ISSN 1725-5236

Úradný vestník

Európskej únie

C 211

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 50
8. septembra 2007


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Súdny dvor

2007/C 211/01

Posledná publikácia Súdneho dvora v Úradnom vestníku Európskej únie
Ú. v. EÚ C 199, 25.8.2007

1

 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2007/C 211/02

Vec C-503/04: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 18. júla 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Spolková republika Nemecko (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Rozsudok Súdneho dvora, ktorým sa určuje nesplnenie povinnosti — Nevykonanie — Článok 228 ES — Opatrenia potrebné na vykonanie rozsudku Súdneho dvora — Zrušenie zmluvy)

2

2007/C 211/03

Vec C-507/04: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 12. júla 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Rakúska republika (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Ochrana voľne žijúceho vtáctva — Smernica 79/409/EHS — Opatrenia na prebratie)

2

2007/C 211/04

Vec C-119/05: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 18. júla 2007 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Consiglio di Stato) – Ministero dell'Industria, del Commercio et dell'Artigianato/Lucchini Siderurgica SpA (Štátna pomoc — ESUO — Hutnícky priemysel — Pomoc vyhlásená za nezlúčiteľnú so spoločným trhom — Vrátenie pomoci — Nadobudnutie právoplatnosti rozsudku vnútroštátneho súdu)

3

2007/C 211/05

Vec C-212/05: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 18. júla 2007 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundessozialgericht – Nemecko) – Gertraud Hartmann/Spolková krajina Bavorsko (Cezhraničný pracovník — Nariadenie (EHS) č. 1612/68 — Premiestnenie domicilu do iného členského štátu — Nezamestnaný manžel — Príspevok na výchovu — Odmietnutie priznania dávky manželke — Sociálna výhoda — Podmienka bydliska)

4

2007/C 211/06

Vec C-213/05: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 18. júla 2007 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundessozialgericht – Nemecko) – Wendy Geven/Spolková krajina Severné Porýnie-Westfálsko (Cezhraničný pracovník — Nariadenie (EHS) č. 1612/68 — Príspevok na výchovu — Odmietnutie udelenia — Sociálna výhoda — Podmienka bydliska)

4

2007/C 211/07

Vec C-277/05: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 18. júla 2007 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Conseil d'État – Francúzsko) – Société thermale d'Eugénie-Les-Bains/Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie (DPH — Pôsobnosť — Zálohy zaplatené v rámci zmlúv týkajúcich sa poskytovania služieb podliehajúcich DPH, ktoré si poskytovateľ ponecháva v prípade odstúpenia od zmluvy — Posúdenie)

5

2007/C 211/08

Vec C-399/05: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 18. júla 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Helénska republika (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Smernica 93/38/EHS — Verejné zmluvy vo vodnom, energetickom, dopravnom a telekomunikačnom odvetví — Výstavba a uvedenie do prevádzky tepelnej elektrárne — Podmienky pripustenia do súťaže)

5

2007/C 211/09

Vec C-460/05: Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 18. júla 2007 – Poľská republika/Európsky parlament, Rada Európskej únie (Smernica 2005/36/ES — Uznávanie odborných kvalifikácií — Sestry zodpovedné za všeobecnú starostlivosť — Pôrodné asistentky — Osobitné ustanovenia uplatniteľné podľa poľského vzdelávania — Platnosť — Povinnosť odôvodnenia — Zavedenie aktom o pristúpení)

6

2007/C 211/10

Vec C-142/06: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 18. júla 2007 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Østre Landsret) – Olicom A/S/Skatteministeriet (Spoločný colný sadzobník — Položky sadzobníka — Zaradenie v kombinovanej nomenklatúre — Stroje na automatické spracovanie údajov — Sieťové karty s funkciou modem — Pojem špeciálna funkcia)

6

2007/C 211/11

Vec C-155/06: Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) z 18. júla 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Smernica 96/29/Euratom — Ochrana zdravia obyvateľstva a pracovníkov proti nebezpečenstvám ionizujúceho žiarenia — Absencia úplného prebratia v stanovenej lehote)

7

2007/C 211/12

Vec C-182/06: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 18. júla 2007 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour administrative – Luxembursko) – Luxemburské veľkovojvodstvo/Hans Ulrich Lakebrink, Katrin Peters-Lakebrink (Článok 39 ES — Daň z príjmov nerezidentov — Výpočet sadzby dane — Nehnuteľnosti nachádzajúce sa na území iného členského štátu — Nezohľadnené záporné príjmy z prenájmu)

7

2007/C 211/13

Vec C-213/06 P: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 18. júla 2007 – Európska agentúra pre obnovu (EAO)/Georgios Karatzoglou (Odvolanie — Dočasný zamestnanec — Výpoveď zmluvy)

8

2007/C 211/14

Vec C-310/06: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 18. júla 2007 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Gerechtshof te Amsterdam – Holandsko) – F.T.S. International BV/Inspecteur van de Belastingdienst/Douane West (Spoločný colný sadzobník — Kombinovaná nomenklatúra — Zaradenie — Vykostené kusy z hydiny, mrazené a konzervované soľou — Platnosť nariadenia (ES) č. 1223/2002)

8

2007/C 211/15

Vec C-402/06: Rozsudok Súdneho dvora (siedma komora) z 18. júla 2007 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hoge Raad der Nederlanden – Holandsko) – Op- en Overslagbedrijf Van der Vaart B.V./Staatssecretaris van Financiën (Spoločný colný sadzobník — Colné zaradenie — Kombinovaná nomenklatúra — Výrobok získaný zrazením mlieka a odobratím veľkej časti srvátky)

9

2007/C 211/16

Vec C-517/06: Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 18. júla 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Rakúska republika (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Smernica 2003/98/ES — Opakované použitie informácií verejného sektora — Neprebratie v stanovenej lehote)

9

2007/C 211/17

Vec C-26/07: Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 18. júla 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Helénska republika (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Smernica 2004/80/ES — Odškodňovanie obetí trestných činov — Neprebratie v stanovenej lehote)

10

2007/C 211/18

Vec C-50/07: Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 18. júla 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Španielske kráľovstvo (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Smernica 2004/24/ES — Zvláštne liečivá — Tradičné rastlinné lieky — Zákonník Spoločenstva — Humánne lieky — Neprebratie v stanovenej lehote)

10

2007/C 211/19

Vec C-61/07: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 18. júla 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Luxemburské veľkovojvodstvo (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Mechanizmus určený na sledovanie emisií skleníkových plynov — Uplatňovanie Kjótskeho protokolu)

11

2007/C 211/20

Vec C-90/07: Rozsudok Súdneho dvora (siedma komora) z 12. júla 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Belgické kráľovstvo (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Smernica 2004/12/ES — Obaly a odpady z obalov — Neprebratie v stanovenej lehote)

11

2007/C 211/21

Vec C-220/07: Žaloba podaná 27. apríla 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Francúzska republika

11

2007/C 211/22

Vec C-263/07: Žaloba podaná 1. júna 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Luxemburské veľkovojvodstvo

12

2007/C 211/23

Vec C-268/07: Žaloba podaná 6. júna 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Luxemburské veľkovojvodstvo

13

2007/C 211/24

Vec C-271/07: Žaloba podaná 7. júna 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Belgické kráľovstvo

13

2007/C 211/25

Vec C-272/07: Žaloba podaná 7. júna 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Luxemburské veľkovojvodstvo

14

2007/C 211/26

Vec C-273/07: Žaloba podaná 7. júna 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Luxemburské veľkovojvodstvo

14

2007/C 211/27

Vec C-276/07: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Corte d'appello di Firenze (Taliansko) 11. júna 2007 – Nancy Delay/Università degli studi di Firenze, Instituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Talianska republika

15

2007/C 211/28

Vec C-278/07: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesfinanzhof (Nemecko) 13. júna 2007 – Josef Vosding Schlacht-, Kühl- und Zerlegebetrieb GmbH & Co./Hauptzollamt Hamburg-Jonas

15

2007/C 211/29

Vec C-279/07: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesfinanzhof (Nemecko) 13. júna 2007 – Vion Trading GmbH/Hauptzollamt Hamburg-Jonas

15

2007/C 211/30

Vec C-280/07: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesfinanzhof (Nemecko) 13. júna 2007 – Ze Fu Fleischhandel GmbH/Hauptzollamt Hamburg-Jonas

16

2007/C 211/31

Vec C-281/07: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesfinanzhof (Nemecko) 13. júna 2007 – Bayerische Hypotheken- und Vereinsbank AG/Hauptzollamt Hamburg-Jonas

16

2007/C 211/32

Vec C-286/07: Žaloba podaná 13. júna 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Luxemburské veľkovojvodstvo

17

2007/C 211/33

Vec C-287/07: Žaloba podaná 14. júna 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Belgické kráľovstvo

17

2007/C 211/34

Vec C-292/07: Žaloba podaná 15. júna 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Belgické kráľovstvo

18

2007/C 211/35

Vec C-294/07: Žaloba podaná 19. júna 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Luxemburské veľkovojvodstvo

18

2007/C 211/36

Vec C-295/07 P: Odvolanie podané 20. júna 2007: Komisia Európskych spoločenstiev proti rozsudku Súdu prvého stupňa (prvá komora) z 29. marca 2007 vo veci T-369/00, Département du Loiret (Francúzsko), ktorého v konaní podporuje Scott SA/Komisia Európskych spoločenstiev

19

2007/C 211/37

Vec C-297/07: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landgericht Regensburg (Nemecko) 21. júna 2007 – Trestné konanie proti Klaus Bourquain

20

2007/C 211/38

Vec C-302/07: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal VAT and Duties Tribunal, London (Spojené kráľovstvo), 29. júna 2007 – J. D. Wetherspoon PLC/The Commissioners of Her Majesty's Revenue and Customs

20

2007/C 211/39

Vec C-303/07: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Korkein hallinto-oikeus (Fínsko) 29. júna 2007 – Aberdeen Property Fininvest Alpha Oy/Uudenmaan verovirasto a Helsingin kaupunki

21

2007/C 211/40

Vec C-304/07: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof 2. júla 2007 – Directmedia Publishing GmbH/1. Albert-Ludwigs-Universität, 2. Prof. Dr. Ulrich Knoop

21

2007/C 211/41

Vec C-305/07: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale civile di Genova 2. júla 2007 – Radiotelevisione italiana SpA (RAI)/PTV Programmazioni Televisive SpA

22

2007/C 211/42

Vec C-306/07: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Højesteret (Dánsko) 3. júla 2007 – Ruben Andersen/Kommunernes Landsforening konajúca v mene Slagelse Kommune (predtým Skælskør Kommune)

22

2007/C 211/43

Vec C-308/07 P: Odvolanie podané 5. júla 2007: Koldo Gorostiaga Atxalandabaso proti rozsudku Súdu prvého stupňa (druhej komory) z 24. apríla 2007 vo veci T-132/06, Gorostiaga Atxalandabaso/Európsky parlament

23

2007/C 211/44

Vec C-310/07: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Lunds tingsrätt (Švédsko) 5. júla 2007 – Svenska staten genom Tillsynsmyndigheten i konkurser/Anders Holmqvist

23

2007/C 211/45

Vec C-311/07: Žaloba podaná 5. júla 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Rakúska republika

24

2007/C 211/46

Vec C-312/07: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal d'instance de Paris (Francúzsko) 6. júla 2007 – JVC France SAS/Administration des douanes (Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes douanières)

25

2007/C 211/47

Vec C-313/07: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado de lo Mercantil no 3 de Barcelona 5. júla 2007 – Kirtruna S.L. a Elisa Vigano/Cristina Delgado Fernández de Heredia, Sergio Sabini Celio, Miguel Oliván Bascones, Red Elite de electrodomésticos S.A. a Electro Calbet S.A.

25

2007/C 211/48

Vec C-317/07: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Korkein hallinto-oikeus (Fínsko) 10. júla 2007 – Lahti Energia Oy

26

2007/C 211/49

Vec C-319/07 P: Odvolanie podané 11. júla 2007: 3F, predtým Specialarbejderforbundet i Danmark (SID), proti uzneseniu Súdu prvého stupňa (druhá rozšírená komora) z 23. apríla 2007 vo veci T-30/03, Specialarbejderforbundet i Danmark (SID)/Komisia Európskych spoločenstiev

27

2007/C 211/50

Vec C-320/07 P: Odvolanie podané 11. júla 2007: Antartica Srl proti rozsudku Súdu prvého stupňa (štvrtá komora) z 10. mája 2007 vo veci T-47/06, Antartica Srl/Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

27

2007/C 211/51

Vec C-324/07: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Conseil d'État (Belgicko) 12. júla 2007 – Coditel Brabant SA/1. Commune d'Uccle, 2. Société Intercommunale pour la Diffusion de la Télévision (Brutélé), 3. Région de Bruxelles-Capitale

27

2007/C 211/52

Vec C-325/07: Žaloba podaná 11. júla 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Luxemburské veľkovojvodstvo

28

2007/C 211/53

Vec C-328/07: Žaloba podaná 13. júla 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Luxemburské veľkovojvodstvo

28

2007/C 211/54

Vec C-329/07: Žaloba podaná 13. júla 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Francúzska republika

29

2007/C 211/55

Vec C-333/07: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour administrative d'appel de Lyon (Francúzsko) 17. júla 2007 – Regie Networks/Direction de contrôle fiscal Rhône-Alpes Bourgogne

29

2007/C 211/56

Vec C-340/07: Žaloba podaná 19. júla 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Luxemburské veľkovojvodstvo

29

2007/C 211/57

Vec C-341/07: Žaloba podaná 20. júla 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Švédske kráľovstvo

30

2007/C 211/58

Vec C-342/07: Žaloba podaná 24. júla 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Helénska republika

30

2007/C 211/59

Vec C-345/07: Žaloba podaná 25. júla 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Helénska republika

30

2007/C 211/60

Vec C-346/07: Žaloba podaná 25. júla 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Helénska republika

31

 

Súd prvého stupňa

2007/C 211/61

Vec T-189/02: Rozsudok Súdu prvého stupňa z 18. júla 2007 – Ente per le Ville vesuviane/Komisia (Európsky fond pre regionálny rozvoj (EFRR) — Zastavenie finančnej pomoci Spoločenstva — Žaloba o neplatnosť — Prípustnosť — Aktívna legitimácia konečného príjemcu pomoci — Priama súvislosť — Právo na obhajobu — Porušenie článku 12 nariadenia (EHS) č. 4254/88 v znení zmien a doplnení — Nedostatočné dokazovanie)

32

2007/C 211/62

Vec T-344/04: Rozsudok Súdu prvého stupňa z 19. júla 2007 – Bouychou/Komisia (Mimozmluvná zodpovednosť — Rozhodnutie nariaďujúce vrátenie štátnej pomoci, ktorú Francúzsko poskytlo spoločnosti Stardust Marine — Zrušenie rozhodnutia rozsudkom Súdneho dvora)

32

2007/C 211/63

Vec T-360/04: Rozsudok Súdu prvého stupňa z 19. júla 2007 – FG Marine/Komisia (Mimozmluvná zodpovednosť — Rozhodnutie nariaďujúce vrátenie štátnej pomoci poskytnutej Francúzskom podniku Stardust Marine — Zrušenie rozhodnutia rozsudkom Súdneho dvora)

33

2007/C 211/64

Vec T-345/05 R II: Uznesenie predsedu Súdu prvého stupňa z 27. júna 2007 – V/Parlament (Konanie o nariadení predbežného opatrenia — Zbavenie imunity člena Európskeho parlamentu — Návrh na odklad výkonu — Naliehavosť)

33

2007/C 211/65

Vec T-130/06: Uznesenie Súdu prvého stupňa z 25. júna 2007 – Drax Power a i./Komisia (Žaloba o neplatnosť — Životné prostredie — Smernica 2003/87/ES — Systém obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov — Návrh zmeny národného alokačného plánu kvót — Zamietnutie Komisiou — Neprípustnosť)

33

2007/C 211/66

Vec T-190/07: Žaloba podaná 31. mája 2007 – KEK DIAYLOS/Komisia Európskych spoločenstiev

34

2007/C 211/67

Vec T-217/07: Žaloba podaná 26. júna 2007 – Las Palmeras/Rada a Komisia

34

2007/C 211/68

Vec T-218/07: Žaloba podaná 26. júna 2007 – Agroquivir/Rada a Komisia

35

2007/C 211/69

Vec T-219/07: Žaloba podaná 25. júna 2007 – DSV Road/Komisia

36

2007/C 211/70

Vec T-225/07: Žaloba podaná 29. júna 2007 – Thomson Sales Europe/Komisia

36

2007/C 211/71

Vec T-226/07: Žaloba podaná 20. júna 2007 – Prana Haus/ÚHVT (PRANAHAUS)

37

2007/C 211/72

Vec T-227/07: Žaloba podaná 28. júna 2007 – Španielsko/Komisia

37

2007/C 211/73

Vec T-228/07: Žaloba podaná 29. júna 2007 – Malheiro/Komisia

38

2007/C 211/74

Vec T-233/07 P: Odvolanie podané 5. júla 2007: Maddalena Lebedef-Caponi proti rozsudku Súdu pre verejnú službu z 25. apríla 2007 vo veci F-71/06, Lebedef-Caponi/Komisia

39

2007/C 211/75

Vec T-234/07: Žaloba podaná 3. júla 2007 – Koninklijke Grolsch NV/Komisia Európskych spoločenstiev

39

2007/C 211/76

Vec T-235/07: Žaloba podaná 4. júla 2007 – Bavaria/Komisia

40

2007/C 211/77

Vec T-236/07: Žaloba podaná 4. júla 2007 – Spolková republika Nemecko/Komisia

41

2007/C 211/78

Vec T-237/07: Žaloba podaná 27. júna 2007 – CityLine Hungary Kft./Komisia Európskych spoločenstiev

41

2007/C 211/79

Vec T-238/07: Žaloba podaná 11. júla 2007 – Ristic a i./Komisia

42

2007/C 211/80

Vec T-239/07: Žaloba podaná 9. júla 2007 – Pathé Distribution/EACEA

42

2007/C 211/81

Vec T-240/07: Žaloba podaná 4. júla 2007 – Heineken Nederland a Heineken/Komisia

43

2007/C 211/82

Vec T-241/07: Žaloba podaná 10. júla 2007 – Buzzi Unicem/Komisia

44

2007/C 211/83

Vec T-242/07: Žaloba podaná 6. júla 2007 – Weiler/ÚHVT – CISQ (Q2WEB)

45

2007/C 211/84

Vec T-243/07: Žaloba podaná 11. júla 2007 – Poľská republika/Komisia Európskych spoločenstiev

45

2007/C 211/85

Vec T-244/07: Žaloba podaná 13. júla 2007 – Campo de Cartagena/Rada a Komisia

46

2007/C 211/86

Vec T-245/07: Žaloba podaná 13. júla 2007 – Virsa/Rada a Komisia

46

2007/C 211/87

Vec T-246/07: Žaloba podaná 13. júla 2007 – Coesagro/Rada a Komisia

47

2007/C 211/88

Vec T-247/07: Žaloba podaná 11. júla 2007 – Slovensko/Komisia

47

2007/C 211/89

Vec T-248/07: Žaloba podaná 12. júla 2007 – Česká republika/Komisia

48

2007/C 211/90

Vec T-252/07: Žaloba podaná 17. júla 2007 – Sungro/Rada a Komisia

49

2007/C 211/91

Vec T-253/07: Žaloba podaná 17. júla 2007 – Desarrollo y Aplicaciones Fitotécnicas/Rada a Komisia

49

2007/C 211/92

Vec T-254/07: Žaloba podaná 17. júla 2007 – Pinzón/Rada a Komisia

49

2007/C 211/93

Vec T-255/07: Žaloba podaná 17. júla 2007 – Algodonera de Palma/Rada a Komisia

49

2007/C 211/94

Vec T-256/07: Žaloba podaná 16. júla 2007 – People's Mojahedin Organization of Iran/Rada

50

2007/C 211/95

Vec T-257/07: Žaloba podaná 17. júla 2007 – Francúzsko/Komisia

50

2007/C 211/96

Vec T-258/07: Žaloba podaná 17. júla 2007 – Campo de Alcalá del Río/Rada a Komisia

51

2007/C 211/97

Vec T-259/07: Žaloba podaná 17. júla 2007 – Algusa Algodonera Utrerana/Rada a Komisia

51

2007/C 211/98

Vec T-260/07: Žaloba podaná 17. júla 2007 – Las Marismas de Lebrija/Rada a Komisia

52

2007/C 211/99

Vec T-261/07: Žaloba podaná 13. júla 2007 – Komisia/Banca di Roma

52

2007/C 211/00

Vec T-262/07: Žaloba podaná 13. júla 2007 – Litva/Komisia

53

2007/C 211/01

Vec T-266/07: Žaloba podaná 9. júla 2007 – Air One/Komisia

54

2007/C 211/02

Vec T-276/07: Žaloba podaná 23. júla 2007 – Martin/Parlament

55

2007/C 211/03

Vec T-278/07 P: Odvolanie podané 18. júla 2007: Luigi Marcuccio proti rozsudku Súdu pre verejnú službu z 11. mája 2007 vo veci F-2/06, Luigi Marcuccio/Komisia

55

2007/C 211/04

Vec T-279/07: Žaloba podaná 23. júla 2007 – Francúzsko/Komisia

56

2007/C 211/05

Vec T-284/07 P: Odvolanie podané 24. júla 2007: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) proti rozsudku Súdu pre verejnú službu z 22. mája 2007 vo veci F-97/06, López Teruel/ÚHVT

57

2007/C 211/06

Vec T-326/06: Uznesenie Súdu prvého stupňa z 9. júla 2007 – Total/ÚHVT – Peterson (Beverly Hills Formula TOTAL PROTECTION)

57

 

Súd pre verejnú službu Európskej únie

2007/C 211/07

Vec F-7/06: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 11. júla 2007 – B/Komisia (Verejná služba — Úradníci — Odmena — Príspevok na expatriáciu — Podmienky stanovené v článku 4 ods. 1 prílohy VII Služobného poriadku)

58

2007/C 211/08

Vec F-143/06: Uznesenie Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 12. júla 2007 – Continolo/Komisia (Verejná služba — Úradníci — Dôchodky — Prevod práv na dôchodok — Zjavná neprípustnosť)

58

SK

 


IV Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

Súdny dvor

8.9.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 211/1


(2007/C 211/01)

Posledná publikácia Súdneho dvora v Úradnom vestníku Európskej únie

Ú. v. EÚ C 199, 25.8.2007

Predchádzajúce publikácie

Ú. v. EÚ C 183, 4.8.2007

Ú. v. EÚ C 170, 21.7.2007

Ú. v. EÚ C 155, 7.7.2007

Ú. v. EÚ C 140, 23.6.2007

Ú. v. EÚ C 129, 9.6.2007

Ú. v. EÚ C 117, 26.5.2007

Tieto texty sú dostupné na adresách:

 

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Oznamy

SÚDNE KONANIA

Súdny dvor

8.9.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 211/2


Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 18. júla 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Spolková republika Nemecko

(Vec C-503/04) (1)

(Nesplnenie povinnosti členským štátom - Rozsudok Súdneho dvora, ktorým sa určuje nesplnenie povinnosti - Nevykonanie - Článok 228 ES - Opatrenia potrebné na vykonanie rozsudku Súdneho dvora - Zrušenie zmluvy)

(2007/C 211/02)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: B. Schima, splnomocnený zástupca)

Žalovaná: Spolková republika Nemecko (v zastúpení: W.-D. Plessing a C. Schulze-Bahr, splnomocnení zástupcovia, H.-J. Prie, advokát)

Vedľajší účastníci, ktorí v konaní podporujú žalovanú: Francúzska republika (v zastúpení: G. de Bergues a J. C. Gracia, splnomocnení zástupcovia), Holandské kráľovstvo (v zastúpení: H. G. Sevenster a D. J. M. de Grave, splnomocnení zástupcovia), Fínska republika (v zastúpení: T. Pynnä, splnomocnená zástupkyňa)

Predmet veci

Nesplnenie povinnosti členským štátom – Článok 228 ES – Nevykonanie rozsudku Súdneho dvora z 10. apríla 2003 v spojených veciach C-20/01 a C-28/01 – Smernica Rady 92/50/EHS z 18. júna 1992 o koordinácii postupov verejného obstarávania služieb (Ú. v. ES L 209, s. 1) – Uzavretie verejných zmlúv mestom Braunschweig a obcou Bockhorn bez uverejnenia oznamu o obstarávaní – Žiadosť o určenie penále

Výrok rozsudku

1.

Spolková republika Nemecko si tým, že v lehote stanovenej odôvodneným stanoviskom, ktoré vydala Komisia Európskych spoločenstiev na základe článku 228 ES, neprijala opatrenia potrebné na vykonanie rozsudku z 10. apríla 2003, Komisia/Nemecko (C-20/01 a C-28/01), ktorý sa týka uzavretia zmluvy o zneškodňovaní komunálnych odpadov mestom Brunswick (Nemecko), nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z uvedeného článku.

2.

Spolková republika Nemecko je povinná nahradiť trovy konania.

3.

Francúzska republika, Holandské kráľovstvo a Fínska republika znášajú vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 45, 19.2.2005.


8.9.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 211/2


Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 12. júla 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Rakúska republika

(Vec C-507/04) (1)

(Nesplnenie povinnosti členským štátom - Ochrana voľne žijúceho vtáctva - Smernica 79/409/EHS - Opatrenia na prebratie)

(2007/C 211/03)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: M. van Beek, B. Schima a M. Lang, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Rakúska republika (v zastúpení: H. Dossi, splnomocnený zástupca)

Predmet veci

Nesplnenie povinnosti členským štátom – Neúplné a nesprávne prebratie smernice Rady 79/409/EHS z 2. apríla 1979 o ochrane voľne žijúceho vtáctva (Ú. v. ES L 103, s. 1; Mim. vyd. 15/001, s. 98)

Výrok rozsudku

1.

Nesprávnym prebratím

článku 1 odsekov 1 a 2 smernice Rady 79/409/EHS z 2. apríla 1979 o ochrane voľne žijúceho vtáctva v Burgenlande, v Korutánsku, v Dolnom Rakúsku, v Hornom Rakúsku a v Štajersku,

článku 5 smernice 79/409 v Burgenlande, v Korutánsku, v Dolnom Rakúsku, v Hornom Rakúsku a v Štajersku,

článku 6 ods. 1 smernice 79/409 v Hornom Rakúsku,

článku 7 ods. 1 smernice 79/409 v Korutánsku, v Dolnom Rakúsku a v Hornom Rakúsku,

článku 7 ods. 4 smernice 79/409 v nasledujúcich spolkových krajinách a pokiaľ ide o tieto druhy:

v Korutánsku, pokiaľ ide o tetrova hlucháňa, tetrova hoľniaka, lysku čiernu, sluku lesnú, holuba hrivnáka a hrdličku záhradnú,

v Dolnom Rakúsku, pokiaľ ide o holuba hrivnáka, tetrova hlucháňa, tetrova hoľniaka a sluku lesnú,

v Hornom Rakúsku, pokiaľ ide o tetrova hlucháňa, tetrova hoľniaka a sluku lesnú,

v spolkovej krajine Salzbursko, pokiaľ ide o tetrova hlucháňa, tetrova hoľniaka a sluku lesnú,

v Štajersku, pokiaľ ide o tetrova hlucháňa, tetrova hoľniaka a sluku lesnú,

v Tirolsku, pokiaľ ide o tetrova hlucháňa a tetrova hoľniaka,

vo Vorarlbersku, pokiaľ ide o tetrova hoľniaka, a

v spolkovej krajine Viedeň, pokiaľ ide o sluku lesnú,

článku 8 smernice 79/409 v Dolnom Rakúsku,

článku 9 odseky 1 a 2 smernice 79/409 v Burgenlande, v Dolnom Rakúsku, pokiaľ ide o paragraf 20 ods. 4 zákon Dolného Rakúska o ochrane prírody (Niederösterreichisches Naturschutzgesetz), v Hornom Rakúsku, v spolkovej krajine Salzbursko, v Tirolsku a v Štajersku,

článku 11 smernice 79/409 v Dolnom Rakúsku,

si Rakúska republika nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z článkov 10 ES, 249 ES a článku 18 smernice 79/409.

2.

V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta.

3.

Rakúska republika je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 45, 19.2.2005.


8.9.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 211/3


Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 18. júla 2007 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Consiglio di Stato) – Ministero dell'Industria, del Commercio et dell'Artigianato/Lucchini Siderurgica SpA

(Vec C-119/05) (1)

(Štátna pomoc - ESUO - Hutnícky priemysel - Pomoc vyhlásená za nezlúčiteľnú so spoločným trhom - Vrátenie pomoci - Nadobudnutie právoplatnosti rozsudku vnútroštátneho súdu)

(2007/C 211/04)

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Consiglio di Stato

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Ministero dell'Industria, del Commercio et dell'Artigianato

Žalovaná: Lucchini Siderurgica SpA

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Consiglio di Stato – Spätné vyžiadanie pomoci, ktorá bola určená za nezlučiteľnú so spoločným trhom a v rozpore s rozhodnutím Komisie č. 3484/85/ESUO z 27. novembra 1985 o zavedení pravidiel Spoločenstva pri poskytovaní pomoci v oceliarskom priemysle (Ú. v. ES L 340, s. 1) – Povinnosť štátu vyžiadať späť pomoc napriek opačnému právoplatnému občiansko-právnemu rozsudku

Výrok rozsudku

Právo Spoločenstva bráni uplatneniu ustanovenia vnútroštátneho práva, ktorého cieľom je stanoviť zásadu právnej sily rozhodnutej veci, akým je článok 2909 talianskeho občianskeho zákonníka, keď jeho uplatnenie predstavuje prekážku vrátenia štátnej pomoci, ktorá bola poskytnutá v rozpore s právom Spoločenstva a ktorej nezlučiteľnosť so spoločným trhom bola stanovená konečným rozhodnutím Komisie.


(1)  Ú. v. EÚ C 132, 28.5.2005.


8.9.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 211/4


Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 18. júla 2007 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundessozialgericht – Nemecko) – Gertraud Hartmann/Spolková krajina Bavorsko

(Vec C-212/05) (1)

(Cezhraničný pracovník - Nariadenie (EHS) č. 1612/68 - Premiestnenie domicilu do iného členského štátu - Nezamestnaný manžel - Príspevok na výchovu - Odmietnutie priznania dávky manželke - Sociálna výhoda - Podmienka bydliska)

(2007/C 211/05)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Bundessozialgericht

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Gertraud Hartmann

Žalovaný: Spolková krajina Bavorsko

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Bundessozialgericht – Výklad nariadenia Rady (EHS) č. 1612/68 o slobode pohybu pracovníkov v rámci Spoločenstva (Ú. v. ES L 257, s. 2; Mim. vyd. 05/001, s. 15) – Pojem pracovníka – Nemecký úradník, ktorý premiestnil svoje bydlisko do Rakúska, pričom zostal pracovať v Nemecku – Odmietnutie priznania príspevku na výchovu (Erziehungsgeld) jeho manželke rakúskej štátnej príslušnosti s bydliskom v Rakúsku, ktorá nevykonáva v Nemecku zárobkovú činnosť – Sociálna výhoda

Výrok rozsudku

1.

Štátny príslušník členského štátu, ktorý premiestnil svoje bydlisko do iného členského štátu, pričom zostal pracovať v uvedenom členskom štáte a odvtedy pracuje ako cezhraničný pracovník, sa môže dovolávať postavenia „migrujúceho pracovníka“ v zmysle nariadenia Rady (EHS) č. 1612/68 z 15. októbra 1968 o slobode pohybu pracovníkov v rámci Spoločenstva.

2.

Za okolností, akými sú okolnosti konania vo veci samej, článok 7 ods. 2 nariadenia č. 1612/68 bráni tomu, aby nezamestnaná manželka migrujúceho pracovníka, ktorý vykonáva zárobkovú činnosť v jednom členskom štáte, s bydliskom v inom členskom štáte, bola vylúčená z poberania sociálnej výhody, ktorá má charakteristiky nemeckého príspevku na výchovu z dôvodu, že nemá v prvom uvedenom štáte ani bydlisko, ani obvyklý pobyt.


(1)  Ú. v. EÚ C 193, 6.8.2005.


8.9.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 211/4


Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 18. júla 2007 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundessozialgericht – Nemecko) – Wendy Geven/Spolková krajina Severné Porýnie-Westfálsko

(Vec C-213/05) (1)

(Cezhraničný pracovník - Nariadenie (EHS) č. 1612/68 - Príspevok na výchovu - Odmietnutie udelenia - Sociálna výhoda - Podmienka bydliska)

(2007/C 211/06)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Bundessozialgericht

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Wendy Geven

Žalovaná: Spolková krajina Severné Porýnie-Westfálsko

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Bundessozialgericht – Výklad článku 7 ods. 2 nariadenia Rady (EHS) č. 1612/68 z 15. októbra 1968 o slobode pohybu pracovníkov v rámci Spoločenstva (Ú. v. ES L 257, s. 2; Mim. vyd. 05/001, s. 15) – Sociálna výhoda – Vnútroštátna právna úprava podmieňujúca priznanie príspevku na výchovu (Erziehungsgeld) osobám, ktoré nemajú svoje bydlisko alebo obvyklý pobyt na vnútroštátnom území, presiahnutím prahu 15 hodín práce týždenne (Geringfügigkeitsgrenze)

Výrok rozsudku

Článok 7 ods. 2 nariadenia Rady (EHS) č. 1612/68 z 15. októbra 1968 o slobode pohybu pracovníkov v rámci Spoločenstva nebráni vylúčeniu priznania sociálnej výhody, ktorá má charakteristiky nemeckého príspevku na výchovu, vnútroštátnou právnou úpravou členského štátu, štátnej príslušníčke iného členského štátu, ktorá má v tomto štáte bydlisko a vykonáva v prvom menovanom štáte zárobkovú činnosť na čiastočný pracovný úväzok (od 3 do 14 hodín týždenne), z dôvodu, že nemá v prvom menovanom štáte ani bydlisko, ani obvyklý pobyt.


(1)  Ú. v. EÚ C 193, 6.8.2005.


8.9.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 211/5


Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 18. júla 2007 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Conseil d'État – Francúzsko) – Société thermale d'Eugénie-Les-Bains/Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie

(Vec C-277/05) (1)

(DPH - Pôsobnosť - Zálohy zaplatené v rámci zmlúv týkajúcich sa poskytovania služieb podliehajúcich DPH, ktoré si poskytovateľ ponecháva v prípade odstúpenia od zmluvy - Posúdenie)

(2007/C 211/07)

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Conseil d'État

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Société thermale d'Eugénie-Les-Bains

Žalovaný: Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Conseil d'État (Francúzsko) – Výklad článku 2 ods. 1 Šiestej smernice Rady 77/388/EHS zo 17. mája 1977 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu – spoločný systém dane z pridanej hodnoty: jednotný základ jej stanovenia (Ú. v. ES L 145, s. 1) – Rozsah pôsobnosti – Zálohy zaplatené v rámci zmlúv o poskytovaní služieb podliehajúcich dani z pridanej hodnoty, ktoré si poskytovateľ ponecháva v prípade odstúpenia od zmluvy – Kvalifikácia poskytnutia rezervácie ako odmeny alebo ako odškodnenia za zrušenie zmluvy

Výrok rozsudku

Článok 2 ods. 1 a článok 6 ods. 1 šiestej smernice Rady 77/388/EHS zo 17. mája 1977 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu – spoločný systém dane z pridanej hodnoty: jednotný základ jej stanovenia, sa majú vykladať v tom zmysle, že sumy zaplatené ako zálohy v rámci zmlúv týkajúcich sa poskytovania hotelových služieb podliehajúcich dani z pridanej hodnoty sa musia v prípade, že zákazník využije právo na odstúpenie od zmluvy, ktorým disponuje, a že prevádzkovateľ hotelového zariadenia si tieto sumy ponechá, považovať za paušálne odškodnenie za odstúpenie od zmluvy zaplatené z dôvodu náhrady škody, ktorú prevádzkovateľ utrpel v nadväznosti na nesplnenie záväzku zákazníkom, ktoré však priamo nesúvisí so žiadnou odplatne poskytnutou službou, a ako také za sumy nepodliehajúce tejto dani.


(1)  Ú. v. EÚ C 229, 17.9.2005.


8.9.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 211/5


Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 18. júla 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Helénska republika

(Vec C-399/05) (1)

(Nesplnenie povinnosti členským štátom - Smernica 93/38/EHS - Verejné zmluvy vo vodnom, energetickom, dopravnom a telekomunikačnom odvetví - Výstavba a uvedenie do prevádzky tepelnej elektrárne - Podmienky pripustenia do súťaže)

(2007/C 211/08)

Jazyk konania: gréčtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: M. Patakia a X. Lewis, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Helénska republika (v zastúpení: D. Tsagkaraki a V. Christianos, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Nesplnenie povinnosti členským štátom – Porušenie článku 4 ods. 2 smernice Rady 93/38/EHS zo 14. júna 1993 o koordinácii postupov verejného obstarávania subjektov pôsobiacich vo vodnom, energetickom, dopravnom a telekomunikačnom sektore (Ú. v. ES L 199, s. 84; Mim. vyd. 06/002, s. 194) – Pripustenie do súťaže dvoch spoločností, ktoré nespĺňajú podmienky oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a ani súťažných podkladov – Výstavba a uvedenie tepelnej elektrárne v Lavrio do prevádzky

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Komisia Európskych spoločenstiev je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 22, 28.1.2006.


8.9.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 211/6


Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 18. júla 2007 – Poľská republika/Európsky parlament, Rada Európskej únie

(Vec C-460/05) (1)

(Smernica 2005/36/ES - Uznávanie odborných kvalifikácií - Sestry zodpovedné za všeobecnú starostlivosť - Pôrodné asistentky - Osobitné ustanovenia uplatniteľné podľa poľského vzdelávania - Platnosť - Povinnosť odôvodnenia - Zavedenie aktom o pristúpení)

(2007/C 211/09)

Jazyk konania: poľština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Poľská republika (v zastúpení: J. Pietras, M. Szpunar a M. Brzezińska, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaní: Európsky parlament (v zastúpení: U. Rösslein a A. Padowska, splnomocnení zástupcovia), Rada Európskej únie (v zastúpení: M.C. Giorgi Fort, R. Szostak a F. Florindo Gijón, splnomocnení zástupcovia)

Vedľajší účastník, ktorý v konaní podporuje žalovaných: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: H. Støvlbæk a A. Stobiecka-Kuik, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Zrušenie článkov 33 ods. 2 a 43 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií (Ú. v. EÚ L 255, s. 22) – Osobitný režim uznávania nadobudnutých práv sestier zodpovedných za všeobecnú starostlivosť a pôrodných asistentiek, ktorým bol udelený poľský diplom

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Poľská republika je povinná nahradiť trovy konania.

3.

Komisia Európskych spoločenstiev znáša svoje vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 60, 11.3.2006.


8.9.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 211/6


Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 18. júla 2007 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Østre Landsret) – Olicom A/S/Skatteministeriet

(Vec C-142/06) (1)

(Spoločný colný sadzobník - Položky sadzobníka - Zaradenie v kombinovanej nomenklatúre - Stroje na automatické spracovanie údajov - Sieťové karty s funkciou „modem“ - Pojem „špeciálna funkcia“)

(2007/C 211/10)

Jazyk konania: dánčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Østre Landsret

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Olicom A/S

Žalovaný: Skatteministeriet

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Østre Landsret – Výklad nariadenia Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (Ú. v. ES L 256, 1987, s. 1; Mim. vyd. 02/002, s. 382), zmeneného a doplneného nariadením Komisie č. 3009/95 z 22. decembra 1995 (Ú. v. ES L 319, s. 1) – Položky 8471 (stroje na automatické spracovanie údajov) a 8517 (telekomunikačné prístroje) – Sieťové karty s dvojitou funkciou, a to s prístupom do lokálnej siete a do internetovej siete – Špeciálna funkcia

Výrok rozsudku

Kombinované sieťové karty určené na zasunutie do prenosných počítačov majú byť po 1. januári 1996 zaradené ako stroje na automatické spracovanie informácií do položky 8471 kombinovanej nomenklatúry spoločného colného sadzobníka, ktorá sa nachádza v prílohe I nariadenia Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku, zmenenej a doplnenej nariadením Komisie (ES) č. 3009/95 z 22. decembra 1995.


(1)  Ú. v. EÚ C 143, 17.6.2006.


8.9.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 211/7


Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) z 18. júla 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska

(Vec C-155/06) (1)

(Nesplnenie povinnosti členským štátom - Smernica 96/29/Euratom - Ochrana zdravia obyvateľstva a pracovníkov proti nebezpečenstvám ionizujúceho žiarenia - Absencia úplného prebratia v stanovenej lehote)

(2007/C 211/11)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: M. Patakia a D. Lawunmi, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaný: Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska (v zastúpení: C. White, splnomocnený zástupca)

Predmet veci

Nesplnenie povinnosti členským štátom – Neprijatie predpisov na zabezpečenie súladu s článkom 53 smernice Rady č. 96/29/Euratom z 13. mája 1996, ktorá stanovuje základné bezpečnostné normy ochrany zdravia pracovníkov a obyvateľstva pred nebezpečenstvami vznikajúcimi v dôsledku ionizujúceho žiarenia (Ú. v. ES L 159, s. 1; Mim. vyd. 05/002, s. 291) – Neprijatie predpisov umožňujúcich prijať všetky vhodné opatrenia pre všetky situácie, v ktorých bolo zistené trvalé ožiarenie ionizujúcim žiarením, ktoré vyplýva z dodatočných účinkov rádiologickej havárie alebo zo súčasnej či z minulej činnosti

Výrok rozsudku

1.

Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska si tým, že v stanovenej lehote neprijalo všetky zákony, právne predpisy a správne opatrenia potrebné pre vhodné opatrenia pre všetky situácie, vedúce k trvalému ožiareniu ionizujúcim žiarením, ktoré vyplývajú z dodatočných účinkov rádiologickej havárie alebo zo súčasnej či z minulej činnosti, nesplnilo povinnosti, ktoré mu vyplývajú z článku 53 smernice Rady č. 96/29/Euratom z 13. mája 1996, ktorá stanovuje základné bezpečnostné normy ochrany zdravia pracovníkov a obyvateľstva pred nebezpečenstvami vznikajúcimi v dôsledku ionizujúceho žiarenia.

2.

Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska je povinné nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 121, 20.5.2006.


8.9.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 211/7


Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 18. júla 2007 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour administrative – Luxembursko) – Luxemburské veľkovojvodstvo/Hans Ulrich Lakebrink, Katrin Peters-Lakebrink

(Vec C-182/06) (1)

(Článok 39 ES - Daň z príjmov nerezidentov - Výpočet sadzby dane - Nehnuteľnosti nachádzajúce sa na území iného členského štátu - Nezohľadnené záporné príjmy z prenájmu)

(2007/C 211/12)

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Cour administrative

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Luxemburské veľkovojvodstvo

Žalovaní: Hans Ulrich Lakebrink, Katrin Peters-Lakebrink

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Cour administrative (Luxembursko) – Výklad článku 39 Zmluvy ES – Vnútroštátny systém dane z príjmov štátnych príslušníkov členského štátu Spoločenstva, ktorí nemajú v danom štáte bydlisko – Zamietnutie zohľadnenia záporných príjmov z prenájmu týkajúcich sa nehnuteľností, ktoré sa nachádzajú na území iného členského štátu, na účely stanovenia sadzby dane

Výrok rozsudku

Článok 39 ES sa má vykladať tak, že mu odporuje vnútroštátna právna úprava, ktorá štátnemu príslušníkovi členského štátu Spoločenstva, nerezidentovi členského štátu, v ktorom poberá príjmy predstavujúce podstatnú časť jeho zdaniteľných príjmov, neumožňuje na účely určenia sadzby dane uplatniteľnej na predmetné príjmy žiadať zohľadnenie záporných príjmov z prenájmu, týkajúcich sa nehnuteľností, ktoré osobne neužíva a ktoré sa nachádzajú v inom členskom štáte, hoci rezident prvého menovaného štátu si môže uplatňovať predmetné záporné príjmy z prenájmu.


(1)  Ú. v. EÚ C 143, 17.6.2006.


8.9.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 211/8


Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 18. júla 2007 – Európska agentúra pre obnovu (EAO)/Georgios Karatzoglou

(Vec C-213/06 P) (1)

(Odvolanie - Dočasný zamestnanec - Výpoveď zmluvy)

(2007/C 211/13)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľka: Európska agentúra pre obnovu (EAO) (v zastúpení: S. Orlandi a J.-N. Louis, advokáti)

Ďalší účastník konania: Georgios Karatzoglou (v zastúpení: S. A. Pappas, dikigoros)

Predmet veci

Odvolanie proti rozsudku Súdu prvého stupňa (štvrtá komora) z 23. februára 2006, Karatzoglou/EAO (T-471/04), ktorým Súd prvého stupňa zrušil rozhodnutie EAO o výpovedi zmluvy odporcu ako dočasného zamestnanca

Výrok rozsudku

1.

Rozsudok Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev z 23. februára 2006, Karatzoglou/EAO (T-471/04), sa zrušuje.

2.

Vec sa vracia Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev, aby rozhodol o návrhoch pána Karatzoglou týkajúcich sa zrušenia rozhodnutia Európskej agentúry pre obnovu (EAO) z 26. februára 2004, na základe ktorého bola vypovedaná jeho pracovná zmluva.

3.

O trovách konania sa rozhodne v konaní vo veci samej.


(1)  Ú. v. EÚ C 178, 29.7.2006.


8.9.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 211/8


Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 18. júla 2007 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Gerechtshof te Amsterdam – Holandsko) – F.T.S. International BV/Inspecteur van de Belastingdienst/Douane West

(Vec C-310/06) (1)

(Spoločný colný sadzobník - Kombinovaná nomenklatúra - Zaradenie - Vykostené kusy z hydiny, mrazené a konzervované soľou - Platnosť nariadenia (ES) č. 1223/2002)

(2007/C 211/14)

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Gerechtshof te Amsterdam

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: F.T.S. International BV

Žalovaný: Inspecteur van de Belastingdienst/Douane West

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Gerechtshof te Amsterdam – Platnosť nariadenia Komisie (ES) č. 1223/2002 z 8. júla 2002 o zatrieďovaní určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry (Ú. v. ES L 179, s. 8; Mim. vyd. 02/012, s. 271) – Vykostené kusy z hydiny, mrazené a konzervované soľou

Výrok rozsudku

Nariadenie Komisie (ES) č. 1223/2002 z 8. júla 2002 o zatrieďovaní určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry je neplatné.


(1)  Ú. v. ES C 224, 16.9.2006.


8.9.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 211/9


Rozsudok Súdneho dvora (siedma komora) z 18. júla 2007 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hoge Raad der Nederlanden – Holandsko) – Op- en Overslagbedrijf Van der Vaart B.V./Staatssecretaris van Financiën

(Vec C-402/06) (1)

(Spoločný colný sadzobník - Colné zaradenie - Kombinovaná nomenklatúra - Výrobok získaný zrazením mlieka a odobratím veľkej časti srvátky)

(2007/C 211/15)

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Hoge Raad der Nederlanden

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Op- en Overslagbedrijf Van der Vaart B.V.

Žalovaný: Staatssecretaris van Financiën

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Hoge Raad der Nederlanden – Výklad prílohy I k nariadeniu Komisie (ES) č. 1734/96 z 9. septembra 1996, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku [neoficiálny preklad] (Ú. v. ES L 238, s. 1) – Výrobok získaný zrazením mlieka a odobratím veľkej časti srvátky, ktorý obsahuje 2 % srvátkových bielkovín, ku ktorých rozkladu došlo pôsobením enzýmu pridaného počas procesu sušenia trvajúceho 24 až 36 hodín

Výrok rozsudku

1.

Položka 0406 kombinovanej nomenklatúry uvedenej v prílohe I k nariadeniu Komisie (ES) č. 1734/96 z 9. septembra 1996, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku, sa má vykladať v tom zmysle, že do nej môže byť zaradený taký výrobok, o aký ide vo veci samej, ktorý sa získava zo zrazeného mlieka, z ktorého bola odstránená veľká časť srvátky a ktorého obsah srvátkových bielkovín bol pôsobením enzýmu znížený na 2 % celkového množstva bielkovín počas procesu sušenia trvajúceho 24 až 36 hodín, a ktorý sa skladá z kazeínu a viac než 50 % vlhkosti.

2.

Podpoložka 0406 20 90 kombinovanej nomenklatúry sa má vykladať v tom zmysle, že do nej môže byť zaradený taký výrobok, o aký ide vo veci samej, ktorý obsahuje viac než 50 % vlhkosti a menej než 1 % tuku, je pomletý na pravidelné zrná s veľkosťou 2 až 4 mm a určený na použitie pri výrobe obloženia na pizzu a pri príprave syrových omáčok.


(1)  Ú. v. EÚ C 310, 16.12.2006.


8.9.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 211/9


Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 18. júla 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Rakúska republika

(Vec C-517/06) (1)

(Nesplnenie povinnosti členským štátom - Smernica 2003/98/ES - Opakované použitie informácií verejného sektora - Neprebratie v stanovenej lehote)

(2007/C 211/16)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: G. Braun a E. Montaguti, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Rakúska republika (v zastúpení: E. Riedl, splnomocnený zástupca)

Predmet veci

Nesplnenie povinnosti členským štátom – Neprijatie opatrení potrebných na dosiahnutie súladu so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2003/98/ES zo 17. novembra 2003 o opakovanom použití informácií verejného sektora (Ú. v. EÚ L 345, s. 90; Mim. vyd. 13/032, s. 701) v stanovenej lehote

Výrok rozsudku

1.

Rakúska republika si tým, že neprijala všetky zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na prebratie smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/98/ES zo 17. novembra 2003 o opakovanom použití informácií verejného sektora do právnej úpravy spolkových krajín Štajersko a Salzbursko, nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z tejto smernice.

2.

Rakúska republika je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 42, 24.2.2007.


8.9.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 211/10


Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 18. júla 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Helénska republika

(Vec C-26/07) (1)

(Nesplnenie povinnosti členským štátom - Smernica 2004/80/ES - Odškodňovanie obetí trestných činov - Neprebratie v stanovenej lehote)

(2007/C 211/17)

Jazyk konania: gréčtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: M. Condou-Durande a A.-M. Rouchaud-Joët, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Helénska republika (v zastúpení: N. Dafniou, splnomocnený zástupca)

Predmet veci

Nesplnenie povinnosti členským štátom – Neprijatie v stanovenej lehote všetkých nevyhnutných ustanovení pre dosiahnutie súladu so smernicou Rady 2004/80/ES z 29. apríla 2004 o odškodňovaní obetí trestných činov (Ú. v. EÚ L 261, s. 15; Mim. vyd. 19/007, s. 65)

Výrok rozsudku

1.

Helénska republika si tým, že v stanovenej lehote neprijala všetky zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu so smernicou Rady 2004/80/ES z 29. apríla 2004 o odškodňovaní obetí trestných činov, nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z tejto smernice.

2.

Helénska republika je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 56, 10.3.2007.


8.9.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 211/10


Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 18. júla 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Španielske kráľovstvo

(Vec C-50/07) (1)

(Nesplnenie povinnosti členským štátom - Smernica 2004/24/ES - Zvláštne liečivá - Tradičné rastlinné lieky - Zákonník Spoločenstva - Humánne lieky - Neprebratie v stanovenej lehote)

(2007/C 211/18)

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: B. Stromsky a S. Pardo Quintillán, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaný: Španielske kráľovstvo (v zastúpení: F. Díez Moreno, splnomocnený zástupca)

Predmet veci

Nesplnenie povinnosti členským štátom – Neprijatie v stanovenej lehote všetkých zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení potrebných na dosiahnutie súladu so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2004/24/ES z 31. marca 2004, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2001/83/ES ustanovujúca zákonník Spoločenstva o liekoch na humánne použitie o tradičné rastlinné lieky (Ú. v. EÚ L 136, s. 85; Mim. vyd. 13/034, s. 313)

Výrok rozsudku

1.

Neprijatím v stanovenej lehote všetkých zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení nevyhnutných na dosiahnutie súladu so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2004/24/ES z 31. marca 2004, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2001/83/ES ustanovujúca zákonník Spoločenstva o liekoch na humánne použitie o tradičné rastlinné lieky, si Španielske kráľovstvo nesplnilo povinnosti, ktoré mu vyplývajú z tejto smernice.

2.

Španielske kráľovstvo je povinné nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 69, 24.3.2007.


8.9.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 211/11


Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 18. júla 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Luxemburské veľkovojvodstvo

(Vec C-61/07) (1)

(Nesplnenie povinnosti členským štátom - Mechanizmus určený na sledovanie emisií skleníkových plynov - Uplatňovanie Kjótskeho protokolu)

(2007/C 211/19)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: U. Wölker a J.-B. Laignelot, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaný: Luxemburské veľkovojvodstvo (v zastúpení: C. Schiltz, splnomocnený zástupca)

Predmet veci

Nesplnenie povinnosti členským štátom – Neoznámenie v stanovenej lehote správy obsahujúcej informácie stanovené v článku 3 ods. 2 nariadenia č. 280/2004/ES Európskeho parlamentu a Rady z 11. februára 2004 o mechanizme sledovania emisií skleníkových plynov v Spoločenstve a uplatňovania Kjótskeho protokolu – Informácie týkajúce sa národných prognóz emisií skleníkových plynov a opatrení prijatých na obmedzenie a/alebo zníženie týchto emisií

Výrok rozsudku

1.

Neoznámením informácií stanovených v článku 3 ods. 2 nariadenia č. 280/2004/ES Európskeho parlamentu a Rady z 11. februára 2004 o mechanizme sledovania emisií skleníkových plynov v Spoločenstve a uplatňovania Kjótskeho protokolu si Luxemburské veľkovojvodstvo nesplnilo povinnosti, ktoré mu vyplývajú z tohto ustanovenia.

2.

Luxemburské veľkovojvodstvo je povinné nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 95, 28.4.2007.


8.9.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 211/11


Rozsudok Súdneho dvora (siedma komora) z 12. júla 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Belgické kráľovstvo

(Vec C-90/07) (1)

(Nesplnenie povinnosti členským štátom - Smernica 2004/12/ES - Obaly a odpady z obalov - Neprebratie v stanovenej lehote)

(2007/C 211/20)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: M. Konstantinidis a J.-B. Laignelot, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaný: Belgické kráľovstvo (v zastúpení: S. Raskin, splnomocnený zástupca)

Predmet veci

Nesplnenie povinnosti členským štátom – Neprijatie ustanovení potrebných na dosiahnutie súladu so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2004/12/ES z 11. februára 2004, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov (Ú. v. EÚ L 47, s. 26; Mim. vyd. 13/034, s. 3), v stanovenej lehote

Výrok rozsudku

1.

Belgické kráľovstvo si tým, že neprijalo zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2004/12/ES z 11. februára 2004, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov alebo v každom prípade tým, že o nich neinformovalo Komisiu, nesplnilo povinnosti, ktoré mu vyplývajú z tejto smernice.

2.

Belgické kráľovstvo je povinné nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 95, 28.4.2007.


8.9.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 211/11


Žaloba podaná 27. apríla 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Francúzska republika

(Vec C-220/07)

(2007/C 211/21)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: J.-P. Keppenne a M. Shotter, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Francúzska republika

Návrhy žalobkyne

určiť, že Francúzska republika si tým, že prebrala do vnútroštátneho práva ustanovenia týkajúce sa určenia spoločností, ktoré sú schopné zabezpečiť poskytovanie univerzálnej služby, nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z článkov 8 ods. 2, 12 a 13, ako aj prílohy IV smernice univerzálnej služby 2002/22/ES (1),

zaviazať Francúzsku republiku na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Vo svojej žalobe Komisia žalovanej v podstate vytýka, že žalovaná nesprávne prebrala smernicu 2002/22, keďže francúzska právna úprava uvádza, že ktorýkoľvek operátor schopný zabezpečiť na celom štátnom území jeden z prvkov univerzálnej služby môže byť poverený zabezpečiť toto poskytovanie. Takéto ustanovenie porušuje tak zásadu zákazu diskriminácie uvedenú v článku 8 ods. 2 vyššie uvedenej smernice, ako aj zásady rentability a poskytovania služby nákladovo efektívnym spôsobom vyplývajúce z článkov 8, 12 a 13, ako aj z prílohy IV tejto smernice, keďže táto právna úprava vylučuje a priori hospodárske subjekty, ktoré nie sú schopné zabezpečiť poskytovanie univerzálnej služby na celom štátnom území. Samotná smernica samozrejme nezakazovala členským štátom možnosť určenia in fine jedného operátora povereného pokryť celé štátne územie, ale v každom prípade ukladala členským štátom najskôr použiť otvorený postup v súlade s kritériami uvedenými v článku 8 ods. 2 smernice aby sa zaručilo, že určenie jediného operátora bude najefektívnejším a najrentabilnejším riešením.


(1)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/22/ES zo 7. marca 2002 o univerzálnej službe a právach užívateľov týkajúcich sa elektronických komunikačných sietí a služieb (smernica univerzálnej služby) (Ú. v. ES L 108, s. 51; Mim. vyd. 13/029, s. 367).


8.9.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 211/12


Žaloba podaná 1. júna 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Luxemburské veľkovojvodstvo

(Vec C-263/07)

(2007/C 211/22)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: A. Alcover San Pedro a J.-B. Laignelot, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaný: Luxemburské veľkovojvodstvo

Návrhy žalobkyne

určiť, že Luxemburské veľkovojvodstvo si tým, že správne neprebralo článok 9 ods. 4 a článok 13 ods. 1, ako aj prílohu I smernice Rady 96/61/ES z 24. septembra 1996 o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia (1), nesplnilo povinnosti, ktoré mu vyplývajú z tejto smernice,

zaviazať Luxemburské veľkovojvodstvo na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Komisia uvádza na podporu svojej žaloby tri výhrady.

Svojou prvou výhradou najprv vytýka žalovanému, že nesprávne prebral článok 9 ods. 4 smernice 96/61, keďže doplnil definíciu – správnu – „najlepších dostupných techník“ zmienkou týkajúcou sa „vysokých nákladov“ týchto techník, ktorá nebola v smernici uvedená. Ak totiž uvedená smernica stanovuje, že najlepšími dostupnými technikami sa rozumejú techniky zoradené na stupnici umožňujúcej ich použitie v kontexte dotknutého priemyselného odvetvia, v podmienkach hospodársky a technicky životaschopných, neumožňuje systematicky vylúčiť techniky, ktorých uplatniteľnosť a disponibilita spôsobujú vysoké náklady vzhľadom na zariadenia rovnakého odvetvia alebo podobného odvetvia, priemernej veľkosti a hospodársky zdravé. Rovnaké spresnenia idú nad rámec toho, čo v tejto súvislosti stanovuje smernica.

Svojou druhou výhradou Komisia ďalej vytýka žalovanému, že zúžil rozsah povinnosti preskúmania alebo aktualizácie podmienok spustenia, upravený v článku 13 ods. 1 smernice, pretože podľa vnútroštátnych ustanovení na prebratie sa takéto preskúmanie uskutoční iba za troch presných okolností alebo v prípade „riadne odôvodnenej“ nevyhnutnosti. Tieto termíny sú opäť reštriktívnejšie ako termíny smernice, ktorá jednoducho odkazuje na „pravidelné“ preskúmanie a na aktualizáciu podmienok spustenia, „ak je to nevyhnutné“.

Svojou treťou výhradou Komisia nakoniec vytýka žalovanému, že nesprávne prebral prílohu I smernice, keďže vnútroštátne opatrenia na prebratie smernice poukazujú na „kotolne s tepelným výkonom presahujúcim 50 MW“ a nie ako v kategórii 1.1. už citovanej smernice na „spaľovne s tepelným výkonom presahujúcim 50 MW“. Táto posledná kategória je širšia ako kategória samotných kotolní.


(1)  Ú. v. ES L 257, s. 26; Mim. vyd. 15/003, s. 80.


8.9.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 211/13


Žaloba podaná 6. júna 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Luxemburské veľkovojvodstvo

(Vec C-268/07)

(2007/C 211/23)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: B. Stromsky a D. Kukovec, splnomocnení zástupcovia)

Žalované: Luxemburské veľkovojvodstvo

Návrhy žalobkyne

1.

Určiť, že Luxemburské veľkovojvodstvo si tým, že neprijalo všetky zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov obstarávania subjektov pôsobiacich v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb (1), nesplnilo povinnosti, ktoré mu vyplývajú z článku 71 tejto smernice.

Subsidiárne:

 

určiť, že Luxemburské veľkovojvodstvo si tým, že neoznámilo Komisii prijaté zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov obstarávania subjektov pôsobiacich v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb, nesplnilo povinnosti, ktoré mu vyplývajú z článku 71 tejto smernice.

2.

Zaviazať Luxemburské veľkovojvodstvo na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Lehota na prebratie smernice 2004/17/ES uplynula 31. januára 2006.


(1)  Ú. v. EÚ L 134, s. 1; Mim. vyd. 06/007, s. 19.


8.9.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 211/13


Žaloba podaná 7. júna 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Belgické kráľovstvo

(Vec C-271/07)

(2007/C 211/24)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: A. Alcover San Pedro a J.-B. Laignelot, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaný: Belgické kráľovstvo

Návrhy žalobkyne

určiť, že Belgické kráľovstvo si tým, že prebralo len čiastočne alebo nesprávne článok 2 ods. 2 až 7, 9, 10, 11, články 3, 5, 6 ods. 1, články 8, 9 ods. 3 až 6, články 10, 12 ods. 2, článok 13 ods. 1 a 2, články 14, 17 ods. 2, prílohu I a prílohu IV smernice Rady 96/61/ES z 24. septembra 1996 (1) o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia, nesplnilo povinnosti, ktoré mu vyplývajú z tejto smernice,

zaviazať Belgické kráľovstvo na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Komisia v žalobe vytýka žalovanému, že do vnútroštátneho poriadku prebral iba čiastočne alebo nesprávne, prípadne vôbec neprebral viaceré zásadné ustanovenia smernice 96/61. Žaloba sa zameriava na opatrenia prijaté (alebo neprijaté) regiónom Valónsko (Région Wallonne) a regiónom Brusel – hlavné mesto (Bruxelles – Capitale) a týka sa najmä nezhody medzi vecnou pôsobnosťou uvedených opatrení a vecnou pôsobnosťou smernice, a tiež príliš širokého rámca voľnej úvahy, ktorý sa priznáva regionálnym orgánom, pokiaľ ide o povolenia na prevádzku a okolnosti, za ktorých sa musia preskúmať a/alebo aktualizovať podmienky povolenia.


(1)  Ú. v. ES L 257, s. 26; Mim. vyd. 15/003, s. 80.


8.9.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 211/14


Žaloba podaná 7. júna 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Luxemburské veľkovojvodstvo

(Vec C-272/07)

(2007/C 211/25)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: B. Stromsky a D. Kukovec, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaný: Luxemburské veľkovojvodstvo

Návrhy žalobkyne

1.

Určiť, že Luxemburské veľkovojvodstvo si tým, že neprijalo všetky zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby (1), nesplnilo povinnosti, ktoré mu vyplývajú z článku 80 tejto smernice.

Subsidiárne:

 

určiť, že Luxemburské veľkovojvodstvo si tým, že neoznámilo Komisii prijaté zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby, nesplnilo povinnosti, ktoré mu vyplývajú z článku 80 tejto smernice.

2.

Zaviazať Luxemburské veľkovojvodstvo na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Lehota na prebratie smernice 2004/18/ES uplynula 31. januára 2006.


(1)  Ú. v. EÚ L 134, s. 114; Mim. vyd. 05/007, s. 132.


8.9.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 211/14


Žaloba podaná 7. júna 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Luxemburské veľkovojvodstvo

(Vec C-273/07)

(2007/C 211/26)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: B. Stromsky a D. Kukovec, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaný: Luxemburské veľkovojvodstvo

Návrhy žalobkyne

1.

Určiť, že Luxemburské veľkovojvodstvo si tým, že neprijalo všetky zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu so smernicou Komisie 2005/51/ES zo 7. septembra 2005, ktorou sa mení a dopĺňa príloha XX k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES a príloha VIII k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES o verejnom obstarávaní (1), nesplnilo povinnosti, ktoré mu vyplývajú z článku 3 tejto smernice.

Subsidiárne:

 

určiť, že Luxemburské veľkovojvodstvo si tým, že neoznámilo Komisii prijaté zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu so smernicou Komisie 2005/51/ES zo 7. septembra 2005, ktorou sa mení a dopĺňa príloha XX k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES a príloha VIII k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES o verejnom obstarávaní, nesplnilo povinnosti, ktoré mu vyplývajú z článku 3 tejto smernice.

2.

Zaviazať Luxemburské veľkovojvodstvo na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Lehota na prebratie smernice 2005/51/ES uplynula 31. januára 2006.


(1)  Ú. v. EÚ L 257, s. 127.


8.9.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 211/15


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Corte d'appello di Firenze (Taliansko) 11. júna 2007 – Nancy Delay/Università degli studi di Firenze, Instituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Talianska republika

(Vec C-276/07)

(2007/C 211/27)

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Corte d'appello di Firenze

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Nancy Delay

Žalovaní: Università degli studi di Firenze, Instituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Talianska republika

Prejudiciálna otázka

Majú sa článok 39 Zmluvy ES a odvodené právne akty (medzi mnohými: výklady urobené rozsudkami z 21. júna 2001, C-212/99 a z 18. júla 2006, C-119/04) vykladať v tom zmysle, že za zákonnú treba považovať právnu úpravu týkajúcu sa tzv. „výmenných lektorov“, ktorí majú uzavretú (podľa zákona č. 62/1967) pracovnú zmluvu na dobu určitú a ktorým nie je zabezpečené zachovanie všetkých ich práv nadobudnutých od dátumu ich prvého zamestnania v momente nahradenia tejto zmluvy zmluvou na dobu neurčitú, s dôsledkami nielen z hľadiska zvýšenia mzdy, ale aj pokiaľ ide o odpracované roky a o vyplatenie odvodov sociálneho zabezpečenia zamestnávateľom


8.9.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 211/15


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesfinanzhof (Nemecko) 13. júna 2007 – Josef Vosding Schlacht-, Kühl- und Zerlegebetrieb GmbH & Co./Hauptzollamt Hamburg-Jonas

(Vec C-278/07)

(2007/C 211/28)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Bundesfinanzhof

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Josef Vosding Schlacht-, Kühl- und Zerlegebetrieb GmbH & Co.

Žalovaný: Hauptzollamt Hamburg-Jonas

Prejudiciálne otázky

1.

Má sa uplatniť premlčacia doba upravená v článku 3 ods. 1 prvom pododseku prvej vete nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev (1) aj v prípade, ak k nezrovnalosti došlo alebo sa nezrovnalosť skončila predtým, než nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 nadobudlo účinnosť?

2.

Môže sa vôbec premlčacia doba upravená v tomto ustanovení uplatniť na správne opatrenia, akým je aj vrátenie vývoznej náhrady v dôsledku nezrovnalostí?

V prípade kladných odpovedí na tieto otázky:

3.

Môžu sa dlhšie doby a lehoty podľa článku 3 ods. 3 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 uplatniť aj v tom prípade, ak takéto dlhšie doby a lehoty tento členský štát vo svojom práve stanovil už pred vydaním tohto nariadenia? Môžu sa takéto dlhšie doby a lehoty použiť aj v prípade, ak neboli stanovené v osobitnom ustanovení upravujúcom vrátenie vývoznej náhrady alebo všeobecnom ustanovení upravujúcom správne opatrenia, ale vyplývali zo všeobecného ustanovenia dotknutého členského štátu, ktoré sa vzťahovalo na všetky prípady premlčania, ktoré nie sú upravené osobitnými predpismi (všeobecný predpis, ktorý platí, ak osobitný predpis nestanovuje inak)?


(1)  Ú. v. ES L 312, s. 1; Mim. vyd. 01/001, s. 340.


8.9.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 211/15


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesfinanzhof (Nemecko) 13. júna 2007 – Vion Trading GmbH/Hauptzollamt Hamburg-Jonas

(Vec C-279/07)

(2007/C 211/29)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Bundesfinanzhof

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Vion Trading GmbH

Žalovaný: Hauptzollamt Hamburg-Jonas

Prejudiciálne otázky

1.

Má sa uplatniť premlčacia doba upravená v článku 3 ods. 1 prvom pododseku prvej vete nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev (1) aj v prípade, ak k nezrovnalosti došlo alebo sa nezrovnalosť skončila predtým, než nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 nadobudlo účinnosť?

2.

Môže sa vôbec premlčacia doba upravená v tomto ustanovení uplatniť na správne opatrenia, akým je aj vrátenie vývoznej náhrady v dôsledku nezrovnalostí?

V prípade kladných odpovedí na tieto otázky:

3.

Môžu sa dlhšie doby a lehoty podľa článku 3 ods. 3 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 uplatniť aj v tom prípade, ak takéto dlhšie doby a lehoty tento členský štát vo svojom práve stanovil už pred vydaním tohto nariadenia? Môžu sa takéto dlhšie doby a lehoty použiť aj v prípade, ak neboli stanovené v osobitnom ustanovení upravujúcom vrátenie vývoznej náhrady alebo všeobecnom ustanovení upravujúcom správne opatrenia, ale vyplývali zo všeobecného ustanovenia dotknutého členského štátu, ktoré sa vzťahovalo na všetky prípady premlčania, ktoré nie sú upravené osobitnými predpismi (všeobecný predpis, ktorý platí, ak osobitný predpis nestanovuje inak)?


(1)  Ú. v. ES L 312, s. 1; Mim. vyd. 01/001, s. 340.


8.9.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 211/16


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesfinanzhof (Nemecko) 13. júna 2007 – Ze Fu Fleischhandel GmbH/Hauptzollamt Hamburg-Jonas

(Vec C-280/07)

(2007/C 211/30)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Bundesfinanzhof

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Ze Fu Fleischhandel GmbH

Žalovaný: Hauptzollamt Hamburg-Jonas

Prejudiciálne otázky

1.

Má sa uplatniť premlčacia doba upravená v článku 3 ods. 1 prvom pododseku prvej vete nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev (1) aj v prípade, ak k nezrovnalosti došlo alebo sa nezrovnalosť skončila predtým, než nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 nadobudlo účinnosť?

2.

Môže sa vôbec premlčacia doba upravená v tomto ustanovení uplatniť na správne opatrenia, akým je aj vrátenie vývoznej náhrady v dôsledku nezrovnalostí?

V prípade kladných odpovedí na tieto otázky:

3.

Môžu sa dlhšie doby a lehoty podľa článku 3 ods. 3 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 uplatniť aj v tom prípade, ak takéto dlhšie doby a lehoty tento členský štát vo svojom práve stanovil už pred vydaním tohto nariadenia? Môžu sa takéto dlhšie doby a lehoty použiť aj v prípade, ak neboli stanovené v osobitnom ustanovení upravujúcom vrátenie vývoznej náhrady alebo všeobecnom ustanovení upravujúcom správne opatrenia, ale vyplývali zo všeobecného ustanovenia dotknutého členského štátu, ktoré sa vzťahovalo na všetky prípady premlčania, ktoré nie sú upravené osobitnými predpismi (všeobecný predpis, ktorý platí, ak osobitný predpis nestanovuje inak)?


(1)  Ú. v. ES L 312, s. 1; Mim. vyd. 01/001, s. 340.


8.9.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 211/16


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesfinanzhof (Nemecko) 13. júna 2007 – Bayerische Hypotheken- und Vereinsbank AG/Hauptzollamt Hamburg-Jonas

(Vec C-281/07)

(2007/C 211/31)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Bundesfinanzhof

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Bayerische Hypotheken- und Vereinsbank AG

Žalovaný: Hauptzollamt Hamburg-Jonas

Prejudiciálne otázky

1.

Má sa článok 3 ods. 1 pododsek 1 prvá veta nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev (1) uplatniť na vrátenie neprávom poskytnutej vývoznej náhrady vývozcovi, aj keď sa tento nedopustil žiadnej nezrovnalosti?

V prípade kladnej odpovede na túto otázku:

2.

Má sa toto ustanovenie primerane uplatniť na vrátenie takéhoto zvýhodnenia od subjektu, ktorému vývozca postúpil svoj nárok na vývoznú náhradu?


(1)  Ú. v. ES L 312, s. 1; Mim. vyd. 01/001, s. 340.


8.9.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 211/17


Žaloba podaná 13. júna 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Luxemburské veľkovojvodstvo

(Vec C-286/07)

(2007/C 211/32)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: B. Stromsky, splnomocnený zástupca)

Žalovaný: Luxemburské veľkovojvodstvo

Návrhy žalobkyne

určiť, že Luxemburské veľkovojvodstvo si tým, že vyžaduje na účely zaregistrovania vozidiel skôr zaregistrovaných v iných členských štátoch predloženie výpisu zo zápisu predajcu v obchodnom registri, zatiaľ čo takýto výpis sa nevyžaduje pre vozidlá skôr zaregistrované v Luxembursku, nesplnilo povinnosti, ktoré mu vyplývajú z článku 28 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva,

zaviazať Luxemburské veľkovojvodstvo na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Komisia vo svojej žalobe kritizuje podmienky stanovené žalovaným na zaregistrovanie ojazdených vozidiel skôr zaregistrovaných v inom členskom štáte.

Podmienením zaregistrovania týchto vozidiel v Luxembursku dodatočnými listinnými overeniami a najmä predložením úradného výpisu zo zápisu predajcu vozidla v obchodnom registri totiž žalovaný znevýhodňuje dovoz vozidiel skôr zaregistrovaných v iných členských štátoch a bráni tak voľnému pohybu tovaru.

Táto prekážka zakázaná v článku 28 ES je o to vážnejšia, že sa dotýka najmä dovezených vozidiel, keďže ojazdené vozidlá skôr zaregistrované v Luxembursku sa nezdajú byť predmetom rovnakých listinných overení.

Odôvodnenia tejto prekážky uvedené žalovaným nie sú okrem toho vôbec dôveryhodné, keďže žalovaný disponuje najmä významnými kontrolnými prostriedkami na to, aby sa ubezpečil, že dotknuté vozidlá neboli predmetom nezákonného obchodu a v každom prípade sú predstaviteľné menej radikálne opatrenia ako odmietnutie zaregistrovania v prípade nepredloženia výpisu z aktuálne vyžadovaného obchodného registra, ako napríklad prerušenie konania o zaregistrovanie na nevyhnutný čas potrebný na overenie prostredníctvom správnych orgánov.


8.9.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 211/17


Žaloba podaná 14. júna 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Belgické kráľovstvo

(Vec C-287/07)

(2007/C 211/33)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: B. Stromsky a D. Kukovec, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaný: Belgické kráľovstvo

Návrhy žalobkyne

1.

určiť, že Belgické kráľovstvo si tým, že neprijalo všetky zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov obstarávania subjektov pôsobiacich v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb (1), nesplnilo povinnosti, ktoré mu vyplývajú z článku 71 tejto smernice,

subsidiárne:

 

určiť, že Belgické kráľovstvo si tým, že neoznámilo Komisii všetky zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov obstarávania subjektov pôsobiacich v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb, nesplnilo povinnosti, ktoré mu vyplývajú z článku 71 tejto smernice;

2.

zaviazať Belgické kráľovstvo na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Lehota na prebratie smernice 2004/17/ES uplynula 31. januára 2006.


(1)  Ú. v. EÚ L 134, s. 1; Mim. vyd. 06/007, s. 19.


8.9.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 211/18


Žaloba podaná 15. júna 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Belgické kráľovstvo

(Vec C-292/07)

(2007/C 211/34)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: B. Stromsky a D. Kukovec, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaný: Belgické kráľovstvo

Návrhy žalobkyne

1.

určiť, že Belgické kráľovstvo si tým, že neprijalo všetky zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby (1), nesplnilo povinnosti, ktoré mu vyplývajú z článku 80 tejto smernice,

subsidiárne:

 

určiť, že Belgické kráľovstvo si tým, že neoznámilo Komisii všetky zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby, nesplnilo povinnosti, ktoré mu vyplývajú z článku 80 tejto smernice;

2.

zaviazať Belgické kráľovstvo na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Lehota na prebratie smernice 2004/18/ES uplynula 31. januára 2006.


(1)  Ú. v. EÚ L 134, s. 114; Mim. vyd. 06/007, s. 132.


8.9.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 211/18


Žaloba podaná 19. júna 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Luxemburské veľkovojvodstvo

(Vec C-294/07)

(2007/C 211/35)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: D. Maidani, splnomocnený zástupca)

Žalovaný: Luxemburské veľkovojvodstvo

Návrhy žalobkyne

určiť, že Luxemburské veľkovojvodstvo si tým, že neprijalo všetky zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES z 29. apríla 2004 o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov, ktorá mení a dopĺňa nariadenie (EHS) 1612/68 a ruší smernice 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS (1) nesplnilo povinnosti, ktoré mu vyplývajú z článku 40 tejto smernice,

zaviazať Luxemburské veľkovojvodstvo na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Lehota na prebratie smernice 2004/38/ES uplynula 29. apríla 2006.


(1)  Ú. v. EÚ L 158, s. 77; Mim. vyd. 05/005, s. 46 a – korigendá – Ú. v. EÚ L 229, s. 35, a Ú. v. EÚ L 197, s. 34.


8.9.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 211/19


Odvolanie podané 20. júna 2007: Komisia Európskych spoločenstiev proti rozsudku Súdu prvého stupňa (prvá komora) z 29. marca 2007 vo veci T-369/00, Département du Loiret (Francúzsko), ktorého v konaní podporuje Scott SA/Komisia Európskych spoločenstiev

(Vec C-295/07 P)

(2007/C 211/36)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Odvolateľka: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: J. Flett, splnomocnený zástupca)

Ďalší účastníci konania: Département du Loiret, Scott SA

Návrhy odvolateľky

konštatovať dôvodnosť odvolania a v dôsledku toho zrušiť napadnutý rozsudok v celom jeho rozsahu,

rozhodnúť s konečnou platnosťou vo veci a prijať záver, že rozhodnutie [2002/14/ES] (1) je dostatočne odôvodnené pokiaľ ide o použitie zloženej úrokovej sadzby alebo, ak Súdny dvor bude zastávať názor, že vo veci nie je možné rozhodnúť s konečnou platnosťou, vrátiť vec na konanie a rozhodnutie Súdu prvého stupňa,

zaviazať žalovanú na znášanie vlastných trov konania, ako aj na náhradu trov konania vzniknutých Komisii v konaniach pred Súdnym dvorom a Súdom prvého stupňa,

zaviazať Scott SA na znášanie vlastných trov konania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Odvolateľka sa na podporu svojho odvolania dovoláva ôsmich odvolacích dôvodov, namietajúc, že napadnutý rozsudok sa zakladá na mylnom vnímaní predpisov Spoločenstva v oblasti štátnej pomoci relevantných vo veci, s ktorými Súd prvého stupňa mylne stotožnil predpisy týkajúce sa hospodárskej súťaže medzi podnikmi účinné v čase vymáhania pomoci a nie predpisy týkajúce sa hospodárskej súťaže medzi podnikmi účinné v čase udelenia predmetnej pomoci.

Svojím prvým odvolacím dôvodom odvolateľka uvádza, že v rozpore so záverom Súdu prvého stupňa prijatým v napadnutom rozsudku rozhodnutie nariaďujúce vymáhanie nezákonne poskytnutej pomoci je dostatočne odôvodnené, ak jednoduchý matematický výpočet umožňuje určiť, aká metóda výpočtu bola použitá. Takým je aj daný prípad, keďže všetky údaje týkajúce sa sumy poskytnutej pomoci, úrokovej sadzby, doby a vymáhanej sumy sú v jej rozhodnutí uvádzané.

Svojím druhým odvolacím dôvodom odvolateľka uvádza, že používanie zloženej úrokovej sadzby v každom prípade z odôvodnenia jej rozhodnutia aspoň implicitne vyplýva, berúc do úvahy deklarované ciele odstrániť výhody vyplývajúce z pomoci a znovu nastoliť dovtedajšiu situáciu. V tomto kontexte musí byť úroková sadzba uplatniteľná na vymáhanú sumu nevyhnutne úrokovou sadzbou zloženou, zohľadňujúcou infláciu a výhodu, ktorá sa príjemcovi pomoci naakumulovala časom.

Svojím tretím odvolacím dôvodom Komisia uvádza, že Súd prvého stupňa sa dopustil prenesením dôkazného bremena právnej chyby na jej ujmu. Je to žalobca v prvostupňovom konaní, komu prináležalo preukázať uvádzanú zmenu praxe Komisie týkajúcej sa úrokovej sadzby uplatniteľnej na príkazy na vymáhanie nezákonnej pomoci a nie Komisii preukazovať absenciu takejto zmeny.

Svojím štvrtým odvolacím dôvodom odvolateľka uvádza, že Súd prvého stupňa sa dopustil právnej chyby konštatujúc že Komisia neupresnila, akým spôsobom mala spoločnosť ktorá prijala pomoc, k dátumu príkazu na vymáhanie tejto pomoci, stále výhodu z pomoci. Dátum poskytnutia pomoci, nie dátum jej vymáhania, je dátumom, ku ktorému Komisia musí preukázať existenciu takejto výhody.

Svojím piatym a šiestym odvolacím dôvodom Komisia vytýka Súdu prvého stupňa, že vychádzal zo špekulácií a nie z dôkazov, pokiaľ ide o cenu predaja spoločnosti ktorá prijala pomoc inej spoločnosti, a konštatovanie, že táto cena, 11 rokov po poskytnutí pomoci, bola faktorom, ktorý Komisia mala brať do úvahy pri určení sumy, ktorá má byť vrátená. V oblasti štátnej pomoci cieľ spočíva v nastolení skoršej situácie a suma pomoci, ktorá má byť vrátená, teda nevyhnutne zodpovedá pôvodne poskytnutej sume, ktorá podlieha až do jej skutočného vrátenia zloženým ročným úrokom, nezávisle od toho, čo príjemca pomoci medzičasom s ňou spravil.

Svojím siedmym odvolacím dôvodom odvolateľka uvádza, že Súd prvého stupňa sa dopustil právnej chyby konštatujúc, že okolnosť, že vrátenie sa má vykonať podľa vnútroštátnych predpisov, nevyhnutne predpokladá, že úroky majú byť vyčíslené jednoduchou sadzbou. Hoci je pravda, že istina a úroky majú byť vrátené podľa postupov vnútroštátneho práva, určenie úrokovej sadzby, ako aj otázka, či sadzba má byť jednoduchá alebo zložená, patria v skutočnosti do práva Spoločenstva a nie do vnútroštátneho práva.

Svojím ôsmym odvolacím dôvodom Komisia nakoniec uvádza, že napadnutý rozsudok je úplne neprimeraný v rozsahu, v akom ruší jej rozhodnutie v celom rozsahu, hoci bolo možné rozlíšiť sumu istiny od sumy splatnej ako úroky, rovnako ako bolo možné rozlíšiť použitie jednoduchej úrokovej sadzby od zloženej úrokovej sadzby.


(1)  Rozhodnutie Komisie 2002/14/ES z 12. júla 2000 o štátnej pomoci poskytnutej Francúzskom v prospech Scott Paper SA/Kimberly-Clark (Ú. v. ES L 12, s. 1).


8.9.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 211/20


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landgericht Regensburg (Nemecko) 21. júna 2007 – Trestné konanie proti Klaus Bourquain

(Vec C-297/07)

(2007/C 211/37)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Landgericht Regensburg

Účastník konania pred vnútroštátnym súdom

Obžalovaný: Klaus Bourquain

Prejudiciálne otázky

V súvislosti s výkladom článku 54 Dohovoru, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda zo 14. júna 1985 uzatvorená medzi vládami štátov hospodárskej únie Beneluxu, Spolkovej republiky Nemecko a Francúzskej republiky o postupnom odstraňovaní kontrol na ich spoločných hraniciach, podpísaného v Schengene 19. júna 1990 (1), platí zákaz stíhať osobu právoplatne odsúdenú jednou zmluvnou stranou Dohovoru inou zmluvnou stranou Dohovoru za ten istý čin, ak sa trest uložený tejto osobe nemôže podľa práva štátu, v ktorom bol rozsudok vynesený, nikdy vykonať?


(1)  Ú. v. ES L 239, 2000, s. 19; Mim. vyd. 19/002, s. 9.


8.9.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 211/20


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal VAT and Duties Tribunal, London (Spojené kráľovstvo), 29. júna 2007 – J. D. Wetherspoon PLC/The Commissioners of Her Majesty's Revenue and Customs

(Vec C-302/07)

(2007/C 211/38)

Jazyk konania: angličtina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

VAT and Duties Tribunal, London

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: J. D. Wetherspoon PLC

Žalovaný: The Commissioners of Her Majesty's Revenue and Customs

Prejudiciálne otázky

1.

Riadi sa zaokrúhľovanie sumy DPH výlučne vnútroštátnym právom alebo naopak právom Spoločenstva? Potvrdzujú prvý a druhý odsek článku 2 prvej smernice (1) a článok 11A ods. 1 písm. a) a/alebo článok 12 ods. 3 písm. a) a/alebo článok 22 ods. 3 písm. b) šiestej smernice (2) (v znení k 1. januáru 2004), že zaokrúhľovanie je predmetom práva Spoločenstva?

2.

Osobitne:

i)

Odporuje právu Spoločenstva uplatnenie vnútroštátneho predpisu alebo praxe vnútroštátneho daňového orgánu, ktoré vyžadujú zaokrúhľovanie akejkoľvek sumy DPH nahor bez ohľadu na to, či zlomok najmenšej predmetnej peňažnej jednotky sa rovná, alebo je väčší ako 0,50 (napríklad 0,5 penny sa má zaokrúhľovať nahor na najbližšie celé penny)?

ii)

Vyžaduje právo Spoločenstva, aby platitelia dane mohli zaokrúhľovať sumu DPH, ktorá zahŕňa zlomok najmenšej dostupnej peňažnej jednotky, nadol?

3.

V prípade predaja zahŕňajúceho DPH, na akej úrovni právo Spoločenstva vyžaduje zaokrúhľovanie, ktoré sa má uplatňovať na účely výpočtu dlžnej DPH: na úrovni každej jednotlivej položky, každej série tovarov, každej dodávky (ak ten istý spotrebiteľský kôš zahŕňa viac ako jednu dodávku), na úrovni každého zdaniteľného plnenia/celkového spotrebiteľského koša, na úrovni každého účtovného obdobia DPH alebo na nejakej inej úrovni?

4.

Je odpoveď na niektorú z otázok ovplyvnená zásadami práva Spoločenstva o zákaze diskriminácie a daňovej neutralite, najmä s odkazom na existenciu skutočnosti, že v Spojenom kráľovstve príslušné daňové orgány povoľujú zaokrúhľovať účtované sumy DPH nadol iba určitým obchodníkom?


(1)  Prvá smernica Rady 67/227/EHS z 11. apríla 1967 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa dane z obratu (Ú. v. ES 71, s. 1301; Mim. vyd. 09/001, s. 3).

(2)  Šiesta smernica Rady 77/388/EHS zo 17. mája 1977 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu – Spoločný systém dane z pridanej hodnoty: jednotný základ jej stanovenia (Ú. v. ES L 145, s. 1; Mim. vyd. 09/001, s. 23).


8.9.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 211/21


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Korkein hallinto-oikeus (Fínsko) 29. júna 2007 – Aberdeen Property Fininvest Alpha Oy/Uudenmaan verovirasto a Helsingin kaupunki

(Vec C-303/07)

(2007/C 211/39)

Jazyk konania: fínčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Korkein hallinto-oikeus

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Aberdeen Property Fininvest Alpha Oy

Ďalší účastníci konania: Uudenmaan verovirasto a Helsingin kaupunki (Vyššie finančné riaditeľstvo Udenmaa a mesto Helsinki)

Prejudiciálna otázka

Majú sa články 43 ES a 48 ES, ako aj články 56 ES a 58 ES vykladať v tom zmysle, že akciová spoločnosť alebo investičný fond založené podľa fínskeho práva a SICAV založená podľa luxemburského práva sa musia považovať za porovnateľné, aby mohli uplatniť základné slobody, ktoré im zaručujú ustanovenia uvedených článkov, aj napriek tomu, že fínske právo nepozná formu spoločnosti, ktorá by úplne zodpovedala SICAV, berúc pritom do úvahy skutočnosť, že SICAV, ktorá je spoločnosťou založenou podľa luxemburského práva, nie je uvedená na zozname spoločností, na ktoré sa vzťahuje článok 2 písm. a) smernice 90/435/EHS (1) – ktorej bola prispôsobená fínska úprava zrážkovej dane uplatniteľná vo veci samej –, a skutočnosť že SICAV je podľa luxemburských vnútroštátnych daňových predpisov oslobodená od dane z príjmu? Je za týchto okolností v rozpore s uvedenými článkami Zmluvy ES skutočnosť, že SICAV so sídlom v Luxembursku nie je vo Fínsku ako príjemca dividend oslobodená od zrážkovej dane odvádzanej z dividend?


(1)  Smernica Rady 90/435/EHS z 23. júla 1990 o spoločnom systéme zdaňovania uplatňovanom v prípade materských spoločností a dcérskych spoločností v rozličných členských štátoch (Ú. v. ES L 225, 1990, s. 6; Mim. vyd. 09/001, s. 147).


8.9.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 211/21


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof 2. júla 2007 – Directmedia Publishing GmbH/1. Albert-Ludwigs-Universität, 2. Prof. Dr. Ulrich Knoop

(Vec C-304/07)

(2007/C 211/40)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Bundesgerichtshof

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Directmedia Publishing Gmbh

Žalovaní: 1. Albert-Ludwiggs-Universität, 2. Prof. Dr. Ulrich Knoop

Prejudiciálne otázky

Môže byť prevzatie údajov z chránenej databázy (podľa článku 7 ods. 1 smernice o ochrane databáz) do inej databázy extrakciou v zmysle článku 7 ods. 2 písm. a) smernice Európskeho parlamentu a Rady 96/9/ES z 11. marca 1996 o právnej ochrane databáz (smernica o ochrane databáz) (1) aj vtedy, keď sa vykonáva na základe vyhľadávania v databáze po zvážení z prípadu na prípad, alebo predpokladom extrakcie v zmysle tohto ustanovenia je postup, pri ktorom dochádza k (fyzickému) kopírovaniu obsahu databázy?


(1)  Ú. v. ES L 77, s. 20; Mim. vyd. 13/015, s. 459.


8.9.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 211/22


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale civile di Genova 2. júla 2007 – Radiotelevisione italiana SpA (RAI)/PTV Programmazioni Televisive SpA

(Vec C-305/07)

(2007/C 211/41)

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunale civile di Genova

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Radiotelevisione italiana SpA (RAI)

Žalovaný: PTV Programmazioni Televisive SpA

Prejudiciálne otázky

1.

Predstavuje daň, ktorú platia všetci držitelia zariadení spôsobilých na príjem rozhlasového a televízneho signálu, ktorá je určená na financovanie verejnoprávnej televíznej služby, z hľadiska celoštátnej a miestnej úrovne, štátnu pomoc podľa článku 87 ES?

2.

V prípade kladnej odpovede na prvú otázku, je rozhodnutie Komisie oznámené talianskemu ministerstvu zahraničných vecí 20. apríla 2005 nezlučiteľné s právom Spoločenstva z dôvodu skutkového omylu alebo nesprávneho posúdenia skutkového stavu, keďže podľa tohto rozhodnutia je možné aplikovať na licenčný poplatok RAI odchýlku podľa článku 86 ods. 2, ale opomína sa tá skutočnosť, že:

vysielateľ s licenciou vykonáva verejnú službu v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania na regionálnej úrovni bez toho, aby existovala na úrovni regiónov právna úprava a osobitné zmluvy o službe, kde by boli definované úlohy týkajúce sa povinnosti vysielateľa dodržiavať čas a vysielať na určenom regionálnom programovom kanáli v rámci miestneho vysielania,

chýba takáto úprava povinností verejnej služby, nie je možné na miestnej úrovni uplatniť kontrolu účelného vynaloženia štátnych zdrojov určených verejnej službe osobitne na činnosti súvisiace s poskytovaním tejto služby,

vysielateľ s udelenou licenciou nebol oficiálne poverený na vykonávanie osobitných povinností súvisiacich s verejnou službou, ale má len všeobecné oprávnenie na výkon verejnej služby v rámci regiónu?

3.

Vo všeobecnosti, bráni článok 86 ES vnútroštátnej právnej úprave, ktorá na miestnom trhu priznáva regiónom právomoc upraviť zákonom ďalšie úlohy verejnej služby, ktorých plnenie je podporované zo štátnych zdrojov, pričom však predpokladá zveriť túto úlohu výlučne RAI SpA za súčasného vylúčenia akejkoľvek formy verejnej súťaže?


8.9.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 211/22


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Højesteret (Dánsko) 3. júla 2007 – Ruben Andersen/Kommunernes Landsforening konajúca v mene Slagelse Kommune (predtým Skælskør Kommune)

(Vec C-306/07)

(2007/C 211/42)

Jazyk konania: dánčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Højesteret

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Ruben Andersen

Žalovaná: Kommunernes Landsforening konajúca v mene Slagelse Kommune (predtým Skælskør Kommune)

Prejudiciálne otázky

1.

Má sa článok 8 ods. 1 smernice 91/533/EHS zo 14. októbra 1991 o povinnosti zamestnávateľa informovať zamestnancov o podmienkach vzťahujúcich sa na zmluvu alebo na pracovnoprávny vzťah (1) vykladať v tom zmysle, že kolektívna zmluva, ktorou sa majú prebrať ustanovenia smernice, sa neuplatní vo vzťahu k zamestnancovi, ktorý nie je členom odborovej organizácie, ktorá je zmluvnou stranou uvedenej zmluvy?

2.

V prípade zápornej odpovede na prvú otázku, má sa výraz uvedený v článku 8 ods. 2 smernice „zamestnanci, na ktorých sa nevzťahuje kolektívna zmluva alebo kolektívne zmluvy týkajúce sa pracovno-právneho vzťahu“ vykladať v tom zmysle, že ustanovenia kolektívnej zmluvy stanovujúce požiadavku predchádzajúceho oznámenia zamestnávateľovi sa nevzťahujú na zamestnanca, ktorý nie je členom odborovej organizácie, ktorá je zmluvnou stranou uvedenej zmluvy?

3.

Vzťahujú sa pojmy „dočasná zmluva“ a „dočasný pracovno-právny vzťah“ uvedené v článku 8 ods. 2 smernice na krátkodobé zamestnania alebo na všetky časovo ohraničené formy pracovnoprávnych vzťahov? V prvom uvedenom prípade, na základe akých kritérií sa majú pracovnoprávne vzťahy považovať za dočasné (krátkodobé)?


(1)  Ú. v. ES L 288, s. 32.


8.9.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 211/23


Odvolanie podané 5. júla 2007: Koldo Gorostiaga Atxalandabaso proti rozsudku Súdu prvého stupňa (druhej komory) z 24. apríla 2007 vo veci T-132/06, Gorostiaga Atxalandabaso/Európsky parlament

(Vec C-308/07 P)

(2007/C 211/43)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Odvolateľ: Koldo Gorostiaga Atxalandabaso (v zastúpení: D. Rouget, advokát)

Ďalší účastník konania: Európsky parlament

Návrhy odvolateľa

vyhlásiť za dôvodné toto odvolanie a v dôsledku toho zrušiť uznesenie Súdu prvého stupňa z 24. apríla 2007,

právoplatne rozhodnúť vo veci samej a zrušiť rozhodnutie generálneho tajomníka Európskeho parlamentu z 22. marca 2006, nariaďujúce žalobcovi vrátenie sumy 118 360,18 eur a zadržanie Parlamentom rôznych parlamentných príspevkov splatných žalobcovi,

zaviazať žalovaného na náhradu vlastných trov konania, ako aj trov vynaložených žalobcom.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobca uvádza šesť dôvodov na podporu svojho odvolania.

Svojím prvým dôvodom žalobca namieta voči článku 111 Rokovacieho poriadku Súdu prvého stupňa, na základe ktorého mu bolo odoprené právo na spravodlivé súdne konanie, pretože nebol predbežne vypočutý Súdom prvého stupňa a nemohol odpovedať na tvrdenia Parlamentu.

Svojím druhým dôvodom žalobca tvrdí, že bola porušená zásada nestrannosti, pretože obe žaloby, ktoré postupne podal vo veciach T-146/04 a T-132/06 – na základe ktorých bol vynesený rozsudok z 22. decembra 2005 a následne uznesenie z 24. apríla 2007 – boli súdené tými istými sudcami. Vyššie uvedená zásada znamená, že ten istý sudca nemôže konať, hoci aj v tom istom stupni, vo veci ktorá spočíva na rovnakých skutočnostiach alebo dostatočne súvisiacich s tými, na základe ktorých už rozhodoval v inej veci.

Svojím tretím dôvodom žalobca tvrdí, že Súd prvého stupňa chybne zhodnotil dosah rozsudku z 22. decembra 2005. Keďže rozhodnutie prijaté generálnym tajomníkom parlamentu z 24. februára 2004 bolo z dôvodu chýbajúcej právomoci zrušené, žalobca nemal žiadny dôvod podať odvolanie proti tomuto rozsudku na Súdny dvor, pretože konštatovanie súdu o chýbajúcej právomoci spôsobilo neexistenciu rozhodnutia dotknutého touto vadou.

Svojím štvrtým dôvodom žalobca namieta systematické odmietnutie zohľadnenie Súdom prvého stupňa tvrdení, ktorých cieľom bolo zrušenie rozhodnutia generálneho tajomníka parlamentu z 22. marca 2006. Toto rozhodnutie predstavovalo v skutočnosti nové rozhodnutie, odlišné od rozhodnutia z 24. februára 2004, a Súd prvého stupňa mal teda preskúmať všetky dôvody, hmotnoprávne a procesnoprávne, ktorými ho žalobca napadol.

Svojím piatym dôvodom žalobca vytýka Súdu prvého stupňa, že odmietol preskúmať dôvod založený na vis major z dôvodu, že takýto žalobný dôvod nebol vznesený v žalobe podanej proti rozhodnutiu z 24. februára 2004.

Nakoniec svojím šiestym dôvodom žalobca vytýka Súdu prvého stupňa, že porušil zásadu riadneho úradného postupu tým, že zásadne odmietol akýkoľvek odkaz na Kódex riadneho správneho postupu prijatý Parlamentom 6. septembra 2001.


8.9.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 211/23


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Lunds tingsrätt (Švédsko) 5. júla 2007 – Svenska staten genom Tillsynsmyndigheten i konkurser/Anders Holmqvist

(Vec C-310/07)

(2007/C 211/44)

Jazyk konania: švédčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Lunds tingsrätt

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Svenska staten genom Tillsynsmyndigheten i konkurser

Žalovaný: Anders Holmqvist

Prejudiciálne otázky

1.

Má sa článok 8a smernice Rady 80/987/EHS (1) z 20. októbra 1980 o aproximácii právnych predpisov členských štátov, vzťahujúcich sa na ochranu zamestnancov v prípade platobnej neschopnosti ich zamestnávateľa, ktorá bola nedávno zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2002/74/ES (2), vykladať v tom zmysle, že na to, aby bol podnik považovaný za podnik majúci činnosti na území konkrétneho členského štátu, je potrebné, aby mal tento podnik v tomto členskom štáte organizačnú zložku alebo stálu prevádzkáreň?

2.

V prípade zápornej odpovede na prvú otázku, aké podmienky je potrebné splniť, aby bol podnik považovaný za podnik majúci činnosti vo viacerých členských štátoch?

3.

Ak sa má spoločnosť považovať za spoločnosť majúcu činnosti na území viacerých členských štátov a ak zamestnanec vykonáva svoju prácu pre spoločnosť vo viacerých z týchto členských štátov, na základe akých kritérií sa určuje miesto, kde zamestnanec zvyčajne vykonáva svoju prácu?

4.

Má článok 8a smernice Rady 80/987/EHS z 20. októbra 1980 o aproximácii právnych predpisov členských štátov, vzťahujúcich sa na ochranu zamestnancov v prípade platobnej neschopnosti ich zamestnávateľa, ktorá bola nedávno zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2002/74/ES, priamy účinok?


(1)  Ú. v. ES L 283, s. 23; Mim. vyd. 05/001, s. 217.

(2)  Ú. v. ES L 270, s. 10.


8.9.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 211/24


Žaloba podaná 5. júla 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Rakúska republika

(Vec C-311/07)

(2007/C 211/45)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: B. Stromsky a B. Schima, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Rakúska republika

Návrhy žalobkyne

určiť, že Rakúska republika si tým, že nestanovila lehoty pre zaradenie lieku do žltej alebo zelenej časti zoznamu hradených liekov podľa článku 6 bodu 1 smernice Rady 89/105/EHS z 21. decembra 1988 o transparentnosti opatrení upravujúcich stanovovanie cien humánnych liekov a ich zaraďovanie do vnútroštátnych systémov zdravotného poistenia (1), nesplnila svoje povinnosti, ktoré jej vyplývajú z tejto smernice,

zaviazať Rakúsku republiku na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Cieľom smernice 89/105/EHS je okrem iného odstrániť rozdiely medzi vnútroštátnymi opatreniami hospodárskeho charakteru, ktoré členské štáty uplatňujú pre lepšiu transparentnosť výdavkov verejného zdravotníctva na lieky. K nim patria opatrenia na obmedzenie sortimentu výrobkov, ktoré sú kryté štátnym systémom zdravotného poistenia. Na zabránenie vzniku prekážok v obchode s liekmi v rámci Spoločenstva pre tieto rozdiely, stanovuje smernica určité požiadavky na konanie o zaradení výrobkov do zoznamu liekov spadajúcich do štátneho systému zdravotného poistenia. Podľa toho článok 6 bod 1 smernice stanovuje lehotu na rozhodnutie o zaradení liekov do tohto „kladného zoznamu“.

V Rakúsku existujú tri druhy hradenia výrobkov spadajúcich do systému zdravotného poistenia. „Zelená časť“ obsahuje lieky, ktorých predpísanie a ich uhradenie je z medicínskeho a zdravotno-ekonomického hľadiska účelné a odôvodnené bez predchádzajúceho súhlasu inštitúcie zdravotného poistenia, náklady za lieky v „žltej časti“ sú nahradené len v odôvodnených jednotlivých prípadoch po predchádzajúcom súhlase inštitúcie zdravotného poistenia a „červená časť“ obsahuje lieky, pre ktoré bola podaná žiadosť o zaradenie do žltej alebo zelenej časti. Náklady za lieky uvedené v červenej časti sa nahrádzajú len v odôvodnených jednotlivých prípadoch po predchádzajúcom súhlase inštitúcie zdravotného poistenia, pokiaľ neexistuje žiadna alternatíva v žltej alebo zelenej časti. Podanie platnej žiadosti o zaradenie lieku do žltej alebo zelenej časti zoznamu hradených liekov má teda za následok, že tento liek je na určitú dobu zaradený do červenej časti. Podľa rakúskej právnej úpravy môžu lieky v tejto časti zostať maximálne 24 mesiacov; pokiaľ nie je možné stanoviť priemernú cenu v Európskej únii, predlžuje sa táto lehota na 36 mesiacov.

Táto úprava nie je v súlade s článkom 6 bodom 1 smernice Rady 89/105/EHS, pretože neexistuje záruka, že bude prijaté rozhodnutie o zaradení tohto lieku do zelenej alebo žltej časti v rámci 90-tich alebo 180-tich dní, ako to vyžaduje ustanovenie smernice.

Ako rozhodol Súdny dvor vo svojom rozsudku z 12. júna 2003, Komisia/Fínsko, C-229/00, Zb. s. I-5727, ciele smernice by boli ohrozené, ak by členský štát mohol zaviesť dvojstupňové konanie na zostavenie zoznamu liekov, pre ktoré platí vyššia sadzba náhrady, z ktorých jedno by spĺňalo podmienky stanovené článkom 6 bodom 1 smernice, zatiaľ čo druhé by bolo oslobodené od týchto povinností a nerešpektovalo by ciele smernice. Na rozdiel od názoru rakúskej vlády sa musí v súlade s požiadavkami článku 6 bodu 1 smernice zaobchádzať nielen so žiadosťou o zaradenie do kladného zoznamu, ale aj so žiadosťou o zaradenie do určitej kategórie tohto zoznamu, pokiaľ dôsledkom zaradenia do tejto kategórie, ako je tomu v Rakúsku, sú výhodnejšie podmienky pre náhradu ako zaradenie do inej kategórie alebo zotrvanie v nej. Podľa toho je teda potrebné zabezpečiť, že o takýchto žiadostiach bude rozhodnuté v lehote stanovenej v článku 6 bode 1 smernice.

Pretože toto rakúske právo nestanovuje, nie je v súlade s uvedeným ustanovením práva Spoločenstva so zreteľom na jeho výklad Súdnym dvorom.


(1)  Ú. v. ES L 40, s. 8; Mim. vyd. 05/001, s. 345.


8.9.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 211/25


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal d'instance de Paris (Francúzsko) 6. júla 2007 – JVC France SAS/Administration des douanes (Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes douanières)

(Vec C-312/07)

(2007/C 211/46)

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunal d'instance de Paris

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: JVC France SAS

Žalovaný: Administration des douanes (Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes douanières)

Prejudiciálne otázky

1.

Je možné zaradiť videokameru, ktorá v čase dovozu neumožňuje zaznamenávať externé videofonické signály, do podpoložky 8525 40 99, keď je neskôr možné rozhranie pre video tejto videokamery použitím určitého softvéru alebo dekodéru (widget) upraviť na prijímanie externého videosignálu, keďže tento prístroj je vybavený elektronickými obvodmi, ktoré mu po rekonfigurácii umožnia zaznamenávať externý videofonický signál, napriek tomu, že na túto možnosť výrobca ani predajca neupozornili a ani ju nepodporujú?

2.

V prípade kladnej odpovede na prvú otázku, ak následné zmeny vysvetliviek predstavujú zmenu praxe Spoločenstva v zaraďovaní videokamier a výnimku zo zásady, podľa ktorej sa má zaradenie tovarov vykonať na základe skutočných charakteristík v čase preclenia, mohla Európska komisia legitímne uskutočniť túto zmenu formou zmeny vysvetliviek, teda zmeny so spätnou účinnosťou, skôr než prijatím nariadenia o zaraďovaní, ktoré by bolo uplatniteľné výlučne do budúcna?


8.9.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 211/25


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado de lo Mercantil no 3 de Barcelona 5. júla 2007 – Kirtruna S.L. a Elisa Vigano/Cristina Delgado Fernández de Heredia, Sergio Sabini Celio, Miguel Oliván Bascones, Red Elite de electrodomésticos S.A. a Electro Calbet S.A.

(Vec C-313/07)

(2007/C 211/47)

Jazyk konania: španielčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Juzgado de lo Mercantil no 3 de Barcelona

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyne: Kirtruna S.L. a Elisa Vigano

Žalovaní: Cristina Delgado Fernández de Heredia, Sergio Sabini Celio, Miguel Oliván Bascones, Red Elite de Electrodomésticos S.A. a Electro Calbet S.A.

Prejudiciálne otázky

1.

Je možné sa domnievať, že záruka, v zmysle ktorej na nadobúdateľa, ktorý získal podnik alebo jeho organizačnú zložku v úpadku, neprejdú záväzky vyplývajúce z pracovných zmlúv alebo pracovnoprávnych vzťahov za predpokladu, že sa v rámci konkurzného konania zabezpečí najmenej ochrana rovnocenná s ochranou zabezpečenou v situáciách, na ktoré sa vzťahujú smernice Spoločenstva, sa vzťahuje jedine a výhradne na záväzky priamo súvisiace s pracovnými zmluvami a pracovnoprávnymi vzťahmi, alebo sa táto záruka v kontexte celkovej ochrany práv zamestnancov a zachovania pracovných miest má vzťahovať aj na zmluvy, ktoré síce nie sú striktne pracovnými zmluvami, ale týkajú sa obchodných priestorov, v ktorých sa rozvíja podnikateľská činnosť, alebo určitých výrobných prostriedkov alebo nástrojov, ktoré sú nevyhnutné pre pokračovanie podnikateľskej činnosti?

2.

V kontexte tohto zabezpečenia práv zamestnancov môže sudca, ktorý vedie konkurzné konanie a rozhoduje o prevode [podniku], poskytnúť nadobúdateľovi podniku záruku, ktorá sa nevzťahuje len na práva vyplývajúce z pracovných zmlúv, ale aj na práva vyplývajúce z iných zmlúv alebo záväzkov spoločnosti v úpadku, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie pokračovania činnosti?

3.

Ten, kto v konkurze nadobudne podnik alebo jeho organizačnú zložku so záväzkom zachovať všetky pracovné zmluvy alebo ich časť, pričom vstúpi do práv a záväzkov z týchto zmlúv, obdrží záruku, že od neho nebude vymáhané alebo nebudú na neho prevedené iné záväzky prevádzateľa vyplývajúce zo zmlúv alebo vzťahov, do ktorých takto vstúpil, osobitne pokiaľ ide o daňové povinnosti alebo dlhy voči sociálnej poisťovni, alebo práva, ktoré môžu byť vymáhané držiteľmi práv a povinností vyplývajúcich zo zmlúv uzavretých úpadcom a prenesených na nadobúdateľa ako celku alebo v rámci organizačnej zložky?

4.

V konečnom dôsledku je možné vykladať smernicu 2001/23 (1), pokiaľ ide o prevod podnikov alebo organizačných zložiek podnikov, ktorých platobná neschopnosť a likvidácia bola vyhlásená správnymi alebo súdnymi orgánmi, v tom zmysle, že umožňuje nielen ochranu pracovných zmlúv, ale aj iných zmlúv, ktoré majú priamy a bezprostredný vplyv na zachovanie pracovných miest?

5.

Nakoniec sa tento súd pýta, či znenie článku 149 ods. 2 španielskeho zákona o konkurze, pokiaľ ide o sukcesiu podnikov, nie je v rozpore s vyššie uvedeným článkom 5 ods. 2 písm. a) smernice 2001/23 v rozsahu, v akom na nadobúdateľa prechádzajú záväzky z pracovnoprávnych vzťahov, ktoré sa vzťahujú na spoločnosť v úpadku alebo v platobnej neschopnosti, najmä čo sa týka dlhov sociálnej poisťovni, ktoré spoločnosť v úpadku ešte neuhradila.


(1)  Smernica Rady 2001/23/ES z 12. marca 2001 o aproximácii zákonov členských štátov týkajúcich sa zachovania práv zamestnancov pri prevodoch podnikov, závodov alebo častí podnikov alebo závodov (Ú. v. ES L 82, s. 16; Mim. vyd. 05/004, s. 98).


8.9.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 211/26


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Korkein hallinto-oikeus (Fínsko) 10. júla 2007 – Lahti Energia Oy

(Vec C-317/07)

(2007/C 211/48)

Jazyk konania: fínčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Korkein hallinto-oikeus

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľka: Lahti Energia Oy

Ďalší účastníci konania: Lahden ympäristölautakunta, Hämeen ympäristökeskus, Salpausselän luonnonystävät ry

Prejudiciálne otázky

1.

Má sa článok 3 bod 1 smernice 2000/76/ES (1) vykladať tak, že smernica sa neuplatňuje na spaľovanie plynného odpadu?

2.

Má byť plynový generátor, ktorý vyrába plyn z odpadu prostredníctvom pyrolytického postupu, považovaný za spaľovňu odpadov v zmysle článku 3 bodu 4 smernice 2000/76/ES, aj keď v tomto zariadení neexistuje spaľovacia linka?

3.

Má byť spaľovanie generátorového plynu, ktorý je vyrobený v plynovom generátore a po gazifikácii vyčistený, v kotle v elektrárni považované za činnosť v zmysle článku 3 smernice 2000/76/ES? Má nejaký význam skutočnosť, že namiesto fosílnych palív je ako palivo použitý vyčistený generátorový plyn a že emisie na jednotku energie produkované elektrárňou sú pri využití vyčisteného generátorového plynu vyrobeného z odpadu nižšie ako pri využití iných palív? Má pri výklade pôsobnosti smernice 2000/76/ES význam, že vzhľadom na technické aspekty výroby a na ich vzájomnú vzdialenosť vytvára plynový generátor a elektráreň jedno zariadenie alebo že vyčistený generátorový plyn vyrobený v plynovom generátore môže byť prepravený a použitý napríklad na výrobu energie, ako pohonná hmota alebo na iné účely?

4.

Za akých podmienok je možné považovať vyčistený generátorový plyn vyrobený v plynovom generátore za výrobok tak, že sa naň neuplatňuje právna úprava týkajúca sa odpadu?


(1)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/76/ES zo 4. decembra 2000 o spaľovaní odpadov (Ú. v. ES L 332, s. 91; Mim. vyd. 15/005, s. 353).


8.9.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 211/27


Odvolanie podané 11. júla 2007: 3F, predtým Specialarbejderforbundet i Danmark (SID), proti uzneseniu Súdu prvého stupňa (druhá rozšírená komora) z 23. apríla 2007 vo veci T-30/03, Specialarbejderforbundet i Danmark (SID)/Komisia Európskych spoločenstiev

(Vec C-319/07 P)

(2007/C 211/49)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľka: 3F, predtým Specialarbejderforbundet i Danmark (SID) (v zastúpení: A. Bentley, barrister, a A. Worsøe, advokát)

Ďalší účastníci konania: Komisia Európskych spoločenstiev, Dánske kráľovstvo, Nórske kráľovstvo

Návrhy odvolateľky

zrušiť uznesenie Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev z 23. apríla 2007 vo veci T-30/03, Specialarbejderforbundet i Danmark (SID)/Komisia Európskych spoločenstiev, a

určiť, že žaloba podaná odvolateľkou vo veci T-30/03 je prípustná, a

zaviazať Komisiu, aby v každom prípade znášala trovy tohto konania, ktoré vznikli odvolateľke.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Odvolateľka tvrdí, že napadnuté uznesenie má byť zrušené z nasledujúcich dôvodov:

1.

Súd prvého stupňa sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia tým, že sa odvolával na vec C-67/96, Albany, aby rozhodol, že odvolateľka sa nemôže odvolávať na svoje konkurenčné postavenie pri uzatváraní kolektívnych zmlúv, aby preukázala, že je osobne dotknutá.

2.

Súd prvého stupňa sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia tým, že dospel k záveru, že odvolateľka sa nemôže odvolávať na sociálne aspekty, aby preukázala, že je osobne dotknutá.

3.

Súd prvého stupňa nesprávne uplatnil judikatúru Plaumann a ARE tým, že dospel k záveru, že odvolateľka nemôže byť považovaná za osobne dotknutú len na základe toho, že predmetná podpora je poskytovaná príjemcom prostredníctvom zníženia mzdových nárokov námorníkov, na ktorých sa vzťahuje oslobodenie od dane z príjmu.

4.

Súd prvého stupňa nesprávne uplatnil judikatúru Van der Kooy a CIRFS tým, že dospel k záveru, že vlastný záujem odvolateľky, ako vyjednávača, nebol ovplyvnený daňovými opatreniami.


8.9.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 211/27


Odvolanie podané 11. júla 2007: Antartica Srl proti rozsudku Súdu prvého stupňa (štvrtá komora) z 10. mája 2007 vo veci T-47/06, Antartica Srl/Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

(Vec C-320/07 P)

(2007/C 211/50)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľ: Antartica Srl (v zastúpení: E. Racca, avvocati a A. Fusillo, avvocato)

Ďalší účastníci konania: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory), The Nasdaq Stock Market, Inc.

Návrhy odvolateľa

Odvolateľ navrhuje, aby Súdny dvor:

zrušil rozhodnutie druhého odvolacieho senátu,

zaviazal žalovaného na náhradu trov konania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Odvolateľ tvrdí, že výklad článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94 (1) zo strany Súdu prvého stupňa nie je v súlade s aktuálnou definíciou všeobecnej známosti ochrannej známky vyplývajúcej z veci C-372/97, General Motors.


(1)  Ú. v. ES L 11, s. 11; Mim. vyd. 17/001 s. 146.


8.9.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 211/27


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Conseil d'État (Belgicko) 12. júla 2007 – Coditel Brabant SA/1. Commune d'Uccle, 2. Société Intercommunale pour la Diffusion de la Télévision (Brutélé), 3. Région de Bruxelles-Capitale

(Vec C-324/07)

(2007/C 211/51)

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Conseil d'État

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Coditel Brabant SA

Žalovaní: 1. Commune d'Uccle, 2. Société Intercommunale pour la Diffusion de la Télévision (Brutélé), 3. Région de Bruxelles-Capitale

Prejudiciálne otázky

1.

Môže sa obec bez vyhlásenia zadávacieho konania stať členom družstva tvoreného výlučne inými obcami a združeniami obcí (tzv. riadne združenie obcí) na účely prevedenia správy svojej siete káblovej televízie, pričom družstvo prevádzkuje podstatnú časť svojich činností so svojimi vlastnými členmi a v ich prospech, a súvisiace rozhodnutia prijímajú predstavenstvo a oblastné rady v medziach splnomocnení, ktoré im predstavenstvo udeľuje, a tieto štatutárne orgány sa skladajú zo zástupcov verejnej moci, ktorí rozhodujú jednoduchou väčšinou?

2.

Môže sa na kontrolu rozhodnutí družstva v prevádzkovej oblasti alebo podoblasti vykonávanú prostredníctvom štatutárnych orgánov, prostredníctvom všetkých členov alebo prostredníctvom časti z nich hľadieť tak, že im umožňuje vykonávať kontrolu rozhodnutí obdobnú kontrole ich vlastných služieb?

3.

Musia sa táto kontrola a dohľad na to, aby boli označené za obdobné, vykonávať individuálne každým členom alebo stačí, že budú vykonávané väčšinou členov?


8.9.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 211/28


Žaloba podaná 11. júla 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Luxemburské veľkovojvodstvo

(Vec C-325/07)

(2007/C 211/52)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: G. Rozet, splnomocnený zástupca)

Žalované: Luxemburské veľkovojvodstvo

Návrhy žalobkyne

určiť, že Luxemburské veľkovojvodstvo si tým, že neprijalo všetky zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2003/18/ES z 27. marca 2003, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 83/477/EHS o ochrane pracovníkov pred rizikami z vystavenia účinkom azbestu pri práci (1), alebo v každom prípade tým, že ich neoznámilo Komisii, nesplnilo povinnosti, ktoré mu vyplývajú z článku 2 ods. 1 tejto smernice,

zaviazať Luxemburské veľkovojvodstvo na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Lehota na prebratie smernice 2003/18/ES uplynula 14. apríla 2006.


(1)  Ú. v. EÚ L 97, s. 48; Mim. vyd. 05/004, s. 312.


8.9.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 211/28


Žaloba podaná 13. júla 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Luxemburské veľkovojvodstvo

(Vec C-328/07)

(2007/C 211/53)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: W. Wils, splnomocnený zástupca)

Žalovaný: Luxemburské veľkovojvodstvo

Návrhy žalobkyne

určiť, že Luxemburské veľkovojvodstvo si tým, že neprijalo zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES z 29. apríla 2004 o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva (1), a v každom prípade tým, že ich neoznámilo Komisii, nesplnilo povinnosti, ktoré mu vyplývajú z tejto smernice,

zaviazať Luxemburské veľkovojvodstvo na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Lehota na prebratie smernice 2004/48/ES uplynula 29. apríla 2006.


(1)  Ú. v. EÚ L 157, s. 45; Mim. vyd. 17/002, s. 32, a – korigendum – Ú. v. EÚ L 195, s. 16.


8.9.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 211/29


Žaloba podaná 13. júla 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Francúzska republika

(Vec C-329/07)

(2007/C 211/54)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: W. Wils, splnomocnený zástupca)

Žalovaná: Francúzska republika

Návrhy žalobkyne

určiť, že Francúzska republika si tým, že neprijala zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES z 29. apríla 2004 o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva (1), a v každom prípade tým, že ich neoznámila Komisii, nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z tejto smernice,

zaviazať Francúzsku republiku na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Lehota na prebratie smernice 2004/48/ES uplynula 29. apríla 2006.


(1)  Ú. v. EÚ L 157, s. 45; Mim. vyd. 17/002, s. 32, a – korigendum – Ú. v. EÚ L 195, s. 16.


8.9.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 211/29


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour administrative d'appel de Lyon (Francúzsko) 17. júla 2007 – Regie Networks/Direction de contrôle fiscal Rhône-Alpes Bourgogne

(Vec C-333/07)

(2007/C 211/55)

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Cour administrative d'appel de Lyon

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Regie Networks

Žalovaný: Direction de contrôle fiscal Rhône-Alpes Bourgogne

Prejudiciálne otázky

Je rozhodnutie Komisie č. N 679/97 z 10. novembra 1997, ktorým sa táto inštitúcia rozhodla nevzniesť námietky proti zmenám režimu pomoci rozhlasovému vysielaniu, vykonaným dekrétom č. 92-1053 (1), platné 1. pokiaľ ide o jeho odôvodnenie; 2. pokiaľ ide o posúdenie dosahu na súlad financovania režimu pomoci, ktoré bolo zavedené za obdobie 1998-2002, rozhlasovému vysielaniu so Zmluvou ES, a 3. pokiaľ ide o dôvod založený na nezvýšení rozpočtových zdrojov pre režim dotknutej pomoci?


(1)  Dekrét č. 92-1053 z 30. septembra 1992 o obnovení parafiškálnej dane v prospech fondu na podporu rozhlasového vysielania, JORF č. 228, z 1. októbra 1992 a dekrét č. 97-1263 z 29. decembra 1997 o zriadení parafiškálnej dane v prospech fondu na podporu rozhlasového vysielania, JOFR č. 302 z 30. decembra 1997, s. 19194.


8.9.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 211/29


Žaloba podaná 19. júla 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Luxemburské veľkovojvodstvo

(Vec C-340/07)

(2007/C 211/56)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: G. Rozet a M. van Beek, splnomocnení zástupcovia)

Žalované: Luxemburské veľkovojvodstvo

Návrhy žalobkyne

určiť, že Luxemburské veľkovojvodstvo si tým, že neprijalo všetky zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2002/73/ES z 23. septembra 2002, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 76/207/EHS o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami pokiaľ ide o prístup k zamestnaniu, odbornej príprave a postupu v zamestnaní a o pracovné podmienky (1), alebo v každom prípade tým, že ich neoznámilo Komisii, nesplnilo povinnosti, ktoré mu vyplývajú z článku 2 tejto smernice,

zaviazať Luxemburské veľkovojvodstvo na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Lehota na prebratie smernice 2002/73/ES uplynula 5. októbra 2005.


(1)  Ú. v. ES L 269, s. 15; Mim. vyd. 05/004, s. 255.


8.9.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 211/30


Žaloba podaná 20. júla 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Švédske kráľovstvo

(Vec C-341/07)

(2007/C 211/57)

Jazyk konania: švédčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: W. Wils a P. Dejmek, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaný: Švédske kráľovstvo

Návrhy žalobkyne

určiť, že Švédske kráľovstvo si tým, že neprijalo zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES z 29. apríla 2004 (1) o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva alebo v každom prípade tým, že o nich neinformovalo Komisiu, nesplnilo povinnosti, ktoré mu vyplývajú z tejto smernice,

zaviazať Švédske kráľovstvo na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Lehota na prebratie smernice uplynula 28. apríla 2006.


(1)  Ú. v. EÚ L 157, 2004, s. 45; Mim. vyd. 17/002, s. 32.


8.9.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 211/30


Žaloba podaná 24. júla 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Helénska republika

(Vec C-342/07)

(2007/C 211/58)

Jazyk konania: gréčtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: M. Patakia a B. Schima)

Žalovaná: Helénska republika

Návrhy žalobkyne

určiť, že Helénska republika si tým, že neprijala všetky zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2002/91/ES (1) zo 16. decembra 2002 o energetickej hospodárnosti budov, alebo v každom prípade tým, že ich neoznámila Komisii, nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z tejto smernice,

zaviazať Helénsku republiku na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Lehota na prebratie smernice 2002/91/ES do vnútroštátneho práva uplynula 4. januára 2006.


(1)  Ú. v. EÚ L 1, s. 65; Mim. vyd. 12/002, s. 168.


8.9.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 211/30


Žaloba podaná 25. júla 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Helénska republika

(Vec C-345/07)

(2007/C 211/59)

Jazyk konania: gréčtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: G. Zavvos a P. Dejmek)

Žalovaná: Helénska republika

Návrhy žalobkyne

určiť, že Helénska republika si tým, že neprijala všetky zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu so smernicou 2004/49/ES (1) Európskeho parlamentu a Rady z 29. apríla 2004 o bezpečnosti železníc spoločenstva a o zmene a doplnení smernice Rady 95/18/ES o udeľovaní licencií železničným podnikom a smernice 2001/14/ES o prideľovaní kapacity železničnej infraštruktúry, vyberaní poplatkov za používanie železničnej infraštruktúry a bezpečnostnej certifikácii (Smernica o bezpečnosti železníc), alebo v každom prípade tým, že o nich neinformovala Komisiu, nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z tejto smernice,

zaviazať Helénsku republiku na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Lehota na prebratie smernice 2004/49/ES do vnútroštátneho právneho poriadku uplynula 30. apríla 2006.


(1)  Ú. v. EÚ L 164, 30.4.2004, s. 44.


8.9.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 211/31


Žaloba podaná 25. júla 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Helénska republika

(Vec C-346/07)

(2007/C 211/60)

Jazyk konania: gréčtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: G. Zavvos a P. Dejmek)

Žalovaná: Helénska republika

Návrhy žalobkyne

určiť, že Helénska republika si tým, že neprijala v stanovenej lehote všetky zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2004/50/ES z 29. apríla 2004, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 96/48/ES o interoperabilite systému transeurópskych vysokorýchlostných železníc a smernica 2001/16/ES Európskeho parlamentu a Rady o interoperabilite systému transeurópskych konvenčných železníc (1), a v každom prípade tým, že o nich neinformovala Komisiu, porušila povinnosti, ktorej jej vyplývajú z tejto smernice,

zaviazať Helénsku republiku na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Lehota na prebratie smernice 2004/50/ES do vnútroštátneho právneho poriadku uplynula 30. apríla 2006.


(1)  Ú. v. EÚ L 164, s. 114; Mim. vyd. 13/034, s. 838.


Súd prvého stupňa

8.9.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 211/32


Rozsudok Súdu prvého stupňa z 18. júla 2007 – Ente per le Ville vesuviane/Komisia

(Vec T-189/02) (1)

(„Európsky fond pre regionálny rozvoj (EFRR) - Zastavenie finančnej pomoci Spoločenstva - Žaloba o neplatnosť - Prípustnosť - Aktívna legitimácia konečného príjemcu pomoci - Priama súvislosť - Právo na obhajobu - Porušenie článku 12 nariadenia (EHS) č. 4254/88 v znení zmien a doplnení - Nedostatočné dokazovanie“)

(2007/C 211/61)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobca: Ente per le Ville vesuviane (Neapol, Taliansko) (v zastúpení: E. Soprano a A. De Angelis, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: L. Flynn a H. Speyart, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Zrušenie rozhodnutia Komisie D(2002) 810111 z 13. marca 2002 o zastavení finančnej pomoci z Európskeho fondu pre regionálny rozvoj (EFRR) v rámci investovania do infraštruktúry v Kampánii (Taliansko) týkajúceho sa integrovaného systému zhodnotenia troch vezuvských víl na turistické účely (EFRR č. 86/05/04/054)

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Ente per le Ville vesuviane je povinný nahradiť všetky trovy konania.


(1)  Ú. v. ES C 191, 10.8.2002.


8.9.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 211/32


Rozsudok Súdu prvého stupňa z 19. júla 2007 – Bouychou/Komisia

(Vec T-344/04) (1)

(„Mimozmluvná zodpovednosť - Rozhodnutie nariaďujúce vrátenie štátnej pomoci, ktorú Francúzsko poskytlo spoločnosti Stardust Marine - Zrušenie rozhodnutia rozsudkom Súdneho dvora“)

(2007/C 211/62)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Denis Bouychou, správca konkurznej podstaty spoločnosti Stardust Marine (Paríž, Francúzsko) (v zastúpení: B. Vatier a M. Verger, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: G. Rozet a C. Giolito, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na náhradu škody údajne spôsobenej rozhodnutím Komisie 2005/513/ES z 8. septembra 1999 týkajúcim sa štátnej pomoci, ktorú Francúzsko poskytlo spoločnosti Stardust Marine, zastúpenej Denisom Bouychou, správcom konkurznej podstaty

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta ako nedôvodná.

2.

Žalobca je povinný nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 262, 23.10.2004.


8.9.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 211/33


Rozsudok Súdu prvého stupňa z 19. júla 2007 – FG Marine/Komisia

(Vec T-360/04) (1)

(„Mimozmluvná zodpovednosť - Rozhodnutie nariaďujúce vrátenie štátnej pomoci poskytnutej Francúzskom podniku Stardust Marine - Zrušenie rozhodnutia rozsudkom Súdneho dvora“)

(2007/C 211/63)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: FG Marine SA (Roissy Charles de Gaulle, Francúzsko) (v zastúpení: M.-A. Michel, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: G. Rozet a C. Giolito, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na náhradu škody údajne spôsobenej rozhodnutím Komisie 2000/513/ES z 8. septembra 1999 týkajúcim sa pomoci poskytnutej Francúzskom podniku Stardust Marine [neoficiálny preklad]

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta ako nedôvodná.

2.

Žalobkyňa je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 262, 23.10.2004.


8.9.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 211/33


Uznesenie predsedu Súdu prvého stupňa z 27. júna 2007 – V/Parlament

(Vec T-345/05 R II)

(„Konanie o nariadení predbežného opatrenia - Zbavenie imunity člena Európskeho parlamentu - Návrh na odklad výkonu - Naliehavosť“)

(2007/C 211/64)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: V (v zastúpení: J. Lofthouse, E. Hayes, barristers a M. Monan, solicitor)

Žalovaný: Európsky parlament (v zastúpení: H. Krück, D. Moore a M. Windisch, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na opätovné preskúmanie prvého návrhu žalobcu na nariadenie predbežného opatrenia, ktorý bol zamietnutý uznesením predsedu Súdu prvého stupňa zo 16. marca 2007, V/Parlament, T-345/05 R, neuverejneným v zbierke

Výrok uznesenia

1.

Návrh na nariadenie predbežného opatrenia sa zamieta.

2.

O trovách konania sa rozhodne v konaní vo veci samej.


8.9.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 211/33


Uznesenie Súdu prvého stupňa z 25. júna 2007 – Drax Power a i./Komisia

(Vec T-130/06) (1)

(„Žaloba o neplatnosť - Životné prostredie - Smernica 2003/87/ES - Systém obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov - Návrh zmeny národného alokačného plánu kvót - Zamietnutie Komisiou - Neprípustnosť“)

(2007/C 211/65)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobcovia: Drax Power Ltd (Selby, Spojené kráľovstvo), Great Yarmouth Power Ltd (Swindon, Spojené kráľovstvo), International Power plc (Londýn, Spojené kráľovstvo), Npower Cogen Ltd (Swindon), RWE Npower plc (Swindon), ScottishPower Generation Ltd (Glasgow, Spojené kráľovstvo) a Scottish and Southern Energy plc (Perth, Spojené kráľovstvo) (v zastúpení: I. Glick, QC, a M. Cook, barrister)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: U. Wölker a X. Lewis, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia Komisie K(2006) 426, konečné znenie, z 22. februára 2006 týkajúceho sa návrhu zmeny národného alokačného plánu emisných kvót skleníkových plynov, oznámeného Spojeným kráľovstvom v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES

Výrok uznesenia

1.

Žaloba sa zamieta ako neprípustná.

2.

Žalobcovia znášajú svoje vlastné trovy konania, ako aj trovy konania Komisie.


(1)  Ú. v. EÚ C 165, 15.7.2006.


8.9.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 211/34


Žaloba podaná 31. mája 2007 – KEK DIAYLOS/Komisia Európskych spoločenstiev

(Vec T-190/07)

(2007/C 211/66)

Jazyk konania: gréčtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: KEK DIAYLOS (Peristeri Attikis, Grécko) (v zastúpení: D. Chatzimichalis, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobkyne

zrušiť napadnuté rozhodnutie Komisie Európskych spoločenstiev č. 23/II/2006 a každé konanie a/alebo rozhodnutie Komisie Európskych spoločenstiev súvisiace s týmto rozhodnutím,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania žalobkyne a na náhradu odmeny splnomocneného zástupcu žalobkyne.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Podaná žaloba smeruje proti rozhodnutiu K(2006) 465, konečné znenie, z 23. februára 2006, ktorým sa žalobkyňa zaväzuje vrátiť zálohy vyplatené spoločnosti KEK XYNI (1) v rámci programu o informovaní európskeho občana PRINCE (Programme d'information du citoyen européen), vo výške 71 987 eur zvýšenej o úroky z dôvodu neoprávneného omeškania a nepredloženia podkladov preukazujúcich realizáciu programu. Žalobkyňa uvádza, že sporné rozhodnutie je neodôvodnené, chybné a zneužitím práva, rovnako aj odôvodnenie je nedostatočné a nepresné.

Žalobkyňa tvrdí, že na rozdiel od chybného a neodôvodneného zistenia Komisie si svoje povinnosti, ktoré jej vyplývajú z prijatých dohôd o poskytovaní záloh za účasť na spomínanom programe, splnila a príslušné orgány EÚ včas informovala, keď zaznamenala omeškania spôsobené objektívnymi ťažkosťami.

Žalobkyňa okrem toho uvádza, že KEK XYNI nikdy nepožiadala dodatočne k dohodnutým zálohám vo výške 71 981 eur o vyplatenie zvyšnej sumy príspevku, vychádza však z presvedčenia, že práce a náklady vykonané v súvislosti s vyššie uvedeným programom túto výšku prekročili.

Na základe vyššie uvedeného sa žalobkyňa domáha, aby sa napadnuté rozhodnutie zrušilo. Toto rozhodnutie bolo vydané, pretože pracovníci spoločnosti nesprávne informovali orgány EÚ, ktoré vykonávali kontrolu na mieste. V dôsledku výmeny osôb, ktoré na programe pracovali, noví spolupracovníci zo začiatku neboli tak úplne informovaní, aby mohli zhromažďovať požadované informácie a okamžite poskytnúť úplné správy.


(1)  Zmenou stanov z 12. apríla 2006 sa spoločnosť KEK XYNI premenovala na KEK DIAYLOS.


8.9.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 211/34


Žaloba podaná 26. júna 2007 – Las Palmeras/Rada a Komisia

(Vec T-217/07)

(2007/C 211/67)

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Las Palmeras S. Coop. And. (Sevilla, Španielsko) (v zastúpení: L. Ortiz Blanco, abogado)

Žalované: Rada Európskej únie a Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobkyne

vyhlásiť rozsudok, v ktorom bude vyhovené predmetnej žalobe o náhradu škody v zmysle článku 288 ES a určený nárok žalobkyne na finančnú náhradu v celkovej výške 288 238 EUR (dvestoosemdesiatosemtisíc dvestotridsaťosem eur), za ktorú solidárne zodpovedajú Rada a Komisia,

zaviazať žalované na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobkyňa, španielsky podnik odzrňujúci bavlnu pred spracovaním, sa v tomto konaní usiluje dosiahnuť náhradu škody, ktorú údajne utrpela v hospodárskom roku 2006/2007 v dôsledku uplatnenia kapitoly 10a hlavy IV nariadenia (ES) č. 1782/2003 (1), ktorá bola zavedená článkom 1 bodom 20 nariadenia (ES) č. 864/2004 (2). V kapitole 10a hlavy IV nariadenia (ES) č. 1782/2003 sa stanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky a zavádzajú sa niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov.

Je treba pripomenúť, že rozsudok Súdneho dvora zo 7. septembra 2006, C-310/04, Španielsko/Rada, zrušil predmetné sporné ustanovenia z dôvodu porušenia zásady proporcionality. Tento rozsudok však odložil účinky uvedeného zrušenia až do prijatia nového nariadenia, a preto sa predmetné ustanovenia naďalej uplatňovali počas hospodárskeho roka 2006/2007.

Žaloba, ktorá sa opiera o dve štúdie vypracované ekonomickou konzultačnou firmou, sa zaoberá škodou, ktorú utrpelo dané odvetvie v dôsledku uplatňovania zrušených ustanovení počas predmetného obdobia, keď došlo k významnému zníženiu v objeme produkcie bavlny pred spracovaním, a následne aj odzrnenej bavlny spracovanej týmto odvetvím. Konkrétne systém pomoci zavedený predmetnými ustanoveniami mal za následok, že významná časť pomoci (približne 65 %) nie je viazaná na pestovanie bavlny, takže poľnohospodár túto pomoc naďalej poberá aj napriek tomu, že na svojich poliach pestuje alternatívne plodiny. Týmto spôsobom očakávaný výnos jedného hektára plochy určenej na pestovanie bavlny je nižší, ako keby táto plocha bola venovaná alternatívnym plodinám. Táto situácia mala za následok zníženie prevádzkových príjmov odvetvia, ktoré sa zaoberá odzrňovaním bavlny.

Žalobkyňa sa nazdáva, že v tomto prípade sú splnené požiadavky na vznik mimozmluvnej zodpovednosti Spoločenstva, ktoré stanovuje judikatúra.


(1)  Nariadenie Rady (ES) č. 1782/2003 z 29. septembra 2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (EHS) č. 2019/93, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/71 a (ES) č. 2529/2001 (Ú. v. EÚ L 270, s. 1; Mim. vyd. 03/040, s. 269).

(2)  Nariadenie Rady (ES) č. 864/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1782/2003 ustanovujúce spoločné pravidlá pre schémy priamej podpory v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky a určité podporné schémy pre poľnohospodárov a ktorým sa spomínané nariadenie upravuje z dôvodu pristúpenia Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska do Európskej únie (Ú. v. EÚ L 161, s. 48; Mim. vyd. 03/45, s. 136).


8.9.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 211/35


Žaloba podaná 26. júna 2007 – Agroquivir/Rada a Komisia

(Vec T-218/07)

(2007/C 211/68)

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Agroquivir, S. Coop. And. de Segundo Grado (Sevilla, Španielsko) (v zastúpení: L. Ortiz Blanco, abogado)

Žalované: Rada Európskej únie a Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobkyne

vyhlásiť rozsudok, v ktorom bude vyhovené predmetnej žalobe o náhradu škody v zmysle článku 288 ES a určený nárok žalobkyne na finančnú náhradu v celkovej výške 288 238 EUR (dvestoosemdesiatosemtisíc dvestotridsaťosem eur), za ktorú solidárne zodpovedajú Rada a Komisia,

zaviazať žalované na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Dôvody a hlavné tvrdenia sú rovnaké ako vo veci T-217/07, Las Palmeras/Rada a Komisia.


8.9.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 211/36


Žaloba podaná 25. júna 2007 – DSV Road/Komisia

(Vec T-219/07)

(2007/C 211/69)

Jazyk konania: holandčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: DSV Road N.V. (v zastúpení: A. Poelmans, A. Calewaert a R. de Wit, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobkyne

zrušiť rozhodnutie Komisie Európskych spoločenstiev K(2007) 1776 z 24. apríla 2007 týkajúce sa žiadosti Belgického kráľovstva vedenej pod číslom spisu REC 05/02, ktoré stanovilo, že dovozné clo vo výške 168 004,65 eur, ktoré je predmetom žiadosti Belgického kráľovstva z 12. augusta 2002, musí byť dodatočne zaplatené a nie je možné ho odpustiť,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobkyňa doviezla z Thajska diskety, pre ktoré platil zvýhodnený režim v rámci systému všeobecných preferenčných sadzieb s podmienkou, že sa na dovoz diskiet bude vzťahovať osvedčenie o pôvode vydané príslušnými thajskými orgánmi na formulári A podľa článku 80 nariadenia (EHS) č. 2454/93 (1).

Pri každom colnom vyhlásení žalobkyňa predložila formulár A vydaný thajskými orgánmi, na základe ktorého belgické orgány poskytli zvýhodnené sadzobné zaobchádzanie.

Niektoré osvedčenia vydané thajskými orgánmi však boli vyhlásené za neplatné, v dôsledku čoho sa na dotknutý tovar nevzťahovalo zvýhodnené sadzobné zaobchádzanie pri dovoze do EÚ.

V napadnutom rozhodnutí Komisia stanovila, že je potrebné dodatočne vybrať colný dlh, ktorý takto vznikol.

Po prvé žalobkyňa uvádza, že Komisia mala stanoviť, že colný dlh netreba dodatočne vybrať v súlade s článkom 220 ods. 2 písm. b) nariadenia (EHS) č. 2913/92 (2). Žalobkyňa uvádza, že vystavenie osvedčenia na formulári A je treba odôvodniť omylom thajských orgánov a nie je preukázané, že vývozcovia uviedli nesprávne skutočnosti. Okrem toho žalobkyňa uvádza, že došlo k nesprávnemu posúdeniu, pretože thajské orgány vedeli alebo mali vedieť, že na tento tovar sa nevzťahuje zvýhodnené sadzobné zaobchádzanie.

Po druhé Komisia mala odpustiť clo na základe článku 239 nariadenia (EHS) č. 2913/92 s ohľadom na výnimočné okolnosti.


(1)  Nariadenie Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva (Ú. v. ES L 253, s. 1; Mim. vyd. 02/006, s. 3).

(2)  Nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva (Ú. v. ES L 302, s. 1; Mim. vyd. 02/004, s. 307).


8.9.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 211/36


Žaloba podaná 29. júna 2007 – Thomson Sales Europe/Komisia

(Vec T-225/07)

(2007/C 211/70)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Thomson Sales Europe (Boulogne-Billancourt, Francúzsko) (v zastúpení: F. Goguel a F. Foucault, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobkyne

pred rozhodnutím vo veci samej nariadiť, aby boli stranám poskytnuté všetky podklady, dokumenty, zápisnice, korešpondencia, prípravné práce atď., ktorých výsledkom sú dve nariadenia č. 2376/94 a č. 710/95,

zrušiť rozhodnutie Komisie REM č. 03/05 zo 7. mája 2007.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Na základe tejto žaloby sa žalobkyňa domáha zrušenia rozhodnutia Komisie zo 7. mája 2007 č. REM 03/05, ktorým bolo konštatované, že odpustenie dovozného cla nie je v prípade žalobkyne odôvodnené. Toto rozhodnutie bolo vydané na základe žiadosti predloženej Komisii francúzskymi vnútroštátnymi orgánmi, ktoré žiadali, aby žalobkyňa zaplatila antidumpingové clo na dovoz farebných televíznych prijímačov vyrobených jej pobočkou v Thajsku, ktorého odpustenie žalobkyňa požadovala na základe článku 239 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva (1).

Žalobkyňa sa domnieva, že sa na ňu vzťahuje odpustenie na základe článku 239 nariadenia (EHS) č. 2913/92, pretože, podľa jej názoru, spĺňa obe podmienky stanovené týmto predpisom.

Pokiaľ ide o prvú podmienku (existencia osobitnej situácie), uvádza, že v jej prípade existovala osobitná situácia, ktorá vyplývala jednak zo správania Komisie, ktorá zmenila svoj prístup týkajúci sa výkladu zákonných ustanovení v oblasti pôvodu tovarov bez toho, aby na to subjekty príslušným spôsobom upozornila, a jednak zo správania vnútroštátnych správnych orgánov, ktoré sa prístupom Komisie riadili.

Pokiaľ ide o druhú podmienku uvedenú v článku 239 nariadenia (EHS) č. 2913/92 (vylúčenie podvodného konania alebo nedbanlivosti), žalobkyňa sa domnieva, že nie je možné pripisovať jej nedbanlivosť, pretože bola presvedčená o dôvodnosti pôvodného postoja útvarov Komisie, ktoré sa podľa názoru žalobkyne rozhodli v jej prípade striktne neuplatňovať pravidlá pôvodu, ale na všetky prístroje vyrobené a vyvezené jej pobočkou v Thajsku uplatňovať preferenčné antidumpingové clo.


(1)  Ú. v. ES L 253, s. 1; Mim. vyd. 02/004, s. 307.


8.9.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 211/37


Žaloba podaná 20. júna 2007 – Prana Haus/ÚHVT (PRANAHAUS)

(Vec T-226/07)

(2007/C 211/71)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Prana Haus GmbH (Freiburg, Nemecko) (v zastúpení: N. Hebeis, advokát)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Návrhy žalobkyne

zrušiť rozhodnutie prvého odvolacieho senátu z 18. apríla 2007 vo veci R 1611/2006-1,

Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu uložiť povinnosť zapísať prihlášku ochrannej známky č. 4 839 916 „PRANAHAUS“ do registra ochranných známok Spoločenstva, a

zaviazať Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Prihlasovaná ochranná známka: slovná ochranná známka „PRANAHAUS“ pre výrobky a služby tried 9, 16 a 35 (prihláška č. 4 839 916).

Rozhodnutie prieskumového pracovníka: zamietnutie prihlášky.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: zamietnutie odvolania.

Dôvody žaloby: porušenie článku 7 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia (ES) č. 40/94 (1) z dôvodu, že neexistuje absolútny dôvod zamietnutia prihlášky ochrannej známky.


(1)  Nariadenie Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva (Ú. v. ES L 11, 1994, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 146).


8.9.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 211/37


Žaloba podaná 28. júna 2007 – Španielsko/Komisia

(Vec T-227/07)

(2007/C 211/72)

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Žalobca: Španielske kráľovstvo (v zastúpení: M. Muñoz Pérez)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie Komisie 2007/243/ES z 18. apríla 2007, ktorým sa z financovania Spoločenstva vylučujú niektoré výdavky uskutočnené členskými štátmi v rámci Záručnej sekcie Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF), v rozsahu, v akom sa ho týka predmetná žaloba,

zaviazať Komisiu na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Španielske kráľovstvo napáda predmetné rozhodnutie, pokiaľ ide o finančné opravy platieb uskutočnených v rámci pomoci pre spracovanie rajčín vo finančných rokoch 2003 a 2004 vo výške 4 090 316,46 eur

Žalobca na podporu svojich návrhov uvádza:

porušenie článkov 2 a 3 nariadenia 729/70 (1) a článku 2 nariadenia 1258/1999 (2), keďže nedošlo k nezrovnalostiam, ktoré uvádza Komisia, najmä pokiaľ ide o kontroly na mieste odovzdávania surovín, a ktoré mali spočívať v neexistencii nočných kontrol zo strany inšpektorov autonómnej oblasti Extremadura, v nedostatkoch pri úschove potvrdení o vážení a v hromadnom podpisovaní potvrdení o odovzdaní,

subsidiárne porušenie zásady proporcionality, keďže Komisia sa rozhodla uplatniť finančnú opravu na celkové množstvo odovzdaných rajčín, pričom základná nezrovnalosť, na ktorej sa zakladá finančná oprava, sa týka iba tých množstiev rajčín, ktoré boli odovzdané v nočných hodinách, a preto existuje možnosť obmedziť finančnú opravu iba na tieto množstvá.


(1)  Nariadenie Rady (EHS) č. 729/70 z 21. apríla 1970 o financovaní Spoločnej poľnohospodárskej politiky [neoficiálny preklad] (Ú. v. ES L 94, 28.4.1970, s. 13).

(2)  Nariadenie Rady (ES) č. 1258/1999 zo 17. mája 1999 o financovaní Spoločnej poľnohospodárskej politiky (Ú. v. ES L 160, s. 103; Mim. vyd. 03/025, s. 414).


8.9.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 211/38


Žaloba podaná 29. júna 2007 – Malheiro/Komisia

(Vec T-228/07)

(2007/C 211/73)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Ana Malheiro (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: C. Ebrecht, právnik)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobkyne

zrušiť rozhodnutie, ktoré prijala Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre personál a administratívu, 30. apríla 2007, ktorým sa zamieta žiadosť č. R/6/07 zapísaná 8. januára 2007, smerujúca k zrušeniu rozhodnutia GR ADMIN Európskej komisie, ktorým sa rozhodlo, že sa jej neudelia iné príspevky ako znížené diéty vo výške 28,78 eur,

nariadiť, aby žalovaná zaplatila žalobkyni za obdobie od 16. novembra 2006 do 31. októbra 2008 úplné diéty vo výške 115,09 eur stanovené v rozhodnutí Európskej komisie z 1. júna 2006, v ktorom sa definujú pravidlá týkajúce sa vysielania národných expertov do Komisie [K(2006) 2033], znížené o výšku diét, ktoré už boli žalobkyni vyplatené, a zvýšené o dodatočný mesačný príspevok vo výške 542,55 eur,

zaviazať Komisiu na náhradu výdavkov na sťahovanie, ktoré vznikli žalobkyni,

zaviazať Komisiu na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobkyňa pracuje ako vyslaný národný expert pre Komisiu a požaduje, aby jej boli vyplatené i) úplné diéty, a to namiesto znížených diét, ktoré jej vyplatila Komisia, a ii) mesačný príspevok namiesto výdavkov na sťahovanie.

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa v prvom rade tvrdí, že Komisia sa dopustila nesprávneho posúdenia, keďže sa domnievala, že žalobkyňa má bydlisko v Bruseli, pretože tu má bydlisko jej manžel. Žalobkyňa tvrdí, že jej pobyt v Bruseli je výlučne dočasnej povahy a že tak ako všetci ostatní vyslaní národní experti čelila tým istým ťažkostiam a nepríjemnostiam vyplývajúcim z toho, že jej pridelenie je dočasnej povahy.

Žalobkyňa okrem toho tvrdí, že Komisia porušila zásadu rovnosti zaobchádzania, ako aj článok 20 Charty základných práv Únie, keďže v článku 20 ods. 3 písm. b) rozhodnutia Komisie, v ktorom sa definujú pravidlá týkajúce sa vysielania národných expertov do Komisie, je diskriminačným vo vzťahu ku zosobášeným národným expertom v porovnaní s národnými expertmi, ktorí nie sú zosobášení a žijú ako druh a družka.

Žalobkyňa okrem toho uvádza, že táto diskriminácia, ako aj vyššie príspevky pre nezosobášených vyslaných národných expertov mužského pohlavia (či už žijúcich alebo nežijúcich vo vzťahu ako druh a družka) v porovnaní s príspevkami, ktoré boli priznané žalobkyni, má za následok porušenie článku 141 ES a zásady rovnosti platov medzi mužmi a ženami, ako aj smernice 2000/78/ES (1) a zásady proporcionality.


(1)  Smernica Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní (Ú. v. ES L 303, s. 16; Mim. vyd. 05/004, s. 79).


8.9.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 211/39


Odvolanie podané 5. júla 2007: Maddalena Lebedef-Caponi proti rozsudku Súdu pre verejnú službu z 25. apríla 2007 vo veci F-71/06, Lebedef-Caponi/Komisia

(Vec T-233/07 P)

(2007/C 211/74)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Odvolateľka: Maddalena Lebedef-Caponi (Senningerberg, Luxemburské veľkovojvodstvo) (v zastúpení: F. Frabetti, advokát)

Ďalší účastník konania: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy odvolateľky

zrušiť rozsudok Súdu pre verejnú službu z 25. apríla 2007 vo veci F-71/06,

vyhovieť návrhom odvolateľky predloženým v prvostupňovom konaní a vyhlásiť žalobu vo veci F-71/06 za prípustnú a dôvodnú,

subsidiárne, vrátiť vec na posúdenie Súdom pre verejnú službu,

rozhodnúť o výdavkoch, trovách a odmenách a zaviazať Komisiu na ich náhradu.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Odvolateľka vo svojom odvolaní navrhuje zrušiť rozsudok Súdu pre verejnú službu, ktorým sa zamieta žaloba, ktorou sa domáhala zrušenia jej hodnotenia služobného postupu za obdobie od 1. januára do 31. decembra 2004.

Na podporu svojho odvolania odvolateľka uvádza, že Súd pre verejnú službu sa dopustil nesprávneho výkladu a posúdenia skutkových okolností, na základe ktorého rozhodol o dôvodnosti kritických hodnotení týkajúcich sa odvolateľky uvedených v spornom hodnotení služobného postupu.


8.9.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 211/39


Žaloba podaná 3. júla 2007 – Koninklijke Grolsch NV/Komisia Európskych spoločenstiev

(Vec T-234/07)

(2007/C 211/75)

Jazyk konania: holandčina

Účastníci konania

Žalobca: Koninklijke Grolsch NV (v zastúpení: M. B. W. Biesheuvel a J. K. de Pree, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobcu

zrušiť v celom rozsahu alebo čiastočne rozhodnutie určené Grolschu a v každom prípade v rozsahu, v akom je určené Grolschu,

zrušiť alebo subsidiárne znížiť pokutu uloženú Grolschu,

zaviazať Komisiu na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobca napáda rozhodnutie Komisie z 18. apríla 2007 týkajúce sa konania o uplatnení článku 81 Zmluvy ES (COMP/B-2/37.766 – Holandský trh s pivom), ktorým bola žalobcovi uložená pokuta.

Na podporu svojej žaloby žalobca uvádza tri procesné žalobné dôvody. Po prvé uvádza, že neobvykle dlhá doba konania porušila primeranosť lehoty. Po druhé boli porušené práva na obranu v tom, že žalobcovi neboli poskytnuté vyjadrenia ostatných účastníkov konania k oznámeniu o výhradách. Po tretie boli porušené zásady správneho úradného postupu, ako sú zásada starostlivosti pri vydávaní aktov a prezumpcia neviny, v tom, že Komisia bola zaujatá počas vyšetrovania, nevzala do úvahy oslobodzujúce dôkazy a vykonala neúplné alebo povrchné preskúmanie.

Žalobca pokračuje uvedením šiestich žalobných dôvodov vo veci samej týkajúcich sa zistení Komisie. Podľa žalobcu Komisia porušila článok 81 ES, povinnosť odôvodnenia a zásadu správneho úradného postupu v zisteniach, ktoré vykonala po prvé v údajnom predmete stretnutí, po druhé v údajnom občasnom pridelení klientov v odvetví hotelov, reštaurácií a kaviarní a osobnej spotreby, po tretie v údajnom zosúladení iných obchodných podmienok, po štvrté v údajnej dohode a/alebo v údajnom zosúladenom postupe v určení cien a ich zvyšovaní tak v odvetví hotelov, reštaurácií a kaviarní, ako aj v osobnej spotrebe, vrátane piva predaného pod známkou predajcu, po piate v údajnej dĺžke porušenia a po šieste v tvrdenej priamej účasti žalobcu na údajnom porušení.

Nakoniec žalobca uvádza dva dôvody týkajúce sa výšky uloženej pokuty. Podľa žalobcu Komisia porušila článok 23 ods. 2 nariadenia č. 1/2003 (1) tým, že použila teoretický obrat vrátane spotrebných daní na uplatnenie maximálnej právne prípustnej sadzby 10 % obratu. Žalobca rovnako namieta mimoriadnu povahu uloženej pokuty, pri ktorej Komisia neprihliadla na dĺžku konania a jeho rozdielnosť od paralelnej veci týkajúcej sa belgického piva (2).


(1)  Nariadenie Rady (ES) č. 1/2003 zo 16. decembra 2002 o vykonávaní pravidiel hospodárskej súťaže stanovených v článkoch 81 a 82 Zmluvy (Ú. v. ES L 1, s. 1; Mim. vyd. 08/002, s. 205).

(2)  Rozhodnutie Komisie z 5 decembra 2001 týkajúce sa konania o uplatnení článku 81 Zmluvy ES (vec IV/37.614/F3 PO/Interbrew a Alken-Maes) (Ú. v. ES L 200, 2003, s. 1).


8.9.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 211/40


Žaloba podaná 4. júla 2007 – Bavaria/Komisia

(Vec T-235/07)

(2007/C 211/76)

Jazyk konania: holandčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Bavaria NV (v zastúpení: O. W. Brouwer, D. Mes a A. C. E. Stoffer, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobkyne

čiastočne alebo úplne zrušiť rozhodnutie Komisie z 18. apríla 2007 týkajúce sa konania podľa článku 81 ES [vec COMP/B-2/37.766 – Holandský trh s pivom – K(2007) 1697, konečné znenie] v rozsahu, v akom sa týka spoločnosti Bavaria NV,

subsidiárne, znížiť pokutu uloženú spoločnosti Bavaria NV,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobkyňa napáda rozhodnutie Komisie z 18. apríla 2007 týkajúce sa konania podľa článku 81 ES (vec COMP/B-2/37.766 – Holandský trh s pivom), ktorým jej bola uložená pokuta.

Po prvé žalobkyňa na podporu svojej žaloby uvádza porušenie zásady správneho úradného postupu, keďže Komisia nepreviedla kompletné, podrobné a nezávislé šetrenie.

Po druhé žalobkyňa uvádza, že Komisia porušila článok 81 ES tým, že sa dopustila zjavného nesprávneho posúdenia, nesprávneho právneho posúdenia pri stanovení protiprávneho konania, porušenia zásady prezumpcie neviny, zásady zákonnosti a nedodržala povinnosť odôvodnenia stanovenú v článku 253 ES.

Po tretie Komisia nesprávne určila dĺžku trvania porušovania.

Po štvrté žalobkyňa uvádza, že Komisia pri stanovení výšky pokuty porušila článok 23 nariadenia č. 1/2003 (1) a usmernenia k metóde stanovovania pokút (2) založené na tomto nariadení, pričom zároveň nedodržala zásadu rovnosti a proporcionality.

Po piate žalobkyňa uvádza, že Komisia zjavne prekročila primeranú dĺžku trvania šetrenia, ktoré bolo vedené počas siedmich rokov.

Po šieste žalobkyňa uvádza porušenie podstatných formálnych náležitostí, zásady správneho úradného postupu a práva na obhajobu tým, že žalobkyni nebolo umožnené nahliadnuť do odpovedí ostatných pivovarov na výhrady a do častí spisu Komisie, ktoré mali zásadný význam pre obhajobu žalobkyne.


(1)  Nariadenie Rady (ES) č. 1/2003 zo 16. decembra 2002 o vykonávaní pravidiel hospodárskej súťaže stanovených v článkoch 81 a 82 Zmluvy (Ú. v. ES L 1, 2003, s. 1; Mim. vyd. 08/002, s. 205).

(2)  Oznámenie Komisie s názvom „Usmernenia k metóde stanovovania pokút uložených podľa článku 15 ods. 2 nariadenia č. 17 a článku 65 ods. 5 Zmluvy o ESUO“ (Ú. v. ES C 9, 1998, s. 3; Mim. vyd. 08/001, s. 171).


8.9.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 211/41


Žaloba podaná 4. júla 2007 – Spolková republika Nemecko/Komisia

(Vec T-236/07)

(2007/C 211/77)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Spolková republika Nemecko (v zastúpení: M. Lumma a J. Müller, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobkyne

zrušiť rozhodnutie Komisie K(2007) 1901 z 27. apríla 2007 o vyrovnaní účtov platobných agentúr členských štátov, ktoré sa týkajú výdavkov financovaných Záručnou sekciou Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF) za rozpočtový rok 2006 v rozsahu, v akom sa žalobkyni pripisuje na ťarchu suma vo výške 1 750 616,27 eur,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobkyňa podala žalobu proti rozhodnutiu Komisie K(2007) 1901, konečné znenie, z 27. apríla 2007 o vyrovnaní účtov platobných agentúr členských štátov, ktoré sa týkajú výdavkov financovaných Záručnou sekciou Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF) za rozpočtový rok 2006, a požaduje jeho zrušenie v rozsahu, v akom sa žalobkyni pripisujú na ťarchu určité nevymáhané vývozné náhrady vo výške 50 %.

Na odôvodnenie svojej žaloby žalobkyňa najprv uvádza, že žalovaná nesprávne uplatnila paušálnu úpravu 50 % zaťaženia podľa článku 32 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1290/2005 (1). Podľa názoru žalobkyne sa tento predpis nedá uplatniť, ak ide o prípady, ktoré boli oznámené na základe článku 5 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 595/91 (2).

Po druhé žalobkyňa uvádza, že žalovaná v niektorých sporných prípadoch porušila zásadu správneho úradného postupu, keďže sa sama neriadila spôsobom, ktorý vyplýva z jednostranného protokolu zo 4. mája 1995.


(1)  Nariadenie Rady (ES) č. 1290/2005 z 21. júna 2005 o financovaní Spoločnej poľnohospodárskej politiky (Ú. v. EÚ L 209, s. 1).

(2)  Nariadenie Rady (EHS) č. 595/91 zo 4. marca 1991 o nezrovnalostiach a vymáhaní čiastok neoprávnene vyplatených v súvislosti s financovaním Spoločnej poľnohospodárskej politiky a organizácie informačného systému v tejto oblasti, ktorým sa ruší nariadenie (EHS) č. 283/72 (Ú. v. ES L 67, s. 11; Mim. vyd. 03/011, s. 171).


8.9.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 211/41


Žaloba podaná 27. júna 2007 – CityLine Hungary Kft./Komisia Európskych spoločenstiev

(Vec T-237/07)

(2007/C 211/78)

Jazyk konania: maďarčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: CityLine Hungary Kft. (Vecsés, Maďarsko) (v zastúpení: Á. Menyhei, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobkyne

určiť, že článok 2c ods. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 375/2007 z 30. marca 2007 uverejneného v Úradnom vestníku Európskej únie dňa 4. apríla 2007 je neplatný,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobkyňa napáda platnosť článku 2c ods. 1 nariadenia (ES) č. 1702/2003 zavedeného nariadením (ES) č. 375/2007 (1). Tento článok sa zaoberá zachovaním prevádzky určitých lietadiel registrovaných v členských štátoch.

Žalobkyňa, ktorá sa zaoberá leteckou prepravou rôzneho tovaru, tvrdí, že napadnuté ustanovenia nariadenia (ES) č. 375/2002 sa jej priamo a individuálne dotýkajú.

Ako odôvodnenie žalobkyňa uvádza, že článok 2c nariadenia (ES) č. 375/2007 porušuje všeobecnú zásadu právnej istoty. Napadnuté nariadenie podriaďuje prevádzku lietadla minulej udalosti, inak povedané požaduje, aby bola registrácia vykonaná pred pristúpením dotknutého členského štátu k Európskej únii, čo je okolnosť, ktorú zúčastnené osoby v prejednávanej veci očividne nemohli predvídať.

Žalobkyňa ďalej tvrdí, že napadnutý článok nariadenia (ES) č. 375/2007 porušuje zásadu proporcionality zakotvenú v článku 5 ES. Žalobkyňa v tejto súvislosti tvrdí, že napadnuté ustanovenie predstavuje neprimerané obmedzenie pre osoby, ktorých lietadlá boli do registra členského štátu zapísané po pristúpení. Článok je irelevantný vo vzťahu k letovej bezpečnosti, a obsahuje nepotrebné pravidlá a podmienky, a prekračuje teda rámec toho, čo je nevyhnutné na dosiahnutie cieľov obsiahnutých v Zmluve ES.


(1)  Nariadenie Komisie (ES) č. 375/2007 z 30. marca 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1702/2003 stanovujúce vykonávacie pravidlá osvedčovania letovej spôsobilosti a environmentálneho osvedčovania lietadiel a prislúchajúcich výrobkov, častí a zariadení, ako aj osvedčovania projekčných a výrobných organizácií (Ú. v. EÚ L 94, s. 3).


8.9.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 211/42


Žaloba podaná 11. júla 2007 – Ristic a i./Komisia

(Vec T-238/07)

(2007/C 211/79)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobcovia: Ristic AG (Burgthann, Nemecko), Piratic Meeresfrüchte Import GmbH (Burgthann, Nemecko), Prime Catch Seafood GmbH (Burgthann, Nemecko) a Rainbow Export Processing SA (San José, Kostarika) (v zastúpení: H. Schmidt, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobcov

zrušiť rozhodnutie Komisie 2007/362/ES zo 16. mája 2007 podľa článku 231 ods. 1 ES v rozsahu, v akom zmenilo rozhodnutie 2004/432/ES v tom zmysle, že Kostarika už nie je v prílohe rozhodnutia uvedená v prvom stĺpci pod jej kódom ISO 2, v druhom stĺpci už nie je uvedené jej meno a v ôsmom stĺpci už nie je uvedený znak „X“ na označenie toho, že podľa rozhodnutia 2004/432/ES sa môžu z Kostariky do Európskej únie dovážať zvieratá pochádzajúce z akvakultúry a produkty živočíšneho pôvodu pochádzajúce z akvakultúry,

určiť, že Európske spoločenstvo je povinné nahradiť škodu, ktorá žalobcom vznikla v dôsledku rozhodnutia Komisie,

zaviazať Komisiu na náhradu trov konania v súlade s článkom 87 ods. 2 Rokovacieho poriadku Súdu prvého stupňa.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobcovia napádajú rozhodnutie Komisie 2007/362/ES (1), pretože týmto rozhodnutím by bola Kostarika vyčiarknutá zo zoznamu tretích krajín, ktorých plány sledovania rezíduí boli vo vzťahu k zvieratám pochádzajúcim z akvakultúry a produktom živočíšneho pôvodu pochádzajúcim z akvakultúry schválené.

Žalobcovia sú podnikmi zaoberajúcimi sa predovšetkým spracovaním a predajom kreviet pochádzajúcich z akvakultúry v Kostarike a Ekvádore. Tvrdia, že napadnuté rozhodnutie sa ich priamo a aj osobne dotýka v zmysle článku 230 ods. 4 ES.

V odôvodnení svojej žaloby žalobcovia predovšetkým uvádzajú, že napadnuté rozhodnutie je nezákonné z dôvodu porušenia zásady proporcionality. Okrem toho namietajú porušenie práva byť vypočutý, ako aj zneužitie právomoci zo strany žalovanej.


(1)  2007/362/ES: Rozhodnutie Komisie zo 16. mája 2007, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2004/432/ES o schvaľovaní plánov sledovania rezíduí, ktoré tretie krajiny predkladajú v súlade so smernicou Rady 96/23/ES [oznámené pod číslom K(2007) 2088] (Ú. v. EÚ L 138, s. 18).


8.9.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 211/42


Žaloba podaná 9. júla 2007 – Pathé Distribution/EACEA

(Vec T-239/07)

(2007/C 211/80)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Pathé Distribution SAS (Paríž, Francúzsko) (v zastúpení: P. Deprez, advokát)

Žalovaná: Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru (EACEA)

Návrhy žalobkyne

rozhodnúť, že zmluva č. 2006-09120304D1021001FD1507 nebola Výkonnou agentúrou pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru platne vypovedaná a je stále účinná,

zaviazať Výkonnú agentúru pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru zaplatiť žalobkyni čiastku 9 737 eur, ktorá jej podľa zmluvy náleží.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Touto žalobou založenou na arbitrážnej doložke žiada žalobkyňa, aby bola žalovaná zaviazaná na zaplatenie čiastky vo výške dlžného zostatku, ktorý vznikol v súvislosti s plnením zmluvy č. 2006-09120304D1021001FD1507 týkajúcej sa finančnej podpory Spoločenstva na projekt videografickej distribúcie filmu, ktorá bola uzatvorená v rámci programu „MEDIA Plus“ prijatého rozhodnutím Rady 2000/821/ES (1).

Zmluva bola podpísaná účastníčkami konania 27. júna 2006 a podľa jej ustanovení poskytla žalovaná žalobkyni preddavok. Dňa 8. mája 2007 zaslala žalovaná žalobkyni list obsahujúci výpoveď tejto zmluvy z dôvodu, že celkové reálne náklady projektu boli nižšie ako predbežný rozpočet projektu a že súčasne s predložením finančnej správy o projekte nebolo poskytnuté žiadne písomné vysvetlenie, a požiadala o vrátenie poskytnutého preddavku. Žalobkyňa sa naopak domnieva, že podľa ustanovení zmluvy je podiel žalovanej na reálnych nákladoch videografickej distribúcie 50 %, a požaduje preto, aby jej bol vyplatený dlžný zostatok nad rámec poskytnutého preddavku.

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza, že vzhľadom na to, že žalovaná nedodržala ustanovenia zmluvy upravujúce spôsoby ukončenia zmluvy a predovšetkým neposkytla žalobkyni lehotu na predloženie pripomienok týkajúcich sa stavu plnenia zmluvy, je výpoveď zmluvy žalovanou nezákonná a nedôvodná. Podľa žalobkyne by mal Súd prvého stupňa rozhodnúť, že zmluva je stále účinná.

Okrem toho spochybňuje dôvod výpovede zmluvy uvedený žalovanou, čiže neplnenie zmluvných povinností.


(1)  Rozhodnutie Rady 2000/821/ES z 20. decembra 2000 týkajúce sa vykonania programu na podporu rozvoja, distribúcie a propagácie európskych audiovizuálnych diel (MEDIA Plus – rozvoj, distribúcia a propagácia) (2001-2005) (Ú. v. ES L 336, s. 82; Mim. vyd. 13/26, s. 88).


8.9.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 211/43


Žaloba podaná 4. júla 2007 – Heineken Nederland a Heineken/Komisia

(Vec T-240/07)

(2007/C 211/81)

Jazyk konania: holandčina

Účastníci konania

Žalobkyne: Heineken Nederland BV a Heineken NV (v zastúpení: T. Ottervanger a M. A. de Jong, advocaats)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobkýň

zrušiť rozhodnutie namierené voči nim v celom rozsahu alebo čiastočne,

zrušiť alebo znížiť peňažnú pokutu, ktorá im bola uložená,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobkyne napadajú rozhodnutie Komisie z 18. apríla 2007 v konaní podľa článku 81 Zmluvy (vec COMP/B-2/37.766 – holandský trh s pivom), ktorým im bola uložená peňažná pokuta.

Na odôvodnenie žalobkyne uvádzajú najprv množstvo procesných chýb. Po prvé porušila Komisia pri preskúmaní zásadu riadnej správy a článok 27 nariadenia Rady č. 1/2003, keďže neposkytla prístup k stanoviskám iných podnikov. Po druhé nevykonala Komisia starostlivý a nestranný prieskum. Po tretie došlo z dôvodu vystupovania komisára pre hospodársku súťaž k porušeniu prezumpcie neviny. Po štvrté došlo k neprimeraným prieťahom konania, čím boli porušené práva na obhajobu žalobkýň.

Žalobkyne okrem toho namietajú porušenie článku 81 ES. V tejto súvislosti uvádzajú jednak nedostatočné vykonanie dôkazov, ako aj porušenie prezumpcie neviny a povinnosti odôvodnenia. Po druhé nejde o dohodu a/alebo dohodnutý postup konania. Po tretie Komisia nesprávne určila trvanie údajného protiprávneho konania.

Okrem toho žalobkyne podali viaceré námietky v súvislosti s výškou určených peňažných pokút. Na prvom mieste uvádzajú porušenie článku 23 ods. 3 nariadenia Rady č. 1/2003, nesprávne uplatnenie smerníc pre určenie peňažných pokút, ako aj porušenie zásady rovnosti zaobchádzania, zásady právnej istoty, zásady proporcionality a povinnosti odôvodnenia. Komisia nesprávne určila závažnosť protiprávneho konania, najmä formou nesprávneho určenia spôsobu protiprávnosti, nezohľadnením okolnosti, že účinky sú na trhu zanedbateľné a nesprávne určenie priestorovo relevantného trhu. Okrem toho Komisia nesprávne určila východiskovú sumu peňažnej pokuty, multiplikátor na účely odstrašujúceho účinku a jej trvanie. Navyše Komisia nedostatočne zohľadnila poľahčujúce okolnosti a neprimerane dlhá doba správneho konania viedla k neprimerane vysokej peňažnej pokute, pretože medzitým Komisia svoju politiku súvisiacu s peňažnými pokutami sprísnila.

Nakoniec žalobkyne uvádzajú, že zníženie peňažnej pokuty, ktoré vykonala Komisia z dôvodu neprimerane dlhého procesného konania, je neprimerane malé.


8.9.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 211/44


Žaloba podaná 10. júla 2007 – Buzzi Unicem/Komisia

(Vec T-241/07)

(2007/C 211/82)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Buzzi Unicem SpA (v zastúpení: C. Vivani a M. Vellano, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobkyne

určiť, že je neplatné rozhodnutie Komisie z 15. mája 2007 o Národnom alokačnom pláne emisných kvót skleníkových plynov, ktoré oznámilo Taliansko na základe normy smernice 2003/87/ES Parlamentu a Rady – z dôvodu porušenia Zmluvy ES a právnych zásad a pravidiel prijatých na jej uplatnenie – v časti, v ktorej ukladá povinnosť zmeny Národného alokačného plánu, ktoré sa týka zrušenia prijateľnosti racionalizačných opatrení, z ktorých vyplýva, že prevádzkovateľ si môže ponechať časť z pridelených kvót v prípade „uzavretia v dôsledku racionalizácie výroby“ (článok 1 bod 4 a článok 2 bod 4 Rozhodnutia),

zaviazať Komisiu na náhradu trov tohto konania, ktoré vznikli žalobkyni.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Napadnuté rozhodnutie v tejto veci vymedzilo ako nezlučiteľné so smernicou 2003/87/ES Európskeho parlamentu a Rady z 13. októbra 2003 o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Spoločenstve, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 96/61/ES, Národný alokačný plán oznámený Talianskom listom z 15. decembra 2006.

Obzvlášť napadnutý bod sa týka prípadnej možnosti, že prevádzkovateľ si môže ponechať časť pridelenej kvóty v prípade zatvorenia výrobných zariadení alebo tých istých oddelení a to v dôsledku racionalizácie.

Na podporu svojich návrhov žalobkyňa uvádza:

že žalovaná nesprávne vykladá pojem „úprava alokácie“ tak, že vylučuje možnosť takzvaných „úprav ex-post“. Z tohto hľadiska sa žalobkyňa domnieva, že tento druh úprav skresľuje trh a vytvára neistotu pre podniky a porušuje kritérium č. 100 Prílohy III vyššie uvedenej smernice. Podľa žalobkyne skôr ide o to vyhnúť sa zániku právneho dôvodu vlastnenia kvóty, ktorý je predmetom úpravy, a teda zániku spôsobilosti nakladať s ňou prostredníctvom prevádzkovania iného zariadenia. V podstate ide o to, aby sa vyhlo prekážke slobodnému usporiadaniu a uplatneniu subjektívneho práva podniku, ktorá je koniec-koncov v rozpore so zásadami logiky, proporcionality a ochrany prostredia a hospodárskej súťaže, tak ako ich zakotvujú články 5, 174 a 175 Zmluvy ES,

z napadnutého rozhodnutia tiež vyplýva rozporuplnosť vzhľadom na logickú premisu, na ktorej je založené. Treba v tejto súvislosti upresniť, že v odôvodnení č. 4 napadnutého rozhodnutia Komisia pripúšťa, že smernica stanovuje pre členské štáty možnosť úpravy, za splnenia podmienky, že úprava nebude mať retroaktívne účinky a že nebude na ujmu fungovania systému Spoločenstva. V osobitnom prípade prevádzkovateľ uzavretých zariadení pokračuje v zúčastňovaní sa a v prevádzkovaní ostatných povolených zariadení. Teda v zmysle názoru Komisie je možná „úprava alokácie“,

žalovaná neodôvodnila logiku, ktorou postupovala, keď považovala mechanizmus „ex-post úpravy“ za nezlučiteľný,

porušenie zásady rovnosti zaobchádzania vzhľadom na rozhodnutie Komisie o schválení Národného alokačného plánu Spojeného kráľovstva.


8.9.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 211/45


Žaloba podaná 6. júla 2007 – Weiler/ÚHVT – CISQ (Q2WEB)

(Vec T-242/07)

(2007/C 211/83)

Jazyk žaloby: nemčina

Účastníci konania

Žalobca: Dieter Weiler (Pulheim, Nemecko) (v zastúpení: V. von Bomhard, T. Dolde a A. Renck, advokáti)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: CISQ Federazione Certificazione Italiana Sistemi di Qualità Aziendali

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie prvého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) č. R 893/2005-1 z 29. marca 2007, a

zaviazať žalovaného na náhradu trov konania, pričom v prípade vstupu vedľajšieho účastníka do konania, zaviazať žalovaného a vedľajšieho účastníka na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Zapísaná ochranná známka Spoločenstva, ktorá je predmetom návrhu na vyhlásenie neplatnosti:„Q2WEB“ pre výrobky a služby tried 9, 35, 38 a 42 (ochranná známka Spoločenstva č. 2 418 150).

Majiteľ ochrannej známky Spoločenstva: žalobca.

Účastník, ktorý sa domáha vyhlásenia neplatnosti: CISQ Federazione Certificazione Italiana Sistemi di Qualità Aziendali.

Ochranné známky účastníka, ktorý sa domáha vyhlásenia neplatnosti: slovná ochranná známka „OWEB“ pre služby triedy 42 (ochranná známka Spoločenstva č. 1 772 078), obrazová ochranná známka „QWEB“ pre služby tried 35, 38 a 42 (ochranná známka Spoločenstva č. 1 871 201) a slovná ochranná známka „QWEBMARK“ pre služby tried 35, 38 a 42 (ochranná známka Spoločenstva č. 1 771 963).

Rozhodnutie výmazového oddelenia: vyhlásenie neplatnosti dotknutej známky.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: zamietnutie odvolania.

Dôvody žaloby: porušenie článku 52 ods. 1 písm. a) v spojení s článkom 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 40/94 (1), keďže porovnávané ochranné známky nie sú vizuálne, foneticky a koncepčne podobné a rozdiely medzi označeniami sú dostatočné na vylúčenie pravdepodobnosti zámeny zo strany relevantného spotrebiteľa.


(1)  Nariadenie Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva (Ú. v. ES L 11, 1994, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 146).


8.9.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 211/45


Žaloba podaná 11. júla 2007 – Poľská republika/Komisia Európskych spoločenstiev

(Vec T-243/07)

(2007/C 211/84)

Jazyk konania: poľština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Poľská republika (v zastúpení: E. Ośniecka-Tamecka)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobkyne

zrušiť rozhodnutie Komisie K 2007/361/ES zo 4. mája 2007 o určení nadbytočných zásob poľnohospodárskych produktov iných ako cukor a o finančných dosahoch ich odstránenia v súvislosti s pristúpením Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska [oznámené pod číslom K(2007) 1979] (1) v časti, v ktorej sa týka Poľskej republiky,

zaviazať Komisiu na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Napadnuté rozhodnutie určilo množstvo poľnohospodárskych produktov, ktoré sa v Poľsku ku dňu vstupu do Európskej únie nachádzalo vo voľnom obehu a ktoré podľa názoru Komisie presahovalo množstvo obvyklého prenosu zásob týchto produktov a uložilo Poľsku náhradu „nákladov vyplývajúcich z odstránenia množstiev obvyklého prenosu … týchto produktov“.

Žalobkyňa opiera svoju žalobu o neplatnosť napadnutého rozhodnutia o dva žalobné dôvody: porušenie prílohy IV kapitoly 4 ods. 4 aktu o pristúpení (2) z dôvodu, že Komisia nemala právomoc vydať napadnuté rozhodnutie a porušenie zásady proporcionality.

Na odôvodnenie prvého žalobného dôvodu žalobkyňa uvádza, že Komisia prekročila pri vydaní napadnutého rozhodnutia právomoc podľa prílohy IV kapitoly 4 ods. 4 aktu o pristúpení, keďže rozhodnutie nemení dohody uvedené v akte o pristúpení zavedením peňažných pokút, ktoré nie sú v akte stanovené. Okrem toho je napadnuté rozhodnutie v rozpore so zásadou obsiahnutou v akte o pristúpení, podľa ktorej sa členské štáty musia postarať o to, aby boli skutočne odstránené nadbytočné zásoby poľnohospodárskych produktov, ktoré sa nachádzali vo voľnom obehu na ich území ku dňu pristúpenia.

Žalobkyňa odôvodňuje výhradu porušenia zásady proporcionality tým, že ciele napadnutého rozhodnutia si odporujú a okrem toho nie sú právne odôvodnené. Okrem toho napadnuté rozhodnutie nie je vhodným prostriedkom pre odpočet nákladov na odstránenie nadbytočných zásob. Rozhodnutie navyše vykazuje podstatné vady pri stanovení nadbytočných zásob, ktoré sú v Poľsku vo voľnom obehu, a nezohľadňuje nadbytočné zásoby, ktoré Poľsko odstránilo po pristúpení na vlastné náklady. Rozhodnutie zaťažuje Poľsko nákladmi na odstránenie prenosu, ktoré by v skutočnosti neznášalo Spoločenstvo, a vedie k bezdôvodnému obohateniu Spoločenstva v neprospech Poľska. Napadnuté rozhodnutie nebolo ďalej nevyhnutne potrebné, keďže v dôsledku pristúpenia Poľska k Európskej únii nehrozilo žiadne narušenie poľnohospodárskeho trhu a od pristúpenia uplynulo veľa času. Hoci bolo napadnuté rozhodnutie prijaté na základe aktu o pristúpení, v oblasti poľnohospodárstva nezodpovedá žiadnemu z cieľov, ktoré stanovuje.


(1)  Ú. v. EÚ L 138, s. 14.

(2)  Akt o podmienkach pristúpenia Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky a o úpravách zmlúv, na ktorých je založená Európska únia (Ú. v. ES L 236, 2003, s. 33).


8.9.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 211/46


Žaloba podaná 13. júla 2007 – Campo de Cartagena/Rada a Komisia

(Vec T-244/07)

(2007/C 211/85)

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: S.A.T., „Campo de Cartagena“ (Murcia, Španielsko) (v zastúpení: L. Ortiz Blanco, abogado)

Žalované: Rada Európskej únie a Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobkyne

vyhlásiť rozsudok, v ktorom bude vyhovené predmetnej žalobe o náhradu škody v zmysle článku 288 ES a určený nárok žalobkyne na finančnú náhradu v celkovej výške 288 238 EUR (dvestoosemdesiatosemtisíc dvestotridsaťosem eur), za ktorú solidárne zodpovedajú Rada a Komisia,

zaviazať žalované na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Dôvody a hlavné tvrdenia sú rovnaké ako vo veci T-217/07, Las Palmeras/Rada a Komisia.


8.9.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 211/46


Žaloba podaná 13. júla 2007 – Virsa/Rada a Komisia

(Vec T-245/07)

(2007/C 211/86)

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Virsa, S. Coop. L. (Murcia, Španielsko) (v zastúpení: L. Ortiz Blanco, abogado)

Žalované: Rada Európskej únie a Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobkyne

vyhlásiť rozsudok, v ktorom bude vyhovené predmetnej žalobe o náhradu škody v zmysle článku 288 ES a určený nárok žalobkyne na finančnú náhradu v celkovej výške 1 655 410 EUR (jeden milión šesťstopäťdesiatpäťtisíc štyristodesať eur), za ktorú solidárne zodpovedajú Rada a Komisia,

zaviazať žalované na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Dôvody a hlavné tvrdenia sú rovnaké ako vo veci T-217/07, Las Palmeras/Rada a Komisia.


8.9.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 211/47


Žaloba podaná 13. júla 2007 – Coesagro/Rada a Komisia

(Vec T-246/07)

(2007/C 211/87)

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: S. Coop. And. Ecijana de Servicios Agropecuarios (Coesagro) (Sevilla, Španielsko) (v zastúpení: L. Ortiz Blanco, abogado)

Žalované: Rada Európskej únie a Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobkyne

vyhlásiť rozsudok, v ktorom bude vyhovené predmetnej žalobe o náhradu škody v zmysle článku 288 ES a určený nárok žalobkyne na finančnú náhradu v celkovej výške 1 035 466 EUR (jeden milión tridsaťpäťtisíc štyristošesťdesiatšesť eur), za ktorú solidárne zodpovedajú Rada a Komisia,

zaviazať žalované na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Dôvody a hlavné tvrdenia sú rovnaké ako vo veci T-217/07, Las Palmeras/Rada a Komisia.


8.9.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 211/47


Žaloba podaná 11. júla 2007 – Slovensko/Komisia

(Vec T-247/07)

(2007/C 211/88)

Jazyk konania: slovenčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Slovenská republika (v zastúpení: J. Čorba, splnomocnený zástupca)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobkyne

vyhlásiť napadnuté rozhodnutie za neplatné v rozsahu, v akom sa dotýka žalobkyne, alebo v prípade, že to Súd prvého stupňa bude považovať za nevyhnutné alebo vhodné, zrušiť napadnuté rozhodnutie ako celok;

zaviazať žalovanú nahradiť trovy konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobkyňa napadá konečné rozhodnutie Komisie K(2007) 1979 zo 4. mája 2007 o určení nadbytočných zásob poľnohospodárskych produktov iných ako cukor a o finančných dosahoch ich odstránenia v súvislosti s pristúpením Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska (1) v znení korigenda zo dňa 25. mája 2007. Napadnutým rozhodnutím Komisia stanovila množstvá určitých druhov ovocia a ryže vo voľnom obehu na území Slovenskej republiky ku dňu pristúpenia presahujúce množstvá, ktoré možno považovať za obvyklý prenos zásob k 1. máju 2004. Zároveň vyúčtovala žalobkyni 3,634 mil. eur v dôsledku nákladov vyplývajúcich z odstránenia týchto množstiev.

Žalobkyňa na odôvodnenie svojej žaloby uvádza, že žalovaná nemala právomoc na prijatie napadnutého rozhodnutia.

Okrem toho žalobkyňa tvrdí, že aj keby žalovaná mala právomoc stanoviť nadbytočné zásoby na území Slovenskej republiky a finančne zaťažiť žalobkyňu za tieto údajné nadbytočné zásoby, porušila Zmluvu o pristúpení (2), keďže nepostupovala podľa správneho právneho základu, t.j. článku 41 Aktu o podmienkach pristúpenia (3).

Navyše žalobkyňa uvádza, že žalovaná tým, že nepreukázala vznik nákladov či inej ujmy na strane Spoločenstva v dôsledku neodstránenia nadbytočných zásob žalobkyňou, a tým, že neprijala včas adekvátnu právnu úpravu upravujúcu odstránenie nadbytočných zásob z trhu žalobkyne, spôsob určovania nadbytočných zásob a spôsob výpočtu finančného zaťaženia žalobkyne, porušila napadnutým rozhodnutím Zmluvu o pristúpení a všeobecné právne zásady proporcionality a právnej istoty.

Nakoniec žalobkyňa uvádza, že došlo k porušeniu podstatnej procesnej náležitosti dostatočného odôvodnenia.


(1)  Ú. v. EÚ L 138, s. 14.

(2)  Zmluva o pristúpení Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k Európskej únii (Ú. v. EÚ 2003, L 236, s. 17).

(3)  Akt o podmienkach pristúpenia Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky a o úpravách zmlúv, na ktorých je založená Európska únia (Ú. v. EÚ 2003, L 236, s. 33).


8.9.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 211/48


Žaloba podaná 12. júla 2007 – Česká republika/Komisia

(Vec T-248/07)

(2007/C 211/89)

Jazyk konania: čeština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Česká republika (v zastúpení: T. Boček, splnomocnený zástupca)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobkyne

zrušiť napadnuté rozhodnutie Komisie v plnom rozsahu,

subsidiárne, zrušiť napadnuté rozhodnutie v rozsahu, v akom sa týka Českej republiky,

zaviazať Komisiu na vrátenie už vyplatenej čiastky,

zaviazať Komisiu na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobkyňa navrhuje zrušenie rozhodnutia Komisie K(2007) 1979, konečné znenie zo 4. mája 2007 o určení nadbytočných zásob poľnohospodárskych produktov iných ako cukor a o finančných dosahoch ich odstránenia v súvislosti s pristúpením Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska (1). Týmto rozhodnutím určila Komisia množstvo mäsa, ovocia a ryže vo voľnom obehu na území Českej republiky ku dňu pristúpenia, ktoré presahovalo množstvo, ktoré je možné považovať za množstvo predstavujúce obvyklý prevod zásob k 1. máju 2004. Zároveň žalobkyni v dôsledku nákladov na odstránenie týchto množstiev vyúčtovala čiastku 12,287 milióna eur.

Žalobkyňa odôvodňuje svoju žalobu tým, že Komisia prekročila právomoc a porušila tak bod 4 kapitoly 4 prílohy IV Aktu o podmienkach pristúpenia (2) tým, že v napadnutom rozhodnutí, ktoré bolo založené na uvedenom ustanovení, stanovila finančnú čiastku, ktorú majú nové členské štáty uhradiť do rozpočtu Spoločenstva za celkové množstvo zásob poľnohospodárskych produktov.

Okrem toho žalobkyňa tvrdí, že aj keby Komisia mala právomoc prijať napadnuté rozhodnutie na základe bodu 4 kapitoly 4 prílohy IV Aktu o podmienkach pristúpenia, porušila jeho prijatím zásadu proporcionality tým, že toto opatrenie nebolo nevyhnutné, resp. vhodné na účel, ktorý povinnosť odstrániť nadbytočné zásoby sleduje.

Navyše žalobkyňa uvádza, že žalovaná porušila bod 2 kapitoly 4 prílohy IV Aktu o podmienkach pristúpenia v spojení s článkom 10 ES, ako aj zásadu právnej istoty a legitímnej dôvery tým, že nevymedzila pojem obvyklý prevod zásob a prijala napadnuté rozhodnutie netransparentným spôsobom.

Žalobkyňa ďalej tvrdí, že Komisia porušila bod 2 kapitoly 4 prílohy IV Aktu o podmienkach pristúpenia tým, že napadnuté rozhodnutie nezohľadňuje všetky relevantné skutočnosti.

Napokon žalobkyňa uvádza, že žalovaná porušila bod 4 kapitoly 4 prílohy IV Aktu o podmienkach pristúpenia tým, že svoje rozhodnutie dostatočne neodôvodnila.


(1)  Ú. v. EÚ L 138, s. 14.

(2)  Akt o podmienkach pristúpenia Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k Európskej únii a o úpravách zmlúv, na ktorých je založená Európska únia (Ú. v. EÚ L 236, s. 33).


8.9.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 211/49


Žaloba podaná 17. júla 2007 – Sungro/Rada a Komisia

(Vec T-252/07)

(2007/C 211/90)

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Sungro, S.A. (Córdoba, Španielsko) (v zastúpení: L. Ortiz Blanco, abogado)

Žalované: Rada Európskej únie a Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobkyne

vyhlásiť rozsudok, v ktorom bude vyhovené predmetnej žalobe o náhradu škody v zmysle článku 288 ES a určený nárok žalobkyne na finančnú náhradu v celkovej výške 37 188 EUR (tridsaťsedemtisíc stoosemdesiatosem eur), za ktorú solidárne zodpovedajú Rada a Komisia,

zaviazať žalované na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Dôvody a hlavné tvrdenia sú rovnaké ako vo veci T-217/07, Las Palmeras/Rada a Komisia.


8.9.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 211/49


Žaloba podaná 17. júla 2007 – Desarrollo y Aplicaciones Fitotécnicas/Rada a Komisia

(Vec T-253/07)

(2007/C 211/91)

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Desarrollo y Aplicaciones Fitotécnicas, S. A. (Córdoba, Španielsko) (v zastúpení: L. Ortiz Blanco, abogado)

Žalované: Rada Európskej únie a Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobkyne

vyhlásiť rozsudok, v ktorom bude vyhovené predmetnej žalobe o náhradu škody v zmysle článku 288 ES a určený nárok žalobkyne na finančnú náhradu v celkovej výške 1 116 667 EUR (jeden milión stošestnásťtisíc šestošesťdesiatsedem eur), za ktorú solidárne zodpovedajú Rada a Komisia,

zaviazať žalované na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Dôvody a hlavné tvrdenia sú rovnaké ako vo veci T-217/07, Las Palmeras/Rada a Komisia.


8.9.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 211/49


Žaloba podaná 17. júla 2007 – Pinzón/Rada a Komisia

(Vec T-254/07)

(2007/C 211/92)

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: S. Coop. And. Agrícola y Ganadera de Pinzón (v zastúpení: L. Ortiz Blanco, abogado)

Žalované: Rada Európskej únie a Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobkyne

vyhlásiť rozsudok, v ktorom bude vyhovené predmetnej žalobe o náhradu škody v zmysle článku 288 ES a určený nárok žalobkyne na finančnú náhradu v celkovej výške 1 298 861 EUR (jeden milión dvestodeväťdesiatosemtisíc osemstošesťdesiatjeden eur), za ktorú solidárne zodpovedajú Rada a Komisia,

zaviazať žalované na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Dôvody a hlavné tvrdenia sú rovnaké ako vo veci T-217/07, Las Palmeras/Rada a Komisia.


8.9.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 211/49


Žaloba podaná 17. júla 2007 – Algodonera de Palma/Rada a Komisia

(Vec T-255/07)

(2007/C 211/93)

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Algodonera de Palma, S.A. (Córdoba, Španielsko) (v zastúpení: L. Ortiz Blanco, abogado)

Žalované: Rada Európskej únie a Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobkyne

vyhlásiť rozsudok, v ktorom bude vyhovené predmetnej žalobe o náhradu škody v zmysle článku 288 ES a určený nárok žalobkyne na finančnú náhradu v celkovej výške 2 002 344 EUR (dva milióny dvetisíc tristoštyridsaťštyri eur), za ktorú solidárne zodpovedajú Rada a Komisia,

zaviazať žalované na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Dôvody a hlavné tvrdenia sú rovnaké ako vo veci T-217/07, Las Palmeras/Rada a Komisia.


8.9.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 211/50


Žaloba podaná 16. júla 2007 – People's Mojahedin Organization of Iran/Rada

(Vec T-256/07)

(2007/C 211/94)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: People's Mojahedin Organization of Iran (Auvers sur Oise, Francúzsko) (v zastúpení: J. P. Spitzer, advokát, a D. Vaughan, QC)

Žalovaná: Rada Európskej únie

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie Rady 2007/445/ES v rozsahu, v akom sa vzťahuje na žalobcu,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobca sa domáha čiastočného zrušenia rozhodnutia Rady 2007/445/ES z 28. júna 2007, ktorým sa vykonáva článok 2 ods. 3 nariadenia (ES) č. 2580/2001 o určitých obmedzujúcich opatreniach zameraných proti určitým osobám a subjektom s cieľom boja proti terorizmu a ktorým sa zrušujú rozhodnutia 2006/379/ES a 2006/1008/ES (1), na základe ktorého sa žalobca aj naďalej nachádza na zozname osôb, skupín a subjektov, na ktoré sa vzťahuje zmrazenie prostriedkov a ostatných finančných zdrojov.

Žalobca na podporu svojej žaloby uvádza, že napadnuté rozhodnutie Rady by malo byť zrušené, pretože Rada sa aj naďalej opierala o zoznam uvedený v rozhodnutí 2006/379/ES, na ktorom je uvedený žalobca, pričom toto rozhodnutie mala Rada v rozsahu, v akom sa vzťahuje na žalobcu, zrušiť, resp. zmeniť a doplniť, a to v nadväznosti na rozsudok Súdu prvého stupňa vydaný vo veci T-228/02 Organisation des Modjahedines du peuple d'Iran/Rada (Zb. 2006, s. II-0000). Podľa žalobcu mala Rada povinnosť vyškrtnúť meno žalobcu z uvedeného zoznamu.

Žalobca ďalej tvrdí, že pri prijímaní napadnutého rozhodnutia bolo porušené žalobcovo právo byť vypočutý a že jeho prijatie nebolo riadne odôvodnené.

Okrem toho žalobca uvádza, že napadnuté rozhodnutie bolo prijaté na základe podkladov, ktoré sa všetky vzťahovali na obdobie pred rokom 2001, pričom neboli zohľadnené podklady vzťahujúce sa na obdobie po roku 2001, ktoré predložil žalobca.

Žalobca napokon tvrdí, že tieto skutočnosti majú za následok zneužitie, resp. nesprávne uplatnenie právomoci.


(1)  Ú. v. EÚ L 169, 2007, s. 58.


8.9.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 211/50


Žaloba podaná 17. júla 2007 – Francúzsko/Komisia

(Vec T-257/07)

(2007/C 211/95)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Francúzska republika (v zastúpení: E. Belliard, G. de Bergues, R. Loosli a A.-L. During, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobkyne

zrušiť bod 3 prílohy nariadenia Komisie (ES) č. 727/2007 z 26. júna 2007 (1), ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy I, III, VII a X k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, ktorým sa stanovujú pravidlá prevencie, kontroly a eradikácie niektorých prenosných spongiformných encefalopatií (2) v rozsahu, v akom dopĺňa do kapitoly A tejto prílohy VII bod 2.3 písm. b) bod iii), bod 2.3 písm. d) a bod 4,

subsidiárne, za predpokladu, že Súd prvého stupňa rozhodne, že tento návrh na čiastočné zrušenie nie je prípustný, zrušiť nariadenie č. 727/2007 v celom rozsahu,

zaviazať Komisiu na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Touto žalobou sa žalobkyňa domáha čiastočného zrušenia alebo subsidiárne zrušenia v celom rozsahu nariadenia Komisie (ES) č. 727/2007 z 26. júna 2007, ktoré povoľuje v porovnaní s opatreniami stanovenými nariadením (ES) č. 999/2001 menej obmedzujúce opatrenia kontroly a eradikácie niektorých prenosných spongiformných encefalopatií.

Na podporu svojej žaloby uvádza, že napadnuté ustanovenia musia byť zrušené z dôvodu porušenia zásady obozretnosti, pokiaľ ide o vyhodnotenie rizika, ako aj o jeho riadenie.

Žalobkyňa sa domnieva, že Komisia pri vyhodnocovaní rizika porušila zásadu obozretnosti tým, že ignorovala vedecké pochybnosti ohľadne možnosti prenosu prenosných spongiformných encefalopatií, s výnimkou bovínnej spongiformnej encefalopatie, na človeka, ako aj ohľadne spoľahlivosti testov, na základe ktorých Komisia prijala napadnuté nariadenie.

Podľa názoru žalobkyne Komisia porušila zásadu obozretnosti aj pri riadení rizika, pretože napadnuté ustanovenia neumožňujú zabrániť riziku, ale môžu riziko skôr zväčšovať. Okrem toho sa domnieva, že zväčšenie rizika spôsobené napadnutými ustanoveniami nemôže byť odôvodnené očakávaným prospechom.


(1)  Ú. v. EÚ L 165, s. 8.

(2)  Ú. v. EÚ L 147, s. 1; Mim. vyd. 3/32 s. 289.


8.9.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 211/51


Žaloba podaná 17. júla 2007 – Campo de Alcalá del Río/Rada a Komisia

(Vec T-258/07)

(2007/C 211/96)

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: S. Coop. And. de Productores del Campo de Alcalá del Río (Sevilla, Španielsko) (v zastúpení: L. Ortiz Blanco, abogado)

Žalované: Rada Európskej únie a Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobkyne

vyhlásiť rozsudok, v ktorom bude vyhovené predmetnej žalobe o náhradu škody v zmysle článku 288 ES a určený nárok žalobkyne na finančnú náhradu v celkovej výške 1 035 466 EUR (jeden milión tridsaťpäťtisíc štyristošesťdesiatšesť eur), za ktorú solidárne zodpovedajú Rada a Komisia,

zaviazať žalované na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Dôvody a hlavné tvrdenia sú rovnaké ako vo veci T-217/07, Las Palmeras/Rada a Komisia.


8.9.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 211/51


Žaloba podaná 17. júla 2007 – Algusa Algodonera Utrerana/Rada a Komisia

(Vec T-259/07)

(2007/C 211/97)

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Algusa Algodonera Utrerana, S.A. (Sevilla, Španielsko) (v zastúpení: L. Ortiz Blanco, abogado)

Žalované: Rada Európskej únie a Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobkyne

vyhlásiť rozsudok, v ktorom bude vyhovené predmetnej žalobe o náhradu škody v zmysle článku 288 ES a určený nárok žalobkyne na finančnú náhradu v celkovej výške 721 355 EUR (sedemstodvadsaťjedentisíc tristopäťdesiatpäť eur), za ktorú solidárne zodpovedajú Rada a Komisia,

zaviazať žalované na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Dôvody a hlavné tvrdenia sú rovnaké ako vo veci T-217/07, Las Palmeras/Rada a Komisia.


8.9.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 211/52


Žaloba podaná 17. júla 2007 – Las Marismas de Lebrija/Rada a Komisia

(Vec T-260/07)

(2007/C 211/98)

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Las Marismas de Lebrija, S. Coop. And. (Sevilla, Španielsko) (v zastúpení: L. Ortiz Blanco, abogado)

Žalované: Rada Európskej únie a Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobkyne

vyhlásiť rozsudok, v ktorom bude vyhovené predmetnej žalobe o náhradu škody v zmysle článku 288 ES a určený nárok žalobkyne na finančnú náhradu v celkovej výške 1 575 122 EUR (jeden milión päťstosedemdesiatpäťtisíc stodvadsaťdva eur), za ktorú solidárne zodpovedajú Rada a Komisia,

zaviazať žalované na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Dôvody a hlavné tvrdenia sú rovnaké ako vo veci T-217/07, Las Palmeras/Rada a Komisia.


8.9.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 211/52


Žaloba podaná 13. júla 2007 – Komisia/Banca di Roma

(Vec T-261/07)

(2007/C 211/99)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: A. Colabianchi, advokát, F. Amato a M. Wilderspin, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Banca di Roma SpA

Návrhy žalobkyne

zaviazať Banca di Roma SpA so sídlom na Viale Umberto 180 v Ríme (00144) v Taliansku, v zastúpení jej právnym zástupcom, na plnenie z bankovej záruky z 28. októbra 1989 v prospech Európskej komisie,

následne zaviazať Banca di Roma SpA so sídlom na Viale Umberto 180 v Ríme (00144) v Taliansku, v zastúpení jej právnym zástupcom, na uhradenie Európskej komisii so sídlom na Rue de la Loi 200 v Bruseli (1039) v Belgicku sumy 412 607,41 eur a úrokov vo výške 94,37 eur/deň plynúcich od 30. decembra 2006 až do zaplatenia istiny, resp. inej sumy vyplývajúcej zo súdneho rozhodnutia,

zaviazať Banca di Roma SpA so sídlom na Viale Umberto 180 v Ríme (00144) v Taliansku, v zastúpení jej právnym zástupcom, na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Táto žaloba bola podaná podľa článku 238 ES na základe arbitrážnej doložky obsiahnutej v záruke z 28. októbra 1989 vydanej Banco di Roma (teraz Banca di Roma) v prospech Komisie.

Rozhodnutím K(89) 1241 z 2. augusta 1989 (1) Komisia uložila pokutu štrnástim výrobcom betonárskej oceľovej výstuže, medzi nimi spoločnosti Ferriere Nord S.p.A, z dôvodu ich účasti na dohodách a zosúladených postupoch, ktoré boli v rozpore s článkom 85 (teraz článok 81 ES) ods. 1 Zmluvy ES, pričom Ferriere Nord bola uložená pokuta v sume 320 000 ECU.

V zmysle článku 4 rozhodnutia bola Ferriere Nord povinná pokutu zaplatiť do troch mesiacov od oznámenia tohto rozhodnutia, iba ak by Ferriere Nord poskytla bankovú záruku, na základe ktorej by pokryla celú sumu istiny i úrokov.

Doporučeným listom z 30. októbra 1989, doručeným 7. novembra 1989, Ferriere Nord zaslala Komisii list z 26. októbra 1989, ktorým Banco di Roma (teraz Banca di Roma), pobočka v Udine, v Taliansku, Komisii oznamovala, že ručí za uhradenie zo strany Ferriere Nord tak pokuty v sume 320 000 ECU, ako aj úrokov počítaných od 15. novembra 1989 až do skutočného zaplatenia istiny.

Rozsudkom z 27. septembra 2006 vydaným vo veci T-153/04 (2) Súd prvého stupňa vyhlásil, že v súlade s článkom 4 ods. 1 nariadenia č. 2988/74 došlo k premlčaniu „právomoci Komisie na výkon rozhodnutia“ Betonárska oceľová výstuž (body 53 a 58 rozsudku T-153/04).

Podľa žalobkyne však uvedený rozsudok nemá vplyv na záruku vydanú Banca di Roma, pretože na základe samostatnej povahy uvedenej záruky v zmysle talianskeho práva (ktoré je právom uplatniteľným vo veci samej) je Banca di Roma povinná plniť z uvedenej záruky na základe jednoduchej výzvy Komisie a bez toho, aby mohla voči Komisii namietať v zmysle výhrad, ktoré by mohla prípadne vzniesť Ferriere Nord.


(1)  Ú. v. ES L 260, 1989, s. 1.

(2)  Zatiaľ neuverejnený v Zbierke.


8.9.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 211/53


Žaloba podaná 13. júla 2007 – Litva/Komisia

(Vec T-262/07)

(2007/C 211/100)

Jazyk konania: litovčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Litovská republika (v zastúpení: D. Kriaučiūnas a E. Matulionytė)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobkyne

zrušiť rozhodnutie Komisie K(2007) 1979, konečné znenie (1), zo 4. mája 2007 alebo subsidiárne zrušiť toto rozhodnutie v rozsahu, v akom je určené Litovskej republike,

zaviazať Komisiu na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Napadnuté rozhodnutie stanovuje množstvá poľnohospodárskych produktov vo voľnom obehu v nových členských štátoch ku dňu pristúpenia presahujúce množstvá, ktoré možno považovať za obvyklý prenos zásob k 1. máju 2004, ako aj sumy, ktoré sa účtujú novým členským štátom v dôsledku nákladov vyplývajúcich z odstránenia týchto množstiev.

Žalobkyňa považuje napadnuté rozhodnutie za nezákonné. Na podporu svojej žaloby uvádza štyri dôvody.

1.   Nedostatok právomoci

Žalobkyňa tvrdí, že príloha IV kapitola 4 ods. 4 aktu o pristúpení nepriznáva Komisii právomoc ukladať členským štátom platby do rozpočtu Spoločenstva, ktoré majú povahu pokút, najmä keď nepreukázala skutočne vynaložené výdavky Spoločenstvom na odstránenie nadbytočných zásob; ďalej uvádza, že Komisia prekročila trojročnú lehotu stanovenú v článku 41 aktu o pristúpení na prijatie rozhodnutia podľa tohto článku, ktorý predstavuje jediné ustanovenie, ktoré môže byť právnym základom pre takéto rozhodnutie.

2.   Porušenie práva Spoločenstva

Porušenie zásady právnej istoty: napadnuté rozhodnutie porušuje zásadu právnej istoty, pretože spôsob a kritéria výpočtu nadbytočných množstiev neboli známe v čase pristúpenia, keď sa určovali existujúce množstvá, čo by umožnilo členským štátom aby zabránili ich nárastu alebo aby ich odstránili na náklady hospodárskych subjektov, ktorí tieto zásoby vytvorili. Okrem toho napadnuté rozhodnutie stanovilo rôzne kritériá – a rozšírilo zoznam dotknutých produktov – v porovnaní s článkom 4 nariadenia č. 1972/2003, na základe ktorého štáty vykonávajú kontrolu stavu nadbytočných zásob.

Porušenie zásady zákazu diskriminácie: na rozdiel od nariadenia Komisie (ES) č. 144/97 o nadbytočných zásobách poľnohospodárskych produktov v Rakúsku, Švédsku a Fínsku [neoficiálny preklad], napadnuté rozhodnutie posudzovalo nielen produkty, ktorým boli priznané vývozné náhrady alebo intervenčné opatrenia, ale rovnako aj zásoby iných produktov. Táto zásada bola tiež porušená tým, že s rozdielnymi situáciami v nových členských štátoch sa zaobchádzalo rovnakým spôsobom, a tým, že sa bez odôvodnenia neprihliadalo k špecifickým okolnostiam, za ktorých boli tieto zásoby vytvorené.

Porušenie zásady správneho úradného postupu a transparentnosti: napadnuté rozhodnutie neuvádza úplne kritéria výpočtu platieb a navyše sa tieto kritéria sústavne menia. Hoci členské štáty ohodnotili výšku nadbytočných zásob v súlade s ustanoveniami práva Spoločenstva, Komisia bez toho, aby uviedla v čom je toto ohodnotenie nepresné a napadla ho, vykonala nové ohodnotenie tých istých zásob na základe vlastných kritérií.

Porušenie ustanovení aktu o pristúpení: po prvé, rozhodnutie nie je vhodným prostriedkom k odstráneniu nadbytočných zásob, ktoré sa vyžaduje v odseku 2 kapitoly IV prílohy IV aktu o pristúpení, najmä preto, že v rozhodnutí nebol ani pokus spojiť uložené pokuty s vynaloženými nákladmi Spoločenstvom na odstránenie týchto nadbytočných zásob. Po druhé, rozhodnutie bolo prijaté po uplynutí lehoty troch rokov od pristúpenia uvedenej v článku 41 aktu o pristúpení, počas ktorej bola Komisia oprávnená prijať prechodné opatrenia.

3.   Nedostatok odôvodnenia

Podľa žalobkyne napadnuté rozhodnutie je nedostatočne alebo nie je vôbec odôvodnené, v rozhodnutí najmä nie je uvedené, že Spoločenstvo skutočne vynaložilo náklady (a v akej výške) na odstránenie nadbytočných zásob, ktoré majú členské štáty nahradiť.

4.   Zjavne nesprávne posúdenie

Žalobkyňa tvrdí, že Komisia sa dopustila zjavne nesprávneho posúdenia v tom, že v prvom rade si zvolila metódu na makroekonomickej úrovni a neohodnotila zásoby, ktoré sa skutočne v členských štátoch vytvorili, a v druhom rade tým, že pri posúdení jednotlivých námietok účastníkov nezohľadnila špecifické a objektívne okolnosti existujúce v Litovskej republike, kde sa vytvorili nadbytočné vnútroštátne zásoby v sektore mlieka.


(1)  Rozhodnutie Komisie 2007/361/ES zo 4. mája 2007 o určení nadbytočných zásob poľnohospodárskych produktov iných ako cukor a o finančných dosahoch ich odstránenia v súvislosti s pristúpením Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska (Ú. v. EÚ L 138, s. 14).


8.9.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 211/54


Žaloba podaná 9. júla 2007 – Air One/Komisia

(Vec T-266/07)

(2007/C 211/101)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Air One SpA (v zastúpení: M. Merola a P. Ziotti, avvocati)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobkyne

zrušiť rozhodnutie Komisie K(2007) 1712 z 23. apríla 2007 o uložení záväzkov verejnej služby na niektoré trasy zo Sardínie a na Sardíniu, pokiaľ talianskej vláde ukladá uznať prístup k letovým trasám medzi Sardíniou a kontinentom všetkým leteckým dopravcom, ktorí sa zaviažu dodržiavať príslušné záväzky verejnej služby, bez ohľadu na to, či sa ich oznámenie o zámere poskytovať služby podá počas 30-dňovej lehoty ustanovenej vnútroštátnymi predpismi alebo po jej uplynutí [článok 1 písm. a) rozhodnutia],

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobkyňa na základe článku 230 štvrtého odseku ES žiada zrušenie článku 1 písm. a) rozhodnutia Komisie K(2007) 1712 z 23. apríla 2007 o uložení záväzkov verejnej služby na niektoré trasy zo Sardínie a na Sardíniu podľa článku 4 nariadenia (EHS) č. 2408/92 o prístupe leteckých dopravcov Spoločenstva k letovým trasám v rámci Spoločenstva.

Na podporu svojich žalobných návrhov uvádza tieto dôvody:

Nesprávne právne posúdenie a nelogický a protichodný charakter odôvodnení. Žalobkyňa predovšetkým tvrdí, že Komisia – tým, že talianskej vláde uložila uznať prístup všetkých leteckých dopravcov, ktorí sa zaviažu dodržiavať záväzky verejnej služby, k poskytovaniu služieb na predmetných trasách bez ohľadu na moment, kedy títo oznámia svoj zámer začať poskytovať služby, a na to, či sa oznámenie podá počas 30-dňovej lehoty ustanovenej vnútroštátnymi predpismi alebo po jej uplynutí – nesprávne posúdila režim zavedený uvedenou vládou v zmysle dôvodov a účelu príslušnej právnej úpravy Spoločenstva. Žalobkyňa najmä tvrdí, že článok 4 nariadenia č. 2408/92 zaväzuje členské štáty uskutočniť cieľ územnej plynulosti prostredníctvom záväzkov verejnej služby, ktoré síce predstavujú výnimku zo zásady voľného prístupu leteckých dopravcov Spoločenstva k letovým trasám v rámci Spoločenstva, ale sú v súlade so zásadou proporcionality, a teda v čo najväčšej miere vylučujú prípady priznania výlučných práv a/alebo finančných náhrad. Podľa žalobkyne talianska vláda v plnom rozsahu uskutočnila zmysel právnej úpravy Spoločenstva, pričom stanovenie premlčacej lehoty v rámci „prvej fázy“ konania o uložení záväzkov verejnej služby:

podnecuje dopravcov na predloženie ich ponúk a členský štát na stanovenie príslušných záväzkov verejnej služby ešte počas tej istej „prvej fázy“ a

obmedzuje možnosť prejsť do „druhej fázy“, počas ktorej je vláda povinná, prostredníctvom výzvy na predloženie ponúk, priznať výlučné právo s možnosťou prevzatia zodpovednosti za prípadné finančné náhrady.

V rozpore s tým, čo implicitným spôsobom tvrdí Komisia, je okrem toho zrejmé, že súťaž medzi leteckými dopravcami na trasách zaťažených záväzkami verejnej služby nemôže prebiehať rovnako ako na trasách bez týchto záväzkov. Keďže režimy verejnej služby sú založené na predpoklade, že príslušné trasy budú mať problémy so ziskovosťou, a preto žiaden prepravca si nevyberie poskytovať na nich služby, spôsobom zlučiteľným s verejným záujmom za bežných podmienok na trhu, je nevyhnutné zaviesť ochranné mechanizmy v prospech poctivých a právo rešpektujúcich dopravcov.

Žalobkyňa ďalej tvrdí diskriminačný charakter normatívneho rámca stanoveného Komisiou, pretože zrušenie premlčacej lehoty na účely uznania záväzkov verejnej služby počas „prvej fázy“ zvýhodňuje hlavne dopravcov s významným postavením na trhu, čo týmto umožňuje ponúknuť záväzky verejnej služby po uplynutí lehoty, v rámci ktorej predložili ponuky ich konkurenti, s cieľom odobrať konkurentom podiely na trhu.

Nakoniec, podľa žalobkyne je odôvodnenie Komisie postihnuté právnymi vadami spojenými s vlastnosťami konania, v ktorom sa majú uložiť záväzky verejnej služby. V tejto súvislosti žalobkyňa tvrdí, že uplatnenie nepremlčacej lehoty by malo za účinok faktického predĺženia „prvej fázy“ tohto konania, čo je nelogické a zároveň v rozpore s tvrdením samotnej Komisie, že konanie na účely uloženia záväzkov verejnej služby pozostáva, ako jednotný celok, z dvoch fáz.


8.9.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 211/55


Žaloba podaná 23. júla 2007 – Martin/Parlament

(Vec T-276/07)

(2007/C 211/102)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Hans-Peter Martin (Viedeň, Rakúsko) (v zastúpení: É. Boigelot, avocat)

Žalovaný: Európsky parlament

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie generálneho tajomníka Európskeho parlamentu z 10. mája 2007, oznámené 14. mája 2007, v ktorom bolo konštatované, že žalobcovi bola neoprávnene vyplatená určitá suma a že v súlade s článkom 27 ods. 3 pravidiel týkajúcich sa úhrady výdavkov a príspevkov pre poslancov Európskeho parlamentu musí žalobca túto sumu vrátiť,

pokiaľ je to potrebné, zrušiť rozhodnutie generálneho riaditeľa Generálneho riaditeľstva pre financie Európskeho parlamentu z 13. júna 2007, prijaté na vykonanie uvedeného rozhodnutia z 10. mája 2007, ktorým bol žalobca vyzvaný, aby zaplatil uvedenú sumu alebo aby písomne navrhol zúčtovací kalendár prijateľný pre Parlament v lehote 30 dní od prijatia tohto rozhodnutia,

pokiaľ to je potrebné, zrušiť všetky prípadné vykonávacie rozhodnutia k vyššie uvedenému rozhodnutiu, ktoré budú prijaté v priebehu konania,

zaviazať žalovaného na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

V nadväznosti na vyšetrovanie týkajúce sa asistentského príspevku a úhrady výdavkov na kanceláriu, ktoré boli priznané žalobcovi ako členovi Európskeho parlamentu, vydal OLAF správu, v ktorej konštatoval existenciu určitých nezrovnalostí. Na základe tejto správy prijal generálny tajomník Parlamentu napadnuté rozhodnutie z 10. mája 2007, v ktorom rozhodol, že žalobca musí na základe článku 27 ods. 3 pravidiel týkajúcich sa úhrady výdavkov a príspevkov poslancov Európskeho parlamentu vrátiť sumy, ktoré mu boli neoprávnene vyplatené.

Na podporu svojej žaloby žalobca uvádza štyri dôvody.

Prvý žalobný dôvod je založený na nesprávnom a nepresnom uplatnení pravidiel týkajúcich sa úhrady výdavkov a príspevkov poslancov Európskeho parlamentu, najmä článkov 14 a 27 ods. 3.

Druhý je založený na nesprávnom posúdení relevantnosti podporných dokumentov, ktoré predložil žalobca.

Okrem toho žalobca uplatňuje žalobný dôvod založený na porušení nariadenia Rady č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (1), a na porušení zásad proporcionality a zákazu diskriminácie.

Napokon žalobca uplatňuje žalobný dôvod založený na porušení zásady kontradiktórnosti a práva na obhajobu.


(1)  Ú. v. ES L 248, s. 1; Mim. vyd. 01/004, s. 74.


8.9.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 211/55


Odvolanie podané 18. júla 2007: Luigi Marcuccio proti rozsudku Súdu pre verejnú službu z 11. mája 2007 vo veci F-2/06, Luigi Marcuccio/Komisia

(Vec T-278/07 P)

(2007/C 211/103)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Odvolateľ: Luigi Marcuccio (Tricase, Taliansko) (v zastúpení: G. Cipressa, advokát)

Ďalší účastník konania: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy odvolateľa

v každom prípade zrušiť napadnutý rozsudok v celom rozsahu,

potvrdiť návrhy odvolateľa v prvostupňovom konaní,

zaviazať Komisiu na náhradu všetkých trov konania vrátane poplatkov a nákladov, ktoré vznikli odvolateľovi v týchto konaniach,

subsidiárne vrátiť vec Súdu pre verejnú službu na ďalšie konanie.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Odvolateľ sa predmetným odvolaním domáha zrušenia rozsudku Súdu pre verejnú službu z 11. mája 2007 vo veci F-2/06 Marcuccio/Komisia, ktorý zamieta ako neprípustnú žalobu podanú odvolateľom.

Na podporu svojich tvrdení odvolateľ uvádza, že:

Súd pre verejnú službu skreslil skutkové skutočnosti a tvrdenia odvolateľa uvedené v jeho písomných návrhoch v prvostupňovom konaní. Osobitne sa zdôrazňuje, že materiálna existencia sporného rozhodnutia vydaného v prvostupňovom konaní je nepochybne zrejmá aj zo znenia správy Komisie z 29. júla 2005, ktorá kedykoľvek umožňuje opätovné otvorenie uzavretého spisu. Odkaz na túto možnosť nielen nepochybne znamená, že vydané rozhodnutie bolo skutočne prijaté, ale tiež to, že bolo skutočne vykonané,

ide o nesprávne právne posúdenie, keď súd rozhodne, že žaloba je zjavne neprípustná – a fortiori z dôvodu, že na základe verejného poriadku neexistuje akt, ktorý by nepriaznivo zasahoval záujmy žalobcu v prípade podania žaloby o neplatnosť – sledujúc pokus o dosiahnutie zmieru, a to tým viac, že na taký postup nie sú dané žiadne osobitné dôvody, ktoré by sa priamo vzťahovali na tento prípad,

právo odvolateľa na obranu boli nenapraviteľne porušené v tom, že nebol informovaný o postupe v konaní, nebolo mu umožnené posilniť svoju obranu vlastnými dôvodmi. V tejto časti sa tvrdí, že po oznámení, ktorým Súd pre verejnú službu informoval odvolateľa o uskutočnení pokusu o zmier, nenasledovalo žiadne iné oznámenie, ani v písomnej ani v inej forme, ktoré by sa týkalo postupu v konaní a už vôbec nie výsledku pokusu o uzavretie zmieru. Okrem toho Súd pre verejnú službu vydal napadnutý rozsudok viac ako šesť mesiacov po tomto pokuse. Navyše v napadnutom rozsudku nie je žiadna zmienka o pokuse dosiahnuť zmier,

na záver odvolateľ poukazuje na úplne nedostatočné odôvodnenie napadnutého rozsudku, ako aj na nesprávne a nevhodné uplatnenie pojmu rozhodnutie nepriaznivo zasahujúce do záujmov odvolateľa.


8.9.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 211/56


Žaloba podaná 23. júla 2007 – Francúzsko/Komisia

(Vec T-279/07)

(2007/C 211/104)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Francúzska republika (v zastúpení: E. Belliard, G. de Bergues, L. Butel a S. Ramet, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobkyne

zrušiť napadnuté rozhodnutie,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Touto žalobou žalobkyňa navrhuje zrušiť rozhodnutie Komisie K(2007) 2110, konečné znenie, z 10. mája 2007, ktorým sa za nezlučiteľné s článkom 86 ods. 1 ES v spojitosti s článkami 43 a 49 ES považujú ustanovenia francúzskeho menového a finančného zákonníka, ktoré vyhradzujú trom úverovým inštitúciám, Banque Postale, Caisses d'Épargne et de Prévoyance a Crédit Mutuel, osobitné práva na vydávanie vkladných knižiek „A“ a „Bleu“.

Na podporu svojej žaloby žalobca uvádza päť dôvodov.

Prvý dôvod je založený na porušení práva na obhajobu a porušení zásady kontradiktórnosti.

Po druhé žalobkyňa tvrdí, že Komisia sa dopustila zjavne nesprávneho posúdenia, keď sa domnieva, že osobitné práva v tejto veci predstavujú prekážku slobody usadiť sa, v dôsledku čoho ich považuje za nezlučiteľné s článkom 43 ES, bez toho, aby preukázala, že tieto osobitné práva neboli nevyhnutné a neprimerané vzhľadom na naliehavé dôvody všeobecného záujmu, ako sú požiadavky prístupu k bývaniu a prístupnosti bankových služieb.

Svojím tretím dôvodom žalobkyňa tvrdí, že Komisia sa dopustila zjavne nesprávneho posúdenia v uplatnení tretej podmienky článku 86 ods. 2 ES, keď sa domnieva, že služby všeobecného hospodárskeho záujmu bankovej prístupnosti sa týkajú len osôb, ktoré majú osobitné ťažkosti prístupu k základným bankovým službám. Žalobkyňa tvrdí, že Komisia prekročila svoje právomoci kontroly určenia všeobecného hospodárskeho záujmu a v každom prípade prijala príliš úzky výklad úlohy bankovej prístupnosti. Podľa žalobkyne sa Komisia tiež dopustila zjavne nesprávneho posúdenia v uplatnení druhej podmienky článku 86 ods. 2 ES o povinnosti zverenia služby na základe aktu verejnej moci, ako aj v uplatnení štvrtej a piatej podmienky tohto článku. Tvrdí, že Komisia nesprávne vypočítala dopad zrušenia týchto osobitných práv na verejné financie a dopustila sa zjavne nesprávneho posúdenia v uplatnení zásady proporcionality, keď sa domnieva, že existujú aj iné spôsoby menej obmedzujúce slobodu usadiť sa ako priznanie osobitných práv na zabezpečenie vyrovnaného financovania služieb všeobecného hospodárskeho záujmu prístupnosti bankových služieb a financovania sociálneho bývania.

Svojím štvrtým dôvodom žalobkyňa tvrdí, že Komisia sa dopustila zjavne nesprávneho posúdenia, keď sa domnieva, že tieto osobitné práva sú nezlučiteľné s článkom 49 ES.

Piaty dôvod uvedený žalobkyňou je založený na nedostatku odôvodnenia napadnutého rozhodnutia.


8.9.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 211/57


Odvolanie podané 24. júla 2007: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) proti rozsudku Súdu pre verejnú službu z 22. mája 2007 vo veci F-97/06, López Teruel/ÚHVT

(Vec T-284/07 P)

(2007/C 211/105)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Odvolateľ: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ÚHVT) (v zastúpení: I. de Medrano Caballero a E. Maurage, splnomocnení zástupcovia)

Ďalší účastník konania: Adelaida López Teruel (Guadalajara, Španielsko)

Návrhy odvolateľa

zrušiť rozsudok Súdu pre verejnú službu z 22. mája 2007 vydaného vo veci F-97/06,

rozhodnúť o trovách konania podľa práva.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Rozsudkom z 22. mája 2007, ktorého zrušenie je navrhované v rámci tohto odvolania, Súd pre verejnú službu (SVS) zrušil rozhodnutie ÚHVT zo 6. októbra 2005, ktorým bola zamietnutá žiadosť podaná pani López Teruel týkajúca sa zvolania posudkovej komisie.

Na podporu návrhu na zrušenie uvedeného rozsudku uvádza ÚHVT tri dôvody.

Prvý dôvod je založený na porušení ustanovení služobného poriadku týkajúcich sa zvolania posudkovej komisie v rozsahu, v akom SVS považoval podmienky pre priznanie invalidného dôchodku za podmienky pre zvolanie posudkovej komisie. Odvolateľ taktiež spochybňuje právomoc menovacieho orgánu, pokiaľ ide o zvolávanie tejto komisie, a uvádza, že rozsudok SVS teda obsahuje vadu výkladu.

Druhý dôvod vychádza z porušenia článku 90 služobného poriadku a z nesprávneho právneho posúdenia týkajúceho sa určenia sporného rozhodnutia, pretože SVS považoval za jediný akt spôsobujúci ujmu rozhodnutie zo 6. októbra 2005, považujúc rozhodnutie ÚHVT týkajúce sa sťažnosti proti tomuto rozhodnutiu za potvrdzujúci akt.

Po tretie ÚHVT uvádza, že SVS zjavne skreslil skutkový stav a dôkazné prostriedky tým, že rozhodol, že Úrad vo svojom rozhodnutí vychádzal zo záverov lekárskeho vyšetrenia vykonaného nezávislým lekárom z 18. októbra 2005.


8.9.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 211/57


Uznesenie Súdu prvého stupňa z 9. júla 2007 – Total/ÚHVT – Peterson (Beverly Hills Formula TOTAL PROTECTION)

(Vec T-326/06) (1)

(2007/C 211/106)

Jazyk konania: angličtina

Predseda prvej komory nariadil výmaz veci.


(1)  Ú. v. EÚ C 326, 30.12.2006.


Súd pre verejnú službu Európskej únie

8.9.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 211/58


Rozsudok Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 11. júla 2007 – B/Komisia

(Vec F-7/06) (1)

(Verejná služba - Úradníci - Odmena - Príspevok na expatriáciu - Podmienky stanovené v článku 4 ods. 1 prílohy VII Služobného poriadku)

(2007/C 211/107)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: B (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: pôvodne S. Rodrigues a A. Jaume, advokáti, neskôr S. Rodrigues a C. Bernard-Glanz, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: J. Currall a D. Martin, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Verejná služba – Zrušenie rozhodnutia menovacieho orgánu z 10. októbra 2005, ktorým sa zamieta sťažnosť žalobcu spolu s rozhodnutím menovacieho orgánu z 26. apríla 2005 o nepriznaní príspevku na expatriáciu žalobcovi

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Každý z účastníkov konania znáša svoje vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 96, 22.4.2006, s. 35.


8.9.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 211/58


Uznesenie Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 12. júla 2007 – Continolo/Komisia

(Vec F-143/06) (1)

(Verejná služba - Úradníci - Dôchodky - Prevod práv na dôchodok - Zjavná neprípustnosť)

(2007/C 211/108)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Donato Continolo (Duino-Aurisina, Taliansko) (v zastúpení: S. Rodrigues, C. Bernard-Glanz a R. Albelice, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: D. Martin a M. Velardo, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Verejná služba – Zrušenie rozhodnutia Komisie o priznaní a vyplácaní dôchodkových nárokov žalobcovi v rozsahu, v akom nezohľadňuje úplne obdobie od 11. júna 1981 do 1. marca 1983, kedy mal voľno z osobných dôvodov

Výrok uznesenia

1.

Žaloba sa zamieta ako zjavne neprípustná.

2.

Každý z účastníkov konania znáša svoje vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 20, 27.1.2007, s. 41.