ISSN 1725-5236

Úradný vestník

Európskej únie

C 14

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 51
19. januára 2008


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

I   Uznesenia, odporúčania a stanoviská

 

STANOVISKÁ

 

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov

2008/C 014/01

Stanovisko európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá týkajúce sa podmienok, ktoré treba dodržiavať pri výkone povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy

1

 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Komisia

2008/C 014/02

Oznámenie Komisie o revízii spôsobu stanovenia referenčných a diskontných sadzieb

6

2008/C 014/03

Povolenie štátnej pomoci v rámci ustanovení článkov 87 a 88 Zmluvy o ES — Prípady, ku ktorým nemá Komisia námietky ( 1 )

10

2008/C 014/04

Povolenie štátnej pomoci v rámci ustanovení článkov 87 a 88 Zmluvy o ES — Prípady, ku ktorým nemá Komisia námietky ( 1 )

14

2008/C 014/05

Povolenie štátnej pomoci v rámci ustanovení článkov 87 a 88 Zmluvy o ES — Prípady, ku ktorým nemá Komisia námietky ( 1 )

18

2008/C 014/06

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Prípad COMP/M.4886 – Petroplus/Shell French Refineries) ( 1 )

20

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Rada

2008/C 014/07

Rozhodnutie Rady z 15. októbra 2007, ktorým sa vymenúva člen riadiacej rady za Spojené kráľovstvo Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania

21

 

Komisia

2008/C 014/08

Výmenný kurz eura

22

2008/C 014/09

Referenčný rámec – Skupina expertov pre boj proti obchodovaniu s ľuďmi

23

 

V   Oznamy

 

ADMINISTRATÍVNE POSTUPY

 

Komisia

2008/C 014/10

Výzva na podávanie prihlášok v súvislosti s rozhodnutím Komisie 2007/675/ES, ktorým sa zriaďuje skupina expertov pre otázky obchodovania s ľuďmi

27

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA SPOLOČNEJ OBCHODNEJ POLITIKY

 

Komisia

2008/C 014/11

Oznámenie o žiadosti podľa článku 30 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES — Žiadosť predložená členským štátom

34

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Komisia

2008/C 014/12

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.4941 – Henkel/Adhesives and Electronic Materials Business) ( 1 )

35

2008/C 014/13

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.5003 – REWE/UAB Palink) — Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní ( 1 )

36

2008/C 014/14

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.4961 – Cookson/Foseco) ( 1 )

37

2008/C 014/15

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.4968 – Reitan/SAS/NSB/Marked/Vizz/Travel) — Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní ( 1 )

38

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 


I Uznesenia, odporúčania a stanoviská

STANOVISKÁ

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov

19.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 14/1


Stanovisko európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá týkajúce sa podmienok, ktoré treba dodržiavať pri výkone povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy

(2008/C 14/01)

EURÓPSKY DOZORNÝ ÚRADNÍK PRE OCHRANU ÚDAJOV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 286,

so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie, a najmä na jej článok 8,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (1),

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (2), a najmä na jeho článok 41,

so zreteľom na žiadosť o stanovisko v súlade s článkom 28 ods. 2 nariadenia (ES) č. 45/2001, ktorá bola 29. mája 2007 doručená od Komisie,

PRIJAL TOTO STANOVISKO:

1.   Úvod

1.

V súlade s článkom 28 ods. 2 nariadenia 45/2001/ES zaslala Komisia európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov (EDPS) na konzultáciu návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá týkajúce sa podmienok, ktoré treba dodržiavať pri výkone povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy (ďalej len „návrh“), a ktorý EDPS dostal 29. mája 2007. Revidovanú verziu návrhu dostal 6. júla 2007. EDPS víta, že v preambule nariadenia, ako ju navrhuje Komisia, sa uvádza, že tento návrh sa konzultuje s EDPS.

2.

Účelom návrhu je nahradiť smernicu Rady 96/26/ES z 29. apríla 1996 o prístupe k povolaniu prevádzkovateľa cestnej nákladnej dopravy a prevádzkovateľa cestnej osobnej dopravy a o vzájomnom uznávaní diplomov, osvedčení a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách s cieľom uľahčiť týmto prevádzkovateľom uplatňovanie slobody usadiť sa v oblasti vnútroštátnej a medzinárodnej dopravy (3) s cieľom odstrániť nedostatky tejto smernice. V smernici sa stanovujú minimálne podmienky týkajúce sa bezúhonnosti, finančnej spoľahlivosti a odbornej spôsobilosti, ktoré spoločnosti musia spĺňať. Ako sa vysvetľuje v dôvodovej správe k návrhu, smernica 96/26/ES je súčasťou legislatívneho rámca, ktorý formuje vnútorný trh cestnej dopravy. V dôvodovej správe sa uvádza, že v dôsledku právnych ustanovení, ktoré sú nejasné, neúplné a nezodpovedajú vývoju odvetvia, sa smernica neuplatňuje a nevynucuje jednotne. Toto sa preto považuje za poškodzujúce spravodlivú súťaž. Pre plynulé fungovanie vnútorného trhu v odvetví cestnej dopravy sú potrebné nové pravidlá.

3.

Návrh preberá viaceré ustanovenia smernice 96/26/ES a obsahuje aj niektoré nové prvky, ktoré sa uvádzajú v odseku 3.1 dôvodovej správy. EDPS, ktorého úlohou je poskytovať poradenstvo inštitúciám a orgánom Spoločenstva vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa spracovania osobných údajov, sa nebude zaoberať všetkými týmito prvkami, ale sa sústredí na tie prvky návrhu, ktoré majú osobitný význam pre ochranu osobných údajov. Návrhom sa najmä zavádzajú elektronické registre vzájomne prepojené medzi všetkými členskými štátmi, ktoré uľahčujú vzájomnú výmenu informácií medzi členskými štátmi. Návrh ďalej zavádza povinnosť orgánov varovať prevádzkovateľa, ak zistia, že už nespĺňa podmienky bezúhonnosti, finančnej spoľahlivosti a odbornej spôsobilosti. Táto povinnosť je jedným z viacerých pravidiel, ktorými sa zabezpečuje plnenie týchto povinností.

4.

Návrh teda zahŕňa prvky, ktoré si vyžadujú spracovanie osobných údajov. Uvedené registre obsahujú osobné údaje (článok 15 návrhu). V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že návrh obsahuje práva a povinnosti podnikov, ako aj dopravných manažérov. Z vymedzenia podľa článku 1 ods. 2 písm. d) vyplýva, že nielen dopravní manažéri, ale aj podniky môžu byť fyzickými osobami. V týchto prípadoch zahŕňa rozsah pôsobnosti právnych predpisov o ochrane údajov aj spracovanie údajov o podnikoch.

5.

V tomto stanovisku sa EDPS zaoberá nasledujúcimi článkami návrhu:

článkom 6 o podmienkach týkajúcich sa požiadavky bezúhonnosti;

článkami 9 – 14 o povolení a dohľade príslušných orgánov;

článkom 15, v ktorom sa vyžaduje zavedenie elektronických registrov spoločností v každom členskom štáte, pričom tieto registre by mali byť vzájomne prepojené prostredníctvom Spoločenstva v súlade s pravidlami na ochranu osobných údajov;

článkom 16, v ktorom sa uvádzajú základné pravidlá týkajúce sa ochrany osobných údajov podľa smernice 95/46/ES.

2.   Článok 6

6.

V článku 6 sa ustanovujú podmienky súvisiace s požiadavkou bezúhonnosti. Jedna z požiadaviek, ktorú obsahuje v článok 6 ods. 1 písm. b), sa podľa vymedzenia týka správania fyzických osôb a patrí do pôsobnosti právnych predpisov Spoločenstva o spracovaní osobných údajov. Ostatné požiadavky uvedené v článku 6 ods. 1 písm. a) a c) sa môžu týkať správania fyzických osôb.

7.

Ustanovenie článku 6 ods. 1 písm. b) vyžaduje, aby dopravný manažér nebol odsúdený alebo sankcionovaný za vážne porušenia alebo opakované menšie porušenia právnych predpisov Spoločenstva. Návrh však jasne nevymedzuje rozdiel medzi vážnymi a menej vážnymi porušeniami. Náznak vymedzenia tohto rozdielu možno nájsť v odôvodnení 8. Uvádzajú sa v ňom „vážne trestné činy alebo vážne sankcie najmä za porušenie predpisov Spoločenstva v oblasti cestnej dopravy“. Takéto vymedzenie rozdielu však nie je dostatočné. Je napríklad odsúdenie v súvislosti s právnymi predpismi Spoločenstva o dĺžke jazdy a odpočinku vodičov „vážne“ alebo nie, alebo za akých podmienok sú odsúdenia, ktoré nesúvisia s pravidlami cestnej premávky, „vážne“?

8.

Táto otázka sa vyjasní vo vykonávacom predpise, ktorý pripraví Komisia (s pomocou výboru pre regulačný postup s kontrolou zloženého zo zástupcov členských štátov) a ktorý bude obsahovať zoznam kategórií, typov a úrovne závažnosti porušení a stanoví aj frekvenciu výskytu pre opakované menšie porušenia, pri ktorej prekročení nastane strata bezúhonnosti (článok 6 ods. 2). EDPS vyzdvihuje význam tohto vykonávacieho predpisu. V bode 4.2.4 dôvodovej správy sa správne uvádza, že tento zoznam je predpokladom výmeny informácií medzi členskými štátmi, ako aj predpokladom spoločných hraničných hodnôt, po dosiahnutí ktorých sa povolenie musí odňať (4). Podľa EDPS predstavuje okrem toho potrebný nástroj, ktorým sa zabezpečí uplatňovanie zásad súvisiacich s kvalitou údajov (5), akými sú zásady požadujúce, aby osobné údaje boli primerané, relevantné a neboli nadbytočné vzhľadom k účelu, na ktorý sa zhromaždili, a aby tieto údaje boli presné a aktuálne. Zoznam je potrebný aj na zabezpečenie právnej istoty dotknutých osôb. Napokon je potrebné mať na mysli aj to, že údaje o porušeniach právnych predpisov sú podstatné pre posúdenie vhodnosti osôb vykonávať povolanie dopravných manažérov a spracovanie týchto údajov jednoznačne predstavuje riziko z hľadiska ochrany súkromia. Táto skutočnosť je o to dôležitejšia, že tieto údaje určia obsah vnútroštátnych elektronických registrov podľa článku 15 návrhu.

9.

Podľa názoru EDPS bude vykonávacie nariadenie obsahovať podstatné prvky systému, ktorým sa bude zabezpečovať prístup k povolaniu prevádzkovateľa cestnej dopravy a výkon tohto povolania, čo je predmetom návrhu podľa jeho článku 1. Preto by bolo vhodnejšie stanoviť aspoň hlavné prvky zoznamu uvedeného v článku 6 ods. 2 v samotnom návrhu, napríklad v prílohe, presnejšie, než ako sa ustanovujú v článku 6 ods. 2 písm. a) až c). EDPS navrhuje v tomto zmysle upraviť návrh, pričom by mal byť súčasne v súlade so zásadami súvisiacimi s kvalitou údajov. Nesúhlasí so žiadnym konštatovaním vyplývajúcim z článku 6 ods. 2, najmä s tým, že zoznam obsahuje iba nepodstatné prvky.

10.

EDPS poukazuje aj na článok 6 ods. 1 písm. a) návrhu, v ktorom sa stanovuje, že členské štáty zabezpečia, aby podniky spĺňali požiadavku, že neexistuje žiadny vážny dôvod, ktorý by spochybňoval ich bezúhonnosť. V návrhu a dôvodovej správe sa neuvádza, ako by mali členské štáty bližšie špecifikovať takúto nejasnú požiadavku, ktorá (zjavne) zahŕňa situácie, keď podnik alebo dopravní manažéri neboli obvinení alebo sankcionovaní, ale keď je napriek tomu ohrozená ich bezúhonnosť. EDPS navrhuje, aby zákonodarca Spoločenstva upresnil situácie, ktorých sa má toto ustanovenie týkať, najmä vzhľadom na cieľ návrhu, ktorým je zlepšiť plynulé fungovanie vnútorného trhu cestnej dopravy. Z pohľadu ochrany údajov je to ešte dôležitejšie, keďže podniky môžu byť fyzickými osobami, na ktoré sa budú uplatňovať právne predpisy o ochrane údajov.

3.   Články 9 – 14

11.

V článkoch 9 – 14 o povolení a dohľade sa ustanovuje ústredná úloha príslušných orgánov členských štátov pri zavádzaní tohto systému. Právomoci príslušných orgánov sa ustanovujú v článku 9 a zahŕňajú posudzovanie žiadostí predložených podnikmi cestnej dopravy, vydávanie, pozastavovanie a odnímanie povolení, vyhlásenie o nespôsobilosti dopravného manažéra a kontroly.

12.

EDPS víta túto ústrednú úlohu príslušných orgánov, ktorá ich zároveň robí zodpovednými za spracovanie osobných údajov, ktoré predstavuje nevyhnutnú súčasť ich činnosti. V tomto kontexte EDPS zaznamenal v návrhu určité nejednoznačnosti, ktoré je možné jednoducho vyriešiť bez toho, aby sa čokoľvek zmenilo v samotnom systéme. Predovšetkým, článok 10 sa podľa svojho názvu zaoberá evidenciou žiadostí. Zdá sa však, že odsek 2 článku 10, t. j. odsek, ktorý sa zaoberá evidenciou, sa týka evidencie povolení. Ak by to však pre zákonodarcu Spoločenstva znamenalo aj evidenciu povolení – vrátane mena dopravného manažéra – malo by sa to výslovne uviesť. Po druhé, príslušné orgány majú úlohy súvisiace s evidenciou vo vnútroštátnych elektronických registroch, ale výslovne sa pre ne nestanovuje, že sú za tieto registre zodpovedné (pozri bod 17 tohto stanoviska).

13.

Osobitnou otázkou v kapitole o povolení a dohľade sú rehabilitačné opatrenia. Podľa článku 6 ods. 3 je na obnovenie bezúhonnosti potrebná rehabilitácia alebo iné opatrenie s podobným účinkom. V článku 14 ods. 1 sa uvádza, že rehabilitačné opatrenia sa musia bližšie určiť v rozhodnutiach členských štátov o prístupe k povolaniu manažéra cestnej dopravy, o odňatí alebo pozastavení tohto prístupu a o vyhlásení o nespôsobilosti. Návrh ale ponecháva odôvodnenie rehabilitácie a určenie jej vecnej podstaty, ako aj obdobie, v ktorom by k nej malo dôjsť, úplne v právomoci členských štátov. Bolo by vhodnejšie, keby sa táto právomoc členských štátov obmedzila, čím by sa prispelo k plynulému fungovaniu vnútorného trhu cestnej dopravy, ako aj k uplatňovaniu zásad kvality údajov a právnej istoty dotknutých osôb.

4.   Článok 15

14.

V článku 15 ods. 1 sa ustanovuje, že každý členský štát vedie vnútroštátny register prevádzkovateľov cestnej dopravy, ktorí získali povolenie. Tento register obsahuje údaje uvedené v druhej časti odseku, ktoré zahŕňajú osobné údaje. Niektoré osobné údaje v registroch predstavujú špecifické riziká pre dotknuté osoby, konkrétne najmä mená osôb, ktoré boli vyhlásené za nespôsobilé riadiť dopravnú činnosť podniku (6).

15.

EDPS víta, že prístup k týmto registrom sa jasne obmedzuje na tie vnútroštátne orgány, ktorých právomoci sa vzťahujú na predmet návrhu. Aj účel registrov sa jasne obmedzuje na vykonávanie nariadenia, ako sa ustanovuje v článkoch 10 – 13 návrhu, ako aj na účel uvedený v článku 26 návrhu, t. j. na správy, ktoré sa musia vypracovať o fungovaní nariadenia.

16.

V článku 15 ods. 2 sa stanovuje obdobie dvoch rokov na uchovávanie údajov o pozastavení a odňatí povolenia a údajov týkajúcich sa osôb, ktoré boli vyhlásené za nespôsobilé na výkon tohto povolania. EDPS víta, že obdobie uchovávania sa obmedzuje na pevne stanovené obdobie dvoch rokov. V znení by sa však malo zabezpečiť, aby sa údaje týkajúce sa osôb, ktoré boli vyhlásené za nespôsobilé na výkon tohto povolania, odstránili z registra ihneď po prijatí rehabilitačného opatrenia podľa článku 6 ods. 3. V tomto kontexte sa môže uviesť odkaz na článok 6 ods. 1 písm. e) smernice 95/46/ES (7).

17.

Okrem toho by sa v znení nariadenia mala vyjasniť zodpovednosť za vedenie registra a spracovanie údajov v rámci neho. V terminológii smernice 95/46/ES: ktorý subjekt môže byť označený ako kontrolór? (8) Zdá sa byť logické, že za kontrolóra sa musí považovať príslušný orgán, hoci sa to v návrhu neuvádza. EDPS navrhuje, aby sa to v návrhu vyjasnilo. Na toto vyjasnenie existuje ešte viac dôvodov, keďže nariadenie predpokladá vzájomné prepojenie vnútroštátnych elektronických registrov do konca roka 2010 a určenie kontaktného miesta pre výmenu informácií medzi členskými štátmi. Nie všetky príslušné orgány však budú kontaktnými miestami: v každom členskom štáte bude jedno kontaktné miesto, ale môže v ňom byť viac ako jeden príslušný orgán.

18.

To ďalej vedie k zisteniu, ktoré sa týka vzájomného prepojenia vnútroštátnych elektronických registrov. V článku 15 ods. 4 sa uvádza, že vzájomné prepojenie sa uskutoční tak, aby príslušný orgán ktoréhokoľvek členského štátu mohol nahliadať do elektronických registrov všetkých členských štátov. Inými slovami, návrh predpokladá systém priameho prístupu. Ako EDPS vysvetlil vo svojom stanovisku k návrhu rámcového rozhodnutia Rady o výmene informácií na základe zásady dostupnosti (9), priamy prístup bude automaticky znamenať, že prístup k databáze bude mať zvýšený počet osôb, a teda znamená zvýšené riziko zneužitia. V prípade priameho prístupu príslušného orgánu iného členského štátu nemajú orgány členského štátu, odkiaľ údaje pochádzajú, žiadnu kontrolu nad prístupom k týmto údajom ani nad ich ďalším využitím. Ako napríklad príslušný orgán členského štátu, odkiaľ údaje pochádzajú, zabezpečí, aby bol orgán v inom členskom štáte informovaný o zmenách v registri po tom, čo sa údaje sprístupnili tomuto druhému štátu?

19.

Tieto záležitosti by sa mali riešiť v rozhodnutiach Komisie o vzájomných prepojeniach, ktoré sa predpokladajú v článku 15 ods. 5 a 6 návrhu. EDPS víta najmä spoločné pravidlá týkajúce sa formátu a technických postupov na automatické nahliadanie do registrov, ktoré prijme Komisia. V každom prípade by nemali existovať pochybnosti o zodpovednosti za prístup a ďalšie používanie údajov. EDPS navrhuje doplniť k článku 15 ods. 5 vetu, v ktorej sa uvedie: „V týchto spoločných pravidlách by sa malo ustanoviť, ktorý orgán je zodpovedný za prístup k údajom, ich ďalšie používanie a aktuálnosť po prístupe, a na tento účel by mali obsahovať pravidlá o protokolovaní a monitorovaní údajov.“

5.   Článok 16

20.

Článok 16 je článkom o ochrane osobných údajov. V úvode tohto článku sa potvrdzuje, že na osobné údaje uvedené v registroch sa plne uplatňuje smernica 95/46/ES. Zdôrazňuje sa v ňom dôležitosť ochrany údajov a môže sa považovať za úvod ku konkrétnejším ustanoveniam článku 16 písm. a), b), c) a d).

21.

Podľa EDPS týmto konkrétnejším ustanoveniam chýba pridaná hodnota. Pripomínajú sa v nich práva dotknutej osoby uvedené v smernici 95/46/ES (ako sa uvádzajú v jej článkoch 12 a 14), a to v zjednodušenej podobe a bez akejkoľvek špecifikácie (okrem prvku uvedeného v bode 23 tohto stanoviska). Zjednodušenie práv dotknutej osoby okrem toho vedie k právnej neistote, a preto môže znížiť jej ochranu. Článok 16 návrhu je nejednoznačný, pokiaľ ide o to, či sa v rámci rozsahu pôsobnosti návrhu špecifickejšie ustanovenia smernice 95/46/ES úplne vzťahujú na žiadosti dotknutých osôb týkajúce sa informácií o nich samých. V článku 16 návrhu – lex specialis vo vzťahu k článkom 12 a 14 smernice 95/46/ES – sa ustanovuje, že sa zabezpečia najmä prvky uvedené v článku 16 písm. a), b), c) a d). Podľa EDPS by to nemalo znamenať, že sa nezabezpečia ostatné prvky, ale znenie nie je úplne jasné.

22.

Článok 16 by prípadne mohol mať pridanú hodnotu, ak by upresnil práva uvedené v smernici. V článku 16 by sa napríklad:

mohol určiť orgán je zodpovedný za poskytovanie informácií; v terminológii smernice 95/46/ES, ktorý subjekt sa môže považovať za kontrolóra (pozri aj bod 17 tohto stanoviska),

mohol stanoviť určitý formát na vykonávanie práv dotknutého subjektu,

mohli bližšie určiť ďalšie spôsoby uplatňovania práva vzniesť námietky.

23.

Článok 16 písm. b) obsahuje obmedzenie práva na prístup podľa článku 12 smernice 95/46/ES, čo nie je v súlade s uvedenou smernicou. V nej sa uvádza, že toto právo sa musí zaručiť bez obmedzenia, v pravidelných intervaloch a bez neprimeraného zdržania či neprimeraných nákladov pre orgán verejnej moci zodpovedný za spracovanie týchto údajov alebo pre žiadateľa. Cieľom článku 12 smernice 95/46/ES je však chrániť dotknutú osobu, pokiaľ ide o prístup bez obmedzenia a neprimeraného zdržania či neprimeraných nákladov. EDPS navrhuje upraviť článok 16 písm. b) tak, aby bol v súlade so smernicou 95/46, a to preškrtnutím slov „pre orgán zodpovedný za spracovanie týchto údajov“. Ak existuje obava v súvislosti s nákladmi spôsobenými žiadosťami o prístup, je potrebné poznamenať, že pojem „neprimerané náklady“ v článku 12 smernice nebráni kontrolórom údajov, aby požadovali malý poplatok (dostatočne nízky na to, aby nepredstavoval odstrašujúci prostriedok na výkon tohto práva zo strany dotknutej osoby). Navyše orgány budú mať v rámci vnútroštátneho práva spravidla legálne možnosti, ako zabrániť zneužitiu práv určitými dotknutými subjektami.

24.

EDPS navrhuje, aby sa článok 16 prepísal a zohľadnili sa v ňom prechádzajúce body tohto stanoviska.

25.

Napokon, smernica 95/46/ES, konkrétnejšie článok 16, sa vzťahuje aj na administratívnu spoluprácu členských štátov, ktorá je predmetom článku 17, keďže oznamovanie informácií medzi členskými štátmi, ktoré sa týkajú porušenia právnych predpisov a sankcií vo vzťahu k fyzickým osobám, sa posudzuje ako spracovanie osobných údajov. Toto okrem iného znamená, že dotknuté osoby by mali byť informované v súlade so smernicou 95/46/ES a článkom 16 písm. a) nariadenia.

6.   Záver

26.

EDPS navrhuje, aby zákonodarca Spoločenstva upresnil situácie, ktoré má článok 6 ods. 1 zahŕňať, a to aj vzhľadom na cieľ návrhu, ktorým je zlepšiť plynulé fungovanie vnútorného trhu cestnej dopravy. Navrhuje tiež upraviť návrh tak, aby sa ustanovili aspoň hlavné prvky zoznamu uvedeného v článku 6 ods. 2 v samotnom návrhu, možno v prílohe, a to presnejšie, než ako sa ustanovuje v článku 6 ods. 2 písm. a) až c).

27.

EDPS víta ústrednú úlohu príslušných orgánov, ktorá ich zároveň robí zodpovednými za spracovanie osobných údajov, ktoré predstavuje nevyhnutnú súčasť ich činností. V tomto kontexte EDPS v návrhu zaznamenal určitú nejednoznačnosť, čo je možné jednoducho vyriešiť bez toho, aby sa čokoľvek zmenilo v samotnom systéme.

28.

EDPS víta, že prístup k vnútroštátnym elektronickým registrom a ich účel sa jasne obmedzujú. Taktiež víta, že obdobie uchovávania sa obmedzuje na pevne stanovené obdobie dvoch rokov. V znení by sa však malo zabezpečiť, aby sa údaje týkajúce sa osôb, ktoré boli vyhlásené za nespôsobilé na povolanie, odstránili z registra ihneď po prijatí rehabilitačného opatrenia podľa článku 6 ods. 3.

29.

V znení nariadenia by sa mala vyjasniť zodpovednosť za vedenie elektronického registra a spracovanie údajov v rámci registra. Pokiaľ ide o vzájomné prepojenie vnútroštátnych elektronických registrov, do článku 15 ods. 5 by sa mala doplniť táto veta: „V týchto spoločných pravidlách by sa malo ustanoviť, ktorý orgán je zodpovedný za prístup k údajom, ich ďalšie používanie a aktuálnosť po prístupe, a na tento účel by mali obsahovať pravidlá o protokolovaní a monitorovaní údajov.“

30.

EDPS navrhuje, aby sa článok 16 o ochrane údajov prepísal a zohľadnila sa v ňom potreba:

vyjasniť, že konkrétnejšie ustanovenia smernice 95/46/ES sa v rámci rozsahu návrhu úplne vzťahujú na žiadosti dotknutých osôb týkajúce sa informácií o nich samých,

pridanej hodnoty, čo znamená bližšie určiť práva, ktoré obsahuje smernica, napríklad vyjasnením, ktorý orgán je zodpovedný za poskytovanie informácií, stanovením určitého formátu na vykonávanie práv dotknutej osoby a bližším určením spôsobov uplatňovania práva vzniesť námietky,

prečiarknuť slová „pre orgán zodpovedný za spracovanie týchto údajov“ v súvislosti s neprimeraným zdržaním či neprimeranými nákladmi v dôsledku žiadosti o prístup.

V Bruseli 12. septembra 2007

Peter HUSTINX

európsky dozorný úradník pre ochranu údajov


(1)  Ú. v. EÚ L 281, 23.11.1995, s. 31.

(2)  Ú. v. EÚ L 8, 12.1.2001, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 124, 23.5.1996, s. 1.

(4)  Aj odôvodnenie 8 potvrdzuje potrebu spoločného vymedzenia.

(5)  Ako sa ustanovuje v článku 6 smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, Ú. v. EÚ L 281, 23.11.1995, s. 31.

(6)  O týchto údajoch sa osobitne zmieňuje aj odôvodnenie 13 návrhu.

(7)  V tomto ustanovení sa uvádza, že osobné údaje sú „udržiavané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu osôb pracujúcich s údajmi počas obdobia, ktoré je nevyhnutné na účely, pre ktoré boli údaje zhromažďované, alebo pre ktoré sú ďalej spracovávané“.

(8)  V článku 2 písm. d) smernice 95/46/ES sa vymedzuje „kontrolór“ ako fyzická alebo právnická osoba, verejný orgán, agentúra alebo akýkoľvek iný orgán, ktorý sám alebo v spojení s inými určí účely a prostriedky spracovania osobných údajov.

(9)  Ú. v. EÚ C 116, 17.5.2006, s. 8.


II Oznámenia

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

Komisia

19.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 14/6


Oznámenie Komisie o revízii spôsobu stanovenia referenčných a diskontných sadzieb

(2008/C 14/02)

(Toto oznámenie nahrádza predchádzajúce oznámenia o spôsobe stanovenia referenčných a diskontných sadzieb)

REFERENČNÉ A DISKONTNÉ SADZBY

V rámci kontroly štátnej pomoci vykonávanej Spoločenstvom Komisia využíva referenčné a diskontné sadzby. Referenčné a diskontné sadzby sa používajú namiesto trhových sadzieb a na meranie ekvivalentu grantu pomoci najmä vtedy, keď sa táto poskytuje v niekoľkých splátkach, a na vypočítanie prvku pomoci vyplývajúceho z úrokovo zvýhodnených pôžičiek. Používajú sa aj na kontrolu súladu s pravidlom de minimis a nariadeniami o skupinových výnimkách.

DÔVODY REFORMY

Hlavným dôvodom opätovného preskúmania spôsobu stanovovania referenčných a diskontných sadzieb je to, že požadované finančné parametre nie sú vždy k dispozícii vo všetkých členských štátoch a predovšetkým v nových členských štátoch (1). Navyše, súčasnú metódu by bolo možné zlepšiť tak, aby sa prihliadalo na úverovú bonitu a záruky dlžníka.

Toto oznámenie preto predstavuje revidovanú metódu stanovenia referenčných a diskontných sadzieb. Navrhovaný postup stavia na súčasnej úprave, ktorú akceptujú všetky členské štáty a ktorá má praktické uplatnenie, cieľom je vypracovať novú metódu, ktorá zmierňuje niektoré existujúce nedostatky, je zlučiteľná s rôznymi finančnými systémami v EÚ (najmä v nových členských štátoch) a bude aj naďalej jednoducho uplatniteľná.

ŠTÚDIA

V štúdii, ktorú zadalo Generálne riaditeľstvo pre hospodársku súťaž a ktorú uskutočnila spoločnosť Deloitte & Touche (2), sa navrhuje systém založený na dvoch pilieroch: na takzvanom „štandardnom“ postupe a „modernom“ postupe.

Štandardný postup

Pri tomto postupe Komisia uverejňuje každý štvrťrok základnú sadzbu vypočítanú pre niekoľko splatností – 3 mesiace, 1 rok, 5 rokov a 10 rokov – a pre rôzne meny. Používajú sa sadzby IBOR (3) a swapové sadzby pre predaj (ask swap rates) alebo, ak tieto parametre nie sú k dispozícii, sadzby štátnych dlhopisov. Prémia použitá na získanie referenčnej sadzby pre úver sa vypočíta podľa úverovej bonity a záruk úverového dlžníka. V závislosti od ratingovej kategórie spoločnosti („rating“ udelený ratingovými agentúrami v prípade veľkých spoločností alebo bankami v prípade malých a stredných podnikov) je marža použiteľná pri omeškaní (bežný rating a bežná kolateralizácia (4)) 220 bázických bodov. V prípade „nízkej“ úverovej bonity a nízkej kolateralizácie by jej hodnota mohla vzrásť až na 1 650.

Moderný postup

Tento postup by umožnil členským štátom, aby určili nezávislý orgán zodpovedný za výpočet – napríklad centrálnu banku – ktorý bude mať na starosti pravidelné publikovanie reálnej referenčnej úrokovej sadzby pre viacero splatností a častejšie, než je tomu v prípade štandardného postupu. Tento postup by bol odôvodnený znalosťou a blízkosťou finančných a bankových údajov, ktoré má táto inštitúcia k dispozícii v porovnaní s Komisiou. V tomto prípade by Komisia a externý audítor overovali postupy výpočtu. Pri tomto postupe by sa v určitých prípadoch mohlo uvažovať s neuplatnením (opting out).

Slabé stránky

Napriek správnosti týchto dvoch postupov z ekonomického hľadiska možno zdôrazniť určité ťažkosti:

Štandardný postup:

nerieši problém nedostatku finančných údajov v nových členských štátoch a zahŕňa nové parametre, ktoré nie sú ľahko dostupné,

tento štandardný postup by mohol zvýhodňovať veľké spoločnosti na úkor MSP, pre ktoré buď nie je k dispozícii rating, alebo je k dispozícii menej výhodný rating (najmä z dôvodu asymetrie informácií, pokiaľ ide o úverového veriteľa), mohol by vyvolať viaceré spory týkajúce sa postupov výpočtu prémie, ktoré sa majú použiť a ktoré sa odvodzujú z úverovej bonity a úrovne záruk,

nezjednodušuje úlohu členských štátov, najmä pokiaľ ide o výpočty na kontrolu súladu s pravidlom de minimis a nariadeniami o skupinových výnimkách.

Moderný postup:

Moderný postup by sa mohol ukázať ako problematický v prípade, že sa použije pri schémach štátnej pomoci: volatilita trhových sadzieb by mohla spôsobiť, že rozdiel medzi sadzbou úverovej schémy a platnou referenčnou sadzbou by bol pre úverového dlžníka natoľko výhodný, že niektoré opatrenia by sa stali nezlučiteľnými s pravidlami poskytovania štátnej pomoci,

štvrťročná úprava sadzieb by skomplikovala vybavovanie prípadov, keďže vypočítané výšky pomoci sa môžu značne meniť počas obdobia medzi začatím fázy hodnotenia a dátumom konečného rozhodnutia prijatého Komisiou,

tieto úpravy sa javia nadmieru komplikované a pravdepodobne by nedokázali zabezpečiť rovnaké a spravodlivé zaobchádzanie v jednotlivých členských štátoch.

NOVÁ METODIKA

Aby sa predišlo týmto ťažkostiam, Komisia navrhuje postup, ktorý:

je ľahko použiteľný (najmä pre členské štáty, keď majú do činenia s opatreniami, na ktoré sa vzťahuje pravidlo de minimis alebo nariadeniami o skupinových výnimkách),

zabezpečí rovnaké zaobchádzanie v jednotlivých členských štátoch s minimálnymi odchýlkami od súčasnej praxe a uľahčí uplatňovanie referenčných sadzieb pre nové členské štáty,

využíva zjednodušené kritérium prihliadajúce na úverovú bonitu namiesto veľkosti podnikov, ktorá sa javí ako príliš zjednodušujúce kritérium.

Navyše, tento postup umožňuje predísť vnášaniu neistoty a zložitosti do postupov výpočtu v meniacom sa bankovom a finančnom prostredí vyplývajúcom z implementácie rámca Bazilej II, čo by mohlo mať výrazný vplyv na umiestňovanie kapitálu, ako aj na správanie sa bánk. Komisia bude naďalej monitorovať toto meniace sa prostredie a v prípade potreby poskytne ďalšie usmernenie.

OZNÁMENIE KOMISIE

Hlavným dôvodom opätovného preskúmania metodiky stanovovania referenčných a diskontných sadzieb je, že požadované finančné parametre nie sú vždy k dispozícii vo všetkých členských štátoch. Navyše, súčasnú metódu je možné zlepšiť tak, aby sa prihliadalo na úverovú bonitu a záruky dlžníka.

Komisia preto prijíma nasledujúcu metodiku pre stanovovanie referenčných sadzieb:

Základ výpočtu: 1-ročný IBOR

Základná sadzba je založená na 1-ročných sadzbách na peňažnom trhu, ktoré sú k dispozícii takmer vo všetkých členských štátoch; Komisia si vyhradzuje právo použiť kratšie alebo dlhšie splatnosti prispôsobené určitým prípadom.

Tam, kde tieto sadzby nie sú dostupné, použije sa 3-mesačná sadzba peňažného trhu.

Pokiaľ nebudú k dispozícii spoľahlivé alebo rovnocenné údaje, alebo vo výnimočných prípadoch, Komisia môže, v úzkej spolupráci s dotknutým(-i) členským(-i) štátom(-mi) a vychádzajúc zásadne z údajov centrálnej banky daného členského štátu, určiť iný kalkulačný základ.

Marže (5)

Uplatniť sa majú v zásade nasledujúce marže v závislosti od ratingu podniku a ponúknutého kolaterálu (6).

Úverové marže v bázických bodoch

Ratingová kategória

Kolateralizácia

vysoká

bežná

nízka

Silný (AAA-A)

60

75

100

Dobrý (BBB)

75

100

220

Uspokojivý (BB)

100

220

400

Slabý (B)

220

400

650

Zlý/finančné ťažkosti (CCC a nižšie)

400

650

1 000 (7)

K základnej sadzbe sa bežne pripočítava 100 bázických bodov. To platí pre i) úvery podnikom s uspokojivým ratingom a vysokým kolaterálom alebo ii) úvery podnikom s dobrým ratingom a bežným kolaterálom.

Pre úverových dlžníkov, ktorí nemajú úverovú históriu, alebo v prípade ratingu vychádzajúcej zo súvahy, ako sú niektoré spoločnosti so špeciálnym určením alebo začínajúce spoločnosti, základná sadzba by sa mala zvýšiť najmenej o 400 bázických bodov (v závislosti od disponibilných záruk) a marža by nemala byť nikdy nižšia, ako marža, ktorá by platila pre materskú spoločnosť.

Ratingy sa nemusia získavať od špecializovaných ratingových agentúr – vnútroštátne ratingové systémy alebo ratingové systémy používané bankami na vyjadrenie miery zlyhania, sú rovnako prijateľné (8).

Uvedené marže môžu byť z času na čas prehodnotené, aby sa zohľadnila situácia na trhu.

Aktualizácia

Referenčná sadzba sa bude každoročne aktualizovať. Základná sadzba sa teda vypočíta na základe 1-ročného IBOR-u zaznamenaného v septembri, októbri a novembri predchádzajúceho roku. Následne pevne stanovená základná sadzba bude platná od prvého januára. Na obdobie od 1. júla do 31. decembra 2008 sa sadzba vypočíta osobitne na základe 1-ročného IBOR-u zaznamenaného vo februári, marci a apríli 2008, s výhradou uplatnenia nasledujúceho odseku.

Okrem toho, aby boli zohľadnené významné a náhle zmeny, aktualizácia sa uskutoční vždy, keď sa priemerná sadzba, vypočítaná za tri predchádzajúce mesiace odchýli od platnej sadzby o viac ako 15 %. Táto nová sadzba nadobudne účinnosť od prvého dňa druhého mesiaca nasledujúceho po mesiacoch použitých pri výpočte.

Diskontná sadzba: výpočet čistej súčasnej hodnoty

Na výpočet súčasných hodnôt sa má referenčná sadzba používať aj ako diskontná sadzba. Na tento účel sa v zásade použije základná sadzba zvýšená o pevnú maržu 100 bázických bodov.

Táto metodika nadobudne účinnosť od 1. júla 2008.


(1)  Bežné referenčné sadzby pre tieto členské štáty sú tie, ktoré členské štáty oznamujú ako primerané trhové sadzby. Metodika stanovovania týchto sadzieb sa medzi jednotlivými členskými štátmi líši.

(2)  Dostupné na internetovej stránke GR pre hospodársku súťaž:

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/others/.

(3)  Medzibanková úroková sadzba na peňažnom trhu.

(4)  Prípady, keď príjemca vykazuje dostatočný rating (BB) a predpokladanú stratu v prípade zlyhania medzi 31 % a 59 %.

(5)  Ako vyplýva zo štúdie, táto marža je do veľkej miery nezávislá od splatnosti úveru.

(6)  Bežným kolaterálom sa rozumie úroveň záruky bežne požadovaná finančnými inštitúciami ako zábezpeka poskytnutého úveru. Úroveň záruk môže byť vypočítaná ako strata v prípade zlyhania (Loss Given Default – LGD), čo predstavuje očakávanú stratu v percentách expozície dlžníka pri zohľadnení súm, ktoré je možné získať späť zo záruky a konkurznej podstaty; v dôsledku toho je LGD nepriamo úmerná hodnote záruk. Na účely tohto oznámenia sa predpokladá, že „vysoká“ kolateralizácia znamená LGD pod alebo na úrovni 30 %, „bežná“ kolateralizácia LGD medzi 31 % a 59 %, a „nízka“ kolateralizácia LGD vyše alebo na úrovni 60 %. Pre ďalšie podrobnosti týkajúce sa pojmu LGD pozri Basel II: International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: A Revised Framework – Comprehensive Version, dostupné na:

http://www.bis.org/publ/bcbs128.pdf.

(7)  S výhradou uplatnenia osobitných ustanovení o pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu, v súčasnosti stanovených usmernením Spoločenstva o štátnej pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu firiem v ťažkostiach (Ú. v. EÚ C 244, 1.10.2004, s. 2), najmä bodu 25 písm. a), ktorý uvádza „sadzbu minimálne porovnateľnú so sadzbami uplatňovanými na úvery zdravým firmám, a najmä s referenčnými sadzbami prijatými Komisiou“. Z tohto dôvodu sa v prípadoch pomoci na záchranu použije 1-ročný IBOR zvýšený najmenej o 100 bázických bodov.

(8)  Na porovnanie najbežnejšie používaných úverových ratingových mechanizmov pozri napr. tabuľku 1 v pracovnom dokumente Banky pre medzinárodné zúčtovanie č. 207.

http://www.bis.org/publ/work207.pdf.


19.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 14/10


Povolenie štátnej pomoci v rámci ustanovení článkov 87 a 88 Zmluvy o ES

Prípady, ku ktorým nemá Komisia námietky

(Text s významom pre EHP)

(2008/C 14/03)

Dátum prijatia rozhodnutia

23. 10. 2007

Číslo pomoci

N 522/06

Členský štát

Francúzsko

Región

Départements d'outre-mer (DOM)

Názov (a/alebo názov príjemcu)

Loi de programme pour l'outre-mer

Právny základ

Articles 199 A et B undecies et 217 undecies du code général des impôts (CGI)

Druh opatrenia

Schéma pomoci

Účel

Regionálny rozvoj

Forma pomoci

Zníženie daňového základu

Rozpočet

Ročné plánované výdavky: 360 mil. EUR

Intenzita

Trvanie

Do 31. 12. 2013

Sektory hospodárstva

Všetky odvetvia

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Direction générale des impôts

Ďalšie informácie

Rozhodnutie v autentickom jazykovom znení, z ktorého boli odstránené všetky informácie, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva, je uverejnené na stránke:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Dátum prijatia rozhodnutia

23. 10. 2007

Číslo pomoci

N 524/06

Členský štát

Francúzsko

Región

Départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion

Názov (a/alebo názov príjemcu)

TVA non perçue récupérable

Právny základ

Articles 295-1-5o du code général des impôts, articles 50 undecies et duodecies de l'annexe IV du même code

Druh opatrenia

Schéma pomoci

Účel

Regionálny rozvoj

Forma pomoci

Zníženie daňovej sadzby

Rozpočet

Ročné plánované výdavky: 200 mil. EUR

Intenzita

Trvanie

Do 31. 12. 2013

Sektory hospodárstva

Všetky odvetvia

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Direction générale des impôts

Ďalšie informácie

Rozhodnutie v autentickom jazykovom znení, z ktorého boli odstránené všetky informácie, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva, je uverejnené na stránke:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Dátum prijatia rozhodnutia

23. 10. 2007

Číslo pomoci

N 529/06

Členský štát

Francúzsko

Región

Départements d'outre-mer (DOM)

Názov (a/alebo názov príjemcu)

Octroi de mer

Právny základ

Décision du Conseil de l'Union européenne du 10 février 2004

Druh opatrenia

Schéma pomoci

Účel

Regionálny rozvoj

Forma pomoci

Zníženie daňovej sadzby

Rozpočet

Ročné plánované výdavky: 165 mil. EUR

Intenzita

Trvanie

Do 31. 12. 2013

Sektory hospodárstva

Všetky odvetvia

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Direction générale des douanes et des droits indirects

Ďalšie informácie

Rozhodnutie v autentickom jazykovom znení, z ktorého boli odstránené všetky informácie, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva, je uverejnené na stránke:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Dátum prijatia rozhodnutia

28. 11. 2007

Číslo pomoci

N 385/07

Členský štát

Nemecko

Región

Freistaat Sachsen

Názov (a/alebo názov príjemcu)

ARISE Technologies Corporation

Právny základ

35. GA-Rahmenplan

Druh opatrenia

Individuálna pomoc

Účel

Regionálny rozvoj

Forma pomoci

Priama dotácia

Rozpočet

Celková výška plánovanej pomoci: 7 440 000 mil. EUR

Intenzita

15 %

Trvanie

1. 11. 2006-31. 10. 2009

Sektory hospodárstva

Elektrické a optické zariadenia

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Sächsische Aufbaubank

Pirnaische Straße 9,

D-01069 Dresden

Finanzamt Bischofswerda

Kirchstraße 25

D-01877 Bischofswerda

Ďalšie informácie

Rozhodnutie v autentickom jazykovom znení, z ktorého boli odstránené všetky informácie, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva, je uverejnené na stránke:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Dátum prijatia rozhodnutia

30. 11. 2007

Číslo pomoci

N 496/07

Členský štát

Taliansko

Región

Lombardia

Názov (a/alebo názov príjemcu)

Fondo NEXT

Právny základ

Convenzione con Finlombarda SpA per la gestione del fondo di garanzia istituito a supporto del fondo di investimento NEXT

Druh opatrenia

Schéma pomoci

Účel

Rizikový kapitál

Forma pomoci

Poskytnutie rizikového kapitálu

Rozpočet

Celková výška plánovanej pomoci: 12,23 mil. EUR

Intenzita

Trvanie

20. 8. 2007-10. 10. 2016

Sektory hospodárstva

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Regione Lombardia

Ďalšie informácie

Rozhodnutie v autentickom jazykovom znení, z ktorého boli odstránené všetky informácie, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva, je uverejnené na stránke:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


19.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 14/14


Povolenie štátnej pomoci v rámci ustanovení článkov 87 a 88 Zmluvy o ES

Prípady, ku ktorým nemá Komisia námietky

(Text s významom pre EHP)

(2008/C 14/04)

Dátum prijatia rozhodnutia

23. 10. 2007

Číslo pomoci

N 540/06

Členský štát

Francúzsko

Región

Départements d'outre-mer (DOM)

Názov (a/alebo názov príjemcu)

Contrat d'accès à l'emploi (CAE-DOM)

Právny základ

Articles L. 832-2, R. 831-1 à 9 et D. 7831-1 à 4 du code du travail

Circulaire DAESC/ASC/DEFI no 2004/100 du 26 mars 2004

Druh opatrenia

Schéma pomoci

Účel

Regionálny rozvoj

Forma pomoci

Úľava na platbách sociálneho zabezpečenia

Rozpočet

Ročné plánované výdavky: 32 mil. EUR

Intenzita

Trvanie

Do 31. 12. 2013

Sektory hospodárstva

Všetky odvetvia

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Directeurs des agences locales pour l'emploi

Ďalšie informácie

Rozhodnutie v autentickom jazykovom znení, z ktorého boli odstránené všetky informácie, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva, je uverejnené na stránke:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Dátum prijatia rozhodnutia

23. 10. 2007

Číslo pomoci

N 542/06

Členský štát

Francúzsko

Región

Départements d'outre-mer (DOM)

Názov (a/alebo názov príjemcu)

Exonération des charges sociales patronales

Právny základ

Articles L. 752-3-1, R. 752-19 à R. 752-25 et D. 752-6 du code de la sécurité sociale

Druh opatrenia

Schéma pomoci

Účel

Regionálny rozvoj

Forma pomoci

Úľava na platbách sociálneho zabezpečenia

Rozpočet

Ročné plánované výdavky: 850 mil. EUR

Intenzita

Trvanie

Do 31. 12. 2013

Sektory hospodárstva

Všetky odvetvia

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Caisse générale de sécurité sociale

Ďalšie informácie

Rozhodnutie v autentickom jazykovom znení, z ktorého boli odstránené všetky informácie, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva, je uverejnené na stránke:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Dátum prijatia rozhodnutia

23. 10. 2007

Číslo pomoci

N 559/06

Členský štát

Francúzsko

Región

Départements d'outre-mer (DOM)

Názov (a/alebo názov príjemcu)

Abattement d'un tiers sur les résultats des bénéfices réalisés dans les DOM

Právny základ

Article 217 bis du code général des impôts

Druh opatrenia

Schéma pomoci

Účel

Regionálny rozvoj

Forma pomoci

Zníženie daňového základu

Rozpočet

Ročné plánované výdavky: 75 mil. EUR

Intenzita

Trvanie

Do 31. 12. 2013

Sektory hospodárstva

Všetky odvetvia

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Direction générale des impôts

Ďalšie informácie

Rozhodnutie v autentickom jazykovom znení, z ktorého boli odstránené všetky informácie, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva, je uverejnené na stránke:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Dátum prijatia rozhodnutia

23. 10. 2007

Číslo pomoci

N 560/06

Členský štát

Francúzsko

Región

Départements d'outre-mer (DOM)

Názov (a/alebo názov príjemcu)

Taxe réduite sur les salaires

Právny základ

Article 231 du code général des impôts

Druh opatrenia

Schéma pomoci

Účel

Regionálny rozvoj

Forma pomoci

Zníženie daňovej sadzby

Rozpočet

Ročné plánované výdavky: 105 mil. EUR

Intenzita

Trvanie

Do 31. 12. 2013

Sektory hospodárstva

Všetky odvetvia

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Direction générale des impôts

Ďalšie informácie

Rozhodnutie v autentickom jazykovom znení, z ktorého boli odstránené všetky informácie, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva, je uverejnené na stránke:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Dátum prijatia rozhodnutia

23. 10. 2007

Číslo pomoci

N 627/06

Členský štát

Francúzsko

Región

Départements d'outre-mer (DOM)

Názov (a/alebo názov príjemcu)

Fonds de garantie «Fonds DOM»

Právny základ

Convention nationale relative au fonds DOM entre l'État, l'AFD et Sofaris (15.9.1999)

Convention cadre entre l'État et Sofaris (17.5.1999)

Druh opatrenia

Schéma pomoci

Účel

Regionálny rozvoj

Forma pomoci

Garancia

Rozpočet

Ročné plánované výdavky: 8,1 mil. EUR

Intenzita

Trvanie

Do 31. 12. 2013

Sektory hospodárstva

Všetky odvetvia

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Agence Française de Développement (AFD) et OSEO Sofaris (Société Française de Garantie des Financements des Petites et Moyennes Entreprises)

Ďalšie informácie

Rozhodnutie v autentickom jazykovom znení, z ktorého boli odstránené všetky informácie, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva, je uverejnené na stránke:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


19.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 14/18


Povolenie štátnej pomoci v rámci ustanovení článkov 87 a 88 Zmluvy o ES

Prípady, ku ktorým nemá Komisia námietky

(Text s významom pre EHP)

(2008/C 14/05)

Dátum prijatia rozhodnutia

23. 10. 2007

Číslo pomoci

N 667/06

Členský štát

Francúzsko

Región

Départements d'outre-mer (DOM)

Názov (a/alebo názov príjemcu)

Soutien à l'emploi des jeunes diplômés (SEJD)

Právny základ

Articles L. 832-7-1, L. 322-4-6 à L. 322-4-6-5, D.832-1 à D. 832-8 du code du travail

Circulaire DAESC/DGEFP no 2004/200 du 10 juin 2004

Druh opatrenia

Schéma pomoci

Účel

Regionálny rozvoj

Forma pomoci

Úľava na platbách sociálneho zabezpečenia

Rozpočet

Ročné plánované výdavky: 0,957 mil. EUR

Intenzita

Trvanie

Do 31. 12. 2013

Sektory hospodárstva

Všetky odvetvia

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle

Ďalšie informácie

Rozhodnutie v autentickom jazykovom znení, z ktorého boli odstránené všetky informácie, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva, je uverejnené na stránke:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Dátum prijatia rozhodnutia

23. 10. 2007

Číslo pomoci

N 668/06

Členský štát

Francúzsko

Región

Départements d'outre-mer (DOM)

Názov (a/alebo názov príjemcu)

Prime à la création d'emploi

Právny základ

Articles L. 832-7, R. 831-20 et R. 831.21, D.831-5 du code du travail

Druh opatrenia

Schéma pomoci

Účel

Regionálny rozvoj

Forma pomoci

Priama dotácia

Rozpočet

Ročné plánované výdavky: 0,867 mil. EUR

Intenzita

Trvanie

Do 31. 12. 2013

Sektory hospodárstva

Všetky odvetvia

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle

Ďalšie informácie

Rozhodnutie v autentickom jazykovom znení, z ktorého boli odstránené všetky informácie, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva, je uverejnené na stránke:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Dátum prijatia rozhodnutia

28. 11. 2007

Číslo pomoci

N 388/07

Členský štát

Spojené kráľovstvo

Región

Názov (a/alebo názov príjemcu)

Post Office Ltd: Transformation Programme

Právny základ

Postal Services Act 2000

Druh opatrenia

Individuálna pomoc

Účel

Služby všeobecného ekonomického záujmu

Forma pomoci

Priama dotácia, Úver za zvýhodnených podmienok

Rozpočet

Ročné plánované výdavky: 334 mil. GBP; celková výška plánovanej pomoci: 634 mil. GBP

Intenzita

100 %

Trvanie

1. 4. 2008-31. 3. 2011

Sektory hospodárstva

Pošty a telekomunikácie, Maloobchodné služby

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Department of Business, Enterprise and Regulatory Reform

Ďalšie informácie

Rozhodnutie v autentickom jazykovom znení, z ktorého boli odstránené všetky informácie, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva, je uverejnené na stránke:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


19.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 14/20


Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii

(Prípad COMP/M.4886 – Petroplus/Shell French Refineries)

(Text s významom pre EHP)

(2008/C 14/06)

Dňa 11. januára 2008 sa Komisia rozhodla neoponovať voči vyššie spomínanej oznámenej koncentrácii a vyhlásiť ju za kompatibilnú so spoločným trhom. Toto rozhodnutie je založené na článku 6 odsek 1 písmeno b) nariadenia Rady (ES) č. 139/2004. Úplný text rozhodnutia je dostupný iba v angličtine a bude dostupný verejnosti po tom, ako budú odstránené akékoľvek obchodné tajomstvá, ktoré by mohol obsahovať. Prístupný bude na:

webovej stránke Europa competition (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Táto webová stránka poskytuje rôzne možnosti pomoci na lokalizáciu individuálnych rozhodnutí o fúziách vrátane názvu spoločnosti, čísla prípadu, dátumu a sektorových indexov,

v elektronickej forme na webovej stránke EUR-Lex pod číslom dokumentu 32008M4886. EUR-Lex je počítačový dokumentačný systém práva Európskeho spoločenstva. (http://eur-lex.europa.eu)


IV Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

Rada

19.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 14/21


ROZHODNUTIE RADY

z 15. októbra 2007,

ktorým sa vymenúva člen riadiacej rady za Spojené kráľovstvo Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania

(2008/C 14/07)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 337/75 z 10. februára 1975, ktorým sa zriaďuje Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania, a najmä na jeho článok 4 (1),

so zreteľom na kandidáta, ktorého navrhla vláda Spojeného kráľovstva,

keďže:

(1)

Rada rozhodnutím z 18. septembra 2006 (2) vymenovala členov riadiacej rady Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania na obdobie od 18. septembra 2006 do 17. septembra 2009.

(2)

V dôsledku odstúpenia Pauliny CHARLESOVEJ sa uvoľnilo miesto člena riadiacej rady strediska v kategórii zástupcov vlád.

(3)

Člen riadiacej rady uvedeného strediska za Spojené kráľovstvo by sa mal vymenovať na zvyšný čas súčasného funkčného obdobia, ktoré sa končí 17. septembra 2009.

ROZHODLA TAKTO:

Jediný článok

Týmto sa uvedená osoba vymenúva za člena riadiacej rady Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania na zvyšný čas funkčného obdobia, ktoré trvá do 17. septembra 2009:

I.   ZÁSTUPCA VLÁDY

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO: Nicola SAMSOVÁ

V Luxemburgu 15. októbra 2007

Za Radu

predseda

L. AMADO


(1)  Ú. v. EÚ L 39, 13.2.1975, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2051/2004 (Ú. v. EÚ L 355, 1.12.2004, s. 1).

(2)  Ú. v. EÚ C 240, 5.10.2006, s. 1.


Komisia

19.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 14/22


Výmenný kurz eura (1)

18. januára 2008

(2008/C 14/08)

1 euro=

 

Mena

Výmenný kurz

USD

Americký dolár

1,4674

JPY

Japonský jen

157,70

DKK

Dánska koruna

7,4539

GBP

Britská libra

0,74810

SEK

Švédska koruna

9,4283

CHF

Švajčiarsky frank

1,6144

ISK

Islandská koruna

95,41

NOK

Nórska koruna

7,9915

BGN

Bulharský lev

1,9558

CZK

Česká koruna

26,118

EEK

Estónska koruna

15,6466

HUF

Maďarský forint

256,13

LTL

Litovský litas

3,4528

LVL

Lotyšský lats

0,6988

PLN

Poľský zlotý

3,6165

RON

Rumunský lei

3,6749

SKK

Slovenská koruna

33,693

TRY

Turecká líra

1,7341

AUD

Austrálsky dolár

1,6697

CAD

Kanadský dolár

1,5024

HKD

Hongkongský dolár

11,4550

NZD

Novozélandský dolár

1,9127

SGD

Singapurský dolár

2,1050

KRW

Juhokórejský won

1 383,90

ZAR

Juhoafrický rand

10,2954

CNY

Čínsky juan

10,6266

HRK

Chorvátska kuna

7,3367

IDR

Indonézska rupia

13 863,26

MYR

Malajzijský ringgit

4,7999

PHP

Filipínske peso

59,723

RUB

Ruský rubeľ

35,9230

THB

Thajský baht

45,450

BRL

Brazílsky real

2,6026

MXN

Mexické peso

16,0269


(1)  

Zdroj: referenčný výmenný kurz publikovaný ECB.


19.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 14/23


Referenčný rámec – Skupina expertov pre boj proti obchodovaniu s ľuďmi

(2008/C 14/09)

Komisia týmto vyzýva jednotlivcov na podávanie prihlášok s cieľom vytvorenia zoznamu expertov, ktorí môžu byť vyzvaní, aby sa zúčastnili na práci skupiny expertov zaoberajúcej sa problematikou súvisiacou s európskou politikou prevencie a boja proti obchodovaniu s ľuďmi.

1.   Kontext

V záujme posilnenia boja proti obchodovaniu s ľuďmi na európskej úrovni a v súlade s Bruselskou deklaráciou (2002) (1), v ktorej bola vyjadrená potreba, aby Komisia zriadila skupinu expertov pre boj proti obchodovaniu s ľuďmi, bola takáto skupina vytvorená rozhodnutím Komisie 2003/209/ES (2). Táto poradná skupina sa nazýva „Skupina expertov pre boj proti obchodovaniu s ľuďmi“.

Vzhľadom na to, že skupina expertov pre boj proti obchodovaniu s ľuďmi odviedla od roku 2003 cennú prácu, ktorou pomohla Komisii ďalej rozvinúť jej politiku v tejto oblasti, a vzhľadom na narastajúcu dôležitosť politiky v oblasti obchodovania s ľuďmi na globálnej úrovni by skupina expertov mala pokračovať vo svojej práci. Z dôvodu rozšírenia EÚ bolo potrebné vydať nové rozhodnutie (3). Okrem toho by sa tiež mala rozšíriť pôsobnosť skupiny expertov, ktorá by vzhľadom na meniaci sa povahu fenoménu obchodovania s ľuďmi mala mať možnosť využívať širší rozsah odborných znalostí.

2.   Skupina expertov

Komisia môže konzultovať so skupinou všetky otázky, ktoré sa týkajú obchodovania s ľuďmi.

Úlohou skupiny je:

a)

zaistiť spoluprácu medzi členskými štátmi, ďalšími stranami uvedenými v článku 3 ods. 2 písm. b) a Komisiou v otázkach súvisiacich s obchodovaním s ľuďmi;

b)

pomáhať Komisii, a to predkladaním stanovísk týkajúcich sa obchodovania s ľuďmi a zaistením uceleného prístupu k tejto problematike;

c)

pomáhať Komisii pri vyhodnocovaní vývoja politiky v oblasti obchodovania s ľuďmi na vnútroštátnej, európskej a medzinárodnej úrovni;

d)

pomáhať Komisii pri určovaní a definovaní možných relevantných opatrení a akcií v rámci celého spektra politiky v oblasti obchodovania s ľuďmi na európskej a vnútroštátnej úrovni;

e)

Skupina expertov predkladá Komisií na jej žiadosť alebo z vlastného podnetu stanoviská alebo správy, pričom zohľadňuje implementáciu a ďalší vývoj plánu EÚ týkajúceho sa osvedčených postupov, noriem a spôsobov práce pre boj proti obchodovaniu s ľuďmi, jeho predchádzanie (4) na úrovni EÚ, ako aj s ním súvisiace spôsoby vykorisťovania. Bude brať do úvahy aj rodové hľadisko.

3.   Zloženie

Skupina sa skladá z 21 členov. Členovia sú menovaní Komisiou. Skupina expertov sa zakladá na trojročné obdobie, ktoré Komisia môže predĺžiť.

4.   Spôsobilosť

Prihlášky môžu podať fyzické osoby, ktoré sú štátnymi príslušníkmi členského štátu EÚ alebo ak to bude vhodné, pristupujúcej krajiny alebo krajiny Európskeho hospodárskeho priestoru.

Členovia skupiny expertov sú menovaní z radov odborníkov so znalosťami a skúsenosťami v boji proti obchodovaniu s ľuďmi, vrátane pracovnej problematiky vzťahujúcej sa na obchodovanie s ľuďmi. Pochádzajú:

a)

zo správnych orgánov členských štátov (najviac 11 členov);

b)

z medzivládnych, medzinárodných a mimovládnych organizácií aktívnych na európskej úrovni (maximálne päť členov);

c)

z radov sociálnych partnerov a organizácií zamestnávateľov pôsobiacich na európskej úrovni (najviac štyria členovia);

d)

z Europolu (jeden člen);

e)

členmi skupiny sa môžu stať aj osoby so skúsenosťami získanými počas akademického výskumu pre verejné alebo súkromné univerzity alebo inštitúty v členských štátoch (najviac dvaja členovia).

Očakáva sa, že budúci experti pracujú alebo pracovali v pozícii v relevantnej organizácii uvedenej vyššie. Požiadavky:

skúsenosti a znalosti v oblasti činností, v ktorých by mohli byť požiadaní o pomoc,

mimoriadne pracovné výsledky v oblasti boja proti obchodovaniu s ľuďmi a minimálne 5 rokov príslušnej pracovnej praxe,

zodpovedajúce jazykové znalosti vrátane preukázateľnej schopnosti plniť pracovné úlohy v anglickom jazyku.

Posúdenie kandidátov bude prebiehať na základe vyplneného životopisu a prihlášky.

5.   Výzva na podanie prihlášok

Prihlášky môžu byť podané iba vyplnením vzorovej prihlášky (príloha 1) a vzorového životopisu (príloha 2) priloženého k Výzve na podanie prihlášok. Uchádzači musia vo svojej prihláške jasne uviesť v ktorej oblasti pre boj s obchodovaním s ľuďmi majú osobitné odborné znalosti a mali by ju doplniť dokumentmi, ktoré potvrdzujú, že spĺňajú vyššie uvedené podmienky.

Prihlášky by mali byť odoslané najneskôr do 15. februára 2008 e-mailom alebo poštou na túto adresu:

European Commission

Directorate-general Justice, Freedom and Security

Unit D2 Secretariat

LX 46 3/131

B-1049 Brussels

JLS-ANTITRAFFICKING@ec.europa.eu

Každá prihláška bude posúdená na základe kritérií stanovených vo Výzve na podanie žiadostí. Komisia bude uchádzačov informovať o výsledku výberového konania a najmä o tom, či boli alebo neboli zaradení do zoznamu expertov.

Vzhľadom na politiku transparentnosti európskych inštitúcií a na potrebu informovať verejnosť o totožnosti a kvalifikácii expertov, pôsobiacich ako poradcovia týchto orgánov budú ich všeobecné osobné údaje verejne prístupné (5) v súlade s ustanoveniami nariadenia (ES) č. 45/2001 (6) v Registri expertných skupín dovtedy, kým bude členstvo pretrvávať a/alebo dovtedy, kým nebude vznesená požiadavka na ich odstránenie z verejne prístupnej internetovej stránky.

6.   Konečné určenie zloženia skupiny

Komisia rozhodne o zložení skupiny expertov na základe návrhov predložených v rámci výzvy na podanie prihlášok.

Pri hodnotení prihlášok Komisia zohľadní tieto kritériá:

preukázanú kvalifikáciu a skúsenosti vrátane na európskej a/alebo medzinárodnej úrovni v oblastiach súvisiacich s problematikou boja proti obchodovaniu s ľuďmi,

potrebu o rovnomerné zastúpenie v skupine expertov z hľadiska reprezentatívnosti, pohlavia a zemepisného pôvodu uchádzačov,

potrebu, aby v skupine boli rovnomerne zastúpené odborné znalosti týkajúce sa rôznych foriem obchodovania s ľuďmi, napr. vykorisťovania pracovnej sily alebo pohlavného zneužívania, rôznych aspektov ako napr. prevencie, trestného stíhania a pomoc obetiam ako aj znalosti z oblasti ľudských práv, práv detí, trestného práva, práce a migrácie,

potrebu zachovať nadväznosť s prácou predchádzajúcej skupiny expertov pre otázky obchodovania s ľuďmi (založenú na základe rozhodnutia Komisie z 25. marca 2003),

členovia skupiny expertov musia byť štátnymi príslušníkmi členského štátu Európskej únie, alebo, ak je to vhodné pristupujúcej krajiny alebo štátu Európskeho hospodárskeho priestoru.

Členovia včas informujú Komisiu o akomkoľvek konflikte záujmov, ktorý by mohol narušiť ich objektivitu.

Zoznam členov skupiny expertov bude uverejnený na internetovej stránke GR pre spravodlivosť, slobodu a bezpečnosť a v Úradnom vestníku Európskej únie. Mená členov sa zhromažďujú, spracovávajú a zverejňujú v súlade s ustanoveniami nariadenia (ES) č. 45/2001.

Členovia sú menovaní na trojročné funkčné obdobie, ktoré je možné predĺžiť, a zostávajú vo funkcii, pokiaľ nebudú nahradení alebo pokiaľ im neskončí funkčné obdobie.

Členov možno nahradiť na zostávajúcu časť funkčného obdobia v týchto prípadoch:

a)

pokiaľ člen odstúpi;

b)

pokiaľ už člen nie je schopný účinne prispievať k rokovaniam skupiny;

c)

pokiaľ člen nespĺňa podmienky stanovené v článku 287 Zmluvy;

d)

pokiaľ člen včas neinformoval Komisiu o konflikte záujmov.

7.   Ochrana utajovaných skutočností

Z dôvodu zaistenia ochrany citlivých informácií, musia experti, vybraní do expertnej skupiny podpísať dohodu o zachovaní mlčanlivosti. Musia dbať na úplnú dôvernosť informácií a dokumentov, s ktorými prídu pri svojej práci do styku.

8.   Činnosť skupiny

Skupina si z radov svojich členov jednoduchou väčšinou zvolí predsedu a dvoch podpredsedov.

Po dohode s Komisiou sa môžu v rámci skupiny vytvoriť podskupiny, ktoré skúmajú špecifické otázky, pričom referenčný rámec stanoví skupina. Podskupiny sa skladajú najviac z deviatich členov, a len čo im vyprší mandát, sú rozpustené.

Skupina a jej podskupiny sa zvyčajne stretávajú v priestoroch Komisie v súlade s postupmi a harmonogramom stanovenými Komisiou. Komisia zabezpečuje služby sekretariátu, ktoré sú potrebné pre zasadnutia skupiny a jej podskupín. Na zasadnutiach skupiny a jej podskupín môžu byť prítomní zástupcovia zainteresovaných útvarov Komisie.

Skupina prijme svoj rokovací poriadok na základe vzorového rokovacieho poriadku prijatého Komisiou.

Komisia môže uverejniť akýkoľvek súhrnný alebo pracovný dokument alebo závery či čiastočné závery pripravené skupinou, a to v pôvodnom jazyku predmetného dokumentu.

9.   Preplatenie nákladov

Cestovné náklady expertov pozvaných na účasť v expertnej skupine budú preplatené Komisiou.

Výdavky na zasadnutia sa hradia v rámci ročného rozpočtu, ktorý skupine pridelili príslušné útvary Komisie.


(1)  Bruselská deklarácia bola prijatá na Európskej konferencii o predchádzaní obchodovaniu s ľuďmi a boji proti nemu – Globálna výzva pre 21. storočie z 18. až 20. septembra 2002, Ú. v. EÚ C 137, 12.6.2003, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 79, 26.3.2003, s. 25.

(3)  Rozhodnutie Komisie 2007/675/ES zo 17. októbra 2007, ktorým sa zriaďuje skupina expertov pre boj proti obchodovaniu s ľuďmi (Ú. v. EÚ L 277, 20.10.2007, s. 29).

(4)  Ú. v. EÚ C 311, 9.12.2005, s. 1.

(5)  Údaje budú zverejnené v registri expertných skupín: http://ec.europa.eu/secretariat_general/regexp/

(6)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1).


V Oznamy

ADMINISTRATÍVNE POSTUPY

Komisia

19.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 14/27


Výzva na podávanie prihlášok v súvislosti s rozhodnutím Komisie 2007/675/ES, ktorým sa zriaďuje skupina expertov pre otázky obchodovania s ľuďmi

(2008/C 14/10)

Rozhodnutím 2007/675/ES (1) vytvorila Komisia skupinu expertov pre otázky obchodovania s ľuďmi. Komisia môže konzultovať so skupinou všetky otázky, ktoré sa týkajú obchodovania s ľuďmi.

Úlohou skupiny expertov je v prvom rade:

a)

zaistiť spoluprácu medzi členskými štátmi, ďalšími stranami uvedenými v článku 3 ods. 2 písm. b) a Komisiou v otázkach súvisiacich s obchodovaním s ľuďmi;

b)

pomáhať Komisii, a to predkladaním stanovísk týkajúcich sa obchodovania s ľuďmi a zabezpečením zachovania nadväznosti pri riešení tejto otázky;

c)

pomáhať Komisii pri vyhodnocovaní vývoja politiky v oblasti obchodovania s ľuďmi na vnútroštátnej, európskej a medzinárodnej úrovni;

d)

pomáhať Komisii pri určovaní a definovaní možných relevantných opatrení a akcií v rámci celého spektra politiky v oblasti obchodovania s ľuďmi na európskej a vnútroštátnej úrovni;

e)

skupina expertov predkladá Komisii na jej žiadosť alebo z vlastnej iniciatívy stanoviská a správy, pričom zohľadňuje implementáciu a rozvíjanie EÚ plánu osvedčených postupov, noriem a spôsobov práce pre boj proti obchodovaniu s ľuďmi jeho predchádzanie (2) v EÚ, ako aj súvisiace spôsoby zneužívania. Bude brať do úvahy aj rodové hľadisko.

Komisia preto predkladá výzvu na predloženie žiadostí s cieľom zostaviť zoznam kandidátov, z ktorých sa vytvorí expertná skupina.

1.

Expertná skupina bude zložená z 21 členov menovaných za svoju osobu a v súlade s článkom 3 vyššie zmieneného rozhodnutia to budú kvalifikovaní jednotlivci vybratí Komisiou.

Od budúcich expertov sa očakáva, že zastávajú alebo zastávali pozíciu v organizácií uvedenej v príslušnom rozhodnutí Komisie. Očakáva sa od nich:

zručnosti a znalosti v oblastiach činnosti prevencie a boja proti obchodovaniu s ľuďmi, v ktorých môžu byť požiadaní o spoluprácu,

mimoriadne pracovné výsledky v oblasti boja proti obchodovaniu s ľuďmi a minimálne päť rokov príslušnej pracovnej praxe,

zodpovedajúce jazykové znalosti, vrátane preukázateľnej schopnosti plniť pracovné úlohy v anglickom jazyku.

Kandidáti budú hodnotení na základe údajov uvedených v životopise a formulári žiadosti.

2.

Pri hodnotení žiadostí Komisia zohľadňuje tieto kritériá:

preukázateľné schopnosti a skúsenosti, vrátane na európskej a medzinárodnej úrovni v oblasti relevantnej pre boj proti obchodovaniu s ľuďmi,

potrebu nájsť rovnováhu medzi skupinou expertov čo sa týka reprezentatívnosti, pohlavia a miesta pôvodu žiadateľov,

potrebu nájsť rovnováhu, čo sa týka expertízy v súvislosti s rôznymi formami obchodovania s ľuďmi, vrátane nútenej práce a sexuálneho zneužívania; ďalších aspektov ako napr. prevencie, trestného stíhania a pomoci obetiam a tiež v oblasti ľudských práv, práv detí, trestného práva, nútenej práce a migrácie,

potrebu uprednostniť nadväznosť s prácou predošlej skupiny expertov v oblasti obchodovania s ľuďmi (zriadenú na základe rozhodnutia Komisie zo dňa 25. marca 2003),

členovia expertnej skupiny musia byť občanmi členského štátu Európskej únie alebo ak je to vhodné, pristupujúcej krajiny alebo krajiny Európskeho hospodárskeho priestoru.

Prihlášky je možné podať iba vyplnením formulára prihlášky (príloha 1) a vzorového životopisu (príloha 2). Žiadatelia by mali jasne vo svojej prihláške uviesť oblasť obchodovania s ľudí, v ktorej majú osobitné znalosti.

Vzhľadom na politiku transparentnosti európskych inštitúcií a na potrebu informovať verejnosť o totožnosti a kvalifikácii expertov, ktorí poskytujú poradenstvo príslušnej inštitúcii, vyššie uvedené osobné údaje budú verejne prístupné (3) v Registri expertných skupín v súlade s ustanoveniami nariadenia (ES) č. 45/2001 (4) dovtedy, kým bude členstvo pretrvávať a/alebo dovtedy, kým nebude vznesená požiadavka na ich odstránenie z verejne prístupnej internetovej stránky.

3.

Podpísané prihlášky musia byť zaslané najneskôr do 15. februára 2008 e-mailom alebo poštou na túto adresu:

European Commission

Directorate-general Justice, Freedom and Security

Unit D2 Secretariat

LX 46 3/131

B-1049 Brussels

JLS-ANTITRAFFICKING@ec.europa.eu

4.

Komisia vyberie členov jednotlivo na obdobie troch rokov s možnosťou predĺženia. Členovia poskytnú Komisií nezávislý názor, nezaťažený inými vplyvmi a budú rešpektovať pravidlá zachovania dôvernosti uvedené v článku 4 rozhodnutia Komisie, ktorým sa zriaďuje expertná skupinu.

5.

Komisia preplatí náklady na cestovné ako aj náklady na pobyt v súvislosti s činnosťou expertnej skupiny v súlade s platnými nariadeniami v Komisii, pričom členovia nedostanú odmenu za plnenie svojich povinností.

6.

Zoznam členov expertnej skupiny bude uverejnený na internetovej stránke GR JLS a v Úradnom vestníku Európskej únie. Mená členov sa zhromažďujú, spracúvajú a uverejňujú v súlade s ustanoveniami nariadenia (ES) č. 45/2001.

7.

Pre ďalšie informácie kontaktujte prosím slečnu Enikő FELFÖLDI, telefón: (32-2) 295 49 33, fax: (32-2) 296 76 33, e-mail: eniko.felfoldi@ec.europa.eu.


(1)  Ú. v. ES L 277, 20.10.2007, s. 29.

(2)  Ú. v. EÚ C 311, 9.12.2005, s. 1.

(3)  Údaje budú zverejnené v Registri expertných skupín: http://ec.europa.eu/secretariat_general/regexp/

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov v súvislosti so spracovaním osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s.1).


PRÍLOHA 1

Image

Image

Image


PRÍLOHA 2

Image

Image


KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA SPOLOČNEJ OBCHODNEJ POLITIKY

Komisia

19.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 14/34


Oznámenie o žiadosti podľa článku 30 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES

Žiadosť predložená členským štátom

(2008/C 14/11)

Dňa 10. januára 2008 Komisia dostala žiadosť podľa článku 30 ods. 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov obstarávania subjektov pôsobiacich v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb (1). Prvým pracovným dňom po doručení žiadosti je 11. januára 2008.

Táto žiadosť, predložená Rakúskou republikou, sa týka výroby elektrickej energie v tejto krajine. V uvedenom článku 30 sa ustanovuje, že smernica 2004/17/ES sa neuplatňuje, ak je príslušná činnosť priamo vystavená hospodárskej súťaži na trhoch, na ktoré nie je obmedzený prístup. Posúdenie týchto podmienok sa vykonáva výlučne podľa smernice 2004/17/ES a nevzťahuje sa na uplatňovanie pravidiel hospodárskej súťaže.

Komisia má prijať rozhodnutie o tejto žiadosti v lehote troch mesiacov od uvedeného pracovného dňa. Lehota teda uplynie 11. apríla 2008.

Ustanovenia uvedeného tretieho pododseku odseku 4 sa neuplatňujú. Lehota, ktorú má Komisia k dispozícii, môže preto byť prípadne predĺžená o tri mesiace. Prípadné predĺženie bude uverejnené.


(1)  Ú. v. EÚ L 134, 30.4.2004, s. 1.


KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

Komisia

19.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 14/35


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Vec COMP/M.4941 – Henkel/Adhesives and Electronic Materials Business)

(Text s významom pre EHP)

(2008/C 14/12)

1.

Komisii bolo dňa 11. januára 2008 podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1) doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii, ktorou podnik Henkel KGaA („Henkel“, Nemecko) získava v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady kontrolu nad celým podnikaním v oblasti adhezív a elektronických materiálov („A&E Business“), ktoré nedávno získal Akzo Nobel N.V. („Akzo“, Holandsko) od Imperial Chemical Industries PLC („ICI“, Spojené kráľovstvo) prostredníctvom kúpy akcií. A&E Business v súčasnosti tvorí súčasť National Starch and Chemical Company v rámci ICI.

2.

Predmet činnosti dotknutých podnikov:

Henkel: výroba a dodávka pracích a čistiacich prostriedkov do domácnosti, kozmetiky a toaletných potrieb, lepidiel, tesniacich hmôt a prostriedkov na povrchovú úpravu,

A&E Business: výroba a dodávka priemyselných adhezív a elektronických materiálov, ako aj určitých priemyselných typov prostriedkov na povrchovú úpravu.

3.

Na základe predbežného posúdenia a bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie v tejto veci, sa Komisia domnieva, že oznámená transakcia by mohla spadať do rozsahu pôsobnosti nariadenia (ES) č. 139/2004.

4.

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr do 10 dní od dátumu uverejnenia tohto oznámenia. Pripomienky je možné zaslať faxom (fax: (32-2) 296 43 01 alebo 296 72 44) alebo poštou s uvedením referenčného čísla COMP/M.4941 – Henkel/Adhesives and Electronic Materials Business na túto adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1.


19.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 14/36


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Vec COMP/M.5003 – REWE/UAB Palink)

Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní

(Text s významom pre EHP)

(2008/C 14/13)

1.

Komisii bolo dňa 10. januára 2008 podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1) doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii, ktorou podnik REWE-Beteiligungs-Holding International GmbH („REWE International“, Nemecko), patriaci do skupiny REWE („REWE“, Nemecko), získava v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady kontrolu nad celým podnikom UAB Palink (Litva) prostredníctvom kúpy akcií.

2.

Predmet činnosti dotknutých podnikov:

REWE: veľkoobchod a maloobchod s potravinami a nepotravinovým tovarom (vrátane supermarketov, diskontných a špecializovaných predajní), cestovný ruch, najmä v Nemecku,

UAB Palink: maloobchod s potravinami a nepotravinovým tovarom v Litve a Lotyšsku.

3.

Na základe predbežného posúdenia a bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie v tejto veci, sa Komisia domnieva, že oznámená transakcia by mohla spadať do rozsahu pôsobnosti nariadenia (ES) č. 139/2004. V súlade s oznámením Komisie týkajúcim sa zjednodušeného konania pre posudzovanie určitých druhov koncentrácií podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (2) je potrebné uviesť, že túto vec je možné posudzovať v súlade s postupom stanoveným v oznámení.

4.

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr do 10 dní od dátumu uverejnenia tohto oznámenia. Pripomienky je možné zaslať faxom (fax: (32-2) 296 43 01 alebo 296 72 44) alebo poštou s uvedením referenčného čísla COMP/M.5003 – REWE/UAB Palink na túto adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ C 56, 5.3.2005, s. 32.


19.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 14/37


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Vec COMP/M.4961 – Cookson/Foseco)

(Text s významom pre EHP)

(2008/C 14/14)

1.

Komisii bolo dňa 15. januára 2008 podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1) doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii, ktorou podnik Cookson plc („Cookson“, Spojené kráľovstvo) získava v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady kontrolu nad celým podnikom Foseco plc („Foseco“, Spojené kráľovstvo) prostredníctvom verejnej ponuky oznámenej 11. októbra 2007.

2.

Predmet činnosti dotknutých podnikov:

Cookson: zaoberá sa vývojom materiálov a pôsobí celosvetovo v odvetví keramiky, elektroniky a drahých kovov. Divízia keramiky spoločnosti Cookson je predovšetkým dodávateľom ohňovzdorných materiálov pre mnohé odvetvia, ako je železiarstvo a oceliarstvo, a v menšom rozsahu dodávateľ technickej keramiky (najmä filtrov) pre odvetvie sklárstva, solárnej energie a zlievarenstva,

Foseco: je predovšetkým dodávateľom spotrebných výrobkov s využitím v zlievarenstve (napr. filtrov) a v menšom rozsahu dodáva ohňovzdorné výrobky na využitie pri výrobe oceli a železa. Podnik pôsobí celosvetovo.

3.

Na základe predbežného posúdenia a bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie v tejto veci, sa Komisia domnieva, že oznámená transakcia by mohla spadať do rozsahu pôsobnosti nariadenia (ES) č. 139/2004.

4.

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr do 10 dní od dátumu uverejnenia tohto oznámenia. Pripomienky je možné zaslať faxom (fax: (32-2) 296 43 01 alebo 296 72 44) alebo poštou s uvedením referenčného čísla COMP/M.4961 – Cookson/Foseco na túto adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1.


19.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 14/38


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Vec COMP/M.4968 – Reitan/SAS/NSB/Marked/Vizz/Travel)

Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní

(Text s významom pre EHP)

(2008/C 14/15)

1.

Komisii bolo dňa 7. januára 2008 podľa článku 4 nariadenia Rady č. 139/2004 (1) doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii, ktorou podniky Reitan Servicehandel AS („Reitan“, patriaci do skupiny Reitan group, Nórsko), SAS AB („SAS“, Švédsko), Norges Statsbaner AS („NSB“, Nórsko), Marked AS („Marked“, Nórsko) a Vizz AS („Vizz“, Nórsko) získavajú v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady spoločnú kontrolu nad podnikom Travel AS („Travel“, Nórsko) prostredníctvom kúpy akcií a inými prostriedkami.

2.

Predmet činnosti dotknutých podnikov:

Reitan: poskytovanie franšíz na diskontné a samoobslužné obchody,

SAS: letecká doprava,

NSB: železničná a autobusová doprava,

Marked: žiadna činnosť,

Vizz: žiadna činnosť,

Travel: IT služby spojené s rezerváciou cestovných služieb.

3.

Na základe predbežného posúdenia a bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie v tejto veci, sa Komisia domnieva, že oznámená transakcia by mohla spadať do rozsahu pôsobnosti nariadenia (ES) č. 139/2004. V súlade s oznámením Komisie týkajúcim sa zjednodušeného konania pre posudzovanie určitých druhov koncentrácií podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (2) je potrebné uviesť, že túto vec je možné posudzovať v súlade s postupom stanoveným v oznámení.

4.

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr do 10 dní od dátumu uverejnenia tohto oznámenia. Pripomienky je možné zaslať faxom (fax: (32-2) 296 43 01 alebo 296 72 44) alebo poštou s uvedením referenčného čísla COMP/M.4968 – Reitan/SAS/NSB/Marked/Vizz/Travel na túto adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ C 56, 5.3.2005, s. 32.