnych misií; na zadnej strane je nápis, že držiteľ preukazu požíva všetky výsady a imunity podľa Viedenského dohovoru o konzulárnych stykoch: „Šīs apliecības uzrādītājs bauda visas privilēģijas un imunitātes, kas paredzētas 1963. gada 24. aprīļa Vīnes konvencijā ‚Par konsulārajām attiecībām‘“

Identifikačný preukaz kategórie F (zelený) – existujú dva druhy preukazov:

Identifikačné preukazy kategórie F sa vydávajú služobnému personálu misie; na zadnej strane je nápis, že držiteľ preukazu požíva čiastočné výsady a imunity služobného personálu podľa článku 37 ods. 3 Viedenského dohovoru o diplomatických stykoch: „Šīs apliecības uzrādītājs bauda daļējas privilēģijas un imunitātes, kas paredzētas vēstniecību apkalpojošam personālam saskaņā ar 1961. gada 18. aprīļa Vīnes konvencijas ‚Par diplomātiskajām attiecībām‘ 37. panta 3. punktu“

Identifikačné preukazy kategórie F sa vydávajú súkromným služobným osobám členov personálu misie; na zadnej strane je nápis, že držiteľ preukazu požíva čiastočné výsady a imunity služobného personálu podľa článku 37 ods. 3 Viedenského dohovoru o diplomatických stykoch: „Šīs apliecības uzrādītājs bauda daļējas privilēģijas un imunitātes, kas paredzētas vēstniecību apkalpojošam personālam saskaņā ar 1961. gada 18. aprīļa Vīnes konvencijas ‚Par diplomātiskajām attiecībām‘ 37. panta 4. punktu“

LITVA

Výmena zoznamu uverejneného v Úradnom vestníku EÚ C 247, 13.10.2006

Leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje

(Povolenie na prechodný pobyt v Litovskej republike – preukaz)

Leidimas nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje (galioja iki 15.11.2009)

(Povolenie na trvalý pobyt v Litovskej republike – preukaz (platný do 15.11.2009)

Europos Sąjungos valstybės narės piliečio šeimos nario leidimas gyventi Lietuvos Respublikoje

(Povolenie na pobyt v Litovskej republike pre rodinného príslušníka členského štátu EÚ – preukaz)

Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimas gyventi Europos Bendrijoje

(Povolenie rezidenta s dlhodobým pobytom v Litovskej republike na pobyt v Európskom spoločenstve – preukaz)

Asmens grįžimo pažymėjimas

(Potvrdenie o repatriácii, len na návrat do Litovskej republiky – žlté – jasno zelené)

„A“ kategorijos akreditacijos pažymėjimas (gelsvos/žalsvos/rausvos spalvos su raudona šonine juostele) suteikiamas diplomatiniams agentams, konsuliniams pareigūnams ir tarptautinių organizacijų atstovybių nariams, kurie pagal tarptautinę teisę naudojasi diplomatinėmis privilegijomis ir imunitetais

(Akreditačné potvrdenie kategórie „A“ (žltkasté/zelenkasté/ružové s červeným pásom na okraji) – vydávané diplomatickým zástupcom, konzulárnym úradníkom a členom zastupiteľských úradov medzinárodných organizácií, ktorí požívajú diplomatické výsady a imunity podľa medzinárodného práva)

„B“ kategorijos akreditacijos pažymėjimas (gelsvos/žalsvos/rausvos spalvos su žalia šonine juostele) suteikiamas administracinio techninio personalo nariams ir konsuliniams darbuotojams

(Akreditačné potvrdenie kategórie „B“ (žltkasté/zelenkasté/ružové so zeleným pásom na okraji) – vydávané členom administratívneho a technického personálu a konzulárnym zamestnancom)

„C“ kategorijos akreditacijos pažymėjimas (gelsvos/žalsvos/rausvos spalvos su geltona šonine juostele) suteikiamas aptarnaujančiojo personalo nariams ir privatiems namų darbininkams

(Akreditačné potvrdenie kategórie „C“ (žltkasté/zelenkasté/ružové so žltým pásom na okraji) – vydávané služobnému personálu diplomatických misií a súkromným služobným osobám v domácnostiach diplomatov)

„E“ kategorijos akreditacijos pažymėjimas (gelsvos/žalsvos/rausvos spalvos su pilka šonine juostele) suteikiamas tarptautinių organizacijų atstovybių nariams, kurie pagal tarptautinę teisę naudojasi ribotais imunitetais ir privilegijomis

(Akreditačné potvrdenie kategórie „E“ (žltkasté/zelenkasté/ružové so sivým pásom na okraji) – vydávané členom zastupiteľských úradov medzinárodných organizácií, ktorí požívajú obmedzené výsady a imunity podľa medzinárodného práva)

SLOVENSKO

Výmena zoznamu uverejneného v Úradnom vestníku EÚ C 247, 13.10.2006

Povolenie na prechodný pobyt vo forme nálepky alebo identifikačnej karty

Povolenie na trvalý pobyt vo forme identifikačnej karty

Cestovný doklad pre utečenca (Dohovor OSN z 28. júla 1951)

Cestovný doklad pre osoby bez štátnej príslušnosti (Dohovor OSN z 28. septembra 1954)

Cudzinecký pas v ktorom sa nachádza povolenie na pobyt vo forme nálepky vydanej osobe, ktorej bola poskytnutá doplnková ochrana na území Slovenskej republiky

Zoznam osôb zúčastňujúcich sa na školských výletoch v rámci Európskej únie

Identifikačný preukaz diplomatického zástupcu

Identifikačný preukaz administratívneho a technického personálu (vydávaný pre administratívny a technický personál veľvyslanectva alebo konzulátu)

Identifikačný preukaz služobného a súkromného personálu (vydávaný pre služobný personál veľvyslanectva alebo konzulátu alebo pre súkromný personál diplomatického alebo administratívneho a technického alebo služobného personálu veľvyslanectva alebo konzulátu)

Identifikačný preukaz pracovníkov medzinárodných organizácií

SLOVINSKO

Výmena zoznamu uverejneného v Úradnom vestníku EÚ C 247, 13.10.2006

Dovoljenje za prebivanje (nalepka 74 × 105 mm)

Vrsta dovoljenja za prebivanje se označi na nalepki in se izda kot

a)

dovoljenje za stalno prebivanje

b)

dovoljenje za začasno prebivanje

[Povolenia na pobyt (nálepka 74 × 105 mm)]

(Tento typ povolenia na pobyt je vyznačený na nálepke a vydáva sa ako:

a)

Povolenie na trvalý pobyt,

b)

Povolenie na prechodný pobyt)

Dovoljenje za stalno prebivanje (kartonček velikosti 12,5 × 8,8 cm)

Dovoljenje za stalno prebivanje v obliki kartončka se izda tujcu, katerega istovetnost ni sporna, nima in si ne more priskrbeti potne listine svoje matične države. Navedeno dovoljenje tujcu dovoljuje prebivanje v Republiki Sloveniji, ne dovoljuje pa mu prehajanja državne meje

[Povolenie na trvalý pobyt (vo forme preukazu 12,5 × 8,8 mm)]

(Povolenie na trvalý pobyt vo forme preukazu sa vydáva cudzincom, ak ich totožnosť nie je sporná, nevlastnia cestovný pas alebo nemôžu predložiť cestovný pas vydaný krajinou ich pôvodu. Cudzinec je týmto povolením oprávnený na pobyt v Slovinskej republike, nie je však oprávnený na prekročenie štátnej hranice)

Dovoljenje za prebivanje za družinskega člana državljana EGP (kartična izvedba 91 × 60 mm)

Vrsta dovoljenja za prebivanje se označi na izkaznici in se izda kot:

a)

dovoljenje za stalno prebivanje

b)

dovoljenje za začasno prebivanje

[Preukaz o povolení na pobyt pre rodinného príslušníka občana EHP (preukaz 91 × 60 mm)]

(Tento typ povolenia na pobyt je vyznačený na nálepke a vydáva sa ako:

a)

Povolenie na trvalý pobyt,

b)

Povolenie na prechodný pobyt)

Dovoljenje za prebivanje za družinskega člana slovenskega državljana (kartična izvedba 91 × 60 mm)

Vrsta dovoljenja za prebivanje se označi na izkaznici in se izda kot:

a)

dovoljenje za stalno prebivanje

b)

dovoljenje za začasno prebivanje

[Preukaz o povolení na pobyt pre rodinného príslušníka občana Slovinska (preukaz 91 × 60 mm)]

(Tento typ povolenia na pobyt je vyznačený na nálepke a vydáva sa ako:

a)

Povolenie na trvalý pobyt,

b)

Povolenie na prechodný pobyt)

Seznam potnikov za šolska potovanja znotraj Evropske unije

(Zoznam osôb zúčastnených na školských výletoch v rámci Európskej únie)

Zvláštne povolenia na pobyt vydávané ministerstvom zahraničných vecí:

Diplomatska izkaznica (kartična izvedba 54 × 85 mm)

[Identifikačný preukaz diplomatického zástupcu (preukaz 54 × 85 mm)]

Službena izkaznica (kartična izvedba 54 × 85 mm)

[Identifikačný preukaz úradníka (preukaz 54 × 85 mm)]

Konzularna izkaznica (kartična izvedba 54 × 85 mm)

[Identifikačný preukaz konzulárneho zástupcu (preukaz 54 × 85 mm)]

Konzularna izkaznica za častne konzularne funkcionarje (kartična izvedba 54 × 85 mm)

[Konzulárny identifikačný preukaz honorárneho konzula (preukaz 54 × 85 mm)]


1.3.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 57/38


Aktualizácia referenčných súm finančných prostriedkov potrebných na prekročenie vonkajších hraníc podľa článku 5 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006, ktorým sa ustanovuje kódex Spoločenstva o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc) (Ú. v. EÚ C 247, 13.10.2006, s. 19, Ú. v. EÚ C 153, 6.7.2007, s. 22, Ú. v. EÚ C 182, 4.8.2007, s. 18)

(2008/C 57/15)

Referenčné sumy finančných prostriedkov potrebných na prekročenie vonkajších hraníc podľa článku 5 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 z 15. marca 2006, ktorým sa ustanovuje kódex Spoločenstva o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc), sa uverejňujú na základe informácií, ktoré členské štáty poskytli Komisii v súlade s článkom 34 Kódexu schengenských hraníc.

Okrem uverejnenia v Úradnom vestníku EÚ je mesačná aktualizácia zoznamu k dispozícii aj na internetovej stránke Generálneho riaditeľstva pre spravodlivosť, slobodu a bezpečnosť.

ŠPANIELSKO

Výmena údajov uverejnených v Úradnom vestníku EÚ C 182, 4.8.2007, s. 18

Vyhláška Úradu vlády PRE/1282/2007 z 10. mája 2007 o finančných prostriedkoch, ktorými musia cudzinci disponovať pri vstupe do Španielska, stanovuje sumu finančných prostriedkov, ktorú musia cudzinci preukázať pri vstupe na územie Španielska:

a)

suma finančných prostriedkov (v EUR), ktorú musia cudzinci preukázať na pokrytie nákladov na pobyt v Španielsku, musí predstavovať 10 % minimálnej hrubej mzdy (t. j. 60 EUR v roku 2008) alebo ekvivalent v cudzej mene na každý deň pobytu a každú spolucestujúcu závislú osobu. Uvedená suma musí v každom prípade predstavovať aspoň 90 % minimálnej hrubej mzdy (t. j. 540 EUR v roku 2008) alebo ekvivalent v cudzej mene na osobu, a to bez ohľadu na plánovanú dĺžku pobytu;

b)

v prípade návratu do krajiny pôvodu alebo tranzitu do tretej krajiny sa musia cudzinci preukázať neprenosným cestovným lístkom na príslušný dopravný prostriedok, ktorý je vystavený na konkrétne meno a dátum.

Cudzinci musia preukázať, že disponujú uvedenými finančnými prostriedkami, buď prostredníctvom predloženia hotovosti, alebo potvrdených šekov, cestovných šekov, platobných alebo kreditných kariet spolu s aktuálnym výpisom z účtu (neakceptuje sa potvrdenie z banky ani výpis z účtu z internetu) alebo inými dokumentmi potvrdzujúcimi sumu disponibilných prostriedkov na karte alebo bankovom účte.

RUMUNSKO

Výmena údajov uverejnených v Úradnom vestníku EÚ C 77, 5.4.2007, s. 11

Podľa článku 6 zákona č. 184/2002 o cudzincoch, cudzinci môžu vstúpiť do Rumunska, ak môžu preukázať, že majú potrebné prostriedky na súkromné výdavky, ako aj na návrat do krajiny pôvodu alebo na tranzit ďalšou krajinou, ktorá určite umožní ich vstup.

Pokiaľ ide o referenčné sumy finančných prostriedkov požadované na prekročenie príslušných vonkajších hraníc, získanie vstupného víza do Rumunska je možné preukázaním potrebných prostriedkov na súkromné výdavky v sume 50 EUR/deň alebo ekvivalentu v zameniteľnej cudzej mene na celé obdobie.

Občania členských štátov EÚ a krajín EHP môžu vstúpiť do Rumunska bez splnenia uvedených podmienok.


1.3.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 57/39


Uverejnenie žiadosti o zápis do registra podľa článku 6 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 510/2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín

(2008/C 57/16)

Týmto uverejnením sa poskytuje právo vzniesť námietky proti žiadosti o zápis podľa článku 7 nariadenia Rady (ES) č. 510/2006 (1). Vznesené námietky sa musia Komisii doručiť do šiestich mesiacov po uverejnení tejto žiadosti.

ZHRNUTIE

NARIADENIE RADY (ES) č. 510/2006

„EDAM HOLLAND“

ES č.: NL/PGI/005/0329/27.11.2003

CHOP ( ) CHZO ( X )

Tento prehľad obsahuje hlavné body špecifikácie výrobku na informačné účely:

1.   Príslušný orgán v členskom štáte:

Názov:

Hoofdproductschap Akkerbouw

Adresa:

Postbus 29739

2502 LS 's-Gravenhage

Nederland

Telefón:

(31-70) 370 87 08

Fax:

(31-70) 370 84 44

E-mail:

plw@hpa.agro.nl

2.   Skupina:

Názov:

Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO)

Adresa:

Postbus 165

2700 AD Zoetermeer

Nederland

Tel:

(31-79) 343 03 00

Fax:

(31-79) 343 03 20

E-mail:

info@nzo.nl

Zloženie:

Výrobcovia/spracovatelia ( X ) Ostatní ( )

3.   Druh výrobku:

Trieda 1.3: Syr

4.   Špecifikácia:

(prehľad požiadaviek podľa článku 4 ods. 2 nariadenia (ES) č. 510/2006)

4.1.   Názov: „Edam Holland“

4.2.   Opis: Edam Holland je prirodzene vyzretý polotvrdý syr. Vyrába sa v Holandsku z kravského mlieka získavaného od holandských výrobcov mlieka a v špeciálnych holandských komorách dozrieva na výrobok vhodný pre konečného spotrebiteľa.

Zloženie

Edam Holland sa vyrába z jednej alebo viacerých nasledujúcich surovín:

mlieka, smotany a odstredeného alebo ploodstredeného kravského mlieka (výhradne z kravského mlieka) od holandských výrobcov mlieka.

Charakteristické vlastnosti

Syr má tvar gule so zarovnanou vrchnou a spodnou časťou alebo sa môže tvarovať ako bochník alebo ako blok. V tabuľke sa uvádzajú špecifikácie:

Obsah vlhkosti platí 12 dní od prvého dňa prípravy s výnimkou typu Baby Edam Holland, kde obsah vlhkosti platí 5 dní od prvého dňa prípravy.

Ďalšie charakteristické vlastnosti sú tieto:

Chuť: mierna až pikantná v závislosti od veku a druhu.

Priečny rez: musí mať jednotnú farbu s malými okrúhlymi okami. Bros Edam má veľký počet malých ôk. Farba tohto syra sa mení od slonovinovej po žltú.

Kôra: kôra je pevná, hladká, suchá, čistá a neobsahuje plesňovú flóru. Vzniká pri sušení počas fázy zrenia.

Štruktúra: malý syr Edam Holland musí byť dostatočne pevný a rezateľný. Ďalším zrením sa jeho štruktúra stáva pevnejšou a hustejšou. Bros Edam musí byť dostatočne pevný a tvrdý.

Čas zrenia: minimálne 28 dní (minimálne 21 dní pre Baby Edam Holland). Edam Holland je prirodzene vyzretý syr. Zrenie vo fólii nie je v prípade syra Edam Holland povolené.

Teplota zrenia: aspoň 12 °C.

Trvanlivosť: trvanlivosť sa pohybuje od 28 dní od výroby (Baby Edam Holland) po viac ako rok.

Osobitné kritériá kvality

Mlieko, smotana alebo poloodstredené mlieko po dodaní výrobcovi syra sa tepelne nespracovávajú vôbec alebo sa len nepasterizačne tepelne spracujú.

Smotana a odstredené alebo poloodstredené mlieko sa podrobia pasterizácii ihneď po zarobení do Edam Hollandu tak, aby spĺňali tieto kritériá:

aktivita fosfatázy je nezistiteľná, ak je nezistiteľná aktivita peroxidázy,

hladiny acidity merané na základe výrobku bez tuku nie sú vyššie ako 20 mmol NaOH na liter, ak nie je obsah laktátu 200 mg na 100 g hmoty bez tuku alebo menej,

v 0,1 ml nie sú zistiteľné žiadne koliformné mikroorganizmy.

Suroviny sa tesne predtým, ako sa použijú na výrobu syra Edam Holland, musia pasterizovať tak, aby sa obsah nedenaturovaných srvátkových bielkovín neodchyľoval alebo odchyľoval iba mierne od nepasterizovanej suroviny podobného druhu a kvality.

Pri výrobe syra Edam Holland sa môžu pridávať len geneticky nemodifikované kultúry mikroorganizmov, ktoré vytvárajú kyselinu mliečnu a príchuť. Tieto kultúry pozostávajú z mezofilných štartovacích kultúr vhodných pre Edam Holland: Lactococcus a Leuconostoc L alebo LD, podľa potreby v kombinácii s termofilnými kultúrami Lactobacillus alebo Lactococcus. Štartovacie kultúry zohrávajú veľmi dôležitú úlohu v procese zrenia a tvorby typickej chuti a vône.

Syridlo: pri výrobe Edam Hollandu sa používa len teľacie syridlo. Iné typy syridla je možné použiť len za výnimočných okolností, napríklad v prípade chorôb zvierat. Syridlo použité v takomto prípade musí splniť podmienky, ktoré ustanovuje Warenwetbesluit Zuivel (vyhláška o mliečnych výrobkoch k zákonu o tovare).

Obsah dusitanov v syre Edam Holland v súvislosti s iónmi dusitanu nie je vyšší ako 2 mg na kilogram syra.

4.3.   Zemepisná oblasť: Zemepisná oblasť na ktorú sa vzťahuje žiadosť je Holandsko, to znamená európska časť Holandského kráľovstva.

4.4.   Dôkaz o pôvode: Na každý syr Edam Holland sa pred vylisovaním tvarohu umiestni kazeínová značka (pozri obrázok). Značka obsahuje označenie „Edam Holland“ vždy s kombináciou čísel a písmen, ktorá je jedinečná pre každý syr (vo vzostupnom abecednom a číselnom poradí).

COKZ (Holandský inštitút kontroly mlieka) vedie register týchto jedinečných čísel, ktorý obsahuje aj záznam všetkých údajov pochádzajúcich z testov (vrátane času a miesta). Toto označenie je pre spotrebiteľov ľahko rozoznateľné a môže ho overiť schvaľovací orgán na základe kazeínovej značky a registra COKZ.

4.5.   Spôsob výroby: Syr Edam Holland sa vyrába z mlieka od holandských výrobcov mlieka. Výrobca chladí mlieko na maximálne 6 °C a skladuje v chladiacej nádrži v podniku. Do závodu na výrobu syra sa dopravuje do 72 hodín. Po príchode do závodu na výrobu syra sa buď ihneď spracuje, alebo termizuje (nepasterizačné ľahké ošetrenie teplom) a na krátky čas sa uloží do studeného skladu predtým, než sa zmení na mlieko na sýrenie).

Obsahu tuku v mlieku sa štandardizuje, takže podiel tuk/ bielkoviny je taký, že napokon vyrobený syr má obsah tuku medzi 40 % a 44 % v sušine. Mlieko na výrobu syra sa pasterizuje 15 sekúnd pri teplote aspoň 72 °C. Zráža sa pri teplote asi 30 °C. Oddelenie a zrážanie mliečnych bielkovín, ku ktorému dochádza počas tohto procesu, sú typické pre Edam Holland.

Tvaroh získaný zrážaním sa oddelí od srvátky a následne sa spracuje a premyje, aby sa zabezpečilo, že obsah vlhkosti a pH dosiahnu potrebné hladiny. Tvaroh sa stlačí do správneho tvaru a želanej hmotnosti vo formách. Výsledný „syr“ sa potom ponorí do soľného roztoku. Edam Holland prirodzene dozreje, ak sa necháva na vzduchu a pravidelne sa otáča a kontroluje. Pri zrení sa na syre tvorí suchá kôrka. Čas a teplota zohrávajú významnú úlohu pri zabezpečení toho, aby bol enzymatický proces a proces zrenia dostatočný na rozvoj fyzikálnej a organoleptickej kvality syra, ktoré sú charakteristické pre Edam Holland. Zrenie syra Edam Holland môže trvať vyše roka v závislosti od želanej chuti.

Edam Holland sa môže rezať a prebaliť v Holandsku alebo mimo neho, za predpokladu, že baliarne, kde sa syr prebaľuje majú komplexný monitorovací systém, ktorý zabezpečí, že rezaný syr Edam Holland bude možné identifikovať pomocou kombinácie čísel a písmen v značke a že spotrebiteľ sa môže spoľahnúť na jeho pôvod.

4.6.   Spojenie: Zemepisná zložka názvu tohto výrobku je „Holland“. Je všeobecne známe, že „Holland“ je synonymom úradnejšieho názvu „the Netherlands“. V čase Holandskej republiky (od 17. do 19. storočia) bola provincia Holland najvplyvnejšou zo siedmich provincií. Odvtedy sa tento názov začal postupne vzťahovať na celé územie Holandska. V mnohých krajinách je tento názov krajiny známejší alebo dokonca výlučne známy (Ollanda atď.).

Historické súvislosti

Edam Holland je súčasťou holandskej tradície výroby syra, ktorá siaha až do stredoveku a vyvrcholila už v 17. storočí (Zlatý vek).

To, že je tamojšie mlieko také vhodné na výrobu vysoko kvalitného baleného syra s príchuťami, je do veľkej miery dané zemepisnou polohou Holandska (väčšinou pod hladinou mora), jeho podnebím (prímorské podnebie) a zložením trávy, ktorá v tejto krajine rastie (prevažne na piesočnatej a hlinitej pôde).

Systémy zabezpečenia kvality už u výrobcu mlieka a systém intenzívneho hodnotenia kvality (každá dodávka mlieka sa testuje a hodnotí podľa rôznych kvalitatívnych parametrov) spoločne zaručujú kvalitu mlieka. Okrem toho sa mlieko od momentu schladenia u výrobcu (na maximálne 6 °C) nepretržite udržiava v chlade a preváža sa do závodu v chladiacich cisternách, až po spracovanie. Relatívne krátke vzdialenosti takisto pomáhajú udržať kvalitu mlieka.

Od začiatočnej výroby v poľnohospodárskych podnikoch sa Edam Holland rozvíjal prostredníctvom výroby v miestnych závodoch, až sa stal národným výrobkom známy na celom svete, je významným a stabilným faktorom pri optimalizácii kvality mlieka z poľnohospodárskych podnikov. Začiatkom 20. storočia boli zavedené vnútroštátne zákony týkajúce sa syra Edam a názov Edam Holland sa zahrnul do Landbouwkwaliteitsbeschikking kaasproducten (rozhodnutia o poľnohospodárskej kvalite syrových výrobkov).

Imidž syra Edam Holland u európskych spotrebiteľov

Z rozsiahleho prieskumu, ktorý sa uskutočnil v šiestich európskych krajinách vyplynulo, že európski spotrebitelia považujú Holandsko za najvýznamnejšieho výrobcu syra Edam (a Gouda). Okrem toho sa dobré meno a postavenie syra Edam (a Gouda) sa spája s Holandskom.

Edam (a Gouda) sú symbolmi holandského kultúrneho dedičstva. Európski spotrebitelia ich vnímajú ako značky. Sú synonymom holandskej kvality. Prieskum trhu (uskutočnený na reprezentatívnej vzorke 1 250 respondentov na členský štát s 97,5 % spoľahlivosťou) v šiestich členských štátoch, kde je spotreba syra Edam (a Gouda) najvyššia, ukázal, že:

existuje silná asociácia medzi syrom Edam a Holandskom;

Edam Holland je obľúbenejší ako Edam vyrábaný mimo Holandska;

takmer polovica spotrebiteľov v členských štátoch, kde sa uskutočnil prieskum, si myslí, že všetok syr Edam sa vyrába v Holandsku (čo je pre európskych spotrebiteľov potenciálne zmätočné, pretože to nie je pravda);

Edam Holland má preukazne vyššie hodnoty, pokiaľ ide o pojmy ako „vynikajúca kvalita“, „tradičná výroba“ a „pôvodný výrobok“.

Počas mnohých stáročí holandská vláda a odvetvia, ktoré mali zabezpečiť udržanie veľmi vysokej kvality syrov Edam (a Gouda), vydali rôzne opatrenia a zákony. Holandský mliekarenský priemysel okrem toho investoval značné finančné prostriedky s cieľom splniť normy tejto vysokej kvality a otvoriť, rozvíjať a udržať trhy. Od roku 1950 sa investovalo vyše 1,4 miliardy NLG (635 miliónov EUR) do reklamy, zvýšenia povedomia a propagácie v Európe (mimo investícií v Holandsku).

4.7.   Kontrolný orgán:

Názov:

Stichting Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel (COKZ)

Adresa:

Kastanjelaan 7

3833 AN Leusden

Nederland

Telefón:

(31-33) 496 56 96

Fax:

(31-33) 496 56 66

E-mail:

productcontrole@cokz.nl

4.8.   Označenie: „Edam Holland“ je chránené zemepisné označenie Európskej únie (CHZO).

Toto označenie sa musí umiestniť na viditeľné miesto na všetkých celých syroch na etiketách, ktoré sa lepia na plochú stranu syra alebo na pásku okolo syra. Toto označenie nie je povinné, ak sa syr predáva vopred nakrájaný a prebalený, ako sa uvádza v časti 4.5. V tom prípade sa musí text „Edam Holland“ uviesť na balení.

Na balenie sa musí umiestniť ľahko rozoznateľná značka, ktorá umožní spotrebiteľom identifikovať syr Edam Holland na policiach. Označenie výrobku jeho názvom, vytvorenie jeho vlastnej totožnosti (pripravuje sa logo) a vystavením symbolu CHZO Európskej únie musí byť spotrebiteľom jasné, že Edam Holland je výrobok, ktorý sa líši od všetkých ostatných syrov „Edam“. Cieľom žiadosti je chrániť európskych spotrebiteľov pred potenciálnym zavádzaním.


(1)  Ú. v. EÚ L 93, 31.3.2006, s. 12.