ISSN 1725-5236

Úradný vestník

Európskej únie

C 8

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 51
12. januára 2008


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Súdny dvor

2008/C 008/01

Posledná publikácia Súdneho dvora v Úradnom vestníku Európskej únie
Ú. v. EÚ C 315, 22.12.2007

1

 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2008/C 008/02

Vec C-525/04 P: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 22. novembra 2007 – Španielske kráľovstvo/Komisia Európskych spoločenstiev, Lenzing AG (Odvolanie — Štátna pomoc — Nevymáhanie dlžného poistného, poplatkov a úrokov z omeškania — Prípustnosť — Kritérium súkromného veriteľa)

2

2008/C 008/03

Vec C-260/05 P: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 22. novembra 2007 – Sniace, SA/Komisia Európskych spoločenstiev, Rakúska republika, Lenzing Fibers GmbH (predtým Lenzing Lyocell GmbH & Co. KG), Spolková krajina Burgenland (Odvolanie — Štátna pomoc — Prípustnosť — Akt, ktorý sa žalobcu osobne týka)

2

2008/C 008/04

Vec C-319/05: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 15. novembra 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Spolková republika Nemecko (Žaloba o nesplnenie povinnosti — Články 28 ES a 30 ES — Smernica 2001/83/ES — Cesnakový prípravok vo forme kapsúl — Prípravok legálne uvádzaný na trh ako potravinový doplnok v niektorých členských štátoch — Prípravok zaradený medzi lieky v členskom štáte dovozu — Pojem liek — Prekážka — Odôvodnenie — Verejné zdravie — Proporcionalita)

3

2008/C 008/05

Vec C-330/05: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 15. novembra 2007 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hovrätten för Övre Norrland – Švédsko) – Trestné konanie proti Fredrikovi Granbergovi (Spotrebné dane — Minerálne oleje — Atypický spôsob prepravy)

3

2008/C 008/06

Vec C-162/06: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 15. novembra 2007 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Supremo – Španielsko) – International Mail Spain SL/Administración del Estado, Correos (Smernica 97/67/ES — Spoločné pravidlá rozvoja vnútorného trhu poštových služieb — Liberalizácia poštových služieb — Možnosť vyhradiť medzinárodné zásielky poskytovateľovi univerzálnej poštovej služby v rozsahu potrebnom na zabezpečenie zachovania univerzálnych služieb)

4

2008/C 008/07

Vec C-59/07: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 15. novembra 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Španielske kráľovstvo (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Smernica 2003/109/CE — Postavenie štátnych príslušníkov tretích krajín, ktoré sú osobami s dlhodobým pobytom — Neprebratie v stanovenej lehote)

4

2008/C 008/08

Vec C-465/07: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Nederlandse Raad van State (Holandsko) 17. októbra 2007 – M. a N. Elgafaji/Staatssecretaris van Justitie

5

2008/C 008/09

Vec C-466/07: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landesarbeitsgericht Düsseldorf (Nemecko) 22. októbra 2007 – Dietmar Klarenberg/Ferrotron Technologies GmbH

5

2008/C 008/10

Vec C-469/07: Žaloba podaná 22. októbra 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Luxemburské veľkovojvodstvo

6

2008/C 008/11

Vec C-477/07: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hof van beroep te Antwerpen (Belgicko) 29. októbra 2007 – N.V. Gerlach & Co/Belgické kráľovstvo

6

2008/C 008/12

Vec C-482/07: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Rechtbank 's-Gravenhage (Holandsko) 2. novembra 2007 – AHP Manufacturing BV/Bureau voor Industriële Eigendom, ktorý vystupuje aj pod názvom Octrooicentrum Nederland

6

2008/C 008/13

Vec C-483/07 P: Odvolanie podané 5. novembra 2007: Galileo Lebensmittel GmbH & Co. KG proti uzneseniu Súdu prvého stupňa (druhej komory) z 28. augusta 2007 vo veci T-46/06, Galileo Lebensmittel GmbH & Co. KG/Komisia Európskych spoločenstiev

7

2008/C 008/14

Vec C-484/07: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Rechtbank te 's-Gravenhage, zasadajúci v Roermond (Holandsko) 31. októbra 2007 – Fatma Pehlivan/Staatssecretaris van Justitie

8

2008/C 008/15

Vec C-487/07: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Court of Appeal (Civil Division) (Spojené kráľovstvo) 5. novembra 2007 – L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie/Bellure NV, Malaika Investments Ltd, konajúce pod obchodným menom Honey pot cosmetic & Perfumery Sales, Starion International Ltd

8

2008/C 008/16

Vec C-488/07: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Court of Session (Scotland), Edinburgh (Spojené kráľovstvo) 5. novembra 2007 – Royal Bank of Scotland plc/The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs

9

2008/C 008/17

Vec C-494/07: Žaloba podaná 12. novembra 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Helénska republika

10

2008/C 008/18

Vec C-507/07: Žaloba podaná 20. novembra 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Francúzska republika

10

 

Súd prvého stupňa

2008/C 008/19

Vec T-3/00 a T-337/04: Rozsudok Súdu prvého stupňa z 27. novembra 2007 – Pitsiorlas/Rada Európskej únie a ECB (Prístup k dokumentom — Dohoda Bazilej/Nyborg — Žaloba o neplatnosť — Napadnuteľné akty — Odôvodnenie — Námietka nezákonnosti — Rozhodnutie 93/731/ES — Rokovací poriadok Európskej centrálnej banky — Žaloba o náhradu škody — Mimozmluvná zodpovednosť Spoločenstva za protiprávne konanie jeho orgánov — Ujma — Príčinná súvislosť)

11

2008/C 008/20

Vec T-205/04: Rozsudok Súdu prvého stupňa z 20. novembra 2007 – Ianniello/Komisia (Verejná služba — Úradníci — Hodnotenie služobného postupu — Hodnotiace obdobie 2001/2002 — Žaloba o neplatnosť — Žaloba o náhradu škody)

11

2008/C 008/21

Vec T-308/04: Rozsudok Súdu prvého stupňa z 20. novembra 2007 – Ianniello/Komisia (Verejná služba — Úradníci — Hodnotenie služobného postupu — Hodnotené obdobie 2001/2002 — Žaloba o neplatnosť — Žaloba o náhradu škody)

12

2008/C 008/22

Vec T-103/05: Rozsudok Súdu prvého stupňa z 20. novembra 2007 – P/Komisia Európskych spoločenstiev (Úradníci — Odmena — Neoprávnená neprítomnosť — Strata nároku na odmenu — Článok 59 služobného poriadku — Lekárske potvrdenie)

12

2008/C 008/23

Vec T-214/05: Rozsudok Súdu prvého stupňa z 28. novembra 2007 – Vounakis/Komisia (Verejná služba — Úradníci — Hodnotenie služobného postupu — Hodnotiace obdobie 2003 — Definovanie sledovaných cieľov — Povinnosť odôvodnenia — Nesúlad medzi známkami a komentármi — Zjavne nesprávne posúdenie)

12

2008/C 008/24

Vec T-434/05: Rozsudok Súdu prvého stupňa z 27. novembra 2007 – Gateway/ÚHVT – Fujitsu Siemens Computers (ACTIVY Media Gateway) (Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva ACTIVY Media Gateway — Skoršie slovné a obrazové ochranné známky Spoločenstva a národné ochranné známky Gateway a GATEWAY — Relatívne dôvody zamietnutia — Neexistencia pravdepodobnosti zámeny — Neexistencia podobnosti označení — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 40/94 — Článok 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94)

13

2008/C 008/25

Vec T-458/05: Rozsudok Súdu prvého stupňa z 20. novembra 2007 – Tegometall International AG/ÚHVT – Wuppermann (TEK) (Ochranná známka Spoločenstva — Konanie o vyhlásenie neplatnosti — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva TEK — Predmet konania — Rešpektovanie práva na obranu — Absolútne dôvody zamietnutia — Opisný charakter — Článok 7 ods. 1 písm. b), c) a g) a článok 51 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 40/94)

13

2008/C 008/26

Vec T-111/06: Rozsudok Súdu prvého stupňa z 21. novembra 2007 – Wesergold Getränkeindustrie/ÚHVT – Lidl Stiftung (VITAL FIT) (Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva VITAL FIT — Skoršia národná slovná ochranná známka VITAFIT — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 40/94 — Právo byť vypočutý — Povinnosť odôvodnenia)

14

2008/C 008/27

Vec T-149/06: Rozsudok Súdu prvého stupňa z 20. novembra 2007 – Castellani/ÚHVT – Markant Handels und Service (CASTELLANI) (Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva CASTELLANI — Skoršie národné slovné ochranné známky CASTELLUM a CASTELLUCA — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 40/94)

14

2008/C 008/28

Vec T-418/05: Uznesenie Súdu prvého stupňa z 22. novembra 2007 – Investire Partecipazioni/Komisia (Žaloba o neplatnosť — EFRR — Akt, ktorý nie je možné napadnúť žalobou — Prípravný akt — Neprípustnosť)

15

2008/C 008/29

Vec T-102/06: Uznesenie Súdu prvého stupňa z 22. novembra 2007 – Investire Partecipazioni/Komisia (Žaloba o neplatnosť — EFRR — Zníženie finančnej pomoci — Neexistencia priamej dotknutosti — Neprípustnosť)

15

2008/C 008/30

Vec T-183/07 R: Uznesenie predsedu Súdu prvého stupňa z 9. novembra 2007 – Poľská republika/Komisia Európskych spoločenstiev (Konanie o nariadení predbežného opatrenia — Smernica 2003/87/ES — Systém obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov — Národný alokačný plán emisných kvót Poľska na roky 2008 až 2012 — Rozhodnutie Komisie o zamietnutí — Návrh na odklad výkonu — Nedostatok naliehavosti)

16

2008/C 008/31

Vec T-215/07 R: Uznesenie predsedu Súdu prvého stupňa z 15. novembra 2007 – Donnici/Parlament (Predbežné opatrenie — Rozhodnutie Európskeho parlamentu — Overenie mandátu poslanca — Neplatnosť mandátu poslanca vyplývajúca z uplatnenia vnútroštátneho volebného práva — Návrh na odklad výkonu rozhodnutia — Prípustnosť — Fumus boni juris — Naliehavosť — Rovnováha záujmov)

16

2008/C 008/32

Vec T-398/07: Žaloba podaná 31. októbra 2007 – Španielsko/Komisia

17

2008/C 008/33

Vec T-401/07: Žaloba podaná 2. novembra 2007 – Caixa Geral de Depósitos/Komisia Európskych spoločenstiev

17

2008/C 008/34

Vec T-402/07: Žaloba podaná 6. novembra 2007 – Kaul/ÚHVT – Bayer (ARCOL)

19

2008/C 008/35

Vec T-403/07: Žaloba podaná 8. novembra 2007 – Union Nationale de l'Apiculture Française a i./Komisia

19

2008/C 008/36

Vec T-404/07: Žaloba podaná 8. novembra 2007 – Ryanair/Komisia

20

2008/C 008/37

Vec T-405/07: Žaloba podaná 14. novembra 2007 – Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Centre Est Europe/ÚHVT (P@YWEB CARD)

21

2008/C 008/38

Vec T-406/07: Žaloba podaná 14. novembra 2007 – Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Centre Est Europe/ÚHVT (PAYWEB CARD)

21

2008/C 008/39

Vec T-407/07: Žaloba podaná 8. novembra 2007 – CMB a Christof/Komisia a EAR

22

2008/C 008/40

Vec T-408/07: Žaloba podaná 7. novembra 2007 – Crunch Fitness International/ÚHVT – ILG (CRUNCH)

22

2008/C 008/41

Vec T-409/07: Žaloba podaná 16. novembra 2007 – Cohausz/ÚHVT – Isquierdo Faces (acopat)

23

2008/C 008/42

Vec T-410/07: Žaloba podaná 16. novembra 2007 – Jurado Hermanos/ÚHVT (JURADO)

23

2008/C 008/43

Vec T-411/07: Žaloba podaná 19. novembra 2007 – Aer Lingus Group/Komisia

24

2008/C 008/44

Vec T-413/07: Žaloba podaná 14. novembra 2007 – Bayern Innovativ/ÚHVT – Life Sciences Partners Perstock (LifeScience)

24

2008/C 008/45

Vec T-415/07: Žaloba podaná 21. novembra 2007 – RedEnvelope/ÚHVT – Red Letter Days (redENVELOPE)

25

2008/C 008/46

Vec T-416/07: Žaloba podaná 21. novembra 2007 – RedEnvelope/ÚHVT – Red Letter Days (REDENVELOPE)

26

2008/C 008/47

Vec T-417/07: Žaloba podaná 16. novembra 2007 – Lodato & C./Komisia

26

2008/C 008/48

Vec T-418/07: Žaloba podaná 19. novembra 2007 – LIBRO/ÚHVT – Causley (LiBRO)

27

2008/C 008/49

Vec T-419/07: Žaloba podaná 19. novembra 2007 – Okalux/ÚHVT – Messe Düsseldorf (OKATECH)

27

2008/C 008/50

Vec T-423/07: Žaloba podaná 15. novembra 2007 – Ryanair/Komisia

28

2008/C 008/51

Vec T-424/07: Žaloba podaná 20. novembra 2007 – Pionner Hi-Bred International/ÚHVT (OPTIMUM)

29

 

Súd pre verejnú službu Európskej únie

2008/C 008/52

Vec F-67/05: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 22. novembra 2007 – Michail/Komisia (Zamestnanecká žaloba — Úradníci — Hodnotenie — Hodnotenie služobného postupu — Hodnotené obdobie roku 2003 — Žaloba o neplatnosť — Žaloba o náhradu škody)

30

2008/C 008/53

Vec F-34/06: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 22. novembra 2007 – Michail/Komisia (Verejná služba — Úradníci — Hodnotenie — Hodnotenie služobného postupu — Hodnotiace obdobie 2004 — Žaloba o neplatnosť — Žaloba na náhradu škody)

30

2008/C 008/54

Vec F-109/06: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 22. novembra 2007 – Dittert/Komisia (Zamestnanecká žaloba — Úradníci — Povýšenie — Prioritné body — Neúplný osobný spis — Nezohľadnenie prioritných bodov z elektronického spisu pre povýšenie nazývaného Sysper 2 — Technická závada — Výbor pre povýšenie A* — Pridelenie nižšieho počtu bodov ako navrhol nadriadený)

31

2008/C 008/55

Vec F-110/06: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 22. novembra 2007 – Carpi Badía/Komisia (Verejná služba — Úradníci — Povýšenie — Prioritné body — Neúplný osobný spis — Nezapočítanie prioritných bodov z počítačovej zložky povyšovania tzv. Sysper 2 — Technická porucha — Výbor pre povýšenie A* — Udelenie nižšieho počtu bodov ako bolo navrhnuté žalobcovým nadriadeným)

31

2008/C 008/56

Vec F-128/07: Žaloba podaná 31. októbra 2007 – Menidiatis/Komisia

32

2008/C 008/57

Vec F-129/07: Žaloba podaná 31. októbra 2007 – Kremlis/Komisia

32

2008/C 008/58

Vec F-130/07: Žaloba podaná 31. októbra 2007 – Vinci/Európska centrálna banka

32

SK

 


IV Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

Súdny dvor

12.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 8/1


(2008/C 8/01)

Posledná publikácia Súdneho dvora v Úradnom vestníku Európskej únie

Ú. v. EÚ C 315, 22.12.2007

Predchádzajúce publikácie

Ú. v. EÚ C 297, 8.12.2007

Ú. v. EÚ C 283, 24.11.2007

Ú. v. EÚ C 269, 10.11.2007

Ú. v. EÚ C 247, 20.10.2007

Ú. v. EÚ C 235, 6.10.2007

Ú. v. EÚ C 223, 22.9.2007

Tieto texty sú dostupné na adresách:

 

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Oznamy

SÚDNE KONANIA

Súdny dvor

12.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 8/2


Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 22. novembra 2007 – Španielske kráľovstvo/Komisia Európskych spoločenstiev, Lenzing AG

(Vec C-525/04 P) (1)

(Odvolanie - Štátna pomoc - Nevymáhanie dlžného poistného, poplatkov a úrokov z omeškania - Prípustnosť - Kritérium súkromného veriteľa)

(2008/C 8/02)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Odvolateľ: Španielske kráľovstvo (v zastúpení: J. M. Rodríguez Cárcamo, splnomocnený zástupca)

Ďalší účastníci konania: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: V. Kreuschitz a J. L. Buendía Sierra, splnomocnení zástupcovia, M. Núñez-Müller, Rechtsanwalt), Lenzing AG (v zastúpení: U. Soltész, Rechtsanwalt)

Predmet veci

Odvolanie podané proti rozsudku Súdu prvého stupňa (piata rozšírená komora) z 21. októbra 2004, Lenzing/Komisia (T-36/99), v rozsahu, v akom Súd prvého stupňa zrušil článok 1 ods. 1 rozhodnutia Komisie 1999/395/ES z 28. októbra 1998 o štátnej pomoci, ktorú Španielsko poskytlo spoločnosti Sniace SA, so sídlom v Torrelavege, Kantábria [neoficiálny preklad] (Ú. v. ES L 149, 1999, s. 40), v znení zmenenom a doplnenom rozhodnutím Komisie 2001/43/ES z 20. septembra 2000 (Ú. v. ES L 11, s. 46) – Prípustnosť žaloby o neplatnosť podanej konkurenčným podnikom príjemcu pomoci – Pojem osoby osobne dotknutej napadnutým rozhodnutím – Dohody o rozdelení a splácaní dlhov – Kritériá súkromného veriteľa

Výrok rozsudku

1.

Odvolanie sa zamieta.

2.

Španielske kráľovstvo znáša okrem svojich vlastných trov konania tiež trovy konania Lenzing AG.

3.

Komisia Európskych spoločenstiev znáša svoje vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 69, 19.3.2005.


12.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 8/2


Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 22. novembra 2007 – Sniace, SA/Komisia Európskych spoločenstiev, Rakúska republika, Lenzing Fibers GmbH (predtým Lenzing Lyocell GmbH & Co. KG), Spolková krajina Burgenland

(Vec C-260/05 P) (1)

(Odvolanie - Štátna pomoc - Prípustnosť - Akt, ktorý sa žalobcu osobne týka)

(2008/C 8/03)

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Odvolateľ: Sniace, SA (v zastúpení: J. Baró Fuentes, abogado)

Ďalší účastníci konania: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: V. Kreuschitz a J. L. Buendía Sierra, splnomocnení zástupcovia), Rakúska republika (v zastúpení: H. Dossi, splnomocnený zástupca), Lenzing Fibers GmbH (predtým Lenzing Lyocell GmbH & Co. KG) (v zastúpení: splnomocnený zástupca, U. Soltész, Rechtsanwalt), Spolková krajina Burgenland (v zastúpení: splnomocnený zástupca, U. Soltész, Rechtsanwalt)

Predmet veci

Odvolanie proti rozsudku Súdu prvého stupňa (piata rozšírená komora) zo 14. apríla 2005 Sniace/Komisia (T-88/01), podľa ktorého je žaloba odvolateľa navrhujúca zrušenie rozhodnutia Komisie 2001/102/ES z 19. júla 2000 o štátnej pomoci zo strany Rakúska v prospech Lenzing Lyocell GmbH & Co. KG (Ú. v. ES L 38, s. 33) neprípustná

Výrok rozsudku

1.

Odvolanie sa zamieta.

2.

Sniace SA je povinný nahradiť trovy konania.

3.

Rakúska republika znáša svoje vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 193, 6.8.2007.


12.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 8/3


Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 15. novembra 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Spolková republika Nemecko

(Vec C-319/05) (1)

(Žaloba o nesplnenie povinnosti - Články 28 ES a 30 ES - Smernica 2001/83/ES - Cesnakový prípravok vo forme kapsúl - Prípravok legálne uvádzaný na trh ako potravinový doplnok v niektorých členských štátoch - Prípravok zaradený medzi lieky v členskom štáte dovozu - Pojem „liek“ - Prekážka - Odôvodnenie - Verejné zdravie - Proporcionalita)

(2008/C 8/04)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: B. Stromsky a B. Schima, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Spolková republika Nemecko (v zastúpení: M. Lumma a C. Schulze-Bahr, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Nesplnenie povinnosti členským štátom – Porušenie článkov 28 ES a 30 ES –Vnútroštátna správna prax zaraďujúca cesnakový prípravok vo forme kapsúl medzi lieky – Pojem liek v právnej úprave Spoločenstva

Výrok rozsudku

1.

Spolková republika Nemecko si tým, že zaradila medzi lieky cesnakový prípravok vo forme kapsúl, ktorý nezodpovedá definícii lieku v zmysle článku 1 bodu 2 smernice 2001/83/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 6. novembra 2001, ktorou sa ustanovuje zákonník spoločenstva o humánnych liekoch, nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z článkov 28 ES a 30 ES.

2.

Spolková republika Nemecko je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 257, 15.10.2005.


12.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 8/3


Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 15. novembra 2007 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hovrätten för Övre Norrland – Švédsko) – Trestné konanie proti Fredrikovi Granbergovi

(Vec C-330/05) (1)

(Spotrebné dane - Minerálne oleje - Atypický spôsob prepravy)

(2008/C 8/05)

Jazyk konania: švédčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Hovrätten för Övre Norrland

Účastník trestného konania pred vnútroštátnym súdom

Fredrik Granberg

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Hovrätten för Övre Norrland – Výklad článku 9 ods. 3 smernice 92/12/EHS z 25. februára 1992 o všeobecnom systéme, držbe, preprave a kontrole tovarov podliehajúcich spotrebným daniam (Ú. v. ES L 76, s. 1; Mim. vyd. 09/001, s. 179) – Dovoz minerálnych olejov, ktoré už boli prepustené do režimu voľného obehu v inom členskom štáte, jednotlivcami – Atypický spôsob prepravy

Výrok rozsudku

1.

Článok 9 ods. 3 smernice Rady 92/12/EHS z 25. februára 1992 o všeobecnom systéme, držbe, preprave a kontrole tovarov podliehajúcich spotrebným daniam, zmenenej a doplnenej smernicou Rady 92/108/EHS zo 14. decembra 1992, vo všeobecnosti neumožňuje stanoviť povinnosť zaplatiť v členskom štáte uvedenia do daňového voľného obehu spotrebnú daň z vykurovacieho paliva nadobudnutého jednotlivcom pre vlastnú potrebu v inom členskom štáte, ktoré sám prepravil do uvedeného členského štátu uvedenia do daňového voľného obehu bez ohľadu na spôsob, ktorým sa táto preprava vykonáva.

2.

Preprava 3 000 l vykurovacieho paliva jednotlivcom v troch kontajneroch bežne nazývaných „IBC kontajnery“ naložených v dodávke je „atypickým spôsobom prepravy“ v zmysle článku 9 ods. 3 smernice 92/12, zmenenej a doplnenej smernicou 92/108.

3.

Článok 7 ods. 4 smernice 92/12, zmenenej a doplnenej smernicou 92/108, neodporuje tomu, aby právna úprava členského štátu určenia, v ktorom možno požadovať zaplatenie spotrebnej dane, tak ako to umožňuje článok 9 ods. 3 tejto smernice, akémukoľvek jednotlivcovi, ktorý sám a pre svoju vlastnú potrebu nadobudol vykurovacie palivo v inom členskom štáte, kde bol tento tovar uvedený do daňového voľného obehu, a ktorý sám tento tovar prepravil do členského štátu určenia „atypickým spôsobom prepravy“ v zmysle uvedeného článku 9 ods. 3 smernice, stanovovala povinnosť zriadiť záruku na zabezpečenie zaplatenia spotrebných daní, ako aj byť vybavený sprievodným dokumentom, ako aj dokumentom preukazujúcim zriadenie takejto záruky.


(1)  Ú. v. EÚ C 271, 29.10.2005.


12.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 8/4


Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 15. novembra 2007 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Supremo – Španielsko) – International Mail Spain SL/Administración del Estado, Correos

(Vec C-162/06) (1)

(Smernica 97/67/ES - Spoločné pravidlá rozvoja vnútorného trhu poštových služieb - Liberalizácia poštových služieb - Možnosť vyhradiť medzinárodné zásielky poskytovateľovi univerzálnej poštovej služby „v rozsahu potrebnom na zabezpečenie zachovania univerzálnych služieb“)

(2008/C 8/06)

Jazyk konania: španielčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunal Supremo

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: International Mail Spain SL

Žalovaný: Administración del Estado, Correos

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Tribunal Supremo – Výklad článku 7 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/67/ES z 15. decembra 1997 o spoločných pravidlách rozvoja vnútorného trhu poštových služieb spoločenstva a zlepšovaní kvality služieb, v znení pre zmenou zavedenou smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2002/39/ES z 10. júna 2002 (Ú. v. EÚ L 15, s. 14; Mim. vyd. 06/004, s. 316) – Poštové služby vyhradené poskytovateľom univerzálnej služby – Kritériá posúdenia – Zohľadnenie výlučne dosiahnutia finančnej rovnováhy poskytovateľa univerzálnej služby

Výrok rozsudku

Článok 7 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/67/ES z 15. decembra 1997 o spoločných pravidlách rozvoja vnútorného trhu poštových služieb spoločenstva a zlepšovaní kvality služieb sa má vykladať v tom zmysle, že umožňuje členským štátom vyhradiť medzinárodné zásielky poskytovateľovi univerzálnej poštovej služby iba vtedy, ak preukážu,

že v opačnom prípade by nebolo možné túto univerzálnu službu vykonávať alebo

že táto výhrada je potrebná na to, aby táto služba mohla byť vykonávaná za hospodársky prijateľných podmienok.


(1)  Ú. v. EÚ C 143, 17.6.2006.


12.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 8/4


Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 15. novembra 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Španielske kráľovstvo

(Vec C-59/07) (1)

(Nesplnenie povinnosti členským štátom - Smernica 2003/109/CE - Postavenie štátnych príslušníkov tretích krajín, ktoré sú osobami s dlhodobým pobytom - Neprebratie v stanovenej lehote)

(2008/C 8/07)

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: M. Condou-Durande a A. Alcover San Pedro, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaný: Španielske kráľovstvo (v zastúpení: F. Díez Moreno, splnomocnený zástupca)

Predmet veci

Nesplnenie povinnosti členským štátom – Neprebratie v stanovenej lehote ustanovení potrebných na dosiahnutie súladu so smernicou Rady 2003/109/ES z 25. novembra 2003 o právnom postavení štátnych príslušníkov tretích krajín, ktoré sú osobami s dlhodobým pobytom (Ú. v. EÚ L 16, s. 44; Mim. vyd. 19/006, s. 272)

Výrok rozsudku

1.

Španielske kráľovstvo si tým, že neprijalo opatrenia, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu so smernicou Rady 2003/109/ES z 25. novembra 2003 o právnom postavení štátnych príslušníkov tretích krajín, ktoré sú osobami s dlhodobým pobytom, nesplnilo povinnosti, ktoré mu vyplývajú z tejto smernice.

2.

Španielske kráľovstvo je povinné nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 69, 24.3.2007.


12.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 8/5


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Nederlandse Raad van State (Holandsko) 17. októbra 2007 – M. a N. Elgafaji/Staatssecretaris van Justitie

(Vec C-465/07)

(2008/C 8/08)

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Nederlandse Raad van State

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobcovia: M. a N. Elgafaji

Žalovaný: Staatssecretaris van Justitie

Prejudiciálne otázky

1.

Má sa článok 15 písm. c) smernice Rady 2004/83/ES o minimálnych ustanoveniach pre oprávnenie a postavenie štátnych príslušníkov tretej krajiny alebo osôb bez štátneho občianstva ako utečencov alebo osôb, ktoré inak potrebujú medzinárodnú ochranu, a obsah poskytovanej ochrany (1) vykladať v tom zmysle, že toto ustanovenie poskytuje ochranu výlučne v situácii, na ktorú je uplatniteľný aj článok 3 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd tak, ako je vykladaný judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva, alebo poskytuje toto ustanovenie v porovnaní s článkom 3 Dohovoru doplnkovú alebo inú ochranu?

2.

V prípade, že článok 15 písm. c) smernice v porovnaní s článkom 3 Dohovoru poskytuje doplnkovú alebo inú ochranu: Aké sú v tomto prípade kritériá na to, či osobe, ktorá uplatňuje doplnkovú ochranu, skutočne hrozí vážne a individuálne ohrozenie v zmysle článku 15 písm. c) v spojení s článkom 2 písm. e) smernice ako dôsledok svojvoľného násilia?


(1)  Ú. v. EÚ L 304, s. 12; Mim. vyd. 19/007, s. 96.


12.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 8/5


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landesarbeitsgericht Düsseldorf (Nemecko) 22. októbra 2007 – Dietmar Klarenberg/Ferrotron Technologies GmbH

(Vec C-466/07)

(2008/C 8/09)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Landesarbeitsgericht Düsseldorf

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca a odvolateľ: Dietmar Klarenberg

Žalovaná a odporkyňa v konaní o odvolaní: Ferrotron Technologies GmbH

Prejudiciálna otázka

Ide o prevod časti podniku alebo závodu na iného zamestnávateľa v zmysle článku 1 bodu 1 písm. a) a b) smernice Rady 2001/23/ES z 12. marca 2001 o aproximácii zákonov členských štátov týkajúcich sa zachovania práv zamestnancov pri prevodoch podnikov, závodov alebo častí podnikov alebo závodov (1) len v prípade, ak je časť podniku alebo závodu u nového zamestnávateľa naďalej vedená ako organizačne autonómna časť podniku alebo závodu?


(1)  Ú. v. ES L 82, s. 16; Mim. vyd. 05/004, s. 98.


12.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 8/6


Žaloba podaná 22. októbra 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Luxemburské veľkovojvodstvo

(Vec C-469/07)

(2008/C 8/10)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: H. Kraemer, splnomocnený zástupca)

Žalovaný: Luxemburské veľkovojvodstvo

Návrhy žalobkyne

určiť, že Luxemburské veľkovojvodstvo si tým, že Komisii neoznámilo súdy pre dizajn spoločenstva, nesplnilo povinnosti, ktoré mu vyplývajú z článku 80 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 6/2002 z 12. decembra 2001 o dizajnoch spoločenstva (1),

zaviazať Luxemburské veľkovojvodstvo na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Luxemburské veľkovojvodstvo si nesplnilo povinnosť uvedenú v článku 80 ods. 2 nariadenia (ES) č. 6/2002, podľa ktorého každý členský štát oznámi Komisii najneskôr do 6. marca 2005 zoznam súdov pre dizajn spoločenstva, obsahujúci ich názvy a miestnu príslušnosť.


(1)  Ú. v. ES L 3, 2002, s. 1; Mim. vyd. 13/027, s. 142.


12.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 8/6


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hof van beroep te Antwerpen (Belgicko) 29. októbra 2007 – N.V. Gerlach & Co/Belgické kráľovstvo

(Vec C-477/07)

(2008/C 8/11)

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Hof van beroep te Antwerpen

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: N.V. Gerlach & Co.

Žalované: Belgické kráľovstvo

Prejudiciálne otázky

1.

Je zapísanie do účtovnej evidencie v zmysle článku 221 ods. 1 Colného kódexu Spoločenstva (vydaného nariadením Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa vydáva Colný kódex Spoločenstva (1), ďalej len „colný kódex“) zapísanie do účtovnej evidencie v zmysle článku 217 colného kódexu, ktoré spočíva v tom, že colné orgány zapíšu sumu cla do účtovných dokladov alebo na iný rovnocenný nosič informácií, a je potrebné toto zapísanie odlíšiť od zapísania sumy cla do účtov vlastných zdrojov v zmysle článku 6 nariadenia Rady (EHS, Euratom) č. 1552/89 z 29. mája 1989, ktorým sa vykonáva rozhodnutie 88/376/EHS, Euratom o systéme vlastných zdrojov Spoločenstiev (2) [teraz článok 6 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1150/2000 z 22. mája 2000, ktorým sa vykonáva rozhodnutie 94/728/ES, Euratom o systéme vlastných zdrojov spoločenstiev (3)]?

2.

Má sa článok 221 ods. 2 colného kódexu vykladať v tom zmysle, že poskytnutie informácie o sume cla dlžníkovi colnými orgánmi zodpovedajúcim spôsobom sa môže považovať za poskytnutie informácie o sume cla dlžníkovi upravené v článku 221 ods. 1 colného kódexu iba v prípade, keď suma cla bola zapísaná do účtovnej evidencie už pred tým, než o nej colné orgány poskytli informáciu dlžníkovi?

3.

Má sa článok 221 ods. 1 colného kódexu vykladať v tom zmysle, že nie je možné požadovať sumu cla, pokiaľ o nej colné orgány zodpovedajúcim spôsobom poskytli informáciu dlžníkovi, avšak bez toho, aby ju colné orgány zapísali do účtovnej evidencie pred poskytnutím informácií o nej dlžníkovi, takže colné orgány môžu len dodatočne vyberať sumu cla, ak sa opäť dlžníkovi poskytne informácia o sume cla zodpovedajúcim spôsobom následne po tom, čo sa zapísala do účtovnej evidencie, a pokiaľ k tomu dôjde v priebehu platnej premlčacej lehoty?


(1)  Ú. v. ES L 302, s. 1; Mim. vyd. 02/004, s. 307.

(2)  Ú. v. ES L 155, s. 1.

(3)  Ú. v. ES L 130, s. 1; Mim. vyd. 01/003, s. 169.


12.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 8/6


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Rechtbank 's-Gravenhage (Holandsko) 2. novembra 2007 – AHP Manufacturing BV/Bureau voor Industriële Eigendom, ktorý vystupuje aj pod názvom Octrooicentrum Nederland

(Vec C-482/07)

(2008/C 8/12)

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Rechtbank 's-Gravenhage

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: AHP Manufacturing BV

Žalovaný: Bureau voor Industriële Eigendom, ktorý vystupuje aj pod názvom Octrooicentrum Nederland

Prejudiciálne otázky

1.

Bráni nariadenie Rady (ES) č. 1768/92 z 18. júna 1992 o vytvorení dodatkového ochranného osvedčenia na liečivá (1) (Ú. v. ES L 182, s. 1; Mim. vyd. 13/011, s. 200) v platnom znení, a predovšetkým jeho článok 3 ods. 1 písm. c) tomu, aby sa majiteľovi základného patentu udelilo osvedčenie pre výrobok, pre ktorý už v čase podania jeho žiadosti boli udelené jedno alebo viaceré osvedčenia jednému alebo viacerým majiteľom základných patentov?

2.

Vedie nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1610/96 z 23. júla 1996 o vytvorení doplnkového ochranného certifikátu pre výrobky na ochranu rastlín (2) (Ú. v. ES L 198, s. 30; Mim. vyd. 03/019, s. 335) v platnom znení, a predovšetkým jeho odôvodnenie č. 17 a článok 3 ods. 2 druhá veta k tomu, že na prvú otázku treba odpovedať inak?

3.

Závisí odpoveď na predchádzajúce otázky od toho, či žiadosť podaná ako posledná, práve tak ako skoršia žiadosť (skoršie žiadosti), bola podaná v lehote podľa článku 7 ods. 1 nariadenia č. 1768/92 alebo v lehote podľa článku 7 ods. 2 nariadenia č. 1768/92?

4.

Závisí odpoveď na predchádzajúce otázky od toho, či ochranná doba poskytnutá pri udelení osvedčenia podľa článku 13 nariadenia (ES) č. 1768/92 uplynie v tom istom alebo v neskoršom okamihu, ako je to v prípade jedného alebo viacerých osvedčení, ktoré boli udelené pre ten istý výrobok?

5.

Závisí odpoveď na predchádzajúce otázky od toho, že nariadenie (ES) č. 1768/92 nestanovuje, v akej lehote musí príslušný orgán v zmysle článku 9 ods. 1 nariadenia spracovať žiadosť o osvedčenie a nakoniec ho udeliť, čím môže pri rozdielnej rýchlosti spracovania príslušnými orgánmi členských štátov dôjsť ku rozdielom v možnosti na udelenie osvedčenia?


(1)  Ú. v. ES L 182, s. 1; Mim. vyd. 13/011, s. 200.

(2)  Ú. v. ES L 198, s. 30; Mim. vyd. 03/019, s. 335.


12.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 8/7


Odvolanie podané 5. novembra 2007: Galileo Lebensmittel GmbH & Co. KG proti uzneseniu Súdu prvého stupňa (druhej komory) z 28. augusta 2007 vo veci T-46/06, Galileo Lebensmittel GmbH & Co. KG/Komisia Európskych spoločenstiev

(Vec C-483/07 P)

(2008/C 8/13)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Odvolateľka: Galileo Lebensmittel GmbH & Co. KG (v zastúpení: K. Bott, advokát)

Ďalší účastník konania: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy odvolateľky

1.

zrušiť uznesenie Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev (druhej komory) z 28. augusta 2007 a

2.

zrušiť rozhodnutie žalovanej o vyhradení si domény galileo.eu;

3.

uložiť žalovanej náhradu trov odvolacieho aj prvostupňového konania;

4.

len subsidiárne k návrhom v bodoch 2 a 3 vrátiť vec Súdu prvého stupňa na nové rozhodnutie a uložiť žalovanej náhradu trov odvolacieho konania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Odvolateľka uplatňuje týmto odvolaním porušenie práva Spoločenstva (článok 58 ods. 1 druhá veta štatútu Súdneho dvora), a to článku 230 ods. 4 ES. Takéhoto porušenia práva sa dopustil Súd prvého stupňa podľa názoru odvolateľky tým, že zamietol jej žalobu ako neprípustnú s odôvodnením, že odvolateľka nie je „osobne dotknutá“ žalobou napadnutým rozhodnutím odporkyne v odvolacom konaní o vyhradení si domény galileo.eu pre seba. Odvolateľka sa považuje byť rozhodnutím Komisie o vyhradení si domény galileo.eu pre seba osobne dotknutá v zmysle judikatúry Súdneho dvora, a to na základe svojich práv k slovnej ochrannej známke Galileo na základe postavenia priznaného jej na základe nariadenia Komisie č. 874/2004 v konaní o zápis ochrannej známky, ako aj na základe skutočnosti, že doména galileo.eu je obchodovateľným imaním podniku a môže byť udelená len raz.


12.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 8/8


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Rechtbank te 's-Gravenhage, zasadajúci v Roermond (Holandsko) 31. októbra 2007 – Fatma Pehlivan/Staatssecretaris van Justitie

(Vec C-484/07)

(2008/C 8/14)

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Rechtbank te 's-Gravenhage, zasadajúci v Roermond

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Fatma Pehlivan

Žalovaný: Staatssecretaris van Justitie

Prejudiciálne otázky

1.a

Má sa článok 7 prvá veta prvá zarážka rozhodnutia Asociačnej rady č. 1/80 vykladať tak, že tento článok je uplatniteľný už vtedy, keď rodinný príslušník skutočne býval počas doby troch rokov spolu s tureckým pracovníkom, bez toho aby bolo právo na pobyt tohto rodinného príslušníka zo strany príslušných vnútroštátnych orgánov počas týchto troch rokov spochybnené?

1.b

Bráni článok 7 prvá veta prvá zarážka rozhodnutia Asociačnej rady č. 1/80 tomu, aby členský štát mohol počas týchto troch rokov rozhodnúť, že prisťahovaný rodinný príslušník, ktorý uzavrie manželstvo, nezíska žiadne z práv podľa tohto predpisu, a to ani vtedy, keď naďalej býva u tureckého pracovníka?

2.

Bráni článok 7 prvá veta prvá zarážka alebo akékoľvek iné ustanovenie komunitárneho práva a/alebo iná zásada práva Spoločenstva tomu, aby príslušné orgány po uplynutí uvedených troch rokov spochybnili so spätnou účinnosťou právo na pobyt tohto cudzinca na základe vnútroštátnych právnych predpisov týkajúcich sa otázky, či ide rodinného príslušníka a/alebo či táto osoba mala legálny pobyt počas týchto troch rokov?

3.a

Je pre odpoveď na vyššie uvedené otázky relevantné, ak cudzinec, aj keď len z nedbanlivosti, neuviedol údaje, ktoré sú podľa vnútroštátnych právnych predpisov pre priznanie práva na pobyt relevantné? Ak áno, v akom zmysle?

3.b

Je tu rozdiel v tom, či boli tieto údaje známe počas vyššie uvedených troch rokov, alebo až po ich uplynutí? Treba pritom zohľadniť, že príslušné vnútroštátne orgány možno musia po zistení týchto údajov ešte vykonať (presnejšie) prešetrovanie pred tým, ako môžu rozhodnúť. Ak áno, v akom zmysle?


12.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 8/8


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Court of Appeal (Civil Division) (Spojené kráľovstvo) 5. novembra 2007 – L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie/Bellure NV, Malaika Investments Ltd, konajúce pod obchodným menom „Honey pot cosmetic & Perfumery Sales“, Starion International Ltd

(Vec C-487/07)

(2008/C 8/15)

Jazyk konania: angličtina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Court of Appeal (Civil Division)

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyne: L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie

Žalované: Bellure NV, Malaika Investments Ltd, konajúce pod obchodným menom „Honey pot cosmetic & Perfumery Sales“, Starion International Ltd

Prejudiciálne otázky

1.

Ak obchodník používa v reklame na svoj tovar alebo služby zapísanú ochrannú známku vo vlastníctve súťažiteľa, aby tak porovnal vlastnosti (a najmä vôňu) svojho tovaru s vlastnosťami (a najmä vôňou) tovaru predávaného súťažiteľom pod uvedenou ochrannou známkou, pričom tento spôsob reklamy nespôsobí pravdepodobnosť zámeny alebo inak neohrozí základnú funkciu ochrannej známky ako označenia pôvodu, uplatní sa na jeho používanie ustanovenie písm. a) alebo písm. b) článku 5 ods. 1 smernice 89/104?

2.

Ak obchodník pri predaji používa (najmä na porovnávacom zozname) všeobecne známu zapísanú ochrannú známku, aby tak poukázal na vlastnosti svojho tovaru (najmä vône) takým spôsobom, že:

a)

nespôsobí žiadnu pravdepodobnosť zámeny; a

b)

neovplyvní predaj tovarov, na ktoré sa vzťahuje všeobecne známa zapísaná ochranná známka; a

c)

neohrozí základnú funkciu zapísanej ochrannej známky ako záruky pôvodu a nepoškodí dobré meno tejto ochrannej známky či už pošpinením jej imidžu alebo jeho zoslabením či inak; a

d)

zohráva významnú úlohu v propagácii obchodníkovho tovaru,

uplatní sa na takéto používanie ustanovenie článku 5 ods. 1 písm. a) smernice 89/104?

3.

Čo znamená „nevyužíva nečestnú výhodu“ v kontexte článku 3a písm. g) smernice o klamlivej reklame (84/450) zmenenej a doplnenej smernicou o porovnávacej reklame (97/55), a najmä využíva obchodník nečestnú výhodu dobrého mena všeobecne známej ochrannej známky, ak na porovnávacom zozname porovnáva svoj tovar s tovarom, na ktorý sa vzťahuje všeobecne známa ochranná známka?

4.

Čo znamená „nepredstavuje tovary alebo služby ako imitácie alebo kópie“ v kontexte článku 3a písm. h) uvedenej smernice, a najmä zahŕňa tento výraz prípad, keď bez akejkoľvek pravdepodobnosti zámeny alebo podvodu obchodník iba pravdivo uvádza, že jeho tovar má významnú vlastnosť (vôňu) rovnakú ako všeobecne známy tovar, ktorý je chránený ochrannou známkou?

5.

Ak obchodník používa označenie, ktoré je podobné zapísanej ochrannej známke s dobrým menom a toto označenie nie je zameniteľne podobné ochrannej známke, takým spôsobom, že:

a)

základná funkcia zapísanej ochrannej známky spočívajúca v poskytovaní záruky pôvodu nie je znížená alebo ohrozená;

b)

zapísaná ochranná známka alebo jej dobré meno nie je pošpinené alebo znejasnené, a ani nič podobné nehrozí;

c)

predaj majiteľa ochrannej známky nie je znížený; a

d)

majiteľ ochrannej známky neprichádza o žiadny prospech z reklamy, udržovania alebo šírenia jeho ochrannej známky;

e)

ale obchodník získava obchodnú výhodu z používania svojho označenia z dôvodu jeho podobnosti so zapísanou ochrannou známkou,

dá sa povedať, že takýmto používaním „nečestne ťaží“ z dobrého mena zapísanej ochrannej známky v zmysle článku 5 ods. 2 smernice o ochranných známkach?


12.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 8/9


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Court of Session (Scotland), Edinburgh (Spojené kráľovstvo) 5. novembra 2007 – Royal Bank of Scotland plc/The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs

(Vec C-488/07)

(2008/C 8/16)

Jazyk konania: angličtina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Court of Session (Scotland), Edinburgh

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľka: Royal Bank of Scotland plc

Odporca: The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs

Prejudiciálne otázky

1.

Vyžaduje článok 19 ods. 1 druhý pododsek šiestej smernice Rady 77/388/EHS (1), že podiel odpočítateľný zdaniteľnou osobou podľa článku 17 ods. 5 musí byť stanovený ročne ako percentuálny podiel a zaokrúhlený nahor na číslicu neprevyšujúcu ďalšiu jednotku v prípadoch, v ktorých:

a)

tento podiel predstavuje podiel stanovený pre odvetvie činnosti zdaniteľnej osoby v súlade buď s písmenom a) alebo s písmenom b) článku 17 ods. 5 tretieho pododseku; a/alebo

b)

tento podiel zodpovedá podielu určenému na základe použitia všetkých tovarov a služieb alebo ich časti zdaniteľnou osobou v súlade s článkom 17 ods. 5 tretím pododsekom písm. c); a/alebo

c)

tento podiel zodpovedá podielu určenému na základe všetkých tovarov a služieb použitých zdaniteľnou osobou na všetky plnenia uvedené v článku 17 ods. 5 prvom pododseku v súlade s písmenom d) tohto článku?

2.

Môže členský štát na základe článku 19 ods. 1 druhého pododseku vyžadovať zaokrúhlenie podielu odpočítateľného zdaniteľnou osobou podľa článku 17 ods. 5 nahor na inú hodnotu ako je najbližšie vyššie celé číslo?


(1)  Ú. v. ES L 145, s. 1; Mim. vyd. 09/001, s. 23.


12.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 8/10


Žaloba podaná 12. novembra 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Helénska republika

(Vec C-494/07)

(2008/C 8/17)

Jazyk konania: gréčtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: M. Patakia a D. Recchia, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Helénska republika

Návrhy žalobkyne

určiť, že Helénska republika si tým, že neprijala opatrenia potrebné na správne prebratie do vnútroštátneho poriadku povinností vyplývajúcich z článku 6 ods. 4, článku 12 a článku 13 (spolu príloha IV) smernice Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 (1) o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín, nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z tohto ustanovenia,

zaviazať Helénsku republiku na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Komisia preskúmala zlučiteľnosť opatrení prijatých Helénskou republikou na prebratie smernice 92/43/EHS.

Toto preskúmanie ukázalo, že niektoré ustanovenia smernice neboli prebraté v ich celku a/alebo neboli prebraté správne.

Osobitne sa Komisia domnieva, že použitie v gréckej právnej úprave výrazu „λόγοι ουσιώδους δημοσίου συμφέροντος“ („dôvody podstatného verejného záujmu“) namiesto výrazu „επιτακτικοί λόγοι σημαντικού δημοσίου συμφέροντος“ („dôvody vyššieho verejného záujmu“) použitého v článku 6 ods. 4 smernice, predstavuje nesprávne prebratie tohto ustanovenia, pretože rozširuje možnosť výnimky, ktorá je v ňom upravená a je nezlučiteľné s nevyhnutnosťou presného výkladu smernice.

Navyše sa Komisia domnieva, že zahrnutie do gréckej právnej úpravy dôvodov „osobitného hospodárskeho významu“ v rámci „dôvodov vyššieho verejného záujmu“, ktorými článok 6 ods. 4 smernice podmieňuje odchýlku upravenú tým istým ustanovením, predstavuje nesprávne prebratie článku 6 ods. 4 smernice v rozsahu, v akom vytvára dodatočné možnosti pre výnimky.

Nakoniec Komisia konštatovala, že, ako to priznávajú grécke orgány, ustanovenia gréckej právnej úpravy preberajúce články 12 a 13 smernice neodkazujú na prílohu, ktorá spresňuje ich pôsobnosť, takže už citované články smernice neboli prebraté správne.

Komisia sa v dôsledku toho domnieva, že Helénska republika správne neprebrala článok 6 ods. 4, článok 12 a článok 13 smernice 92/43/EHS o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín.


(1)  Ú. v. ES L 206, 22.7.1992.


12.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 8/10


Žaloba podaná 20. novembra 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Francúzska republika

(Vec C-507/07)

(2008/C 8/18)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: H. Kraemer, splnomocnený zástupca)

Žalovaná: Francúzska republika

Návrhy žalobkyne

určiť, že Francúzska republika si tým, že Komisii neoznámila súdy pre dizajn spoločenstva, nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z článku 80 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 6/2002 z 12. decembra 2001 o dizajnoch spoločenstva (1),

zaviazať Francúzsku republiku na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Francúzska republika si nesplnila povinnosť uvedenú v článku 80 ods. 2 nariadenia (ES) č. 6/2002, podľa ktorého každý členský štát oznámi Komisii najneskôr do 6. marca 2005 zoznam súdov pre dizajn spoločenstva, obsahujúci ich názvy a miestnu príslušnosť.


(1)  Ú. v. ES L 3, 2002, s. 1; Mim. vyd. 13/027, s. 142.


Súd prvého stupňa

12.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 8/11


Rozsudok Súdu prvého stupňa z 27. novembra 2007 – Pitsiorlas/Rada Európskej únie a ECB

(Vec T-3/00 a T-337/04) (1)

(„Prístup k dokumentom - Dohoda Bazilej/Nyborg - Žaloba o neplatnosť - Napadnuteľné akty - Odôvodnenie - Námietka nezákonnosti - Rozhodnutie 93/731/ES - Rokovací poriadok Európskej centrálnej banky - Žaloba o náhradu škody - Mimozmluvná zodpovednosť Spoločenstva za protiprávne konanie jeho orgánov - Ujma - Príčinná súvislosť“)

(2008/C 8/19)

Jazyk konania: gréčtina

Účastníci konania

Žalobca: Athanasios Pitsiorlas (Solún, Grécko) (v zastúpení: D. Papafilippou, advokát)

Žalované: Rada Európskej únie (v zastúpení: pôvodne M. Bauer, S. Kyriakopoulou a D. Zachariou, neskôr M. Bauer a D. Zachariou, splnomocnení zástupcovia) a Európska centrálna banka (v zastúpení: vo veci T-3/00 pôvodne C. Zilioli, C. Kroppenstedt a P. Vospernik, neskôr C. Zilioli, C. Kroppenstedt, F. Athanasiou a S. Vuorensola, napokon: C. Zilioli, C. Kroppenstedt a F. Athanasiou, a vo veci T-337/04 C. Kroppenstedt, F. Athanasiou a P. Papapaschalis, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Na jednej strane, žaloba o neplatnosť rozhodnutí Rady a Európskej centrálnej banky, ktoré zamietajú žiadosti o prístup žalobcu k dokumentom týkajúcim sa dohody Bazilej/Nyborg zo septembra 1987 a, na druhej strane, žaloba o náhradu škody

Výrok rozsudku

1.

Rozhodnutie rady guvernérov z 21. októbra 1999 tak, ako bolo oznámené Athanasiosovi Pitsiorlasovi listom Európskej centrálnej banky (ECB) z 8. novembra 1999, sa zrušuje.

2.

Žaloba o neplatnosť sa v zostávajúcej časti zamieta.

3.

Žaloba o náhradu škody sa zamieta.

4.

ECB, Rada a žalobca znášajú každý svoje vlastné trovy konania, ktoré im vznikli vo veciach T-3/00 a T-337/04. Rada znáša svoje vlastné trovy konania a nahradí trovy konania žalobcu vo veci C-193/01 P.


(1)  Ú. v. ES C 122, 29.4.2000.


12.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 8/11


Rozsudok Súdu prvého stupňa z 20. novembra 2007 – Ianniello/Komisia

(Vec T-205/04) (1)

(„Verejná služba - Úradníci - Hodnotenie služobného postupu - Hodnotiace obdobie 2001/2002 - Žaloba o neplatnosť - Žaloba o náhradu škody“)

(2008/C 8/20)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Alessandro Ianniello (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: S. Rodrigues a Y. Minatchy, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: J. Currall, splnomocnený zástupca, za právnej pomoci D. Waelbroeck, advokát)

Predmet veci

Na jednej strane zrušenie hodnotenia služobného postupu žalobcu, týkajúce sa hodnotiaceho obdobia 2001/2002, ako aj rozhodnutia menovacieho orgánu z 18. februára 2004, ktorým bola zamietnutá jeho sťažnosť, a na druhej strane zaplatenie náhrady utrpenej nemajetkovej ujmy

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Každý účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 217, 28.8.2004.


12.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 8/12


Rozsudok Súdu prvého stupňa z 20. novembra 2007 – Ianniello/Komisia

(Vec T-308/04) (1)

(„Verejná služba - Úradníci - Hodnotenie služobného postupu - Hodnotené obdobie 2001/2002 - Žaloba o neplatnosť - Žaloba o náhradu škody“)

(2008/C 8/21)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Francesco Ianniello (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a É. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: G. Berscheid a V. Joris, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Zrušenie hodnotenia služobného postupu žalobcu za obdobie 2001/2002, ako aj zaplatenie náhrady utrpenej nemajetkovej ujmy

Výrok rozsudku

1.

Rozhodnutie o prijatí hodnotenia služobného postupu žalobcu za obdobie 2001/2002 sa zrušuje.

2.

V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta.

3.

Komisia znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania žalobcu.


(1)  Ú. v. EÚ C 262, 23.10.2004.


12.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 8/12


Rozsudok Súdu prvého stupňa z 20. novembra 2007 – P/Komisia Európskych spoločenstiev

(Vec T-103/05) (1)

(„Úradníci - Odmena - Neoprávnená neprítomnosť - Strata nároku na odmenu - Článok 59 služobného poriadku - Lekárske potvrdenie“)

(2008/C 8/22)

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: P (Barcelona, Španielsko) (v zastúpení: M. Griful i Ponsati, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: pôvodne J. Currall a L. Lozano Palacios, neskôr J. Currall a I. Martínez del Peral, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Žaloba o neplatnosť rozhodnutia Komisie z 10. mája 2004, ktorým bola vyhlásená neprítomnosť žalobkyne za neoprávnenú od 16. marca 2004 a jej mzda pozastavená od 15. apríla 2004 až do chvíle, keď sa znova ujala svojich povinností na Generálnom riaditeľstve „Tlač a komunikácia“ v Bruseli

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Každý účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 132, 28.5.2005.


12.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 8/12


Rozsudok Súdu prvého stupňa z 28. novembra 2007 – Vounakis/Komisia

(Vec T-214/05) (1)

(„Verejná služba - Úradníci - Hodnotenie služobného postupu - Hodnotiace obdobie 2003 - Definovanie sledovaných cieľov - Povinnosť odôvodnenia - Nesúlad medzi známkami a komentármi - Zjavne nesprávne posúdenie“)

(2008/C 8/23)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Hippocrate Vounakis (Wezembeek-Oppem, Belgicko) (v zastúpení: pôvodne S. Orlandi, X. Martin, A. Coolen, J.-N. Louis a É. Marchal, neskôr S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a É. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: G. Berscheid a V. Joris, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia Komisie z 13. júla 2004, ktorým bolo vydané konečné hodnotenie služobného postupu žalobcu za obdobie od 1. januára až do 31. decembra 2003

Výrok rozsudku

1.

Rozhodnutie z 13. júla 2004, ktorým bolo vydané hodnotenie služobného postupu pána Hippocrate Vounakis za obdobie od 1. januára až do 31. decembra 2003 sa zrušuje v rozsahu, v akom sa týka časti „Výkon“.

2.

V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta.

3.

Komisie je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 206, 20.8.2005.


12.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 8/13


Rozsudok Súdu prvého stupňa z 27. novembra 2007 – Gateway/ÚHVT – Fujitsu Siemens Computers (ACTIVY Media Gateway)

(Vec T-434/05) (1)

(„Ochranná známka Spoločenstva - Námietkové konanie - Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva ACTIVY Media Gateway - Skoršie slovné a obrazové ochranné známky Spoločenstva a národné ochranné známky Gateway a GATEWAY - Relatívne dôvody zamietnutia - Neexistencia pravdepodobnosti zámeny - Neexistencia podobnosti označení - Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 40/94 - Článok 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94“)

(2008/C 8/24)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Gateway, Inc. (Irvine, Kalifornia, Spojené štáty) (v zastúpení: pôvodne C. R. Jones a P. Massey, neskôr C. R. Jones a E. S. Mackenzie, solicitors)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: J. Laporta Insa, splnomocnený zástupca)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT: Fujitsu Siemens Computers GmbH (Mníchov, Nemecko)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu prvého odvolacieho senátu ÚHVT zo 14. septembra 2005 (vec R 1068/2004-1), ktoré sa týkalo námietkového konania medzi Fujitsu Siemens Computers GmBH a Gateway, Inc.

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Gateway, Inc. znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vznikli Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT).


(1)  Ú. v. EÚ C 60, 11.3.2006.


12.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 8/13


Rozsudok Súdu prvého stupňa z 20. novembra 2007 – Tegometall International AG/ÚHVT – Wuppermann (TEK)

(Vec T-458/05) (1)

(„Ochranná známka Spoločenstva - Konanie o vyhlásenie neplatnosti - Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva TEK - Predmet konania - Rešpektovanie práva na obranu - Absolútne dôvody zamietnutia - Opisný charakter - Článok 7 ods. 1 písm. b), c) a g) a článok 51 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 40/94“)

(2008/C 8/25)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobca: Tegometall International AG (Lengwil-Oberhofen, Švajčiarsko) (v zastúpení: H. Timmann, advokát)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: J. Weberndörfer, splnomocnený zástupca)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT a vedľajší účastník v konaní pred Súdom prvého stupňa: Wuppermann AG (Leverkusen, Nemecko) (v zastúpení: pôvodne H. Huisken, neskôr I. Friedhoff, advokáti)

Predmet veci

Žaloba proti rozhodnutiu druhého odvolacieho senátu ÚHVT z 21. októbra 2005 (vec R 1063/2004-2) v znení opravy zo 16. novembra 2005, týkajúcemu sa konania o vyhlásenie neplatnosti medzi spoločnosťami Wuppermann AG a Tegometall International AG

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Žalobca je povinný nahradiť trovy konania s výnimkou trov konania vedľajšieho účastníka.

3.

Vedľajší účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 60, 11.3.2006.


12.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 8/14


Rozsudok Súdu prvého stupňa z 21. novembra 2007 – Wesergold Getränkeindustrie/ÚHVT – Lidl Stiftung (VITAL FIT)

(Vec T-111/06) (1)

(„Ochranná známka Spoločenstva - Námietkové konanie - Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva VITAL FIT - Skoršia národná slovná ochranná známka VITAFIT - Relatívny dôvod zamietnutia - Pravdepodobnosť zámeny - Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 40/94 - Právo byť vypočutý - Povinnosť odôvodnenia“)

(2008/C 8/26)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobca: Wesergold Getränkeindustrie GmbH & Co. KG (Rinteln, Nemecko) (v zastúpení: P. Goldenbaum, T. Melchert a I. Rohr, advokáti)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: G. Schneider, splnomocnený zástupca)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT a vedľajší účastník v konaní pred Súdom prvého stupňa: Lidl Stiftung & Co. KG (Neckarsulm, Nemecko) (v zastúpení: M. Schaeffer, advokát)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu druhého odvolacieho senátu ÚHVT zo 16. februára 2006 (vec R 3/2005-2) týkajúceho sa námietkového konania medzi Lidl Stiftung & Co. KG a Wesergold Getränkeindustrie GmbH & Co. KG

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Wesergold Getränkeindustrie GmbH & Co. KG je povinný nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 143, 17.6.2006.


12.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 8/14


Rozsudok Súdu prvého stupňa z 20. novembra 2007 – Castellani/ÚHVT – Markant Handels und Service (CASTELLANI)

(Vec T-149/06) (1)

(„Ochranná známka Spoločenstva - Námietkové konanie - Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva CASTELLANI - Skoršie národné slovné ochranné známky CASTELLUM a CASTELLUCA - Relatívny dôvod zamietnutia - Pravdepodobnosť zámeny - Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 40/94“)

(2008/C 8/27)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: Castellani SpA (Campagna Gello, Taliansko) (v zastúpení: A. Di Maso a M. Di Masi, advokáti)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: J. García Murillo, splnomocnená zástupkyňa)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT: Markant Handels und Service GmbH (Offenburg, Nemecko)

Predmet veci

Žaloba proti rozhodnutiu prvého odvolacieho senátu ÚHVT z 22. februára 2006 (vec R 449/2005-1), týkajúcemu sa námietkového konania medzi Markant Handels und Service GmbH a Castellani SpA

Výrok rozsudku

1.

Rozhodnutie prvého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) z 22. februára 2006 (vec R 449/2005-1) sa zrušuje.

2.

ÚHVT je povinný nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 178, 29.7.2006.


12.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 8/15


Uznesenie Súdu prvého stupňa z 22. novembra 2007 – Investire Partecipazioni/Komisia

(Vec T-418/05) (1)

(„Žaloba o neplatnosť - EFRR - Akt, ktorý nie je možné napadnúť žalobou - Prípravný akt - Neprípustnosť“)

(2008/C 8/28)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Investire Partecipazioni SpA (Rím, Taliansko) (v zastúpení: G. M. Roberti a A. Franchi, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: L. Flynn a M. Velardo, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci G. Faedo, advokát)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutí obsiahnutých v dvoch listoch Generálneho riaditeľstva pre regionálnu politiku Komisie z 11. a 23. augusta 2005, zaslaných Stálemu zastúpeniu Talianskej republiky pri Európskej únii a týkajúcich sa neoprávnenosti na finančnú pomoc z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja pre opatrenie uvedené v jednotnom programovom dokumente na obdobie rokov 1997 až 1999 v regióne Piemont (Taliansko) v rámci cieľa 2

Výrok uznesenia

1.

Žaloba sa zamieta ako neprípustná.

2.

Investire Partecipazioni SpA je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 22, 28.1.2006.


12.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 8/15


Uznesenie Súdu prvého stupňa z 22. novembra 2007 – Investire Partecipazioni/Komisia

(Vec T-102/06) (1)

(„Žaloba o neplatnosť - EFRR - Zníženie finančnej pomoci - Neexistencia priamej dotknutosti - Neprípustnosť“)

(2008/C 8/29)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobca: Investire Partecipazioni SpA (Rím, Taliansko) (v zastúpení: G. M. Roberti a A. Franchi, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: M. Velardo a L. Flynn, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci G. Faedo, advokát)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia Komisie K(2005) 4683 z 25. novembra 2005 o znížení finančnej pomoci poskytnutej z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) na základe rozhodnutia K(97) 2199 z 27. júla 1997, ktorým bola schválená finančná pomoc z EFRR pre opatrenia uvedené v jednotnom programovom dokumente na obdobie rokov 1997 až 1999 v regióne Piemont (Taliansko) v rámci cieľa 2

Výrok uznesenia

1.

Žaloba sa zamieta ako neprípustná.

2.

Investire Partecipazioni SpA je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 121, 20.5.2006.


12.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 8/16


Uznesenie predsedu Súdu prvého stupňa z 9. novembra 2007 – Poľská republika/Komisia Európskych spoločenstiev

(Vec T-183/07 R) (1)

(„Konanie o nariadení predbežného opatrenia - Smernica 2003/87/ES - Systém obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov - Národný alokačný plán emisných kvót Poľska na roky 2008 až 2012 - Rozhodnutie Komisie o zamietnutí - Návrh na odklad výkonu - Nedostatok naliehavosti“)

(2008/C 8/30)

Jazyk konania: poľština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Poľská republika (v zastúpení: T. Nowakowski, splnomocnený zástupca)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: U. Wölker a K. Herrmann, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na odklad výkonu rozhodnutia Komisie K(2007) 1295 v konečnom znení z 26. marca 2007 o národnom alokačnom pláne emisných kvót skleníkových plynov oznámenom Poľsku na roky 2008 až 2012 podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES z 13. októbra 2003 o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v spoločenstve, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 96/61/ES (Ú. v. EÚ L 275, s. 32; Mim. vyd. 15/007, s. 631)

Výrok uznesenia

1.

Návrh sa zamieta.

2.

O trovách konania sa rozhodne neskôr.


(1)  Ú. v. EÚ C 155, 7.7.2007.


12.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 8/16


Uznesenie predsedu Súdu prvého stupňa z 15. novembra 2007 – Donnici/Parlament

(Vec T-215/07 R)

(„Predbežné opatrenie - Rozhodnutie Európskeho parlamentu - Overenie mandátu poslanca - Neplatnosť mandátu poslanca vyplývajúca z uplatnenia vnútroštátneho volebného práva - Návrh na odklad výkonu rozhodnutia - Prípustnosť - Fumus boni juris - Naliehavosť - Rovnováha záujmov“)

(2008/C 8/31)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobca: Beniamino Donnici (Castrolibero, Taliansko) (v zastúpení: M. Sanino, G. M. Roberti, I. Perego a P. Salvatore, advokáti)

Žalovaný: Európsky parlament (v zastúpení: H. Krück, N. Lorenz a A. Caiola, splnomocnení zástupcovia)

Vedľajší účastník, ktorý v konaní podporuje žalobcu: Talianska republika (v zastúpení: I. Braguglia, splnomocnený zástupca, za právnej pomoci P. Gentili, avvocato dello Stato)

Vedľajší účastník, ktorý v konaní podporuje žalovaného: Achille Occhetto (Rím, Taliansko) (v zastúpení: P. de Caterini a F. Paola, advokáti)

Predmet veci

Návrh na odklad výkonu rozhodnutia Európskeho parlamentu z 24. mája 2007 o overení mandátu pána Beniamino Donnici [2007/2121 (REG)], až kým nerozhodne vo veci samej Súd prvého stupňa

Výrok uznesenia

1.

Výkon rozhodnutia Európskeho parlamentu z 24. mája 2007 o overení mandátu pána Beniamino Donnici [2007/2121 (REG)] sa odkladá.

2.

O trovách konania sa rozhodne v konaní o veci samej.


12.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 8/17


Žaloba podaná 31. októbra 2007 – Španielsko/Komisia

(Vec T-398/07)

(2008/C 8/32)

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Žalobca: Španielske kráľovstvo (v zastúpení: N. Díaz Abad, splnomocnený zástupca)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie Komisie zo 4. júla 2007 týkajúce sa konania podľa článku 82 ES (vec COMP/38.784 – Wanadoo España/Telefónica),

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Táto žaloba smeruje proti rozhodnutiu Komisie zo 4. júla 2007 týkajúcemu sa konania podľa článku 82 ES (vec COMP/38.784 – Wanadoo España/Telefónica), ktorým Komisia uložila spoločnostiam Teléfónica, S.A. a Telefónica de España S.A.U solidárne pokutu vo výške 151 875 000 EUR za porušenie článku 82 ES. Podľa Komisie tieto dve spoločnosti od septembra 2001 do decembra 2006 uplatňovali neprimerané tarify za poskytovanie veľkoobchodných a maloobchodných služieb prístupu do širokého pásma.

Na podporu svojich tvrdení žalobca uvádza tieto dôvody:

Porušenie povinnosti spolupráce podľa článku 10 ES a článku 7 ods. 2 smernice 2002/21/ES (1) v rozsahu, v akom Komisia nedala španielskemu regulačnému orgánu možnosť spolupracovať s ňou pri skúmaní spôsobov, ktorými by sa dalo čo najúčinnejšie vyriešiť údajne spáchané porušenie práva.

Porušenie článku 82 ES zjavným nesprávnym posúdením, pokiaľ ide o nevyhnutnosť veľkoobchodných výrobkov, výpočet nákladov a účinky správania spoločnosti Telefónica na súťažiteľov a spotrebiteľov.

Prekročenie právomocí pri uplatnení článku 82 ES, keďže napadnuté rozhodnutie sa dostáva do rozporu s regulačným rámcom pre elektronické komunikácie platným v Španielsku, čím sa narúša rovnováha medzi právnou úpravou ex ante a právnou úpravou hospodárskej súťaže. Okrem toho rozpor medzi výsledkami Komisie a medzinárodnou skúsenosťou a situáciou na španielskom trhu a zabránenie národnému regulačnému orgánu, aby dosiahol ciele stanovené uvedeným regulačným rámcom a porušenie zásady špeciality.

Porušenie zásady právnej istoty, keďže napadnuté rozhodnutie prináša ex post zmenu koncepcie regulačného rámca, ktorá bola vymedzená ex ante.

Porušenie zásady legitímnej dôvery vo vzťahu k prevádzkovateľovi, ktorému bola uložená pokuta, ako aj vo vzťahu k ostatným prevádzkovateľom na tomto trhu tým, že došlo k odklonu od regulačného rámca v danej oblasti, ktorú už regulovala Komisia pre telekomunikačný trh.


(1)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/21/ES zo 7. marca 2002 o spoločnom regulačnom rámci pre elektronické komunikačné siete a služby (rámcová smernica) (Ú. v. ES L 108, s. 33; Mim. vyd. 13/029, s. 349).


12.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 8/17


Žaloba podaná 2. novembra 2007 – Caixa Geral de Depósitos/Komisia Európskych spoločenstiev

(Vec T-401/07)

(2008/C 8/33)

Jazyk konania: portugalčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Caixa Geral de Depósitos (Lisabon, Portugalsko) (v zastúpení: Nuno Mimoso Ruiz, Francisca Ponce de Leão a Carla Farinhas, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobkyne

rozhodnúť o riadne podanej žalobe o neplatnosť podľa článku 230 ES a zároveň a kumulatívne o žalobe podľa článku 238 ES na základe arbitrážnej doložky upravenej v článku 18 dohody uzavretej 15. novembra 1995 medzi Komisiou a CGD,

zrušiť článok 1 rozhodnutia K(2007) 3772 z 31. júla 2007 v súlade s článkom 230 ES,

nezávisle na skutočnosti, či bude žaloba podaná na základe článku 230 ES prijatá alebo zamietnutá, posúdiť žalobu podanú na základe článku 238 ES a návrh, ktorý sa na ňu vzťahuje a v dôsledku toho uložiť Komisii povinnosť zaplatiť sumu 1 962 858,61 EUR spolu s úrokmi z omeškania vypočítanými odo dňa oznámenia žiadosti 7. marca 2003 až do 30. apríla 2003 v zákonnej výške 7 % podľa Portaria (vyhláška ministerstva) č. 263/99 z 12. apríla 1999 a od 1. mája 2003 do úplného zaplatenia v zákonnej výške 4 % podľa Portaria č. 291/03 z 8. apríla 2003,

zaviazať Komisiu Európskych spoločenstiev na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Aj keď sa štát môže teoreticky zdržať toho, aby vyžadoval od CGD vrátenie sumy požadovanej Komisiou, napadnuté rozhodnutie nevychádza bez ďalšieho z tohto predpokladu poskytnutia zostávajúcej sumy, ktorú Komisia dlhuje CGD.

Vzhľadom na to, že Komisia v napadnutom rozhodnutí nerozlišuje medzi právnym postavením štátu a právnym postavením žalobkyne, CGD sa snaží dosiahnuť zrušenie napadnutého rozhodnutia, ktoré napriek tomu, že je určené Portugalskej republike, sa jej individuálne a bezprostredne dotýka. Napadnuté rozhodnutie má tieto chyby:

nedostatok odôvodnenia: v napadnutom rozhodnutí nie je vôbec vysvetlený spôsob, akým Komisia vypočítala sumu vopred vyplatenej finančnej pomoci EFRR, ktorá má byť podľa nej vrátená EFRR. Okrem toho odôvodnenie je rozporné, obsahuje opomenutia, nepresnosti a chyby,

nesprávne posúdenie skutkových okolností: napadnuté rozhodnutie vychádza z predpokladu, že sprostredkovateľ platí príjemcom podpory úrokové subvencie, ktoré sú predmetom globálnych dotácií, avšak tak tomu nie je, pretože zmienené úrokové subvencie sú odpočítané od úrokov, ktoré príjemcovia dlhujú CGD,

nesprávne právne posúdenie: porušenie právnych predpisov týkajúcich sa uplatnenia Zmluvy ES a porušenie dohody uzavretej medzi Komisiou a CGD: skutočnosť, že 31. decembra 2001 finančná pomoc EFRR zodpovedala 82 % všetkých splatných úrokových subvencií, nie je v predmetnom prípade v rozpore s článkom 13 ods. 3 nariadenia (EHS) č. 2052/88 (1). Je síce pravda, že článok 21 ods. 1 nariadenia (EHS) č. 4253/88 (2) odkazuje na zálohy alebo na konečné platby vzťahujúce sa na „skutočné výdavky“, ktoré boli vynaložené, ale náklady (nie platby) vzťahujúce sa na úrokové subvencie vznikli až po 31. decembri 2001. Dlhy zodpovedajúce toku zostávajúcich úrokových subvencií EFRR (nesplatných) každej pôžičky môžu byť potvrdené Komisiou ako výdavky EFRR, ktoré boli skutočne vynaložené a zaplatené. Preukázanie, že výdavky alebo náklady boli skutočne vynaložené, sa neuskutočňuje tak, že sa vopred zaplatia tieto úrokové subvencie konečným príjemcom, ale vykonaním povinností, ktoré vyplývajú alebo inými slovami sú „prevzaté“ na základe zmlúv o pôžičke, ktoré sú záväzné a boli vykonané do tohto dňa. Neexistuje žiadna povinnosť vopred zaplatiť „platbu úrokových subvencií“, ktoré neboli splatné do 31. decembra 2001, ani podporne založiť osobitný účet na to, aby tam boli uložené zodpovedajúce verejné finančné prostriedky,

porušenie zásad proporcionality, právnej istoty a ochrany legitimnej dôvery: v bodoch 19 a 26 napadnutého rozhodnutia Komisia tvrdí, že obe alternatívne podmienky, ktoré majú byť splnené, aby sa mohlo domnievať, že výdavky boli skutočne vynaložené pred 31. decembrom 2001, boli uvedené vo všeobecných pokynoch oznámených na schôdzi CDRR (Výbor pre rozvoj a premenu regiónov), ktorá sa konala 29. mája 2002, zatiaľ čo tieto všeobecné pokyny boli oznámené CDRR až po 31. decembri 2001. Žalobkyňa pripúšťa, že tieto všeobecné pokyny môžu prispieť k zabezpečeniu ukončenia globálnych dotácií určených na úrokové subvencie a k skutočnosti, že na úroky, ktoré dlhuje vypožičiavateľ, sa nevzťahujú úrokové subvencie. Napriek tomu je tiež nevyhnutné, aby použiteľné rozhodnutia a dohody uzavreté na tento účel boli v súlade s týmito riešeniami, čomu tak nie je v prípade rozhodnutia SGAIA a dotknutej dohody. V týchto všeobecných pokynoch Komisia pripúšťa, že existujú iné metódy, ktoré umožňujú zohľadniť dotknuté výdavky. Jednou z týchto metód je úplné „prevzatie“ financovania úrokových subvencií, ktoré neboli splatné po skončení programu. Pritom k takémuto prevzatiu skutočne dochádza od okamžiku, keď CGD nemôže vyžadovať od príjemcov, aby jej zaplatili viac ako úroky bez úrokových subvencií. Napadnuté rozhodnutie sa tak nezaoberá riešeniami, ktoré sú viac v súlade s SGAIA, lepšie vykonateľné a menej nevýhodné pre sprostredkovateľa a príjemcu, a tiež ktoré môžu zabezpečiť dotknuté úroky. Okrem toho Portugalská republika a CGD legitímne očakávali, že môžu počítať so subvenciou za iných podmienok ako sú podmienky vyplývajúce z týchto všeobecných pokynov, ktoré im boli oznámené až po skončení programu.


(1)  Nariadenie Rady (EHS) č. 2052/88 z 24. júna 1988 o úlohách štrukturálnych fondov a ich účinnosti a o koordinácii ich činností navzájom, ako aj s činnosťami Európskej investičnej banky a ďalšími existujúcimi finančnými nástrojmi [neoficiálny preklad] (Ú. v. ES L 185, s. 9).

(2)  Nariadenie Rady (EHS) č. 4253/88 z 19. decembra 1988, ktorým sa vykonáva nariadenie (EHS) č. 2052/88, pokiaľ ide o koordináciu činností rozličných štrukturálnych fondov navzájom na jednej strane a ich činností s operáciami Európskej investičnej banky a ďalšími existujúcimi finančnými nástrojmi na druhej strane [neoficiálny preklad] (Ú. v. ES L 374, s. 1).


12.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 8/19


Žaloba podaná 6. novembra 2007 – Kaul/ÚHVT – Bayer (ARCOL)

(Vec T-402/07)

(2008/C 8/34)

Jazyk žaloby: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: Kaul GmbH (Elmshorn, Nemecko) (v zastúpení: G. Würtenberger a R. Kunze, advokáti)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Bayer AG (Leverkusen, Nemecko)

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie druhého odvolacieho senátu z 1. augusta 2007 vydané vo veci R 782/2000-2 týkajúce sa námietky založenej na ochrannej známke Spoločenstva č. 49 106 „CAPOL“ proti prihláške ochrannej známky Spoločenstva č. 195 370 „ARCOL“,

vyhovieť námietke proti prihláške ochrannej známky Spoločenstva č. 195 370 „ARCOL“,

zaviazať žalovaného na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Prihlasovateľ ochrannej známky Spoločenstva: Bayer AG.

Prihlasovaná ochranná známka: slovná ochranná známka Spoločenstva „ARCOL“ pre výrobky zaradené v triedach 1, 17 a 20 – prihláška č. 195 370.

Majiteľ ochrannej známky alebo označenia, ktoré je základom námietky: Kaul GmBH.

Ochranná známka alebo označenie, ktoré je základom námietky: slovná ochranná známka Spoločenstva „CAPOL“ pre tovary zaradené v triede 1.

Rozhodnutie námietkového oddelenia: zamietnutie námietky v celom rozsahu.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: zamietnutie odvolania.

Dôvody žaloby: porušenie článku 8 ods. 1 písm. b), článku 63 ods. 6 a článkov 73 a 74 nariadenia Rady (ES) č. 40/94 o ochrannej známke Spoločenstva.

Žalobca tvrdí, že odvolací senát neprihliadol na povinnosti stanovené v článku 63 ods. 6 a v článku 73 nariadenia o ochrannej známke Spoločenstva tým, že ignoroval usmernenie, ktoré Súdny dvor poskytol vo veci C-29/05 P, a odmietol uplatniť akúkoľvek voľnú úvahu podľa článku 74 ods. 2 toho istého nariadenia. Žalobca ďalej uvádza, že odvolací senát neuviedol dôvody, na ktorých svoje rozhodnutie založil.


12.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 8/19


Žaloba podaná 8. novembra 2007 – Union Nationale de l'Apiculture Française a i./Komisia

(Vec T-403/07)

(2008/C 8/35)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyne: Union Nationale de l'Apiculture Française (Paríž, Francúzsko), Deutscher Berufs- und Erwerbsimkerbund eV (Soltau, Nemecko), Unione Nazionale Associazioni Apicoltori Italiani (Castel San Pietro Terme, Taliansko) a Asociación Galega de Apicultura (Santiago de Compostela, Španielsko) (v zastúpení: B. Fau, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobkýň

vyhlásiť žalobu o neplatnosť smernice Komisie 2007/52/ES zo 16. augusta 2007 za prípustnú,

zrušiť smernicu Komisie 2007/52/ES zo 16. augusta 2007,

zaviazať Komisiu na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Touto žalobou sa žalobkyne domáhajú zrušenia smernice Komisie 2007/52/ES zo 16. augusta 2007, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS z 15. júla 1991 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh s cieľom zahrnúť etoprofos, pirimifos-metyl a fipronil do zoznamu účinných látok (1).

Žalobkyne na podporu svojej žaloby o neplatnosť uvádzajú tri dôvody.

V prvom rade tvrdia, že pri prijímaní napadnutej smernice boli porušené procesné pravidlá Komisie. Podľa názoru žalobkýň, hoci bola na Komisiu prenesená právomoc Rady prijať, prostredníctvom smernice, opatrenia na vykonanie smernice 91/414/EHS, Komisia nemala právomoc zmeniť túto smernicu, najmä čo sa týka povinností uložených členským štátom. Žalobkyne tvrdia, že napadnutá smernica nie je len vykonávacou smernicou, ale smernicou, ktorá mení a dopĺňa smernicu 91/414/EHS a takáto smernica mala byť prijatá v súlade s postupom vyžadujúcim predbežnú konzultáciu s Európsky parlamentom. V prípade, že konzultovaná nebola, došlo pri jej prijatí k procesným vadám.

Žalobkyne navyše tvrdia, že napadnutá smernica pod zámienkou zmien vnútroštátnych konaní o udelení povolenia na uvádzanie na trh prípravkov na ochranu rastlín, v skutočnosti porušila jednotné pravidlá hodnotenia uvedené v základnej smernici 91/414/EHS na zaradenie účinnej látky do jej prílohy I.


(1)  Ú. v. EÚ L 214, s. 3.


12.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 8/20


Žaloba podaná 8. novembra 2007 – Ryanair/Komisia

(Vec T-404/07)

(2008/C 8/36)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: Ryanair Ltd (Dublin, Írsko) (v zastúpení: E. Vahida, lawyer)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobcu

určiť podľa článku 232 ES, že Komisia nekonala v zmysle svojich povinností podľa Zmluvy ES tým, že sa nevyjadrila k sťažnosti žalobcu doručenej Komisii 8. mája 2006, po ktorej nasledovala výzva z 31. júla 2007,

zaviazať Komisiu na náhradu všetkých trov konania, vrátane trov konania žalobcu, a to aj v prípade, že po podaní žaloby Komisia bude konať, čím podľa Súdneho dvora zanikne potreba rozhodnúť alebo v prípade, že Súdny dvor žalobu zamietne ako neprípustnú a

prijať také následné opatrenia, aké Súdny dvor považuje za vhodné.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Vo svojej žalobe žalobca tvrdí, že Komisia nekonala tým, že sa nevyjadrila, po tom, ako bola vyzvaná tak urobiť v zmysle článku 232 ES k sťažnosti, ktorú podal žalobca 8. mája 2006: i) v súvislosti s nezákonnou štátnou pomocou poskytnutou Air France zo strany Francúzska vo forme rozdielnych letiskových poplatkov, ktoré francúzske letiská vyberajú podľa letových destinácií alebo ii) alternatívne v súvislosti s protisúťažnou diskrimináciou v rozpore s článkom 82 ES v prospech Air France, ak bude rozhodnuté, že francúzske letiská konali autonómne.

Na podporu svojej žaloby žalobca tvrdí, že Komisia bola povinná uskutočniť dôkladné a nestranné preskúmanie sťažnosti s cieľom:

prijať rozhodnutie, z ktorého by vyplývalo, že tieto štátne opatrenia nie sú štátnou pomocou podľa článku 87 ods. 1 ES alebo že tieto opatrenia síce majú byť ako štátna pomoc klasifikované v zmysle uvedeného ustanovenia, ale sú v súlade so spoločným trhom podľa článku 87 ods. 2 a 3 ES alebo

začať konanie podľa článku 88 ods. 2 ES.

Alternatívne žalobca tvrdí, že Komisia mala po tom, ako jej bola doručená dodatočná sťažnosť žalobcu týkajúca porušenia práva hospodárskej súťaže, buď začať konanie o predmete tejto sťažnosti alebo po poskytnutí príležitosti sťažovateľovi, aby sa vyjadril, prijať konečné rozhodnutie zamietajúce sťažnosť.

Žalobca ďalej tvrdí, že za týchto okolností a berúc do úvahy znalosť dotknutých otázok zo strany Komisie, bolo obdobie štrnástich mesiacov, ktoré uplynulo medzi sťažnosťou sťažovateľa a výzvou, neprimerane dlhé a pasivita Komisie v tomto období predstavuje nečinnosť podľa článku 232 ES.

Napokon žalobca tvrdí, že článok 232 ES podniku umožňuje podať proti Komisii žalobu, ak neprijala opatrenia, ktoré by sa podniku priamo a osobne týkali, a že opatrenia, ktoré v prejednávanej veci Komisia neprijala, by sa žalobcu ako konkurenta Air France priamo a osobne týkali.


12.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 8/21


Žaloba podaná 14. novembra 2007 – Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Centre Est Europe/ÚHVT (P@YWEB CARD)

(Vec T-405/07)

(2008/C 8/37)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Centre Est Europe (Štrasburg, Francúzsko) (v zastúpení: P. Greffe a J. Schouman, advokáti)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie prvého odvolacieho senátu ÚHVT z 10. júla 2007, ktoré bolo oznámené 14. septembra 2007, vec R 119/2007-1, v rozsahu, v akom sa v ňom zamieta zápis prihlášky ochrannej známky Spoločenstva P@YWEB CARD, prihláška č. 3 861 044, pre všetky požadované tovary a služby v triedach 9, 36 a 38,

zápis prihlášky ochrannej známky Spoločenstva P@YWEB CARD č. 3 861 044 pre všetky požadované tovary a služby.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Prihlasovaná ochranná známka: slovná ochranná známka „P@YWEB CARD“ pre tovary a služby v triedach 9, 36 a 38 (prihláška č. 3 861 044).

Rozhodnutie prieskumového pracovníka: zamietnutie zápisu.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: zamietnutie odvolania.

Žalobné dôvody: porušenie článku 7 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia Rady č. 40/94 (1), keďže žalobca sa na rozdiel od toho, čo sa uvádza v odôvodnení napadnutého rozhodnutia domnieva, že pojem „P@YWEB CARD“ nie je vo vzťahu k požadovaným tovarom a službám opisný, ale naopak, má rozlišovaciu spôsobilosť.


(1)  Nariadenie Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva (Ú. v. ES L 11, 1994, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 146).


12.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 8/21


Žaloba podaná 14. novembra 2007 – Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Centre Est Europe/ÚHVT (PAYWEB CARD)

(Vec T-406/07)

(2008/C 8/38)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Centre Est Europe (Štrasburg, Francúzsko) (v zastúpení: P. Greffe a J. Schouman, advokáti)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie prvého odvolacieho senátu ÚHVT z 12. septembra 2007, ktoré bolo oznámené 17. septembra 2007, vec R 120/2007-1, v rozsahu, v akom sa v ňom zamieta zápis prihlášky ochrannej známky Spoločenstva PAYWEB CARD, prihláška č. 3 861 051, pre všetky požadované tovary a služby v triedach 9, 36 a 38,

zápis prihlášky ochrannej známky Spoločenstva PAYWEB CARD č. 3 861 051 pre všetky požadované tovary a služby.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Prihlasovaná ochranná známka: slovná ochranná známka „PAYWEB CARD“ pre tovary a služby v triedach 9, 36 a 38 (prihláška č. 3 861 051).

Rozhodnutie prieskumového pracovníka: zamietnutie zápisu.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: zamietnutie odvolania.

Žalobné dôvody: porušenie článku 7 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia Rady č. 40/94 (1), keďže žalobca sa na rozdiel od toho, čo sa uvádza v odôvodnení napadnutého rozhodnutia domnieva, že pojem „PAYWEB CARD“ nie je vo vzťahu k požadovaným tovarom a službám opisný, ale naopak, má rozlišovaciu spôsobilosť.


(1)  Nariadenie Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva (Ú. v. ES L 11, 1994, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 146).


12.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 8/22


Žaloba podaná 8. novembra 2007 – CMB a Christof/Komisia a EAR

(Vec T-407/07)

(2008/C 8/39)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobcovia: CMB Maschinenbau & Handels GmbH (Gratkorn, Rakúsko) a J. Christof GmbH (Graz, Rakúsko) (v zastúpení: A. Petsche, N. Niejahr a Q. Azau, advokáti a F. Young, Solicitor)

Žalované: Komisia Európskych spoločenstiev a Európska agentúra pre obnovu (EAR)

Návrhy žalobcov

zrušiť rozhodnutie,

uložiť EAR povinnosť predložiť určité dokumenty,

zaviazať EAR na náhradu škody vzniknutej žalobcom vo výške 26 862,17 eur a náhradu nákladov a ušlého zisku vo výške 3 197 968,80 eur, ako aj úroky z omeškania odo dňa vzniku tejto škody,

zaviazať EAR na náhradu úrokov zo sumy náhrady škody odo dňa vyhlásenia rozsudku,

zaviazať EAR a Komisiu, aby znášali svoje vlastné trovy konania a nahradili trovy konania žalobcu v tomto konaní.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobcovia napádajú rozhodnutie Európskej agentúry pre obnovu z 29. augusta 2007 o vylúčení žalobcovej ponuky a zadanie zákazky inému uchádzačovi v zadávacom konaní EuropeAid/124192/D/SUP/YU (Ú. v. EÚ 2006, S 233-248823) na dodávku, doručenie, inštaláciu, záručný servis a školenia o používaní vybavenia na nakladanie a prepravovanie zdravotníckeho odpadu v Srbskej republike (mimo Kosova). Žalobcovia ďalej žiadajú náhradu škody údajne spôsobenej týmto rozhodnutím.

Žalobcovia na podporu svojej žaloby uvádzajú, že verejný obstarávateľ porušil kritéria pre zadanie zákazky, pretože ponuka úspešného uchádzača nespĺňala technické špecifikácie.

Žalobcovia ďalej tvrdia, že verejný obstarávateľ porušil platné procesné pravidlá zadávacieho konania, svoje rozhodnutie neodôvodnil a porušil zásadu riadnej správy vecí verejných.


12.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 8/22


Žaloba podaná 7. novembra 2007 – Crunch Fitness International/ÚHVT – ILG (CRUNCH)

(Vec T-408/07)

(2008/C 8/40)

Jazyk žaloby: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: Crunch Fitness International Inc. (New York, Spojené štáty) (v zastúpení: J. Barry, Solicitor)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: ILG Ltd (Dun Laoghaire, Írsko)

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu týkajúce sa ochrannej známky Spoločenstva vo vzťahu ku triede 41,

ponechať v platnosti zápis ochrannej známky Spoločenstva pre služby uvedené v triede 41, a

zaviazať ÚHVT na náhradu trov konania, ktoré vynaloží v tomto konaní, a ktoré vynaložil v odvolacom konaní.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Zapísaná ochranná známka Spoločenstva, ktorá je predmetom návrhu na vyhlásenie neplatnosti: obrazová ochranná známka „CRUNCH“ pre výrobky a služby uvedené v triedach 9, 25 a 41 – ochranná známka Spoločenstva č. 62 083.

Vlastník ochrannej známky Spoločenstva: žalobca.

Účastník, ktorý sa domáha vyhlásenia neplatnosti ochrannej známky Spoločenstva: ILG Ltd.

Rozhodnutie výmazového oddelenia: čiastočné vyhlásenie neplatnosti ochrannej známky Spoločenstva pre výrobky a služby uvedené v triedach 9 a 25.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: vyhlásenie neplatnosti ochrannej známky Spoločenstva tiež pre služby uvedené v triede 41.

Dôvody žaloby: porušenie článku 50 ods. 1 písm. a) alebo prípadne článku 50 ods. 2 nariadenia Rady č. 40/94 tým, že odvolací senát dospel k chybnému záveru, podľa ktorého uvedená ochranná známka nebola v spojení so službami zaradenými do triedy 41 v priestore Spoločenstva skutočne používaná.


12.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 8/23


Žaloba podaná 16. novembra 2007 – Cohausz/ÚHVT – Isquierdo Faces (acopat)

(Vec T-409/07)

(2008/C 8/41)

Jazyk žaloby: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: Prof. Dr.-Ing. Helge B. Cohausz (Düsseldorf, Nemecko) (v zastúpení: I. Friedhoff, lawyer)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: José Izquierdo Faces (Bilbao, Španielsko)

Návrhy žalobcu

zrušiť namietaný akt [rozhodnutie prvého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu na vnútornom trhu (ochranné známky a vzory) zo 6. septembra 2007 vo veci R 289/2006-1],

zaviazať vedľajšieho účastníka a/alebo ÚHVT náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Zapísaná ochranná známka Spoločenstva, ktorá je predmetom návrhu na vyhlásenie neplatnosti: obrazová ochranná známka „acopat“ pre služby uvedené v triedach 35 a 42 – ochranná známka Spoločenstva č. 1 643 782.

Vlastník ochrannej známky Spoločenstva: José Izquierdo Faces.

Účastník, ktorý sa domáha vyhlásenia neplatnosti ochrannej známky Spoločenstva: žalobca.

Práva z ochrannej známky účastníka, ktorý sa domáha vyhlásenia neplatnosti: národná ochranná známka „COPAT“ pre výrobky a služby uvedené v triedach 9, 35, 41 a 42.

Rozhodnutie výmazového oddelenia: vyhlásenie neplatnosti ochrannej známky Spoločenstva.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: zrušenie rozhodnutia výmazového oddelenia a zamietnutie prihlášky z dôvodu vyhlásenia neplatnosti.

Dôvody žaloby: namietanie porušenia článku 56 ods. 2 a 3 nariadenia Rady č. 40/94 a pravidiel 22 ods. 2 a 40 ods. 5 nariadenia Rady č. 2868/95 tým, že odvolací senát dospel k chybnému záveru, podľa ktorého národná ochranná známka nebola v priebehu rokov 1996 až 2001 v Nemecku používaná.


12.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 8/23


Žaloba podaná 16. novembra 2007 – Jurado Hermanos/ÚHVT (JURADO)

(Vec T-410/07)

(2008/C 8/42)

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Jurado Hermanos, S.L. (Alicante, Španielsko) (v zastúpení: C. Martín Álvarez, abogada)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Návrhy žalobkyne

vyhlásiť rozsudok, ktorým sa zruší rozhodnutie druhého odvolacieho senátu z 3. septembra 2007 vo veci R 866/2007-2,

vyhlásiť rozsudok vo veci samej, v ktorom sa uzná, že JURADO HERMANOS, S.L., zapísaná držiteľka výhradnej licencie na túto ochrannú známku, má záujem na konaní o obnove zápisu ochrannej známky Spoločenstva č. 240.218, a zároveň vyhovieť žiadosti o restitutio in integrum podanej spoločnosťou JURADO HERMANOS, S.L., pokiaľ ide o obnovu zápisu ochrannej známky Spoločenstva č. 240.218, a

zaviazať žalovaného na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Ochranná známka, ktorá je predmetom žiadosti: slovná ochranná známka „JURADO“ (prihláška ochrannej známky č. 240.218).

Výrobok alebo služba: výrobok triedy 30.

Majiteľ ochrannej známky, ktorá je predmetom žiadosti: CAFETAL DE COSTA RICA S.A.

Rozhodnutie napadnuté pred odvolacím senátom: zamietnutie žiadosti o „restitutio in integrum“ oddelením pre správu ochranných známok a právne otázky podanej žalobkyňou, ktorá je držiteľkou licencie na predmetnú ochrannú známku, po tom, ako bol zápis tejto známky vymazaný, keďže jej majiteľ nepodal žiadosť o obnovu zápisu.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: zamietnutie odvolania.

Dôvody žaloby: porušenie práv na obranu, ako aj nesprávny výklad článkov 47 a 78 ods. 1 nariadenia (ES) č. 40/94 o ochrannej známke Spoločenstva.


12.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 8/24


Žaloba podaná 19. novembra 2007 – Aer Lingus Group/Komisia

(Vec T-411/07)

(2008/C 8/43)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: Aer Lingus Group plc (Dublin, Írsko) (v zastúpení: A. Burnside, Solicitor, B. van de Walle de Ghelcke, advokát, T. Snels, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobcu

zrušiť napadnuté rozhodnutie, ktoré prijala Európska komisia 11. októbra 2007,

zaviazať Komisiu na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Touto žalobou žalobca navrhuje zrušenie rozhodnutia Komisie K(2007) 4600 z 11. októbra 2007, ktorým Komisia zamietla žiadosť žalobcu o začatie konania podľa článku 8 ods. 4 a o prijatie predbežných opatrení podľa článku 8 ods. 5 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (ďalej len „nariadenie ES o fúziách“) po tom, čo 27. júna 2007 vydala rozhodnutie K(2007) 3104 (ďalej len „rozhodnutie o zákaze“), ktorým vyhlásila koncentráciu za nezlučiteľnú so spoločným trhom a s Dohodou o EHP (vec č. COMP/M.4439 – Ryanair – Aer Lingus).

Žalobca tvrdí, že Komisia nesprávne uplatnila ustanovenia článkov 8 ods. 4 a 5 nariadenia ES o fúziách a podala ich nesprávny výklad, keď uviedla, že nebolo v jej právomoci žiadať Ryanair, aby sa po rozhodnutí o zákaze zbavil svojho menšinového podielu v Aer Lingus, alebo prijať iné opatrenia na obnovenie pôvodného stavu alebo prijať predbežné opatrenia.

Žalobca konkrétne tvrdí, že keďže Komisia výslovne považovala tento menšinový podiel a s ním spojenú verejnú ponuku Ryanairu pre Aer Lingus za nedeliteľnú súčasť tej istej koncentrácie, vyplýva z toho, že zakázaná koncentrácia sa čiastočne uskutočnila. Okrem toho žalobca tvrdí, že články 8 ods. 4 a 5 nariadenia ES o fúziách oprávňujú Komisiu konať tak, aby odvrátila nepriaznivý vplyv na hospodársku súťaž, spôsobený menšinovým podielom spájajúcim dve spoločnosti, o ktorých sa rozhodlo, že sú najbližšími vzájomnými konkurentmi na leteckých linkách do Írska a späť.

Žalobca ďalej tvrdí, že Komisia konala v rozpore s článkom 21 ods. 3 nariadenia ES o fúziách, pretože neuplatnila svoju výlučnú príslušnosť, ale namiesto toho dala členským štátom možnosť zasiahnuť.


12.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 8/24


Žaloba podaná 14. novembra 2007 – Bayern Innovativ/ÚHVT – Life Sciences Partners Perstock (LifeScience)

(Vec T-413/07)

(2008/C 8/44)

Jazyk žaloby: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: Bayern Innovativ – Bayerische Gesellschaft für Innovation und Wissenstransfer mbH (Norimberg, Nemecko) (v zastúpení: A. Beschorner, B. Glaser, C. Thomas, advokáti)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Life Sciences Partners Perstock N.V. (Amsterdam, Holandsko)

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie prvého odvolacieho senátu č. R 1545/2006-1 z 2. augusta 2007 týkajúce sa ochrannej známky Spoločenstva č. 3 585 957 „LifeScience“,

zamietnuť v celom rozsahu námietku vedľajšieho účastníka konania č. B 795 270,

uložiť ÚHVT povinnosť zapísať ochrannú známku Spoločenstva č. 3 585 957 „LifeScience“ tak, ako bola zverejnená,

zaviazať žalovaného na náhradu trov konania pred Súdnym dvorom a vedľajšieho účastníka na náhradu trov správneho konania pred odvolacím senátom.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Prihlasovateľ ochrannej známky Spoločenstva: žalobca.

Prihlasovaná ochranná známka: obrazová ochranná známka Spoločenstva zložená z farebného vyobrazenia špirálovej molekuly DNA, oválu a mriežky a obsahujúca slovný prvok „LifeScience“ napísaný nižšie, pre výrobky a služby zaradené do tried 16, 35, 36, 41, 42 – prihláška č. 3 585 957.

Majiteľ ochrannej známky alebo označenia, ktoré je základom námietky: Life Sciences Partners Perstock N.V.

Ochranná známka alebo označenie, ktoré je základom námietky: obrazová ochranná známka Spoločenstva zložená z vyobrazenia nahej ženy ovinutej molekulou DNA a obsahujúca slovný prvok „Life Sciences Partners“ pre služby zaradené do tried 35 a 36 – prihláška č. 2 136 026.

Rozhodnutie námietkového oddelenia: vyhovenie námietke.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: zamietnutie odvolania.

Dôvody žaloby: porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 40/94.


12.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 8/25


Žaloba podaná 21. novembra 2007 – RedEnvelope/ÚHVT – Red Letter Days (redENVELOPE)

(Vec T-415/07)

(2008/C 8/45)

Jazyk žaloby: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: RedEnvelope Inc. (San Francisco, Spojené štáty) (v zastúpení: A. Poulter, Solicitor)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Red Letter Days Ltd (Londýn, Spojené kráľovstvo)

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie prvého odvolacieho senátu č. R 1117/2005-1 zo 14. septembra 2007 v rozsahu, v akom pripustil predloženie nových dôkazov na podporu dôvodov námietok,

uložiť žalovanému náhradu trov konania vynaložených žalobcom v tomto konaní.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Prihlasovateľ ochrannej známky Spoločenstva: žalobca.

Prihlasovaná ochranná známka Spoločenstva: obrazová ochranná známka „redENVELOPE“ pre služby uvedené v triedach 35 a 42 – prihláška č. 1 601 327.

Majiteľ ochrannej známky Spoločenstva: Red Letter Days Ltd.

Ochranná známka alebo označenie, ktoré je základom námietky: zapísané a nezapísané národné slovné a obrazové ochranné známky „RED LETTER“, „RED LETTER DAYS“ a „RED LETTER DAYS PLC“ pre výrobky a služby uvedené v triedach 9, 14, 16, 18, 21, 22, 25, 26, 33, 36, 39, 41, 42, 43 a 44.

Rozhodnutie námietkového oddelenia: námietke čiastočne vyhovené.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: zrušenie rozhodnutia námietkového oddelenia a vrátenie veci námietkovému oddeleniu k ďalšiemu konaniu v rozsahu stanovenom článkom 8 ods. 4 nariadenia Rady č. 40/94.

Dôvody žaloby: porušenie článku 74 ods. 2 nariadenia Rady č. 40/94 tým, že odvolací senát pripustil predloženie nových dôkazov, ktoré umožnia námietkovému oddeleniu rozhodnúť na základe dôkazov, ktoré neboli v konaní dostupné skôr, a vo vzťahu ku ktorým žalobca nemal možnosť vyjadriť sa pred námietkovým oddelením.


12.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 8/26


Žaloba podaná 21. novembra 2007 – RedEnvelope/ÚHVT – Red Letter Days (REDENVELOPE)

(Vec T-416/07)

(2008/C 8/46)

Jazyk žaloby: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: RedEnvelope Inc. (San Francisco, Spojené štáty) (v zastúpení: A. Poulter, Solicitor)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Red Letter Days Ltd (Londýn, Spojené kráľovstvo)

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie prvého odvolacieho senátu zo 14. septembra 2007 č. R 765/2005-1, v rozsahu, v akom pripustilo nové dôkazy na podporu námietky,

zaviazať žalovaného na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Prihlasovateľ ochrannej známky Spoločenstva: žalobca.

Prihlasovaná ochranná známka: slovná ochranná známka „REDENVELOPE“ pre služby zaradené do tried 35 a 42 – prihláška č. 1 601 392.

Majiteľ ochrannej známky alebo označenia, ktoré je základom námietky: Red Letter Days Ltd.

Ochranná známka alebo označenie, ktoré je základom námietky: zapísané a nezapísané národné slovné a obrazové ochranné známky „RED LETTER“, „RED LETTER DAYS“ a „RED LETTER DAYS PLC“ pre tovary a služby zaradené do tried 9, 14, 16, 18, 21, 22, 25, 26, 33, 36, 39, 41, 42, 43 a 44.

Rozhodnutie námietkového oddelenia: čiastočné vyhovenie námietke.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: zrušenie rozhodnutia námietkového oddelenia a vrátenie veci námietkovému oddeleniu na doplňujúce posúdenie pokiaľ ide o článok 8 ods. 4 nariadenia Rady č. 40/94.

Dôvody žaloby: porušenie článku 74 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 40/94, pretože odvolací senát pripustil nové dôkazy, ktoré neboli predtým predložené v konaní, a na základe ktorých bude môcť námietkové oddelenie rozhodnúť, bez možnosti žalobcu vyjadriť sa k nim, pred námietkovým oddelením.


12.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 8/26


Žaloba podaná 16. novembra 2007 – Lodato & C./Komisia

(Vec T-417/07)

(2008/C 8/47)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobca: Lodato Gennaro & C. Spa (Castel San Giorgio, Taliansko) (v zastúpení: M. A. Calabrese, avvocato)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie Komisie z 8. októbra 2007, SG/E/3/MIB/frw D(2007) 8690,

zaviazať Komisiu na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Touto žalobou sa napáda rozhodnutie Komisie z 8. októbra 2007, ktorým sa zamietol prístup k určitým dokumentom, ktoré zaslala talianska vláda Komisii v priebehu predbežného skúmania štátnej pomoci č. 701/98 a štátnej pomoci č. 824/01 v nadväznosti na stanovisko odmietnutie uverejnenia, ktoré talianska vláda zaujala po porade so službami Komisie.

Na podporu svojich návrhov žalobca uvádza porušenie a nesprávne použitie článku 4 ods. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (1). Žalobca v tejto súvislosti tvrdí, že žalovaná nesprávne podala výklad tohto ustanovenia v tom zmysle, že z neho vyplýva pre členské štáty právomoc zakázať zverejnenie pôvodných dokumentov členského štátu a ktoré majú inštitúcie Spoločenstva.


(1)  Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43; Mim. vyd. 01/003, s. 331.


12.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 8/27


Žaloba podaná 19. novembra 2007 – LIBRO/ÚHVT – Causley (LiBRO)

(Vec T-418/07)

(2008/C 8/48)

Jazyk žaloby: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: LIBRO Handelsgesellschaft mbH (Guntramsdorf, Rakúsko) (v zastúpení: G. Prantl, Rechtsanwalt)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Dagmar Causley (Pleidelsheim, Nemecko)

Návrhy žalobkyne

zrušiť rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu z 3. septembra 2007 (vec 1454/2005-4) a zmeniť ho v tom zmysle, že odvolanie podané žalobkyňou na Úrad pre harmonizáciu vnútorného je opodstatnené a námietky sa z tohto dôvodu v plnom rozsahu zamietajú,

zaviazať Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu a prípadných vedľajších účastníkov konania na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Prihlasovateľ ochrannej známky Spoločenstva: žalobkyňa.

Prihlasovaná ochranná známka: obrazová a slovná ochranná známka „LiBRO“ pre výrobky a služby zaradené do tried 2, 9, 14, 16, 18, 20, 25, 28, 35, 38, 41 a 42 (prihláška č. 2 616 753).

Majiteľ ochrannej známky alebo označenia, ktoré je základom námietky: Dagmar Causley.

Ochranná známka alebo označenie, ktoré je základom námietky: obrazová ochranná známka „LIBERO“ pre výrobky a služby zaradené do tried 9, 38 a 42 (ochranná známka Spoločenstva č. 401 141).

Rozhodnutie námietkového oddelenia: čiastočné zamietnutie prihlášky.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: čiastočné zrušenie rozhodnutia námietkového oddelenia.

Dôvody žaloby: porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 40/94 (1), pretože neexistuje pravdepodobnosť zámeny kolidujúcich ochranných známok.


(1)  Nariadenie Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke Spoločenstva (Ú. v. ES L 11, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 146).


12.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 8/27


Žaloba podaná 19. novembra 2007 – Okalux/ÚHVT – Messe Düsseldorf (OKATECH)

(Vec T-419/07)

(2008/C 8/49)

Jazyk žaloby: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Okalux GmbH (Marktheidenfeld, Nemecko) (v zastúpení: M. Beckensträter, Rechtsanwältin)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Messe Düsseldorf GmbH

Návrhy žalobkyne

zrušiť rozhodnutie druhého odvolacieho senátu z 3. septembra 2007, vo veci R 766/2007-2, doručené 18. septembra 2007, a na základe odôvodnenia odvolania zo 16. mája 2007 zamietnuť návrh zo 16. decembra 2006 na čiastočný výmaz ochrannej známky Spoločenstva č. 915 058,

subsidiárne, vrátiť vec výmazovému oddeleniu na rozhodnutie o odvolaní zo 16. mája 2007,

uložiť žalovanému, respektíve ďalšiemu účastníkovi konania pred odvolacím senátom náhradu nahraditeľných trov konania, vrátane trov predchádzajúcich konaní.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Zapísaná ochranná známka Spoločenstva, ktorá je predmetom návrhu na výmaz: slovná ochranná známka „OKATECH“ pre tovary a služby zaradené do tried 6, 19 a 42 (ochranná známka Spoločenstva č. 915 058).

Majiteľ ochrannej známky Spoločenstva: žalobkyňa.

Účastník, ktorý sa domáha výmazu: Messe Düsseldorf GmbH.

Rozhodnutie výmazového oddelenia: vyhlásenie výmazu predmetnej ochrannej známky pre služby zaradené do triedy 42; zrušenie tohoto rozhodnutia v časti týkajúcej sa trov konania.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: zamietnutie odvolania z dôvodu neprípustnosti.

Dôvody žaloby: najmä porušenie článkov 57 a 77a nariadenia (ES) č. 40/94 (1), ako aj porušenie práva byť vypočutý.


(1)  Nariadenie Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva (Ú. v. ES L 11, 1994, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 146).


12.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 8/28


Žaloba podaná 15. novembra 2007 – Ryanair/Komisia

(Vec T-423/07)

(2008/C 8/50)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: Ryanair Ltd (Dublin, Írsko) (v zastúpení: E. Vahida, lawyer)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobcu

určiť podľa článku 232 ES, že Komisia nekonala v zmysle svojich povinností podľa Zmluvy ES tým, že sa nevyjadrila k sťažnosti žalobcu doručenej Komisii 3. novembra 2005, po ktorej nasledovala výzva z 31. júla 2007,

zaviazať Komisiu na náhradu všetkých trov konania, vrátane trov konania žalobcu, a to aj v prípade, že po podaní žaloby Komisia bude konať, čím podľa Súdneho dvora zanikne potreba rozhodnúť, alebo v prípade, že Súdny dvor žalobu zamietne ako neprípustnú a

prijať také následné opatrenia, aké Súdny dvor považuje za vhodné.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Vo svojej žalobe žalobca tvrdí, že Komisia nekonala tým, že sa nevyjadrila po tom, ako bola vyzvaná tak urobiť v zmysle článku 232 ES na základe sťažnosti, ktorú podal žalobca 3. novembra 2005 v súvislosti s nezákonnou štátnou pomocou poskytnutou spoločnosti Lufthansa a jej partnerom Star Alliance prostredníctvom výlučného užívania Terminálu 2 na Letisku Mníchov alebo alternatívne v súvislosti s protisúťažnou diskrimináciou v prospech Lufthansa a jej partnertov Star Alliance, ak bude rozhodnuté, že letisko Mníchov konalo autonómne. Vyhradenie tohto terminálu Letiska Mníchov pre potenciálnych konkurentov žalobcu by bolo zneužitím dominantného postavenia, a teda porušením článku 82 ES.

Na podporu svojho prvého žalobného dôvodu žalobca tvrdí, že Komisia bola povinná uskutočniť dôkladné a nestranné preskúmanie sťažnosti podľa nariadenia Rady (ES) 659/1999 (1), nariadenia Rady (ES) č. 1/2003 (2) a nariadenia Komisie (ES) 773/2004 (3), buď s cieľom prijať rozhodnutie, z ktorého by vyplývalo, že tieto štátne opatrenia nie sú pomocou podľa článku 87 ods. 1 ES alebo, že tieto opatrenia síce majú byť ako pomoc klasifikované v zmysle uvedeného ustanovenia, ale sú v súlade so spoločným trhom podľa článku 87 ods. 2 a 3 ES alebo s cieľom začať konanie podľa článku 88 ods. 2 ES.

Alternatívne žalobca tvrdí, že Komisia mala po tom, ako jej bola doručená jeho dodatočná sťažnosť týkajúca sa zneužitia dominantného postavenia, buď začať konanie o predmete tejto sťažnosti alebo po poskytnutí príležitosti sťažovateľovi, aby sa vyjadril, prijať konečné rozhodnutie zamietajúce sťažnosť.

Žalobca ďalej tvrdí, že obdobie dvadsiatich mesiacov, ktoré uplynulo medzi sťažnosťou sťažovateľa a výzvou, bolo neprimerane dlhé a pasivita Komisie v tomto čase predstavuje nečinnosť podľa článku 232 ES.


(1)  Nariadenie Rady (ES) č. 659/1999 z 22. marca 1999 ustanovujúce podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 93 Zmluvy o ES (Ú. v. ES L 83, s. 1; Mim. vyd. 08/001, s. 339).

(2)  Nariadenie Rady (ES) č. 1/2003 zo 16. decembra 2002 o vykonávaní pravidiel hospodárskej súťaže stanovených v článkoch 81 a 82 Zmluvy (Text s významom pre EHP) (Ú. v. ES L 1, 4.1.2003, s. 1; Mim. vyd. 08/002, s. 205).

(3)  Nariadenie Komisie (ES) č. 773/2004 zo 7. apríla 2004, ktoré sa týka vedenia konania Komisiou podľa článkov 81 a 82 Zmluvy o založení ES (Text s významom pre EHP) (Ú. v. EÚ L 123, s. 18; Mim. vyd. 08/003 s. 81).


12.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 8/29


Žaloba podaná 20. novembra 2007 – Pionner Hi-Bred International/ÚHVT (OPTIMUM)

(Vec T-424/07)

(2008/C 8/51)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: Pionner Hi-Bred International Inc. (Johnston, Spojené štáty) (v zastúpení: G. Würtenberger, R. Kunze a T. Wittmann, advokáti)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie druhého odvolacieho senátu z 11. septembra 2007 vo veci R 288/2007-2, týkajúceho sa prihlášky ochrannej známky Spoločenstva č. 4 893 053 „OPTIMUM“,

zaviazať žalovaného na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Prihlasovaná ochranná známka: slovná ochranná známka „OPTIMUM“ pre výrobky zaradené do triedy 1 – prihláška č. 4 893 053.

Rozhodnutie prieskumového pracovníka: zamietnutie zápisu.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: zamietnutie odvolania.

Dôvody žaloby: porušenie článku 7 ods. 1 písm. b) a c), článku 7 ods. 2 a článkov 73 a 74 nariadenia Rady č. 40/94 nezohľadnením jednak skutočnosti, že dotknuté výrobky sú určené špecializovanej skupine verejnosti, ako ani dôkazov o používaní prihlasovanej ochrannej známky.


Súd pre verejnú službu Európskej únie

12.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 8/30


Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 22. novembra 2007 – Michail/Komisia

(Vec F-67/05) (1)

(Zamestnanecká žaloba - Úradníci - Hodnotenie - Hodnotenie služobného postupu - Hodnotené obdobie roku 2003 - Žaloba o neplatnosť - Žaloba o náhradu škody)

(2008/C 8/52)

Jazyk konania: gréčtina

Účastníci konania

Žalobca: Christos Michail (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: C. Meïdanis, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: H. Tserepa-Lacombe, splnomocnený zástupca, za právnej pomoci E. Bourtzalas, advokát)

Predmet veci

Žaloba o neplatnosť hodnotenia služobného postupu žalobcu za hodnotené obdobie od 1. apríla 2003 do 31. decembra 2003 a žaloba o náhradu škody

Výrok rozsudku

1.

Hodnotenie služobného postupu pána Michaila vypracované za obdobie od 1. apríla 2003 do 31. decembra 2003 sa zrušuje.

2.

V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta.

3.

Komisia Európskych spoločenstiev je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 229, 17.9.2005, s. 33 (najskôr zapísaná pod číslom T-284/05 na Súde prvého stupňa Európskych spoločenstiev, neskôr postúpená Súdu pre verejnú službu Európskej únie uznesením z 15.12.2005).


12.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 8/30


Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 22. novembra 2007 – Michail/Komisia

(Vec F-34/06) (1)

(Verejná služba - Úradníci - Hodnotenie - Hodnotenie služobného postupu - Hodnotiace obdobie 2004 - Žaloba o neplatnosť - Žaloba na náhradu škody)

(2008/C 8/53)

Jazyk konania: gréčtina

Účastníci konania

Žalobca: Christos Michail (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: C. Meïdanis)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: pôvodne C. Berardis-Kayser a K. Herrmann, splnomocnení zástupcovia, neskôr H. Tserepa-Lacombe, splnomocnený zástupca, za právnej pomoci E. Bourtzalas, advokát)

Predmet veci

Na jednej strane zrušenie hodnotenia služobného postupu žalobcu za hodnotiace obdobie 2004 a na druhej strane návrh na náhradu škody

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Každý účastník konania znáša vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 154, 1.7.2006, s. 24.


12.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 8/31


Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 22. novembra 2007 – Dittert/Komisia

(Vec F-109/06) (1)

(Zamestnanecká žaloba - Úradníci - Povýšenie - Prioritné body - Neúplný osobný spis - Nezohľadnenie prioritných bodov z elektronického spisu pre povýšenie nazývaného „Sysper 2“ - Technická závada - Výbor pre povýšenie A* - Pridelenie nižšieho počtu bodov ako navrhol nadriadený)

(2008/C 8/54)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Daniel Dittert (Luxemburg, Luxembursko) (v zastúpení: B. Cortese a C. Cortese, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: G. Berscheid a K. Herrmann, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Zrušenie rozhodnutia menovacieho orgánu, ktorým sa žalobcovi, úradníkovi Komisie, ktorý omylom nebol zaradený do zoznamu povyšovaných úradníkov na jeho GR, prideľuje nižší počet prioritných bodov než požadovalo toto GR, čo nepostačuje na jeho povýšenie v rámci povyšovania za rok 2005

Výrok rozsudku

1.

Rozhodnutie Komisie Európskych spoločenstiev o pridelení prioritných bodov pánovi Dittertovi, ktorých počet nepostačuje na jeho povýšenie v rámci povyšovania za rok 2005, sa zrušuje.

2.

Rozhodnutie Komisie Európskych spoločenstiev, ktorým bol prijatý zoznam úradníkov povýšených v rámci povyšovania za rok 2005, uverejnený v administratívnych informáciách č. 85-2005 z 23. novembra 2005, sa zrušuje v rozsahu, v akom neobsahuje meno pána Ditterta.

3.

Komisia Európskych spoločenstiev znáša vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania pána Ditterta.


(1)  Ú. v. EÚ C 281, 18.11.2006, s. 47.


12.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 8/31


Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 22. novembra 2007 – Carpi Badía/Komisia

(Vec F-110/06) (1)

(Verejná služba - Úradníci - Povýšenie - Prioritné body - Neúplný osobný spis - Nezapočítanie prioritných bodov z počítačovej zložky povyšovania tzv. „Sysper 2“ - Technická porucha - Výbor pre povýšenie A* - Udelenie nižšieho počtu bodov ako bolo navrhnuté žalobcovým nadriadeným)

(2008/C 8/55)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: José María Carpi Badía (Luxemburg, Luxembursko) (v zastúpení: B. Cortese a C. Cortese, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: G. Berscheid a K. Herrmann)

Predmet veci

Zrušenie rozhodnutia menovacieho orgánu o pridelení žalobcovi, úradníkovi Komisie, ktorý omylom nebol uvedený na zozname povýšení jeho GR, nižšieho počtu prioritných bodov ako mu toto GR navrhovalo udeliť, pričom tento počet bol nedostatočný na jeho povýšenie v rámci povyšovania za rok 2005

Výrok rozsudku

1.

Rozhodnutie Komisie Európskych spoločenstiev, ktorým bol pridelený Carpi Badíovi nedostatočný počet prioritných bodov na jeho povýšenie v rámci povyšovania za rok 2005, sa zrušuje.

2.

Rozhodnutie Komisie Európskych spoločenstiev stanovujúce zoznam zamestnancov povyšovaných v rámci povyšovania za rok 2005, uverejnené v Administratívnych informáciách č. 85-2005 z 23. novembra 2005, sa zrušuje v rozsahu, v akom v ňom nie je uvedené meno Carpi Badía.

3.

Komisia Európskych spoločenstiev znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania pána Carpi Badíu.


(1)  Ú. v. EÚ C 281, 18.11.2006, s. 48.


12.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 8/32


Žaloba podaná 31. októbra 2007 – Menidiatis/Komisia

(Vec F-128/07)

(2008/C 8/56)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Andreas Menidiatis (Sint-Genesius-Rode, Belgicko) (v zastúpení: S. Pappas, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie Komisie z 21. decembra 2006, ktorým bola zamietnutá kandidatúra žalobcu na voľné pracovné miesto vedúceho zastúpenia Komisie v Grécku a ktorým bol vymenovaný na toto miesto iný kandidát,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobca na podporu svojej žaloby uvádza viacero dôvodov voči rozhodnutiu o zamietnutí jeho kandidatúry na voľné pracovné miesto vedúceho zastúpenia Komisie v Grécku: Najskôr tvrdí nezákonnosť a nerešpektovanie zásad výberového konania. Ďalej uvádza nezákonnosť a nerešpektovanie oznámenia o voľnom pracovnom mieste.

Ďalší dôvod je založený na porušení článku 11a služobného poriadku. Navyše žalobca uvádza nezákonnosť preradenia pracovného miesta vedúceho zastúpenia Komisie v Aténach do nižšej platovej triedy a nezákonnosť rozhodnutia zo 7. júla 2004 týkajúceho sa spôsobov obsadzovania vedúcich zastúpení.

Okrem toho uvádza, že oznámenie o voľnom pracovnom mieste bolo neskoro uverejnené, a že odmietnutie prístupu k dokumentom požadovaných žalobcom v sťažnosti nebolo odôvodnené. Nakoniec žalobca uvádza porušenie pravidiel postupnej výmeny zamestnancov pôsobiacich na tzv. citlivých miestach a tiež tvrdí, že viacero indícií nasvedčuje tomu, že došlo k zneužitiu právomoci.


12.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 8/32


Žaloba podaná 31. októbra 2007 – Kremlis/Komisia

(Vec F-129/07)

(2008/C 8/57)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Georges-Stavros Kremlis (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: S. Pappas, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie Komisie z 21. decembra 2006, ktorým bola zamietnutá kandidatúra žalobcu na voľné pracovné miesto vedúceho zastúpenia Komisie v Grécku a ktorým bol vymenovaný na toto miesto iný kandidát,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobca uvádza veľmi podobné dôvody, ako sú tie uvedené vo veci F-128/07, o ktorej je uverejnené oznámenie v tomto istom čísle Úradného vestníka Európskej únie.


12.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 8/32


Žaloba podaná 31. októbra 2007 – Vinci/Európska centrálna banka

(Vec F-130/07)

(2008/C 8/58)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Fiorella Vinci (Schöneck, Nemecko) (v zastúpení: B. Karthaus, Rechtsanwalt)

Žalovaná: Európska centrálna banka

Návrhy žalobkyne

určiť, že založenie listu žalovanej z 5. marca 2007 (07) 139a H KK7bk HEAL a listu z 5. marca 2007 (07) 139b H KK/bk HEAL a „Medical Certificate“, ktoré vydal Dr. Schön 24. apríla 2007 do osobného spisu, ako aj založenie výsledkov vyšetrenia Deutsche Klinik für Diagnostik z 2. apríla 2007 týkajúce sa zdravotného stavu žalobkyne do jej zdravotných záznamov je nezákonné,

určiť, že rozhodnutie žalovanej z 3. septembra 2007 (07) 772 PSR JMC/cc APPE, ktorým odmietla vymazať osobné údaje, ktoré pochádzajú z dokumentov uvedených v bode 1 je nezákonné,

zrušiť rozhodnutie žalovanej z 5. marca 2007, podľa ktorého musí žalobkyňa podstúpiť lekárske vyšetrenie,

zaviazať žalovanú na zaplatenie žalobkyni 10 000,00 eur,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobkyňa v prvom žalobnom návrhu navrhuje, aby Súdny dvor určil, že založenie dokumentov uvedených v návrhu do jej osobného spisu alebo do oddelene vedených zdravotných záznamov je nezákonné. V druhom žalobnom návrhu navrhuje určiť, že rozhodnutie žalovanej, ktorým odmietla vymazať tieto nezákonne získané osobné údaje je nezákonné. V odôvodnení uvádza, že Staff Rule 5.13.4 Európskej centrálnej banky (ECB), ktorý ju jednak neoprávňuje na spracovávanie kategórie osobných údajov uvedených v článku 10 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie č. 45/2001“) a jednak nestanovuje v rozpore s článkom 10 ods. 2 písm. b) nariadenia 45/2001 účel, na základe ktorého by bolo spracovanie nevyhnutné, zakazuje získavanie a spracovanie údajov týkajúcich sa zdravia.

Žalobkyňa v treťom žalobnom návrhu navrhuje zrušiť rozhodnutie Komisie z 5. marca 2007, ktorým rozhodla, že žalobkyňa musí podstúpiť lekárske vyšetrenie. Ako dôvod uvádza námietku zneužitia právomoci, ako aj nerešpektovanie záväzných formálnych predpisov vyplývajúcich zo Staff Rule 5.13.4. Tento ustanovuje, že ďalšie zdravotné opatrenia, ako napríklad lekárske vyšetrenia, môže nariadiť iba „Medical Adviser“ stanovený ECB, nie však priamy nadriadený žalobkyne.

Žalobkyňa okrem toho žiada odškodnenie nemajetkovej ujmy, ktorá jej vznikla tým, že musela podstúpiť rozsiahle lekárske vyšetrenie bez toho, aby pre to existoval dostatočný právny základ.