ISSN 1725-5236

Úradný vestník

Európskej únie

C 22

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 51
26. januára 2008


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Súdny dvor

2008/C 022/01

Posledná publikácia Súdneho dvora v Úradnom vestníku Európskej únie
Ú. v. EÚ C 8, 12.1.2008

1

 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2008/C 022/02

Spojené veci C-463/04 a C-464/04: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) zo 6. decembra 2007 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia – Taliansko) – Federconsumatori, Adiconsum, ADOC, Ercole Pietro Zucca (C-463/04) a Associazione Azionariato Diffuso dell'AEM SpA, Filippo Cuccia, Giacomo Fragapane, Pietro Angelo Puggioni, Annamaria Sanchirico, Sandro Sartorio (C-464/04)/Comune di Milano (Článok 56 ES — Voľný pohyb kapitálu — Obmedzenia — Sprivatizované podniky — Vnútroštátne ustanovenie, podľa ktorého môžu stanovy akciovej spoločnosti štátu alebo verejnoprávnemu subjektu vlastniacemu kapitálový podiel v tejto spoločnosti udeliť právo priamo menovať jedného alebo viacerých členov predstavenstva)

2

2008/C 022/03

Vec C-280/05: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) zo 6. decembra 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Talianska republika (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Štátna pomoc — Nezlučiteľnosť so spoločným trhom — Povinnosť vymáhania — Nevykonanie)

2

2008/C 022/04

Vec C-298/05: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) zo 6. decembra 2007 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Finanzgericht Münster – Nemecko) – Columbus Container Services BVBA & Co./Finanzamt Bielefeld-Innenstadt (Články 43 ES a 56 ES — Dane z príjmov a majetkové dane — Podmienky zdanenia ziskov podniku nachádzajúceho sa v inom členskom štáte — Dohoda o zamedzení dvojitého zdanenia — Metódy oslobodenia alebo započítania dane)

3

2008/C 022/05

Vec C-393/05: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 29. novembra 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Rakúska republika (Nariadenie (EHS) č. 2092/91 — Ekologická výroba poľnohospodárskych výrobkov — Súkromné kontrolné orgány — Požiadavka na pobočku alebo stále pracovisko v členskom štáte výkonu činnosti — Odôvodnenia — Účasť na výkone verejnej moci — Článok 55 ES — Ochrana spotrebiteľa)

3

2008/C 022/06

Vec C-404/05: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 29. novembra 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Spolková republika Nemecko (Nariadenie (EHS) č. 2092/91 — Ekologická výroba poľnohospodárskych výrobkov — Súkromné kontrolné orgány — Požiadavka na pobočku alebo stále pracovisko v členskom štáte výkonu činnosti — Odôvodnenia — Účasť na výkone verejnej moci — Článok 55 ES — Ochrana spotrebiteľa)

4

2008/C 022/07

Vec C-456/05: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) zo 6. decembra 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Spolková republika Nemecko (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Článok 43 ES — Psychoterapeuti poskytujúci zmluvnú starostlivosť — Systém kvót — Odlišné prechodné ustanovenia — Proporcionalita — Prípustnosť)

4

2008/C 022/08

Vec C-7/06 P: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 29. novembra 2007 – Beatriz Salvador García/Komisia Európskych spoločenstiev (Odvolanie — Úradníci — Odmena — Príspevok na expatriáciu — Podmienka stanovená v článku 4 ods. 1 písm. a) druhej zarážke prílohy VII služobného poriadku — Pojem práca vykonávaná pre iný štát)

5

2008/C 022/09

Vec C-8/06 P: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 29. novembra 2007 – Anna Herrero Romeu/Komisia Európskych spoločenstiev (Odvolanie — Úradníci — Odmena — Príspevok na expatriáciu — Podmienka stanovená v článku 4 ods. 1 písm. a) druhej zarážke prílohy VII služobného poriadku — Pojem práca vykonávaná pre iný štát)

5

2008/C 022/10

Vec C-9/06 P: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 29. novembra 2007 – Tomás Salazar Brier/Komisia Európskych spoločenstiev (Odvolanie — Úradníci — Odmena — Príspevok na expatriáciu — Podmienka stanovená v článku 4 ods. 1 písm. a) druhej zarážke prílohy VII služobného poriadku — Pojem práca vykonávaná pre iný štát)

6

2008/C 022/11

Vec C-10/06 P: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 29. novembra 2007 – Rafael de Bustamante Tello/Rada Európskej únie (Odvolanie — Úradníci — Odmena — Príspevok na expatriáciu — Podmienka stanovená v článku 4 ods. 1 písm. a) druhej zarážke prílohy VII služobného poriadku — Pojem práca vykonávaná pre iný štát)

6

2008/C 022/12

Vec C-59/06 P: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) zo 6. decembra 2007 – Luigi Marcuccio/Komisia Európskych spoločenstiev (Odvolanie — Úradník — Zamestnanie v tretích krajinách — Preloženie pracovného miesta a osoby, ktorá ho zastáva — Zásada rešpektovania práva na obhajobu — Dosah — Dôkazné bremeno)

7

2008/C 022/13

Vec C-119/06: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 29. novembra 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Talianska republika (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Porušenie smernice 92/50/EHS o koordinácii postupov verejného obstarávania služieb — Uzavretie zmluvy bez vyhlásenia verejného obstarávania — Zadanie služieb zdravotníckej prepravy v Toskánsku)

7

2008/C 022/14

Vec C-176/06 P: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 29. novembra 2007 – Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH, Stadtwerke Tübingen GmbH, Stadtwerke Uelzen GmbH/Komisia Európskych spoločenstiev, E.ON Kernkraft GmbH, RWE Power AG, EnBW Energie Baden-Württemberg AG, Vattenfall Europe Nuclear Energy GmbH, predtým Hamburgische Electricitäts-WerkeAG (Odvolanie — Pomoc údajne poskytnutá nemeckými úradmi jadrovým elektrárňam — Účelové finančné fondy určené na ukončenie prevádzky elektrární a na likvidáciu rádioaktívneho odpadu — Neprípustnosť žaloby na Súd prvého stupňa — Nástroj verejného poriadku)

8

2008/C 022/15

Vec C-262/06: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 22. novembra 2007 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesverwaltungsgericht – Nemecko) – Deutsche Telekom AG/Spolková republika Nemecko (Odvetvie telekomunikácií — Univerzálna služba a práva užívateľov — Pojem povinnosti, ktoré sa majú dočasne ponechať v platnosti — Článok 27 ods. 1 smernice 2002/21/ES (rámcová smernica) a článok 16 ods. 1 písm. a) smernice 2002/22/ES (smernica univerzálnej služby) — Tvorba cien za poskytovanie hlasových telekomunikačných služieb — Povinnosť získať správne povolenie)

8

2008/C 022/16

Vec C-300/06: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) zo 6. decembra 2007 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesverwaltungsgericht – Nemecko) – Ursula Voß/Spolková krajina Berlín (Článok 141 ES — Zásada rovnosti odmeňovania pracovníkov mužského a ženského pohlavia — Úradníci — Odpracovanie nadčasov — Nepriama diskriminácia žien zamestnaných na kratší pracovný čas)

9

2008/C 022/17

Vec C-328/06: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 22. novembra 2007 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado de lo Mercantil – Španielsko) – Alfredo Nieto Nuño/Leonci Monlleó Franquet (Ochranné známky — Smernica 89/104/EHS — Článok 4 ods. 2 písm. d) — Ochranné známky všeobecne známe v členskom štáte v zmysle článku 6 bis parížskeho dohovoru — Známosť ochrannej známky — Geografický rozsah)

9

2008/C 022/18

Vec C-401/06: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) zo 6. decembra 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Spolková republika Nemecko (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Dane — Šiesta smernica o DPH — Poskytovanie služieb — Vykonávateľ závetu — Miesto poskytovania služieb — Článok 9 ods. 1 a 2 písm. e))

10

2008/C 022/19

Vec C-417/06 P: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 29. novembra 2007 – Talianska republika/Komisia Európskych spoločenstiev (Odvolanie — Prípustnosť — Štrukturálne fondy — Financovanie iniciatív Spoločenstva — Zmena predbežného rozdelenia — Výkon rozhodnutej veci)

10

2008/C 022/20

Vec C-435/06: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 27. novembra 2007 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Korkein hallinto-oikeus – Fínsko) – C (Súdna spolupráca v občianskych veciach — Právomoc, uznávanie a výkon rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností — Nariadenie (ES) č. 2201/2003 — Vecná a časová pôsobnosť — Pojem občianske veci — Rozhodnutie týkajúce sa prevzatia a umiestnenia detí mimo rodiny — Opatrenia na ochranu detí patriace do verejného práva)

11

2008/C 022/21

Vec C-451/06: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) zo 6. decembra 2007 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Wien – Rakúsko) – Gabriele Walderdorff/Finanzamt Waldviertel (Šiesta smernica o DPH — Článok 13 B písm. b) — Oslobodenie — Prenájom nehnuteľností — Prenájom práva rybolovu)

11

2008/C 022/22

Vec C-486/06: Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) zo 6. decembra 2007 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hof van beroep te Antwerpen – Belgicko) – BVBA Van Landeghem/Belgicko (Spoločný colný sadzobník — Kombinovaná nomenklatúra — Colné zaradenie — Položky 8703 a 8704 — Motorové vozidlo typu pick-up)

12

2008/C 022/23

Vec C-508/06: Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) z 29. novembra 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Maltská republika (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Smernica 96/59/ES — Článok 11 — Správa odpadov — Zneškodnenie polychlórovaných bifenylov a polychlórovaných terfenylov — Neoznámenie požadovaných plánov a projektov)

12

2008/C 022/24

Vec C-516/06 P: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) zo 6. decembra 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Ferriere Nord SpA (Odvolanie — Hospodárska súťaž — Rozhodnutie Komisie — Pokuta — Výkon — Nariadenie (EHS) č. 2988/74 — Premlčanie — Akt spôsobujúci ujmu — Neprípustnosť)

13

2008/C 022/25

Vec C-6/07: Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 29. novembra 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Španielske kráľovstvo (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Smernica 2002/74/ES — Ochrana pracovníkov — Platobná neschopnosť zamestnávateľa)

13

2008/C 022/26

Vec C-34/07: Rozsudok Súdneho dvora (siedma komora) z 29. novembra 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Luxemburské veľkovojvodstvo (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Smernica 2003/109/ES — Štátni príslušníci tretích krajín, ktoré sú osobami s dlhodobým pobytom — Neprebratie v stanovenej lehote)

14

2008/C 022/27

Vec C-57/07: Rozsudok Súdneho dvora (siedma komora) zo 6. decembra 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Luxemburské veľkovojvodstvo (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Smernica 2003/86/ES — Právo na zlúčenie rodiny — Neprebratie v stanovenej lehote)

14

2008/C 022/28

Vec C-67/07: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 29. novembra 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Francúzska republika (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Smernica 2004/24/ES — Tradičné rastlinné lieky — Zákonník Spoločenstva — Neprebratie v stanovenej lehote)

15

2008/C 022/29

Vec C-68/07: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 29. novembra 2007 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Högsta domstolen – Švédsko) – Kerstin Sundelind Lopez/Miguel Enrique Lopez Lizazo (Nariadenie (ES) č. 2201/2003 — Články 3, 6 a 7 — Súdna právomoc — Uznávanie a výkon rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností — Právomoc v rozvodových veciach — Žalovaný, ktorý je štátnym príslušníkom a rezidentom tretej krajiny — Vnútroštátne pravidlá o právomoci stanovené pre for exorbitant)

15

2008/C 022/30

Vec C-106/07: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) zo 6. decembra 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Francúzska republika (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Smernica 2000/59/ES — Prístavné zberné zariadenia na lodný odpad a zvyšky nákladu — Neschválenie a nevykonávanie plánov zberu a spracovávania odpadu vo všetkých prístavoch)

16

2008/C 022/31

Vec C-112/07: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 29. novembra 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Talianska republika (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Smernica 2004/80/ES — Justičná a policajná spolupráca v trestnej oblasti — Odškodňovanie obetí trestných činov — Neprebratie v stanovenej lehote)

16

2008/C 022/32

Vec C-258/07: Rozsudok Súdneho dvora (siedma komora) zo 6. decembra 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Švédske kráľovstvo (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Smernica 2004/18/ES — Postup zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby — Neprebratie v stanovenej lehote)

17

2008/C 022/33

Vec C-263/07: Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 29. novembra 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Luxemburské veľkovojvodstvo (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Nesprávne prebratie — Smernica 96/61/ES — Článok 9 ods. 4 — Článok 13 ods. 1 — Príloha I — Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia — Pojem najlepšie dostupné techniky a pravidelné prehodnocovanie podmienok povolenia)

17

2008/C 022/34

Vec C-457/06 P: Uznesenie Súdneho dvora zo 4. októbra 2007 – Fínska republika/Komisia Európskych spoločenstiev (Odvolanie — Žaloba o neplatnosť — Neprípustnosť — Akt bez záväzných právnych účinkov — Vlastné zdroje Európskych spoločenstiev — Konanie o porušení — Článok 11 nariadenia (ES, Euratom) č. 1150/2000 — Úroky z omeškania — Rokovania o dohode o podmienenej platbe — Zamietajúci list)

18

2008/C 022/35

Vec C-495/06 P: Uznesenie Súdneho dvora z 25. októbra 2007 – Bart Nijs/Dvor audítorov Európskych spoločenstiev (Odvolanie — Povýšenie — Povyšovanie za rok 2003 — Hodnotenie služobného postupu — Rozhodnutie o konečnom vypracovaní hodnotenia — Rozhodnutie o povýšení iného úradníka do triedy prekladateľ revízor — Návrh na náhradu škody — Odvolanie z časti zjavne neprípustné a z časti zjavne nedôvodné)

18

2008/C 022/36

Vec C-242/07 P: Uznesenie Súdneho dvora z 8. novembra 2007 – Belgické kráľovstvo/Komisia Európskych spoločenstiev (Odvolanie — Lehota pre podanie žaloby — Článok 43 ods. 6 Rokovacieho poriadku Súdu prvého stupňa — Originál žaloby podaný po uplynutí lehoty — Neprípustnosť — Pojem ospravedlniteľný omyl — Pojem vyššia moc)

19

2008/C 022/37

Vec C-502/06 P: Odvolanie podané 13. decembra 2006: Carlos Correia de Matos proti uzneseniu Súdu prvého stupňa (prvá komora) z 27. septembra 2006 vo veci T-440/05, Carlos Correia de Matos/Európsky parlament

19

2008/C 022/38

Vec C-440/07 P: Odvolanie podané 24. septembra 2007: Komisia Európskych spoločenstiev proti rozsudku Súdu prvého stupňa (štvrtá rozšírená komora) z 11. júla 2007 vo veci T-351/03, Schneider Electric SA/Komisia

19

2008/C 022/39

Vec C-443/07 P: Odvolanie podané 28. septembra 2007: Clara Centeno Mediavilla, Delphine Fumey, Eva Gerhards, Iona M. S. Hamilton, Raymond Hill, Jean Huby, Patrick Klein, Domenico Lombardi, Thomas Millar, Miltiadis Moraitis, Ansa Norman Palmer, Nicola Robinson, François-Xavier Rouxel, Marta Silva Mendes, Peter van den Hul, Fritz Von Nordheim Nielsen, Michaël Zouridakis proti rozsudku Súdu prvého stupňa (štvrtá rozšírená komora) z 11. júla 2007 vo veci T-58/05, Centeno Mediavilla a i./Komisia Európskych spoločenstiev

20

2008/C 022/40

Vec C-471/07: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Conseil d'État (Belgicko) 24. októbra 2007 – Association générale de l'industrie du médicament ASBL, Bayer SA, Servier Benelux SA, Janssen Cilag SA, Pfizer SA/Belgické kráľovstvo – Vedľajší účastník konania: Sanofi-Aventis Belgium SA

21

2008/C 022/41

Vec C-472/07: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Conseil d'État (Belgicko) 24. októbra 2007 – Association générale de l'industrie du médicament ASBL, Bayer SA, Pfizer SA, Servier Benelux SA, Sanofi-Aventis Belgium SA/Belgické kráľovstvo

22

2008/C 022/42

Vec C-473/07: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Conseil d'État (Francúzsko) 25. októbra 2007 – Association nationale pour la protection des eaux et des rivières – TOS, Association OABA/Ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables – Vedľajší účastník konania: Association France Nature Environnement

22

2008/C 022/43

Vec C-475/07: Žaloba podaná 25. októbra 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Poľská republika

23

2008/C 022/44

Vec C-476/07: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landgericht Berlin (Nemecko) 29. októbra 2007 – M.C.O. Congres/suxess GmbH

23

2008/C 022/45

Vec C-478/07: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Handelsgericht Wien (Rakúsko) 25. októbra 2007 – Budějovický Budvar, národní podnik/Rudolf Ammersin GmbH

24

2008/C 022/46

Vec C-485/07: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Centrale Raad van Beroep (Holandsko) 5. novembra 2007 – Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen/H. Akdas a i.

24

2008/C 022/47

Vec C-486/07: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Corte suprema di cassazione (Taliansko) 5. novembra 2007 – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA)/Consorzio Agrario di Ravenna Soc. Coop. arl

25

2008/C 022/48

Vec C-489/07: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Amtsgericht Lahr (Nemecko) 5. novembra 2007 – Pia Messner/Firma Stefan Krüger

25

2008/C 022/49

Vec C-491/07: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landesgericht für Strafsachen Wien (Rakúsko) 31. októbra 2007 – Trestné konanie proti Vladimírovi Turanskému

26

2008/C 022/50

Vec C-492/07: Žaloba podaná 7. novembra 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Poľská republika

26

2008/C 022/51

Vec C-495/07: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberster Patent- und Markensenat (Rakúsko) 14. novembra 2007 – Silberquelle GmbH/Maselli – Strickmode GmbH

26

2008/C 022/52

Vec C-497/07 P: Odvolanie podané 16. novembra 2007: Philip Morris Products SA proti rozsudku Súdu prvého stupňa (druhá komora) z 12. septembra 2007 vo veci T-140/06, Philip Morris Products/ÚHVT

27

2008/C 022/53

Vec C-498/07 P: Odvolanie podané 16. novembra 2007: Aceites del Sur-Coosur, S.A., predtým Aceites del Sur, S.A. proti rozsudku Súdu prvého stupňa (prvá komora) z 12. septembra 2007 vo veci T-363/04, Koipe Corporación, S.L./Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

27

2008/C 022/54

Vec C-499/07: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Rechtbank van eerste aanleg te Brugge (Belgicko) 16. novembra 2007 – NV Beleggen, Risicokapitaal, Beheer/Belgické kráľovstvo

29

2008/C 022/55

Vec C-502/07: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Naczelny Sąd Administracyjny (Poľská republika) 16. novembra 2007 – K-1 Sp. z o.o. w Toroniu/Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

30

2008/C 022/56

Vec C-504/07: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Supremo Tribunal Administrativo (Portugalsko) 19. novembra 2007 – Associação Nacional de Transportes Rodoviários de Pesados de Passageiros (Antrop) a i./Consejo de Ministros a i.

31

2008/C 022/57

Vec C-508/07: Odvolanie podané 21. novembra 2007: Cain Cellars, Inc. proti rozsudku Súdu prvého stupňa (prvá komora) z 12. septembra 2007 vo veci T-304/05, Cain Cellars, Inc./Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

32

2008/C 022/58

Vec C-510/07: Žaloba podaná 21. novembra 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Belgické kráľovstvo

32

2008/C 022/59

Vec C-511/07: Žaloba podaná 21. novembra 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Luxemburské veľkovojvodstvo

33

2008/C 022/60

Vec C-515/07: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hoge Raad der Nederlanden (Holandsko) 22. novembra 2007 – Vereniging Noordelijke Land- en Tuinbouw Organisatie/Staatssecretaris van Financiën

33

2008/C 022/61

Vec C-517/07: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal High Court of Justice (Chancery Division) (Spojené kráľovstvo) 22. novembra 2007 – Afton Chemical Limited/The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs

34

2008/C 022/62

Vec C-520/07 P: Odvolanie podané 22. novembra 2007: Komisia Európskych spoločenstiev proti rozsudku Súdu prvého stupňa (štvrtá rozšírená komora) z 12. septembra 2007 vo veci T-196/02, MTU Friedrichshafen GmbH/Komisia Európskych spoločenstiev

34

2008/C 022/63

Vec C-523/07: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Korkein hallinto-oikeus (Fínsko) 23. novembra 2007 – A

35

2008/C 022/64

Vec C-527/07: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) (Spojené kráľovstvo) 28. novembra 2007 – Generics (UK) Ltd, Regina/Licensing Authority (v zastúpení Medicines and Healthcare products Regulatory Agency)

36

2008/C 022/65

Vec C-528/07 P: Odvolanie podané 29. novembra 2007: Association de la presse internationale ASBL (API) proti rozsudku Súdu prvého stupňa (veľká komora) z 12. septembra 2007 vo veci T-36/04, Association de la presse internationale ASBL (API)/Komisia Európskych spoločenstiev

36

2008/C 022/66

Vec C-532/07 P: Odvolanie podané 29. novembra 2007: Komisia Európskych spoločenstiev proti rozsudku Súdu prvého stupňa (veľká komora) z 12. septembra 2007 vo veci T-36/04, Association de la presse internationale ASBL/Komisia Európskych spoločenstiev

37

2008/C 022/67

Vec C-541/07: Žaloba podaná 30. novembra 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Helénska republika

38

2008/C 022/68

Vec C-548/07: Žaloba podaná 10. decembra 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Helénska republika

38

2008/C 022/69

Vec C-20/07: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 8. októbra 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Írsko

39

2008/C 022/70

Vec C-145/07: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 8. novembra 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Švédske kráľovstvo

39

2008/C 022/71

Vec C-223/07: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 8. novembra 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Švédske kráľovstvo

39

 

Súd prvého stupňa

2008/C 022/72

Vec T-307/04: Rozsudok Súdu prvého stupňa z 12. decembra 2007 – Pagliacci/Komisia (Úradníci — Verejné výberové konanie — Nezaradenie na zoznam úspešných uchádzačov — Porušenie oznámenia o vyhlásení výberového konania — Spôsobilosť a požadovaná odborná prax)

40

2008/C 022/73

Vec T-66/05: Rozsudok Súdu prvého stupňa z 11. decembra 2007 – Sack/Komisia (Verejná služba — Úradník — Žaloba o neplatnosť — Odmena za funkcie — Funkcia vedúceho útvaru — Rovnosť zaobchádzania — Povinnosť odôvodnenia — Jazykový režim)

40

2008/C 022/74

Vec T-86/05: Rozsudok Súdu prvého stupňa z 12. decembra 2007 – K & L Ruppert Stiftung/ÚHVT – Lopes de Almeida Cunha a i. (CORPO livre) (Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky CORPO livre — Národné a medzinárodné slovné ochranné známky LIVRE — Oneskorene predložený dôkaz o používaní skorších ochranných známok)

40

2008/C 022/75

Spojené veci T-101/05 a T-111/05: Rozsudok Súdu prvého stupňa z 12. decembra 2007 – BASF a UCB/Komisia (Hospodárska súťaž — Kartely v sektore vitamínových výrobkov — Cholínchlorid (vitamín B 4) — Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 81 ES a článku 53 Dohody o Európskom hospodárskom priestore — Pokuty — Odstrašujúci účinok — Opakovanie porušenia — Spolupráca počas správneho konania — Jediné a nepretržité porušenie)

41

2008/C 022/76

Vec T-112/05: Rozsudok Súdu prvého stupňa z 12. decembra 2007 – Akzo Nobel a i./Komisia (Hospodárska súťaž — Kartely v sektore vitamínových výrobkov — Cholínchlorid (vitamín B 4) — Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 81 ES a článku 53 Dohody o Európskom hospodárskom priestore — Pripísateľnosť protiprávneho správania)

41

2008/C 022/77

Vec T-113/05: Rozsudok Súdu prvého stupňa z 13. decembra 2007 – Angelidis/Parlament (Verejná služba — Úradníci — Obsadenie miesta v platovej triede A2 — Odmietnutie prihlášky — Porušenie podstatných formálnych náležitostí — Žaloba o neplatnosť — Žaloba o náhradu škody)

42

2008/C 022/78

Vec T-308/05: Rozsudok Súdu prvého stupňa z 12. decembra 2007 – Taliansko/Komisia (Štrukturálne fondy — Spolufinancovanie — Nariadenia (ES) č. 1260/1999 a 448/2004 — Podmienky oprávnenosti záloh vyplatených vnútroštátnymi orgánmi v rámci systému štátnej pomoci alebo v spojitosti s poskytnutím pomoci — Dôkaz o využití fondov konečnými prijímateľmi — Žaloba o neplatnosť — Napadnuteľný akt)

42

2008/C 022/79

Vec T-10/06: Rozsudok Súdu prvého stupňa z 11. decembra 2007 – Portela & Companhia/ÚHVT – Torrens Cuadrado a Gilbert Sanz (Bial) (Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva Bial — Skoršia národná ochranná známka BIAL — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 40/94 — Dôkaz o existencii skoršej ochrannej známky — Koexistencia skorších ochranných známok — Podanie, ktoré mení predmet konania — Dôkazy predložené prvý krát pred Súdom prvého stupňa — Trovy konania, ktoré vznikli v konaní pred námietkovým oddelením)

43

2008/C 022/80

Spojené veci T-50/06, T-56/06, T-60/06, T-62/06 a T-69/06: Rozsudok Súdu prvého stupňa z 12. decembra 2007 – Írsko a i./Komisia (Štátna pomoc — Smernica 92/81/EHS — Spotrebná daň z minerálnych olejov — Minerálne oleje používané ako palivo na výrobu oxidu hlinitého — Oslobodenie priznané francúzskymi, írskymi a talianskymi orgánmi — Nová pomoc — Existujúca pomoc — Povinnosť odôvodnenia — Vzatie do úvahy ex offo)

43

2008/C 022/81

Vec T-117/06: Rozsudok Súdu prvého stupňa z 12. decembra 2007 – DeTeMedien/ÚHVT (suchen.de) (Ochranná známka Spoločenstva — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva suchen.de — Absolútny dôvod zamietnutia — Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti — Názov domény — Článok 7 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia (ES) č. 40/94)

44

2008/C 022/82

Vec T-134/06: Rozsudok Súdu prvého stupňa z 13. decembra 2007 – Xentral/ÚHVT – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM) (Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva PAGESJAUNES.COM — Skoršia národná obrazová ochranná známka LES PAGES JAUNES — Názov domény pagesjaunes.com — Relatívne dôvody zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 40/94)

44

2008/C 022/83

Vec T-242/06: Rozsudok Súdu prvého stupňa z 13. decembra 2007 – Cabrera Sánchez/ÚHVT – Industrias Cárnicas Valle (el charcutero artesano) (Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva el charcutero artesano — Skoršia národná obrazová ochranná známka El Charcutero — Relatívny dôvod zamietnutia — Neexistencia pravdepodobnosti zámeny — Neexistencia podobnosti označení — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 40/94)

45

2008/C 022/84

Vec T-326/07 R: Uznesenie predsedu Súdu prvého stupňa zo 4. decembra 2007 – Cheminova a i./Komisia (Konanie o nariadení predbežného opatrenia — Smernica 91/414/EHS — Návrh na odklad výkonu — Prípustnosť — Neexistencia naliehavosti)

45

2008/C 022/85

Vec T-414/07: Žaloba podaná 19. novembra 2007 – Euro-Information/ÚHVT (Zobrazenie ruky držiacej kartu s tromi trojuholníkmi)

45

2008/C 022/86

Vec T-421/07: Žaloba podaná 22. novembra 2007 – Deutsche Post/Komisia

46

2008/C 022/87

Vec T-425/07: Žaloba podaná 16. novembra 2007 – Agencja Wydawnicza Technopol/ÚHVT (100)

46

2008/C 022/88

Vec T-426/07: Žaloba podaná 16. novembra 2007 – Agencja Wydawnicza Technopol/ÚHVT (300)

47

2008/C 022/89

Vec T-427/07: Žaloba podaná 16. novembra 2007 – Mirto Corporación Empresarial/ÚHVT – Maglificio Barbara (Mirtillino)

47

2008/C 022/90

Vec T-428/07: Žaloba podaná 22. novembra 2007 – Centre d'Étude et de Valorisation des Algues/Komisia

48

2008/C 022/91

Vec T-430/07: Žaloba podaná 23. novembra 2007 – Bodegas Montebello/ÚHVT – Montebello (MONTEBELLO RHUM AGRICOLE)

48

2008/C 022/92

Vec T-432/07: Žaloba podaná 29. novembra 2007 – Francúzsko/Komisia

49

2008/C 022/93

Vec T-433/07: Žaloba podaná 22. novembra 2007 – Ryanair/Komisia

49

2008/C 022/94

Vec T-436/07 P: Odvolanie podané 30. novembra 2007: Nikos Giannopoulos proti rozsudku Súdu pre verejnú službu z 20. septembra 2007 vo veci F-111/06, Giannopoulos/Rada

50

2008/C 022/95

Vec T-440/07: Žaloba podaná 5. decembra 2007 – Huta Buczek/Komisia

50

2008/C 022/96

Vec T-271/06: Uznesenie Súdu prvého stupňa zo 6. decembra 2007 – Microsoft/Komisia

51

 

Súd pre verejnú službu Európskej únie

2008/C 022/97

Vec F-65/05: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 13. decembra 2007 – Wandschneider/Komisia (Verejná služba — Zamestnanci — Posúdenie — Hodnotenie služobného postupu — Hodnotené obdobie 2003 — Žaloba o neplatnosť — Odôvodnenie — Zjavne nesprávne posúdenie)

52

2008/C 022/98

Vec F-95/05: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 13. decembra 2007 – N/Komisia (Verejná služba — Dočasní zamestnanci — Prijímanie do zamestnania — Pracovné miesto vedúceho administratívy — Tretie krajiny — Nepriaznivé stanovisko lekárskej služby)

52

2008/C 022/99

Vec F-130/05: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 13. decembra 2007 – Soares/Komisia (Verejná služba — Úradníci — Obnovenie služobného postupu — Neexistencia hodnotiacej správy — Porovnávacie hodnotenie zásluh — Návrhy v zmysle článku 90 ods. 1 služobného poriadku — Prípustnosť žaloby — Nová a podstatná skutočnosť)

53

2008/C 022/00

Vec F-28/06: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 13. decembra 2007 – Wandschneider/Komisia (Verejná služba — Úradníci — Posúdenie — Hodnotenie služobného postupu — Hodnotiace obdobie za rok 2004 — Žaloba o neplatnosť — Odôvodnenie — Zjavne nesprávne posúdenie)

53

2008/C 022/01

Vec F-42/06: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 13. decembra 2007 – Sundholm/Komisia (Verejná služba — Úradníci — Posúdenie — Hodnotenie služobného postupu — Hodnotené obdobie rok 2004 — Ciele a kritériá hodnotenia — Náhrada škody)

53

2008/C 022/02

Vec F-73/06: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 13. decembra 2007 – Van Neyghem/Komisia (Verejná služba — Úradníci — Verejné výberové konanie — Hodnotenie písomnej skúšky — Lehota na podanie sťažnosti — Prípustnosť — Povinnosť odôvodnenia)

54

2008/C 022/03

Vec F-108/06: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 13. decembra 2007 – Basili/Komisia (Verejná služba — Úradníci — Posúdenie — Hodnotenie služobného postupu — Hodnotiace obdobie za rok 2004 — Žaloba o neplatnosť — Zástupcovia zamestnancov — Stanovisko skupiny vytvorenej ad hoc)

54

2008/C 022/04

Vec F-27/07: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 13. decembra 2007 – Sundholm/Komisia (Verejná služba — Zamestnanci — Posúdenie — Hodnotenie služobného postupu — Hodnotené obdobie 2001/2002 — Neprítomnosť zo zdravotných dôvodov — Vykonanie rozsudku Súdu prvého stupňa — Článok 233 ES)

54

2008/C 022/05

Vec F-40/06: Uznesenie Súdu pre verejnú službu (prvá komora) zo 6. decembra 2007 – Marcuccio/Komisia (Verejná služba — Zamestnanci — Žiadosť o informáciu o osobných veciach zaslaných z miesta výkonu práce do miesta trvalého bydliska — Zastavenie konania — Zjavne nedôvodná žaloba o náhradu škody)

55

2008/C 022/06

Vec F-23/07: Uznesenie Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 19. októbra 2007 – M/Európska agentúra pre lieky (EMEA) (Verejná služba — Úradníci — Neplatnosť — Posudková komisia — Zamietnutie zvolania — Zjavná neprípustnosť)

55

2008/C 022/07

Vec F-99/07: Žaloba podaná 28. septembra 2007 – Bernard/Europol

55

2008/C 022/08

Vec F-108/07: Žaloba podaná 15. októbra 2007 – Nijs/Dvor audítorov

56

2008/C 022/09

Vec F-124/07: Žaloba podaná 23. októbra 2007 – Behmer/Parlament

56

2008/C 022/10

Vec F-126/07: Žaloba podaná 30. októbra 2007 – Van Beers/Komisia

57

2008/C 022/11

Vec F-127/07: Žaloba podaná 30. októbra 2007 – Coto Moreno/Komisia

57

2008/C 022/12

Vec F-3/07: Uznesenie Súdu pre verejnú službu z 5. decembra 2007 – Moschonaki/Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (FEACVT)

58

2008/C 022/13

Vec F-71/07: Uznesenie Súdu pre verejnú službu z 28. novembra 2007 – Karatzoglou/Európska agentúra pre obnovu (EAO)

58

SK

 


IV Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

Súdny dvor

26.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/1


(2008/C 22/01)

Posledná publikácia Súdneho dvora v Úradnom vestníku Európskej únie

Ú. v. EÚ C 8, 12.1.2008

Predchádzajúce publikácie

Ú. v. EÚ C 315, 22.12.2007

Ú. v. EÚ C 297, 8.12.2007

Ú. v. EÚ C 283, 24.11.2007

Ú. v. EÚ C 269, 10.11.2007

Ú. v. EÚ C 247, 20.10.2007

Ú. v. EÚ C 235, 6.10.2007

Tieto texty sú dostupné na adresách:

 

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Oznamy

SÚDNE KONANIA

Súdny dvor

26.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/2


Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) zo 6. decembra 2007 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia – Taliansko) – Federconsumatori, Adiconsum, ADOC, Ercole Pietro Zucca (C-463/04) a Associazione Azionariato Diffuso dell'AEM SpA, Filippo Cuccia, Giacomo Fragapane, Pietro Angelo Puggioni, Annamaria Sanchirico, Sandro Sartorio (C-464/04)/Comune di Milano

(Spojené veci C-463/04 a C-464/04) (1)

(Článok 56 ES - Voľný pohyb kapitálu - Obmedzenia - Sprivatizované podniky - Vnútroštátne ustanovenie, podľa ktorého môžu stanovy akciovej spoločnosti štátu alebo verejnoprávnemu subjektu vlastniacemu kapitálový podiel v tejto spoločnosti udeliť právo priamo menovať jedného alebo viacerých členov predstavenstva)

(2008/C 22/02)

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobcovia: Federconsumatori, Adiconsum, ADOC, Ercole Pietro Zucca (C-463/04) a Associazione Azionariato Diffuso dell'AEM SpA, Filippo Cuccia, Giacomo Fragapane, Pietro Angelo Puggioni, Annamaria Sanchirico, Sandro Sartorio (C-464/04)

Žalovaný: Comune di Milano

Vedľajší účastníci konania: AEM SpA (C-463/04 a C-464/04), Edison SpA (C-463/04)

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia – Výklad článku 56 ES – Vnútroštátna právna úprava umožňujúca verejnoprávnym subjektom menovať členov predstavenstva alebo audítorov v sprivatizovaných podnikoch – Uplatnenie tohto práva územným celkom, ktorý si zachováva významný kapitálový podiel v sprivatizovanom podniku

Výrok rozsudku

Článok 56 ES sa má vykladať v tom zmysle, že odporuje ustanoveniu vnútroštátneho práva, akým je článok 2449 občianskeho zákonníka, podľa ktorého stanovy akciovej spoločnosti môžu udeliť štátu alebo verejnoprávnemu subjektu vlastniacemu kapitálový podiel v tejto spoločnosti právo priamo menovať jedného alebo viacerých členov predstavenstva, ktoré samostatne, alebo, ako v spore vo veci samej, v spojení s ustanovením, akým je článok 4 zákonného dekrétu č. 332 z 31. mája 1994, ktorý bol po zmenách a doplneniach schválený ako zákon č. 474 z 30. júla 1994, zmenený a doplnený zákonom č. 350 z 24. decembra 2003, ktoré tomuto štátu alebo subjektu priznáva právo účasti na voľbe členov predstavenstva prostredníctvom hlasovania o kandidátnych listinách, ktorých priamo nemenovalo, umožňuje tomuto štátu alebo subjektu disponovať nadmernými právomocami vzhľadom k svojmu kapitálovému podielu v tejto spoločnosti.


(1)  Ú. v. EÚ C 249, 14.10.2006.


26.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/2


Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) zo 6. decembra 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Talianska republika

(Vec C-280/05) (1)

(Nesplnenie povinnosti členským štátom - Štátna pomoc - Nezlučiteľnosť so spoločným trhom - Povinnosť vymáhania - Nevykonanie)

(2008/C 22/03)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: V. Di Bucci a E. Righini, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Talianska republika (v zastúpení: I. M. Braguglia, splnomocnený zástupca a D. Del Gaizo, advokát)

Predmet veci

Nesplnenie povinnosti členským štátom – Porušenie článkov 2, 3 a 4 rozhodnutia Komisie 2004/800/ES z 30. marca 2004, ktorým bol za nezlučiteľný so spoločným trhom vyhlásený režim štátnych pomocí realizovaný Talianskom v súvislosti s neodkladnými opatreniami v oblasti zamestnanosti v podnikoch v ťažkostiach, nachádzajúcich sa v nútenej správe a zamestnávajúcich viac ako tisíc osôb (pomoc č. CR 62/2003, ex NN 7/2003 – Taliansko) (Ú. v. EÚ L 352, s. 10) – Neprijatie opatrení potrebných na vymáhanie pomocí, ktoré boli vyhlásené za nezlučiteľné so spoločným trhom, v stanovenej lehote

Výrok rozsudku

1.

Talianska republika si tým, že neprijala v stanovenej lehote všetky opatrenia potrebné na vymáhanie pomocí, ktoré boli vyhlásené za nezákonné a nezlučiteľné so spoločným trhom rozhodnutím Komisie 2004/800/ES z 30. marca 2004 o režime štátnych pomocí realizovanom Talianskom v súvislosti s neodkladnými opatreniami v oblasti zamestnanosti, od príjemcov, nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z článkov 2 a 3 tohto rozhodnutia.

2.

Talianska republika je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 229, 17.9.2005.


26.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/3


Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) zo 6. decembra 2007 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Finanzgericht Münster – Nemecko) – Columbus Container Services BVBA & Co./Finanzamt Bielefeld-Innenstadt

(Vec C-298/05) (1)

(Články 43 ES a 56 ES - Dane z príjmov a majetkové dane - Podmienky zdanenia ziskov podniku nachádzajúceho sa v inom členskom štáte - Dohoda o zamedzení dvojitého zdanenia - Metódy oslobodenia alebo započítania dane)

(2008/C 22/04)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Finanzgericht Münster

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Columbus Container Services BVBA & Co.

Žalovaný: Finanzamt Bielefeld-Innenstadt

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Finanzgericht Münster – Výklad článkov 43, 56, 57 a 58 Zmluvy ES – Sloboda usadiť sa a voľný pohyb kapitálu – Sprostredkované príjmy s vlastnosťami kapitálového vkladu do zahraničnej prevádzkarne platiteľa dane s neobmedzenou daňovou povinnosťou v Nemecku – Vnútroštátna právna úprava stanovujúca započítanie dane z tohto príjmu, vyberanej v cudzine, voči vnútroštátnej dani, v rozpore s ustanoveniami zmluvy uzatvorenej s Belgickom o zamedzení dvojitého zdanenia, ktorá stanovuje použitie metódy oslobodenie od dane

Výrok rozsudku

Články 43 ES a 56 ES sa majú vykladať tak, že im neodporuje daňová právna úprava členského štátu, v zmysle ktorej príjmy rezidenta s pobytom na štátnom území, pochádzajúce z kapitálových vkladov do podniku so sídlom v inom členskom štáte, nie sú napriek existencii dohody smerujúcej k zamedzeniu dvojitého zdanenia uzavretej s členským štátom sídla tohto podniku oslobodené od vnútroštátnej dane z príjmu, ale podliehajú vnútroštátnej dani, od ktorej sa odpočíta daň vyrubená v inom členskom štáte.


(1)  Ú. v. EÚ C 271, 29.10.2005.


26.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/3


Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 29. novembra 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Rakúska republika

(Vec C-393/05) (1)

(Nariadenie (EHS) č. 2092/91 - Ekologická výroba poľnohospodárskych výrobkov - Súkromné kontrolné orgány - Požiadavka na pobočku alebo stále pracovisko v členskom štáte výkonu činnosti - Odôvodnenia - Účasť na výkone verejnej moci - Článok 55 ES - Ochrana spotrebiteľa)

(2008/C 22/05)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: E. Traversa a G. Braun, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Rakúska republika (v zastúpení: C. Pesendorfer, splnomocnený zástupca)

Predmet veci

Nesplnenie povinnosti členským štátom – Porušenie článku 49 ES – Slobodné poskytovanie služieb – Požiadavka na pobočku alebo stále pracovisko v Rakúsku pre kontrolné orgány v oblasti ekologickej výroby poľnohospodárskych výrobkov, ktoré sú schválené v inom členskom štáte

Výrok rozsudku

1.

Rakúska republika si tým, že vyžaduje, aby súkromné orgány kontroly ekologických poľnohospodárskych výrobkov schválené v inom členskom štáte mali na území Rakúska pobočku, prostredníctvom ktorej by mohli v Rakúsku vykonávať kontrolnú činnosť, nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z článku 49 ES.

2.

Rakúska republika je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 10, 14.1.2006.


26.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/4


Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 29. novembra 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Spolková republika Nemecko

(Vec C-404/05) (1)

(Nariadenie (EHS) č. 2092/91 - Ekologická výroba poľnohospodárskych výrobkov - Súkromné kontrolné orgány - Požiadavka na pobočku alebo stále pracovisko v členskom štáte výkonu činnosti - Odôvodnenia - Účasť na výkone verejnej moci - Článok 55 ES - Ochrana spotrebiteľa)

(2008/C 22/06)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: E. Traversa a G. Braun, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Spolková republika Nemecko (v zastúpení: M. Lumma a C. Schultze-Bahr, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Nesplnenie povinnosti členským štátom – Porušenie článku 49 ES – Slobodné poskytovanie služieb – Požiadavka na pobočku alebo stále pracovisko v Rakúsku pre kontrolné orgány v oblasti ekologickej výroby poľnohospodárskych výrobkov, ktoré sú schválené v inom členskom štáte

Výrok rozsudku

1.

Spolková republika Nemecko si tým, že vyžaduje, aby súkromné orgány kontroly ekologických poľnohospodárskych výrobkov schválené v inom členskom štáte mali na území Nemecka pobočku, prostredníctvom ktorej by mohli v Nemecku vykonávať kontrolnú činnosť, nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z článku 49 ES.

2.

Spolková republika Nemecko je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 10, 14.1.2006.


26.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/4


Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) zo 6. decembra 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Spolková republika Nemecko

(Vec C-456/05) (1)

(Nesplnenie povinnosti členským štátom - Článok 43 ES - Psychoterapeuti poskytujúci zmluvnú starostlivosť - Systém kvót - Odlišné prechodné ustanovenia - Proporcionalita - Prípustnosť)

(2008/C 22/07)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: H. Støvlbæk a S. Grünheid, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Spolková republika Nemecko (v zastúpení: M. Lumma a U. Forsthoff, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Nesplnenie povinnosti členským štátom – Porušenie článku 43 ES – Prechodné ustanovenia v oblasti povolení psychoterapeutov, ktoré na účely udelenia povolenia vyžadujú vykonávanie predchádzajúcej činnosti v rámci vnútroštátneho systému povinného zdravotného poistenia

Výrok rozsudku

1.

Spolková republika Nemecko si tým, že vyhradila prechodné ustanovenia alebo „nadobudnuté práva“, na základe ktorých majú psychoterapeuti nárok na povolenie alebo oprávnenie vydané bez ohľadu na platné pravidlá poskytovania zmluvnej starostlivosti, výlučne psychoterapeutom, ktorí vykonávali svoju činnosť v regióne Nemecka v rámci nemeckého systému povinného zdravotného poistenia, a tým, že nezohľadnila porovnateľnú alebo podobnú profesijnú činnosť vykonávanú psychoterapeutmi v iných členských štátoch, nesplnila povinnosti, ktoré jej vplývajú z článku 43 ES.

2.

Spolková republika Nemecko je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 86, 8.4.2006.


26.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/5


Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 29. novembra 2007 – Beatriz Salvador García/Komisia Európskych spoločenstiev

(Vec C-7/06 P) (1)

(Odvolanie - Úradníci - Odmena - Príspevok na expatriáciu - Podmienka stanovená v článku 4 ods. 1 písm. a) druhej zarážke prílohy VII služobného poriadku - Pojem „práca vykonávaná pre iný štát“)

(2008/C 22/08)

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Odvolateľka: Beatriz Salvador García (v zastúpení: R. García-Gallardo Gil-Fournier, D. Domínguez Pérez a A. Sayagués Torres, abogados)

Ďalší účastník konania: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: J. Currall, splnomocnený zástupca, J. Gutiérrez Gisbert, J. Rivas a M. Canal, abogados)

Predmet veci

Odvolanie podané proti rozsudku Súdu prvého stupňa (prvá komora) z 25. októbra 2005, Salvador García/Rada (T-205/02), ktorým sa zamietla žaloba o zrušenie rozhodnutia Rady z 27. marca 2002, ktorou bol zamietnutý jej nárok na príspevok na expatriáciu upravený článkom 4 prílohy VII Služobného poriadku úradníkov Európskych spoločenstiev, ako aj príspevky, ktoré s ním súvisia

Výrok rozsudku

1.

Odvolanie sa zamieta.

2.

Pani Salvador García je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 60, 11.3.2006.


26.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/5


Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 29. novembra 2007 – Anna Herrero Romeu/Komisia Európskych spoločenstiev

(Vec C-8/06 P) (1)

(Odvolanie - Úradníci - Odmena - Príspevok na expatriáciu - Podmienka stanovená v článku 4 ods. 1 písm. a) druhej zarážke prílohy VII služobného poriadku - Pojem „práca vykonávaná pre iný štát“)

(2008/C 22/09)

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Odvolateľka: Anna Herrero Romeu (v zastúpení: J.-R. García-Gallardo Gil-Fournier, D. Domínguez Pérez, A. Sayagués Torres, abogados)

Ďalší účastník konania: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: J. Currall, splnomocnený zástupca, J. Rivas Andrés a M. Canal, abogados)

Predmet veci

Odvolanie podané proti rozsudku Súdu prvého stupňa (prvá komora) z 25. októbra 2005, Herrero Romeu/Komisia (T-298/02), ktorým sa zamietla žaloba o zrušenie rozhodnutia Komisie z 10. júna 2002, ktorou bol zamietnutý jej nárok na príspevok na expatriáciu upravený článkom 4 ods. 1 prílohy VII Služobného poriadku úradníkov Európskych spoločenstiev (ďalej len „služobný poriadok“), ako aj príspevky, ktoré s ním súvisia

Výrok rozsudku

1.

Odvolanie sa zamieta.

2.

Pani Herrero Romeu je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 60, 11.3.2007.


26.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/6


Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 29. novembra 2007 – Tomás Salazar Brier/Komisia Európskych spoločenstiev

(Vec C-9/06 P) (1)

(Odvolanie - Úradníci - Odmena - Príspevok na expatriáciu - Podmienka stanovená v článku 4 ods. 1 písm. a) druhej zarážke prílohy VII služobného poriadku - Pojem „práca vykonávaná pre iný štát“)

(2008/C 22/10)

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Odvolateľ: Tomás Salazar Brier (v zastúpení: R. García-Gallardo Gil-Fournier, D. Domínguez Pérez a A. Sayagués Torres, abogados)

Ďalší účastník konania: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: J. Currall, splnomocnený zástupca, J. Gutiérrez Gisbert, J. Rivas Andrés a M. Canal, abogados)

Predmet veci

Odvolanie proti rozsudku Súdu prvého stupňa (prvá komora) z 25. októbra 2005, Salazar Brier/Komisia (T-83/03), ktorým sa zamietla žaloba o neplatnosť rozhodnutia Komisie o implicitnom zamietnutí sťažnosti žalobcu z 24. februára 2003 a o výslovnom zamietnutí z 24. marca 2003, ktorým bol zamietnutý jej nárok na príspevok na expatriáciu upravený článkom 4 prílohy VII Služobného poriadku úradníkov Európskych spoločenstiev, ako aj príspevky, ktoré s ním súvisia

Výrok rozsudku

1.

Odvolanie sa zamieta.

2.

Pán Salazar Brier je povinný nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 60, 11.3.2006.


26.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/6


Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 29. novembra 2007 – Rafael de Bustamante Tello/Rada Európskej únie

(Vec C-10/06 P) (1)

(Odvolanie - Úradníci - Odmena - Príspevok na expatriáciu - Podmienka stanovená v článku 4 ods. 1 písm. a) druhej zarážke prílohy VII služobného poriadku - Pojem „práca vykonávaná pre iný štát“)

(2008/C 22/11)

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Odvolateľ: Rafael de Bustamante Tello (v zastúpení: R. García-Gallardo Gil-Fournier, D. Domínguez Pérez a A. Sayagués Torres, abogados)

Ďalší účastník konania: Rada Európskej únie (v zastúpení: M. Sims a D. Canga Fano, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Odvolanie podané proti rozsudku Súdu prvého stupňa (prvá komora) z 25. októbra 2005, De Bustamante Tello/Rada (T-368/03), ktorým sa zamietla žaloba o zrušenie rozhodnutia Rady z 28. júla 2003, ktorou bol zamietnutý jeho nárok na príspevok na expatriáciu upravený článkom 4 ods. 1 prílohy VII Služobného poriadku úradníkov Európskych spoločenstiev (ďalej len „služobný poriadok“), ako aj príspevky, ktoré s ním súvisia

Výrok rozsudku

1.

Odvolanie sa zamieta.

2.

Pán de Bustamante Tello je povinný nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 60, 11.3.2006.


26.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/7


Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) zo 6. decembra 2007 – Luigi Marcuccio/Komisia Európskych spoločenstiev

(Vec C-59/06 P) (1)

(Odvolanie - Úradník - Zamestnanie v tretích krajinách - Preloženie pracovného miesta a osoby, ktorá ho zastáva - Zásada rešpektovania práva na obhajobu - Dosah - Dôkazné bremeno)

(2008/C 22/12)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Odvolateľ: Luigi Marcuccio (v zastúpení: L. Garofalo, avvocato)

Ďalší účastník konania: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: J. Currall a C. Berardis-Kayser, splnomocnení zástupcovia, A. Dal Ferro, avvocato)

Predmet veci

Odvolanie podané proti rozsudku Súdu prvého stupňa (piata komora) z 24. novembra 2005, Marcuccio/Komisia (T-236/02), ktorým Súd prvého stupňa zamietol žalobu smerujúcu jednak k zrušeniu rozhodnutia Komisie o premiestnení pracovného miesta žalobcu v zastúpení Komisie v Luande (Angola) do sídla Komisie v Bruseli, ako aj o náhrade škody

Výrok rozsudku

1.

Rozsudok Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev z 24. novembra 2005, Marcuccio/Komisia (T-236/02) sa zrušuje.

2.

Vec sa vracia na konanie pred Súdom prvého stupňa Európskych spoločenstiev.

3.

O trovách konania bude rozhodnuté v konečnom rozhodnutí vo veci.


(1)  Ú. v. EÚ C 96, 22.4.2006.


26.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/7


Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 29. novembra 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Talianska republika

(Vec C-119/06) (1)

(Nesplnenie povinnosti členským štátom - Porušenie smernice 92/50/EHS o koordinácii postupov verejného obstarávania služieb - Uzavretie zmluvy bez vyhlásenia verejného obstarávania - Zadanie služieb zdravotníckej prepravy v Toskánsku)

(2008/C 22/13)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: X. Lewis a D. Recchia, splnomocnení zástupcovia, M. Mollica, advokát)

Žalovaná: Talianska republika (v zastúpení: I. Braguglia, splnomocnený zástupca, G. Fiengo a S. Varone, advokáti)

Predmet veci

Nesplnenie povinnosti členským štátom – Porušenie článkov 11, 15 a 17 smernice Rady 92/50/EHS z 18. júna 1992 o koordinácii postupov verejného obstarávania služieb (Ú. v. ES L 209, s. 1; Mim. vyd. 06/001, s. 322) – Uzavretie zmluvy bez uverejnenia príslušného oznámenia – Zadanie služieb zdravotníckej prepravy v Toskánsku

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Komisia Európskych spoločenstiev je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 131, 3.6.2006.


26.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/8


Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 29. novembra 2007 – Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH, Stadtwerke Tübingen GmbH, Stadtwerke Uelzen GmbH/Komisia Európskych spoločenstiev, E.ON Kernkraft GmbH, RWE Power AG, EnBW Energie Baden-Württemberg AG, Vattenfall Europe Nuclear Energy GmbH, predtým Hamburgische Electricitäts-WerkeAG

(Vec C-176/06 P) (1)

(Odvolanie - Pomoc údajne poskytnutá nemeckými úradmi jadrovým elektrárňam - Účelové finančné fondy určené na ukončenie prevádzky elektrární a na likvidáciu rádioaktívneho odpadu - Neprípustnosť žaloby na Súd prvého stupňa - Nástroj verejného poriadku)

(2008/C 22/14)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Odvolateľky: Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH, Stadtwerke Tübingen GmbH, Stadtwerke Uelzen GmbH (v zastúpení: D. Fouquet a P. Becker, Rechtsanwälte)

Ďalší účastníci konania: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: V. Kreuschitz, splnomocnený zástupca), E.ON Kernkraft GmbH, RWE Power AG, EnBW Energie Baden-Württemberg AG, Vattenfall Europe Nuclear Energy GmbH, predtým Hamburgische Electricitäts-WerkeAG (v zastúpení: U. Karpenstein a D. Sellner, Rechtsanwälte)

Predmet veci

Odvolanie proti rozsudku Súdu prvého stupňa (štvrtá komora) z 26. januára 2006, Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH a i./Komisia (T-92/02), ktorým Súd prvého stupňa zamietol žalobu o zrušenie rozhodnutia K(2001)3967 konečné znenie Komisie z 11. decembra 2001, ktorým Komisia rozhodla tak, že nemecký režim oslobodenia od dane účelových finančných fondov zriaďovaných atómovými elektrárňami za účelom úplne bezpečnej likvidácie ich jadrového odpadu nie je štátnou pomocou v zmysle článku 87 ods. 1 ES – Povinnosť Komisie začať kontradiktórne konanie upravené článkom 88 ods. 2 ES v prípade ťažkosti s posúdením alebo pochybností

Výrok rozsudku

1.

Rozsudok Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev z 26. januára 2006, Stadtwerke Schwäbisch Hall a i./Komisia (T-92/02) sa zrušuje.

2.

Žaloba podaná Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH, Stadtwerke Tübingen GmbH, Stadtwerke Uelzen GmbH na Súd prvého stupňa Európskych spoločenstiev o zrušenie rozhodnutia K(2001) 3967 konečné znenie Komisie z 11.decembra 2001, ktorým Komisia rozhodla tak, že nemecký režim oslobodenia od dane účelových finančných fondov zriaďovaných atómovými elektrárňami za účelom úplne bezpečnej likvidácie ich jadrového odpadu a konečného zastavenia prevádzkovania ich zariadenia nie je štátnou pomocou v zmysle článku 87 ods. 1 ES sa zamieta ako neprípustná.

3.

Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH, Stadtwerke Tübingen GmbH, Stadtwerke Uelzen GmbH sú povinné nahradiť trovy konania na oboch stupňoch.


(1)  Ú. v. EÚ C 131, 3.6.2006.


26.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/8


Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 22. novembra 2007 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesverwaltungsgericht – Nemecko) – Deutsche Telekom AG/Spolková republika Nemecko

(Vec C-262/06) (1)

(Odvetvie telekomunikácií - Univerzálna služba a práva užívateľov - Pojem „povinnosti“, ktoré sa majú dočasne ponechať v platnosti - Článok 27 ods. 1 smernice 2002/21/ES („rámcová smernica“) a článok 16 ods. 1 písm. a) smernice 2002/22/ES („smernica univerzálnej služby“) - Tvorba cien za poskytovanie hlasových telekomunikačných služieb - Povinnosť získať správne povolenie)

(2008/C 22/15)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Bundesverwaltungsgericht

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Deutsche Telekom AG

Žalovaná: Spolková republika Nemecko

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Bundesverwaltungsgericht – Výklad článku 27 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/21/ES zo 7. marca 2002 o spoločnom regulačnom rámci pre elektronické komunikačné siete a služby („rámcová smernica“) (Ú. v. ES L 108, s. 33; Mim. vyd. 13/029, s. 349), ako aj článku 16 ods. 1 písm. a) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/22/ES zo 7. marca 2002 o univerzálnej službe a právach užívateľov týkajúcich sa elektronických komunikačných sietí a služieb (smernica univerzálnej služby) (Ú. v. ES L 108, s. 51; Mim. vyd. 13/029) – Pojem „povinnosti“, ktoré sa majú členskými štátmi dočasne ponechať v platnosti – Predchádzajúci režim povoľovania spoplatnenia hlasových telefonických služieb, ktoré koncovým užívateľom poskytuje podnik s dominantným postavením na trhu

Výrok rozsudku

Článok 27 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/21/ES zo 7. marca 2002 o spoločnom regulačnom rámci pre elektronické komunikačné siete a služby („rámcová smernica“) a článok 16 ods. 1 písm. a) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/22/ES zo 7. marca 2002 o univerzálnej službe a právach užívateľov týkajúcich sa elektronických komunikačných sietí a služieb („smernica univerzálnej služby“) sa majú vykladať v tom zmysle, že v platnosti sa má dočasne ponechať povinnosť, akú stanovuje § 25 telekomunikačného zákona (Telekommunikationsgesetz) z 25. júla 1996 prijatého skoršou vnútroštátnou právnou úpravou v rámci regulačného rámca vyplývajúceho z uvedených smerníc, na základe ktorej povoleniu podliehajú tarify za poskytovanie hlasových telefónnych služieb, ktoré koncovým užívateľom poskytuje podnik s dominantným postavením na trhu, a s ňou aj príslušné správne akty stanovujúce túto povinnosť.


(1)  Ú. v. EÚ C 212, 2.9.2006.


26.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/9


Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) zo 6. decembra 2007 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesverwaltungsgericht – Nemecko) – Ursula Voß/Spolková krajina Berlín

(Vec C-300/06) (1)

(Článok 141 ES - Zásada rovnosti odmeňovania pracovníkov mužského a ženského pohlavia - Úradníci - Odpracovanie nadčasov - Nepriama diskriminácia žien zamestnaných na kratší pracovný čas)

(2008/C 22/16)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Bundesverwaltungsgericht

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Ursula Voß

Žalovaná: Spolková krajina Berlín

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Bundesverwaltungsgericht – Výklad článku 141 Zmluvy ES – Vnútroštátna právna úprava, na základe ktorej dostávajú pracovníci na kratší pracovný čas, ako aj pracovníci na pracovný čas v rozsahu ustanoveného pracovného času, nižšiu odmenu za hodiny nadčas ako za normálne pracovné hodiny – Odmena učiteľky, úradníčky na kratší pracovný čas, ktorá okrem toho odpracovala nadčasy, ktorá je nižšia ako odmena, ktorá by jej bola poskytnutá v prípade, že by rovnaký počet hodín odpracovala v rámci ustanoveného pracovného času – Nepriama diskriminácia pracovníčok ženského pohlavia

Výrok rozsudku

Článok 141 ES sa má vykladať tak, že mu odporuje vnútroštátna právna úprava týkajúca sa odmeňovania úradníkov, o akú ide v konaní vo veci samej, ktorá na jednej strane označuje za nadčasy hodiny odpracované nad rámec individuálneho pracovného času tak úradníkmi pracujúcimi na kratší pracovný čas, ako aj úradníkmi s pracovným časom v rozsahu ustanoveného pracovného času a na druhej strane stanovuje, že odmena za tieto hodiny je nižšia ako odmena za hodiny, ktoré sú odpracované v rámci individuálneho pracovného času, takže úradníci pracujúci na kratší pracovný čas sú, pokiaľ ide o hodiny odpracované nad rámec ich individuálneho pracovného času až do výšky počtu hodín, ktoré majú byť odpracované v rámci ustanoveného pracovného času, ohodnotení finančne horšie ako úradníci s pracovným časom v rozsahu ustanoveného pracovného času v prípade, že:

v rámci všetkých pracovníkov, na ktorých sa vzťahuje predmetná právna úprava, je touto právnou úpravou dotknuté výrazne vyššie percento pracovníčok ženského pohlavia ako pracovníkov mužského pohlavia

a

rozdiel v zaobchádzaní nie je odôvodnený objektívnymi okolnosťami, ktoré nesúvisia s diskrimináciou na základe pohlavia.


(1)  Ú. v. EÚ C 96, 22.4.2006.


26.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/9


Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 22. novembra 2007 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado de lo Mercantil – Španielsko) – Alfredo Nieto Nuño/Leonci Monlleó Franquet

(Vec C-328/06) (1)

(Ochranné známky - Smernica 89/104/EHS - Článok 4 ods. 2 písm. d) - Ochranné známky „všeobecne známe“ v členskom štáte v zmysle článku 6 bis parížskeho dohovoru - Známosť ochrannej známky - Geografický rozsah)

(2008/C 22/17)

Jazyk konania: španielčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Juzgado de lo Mercantil

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Alfredo Nieto Nuño

Žalovaný: Leonci Monlleó Franquet

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Juzgado de lo Mercantil – Výklad článku 4 prvej smernice Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (Ú. v. ES L 40, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 92) – Pojem „všeobecná známosť“ – Možnosť, aby ochranná známka bola známa a používaná na obmedzenom území, ako je územie autonómnej oblasti, regiónu, „kraja“ alebo mesta, podľa toho, aký tovar alebo službu chráni ochranná známka a kto sú jej skutoční adresáti

Výrok rozsudku

Článok 4 ods. 2 písm. d) prvej smernice Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok sa má vykladať v tom zmysle, že skoršia ochranná známka má byť všeobecne známa na celom území členského štátu zápisu alebo na podstatnej časti tohto územia.


(1)  Ú. v. EÚ C 237, 30.9.2006.


26.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/10


Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) zo 6. decembra 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Spolková republika Nemecko

(Vec C-401/06) (1)

(Nesplnenie povinnosti členským štátom - Dane - Šiesta smernica o DPH - Poskytovanie služieb - Vykonávateľ závetu - Miesto poskytovania služieb - Článok 9 ods. 1 a 2 písm. e))

(2008/C 22/18)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: D. Triantafyllou, splnomocnený zástupca)

Žalovaná: Spolková republika Nemecko (v zastúpení: M. Lumma, splnomocnený zástupca)

Predmet veci

Nesplnenie povinnosti členským štátom – Porušenie článku 9 ods. 2 písm. e) smernice 77/388 EHS: šiesta smernica Rady zo 17. mája 1977 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu – spoločný systém dane z pridanej hodnoty: jednotný základ jej stanovenia (Ú. v. ES L 145, s. 1; Mim. vyd. 09/001, s. 23) – Služby poskytované vykonávateľmi závetu zákazníkom usadeným mimo Spoločenstva, alebo zdaniteľným osobám usadeným v Spoločenstve, avšak mimo štátu dodávateľa – Miesto poskytovania služieb – Kvalifikácia činnosti vykonávateľa závetu

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Komisia Európskych spoločenstiev je okrem svojich vlastných trov konania povinná nahradiť aj trovy konania Spolkovej republiky Nemecko.


(1)  Ú. v. EÚ C 294, 2.12.2006.


26.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/10


Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 29. novembra 2007 – Talianska republika/Komisia Európskych spoločenstiev

(Vec C-417/06 P) (1)

(Odvolanie - Prípustnosť - Štrukturálne fondy - Financovanie iniciatív Spoločenstva - Zmena predbežného rozdelenia - Výkon rozhodnutej veci)

(2008/C 22/19)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Odvolateľka: Talianska republika (v zastúpení: I. Braguglia, splnomocnený zástupca, D. Del Gaizo a G. Albenzio, avvocati dello Stato)

Ďalší účastník konania: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: E. de March a L. Flynn, splnomocnení zástupcovia, A. Dal Ferro, avvocato)

Predmet veci

Odvolanie podané proti rozsudku Súdu prvého stupňa (štvrtá komora) z 13. júla 2006 Taliansko/Komisia (T-225/04), ktorým Súd prvého stupňa zamietol žalobu smerujúcu k zrušeniu rozhodnutia Komisie K(2003) 3971, konečné znenie, z 26. novembra 2003, ktorým sa stanovuje predbežné rozdelenie viazaných rozpočtových prostriedkov podľa členských štátov v rámci iniciatív Spoločenstva v období rokov 1994-1999, ako aj v rámci všetkých súvisiacich a predchádzajúcich aktov

Výrok rozsudku

1.

Odvolanie sa zamieta.

2.

Talianska republika znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania Komisie Európskych spoločenstiev.


(1)  Ú. v. EÚ C 310, 16.12.2006.


26.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/11


Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 27. novembra 2007 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Korkein hallinto-oikeus – Fínsko) – C

(Vec C-435/06) (1)

(Súdna spolupráca v občianskych veciach - Právomoc, uznávanie a výkon rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností - Nariadenie (ES) č. 2201/2003 - Vecná a časová pôsobnosť - Pojem „občianske veci“ - Rozhodnutie týkajúce sa prevzatia a umiestnenia detí mimo rodiny - Opatrenia na ochranu detí patriace do verejného práva)

(2008/C 22/20)

Jazyk konania: fínčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Korkein hallinto-oikeus

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: C

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Korkein hallinto-oikeus – Výklad článku 1 ods. 1 bod b), ods. 2 bod d) a článku 64 nariadenia Rady (ES) č. 2201/2003 z 27. novembra 2003 o súdnej právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1347/2000 (Ú. v. ES L 338, s. 1; Mim. vyd. 19/006, s. 243) – Vecná pôsobnosť – Uznanie a výkon správneho rozhodnutia potvrdeného súdnym rozhodnutím o úradnom umiestnení detí mimo rodiny – Opatrenia na ochranu detí patriace do verejného práva

Výrok rozsudku

1.

Článok 1 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 2201/2003 z 27. novembra 2003 o súdnej právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1347/2000, zmeneného a doplneného nariadením Rady (ES) č. 2116/2004 z 2. decembra 2004, sa má vykladať v tom zmysle, že pod pojem „občianske veci“ v zmysle tohto ustanovenia, patrí rozhodnutie prijaté formou jediného rozhodnutia v rámci predpisov verejného práva týkajúcich sa ochrany detí, ktorým sa nariaďuje okamžité prevzatie dieťaťa a jeho umiestnenie mimo vlastnej rodiny do pestúnskej starostlivosti.

2.

Nariadenie č. 2201/2003, zmenené a doplnené nariadením Rady č. 2116/2004, sa má vykladať v tom zmysle, že harmonizované vnútroštátne právne predpisy o uznávaní a výkone správnych rozhodnutí o prevzatí a umiestnení osôb do starostlivosti, prijaté v rámci spolupráce severských štátov, nie je možné uplatniť na rozhodnutie o prevzatí dieťaťa do starostlivosti, ktoré patrí do pôsobnosti tohto nariadenia.

3.

Okrem posúdenia skutkových okolností, na čo má ako jediný právomoc vnútroštátny súd, sa nariadenie č. 2201/2003, zmenené a doplnené nariadením Rady č. 2116/2004, má vykladať v tom zmysle, že je z časového hľadiska uplatniteľné v takom konaní, ako je konanie vo veci samej.


(1)  Ú. v. EÚ C 326, 30.12.2006.


26.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/11


Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) zo 6. decembra 2007 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Wien – Rakúsko) – Gabriele Walderdorff/Finanzamt Waldviertel

(Vec C-451/06) (1)

(Šiesta smernica o DPH - Článok 13 B písm. b) - Oslobodenie - Prenájom nehnuteľností - Prenájom práva rybolovu)

(2008/C 22/21)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Wien

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Gabriele Walderdorff

Žalovaný: Finanzamt Waldviertel

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Wien – Výklad článku 13 B písm. b) smernice 77/388 EHS: šiesta smernica Rady 77/388/EHS zo 17. mája 1977 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu – spoločný systém dane z pridanej hodnoty: jednotný základ jej stanovenia (Ú. v. ES L 145, s. 1; Mim. vyd. 09/001, s. 23) – Oslobodenie od DPH – Pojem poskytovania služieb súvisiacich s nehnuteľnosťami – Prenájom a postúpenie práva na rybolov za úhradu

Výrok rozsudku

Článok 13 B písm. b) šiestej smernice Rady 77/388/EHS zo 17. mája 1977 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu – spoločný systém dane z pridanej hodnoty: jednotný základ jej stanovenia sa má vykladať v tom zmysle, že poskytnutie práva vykonávať rybolov za úhradu, na základe nájomnej zmluvy uzavretej na obdobie desať rokov, vlastníkom vodnej plochy, pre ktorú bolo toto právo poskytnuté, ako aj majiteľom práva rybolovu vo vodnej ploche, ktorá je verejným majetkom, nepredstavuje prenajímanie nehnuteľností, keďže v rámci tohto poskytnutia práva nebolo poskytnuté právo užívať predmetnú nehnuteľnosť a vylúčiť z užívania takéhoto práva akúkoľvek inú osobu.


(1)  Ú. v. EÚ C 326, 30.12.2006.


26.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/12


Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) zo 6. decembra 2007 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hof van beroep te Antwerpen – Belgicko) – BVBA Van Landeghem/Belgicko

(Vec C-486/06) (1)

(Spoločný colný sadzobník - Kombinovaná nomenklatúra - Colné zaradenie - Položky 8703 a 8704 - Motorové vozidlo typu „pick-up“)

(2008/C 22/22)

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Hof van beroep te Antwerpen

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: BVBA Van Landeghem

Žalovaný: Belgicko

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Hof van beroep te Antwerpen – Výklad nariadenia Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (Ú. v. ES L 256, s. 1; Mim. vyd. 02/002, s. 382) – Podpoložky 8703 a 8704 – Zaradenie motorového vozidla typu „pick-up“ skladajúceho sa z uzatvorenej kabíny, ktorá slúži ako priestor pre pasažierov a z nákladného priestoru, ktorý nepresahuje výšku 50 cm, ktoré má luxusné vnútorné vybavenie, brzdný systém ABS, benzínový motor s obsahom valcov od 4 do 8 litrov, náhon na všetky štyri kolesá a disky ako na luxusných športových automobiloch

Výrok rozsudku

Pikapy, také ako sú opísané vo veci samej, ktoré sa skladajú na jednej strane z uzatvorenej kabíny, ktorá slúži ako priestor pre pasažierov, v ktorej sa za sedadlom alebo lavicou pre vodiča nachádzajú sklápacie alebo odnímateľné sedadlá s trojbodovými bezpečnostnými pásmi, a na druhej strane z nákladného priestoru, ktorý nepresahuje výšku 50 cm, otvára sa len vzadu a nemá zariadenia na upevnenie nákladu, a tieto vozidlá majú veľmi luxusné vnútorné vybavenie s množstvom voliteľných možností (najmä elektricky nastaviteľné kožené sedadlá, elektricky nastaviteľné spätné zrkadlá, elektricky ovládané okná, ako aj zabudované stereo s CD-prehrávačom) a sú vybavené antiblokovacím brzdným systémom (ABS), benzínovým motorom s obsahom valcov od 4 do 8 litrov s automatickou prevodovkou a veľmi vysokou spotrebou benzínu, náhonom na všetky štyri kolesá, ako aj luxusnými (športovými) diskami, majú byť zaradené na základe ich všeobecného aspektu a súhrnu ich charakteristických vlastností do položky 8703 kombinovanej nomenklatúry, ktorá tvorí prílohu 1 nariadenia Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku, zmeneného a doplneného prílohami nariadení Komisie (ES) č. 3115/94 z 20. decembra 1994, (ES) č. 3009/95 z 22. decembra 1995 a (ES) č. 1734/96 z 9. septembra 1996.


(1)  Ú. v. EÚ C 20, 27.1.2007.


26.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/12


Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) z 29. novembra 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Maltská republika

(Vec C-508/06) (1)

(Nesplnenie povinnosti členským štátom - Smernica 96/59/ES - Článok 11 - Správa odpadov - Zneškodnenie polychlórovaných bifenylov a polychlórovaných terfenylov - Neoznámenie požadovaných plánov a projektov)

(2008/C 22/23)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: M. Konstantinidis a D. Lawunmi, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Maltská republika (v zastúpení: S. Camilleri a L. Farrugia, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Nesplnenie povinnosti členským štátom – Článok 11 smernice Rady 96/59/ES zo 16. septembra 1996 o zneškodnení polychlórovaných bifenylov a polychlórovaných terfenylov (PCB/PCT) (Ú. v. ES L 243, s. 31; Mim. vyd. 15/003, s. 75) – Nepripravenie a neoznámenie Komisii v stanovenej lehote plánov, projektov a zoznamov určených smernicou

Výrok rozsudku

1.

Maltská republika si tým, že neoznámila plány a projekty uvedené v článku 11 smernice o zneškodnení polychlórovaných bifenylov a polychlórovaných terfenylov (PCB/PCT), porušila svoje povinnosti, ktoré jej vyplývajú z tohto článku 11 v spojení s článkom 54 Aktu o podmienkach pristúpenia Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky a o úpravách zmlúv, na ktorých je založená Európska únia.

2.

Maltská republika je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 56, 10.3.2007.


26.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/13


Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) zo 6. decembra 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Ferriere Nord SpA

(Vec C-516/06 P) (1)

(Odvolanie - Hospodárska súťaž - Rozhodnutie Komisie - Pokuta - Výkon - Nariadenie (EHS) č. 2988/74 - Premlčanie - Akt spôsobujúci ujmu - Neprípustnosť)

(2008/C 22/24)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Odvolateľka: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: V. Di Bucci a F. Amato, splnomocnení zástupcovia)

Ďalší účastník konania: Ferriere Nord SpA (W. Viscardini a G. Donà, avvocati)

Predmet veci

Odvolanie podané proti rozsudku Súdu prvého stupňa (prvá komora) z 27. septembra 2007, Ferriere Nord/Komisia (T-153/04), ktorým boli zrušené rozhodnutia Komisie oznámené listom z 5. februára 2004 a faxom z 13. apríla 2004, týkajúce sa nevyrovnaného zostatku pokuty uloženej spoločnosti Ferriere Nord SpA rozhodnutím Komisie 89/515/EHS z 2. augusta 1989 týkajúcim sa postupu uplatňovania článku 85 Zmluvy EHS (vec IV/31.553 – betonárska oceľová výstuž)

Výrok rozsudku

1.

Rozsudok Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev z 27. septembra 2006, Ferriere Nord/Komisia (T-153/04), sa zrušuje.

2.

Žaloba o neplatnosť, ktorú podal Ferriere Nord SpA proti rozhodnutiam Komisie Európskych spoločenstiev, oznámeným listom z 5. februára 2004 a faxom z 13. apríla 2004 a týkajúcim sa nevyrovnaného zostatku pokuty uloženej spoločnosti Ferriere Nord SpA rozhodnutím Komisie 89/515/EHS z 2. augusta 1989 týkajúcim sa postupu uplatňovania článku 85 Zmluvy EHS (vec IV/31.553 – betonárska oceľová výstuž), je neprípustná.

3.

Ferriere Nord SpA je povinný nahradiť trovy konania na obidvoch stupňoch.


(1)  Ú. v. EÚ C 42, 24.2.2007.


26.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/13


Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 29. novembra 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Španielske kráľovstvo

(Vec C-6/07) (1)

(Nesplnenie povinnosti členským štátom - Smernica 2002/74/ES - Ochrana pracovníkov - Platobná neschopnosť zamestnávateľa)

(2008/C 22/25)

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: J. Enegren a R. Vidal Puig, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaný: Španielske kráľovstvo (v zastúpení: F. Díez Moreno, splnomocnený zástupca)

Predmet veci

Nesplnenie povinnosti členským štátom – Neprebratie v stanovenej lehote ustanovení nevyhnutných na dosiahnutie súladu so smernicou č. 2002/74/ES Európskeho parlamentu a Rady z 23. septembra 2002, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 80/987/EHS o aproximácii právnych predpisov členských štátov vzťahujúcich sa na ochranu zamestnancov v prípade platobnej neschopnosti ich zamestnávateľa (Ú. v. ES L 270, s. 10; Mim. vyd. 05/004, s. 261)

Výrok rozsudku

1.

Španielske kráľovstvo si tým, že neprijalo v stanovenej lehote všetky zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu so smernicou č. 2002/74/ES Európskeho parlamentu a Rady z 23. septembra 2002, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 80/987/EHS o aproximácii právnych predpisov členských štátov vzťahujúcich sa na ochranu zamestnancov v prípade platobnej neschopnosti ich zamestnávateľa, nesplnilo povinnosti, ktoré mu vyplývajú z tejto smernice.

2.

Španielske kráľovstvo je povinné nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 56, 10.3.2007.


26.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/14


Rozsudok Súdneho dvora (siedma komora) z 29. novembra 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Luxemburské veľkovojvodstvo

(Vec C-34/07) (1)

(Nesplnenie povinnosti členským štátom - Smernica 2003/109/ES - Štátni príslušníci tretích krajín, ktoré sú osobami s dlhodobým pobytom - Neprebratie v stanovenej lehote)

(2008/C 22/26)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: M. Condou-Durande, splnomocnený zástupca)

Žalovaný: Luxemburské veľkovojvodstvo (v zastúpení: C. Schiltz, splnomocnený zástupca)

Predmet veci

Nesplnenie povinnosti členským štátom – Neprijatie v stanovenej lehote ustanovení nevyhnutných na dosiahnutie súladu so smernicou Rady 2003/109/ES z 25. novembra 2003 o právnom postavení štátnych príslušníkov tretích krajín, ktoré sú osobami s dlhodobým pobytom (Ú. v. ES L 16, s. 44; Mim. vyd. 19/006, s. 272)

Výrok rozsudku

1.

Luxemburské veľkovojvodstvo si tým, že neprijalo všetky zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu so smernicou Rady 2003/109/ES z 25. novembra 2003 o právnom postavení štátnych príslušníkov tretích krajín, ktoré sú osobami s dlhodobým pobytom, nesplnilo povinnosti, ktoré mu vyplývajú z tejto smernice.

2.

Luxemburské veľkovojvodstvo je povinné nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 69, 24.3.2007.


26.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/14


Rozsudok Súdneho dvora (siedma komora) zo 6. decembra 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Luxemburské veľkovojvodstvo

(Vec C-57/07) (1)

(Nesplnenie povinnosti členským štátom - Smernica 2003/86/ES - Právo na zlúčenie rodiny - Neprebratie v stanovenej lehote)

(2008/C 22/27)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: M. Condou-Durande, splnomocnený zástupca)

Žalovaný: Luxemburské veľkovojvodstvo (v zastúpení: C. Schiltz, splnomocnený zástupca)

Predmet veci

Nesplnenie povinnosti členským štátom – Neprebratie ustanovení potrebných na dosiahnutie súladu so smernicou Rady 2003/86/ES z 22. septembra 2003 o práve na zlúčenie rodiny (Ú. v. EÚ L 251, s. 12; Mim. vyd. 19/006, s. 224) v stanovenej lehote

Výrok rozsudku

1.

Luxemburské veľkovojvodstvo si tým, že v stanovenej lehote neprijalo zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu so smernicou Rady 2003/86/ES z 22. septembra 2003 o práve na zlúčenie rodiny, nesplnilo povinnosti, ktoré mu vyplývajú z tejto smernice.

2.

Luxemburské veľkovojvodstvo je povinné nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 95, 28.4.2007.


26.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/15


Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 29. novembra 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Francúzska republika

(Vec C-67/07) (1)

(Nesplnenie povinnosti členským štátom - Smernica 2004/24/ES - Tradičné rastlinné lieky - Zákonník Spoločenstva - Neprebratie v stanovenej lehote)

(2008/C 22/28)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: B. Stromsky, splnomocnený zástupca)

Žalovaná: Francúzska republika (v zastúpení: G. de Bergues a R. Loosli-Surrans, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Nesplnenie povinnosti členským štátom – Neprijatie v stanovenej lehote ustanovení nevyhnutých na dosiahnutie súladu so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2004/24/ES z 31. marca 2004, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2001/83/ES ustanovujúca zákonník spoločenstva o liekoch na humánne použitie o tradičné rastlinné lieky (Ú. v. EÚ L 136, s. 85; Mim. vyd. 13/034, s. 313)

Výrok rozsudku

1.

Francúzska republika si tým, že neprijala, v stanovenej lehote, zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2004/24/ES z 31. marca 2004, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2001/83/ES ustanovujúca zákonník spoločenstva o liekoch na humánne použitie o tradičné rastlinné lieky, nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z článku 2 tejto smernice.

2.

Francúzska republika je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 95, 28.4.2007.


26.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/15


Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 29. novembra 2007 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Högsta domstolen – Švédsko) – Kerstin Sundelind Lopez/Miguel Enrique Lopez Lizazo

(Vec C-68/07) (1)

(Nariadenie (ES) č. 2201/2003 - Články 3, 6 a 7 - Súdna právomoc - Uznávanie a výkon rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností - Právomoc v rozvodových veciach - Žalovaný, ktorý je štátnym príslušníkom a rezidentom tretej krajiny - Vnútroštátne pravidlá o právomoci stanovené pre for exorbitant)

(2008/C 22/29)

Jazyk konania: švédčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Högsta domstolen

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Kerstin Sundelind Lopez

Žalovaný: Miguel Enrique Lopez Lizazo

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Högsta domstolen – Výklad článkov 3, 6 a 7 nariadenia Rady (ES) č. 2201/2003 z 27. novembra 2003 o súdnej právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1347/2000 (Ú. v. EÚ L 338, s. 1; Mim. vyd. 19/006, s. 243) – Právomoc v rozvodových veciach, ak žalovaný nemá bydlisko na území členského štátu a ani nie je občanom členského štátu

Výrok rozsudku

Články 6 a 7 nariadenia Rady (ES) č. 2201/2003 z 27. novembra 2003 o súdnej právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1347/2000, zmeneného a doplneného nariadením Rady (ES) č. 2116/2004 z 2. decembra 2004 pokiaľ ide o zmluvy so Svätou stolicou, sa majú vykladať v tom zmysle, že ak v rámci rozvodového konania nemá odporca svoj obvyklý pobyt v členskom štáte a nie je štátnym príslušníkom členského štátu, nemôžu súdy členského štátu založiť svoju právomoc rozhodnúť v tomto konaní na svojom vnútroštátnom práve, ak podľa článku 3 tohto nariadenia majú právomoc súdy iného členského štátu.


(1)  Ú. v. EÚ C 82, 14.4.2007.


26.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/16


Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) zo 6. decembra 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Francúzska republika

(Vec C-106/07) (1)

(Nesplnenie povinnosti členským štátom - Smernica 2000/59/ES - Prístavné zberné zariadenia na lodný odpad a zvyšky nákladu - Neschválenie a nevykonávanie plánov zberu a spracovávania odpadu vo všetkých prístavoch)

(2008/C 22/30)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: A. Bordes a K. Simonsson, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Francúzska republika (v zastúpení: G. de Bergues a A. Hare, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Nesplnenie povinnosti členským štátom – Neprijatie opatrení potrebných na dosiahnutie súladu so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2000/59/ES z 27. novembra 2000 o prístavných zberných zariadeniach na lodný odpad a zvyšky nákladu (Ú. v. ES L 332, s. 81; Mim. vyd. 07/005, s. 358) v stanovenej lehote

Výrok rozsudku

1.

Francúzska republika si tým, že v stanovenej lehote neschválila a nevykonávala plány zberu a spracovávania odpadu vo všetkých svojich prístavoch, nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z článku 5 ods. 1 a článku 16 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/59/ES z 27. novembra 2000 o prístavných zberných zariadeniach na lodný odpad a zvyšky nákladu.

2.

Francúzska republika je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 95, 28.4.2007.


26.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/16


Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 29. novembra 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Talianska republika

(Vec C-112/07) (1)

(Nesplnenie povinnosti členským štátom - Smernica 2004/80/ES - Justičná a policajná spolupráca v trestnej oblasti - Odškodňovanie obetí trestných činov - Neprebratie v stanovenej lehote)

(2008/C 22/31)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: M. Condou-Durande a E. Persio, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Talianska republika (v zastúpení: I. Braguglia, splnomocnený zástupca, D. Del Gaizo, advokát)

Predmet veci

Nesplnenie povinnosti členským štátom – Neprijatie v stanovenej lehote ustanovení nevyhnutných na dosiahnutie súladu so smernicou Rady 2004/80/ES z 29. apríla 2004 o odškodňovaní obetí trestných činov (Ú. v. EÚ L 261, s. 15; Mim. vyd. 19/007 s. 65)

Výrok rozsudku

1.

Talianska republika si tým, že neprijala všetky zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu so smernicou Rady 2004/80/ES z 29. apríla 2004 o odškodňovaní obetí trestných činov nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z tejto smernice.

2.

Talianska republika je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 117, 26.5.2007.


26.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/17


Rozsudok Súdneho dvora (siedma komora) zo 6. decembra 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Švédske kráľovstvo

(Vec C-258/07) (1)

(Nesplnenie povinnosti členským štátom - Smernica 2004/18/ES - Postup zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby - Neprebratie v stanovenej lehote)

(2008/C 22/32)

Jazyk konania: švédčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: D. Kukovec a K. Nyberg, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaný: Švédske kráľovstvo (v zastúpení: A. Falk, splnomocnený zástupca)

Predmet veci

Nesplnenie povinnosti členským štátom – Neprijatie v stanovenej lehote ustanovení potrebných na dosiahnutie súladu so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby (Ú. v. EÚ L 134, s. 114; Mim. vyd. 06/007, s. 132)

Výrok rozsudku

1.

Švédske kráľovstvo si tým, že v stanovenej lehote neprijalo všetky zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby, nesplnilo povinnosti, ktoré mu vyplývajú z tejto smernice.

2.

Švédske kráľovstvo je povinné nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 183, 4.8.2007.


26.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/17


Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 29. novembra 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Luxemburské veľkovojvodstvo

(Vec C-263/07) (1)

(Nesplnenie povinnosti členským štátom - Nesprávne prebratie - Smernica 96/61/ES - Článok 9 ods. 4 - Článok 13 ods. 1 - Príloha I - Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia - Pojem „najlepšie dostupné techniky“ a „pravidelné prehodnocovanie podmienok povolenia“)

(2008/C 22/33)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: A. Alcover San Pedro a J.-B. Laignelot, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaný: Luxemburské veľkovojvodstvo (v zastúpení: C. Schiltz, splnomocnený zástupca)

Predmet veci

Nesplnenie povinnosti členským štátom – Nesprávne prebratie článku 9 ods. 4 a článku 13 ods. 1, ako aj prílohy I smernice 96/61/ES Rady z 24. septembra 1996 o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia (Ú. v. ES L 257, s. 26; Mim. vyd. 15/003, s. 80)

Výrok rozsudku

1.

Luxemburské veľkovojvodstvo si tým, že správne neprebralo článok 9 ods. 4 a článok 13 ods. 1, ako aj prílohu I smernice 96/61/ES Rady z 24. septembra 1996 o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia, nesplnilo povinnosti, ktoré mu vyplývajú z tejto smernice.

2.

Luxemburské veľkovojvodstvo je povinné nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 211, 8.9.2007.


26.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/18


Uznesenie Súdneho dvora zo 4. októbra 2007 – Fínska republika/Komisia Európskych spoločenstiev

(Vec C-457/06 P) (1)

(Odvolanie - Žaloba o neplatnosť - Neprípustnosť - Akt bez záväzných právnych účinkov - Vlastné zdroje Európskych spoločenstiev - Konanie o porušení - Článok 11 nariadenia (ES, Euratom) č. 1150/2000 - Úroky z omeškania - Rokovania o dohode o podmienenej platbe - Zamietajúci list)

(2008/C 22/34)

Jazyk konania: fínčina

Účastníci konania

Odvolateľka: Fínska republika (v zastúpení: E. Bygglin, splnomocnený zástupca)

Ďalší účastník konania: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: G. Wilms a P. Aalto, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Odvolanie podané proti uzneseniu Súdu prvého stupňa (štvrtá komora) z 5. septembra 2006, Fínsko/Komisia (T-350/05), ktorým Súd prvého stupňa zamietol ako neprípustnú žalobu, ktorej predmetom bol návrh na zrušenie rozhodnutia Komisie z 8. júla 2005, ktoré odmieta začať s Fínskou republikou rokovania o možnosti zaplatiť predbežne clá na obranný materiál vyžadované Komisiou v rámci konania o nesplnenie povinnosti – Akt, ktorý možno napadnúť žalobou

Výrok uznesenia

1.

Odvolanie sa zamieta.

2.

Fínska republika je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 326, 30.12.2006.


26.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/18


Uznesenie Súdneho dvora z 25. októbra 2007 – Bart Nijs/Dvor audítorov Európskych spoločenstiev

(Vec C-495/06 P) (1)

(Odvolanie - Povýšenie - Povyšovanie za rok 2003 - Hodnotenie služobného postupu - Rozhodnutie o konečnom vypracovaní hodnotenia - Rozhodnutie o povýšení iného úradníka do triedy prekladateľ revízor - Návrh na náhradu škody - Odvolanie z časti zjavne neprípustné a z časti zjavne nedôvodné)

(2008/C 22/35)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Odvolateľ: Bart Nijs (v zastúpení: F. Rollinger, advokát)

Ďalší účastník konania: Dvor audítorov Európskych spoločenstiev (v zastúpení: T. Kennedy, splnomocnený zástupca)

Predmet veci

Podanie proti rozsudku Súdu prvého stupňa (druhá komora) z 3. októbra 2006, Nijs/Dvor audítorov (T-171/05), ktorým Súd prvého stupňa zamietol – pokiaľ žaloba uvádzala iné dôvody ako neexistenciu odôvodnenia – žalobu, ktorej predmetom je na jednej strane zrušenie rozhodnutia o konečnom vypracovaní hodnotenia služobného postupu žalobcu za povyšovanie za rok 2003, rozhodnutia o pridelení bodov za zásluhy žalobcu za povyšovanie za rok 2003 a rozhodnutie o nepovýšení za rok 2004, ako aj rozhodnutia o zamietnutí sťažnosti podanej proti týmto rozhodnutiam a na druhej strane návrh na náhradu škody

Výrok uznesenia

1.

Odvolanie sa zamieta.

2.

Pán Nijs je povinný nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 42, 24.2.2007.


26.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/19


Uznesenie Súdneho dvora z 8. novembra 2007 – Belgické kráľovstvo/Komisia Európskych spoločenstiev

(Vec C-242/07 P) (1)

(Odvolanie - Lehota pre podanie žaloby - Článok 43 ods. 6 Rokovacieho poriadku Súdu prvého stupňa - Originál žaloby podaný po uplynutí lehoty - Neprípustnosť - Pojem „ospravedlniteľný omyl“ - Pojem „vyššia moc“)

(2008/C 22/36)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Odvolateľ: Belgické kráľovstvo (v zastúpení: L. Van den Broeck, splnomocnený zástupca, J.-P. Buyle a C. Steyaert, advokáti)

Ďalší účastník konania: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: L. Flynn a A. Steiblytė, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Odvolanie proti uzneseniu Súdu prvého stupňa (štvrtá komora) z 15. marca 2007, Belgicko/Komisia (T-5/07), ktorým Súd prvého stupňa zamietol ako neprípustnú, z dôvodu márneho uplynutia lehoty, žalobu podanú žalobcom o zrušenie rozhodnutia Komisie z 18. októbra 2006, ktorým sa zamietla náhrada sumy, ktorú zaplatil, ako istiny a úrokov z pohľadávok Európskeho sociálneho fondu – Lehota na podanie žaloby a na predloženie originálu, ktorý už bol zaslaný faxom – Pojem vyššej moci a ospravedlniteľného omylu

Výrok uznesenia

1.

Odvolanie sa zamieta.

2.

Belgické kráľovstvo je povinné nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 170, 21.7.2007.


26.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/19


Odvolanie podané 13. decembra 2006: Carlos Correia de Matos proti uzneseniu Súdu prvého stupňa (prvá komora) z 27. septembra 2006 vo veci T-440/05, Carlos Correia de Matos/Európsky parlament

(Vec C-502/06 P)

(2008/C 22/37)

Jazyk konania: portugalčina

Účastníci konania

Odvolateľ: Carlos Correia de Matos

Ďalší účastník konania: Európsky parlament

Uznesením z 21. novembra 2007 Súdny dvor (ôsma komora) rozhodol, že odvolanie je neprípustné.


26.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/19


Odvolanie podané 24. septembra 2007: Komisia Európskych spoločenstiev proti rozsudku Súdu prvého stupňa (štvrtá rozšírená komora) z 11. júla 2007 vo veci T-351/03, Schneider Electric SA/Komisia

(Vec C-440/07 P)

(2008/C 22/38)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Odvolateľka: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: M. Petite a F. Arbault, splnomocnení zástupcovia)

Ďalší účastníci konania: Schneider Electric SA, Spolková republika Nemecko, Francúzska republika

Návrhy odvolateľky

zrušiť rozsudok Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev z 11. júla 2007 vo veci T-351/03, Schneider Electric SA/Komisia,

uložiť Schneider Electric SA povinnosť nahradiť všetky trovy konania Komisie.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Odvolateľka, ktorá na úvod pripomína, že na vznik mimozmluvnej zodpovednosti Spoločenstva sú potrebné tri kumulatívne podmienky, a to existencia protiprávneho úkonu, skutočnej a určitej škody a priamej príčinnej súvislosti medzi protiprávnym úkonom a škodou, uvádza na podporu svojho odvolania sedem odvolacích dôvodov.

Svojim prvým odvolacím dôvodom Komisia uvádza, že na jednej strane konštatovaním, že „opomenula“ formulovať výhradu spojenia postojov Schneider a Legrand v oznámení o výhradách z 3. augusta 2001 a na druhej strane, že táto formulácia nepredstavovala „žiadny osobitný technický problém“, Súd prvého stupňa porušil právne účinky právoplatne rozsúdenej veci, dospel k materiálne nepresným zisteniam, skreslil dôkazy predložené na posúdenie a nesplnil si povinnosť odôvodniť svoje rozsudky.

Svojim druhým odvolacím dôvodom Komisia tvrdí, že Súd prvého stupňa nesprávne posúdil skutočnosti, dospel k nesprávnemu právnemu posúdeniu a nesplnil si svoju povinnosť odôvodnenia, keď rozhodol, že procesná chyba konštatovaná v rozsudku z 22. októbra 2002, Schneider Electric/Komisia (T-310/01) predstavuje „dostatočne charakterizované“ porušenie právneho pravidla, ktoré priznáva práva jednotlivcom.

Svojim tretím odvolacím dôvodom Komisia uvádza, že Súd prvého stupňa vykonal nesprávne materiálne zistenia, skreslil dôkazy, nesprávne posúdil dotknuté skutočnosti a dospel k nesprávnemu právnemu posúdeniu, keď rozhodol, že existuje „dostatočne priama príčinná súvislosť“ medzi protiprávnym úkonom a druhou zistenou škodou, a to predvídané uzavretie rokovaní Schneider s Wendel-KKR o cene za predaj Legrand SA.

Svojim štvrtým odvolacím dôvodom Komisia poukazuje na porušenie zo strany Súdu prvého stupňa povinnosti odôvodnenia, ktorá vyplýva z dôvodu rozporu dôvodov jeho úvah týkajúcich sa príčinnej súvislosti existujúcej medzi protiprávnym úkonom a rôznymi zistenými škodami.

Vo svojom piatom odvolacom dôvode Komisia uvádza, že Súd prvého stupňa vykonal materiálne nesprávne skutkové zistenia, skreslil dôkazy a dospel k nesprávnemu právnemu posúdeniu, keď rozhodol, že Schneider sa podieľal na celej identifikovanej škode. Tento podnik si totiž vo viacerých ohľadoch nesplnil svoju povinnosť rozumnej starostlivosti na to, aby sa vyhol škode alebo obmedzil jej rozsah, najmä tým, že nepodal návrh na vydanie predbežného opatrenia vzhľadom na povinnosť predaja Legrand, o ktorom tvrdí, že bol jeho predmetom a tým, že nezvolil predaj tohto podniku k dátumu, keď nepodliehal žiadnej povinnosti v tomto zmysle.

Svojim šiestym odvolacím dôvodom Komisia vytýka Súdu prvého stupňa, že konal ultra petita, porušil pravidlá týkajúce sa dôkazného bremena a porušil práva na obranu identifikovaním škody, ktorá nebola vznesená podnikom v postavení žalobcu.

Nakoniec svojim siedmym a posledným odvolacím dôvodom Komisia uvádza, že Súd prvého stupňa dospel k nesprávnemu právnemu posúdeniu, keď priznal Schneider kompenzačné úroky od vzniku druhej škody, a to od 10. decembra 2002.


26.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/20


Odvolanie podané 28. septembra 2007: Clara Centeno Mediavilla, Delphine Fumey, Eva Gerhards, Iona M. S. Hamilton, Raymond Hill, Jean Huby, Patrick Klein, Domenico Lombardi, Thomas Millar, Miltiadis Moraitis, Ansa Norman Palmer, Nicola Robinson, François-Xavier Rouxel, Marta Silva Mendes, Peter van den Hul, Fritz Von Nordheim Nielsen, Michaël Zouridakis proti rozsudku Súdu prvého stupňa (štvrtá rozšírená komora) z 11. júla 2007 vo veci T-58/05, Centeno Mediavilla a i./Komisia Európskych spoločenstiev

(Vec C-443/07 P)

(2008/C 22/39)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Odvolatelia: Isabel Clara Centeno Mediavilla, Delphine Fumey, Eva Gerhards, Iona M. S. Hamilton, Raymond Hill, Jean Huby, Patrick Klein, Domenico Lombardi, Thomas Millar, Miltiadis Moraitis, Ansa Norman Palmer, Nicola Robinson, François-Xavier Rouxel, Marta Silva Mendes, Peter van den Hul, Fritz Von Nordheim Nielsen, Michaël Zouridakis (v zastúpení: G. Vandersanden a L. Levi, advokáti)

Ďalší účastníci konania: Komisia Európskych spoločenstiev, Rada Európskej únie

Návrhy odvolateľov

zrušiť rozsudok Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev z 11. júla 2007 vo veci T-58/05,

v dôsledku toho priznať odvolateľom nároky uplatnené v prvostupňovom konaní a preto:

zrušiť zaradenie do platovej triedy priznané odvolateľom v rozhodnutiach týkajúcich sa ich prijatia do zamestnania, keďže toto zaradenie je založené na základe článku 12 ods. 3 prílohy XIII nového služobného poriadku,

obnoviť služobný postup odvolateľov (vrátane započítania ich skúsenosti do takto upravenej platovej triedy, ich práv na postup a na dôchodok), vychádzajúc z platobnej triedy, do ktorej mali byť zaradení na základe oznámenia o výberovom konaní, v nadväznosti na ktoré boli umiestnení na zoznam vhodných uchádzačov, teda do platovej triedy uvedenej v tomto oznámení o výberovom konaní, respektíve do platovej triedy podľa zaradenia na základe nového služobného poriadku zodpovedajúcej ekvivalentu uvedenej platovej triedy (a primeraného platového stupňa v súlade s pravidlami uplatniteľnými pred 1. májom 2004), a to odo dňa prijatia rozhodnutia o ich vymenovaní,

priznať odvolateľom úroky z omeškania podľa sadzby stanovenej Európskou centrálnou bankou z celkovej čiastky zodpovedajúcej rozdielu medzi platom zodpovedajúcim ich zaradeniu uvedenému v rozhodnutí o vymenovaní a platom, na ktorý mali mať právo až do doby, keď bude vydané rozhodnutie o ich správnom zaradení do platovej triedy,

uložiť žalovanej povinnosť nahradiť všetky trovy konania v prvom stupni a trovy odvolacieho konania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Odvolatelia po tom, čo na úvod uviedli, že Súd prvého stupňa v napadnutom rozsudku zaobchádzal s odvolateľmi globálnym spôsobom bez toho, aby prihliadol na osobitnú situáciu každého z nich a že vychádzal z požiadavky, ktorú popierajú a podľa ktorej zákonnosť ich zaradenia do platovej triedy môže byť posúdená až odo dňa ich vymenovania, uvádzajú dva odvolacie dôvody na podporu svojho odvolania.

Svojim prvým odvolacím dôvodom títo účastníci konania vytýkajú Súdu prvého stupňa, že neoprávnene dospel k záveru o zákonnosti článku 12 ods. 3 prílohy XIII služobného poriadku zamestnancov. V tejto súvislosti v prvom rade poukazujú na porušenie článku 10 starého služobného poriadku Súdom prvého stupňa, keďže tento súd prispôsobil nahradenie platových tried v predmetnej veci „presnému“ upraveniu prechodných ustanovení smerom k novej štruktúre služobného postupu, pričom odôvodnil neexistenciu novej porady s výborom pre služobný poriadok, zatiaľ čo dôsledky, najmä finančné, tohto nahradenia platových tried na situáciu dotknutých osôb sú významné a značne odôvodňujú poradu s týmto výborom.

Na podporu toho istého odvolacieho dôvodu odvolatelia v druhom rade poukazujú na porušenie zásady nadobudnutých práv. V rozpore s tým, čo rozhodol Súd prvého stupňa, relevantná otázka v predmetnej veci sa netýkala existencie nadobudnutého práva na vymenovanie, ale nadobudnutého práva na zaradenie do platovej triedy v prípade vymenovania. Ak teda nie je spochybnené, že oznámenie o výberovom konaní a zápis do zoznamu vhodných uchádzačov neotvárajú právo na prijatie do zamestnania, toto oznámenie a tento zápis napriek tomu zakladajú právo pre účastníkov výberového konania a a fortiori pre tých, ktorí sú zapísaní na zozname úspešných uchádzačov, na to, aby sa s nimi zaobchádzalo v súlade s oznámením o výberovom konaní. Toto právo zakladá protihodnotu povinnosti menovacieho orgánu dodržiavať rámec, ktorý si stanovil v oznámení o výberovom konaní a ktorý zodpovedá požiadavkám pracovných miest, ktoré sa majú obsadiť a záujmu služby.

Odvolatelia v treťom rade tvrdia, že Súd prvého stupňa porušil zásadu rovnosti zaobchádzania tým, že rozlišoval medzi úspešnými uchádzačmi výberového konania vymenovanými pred 1. májom 2004 a tými, ktorí boli vymenovaní po tomto dátume, pretože v každom prípade hypotetický charakter vymenovania úspešných uchádzačov výberového konania nezasahuje do ich práva vychádzať pri účinnom prijímaní do zamestnania z kritérií zaradenia stanovených v oznámení o výberovom konaní a uplatniteľných z tohto dôvodu na prijímanie do zamestnania všetkých úspešných uchádzačov tohto výberového konania. Súd prvého stupňa navyše nijako nepreskúmal prípadné odôvodnenie rozdielu zaobchádzania medzi dvoma kategóriami dotknutých zamestnancov.

V štvrtom rade odvolatelia poukazujú na porušenie zásady legitímnej dôvery, ako aj na skreslenie dôkazov Súdom prvého stupňa. Spis predložený tomuto súdu totiž obsahuje mnohé prvky spôsobilé uznať tézu, podľa ktorej títo účastníci konania účinne dostali presné záruky týkajúce sa ich prijatia do zamestnania v platovej triede uvedenej v oznámení o výberovom konaní.

V piatom a šiestom rade odvolatelia nakoniec vytýkajú Súdu prvého stupňa, že opomenul rozsah článkov 5, 7 a 31 služobného poriadku a že v tejto súvislosti si tiež nesplnil povinnosť odôvodnenia, ktorá je uložená súdu Spoločenstva.

Svojim druhým odvolacím dôvodom odvolatelia okrem iného spochybňujú napadnutý rozsudok v časti, v ktorej zamietol žaloby podané proti rozhodnutiam týkajúcim sa vymenovania uvedených účastníkov konania z dôvodu, že ak aj žalovaná nesplnila svoju povinnosť o predbežnom informovaní, tento nedostatok nemôže sám osebe spôsobiť nezákonnosť napadnutých rozhodnutí. V tejto súvislosti poukazujú na súčasné porušenie zásad riadnej správy vecí verejných, starostlivosti, transparentnosti, legitímnej dôvery, dobrej viery, rovnosti zaobchádzania a rovnocennosti medzi zamestnaním a platovou triedou.


26.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/21


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Conseil d'État (Belgicko) 24. októbra 2007 – Association générale de l'industrie du médicament ASBL, Bayer SA, Servier Benelux SA, Janssen Cilag SA, Pfizer SA/Belgické kráľovstvo – Vedľajší účastník konania: Sanofi-Aventis Belgium SA

(Vec C-471/07)

(2008/C 22/40)

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Conseil d'État

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobcovia: Association générale de l'industrie du médicament ASBL, Bayer SA, Servier Benelux SA, Janssen Cilag SA, Pfizer SA

Žalovaný: Belgické kráľovstvo

Prejudiciálne otázky

1.

Má sa pojmom preskúmanie makroekonomických podmienok uvedeným v článku 4 ods. 1 smernice Rady 89/105/EHS z 21. decembra 1988 o transparentnosti opatrení upravujúcich stanovovanie cien humánnych liekov a ich zaraďovanie do vnútroštátnych systémov zdravotného poistenia (1) rozumieť len preskúmanie kontroly výdavkov verejného zdravotníctva alebo sa má okrem toho vzťahovať aj na ďalšie makroekonomické podmienky, hlavne podmienky v odvetví farmaceutického priemyslu, ktorého produkty môžu podliehať všeobecnému zmrazeniu cien?

2.

Môže byť pojem preskúmanie makroekonomických podmienok uvedený v článku 4 ods. 1 už citovanej smernice Rady 89/105/EHS z 21. decembra 1988 založený na jednej alebo viacerých všeobecných tendenciách, ako je napríklad zaistenie vyrovnanosti zdravotnej starostlivosti, alebo musí byť založený na presnejších kritériách?


(1)  Ú. v. ES L 40, s. 8; Mim. vyd. 05/001, s. 345.


26.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/22


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Conseil d'État (Belgicko) 24. októbra 2007 – Association générale de l'industrie du médicament ASBL, Bayer SA, Pfizer SA, Servier Benelux SA, Sanofi-Aventis Belgium SA/Belgické kráľovstvo

(Vec C-472/07)

(2008/C 22/41)

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Conseil d'État

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobcovia: Association générale de l'industrie du médicament ASBL, Bayer SA, Pfizer SA, Servier Benelux SA, Sanofi-Aventis Belgium SA

Žalovaný: Belgické kráľovstvo

Prejudiciálne otázky

1.

Vzhľadom na to, že lehota na prebratie smernice Rady z 21. decembra 1988 o transparentnosti opatrení upravujúcich stanovovanie cien humánnych liekov a ich zaraďovanie do vnútroštátnych systémov zdravotného poistenia (89/105/EHS) (1) uplynula dňom 31. decembra 1989, má sa článok 4 ods. 1 tejto smernice považovať za priamo uplatniteľný vo vnútroštátnych právnych poriadkoch členských štátov?

2.

Môže sa článok 4 ods. 1 smernice 89/105/EHS z 21. decembra 1988 vykladať v zmysle, že po prerušení na 18 mesiacov, opätovné obnovenie na jeden rok všeobecného zmrazenia cien hradených liekov, ktoré trvalo 8 rokov, oslobodzuje členský štát od toho, aby počas vyššie uvedeného obnovenia preskúmal makroekonomické podmienky, ktoré sú ovplyvnené týmto zmrazením?

3.

Má sa pojmom preskúmanie makroekonomických podmienok uvedeným v článku 4 ods. 1 už citovanej smernice Rady 89/105/EHS z 21. decembra 1988 rozumieť len preskúmanie kontroly výdavkov verejného zdravotníctva alebo sa má okrem toho vzťahovať aj na makroekonomické podmienky odvetvia farmaceutického priemyslu, ktorého produkty môžu podliehať všeobecnému zmrazeniu cien?

4.

Môže byť pojem preskúmanie makroekonomických podmienok uvedený v článku 4 ods.1 už citovanej smernice Rady 89/105/EHS z 21. decembra 1988 založený na jednej alebo viacerých všeobecných tendenciách, ako je napríklad zaistenie vyrovnanosti zdravotnej starostlivosti, alebo musí byť založený na presnejších kritériách?


(1)  Ú. v. ES L 40, s. 8; Mim. vyd. 05/001, s. 345.


26.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/22


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Conseil d'État (Francúzsko) 25. októbra 2007 – Association nationale pour la protection des eaux et des rivières – TOS, Association OABA/Ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables – Vedľajší účastník konania: Association France Nature Environnement

(Vec C-473/07)

(2008/C 22/42)

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Conseil d'État

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobcovia: Association nationale pour la protection des eaux et des rivières – TOS, Association OABA

Žalovaný: Ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables

Prejudiciálne otázky

Má sa bod 6.6.a) prílohy I smernice Rady z 24. septembra 1996 (1), ktorý sa týka zariadenia na intenzívny chov hydiny s viac ako 40 000 miestami, vykladať:

1.

ako zahrňujúci do svojej pôsobnosti prepelice, jarabice a holuby;

2.

v prípade kladnej odpovede, ako povoľujúci opatrenie vedúce k výpočtu prahových hodnôt pre povolenie zo systému „ekvivalentných zvierat“, pričom tento uvádza do rovnováhy počet zvierat na jedno miesto podľa druhov, berúc do úvahy skutočný obsah dusíka vylučovaného rôznymi druhmi?


(1)  Smernica Rady 96/61/ES z 24. septembra 1996 o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia (Ú. v. ES L 257, s. 26; Mim. vyd. 15/003, s. 80).


26.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/23


Žaloba podaná 25. októbra 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Poľská republika

(Vec C-475/07)

(2008/C 22/43)

Jazyk konania: poľština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: W. Mölls a K. Herrmann, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Poľská republika

Návrhy žalobkyne

určiť, že Poľská republika si tým, že do 1. januára 2006 nedala svoj systém zdaňovania elektrickej energie do súladu s požiadavkami článku 21 ods. 5 smernice Rady 2003/96/ES (1) z 27. októbra 2003 o reštrukturalizácii právneho rámca spoločenstva pre zdaňovanie energetických výrobkov a elektriny, nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z tejto smernice,

zaviazať Poľskú republiku na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Prechodná lehota poskytnutá Poľskej republike na prebratie smernice uplynula 1. januára 2006.


(1)  Ú. v. EÚ L 283, s. 51; Mim. vyd. 09/001, s. 405.


26.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/23


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landgericht Berlin (Nemecko) 29. októbra 2007 – M.C.O. Congres/suxess GmbH

(Vec C-476/07)

(2008/C 22/44)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Landgericht Berlin

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: M.C.O. Congres

Žalovaná: suxess GmbH

Prejudiciálna otázka

Má sa článok 9 ods. 2 písm. e) šiestej smernice Rady 77/388/EHS zo 17. mája 1977 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu – spoločný systém dane z pridanej hodnoty: jednotný základ jej stanovenia (1), naposledy zmenenej a doplnenej smernicou z 22. októbra 1999 (Ú. v. ES L 227, s. 34; Mim. vyd. 09/001, s. 330) vykladať v tom zmysle, že v prípade, ak ide o iné služby [poskytované] v súvislosti so športovými a kultúrnymi akciami podľa článku 259 A 4a Code Général des Impôts takou formou, že sa zákazníkovi povolia reklamy na plochách, v lokalitách, kde sa konajú akcie, a na tričkách, tak sa tieto iné služby majú považovať za reklamné služby v zmysle článku 9 ods. 2 šiestej smernice Rady (EHS) 77/388 zo 17. mája 1977 s následkom, že sa považujú za poskytnuté na mieste, kde má zákazník tejto služby sídlo svojej hospodárskej činnosti?


(1)  Ú. v. ES L 145, s. 1.


26.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/24


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Handelsgericht Wien (Rakúsko) 25. októbra 2007 – Budějovický Budvar, národní podnik/Rudolf Ammersin GmbH

(Vec C-478/07)

(2008/C 22/45)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Handelsgericht Wien

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Budějovický Budvar, národní podnik

Žalovaný: Rudolf Ammersin GmbH

Prejudiciálne otázky

1.

Súdny dvor v rozsudku z 18. novembra 2003, C-216/01, Zb. s. I-13617 v súvislosti so zlučiteľnosťou ochrany označenia ako zemepisného označenia, ktoré v krajine pôvodu nie je ani názvom miesta, ani názvom oblasti, s článkom 28 Zmluvy ES formuloval požiadavky, v zmysle ktorých takéto označenie

podľa skutkových okolností a

pojmového chápania prevládajúceho v krajine pôvodu musí označovať oblasť alebo miesto v tomto štáte

a jeho ochrana musí byť oprávnená v zmysle kritérií článku 30 ES.

Znamenajú tieto požiadavky,

1.1

že označenie ako také spĺňa funkciu konkrétneho zemepisného odkazu na určité miesto alebo určitú oblasť alebo postačuje, ak označenie v spojení s výrobkom označeným takýmto spôsobom je schopné spotrebiteľovi naznačiť, že takto označený výrobok pochádza z určitého miesta alebo určitej oblasti v krajine pôvodu;

1.2

že u týchto troch požiadaviek musí ísť o osobitne preskúmateľné a kumulatívne splniteľné požiadavky;

1.3

že pri skúmaní pojmového chápania v krajine pôvodu sa musí uskutočniť anketa medzi spotrebiteľmi a – v prípade, že áno – je pre ochranu potrebný nízky, stredný alebo vysoký stupeň známosti a spojitosti;

1.4

že v skutočnosti označenie ako zemepisné označenie používajú viaceré podniky v krajine pôvodu, a nie iba jeden podnik a používanie ako ochrannej známky zo strany jediného podniku je v rozpore s ochranou?

2.

Skutočnosť, že označenie nebolo zapísané alebo prihlásené ani v rámci lehoty šesť mesiacov, stanovenej v nariadení Komisie (ES) č. 918/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa uvádzajú prechodné opatrenia o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín v súvislosti s pristúpením Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska (1) alebo zapísané a prihlásené iným spôsobom v rámci nariadenia Rady (ES) č. 510/2006 z 20. marca 2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín (2) má za následok, že existujúca vnútroštátna ochrana, respektíve v každom prípade bilaterálna ochrana rozšírená v inom členskom štáte, je neúčinná, ak pri označení ide o kvalifikované zemepisné označenie podľa vnútroštátneho práva štátu pôvodu?

3.

Skutočnosť, že v rámci Zmluvy o pristúpení medzi členskými štátmi Európskej únie a novým členským štátom bola zo strany tohto členského štátu požadovaná ochrana viacerých kvalifikovaných zemepisných označení pre potraviny podľa nariadenia (ES) č. 510/2006 má za následok, že vnútroštátnu, respektíve v každom prípade bilaterálnu, ochranu iného označenia toho istého výrobku, rozšírenú v inom členskom štáte, už nemožno považovať za platnú a nariadenie (ES) č. 510/2006 má v tomto rozsahu výlučný účinok?


(1)  Ú. v. EÚ L 163, s. 88; Mim. vyd. 03/046, s. 255.

(2)  Ú. v. EÚ L 93, s. 12.


26.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/24


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Centrale Raad van Beroep (Holandsko) 5. novembra 2007 – Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen/H. Akdas a i.

(Vec C-485/07)

(2008/C 22/46)

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Centrale Raad van Beroep

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľ: Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

Odporca v odvolacom konaní: H. Akdas a i.

Prejudiciálne otázky

1.

Obsahuje článok 6 ods. 1 rozhodnutia č. 3/80 (1) so zreteľom na znenie, zmysel a účel rozhodnutia č. 3/80 a dohody o pridružení (2) jasnú a jednoznačnú povinnosť, ktorej splnenie alebo účinky nezávisia od vydania ďalšieho aktu, takže ide o ustanovenie s priamym účinkom?

2.

V prípade kladnej odpovede na prvú otázku:

2.1

Treba pri použití článku 6 ods. 1 rozhodnutia č. 3/80 nejakým spôsobom zohľadniť zmeny, ktoré boli po 19. septembri 1980 vykonané v nariadení č. 1408/71 (3), pokiaľ ide o osobitné nepríspevkové dávky?

2.2

Je v tejto súvislosti dôležitý článok 59 dodatkového protokolu (4) k dohode o pridružení?

3.

Má sa článok 9 dohody o pridružení vykladať v tom zmysle, že bráni použitiu takej právnej úpravy členského štátu ako je článok 4a holandského TW, ktorá vedie k nepriamemu rozdielnemu zaobchádzaniu na základe štátnej príslušnosti

po prvé preto, lebo na základe tejto úpravy menej osôb s holandskou štátnou príslušnosťou a viac osôb s inou než holandskou štátnou príslušnosťou, okrem iného veľká skupina tureckých štátnych príslušníkov, (už) nemá nárok na doplnkovú dávku z dôvodu, že už nemajú bydlisko v Holandsku,

po druhé preto, lebo na základe tejto úpravy boli tureckým štátnym príslušníkom, ktorí majú bydlisko v Turecku, s účinnosťou od 1. júla 2003 odňaté doplnkové dávky, zatiaľ čo osobám so štátnou príslušnosťou niektorého z členských štátov EÚ a osobám so štátnou príslušnosťou tretích krajín, pokiaľ zostávajú na území EÚ, budú doplnkové dávky (postupne) odňaté až s účinnosťou od 1. januára 2007?


(1)  Rozhodnutie Asociačnej rady č. 3/80 z 19. septembra 1980 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia členských štátov Európskych spoločenstiev na tureckých pracovníkov a na ich rodinných príslušníkov [neoficiálny preklad] (Ú. v. ES C 110, s. 60).

(2)  Dohoda o pridružení medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Tureckom, podpísaná v Ankare 12. septembra 1963 Tureckom na strane jednej a členskými štátmi EHS a Spoločenstvom na strane druhej, ktorá bola v mene Spoločenstva uzavretá, schválená a potvrdená rozhodnutím Rady č. 64/732/EHS z 23. decembra 1963 (Ú. v. ES 217, 1964, s. 3685; Mim. vyd. 11/011, s. 10).

(3)  Nariadenie Rady (EHS) č. 1408/71 zo 14. júna 1971 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov a ich rodiny, ktorí sa pohybujú v rámci Spoločenstva (Ú. v. ES L 149, s. 2; Mim. vyd. 05/001, s. 35).

(4)  Dodatkový protokol k dohode o pridružení podpísaný 23. novembra 1970 v Bruseli, ktorý bol v mene Spoločenstva uzavretý, schválený a potvrdený nariadením Rady (EHS) č. 2760/72 z 19. decembra 1972 (Ú. v. ES L 293, s. 1; Mim. vyd. 11/011, s. 41).


26.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/25


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Corte suprema di cassazione (Taliansko) 5. novembra 2007 – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA)/Consorzio Agrario di Ravenna Soc. Coop. arl

(Vec C-486/07)

(2008/C 22/47)

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Corte suprema di cassazione

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľ: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA)

Odporca: Consorzio Agrario di Ravenna Soc. Coop. arl

Prejudiciálna otázka

Majú sa na základe nariadení EHS platných v čase vzniku skutkových okolností vo veci samej (1994-1995), ktoré upravujú predaj obilnín v držbe intervenčných agentúr použiť zníženia ceny uplatňované z dôvodu vyššieho obsahu vlhkosti ako je obsah vlhkosti stanovený pre štandardnú kvalitu aj v prípade predaja kukurice?


26.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/25


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Amtsgericht Lahr (Nemecko) 5. novembra 2007 – Pia Messner/Firma Stefan Krüger

(Vec C-489/07)

(2008/C 22/48)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Amtsgericht Lahr

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Pia Messner

Žalovaná: Stefan Krüger, SFK Laptophandel

Prejudiciálne otázky

Majú sa ustanovenia článku 6 ods. 2 v spojení s ods. 1 druhou vetou smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES z 20. mája 1997 o ochrane spotrebiteľa vzhľadom na zmluvy na diaľku (1) vykladať v tom zmysle, že bránia vnútroštátnej právnej úprave, ktorá stanovuje, že predávajúci v prípade odstúpenia spotrebiteľa od zmluvy v stanovenej lehote môže požadovať náhradu za používanie dodaného spotrebného tovaru?


(1)  Ú. v. ES L 144, s. 19; Mim. vyd. 15/003, s. 319.


26.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/26


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landesgericht für Strafsachen Wien (Rakúsko) 31. októbra 2007 – Trestné konanie proti Vladimírovi Turanskému

(Vec C-491/07)

(2008/C 22/49)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Landesgericht für Strafsachen Wien

Účastník trestného konania pred vnútroštátnym súdom

Vladimír Turanský

Prejudiciálna otázka

Má sa zákaz dvojitého trestu stanovený v článku 54 Dohovoru, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda zo 14. júna 1985 uzatvorená medzi vládami štátov hospodárskej únie Beneluxu, Spolkovej republiky Nemecko a Francúzskej republiky o postupnom zrušení kontrol na ich spoločných hraniciach (1), podpísaného 19. júna 1990 v Schengene (Luxembursko), vykladať v tom zmysle, že bráni trestnému stíhaniu podozrivého v Rakúskej republike, pokiaľ bolo v Slovenskej republike po jej pristúpení k Európskej únii trestné konanie pre ten istý čin zastavené takým spôsobom, že policajný orgán po meritórnom preskúmaní právoplatne ukončil trestné konanie uznesením o zastavení trestného stíhania bez akýchkoľvek sankcií?


(1)  Ú. v. ES L 239, s. 19; Mim. vyd. 19/002, s. 9.


26.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/26


Žaloba podaná 7. novembra 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Poľská republika

(Vec C-492/07)

(2008/C 22/50)

Jazyk konania: poľština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: A. Nijenhuis a K. Mojzesowicz, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Poľská republika

Návrhy žalobkyne

určiť, že Poľská republika si tým, že riadne neprebrala smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2002/21/ES (1) zo 7. marca 2002 o spoločnom regulačnom rámci pre elektronické komunikačné siete a služby (rámcová smernica) a najmä článok 2 písm. k) týkajúci sa definície účastníka do vnútroštátneho právneho poriadku, nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z tejto smernice,

zaviazať Poľskú republiku na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Lehota na prebratie smernice uplynula 30. apríla 2004.


(1)  Ú. v. ES L 108, s. 33; Mim. vyd. 13/029, s. 349.


26.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/26


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberster Patent- und Markensenat (Rakúsko) 14. novembra 2007 – Silberquelle GmbH/Maselli – Strickmode GmbH

(Vec C-495/07)

(2008/C 22/51)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Oberster Patent- und Markensenat

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Silberquelle GmbH

Žalovaná: Maselli – Strickmode GmbH

Prejudiciálna otázka

Majú sa článok 10 ods. 1 a článok 12 ods. 1 prvej smernice Rady z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (89/104/EHS) (1) vykladať v tom zmysle, že ochranná známka je riadne používaná, pokiaľ sa používa pre tovary (v prejednávanej veci nealkoholické nápoje), ktoré majiteľ ochrannej známky po uzavretí kúpnej zmluvy bezplatne poskytuje kupujúcim spolu s inými tovarmi, ktoré im predáva (v prejednávanej veci textilné výrobky)?


(1)  Ú. v. ES L 40, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 92.


26.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/27


Odvolanie podané 16. novembra 2007: Philip Morris Products SA proti rozsudku Súdu prvého stupňa (druhá komora) z 12. septembra 2007 vo veci T-140/06, Philip Morris Products/ÚHVT

(Vec C-497/07 P)

(2008/C 22/52)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Odvolateľka: Philip Morris Products SA (v zastúpení: T. van Innis a C. S. Moreau, advokáti)

Ďalší účastník konania: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT)

Návrhy odvolateľky

zrušiť napadnutý rozsudok,

zaviazať Úrad na náhradu trov konania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Odvolateľka vo svojom odvolaní tvrdí, že Súd prvého stupňa porušil článok 4 a článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva (1). V tomto smere vytýka Súdu prvého stupňa po prvé to, že založil svoje posúdenie na nepriaznivom predsudku voči kategórii ochranných známok, do ktorej patrí prihlasovaná ochranná známka. Súd prvého stupňa totiž rozhodol, že spotrebitelia nemajú vo zvyku odvodzovať pôvod výrobkov od ich tvaru alebo od tvaru ich obalu, a tým konštatoval skutkové zistenie, ktorému chýba akýkoľvek vedecký základ a ktoré skresľuje ľudské vnímanie označení vo všeobecnosti a tvarov osobitne.

Po druhé, odvolateľka vytýka Súdu prvého stupňa, že vykonal nesprávnu právnu analýzu vnímania ochrannej známky zo strany dotknutej skupiny verejnosti. Toto pochybenie spočíva na jednej strane v tom, že Súd prvého stupňa zohľadnil používanie ochrannej známky len prostredníctvom jej začlenenia do balíčka cigariet, zatiaľ čo tvar obalu pre určitý výrobok sa môže ponúknuť verejnosti na vnímanie v rôznych iných vyjadreniach, napríklad ako grafické alebo trojrozmerné vyobrazenia ochrannej známky na propagačných materiáloch. Nesprávne posúdenie spočíva na druhej strane v tom, že Súd prvého stupňa zúžil pojem ochrannej známky len na časť vnímateľnú potenciálnym kupujúcim bezprostredne pred nákupom, avšak verejnosť dotknutú ochrannou známkou tvoria všetci, ktorí s ňou môžu prísť do styku pri bežnom používaní ochrannej známky, ku ktorému dochádza tak pri propagácii výrobku pred nákupom, ako aj počas jeho používania alebo spotreby po nákupe.

Po tretie sa odvolateľka dovoláva protirečení v odôvodnení napadnutého rozsudku.


(1)  Ú. v. ES L 11, 1994, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 146.


26.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/27


Odvolanie podané 16. novembra 2007: Aceites del Sur-Coosur, S.A., predtým Aceites del Sur, S.A. proti rozsudku Súdu prvého stupňa (prvá komora) z 12. septembra 2007 vo veci T-363/04, Koipe Corporación, S.L./Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

(Vec C-498/07 P)

(2008/C 22/53)

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Odvolateľka: Aceites del Sur-Coosur, S.A., predtým Aceites del Sur, S.A. (v zastúpení: J.-M. Otero Lastres, abogado)

Ďalší účastníci konania: Koipe Corporación, S.L. a Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Návrhy odvolateľky

určiť, že odvolanie proti rozsudku Súdu prvého stupňa (prvá komora) z 12. septembra 2007 vo veci T-363/04 z dôvodu porušenia práva Spoločenstva bolo podané včas a riadne,

v súlade s článkom 61 Štatútu Súdneho dvora a článkom 113 rokovacieho poriadku vyhovieť odvolaniu a v dôsledku toho zrušiť uvedené rozhodnutie Súdu prvého stupňa ako celok,

ak to dané štádium konania umožňuje, vydať vo veci konečné rozhodnutie,

v opačnom prípade subsidiárne vrátiť vec Súdu prvého stupňa, aby tento rozhodol v súlade so záväzným názorom Súdneho dvora, a ak to považuje za potrebné, určiť, ktoré účinky zrušeného rozhodnutia sú pre účastníkov sporu konečné, a súčasne v súlade s článkom 112 rokovacieho poriadku uložiť žalobkyni, v tomto konaní odporkyni, náhradu trov konania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Toto odvolanie proti rozsudku prvej komory Súdu prvého stupňa z 12. septembra 2007 sa zakladá na týchto dvoch dôvodoch:

1.   Porušenie článku 8 ods. 1 a 2 písm. a) body i) a ii) nariadenia č. 40/94 (1)

Prvé porušenie práva Spoločenstva v napadnutom rozhodnutí spočíva v tom, že sa v ňom považovalo za „irelevantné“ zisťovať, ktoré z ochranných známok uplatnených v námietke spoločnosti CARBONELL proti prihláške ochrannej známky Spoločenstva LA ESPAŇOLA č. 236588, spĺňali podmienku, že sú „skoršími“ ochrannými známkami.

Na základe článku 8 ods. 1 a ods. 2 písm. a) body i) a ii) nariadenia č. 40/94 mal rozsudok z ochranných známok, ktoré boli uvedené v námietke, vylúčiť ochrannú známku Spoločenstva CARBONELL č. 338681 spoločnosti KOIPE, pretože táto nie je skoršou ochrannou známkou v zmysle článku 8 ods. 2 písm. a) bod i) nariadenia č. 40/94. Tak by jedinými skoršími ochrannými známkami spoločnosti KOIPE, ktoré by bolo možné uplatniť v námietke proti zápisu ochrannej známky LA ESPAÑOLA č. 236588, boli španielske ochranné známky CARBONELL č. 994364, č. 1238745 a č. 1698613.

Keby boli ochranné známky, ktoré sa mali uplatniť v námietke proti zápisu ochrannej známky LA ESPAÑOLA č. 236588, takto vymedzené, išlo by na účely článku 8 ods. 1 písm. b) o ochranné známky chránené na španielskom území. To znamená, že existenciu pravdepodobnosti zámeny medzi ochrannou známkou Spoločenstva LA ESPAÑOLA č. 236588 a skoršími ochrannými známkami spoločnosti KOIPE uplatnenými v námietke bolo potrebné posudzovať len vo vzťahu k verejnosti na španielskom území, kde sú skoršie ochranné známky spoločnosti KOIPE chránené, a nie vo vzťahu k verejnosti na celom území Spoločenstva, pretože medzi skoršími ochrannými známkami nebola žiadna ochranná známka Spoločenstva.

2.   Porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94

Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94, ako je známe, upravuje relatívne dôvody zamietnutia prihlášky ochrannej známky Spoločenstva z dôvodu existencie pravdepodobnosti zámeny medzi prihlasovanou ochrannou známkou Spoločenstva a jednou alebo viacerými skoršími ochrannými známkami uvedenými v námietke. Napadnutý rozsudok toto ustanovenie porušuje z dvoch nasledujúcich dôvodov:

Prvá časť

Účinky nesprávneho vymedzenia skorších ochranných známok uplatnených v námietke proti zápisu ochrannej známky LA ESPAÑOLA č. 236588

Prvé porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) vyplýva z nesprávneho vymedzenia „skorších“ ochranných známok uvedených v námietke proti zápisu ochrannej známky Spoločenstva a týka sa účinkov, ktoré malo v rozsudku toto nesprávne vymedzenie na uplatnenie článku 8 ods. 1 písm. b) na predmetný spor.

Zo všetkých skutočností uvedených v prvej časti treba vyvodiť, že napadnutý rozsudok porušil článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94, keďže:

Za skoršie ochranné známky uplatniteľné v námietke nepovažoval výlučne španielske ochranné známky CARBONELL č. 994364, č. 1238745 a č. 1698613.

Z ochranných známok uplatnených v námietke výslovne nevylúčil neskoršiu ochrannú známku CARBONELL č. 338681.

V dôsledku týchto dvoch skutočností nevymedzil správne „verejnosť, pokiaľ ide o územie, na ktorom je staršia [skoršia – neoficiálny preklad] ochranná známka chránená“, keďže vzhľadom na to, že skoršie ochranné známky boli výlučne španielske, verejnosťou na relevantnom území bol španielsky spotrebiteľ olivového oleja.

Hoci sa rozsudok v niektorých bodoch odvolal na „španielsky trh s olivovým olejom“, mal túto skutočnosť na pamäti len čiastočne a v obmedzenom rozsahu, pretože ju zohľadnil len pri posúdení rozlišovacej spôsobilosti obrazových prvkov kolidujúcich označení.

Následne túto skutočnosť nezohľadnil ani pri celkovom posúdení podobnosti označení (keďže o „španielskom trhu s olivovým olejom“ sa nič nehovorí napríklad v súvislosti s posúdením rozlišovacej spôsobilosti slovných prvkov kolidujúcich označení), ani pri posúdení iných prvkov, ktoré boli v danej veci tiež relevantné z hľadiska rozhodnutia o existencii alebo neexistencii pravdepodobnosti zámeny kolidujúcich označení.

Druhá časť

Vplyv nesprávneho vymedzenia ochranných známok uplatnených v námietke na parameter verejnosti na území, na ktorom je skoršia ochranná známka chránená. Nesprávne určenie a následne aj vyhodnotenie faktorov relevantných pre posúdenie pravdepodobnosti zámeny

Argumentácia na podporu tvrdenia o porušení článku 8 ods. 1 písm. b), ktoré je predmetom druhej časti, stojí na dvoch pilieroch, resp. základoch, a to jednak na všetkých skutočnostiach, ktoré boli uvedené vyššie vo vzťahu k nesprávnemu vymedzeniu „skorších ochranných známok uplatnených v námietke“ a jeho vplyvu na parameter „verejnosti, pokiaľ ide o územie, na ktorom je staršia [skoršia – neoficiálny preklad] ochranná známka chránená“, a okrem toho na nesprávnom zistení a následne vyhodnotení všetkých faktorov, ktoré mali byť zohľadnené pri posudzovaní existencie pravdepodobnosti zámeny medzi prihlasovanou ochrannou známkou Spoločenstva LA ESPAÑOLA č. 236588 a skoršími španielskymi ochrannými známkami CARBONELL č. 994364, č. 1238745 a č. 1698613.

Názor, že v napadnutom rozsudku bol nesprávnou aplikáciou porušený článok 8 ods. 1 písm. b) sa v tejto časti opiera o tieto tvrdenia:

V napadnutom rozsudku neboli kolidujúce označenia preskúmané v rámci „celkového posúdenia“ a z hľadiska „celkového dojmu“ z prvkov tvoriacich kolidujúce zložené ochranné známky, ale oddelene a postupne, a teda „analyticky“, čím bol porušený článok 8 ods. 1 písm. b) a judikatúra Spoločenstva, ktorá ho vykladá.

V napadnutom rozsudku nebolo urobené to, čo malo byť urobené v prvom rade, a síce preskúmanie ochranných známok v rámci „celkového posúdenia“ a z hľadiska „celkového dojmu“ vyvolávaného kolidujúcimi ochrannými známkami. Napadnutý rozsudok tak zďaleka nebol koncipovaný a od začiatku sa v ňom postupovalo analytickou metódou, pričom boli oddelene a postupne preskúmané jednak obrazové prvky (body 75 až 87), jednak slovné prvky (body 88 až 93), a obrazovým prvkom bola prisúdená rozhodujúca úloha, zatiaľ čo slovným prvkom nebol priznaný čo i len najmenší význam. Je pravda, že v napadnutom rozsudku sa spomína kritérium celkového posúdenia a celkového dojmu (bod 99), ale rovnako je pravda, že na správny postup nestačí kritérium judikatúry len citovať a zopakovať, ale treba sa ho pridŕžať a správne ho uplatniť na danú vec. To napadnutý rozsudok neurobil. Pri posúdení podobnosti kolidujúcich označení totiž v napadnutom rozsudku nebolo ako primárne a hlavné kritérium uplatnené celkové posúdenie a celkový dojem, ale uplatnilo sa kritérium analytické, keď boli ochranné známky najprv rozložené na dva obrazové a slovné prvky a potom boli samostatne posúdené najprv dva obrazové prvky kolidujúcich označení a následne slovný prvok LA ESPAÑOLA, pričom bol absolútne opomenutý akýkoľvek odkaz na druhý slovný prvok ochranných známok uplatnených v námietke, a síce na priezvisko CARBONELL.

Okrem toho bol napadnutým rozsudkom porušený článok 8 ods. 1 písm. b) aj preto, že v ňom vôbec neboli posúdené dva faktory relevantné v tejto veci, a síce predchádzajúca dlhodobá koexistencia a všeobecná známosť, ktoré boli výsostne dôležité pre posúdenie pravdepodobnosti zámeny medzi prihlasovanou ochrannou známkou Spoločenstva LA ESPAÑOLA č. 236588 a skoršími španielskymi ochrannými známkami CARBONELL uplatnenými v námietke.

Vnímanie zo strany priemerného španielskeho spotrebiteľa olivového oleja a údajná pravdepodobnosť zámeny kolidujúcich ochranných známok.

Hoci napadnutý rozsudok odkazuje na profil priemerného spotrebiteľa vytvorený judikatúrou Spoločenstva, nepoužíva tento prototyp spotrebiteľa, ale konfiguruje profil priemerného španielskeho spotrebiteľa olivového oleja, ktorý sa približuje viac k prototypu „nepozorného a nerozvážneho“ priemerného spotrebiteľa v nemeckej judikatúre než k prototypu európskeho spotrebiteľa, ktorého si zvolila judikatúra Spoločenstva, a to k prototypu „riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného“ spotrebiteľa (rozsudky LLOYD, bod 26 a PICASSO, bod 38). Súčasne s týmto závažným omylom sa napadnutý rozsudok dopúšťa aj ďalšieho, nemenej významného omylu, ktorý spočíva v „zohľadnení nízkej úrovne pozornosti“, ktorú verejnosť venuje ochranným známkam olivového oleja, namiesto toho, aby zohľadnil úroveň pozornosti priemerného španielskeho riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného spotrebiteľa olivového oleja.


(1)  Nariadenie Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva (Ú. v. ES L 11, 1994, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 146).


26.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/29


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Rechtbank van eerste aanleg te Brugge (Belgicko) 16. novembra 2007 – NV Beleggen, Risicokapitaal, Beheer/Belgické kráľovstvo

(Vec C-499/07)

(2008/C 22/54)

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Rechtbank van eerste aanleg te Brugge

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: NV Beleggen, Risicokapitaal, Beheer

Žalovaný: Belgické kráľovstvo

Prejudiciálne otázky

1.

Má sa smernica Rady 90/435/EHS z 23. júla 1990 o spoločnom systéme zdaňovania uplatňovanom v prípade materských spoločností a dcérskych spoločností v rozličných členských štátoch (1), najmä jej článok 4 ods. 1 vykladať v tom zmysle, že jej odporuje, aby členský štát uplatňoval oslobodenie od dane rozdelených ziskov, ktoré spoločnosť tohto štátu prijme od svojej dcérskej spoločnosti usadenej v inom členskom štáte, ak nejde o likvidáciu dcérskej spoločnosti, tak, že najprv úplne zahrnie rozdelené zisky do zdaniteľného základu, aby ich potom bolo možné odpočítať od zdaniteľného základu v sume 95 %, avšak s obmedzením tohto odpočtu na sumu ziskov zdaňovacieho obdobia, v ktorom boli tieto zisky rozdelené (po odpočte niektorých zákonom stanovených položiek) (článok 205 ods. 2 Zákonníka o daniach z príjmov z roku 1992 spolu s článkom 77 kráľovského nariadenia, ktorým sa vykonáva Zákonník o daniach z príjmov z roku 1992), a to tak, že nevznikne žiadna daňová strata, ktorú možno preniesť, ak sú zisky zdaňovacieho obdobia nižšie ako suma uvedených rozdelených ziskov?

2.

V prípade kladnej odpovede na prvú otázku, má sa smernica Rady 90/435/EHS z 23. júla 1990 o spoločnom systéme zdaňovania uplatňovanom v prípade materských spoločností a dcérskych spoločností v rozličných členských štátoch, najmä jej článok 4 ods. 1 vykladať v tom zmysle, že ukladá členskému štátu povinnosť umožniť, aby rozdelené zisky, ktoré spoločnosť tohto členského štátu prijme od svojej dcérskej spoločnosti, usadenej v inom členskom štáte, boli úplne odpočítateľné od sumy ziskov zdaňovacieho obdobia a aby z toho vyplývajúca daňová strata mohla byť prenesená do nasledujúceho zdaňovacieho obdobia?

3.

Ak sa má uvedená smernica 90/435/EHS vykladať v tom zmysle, že belgický režim porušuje článok 4 ods. 1 vo vzťahu k rozdeleným ziskom, ktoré belgická materská spoločnosť prijme od dcérskej spoločnosti usadenej v Európskej únii, je potrebné vyvodiť záver, že toto ustanovenie smernice nepripúšťa ani uplatňovanie belgického režimu na rozdelené zisky, ktoré belgická materská spoločnosť prijme od belgickej dcérskej spoločnosti, ak sa, ako v prejednávanej veci, belgický zákonodarca rozhodol prebrať smernicu do belgického práva tak, že sa k čisto vnútorným situáciám pristupuje rovnako ako k situáciám upraveným v smernici a že z tohto dôvodu tiež prispôsobil belgickú právnu úpravu smernici vo vzťahu k čisto vnútorným situáciám?

4.

Odporuje článku 43 Zmluvy ES právna úprava členského štátu, ktorá vyžaduje, aby bolo v prípade dane z príjmov právnických osôb oslobodenie od dane rozdelených ziskov, ktoré spoločnosť prijme od svojej dcérskej spoločnosti usadenej v inom členskom štáte v zdaňovacom období, obmedzené v prvom členskom štáte na sumu ziskov zdaňovacieho obdobia, v ktorom boli tieto zisky rozdelené (po odpočte niektorých zákonom stanovených položiek) zatiaľ čo by mohli byť rozdelené zisky úplne oslobodené od dane, ak by si táto spoločnosť zriadila stálu prevádzkareň v inom členskom štáte?


(1)  Ú. v. ES L 225, s. 6.


26.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/30


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Naczelny Sąd Administracyjny (Poľská republika) 16. novembra 2007 – K-1 Sp. z o.o. w Toroniu/Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

(Vec C-502/07)

(2008/C 22/55)

Jazyk konania: poľština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Naczelny Sąd Administracyjny

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: K-1 Sp. z o.o. w Toroniu

Žalovaný: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

Prejudiciálne otázky

1.

Vylučuje článok 2 ods. 1 a 2 prvej smernice Rady 67/227/EHS (1) z 11. apríla 1967 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa dane z obratu, v spojení s článkami 2, 10 ods. 1 písm. a) a článkom 10 ods. 2 šiestej smernice Rady 77/388/EHS (2) zo 17. mája 1977 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu – spoločný systém dane z pridanej hodnoty: jednotný základ jej stanovenia, možnosť zdaniteľnej osobe podliehajúcej dani z pridanej hodnoty uložiť povinnosť uhradiť dodatočnú daňovú povinnosť v zmysle článku 109 ods. 5 a 6 ustawa o podatku od towarów i usług [zákon o dani na tovary a služby] z 11. marca 2004 [omissis], ak sa zistí, že zdaniteľná osoba podliehajúca dani z pridanej hodnoty uviedla v daňovom priznaní ako zaplatený preplatok na dani alebo zaplatenú daň na vstupe sumu, ktorá je vyššia ako suma, ktorá skutočne zdaniteľnej osobe prináleží?

2.

Môžu „osobitné opatrenia“ v zmysle článku 27 ods. 1 šiestej smernice Rady 77/388/EHS zo 17. mája 1977 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu – spoločný systém dane z pridanej hodnoty: jednotný základ jej stanovenia, s prihliadnutím na ich povahu a cieľ, spočívať v možnosti uložiť zdaniteľnej osobe podliehajúcej dani z pridanej hodnoty dodatočnú daňovú povinnosť, ktorá bude stanovená rozhodnutím daňového orgánu, ak je preukázaná objektívna skutočnosť, že zdaniteľná osoba uviedla vyššiu sumu vrátenia preplatku na dani alebo vyššiu sumu dane zaplatenej na vstupe?

3.

Zahŕňa oprávnenie podľa článku 33 šiestej smernice Rady 77/388/EHS zo 17. mája 1977 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu – spoločný systém dane z pridanej hodnoty: jednotný základ jej stanovenia právo vyrubiť dodatočnú daňovú povinnosť v zmysle článku 109 ods. 5 a 6 zákona z 11. marca 2004 o dani na tovary a služby [omissis]?


(1)  Ú. v. ES L 71, s. 1301; Mim. vyd. 09/001, s. 3.

(2)  Ú. v. ES L 145, s. 1; Mim. vyd. 09/001, s. 23.


26.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/31


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Supremo Tribunal Administrativo (Portugalsko) 19. novembra 2007 – Associação Nacional de Transportes Rodoviários de Pesados de Passageiros (Antrop) a i./Consejo de Ministros a i.

(Vec C-504/07)

(2008/C 22/56)

Jazyk konania: portugalčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Supremo Tribunal Administrativo

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobcovia: Associação Nacional de Transportes Rodoviários de Pesados de Passageiros (Antrop) a i.

Žalovaní: Consejo de Ministros a i.

Prejudiciálne otázky

a)

Môžu v zmysle článkov 73 ES, 87 ES a 88 ES Zmluvy a nariadenia č. 1191/69 (1) vnútroštátne orgány uložiť verejnoprávnemu podniku, ktorý je poverený prevádzkovaním verejnej osobnej dopravy v obci, záväzok poskytovania verejnoprospešnej služby?

b)

Ak je odpoveď kladná, musia vnútroštátne orgány poskytovať náhrady vo vzťahu k tomuto záväzku?

c)

Musia vnútroštátne orgány v prípade, že nie sú povinné uskutočniť verejné obstarávanie na pridelenie koncesie týkajúcej sa prevádzky dopravnej siete, rozšíriť svoju povinnosť poskytovať náhrady na všetky podniky, ktoré podľa vnútroštátneho práva ponúkajú službu verejnej osobnej dopravy na tom istom území?

d)

Ak je odpoveď kladná, aké kritériá platia pri vyplácaní náhrad?

e)

Ak podniky poskytujúce službu autobusovej dopravy na základe koncesie, vykonávajú túto činnosť v rámci konkrétnej mestskej časti na základe výlučného práva, ale súčasne mimo tejto mestskej časti vykonávajú túto činnosť spoločne s ostatnými súkromnými prevádzkovateľmi, ktorí tiež požívajú výlučné právo, dosahuje pomoc poskytovaná každoročne štátom, ktorá je určená na pokrytie trvalých prevádzkových deficitov takých subjektov, takú výšku, že ju možno považovať za zakázanú štátnu pomoc podľa článku 87 ods. 1 ES:

i)

pokiaľ zo spoľahlivých údajov z relevantných účtovných záznamov nie je možné zistiť rozdiel medzi nákladmi na tú časť činnosti podnikov, ktorú vykonávajú v oblasti zahrnutej koncesiou, a tomu zodpovedajúcim príjmom a následne, nie je možné vypočítať dodatočné náklady, ktoré vznikajú pri plnení záväzku verejnej služby, ktorý v závislosti od podmienok koncesie môže obsahovať štátnu pomoc?

ii)

pokiaľ v dôsledku tejto pomoci môžu uvedené podniky poskytovanie dopravných služieb udržať alebo rozšíriť, čo však môže znamenať menej príležitostí pre ostatné podniky usadené v tom istom členskom štáte alebo v iných členských štátoch za účelom prevádzkovania dopravných služieb?

iii)

pokiaľ sa so zreteľom na uvedené majú brať do úvahy ustanovenia jej článku 73 ES?

f)

So zreteľom na podmienky klasifikácie štátnej pomoci, ktoré Súdny dvor stanovil pokiaľ ide o článok 87 ods. 1 (predtým článok 92 ods. 1), najmä v rozsudku z 24. júla 2003, Altmark (2) („Po prvé musí ísť o opatrenie štátu alebo opatrenie využívajúce štátne zdroje. Po druhé toto opatrenie musí byť spôsobilé ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi. Po tretie musí zvýhodňovať príjemcu. Po štvrté musí narúšať alebo hroziť narušením hospodárskej súťaže.“), aký je význam a dosah spojení i) zvýhodňuje, a tým ii) narúša hospodársku súťaž v tom prípade, ak príjemcovia majú výlučné právo poskytovať službu verejnej osobnej dopravy v mestách Lisabon a Porto, ale zároveň prevádzkujú spojenie do týchto miest v takých oblastiach, kde pôsobia aj iní prevádzkovatelia? Inými slovami, z akých kritérií treba vychádzať pri posudzovaní, či poskytnutie určitej výhody narúša hospodársku súťaž? Je v tejto súvislosti relevantné zisťovať, aké percento nákladov podniku tvoria náklady na dopravné služby poskytované mimo oblasť výlučného práva? Napokon, je nevyhnutné, aby pomoc významnou mierou ovplyvnila činnosť vykonávanú mimo oblasť výlučného práva (Lisabon a Porto)?

g)

Je zásah Komisie podľa článkov 76 ES a 88 ES Zmluvy jedinou právnou cestou na vynútenie dodržiavania pravidiel štátnej pomoci stanovených v Zmluve alebo účinnosť práva Spoločenstva vyžaduje, aby existovali aj ďalšie možnosti, konkrétne priame uplatnenie týchto pravidiel vnútroštátnymi súdmi na návrh tých jednotlivcov, ktorí sa cítia byť poškodení poskytnutím podpory alebo pomoci v rozpore s pravidlami hospodárskej súťaže?


(1)  Nariadenie Rady (EHS) č. 1191/69 z 26. júna 1969 o postupe členských štátov, ktorý sa týka záväzkov obsiahnutých v koncepcii služieb vo verejnom záujme v oblasti železničnej, cestnej a vnútrozemskej vodnej dopravy (Ú. v. ES L 156, 28.6.1969; Mim. vyd. 08/01, s. 131).

(2)  C-280/00, Zb. 2003, s. I-7810.


26.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/32


Odvolanie podané 21. novembra 2007: Cain Cellars, Inc. proti rozsudku Súdu prvého stupňa (prvá komora) z 12. septembra 2007 vo veci T-304/05, Cain Cellars, Inc./Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

(Vec C-508/07)

(2008/C 22/57)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Odvolateľka: Cain Cellars, Inc. (v zastúpení: J. Albrecht, advokát)

Ďalší účastník konania: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Návrhy odvolateľky

zrušiť napadnutý rozsudok Súdu prvého stupňa z 12. septembra 2007 vo veci T-304/05,

rozhodnúť, že dôvod zamietnutia ochrany uvedený v článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 40/94 nebráni zápisu prihlasovanej ochrannej známky,

zaviazať Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu nahradiť trovy konania pred odvolacím senátom ÚHVT, Súdom prvého stupňa, ako aj trovy odvolacieho konania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Zhrnutie dôvodov odvolania odvolateľky v konaní o odvolaní proti rozsudku Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev z 12. septembra 2007 vo veci T-304/05

Prvý dôvod odvolania

Porušenie článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 40/94:

Odvolateľka vytýka, že Súd prvého stupňa pri posúdení rozlišovacej spôsobilosti prihlasovanej ochrannej známky vo forme päťuholníka nezohľadnil podstatné skutkové okolnosti, príslušné právne okolnosti a právne zásady tým, že posúdil ochrannú známku odvolateľky vo forme päťuholníka na základe celkom teoretických a abstraktných úvah a všeobecné zásady pre posúdenie rozlišovacej spôsobilosti stvárnenia päťuholníka založené na takých skutočnostiach ako najmä jeho jedinečnosť („uniqueness“) na v tejto veci relevantnom sektore vína ponechal nezohľadnené. Súd kvalifikoval znak ako jednoduchý „základný geometrický tvar“ a poprel tejto kategórii jednoduchých tvarov abstraktne a á priori akúkoľvek rozlišovaciu spôsobilosť.

Druhý dôvod odvolania

Porušenie článku 67 (6) (10) ods. 3 Rokovacieho poriadku Súdu prvého stupňa:

a)

Podľa článku 67 (6) (10) ods. 3 Rokovacieho poriadku Súdu prvého stupňa Súd zohľadní len také dokumenty, s ktorými sa oboznámili advokáti a splnomocnení zástupcovia účastníkov konania a ku ktorým mali možnosť sa vyjadriť. Napadnutý rozsudok sa v bode 34 odvoláva na podklady, ktoré ÚHVT predložil prvýkrát so svojou replikou a ku ktorým sa žalobkyňa nemohla vyjadriť (písomná časť konania bola ukončená po doručení repliky). Rozsudok sa preto zakladá na neprípustných dôkazoch. Chýbajúca možnosť odvolateľky vyjadriť sa je porušením zásady práva na vypočutie pred súdom.

b)

Nakoniec odvolateľka namieta, že zobrazenia výrobkov predložené za účelom preukázania rozlišovacej spôsobilosti prihlasovanej ochrannej známky, s predložením ktorých v konaní ÚHVT súhlasil, a ktoré majú osobitný význam pre otázku rozlišovacej spôsobilosti prihlásenej ochrannej známky neboli v napadnutom rozsudku spomenuté a pri rozhodovaní o otázke rozlišovacej spôsobilosti zostali nezohľadnené. Aj toto je porušením zásady práva na vypočutie pred súdom.


26.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/32


Žaloba podaná 21. novembra 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Belgické kráľovstvo

(Vec C-510/07)

(2008/C 22/58)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: G. Rozet a B. Schima, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaný: Belgické kráľovstvo

Návrhy žalobkyne

určiť, že Belgické kráľovstvo si tým, že neprijalo všetky zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na trvalé udržiavanie úrovní zásob ropných výrobkov na území Spoločenstva pre druhú kategóriu ropných výrobkov vymenovaných v článku 2, nesplnilo povinnosti, ktoré mu vyplývajú z článku 1 ods. 1 smernice Rady 68/414/EHS z 20. decembra 1968, ktorou sa členským štátom EHS ukladá povinnosť udržiavať minimálne zásoby ropy a/alebo ropných výrobkov (1),

zaviazať Belgické kráľovstvo na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Svojou žalobou Komisia žalovanému vytýka časté nerešpektovanie povinnosti udržiavania zásob ropných výrobkov, stanovenej smernicou 68/414/EHS, v znení zmien a doplnení, následne rekodifikovanou smernicou Rady 2006/67/ES z 24. júla 2006, ktorou sa členským štátom ukladá povinnosť udržiavať minimálne zásoby ropy a/alebo ropných výrobkov (2), pokiaľ ide o výrobky druhej kategórie uvádzané touto smernicou, a to plynový olej, motorová nafta, petrolej a dýzové palivo petrolejového typu. Komisia v tejto súvislosti najmä poznamenáva, že niekedy existuje značný rozdiel medzi údajmi týkajúcimi sa domácej spotreby predmetných výrobkov predkladanými žalovaným v rámci jeho mesačných výkazov a údajmi, ktorými Komisia disponuje prostredníctvom Eurostatu.


(1)  Ú. v. ES L 308, s. 14; Mim. vyd. 12/001, s. 29.

(2)  Ú. v. EÚ L 217, s. 8.


26.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/33


Žaloba podaná 21. novembra 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Luxemburské veľkovojvodstvo

(Vec C-511/07)

(2008/C 22/59)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: G. Rozet a U. Wölker, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaný: Luxemburské veľkovojvodstvo

Návrhy žalobkyne

určiť, že z dôvodu neoznámenia informácií požadovaných podľa článku 3 ods. 1 písm. f) nariadenia č. 280/2004/ES Európskeho parlamentu a Rady z 11. februára 2004 o mechanizme sledovania emisií skleníkových plynov v spoločenstve a uplatňovania Kjótskeho protokolu (1) v spojení s článkom 2 a článkom 4 ods. 1 písm. b) a d) rozhodnutia Komisie č. 2005/166/ES z 10. februára 2005, ktorým sa stanovujú pravidlá vykonávajúce rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady 280/2004/ES týkajúce sa mechanizmu sledovania emisií skleníkových plynov v Spoločenstve a uplatňovania Kjótskeho protokolu (2), si Luxemburské veľkovojvodstvo nesplnilo povinnosti ktoré mu vznikajú podľa týchto ustanovení,

zaviazať Luxemburské veľkovojvodstvo na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Svojou žalobou Komisia žalovanému vytýka neúplné splnenie povinností uvádzaných v nariadení 280/2004/ES v spojení s rozhodnutím 2005/166/ES. Na jednej strane žalovaný opomenul poskytnúť vo svojej výročnej správe úplné informácie týkajúce sa použitých metód a typov údajov o činnostiach a použitých emisných faktoroch pre kľúčové zdroje Spoločenstva. Na druhej strane Luxemburské veľkovojvodstvo neoznámilo Komisii všeobecné zhodnotenie nepredvídateľnosti ovplyvňujúce údaje luxemburskej správy o vnútroštátnom inventári.


(1)  Ú. v. EÚ L 49, s. 1; Mim. vyd. 15/008 s. 57.

(2)  Ú. v. EÚ L 55, s. 57.


26.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/33


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hoge Raad der Nederlanden (Holandsko) 22. novembra 2007 – Vereniging Noordelijke Land- en Tuinbouw Organisatie/Staatssecretaris van Financiën

(Vec C-515/07)

(2008/C 22/60)

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Hoge Raad der Nederlanden

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Vereniging Noordelijke Land- en Tuinbouw Organisatie

Žalovaný: Staatssecretaris van Financiën

Prejudiciálne otázky

1.

Majú sa článok 6 ods. 2 a článok 17 ods. 1, 2 a 6 šiestej smernice (1) vykladať v tom zmysle, že osoba podliehajúca dani môže zahrnúť do aktív svojho podniku nielen investičný majetok, ale aj všetky tovary a služby používané tak na podnikateľské účely, ako aj na účely nesúvisiace s podnikaním, a pri nadobudnutí tohto majetku a využití týchto služieb si hneď a v celom rozsahu odpočítať fakturovanú DPH?

2.

V prípade kladnej odpovede na otázku 1: Vedie použitie článku 6 ods. 2 šiestej smernice na služby a pre tovary, ktoré nie sú investičným majetkom, k tomu, že sa DPH vyberie jednorázovo v tom zdaňovanom období, keď sa vykoná odpočet za tieto služby a tovary, alebo musí dochádzať k výberu aj v nasledujúcich obdobiach? Ak je posledná uvedená alternatíva správna: Ako sa v takomto prípade určí základ dane pre tovary a služby, v prípade ktorých osoba podliehajúca dani nevykonáva žiadne odpisy?


(1)  Šiesta smernica Rady 77/388/EHS zo 17. mája 1977 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu – spoločný systém dane z pridanej hodnoty: jednotný základ jej stanovenia (Ú. v. ES L 145, s. 1; Mim. vyd. 09/001, s. 23).


26.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/34


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal High Court of Justice (Chancery Division) (Spojené kráľovstvo) 22. novembra 2007 – Afton Chemical Limited/The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs

(Vec C-517/07)

(2008/C 22/61)

Jazyk konania: angličtina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

High Court of Justice (Chancery Division)

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľ: Afton Chemical Limited

Odporca: The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs

Prejudiciálne otázky

1.

Podliehajú také prísady do palív ako napríklad dotknuté prísady, ktoré nie sú určené na použitie, ponúkané na predaj alebo používané ako motorové palivo, ale ktoré sa pridávajú do motorového paliva na iné účely ako pohon vozidla, v ktorom sa palivo používa, zdaňovaniu podľa článku 2 ods. 3 smernice 92/81/ES?

2.

Ak je odpoveď na prvú otázku kladná, sú také prísady oslobodené od dane podľa článku 8 ods. 1 smernice 92/81/ES (1)?

3.

Podliehajú také prísady do palív ako napríklad dotknuté prísady, ktoré nie sú určené na použitie, ponúkané na predaj alebo používané ako motorové palivo, ale ktoré sa pridávajú do motorového paliva na iné účely ako pohon vozidla, v ktorom sa palivo používa, zdaňovaniu podľa druhého odseku článku 2 ods. 3 smernice 2003/96/ES (2)?

4.

Ak je odpoveď na tretiu otázku kladná, sú také prísady vyňaté z pôsobnosti smernice 2003/96/ES na základe článku 2 ods. 4 písm. b) prvej zarážky tejto smernice?

5.

Bráni právo Spoločenstva, konkrétne článok 3 smernice 92/12/EHS, zdaňovaniu uvedených prísad do palív zo strany Spojeného kráľovstva (3)?


(1)  Ú. v. ES L 316, s. 12.

(2)  Ú. v. EÚ L 283, s. 51.

(3)  Ú. v. ES L 76, s. 1.


26.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/34


Odvolanie podané 22. novembra 2007: Komisia Európskych spoločenstiev proti rozsudku Súdu prvého stupňa (štvrtá rozšírená komora) z 12. septembra 2007 vo veci T-196/02, MTU Friedrichshafen GmbH/Komisia Európskych spoločenstiev

(Vec C-520/07 P)

(2008/C 22/62)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Odvolateľka: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: K. Gross, B. Martenczuk, splnomocnení zástupcovia)

Ďalší účastník konania: MTU Friedrichshafen GmbH

Návrhy odvolateľky

zrušiť napadnutý rozsudok Súdu prvého stupňa z 12. septembra 2007 vo veci T-196/02, MTU Friedrichshafen GmbH/Komisia Európskych spoločenstiev,

vydať konečné rozhodnutie vo veci a žalobu zamietnuť ako nedôvodnú,

zaviazať žalobkyňu v konaní vo veci samej nahradiť trovy odvolacieho konania, ako aj trovy prvostupňového konania vo veci T–196/02.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Súd prvého stupňa rozhodol nesprávne preto, že vychádzal z predpokladu, že na základe dostupných informácií nemožno zistiť skutočného príjemcu pomoci. Zistenie skutočného príjemcu býva spravidla súčasťou rozhodnutí Komisie nariaďujúcich vrátenie protiprávnej pomoci. Toto zistenie je totiž nevyhnutné na zabezpečenie účinného vrátenia protiprávnej pomoci. Preto nie je vylúčenie možnosti určiť na základe dostupných informácií skutočného príjemcu pomoci zlučiteľné s článkom 13 ods. 1 nariadenia (ES) č. 659/1999.

Po druhé Súd prvého stupňa vychádzal neprávom z toho, že rozhodnutie Komisie bolo založené na púhej domnienke, ktorá nezodpovedala požiadavkám kladeným na rozhodnutie na základe dostupných informácií. Pri rozhodovaní na základe dostupných informácii nie je jednak potrebná absolútna istota. Okrem toho sa rozhodnutie Komisie opieralo o informácie o nákladoch na vývoj know-how, ktoré jej poskytol správca v platobnej neschopnosti spoločnosti SKL-M. Komisia mala teda k dispozícii dostatok informácií, ktoré jej mohli umožniť, aby vyvodila, že prevod know-how na MTU predstavoval výhodu pre tento podnik.


26.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/35


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Korkein hallinto-oikeus (Fínsko) 23. novembra 2007 – A

(Vec C-523/07)

(2008/C 22/63)

Jazyk konania: fínčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Korkein hallinto-oikeus

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: A

Prejudiciálne otázky

1.

a)

Použije sa nariadenie Rady (ES) č. 2201/2003 (1) z 27. novembra 2003 o súdnej právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1347/2000 („nariadenie Brusel IIa“) na výkon rozhodnutia vo všetkých jeho častiach, o aké ide vo veci samej, ak toto rozhodnutie o okamžitom prevzatí dieťaťa do starostlivosti a jeho umiestnení mimo vlastnej rodiny je prijaté formou jediného rozhodnutia v rámci ochrany detí patriacej do verejného práva;

b)

alebo je nariadenie vzhľadom na jeho článok 1 ods. 2 písm. d) použiteľné len na časť rozhodnutia, ktorá sa týka umiestnenia dieťaťa mimo vlastnej rodiny?

2.

Ako sa má v zmysle práva Spoločenstva vykladať pojem obvyklý pobyt v zmysle článku 8 ods. 1 v spojení s článkom 13 ods. 1 nariadenia, najmä ak sa stále bydlisko dieťaťa nachádza v jednom členskom štáte, ale dieťa býva v inom členskom štáte, v ktorom vedie kočovný život?

3.

a)

Za predpokladu, že obvyklý pobyt dieťaťa nie je v tomto inom členskom štáte uvedenom ako poslednom, za akých podmienok v tomto členskom štáte možno vykonať okamžité ochranné opatrenie (prevzatie do starostlivosti) podľa článku 20 ods. 1 nariadenia?

b)

Ochrannými opatreniami v zmysle článku 20 ods. 1 nariadenia sú len také opatrenia, ktoré môžu byť nariadené podľa vnútroštátneho práva a sú ustanovenia vnútroštátneho práva týkajúce sa týchto opatrení záväzné v prípade uplatnenia tohto článku?

c)

Musí sa po nariadení ochranného opatrenia vec ex offo postúpiť súdu príslušného členského štátu?

4.

V prípade, že súd členského štátu nie je vôbec príslušný, treba žalobu zamietnuť ako neprípustnú alebo sa musí vec postúpiť súdu iného členského štátu?


(1)  Ú. v. EÚ L 338, s. 1; Mim. vyd. 19/006, s. 243.


26.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/36


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) (Spojené kráľovstvo) 28. novembra 2007 – Generics (UK) Ltd, Regina/Licensing Authority (v zastúpení Medicines and Healthcare products Regulatory Agency)

(Vec C-527/07)

(2008/C 22/64)

Jazyk konania: angličtina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court)

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Generics (UK) Ltd, Regina

Žalovaný: Licensing Authority (v zastúpení Medicines and Healthcare products Regulatory Agency)

Prejudiciálne otázky

1.

Ak bol liek, ktorý nepatrí do pôsobnosti prílohy nariadenia č. 2309/93 (1) uvedený na trh v členskom štáte (Rakúsko) podľa jeho vnútroštátneho schvaľovacieho postupu pred pristúpením tohto členského štátu k EHP alebo ES a

a)

tento členský štát následne pristúpil k EHP a potom k ES a ako časť podmienok jeho pristúpenia prebral do svojho vnútroštátneho práva ustanovenia smernice 65/65 (teraz smernica 2001/83 (2)), neuplatňujúc v tejto súvislosti žiadne prechodné ustanovenia;

b)

predmetný liek zostal v tomto členskom štáte na trhu po niekoľko rokov po jeho pristúpení k EHP a ES;

c)

následne po pristúpení tohto členského štátu k EHP a ES bolo povolenie na uvedenie na trh menené pridaním novej indikácie a zmena bola orgánmi tohto členského štátu považovaná za vyhovujúcu požiadavkám práva Spoločenstva;

d)

spisová dokumentácia predmetného lieku nebola obnovená v súlade so smernicou 65/65 (teraz smernica 2001/83) po pristúpení tohto členského štátu k EHP a ES, a

e)

liek obsahujúci rovnakú účinnú zložku bol následne povolený na uvedenie na trh podľa článku 6 smernice 2001/83 a umiestnený na trh v ES;

možno liek považovať za „referenčný liek, pre ktorý je alebo bolo v členskom štáte alebo v Spoločenstve vydané povolenie podľa článku 6“ v zmysle článku 10 ods. 1 smernice 2001/83 a ak áno, ktorá/ktoré z vyššie uvedených podmienok je/sú v tejto súvislosti rozhodujúca/rozhodujúce?

2.

Za okolností, ak príslušný orgán referenčného členského štátu mylne odmietne žiadosť o povolenie na uvedenie na trh, podanú podľa článku 10 ods. 1 smernice 2001/83 v rámci decentralizovaného postupu uvádzaného v tejto smernici z dôvodu, že liek uvedený v prvej otázke nie je „referenčným liekom“ v zmysle článku 10 ods. 1, aké usmernenie, ak vôbec nejaké, Súdny dvor považuje za vhodné poskytnúť, pokiaľ ide o okolnosti, ktoré by vnútroštátny súd mal zohľadniť pri určení, či je porušenie práva Spoločenstva dostatočne závažné v zmysle rozsudku Brasserie du Pêcheur a Factortame?


(1)  Ú. v. ES L 214, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 311, s. 67.


26.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/36


Odvolanie podané 29. novembra 2007: Association de la presse internationale ASBL (API) proti rozsudku Súdu prvého stupňa (veľká komora) z 12. septembra 2007 vo veci T-36/04, Association de la presse internationale ASBL (API)/Komisia Európskych spoločenstiev

(Vec C-528/07 P)

(2008/C 22/65)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľ: Association de la presse internationale ASBL (API) (v zastúpení: S. Völcker, Rechtsanwalt, F. Louis, advokát a C. O'Daly, Solicitor)

Ďalší účastník konania: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy odvolateľa

Odvolateľ navrhuje, aby Súdny dvor:

zrušil rozsudok Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev vo veci T-36/04 API/Komisia z 12. septembra 2007 v rozsahu, v akom Súd prvého stupňa konštatoval právo Komisie nesprístupniť podania Komisie v súdnych konaniach, v ktorých sa ešte nekonalo ústne pojednávanie,

zrušil časti rozhodnutia Komisie D(2003) 30621 z 20. novembra 2003, ktoré doposiaľ neboli zrušené Súdom prvého stupňa v konaní T-36/04 alebo, alternatívne, vrátil vec späť Súdu prvého stupňa na ďalšie konanie s prihliadnutím na rozsudok Súdneho dvora a

zaviazal Komisiu na náhradu trov konania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Odvolateľ uvádza, že napadnutý rozsudok by mal byť zrušený z týchto dôvodov:

1.

Po prvé, Súd prvého stupňa mylne vykladal článok 4 ods. 2 druhú zarážku nariadenia („výnimka súdneho konania“), keď prijal záver, že Komisia nemusí vykonať konkrétne posúdenie toho, či umožniť prístup k svojim písomným podaniam pred ústnym pojednávaním. Tento výklad i) je v rozpore s ustálenými zásadami pre výklad výnimky súdneho konania, ktoré sú uznávané inde v rozsudku; ii) vychádza z predpokladu neexistujúceho práva Komisie chrániť svoje záujmy „pred akýmikoľvek vonkajšími vplyvmi“; iii) spočíva na zjavne nesprávnom právnom odôvodnení, odkazujúc na „zásadu rovnosti zbraní“; iv) mylne nepriznáva význam iným súdnym predpisom, ktoré umožňujú prístup k podaniam pred pojednávaním a v) mylne odkazuje na potrebu ochrany potrebného účinku súdov Spoločenstva v konaniach in camera.

2.

Po druhé, Súd prvého stupňa mylne vyložil pojem „prevažujúci verejný záujem“ v článku 4 ods. 2 in fine nariadenia tým, že rozhodol, že pokiaľ ide o písomné podania predložené súdom, všeobecný verejný záujem o obsah konania pred súdmi Spoločenstva nemôže prevážiť nad akýmkoľvek záujmom chráneným výnimkou súdneho konania.


26.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/37


Odvolanie podané 29. novembra 2007: Komisia Európskych spoločenstiev proti rozsudku Súdu prvého stupňa (veľká komora) z 12. septembra 2007 vo veci T-36/04, Association de la presse internationale ASBL/Komisia Európskych spoločenstiev

(Vec C-532/07 P)

(2008/C 22/66)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľka: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: C. Docksey a P. Aalto, splnomocnení zástupcovia)

Ďalší účastník konania: Association de la presse internationale ASBL (API)

Návrhy odvolateľky

Odvolateľka navrhuje, aby Súdny dvor:

zrušil napadnutý rozsudok v rozsahu, v akom zrušil rozhodnutie Komisie o zamietnutí sprístupnenia dokumentov požadovaných zo strany API, pokiaľ ide o všetky žaloby s výnimkou žalôb o nesplnenie povinnosti, od dátumu pojednávania,

rozhodol s konečnou platnosťou vo veci, ktorá je predmetom tohto odvolania,

zaviazal žalobcu v konaní T-36/04 na náhradu trov konania vzniknutých Komisii v uvedenom konaní a v tomto odvolacom konaní.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Komisia po prvé uvádza, že Súd prvého stupňa právne pochybil, keď vykladal výnimku súdneho konania tak, že inštitúcie musia posudzovať žiadosti o prístup k písomným podaniam v žalobách, ktoré nie sú žalobami o nesplnenie povinnosti, prípad od prípadu a od dňa pojednávania. V tejto súvislosti Komisia uvádza, že závery Súdu prvého stupňa nie sú v súlade s odôvodnením, že Súd prvého stupňa nezohľadnil záujem riadneho výkonu spravodlivosti, alebo záujem iných osôb spomenutých v konaní a že Súd prvého stupňa zohľadnil iba práva a povinnosti jedného z účastníkov konania. Keďže súdne dokumenty predložené inštitúciami nie sú vylúčené z pôsobnosti nariadenia 1049/2001 (1), záver ku ktorému dospel Súd prvého stupňa nemá základ v práve Spoločenstva, alebo v judikatúre Súdneho dvora.

Po druhé, Súd prvého stupňa právne pochybil vykladajúc výnimku vyšetrovania tak, že Komisia musí posudzovať žiadosti o prístup k písomným podaniam v konaniach o nesplnenie povinnosti podľa článku 226 ES, prípad od prípadu, od dátumu rozhodnutia, vrátane žalôb o ktorých bolo rozhodnuté, predmet ktorých ale nebol vyriešený, keďže to oslabuje schopnosť Komisie, ako strážcu Zmlúv, zabezpečiť plnenie povinnosti členských štátov podľa práva Spoločenstva.

Po tretie, Súd prvého stupňa právne pochybil, vykladajúc výnimku súdneho konania tak, že inštitúcie musia posudzovať žiadosti o prístup k ich písomným podaniam prípad od prípadu, pri žalobách o ktorých bolo rozhodnuté, ktoré sú ale spojené so žalobami, ktoré sú prejednávané, keďže to oslabuje schopnosť Komisie, ako strážcu Zmlúv, snažiť sa o presadzovanie práva Spoločenstva.


(1)  Ú. v. ES L 145, s. 43; Mim. vyd. 01/003, s. 331.


26.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/38


Žaloba podaná 30. novembra 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Helénska republika

(Vec C-541/07)

(2008/C 22/67)

Jazyk konania: gréčtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: M. Patakia)

Žalovaná: Helénska republika

Návrhy žalobkyne

určiť, že Helénska republika si tým, že vo všeobecnosti zakázala rozhodnutím ministra dopravy č. 12078/1343 z 3. marca 2004, ako sa toto vykladá podľa obežníka riaditeľstva cestnej bezpečnosti a životného prostredia č. 45007/4795 z 28. júla 2004, umiestňovanie na sklách vozidiel fólií na sklá, ktoré sú legálne vyrobené alebo predávané na trhoch v iných členských štátoch Európskej únie, nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z článkov 28 ES a 30 ES,

zaviazať Helénsku republiku na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

1.

V nadväznosti na sťažnosť preskúmala Komisia grécku právnu úpravu zakazujúcu umiestňovanie fólií na sklá najmä na predné sklá, ako aj všeobecne na všetky sklá vozidiel.

2.

Komisia sa domnieva, že na tento zákaz sa nevzťahuje pôsobnosť smernice 92/22/EHS, zmenenej a doplnenej smernicou 2001/92/ES, a keďže neexistuje harmonizácia na úrovni Spoločenstva, treba ho posudzovať v rámci článkov 28 ES a 30 ES.

3.

Tento zákaz predstavuje opatrenie s rovnakým účinkom ako množstevné obmedzenie voľného pohybu tovaru, ktoré porušuje článok 28 ES, keďže v skutočnosti predstavuje prekážku uvádzania na trh v Grécku takých fólií, ktoré sú legálne vyrobené alebo uvedené na trh v iných členských štátoch.

4.

Komisia tiež poznamenáva, že grécke orgány nepredložili dostatočné dôkazy odôvodňujúce opatrenie a zároveň potvrdzujúce dodržanie zásady proporcionality.

5.

Predovšetkým sa nepreukázalo, že existujú, ako to tvrdia grécke orgány, kritériá umožňujúce overiť kontrolami, či uvedené fólie spĺňajú určité minimálne podmienky.

6.

Komisia sa teda domnieva, že uvedené legislatívne ustanovenie predstavuje porušenie článku 28 ES, ktoré nemožno odôvodniť ani podľa článku 30 ES a ani naliehavými dôvodmi všeobecného záujmu v zmysle judikatúry Súdneho dvora.


26.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/38


Žaloba podaná 10. decembra 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Helénska republika

(Vec C-548/07)

(2008/C 22/68)

Jazyk konania: gréčtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: M. Patakia a M. van Beek, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Helénska republika

Návrhy žalobkyne

určiť, že Helénska republika si nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú zo smernice Rady 96/34/ES z 3. júna 1996 o rámcovej dohode o rodičovskej dovolenke uzavretej medzi UNICE, CEEP a ETUC (1) a najmä z doložky 1 ods. 2, doložky 2 ods. 1 a ods. 3 písm. b), doložky 2 ods. 3 písm. e) a f) a doložky 2 ods. 4 a 6 dohody pripojenej k predmetnej smernici,

zaviazať Helénsku republiku na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

1.

Po preskúmaní súboru gréckej legislatívy týkajúcej sa prebratia smernice 96/34/ES o rámcovej dohode o rodičovskej dovolenke uzavretej medzi UNICE, CEEP a ETUC do gréckeho právneho poriadku, Komisia konštatovala, že toto prebratie je nedostatočné a chybné, pokiaľ ide o niektoré doložky už citovanej rámcovej dohody, uvádzanej predmetnou smernicou, pokiaľ ide o pracovníkov obchodného loďstva.

2.

Predmetná grécka legislatíva, ktorá ratifikuje kolektívne zmluvy v tejto oblasti má najmä obmedzený rozsah uplatnenia, nakoľko sa neuplatňuje na všetkých pracovníkov obchodných lodí.

3.

Okrem toho, pre priznanie práva na rodičovskú dovolenku vyššie uvedeným pracovníkom, je podľa gréckej legislatívy potrebné splniť nižšie uvedené podmienky, ktoré sa pripájajú k podmienkam uvádzaným smernicou:

mať pracovnú prax na tej istej lodi v trvaní 12 mesiacov,

zamestnávať na predmetnej lodi aspoň 30 osôb,

predložiť dôkaz, že druhý rodič je zamestnaný,

kvalifikácia pracovnej zmluvy námorníka po jeho návrate z rodičovskej dovolenky ako „novej“ zmluvy a opätovné vyžadovanie minimálnej doby zamestnania 6 alebo 7 mesiacov,

záväzok námorníka na náhradu nákladov vyslania jeho zástupcu,

uplatňovanie predmetnej vnútroštátnej legislatívy výlučne na pracovné zmluvy námorníkov uzavreté po nadobudnutí účinnosti kolektívnych zmlúv,

kvalifikácia obchodných záväzkov ako dôvodov vyššej moci, pre neudelenie rodičovskej dovolenky.

4.

Nakoniec Komisia konštatuje, že v kolektívnych zmluvách ani v ministerských vyhláškach, ktoré ich schvaľujú neexistuje žiadny odkaz na otázku ochrany pracovníkov pred prepustením z dôvodu podania žiadosti, alebo čerpania rodičovskej dovolenky.

5.

V dôsledku toho, Komisia zastáva názor, že Helénska republika si nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú zo smernice 96/34/ES a najmä z doložky 1 ods. 2, doložky 2 ods. 1 a ods. 3 písm. b), doložky 2 ods. 3 písm. e) a f) a doložky 2 ods. 4 a 6 dohody pripojenej k predmetnej smernici.


(1)  Ú. v. ES L 145, 19.6.1996, s. 4; Mim. vyd. 05/002, s. 285.


26.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/39


Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 8. októbra 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Írsko

(Vec C-20/07) (1)

(2008/C 22/69)

Jazyk konania: angličtina

Predseda Súdneho dvora nariadil výmaz veci.


(1)  Ú. v. EÚ C 56, 10.3.2007.


26.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/39


Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 8. novembra 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Švédske kráľovstvo

(Vec C-145/07) (1)

(2008/C 22/70)

Jazyk konania: švédčina

Predseda Súdneho dvora nariadil výmaz veci.


(1)  Ú. v. EÚ C 95, 28.4.2007.


26.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/39


Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 8. novembra 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Švédske kráľovstvo

(Vec C-223/07) (1)

(2008/C 22/71)

Jazyk konania: švédčina

Predseda Súdneho dvora nariadil výmaz veci.


(1)  Ú. v. EÚ C 140, 23.6.2007.


Súd prvého stupňa

26.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/40


Rozsudok Súdu prvého stupňa z 12. decembra 2007 – Pagliacci/Komisia

(Vec T-307/04) (1)

(„Úradníci - Verejné výberové konanie - Nezaradenie na zoznam úspešných uchádzačov - Porušenie oznámenia o vyhlásení výberového konania - Spôsobilosť a požadovaná odborná prax“)

(2008/C 22/72)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Carlo Pagliacci (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: pôvodne S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a É. Marchal, neskôr F. Schiaudone, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: C. Berardis-Kayser a H. Tserepa-Lacombe, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Žaloba o zrušenie rozhodnutia výberovej komisie výberového konania COM/A/1/02, ktorým bolo žalobcovi udelené hodnotenie vykonanej skúšky, ktoré nestačilo na to, aby bol zaradený na zoznam úspešných uchádzačov

Výrok rozsudku

1.

Rozhodnutie výberovej komisie výberového konania COM/A/1/02, ktorým bolo žalobcovi udelené hodnotenie vykonanej skúšky, ktoré nestačilo na to, aby bol zaradený na zoznam úspešných uchádzačov, sa zrušuje.

2.

Komisia je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 262, 14.5.2005.


26.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/40


Rozsudok Súdu prvého stupňa z 11. decembra 2007 – Sack/Komisia

(Vec T-66/05) (1)

(„Verejná služba - Úradník - Žaloba o neplatnosť - Odmena za funkcie - Funkcia ‚vedúceho útvaru‘ - Rovnosť zaobchádzania - Povinnosť odôvodnenia - Jazykový režim“)

(2008/C 22/73)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobca: Jörn Sack (Berlín, Nemecko) (v zastúpení: U. Lehmann-Brauns a D. Mahlo, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: V. Joris a H. Krämer, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci B. Wägenbaur, advokát)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutí týkajúcich sa určenia mesačného platu žalobcu za mesiace máj 2004 až február 2005, návrh na vykonanie nového výpočtu tohto platu a návrh na zrušenie rozhodnutia o výslovnom zamietnutí sťažnosti žalobcu, oznámeného žalobcovi 26. novembra 2004

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Každý z účastníkov konania znáša svoje vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 106, 30.4.2005.


26.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/40


Rozsudok Súdu prvého stupňa z 12. decembra 2007 – K & L Ruppert Stiftung/ÚHVT – Lopes de Almeida Cunha a i. (CORPO livre)

(Vec T-86/05) (1)

(„Ochranná známka Spoločenstva - Námietkové konanie - Prihláška obrazovej ochrannej známky CORPO livre - Národné a medzinárodné slovné ochranné známky LIVRE - Oneskorene predložený dôkaz o používaní skorších ochranných známok“)

(2008/C 22/74)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobca: K & L Ruppert Stiftung & Co. Handels-KG (Weilheim, Nemecko) (v zastúpení: D. Spohn a A. Kockläuner, advokáti)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: G. Schneider, splnomocnený zástupca)

Ďalší účastníci konania pred odvolacím senátom ÚHVT a vedľajší účastníci v konaní pred Súdom prvého stupňa: Natália Cristina Lopes de Almeida Cunha (Vila Nova de Gaia, Portugalsko), Cláudia Couto Simões (Vila Nova de Gaia) a Marly Lima Jatobá (Vila Nova de Gaia)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu prvého odvolacieho senátu ÚHVT zo 7. decembra 2004 (vec R 328/2004-1) týkajúcemu sa námietkového konania medzi K & L Ruppert Stiftung & Co. Handels-KG a Natália Cristina Lopes de Almeida Cunha, Cláudia Couto Simões a Marly Lima Jatobá

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Žalobca K & L Ruppert Stiftung & Co. Handels-KG je povinný nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 155, 25.6.2005.


26.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/41


Rozsudok Súdu prvého stupňa z 12. decembra 2007 – BASF a UCB/Komisia

(Spojené veci T-101/05 a T-111/05) (1)

(„Hospodárska súťaž - Kartely v sektore vitamínových výrobkov - Cholínchlorid (vitamín B 4) - Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 81 ES a článku 53 Dohody o Európskom hospodárskom priestore - Pokuty - Odstrašujúci účinok - Opakovanie porušenia - Spolupráca počas správneho konania - Jediné a nepretržité porušenie“)

(2008/C 22/75)

Jazyky konania: angličtina a francúzština

Účastníci konania

Žalobcovia: BASF AG (Ludwigshafen, Nemecko) (v zastúpení: N. Levy, barrister, J. Temple-Lang, solicitor a C. Feddersen, advokát) a UCB SA (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: J. Bourgeois, J.-F. Bellis a M. Favart, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: vo veci T-101/05 A. Whelan a F. Amato, vo veci T-111/05 pôvodne O. Beynet a F. Amato, neskôr X. Lewis a F. Amato, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zrušenie alebo zníženie pokút uložených žalobcom rozhodnutím Komisie 2005/566/ES z 9. decembra 2004, ktorým sa upravuje konanie podľa článku 81 Zmluvy o ES a článku 53 Dohody o EHP (prípad COMP/E-2/37.533 – cholínchlorid) (súhrnné rozhodnutie Ú. v. EÚ L 190, 2005, s. 22)

Výrok rozsudku

1.

Vec T-112/05, Akzo Nobel a i./Komisia, sa vylučuje z vecí T-101/05 a T-111/05 na účely vyhlásenia rozsudku.

2.

Článok 1 písm. b) a f) rozhodnutia Komisie 2005/566/ES z 9. decembra 2004, ktorým sa upravuje konanie podľa článku 81 Zmluvy o ES a článku 53 Dohody o EHP (prípad COMP/E-2/37.533 – cholínchlorid) sa ruší v rozsahu, v akom sa vzťahuje na porušenie vytýkané BASF AG a UCB SA za obdobie predchádzajúce 29. novembru 1994 v prípade BASF a za obdobie predchádzajúce 14. marcu 1994 v prípade UCB.

3.

Vo veci T-101/05 sa výška pokuty uloženej BASF stanovuje na 35,024 milióna eur.

4.

Vo veci T-111/05 sa výška pokuty uloženej UCB stanovuje na 1,870 milióna eur.

5.

V zostávajúcej časti sa žaloby zamietajú.

6.

Vo veci T-101/05 znáša každý z účastníkov vlastné trovy konania.

7.

Vo veci T-111/05 je Komisia povinná okrem toho, že znáša vlastné trovy konania, nahradiť 90 % trov vynaložených UCB.


(1)  Ú. v. EÚ C 115, 14.5.2005.


26.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/41


Rozsudok Súdu prvého stupňa z 12. decembra 2007 – Akzo Nobel a i./Komisia

(Vec T-112/05) (1)

(„Hospodárska súťaž - Kartely v sektore vitamínových výrobkov - Cholínchlorid (vitamín B 4) - Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 81 ES a článku 53 Dohody o Európskom hospodárskom priestore - Pripísateľnosť protiprávneho správania“)

(2008/C 22/76)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobcovia: Akzo Nobel NV (Arnhem, Holandsko), Akzo Nobel Nederland BV (Arnhem), Akzo Nobel Chemicals International BV (Amersfoort, Holandsko), Akzo Nobel Chemicals BV (Amersfoort) a Akzo Nobel Functional Chemicals BV (Amersfoort) (v zastúpení: pôvodne C. Swaak a J. de Gou, neskôr C. Swaak, M. van der Woude a M. Mollica, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: A. Whelan a F. Amato, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia Komisie 2005/566/ES z 9. decembra 2004, ktorým sa upravuje konanie podľa článku 81 Zmluvy o ES a článku 53 Dohody o EHP (prípad COMP/E-2/37.533 – cholínchlorid) (súhrnné rozhodnutie Ú. v. EÚ L 190, 2005, s. 22)

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Akzo Nobel NV, Akzo Nobel Nederland BV, Akzo Nobel Chemicals International BV, Akzo Nobel Chemicals BV a Akzo Nobel Functional Chemicals BV sú povinní nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 143, 11.6.2005.


26.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/42


Rozsudok Súdu prvého stupňa z 13. decembra 2007 – Angelidis/Parlament

(Vec T-113/05) (1)

(„Verejná služba - Úradníci - Obsadenie miesta v platovej triede A2 - Odmietnutie prihlášky - Porušenie podstatných formálnych náležitostí - Žaloba o neplatnosť - Žaloba o náhradu škody“)

(2008/C 22/77)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Angel Angelidis (Luxemburg, Luxembursko) (v zastúpení: É. Boigelot, advokát)

Žalovaný: Európsky parlament (v zastúpení: A. Bencomo Weber, J. F. de Wachter a A. Likošiūtė, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Na jednej strane žaloba o zrušenie rozhodnutia Európskeho parlamentu, ktorým bola odmietnutá prihláška žalobcu na miesto riaditeľa Odboru pre „rozpočtové záležitosti“ Generálneho riaditeľstva pre výbory poverené vnútornými politikami Parlamentu a ktorým bol na toto miesto vymenovaný iný kandidát a na druhej strane žaloba o náhradu škody, ktorú žalobca údajne utrpel v dôsledku odmietnutia jeho prihlášky

Výrok rozsudku

1.

Rozhodnutie odboru Európskeho parlamentu z 25. februára 2004, ktorým bol pán Alfredo De Feo vymenovaný na miesto riaditeľa pre rozpočtové záležitosti Generálneho riaditeľstva pre výbory poverené vnútornými politikami Európskeho parlamentu, sa zrušuje.

2.

Žaloba sa vo zvyšnej časti zamieta.

3.

Parlament je povinný nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 115, 14.5.2005.


26.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/42


Rozsudok Súdu prvého stupňa z 12. decembra 2007 – Taliansko/Komisia

(Vec T-308/05) (1)

(„Štrukturálne fondy - Spolufinancovanie - Nariadenia (ES) č. 1260/1999 a 448/2004 - Podmienky oprávnenosti záloh vyplatených vnútroštátnymi orgánmi v rámci systému štátnej pomoci alebo v spojitosti s poskytnutím pomoci - Dôkaz o využití fondov konečnými prijímateľmi - Žaloba o neplatnosť - Napadnuteľný akt“)

(2008/C 22/78)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Talianska republika (v zastúpení: pôvodne A. Cingolo, neskôr P. Gentili, avvocati dello Stato)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: L. Flynn a M. Velardo, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci G. Faedo, advokát)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutí údajne obsiahnutých v listoch Komisie č. 5272 zo 7. júna 2005, č. 5453 z 8. júna 2005, č. 5726 a 5728 zo 17. júna 2005 a č. 5952 z 23. júna 2005

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Talianska republika je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 257, 15.10.2005.


26.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/43


Rozsudok Súdu prvého stupňa z 11. decembra 2007 – Portela & Companhia/ÚHVT – Torrens Cuadrado a Gilbert Sanz (Bial)

(Vec T-10/06) (1)

(„Ochranná známka Spoločenstva - Námietkové konanie - Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva Bial - Skoršia národná ochranná známka BIAL - Relatívny dôvod zamietnutia - Pravdepodobnosť zámeny - Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 40/94 - Dôkaz o existencii skoršej ochrannej známky - Koexistencia skorších ochranných známok - Podanie, ktoré mení predmet konania - Dôkazy predložené prvý krát pred Súdom prvého stupňa - Trovy konania, ktoré vznikli v konaní pred námietkovým oddelením“)

(2008/C 22/79)

Jazyk konania: portugalčina

Účastníci konania

Žalobca: Portela & Companhia, SA (S. Mamede do Coronado, Portugalsko) (v zastúpení: J. Conceição Pimenta, advokát)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: J. Novais Gonçalves, splnomocnení zástupca)

Ďalší účastníci konania pred odvolacím senátom ÚHVT a vedľajší účastníci v konaní pred Súdom prvého stupňa: Juan Torrens Cuadrado a Josep Gilbert Sanz (Gava, Španielsko)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu prvého odvolacieho senátu ÚHVT zo 14. septembra 2005 (vec R 897/2004-1), týkajúcemu sa námietkového konania medzi Juan Torrens Cuadrado a Josep Gilbert Sanz na jednej strane a Portela & Companhia, SA, na strane druhej

Výrok rozsudku

1.

Rozhodnutie prvého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) zo 14. septembra 2005 (vec R 897/2004-1) sa zrušuje v rozsahu, v akom zaväzuje žalobcu na náhradu sumy 600 eur, ako trov konania, ktoré vznikli Juan Torrens Cuadrado a Josep Gilbert Sanz v námietkovom konaní.

2.

V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta.

3.

Portela & Companhia, SA znáša okrem svojich vlastných trov konania polovicu trov konania, ktoré vznikli ÚHVT.


(1)  Ú. v. EÚ C 60, 11.3.2006.


26.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/43


Rozsudok Súdu prvého stupňa z 12. decembra 2007 – Írsko a i./Komisia

(Spojené veci T-50/06, T-56/06, T-60/06, T-62/06 a T-69/06) (1)

(„Štátna pomoc - Smernica 92/81/EHS - Spotrebná daň z minerálnych olejov - Minerálne oleje používané ako palivo na výrobu oxidu hlinitého - Oslobodenie priznané francúzskymi, írskymi a talianskymi orgánmi - Nová pomoc - Existujúca pomoc - Povinnosť odôvodnenia - Vzatie do úvahy ex offo“)

(2008/C 22/80)

Jazyky konania: angličtina, francúzština a taliančina

Účastníci konania

Žalobca vo veci T-50/06: Írsko (v zastúpení: D. O'Hagan, splnomocnený zástupca, za právnej pomoci P. McGarry, barrister)

Žalobkyňa vo veci T-56/06: Francúzska republika (v zastúpení: G. de Bergues a S. Ramet, splnomocnení zástupcovia)

Žalobkyňa vo veci T-60/06: Talianska republika (v zastúpení: G. Aiello, avvocato dello Stato)

Žalobkyňa vo veci T-62/06: Eurallumina SpA (Portoscuso, Taliansko) (v zastúpení: L. Martin Alegi, R. Denton a M. Garcia, solicitors)

Žalobkyňa vo veci T-69/06: Aughinish Alumina Ltd (Askeaton, Írsko) (v zastúpení: J. Handoll a C. Waterson, solicitors)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: V. Di Bucci, N. Khan, P. Stancanelli a K. Walkerová, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Žaloba o zrušenie rozhodnutia Komisie 2006/323/ES zo 7. decembra 2005 o oslobodení od spotrebnej dane z minerálnych olejov používaných ako palivo na výrobu oxidu hlinitého v Gardanne, v regióne Shannon a na Sardínii, implementovanom Francúzskom, Írskom a Talianskom v uvedenom poradí (Ú. v. EÚ 2006 L 119, s. 12)

Výrok rozsudku

1.

Veci T-50/06, T-56/06, T-60/06, T-62/06 a T-69/06 sa spájajú na spoločné rozhodnutie.

2.

Rozhodnutie Komisie 2006/323/ES zo 7. decembra 2005 o oslobodení od spotrebnej dane z minerálnych olejov používaných ako palivo na výrobu oxidu hlinitého v Gardanne, v regióne Shannon a na Sardínii, implementovanom Francúzskom, Írskom a Talianskom v uvedenom poradí, sa zrušuje.

3.

Žaloba vo veci T-62/06 sa vo zvyšnej časti zamieta.

4.

Komisia okrem toho, že znáša svoje vlastné trovy konania, je povinná nahradiť trovy konania žalobcov, vrátane trov spojených s konaním o nariadení predbežných opatrení vo veci T-69/06 R.


(1)  Ú. v. EÚ C 86, 8.4.2006.


26.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/44


Rozsudok Súdu prvého stupňa z 12. decembra 2007 – DeTeMedien/ÚHVT (suchen.de)

(Vec T-117/06) (1)

(„Ochranná známka Spoločenstva - Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva suchen.de - Absolútny dôvod zamietnutia - Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti - Názov domény - Článok 7 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia (ES) č. 40/94“)

(2008/C 22/81)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobca: DeTeMedien Deutsche Telekom Medien GmbH (Frankfurt nad Mohanom, Nemecko) (v zastúpení: pôvodne J. Fesenamair a I. Gehring, neskôr J. Fesenmair a T. M. Müller, advokáti)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: G. Schneider, splnomocnený zástupca)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu prvého odvolacieho senátu ÚHVT z 30. januára 2006 (vec R 287/2005-1) týkajúcemu sa prihlášky slovného označenia suchen.de ako ochrannej známky Spoločenstva

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

DeTeMedien Deutsche Telekom Medien GmbH je povinný nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 143, 17.6.2006.


26.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/44


Rozsudok Súdu prvého stupňa z 13. decembra 2007 – Xentral/ÚHVT – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM)

(Vec T-134/06) (1)

(„Ochranná známka Spoločenstva - Námietkové konanie - Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva PAGESJAUNES.COM - Skoršia národná obrazová ochranná známka LES PAGES JAUNES - Názov domény ‚pagesjaunes.com‘ - Relatívne dôvody zamietnutia - Pravdepodobnosť zámeny - Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 40/94“)

(2008/C 22/82)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Xentral LLC (Florida, Spojené štáty) (v zastúpení: A. Bertrand, advokát)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: A. Folliard-Monguiral, splnomocnený zástupca)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT a vedľajší účastník v konaní pred Súdom prvého stupňa: Pages jaunes SA (Sèvres, Francúzsko) (v zastúpení: C. Bertheux Scotte, B. Potot a B. Corne, advokáti)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu prvého odvolacieho senátu ÚHVT z 15. februára 2006 (vec R 708/2005-1), ktoré sa týkalo námietkového konania medzi Pages jaunes SA a Xentral LLC

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Xentral LLC je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 165, 15.7.2006.


26.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/45


Rozsudok Súdu prvého stupňa z 13. decembra 2007 – Cabrera Sánchez/ÚHVT – Industrias Cárnicas Valle (el charcutero artesano)

(Vec T-242/06) (1)

(„Ochranná známka Spoločenstva - Námietkové konanie - Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva ‚el charcutero artesano‘ - Skoršia národná obrazová ochranná známka El Charcutero - Relatívny dôvod zamietnutia - Neexistencia pravdepodobnosti zámeny - Neexistencia podobnosti označení - Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 40/94“)

(2008/C 22/83)

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Žalobca: Miguel Cabrera Sánchez (Móstoles, Španielsko) (v zastúpení: J. Calderón Chavero a T. Villate Consonni, advokáti)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: J. García Murillo, splnomocnený zástupca)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT: Industrias Cárnicas Valle, SA (Madrid, Španielsko)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu prvého odvolacieho senátu ÚHVT z 15. júna 2006 (vec R 790/2005-1), ktoré sa týkalo námietkového konania medzi Miguel Cabrera Sánchez a Industrias Cárnicas Valle, SA

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Miguel Cabrera Sánchez znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania, ktoré vznikli Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT).


(1)  Ú. v. EÚ C 261, 28.10.2006.


26.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/45


Uznesenie predsedu Súdu prvého stupňa zo 4. decembra 2007 – Cheminova a i./Komisia

(Vec T-326/07 R)

(„Konanie o nariadení predbežného opatrenia - Smernica 91/414/EHS - Návrh na odklad výkonu - Prípustnosť - Neexistencia naliehavosti“)

(2008/C 22/84)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobcovia: Cheminova A/S (Harboøre, Dánsko), Cheminova Agro Italia Srl (Rím, Taliansko), Cheminova Bulgaria EOOD (Sofia, Bulharsko), Agrodan, SA (Madrid, Španielsko) a Lodi SAS (Grand-Fougeray, Francúzsko) (v zastúpení: C. Mereu a K. Van Maldegem, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: B. Doherty a L. Parpala, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na odklad výkonu rozhodnutia Komisie 2007/389/ES zo 6. júna 2007 o nezaradení malatiónu do prílohy I k smernici Rady 91/414/EHS a odobratí povolení na prípravky na ochranu rastlín obsahujúce túto látku (Ú. v. EÚ L 146, s. 19), až do vyhlásenia rozsudku vo veci samej

Výrok uznesenia

1.

Návrh na nariadenie predbežného opatrenia sa zamieta.

2.

O trovách konania bude rozhodnuté v rozsudku vo veci samej.


26.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/45


Žaloba podaná 19. novembra 2007 – Euro-Information/ÚHVT (Zobrazenie ruky držiacej kartu s tromi trojuholníkmi)

(Vec T-414/07)

(2008/C 22/85)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Européenne de traitement de l'Information (Euro-Information) (Štrasburg, Francúzsko) (v zastúpení: P. Greffe a M. Chaminade, advokáti)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Návrhy žalobkyne

zrušiť rozhodnutie prvého odvolacieho senátu ÚHVT zo 6. septembra 2007 vo veci R-290/2007-1, ktorým bola zamietnutá prihláška ochrannej známky Spoločenstva č. 5 225 776 pre časť výrobkov a služieb prihlasovaných do tried 9, 35, 36, 38 a 42,

zápis ochrannej známky Spoločenstva č. 5 225 776 pre všetky prihlasované výrobky a služby.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Prihlasovaná ochranná známka: obrazová ochranná známka, ktorá zobrazuje ruku držiacu kartu s tromi čiernymi trojuholníkmi pre výrobky a služby zaradené do tried 9, 35, 36, 38 a 42 (prihláška č. 5 225 776).

Rozhodnutie prieskumového pracovníka: čiastočné zamietnutie zápisu.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: zamietnutie odvolania.

Dôvody žaloby: žalobkyňa tvrdí, v rozpore s tým, čo uviedol odvolací senát ÚHVT v napadnutom rozhodnutí, že prvky tvoriace ochrannú známku, ktorej zápis bol čiastočne zamietnutý, sú rozlišovacie a nezávislé pokiaľ ide o prihlasované výrobky a služby a preto je potrebné považovať aj ich kombináciu za rozlišovaciu a nezávislú.


26.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/46


Žaloba podaná 22. novembra 2007 – Deutsche Post/Komisia

(Vec T-421/07)

(2008/C 22/86)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Deutsche Post AG (Bonn, Nemecko) (v zastúpení: J. Sedemund a T. Lübbig, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobkyne

zrušiť rozhodnutie Komisie Európskych spoločenstiev z 12. septembra 2007„Štátna pomoc C 36/2007 (ex NN 25/2007) – Štátna pomoc pre Deutsche Post AG – Výzva na predloženie pripomienok v súlade s článkom 88 ods. 2 Zmluvy o ES“,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobkyňa sa domáha zrušenia rozhodnutia Komisie začať konanie podľa článku 88 ods. 2 ES vo veci štátnej pomoci C 36/07 (ex NN 25/07). Toto rozhodnutie bolo Nemecku oznámené listom z 12. septembra 2007 (Ú. v. EÚ C 245, s. 21). Cieľom konania začatého týmto rozhodnutím je doplňujúce preskúmanie konania, ktoré Komisia začala 23. októbra 1999 a v ktorom Komisia prijala 19. júna 2002 konečné zamietavé rozhodnutie (Ú. v. ES L 247, s. 27). V tomto zamietavom rozhodnutí Komisia konštatovala, že Deutsche Post AG určovala ceny balíkových zásielok doručovaných od dverí k dverám pod úrovňou prírastkových nákladov a že táto agresívna politika poskytovania zliav nespadala do jej povinnosti poskytovať univerzálne služby.

Žalobkyňa na odôvodnenie svojej žaloby uvádza, že napadnuté rozhodnutie porušuje základné zásady konania. Ide hlavne o porušenie zásady ochrany legitímnej dôvery, pretože Komisii sú rozhodujúce skutočnosti známe už roky a 19. júna 2002 prijala v tejto súvislosti rozhodnutie o ukončení konania. Navyše boli porušené práva účasti Spolkovej republiky Nemecko aj žalobkyne na konaní, pretože im nebola poskytnutá možnosť zaujať k napadnutému rozhodnutiu pred jeho prijatím stanovisko. Nakoniec žalobkyňa v tejto súvislosti uvádza, že bolo porušené nariadenie (ES) č. 659/1999 (1), pretože z jeho systematiky vyplýva, že zamietavé rozhodnutie, ako je rozhodnutie z 19. júna 2002, je konečné a že žalovaná nemôže o skutočnostiach, ktoré už boli s konečnou platnosťou posúdené, začať nové konanie na preskúmanie štátnej pomoci.

Žalobkyňa ďalej uvádza, že žalovaná porušila povinnosť uviesť odôvodnenie podľa článku 253 ES a článku 6 ods.1 nariadenia č. 659/1999, pretože z napadnutého rozhodnutia jasne nevyplýva, ktoré opatrenia zamýšľa Komisia označiť za štátnu pomoc, a rozhodnutie okrem toho neobsahuje právne posúdenie.

Žalobkyňa nakoniec vytýka porušenie článku 87 ods. 1 ES a článku 88 ES, pretože opatrenia uvedené v napadnutom rozhodnutí nemožno považovať za štátnu pomoc.


(1)  Nariadenie Rady (ES) č. 659/1999 z 22. marca 1999 ustanovujúce podrobné pravidlá na uplatňovanie článku [88 ES] (Ú. v. ES L 83, s. 1; Mim. vyd. 08/001, s. 339).


26.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/46


Žaloba podaná 16. novembra 2007 – Agencja Wydawnicza Technopol/ÚHVT (100)

(Vec T-425/07)

(2008/C 22/87)

Jazyk konania: poľština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o. (Częstochowa, Poľsko) (v zastúpení: D. Rzążewska, radca prawny)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Návrhy žalobkyne

zrušiť ako celok rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) z 3. septembra 2007 vo veci R 1274/2006–4,

zaviazať žalovaného na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Prihlasovaná ochranná známka: slovná ochranná známka „100“ pre výrobky a služby v triedach 16, 28 a 41 (prihláška č. 3 875 408).

Rozhodnutie prieskumového pracovníka: zamietnutie zápisu.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: zamietnutie odvolania.

Dôvody žaloby: nesprávne uplatnenie ustanovení článku 7 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia č. 40/94 o ochrannej známke Spoločenstva (1). Podľa žalobkyne označenie „100“ nie je ani opisné, ani bez rozlišovacej spôsobilosti vo vzťahu k uvedeným výrobkom a službám.


(1)  Nariadenie Rady ES č. 40/94 z 20. decembra 1993, Ú. v. ES L 11, 1994, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 146.


26.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/47


Žaloba podaná 16. novembra 2007 – Agencja Wydawnicza Technopol/ÚHVT (300)

(Vec T-426/07)

(2008/C 22/88)

Jazyk konania: poľština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o. (Częstochowa, Poľsko) (v zastúpení: D. Rzążewska, radca prawny)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Návrhy žalobkyne

zrušiť ako celok rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) z 3. septembra 2007 vo veci R 1275/2006-4,

zaviazať žalovaného na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Prihlasovaná ochranná známka: slovná ochranná známka „300“ pre výrobky a služby v triedach 16, 28 a 41 (prihláška č. 3 875 408).

Rozhodnutie prieskumového pracovníka: zamietnutie zápisu.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: zamietnutie odvolania.

Dôvody žaloby: nesprávne uplatnenie ustanovení článku 7 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia č. 40/94 o ochrannej známke Spoločenstva (1). Podľa žalobkyne označenie „300“ nie je ani opisné, ani bez rozlišovacej spôsobilosti vo vzťahu k uvedeným výrobkom a službám.


(1)  Nariadenie Rady ES č. 40/94 z 20. decembra 1993, Ú. v. ES L 11, 1994, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 146.


26.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/47


Žaloba podaná 16. novembra 2007 – Mirto Corporación Empresarial/ÚHVT – Maglificio Barbara (Mirtillino)

(Vec T-427/07)

(2008/C 22/89)

Jazyk žaloby: španielčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Mirto Corporación Empresarial, S.L. (Madrid, Španielsko) (v zastúpení: E. Armijo Chávarri, abogado)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Ďalší účastník pred odvolacím senátom: Maglificio Barbara Srl

Návrhy žalobkyne

zrušiť rozhodnutie druhého odvolacieho senátu ÚVHT z 29. augusta 2007 vo veci č. R 875/2006-2, a zároveň výslovne zaviazať úrad na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Prihlasovateľ ochrannej známky Spoločenstva: Maglificio Barbara Srl.

Prihlasovaná ochranná známka: obrazová ochranná známka „Mirtillino“ pre výrobky zaradené do tried 3, 18 a 25 (prihláška č. 3 252 467).

Majiteľ ochrannej známky alebo označenia, ktoré je základom námietky: Creaciones Mirto, S.A.; po prevode ochranných známok namietaných v námietkovom konaní žalobkyňa.

Ochranná známka alebo označenie, ktoré je základom námietky: slovná ochranná známka „MIRTO“ (ochranná známka Spoločenstva č. 1 653 351) pre výrobky zaradené do tried 3, 18 a 25 a veľký počet iných národných slovných a obrazových známok „MIRTO“.

Rozhodnutie námietkového oddelenia: čiastočné vyhovenie námietkam.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: zrušenie napadnutého rozhodnutia a zamietnutie námietky.

Dôvody žaloby: porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 40/94 (1), pretože medzi spornými známkami existuje pravdepodobnosť zámeny.


(1)  Nariadenie Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva (Ú. v. ES L 11, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 146).


26.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/48


Žaloba podaná 22. novembra 2007 – Centre d'Étude et de Valorisation des Algues/Komisia

(Vec T-428/07)

(2008/C 22/90)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Centre d'Étude et de Valorisation des Algues SA (CEVA) (Pleubian, Francúzsko) (v zastúpení: J.-M. Peyrical, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobcu

konštatovať vady konania a porušenie zásady kontradiktórnosti a z týchto dôvodov zrušiť oznámenie Komisie o dlhu č. 3240908670 z 20. septembra 2007 a nariadiť Komisii, aby pristúpila k úhrade sumy predmetného oznámenia o dlhu v prospech CEVA,

subsidiárne konštatovať, že chyby zistené v audítorskej správe nie sú natoľko závažné, aby sa mohol uplatniť článok 3.5 prílohy II k zmluve, zrušiť oznámenie Komisie o dlhu č. 3240908670 z 20. septembra 2007 v časti, kde žiada o vrátenie všetkých súm zaplatených CEVA v rámci zmluvy SEAHEALTH a nariadiť Komisii, aby pristúpila k úhrade sumy predmetného oznámenia o dlhu v prospech CEVA,

subsidiárne určiť znalca, ktorého Súd prvého stupňa uzná za vhodného, a ako úlohu mu určiť: aby opätovne preskúmal metódu výpočtu CEVA týkajúceho sa času stráveného na projektoch; aby konfrontoval túto metódu so zmluvou SEAHEALTH a so skutočnými nákladmi vykázanými v štátoch, kde došlo k výdavkom; aby stanovil percentuálnu odchýlku medzi objemom nesprávne zaznamenaného pracovného času, ktorý bol oznámený Komisii, a objemom zaznamenaného pracovného času podľa metódy výpočtu uplatňovanej na CEVA; aby uskutočnil odhad pracovného času priamo potrebného na uskutočnenie úloh CEVA v rámci zmluvy SEAHEALTH; aby posúdil, či skutočný pracovný čas na uskutočnenie uvedených úloh môže byť nižší ako 7 092,88 hodín, ktoré vykázal CEVA.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Touto žalobou žalobca navrhuje zrušiť oznámenie o dlhu, ktorým Komisia žiada o vrátenie všetkých preddavkov zaplatených žalobcovi v rámci zmluvy SEAHEALTH č. QLK1-CT-2002-02433, týkajúcej sa projektu „Potrava, výživa a zdravie“ v rámci vzorovej akcie „Kvalita života a manažment prirodzených zdrojov“ (1).

Na podporu svojho návrhu žalobca predkladá žalobný dôvod založený na porušení práv na obranu, keďže Komisia porušila zásadu kontradiktórnosti, keď svoju žiadosť o vrátenie podložila pracovnými výkazmi a závermi OLAF, o ktorých žalobca nevedel.

Subsidiárne žalobca namieta proti uplatneniu článku 3.5 prílohy II Komisiou a proti zisteniu Komisie, že skutkové okolnosti v prejednávanej veci boli dostatočne závažné na to, aby bolo možné odvolávať sa na závažné finančné nezrovnalosti, ktoré odôvodňujú vrátenie všetkých preddavkov.


(1)  Piaty rámcový program Európskeho spoločenstva v oblasti výskumu, technického vývoja a demonštračných aktivít 1998-2002.


26.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/48


Žaloba podaná 23. novembra 2007 – Bodegas Montebello/ÚHVT – Montebello (MONTEBELLO RHUM AGRICOLE)

(Vec T-430/07)

(2008/C 22/91)

Jazyk žaloby: španielčina

Účastníci konania

Žalobca: Bodegas Montebello, S.A. (Montilla, Španielsko) (v zastúpení: T. Andrade Boué, M. I. Lehmann Novo a A. Hernández Lehmann, advokáti)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Montebello (Société à responsabilité limitée) (Guadalupe, Francúzsko)

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie ÚHVT zo 7. septembra 2007 vo veci č. R 223/2007-2,

zamietnuť zápis prihlášky ochrannej známky Spoločenstva č. 2.666.386,

zaviazať ÚHVT a ďalšieho účastníka konania na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Prihlasovateľ ochrannej známky Spoločenstva: Montebello (Société à responsabilité limitée).

Prihlasovaná ochranná známka: obrazová ochranná známka „MONTEBELLO Rhum Agricole“ (prihláška č. 2.266.386) pre výrobky zaradené do triedy 33 [alkoholické nápoje (s výnimkou piva)].

Majiteľ ochrannej známky alebo označenia, ktoré je základom námietky: žalobca.

Ochranná známka alebo označenie, ktoré je základom námietky: španielska slovná ochranná známka „MONTEBELLO“ (č. 1.148.196) pre výrobky zaradené do triedy 33.

Rozhodnutie námietkového oddelenia: vyhovenie námietke.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: vyhovenie a zrušenie rozhodnutia námietkového oddelenia.

Dôvody žaloby: nesprávne uplatnenie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 40/94 o ochrannej známke Spoločenstva.


26.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/49


Žaloba podaná 29. novembra 2007 – Francúzsko/Komisia

(Vec T-432/07)

(2008/C 22/92)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Francúzska republika (v zastúpení: G. de Bergues a A.-L. During, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobkyne

zrušiť rozhodnutie Komisie č. 2007/647/ES z 3. októbra 2007, ktorým sa z financovania Spoločenstva vylučujú niektoré výdavky uskutočnené členskými štátmi v rámci Záručnej sekcie Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF) (1) v rozsahu, v akom vylučuje niektoré výdavky uskutočnené žalobkyňou v prospech organizácií výrobcov ovocia a zeleniny v účtovných rokoch 2003 a 2004,

zaviazať Komisiu na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobkyňa požaduje zrušenie napadnutého rozhodnutia z dôvodu, že Komisia dospela k mylnému výkladu a uplatneniu článku 11 nariadenia Rady č. 2200/96 (2) konštatujúc, že francúzska vláda nerešpektovala podmienky určené týmto ustanovením pre uznanie organizácií výrobcov ovocia a zeleniny.


(1)  Oznámené pod číslom K(2007) 4477, Ú. v. EÚ L 261, s. 28.

(2)  Nariadenie Rady (ES) č. 2200/96 z 28. októbra 1996 o spoločnej organizácii trhu s ovocím a zeleninou (Ú. v. EÚ L 297, s. 1; Mim. vyd. 3/020, s. 55).


26.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/49


Žaloba podaná 22. novembra 2007 – Ryanair/Komisia

(Vec T-433/07)

(2008/C 22/93)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Ryanair Ltd (Dublin, Írsko) (v zastúpení: E. Vahida, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobkyne

v súlade s článkom 232 ES určiť, že Komisia porušila Zmluvu o ES tým, že sa nevyjadrila k sťažnosti, ktorú žalobkyňa podala 22. decembra 2006 a po ktorej následne 2. augusta 2007 zaslala písomnú výzvu týkajúcu sa porušenia,

zaviazať Komisiu na náhradu trov konania, vrátane trov, ktoré vznikli žalobkyni, a to aj v tom prípade, ak po podaní žaloby Komisia prijme opatrenie, v dôsledku ktorého Súd prvého stupňa už nebude považovať za potrebné rozhodnúť, alebo ak Súd prvého stupňa zamietne žalobu ako neprípustnú,

prijať ďalšie opatrenia, ktoré Súd prvého stupňa považuje za primerané.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobkyňa tvrdí, že Komisia sa dopustila porušenia podľa článku 232 ES tým, že sa po výzve nevyjadrila k sťažnosti, ktorú žalobkyňa podala 22. decembra 2006, týkajúcej sa neoprávnenej štátnej pomoci, ktorú Grécko poskytlo spoločnostiam Olympic Airlines a Olympic Airways Services („OA/OAS“) na základe arbitrážneho rozhodnutia gréckeho najvyššieho súdu, ktorým zaviazal grécky štát na zaplatenie 563 miliónov eur spoločnostiam OA/OAS za poskytnutie údajne nezaplatených služieb a na náhradu nákladov na premiestnenie na nové letisko v Aténach.

Žalobkyňa uvádza, že rozdiel medzi čiastkou, ktorú grécky štát na základe približného odhadu v rozhodnutí Komisie 2003/372/ES (1) dlhuje spoločnostiam OA/OAS, a výškou náhrady škody priznanou OA/OAS v rozhodnutí z 20. decembra 2006 predstavuje výhodu poskytnutú spoločnosti v zmysle pravidiel štátnej pomoci. Poskytnutie tejto výhody možno podľa žalobcu pričítať gréckemu štátu, keďže arbitrážny súd konal ako štátny orgán.

Žalobkyňa ďalej uvádza, že Komisia bola povinná uskutočniť dôkladné a nestranné preskúmanie doručenej sťažnosti na to, aby buď prijala rozhodnutie o tom, že dotknuté opatrenie nepredstavuje štátnu pomoc v zmysle článku 87 ods. 1 ES, alebo že toto opatrenie sa považuje za štátnu pomoc v zmysle uvedených ustanovení, ale je zlučiteľné so spoločným trhom podľa článku 87 ods. 2 a 3 ES, alebo začala konanie podľa článku 88 ods. 2 ES.

Žalobkyňa nakoniec uvádza, že sedem mesiacov, ktoré uplynuli medzi podaním sťažnosti a písomnou výzvou týkajúcou sa porušenia, predstavovalo neprimerane dlhú dobu a Komisia sa svojou nečinnosťou počas tejto doby dopustila porušenia v zmysle článku 232 ES.


(1)  2003/372/ES: Rozhodnutie Komisie z 11. decembra 2002 o pomoci, ktorú Helénska republika poskytla v prospech Olympic Airways [neoficiálny preklad] [oznámené pod číslom dokumentu K(2002) 4831] (Ú. v. EÚ L 132, s. 1).


26.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/50


Odvolanie podané 30. novembra 2007: Nikos Giannopoulos proti rozsudku Súdu pre verejnú službu z 20. septembra 2007 vo veci F-111/06, Giannopoulos/Rada

(Vec T-436/07 P)

(2008/C 22/94)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Odvolateľ: Nikos Giannopoulos (Wezembeek-Oppem, Belgicko) (v zastúpení: S. Rodrigues a C. Bernard-Glanz, advokáti)

Ďalší účastník konania: Rada Európskej únie

Návrhy odvolateľa

určiť, že toto odvolanie je prípustné,

zrušiť rozsudok vyhlásený Súdom pre verejnú službu 20. septembra 2007 vo veci F-111/06,

vyhovieť návrhom na zrušenie a náhradu škody uvádzaným odvolateľom v prvostupňovom konaní,

zaviazať žalovanú v prvostupňovom konaní na náhradu všetkých trov konania týkajúcich sa žaloby o neplatnosť a odvolania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojho odvolania odvolateľ uvádza odvolacie dôvody, založené na vadách odôvodnenia a zjavných chybách posúdenia, v odpovedi danej Súdom pre verejnú službu na prvý žalobný dôvod, založený na porušení článku 31 ods. 2 služobného poriadku, ktorý odvolateľ uvádzal v rámci prvostupňového konania.


26.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/50


Žaloba podaná 5. decembra 2007 – Huta Buczek/Komisia

(Vec T-440/07)

(2008/C 22/95)

Jazyk konania: poľština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Huta Buczek sp. z o. o. (Sosnowiec, Poľsko) (v zastúpení: D. Szlachetko-Reiter, radca prawny)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobkyne

zrušiť článok 1, článok 3 ods. 1 a ods. 3 rozhodnutia Komisie z 23. októbra 2007 o štátnej pomoci C 23/2006 (ex NN 35/2006), ktorú poskytlo Poľsko koncernu Technologie Buczek produkujúcemu oceľ,

subsidiárne, zrušiť článok 1, článok 3 ods. 1 a ods. 3 rozhodnutia Komisie z 23. októbra 2007 o štátnej pomoci C 23/2006 (ex NN 35/2006), ktorú poskytlo Poľsko koncernu Technologie Buczek produkujúcemu oceľ v rozsahu, v akom Komisia nariadila vrátenie pomoci od spoločnosti Huta Buczek sp. z o. o.,

zrušiť článok 4 a článok 5 rozhodnutia Komisie z 23. októbra 2007 o štátnej pomoci C 23/2006 (ex NN 35/2006), ktorú poskytlo Poľsko koncernu Technologie Buczek produkujúcemu oceľ v rozsahu, v akom sa týka vrátenia pomoci od spoločnosti Huta Buczek sp. z o. o.,

zaviazať Komisiu na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojich žalobných dôvodov žalobkyňa uvádza:

Podľa názoru žalobkyne nesprávnou kvalifikáciou okolnosti, že spoločnosť Technologie Buczek S.A. má nedoplatky voči verejnoprávnym subjektom ako pomoci nezlučiteľnej so spoločným trhom, došlo k porušeniu článku 88 ods. 2 ES a článku 87 ods. 1 ES. Tomu zodpovedajúce tvrdenie Komisie je založené na nesprávnom predpoklade, že verejnoprávne subjekty upustili od exekúcie voči spoločnosti Technologie Buczek S.A. Porušenie článku 88 ods. 2 ES a článku 87 ods. 1 ES vyplýva aj z toho, že poľskému štátu sa nariadilo vymáhanie pomoci nezlučiteľnej so spoločným trhom, hoci Poľsko ani spoločnosti Technologie Buczek S.A., ani koncernu Technologie Buczek neposkytlo pomoc vo výške uvedenej v rozhodnutí, ako aj zo skutočnosti, že vymáhaná suma pomoci bola svojvoľne stanovená bez právneho základu a bez hospodárskeho opodstatnenia. Ďalej porušenie článku 88 ods. 2 ES a článku 87 ods. 1 ES spočíva v tom, že poľskému štátu sa nariadilo vymáhanie pomoci od spoločnosti Buczek sp. z o. o., hoci neexistuje dôvod, ktorý by umožnil predpokladať, že táto spoločnosť je skutočným príjemcom niektorej pomoci poskytnutej spoločnosti Technologie Buczek S.A., hoci tejto nebola poskytnutá žiadna pomoc, ako aj v tom, že sa vychádzalo z predpokladu, že skutočnými príjemcami pomoci boli iba spoločnosti Huta Buczek sp. z o. o. a Buczek Automotive sp. z o. o., hoci im pripadla len časť majetku spoločnosti Technologie Buczek S.A.

Došlo k porušeniu zásady riadnej správy vecí verejných stanovených v článku 253 ES a článku 41 Listiny základných práv tým, že rozhodnutie nemá riadne odôvodnenie, z ktorého by pre žalobkyňu boli zrejmé dôvody jeho prijatia a tým, že bolo prijaté rozhodnutie, ktoré je z hľadiska svojho obsahu nezrozumiteľné pre žalobkyňu, ako aj tým, že skutkový stav vo veci bol chybne a nedostatočne zistený.

Došlo k porušeniu článku 5 ods. 3 ES a z neho vyplývajúcej zásady proporcionality tým, že spoločnosti Huta Buczek sp. z o. o. bola uložená povinnosť vrátiť pomoc, hoci takýto postup nie je vhodný ani potrebný na dosiahnutie cieľov stanovených v Zmluve; najmä nie je odôvodnený požiadavkou odstrániť pomoc nezlučiteľnú so spoločným trhom.

Došlo k porušeniu zásady právnej istoty tým, že zmluvný partner osoby, ktorá má nedoplatky voči verejnoprávnym subjektom, je zaviazaný na vrátenie pomoci, ktorú nikdy nedostal a nemal z nej prospech, ako aj tým, že pomer, v ktorom zložky koncernu Technologie Buczek S.A. mali údajne prospech z poskytnutej pomoci, bol svojvoľne stanovený; došlo k porušeniu vlastníckeho práva tým, že bolo nariadené vrátiť časť štátnej pomoci od osoby, ktorá nikdy nedostala žiadnu pomoc, a teda fakticky nezískala výhodu; ide o neužitie právomoci, pretože rozhodnutie bolo prijaté na iné účely, ako na účel odstrániť pomoc nezlučiteľnú so spoločným trhom.


26.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/51


Uznesenie Súdu prvého stupňa zo 6. decembra 2007 – Microsoft/Komisia

(Vec T-271/06) (1)

(2008/C 22/96)

Jazyk konania: angličtina

Predseda siedmej komory nariadil výmaz veci.


(1)  Ú. v. EÚ C 294, 2.12.2006.


Súd pre verejnú službu Európskej únie

26.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/52


Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 13. decembra 2007 – Wandschneider/Komisia

(Vec F-65/05) (1)

(Verejná služba - Zamestnanci - Posúdenie - Hodnotenie služobného postupu - Hodnotené obdobie 2003 - Žaloba o neplatnosť - Odôvodnenie - Zjavne nesprávne posúdenie)

(2008/C 22/97)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Paolo Sequeira Wandschneider (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: pôvodne G. Vandersanden a C. Ronzi, advokáti, neskôr G. Vandersanden, C. Ronzi a L. Levi, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: G. Berscheid a H. Tserepa-Lacombe, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Na jednej strane zrušenie hodnotenia služobného postupu žalobcu pre hodnotené obdobie 2003 a na druhej stane žaloba o náhradu škody

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Každý účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 229, 17.9.2005, s. 32 (vec pôvodne zapísaná na Súde prvého stupňa Európskych spoločenstiev pod číslom T-282/05, neskôr postúpená Súdu pre verejnú službu Európskej únie uznesením z 15.12.2005).


26.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/52


Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 13. decembra 2007 – N/Komisia

(Vec F-95/05) (1)

(Verejná služba - Dočasní zamestnanci - Prijímanie do zamestnania - Pracovné miesto vedúceho administratívy - Tretie krajiny - Nepriaznivé stanovisko lekárskej služby)

(2008/C 22/98)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: N (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: pôvodne K.H. Hagenaar, advokát, neskôr J. van Drooghenbroeck a T. Demaseure, advokáti, napokon I. Kletzlen, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: J. Currall a K. Herrmann, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Na jednej strane zrušenie rozhodnutia Komisie neprijať do zamestnania žalobcu v postavení dočasného zamestnanca na pracovné miesto vedúceho administratívy v Guinei Conakry v dôsledku nepriaznivého stanoviska lekárskej služby a na druhej strane žaloba o náhradu škody

Výrok rozsudku

1.

Rozhodnutie riaditeľa riaditeľstva K „Vnútorná služba“ generálneho riaditeľstva „Vonkajšie vzťahy“ Komisie Európskych spoločenstiev z 15. apríla 2005, ktoré informuje žalobcu, že nebude prijatý do zamestnania ako vedúci administratívy delegácie umiestnenej v Guinei, sa zrušuje.

2.

V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta.

3.

Komisia Európskych spoločenstiev je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 10, 14.1.2006, s. 22 (vec pôvodne zapísaná na Súde prvého stupňa Európskych spoločenstiev pod číslom T-377/05, neskôr postúpená Súdu pre verejnú službu Európskej únie uznesením z 15.12.2005).


26.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/53


Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 13. decembra 2007 – Soares/Komisia

(Vec F-130/05) (1)

(Verejná služba - Úradníci - Obnovenie služobného postupu - Neexistencia hodnotiacej správy - Porovnávacie hodnotenie zásluh - Návrhy v zmysle článku 90 ods. 1 služobného poriadku - Prípustnosť žaloby - Nová a podstatná skutočnosť)

(2008/C 22/99)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Carlos Alberto Soares (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a É. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: C. Berardis-Kayser a K. Herrmann)

Predmet veci

Zrušenie rozhodnutia menovacieho orgánu z 19. septembra 2005, ktorým sa zamieta sťažnosť žalobcu smerujúca k priaznivej náprave jeho služobného postupu

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Každý účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 60, 11.3.2006, s. 57.


26.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/53


Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 13. decembra 2007 – Wandschneider/Komisia

(Vec F-28/06) (1)

(Verejná služba - Úradníci - Posúdenie - Hodnotenie služobného postupu - Hodnotiace obdobie za rok 2004 - Žaloba o neplatnosť - Odôvodnenie - Zjavne nesprávne posúdenie)

(2008/C 22/100)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Paolo Sequeira Wandschneider (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: pôvodne G. Vandersanden a C. Ronzi, advokáti, neskôr G. Vandersanden, C. Ronzi a L. Levi, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: G. Berscheid a C. Berardis-Kayser, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Na jednej strane zrušenie hodnotenia služobného postupu za hodnotiace obdobie 2004 a na druhej strane návrh na náhradu škody

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Každý účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 121, 20.5.2006, s. 19.


26.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/53


Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 13. decembra 2007 – Sundholm/Komisia

(Vec F-42/06) (1)

(Verejná služba - Úradníci - Posúdenie - Hodnotenie služobného postupu - Hodnotené obdobie rok 2004 - Ciele a kritériá hodnotenia - Náhrada škody)

(2008/C 22/101)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Asa Sundholm (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a É. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: C. Berardis-Kayser a M. Velardo, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Na jednej strane zrušenie hodnotenia služobného postupu žalobkyne za obdobie roku 2004 a na druhej strane návrh na náhradu škody

Výrok rozsudku

1.

Hodnotenie služobného postupu pani Sundholm vypracované za obdobie od 1. januára do 31. decembra 2004 sa zrušuje.

2.

Vo zvyšnej časti sa žaloba zamieta.

3.

Komisia Európskych spoločenstiev je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 131, 3.6.2006, s. 54.


26.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/54


Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 13. decembra 2007 – Van Neyghem/Komisia

(Vec F-73/06) (1)

(Verejná služba - Úradníci - Verejné výberové konanie - Hodnotenie písomnej skúšky - Lehota na podanie sťažnosti - Prípustnosť - Povinnosť odôvodnenia)

(2008/C 22/102)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Kris Van Neyghem (Vissenaken, Belgicko) (v zastúpení: pôvodne S. Rodrigues, A. Jaume a C. Bernard-Glanz, advokáti, neskôr S. Rodrigues a C. Bernard-Glanz, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: V. Joris a M. Velardo)

Predmet veci

Na jednej strane zrušenie rozhodnutia EPSO z 1. júna 2005, v ktorom sa rozhodlo, že žalobca nebude pripustený k ústnej skúške výberového konania EPSO/A/19/04 z toho dôvodu, že výsledok jeho písomnej skúšky bol nedostatočný a na druhej strane návrh na náhradu škody

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Každý účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 190, 12.8.2006, s. 37.


26.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/54


Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 13. decembra 2007 – Basili/Komisia

(Vec F-108/06) (1)

(Verejná služba - Úradníci - Posúdenie - Hodnotenie služobného postupu - Hodnotiace obdobie za rok 2004 - Žaloba o neplatnosť - Zástupcovia zamestnancov - Stanovisko skupiny vytvorenej ad hoc)

(2008/C 22/103)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Tamara Diomede Basili (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: pôvodne T. Bontinck a J. Feld, advokáti, neskôr T. Bontinck, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: D. Martin a H. Kraemer, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Zrušenie hodnotenia služobného postupu, ktoré bolo žalobkyni oznámené 10. novembra 2005, v rozsahu, v akom sa v ňom nezohľadňujú stanovisko „hodnotiacej skupiny vytvorenej ad hoc a návrhy na povýšenie zástupcov zamestnancov“

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Každý účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 261, 28.10.2006, s. 37.


26.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/54


Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 13. decembra 2007 – Sundholm/Komisia

(Vec F-27/07) (1)

(Verejná služba - Zamestnanci - Posúdenie - Hodnotenie služobného postupu - Hodnotené obdobie 2001/2002 - Neprítomnosť zo zdravotných dôvodov - Vykonanie rozsudku Súdu prvého stupňa - Článok 233 ES)

(2008/C 22/104)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Asa Sundholm (Auderghem, Belgicko) (v zastúpení: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a É. Marchal)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: C. Berardis-Kayser a M. Velardo, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Zrušenie hodnotenia služobného postupu žalobkyne pre obdobie od 1. júla 2001 do 31. decembra 2002 na základe vykonania rozsudku Súdu prvého stupňa z 20. apríla 2005, Sundholm/Komisia, T-86/04. Žaloba o náhradu škody

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Každý účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 117, 29.5.2007, s. 37.


26.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/55


Uznesenie Súdu pre verejnú službu (prvá komora) zo 6. decembra 2007 – Marcuccio/Komisia

(Vec F-40/06) (1)

(Verejná služba - Zamestnanci - Žiadosť o informáciu o osobných veciach zaslaných z miesta výkonu práce do miesta trvalého bydliska - Zastavenie konania - Zjavne nedôvodná žaloba o náhradu škody)

(2008/C 22/105)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobca: Luigi Marcuccio (Tricase, Taliansko) (v zastúpení: V. Messa, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: J. Currall, a C. Berardis-Kayser, splnomocnený zástupca, za právnej pomoci A. Dal Ferro, advokát)

Predmet veci

Na jednej strane zrušenie implicitného rozhodnutia, ktorým sa zamieta žiadosť žalobcu o zaslanie overenej kópie nákladného listu týkajúceho sa zaslania jeho osobných vecí z Angoly do Talianska a na druhej strane žaloba o náhradu škody

Výrok uznesenia

1.

Nie je opodstatnené rozhodnúť o návrhoch na zrušenie.

2.

Návrhy na náhradu škody sa zamietajú ako zjavne nedôvodné.

3.

Luigi Marcuccio znáša svoje vlastné trovy konania a všetky trovy konania uplatnené Komisiou Európskych spoločenstiev.


(1)  Ú. v. EÚ C 143, 17.6.2006, s. 37.


26.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/55


Uznesenie Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 19. októbra 2007 – M/Európska agentúra pre lieky (EMEA)

(Vec F-23/07) (1)

(Verejná služba - Úradníci - Neplatnosť - Posudková komisia - Zamietnutie zvolania - Zjavná neprípustnosť)

(2008/C 22/106)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: M (Londýn, Spojené kráľovstvo) (v zastúpení: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a É. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Európska agentúra pre lieky (EMEA) (v zastúpení: V. Salvatore a S. Vanlievendael, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Zrušenie rozhodnutia EMEA z 25. októbra 2006, ktorým sa zamieta žalobcov návrh smerujúci k vytvoreniu posudkovej komisie – Návrh na náhradu škody

Výrok uznesenia

1.

Žaloba sa zamieta ako neprípustná.

2.

Každý účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 117, 26.5.2007, s. 35.


26.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/55


Žaloba podaná 28. septembra 2007 – Bernard/Europol

(Vec F-99/07)

(2008/C 22/107)

Jazyk konania: holandčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Marjorie Bernard (Woerden, Holandsko) (v zastúpení: P. de Casparis, advokát)

Žalovaný: Európsky policajný úrad (Europol)

Návrhy žalobkyne

zrušiť rozhodnutie o sťažnosti vydané 26. júna 2007 a doručené 28. júna 2007, ako aj hodnotenia z 5. februára 2007 a 25. júla 2007,

zaviazať Europol, aby:

priznal žalobkyni zvýšenie mesačného platu s účinnosťou od 1. septembra 2006 spolu s úrokmi;

zaplatil náhradu škody vo výške 7 500 eur netto,

zaviazať Europol na náhradu trov tohto konania vrátane odmeny právneho zástupcu.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Prejednávaná vec sa týka hodnotenia práce žalobkyne za obdobie od 1. septembra 2005 do 31. augusta 2006. Práca žalobkyne bola ohodnotená známkou „2“, ktorá zodpovedá hodnoteniu „nezodpovedá úplne požiadavkám“.

Žalobkyňa podala sťažnosť proti hodnoteniu, ako aj proti neexistencii rozhodnutia týkajúceho sa priznania zvýšenia mesačného platu a v tejto súvislosti sa odvolávala na usmernenia pre hodnotenie platné v Europole. Žalobkyňa zdôrazňuje, že ide o zjavne nesprávne hodnotenie.

Žalobkyňa predovšetkým tvrdí, že jej výhrady boli rozhodnutím z 26. júna 2007 vyhlásené za nedôvodné a uvádza, že došlo k porušeniu zásady odôvodnenia, pretože toto zamietnutie nebolo odôvodnené. Riaditeľ Europolu však uvádza, že hodnotenie sa ruší a vykoná sa nové hodnotenie. Toto nové hodnotenie sa vykonalo 25. júla 2007.

Prejednávaná žaloba sa teda týka rozhodnutia o sťažnosti, ako aj hodnotenia z 25. júla 2007.


26.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/56


Žaloba podaná 15. októbra 2007 – Nijs/Dvor audítorov

(Vec F-108/07)

(2008/C 22/108)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Bart Nijs (Bereldange, Belgicko) (v zastúpení: F. Rollinger, advokát)

Žalovaný: Dvor audítorov

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie Európskeho dvora audítorov o obnovení funkčného obdobia generálneho tajomníka Dvora audítorov na nové funkčné obdobie začínajúce od 1. júla 2007,

subsidiárne zrušiť dva akty, ktoré údajne predstavujú „rozhodnutia menovacieho orgánu“, jednak z 8. decembra 2006 o vykonaní rozsudku Súdu prvého stupňa z 3. októbra 2006 vo veci T-171/05, a takisto z 12. júla 2007 o zamietnutí sťažnosti žalobcu z 12. marca 2007,

zaviazať žalovaného na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobca na podporu svojej žaloby poukazuje najmä na tieto skutočnosti: i) generálny tajomník Dvora audítorov konal protiprávne namiesto toho, aby sa obrátil na OLAF, výslovne zamietol prijať opatrenia resp. preskúmať, pričom bol na to upozornený, samotnú otázku, dokumenty na podporu a existenciu podvodu týkajúceho sa režimu invalidného dôchodku; ii) úradník si plnil svoje pracovné povinnosti protiprávne; iii) ide o opakované neuverejnenie rozhodnutí o povýšení a ich dátumov; iv) voľby zamestnaneckého výboru na roky 2004 a 2006 boli protiprávne z viacerých dôvodov; v) došlo k veľkému počtu zneužití povyšovacieho konania, k privlastneniu si menovacej právomoci patriacej vedúcemu oddelenia a k presadzovaniu rozsiahlych osobných záujmov, ktoré môžu narušiť nezávislosť menovacieho orgánu, pokiaľ ide o takmer všetky jeho rozhodnutia; vi) „rozhodnutia menovacieho orgánu“ boli prejavom osobných záujmov všetkých nadriadených žalobcu a zastieraním výzvy kolegovi, aby vykonával dočasne vyššiu funkciu a zastieraním neobrátenia sa na OLAF; vii) menovací orgán založil napadnuté rozhodnutia na tom istom reťazci zjavných chýb ako obsahovali pôvodné rozhodnutia, ktoré napadnuté rozhodnutia potvrdili, vychádzajúc pritom z rozsudku, ktorý však nemal povahu res iudicata, a nedošlo k vyvráteniu ani jedného z tvrdení žalobcu; viii) súbežné výbory zaoberajúce sa hodnotením a povyšovaním nevedeli o narušenej nezávislosti nadriadených žalobcu.


26.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/56


Žaloba podaná 23. októbra 2007 – Behmer/Parlament

(Vec F-124/07)

(2008/C 22/109)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Joachim Behmer (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a E. Marchal, advokáti)

Žalovaný: Európsky parlament

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie menovacieho orgánu Európskeho parlamentu týkajúce sa pridelenia žalobcovi dvoch bodov za zásluhy za rok 2005,

zrušiť rozhodnutie menovacieho orgánu nepovýšiť žalobcu do triedy AD 13 v rámci povyšovania za rok 2006,

zaviazať žalovaného na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobca, úradník Európskeho parlamentu zaradený do platovej triedy AD 12, namieta predovšetkým protiprávnosť rozhodnutí menovacieho orgánu jednak prideliť mu dva body za zásluhy za rok 2005 a jednak nepovýšiť ho do platovej triedy AD 13 v rámci povyšovania za rok 2006.

Žalobca uvádza zjavne nesprávne posúdenie, porušenie povinnosti odôvodnenia, porušenie bodu I.6 vykonávacích opatrení týkajúcich sa prideľovania bodov za zásluhy a povyšovania, ako aj porušenie všeobecných zásad služobného postupu a rovnosti zaobchádzania.

Osobitne uvádza porušenie článku 45 a článku 110 ods. 1 Služobného poriadku úradníkov Európskych Spoločenstiev, námietku nezákonnosti a porušenie zásady legitímnej dôvery.

Napokon žalobca tvrdí, že bol diskriminovaný z dôvodu jeho aktivít týkajúcich sa zastupovania zamestnancov a že tak došlo k porušeniu článku 1d, článku 24b služobného poriadku, článku 1 šiesteho odseku prílohy II služobného poriadku, ako aj článku 17 rámcovej zmluvy medzi Európskym parlamentom a odborovými a profesijnými organizáciami zamestnancov inštitúcie z 12. júla 1990.


26.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/57


Žaloba podaná 30. októbra 2007 – Van Beers/Komisia

(Vec F-126/07)

(2008/C 22/110)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Isabelle Van Beers (Woluwe-St-Etienne, Belgicko) (v zastúpení: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a E. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobkyne

zrušiť rozhodnutie menovacieho orgánu (MO) týkajúce sa zamietnutia kandidatúry žalobkyne v certifikačnom konaní v roku 2006,

určiť, že článok 4 § 2 Všeobecných vykonávacích ustanovení (ďalej len „VVU“) k článku 45a Služobného poriadku úradníkov (ďalej len „služobný poriadok“) je nezákonný v rozsahu, v akom toto ustanovenie zapríčiňuje vylúčenie zohľadnenia skutočnej úrovne úloh plnených kandidátom v rámci certifikácie alebo ponechanie rozlišovania medzi bývalými kategóriami C* a B* po 30. apríli 2006,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobkyňa, úradník Komisie v platovej triede AST 6, podala v rámci certifikačného konania 2006 svoju kandidatúru. MO 29. marca 2007 potvrdil rozhodnutie z 22. februára po sťažnosti zo strany žalobkyne proti uvedenému rozhodnutiu a definitívne zamietol jej kandidatúru v certifikačnom konaní 2006.

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza najskôr zjavne nesprávne posúdenie.

Ďalej uplatňuje nezákonnosť článku 4 § 2 Všeobecných vykonávacích ustanovení k článku 45a služobného poriadku.

Žalobkyňa uvádza predovšetkým porušenie zásady rovnosti zaobchádzania a zákazu diskriminácie a zásady proporcionality, porušenie zásady riadnej správy vecí verejných a práva na služobný postup, ako aj zásady ochrany legitímnej dôvery.


26.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/57


Žaloba podaná 30. októbra 2007 – Coto Moreno/Komisia

(Vec F-127/07)

(2008/C 22/111)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Juana Maria Coto Moreno (Gaborone, Botswana) (v zastúpení: K. Lemmens a C. Doutrelepont, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobkyne

zrušiť rozhodnutie z 12. februára 2007, ktorým výberová komisia výberového konania EPSO/AD/28/05 odmietla zapísať žalobkyňu do zoznamu úspešných uchádzačov tohto výberového konania a následne:

priznať jej náhradu nemajetkovej ujmy a úrokov vo výške 25 000 eur,

priznať jej náhradu výdavkov vynaložených na advokátov odhadovaných na 8 000 eur v súlade s oznámeným výkazom,

v prvom rade rozhodnúť, že príslušné orgány sú povinné prijať všetky opatrenia, ktoré môžu predstavovať spravodlivú kompenzáciu ujmu spôsobenej zrušeným právnym aktom, a to zapísať žalobkyňu do zoznamu úspešných uchádzačov,

ak nedôjde k takémuto zápisu, subsidiárne priznať žalobkyni náhradu nemajetkovej ujmy a úrokov, ktorých výška predstavuje čiastku 384 000 eur,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobkyňa bola účastníčkou výberového konania EPSO/AD/28/05. Výberová komisia tohto výberového konania zamietla zapísať žalobkyňu do zoznamu úspešných uchádzačov tohto výberového konania rozhodnutím z 12. februára 2007, ktoré žalobkyňa navrhuje zrušiť.

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza štyri žalobné dôvody:

Prvý žalobný dôvod spočíva predovšetkým v zjavne nesprávnom posúdení, samostatne alebo v spojení s nedostatkom odôvodnenia a/alebo porušením zásady patere legem quam ipse fecisti. Výberová komisia, ktorej postoj v tomto smere nie je jednoznačný, usúdila, že žalobkyňa uviedla „neuspokojivé“ odpovede, ktoré mali navyše nedostatky. Tomu tak zjavne nebolo, najmä vzhľadom na to, že žalobkyňa odpovedala v súlade s pravidlami Komisie.

Druhý žalobný dôvod spočíva predovšetkým v porušení oznámenia o výberovom konaní a porušení zásady rovnosti, a to samostatne alebo v spojení so zásadou primeranosti.

Tretí žalobný dôvod vychádza predovšetkým z porušenia povinnosti odôvodnenia, keďže žalobkyňa jasne požiadala komisiu o odpoveď na otázku, prečo bola odpoveď, ktorú uviedla na ústnej skúške, hodnotená ako nesprávna alebo prinajmenšom ako nedostatočná. Žalobkyňa nezískala odpoveď napriek existencii povinnosti odôvodnenia.

Napokon žalobkyňa subsidiárne uvádza zjavné nesprávne posúdenie, samostatne alebo v spojení s porušením zásady rovnosti a zásady proporcionality. Udelená známka je okrem toho neprimeraná vo vzťahu k výsledkom (získala známku 25/50) a porušuje zásadu rovnosti, keďže žalobkyňa bola hodnotená nielen na základe znalostí ako ostatní uchádzači, ktorí uviedli odpovede považované za dostatočné, ale aj z na základe iných kritérií.


26.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/58


Uznesenie Súdu pre verejnú službu z 5. decembra 2007 – Moschonaki/Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (FEACVT)

(Vec F-3/07) (1)

(2008/C 22/112)

Jazyk konania: francúzština

V nadväznosti na urovnanie sporu zmierom predseda prvej komory nariadil výmaz veci.


(1)  Ú. v. EÚ C 56, 10.3.2007, s. 43.


26.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/58


Uznesenie Súdu pre verejnú službu z 28. novembra 2007 – Karatzoglou/Európska agentúra pre obnovu (EAO)

(Vec F-71/07) (1)

(2008/C 22/113)

Jazyk konania: angličtina

V nadväznosti na urovnanie sporu zmierom predseda prvej komory nariadil výmaz veci.


(1)  Ú. v. EÚ C 269, 10.11.2007, s. 70.